Awfus amaynut n Tmaziɣt Sadaq BENDALI .pdfNom original: Awfus amaynut n Tmaziɣt Sadaq BENDALI.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Acrobat 6.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/08/2014 à 18:26, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 6235 fois.
Taille du document: 1.6 Mo (167 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


I Wasim, Masinisa,
Masiba, Dihya d yemma-tsen.
I akk wid âzizen fell-ane$
d wid i$ef nekkni âzizit.
I wid akk yesselmaden d wid ilemmden
tutlayt tamazi$t.

Tazwart
I wakken ad nernu asurif nniven $er zdat, assa, ad
nessenked amahil d amaynut. Adlis-a, d yiwen wallal i
d-nga ger ifassen n yal win yeb$an ad yesnerni aswir-is,
di tutlayt. D anelmad, d aselmad ne$ d wayev, nessaram
kan ad t-afen d tagnit i usilqey n tmusniwin-nsen.
Si tazwara, tu$ neb$a-t ad yili d ummid daymi ara tafev
deg-s, a gma ne$ a weltma, aîas yixfawen i igebren
tibuda, ilugan d isegziyen s imedyaten d waîas tfelwiyin.
S waya, neârev ad as-nefk yiwen wudem atrar i umahil i
d-nessewjed. Ma tella kra n tuccva tafessast ara d-ibanen
deg-s, ad a$-tili kan d tamsirt i uzekka.
I usihrew n tegzi d usemres, nefka-d azal n yal awal
amazi$ s tutlayt tafransist. Si tama, nesfallat akken ad
yefk waya, ugar ufud i waîas n yemdanen; si tama
nniven, neb$a ad yili d aseb$es i wiyev, i tu$alin $er
tutlayt-nsen ne$ i usekfel n Tmazi$t.
Neqqar, nekkni s Leqbayel “Ad temlil tasa d wi ay
turew”. Asirem-nne$ d akken ad yaf wedlis-nne$ amviqis, ama deg u$erbaz, di twacult, di tmarit ne$ di yal
tamkarvit…

TätÇà@ÑÜÉÑÉá
XÇvÉÜx âÇx yÉ|á? ÑÉâÜ tÄÄxÜ wtätÇàtzx? wx ÄËtätÇà? ÇÉâá ÜxÄxäÉÇá
âÇ tâàÜx w°y|? ÑtÜ Ät ÑÜ°áxÇàtà|ÉÇ wx vx ÇÉâäxÄ ÉâäÜtzx Öâx ÇÉâá
ÅxààÉÇá xÇàÜx äÉá Åt|ÇáA
iÉâá Öâ| äÉâá ÑÜ°ÉvvâÑxé wx äÉàÜx Ç|äxtâ? áâÜ Äx ÑÄtÇ Ä|Çzâ|áà|Öâx?
Öâx äÉâá áÉçxé tÑÑÜxÇtÇà? xÇáx|zÇtÇà Éâ á|ÅÑÄxÅxÇà |Çà°Üxáá°á ÑtÜ Ät
ÄtÇzâx wxá [ÉÅÅxá Ä|uÜxá? ÇÉàÜx áÉâ{t|à xáà wËxáátçxÜ wx Ü°ÑÉÇwÜx
ÅÉwxáàxÅxÇà õ äÉàÜx ÇÉuÄx w°á|ÜA
T vxà xyyxà? ÑÉâÜ ÄËtÑÑÜÉyÉÇw|ááxÅxÇà wx äÉá vÉÇÇt|áátÇvxá? vx Ä|äÜx
áx äxâà âÇ ÅÉçxÇ |w°tÄA ctÜ áÉâv|á wËâÇ ÄtÜzx ÑÜÉy|à? ÇÉâá täÉÇá
ÜxvÉâÜâ õ ÄËâátzx wâ YÜtdžt|áA Wxá xåÑÄ|vtà|ÉÇá xà wxá °Öâ|ätÄxÇàá
wxá ÅÉàá ÜxÄxätÇà wâ Äxå|Öâx zÜtÅÅtà|vtÄ ç áÉÇà wÉÇÇ°á? wtÇá vxààx
ÄtÇzâxA
a°tÇÅÉ|Çá? wxá xyyÉÜàá áÉÇà Ç°vxáát|Üxá? wx äÉàÜx ÑtÜà? ÑÉâÜ ÑtÄ|xÜ
tâå °äxÇàâxÄÄxá w|yy|vâÄà°á? ÑÉâÜ âÇx ÑtÜyt|àx táá|Å|Ätà|ÉÇ wxá
Ç°ÉÄÉz|áÅxá t|Çá| Öâx wxá àxÜÅxá Öâ| äÉâá ÑtÜtßàÜt|xÇà ÇÉâäxtâåA
_xâÜá ÑÜÉv°w°á wx yÉÜÅtà|ÉÇ áÉÇà utá°á áâÜ wxá Ütv|Çxá xà wxá Ü¢zÄxá
àçÑ|ÖâxÅxÇà tÅté|z{xáA

Présentation :

Cet ouvrage se veut un manuel général et pratique de
langue amazighe. On y trouve des définitions et des règles
soutenues par des exemples clairs et diversifiés ainsi que
des tableaux explicatifs pour une meilleure assimilation
de l’usager. Le mot y est présenté dans ses différentes
classes et formes. Les types de phrases, les énoncés et
les propositions y sont étudiés.
Avec ce travail, la morphologie et la syntaxe de la
langue du regretté Mouloud Mammeri ne sera un secret
pour personne. Il renferme les différentes méthodes
d’analyses : grammaticale, logique et littéraire. Cette
étude de Tamazi$t est faite en Tamazi$t, avec une
terminologie en Français pour un meilleur profit. Elle
comporte onze (11) parties :
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Le nom et l’adjectif qualificatif.
Le verbe et sa conjugaison.
La dérivation.
Les pronoms.
Les prépositions, les conjonctions et les adverbes.
Les nombres et leurs dérivés.
La ponctuation.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Les fonctions nominales.
Les temps verbaux
La phrase et la proposition.
L’analyse.

Etant enseignant de Tamazi$t, l’auteur compte investir
son expérience acquise sur le terrain pour éventuellement
tenter de répondre aux besoins et exigences du domaine.
Pour donner un élan à notre langue ancestrale, des études
de ce genre son indispensables. Nous voulons la propulser
dans le concert des langues vivantes modernes et
personne ne le fera à notre place.
Un espace géographique vaste et très important existe :
TAMAZGHA.
Des
communautés
amazighes
très
importantes vivent en Europe et en Amérique, avec
parfois un statut des plus respectables. Ne pourront-elles
pas contribuer à la réalisation du rêve de millions
d’Hommes Libres ? Et ne pourra-t-on pas profiter des
moyens modernes de la technologie, comme l’informatique
et l’Internet ? Le proverbe ne dit-il pas qu’ « Il n’y a pas
meilleur messager que soi ».

