تقرير مشروع القانون رقم 67.12 المتعلق بالكراء السكني .pdfNom original: تقرير مشروع القانون رقم 67.12 المتعلق بالكراء السكني.pdfTitre: Microsoft Word - ???????.docxAuteur: Pc Accent

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 9.06, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2014 à 14:54, depuis l'adresse IP 105.157.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3329 fois.
Taille du document: 1.9 Mo (38 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ا‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ا‬
‫ا‬

‫ر‬

‫ﺗﻘﺮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ‬

‫ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮل‬
‫روع ون ر م ‪ 67.12‬ق ظ م ا‬
‫ت ا دة‬
‫ن ا ري وا ري‬
‫لا !‬
‫ر‪ "#‬ا‬
‫( أد‪$ %‬‬

‫را‬

‫‪:‬‬

‫‪ * +‬ا)‬
‫‪ - .‬ا ـــــ ن‬

‫تا‬
‫أو‬

‫‪:‬‬

‫!‬

‫ا‬

‫ﻃﺒﻊ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‬

‫د‬

‫ا ‪2013-2014 : )/‬‬
‫دورة أ‪2013 89:‬‬

‫ا ـــــــــ س‬
‫*; ا ‪9‬‬
‫?) >=ت ‪C+ D E‬‬
‫*;‬

‫وا ) ‪ C‬ة ‪8B‬ل‬

‫وع ا *‪8‬ن ‪ :‬أ‪ $ B‬إ‪ HI‬ا‬

‫وع ا *‪8‬ن‬
‫ووا‪F ( G E‬‬

‫ا ‪:DK‬‬
‫وز ا‬

‫ا) ضا‪P > 9‬‬
‫‪8B‬ل‬

‫‪ MN‬و‪ L L‬ا >‬

‫وع ا *‪8‬ن‬

‫ور‪8VB WX.‬ر ا‬

‫دة ا‬

‫ر ‪ RS 9TU‬ا‬

‫‪2‬‬

‫ا‬

‫ا ‪"#‬‬

‫ا ![ م؛‬

‫ا‬

‫ات وا‬

‫دة ا ‪8‬زراء ا ![ ‪8‬ن؛‬

‫ا‬

‫ات وا‬

‫دة ا‬

‫رون ا ![ ‪8‬ن؛‬
‫ا‬

‫‪ -.* /‬أن أر* أ)(م ا‪ $%&#‬ا‪!"#‬‬

‫ا‬

‫ا يأ‬

‫ل وا‬

‫و= "ق ;‪(9:‬ن ‪ 64( 78‬درا‪ # (234‬وع !( "ن ر!‪ 0EF 8 G% H 67.12 0‬ا ‪(!D‬ت‬
‫ا (! ‪P8 H‬ن ا‪ K#‬ي وا‪NOK#‬ي ‪DM7%‬ت ا‪ #‬ة ‪ J.K9%‬أو ‪(7 4D‬ل ا‪.-I#‬‬
‫ار‪ Q4‬ا ‪S‬‬

‫) وع ‪ R‬ا ا ( "ن ‪P (7 VW XY‬ن ا‪#‬‬

‫و ‪ 24‬أ` "_ ‪ ،2013‬وذ ‪ 4(b 8 c‬ا ‪E9‬‬

‫‪ 7‬أد‪ fEg‬ر‪S (9eb‬‬

‫‪( 8 UH‬ر ‪2013 N\ ] 30 T‬‬
‫و_‪"iM‬ر ا ‪fEh E9‬‬

‫‪ 6 8‬ﷲ وز ا ‪ J.K9‬وا ‪ NP7‬و‪ 4(E4‬ا‪ ، H #‬ا ي ‪(M) 0Rl m9h8 64( #(8 fi‬ور‬
‫‪-tH‬‬

‫ا ا‪ #‬وع =‪ r sE‬ق ‪qV XY‬ءﻩ ‪n‬ول ‪(E9%‬ق ا (م ا ي ‪(v‬ن وراء‬

‫إ ادﻩ‪8 ( "6 ) ،‬‬

‫ا ا‪ #‬وع إذ ذ` ‪(978‬رﻩ و_‪ Rn 0x E)(i7‬اف ا‪(g" #‬ة ) ‪،‬‬

‫ا ضا‬

‫‪0H‬‬

‫و_‪ & 97‬ا ‪.‬‬
‫أ` ا ‪ E9‬ا "ز أن ا \‪ })( N‬ا |{")‪(&) XY z‬ل ا ‪ J.K9‬وا ‪ NP7‬و‪4(E4‬‬
‫ا‪ ، H #‬وا •‪E€‬‬

‫ا !‪ E •" GE‬ا ض وا ‪(r! XY ~%r‬ع ا ‪ UK9‬ا‪#‬‬

‫)‪ U‬أ‪ E7R‬ا! …(د‪ H‬وا‪D ، E (7 V‬وة „‪ ƒ‬ا ‪(‚D€‬ت ا ( &‬

‫‪ K%‬اء ‪(#‬‬

‫‪ U‬ا را‪(4‬ت ا‪q& #‬ة )‪U‬‬

‫‡ ف ا "زارة ="ل ا‪"•"#‬ع‪(74 Q%{] ( %v ،‬ت ‪(8‬رزة ‡‪ Q 6‬ا ‪(E9‬ق ا (م † اد ) وع‬
‫‪ R‬ا ا ( "ن‪.‬‬
‫و!‪ f6‬ا ‪"€‬ض ‪P)(i) XY‬ن ا‪ #‬وع‪ ،‬ذ` ا ‪ E9‬ا "ز ‪(978‬رﻩ ا‬

‫ˆ‪ X‬ا ي ف‬

‫) =‪P %‬ن ‪ XY‬إ‡(ر ‚‪ ‹E‬أو‪ ) ƒŠ‬أن ‚(دق ‪ (2‰%‬ا‪ $%&#‬ا |{")‪( 8 z‬ر ‪،2008 "E "H 12 T‬‬
‫‪ 0x‬ا‪ $%&#‬ا "زاري ‪( 8‬ر ‪ 2008 "E "H 08 T‬إ‪(…) H(• ƒŠ‬د! ا \‪(#N‬ن „‪ ƒ‬ا‪ #‬وع )‪ ‡ U‬ف‬

‫‪3‬‬

‫)&‪ $%‬ا "اب ‪( 8‬ر ‪ $%&) 0x ،2010 H( H 13 T‬ا‪( 9#‬ر ‪( 8 U‬ر ‪ ،2011 "E "H 12 T‬وا ‪(23‬ء‬
‫‪8‬‬

‫‪ XY 7H‬إ‡(ر! اءة ‪ E (x‬أ)(م ا ‪S‬‬

‫ا‪ $%&78 … •#‬ا "اب‪.‬‬

‫*‪ (7E‬ف ا‪ #‬وع ) =‪ ‹E‚ XY E (x %‬ا |( ‪’ E‬‬

‫‘ ‪PE‬ن ا |{") ا‬

‫‪ H‬ة ا •‪-‬‬

‫‚(د!‪( 8 E% Q‬ر ‪ ،2012 Q • 16 T‬و‚(دق ‪ $%&) E%‬ا "اب ‪(7V†(8‬ع ‪“ (* XY‬‬
‫• ‪.2013 Q‬‬
‫إن ‪ R‬ا ا‪ #‬وع –‪ •–"H‬ا ‪ E9‬ا "ز ‪"{ H -‬ن )‪() 75 U‬دة )"ز‬

‫„‪ ƒ‬إ= ى‬

‫‪ ( Ei) ،(8(8‬أن ا ف ‪ ) -›œ(4n‬ا | ص „‪ H(7= ƒ‬ا ‪ !D‬ا ‪ K‬ا‪P8 Eb‬ن ا ‪P* r‬ن ‪XY‬‬
‫إ‡(ر )‪ U‬ا "ازن‪ ) ،‬د ‪ 6) 0‬أ ‪ 4W‬ار ا ( "‪ XY z:‬ا ‪(!D‬ت ا (! ‪P8 H‬ن ا‪ K#‬ي‬
‫وا‪NOK#‬ي‪.‬‬
‫`‪(Ei ) U4 f{ / (7‬ت )‪ r9h‬ووا–| –=‪ NP6 ‘ ~9‬ا ‪ E9‬ا "ز ‪ -‬و‪U) E (g‬‬
‫أي ‘ ‪ ، E‬أ‪ Rn 0R‬اف ا‪(g" #‬ة )‪ R U‬ا ا‪ #‬وع‪ ) ،‬ا | ص „‪ NP*" ƒ‬ا ‪( (7i‬ت‬
‫ا {(*‪(VNO4Ÿ E‬ع ‪ x‬ا‪ U 7ž 9#‬ا‪PE (94•#‬ن وا ‪"€‬اص ‪(r! XY‬ع ا ‪ UK9‬ا‪#‬‬
‫و‬
‫إ‪ 8‬ام‬

‫‪ K%‬اء‪.‬‬

‫’‪ & 9# r9‬ات ) وع ‪ R‬ا ا ( "ن‪ ،‬أورد ا ‪ E9‬ا "ز أن ا ‪(7‬د ا ‪8( K‬‬
‫"د ا ‪ K‬اء أ‚‪ • “6‬ورة )‪P8 |S‬ن ا ‪P* r‬ن )‪" = H M (2 ¡] U‬ق ‪ ‡ fv‬ف‬

‫ووا‪ f{ ’ (6V‬وا–•‪ ،‬إ‪ ~ (V ƒŠ‬إ اد ‪(E8‬ن و‚ ‪ (| z‬ا‪ fM#‬ا‪NOK#‬ى‪ ) ،‬و‪"V‬ب "* ﻩ‬
‫„‪ ƒ‬ا‪"#‬ا‚ (ت ا ‪ i‬ور ‪ UK9%‬ا ‪.GbD‬‬
‫وأ*(د ا ‪ E9‬ا "ز أن •‪ m6‬ا |(‪Ÿ‬ت ا •‪"%9’ (2‰* “79/ -‬ك )‪ r9‬ة ;] (ر‬
‫‪ *†(8‬اغ و ‪ U (R¥PE7‬ا •‪"• -‬ل ا ‪" S‬ء إ‪ r9) ƒŠ‬ة ا ‪‘ £¤‬‬
‫‪ R‬ا ا‪ #‬وع‪D ،‬وة „‪ ƒ‬ا‪ 7 4‬ار‬

