toutargousinp4111 .pdf


Nom original: toutargousinp4111.pdfTitre: toutargousinp4111.pdfAuteur: claire

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.0 / GPL Ghostscript 9.07, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/01/2014 à 17:42, depuis l'adresse IP 81.249.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 553 fois.
Taille du document: 80 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


/(775(6

/H FRUSV ½ FRUSV GHV PRWV GH 9LFWRU %ODQF
Paradis argousins,
de Victor Blanc, Éditions Le Temps des cerises,
148 pages, 12 euros.

3

DUDGLV DUJRXVLQV HVW OH SUHPLHU OLYUH GpXQ SRÅWH GH YLQJW
DQV 9LFWRU %ODQF 5HWHQH] FH QRP LO HVW SUREDEOH TXH
YRXV DXUH] OHFWHXUV OpRFFDVLRQ GpHQ HQWHQGUH SDUOHU
GDQV OHV DQQÆHV ½ YHQLU -H GLV ˆ SUHPLHU OLYUH ˜ RXEOLDQW TXpLO
VpHVW H[HUFÆ LO \ D SHX ½ FHWWH ÆWUDQJH J\PQDVWLTXH TXpRQ D
FRXWXPH GpDSSHOHU SRÆVLH VRXV OH WLWUH 5ÆDOLWÆ DXJPHQWÆH
5ÆDOLWÆ DXJPHQWÆH HVW SHXW ÇWUH SRXU OXL OpXQH GHV GÆILQLWLRQV
SRVVLEOHV t SURYLVRLUHV t GH OD SRÆVLH " (OOH PH VHPEOH TXRL
TXpLO HQ VRLW FDUDFWÆULVHU VD GÆPDUFKH GDQV 3DUDGLV DUJRXVLQV
-p\ YRLV OH FRXS GpDUFKHW LQDXJXUDO GpXQH zXYUH TXL VpDQ
QRQFH
,O D GRQF YLQJW DQV -H Qp\ UHYLHQGUDL SDV ˆ -pDEDWV PRQ ¿JH
DYHF PRQ MHX ˜ GLW LO (W GH IDLW VRQ MHX SRXU OH PRPHQW HVW
VXU OD WDEOH HW VpDSSHOOH 3DUDGLV DUJRXVLQV 4XpD W RQ ½ IDLUH
GH Op¿JH " &HOD GLW RQ YLHQW GH OH YRLU OH SRÅWH 9LFWRU %ODQF
VDLW PDQLHU OpLQVROHQFH HW OpDXWRGÆULVLRQ ½ OD 7ULVWDQ &RUELÅUH
ˆ -H YHX[ VHFRXHU PRL PÇPH OD YLHLOOHVVH VXU PHV FKHYHX[ (W
½ OD UXH 6HV QHLJHV GÆJLQJDQGÆHV ˜ 2X ELHQ ˆ (W TXp\ D W LO
DSUÅV OHV YHUV " ˜ 2X HQFRUH GDQV 'X Ñ HQ SRÆVLH ˆ ± DOOH] YRXV
IDLUH IRXWUH ± Ñ ˜ -pDLPH FHWWH WUDQTXLOOH DVVXUDQFH HW FHV YHUV
½ FRXSV GH PDUWHDX FHWWH IDÄRQ TXpLO D GH WRUGUH SDUIRLV OHV
PRWV RX GH OHV IRUJHU ½ VD FRQYHQDQFH SDU H[HPSOH OH YHUEH ˆ
GÆVDPXVHU ˜ TXL HIIHFWLYHPHQW QH IDLW SDV ULUH XQ JUDPPDLULHQ
VRXUFLOOHX[ ˆ &pHVW FRPPH XQH ILOOH TXpRQ GÆVKDELOOH SRXU VH
GÆVDPXVHU ˜ %RQ 0DLV TXH GLUH DORUV GH VRQ WLWUH 3DUDGLV
DUJRXVLQV " /pDUJRXVLQ HVW XQ PRW TXL GÆVLJQH OH VXUYHLOODQW
GHV IRUÄDWV GHV JDOÆULHQV GÅV OH GÆEXW GX ;9,H VLÅFOH 7RXV OHV
GLFWLRQQDLUHV ½ PD GLVSRVLWLRQ OXL GRQQHQW XQH WULSOH RULJLQH
LWDOLHQQH SRUWXJDLVH DUDEH $UJRXVLQ HVW ½ SHX SUÅV VRUWL
GpXVDJH (W YRLO½ TXpXQ SRÅWH OXL UHGRQQH YLH HQ OpDFFRODQW
½ SDUDGLV -H WURXYH PÇPH OpHPSORL GpDUJRXVHV GDQV FH YHUV
ˆ 'HUULÅUH RQ HQWHQG OHV DUJRXVHV ˜ ,O VpDJLW ÆYLGHPPHQW GHV
SROLFLHUV &HUWHV 9LFWRU %ODQF D UDLVRQ GH OpHPSOR\HU GDQV
FH VHQV SURFKH GH FHOXL GH VELUH TXL GÆVLJQH GÅV OD ILQ GX
