على رقعة شطرنج .pdfNom original: على رقعة شطرنج.pdf
Titre: احجار على رقعة شطرنج
Auteur: Azelarab

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.3 / GPL Ghostscript 9.04, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/04/2014 à 14:18, depuis l'adresse IP 41.137.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 604 fois.
Taille du document: 1 Ko (83 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫أ‬

‫ر‬

‫ر‬

‫و‬

‫آر‬
‫‪1‬‬

‫أ ر‬
‫ا‪" #‬ا !‬

‫ر‬

‫ا‬
‫و آ ت!!!‬
‫ا‬

‫آ ‪ ..‬و‪ * %‬ا )" ( ا 'ي آ ن ‪$ %‬‬

‫ا ا‬
‫ا و ‪ ،‬آ ن )و آ ر( " ا!‬
‫أت ا ب ا‬
‫‪ 3‬رج ‪ 94 9‬ا ا‪ ،78‬آ ن )ا‪ 56‬درا‪)12 $34‬ات ا ‪0‬ا ة ا ‪).‬د ا ‪ ,‬ى‪.‬‬
‫" و"@ ب أ? ‪) %‬ق أ آ "‪ $ 3, % @B ،‬ه 'ا‪ ،‬ا 'ي‬
‫ا‬
‫أ‪ 6‬ر آ‪" $ 3‬ا = ‪ 1‬ن أ‬
‫" ‪ 5‬و‪ $8 %‬ا ;‬
‫? ")ى ا = ا ‪. C9‬‬
‫‪ 3 *,‬وا ‪ D *%‬ة ا ‪2‬‬
‫‪FG‬ء ا‬
‫ا ‪ I 3‬ا ‪ ,H‬ون ‪)6‬ت ا '‬
‫‪*N 5‬ء ون ‪.M 8‬‬
‫أ! أ!‪ّ = KL‬ة ‪ G‬اءة ه'ا ا ‪ 3,‬ب‪ 7P Q, ..‬أ‪ L8 O‬ق آ ّ‬
‫‪ :FR %‬ه) ‪ 3‬ث ‪ Q‬ا )را! ‪ Q‬ة ا = ‪ 1‬ن‪..‬‬
‫" ‪ )G 5 G38 O‬ه'ا‪ ..‬و" ‪),8‬ن و ‪ *%F3‬ا‪ .8O‬م ا ‪). 9 N‬د )ا ' ‪) L Q‬ره آ‪ 8W‬ع ‪ 2‬و ‪ 4 Q‬ده‬
‫ا )را! ‪ ،(!!Q‬وذ ‪ I) .3 O 3ّ ? Y‬اء ا ‪!! D‬‬
‫ن ه ك ‪ F 8‬آ ا ‪ 9‬ا وس‪),8 " ..‬ن ‪ 9‬ب ا ردة ‪ ]W8‬ا‪ * % .8‬ه 'ا‪ ..‬آ أ ّ! ‪^ * % 5 $‬‬
‫‪ P8‬أ ّ‬
‫أ‬
‫" ‪ 9 5 3 $9 P‬ا وس ‪ 7D‬ا = ) ا ‪ 9‬ة‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫أن ‪ 8‬ك ا‬
‫*‬
‫ا ‪Q‬ا ‪ّ D‬‬
‫‪ 5‬ا‪O 3?O‬ت واردة‪..‬‬
‫) ‪،‬آّ‬
‫‪ 1 D _ 9 3‬ة ا ‪) .‬د ‪ 9‬ا"‪ L3‬د‬
‫‪ _ 3 D‬ا ‪ G‬اءة ‪ * %‬ا ‪ 3,‬ب‪% 6 ^ ،‬‬
‫‪ Q‬ه'ا ‪ ` O‬أنّ ه ك ا ‪R,‬‬
‫و‪ّ ,‬‬
‫ا ‪..‬‬
‫ء ا ‪ 3‬ت ‪ 9 $ 3, Q b 9,3‬ا ‪ I'.% .. 8) ,‬أوّل‬
‫‪ a %‬ء‪ّ)H8 O :‬ت ‪ " 6 %‬اءة ه'ا ا ‪ 3,‬ب‪ ،‬ا 'ي " م أ? أ‬
‫!‪ 2D‬أ ‪ 3,‬و! ّ ‪.$‬‬

‫& ا ( ا !'ا& ة‬
‫ا ‪%‬ر‬

‫اه ‪h " Q‬‬

‫‪ * 9‬و‪) a‬د ا ‪0‬ا ة ا = ‪! 1‬‬

‫‪ * %‬م ‪ 1784‬و@ ( = ‪ C‬ا‪ ? ( 8 j‬زة ا ‪),‬‬
‫ا ‪ 3D‬ة‪:‬‬
‫ا!;) ‪ 3 N‬ت ‪ ،Ingoldstadt‬و ‪$ ,‬‬
‫آ ن ‪l‬دم وا ‪k‬ه و ( ‪ Adam Weishaupt‬أ‪ 34‬ذا ‪)! G9 ) D‬ن ‪a *%‬‬
‫‪ _ 3‬ا 'ه‪ 7‬ا = ‪ *% ..*! 1‬م ‪ 1770‬ا‪ I aW34‬ا ا )ن ا ' ‪) " Q‬ا ‪ D40 n 3‬رو‪، 9 =8‬‬
‫أر‪ Q 8‬ا ‪D‬‬
‫‪ *9‬أ‪ .. R ? p4‬وا ‪ .‬ف ‪ Q‬ه '‪ I‬ا و‪)8‬آ )‪O‬ت ه ) ا ‪p , . 3‬‬
‫ا‪ a‬وإ دة ‪ n 8‬ا و‪)8‬آ)‪O‬ت ا ‪G‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ p P‬ا = يّ‪،‬‬
‫‪G3‬‬
‫ا = ‪ 1‬ن ‪ 1 D9‬ة ‪ *9‬ا ‪ ،‬آ ‪ H‬ض ا 'ه‪ 7‬ا = ‪ *! 1‬وأ ) )‪* 9 $ 3 a‬‬
‫ا = ‪ 9‬ا ‪ P *3‬ي ا‪ B‬اد ‪ 1 .‬ق ‪. s h ! 1 N‬‬
‫ا ‪ ,‬ر] ا‪3aO‬‬
‫و" أ!‪ *.‬وا ‪k‬ه و ( ‪ *% $3 .‬ا ول ‪ Q‬أ ر ) )( ‪.1776‬‬
‫‪ ` a‬ا ‪ ),‬ت وا د ن ا )‪) a‬دة‪ ..‬و ‪ 3‬ا )‪) 6‬ل إ * ه 'ا‬
‫و ‪ * 3D‬ه'ا ا ‪ u12‬ا 'ي ر‪ $ 4‬وا ‪k‬ه و ( ‪8‬‬
‫* ا ‪ 1G‬ن ا = ‪ $ G91 ،‬ا ‪) .‬د ‪ * 9‬ا = ‪Q‬‬
‫ا ‪ .‬ف ‪ DG8 _ h Q‬ا = )ب ـ ا ‪ 4 *3‬ه ا ‪w H ) ) P‬‬
‫ا د ن ا ^ ى( ـ إ * ‪ ,D‬ات ‪' 3‬ة ‪ L38‬رع إ * ا ‪)? ،‬ل د ‪ Q‬ا = آ‪ 5‬ا ‪ ّ)38 *3‬دو! ‪ ،b")8‬ا"‪ L3‬د‬
‫و‪ s‬ه ‪.‬‬
‫و‪ 4 4‬و ‪ L‬وا‪3a‬‬
‫"? دث" ‪ * %‬آ ‪ 3% 5‬ة‪ MG 3 ،‬ه '‪ I‬ا ‪ , D‬ات‬
‫^‪ P ] ، .G9‬ي ‪8‬‬
‫و ‪ * 3G‬ا ‪ K 9D8 u12‬ه'‪ I‬ا ‪ ,D‬ات‬
‫‪.‬‬
‫‪ .‬ا ‪ 1 .DH! b 3% ،x‬ا ‪ ),‬ت ا )‪ h‬وا ‪ D40‬ت ا‬
‫‪*9‬‬
‫‪*! 1 N‬‬
‫ا )را! ‪ `@) Q‬ا ‪0‬ا ة )@` ا ‪ ..' H 3‬وآ‪ 9‬ا )را! ‪8 Q‬‬
‫و‪ *%‬م ‪ n! 1776‬وا ‪k‬ه و ( ‪a‬‬
‫* "? ‪ 9‬ا )ر"‪.‬‬
‫وا? ة‪) ,38 ،‬ن ‪ Q‬ذوي ا ‪ G‬رات ا ‪,H‬‬
‫أن ه ‪ $ %‬ا )‪) 6‬ل إ * ?‪),‬‬
‫و ‪ WP‬وا ‪k‬ه و ( إ * ا ‪',‬ب‪،‬‬
‫‪ G‬رب ا ‪ Q Q H‬ا ‪ 8‬ع‪. Q ،‬‬
‫ّإ ‪$‬‬
‫*‪ ..‬وا‪ 134‬ع ' ‪ Y‬أن‬
‫ا ‪ ,‬ى ‪ 3 Q‬ا ه ن ‪ .")H8 *9‬ا ‪ّ 9G‬‬
‫‪) ,‬ن‬
‫‪ ..‬وأ‪ 5 H ' z p 4‬ا = ق ا آ‬
‫أ ز ا ‪ *% Q ")H3‬د ‪ Q‬ا ‪) H‬ن وا‪y‬داب وا ‪)9‬م وا‪ L3"O‬د وا ‪L‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ Q‬أ‪8‬‬

‫‪ $‬ا )را! ‪ Q‬ا ّ‪ 8‬ع ا ‪ 9 3‬ت‬

‫ي ‪ a‬ل ا ‪ u12‬ا ‪ .. P‬و‪ 1^ * 3G8‬وا ‪k‬ه و ( ا ّ‪G‬‬
‫آ‪ k‬ا ‪ G‬دة ا ‪ّ D‬‬
‫ا‪ ' H 3 8y‬أه ا‪: .%‬‬
‫ل وا ‪) 6)9 ،p P‬ل إ * ا ‪ 1 D‬ة ‪ * 9‬ا ‪ 2 N‬ص ا ' ‪)9; = Q‬ن ا اآ ‪ k‬ا ‪* 9 4 D‬‬
‫‪ .1‬ا‪ 34‬ل ا ِ‪)N‬ة‬
‫‪ ` G‬أ? ه ‪ N‬اك‬
‫‪ b932‬ا ‪ )3D‬ت‪ ` a *% ،‬ا ‪ ),‬ت و‪O P b932 *%‬ت ا = ط ا‪ ..*! D!B‬و ‪7 P‬‬
‫‪ 2‬اب ا *‪ ،‬أو ‪$ 9 P‬‬
‫‪ _ h Q ، .9 4 *% 5‬ا‪k 3 O‬از ا ‪ ،ّ* 4 D‬أو ا ‪.3‬‬
‫ا )را! ‪ ،Q‬أن ‪k 3D‬ف‬
‫)ت ه) و ‪. . Q‬‬
‫‪ $‬آ ي‪ ،‬أو ‪' B‬اء ا ‪ DP‬ي‪ ،‬أو ?‪3‬‬
‫‪H‬‬
‫@‬
‫‪ * 9 7 P .2‬ا )را! ‪ Q‬ا ' ‪) 9 Q‬ن آ‪'8 4W‬ة ‪ * %‬ا ‪ P‬ت وا ه ا ‪ ، 9‬أن ) )ا اه‪ . 3‬إ * ا ‪F 1‬ب‬
‫‪،‬آ ‪ P‬ي‪8‬ر ‪% .‬‬
‫ا‬
‫‪ ّ) ، 3‬وا ‪ . %‬ا‪ ) ! I P8O‬ا‬
‫ا ‪ 9G Q ")H3‬وا ‪ Q 3‬إ * أ‪4‬‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ر ^ ‪ *9 6‬أ‪)6‬ل ا 'ه‪ 7‬ا *ّ‪ K M L23 ،‬درا‪ .. . 4‬و ‪ Q Gّ 9‬ه ‪O0‬ء ا ‪F 1‬ب ‪ ,%‬ة ا‬
‫آ‪ ،$ 9‬ه ) ا ‪G 1‬‬
‫وا? ة ‪ * %‬ا‬
‫‪ *G98 3? ،‬ا ‪) G‬ل ‪ ، .‬و ‪ *% •4‬أذه !‪ .‬أن ‪),? Q ),8‬‬
‫ا‬
‫ا )? ة ‪F29‬ص ‪ Q‬ا وب وا ‪),‬ارث ا ‪)3‬ا ‪ ..‬و ‪ 7P‬إ" ‪W .‬ن ا ‪ 2N‬ص ذوي ا )اه‪ 7‬وا ‪ ,9‬ت ا ‪9G‬‬
‫ا ‪ . ، 6 2‬ا _ ‪ *%‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ Q *9‬ه أ"‪ 5‬آ‪ H‬ءة وذآ ء ‪ ، .‬ن ا ‪)9.P )P‬ن ه) ‪Da . K 6‬‬
‫ا )م ] ‪F‬ث ارس ‪ ` G8 ..Y ' LL23‬ا و * ‪)s I 9 * %‬رد!‪)3 D‬ن‬
‫و ‪ 9G‬ورو? ‪ ..‬و )‪ * % a‬ا‬
‫‪ 98), 4 * % Gorodonstoun‬ا‪ ،‬وا ‪ * % Salem 4 I 9 * % ! R‬أ ! ‪ ،‬وا ‪ 9 * % R R‬ة أ! ‪3 %‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪ 7 9 %‬زوج ‪ $,9‬إ!‪ 39,‬ا ا ‪k‬ا ‪ €‬ا ‪)s * % ! R‬رد!‪)3 D‬ن‪3 ،‬‬
‫‪ *% Anavryta‬ا )! ن‪ ..‬و" درس ا‬
‫ا‪ !R‬ا‪zG‬‬
‫ا با‬
‫‪ $‬ا ‪) 9‬رد ) ‪ p‬و!‪ ،Lord Louis Mountbatten Q8 3‬ا 'ي أ‪K 6‬‬
‫ا ‪. !1‬‬
‫ا ‪9 9‬‬
‫‪ . .3‬ا =‪ L2‬ت ذات ا ‪)H‬ذ ا ‪ N *% uGD8 *3‬ك ا )را! ‪ Q‬وا ‪F 1‬ب ا ' ‪) G98 Q‬ا ا ‪ 3‬ر ‪ 7‬ا ‪ 2‬ص‪ ،‬ه * أن ‪3‬‬
‫ي ‪ ` a‬ا ‪ ),‬ت‪ ^ H L ،‬اء أو‬
‫إ?‪ * % . F‬ا اآ ‪ k‬ا ‪4 D‬‬
‫ا‪ 23 4‬ا ‪ .‬آ ‪F‬ء ^‪ b 9‬ا ‪ 3 D‬ر‪،‬‬
‫ا^‪), € ،Q 6 L3‬ن ‪ *%‬إ ‪ G8 .! ,‬ا ‪ KL‬إ * آ ر ر‪ a‬ل ا و ‪ ،‬و‪ 8‬ر ‪ 3 O .‬ق ‪ 4 4‬ت ‪ 28‬م ‪* %‬‬
‫ا ‪ ` P *z .‬ا د ن وا ‪ ),‬ت‪.‬‬
‫ا )ا? ‪ ،‬وا ‪ 56)3‬إ * ا ‪3‬‬
‫‪ n‬ا‬
‫ا ‪ 112‬ت ا ‪D‬‬
‫ا ىا‬
‫‪ .4‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ *9‬ا ‪ % L‬وآ‪ 5‬أ‪k.a‬ة ا‪F B‬م ا ^ ى‪ ،‬و ‪ 8 ] Q‬ض ا ^ ر وا ‪ )9‬ت ‪ * 9‬ا ‪5, = ) P‬‬
‫ا ‪. H932‬‬
‫‪ = 5‬آ‪ 5‬ا‬
‫وا? ة ه) ا ‪ _ 1‬ا )?‬
‫‪ . %‬إ * ا‪ G3 O‬د ‪W‬ن ‪ ),? Q ),8‬أ‬
‫***‬
‫ا )را! ‪* , Q‬‬
‫‪ Y98 *%‬ا ‪ 3H‬ة‪ ،‬أ‪ 6‬ر وا ‪k‬ه و ( أوا ‪ I‬إ * ‪a‬‬
‫و آ !( ‪ D! %‬وإ!‪ 39,‬ا أ ‪ *% Q 8)" n‬ا‬
‫‪ R‬وا ا وب ا‪ 34O‬ر ‪ 5a‬إ!‪ .‬ك ‪ ! 1‬وإ ا‪)h‬ر ‪ ، .3‬و ‪) n‬ا ])رة آ ي ‪ 5a‬إ!‪ .‬ك ‪ .. D! %‬وآ ن ‪*%‬‬
‫‪ $112‬أن ‪ ` 8‬ه'‪ I‬ا ^ ة ‪ *%‬م ‪.1789‬‬
‫‪ Q‬ا ‪0‬ا ة ا ‪ 5, N * 9 ، G‬آ‪ 3‬ب‬
‫ه'ا و" و@ّ` آ ‪ 78‬أ !* أ‪ H4 $ 4‬ك ‪ 2D! Zwack‬وا ‪k‬ه و ( ا ‪G‬‬
‫‪) 5 a‬ا!‪" $‬ا ‪ h)12‬ت ا ‪ 96‬ا )? ة" ‪.Einige Original Scripten‬‬
‫ا )را! ‪ ،Q‬ا ' ‪ Q‬أو‪ %‬ه وا ‪k‬ه و ( إ * ‪3 D! %‬‬
‫و‪ *%‬م ‪ 1784‬أر‪ Q 2D! (94‬ه '‪ I‬ا )] ‪ G‬إ * ‪a‬‬
‫^ ‪F‬ل را‪) D8‬ن ‪Q $ G h * % Ratisbon‬‬
‫ا ‪) R‬رة ‪ .. . %‬و ‪ G 6 Q ,‬ا!‪ 5 ? * 9 ( G‬ا ‪ 4‬وه )‬
‫‪ 5 " Q‬ر‪ a‬ل ا ‪Q‬‬
‫أدي إ * ا ‪)R‬ر ‪ *9‬ا )] ‪ G‬ا ‪23‬‬
‫‪ 9‬ا رض‪،‬‬
‫‪ %‬ا!‪)H,‬رت إ * ر ‪6 $3G W% ،p‬‬
‫‪%‬ر ‪.‬‬
‫ي ‪ ،$3Ra .= 3H8‬و‪ 94‬ه‪O0‬ء ا وراق إ * ا ‪ 19D‬ت ا ‪),? *% L32‬‬
‫و] ‪ G‬ا ‪0‬ا ة‪ ،‬أ‪ 6‬رت أوا ه إ * " )ات ا ‪F3 ?O Q‬ل ‪ 5 H‬ا = ق‬
‫و أن در‪ (4‬ا ‪ ),‬ا ‪ %‬ر‬
‫‪ L" . %‬ا رون ‪) 4‬س‬
‫ا آ و اه ‪ $‬زل د ‪ N Q‬آ ء وا ‪k‬ه و ( ‪ Q‬ا =‪ L2‬ت ذات ا ‪) H‬ذ‪،‬‬
‫‪ 4 *% Bassus‬ر‪ 4‬ورف ‪.Sandersdorfv‬‬
‫‪Q‬‬
‫وأ" ( ا )] ‪ _z‬ا‪ % @B‬ـ ا ‪ *3‬و‪ a‬ت إ ن ه '‪ I‬ا اه ت ـ ا ‪ ),‬ا ‪ %‬ر ‪W‬ن ا )] ‪ G‬ه * !‪ 2 D‬أ‪9 6‬‬
‫ا )را! ‪.Q‬‬
‫‪0‬ا ة ر‪ . 4‬ا ‪ p ,‬ا = ‪ *! 1‬ا 'ي ‪a *9 1 D‬‬
‫ا )را! ‪ ^ Q‬ر‪ 9 Q a‬ا ‪)! G‬ن‪.‬‬
‫م ‪ ،1785‬وا ‪ 3‬ت ‪a‬‬
‫‪ 5H‬ا = ق ا آ‬
‫‪%‬ر‬
‫وه‪',‬ا أ‪),? (G9s‬‬
‫و‪ *%‬م ‪ =! 1786‬ت ‪ 194‬ت ‪ %‬ر ‪ 5 6 H8‬ا ‪0‬ا ة‪) ،‬ان "ا ‪ 3,‬ت ا ‪ n 9 6‬م و 'اه‪ 7‬ا )را! ‪.."Q‬‬
‫وأر‪ . 2D! (94‬إ * آ ر ر‪ a‬ل ا و وا ‪ .. D ,‬و ‪ 5;9;8 Q,‬ا )را! ‪ Q‬و!‪) H‬ذه آ ! ‪ Q‬ا ‪) G‬ة‪)P8 € ،‬ه ‪5‬‬
‫ه'ا ا ' ‪ ،‬آ ‪)P8‬ه‪ ' 8 $9 " (9‬ات ا ‪. 9 K D‬‬
‫ا!‪ =! 5G3‬ط ا )را! ‪ ' Q‬ذ ‪ Y‬ا )"( إ * ا ‪ H2‬ء‪ ،‬وأ‪ 6‬ر وا ‪k‬ه و ( ‪ $ 8‬إ * أ‪ 59D3 $ 8‬إ * ‪)H6‬ف و ‪5%‬‬
‫‪ 79" *% 4‬ا ‪ n 3‬ت ا ‪. D‬‬
‫ا ‪ !)4‬ا ‪k‬ر" ء‪ ،‬و‪a Q ),8‬‬
‫‪a‬‬
‫ا ‪ Q‬ا‪..j‬‬
‫و ‪)^ K D‬ل ا 'ه‪ 7‬ا )را!*ّ‪ ،‬إ‪ Q !)4 9 O‬ا ' ‪ Q‬ه )ا ‪ ، † .9 *9‬وأ…‪ .‬وا ‪)9D‬آ‪.‬‬
‫‪) N‬ا ‪ * %‬ا ‪ 59 D39 . 3‬إ *‬
‫وه‪',‬ا ا‪ 234‬م ا )را! )ن " ع ا‪ .h =! 1;3 ! D!B‬ا ‪ * 23‬ا ‪ .‬ام‪ ..‬و‬

‫‪3‬‬

‫ا ‪ 5%‬ا ‪ ، ! 1 *% !)4‬و‪).a‬ا ا )ة إ * ‪) a‬ن رو ‪) D‬ن ‪ k‬رة ا ول ا ورو ‪ ..‬وآ ن رو ‪) D9‬ن أ?‬
‫ا ‪ .. . % ,9‬و ‪Q ,‬‬
‫أد! ‪ I‬وأ ‪ 4 Q‬ا ‪P‬‬
‫‪a *%‬‬
‫آ ر ا ‪ 98), 4 * % Q !) 4‬ا وأ‪ 3 4‬ذا ‪ H D9H9‬ا ‪1‬‬
‫)ن ا )‪)6‬ل إ ‪ $‬ه ) إ!= ء دآ‪)8 3‬ر‬
‫ا‬
‫‪ *9 5‬رو ‪)D‬ن‪ ،‬و ‪ L‬ق أن ا ‪ .‬ف ا 'ي‬
‫^ ‪ِ 1 8 .3‬‬
‫‪0 u 12 Q‬ا ة وا ‪k‬ه و (‬
‫و‪ .. ? 4‬إ‪ O‬أ! ‪ $‬ا? ‪ ..$ DH I = wH3‬و ‪ .‬إ ‪ $‬ا )را! )ن ‪G 2 D‬‬
‫را‪ .34‬وا ‪ H‬ظ ‪. . 9‬‬
‫و‪ *%‬م ‪ PH8 1789‬ت ا ‪)R‬رة ‪ 7 D ، D! % *%‬ر@)خ ر‪ a‬ل ا و وا ‪ KL 9 . % D ,‬ا 'ي ُو‪ $ّa‬إ ‪ P3 .‬ه ‪5‬‬
‫ا ‪ ' 3‬ات ا ‪)G98 *3‬ه ‪.‬‬
‫رو ‪)D‬ن إ * != آ‪ 3‬ب ‪ ،1798 $ 4‬أ‪" I 4‬ا ه ن ‪* 9‬‬
‫و ‪ $ّ *,‬ا ‪ ),‬ت ا ^ ى إ * ^‪ 1‬ا )را! ‪،Q‬‬
‫آ ‪)P8‬ه‪ (9‬ا ‪ ' 3‬ات ا ‪!$3G 4 *3‬‬
‫آ ‪ %‬ا ‪ ),‬ت وا د ن"‪ ..‬و ‪ Q,‬ه'ا ا ‪)Pُ8 ' 3‬ه‪ 5‬أ‬
‫و‪)a‬د ‪0‬ا ة ‪3‬‬
‫آ ن ‪ )8‬س ‪)4 H a‬ن " أ‪' 98 K 6‬ا )ا ‪k‬ه و (‪ ،‬آ آ ن ‪ Q‬أ‪ N‬ا ا‪ ? $ Q %‬أ ‪F ),? $3 9‬د‪ ^ I‬ر‪a‬‬
‫‪ *9‬ا ‪)! G‬ن‪ ..‬و ‪) 4 H a _ h Q‬ن ‪ 5 ;9;8 8‬ا )را! ‪ * % Q‬ا ‪ 5 %‬ا ‪ R ? !) 4‬ا ‪" * % ' C!l 5 , =3‬إ!‪ 39P‬ا‬
‫ا ‪ P‬ة" ‪.New England‬‬
‫‪ Q ,‬إ‪ O‬أ! * أر‪ 5 PD8 *% 7s‬ا ‪ _z G‬ا ‪: 3‬‬
‫و ` ‪ * 9‬أن ه'‪ I‬ا ‪ )9‬ت ‪ k.34‬ا ‪ Q R,‬ا‬
‫ا )را! ‪. .9% *% Q‬‬
‫‪ *%‬م ‪'? 1789‬ر ‪)a‬ن رو ‪)D‬ن ا ‪ k‬ء ا ‪a 5;9;8 Q Q !)4‬‬
‫ه ر‪ %‬رد ‪ pH‬ا ‪ ' 3‬إ * ا ‪ ،Q a 23‬وأو@‪. K‬‬
‫‪ Q‬ر‪a p z‬‬
‫و‪ *%‬ا ‪) 8 Q = `4 3‬ز ‪ 1798‬أد * دا‪%‬‬
‫آ ‪.‬‬
‫‪ *%‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة ا‬
‫ا ‪)H‬ذ ا ‪k3‬ا ‪) 9‬را! ‪ *% Q‬ا و‪ 4‬ط ا ‪ 4 D‬وا‬
‫آ ن ‪)a‬ن آ) ‪l * D‬دا ‪ n! " John Quincy Adams k‬ا ‪ 5 %‬ا ‪ * % !) 4‬أ آ ‪ ..‬و" ر م ‪1800‬‬
‫‪ 4 z $DH! K N 8‬ا ‪). P‬ر @ ‪)4 H a‬ن‪F] 73,% ،‬ث ر‪ 5z 4‬إ * ا ‪ 5 !) ),‬و ‪)3 4‬ن‪ N ،‬ر? آ ‪ b‬ا‪ 23 4‬م‬
‫)ن ه'‪ I‬ا ‪ P! ،5z 4‬ح ‪) a‬ن آ) ‪ * D‬أدا ‪k‬‬
‫‪0‬آ ‪6‬‬
‫‪ ..‬و‬
‫‪)4 H a‬ن ا ‪ 5%‬ا ‪ !)4‬ه اف ‪28‬‬
‫‪F %‬د ‪. H‬‬
‫‪ *%‬ا!‪ 23‬ت ا ‪ .. 4 z‬و‪k8 O‬ال ه'‪ I‬ا ‪ $ 3, *% …)H 5z 4‬ر ‪) 3‬رغ ‪*% Ritenburg ),4‬‬
‫و‪ *%‬م ‪ 1826‬رأي ا ‪ Q3 ,‬و م )ر‪ s‬ن أن وا‪ $ * 3G $ a‬إ ‪F‬م ‪ G‬ا ‪ Q !)4‬وا أي ا م ‪% G G‬‬
‫‪) _9 3‬را! ‪ Q‬و ‪ .8 112‬ا ‪ D‬وه ‪ .%‬ا ‪ ..*z .‬وآ‪ b9‬ا )را! )ن وا? ا ‪ .‬ـ ه) ا‪k 9P!B‬ي ر ‪ =3‬رد ه)ارد‬
‫ـ ‪ . ,? ' H 3‬ا 'ي أ‪ 6‬رو‪) *9 I‬ر‪ s‬ن )ت آ‪ ..Qz 2‬و?'ر ا ‪) Q3 ,‬ر‪ s‬ن ‪ Q‬ا ‪ % ، 12‬ول ا ‪ .‬ب إ *‬
‫‪ Q‬وادي ! ‪ s‬را‪ ..‬و ‪ R‬ا ‪_ G 3‬‬
‫آ ا‪ ،‬و ‪ Q,‬ه)ارد ‪ Q Q, 8‬ا ‪ 9‬ق ‪ G $‬ب ‪ Q‬ا ود‪ € ? ،‬ا‪G *9 $ 3s‬‬
‫أ!‪ ` 4 $‬ه)ارد وه) ‪ G‬م ‪ G8‬ا ‪ * %‬ا‪ 3a‬ع‬
‫‪) ) ! Q M2N *9‬رك ا‪ %l $ 4‬ي أ ‪ Avery Allen Q‬أ"‪D‬‬
‫آ ‪G! b‬‬
‫" ‪ N € ? ،Knights Templars‬ح ‪ * %‬ه 'ا ا ‪G3‬‬
‫‪) ) ! *% 4‬رك ا‪ 4 %" . 4‬ن ا‬
‫‪P‬‬
‫ا إ * إ!‪ 39P‬ا‪.‬‬
‫?‪ ,‬ا‪ B‬ام ‪) Q3 ,‬ر‪ s‬ن‪ ..‬وأ‪ %‬د آ ‪ b‬ا‪'28‬ت ا ‪ 8 3‬ت ‪ 5G‬ا ‪58 G‬‬
‫‪ G‬ب ‪ Q %40 Q‬ا ‪* % Q !) 4‬‬
‫‪)4 9 O‬ي ا ‪ Q 9 9G‬ا )م‪ ،‬أن ه 'ا ا دث أدي ‪ ' C!l‬إ * ا‪ 3 4‬ء و‪7 s‬‬
‫‪=" 'C!l G‬‬
‫‪ * N‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة وه‪ P‬ه ‪ .. !)4 9‬و ي !‪ @ 5 6 H8 Q •D‬ا‪ 3a‬ع ‪ *!)4‬آ‬
‫ه'‪ I‬ا د] ‪ ..‬و!‪ّ)L8 ` 13D‬ر ‪ G‬ار !‪)H‬ذ ا ‪ *9 Q z G‬ا ‪0‬ا ة ا = ‪ ، ! 1‬إذا ‪'8‬آ ت ‪ .!W‬ا‪) 134‬ا ?'ف ?)ادث‬
‫‪!! ,‬‬
‫رزة آ‪ Q I'.‬ه• ا ‪ 3‬ر • ا ‪ 8 *3‬رس ‪ *%‬ا ارس ا‬
‫* إ!‪k 9P‬ي ا‪ $ 4‬را ( ‪ ،Wright‬وأ ‪9‬‬
‫و‪ *%‬م ‪ G 1829‬ا )را! )ن ‪ 80‬ا ‪) ) ! *% .‬رك‪) ! $ % 9,8 ،‬را! ّ‬
‫ت ا ! ‪ Nihilist Q‬وا‪ B‬د ‪ Atheist Q‬و‪ s‬ه ‪ Q‬ا آ ت‬
‫‪ $ %‬ا ‪ Q 3P‬أن ‪ّ " .3 a‬رت @ ‪a‬‬
‫ا‪P . 3‬‬
‫وا? ة ‪ 8‬ف = ) ‪ ..‬وآ ن ا ‪ .‬ف ‪ Q‬ه'‪ I‬ا ‪)G‬ة ا ‪23‬‬
‫ا ^ ى‪n *% ،‬‬
‫ا ‪23‬‬
‫‪ Q‬آ ‪) 3 9‬ن روز‪ Clinton Roosevelt ( 9%‬ـ ا ‪P‬‬
‫ا )را! ‪ ]B Q‬رة ا وب وا ‪) R‬رات ‪ * %‬ا ‪ ..5 G3 D‬و"‬
‫ا ‪ H N‬ا!‪ Q 9,‬روز‪ (9%‬ـ و)ه)ارس ‪ (*9 s‬و)‪ =8‬ر ‪ k‬دا! ( ‪ ` P‬ا ل ‪ 5 ) 3‬ا = وع ا ‪ .. P‬و" ) ( ه '‪I‬‬
‫آ‪" 3‬رأس ا ل" و "ا ن ا = ) *" ‪) 4 * ? * %‬ه)‪ *%‬ا ‪6‬‬
‫ا ر‪ 6‬ة )آ رل رآ‪ (p‬و)إ!‪(k 9P‬‬
‫ن‪.‬‬
‫ا‪k 9P!B‬‬
‫أن ا ّد * أن ا )را! ‪) 3 4‬ت )‪ ،$ 8‬و ‪ 2 * ,‬ع ‪ =3D‬ر ‪ $‬ا و? ! ‪،Q‬‬
‫و‪ *%‬م ‪ 1830‬ت وا ‪k‬ه و (‬
‫‪ n8‬ه ‪ 8 $!W‬ب و د إ * أ? ن ا ‪. D ,‬‬
‫‪ Q‬ا )ار! ‪ ،Q‬آ ن‬
‫وه‪',‬ا ‪ *H%‬ا )"( ا 'ي آ ن ‪ $ %‬آ رل رآ‪" 7 3, p‬ا ن ا = ) *" ‪ ( 8‬إ‪ N‬اف ‪a‬‬
‫أ^ ي ‪Q‬‬
‫ا د ‪ ( 8 ، ) =9‬إ‪ N‬اف ‪a‬‬
‫ا ‪n‬‬
‫‪ %‬ا!‪) H,‬رت‬
‫ا و‪)D %‬ر )آ رل ر ‪a Q ( 3‬‬
‫وا = )ب‪)L ،‬رة‬
‫ا‪ 234‬ام ا ‪ *% Q 3 n‬ا ‪ Q _ H3‬ا‬
‫ا )را! ‪), € ،Q‬ن ‪ G‬ور رؤوس ا ‪0‬ا ة ا‬
‫‪.‬‬
‫‪ . % DG‬ا ‪ p P‬ا = ي إ * ‪ K 9 D8 3 ] ،Q ? 3 Q , D‬آ ‪ . 5‬ود‪ 3G9 . %‬ل و‪8‬‬
‫وا ‪. . 5, 4 D‬‬
‫وا ‪ D40‬ت ا‬
‫‪4‬‬

‫!* ا 'ي و‪) D9 H b 6‬ف )‪ %‬در ‪ Y‬و م( ا 'ي أ‪ p 4‬ا 'ه‪7‬‬

‫و" أآ ‪ 5‬ا ‪ 5‬ا 'ي ‪ N‬ع ‪ $‬ر ‪ ، 3‬ذ ‪ Y‬ا‬
‫ا وف ‪" $ 4‬ا ‪k =3‬م"‪.‬‬
‫ا 'ه‪ 7‬ا زي‪ ..‬وه '‪ I‬ا 'اه‪ 7‬ه * ا ‪F ( , * 3‬ء‬
‫وآ ن ه 'ا ا 'ه‪ 7‬ه ) ا ‪ 4‬س ا 'ي ‪ H8‬ع ‪% $‬‬
‫‪ Q 3‬ا و * وا ‪. ! R‬‬
‫‪Q‬ا‬
‫ا )را! ‪ Q Q‬إ] رة ا‬
‫‪ 1834‬ا^‪ 3‬ر ا )را! )ن ا ‪ k‬ا ‪)R‬ري ا‪ * 4) a * 1 B‬ز * ‪) , Guiseppi Mazzini‬ن‬
‫و‪*%‬‬
‫! ‪ ]B .P‬رة ا‪ 1@O‬ا ت ‪ *%‬ا ‪ ..‬و" …‪ 5‬ه'ا ا ‪ *% 7L‬ي ز * ?‪ 3‬ت م ‪.1872‬‬
‫ز * و!‪)H‬ذ‪..I‬‬
‫آ* ‪ ،Albert Pike Y‬ا 'ي ‪ € 9‬أن و"` ‪]W8 ( 8‬‬
‫‪ *%‬م ‪*a 1840‬ء إ ‪ P $‬ال ا‬
‫وآ ن ا ‪ P‬ال ‪ N Y‬ا ‪ ،'C!l G‬ن ا ‪)4 H a p z‬ن دا‪ 4 p %‬ح ا ‪)G‬ات ا ‪ .‬ا ‪ ،• P G 9‬وا ‪ *3‬آ ! (‬
‫ا د ‪ ..‬و‪ 5 G8‬ا ‪ P‬ال ‪ ,% Y‬ة ا ‪),‬‬
‫لا‬
‫‪ " ( 8‬د‪ 7 D ،$8‬ار‪ `z n% . ,8‬و?= ‪ " ( 8‬ع ا‬
‫* ‪1859‬‬
‫ر‪ p z‬ا ‪ n‬م ا ‪0 9 *8) .,‬ا ة ا = ‪ .. ! 1‬و‪ * %‬ا ‪ 3H‬ة ‪Q‬‬
‫ا )ا? ة‪ 3? ،‬أ‪% K 6‬‬
‫ا‬
‫و]‪F‬ث ])رات آ ي‪ ،‬ا ‪ 3‬أ!‪)4 . a .‬ف ‪08‬دي ^‪F‬ل‬
‫وب‬
‫ي‬
‫و‪ *% 5 1871‬و@` ‪ّ ,D u12‬‬
‫ا ‪ G‬ن ا = ‪ Q‬إ * و‪)6‬ل ا ‪0‬ا ة إ * ?‪ .39‬ا ‪. z .‬‬
‫أ‪ K 6‬ا )را! )ن‬
‫‪ 9 *% I L" *% $9‬ة ‪ 53‬روك ‪ *%‬و‪ O‬أر آ س م ‪ ..1840‬و‬
‫" م ا ‪ P‬ال ‪n Y‬‬
‫‪ 5%‬ا = ق ا آ )@ ‪ . =9‬ت وا =‪),‬ك‪ 7 D ،‬ا = ط ا ‪) R‬ري ا )ا‪ ` 4‬ا 'ي " م ‪ $‬ز * ‪ * %‬آ ‪5‬‬
‫و ‪.‬‬
‫أر‪ a‬ء أور ‪ ،‬أ^' ا ‪ P‬ال ‪ P8 . G8 *9 Y‬وإ دة ‪ n 8‬ا ‪ 7 D? ، !)4‬أ‪' p 4‬ه ‪ a‬ة‪ ،‬وأ‪p 4‬‬
‫]‪ 9 p P ]F‬أ‪ 4‬ه "ا ‪O‬د "‪ ،‬ا ول ‪ =8 *%‬ر ‪)3D‬ن ‪ *%‬و‪ O‬آ رو ا ‪ *% ) P‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ،‬وا ‪*! R‬‬
‫‪،.‬‬
‫‪ .. ! W Q‬و ‪ .‬إ * ز * ‪ ]F] p 4W3‬و = ‪8 )! ] D9P Q‬‬
‫‪ *%‬رو • ‪ ، 1‬وا ‪* % € R‬‬
‫ا‪D‬‬
‫‪ *9‬ا اآ‪ k‬ا‪ 34O‬ا‪ *% P 8‬ا ‪ ..‬وأ‪ Y98 ( 6‬ا ‪ 'z' p P‬و?‪ 3‬ا‪y‬ن اآ‪ k‬ا ‪ G‬دة ا‬
‫)ز‬
‫‪ ..‬و" ‪ 5‬إ ‪F‬ن رآ)!* ا^‪ 3‬ا ‪ $‬ا ‪) *,94F‬ا اد )( ‪ ،5 )h Q k‬آ ن ‪ 9‬ء ا )را! ‪" Q‬‬
‫‪ 9‬آ ا ‪)R‬ر ا‬
‫‪ Y Q‬ورؤ‪ 4‬ء ا ‪ p P‬ا 'آ)رة‪ ..‬وآ ن اآ‪ =3‬ف ه 'ا ا ‪ D‬ه ) ا 'ي ‪5 a‬‬
‫‪) , 8‬ا ‪ Q‬إ‪ a‬اء ا‪O L8O‬ت ا ‪D‬‬
‫و‪* %‬‬
‫‪ * % ` G8 .‬أ ‪ Q H932 ,‬ا‬
‫`‬
‫@ ط ا ‪ 2‬ات رآ)ن آ ‪ b‬أن أ? ا] ‪ s‬ذات ‪ … 96‬ه‬
‫و"( وا? ‪ … _923% ،‬و‪ %‬و ‪ D F‬ت ^‪ 1‬ة‪ € 98 F% ،‬أن ‪)138‬ر ?‪ 79G 8 3‬إ * ? ب أو إ * ])رة‪.‬‬
‫ا ‪FR‬ث‪ :‬ا = )‬
‫آ ن ‪ u 12‬ا ‪ P‬ال ‪ G 1 D Y‬ر آ ن ‪ ..O %‬آ ن ‪ * 3G‬أن ‪ n 8‬ا آ ت ا‬
‫ا ‪FR‬ث وا ‪) R‬رات‬
‫‪ ]B 5 3D8 ] ،‬رة ا وب ا‬
‫وا ز وا ‪ !) .L‬ا ‪ ، 4 D‬و‪ s‬ه ‪ Q‬ا آ ت ا‬
‫‪ ,‬ا ‪ 6 G‬ة ‪ * %‬رو‪، 4‬‬
‫ا و * ه ) إ‪ ? 8‬ا ‪ P‬ل ‪) 9‬را! ‪? h‘ Q‬‬
‫ا ‪FR‬ث‪ ..‬وآ ن ا ‪ .‬ف ‪ Q‬ا ب ا‬
‫و‪ Y98 5 a‬ا ‪ 5G G1‬ا آ ا = ) ا‪ B‬د ‪ .‬و‪ 8‬ا ‪ I'. . 3‬ا ب ‪F;34‬ل ا ‪ %F2‬ت ‪ Q‬ا‪ B‬ا‪)h‬ر ‪Q 3‬‬
‫ا!‪ .3‬ء ا ب ء‬
‫‪F 5 6‬ء ا )را! ‪ * % Q‬ه ‪ Q 8‬ا و ‪ ..Q 3‬و‪ a‬ء‬
‫ا ‪ ! 1‬وا ! ‪ ،‬ا ‪ * 3‬وّ ه‬
‫ا ‪ ),‬ت ا ^ ى وإ@ ف ا د ن‪.‬‬
‫ا = ) آ 'ه‪ 7‬وا‪ 234‬ا ‪3 .‬‬
‫ا ‪ . G% ! R‬ت ‪ .‬ا ‪ %F2‬ت ‪ Q‬ا ‪ Q 3 DN H‬وا آ ا ‪ !) . L‬ا ‪ .. 4 D‬وآ ن ا ‪u 12‬‬
‫أ ا با‬
‫ا ز وازد د ‪ 194‬ن ا ‪ !) .L‬ا ‪ Q, 38 3? ، 4 D‬أ^ ا ‪ Q‬إ" دو‬
‫ا ‪)4‬م ‪ I'.‬ا ب أن ‪3 *.3 8‬‬
‫ا = ) ?‪ .8)G 5L8 3‬إ * ?‪ 8 9‬دل ‪) P . %‬ع " )ي‬
‫إ‪ 4‬ا‪ ..Q 1D9% *% 5 z‬آ آ ن ‪ Q‬ا ه اف ‪8‬‬
‫أ ا ‪ ' H 8 * % 5‬ا ?‪ 9‬ا ‪ ، 3‬وه * ا ‪ ,9 . 3‬ر] ا‪! D!B‬‬
‫ه 'ا ا ‪3? ،‬‬
‫ا ‪ ّ ] ،* D‬إ ‪.% G‬‬
‫ا‬
‫ا ‪. z.‬‬
‫ا ‪ .112 * " G% ، R R‬أن ‪k 9 P 3! 7= 8‬اع ا 'ي ‪ I R‬ا )را! )ن ‪ Q‬ا ‪ !) . L‬ا ‪4 D‬‬
‫أ ا با‬
‫‪ .‬ا ‪،x‬‬
‫ا‪ ،* F4B‬و ‪W‬ن ‪ $ّa)8‬ه'‪ I‬ا ب و‪ 8‬ار ‪) G €‬م ا‪F 4B‬م وا ‪3 !) . L‬‬
‫و ‪ " Q‬دة ا‬
‫‪ Q‬ا‪ B‬ء ا ‪ _ 91‬ا ‪*! DP‬‬
‫‪ .‬ا ‪ 5 L8 3? ،x‬إ * ?‬
‫و‪ *%‬ا )"( ذا‪) G8 $8‬م ا = )ب ا ^ ى ‪ 3G‬ل‬
‫وا ‪ *9G‬وا و?* وا‪ L3"O‬دي‪.‬‬
‫و‪l 10 *%‬ب )أ‪ ،1871(p1Ds‬أ^ ا ‪ P‬ال ) ‪ ) (Y‬ز *( أن ا ' ‪) 1 Q‬ن ‪) 6)9‬ل إ * ا ‪ 1 D‬ة ا ‪G91‬‬
‫‪ 8 * %‬ر ‪ ..$ 2‬و‪) 4‬ف ! )رد‬
‫‪ .%‬ا‬
‫ا ‪ R R‬أ ‪ a % n‬ا‪3a‬‬
‫!‪ .‬ا ب ا‬
‫‪) ّ D 4‬ن‬
‫‪ *9‬ا‬
‫‪ *9 %‬آ ‪ $8‬ا ‪ )3,‬ذا‪)^W ) .8‬ذة ‪ Q‬ا ‪ 4‬ا ‪ . wH3 *3‬ا ‪ b 3‬ا ‪ *% *! 1‬ن •!‪ 39,‬ا(‪:‬‬
‫‪Q 8‬‬
‫ا ‪ .‬ا ‪ ،‬و‪) 4‬ف ! ‪ ?B 5‬اث آ ر] إ!‪! D‬‬
‫"‪)4‬ف !‪ _91‬ا ِ ن ‪ 9‬آ ت ا‪ B‬د وا آ ت ا‬
‫!‪ •z 3‬ا‪ B‬د ا ‪ ،_ 91‬و‪ 4‬ون ‪ ` $ %‬ا )?= و ‪ L‬ر ا ‪k .‬ة ا ) ا ‪ ,‬ى‪..‬‬
‫= ‪ .3‬ا ‪ 3 F‬ه ‪ 5,‬ا‬
‫‪،‬‬
‫‪ Q‬د ة ا ‪) R‬رة ا‬
‫أ!‪ *9 Q P .DH‬ا ‪ %‬ع ‪ Q‬أ!‪ ? .DH‬ل ‪ Y98‬ا "‪9‬‬
‫و ‪) P 4 'z‬ا‪ ` a ) h‬ا‬
‫‪ ' C!l‬أن ‪ .8 ,%‬ا ‪F‬ه)‪ " 8‬أ‪( 6‬‬
‫رات‪ ..‬و‪ P34‬ا ‪ P‬ه ا ‪D‬‬
‫‪) . %‬ن ‪ G9‬ء ‪ *9‬أ‪ %‬اده ‪ * 1‬ا‬
‫دة‪ ..‬و ‪ . 8W 'z‬ا )ر ا ‪Q *G G‬‬
‫‪ ،‬و‪),34‬ن ه'‪ I‬ا ‪ P‬ه ‪ =1 3‬إ * ‪ R‬ل ‪ $a)38‬إ‬
‫‪ s .z 8‬ذات‬
‫‪5‬‬

‫‪ ،‬وا ‪P 3! *8W3 4 *3‬‬

‫د ا‪ 5 H‬ا م ي ا‪ P‬ه‬

‫‪8‬‬

‫‪ G‬ة ا = ‪ 1‬ن ا ‪ ، % L‬ا ‪ … K L34 *3‬ه ة‬
‫و‪ *%‬و"( وا? "!‬
‫وا‪ B‬د‬
‫ا ‪D‬‬
‫ت‬
‫])ر إ ‪ ^l 1‬أ‪) $ 4‬أدر !) *( ^‪ ..$ H 9‬و‬
‫ت ز * ‪ *%‬م ‪ Y Q ،1872‬ز‬
‫و‬
‫‪*%‬‬
‫ذ ‪ Q $H9^ Y‬و‪ 8‬و‪ ،*,D8‬وآ !( ا = ‪ h‬ت ا ‪)R‬ر ‪ 5,‬ه‪O0‬ء ‪ّ) 8‬ل ‪ 5 " Q‬أ‪ 6‬ب ا )ك ا‬
‫*‬
‫ه ا )م ـ آ‬
‫‪ ! 1‬و‪ D! %‬وأ ! وا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ..‬و ‪ *9‬ا ‪ G‬رئ‪ ،‬ه ‪ ،‬أن ‪'3‬آ أن أ‪ 6‬ب ا )ك ا‬
‫آ ن ‪ 6‬ا‪ )%‬ا ‪)G‬د وا ا )ن ‪ *%‬أ م ا ‪ K D‬ـ ‪F‬ء ‪) 9‬را! ‪ Q‬أو أدوات ه ‪.‬‬
‫‪ ..‬و ُ‪.n‬‬
‫ا أ‪4‬‬
‫" ( ‪ % 9‬ع ‪)G? Q‬ق ا ل و ‪3‬‬
‫و ‪ G‬أد^‪ *% 5‬روح ا ‪ P‬ه أن ا = ) ? آ‬
‫‪ ) 9‬أ ‪ ،" ,‬أن @ ط ا‪ 23 4O‬رات ‪ * %‬آ ‪Q 5‬‬
‫ه'ا ا ‪ 3,‬ب "أ?‪ P‬ر ‪ *9‬ر" ا =‪ "•! 1‬وآ‪ 3‬ب "@ ب أ?‬
‫‪ Q‬ه ا ' ‪) )ّ Q‬ا‬
‫‪ ( R8 ،‬أن ا أ‪ Q 4‬ا‬
‫ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة و ‪)9L? " ! 1‬ا ‪ *9‬و] ‪ _z‬و اه ‪6 Q‬‬
‫)ا‪ L 14‬ر‪ .%‬ا و ‪ ،‬آ‪ 5‬ا ‪ h‬اف ‪ *%‬آ‪ 5‬ا وب وا ‪)R‬رات ' ‪.1776‬‬
‫إن أ‪ 8‬ع ا ‪ p ,‬ا = ‪ *! 1‬ه ا ' ‪).ّa) Q‬ن ‪ ! L *%‬ا @ ?‪ 8 ),‬و ‪ P‬و!‪ * 9 .‬ا‪ 3 NO‬اك ‪ * %‬ا وب‬
‫ا ‪ I 4W * D‬إ *‬
‫وا ‪)R‬رات‪ 112 _ G 8 * % " Q @ ،‬ت ا ‪ P‬ال ‪ ،Y‬ا ‪ * 8 * 3‬إ ا )‪) 6‬ل‬
‫آ‪.$9‬‬
‫و ‪)3D *9‬ي ا‬
‫^)ض ? ب ‪)3D *9 9 N‬ي ا‬
‫‪ Q‬ا )] ‪ _z‬ا ‪ 8 *3‬ه‪)L Q‬رة " ‪ h‬أن ‪ Y‬آ ن ور‪ I‬ا ‪ p z‬ا و?* ‪ n 9‬م ا ‪ *8) .,‬ا = ‪،*! 1‬‬
‫وه ك ا‬
‫ز * م ‪ G% ،1871‬و" ( ر‪ 4‬أ^ ي ‪W‬‬
‫‪ 5R‬وا ‪k‬ه و ( ‪ ..I L *%‬و ‪ % @B‬إ ا ‪ 4‬ا ‪ *3‬آ‪. 3‬‬
‫‪ ، s‬وآ ن " آ‪ 3 . 3‬ر • ‪) 8 14‬ز ‪ 1889‬إ * رؤ‪ 4‬ء ا ‪ p P‬ا ‪ 9‬ا ‪ .. G 4 .9,N *3‬و" آ‪ ( 3‬ه '‪ I‬ا ‪4‬‬
‫‪ =3‬ح أ‪)6‬ل ا ‪ G‬ة ا = ‪ _9 3 % ! 1‬دة إ ‪ p 9‬وا = ‪ 1‬ن‪ ..‬و‪ a‬ء @ ‪ *% $ " Q‬ه'‪ I‬ا ‪: 4‬‬
‫‪ $‬ا وه م وا ‪ 2‬ا‪ %‬ت‪ ..‬و ‪7 P‬‬
‫" ‪ 7P‬أن !‪)G‬ل ‪ P9‬ه إ! !‪ j Q 0‬و! ‪ ،I‬و ‪ Q ,‬ا‪ $ B‬ا 'ي ! ‪9 LH8 O I‬‬
‫‪ Q ! 9‬ا ' ‪ Q‬و‪ 96‬إ * ا"‪ 7‬ا‪FhB‬ع ا ‪ 9‬أن ‪ G wH3 8‬ء ا ‪ G‬ة ا = ‪ ! .. ! 1‬إن ا = ‪ 1‬ن ه) ا‪ ..$ B‬و ‪Q,‬‬
‫†‪•% ،b4‬ن أدو! ي )وه'ا ه) ا‪ 4O‬ا 'ي ‪ $G91‬ا = ‪) ! 1‬ن ‪ *9‬ا‪ $ B‬ا 'ي ! ‪ (I‬ه ) آ ' ‪ Y‬إ ‪Q , O _91 % ..$‬‬
‫إ‪ O‬أن )‪ a‬آ• ‪!!!Q .‬‬
‫وه‪' ,‬ا ‪• %‬ن ا‪ G3 O‬د )‪) a‬د إ ‪ p 9‬و? ‪ I‬ه ) آ‪ H‬وه ‪ .. Gh‬وأ ا ! ا ‪ G G‬وا ‪ H D9H‬ا ‪ * .% % L‬ا‪ B‬ن‬
‫= ‪ 1‬ن آ• ‪ D $‬و دو! ي‪ ..‬و ‪ Q,‬ا = ‪ 1‬ن‪ ،‬وه) إ ‪ $‬ا )ر وإ ‪ $‬ا ‪ Q K% , ، 2‬أ‪ 5 a‬ا‪ @ ! D!B‬أدو! ي إ ‪$‬‬
‫ا ‪Fn‬م وا = "!!!‬
‫و‪'8 O‬آ ا ‪ 3,‬ت ا ‪ 4 G‬ا = ‪ 1‬ن إ‪) *% O‬ا@` "‪" 9 9‬أ‪ .."10 : ") ،14 N‬و ‪ Q,‬ا ‪ G‬ة ا = ‪5,= M 8 ! 1‬‬
‫دو! ي‪ ،‬وه) ‪ 5 z 2 _ GN‬ا 'ي‬
‫" ‪ *9 `h‬أن ا = ‪ 1‬ن ه) ا 'ي " د ا ‪)R‬رة ‪ *%‬ا ‪ D‬ء‪ ،‬وأن إ ‪ p 9‬ه) ا‪ Q O‬ا آ‬
‫ا = ‪ ! 1‬إن ‪k ! " 5 z 2‬ل إ * ا رض = ‪) D M2‬ع ‪* ,‬‬
‫ه‪k‬م ا ‪0‬ا ة ا = ‪ *% ! 1‬ا ‪ D‬ء‪ ..‬و‪)G8‬ل ا ‪3‬‬
‫‪ ,‬ر ‪ *9‬ا رض ‪ * % $9 %‬ا ‪ D‬ء‪ ،‬و ‪ ..5 =% $ ,‬و أن ا = ‪ 1‬ن ه ) أ ) ا ‪' ,‬ب ‪ 9a .n %‬أن " )ي ا ‪F n‬م‬
‫آ ‪)9 %‬ا ‪ *%‬ا ‪ D‬ء‪.‬‬
‫ون‪8 ،‬‬
‫د ‪ Q Q,‬ه‪O0‬ء ا ' ‪) Q‬ن ‪5 H Q HGR‬‬
‫ا و? ‪ 28 Y98‬ع أآ‬
‫ه‬
‫ا ‪ Q .R *3‬ا ‪ P‬ه )‪ ) .a‬ا ‪0‬ا ات ا = ‪ ( 9 a ، ! 1‬ا أي ا م ‪ G3‬أن ^‪) L‬م ا ‪D‬‬
‫إن ا‬
‫‪ .ّ ,‬ن‬
‫‪) LG $ a‬د‪ ،‬وا ‪ .‬ف ‪ $ ) 8 $‬ا ‪ 112‬ت ا ‪D‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ ..Q 9‬و ‪ Q,‬ا ‪ G G‬ه* أن ه 'ا آ 'ب ) ّ‬
‫‪a‬‬
‫* و )‪) L ،$ !).a‬رة ‪) ,ّ 3‬ن ‪ ` Q .‬ا‪Q ! D!B‬‬
‫ا 'ه‪ 7‬ا = ‪ ،ّ*! 1‬ا ' ‪)% = Q‬ن ‪ * 9‬ا ‪ p ,‬ا = ‪ّ ! 1‬‬
‫‪ _ 18‬د‪)34‬ر ا ا ا‪ *% . B‬ا رض‪ ..‬وه‪O0‬ء ا ‪ .,‬ن ‪) 9‬ن ‪ * %‬ا ‪F n‬م و ‪) G‬ن دا‪ b 9^ z‬ا ‪ 3 D‬ر‪)n% ،‬ن‬
‫‪ .8 L2N 4 *9‬وأه ا‪ Q 3? .%‬ا ‪ 9s‬ا ‪ Q * n‬أ‪ . 8‬ا ‪ 2‬و ‪ ..Q‬و ‪ G‬أ! ‪ 8W‬ا ‪ 3,‬ت ا ‪W 4 G‬ن‬
‫‪ 112‬ت ‪ 112 5R‬ت وا ‪k‬ه و ( و ‪)4 Y‬ف ‪ ` @)8‬و‪ *8W 3? F % ' H 8‬ا )م ا 'ي ‪) " $ % ` 13 D8‬ي ا =‬
‫ا و? أن ‪ *9 1 D8‬ا رض‪.‬‬
‫‪•% ، .‬ن ا = ‪ 1‬ن ‪), 4‬ن ‪ G‬ا ة أ ‪ b‬م ))) ‪K 3‬‬
‫أن ‪ 8‬ا ? اث ا ‪9,8 *3‬‬
‫و‪ ! 28‬إ? ى ا‪ y‬ت أ!‪$‬‬
‫‪ H8‬ه '‪I‬‬
‫‪%‬‬
‫ن ا ‪F,‬م ‪ Q‬ا ‪ • D‬ا ‪ a‬ل‪ ،‬و ‪ Q p‬إ ‪ ..p 9‬وه 'ا ا" ب ‪ ..(((_ 1 9‬وأ! ‪ O‬أد *‬
‫‪Q‬ه أّ‬
‫أو ‪ G‬ار ه'‪ I‬ا ‪ 3H‬ة ‪ D G‬ا‪ ، ! D!B‬و ‪ * ّ . Q,‬ا‪y‬ن ه) أن درا‪ 4‬ا ‪0‬ا ة‬
‫ا‪ 3 y‬ه ه'‪ I‬ا ‪ 3H‬ة ا ‪k‬‬
‫ا = ‪) @ * 9 ! 1‬ء ذآ ‪ $ 8‬ا ‪ 3,‬ت ا ‪ ، 4 G‬أ" ‪ * 3‬أ! ‪ Q $‬ا ‪ Q ,‬أن ‪ G8 3‬ا = ‪ 1‬ن وا?‪) 3‬اء ا ‪) G‬ي‬
‫أآ ‪ ،‬إذا != ت ا ‪ G G‬ا ‪)a) M32 % 9 ,‬د ا ‪0‬ا ة ا = ‪ ! 1‬ا ‪ 3 D‬ة ‪ 5 ,‬ا س ‪* %‬‬
‫ا=‪D !1‬‬
‫‪. ,‬‬
‫ا ‪ G 3‬و ‪W‬آ ‪4‬‬
‫آ‪ 5‬ا‬
‫ا ‪ Q‬ا ‪ P‬ل‪ 9 7P ،‬أي ‪ * D‬أن ‪ 9‬أن ه ك ")‪ ^ Q 8‬ر"‪ Q 3‬ا] ‪ ،Q 3‬ا و * ه* ا‪" j‬و" ذآ ت ‪ $‬ا ‪)3‬راة‬
‫أ‪ 4‬ء ة‪ ..‬وا ‪ .‬ا 'ي ‪ 7 P‬أن ! 'آ ‪ ،I‬ه ) أ! ‪) G8 7 D? $‬ل‬
‫ة أ‪ 4‬ء"‪ ،‬وا ‪ ! R‬ه* ا = ‪ 1‬ن ا 'ي ‪ $‬أ‬
‫ر‪O 4‬ت ا )?*‪ % ،‬ن ه ك )م ?‪ D‬ب !‪.*z .‬‬
‫‪6‬‬

‫ذ‪Y‬‬
‫‪ _92‬ا ‪ * 9 @)H‬ه '‪ I‬ا رض‪ ..‬و‪ 5^ 3 4‬ا‪j‬‬
‫و‪ D, 4‬إ ‪ p 9‬ا ‪ G‬ا 'ي " ‪ I‬أ ‪ b‬م و‪) 4‬د ‪a Q‬‬
‫إ * ‪ 7! a‬ا ‪ 2‬و‪ Q 5LH 4‬ا ‪ 2‬اف وا ‪ .."k‬و! ‪ 9 ! Q‬أن ا ' ‪ 4 Q‬ون ‪ 7 ! a Q‬ا‪ . , 4 j‬ا = ‪ 1‬ن‬
‫‪ .‬ا ‪) 9 4 .! ،x‬ن أ!‪.‬‬
‫أو إ ‪ @)H p 9‬وا‪ 1@O‬اب ا ي‪ 3? ،‬إ!‪ , 4 .‬ه)ن ? آ ‪ .‬و ‪ ,‬ه)ن‬
‫" ^ )ا ‪ B‬ده ‪ Q‬ا‪ ،j‬وأ!‪ G% " .‬وا ‪ $3‬و‪ 6‬ا"‪ $3‬إ * ا ‪.‬‬
‫‪ ،*9 =8 6 )s 3! 4‬آ‪ 3‬أ‪k!" $ 4‬ع ا ‪ G‬ب‬
‫و‪ *%‬م ‪ % ! =! 1952‬ا ‪ ,‬رد ل آ رو دودر ;‪ ،k‬أ‪bG4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪a 7 9" * %‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 4 Q‬ا ‪ N ،" !) 4‬ح ‪ $ %‬آ ‪ _ 9^ b‬ا )را! )ن وأ‪ 8‬ع ا = ‪ 1‬ن وإ ‪a p 9‬‬
‫دا آ ا ‪ Q‬ا )] ‪ _z‬ا ‪ h G‬ا ‪ 8 * 3‬ه‪ Q‬أ! ‪ 3? $‬رؤ‪ 4‬ء ا ‪ !) 4‬أ!‪ ، . DH‬أي‬
‫أ^ ي‪ ..‬وأ ز ‪ * %‬آ‪3‬‬
‫ور ‪ 5 % * %‬ا = ق ا آ و‪ * %‬ا ‪ 5 %‬ا ‪ P‬دة ا ‪ * 3‬أو‪ a‬ه‬
‫ا ‪) !)4‬ن ‪ Q‬ا ر‪ a‬ت ‪)9.P ،33 ،32‬ن‬
‫‪ ، .‬ا ‪ P * 3‬ي ‪ 8 . %‬ر ‪ 7‬ا ‪ D‬ء ا ‪) 9‬ا‪ L 4 *8‬ن‬
‫‪ ،Y‬أي ‪ 5%‬ا ‪) G1‬س ا ‪O‬د وا ‪ 5 %‬ا ‪ 6 2‬ا ‪3‬‬
‫‪ `a‬ا ‪GR‬‬
‫و‪ Q. G98‬ا ‪ 4‬ار‪ ..‬وا‪ . =34‬ا ‪ ,‬رد ل ‪ Q 108 H L‬آ‪3‬‬
‫)ات ‪ * %‬ا ‪0‬ا ة ا‬
‫‪،‬آن ‪Q‬‬
‫ز * آ )‪ 9 a‬آ ا ‪)R‬ر ا‬
‫" ر‪ " 8) a‬ه‪ Q‬أن * ‪ 5 " Lemmi‬أن ‪ 32‬ر ‪%F2 Y‬‬
‫أ‪ 8‬ع إ ‪ p 9‬ا ‪ Q k39‬وا ‪.Q L 3‬‬
‫***‬
‫و ‪ u12 7913‬وا ‪k‬ه و ( ‪:*9‬‬
‫‪ .1‬إ ; ء آ‪ 5‬ا ‪ ),‬ت ا )‪. h‬‬
‫‪ .2‬إ ; ء أ ا‪B‬رث‪.‬‬
‫‪ .3‬إ ; ء ا ‪ ,9‬ا ‪. 6 2‬‬
‫‪ .4‬إ ; ء ا = )ر ا )‪.* h‬‬
‫رات‪.‬‬
‫‪ .5‬إ ; ء ا ‪ Q,D‬ا ‪ *9z‬ا ‪ H‬دي‪ ،‬وا ة ا ‪ ، 9z‬وإ ; ء ‪ ,%‬ة آ)ن ا ة ا ‪ 9z‬ا ‪ 92‬ا ‪ . )? * 8 *3‬ا‬
‫و إ?‪F‬ل ا ‪ G‬ة ا = ‪ ! 1‬ذات ا ‪ ` 1‬ا ‪ * % _ 91‬ا ‪ ,‬و‪* 9 . @ %‬‬
‫‪ .6‬إ ; ء آ‪ 5‬ا د ن ا )‪)a‬دة‪ . 8 ،‬ا‬
‫ا = ‪.‬‬
‫***‬
‫آ‪ " k‬دة ا ‪0‬ا ة‪:‬‬
‫‪ %‬ا!‪)H,‬رت ‪ ( D4W8 € ? ، ! W‬أ‪ 4‬ة رو‪9 =8‬‬
‫آ ن آ‪ " k‬دة ا ‪0‬ا ة ?‪ 3‬أوا^ ا ‪ G‬ن ا ‪*% = Q R‬‬
‫‪ Q‬ا ' ‪) " Q‬ا @ ‪ z‬ه إ ا = ‪ 1‬ن"‪ 5G! ] ..‬آ‪ .‬ن‬
‫‪Q‬ا‬
‫وا‪ G34‬ت و@ ( ‪ .! 194 ( 8‬دا ‪ Q‬آ ر ا‬
‫م ‪ ،1786‬و ‪) R‬ا ه ك ?‪.! 3‬‬
‫‪%‬ر‬
‫‪),? .3‬‬
‫أن ‪%‬‬
‫ا ‪ n‬م ا = ‪ *! 1‬آ‪ " k‬د‪ .8‬إ * ‪ D )4‬ا‪،‬‬
‫ات‪ ..‬و‪) ) ! * %‬رك ? ‪5‬‬
‫ا ‪ € ? ، ! R‬ا!‪)9G3‬ا إ * ! ) )رك وأ‪ K 6‬آ‪ " k‬د‪ * *% .8‬ه‪ 9‬و‬
‫ا با‬
‫‪l 5‬ل رو‪ 9 M32 % 9 =8‬ت ا ‪.5 ) 3‬‬
‫‪l‬ل روآ‪9H‬‬
‫***‬
‫ء‬
‫‪ 9‬أ‬
‫وا‪y‬ن ‪ 3^W4‬ه'ا ا ^‪ H13G 5‬ت أ"‪ @ Q .D 3‬ة أ ‪ G‬ه أ? رؤ‪ 4‬ء ا ‪ p P‬ا ‪ !)4‬ا ‪O‬د‬
‫‪ 5H‬ا = ق ا آ ‪ *%‬ر ‪ *% D! H p‬ا ه'ا ا ‪ G‬ن‪:‬‬
‫"‪ 8‬إ!‪k‬ال !‪)" _ 18 D‬ا! ‪" Q‬ا ‪ " )P‬إ * أد!* ‪)3D‬ي‪ ،‬و‪ bD! 8‬ه ا ‪)! G‬ن )ا‪ 1 4‬ا ‪W 3‬و ‪F‬ت ا ‪ 3‬رة ا ‪* 3‬‬
‫أد^‪ 9‬ه ‪ *%‬ه'ا ا ‪ P‬ل‪ ..‬و‪ , 4‬ا ‪ G‬ة ‪ *%‬ا ‪ 5z D‬ا ‪ D z‬ا ‪ : . 9 *9 ! 7D? .‬أي ‪) ,‬ن ‪) @ *9‬ء‬
‫‪Q s‬‬
‫)‪ ، . a‬و ‪ 3‬ذ ‪ _ h Q ` 1 Y‬أ‪ 2N‬ص ه د * ‪ Q‬أ‬
‫‪) ,‬ا ا ‪)P‬‬
‫ا ‪)G‬ا ا ‪. . ! *3‬‬
‫ء ‪ *%‬ا‪B‬دارة ‪)9 G‬ن =)ر‪." 8‬‬
‫و ‪ .. .‬وه ك ?‪) N 3‬خ وأ‬
‫م و‪)a‬د أ را ‪ … 1‬ه‬
‫ه‪ ` 13D 5‬أي ‪ 5" M2N‬أن ‪ ,‬أ!‪ _ 18 8 " $‬ا ا?‪ 5‬ا ‪)3‬ا ‪0 9‬ا ة آ ‪ .s 6‬وا ‪k‬ه و ( ‪.! * %‬‬
‫ا ‪ G‬ن ا ‪ ، = Q R‬وآ ر‪ 4‬ا ‪ P‬ال ‪ .! *% .8 112 Y‬ا ‪ G‬ن ا ‪ = `4 3‬؟‬
‫‪ ( 1 8 G‬ا‪ B‬ا‪)h‬ر ‪ 3‬ن ا و‪ 4‬وا ! ‪ ،‬و‪ ( ) 8‬ا‪ B‬ا‪)h‬ر ‪ 3‬ن ا ‪ ! 1‬وا ‪ D! H‬إ * ")ي ‪ Q‬ا ر‪a‬‬
‫‪ Q 8‬إ * ‪Q ,D‬‬
‫ا ‪ ! R‬وا ‪ ، R R‬و‪ (1" D8‬ا ؤوس ا ‪) a)3‬ا ‪) 9‬ك( آ ‪ R‬ر ا @ ‪ .. P‬و" ‪ DG8 8‬ا‬
‫ا ‪ * D‬ا; *‬
‫‪ . % YH4 Q 3‬ا‬
‫ت ا ‪ .R *3‬ا )را! )ن‪ ..‬وا‪ ! (9 3N‬ان ? ‪Q‬‬
‫‪ 3‬ز ‪9 P 3! ،Q‬‬
‫*@‬
‫‪ = $‬ات ا ‪ ،Q F‬دون أن ‪),‬ن ي أي وا? ‪ Q‬ا = ‪ 3‬آ ‪ * % Q‬ه '‪ I‬ا ‪ P‬زر أي ‪ّ L2N 7 4‬‬
‫د ء‬
‫ا = ) و‪3? .3 )G8‬‬
‫أ ا وا" ‪ ،‬و‪8 ( 8‬‬
‫أي ‪ Q‬ا‪ ..!!Q ^y‬و" أ‪ ( 6‬ا ‪)R‬رة ا و‪ 4‬وا ‪)R‬رة ا ‪L‬‬
‫ا ‪ * D‬ا ; *‪ ..‬أ ‪ *%‬ا = " ‪ Q‬ا د! وا "‪0 % L‬ا ة @ ‪* %‬‬
‫أ‪ ( 6‬د ‪ *%‬ا ‪)G‬ة ‪) P‬ع ا‬
‫ا ‪!! R R‬‬
‫ا‪ 9 . 3‬ب ا‬
‫و ‪ 7P‬ا‪y‬ن و‪ *%‬ه'ا ا )"( 'ات إ ‪ G‬ف ه'ا ا ‪ _ h Q ،u12‬إ ‪F‬م ا أي ا م ا * ‪W‬ن ا ‪ ,‬ر] ا‪3aO‬‬
‫‪ ،‬و‪)4‬ف ‪)93‬ه ا‪ 34O‬د ا ‪ _91‬ا ‪ DP‬ي وا ‪ *9G‬وا و?* ‘!‪. ! D‬‬
‫ا ‪" z.‬د ‪O‬‬
‫‪7‬‬

‫إن ا‪ 8‬د ا ‪). P‬ر ا ‪ Federation of Christ Layman * D‬ا 'ي * ‪ N‬ف ر‪ " ،$3 4 z‬و@ ` ‪ 3 * %‬ول‬
‫ا ‪ ` P‬آ‪ 5‬ا ‪ )9‬ت ا ‪ *3‬ا‪ 134‬ع ا ‪)L‬ل ‪ G B ، . 9‬ء ا )ء ‪ * 9‬ا و‪ $ a‬ا ‪0 9 H932‬ا ة‪ ..‬و" != ! ه '‪I‬‬
‫‪ ) 9‬أ آ "‪ % @B ،‬إ * = )رات‬
‫ا ‪ )9‬ت ‪ *%‬آ‪ Q 3‬ه "أ?‪ P‬ر ‪ * 9‬ر" ا = ‪ "•! 1‬و "@ ب أ?‬
‫‪0‬ا ة ا ‪ 3 D‬ة‪ ،‬و" ‪ ( GG 8‬ه '‪ I‬ا ? اث إ * ?‬
‫‪3%‬‬
‫أ^ ي‪ ..‬و! ‪ Q‬إذ !‪ ? W 3‬اث ا ‪*9 * ! *98 *3‬‬
‫أ!‪ .‬أ] رت اه‪ 3‬م ا ‪ ` a *% Q ,H‬أ"‪ 1‬ر ا ‪.‬‬

