Apprendre l'arménien avec AfterApril24th2015 leçon1.pdf


Aperçu du fichier PDF apprendre-l-armenien-avec-afterapril24th2015-lecon1.pdf - page 3/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aperçu texte


Pin-up frigo : Alphabet arménien, - Aypoupén - այբուբեն
Alphabet maj. min.
Աա
Բբ
Գգ
Դդ
Եե
Զզ
Էէ
Ըը
Թթ
Ժժ
Իի
Լլ
Խխ
Ծծ
Կկ
Հհ
Ձձ
Ղղ
Ճճ
Մմ
Յյ
Նն
Շշ
Ոո
Չչ
Պպ
Ջջ
Ռռ
Սս
Վվ
Տտ
Րր
Ցց
Ււ
Փփ
Քք

եւ (և)
Օօ
Ֆֆ

Phonétique
ay’p
pè’n
kim
ta
yé tch
za
é
e’t


ini
lu’n
khé
dz’a
gu’èn

tz’a
gh’ad
dj’é
mén
hi
n’ou
ch’a
v’o
tch’a

tch’é
ra

vé’v
du’n

tz’o
h’un
pu’r

y’èv
o


Noms des lettres
այբ
բեն
գիմ
դա
եչ
զա
է
ըթ
թոյ
ժէ
ինի
լիւն
խէ
ծա
կեն
հոյ
ձա
ղատ
ճէ
մեն
յի
նու
շա
ո
չա
պէ
ջէ
ռա
սէ
վեւ
տիւն
րէ
ցոյ
հիւն
փիւր
քէ

Notes

եէւ

ligature  et

ո + ւ  ou

օ
ֆէ

2nd enchanting activity: After April 24th 2015 and JUMA23 unite for Armenia! Free online language coaching for all!
Learn Armenian (occidental) between April 24th 2014 and April 24th 2015. 52 Sundays, each Sunday, 10 words, during 10 minutes!
Paul &Marie Van Marcke-Iskenderian Alex, Moutfort GD Luxemburg, www.facebook.com/MagicArmenians
Page 3 of 9