‫)‪ & 9‬ا )‪"M‬ر ( دا‪fg‬‬

‫ا ‪ K‬اء ‪ (= XY‬ا (ل ا‪. EK%#‬‬

‫‪ R 0F‬ا ا‪ #‬وع أ‪ (iH‬ا |(‪Ÿ‬ت ا •‪ (2‰* 0 H -‬إد‪(g‬ل ‘‹‪NPE‬ات „‪ ƒ‬ا‪DM#‬ت‬
‫ا‪NOK#‬اة‪"4 ،‬اء )‪ ‡ U‬ف ا‪NOK#‬ي‪ ،‬أو ا‪ K#‬ي‪"4 ،‬اء ‪NPE‹‘ Q (v‬ات ‪R"V‬‬

‫‪4‬‬

‫أو ’‪. rE9‬‬

‫و_•…"ص =(‪Ÿ‬ت ا " ‪ E‬أو ا •„‪ U X‬ا ‪ K‬اء‪ ،‬أ*(د ا ‪ E9‬ا "ز أن ‪ R‬ا ا‪ #‬وع‬
‫‪ R U‬ﻩ ا |(‪Ÿ‬ت ‪(8‬‬

‫أو‪P7i ~V‬ن ا‪"#‬ا*‬

‫` (‪ ،(E8‬وإ‪ Ÿ‬ا \‪N‬‬

‫ا " ‪ E‬وا •„‪X‬‬

‫(‪ b‬ة ا ‹‪" 8 (g"9 ) NP‬ة ا ( "ن‪ ،‬أ)( ا‪DM#‬ت ا‪ #‬ة ‪(7 4D‬ل ا‪•(g -§* -I#‬‬
‫‪(Ei #‬ت ‪ ‚(g‬و ا¨‪(E‚"…g X‬ت ‪ R‬ا ا "ع )‪ U‬ا‪DM#‬ت =‪ E9% “E•" ~9‬ا "ز ‪.‬‬

‫ا‬

‫ا ‪"#‬‬

‫ا‬

‫ات وا‬

‫ا‬

‫ات وا‬

‫‪Dg‬ل ) (!‬
‫* ا‪(9#‬ر ا‬
‫ا‪(…#‬د!‬

‫ا ![ م؛‬
‫دة ا ‪8‬زراء ا ![ ‪8‬ن؛‬
‫رون ا ![ ‪8‬ن؛‬

‫دة ا‬

‫) وع ‪ R‬ا ا ( "ن )‪ ‡ U‬ف ا ‪(9‬دة ا‪( 9#‬ر ‪ 0 U‬ا ‪ r‬ق إ‪() ƒŠ‬‬
‫ˆ‪X‬‬

‫ا ا‪ #‬وع )‪`"%4 &E N© ‘ U‬‬

‫‪ ‡ U) E%‬ف ا‪ $%&#‬ا |{")‪ )"{|S z‬ا ‪8(9‬‬

‫ة )‪(rM‬ت )‬
‫‪9‬‬

‫(ر ‪T‬‬

‫‪ ،2008‬إ‪ = ƒŠ‬ود‬

‫‘ ‪ fEK‬ا |{") ا |( ‪ ، E‬و ‪ f•H 0‬ا (ش )‪ ‡ U‬ح ‘‪(9‬ؤل ="ل دوا¨‪ R X‬ا ا ©‪ N‬ا ي‬
‫=(ل دون ‚ ورﻩ آ اك ‪ F‬ا ‪(#‬‬

‫)‪ U‬إ‪( 4‬م `‪( ) XY NP6‬‬

‫د )‪ŸD gW U‬ت وا |‬

‫)‪ U‬ا "®›‪ J‬ا •‪"9‘ -‬د !‪(r‬ع ا ‪ K‬اء ‪"4‬اء ‘ ‪DM#(8 )n G%‬ت ا‪ #‬ة ‪ ،J.K9%‬أو ‪c%‬‬
‫ا ‪(7 4Ÿ(8 ‚(€‬ل ا‪ ~h9’ ،-I#‬ا ‪ XY f%€‬ا "ازن دا‪ fg‬ا ‪(!D‬ت ا ‪ K‬ا‪. Eb‬‬
‫وإذا ‪(v‬ن ا ف )‪ R U‬ا ا‪ #‬وع –=‪ () ~9‬ورد ‪ ) XY‬ا‪Dg‬ت ا ‪(9‬دة ا‪( 9#‬ر ‪-U‬‬
‫‪ " H‬إ‪(…= ƒŠ‬‬

‫و=‪" = H(7‬ق ووا‪(6V‬ت ‪ ‡n‬اف ’ {‪" ) f‬ازن دا‪ fg‬ا ‪(!D‬ت‬

‫ا (! ‪ ، H‬إ‪ Ÿ‬أن ا "ا! أ* ز ‪(‚ ( H(6‬ر‪ H M XY (g‬ا ‪ r‬ف ا‪ i #‬ر‪ ،‬وذ ‪9/ c‬‬

‫إ‪ƒŠ‬‬

‫ا`‪ 0‬ا‪( %#‬ت ا‪¥¯ (8 r6 #‬ا (ت ا ‪ K‬ا‪ Eb‬أ)(م ا ‪(i‬ء ‪ ‡n D` ( Dg U) X¨ H‬اف أ‬
‫) ‪ i‬ر و ‪(… ; $7 %‬ف وا‬

‫ا ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 0‬ا " ‪ M8‬ص ‪ R‬ا ا‪ #‬وع „‪ ƒ‬ا‪(6° 4‬ب ‪ 4W‬ار وا "ازن ‪ XY‬ا ‪(!D‬ت‬
‫ا "د دا‪ M) fg‬ر أو و‪Ex‬‬

‫ا (! ‪ (7E4 ، H‬ا ‪ G‬ا‪"V"8 G% #‬ب ‪M‬‬
‫" و)(‬

‫‪ J›®"* U) ME4‬ا "د ا‬

‫)‪(7) _" K‬‬

‫‪ U) 6‬آ‪(x‬ر ‪ XY ‡ G= XY E6%4‬ا ‪!D‬‬

‫ا (! ‪. H‬‬
‫و‪( R‬ك )‪ U‬أ](ر إ‪ƒŠ‬‬

‫م ` (‪ R H‬ا ا‪ #‬وع ‪( #‬‬

‫‪(E ({]; fv‬ت وا … "_(ت‬

‫ا‪(r (8 r6 #‬ع ‪ U) 0• (8‬أن إ ادﻩ ا ‪(‚Dg U Gžh‬ت )‪ ~ K‬درا‪(4‬ت )•‬

‫‪ ،m * E‬دون ‪NO`W‬اث ‪" (8‬ا ~ ا ( " ‪q ) ، E‬زا ‪ R‬ا ا ‪ r‬ح‬

‫‪ Q9)Ÿ‬ا "ا ~ ا‬

‫(ت ا ( " ‪(7% E‬دة ا ‪ K‬ا‪ ) Eb‬ورا ‪4 NP F8‬‬

‫ا ‪ U) (!Dr‬ا …‪NP‬ورة ا (ر •‪% E‬‬

‫‪ 1916‬ا‪(!D % 0F #‬ت ا ‪ K‬ا‪ Eb‬وا ي ا‪(Ei ) 0 % 4‬‬
‫وا "د ا ي ‪/‬‬
‫!( " ( را‪ b‬ا و)‬

‫)‪" (! NP ³ U‬ن ‪¥O W‬ا)(ت‬

‫إ‡(را ()(‪ 0x ،‬ا ( "ن ا‪ K% 0F #‬اء ‪ 1980 9‬ا ي‬
‫)( •‪ (g U7‬ا "ا‬

‫وإ‪ V‬اءات =‪ E7V H(7= …! Eb(7‬أ‡ اف ا ‪(!D‬ت ا ‪ K‬ا‪Eb‬‬
‫„‪ ‚ G%g ƒ‬وق ا ‪(7i‬ن ا ي ‪/‬‬
‫`‪ 0 (7‬ا ¡`‪E‬‬

‫آ اك‬

‫ا ‪. ‚(€‬‬

‫*´‪ R ~ (V ƒŠ‬ا ا‪ #‬وع‪(v ،‬ن ‪( R‬ك إ |(ح ="ل • ورة ‪ fg‬ا و‬

‫)‪7‬‬

‫وا •‪-‬‬

‫\‪ U4 N‬ا‪NP8‬‬

‫„‪ • ƒ‬ار ‪q‬م ا |{")‬

‫إ‪ V‬اءا ‪.(EbqV µ 6H K (H¥P M‬‬

‫„‪ ƒ‬أ‪ E7R‬إ= اث و‪Ÿ(v‬ت‬

‫(ر = ‪ žH‬و) •…… ‪ fv"H‬إ ‪(2‰‬‬

‫‪ 0EF‬ا ‪(!D‬ت ا (! ‪ U7x H M ` H‬ا ‪ )"9‬ا ‪ K‬ا‪E EK8 Eb‬‬

‫ا "‪ 6EV‬ا ‪ K‬ا‪ Eb‬دا‪(V¶ fg‬ل ا‪E% XY 0 9/ (7) (2 ¡ ’ G #‬‬

‫(د وا‪( E 4‬ء‬

‫‪ 69: XY‬ا‪( #‬ز (ت‪) ،‬‬

‫)( ‪ *" 4‬ﻩ ‪ R‬ﻩ ا "‪Ÿ(v‬ت )‪ * U‬ص ‪D ،f‹ %‬وة „‪( 4; ƒ‬م ‪ XY‬ا ( } ا ا‪ X„g‬ا "‡‪-.‬‬
‫ا ‪(€‬م‪ E •‘ 0x ،‬ا ا•‪P6‬ن ‪ XY‬ا ‪(6!; ƒ„ UK9‬ل „‪ R ƒ‬ا ا‪" #‬ج ‪ (7E4‬ا · ذات ا ‪fg‬‬
‫ا‪ M#‬ود أو ا‪ ¹ • #‬ا ‹‪NP‬ا (درة „‪ ƒ‬ا ‪.c%7‬‬
‫و ‪ 7VNO‬أ‪ R‬اف و) ا)‪ R z‬ا ا‪ #‬وع „‪ ƒ‬ارض ا "ا! أ]‪ NP‬إ‪ • ƒŠ‬ورة ‘• ‪E‬‬
‫ا‪#‬‬