‫‪13 1‬‬

‫)‪ :‬و م ‪ ,‬ي آ ر‬
‫آ وا – ‪ 1‬ر‪/0‬ا‬
‫‪ 60‬ا‪5‬ول "أآ‪1958 " 8 #‬‬

‫ا !'ا& ة ‪: => ?ّ #‬‬
‫ن ‪ n‬ا ‪ 112‬ت ا 'آ)رة أ ‪ ? " IF‬ث ‪ bL! *%‬ا ‪ G‬ن ا @*!‬
‫*أّ‬
‫‪ Q‬ا ‪ّ 9P‬‬
‫‪ ،2001‬و ‪F8‬ه ‪ks Q‬و‬
‫أ? اث ‪3 4 11‬‬
‫ز ! ى ا?‪ 5‬ا ‪0‬ا ة ‪ 38‬ى‪6 ^ ،‬‬
‫و?ّ‪ 3‬ا‪y‬ن‬
‫أ‪ 3D! ;%‬ن وا اق!‬
‫و َ ‪ x‬ا ‪ ` 6‬ا ‪ks *% H2‬و ا اق‪:‬‬
‫)ا ‪ kP‬ة !((‪:‬‬
‫)د( ر‪8 p z‬‬
‫آ‪ ) 73‬ا ‪l k k‬ل‬
‫"ه ‪ ( a‬و‪ 5z 4‬ا‪F B‬م ا ‪ 9G3D‬آ‪ Q F‬إدارة ا ‪) ) p z‬ش( ور‪ p z‬ا )زراء ا ‪ 7 D ( 9 *!)8) *! 1‬ا ‪',‬ب‬
‫ا ب ‪ 9‬ا اق‪ ،‬و^‪ 6)L‬ا‪O‬د ءات ‪)L2‬ص ا ‪F3‬ك ; اد ‪ 94‬ا ر ا = ‪ 5‬ا ‪*3‬‬
‫ا 'ي ا‪ 234‬م ‪3‬‬
‫" ‪ 5‬إن ا ‪ p z‬ا ا"* ا ‪ ` 13D _ D‬أن = ه ^‪F‬ل ^ ‪ D‬وأر ‪ Q‬د" ‪ Q G‬إ‪ 6‬ار أوا ‪ ،I‬و ‪)" P8‬ات‬
‫ا‪F3?O‬ل أ ‪ Y98 Q‬ا ‪ 94‬ا ‪ ) k‬أو ?‪ 3‬و‪ 5z 4‬إ!‪! .a 3‬‬
‫‪ Y98 (a ^ G‬ا آ ذ ‪ 9^ Q 7‬أ!=‪W‬ه ا ‪).‬د ‪ *%‬و‪ u4‬ا‪B‬دارة ا‪ O‬آ ‪ ،‬أ‪) 4‬ه ‪ 73,‬ا ‪ 112‬ت ا ‪ ، 6 2‬ه'ا‬
‫‪) I‬إ ام ‪ (*,D N‬د ‪ 3 O‬ى ا = ‪ Q L2N Q‬ا ‪).‬د ا ‪ ، .L‬ا ' ‪) P Q‬ن آ‪ 5‬ا ‪ )9‬ت ]‬
‫ا ‪73,‬‬
‫ون ‪ )9 Q‬ت أو =)ه)!‪ 6 78 , 9 `@)8 ] ، .‬ع ا ‪ G‬ار ‪ *%‬ا (‬
‫‪ ، .!)99‬و ‪)H‬ن ‪. 9‬‬
‫‪ N‬اء ا اق ‪) 9‬را! )م ‪ Q‬أ‪ G %‬ا ‪*3‬‬
‫*‪ ..‬و "‬
‫ا ‪ x‬وا ‪)a 3‬ن ووزارة ا ‪ 2‬ر‪ a‬وإدارة ا ‪ Q‬ا ‪ّ )G‬‬
‫ردده )ش ووز د‪ $ %‬را ‪ 9 HD‬ور‪ p z‬ا )زراء ا ‪ ، 9 *!)8 *! 1‬وا ‪ . D *3‬ا‪ G34‬ل ر‪ p z‬ا ‪ 2‬ات‬
‫‪ Q‬أ‪ 7 O‬ذ ‪ Y‬ا ‪.73,‬‬
‫ا‪ O‬آ ‪)4 ،‬ى‬
‫‪ 78 ,9 O G ,‬رو ت درا ‪)H‬س‪ ،‬ذآ ‪ $ %‬أن ر‪ p z‬ا )زراء ا‪ 4B‬ا‪*9 z‬‬
‫!= ت ‪ the nation H 6‬ا‬
‫‪ ،*,‬و ‪ 9‬ا‪ L8‬ل ‪ ..$ N‬و" !‪ 5G‬ا ‪Q 78 ,‬‬
‫‪ N‬رون " ا!=‪) 3, W‬از ‪ 73,‬ا ‪ 112‬ت ا ‪ 6 2‬ا‬
‫‪ 2‬ات ا‪ O‬آ ‪ $ )" ،‬إن ه ك ‪ )9‬ت ‪ _ h Q 5L8‬ا ر@‬
‫‪ H4‬أ ‪ 96 9 _ 4 *,‬و] ‪G‬‬
‫ا ا" ‪ *%‬ا ‪ 2‬رج‪ . @ Q ،‬ا ‪ p9P‬ا )‪ * h‬ا ا"* ا 'ي أ‪ $4‬ا? ‪ ،* 9a‬ا 'ي أآ † ‪ Q ,‬إن ا = ‪7‬‬
‫‪ $ " *,‬ا ‪b ^ ،* 9P‬‬
‫ر ‪ Q‬و ‪ ..!! ?)3H W‬و ‪ 7 D‬ا"‪ 3‬ع وز ا ‪ %‬ع ا‬
‫ا ا"* ‪ 7 ? 8 . 7? 4‬ا‬
‫" د‪ $8‬ا ‪ Q ,D‬ا ' ‪ Q‬آ !)ا =‪)ّ,‬ن ‪ $ )G %‬ذ ‪ Y‬ا رض‪ ،‬و ‪'.‬ا ا ‪ 79h 7 D‬ا ‪ G‬دة ا ‪ Q ,D‬ا ‪ Q k‬ا ‪)G‬ات‬
‫‪ Q,8 Q ,‬آ ‪! %‬‬
‫‪ wH‬ا ‪ *% Q‬ا ن ا ا" ‪O ،‬ن أ اد ا ‪) ,D‬ن ا‬
‫‪ 73,‬ا ‪ 112‬ت ا ‪ Y98 ، 6 2‬ا ‪ 73, .94 *3‬ر‪ p z‬ا )زراء‬
‫و ‪ Q @ Q‬ا ‪ )9‬ت ا ;‪ h)9‬ا ‪ 5L8 *3‬إ‬
‫‪ ;9‬ا‪ k 9,!B‬إ ‪ N *,D N‬ة‪ ..‬وإ? ى ‪ Y98‬ا ‪ 5z 4‬آ !(‬
‫ا‪ 4B‬ا‪ N *9 z‬رون‪ ،‬ا 'ي آ ن ‪ G8 •9‬ر ‪)3,‬‬
‫و ا ‪)L‬ل ‪ 9‬ا )را! )م ‪ Q‬ا ‪. P‬‬
‫‪ .38‬ا اق‬
‫‪ %‬آ ا ‪',‬ب ا ‪ *3‬آ !( ‪ 5L8‬إ رؤ‪ .. .z 4‬ه'ا ا ‪',‬ب ا 'ي‬
‫أت أ ‪ x Q‬ا ا" ‪ Q‬ا ; ‪9 K3H38 Q‬‬
‫‪ ..*,D N‬و?‪ 3‬ا ‪ = 9 Q 6‬وع ا ‪ *!) .L‬أوا ‪)%)23‬ن‬
‫‪ N 5L‬ة ‪ Q‬إ‪ 4‬ا‪ 5 z‬أو ّف ‪a 5 " Q‬‬
‫ا ‪ G‬ار ‪) *%‬ت ا ‪ ,‬ا‪ O‬آ وا ورو ‪ ..‬و" ‪),‬ن ه ك ‪ Q‬أ ‪73,‬‬
‫‪ 1 4 Q‬ة ا ‪).‬د ‪6 56 H 9‬‬
‫‪ ] ،Y9‬أ‪ 4‬ؤوا‬
‫‪ *,‬ا ‪ 8 _ 4‬و ن ا 'ي د ‪5, .‬‬
‫‪ G3‬ا ‪ L8‬ف ا ‪).‬د و‪)4‬ء أ^‪ ، ."F‬آ ‪ 5 %‬ا ‪ p z‬ا‬
‫آ‪). .‬دي ‪O‬‬
‫‪ P% G 1 $39‬و" ‪ ..‬و" ‪) b=3,‬ش و ‪ 9‬أ!‪ .‬آ ! أ?‪ P‬را ‪ 9‬ر"`ة ‪•! 1N‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ .‬و‪ . = O‬و‪9 O‬‬

‫ا‪! 2‬‬

‫‪8‬‬

‫? آ ا ‪)R‬رة ا‬
‫ن ه ف ا ‪ L‬اع ا ‪ 3 D‬ه ) !‪ ' $ DH‬أز‬
‫‪ 9 7P‬أن ! رس ا ‪ 3‬ر •‪ ،‬ن ا ‪ 3‬ر • ‪ , F %‬ر !‪ ،$ DH‬وذ ‪ّ Y‬‬
‫ه* ا‪*3‬‬
‫إذا آ ! ( إرادة ا‪ j‬ا ‪ * 9‬ا ‪G‬‬
‫‪) " Q‬ي ا ‪ 2‬و" )ي ا = ‪G3 ،‬‬
‫‪ .. G 4‬ا ‪ L‬اع ا ا‪ z‬ا ‪G‬‬
‫‪)4‬ف ّ‪ $‬ا = وا ‪ DH‬د‪.‬‬
‫‪ ، 1 D34‬أم أن ا‬
‫‪*% .‬‬
‫وا )ا" ` ه ) أن آ ‪) " Q F‬ي ا ‪ 2‬و" )ي ا = ‪ " ،‬ا!‪ ( DG‬وره إ أ? ‪k‬اب ‪ 3‬دة‪ L38 ،‬رع ‪%‬‬
‫و ‪ .3‬ا )‪)6‬ل إ * ا ‪ .‬ف ا =‪ 3‬ك‪ ..‬وه'‪ I‬ا ‪ %F2‬ت ‪ *%‬ا أي آ ! ( !‪ 5z 4) a 3‬ا‪F B‬م‪ ،‬ا ‪ * 3‬آ ! ( ‪5 3 D8‬‬
‫= ا آ ذ ‪ 7‬أو ا ‪ _z G‬ا "‪ *9 L‬ا ‪ P‬ه ‪ Q O ،‬أن ‪ 5G 5;3D8‬ا ‪ G G‬ا ‪ 9 ,‬إ ‪ ? W _ 9 3 % .‬د]‬
‫أو )@)ع‪.‬‬
‫أو‬
‫و" ا‪ 234‬م ‪ P8‬ر ا وب و‪ 5z 4‬ا‪F B‬م‪ DG3 ،‬ا‪ ! D!B‬إ * ا ‪ ,D‬ات ‪ ? 3‬ة ‪ 4‬ب ‪ 4 4‬أو ا‪3a‬‬
‫ا"‪ L3‬د أو د ‪ € ،‬آ ن • ‪ .! ,‬دو ا‪ R34‬رة آ‪)9 L 3? . 5‬ا ‪ .‬إ * در‪ a‬ا ‪ P .‬ن ا ‪. % MG * 3‬‬
‫‪ *9 .‬ا ‪ x‬ا‪ ^y‬و ُ وا ‪! a‬‬
‫***‬
‫‪ . %‬إ * ا "=‬
‫أ‪ %‬اد ا ‪ 5 z G‬ا ‪ D? k‬د‬
‫‪ ( R8‬ا را‪ 4‬ا ‪ G‬ر! †د ن ‪ *%‬ا @* ا!‪ $‬و‪3? a‬‬
‫وا ‪ *% ,H3‬أ‪ :5R 9C4‬ذا و ! ؟‪ ..‬و ه) ا ‪ .‬ف ‪ 8 ? Q‬؟‪ ..‬و ه* ا ; ت ا ‪ . 2! *3‬و !‪ D‬إ ‪ .‬؟‪ ..‬وأ ‪Q‬‬
‫ا )ت؟‪ 3? ..‬أآ‪ R‬ا ‪ ^W 8 5z G‬ا ‪ * %‬أ‪ G %‬ا )‪ *1 4‬و‪ * %‬أ‪ 3 4‬ا ‪ ،‬و أ! ‪) ? Y N . Q , $‬ل‬
‫‪' 4‬ه‪7‬‬
‫)ت ا ‪ Da‬د ا ‪. ! H‬‬
‫رو?* و? ة أ^ ي ‪'8‬ه‪ 7‬إ ‪ .‬ا ‪)H‬س‬
‫و‪)a‬د إ ‪ $‬و‬
‫آ ‪ 8‬ا را‪ 4‬ا ‪ G‬ر! †د ن أن ‪ n‬ا ! ت ا ‪ 38 *3‬ول ‪ . 8‬ا‪ B‬ن • ‪) 9 $‬يّ‪ Q _ 91 8 ،‬أ !‪* n‬‬
‫ا ‪ P‬ان وا ‪ ،Q D‬وا ‪FL‬ة ‪ *9‬ا )‪8‬‬
‫* ا ‪ ، G‬وا?‪ 3‬ام ا )ا ‪ Q‬وا ‪ ،Q D‬و‬
‫‪ *9 €‬دة ا‪ j‬ا ‪ّ 9‬‬
‫ّ‬
‫‪ 4‬مٍ‪،‬‬
‫‪ Q‬ا " رب وا ‪ " 6‬ء‪ a ] ..‬ء ا ‪ N‬ار ‪ . hW‬و‪). N‬ا‪ .8‬و‪ N‬وره ‪)G u9 D39‬ة ‪ * 9‬ا‪) 1 .% ،Q ^y‬ا‬
‫ا ‪ z‬إ * ا ‪)3D‬ي ا 'ي ! اه ‪ $ %‬ا )م‪ ..‬و ‪ G‬ا! ‪ x ( 1‬ا ! ت ر‪ a‬أن‬
‫د ن ‪ .8 )3D Q‬ا ‪D‬‬
‫ا ‪ * 3‬ه * ‪ Q‬أ? ث ا ! ت‪ G% ،‬ه ‪( 1‬‬
‫‪ G39‬ب ‪ Q‬ا‪ ..!!j‬و?‪ 3‬ا ‪D‬‬
‫آ‪ .! .‬آ !)ا ‪) G‬ن ا ‪ G‬ا ‪ Q‬ا =‬
‫ا ‪ Q G? D‬ا ' ‪Q‬‬
‫‪ Q‬ا = ` وا 'اه‪ 3? ،7‬ت ‪ Q‬ا ‪)L8 D‬ر ‪ Y 98‬ا آ‪R‬‬
‫وا! ‪ (1‬وا!‪ ( DG‬إ * د آ‬
‫آ‪) P‬د ‪!!K D 9‬‬
‫‪) 9‬ن ا!‪ 3‬ءه ‪D 9‬‬
‫" ا! رت ‪ W M32 %‬ل ا ‪ 2‬وا ‪FL‬ح‪ *% ..‬ا @ * و‪ a‬ت ا ‪ H‬وا‬
‫‪%،‬نا ‪D‬‬
‫و ‪)L‬رة‬
‫و^‪ (G9‬ا )? ة وا ‪ *% Y4 3‬ا ‪ n‬ة ا ‪ b 3 % .. D‬ا ‪ P9 " * G G‬ر" ه ) أ! ‪ $‬ذ ‪ Y‬ا = ‪ M2‬ا 'ي ه‪Q Q‬‬
‫وإ?‪ D‬ن ‪ P8‬ه‪ ،Y‬و ‪ Y ,‬ا‪ 3 O‬د ‪ ..$ 9‬و‪ R 8‬ا ‪ 73,‬ا ‪ a 7 ? * 9 4 G‬ا! آ‪ .. DH!W‬وا )‪ 9 4‬ا )? ة‬
‫‪I‬‬
‫‪ Q‬دون ‪) N‬ر ! ! ‪ GH% ،‬ان أ ل ا ‪ 2‬ا ‪ H‬د‬
‫ل ا‪1‬‬
‫‪ ` L‬ا ‪ P‬ان ا ‪ Q 1‬ه* ‪ *%‬أن ‪)G8‬م ا‬
‫‪ G%‬ان روح ا )? ة وروح ا ‪ ?F3‬ا ‪ * P‬ا ‪. 9D‬‬
‫ل ا ‪ ّ 2‬ة ‪ Q H…) 9‬ا ‪Q z G‬‬
‫ل ا ‪ 3! Q % ، L‬ك ا ‪ G‬م‬
‫‪ *%‬ه'‪ I‬ا م ‪ G h‬ردة ‪ G9‬م‬
‫و‪8 G‬‬
‫ا 'ي ‪) G‬ل " رد آ ‪ D?B‬ن ا ‪ ..!!"* .‬و ‪ Q‬ا ‪ 5 %‬أن !‪' 3‬آ أ! ‪_ ? $‬‬
‫‪ K L *9‬ا ‪ ..` 3P‬وه'ا أ‪ N‬ع ا ‪3‬‬
‫ن ا‪ * 3aO‬ا ‪)G8 *3‬م ‪ .‬ا ‪ *H 8 O ),‬ا ‪ H‬د ‪ Q‬ا ‪ G‬م ‪) G‬ق ا ‪) P‬ار‪F L % ..‬ة ون ا ‪5‬‬
‫‪ =8‬ت ا‬
‫ا ‪ P8 O K L‬ي !‪ ، H‬و‪)G8‬م ")ة ا 'ه‪ 7‬ا‪ B‬دي ‪ b @ *9‬ا‪ B‬ن و‪.$, ,H8‬‬
‫ا ‪..‬‬
‫)ة‬
‫‪ L *9‬ا = ب ‪ * %‬ا ‪ 9‬ان ا‬
‫‪D .8 1 4 GH8‬‬
‫و ‪ 7 D‬أو ‪•% ^y‬ن ا 'اه‪ 7‬ا ‪D‬‬
‫‪) 3‬ل دة إ * ا ‪ ، ! 9‬و‪ 4‬ن ‪" K L‬ر‪ *% " G %‬أ? ا 'اه‪ 7‬ا‪ B‬د ‪ ،‬ا = )‬
‫وآ‪ N 5‬ب ‪ I GH8‬ا ‪D‬‬
‫أو ا ز ‪.‬‬
‫!‪ P‬أن ‪ * 9‬آ ‪ 7 D3 5‬إ * أ?‬
‫‪)D‬ا ‪ *%‬ا ‪) a" G G‬دا ‪،"K D 9‬‬
‫ا ‪)G 3 Q * n‬ن ا ‪D‬‬
‫وا ;‬
‫‪ 4 Q‬ت ‪D9 $ 3nG‬‬
‫‪ Q‬ا )‪O‬ء ا ‪ G _ 91‬د‪ ،$ 8‬وأن ‪ M L2‬آ ‪4 5‬‬
‫ا ‪ Q k‬ا = ) * أو ا زي أن ‪DG‬‬
‫‪ ، G‬وأن ‪ D‬ه = د^‪ h =! 5 ) 3 $9‬ت ا ‪k‬ب‪.‬‬
‫"‬
‫***‬
‫وإذا ا‪ R34‬ا ‪ Q 9‬وأ‪ 8‬ع دارون‪•% ،‬ن ‪ n‬ا س ‪)9ّ G3‬ن ‪ LG * D‬ا ‪ . H 92‬و ‪ Q,‬و أن ه ك ا^‪ %F3‬ت‬
‫ن‪.‬‬
‫‪ *% 4 N‬ا‪y‬راء ‪l LG _9 3 %‬دم و?)اء و‪a‬‬
‫إذا آ ! ( ‪Q 0 8‬‬
‫ا‪B‬رادة‪G8 Q . ,ّ ُ ،‬‬
‫و ‪ .‬ه ‪ ،‬ه) أن آ‪ 5‬ا ‪ ")92‬ت ا = " ُ ( " را ‪? Q‬‬
‫)‪)a‬د إ ‪ $‬و‪ 1 N‬ن‪ ،‬أم أ!‪ _ 3 8 .‬ا ‪ G‬ة ا‪ B‬د ا د ‪)a) Q l Q % ..‬د إ ‪ $‬و‪ 1 N‬ن ‪ $ 9 %‬أن ‪ G‬ر ‪$ a)3 Q‬‬
‫‪9‬‬

‫ا ‪ ,‬ا ‪ ،_91‬و ‪O) $a)3‬ء ‪k 9‬ب و ‪ 9‬و ‪ ..‬أ‬

‫‪ )G‬ا‪!O‬‬

‫اف ‪*.%‬‬

‫‪ 2‬وا دة‪ ..‬أ ا ‪n! _ 3 % 9‬‬
‫‪),8‬ن ا )ت‪.‬‬
‫ا ! ة وا ‪ QPD‬و‪s‬‬
‫و! ‪ ! Q‬ي ا ‪)H Q 9‬ن !‪ h " H‬و‪)a‬د ا ‪)G‬ي ا ; ‪ ،‬و ‪)P3‬ن ‪W‬ن ا‪ ( R $DH! j‬و‪)a‬د‪ 3? I‬ا‪y‬ن‪ ..‬وه ك‬
‫‪ % Q‬ق ا ‪ :Q 9‬ه ك ا = ) )ن ا ‪) G G‬ن‪ ،‬وه ك ‪ 5 H ) !) 4‬ا = ق ا آ ‪ ،‬وه ك ا ‪ ,H‬ون‬
‫ا‬
‫)ن وا ‪) ) @)H‬ن وا ز )ن ا ‪) G G‬ن‬
‫ء ا ا ‪ 1‬ا ‪ F‬ر ! ‪ ،‬وه ‪ Y‬ا )را! )ن وا‬
‫ا ? ار‪ ،‬وه ك أ‬
‫وا ‪ .. %‬وه ك ‪ s‬ا ‪ Q 0‬ا ' ‪)9P2 Q‬ن ‪ Q‬ر‪ 4‬ا = ‪ h‬ت ا‪ B‬د ‪ * %‬ا ‪ ) P‬ت ا ز وا = ) ‪،‬‬
‫و ‪).P3 . ,‬ن إ * ا‪ 3!O‬ءات ا ‪ 3 ! 9‬دة ا ‪ ,N‬ل‪.‬‬
‫ء ‪ I' .‬ا دة‬
‫‪ n‬ا‪ B‬د ‪ G3 Q‬ا‪ *9 .8‬ا أ ا ‪W 5z G‬ن ه ك ?‪ G G‬وا? ة وه* ا دة‪ ،‬وأن ا ‪)G‬ي ا‬
‫و‪G‬‬
‫"و ‪ .!) D‬أ? ! ‪)18 " " " 1‬رت ?‪ .… 3‬ت ‪ 5,N *9‬ا ت ‪) %‬ان ‪ D!B %‬ن‪ ..‬وه ُ ‪ ,‬ون إ‪ "Fh‬و‪) a‬د‬
‫ا )ت‪.‬‬
‫ا وح وإ ‪ ! ,‬و‪)a‬د ? ة أ^ ي‬
‫ا = ) وا ز ‪:‬‬
‫‪ ) Q‬رو! ت ا ل(‪ ،‬وا‪)9 3 4‬ه‬
‫‪ 4 Q‬دة ا ل ا‬
‫‪ p 4W8 8‬ا = ) ا ‪ R‬م ‪) P 5 " Q ،1773‬‬
‫'‪ "B 'z‬دو إ د ا ‪ G‬ة ‪)G8‬م ‪ *9‬ا آ‪)8 3‬ر ا = ‪ .. 9‬و" ّ‪ Q Q‬ذ ‪)@) Y‬ح ‪ *%‬آ‪ ) N" 3‬ا ‪ P‬ح‬
‫ا ‪ D‬ري"‪ ،‬إذ ‪)G‬ل ‪ *%‬ا ‪:$ 53 HL‬‬
‫"إن !‪' (D 3 n‬ه ‪ 5 ، z G‬ه* أدا‪."5 9 I‬‬
‫وآ ن آ رل رآ‪ (1883 – 1818) p‬أ ! ‪ Q‬أ‪) . 5 6‬دي‪ ..‬و" ‪ h‬د ‪ Q‬أ ! ] ‪$8 h =! 7 D D! %‬‬
‫ا ‪)R‬ر ‪ $3 % ،‬إ!‪ 39,‬ا ?‪ 3‬ا ‪)P9‬ء إ ‪ .. .‬و‪ *%‬م ‪ =! 1848‬رآ‪" p‬ا ن ا = ) *"‪ ..‬و" ا ‪ 3‬ف أن ‪u12‬‬
‫ة‪.‬‬
‫إ * ا‪ 8‬د ‪). a‬ر ت ا‪ 3N‬اآ ‪ ;3D " 3 %)4‬ق " و!‬
‫‪5) 8‬ا‬
‫أ آ رل ر ‪ (1859 – 1779) 3‬وه) أ !* أ ‪ G% ،‬آ ن أ‪ 34‬ذا ‪ 39‬ر • وا ‪)9‬م ا ‪ .. 4 4) P‬و" ‪ a‬ء ‪n‬‬
‫آ‪ 9 " D‬ن ا = ) *"‪ ،‬وو@` ‪ 112‬أ ‪ $ % Q9‬أن ‪ 134‬ا ق ا‪y‬ري أن ‪ *9 1 D‬أور ] ‪ *9‬ا‬
‫ذ ‪ ..Y‬و" ‪ * 8‬د ‪ Q‬ا ‪ k‬ء ا‪y‬ر ‪ Q‬ا ‪ u12 Q 9‬ر ‪)D4W% ، 3‬ا ا ز ‪ _ G 3‬ه ف ا ‪ 1 D‬ة ‪*9‬‬
‫أ‪` a‬‬
‫و‪ *9s $9 ) 8‬دو إ د ‪ ` 28‬آ‪)8 3‬ر ‪ .3‬ا = ‪. 9‬‬
‫ا‬
‫و ‪ _H3‬ز ء آ‪ 39‬ا ‪ Q 3 ) P‬ا‪ B‬د ‪ 19 4 * 9 Q 3‬ا و ‪ ،‬و ‪ * 9‬ا ‪ 3‬ر ر‪ p z‬ا و إ ‪ * 9 .‬ا رض‪ ،‬وه 'ا‬
‫` )@` ا ‪ ,% ' H 3‬ة ‪ $ W8‬ا‪ D!B‬ن‪.‬‬
‫ا ‪G3‬‬
‫‪ Q‬ا ' ‪) O Q‬ن )‪O‬ء‬
‫‪Q‬ا‬
‫درا‪ $8 4‬ا ‪ 3‬ر ‪W 2‬ن ?‪ Q H‬آ ر ا‬
‫ي آ رل ر ‪3‬‬
‫واآ‪ (9 3‬ا ‪G‬‬
‫‪ ` a‬ا ‪ 9‬ان‪ ،‬أ‪) 4‬ا م ‪ !) 4 1773‬ا = ق ا آ ا ة‪ ; ،‬ض ا‪ 23 4‬ام‬
‫ي ‪ 9‬و ‪)9^ 3 . ,‬ن ‪" *%‬‬
‫‪ Q‬ـ إن ‪ Q,‬آ‪ .9‬ـ‬
‫‪Q‬ا‬
‫‪ . 1 _ G 3‬ا ‪ .. D‬و" أ ‪ Q9‬ر ‪ 3‬أن ‪ n‬ه‪O0‬ء ا‬
‫? آ ا ‪)R‬رة ا‬
‫‪ Q‬ا ‪).‬د أو ‪ Q‬أ‪). 56‬ديّ‪ L ،‬ف ا ‪ n‬ه إذا آ !)ا ر‪)4‬ن ‪)Gh 5 H‬س ا ‪ Q‬ا ‪).‬دي‪.‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪ I' .‬ا ‪H‬‬
‫و" ! "• ر ‪ * % 3‬رد‪ * 9 I‬ا ن ا = ) * ‪ ,‬رل رآ‪ ،p‬ا ^‪ 1‬ر ا ‪ ) P 3 4 * 3‬أذن ا‬
‫و‪ .. .8 112 7D? . a)8‬وأ!‪ *.‬ذ ‪W Y‬ن " م إ *‬
‫ا ‪ a‬ل ‪ 34O‬ار ‪ *%‬ا ‪ 1 D‬ة ا ‪ *9 4 D‬ا = ) ا‬
‫‪ ،Q‬را‪112 . 4‬‬
‫‪0‬ا ة رو! ت ا ل ا‬
‫‪%,‬‬
‫‪ 4‬دة ا ب ا‪y‬ر ‪ Q‬ا ن ا"‪ 3‬ا? ت وا" و ‪9‬‬
‫‪ 9L‬ا ق‬
‫ا‪1‬‬
‫‪ u12 9 F G‬ا ول ‪ *%‬ا‪ $ D8‬و أ ‪ ،I‬و ‪ .3 D‬ف ور‪ I‬ا ‪ 1 D‬ة ‪) * 9‬ارد ا‬
‫ا‪y‬ري‪.‬‬
‫وأ‪ N‬ر ر ‪ p 4W3 3‬ا ز وا‪ 34‬ل ا ‪" N H‬أي ا‪ 3NO‬اآ ا )‪ " h‬آ)‪ 112 7 23 . 1 _ G 3 9 4‬ت‬
‫‪) Q‬ون ا‪ 3 4‬ل‬
‫ن رو! ت ا ل ا‬
‫أ^ ي‪ ،‬وه * أ ّ‬
‫‪ Q‬و‪ks‬و ا ‪ ..‬وأ‪ N‬ر إ * "‬
‫رو! ت ا ل ا‬
‫‪ Q‬آ ‪ 5‬و‪)a‬ه‪.‬‬
‫‪ * %‬آ ‪ 5‬ا و‪ ، .8 112 _ G 3 $ a‬و 'ا ‪ * 9 %‬ا ‪ k‬ء ا‪y‬ر ‪ Q‬أن ‪)9 3 D‬ا ا ‪4 F‬‬
‫ا‪D‬‬
‫ا‪y‬ر ‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫‪"* 3‬‬
‫و‪ u12 Q 8‬آ رل ر ‪ 3‬ا ‪ ? 3G‬ت ا ‪: 3‬‬
‫!* ‪ $ ")H3‬ا ‪*! DP‬‬
‫‪ .1‬إ^ ع ‪ ` a‬ا "‪ 1‬ر ا ورو ‪ 1 D‬ة أ ! ‪ ..‬و‪ N‬د ر ‪ *9 3‬أه إ" ع ا = ‪ 7‬ا‬
‫وا ‪ *9 *9G‬ا ‪ a‬س ا ‪ .. D‬وآ !( ه'‪ I‬ا ‪ ,H‬ة ه* ا )اة ا ‪ . )? * *3‬ر‪ a‬ل ا‪F B‬م ا‪y‬ري !‪" n‬ا ق‬
‫‪ ،Q‬ا ' ‪Q‬‬
‫‪Q‬ا‬
‫ا !* ا ‪ .." D‬وآ !( ه'‪ I‬ا ‪ n‬ه * ا )‪ 9 4‬ا ‪ * 3‬ا‪' 28‬ه ه ‪O0‬ء ‪ . P‬د ت ا‬
‫ث ه '‪ I‬ا رض‪..‬‬
‫ا‪. B‬‬
‫آ !)ا )ن أن ا ‪ p P‬ا ‪ * D‬ه) ‪ 7 N‬ا‪ j‬ا ‪ 32‬ر‪ ،‬وأ!‪ $‬ه) ا 'ي ا^‪ 3‬ر‪ $ 8‬ا‬
‫وه‪',‬ا ا!‪ DG‬ا ‪ Q Q F‬ا = إ * ‪.Q . P3 Q ,D‬‬
‫‪ Q Q‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ * 9‬ا"‪ L3‬د ت‬
‫ت ` أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪ .2‬وأو‪ *6‬آ رل ر ‪ 8 3‬ع ‪4 4‬‬
‫أ ! ) ‪ 1 4 9R‬ه‪O0‬ء ‪ *9‬ا"‪ L3‬د ت إ!‪ 39,‬ا و‪ D! %‬وأ آ (‪.‬‬
‫‪10‬‬

‫‪ .3‬وأو‪ * 6‬ر ‪ =!• 3‬ء ‪) h‬ر ^ ‪ ! p‬زي ‪ . P‬ا ‪ n 3‬ت ا = ) ا ‪ ، D‬ه ‪ $ %‬إ" ع ا ‪ G 1‬ت ا ‪9‬‬
‫‪W ، .‬ن ا ‪ N H‬ه * ا )‪ 9 4‬ا )? ة ا ‪0‬ه‪ . P 9‬ا = ) ‪،‬‬
‫وا )‪ *% *14‬ا ‪ 9‬ان ا ‪) 8 *3‬ي أ ! إ^‬
‫‪ Y93‬ا "‪ 1‬ر ‪ Q‬ا ‪ 12‬ا = ) *‪.‬‬
‫وا‪ G34‬ل ا ‪) P‬ش ا ! ‪ *9‬أ!‪ .‬ا‬
‫ا = ) ‪ 8‬ا آ ‪ ،F‬وا‪ LC34‬ل ‪ % N‬ا ق ا ‪).‬دي ‪ , Q‬ة أ ‪ Q, 3 *, ،$‬ا ‪ k‬ء‬
‫‪ .4‬وأو‪ *6‬ر ‪3 3‬‬
‫‪.‬‬
‫وا )ر ا‬
‫ا‪y‬ر )ن ‪ Q‬ا ‪ 1 D9 56)3‬ة ا ‪ *9 9 ,‬ا ‪G‬‬
‫***‬
‫إن ا ‪ L‬اع وا ‪ 1 D9 L3‬ة ‪ *9‬ا ‪ Q 5 , K 3 ،‬ز ء ا ‪ Q 393,‬ا‪ B‬د ‪ Q 3‬أن ‪) ,‬ا أ^ ‪ €‬ا ‪0‬ا ات‪،‬‬
‫‪ ..‬وه ‪ R‬ون ا وب ‪ P‬د إ!‪ .‬ك ا‬
‫وأن ‪) ,8‬ا آ‪ 5‬أ!)اع ا ‪ P‬ا‪ Q z‬ا‪ 3sO‬ل ا ‪ H‬دي إ * ا‪ B‬دة ا ‪P‬‬
‫‪..‬‬
‫ا ‪) *3‬ون إ^‬
‫و‪ 8‬ل ا را‪ 4‬ا ‪ G‬ر! †د ن‪ ،‬أن ا ز وا = ) ‪ G Q, 8 O‬ر!‪W .3‬ي ‪ Q 5,N‬ا ‪ ,N‬ل ‪W‬ي ‪ Q‬ا د ن ا ‪* 3‬‬
‫ر‪ 4‬ا د ن ا ‪) G8 *3‬م ‪* 9‬‬
‫* ا ‪ .. G‬و" ‪ K D‬ا ‪ k‬ء ا ‪ 9‬ون ‪ *%‬ا ‪ 9‬ان ا ‪2‬‬
‫‪ 8‬دي ‪ B‬ن ‪ j‬ا ‪ّ 9‬‬
‫‪ 5‬إ‪ * 9 O‬ه • ا ‪ ..` 3P‬و ' ‪.% Y‬‬
‫ا ن ‪ 3H j‬ة ‪ Q‬ا )" (‪ ،‬و ‪) D O . ,‬ن ‪ a‬ل ا ‪Q‬‬
‫‪8‬‬
‫ء ‪) h‬ا‪ .. .Hz‬وا ‪ .‬ف ا‬
‫)ن ر‪ a‬ل ا ‪ Q Q‬ر‪ 4‬أي !‪)H‬ذ أو ‪)9 D9 $ a)8‬ك ا‪ * 3aO‬أو ا ‪* 4 D‬‬
‫ة‬
‫‪)a) %‬د ا‪ j‬ا ‪ * D‬أو )‪)a‬د ا وح أو‬
‫‪ Q 5,‬ا ‪ Q 8 G‬ا‪ B‬د ‪ ،Q 3‬ه) أن )ا ‪)G Q‬ل ا = أ‬
‫ا ^ ى‪ ..‬وه ‪) 23D‬ن ' ‪ Y‬أ ‪ Q . ,‬ا )‪ ،5z 4‬آ ‪ 53G‬و ا • ‪ 5Ds‬ا غ ا ‪ 3D‬ة وا ‪ ,?• 'H 8 *3‬م‪ ..‬وإذا‬
‫أن أي آ‪F‬م ‪ Q * 94 • 8 Q‬ا ‪ Q 0‬وا ‪ Q 9‬إ أن ‪),‬ن ه اء ‪ G91‬أو‬
‫‪ %‬ه'‪ I‬ا ‪ _z G‬أدرآ ‪8‬‬
‫وا‪F B‬م‪.‬‬
‫!) ‪ Q‬ا‬
‫***‬
‫ا @ ه) درا‪ 4‬أ? اث ا ‪ 3‬ر • ‪) @ * 9‬ء ذآ ! ‪ I‬أي ‪ * 9‬ا ‪ 3‬ر‬
‫‪ P‬ي ‪*%‬‬
‫إن ا ‪ uD‬و‪.H 9 4‬‬
‫إ * ‪ ،Q , D‬وا‪)9 3 4‬ا ا ‪ ,9‬ت وا ‪) 9‬ك‬
‫‪ ..‬و ‪ D" G‬ز ء ا )را! ‪ Q‬ا‬
‫ا = ‪ •! 1‬ا‬
‫!‪FG‬ت ‪*%‬‬
‫ا = ‪ ..•! 1‬وا‪)9 3 4‬ا ‪ a‬ه ا س دق ‪ * %‬ا ‪ .. 9‬و‪. % 8‬‬
‫ث ‪*%‬‬
‫آ‬
‫وا ه ن وا ‪ 4 H‬ن‪8 ،‬‬
‫)ن ‪1G‬‬
‫‪ .8 4 4‬ا ‪ 4 G‬ا ‪ 8 O *3‬ف ا ? إ * ا ‪ 3‬ر ا س ‪ P‬د أ?‪ P‬ر ‪ Q,‬ا ‪ L3‬ف ‪" .% ، .‬‬
‫آ ة أو ‪) 9‬ن ‪ Q‬ا دق إذا آ ن ‪ . G‬و ) ^‪)1‬ة إ * ه ‪ .%‬ا ‪ ،*z .‬ا ‪ 1 D‬ة ا ‪ 1 =9 s 1‬ن‪.‬‬
‫و ور )ا = ‪.‬‬
‫و!‪ D Q 5G‬ن ا و‪)D %‬ر ر ‪ ، 3‬أن ا ?‪ 9‬ا @ ة ‪ Q‬ا ‪0‬ا ة ا!‪ L Q (G91‬ف ‪5 = l‬‬
‫و‪ ( 9 =8‬وا )ا"` ‪ % *%‬ا!‪)H,‬رت ‪ € ? ، ! W‬ا‪ Q = ]F] ` 3a‬آ ر ‪ P8‬ر ا 'ه‪ 7‬وا ‪ ، H‬و" روا أزا آ ‪5‬‬
‫‪ 5 " ، n‬أن ‪ N‬وا ‪Q W8 *%‬‬
‫آ‪ 5‬ا ‪ ),‬ت ا )‪)a‬دة‪ ،‬وإزا آ‪ 5‬ا د ن ا ّ‬
‫ا ؤوس ا ‪ *% a)3‬أورو ‪ ،‬و‪8‬‬
‫‪ ،I 4W‬و ‪) G ّ ]َ Q‬ن ?‪ ,‬ا = ‪ 1‬ن ا ‪..*! ;1‬‬
‫وا = ‪ *%‬ا‬
‫‪ .3194‬ا ‪ *9 G91‬ا ‪ R‬وات وا )ارد ا ‪1‬‬
‫وآ ن ‪ .112 *%‬ا‪ 34‬ل دئ د ا ‪ 3‬ر • وا ‪ = ' H 8 *% * 9 , 3,‬ر ‪. .‬‬
‫; *‪ W ،‬ون ‪$3 H L3‬‬
‫ف أآ‪R‬‬
‫‪ 2‬أد! * ‪ Y 98 Y N‬ا ‪) G‬ي ا ‪ ، H2‬أن أ? ‪ Q .8Ol‬ا ‪ k‬ء‬
‫و‬
‫‪ Q‬ا ‪) R‬رات وا وب ا ‪ * 3‬أزه‪ = ( G‬ات ا رواح‬
‫‪)%‬را‪ Q ..‬أ‪ 5a‬ه'ا ُد ّ ت ? )ادث ا‪ 3sO‬ل ا ‪ H‬د وا ‪R,‬‬
‫دث إ ‪ G‬ء ا ‪9 G‬‬
‫‪ *9‬أي " ‪ ,D z‬ي أن ‪3 *8W‬‬
‫‪ % @B‬إ * ا ‪ Q Q F‬ا = د ‪ ..Q‬و ‪ Q‬ا ‪D‬‬
‫ا =‬
‫‪ G‬ب ‪ b @ Q‬ه 'ا‬
‫‪ ،Q‬وأ‪7 6‬‬
‫ا 'ر ‪ *9‬ه و‪ N‬أو ! ‪ s‬زاآ*‪ C 53" € ? ،‬أ ‪s *% M2N b‬‬
‫ا ‪ 4 WD 9D3‬ت أو أ م‪ ،‬و ‪ Q,‬ه ك أي‬
‫‪ P‬اح ^‪ 1‬ة‪ ..‬آ !( ا ‪)G‬ات ا ! " ه‪ ،( k‬وآ !( "‬
‫ا‬
‫*‪ ..‬وا ‪ 5 9 3‬ا ‪ *G1‬ا )? ه ) أن ا ‪) G‬ي ا ‪ " " H2‬رت ا‪ 3 4‬اض ه 'ا ا ‪F D‬ح‬
‫داع ‪ 5R ' H 3‬ه'ا ا ‪ 5‬ا ‪ّ .P‬‬
‫‪ Q,‬أن ث إذا ‪ 8‬دي ‪ ..$ 1 *%‬وه'ا ه) ا 'ر ا )? ‪ ،‬وه )‬
‫ا ? ث ‪ Q‬أ‪ 94‬ا ر‪'3 ،‬آ ‪Q 34‬‬
‫ا = ء ا ‪ *3‬ار‪ @ ( ,8‬ا‪. ! D!B‬‬
‫‪ I'.‬ا ‪P‬‬
‫‪ّ P 3? 5,= O‬د ‪8 $ N‬‬
‫ة ‪ .. ,3%‬إن ‪ s‬ز ا ‪ L‬ب ا 'ي ‪( N‬‬
‫‪) 8‬دا ا‪y‬ن أ‪ N‬ا ‪ 94‬ا‬
‫و ‪ Q,‬ا ‪ 9 G‬ا 'ر وا ‪ 9 G‬ا ‪ .‬رو‪a‬‬
‫‪ * 9 Q‬و‪ $ a‬ا رض‪ ..‬إن‬
‫‪ *% $ P3‬ا ‪ 2‬زن " در ‪ KD *9‬آ‪ 5‬ا ‪ ")92‬ت ا‬
‫ا ‪ 393,‬ن ا = ) وا أ‪4‬‬
‫إ‪ %‬ء آ‪ 5‬أ] ‪ 9‬ة ا = ‪ ، G1 *%‬أ‪ K 6‬ا‪y‬ن ‪ 913 9 ` 2‬ت ا ‪ ,D‬وا‪ L3"O‬د ا ‪ 28 *3‬م أه ا‪. .%‬‬
‫أ م "‪ Q 9 9‬ا‪ 3 4‬ل ا ; ز‪ ،‬ا‪ 3a‬ز ا ‪ _h‬ا ‪ ])9‬دون ^‪ ، 1‬و‪),3 4‬ن ه '‪I‬‬
‫و‪ ` 13 D8‬ا ‪) G‬ات ا ; ز‬
‫وا‪Oy‬ت ‪ 94 *G 8‬دون ‪ D‬س‪.‬‬
‫ا ‪ _h 'C!l _h‬أ )ات‪ ،‬أن ا‬
‫***‬
‫ون ‪ .." 5‬وإ!‪.‬‬
‫آ‪ 73‬أد )ن )رك ذات ة‪" :‬آ‪ 3 8 5‬ج إ ‪)" $‬ي ا = ‪ L3 3‬ه) أن ‪ €,‬أ!‪ L‬ر ا ‪2‬‬
‫‪ G G‬آ ة ‪ Y98‬ا ‪ *3‬آ‪) . 3‬رك‪.‬‬
‫إن درا‪ 4‬ا د ن ا ‪ G‬ر! ‪ ` "F ،‬ا ‪ n‬وف ا ‪ 2! *3‬ه ا )م‪ 9 D8 ،‬ا ارس ‪ s‬ا ‪ k 3‬إ * ا‪ 3 3 4O‬ج ا 'ي‬
‫‪ * 9‬ا ‪ 7‬وا ‪ ،5‬أ ا‪ B‬د ‪) G %‬م ‪* 9‬‬
‫)ن ‪ G‬ة " ‪z‬‬
‫‪)G‬ل أن ه‪O0‬ء ا ' ‪) 0 Q‬ن ‪ j‬وا ة ا ^ ى‬
‫‪11‬‬

‫و ‪B‬د^ ل ا ‪ ! 9‬إ ? ‪ 8‬آ ? ث ‪4‬‬
‫ث ‪ * %‬ا ‪ 3‬ر • أن ‪ . N‬ا‬
‫ا ‪ G‬وا ‪W‬س ا ‪) 4‬د‪ ..‬و‬
‫‪ * 9‬رأ ‪ .‬ا ‪ 5 z G‬إن اه‪ 3‬ت ا‪ D!B‬ن ‪ 7 P‬أن ‪* 9 L3G8‬‬
‫أ‪ 6‬ه) )ك و اد ) وأ ‪. R‬‬
‫‪? ،1846‬‬
‫ا ‪ 8‬ا @ ة‪.‬‬
‫‪L‬‬
‫ود ة ا ‪ ! 9‬ه‪O0‬ء ه ا ‪)G D‬ن ‪'.‬ا ا ‪ Q ` 1G‬ا ‪ 54‬ا ‪ Q H k‬وأ‪ I N‬ا ‪ 5R Q K D‬آ رل رآ‪ p‬وآ رل ر ‪3‬‬
‫و ‪ Q‬و‪ Q 3 4‬وه‪ 39‬و )‪ ^ G ..* ) 4‬ع ه ‪O0‬ء ا ‪ Q Q F‬ا = ‪ B‬رات وا ‪ 7 z P‬ا ‪) 6 * 3‬ه ‪ ،‬آ‬
‫‪ Q‬ا ‪ Q D‬ا ‪ Q 0‬ا ' ‪ Q‬آ ن ‪ . 9‬أن ‪)!),‬ا أآ‪ .% R‬وإدراآ ‪.‬‬
‫^ )ا ا‬

‫ا ‪).‬د‬
‫أ‪ (B‬ا ‪ A‬د‪:‬‬
‫! ‪ _91! Q‬ا )م ا‪ 4‬ا ‪).‬دي =‪ 5,‬م ‪ *9‬آ‪ M2 N 5‬ا ‪ ) _ 3‬ا ‪ Q‬ا ‪) .‬دي‪ ..‬وا )ا" ` ه ) أن ا ‪Q Q R,‬‬
‫رون ‪OF 4 Q‬ت ا ‪ .‬ود ‪ Q‬أو‬
‫‪.‬‬
‫ه ‪O0‬ء ‪) D‬ا ‪ € ? Q Q 4‬ا ‪ 5 6‬ا " *‪ ،‬ذ ‪ Y‬أن دا @ ‪2‬‬
‫ا و ‪ Q‬ذوي ا م ا ‪ 3‬آ* ا ;) *‪.‬‬
‫اق ‪ s‬ا ‪ ّ D‬وا ‪ 3‬آ وا ‪ *% 9 H‬ا ‪ G‬وم إ * أور ‪ " ،‬د ‪ ' 4l Q‬ا ‪ G‬ن ا ول ا ‪F‬دي‪،‬‬
‫‪( N‬ا‬
‫"‪k‬و ‪ ..Q‬و ‪ *9 _91‬ه'‪ I‬ا = )ب ا )] ا‪" 4‬ا ‪ 2‬ز"‪ ..‬و" ا‪ G3 4‬وا ‪ * %‬أ"‪* L‬‬
‫ا ر@* ا )ا"` ‪* N‬‬
‫ا‬
‫ا = ق ‪ Q‬أورو ‪)9,N € ? ،‬ا ‪ ,9‬ا ‪ 2‬ز ا ‪)1D ] ، )G‬ا ‪) =% C N .! 194‬ا‪ 14‬ا ;‪k‬وات ا ‪ ,3‬رة‪3? ،‬‬
‫‪ 1 4‬وا ‪ .! *%‬ا ‪ G‬ن ا ‪ n *9 *! R‬ا ‪ _h‬ا )ا" ‪ * %‬أورو ا = " ‪ a * s‬ل ا ورال و‪ * N‬ا‬
‫ا ‪)4‬د‪.‬‬
‫أو ا‪F 4B‬م‪ ،‬و )ا ا ‪ pz ,‬وا ارس ‪ 9 3‬ا ‪Q‬‬
‫و" ا ‪ _ 3‬ا ‪ 2‬ز ا ‪).‬د ‪ Q 9 H ،' C!l‬إ ه ‪ * 9‬ا ‪D‬‬
‫ا ‪).‬دي ‪ z 4 *%‬أ! ء ‪ .. .3,9‬وآ ن ا ‪ 2‬ز إ ن ذروة ")‪) P .8‬ن ا ‪ D ^ Q kP‬و = ‪ ." N Q‬وه ‪.‬‬
‫و" ‪ (N‬دو ا ‪ 2‬ز ‪ G‬رب ا ‪ C D 2‬م‪ .! * % (1G 4 3? ،‬ا ‪ G‬ن ا ‪ * % = € R‬أ ي ا وس ا ' ‪Q‬‬
‫ه ‪) a‬ه ‪ Q‬ا = ل‪.‬‬
‫اء‬
‫و" ا!‪ (9G3‬ا وح ا ‪)R‬ر ‪ Q‬ا ‪ 2‬ز ا ‪).‬د إ * ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا و‪ ، 4‬وا‪ 34‬ت ?‪) ] 3‬رة ‪ Q =8‬ا ول ا‬
‫‪.1917 4‬‬
‫إن ‪ks‬و ا ‪ 2‬ز ‪ *%‬ا ‪ G‬ن ا ‪ Qّ = € R‬أن ا ‪ Q R,‬ا س ا ' ‪ . 9 _ 91! Q‬ا‪ 4‬ا ‪) .‬د " ‪) G‬ا ‪ * %‬ا )ا" `‬
‫دا^‪ 5‬ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا و‪. 4‬‬
‫وا ‪ G G‬ا ^ ى ه* أن ا ‪ Q 9 H‬وا ‪ ) P‬ت ا ^ ى ا ‪ ( 8 b L8 *3‬ا ‪ p P‬ا و‪ Q Q,8 ،*4‬أ‪l 5 6‬ري‪..‬‬
‫و" ا ‪ 3‬ه ا = ‪ 7‬ا !* أ اء و ‪ *9 .9‬ه'ا ا ‪ 4‬س‪.‬‬
‫ا ! ا‪ 8‬ن‪:‬‬
‫ا ‪ ) P‬وا? ة ^ ‪ G .. 6‬آ ‪ I‬ا ا ‪ b Q‬و ‪ 6‬ور‪I‬‬
‫أ!‪ $‬أ? ‪ 7‬آ ‪ 5‬ا س‬
‫‪ 4‬ة? ‪I‬ا ‪8KD‬‬
‫دة ا ل‪،‬‬
‫‪ .‬وو‪. 4‬‬
‫‪ Q‬ر‪ 5R $ 5a‬ودا ‪ $‬ا ‪ ..K D‬وه ‪)G . a‬ة ات ‪ ,3‬رة آ‪ .9‬ا ‪ ،‬و‪%‬‬
‫‪s‬‬
‫أ^ ' ا ‪) D‬ط‬
‫ي ‪ Q‬آ ‪ I‬ا ‪ L K D‬ا‪ *%‬ا ‪) G‬د‪،‬‬
‫ا ‪ّ )G‬‬
‫و" ل ‪ : .‬إ!‪ Q .‬آ ‪ p‬ا = ‪ 1‬ن‪ ..‬و‪ a‬ء ا ‪3‬‬
‫إ ه ‪ I' .‬ا ‪ 9,‬ت‪" :‬آ ن ه 'ا ا ‪ 9 3 5 , .‬ب‪ ..‬و ‪ I) 3 )? , ,‬إ * ; رة‬
‫و‪ h‬ده ^ رج ا ‪G ،5 , .‬‬
‫* @ ‪ 6‬ا‪ *%‬ا ‪)G‬د‪ ،‬آ ن )"` و] ‪.$DH $8) G‬‬
‫‪)L9‬ص"‪ ..‬و ‪ G‬م ا ‪'. K D‬ا ا ‪ 5‬ا‪ّ G3!O‬‬
‫‪ Q‬أ^'وا ‪)9 3D‬ن ا ;)‪ s‬ء ‪ .8 112 *%‬ا ‪ .. D‬إن ا )را! )ن )‪) .a‬ن‬
‫ا ‪ 3‬ر • أن ‪ 6‬ا‪ *%‬ا ‪)G‬د ا‬
‫و‬
‫آ‪ 5‬ا ‪)G‬ي ا = ة ‪ *%‬ا ‪.‬‬
‫‪ ( R‬ا ‪ 3‬ر • أن ‪ , 4‬ا ‪)D9 H‬ف وا ‪ K9L‬ا و !* )‪ 4‬ق‪.‬م ـ ‪ 65‬م( " ت !‪ ? $‬ول ـ آ ‪ 5 %‬ا ‪ $9 " Q K D‬ـ‬
‫* ! ‪ 3‬ون‬
‫ا ‪ Q '9‬ر‪ .4‬ا ا )ن ا ' ‪) D8 Q‬ا إ * رو ‪ ..‬وآ ن ‪, 4‬‬
‫‪ K %‬ا ‪ 9‬ت ا ‪ 4 H‬ة وا ‪)H‬ذ ا =‬
‫‪ €‬أن‬
‫أ‪ K 6‬ه'ا إ ا‪)h‬را ‪ €‬ا ‪)D9 H‬ف ‪ =3D‬ر‪ I‬و‪ G 6‬ا ‪ ..M92‬و ‪ 3 ! Q,‬ون‬
‫و ‪ $ 9‬ا ‪ 2‬ص‪ ،‬و‬
‫‪k8‬وج ‪ ) Q‬ا ‪ *3‬أو" ‪ 5z ? *% $3‬ا ا ‪ Q‬ا ‪ N‬ار‪ ..‬وه‪',‬ا أ‪ 3 ! K 6‬ون وا? ا ‪ Q‬أ‪)4‬أ ?‪ ,‬م ا ‪ 3‬ر • ‪، 4‬‬
‫وا! رت ‪ $3 L2N‬إ * ا رك ا ‪ Q 5H4‬ا ‪ HD‬وا ‪09‬م‪ 3? ،‬إ!‪ $‬آ ن • إ‪ 1 3 O‬آ‪*N 5‬ء ‪ ،K 6‬وأ^ 'ت‬
‫‪ 5,N '^W8‬ا وان ا ‪ ..* 9‬وه‪',‬ا ‪ , 4 G%‬آ‪ ]W8 5‬آ ن ‪ 3 ! *9 $‬ون و ‪ b")3 $ ,‬أ ا ‪Q‬‬
‫أ ‪ $‬ا‪G3!O‬‬
‫و ر‪ .34‬ا ‪ 4 H‬ة‪.‬‬
‫ا ‪ ` G3‬ا ‪ 9 * 9‬ا ‪)H! 7 D Q‬ذه ا =‬
‫آ ة‪ ..‬وه‪' ,‬ا أ‬
‫و‪ *%‬ا ‪ 7 h .‬ا ا )ن ! ‪ 3‬ون أن ‪ '23‬ا‪ aB‬اء ا 'ي ‪ , 4 (,D‬ا 'ي آ ن ‪= ` 3 3‬‬
‫! ‪ 3‬ون ‪ , 4‬أن ‪!$DH $8 ? *.‬‬
‫‪12‬‬

‫‪ . %‬ا ا )ن ‪ *% ( N L2N‬إ] رة ا ‪ *9 ، ..a) 7 3‬ا‪ 3!O‬ر‪ ،‬و ‪. ,‬‬
‫ا ‪ 3‬ر • دا ‪ M L" Q‬ا‪ 3!O‬ر ا ]‪ 9‬و‪ a‬ا‪ z‬ا ‪ 5 3G‬ا ‪ * 3‬أ@ ‪` h . 9 *H‬‬

‫آ !( ‪ Y98‬أول ? ‪ .N $‬ة أ‪a‬‬
‫ا ^ ة إذ ‪P8‬‬
‫‪ Q,8‬ا‬
‫ا )ادث أو ا‪ 3!O‬ر‪.‬‬
‫‪)% p a‬ر‪ 34‬ل ه* وا? ة ‪ Q‬أ‪)4‬ء ا ‪ *9 9R‬ذ ‪ * % Y‬ا ‪) D‬ات ا ^ ة‪ * % ..‬م ‪ 1945‬آ ن ا"‪ 3‬ع‬
‫إن "‬
‫‪Q‬‬
‫وا? ة‪ ` ،‬أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫آ ‪)9,= Q‬ن ^‪a H‬‬
‫‪)%‬ر‪ 34‬ل ‪ $P3‬إ * أن أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪Q‬‬
‫ت ‪ D! %‬وإ!‪ 39,‬ا و‪ z 4‬ا ول‪ ..‬وا"‪ ،` 3‬آ ‪) G8‬ل 'آ ا‪ ،$ 8‬أن رو! ت ا ل ا‬
‫ا ' ‪ 1 D Q‬ون ‪*9‬‬
‫‪ Q 3‬ا و * وا ‪ .. ! R‬و ‪ ? G‬ول إ" ع ا ‪p z‬‬
‫‪Q‬ا‬
‫آ !)ا ه ا ‪ Q )C D‬ا ‪ Q Q N‬ا! ‪O‬ع ! ان ا‬
‫ذ ‪ Y‬إذا آ ن " ‪ * % 5 =%‬ذ ‪Y‬‬
‫‪ *9‬أ ‪ *9‬ا ‪ )3D‬ت ‪ I'.‬ا ‪ .. G G‬و‪9 ! O‬‬
‫روز‪ (9%‬و‪ z 4‬ر‪ * 4‬ا ‪),‬‬
‫وا!‪ ،$ 4W P 3! 3‬أم أ! ‪ " $‬ا‪ hB 5 3s‬ق ‪ $ %‬إ * ا ‪ ..‬و" أ‪ 9 ( 6‬ت ا ‪ 5 3G‬ا ‪` h . 9 *H ُ * 3‬‬
‫ا ‪ G‬ون‪.‬‬
‫ا‪ 3!O‬ر و‪ *% ) G 4 4 9 4‬ا ‪0‬ا ات ا‬
‫ا ‪ #‬رات ا ‪ A‬د‪ 1 0‬ا ‪ #‬ر‪:D0‬‬
‫أ‪ 6‬ر ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا و !* )‪)% 34‬س ا ول )‪ 565 – 483‬م( " !)!‪ $‬ا وف ‪" 4‬ا ‪) G‬ا! ‪ Q‬ا ! "‪ ،‬وا 'ي‬
‫? ول ‪ $ %‬و@` ? † ل ‪ s‬ا = و ا ‪ * 3‬آ ن ا ‪ P3‬ر ا ‪) .‬د ‪W P9‬ون إ ‪ * % .‬ا ‪ P3‬رة وا د‪O‬ت‪ ..‬و ‪Q ,‬‬
‫ا ‪ P3‬ر ا ‪).‬د ‪)!),‬ا ‪)4‬ي ‪F‬ء ‪) 9‬را! ‪ ،Q‬و" ‪) , 8‬ا )ا‪ 14‬ا ‪ P3‬رة ‪ s‬ا = و و ‪ 9‬ت ا ‪ 7 .3‬وا‪4‬‬
‫ا ‪ 1‬ق ا ‪) L‬ل ‪ * 9‬ا ‪ 3‬زات ‪ s * 9 H P‬ه ‪ Q‬ا‪ P8‬ر‪ ،‬وه‪' ,‬ا ‪) , 8‬ا ‪ Q‬إ‪ . 4F%‬وإ^ ا‪? 4 Q .a‬‬
‫ا ‪ ..5‬و" ‪)! " *G‬ن )‪)! 34‬س ?‪ 3‬ا ‪ G‬ن ا ‪ N‬ا ‪ L‬ر ا ‪ *")G‬ا ‪ ،*4 4‬و‪k O‬ال ‪ ) 3? 3‬ه'ا ‪Q‬‬
‫أه ا ا‪ *% `a‬ا ‪)G‬ق وا ?‪ ,‬م‪ ..‬و ‪ Q,‬ا ا ‪ Q‬ا‪) 134‬ا ه ‪ .z‬أن ‪) 9G‬ا ا ‪ 2‬ا 'ي آ ن )‪)! 34‬س ‪5 4 *%‬‬
‫ا ‪ G‬م ‪ ..$‬و‪ Y % )4) bL8‬أ! وا‪ s‬ز ‪ Funk and Wagnalls‬ا ‪).‬د و@` ا ‪ P3‬ر ا ‪) .‬د ‪ Y 98 * %‬ا م‬
‫‪ 3? ،‬إن ‪ x‬ا اآ‪ k‬ا ‪ ;L‬ى ‪ *%‬ا و آ ! ( ‪.. . ?)3H‬‬
‫آ ‪ `3 8 G " :*9‬ا ‪).‬د ‪ .3 ? 5 , 'C!l‬ا‬
‫ر ه '‪I‬‬
‫ة ‪ 6‬رت‬
‫‪ 5,=8‬ا ‪ L‬ر ا ول ‪ R‬وة ‪ x‬ا ‪).‬د ا و ! ‪ ،Q‬و ‪) " Q ,‬ا! ‪Q‬‬
‫وآ !( ‪ P8‬رة ا‬
‫ا ‪ P3‬رة ‪ *%‬ا ‪) D‬ات ‪ 335‬و‪ 336‬و‪ 384‬م"‪.‬‬
‫‪5 ،‬‬
‫‪ P8 * 9‬رة ا‬
‫و ‪ b=,‬ا ‪ 3‬ر • أن ا ‪ P3‬ر ا ‪).‬د و‪ 6‬ا‪ *%‬ا ‪)G‬د ‪ L3G‬وا ‪ *%‬أ ‪ s .‬ا = و‬
‫‪`z‬‬
‫آ !)ا ‪) n‬ن و ‪ ,3‬ون ا ‪ P3‬رات ا ‪ 4 H‬ة‪ 2 Q ،‬رات ود رة و‪ 7 .8‬ا ‪ ,D‬ات وا ‪) 1‬ر وا ‪) P‬اه وا‬
‫‪ s .8 9‬ا = و ‪ ،‬آ !)ا ‪W P9‬ون إ * ا ‪) N‬ة و‪ N‬اء ذ‬
‫‪ . L‬و?‬
‫ا ^ ى‪ ..‬و‪W8‬‬
‫ا‪R‬‬
‫ا ‪0D‬و ‪ Q‬ا ‪ ,‬ر‪ ..‬وه‪',‬ا ا‪) 134‬ا )ا‪ 14‬ا ‪ 2‬رات وا ‪ ,D‬ات وا ‪ D‬ء ‪ x )G8‬أ^‪F‬ق ا = ‪ ..7‬و ‪ 5PD‬ا ‪ 3‬ر •‬
‫أن )‪)! 34‬س‪ ،‬وه) إ ا‪)h‬ر رو ا ‪)G‬ي‪)G Q, ،‬ة ا ‪ Y93 ? `@) % ,‬ا = ‪ h‬ت‪.‬‬
‫‪ €‬ا ‪0‬رخ ا ‪ *! 1‬إدوارد ‪) a‬ن )‪ * % (1794 – 1737‬ا ‪ ]W 3‬ات ا ‪ DH‬ة ‪ P39‬ر وا ا ‪ Q‬ا ‪) .‬د‪،‬‬
‫و"‬
‫‪" * % * ) h‬ا! ‪ 1‬ط و‪)G 4‬ط ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا و ! "‪ ..‬وآ ن ه 'ا ه ) )ان آ‪..$ 3‬‬
‫وو‪ $ !W .H 6‬آ ! ( ‪.‬‬
‫و‪ 8‬ث ‪) a‬ن •‪ .4‬ب ‪ Q‬ا ور ا 'ي ‪ ) $ 3‬زو‪ 3 ! a‬ون‪ * % ،‬ا ‪ Y 93 . 3‬ا ‪ n‬وف ا ‪ ( 9 a * 3‬ا = ‪7‬‬
‫ا و !* ‪ n‬آ ‪) 2‬ر ون ‪O‬ة إ * ا!‪ .‬ر‪ I‬ا ‪ ` D‬و‪ ..$ 1 8‬و ‪)G D‬ط ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا و ! ‪( D4W8‬‬
‫)‪ I‬ا ‪0‬ر^)ن " ‪)L‬ر ا ‪." 9n‬‬
‫ا ‪ 1 D‬ة ا ‪).‬د ‪ ،‬ود^‪ (9‬أورو‬
‫‪M L239‬‬
‫‪" :* 9‬آ ن ي ا ‪ P3‬ر وا ا ‪ Q‬ا ‪) .‬د ‪N 5‬‬
‫و‪)G8‬ل ا )‪ )4‬ا ‪)? ! 1‬ل ه'ا ا )@ )ع‬
‫‪ 4‬ه ‪ * 9‬ا‪ 3 O‬ز ‪ * %‬ذ ‪ Y‬ا ‪ . ،5 G‬ر‪ .8‬وا!‪ =3‬ره ‪ * %‬آ ‪ , 5‬ن‪ ..‬وآ ن ‪ P8 n‬رة‬
‫‪ P3‬رة‪ ،‬وآ ن‬
‫أورو ‪ *%‬ا ‪)L‬ر ا ‪ *% 9n‬أ ‪ ، .‬و^ ‪ P8 6‬رة ا " _"‪.‬‬
‫) )! وه ; ر ‪N)G! 5 8‬‬
‫و!‪ ` 13D‬أن !‪ ]l p 9‬ر ‪ Y98‬ا ‪ 1 D‬ة ا ‪).‬د ا ‪ ! Q ? ، G91‬ي ‪" $9 `1" FR‬‬
‫‪).‬د ‪ ..‬و ‪ b=,‬إ ح ا ‪) .‬د ‪ I' .‬ا ‪) L‬رة ‪ 1 D9‬ة ‪ * 9‬ا ‪ G‬و‪ 5 a‬إ‪ 6‬ار ا ‪ * % 9‬أ ‪ ، .‬أن ا ا ‪Q‬‬
‫ورر )‪ 1812 – 1743‬م( وه)‪" :‬د‬
‫ذ ‪5= l) Y‬‬
‫ا ‪).‬د ا ‪)G 3‬ا ' ‪ Y98‬ا ز ا = ر ا 'ي ا‪$ .3N‬‬
‫‪ Q‬ا ‪)G‬ا! ‪ I'. Q‬ا "!!‬
‫ذ ‪ Q Y‬ا 'ي ‪ّ D‬‬
‫وا ‪ N‬اف ‪ ،$ 9‬و‪. O‬‬
‫!‪)3‬ل إ‪ 6‬ار ا ‪ *% G‬أ ‪ Q‬ا‬
‫ا ‪ Q‬ا ‪) .‬د ا ‪* D‬‬
‫ورر ه'ا ا = ر ‪ N * 9‬آ ‪ = ،$z‬ح ‪) a .‬ه ا ا‪ `%‬ا 'ي ? ا‬
‫و" ‪ h‬ح ‪5= l‬‬
‫‪)L 9‬ل ‪ *9‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ L *9‬ف إ!‪ 39,‬ا م ‪.1694‬‬
‫ا > وب ا ‪: E‬‬
‫‪ 6‬ا رو! ت ـ وه ا ' ‪ Q‬آ !)ا رؤوس ا‪y‬ر ـ ‪ *9‬آ‪ D‬ا‪ ,3?O‬ر ا ‪).‬دي ‪ * %‬ا ‪ P3‬رة و ا ‪ 9‬وا د‪O‬ت ‪* %‬‬
‫‪ x‬ا‪ k‬ء ا ‪Q= Q D‬‬
‫م ‪) L 1095‬ل ‪ * 9‬آ‬
‫أورو ‪ ..‬وآ ن ه 'ا ه ) ا ا‪ `%‬ا ‪. G * G G‬‬
‫ا وب ا ‪ 9L‬أو ا وب ا ‪. 4 G‬‬
‫‪13‬‬

‫ا ‪P‬جا ‪Q D‬إ * ‪.‬‬
‫‪F ? *! ] ( n‬ت ‪ ، 96‬ا ‪ .‬ف ا ‪ n‬ه ‪ .‬ه) ?‬
‫و ‪ 1095* Q‬و ‪ّ ! 1271‬‬
‫ا ‪ ،K D‬وإ" ا ‪ ,‬ا ‪ ..Q 1 D9% * % * D‬أ ?‪ G G‬ا )ا" ` ‪ * .%‬أ!‪ .‬آ ! ( ? و ‪ , 4 DG3‬ن أورو إ *‬
‫‪ :Q ? 3 Q ,D‬ا ول ` ا ‪).‬د وا ‪ @ *! R‬ه ‪.‬‬
‫* " ا رس ه ) ا ‪ 3‬ت‬
‫م ‪ G 1215‬ت ا ‪ D ,‬ا ‪ , )] ,‬ا ‪ 80‬ا ‪ *!),D‬ا ا `‪ ،‬وآ ن ا )@)ع ا ‪ّ 4 4‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ 3‬ر • آ ن ز ء ا ‪ D ,‬وز ء ا ول ‪) 9‬ن‬
‫ا ‪).‬د ‪ z 4 * %‬ا "‪ 1‬ر ا ورو ‪F ^ ..‬ل ه '‪ I‬ا ‪G‬‬
‫ز ء ا ‪ Q D ,‬ر@ ه ا ‪ 3‬م ‪ 7! P‬ا‪ 3 4‬ار ا ‪F‬ت ا ‪ .. 9 L‬وأ‪ 6‬روا آ ' ‪ Y‬ا ا‪4‬‬
‫‪ ..Q 3‬و ‪G‬‬
‫‪ Q‬ا ا ‪ •? H‬ا 'ي آ ن ا ‪) .‬د ر‪ ..$!) 4‬و ‪ 5 6)39‬إ * ذ ‪ Y‬أ‪ 6‬رت ا‪3 * G8 4‬‬
‫وا ‪ G‬ارات ‪9‬‬
‫)ا إ‪ Q "Fh‬ا‪ 23 4‬ام ا ‪ . Q D‬آ ‪ aW‬اء أو ‪) 8‬آ ‪* % .9‬‬
‫إ" ا ‪).‬د ‪ *%‬ا ‪ .z ?W 5 G3D‬ا ‪ ، 6 2‬آ‬
‫‪ ، .8F‬وذ ‪ ` Y‬ا ا ‪ Q‬وا ‪ P3‬ر ا ‪) .‬د ‪ Q‬ا‪ 28‬ذ ا ‪ Q D‬وا‪ .a‬ت ‪ * % .‬أ ‪ G% ، .‬آ !)ا ‪ G‬ون‬
‫ا ‪ GHL‬ت ا = )ه )ا‪ x 14‬ا ‪F‬ء ا ‪ ،Q D‬ا ' ‪ Q‬آ !)ا ‪) 9 3‬ن ا )زر وا ‪ Q ? )G‬ا‪ 3%‬ح ا )ر‪..‬‬
‫آ ?‪ n‬ت ا ‪) G‬ا! ‪ * 9 Q‬ا ‪) .‬د ا‪ 23 4‬ام ا ‪ D‬ت ‪ * %‬ز ‪ .‬أو ‪ G% ، .8 D40‬آ !)ا ; )ون ‪ Y 98‬ا ‪ 3H‬ت‬
‫ذ ‪ Y‬ا ‪) .‬د ‪Q‬‬
‫و ) )!‪ Q.‬إ * ه ات‪ *% Q.!)9 3D ،‬ا ‪)L‬ل ‪ *9‬ا ل وا ‪) H‬ذ‪ ..‬و ( " )ا! ‪ Q‬أ^ ى‬
‫) ‪ k‬ء ا ول‪ ` 13 D8 ،‬أن ‪ 4 ` 28‬دة‬
‫ر‪ x 4‬ا ‪ 9‬ت ا ‪ P3‬ر ‪ ..‬و ‪ Q,‬ا ‪، .! 194 5, D ,‬‬
‫ا ل ‪) G9‬ا! ‪ ..Q‬و‪ 4‬ه ( ‪ Y 98‬ا ‪) G‬ا! ‪ * % Q‬إذآ ء ! ر ?‪ G‬ا )را! ‪ * 9 Q‬آ ‪ D‬ا ‪ ،K D‬و‪) N‬ا ‪ * %‬ا ‪u 123‬‬
‫‪ ,%‬ة ا ‪! 9‬‬
‫‪ @B‬ف ا ‪ D ,‬و‪ Q .9L%‬ا و ‪ ..‬و ‪)6)9‬ل إ * ه 'ا ا ‪ .‬ف‪ ،‬أ^ ' ا )را! )ن ّ‪) R‬ن ‪ Q‬ا‬
‫وا ‪ F‬د ‪.‬‬
‫&‪ G H‬ا ‪ A‬د ‪ 1‬أورو‪: 8‬‬
‫‪ .3H 2‬ا ‪) G‬ا! ‪D" $ P8 % ،Q‬‬
‫ي = ‪ 9,‬ا ‪) .‬د‪a .8 1% ،‬‬
‫ت ا ‪ ),‬ا ‪ D! H‬إ * ?‪'a 5‬ر ّ‬
‫م ‪1253‬‬
‫م ‪ 1255‬آ ن ا ‪) .‬د " ‪) , 8‬ا ‪ Q‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ * 9‬د ‪Q‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ 1‬ود ‪ Q‬إ * إ!‪ 39,‬ا ا ‪ *3‬أ ‪ .. .8WP‬و?‪3‬‬
‫آ‬
‫‪ Q‬ا ‪F‬ء وا ‪ D‬دة ا‪ ..Q 1"B‬وآ ن ه ‪O0‬ء ا ا )ن و ‪Q‬‬
‫آ ر ا ‪ a‬ل ا ‪ Y9D‬ا ‪ * D ,‬ا‪k 9,!B‬يّ‪ ،‬و ‪ * 9‬ا ‪R,‬‬
‫‪ ,? .!) D‬ء ا ‪) .‬د ‪) 3‬ن إ * ا )را! ‪ ..Q‬و" ‪ 8‬اآ‪ =3‬ف ذ ‪F ^ Y‬ل ا ‪ _ G 3‬ا 'ي أ ا ‪ Y 9‬ه ي ا ‪€ R‬‬
‫‪ 4 53G‬ن ه )أوف ‪ Q ) ,‬م ‪..1255‬‬
‫•‪ a‬ا‪ Kz % *% ،$z‬ا‪ 3?O‬ل وا ‪)N‬ة وا ‪ P‬ا‪ z‬ا ‪ (? % *3‬روا‪، . z‬‬
‫و" أ] ‪ (3‬ا ‪ _ G 3‬أن ] ! = ‪).‬د آ !)ا ه ا ' ‪) n Q‬ن ‪ Y 98‬ا ‪ 9‬ت ‪) G%‬ا إ * ا آ ‪ ،‬و?‪. 9 ,‬‬
‫‪ B‬ام‪.‬‬
‫‪*9‬‬
‫ت ا ‪ Y9‬ه ي م ‪ ،1272‬و^‪ * 9 $ H9‬ش إ!‪ 39,‬ا ا ‪ Y 9‬إدوار ا ول‪ ،‬ا 'ي أ‪ 6‬ر أ ا ? م )‪a‬‬
‫‪).‬د"‪ ..‬وآ ن‬
‫ن م ‪)" 1275‬ا! ‪" ( 4 6 ^ Q‬ا !‪ n‬ا ‪6 2‬‬
‫ا ‪).‬د ر‪ 4‬ا ‪ ] ..‬ا‪ L34‬ر ‪ Q‬ا‬
‫‪ Q‬ا ‪ GH‬اء ا ‪) .‬د‬
‫‪ Q u G% p ، .‬ا ‪3? 5 Q D‬‬
‫ا ‪ .‬ف ‪ 1 4 M 9G8 .‬ة ا ا ‪ Q‬ا ‪).‬د ‪ *9‬آ ‪%‬‬
‫!‪ ( ? Q % ( ? .‬ا ‪).‬د ا ‪)G Q G3‬ا! ‪.Q‬‬
‫د ‪D9‬‬
‫أ!‪ .. .DH‬و‪ Q, O‬و‪ 6‬ه'‪ I‬ا !‪.!W n‬‬
‫و" …‪ Q‬ا ا )ن ا ‪).‬د أ!‪ *% .‬ه'‪ I‬ا ة أ ‪) , 3 4 ،‬ن ‪ 8 Q‬ي أوا ا ‪ ..Y 9‬وآ ن ^‪0 1‬ه آ ا‪ ،‬إذ أن‬
‫إ * إ‪ 6‬ار " !)ن ‪ 1‬د ‪ ` a‬ا ‪).‬د ‪ Q‬إ!‪ 39,‬ا‪ ..‬وآ ن ذ ‪ Y‬ء ا ?‪ 9‬ا ‪ . D *3‬ا ‪0‬ر^)ن "ا‪FaB‬ء‬
‫ا ‪Y9‬‬
‫ا آ "‪.‬‬
‫أن ^‪ 1‬ا ‪ Y9‬إدوار ا ‪)12‬ة ا و ‪ 4 ،‬رع ‪)9‬ك ورؤ‪ 4‬ء أورو إ * ا‪ 3"B‬اء ‪.$‬‬
‫م ‪،1370‬‬
‫م ‪ ،1360‬و ‪, P9‬‬
‫م ‪ ،1348‬وه ; ر‬
‫م ‪ h 1306‬دت ‪ D! %‬ا ‪) .‬د‪ ،‬و‪!) D,4 .3 8‬‬
‫م‬
‫)ه) ا( م ‪ ،1444‬وأ^ ا أ‪! 4‬‬
‫م ‪ ،1430‬وا را@ * ا ‪H2‬‬
‫م ‪ ،1380‬وا ‪D‬‬
‫و‪ %)9 4‬آ‬
‫‪.1492‬‬
‫و ‪ h '23‬د ا ‪).‬د ‪ Q‬أ‪ ! 4‬أه ^ ‪ *H% .. 6‬ا ‪ G‬ن ا ا ` = ‪ Q , 8‬ا ا )ن ا ‪) .‬د ‪ 9‬ة ا و * ‪5 a Q‬‬
‫ا‪ Q 7z‬ا = ‪ N 7‬ة‪ ،‬آ ن ‪ G9‬وض ا ‪ *3‬آ !)ا ‪.. ), 9 .!) ّ G‬‬
‫_‪ a‬ا‬
‫ا ‪ ),‬ا‪ّ ? . 8 ! 4B‬‬
‫وا‪ 5;34‬ا ا )ن ا ‪).‬د ه'ا ا )@` أ =` ا‪F;34‬ل‪ ،‬وأ وا ‪ Q‬ا ‪)DG‬ة وا )?= ‪" 79h *%‬أ ّ" ا ‪ Q " 9‬ا ه *‬
‫‪ G‬وا ; ‪ € ،7‬أ@ ( ‪ N‬ارة وا? ة آ ‪ PH3 %‬ا ‪ ( ! ,% .. G‬ه '‪ I‬ا = ارة ‪ * %‬ا ‪ 12‬ت‬
‫† أ‪.8 C%‬‬
‫‪ * 9 7‬أ] ه ا = ‪O 7‬ر‪ ,8‬ب وا? ة ‪ Q‬أآ‪ R‬ا ‪ P‬زر ا و‪%‬‬
‫ا ‪F‬ه ا ‪ *3‬أ ‪ G‬ه ‪ ! ! %‬و ر‪ ،k D D8‬وا ‪ * 3‬ه ّ‬
‫_ ا‪. ! D!B‬‬
‫ء ‪ka‬اء ‪ 4 4‬ز ‪ .z‬ا ‪P‬‬
‫د ) ‪ ..‬وه'ا أ? ا ‪ 9R‬ا ‪ *3‬د‪ . % `%‬ا ‪).‬د ا‬
‫م‬
‫م ‪ ،1540‬و ‪ % Q‬ر‬
‫م ‪ ،1495‬و ‪ Q‬ا ‪ ;8‬ل م ‪ ،1498‬و ‪ Q‬إ ‪1‬‬
‫و" ‪ h‬د ا ‪) .‬د ‪)3 Q‬ا!‬
‫‪.1551‬‬
‫و‪ P8‬ر ا‪ NB‬رة ه إ * أ!‪F^ $‬ل ه'‪ I‬ا‪ aB‬اءات‪ ،‬آ ن ‪ x‬ا ‪ Q ) 3‬وا ‪ Q Q 'H G3‬ا ‪).‬د‪ 3 ،‬ون أ ا ‪)L‬ل‬
‫‪ ˜aF *9‬و‪) *% . Q,4‬ردو وأ‪) %‬ن‪ ،‬و ‪ x‬ا ‪ ,93‬ت ا ) ‪ ،‬و‪ 9 4 * %‬و‪ * N‬ا ‪k‬اس و"‪Q D‬‬
‫‪14‬‬