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

IXEF I : ISEM D YEGLEM

LE NOM ET L’ADJECTIF QUALIFICATIF

ISEM
LE NOM

Isem d awal ameskil yemmalen amdan, a$ersiw ne$ ta$awsa. Isem
n t$awsa yezmer ad yili d akmam ne$ d amadwan. Isem akmam d
win yerzan ayen iwumi nettêulfu: i néerr, i nettaîîaf, i izemren ad
yers $ef tfekka-nne$ (avu). Si ama nniven, isem amadwan d ayen i
d-izerrin deg walla$, ur nezmir ad t-néer ne$ ad t-neîîef…
Imedyaten°
Amdan
A$ersiw
Ta$awsa

Taqcict
Yuba
Kahina
ƒ

Uccen
Aruy
Izinzer

AKMAM

AMADWAN

Adlis
Tagut
Akal

Tilelli
Tameddit
Axemmem

Isem amatu:
Le nom commun

Isem amatu d isem i izemren ad imel aîas t$awsiwin ne$ tgemsin i
yettemcabin.
Md:: agellid, acennay, taselmadt (d tigemsin).
Adrar, taftist, adfel ( d ti$awsiwin).
ƒ

Isem uzzig:
Le nom propre

Isem uzzig d isem yerzan yiwet tegmest, yiwet t$awsa ne$ aîas;
ma sεant yiwet tmagit i ur nettbeddil ara.
Md : Masensen, Iflisen, Baya (d ismawen uzzigen mmalen
tigemsin).

13

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

Aheggar,Tici, Mizrana (d ismawen uzzigen mmalen
ti$awsiwin).
Tamawt:
Ismawen uzzigen ttarun akk s usekkil ameqqran, di tazwara.
ƒ

Ismawen uddisen:
Les noms composés

ƒLlan yismawen uddisen yedduklen, d yiwen wawal (amagraman),
wiyev qqimen deg-sen iferdisen akken llan (tislit n waman).
ƒ Gar-asen, ad naf ismawen uddisen i yettwassnen di tutlayt n yalass.
Md:: Ibiw n yilef
d im$i.
Aksum n wuglan
d ta$awsa.
Tinejdemt n lêiv
d a$ersiw.
ƒSi tama nniven, llan yismawen i d-yekkan si tutlayt talatinit d
yismawen ussnanen imaynuten.
Md: :Adikaliter
mraw ilitren.

Akilumiter
Tasnakta
Tasnilsit

agim imitren.
tussna + tikti.
tussna + iles (tutlayt).

ƒTuddsa s bu:
Bu teεrurt (amalay) : M teεrurt (unti).
Burekku (bu + rekku); tabuzewwa$t ( bu + azewwa$ di taggara n
wunti).
ƒTuddsa s Ayt, At (iderman):

At εebbas, Ayt Yeêya Musa, At Zmenzer…

14

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ƒ

ISEM D YEGLEM

Ismawen n Trakalt:
Les noms de géographie

Ismawen n trakalt d ismawen uzzigen yerzan timura, tuddar,
timdinin, idurar, isaffen…
Md:Tizi Wezzu, Tizi £ennif, Tawrirt n Musa, I$il (n) Σli…
ƒ

Tafelwit n yismawen uddisen:
Tableau de noms composes

Iferdisen n
tuddsa
Isem + isem

Isem +
iglem
Amyag +
isem

Im$an

Ti$awsiwin

Iles ufunas
Ibiw n yilef
Ameééu$ n yilef
Tu$mest n tem$art
Aberquq n ta$avt
Abelluv urumi
Taduvt n wulli
Tivt n tejqa
Asennan n we$yul
Aêrir n yigran
Fudel$em
Ajanjal aberrani
A$anim aεrab

Aman n tasa

Amagraman
èidelmum

Amager isaffen
Cuff mejjir

I$ersiwen

A$yul n lexla
Tinejdemt n lêiv

Amergu amezda$
Aqelqul azegzaw
Amcic aqerεun

15

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ƒ

ISEM D YEGLEM

Ismawen n timmarewt:
Les noms de parenté

ƒIsmawen n timmarewt rzan imeslaven n twacult ne$ imdanen
yettemyilin. Aîas yismawen n timmarewt ur sεin ara ti$ri
tamezwarut: Baba, yemma, gma, weltma, dadda, nanna.
ƒIsmawen εemmi, εemmti, xali, xalti, jeddi, jida; kkan-d si tutlayt
taεrabt.
ƒ

Tafelwit n yismawen n timmarewt:
Tableau des noms de parenté

AMALAY
Asuf
asget
jeddi
baba
gma

UNTI
asuf

Asget

ijedditen
ibabaten
ayetma, atmaten,
ayetmaten
idaddaten

jida, setti
yemma
weltma
nanna

tijidatin, tisettitin
tiyemmatin
yessetma,
tiyessetmatin
tinannatin

arraw

yelli

yessi

arraw n gma

yelli-s n gma

yessi-s n gma

ayyawen
arraw n weltma

tayyawt
yelli-s n weltma

Tayyawin
yessi-s n weltma

mmi-s n
mmi
mmi-s n
yelli
εemmi

arraw n mmi

yelli-s n mmi

yessi-s n mmi

arraw n yelli

yelli-s n yelli

yessi-s n yelli

εmumi

εemmti

Εmumati

xali

xwali

xalti

Xwalati

dada
mmi,
memmi
mmi-s n
gma
ayyaw
mmi-s n
weltma

16

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

mmi-s n
εemmi
mmi-s n
xali
argaz n
εemmti
argaz n
xalti
argaz n
yemma
am$ar
argaz

arraw n εemmi

yelli-s n εemmi

yessi-s n εemmi

arraw n xali

yelli-s n xali

yessi-s n xali

irgazen n
εmumati
irgazen n xwalati

tameîîut n εemmi

tilawin n εmumi

tameîîut n xali

tilawin n xwali

tameîîut n baba

tilawin n baba

im$aren
irgazen

tam$art
tameîîut

tim$arin
tilawin

alwes
aslif
arbib

ilewsan
islifen
irbiben

talwest
taslift
tarbibt

tilewsatin
tislifin
tirbibin

mmi-s n
welwes
mmi-s n
telwest

arraw n welwes

yelli-s n welwes

yessi-s n welwes

arraw n telwest

yelli-s n telwest

yessi-s n telwest

takna

takniwin

arraw n takna

yelli-s n takna

yessi-s n takna

ivewlan

tavewwalt

tivewlatin

mmi-s n
takna
avewwal

ƒ

?

TAL£IWIN N YISEM:
Les formes du nom

S umata, isem $ur-s snat tewsatin, sin yemvanen d sin waddaden:
Snat tewsatin:
Deux genres

-Amalay::Aqcic, awtul, axxam.
-Unti: Taqcict, tawtult, taxxamt.

17

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

Sin yemvanen:
Deux nombres

-Asuf: Anelmad, tamurt, afus.
-Asget: Inelmaden, timura, ifassen.
Sin waddaden:
Deux états

-Addad ilelli: Anelmad yura.
-Addad amaruz: Yura unelmad.
1. Tawsit:
Le genre

Amalay izewwir s te$ri: iles, udem, amger; maca llant tsuraf anida
izewwir s tergalt: dadda, bururu. Llan kra yismawen sεan kan yiwet
tewsit:
a- d amalay kan : imi, adlis.
b- d unti kan: tawla, tunt.
Asile$ n wunti:
Formation du féminin

S umata, yettili usile$ n wunti, s “t” di tazwara d taggara “t-----t”,
md: ilef / tileft. Si tama nniven llant tal$iwin tiyev i usile$ n wunti:
• t di tazwara, wt di taggara, md: ameksa / tameksawt.
• t di tazwara, yt di taggara, md: a$erda / ta$erdayt.
• t di tazwara, ct di taggara, md: avad / tavadect.
• t di tazwara, ti$ri a di taggara, md: agaref / tagarfa.
• t di tazwara, ti$ri i di taggara, md: asusem / tasusmi.