;9,,H VLÅFOH HQ )UDQFH FRPPH HQ ,WDOLH XQ SROLFLHU 6ELUH
YLHQW GH OpLWDOLHQ ELUUR URX[ HW H[SOLTXH OpDUJRW OD URXVVH SRXU
GÆVLJQHU OD SROLFH
6ELUH ÆWDLW ÆJDOHPHQW OH QRP GX IRUÄDW TXL ULYDLW OD PDQLOOH
GH SLHG GH VHV FRPSDJQRQV FpHVW ½ GLUH OpDQQHDX DXTXHO RQ
IL[DLW OD FKDËQH 2Q SHXW VH GHPDQGHU GDQV FHV FRQGLWLRQV FH TXH
SHXYHQW ELHQ ÇWUH OHV SDUDGLV DUJRXVLQV "  PRLQV TXpLO QH QRXV
RIIUH DYHF FH WLWUH ÆQLJPDWLTXH XQ EHO R[\PRUH GX JHQUH GRXFH
YLROHQFHf 2Q OpDXUD FRPSULV OHV SDUDGLV TXH QRXV SURSRVHQW
OD VRFLÆWÆ FDSLWDOLVWH HW VHV DUJRXVLQV RQW SRXU QRP HQIHUV 9LFWRU
%ODQF VpH[SULPH VDQV DPELJXÌWÆ VXU FH VXMHW
ˆ 1pDYRQV QRXV SDV OX SDUWRXW GHSXLV WRXMRXUV TXH WRXW
SDUDGLV WLHQW ½ FHWWH SDUWLFXODULWÆ JÆRJUDSKLTXH VHORQ ODTXHOOH
WRXV VHV KDELWDQWV \ VRQW SOXWÑW PRUWV TXH YLIV " (Q UÆDOLWÆ RQ
D IDLW OH SDUDGLV ½ OpLPDJH PÇPH GH OD YLH %DODGH] YRXV GDQV
3DULV YRXV \ YHUUH] GHV ¿PHV ÆWHLQWHV GHV FDGDYUHV GH SLHUUH
OHV DSÑWUHV ODV GX TXRWLGLHQ 6HXOHV VH PHXYHQW LQTXLÆWDQWHV
OHV VLOKRXHWWHV EULVÆHV SDU OH NÆSL OXQDLUH (W TXDQG RQ D YLQJW
DQV DXMRXUGpKXL MH YHX[ ELHQ TXH OpRQ VRQJH ½ VpHQLYUHU VXSHU
EHPHQW PDLV HQILQ SHXW RQ RXEOLHU OH VDEEDW GHV PDWUDTXHV
½ PLQXLW FRPPH HQ SOHLQ MRXU " 3DUDGLV DUJRXVLQV 'DQV FHWWH
ODQJXH QDWLYH ½ FHX[ TXL VpRXYUHQW DX PRQGH OpDUJRW XQ DU
JRXVLQ QpHVW ULHQ GH PRLQV TXpXQ IOLF 3DUDGLV DUJRXVLQV FpHVW OH
WLWUH GX OLYUH FpHVW DXVVL OH WLWUH GH OD GHX[LÅPH GHV WURLV SDUWLHV
TXL OH FRPSRVHQW HW DXVVL ½ OpLQWÆULHXU GH FHOOH FL OH WLWUH GpXQ
SRÅPH $XWDQW GH SDUDGLV LPEULTXÆV (W GLIIÆUHQWV SHXW ÇWUH
3DUFH TXH OHV DUJRXVHV FH QpHVW SDV VHXOHPHQW OH EUXLW PDW GHV
PDWUDTXHV LO \ D XQ IOLF PRUDO TXL HPSÇFKH OHV JHQV GH UÇYHU
-pLUDL PÇPH SOXV ORLQ LO \ D XQ IOLF SRXU FKDTXH EL]DUUHULH GX
JHQUH KXPDLQ (W O½ GHVVRXV OHV IOLFV GX IULF &pHVW TXpRQ SRXUUDLW
HQ UHVWHU O½ EÇWHPHQW FRPPH XQ DGROHVFHQW ½ GHVFHQGUH OHV
IOLFV HW UHEHORWH 0DLV GHUULÅUH FpHVW OpRUGUH GHV SXLVVDQWV TXL VH
SURWÅJH TXL VpRUJDQLVH OH FDSLWDOLVPH (W QRXV DXWUHV FRPPH
RQ SHXW RQ HVVD\H GpÇWUH YLYDQWV DX PLOLHX GH FHV VDFUÆHV JXHXOHV
GH JRXOH -H QH VDLV SDV VL OD SRÆVLH VXSSOÆH ½ QRWUH LQVXIILVDQFH
GH SHQVÆH ½ WRXV 0DLV ÆFULUH GHV YHUV FpHVW HQFRUH GRQQHU DX[
PRWV OH GLDEOH DX FRUSV ˜
ˆ ¦FULUH GHV YHUV FpHVW GRQQHU DX[ PRWV OH GLDEOH DX FRUSV ˜
9RLO½ TXL PH SODËW DVVH] PRQVLHXU OH 3RÅWH HW MXVWLILH OH ORQJ
GÆWRXU TXpLO PpD IDOOX HPSUXQWHU SRXU YRXV UHMRLQGUH HW MH
OpHVSÅUH PRQ OHFWHXU VpLO QH PpD SDV DEDQGRQQÆ HQ FRXUV GH
URXWH &DU HQILQ LO IDXW OH UÆSÆWHU OHV ERQQHV LGÆHV OHV QREOHV
LGÆDX[ OHV ERQV VHQWLPHQWV QH VXIILVHQW SDV ½ IDLUH GH WRXW XQ

