arho tour last afar .pdfNom original: arho tour last afar.pdfTitre: Association ARHOTABBAAuteur: user

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Microsoft® Word 2010 / http://www.convertapi.com , et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 06/05/2014 à 09:29, depuis l'adresse IP 196.201.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 6800 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


DIL TOURAB ENTERTAINMENT

ARHOTABBAH EGLA
QAADAY, MUZIKIIY, FANNII kee DADALA

ARHOH GARAY 2014
-SIDIICA HORA-

République de Djibouti, mai 2014

Adresse: Boulevard de Gaulle/Avenue 13
BP.: 1726. Tél.: +253 77 81 55 35
Email: diltourab@hotmail.com
Site web : www.arhotabba.com/dte


ARHO GARAY 2014 -SIDIICA HORA
Qallitteey, daban mara, eddeey, ramad le
marah, sin ruffu haytam hadafah le arhoy, siinil
kiballe. Arhotabbâ madabak hilallem sin
naysixxige.
Qafar missilah « yaaben yab kee lubak inti caxa
fanak koo wagitta» itta’mmay, arhok madma
leeda le doklah gaddi booxa-axil sin waanisnam
kinnuk, inti ruffu hayta maagoyna siinik
qamballa.
Meqe xaaguh yanna Mafaxah maamataay,
wadir itteh sugte janvieh alsak,
kaadu
oysoxooxoccu heen taddiiraay meqe xaagu
afkan luk siinih nabbixe. Too taddiirà is kaxxa
cogayso. Afrikah gaysah muziikih kaxxa
uguugumo takku waytah tan tiyà DTE shariikat
siinih xayyossam takkel. Gifto le taamà
naybeleelequh muzik gital Mafaxah waaneh
doklà gabuutii kee Etobiyah ayyuntiino le mara
kah takku waytam.
Niqin gabal fula le gadda siinih inkih gacisna
nee qikki hayteenimih ama caagid naharsi adda
nel hoxe waqdiina. Ni taddiirà wadir
uqusbusaay aslaage nagay geytuh, siinih
ruubnam takkel catô deeroytà ? Too tû-kal
maqaaneh nel oobeh asaakih ayro. Toh kah
kinnim, nanu ni taddiirà nagay edde samlisna
saami geytime, Mafaxah doklah waane nagay
elle tamqu : too kaxxa doklâ waane ARHO

GARAYA 2014-SIDIICA HORAl muggaaqisne.
SIDIICA HORAk madmà sidiica wargih gadaba inki booxal yasgalleenimi, Yanna Mafaxa kee Yanna
Moominà qandayat kak tan arho kinnuk, 1980 sanootah labhay, 2000ii kee qusba gadabaay ni gubal qarte.
ARHO GARAY 2014: xer waqlak kah massoysen cogayso!
Taa sidiica alsak geeral, nanu niyat luk sugne doklah caddoo kee waado fayya hayne qusba gaditte edde
osissiiy, fannaanen kaadu edde aymagguk. 2°toh qusbam celtaamah, Etobiyah rasul ayroora neymeggeh neceh
nan xagnitteh ; toh DISSOTOOY, SAMRAAY, AYSAQIITAAY, HAWASH kee ADDIS mandar kinni too
doklah garay elle yakku waam. Gabuutik Ummatta qari kee qasboo booxaay, Dikhiliiiy, Tagorraa kee Cayyul
akkele waane.
Niyà raydi hinnaay, tayseemih akkal away rasuk fulak fulteeh ! Net tekke mataakà kaxxa gadaamà kah bahte
maraa kee kaxxa sangel edde culusse mara tekke : tokkel maggo mari nee qanbaalam waktik tibbixxe, kaxxa
yohxicik haanite kal.
|P age

2

Adresse: Boulevard de Gaulle/Avenue 13
BP.: 1726. Tél.: +253 77 81 55 35
Email: diltourab@hotmail.com
Site web : www.arhotabba.com/dte
ARHO GARAY 2014 nagay taamà kak tamqu, aslaage geyuh, doolat caddoo kee taamâ gitih caddol gulgulut
kah gacaanam faxximta idinii kee amri doolatak geyak, faxximta caddot namaatu tu nel aame waytam keh.
Doolat kaadu ise le qaxak tikyal neh tan, duma tekke qaxumaane qagte waytam gideh. Xaagi-teeloo kee Qaadà
malokti yaysixgeenih, Taamà beyta maro kah arcisak.
Ni bolol xeflih baxxaqisnam nel fardi ni ruwayyoota massakaxxa geytu le shiqbik.