18

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

Tamawt:
Di kra yismawen, unti izewwir s usekkil nniven: ulli (yezwar s te$ri
u), lmut ( yezwar s tergalt nniven).
Inumak n wunti:
Les sens du féminin

Unti yessenfalay asiméey (aseméi), tawtemt ne$ tayant.
a- Asiméey (aseméi):

Aqejjir / taqejjirt, aqemmuc / taqemmuct.
b- Tawtemt:

Aselway / taselwayt, aydi / taydit, itbir / titbirt.

c- Tayant (yiwet seg waîas):

Ifires / tifirest, azemmur / tazemmurt.
Tamawt:
Llan yismawen ideg mgaraden wunti d umalay, deg uéar.
Imedyaten: azger → tafunast (zgr ≠ fns)
iêiqel → tasekkurt (êql ≠ skr)
2. -Amvan:
Le nombre

a-asuf: deg-s yiwen wemdan, u$ersiw ne$ yiwet t$awsa.
b-asget::deg-s aîas (ugar n yiwen) yemdanen, i$ersiwen ne$
t$awsiwin.
Asuf
Asget
Amdan
Argaz
Irgazen
A$ersiw
Awtul
Iwtal
Ta$awsa
Adrar
Idurar

19

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

Tamawt:
Llan yismawen i yesεan kan yiwen wemvan:
a - d asuf kan: temlel, talwit.
b - d asget kan: aman, imetman, tuccanin (im$i).
Asile$ n wesget:
Formation du pluriel

Xas yettili ubeddel n te$ri tamezwarut, annect-a ur igeddez ara i
usile$ n wesget. Asile$ n wesget yettili:
1- S tehrayt:

Ilef / ilfan, tileft / tilfatin.

2- S temlellit::
Amcic / imcac, tamcict / timcac.
3- S temlellit d tehrayt::
Izimer / izamaren, tizimert / tizamarin.
4- D amaélay:(yeffe$ $ef ulugen)gen):
Ass / ussan, timmi / tammiwin.
Tamawt:
Ismawen ijenîaven i d-yusan si tutlayt taεrabt yeqqimen di tal$a-nsen
tamezwarut, tt$iman di tal$a-nsen n wesget taqburt ne$ ttbeddilen am
wacemma:
lhemm → lehmum
ddwa → ddwawi
loar → loiran
lbir
→ lebyur

20

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

Ti$ri tamezwarut:
La voyelle initiale

Ti$ri tamezwarut, ger wasuf d wesget, tettili akka:
Ti$ri
ta1ut

Tahrayt

Tamlellit

Tamlellit d
tehrayt

a→i

axxam/ixxamen

afrux/ifrax

abrid/iberdan

i→i

iger/igran

tiddest/tiddas

ibiw/ibawen

a→a

addad/addaden

Amaélay

tarda/tardiwin

a→u

ass/ussan

i→a

iccer/accaren

i→u

iv/uvan

Tal$iwin tigejdanin n wesget:
Formes principales du pluriel

Tal$iwin usile$ n wesget ggtent, llant 04 tal$iwin tigejdanin
qqnent-d $ur-sent aîas n tiyev:

21

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

Asget s tehrayt:
Pluriel avec désinence

Amalay Unti
an
atin

en

in

awen

awin

iwen

iwin

wen

win

ten

tin

yen

yin

ø

n

n,en+tussda

Imedyaten

alwes / ilewsan, talwest / tilewsatin
ilef / ilfan, tileft / tilfatin
ugel / uglan, tulmut / tulmatin
aselmad/iselmaden, taselmadt/tiselmadin
igellil / igellilen, tigellilt / tigellilin
uday / udayen, tudayt / tudayin
ilem / ilmawen, tilemt / tilmawin
udem / udmawen
afer / afriwen, ti$irdemt / ti$iredmiwin
ameksa/imeksawen, tamusni/timusniwin
ifiri / ifiriwen, tidi / tidiwin
igi / igiten
adda / addaten
acenwi / icenwiyen, tacenwit / ticenwiyin
unti / untiyen, tuntit / tuntiyin
azara / izaran
avar / ivarren

22

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

Asget s temlellit:
Pluriel avec alternance

Tamlellit
a / i-a
a / iwa

Amedya

tamart / timira
tala / tiliwa

e / u-a

tagest / tigusa

i / a(y)
i / (y)a
i / (w)a

targit / tirga
tasirt / tisyar
tiégi / tiéegwa

ø---a
ø---w

taluft / tilufa
targa / tiregwa

a-a / u-a
a-e / i-a
a-e / u-a

asalas / isulas
asakwen / isikwan
amayeg / imuyag

a-i / i-a
tamazirt / timizar
a-i / u-a(y) tacacit / ticucay
a-u / u-a

asaru / isura

i-e / i-(w)a idikel / idikwal
i-e / u-a
igider / igudar
i-a / u-a
azital / izutal
u-e / u-a

asumer / isumar

23

ISEM D YEGLEM

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t
ø-a / u-a

ISEM D YEGLEM

adrar / idurar

Tussda / w tasevva / tisevwa
Asget s temlellit d tehrayt:
Pluriel avec alternance et désinence

Tamlellit
a / iwin
a / win
a / u-an
a / en, in

Amedya

i / an, atin
i /a-en
i / awen, awin
i / an, atin
i / aS-en, a-tin

isli / islan, tislit / tislatin
ibiw / ibawen
inebgi / inebgawen, tinebgit / tinebgawin
azniq / izenqan, tazniqt / tizenqatin
i$il / i$allen, ti$ilt / ti$altin

u / an, atin
u / awen
u / an, atin
u / in
u / aS-en

aêulfu / iêulfan, tulmut / tulmatin
usu / usawen
amzur / imezran, tamzurt / timezratin
ta$rudt / ti$erdin
afus / ifassen

i-e/ a-a-en,a-a-in

izimer / izamaren, tizimert / tizamarin

Sa / -San
Si / -Swan
Su /-Sen, - Sin
S / -Swan

avewwal / ivewlan, tavewwalt / tivewlatin
igenni / igenwan
awevvuf / iwevfen, tawevvuft / tiwevfin
aéekka / iéekwan

tabarda / tibardiwin
tamilla / timillwin
aéar / iéuran
aεekkaz / iεekkzen, taεekkazt / tiεekkzin

Tamawt: S d asekkil ussid.

24

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

-S d tukksa n tussda.
3- Addad:
L’état

Addaden d tal$iwin i yezmer ad yesεu yisem ne$ awal nniven ilmend
n wadeg-is (n wemkan-is), di tefyirt d wawalen i t-isuman.
a. Addad ilelli:
L’état libre

Addad ilelli d tal$a tamagnut n yisem ideg ur yuriz ara $er kra n
wawal nniven s ususru. Md : Tagrest tekfa.
b. Addad amaruz:
L’état lié (annexion)
Addad amaruz d tal$a n yisem yurzen s ususru $er wawal i yevfer. S
umata, yettili ubeddel di te$ri tamezwarut, maca, tikwal, ur d-yettili
ara ubeddel.
Addad ilelli
Addad amaruz

Tagrest tekfa.
Ass yuli.
Tafsut ad d-tas.

Tekfa tegrest
Yuli wass.
Ad d-tas tefsut.