‫آ ‪)G8‬ل ا )‪ )4‬ا ‪" : ! 1‬وو‪ a‬ت ‪ a‬ه ا ‪).‬د !‪_ h * % ! ] 7L8 .DH‬‬
‫إ ‪ 1‬ا = ‪ ..‬وآ ن ا‬
‫ا = ق‪ ،‬و ‪ *9‬ا ^‪ *% M‬ا‪ B‬ا‪)h‬ر ‪ Q 3‬ا ) )! وا ‪ 3‬آ ‪ ..‬أ ا ‪ P‬ت ا ‪ 9 C‬ا ‪ ! (9 ّ % * 3‬ة ا ‪ G‬ء ‪* %‬‬
‫ا ; ب‪ G% ،‬آ !( ^ @ ‪ % ,‬ا ‪) G‬د ا ‪ *3‬آ !( ‪ H‬و@ ‪ *% . 9‬ا ?‪ 9‬ا ‪." G D‬‬
‫‪ * %‬أورو ‪ ..‬وه '‪ I‬ا ‪8 G G‬‬
‫ي ا ‪).‬د أت ` = ‪ L z‬ا ‪.‬‬
‫وه‪',‬ا ‪ Q,‬ا ‪)G‬ل ‪W‬ن ا ‪)L‬ر ا ‪9n‬‬
‫‪ ` 13 D8‬ا ء ‪ L‬ا ‪.‬‬
‫‪ x‬ا ‪0‬ر^ ‪ Q‬وا ‪) % * 3‬اه أن أ أورو‬
‫ا ‪) G * 3‬ل ‪.‬‬
‫‪ 6‬ا ‪n‬‬
‫!‪ Q .DH‬ا]‪ Q‬ا ‪ 1 D‬ة ا‪ L3"O‬د ا ‪).‬د ‪.‬‬
‫أن ‪8 Q ( , 8‬‬
‫وا‪O‬زده ر‪ ،‬إ‪O‬‬
‫? آ ت ا ‪ P.3‬ا ‪ ,‬ى‪ ،‬دا^‪ 5‬أ? ‪ .z‬ا ‪ ،)3 P ( 4 *3‬وا ‪. D * 3‬‬
‫?ُ‪ L‬ت ا ‪ P‬ت ا ‪).‬د ‪ *%‬أورو‬
‫ا ‪).‬د ا ‪ % € ? ،5? ,‬ض ‪ *9‬ا ‪).‬د أن =)ا ‪k‬و ‪ a Q Q‬ه ا = )ب‪ .8 ^ ? . , ،‬أو ?‪ ,‬ؤه ‪،‬‬
‫ا ' ‪ Q‬آ !)ا وره ^ @ ‪ . a)3 Q‬ت ا )را! ‪ Q‬وآ ر ا ا ‪ Q‬ا ‪).‬د‪ ،‬ا ' ‪) R Q‬ا ‪ * %‬اآ ‪k‬ه ا ‪) , 8 * 3‬ا ‪Q‬‬
‫ا ‪)L‬ل ‪ x *% . 9‬ا ن ا ورو ‪ ..‬وآ ن ‪F‬ء ا )را! ‪ * % Q R Q‬أ? ء ا ‪) RH ،) 3 P‬ن ‪) 4‬م ا ‪G‬‬
‫وا ‪ ,‬اه وروح ا‪ G3!O‬م ‪) 9" * %‬ب ا ‪ P‬ه ا ‪).‬د ‪ Q ،‬أو ‪ Y C‬ا ' ‪ Q‬ه‪ P‬وه و ‪) k‬ه ‪ ..‬آ آ ن ا ^ ‪Q‬‬
‫وره ‪) G9‬ه أ!‪ 7 N" .‬ا‪ j‬ا ‪ 32‬ر"‪ ،‬وأن )م ا‪ G3!O‬م ‪l‬ت دون ر ‪ ،7‬و‪)] 4‬ن ا رض و ‪. . 9 Q‬‬
‫و‪ P8‬ر ه ا‪ NB‬رة إ * أن ‪ n‬ا ‪).‬د ا ' ‪ Q‬ا!‪)9G3‬ا إ * أورو ا = " ‪ % ،‬ض ‪ . 9‬وره ا • ‪_h " * %‬‬
‫ا ‪* % * G 19‬‬
‫و‪) 4 Q ، 4‬ا?‪ 5‬ا‬
‫‪ * 9‬ا ود ا ;‬
‫ا‪ " "B‬ا ‪ ، . . K 4 * 3‬وا )ا" ‪) L‬رة‬
‫ا ‪)4‬د ‪ *%‬ا ‪) P‬ب‪ ..‬وآ ن ‪ Q . n‬ا ‪) .‬د ا ‪ 2‬ز ‪ * %‬ا ‪ ..5 6‬و = ‪ .3‬ا ‪ 2‬ز ‪Q‬‬
‫ا = ل ?‪)4 3‬ا?‪ 5‬ا‬
‫‪) %‬ن ‪ .R 2‬و ‪ .92‬ا = ‪،‬‬
‫ا ‪) .‬د ‪ .3% GR‬ا و‪ %‬ـ "ا •" )وه ) ا‪ .3 ; 4‬ا ‪)9 ,3 * 3‬ن ‪ ،( .‬آ‬
‫‪ .‬و ‪ Q‬ا ا! ‪ Q‬ا ‪ G‬ء ا ' ‪Q‬‬
‫‪ ،‬وأ^‪ ."F‬ا ! ‪ .. C‬و ‪ 7 P‬أن ! ‪ k‬ه‬
‫وأ‪ . 4‬ا ‪ * % 1‬ا )ر ا‬
‫ذآ ‪ .8‬ا ‪)3‬راة‪O0.% ،‬ء آ !)ا ‪ Q‬ا ة ا ‪ *% Q '.‬ا ; ‪.7‬‬
‫آ ن ‪F‬ء ا )را! ‪ Q‬دا^‪ 5‬أ? ء ا ‪' )3 P‬آ)ن ! ر ا ‪ G‬ور‪ s‬ا‪ G3!O‬م‪ ..‬وأ^ 'وا ‪ n 3‬وا‪F;3 4‬ل ه '‪ I‬ا ‪ n‬وف‪،‬‬
‫‪ ،‬ه ‪ .%‬ا ‪ 7‬وا ‪.7 23‬‬
‫?‪ ( ) 8 3‬إ * ? آ ])ر‬
‫!=)ء ا ‪)D‬ق ا ‪)D‬داء ‪ *%‬أورو‬
‫ا ‪ .% ! * 3‬ا )م‪ ..‬آ !)ا ‪) n‬ن أ ل‬
‫‪)h‬ر ‪ 4‬دة ا ل ه'‪ I‬ا آ ا ‪)R‬ر ‪) )? 3? ،‬ه إ * ا = ) ا‬
‫)دة ا ‪).‬د ‪F 9‬د ا ‪ h *3‬دوا ‪.‬‬
‫^‪n 1‬‬
‫‪ n‬وو@ )ا ‪%‬‬
‫ا ‪ b‬ا ‪ H‬د ?‪ 3‬أ‪ ? ( 6‬آ ])ر‬
‫‪ _ h Q‬ا ‪ € ? ،59D3‬إ!‪ .‬آ !)ا ) ‪ Q !)! " Q‬ا ‪) a‬ع إ * ‪ Y 98‬ا ‪F‬د‪ ..‬و? ‪ €‬إ!‪ .‬آ !)ا ) ‪Q Q‬‬
‫™ وأر‪ 6‬ة ‪ =!B‬ء !‪ n‬م ا ‪)D‬ق ا ‪)D‬داء‪ ،‬و ر‪)4‬ا ‪ *%‬ه'‪ I‬ا ‪)4‬اق آ‪5‬‬
‫ا‪ "B‬وا ‪)L‬ل ‪ *9‬و… ‪ G% ، H‬زودوا‬
‫أ‪ 8‬ح رو! ت‬
‫‪ ..‬وآ !)ا ‪) 9‬ن ?‪ •. 7 D‬ا = آ ا‪ ,3?O‬ر ا ‪، H2‬‬
‫أ!)اع ا ‪ P3‬رات وا د‪O‬ت ا‬
‫ا ل ا ' ‪) ) Q‬ن ه'‪ I‬ا = ‪ ,‬ت أن ‪)G‬ا ‪ *%‬ا ‪ H2‬ء‪.‬‬
‫و" ا‪),N (.P8‬ك د ‪ Q‬ا ‪ Q H 0‬وا ‪0‬ر^ ‪ Q‬ـ أ ‪ R‬ل ا ‪ (!),‬دي )!‪ Q D‬وا ‪ D‬ة ! ‪ 3D‬و ‪ 3D‬وا ‪ D‬وا ‪),4 3‬ت‬
‫‪)G ..‬ل ا ‪ 8 ,‬ن و ‪)%‬س و‪ s 5 D 4‬اه‪*% *3‬‬
‫ـ إ أن ا )را! ‪ Q‬آ !)ا ه ا ‪)G‬ة ا ‪ H2‬وراء ? آ ا ‪)R‬رة ا‬
‫‪ Q %‬ه ا ‪ k‬ء ا ‪) G G‬ن ‪ =9‬آ ا‪ ,3?O‬ر ا ‪ H2‬ا ‪* 9 1 D8 * 3‬‬
‫آ‪" . 3‬ا ‪ 9‬ا‪" :" ! 4B‬إن ‪WD‬‬
‫وآ ‪ 5L b‬ه‪O0‬ء إ * أه ا‪ ، .%‬ه* ‪ ^ WD‬رج ‪ P‬ل ه'ا ا ‪ 3,‬ب‪ ..‬و ‪ *G 34 . ,‬وا? ة ‪ Q‬أه ا ‪ 5z D‬ا ‪*3‬‬
‫ا‬
‫‪ 7P‬أن ‪ ..5 8‬وا 'ي ‪ Q Q, 3 4‬آ=‪ b‬ه'ا ا ‪ ) k;9‬و!= ‪ * 9 I‬ا س‪), 4 ،‬ن ر‪ Q F a‬ا = ‪ * % P‬ا ‪، G‬‬
‫ا=‪1‬ن ا '‪Q‬‬
‫أ * ‪a $3 8‬‬
‫‪ .‬إذا " ‪) (D‬ا‪ 7a‬ا 'ي ‪ ،I n3‬وه) ‪ $ 8‬ا‬
‫و‪ 3 4‬أن ? ‪" O $8‬‬
‫ون ‪ *9 $@ %‬ا "‪.‬‬
‫‪*H^ Q‬‬
‫!‪) L‬ا أ!‪ .DH‬آ‪.‬‬
‫إ! !‪ ` 13D‬ا ‪ P! *9 ,‬ح ‪ 59D8 u12‬ا ‪).‬د إ * ا ‪F‬د ا ‪ h *3‬دوا ‪ ، .‬را‪ `z ")9 34‬ا ‪ G% : 3‬د ا ‪) .‬د‬
‫م ‪ ..1582‬و دوا إ ‪ %)9 4‬آ‬
‫إ * إ!‪ 39,‬ا م ‪1600‬م‪ ،‬وإ ه ; ‪)%‬ر ‪ 1500 4‬و ‪ h . ,‬دوا ‪! ] .‬‬
‫‪ Q‬د ا ات ا ‪* 3‬‬
‫م ‪ ..1700‬و ‪ L‬ف ا ‪n‬‬
‫‪ 1 1562 4‬دوا ‪ .‬م ‪ ..1744‬و دوا إ * ‪)3‬ا!‬
‫‪ h‬دوا ‪ *% .!•% ، . %‬آ ‪ 5‬ة آ !)ا ‪ 3‬آ )ن وراءه ا = ‪ ,‬ت ا ‪ H2‬ا ‪ * 3‬آ ! ( ‪ 8‬و‪ u 128‬ا = ‪ h‬ت ا ‪)R‬ر‬
‫وا‪ 1@O‬ا ت ‪)G9‬ي ا ‪. H2‬‬

‫ا )را! )ن‬
‫‪ 3,9‬ت‬
‫‪ $!) D‬ا !* ا ‪D‬‬
‫‪ Q‬ا وف إن ? ^ * ا ‪).‬د‪) k ،‬ن !‪ . DH‬ا ‪ 19 D‬ا ‪DH8 * % G91‬‬
‫ه ‪O0‬ء ‪a‬‬
‫ا ‪ ، 4 G‬وذ ‪) Y‬ا‪ 14‬إ ‪ .‬م إ ‪ ^ *.‬ص‪ ..‬و ‪'. p‬ا ا‪O‬د ء أه ‪'8‬آ ‪ ? *%‬ذا‪ ،$8‬إذا ‪Q ,‬‬
‫‪Q‬‬
‫)ا ‪ * % I) G98‬ا )?* )@ ` ا ‪ ..' H 3‬وه‪' ,‬ا ا‪ ` 3a‬د ‪ Q‬ا ا ‪ Q‬وآ ر ا ^ ‪ Q‬وا‬
‫)‪9 4‬‬
‫‪15‬‬

‫‪ _ G 8 * 9 5‬أ‪ s‬ا@ ‪ ، .‬وأ‪" I) 4‬ا ‪ ` 3P‬ا )را!*" ‪The‬‬
‫وا ‪ ,‬ء‪ ،‬و" روا أن ‪) D40‬ا ‪4 P‬‬
‫‪ ..Illuminati‬وآ‪) ! 9‬را!* = ‪ Q G3‬آ‪ Lucifer " H 4 ) " 9‬ا ‪ 5 ?" * 8 * 3‬ا )ء" أو "ا ‪ Qz ,‬ا ‪_z H‬‬
‫* " أ!= ˜ ‪ . 4)Gh ' H 3‬ا ‪ .. 6 2‬وه‪' ,‬ا ! ي ‪) 6‬ا ‪ D8‬ا ‪. K D‬‬
‫ء"‪ ..‬وه‪',‬ا‪•% ،‬ن ا ‪ ` P‬ا )را! ّ‬
‫ا‬
‫‪ p ,‬ا = ‪ 1‬ن‪.‬‬
‫‪" p 9P‬ا ‪]FR‬‬
‫)ا‪ ..‬و =‪ 5,‬ه ‪O0‬ء ا ‪ P9‬ا ‪' H 3‬‬
‫* ‪= ]F] Q H 0‬‬
‫وآ ن ا ‪ p9P‬ا ‪ ` P 9 9‬ا )را! ّ‬
‫و]‪."Q ]F‬‬
‫‪0 = _ 9 3‬ون ا ‪ Q‬وا ‪ z G‬وا‪O H3?O‬ت‬
‫ي ا ‪F3‬ك ا ‪ %‬ا ‪% ، D‬‬
‫و ّ * رؤوس ا ‪ ` P‬ا )را!* ا ‪) .‬د ّ‬
‫وا ‪) G1‬س‪ ..‬وآ ن ه ‪O0‬ء ه ا ' ‪) 6 Q‬ا ا ‪ G‬ة ا‪ B‬د ا ّد ‪ ،‬ا ‪ =! * 3‬ت م ‪" * % 1848‬ا ن‬
‫ا‬
‫ا = ) *" ا 'ي آ‪ $ 3‬آ رل رآ‪.p‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ Y9D‬ا ‪ *8) .,‬ا ‪ .. 9‬وه‪',‬ا !‪ P‬أن ا ‪).‬د‬
‫‪ ^ ? Q‬ت ا ‪).‬د‪ ،‬و ‪ $ ,‬ا!‪ 5LH‬ر‪4‬‬
‫رآ‪^ ? p‬‬
‫آن‬
‫)دون ة أ^ ي إ * أ ا = آ ا ‪. H2‬‬
‫ر ا ‪ I‬را ‪:6‬‬
‫ا ‪ .‬م‪:‬‬
‫ـ وإ" ?‪ ,‬د ‪)8 3,‬ري ‪IO) 38‬‬
‫ا‬
‫‪ k‬إ * ا ‪0‬ا ة ا ‪ .‬د‪ %‬إ * ‪ 1 8‬ا ‪ D ,‬ا ‪ , )] ,‬ـ آ ‪D 9 9R‬‬
‫ا ‪ 3‬ة‪.‬‬
‫‪ u ! *9‬ا‬
‫?‪),‬‬
‫ا ‪ Q‬ا ‪ *% *3‬أ ‪ *9‬ا ‪ .‬م ‪ 54 8‬ا‪ NB‬ت ‪ ` a *%‬ا ‪ .P‬ت‪:‬‬
‫ا‪ 4‬أ‪ 4‬ار‬
‫‪ k 8‬إ * وآ ‪ p DP8‬وإره ب ـ ‪ u ! * 9‬ا ‪ ) 3 DP‬ـ أ‪ . D4‬وا ‪k‬ه و ( ‪ N ( 8‬ر ا ^ )ة‪،‬‬
‫ا ‪ n‬وإ‪ a‬ر ا س ‪ *9‬ا ‪) 2‬ع ‪)G‬ا! ‪ _ h Q .‬ا‪B‬ره ب‪.‬‬
‫وآ ن ‪ I'.‬ا )آ دور ‪ ,? *% n‬ا‪B‬ره ب ا 'ي أ ‪ 7G‬ا ‪)R‬رة ا ‪. D! H‬‬
‫وا ‪ 3 9,‬ن ا ‪)H‬ر‪ 8‬ن ‪ *%‬أ ‪ *9‬ا = ر ‪Annuit Coeptis‬‬
‫‪ 8‬ن‪ :‬أن ‪0 ) 3 .‬ا ‪ P (99,8 " ( 8‬ح‪.‬‬
‫أ ا ‪ 9,‬ت ا ‪)H‬رة ‪ *%‬أ‪ 5H4‬ا = ر ‪:Novus Ordo Seclorum‬‬
‫ا ‪ ، .‬و ه "ا ‪ n‬م ا‪ * 3aO‬ا ‪." P‬‬
‫‪h DH3%‬‬
‫‪k.a‬ة ا )را! إ ن ‪80‬‬
‫د • ا !‪ n‬ا ‪!)4‬‬
‫‪ n?F‬أن ه'ا ا = ر ‪ $ّ 38‬ا ‪ ، !)4‬إ‪O‬‬
‫وا ‪P‬‬
‫‪ D 9 %‬د ‪1782 4 *%‬م‪.‬‬

‫ا ‪)R‬رة ا‪1660 - 1640 k 9P!B‬‬
‫آ ن ا ‪ Y9‬إدوار ا ول ‪ Y9‬إ!‪ 39,‬ا‪ ،‬ه ) أول ‪ h Q‬د ا ‪) .‬د ‪F Q‬د‪ " G% ،I‬ر ‪ 4‬دة ا ل ا ‪) .‬د ‪D! % * %‬‬
‫وأ ! أن ‪),8‬ن إ!‪ 39,‬ا 'ات ه* ه ‪ .%‬ا وّل‪.‬‬
‫وه‪',‬ا ‪ F^ ( N‬ه •] رة ا =‪ G‬ق وا ‪ Q 7 3‬ا ‪ Y9‬و?‪ ،$3 ),‬و ‪ Q‬أر ب ا ‪ 5‬وا ‪ ،Q 23 D‬و ‪ Q‬ا ل‬
‫وا ‪ Q ] ،Q ,‬ا و وا ‪ .. D ,‬ودس ا ‪ ›3‬ون !‪ n‬ت وو‪ .a‬ت !‪ 8 ، L" 3 n‬دي ‪)9‬ل ‪ *% H932‬أ )ر‬
‫ا ‪ 4 D‬وا ‪ b6 _= ،Q‬ا = ‪ 7‬ا‪k 9,!B‬ي و‪ $ 9 ) 8‬إ * ‪ , D‬ات ‪' 3‬ة‪) DG% ..‬ا ا = ‪ 7‬ا‪k 9,!B‬ي أو‪ O‬إ *‬
‫‪ :Q ,D‬و‪ *3! 3D8‬وآ ]) ‪ ] ..*,‬ا!‪ DG‬ا ‪ ,D‬ا و‪ *3! 3D8‬إ ‪ :Q 3Hz h‬ا ‪ Q k39‬وا ‪.Q 9G3D‬‬
‫ن‪ ،‬ا‪F 5L8‬ء ا ا * ا ‪).‬دي ) ‪ Q K 4‬إ‪ 4‬ا‪،(5 z‬‬
‫و و"` ا ‪F2‬ف ‪ Y9 Q‬إ!‪ 39,‬ا ‪ N‬رل ا ول و ‪ Q‬ا‬
‫™ ‪ Q 9z h‬ا ل إن ا‪ 13 4‬ع ‪ = ' H 8‬و ‪.‬‬
‫‪ z G‬ا‪k 9,!B‬ي ا رض أو ‪ H‬آ و ) ‪ ،5‬و @ )ا ‪$ 9‬‬
‫ش ا ‪.*! 1‬‬
‫ا ‪ ،ّ*H2‬ا ا * إ * ا‪? hB‬‬
‫‪ 9‬ت‬
‫وآ ن ا ‪ k‬ا ‪ * ;8‬ا ‪) .‬دي ‪ k ! ! %‬آ ر‪ a %‬ل ‪ 7 9‬دور ا ‪ u 12‬ا ‪0 =9 * D z‬ون ا ‪, D‬‬
‫آ و ) ‪ W% ،5‬د ‪ n 8‬أ!‪ L‬ر آ و ) ‪ 5‬ا و‪ Q %‬ـ "ا ؤوس ا ‪ 3D‬ة"‪ ،‬و? ) ‪ .‬إ * ‪) ! • a‬ذ‪ ،ّ*a‬و‪k .a‬ه‬
‫آ ! ( ا ‪0‬ا ة ‪ _ h * %‬ا ‪ ،' H 3‬آ ن ‪ 7 .8 3‬ا ‪ C‬ت ‪Q‬‬
‫‪ Q Q ,‬ا ‪ 9 4‬وا ات‪ ..‬و‬
‫‪Q D?W‬‬
‫ه ا ‪).‬د‪ ..‬وا =*ء ذا‪ P $8‬ي ‪ *%‬أ آ‬
‫ا ‪ Q 2‬ا ر ‪ Q‬إ * إ!‪ 39,‬ا‪ 2!F ،‬اط ‪ *%‬ا = ‪ ,‬ت ا ‪ H2‬ا ‪ *3‬آ ن‬
‫ا )م‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫وآ ! ( ا = ‪ ,‬ت ا ‪).‬د ا ‪ * % H2‬إ!‪ 39,‬ا ‪' !l‬اك ‪) . 4 z‬دي ا‪ $ 4‬دي ‪) 4‬ز‪ ..‬و ‪ Q , 8 G‬ا ‪) .‬دي ‪k ! %‬‬
‫آ ر‪ a %‬ل ‪) H‬ذ‪) Q 8 Q I‬دي ‪) 4‬ز( ‪ H 4‬ا ‪ ;8 9‬ل ‪ * %‬إ!‪ 39,‬ا‪ ..‬وآ ن ز ء ا‪ 1 @O‬ا ت ا ‪) .‬د ‪) 3P‬ن‬
‫ا ‪. 4 )9‬‬
‫و ‪)112‬ن ‪0‬ا ا‪ .8‬وأ‪ *% . O‬دار‪ I‬ا ‪3 3‬‬
‫‪ _N *9‬ا = ‪ 7‬ا‪k 9,!B‬ي وإ ‪ G‬ع ا ‪F 2‬ف ‪ Q‬ا ‪ D ,‬وا و ‪ ..‬و ‪) 6)9‬ل إ *‬
‫و" " " ار ا ‪ Q ›3‬أول ا‬
‫* ‪ QH ,‬ه ) آ )ه ‪ ،Q‬وآ ن " ‪ I s‬إ *‬
‫ذ ‪ Y‬أد^‪)9‬ا إ ‪' .‬ه‪ 7‬آ ‪ QH‬ا 'ي آ ن ‪ ` 6 Q‬ا ‪) .‬د‪ ..‬وا‪ 4O‬ا ‪ّ 9 6‬‬
‫ا!‪ 5 G3‬إ * إ!‪ 39,‬ا أ‪ K 6‬أ‪ $ 4‬آ ‪ ..QH‬و ‪Q‬‬
‫)‪ ..$ 8‬و‬
‫آ‪ Q %)9‬إ ن ا!‪ D )4 Q $ G3‬ا إ * ‪= 39 D! %‬‬
‫‪ Q‬آ ‪ b‬أن ا ‪ k‬ء ا ‪)R‬ر ‪Q‬‬
‫‪ Q‬ا ‪)R‬رات وا ‪0‬ا ات‪ ..‬آ‬
‫ا ‪ 3‬ر • آ ‪ b‬أن ‪ D )4‬ا آ !( ا =‪ W‬ا ول ‪9‬‬
‫‪ Q‬ا ‪).‬د آ !)ا ; ون أ‪ 4‬ءه ‪ H^B‬ء أ‪ .96‬ا ‪.*G G‬‬
‫س ™ أن آ ‪ QH‬آ ن‬
‫‪ *%‬م ‪ 1936‬و^‪F‬ل ا?‪O H3‬ت ‪ " n‬ي ‪ "€‬ا ‪).‬د ‪ *%‬ر ‪ ،p‬أآ ا ‪)9H3‬ن‬
‫‪).‬دي ا ‪.56‬‬
‫ت ا ‪ k 9 D‬دة ? ة ا‪ 1 @O‬ا ت ‪* %‬‬
‫‪ ،‬آ ن ا ‪ k‬ء ا ‪)R‬ر )ن ‪) n‬ن ا ‪P‬‬
‫و ‪ % @B‬إ * ا ‪ P‬د‪O‬ت ا‬
‫‪ H^ Q‬ا ‪) R‬رة ا‪ k 9,!B‬وا ‪ 5 6 H3‬ا ‪ I' . 1 8‬ا ‪ 3H‬ة ‪* %‬‬
‫ا ‪ 4 D‬وا ‪ ..5‬و!‪ P‬ا = ح ا )ا‪ I'. *%‬ا ?‬
‫‪ *zka‬ا ‪ 9P‬ا ‪ ?" 2‬ة ا ‪ N Y9‬رل ا ‪ ،"*! R‬ا 'ي و@ ‪ $‬ا‪ _ 4‬دزرا‪ (1848 – 1766) * 9 z‬أ? آ ر ا ‪) .‬د‬
‫‪) Q‬رد ‪ .. 9 HD!),‬و ‪ Q‬إ‪ 4‬ق دزرا‪ *% *9 z‬آ‪ ،$ 3‬أ!‪*9 5L? $‬‬
‫ا‪ k 9,!B‬ور‪ p z‬ا )زارة ة ات ووا‬
‫‪) 29 Q‬ار دي ‪ ،Melchior de Salem 4‬ا ‪) .‬دي ا 'ي آ ن و ‪ D! H‬ي ا ‪),‬‬
‫‪ )9‬ت "‬
‫ا ‪'!l ! 1‬اك‪ ..‬و ‪ u9D‬دزرا‪ *9 z‬ا )ء ‪ *%‬آ‪ *9 ،$ 3‬ا ‪ $ =3‬ا ; ‪ 7‬وا ‪ *% ،5] 3‬أ! ط ا ‪ u 123‬وا‪ B‬ادات‪،‬‬
‫‪ 9 9‬ت ا ‪ (G 4 *3‬آ‪ Q F‬ا ‪)R‬ر‪ Q 8‬ا‪ k 9,!B‬وا ‪ .. D! H‬وه‪' ,‬ا ‪ ` 13 D! !•%‬أن ! ي ‪F P‬ء أ] ا ي ا ‪H2‬‬
‫‪ *%‬آ‪ 39‬ا ‪)R‬ر‪.Q 8‬‬
‫‪ ? * n‬آ ا ‪)R‬رة ا‬
‫*‪ $ 9 5 L? ،‬ا ‪) 9‬رد )ا ‪H‬‬
‫إن ا ‪ 5‬ا ‪ * 9 5 ,‬إدا! آ و ) ‪ 3 N 5‬اآ‪ * % $‬ا ‪ u 12‬ا ‪) R‬ري ا ‪) .‬دي ا‬
‫‪*%‬‬
‫ا ‪ 9P‬ا ‪ Q 9 " ) 4‬إ!‪ ،"•9P‬ا ‪ *3‬آ ! ( ‪ L8‬ره ‪ N‬آ ا = ا =‬
‫دو‪Fs‬س(‪ ،‬ا 'ي آ ن ر‪3 D z‬‬
‫‪ .. ! 1‬و‪ G *%‬ل ‪ *% .… $‬د ‪ 3‬أ ‪)9‬ل ‪ Q 1921‬ه'‪ I‬ا ‪ = ، 9P‬ح ا ‪)9‬رد دو‪Fs‬س آ ‪ b‬و‪ 56‬إ * ? )زة‬
‫‪ $G 6‬ا ‪) D‬ل‪ .‬د‪ % .‬ن ‪ , %‬ت( ‪ Q‬أ ‪ 3D‬دام ‪ *%‬ه) ا‪)GH 9P ،‬د ‪FP4 Q‬ت آ ‪ .. P ) p‬وآ ن ه'ا ا ‪9P‬‬
‫و ه'ا ا ‪.p ,‬‬
‫" ‪F^ G%‬ل ا وب ا ‪ ، !) 9‬وه) ‪)3‬ي ا ‪FPD‬ت وا ‪ 5z 4‬ا ‪ G98 *3‬ه ورد ‪. 9‬‬
‫! ‪ .‬ووا? ة ‪ ، .‬وه* ‪0‬ر^ ‪ *%‬ا ‪ D‬دس ‪ k? Q‬ان ‪Q 9 4 ،1647‬‬
‫وه'‪ I‬ا ‪FPD‬ت وا ‪)3, 5z 4‬‬
‫أ‪.‬ك‪ .‬ـ أي أو ‪ H‬آ و ) ‪ 5‬ـ إ * إ ‪k‬ر ات ‪ Ebenezer Pratt‬وه* ‪)G8‬ل‪:‬‬
‫‪ ..‬و ‪ Q,‬ذ ‪ h 5 3D Y‬ا ‪ N Y9‬رل ‪k O‬ال ? ‪..‬‬
‫"‪)4‬ف أدا‪) " Q `%‬ل ا ‪).‬د ‪ *%‬إ!‪ 39,‬ا‪ 5 G ،‬ا )! ا‬
‫‪ Q, O‬إ ام ‪ N‬رل دون آ ‪ ،‬و‪ *% Y93 ! O‬ا )"( ا @ أ‪ 4 4‬و‪ L34O *H, . a‬ار ?‪ • ,‬ا ‪ ،$‬و ' ‪Y‬‬
‫" ‪ s ،58‬أ! ‪)4‬ف !‪ $ ? *% I D‬ه ‪."$‬‬
‫‪ ..$ 3s KL ! Q %‬و ‪ *% 5^ 3! Q ,‬ا ‪ 8 3‬ت ‪3‬‬
‫و‪)a‬ا ‪ *9‬ه'‪ I‬ا ‪ ، 4‬آ‪ 73‬ا ^ م ات ‪ 3‬ر • ‪) 8 12‬ز ‪ ،1647‬ر‪)G 4‬ل ‪: . %‬‬
‫‪ 3 8 ? ،‬إزا ‪ N‬رل و ‪ 5 G‬ا ‪) .‬د ‪ * %‬إ!‪ 39,‬ا‪ ..‬وا‪ 3sO‬ل ^‪ a 1‬ا‪ * ; ..‬إ ‪ 1‬ء‬
‫"‪)4‬ف !‪ّ G‬م ا )! ا‬
‫‪ N‬رل ‪ .9 6 %‬ب‪ ،‬و ‪), 'z‬ن ا ‪ 4 ! ] $ 9 x G‬و‪ 9 . a‬آ وا‪ B‬ام‪ ..‬و‪)4‬ف ‪),8‬ن ا )! وا‪ %‬ة‪..‬‬
‫آ "‪.‬‬
‫و ‪ z % O Q,‬ة ‪ N =" Q‬و‪ 5 " .h‬ا ء‬
‫و‪ *%‬ا ‪ Q =8 Q = *! R‬ا ‪ Q *! R‬ذ ‪ Y‬ا م‪ . ،‬ت ا ‪ N Y9 9 6 H‬رل ا ول ‪ .9‬ب‪ ..‬و" أ ‪ * G‬ا ‪$ 9 x G‬‬
‫‪ ..` 1‬و ‪ _H3‬ا ^ ن ا ‪ ! 1‬ن ا ‪ ,‬ان ه ) ‪ p‬و )د ) ـ وه ا ‪ 8 * % P‬ر • ‪ Y 98‬ا ‪ G‬ـ ‪ * 9‬أن ه ب‬
‫‪ *H 6 G% ،‬آ و ) ‪` a 5‬‬
‫إ ‪ G‬ف ا ‪D Y9‬‬
‫آ و ) ‪ ..5‬و" ‪ a‬ت ا ? اث‬
‫ا ‪ ] Y9‬إ ‪ $% G‬آ ن ‪8 Q‬‬
‫ن ا‪k 9,!B‬ي ا )ا ‪ ..Y9 9 Q‬و ‪ Q,‬ا ‪ $3D9a *% p9P‬ا ‪ G *3‬ه ‪) h‬ال ‪ 5 9‬آ !)ن ا ول ‪ Q‬م‬
‫ءا‬
‫أ‬
‫‪G‬‬
‫‪ $z‬ـ " )ل ا ‪ 3‬ز‪O‬ت ا ‪ G8 *3‬م ‪ .‬ا ‪ ،Y9‬وا ‪ 3‬ره آ ‪%‬‬
‫‪ " ،1648‬ر ـ ‪ Q s‬ه'‪ I‬ا ‪ HL3‬و ‪ 9sW‬أ‬
‫‪.$‬‬
‫ا‪ H8‬ق ‪a‬‬
‫)ن‪ 3% ،‬ك‬
‫وآ ن * ذ ‪ , D Y‬و ) ‪ ،5‬ا!‪ .3‬ء دور‪ I‬و? !‪ Q $‬ا )ال ا ‪ *3‬و ‪ 4 . I‬دة ا ل ا‬
‫ن ا ' ‪)8) 6 Q‬ا إ * ‪ G 7 ! a‬ا‪ H8‬ق‬
‫ءا‬
‫‪ 9‬ب ‪ .. a Q‬وأ‪ 6‬ر أوا ‪ 5 !) ),9 I‬ا ‪ .13‬آ‪ 5‬أ‬
‫ا "‪ ..‬و _ ‪ *%‬ا ‪p9P‬‬
‫ف ‪ *%‬آ‪ 73‬ا ‪ 3‬ر • ا ر‪ 4‬ـ "‪HL8‬‬
‫ذ ‪ Y‬ه)‬
‫` ا ‪ ..Y9‬وا 'ي ?‪5L‬‬
‫)ا‪ ،‬ا‪) )34‬ا ‪ D‬ب آ و ) ‪ * 9 5‬ا ‪ 19 D‬ا ‪ .. G91‬و‪ * %‬ا ‪ Q ` 4 3‬آ !)ن‬
‫ا!‪ .3‬ء ه'‪ I‬ا ‪)4 HL3‬ي ^ ‪Q D‬‬
‫ء ه '‪I‬‬
‫آ ا ‪ ..Y 9‬وآ ن ]‪ € 9‬أ‬
‫ا ‪ *! R‬م ‪ 1649‬أ ‪ , " 5 , =8 Q9‬ا ل ا ‪ ،" 9‬ا ‪ * 3‬آ ! ( ‪.3 .‬‬
‫‪ ` 13D‬ا ‪ ›3‬ون إ ‪ P‬د م إ!‪k 9,‬ي وا? ‪ 5 G‬ا ‪ G‬م ور ع‬
‫ا ‪ • a 6 Q ,‬آ و ) ‪ ..5‬و‬
‫‪Q K4 F‬‬
‫م @ ا ‪ ،Y9‬آ‪ b 9‬آ ر‪ a %‬ل أ? ا ‪) .‬د ا ‪ ،7 ! a‬وا‪) $ 4‬ا‪ _ 4‬دور ‪F D‬وس( ـ ا 'ي آ ن‬
‫)ن ا ‪) .‬د‪O ،‬‬
‫إ‪ 4‬ا‪ *% *z‬إ!‪ 39,‬ا ـ ‪ I' .‬ا ‪ .. .‬وه‪' ,‬ا أد ‪ N Q‬رل ا ول ‪ .3‬ا ‪ * 3‬و‪ ..a‬إ ‪ $‬ا ا )ن ا‬
‫‪17‬‬

‫‪ 9 ، 9LG‬أ م‬

‫‪ .3‬ا ‪ *3‬و‪ ..a‬إ ‪ $‬ا = ‪ 7‬ا‪k 9,!B‬ي‪ ..‬و‪) *%‬م ‪ 30‬آ !)ن ا ‪ ,? $ % 'H! 1649 *! R‬ا‪ B‬ام‬
‫‪ *% %‬وا ‪).3‬ل ‪ 9‬ن‪.‬‬
‫دار ا‬
‫وه‪',‬ا ا!‪ G3‬ا ا )ن ا ‪).‬د وآ‪ .‬آ‪ p 3‬ا = ‪ 1‬ن !‪ h Q .DH‬د ا ‪ Y 9‬أدوار ‪ Q .‬إ!‪ 39,‬ا‪ ..‬و‪ * G98‬آ و ) ‪5‬‬
‫ا )ال ] ‪.$3 a Q‬‬
‫‪ Q‬ا ‪).‬د‪ 5 ،‬آ ن ه ‪ .%‬ا ‪ 5 6‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ *9‬ا"‪ L3‬د ت إ!‪ 39,‬ا و ‪*9‬‬
‫‪ Q,‬ا‪ G3!O‬م ا ‪ .‬ف ا )? ‪ 9‬ا ‪ Q‬ا‬
‫‪ G‬ا )ر ‪ .. . %‬وآ !)ا ‪)112‬ن ‪)3‬ر ‪ u‬إ!‪ 39,‬ا ‪ ? *%‬وب ` ا ول ا ورو ‪ % ،‬وب ‪2 @ ™ 79138‬‬
‫‪ 1‬ا ‪ ,‬م ا ورو ‪ 3"F Q‬اض ‪ Q‬ا ا ‪ Q‬ا ‪) .‬د‪ ..‬و ‪ ` 33 D‬ذ ‪ Y‬ازد د ‪ * % ` 4‬ا ‪ G‬وض‬
‫‪ Q‬ا ل‪،‬‬
‫ا )‪ 9 h‬ول ا ورو ‪.‬‬
‫وإذا ‪ 5D9D8 38‬ا ? اث ‪ N 53G Q‬رل م ‪ 1649‬إ * إ!= ء ‪ L‬ف إ!‪ 39,‬ا م ‪ ! a) ،1694‬آ ‪ b‬أن‬
‫‪ .‬ا ‪.x‬‬
‫)ن ‪ 5 a Q‬ا ‪)ّ G Q D‬ن ‪*9‬‬
‫ا )ن ا )‪ h‬آ !( ‪ *%‬ازد د دا‪ .. z‬و‪ Q, 8‬ا ‪ L‬ر‪ %‬ا‬

‫أه ا‪/ 5‬اث‪:‬‬
‫ا ‪ 3‬ا ‪ * 9‬ا )ال ا ‪).‬د ‪ ..‬أ ‪ * G‬ا ‪ * 9 x G‬درو‪ .s‬ا ‪Drogheda‬‬
‫‪ :1649‬ه ‪ a‬آ و ) ‪ 5‬أ‬
‫‪.Q‬‬
‫ووآ‪)HD‬رد‪) ..‬م ا و‪ (! 3D8‬ا‪ .1@O k 9,!B‬ده ا ‪ Y )] ,‬ا‪O‬‬
‫‪ ] :1650‬ر ا ‪ z G‬ا‪k 9,!B‬ي )!‪ 3‬وز ‪ *9‬آ و ) ‪ 5‬و ‪ 5=% $ ,‬و" ‪ $ 9 x‬وأ م‪.‬‬
‫‪ z‬ا إ * ‪. D! %‬‬
‫‪ :1651‬أ ‪ N‬رل ا ‪ *! R‬ه‪ *9 )P‬إ!‪ 39,‬ا‪ ،‬و ‪ $ ,‬ه‪k‬م وأ‬
‫‪ :1652‬د^‪ (9‬إ!‪ 39,‬ا ا ب @ ا ‪.Q ).‬‬
‫‪ :1653‬أ ‪ Q9‬آ و ) ‪" $DH! 5‬ا ‪ D‬ا * ‪ 39,!B‬ا"‪.‬‬
‫‪ Q‬ا وب ا ‪ P‬ة‪.‬‬
‫‪ :1654‬ا‪ (, 3N‬إ!‪ 39,‬ا ‪*%‬‬
‫‪. ,‬‬
‫‪ :1656‬أت ا‪ 1@O‬ا ت ‪ *%‬ا ‪ 3D‬ات ا‬
‫‪) :1657‬ت آ و ) ‪ 5‬وإ ‪F‬ن ا ‪ $‬ر ‪ =3‬رد ا * ا ‪ 39,!B P‬ا‪.‬‬
‫‪ :1659‬ر ‪ =3‬رد = ‪ Q kC‬ا ‪ ›3‬ا ‪ 3D‬و ‪k3‬ل ا ‪. ,‬‬
‫‪ :1660‬ا ‪ P‬ال )!‪ 53 Y‬ن‪ ..‬إ ‪F‬ن ‪ N‬رل ا ‪. ,9 *! R‬‬
‫‪ :1661‬آ=‪ b‬ا ‪ 3D‬ر ‪ Q‬ا ‪0‬ا ات ا ‪ *3‬ا‪ 3N‬ك ‪ . %‬آ و ) ‪ 5‬و ‪ x‬أ )ا! ‪ 5 R ،$‬اد ‪ ) N‬وإ ‪) 8‬ن‪ ،‬و? وث‬
‫ه ج ‪ *% * N‬ن‪ (= ! € ? ،‬ا ‪ €RP‬و ‪ *9 (G9‬ا = !_‪.‬‬
‫‪ 6 :1662‬اع د * ‪ Q‬ا ‪)1‬ا‪ bz‬ا و‪ ، 3! 3D8‬وا@‪ .1‬د ا ‪)1‬ا‪ b z‬ا ‪) 2 5 G8 * 3‬ع ‪ D ,9‬ا ‪* % 4‬‬
‫إ!‪ 39,‬ا )ا‪.( ! , 9P!O‬‬
‫ب ` ه) ا‪.‬‬
‫‪ Y 3=8 :1664‬إ!‪ 39,‬ا ‪a Q‬‬
‫‪ :1665‬أز ا"‪ L3‬د ‪ N‬ة ‪ 39,!• _ 8‬ا‪ ..‬ا ‪ 1‬وا ‪'^W8 P‬ان ‪ 2‬ق ا = ‪ ،7‬وا!‪ =3‬ر ا ‪) 1‬ن ا آ ‪.‬‬
‫‪ :1666‬إ!‪ 39,‬ا ‪)28‬ض ? ‪ a‬ة @ ‪ D! %‬وه) ا‪.‬‬
‫‪ :1667‬أ ‪F‬ء ا ‪ ,‬ل ‪ 6 Cabal‬ا ‪ 4 4‬ود ‪ a‬ا‪.‬‬
‫‪ :1674‬ا‪ 334‬ب ا ‪FD‬م ‪ Q‬إ!‪ 39,‬ا وه) ا‪ ..‬ا ‪)G‬ي ا ‪)8 8 H2‬ز ` ا دوار‪ ` % 8 ..‬ا ‪) D‬و م ‪ 3 D‬اد ه) ر(‬
‫ا ‪ D‬ذج إ * ر‪ 8‬ا ‪ z G‬ا م ‪)G9‬ات ا ‪ ، ).‬وأ‪ K 6‬ا‪ $ 4‬و أ أورا!•‪ G 7 8 8 ..‬ء ‪ $‬و ‪ Q‬ري‬
‫ش إ!‪ 39,‬ا‪.‬‬
‫ا دوق )رك‪ ..‬إ د ا وق ‪ Q‬ورا]‬
‫ري ‪ Q‬و أوف أورا!•‪ ..‬و‪ L B‬ل و إ * ش إ!‪ 39,‬ا‪ ،‬آ ن ;* ا ‪ G‬ء‬
‫ة ا‪k 9,!B‬‬
‫‪k38 :1677‬وج ا‬
‫‪ N *9‬رل ا ‪ *! R‬ودوق )رك‪.‬‬
‫‪0‬ا ة ‪k‬ل راي‪ ،‬ا ‪ *3‬آ ن ه ‪ .%‬ا ‪ G‬ء ‪ N *9‬رل ا ‪ *! R‬ودوق )رك‪ ..‬و ‪ Q,‬ا ‪0‬ا ة ‪.(9=%‬‬
‫‪8 :1683‬‬
‫‪ :1685‬و‪ %‬ة ا ‪ N Y9‬رل ا ‪ *! R‬و‪) 6‬د دوق )رك إ * ا ش ‪ 4‬ا ‪ p a Y 9‬ا ‪) =! ..*! R‬ب ? ‪ 9‬إ‪ N‬ت‬
‫‪ $ 4 • 193‬ا ‪ ..Y 9‬إ" ع دوق )! رث ـ أو ر‪ $8) N‬ـ ‪ ? k 3‬آ ‪ L‬ن ‪ 7 9G‬ا ‪ ..Y 9‬و‪30 * %‬‬
‫آ ‪) a 4‬ر‪ ،‬ا ‪ *3‬ه‪k‬م ‪ !) . %‬رت وأ ‪ *G‬ا ‪ ،$ 9 x G‬و‪ 8‬إ ا ‪) 8 15 * % $‬ز‪..‬‬
‫?‪ k‬ان != (‬
‫آ ت د ) ‪ ،‬ذه ‪) ? .3 @ 7‬ا * ‪ Q 3000‬أ!‪ L‬ر )! رت‪،‬‬
‫و‪l *%‬ب ‪ QN‬ا ‪9 ? k H a *@ G‬‬
‫‪.‬‬
‫و?‪ ` Q ^l 1000 *9 ,‬آ‬
‫أ‪ a‬ا ‪p a Y 9‬‬
‫‪ :1688‬أ ت ا ‪)G‬ي ا ‪ H2‬و أ أورا!•‪k!• ،‬ال ")ا‪ *% $8‬إ!‪ 39,‬ا ‪)8 ˜h N *9‬ر ي‪،‬‬
‫ا ‪ *9 *! R‬ا ‪ 3‬زل وا ‪ .‬ب إ * ‪ G% ، D! %‬أ‪ , K 6‬وه ‪ Q‬ا = ‪ 9 ? 7 D 7‬ا‪ NB‬ت ا ‪( 21 * 3‬‬
‫‪ ،$3 4‬وا ‪0‬ا ات @ ‪ ..I‬وآ' ‪ $z s 7 D Y‬و م آ‪ H‬ء‪ $8‬ا =‪. L2‬‬
‫‪ 1689‬إ ‪F‬ن و و ري ‪ ,9‬و ‪ *9 ,9‬إ!‪ 39,‬ا‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫ا ‪ E#‬د ا ‪ #‬ا‪:‬‬
‫ا‪ L‬ة‬
‫‪ Q,‬ا ‪ p a Y9‬ا ‪) *! R‬ي أن ‪ 3‬ك ا ش ه‪',‬ا ون د‪ %‬ع‪ ..‬و ‪ Q,‬آ ن ا ‪ p a Y9‬آ ]) ‪ ? G% ، ,‬و (‬
‫أوار! • آ ‪ 9 5 1‬و‪k ! .. 3! 3 D8‬ل ا ‪ * % p a Y 9‬ا ‪ N Q p 2‬ط ‪˜h N * 9‬‬
‫ا ‪)G‬ي ا ‪ H2‬إ از و أ‬
‫آ )ر!* ا ‪ * 3‬و" ‪ . % b‬ا ‪) , )] ,‬ن وا و‪ (! 3 D8‬و‪ ..$ a) .a‬و ‪ 5 H3‬ا و‪* % (! 3 D8‬‬
‫ا‪ a ] .‬ت‬
‫ا‬
‫ا ‪) 8 Q = *! R‬ز ‪ Q‬آ‪ L3! 4 5‬ره ‪ *%‬ه'‪ I‬ا آ ‪ ..‬ور ‪ 9 O‬وا? ‪ .‬أن ه '‪ I‬ا آ آ ! ( ‪Q‬‬
‫‪) 6)9 Q‬ل إ * ا ‪ 1 D‬ة ‪ G * 9‬رات إ!‪ 39,‬ا ا‪ L3"O‬د وا ‪ .. 4 D‬وآ ن ه ‪ .%‬ا ول‬
‫ا ا ‪Q‬ا‬
‫‪8‬‬
‫وا ‪)L‬ل ‪ *9‬إذن •!= ء ‪ L‬ف إ!‪ 39,‬ا‪ ،‬و‪ Q W8‬ا )ن ا )‪ h‬ا ‪ *3‬ا‪ 34‬ا!‪ .3‬إ!‪ 39,‬ا ‪ G9 .‬م ‪ Y 93‬ا وب‪..‬‬
‫ا ‪ 3‬ر • آ ‪ b‬أ!‪ 4 .‬روا " ‪ .. .8 112 ' H 8 * %‬إن ا ول وا = )ب ا ‪ * 3‬ا‪ 3 N‬آ( ‪ Y 98 * %‬ا وب‬
‫و‬
‫ض ي ‪Q‬‬
‫ٍ‬
‫‪ 3‬ا ‪ 5 6)3‬إ * أي ? ‪ُ 5‬‬
‫‪ *9‬أ !‪ P 3‬ذات ‪ z %‬ة ?‪ .. G G‬آ‬
‫وا ‪)R‬رات‪ *% 5L 8 ،‬ا ‪.‬‬
‫ا ‪ ; L‬ة ‪ Q‬ا ا ‪ Q‬و‪ P8‬ر‬
‫أو ا‪ L3"O‬د ‪ ..‬وآ ن ا ا ‪ K‬ا )? ه ) ‪ Y 98‬ا ‪P‬‬
‫ا = آ‪ 5‬ا ‪ 4 D‬أو ا‬
‫ا وب ا ' ‪ Q‬آ !)ا ‪) )3‬ن ‪ Y98 5 ) 8‬ا وب وا ‪) R‬رات‪ ،‬وأ‪ " 6‬ؤه و ‪F‬ؤه ا ' ‪ Q‬آ !)ا ‪ a 3‬ون ‪9 4‬‬
‫وا '^ ‪ z‬وا ‪.QHD‬‬
‫‪ 3 4‬ا! ‪1.250.000 ™ 9‬‬
‫و أن و‪ 56‬ذ ‪ Y‬ا ‪ z G‬ا ‪ ).‬ي إ * ا ش ا‪k 9,!B‬ي‪ 3? ،‬أ" ` ا ‪k2‬ا! ا‪k 9,!B‬‬
‫‪ Q . a‬ا ‪ L‬ر‪ %‬ا ‪).‬د ا ' ‪ Q‬آ ن ‪ .‬ا ‪ *% 5 H‬إ ‪ $ L‬إ * ا ش‪ ..‬و‪ QّG98‬آ‪ 73‬ا ‪ 3‬ر • ا ر‪ 4‬أ‪ Hh‬ا )م‬
‫أن ا ‪ H‬و@ ت ا ‪ a *3‬ت =‪W‬ن ه'ا ا ‪ G‬ض أ‪ a‬اه ‪ Q‬إ!‪ 39,‬ا )] ن ه )‪)a‬ن ه) ‪ (Q9‬و)و م ‪) 4 8‬ن(‪ ..‬أ‬
‫ا ‪ 1‬ف ا‪ *% ^y‬ا ‪ H‬و@ ت ‪ Q‬ا ا ‪ Q‬ا ‪ =8 F% ،Q @ G‬إ ‪ .‬ا ‪ 7 3,‬ا ر‪* = 4‬ء!!‪ ..‬و" ‪ ( G‬ه ) ‪.3‬‬
‫ا ‪ 3‬ر •‪.‬‬
‫‪)3,‬‬
‫ا ‪.. 3‬‬
‫‪ * 9 n%‬ا ‪D‬‬
‫و‪ b=,8‬ا )] ‪ _z‬ا ‪ 3‬ر ‪ 2‬ا ‪ Y98 5PD8 *3‬ا ‪ H‬و@ ت‪ ،‬أ!‪ a .‬ت دا^ ‪ 5‬آ ‪G9; D‬‬
‫)ن ‪ K * 9‬ا ‪k2‬ا! ا‪ N ، . a 1.250.000 G @ " k 9,!B‬ط أن ‪) !),‬ا ه‬
‫ووا‪ _ %‬ا ا )ن ا‬
‫‪:.‬‬
‫وا@ ) )د و‪ N‬وط ا‪ H8O‬ق‪ ..‬و" وا‪ _%‬ا ‪ 7! P‬ا‪k 9,!B‬ي ‪ *9‬ذ ‪ ..Y‬أ ا = وط ‪I'.%‬‬
‫‪ *G 8 -1‬أ‪ 4‬ء ا ' ‪) ّ " Q‬ا ا ‪ G‬ض ‪ ، 4‬و ُ )ن ‪ L p 4W3 " R‬ف إ!‪ 39,‬ا‪.‬‬
‫‪'9 D‬ه‪.7‬‬
‫‪ 4‬ا ‪9‬‬
‫و ‪ L‬ف إ!‪ 39,‬ا ا _ ‪3‬‬
‫‪K -2‬‬
‫= ة ‪ . a‬ت‪ 5 G ،‬آ ‪ a 5‬ذه * ‪ * % $ !),9‬أر‪.8 6‬‬
‫و ا ‪ L‬ف ?_ إ‪ 6‬ار " وض ‪G‬‬
‫‪*1 -3‬‬
‫‪ L‬ف‪.‬‬
‫‪ ` ،$‬د‪ ™ ` %‬ا ‪)H‬ا‪ % _ h Q z‬ض‬
‫‪ _ ])3 . K D -4‬ا ‪ G‬ض ا )‪ ،ّ* h‬و‪ Q W 8‬د‪ ` %‬ا "‪ D‬ط ا ‪D z‬‬
‫@ ا‪ N 7z‬ة ‪ *9‬ا = ‪.7‬‬
‫وه‪',‬ا ع ا ‪ Y9‬و م أوف أورا!• ا = ‪ 7‬ا‪k 9,!B‬ي ‪ 9‬ا ‪ Q‬ا ‪).‬د ‪ a 1.250.000 ™9‬إ‪ ..!!* 34‬وو‪56‬‬
‫ه ‪O0‬ء أ^ ا إ * ›ر ‪ L 5 P .‬ف إ!‪ 39,‬ا ‪ .8 1 4 ( 8‬ا‪ L3"O‬د ‪ ،‬و?‪)9 L‬ا ‪ _ ? * 9‬إ‪ 6‬ار ا ‪9‬‬
‫ذاك ‪ Q‬آ ن ‪ QD‬ا ‪)G‬ا! ‪ Y93 Q‬ا !!‬
‫‪..‬‬
‫ا ‪، !1‬و‬
‫و‪B‬دراك ذا * أ د ا ‪' 9‬ه‪ *H, ،7‬أن !'آ ‪: 1 D O R‬‬
‫)!‪* % $‬‬
‫*‬
‫راء ‪ L‬ف إ!‪ 39,‬ا إ‪ 6‬ار " ض ‪ 5 G ،$ a 1000 ™ 9‬آ ‪ a 100 5‬ذه ّ‬
‫‪13 4‬‬
‫أر‪ .8 6‬آ ! ‪•% ..‬ذا آ !( !‪ D‬ا ‪ z H‬ة ‪ %5 ™9 8‬ا‪) 134‬ا أن ‪)9L‬ا ‪ * % $ a 50 ™ 9 *9‬ا ‪ ، D‬وه 'ا‬
‫!‪ $‬ا ‪ G‬ض!!‪ ..‬وإذا ر‪ 7 s‬أ? ا ‪ 2 N‬ص أو ا ‪ D40‬ت أن‬
‫‪ ™9‬ا ‪ $ a C‬ا 'ي ر‪ 6‬و‪I‬‬
‫دل !‪" bL‬‬
‫‪ Q Q 3D‬ا ‪ L‬ف ‪ Q ;9‬ا ل‪ ،‬آ ن راء ا ‪ L‬ف ‪ P‬و!‪ G8 *9 $‬ره ن ‪ G Q‬ر أو ‪ .4‬أو ‪ ,93‬ت‪،‬‬
‫‪)H‬ق ‪ " R,‬ا ‪ G‬ض‪ ..‬وإذا ‪ D8 Q ^W8‬ا ‪)H‬ا‪ z‬ا ‪ 8 3‬أو ا ™ ا ‪ ، 96‬آ ن راء ا ‪ L‬ف ‪' 23‬ون‬
‫ا‪ aB‬اءات ا ‪F‬ز )@ ` ه ‪ * 9‬ا ‪ ,93‬ت ا ه)! ‪ ..‬و ' ‪) , 3 Y‬ن ‪ Q‬ا ‪) L‬ل ‪) H8 ™ * 9‬ق ‪R,‬‬
‫ا ™ ا ‪. @ 3G‬‬
‫وآ !( ا ا ‪ 3‬ي ا ‪ L‬ر‪ %‬ا و ‪ $P38 ،Q‬م ‪ Q , 8‬إ!‪ 39,‬ا ‪ D8 Q‬ا ‪ G‬وض ا ‪ )G‬أ ا‪ ..‬آ ! ( ^‪.3 1‬‬
‫‪ Q‬أ ‪ .‬أآ‪W% R‬آ‪ *% R‬ا )ن‪.‬‬
‫ا )ا"‬
‫‪ * 8‬إ * ^‪ … _9‬وف دو ‪08‬دي إ * ‪)8‬ر ‪ ` a u‬ا‬
‫و ( ا ‪)G‬ي ا ‪ H2‬دوره ‪ Q‬وراء ا ‪ 3D‬ر و? آ( ا * ا ‪ ، 4‬و ‪ .‬ت ا ‪ 9 _ 1‬وب ا ‪ " ( % * 3‬ب‬
‫ا ‪ ، 9D‬آ ! ل ـ ‪? *9‬‬
‫‪) G9‬ات ا ‪).‬‬
‫ا )را] ا‪ .." ! 4B‬و‪ *%‬م ‪ Q 1701‬دوق ر )رو " ‪ z‬ا‬
‫")ل ا )‪ )4‬ا ‪).‬د ـ ‪ Q ،$ a 6000 ™9 ) 4 8‬ا ا * ا ‪).‬دي ا ‪ ).‬ي ‪) ) )4‬ن ! ‪.‬‬
‫‪ G 2‬ار ا ‪ G‬ض ا ‪* ) G‬‬
‫م ‪ ،1789‬آ ‪ّ 8 b‬‬
‫ا ? اث ا ‪ " 3? (9 D9D8 * 3‬دت إ * ا ‪) R‬رة ا ‪D! H‬‬
‫و‪8‬‬
‫ا ‪ 3? ،*! 1‬و‪ 56‬إ * ‪) 9 885 ™9‬ن ‪ 1668 * Q $ a‬و‪ ..1815‬و‪ *%‬م ‪ ™9 ،1945‬ا ‪ G‬ض ‪;9‬‬
‫‪)H‬ق ‪ 9 22‬ر ‪.!!$ a‬‬
‫^‬
‫‪19‬‬

‫ا ‪)R‬رة ا ‪1789 D! H‬‬
‫إن آ‪" 9‬أ وم" ‪ . Edam‬د‪ *% .3 O‬ا ‪ 3‬ر • ا ‪).‬دي آ ‪ a‬ء ‪ *%‬ا )‪ )4‬ا ‪).‬د ‪ ،‬وه* ‪" * 8‬أ? "‪.‬‬
‫* )‪ 4) 5= l‬ور(‪ ،‬أ!‪ $,.‬ا ‪)P3‬ال ‪ *%‬أرا@* أورو ا = " ‪،‬‬
‫و ‪ 9 MG‬ا ‪ 3‬ر •‪ ،‬آ ‪ b‬أن ‪). ;z 6‬د‬
‫م ‪ € ? ،1750‬ا‪ L9 F K3 3%‬ا‪) a G1 * % %‬د‬
‫‪ " ّ G%‬ار‪ * 9 I‬ا‪ G3 4O‬ار !‪ % * % z .‬ا!‪) H,‬رت ‪! W‬‬
‫‪ D‬اس‪ ..‬و‪)%‬ق ب دآ ! ‪ $‬آ ن ‪ _ 9‬در أ? ر ‪k‬ا ‪ ..$ 3 .‬وه ‪ P‬ر أن ! 'آ أن ا ‪) R‬ر ‪ Q‬ا ‪) .‬د ‪* %‬‬
‫‪ k‬إ * ا م‪.‬‬
‫ا ق ا ? ‪ N‬را ‪ ، .‬ن ا ‪)9‬ن ا ?‬
‫أورو ا = " ا ‪ 3‬وا أ‬
‫أن !‪'3‬آ أن "ا ‪ 9‬ا ? " آ ن ر ‪k‬ا ‪)R9‬رة ا ‪ D! H‬و ‪) ] 5 ,‬رة ‪.398‬‬
‫و ‪ Q‬ا ‪ .‬ي درا‪ ? 4‬آ ا ‪)R‬رة ا‬
‫?‪ 3‬ا‪y‬ن‪.‬‬
‫‪ Q‬وأ‪ p 4‬ا آ‪)8 3‬ر‬
‫"‪ 79‬ا ‪ ),‬ا و‪ Q 5 ) 3 4‬ا ‪ L‬ر‪ %‬ا‬
‫وا آ‪ Q R‬ذ ‪ Y‬د‪ ، O‬ه) أن ‪Q 3‬‬
‫ا ‪ s 1‬ا و * م ‪ ،1917‬آ ن ‪ $ L8‬ا ا و ‪ 9‬أ? ‪ " 1 $ % h * %‬و ‪ ،5 P‬و‪ ) 9 8‬ذ ‪ Y‬آ‪$ P! $ 9‬‬
‫‪).‬ذا‪.‬‬
‫رو ‪ /‬وإ& ا‪ M‬ر‪ 0‬ا ! ل ا ‪ A‬د‪: 0‬‬
‫آنا ‪$‬‬
‫ور‪ *%)8 ..‬ا ب م ‪1754‬‬
‫م ‪ ،1743‬ا‪5= l $ 4‬‬
‫آ ن ‪ 4) 5= y‬ور ا ‪) Q Q‬ا‬
‫‪ ..I‬وآ ن وا ‪ " I‬در ‪ *9 $‬آ‪) W _9 3 5‬ر ‪ .‬ا ‪ s L‬وا ‪.‬‬
‫‪ *%‬ا د = ة ‪Q‬‬
‫ه‪'? Q Q‬ا" و )ه ‪0 N * %‬ون‬
‫أ ا‪ $8 ? Q O‬آ‪ L * % 7 8 ,‬ف أو ‪ .. .‬و ‪ 3% x 8‬ة ‪3? 9 )h‬‬
‫‪ € 9‬أن د إ *‬
‫? ا ‪ 6W‬ب ا ‪ L‬ف إ أن ‪• ،I)C% ,‬د^ ‪ *% zka , N $‬ا ‪ L‬ف‪] ..‬‬
‫ا ‪ L‬ر‪، %‬‬
‫ا ‪ D40‬ا ‪ .Hّ9^ * 3‬أ )‪ ..I‬وآ ن ا رع ا ? ‪k O‬ال ‪ . W G9‬و‪) % 2%‬ق ا ب‪..‬‬
‫‪ %‬ا!‪)H,‬رت ‪ 9D3‬و‬
‫و ور أن ‪ ' 23‬ا‪ a 4‬ا ‪ ..$ 39z‬و * ا رع ا ?‬
‫‪' .‬ا ا رع‪ " ،‬ر ‪5 = l‬‬
‫و ‪ O $ 3%‬ا ‪D‬‬
‫!* روت ‪ ..Roth Schild 9 N‬وه‪',‬ا ا! ‪ (GR‬إ * ا )‪)a‬د ‪ 9z‬رو‪. 9 =8‬‬
‫ور( م ‪ ،1812‬وآ ن ‪ Q D ^ $‬ا و‪O‬د در ‪ 8 .‬ر د" ‪) L G‬ا ‪' .a Q‬ة ا ل‬
‫‪5 = l) *%) 8‬‬
‫وا 'ه‪ ..7‬وآ ن أ" ر ه‪O0‬ء ا ء ! ] ن‪ ،‬ا 'ي أ…‪ G .‬رة ^ ر" ‪0N *%‬ون ا ل‪ 3? ..‬إ!‪ $‬أو‪ %‬إ * إ!‪ 39,‬ا وه )‬
‫‪ $ *%‬ا )ا? وا = ‪ . ،Q‬ف ا ‪ 1 D‬ة ‪ G *9‬رات إ!‪ 39,‬ا ا‪ L3"O‬د ‪ ..‬و" ‪ ] ! *G98‬ن رو‪ 9 =8‬ي ‪™9 I H4‬‬
‫‪ .9 ) 3‬إ * ‪F^ $ a 60.000‬ل ‪) 4‬ات ]‪F‬ث ‪.uG%‬‬
‫‪ 134 % ،$ a 20.000‬ع إ] ت ‪ G‬ر‪ $8‬ا‬
‫‪ % * % $ 8 "F‬ا!‪) H,‬رت ا] *‬
‫‪ ..I‬و" د‬
‫رو‪k O 9 =8‬ال ‪ *%‬ا ‪ R R‬وا ‪Q Q ]FR‬‬
‫و‪ *%‬م ‪ 1773‬آ ن‬
‫= ر‪ Q Fa‬آ ر ا ‪ s‬ء‪ ] ` P3 . "B ،‬وا‪ .8‬و‪ ) P p 4W8‬وا? ة‪), ،‬ن • ‪ .! ,‬أن ) )ا ا آ‬
‫‪.‬‬
‫ا ‪)R‬ر ا‬
‫وآ=‪ . b‬رو‪ 9 =8‬آ ‪ n 8 8 b‬ا ‪) R‬رة ا‪ ، k 9,!B‬و ّ‪ . Q‬ا ^‪ 1‬ء ا ‪ * 3‬ار‪ ..( ,8‬وآ ! ( ا ‪) R‬رة ‪ a C 1‬ا‬
‫وا ‪)DG‬ة ا ‪.Q 3 % ,‬‬
‫وأ^'ت و"‪ ..F )h 3‬و ‪ HL8 38‬ا ‪D Q a‬‬
‫‪0 4‬دي إ * ^‪ … _ 9‬وف ا"‪ L3‬د‬
‫و ‪ 3‬ا ‪ u12‬ا ‪ 2‬ص ‪ *9 ، D! H‬ا ورة ‪ R‬وا‪ .8‬ا ‪ 2‬ا ‪ 3‬ة‪،‬‬
‫‪Q‬ا ‪، P‬‬
‫‪ =G 8 € ،_9G‬ا ‪)L 1‬رة ‪ a Q 9 N‬ه ا = ‪ 7‬ا ‪ . % 3% ،*D! H‬إ * ? "‬
‫=‬
‫‪ Q‬وأر ب ا ‪ ،5‬و س‬
‫‪0D 7L 3%‬و ا‪ .!O‬ر ا‪ L3"O‬دي ‪ _8 *9‬ا ‪ Y9‬وا ‪F‬ط وا ‪F‬ء وا ‪ D ,‬وا ‪L‬‬
‫ا ‪ G‬وا ; ء‪ ،‬و ‪) 1‬ا ‪ G3!O‬م ‪ Q‬ا ‪ G 1‬ت‬
‫@)ن وا ة ا ‪)aW‬رون ‪)H6 Q‬ف ا = ‪) = ،7‬ا =‬
‫ا‬
‫ا آ ‪ ،‬ا ‪ .ّ = *3‬ون ‪ Kz H .‬ا ‪ ، D P‬آ ‪)GL9‬ن ‪ .‬آ‪ 5‬أ!)اع ا‪ .8O‬ت ا ‪ G G‬وا ‪. 9h‬‬
‫ا ‪0‬ا ة ا ‪ * 3‬ر‪ . 4‬ه ‪O0‬ء ‪ 1 D9 ' C!l‬ة ‪ * 9‬ا ‪ R‬وات‬
‫‪ 12 L29 2 D! * 9‬ا ‪ 5‬ه '‪h Q 8 I‬‬
‫و‪%‬‬
‫ن ا ‪F,‬م ا ‪ * 3‬ه) و‪)8‬آ)‪O‬ت ?‪ ,‬ء ‪) .6‬ن(‪:‬‬
‫)‪ w?O‬أ ّ‬
‫وا ا ‪ *% 9‬ا‬
‫وا )ارد ا ‪1‬‬
‫‪ .1‬أ رو‪ 9 =8‬آ‪ = $ F‬ح أ د ا ‪ :Fz " 12‬أن أآ‪ R‬ا س ‪ 5 8‬إ * ا = أآ‪ .9 Q R‬إ * ا ‪• % ، 2‬ن‬
‫ا )‪ 9 4‬ا ‪)L 9 *9R‬ل ‪ *9‬أ‪ 7 h‬ا ‪ *% •z 3‬ا ‪ ,‬ه * ا‪ 3 4‬ل ا ‪ b‬وا‪B‬ره ب‪ ،‬و ‪ p‬ا‪ 3 4‬ل ا "= ت‬
‫ا ‪ 9‬ا ‪ .‬د‪)! G % .. z‬ن ‪ 7 D‬رأ ‪ p $‬إ‪ O‬ا ‪) G‬ة ا ‪ .. G‬و‪ 5 6)8‬إ * ا‪ 3 3 4O‬ج ا ‪ * G1‬ا 'ي ‪) G‬ل إن‬
‫‪W * G8‬ن ا _ ه) ا ‪)G‬ة"‪.‬‬
‫"")ا! ‪ Q‬ا ‪1‬‬
‫ا ‪ (D 4 D‬إ‪ ,% O‬ة ‪ P‬دة و ‪) ,8 Q‬ن ?‪ G G‬وا" ‪ ..‬و ‪ Q •3 3 D‬ذ ‪ Y‬أن آ ‪5‬‬
‫‪ ] .2‬أآ رو‪ 9 =8‬أن ا‬
‫‪ 3‬ر ا ‪ Q *4 D‬ا ‪ P‬ه ‪3? ،‬‬
‫‪ $ 3G‬ا )‪)6‬ل إ * ا ‪ 19D‬ن ا ‪ ،ّ*4 D‬ه) أن = ‪ M2N‬أو ه ‪C‬‬
‫‪ Y98 Q‬ا ‪ ,H‬ة‪..‬‬
‫إذا ‪ ( l‬ه'‪ I‬ا ‪ P‬ه ‪ Y93‬ا ‪ ,H‬ة ا ‪ P‬دة‪ (9 " ،‬أن ‪ 38‬زل ‪ x Q‬ا ‪ 3‬زا‪ .8‬و?‪ .")G‬د‪%‬‬
‫و ‪ ` 13D‬ا ‪ ›3‬ون ‪l‬ن ‪) )3D‬ا ‪ *9‬ه'‪ I‬ا‪ 3 O‬زات وا ‪)G‬ق‪.‬‬
‫‪20‬‬

