(Dépliant Lettre Assil 2013) .pdf


Nom original: (Dépliant_Lettre_Assil_2013).pdfTitre: (Dépliant_Lettre_Assil_2013)Auteur: DELL

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.3 / GPL Ghostscript 9.04, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/01/2014 à 10:45, depuis l'adresse IP 41.143.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 369 fois.
Taille du document: 380 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪ôìn a‬‬
‫‪1‬ـ ظما وم‬
‫‪ 2‬ـ ظ م ا درس‬
‫ا ھ ؛‬

‫‪áí‡Ôm‬‬
‫ور ؛‬

‫كا‬

‫ـــــ ك ا‬

‫ـــوي‬

‫ا ‪ %‬ع ا ‪ G‬ك ‪O‬داب‬
‫‪ 3‬ـ ا ‪, )!0‬‬
‫وا م ا‪ !P PF‬وا ‪ %‬ع ا ‪ G‬ك‬
‫! ا‪=!QR‬؛‬
‫‪ 4‬ـ ا و!‬

‫دا‬

‫ا و‬

‫ور ؛‬

‫‪ 5‬ـ " ر ا و! ؛‬
‫‪$‬ت‬
‫وا‬
‫‪ 6‬ـ ا ('ص ا و‪%‬‬
‫ن ك ا ور‬
‫ا و‬
‫و و ت ا ( ن ‪ +,‬دة ا ور ؛‬

‫ت ا ر‬
‫ر آ‬
‫ا‬
‫ھا‬
‫ا ! ا ر ‪،‬و‬
‫! ‪#‬ل‬
‫ا را‬
‫‪$ % & '( ) #‬ت ا !‬
‫أھ ! ‪*! + ,‬‬
‫ا‬
‫‪ 0‬ةو ' ‪. .‬‬
‫وذ ‪1 2,‬‬
‫‪ 5‬ة ‪ ', 5 6‬ء و‪ ,‬رة‬
‫; (‪ :‬دف ھ ه ا‬
‫‪ !:AB‬ا ! و @ ر() ‪ ? .‬ا‪ ! $‬ر و(> = ا <و ! ‪،‬‬
‫ا‪ ) 5‬و ه ‪#.F ,‬م ا ' ع‬
‫ھ' (‪ 6C‬أھ !‬
‫و‬
‫‪ G H! >( ? . )( .‬و‪ ).‬ا را‬
‫وا ' ‪ 6, I‬ف‬
‫وا ‪. '6‬‬
‫' ! ( ج ‪=!',‬‬
‫ر‬
‫ا‬
‫‪,‬‬
‫( ‪ +‬ق ا را‬
‫ج < ت‬
‫‪ B‬ط أ !‬
‫ر ا (‬
‫‪ 6B‬دة ا‬
‫‪.‬‬
‫وا ! ا‬
‫ا‬

‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]<<{< ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬

NbíŠìÛbØjÛa@Ù܏i@áíìÔnÛa@âbÄã@ ‫ ـ‬1
‫ ن‬U> $‫ ز ا‬U! 0‫ ا‬Z UB ،‫ة‬

U

‫ ا‬U @‫ا‬

‫ ا‬VW U P ‫ س‬U ‫ـ? أ‬U . U ‫ر‬
:‫ ت‬P

.( %25 ‫ل ا م‬

‫ ا‬5)

‫ا‬

‫ث‬#` H5‫ و‬، ‫ر‬

P ) 6 ;^, ' ‫رات ا‬

‫اد‬

!P S ‫و ? إ ? ا ' ا‬R‫ا ' ا‬
‫ دة ا‬6B =!P ‫ ت‬P > ,

‫ا‬a , 5 ‫ر‬

‫ ل‬P$‫ا‬
.‫ ي‬6% ‫ا‬
!‫ ي ا ^ھ‬P S ‫ج ا ! ا‬

V‚uç¹] ëçã¢] á^vjÚ÷]
? ‫و‬R‫ ا ' ا‬6P 5 C'

‫ا‬

Vì†ÛjŠ¹] ífÎ]†¹]
‫ س‬U! ‫ـ اع ا‬UU‫ـ‬P‫ أ‬cUU A U (‫ و‬، ! ‫ـ را‬UU‫' ا ــ‬UU ‫ـ ى ا‬UU‫ـ ? ــ‬UU‫ـ‬. U ( ‫ و‬، U ‫ر‬
‫ ا‬U U U! A ‫' ا‬UU ‫ رات ا‬U
U5 C'UU(
.( %25 ‫ ا ل ا م‬5 6 P ) ‫!) ط ! ;= دة ا اد ا را ! ا رة‬d ( I V‫ ' ھ‬, Z ( ‫ا‬
‫وا‬
‫ ي‬U6% ‫ ن ا‬U> $‫ ا‬6 UG U

