Apprendre l'arménien avec AfterApril24th2015 leçon9.pdf


Aperçu du fichier PDF apprendre-l-armenien-avec-afterapril24th2015-lecon9.pdf - page 4/7

Page 1 2 3 4 5 6 7Aperçu texte


Pin-up frigo : Alphabet arménien - Aypoupén – այբուբեն  enregistrement vocal sur You Tube !

lettres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Alphabet maj. min.

Phonétique

Աա
Բբ
Գգ
Դդ
Եե
Զզ
Էէ
Ըը
Թթ
Ժժ
Իի
Լլ
Խխ
Ծծ
Կկ
Հհ
Ձձ
Ղղ
Ճճ
Մմ
Յյ
Նն
Շշ
Ոո
Չչ
Պպ
Ջջ
Ռռ
Սս
Վվ
Տտ
Րր
Ցց
Ււ
Փփ
Քք

ay’p
pè’n
kim
ta
yé tch
za
é
e’t


ini
lu’n
khé
dz’a
gu’èn

tz’a
gh’ad
dj’é
mén
hi
n’ou
ch’a
v’o
tch’a

tch’é
ra

vé’v
du’n

tz’ô
h’un
pu’r

y’èv
o


եւ (և)
37
38

Օօ
Ֆֆ

Noms des
lettres
այբ
բեն
գիմ
դա
եչ
զա
է
ըթ
թոյ
ժէ
ինի
լիւն
խէ
ծա
կեն
հոյ
ձա
ղատ
ճէ
մեն
յի
նու
շա
ո
չա
պէ
ջէ
ռա
սէ
վեւ
տիւն
րէ
ցոյ
հիւն
փիւր
քէ

Notes

եէւ

ligature  et

ո + ւ  ou

օ
ֆէ

2nd enchanting activity-Lesson 9: After April 24th 2015 and JUMA23 unite for Armenia! Free online language coaching for all!
Learn Armenian (occidental) between April 24th 2014 and April 24th 2015. 52 Sundays, each Sunday, 10 words, during 10 minutes!
Paul &Marie Van Marcke-Iskenderian Alex, Moutfort GD Luxemburg, www.facebook.com/MagicArmenians www.juma23.com
Page 4 of 7