Laṣel itabeε laṣel akked Tfunast n yigujilen .pdf


À propos / Télécharger Visionner le document
Nom original: Laṣel itabeε laṣel akked Tfunast n yigujilen.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/08/2014 à 18:54, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 703 fois.
Taille du document: 2 Mo (124 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ËASID SAΣDI
AKK D
FEÖËUË XALED

LLAÜEL ITTABEΣ LLAÜEL
AKK D
TAFUNAST IGUJILEN

(TIMUCUHA S ISEFRA)

TAZWERT
S$ur : ËASID SAΣDI

Amedyaz d gma-s yufa
Sizedgen tira
Sbedden tagmatt s usefru
Yal wa d tikti yesεa
I$il s i$il innerna
Tebda loedra tgemmu
Aéar mi yetbeε tara
D llaûel i yella
F tgalit yenz’uqerru
Ameyyaz bab n tikta
Lεahed yefka
I baba-s ad as-icfu
Tafunast d agerruj tella
Ur tettnuz ara
£as teqreê ur têellu
Ur tett$er ur tettfaka
Ayefki-s d ddwa
D igujilen i tettεuzu
Macah’ur êebset ara
Afud i nesεa
£er tjadit ass’ad nerzu

Tameddurt n tmucuha
Nugm-ed ttôebga
D tala-s ur nettfukku

TAZWERT
S$ur : FEÖËUË XALED

Tadukli si zik telha
Tettmuddu lqewwa
Nufa-tt ul’ar imedyazen
Yal wa d ac’i d-iêya
G lemεayem n tmucuha
Seg yisefra i tent-id-leqm²en
Llaûel d llaûel i yettabeε
S tidett yevbeε
£as bab-is yes-s aa’ t-$edren
Ttaô-is yes-s i t-id-yerra
Meεlum di taggara
Mi d-ivêa deg-yimeyyazen
Tayev d azamul n lbaôaka
D loehd n leênana
D tafunast igujilen
£as tenza temzel tekfa
Lεula-s teqwa
Ime$ban yes-s i d-kkren
Akken ula d Tamaz$a

D leqrun acêal-a
La ge ren deg-s yeεdawen
Si lêif i d-tedder ar ass-a
Tegma tennerna
Ad s-n-feôêet a atmaten

LLAÜEL ITTABEΣ LLAÜEL
S$ur
ËASID SAΣDI

Aêric wis 1
LMUT D LEWÜAYA N WEM£AR
Macahu ad nebdu tira
£ef llaûel ad d-nessefru
D tamacahutt si zik tella
£ef tgalit yenz’uqerru
Agerruj n tjadit yura
Ur ilaq ara ad t-nettu
Slet-ed amek i s-tevra
I umeyyaz yugin kennu
Lmut $ef medden irkkelli
Yal w’ad t-id-yas wass-is
Zdat-es tarewl’ur telli
Ur tettsemmiê di lêeq-is
Ur tett$unfu ur tettagi
Tetta$ awal n bab-is
Amdan yemmuten ur yefni
D win-a i d-iooan isem-is
Am$ar iga-d tab$est
I mmi-s ad yeêku lbavna

D lweqt akken ad ifaôes
Iêulfa dayen iεedda
D iseggasen g-wul-is teîîes
D awez$i ur tt-yett’ara
A mmi qqim-ed s idis-iw
Ddu-d d leb$i-w
Sεi$ lewûay’ ad k-tt-fke$
Siwa keççin’ i d tundi-w
Aa’ ikemmlen isem-iw
Ëess-iyi-d akken i êesse$
Lewûaya n lejdud-iw
Uqbel ad medlent wallen-iw
Ilaq-iyi ad k-tt-mle$
Bab n leεqel d lmeεqul
Yeêûa baba-s dayenni
Zdat n Öebbi yeggul
Abrid-is ard ad t-yawi
£as lefreq iûεeb $ef wul
Iga-yas-d tab$est Öebbi