Ti$ri tamezwarut:
La voyelle initiale

Yettili-d wemgired ger sin waddaden, akka:
Tal$a
wa
we
u
i
yi
ye
i

a

Amalay

asif / wasif
abrid / webrid
afus / ufus
iles / yiles
iqcer / yeqcer
igenni / igenni

Tal$a
ta
ta
te
t
ti
ti
te
t

25

Unti

taga / taga
tamsirt / temsirt
tamurt / tmurt
tileft / tileft
tiqcert / teqcert
tilelli / tlelli

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t
u

tu

ulmu / wulmu

ISEM D YEGLEM
tu
te

tu
te

tulmut / tulmut
temlel / temlel

Tamawt:
-Amalay ibeddun s “u”, yettu$al « wu », di tazwara-s, deg waddad
amaruz.
-Unti ibeddun s “tu” ne$ s “te”, ur yettbeddil ara deg waddad amaruz.
Ismawen irmeskilen n waddad:
Noms à état invariable

Tuget n yismawen irmeskilen n waddad d ijenîaven, kkan-d si
tutlayin nniven, ur ttumaz$en ara. Aîas gar-asen zewwiren s te$ri
maca ur llin ara d imalayen. Daymi ur zmiren ara ad beddlen.
Neqqar-asen: Ismawen irmeskilen n waddad.
Imedyaten:
a / a:
Albanya / Albanya, Amestirdam / Amestirdam.
i / i:
Iran / Iran, Izmir / Izmir.
u / u:
Usetralya / Usetralya, Urugway / Urugway.
“Targalt”: Maser / Maser, Kanada / Kanada.
Melmi yettili waddad amaruz?
Cas d’existence de l’état d’annexion

Yettili wawal deg waddad amaruz mi ara yesεu yiwet si twuriwin-a:
1. Asemmad arusrid-------ÐTura tabrat i tselmadt.
2. Asemmad anez$an:
• n wadeg-----------ÐYegzem webrid, di Delles.
• n wakud-----------ÐIxeddem Yuba, deg yiv.
• n t$ara-------------ÐZegren abrid, s tazzla.
• n yeswi------------ÐU$en-d azger i tmecrevt.

26

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t


ISEM D YEGLEM

n tmentilt----------ÐYekkaw si fad.

3. Asemmad asegzay amaruz:
• umeggay------------ÐUgment tullas aman.
• n wubdir-------------ÐYegzem webrid di Delles.
• n wuddid n wemyag usrid---ÐTura-tt, tebrat-nni.
• n wuddid n wemyag arusrid-ÐYefka-as uselmad adlis,unelmad.

n wuddid n tenze$t-ÐTga deg-s aman, tecmuxt.
n yisem--------------ÐD Masil, umenzu.
n yeglem------------ÐD tiberkanin, wallen-is.
n wemqim----------ÐD wa, unemhal.
n wuddid n wesnekdan-ÐHa-t, webrid.
n wuddid usestan--ÐAnida-tt, tsarut?

4. Asemmad agucclan:
• n yisem---------------ÐNeswa aman n tala.
• umernu---------------ÐUfgen aîas izivav.
• n yeglem-------------ÐQasi d unciw uqerru.
• n wemqim-----------ÐD wid n tala i neswa.
• n wemvan------------ÐD iger n sin watmaten.
Tamawt:
Tinza$ ar, war (bla), s (n tnila) d s$ur , sselkament addad ilelli.
Melmi yettili waddad ilelli?
Cas d’existence de l’état libre

Yettili wawal deg waddad ilelli ma ur yelli waruz deg ususru gar-as d
wawal nniven i t-yezwaren. Tiwuriwin n waddad ilelli d ti:

27

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

1- Asemmad usrid:-----------ÐYeswa wemcic aman.
2- Asemmad war tanze$t:
• n wadeg----------------ÐQqim, dinna.
• n wakud----------------ÐAd d-asen, tameddit.
• n t$ara------------------ÐLa yettugir, timendeffirt.
• n tesmekta-------------ÐTewzen tfeqqust-a

akilugram.uzegzi------------------ÐIxeddem axeddim igerrzen.

3- Asemmad asegzay ilelli:
• umeggay---------------ÐTullas ugment aman.
• n wubdir---------------ÐAmakar yettwaîîef.
• n wuddid n wemyag usrid--ÐTabrat-nni, tura-tt.
• n wuddid n wemyag arusrid-ÐAnelmad, yefka-as

uselmad adlis.
n wuddid n tenze$t----ÐTacmuxt, tga deg-s aman.
n yisem-----------------ÐAmenzu d Masil.
n yeglem---------------ÐAllen-is d tiberkanin.
n wemqim-------------ÐAnemhal d wa.
n wuddid n wesnekdan-ÐAbrid ha-t.
n wuddid usestan-----ÐTasarut anida-tt?

4- Asemmad ilelli usiwel:----ÐAksil, gma, yeqqar di
Bumerdas.
----ÐKker, Linda, ad teççev imensi.
5- Isemmaden inez$anen i sselkament tenza$ ar, war, s (n
tnila):
--ÐAzzel ar aseklu-inna.

28

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

--ÐAs-d s axxam.
--ÐItett war tiflewt.
I G L E M (ARBIB):
L’adjectif qualificatif

Iglem d awal ameskil i yemmalen ta$ara n yisem ne$ amek iga. Iglem
yevvafar uglim deg wemvan d tewsit, md:

Am$ar afermac.
uglim iglem
asuf amalayiasuf amalay

Im$aren ifermacen.
uglim iglem
asget amalayiasget amalay

Tim$arin tifermacin.
uglim
iglem
asget unti i asget unti

TAL£IWIN N YEGLEM:
Formes de l’adj. qualificatif

Iglem am yisem, yezmer ad yesεu snat tewsatin, sin yemvanen d
sin waddaden:
a) -Snat tewsatin
-Amalay: Amcic amellal.
-Unti: Tamcict tamellalt.
b) -Sin yemvanen:
-Asuf: Amcic amellal.
-Asget::Imcac imellalen.
c) -Sin waddaden:
-Addad ilelli: Aqerru aberkan.
-Addad amaruz: Aqerru uberkan.
Unti n yeglem:
Le féminin de l’adj. qualificatif

Unti n yeglem yettili s tmerna n ”t” n wunti di tazwara d taggara:

amellal / tamellalt, uzyin / tuzyint, imseggem / timseggemt.

29

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

Asget n yeglem:
Le pluriel de l’adj. qualificatif

Yettili usile$ n wesget n yeglem s tehrayt ne$ s temlellit .
Imedyaten:
a-S tehrayt:

Afessas / ifessasen, tafessast / tifessasin.

b-S temlellit:

Aneggaru / ineggura, taneggarut / tineggura.