‫‪P‬ن ا (ر ‪P‬ن ‪ • D‬اط ‪ Ee ‘ XY‬ا ور ا ‪ E K9‬ا‪ 2º r6 #‬ا ا‪" #‬ج ) (‪0 E 7 f8‬‬
‫‪6‬‬

‫’ وط ‪( †(v H¥P M‬ءات ا ‪ Eh i‬أو )(](‪ 8‬ذ ‪l ،c‬ن ‪ R‬ﻩ ا ‪"r€‬ة ‪ * 4‬إ‪ ƒŠ‬إ] اك‬
‫ا ‪(r‬ع ا ‪(€‬ص ‪(7ž 4D‬ر ‪ R XY‬ا ا ‪(r‬ع ‪"…M) µ 6H Ÿ zv ، x f{8‬را ‪ E8‬ي ا‪D#‬ك‬
‫ا ا ‪PE‬ن ’ {‪( J›®"* } ¼H 0F ) NP• f‬ر) ‘ {‪ ( b( f‬أ)(م ا‪#‬‬

‫‪P‬ن ا (ر ‪P‬ن‬

‫‪(7ž 4D‬ر‪ R XY‬ا ا ‪(6‬ب ‪.‬‬
‫*‪ 0 (7E‬ا!‪NO‬اح إ= اث دور ‪E K4‬‬

‫(‪ b‬ة *· ا ‪ QM 6%r‬إ] اف و ‪ fg‬ا و‬

‫„‪ ` )"4 f8( ) ƒ‬ا‪ %i ) f| 64( ) Eb‬ا ‪ K‬اء أ)(م ‪ R‬ﻩ ا · ‪.‬‬
‫و!‪ f6‬ا ‪( €‬م‪ ،‬أ‪(6 W NPx‬ﻩ إ‪ • ƒŠ‬ورة ‪ fg‬ا و ’ {‪ fV( f‬و‚(رم ‪U) |S‬‬
‫‪ R(³‬ة ا‬

‫(ر ا ور ا ‪ E K9‬ا‬

‫"ا‪ Eb‬ا ‹‪ NP‬ا ‪bD‬‬

‫‪ UK9%‬ا ‪ ،0 K‬ا •‪"i8 x({ -‬ا½‪X‬‬

‫ا‪ #‬ن ا ‪N\K‬ى ’ {‪"|S) f‬ظ‪ ،‬وذ ‪ fH¥¯ E‹’ c‬ا‪NO4‬ا ‪ E&E‬ا و‬
‫‪"F 78‬ر‪ (R‬ا ()‪69¼ (8 f‬‬
‫و)‪V U‬‬

‫… ‪D‚; % ¿ À‬ح‬

‫‪(r‬ع ا ‪ J.K9‬وا ‪.NP7‬‬

‫أ‪ g‬ى‪ ،‬أ` ت إ= ى ) ا‪Dg‬ت ا ‪(9‬دة ا‪( 9#‬ر ‪ • ƒ„ U‬ورة )‪D‬ء)‬

‫ا |‪ XY G‬ا ‪ ) UK9‬روح ا‪(Ei #‬ت ا ‪" 4‬ر ا‬

‫‪ H‬ة ا •‪ -‬أو ‪ Q‬أ‪N\` E7R‬ى‬

‫ا‬

‫ا ‪(r‬ع ‪(6 (8‬رﻩ ‪ f{ /‬إ= ى ا ‪" | E4(4n qb(v‬ق ;‪(9:‬ن‪ K (2 l ،‬س روح ا‪"#‬ا‡‬
‫ا | و‪ 4W‬ار ‪ X¨(7 VW‬وا ‪ Áe‬ا ‪.0 K‬‬

‫ا‬

‫ا ‪"#‬‬

‫ا‬

‫ات وا‬

‫ا‬

‫ات وا‬

‫ا ![ م؛‬
‫دة ا ‪8‬زراء ا ![ ‪8‬ن؛‬

‫دة ا‬

‫رون ا ![ ‪8‬ن؛‬

‫‪ f Â‬ا ‪ E9‬ا "ز ‪ XY‬إ‡(ر ردﻩ „‪ ) ƒ‬ا‪Dg‬ت ا ‪(9‬دة ا‪( 9#‬ر ‪ ) U‬ى ا ()‪f‬‬
‫;‪ zÃ(&H‬وا … “ ا ي ‡‪ 6‬ا (ش ="ل !‪(r‬ع ا ‪ K‬اء و)( ‪(_" ‚ U) * /‬ت وإ` ا‪(R‬ت‬

‫‪7‬‬

‫)‬

‫دة و)‬

‫ة‪ ،‬و ت وا! ( )¡‪(4‬و ( )"‪(M 4(8 ()"4‬ل ا‪( #‬ز (ت ‪P8‬ن ا‪D#‬ك وا‪،UHNOK#‬‬

‫وأ &‪ Q‬ا`‪ 0‬ا‪( %#‬ت أ)(م ا ‪(i‬ء ) ‡"ل و‘ ‪ E‬ا‪ ‡(9#‬ا ‪ R XY Eb(i‬ا ا … د‪.‬‬
‫إن ‪ R‬ا ا "• –=‪ “E•" ~9‬ا ‪ E9‬ا "ز ‪ 4 &H -‬ﻩ ‪XY‬‬

‫م ¡‡‪NP‬ﻩ ’ {‪V( f‬‬

‫و* (ل )‪ U‬أ‪ fV‬ر* ا ~ء ‪ fv U‬ا ·(ت‪ ،‬وا |‪ "%E‬دون ‪ 8‬وز =(‪Ÿ‬ت ا‬

‫د ’‪~h9‬‬

‫‪({=n‬م ا …(درة ‪ *†(8‬اغ‪.‬‬
‫وإذا ‪(v‬ن ا ‪" 4‬ر ا‬

‫‪H H‬‬

‫„‪ ƒ‬ا | "ق ‪(… !W‬د‪ H‬و‪´* ، E (7 VW‬‬

‫‚ ا=‬

‫) وع ‪ R‬ا ا ( "ن )‪ z‬أ‪ (4(4‬إ‪G%g ƒŠ‬‬

‫‪ f ‹/ 0‬أ‪ (iH‬ا |‪ XY G‬ا‪9%* UK ، EK%#‬‬

‫ا "ازن دا‪ fg‬ا ‪(!D‬ت ا ‪ K‬ا‪ G%r ) U) Eb‬أن أ•‪ E6%‬ا‪D#‬ك ‪"7 ¼H‬ن إ‪ ƒŠ‬ا ‪( 6r‬ت‬
‫ا‪ r4" #‬ا ‪ fg‬ا •‪DM) c%7 -‬ت ) "ا• ‪ ،‬و‪ R‬ﻩ ا ·(ت –=‪E9% “E•" ~9‬‬
‫ا "ز ‪ XÄ -‬ا‪ R U) * 239#‬ا ا "ازن {" ‪ 69: U) 4n …= f{ ‘ (2‬ا‪U K#‬‬
‫ا ا ‪PE‬ن‪.‬‬
‫أ)( ‪ U‬ا (ش ا ا‪"= b‬ل دور ا و ` ( ‪ f‬أ‪ TE4NO -›œ(4‬و_ (ء !"ا‬

‫وأ‪$4‬‬

‫ا "ازن‪ ،‬أورد ا ‪ E9‬ا "ز أن ا "زارة أ! )‪ ƒ„ Q‬إ اد "إ ‪D‬ن ‪( #‬ر " \‪"%4 N‬ك‬
‫)‪ r9‬ة‬

‫ض دور ‪ K%‬اء (‪ b‬ة ا ·(ت ا‪i 9#‬‬

‫` •…‪E‬‬

‫‪ U) 7 ) 69:‬دور ا ‪X¨(7 VW UK9‬‬

‫‪" 978 GE%‬ى ا ‪ K‬ا) و‪ 4W‬ار‬
‫ا ا ‹ ض‪.‬‬

‫`‪ (7‬أ•(ف أن ‪ c%‬ا ·(ت ا‪Ÿ * 239#‬زا ‪(E=l(8 Ur (23E6 (• XY Q‬ء ا ‪E‬‬

‫ا •‪-‬‬

‫"ا‪ ( 7F 78 V‬دور ‪ E K4‬آ‪" 9% %H‬ط ) (‪ ` )"4 f8‬ا‪( ) Eb‬د) و‪ R‬ﻩ ا ‪ R(F‬ة‬
‫)‬

‫ة ‪ ) f&8‬ن ا‪. K%7#‬‬
‫‪ R‬ا‪ ،‬وأو–• ا ‪ E9‬ا "ز أن ا‪#‬‬

‫;‪ V‬اءات وا ا‪ NP8‬ا ‪H¥P M‬‬

‫‪P‬ن ا (ر ‪P‬ن ‪/‬‬

‫دون „‪ • ƒ‬ورة ‪U) q) U4‬‬

‫‪PK7‬ن ا ·(ت ا (‪qV‬ة )‪ NP9e U‬أداء ‪(9!n‬ط ا‬

‫’ {‪ 0F ) f‬و)‪ ¹‹’ ، 7 9‬ا ‪ U F‬ا ·(ت ا‪ E 9#‬ة )‪U‬‬

‫وض ا ‪X¨(7 VW UK9‬‬

‫‪(_" ‚ Áe ‘ (2ÆK‬ت ‪n XY‬داء ‪ U) 0• (8‬ا‪" &#‬دات ا‪ 6#‬و )‪ ‡ U‬ف ا و‬
‫‪8‬‬

‫• ‪E‬‬

‫ا‪#‬‬

‫‪P‬ن ا (ر ‪P‬ن ‪ • D‬اط ‪ R XY‬ا ا "رش ا ي = ‪NP6` 69: G‬ة )‪(& ; U‬ز و‚‪Q%‬‬

‫)(‪ 360 qR( H‬أ ‪ À‬و= ة ‪ XY ، E K4‬ا ‪(F‬را‪(7K 4‬ل إ &(ز)(‪ XY })N\) "R‬ا‪ f6 9#‬ا‬
‫إن ا ‪ U sM6‬ا |‪"%‬ل ا (‪V‬‬