,9 /(6 /(

7 7 5 ( 6

Affiche par Rodchenko et Maïakovski.
FKDFXQ FRPPH RQ YHXW QRXV OH IDLUH DFFURLUH FHV WHPSV FL XQ
SRÅWH /H SRÅWH VpLO QpHVW SDV DXVVL XQ DUUDQJHXU GH V\OODEHV
FRPPH OpDIILUPDLW OpH[FHOOHQW HW SURYRFDWHXU 1LFRODV %RLOHDX
TXpHVW LO GRQF " 9RXV QpRVHUH] SDV PH GLUH OH FRQWUDLUH YRXV
TXL FRPPH OpÆFULW YRWUH SUÆIDFLHU )UDQFN 'HORULHX[ ˆ EUDVVH]
WRXV OHV UHJLVWUHV GX ODQJDJH YRFDEXODLUH VRXWHQX DUFKDÌVPHV
DUJRW V\PEROHV LQIRUPDWLTXHVf WRXWHV OHV IRUPHV GpÆFULWXUH
SRÆWLTXH YHUV OLEUHV YHUV FRPSWÆV HW ULPÆV URQGHDX VH[WLQH
GÆWRXUQÆH WUDFW FKDQVRQ ½ ERLUH EDOODGH SRÆVLH ÆSLTXHf ˜f
,O Qp\ D SDV GH SRÅWH TXL YDLOOH VDQV XQH FRQQDLVVDQFH ÆWHQGXH
GH OpKLVWRLUH GH OD SRÆVLH 9R\H] FH TXH GLW $UDJRQ ½ FH VXMHW
LQODVVDEOHPHQW EDOD\DQW OpLGÆH UHÄXH GHV GÆEXWDQWV YRXV VDYH]
OD SHXU GpÇWUH LQIOXHQFÆf 3RXU ÇWUH DEVROXPHQW PRGHUQH LO IDXW
ÇWUH DEVROXPHQW VDYDQW QpHVW FH SDV 5LPEDXG " 1pHVW FH SDV
%DXGHODLUH " (W OH JUDQG *XLOODXPH MH YHX[ GLUH $SROOLQDLUH
TXH 9LFWRU %ODQF DLPH WDQW HW GRQW LO D IRUW ELHQ UHWHQX OD OHÄRQ "
(W WRL 9HUODLQH " %UHI HQ YRLO½ DVVH] SRXU DXMRXUGpKXL ,O UHVWH
TXH FH SRÅWH GH YLQJW DQV t WLHQV Mp\ UHYLHQV t QpD SDV VRQ SDUHLO
SRXU VpHPSDUHU GHV WH[WHV GH VHV JUDQGV DËQÆV OHV SDURGLHU RX
OHV GÆFRQVWUXLUH FRPPH RQ GLW FHV WHPSV FL ½ WRUW HW ½ WUDYHUV
/LVH] FRPPH LO FKDQWH 3DULV GDQV OH FRPSDJQRQQDJH Gp$UDJRQ
ˆ 8Q RFÆDQ QpHVW SDV VDQV DPLUDO 1L PRQ EHDX 3DULV Ñ
EUXVTXH WRXSLH ˜ 2X ELHQ ˆ (W OH PÆWUR JULQFH WDQW TXpRQ
GLUDLW /H FRUSV ½ FRUSV GpXQ OLW t 'RXEOH] YRLOXUHV 0LQHV
IDWLJXÆHV &KHYHX[ ½ OD FUDLH %ODQFKLV 0DXGLWV SDU XQH YLH
GpÆSXUHV ˜ 2X HQFRUH SXLVTXH MH VXLV SDUWL GpXQ ERQ SDV SRXU
FLWHU ˆ ,QFRQVRODEOH OD QXLW GLYRUFH GpDYHF OH FLHO HW VpHQ YD