FOOCAT TANIM :
Yanna Mafaxa 20 sanat booxak cerritteh sugte gabuutî
sadarak. Karmà teetik elle toofeh tan ikkel, asaaku bayeh yan
cundub ramad kee tet gaditteh loonuh yanin kacanu
xakbissam faxxa. Too wadir aynuwiyyi, qusba gadabah
qunxaaneytat elle yangoorowen wale kinni. Tet xoggat gifto
le Yanna Moominà taniih,Arhotabbaa kee Ardukooba
dokonih kanniytaleey,, Qalo Yayyoo kee Cammadu Daabale
kak cabe kal, tonnah kaadu Amandaay, Qali Abayazidiiy,
Hawa Dinkaaraay, namma gangaytuuy, Qali Qafaraay,
Qusman Qaliiy, Saqid Ceelafaay, hinna kaadu qusbaamah
Fafi Haarunuuy, Cummad Sangooruuy, Macammooday,
Macammad Kaasim kee Qali Axas kak raaqe kal.
Fanni caddol toh waagà le tiya hinna laqu le waanek qarbittu
waytaanam sinni muuzik cogayso taybeleelequh : toh maa
cogaysooy itteenik ? MUUZIK SHARIIKAT kee kay tabaatabsi mingil arcisaanama. Toh deqsittam aroocaay fannaanen
qagaalit elle yaylammu waana Gabuutii kee Etobiyah addal
qafar gadittee kee gersi sadarih gaditte oxxommu haytam.
DTE madmà uyxuxxu heenik : agirqe sinni fantaaxawaay
qallaay, inkitiinooy, qokol kee ittaluk abit diggoyso a rasih
fannaanen fanat culu, etobiyyaay, gabuutiiy soomalii kee
inshaallah eretriyah mara inkih geyoonu geysiisoonu.· DIL TOURAB ENTERTAINMENT (DTE SHARIIKATA): UBKA

Qaadâ dadal kee fannitte gablusiyyah qusba rooci tece ni baaxoh DTE mamaata.
Kanadak Ottaawah mandaral qinbise too macal, marin baaxol ugutte soono.
Gabuutî fan haysitte geerah yan saaku too DTE, tokkel too shariikat isi amôbaxxaqqa geyteeh is nagay fannii kee muuzik caddol celeemannu numuh ma
cabinna tokkey akke. Tokkel maggo caagidit gaba tesgelle fanni caddol, suge
wayteemiy yisniqeeni kibu takke, axcih qagaalit bicsaay, massoysiyyaay,
tasgiiliiy, aymagiyyaay, ilsiisiiy, fixiixiy, aysaxxageey, geysis kee qokol edde
anuk.
Ummatah tu faxaanam amo raaqak qaadâ gital, fayya itta cogayso sin fan bahtem
xongoloh arho taqabiiy fannaanen amol yan katuh. Toh gadaba tû sinnaay, ken
taamah gamsaay, hinna kaadu ken xoq kee macal garqiinok cataanama.
|P age

3

Adresse: Boulevard de Gaulle/Avenue 13
BP.: 1726. Tél.: +253 77 81 55 35
Email: diltourab@hotmail.com
Site web : www.arhotabba.com/dte


· TABAA-TABSI MINGILI
Qayso unaanah Etobiyal tayseemih akkalah, ni
32 qaglat magaalat culusnu bahne gufnek
gexaak, tu ma tanam neh tunbulle too caddol.
Etobiya, nabah tan qadaagâ booxa fanni waadol
kaadu timmixxigeh tan baaxooy, fanni usuk
nagay yan faxot elle geytima. Tu anee waytam
nismitek geeral Qafar Rakaakayih Doolatih
sadarih addal, qagaalit garqiino gabaak raddah,
fannaanen uxxuk gabâmayyoh xinta, ken gar
kulli foyyah yistiqmileenik wadir. Asaakuh fan,
Etobiyaa kee Gabuutil fanni foqot kah yanim too
gitih waytiiy ken cawal edde gamsima.