Addad amaruz n yeglem:
L’état d’annexion de l’adj. qualificatif

S umata, yettili waddad amaruz n yeglem am waddad amaruz deg
yisem:
Tal$a
a→we
a→u
i→ye
i→i
u→wu

Amalay
aqbur / weqbur
amezwaru/umezwaru
iqburen / yeqburen
imezwura / imezwura
ubrin / wubrin
:

Tal$a
ta→te
ta→t
ti→te
ti→t
tu→tu

Unti
taqburt / teqburt
tamezwarut/tmezwarut
tiqburin / teqburin
timezwura / tmezwura
tubrint / tubrint

Tamu$li $ef waddaden:
A propos des états

ƒMa nessiked $er tal$iwin n wawalen ad tent-naf skant (bnant) akk
$ef ilugan (d amyag, d isem…). Deg wayen yerzan tal$iwin n yisem,
nettaf d akken d isekkilen i isuman ti$ri tamezwarut, deg waddad
ilelli, i yemmalen amek ara tili tal$a n waddad amaruz. Ma ad yili
ubeddel ne$ ala, si tama, ma yella ubeddel amek ara d-yili, si tama
nniven. èer tafelwit-a yerzan tal$iwin n sin waddaden:

30

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

Ti$ri
tamezwarut
a→u
a→we
a→wa
i→i

i→ ye
i →yi

Tirgalin ivefren
ti$ri tamezwarut

Tisawalin

ISEM D YEGLEM

Imedyaten

yiwet
snat
yiwet
yiwet

3 ne$ ugar
snat ne$ ugar
2 ne$ ugar
3 ne$ ugar

a$erbaz→u$erbaz
Adrar→wedrar
addal→waddal
inelmaden→inelmaden

snat
yiwet
targalt
tussidt

snat ne$ ugar

Iwtal→yewtal
iles→yiles
Iccer→yiccer

yiwet ne$ ugar

Udem→wudem

u→wu

ƒD tidet, llant kra tal$iwin n waddad amaruz deg-sent tisuraf.
Annect-a yesra anadi i tukksa n wuguren: Yessefk ad mmuggen
wumu$en n tsuraf akk i yellan i yal tal$a. Imusnawen ara dyessuff$en imawalen, deg yimal, ilaq-asen ad fken azal i waya.
Amawal Taqbaylit-Tafransist n J.M Dallet d amedya igerrzen.
Tussna yessefk-as ad taf amkan-is i wesnefli d usetrer n tutlayt-nne$,
maca ur ilaq ara ad nbeddel udem i tmeslayt n yal ass i ssnen
yemdanen, i ttmeslayen. D ayen ibanen, maçi d asnulfu ara dnesnulfu tutlayt, imi tella $er wegdud.
ƒS waya aql-a$ ur neddi ara deg yiwen webrid d kra n watmatennne$ i d-igan kra isumar anida ttwakksent snat tal$iwin s wazal-nsent
ideg i d-tkeccem te$ri “e” deg waddad amaruz d tayev ideg ur
tettbeddil ara te$ri “i” [a→we, i→ye, i→i].
ƒSegmi neb$a ad neêrez tutlayt-nne$, tamezwarut n tmezwura, ilaq
ad nezwir seg weêraz n tgejda i$ef tbedd seg wacêal igiman
iseggasen aya. Gar-asent:

31

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

ISEM D YEGLEM

• Tamsertit d waddad amaruz.
• Amside$ ger tal$iwin umalay d wunti, di sin waddaden, ilelli
d umaruz.
• Amside$ ger tal$iwin n yisem d tid n wemyag: isekkilen n
tazwara n yisem yellan deg waddad amaruz am imataren
udmawanen n tazwara deg wemyag yeftin.
èer imedyaten di tfelwit-a tasrewsant:
AMALAY
isekkilen
isekkilen
isem
amyag
n tazwara
n tazwara
amaruz
yeftin
ye
ye$zer
yegzem
te
yi
yiger
ad yili
ti
i
imensi
ibedd
t
-a
wasif
ad yaf
ta
-u
wudem
yu$al
tu

UNTI
isem
amaruz

amyag
yeftin

te$zert
tidet
tnelmadt
tamurt
tussna

tegzem
ad tili
tbedd
ad taf
tu$al

Alugen:
Mi ara neb$u ad naru isem (ne$ awal nniven) deg waddad-is
amaruz, ad t-nerr d asemmad anez$an s “$er”:
Aselway → $er uselway
Adrar
→ $er wedrar
Asif
→ $er wasif
Igenni
→ $er igenni
Itran
→ $er yetran
→ $er yiîij
Iîij
Uffal
→ $er wuffal
Tame$ra → $er tme$ra
Tamdint → $er temdint
Tala
→ $er tala
Tizi
→ $er tizi

32

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t
TirgetISEM D YEGLEM

$er terget

IXEF II: AMYAG:

LE VERBE

Amyag d awal ameskil ifettin. Nettaf deg-s sin yeêricen:
1-Afeggag:
yegber aéar (tirgalin) + ti$ra:
-Aéar yemmal anamek.
-Ti$ra mmalent timeéri.
2- Imataren:
-Yella umatar udmawan (azwir, adfir): yemmal udem wi$er
yefti wemyag.
-Imataren nniven: mmalen timeéri tussidt (amatar n
wussid “tt”, tussda n tergalt).
Tamawt:
-Deg yemyagen isuddimen rennun-d imataren nniven: n weswa$
(s…), n wettwa$ (ttwa, ttu…), n wemya$ (my…).
Imedyaten:
(Ad) yaru: y : d amatar udmawan.
aru: d afeggag (“r” d aéar), (”a-u” d ti$ra mmalent
urmir).
Nettemyaru: ne: d amatar udmawan.
tte: d amatar n wussid (amyag yefti $er wurmir ussid).
my: d amatar n wemya$.
aru: d amyag.

33

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

AMYAG

Tal$a taêerfit:
La forme simple (l’infinitif)

Tal$a taêerfit d tal$a n wemyag send ad yefti. D nettat i d tameéyant
di tal$iwin n wemyag (ulac deg-s imataren), md: aru, del, kcem,

muqel, ini, sel…

Imyagen iluganen d yerluganen:
Les verbes réguliers et irréguliers

Amyag alugan:
Le verbe régulier

Amyag alugan d amyag ideg tal$a n wurmir temgarad $ef tin n yezri:
md: amyag kcem---urmir:: (ad)yekcem, (ad) kecmen
izri :
yekcem,
kecmen
Amyag arlugan:
Le verbe irrégulier

Amyag arlugan d amyag ideg tal$a n wurmir temgarad $ef tin n yezri:
md: amyag kcem---urmir: (ad) yazzel, (ad) azzlen
izri :
yuzzel,
uzzlen
Imyagen n t$ara:
Les verbes de qualité

Amyag n t$ara d amyag arlugan i yemmalen ta$ara n wubdir ne$
addad-is (amek iga).
Md: Amyag imlul / Mellul wedfel = D amellal wedfel.
Amyag iwzil / Wezzil wass. = D awezzlan wass.

34

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

AMYAG

Tamawt:
Akk imyagen n t$ara nezmer ad d-nessuddem seg-sen igelman:
Ihriw Ð ahrawan, tahrawant, ihrawanen, tihrawanin.
Uzur Ð azuran, tazurant, izuranen, tizuranin
Ifsus
Ð afessas, tafessast, ifessasen, tifessasin.
Zegzew Ð azegzaw, tazegzawt, izegzawen, tizegzawin.
Imyagen isenvanen d yersenvanen :
Les verbes transitifs et intransitifs

Amyag asenvan:
Le verbe transitif

Amyag asenvan d amyag i yettawin (i yesεan) asemmad usrid::
→ Teswa teqcict aman.
md: Amyag sew
Amyag ddem
→ Yeddem wergaz agelzim.
Amyag arsenvan:
Le verbe intransitif

Amyag arsenvan d amyag ur nettawi ara (ur nesεi ara) asemmad
usrid:
Md: Amyag rwel----Awtul yerwel.
Amyag azzel---Aydi yettazzal.
Tamawt:
Llan yemyagen i izemren ad ilin si tama, d isenvanen, si tama nniven,
d irsenvanen:
Md: Yegzem webrid→ Amyag gzem d arsenvan (Amatar udmawan “ye”
d ubdir).