SHUGUH GDQV WHV \HX[ ˜ (W FHFL ˆ -pDL WDQW EDWWX 3DULV
4XH PHV YHLQHV RQW IDLW GHV QzXGV GDQV OD YLOOH
&DUUHIRXUV RÖ VH FURLVHQW OHV UÇYHV ˜
3DULV FRPPH DXWUHIRLV OH 3D\VDQ 9LFWRU %ODQF QH
FHVVH GH OH FKDQWHU GH OpDUSHQWHU ˆ 0H YRLO½ VXU OH SRQW
GHV $UWV 2Ö WRXW XQ FKDFXQ -RXH DX[ %RKÆPLHQV ˜
/H YRLFL PDLQWHQDQW GDQV OpËOH 6DLQW /RXLV ½ ODTXHOOH
LO FRQVDFUH GH IRUWV EHDX[ SRÅPHV ˆ -H QpDL WURXYÆ
SHUVRQQH 4XH Op0 GH OD 6HLQH 7DQW YDQWÆ 3DU XQ
SRÅWH &HOXL TXL PpHVW FRPPH XQ ÆWRXUGLVVHPHQW ˜
2Q DXUD ELHQ VØU UHFRQQX $UDJRQ FURLVDQW 9LFWRU
%ODQF MH PH SODLV ½ OpLPDJLQHU VXU FHWWH SODFH GH OpËOH
TXL SRUWH PDLQWHQDQW VRQ QRPf 6RXYHQH] YRXV GH
FHV YHUV TXL VpDGUHVVHQW ½ OD MHXQHVVH GDQV Op¦SLORJXH
GHV 3RÅWHV
ˆ  YRXV GH GLUH FH TXH MH YRLVf ˜ ¦FRXWH] 9LFWRU
%ODQF ˆ -H YRLV XQ DUEUH 6XU OD SODFH TXL IDLW XQ
GRXEOH PHQWRQ $X TXDL GH %RXUERQ -p\ JULPSH
Mp\ JULPSH 7ULVWH HW UÆVROX /HQWHPHQW 3UHQGV OD
6HLQH HQWUH PHV GRLJWV 4XL IDLW XQ QzXG FRXODQW
(W PH SHQGV $YHF ÆPHUYHLOOHPHQW ˜
-H QH PH ODVVH SDV GH UHFRSLHU FHV YHUV (W GH YRXV
½ PRL FKHUV OHFWHXUV TXpDL MH GH PLHX[ ½ IDLUH TXH
GRQQHU ½ HQWHQGUH XQH YRL[ VLQJXOLÅUH XQH YRL[ TXL
FKDQWH FRPPH GRLW FKDQWHU FHOOH GpXQ SRÅWH " 8QH
YRL[ TXL QRXV HPSRUWH HQILQ FRPPH GDQV XQH YDJXH
GH UÇYHV 0DLV LO QH IDXGUDLW SDV VH PÆSUHQGUH OD
SRÆVLH GH 9LFWRU %ODQF HVW ELHQ FHOOH GpXQ KRPPH GH
VRQ WHPSV &RPELHQ GH MHXQHV JHQV QH VH UHFRQQDË
WUDLHQW LOV SDV GDQV FH FUL ˆ -pDL YLQJW DQV (W PRQ
IXWXU HVW GÆM½ GpKLHU ˜ 7RXW FRPPH OHXU HVW IDPLOLHU
OpRUGLQDWHXU GRQW 9LFWRU %ODQF LQWURGXLW GDQV VHV
SRÅPHV OHV VLJQHV HW OH YRFDEXODLUH FH TXpLO QRPPH
ˆ OpÆOHFWURQLTXH O\UH 'p2USKÆH ˜ ,O VpHQ VRUW DYHF
XQH PDËWULVH ÆWRQQDQWH HW SDUIRLV QRQ VDQV KXPRXU