‫ذ ‪ Y‬أن ‪ 194‬ا 'ه‪ Q ( , 8 " 7‬ا!‪k3‬اع ‪ G‬ا ‪ Q ,‬ا ‪ ,‬م ا ? ار‪ ..‬وذآ ‪W $ 3D‬ن‬
‫‪ .3‬وأآ رو‪9 =8‬‬
‫‪ ،‬أ@ * ا س ‪)% O‬ن آ ‪b‬‬
‫ا‪ Q x 34‬ا ‪Q‬‬
‫ا ‪ Q‬آ ن ه) ا ‪ *9 1 D‬ا ‪ ` 3P‬ذات )م‪] ..‬‬
‫‪ ]B‬رة‬
‫‪ 3‬ال‪ ..‬ود‪ $ %‬ذ ‪ Y‬إ * ا‪ 3 3 4O‬ج أن • ‪ ,‬ن ا ‪ Q › 3‬أن ‪)9 3 D‬ا ‪ ,%‬ة ا‬
‫‪)9 3D‬ن ه'‪ I‬ا‬
‫‪ P D‬ح ‪ * 9 112‬ا‪F hB‬ق أن ‪3‬‬
‫ا ‪k‬ا ت ا ‪ G 1‬دا^‪ 5‬ا ‪ ` 3P‬ا )ا? ‪ ..‬وأ@ ف أ!‪), Q $‬ن ‪.‬‬
‫ا ‪ ),‬ا ‪ Q z G‬ا ا^‪ 5‬أو ‪ Q‬ا ‪ 2‬رج‪ ،‬ن ا ‪ L3‬آ ‪ Q z‬آ ن ‪)4‬ف ‪ 3‬ج إ * "رأس ا ل" وه )‬
‫‪8‬‬
‫! ‪.Q‬‬
‫‪W $9 ,‬‬
‫ذ ‪ Y‬أن ا )‪)6‬ل إ * ا ‪ .‬ف ر ا‪ 34‬ل أ و‪ 9 4‬آ ! (‪ ،‬ن ا آ ا 'ي ‪7 a) ,‬‬
‫‪ .4‬وأ ‪ Q9‬رو‪9 =8‬‬
‫_ وا = ا‪ `z‬و‪' , 5 G O‬ب ‪ * 9‬ا ‪ P‬ه ‪،‬‬
‫ا ‪)G‬ا ا ‪ *4 D p G92‬ا ه ‪ *%‬ا ورات !‪k39 $‬م‬
‫وه‪',‬ا ‪),‬ن و@ ‪ H @ $‬و @ دا‪k .9 z‬ات‪ ] .‬أ@ ف " ‪ * 9 7 P " :Fz‬ا ' ‪) s Q‬ن ‪ * %‬ا ‪ ,‬أن‬
‫ه * إ‪) O‬ب آ ي ‪* %‬‬
‫ا ‪ ,‬ى آ ‪ L‬ق وا‪G3 4O‬‬
‫‪)CP9‬ا إ * ا ‪ pz 4‬وا ‪ 2‬اع وا ‪ _ H93‬ن ا‪3aO‬‬
‫ا ‪." 4 D‬‬
‫‪ L3^W4 ................‬ه'ا ا ‪kP‬ء‪ " Y , € ? ،‬اءة ‪ L32‬ا و‪)8‬آ)‪O‬ت ‪ *%‬ا ‪ G‬ل ا ‪ 2‬ص ‪. .‬‬
‫***‬
‫أ! ‪ *9‬ا"‪ 3‬ع ‪W‬ن ا )] ‪ _z‬ا ‪ *3‬و" ( م ‪) 1901‬زة ا و‪)D %‬ر ! ‪)9‬س ا و‪ ،*4‬وا ‪ =! *3‬ه ‪ * %‬آ‪ 3‬ب ‪( 8‬‬
‫‪ Q‬ا ‪0‬ا ة ا ‪ .. 96‬و و ‪ G Q‬ر!‬
‫)ان "ا ‪ 12‬ا ‪).‬دي" م ‪ *% 1905‬رو‪ Q,8 ، 4‬إ‪4) 2D! O‬‬
‫ا ‪)L‬ص أن ا ‪ DG‬ا ول ‪ _ 1‬أوردت‪ ..‬و ‪ Q,‬ه ك ‪ x‬ا ‪ )9‬ت ا‪ % @B‬ا ‪ b=,8 *3‬آ ‪ b‬أن ا ‪Q › 3‬‬
‫ا‪)9 34‬ا ا ارو وا رآ‪ ، D‬و?‪ 3‬ا دئ ا ‪ ..$ =3 ! H D9% . 9 ( " *3‬وا ه ‪ Q‬ذ ‪ Y‬آ‪ $ 9‬أن ‪ Y 98‬ا )] ‪_z‬‬
‫ا ‪ H=3,‬م ‪ b=,8 ،1901‬آ ‪ b‬أن ا ‪ 5 3D34 !) .L‬آ‪FD‬ح ‪ * % a‬ا ‪0‬ا ة‪ ..‬وه ‪ P‬ر أن ! 'آ أن‬
‫‪ )8‬إ‪ O‬م ‪.1897‬‬
‫ا ‪!) .L‬‬
‫و" ‪ a 8‬آ‪ 3‬ب "ا ‪ 12‬ا ‪).‬دي" إ * ا‪ k 9,!B‬ا ‪)3,% D‬ر ر‪ 4‬ن‪ ،‬و‪ N $ 3 h‬آ ‪ ) 1‬ت ‪ * % k!) 3‬ن‬
‫•!‪ 39,‬ا ‪) ( 8‬ان " و‪)8‬آ)‪O‬ت ?‪ ,‬ء ‪) .6‬ن" م ‪.1921‬‬
‫***‬
‫و" ور ‪ *%‬ا 'ه‪ Q‬ا ‪0D‬ال ا ‪ :* 3‬ه) ا ه ن ‪ 6 *9‬ا! ‪ G‬د ‪ Y98‬ا‪ 3aO‬ت ا ‪ D‬؟‪ ..‬وإذا ‪W8‬آ ! ‪ Q‬ا! ‪ G‬د‬
‫ه'‪ I‬ا‪ 3aO‬ت‪ ( R! b ,% ،‬أن ‪ 5R‬ه'‪ I‬ا )ا@ ` ‪ . F^ (R‬؟‬
‫ا‪ . B‬ه* ا ‪ ( )8 *3‬آ=‪ Y98 b‬ا ‪ 12‬ا = ‪. ! 1‬‬
‫وا ‪)P‬اب ‪ *9‬ذ ‪ .3 *% Y‬ا ‪ .. h D‬إن ا‬
‫م ‪ 1785‬آ ن أ? ا ‪ 4 H‬ن ; ّ‪ k‬ا ‪) P D‬اد‪ % Q I‬ا!‪) H,‬رت و ر ‪ )9 F ? ،p‬ت ‪) ? 9 LH‬ل ا آ‬
‫ً‪ ،‬و‪ 9 8‬ت ^ ‪)? 6‬ل ا ‪)R‬رة ا ‪ .. D! H‬آ !( ‪ Y98‬ا ‪ 9 3‬ت ‪ 6‬درة ‪ Q‬ا )را! ‪ Q‬ا ‪).‬د ‪*%‬‬
‫ا ‪)R‬ر ا‬
‫أ ! ‪ ،‬و )‪ .a‬إ * ا ‪ D‬ا ‪ *!) 4 n‬ا = ق ا آ ‪ .. D! % * %‬وآ ! ( ‪ 5 %‬ا = ق ا آ ا ‪* % !) 4‬‬
‫‪ ( ) 8 " D! %‬إ * ‪ , N‬ت ‪)R9 8 4‬رة وأ ل ا ‪ *9 ،b‬ا وق دور ن ا ‪ D‬ا ‪. D! % *!)4 n‬‬
‫‪ G1‬را‪) D 8‬ن " ( ‪ ..$ 9‬وو" ( ا )] ‪ _z‬ا ‪) .9 *3‬زة ر‪ a‬ل‬
‫أ‪ 7 6‬ذ ‪ Y‬ا ‪ H‬رس ‪$G h *% G L‬‬
‫ا = ‪ ، h‬ا ' ‪) 94 Q‬ه وره إ * ا ‪ 19 D‬ت ا ‪ % * % 9‬ر ‪ ..‬وه‪' ,‬ا ! ي ‪ ? * %‬ل درا‪) 13 3 4‬ر ا ? اث‪،‬‬
‫ا‪O‬ر‪ 8‬ط ا ‪ Q z G‬دار رو‪ 9 =8‬وا ‪).‬د ا )را! ‪ % *% Q‬ا!‪) H,‬رت‪ ،‬وا )را! ‪ Q‬ا ‪ Q 99 D3‬دا^ ‪ 5‬ا ‪ !) 4‬ا ‪D! H‬‬
‫‪ 5%‬ا = ق ا آ ‪.‬‬
‫ا ة‪ ،‬وا ' ‪ Q‬أ‪)D4‬ا ‪ .9%‬ا ‪ 6 2‬ا و‪%‬‬
‫‪ P Q‬ا ‪ O‬رة‪:‬‬
‫آ ‪ k‬ا )‪.‬‬
‫أ ا ‪F‬ء ا )را! )ن ‪ ,3?O‬ك‬
‫‪ 9‬وق ا 'ي‬
‫آ ن ا ) ‪ * 3‬إ * ‪ G h‬ا ‪F‬ء‪ ،‬و ‪)H `3 3‬ذ آ ‪ *%‬أو‪ 4‬ط ا ‪F‬ط ا ‪ ..*,9‬آ آ ن ‪? G 6‬‬
‫ا^‪), 3‬ن ا )ا‪ .a‬ا ‪ n‬ه ة ‪)R9‬رة ا ‪ .. D! H‬وا ه ‪ Q‬ذ ‪ Y‬آ‪ ،$9‬آ ن ا آ ‪ k‬ا ) ‪ P‬دا ‪ Q‬ا ^‪F‬ق‪ ،‬وآ !(‬
‫أدي إ * و") ‪ *% $‬ا )ن ا ه‪. n‬‬
‫? ‪)H C 9 $8‬ا?•‪،‬‬
‫ا )‪ ،‬ا ‪ 7 12‬ا ‪ * D! H‬ا = ‪ .. .‬و‪ 3 4 ( 8‬ر‬
‫آ ن ‪ Q‬ا ‪ 5.D‬إذن ‪ *9‬آ ر ا ا ‪)9 L3 .zF 5 a ،Q‬ن‬
‫‪ G!B‬ذ‪Q I‬‬
‫ا ‪ L‬ا" وا‪ P B‬ب )اه ‪ 7‬ا ‪ ، 12‬آ ن ه ‪O0‬ء ا ‪F‬ء @ )ن ‪ * 9‬ا ) ‪ D‬ا‪ .8‬ا‬
‫ا!; ‪ * % $ 4‬ه )ة ا ذ ‪ 9‬وا‪ ? B‬إ * أ^‪x H‬‬
‫‪ $ L‬ا د ‪ ..‬و ‪ Q,‬آ !)ا ‪) )G‬ن ‪ * % $‬ا )ا" `‪ ،‬ه ) ‪8‬‬
‫™ ‪ ( 8 $ 39 a ، 9z h‬ر? ‪ .3‬و‪) h‬ع إراد‪ .. .8‬و‪* %‬‬
‫‪.‬‬
‫إ * أن أ‪K 6‬‬
‫در‪ .. .8 a‬وه‪',‬ا ا!‪ $ *.3‬ا‬
‫)ه‪ ،Q‬ا 'ي و@ ‪ ( 8 $‬ر ‪ ،$ 3‬و‪* ) 8‬‬
‫)‪4‬‬
‫ا‪ 3a‬ع ‪ _ ])3 G‬د )! ‪ b 8 8 $‬ا ) ‪).‬دي ا ‪,‬‬
‫أة ?‪ D‬ء ا‪ .3N‬ت ‪ . P‬و‪ 4‬ه ‪ ،‬آ ا‪ .3N‬ت ‪ P3‬ده ‪ Q‬أي وازع أ^‪.*"F‬‬
‫‪ *% $H 8‬ا )"( ا ‪،74‬‬
‫‪21‬‬

‫آ !( ه'‪ I‬ا ‪).‬د ا ‪ D‬ء ‪k3‬و‪ Q a‬ر‪ * 5a‬ه ز‪ ..‬و ‪ Q,‬ه'ا ‪k‬د ا ) إ‪ O‬و ‪ .‬ور‪ .. . % $ s‬و‬
‫‪ ` * G8‬زو‪ ..! .a‬وه‪',‬ا أ‪ K 6‬ا ) ‪F‬‬
‫‪ 3% x 8‬ة ‪ 3? 9 )h‬أ‪ ` * G8 ( 6‬ا ) ‪ Q‬ا )"( أآ‪R‬‬
‫)ن ا ه‪ n‬و ‪ D !)3H‬ا ‪ D‬ة ه ز ‪ .a Q‬أ^ ي‪.‬‬
‫?)ل و‪)" O‬ة‪h) ،‬‬
‫‪)G‬ا ‪ $ 9‬ا ‪ 2‬ق دئ ا ‪.‬‬
‫وه‪',‬ا أ ‪ `93‬ا ‪ 1‬و ا ‪ L‬رة!‪ ..‬و ‪ Q,‬ا ‪F‬ء‪ ،‬آ ‪ 5 H‬ا ‪ L‬دون ا ‪ .‬ة‪،‬‬
‫‪( 8‬‬
‫وا ‪1‬‬
‫ن ‪ * 9 n% 9‬ا ‪D‬‬
‫آ !( ا ‪)12‬ة ا ‪ 3‬إد^ ‪ $‬إ * ا )را! ‪ ..‬وآ ن ‪ $ 9‬أن ‪ DG‬أ‪ w 9s‬ا‬
‫ة ‪ .G h‬إ * ا = )ع ‪) L‬رة‬
‫‪ ،‬أ^ 'ت‬
‫‪ ..53G‬وا ‪)12‬ة ا ‪ (98 *3‬ذ ‪ Y‬ه* ز‪) $a‬ا" ‪b‬‬
‫‪ 9z h‬ا ‪.3‬‬
‫"ا ‪H‬‬
‫=‪% M2‬‬
‫‪ ..‬و" ‪ * 4‬ه'ا ا ‪)94‬ب ا 'ي ‪0‬دي إ * ‪ 1 8‬ا ‪)L‬رة ا ) وا‪3aO‬‬
‫‪s‬‬
‫ا ) ز ‪F‬ؤ‪ I‬وأ" ا! ‪Q $‬‬
‫أو ا ‪ • 193‬أو ا ‪ .." .=3‬وآ !( ا ‪ P 3‬ا ‪ N‬ة ‪ I'.‬ا ‪ Kz H‬و? ‪ 9‬ا ‪ ، .=3‬أن ‪, 8‬‬
‫ا ‪ ، G‬ا ‪ ( ) 8 * 3‬إ * ر‪ * % s‬ا‪ G3!O‬م‪ ،‬و‪ PH8‬ت ‪$ " 3‬‬
‫‪ ..‬وأدت إ * ا ‪F3‬ء ا ) =‬
‫‪ $3G h‬ا‪3aO‬‬
‫ا ‪)R‬ر ‪.‬‬
‫دئ ا ‪G‬‬
‫ا ) ا ‪ *9 5‬إ‪ s‬اء ا وق دور ن‪ ،‬وإ" ‪W $‬ن ‪)G‬م ور ا ‪)R9 z G‬رة ا ‪ .. D! H‬وآ ن ا‪ H8O‬ق‬
‫‪ G‬آ !( ‪.‬‬
‫ا ‪ Y9‬آ آ د ‪ G‬ا‪ ..* h‬و" ? ص ‪) 112‬ا‬
‫* " ‪ *9 8‬أن ‪ 7ّL‬ا وق دور ن !‪ *9 $DH‬ا ش‬
‫ّ‬
‫ا‬
‫ي ‪ Q‬ا ) وا وق دور ن أ!‪) .‬ون إ ام ا ‪ Y 9‬وا ‪,9‬‬
‫‪ * 9‬أن ‪) P3‬ا إ ‪F‬م أ ّ‬
‫‪0‬ا ة ا ‪) R‬رة ا ‪D! H‬‬
‫وا )ف ‪ Q‬ا ‪F‬ء‪ ..‬وأ" )ه ‪W‬ن ه ف ا ‪)R‬رة ‪ p‬إ‪ .18 O‬ا ‪ 4 D‬وا ‪ Q Q‬ا ‪ 2‬ا‪ %‬ت وا ‪ ;1‬ن‪.‬‬
‫و ‪ .‬إ * ‪l‬دم وا ‪k‬ه و ( ‪ _ D 8 .‬ا ‪)G1‬س وا = ‪ z‬ا )را! ‪ 5 % *% . 34O‬ا = ق ا آ ا ‪.. !) 4‬‬
‫آ ن وا ‪k‬ه و ( • ‪ % *%‬ا!‪)H,‬رت‪ ..‬و ‪ " G‬م ا ) ‪ b 3‬ا وق دور ن و‪ 8 $G 6‬ان إ * وا ‪k‬ه و (‪،‬‬
‫ا 'ي ‪ * )8‬ور‪ 4W .H 8 . I‬ار ‪ 5 %‬ا = ق ا آ ا ‪ .. !) 4‬و‪ N‬ع ا وق دور ن •د^ ل ‪) Gh‬س‬
‫ا ‪ !)4‬ا ‪ P‬ة ـ ‪ !)4‬ا = ق ا آ ـ إ * ا ‪ !) 4‬ا ‪ D! H‬ا ة‪ ..‬و ‪W‬ت ا م ‪ 3? 1789‬آ ن ه ك‬
‫)‪ ..‬وه‪' ,‬ا ‪( , 8‬‬
‫‪ !)4‬ا = ق ا آ ‪ .8 =8 8 ،‬أآ‪b l C Q R‬‬
‫أآ‪ Q R‬أ ‪8 D! % *% 5H *H‬‬
‫‪)D‬ه‪ Q ،Q‬ا ‪ H‬ذ إ * "‪ 79‬ا ‪ !)4‬ا ورو ا ة‪l *9 ،‬دم وا ‪k‬ه و (‪.‬‬
‫ا )را! ا ‪).‬د •‪ N‬اف )‪4‬‬
‫ذ ‪ P 5 ,=3 ،Y‬ن ])ر ‪ 4‬دا^‪ 5‬ا ‪ 5%‬ا ‪ .. !) 4‬وه‪' ,‬ا ‪ ( D4W8‬ا ‪ G‬ة ا ‪9 L‬‬
‫و" م ا )را! )ن ا ‪).‬د‬
‫‪.5% 9‬‬
‫‪ 9‬آ ا ‪)R‬ر ‪ *% ، D! % *%‬ا ‪F ,=3‬ت ا ‪ D‬ا ‪3‬‬
‫أن !‪ KP‬ا ) ‪ ،$3 .‬أ^' ‪Ok!F $G 6 `%‬ق ‪ *%‬ا ذ ‪ 9‬وا ‪)PH‬ر‪ 3? ،‬ه)ي إ * !‪ pH‬ا رك ا 'ي آ ن ه )‬
‫)ن‬
‫‪ ..‬و ‪ x 8‬أر ` ‪ ! 3? ،Q 4‬ء آ ه ‪ 5‬ا وق دور ن‬
‫" و‪ 56‬إ ‪ ،5 " Q $‬و" د‪ I‬إ * ا ‪ k‬ا‪3aO‬‬
‫‪ H‬ا ‪ Q‬ا‪ 3"O‬ع ‪)P9‬ء إ * ‪ 1^ G h‬ة‪ ،‬ه * ا‪ 3 NO‬اك ‪ 9 * %‬ت ا ‪ 7 .3‬وا ‪ P3‬رة‬
‫ا ه‪€ ، n‬‬
‫‪،‬‬
‫?‪ 3D 3‬د ‪ D^ x‬ر‪ ..$8‬إ‪ O‬إن ; ا‪ $8‬آ !( دا‪) 8 z‬ء ‪ 5=H‬و ‪ K 3H‬أ ه ‪s G 1‬‬
‫ا‬
‫زاد )"‪)4 $H‬ءا و? ‪ z D^ $9‬أ‪ %‬ح‪.‬‬
‫و‪ * %‬م ‪ ( ;9 1780‬د )! ‪ .. D! % I 800.000 ™ 9 $‬و? ‪ G8 ' C‬م ا ا )ن ] ! ‪ ،‬و‪) N‬ا ‪) G‬ن ‪$‬‬
‫)! ا ‪ .. G‬و? ‪),‬ا د‪ ،$ )? .Dz 4‬وا‪) 234‬ا ‪ .‬ر‪ *% .8‬ا ورة‪،‬‬
‫‪ ،‬و و!‪$‬‬
‫ا ‪ Kz L‬ا ‪ $ W G9 3‬ا‬
‫‪.%‬‬
‫‪ .‬ا ‪ Q‬ره ‪ ` a Q‬أ ‪F‬آ ‪ $‬وأرا@ ‪ $‬و"‪) L‬ر‪،I‬‬
‫‪P‬‬
‫?‪ 3‬و‪ (96‬أو@ ‪ $‬إ * در‪ Q a‬ا ‪)D‬ء‪،‬‬
‫ا ‪ LG‬ا ‪ *,9‬ا ‪ ،$ ML2‬آ ن ‪) 9‬ن ا ‪ ] ..$3 ' *3‬و"ّ` ا وق دور ن ‪ G‬ا •ذن ا‪ $ z‬ا ‪).‬د‪• ،‬دارة آ ‪5‬‬
‫‪ Q $L2‬أرض و ‪ ,93‬ت‪) 0 3? ،‬ا ‪ D *H, ;9 $‬اد د )!‪ ،$‬و ‪ I)1‬د^‪ Q $ ,ّ 3 ] 4 F‬ا •‪.‬‬
‫وه) )"` ا ‪` G‬‬
‫‪ ..‬وآ ن أ‪ 79s‬ا ‪Qn‬‬
‫ا‬
‫* ‪G M32 %‬‬
‫‪ 5a‬ا‬
‫‪ Q,‬ا وق دور ن )‬
‫ا ‪ L‬ر‪ %‬ا ‪).‬د‪ ،‬أن ا‪ H8O‬ق ‪ . 8 G% .. 94 GH6‬ا ا )ن •دارة ‪ $8 ,93‬و‪ IkP 5 ) 8‬ا * إ * !‪ P‬ح‪ ..‬وه ‪5‬‬
‫أآ‪ Q R‬ذ ‪Y‬؟‪ O ..‬ر ‪ *% 7‬أن ا وق ‪ Y= Q,‬أ ا ‪ *%‬أ!‪ $ ")3 $‬ذ ‪ Y‬ا ‪ ، G‬ع !‪ Da $ DH‬ا ورو?‬
‫آن‬
‫إ * ا = ‪ 1‬ن‪ ..‬و ‪ 5 % $ ,‬ذ ‪ Y‬وأ‪ Q K 6‬أ ي ا ‪F‬ء ‪.$3ّ 9ّ,‬‬
‫* "ا ‪$‬‬
‫و ( ا ‪)G‬ي ا ‪). H2‬د ‪ Q‬أ‪ 5 6‬إ‪ N‘ ،ّ*! 4‬اف ‪ * 9‬أ ‪F‬ك ا وق دور ن و ‪ I L" * 9‬ا ‪ّ ,9‬‬
‫و‪" $ 3, %‬ا ‪ "F‬ت‬
‫رو ل"‪ ..‬وآ ن ا‪ 4‬ه 'ا ا = ف ا ‪) .‬دي ‪) N‬در )س دي ‪ O‬آ‪) 9‬س‪ ..‬وآ ن ‪) N‬در )س‬
‫ا ‪ 12‬ة"‪ ،‬و‪ Q I s‬ا ‪ 73,‬ا ‪ D P‬ا ‪ .. @ H‬وآ ن ا‪ $GD% Q 9 `%‬ا ‪ 3‬دي‪ $!W ،‬إ! رس ‪ 4 4‬ا ‪Q 7‬‬
‫آ‪)a 5‬ا! ‪ ; $! $‬م ‪!! 4 D‬‬
‫?‪ 3‬ذ ‪ Y‬ا )"(‪ K L ..‬ا آ‪k‬‬
‫و" ?)ل "‪ L‬ا وق ا 'ي ‪ $ .‬إ ‪ ،$‬إ * أ@‪ 2‬وأ‪ .N‬دار ‪ .% Y3.39‬ا‬
‫‪ .. D! % *%‬وآ ن آ‪ 5‬ه 'ا‬
‫وا ^‪F‬ق ا‬
‫ا 'ي ‪ L8‬و‪ 5 6 H8 ،$ % 'H 8‬ا ‪ 9‬ا ‪ .‬د‪ %‬إ * ‪ 1 8‬ا ‪ G3‬ات ا‬
‫‪ *9 3‬أ‪ 4‬س ا أ ا ^ *‪" :‬أ‪ 5 %‬ا ‪)R‬ر ‪ N Q‬ب ‪ P‬د ‪ Q‬ا ^‪F‬ق"!‬
‫ا‪ $ 4‬آ ‪ 34) 9s‬و ‪)P‬ز ‪) D b‬‬
‫و ‪)N Q,‬در )س دي ‪O‬آ‪)9‬س و? ا ‪ 5 ،$3 . *%‬آ ن ‪). Y N $‬دي أ‬
‫)‪ ..‬و" ?)ل ه'ا أ? زل ا وق إ * آ‪ ، 19 k‬أ^' ‪ L‬ر ‪ $‬ا = )رات وا‪ !F B‬ت ا ‪)R‬ر ‪..‬‬
‫‪Q‬‬
‫آ " م ‪ $ P n 3‬ا‪ Q F B‬ا ‪) R‬ر ‪ Q‬ا ّ@ ‪ ،Q‬ا 'ي آ ! ( ‪ =! .3 .‬ا دب ا ‪) R‬ري‪ ،‬و‪ n 8‬ا ‪F H‬ت‬
‫‪22‬‬

‫ي ا‪ P‬ه‬
‫‪ .. =" 9‬آ ن ا ‪ .‬ف ‪ Q‬آ ‪ 5‬ذ ‪ Y‬إ] رة ا =‬
‫ت ا ‪12‬‬
‫ا )‪ ، G 4‬وا ‪ ? D‬ت وا‪3aO‬‬
‫وا ‪)R9 . 3‬رة‪ ..‬آ " م ‪ Q G9? n 3 ) D‬ا ‪)P‬ا‪ p 4‬وا )ن‪) 9G * , ،‬ا ‪ )9‬ت ا ‪ 4 Kz H‬ده ‪Q‬‬
‫ا )" ‪ ..‬وآ ن ا ‪ a‬ل‬
‫=‪ L2‬ت ا‪3aO‬‬
‫ا ‪. =3‬‬
‫ر‪ a‬ل ا ‪)G‬ي ا ‪) )G * , ، H2‬ا ‪" * % . F;3 4‬‬
‫وا ‪ D‬ء ا ' ‪) G Q‬ن ‪ N *%‬ك ‪ O‬آ وس و ‪) R 9 O ،) D‬ن أن ‪) L‬ا ‪k 3 F D %‬از‪) L 3? ،‬ا أدا‪h I‬‬
‫‪'H‬ون ‪ 0‬ون ‪.$‬‬
‫ا ‪)R‬رة‪.‬‬
‫وه‪',‬ا ‪ ,93 ( ) 8‬ت ا وق دور ن إ * آ‪3 k‬‬
‫ت وا ‪ D‬رح وا رض ا ‪ H‬وا )ادي ا @ ‪ ( )ّ 3% ،‬إ * " ت‬
‫و‪ ( 9;9;8‬ا ‪ " * % F2‬ت ا‪3aO‬‬
‫‪Qh‬‬
‫‪ ; 9‬ة و زل ‪ 9‬رة و? ! ت ‪ *h 3‬ا ‪) 2‬ر وا ‪ 2‬رات‪ ..‬وآ ن ز ء ا ‪) R‬رة ا ‪ D! H‬ا ‪ n3‬ون‬
‫‪ * 9 . P =3‬ا‪ ;!O‬س ‪ * %‬أ ل ا =‬
‫‪'.‬ا ا ‪ ) P‬ا ) )ء‪ z @ 5 1 38 € ? ،‬ه ‪ . 9 * G ] ،‬إ * ا‬
‫وا ذ ‪. 9‬‬
‫ض ? ‪ L" Q $ R‬ا ‪ $‬دو ل‪ G " :‬آ ن ه 'ا ا ‪ 5; = LG‬ر‪ a‬ل‬
‫وآ‪ ,4 73‬در ‪ *%‬آ‪" $ 3‬أ ا م"‪*% ،‬‬
‫‪ G .9;=8‬ا ‪ *% _h‬ر ‪ p‬آ‪." 3P .9‬‬
‫ا = ‪ ، h‬أآ‪R‬‬
‫***‬
‫دا ‪ Q‬ا ‪ 5z 4‬ا =‪) a) . % .. 8 ، L2‬د ‪ u 12‬ا ‪0‬ا ة‪ ،‬وا@ ‪F1‬ع‬
‫أر‪ G GN (94‬ا ‪ ,9‬ا!‪)1‬ا! ( إ ‪.‬‬
‫‪ ، . % Q‬وا ور ا 'ي ‪ 5% $ 934‬ا ‪ !)4‬ا ة ا ‪ .. . % D! H‬و ‪ Q,‬ري ا!‪( !)1‬‬
‫أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫)‪ 1755‬ـ ‪ `13D8 ،(1793‬أن ‪ L8‬ق ه'‪ I‬ا ‪ N‬ء ا ‪ .. H 2‬و‪)a‬ا ‪ ' 8 * 9‬أ^‪W .3‬ن ا )را! ‪D! % * % Q‬‬
‫ا و وا ‪ ، D ,‬أر‪ (9 4‬ري ا!‪)1‬ا! ( إ * أ^‪) G8 .3‬ل‪" :‬إن "‪Y G9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪)9‬ن ‪ 34 ( 8‬ر ا ‪ !) 4‬ا ‪2‬‬
‫‪ *% .‬أي ‪ ,‬ن ‪ *% ^l‬أورو "‪.‬‬
‫™ ‪W= $ %‬ن ا ‪ *.% ، !)4‬ه أ"‪ 5‬أه‬
‫ا‪O‬ه‪ 3‬م ‪ ' 3‬ات‬
‫و ‪ Q G‬ا ‪ 3‬ر • ي ا ‪ W 12‬ا 'ي و" ( ‪ $ %‬ري ا!‪)1‬ا! (‪ . % * .% ،‬ا ‪ 3 D‬أن ‪8‬‬
‫أ^‪ ، .3‬أودت ‪ .DH‬و ‪k‬و‪ .a‬إ * ا ‪. 9LG‬‬
‫و ‪ n G3‬دار‪ *4‬ا ‪ 3‬ر •‪ ،‬أن ا ‪ ,9‬ري ا!‪)1‬ا! ( آ !( ا أة ) ا!‪ (% D‬وراء ‪ 8‬ر ا ح وا ‪' 9‬ات ا 'ي‬
‫‪ s‬ا آ‪ R‬ة و ‪ R‬ة ‪ .!) D‬إ ‪ .‬آ ‪ G G‬وا" ‪.3! ^ 5 R ،‬‬
‫آ ن ‪)D‬د ا ‪F‬ط ا ‪ ،*D! H‬آ ‪)] 3‬ن ‪" Q‬‬
‫‪k‬و‪ ` .a‬أ‪ $z " 6‬و? ‪ .8‬ا ‪ 92‬ا ‪).3‬رة‪ ..‬وا )ا"` ه) أن ‪)6‬رة ري ا!‪)1‬ا! ( ‪ Q,8 ،Y98‬إ‪ O‬ا ‪)L‬رة ا ‪* 3‬‬
‫" م ‪ ) D . 4‬وز ‪F‬ؤ‪ 1! *% ،I‬ق ? ‪ $9‬ا ‪ .=3‬ا )ا‪ 4‬ا ‪) N *3‬ه ‪ .. . 9‬و‪ 4‬ه ‪ • 4 8‬ه'‪ I‬ا ‪)L‬رة ‪* %‬‬
‫ا ‪)R‬رة‪ ..‬و ‪ G‬ه‪ Q‬ا ‪0‬ر^)ن أن ا وا ت ا و ‪ Q‬ري‬
‫‪)G‬ل ا ‪ P‬ه ‪ 5 a *9 ،‬ا = ‪ 7 1 7‬أ‪.4‬‬
‫ه'‪ I‬ا ‪ G G‬ا ‪ L‬ا = ا 'ي " ‪ z , $ (9‬أ ا‪ ، .z‬وا !‪ H‬ا ‪* 3‬‬
‫أ!‪)1‬ا! ( ‪ (D‬إ‪ O‬أآ ذ ‪ 7‬و‪ G H98‬ت‪ ..‬و ‪0‬آ‬
‫‪ .. 9 LH 9 . G8‬وه '‪ I‬ا ‪ H L‬ت ‪ Q , O‬أن ‪) ,8‬ن ‪ O‬ا أة‬
‫وا‪ L . (.a‬ه ‪ ،‬وا = ‪ P‬ا ‪. ( 9 8 * 3‬‬
‫‪. a‬‬
‫^‪9‬‬
‫‪ M2938‬آ ‪:*9‬‬
‫‪ G‬ا ‪)P‬ه ‪ ..‬وه'‪ I‬ا ‪G‬‬
‫و ‘ ن ‪ $ 4 • 198 *%‬ا ‪ ، ,9‬ا ‪ ,3‬وا ‪k‬ه و ( و ‪)D‬ه‪" Q‬‬
‫وه‬
‫‪ *%‬ذ ‪ Y‬ا )"( آ !( ا ‪ k2‬ا ‪ *% D! H‬أ‪)4‬أ ? ‪ ، .8O‬وآ ! ( ا ‪ ),‬ا ‪ P3 D8 D! H‬ي رو! ت ا ل‬
‫ي ا ‪F‬ط‪ F ? ،‬إ ‪$‬‬
‫‪ Q k‬ا ‪ G‬وض‪ *% ..‬ذ ‪ Y‬ا )"( ا‪ 4 5 $P8‬ي ‪F Q‬ء رؤوس ا ‪0‬ا ة إ * ‪) a‬ه ّ‬
‫‪)G $ N‬د ا ‪)1 4‬ر ‪ ،‬إذ ‪ $ ] ™ 9‬ر ` ‪) 9‬ن ة‬
‫‪ 4‬ا ‪ Q G ` L ,9‬ا ‪) P‬اه ا ‪R‬‬
‫‪) k 9h‬‬
‫‪ G% .. D! %‬م ا ‪ ` L ™z L‬ه'ا ا ‪ G‬و" ‪ $‬إ * ا ‪ ،$ 9 , 3 ,9‬و ‪ . ,‬ر‪ ( %‬ا ‪) L G‬رة " ‪ ، h‬آ !‪( H‬‬
‫‪'. .‬ا ا ‪ L‬د‪ ..‬أن ا " ‪ Q M 6‬ه'ا ا ‪ G‬ا ‪ ،ّ* 2‬آ !( " ‪ *% ( N‬آ‪ , 5‬ن آ ‪ N‬ء‬
‫‪ W . 9‬ر‪4‬‬
‫ا ‪ = *3‬ف ‪ € 98 9% ،) D . 9‬ري أ!‪)1‬ا! ( أن ‪ %)h * % ( " s‬ن ‪Q‬‬
‫‪ .‬ا ‪)112‬ن‪ ..‬ودارت ‪ $ l‬ا‬
‫و‪ (9 6‬ا ‪ 9‬إ * ه '‪ I‬ا 'روة‪،‬‬
‫ا‪ G3!O‬دات‪ ،‬و‪ ،• 1939 .3 L2N (@ 8‬و‪ * % .3 4 (1G 4‬ا و? ل‪ ..‬و‬
‫@ ب ‪ $3 @ ) D‬ا ‪ % ، D z‬ارت ‪ ` 13 $ 1‬ا‪Oy‬ف ‪ )98‬ا‪Oy‬ف ‪ Q‬ا =)رات ا ‪ 8 * 3‬د ‪ ، ,9‬زا‬
‫‪!.8H‬‬
‫أن = ‪ . 4 G‬ه) ا 'ي أه اه ه'ا ا ‪ G‬إ ‪P‬‬
‫ه'ا ا ‪ 5 ،‬ا ‪ )112 ,3‬ا ‪ ,% .=3‬ة أآ‪ R ^ R‬و‪ Q ! 1 N‬ا و * ‪$ 4 • 193‬‬
‫‪ *9‬أن ا )ر ‪bG8‬‬
‫‪ .. ,9 9 H k‬و‪ * %‬ا ‪Q 7 9h 4‬‬
‫ا ‪ G% .. ,9‬آ‪) 3‬ا ر‪ 4‬إ * ا ‪ ,‬رد ل !‪ p‬دي روه ن‪")8 5 8 ،‬‬
‫رو ل ‪ bL3 *%‬ا ‪W= €? 39 ،5 9‬ن ا ‪ .. G‬و ‪ .‬ا ‪ › 3‬ون إ * إ? ى‬
‫ا ‪ ,‬رد ل )ا‪ %‬ة ا ‪ L" *% ,9‬ا‬
‫إ * ا ‪ b L‬وا = )رات‪،‬‬
‫‪ ! s‬ت ه'ا ا ‪k , 3 LG‬ي ا ‪ ,9‬و ‪ 9 G‬ا ‪ ,‬رد ل ‪ ..F‬وآ ن أن و‪ (96‬ا ‪G‬‬
‫وا!‪ =3‬ت ا ه ز • ا ‪ D P‬ا ^ ‪ ، L‬ا ‪ 38 *3‬ول ا] ‪ Q Q 3‬آ ر ‪ L2N‬ت ا و وا ‪. D ,‬‬
‫أن أدي ‪ $3 .‬ا = ة ‪ D! % *%‬ـ !‪ 5G‬إ * إ!‪ 39,‬ا‪ ..‬و ‪ G‬ل إن ‪ n‬ه '‪$ 8 ? I‬‬
‫و ‪ 5PD‬ا ‪ 3‬ر • أن ‪ G‬ا ‪)P‬ه ـ‬
‫‪ .9,= …)H‬ا ‪ *96‬ي ‪).‬دي * إ ‪)4‬ن‪.‬‬
‫‪23‬‬

‫وه ك ه ن " ‪ *9 ^l `h‬ار‪ 8‬ط ا ا ‪ Q‬ا ‪).‬د ‪ *%‬إ!‪ 39,‬ا ‪0‬ا ات ا ‪ *3‬أدت إ * ا ‪ G‬م ا ‪)R‬رة ا ‪ .. D! H‬و"‬
‫‪ R‬ت‬
‫! =( ه'ا ا ه ن ا ‪ 9‬ي آ) ‪) k‬رو ‪ H 0‬آ‪ 3‬ب "ا ‪) .,‬ت ا = ‪ .."*! 1‬و" ‪ . 8‬ذ ‪F^ Y‬ل أ ]‪، .‬‬
‫ي ‪ 8‬ر ‪O‬زار‪ ..‬وا‪ (P3 3 4‬ا ‪ 9‬ي آ) ‪) k‬رو‬
‫ا‪" . 4‬ا اء ‪ ،" D9‬آ‪ . 3‬م ‪ 1849‬ا ‪).‬د ّ‬
‫‪" ) 1 *9‬‬
‫‪ ! ,‬وا ‪ Q‬أ^ ‪ $‬ا ‪D‬‬
‫‪ N )a Q‬وأ^ )‪ I‬إ اه م و‪4) ., N‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ )9‬ت ا )اردة ‪ *%‬ا ‪ 3,‬ب‪ ،‬أن‬
‫آ !)ا ‪ Q‬ا ‪ Q ) 3‬ا ‪).‬د ‪ *%‬إ!‪ 39,‬ا ـ آ !)ا ‪)^• Q 1 8‬ا!‪ .‬ا ‪) .‬د ‪ * %‬أورو‬
‫)‪) H 3!) 4‬ر ـ وه‪O0‬ء ‪a‬‬
‫‪Q‬‬
‫و ‪ *9 . Q 9‬إ‪ N‬ل ا ‪)R‬رة ا ‪ .. D! H‬و" و‪ a‬ت اه ‪ Q‬أ^ ي أ ‪ ،‬أ] ‪ "F ( 3‬دا! ‪ 5‬أ ‪Q ` =3‬‬
‫‪ Q‬ا ‪k‬اس‪ ،‬و‪ 9 =8‬و ‪0‬ا ة‪ ..‬وه‪',‬ا ‪ b=,‬ا ‪ G‬ع ‪ Q‬ا ‪ 2 N‬ص‬
‫و‪ I .6‬دا‪ !O k% %‬ر وه ز ‪s‬‬
‫‪.‬‬
‫ا ' ‪ Q‬آ !)ا =‪)9,‬ن ‪ *%‬ذ ‪ Y‬ا )"( ا ‪)G‬ة ا ‪ H2‬وراء ا آ ا ‪)R‬ر ا‬
‫***‬
‫‪ ،* kP‬ن ا )‪ 5z 4‬ذا‪.8‬‬
‫‪ ,‬ن درا‪ 4‬ا )‪ 5z 4‬ا ‪ *3‬ا‪ .9 34‬ه‪O0‬ء ا ا )ن ‪ G B‬ع ا ‪),‬‬
‫وإ!‪ Q $‬ا ه‬
‫‪ *%‬أ آ ورو‪ 4‬وأ‪ ! 4‬وا ‪ 9‬ان ا ^ ى‪.‬‬
‫ا‪% (9 34‬‬
‫‪ Q‬ا ‪FG‬ت‬
‫و ‪ *1‬ا ‪ 78 ,‬ا ‪ *! 1‬ا ‪ D‬وا ‪),4 3‬ت ‪ *%‬ا ‪ 9P‬ا ‪ ?" H 0 Q *! R‬ة ! ‪) 9‬ن"‪)6 ،‬رة وا@‬
‫‪ 5‬ه‪O0‬ء ا ) )ن ا ‪ ),‬ا ‪D! H‬‬
‫ا ‪)R‬رة ا ‪ .. D! H‬و ‪),4 Mّ29‬ت ا )@` ‪'!l‬اك " ‪G " :Fz‬‬
‫ا و ‪*%‬‬
‫'^ ‪ $‬وإ‪ 4‬ا‪ L3 ، $%‬وا‬
‫‪ 5‬ا ا )ن ا ‪ D‬ف ا ‪F3‬ف ا ‪ $!) @ G .% ..p9H‬ا )ال ا ‪F‬ز‬
‫آ‬
‫ا ^ ى ‪ G‬ا ‪ R‬وات ا ‪'8 *3‬ه‪ D 7‬اد ا ‪)H‬ا‪ s z‬ا ‪ .. )G‬وه‪',‬ا ‪ " Q 9 )h 9D94 ( 38‬وض ه‪O0‬ء ا ا ‪Q‬‬
‫ا و‬
‫ا ‪ .‬ا ‪)G? . G 8 ،‬ق وا ‪ 3‬زات ‪)9L? H932‬ا ‪ . 9‬آ ! ت )‪ %‬ء د )!‪ .. .‬و ' ‪ Y‬أ‪ 6‬ب ا‪O‬ر‪ 8‬ك‬
‫ا ‪." D! H‬‬
‫أن ‪ (;9‬أو@ ع ا ‪ ),‬ا ‪ D! H‬در‪ a‬آ ة ‪ Q‬ا ‪)D‬ء و‪ a‬ت !‪ P .DH‬ة ‪ " 79h *9‬وض ‪ a‬ة ‪5 ) 3‬‬
‫ا ‪0‬ا ة‪ ..‬و‪ b 198‬ا ا )ن و @ )ا ‪ * 9‬ا ‪ ),‬ا ‪G8 D! H‬‬
‫ا‪ a *3‬ه إ ‪a .‬‬
‫=ر ‪ .‬ا‬
‫‪ G‬ا‪ " H8‬ا ‪ G‬ض‪ ..‬وآ ! ( ا = وط ا ‪) " * 3‬ه ‪ * %‬ا ‪ n‬ه‬
‫ا ‪ G‬ض ا ‪F‬زم‪ N ،‬ط أن ‪) )3‬ا ه آ‪3‬‬
‫‪ ،‬و ‪) , 8 . ,‬ا ‪ Q‬إد^ ل ا ‪ R‬ن إ * دا^‪ 5‬ا ; ‪ ، %‬أي إد^ ل و ‪ .‬ا ‪ Necker , ! D‬إ * ا ‪),‬‬
‫و ‪D3‬‬
‫ي ا ‪ p 9P‬ا‪ =34O‬ري ‪ ..Y 9 9‬واد *‬
‫ا ‪ ، D! H‬ا 'ي ‪ 7 9h‬ا ) )ن أن ‪ Q‬وز ا أ ‪0 =9 * 9‬ون ا‬
‫‪ ? Q‬ث ‪*%‬‬
‫‪ * %‬و" ( ‪' O‬آ ‪ ..‬و ‪ّ ,‬‬
‫ا ) )ن ا ‪) .‬د أن ! ‪ Q Q, 3 4 ,‬ا!‪ =3‬ل ‪ . L Q D! %‬ا‬
‫ا ‪) D‬ات ا ر ` ا ‪ ، 3‬ه) أن ! ‪ ,‬أ‪)8 *% .4‬ر ‪ u‬ا ‪ ),‬ا ‪ ` D! H‬ا ) ‪ Q‬ا ‪).‬د ‪)4W‬أ ‪ 3? ،5,N‬إن "‬
‫‪.‬‬
‫ا ‪ G‬ض ا )‪ Q !) 9 170 (;9 * h‬ا ‪ . P‬ت ا‪34B‬‬
‫* ا‪y‬ن و !!!((‬
‫‪ $9 H‬ا ‪ Y‬ا و ّ‬
‫)) ‪ : …) 9‬ه'ا ‪ 3H $ N‬ة ا ‪ (G 4 *3‬ا?‪F3‬ل ا‪ 5 ، L k 9P!O‬و‪$ N‬‬
‫)‪ .a‬إ *‬
‫‪ bL‬ا ‪ Q3 ,‬أ‪ .‬را ‪k‬ي ه'ا ا )@` و‪ H6‬د" ‪ *% G‬آ‪ ?" 3‬ب دون ا‪) G % " 4‬ل‪" :‬ا ‪) R‬رة ه * @‬
‫ا )ن‪ 1 D ،‬ا ا‪) z‬ن ‪ b932 *9‬ا‪ _%‬ا‪F B‬م وا = ‪ h‬ت ا ‪=8 ` ، 4 D‬‬
‫‪" 3=8‬‬
‫‪)9= Da‬ل‪..‬‬
‫ا ‪) R‬رة‪ ) 38 ..‬ا ا * ـ ا ‪ * 3‬ه * ا ‪ 5 ) 3‬ـ ‪€‬‬
‫ا‬
‫‪ *9‬ا ‪ .. L‬وه‪',‬ا ‪ K L‬ا ‪ D‬ح‬
‫ا‪G‬‬
‫ا ‪.. @ G‬‬
‫‪ YD 8‬ا ا ‪ D‬ى ـ ا ‪ *3‬ه* ا ‪) R‬رة ـ ‪ P 2‬و‪) .8‬ي ‪ * 9‬ا‬
‫ا =‪ *% 59‬ا ‪، DP‬‬
‫و ‪ )3‬ا ‪ DH‬د ا ‪ 5 .D8 *G92‬ا ‪ 9‬و‪ . 8‬ا ‪." . _ 1‬‬
‫آ !( =)رات ا‪ 4B‬ءة ا ‪k 3 D8 z‬ل ا ‪ 9‬ت ‪ * 9‬رؤوس ر‪ a‬ل ا ‪ D ,‬وا و ‪ ،‬آ ن ‪F‬ء ا ‪0‬ا ة‬
‫و‬
‫‪) n‬ن و ّر )ن ا ‪ 2N‬ص ا ' ‪ G8 Q‬ر ‪ .9 a‬ز ء ?‪ ,‬ا‪B‬ره ب ا 'ي ‪ )93 4‬ا!‪ .‬ر ا ‪ .. ,9‬وآ ن ‪ Q‬ه ‪O0‬ء‬
‫ا ‪ k‬ء رو ‪ D‬ودا!‪)3‬ن و را‪ ..‬وآ ن ا ‪ a‬ل ا ‪)G3‬ن ‪)P.9‬م ‪ *9‬ا ‪ 5 34‬وإ‪F h‬ق ‪ 4‬اح ا ‪ P D‬ء وا ‪) 3‬ه ‪Q‬‬
‫‪)G39‬ن ‪ *%‬د ا " ‪ ..‬ه‪',‬ا ر‪ 5 6 H8 ( 4‬ا ‪ u12‬ا ) ‪ a Q‬ران ذ ‪ Y‬ا * ا ‪ G‬س‪ ،‬وه ك و@ ( ا ‪) G‬ا‪z‬‬
‫‪ 4W‬ء ا ‪ Q Q a‬ا ‪F‬ء وأ!‪ L‬ر ا ‪ Y9‬ا ' ‪ .. . HL8 7P8 Q‬و‪ G8‬ر أن ‪ _91‬ا ‪) P‬ن وا ‪ Q ! P‬ا ' ‪ Q‬أ‪_ 9h‬‬
‫‪ 4‬ا?‪)9 ُ % .‬ن ا ' ‪ K‬وا ‪ 5 3G3‬وا‪ L3sO‬ب ا ‪ a Q * 9‬ه ا = ‪ * % ،7‬ا )" ( ا 'ي ‪) G8‬م ‪ 6 $ %‬ا ‪F2‬‬
‫ط ا و‪.Y9 9 .zO) Q %‬‬
‫•دارة !) ‪ ` P3 ،5‬ا =‪ L2‬ت ا ‪ 4 D‬ا ‪ ,‬ة ورؤوس ا‪B‬آ‪ 9‬وس وا‬
‫ا‪D‬‬
‫***‬
‫ا!‪ PH‬ر ا ‪)R‬رة ا ‪ " D! H‬م ا " ‪F 34O‬ء ‪ *9‬ا ‪ .. 19D‬و‪) 9h‬ا ‪ Q‬ا وق دور ن أن ‪) L‬ت ‪ * 9‬إ ام‬
‫ا ‪ $ Q‬ا ‪ ..Y9‬و…‪ Q‬ا وق أ!‪), 4 $‬ن ا ‪ Y9‬ا ‪)34‬ري ‪ّ)L% ، D! % *9‬ت ‪ *9‬إ ام ا ‪ 3% ،$ Q‬ك ' ‪ Y‬ا ‪)G‬ي‬
‫ذ‪Y‬أ ت‬
‫‪ Q Q‬آ‪) 5‬م أو ‪ ،YN‬و‪ $L2N Q 5 a‬ه ف آ‪) 5‬م و‪..5 3 YN‬‬
‫ا ‪ H2‬وا ‪ u12‬ا ‪Q G G‬‬
‫ا ‪)G‬ي ‪ $3 HL3‬ه) أ ‪ % ،‬آ‪k‬ت @ ‪ I‬آ‪ .8 " h 5‬ا ‪ z‬وا ‪ .. .=3‬و‪ *%‬و"( "‪ L‬آ ن ا وق ‪ $G h *%‬إ *‬
‫‪ Q‬آ ‪ 5‬ا ‪ G 1‬ت وه *‬
‫‪ *%‬ا ‪ " 1‬ت ا ‪ ، n3,‬آ ن ‪W ` D‬ذ! ‪ 6 $‬اخ ا ‪ P‬ه‬
‫آ ن ‪ 5G3D‬ا‬
‫ا ‪ ..! 9LG‬و‬
‫‪!!$ . ; Q‬‬
‫‪ 8‬د ‪ $ z H‬و‪8‬‬
‫‪24‬‬

‫م‪ ..‬و ‪Q s‬‬
‫ا ‪) G‬ي ا ‪ u 9 D3 H2‬ا!‪ * 9 . G3‬ا س‪N ،‬‬
‫‪ Q 8‬ا ) أ!‪ Q , $‬إ‪ O‬و‪9 4‬‬
‫و‬
‫= ه ا ‪ b‬ا ™ وأ ل ا وان‪ ،‬ا ‪ *3‬آ ن ا " ‪ * 9 .!)19D‬آ ‪5‬‬
‫ا! ‪ $ F‬ا ‪ `13D *G92‬ا ) أن ‪.‬‬
‫أو ‪ YC‬ا ' ‪ = Q‬إ ‪ .‬ا ‪ D‬دة ا ‪) D‬ن ‪ ` 6W‬ا‪ G3!O‬م وا ‪ ..7 ' 3‬وآ ن ا ) ‪ * %‬ا )ا" ` رض إ 'اء ا ‪،Y 9‬‬
‫وآ !( ^‪ $31‬ا =‪ .8 L2‬ف إ * ‪ M 9G8‬دور ا ‪ P K L 3? Y9‬د وا‪ ، , 9 .a‬و ‪) ,‬ن ه ) ‪ $ DH‬ا ‪ =3D‬ر‬
‫و ‪$ .3‬‬
‫‪ Q _G 8‬أن ه ف ‪ 4‬د‪ $8‬ه) "‪ ،p ) 53‬أ" م ‪8 * 9‬‬
‫ا ‪ Y9 9 *D z‬ا )ا‪ .. .a‬و ' ‪$!•% Y‬‬
‫ا ) ‪ ( D8‬و ف‬
‫‪ Q‬ر ‪ p‬و!‪ $9G‬إ * ‪)" G‬ا‪ ,$8‬ا ‪ *3‬آ ن " د‪k O .8‬ا )ن ‪ *9 Q G‬ا )‪O‬ء ‪ ..$‬و ‪1^ Q,‬‬
‫‪ .‬ا " ‪ W% ،‬وا ‪ $3 HL3‬ه) أ !‬
‫‪ . Q ,‬ا )" ( ا ‪ , N Y *% ,‬ا ‪ Kz H‬وا‪ .8O‬ت‬
‫ا^‪ ،$ D b93‬ن ‪ n‬ت ا ‪.=3‬‬
‫‪ *9‬أن ا‬
‫ا ‪) P‬ه‬
‫وآ‪ ? .!W‬دث ا!‪ 3‬ر‪ ..‬و‪ *%‬آ‪ 3‬ب ? )ل "‬
‫?) ‪ WP9% ،$‬ا ‪'H‬ون إ * ‪)L ،$ D8‬رة ت ‪ .‬ا ‪P‬‬
‫ا ‪ *3‬أ‪ ! N‬إ ‪ a G 4 .‬ءت ا ‪ n?F‬ا ‪: 3‬‬
‫"و ‪ 5.P p ) Q,‬أن ا ) ت ‪" ) D‬‬
‫***‬
‫أ‪ 8‬رو ‪ D‬ودا!‪) 3‬ن ‪2 .9‬‬
‫‪ Q‬ا = ‪ Q h‬ا ‪ DP3‬ة ^ ‪F‬ل ‪ .‬ا‪B‬ره ب‪ ..‬و‬
‫آ ن دا!‪)3‬ن ورو ‪D‬‬
‫أه اف ا )را! ‪ a ،Q‬ء دوره أ ‪ , N . )? (, % ،‬ا‪ .8O‬ت وا ‪ ] Kz H‬أر‪ F4‬إ * ا ‪. 9LG‬‬
‫***‬
‫‪ Q‬ا ‪) ? _z G‬ل ا ‪) G‬ي ا ‪ H2‬ا ‪ * 3‬آ ! ( ‪ b G8‬وراء‬
‫أدرك ا ‪ D‬وا ‪), 4 3‬ت ـ ا ‪ 7 8 ,‬ا ‪ *! 1‬ا ‪ ,‬ـ ا ‪R,‬‬
‫‪ p‬أن ا ‪ " b 0‬اآ‪ b =3‬ا ‪' P‬ور‬
‫ّ‬
‫ا ‪) R‬رة ا ‪ .. D! H‬و ‪ ` 13 D‬أي ‪ G M2 N‬أ آ‪ 3‬ا ‪ ?" 2‬ة ! ‪) 9‬ن" أن‬
‫ا ‪).‬د ‪0 9‬ا ة‪.‬‬
‫و = ا ‪ D‬وا ‪ 3‬إ * أن ا =‪ L2‬ت ا ‪ *% D z‬ا ‪)R‬رة آ !( ‪ . n‬ر‪ )a‬أ‪ ، a‬آ ‪ w ?O‬أن ه ‪O0‬ء آ !)ا‬
‫‪).‬د ^ ‪" 5 R 6‬ا راء" و"ا ‪ ,‬ء"‪ ..‬آ = ‪), 4‬ت إ * ‪(5 )! ) Q 8‬‬
‫‪)9 3 D‬ن ‪8‬‬
‫إ‬
‫‪ ..‬و ‪ M‬ا ‪ D‬وا ‪ 3‬أن ه 'ا ا = ‪ M2‬آ ن ‪ Q O)C D‬ا!‪ G3‬ل ‪Ol‬ف ا‬
‫‪) ),‬ن ر ‪s G 1 p‬‬
‫‪ .‬ا ' ‪) " Q‬ا ! ‪ *% .‬ا ‪k P‬رة ا ‪ ,‬ى ا ‪ a * 3‬ت ^ ‪F‬ل ‪ . N‬أ ‪) 9‬ل ‪ Q‬م ‪،1792‬‬
‫‪)P4‬ن ر ‪ ،p‬وه‬
‫وذه‪ Q 8000 .3 @ 7‬أو ‪ Y C‬ا ‪ P D‬ء ‪)P 4 * %‬ن ر ‪ p‬و? ه ‪ ..‬آ ‪ w ?O‬ا ‪ D‬وا ‪ 3‬أن آ) )ن ر ‪p‬‬
‫‪ Q‬ا م‪ ..‬و وي ‪), 4‬ت‬
‫ا " ‪ ،‬ا ' ‪ Q‬آ !)ا ‪)^ L‬ن ‪ Q h‬ا ‪k‬‬
‫ر ‪ (p‬أ‪% K 6‬‬
‫) ‪h G p9P‬‬
‫ء ‪ *%‬آ ‪ p‬ا " ‪ 3? ،‬و" ( إ‪ 8‬م ‪ .8 .‬وإ ا ‪ .. .‬وآ ن !) ‪ 5‬ه )‬
‫أن رو ‪ 3D‬ودا!‪)3‬ن و را آ !)ا أ‬
‫!) ‪* % 5‬‬
‫ا 'ي أ‪ 5 N‬ا = ارة ‪ * %‬ا ‪ * 9 9‬ا ‪ Y 9‬وا ‪ ، ,9‬ا ‪ * 3‬ا!‪ 3" ( .3‬ده إ * ا ‪ .. 9 LG‬وآ ن ‪D‬‬
‫‪ ..‬و" ا‪.3 N‬‬
‫آ ا‬
‫ء ‪ P *%‬ا ‪ Q‬ا م‪ ،‬وآ ن ‪) G‬م‬
‫أ ‪ ^l M2N $‬ا‪ $ 4‬دا‪ ، %‬وه) أ? ا‬
‫‪ 5 3G3‬و‪ YH4‬ا ء‪.‬‬
‫‪ $3 1‬ا ا‪z‬‬
‫‪ Q‬ا ء"‪ ..‬وآ ن‬
‫و ‪ 5PD‬ا ‪ D‬وا ‪ 3‬أن دا‪ %‬ه'ا آ ن ‪ 5.3D‬أ ‪ $‬ا ) آ‪) 5‬م رة "‪ YHD 9%‬ا )م ا ‪k‬‬
‫ه) !‪ $DH‬ا 'ي أد^‪ 5‬دة ا ‪ Qz ,‬ا ‪) n‬ا 'ي أ?‪ $ 39‬ا ‪) R‬رة ا ‪ 3% D! H‬ة ‪ 5‬ا ‪ Q‬ا ‪ * D‬ا 'ي ‪ 6‬ر ا‬
‫‪ Q‬ا ‪ 9 9G3‬آ ت وا ‪ 3 3‬ت أ] ء ا?‪O H3‬ت ا ^ ‪* G93 Q‬‬
‫• ; ‪ ..!($z‬وآ !( ا ‪)G1‬س ا )] ا ر‪)! ، 4‬‬
‫ا )?* ‪ Q‬ا = ‪ 1‬ن‪ ..‬و" ?‪ (9‬ه'‪ , I‬ن آ‪ 5‬ا ‪)G1‬س ا ‪. D‬‬
‫و‪ 7P8‬ا‪ NB‬رة ه ‪ ،‬إ * أن ‪ b 0‬ا ‪ D‬وا ‪), 4 3‬ت ا ‪ ?) 2‬ة ! ‪) 9‬ن(‪ ،‬ا 'ي )ي ‪ 9P $ D8‬ات‪ ،‬وا 'ي‬
‫و‪ %‬ا )م!!‬
‫‪ Q b=,‬ا ‪ Q R,‬ا ‪ " ،_z G‬ا^‪ *H3‬و‬
‫‪ 3,‬ب ‪ 3, ^l‬ب ‪ ^l‬أ ‪) $ H‬ج‪ .‬ر ‪) ($‬ان "? ة رو ‪ 7 3, ) .% ،" D‬وآ‪ * 9 $ !W‬ا‪F h‬ع‬
‫‪ 7P‬ا ‪ $ ) 3‬أ‬
‫‪ x‬ا ‪ 4‬ار‪)G ..‬ل ‪ *%‬إ? ى ‪ G%‬ات ا ‪ 3,‬ب‪ ,? ™9 " :‬ا‪B‬ره ب ذرو‪ $8‬ا ‪) LG‬ى ‪ * %‬ا ‪ 3H‬ة ‪ D ! 27 Q‬ن و‪28‬‬
‫‪) 8‬ز ‪ Q‬ا م ‪ *H% ..1794‬ذ ‪ Y‬ا )م ا ^ ^'ل رو ‪ ، D‬و ‪ Q ,‬ا ‪)C D‬ل ‪ ,? Q‬ا‪B‬ره ب ‪ L2N‬وا? ا‪،‬‬
‫آ أ!‪ Q, O $‬أ ا أن ‪),‬ن رو ‪ D‬ذ ‪ Y‬ا =‪ ..M2‬وآ ن د ا ‪ 2N‬ص ا ' ‪) 3 3 Q‬ن ‪)H‬ذ ‪ * %‬ذ ‪ Y‬ا )" ( ‪O‬‬
‫‪ .."Q = Q 5G‬و‪)G ^l `@) *%‬ل ر ‪) " :$‬م ا ‪ Q R‬وا = ‪) 8 Q Q‬ز أ ‪ * G‬رو ‪ F ) h 1^ D‬أ م‬
‫‪ Q *9 H‬أ‪ 4‬ه ‪B‬ره ‪ Q‬ا ‪ ..Q % 13‬و ‪ Q,‬ه‪ $ )P‬ذ ‪ Q 8 Y‬رات‬
‫ا ) ‪ $ % QN ،‬ه‪)P‬‬
‫ا‪P‬‬
‫دة‪ ..‬وآ ! ( ا ‪ 9,‬ت ا ‪" : . I) H8 * 3‬إ! * ‪ O‬أ‪ a‬ؤ‬
‫‪ N‬ة‪ 5 8 ،‬ا‪ .8‬ت ‪s‬‬
‫‪)L (; 6 ،‬رة ‪s‬‬
‫‪s‬‬
‫‪ .3 D8 *9‬ه و‪ *%‬ه'ا ا )"(‪ ..‬آ أ! * ‪ O‬أ‪ _ k 8 ` 134‬ا ‪ P‬ب ا 'ي ;‪ *1‬ه'ا ا ‪ ' k;9‬أ‪ a‬ل ‪s .. G 4‬‬
‫ي ه '‪ I‬ا ‪0‬ا ة ‪ Y ' Q 8‬ا 'ه‪ 7‬ا ‪ * 9 z G‬ا‪ D%B‬د وا‪ 4B‬اف‪ ،‬وه‬
‫أ! * أ‪ ` 13 4‬أن أؤآ ‪ ،‬أن ‪Q‬‬
‫‪ ` a Q‬ا )‪ 5z 4‬ا ‪ *3‬ا^‪ . 3‬ا ; ء ‪ • DH3‬ا و ‪ ،‬وأ * ‪O0 .‬ء آ‪ .‬ا‪ B‬د ا !‪Q D‬‬
‫ا )‪ 39 4‬ن ا آ‪% R‬‬
‫‪ I' .‬ا ‪ 9,‬ت ‪ ,‬ن ‪ Q‬ا ‪ Q ,‬أن‬
‫و أ ا ذ ‪ 9‬ا 'ي =)ن ‪ .."$ 9‬و ‪ b‬ر ‪ I) H3 ) " : G9 $‬رو ‪D‬‬
‫‪25‬‬

‫‪ ،7P‬و ' ‪ ! G9h *G98 G% Y‬ر ‪ ،$,% *%‬أ^ ‪)L $34‬رة‬

‫‪ .. L3‬آ ن رو ‪ *% wH98 " D‬ا )ا"` ‪W‬آ‪R‬‬
‫?‪ 3‬ا )م ا ‪ * 3‬ا 'ي ‪ $ % _ 4‬ا ‪!!" 9LH‬‬
‫‪.7P‬‬
‫وه‪',‬ا ‪ 8‬ا ‪ G‬ء ‪ ^l *!)4 *9‬أ‪ $ K 8‬أن ‪ 9‬أآ‪R‬‬
‫ا ' ‪G8 Q‬‬
‫أن ا!‪ )112 *.3‬ا ‪0‬ا ة ‪ Q‬ا ‪ G‬ء ‪ ` a *9‬ا‬
‫رو‪ 9 =8‬ا ‪ ] ! $‬ن‬
‫?‪ a 9‬ة ‪ Q‬ا ‪ ›3‬ا *‪W% ..‬ر‪ 54‬أ!‪9D‬‬
‫رو‪ *% 9 =8‬ن‪ ..‬وآ ن ا ‪ .‬ف ‪ Q‬ذ ‪ _ ])8 Y‬ا‪ L8‬ل ا ا ‪ Q‬ا‬
‫وا ‪ *9 Q .‬آ‪ L Q 5‬ف ‪ D! %‬و ‪ L‬ف ه) ا و ‪ L‬ف أ !‬
‫‪ 9D94‬ا وب ا‬
‫‪ *9‬ا‪ 34‬ل ! ‪) 9‬ن أدا‪) G% .3C = ' H 3 I‬ا ‪3‬‬
‫‪ Q ^l‬ا وش ا ورو ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ر ا ‪ * % . M923‬ا ‪) R‬رة ا ‪ ، D! H‬أوا‬
‫إ * إ!‪ 39,‬ا‪ . ،‬ا‪ 33%‬ح ‪ %‬ع ‪D40‬‬
‫‪ Q‬ا ' ‪ 1 D Q‬ون ‪ L * 9‬ف إ!‪ 39,‬ا‪،‬‬
‫ذ ‪ " 8 Y‬ار أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف‬
‫‪..‬‬
‫دآ‬
‫‪ !) 9‬ا ‪ *3‬آ ن ه ‪ .%‬ا‪? hB‬‬

‫‪ GS‬ط ‪ 8‬ن ‪ 8 8‬ت‪:‬‬
‫ا‪ 3a‬ح ! ‪) 9‬ن أورو ‪ ،$ N) P‬أ ‪ $ DH! Q 9‬م ‪ 1804‬إ ا‪) h‬را‪ ،‬و ّ‪ Q‬أ^ ‪)a I‬ز ‪،* ) ! * 9 ,9 b‬‬
‫و ) ‪ *9 ,9 p‬ه) ا‪ ،‬و‪ a‬وم ‪ *9 ,9‬و‪. H34‬‬
‫‪)9‬ك ا ل ‪ *%‬أورو ‪ ،‬وأ‪ K 6‬ه‪O0‬ء ‪ * 3‬ا ‪19D‬‬
‫وأ ! ] ن رو‪ % ، 9 =8‬ا )ر ‪ Q 5 a €‬إ^)‪ $8‬ا ر‬
‫ا ‪. H2‬‬
‫وآ ! ( ‪ D )4‬ا آ ‪k‬ا ‪ G‬د‪ ، .8‬و" روا ‪ D )4 5 a * 3‬ا ? د ‪ ،‬و م ز‪W .a‬ي ‪ Q‬ا ز ت @ !‬
‫‪ .3 FD‬و‪ F4‬أ )ا ‪. .‬‬
‫و‪ " G *%‬د‪ D )D b a *% .8‬ا أ^'وا ‪),‬ن ا ‪0‬ا ات ا ‪ ، a Q H2‬ود وا ا )ر ‪ 3 D €‬ون ‪* %‬‬
‫‪ * a‬ا ر ح ا ‪ Q =? H‬ا وب‪ ،‬ا ‪ *3‬آ !)ا ‪ R‬و!‪ .‬دون أن ‪* N *% . .‬ء أ أي ‪ Q‬ا ‪ Q G H‬ا ‪ 3‬ر ‪ Q‬أو‬
‫ا ‪ QH D‬وا ‪ ، a‬وا ‪ L‬ت‬
‫!‪ P 3‬ا ب‪ ..‬وآ !( و‪ .39 4‬إ * ذ ‪ Y‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ `! L *9‬ا ‪FD‬ح‪ ،‬و ‪6 * 9‬‬
‫ا ‪ ,‬و و‪ 6‬ت ا دو ‪ ،‬وأ‪ %‬ان ا ‪O)H‬ذ ا •‪.‬‬
‫ا ‪0‬ا ة‪ ،‬وه) أن ! ‪) 9‬ن آ ن ‪k‬داد‬
‫_‪a‬‬
‫ام‪ ..‬و ‪ Q,‬آ ن ه ك ‪*N‬ء وا?‬
‫وه‪',‬ا ‪ a‬ي آ‪*N 5‬ء ‪*9‬‬
‫‪ H96‬وأ! ! آ‪) 5‬م‪ 3? ،‬و‪ $ (96‬ا ل إ * ‪ 8‬آ‪ .‬و‪ .. 9 . %‬وه‪',‬ا و@` ‪ ? $DH‬ا ; ‪.$8‬‬
‫‪)D‬د ا‪ G3 O‬د ‪W‬ن ‪ 3N‬ء رو‪ 4‬و ده ا ‪ G‬رص‪ ،‬ه ا ‪'9‬ان ?)‪) 9 ! 9 ? O‬ن ـ ا ‪ % n‬ة ‪ . 91 *%‬ـ إ * وا? ة ‪Q‬‬
‫أآ ا ‪)H‬ا‪ ` a‬ا ‪ * % , D‬ا ‪ 3‬ر •‪ ..‬أ ا ‪ * .% G G‬أن ‪ 7 4‬ا ‪ k.‬آ ن ‪) 1^ 7 28‬ط ا‪ L8O‬ل‪ ،‬ا 'ي `‬
‫و‪)6‬ل ا‪ B‬ادات ‪ Q‬ا '^ ‪ z‬وا ‪0‬ن‪.‬‬
‫أ‪ ( 6‬ه'‪ I‬ا ‪ 12‬ـ ا ‪ *3‬ا‪ .3 8‬ا ‪)G‬ي ا ‪) 9 ! • a 1 3 H2‬ن وإ‪ a‬ر‪ *9 I‬ا ‪ 3‬زل ‪ Q‬ا ش ـ '‪P. ' z‬‬
‫‪)G9‬ة ا ‪ H2‬وراء ا ‪)R‬رات ‪ *%‬ا ‪ ..‬وه'‪ I‬ا ‪ s *% 12‬ا ‪)G8 *.% ، h D‬م ‪ * 9‬و@ ` ‪ .zF‬ا ‪Q D‬‬
‫‪9G8‬‬
‫‪ 7َ N‬ا ‪ • P‬ا ‪ k .P8 Q ، H932‬و )ا‪F 6‬ت و!‪ 5 G‬وا‪ 23 4‬رات‪ ..‬وه‪' ,‬ا ‪ " ` 13 D‬دة‬
‫‪ *%‬ا اآ ‪ k‬ا ‪ُ * % D z‬‬
‫ا ‪0‬ا ة ‪ €‬ا‪ 1@O‬اب وا ‪ *% 3? ، @)H‬أآ‪ R‬ا ‪) P‬ش ")ة و‪ ، n 8‬وذ ‪ 9 7 28 _ h Q Y‬ت ا ‪،k .P3‬‬
‫‪ ، " 3‬وإر‪ 4‬ل ا‪ B‬ادات ; ا )@ ` ا ‪) 91‬ب‪ ،‬وأ ل ا ‪ p DP3‬وا ‪p DP3‬‬
‫و"‪ ` 1‬ا وا وإ‪ 6‬ار أوا‬
‫د‪ F2 % ..‬ا ‪ Y 98 5 R *% `@)8 *3‬ا )ا@ ` ا ‪ 8 4 D‬دل = ة ‪Ol‬ف ر‪ ? 4 * % 5 a‬ا آ ‪ ..‬وه '‪I‬‬
‫ا‬
‫أ م ا ‪) P‬ش ا !‬
‫‪) a 1 3‬ش رو‪ 4‬ا ‪L G‬‬
‫ا )‪ . 5z 4‬ا ‪ *3‬ا‪ *% ( 8‬إ‪ G4‬ط ! ‪) 9‬ن‪ ،‬ا‪% ( 8‬‬
‫م ‪ ،1904‬وآ' ‪ Y‬م ‪ ( " Q ? 1917‬ا ‪)R‬رة ا و‪ ، 4‬و‪ *%‬أ? اث ا ‪ 3‬د ‪ * %‬ا ‪ • P‬ا‪ * 1 B‬م ‪..1918‬‬
‫!* إ * ‪ 7 9h‬ا ‪! .‬‬
‫وآ ن ‪ 59 D8‬ا = ) ‪ Q‬إ * ا ‪ 7 6‬ا ‪ * % 4 D‬أ ! ه ) ا 'ي د‪ @ ` %‬ط ا ‪ • P‬ا‬
‫ا ‪ • P‬ا ‪ *! 4‬م ‪ ..1936‬وا ‪ u12‬ذا‪.8‬‬
‫‪) %‬ه م ‪ ..1918‬آ أن ا )‪ . 5z 4‬ا‪% 1 8 *% (9 34‬‬
‫ا‪. !R‬‬
‫? ‪ .39‬ا ‪ % n‬ة ه ك ‪ *%‬ا ب ا‬
‫‪) P‬ش ه‪ *% 93‬رو‪، 4‬‬
‫‪ 8‬ا‪k!B . 34‬ال ا ‪k.‬‬
‫أ^ ي‪..‬‬
‫!‪ ،$DH‬ن ا ‪)G‬ي ا ‪ P *9 1 D8 *3‬ت ا )ر ‪ 5 3D8‬ا ‪ 1‬ق ذا‪ .8‬ة‬
‫وه‪',‬ا !‪ P‬أن ا ‪ 3‬ر •‬
‫و ‪ Q,‬ا ه ‪ Q‬آ‪ 5‬ذ ‪ ،Y‬أن !'آ أن أ?‪ H‬د أو ‪ YC‬ا ' ‪) D8 Q‬ا ‪)G 4 *%‬ط ! ‪) 9‬ن‪ ،‬ه ا ' ‪) D8 Q‬ا ‪ * %‬د? ا ‪) G‬ات‬
‫ذه ( " ‪ Q F $3‬ا ‪ Q Q F‬ا و‪O‬رات‬
‫م ‪ 1954‬و?‪ 3‬ا‪y‬ن‪ 6 G% ..‬رت أوا ‪s‬‬
‫ا ‪ L‬ا )‪h‬‬
‫ا 'ي ‪5 a‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ 94‬إ * " ا ‪ u‬ا ‪ .‬ي‪ Q O ،‬أن ‪' 8‬ه‪ 7‬إ * ‪ =8‬ن آ ي ‪ Y =8‬وأ!‪ L‬ر‪ ..I‬ووا" ` ا‬
‫آ وا ‪ !)28 ! 1‬ن ?‪ H9‬ء! ا ' ‪ Q‬ر )ن ا = ) ‪ * %‬ا ‪ Q L‬و‪ * %‬آ)ر ‪ ،‬ه ) أن أ‪ 6‬ب‬
‫ا ‪ Q 3 ),‬ا‬
‫‪) G% ، 4l * 9‬ا ‪ 2‬اع ا ‪ * % Q 4 D‬ه ' ‪ Q‬ا ‪،Q 9‬‬
‫‪ Q‬آ !)ا ورون ‪ uD‬ا ‪ 1 D‬ة ا = )‬
‫ا ‪ L‬رف ا‬
‫دة ‪ *% ) =9‬ا ‪! G1‬‬
‫‪ 923 .9 P‬ن ‪ Q‬ا ‪)G‬ات ا‬
‫***‬
‫‪26‬‬