35

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

AMYAG

Yegzem wedfel abrid→ Amyag gzem d asenvan (Amatar udmawan
“ye” d ameggay).
Timeéra d tal$iwin:
Llant smuset tmeéra:

o Izri:
Izri yemmal ayen yezrin ifukk , md: yeffe$, temmut, ne$ra.
o Urmir:
Urmir yemmal tigawt taêerfit, md: ad yeffe$, ad temmet, ad

n$er.

o Urmir ussid:
Urmir ussid yemmal tigawt yettalsen ne$ tanumi, md: iteffe$,

la tettmettat, neqqar.

o Anav:
Anav yemmal asendeh (tasunva) $ef tigawt taêerfit, md: ff$et,

ddu, $remt.

o Anav ussid:
Anav ussid yemmal asendeh $ef tigawt yettalsen ne$ tanumi,
md: teff$et, teddu, qqaremt.
Tafelwit n tmeéra:
Tableau des aspects

Ha-tt-a tfelwit n tmeéra s imedyaten :
Timeéra
Izri
Urmir
Urmir
ussid

Ilaw

tlemvev
ad tlemvev
tlemmvev

ibaw

ur telmidev
ara
ur tlemmdev
ara

36

Ama$un
ilaw

ibaw

ilemden

ur nelmid ara

ara ilemden
ilemmden

ur nlemmed
ara

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t
Anav

lmed

Anav
ussid

lemmed

AMYAG

ur lemmed ara

Ama$un:
Tella yiwet tal$a ur nfetti ara neqqar-as ama$un. Ama$un maççi d
timeéri xas akken tebva $ef 3 yeêricen ilmend unamek :
Ama$un n yezri: yeff$en, yeddan, ye$ran.
Ama$un n wurmir: ara yeff$en, ara yeddun, ara ye$ren.
Ama$un n wurmir ussid : iteff$en, iteddun, yeqqaren.
Tasemlilt:
Synthèse

-Urmir d wanav ur sεin ara tal$a tibawt.
-Anav d wanav ussid ur sεin ara ama$un.
-Yal ama$un yevvafar timeéri-s.
Amatar uma$un:
L’affixe du participe

™Amatar uma$un ilaw n yemyagen imugna deg-s sin yeêricen: y(i) di
tazwara, n di taggara. Amatar uma$un ibaw deg-s kan n di tazwara.
a. ilaw: i(y)-------------n
md: ilulen, yuran →Tal$a n wudem 3.sf + n.
b.
ibaw: ur n------------md: ur nlul, ur nuri→Tal$a n wudem 1.gt.
™Amatar uma$un n yemyagen n t$ara, deg yezri d n di taggara n
tal$a-s tilawt d tazwara n tal$a-s tibawt:
a. ilaw: -------------n

37

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

AMYAG

md: mellulen → tal$a n wudem 3.sf.m + en.
b. ibaw: ur n ---------md: ur nmellul → n + tal$a n wudem 1.gt.
Taggayin n yemyagen:
Les groupes des verbes

Nezmer ad nebvu imyagen ilmend n tal$a n wussid-nsen (anav
ussid d wurmir ussid). S wakka ad naf smuset taggayin i yerzan
ama imyagen iluganen ama irluganen. èer tafelwit-a:
IMEDYATEN
TAGGAYIN

IMYAGEN
ILUGANEN

IMYAGEN
IRLUGANEN

Ž Taggayt ta 1 ut
-s tussda n tergalt

sni / senni

rnu / rennu

Ž Taggayt ta 2 ant
-s tmerna umatar n wussid

if / ttif

all / ttall

Ž Taggayt ta 3 ant
-s temlellit
Ž Taggayt ta 4 ant
-s temlellit d tussda n tergalt
ŽTaggayt ta 5 ant
-s temlellit d tmerna umatar
n wussid

ssekcem/ssekcam sserwu/sserway
gen / ggan

mel / mmal

susem / ttsusum seggem/ttseggim

-Tasureft:
-Tasureft tettili s tussda n tergalt d tmerna umatar n wussid eg/tegg.
Tasureft deg-s kan yiwen wemyag (eg), ur yessefk ara ad d-nini d
taggayt s timmad-is.

38

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

AMYAG

UDMAWEN:
LES PERSONNES

ƒLlan krav (3) wudmawen, yal wa ila amqim-is udmawan:
1.Win yettmeslayen : Nekk, nekkni, nekkenti.
2. Win iwumi ttmeslayen: Keçç, kemm, kunwi, kunemti.
3. Win i$ef ttmeslayen (yettwabdaren): Netta, nettat, nitni,

nitenti.

Tamawt:
Udem d ameskil seg mi yezmer ad yesεu: asuf, asget, amalay d wunti.
ģer wudmawen-a, ad d-rnun sin wudmawen uddisen. Udem uddis ur
yesεi ara amqim udmawan ilelli i t-yemmalen maca zdin deg-s sin
wudmawen:
Uddis amalay J Azal-is: Nekkni ne$ nekkenti d kunwi.
Uddis unti
J Azal-is: Nekkni ne$ nekkenti d kunemti.
Imataren udmawanen:
Les affixes personnels
Amatar udmawan d isekkilen i d-irennun, di tseftit, di tazwara d
taggara n wemyag; yemmal-d anwa udem wi$er yefti wemyag.
md: yufeg y = netta 3.sf. m
ufant nt = nitenti 3. gt. Nt
Tamawt:
Amatar udmawan n wudem uddis yegber sin imataren zdin:
Nessnet →(n-----------) d (-----------t) →1gt+2gt.m

39

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

AMYAG

Nessnemt →(n-----------) d (---------mt) →1gt+2gt.nt

Tafelwit n wudmawen :
UDMAWEN IMQIMEN

IMATAREN
UDMAWANEN
IZRI+URMIR+URMIR USSID

1.sf
2.sf
2.gt.nt
3.sf.m
3.sf.nt
1.gt.m
1.gt.nt
2.gt.m
2.gt.nt
3.gt.m
3.gt.nt
ds.m
ds.nt

nekk
keçç
kemm
netta
nettat
nekkni
nekkenti
kunwi
kunemti
nitni
nitenti

------------------------$
t-----------------------v
i, y--------------------t-----------------------n----------------------t----------------------m
t---------------------mt
----------------------n
---------------------nt
n----------------------t
n--------------------mt

Timawin:
1-Amatar udmawan 3.sf.m, yettili :
i : zdat yiwet tergalt, md: ibedd, itett, imuqel.
ye: zdat snat tergalin ne$ zdat tergalt tussidt, md: yensa, yeddem.
y: zdat te$ri, md: yuli, (ad) yaf, (ad) yini.
2- Nrennu ti$ri”e”:
a- I umatar udmawan n tazwara, ma yebda ufeggag s snat tergalin:
kcem / t.kcem, n.kcem ------Ðtekcem, nekcem.
b- I umatar udmawan n taggara, ma yekfa ufeggag s tergalt:
kcem / kecme$, tkecmem, tkecmemt, nkecmet, nkecmemt.