U ‫ و ا‬6 ;^, ' ‫رات ا‬

‫اد‬

‫ا‬a , 5 ‫ر‬

‫ا‬

V‚uç¹] çÖ] á^vjÚ÷]
! A ‫ ا ' ا‬6P 5 C'
.(%50 ‫ ا ل ا م‬5 ) P)

ïÜîçdnÛa@ðìãbrÛa@Ù܏Ûbi@‘Š‡ànÛa@âbÄã
‫ل‬

‫رار‬

‫رار رة‬

.

‫ أ‬4‫ إ‬.‫ رة وا(دة‬+ - ‫رار‬

.

،‫وات‬

‫ث‬$

‫ل ا‬$; ‫ ذ ا " ن‬$ ‫ وا وي‬8‫ دا‬4‫م ا‬
‫دة ا درا‬
‫ ط‬- :‫إ‬
‫ دة ط‬+, ‫ررة‬
. ‫ ا '( ا در‬. ' ‫ ـن دن‬+ % ‫' دق‬
.‫ ا " ب ب ا رض‬A ‫ و ن ر‬15 ‫ دى‬4 ‫ل أ!ل‬$;
‫إ إدارة ا ؤ‬

‫وي ا ھ‬

‫ـ‬2

‫كا‬

‫"رق ا درا‬
.‫ن ! س ا م‬
8
‫ا‬
‫ دة ن‬6 4 ‫و ن ا ح‬
(' ‫ب‬
‫ ا >ل‬% ‫ر ن‬+, ‫دة‬
‫ا درا‬
‫ دات ا ط ا‬+, ‫ ا‬4‫ ر إ‬%4‫ ؤ;ذ ن ا‬4‫و‬

Ýî–þa@áîÜÈnÜÛ@Ú “¾a@ʉ§aë@òîãbã⁄a@âìÜÈÛaë@la†łÛ@Ú “¾a@ʉ§a@@‡Èi@éîuìnÛa ‫ ـ‬3

^è…çÖ^ÓfÖ] Ô׉ àÚ ±æù] íߊÖ]

íÒ Ž¹] Åæ„¢]

í醎Ö]<Ýç×ÃÖ]<Ô׊Ú
íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Ô׊Ú
íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]æ<h]û]<ífÍ
e‚jÖ]æ<íè^’jÎ÷]<Ýç×ÃÖ]<ífÍ

Å„q
Øé‘ù]<Üé×ÃjÖ]<

íéÏéfŞjÖ]<áçßËÖ]<ífÍ
íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]æ<h]û]<ífÍ
íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Ô׊Ú
e‚jÖ]æ<íè^’jÎ÷]<Ýç×ÃÖ]<ífÍ

<h]û]<Å„q
íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]æ

íéÏéfŞjÖ]<áçßËÖ]<ífÍ

2

< <äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]<<{< ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]

@bíŠìÛbØi@¶ëþa@òäÛa@‡Èi@éîuìnÛa
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ‬

í醎Ö]<Ýç×ÃÖ]<Ô׊Ú

í醎Ö]<Ýç×ÃÖ]<Ô׊Ú

íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Ô׊Ú

íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Ô׊Ú

íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<<Ô׊Ú

‫ـ‬4

íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]æ<h]û]<ífÍ

h]û]<Ô׊Ú
êi^f‰^ ]< e‚jÖ]<Ýç×Â<Ô׊Ú

e‚jÖ]æ<íè^’jÎ÷]<Ýç×ÃÖ]<ífÍ

íè^’jÎ÷]<Ýç×ÃÖ]<Ô׊Ú
íéÏéfŞjÖ]<áçßËÖ]<ífÍ

íéÏéfŞjÖ]<áçßËÖ]<ífÍ

éîuìnÛa@ îÌm
%‫ ط و‬C

‫أن‬

% ‫ ذا‬، + ‫رة‬

‫ ا‬D‫ط‬

‫أو إذا م‬

@ @󀀀€€€€€€€€€€€Ûg

, ‫إذا ن أ م ( ن ا; ره‬
. ‫دا ا و م ا درا ا وا‬

@ @倀€€ß

( 1)í醎Ö] Ýç×ÃÖ]
( 2)íée†ÃÖ] íÇ×Ö]
( 2)íéÞ^ŠÞý] Ýç×ÃÖ]æ h]û]
( 3)íéñ^e†ãÓÖ] l^éqçÖçßÓjÖ]æ Ýç×ÃÖ]
( 3)íéÓéÞ^Óé¹] l^éqçÖçßÓjÖ]æ Ýç×ÃÖ]
( 3)íéfè†rjÖ] Ýç×ÃÖ]
( 3)íé•^è†Ö] Ýç×ÃÖ]
< <íéÏéfŞjÖ] áçßËÖ]