‫‪ 5PD‬ا ‪ 3‬ر • آ ‪ 8 b‬زل ! ‪) 9‬ن ‪ Q‬ا ش م ‪ *% 1814‬ر ‪ $ H! 8 € ? ،p‬إ * ‪ ka‬ة إ ‪ ،‬وه ‪Q $‬‬
‫ه ك و و ‪ $3‬ا‪ a 34‬ع ‪ ،I P _ 4‬وآ ‪ b‬أ!‪ $‬ه'‪ I‬ا ة آ ن ‪ @ 7 9‬ر‪ a‬ل ‪ 1 D‬ون ‪ .. 8 .3 * 9‬آ ن‬
‫‪Q‬ا ل‬
‫‪) 9‬ن‪ ..‬وآ !( ^‪ .3 1‬ه * آ‪ 7 D‬ا ‪k‬‬
‫" ‪ ! 4‬وا أ ! ‪k!B‬ال ا ‪k.‬‬
‫! ] ن رو‪ 9 =8‬و?‪ $3G9‬ا‬
‫آ وا‪ ) 8‬آ ن ! ] ن رو‪ * % 9 =8‬ر ‪ ..p‬وآ ن ‪5 1 L" * % G‬‬
‫‪ .‬آ !( !‪ P 3‬ا ‪ L‬اع‪ ..‬و" ‪ 5‬و")ع‬
‫‪ ! ] ? ! Q‬إ * ‪ Q , N n 8‬ا ‪)P‬ا‪ p 4‬وا )ن‬
‫‪ N‬ة ‪ *9‬ا ‪ LG‬ا 'ي =;‪ p ) $9‬ا ‪ .. = Q R‬و"‬
‫آ وا‪ ) 8‬و‪ , N‬ا )" )ع‪ _ h Q ،‬ا م ا ‪k‬ا‪ ..5 a‬و!‪ * % n‬ا )" ( !‪, N $ DH‬‬
‫‪ 5G 8‬إ ‪ $‬أو‪W O‬ول أ^ ر‬
‫أ^ ي ‪ 5G‬أ^ ر ‪ Q GH9‬ا آ إ * إ!‪ 39,‬ا‪ ..‬و ‪W8‬آ ! ] ن ‪)H8 Q‬ق و )ن و…‪)" H‬ا‪ ،$8‬أ‪ 6‬ر أوا ‪ I‬إ *‬
‫‪• $zF‬ر‪ 4‬ل أ! ء ‪ 4),‬إ * إ!‪ 39,‬ا ‪08‬آ ا!‪ L3‬ر ! ‪) 9‬ن وه‪ k‬ا ‪ • P‬ا‪k 9,!B‬ي‪ ..‬وه '‪ I‬ا )ا" ه * ا ‪* 3‬‬
‫ه * ا ‪ * 3‬أ^ ‪• % .."* 8‬ذا ‪W 4‬ل أ? ا‪ Q " :$ G 6 k 9,!B‬أ ‪I' . ( Ca Q‬‬
‫ا = ‪" `z‬ا‬
‫أو‪ a‬ت ا ‪3‬‬
‫ه* ا ‪ *3‬أ^ ‪!"* 8‬‬
‫ا ‪ )9‬ت؟"‪" G 6 $ P D% ،‬أو‪ ،I‬إن ا‬
‫أ ? ‪ ] ! z‬ن رو‪ G% 9 =8‬آ !( ‪ 28‬ا آ ذ ‪ ..7‬و ‪ (9G! G‬إ * ا = ‪ 7‬ا‪k 9,!B‬ي ‪ Q‬ا آ ذ ‪ 7‬ا ‪ ,‬ة‪5 a ،‬‬
‫ا!‪ .‬را آ ا‪ € ،‬ه ‪ 4 u‬ا ‪ P‬ا‪ * 34B‬إ * ‪ Q9N‬وا? ‪،‬‬
‫أو‪ 4‬ط ا ‪ P‬ه ‪ ..‬ا!‪ .‬رت ا ‪)D‬ق ا‬
‫ا'‬
‫وا!‪ .‬رت أ‪ 4‬ر ا ‪ a‬ت =‪ ..5 R $ _ D 5,‬وآ ن ! ] ن " ا‪ ;6 H4 aW34‬ة ‪ D! % Q $9G 3‬إ * إ!‪ 39,‬ا‬
‫‪ N Q ,‬اؤ‪ 4 Q I‬ات وأ‪ . 4‬و ‪ ,93‬ت‪ ..‬و‬
‫‪ ..$ a *3z ™9‬و ي و‪ " $ )6‬م ه) و‪ N‬آ ؤ‪ = I‬اء آ ‪5‬‬
‫)ن أر ?‬
‫و‪ (96‬ا ^ ر ا ‪ G G‬أ^ ا ‪ Q‬ا!‪ L3‬ر و ‪)3P‬ن‪ ،‬دت ا ‪ 4‬ر إ * ‪ * P% ، .3 h‬ا ا )ن ا‬
‫و] وات ^ ‪.‬‬
‫ا ‪ Q .‬ا ‪ H‬ح ‪ 4‬ا ‪ ]W‬ة ا ‪ " * 3‬م ‪ .‬و ‪) 3‬ن ‪ * %‬ا ‪ G‬ء ‪) 9 ! * 9‬ن ـ‬
‫و" رت ‪ D40‬رو‪ 9 =8‬ـ ‪8‬‬
‫‪ ..Q F 5 ™ 9‬وذ ‪ ،Y‬آ ‪ a‬ء‬
‫‪) 9 18 ™ 9‬ن د! إ‪ ،* 3 4‬وا ‪ ),‬ا و‪4‬‬
‫إ" اض ا ‪ ),‬ا‪k 9,!B‬‬
‫م ‪ ،1836‬آ ن " أ ّ ‪ Q‬ا ‪ 1 D‬ة‬
‫‪ ] ! *%)8‬ن رو‪9 =8‬‬
‫ر‪ G9 ، 4‬م •‪F6‬ح ا ‪ 2‬اب ا 'ي ‪ $3 4‬ا ب‪ ..‬و‬
‫‪ L *9‬ف إ!‪ 39,‬ا‪ ،‬وآ ن ا ‪ G‬ض ا ‪ * )G‬ا‪k 9,!B‬ي " و‪ 56‬إ * ‪ Q 885.000.000‬ا ‪ . P‬ت‪ 7 D ،‬ا ‪kP‬رة‬
‫ا‪ L3"O‬د ا ‪ ,‬ى ا ‪'H! *3‬ه رو‪ 9 =8‬م ‪.1815‬‬
‫***‬
‫‪ ,‬د ا ء ‪ *!) 4 *9 R O‬أورو * وا? ‪Ol Q‬ف ا ‪ Q C N 9 Q !) 4‬ا ‪ LG‬ا ‪) ! 59 D3 G G‬را!*‬
‫‪ 5%‬ا = ق ا آ إ * ‪)H 6‬ف ا ‪ !) 4‬ا ورو ا ة‪ * 9 ..‬أن ا ‪ D‬دة ا ‪ n‬م ‪ !) 4 9‬ا ة ‪ * %‬إ!‪ 39,‬ا‬
‫أدرآ)ا ?‪ G G‬ا ‪ ،‬وه'ا د ه إ * ‪ $ 8 $ a)8‬إ * إ^)ا!‪ .‬ا ‪' Q !)4‬رو!‪ Q $ % .‬ا‪ L8O‬ل أو ا‪O‬ر‪ 8‬ط‬
‫)س ا ‪ `4 3‬أدرك ?‪ G G‬أن ا )را! ‪ Q‬ا ‪)R‬ر ‪)99 D3 Q‬ن إ * ‪)H 6‬ف‬
‫ي ‪ *!)4 Q‬ا = ق ا آ ‪ ..‬آ أن ا‬
‫‪ّ W‬‬
‫‪ *9‬ا = ) وا ‪ ، !) 4‬و 'ر ا ‪ Q Q D‬ا‪ D3!O‬ب‬
‫‪9 $9 ? Q= $9 a‬‬
‫ا ‪ !)4‬ا ة ‪ *%‬أورو ‪،‬‬
‫إ * ا ‪ .. !)4‬وإذا آ ن ‪ 2‬ا ‪ x‬أي ‪ G G? *% YN‬ا ور ا 'ي ‪ $ 3‬ا ‪ * % !) 4‬ا ‪) R‬رة ا ‪( R D% ، D! H‬‬
‫أ‪ 9C 4‬ا‪)P3 4‬ا ‪ G8 $‬م ‪.‬‬
‫"= ‪ a‬ت ?)ل ه'ا ا )@)ع ‪ p9P *%‬ا )اب ا ‪ *D! H‬م ‪..1904‬‬
‫ه‬
‫ا آ ‪ k‬روزا!‪)? 7‬ل إذا آ !( ا ‪ !)4‬ا ة ه* ‪ $ ! 6‬ا ‪)R‬رة ا ‪ " D! H‬ل‪" :‬إ! ‪)GH3‬ن إذن ‪) L‬رة آ ‪9‬‬
‫‪ *9‬ه'‪ I‬ا ‪ ، 3 1G‬وه* أن ا ‪ !)4‬آ !( ا ‪ `! L‬ا )? ‪)R9‬رة ا ‪ ، D! H‬وه'‪ I‬ا ‪ HL3‬ت ا ‪ *3‬أ‪ . 4‬ا‪y‬ن‬
‫‪ *%‬ا ‪ 8 ،p9P‬ه‪ *9 Q‬أن ‪ x‬ا )‪)a‬د ‪) 9 Q‬ن ' ‪." 8 *9R Y‬‬
‫ء ا و‪ 5H Q %‬ا = ق ا آ و" ل‪ 9 ! O Q !" :‬ذ ‪5 ،7 D % Y‬‬
‫و ‪ x.! 'z‬ا ‪ 5 )a 7z‬وه) أ? ا‬
‫إ! ! ‪ *9 $ 9‬ا †"‪.‬‬
‫‪ 4 D‬ا و ‪ ،‬وآ ن ‪$ Q .‬‬
‫‪ Q‬ا =‪ L2‬ت ا ‪3.‬‬
‫و م ‪ 1923‬أ" ( ?‪ = 9H‬ء آ ي ? ه ا‬
‫‪ L‬ا ‪ ..‬و‪ * %‬ه '‪ I‬ا ‪ 9H‬ا"‪ 3‬ح ر‪ 5 H p z‬ا = ق ا آ ‪ * 9 D! % * %‬ا @ ‪ ،Q‬أن‬
‫‪ "F‬ت ‪n‬‬
‫ا ‪Q )3 4 * 3‬‬
‫= )ا !‪ 7 2‬ا ‪). P‬ر ا ‪ D! H‬و ة ا ‪ !) 4‬ا ‪ D! H‬ا ة‪ ،‬و!‪ 7 2‬ا ‪). P‬ر ا‬
‫‪.‬‬
‫ا ‪ !)4‬ا‬
‫)ن ‪) , 8 " D! % * %‬ا ‪ Q‬د‪ .zF ` %‬وإ ‪ . L‬إ * ‪ 7 6‬ا‪ =34‬ر ?‪ G9 4 D‬دة‬
‫آ ن ا ا )ن ا‬
‫ا ‪ Q 4 D‬ا ' ‪) 6 Q‬ا ه ة ‪ 4 %‬ي ا =‪0‬و ‪.‬‬
‫م ‪..1924‬‬
‫ذ ‪ ،Y‬ه) ‪ Q . , 8‬إ ‪ L‬ل و ‪ .‬ا ‪ D‬ه ) إ * )"` ا ‪)H‬ذ ‪D! % * %‬‬
‫وآ ن أ ‪. L! n‬‬
‫وه‪',‬ا أ‪ , • K 6‬ن " دة ‪ 5H‬ا = ق ا آ ا ‪ ، D! % *% *!)4‬و@` = ر ‪ .‬و‪ .34 4‬ا ا^‪ `@) 9‬ا ‪' H 3‬‬
‫‪ x‬ا ? اث ا ‪ 3‬ر ‪ ، 2‬ا ‪ a * 3‬ت ' ‪1923‬‬
‫ا‪a‬‬
‫^‪F‬ل ‪ ),? *9 ، 4‬ا ‪ D‬ه )‪ ..‬و‪) 4‬رد ه‬
‫‪ *9‬ا ‪: D! % *% 4 D‬‬
‫و‪ 6‬ا‪ *9 O 9 ،‬ا ‪ 1 D‬ة !)را! * ‪ 5%‬ا = ق ا آ‬
‫‪ *% .1‬آ !)ن ا ‪ *! R‬م ‪ 1923‬أ‪ 6‬رت ‪ 5 %‬ا = ق ا آ " ارا • ; ء ا ‪ H D‬رة ا ‪ * % D! H‬ا ‪ , 8 H‬ن‪ ،‬و!‪' H‬‬
‫ن ا ‪ *D! H‬ه'ا ا ‪ G‬ار ‪ *%‬ا ا ` وا = ‪ Q =8 Q Q‬ا ول م ‪.1924‬‬
‫ا‬
‫‪27‬‬

‫‪ ,% _ 13 5%‬ة ا ‪9‬‬

‫‪ ..‬و" أد * ه )‬

‫ن وزاري ‪ W8‬ا ‪ I'.‬ا ‪ ,H‬ة ‪ *%‬ا ‪` D‬‬

‫‪( h‬ا‬
‫‪ .2‬م ‪ 1932‬أ‬
‫= ‪ k? Q‬ان ‪.1924‬‬
‫‪ )H K‬م ‪ Q‬آ‪ 5‬ا ‪Q a D‬‬
‫‪ *% .3‬ا دي وا ‪ Q Q ]FR‬آ !)ن ا ‪ *! R‬م ‪ 5% ( h ،1923‬ا = ق ا آ‬
‫‪ Q‬ا ‪ k‬ء ا = ) ‪ Q‬ا رز ‪ Q Q‬ه 'ا ا ‪ G‬ار‪ ،‬وآ ن ‪ ) .‬ر‪،(*8‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ Q P‬وا ‪ .. !)2‬وا‪ H34‬د ا‬
‫آ ‪ 7z 3,9 n‬ا ‪ ? *3‬ر ( إ * ‪ 7! a‬ا = ) ‪ *% Q‬أ‪ ..1939 – 1936 Q ! 4‬ووا‪_ %‬‬
‫ا 'ي ف ‪%‬‬
‫‪ p9P‬ا )اب ‪ = *9‬وع ا ‪ a ( ) L8 * % ،)H‬ي ‪ * %‬ا ‪) 8 Q = p 2‬ز ‪ ..1924‬وه‪' ,‬ا أ‪) 39%‬ا ‪* 9‬‬
‫‪ 5%‬ا = ق‬
‫‪ Q‬ا ‪ Q P‬ا و ‪ ،Q‬ا ' ‪ Q‬آ !)ا ‪) 9‬ن ‪ ( 8‬ا ة ا ‪ p 9P‬ا ‪9‬‬
‫ا = ‪ 7‬ا‪L Q y‬‬
‫ا آ ‪ ،‬ا )را! ‪.‬‬
‫‪ "F‬ت‬
‫‪ Q =8 . N * % .4‬ا ‪ Q *! R‬م ‪ ،1922‬أت ا ‪ 9 ? 5 %‬آ ي‪ "B ،‬ع ا = ‪ 7‬ا ‪"• * D! H‬‬
‫و‪) 6‬ل ا ‪ D‬ه ) إ * ا ‪ .. ,‬و"‬
‫‪ G38‬م آ‪ R‬ا إ‪O‬‬
‫د ‪ ` 4 )9‬ا ‪ ),‬ا ‪ ، 3 %)D‬و ‪ Q,‬ه'‪ I‬ا ‪9‬‬
‫‪ 5H‬ا = ق ا آ ‪G ، D! % * %‬‬
‫!= ‪ *%‬ا = ة ا ‪4‬‬
‫أت ? ‪ 9‬ا ‪ L‬ا" ا ‪ D! H‬ا و‪،Y98 4‬‬
‫‪ Q‬ا ‪),‬‬
‫‪ Q‬ه'ا ا )@)ع‪ Q =8 *% ،‬ا ‪ *! R‬م ‪ * % 1922‬ا ‪ ..286 H L‬وأ" ( ا ‪ "F‬ت ا ‪4 D‬‬
‫ا ‪ D! H‬و ‪ Q‬ا ‪ ),‬ا ‪)R‬ر ا = ) ‪ *%‬ا ‪ Q R‬وا = ‪ Q =8 Q Q‬ا ‪ *! R‬م ‪ ..1924‬و" )ي ا = ذا‪.8‬‬
‫ا )م‪.‬‬
‫ب ‪ ;! *9‬ا‪ 3 O‬اف ‪ Q L‬ا =‬
‫‪ 8‬ود ا‪y‬ن ا‬
‫***‬
‫و!‪ *% P‬آ‪ 3‬ب "ا ‪ 9‬ا‪ b 0 9 " ! 4B‬و ‪)%‬س وا 'ي ‪ $3 h‬دار "! دي ا ‪ 3,‬ب" ‪ * %‬ن •!‪ 39,‬ا م ‪،1939‬‬
‫* ‪ 1923‬ـ‬
‫‪ 5 %‬ا = ق ا آ ‪ D! % * %‬وإ‪Q ! 4‬‬
‫‪ )9‬ت وا‪ %‬و ‪ Q 9LH‬ا ‪0‬ا ات ا ‪ ? * 3‬آ‪.3‬‬
‫)ن ‪ *G9 4‬ا @)اء ه ‪ x *9‬ا ? اث‪:‬‬
‫‪ ..1939‬و ‪ Q 3! *,‬ا‪ 34‬ار ا ‪0‬ا ة ا ‪ " *3‬م ‪ .‬ا ا )ن ا‬
‫در ‪) H‬س‬
‫)ن ‪) 9‬م ‪ * %‬ر ‪) . Q ) p‬د ‪ Q‬م ‪ ..1872‬وا‪ 7 D .3 N‬ا ور ا 'ي ‪" * % $‬‬
‫و‬
‫‪ ..Dreyfus‬و" ا!‪ 723‬ر‪)9 D z‬زراء ‪ k? *%‬ان م ‪ ،1936‬و ‪ *% *G‬ه'ا ا ‪ k? 3? 7L‬ان ‪] ..1937‬‬
‫أ ا!‪l *% $ 23‬ذار ‪ 1937‬و ‪ D ! 3? *G‬ن ‪ .1937‬وا‪ 134‬ع ‪ 0‬و‪ I‬أن ‪ 3‬وا )د‪ $8‬إ * ا ‪z ! $ 9 P ، 4 D‬‬
‫‪ % p‬ا!‪ p H! 7 9 p‬ا ور‬
‫‪ p z‬ا )زراء ‪ k? Q‬ان ‪ 1937‬و?‪ 3‬آ !)ن ا ‪ ..1938 *! R‬وأ" ر ا‪y‬ن أن‬
‫ا )م )آ ن ه'ا و"( ‪ b W8‬ا ‪ 3,‬ب(‪.‬‬
‫‪ C = 7D‬ا ‪ G‬دة ا ‪Q D‬‬
‫وآ !( ‪)9 .‬م ^‪F‬ل ذ ‪ Y‬ا )"(‪ ،‬ه* أن ‪ 4 4 b ,‬ا ‪ ),‬ا ‪ I P8 D! H‬إ‪! 4‬‬
‫ا ‪ ›3‬ون إ * إ از دور ا ‪ P‬ال ‪ %‬ا !‪ ),‬وأ!‪ L‬ر‪Q I‬‬
‫‪ ..‬و‪ B‬د آ‪ Q . N 5‬أ!‪.DH‬‬
‫‪ 9‬آ ا ‪)R‬ر ا‬
‫ا ‪ .!W ،Q ,D‬آ !)ا ه ا ‪ Q 112‬وا ‪) 9 Q 'H‬ادث ا ‪ّ a *3‬ت إ * ا ب ا ه‪ *% 9‬أ‪. ! 4‬‬
‫'^ ‪ z‬وا ‪9 4‬‬
‫‪) 9 7‬م دورا ‪ u 12 ' H 8 * % .‬ا ‪ G‬دة ا ‪ • ،Q D‬اد ا ‪) G‬ات ا ‪ ,9‬ا‪! 4B‬‬
‫و"‬
‫م ا ‪ .a Q 5^ 3‬وا? ة‪،‬‬
‫‪ *9 5‬ا‪ 8‬ع ‪4 4‬‬
‫‪ .. ?)3H‬آ‬
‫‪ *9 5‬إ ‪ G‬ء ‪ h‬ق ‪ a‬ل ا‬
‫وا )ال‪ ..‬و"‬
‫‪ G%‬آ !( ه'‪ I‬ا ‪)" *9 _ 18 4 D‬ات ‪ %‬ا!‪ ),‬ا )‪. h‬‬
‫ا و ‪ ..‬إ! ! ‪ 5‬ه‪O0‬ء إ * آ‪ 3‬ب‬
‫و" ‪ x G3‬ا ‪ G‬اء أ! ! ™ ‪ *%‬أ ا ‪)H‬ذ ا 'ي ‪ 8‬ر‪ $4‬ا ‪ *% !)4‬ا ‪G‬‬
‫"دآ‪)8 3‬ر ا ‪ !)4‬ا ‪ H 0 " D! H‬أ‪.‬ج‪ *H% ..5 = .‬ه'ا ا ‪ 3,‬ب ‪ ( R‬ا ‪ b 0‬أن ‪ 5H‬ا = ق ا آ ‪D! % *%‬‬
‫‪ !) 4 9‬ا ة‪ ..‬و" آ‪7 3‬‬
‫و‪ .9 a‬أدا‪8 I‬‬
‫أ‪ 6‬ر " ارا م ‪) a) ،1924‬ب ا ‪ 1 D‬ة ‪ L * 9‬ا‬
‫‪ 8‬و‪ *% *,D8‬آ‪ Q 34 Y9 " :"Q 34" 3‬ا )م ج ‪ a 5‬ا ‪ ..$3 ^ *%‬وأ? ا اآ‪ k‬ا ‪' . D z‬ا ا ج ‪* %‬‬
‫‪ . b a‬ا ‪0‬ا ات‪.‬‬
‫" ‪ 8 $‬و‪)? *,D8‬ل ا ‪ ]W3‬ا = ‪ *!)4 *! 1‬ا = ق ا آ دا^‪ L 5‬ا ‪ *% ،‬أن " ‪_ 1 $‬‬
‫و‪ `G8‬أه‬
‫ث ‪ =" Q‬ت‬
‫ا ‪ 3‬ة‪ ،‬ي أن‬
‫ا ‪ 3‬ة‪ ..‬وا ارس ‪ P‬ت ا )ر ‪ * %‬ا‬
‫ا )م ‪ n * 9‬ا‬
‫و‪ %‬ر‪ Q s‬ا * ‪ M2 =9‬ا دي ‪ * %‬ا = رع‪ ..‬و ‪ ,‬إذا و@ ه '‪ I‬ا ‪ G‬ارات ‪* %‬‬
‫و" ارات‪ 8 ،‬و ‪s‬‬
‫‪ 9‬إ‪O‬‬
‫ا ‪0‬ا ة‪ ،‬ت وا@ آ‪ 5‬ا )@)ح‪ ..‬و ‪ G9‬م ' ‪،Y‬‬
‫‪P‬‬
‫)@ ‪ .‬ا ‪ Q K L‬ا ‪ 5 )h u12‬ا‬
‫أن !'آ ا] ‪ Q Q 3‬ا )" ‪ `z‬ا ‪: .‬‬
‫وري ا ‪ G‬ء ‪ *9‬آ‪ 5‬أ‪ ,N‬ل ا ‪ ,‬ا ‪)34‬ر ‪)4 ،‬اء آ !( ‪ ,9‬أو ‪). a‬ر ‪.‬‬
‫أو ‪ 3 : .‬ا )را! )ن أ!‪ Q $‬ا‬
‫‪W3‬آ ون ‪ Q‬أن ‪ .3 134‬ا‪ L3s‬ب‬
‫‪)%‬ر ‪) 4‬ح ا ‪ ، 6 H‬و‬
‫و] ! ‪) : .‬ي ا )را! )ن إ" ا آ‪)8 3‬ر ا‬
‫ا ‪ 19D‬ا ‪. G91‬‬
‫‪.. !)4‬‬
‫‪ ..b a *%‬وآ' ‪ 78 , `G8 Y‬ا ‪ D40‬ت ا ‪1 8‬‬
‫و ‪)G‬ل م‪.‬ج‪ .‬رآ)س‪ `G " :‬آ‪ k‬ا ‪ !)4‬ا‬
‫آ‪ ..$9‬وه‪',‬ا !‪ P‬أن ‪ Y 98 4‬ا ‪ n‬ت‬
‫وه'ا ه) ا ‪ ,‬ن ا 'ي ‪ 3aF H‬ع ‪ $ %‬و ) ا ‪ !)4‬و ‪)9R‬ه ‪ Q‬ا‬
‫‪ !)4‬وا@‪ K‬و… ه "‪.‬‬
‫ا ‪18‬‬
‫‪28‬‬

‫" ‪ $‬ا ‪ D‬ا ‪ 5H 9 n‬ا ‪ *% *!)4‬أ‪ ، ! 4‬أ م ‪ 80‬ذ ‪ Y‬ا ‪ 5 H‬م ‪ ،1924‬إ]‬
‫وه‪',‬ا !‪ ` 13D‬أن !‪.H‬‬
‫)د‪ ..b a Q $8‬إذ " ل‪ G " :‬أ‪ D ( .4‬ة ‪ 5 *%‬ا ‪ P9‬ن‪ ..‬و" ا‪ ( 3 4‬إ * )ل )!‪) ,‬ر‪) a ،‬ه آ‪) ،p‬‬
‫‪.‬‬
‫‪) 4‬ر‪ ،‬ودي ‪ % )a‬ل‪ ..‬وآ ن إ * ‪ * ! a‬و )ن ‪ Q‬ا آ ا ‪ .. D! % * % !) 4‬وآ ن ه ‪O0‬ء ‪) W D‬ن‬
‫* أم ‪ّ*!)4 Y94 *%‬؟‪ ..‬وآ ن ا خ ‪)a‬ز ‪ b‬أ‪ %‬ل ا ‪ Q‬ا م ‪." L 9‬‬
‫ّ‬
‫ا ‪ :x‬ه‪ *% Q ! 5‬ا‪ 3a‬ع‬
‫‪ L‬ا ‪ ..‬وآ ! ( ‪ x‬ا ‪ K L‬وراء ه '‪ I‬ا ‪4 D‬‬
‫وآ ! ( ?‪ ),‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة " ر‪ ( %‬أن ‪8‬‬
‫ا ‪ 3‬ة ‪ .. .! ,‬و" ‪ ( 4‬ا ‪ G 6 H‬م‬
‫‪ L‬ا ‪ ،‬وإ!= ء ‪ n‬ا‬
‫ا‪k !O‬ا ‪ ..‬وه‪',‬ا ‪ّ G8 G%‬ر ‪1 8‬‬
‫ا ‪ 3‬ة‪ ،‬ا ‪Q % ( @ *3‬‬
‫‪ *9‬أ!‪ً .@ G‬ء ‪ a‬ا‪ ،‬ه) ا‬
‫ا ‪ .. ! R‬و" ‪ ( a‬أ‪FN‬ء ‪ L‬ا‬
‫ا با‬
‫ء " )ة و!‪) H‬ذا‪ ..‬وا ‪ 1 4 * 9 5‬ة ا ‪) G‬ي‬
‫@ ( ي ‪ .D 4W8‬ا‪ 8O‬د ا ‪ *3 %) D‬وا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة آ ‪W‬آ‪ R‬ا‬
‫ا ‪ 3‬ة ‪ Q 1 D9% ( 9 4‬إ * ا ‪!) . L‬‬
‫ه ‪ ،‬ه ) أن ا‬
‫ا ‪ 3‬ة و‪.8 112 ' H 8 Q . , 8‬‬
‫ا ‪ *9 H2‬ا‬
‫آ ن ا ‪) !) .L‬ن ‪) D‬ن وراء ذ ‪ Y‬ة !‪ " b L‬ن ‪ Q‬ا ‪ k‬ن‪ ..‬آ أ!‪ ( 9 4 .‬ا ‪ Q L‬وآ)ر‬
‫ا‪، 4 D‬‬
‫و =)ر و ;) و‪ka‬ر ا ‪ .‬ا = " وأ‪ka‬اء ‪ Q‬ا ‪ .‬ا ‪ L‬إ * ا = ) ‪ ..Q‬و ‪ 9‬ه أن !‪' 3‬آ أن‬
‫ا=‬
‫ا ; * ‪ ? ! Q‬ا = ق‪.‬‬
‫‪ Q‬آ ن " ‪W W 8‬ن ا ‪)G‬ات ا = ) ‪ 3P34‬ح ا‬
‫)ن ‪ * %‬ا ‪) R‬رة‬
‫‪ ,‬وا ‪ ، ! 1‬ا ور ا 'ي ‪ $‬أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫و" آ= ‪ @ b‬ط ا‪ 23 4O‬رات ا‬
‫ا و‪ ، 4‬و!‪)9G‬ا ذ ‪ Y‬إ * ?‪ .. .8 ),‬و" أ‪ 6‬رت ا ‪ ),‬ا ‪ D ! * % ! 1‬ن ‪" 1919‬آ‪ 3‬أ ‪) ? "x‬ل ذ ‪Y‬‬
‫‪ ..‬وه‪' ,‬ا و‪ ( .a‬أ‪` 6‬‬
‫ر آ ن " _ ‪0‬ا ة ا‬
‫‪x Q‬ا‬
‫ا )@)ع‪ ..‬و‪ p h‬ا )@)ع ‪ ، D‬و ‪ّ ,‬‬
‫‪..‬‬
‫‪ .8 112 ' H 3 ،‬ا ‪ .‬د‪ %‬إ * ?‪ ,‬ا‬
‫‪ 5 ) 3 . .38 ،Q‬ا ‪).‬د ا‬
‫ا‪ .8O‬م إ * أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪ Q‬أن ‪ P‬وا و‪ 9 4‬دوا ‪ Y98 *9 .‬ا‪ .8O‬ت وا ‪ ,%‬ر‪ ..‬و ‪ * 9P38‬و?= ‪.3‬‬
‫وآ ن ‪ *9‬أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪W % ،Q‬زاح ‪ 8‬و‪ Q *, D8‬ا ‪،_ 1‬‬
‫ا^‪ Q 3 4 3‬ـ وه ) ‪) . s‬دي ـ ‪%F2‬‬
‫‪ *%‬ا د ‪ *9‬ه'‪ I‬ا‪ .8O‬ت‬
‫وأ^' ‪ C HL3‬ت ا )ف ‪ Q‬ا ‪).‬د ا وس‪ *% ،‬ا ‪ .13‬ات ا =‪ .‬ة ا ‪ *3‬أو‪ $396‬إ * ا ‪ .. 19 D‬وه 'ا ‪ "B * H,‬ع‬
‫‪) G O Q‬ن وز! ‪) P‬ع ا = ‪ Q 7‬أي د ‪ Q‬أو‬
‫ا ‪ Q L92‬وا ‪ 2‬ر ‪ Q Q‬ا س ‪ *%‬أي ‪ ,‬ن ‪W‬ن ا ا ‪ Q‬ا‬
‫ا =‪ •! 1‬ا‬
‫ق أو )ن آ !(‪ 3 5 ،‬و!‪ .‬أ?‪ P‬را ‪ Q,‬ا‪ ;34O‬ء ‪*% .‬‬
‫‪.‬‬

‫ا ‪)R‬رة ا‬

‫‪ ,‬وا‬

‫ورات ا‬

‫آ ' ‪ * 9 Y‬ا ‪ P3‬رة‬
‫‪ .H‬آ ‪ b‬ا‪ 13 4‬ع ا ‪ a‬ل ا ' ‪ 1 4 Q‬وا ‪ Y * 9‬إ!‪ 39,‬ا و ‪ * 9‬ا ‪ Q‬ا ‪ ، . % * ) G‬ا ‪.‬‬
‫‪ 34F‬ر ا ‪ *! 1‬ـ ‪ 9‬أن ! )د‬
‫وا د‪O‬ت وا ‪ n‬م ا ‪ G‬ي ‪ *%‬أ آ ـ ا ‪ *3‬آ !( ‪k8‬ال و‪ O‬ت ‪8 " H3‬‬
‫‪. ,‬‬
‫زار ‪ % Q P‬ا!‪ 1706) Q 9,‬ـ‪ (1790‬إ!‪ 39,‬ا‪ FR ،‬رواد إ!= ء ا ‪ 3D‬ات ا‬
‫إ * ا ا ‪، LG‬‬
‫‪ *,‬ر" ‪ G! ،23‬أ ‪ G8‬ا آ‪) $ 3‬رو ت ل‪ .‬أو ‪ (Q‬ـ ا ‪ p z‬ا ‪_ 4‬‬
‫‪ *%‬ا ‪ Q 98 HL‬و] ‪ p9P G‬ا = )خ ا‬
‫‪ *,‬ـ ‪ a 9 G Q‬ت ‪ N Q‬آ ء رو‪ 9 =8‬و ‪ % Q P‬ا!‪' ..Q 9,‬آ ه 'ا‬
‫‪ P9‬ا )ك وا ‪ *% G‬ا ‪ ;!),‬س ا‬
‫‪، ,‬‬
‫‪ Q *,‬ا ‪ 7 D‬ا 'ي )د إ ‪ $‬ازده ر ا ة ا‪ L3"O‬د ‪ *%‬ا ‪ 3D‬ات ا‬
‫ا ‪ G3‬آ ‪04 b‬ل ا وب ا‬
‫‪ ..‬آ أ! ? ‪Q‬‬
‫‪ Lُ! Q % ،u D‬ر ‪ ، DH!W 39‬و!‪ . D‬ا وراق ا‬
‫ف‪" :‬إن ا‬
‫‪ aW%‬ب ‪ %‬ا!‪Q 9,‬‬
‫"‪.‬‬
‫وا ‪ P3‬رة‬
‫!ُ‪ L‬ره !‪ 5 H‬ذ ‪)L Y‬رة ‪ a ? ` 74 38‬ت ا ‪L‬‬
‫ه'‪ I‬ا ‪l n! (3H a‬ل رو‪ ، 9 =8‬إ * ا ‪ 6 H‬ا ‪ ,‬ى ا ‪ * P . ? 3‬ا ر ح ا ‪ .. 9z 1‬و ‪ Y ' . H,‬ا‪ L34‬ار‬
‫" !)ن ` ا ‪ 3D‬ات ‪ Q‬إ‪ 6‬ار ‪ ، .DH .39‬وإر‪ *9 . s‬ا‪ 3 O‬د ‪ *9‬ا ‪ L‬رف ا ‪ ..Y ' b 9ّ,ُ8 *3‬وآ ن‬
‫‪) P‬د ا ‪ 8 5 G ، "k8‬ات‬
‫ا ‪ ),‬ا ‪! 1‬‬
‫رو‪k O 9 =8‬ال ‪ * % G‬أ ! ? ‪،' C‬‬
‫‪5= l‬‬
‫‪.*,‬‬
‫ي‪ ,% ..‬ن !‪)H‬ذ‪ I‬آ ‪ L34O %‬ار ا ‪)! G‬ن ا ‪)91‬ب =‪W‬ن إ‪ 6‬ار ا ‪ G‬ا‬
‫‪ّ a 5,‬‬
‫إ‪34‬‬
‫‪ .. .‬وآ ن ‪ 194 *9‬ت ا ‪ 3 D‬ات أن ‪) 8‬دع ‪ Y * %‬إ!‪ 39,‬ا‬
‫‪ *,‬ا ‪" O _ D‬‬
‫وه‪',‬ا أ‪ ( 6‬أوراق ا ‪ G‬ا‬
‫ل وا ‪ ;N‬ل‪ ..‬و ‪ Q‬ه'ا ا )@)ع ‪)G‬ل ‪ %‬ا!‪:Q 9,‬‬
‫™ و@ ! ت‪)L 9 ،‬ل ‪ *9‬ا ل ا ‪)91‬ب ‪ G9‬م‬
‫‪ ,‬ا ‪ . .ُ *3‬إ ‪7 a) $‬‬
‫ا‬
‫"أ ‪ Y‬إ!‪ 39,‬ا‪ G% ،‬ر‪ x%‬أن ‪ّ G‬م أآ‪ " Q C 50 Q R‬ا وراق ا‬
‫^ ّ‪ ( H‬إ * ا ‪." 8 bL‬‬
‫‪ُ ,‬‬
‫ا ‪)! G‬ن ا ‪ .. P‬وه'ا * أن " ا ‪ ) D‬ا ‪ G‬ا‬
‫ا = ي" ا =‪ .‬ة‪ ..‬أ ‪ %‬ا!‪Q 9,‬‬
‫‪ *9 ,‬إ!‪ 39,‬ا إ * "@‬
‫‪ 7D‬ا ‪0‬ر^)ن وا ?‪)R‬ن ا ‪ 7 D‬ا ‪)R9 N‬رة ا‬
‫‪ 3D ,‬ة ‪7 h Q‬‬
‫ـ وه) أ? ا )‪ I)a‬ا رزة ‪ * %‬ه '‪ I‬ا ‪) R‬رة ـ ‪ 5 9 %‬ا ‪ 4‬ب آ ‪" :* 9‬آ ! ( ا )‪ O‬ت ا‬
‫^‪_ 9‬‬
‫و ‪ O) ، .8F R‬إ" ام إ!‪ 39,‬ا ‪ *9‬ا!‪k3‬اع ?_ إ‪ 6‬ار ا ‪ Q G‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪،‬‬
‫^ ‪ 5 G3 h‬ه'‪ I‬ا‬
‫? ‪ Q‬ا ‪ 1‬وا‪ 34O‬ء"‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫رك إ‪ O‬ا ‪5 9G‬‬
‫‪ Q‬ا ‪)L9‬ص ا‬

‫ا‪ 7z‬ا ه‪ n‬ا ‪P‬‬
‫‪ .‬أن ا‬
‫‪ Q‬ا ‪ 1 4 * 3‬ت ‪ * 9‬ا ‪k2‬‬

‫ة‬

‫ه'ا ا‪ 34O‬ء ‪ C =% C N‬آ‪ ,4 5‬ن ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ..‬و ‪Q,‬‬
‫وا ‪ )G‬ت ا‪ L3"O‬د ا ‪ H‬و@ ‪ ،‬آ !( !‪ h = P 3‬ت ‪L‬‬
‫ا ‪. !1‬‬
‫و? ]( ا ‪ L‬ا ت ا ‪ 9D‬ا و * ‪ D ! 19 *%‬ن م ‪ Q ،1775‬ا ‪ Q ! 1‬وأه * ا ‪ 3 D‬ات ‪)3; D, * %‬ن‬
‫وآ)!‪),‬رد‪ ..‬و‪ *%‬ا ‪ Q N‬أ ر ‪ G‬ا ‪ 80‬ا ‪ ;!) ,9 *! R‬س ‪F % * %‬د ‪ ، H‬و‪ a‬ي ‪) a Q 8‬رج وا‪ z " Q1 N‬ا‬
‫‪ ..‬و‪ *%‬ا ا ` ‪) 8 Q‬ز ‪ 1776‬أ ‪ Q9‬ا ‪ ;!),‬س ‪ G ]) $ ّ 8‬إ ‪F‬ن ا‪FG34O‬ل‪.‬‬
‫وا‬
‫‪)G9‬ات ا‬
‫)ن ^‪ 5 ) 3 . F‬ه '‪ I‬ا وب ا‪ 3 4O‬ر ‪ ،‬ا ‪ * 3‬آ ! (‬
‫ذ ‪ Y‬أ )ا ‪ . 8 ، 4‬ا ا )ن ا‬
‫دام ا ‪ L‬اع‬
‫‪) P‬د ا ‪Q "k8‬‬
‫‪ ) P . F^ ( a 6 %‬رو‪ 9 =8‬أ )ا‪ _ h Q ، 9z h O‬إ اد ا ‪ ),‬ا ‪! 1‬‬
‫‪ * 9 5 ،ّ* ,‬ا ‪ p ,‬آ ن ‪ 4 b 1‬ا ‪* 9‬‬
‫ي @; ‪ $9 k‬ا‬
‫‪Q‬أ ّ‬
‫ي ‪ّ,‬‬
‫أ ! ‪ ..‬و ‪ Q,‬ا ‪ 5a‬ا ‪ *! 1‬ا د ّ‬
‫‪. ,‬‬
‫ا‬
‫ا‪G‬‬
‫و‪ *%‬ا ‪ Q =8 Q = `4 3‬ا ول ‪ ،1781‬أ ‪ Q9‬ا ‪ z G‬ا ‪ *! 1‬ا ‪ P‬ال آ)ر! )ا ‪ p‬ا‪ ،$ F D34‬وا‪F D34‬م ا ‪• P‬‬
‫! ‪ Q‬ا ‪ .. "k8‬و‪ * %‬ا ‪ Q € R‬أ ‪) 9‬ل ‪ُ 1783‬أ ‪ Q 9‬ا‪FG3 4‬ل ا )‪ O‬ت‬
‫ا ‪ Q $ % Q $ aW *! 1‬ا ‪) P‬د ا‬
‫ا ‪ 3‬ة ر‪ *% ، 4‬ه ة ا ‪FD‬م ا ‪ G *3‬ت ‪ *%‬ر ‪ ..p‬وآ ن ا ‪ 4 2‬ا و? ‪ *%‬ا )ا"` ه) ا = ‪ 7‬ا ‪G% ..*! 1‬‬
‫)ن ‪ _ G 8 * %‬ا ‪) 12‬ة ا و * ‪.8 112 * %‬‬
‫* ‪ 5, = ! 1 * %‬ه ‪ ،5 z‬و!‪ K P‬ا ا )ن ا‬
‫ازداد ا ‪ Q‬ا ‪ّ )G‬‬
‫‪ Y ,H3‬ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا ‪. ! 1‬‬
‫‪ 9 )h‬ا‬
‫‪ G% .. ,‬آ ن‬
‫‪ )9 9 ،ّ P Q‬دون " م ا‪ 8O‬د ا 'ي آ !( ‪ * D8‬إ ‪ $‬ا )‪ O‬ت ا‬
‫وا‪F 5;3N‬ء ا ا ‪ Q‬ا‬
‫‪ H‬ده ‪ Q ،‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ * 9‬ا‪ 8‬د ا )‪ O‬ت‪ ..‬و ‪ ]B * H,‬ت ‪ 5^ 8‬أ‪ 6‬ب‬
‫أآ‪ . 9 ).4 R‬ا‪F;3 4‬ل آ ‪ 5‬و‪O‬‬
‫ا‪ 3a‬ع "ا‪ y‬ء ا ‪ O)9 Q D40‬ت ا ‪ 3‬ة" ‪* %‬‬
‫‪ *% Q‬ا =‪0‬ون ا ا^‪ a ، † 9‬ء ‪*%‬‬
‫ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪ Q‬ا‪F;34‬ل ه‪O0‬ء ا ا ‪.Q‬‬
‫م ‪)R € ? ،1787‬ا و‪)a‬ب إ‪ 6‬ار ‪ x‬ا ‪)G‬ا! ‪ ،Q‬ا ‪ . 5H,8 *3‬ا‬
‫‪F %‬د ‪H‬‬
‫‪ ..* ,‬و ‪ Q ,‬آ ‪) .a 5‬ده ذه ( ‪ 4‬ي‪ ..‬إذ ‪ * %‬ا ‪ GH‬ة‬
‫)‪ 1 D9 . 4‬ة ‪ * 9‬ا ‪ G‬ا‬
‫و ‪F 5‬ء ا ‪0‬ا ة‬
‫ا ‪ Q D 2‬ا ‪ DG‬ا ‪ *% Q R‬ا دة ا و * ‪ Q‬ا ‪)34‬ر ‪" :*9‬ا ‪ ;!),‬س ه) ‪ 7? 6‬ا ‪ *% 19D‬إ‪ 6‬ار ا ‪ ، G‬و‪*%‬‬
‫‪."$3 " Q 8‬‬
‫‪ *,‬أن ا ‪)34‬ر ' و@ ‪ $‬أ‪ ،p O 4 G C N K 6‬و ‪k‬ام ‪ *9‬آ‪ 5‬ا ‪)G‬ا! ‪ Q‬ا ‪ L8 *3‬ر‬
‫و‪ Qn8‬أ‪ 9s‬ا = ‪ 7‬ا‬
‫ا ‪)34‬ر آ‪ R‬ا ا!‪!(,.3‬‬
‫أن ‪ _ 18‬ا ‪)34‬ر‪ ..‬و ‪ Q,‬ا )ا"` ه) أن ?‬
‫‪Q‬‬
‫‪ ،* ,‬ه * درا‪ 7 ! a * 9 4‬آ‬
‫‪ * 9 Q‬ا‪ L3"O‬د ا‬
‫‪ 14‬ةا ا ‪Q‬ا‬
‫‪ O‬ر ‪ *% 7‬أن درا‪" 4‬‬
‫و ‪ L‬ف إ!‪ 39,‬ا و ‪ *% .‬أ ‪ ,‬وه) ا ‪ D,‬ر ه ‪)39‬ن‪ ..‬و" ا‪ 9 ? ( 134‬ا‬
‫ا ه ‪Qّ G% ..‬‬
‫ه) ‪ I'.‬ا ‪ HL‬إ * ‪ G8‬ا"‪ 3‬اح •!= ء ‪ L‬ف ا‪ 8‬ديّ‪* 9 ،‬‬
‫*‪ ..‬و‬
‫ا )‪ .a‬أن ‪ ` h $ 9 *H 8‬ا ‪ k‬ا )‪ّ h‬‬
‫‪) 9‬ة ا ‪ 4 * 3‬دت ‪' !l‬اك‪ ،‬و! دت )‪) a‬ب‬
‫‪ 1G9‬ع ا ‪ 2‬ص‪ ..‬وآ !( ه'‪ I‬ا )ة "‬
‫أن ‪),‬ن ه'ا ا ‪ L‬ف ‪8‬‬
‫إ ‪ G‬ء ?_ إ‪ 6‬ار ا ‪ G‬وا‪ NB‬اف ‪ $ 9‬ا ‪ ، ),‬ا ‪ *3‬آ !( ‪ Q 723 8‬ا = ‪ N 7‬ة‪.‬‬
‫و ‪ * G‬ا"‪ 3‬اح ه ‪)39‬ن ‪ 5 P‬رأ‪ 4‬ل ا ‪ L‬ف ا‪ 8O‬دي ‪) 9 12 ™9‬ن دو‪O‬ر‪ *9 ،‬أن ‪ G‬ض ‪ L‬ف إ!‪ 39,‬ا‬
‫‪ ™9‬ا ‪ Q !) 9‬ا " ‪ Q‬أ] ء أ ‪) ,‬ن‪.‬‬
‫‪ Q‬ه'ا ا ‪ ،Q F 10 ™9‬و ‪.D‬‬
‫ت م ‪ 3? ،1783‬آ ن ه ‪)39‬ن و‪ $, N‬رو ت )ر ‪ L n! " p‬ف أ ‪ Y ) ,‬أوف أ آ (‪ ..‬وآ ن‬
‫‪ِ W‬‬
‫‪) 4 ` 4‬ات ‪Q‬‬
‫‪kP‬‬
‫‪? *% ,‬‬
‫‪ 5 a Q ،*,‬ا ‪ k2‬ا‬
‫)ر ‪ p‬ه) ا ا"‪ 7‬ا * ‪ *%‬ا ‪ ;!),‬س ا‬
‫ا ب‪ ..‬وه'ا ه ن ‪ *9 ^l‬أ‪ 7 4‬ا ‪ 19D‬ا ‪ * % H2‬ا‪ 23 4‬ام ا وب ‪ * % .8 112 _ G 3‬ا آ ا ‪)R‬ر‬
‫‪ % ، 8 H n 8 ,‬إ * إ‪ a‬اء ‪ a‬أ‪k .a‬‬
‫‪ ..‬و" أ" م )ر ‪ *9 p‬ا ‪W3% ، k‬آ ‪ b n 8 Q‬ا ‪ k2‬ا‬
‫ا‬
‫‪ ,‬ـ و ‪ G‬ار‪ 250 I‬أ ‪ b‬دو‪O‬ر ـ ‪ _ h Q‬ا‪O‬آ‪ 33‬ب ‪ * % $‬رأ‪ 4‬ل ‪ L‬ف‬
‫‪ * % Gّ 8 *9 $‬ا ‪k2‬ا! ا‬
‫أ آ ‪ ..‬و ‪ Q,‬راء ‪ L‬ف أ آ ‪)4‬ي ‪F‬ء ي راء ‪ L‬ف إ!‪ 39,‬ا‪.‬‬
‫‪ *,‬أ?‪)D‬ا ‪ 12‬ا اه ‪ ،‬و ‪W‬ن ‪ L u9D8‬ف إ!‪ 39,‬ا ‪ L *9‬ف أ آ " ‪0‬دي ـ ‪*%‬‬
‫أن ‪ l‬ء ا‪FG34O‬ل ا‬
‫* آ‪)9^ 3% ..$ 9‬ا ي ا ‪ ;!) ,‬س‪،‬‬
‫‪ّ ,‬‬
‫‪ L K‬ف أ آ ? _ إ‪ 6‬ار ا ‪ G‬ـ إ * ‪ * 9 $19 D8‬ا‪ L3"O‬د ا‬
‫?‬
‫وا‪) 134‬ا ? ‪ *9 $9‬ر‪ L K x%‬ف أ آ ?_ إ‪ 6‬ار ا ‪. G‬‬
‫و ‪ a‬ة‬
‫‪ Q‬ا ‪) .‬د إ * ا ‪ G‬م‬
‫‪F‬ء ا ا ‪ Q‬ا‬
‫‪ % Q P ) *%)8‬ا!‪ (Q 9,‬م ‪ ..1790‬و‪ *%‬ا ل‬
‫‪ O)9‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ..‬و!‪) P‬ا ‪ * %‬إ ‪ L‬ل و ‪ .‬ا ‪ D,‬ر ه ‪)39‬ن إ * ‪ 7 L‬وز‬
‫‪ 1 D9‬ة ‪ *9‬ا ‪ G‬رات ا‬
‫‪)8 ,‬ا‪ L K * 9 _%‬ف أ آ ا ‪ 3‬ز إ‪ 6‬ار ا ‪ ، G‬ا ‪3 D‬‬
‫‪ ..‬و‪ Q, 8‬ه ‪)39‬ن ‪ 5 a Q‬ا ‪ ),‬ا‬
‫ا‬
‫ا ‪ *% G‬ا ‪ 2‬رج‪ Q ? * % ،‬أن ا ‪G‬‬
‫‪ P‬أن ا ‪ G‬ا 'ي ‪ L‬ر‪ I‬ا ‪ ;!),‬س ‪), 4‬ن‬
‫و^ ‪ّ ، 6‬‬
‫إ * " وض‬
‫‪F‬ت وا د‪O‬ت‪ ..‬وه‪',‬ا‬
‫!‪ ، !)! " $‬و" ‪ 5, F‬أ!)اع ا‬
‫وا ‪), 4 6 2‬ن ‪3 3‬‬
‫ا ‪ 3D‬إ * ا ‪ G‬وض ا‬
‫و ‪ YC‬ا ‪ a‬ل ا ' ‪) ّ Q‬ن ‪ 6‬ا"‪!$3‬‬
‫و"` ا = ‪@ 7‬‬
‫‪30‬‬

‫‪) 9 28 ™ 9‬ن‬
‫رزة ‪ $‬و ‪Q‬‬

‫و" ? د رأس ا ل ا ‪ L 9 P‬ف ـ ‪) 9 35‬ن دو‪O‬ر‪ *9 ،‬أن ‪ . % .D8‬ا ‪ L‬رف ا ورو‬
‫‪( 9 3% % ،7 P‬‬
‫‪ Q‬أ?‪)D‬ا ‪W‬ن ه ‪)39‬ن أ‪ K 6‬ف أآ‪R‬‬
‫دو‪O‬ر‪ ..‬و ‪W G3‬ن ا ا ‪ Q‬ا‬
‫رز ‪ 3‬ف ا‪l $ 4‬رون ‪ . % *G ،‬ه ‪)39‬ن ?‪.$H3‬‬
‫‪ k ,‬دة ا ‪ * % ) D‬ا ‪) 4‬اق‪ ،‬و ‪* % ` 4)3‬‬
‫وأ ‪ ( 1‬ا ‪ 9 3‬ت ‪ ) P Q‬رو‪ 6 9 =8‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫^ء‬
‫وا‪F B‬م ‪ * 9 7 98‬أو‪ 8‬ر ا ‪ H3‬ؤل وا ‪ %‬ه ‪ ،‬و‪= 8‬‬
‫! ت‪ ..‬وأ^ 'ت و‪ 5z 4‬ا‬
‫‪ K‬ا ‪ G‬وض وا‬
‫‪ K L 4 * ,‬أ ‪ * 9 7 N n‬و‪ $ a‬ا رض‪..‬‬
‫‪W = 8‬ن ا = ‪ 7‬ا‬
‫وا‪O‬زده ر ‪ ..` P9‬وا!‪F ? (G91‬ت ا‬
‫ا ‪. n‬‬
‫ء ‪ Y98‬ا‬
‫و‪ 4‬رع ا ‪ b …)3 ` P‬أ )ا ‪9 *% .‬‬
‫‪ G8 Q b")3‬ا ‪ G‬وض‬
‫إ * ه 'ا ا ّ‪ ،‬أ‪ 6‬رت ‪ ) P‬رو‪ .8 9 8 9 =8‬ا ‪D‬‬
‫و‪ 5 6‬ا‬
‫و‬
‫ي‬
‫? دّة‪ ،‬أدّت إ * ا!‪ .‬ر ا"‪ L3‬د ّ‬
‫وا‪ 3 O‬دات‪ ،‬و@ ;‪ G u‬د ا ‪ 9‬ا ‪ 3‬او ‪ * %‬ا ‪) 4‬اق‪ ّ ،‬و أز‬
‫)ن ‪ G *9‬رات‬
‫?‪ 5L‬ا ا )ن ا‬
‫‪،‬‬
‫ء وا )ا‪ a‬ت ا‬
‫`‪ ..‬وه‪',‬ا ‪ kP‬ا )ا‪) h‬ن ‪) Q‬ا‪ .a‬ا‬
‫و@ ! ت ‪ G‬ار ‪ Q Q F‬ا و‪O‬رات‪ 5 G ،‬د‪ka `%‬ء ‪ Q u D‬أ‪ 4‬ره ا ‪!! 4 4‬‬
‫و ‪ 7 P‬ا‪ 3 O‬اف ه ‪W‬ن ا ‪ 9‬آ‪ a .ّ9‬ت ‪ * 9‬و‪ *!)! " $ a‬و‪ ..!!* N‬أ ‪ * %‬ا )ا" ` ‪ %‬و ‪l‬ل آ ) * ‪Al‬‬
‫‪ Q‬ه‪O0‬ء!!‬
‫‪ Gapone‬و ‪ 4 $3 L‬دة ‪ G ،Q '.‬ر! ` ‪ L‬ا ‪ L‬ر‪ %‬ا‬
‫‪ Q‬ا ‪ n‬ه أن ‪ .8 G 9 8‬و‬
‫‪ .. Q ,‬و ‪ّ ,‬‬
‫‪ ّ 8‬دون أن ‪ R8‬ا!‪ G3‬د د ‪ Q‬آ ر ا ‪ G‬دة ا‬
‫‪ * 9‬أن ه '‪ I‬ا ز‬
‫‪ ' 8‬ا‪ H9? ` 8 .8‬ءه ‪ Q‬ا )")ع ‪ *%‬ا ‪ z L‬ذا‪ *% .. .8‬ر‪)a Q 4‬ن ‪l‬دا ‪ 1735) k‬ـ ‪ (1826‬إ * )‪ )8‬س‬
‫‪)4 H a‬ن( م ‪ ،1787‬آ‪l 73‬دا ‪)G k‬ل‪) O" :‬د ا ‪ Y98 *% 7 D‬ا ‪ @)H‬وذ ‪ Y‬ا ‪ 2‬اب إ * !‪ * % Mz G‬ا ‪)3 4‬ر‪،‬‬
‫وا وراق ا ‪ G‬و‪h‬‬
‫)د إ * ا ‪ 5 .P‬ا ‪ * % _ 1‬ا = ‪0‬ون ا‬
‫أو إ * ا! ام ا = ف وا ‪ G ، 9 H‬ر‬
‫ا ‪ D‬ت وا ‪." ) D‬‬
‫ورد ‪ )8‬س ‪)4 H a‬ن‪" :‬أ! أؤ ‪W Q‬ن ه'‪ I‬ا ‪ D40‬ت ا ‪ % L‬أ‪ 1^ N‬ا ‪ Q 8 ? *9‬ا ‪) P‬ش ا ‪W3‬ه ‪ ..‬و"‬
‫‪ ،‬أ‪ 38 ( 6‬ي ‪ .! 19D‬ا ‪ .. ),‬وأري أ!‪ 7P $‬ا‪ a 34‬ع ا ‪ 3‬ز إ‪ 6‬ار ا ‪G‬‬
‫^‪)a) (G9‬ده أر‪ G34‬ا‪h‬‬
‫‪ Q‬ه'‪ I‬ا ‪ D40‬ت‪ ،‬وإ د‪ $8‬إ * ا = ‪ 7? 6 7‬ا _ ا ول ‪."$ %‬‬
‫و" ل أ! رو ‪ a‬آ‪) D‬ن‪" :‬إذا آ ن ا ‪)3 4‬ر " أ ‪ * 1‬ا ‪ ;!) ,‬س ا ‪ 3‬ز إ‪ 6‬ار ا وراق ا ‪ * p 9% ، G‬ذ ‪ Y‬أن‬
‫‪ ;!),9‬س ا _ ‪ 5G! *%‬ه'ا ا‪ 3 O‬ز إ * ا ‪ 2N‬ص وا ‪ C .‬ت ا ‪ 2‬ر‪." a‬‬
‫‪ ،Q‬و! ‪ .3 .‬إ * " ب " م ‪ ) 6‬ت ‪ * %‬و‪4 ، ..a‬‬
‫أ] رت ه'‪ I‬ا‪ G3!O‬دات ا ‪ 2 %)=,‬وف ا ا ‪ Q‬ا‬
‫?‪)9‬ل ) إ‪ 6‬ار ا ‪ 3‬ز " ‪ L‬ف ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة" م ‪ ..1811‬وو‪ $ a‬رو‪ 9 =8‬ا ‪ ' 3‬ا ‪" :* 3‬إ إن ‪)8‬ا‪_ %‬‬
‫ة"‪.‬‬
‫‪ P8 79h *9 ,‬ا ‪ 3‬ز ‪ L‬ف أ ‪ ، ,‬وإ‪WP% .DH! P34 .!•% O‬ة ‪)3‬ر‪ ? *% h‬ب‬
‫ا ‪ ),‬ا‬
‫‪ Q‬أ‪، . L 5 a‬‬
‫‪ Q‬أن ‪ R‬وا ?‬
‫ن ‪ ّ ! * %‬أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪) ,‬ن أن ‪)"ّ L‬ا أ ّ‬
‫و ‪ `13 D‬ا‬
‫‪" :‬إن أ! ‪ 3‬إ‪ ; O‬رة ‪) L‬ص‬
‫^ ‪ ..‬وآ ' ‪ Q … Y‬أ! روا ‪ a‬آ‪) D‬ن‪ ،‬ا 'ي " ل ‪% .‬‬
‫وا ‪ G3‬وا أن ‪ * %‬ا‬
‫‪ *6 L‬د ء‪ ،‬و ‪)D‬ف أ ‪ 5 , 1 8 *9 5‬وأ"‪ j D‬إ! * ‪)4‬ف أ?‪." , 1‬‬
‫و‪)P‬‬
‫‪ Q ,‬ا )" ‪ Q‬در‪ ، 4 " 4‬و )دوا إ * ? ا‪ 34O‬ر و " ‪5‬‬
‫وأ‪ 6‬ر ! ] ن رو‪ 9 8 9 =8‬ت‪) 9 " :‬ا ه‪O0‬ء ا‬
‫ا‪FG34O‬ل"‪.‬‬
‫‪، ,‬‬
‫وآ !( ا ‪ ),‬ا ‪ ! 1‬ه* ا ‪ *3‬أت ? ب م ‪ ..1812‬وآ ن ا ‪ .‬ف ‪ Q‬ه'‪ I‬ا ب إ‪ G%‬ر ا ‪ k2‬ا‬
‫‪ ..‬و" ر ! ] ن رو‪ 9 =8‬أن ا ‪ D‬ات‬
‫‪ ,‬إ * ‪ 79h‬ا ‪ 9D‬و‪ 79h‬ا ‪ D‬ة ا‬
‫‪ $‬ا ‪ 19D‬ت ا‬
‫إ* ? ‪1 8‬‬
‫‪ P8 ,‬ا ‪ 3‬ز ‪ L‬ف أ آ ‪.‬‬
‫ا ‪ *1 8 Q )91‬إ‪ ? *% O‬ل " )ل ا ‪ ),‬ا‬
‫ا‬
‫و!‪ ] ! 1^ ( P‬ن رو‪ .. 8 ? P! 9 =8‬وآ !( !‪ P 3‬ذ ‪ Q ? _9^ Y‬ا _ وا ‪ Q u2D‬ا ‪ P‬ه ‪ ،‬ا ‪7L8 *3‬‬
‫ة ‪ Q‬ا = ‪ .‬ت‪O ،‬‬
‫آ ! ( ا ‪) G‬ي ا ‪ H2‬وراء ا ‪) ,‬ا ‪p‬‬
‫ا ‪)9‬م ‪ * 9‬ا ‪ 4 D‬ت ا ‪ ), 9 Ch 2‬ت ا )‪، h‬‬
‫ف ‪ 4‬ه إ‪ O‬ا ‪ 9G‬ا ‪ Q 9 9G‬ا س‪.‬‬
‫‪ *,‬ا ‪ 3‬ز ‪ L‬ف ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة م ‪ 1816‬آ آ ن ‪ .. )91‬و‪ 6‬خ ‪ x‬ا ‪ GR‬ت ‪9‬‬
‫و‪ a‬د ا ‪ ;!),‬س ا‬
‫‪ *,‬إ *‬
‫ء ا ‪ ;!),‬س " ‪)G98‬ا ر‪ N‬وى و‪ .8‬ات ‪ 9 L ( ) L39‬ذ ‪ Y‬ا ‪)! G‬ن ا 'ي أ د ا = ‪ 7‬ا‬
‫أن أ‬
‫ا )د ا‪ L3"O‬د ‪.‬‬
‫)! ‪ 5‬رو‪ *9 ، 9 =8‬ا ‪ . Q‬أ ‪) )D!)H‬وه ‪ G3‬ون )‪)a‬ب إ ‪ G‬ء‬
‫م ‪ a 1857‬ي ‪ *%‬ن ‪ " G‬ان )را ا‬
‫‪. ،‬‬
‫ا ‪ N‬ء @ ‪ Q‬ا ‪ ..( 9z‬وآ !( ?‪ 9H‬ا ‪k‬واج ‪ 4‬آ ي ‪ *% ( a‬ن دا آ ا ‪ Q‬ا =‪ L2‬ت ا‬
‫‪ Q P‬درزا‪ *9 z‬ر‪ 5a‬ا و ا ‪ *! 1‬وا 'ي ‪ Q‬ر‪)9 D z‬زارة م ‪ 1868‬وأ ‪ $ 8‬م ‪.1874‬‬
‫و ‪ Q 5G‬دزرا‪ Y98 *% $ )" *9 z‬ا ‪ 4‬ا ‪ ` 3P " : .‬ا‪y‬ن ‪ ( 8‬ه'ا ا ‪ bGD‬رؤ‪ 4‬ء رو‪ ، 9 =8‬ا ‪ *3‬ا ‪ 3‬ت ‪.8 .N‬‬
‫‪ ..‬وإذا أرد‪ DG 4 8‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة إ * ‪،Q 1 N‬‬
‫إ * آ‪) Q 6 5‬ا‪ 6‬أورو وآ‪ 5‬رآ‪ Q Q‬أرآ ن ا‬
‫‪31‬‬

‫ا‪) h‬ر ‪' !l D! %‬اك(‬

‫أ‪N‬‬

‫‪$ $9‬‬

‫! ‪ *1‬أ? ه إ * ‪ ،p a‬وا‪ ..5 !) 9 ^y‬و‪)4‬ف ‪) 9 ! 5 H‬ن ا ‪) € R‬إ‬
‫‪ .. 8‬أ ‪ D‬رك ‪)D%‬ف ! ‪ ! $9 P8 9 G] 1^ $‬ا ' ‪."5‬‬
‫ذ ‪ ،Y‬آ ‪l Q b‬ل رو‪). ) . " 9 =8‬ذا ب‪ (Q P .‬و ر‪ *% . D z‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪..‬‬
‫و ‪ 5ّPD‬ا ‪ 3‬ر •‬
‫إ * "‪ G G? Q D‬وا" !‬
‫‪ ,‬ا ‪ 1N *3‬ت ا‬
‫وه‪',‬ا أ‪ ( 6‬ا ب ا ه‪ 9‬ا‬
‫آ أ" ` ا ا )ن ! ‪) 9‬ن ا ‪F3? € R‬ل ا ‪ Y D,‬و@ ‪ .‬إ * إ ا‪)h‬ر ‪ ..$ 3‬وأ" )ا ا ‪ ),‬ا ‪ • ! 1‬دة‬
‫‪Q‬‬
‫‪ 9 D‬ا ‪Q‬ا‬
‫‪,‬‬
‫وإ د‪ .8‬إ * ?‪ n‬ة ا‪ 34O‬ر‪ ..‬وآ !( ا ب ا ه‪ 9‬ا‬
‫ا?‪F3‬ل ا )‪ O‬ت ا =‬
‫‪ *%‬و‪$a‬‬
‫‪ Q‬ز دة ا ;‪ u‬ا‪ L3"O‬دي‪ ،‬وإ] رة ا ‪ 7 3‬ا‬
‫? ا"‪ L3‬د ‪ ..‬وأ‪ Q K 6‬ا ‪ *9 5.D‬ا ا ‪ Q‬ا‬
‫أن ‪F ) h 5 38‬‬
‫ا ‪ ..‬وآ ن إ اه م ‪ " " Q ),‬ل‪ ` 13D8 O" :‬أ ‪ Q‬ا‬
‫أن ‪8 8‬‬
‫ا )‪ O‬ت ا =‬
‫أن ‪),‬ن !‪ bL‬أ‪ %‬اده ‪ Q‬ا ? ار و!‪ Q .HL‬ا "‪.‬‬
‫‪ ? * % .8 ! D‬وب ا = ‪ ..Q‬آ أ" @ )ا‬
‫ودة ‪) G9‬ات ا ‪) P‬‬
‫)ن " و@‬
‫و" م أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫! ‪) 9‬ن ا ‪ *% $39 ? 5 ) 3 Y! % 201.500.000 ™9 € R‬ا ‪ ..Y D,‬و‪ *%‬م ‪ (@ 1863‬ا ‪)G‬ي ا ‪*9 H2‬‬
‫! ‪) 9‬ن و‪ ! k ) *3 O‬و‪ D,8‬س ‪ D‬ة ا ‪ ،Q ) P‬ا ' ‪ Q‬آ !)ا ‪ D 9 a‬ة ا ‪ @ 9 H‬ا = ‪.Q‬‬
‫‪ D‬ات ا ‪، , D‬‬
‫و‪ L " ` 4‬رو‪ ،Y ' 4‬وأ^ ا‪ k 9,!B‬أ!‪ .‬إذا ? و )ا ا ‪ K L 5^ 3‬ا ‪ Q ) P‬وأ وه‬
‫ا و‪ 4‬إ *‬
‫‪ 3 3D%‬رو‪ 4‬ه'ا ا ‪ R 5‬إ ‪F‬ن ا ب ‪ .. . 9‬و‪W8‬آ ا ‪ I ' 3‬أر‪ 54‬دا ‪ Q‬ا ‪ QH D‬ا‬
‫! ) )رك و‪ 4‬ن ‪ %‬ا!‪ ،),D D‬وو@ ‪ ( 8 .‬إ ة ‪.Q ),‬‬
‫ا )ا!˜ ا =‬
‫)ن ّه ‪ G‬وض‪،‬‬
‫‪ x%‬ا ا )ن ا‬
‫‪،‬‬
‫‪ O) u 8‬ت ا =‬
‫أت ا ‪ G‬ت وا ‪ 7 L‬ا‬
‫و‬
‫و ‪ . ,‬ا‪)h 3N‬ا أن !‪ D‬ا ‪ z H‬ة ‪!%28‬‬
‫)ن ‪) G‬ن ا ‪ G‬وض ‪) 98‬‬
‫ودة‪ Q , ) ،‬ا ا )ن ا‬
‫إن ه'‪ I‬ا ب آ ن ‪ Q‬ا ‪ Q,‬أن ‪F^ *.3 8‬ل أ‪.N‬‬
‫ا ‪ G‬وض ‪ ..Q % 19‬وآ !( ه'‪ I‬ا ‪ G‬وض ‪ D *1 8‬ر ‪ .. =? %‬وآ ن آ ‪* N 5‬ء ‪ ) D‬و ‪ 112‬ي ا ا ‪Q‬‬
‫‪ 4W‬ه ‪ ..‬و و‪ a‬وا أن ا )" ( " ? ن ‪ .!B‬ء ا ب‬
‫‪ . ،Q‬ف ا ‪ 1 D‬ة ا = ‪ * 9 9‬ا"‪ L3‬د ت ا‬
‫ا‬
‫أ!‪).‬ه ‪.‬‬
‫***‬
‫إ * ‪ _ 18‬ا ‪)3 4‬ر ‪ GH , D 3‬ة‬
‫ا ‪ . (")ُh *3‬ا )‪ O‬ت ا = ‪ ،‬و‬
‫‪ Y‬ا ‪) G‬د ا‬
‫ه'ا ‪ّ %‬‬
‫? ول ‪Q ),‬‬
‫ا ‪ Q D 2‬ا دة ا و *‪ ،‬ا ‪ s ` 8 *3‬ا ‪ ;!),‬س إ‪ 6‬ار ا ‪ ، 9‬وأ‪ 6‬ر ‪ Q !) 9 450‬ا و‪O‬رات ا ‪، 4‬‬
‫)ن ‪ 5 P ،Q ), Q‬ا ‪ ;!),‬س ‪ L‬ر " !)! ‪W * G‬ن‬
‫ا ‪ 1s 5 a *3‬ءه ا ‪ G‬ض ا ‪ ..* )G‬وا!‪ G3‬ا ا )ن ا‬
‫‪ * %‬د‪ ` %‬ا ‪)H‬ا‪ G9 z‬وض ا ‪ ),‬أو ‪0 N * %‬ون ا )اردات‪ ..‬و ‪ 5 G‬ا ا )ن‬
‫‪" 5 G8 O‬أوراق ‪ "Q ) ,‬ا‬
‫‪ .9 a‬ون " ‪ ..!! G8‬وه‪',‬ا ‪) 4‬ا ^‪ xH‬ا و‪O‬ر ‪ Q‬ه'‪ I‬ا وراق إ *‬
‫‪،‬‬
‫)ن " ‪ Y98 x‬ا وراق ا‬
‫ا‬
‫‪!! 3 4 30‬‬
‫‪ I' .‬ا وراق‪،‬‬
‫ذ ‪ Y‬أ^'وا = اء ا ‪ G‬وض ا ‪),‬‬
‫وا إ * ‪ N‬اء ‪ Y98‬ا وراق ‪.. . ) P‬‬
‫و ‪ . 8‬ذ‪Y‬‬
‫‪ Q 3‬ا و‪O‬ر ‪ .‬دو‪O‬را آ ‪ ..F‬و ' ‪) !), Y‬ن " ‪) 9;8‬ا ‪ 1^ G * 9‬ة‪ ،‬و‪) a‬ا أر ? ‪ G8‬ر ـ ‪3 4 70‬‬
‫‪ 9‬و‪O‬ر ا )ا? !!!‬
‫‪ ،Q‬وآ ن )@ ) ‪ Q ) , .‬وأورا" ‪$‬‬
‫)? ‪ 5 " Q .‬ا ا ‪ Q‬ا‬
‫و…‪ .‬ت ‪ ) H 6 *%‬ن ‪G (k 8‬‬
‫" ‪ (9‬وأ ‪ 3‬ف ‪، .‬‬
‫ا ‪ Ch 2‬ا ‪ *3‬ا ‪ 3‬أت ‪ *%‬أ ‪ ,‬ا =‬
‫‪ ..‬و‪ a‬ء ‪ Y98 *%‬ا ‪ ) " : G‬أن ه'‪ I‬ا ‪ 4 D‬ا‬
‫ا‬
‫* أ!‪.‬‬
‫‪ , • K 6‬ن ا ‪ ),‬إ‪ 6‬ار أوراق ا ‪ G‬ا ‪ 8 *3‬ه ون آ‪ .. H9‬و‪ Y93 `% 34‬ا وراق آ‪ 5‬د )!‪، .‬‬
‫‪,‬‬
‫ا‬
‫‪ K L34‬ون د )ن‪ ..‬و‪), 4‬ن ‪ .‬آ‪ 5‬ا ل ا ‪F‬زم ‪ aB‬اء ‪ P8‬ر‪ .8‬وا د‪O‬ت‪ ..‬وه‪' ,‬ا ‪),3 4‬ن ا‬
‫‪..‬‬
‫ا ‪ 5R _G 34 *3‬ه'ا ا‪O‬زده ر‪ ..‬و ' ‪ 79P3 4 Y‬ا د ; وا ‪ R‬وات ‪ ` a Q‬أ! ء ا‬
‫ا و * ‪ 8 *%‬ر • ا‬
‫‪ 1 8 7P‬ه'‪ I‬ا و وإ‪ 1 3 7 D334 .!•% O‬آ‪ 5‬ا وش ‪ *9‬و‪ $a‬ا رض"‪.‬‬
‫= ‪0‬ون ا ‪ L‬رف وراء ا ر‪ ..‬و" ‪ a‬ء ‪" : . %‬إن‬
‫وآ ! ( ا = ة ا ور "دي ه زا رد ‪ 4‬آ )‪O‬ر" ‪8‬‬
‫ن ا ق ه ) إ‪ O‬ا ‪F3‬ك ا ا ‪ .. 9‬أ‬
‫ق‪ ..‬وه'ا !‪ Q ! I 0‬وأ‪ " 6‬ؤ! ا ور )ن‪ّ ،‬‬
‫ا ب ‪ *9 * G8‬ا ّ‬
‫‪_ hQ‬‬
‫ا ‪ 12‬ا ورو ا ‪ * 3‬أ‪ .8‬إ!‪ 39,‬ا‪) G3% ،‬م ‪ * 9‬أن رأس ا ل ‪ ` 13 D‬أن ‪ * 9 1 D‬ا ا ‪9‬‬
‫ا ‪)a‬ر‪ ..‬و ‪ *9 7P‬أ‪ 6‬ب رؤوس ا )ال أن ‪)9‬ا ‪ *9‬ا‪ 34‬ل ا ر ح ا ‪ 9z 1‬ا ‪ Q .!) P *3‬ا وب‪*% ،‬‬
‫ا ‪ 1 D‬ة ‪ " *9‬ا ‪ .. 9‬و ‪ G9‬م ' ‪ 7 P ،Y‬ا ‪ 3‬د ا ‪ D‬ات ا ‪ ),‬آ‪ 4W‬س ‪ Q‬أ‪ p 4‬ا ‪ 9‬ت ا ‪.. % L‬‬
‫أن !‪ 3 K D‬اول" أوراق‬
‫‪ ,‬ه'‪ I‬ا ‪ .. L‬آ أ!‪ Q p $‬ا ‪H‬‬
‫ا‬
‫و! ‪ Q‬ا‪y‬ن !‪ n3‬ر أن ‪ 'ّH 8‬وزارة ا‬
‫ا ‪ 2‬اء" ة ‪ ، 9 )h‬إذ أ! ‪ ` 13 D! O‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ .. . 9‬و ‪ ` 13 D! 5 G Q ,‬ا ‪ 1 D‬ة ‪* 9‬‬
‫‪ Q ),‬ا‬
‫ا ‪ D‬ات و ‪ Q‬ورا‪ *9 .z‬ا ‪ 9‬آ‪ .9‬وا‪ L3"O‬د ‪."$ aW‬‬
‫‪32‬‬

