Ddeq nneɣ(ammud n teqsiḍin tiwezzlanin) .pdfNom original: Ddeq-nneɣ(ammud n teqsiḍin tiwezzlanin).pdf
Titre: Microsoft Word - Djaffar Chibani_Ddeqs-nnegh.doc
Auteur: Admin

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/08/2014 à 18:52, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 890 fois.
Taille du document: 980 Ko (88 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Copyright pour la1ère édition : SEELF, Djaffar CHIBANI, 1994.
Copyright pour la présente édition : © HCA, 2008.
Dépôt Légal : 293-2006
ISBN : 9961-789-63-6

Djaffar CHIBANI

Ddeqs-nneɣ
Ammud n teqsiḍin tiwezlanin

Asqamu Unnig n Timmuzɣa
2009

A xali Ɛli U Ccix,
Bu llebsa n lfina...
Aseggas-agi, d ajdar...
Qabel, ad ibnu s ssima.
A xali Ɛli U Ccix,
A tteffaḥ amgud...
Aseggas-a, d adellas...
Qabel, ad iseqqef s lqermud.
Dda Ɛumer

La meilleure langue...
C’est la langue du client...
Ajapuni-nni

Ddeqs-nneɣ

Yir tanekra
Yiwen weqcic akkenni... Meskin d akɛur... Dɣa... Yal ass
ttihhiyen fell-as warrac nniḍen. Sqejqijen-t... Kkaten-t...
Ggumman ad s-ttixren. Netta... Tikwal ad yerwel, tikwal ad
yettru... Ass-nni ihi... Attaya tɛedda-d yiwet tmeṭṭut akkenni...
Dɣa... Tufa-d akɛur-nni ttihhiyen daɣen fell-as warrac-nni.
Dɣa terfa fell-asen. Dɣa tqeddem-iten. Dɣa... tuɣal-d imiren
ɣur wekɛur-nni tenna-yas :
- Iih !... Ula d keččini dɣa !... Kker ɣer-sen ula d keččini !...
Dɣa akɛur-nni yenna-yas :
- Aawwah !... Ulamek. Nekkini... Ssneɣ iman-iw... Ma kkreɣ d
yir tanekra !...

Llaɛb n tiqqar
Yiwen akkenni... Ixeddem di lbaṭima... Ass-nni ihi... Yerfed
tacekkart n ssima ɣef tayet-is... Dɣa... Atan iɛedda-d ccaf-nniines... Dɣa yefka-yas akudepyi. Dɣa... Winna yessers tacekkartnni n ssima. Dɣa... Yefreḥ... Yenna-yas :
- Yaah !... Tebɣiḍ ad tleɛbeḍ tiqqar ?!... Yya-d, yya-d, yefka-kid Rebbi !... Di taddart-nneɣ ttawiɣ sebɛa medden.
Dɣa... Yeṭṭef ccaf-nni-ines, imir-nni... yeɣli deg-s s tiqqar.
Dɣa... Yekkat-it almi yettraḥ.

Walaɣ-t mbaɛid yellemlem
Tagi... D yiwet teqcict akkenni, d tilemẓit... Acḥal n yirgazen i
d-yewwten ɣur-s... Nettat tugi ad tezweǧ. Armi d yiwen wass...
Ataya yiwen akkenni daɣen... Yewwet-d ɣur-s... Dɣa... Tuɣ-it...
Ihi... Tedda d tislit a sidi... Yuɣal... akken kan ɛeddan wussannni n tmeɣra... Dɣa... Winna... Iban-d lleft-is, imir-nni. Ziɣen
ulac di ssuq-is. Dɣa... Taqcict-nni... (Tewwet d acu ara d-5-

Ddeqs-nneɣ

teqɛed deg-s... Ulac...) Dɣa terra-tt imir-nni i lweɛd usefru...
Tenna-yas :

Walaɣ-t mbaɛid yellemlem
Nekkini ɛuddeɣ-t d bu wayla
Walaɣ lǧib-is yeččur
Ɣileɣ d lwiz bu meyya
Ziɣen d aserraǧ n lexyuḍ
Akk d ujeɛbub n ccemma