A baba aql-i ccaôwe$
Ëulfe$ kkawe$
Yesduqes-iyi-d wawal-ik
£as lmut tegguni-ya$
Lameεn’ugade$
Ur ûebbre$ $ef lmùut-ik
Nekkini aql’ ad k-εahde$
D abrid-ik ara vefre$
Ad ssali$ di ccan-ik
Yenîeq wem$ar s lmeεna
Yebda yettûebbir mmi-s
Yeêûa ddunit tefna
Dayen tekfa te$ribt-is
Akk’ i tetteddu s nnuba
Yak yal wa yeôoa-t wass-is
D wagi i d udem n ddunit
Akk’ag’i tt-ibna bab-is
Muqel di yal tallit
Ad tafev tewwi lêeq-is
Yal ûûbeê s tmeddit
Anw’ ajeooig ur neîîis

Ddunit tecba targit
W’immuten yeooa-d mmi-s
Ddqayeq tineggura
Am$ar yekcem deg ûûeê
Yeb$a ad yekkes ttεebga
Iêulfa s wul-is iôteê
Iêûa d argaz i d-yeooa
Yumen d akken ad t-issefôeê
Lewûaya n lejdud-iw
Seg m’i s-sli$ ur d-teffi$
Teîîef tasga di lmux-iw
Fell-as ar ass-a cfi$
Ass-a ad s-id-ivleq yiles-iw
Weêd-ek i ilaq ad k-tt-ini$
Suffe$ l$aci g-wexxam-iw
Ad k- fke$ ayen i d-wwi$
Aqcic ufhim n wawal
Iga-d ifadden n wuzal
S teb$est iheddeô i l$aci
£as leêzen g-wul-is ittfal

Yeggul s leêlal
I wakken ad s-idu g leb$i
A atmaten a iêbiben
Semêet-a$ dayen
Yella wayen ara yi-d-yini
Dayen-et fiêel imeîîawen
Baba $layen
Yak teéram yif-it Öebbi
D lejdud-iw i t-id-iceyεen
Ayen yeêrez d iseggasen
Ass’ad as-d-ibru s yimi
L$aci ooan axxam
S usteqsi d ttexmam
D acu akk’ara s-yini
Ger-asen yella îîlam
Teldi tmeééu$t-is s axxam
Nnêas yeqva-yas-d leb$i
Awal-ik a baba iεedda
Ff$en akw meôôa

Wejde$ êku-d i yellan
£as lefreq ijreê tasa
Akka i tt-yebna
Ucbiê Llah Öôeêman
Lewûay’ad yi-d-tefkev ass-a
Ad teqqim i lebda
Σuhde$-k ur s-isel wemdan
Uqbel ad yessuffe$ ôôuê
Aεwin yu$ lêal yefka-t
Awal-is $as d amecîuê
Lmeεna-s tevw’am tafat
Nnefs yeggul ur iôuê
Alma ma lεahed isla-t
A mùmi εahed-iyi s Öebbi
Lewûaya-w ad tt-txedmev
£as fell-ak zzman yetti
D lmuêal ad teggalev
£as yers ujenw’af yiri
Eoo-it i Öebb’ad t-isfev
Ur sgalay keç d afeêli

Ttmekti-d ayen i tεuhdev
Aqcic ikcem i ttexmam
Taggara yefra-tt d ôôay-is
Yeggul yerna s lewqam
Ad ikemmel abrid-is
Baba-s yesteεfa g lemêan
Yezmumeg-as-d yeffe$ ôôuê-is
Σuhde$-k a baba s Öebbi
Lewûaya-k ad tt-xedme$
Dderya-w ard ad tt-tawi
D rriêa-k ur tetteffe$
A akken teb$u tetti
Ur ttgala$ ur sgale$
Σfu-yi a baba εfu-yi
Deg-yiéri-w ad d-ûûiêe$
Aqcic iεuhden baba-s
I$il ulac win i d-islan
Win akken izde$ nnêas
Yeb$’ad yeêûu i yellan

Tameééu$t-is d aêlalas
Teqva-yas-d leb$i n yilfan
Ur yesε’abziz n tissas
Laûel-ines d amessas
D wagi i d yir amdan
Σeddan wussan d lechuô
Seg-wass mi yemmut wem$ar
Aqcic iéri-s ipceôcuô
Yevleb Öebbi ad t-iûûer
Yeooa-d agerruj yeççur
Yuger leknuz d lenwaô
Laûel-ines si zik mechuô
Si zzman jeddi-s d aêôuô
Ass-a d llaûel-is i yevfer