‫‪) 9‬ا ‪* 9 . F^ Q‬‬
‫‪ Q‬ا )اب وا = )خ‪،‬‬
‫دآ‬
‫)ن إ * ‪ 5 ) 8‬ا ‪F‬ت ا‪23!O‬‬
‫ا ا )ن ا‬
‫و‬
‫‪ Q s‬ر@ ا ‪Q ) , p z‬‬
‫إ" ار = وع " !)ن ا ‪ L‬ر‪ .. %‬و" أ‪ K 6‬ه'ا ا = وع " !)! م ‪،1863‬‬
‫)ن ‪ )a‬أ^ ي‪.‬‬
‫ا = ة ‪ ..$‬وه‪',‬ا ر ‪ K‬ا ا )ن ا‬
‫***‬
‫‪ a‬ء ‪ *%‬ر‪ 4‬و‪ D40 .3.a‬رو‪ 9 =8‬وإ^)ا!‪ $‬ا ‪ L‬ر‪ *% %‬ن •!‪ 39,‬ا ‪ 3‬ر • ‪ k? 25‬ان ‪ ،1863‬إ * ‪D40‬‬
‫و )‪)8‬ن ‪ ! %‬ر ‪ )s‬و )ا!‪ 3 : .‬وول ‪) ) ! ( 34‬رك‪:‬‬
‫ا ‪ D‬دة أ ‪.9,‬‬
‫‪ G8 Q‬ا‪$ 8‬‬
‫"‪ 4‬د‪ *8‬ا ‪k‬اء‪ ..‬آ‪ 7 3‬إ ا ‪) a D‬ن ‪ N‬ن ‪ h G Q‬أوه ) ‪ * %‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪F B ،‬‬
‫†ر ح ا ‪ Q, *3‬ا ‪)L‬ل ‪)! G9 P 3! . 9‬ن ا ^ ا 'ي أ‪ 6‬ر‪ I‬ا ‪ ;!),‬س = ‪W‬ن ا ‪ L‬رف‪ ..‬وا ‪ n‬ه أن ه 'ا‬
‫‪W Q ,‬ن‬
‫ا ‪" 6‬ءا‬
‫ا ‪ L‬رف ا ‪ .. ! 1‬آ !‪ ( L‬ه'‪ I‬ا ‪P‬‬
‫ا ‪)! G‬ن أ‪ *8‬و‪ _%‬ا ‪ 12‬ا ‪a .3 8 *3‬‬
‫‪..I 4W‬‬
‫ا ‪ L‬ر‪ *% %‬ا‬
‫ه'ا ا ‪)! G‬ن‪ ? *% ،‬ل ‪ $G L8‬وإ" ار‪), 4 ،I‬ن ‪ _% 8 *% 4‬ا ر ح ا ‪a *9 9z 1‬‬
‫‪ * %‬ا و ‪ ،‬وا ‪ 9G‬ا ‪) 4 * 3‬ف ‪ ' H 8‬إ *‬
‫‪'.%‬ا ا ‪)! G‬ن ‪ *1‬ا ‪ L‬ف ا )‪ * h‬ا ‪ 1 D‬ة ا ‪ *9 G91‬ا و@ ع ا‬
‫‪ * a * %‬ا ر ح‪ ،‬أو أن ‪. L‬‬
‫ر@ ‪),3 4 .! ،$‬ن ‪h‬‬
‫‪ 4‬ذ ‪ Y‬ا ‪)! G‬ن و‪ 8‬ف ?‪ 8 Q ،$3G G‬ي أ‬
‫ا = وع‪ ،‬وا‪ 3 O‬زات ا ‪* 3‬‬
‫‪),3 4‬ن ‪ * 9 H")3‬إ" ار‪ ..I‬أ ‪) . a‬ر ا = ‪), D% 7‬ن ‪ka‬ا ‪h .H8 Q‬‬
‫‪ . 9 5L 4‬أ‪ 6‬ب رؤوس ا )ال ‪ ،$‬و ‪ 2 Q‬ه أي ‪ *% 3? YN‬أن ه'ا ا ‪ n‬م ‪), 4‬ن @ ‪. . L‬‬
‫ا ‪)L92‬ن‪ :‬رو‪ 9 =8‬وإ^)ا!‪"$‬‬
‫‪:*9‬‬
‫و )ر‪)8‬ن و‪ ! %‬ر‪)s‬‬
‫و‪ a‬ء ‪ *%‬ا ‪ 4‬ا ‪ *3‬ر ّد ‪ .‬أ ‪.9,‬‬
‫‪ $‬ا )‪)6‬ل إ *‬
‫" و أن ا ‪)a D‬ن ‪ N‬ن ‪ HL bL3‬ت ا ‪ k 8 *3‬ر‪ 5a‬ا ل ا ‪ ،Ka‬و" و@` !‪7 L‬‬
‫) ‪ *%‬ا ‪ ;!),‬س‪ ،‬و" " د‪ I ,H8 I‬ا ‪ K L‬ن رك أن ا ‪ K‬ا آ ‪ ،‬ه) ‪*%‬‬
‫ر‪ 4 z‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ،‬وه) ا‪y‬ن‬
‫ا )ا‪ .. 4‬أ ‪) L2‬ص ‪ n 8‬ا ‪ L‬ف ا )‪* h‬‬
‫ا ‪ H‬ظ ‪ 6 *9‬ا" ا ‪ 2N‬ص وا ‪ D40‬ت ذوي ا )ارد ا‬
‫ا ر ح ا ‪ b …)8 Q . a Q,‬ا )ال ‪ )a % ،$ %‬ا‪ a‬ا = ات ا ‪ G%‬وا ‪: .L! *3‬‬
‫و‪h‬‬
‫• ‪ ` 13D‬أي د ‪ Q‬ا ‪ 2N‬ص ‪ b W8 D ^ Q 5G O‬ه ‪. % L C‬‬
‫• ‪ 7P O‬أن ‪ 5G‬رأ‪ 4‬ل أي ‪ L‬ف ‪) 9 ™9 Q‬ن دو‪O‬ر‪ R34 ،‬ء ا ‪ 9‬ان ا ‪ P3 O *3‬وز د ‪.6000 .! ,4‬‬
‫• ‪),8‬ن ا ‪ L‬رف ه ‪ C‬ت ^ ‪ ، 6‬ه ‪ * a .%‬ا ر ح †‪ 2N‬ص‪ ،‬و ‪ . D40‬ا _ ‪ *%‬ا^‪ 3‬ر )…‪. . H‬‬
‫• ‪)G 194 O‬ا! ‪ Q‬ا )‪ *9 O‬ا ‪ L‬رف ‪ *%‬ا )‪ R34 ، O‬ء ‪ I G‬ا ‪ ;!),‬س ‪ Q‬و"( و‪. ^l‬‬
‫‪ .3 9 L‬ا ‪ ، 6 2‬آ ‪ N ` 13 D8‬اء ا ‪ D‬ات و ‪.‬‬
‫• ‪ Y 98 5 G38‬ا ‪ L‬رف ا )دا‪ ،` z‬و‪ّ G8‬م ا ‪ G‬وض ا ‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫لا ‪ % L‬ا‬
‫و‪ *@ G8‬ا‬
‫)ازي ه '‪ I‬ا ‪ .. G‬و أن ا ‪ D‬ات‬
‫• ‪ 7a)3D‬إ!= ء ‪ L‬ف أ‪ 4‬ل ‪) 9‬ن دو‪O‬ر‪ N ،‬اء ‪ 4‬ات ?‪),‬‬
‫ا ‪ 8 ),‬ع ‪ , B % ،%50 ™9 L2‬ن ا‪y‬ن إ!= ء ‪ L‬ف أ‪ 4‬ل " ر‪ 500.000 I‬دو‪O‬ر‪ ..‬و‪)3 4‬دع ه '‪I‬‬
‫‪ *% ,‬وا‪ Q1 N‬آ ن †وراق ا ‪ G‬ا ‪ . G34 *3‬ا ‪ L 9 ),‬ف‪.‬‬
‫ا ‪ D‬ات ا ‪k2‬ا! ا‬
‫• ‪ G8‬م ا ‪ z % ),‬ة ‪ " Q‬ا ‪ D‬ات ‪ ،%6‬و‪ `% 8‬ه '‪ I‬ا ‪ z H‬ة ‪ * % Q 8‬ا ‪ .. D‬وإذا أ^ '! ‪ 3 O‬ر ا ‪G‬‬
‫‪ D9‬ات‪ ،‬درآ أن ا ‪ z % `% 8 ),‬ة ‪ %12 D‬ذه ‪ *9‬ا ل ا )دع‪.‬‬
‫ا‬
‫• و‪ G8‬م ا ‪ 5 G ),‬ا ‪ 3D‬ات ا 'آ)رة ا ‪ ) D‬ا ‪F‬ز ‪ L 9‬ف ا 'ي )دع ه'‪ I‬ا ‪ D‬ات‪ ،‬و‪ z % . *@ G38‬ة‬
‫‪.%1 D ) 4‬‬
‫‪ N‬ا‪ , • % ،‬ن ا ‪ L‬ف أن ‪ 23D‬م ا )ال ‪ N‬ة ‪ " G8 * %‬وض ‪ 9‬س‬
‫• و آ ن ا ‪ *9 791‬ا ‪ ) D‬ا‬
‫‪ z H‬ة ‪.%12 ™9 8 % 6‬‬
‫ف إ ‪ .‬ا ‪ z H‬ة ا ‪ Q •3 8 * 3‬إ" اض ا وراق‬
‫• وه‪',‬ا ‪•%‬ن ا ‪ z H‬ة ا ‪ . 9 5L 4 *3‬ا ‪ L‬ف ‪ Q‬ا ‪ D‬ات‪،‬‬
‫وا ‪ ، ) D‬و ف إ ‪ .‬ا ر ح ا ‪ 1‬ر‪ `H8 3 ، z‬أر ح ا ‪ L‬ف إ * !‪ 28 Q D‬و‪.%33.3‬‬
‫ا‬
‫• و • ‪ ,‬ن ا ‪ L‬رف ز دة ?‪ P‬د‪ .8O‬أو ‪ 7D $L 9G8‬إراد‪ ، .8‬آ أ!‪ K ` 13 D8 .‬ا ‪ G‬وض أو ?‪ . P‬آ‬
‫? أ ‪ .. .‬وه‪' ,‬ا ‪ ` 13 D8‬ا ‪ L‬رف ا ‪]W 3‬‬
‫‪ % L‬و‪ّ )8 h‬‬
‫‪ 8‬ا‪ .. 4 I‬و ‪ Y98 G ` P‬ا ‪ L‬رف ‪a‬‬
‫آ ‪ , • % .. 8‬ن ا ‪ L‬رف أن ‪ *9 FR _H38‬ر‪ x%‬إ ‪ 1‬ء ا ‪ G‬وض‪ Y ' 7 D3% ،‬ه )‪h‬‬
‫‪ *9‬ا ‪)D‬ق ا‬
‫و‪ ` 13D8‬أن ‪ *9 ]08‬آ ‪ %‬ا‪ 3!B‬ج ا )‪.* h‬‬
‫‪ *%‬ا ‪)4‬اق ا‬
‫• ‪ `% 8 O‬ا ‪ L‬رف ا )‪ h‬أي @ ا‪ ™ *9 7z‬ا ‪ D‬ات أو ‪ *9‬رؤوس ا )ال أو ‪ *9‬ا )دا‪.`z‬‬
‫` ر‪W z a‬ن ‪ 3 8‬وا ه'‪ I‬ا ‪ a 4 4‬ا‪)9 G8 ..‬ا ‪ _z %‬ا?‪ 3‬ا "‬
‫***‬
‫‪ 8‬دل ‪ Y98‬ا ‪ ..5z 4‬وه‪' ,‬ا ‪) 9‬ا ‪7 4 * 9‬‬
‫‪) ,‬ن إ * ‪ _ 18‬ا دئ ا 'آ)رة‬
‫أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪،‬‬
‫)ن ‪ " s‬در ‪) * 9 Q‬ا‪0 D .a‬و ‪ .8‬ا‬
‫ا ‪ ) D‬و^‪) H‬ا " ا ‪ G‬وض‪ ،‬إ * در‪ a‬أ‪ . K 6‬ا‬
‫‪33‬‬

‫!تا‬

‫ه)! ‪ ،‬وا ‪) H8 * 3‬ق " ‪R, .3‬‬

‫"‬

‫ا ‪ G‬وض‬

‫‪ ` @)%‬أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف أ ‪ * 9 .‬ا ‪ G‬رات وا‬
‫‪. h O)L‬‬
‫ا )? ‪ ..‬وه‪',‬ا ‪ * a‬ا ‪ L‬ر‪%‬‬
‫ا ‪k‬‬
‫ه '‪ I‬ا ‪P3‬‬
‫‪ " * ,‬أ‪ 3 D K 6‬ا ‪ D‬ع ‪) 6‬ت ا ‪ 5 G‬ه '‪ I‬ا ة‬
‫‪ Q ) ,‬أن ا = ‪ 7‬ا‬
‫و‪N‬‬
‫‪.Q‬‬
‫‪ 9 Q‬ة ا ‪ N 9 9 ? ! R‬ة ‪ *9‬ا ا ‪ Q‬ا‬
‫وا ه‪ّ =% ، n‬‬
‫و‪ 1^ *%‬ب † " ل‪" :‬إ! * أري ‪ *%‬ا ‪'! _%‬ر أز ‪ 3G8‬ب ‪ .. C =% C N‬وه * أز ‪ * ! R8‬و‪ * 9 P8‬أر‪Q b P8‬‬
‫ا ‪ 9 F4 *9 =2‬ي‪ G% ..‬أ‪ ( 6‬ا ‪ D‬دة ‪ C .9‬ت وا = آ ت ا ‪ ,‬ى‪ ..‬و‪)4‬ف ‪ ` 3‬ذ ‪ Y‬و‪)6‬ل ا ‪ DH‬د إ * أ ‪*9‬‬
‫ا ‪ ..7 6‬و‪) 4‬ف ‪ 5‬أ‪ 6‬ب رؤوس ا )ال ‪ * 9‬ا ‪ H‬ظ ‪ * 9 .8 1 4 * 9‬ا و ‪ * % Q 23 D ،‬ذ ‪Y‬‬
‫ا 'ي ‪0 4‬دي إ * ‪1 8‬‬
‫ا = ‪ 7‬و‪ ..$ 8 k 8‬و‪ ] K L34‬وة ا ‪F‬د ‪W‬آ ‪ 1 4 ( 8 .9‬ة ‪ ، 9 9" C%‬ا‬
‫=‬
‫ا ‪). P‬ر "‪.‬‬
‫ة ] ! ‪ ،‬وه ) زم‬
‫ة ر‪ ،$34 z‬و ‪ Q,‬ا‪ 23!O‬ت ا ‪ P‬ة ? ‪ $39‬إ * ا ‪4 z‬‬
‫آ ن ‪ *% Q ),‬ذ ‪ Y‬ا )"( ‪.! *%‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ ..Q =P‬و ‪ 5 " $ ,‬أن ‪ Q Q, 3‬ذ ‪ Y‬ا‪،5 3s‬‬
‫‪Q‬ا‬
‫‪ *9‬أن ‪)G‬م ‪ G9 * =8 5‬ء ‪ 194 *9‬ن ا‬
‫ا‪ 34‬ا@ ‪ D ? D‬ء ا ا ` = ‪ D ! Q‬ن م ‪) a * 9 ،1865‬ن و ‪) p ,9‬ث‪ ..‬و‪O‬‬
‫آن‬
‫= ‪ H‬ة ‪ * %‬أ ‪ 3‬ا ‪..5 8 G‬‬
‫‪ ..‬و" ‪ R‬ا ‪) GG‬ن ‪ * 9 ' C!l‬ر‪4‬‬
‫‪ 7 4 Q ,‬ه'‪ I‬ا ‪P‬‬
‫ف إ‪ O‬ا ‪ Q 5 9G‬ا‬
‫‪ ،‬إ‪ O‬أن اآ‪ .% =3‬أ] ( و‪) a‬د ‪) Q "F‬ث وأ‪ 6‬ب‬
‫إ * ا‪P‬‬
‫‪ 7 " Q‬أو‬
‫و ` أن ا ‪=8 O 4‬‬
‫‪.Q‬‬
‫‪ M‬أ‪ a‬ا ا ‪ Q‬ا‬
‫‪ ..Q‬و ) ش ‪ Q ),‬ة أ‪)h‬ل ‪ ,‬ن ‪W3‬آ " ‪ّ " Q Qّ, 8‬‬
‫ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪ 1816) * ,‬ـ ‪ " K L3 (1846‬ل ‪" :$ %‬إن‬
‫ا‬
‫" ‪ L 5‬ع ‪ Q ) ,‬أد * ‪) 4‬ن ب‪ p =8 .‬وز ا‬
‫* ار‪ 4 G% ..*8 ? *% $3 ,8‬ه'ا ا ‪)! G‬ن ‪ *9‬إ!= ء ا?‪ ,3‬ر‬
‫‪ D‬ه ‪ *% *3‬إ" ار " !)ن ا ‪ L‬ر‪ %‬ه* أآ ^‪ّ W1‬‬
‫‪H‬‬
‫‪ *9 ]0‬آ‪ 5‬ا ‪ *% K L‬ا ‪F‬د‪ ..‬و ‪ 9 7P‬أن !‪ K9L‬ه'ا ا )@ `‪ ..‬و ‪ 5 " Q ,‬ذ ‪ = 4 Y‬ه )ا‪.a‬‬
‫آ‬
‫‪ K L Q‬ا س و ‪ K L‬ا ‪ L‬رف =‪."5 " Q % ! 5,‬‬
‫م ‪ 1866‬آ ن ه ك ‪ 1.906.687.770 ™ 9‬دو‪O‬ر ‪ * %‬ا ‪ 3‬اول ‪ * %‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ..‬وه ‪ u‬ه 'ا ا " ‪4‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ 3‬اول ‪) D8‬ا ‪* %‬‬
‫‪ 1876‬إ * ‪ ..605.250.000‬وه‪',‬ا !‪ P‬أن أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ‪ . D‬ا وراق ا‬
‫إ!‪ G‬ص ا ‪ Q ) D‬أ ي ا = ‪ ،7‬و‪) 4‬ا ‪)H ;9‬ق ‪ 1.300.000.000‬دو‪O‬ر‪ ? 56.446 7ّ 4 ّ ،‬د] ا!‪ .‬ر‬
‫* ‪ 2.245.105.000 5R 8‬دو‪O‬ر ‪ Q‬ا ‪ z D2‬ا ‪ b …)3 (G *3‬ا *‪ ..‬وآ !( ا ‪ L‬ا ‪ ,‬ى ‪ Q‬ا ‪z D2‬‬
‫ّ‬
‫ا ‪ G‬وض‬
‫‪ *%‬ا ه)! ت وا ‪)P‬زات‪ ..‬وه‪' ,‬ا ! ي أن أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ‪ . D‬ا ‪ Q ) D‬ا ‪) 4‬اق و ‪3‬‬
‫ا )? ‪ ،‬أ@ ‪)%‬ا إ * ] وا‪ ;9 .8‬أآ‪ *!) 9 Q R‬دو‪O‬ر‪ *% ،‬و"( ‪ *9 k O‬ا = ‪) 4‬ات آ‪ R‬ا‪.‬‬
‫***‬
‫‪ 6‬وا ‪ *9‬أن ‪),‬ن ا 'ه‪ 1s 7‬ء ‪ 9 9‬ا )ر" ‪ ..‬و‪1870 4 *%‬‬
‫‪l 1 4‬ل رو‪ L *9 9 =8‬ف إ!‪ 39,‬ا‪ ،‬أ ّ‬
‫وا‪ ) 6 .3.a‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ *9‬ا ‪ * % G‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ G% ..‬آ ! (‬
‫‪ _ 8‬أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا ورو )ن‬
‫‪ .3 " Q‬ا‪ B‬ا‪* % z‬‬
‫‪ Y 4 *%‬وإ‪ 6‬ار ‪ .. .8F‬وه‪',‬ا " ر ه‪O0‬ء ‪ P8‬ا ‪H‬‬
‫ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة ‪ 5 3D8‬ا ‪H‬‬
‫ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪.‬‬
‫‪ .‬إ * أ آ ‪ ،‬وو@ )ا ‪b L! ™ 9 $% L8 ( 8‬‬
‫أو‪ %‬أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا ورو )ن )إر!‪ ( 4 ( D‬و‬
‫‪ .. ,‬وأ ‪ * 1‬أ‪ 6‬ب‬
‫ا‬
‫‪) 9‬ن دو‪O‬ر‪ 234O ،‬ا ‪ N *% $‬اء @ ‪ z‬ا =‪ L2‬ت ا ‪ *% D z‬ا ‪ C .‬ت ا ‪=3‬‬
‫ا ‪ L‬رف ا ‪ 9 3‬ت ‪ .zF‬م ‪ 3"O ،1873‬اح = وع " !)ن "إ‪F6‬ح إ‪ 6‬ار ا ‪ 9‬ا ! "‪ ..‬وآ ! ( ‪) D‬دة‬
‫ا = وع ‪ . s) L‬رة‪ .n8 O € ،‬ا ; ض ا ‪ ..$ * D z‬وآ ن ا ‪)8 D‬ر ا 'ي " م ا = وع ه ) )‪) a‬ن‬
‫)‬
‫‪ N‬ن( ذا‪ ،$8‬ا 'ي أ‪ 5 9" 5 " ! N‬إ * ر‪ $3 4‬ا )‪ .a‬إ * ‪ D40‬رو‪ .. 9 =8‬وآ ن ‪ N ! D‬ن ‪ * %‬ه 'ا‬
‫أد * ‪ N‬ن أ م ا ‪ ;!) ,‬س ‪ 9,‬را‪z‬‬
‫ا ‪)! G‬ن ون أي ر@ ‪،‬‬
‫ا ‪ ;!),‬س )‪ 5 z) 6‬ه) (‪ ..‬و‬
‫و ‪! 99‬‬
‫و ت ‪) 4‬ات ]‪F‬ث‪ 5 " ،‬أن ‪ _G 3‬أ? ‪ Q‬ا ‪ 12‬ا ‪ * G G‬ا ‪ * % Q ,‬إ" ار ذ ‪ Y‬ا ‪)! G‬ن‪ G% ..‬آ ن ذ ‪ Y‬ا ‪)! G‬ن‬
‫‪K 6 5, = .H‬‬
‫ء‬
‫‪ ;!),9‬س إن أ? ا ‪ Q‬ا‬
‫" ‪ .3‬ا‪ B‬ا‪ .. z‬و ‪)G‬ل ‪G8‬‬
‫)ه ‪ G%B‬د ا ‪H‬‬
‫و‬
‫ء ا ‪ P9‬ا ‪.$3 " *3‬‬
‫)ن ا ‪)! G‬ن‪ R34 ،‬ء أ‬
‫‪" :" ,‬آ ن إر! ( ‪ " " 4‬ل‬
‫و ‪)G‬ل ا ‪)a) D‬ن ر‪ .‬إ ‪)D9‬م( ‪ *%‬ا ‪ Q 49 HL‬آ‪ *9 H6 " 3‬ا ‪k2‬ا! ا‬
‫‪) $G L‬ا ‪ % D‬در ‪ Y‬أ‪) .‬آ‪ 3‬ك( ‪ Q‬د!‪) ), H‬رادو‪ G :‬وا‪ p 9P P ( .a‬ا = )خ وا ‪ ;!) ,‬س ود‪( %‬‬
‫ام"‪.‬‬
‫ا ‪ N‬وى ا ‪F‬ز ‪ ،‬و ‪ *% ( G‬أ ‪ 3? ,‬ا‪ (!W h‬إ * أن آ‪*N 5‬ء ‪*9‬‬
‫‪* % 7 D8‬‬
‫ا ‪ G‬وض ا )? ‪،‬‬
‫م ‪ 1878‬أ" م أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ‪ 7 4 *9‬ا ‪ Q k‬ا ‪ ، ) D‬و ‪8 *9‬‬
‫‪ ? 10.478‬إ‪F %‬س ‪ P8‬ري و ‪ * % *% L‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ..‬و ‪ Q ,‬ا ‪ ;!) ,‬س م ‪ 1879‬أ‪ * 9 ّ 6‬إ‪ 6‬ار‬
‫^ ّ‪O ? x H‬ت ا‪F %B‬س إ * ‪ .. ? 6.658‬و ‪Q ,‬‬
‫آ ت آ ة ‪ Q‬ا ‪ b ") ، 9‬ا ز ا ‪ G! 2‬ا ‪، 1 L‬‬
‫‪34‬‬

‫* ‪ 1878‬و‬
‫ا‪ a *3‬ت ‪Q‬‬
‫م ‪ 9 L? ( ! ,% ،1882‬ا ورات ا‬
‫ا ‪) G‬ي ا ‪ H2‬أ‪ 6‬رت ‪.8 9 8‬‬
‫ا‪ 3 4‬ت ‪ 9‬ت ا ‪) P‬زات ‪* 9‬‬
‫‪ ،1892‬ار‪ H8‬ع ? ‪O‬ت ا‪F%B‬س ا‪ L3"O‬دي ‪ *%‬أ آ إ * ‪، ? 14870‬‬
‫ا ‪k‬ارع وا ‪ D‬آ‪ Q‬ا ‪ .,9 * 3‬ا ‪ %‬اد‪ ..‬وآ ن ا ‪ H3 D‬ون ا )? ون ه أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف و ‪F‬ؤه ‪ ،‬ا ' ‪Q‬‬
‫و@ )ا أ ‪ *9 .‬ا ‪ ,93‬ت ا ه)! ‪.‬‬
‫‪ Q‬آ !)ا ‪ 3‬ون ^‪ Q ? _9‬ا ‪ 5=H‬وا ‪ GH‬وا ‪W‬س ‪ *%‬ا )‪ O‬ت‬
‫و ‪ Q .n‬ا ? اث‪ ،‬أن أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪ ،‬ا ‪ 3 8 * 3‬و‪ ..5 9 . W 9 4‬و ‪ 0‬ه 'ا ا‪ .8O‬م‪ ،‬ر‪4‬‬
‫ا ‪ 3‬ة‪ P B ،‬د خ ‪ 9 zF‬آ ا ‪)R‬ر ا‬
‫ء‪ ،‬و‪)G8‬ل‪:‬‬
‫‪ Q ,‬و )‪ .a‬إ * ‪ ` a‬ا‬
‫أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪ 6‬درة ‪l 11 *%‬ذار ‪a Q 1893‬‬
‫‪ a‬ة ‪) ,‬ن‬
‫‪ Q‬ا ‪ 3‬اول ‪) %‬را‪ .9 5 ،‬أوراق‬
‫‪k29‬‬
‫وا وراق ا ‪3‬‬
‫" ‪ 7 4 7P‬ا = ‪ .‬دات ا ‪H‬‬
‫أ‪ 4‬س ‪ .z 1s‬ا 'ه‪ ..7‬وه 'ا ‪ 7 913‬إ‪ 6‬ار ‪ 4‬ات ‪ a‬ة ‪ 38‬اوح " ‪) 9 500 Q .3‬ن دو‪O‬ر و ‪ 9‬ر دو‪O‬ر‪،‬‬
‫و‪),8‬ن ه* أ‪ 4‬س ا ‪ 3‬اول ‪ *%‬ا ‪ 9‬ا ‪ P‬ة‪ ..‬وه'ا ‪ 3H‬ض ‪ €9] 7 4 , ! a Q‬ا ‪ 9‬ا ‪ 3‬او ‪ ،‬آ ‪ 3H‬ض إ ; ء‬
‫;‪ u‬ا‪ L3"O‬دي"‪.‬‬
‫ا ‪F‬ز ‪) N _92‬ر‬
‫!‪ bL‬ا ‪ G‬وض ا )? ‪ ..‬آ ‪ 7P‬أن ‪) )8‬ا ا‬
‫‪ *,‬م‬
‫‪ Q‬ا ' ا = ‪ (ّ 5‬ا = ‪ 7‬ا‬
‫‪) ,‬ن † ‪ ،‬وآ !( ا ‪? P 3‬‬
‫وا!‪ L‬ع أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪ ..1893‬وآ ن ا )ا‪ Qh‬ا دي * ‪)9‬م ‪ *9‬ا ‪. ),‬‬
‫‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ‪ *%‬ا ‪ ،‬و? ‪ Q I‬أ آ و ن‪ ،‬ه )ج‪ .‬ب‪.‬‬
‫م ‪ *% G ،1899‬إ!‪ 39,‬ا ‪ 80‬آ‬
‫)د‪ .8‬إ * أ آ ‪ .‬ت ‪ D40‬رو‪ 9 =8‬إ * )ر‪ s‬ن ‪ 5 R 3‬وإدارة‬
‫)ر‪ s‬ن( و)أ!‪ *!) 1‬در ‪ ..(5 D,‬و‬
‫‪ x ` Q Q , 8‬ا ‪ 9 4‬ا ‪ 4 H‬ة ‪), 9‬‬
‫ه‪) Q‬ر‪ s‬ن ‪ * 9‬آ‪ H‬ء‪' . $ 8‬ا ا ‪،7 L‬‬
‫‪ .. . L‬و"‬
‫‪. ,‬‬
‫ا‬
‫ا ‪ D40‬ت ا ‪) : 3‬ج‪ .‬ب‪) .‬ر‪ s‬ن(‬
‫*‬
‫ن‪ ،‬ه* إ!= ء ا?‪ ,3‬ر‬
‫وآ !( ا ‪ P 3‬ا ‪80 . x2 8 *3‬‬
‫و‪ N‬آ ء ‪) ) ! Q‬رك‪) ،‬در ‪ (5 D,‬و‪ N‬آ ء ‪F % Q‬د ‪ (5 H! s) ، H‬و‪ N‬آ ء ‪ Q‬ن‪) ) ،‬ر‪ s‬ن ه ر‪ (p a‬و‪ N‬آ ء‬
‫‪ Q‬ر ‪ D40 ،p‬م‪.‬م وار )رغ ‪ * %‬أ ! وأ ‪ 3 D‬دام‪ ..‬وآ ! ( ا ‪ D40‬ا = ‪ * 9 %‬ه 'ا ا‪ ,3?O‬ر ه * دار‬
‫رو‪. 9 =8‬‬
‫م ‪ ،1901‬ا ‪ *3‬آ ن ا ‪ .‬ف ‪ .‬إ‪F%‬س ‪ N‬آ ه ‪k‬‬
‫وا! ‪) (P‬ر‪ s‬ن ودر ‪ ،5 D,‬وأ‪ 3D4‬ه ‪ C‬ا ‪ W3‬ت ا =‬
‫ا ‪O) H‬ذ‬
‫‪ Q‬ا ‪ L‬ا‪ %‬وا = ‪ Q‬و‪6‬‬
‫ـ )رس‪ ..‬وآ ! ( ‪ N‬آ ه ‪ k‬ـ )رس ‪ 1" * 9 1 D8‬ت ‪.‬‬
‫‪) D40 ` 13D3 ، ,‬ر‪ s‬ن ـ در ‪5 D,‬‬
‫و‪ 6‬ت أ^ ي‪ ..‬وآ ن ‪ Q‬ا ‪ Q 3‬إ‪ .4F%‬وإ^ ا‪ Q .a‬ا ‪)D‬ق ا‬
‫ا ‪ 1 D‬ة ‪ *9‬ا‪ 23!O‬ت ا‪ 8O‬د ‪.‬‬
‫م ‪..1901‬‬
‫و!‪) D40 ( P‬ر‪ s‬ن ـ در ‪ * % 5 D,‬إ ‪ L‬ل )‪) 8‬دور روز‪ (( 9%‬إ * ‪ 7 L‬ر‪ 4 z‬ا ‪). P‬ر‬
‫= و‬
‫وآ ن ه'ا ه) ا ‪ ^W 8 * % 7 D‬إ‪ 6‬ار ا ‪W = ، . 9 ,‬ن ا‪ .8O‬ت ا ‪ 3 4 . 8 * 3‬ل و‪s 5z 4‬‬
‫‪ Q M9239‬ا ‪ .. D%‬وآ !( ا ‪)12‬ة ا ‪ 3‬ه* ر ‪) D40 u‬ر‪ s‬ن ـ در ‪ D40 5 D,‬آ)ه‪ Q‬ـ )ب‪ ..‬وآ ن أن‬
‫رة ‪kP " Q‬رة" ا"‪ L3‬د ‪ a‬ة‪G% ..‬‬
‫=‪ 3‬آ ‪ 3^O‬ر ")اه ‪ .. 3P‬وآ !( ا ‪P3‬‬
‫" ( ا ‪ 3D40‬ن ‪P3‬‬
‫)‪ 5z 4‬ا ‪ L‬ت ‪،Y98‬‬
‫ف ـ "ا ‪ *% 7‬وول ‪ .."1907 ( 34‬وآ !( ردة ا ‪ 5 H‬ا =‬
‫!‪ ( n‬ا ‪ 3D40‬ن‬
‫‪ *9‬ا‪ 28‬ذ ‪ x‬ا‪ aB‬اءات‪.‬‬
‫‪ €‬ا ‪),‬‬
‫ّ‬
‫آ‪%‬‬
‫و" ( ا ‪ 6 ^ P Q 3 ),‬ا‪ P " . 4‬ا ‪ G‬ا )‪ ،"* h‬و ‪ .‬إ * ا ‪)8 D‬ر )! ‪) D9‬ن أ ر ‪ 4 z (Y‬ه '‪I‬‬
‫أن أ ر ‪ Y‬آ ن ‪ ,3? 1 8‬رات ا ‪ 1‬ط وا ‪ ™ 3‬ا ‪ .. )G‬وآ ن أ ر ‪ Q, Q ^l Y‬أن ‪.‬‬
‫ا ‪ .. P9‬و‪% Q 8‬‬
‫ط و‪ % 4‬وإ ه إ *‬
‫إ ‪ I'. .‬ا ‪ *% .‬ا ‪ ;!),‬س!!‪ ..‬و ‪ *9‬إ] ‪ 4 z $ 9D8‬ا ‪ ، P9‬ا^‪ 3‬ر أ ر ‪ x Y‬ا‬
‫أورو ‪ ..‬وأ] ء إ" ‪W .3‬ورو ‪ ،‬أ ‪ . ( 1‬آ‪ 5‬ا ‪F .D3‬ت ا ‪ ,‬را‪ 4‬ا ‪ 1‬ق ا ‪ 3 *3‬ه أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف‬
‫‪ *%‬ا ‪ 1 D‬ة ‪ *9‬ا"‪ L3‬د ت ا ول‪.‬‬
‫دإ*‬
‫‪] ،* ,‬‬
‫‪ 300 ™ 9‬أ ‪ b‬دو‪O‬ر ‪) G! Q‬د ا = ‪ 7‬ا‬
‫و" * ا ر ‪ *% Y‬أورو ‪ 6 ،Q 3 4‬ف ^‪. F‬‬
‫ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ..‬وآ ن آ‪ $ 9 5L? 5‬ا = ‪ ،7‬ه) أن ‪ 6‬ح ‪ .‬أ ر ‪ Y‬أ!‪ " Q, $‬درا ‪ *9‬ا )‪)6‬ل إ * أ‬
‫ا ‪ *3‬آ !( ‪ O) bL 8‬ت ا ‪ 3‬ة‪ N ! ،‬ة ا ‪ 1‬و دة ا ‪ R‬وات‬
‫دة‪ 5H,8 ،‬م ‪ ,8‬ار ا ز ت ا‬
‫^‪1‬‬
‫ورءوس ا )ال ا ‪ ;L‬ة!‬
‫‪l Q‬ل روآ‪ 3? ، 9H‬إن أ? ‪ N‬ب ‪l‬ل روآ‪k8 9H‬وج ‪ Q‬ا ‪ ..* l $ 3‬و" ‪* G98‬‬
‫آ ن أ ر ‪ ' Y‬ا ب ا ه‪G 9‬‬
‫‪ =34‬رة )ل وار )رغ‪ ،‬ا 'ي ! ‪k‬ل ‪ * %‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة م ‪ a . 1902‬ا‬
‫أ ر ‪ I H4 5 " Y‬إ * أورو !‪L‬‬
‫‪ * %‬ه )رغ و‪* %‬‬
‫)ا ‪ D40 * %‬م‪.‬م‪ .‬وار )رغ ا ورو ا‬
‫‪ Q ,‬إ‪O‬‬
‫أ! ‪$‬‬
‫‪ Q‬أ ! ‪ ،‬و‪% Q 8‬‬
‫‪ ) P‬رو‪ .. 9 =8‬و" ‪ *% Q, 8‬و"( ‪' O‬آ ‪ N Q‬اء ?‪*% L‬‬
‫أ ‪ 3D‬دام‪ ..‬وآ !( ه'‪ I‬ا ‪ D40‬آ أ‪8 H94‬‬
‫‪ D40‬آ)ه‪ Q‬ـ )ب و‪ N‬آ ‪) ) ! * % .z‬رك‪ ،‬و ‪ ™ 9 8 K‬ا ‪) 9 b L‬ن دو‪O‬ر ‪ .. ) 4‬وآ ن ‪ Q‬ا = آ ء‬
‫ا ‪ P‬د ‪ *%‬ا ‪)G D40‬ب ‪ ،b N‬وه) ا 'ي )ّل ا آ ت ا‪B‬ره ‪ *%‬رو‪F^ 4‬ل ا )ام ‪ 1883‬ـ ‪.1917‬‬
‫‪35‬‬

‫و ‪ " G‬م ‪ 1 D b N‬ة ا ‪ ? * 9 9 ,‬آ ت ا ‪ 5 G‬وو‪ 5z 4‬ا )ا‪F 6‬ت و^‪) 1‬ط ا‪ B‬ادات ‪ * %‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‬
‫‪ P‬ح أي ? آ ])ر ‪ * %‬أي ‪Q 9‬‬
‫ورات ا ‪F‬ز‬
‫‪ 4W‬ه ‪ ..‬و" ] ( أن ا ‪ 1 D‬ة ‪ Y98 *9‬ا ا‪ Q _%‬أ‪ N‬ا‬
‫ا ‪ 9‬ان‪.‬‬
‫***‬
‫‪ 1 * % n3 8 6 ^ ? , 4‬ه) )آ‪..* 4 a) ! * % Q‬‬
‫‪ Q =8 22 9 *%‬ا ‪ *! R‬م ‪ ،1910‬آ !(‬
‫‪،‬‬
‫وو‪ 56‬إ * ه ك ا ‪)8 D‬ر أ ر ‪ Y‬و ‪ $3 L‬أ‪ .‬ت أ! روز وه) ^ ا"‪ L3‬دي وأ? آ ر )…‪ *H‬وزارة ا‬
‫‪ 8 , 4‬أ ر ‪ Y‬ا ‪ 2‬ص )‪)39 N‬ن(‪ ،‬و _ ‪ %) .‬ا! ‪Y‬‬
‫وآ ن " ‪ * 8‬و‪ * % $ 9 8 * G98‬أورو ‪ ..‬آ و‪ 5 6‬أ‬
‫‪ ! %‬ر ‪ (7‬ر‪ L p z‬ف ! ) )رك ا )‪ ..* h‬وآ ن ه 'ا ا ‪ L‬ف ه ) ا ‪l K L 5 R‬ل روآ‪ 9H‬و ‪ N K L‬آ‬
‫و إ] رة ا ب ‪ Q‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‬
‫‪ ..‬وآ ن راء ه'ا ا ‪ L‬ف " ا‪) .ُ8‬ا ‪9‬‬
‫آ)ه‪ Q‬ـ )ب ‪ ,4 *%‬ا‬
‫م ‪ ..1898‬و ‪ L‬ف ا ‪ 6 Q n‬ه'‪ I‬ا ‪ .3‬ت أو ‪ G% ، .!F1‬آ ن ه'ا ا ‪ L‬ف إ] ا!‪ .3‬ء ا ب‬
‫وأ‪! 4‬‬
‫‪ 1 D‬ا ‪ *9‬زرا "‪ 7L‬ا ‪ ,D‬و‪ *% $3 6‬آ) ‪.‬‬
‫وآ ن ا‪ ^y‬ون ا ' ‪ Q‬ا! )ا إ * ا‪ 3aO‬ع )ه ـ‪ .‬ب‪ .‬دا‪) D %‬ن( وه ) أ? ا ‪ D‬ه ‪ Q‬ا ‪ ,‬ر ‪ N * %‬آ )ر‪ s‬ن‪،‬‬
‫و)‪ N‬رل د‪)! .‬ر‪)8‬ن( ر‪ p z‬ا ‪ L‬ف ا )‪) ) ! *% * h‬رك ا ‪ = ` 3‬آ )ر‪ s‬ن‪ ..‬وه‪O0‬ء ا ‪ ]FR‬ا‪ ^y‬ون ‪) .3‬ن‬
‫‪ 4W ,‬ه ‪.‬‬
‫و ا ‪ 1 D‬ة ‪ *9‬ا ‪ 9‬وا ‪ D‬ت ‪ *%‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة ا‬
‫وآ ن ‪ ^l‬ا )ا‪) Q 96‬ل وار )رغ و ‪ 34 Q P‬و! ‪ ..‬وآ ن وار )رغ ‪ Q‬ا ; * وا ‪) H‬ذ ‪ G €‬ل إ! ‪ $‬آ ن وراء‬
‫أ!‪ . DH‬و ‪. L‬‬
‫ا ‪ ? D‬ا ‪ ,H‬ه "‪ *!l‬ا ‪ " 3‬ا ‪)L8 *3‬ر ‪l‬ل وار )ك أ‪ * s‬ر‪ a‬ل ا ‪ ،‬و ‪? .3 13 4‬‬
‫ا ‪ " *3‬دت إ * ا ز ا ‪ ,‬ى م ‪..1907‬‬
‫)‪ ^ 5z 4‬ر" ‪ ..‬أ ‪ 34 Q P‬و! ‪ G%‬ا‪F^ .3N‬ل ا ورات ا‬
‫وآ ن ‪ 34‬و! أ? آ ر ا ‪ Q 'H 3‬ي ‪ N‬آ ج‪ .‬ب‪) .‬ر‪ s‬ن‪ ،‬و" ا‪ *% .3N‬ذ ‪ Y‬ا ‪ H, 7L‬ء‪ *% $8‬ا ‪ 5‬و‪I' H 8‬‬
‫ا وا دون ‪04‬ال‪.‬‬
‫ا‪ )94‬ا ‪ 3a b L‬ع أو ‪ YC‬ا ‪ a‬ل ا ' ‪ 1 D Q‬ون ‪ *9‬ا ا‪ _%‬ا‪ L3"O‬د ا ‪ ,‬ى ‪ *%‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪،‬‬
‫و ‪9‬‬
‫‪) 13D‬ا ا ‪)L‬ل ‪ Q K L8 *9‬أي ‪ Q‬ا ‪ ..Q 3P‬و‪*ّ) 8‬‬
‫ا ‪ .. 6 2‬و ‪. ,‬‬
‫‪).a)3%‬ا آ ‪ P‬اد ! ? ا‬
‫ذاه )ن ‪ G‬ء ‪ .! 91‬أ‪) 4‬ع ه د‪." z‬‬
‫أ^ ا ا ‪ ! % D‬ر ‪ 7‬إ د ا ا‪" :$ )G Q 94‬إ! ‪a‬‬
‫‪ Gُ :* 9‬ا‪ 3a‬ع‬
‫‪ ..Q 4‬أ ا 'ي ‪ a‬ي ‪ ,%‬ن‬
‫ف ذا ‪ a‬ي ‪ .! 91 *%‬ا ‪) 4‬ع ا ‪ .‬د‪ Y 98 z‬إ‪O‬‬
‫‪ 4‬ي ‪ ka *%‬ة ‪)P 5 , a‬ر‪ .. a‬وآ ن ه'ا ا ‪ G‬ا ‪ Q *z‬أ ‪F‬ك ج‪..‬ب‪) .‬ر‪ s‬ن و د ‪ N Q‬آ ‪ ..$z‬و ‪ a‬ي‬
‫‪ ;!) ,9‬س‪ ،‬وا ‪ .‬د‪%‬‬
‫‪ *% $R‬ذ ‪ Y‬ا‪ 3aO‬ع ا ‪ D‬ي آ ن " ‪ €‬ا ‪ 1‬ق وا )‪ 5z 4‬ا ‪ 7 23 ,‬ا ‪ =3‬ت ا ‪G‬‬
‫‪ Q‬ا ورات‪ ،‬وا‪ Q @ 34O‬ه '‪ I‬ا ‪ =3‬ت ‪ =3‬ت أ^ ي ‪ K L‬أو ‪Y C‬‬
‫‪ 194 M 9G3‬ا‪ ,3?O‬رات وا‬
‫ون ا‪ 3aO‬ع"‪.‬‬
‫ا'‪Q‬‬
‫و‪ (98‬ذ ‪ Y‬ا‪ 3aO‬ع ا‪ 3a‬ت أ^ ي ‪) ) ! *%‬رك‪ G ،‬ه ا ‪ a‬ل أ!‪ . DH‬وذ ‪ € Y‬وإ" ار ا ‪ 5 6 H3‬ا ‪ ; L‬ة‪..‬‬
‫‪)!),‬ا ‪ 3‬دون إ‪ 4O O‬ا ول ‪5,‬‬
‫ود ا ‪ ›3‬ون ‪ !" 4 .3 ) P‬دي ا‪ 4O‬ا ول"‪F^ .! ،‬ل ا‪.8 3a‬‬
‫‪،‬‬
‫‪ .. .‬و ‪ L3^O‬ر ‪ G%‬أ أ ر ‪ Y‬ووار )رغ و‪ N‬آ ؤه ‪ =8‬ت ‪ a‬ة‪ ،‬ه* ا ‪ ( " *3‬إ * ا ‪ ;!),‬س ‪%‬‬
‫‪ ? 3G ; 6 ( 8‬ت ‪ . ( G8‬ا ‪ P9‬ا ‪ (9,N *3‬ورأ‪ .4‬ا ر ‪ ..Y‬وأ" ت ‪ Y 98‬ا ‪ =3‬ت م ‪ ( 8 1913‬ا‪4‬‬
‫ا )ا‪ Q h‬ا د ‪ *% Q‬أ آ ‪W‬ن ‪ Y98‬ا ‪ =3‬ت إ! ‪(9 a‬‬
‫"" !)ن ا‪ 3?O‬ط ا ‪ H‬را * م ‪ .."1913‬وا"‪s ( 3‬‬
‫‪ Q‬ي ا ‪. ),‬‬
‫‪ H 9‬ظ ‪ ، . L *9‬وأن ‪ Y98‬ا ‪ =3‬ت و@ ( ا"‪ L3‬د ا‬
‫‪),‬ن ‪ Q‬ا ‪ .. G G‬آ ن ذ ‪ Y‬ا ‪)! G‬ن ‪ 6 K D‬ب ا ‪ L‬رف ‪ *%‬أورو وأ آ ‪W‬ن ‪ 1 D‬وا ‪* 9‬‬
‫وه'ا أ‬
‫ا و *‪ ،‬ا ‪ Q,8 *3‬إ‪ O‬و‪ " *% 7 D39 9 4‬م‬
‫ّ‪ Q . ,‬إ‪ N‬ل ا ب ا‬
‫‪ *%‬ا ‪ G‬ر‪ ،Q 8‬وه'ا‬
‫ا ‪ G‬رات ا‬
‫ا ‪)R‬رة ا و‪.1917 4 4‬‬
‫***‬
‫‪ *%‬م ‪ ،1914‬آ ن ‪ .a‬ز ا‪ 3?O‬ط ا ‪ H‬را * ‪ ، % L 12 Q b W 3‬ا‪ 3 N‬ت ـ ‪) 9 134‬ن دو‪O‬ر ‪ 4 Q‬ات‬
‫ا ‪ ;!),‬س ‪ 3‬ر • ‪ 1936/5/39‬أن أر ح ه‪O0‬ء ‪ 3? (;9‬ذ ‪ Y‬ا )" ( أآ‪Q R‬‬
‫ا‪ 3?O‬ط ا ‪ H‬را *‪ ..‬و = ‪G8‬‬
‫‪ 9 23‬ر دو‪O‬ر‪ ..‬وآ !( ‪ G8‬ات م ‪ 8 1940‬ل ‪ *9‬أن ا‪ 3?O‬ط ا ‪ H‬را * " ‪ Q F 5 ™9‬دو‪O‬ر‪ ..‬وو‪ 56‬م‬
‫‪ 1946‬إ * ‪) 9 45‬ن‪ ..‬وه‪' ,‬ا !‪ P‬أن أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ?‪)9 L‬ا ‪ Q 5 G O * 9‬أر ‪ 9 Q‬ر دو‪O‬ر ‪Q‬‬
‫ا‪. !R‬‬
‫^‪F‬ل ا ب ا‬
‫‪ .8 9‬ا‬
‫*‬
‫آ‪ ،5 ,‬و ‪ G3‬ون أ! ‪$‬‬
‫‪ Q‬ا )ا‪ *% Q h‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة أن ‪ .a‬ز ا‪ 3?O‬ط ا ‪ H‬را * ‪ H‬ا‬
‫و‪ Qn8‬ا ;‬
‫‪ K L‬ا )د ‪ *% Q‬ا ‪ L‬رف !‪ 5 P $‬إ‪F%‬س ‪ Y98‬ا ‪ L‬رف ‪ ..F 3 D‬آ ‪) n‬ن أن أر ح ا‪) 8 *h 3?O‬د‬
‫‪) C12 Q ,‬ن ‪ * %‬آ ‪ 5‬ذ ‪ G G % ،Y‬ه * أن ‪ .a‬ز ا‪ 3?O‬ط ا ‪ H‬را * و@ ` ‪ 4‬س‬
‫‪Q‬ا‬
‫إ * ا ‪ .. k2‬و ‪ّ ,‬‬
‫م ‪ ،1910‬وا ‪* 3‬‬
‫‪ ،Q ,‬و ‪ = Q,‬ر ` ا ‪)G‬ا! ‪ Q‬ا ‪ *3‬ر‪ ka *% ( 4‬ة ‪ ) a * % 5 , a‬ر‪a‬‬
‫‪K L‬ا‬
‫‪36‬‬

‫‪ 5 ،I 4W *,‬آ !( ‪ K L‬أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف‬
‫‪ *,‬م ‪ K L Q,8 ،1913‬ا = ‪ 7‬ا‬
‫أ" ه ا ‪ ;!),‬س ا‬
‫‪ Q ,‬ا ‪ .zF k Q 1 8‬ا ورو ‪ Q‬ا ' ‪) D Q‬ن ‪ 1 D9‬ة ‪ *9‬ا ‪.‬‬
‫ا‬
‫‪ L 14.000 Q‬ف‪،‬‬
‫‪k‬‬
‫إن ا‪ L?B‬ءات ‪ =8‬إ * أ!‪ ' $‬إ" ار ه'ا ا ‪)! G‬ن م ‪ ،1913‬أ‪ * % p 9%‬أ آ‬
‫‪ G% 7 4‬ان ا ‪ Q F‬وا ‪ Q Q F‬ا و‪O‬رات ‪) 9‬د ‪ Q‬ا ‪ ;L‬ر!‬

‫ا ‪)R‬رة ا و‪1917 4‬‬
‫ا > ادث ا ‪ TG S #‬ا ‪ O‬رة ا و‪: S‬‬
‫‪ P‬اح‪ ' ^W% ..‬ا ‪ L G‬أ ‪ D,‬ر ا ول ‪* 9‬‬
‫ه‪k‬ت ? ‪) 9 ! 9‬ن م ‪ 1812‬رو‪ 4‬ه‪k‬ة ‪ 8 ، H‬رآ إ ه ‪2R‬‬
‫ا ‪ * 3‬آ ! ( ‪ * 9 G 1‬ا ‪) .‬د ' م‬
‫‪ $G8‬إ دة ‪F n 8‬د‪ ،I‬وأ‪ 6‬ر دا ‪ Q‬ا ‪) G‬ا! ‪ Q‬أ ; ( ا ?‪ ,‬م ا ‪ak‬‬
‫‪ 5‬ا ‪) .‬د ‪ * 9‬ا ‪ * % 5‬ا ‪k‬را‬
‫‪ ..‬و 'ل ا ‪ .a L G‬ا‬
‫‪ ،1772‬وا ‪ * 3‬آ ! ( ‪ 8‬د إ" ‪ * % .3‬أ ‪,‬‬
‫و‪ s‬ه ‪ ،‬و‪ *9 . P=8‬ا‪k3 O‬اج ا ‪ ` 3P 5 ,‬ا و‪.*4‬‬
‫‪ Q‬ا @ إ * ا ‪ 5 ;9;3‬ا ‪) . 9 ` D‬د‬
‫م ‪ 1852‬ت أ ‪ D,‬ر ا وّل‪ *9 $H92% ،‬ا ش ! ‪ O)G‬ا ول‪n 9% ،‬‬
‫‪ *%‬ا‪ L3"O‬د ا و‪ ،*4‬و ‪ $3 ),? K8 8‬إ * ا‪ 6B‬ار ا 'ي أ ا‪ I‬ا ‪).‬د ‪ H 9‬ظ ‪ 8 *9‬ا]‪ .‬و ; ‪ .3‬ا ‪ Q 6 2‬وز ‪.‬‬
‫ا ّ‪.k‬‬
‫ي ‪ *%‬ا ‪ ` 3P‬ا و‪ ،ّ*4‬أ‪ 6‬ر ! ‪ O)G‬ا ول م ‪)" ،1834‬ا! ‪ُ P8 Q‬‬
‫‪B $‬ذا ا ‪ L‬ا ‪).‬د ّ‬
‫وه‪',‬ا‪ ،‬و‪ *%‬و‬
‫ا ‪).‬د ‪ *9‬إر‪ 4‬ل أو‪O‬ده إ * ا ارس ا ‪ ، ),‬وذ ‪ ! ) Y‬ة ا‪ .1@O‬د ا * ا ‪ *3‬آ !)ا = )ن إ ه ‪* %‬‬
‫ا ‪. )H1‬‬
‫‪ Hh‬ل ا ‪).‬د‪ ،‬و ‪ Q,‬آ' ‪ Hh D Y‬ل ا وس‬
‫‪ s‬أن ا ‪ a P 3‬ءت ‪ p,‬ا ‪y ،`")3‬ن ا ‪ 9 3‬أ‪ K 6‬إ ‪k‬ا‬
‫أدّي إ * ‪ 5 a‬ا ‪).‬د ا ‪ CH‬ا آ‪ *% % G] R‬رو‪! 4‬‬
‫‪ s Q‬ا ‪).‬د‪،‬‬
‫وار‪ *G8‬ش رو‪ 4‬ا ‪ L G‬أ ‪ D,‬ر ا ‪ *! R‬م ‪ ،1855‬وآ ن ه) ا 'ي و‪ Q P $H 6‬دزرا‪ * 9 z‬ـ "أآ‪ R‬أ اء‬
‫رو‪ .." D8 4‬و" آ س أ ‪ D,‬ر ? ‪ Q D 3 $8‬ا و@ ع ا ‪ Q ?FH9 8‬وا ‪ G 1‬ت ا ‪ ,‬د? وا ‪).‬د‪ ..‬و" ? ّر‬
‫ا ‪ *% 5,‬ه'‪ I‬ا ‪ ،* Q 9,‬وآ !( ‪ 9‬ت ` ا را@*‬
‫‪ *%‬م ‪ .. 23.000.000 1861‬و" آ !)ا‬
‫و‪ N‬ا‪) % ، .9 =8 .z‬ن ‪ 4 Q‬إ * ‪. 4‬‬
‫ا ‪ 23‬ج آ !)ا )ا‪) .a‬ن ‪ 7 L‬و ‪ G‬ت " ‪ .. 4‬و‪B‬زا ه 'ا‬
‫‪ Q‬ا ‪) .‬د‪ ،‬ا ‪ P‬ت‪ ،‬و ‪. ,‬‬
‫ود^ ‪ 5‬ا‬
‫‪ N‬ءوا ‪* %‬‬
‫ا‪ aB‬ف‪ ،‬أ‪ 6‬ر ا ‪ L G‬أوا ‪) G I‬ل ه‪O0‬ء ا ‪).‬د ‪ *%‬ا ‪ 7 6‬ا ‪ ، ),‬وا ‪ D‬ح ‪ Q, D .‬أ‬
‫ا را@* ا و‪ .. 4‬و إن ?‪ 5‬م ‪ 3? ،1879‬آ ن ‪ Q‬ا ‪) .‬د أ‪ h‬ء و @ )ن وأ‪ h‬ء أ‪ 4‬ن ور‪ a‬ل أ ل‬
‫‪ 5‬وا ‪ *% Q,D‬أي ‪ ,‬ن ‪ Q‬رو‪. 4‬‬
‫و ‪ ،Q.‬وآ ن ‪. K D‬‬
‫‪ ..‬وآ ! (‬
‫‪) R9‬رة ‪ * %‬ا‬
‫‪ ،‬آ !)ا ‪ * 9 Q L‬ا‪ 3 4O‬ار ‪ * %‬ا ‪3‬‬
‫آ ا ‪)R‬رة ا‬
‫و ‪ Q,‬ا ‪ G‬دة ا ‪).‬د‬
‫‪ .8 a‬ا‪B‬ره ‪ 7,8 8‬ا ‪kP‬رة ‪ )98‬ا ^ ى‪ ،‬و ‪)9‬ا ‪ *9‬آ‪ W8 7D‬ا ا‪ Q Q %‬ا ‪ * % Q HGR‬رو‪ ، 4‬و ‪* 9‬‬
‫زرع ‪ ,%‬ة ا ‪ 3‬د وا ‪) R‬رة ‪) G * %‬ل ا ‪ P‬ه ا ‪ .. 9‬و" )ا ‪W‬ول و ‪ 3sO‬ل ا ‪ L G‬ا ‪ D,‬ر ا ‪ *! R‬م‬
‫‪ ..1866‬و!‪ P‬ا ‪ Q L G‬و ‪ .. )P W $93G Q 3‬و‪ Q , 8‬ا ‪ › 3‬ون أ^ ا ‪ * %‬ا و ا ‪ Q R R‬ا‪ $ 3s‬م‬
‫‪). ( *% ،1881‬د ‪ * 8‬ه‪ D‬ه‪ H9‬ن‪.‬‬
‫آ ! ( ا ‪) G‬ات ا ‪)R‬ر ‪ 8‬ج ا ‪ ),‬ا و‪ * % 4‬ا ا^‪ 5 , 5‬ا )‪ 5z 4‬ا ‪ ]• ، ,‬رة ا = ‪ s‬ت وا ‪ G‬م‬
‫و‬
‫‪ Q‬اآ‪k‬ه ‪ * %‬إ!‪ 39,‬ا و‪ D )4‬ا وا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة ‪ 8‬ول ‪.3.a Q‬‬
‫‪O 3sO‬ت ا ‪ ، 4 D‬آ !( ا ‪) G‬ي ا ‪H2‬‬
‫‪)8‬ر ‪ u‬رو‪ ? *% 4‬ب ` ‪ 5 R *H% ، ! 1‬ه '‪ I‬ا ب ‪ ` 13 D8 Q‬أي ‪ Q‬ا‪ B‬ا‪) h‬ر ‪ Q 3‬إ? از أي ‪7 4 ,‬‬
‫‪'8‬آ ‪ ..‬و‪),8‬ن ا ‪ 5R P 3‬ه'‪ I‬ا ب إ@ ف آ‪ F‬ا ‪ Q 9‬د ‪ ،‬و‪ 8‬آ‪ † 9.4 D % .‬ل ا ‪)R‬ر ا ‪. 3‬‬
‫‪ *%‬د ‪ Q =8‬ا و * ‪ 9P Q 1881‬ا ‪ G‬ن ا ‪ ، = `4 3‬آ‪ 73‬ا و‪)D %‬ر ‪ )s‬و ‪ € 4 Q‬أ‪ 34‬ذ ا ‪ 3‬ر • ا ‪€‬‬
‫ة‪ ،‬آ ‪ % ? *9‬ا ب ` رو‪ .. 4‬وآ ن ‪ G‬را ‪I' .‬‬
‫آ ( ‪ *%‬إ!‪ 39,‬ا ‪^y‬‬
‫أرآ‪)HD‬رد ‪)G‬ل‪" :‬‬
‫‪a *%‬‬
‫ا ب أن ‪)8‬رط ا‪ B‬ا‪)h‬ر ‪W‬آ ‪ .. .9‬وآ !( ا ‪ K L‬ا ‪).‬د ‪ *%‬أورو ‪ ،‬وأدا‪ .8‬ا ‪* D8 ، % % 6 D z‬‬
‫‪ .a 5,‬ه ‪ %‬إ * ا آ "‪.‬‬
‫‪ P‬تأ ل‬
‫‪ Q‬ا ; ‪ّ % ،7‬‬
‫ا ‪ 9 " ; L‬وس )" ‪ L‬رو‪ ( 4‬ا ‪ a) * % 7 D‬وا‪4‬‬
‫آ !( ? د] ا‪ 3s‬ل "ا‬
‫‪ Q‬ا را@* ا و‪ .. 4‬و رت ا ‪ ),‬ا و‪)"" 4‬ا! ‪ Q‬أ ر" ا ‪ 4 G‬إر@ ء‬
‫ا ‪ @ b‬ا ‪ ,D‬ن ا ‪).‬د ‪ *%‬ا‬
‫)‪ .a‬ت !‪ n‬ا ‪ Q 4‬ا وس ا ‪ ,‬ر‪ ،‬ا ' ‪) " Q‬ا‪" :‬إذا آ !( ‪ 4 4‬ا ‪ K D3‬ا ‪ *3‬ا‪ . 8‬أ ‪ D,‬ر ا ‪ Q,8 *! R‬آ ‪%‬‬
‫ا‪y‬ن إ‪ O‬أن ‪)1 D‬ا ‪ .8 1 4‬ا ‪ * 9 G91‬رو‪ .." 4‬وه‪' ,‬ا‬
‫‪B‬ر@ ء ا ‪) .‬د و ‪* N . @ Q 9% ، .3 L‬ء‬
‫و ‪ 9‬ة ا ‪ ! R‬راح ا = ‪ 7‬ا ‪).‬دي ‪ @ I 4W‬ا ‪ P‬ا‪ z‬ا ‪ . ,8 *3‬ا ' ‪) L! Q‬ا أ!‪ .DH‬ز ء ‪.$‬‬
‫‪37‬‬

‫‪ *%‬ا ‪ € R‬وا = ‪ Q Q‬أ ر م ‪ 79h ،1882‬و‪). %‬دي ‪ 4 z‬ا رون ‪ k a‬غ ‪ 9 G‬ا ‪ L G‬أ ‪ D,‬ر ا ‪€ R‬‬
‫‪_9 3‬‬
‫‪ ، . aW‬و^ ‪% 6‬‬
‫‪ P3?F‬ج ‪ * 9‬ا ‪) G‬ا! ‪ Q‬ا 'آ)رة‪ ..‬وو ا ‪ a• L G‬اء ‪ * % 5 N _ G 8‬ا ‪G‬‬
‫‪ Q‬ا ‪).‬د و‪ s‬ا ‪).‬د ‪ ,4 Q‬ن ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا و‪ .. 4‬و‪ *%‬ا ‪ Q € R‬أ ‪) 9‬ل أ‪ 6‬ر ا ن ا‪' " :* 8y‬‬
‫ز‬
‫‪). 9‬د و = آ‪ ` ، .9‬ا‪† I 3!O‬و@ ع ا ‪ ,D9 !k‬ن ا ‪ Q D‬ا ‪ Q CN‬ا ‪ 1‬ق‬
‫ة وا ‪ ™ * )8 ),‬ا‬
‫‪ b 3,‬ا ‪) .‬د ‪ 1 D‬ة ‪ * 9‬آ ‪5‬‬
‫ا ‪ 5‬وا ل‪F ^ ..‬ل ا = ‪ 4 Q‬ا @‬
‫ا ‪ .9 3 D * 3‬ا ‪) .‬د ‪" * %‬‬
‫‪ *9‬أ‪ka‬اء آ ة ‪ Q‬ا را@*‪ ،‬إ = ا‪ $z‬أو ‪k‬را ‪ .. .3‬و ‪ R34‬ء‬
‫ل ‪ H‬و ‪ 1 4 5 ، .‬وا أ‬
‫ا ‪ P3‬رات وا‬
‫* ‪ .9‬ا ‪ .. )39‬و"‬
‫ا ‪ ،5 9G‬آ س ا ‪).‬د ‪).a‬ده آ ‪) P‬ع‪ ]B p ،‬اء ا و و ‪ 2 5 ، .8 z H‬اع ا = ‪ 7‬ا و‪ّ 4‬‬
‫‪ ،‬و‪ * 9P8‬ذ ‪ * % Y‬أ ل ا ‪ b‬ا ‪ " * 3‬م ‪.‬‬
‫" ‪ *4‬ا ‪ GH‬اء )ع ^ ص ‪ Q‬ه'ا‪ L3% ،‬ت ا‪ a P3?O‬ت ‪ Q‬ا‬
‫ا = ‪ @ 7‬ا ‪).‬د‪ ..‬و" ‪ ( 4‬ا ‪ M 923 ),‬ا ‪).‬د ‪ Q‬ا‪ .1@O‬د وا 'ا ‪ K 9 u; @ ( 8 . D O Q , ،K‬إ‪O‬‬
‫أن ‪ * 38‬ا ‪)G‬ا! ‪ Q‬ا ‪ M 923 ، 4 G‬ا = ‪ Q 7‬ا@‪ .1‬د ا ‪).‬د وأ ‪ .‬ا = ة"‪.‬‬
‫‪ 5 3G‬ا ‪ L G‬أ ‪ D,‬ر ا ‪ ،*! R‬وإ! آ ن !‪ ' 39 P 3‬ات ا ‪)3‬ا ا ‪* 3‬‬
‫‪ u G% Q ,‬ا!‪G3‬‬
‫إن إ" ار ")ا! ‪ Q‬أ ر‬
‫‪ s‬ا = و ا ‪ * 3‬ر‪ . 4‬ا ‪) .‬د‪ ،‬وا ‪* 3‬‬
‫‪Q‬ا =‪h‬تا‬
‫و‪ ..a‬ا‪ L3"O‬د )ن ا وس ‪ . ، ), 9‬ف ا‬
‫‪ .8‬د ا‪ L3"O‬د ا و‪ 2 *4‬اب‪ ` ،‬أ!‪)9,= O .‬ن ‪)4‬ي !‪ ,4 Q %4.2 D‬ن ا‪ B‬ا‪)h‬ر ‪.‬‬
‫***‬
‫‪) G‬م • ‪ 4 4 Q . F‬آ رل ر ‪3‬‬
‫ا ‪) .‬د‪،‬‬
‫!* ‪) 8‬دور ه ‪k 8‬ل ‪ €‬ا = ‪),‬ك‬
‫يا‬
‫آ ن ا ‪) .‬د ّ‬
‫"? آ ا )دة‬
‫‪). n‬د ‪8‬‬
‫‪ Q‬ا = ‪ 7‬ا !*‪ ..‬وا"‪ 3‬ح ه ‪k38‬ل إ"‬
‫ا ‪ ، 4F‬وآ ‪ b‬أ!ّ‪D =3 8 .‬‬
‫إ * إ‪ 4‬ا‪ 4 Jewish Back to Israel Movement "5 z‬ا ‪ Q Q n%‬ا ‪) .‬د‪ ..‬وآ ! ( ‪ Y 98‬ا ا آ‬
‫ا ‪. !) .L‬‬
‫***‬
‫‪ ? * % .G8 * 9‬ا ‪ @)H‬وا ‪ 2‬اب‬
‫أ‪ 6‬ر ا ‪ L G‬أ ‪ D,‬ر ا ‪) 9 $ ,? € R‬م ا ‪) .‬د‪ ،‬وإ ‪ G‬ء ا ‪0 D‬و‬
‫ا‪ L3"O‬دي ‪ *%‬ا‪ B‬ا‪)h‬ر ‪ " ( " ،‬دات ا آ ا ‪)R‬ر •!= ء "ا ‪k‬ب ا‪ 3NO‬اآ* ا ‪) R‬ري"‪ ..‬و ‪ n 3 .‬ه 'ا‬
‫*‬
‫ا ‪k‬ب إ * ر‪ " 5a‬س ‪ O‬ف ا ? أ‪ ..*!)N a $ 4‬وآ ن ‪" n 8‬ا ‪ 1G‬ت ا ‪ ^ 7 L! Q " 98 G‬ط‬
‫‪) H‬ا أر!‪ ..b‬و‪ N‬د ")اد ا آ ا ‪)R‬ر ‪ @ *9‬ورة ا‪FP34‬ب ‪ s‬ا ‪).‬د إ ‪. .‬‬
‫و^‪ _9‬ا و@ ع ا ‪ G h Q C D‬ت ا ‪ ` 3P‬ا و‪ ،* 4‬آ ! ( ا ? ‪k‬اب‬
‫و ‪ % @B‬إ * ا ‪ 1@O 7 D3‬ا ت ا‬
‫‪ 3? ،‬أو‪ .396‬إ * در‪ a‬ا ;‪ 9‬ن‪ ..‬وآ !( ا ‪ G‬ا ‪ *3‬و‪(9 6‬‬
‫‪ 1900 Q‬و ‪ R8 1906‬ا ‪ 7 3‬ا‬
‫ا ‪)R‬ر ‪%‬‬
‫إ ‪ Y98 .‬ا ‪)? 7 3‬ادث ا ‪ 53G‬وا‪ 3sO‬ل ‪ .. 9 P‬و? ث ا‪ PH!O‬ر =‪)] 5,‬رة م ‪.1905‬‬
‫م‬
‫آ ن ‪ Q‬ا =‪ L2‬ت ا ‪ 4‬ا ' ‪ " Q‬م ‪ D" . 3s‬ا‪B‬ره ب ‪ * %‬ا ‪k‬ب ا ‪) R‬ري‪) )s) ،‬ف وز ا ‪3‬‬
‫‪ ..1901‬و‪ a‬ءت ه'ا ا دث ‪ 7 ; F PD8‬ا ‪).‬د ‪ *9‬ا ‪ 4 D‬ا ‪ ) 3‬ا ‪)" .3 8 *3‬ا! ‪ Q‬أ ر‪ ? G% ،‬دت د‬
‫‪ D! * 9‬ا ‪ , D‬ن ا ‪) .‬د إ * ‪ 8‬اد‬
‫ا ‪).‬د ا 'ي ‪ D3!O . K D‬ب إ * ارس ا و و‪k8 O D ، .8 a‬‬
‫* آ‪.$9‬‬
‫ا = ‪ 7‬ا و‪ّ 4‬‬
‫و‪ *%‬ا م ا ‪ "1902" * 3‬ا‪ 5 3s‬وز ا ا^‪W8 ،Q s 4 9‬آ ا ; ‪ 7‬ا ‪).‬د ‪)" 4 4 *9‬ا! ‪ Q‬أ ر‪ ،‬وا ‪( " *3‬‬
‫` ا ‪).‬د ‪ Q‬ا ‪ ^ Q,D‬رج أ? ‪ .z‬و ‪ .8 P‬ا ‪. 6 2‬‬
‫م ‪ 1903‬ا‪ s) 5 3s‬ا!)‪ ? •3 %‬آ )‪ .. %‬و‪ *%‬م ‪ 53" 1904‬ر‪ p z‬ا )زراء ‪)% b 9 = %‬ن ‪ ..b9‬و م ‪1905‬‬
‫‪ *%‬رو‪ ، 4‬وا‪ ^ 5 3s‬ل ا ‪ L G‬ا وق ‪) a 4‬س ‪ N 17 *%‬ط‪ ..‬و‪ *%‬آ !)ن ا ول ‪1905‬‬
‫ا!‪ PH‬ت أول ])رة‬
‫ا@‪ .1‬ا ‪ P‬ال دو ا‪ )4‬ا ‪)R‬ر ‪ ،Q‬و ‪ . ,‬ا‪ *% I) 3s‬ا م ‪.1906‬‬
‫ا ‪ 3‬د ‪ * %‬رو‪ * G98 ، 4‬ا رون ‪ k a‬غ‬
‫أ ‪ *G‬ا ‪ L G‬ا ‪) 9‬م ‪ _8 * 9‬ا ‪) .‬د وا‪7 D3 . .8‬‬
‫‪ ( 3H8 *9 5‬ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا و‪ .. 4‬وآ ن ‪ Q @ Q‬ا ‪ _9^ 12‬ا ‪ @)H‬وا‪ 1@O‬اب ‪)H 6 Q‬ف‬
‫‪ 98‬ت‬
‫‪ ..‬و" أدي ذ ‪ Y‬إ * إ ‪ G‬ف‬
‫^‪) 1‬ط ا )ا‪F 6‬ت ‪4 * %‬‬
‫ا ‪ • P‬ا و‪ *% *4‬ا = ق ا "‪8 _ h Q ، L‬‬
‫ا و‪. 4‬‬
‫ا‪ B‬ادات وا )! ت ‪ Q‬ا ‪ • P‬ا ي وا‬
‫ا وس ‪Fh• ،$ H4‬ق ا ر ‪ * 9‬أ‪)1 4‬ل ‪ QH 4 Q‬ا ‪ L‬ا ‪ ! 1‬ا ‪* 3‬‬
‫و ‪ h Q‬ف أ^ ‪ ،‬أ أ? @ ط ا‬
‫‪ @Q‬ط‬
‫دآ‬
‫ه'‪ I‬ا د]‬
‫‪ .. H‬و" ‪)18‬ع‬
‫ا = ل‪ ..‬وآ ن رد ا ‪ 5 H‬ا = * ‪! 1 *%‬‬
‫آ !( ‪*%‬‬
‫ا ‪ ! 1‬و ‪ *?F Q‬ا ‪ QHD‬ا ‪ P3‬ا ‪ 9 .8 ^ G3 ! 1‬ن‪.‬‬
‫ا‬
‫‪) @ % Q‬ا ‪ )G‬ت ا"‪ L3‬د ‪ * 9‬ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا و‪ ، 4‬وأو‪)9 6‬ه ?‪3‬‬
‫ن أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف ا‬
‫‪F2‬ف أ ّ‬
‫ا‪F%B‬س ‪ .. G8‬و@ )ا ?‪ n‬ا ‪ *9‬ا ‪ P3‬رة وا د‪O‬ت ا و‪ .. 4‬و م ‪ 1904‬و ‪)8‬ر ‪ u‬رو‪ *% 4‬ا ب `‬
‫" ( ‪ N‬آ آ )ه‪ Q‬ـ )ب‬
‫‪،‬‬
‫‪ D‬ات ا‬
‫ا ن‪ D40 (R,! ،‬رو‪) ) 9 =8‬ده ‪ ،‬ور‪ ( %‬إ اد رو‪4‬‬
‫و‪ N‬آ ‪) ) ! *% .z‬رك • اد ا ن ‪ 5,‬ا ‪ G‬وض ا ‪. .3 9h *3‬‬
‫‪38‬‬