Iḥemmel-iyi sidi
Kra ntulawin akkenni... Tteddunt ɣer tala... Ihi... Leḥḥunt,
kkatent deg yimɣaren-nsent. Axaṭer... qqarent-as :
- Ulac amɣar iḥemmlen tislit-is...
Yuɣal... Attaya tenṭeq-d yiwet deg-sent tenna-yasent :
- Nekkini ihi... Iḥemmel-iyi sidi !...
Dɣa... Tidak-nni nniḍen... Wehment... Nnant-as :
- Qaḥqa iḥemmel-ikem sidi-m !... Meḥttub yella wemɣar
iḥemmlen tislit-is !...
Dɣa... Tinna tenna-yasent :
- Nekkini ihi... Iḥemmel-iyi sidi...
Nnant-as :
- Amek akka i kem-iḥemmel sidi-m ?!...
Tenna-yasent :
- Iih !... Maḍi... Iḍelli mi d-yusa si ssuq... yenna-yi : Qqen
aɣyul !...

Dda Umekki
Tagi... D yiwen akkenni, qqaren-as Dda Umekki... Ass-nni ihi...
Yerfed-d afus-is i wakken ad d-yehder di tejmaɛt... Dɣa...
Lamin-nni... Yenna-yas :
- Attan ɣur-k a Dda Umekki !...
-6-

Ddeqs-nneɣ

Dɣa... Netta imir-nni... Yekker. Dɣa... Akken kan... Yenna : Llah
mṣel... Dɣa... Iḥeccem-it-d Rebbi... Yenna-tt-id... Dɣa...
Tajmaɛt... Temsusam. Dɣa... Dda Umekki, imir-nni... Tfuk fellas ddunit... Dɣa... Inna hha... Yenfa si taddart.
Dɣa... Yeqqim akkenni... Waḥed ɛecrin iseggasen... Yiwen
mačči yeẓra anta tamda i t-yeččan.
Armi d yiwen wass... Imir-nni ɛni ixaq meskin... Neɣ icedha
tamurt... Neɣ wissen amek... Inna-yas ammer ahat dayen tura...
Acḥal ayagi seg wasmi i d-ffɣeɣ tamurt... Ammer ahat dayen
tura ttun-iyi... Ammer ahat teḍra teqsiṭ nniḍen swayes i yiyettun... Dɣa... Yuɣal-d ɣer tmurt...
Netta... Mi d-yuɣal akkenni... Mazal-it kan akkenni... Am
akken ikukra neɣ amek... Dɣa... Ur d-yerri ara qbala ɣer
taddart. Iwweḍ-d kan seddaw taddart... Dɣa... Yufa-d arrac
kessen dinna... Arrac n sebɛa neɣ tmanya iseggasen... Meẓẓiyit
maḍi... Dɣa... Iqerreb ɣer-sen... Akken ad ten-yesteqsi... Yennayasen :
- Ssalam ɛlikum ay arrac !...
Dɣa... arrac-nni rran-as-d :
- Lɛeslama-k ay amɣar !...
Yenna-yasen :
- Wi ken-ilan a tarwa ?...
Nnan-as-d :
- Nekni n taddart n Leflani...
Yenna-yasen :
- Ur tessinem ara Dda Umekki ?...
Dɣa... Arrac-nni ṭreḍqen d taḍṣa... Nnan-as :
- Ha ! ha ! ha !... Dda Umekki ?... Wellah ar seg wasmi i d-yerḍ
ur tt-id-yekki !...
Dɣa... Dda Umekki meskin... Ssyinna kan i yuɣal ansi i dyekka.

A tiweḥḥilt tweḥleḍ, a yemma
Yiwen akkenni, zik-nni... Yezweǧ kan... Dɣa... Yexdem am
akken xeddmen leqbayel zik-nni... Yeǧǧa tameṭṭut-is di tmurt,
-7-

Ddeqs-nneɣ

netta iruḥ ɣer Fransa. Dɣa... Ijaḥ, am akken i s-qqaren. Yeqqim
akkenni azal n ɛecrin iseggasen, ulac lexbar-is. Tameṭṭut-nniines... Yezzi-d useggas... Dɣa Teǧǧa-d mmi-s... Dɣa... Teqqim
kan akkenni... Tettrebbi-d mmi-s-nni...
Yuɣal... Asmi twala mmi-s-nni... Dayen yewweḍ d argaz...
Twala daɣen... Aragaz-nni-ines... Ur d-yuɣal ara... (Ḥesben-t
akk medden yemmut)... Dɣa... Tameṭṭut-nni... Teqbel ad tɛiwed
zzwaǧ.
Ihi... Ass-nni n lḥenni... (Meḥttub dayen... Am wass-a d ass n
lḥenni... Azekka ad teddu d tislit)... Ataya yiwen akkenni...
Yewweḍ-d ɣer tejmaɛt. Dɣa... Widak-nni yellan dinna...
Steqsan-t. Dɣa... Ufan-t ziɣen d argaz-nni n tmeṭṭut-nni i dyuɣalen si Fransa. Ur yemmut ara...
Mmi-s-nni... Yuɣ-it lḥal dinna di tejmaɛt ula d netta. Dɣa... Mi
iwala akkenni yuɣal-d baba-s... Dɣa... Iruḥ d tazzla ɣur
yemma-s yellan tetteqqen lḥenni... Dɣa... Yenna-yas :
- A tiweḥḥilt tweḥleḍ a yemma !... Kemmini tzewǧeḍ... Baba
yusa-d !...