ˆ 3ORXFV ,OV VpÆWDLHQW FRQQXV VXU )DFHERRN ˜ ,O VH
GÆILQLW SDUODQW GH 3DULV FRPPH ˆ OH YLUXV HQIDQWÆ
GH FHWWH YLOOH IDQWRPDWLTXH ˜ (W VRXGDLQ DX GÆWRXU
GpXQ YHUV ˆ 0RQ RUGLQDWHXU PH PDQTXDLW 0ÆORSÆH
QXPÆULTXH 'HV DPRXUV OÆWKDUJLTXHV ˜
3DUDGLV DUJRXVLQV HVW XQ OLYUH ,O QH VpDJLW SDV GpXQ UHFXHLO GH
WH[WHV PLV OHV XQV ½ OD VXLWH GHV DXWUHV ,O REÆLW ½ XQH FRQVWUXFWLRQ
HQ WURLV FKDSLWUHV )UDQFN 'HORULHX[ WRXMRXUV GDQV VD SUÆIDFH
PRQWUH OH PRXYHPHQW TXL FRQGXLW OH SRÅWH GH ˆ OpLQVROHQFH HW
OpHIIURQWHULH GH OpDGROHVFHQFH ˜ GX QLKLOLVPH ½ OD UÆEHOOLRQ SXLV
½ OD 5ÆYROXWLRQ )UDQFN 'HORULHX[ PRQWUH MXVWHPHQW TXH GDQV
3DUDGLV DUJRXVLQV ˆ OpDUW SRÆWLTXH VHUW DORUV OD SROLWLTXH f
OpDGUHVVH OLWWÆUDLUH GH QRWUH DXWHXU JDUDQWLW ½ FHV SDJHV XQH IRUFH
HW XQH QRXYHDXWÆ TXpLO QH IDXGUDLW SDV FRQIRQGUH DYHF MH QH VDLV
TXHOOH QRVWDOJLH GpXQ UÆDOLVPH VRFLDOLVWH ˜f
(Q H[HUJXH GH OD WURLVLÅPH SDUWLH GH VRQ OLYUH 9LFWRU %ODQF
PHW FHWWH SKUDVH GH +XJR ˆ /pKLVWRLUH D SRXU ÆJRXW GHV WHPSV
FRPPH OHV QÑWUHV ˜ (Q HIIHW 0DLQWHQDQW OLVH] FHWWH FDUPDJQROH
UÆLQYHQWÆH FHWWH GDQVH GHV PLOOLRQV XQH QRXYHOOH FRPSODLQWH
GHV FKÑPHXUVf
-H QH YRXGUDLV SDV YRXV TXLWWHU VDQV VLJQDOHU TXH OpKXPRXU HW
OH UÇYH QH FHVVHQW GH UÆSRQGUH GDQV 3DUDGLV DUJRXVLQV DX[ ODUPHV
HW ½ OD FROÅUH 7HQH] ORUVTXpLO ÆFULW VRQ 2G\VVÆH ˆ 8O\VVH
RQDQLVDQW 7RXW VHXO HW VXU OD SODJH f 7RXW HQUKXPÆ GH VHO
0DVVÆ SDU OD VDXPXUH ,O HQ PDXGLW VRQ DYHQWXUH /HV MROLHV
IHVVHV +ÆOÅQH 4XpHOOH D YR\H] RÖ FHOD PÅQH ˜
,O \ D GHV YHUV FRPPH FHOD TXpRQ JDUGH SDU GHYHUV VRL VDLW
RQ SRXUTXRL " $UDJRQ HQ DYDLW TXHOTXHV XQV GDQV VD SRFKH
UHYROYHU 0RL MH UÇYH FHV MRXUV FL TXH OpKLYHU QRXV IDLW ½ FHOXL
GH 9LFWRU %ODQF ˆ -H YRXODLV OpLQYLWHU ½ MRXHU DX[ GRPLQRV ˜
Jean Ristat