‫م ‪ *% 1947‬ا ‪ 9P‬ا ‪ *! R‬ا ‪" :*9 76 HL‬وآ ن ا )ز ا و‪* D *4‬‬
‫‪ a‬ء ‪ *%‬ا )‪ )4‬ا ‪h ! 1‬‬
‫‪) L 9 I .a 5,‬ل ‪ * 9‬ا ل‪ ..‬ود^‪ ( 9‬ا ‪ ),‬ا و‪ H * % 4‬و@ ت ` دار رو‪) L 9 9 =8‬ل ‪ " * 9‬ض‬
‫‪ b")38‬أ ل ا‪ .1 @O‬د‬
‫آ ‪ ..‬وو"` ا ‪ % 1‬ن ا‪ ، z " H8‬إ‪ O‬أن دار رو‪ 9 =8‬أ ‪ (;9‬وز ا ل ا و‪ *4‬أ!‪$‬‬
‫‪ k29‬ا و‪ 4‬وا? ة ‪Q‬‬
‫‪ 1‬ة ‪ D!F‬ب ‪ Q‬ا ‪ .. G‬و" آ ! ( ا ‪ a‬ا ‪9‬‬
‫@ ا ‪).‬د‪•% ،‬ن ا ار ‪),334‬ن‬
‫آ آ ن إ!‪ .‬ء ه ة ‪ D‬رك ‪ 9‬د ا =‪ 3‬ك"‪.‬‬
‫ا ‪ 4‬ب ا ‪ *3‬د‪ b 39 ( %‬ا ‪ *D! H‬ا و‪8 ،*4‬‬
‫وآ !( ‪)G D40‬ب ‪) ) ! *% b N‬رك ' ا م ‪ّ) 8 1897‬ل ? آ ت ا‪B‬ره ‪ *% Q‬رو‪ .. 4‬و م ‪4 1904‬‬
‫‪)] 5 ) 3‬رة ‪ 1917 4‬ا ‪ *3‬أ ‪$31‬‬
‫‪ 5 ) 8 *%‬ا ‪)R‬رة ا ‪ *% ( =! *3‬ا م ا ‪ .* 3‬وآ ‪9 ? n 8 *% 4‬‬
‫و‪ N‬آ ء‪ I‬أول ‪ .8 n! `@) 6 %‬ا ‪)8 3,‬ر )@` ا ‪.' H 3‬‬
‫‪:6 I‬‬
‫ا‪ 3N‬ك أ ‪ D,‬ر أو !)ف ‪ * %‬ا ‪0‬ا ة ا ‪ * 3‬ه ‪ (%‬إ * ا‪ 3s‬ل ا ‪ L G‬أ ‪ D,‬ر ا ‪ ..€ R‬و" ‪ Y 98 (9 =%‬ا و ‪،‬‬
‫! 'ر !‪$ DH‬‬
‫و" ‪ *9 x‬أ ‪ D,‬ر أو !)ف و?)آ و?‪) $ 9 ,‬ت‪ ..‬وآ ن ه 'ا ه ) ا ‪ * % 7 D‬أن أ^ ‪F% I‬د‬
‫ا ‪)R‬ر ‪ ،‬و ` !‪ $ P‬و‪ * % * " 8‬ا ‪) DG‬ة وا ‪ 19 D‬ن‪ 3? ،‬أ‪ K 6‬ر‪k 9 D z‬ب ا ‪ ،*H =9‬وا‪ $ DH ' 28‬ا‪4‬‬
‫‪G9‬‬
‫ا آ ا ‪ _91‬ا ول ‪ 8O‬د ا ‪). P‬ر ت ا‪ 3NO‬اآ ا ‪. 3 %)D‬‬
‫" ‪ .."Q‬و" أ‪% K 6‬‬
‫‪ ..‬و" م ا ‪F1‬ب ا ‪).‬د •" ‪ $‬أ!‪l " $‬ن ا وان ‪ 79G‬ا ‪ G 1‬ا آ ‪ N 8 *,‬ا ‪ P‬ه ?‪,‬‬
‫‪a % G] Q *G98‬‬
‫!‪. .DH .DH‬‬
‫‪ Q‬آ)ا? ‪ Q‬ا ‪ Q HGR‬ا ‪ ،Q ,H‬وار‪ G u 8‬دة ا ‪k‬ب ا ‪) R‬ري ? ‪ Q‬آ ن ‪ * %‬أوا‪ 5 z‬ا ‪ G‬ا ‪Q € R‬‬
‫و ` !‪P‬‬
‫‪ 4 25 I‬ـ ‪ "F‬ة ‪)! 2 9‬ف‪ ،‬ا 'ي ‪ Q %‬رو‪. 4‬‬
‫‪ Q‬إ * ‪ D )4‬ا ـ وآ ن‬
‫‪ ..I‬و‪ *%‬ا م ‪% 4 1895‬‬
‫‪ Q‬و ‪)! 2 9‬ف‪ ،‬ا ' ‪ Q‬آ ! ‪ s Q‬ا ‪) .‬د‪ ،‬إ * ‪ %‬ازا‪ •3 ) 4‬و ب‪ .‬أآ‪ 9 D‬ود و ) )س‬
‫و‪ D )4 * %‬ا ا!‬
‫ا ل"‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫*ّ‪ ،‬أ‪) 4‬ه "‪a‬‬
‫رآ‪ 1! 9 D‬ق‬
‫وم‪ ،‬وآ !)ا آ‪ Q .9‬ا ‪).‬د‪ ،‬وأ ‪)H‬ا ‪a‬‬
‫‪D8‬‬
‫***‬
‫م ‪W ،Q 1905‬ن ا ‪ _ 1‬ا )? ‪ G9‬م ‪) R‬رة ! ‪ ، a‬ه ) ‪ P n 8‬دو‬
‫أ" ( ا و ا ‪)R‬ر ا ‪.P‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ 3 ) ,‬ن‪ ،‬وه * ا ‪ P9‬ا آ‪ k‬ا و ‪u 1239‬‬
‫‪ )38‬ا‪ B‬اد ‪ ' H 3‬ا ‪ 12‬ا ‪ .. . 9 _H3 *3‬وه‪',‬ا أو‪a‬‬
‫ا ‪)R‬ري‪.‬‬
‫***‬
‫" ّ رأي ‪)? Q‬ل ‪ $34 4‬ا ‪ ، 6 2‬د إ * رو‪ ` 4‬ر‪)8‬ف ‪ 9 ? n 3‬ا ‪ ،5 ) 3‬ا ‪ 9 Q (H W8 *3‬ت‬
‫ل ‪ s‬ا = و ‪ ..‬وا?‪ Q $!W Y ' Q •3‬ا ‪ *G1‬أن ‪ '^W‬أ )ال‬
‫ا‪k3 O‬از و‪ " 4‬ت ا ‪ L‬رف و‪ s‬ه ‪ Q‬ا‬
‫‪ * 9 Q‬أن ‪) ,‬ن ‪ Q‬ا • ا ‪ 3‬ر ‪ * % Q z 3 9 7‬ا ‪k‬ب ‪ 9‬ت‬
‫ا س ا ' ‪ ... .3 ),? 79G u12 Q‬وأ‪6‬‬
‫‪ " 4‬ت ا ‪ L‬رف و!‪ % 2 bD‬ا = ‪ h‬و‪ HL8‬ا ‪ !)2‬وا ‪)P‬ا‪.p 4‬‬
‫وا ‪ G G‬أن ا ‪ G‬دة ا ‪ 5zFG‬ا ول ‪ ) =9‬آ !)ا ‪) 3‬ن إ * ‪ G h‬ا ل‪ ..‬وآ ن ‪ Q . n‬ا ‪.. D? % G] Q HGR‬‬
‫‪ .‬إ * أ ل ‪ ..7;N‬وه‪',‬ا أو‪ a‬وا وا? ا ‪ Q‬ا ‪)6‬ل‬
‫و‪ *%‬م ‪) D8 1895‬ا ‪ Q 9D9D‬ا‪ 1@O‬ا ت‪ّ) 8 ،‬ل‬
‫ا ‪ *% 4 4‬ا ‪ u 123‬ا ‪)R‬ري "‪ )18‬ا )ادث ا ‪ ;L‬ة ?‪ K L8 3‬أ ل ‪ ،7;N‬وا ‪ *% 7 D3‬إ? اث )ا‪9 % .a‬‬
‫‪ N‬ة ‪ Q‬ا = ‪ 7‬وا = ‪." h‬‬
‫***‬
‫أ ‪ *G‬ا ‪ Q *9 x G‬و ر‪)8‬ف و د ‪ Q ^l‬ا ‪) R‬ر ‪ Q‬وأر‪)9 4‬ا إ * ا ‪ ،QP D‬وأ!‪ $ P 4 Q * .‬م ‪..1897‬‬
‫إ * ا ‪ ..* H‬و^ ‪F‬ل ‪ 3%‬ة ا ‪ ، H‬ا‪Q _ H8‬‬
‫وه‪' ,‬ا أ^ ' ‪ $ Q‬زو‪ $ 3a‬ا ‪).‬د ا = وأ ‪ ، .‬وذه )ا ‪a‬‬
‫=‪ 3‬ت ا ‪ Q ,H‬وا ‪ " 1‬ت ا ‪ *% 9G‬ا ‪) G‬ي‬
‫‪ H‬ه ‪),8 ،‬ن ‪a‬‬
‫و ر‪)8‬ف و )‪)D 8‬ف ‪ *9‬أن =‪)C‬ا ‪H 6‬‬
‫ة‪.‬‬
‫ا ‪)R‬ر ‪ ،‬ا ‪ *3‬آ !( ‪k8‬ال ‪ DG‬إ * أ?‪k‬اب‬
‫‪ N *% *H‬ط ‪ ،1900‬وأ!=‪" W‬ا‪ , D O‬ا" ‪ Iskra‬و ه ا = ارة‪ ..‬وآ ! ( زو‪a‬‬
‫و أن أ!‪ 3% Q *.‬ة ا ‪,‬‬
‫ا ‪ P‬ة ‪ ، ! W •!) *%‬وآ ! ( !‪ • D‬ا ‪ P‬ة‬
‫ه ‪ ..‬و ة ‪ Q‬ا ‪ Q k‬آ !( ‪h 38‬‬
‫‪8 p9P I 8 ,4 Q‬‬
‫‪ * !)4‬ا = ق ا آ ‪.‬‬
‫‪ .8‬ب إ * رو‪ 4‬و‪ s‬ه ‪ Q‬ا ‪ 9‬ان )ا‪ 14‬ا = ‪ ,‬ا ‪ D‬ا ‪3‬‬
‫ت ا رآ‪ D‬ا ‪) , ، H932‬ن آ ‪ * % Ik‬وآ‪ 5 D‬م ‪..1903‬‬
‫ود ( ا ‪ H L‬إ * إ!= ء ‪ ?)3 80‬ا ‪P‬‬
‫و‪ *% 5R 38‬ه'ا ا ‪ 80‬ا )" ا‪) h‬ن ا‪ 3 NO‬اآ )ن ‪ Q‬رو‪ ، 4‬وا )" ا‪) h‬ن ا‪ 3 NO‬اآ )ن ا ) )ن ا ‪) 3‬ن‬
‫‪ .."Q‬و ‪ Q ,‬ا = ‪ h‬ا ‪ , P9‬ا‪' 28‬ت إ‪ a‬اءات‬
‫"ا آ‪D‬‬
‫ا ‪ 5‬و‪a‬‬
‫‪8‬‬
‫وزا )آ‪) D‬رغ و‪a‬‬
‫ء ‪ 39‬ك إ * ن‪ ..‬و ‪' .‬ا ا ‪ 80‬أه ‪ 8‬ر ‪ ? $ F2% ، 2‬ث ا‪ G =!O‬ق ا ‪ z G‬ي ‪Q‬‬
‫د‪ `%‬ا‬
‫دة‪،‬‬
‫‪39‬‬

‫‪)P‬‬

‫ا ) =‪ Y H‬ا ' ‪ Q‬آ !)ا = ‪)9,‬ن ا آ‪R‬‬

‫‪ ،‬وأ‪K 6‬‬

‫ا ‪ 3,‬ب ا ' ‪) 3, Q‬ن ‪" *%‬ا = ارة"‪ ،‬وأ‪ Q K 6‬ز‬
‫‪ ) P‬ا =‪ Y H‬وآ !)ا ا "‪. 9‬‬
‫ر‪)8‬ف ز‬
‫أ? اث ا ? ا ا *‪ ،‬ا 'ي أ ‪ *G‬ا ‪)9‬م ‪ *9 . %‬ا ‪ .. L G‬و ‪Q ,‬‬
‫و" " م ا =‪)R Y H‬ر‪ .8‬م ‪ *% 1905‬رو‪، 4‬‬
‫ت ا‪B‬ره ‪ . ،‬ف‬
‫ا ' ‪ 8 Q‬وا ا ‪ _z G‬و‪ a‬وا د‪ 5zO‬آ ‪ *9 %‬أن ا دث آ ن ‪ ،$ 112‬و ‪'H‬ا ‪ 5 " Q‬ا ‪P‬‬
‫‪Q‬‬
‫إ] رة ا ; ‪ 7‬وا ‪ @ G‬ا ‪) a Q L G‬ع ا ل ‪ s‬ا ‪).‬د‪ ..‬و" ‪ Y98 ( ,‬ا د] ز ء ا آ ا ‪)R‬ر‬
‫ا‪ 3 O‬د ‪ *9‬ا )ف ‪ Q‬ا ‪ a‬ل وا ‪ D‬ء ‪ s Q‬ا ‪).‬د‪ ،‬ا ' ‪ Q‬آ !)ا ?‪ 3‬ذ ‪ Y‬ا )م ا ‪) Q k‬ن )‪O‬ء ‪L G9‬‬
‫و )!‪" $‬ا ب ا ‪." ;L‬‬
‫***‬
‫‪) 9 8) 5‬ف ا ‪ 4 1 * % 2‬ج‪ ،‬ود *‬
‫‪*%‬‬
‫‪ *%‬ا ‪ Q *! R‬آ !)ن ا ‪ x ( " *! R‬ا‪ 1 @O‬ا ت ا‬
‫‘@ اب ا م‪ ..‬و ‪ Q,‬ا ب ‪) a‬ن‪ " ،‬ل إ!‪ 5 4 $‬ا = آ‪ 5‬ا ‪ 3 G9‬ث ‪ N‬ة ` ا ‪ .. L G‬و‪) * %‬م ا ?‬
‫‪ 22‬آ !)ن ا ‪ n! *! R‬ا ب ‪) a‬ن ‪ D‬ة ‪ 94‬آ ة‪ ،‬ا‪ 3N‬ك ‪ . %‬ا )ف ‪ Q‬ا ل ‪ .z D Q ) L‬وأ‪.. . Hh‬‬
‫‪ .. 8 1‬وآ ن‬
‫آ !( ا ‪ D‬ة ‪ n‬و‬
‫وا‪ ( .P8‬ا ‪ D‬ة إ * أ )اب ا ‪ .. LG‬و ‪ 7 D‬ا ‪ G3‬ر ا ‪L‬‬
‫رات ا )‪O‬ء ‪ .. L G9‬و ‪ *9‬أ )اب ا ‪ ، LG‬و ون أد!* إ!'ار‪ ،‬ا!‪( .‬‬
‫‪)9‬ن ‪ 3%O‬ت آ‪. 9 73‬‬
‫ا =‪ 3‬آ)ن ‪. %‬‬
‫ز^ ت ا ‪ 6‬ص ‪ Q‬ا دق وا ‪ N N‬ت ? ‪ 6‬ة ا ل‪ ،‬و! ‪ N‬ة ا ‪ *% @)H‬ا ‪ D‬ة‪ ..‬وذ ‪ K‬ا ‪ C‬ت ‪ Q‬ا ل `‬
‫ف ه 'ا ا ‪ 3‬ر • )‪ 22‬آ !)ن ا ‪(*! R‬‬
‫‪ ، .8Fz‬و‪ ( ) 8‬ا ‪ ? D‬أ م ا ‪ LG‬إ * ‪ .. a) *@)%‬و ' ذ ‪ Y‬ا )م‬
‫‪ *%‬ذ ‪Y‬‬
‫)م ا ? ا ا *‪ ..‬ه‪ 5‬آ ن ! ‪ O)G‬ا ‪0D *! R‬و‪ ..O‬ا ‪ G G‬ا ‪ 3 R‬أ!‪ *% Q, $‬ا ‪ ، LG‬و‪ *% 3? O‬ا‬
‫ا )"(‪ ..‬و ‪ Q‬ا ‪)9‬م أن @ ‪ @ Q 1‬ط ا س ه) ا 'ي أ‪ 6‬ر أ إ‪Fh‬ق ا ر إ * ا ‪) P‬د‪ ..‬و ‪ Q‬ا ‪ 5 3‬أن‬
‫ك‪ ،‬و‪ F 8‬ذ ‪Y‬‬
‫‪'H u‬ا وا رؤ‪ $z 4‬ا‪B‬ره ‪ ..Q‬وآ ن ه 'ا ا ‪ R 5‬ا = ارة ا ‪ 8 * 3‬ا‬
‫‪),‬ن ه'ا ا‬
‫وه• ا ‪)R‬رة ا = ‪. 9‬‬
‫= ات ا )ف ‪ Q‬ا ل ا ' ‪ Q‬آ !)ا )ن )‪O‬ء‬
‫‪ Q‬آ ن ا ‪)CD‬ل‪ G% ،‬آ !( ا ‪ P 3‬أن ا!‬
‫‪ L‬فا ‪n‬‬
‫‪ ، L G9‬إ * ا ‪k‬ب ا‪ 3NO‬اآ* ا ‪)R‬ري‪ ،‬وا ‪ 3‬ت ا آ إ * ا ن ا ^ ى‪ ..‬و? ول ا ‪ L G‬أن ‪ ( ,‬ا ا ‪)R‬ري‪،‬‬
‫' ‪ N `91‬ط •‪ a‬اء ‪ * % _ G 8‬ا د] ‪ ..*, D%) N P * 9‬و‪l * %‬ب أ ‪ Q 9‬أن ا‪ 3 4O‬ادات ‪ a‬ر‬
‫‪W%‬‬
‫‪ $D 4W8‬و ‪ ..Duma‬و ض أن ‪)H K‬ا ‪F N‬‬
‫‪ * =8 *9 R 8 p9P 5 ,=3‬د )" ا‪ ،*h‬و ف ه'ا‬
‫‪ 5,‬ا ‪ PD‬ء ا ‪ ..Q 4 D‬و‪) H ( 8‬ل ه'ا ا ‪ ،)H‬د ‪ Q‬وز ء ا ‪ GNF‬إ * رو‪ Q =8 *% 4‬ا ول‪ ..‬و ‪Q,‬‬
‫‪ s‬آ‪ $9 % 5‬أن ‪ P9‬ا ا ‪)R‬ري‪.‬‬
‫‪ `13D‬ا ‪L G‬‬
‫ا 'ي ‪ $ 9 1 D‬ا =‪ Y H‬ا‪ @B‬اب ا م‪..‬‬
‫‪ *%‬ا = ‪ Q =8 Q Q‬ا ول ‪ 1905‬أ ‪ Q9‬ا‪ 8‬د ل ا ‪ Y,D‬ا‬
‫و‪ *%‬ا ‪ p 2‬وا = ‪ Q Q‬ذ ‪ Y‬ا =‪ .‬ا ‪ 3‬ا‪ @B‬اب و‪ ),4) 5 N‬و‪ YD ) 4‬وآ ‪ Y4‬و‪ s‬ه ‪ Q‬ا ‪ 9‬ان‪ ..‬و‪*%‬‬
‫ا ‪ D‬دس وا = ‪ Q Q‬ا =‪ 4 1 ),? (D4W8 .‬ج ا ‪)R‬ر ‪ ..‬وآ ! ( ‪ Y 98‬ا ‪ 1 4 ( 8 ),‬ة ا = ‪* % Y H‬‬
‫?‪k‬ب ا ‪ 5‬ا‪ 3NO‬اآ* ا )" ا‪ *h‬ا و‪ ` ،ّ*4‬أن ا ‪k‬ب ا‪ 3NO‬اآ* آ ن ‪ ..FR‬وآ ن أول ر‪ $ p z‬ه) =‪Y H‬‬
‫‪)P‬ر‪ 4)! *a‬ر‪ .‬وه'ا ور‪ 8 *9 `9^ I‬و‪ *,D8‬ا 'ي أ‪ K 6‬ر‪ D z‬ا ‪ 3‬را ‪Q‬‬
‫‪) 4‬رد‪ .YD %‬و" ‪ 8‬إ ا ‪D $‬‬
‫ا ‪ Q `4 3‬آ !)ن ا ول ‪ ..1905‬و‪ *%‬ا ‪ D‬دس = ‪ Q‬آ !)ن ا ول أ ‪)" (G‬ة ‪ ,D‬ا ‪ 8 *9 x G‬و‪ *,D8‬و ‪*9‬‬
‫* رز وا? ‪.‬‬
‫ء ا ‪ ),‬ا ‪)R‬ر ‪ ..‬و ‪ Q Q,‬ا )")‪ّ H=9 Q %‬‬
‫‪ Q 300‬أ‬
‫و ‪ $3 8‬ا ‪)R‬رة‪ *% ..‬ا = ‪ Q Q‬آ !)ن ا ول ا‪) . * )3 4‬دي ا‪ $ 4‬ر‪)%‬س ‪ * 9‬ا ‪ * % 19 D‬إدارة ])ر ‪ a‬ة‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫ود إ * إ@ اب م ‪ 4 1 *%‬ج‪ P34 % ،‬ب ا‪ ..5 90.000 $z‬و‪ *%‬ا )م ا ‪ * 3‬أ@ ب ‪150.000‬‬
‫‪k‬ا )ن )ا ‪Q‬‬
‫ط ا ' ‪ Q‬آ !)ا‬
‫‪ ..),4) *%‬و‪ *%‬ا ‪ Q Q ]FR‬آ !)ن ا ول دت ‪ x‬ا )? ات و ‪ x‬ا‬
‫‪ ، L G9‬وا‪ 34‬دوا ا ‪ .. )P W 19D‬وه‪',‬ا و@ )ا ? ا ‪)R9‬رة‪ ..‬و? ‪ w%‬ا ‪ *9 O)G ! L G‬و ‪ I‬و‪ 8‬إ!= ء ا و‬
‫وا!‪ 23‬ب ا ‪ p9P‬ا ‪.* =3‬‬
‫***‬
‫‪ *%‬م ‪ G 1907‬ا ‪ 80‬ا ‪k p 2‬ب ا ‪ 5‬ا‪ 3 NO‬اآ* ا )" ا‪ *h‬ا و‪ * % * 4‬ن‪ ..‬ود ه 'ا ا ‪80‬‬
‫را‪)] 4‬رة ‪ 1905‬ا ‪ .. .P‬وأ ‪ 8 Q *G‬ا ‪ *9 5=H‬ا! ام ا ‪ 3‬ون ‪ Q‬ا = ‪ Y H‬و ‪ G‬ا ‪ k‬ء ا ‪) R‬ر ‪،Q‬‬
‫ود إ * ‪ ?) 4 4‬ة وإ * ‪. ?) 5‬‬
‫‪kP‬‬
‫‪ ،Q 9‬وا‪ G8 *% L" $!W $ .8‬ا )! ا ‪ H‬و@ ‪) R $ 9‬ر‪ .. .8‬وا‪6 ^ $ .8‬‬
‫ورد ر ‪)8‬ف ا‬
‫‪ .. .‬وآ ن ‪ R‬ا‪B‬ز ج ي رو‪)8‬ف و‪ Q I s‬ا ‪ k‬ء ا ‪) .‬د ‪ 5 R‬ا اه )‪ •3 %‬وزورا‬
‫ا )! ا‬
‫‪ Q‬ا و ‪ *% Q‬ا ‪ .. 80‬وا‪I) .8‬‬
‫)ر ه'ا ا د ا ‪,‬‬
‫)آ‪) D‬رغ‪ ،‬ه) أن ‪ " Q‬ا‪ 134‬ع ‪ Q W8‬ا ل ا ‪F‬زم‬
‫‪)G $!W‬م ‪ $ k? 5 ) 3‬ا ‪ _ h Q *H =9‬ا ‪ 7 .‬وا ‪ b 12‬وا ‪k3‬و وا ‪ .. " D‬وو ّ‪ $ % I) 2‬أن ‪k P 7 33,‬ء‬
‫‪ Q 3‬أ )ا ‪ $‬ا ‪ n K L ).‬ا )? ة ا آ‪. k‬‬
‫‪40‬‬

‫‪ *9‬و‪)a‬ب إ ‪ P‬د ‪ 8‬ون أو] _ ‪ Q‬ا ‪ G‬دة ا ‪) R‬ر ‪ Q‬و" روا ا^‪ 3‬ر ‪)G 4 Q‬م ‪3‬‬
‫وا‪ _H8‬ا ‪ 80‬ون ‪ *%‬ا ‪.‬‬
‫= ‪ *%‬ا ‪ 7P b L‬أن ‪),‬ن @ ‪4 4 Q‬‬
‫‪ *9‬أن آ‪5‬‬
‫‪ ` ،‬ا ‪=3‬‬
‫‪ ، .H 6‬وأ ‪)G‬ا أه آ ي ‪ *9‬ا‬
‫ا ‪ H L‬ا ‪k398 *3‬م ‪ u2‬ا ‪k‬ب‪.‬‬
‫و‪ * %‬ا م ‪ 1908‬ا ا ) = ‪ Y, H‬إ‪ 6‬ار ‪" .3H 6‬ا و ‪ 3‬ر "‪ ..‬وأ‪ 6‬ر ا = ‪) ) a" Y H‬س ‪ 3 4)4‬ل‬
‫ا‪.Vienna Pravda "I %‬‬
‫أ‪ 6‬ر ‪ 8‬و‪ 4 9G3D $ N ) 1 *,D8‬ه "‪%‬‬
‫د )" ا‪.." h‬‬
‫و‪ *%‬ا م ‪ *9 Q 5L? ،1909‬ا ‪ s W3‬ا = وط ‪ Q‬ز ‪). Q‬د ‪ ،Q‬ه ز )‪ b %‬وآ ‪ ..b‬وأ‪) 6‬ا‬
‫‪)%‬ن " ‪ 3‬و ‪ " ,‬أي ا ‪ ..*]FR‬وا‪ 34‬ت ه'‪ I‬ا ‪ L‬ا" ?‪ 3‬و‪ %‬ة ‪ *% Q‬م ‪.1924‬‬
‫***‬
‫أن ُ ي ا ‪) G‬اد ا‪* % Q ^y‬‬
‫" ر ‪ Q‬أن ‪ P N 32‬و ي إ ‪ ! ,‬ا )] )ق ‪ I' 93‬ا ‪ ،Q 3 4 P‬وأراد أ‬
‫‪ ..‬و ‪ G9‬م ‪'.‬ا ا ‪ 5‬ا ‪k‬دوج آ‪ L " D Q 3 4 Q b9‬ف ‪ ..p 9H 8‬وا^‪ 3‬ر‬
‫ا آ ت ا ^ ى أ!‪5G3D $‬‬
‫‪ K 6W%‬آ )‪ ..‬وآ‬
‫* ‪ 3‬و ن‪ ،‬ا 'ي أ ل ا‪% $ 4‬‬
‫‪ Y 98 * % $ , N Q 3 4‬ا ‪ .‬أر‬
‫إ‪ O‬ا ‪ L‬وق ا ‪ Q 3‬ا 'ي )ي ‪250.000‬‬
‫_‪6‬‬
‫‪ P‬ت آ‪ ، . % 5‬و‬
‫ا ‪ L‬ف‪ ،‬و"'‪ 3 .%‬و ن ‪ّ % 9 G‬‬
‫رو ‪ ..5‬و"‪ *% 53‬ه'ا ا دث ‪ .. L2N 30‬وه‪',‬ا أ] ( ‪ " Q 34‬رة " د آ ‪.$ % %‬‬
‫***‬
‫‪ 5 ) 8 9‬ا ‪ ,9‬ا و‪4‬‬
‫‪) ] .! * %‬رة ‪ N ،1905‬ع ا ‪ O) G ! L G‬ا ‪ a• *! R‬اء إ‪F 6‬ح ‪' a‬ري‪ ،‬و‪6‬‬
‫‪ ،5‬وآ ن ر‪ p z‬ا )زراء ‪ 3‬أو‬
‫ا ‪ G91‬إ * ?‪ *,9 ,‬د‪)34‬ري ‪ *9‬ا ‪ G 1‬ا‪ .. k 9,!O‬و أ ‪ p9P‬ا و‬
‫( ا ‪) G‬ق ا ! ‪ ،Q ?FH9‬ا ' ‪Q‬‬
‫آ د ‪ Q )34 •3 H‬أ? ا ‪ Q 9L‬ا ‪ ,‬ر‪ ،‬و" أ‪ 6‬ر "")ا! ‪ ،"Q )3 4 Q‬ا ‪* 3‬‬
‫إ * ‪ Q W 8‬ا )! ت ا‬
‫آ !)ا =‪)9,‬ن !‪) P Q %85 D‬ع ا = ‪ 7‬ا و‪ ..* 4‬و" أدت إ‪ $8 ?F 6‬ا ‪k‬را‬
‫ن ا )‪ 9 4‬ا )? ة‬
‫ا ‪ € ،Q ?FH9 % ,‬أ‪ 13 D K 6‬ع ا ‪F H‬ح ‪ N‬اء أر@ ‪ ..$ DH $‬وآ ن ا ‪ G3‬د‪ $ P3 I‬إ * أ ّ‬
‫ر د ة ا ‪ G 1‬ا = ) ‪ *%‬ا ة‪ ،‬ه* ‪ ,% ` P=8‬ة ا‪F.34O‬ك ا ‪ H‬دي‪.‬‬
‫وآ ن ه ا ‪ k‬ء ا ‪)R‬ر ‪ Q‬ه) ا‪F 3 4O‬ء ‪ * 9‬ا ‪ ، 19 D‬و ‪ . .8 Q ,8‬ا‪ ?F 6B‬ت ‪* N * %‬ء‪ ..‬و‪ * %‬ا م ‪1906‬‬
‫ة ‪ Q M9239‬ر‪ p z‬ا )زراء‪ ،‬ا 'ي‬
‫إره ا‪ 3s‬ل ‪ % ،Q )34‬وا ‪ .. 9 G $ k‬و? ‪u1^ (,‬‬
‫?و( ‪a‬‬
‫‪K9 L‬‬
‫‪ * Q‬أ ‪) 9‬ل م ‪ ،1911‬ا‪ 5 3s‬أآ وز‬
‫‪ Q,‬ا = ‪ 7‬ا و‪ ..$ 5 %W 9 *4‬و‪9n 9 *%‬‬
‫* )رد^ ي‬
‫‪).‬د‬
‫@ ‪ D * % ? D‬ح آ ‪ ..b‬وآ ن ا ‪5 8 G‬‬
‫آن‬
‫‪ $3%‬رو‪، 4‬‬
‫)ر‪)s‬ف‪.‬‬
‫‪ ..$93G‬و‪ *%‬م ‪ 1912‬أ ‪ Q W 8 Q !)! " * 1‬ا ل‬
‫و" ? و ( ا ‪ ),‬ا و‪ 4‬أن ‪ _ّ 18‬إ‪ ?F6‬ت ‪Q )34‬‬
‫‪ Q‬ا ض و ‪ Q‬ا )ادث‪ * R9] D ،‬ا ‪ 7 8‬ا دي ‪ Q‬ا ض و]‪ ]F‬أر ع ‪Q‬‬
‫‪) 8 ،Q‬‬
‫ا‪L‬‬
‫إ!= ‪ .. .z‬وا‪ ( D8‬ا ارس ا ‪),‬‬
‫ول ة‬
‫ا )ادث‪ ..‬وأ ‪ b 6 ( 1‬ا آ ت ا ‪)R‬ر ‪N H 6‬‬
‫(‬
‫وأآ‪ ..F R 8 R‬و‪ * %‬ا م ‪1913‬‬
‫وا ‪ 3‬ت‪ ..‬وأ ا ‪) " * % n‬ا! ‪ Q‬ا‪ 23!O‬ت ‪ Q 3‬ا!‪ 23‬أآ‪? R‬‬
‫?‪ ),‬ا ‪)H L G‬ا ‪ 5, F N‬ا ‪ PD‬ء‪ ..‬و‪)%‬ر إ‪ Q ."Fh‬ا ‪ N QPD‬ع ه‪O0‬ء ‪ *%‬ا ‪ ›3‬وا ‪ 7 9G u 123‬ا ‪),‬‬
‫ا ‪Q G? D‬‬
‫ا و‪ . 4‬ود ا‪B‬ره )ن إ * ‪ HL8‬أ‪ %‬اد ا ‪ 9z‬ا ‪ .. ,‬و ‪ Q,‬ا‪ ?F6B‬ت آ !( " أ" ( ا آ‪R‬‬
‫‪ % ، 3‬آ ‪ k‬ا ‪)R‬ر )ن ‪) .P‬دا‪ 9 * % .8‬ان‬
‫ا ‪) R‬رة أ‪W D ( 6‬‬
‫ا = ‪ 7‬ا و‪ ..*4‬و ا ‪ *%‬ذ ‪ Y‬ا )" ( أن "‬
‫أ^ ي‪ ،‬و ‪ *9‬و‪ $a‬ا ‪)L2‬ص ‪ *%‬أ‪ ! 4‬وا ‪ ;8‬ل‪.‬‬
‫رو‪ Q 4‬ا ‪ * % . =3‬رو‪ s * 9 ، 4‬ار‬
‫ا = ) ‪ @ € 8‬أ? ‪ ..‬و!‪9 ? ( n‬‬
‫وأ^'ت أ‪k.a‬ة ا‬
‫‪ a‬ي ‪ D! % * %‬وإ!‪ 39,‬ا " ‪)] 5‬ر‪ .. . 8‬وه‪' ,‬ا أ‪ K 6‬ا‪ D!B‬ن ا دي ‪) L3 O‬ر ا ‪ 6 G‬ة وا ‪F‬ء ا وس إ‪O‬‬
‫?‪ * % .‬أ] ء‬
‫و?)‪ 3 D ،Q 39 N‬ون ا ‪ Q ?FH‬و ;‪) L3‬ن !‪ D‬ءه ا = ت‪ ،‬و ‪) " 32‬ن أ‪ Da‬د ا ‪ Hh‬ل‬
‫ا ‪)G‬ي‪ ..‬و ‪ 8 *,‬ه‪ Q‬إن ‪ ^l‬ا ‪ 6 G‬ة آ ن ‪ Q‬ا ‪) D% ،Q 9 L‬ف !‪ 9, . =3D‬ت‬
‫!‪k‬ه ‪).… *9 .8‬ر ا ‪ P‬د‬
‫‪ 8‬ام وو ‪ b‬و" آ ن @ ا ‪ L G‬و ` ا ‪)R‬رة‪)G ..‬ل وو ‪ *% b‬ا ‪ Q 360 HL‬آ‪) 6 ]F]" 3‬ا ] )رة"‪:‬‬
‫" ‪ 1907 Q‬و ‪ ،1914‬و‪) " ( 8‬ا! ‪F 6‘ Q )3 4 Q‬ح ا ‪k‬را *‪ ،‬أ‪ Q 2.000.000 K 6‬ا ‪Q , Q ?FH‬‬
‫را@ ‪ *% .‬ا ‪ G‬ى‪ ..‬و" ا‪ 34‬ت ? آ ا‪F6B‬ح ‪ * 4 *% 3? Y98‬ا ب ‪ ..1917 – 1914‬و‪ * %‬أول آ !)ن‬
‫ا ‪ ™9 1916 *! R‬د ا ‪F% 6.200.000 Q H3‬ح‪ ..‬ورأي ‪ Q‬أ!ّ‪ ^W8 ) $‬ت ا ‪)R‬رة ‪ Q Q G‬ا ‪ k‬ن‪) 3D% ،‬ل‬
‫‪ .. . 9‬و" آ ن ‪% .._ ? *9 Q‬‬
‫‪3‬‬
‫ا‪ ?F6B‬ت ا ‪k‬را و‪ $a‬ا ‪ b‬ا و‪) O € ،*4‬د ")ة ])ر‬
‫د ‪ *%‬ا م ‪ 1917‬ا ‪F 34F " Q ?FH‬ء ‪ *9‬أرا@ ‪ " .‬آ !)ا ه " ‪),9‬ا أآ‪ ]F] Q R‬أر ‪ *% .‬ذ ‪ Y‬ا )"("‪.‬‬
‫***‬

‫‪41‬‬

‫و ‪) 4 Q‬ء ا ‪ w‬أن را‪ Q 8) 4‬آ ن رس @ ;)‪ N h‬ة ‪ * 9‬ر‪ a‬ل و!‪ D‬ء ا ‪F‬ط ا‪ B‬ا‪) h‬ري‪ ..‬وآ ! (‬
‫ا‪ B‬ا‪)h‬رة وا" =‪ 5,‬آ ‪ ]W8 ( 8‬را‪ G% ،Q 8) 4‬آ ن ا )? ا 'ي ا‪ 13 4‬ع و" ‪ b‬ا ‪ b k‬ا 'ي أ‪ 6‬ب ا ‪.‬‬
‫ا ‪. ;L‬‬
‫ا 'ي آ ن ‪ z N‬ي ‪ Q C%‬ا = ‪ 7‬ا و‪..* 4‬‬
‫و و وا@ أن را‪ Q 8) 4‬آ ن ‪)G `3 3‬ي !‪ ، D h ; DH‬ا‬
‫را‪ Q 8) 4‬أن ‪ ,% ،$ 9 H‬ن‬
‫و أ أ!‪ $‬ا‪ 134‬ع أن ` ا‪ B‬ا‪)h‬رة ‪ P8 .9 P ،$8 1 4 ( 8‬ا ‪* 9 L G‬‬
‫ا 'ي أدي إ * ا‪ 34‬ء ا = ‪ 7‬ا و‪.*4‬‬
‫ه) ا 'ي ‪ ,‬رو‪ ، 4‬ا‬
‫أن را‪ Q 8) 4‬أد^‪ 5‬إ * دوا‪ z‬ا ‪F‬ط ر‪ O a‬و!‪ D‬ء آ !)ا ر‪) 4‬ن ‪ 4)Gh‬و] ‪ 5 R ،‬ا ‪ * 3‬آ ! (‬
‫و ‪ Q‬ا‪ ( R‬أ‬
‫م ‪ ..1789‬وآ !( ه'‪ I‬ا ‪)G1‬س ‪ 3 D8‬إ * إ ‪) G ،$ % 8‬ل‬
‫رو ل " ‪ 5‬ا! ‪O‬ع ا ‪)R‬رة ا ‪D! H‬‬
‫‪ 4 'H 8‬ا ‪ *%‬ا‬
‫أن ا رواح ‪ ) P 8 O‬إ‪ O‬إذا ا! رت إ * ا رك ا ‪ * % 5H 4‬ا ‪ ..! C 12‬وأد^ ‪ 5‬را‪ Q 8) 4‬ا ‪ Q 2‬إ * ا ‪F‬ط‬
‫‪ Q . ,‬ا‪FhO‬ع ‪ *9‬أ‪ 4‬ار ا =‪ L2‬ت ا ‪ ,‬ة‪ ،‬و ‪ * 3‬ا ‪k3‬ازه و‪ a‬ه ‪ W 5 H‬ه ‪$‬‬
‫ا‪ B‬ا‪)h‬ري‪،‬‬
‫رؤ‪ 4‬ء ا ‪.Q 2‬‬
‫ا > ب ا ! ا‪5‬و ‪:‬‬
‫‪ * %‬ن‪ ..‬و ف‬
‫= " ‪ z‬ا ‪) " Q‬اد ا آ ا ‪)R‬ر ا‬
‫‪ * %‬آ !)ن ا ‪ Q *! R‬م ‪ ،1910‬ا‪D8 ` 3a‬‬
‫ا‪ . 3a‬ه'ا ـ " ‪ ` P‬آ !)ن ا ‪ P9 *! R‬ا آ‪." k‬‬
‫‪ Q‬وز )‪b %‬‬
‫‪ ..‬وا^‪ 3‬ر ا ‪G NF‬‬
‫و" ر ا ‪ ` P‬ا ‪) G‬ل ‪ 3 4)4" H L‬ل د )" ا‪ H 6 " h‬ا ‪k‬ب ا‬
‫‪ D b‬ا ‪ 3‬و‪* % *, D8‬‬
‫ا^‪ 3‬ر ا = ‪ . % .9 R 3 Y H‬ر‪)8‬ف ودان‪ ..‬و ‪ Q‬آ‬
‫ر ‪ * % Q‬ا ‪ P‬ة‪،‬‬
‫ء أن =‪)1‬ا ‪) 9‬ة إ * د‪ .z‬ا ‪)R‬ر ا‪ B‬د ‪.‬‬
‫ا‪ .."I %‬وآ ن ‪ *9‬ا‬
‫‪%" H 6‬‬
‫‪8‬‬
‫ا‪ (9 3s‬إ ا‪)h‬رة ا ‪ D‬م ‪ ..1898‬وا‪ 5 3s‬ا ‪ Y9‬ه) ت م ‪ ،1900‬وا ‪ p z‬آ ‪ *9‬م ‪ ..1901‬وا‪5 3s‬‬
‫ا ; ا! وق ر‪) a‬س ا و‪ *4‬م ‪ ..1905‬وا‪ Y9 5 3s‬ا ‪ ;8‬ل وو * ‪ .‬ه م ‪.1908‬‬
‫وري إزا ا ‪ Y 9‬آ ر )س ‪Y 9‬‬
‫ا ‪) 3P‬ن ‪ D )D b a *%‬ا أ!‪ $‬أ‪ Q K 6‬ا‬
‫" ر " دة ا آ ا ‪)R‬ر ا‬
‫‪ $ 3s‬م ‪ ..1907‬و‪ * %‬آ !)ن ا ول ‪1907‬‬
‫ا ‪ ;8‬ل ‪). a p 4W3‬ر ‪ Y 98 * %‬ا ‪F‬د‪ ،‬وه‪' ,‬ا أ‪ 6‬روا ا‬
‫ذه‪ p . ; 7‬ـ ر‪ ` P p z‬ا = ق ا آ ا ‪ *% *!)4‬ا ‪ ;8‬ل ـ إ * ر ‪ @ ،p‬أ م ا ‪ 5%‬ا ‪.. !) 4‬‬
‫وآ ن )@)ع @ ‪" $8‬ا ‪ ;8‬ل‪ ،‬و "‪ 79‬ا ‪ ، ,9‬و@ ورة إ!= ء !‪ n‬م ‪). a‬ري"‪ ..‬و ذ ‪، 9 9" ` 4W Y‬‬
‫ا‪ 5 3s‬آ‪ Q 5‬ا ‪ Y9‬آ ر )س وا ‪ $‬و * ا ‪. .‬‬
‫و" ل ‪)s %‬ن ـ ^‪ 7 1‬ا ‪ ` P‬ا ‪ =9 *!)4‬ق ا آ ‪ *%‬أ‪ ! 4‬ـ ‪ N 12 *%‬ط ‪" :1911‬أ‪ 8 O‬رون ذ ‪ Y‬ا = )ر‬
‫ش وا!‪ L3‬ر‬
‫ا _ ‪ 2H‬ر ا 'ي أ?‪ $ DD‬ي إ ‪F‬ن ا ‪)R‬رة ا ‪ ;8‬؟‪ 4 *% 8 G% ..‬ت "‪ ،5 zF‬ا‪? hB‬‬
‫ق ‪ 4 *%‬ء ‪ . % 6‬و ‪ ،Q ! ,‬أ^ )‪،*8‬‬
‫ا = ‪ 7‬وإ ‪F‬ن ا ‪). P‬ر ‪ ..‬آ ن ذ ‪ R Q z 3 9 D Y‬و‬
‫! ‪ Q‬ا ' ‪ ! Q ! .. .H! Q‬ف ا ‪ n 3‬ت ا ه= ‪)^B‬ا! ا ‪ ،Q ;8‬آ ! ف ? ‪ .34‬ا ‪ 3H8 O *3‬و ‪ .9‬ا 'ي‬
‫‪ ..b")3 O‬و! ‪ 4 9 ! Q‬ذ ‪ Y‬ا ث ا ‪." P‬‬
‫وا ‪0D‬و )ن ا ‪ ,‬ر ‪ *%‬ا ‪ !)4‬ا ورو ‪ D )4 *%‬ا م ‪ ..1912‬و" روا ‪*%‬‬
‫ا‪ " ` 3a‬دة ا آ ا ‪)R‬ر ا‬
‫ا و *‪ ..‬و‪ 15 * %‬أ ‪) 9‬ل ‪ =! ،1912‬ت‬
‫ه'ا ا ‪ 80‬ا‪ 3s‬ل ا ر‪ N‬وق ‪ %‬ا!‪ % p D‬د ! ‪ . 8 ،‬ا ‪ 9‬ب ا‬
‫‪ * 9‬ا ‪ H L‬ت ‪ 787‬ـ ـ‬
‫ره )م‪ (Q ) a .‬ا ‪ 9,‬ت ا ‪3‬‬
‫‪" 9P‬ر ‪ ) H‬ا!‪ !) 4 ! 3‬ل دي ‪ , 4 $ 3 4)4‬ت" ا ‪* 3‬‬
‫* آ ‪ D )4 *%‬ا‪ ،‬ي ‪) @) €‬ع‬
‫‪ x *G9 "" :788‬ا )ء ) ‪ *9‬ه'ا ا ‪F,‬م‪ ،‬ا 'ي " ‪)CD $‬ل ‪ّ !)4‬‬
‫‪ $ b40‬أ!‪), $‬م ‪) 4 ..$ 9‬ف )ت‬
‫ور ‪ €‬ش ا ‪ " .. D‬ل ذ ‪ Y‬ا ‪0D‬ول‪" :‬إن ا ر‪ N‬وق ر‪ ،$ ! 5a‬و‬
‫‪ *9‬در‪ a‬ت ا ش"‪.‬‬
‫وأ ‪ *G‬ا )ء ‪ *9‬ه'‪ I‬ا ‪ 9,‬ت ^‪F‬ل آ ا ‪ ، 93G‬ا ' ‪ Q‬ا‪) 3s‬ا ور ‪ €‬ا ش ا ‪ D‬وي وزو‪ k? 28 *% $3a‬ان‬
‫ا و *‪ ..‬إن‬
‫‪ ..1914‬وآ ن ه 'ا ا ‪ 5‬ا 'ي ار‪ 4 * % 7 ,8‬را ‪ ،)H‬ا = ارة ا ‪ * 3‬أدت إ * ا!‪ PH‬ر ا ب ا‬
‫أن أ‪ 6‬ب ا ‪ L‬رف‬
‫ا ‪k 32‬ل ا 'ي آ‪ % $ 3‬وس ? )ل ا آ ه ) و] ‪ G‬دا ; ‪ ..‬و ‪ ( R‬ه 'ا ا ‪G3‬‬
‫ا ‪G3‬‬
‫آ ا‪)9 34‬ه ‪ 1787 Q‬و‬
‫ا و ‪8،‬‬
‫‪ Q‬ا‪)9 34‬ا ‪ 5%‬ا = ق ا آ ا ‪ NB !)4‬ل ا ب ا‬
‫ا‬
‫‪ PH3 1789‬ا ‪) R‬رة ا ‪ .. D! H‬و‪ Q =8 12 * %‬ا ول ‪ 1914‬ا‪)P3 4‬ب ر‪ p z‬ا ‪ ,‬ا ‪ , D‬آ )‪Y %‬‬
‫‪ *G9 ،Cabrinovic‬ا ‪ 9 G‬ا و * ‪ 4 *9‬رة ا ر‪ N‬وق‪.‬‬
‫و ‪ ،‬أن ‪),! 8‬ز ‪ Y‬و‪Y %)! P 4‬‬
‫" ل ر‪ p z‬ا ‪" : ,‬أ^ !* ا ‪ Q k‬ا )ا ‪ ..€‬ه‪ 5‬آ ( ‪ 8‬ف " ‪ 5‬ا ‪ G‬م‬
‫‪ Q‬ا ‪Q !)4‬؟‪ ..‬وه‪ 5‬أ] ‪ " *9‬ارا‪ Y8‬آ)!‪ .9R !)4 Y‬؟"‪.‬‬
‫آ )‪." !" :Y %‬‬
‫‪ ' H 3‬ا‪ 3sO‬ل؟"‪.‬‬
‫ا ‪" :p z‬ه‪ . ( G98 5‬ا‬
‫‪42‬‬

‫آ )‪ " :Y %‬أ‪ Q 934‬أ? أ ا ‪ 3sO‬ل‪ ..‬وآ‪ $39 % 5‬ا ‪ !)4‬ه) أ!‪ّ)" .‬ت ‪ ..*3 k Q‬وا ‪) D 53G‬ح ‪$‬‬
‫)ت '‬
‫‪ *%‬ا ‪ .. !)4‬و" أ^ !* ‪ Y %)! P 4‬أن ا ‪ !) 4‬آ ! ( " ?‪ * 9 ( ,‬ا ر‪ N‬وق ‪ %‬ا! ‪ % k‬د !‬
‫أآ‪." 4 Q R‬‬
‫‪† Q‬ر‪ N‬وق‪ " ..‬ل‪:‬‬
‫أ@‪ b‬إ * ذ ‪ Y‬ا‪ ]B‬ت‪ ،‬ا ه ن ا‪ ^y‬ا 'ي " ‪ $‬ا ‪ (!),‬ز ‪ ،Q k‬وه ) أ? ا ‪ " 6‬ء ا‬
‫"آ ن ا ر‪ N‬وق ‪ 9‬أن و ‪ $ 3sO‬و‪ , N‬ا )" )ع‪ ،‬و" أ^ ! * " ‪ 5‬ا ب ‪ $ DH‬أن ا ‪ Q !) 4‬ا ? ار‬
‫" روا ا‪."$ 3s‬‬
‫ا و ‪ ? ،‬ول ا ‪ G‬دة ا ‪)R‬ر )ن إ" ع ا ل وا ‪) P‬د أن ه '‪ I‬ا ب ه *‬
‫و ا ‪ P‬ح ‪ *%‬إ‪ N‬ل ! ر ا ب ا‬
‫ا = ‪. ,z‬‬
‫? ب رأ‪ .. 4‬وأ ‪)G‬ا ‪)9‬م ‪ *9‬ا ‪ ),‬ت ‪ *%‬آ‪ 5‬ا ‪G‬‬
‫آ !( رو‪ ^ 4‬ر‪ ? Q a‬ب ‪ ` ,.‬ا ن ' ‪) 4‬ات "‪ ، 9 9‬آ ن ‪ Q‬ا ‪ ) a _ 9^ D! 5. D‬م ‪ Q‬ا = ‪Y‬‬
‫وا ‪)H! *% _9G‬س ا ل ا وس‪ ،‬و?‪) a Q 3‬د ا ‪)G‬ات ا ‪ 3% * % 9D‬ة ‪ 1914‬ـ ـ ‪ ..1916‬و?‪ 3‬آ !)ن ا ‪*! R‬‬
‫‪ ،1917‬آ !( ا ‪) P‬ش ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا و‪ ,8 " 4‬ت ‪ G‬رب ‪ 3.000.000‬إ‪ ، 6‬و‪ G%‬ت زه ة ‪. . N‬‬
‫‪ ..‬وآ ن‬
‫ا 'ي ‪ $ % ` @)8‬آ ‪ 5‬ا ‪ 112‬ت وا ‪0‬ا ات ا‬
‫آ ن ‪ Q‬و ر‪)8‬ف ‪ D )4 *%‬ا‪ ،‬وه* ا ‪ 9‬ا‬
‫‪ 8‬و‪ n 8 )3 *,D8‬ا ‪ C‬ت ‪ Q‬ا ‪)R‬ر ‪ Q‬ا وس ا ' ‪WP Q‬وا إ * ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ..‬وآ ن " دة ا = ‪ Y H‬ر‪) 4‬ن‬
‫!= ‪ .h‬ا ‪ *% * 23‬رو‪ .. 4‬وأ‪ .8‬ا ‪ *% 6 H‬آ !)ن ا ‪ ..1917 *! R‬و" ? ]( ‪ 9‬ت !‪' H‬ت ‪ .‬رة‪ ،‬أدت إ *‬
‫‪ 7 28‬أ‪k .a‬ة ا‪O L8O‬ت‪ ،‬و آ ‪ k‬ا ‪ 5 G‬ووزارة ا ‪ ..Q ) 3‬و! ‪ Q •3‬ذ ‪ * % 1^ M G! Y‬ا )اد ا ;'ا‪* % z‬‬
‫‪Q‬‬
‫د ا ‪ , D‬ن‪ 7 D ،‬ا ل ا ‪L‬‬
‫‪2 8 Q ), =8‬‬
‫‪ 4 1‬ج‪ ..‬و? ث ه'ا ‪ *%‬ا )"( ا 'ي آ ! ( ‪ $ %‬ا‬
‫ا ' ‪ Q‬آ !)ا ‪ H‬ون إ ‪ 7 D ، .‬ا‪ 3?O‬ج إ ‪ *% .‬ا ‪).P‬د ا *‪.‬‬
‫‪l * %‬ذار‪ ..‬وآ ! ( ‪)H 6‬ف ا )ا‪Q h‬‬
‫وآ ن ‪ N‬ط ‪ .N 1917‬ا رد ‪ ، C‬و ‪ n 5‬م ‪ Q G8‬ا ‪ 1‬م‪ ..‬وآ ن ا ‪_ 9G‬‬
‫‪k‬ال ‪ * %‬ا ‪. P‬‬
‫‪ Q Q 9h‬ا ‪ ..5‬وآ ن ا ‪L G‬‬
‫‪ h‬ا ‪k38 k 2‬ا ‪ 34‬ار‪ ..‬و‪l *%‬ذار ا ‪†3‬ت ا =)ارع‬
‫‪k‬ور ا ‪) P‬د‪.‬‬
‫و‪l 7 *%‬ذار‪ " n! ،‬دة ا =‪ Y H‬ا ‪).‬د ‪ n8‬ه ة !‪ *% z D‬ا =)ارع‪ ،‬ا?‪ *9 a P3‬ا ‪ *% MG‬ا ‪.k 2‬‬
‫‪ Q‬ا ‪ ,‬ى‪ ..‬و ذ ‪ 5^ 8 Y‬ا ‪)R‬ر )ن‪ ..‬وآ !( ‪ a‬ت ‪ 32‬رة ‪) G8‬م ‪ n3‬ه ات‬
‫و‪l 8 *%‬ذار " ( ا ‪ D‬ء ‪ n3‬ه ‪ّ .8‬‬
‫اء‪ ..‬و‪*, DH ! `h G8 * %‬‬
‫‪ .. ! a‬و…‪ .‬ت ز ا ‪ N‬ار ه وه ك‪ = 8 ،‬ا ! ‪ N‬ا ‪)R‬ر و‪ ` % 8‬ا‪F B‬م ا‬
‫و‪ (, 4‬و" ل ‪ (! 4‬آ ‪ " ،Q 8‬م ر‪ a‬ل ا = ‪ h‬وا ‪) P‬د ‪ _ H3‬ا ‪ n3‬ه ‪ Q‬ون أي إ‪ .. 6‬و ا أن ا وا‬
‫د] )م ا ? ا ا * م ‪.1905‬‬
‫]‪9‬‬
‫ا دة آ !( " أ ‪) P9 ( 1‬د ‪ 7 P3‬ا ‪)3‬رط ة ] ! ‪ ? *%‬د]‬
‫‪O) G ! 1‬ي ‪ P‬ه ا ‪ N‬ة‪،‬‬
‫‪ *%‬ا ‪l Q `4 3‬ذار ا ‪†3‬ت ا ‪ *,DH ! Q G1‬و‪ (, 4‬و‪ (! 4‬آ ‪3? Q 8‬‬
‫ت ‪ R‬ي ا ‪ Q3 H‬وا = ‪ ..‬و‪ $ ^ ( ّ)8‬ا ‪) G‬زاق ‪ b n 8‬ا = رع‪ ..‬و‬
‫ا ‪ *3‬أ‪ ( 6‬أآ‪8 ( 8 PN R‬‬
‫‪ 5 3D‬ا ‪ 2‬إ‪ ، .%) 4 Qh O‬و ‪ 5 3 D8‬ا ‪ 9 4‬ا ر أ ا‪ ..‬وأ‪ s‬ظ ه 'ا ا ‪ K D3‬ا ‪ k‬ء ا ‪) R‬ر ‪ ،Q‬ا ' ‪Q‬‬
‫‪ N‬ة ‪ Q‬ا = ‪ 7‬و ‪ Q‬ا = ‪ h‬وا ‪) P‬د‪ ..‬و‪* %‬‬
‫أ‪ 6‬روا ‪ k Q @ 9 .8 9 8‬دة ‪) .a‬ده ‪ ?B ،‬اث )ا‪.a‬‬
‫‪.‬‬
‫ا ‪ 5 9‬رآ‪ 7‬ا ‪)R‬ر )ن ا‪ . %‬ا ‪) *% N N‬ا@` ^‪ Q H‬ا‬
‫ا ‪، .n‬‬
‫ا‪!R‬‬
‫و‪l *%‬ذار‪ ? (] ? ،‬د] ‪ G% .. H40‬ا?‪). a =3‬ر ‪ Hs‬أ م ‪O) G ! 1‬ي‪ ..‬و? )ا * ا ‪D‬‬
‫ا ‪$Gz 4 W% ، L‬‬
‫‪ Q $3‬ا د ا ‪ G‬رس‪ ..‬وآ ن ا ‪5a‬‬
‫‪ . %‬ر‪ H *1; 5a‬و‬
‫ت ‪ Y98 *%‬ا ‪? D‬‬
‫ور ‪ Q‬ا س‪ ..‬وآ ن ه'ا ^‪ *% $ W1‬ا ‪ *9 ,‬أ ‪ L‬ب ا ‪.Q =3‬‬
‫‪H")3‬‬
‫ا‪ 134‬ع ا )")ف ‪ $DH! a ،$ " *9‬إ *‬
‫‪ ،$3‬وا!‪ .‬ل ا س ‪ .. @ $ 9‬و‬
‫‪ 7 4‬ا ‪Q 5a‬‬
‫‪ * 9‬أم رأ‪ ..$ 4‬وأ] ر ه 'ا ا ‪). N 5‬ة‬
‫‪ *%‬ا = رع‪ Q D" $G 9% ،‬ا ‪). P‬ر‪ @ € ? ،‬أ? ه ‪ Q 7 G‬ا‬
‫‪ N‬رع ! ‪) 1 *, DH‬ن ا )ا‪ ' %‬و ‪ R‬ون ا = ‪ ..7‬و أت ا رك‪ ،‬و (‬
‫ا ‪) . P‬ر‪) % ! % ،‬ا‬
‫ا ء‬
‫ا ‪ .. @)H‬وآ ن ا ‪ G‬دة ا ‪)R‬ر )ن ‪ 7D‬ا ‪ u12‬ا )@) ‪)G91 ،‬ن ا ر ‪ *9‬ا ‪ P‬ه ‪ Q‬أ آ ‪ .‬ا ‪ .. D‬وه ج‬
‫ء ‪ * %‬إ‪F h‬ق ا ر ‪ ، . 9‬وذ )ا ‪ 5 G h N‬آ ‪ 5‬ر‪] .. . 5 a‬‬
‫ا ع‪ ،‬وه ‪) a‬ا ا = ‪ Q .3 ، h‬إ ه‬
‫‪ ,‬ا‪B‬ره ب‪.‬‬
‫‪ a‬ي إ‪Fh‬ق ‪ 4‬اح ا ‪ 3= ،Q a D‬آ)ا ‪ 9 ? *%‬ا م‪ ..‬وه‪',‬ا ^‪)G9‬ا ا ‪ n‬وف ا ‪zF‬‬
‫‪ ..‬وآ ن ‪ p 9P‬ا و‬
‫و‪l 11 *%‬ذار‪ ،‬أدي إ‪Fh‬ق ‪ 4‬اح ا ‪ PD‬ء وا ‪ Q P‬إ * ^‪ * @)% ? _9‬و‪7; N‬‬
‫^‪ 1‬ة‪،‬‬
‫‪ 2 ، 9P 3 D‬و! ‪ . % $‬أن ا‬
‫‪k‬ال ‪ ` 3‬و‪ _ )13 $8O‬ا ا ‪)R‬ري‪ ..‬وأر‪)94‬ا إ * ا ‪ L G‬ر‪4‬‬
‫و = ?)ن •‪ .4‬ب ? ا ‪ @)H‬ا ‪ z D‬ة‪ ..‬و ‪ Q,‬ا ‪ F2‬ا = ) ا ‪ 5G? *% 9‬ا )ا‪F6‬ت أر‪ (94‬ر‪ 4‬أ^ ي‪..‬‬
‫ء‬
‫ا‬
‫‪ p 9P 5‬ا و !!‪ ..‬وه‪' ,‬ا ? م !‪ W8 Q $ DH‬أآ‪R‬‬
‫و ي " اءة ا ‪ I'. L G‬ا ‪ 4‬ا ‪k‬ورة‪ ،‬أ‬
‫ا )ا ‪.$‬‬
‫و‪l 12 *%‬ذار‪ ] ،‬رت ‪ x‬ا )? ات و"‪ 53‬ا ‪) P‬د @ ‪ .. .h‬و‪W P%‬ة ا‪ ? ( 9 D34‬ت ?‪) L‬ن ‪ 3 (! 4‬و‪(! 4‬‬
‫‪ n‬ا ‪) P‬د إ * ا ‪)R‬رة‪.‬‬
‫)ل‪ ،‬وا!‬
‫‪43‬‬

‫‪*%‬‬
‫)ا‪ ..‬و" ا‪ 3 4‬ت ‪ Y 98‬ا ‪ ),‬ا‪9"B‬‬
‫‪ Q‬ا و ‪12 Q H 0‬‬
‫ت‪P (9, =8 ،‬‬
‫و‪)%‬ر ا‪FD34‬م ا‬
‫‪ Q =8 * % Q‬ا ‪ ..1917 Q *! R‬و‪ * ) 8‬ا ‪ G‬دة ا ‪)R‬ر )ن ‪ 4 1 ),? n 8‬ج‬
‫ا ‪H NF . 9" 3? ،5‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .! 5‬آ !( ‪ 5R 8‬ا ‪ 19D‬ا =‬
‫ا ‪)R‬ر ‪ ،‬و‪) 4‬ا ‪ ), 9‬ا‪9"B‬‬
‫‪Q‬ا ب `‬
‫‪ 7 D‬ا ‪) P‬ش ا و‪4‬‬
‫و‪ Q * )8‬أ أَ@ ف !‪)H‬ذ ا ‪ k‬ء ا ‪).‬د ا ‪)R‬ر ‪ *% Q‬رو‪ ، 4‬وو‬
‫‪ *9‬ا ‪ 4 D‬وا‪ L3"O‬د‬
‫أ ! ‪ 5 G ،‬أن ‪ I D8‬ا ‪ ),‬ا ! ‪ 79" *9‬ا ‪ ),‬ا‪ ، 9"B‬و ‪ *9‬ا ‪ 1 D‬ة ا ‪3‬‬
‫‪ ،‬د ‪ Q‬و ر‪)8‬ف وراد ‪ Y‬و‪ Q L2N 30 Q _ %‬ا ‪ G NF‬إ *‬
‫‪ *%‬رو‪ .. 4‬و ا‪ H8O‬ق ‪ *9‬ه'‪ I‬ا ‪G‬‬
‫;‪ .. G9‬وو‪)96‬ا إ * ‪ 4 1‬ج ‪ D ! 3 *%‬ن‪.‬‬
‫‪? ,4‬‬
‫رو‪ 4 4‬ا‪) ،‬ا‪14‬‬
‫‪ = s‬وط ‪ ` a Q‬ا ‪ P D‬ء ا ‪..Q 4 D‬‬
‫أ‪ 6‬رت ‪)H‬ا‬
‫و] ‪ G‬و‪ .8 %‬ه ‪،‬‬
‫و" ( ا ‪ ),‬ا‪9"B‬‬
‫ا ' ‪) 9h Q‬ا ا ‪) P9‬ء إ * ا ‪ 9‬ان ا ^ ى‪ ..‬وأ‪ 8‬ح ه 'ا ا‬
‫‪ ،‬وأ‬
‫وآ ن ا ‪ 5 = ) H‬أو ‪ Y C‬ا ‪ Q H‬إ * ‪4‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪ " .‬دة ر ‪ ..Q‬و‪a‬‬
‫)ا * ‪ Q 90.000‬ا ‪)R‬ر ‪ Q‬ا وس ا ‪ Q % 13‬ا ^)ل إ * رو‪ ، 4‬وآ ن ا‬
‫و‪ 8‬و‪ *,D8‬ه'ا ا د ا ‪ *% 2‬ا ‪k‬ب ا ‪.*H=9‬‬
‫ا ‪ $ 3 * 3‬وأ‪ $ 8‬ا ‪..) H‬‬
‫‪)%‬ر )دة ‪ Q‬إ * رو‪ N ، 4‬ع ‪ 34‬ل و‪ 5z 4‬ا‪F B‬م ‪ a .‬ا ‪ ),‬ا‪9"B‬‬
‫و‪ *%‬أوا‪ D ! 5z‬ن آ ن ا =‪ 1 D Y H‬ون ‪ *9‬ا ‪ ),‬ا ‪)R‬ر أي ‪ p 9P‬ا ل‪ ..‬وآ ن ‪ *8W‬ه ‪ * %‬ا ه‬
‫‪ $ P38‬إ *‬
‫"ا‪ D B‬ر" )ا‪ 3NO‬اآ )ن ا ‪)R‬ر )ن(‪ ..‬أ ا ‪ G% HNF‬آ !)ا ‪ C%‬ا "‪ .. 9‬وآ ! ( ‪ 4 4‬ا ‪ ),‬ا‪9"B‬‬
‫‪ ` 1‬ا ز ا ! ا ‪) D‬داء ^‪ 1‬ا ‪ N‬ا ‪* 9‬‬
‫ا وس آ ! ( ‪3 8‬‬
‫ا‪ 3 4‬ار ا ب ` أ ! ‪ ،‬ن أآ‪R‬‬
‫ر‪)8‬ف ‪ 0‬ا ‪' .‬ا ا أي ‪) " 5 ,‬ا‪..I‬‬
‫‪ 4‬د‪ .. .8‬وآ ن ‪ =8‬ز ا 'ي ‪ * )8‬ر‪ 4 z‬ا ‪ ),‬ا ‪)R‬ر ‪) 4 1 *%‬رغ‬
‫ا ب‪ $ ! ،‬ا ‪ G3‬أن ا ‪) R‬ر ‪ ? * % Q‬ل ‪ .3 3‬ا ب وه ‪.3 k‬‬
‫وآ ن ! ‪ 7z‬ا ‪ 0 b ) ), 4 p z‬ا ‪3‬‬
‫‪) P9‬ش ا ! ‪) , 3 4 ،‬ن ‪ D Q‬ة ا ‪ P‬ت ا ‪)R‬ر ‪ *%‬أ ! و ) ا @ ا ‪ ),‬ت ا ‪k.‬و ‪.‬‬
‫ءه‬
‫‪ ..‬ه ‪ 4 4 a‬ا ‪ ),‬ا‪ ، 9"B‬وا‪ .8‬أ‬
‫آ ن ه ف ‪ Q‬ا )? ‪ *%‬ذ ‪ Y‬ا )"(‪ ،‬ه) ا ‪)L‬ل ‪ *9‬ا ‪k‬‬
‫= ‪ W‬أن دي ?‪ ),‬ا = ‪ Y H‬ا ‪)R‬ر ‪،‬‬
‫‪ 9‬إ * ا‪ .. . ? hB‬و‪ * %‬ذات ا )" (‬
‫‪) 9‬ر‪)a‬از ‪ ،‬ود‬
‫ا ‪ ),‬ا‪. 9"B‬‬
‫ت إ* ‪8‬‬
‫)ة ل ا ‪ `! L‬و‪) a‬د ا‬
‫@ ‪ Q‬ا ‪GNF‬‬
‫‪ 6W%‬ر ‪ $8 9 8‬إ * ا‬
‫ا ‪ ،)H‬وأ^' ‪ _ h *% $‬ا )دة ا ‪ C‬ت ‪Q‬‬
‫وآ ن ‪ 8‬و‪ Q @ *,D8‬ا )ف ‪ Q‬ا ‪)R‬ر ‪ Q‬ا ' ‪ Q‬دوا إ * رو‪4‬‬
‫ا ‪) R‬ر ‪ Q‬ا ' ‪ Q‬ه )ا ‪ Q‬رو‪ 4‬إ * أ آ وآ ا‪ ..‬وآ ! ( ‪ .3 s‬ا ‪) . Q * n‬د ا ‪ h‬اف ا = " ‪Q‬‬
‫! ) )رك‪.‬‬
‫)ت أو‬
‫إ!‪ .‬ء ‪. 9 , ، .8 .‬‬
‫و‪ 4‬ه‪O0‬ء ا ‪)R‬ر )ن ‪ *% Q‬ا )‪)6‬ل إ * ا ‪ .. 19D‬وآ ن ‪. n‬‬
‫ء ا ‪ 80‬ا * ا ول إ ‪ Q )3G‬وإ ‪ *%‬ا ‪ QPD‬وإ ‪ *%‬ا ‪! H‬‬
‫‪ ..*H‬و ‪ xG‬و"( ‪ 3? 5 )h‬آ ن أ‬
‫‪ *% Q‬ا ‪)R‬رة ا و‪" * % I P! ، 4‬ا ‪ 3,‬ب ا ‪"x‬‬
‫)ن ‪9L‬‬
‫وا‪ 8 ]B‬ت ?)ل ا ور ا 'ي ‪ $‬ا ‪ L‬ر‪ %‬ا‬
‫‪ Q‬ا ‪F ^ Q Q 9‬ل‬
‫ا 'ي ‪ 6‬ر ‪• ! 1 *%‬ذن ا ‪ *% Y9‬م ‪" 1919‬رو‪ 4‬ر" ‪ .."1‬و ‪ Q ,‬ا ‪ L‬ر‪ %‬ا‬
‫راء ‪ L‬ف إ!‪ 39,‬ا "أ" )ا" ا ‪ ),‬ا ‪ 7 D ! 1‬ا )] ‪ G‬ا ‪ ، 96‬وا‪ 34‬ا ‪ ^W .‬ى ?'‪ . (%‬آ ‪ 5‬إ‪ N‬رة‬
‫‪.Q‬‬
‫‪). 9‬د ا‬
‫‪)G‬ل ‪ %‬ا!‪)D‬ا آ)‪ *% *8‬د ا ‪ ; H‬رو ‪ N 20 *%‬ط ‪:1932‬‬
‫‪) G .‬ب ‪ b N‬إ * ? آ ت ا ‪ Q ) @)H‬وا ‪) R‬ر ‪ * % Q‬رو‪ 4‬و‪ z 4‬ا ‪F‬د‪( D ،‬‬
‫"إن ه'‪ I‬ا ‪ .‬ت ا ‪ *3‬آ ن‬
‫‪ .3 . ،b N GH! * 9‬ا‪ 3s‬ل‬
‫ي‪ ..‬و" أ‪ *% (D4‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة ‪ n‬رو‪ 4‬إره‬
‫!‪ H‬ت ‪ Q‬ا ‪ ,‬م ا ‪ H‬د ّ‬
‫ا )زراء وا ‪ ,‬م ورؤ‪ 4‬ء ا = ‪ h‬و‪ s‬ه "‪.‬‬
‫)ن ا ‪ 5‬ا ‪)R‬ري ‪F] *%‬ث‬
‫وا )را! )ن ا ' ‪)9 3D Q‬ن ا = ) وا ز ‪ . 1 _ G 3‬ا ‪ D‬ا ‪)8 3,‬ر‬
‫ا?‪ 5‬أو ? آ ت‪:‬‬
‫‪ 5,N ;8 .1‬ا ‪ n‬م ا ‪ z G‬إ * دو ا‪ 3N‬اآ ‪ ،‬و )‪ 5z 4‬ا ‪)34‬ر إذا ا‪) 134‬ا‪.‬‬
‫‪) ،‬ا‪ 14‬ا ‪ 5‬ا ‪)R‬ري‪.‬‬
‫‪ 5 ) 8 .2‬ا و ا‪ 3NO‬اآ إ د ‪)8 3,‬ر‬
‫إ * ?‪ .13 ،_91 ,‬آ‪ 5‬ا ‪ 2N‬ص ا ' ‪)HG Q‬ن ‪. .G h *%‬‬
‫‪ 5 ) 8 .3‬ا ‪)8 3,‬ر ا‬
‫م ‪ 1918‬ا!‪ DG‬ا ‪) .‬د ا وس إ * "‪ :Q D‬ا ‪)R‬ر )ن ا ‪)R =3‬ن ‪ n‬ت ا رآ‪ ، D‬ا ‪)9‬ن ‪ * 9‬إ"‬
‫' ا )دة إ * ‪) Q 1D9%‬ا ‪ ..( .L‬و‪)G8‬ل‬
‫* ‪ Q‬ا ‪). P‬ر ت ا‪ 3NO‬اآ )ا ‪ 3‬و‪) ,D8‬ن(‪ ..‬وا ‪ DG‬ا‪^y‬‬
‫ا‪ 8‬د‬
‫ا‪ D!y‬ب‪ * % 5 % , 4 .‬آ‪" . 3‬ا ‪) .‬دي ا ) ي"‪ ،‬ا ‪ L‬در م ‪ * % ،1906‬ا ‪ H L‬ت ‪ .8" :118 – 117‬ف‬
‫ا ‪ !) . L‬ا ‪ 4 D‬إ * ‪ 5 ) 8‬ا ‪ . L‬إ * ا‪ 3 N‬اآ ‪ 5 " Q‬ه‪ .8 P‬إ * ‪ ،Q 1 D9%‬وذ ‪ 5 . D3 Y‬إ" ا ‪),‬‬
‫ا‪ 3NO‬اآ ‪ ..‬و‪ * %‬ذات ا )" ( و )ن "‪ 7 9‬ا ‪ ),‬ت ا ورو ا ‪ 5 8 O * 3‬و‪ _ %‬د‪ .. .z‬و ‪) 3‬ي ! ‪.P‬‬
‫ا ‪*9‬ء ‪ ,%‬ر ا‪ 3NO‬اآ ‪ n 8 *9‬ا‪ @B‬ا ت وأ ل ا‪B‬ره ب"‪.‬‬
‫‪44‬‬

‫‪ G‬ا‪ *h‬ا و‪ L% ،"*4‬روا‬

‫و‪l *%‬ذار ‪ s 1918‬ا ‪ GNF‬ا‪ ، . 4‬وآ !)ا " ‪) 4‬ا أ!‪k?" .DH‬ب ا ‪ 5‬ا‬
‫‪" 4‬ا ‪k‬ب ا = ) *" و!‪)9G‬ا ‪ّ G‬ه إ * )‪.),4‬‬
‫‪ 5 G‬ا ‪k‬ب ا‪ *h 3?O‬ا ‪)R‬ري ا 'ي ‪)G‬د‪ I‬ا ‪).‬د أن ‪ Q K L‬ا ‪ 5 a‬ا ول ‪ * %‬رو‪ ? Y ' ، 4‬ول ا] ن ‪Q‬‬
‫"‪) 53‬ر‪k8‬آ* ا 'ي ‪ z " Q $‬ا ‪ .. , N n‬و"‬
‫ا‪l 30 *% $ 3s‬ب ‪ P% ،1918‬ح ‪Q‬‬
‫ه'‪ I‬ا ‪P‬‬
‫وا‪ a 4‬ا و ون أي ‪ ( 6W% ،b ")8‬ا ; رات ا ‪ P8 9 9‬ي‬
‫را ‪ G9‬م ‪ W‬ل إره‬
‫أ^' ‪ Q‬ه'ا ا دث‬
‫=‪)3 5,‬ا‪ 3? ،56‬إن ا 'ي آ ن 'ه‪ 7‬م ‪ % *%‬ا‪ Q, $N‬ري ه‪ *G9 • 4 5‬ا ‪ L‬ح أم ‪) G ..!O‬ل دا‪%‬‬
‫‪) N‬ب ‪ * %‬آ‪ $ 3‬ا ‪ 9 0‬رآ‪" :"Q " D‬و" @ ` ا ‪ Q 5 9G‬ا )" ( ‪ * %‬ا‪ G3 4‬ء ا = )اه و‪ b L8 * %‬ا س‬
‫)ن‬
‫"ا ‪ P 3! " 4 ,‬ه'‪ I‬ا ; رات ا ‪ .. 9 9‬و ‪ G‬د ا ‪ Q a D‬إ * آ‪ k‬ا ) ‪ p‬ا ‪ 7! P G‬ا ‪ LG‬ا =‪)3‬ي‪€ ? ،‬‬
‫‪ 6‬ص"‪.‬‬
‫ر‬
‫*‬
‫و ‪ G‬آ ن ا ‪ 5 3G‬وا ‪ 7 ' 3‬وا ‪ 3‬وا‪ L3sO‬ب وا ق‪ ،‬آ ‪ 5‬ذ ‪ Y‬آ ن ا ‪ 2 L‬ة ا ‪ G‬ا ‪ " * 3‬م ‪. 9‬‬
‫" ‪). P‬ر ا ‪ %)D‬ت ا‪ 3NO‬اآ "‪.‬‬
‫ن ه ك ‪ G‬ر ] * = ‪ 2 . 9 ,? ،Q ^l !) 9‬ا و ‪Q‬‬
‫‪ G‬ت ا ‪ Q Q F‬ا )ا‪ Q h‬ا وس‪ ،‬آ أ ّ‬
‫)ت‪.‬‬
‫ل ا‪ aB‬ر ?‪ 4 _91 3‬ا?‪.‬‬
‫‪_ h‬ا‬