Aêric 2
TIMIZAR TEààA TGALIT
Yezzi-d useggas dayen
Kkawen imeîîawen
Isteqsa-d ccaô s axxam
Lewûaya winna tt-yukren
Win d-iéuôen ccwaîen
Yewwi-d akk yid-es îîlam
Llaûel yebγ’ad t- yegzem
Ad as-yeré ifadden
Yebγ’ad yawi leêôam
A leflan n at leflani
Baba-k yezzenz-iyi
Tafarka-inna n wadda
M’ur tuminev ggal-iyi
Neγ ad ak ggaleγ nekkini
Yak εeddan leεwam tura
Yeîîef-it lêewj uûurdi

Armi qrib yeγli
Iôhen-iyi taferka
Aqcic imeyyez yufa-d
Wagi d lekdeb id-yewwi
Lbavna n baba-s teffel-ed
M’akken i iεuhed Öebbi
Ziγ ddunit teççur d tiqad
Ta d yiwet ad tt-iwali
D lmuêal bab’ ad tt-yexdem
Ad yeôêen i d-iooa baba-s
Ad d-nesteqsi imdanen
èran amek i tga lêala-s
Ma d tagalit i k-ilaqen
Wellah ur s-tesliv yibbas
Keç d amcum n yemcumen
Teffeγ-ik nneya d tissas
Lekdeb dayen yettwalqem
Yefka-d ccetla n ddγel
Deg-wul is yefti ssem

£ur-es leêlal yemmundel
Zzman $ef-weqcic yeêkem
Ad iεic ger lbaîel
Nekkin’ur lliγ d amcum
D lêeq-iw i ttqellibeγ
Ass mi i yeêwao aγrum
D cci-inu i s-d-muddeγ
D tagalit kan ad tt-ifrun
Gal-iyi ad k-galaγ
Axiô kan fhem lemεun
Taferka-w wellah ad tt-kecmeγ
Iban usigna-s tekkat
Ïîlam iεjel-ed s axxam
Argaz bu lêaôma d tafat
Yurez-it îîlam yennaεdam
Lkenz n baba-s yenγa-t
èémik iseqqa-d ussan
Fehmeγ lmeεn’ i d-tewwiv
D cceô i la-d-ineîîqen

Tafarka n bab’ aa’ tawiv
Ëûiγ laεmeô tettwaôhen
Tagalit wellah ur s-tesliv
Ad γelqeγ imeééuγen
Attan tferka tewwiv
Ad k-d-tawi iγilifen
Taferka yeçça-tt leêram
S ddγel iga tilisa
Aqcic ivaq inneεdam
M’i d-yemmekta lewûaya
Σeddan kan kra n wussan
Yemlal leêôam win yecba
Yemla-yas ayen yellan
Yewwi-yas-d îîlam
Selt-ed amek id-as-yeêka
Leflan di tjadit yeîîef
D acu t-yeooan yeεkef
Ar mi yezzenz taferka
Neγ d îîmaε i d-issuref
Niγ baba-s muêal yencef

Ixedeε-it mi yetweffa
Neγ tγedrev-t keç d lεaref
Tekksev-as ssqef
Mmel-iyi-d amek i tεedda
Leêôam yettissin leêôam
D w’ur nessin lewqam
Dima i iseεεu d arfiq-is
Lbavna win i tt-yeslan
Yeêka-tt i cciîîan
Akken ad t-yessiwev $er lebγi-s
Maççi s weεkaf i tt-yezzenz
D awal yerra d lkenz
I s-d-iooa baba-s d ayla
Ad ak-d-iniγ weyya-k qfez
Am nek γas meyyez
Ma yella tebγiv taferka
D lewûaya n baba-s iêrez
I si yerreé
Ur yesgal ur ittgala

D lεaô yettissin lεaô
Ttawin-d cceô deg wudem
Amdan yennumen leγdar
G-wul-is sebken idammen
Ul’i k-d-yeg uêebbaô
Ma têeûlev-d ger yemcumen
Ameyyaz nneγ yenîar
Qesden-t-id akken ad t-izen
Ar melmi keç aa teêûuv
Tamazirt-inna inu
Deg-s tezzerεev tetteééuv
Nekkini εyiγ deg uôaou
Ur ilaq ara ad tettuv
Weyyak tewεaô daεwessu
Ma tebγiv ad tnekôev
S tgalit ard ad tt-nefru
Ufhim yefhem yessefham
Ifhem-itt ans’i d-tekka
£as deg wul-is zaden wurfan
Mac’ ur yexdiε lemεahda

