Formular 230 Camarazii FB .pdf


Nom original: Formular-230-Camarazii-FB.pdfAuteur: Codru Popa

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Acrobat Pro 11.0.3, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/02/2014 à 23:04, depuis l'adresse IP 188.27.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 686 fois.
Taille du document: 578 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Anexa nr.2

Agenǹia NaǹionalNJ
de Administrare FiscalNJ

CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
Anul

2

0

1

230

3

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod numeric personal / NumNJr de identificare fiscalNJ

Iniǹiala
tatNJlui

Nume
Prenume

E-mail
StradNJ

NumNJr
Telefon
ScarNJ

Bloc

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Cod poǵtal

Fax

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU
DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBƹINUTE LA FUNCƹIA DE BAZƉ
Denumirea
instituǹiei de credit

SumNJ plNJtitNJ (lei)

Documente de
platNJ nr./datNJ

III. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privatNJ
Contract nr./data

Documente de platNJ nr./data

SumNJ plNJtitNJ (lei)

2. Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult

x

Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit /
unitNJǹii de cult

23988586

Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

ASOCIAŢIA DE CARITATE DIN ARMATA ROMÂNIEI - "CAMARAZII"

Cont bancar (IBAN)

RO90RNCB0081101381270001

SumNJ (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalNJ
Nume, prenume/Denumire
NumNJr

StradNJ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarNJ

Cod poǵtal
E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnNJturNJ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

SemnNJturNJ împuternicit

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.

INSTRUCȚIUNI 
de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până 
la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem 
colectiv pentru domeniul locativ” 
 cod 14.13.04.13 

1. Formularul  se  completează  şi  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care  realizează
venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situații : 
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform 
Legii  nr.376/2004  privind  bursele  private,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  solicită 
restituirea acestora ; 
‐    optează  pentru  virarea  unei  sume  reprezentând  până  la  2%  din  impozitul  anual, 
pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau 
unităților de cult; 
Contribuabilii  care  îşi  exprimă  această  opțiune  pot  solicita  direcționarea  acestei  sume 
către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. 
‐    contribuabilii  solicită  deducerea  din  veniturile  impozabile  din  salarii,  obținute  la 
funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul 
locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. 
2. Termen de depunere:
‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;  
Formularul se completează în două exemplare: 
‐ originalul se depune la: 
a) organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  contribuabilul  are  adresa  unde  îşi  are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită 
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 
b) organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  se  află  sursa  de  venit,  pentru  ceilalți
contribuabili persoane fizice; 
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. 
3. Formularul  se  depune  în  format  hârtie,  direct  la  registratura  organului  fiscal  sau  la
oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  
Data  depunerii  formularului  este  data  înregistrării  acestuia  la  organul  fiscal  sau  data 
depunerii la poştă, după caz.  
Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia. 
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 
Adresa ‐  se înscrie adresa domiciliului fiscal. 
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal 
sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, 
cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. 
II. DEDUCEREA  CHELTUIELILOR  EFECTUATE  PENTRU  ECONOMISIRE  ÎN  SISTEM
COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE 
LA FUNCȚIA DE BAZĂ 
Denumire instituție de credit  – se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare 
în  domeniul  locativ  cu  care  a  fost  încheiat  contractul  de  economisire  creditare,  potrivit 
legislației în materie.  