5HWURXYH] GDQV OD FROOHFWLRQ ˆ /HV /HWWUHV IUDQÄDLVHV ˜
DX[ ¦GLWLRQV /H 7HPSV GHV FHULVHV
,OV GH )UDQFN 'HORULHX[ SUÆIDFH GH 0DULH 1RÈO 5LR
OH 0XVÆH *UÆYLQ GH /RXLV $UDJRQ SUÆIDFH GH -HDQ 5LVWDW
8QH VDLVRQ HQ HQIHU Gp$UWKXU 5LPEDXG SUÆIDFH LQÆGLWH GH /RXLV $UDJRQ
/DUURQV GH )UDQÄRLV (VSHUHW SUÆIDFH GH -HDQ 5LVWDW
3DUDGLV DUJRXVLQV GH 9LFWRU %ODQF SUÆIDFH GH )UDQFN 'HORULHX[
 SDUDËWUH HQ PDL 0DÌDNRYVNL YHUV HW SURVHV Gp(OVD 7ULROHW

)5$1¤$,6(6 -$19,(5 6833/¦0(17  /p+80$1,7¦ '8 -$19,(5


Aperçu du document toutargousinp4111.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


toutargousinp4111.pdf (PDF, 80 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


toutargousinp4111
journal 31 jan 2011
les attentats de paris sont un false flag
delanecessitedesuivreleshadithsauthentiques
hadith sahih
catalogue bambous graminees 2012

Sur le même sujet..