‫–=‪"! ~9‬ل ا ‪ E9‬ا "ز ‪ H -‬ض ‪q‬ا)( "*‪NP‬‬

‫وض و‘‪DE 9‬ت ) (‪ f8‬ا • اط ا‪P%g #‬ن ‪( !Ÿ‬ء‬
‫‪ ` )"4‬ا‪Eb‬‬

‫~‪.‬‬

‫د )‪ U‬ا‬

‫‪ 0x G‬إ (دة ` ا‪f8( ) (2Ç‬‬

‫(د و) (‪" Ÿ 64‬ق )‪ 1100 È%6‬در‪.0R‬‬
‫‘ " ‪ U ¹‬ا ‪/ UK9‬‬

‫وأ•(ف أن إ! ام ا "زارة „‪E…• ƒ‬‬

‫إ‪ V‬اء )‪"M‬ر (‬

‫(‪ b‬ة ا ·(ت ا •‪ f H -‬د‪ 2500 U ( %g‬در‪ ،0R‬إذ ‪ UK7H‬أن ‪NOH‬اوح )‪ È%6‬ا " ‪P8 ¹‬ن‬
‫‪ 100‬و‪ 200‬در‪f7M H 0R‬‬

‫( ‚ وق ا ‪(7i‬ن‪ U (_ ) ،‬أ)‪ XY %‬أن ‪ R µ %H‬ا ;‪ V‬اء‬

‫&(و_( )‪ ‡ U‬ف ا |{") ‪ ،‬و‪ "R‬إ‪ V‬اء ‪ 239/‬ف أ‪ (iH‬ا ‪.02É(·* À% •78 6%r‬‬
‫* ﻩ ا ‪"r€‬ة – ‪ ÀEiH‬ا ‪ E9‬ا "ز ‪(9 4 -‬‬

‫„‪ ƒ‬و "ج !‪(r‬ع ا ‪ K‬اء و* (‬

‫‪ F‬وف )‪ ، 7bD‬و‪( (7• U)• 4‬ت ا‪( E 4‬ء ا "‪ 6EV‬ا ‪ K‬ا‪Eb‬‬

‫(‪ b‬ة ا‪D#‬ك ‪ƒ„ () ! NP9%‬‬

‫درب ‪ TE4‬أوا‚ ‪ "! H !( ‘ !D‬و) "از ‪.‬‬
‫و‪ XY‬إ‡(ر إ*(د ’ ¡ن ‪(4({ :W‬ت ا ‪ E6%9‬ذات ا |‪ E (7 VW "7‬ا‪6 NO#‬‬

‫‪U‬‬

‫;* اغ أ](ر ا ‪ E9‬ا "ز إ‪ ƒŠ‬أن =‪ H(7‬ا‪P* 239#‬ن أ ‪ m6• Q)q‬و ‪ r9) 0EF‬ة ;* اغ‬
‫و ‪ F‬ذ ‪Dg U) (E%V c‬ل ! اءة ) ‪(Ei‬ت ‪ R‬ا ا‪ #‬وع‪ ) ،‬ا | ص „‪ mE9h ƒ‬و‘‪9‬‬
‫ا‪ ‡(9#‬ا ‪ Eb(i‬ذات ا …‪) ، %‬‬

‫دا‬

‫~ ذ ‪ • ƒ„ c‬ورة ا | (ظ „‪ ƒ‬ا "ازن‬

‫ا‪" ¼#‬د دون )‪(9‬س ‪¡8‬ي =‪" = U) G‬ق ‪ ‡n‬اف‪.‬‬
‫و‪ $ XY‬ا ‪(E9‬ق‪ ،‬أ` ا ‪ E9‬ا "ز أن ذ ‪ XÊ6¼H Ÿ c‬أن ‪ GE7 ‘ U ( e ‹/‬ا (ش‬
‫="ل ا‪"•"#‬ع وا‬
‫ا‬

‫م ‪NO!W U) q78‬ا=(ت أو ا |‪"%‬ل ا ‪ XY %H 6‬ا &(ﻩ ‪P9M‬ن و &"‬

‫‪ U (_ ) ،‬ا‪4‬‬

‫اد ا "زارة ‪"6‬ل ‪NO ) fv‬ح ‘ ‪ q q ‘ XY 0 9/ fH‬أ‪ $4‬ا "ازن‬

‫دا‪ fg‬ا ‪(!D‬ت ا ‪ K‬ا‪.(23) 8 Eb‬‬

‫‪9‬‬

‫ا‬

‫ا ‪"#‬‬

‫ا‬

‫ات وا‬

‫ا‬

‫ات وا‬

‫ا ![ م؛‬
‫دة ا ‪8‬زراء ا ![ ‪8‬ن؛‬

‫رون ا ![ ‪8‬ن؛‬

‫دة ا‬

‫‪ XY‬إ‡(ر ا‪(7K 4‬ل ا‪ r9#‬ة ا‬
‫‪ 0H‬ا‬

‫‪ ، E‬و‪Ã‬‬

‫‪DH‬ت ="ل ا‪ #‬وع‪ Q%‚" ،‬ا ‪S‬‬

‫‪( W‬ق دا‪ fg‬ا ‪S‬‬
‫‪"7&78‬‬

‫)‪ U‬ا‬

‫„‪ H M ƒ‬أ‪fV‬‬
‫‪DH‬ت‬

‫م ‪G * (2º‬‬

‫‪ (‚n‬وا‪ ‚( #‬ة ‪( 8‬ر ‪ 09 T‬أ` "_ ‪ Q%7] 2013‬ا‪"#‬اد )‪ ) U) (50،53،54،62‬وع ‪ R‬ا‬
‫ا ( "ن ‪.‬‬
‫و‪ XY‬ا‪(7 V‬ع ا ‪S‬‬

‫ا‪#‬‬

‫‪( 8‬ر ‪ 24 T‬أ` "_ ‪ 2013‬وا‪…•#‬‬

‫وا …" ‪ ) ƒ„ Q‬وع ا ( "ن ا ‪ À (9‬ا ` ‪ ،‬و‪Ã‬‬

‫) (!‬

‫‪ XY Q6%‬ا‬

‫‪ R‬ﻩا‬

‫‪ c% ~|Â 0‬ا‪"= ) #‬ل ا‪"#‬اد ‪"* ،50،53،54‬ا* ‪ (2‰% Q‬ا ‪S‬‬

‫‪DH‬ت ) ا |{")‬
‫و „‪ ƒ‬ا‪"#‬اد ا •‪0 -‬‬

‫‪ H‬د ’ ¡ ‪(7V†(8 fH ‘ (2‬ع `‪ (7‬وردت ‪ XY‬ا‪ #‬وع‪P= XY ،‬ن ‪ 0‬ر*‪ ¹‬ا‬
‫ا‪(#‬دة ‪’ 62‬‬

‫ا‬

‫‪ ‡ U) 8 sh‬ف ) )‪"78 ، E‬ا*‬

‫‪DH‬ت‬

‫‪ fH‬ا "ارد „‪ƒ‬‬

‫‪ "i‬وا= و) (ر• أر‪Ã‬‬

‫أ ‪(i‬ء‬

‫و_ ون ا) (ع ‪ U‬ا …" ‪.Q‬‬
‫و‪ ،NPgn XY‬ض ا‪ #‬وع ‪) 8‬‬

‫„‪ ƒ‬ا …" ‪ (7` Q‬ورد „‪ ƒ‬ا ‪S‬‬

‫‪ Q7 * ،‬ا‪"#‬ا*‬

‫„‪ ) ƒ‬وع !( "ن ر!‪ 0EF 8 G% H 12.67 0‬ا ‪(!D‬ت ا (! ‪P8 H‬ن ا‪ K#‬ي وا‪NOK#‬ي‬
‫‪DM7%‬ت ا‪ #‬ة ‪ J.K9%‬أو ‪(7 4D‬ل ا‪ 8 ،-I#‬ون إد‪(g‬ل أي ‘ ‪ &E (8 ،fH‬ا ( ‪: E‬‬
‫ا‪"#‬ا* "ن‪04 :‬‬

‫ا‪( #‬ر•"ن‪00 :‬‬

‫ا‪" 7#‬ن‪01:‬‬

‫‪10‬‬

‫?) >=ت‬
‫‪ C+ D E‬وا ) ‪ C‬ة ‪8B‬ل‬
‫وع ا *‪8‬ن‬

‫‪11‬‬

‫?) >=ت ‪C+ D E‬‬

‫ر‪-.‬‬
‫ا ‪$> )9‬‬
‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬

‫وا ) ‪ C‬ة ‪8B‬ل‬

‫ا ; ‪ReC+‬‬

‫وع‬

‫وع ‪8* .‬ن ر‪ - c b D )9> 67.12 -.‬ا )=‪ .‬ت ا ‪ab > . )9‬ن ا‬
‫‪ MN‬أو =‪ )9L‬ل ا ‪Wd‬‬
‫ا) ة‬