40

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

AMYAG

lal / lulen, lulent, tlulem, tlulemt.
3- Di kra tmeslayin, deg wanav d wanav ussid, amatar udmawan
2.gt.m (kunwi), yettili di tal$a nniven (--------m), md:
arum –- ttarum, lemdem –- lemmdem, azzlem - ttazzalem.
Izri n yemyagen n t$ara:
Prétérit des verbes de qualité:

Di tseftit $er yezri, imataren udmawanen n yemyagen n t$ara
mgaraden $ef wid n yemyagen imugna. Ha-ten-aya:
1.gt: -------------it
1. sf : --------------$
2.gt.m: ------------it
2. sf : --------------v
2.gt.nt: ------------it
3. sf.m: -----------3.gt.m: ------------it
3. sf.nt : ------------t
3.gt.nt: ------------it
ds.m: -----------it
ds.nt:------------it
Tasemlilt:
Synthèse

 Deg yezri n yemyagen n t$ara, imataren udmawanen ttilin kan di
taggara.
 Udem a3an asuf amalay ur yesεi ara amatar udmawan.
 Tettili kan yiwet tal$a n wesget, amatar-is udmawan d “it”.
Timawin:
1- Di kra tmeslayin, ulac amgired ger tseftit n wemyag n t$ara d tin
n wemyag amagnu.
2- Llan yemyagen n t$ara i ilan taseftit am tin n yemyagen imugna:
lhu, cbeê.
Kra n tseftay:
Quelques conjugaisons

IBRIK

IFSUS

IHRIW

UZUR

41

IWSIR

IWRI£

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

berrike$
berrikev
berrik
berriket
Berrikit

Fessuse$
fessusev
fessus
fessuset
Fessusit

AMYAG

zure$
zurev
zur
zuret
zurit

hrawe$
hrawev
hraw
hrawet
hrawit

wessre$
wessrev
wesser
wessret
wessrit

werra$e$
werra$ev
werra$
werra$et
werra$it

Udmawen uddisen:
Les personnes composées

Di tmeslayt n yal ass, sseqdacen aîas Imazi$en (lad$a Leqbayel), snat
tal$iwin: azal n yal yiwet deg-sent d sin wudmawen n wesget 1.gt +
2.gt.m + nt:
a-Udem uddis amalay: 1.gt + 2. gt.m

-Ad nkecmet = Ad nekcem (nekkni) + ad tkecmem (kunwi).
b-Udem uddis unti: 1.gt + 2.gt.nt

-Ad nkecmet = Ad nekcem (nekkni ne$ nekkenti) + Ad tkecmemt
(kunemti).
TAL£A TIBAWT:
LA FORME NEGATIVE

Tettili tal$a tibawt s tmerna umernu n tibawt i wemyag.
Imedyaten:
Tal$a tilawt
Yura unelmad taseddart.
Yessen wegdud amezruy-is.
ççan swan.

Tal$a tibawt
Ur yuri ara unelmad taseddart.
Ur yessin ara wegdud amezruy-is.
Ur ççin ur swin.

Timawin:
1-Urmir d wanav ulac $ur-sen tal$a tibawt.
2-Deg wanav ussid d wurmir ussid, tal$a tibawt am tal$a tilawt.

42

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

AMYAG

Ttagmet -------------ÐUr ttagmet ara
Tettaggmem----------ÐUr tettagmem ara

Amgired ger yezri ilaw d yezri ibaw:
Irrégularité entre le prétérit positif et le prétérit négatif

Deg waîas yemyagen, yettili wemgired ger snat tal$iwin n yezri,
tilawt d tibawt. Yettili deg wudmawen akk ne$ deg wudmawen n
wesget d wudem a3an asuf amalay d wunti.
Amgired deg wudmawen akk:
Irrégularité à toutes les personnes

Tal$iwin nniven
Amedya n tseftit:
1.sf:bedre$ ≠ (ur) bdire$
bder / bder → bdir
2.sf:tbedrev ≠ (ur) tebdirev
kker / kker→ kkir
3.sf.m:yebder ≠ (ur) yebdir
mseglu/mseglu→msegla
3.sf.nt:tebder ≠ (ur) tebdir
adef / adef → udif
1.gt:nebder ≠ (ur) nebdir
idir / idir → ddir 3.gt.m:
2.gt.nt:tbedrem ≠ (ur) tebdirem
tbedremt ≠(ur)tebdiremt
2.gt.m:bedren ≠ (ur) bdiren
3.gt.nt:bedrent ≠ (ur) bdirent
ds.m:nbedret ≠ (ur) nebdiret
ds.nt:nbedremt ≠ (ur) nebdiremt
b-Amgired deg wudmawen akk, anagar deg wudmawen 1.2.sf:
Amedya ntseftit:
2.gt.nt: tebramt ≠ (ur) tebrimt
3.gt.m: bran ≠ (ur) brin
1.sf: bri$ ≠ (ur) bri$
2.sf: tebriv ≠ (ur) tebriv
3.gt.nt: brant ≠ (ur) brint
3.sf.m: yebra ≠ (ur) yebri
ds.m: nebrat ≠ (ur) nebrit
3.sf.nt: tebra ≠ (ur) tebri
ds.nt: nebramt ≠ (ur) nebrimt
Tal$iwin nniven:
1.gt: nebra ≠ (ur) nebri
2.gt.m: tebram ≠ (ur) tebrim
bru / bra → bri

43

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

sel / sla → sli
zzu / zza → zzi
ekk / kka → kki
ri / ra → ri
azu / uza → uzi

AMYAG

af / ufa → ufi
ili / ila → ili
mel / mla → mli
els / lsa→ lsi
eg / ga → gi

Tamawt:
Deg yemyagen iswa$en d yettwa$en, d yemyagen n t$ara, izri ibaw am
yezri ilaw.
Sselmed
Ð nesselmed = (ur) nesselmed.
Ttubeddel Ð yettubeddel = (ur) yettubeddel.
Imsus
Ð messus = (ur) messus.
Tizel$iwin n tnila:
Les particules de direction

ƒ« D » d « n » d tizel$iwin n tnila, mmalent ani$er terra tigawt. Di
snat yid-sent teqqnent s tjerrivt n tuqqna::
-d: $er win yettmeslayen.
-n: $er win iwumi ttmeslayen ne$ $er wemkan i d-yettwabedren ne$
$er din.
ƒTettili tzel$a n tnila zdat wemyag ne$ deffir-s:
1-Zdat wemyag:
Devant le verbe

Tettili tzel$a n tnila zdat wemyag ma tella tzel$a n yimal ne$ umiran
ne$ ma yella umernu n tibawt ne$ amqim amassa$ ::
Anav ussid: Ur d-ttaru ara tibratin.
Izri: Ur d-yuri ara tibratin.
Urmir: Ad d-yaru tabrat.

44

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$tAMYAG

Urmir ussid: La d-yettaru tibratin.
Ama$un: D netta i d-yuran tabrat.

2-Deffir wemyag:
Derrière le verbe

Tettili tzel$a n tnila deffir wemyag ma ulac tizel$iwin, amernu n
tibawt d wemqim amassa$ ::


Anav: Aru-d tibratin.
Anav ussid: Ttaru-d tibratin.
Izri: Yura-d tibratin.
Urmir: Awev kan, taruv-d tabrat.
Urmir ussid: Yettaru-d tibratin.
Timawin:
1-Imyagen n t$ara ur seεεun ara tazel$a n tnila:
&Yella: izwi$- isliw- im$ur.
&Maca ulac: izwi$-d, isliw-d, im$ur-d.
2-S umata, deffir wuddiden n wemyag, tizel$iwin n tnila “d, n”
ttu$alent d: id, in. md: Ddem-as-t-id. Awi-as-t-in.
3- Llant tzel$iwin n tnila nniven, teqqnent $er wesnekdan : éer
asnekdan.