Ifaq s webrid t-id-yefkan
Hatah wamek i d as-yenna
Zwaren wwten-iyi
Kemmel rnu-d afus-ik
Tiyita ériγ-tt ansi
D winna yellan d lemtel-ik
D lewûaya n-baba lγali
I d ak i d-iqvan lebγi-k
Tagalit ur tettili
Amenzu tinna yewwi
Önu $ur-es d loaô-ik
Yefqaε umeyyaz yeêûel
Amek ara s-d-yaf ixf-is
Ur yeér’amek ara ikemmel
Di lεibad yekcem Leblis
Lewûaya n baba-s teééel
Teîîef tasga deg-wul-is
Lêasun meskin yehbel
Yal m’ara yemmuqel
D imeîîi yettûiê yeéri-s

Annaγ a Öebbi annaγ
Amek ara xedmeγ
I wuguren-ag’ i d-yerzan
Lbavna n baba teffeγ
£as m’ur uksaneγ
Slan-as at izerman
Tura leêsab ad t-geγ
Mebla ma gguleγ
Ayla-w ad d-yuγal s axxam
I umeyyaz tusa-d tikti
Yemmekta-d irkkelli
Lesrar i s-d-yeêka baba-s
Deg tmeîîut-is la yettweûûi
£er ssuq ad t-tawi
Mi moadalen yessefhem-as
Tasebêit εalem lefjer
Ad nûub d akkesser
Ad iyi-tawiv γer ssuq
In’ asen d mmi-s n wedrar

Deg umeyyez yeéwar
£ef laûel-is yeqbel ssaêuq
Agellid m’ar aγ-d-iéer
Yid-em m’ara d-ihdeô
Ëûu d neppa i d ssuq
Yelli-s n wedrar n nnif
Tebda imeîîi d leêzen
Deg wul-is yewwet ssif
Mi tesla s wayen qerêen
Tenna-yas yif-it lêif
Wal’ ad aγ teooev dayen
Σni a argaz temxellev
D aqerru-k wal’ akal
Yif-it lemmer ad tûebrev
Ad d-yevwi lêeq d amellal
I nekkni wissen ma txemmev
Awal n medden d uzal
Ma d leêsab i tesêesbev
Seεlem-iyi γef zik lêal

Ccγel-is dayen yefra-t
Yesval-itt γef yal timsal
Yenna-yas : Ad d-tbin tifrat
èriγ d mmi-s n leêlal
Lêeq-iw ad s-d-vwiγ tafat
Ajdid ad issefsi uzal
Yewwev yekcem ôôeêbat
Agellid iéra-t-id di lbal
Uroin i twala tiî-iw
Tameîîut tezenz argaz
Imsewqen n tgelda-iw
Zzin-as εni ifaz ?
Udem-is iban ur yenciw
Iban d aêessab n tiddas
Wissen m’ad yili d lebγi-w
Ad d-nciwer lewzir-in
Ad t-id nernu d aεekkaz
¨Öôzana, leêzen d nnif
Tameîîut terfed aqerru-s
Deg’ umeyyaz la tettweûûif

Deg wul-is yekcem lmus
£ef wudem-is iban lêif
G-meslayen-is tban têus
Zik yella d mmi-s n lbaz
Uqbel ad s-kksen adrar
Lxedma-ines d ameyyaz
Yetteg-as i wawal sser
D lqari neγ d amekraz
£er $ur-es sεan leqdar
Ëûan allaγ-is ifaz
Yessen i tiddas
Jbeô-it Öebbi ad k-yeûûer
Agellid yebda awal
I une$laf yessawal
Ad d-yini ôôay-is f umeyyaz
Aqcic illa-yas deg lbal
Issen i temsal
Ad t-id-yernu d aεekkaz
Keç te$riv tfhemev
Tessnev ad tsewqev

D acu n wawal aa’ d-tiniv
D

ôôay-ik ara d-tefkev
D wamek téerrev
Ameyyaz-agi teériv

Ma ilaq yid-es ad txedmev
Ad t-id-tettcawarev
Ini-d d ac’ i tettwaliv
Aneγlaf yerfed aqerru-s
G leêsab ur ixuû
Iεoeb-as-d maççi d kra
Yebγ’ad t-yawi d afus
I s’ara yerêu lmus
£as deg yimi-s ur d-iban w’ara
A agellid keç d Sidi
Niγ tγelbev-iyi
D awal-ik i yettεeddin
G ûûraya d ac’ ur nesεi
Leknuz d lγaci
Ixxamen d tferkiwin
Ma d ôôay-iw nekkini
Ilaq-aγ ad t-nawi