‫ا ‪ $> )9‬ا [ ح‬

‫ا ‪ j‬ب ا ‪gh‬‬
‫ا ‪ j‬ب ا ‪gh‬‬
‫إ‪ kl‬ء ( ا اء‬
‫إ‪ kl‬ء ( ا اء‬
‫ا دة ‪50‬‬
‫ا دة ‪50‬‬
‫‪P H‬ن ‪........................ “E|Î‬‬
‫‪P H‬ن ‪........................ “E|Î‬‬
‫‪......................................‬‬
‫‪......................................‬‬
‫)إ•(* * ة ‪(4‬د‪ 4‬وأ‪NPg‬ة(‬
‫م ‪ E‬ا‪ K#‬ي ‪Ÿ(7 4W $ 8‬ت‬
‫‪(= XY‬‬
‫( ا‪ fM#‬ا‪NOK#‬ى‪ ،‬أو ;‪Dg‬ل‬
‫ا ‪ 8(9‬ا •‪…g -‬‬
‫‪"8‬ا‪( ]; ~V‬ر ا‪( #‬ر إ ‪ XY E‬ا ة ا ‪ E (ž‬أ ‪D‬ﻩ‪،‬‬
‫و‪ b( ¹ " ‘ E% ~V‬ة ا‪NOK#‬ي ‪ M‬دﻩ ا‪Ÿ 7KM#‬‬
‫‪ 4 U f H‬أ] )‪ U‬ا "‪ 6EV‬ا ‪ K‬ا‪. Eb‬‬
‫ا ‪ j‬ب ا ‪:gh‬‬
‫ا ‪ j‬ب ا ‪:gh‬‬
‫إ‪ kl‬ء ( ا اء‬
‫إ‪ kl‬ء ( ا اء‬
‫ا دة ‪53‬‬
‫ا دة ‪53‬‬
‫‪ (= XY‬و*(ة ا‪NOK#‬ي – ‪69¼ (8‬‬
‫‪ (= XY‬و*(ة ا‪NOK#‬ي – ‪" ) 7 9/‬ل ا‬
‫‪" ) 7 9/‬ل ا‬
‫‪DM7% 69¼ (8‬ت ا‪ #‬ة ‪ b( J.K9%‬ة زوج ‪DM7%‬ت ا‪ #‬ة ‪ b( J.K9%‬ة زوج ا‪ ƒY" #‬أو * و‬

‫ي وا [ ي‬

‫!=ت‬

‫ا ‪$ )9‬‬

‫ض ‪ R‬ا ‪(E )W‬ز ا‪G% #‬‬
‫م ‪ H M‬ا‪ #‬ع ‪ f69%‬ا ( " ‪E‬‬
‫‪(7i8‬ن =‪NOK7% 69¼ (8 E 64n G‬ي ‪"V %‬ع إ‪ ƒŠ‬ا‪’ fM#‬‬
‫إ‚‪ =D‬أو إ (دة ‪ ) b( 8‬ا‪( ° 4‬ء =( ‪" ³‬ر )‪ & 9‬ات ‪J›Ï 78‬‬
‫و‪ Gb(x‬ا ‪ ‚(g ،NP7‬أن ا‪(#‬دة ‪(_" ‚ NPž 50‬ت وا! ‪69¼ (8 E‬‬
‫‪NOK7%‬ي ‪ XY‬ا "دة إ‪ ƒŠ‬ا‪ ` fM#‬م !‪ 6EV"% "6‬ا ‪ K‬ا‪ Eb‬ا ‪ H‬ة‬
‫ا •‪ M 4 -‬د „‪"• ƒ‬ء ا ‹‪NPE‬ات ا‪ ƒ„ %g #‬ا (ر وا أ‪(74‬ل‬
‫ا ‪D‚Ð H‬ح )ا ة ا ‪ U) 9)(€‬ا‪(#‬دة ‪(50‬‬

‫ا ‪ K‬اء ا ‪-.K9‬‬
‫"‪ E4‬دا‪ b‬ة ا‪ )W U) UH E 9#‬اد ا ( "‪z:‬‬
‫‪"‚n U) D` f7‬ل وا وع ‪"4‬اء ‪" (v‬ا )‪ U ](6‬أو •‪U ](6)NP‬‬
‫و‪ Vn 0R‬اد وا وع ) ‪"% (7‬ا أو ‪"% 4‬ا‪ NP9 ) ،‬ا ط ا ‪z:(ž‬‬

‫‪.3‬‬

‫أو أ‚" أو ا‪ U) UH E 9#‬ا "‚‪ E‬ا "ا‪ 6V‬أو ا‪ `(9#(8 G% #‬ا ‪ E%‬وا ‪ ( K‬ا ( " ‪P‡ ` E‬ن )& ‪P 7‬ن‬
‫ا‪ ƒY" #‬أو * و أو أ‚" ا ‪n j‬‬
‫ا ر‪+ T‬و‪ HI‬أو ا‪ U) UH E 9#‬ا "‚‪ E‬ا‪" K#‬ل‪ ،‬ا ‪" (v UH‬ا ‪ E " (! …8 ( ` QM‬أو ‪" 8‬ع )‪ U‬ا‪ #‬و =•‪ XY È (6 Ÿ J‬إ!…(ء ‪`(978 G… %H 0 U) fv‬‬
‫‪n‬ب أو ‪ U8W‬أو ‪ ( ` U) 9/ 0‬ا‪(#‬د‪ ƒ„ H‬و‪ V‬ا وام‬
‫و*( ؛‪..........‬‬
‫‪" e /‬ن ) * ‪(E%‬‬
‫ا "ا‪ 6V‬أو ا‪" K#‬ل‪ ،‬ا ‪" (v UH‬ا ‪( ` QM‬‬
‫و‪ 7 4W‬ار‪ U8Ÿ(* ،‬ا ي ‪(‹/‬در‪ Qe8‬ا (‪ ~h9’ %b‬ا ‪ f7‬أو ا را‪4‬‬
‫ا ر‪+ T‬و‪(."HI‬‬
‫)‪qB‬ف (‪ j‬رة "ا ‪n j‬‬
‫‪ E " (! …8‬و ‪" e‬ن ) * ‪(E%‬‬
‫* ا ‪(r W‬ع ا‪ U) () = ~V" 9/ U Q!•#‬ا ‪ H 7‬ا ‪،-.K9‬‬
‫و*( ؛‪..........‬‬
‫`‪"‚n z KH ! (7‬ل أ=‪ `(978 ( (E‬أ‪ 02Ç( 8‬إ‪ Ÿ‬أ ‪"% 9/ 02‬ن ‪XY‬‬
‫ا‪ e #‬ا ‪(7‬دا ‪ f‬د‪ 0 %g‬ا •‪ `(9#(* ،-›Ò€‬ا ‪69¼ (8 E%‬‬
‫‪"‚Ô‬ل ‪( 4Ÿ (R =" E*(v‬دة ‪Ÿ•R‬ء )‪ U‬ا |‪ XY G‬ا ‪ H 7‬ا ‪ K‬ا‪zÓ‬‬
‫و " ‪(v‬ن ‪ 0‬ا‪D 4‬ل أو ]‪ 6‬ا‪D 4‬ل ‪ XY‬ا‪ e #‬دا‪ fg‬ا ‪P‬ن‬
‫ا‪NOK#‬اة )‪.0 %4 f6! U‬‬
‫ا ‪ j‬ب ا ‪gh‬‬
‫ا ‪ j‬ب ا ‪gh‬‬
‫إ‪ kl‬ء ( ا اء‬
‫إ‪ kl‬ء ( ا اء‬
‫‪ E‬ا "اردة ‪ 78‬وع ا ( "ن‬
‫‪( ¤:W‬م ) ‪ XÕ(8‬ا‪(Ei #‬ت ا‬
‫ا دة ‪54‬‬
‫ا دة ‪54‬‬
‫‪D‡ (= XY UK7H‬ق ا ‪q‬و‪PV‬ن أن ‪D‡ (= XY UK7H 7 9/‬ق ا ‪q‬و‪PV‬ن أن ‪" ) 7 9/‬ل ‪Ÿ(=†(8 G% H (7E* 67.12‬ت ا ‪(€‬ر‪(#(v EV‬دة ‪ 4‬ا‪( ]´8 % #‬ر‬
‫) "ل ا ‪ K‬اء (‪ b‬ة ‪n‬م ا |(• ‪ ( ( ‡l‬ا ‪ K‬اء (‪ b‬ة ‪n‬م ا |(• ‪ $ 8 ( ( ‡l‬ا وط ا‪NOK#‬ي ‪( (8‬ل ا‪" ( 6‡ EK%#‬ا !( "ن ا‪ r9#‬ة ا‪ ، E #‬وا‪(#‬دة‬
‫‪ $ 8‬ا وط ا (! ‪ H‬ا •‪ m_ Q (v -‬ا (! ‪ H‬ا •‪ ) ( %r) m_ Q (v -‬ا‪ K#‬ي‪ 36 jt ،‬ا •‪ -‬أ=( ‪(Ei ) ƒ„ Q‬ت !( "ن ‪¥O W‬ا)(ت وا "د ‪69¼ (8‬‬
‫‪ V9‬ت ا ‪ È%6) ¹E • ~%r -‬ا ‪ K‬اء‪ ،‬وا‪(#‬دة ‪ 40‬ا •‪ -‬أ=( ‪ ¹ ’ ƒ„ Q‬أ={(م‬
‫‪ uBv‬م و* ‪ L+‬ة ‪L U‬‬
‫)‪ ) ( %r‬ا‪ K#‬ي‪.‬‬
‫" ‪ E‬ا ‪ K‬اء‬
‫!( "ن ا‪ r9#‬ة ا‪"…•8 E #‬ص ]{‪(E%‬ت إ‪ 8‬ام‬
‫ا ‪ Px y‬ا ‪. * VKw b )9‬‬
‫ا ‪q‬واج‬
‫)‪ ، V U‬و |‪ H(7‬ا‪ #‬أة و‪( ‡n‬ل ‪Ÿ(= XY‬ت م "‪GEx‬‬
‫‡‪({=l ( 6‬م ا‪(#‬دة ‪ ) U) 16‬و ‪ 4n‬ة‪ ،‬وا‪ ) ()( ¤:‬ا‪(7#‬ر‪4‬‬
‫‪ E!( W‬ا و ‪ K%77% E‬ا‪ ‚(g E_ ‹#‬ا (!‪" = E‬ق ا ‪U) f r‬‬
‫‪. E (x V‬‬
‫‪13‬‬