@ @󀀀€€€€€€€€€€€Ûg

3

Ýç×ÃÖ]æ h]û]
< <íéÞ^ŠÞý]

íée†ÃÖ] íÇ×Ö]
íéÞ^ŠÞý] Ýç×ÃÖ]æ h]û]
< <í醎Ö] Ýç×ÃÖ]
e‚jÖ]æ íè^’jÎ÷] Ýç×ÃÖ]
< <íéÏéfŞjÖ] áçßËÖ]

( 1)í醎Ö] Ýç×ÃÖ]
( 2)íée†ÃÖ] íÇ×Ö]
( 2)íéÞ^ŠÞý] Ýç×ÃÖ]æ h]û]
( 3)íéñ^e†ãÓÖ] l^éqçÖçßÓjÖ]æ Ýç×ÃÖ]
< <íéÏéfŞjÖ] áçßËÖ]
( 3)íéÓéÞ^Óé¹] l^éqçÖçßÓjÖ]æ Ýç×ÃÖ]
( 3)íéfè†rjÖ] Ýç×ÃÖ]
( 3)íé•^è†Ö] Ýç×ÃÖ]
< < e‚jÖ]æ íè^’jÎ÷] Ýç×ÃÖ]
.
‫أو &داب وا‬
‫ا‬
.+, -. ‫ أو ا‬+

- ‫ل ذ ا (ق‬
%‫ ( و ود‬، ' ;

@ @倀€€ß

( 1)í醎Ö] Ýç×ÃÖ]
íée†ÃÖ] íÇ×Ö]
e‚jÖ]æ íè^’jÎ÷] Ýç×ÃÖ]
< <íéÏéfŞjÖ] áçßËÖ]

íè^’jÎ÷] Ýç×ÃÖ]
< < e‚jÖ]æ

. ( )(*‫م ا‬

!‫" ر ا و‬
‫ؤ‬

‫ـ‬5

( 1)í醎Ö] Ýç×ÃÖ]
íéÞ^ŠÞý] Ýç×ÃÖ]æ h]û]
e‚jÖ]æ íè^’jÎ÷] Ýç×ÃÖ]
< <íéÏéfŞjÖ] áçßËÖ]
‫ا‬
‫ا‬

"
"

‫ك‬
‫ا‬
‫ا‬

!
!

‫عا‬
‫ا‬
‫ا‬

‫ا‬
‫أ‬
‫أ‬

< <íée†ÃÖ] íÇ×Ö]

‫ا ا‬
‫ا ا‬
‫ا ا‬

< <äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]<<{< ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]

(1 )
(2 )
(3 )

bíŠìÛbØjÛa@Ù܎@åß@¶ëþa@òäÛbi@pýßbȾa@ë@òîÇìjŽþa@˜—¨a - 6
íée†ÃÖ] íÇ×Ö] Ô׊Ú

ëçã¢] á^vjÚ÷]
løÚ^ù]
‚¹]

3

‫س‬2

3
1

‫س‬2
‫س‬1

í醎Ö] Ýç×ÃÖ] Ô׊Ú

løÚ^ÃÚ

“’u

4
5
3
2
2
3
1
1
4

3
4
4
3
2
4
2
1(1)
4

1
1
1

1
2

ëçã¢] á^vjÚ÷]
løÚ^ù]
‚¹]

2

‫س‬2

3

‫س‬2

2

‫س‬2

2

‫س‬2

løÚ^ÃÚ

“’u

2
4
3
2
2
2
1
1
5
5
2
1
1
1

2
3
4
3
2
2
2
1(1)
4
4
2
1
2

]ç¹]
< <íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Ýç×Â
< <h]û]
< <±æù]<íéfßqù]<íÇ×Ö]
< <íéÞ^nÖ]<íéfßqù]<íÇ×Ö]
< <íËŠ×ËÖ]
< <^éÊ]†Ç¢]æ<è…^jÖ]
< <l^é•^è†Ö]
< <š…ù]æ<ì^é£]<Ýç×Â
< <oè‚£]æ< ŠËjÖ]
< <Ùç‘ù]æ<äÏËÖ]
< <kéÎçjÖ]æ<˜ñ]†ËÖ]
< <ÐémçjÖ]
< <íéÞ‚fÖ]<íée Ö]
< <Õç׊Ö]æ<íf¾]ç¹]