I yellan deg yismawen
Sin akkenni... Leḥḥun di ssuq... Dɣa... Slan i yiwen uqcic
akkenni yessawal :
- Waa Dda Muḥ n At Tmezzi d Tmikrust !... Waa Dda Muḥ n
At Tmezzi d Tmikrust !...
Dɣa... Yiwen deg widak-nni... Yezzi ɣer winna nniḍen...
Yenna-yas :
- Ahya a Uɛejjuḍ a gma i yellan deg yismawen !...

Imeẓẓuɣen n uwtul
Sin akkenni d atmaten... Ass-nni ihi... Xeddmen di tmazirt.
Yiwen ikerrez, wayeḍ isemillis s ugelzim. Nutni... Di sin yid-8-

Ddeqs-nneɣ

sen, qqnen icifaḍ... Yuɣal... Win akken yesmillisen... Yenṭeq ɣer
winna nniḍen... Yenna-yas :
- Ḥbes din !... Ḥader ad temḥiḥdeḍ !...
Dɣa... Winna nniḍen... Yeḥbes. Dɣa... Winna, netta imir-nni...
yessenṣel-d afus n ugelzim-nni-ines... Dɣa... Iruḥ ɣer gma-snni... Xmat, xmat... Dɣa... Akken kan yewweḍ ɣur-s... Dɣa...
Ḥbak !... Iṣemmek-as ɣer uḍar-is. Dɣa... Gma-s-nni... Yebda
yeskeɛwiw... Dɣa... Winna... Yeṭṭef aqerruy-is imir-nni...
Yenna-yas :
- Waay a tin xedmeɣ !... Aḥeqq Rebbi !... Walaɣ-d tijujar-agi n
icifaḍ-agi-inek... Nwiɣ d imeẓẓuɣen n uwtul.

Lmal mexluf
Zik-nni... Albaɛḍ ma yemmut-as yixef... Ama d taɣaḍt ama d
tixsi ama d ayen nniḍen... Ttruḥun medden ɣur-s... Ttqabalen-t
akkagi :
- Lmal mexluf... AYen i d-iteddun ɣer tɣerɣert ad t-iqabel
waddaynin !...
Ass-nni ihi... Yiwet tmeṭṭut akkenni... Truḥ ɣur yiwen uxxam
akkenni... Axaṭer at uxxam-nni temmut-asen tfunast. Yuɣal...
tameṭṭut-nni... Ass-nni yettel yiles-is neɣ amek... Dɣa... Tennayasen :
- Lmal mexluf... Ad yeg Rebbi ayen i d-iteddun s addaynin ad
tqabel tɣerɣert !...

S tmira akk
Yiwen uqelwac akkenni... Ikess gar tɣeṭṭen... Dɣa... Tin ɣef
waydeg yettaxxer, ad yuɣal ɣer tayeḍ... Tin ɣef waydeg
yettaxxer, ad yuɣal ɣer tayeḍ... Yuɣal-asent d lweḥc. Tiɣeṭṭennni... Nutenti msakit, ssusment kan. Yerna... Aqelwac-nni...
Nutenti ttkabarent-t axaṭer... Netta d argaz... Ihi Ataya wuccen.
Dɣa... Tiɣeṭṭen-nni nnant hha ! d tarewla... Yuɣal... Yiwet deg-9-

Ddeqs-nneɣ

sent... Tmuqel akkagi anda ara twali aqelwac-nni... Dɣa...
Twala-t... Ziɣen d netta i yettazzalen d amezwaru... Dɣa...
Tenṭeq ɣur-s tenna-yas :
- Aha ṭran ihi keččini, acu tettazzaleḍ dinna !... Ɛeddi ɣer
wuccen inna ihi tura !... Imi tettarraḍ iman-ik d argaz...
Dɣa... Aqelwac-nni... Yenna-yas :
- Dagi tura... Ulac argaz, ulac !... Aql-aɣ s tmira akk !...