) ‫ (رض‬H E #‫ ان ا (وى ا‬E) XY Eb(i ‫(م ا ‡ ا‬M!‫إ‬
‫ ة‬r9#‫ !( "ن ا‬XY ‫ ع‬#‫ ا‬E ‫إ‬
‫ ا ا (ز ا ي‬R ‫ …(‚(ت‬g‫ا‬
0b‫ و!"ع ا ا‬U) Qhž (8" ) 18 ‫(دة‬#‫(ت ا‬Ei ) (7E4Ÿ Eb( ‫ا‬
7 ) f "• ‫ ض‬H (7) ،"(2‰6K ) U sM6 ‫( وا‬2Æ ‫د‬n 7V‫و‬
‫ إ‡(ر‬XY ‫ ‡ ;دار‬% fM#‫ق ا‬D•‫ ="ل وا! × أو إ‬sM6 ‫ا‬
XY ( R fž7 H ‫ ا ي‬zÓ(!" ‫( ا‬R‫ ور‬DE ‫ ;داري‬m6i ‫) (م ا‬
‫(ل‬7 4D ‫ او‬UK9% #‫ ا‬fM#‫ق ا‬D•‫ وا! × أو إ‬U) Qhž ‫ا‬
Ub‫ ا (‚ وا ا‬E7V U) … •#‫ ا‬7KM#‫ ا‬$eb‫ن ر‬PK7 -I#‫ا‬
e8 ƒ„ "R‫(زة و‬E| ‫(ع ا‬VNO4‫~ ا‬%‡ XY Q6 ‫ !… ا‬r6i #‫ ا‬H‫(د‬#‫ا‬
F fv( ) U) c ‫ ذ‬E ‫•دي إ‬H ! (# (H‫ و (د‬V U) )n U)
. E (x V U) H V U) ‫ي‬NOK#‫ "ر ا‬F8

gL 9 ‫ ب ا‬j ‫ا‬
gL 9 ‫ ب ا‬j ‫ا‬
‫ول‬+ ‫ ع‬z ‫ا‬
‫ول‬+ ‫ ع‬z ‫ا‬
62 ‫ا دة‬
62 ‫ا دة‬
$eb‫ ر‬QhH Ÿ (E…€Ö ‫ي‬NOK#‫ (ء ا‬4‫ إذا ‘ ر ا‬QhH Ÿ (E…€Ö ‫ي‬NOK#‫(ء ا‬
{!b ‫ اء‬T‫ | إ‬t ’ Ÿ‫~ إ‬%r ‫ ا‬XY 7KM#‫ اء ا‬V´8 )n ’ Ÿ‫~ إ‬%r ‫ ا‬XY
g D }9 ‫) ون وا‬9 b ‫ ~دار‬t ‫• ا‬L‫ا‬8b ‫ إ] اف‬QM Eb(i ‫ا ‡ ا‬
. )‫ ا‬b ‫ا‬

14

.4

4‫إذا ‘ ر ا‬
7KM#‫ ا‬$eb‫ر‬
r4‫"ا‬8 sM8
)( ‫ ا‬8(E ‫ا‬

‫*;‬

‫وع ا *‪8‬ن‬

‫‪ :‬أ‪ $ B‬إ‪ HI‬ا‬
‫( ‪F‬‬

‫ووا‪G E‬‬

16

17

18

19

20

21

22

23

24

‫ا ‪:DK‬‬
‫وز ا‬

‫ا) ضا‪P > 9‬‬
‫‪8B‬ل‬
‫ور‪8VB WX.‬ر ا‬

‫‪ MN‬و‪ L L‬ا >‬

‫وع ا *‪8‬ن‬

‫دة ا‬

‫‪25‬‬

‫ر ‪ RS 9TU‬ا‬

‫ا ‪8‬ز ‪8B‬ل‬

‫( ضا‬

‫وع ‪8* .‬ن ر‪ - c b D )9> 67.12 -.‬ا )=‪ .‬ت ا ‪> . )9‬‬
‫‪ab‬ن ا‬

‫ي وا [ ي‬

‫!=ت ا ) ة‬

‫‪ MN‬أو =‪ )9L‬ل‬

‫ا ‪Wd‬‬
‫‪w‬‬

‫ا ) ل وا‬

‫‪ g/‬و‪8 B‬ق ~‪ x‬ن ‪b‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪n 30‬‬

‫‪26‬‬

‫ا‬

‫ر‬

‫‚• ‪ -‬ا ) ض‪:‬‬

‫ا‪ƒ w‬ء ‪+‬ول ‪ :‬ا‬
‫‪ .1‬ا * † ا‪R… P 8 Kw‬‬

‫ق ا ) م „( اد‬

‫‪U‬ت ا‬

‫‪ MN‬وا ‪ a )9‬و‪ L L‬ا > ؛‬

‫‪ ; ‡ˆ? .2‬و‪ )‰‬ا ) ض وا • | …‪ •. R‬ع ا‬
‫‪‹+ .3‬‬

‫‪ •9.Š‬د> و‪( 9TŠ‬‬

‫‪ .4‬ا ‪ )‰8‬ا ا‹‬

‫• ع ا اء ؛‬

‫( ا را‪ L‬ا‬

‫‪ƒ‬ة‬

‫‪ t‬ف ا ‪8‬زارة ‪8B‬ل إ‪ )x‬ش ا‬

‫اء‪.‬‬

‫ا‪ƒ w‬ء ا ‪-> ‚ : Px y‬‬
‫‪b a:q‚ .1‬‬
‫‪a V .2‬ن ا‬

‫ر‬

‫!=ت ا ) ة‬

‫وع ا *‪8‬ن ؛‬
‫وع ؛‬

‫‪ ‹+ .3‬اف ا ‪ %89‬ة‬
‫‪ 9‬ات‬

‫وع ا *‪8‬ن ر‪ - c b D )9> 67.12 -.‬ا )=‪ .‬ت ا ‪ab > . )9‬ن‬

‫ي وا [ ي‬

‫ا‬

‫‪.4‬‬

‫ا)‬

‫اء؛‬

‫• ع ا اء ؛‬

‫‪ .5‬أ‹‪ -‬ا‪ C=‡w‬ت ا ‚‬
‫ا)‬

‫وع ا *‪8‬ن ‪:‬‬

‫وع ا *‪8‬ن ؛‬

‫وع ا *‪8‬ن‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ MN‬أو =‪ )9L‬ل ا ‪:Wd‬‬

‫ا‪ƒ w‬ء ‪+‬ول‬
‫ا‬

‫ق ا ) م „( اد‬

‫‪ -1‬ا * † ا‪R… P 8 Kw‬‬
‫‪-‬‬

‫‪E%‬‬

‫‪U‬ت ا‬

‫وع ا *‪8‬ن‬

‫‪ MN‬وا ‪ a )9‬و‪ L L‬ا >‬

‫ا ‪q Ø‬ا ‪ 840 U) -.K9‬أ ‪ À‬و= ة إ‪ 400 ƒŠ‬أ ‪ À‬و= ة ؛‬

‫ "*‪NP‬ا ‪ UK9‬ا ‪ GbD‬و " ا ض ا ‪ -.K9‬و ‪ EžK‬؛‬‫‪9‘ -‬‬

‫و ‪NP‬ة ) (ر ‪ ) })( 8‬ن ‪ 8‬ون ‚ ‪ “E‬وو• إ‡(ر‪H V‬‬

‫و‪X¨(7 VW‬‬
‫‪PEM -‬ن ;‡(را‬

‫‪() W GE M‬ج ا |‪ i‬ي‬

‫ﻩ ا \‪N‬ا)} ؛‬
‫ˆ‪ fER¡ X‬ا ‪(r‬ع و ‪P9M‬ن ) دود‪. H‬‬

‫‪ ; ‡ˆ? -2‬و‪ )‰‬ا ) ض وا • | …‪ •. R‬ع ا‬
‫‪ | B‬ا را‪ L‬ا‬

‫‪ƒ‬ة‬

‫ا)‬

‫اء‬

‫‪ t‬ف ا ‪8‬زارة‪.‬‬

‫‪8•Žb‬ص ا ) ض ‪:‬‬
‫• =‪NPF‬ة ا ‪ UK9‬ا (• ‪ 800‬أ ‪ À‬و= ة )‪ 163.262 (2Æ‬و= ة ](• ة ) ة ‪ K%‬اء أي‬
‫)( ‪( H‬رب ‪ s%x‬ا "= ات ا (• ة ؛‬
‫• ‪“ 7ER‬ا‪ U`(9#‬ا … ” ‪(8 "6 ) %63 69¼8‬‬

‫‪ G‬دا‪ fg‬ا ‪(7‬رات ‪8‬ـ ‪0x %19‬‬

‫ا ور ا ‪8 H E%‬ـ ‪ %13‬وأ‪NPg‬ا ا ‪ UK9‬ا ‪8 Á‬ـ ‪ %7‬؛‬
‫• ‪ U) (%74) 7 ) 69:q` 7‬ا |‪NPF‬ة ا ‪ K‬ا‪(8 Eb‬‬

‫(ت ا •‪ Ui M -‬ا &‪( 7‬ت‬

‫ا ‪ E K9‬ا ‪N\K‬ى ؛‬
‫• • ‪ fg À‬ا ( ‪P%‬ن ا‪PE (94•#‬ن ‪ U) %91 :‬ا |‪NPF‬ة ا ‪ K‬ا‪ 0 Eb‬إ (‪U) ( V‬‬
‫‡ ف أ‪(€Ö‬ص ذا ‪PE‬ن‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪8•Žb‬ص ا • | ‪:‬‬
‫• ‪q` 7‬ا ‪ ƒ„ ~%r‬ا ‪"…€‬ص ‪ #(8‬ن ا ‪N\K‬ى ؛‬
‫• ا! …(را ‪"…€ (8 ~%r‬ص „‪ ƒ‬ا‪(… !W U`(9#‬د‪"= : H‬ا‪.%70 XŠ‬‬