‫ا> با‬

‫! ا‪5‬و‬

‫‪) %‬ن‬

‫وا ‪AE‬‬

‫‪ Q‬آ ر ا ] ء ‪ Q‬أ? ا ‪ ،Q 4 .‬أن‬
‫‪l *%‬ب ‪ 3H 1914‬ة و‪k a‬ة‪) P ( 9h ،‬‬
‫ا! ‪O‬ع ا ب ا‬
‫ون‬
‫* ا ‪ 3,‬ن‪.ّ! ،‬‬
‫إ * ! د ^ ص‪ ..‬و" أ‪ 6‬ه‪O0‬ء ا ] ء ‪ wH? 9‬أ‪ّ h .z 4‬‬
‫)ل أ? ا ‪)LG‬ر ا ‪G‬‬
‫‪ _ Q‬ا ‪ .! 3‬و‪ ,N‬ه ‪ 9 ،‬ط ا ' ‪) @ّ Q‬ن ? ‪ 5 4 * % 129 .8‬ا )‪ ..Qh‬و" " م ه 'ا ا دي‬
‫ا‪3‬‬
‫)دون ‪Q‬‬
‫‪ %)3‬آ‪ 5‬و‪ 5z 4‬ا ‪ % 3‬وا ‪ 9D3‬وا ‪ .. 3‬آ ن ا‪ 3 4‬ل ا دي ‪ L3G‬ا ‪ @ * 9‬ط ا ‪، 2‬‬
‫ء ا ‪ P‬د‪ ,% ،‬ن ‪ P‬ي ‪ . G8‬إ * ا دي ‪ _ h Q‬أ? ا ^ )ة‬
‫إ‪ a‬زا‪ * % .8‬ن‪ ..‬أ ا‬
‫ا‪3 .P‬‬
‫ط‪ ،‬و‪ P8‬ي ‪ Q 9 G‬ا )ف وأ? ا ‪•% ..Q )CD‬ذا ا"‪ ` 3‬ه 'ا ‪ Q , $ !W‬ا )] )ق ‪ ، .‬أ^ ه آ ‪ P b‬ي‬
‫ا‬
‫= ‪ %‬أن ‪' O‬آ ا‪ 4‬أي ‪F^ 9 " M2N‬ل ‪$ ]),‬‬
‫‪ u‬ا ‪ G3‬م ‪)^ 9‬ل أن‬
‫ا ‪ *% 5‬ا دي‪ Y ' ..‬آ ن ‪ *9‬ا‬
‫‪ Q‬أ‪ 4 .N‬ات ا ‪ *% ` 3P‬ن وه ‪Q‬‬
‫^ و‪ =ُ ] ..$a‬ح ‪'.‬ا ا ‪ b‬آ ‪ b‬أ!‪) P 5 G 4 $‬‬
‫‪ *%‬ا دي أو‬
‫‪ L2N %‬أي ‪ ..Q.‬وإذا ? ث ‪ L‬د‪ %‬أن ‪ّ 8‬ف ‪ * 9‬إ? اه‪5 = I )% ،Q‬‬
‫‪ ّ G‬ت‪ $ 9 % ،‬أن ‪ O‬ول‬
‫ا ‪ّ 4 *9 n%‬ه‪.Q‬‬
‫‪ u‬إ * ‪ $3% s‬ا ‪ 6 2‬ا ‪ *9 (N % *3‬أ‪ h 2%‬از‪ ..‬وآ ن ‪Q 7 91‬‬
‫و ا!‪ .3‬ء ه'‪ I‬ا ‪)12‬ات ا و ‪ '^0 ،‬ا‬
‫‪ ،$ k *% $DH‬و ‪k34 $!W 9‬ور‪ 4 I‬ة ‪ 8 8‬ي "‪F‬دة _ آ‪ . 9 73‬ر" ‪• % ..$3% s‬ذا أ? ‪7‬‬
‫ا ‪ b‬أن ‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫أن ‪ 3‬ا ‪ 3‬ف ‪ . 9‬أن ‪ . L‬إ * ‪ % s‬ا ‪ 1‬م‪'.% ،‬ا )د إ ‪ $‬و ‪ $‬آ ‪ 5‬ا‬
‫و? ث ‪ Q =8 .N *%‬ا ‪ Q *! R‬م ‪ ،1916‬أن و‪ (96‬ر‪ 4‬إ * أ? ا =‪ L2‬ت ا ‪ 4 D‬ا ‪$ 7 918 ، .‬‬
‫‪ Q‬ا ه ‪ G% ،‬م ‪ D‬ر‪ $8‬ا ‪ 6 2‬و‪ $Gz 4 Q 79h‬ا‪ n3!O‬ر‪ ] ،‬د ‪ b‬إ‬
‫ا ‪ G‬وم إ * ا دي ‪ )9 *G93‬ت ‪s *9‬‬
‫ا ا^‪ € ? ،5‬ا‪ $ 16‬ا ‪) )CD‬ن إ * ‪ 2‬ع و] ] ‪ 8‬آ)‪ H I‬دا‪ ..‬و ‪ € 9‬أن د ‪ (H‬إ * ا ‪ 2‬ع ا أة ‪، N‬‬
‫‪ 9 H‬ط‬
‫ة‪ ،‬و‪) G8‬م ‪ .9‬آ‬
‫أن ‪ N‬ه ‪ 3? $8‬آ د أن ; * ‪ G% ، . 9‬آ !( زو‪ ،$3a‬وه* ‪) D I ;L8‬ات‬
‫‪ *%‬إ‪ a‬زا‪ ' .8‬و" ( ‪ ..!! LG p‬و ‪ G‬آ ن ا )" ‪k % ،5 H a ? b‬و‪ Q C N 9 8 O a‬ا ‪ u 12‬ا 'ي‬
‫‪ ، . =H3‬و" آ !( ‪ 3G‬أن ا ‪ L‬د‪ %‬ا ‪ C D‬ه * ا ‪ * 3‬أدت ‪ .z G9‬و‪.a‬‬
‫‪ )9‬ت ‪4‬‬
‫‪، . a‬و ‪ . p‬أ‬
‫) ‪*%‬‬
‫‪ H‬ا ‪)G8 *3‬م ‪ *% $‬ا دي‪ ،‬و ‪ 38 $3HN Q,‬ك وآ‪) .% ، 3 .!W‬‬
‫)‪ ..$a‬و ف ا ‪k‬وج ‪ Q‬دور ا‬
‫!‬
‫ا ‪ ),‬و‪ Q, O‬أن ‪ 5 3‬ا ‪H‬‬
‫) ‪ * %‬ا دي ـ ر‪ F a‬أو ا أة ـ ‪ * 9 4)4 a‬ا‪ 5 G ،Q ^y‬أ^ ره إ * رؤ‪) ,33% ،$z 4‬ن ‪Q‬‬
‫آ ن آ‪5‬‬
‫‪" * D‬ا ‪ 3,‬ب ا ‪) 4‬د"‪' % ..‬آ ‪ * %‬ه 'ا ا ‪ 3,‬ب )ب و! )ا"‪M‬‬
‫ا‪ ^B‬ر ت ‪ )9‬ت‪ ،‬آ ! ( ‪ ` 18‬و‪% 5ّP D8‬‬
‫وأ? )ا ‪ .‬ا ‪ ، 9z‬و ي ‪.z "W .G9 8‬‬
‫ا ‪ %‬اد‪ ،‬ورذا‪ .9z‬ا ‪ 6 2‬و!‪ G‬ط @ ‪ .. .H‬آ ‪' 8‬آ أو@ ‪ .‬ا‬
‫ور‪ a‬ل ا ‪.Q‬‬
‫وأ‪ .. .z " 6‬آ ‪ 8‬ون ‪ .8F6‬و‪ ]W8‬ا‪ *9 .8‬آ‪ Q 5‬ر‪ a‬ل ا ‪ 4 D‬ا )" ‪ Q‬ور‪ a‬ل ا ‪L‬‬
‫ن ا‪k 9,!B‬ي أن ‪ K H‬أ "ا دي ا ‪ ،"*a ak‬وأن‬
‫ءا‬
‫و‪ Q =8 *%‬ا ‪ Q *! R‬م ‪ ? ،1916‬ول أ? أ‬
‫) ‪ ،‬وأن‬
‫أن د^‪) 9‬ا ‪ * %‬ا‬
‫ط ‪W‬ن ا دي ول ا ‪k 3‬از ا ‪ )9‬ت ‪.‬‬
‫‪ Q ]F] ,N G% ،$3G G? Q‬ا‬
‫‪ * %‬ه '‪ I‬ا ; ة ‪ 4‬ة أ‪ 3 4‬ا‬
‫ا دي ه) آ‪ 5G 4)4 P9 k‬ا ‪ )9‬ت ا ‪ .‬إ * ا و‪ ..‬و" ا‪ 3 N‬ك أ‬
‫‪ Q‬زو‪ a‬ت و ت ا ‪ * % Q 4‬ا ‪ .. ),‬و ‪ Q ,‬ه '‪ I‬ا و ‪ G G? b =,‬ا دي ‪ ( l‬إ *‬
‫و‪ ، .Gz 4‬وا‬
‫‪'.‬ا ا ‪ 7 D8 " P‬آ ر] و‪ *% ، h‬و"( )ا‪$ % $a‬‬
‫ا ‪ 3,‬ن‪ 4 D% ،‬ا ‪ ),‬آ !( ‪ 5 8‬إ * ا‪ G3 O‬د ‪W‬ن ‪%‬‬
‫و‪ ' z .. 4 " )a‬أت ا ‪) % L‬ا ‪ 3‬ر ( ‪ a .8‬ر‪ p z‬ا )زراء‪$ 3 .8 % ،‬‬
‫و‬
‫ا‪ @ • P‬ت‬
‫‪45‬‬

‫‪ Q‬و ) ‪ Q‬أ ن ‪*%‬‬
‫`‪6‬‬
‫‪ 234‬ام ‪ s‬ا آ‪ H‬ء ‪ *%‬ا ‪ 76‬ا ‪ ، ),‬آ ا‪W .8‬ن ‪ $‬ار‪ h 8‬ت وا‪4‬‬
‫‪ " s $!W‬در ‪ *9‬ا‪ 28‬ذ ا ‪ 3‬ا ا ز وا ‪ G‬ارات‬
‫ا ‪ 3H‬ة ا ‪ (G 4 *3‬ا ب‪ ،‬و ‪ 5 $!W‬إ * ا ‪ .. L G‬وا‪ .8‬أ‬
‫ا ‪ .. 9P 3D‬وا‪ (9 34‬رة “ا!‪ n3‬و‪ 34‬ي ا‪."( ),4‬‬
‫دي ا ‪ ،*a ak‬إ ا‪ G3 4‬ا ‪ .. ),‬و ‪' .‬ا‬
‫و" أدّت ‪ _9 38 Kz %‬ر‪ 8‬ط ‪ x‬ا ‪ Q 4‬ذوي ا ‪ 76‬ا ‪9‬‬
‫‪),8‬ن ا‪ B‬ا‪)h‬ر ا ‪ " ! 1‬ا@‪ 1‬ت ‪)G‬ة إ * ‪ ;8‬ا ‪ 4 H‬ن ا ‪ b L3 * % Q 4 D‬ا ب ا ‪ ,‬ى‪ ..‬و‬
‫أ‪ .4‬دا‪)a ) %‬رج‪ ..‬أ و ‪)3D‬ن ‪5 N =8‬‬
‫ا‪ G34‬ل ا ‪ D‬ا‪ *% ( ),4‬آ !)ن ا ول ‪ $398 ،1916‬وزارة ا‪%F3z‬‬
‫‪. .z‬‬
‫و ‪)H9‬ر ‪ Q ! ,%‬أ ز أ‬
‫ط ا ‪ ]FR‬ا ' ‪) ّ " Q‬ا ا =‪),‬ى ‪)L2‬ص ا دي ا ‪) 93"" " ،ّ*a ak‬ا أ] ء‬
‫و" ‪ Q ( 9‬ا ‪FPD‬ت ا ‪ 4‬أن ا‬
‫ن ا ‪ D‬ة ا ‪ 3 4‬ا و‪ " .Gz 4‬أ ‪* G‬‬
‫ذ‪( 9 Y‬أّ‬
‫ا ‪ 9‬ت ‪ *%‬ا ب"‪ ،‬وه 'ا ‪* N‬ء ‪) G‬ل ‪ * %‬أ م ا ب‪..‬‬
‫‪..‬‬
‫ن " ا ‪k 3‬ل ا ة ا‬
‫ا‬
‫‪ P‬ا ‪ %‬ع ‪ Q‬ا ‪ ] .. ,9‬أ ‪ Q9‬أن ا ) ا 'آ)ر ‪% *%‬‬
‫ا‪.9 xG‬‬
‫ي ‪F 4 * %‬ح ا ;)ا‪ 6‬ت ا ‪..*! 1‬‬
‫ّ‬
‫و أ‪ *% * L Q (9G! 9 9" ` 4‬ا ‪ 2‬ات ا ‪ ، ,9‬و ّ ( آ ‪u‬‬
‫و ‪ h @ Q %33 ! D^ G‬ور‪ ، a‬وآ ( أ! ‪ Q‬ا ' ‪ّ " Q‬ر ‪ .‬أن ‪)G‬ا ‪ " *9‬ا ة‪.‬‬
‫‪ ،‬إ‪O‬‬
‫‪)112 Q '9 D‬ن ا ‪ 1 D‬ة ا ‪ * 9 9 ,‬ا"‪ L3‬د ت ا‬
‫ه'ا و اآ‪ b=3‬ي ا ه ا ‪ 4 D‬ا ‪!) .L‬‬
‫ة ‪ Q 9 )h‬ا ب‪ ،‬و أن أت ‪ *DH‬درا‪ 4‬ا ‪ 3‬ر • ا ‪ 6‬وا د ن ا ‪ G‬ر! ‪ ..‬وا ? اث ا ‪9,3 8 3‬‬
‫‪: .DH! Q‬‬
‫ا و ‪ ،‬آ ن ا‪ ( ), 4‬ر‪) 9 D z‬زراء‪ ،‬وآ ن د ‪ G% .. !) . L9‬ر ا ) )ن‬
‫ا! ( ا ب ا‬
‫ا و )ن إزا? ?‪ ),‬ا‪ ،( ),4‬وإ?‪F‬ل ?‪ ),‬ا‪ *9 ، .! , %F3z‬أن ‪),‬ن ‪)a )9‬رج وو ‪)3D‬ن ‪5 5N =8‬‬
‫‪ Q‬ا آ ا ‪ ، !) . L‬ا ‪ . ( 11^ * 3‬و ) ‪ 9z .3‬رو‪ .. 9 =8‬أ‬
‫آ ‪ .. . %‬وآ ن دا‪)a ) %‬رج‬
‫' د^) ‪ $‬إ * ا ‪ 3‬ك ا ‪.*4 D‬‬
‫و ‪)3D‬ن ‪ ,% 5N =8‬ن ‪0‬ازرا ‪ !) .L9‬ا ‪4 D‬‬
‫***‬
‫‪ *%‬م ‪ 1917‬آ ن ا ) )ن ا و )ن ون ‪ pH! *%‬ا )"( ا آ‪ Q 3‬ا ‪ H=9‬وا ز ‪ ..‬و" و ‪ s Q‬ا ‪)G‬ل‬
‫‪ 1‬ة‬
‫أن و‪ a‬ت ا ‪. DH! ),‬‬
‫‪ P‬ي ?) ‪6)L^ ،$‬‬
‫أن ‪ * G‬ا ‪ p 9P‬ا * ا ‪ *! 1‬دون ‪9‬‬
‫آ !)ا ‪Q .G h * %‬‬
‫أن أ ‪ *G‬ا ‪ *% . 9 x G‬ه ‪،p,H‬‬
‫‪F^B 5^ 39‬ء ‪ 8 5 4‬و‪ *,D8‬ور‪ " %‬ا ‪)R‬ر ‪،Q‬‬
‫! ) )رك إ * رو‪. 4‬‬
‫م ‪ I P8 1916‬رو‪ % ، 4‬ن ا ر ا )? ‪ ، .‬ه) إن ا ‪ ),‬ا ‪ ! 1‬آ !( ‪ 9 8‬أن‬
‫‪!1‬‬
‫‪4 D D‬‬
‫أ‬
‫‪ G8 Q‬م ‪ 5 " Q‬أ آ ‪ uGD8 3? ،‬ا ‪ ),‬ا و‪ .. 4‬و" و ه'ا ا ‪ H 24 5 9 3‬و ‪Q ,‬‬
‫وا ‪,D‬‬
‫ا ‪ D‬ةا‬
‫ا ‪ _z G‬ا ‪08 3‬آ ‪:I‬‬
‫ذ ‪ ،Y‬ر‪)G `%‬ب‬
‫أت ا ‪)R‬رة ا و‪ N *% 4‬ط ‪ 1917‬و ‪k‬ل ا ‪ *% L G‬ا ‪l Q p 2‬ذار !‪ pH‬ا م‪ N ..‬ة‬
‫ا ‪ H‬و@ ‪ * 9‬ا ‪ H9‬ء‪ ،‬وأ ا ‪) $‬ر‪8‬‬
‫‪ b N‬ا = ‪ D40 * % Y‬آ )ه‪ Q‬ـ )ب ‪) ) ! * %‬رك‪ ،‬ا ‪) G‬د ا‬
‫ل ا ^ ة ا ‪)G8 *3‬م ‪ *%‬أ ! ‪ ،‬وا ‪)13‬رات ‪ *%‬رو‪Q ، 4‬‬
‫•ر‪ 4‬ل " إ * ا ‪ D‬ار!‪ (D‬آ ‪)G8 54‬ل‪ 7 D " :‬ا‬
‫!‪ n? *% 3D‬ا )ال ‪ ),? Q‬ت ا ‪ H9‬ء"‪.‬‬
‫و‪ *%‬ا ‪ D ! Q p 2‬ن ‪ pH! Q‬ا م‪ ،‬أ ‪ ( 9‬ا ‪ ),‬ا ‪ Q ! 1‬إر‪ 4‬ل أر] ‪)H9 p a‬ر وز ^ ر‪ .3 a‬إ *‬
‫=ر ‪.‬‬
‫آ ‪ ،‬وإ ‪ .sF‬ر‪W 4‬ن ا ‪ ),‬ا ‪33 4 ! 1‬‬
‫ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ L8F ،‬ل ‪ *9R‬ا ‪ L‬رف ا‬
‫ا ‪ . 8 5 G ، !) .L G9 3‬ه •د^ ل أ آ إ * ‪ 7! a‬ا ‪ H9‬ء‪ ..‬وه‪',‬ا د^‪ (9‬أ آ ا ب‪ ،‬وه ‪ ( 1‬ا ‪7 z 3,‬‬
‫‪ ,‬ا و * ‪ *% D! % *%‬ا ‪ k? Q ` D‬ان ‪ ..1917‬و‪) 8 18 *%‬ز آ‪ 73‬ا ‪)9‬رد رو‪ 9 =8‬إ * ا ‪) H9 D‬ر‬
‫ا‬
‫‪:*9‬‬
‫‪),? Q‬‬
‫" ‪k k‬ي ا ‪)H9 D‬ر‪ ..‬أ^ ا أ‪ *! , • K 6‬أن أر‪ Y 5 4‬ا ‪ ; L‬ا ‪• % ، .3 9h * 3‬ذا ‪ ( G98‬ردا إ ‪P‬‬
‫‪ 7? 6‬ا ‪ FP‬و ‪)"WD% ، L2N ,‬م • ‪F‬غ ذ ‪ Y‬إ * "ا‪ 8O‬د ا ‪ *% "*!) .L‬ا‪ 3a‬ع ^ ص‪)4 ،‬ف * إ ‪'. $‬ا‬
‫ا ; ض ^‪." L L‬‬
‫و‪ a‬ء ‪ *%‬ا ‪ 2D‬ا و ‪:*9 M 9‬‬
‫أ و‪)a‬ب إ دة ‪ Q 1D9% p 4W8‬آ)‪). 9 * )" Qh‬د‪.‬‬
‫‪ 7? 6 ),? 5 G8 .1‬ا ‪FP‬‬
‫‪)4 .2‬ف ‪' 8‬ل ?‪ 7? 6 ),‬ا ‪ FP‬آ‪ Q W3 .3" h 5‬ا )‪)6‬ل إ * ه'ا ا ‪ .‬ف‪ ،‬و‪)4‬ف !‪ 1 _9 3 % •" 3‬ق‬
‫وا )‪ 5z 4‬ا ‪ _ G 8 . 913 *3‬ه'ا ا ‪ .‬ف ` ا ‪ n‬ا ‪. !) .L‬‬
‫‪)H9 3D‬ر ـ دون " أو ‪ N‬ط‪ =9 ،‬وط ا ‪ * 3‬و@ ‪ .‬ا ‪) 9‬رد رو‪9 =8‬‬
‫وه‪',‬ا ^ ( ا ‪ ),‬ا ‪ ! 1‬ـ ‪9R‬‬
‫وز ‪F‬ؤ‪ I‬ز ء ا ‪ n‬ا ‪ .. !) .L‬و ‪ Q 3‬ار‪ 8‬ط ه'‪ I‬ا ‪O0. ),‬ء‪ .8 91 . ) " Q ،‬ا ^ ى‪ ،‬و‪4O‬‬
‫‪ Q 8 79h‬ا ‪)9‬رد ر ™ ‪ Reading‬ر‪ R 9 D z‬ا‪ L3"O‬د ا ‪ * % ! 1‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ Q ? * % ،‬أن ا ‪) 9‬رد‬
‫‪46‬‬

‫‪ %‬رآ)!* ا =‪ .‬ة‪ ..‬و" ‪ * 8‬إ" ع ا ‪),‬‬
‫ر ™ ه'ا ‪)4 p‬ي ا ‪ D‬رو‪)%‬س إ‪ 4‬ق‪ ،‬ا 'ي ا"‪ 3‬ن ا‪H $ 4‬‬
‫ا ‪'. $ 3 ! 1‬ا ا ‪ 7 L‬ا ‪ D‬س‪ ،‬ا ‪) 9‬رد رو‪ 9 =8‬ذا‪ ،$ 8‬وز ‪F‬ؤ‪ Q I‬ا ‪ k‬ء ا ‪ Q !) . L‬ا ‪ D‬ه ت‬
‫‪7G‬‬
‫‪ ،‬أول وب ‪ 4‬م ‪ ،(Q 1 D9% *% ! 1‬وا ‪ D‬أ ‪ H‬د )! )ا 'ي ‪ K‬أ‬
‫‪) 5 z) 6‬ا 'ي أ‪% K 6‬‬
‫(‪.‬‬
‫)رد ‪%‬‬
‫آ ‪ Q Q, 3 ! ،‬آ= ‪ 4 b‬ه ‪ ..‬و ‪ Q ,‬آ ن ‪Q‬‬
‫` ا ‪ ),‬ا‬
‫ه‬
‫و" أ‪ a‬ي ا ‪)9‬رد ر ™ د] ت‬
‫ا ‪ .. H2‬و! ‪5 G‬‬
‫م ‪ ،1919‬و!=)ء ‪ x‬ا‪O‬ر‪ h 8‬ت ا‬
‫!‪ .Pz 3‬إ دة ‪ Y n 8‬إ!‪ 39P‬ا ‪ *9‬أ‪ a p4‬ة‬
‫ن( ‪ . N * %‬أ ‪) 9‬ل‬
‫) )‪%‬‬
‫‪ G% *9 %‬ات ‪ Q‬ر‪ 4‬أر‪)G ) .94‬ب ‪ (b N‬إ * أ? ا ‪ k‬ء ا ‪ Q !) . L‬ا‬
‫‪ *%‬آ‪5‬‬
‫‪" :1917‬إ! * أ ‪ G3‬ا‪y‬ن ‪ a‬ز ‪ ،‬أ! ‪ $‬أ‪ K 6‬أ ا ‪ Q ,‬ا ‪ D ،_ G 3‬ة ‪ ! 1‬وأ آ و‪D! %‬‬
‫إ * ‪ .. . % G3 D ،Q 1 D9%‬و‪), 4‬ن ‪ Q‬ا ‪% Q ,‬‬
‫ا ‪ n‬وف‪ 9 ،‬ء ‪ P.‬ة ‪ 3 D‬ة وا‪ 4‬ا ‪ 1‬ق =‬
‫‪5R‬‬
‫‪ ™9‬د! ‪ G Q 1D9% *%‬ارا آ ‪3 %‬‬
‫ا ‪)L‬ل ‪ @ *9‬ن ‪ Q‬ا ول ا ‪ ,‬ى ‪FG34O‬ل ‪ .. N‬وذ ‪? Y‬‬
‫ه'ا ا ‪."791‬‬
‫***‬
‫وه ك ر‪ 4‬أ^ ي ‪ 5 8‬ه) أ^‪ Q 1‬ذ ‪ 26 *H% ..Y‬أ ‪)9‬ل ‪ ،1917‬آ‪ p ) 73‬ر‪ N‬ل ا ‪ D40 5R‬آ)ه‪Q‬‬
‫* ‪ * $‬آ‪) 4 p‬ر‪ G " :‬أ^ !* ا ‪)a‬ر )! ‪ 5‬دي رو‪ Q 9 =8‬ا ‪ n 3‬ا ‪) .‬دي‬
‫ـ )ب‪ ،‬إ * ‪ّ !) .6 _ 6‬‬
‫ه * إ‪O‬‬
‫ا ‪ ،*! 1‬أن و ‪)H9‬ر و" )ل ا ول ا ‪ ,‬ى ‪ 5 ). ،$‬د ‪ Q *4 )9‬أ ‪ *9‬ا ر‪ a‬ت‪ ..‬وا ‪!) .L‬‬
‫ة ا ى‪ ،‬و ه* إ‪ $ 9 _9 K 7P= O‬ا ‪FD‬ح ا ")ى‪ ..‬و‪ 4‬ه‪)G9 Q‬ي ا د أن‬
‫‪1^ Q ("0 5‬‬
‫ا?‪'34 .8 a P3‬ه‪ 7‬ه ء‪ ،‬و‪ 34‬ض أ‪ . 6‬إ * @;)ط آ ‪ .‬و‪." 6‬‬
‫‪*9‬‬
‫ة ا ى ا 'آ)رة ‪ * %‬ه '‪ I‬ا ‪ ، 4‬إ‪ O‬إ‪ N‬رة إ أن ا ) ‪ Q‬ا و ‪) Q‬ون ا ‪ 1 D‬ة ا ‪3‬‬
‫و ا ‪12‬‬
‫وا ‪)G‬ي ا = ‪ *%‬ا ‪),‬ن ‪.I 4W‬‬
‫ا"‪ L3‬د ت ا ‪ ،‬و ‪ ` a *9‬ا ‪ L‬در ا ‪1‬‬
‫***‬
‫‪) *%‬م ‪ 28‬آ !)ن ا ‪ 1915 *! R‬دوّن ر‪ p z‬ا )زراء ا‪k 9,!B‬ي ا ‪ 3D‬ا‪ ،( ),4‬ا ‪ GH‬ات ا ‪ $9ّP 4 * % 3‬ا ) *‪:‬‬
‫"‪ Q )39 ( G98‬ه ت ‪' ،5 z) 6‬آ ة )ان " ‪ .."Q 1D9% 5 G3D‬وه) ‪ Qn‬أ! !‪ ` 13 D‬إ‪ , 4‬ن ]‪ ]F‬أو أر‬
‫‪ Q Q F‬ا ‪).‬د ا ورو ‪ *% Q‬ذ ‪ Y‬ا ‪ ، 9‬و" ت * ‪ $8 ,%‬ه'‪ I‬آ ‪ a 2D‬ة ‪ Q‬أ" ‪ M 6‬ا وب ا ‪.. 9 L‬‬
‫‪0D‬و ت إ@ ‪ %‬إ * ‪0D‬و ‪." 8‬‬
‫وأ ‪ 3‬ف ‪)H‬ري ‪ Q‬ه'‪ I‬ا ‪ ? 3G‬ت ا ‪8 *3‬‬
‫‪ L‬ا‪( ), 4‬‬
‫و‪ G8‬م ه'‪ I‬ا رات‪ ،‬ا ه ن ا ‪ *9 *% ,‬أن ا ‪ 3D‬ا‪ O Q, ( ),4‬إ * ا ‪h .. !) .L‬‬
‫ووزار‪ G8 $8‬را ' ذ ‪ Y‬ا ‪.Q‬‬
‫" رت ا ‪0‬ا ة ر !‪ n‬م‬
‫‪ *%‬إ!‪ 39,‬ا‪ ..‬و‬
‫‪ *9‬ا ‪ L‬ت ا‬
‫آ ن ا ‪) !) .L‬ن ‪ 1 D‬ون ' أ‬
‫ا‪ ( ),4‬ا دي ‪ ، !) .L9‬و‪ a‬ت إ!‪ 39,‬ا !‪WP% .DH‬ة ‪ *%‬و‪ u4‬ا ب أ م أز ‪ N‬ة ‪ * %‬ا ‪ L‬ت ا ‪، z ,‬‬
‫إ * ‪ `! L‬ا ا‪ ،`%‬ا ‪ * 3‬ا@ ‪ 1‬ت‬
‫وا ‪ PH3‬ات‪ ..‬وا ‪ 3‬ت ا ز أ‬
‫ا ‪ *3‬ه* ا ‪ 4‬س ‪ ` L‬ا '^ ‪ z‬ا‬
‫‪ _8 *9 ` 1‬ا ‪. ),‬‬
‫‪ Q G3‬إ!‪ .. .a 3‬وأ ‪ *G‬ا = ‪ 7‬ا ‪3‬‬
‫‪ 5‬و! و )!‬
‫وآ ن ا = ف ‪ * 9‬ا‪ 3!B‬ج ا ‪ ,‬وي ‪ * %‬إ!‪ 39,‬ا‪ ،‬ا ‪ % D‬ر ‪ ] ! Y‬ن‪ ..‬و" ‪ .‬ه 'ا إ *‬
‫‪ 5‬ـ ا ‪ D‬ان‬
‫‪ ,‬ه '‪ I‬ا‬
‫‪ *%F3‬أز إ!‪ 3‬ج ا )اد ا ‪ ,‬و ‪ ،‬و ‪ .‬أر‪ 6‬ة ?‪' . 2@ ),‬ا ا ; ض‪ ..‬أ‬
‫‪ F‬آ و @‪ 8 H9 4 *% 2‬ون‪ ..‬و ‪ Q s‬أ!ّ‪W * $‬ر‪ 6‬ة ?‪ ، ),‬إ‪ O‬إ!‪$‬‬
‫و! و )! ا ‪).‬د ن ـ ‪G%‬‬
‫وا ‪ % L‬ا ‪ . 9 1 D *3‬ا ا )ن ا ‪) !) . L‬ن‪ l 5 ,8 ،‬ت ا ‪ka K‬ا‪%‬‬
‫? ‪ Q‬أ إ!‪ ،$a 3‬أ^'ت أ‪k.a‬ة ا‬
‫*‬
‫)ن ا‪ 3!B‬ج ا‬
‫‪ Q‬ا ‪).‬د‪ . 4 ! ،‬أ!ّ‪.‬‬
‫و! و )! ‪ ،‬و‪ •D 8‬ه ‪O‬ت ا ‪ P 3‬ا ‪ . )? H k‬و?)ل ا‬
‫‪ .. ! 1‬وه‪',‬ا …‪ .‬ه‪O0‬ء ‪ .n‬ا ‪ ،Q 'H‬و ‪ 8 ( G‬ا ‪)9‬م ‪_8 * 9‬‬
‫ا ‪ *% ،*! 1‬و"( ‪ $ % u 8‬ا‪ 1^B‬ر‬
‫‪،‬‬
‫ا ‪ .. ),‬أن ‪ 8 H9 4 5‬ون ‪ € 9‬أن ا!‪WP% PH‬ة‪ ،‬و"‪ 5 3‬أآ‪ Q R‬أر ‪ * % L2N Q‬ه 'ا ا‪ PH!O‬ر ا‬
‫* ا ‪ ,‬وي رآ ‪ ، a Q‬و دت ا ز ‪ .8‬د وزارة‬
‫‪k‬ل‪ ..‬وآ ! ( ا ‪ P 3‬أن ا‪ 3!B‬ج ا‬
‫و‪ .8‬م ] ! ‪z‬‬
‫ا‪ ..( ),4‬و…‪ 5‬ا ‪ 1‬ل ا ‪)H k‬ن ‪ Q P‬ا ‪)9‬م‪ . u ،‬ا ‪ b1‬وا ‪ ..K‬و ‪ 7P‬أن !'آ أن ا ‪ D‬ا ‪ H‬د )!‬
‫‪ ،‬ر‪ p z‬ا )آ‬
‫‪%$‬‬
‫ا 'آ)ر‪ ،‬وا 'ي آ ن = ف ‪ *9‬ا ‪ 5‬ا ‪ ,‬وي آ )ث ‪ 5 " Q‬ا ‪ ،Y9‬أ‪ K 6‬ه )‬
‫ا ‪).‬د ‪!!Q 1D9% *%‬‬
‫***‬
‫دق وا '^ ‪ ,% .. z‬ن ‪ •z 3! Q‬ه'ا ا ‪* % LG3‬‬
‫‪ D‬ة ?‪ .3H 9‬رو‪ ، 4‬و‪k8‬و ه‬
‫ه'ا‪ ،‬و" آ !( إ!‪ 39,‬ا ‪k39‬‬
‫ا ‪ 94‬وا )اد ا ‪ ,‬و ‪ ،‬أن ‪ *"O‬ا ‪ • P‬ا و‪ @ *4‬ت " ‪ *% 4‬ا ‪ . P‬ا = " ‪ ،‬ن ا ‪ 94‬وا '^ ‪z‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ..$9L8‬وأ ‪ ( 9‬ا ‪ b L‬أن ا ‪) P‬د ا وس آ !)ا ر )ن ‪ * L‬و ‪ G‬ت أ ‪) ' 3? ، .‬ا أ م ا ‪) P‬د‬
‫‪ 8‬رد رز ‪ Bernard pares‬وو‪ ..a‬إ * ) ‪) a‬رج‪ ،‬آ‪ 9‬ت ‪.n8‬‬
‫ن‪ ..‬و‪ * %‬ر‪ 4‬آ‪ . 3‬ا و‪D%‬‬
‫ا‬
‫‪47‬‬

‫‪ _ 92 Y‬أ‪) a‬اء ‪) R9 4‬رة‪) G8 ...‬ل ر‪4‬‬
‫‪W‬ن ‪ 5 =%‬ا ‪ D‬دة ‪ , %‬ـ آ‪ D‬و‪ N‬آ ‪.z‬‬
‫‪ 5L‬ا ‪F‬د " ‪ D ^ 5‬أ‪ 5 " ، .N‬ا ‪ "F‬ت‬
‫أ!‪ 5 L8 $‬إ * رو‪ 4‬أي ‪ D‬ة ‪ Q‬أي‬

‫"‪ L‬ا‪ ،‬وذ‬
‫( ‪ Q‬رو‪ 4‬ا ‪L G‬‬
‫)@)ح أن ا ‪ 94‬وا '^ ‪z‬‬
‫‪ * 9‬أن أ!‪ 5 G‬رأ * ا آ‬
‫رز ا ‪ * 3‬آ‪ ( 3‬م ‪ 6" 1915‬ر ‪k‬ا‬
‫‪k8 *% Vickers – Maxim‬و رو‪FD 4‬ح‪ ،‬ا 'ي آ ن ‪ 7P‬أن‬
‫‪ ..‬و" ‪W3 * ;9‬آ‬
‫‪ Q‬ا ‪ ،Q 9‬و^‪ 8 6)L‬و!‪ *% .‬ا ب ا‬
‫!)ع ‪ Q‬إ!‪ 39,‬ا"‪.‬‬
‫و ‪ 5 ) 8 Q O)CD‬ا ب‪ ..‬أ ا ‪ D‬دة ‪ , %‬ـ آ‪ D‬و‪ N‬آ ؤه ‪)! ,% ،‬ا ‪ ( 8‬را ا ‪D‬‬
‫وآ ن ) وز ا ‪9‬‬
‫‪ 9z‬رو‪ 9 =8‬وا ) ‪Q‬‬
‫أر!‪ (D‬آ ‪ 5 4‬وآ ‪ 5‬أ ل ‪ D40‬آ)ه‪ Q‬ـ )ب ‪) ) ! *%‬رك‪ ،‬وا 'ي آ ن ور‪1 8 I‬‬
‫ا و ‪ *% Q‬إ!‪ 39,‬ا و‪ D! %‬وأ ! ‪.‬‬
‫و ‪ Q‬أن ا ‪ D‬دة ‪ , %‬ـ آ‪ D‬و‪ N‬آ ‪ .z‬آ !)ا ‪ D40 ]W8 ( 8‬آ)ه‪ Q‬ـ )ب ‪ * %‬ذ ‪ Y‬ا )" (‪) " 5 G ! ،‬ل )ر ‪k‬‬
‫‪) ) ! * %‬رك‪ %) 62 I ? ،‬ا‪..‬‬
‫از ‪ N 4 *%" :5‬ط ‪ G ،1916‬ا ‪k‬ب ا ‪)R‬ري ا و‪ *% *4‬أ آ ‪ ،‬ا‪3a‬‬
‫و‪ (9 6‬ا ‪k‬ب ‪ Q‬رو‪W H8 ، 4‬ن ا )" ( أ‪ .. 4 K 6‬و‪ 8‬ا ‪W3‬آ‬
‫و" آ= ‪ b‬ا ‪ G‬ب ‪l Q‬ن ‪ G8‬ر ‪4‬‬
‫ا = ‪ 7‬ا و‪ ..* 4‬و‪ * %‬ه 'ا‬
‫‪8‬‬
‫آ ‪ G34 %‬م ‪ 5 " Q‬أ‪ 2N‬ص ‪)Hh 3‬ن ` "‬
‫‪W Q 3P 9‬ن ‪ D‬ات‬
‫)ا آ ا ‪D40 * %‬‬
‫ة‪ ..‬و ‪) G‬ب ‪ b N‬ه 'ا آ ن ‪ * %‬ذ ‪ Y‬ا )" (‬
‫ا ‪)L2‬ص ذآ ا‪)G 4‬ب ‪ b N‬ارا‬
‫)ا ‪ Q‬ا‪ Q ]O‬وا ‪ Q 3D‬ا ' ‪ ? Q‬وا ا‪ 3a‬ع ‪ N‬ط‬
‫آ)ه‪ Q‬ـ )ب ‪) ) ! *%‬رك‪ ..‬و ‪ *9‬و‪ $a‬ا ‪ % 7 G3‬ن ^ ‪Q D‬‬
‫م ‪ ..1905‬و ة أ^ ي آ ن ‪ . 9‬أن ّ@ )ا ‪ * 9‬ا ‪5‬‬
‫‪ 1916‬آ !)ا " ا‪ 3N‬آ)ا ‪ * % F %‬ا ‪) R‬رة ا و‪4‬‬
‫ا ‪)R‬ريّ‪ ،‬و ‪)G Q,‬ب ‪ b N‬آ ن " ^‪ u1‬أن ;‪ ] Q 7L3‬ر ا ‪." L‬‬
‫رز ا 'آ)رة وا )‪ .a‬إ * ) ‪)a‬رج‪)G8 ،‬ل ا ^ ر إن ) ‪) a‬رج دا‪` %‬‬
‫!* ر‪4‬‬
‫! "• ا ‪ p9P‬ا‬
‫و‬
‫‪W ،$3 ),? 4 4 Q‬ن "ا ‪ " L‬وا‪ D?B‬ن ‪ 7P‬أن أ ‪ *%‬ا ‪ ، 9‬ن ")ا‪ 8‬ا ‪ ، D! % * % 5 8 G8 ! 1‬و‪Y 9 8 O‬‬
‫‪)4‬ي أر ` ر‪ N N‬ت ‪ 5,‬آ‪ .. 3‬و ‪ 5 " 7P‬أن ‪ L8‬ر ا ‪ 94‬إ * رو‪ ، 4‬أن !‪) a K9D‬د! ! ‪ .."Q‬و ‪ G‬ل إن ا ‪) 9‬رد‬
‫أري ‪k8 * % 9 =%‬و‬
‫آ‪ =3‬أ‪ a‬ب ) ‪)a‬رج ‪" :$ )G‬أ! أ ‪ 3‬أآ‪ Q R‬أر ` ر‪ N N‬ت ‪ ' 8 9 L% 5 ,‬ا‪،‬‬
‫ا ‪FD‬ح ـ ا 'ي و ! ‪ $‬رو‪ 4‬ـ " !‪ $ •3‬و‪)a‬د " وا? ة ‪ ` uG%‬آ‪) a 34 5‬د روس"‪.‬‬
‫)ن ه'‪ I‬ا رة ا ‪ . _1! *3‬آ‪ ، =3‬وأ وا ‪F‬ءه ‪)9 3 D‬ه ‪..$3 4 $ ) =8 * %‬‬
‫و" ا‪ 5;34‬ا ‪ ›3‬ون ا‬
‫‪ 3‬ان أآ‪ Q R‬أر ` ‪ N N‬ت ‪ 3,9‬ا )ا? ة‪ ' 8 5 ،‬ي ‪ 3 O‬ج إ ‪ $‬ا ‪) P‬د‬
‫آ‪ ،$9‬أن آ‪=3‬‬
‫‪ *% =3! %‬ا‬
‫ه '‪ ،I‬و…‪ 4" * % .‬ة دا‪) a ) %‬رج"‪،‬‬
‫ا ‪) ! 1‬ن ‪ .. D! % *% . ? *%‬و" ا‪ 34‬ه 'ا ا ‪ 3? $ ) =3‬أ‬
‫ر‬
‫ا 'ي ‪ 6‬ر ? ‪ ، R‬آ …‪ pH! *% .‬ا ‪ D‬ة ‪ * % G‬ا ‪ 9P‬ا ‪)8" ) 4‬ر!‪ 3 4 ) 3‬ر"‪ ..‬و" أر‪ (9 4‬إ *‬
‫ا ‪ P‬ة ا 'آ)رة‪ ،‬ا ‪ G G‬ا ‪'. G9 3‬ا ا ث ا ‪ 3‬ر ‪ *2‬ا ‪ .‬م‪ aW% ،‬ب ‪ 3‬ا ا ‪ K L3‬ا 'ي أ‪ F $ $ 9h‬د ‪,‬‬
‫‪ ،$3P $ , O 6‬وأ^ !* أ!ّ‪ 5G! $‬ر‪ *3 4‬إ * "ا ا ‪ 34 *9‬ر"‪ ..‬و ‪ @ p‬ور أن أ")ل إن "ا ‪= 8 " G G‬‬
‫أ ا‪.‬‬
‫‪ 5G! *9‬آ‪ k‬ا ‪ n‬ا ‪Q !) . L‬‬
‫‪)G8‬ل )‪ )4‬ا ‪ %‬ا ‪).‬د ‪ Q‬ا ‪ G " : !) .L‬أ‪ a‬ت ا ب ا‬
‫‪*,‬‬
‫‪ Q‬إ * ! ) )رك‪ ..‬و!‪ (9G‬ا ‪ . aW 19D‬إ * ‪ P‬ا ‪) 1‬ارئ ا‪ 4 z ، !) . L9 h 3?O‬ا ‪ * @ G‬ا‬
‫ل‪.‬د‪ .‬ا! ‪."Brandies p‬‬
‫و ‪)G‬ل ‪)G‬ب دي ه س ‪ *%‬آ‪ p ) " $ 3‬د ‪ k3‬ا! ‪" :"p‬أ ا ‪ 73,‬ا ‪ P.9 *!) .L‬ة‪ 7 =8 $!•% ،‬وا ‪5 = 3‬‬
‫ا ‪ * 3‬ا?‪ .93‬ا ‪ H9‬ء‪ ،‬و‪ 8 (9 N‬آ و‪) 4‬ر و‪ Q 1 D9%‬وا ردن و ; اد‪ ..‬و )ا"` ‪ %‬ن أي‬
‫‪ ` a‬ا ‪ 1G‬ت ا‬
‫" ش وا? ‪ Q‬ا ‪ Q F‬ا ‪ *3‬ا‪ . 934‬ا ‪'8 73,‬ه‪ 4 7‬ى‪ ..‬وا ‪ 3‬أت ‪ 3 4‬ل ‪ 7 8 ,‬ا = ‪0‬ون ا ‪ 2‬ر‪ O)9 a‬ت‬
‫ا ‪ 3‬ة ‪ L8F‬ل و ‘ اع‪ 78 , ( P! ] ،‬ا ‪ P.‬ة !‪ ? P‬ه ا‪ ،‬وأ‪ , B K 6‬ن ا‪ 3 O‬د ‪ 3? .. . 9‬إن وزارة‬
‫‪Q‬إ‪. L‬‬
‫آ ا ‪ 3‬ت ‪ . 9‬وا‪ * % .3 23 4‬إ ‪ L‬ل ا )ال وا ‪ ،5z 4‬ا ‪ Q, 3 8 * 3‬ا ‪),‬‬
‫ا‬
‫ا‬
‫™ !‪ ، G‬ء ‪ 7 9h 9‬أ ‪ 4 Q‬ا ‪ C .‬ا ‪n 9 ' H 3‬‬
‫‪ P‬ح‪ ..‬و" " ( ا ‪ HD‬رات ‪ *%‬ا )ا‪ 6‬ا ورو‬
‫ا ‪) ) ! *% !) .L‬رك"‪.‬‬
‫و ‪)G‬ل ‪ %‬اي ‪ *%‬آ‪ *9 _% 38 I " $ 3‬ا = ق" ‪ *%‬ا ‪:51 HL‬‬
‫"و ' ذ ‪ Y‬ا ‪ ،Q‬أ‪ ]W 8 K 6‬ه ‪ 4) 9‬أآ‪ R‬وأ] ‪ * %‬ا وا‪ z‬ا ‪ * % 4 D‬أ آ وأورو ‪ ،‬و^‪7 3, 6)L‬‬
‫‪ *%‬أرض ا و"‪.‬‬
‫ا ‪ P.‬ة ا ‪ ،*!) .L‬ا 'ي آ ن • ‪ $! ,‬إر‪ 4‬ل ا )ال وا ‪ )9‬ت ‪ 6 9‬ا ‪23‬‬
‫‪ 5%‬ا = ق ا آ ‪) 8‬د ة أ^ ي إ * ا ‪) L‬رة‪ P % ،‬م‪ .‬ارز ‪) G s‬ل ‪ * %‬ا ‪ H L‬ت ‪ 145‬ـ‬
‫و ذ ‪P! ،Y‬‬
‫"‪ * %" :‬ا ‪ D‬دس = ‪l Q‬ذار ‪ ،1916‬د‪ ` %‬ا ‪ b 3‬ا‪ 4B‬ا‪ *9 z‬إ *‬
‫‪ Q 146‬آ‪ 3‬ب "‪ P8‬ري ‪ * %‬ا ب ا‬
‫‪ ,‬أن ! ه‪FP4 Q Q‬ت ا ‪ *% 5H‬رو ‪ ،‬أن ‪Q !) 9‬‬
‫‪ 5H‬ا = ق ا آ ‪ *%‬ر ‪ ،Y! % 700.000 p‬آ‬
‫‪ €‬أ‪ 5 28‬أن ا ‪b 3‬‬
‫" ?) ( إ * ه 'ا ا ‪l 18 * % 5 H‬ذار ‪ ..1916‬و ‪ Q ( D‬ا ‪' D‬ا‪a‬‬
‫ا ‪ 9‬ات ا‪1 B‬‬
‫ا‪ 4B‬ا‪ *9 z‬ا‪ . uG% Q 9H 5 34‬ف إر‪ 4‬ل ‪) 9‬ن ة ‪ D‬ة ا ‪).‬د ا‪."Q 1 B‬‬
‫‪48‬‬

‫اق‬

‫م‬

‫‪)G‬ل أ‪.‬ن‪ * % 9 % .‬آ‪" $ 3‬آ ‪ 5‬ه '‪ I‬ا ‪ N‬ء" ـ وه ) ‪ 3‬ث ‪ Q‬ا )ادث ا ‪ 5 L% ( 98 * 3‬ا ‪ Q ( ),‬ا‬
‫…‪) .‬ر ا ‪) D‬‬
‫‪ 1916‬ـ ‪ * %‬ا ‪ G " :104 H L‬أ‪ K 6‬ا ‪ ]W 3‬ا ‪) .‬دي ‪ * %‬ا ‪ 4 D‬ا ‪ ! 1‬وا@ ‪،‬‬
‫‪)a‬رج"‪.‬‬
‫* ا ول ‪ P9‬ا ‪4 D‬‬
‫و ‪)G‬ل ل‪ % .‬اي ‪ *%‬ا ‪ Q 55 HL‬آ‪ *9 _% 38 I " $ 3‬ا = ق"‪ G " :‬ا‪ 3aO‬ع ا ‪ّ 4‬‬
‫ا ‪ *% ، !) .L‬ا ‪ N Q ` D‬ط ‪k *% ،1917‬ل ا آ‪)3‬ر )‪ .. 34 s 4‬و" ! )"• ‪ * %‬ه 'ا ا‪ 3aO‬ع ‪،5 LH3‬‬
‫و ‪G1‬‬
‫ا ! • ا ‪ *!) .L‬ا 'ي ‪ 23D 4‬م آ‪ G‬ة ‪ *%‬ا ‪ H‬و@ ت ا ‪ ، 4‬ا ‪ Q 1 D9% L 5 =8 *3‬وأر‬
‫‪ Q‬ا ‪) Q .‬ا اق( و ‪ ,9‬ا ‪ P‬ز"‪.‬‬
‫ه '‪ I‬ا ‪ )9‬ت ‪ * %‬ا ‪ Q 139 H L‬ا ‪ 3,‬ب ا 'ي آ !‪" :$ . =3D‬أ ‪( ;9‬‬
‫أ ج‪ .‬م‪ .‬ن‪ b % ،p H a .‬أ‬
‫‪ 5 6 H8‬ه'ا ا‪ 3aO‬ع =‪ H‬ة إ * ا ‪ n 3‬ا ‪ *% *!) .L‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة‪ ..‬و ‪ Q‬ا‪y‬ن ‪ L%‬ا أ ا ‪ n 3‬ا ‪*!) . L‬‬
‫ا ‪ ! 1‬ا ا^‪." 9‬‬
‫‪ *%‬ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة ‪ s 6 *% 5^ 3‬ا ‪ 4 D‬ا ‪ ، ! 1‬و‪ $ a)8 *%‬ا ‪G‬‬
‫ا ‪ ),‬ا ‪ 5 G ! ، ! 1‬آ ‪F‬م ‪5 z) 6‬‬
‫و ‪ّ) L! * ,‬ر = ‪) 9 5,‬س ي ‪ 1 4‬ة ا ) ‪ Q‬ا و ‪" * 9 Q‬‬
‫رك ‪ p, 4‬ووا ‪ k‬ن و‪)4‬آ) )ف‪ G8 ،‬ر إر‪ 4‬ل ر‪ 4 4‬إ *‬
‫‪ !O‬ن ا 'ي ‪)G‬ل‪ " :‬أن ‪ 8‬ا‪ H8O‬ق ‪ Q‬ا ‪D‬‬
‫ا ‪ *@ G‬ا! ‪ p‬ـ ر‪ P p z‬ا ‪) 1‬ارئ ا‪) ) ! * % !) . L9 h 3?O‬رك ـ ‪ . % I 28‬أن ا ‪ ),‬ا ‪! 1‬‬
‫ا ‪ H9‬ء ‪* %‬‬
‫‪ 3 D‬ة ‪ D‬ة ا ‪) .‬د ‪ * %‬ا ‪) L‬ل ‪) . bh 8 5 G ،Q 1 D9% * 9‬دي ‪ %‬ل‪ ،‬و ‪" W8 5 G‬‬
‫ا‪ 3N‬اك ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة ‪ * %‬ا ب‪ ..‬و" أر‪ (9 4‬ا ‪4‬‬
‫‪ 8 _92 5,= ، ,‬را ")‬
‫ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة ا‬
‫‪Q‬‬
‫أ^ ي إ * ا ‪ G‬دة ا ‪ * % Q !) . L‬رو‪4‬‬
‫‪ 73,‬ا ‪ 2‬ر‪ a‬ا ‪ ، ! 1‬آ أر‪ (9 4‬ر‪O 4‬ت ‪4‬‬
‫=‪ H‬ة‬
‫‪ _ h‬ا ‪ P‬ال آ و!)‪ ..‬و" ا‪ 13 4‬ع ا آ‪)3‬ر وا ‪ k‬ن )أ? ‪ * D40‬ا ‪ !) . L‬ا ‪ ( 4 D‬أن ‪_ h Q Qّ 0‬‬
‫ا ‪.. !) . L‬‬
‫‪ Q 3 D‬ا = ن ا ‪ ،Q !) . L‬وذ ‪ Y‬آ * ‪) 9‬ا = ط ‪ Q‬أ‪ 5 a‬ا ‪G‬‬
‫ا ‪ ),‬ا‪ H B‬ء ‪ Q‬ا ‪2‬‬
‫وآ !( ا ‪ 2‬ا ‪ *% ,D‬ذ ‪ Y‬ا )"( إ‪ a‬ر ‪ ،‬و ‪ . b‬إ‪ O‬أو ‪ YC‬ا =‪ • Q 9;3‬ل و‪ h‬ه ‪Q . 8 ،‬‬
‫ا ‪ 9‬ت‬
‫ا ‪ 2‬ا ‪ *9 9 H‬ا ‪ .. . P‬وأ! أ‪' 8‬آ ا آ‪)3‬ر وا ‪ k‬ن وه ) ‪ 7 3,‬ر‪ 4‬إ * ا ‪ P‬ال آ و!) )‬
‫ا ‪) 9 9 H‬ن ‪) 4‬ن وه ري ‪ N 4‬و‪) 4‬ن‬
‫ا ‪ * % $8 D 7 91 ،( , D‬ا ‪) L‬ل ‪ * 9‬ا ‪ Q K D3‬ا ‪2‬‬
‫*إ*‬
‫رآ‪ p‬وه ‪) D‬ن و‪ *, 4), )8‬وأ! ‪ .. L2N‬وآ ‪ 7 9h‬ا آ‪)3‬ر وا ‪ k‬ن‪ Q ( 9G! G% ،‬ا ‪ 7 3,‬ا‬
‫إ * ا ‪ 73,‬ا ‪ *!) .L‬ـ ? )ا * ‪ . N‬آ !)ن ا ول ‪ ..1916‬و ' ذ ‪ Y‬ا )" (‪ ،‬و ‪) D‬ات‬
‫وزارة ا‪F B‬م ـ و‪%‬‬
‫ه ك ‪ ) 6‬ت ‪ *%‬ا ‪)L‬ل ‪)a *9‬ازات ‪ ، H4‬أو ‪*%‬‬
‫ة‪ ،‬ا ‪ 3‬ت ا ‪ H 9? !) .L‬ا ‪ ),‬ا ‪ .. ! 1‬و‬
‫‪ .. 3, $‬و ‪ 5 4 * 9‬ا ‪ R‬ل‪• % ،‬ن ‪ . N‬دة و" ‪ ،* DH .3‬وآ ن ‪) . .9‬دي‬
‫ي ‪M2 N‬‬
‫ا‪ G3!O‬ل ‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫اء آ آ ! ( ا‬
‫‪ 9‬ا ‪ " 6‬ء‪ O ،‬ا‬
‫‪ .9 " ،*! R‬ا ‪ 7 3,‬ا )‪ * h‬ا ‪ ،*! 1‬و ‪. ? 6 5‬‬
‫ا ‪ 8‬اك"‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪l‬ل رو‪ * % 9 =8‬ن‪ ..‬و‪Q 8‬‬
‫‪ Q‬أ ‪ D‬ت أ م ا‪ ?y‬د‬
‫‪ Q 8‬درا‪ ? 4‬ة د ‪k‬را‪ Disraeil *9 z‬أ!‪ $‬أ * ا‬
‫آ !( ‪ D40‬آ)ه‪ Q‬ـ )ب ‪) ) ! *%‬رك ‪) 8‬ل ا ‪) R‬رة ا ‪).‬د ‪ * %‬رو‪ ، 4‬آ ن ‪l‬ل رو‪ 9 =8‬ا ‪Q ! 9‬‬
‫أ!‪$‬‬
‫أ‬
‫أن ‪l‬ل رو‪ *% 9 =8‬ن آ !)ا ` ?‪k‬ب ا ? ار‪ ،‬وأ!‪ Q $‬م ‪ 1840‬ـ‬
‫ي أ ل ا ‪ *% L G‬ن‪ ..‬و! ‪ 9‬أ‬
‫ه ‪l‬ل رو‪ ، 9 =8‬د ‪ 9‬وس‪ .‬و ‪ ! 2‬د ‪k‬را‪ * 9 z‬أن ا ‪ G‬دة ا ‪Q 4 D‬‬
‫‪ 1917‬آ !( ‪ % 6‬ا ? ار ا ‪ *3‬آ ن‬
‫آ = ءون‪ ..‬وآ ن‬
‫‪) D‬ا ‪ Q ) 9‬ا و ‪ Q‬أن ‪)9 H‬ا ‪8‬‬
‫‪ *% Q‬أ ! آ !)ا ‪ 3‬ون ه ‪.! ،Q‬‬
‫وا‬
‫‪l‬ل‬
‫‪l 5R‬ل رو‪ *% 9 =8‬أ ! ا رون ‪)%‬ن ‪ = 9‬ر ‪ ،Q *%‬و ‪ 9z‬وار غ ‪ * %‬ه )رغ‪ ..‬و‪ * %‬رو‪4 4‬‬
‫‪ K L‬رو‪ *% 9 =8‬ذ ‪ Y‬ا ‪. 9‬‬
‫و ‪ *% Q 3=3‬أورو ‪l‬ل ‪ k s‬غ ‪ 4 1 (! 4 *%‬ج ‪ *9‬ر‬
‫‪ 9L‬ا ) ‪ Q‬ا و ‪ ،Q‬وه) او‪ )8‬آ ه‪ ..Otto Kahn Q‬و ‪ G‬ا‪ 134‬ع ه'ا أن‬
‫‪= 5‬طآ‬
‫وه ك ر‪^l 5a‬‬
‫‪ Q‬ا ول ا ‪ * 3‬ش ‪ ، . %‬و‪ n8‬ه ‪) $ !W‬ا‪Qh‬‬
‫*‪ b 9^ ،‬أ ‪F‬م ا )‪ * % h‬ا‬
‫‪ G G? *H2‬ه ‪ $%‬آ‪)R‬ري‬
‫‪ *% $ h) 7‬آ‪ .. . 5‬و ا ‪ D‬أو‪ 8‬آ ه‪ *% Q‬أ ! ‪ ] ،‬ه ‪ a‬إ * ا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة آ ‪) 5 %‬ل وار غ‪..‬‬
‫‪ N‬ة ?‪ * 9 5 L‬و… ‪H‬‬
‫و‪ $ ) 6‬إ * أ آ‬
‫أ‪ D40 *% , N K 6‬آ )ه‪ Q‬ـ )ب‪ ..‬و‬
‫وآ‪'.‬ا ا ^ أ‬
‫?‪ H‬ة ا ‪ D‬وو ‪b‬‬
‫و‪ N‬آ ‪ ،$z‬وذ ‪ Y‬آ* ‪ 5 P‬ا )ر ‪ 8‬و د و ‪k8 ] .. s (D‬وج ‪%‬‬
‫‪4‬‬
‫آ ‪78‬‬
‫‪ ،Wolf‬أ? ‪ D40 *D40‬آ)ه‪ Q‬ـ )ب و‪ N‬آ ‪ ..I‬و زارت ا ‪ D‬ة آ ه‪ ), 4) Q‬م ‪ ،1931‬ا‪ (9 G3 4‬ر‪4‬‬
‫ة‪ ..‬و" ا‪ b1 6‬ا ‪• P‬‬
‫‪ 5 " Q‬ا ‪ ),‬ا ‪ ، 3 %) D‬ا ‪ * 3‬أ" ( ‪W .% N * 9‬د @ ‪ 2‬وا‪O G3 4‬ت ه ة‬
‫ت‪.‬‬
‫ا ? ا ‪ *9 * 3D‬ا ‪ " 1‬ت‬
‫‪(%‬‬
‫و‪ *%‬ا ‪ D ! Q *! R‬ن ‪ .… ،1934‬ت ‪" *% G‬ا ‪ *9‬ه ا " آ‪ . 3‬ا ‪ D‬ه ! ‪) 4 Q‬ا‪ %‬ر و‪) G . %‬ل‪G " :‬‬
‫آ ن و‪ h‬أ ‪ .. ,‬وآ ن‬
‫‪$3%‬‬
‫آ ن و‪ h‬أ ! ‪ ،‬آ‬
‫‪$3%‬‬
‫ة‪G ..‬‬
‫أو‪)8‬ا آ ه‪ Q‬ا ‪) D !) 9‬ات‬
‫أراد أن ^‪ p9P 5‬ا )م ا ‪ ،*! 1‬أن ‪ * 3‬إ * ا ‪k‬ب ا )‪ .."* h‬وآ ن ‪D9 Q ,‬‬
‫‪ Q‬ا‪$9 * 1‬‬
‫ا ‪ O) ،English Speaking Union k 9,!B 9,3‬أن != ‪$h‬‬
‫أو‪)8‬ا آ ه‪ ،Q‬أن ‪ K L‬ر‪ *9 D z‬ا‪ 8‬د ا‬
‫‪49‬‬

‫‪F‬ء ا ‪ %) D‬ت‪! 5 R ،‬‬

‫‪ 8‬ا ه ن ‪ * 9‬أن ‪ $ k‬آ ن ‪ ,‬ن ا‪ 3a‬ع ا‬
‫ا ‪)R‬ري ا!‪ _ 1 b =,‬ا ‪، % L‬‬
‫‪) 4‬رود ‪ Q‬وآ‪ N 9‬ر ان و ) ‪ (! p‬و ر‪ ( s‬ه ر‪)4‬ن‪.‬‬
‫‪)9R‬ن ‪ Q‬ا ‪ ! 1 *% % L9 K L‬وأ ! و‪D! %‬‬
‫و‪ b 6 *%‬م ‪ ،1917‬ا‪)34 *% ` 3a‬آ‪ *% ).‬ا ‪)D‬‬
‫ا‪D‬‬
‫و‪) ) ) 8‬ف وز ا ا^‪ 9‬ا و‪ ،* 4‬آ ?‬
‫ا‪D‬‬
‫‪ .. ,‬و" ?‬
‫ورو‪ 4‬وا )‪ O‬ت ا ‪ 3‬ة ا‬
‫وار غ ‪ Q‬ه )رغ‪ ..‬وآ ن ه 'ا ا ^ ‪) _ G N‬ل وار )رغ ا = ‪ D40 * % Y‬آ )ه‪ Q‬ـ )ب و‪ N‬آ ‪* % .z‬‬
‫أ! ‪ 3 3? $‬ا ‪ G‬ار‬
‫! ) )رك‪ ،‬وا 'ي و@ ` ‪) D‬دة ا ‪ n ` =3‬م ا‪ 3?O‬ط ا ‪ H‬را * م ‪ ..1910‬و‪.n 4‬‬
‫‪ ),‬ا ‪ ، 8 %) D‬ا‪ ( 3a‬و‪) %‬د ‪ ` a Q‬ا ول ا ر ‪ ،‬وأ! ‪ * % $‬ا ‪.‬‬
‫‪ Q 5 ) 3‬و‪ 8‬و‪? h‘ *,D8‬‬
‫‪ L 4‬ر " ار ‪ D40 5 P‬آ)ه‪ Q‬ـ )ب ‪) ) ! *%‬رك ‪) 9 50 ™9 ` 8‬ن دو‪O‬ر ‪ L8 ( 8‬ف ‪ Q‬و‪ 8‬و‪*, D8‬‬
‫‪) *%‬ك ا ‪. )D‬‬
‫و" ‪ @ €‬ط ا ‪ 2‬ات ا ‪ *% D‬آ‪ ! 1 Q 5‬وأ آ ‪ G3 ،‬ر إ * ?‪W = .8 ),‬ن ه '‪ I‬ا ‪ .._z G‬و ت‬
‫‪ u‬أ‪ .‬ن‪ .‬آ و * ‪ Cromie‬وه) ‪ G‬وم ا ‪ P‬ه ا ‪)R‬ر ا ‪ *3‬ه ‪ ( a‬ا ‪ 9L G‬ا ‪ 4 1 (! 4 *% ! 1‬غ‪،‬‬
‫ا‬
‫و ; ‪ Q I‬ا )ر‪.‬‬
‫‪ 53G%‬وه) ول إ ده ‪ ،‬ر ‪ Q, 3 R‬ا ‪) 3P‬ن ‪ Q $‬إ? اق ا )] ‪ _z‬ا ‪'. G9 3‬ا ا‬
‫آ إ * ا ‪ ),‬ا ‪ ، ! 1‬ا ‪ G3‬ر ا ‪ * 3‬و‪ @ Q .39 6‬ط ا ‪ 2‬ات‪ ..‬آ أن ا ‪D‬‬
‫] !‪ ( 9G‬ا ‪ ),‬ا‬
‫‪ 3 * % Netherlands‬و‪ s‬اد ـ ا 'ي آ ن ر‪ 5 a‬ا ‪K L‬‬
‫اود! ا ‪ Oudendvke Y‬وز ا را@ * ا ‪H2‬‬
‫)ت ا ‪ ! ),‬ر آ و * ـ ? 'ر ا ‪ ),‬ا ‪ .. ! 1‬و" != ه 'ا ا ‪ D ! * % ' 3‬ن‬
‫ا ‪ * % ! 1‬رو‪4‬‬
‫ء ‪ Q‬ا ‪)R‬رة ا ‪ .8 =! ، H=9‬آ ;‪.Kings Printer 3! k‬‬
‫‪ ،1919‬آ‪kP‬ء ‪ Q‬ور"‬
‫أ ^‪)G 1‬ب ‪W= b N‬ن ا ‪ D‬ح ‪ 3‬و‪ *,D8‬و ‪ *% $3 L‬ا )دة ‪) ) ! Q‬رك إ * ‪ 4 1 (! 4‬غ‪(9 =% G% ،‬‬
‫ا?‪ 8kP3‬ا ‪) 4‬ن ‪ *%‬ا ‪ ),‬ا ‪ * % ,‬ه ‪ H‬آ‪ h G * % p‬و‪ ، N),4 %‬وه ‪ .G h * %‬إ * رو‪.. 4‬‬
‫‪ 4 _9hW % ،‬اح ‪ 8‬و‪ *, D8‬و‪` a‬‬
‫وه ‪ 8‬و ‪ 1 4‬ة ا ) ‪ Q‬ا و ‪ ،Q‬ا ' ‪ Q‬ا?‪) P3‬ا ‪ N‬ة إ * ا ‪ ),‬ت ا‬
‫أ‪ %‬اد ‪ $3 L‬ا ‪)R‬ر ‪ ،‬و‪ . K 4‬أن وا ‪ W‬ن ‪ *%‬ا ‪ 1G‬ت ا ‪ ! 1‬ا ‪. L‬‬
‫‪ Q‬ار‪ 8‬ط ا ‪ Q 4 D‬ا ‪) R Q ! 1‬رة ‪ 1917‬ا و‪ $ 9 5 L? ، 4‬ا آ‪)3‬ر ‪ 3‬و‪*, D%‬‬
‫وه ك ه ن ‪^l‬‬
‫ه‪ 3 Q‬و‪ *, D%‬أ! ‪9 ` $‬‬
‫‪ ،Petrovesky‬ا 'ي = ح ا ور ا 'ي ‪ $‬ا ‪ ! =3 D‬ن ا ‪ H D‬ا ‪G ..*! 1‬‬
‫‪ P‬ي ^‪ b 9‬ا ‪ 3 D‬ر‪ ،‬إ‪ O‬إ!‪ 4 .‬ت ‪ 8‬و‪ *, D8‬وا ‪ G‬دة ا ‪) R‬ر ‪ * % ،$ Q‬ا )‪) 6‬ل إ *‬
‫?‪) a ) ),‬رج‬
‫‪ D )4 Q‬ا إ *‬
‫‪ 4‬ت ا ‪ G‬دة ا ‪ 9‬ا ! ا ) ‪ Q‬ا و ‪ * % Q‬إ ‪ L‬ل ‪ Q‬و ‪ $3 L‬ا ‪)R‬ر‬
‫رو‪.. 4‬‬
‫ا را@* ا ! ‪.‬‬
‫"‪ 1‬ر ^ ‪ *% .9G 6‬ر?‪.39‬‬
‫‪ 3‬و‪ s‬اد‪ ..‬و" ^‪ Q 9 MّL‬وأ‪$ 8‬‬
‫و ‪ b=,‬ا ‪ 3 D‬و‪ *,D%‬أن ‪) 9‬آ)ف ‪ Milioukoff‬ـ ا 'ي ‪ Q‬آ)ز ‪0=9‬ون ا ‪ 2‬ر‪ *% a‬ا ‪ ),‬ا و‪*% 4‬‬
‫ر ` ‪ 1917‬ـ آ ن ه ) ا ‪ 5 a‬ا 'ي ‪ H8‬وض = ‪W‬ن ه '‪ I‬ا ‪0‬ا ة‪ ،‬ا ‪ * 3‬ا‪ 3 N‬ك ‪ . %‬آ ‪ Q 5‬ا و ‪ Q 3‬ا ‪ 3‬ر ‪Q 3‬‬
‫) ‪ ! 1‬وأ ! (‪.‬‬
‫‪7 9h * 9‬‬
‫!* ‪ 3 4‬ن‪ ،‬وا‪ ( G%‬ا ‪ ),‬ا ‪! 1‬‬
‫وف ا! ‪ $‬ا‪ 39 ! D 34‬ون ا 'ي أ ا‪ I‬ا ‪ P‬ال ا‬
‫و ‪Q‬ا‬
‫‪) 9‬آ)ف إ‪Fh‬ق ‪ 4‬اح م‪ .‬م‪) H3 .‬ف ‪ ،Litvinov‬وآ ن @ ط ا ‪ 2‬ات ا ‪ " ! 1‬أ‪ 4‬و‪ I‬آ‪)4 P‬س أ !*‪..‬‬
‫إ*‬
‫; ‪ ).% ،‬ا ‪) Q‬ا ‪F Q‬ن ا‪ 3D 9, % 4‬ن‪ ..‬و ا!‬
‫أ ا ‪ 3‬ف ‪) H3 L2N *9‬ف ‪ *.%‬ذات أه‬
‫‪k‬ب ا ‪ *H =9‬و ‪.… ،Q 9‬‬
‫وا‪O‬ش‪ ..‬و ‪ 6‬ر ‪ "F $‬و] ‪G‬‬
‫‪ s‬ا‪ L% ،$ 4‬ر‬
‫ا آ ا ‪)R‬ر ا‬
‫ا‪ $ 4‬ة أ^ ي ‪),‬ن آ‪) H3 D‬ف‪ ..‬إ!‪ $‬ا =‪) H 3 9 $DH! M2‬ف ا ‪)4 P‬س ا !*‪ ،‬وه) ا =‪ $DH! M2‬ا 'ي‬
‫‪ 4‬ق ‪Tiflis p 9H 8 Y‬‬
‫" ‪ $ 9 x‬وه) ول أن ‪ `%‬أوراق ا ‪ C D 2‬رو ‪ 5‬ا ‪Q 3 4 . 9 5 L? * 3‬‬
‫‪.Bank‬‬
‫‪ ),‬آ ! ‪ *, D‬ا ‪ ، 3"0‬و آ ا = ‪Y H‬‬
‫‪ N‬ة‪ ،‬د ‪) H3‬ف إ * رو‪ ، 4‬و‪4‬‬
‫إ‪F h‬ق ‪ 4‬ا?‬
‫‪Q‬‬
‫‪0 =9 Q 3 4‬ون ا ‪ 2‬ر‪ Q ، a‬م ‪ 1930‬و م ‪ ..1939‬و"‬
‫ا ‪) H 3 * )8 ] .. 3 %)D‬ف ‪D 7 L‬‬
‫)ا ‪ * %‬ا ‪ P9‬ا آ‪k 9 k‬ب ا = ) * م ‪ ..1935‬و ‪ G‬رة ‪) H 3‬ف ‪ * 9‬ا‪ 3sO‬ل و ‪ * 9‬ا‪F3 4‬م ا ‪) G‬د‬
‫‪ Q‬ا ول‪ ،‬آ‪ 5‬ه 'ا ‪5 a‬‬
‫‪ = 9‬ط ا ‪)R‬ري ‪ *%‬ا‬
‫ا ‪ D‬و" و ‪ *9‬ا ‪ 5‬آ‪)4 P‬س وآ ‪ L 5a‬ت دو * وآ‪k‬‬
‫ا ‪ 3‬ة!!!!!!‪ ..‬وه 'ا )@ ‪ G G? K‬أن ا )را! ‪Q‬‬
‫‪ Q‬ر‪ p 9P D z‬ا ‪ * % Q‬ا‬
‫‪$ 7? 8‬‬
‫دول ا‬
‫ا ‪ 3‬ة … ه !!‬
‫‪) , 3‬ن ' ‪ 1 D Q‬ون ‪ *9‬ا‬
‫‪ Q‬ر‪ p z‬ا )زراء ا‪ * % ( ), 4‬آ !)ن‬
‫وه‪',‬ا ‪ ، Q 3‬أن ا ‪ ),‬ا‪ %F3zO‬ا ‪ ! 1‬ا ‪ * 3‬ا‪ ( 93 4‬ز م ا‬
‫ا ول ‪ 5 H8 ،1916‬أي ‪*N‬ء ‪ bG3‬دون ‪ ' H 8‬ا ) ‪ Q‬ا و ‪) R9 .11^ Q‬رة ا و‪ ` ، 4‬أ!‪ 9 8 .‬أن !‪ P‬ح‬
‫‪ Q‬ا ب‪ ..‬وا ه ن ‪ * 9‬أن ا ‪ * % Q !) . L‬آ ‪! 1 Q 5‬‬
‫ه'‪ I‬ا ‪)R‬رة ‪0 4‬دي إ * ‪ 7 4‬ا ‪) P‬ش ا و‪4‬‬
‫وأ آ ا‪) GH8‬ا ‪ * 9‬ا‪ B ? hB‬ا‪)h‬ر ا و‪ Q , ، 4‬إن !‪ G G? * % I P‬أن ‪ Q‬أ ‪,? p 4W8 Q Q 9‬‬
‫أن ‪ 4 4‬ا ‪ ),‬ا ‪* G8 ! 1‬‬
‫ا ‪)8 3,‬ري ‪ Q =8 *%‬ا ‪ ،1917 *! R‬و‪ pH! *%‬ا )"( أ ‪)a ) Q9‬رج أ‬
‫‪50‬‬
Télécharger le fichier (PDF)

على رقعة شطرنج.pdf (PDF, 1 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


press release iran international final v44
pappe10mythologies
la nabka Etude detaillee et cartes
1 locandina hebraica parmensia a3
plagiocepahlie prog seattlepe347 1
english ebook 666 black sun

Sur le même sujet..