Tinna, ḍeggreɣ-tt
Tagi... D yiwen umɣar akked yiwet temɣart akkenni... Mlalen
daxel n lkar... Dɣa... Myeɛqalen... Yuɣal ihi dɣa... Msalamen...
Dɣa... Qqimen akkenni... Yuɣal... Lkar ileḥḥu... Nitni
ttqessiren... Dɣa... Cituḥ akkagi... Tamɣart-nni... Tenna-yas :
- I Tseɛdit, iḥeqqa... Bxir i tella ?...
Dɣa... Amɣar-nni yenna-yas :
- Ur ẓriɣ ara nekkini Taseɛdit, ma bxir i tella !... Tinna
ḍeggreɣ-tt !...

Laẓ ur nesɛi tinzar
Tagi... D yiwen wuccen akkenni... Lawan-nni n lexrif ihi...
Yečča ddelleɛ... Yečča tiẓurin... Yečča tibexsisin... Itett, itett
armi yebbender... Yuɣal... Iḍleq imir-nni akkagi seddaw teɣliṭ...
Dɣa... Yewwet-itt d iḍes... Dɣa... Ciṭuḥ akkagi... Yeɣli-d iniɣem
s ufella n teɣliṭ-nni... Dɣa iḥuza-t-id. Dɣa... Yedduqqes-d seg
yiḍes. Dɣa yerfa... Dɣa... Yekker imir-nni... Yenna-yas :
- Anwa wagi i yi-d-irejmen akkagi, inɛel waldis !...
Ruḥ a lḥal... Uɣal-d a lḥal... Attaya tewweḍ-d ccetwa. Dɣa...
Lehwa... ABruri... Adfel... Asemmiḍ... Dɣa... Uccen-nni, yerra-t
laẓ d tinnegnit. Iqelleb akk ddunit... Anda ara yaf acu ara
yečč... Ulac... Yuɣal... Yemmekta-d... Yenna-yas :
- Iḥeqqa... I lemmer ad uɣaleɣ ɣer teɣliṭ-nni n wass-nni ...
Dinna... Ad afeɣ acu ara ččeɣ.
- 10 -

Ddeqs-nneɣ

Yenna hha. Ahya a mmi !... Yecfa ɣef umkan, ur ttagadut. Mi
yewweḍ ɣer dinna... Iqelleb, iqelleb daɣen ma ad yaf d acu ara
yečč... Ulac. Dɣa... Yeḍleq seddaw teɣliṭ-nni... Yettraǧu... Ma
yella win ara t-id-irejmen daɣen s iniɣem. Yettraǧu, yettraǧu...
Ulac win i t-id-irejmen... Dɣa... Yedda yettɛeggiḍ yeqqar-as :
- Anwa ara yi-d-irejmen s iniɣem ? Abbuh ay at laɛraḍ ?!...
Iɛeggeḍ, iɛeggeḍ... Ulac win i t-id-irejmen...

Ddaɛwa n lxir
Yiwet temɣar akkenni... Tettnaɣ nettat akked yelli-s... Tin ḥlef...
Tin ḥlef... Yuɣal tamɣart-nni tenna-yas :
- Ruḥ a yelli... Iḍmen-ikem Rebbi... Ur temmuteḍ alamma
yerna-d urgaz-im takna !... Ad as-isellef si tfednin alamma d
tacebbubt uqerru, kemmini ad tessikideḍ !...

Ay aɛejmi bu twenza
Yiwen akkenni... Yesɛa aɛejmi d afeḥli... Ihi... Iwwet akk amek
ara t-isseḥret... Ulac. Dɣa... Yewwi-yas-t i Ccix Muḥend...
Netta imir-nni... Iqerreb akkagi s aɛejmi-nni... Dɣa... Yekna s
ameẓẓuɣ-is yenna-yas :

Ay aɛejmi bu twenza...
Knu amgerḍ-ik i tkerza
Neɣ mulac ad k-fkeɣ i wakli...
Ad k-iɛelleq si tfenza
Dɣa... Aɛejmi-nni... Am win yeccektan i Rebbi... Din din...
Yuɣal am yizimer.