Ad d-yernu γur-i d wis sin
Agellid yezzi udem-is
Akk d umeyyaz yebda awal
S isteqsiyen yeohed yiles-is
£af llaûel-is la s-yessawal
Iban yeqbaê wallaγ-is
Mi yuγ zzin wer nuklal
A aqcic anwi’i d isem-ik
D ac’i k-id-yewwin γer da
Ini-yi-d anw‘ i d llaûel-ik
Taddart-ik anda tella
D ac‘ i yeooan isem-ik
Ad d-yekcem $er ôôeêba
Deg wass-agi nek d Sidi-ik
Ad tqablev yal tilufa
Tabγest nnif tirugza
Ameyyaz yefka-d tiririt
Tamusni g-wallaγ-is tella
F llaûel-is yeqbel tawaγit

Ad yeddu yid-es ass-a
I wakken ad s-yecεel taftilt
£as ma keççi d sselîîan
¨¨Sselîîan siwa Öebbi
Isem-iw d ameyyaz yeγran
Isγer-i leêlu d yilili
Taddart-iw d adrar yeεlan
Kkiγ-d akkin i tizi
Llasel-iw zeddig am waman
Qebleγ ad qqleγ d akli

Aêric wis 3
AQCIC YU£AL D AMEYYAZ
Aqcic dayenni yenza
Tameîîtut-ines tqqbev
Yewwi abrid n ûûraya
£er yiswi-s qrib yewwev
Akken i tt-yeêseb i tevra
Yeqbel $as yella rrkev
I t-yewwin d llemεahda
Ilaq ad d-yerr taferka
Mebla ma yexdaε tayev
Σeddan wussan d lechuô
£ef yal tamsalt yesε’ awal
£er ugellid yuγal d aêôur
Iga-yas aîîas azal
Yettcaweô-it di lumuô
Aneγlaf fell-as yettkal
Iêiqel d sser yeççuô
Yewwi-t-id umzenzu s ééur
Ad t-yezenz ad yawi lmal

Keç d aneγlaf n ttjara
Teériv amek i tga
Sawem-iyi f mmi-s n tsekkurt
Ilaq-awen g-ûûraya
Agellid n tmurt-a
Ad s-d-iεoeb isεa ûûut
Yesmurouê am ssnitra
Ur ireggel ara
Serreê-as ula di tefsut
Aneγlaf yeéra iêiqel
Im’ i t-imuqel
I ugellid ad t-yawi
I umezenzu ifeûûel
Agellid lamer ad t-yeqbel
Imir-en ad s-yefk aûurdi
Agellid nneγ yuεeô
Ilaq ad t-iéer
Imir-en kul cci yeshel
Ad s-t-nawi γer leqsar

D ameyyaz ad t-iciweô
D netta i d lεaqel
Iêiqel d tidett inewwaô
Yak d mmi-s n lêaô
Yecbaê ula i umuqel
S usqizeb d ucuffu
I yebda lhedôa
Deg-es ittcebbiê irennu
I yezyen g-ûûifa
G lqefs ismurouê yettru
Iεoeb-asen meôôa
A Sidi Sselîan n tmurt
Wwiγ-ak-id lehdiya
Wwiγ-ak-d mmi-s n teskkurt
D iêiqel di teég’i d-yekka
Yecbeê isεa ûûut
Yerna ula d ttôebga
Serreê-as ula di tefsut
Ad d-yuγal ala ma d da

Agellid imi t-yeéra
I wmeyyaz yessawel
Öôay-is dayen iεedda
D netta kan i d lεaqel
Aneγlaf ur yebγ’ara
Yebra i leênak-is n îîbel
Siwel-as i umeyyaz ad d-yas
Ad d-yesban akK laεyub-is
Ma yelh’ad d-yawi ayla-s
Ma dir-it ad yeçç lêeq-is
£as d tasekkurt i d yemma-s
£as akken izyen ûûut-is
Ameyyaz tur’ad d-yas
Ad d-isban akk laεyub-is
Agellid s leênana d laεqel
Yeîîef iêiqel
I umeyyaz i wum’i t-yefka
Iêmel-it g-wul-is yeééel
Dima fell-as yettkel
Ttqadaren-t akk di ûûraya