‫‪ -3‬أ‹‬
‫‹‬

‫‪ •.‬ع ا اء‬

‫ا • ع ا ا•‪ •9.Š R… P‬د ا ‪: WNt8‬‬

‫‪ -‬ا‬

‫‪ H‬ات ‘ ‪NP‬إ‪ 7R(9) ƒŠ‬ا ‪(r‬ع ‪ XY‬ا ( } ا ا‪ X„g‬ا ‪(€‬م ‪ %1.5 69¼8‬؛‬

‫ "*‪"=NP‬ا‪ * U) %1.6 XŠ‬ص ا ‹‪ m4" (8 f‬ا |‪ i‬ي ؛‬‫ ‪ ) fE…M‬ا‪Eb(6V fEg‬‬‫‪‹+‬‬

‫‪ •9.Š‬د> و‪( 9TŠ‬‬
‫‪ -‬أ‪ E7R‬ا ‪ UK9‬ا‪#‬‬

‫ر‪"M8‬ا‪ ) U) % 2 XŠ‬ا‪ fEg‬ا و ‪.‬‬
‫• ع ا اء ‪:‬‬

‫‪ K%‬اء `‪" 7‬ج ‪"H‬ازي ا ‪ UK9‬ا‪#‬‬

‫‪ c%7 %‬؛‬

‫ ‪ E` |S 8(& 4W‬ا‪ E #‬و |(‪(EV‬ت ‪ žH = 4n‬ا {" ‪ U‬؛‬‫ ا • ‪ U) ÀE‬ا ‪ m‹i‬ا |(‚‪ ~%‡ ƒ„ f‬و "ج ا‪ EK%#‬وا‪m6• XY 7R(9#‬‬‫ا ‪"9‬ق ا (ر ؛‬
‫‪ -‬ا ‪(6‬را ‪ UK9‬ا‪#‬‬

‫‪ K%‬اء آ ‪ U) H(!"% E‬ا‬

‫‪ -‬ا‪ " XY 7R(9#‬ا ض ا ‪ -.K9‬و ‪EžK‬‬

‫(را ‪NP• UK9‬ا ‪ GbD‬؛‬
‫؛‬

‫‪ -‬ا‪ %i ) f= XY 7R(9#‬ا‪" 9% %H¶ U`(9#‬ط‪.‬‬

‫‪ -4‬ا ‪ )‰8‬ا ا‹‬
‫•‬

‫‪q‬وف ا‪#‬‬

‫•‬

‫دد ا‪D#‬ك ‪E…• XY‬‬

‫• ع ا اء‬

‫‪P‬ن ا (ر ‪P‬ن ‪(7ž 4W U‬ر‪(r! XY‬ع ا ‪ K‬اء ؛‬
‫) (ز ‪ K% 0‬اء ؛‬

‫• * ان ا ‪P8 ž‬ن ا‪ K#‬ي وا‪NOK#‬ي و‘ د ا ¯‪¥‬ا (ت ا (]· ‪ (72ÆE8‬؛‬
‫‪29‬‬

‫•‬

‫ا`‪ 0‬ا ‪ (H(i‬ا‪ #‬و• أ)(م ا‪ 0`(M#‬؛‬

‫• ‡"ل و‘‬

‫)‪ r9‬ة ا …‪ XY f‬ا‪( #‬ز (ت ا ‪ Eb(i‬ا‪" ’ % #‬د ا ‪ K‬اء ؛‬

‫• • ‪ ) À‬دود‪(7ž 4W H‬ر‪(r! XY‬ع ا ‪ K‬اء ‪( #(8‬ر ) !‪(r‬ع ا ‪ UK9‬ا‪#‬‬

‫‪c%7 %‬‬

‫و‪ XY‬ا "‪( E³‬ت ا‪ E (#‬ا ‪ 4) %H 6‬ات ا ‪ ‚ - q€‬وق ا "*‪NP‬ا "‡‪"8 ،-.‬ر‚‬
‫ا ‪ (...0E‬؛‬
‫•‬

‫(دم ’ ‪ ¹‬ا …"ص ا ( " ‪ E‬ا‪ K% 7F #‬اء و‘ د‪ ،(R‬و م )‪D‬ء)‪ ) (23‬ا "ا!‬
‫ا |(‪ XŠ‬وا ‪NO‬اء ا ‪ U) "7&) (2Æ) g¶ ¹ 6‬ا ‪"E‬ب وا (‪b‬‬

‫• •‪(E‬ب إ‡(ر ‪¥P M‬ي )(‪ XŠ‬و‪( :† zÓ(6V‬ش ا ‪ UK9‬ا‪#‬‬
‫• ا‪ :‬ام )‬

‫و‪‡(4‬‬

‫؛‬

‫‪ K%‬اء ؛‬

‫(ر )•‡ ة وا=‪NO‬ا*‪. E‬‬

‫‪ -5‬أ‹‪ -‬ا‪ C=‡w‬ت ا ‚‬

‫( ا را‪ L‬ا‬

‫‪ƒ‬ة ‪8B‬ل إ‪ )x‬ش ا‬

‫ا)‬

‫اء‬
‫• إ &(ز درا‪"= E "7] 4‬ل !‪(r‬ع ا ‪ UK9‬ا‪#‬‬
‫أ*‪ Qi‬إ‪ ƒŠ‬إ‪ V‬اء ‘•‪E€‬‬

‫‪ K%‬اء )‪ ~ K) f6! U‬درا‪(4‬ت و‡‪،-.‬‬

‫]()‪ f‬ود!‪ `Ð GE‬ا‪(R‬ت ا •‪"r GE ‘ -‬ر ‪ R‬ا ا ‪(r‬ع „‪ƒ‬‬

‫ا‪" 9#‬ى ا ( "‪ z:‬وا‪ XŠ(#‬وا ‪ zÓ(6‬وا ‪ V; •(E‚ ) ،-tEF‬اءات ا ‪( :´8 %E K‬ش ‪ R‬ا‬
‫ا ‪(r‬ع‪ (2Æ Qi•7 .‬ا "‚‪(E‬ت ا ( ‪: E‬‬
‫‪D) .1‬ء) ا‪ )"F #‬ا ‪ Eh i‬وا‪ E (#‬و‪ ( % V‬أ`©‪¥P M N‬ا‪ ،‬و‪(V‬ذ‪69¼ (8 E8‬‬
‫‪P% ( %‬ن ‪(… !W‬د‪PH‬ن‪ 69:) ،‬ا ‪ UK9‬ا‪#‬‬

‫‪ K%‬اء دا‪NPF= fg‬ة ا ‪ UK9‬ا "‡ ‪Ÿ E‬‬

‫‘ {‪ f‬إ‪ XY %60 69: f8( ) %20 Ÿ‬ا ‪ %6‬ان ا‪…#‬‬
‫‪ %{ER .2‬و ‪ 0EF‬ا "‪(&) XY ‡(4‬ل ا ‪ K‬اء‪،‬‬

‫(؛‬
‫‪ ( %‬أ`©‪ E )N‬؛‬

‫‪ .3‬إ (دة ا ‪ XY F‬ا ( "ن ا‪(!D % 0F #‬ت ا (! ‪(&) XY H‬ل ا ‪ K‬اء ’ {‪E / f‬‬
‫ا "ازن‬

‫ﻩ ا ‪(!D‬ت و ‪ U) M‬ا‪ ‡(•#‬ا ( " ‪E‬‬

‫‪30‬‬

‫‪(E%7‬ت ;‪(&H‬ر‪.‬‬

‫ا‪ƒ w‬ء ا ‪Px y‬‬
‫وع ا *‪8‬ن ر‪ - c b D )9> 67.12 -.‬ا )=‪ .‬ت ا ‪> . )9‬‬

‫‚ >‪-‬‬

‫‪ab‬ن ا‬

‫ي وا [ ي‬
‫‪ MN‬أو =‪ )9L‬ل ا ‪Wd‬‬

‫!=ت ا ) ة‬
‫‪b a:q‚ -1‬‬
‫‪ Q7‬ا‪(…#‬د!‬

‫ر‬

‫وع ا *‪8‬ن‬

‫„‪ ƒ‬ا‪ #‬وع ‪n ‹E‚ XY‬و‪ ‡ U) ƒŠ‬ف ‪:‬‬

‫‪ $%&) -1‬ا |{") ‪( 8‬ر ‪ 2008 "E "H 12 T‬؛‬
‫‪ -2‬ا‪ $%&#‬ا "زاري ‪( 8‬ر ‪"E "H 8 T‬ز ‪ 2008‬؛‬
‫‪ $%&) -3‬ا "اب ‪( 8‬ر ‪ 2010 H( H 13 T‬؛‬
‫‪ $%&) -4‬ا‪( 9#‬ر ‪( 8 U‬ر ‪"E "H 12 T‬ز ‪.2011‬‬
‫ ‪0‬‬‫‪’ -‬‬

‫‪ 0H‬ا‪ #‬وع ‪ XY‬إ‡(ر! اءة ‪ E (x‬أ)(م ا ‪S‬‬
‫‪ H‬ة‪ Q7 ،‬ا‪(…#‬د!‬

‫‘ ‪PE‬ن ا |{") ا‬

‫ا‪ $%&78 … •#‬ا "اب ؛‬
‫„‪ ƒ‬ا‪ #‬وع )‪ ‡ U‬ف )&‪$%‬‬

‫ا |{") ‪( 8‬ر ‪ 2012 Q • 16 T‬؛‬
‫‪ Q7 -‬ا‪(…#‬د!‬

‫„‪ R ƒ‬ا ا‪ #‬وع ‪(7V†(8‬ع )‪ ‡ U‬ف )&‪ $%‬ا "اب ‪Q • “ (* XY‬‬

‫‪.2013‬‬

‫‪a V -2‬ن ا‬
‫‪"{ H‬ن ا‪ #‬وع )‪() 75 U‬دة "زع „‪ ƒ‬إ= ى‬
‫ ‪(r‬ق ا ‪ GE6r‬؛‬‫‪-‬‬

