حصريا .pdf


Nom original: حصريا.pdf
Auteur: EL HADDADI ABDERRAHMANE

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/06/2014 à 22:34, depuis l'adresse IP 41.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 467 fois.
Taille du document: 153 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


) Be In Sport ( ‫ بروامج مشاٌذة مأس اىعاىم مجاوا عيي االوخروج‬: ‫حصريا‬
‫اىينم االن وسخً مه بروامج مشاٌذة قىواث بي ان سبورث‬
... ‫ ان شاء اهلل‬215 ‫اىبروامج ىنافت اىسرعاث مه اوه‬
12 ‫ اىي‬1 ‫مو قىواث بي ان سبورث االحش دى مه‬
: ‫مو ماعييل ٌو اىخاىي‬
‫اوال ححميو اىبروامج بخاعىا‬
http://www.gulfup.com/?Ymz6Mn : ‫مه ٌىا‬
VLC ‫ يجب ان ينون عىذك بروامج‬: ‫ثاويا‬
‫واىيي مش عىذي‬
http://goo.gl/ShL9bt : ‫يحميً مه ٌىا‬
‫ اسخىي شويً ٌيشخغو عيطووووووووووووه‬. ‫وحشغو اىقىاي‬
‫اىبروامج محذد‬
‫وان شاء اهلل يسخمر طواه فخري مأس اىعاىم‬
==================================
‫ممان اىينم االن قىواث اىبي ان سبورث ىبروامج سيمبو حي في‬
‫ٌخشغو اىبروامج عادى وحضيف اىقىواااث زى ماحىا مخعوديه‬
‫ شاٌذ قىواث بي ان سبورث ومو اىقىواث اىمشفري مه خاله بروامج سيمبو‬: ‫واىيي مش عارف اىبروامج يخابع اىموضوع دا‬
‫حي في‬
: ‫ودىوقخي اىقىواث‬
#
,1-: BEINSPORT+HD:BEINSPORT1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein1
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein2t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT2#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein2
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein2t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT3#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein3
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein3t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT4#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein4
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl

&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein4t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT5#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein5
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein5t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT6#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein6
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein6t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT7#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein7
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein7t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT8#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein8
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein8t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT9#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein9
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein9t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT10#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein10
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein10t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT11#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein11
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein11t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT12#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein12
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein12t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com

EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT13#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein13
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein13t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT14#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein14
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein14t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
EXTINF:-1,BEINSPORT+HD:BEINSPORT15#
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.29.68:1935/redirect playpath=bein15
http://cdn.watchjsc.us/jwplayer.swf=swfUrl
&vh=460&vw=640&http://cdn.watchjsc.us/embed.php?u=bein15t=pageUrl
live=true timeout=10 token=Fo5_n0w?U.rA6l3-70w47ch domain=funkeysports.com
: ‫ممان حقذر ححمو اىميف دا حنسج مه ٌىا‬
http://www.gulfup.com/?f9w5p0
==================================


Aperçu du document حصريا.pdf - page 1/3

Aperçu du document حصريا.pdf - page 2/3

Aperçu du document حصريا.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00247842.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.