èéer-it tefkev-d ôôay-ik
Tiniv-d awal-ik
F ufeôôuo mmi-s n tsekkurt
Keç ameyyaz i d isem-ik
Σlay leqder-ik
Slan yis-ek di yal tamurt
Ma ilaq-aγ γas ma d ubrik
Eg-as lqefs s ufus-ik
Ma dir-it efk-ed ttbut
Ameyyaz yeéra îîir
Win-a yeîîfen itbir
G laεyub-is la d-yessekfal
Llaûel-is iban d ufir
Yekkes-it-id g lbir
Ur yeli d mmi-s n leêlal
£as ûûut-is d aêninen
£as rric-is yezyen
Mac’ur yelli d llaûel
£as d tasekkurt i t-yurwen

D tayaziî i t-issefôuôxen
Yewwi-d aéar-is daxel
Ul’ayγer ad t-id-tjemεem
Serêet-as dayen
D yemma-s ad d-iqabel
Akken i d-yenna i tella
Amzenzu yefqaε yewhem
Yenna-yasen akk’i tevra
Di lγerba i t-i-d-neddem
G wumduê t-tsekkurt nufa
D netta kan i d-yeqqimen
Tayaéiî ur teér’ ara
Tebrek s leênana
Zun d nettat i t-id-yurwen
Yusa-d wumezenzu wis sin
Iqesd-ed ad yawi aûurdi
Aεudiw bu tecrurin
I wgellid-inu i t-id-yewwi
I wneγlaf la yettmaεin
Ad s-yezzenz ad yawev iswi

Usiγ-d kkiγ-d ssêari
Qesdaγ-d Agellid n wen
Seg m’i d-bdiγ nek d asteqsi
Ad d-awveγ γer tgelda n wen
D aεudiw weloin neéri
Llaûel-ines n waεôaben
D lehdiya i t-id-newwi
Ad aγ-d-fkem ciî uûurdi
D llaz i yaγ-d-iqudmen
Aneγlaf yefraê yezha
Yufa-t d ttawil yelhan
Ad t-issexdem d ccitta
Leêmala ugellid d ccan
I wumzenzu yekker yenna
Ad k-γnuγ ma yensa g-wexxam
D aεudiw yerna d ûûeê
Agellid wagi ad s-d-yeεoeb
D aεlayan yerna yecbeê
Waqila wagi yekteb

£ef wudem-is iban rrbaê
Iban laεmeô yeεteb
Ad k-rreéqeγ m’ara yefôeê
Agellid m’ara t-yerkeb
Aneγlaf yebda iheddeô
Deg-uεudiw la yettcekkiô
I wgellid yeqqer d lêaô
Ur yelli nnig-es axiô
Lêasun ...Yebd’asberber
Agellid la yettêekkiô
Rrbeê a Sidi Sselîan
Wwiγ-ak-d lehdiya meqqret
Yekka-d akkin i icerfan
D ameéyan laεmeô yemret
Üûifa-ines d acebêan
Tebrek $ur-es ur tunef
D aεudiw yekka-d si Ccam
Iban $ef llaûel-is yeîîef
Agellid yesεa ameyyaz

Yessen i tidaz
D netta kan i d-ittcawaô
Yeγra-yas i mmi-s n lbaz
Win yellan ifaz
G laεyub-is ad d-issevhar
Ma d llaûel tur-ad d-ibin
D ameyyaz ad t-id-yini
Teériv d nett i yessnen
Siwel-as ad d-yas f lhin
Ad d-yeglu s timéin
Iban seg wid yelluéen
Amzenzu yid-neγ yeqqim
Tidett ar d-tbin
D ameyyaz ad tt-id-iskeflen
Agellid yebda awal
I wumeyyaz yefka lhedôa
Σlay yerna d amellal
Am win-a n tmucuha
Wissen ma d mmi-s l-leêlal
Neγ laεyub-is fren meôôa