45

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

AMYAG

KRA IZUMAL N TSEFTIT:
QUELQUES MODELES DE CONJUGAISON

SEL
IMQIMEN

Amyag arlugan.
Ussid-is: s tussda n tergalt.

IZRI
ILAW

IZRI
IBAW

URMIR

URMIR
USSID

Nekk
Keçç
Netta
Nettat
Nekkni
Kunwi
Kunemti
Nitni
Nitenti
Ds.m
Ds.nt

sli$
tesliv
yesla
tesla
nesla
teslam
teslamt
slan
slant
neslat
neslamt

ur sli$
ur tesliv
ur yesli
ur tesli
ur nesli
ur teslim
ur teslimt
ur slin
ur slint
ur neslit
ur neslimt

ad sle$
ad teslev
ad isel
ad tsel
ad nsel
ad teslem
ad teslemt
ad slen
ad slent
ad neslet
ad neslemt

selle$
tsellev
isell
tsell
nsell
tsellem
tsellemt
sellen
sellent
nsellet
nsellemt

AMA£UN

yeslan

ur nesli

ara yeslen

isellen
(ur nsel)

ANAV

sel

slet

slemt

46

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

sell

ANAV
USSID

AF

AMYAG

sellet sellemt

Amyag arlugan.
Ussid-is: s tmerna umatar n wussid.

IMQIMEN

IZRI
ILAW

IZRI
IBAW

URMIR

URMIR
USSID

Nekk
Keçç
Netta
Nettat

ufi$
tufiv
yufa
tufa

ur ufi$
ur tufiv
ur yufi
ur tufi

ad afe$
ad tafev
ad yaf
ad taf

ttafe$
tettafev
yettaf
tettaf

Nekkni
Kunwi
Kunemti
Nitni
Nitenti
Ds.m
Ds.nt

nufa
tufam
tufamt
ufan
ufant
nufat
nufamt

ur nufi
ur tufim
ur tufimt
ur ufin
ur ufint
ur nufit
ur nufimt

ad naf
ad tafem
ad tafemt
ad afen
ad afent
ad nafet
ad nafemt

nettaf
tettafem
tettafemt
ttafen
ttafent
nettafet
nettafemt

AMA£UN

Yufan

ur nufi

ara yafen

yettafen
(ur nettaf)

ANAV
ANAV
USSID

af
ttaf

afet
ttafet

ttafet
ttafemt

47

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

SNI
IMQIMEN

AMYAG

Amyag alugan.
Ussid-is: s tussda n tergalt.

IZRI ILAW IZRI IBAW

URMIR

URMIR
USSID

Nekk
Keçç
Netta
Nettat
Nekkni
Kunwi
Kunemti
Nitni
Nitenti
Ds.m
Ds.nt

sni$
tesniv
yesni
tesni
nesni
tesnim
tesnimt
snin
snint
nesnit
nesnimt

ur sni$
ur tesniv
ur yesni
ur tesni
ur nesni
ur tesnim
ur tesnimt
ur snin
ur snint
ur nesnit
ur nesnimt

ad sni$
ad tesniv
ad yesni
ad tesni
ad nesni
ad tesnim
ad tesnimt
ad snin
ad snint
ad nesnit
ad nesnimt

senni$
tsenniv
isenni
tsenni
nsenni
tsennim
tsennimt
sennin
sennint
nsennit
nsennimt

AMA£UN

yesnin

ur nesni

ara yesnin

isennin

ANAV
ANAV
USSID

sni
snit
Senni sennit

snimt
sennimt

48

(ur nsenni)

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

IF

AMYAG

Amyag alugan.
Ussid-is: s tmerna umatar n wussid.

IMQIMEN

IZRI ILAW IZRI IBAW

URMIR

URMIR
USSID

Nekk
Keçç
Netta
Nettat
Nekkni
Kunwi
Kunemti
Nitni
Nitenti

ife$
tifev
yif
tif
nif
tifem
tifemt
ifen
ifent

ur ife$
ur tifev
ur yif
ur tif
ur nif
ur tifem
ur tifemt
ur ifen
ur ifent

ad ife$
ad tifev
ad yif
ad tif
ad nif
ad tifem
ad tifemt
ad ifen
ad ifent

ttife$
tettifev
yettif
tettif
nettif
tettifem
tettifemt
ttifen
ttifent

AMA£UN

Yifen

ur nif

ara yifen

yettifen
(ur nettif)

ANAV

if

ifet

ifemt

ANAV
USSID

ttif

ttifet

ttifemt

49

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

SSIWEL
IMQIMEN

AMYAG

Amyag arlugan.
Ussid-is: s temlellit.

IZRI
ILAW

IZRI
IBAW

URMIR

URMIR
USSID

Nekk
Keçç
Netta
Nettat
Nekkni
Kunwi
Kunemti
Nitni
Nitenti
Ds.m
Ds.nt

ssawle$
tessawlev
yessawel
tessawel
nessawel
tessawlem
tessawlemt
ssawlen
ssawlent
nessawlet
nessawlemt

ur ssawle$
ur tessawlev
ur yessawel
ur tessawel
ur nessawel
ur tessawlem
ur tessawlemt
ur ssawlen
ur ssawlent
ur nessawlet

ad ssiwle$
ad tessiwlev
ad yessiwel
ad tessiwel
ad nessiwel
ad tessiwlem
ad tessiwlemt
ad ssiwlen
ad ssiwlent
ad nessiwlet

ssawale$
tessawalev
yessawal
tessawal
nessawal
tessawalem

AMA£UN

Yessawlen

ur nessawel

ara yessiwlen

ANAV
ANAV
USSID

ur nessawlemt

ssiwel ssiwlet ssiwlemt
ssawal ssawalet ssawalemt

50

ad nessiwlemt

tessawalemt

ssawalen
ssawalent
nessawalet

nessawalemt

yessawalen

(ur nessawal)

Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t

DEL
IMQIMEN

AMYAG

Amyag arlugan.
Ussid-is: s temlellit d tussda n tergalt.

IZRI
ILAW

IZRI
IBAW

URMIR

URMIR
USSID

Nekk
Keçç
Netta
Nettat
Nekkni
Kunwi
Kunemti
Nitni
Nitenti
Ds.m
Ds.nt

dli$
tedliv
yedla
tedla
nedla
tedlam
tedlamt
dlan
dlant
nedlat
nedlamt

ur dli$
ur tedliv
ur yedli
ur tedli
ur nedli
ur tedlim
ur tedlimt
ur dlin
ur dlint
ur nedlit
ur nedlimt

ad dle$
ad tedlev
ad idel
ad tdel
ad ndel
ad tedlem
ad tedlemt
ad dlen
ad dlent
ad nedlet
ad nedlemt

ddale$
teddalev
yeddal
teddal
neddal
teddalem
teddalemt
ddalen
ddalent
neddalet
neddalemt

AMA£UN

yedlan

ur nedli

ara yedlen

yeddalen

ANAV
ANAV
USSID

del
ddal

dlet
dlemt
ddalet ddalemt

51

(ur neddal)
Télécharger le fichier (PDF)

Awfus amaynut n Tmaziɣt Sadaq BENDALI.pdf (PDF, 1.6 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


tasledt
awfus amaynut n tmazi t sadaq bendali
taseftit n tmazi t la conjugaison de la langue berbere
077 mohand djeghali sofiane sellah
taseftit
tamazit yiwet yiwet2

Sur le même sujet..