‫ا ‪ K‬اء ؛‬

‫ = "ق وا ‪¥O‬ا)(ت ا‪ K#‬ي وا‪NOK#‬ي ؛‬‫‪31‬‬

‫وع‬
‫‪:(8(8‬‬

‫(؛‬

‫ ا‪( E 4‬ء ا "‪ 6EV‬ا ‪ K‬ا‪ Eb‬وا {( ‪ ÀE‬ا (’‬‫ ) ا‪ V‬ا "‪ 6EV‬ا ‪ K‬ا‪ Eb‬؛‬‫ " ‪ E‬ا ‪ K‬اء وا •„‪X‬‬‫‪ -‬إ ‪(2‬ء‬

‫ا ‪ K‬اء ؛‬

‫‪£¤* -‬‬

‫ا ‪ K‬اء ؛‬

‫؛‬

‫ ا‪(VNO4‬ع =‪(E‬زة ا‪DM#‬ت ا‪" Ý#‬رة أو ا‪ Q7 ) %‹#‬إ•(* ‪ R‬ا ا ‪(6‬ب )‪ ‡ U‬ف ا ‪ E9‬ات‬‫وا ‪(9‬دة أ ‪(i‬ء‬

‫ا‬

‫ل وا‬

‫و= "ق ;‪(9:‬ن ‪ $%&78‬ا "اب( ؛‬

‫ ‪(… gW‬ص وا‪ r9#‬ة؛‬‫‪(Ei ) -‬ت ا ( ‪. % •) E‬‬

‫وع ا *‪8‬ن‬

‫‪ ‹+ -3‬اف ا ‪ %89‬ة‬
‫• د ‪ 6) 0‬أ ‪ 4W‬ارا ( "‪ XY z:‬ا ‪(!D‬ت ا ‪ K‬ا‪ Eb‬؛‬
‫• إ (دة ا "ازن ‪(!D %‬ت ا (! ‪P8 H‬ن ا‪ K#‬ي وا‪NOK#‬ي ؛‬

‫• "*‪( (7•NP‬ت ‪(VNO4Ÿ E*(v‬ع ‪ x‬ا‪ U 7ž 9#‬ا‪PE (94•#‬ن وا ‪"€‬اص ‪(r! XY‬ع ا ‪UK9‬‬
‫ا‪#‬‬

‫‪ K%‬اء ؛‬

‫• ‪(Ei ) U4‬ت )‪ r9h‬ووا–| و‪ • (…) U7i E ‘ fv U) E (g‬ا ‪P* r‬ن ؛‬
‫• ‪ ¹ ’ £¤:‬ا "ا ‪P‬ن ا •‪ -‬أ‚‪(& ) (2É(Ei ) QM6‬وزة‪ ،‬و ‪PEM‬ن ا ‪0bD g¶ ¹ 6‬‬
‫) ‪(6%r‬ت ا "ا! ا ‪-"E4"9‬ا! …(دي ‪D6‬د ( ؛‬
‫• "=‪ E‬و &‪ E7‬ا …"ص ا ( " ‪ E‬ا‪ K% 7F #‬اء و)‪f‬ء ا اغ ا ي ‪.(2ÞNO /‬‬

‫‪-4‬‬
‫• ا …‪E‬‬

‫„‪ • ƒ‬ورة ` (‪8‬‬

‫‪ 9‬ات‬

‫وع ا *‪8‬ن‬

‫ا ‪ K‬اء ‪(7 (8‬د و‪P8 _" K) Ex‬ن ا‪ K#‬ي وا‪NOK#‬ي‪ M ،‬د‬

‫’ {‪ f‬وا–• = "ق ‪ ‡ fv‬ف ووا‪ (6V‬؛‬
‫‪32‬‬

‫• و‪"V‬ب إ اد ‪(E8‬ن و‚ ‪ (| z‬ا‪ fM#‬ا‪NOK#‬ى )‪ M‬را و)•ر‪ (g‬و)"! ( )‪ ‡ U‬ف ا‪ K#‬ي‬
‫وا‪NOK#‬ي‪ ،‬و)…(د!( „‪ (7 E!" ƒ‬ى ا‬
‫• ا ‪(7‬د )‪ 6‬أ =‬
‫• ا …‪E‬‬

‫(ت ا‪، … •#‬‬

‫‪ U7x H M‬ا ‪ K‬اء و] وط ) ا‪V‬‬

‫إ‪ 8‬ام ا‬

‫ا ‪ b(23‬؛‬

‫و‬

‫و‪ 69:‬ا * )‪. 7E! U‬‬

‫„‪ ƒ‬و‪"V‬ب "* ا‪ fM#‬ا‪NOK#‬ى „‪ ƒ‬ا‪"#‬ا‚ (ت ا ‪ i‬ور ‪ UK9%‬ا ‪U) GbD‬‬

‫=‪qVn sE‬اء ا‪"{#‬‬

‫و "* ا ‪ 8 "23‬؛‬

‫• •‪ m6‬ا |(‪Ÿ‬ت ا •‪"%9’ (2‰* “79/ -‬ك )‪ r9‬ة ;] (ر‪ *†(8‬اغ و ‪ U (R¥PE7‬ا |(‪Ÿ‬ت ا •‪-‬‬
‫•"ل ا ‪" S‬ء إ‪ r9) ƒŠ‬ة ا ‪£¤‬؛‬
‫• ‪Ÿ(= H M‬ت ا‪(VNO4‬ع ا‪ ‡ U) fM#‬ف ا‪ c (#‬؛‬
‫• ا‪ 7 4‬ار‬

‫ا ‪ K‬اء ‪P8‬ن ا‪ c (#‬ا‬

‫‪ H‬وا‪NOK#‬ي ‪ (= XY‬ا (ل )‪ EK%‬ا‪ fM#‬ا‪#‬‬

‫‪ K%‬اء‪.‬‬

‫• ) ا‪NOK#‬ي )‪ U‬إد‪(g‬ل ‘‹‪NPE‬ات „‪ ƒ‬ا‪ fM#‬دون )"ا* ` (‪ U) E8‬ا‪ K#‬ي ؛‬
‫• إ ‪q‬ام ا‪NOK#‬ي ‪´8‬ر‪(V‬ع ا‪ fM#‬إ‪(= ƒŠ‬‬

‫‪(= XY ،‬‬

‫‪ …8 ، E%‚n‬ا‪ E ( Ø 4‬و „‪ƒ‬‬

‫إد‪NPE‹‘ (g‬ات دون )"ا* ا‪ K#‬ي ‪ (‚"…g‬إذا ‪ R Q (v‬ﻩ ا ‹‪NPE‬ات ‘ {‪ rg f‬ا „‪ƒ‬‬
‫ا‪ fM#‬؛‬
‫• •" ‪ f‬ا‪NOK#‬ي‪( W U) () = (= XY ،‬ع ا (‪ U 0V‬أ]‹(ل ا …‪ # (E‬ة ‪q‬‬
‫‪ xDx‬أ‪(H‬م‪ ،‬ا |‪ £¤* ~%‡ XY G‬ا‬

‫‪U‬‬

‫أو ا ‪" S‬ء إ‪ ƒŠ‬ا ‪(i‬ء ‪qV 0…•8 6 (r7%‬ء )‪È%6) U‬‬

‫ا "‪ 6EV‬ا ‪ K‬ا‪ ~4( H (78 Eb‬وا‪ #‬ة ا •‪ = -‬م ‪ U) ( Dg‬ا‪ fM#‬ا‪NOK#‬ى ؛‬
‫• ‪ f7M‬ا‪NOK#‬ي ‪(‹]l‬ل ا …‪ (E‬ا‪ *" ¡#‬و;‚‪(=D‬ت ا ‪. rE9h‬‬
‫• و‪"V‬ب ‪P7i‬ن ا‪"#‬ا* ا ‪ K7% E8( K‬ي ‪ (= XY‬ا " ‪ E‬وا •„‪ U X‬ا ‪ K‬اء ؛‬
‫• ا ‪(6‬ر‬

‫ي ا " ‪ E‬وا •„‪Pg"9 ) X‬ن ‪" 8‬ة ا ( "ن‪ • ƒ„ ،‬ار‬

‫ا ‪ K‬اء ‪،X„‚n‬‬

‫‪ &78‬د ‚ ور ‪ )n‬ا ‪ r8 zÓ(i‬د ا‪ f M#‬؛‬
‫• •…‪E‬‬

‫ا " ‪ E‬وا •„‪ ` U X‬اء ا‪DM#‬ت ا‪ #‬ة ‪(7 4D‬ل ا‪(Ei 78 -I#‬ت ‪، ‚(g‬‬

‫ا¨‪(E‚"…g X‬ت ‪ R‬ا ا "ع )‪ U‬ا‪DM#‬ت ؛‬
‫•‬

‫‪P‬ن )‪ r9‬ة ا‪(VNO4‬ع =‪(E‬زة ا‪DM#‬ت ا‪" Ý#‬رة أو ا‪. %‹#‬‬
‫‪33‬‬

‫ور‪8VB WX.‬ر ا‬
‫‪ RS 9TU‬ا‬

‫دة ا‬

‫‪8B‬ل‬

‫‪34‬‬

‫ر‬
‫وع ا *‪8‬ن‬

36

‫ا‪ $%‬ع ا ‪#‬‬

‫‪37‬‬

‫‪:‬‬

38


Aperçu du document تقرير مشروع القانون رقم 67.12 المتعلق بالكراء السكني.pdf - page 1/38
 
تقرير مشروع القانون رقم 67.12 المتعلق بالكراء السكني.pdf - page 3/38
تقرير مشروع القانون رقم 67.12 المتعلق بالكراء السكني.pdf - page 4/38
تقرير مشروع القانون رقم 67.12 المتعلق بالكراء السكني.pdf - page 5/38
تقرير مشروع القانون رقم 67.12 المتعلق بالكراء السكني.pdf - page 6/38
 
Télécharger le fichier (PDF)


تقرير مشروع القانون رقم 67.12 المتعلق بالكراء السكني.pdf (PDF, 1.9 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fichier sans nom 2
fichier pdf sans nom
fichier pdf sans nom 2
decret2019401arabe
statut type des clubs
fichier sans nom

Sur le même sujet..