Neddôeγ-d tick’i tmeyzev
Aεudiw téerrev
Fkan-aγ-t-id d lehdiya
D llaûel-is ad d-teskeflev
Fell-as ad-teqlbev
Teériv d llaûel i nebγa
£ur-ek kan ad tγelvev
Ma yella tesxesrev
Daεwessu f yir-ik meôôa
Ameyyaz yedhec mi yeéra
Aεudiw nni aεlayan
Yettqerrib-it s leênana
Yettqellib ayen ur d-nban
Yufa-d deg-s lεib yella
Llaûel-is macci d win yeûfan
Uloin i d-cfiyibbas
èriγ aεudiw am-a
Yerna lqed neγ ûûifa-s
Am win-a n tirga

Llaûûel-is maççi am loetta-s
£er tfunast ikemmel ttôebga
Ijbed izir $ur-es
Yewwi-d llaûel-ines
£as qqen-iten d tayuga
Ikemmel umeyyaz yufa-d
S lemεani iheddeô
Amzenzu isl’ixleε-ed
yenna-d akka’agi i tûer
Cfiγ-ass nni d lêed
Mi d-ilul yemma-s teqqber
£ur-i tawemmatt teohed
Ass nni turrw-ed
Tessuîev-it $ur-es yefver

Aêric wis 4
Aéar yettabeε tara-s

Ussan bdan zrin
Ameyyaz muêal yefcel
Yeqqim weêd-es yettxemmim
Amek ara ikemmel ccγ$el
Agellid yeqqim kan din
£as $ur-es yezga yeεjel
Iqsed-it-id γef lesnin
Ad s-d-immeslay γef llaûel
Tεeobev-iyi tkecmev ul-iw
Allaγ-ik yecba leonan
G-wass m’i d-tkecmev axxam-iw
Ferrunt temsal s lmizan
Qesdeγ-k-id assa f llaûel-iw
Yak zeddig yecba aman
Tagelda n lejdud-iw
Niγ si zik tesεa ccan

Ameyyaz yufa-d abrid
I s’ara yekfu ccγ$el-is
Awal i d-ibd’ugellid
S yes-s aa’yawev leb$i-s
Iles-is yekkes-as lqid
Yeêûa annaγ ur yefris
Uqbel ad d-hedreγ fell-ak
Ad d-hedreγ γef baba-k
Ëûu ur yelli d sselîan
Tageld’ur telli d ayla-k
D leflan’ i d baba-k
D baba i yi-d-yeêkan
Ëuf-ed f llaûel-ik d anwa-k
Ad tafev yeôoa-k
Cfu kan ûegmen-ak wussan
Allaγ ugellid yebba
S zzεaf iger-d nnehta
Tura yebda yettduxun
Yenna-yas ta d rregma
A buh a lewxda

Ëûu ka i k-yettôaoun
Llaûel-inu ad t-id-êewseγ
Weqbel ad ôuêeγ
Ëûu ayen ik-yeroan
K’a d-tenniv ma d γur-es bbveγ
Ëûu ad s-anfeγ
Tageld’ad tuγal s imawlan
Ma d lekdeb ara d-teffeγ
Ass-en ak ad k gezmeγ
Aksum-ik ad t-ççen yivan
Ameyyaz yeqbel kul cci
Yeêûa leb$i-ines yeôoa-t
Yeêûa d tidett i d-yewwi
Iqqel-ed yevwa-d tafat
Abrid m’akken i t’id’yewwi
Yaεlem s wannect-a yufa-t
Almi i t-meyzeγ i t-nniγ
£as qerraê qbel-it
Ma tufiv akken i d-nniγ

Ad iyi-tqeblev targit
Ma skadbeγ aql’ad k-d-iniγ
Qeblaγ si yal tawaγit
Amkan ansa i d-kkiγ
Tasebba si d-usiγ
S yenni’d-wwiγ taftilt
Agellid yeqsed tamγart
Tin akken i t-id-iôebban
Iqsed-ip ad s-d tefk tifrat
Ad s-d-tini ayen yellan
Deg wul-is leêzen yenγ-at
Yebda axjav deg wussan
Aql-i di lmeêna xaqaγ
D kem kan ad yi-selken
Teêûiv lekdeb ur t-qeblaγ
Σahed-iyi s Öebbi εzizen
D llaûel innu i tt-qellibaγ
Ssismev-iyi ttxil-em
Ttôebga-inu $ur-em i d-teffeγ
Ass mi meééiyeγ