íéÞ^ŠÞý] Ýç×ÃÖ]æ h]û]

ëçã¢] á^vjÚ÷]
løÚ^ù]

‚¹]

2
4

30‫ س‬1
‫س‬2

1

30‫ س‬1

løÚ^ÃÚ

“’u

4
2
4
4
4
4
1
1
1
1
1

5
2
5
4
2
4
2
1(1)
2
2

íéÏéfŞjÖ] áçßËÖ]

ëçã¢] á^vjÚ÷]

løÚ^ÃÚ

“’u

2
4
3
2

‚¹]
‫س‬2
‫س‬2

2

30‫س‬1

2
4
2
2

‫س‬2

2
2

2
2

2
4
2
4
4
1
1

2
4
3
4
4
2

ëçã¢] á^vjÚ÷]
2
3

‚¹]
‫س‬2
‫س‬2

2
3

30‫س‬1
‫س‬2

løÚ^ù]

.2006 ‫ رس‬22 e ‫ ر‬, 43 : @‫ـ ا ; ة ا زار ر‬
.2007 ' 12 e ‫ ر‬, 07 : @‫ـ ا ; ة ا زار ر‬
.2007 ‫ ـ ي‬21 e ‫ ر‬, 90 : @‫ـ ا ; ة ا زار ر‬

4

< <^ãe]aæ<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]
< <íéÚø‰ý]<íée Ö]
< <^ãe]aæ<±æù]<íéfßqù]<íÇ×Ö]
< <íéÞ^nÖ]<íéfßqù]<íÇ×Ö]
< <íËŠ×ËÖ]
< <^éÊ]†Ç¢]æ<è…^jÖ]
< <l^é•^è†Ö]
< <š…ù]æ<ì^é£]<Ýç×Â
< <íéßËÖ]<íÊ^ÏnÖ]
< <íéÞ‚fÖ]<íée Ö]
< <Õç׊Ö]æ<íf¾]ç¹]

e‚jÖ]æ íè^’jÎ÷] Ýç×ÃÖ]

løÚ^ù]
2
4

2

]ç¹]

løÚ^ÃÚ

“’u

2
3
2
2
3
2
4
4
6
3
1
1

2
2
3
2
2
2
4
3
4
3
1
1

1
1

2

]ç¹]
< <<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]
< <±æù]<íéfßqù]<íÇ×Ö]
< <íéÞ^nÖ]<íéfßqù]<íÇ×Ö]
< <íéÚø‰ý]<íée Ö]
< <^éÊ]†Ç¢]æ<è…^jÖ]
< <íËŠ×ËÖ]
< <l^é•^è†Ö]
< <íéÖ^¹]<l^é•^è†Ö]æ<íf‰^ ]
< <ð^’uý]æ<Ý^ÃÖ]<^’jÎ÷]
< <l÷æ^ÏÛ×Ö<ë…]ý]<Üé¿ßjÖ]æ<^’jÎ÷]
< <áçÞ^ÏÖ]
< < e‚jÖ]<l^éÚç×ÃÚ
< <^éÊ]†ÆçËÞù]æ<l^éÚç×ù]
< <ê×éӎjÖ]< fÃjÖ]æ<܉†Ö]
< <àËÖ]<è…^iæ<íé×éӎjÖ]<íÊ^ÏnÖ]
< <ÔéÊ]†ÇÖ]<áçßÊ
< <Ür£]
< <íéÞ‚fÖ]<íée Ö]
< <Õç׊Ö]æ<íf¾]ç¹]

. 2001 P P 23 5 ‫ در‬: ‫ ا‬2071.01 @‫ـ ا ار ا زاري ر‬
.2006 , ;‫ أ‬16 5 ‫ در‬: ‫ ا‬2385.06 @‫ـ ا ار ا زاري ر‬

ZÉua‹¾a

< <äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]<<{< ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]


Aperçu du document (Dépliant_Lettre_Assil_2013).pdf - page 1/4

Aperçu du document (Dépliant_Lettre_Assil_2013).pdf - page 2/4

Aperçu du document (Dépliant_Lettre_Assil_2013).pdf - page 3/4

Aperçu du document (Dépliant_Lettre_Assil_2013).pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


(Dépliant_Lettre_Assil_2013).pdf (PDF, 380 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


z visite dans le departement du lot
nous avons visite en hongrie les localites de
google
z nous avons visite par ordre alphabetique au portugal les local
z 2 nous avons ordre alphabetique visite dans le departement de l ariege les localites de
z nous avons ordre alphabetique visite dans le departement du morbihan les localites de

Sur le même sujet..