ចំប៉ា​បាត់ដំបង .pdf


Nom original: ចំប៉ា​បាត់ដំបង .pdfAuteur: phodeth NAY

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / OpenOffice 4.0.1, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/06/2014 à 10:48, depuis l'adresse IP 88.174.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 412 fois.
Taille du document: 48 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ចចំបបបតត់ដចំបង
សសុីីនីសសុីីសាមសុត
Boléro
Tonalité : G
Tempo : 80
Intro : |G|Em|Am|D|G|
ឱីបាតត់ដប
ដំ ងបណណណ្ដូលចចិតត្តីG ខខខដំសសូីីីEmmលហហហើយីលទដំងីីីីAmលល័យ
I. ឱ បាតត់ដដំបងបណណណ្ដូលចចិតត្តហអហើយ

ីខខស
ខដំ សូមលហហហើយីលទដំងអលល័យ

តដំងពីរសូបខខខដំបានឃឃត
ឃ្លា ហទG

ខខ្វលត់ីEmននឹកសាសឃ្លាយ

ពសុដំមានហពល C លលល្ហែី

តដំងពីរសូបខខខដំបានឃឃត
ឃ្លា ហទឆឆយ
ឃ្លា

ខខ្វលត់ខយ
ខឃ្លា ននឹកសាសឃ្លាយ

ពសុដំមានហពលលលល្ហែី។

ឱីបាតត់ដប
ដំ ងបណណណ្ដូលចចិតត្តG ខខខដំសសូីីីEmmលហហហើយីលទដំងីីីីីីAm
II. ឱីបាតត់ដប
ដំ ងកងកមមវាសន

ីលដលខខខដំបបាថថឃ្លា

គគឃ្លានហពលទដំហនរ

ហបហើសចិនជគសូីខខព
ខដំ ីបសុG

សសូមEmមាសហសស្នេហហ

ហបហើសចិនជគសូីខខព
ខដំ ីបសុហពខ្វ

សសូមឱឃ្លាឱមាសហសស្នេហហ

ននឹកហឃហើញបគG,C
ននឹកហឃហើញបគហដហើមី។

R. G នន្លងយសូរឆថឃ្លាដំចដំGសសស្ងួន

Em នលតរសូបអសូនលដលជ Am

កនន្លងយសូរឆថឃ្លាដំចដំហទសសស្ងួន

មានលតរសូបអសូនលដលជដហងល្ហែហើម

D7 ហពពននួនលល្អងចចិតត្តបងី G សងឃ្លាងនឹម Em សងឃ្លាងនឹមញញនឹម
ចដំហពពននួនលល្អងចចិតត្តបងសងឃ្លាងម
នឹ
III. ឱ!បាតត់ដដំបងខខខដំបង
ប៉ យសូរG

ីសងឃ្លាងម
នឹ ញញនឹម

ហតហើថស Emណហឡហើយ

ឱ!បាតត់ដដំបងខខខដំបង
ប៉ យសូរហហហើយ

C ថប D7ជគសូីវាសនី។

ថបានជគសូីវាសនី។
បានយលត់ភ Am កកកឃ្លា

ហតហើថថសណហឡហើយ

បានយលត់ភកកកឃ្លា

D7 តបជជ្រួលបចបលត់រាលត់ថថសហខឃឃ្លាីG

ចងត់ប Em នចដំបាបឃ្លាបាតត់ដដំប G, C, G

ចចិតបត្ត ជជ្រួលបចបលត់រាលត់ថថសហខឃឃ្លាចផឃ្លាផ

ីចងត់បានចដំបាបឃ្លាបាតត់ដដំបងហអហើយី។

បញញ្ចបត់- (ចងត់បានចដំបាបឃ្លាបាតត់ដដំបងហអហើយ… ចងត់បានចដំបាបា
បឃ្លា តត់ដដំបងហអហើយ

Khmer Songs with Tabs and Chords

បបតចិចររឹកហដោយ : ណយីហភោហដត

ចងត់បានចដំបាបឃ្លាបាតត់ដប
ដំ ងហអហើយ)

1


Aperçu du document ចំប៉ា​បាត់ដំបង .pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


fichier sans nom
yamaha psr e333
two door cinema club undercover martyn acoustic 1
two door cinema club undercover martyn acoustic 2
m32al8y
rachmaninoff c sharp prelude booklet web

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.021s