Tagelda w’i tt-iêekmen
£as meqqret di laεmar
Maca tecfa i kul cci
£as tidett ur tessenîer
Maca ilaq ad tt-id-tini
S tebγest tebda theddaô
Tevwa-d tafat di lxali
Yella ugellid di tmurt-a
Llaûel-ines n at leflani
D amengur ur yettarrew ara
Baba-k iqeddec-as kul cci
Tlulev-d nefôeê meôôa
Yettawi-k Sselîan deg irebbi
Akk’agi a mmi i tevra
Lwaldin-ik d at leflani
Tidett teffeγ-ed g lbir
Agellid iûûeê yeéri-s
Deg wul-is yeffe$ lêir
Yettmekti-d lwaldin-is

Yeqsed ameyyaz s zzhir
Ad yefru yid-es ccγ$el-is
Leêzen iban $ef wudem-is
Ameyyaz yeêûa i yellan
Agellid yebda awal-is
I wakken ad s-yeoo amkan
Tura mi d-iban llaûel-is
Netta macci d sselîan
Tagelda ad n-tuγal γur-ek
Nekki maççi d sselîan
Suref-iyi a gma ttxil-ek
Aql-i ad k-ooeγ amkan
Llaûel-inu iεacen tebrek
Ad t-id-ner d acebêan
Velbaγ Öebb’ad k-isellek
ay aêeddad nllsan
Win-a yellan d llaûel
Muêal ad yeqbel
Ayen maççi d ayla-s

Ccerî-is netta yeshel
Yebda ifeûûel
D ac’i s-d-tewwi lemεahda-s
Ala Nekkini d llaûel
Ur iyi tt-id-iooi baba
Tagelda-k ad k-in-tuγal
Yefka-yak-tt ugelid d ayla
Ccerî-iw nekki yeshel
Ëess-ed amek i yi-tevra
Yeγli-d fell-i lbaîel
àçan-iyi lêeq n baba
S ôôzana, lefhama d laεqel
I yettkemmil lhedôa
I wgellid yebda ifeûûel
F wigad yeççan taferka
Iéri ugellid yemundel
Iγav-it f ayen yesla
Lewûaya i d-iooa baba
Slan-as laεrur ferêen

Ur sgal ur ttgala
D tasarutt i s’ iγelqen
Kksen-iyi taferka
Nnan-iyi-d tettwaôhen
D tagi nni i d ssebba
Si d-nziγ γer da
Si d-skeflaγ ayen iredmen
Agellid yumeô aqeddac
Ad d-iêewwes fell-asen
Ilaq ad s-slen laεôac
Wigad nni d imakaren
£ef tedyant yekkes ccac
Ad d-yuγal wayen iôuêen
Lbaîel ad d-yettwakkes
Lêeq n weqcic ad d-yuγal
Fell-asen $iwel êewwes
Awi-ten-id yernu s cckal
£er wexxam-is ad nêewwes
Tameγra deg yiv deg wuzal
D dderya nneγ ad ten sefriwes

£ur-neγ llaûel d ôas l-lmal
Aqcic yuγal s axxam-is
Taferka yerra-tt-id llaûel
Agellid yezha wul-is
Yezga $er $ur-es yaεjel
Iga-yas isem-is i mmi-s
yuγal yeîîef deg llaûel
Akka yak laûel yetbaε laûel-is
I t-id-yenna lεaqel
Tamacahutt dayen tekfa
D lmeεna-s i d-yeqqimen
Uêric ifhem lmeεna
W’ur nefhim ttixeô ad yewhem
Llaûel d llaûel-is i yennuda
Lemεahda win tt-iquddren
Ma rriγ-tt-id ar isefra
I wakken ad s-slen medden.

TAFUNAST IGIJILEN
S$ur
FE£ÖËUË Xaled

(Tamacahutt s isefra)
-1-


Aperçu du document Laṣel itabeε laṣel akked Tfunast n yigujilen.pdf - page 1/124

 
Laṣel itabeε laṣel akked Tfunast n yigujilen.pdf - page 2/124
Laṣel itabeε laṣel akked Tfunast n yigujilen.pdf - page 3/124
Laṣel itabeε laṣel akked Tfunast n yigujilen.pdf - page 4/124
Laṣel itabeε laṣel akked Tfunast n yigujilen.pdf - page 5/124
Laṣel itabeε laṣel akked Tfunast n yigujilen.pdf - page 6/124
 Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site Fichier PDF. Identifiant unique du document: 00261174.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.


adplus-dvertising