Sumă  plătită  ‐  se  înscrie  suma  plătită  de  contribuabil  reprezentând  cheltuielile 
efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii. 
Documente anexate  – se menționează documentele privind contractul de economisire‐
creditare  în  sistem  colectiv  pentru  domeniul  locativ,  privind  plata  sumelor  reprezentând 
cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ , etc. 
Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora 
după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, 
documentele de mai sus se anexează în copie. 
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT
ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003 
1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în
cursul  anului  de  raportare  cu  burse  private  în  conformitate  cu  Legea  nr.376/2004  privind 
bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare. 
Contract  nr./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  contractului  privind  acordarea  bursei 
private. 
Sumă  plătită  ‐  se  înscrie  suma  plătită  de  contribuabil  în  cursul  anului  de  raportare 
pentru bursa privată. 
Documente  de  plată  nr./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  documentelor  care  atestă 
plata bursei private. 
Contractul  privind  acordarea  bursei  private  şi  documentele  ce  atestă  plata  bursei  se 
prezintă  în  original  şi  în  copie,  organul  fiscal  păstrând  copiile  acestora  după  ce  verifică 
conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele de 
mai sus se anexează în copie. 
2. Susținerea  unei  entități  nonprofit/unități  de  cult  ‐  căsuța  se  bifează  de  către
contribuabilii  care  solicită  virarea  unei  sume  de  până  la  2%  din  impozitul  anual  pentru 
susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult. 
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie de către contribuabil denumirea 
completă a entității nonprofit/unității de cult. 
Codul  de  identificare  fiscală  al  entității  nonprofit/unității  de  cult  ‐  se  înscrie  de  către 
contribuabil  codul  de  identificare  fiscală  al  entității  nonprofit/unității  de  cult  pentru  care  se 
solicită virarea sumei.  
Cont  bancar  (IBAN)‐  se  completează  codul  IBAN  al  contului  bancar  al  entității 
nonprofit/unității de cult. 
Sumă ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității 
nonprofit/unității de cult. 
În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa 
rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.  
Dacă  suma  solicitată  a  se  vira  către  entitatea  nonprofit/unitatea  de  cult,  cumulată  cu 
suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma 
totală  luată  în  calcul  este  limitată  la  nivelul  acestui  plafon,  având  prioritate  cheltuielile 
efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată. 
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către împuternicitul 
desemnat  de  contribuabil,  potrivit  dispozițiilor  Ordonanței  Guvernului  nr.92/2003  privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal. 
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului. 

f
CERERE PRlVlND DESTlNATlA SUMEI REPREZENTAND
PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL $1 DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA i N
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV

Ageqia National;
de Administrare Fiscal*

\

4

----

'-I.DATEDE IDENTIFICARE A CONTRlBUABlLULUl

I

Nume

Cod numenc personal / Num

VASILESCU

Prenume

\(//Lo&

Stradii

B

I

O

C

Scan
~

APE

Telefon
~ u d e t f k c t o r ~

~taj

[ 6~

~

Local~tate

~

3

I Y Q S I I ~ S W rqhao.
I 078 7 3 ~X*
?!t

Numir

~

'

1

II. DECWCEREA CHELTYIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONO
DolllnENlUL LOCATIV DIN VENlTURlLE IMPOZABILE DIN S

N SISTEM COLECTIV PENTRU
BTINUTE LA FUNqlA DE BAZA

-

Denumlrea
lnst~tut~el
de credtt

Suma platlta (let)

-

I

Documentede
plat5 nr /data

--

L ANUAL, POTRlVlT ART.57
IN.44) DIN LEGEA NR.571/2003

n L a

---->-- . .

r

1. Bursa~ p r i ~ t i

-

Contract nr /data
Sumi plitrti (le~)
------m---m---------------------*---m-m-m-----

Cod de tdentrficarefixali a enhtittt nonprofit/
unttiittt de cult

23 98 8565

Denum~re
entltate

Cont bancar (IBAN)

Cod de ~dent~ficarefiscalii
Nume, prenume/Denumlre
Numi+

r

Semnituri imputerntctt

-

111))111111111
B

I scari

r r ~~
~

EG,


Aperçu du document Formular-230-Camarazii-FB.pdf - page 1/4

Aperçu du document Formular-230-Camarazii-FB.pdf - page 2/4

Aperçu du document Formular-230-Camarazii-FB.pdf - page 3/4

Aperçu du document Formular-230-Camarazii-FB.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


Formular-230-Camarazii-FB.pdf (PDF, 578 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


formular 230 camarazii fb
formular 230 pavel 2012
contributii 2014
strategie 2007 2013 pui
raportul experimental symbiosol sopema limba romana v05
88ae9qy