Samaral, sissik ibat kilil fooca kah acuwak, DTE
shariikat fakne ardal, tokkel nooknu waynaamih
maaqattà beesitnek gamadal, too baaxol qagaalit
celli haytaamih ilaalissoo kee gamsa nagay
abennom nek taysak wadir fardii kee soono. Qafar af takku gersi ayyuntih af takku. Cawlik Baracle fan yakke
rasuuy, Aysaqiitaa kee Hawashak tabak, namma saami neh yanbulle Qafar Rakaakayih Doolatih addal:
fannaanen ittingeyiiy (QAFAR FANNIH EGLA) kee siyaasa marih suumutu.
Edde ossaanam faxximtam, maali gibdaabinaay beyneh nan salaafatak net yani, qokol elle waytime’kkel. Tonni
mannal bica iyyaanam kaxxa waaga nel tekke tatre wargul too soonoh lakal yardeenim nabam qilsuk sugte
tiyà ?


CATÔ KUKTA

Ni qallittee kee kataysiisik ! qagisak asaaku maali cato sin kah esserram, sin cato maleh tu nel ma bictam nel
asmatà, too cato sadakha gide takke way, buri ma yan. Immay, taway nek luk raqtaanam faxximtam, qilsih yan
caagidi sin fan bahnem, ellacbô saamih laqafi kinnim aaxaguk xiina : niyà nek hununuh ni gadabah qagaalit
bicsaay,keenih videos yassigilleenih.Tokkel tonnah tabaa-tabsi mingil nek waytima tii kinni takkeey muziik
shariikat Gabuutil nooktay 2003 xabba heenik Arhotabbâ luk ubka luk, too mingil maleh fanni dadal away
awaya.
Nek hadafak teyni qagaalit limoh mingil
(dukkaan ceelak) arcisaanama, tokkel kontra lih
sacicne gababah qagaalit (cd) qafar mandarittee
kee makaftootit culusnu dudnah taqabi maleh.
Fanni nagay qanxaffe luk dadaluh, DTE
shariikatak fayya’tta madmà baxsa luk sinni
madabaay fanni oxxommu haytam iseh elle
tasniqe bicsitaama.
Mannal ? Toh elle bictam dibuk fannaanak mano
kay fanni kaak yaymaaqem faxximta, kaa
ilsiisak.
|P age

4

Adresse: Boulevard de Gaulle/Avenue 13
BP.: 1726. Tél.: +253 77 81 55 35
Email: diltourab@hotmail.com
Site web : www.arhotabba.com/dte
Ni dalkooki inkih taaxigen siini fannii kee fannaanen caddol. Fannaanen wadaanam, dibuk ken duyye
xaamanamih maqna’kkal kalah gersim hinna. Saaku bunaytu kah xaamitna innah, ken qagaalit xaamitak
sugnaamal, kaltam luk mananna. Xabcah barafak tan baaxol nanay, mabaariz addal nanay, gaat natcay, baabur
kee buxaaxih addal nankacissu, ken taamah cawalat nastiriicem aaxaguk xinnay. Too taqbi galto lehik maliiy ?
Ni fannaanen maggo daban tû maleelah xiinak
raageenih maddur caddol. Usun toysarra
dadalah maggom xiqeenimih, uma qadoodit
koositeenikiiy, gicloh uguugus abeenikiiy,
iggimaay, tû-sinnaay, dacarsitto manoo kee
amô-baxxaqqah abba heen macal wagga
heenik.
Numma yaceenimih kacni ma bayaay, asaaku
sin fan bahnem kukta. Qaglat dibuk qadaagah
intit able waynay xicaay. Nanu maalu siinit
faxa marah nee ma beetina. Qaadà limoh tanim
hinna. Nanu tet gamsah abna macal goori itla
takke umat oyti kak le. DTE yallaa kee xaganà culte fannaanen sinneh abtah tan taamat tû-xagoot geytu
duddam, katlà keenik edde tanim. Tokkel bicak gulgulut kah gactem too makko, wahan gibdi way, sin cato
tenek boolà sune nek raaqelem asmata.
DTE too carsa takkuqu duddah maggo mari gaba edde essegelli heek cato le kabuk. Caddi taagah, nanu sin
bahna cogaysot fannam:


Boolta yakke osleh yan qagaalitiiy nisniqeh nani bicissaay fixiixissa (20 000 faarikhik tan qaglatittee kee
tabanta takke minditteh kartaswa)Région Daqortii kee baaxoh addal tabaa-tabsi mingil kee limô madabitteArhotabak assagaaleh madabay Djibouti Records deqsitta Hawwalisaanah gablusanQusba fannaaneniiy cubbuseeni ilsiisaanah fanni gital dadlisan

Qaagitan radditte :
Muuzik shariikatih asniqiyya fuufuyaanama diggi itta sidoodal soltam fanni qaadà, kulli marah tu elle
xiqta’nna wagsiisak, num kak deele kal.
Gabuutii kee Cabsha fannaaneenih manok saahà yaymaaqeenih gabah assagalle, usun loonuh yan ginoo
kee macwa dadlisak assakaxxuk ;
Qusba gadaba gunaanah, kaadu ken
faysaanama.
Ikoytisa garih biiroo kee too nagrà caglisita
mara lih fantaaxaw haak, Qaadah abukraqtih ikoyta yassakaxxeenih ilsiisaanama.
Sadarak rasuu kee qedaddo caalat yaffoofu
booxal ummat fan geysis yakku rasuh tûxiq leemit agxitan waqdi, fannaan isi faxo
nagay kiba.
Kee taama gino ilsiisaanama
|P age

5

Adresse: Boulevard de Gaulle/Avenue 13
BP.: 1726. Tél.: +253 77 81 55 35
Email: diltourab@hotmail.com
Site web : www.arhotabba.com/dte


SITTAH ABAN CATO : diggah, nee cattoonuh maggo afeyta litoonu :Tiket xaamiteeniki Arho Garay yakku waa waqdi ruwayyoota caddol
28 mai 2014
Gala, 5 000 FDJ
Ummatta daalal
29 mai
TAGORRA
500 FDJ, espace VIP 1 000 FDJ
30 mai
CAYYU
Shiqbih foyyah, caato kak geyne
05 juin
QASBO BOOXA
1500 FDJ, en pré vente 1 000 FDJ
07 juin
DEKELI
500 FDJ, espace VIP 1 000 FDJ
09 juin
Dissoto
Shiqbih foyyah, caato kak geyne
11 juin
Samra Lucy Hall
Shiqbih foyyah, caato kak geyne
12 juin
Aysaqita
Shiqbih foyyah, caato kak geyne
14 juin
Hawash
50 birs
16 juin
Alfenti ruwaayat Addisil
100 birs

2. Sponsoring, sinni badu hinna simbil mayballaqental siinih heenno kee boorittel taa gifto le caagidit
tacduroonuh, nee elle geytu duddaanam yayse xaaguh 77 84 7711 77 81 55 35

3. Inkaddah cato :
·
Sheek takku Dil Tourab Entertainment migaaqal neh ruuba sin sheekat
·
Lakqo rubtane takku (caawalat) Hassan Mohamed Hassan migaaqal (Tel : 00253 77 81 55 35).
·
Gabak Arhotabba madabal -angle Bd. De Gaule et Av. 13
Neh kaadu elle kaaytu duddaanam 77 81 55 35 / 77 84 77 11, isin elle faxxan innal elle faxxan waqlal sinam
aracat siinih heen

4. Sirrit aban cato, interneetil tani
System Paypal gexaak, alsi catoo kee inkaddih
cato, giotaay internet caddol amaanat le abuud
karti Catoh abti goli wagteenik gamadal ni
webguubul. www.arhotabba.com/dte
Sinni gabal elle bicinnaaninnah, ablah nan
coolà meqe gità geytu, gadda siinih gacisna
furuk nel hayya hayten kibaalah, net aban
hayten qokoluh.

Dilleyta Tourab Cassan cogaysoh awlaytut
Elle geytu duddaanam :
Téléphone: +253 77 81 55 35.
Email: diltourab@hotmail.com.
Facebook: Dilleyta Tourab.

Iyya kinnino?
www.arhotabba.com/dte
|P age

6


Aperçu du document arho tour last afar.pdf - page 1/6

Aperçu du document arho tour last afar.pdf - page 2/6

Aperçu du document arho tour last afar.pdf - page 3/6

Aperçu du document arho tour last afar.pdf - page 4/6

Aperçu du document arho tour last afar.pdf - page 5/6

Aperçu du document arho tour last afar.pdf - page 6/6
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


arho tour last afar
yafyinti n13 du 28 septembre finald
yaf yinti n 9 et 10
yy18
yafyinti no6 30 nov 2013
yafyinti no3 21 aout 2013 version final

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.049s