- 11 -

Ddeqs-nneɣ

Tinna n bu ugennur-nni
Yiwenn akkenni... Iqqen-d agennur annect-ilat, ileḥḥu di Tizi
Wezzu... Dɣa... Ataya yiwen nniḍen... Iruḥ ɣur-s... Yenna-yas :
- Ma yehda-k Rebbi... Ad iyi-taruḍ tabrat...
Dɣa... Winna yenna-yas :
- A wlidi... Nekkini ihi... Ur ssineɣ ad aruɣ tabrat ur yelli...
Dɣa... Winna nniḍen... Ur t-yumin ara... Yenna-yas :
- Qaḥqa !... Agennur am winna !... Ur tessineḍ ara ad taruḍ
tabrat !...
Dɣa... Winna... Yekkes-d agennur-nni-ines, iqqen-as-t i winna
nniḍen yenna-yas :
- Ax ihi agennur !... Taruḍ tabrat i yiman-ik !...

Ulac lweḥc nnig baba-twen
Tagi... D alɣem i d-iɛeddan... Ihmej-d deg umadaɣ. Netta...
Dinna deg umadaɣ-nni... Yella lɛecc n ṣibbus. Dɣa... Arrawnni n ṣibbus xelɛen. Mi d-yekcem baba-tsen imir-nni nnan-as :
- Ay a baba !... Iɛedda sgelli kra akkenni n lweḥc... Qrib i ɣyečči !...
Dɣa ṣibbus-nni yenna-yasen :
- Lweḥc-agi... Amek iga ?...
- Annect-ilat...
- Amek annect-ilat ?...
- Annect-ilat !...
Dɣa... Ṣibbus-nni... Yeḍleq yiwet tferret yenna-yasen :
- Akkagi annect-a ?...
- Awwah !... Akter...
Ṣibbus-nni yeḍleq tiferret nniḍen... Yenna-yasen :
- Akkagi annect-a ?...
- Awwah !... Akter...
Akken... Akken... Armi ṣibbus-nni yuɣal yerfed lqedd-is...
- Akka... Annect-iw nekkini ?...

- 12 -

Ddeqs-nneɣ

- Awwah !... Akter...
- Ihi... Ur ttagadut... Ṭṭset tḍemnem... Ulac lweḥc nnig babatwen.

Ṣyada n bururu deg uzal qayli
Tagi... D bururu i iruḥen ad iṣegged... A werǧin neḍri... Deg
uzal qayli !... Netta yedderɣel ur yettwali... Ihi... Yettelweḥ
akkagi... Yettelweḥ akkagi... Yuɣal... Yesla i kra n bu taccarin
akkenni yeskerwic seddaw udarnu. Dɣa... iwwet fell-as. Dɣa...
Yeddem-it, yenna hha. Dɣa... Yewwi-t imir-nni ɣer lɛecc-is,
yefka-t i warraw-is ad t-ččen. Ssyinna... Yuɣal daɣen ad diṣegged... Yettelweḥ daɣen akkagi... Yettelweḥ akkagi... Dɣa...
MI d-yuɣal ɣer lɛecc-is... imir-nni... Yufa-t d asemmaḍ. YUfda
arraw-nni-ines mmeččen... Netta ziɣen... Bu taccarin-nni i
sen-yewwi akkenni bururu-nni i warraw-is... Ziɣen d amcic...

Yeṭṭukkek uzger cenna
Lawan-nni n tefsut, dinna di tmurt... imeksawen ttarran-d
azal. Axaṭer... Ticki yeqwa yiṭij, yettili nnaɛur. D aya iɣef
ttefɣen imeksawen ɣef zik lḥal... I wakken ad d-uɣalen zik...
Ihi... Yella yiwen umeksa akkenni... Ass-nni... Yettu iman-is.
Yeqqim daxel n yiɣẓer. Yella yeṭṭes balak... Dɣa... MI dyendekwi imir-nni... Yufa-d d azal... Dɣa... Yuzzel ɣer wanda
akken yeǧǧa lmal-nni-ines... Dɣa... Iwala azger yeṭṭukkek.
Iwala daɣen aɣyul... Ula d netta yerfed taseṭṭa-s, yetbeɛ azgernni... Ula d aɣyul-nni yeṭṭukkek. Dɣa... Ameksa-nni yewhem...
Dɣa... Yelli allen-is... Yuɣal yenna-yasen :
- Iṭṭukkek uzger... cenna ; i weɣyul, ayɣer yerna ?!...

- 13 -

Ddeqs-nneɣ

Ula i k-yawin
Ass-nni... Neqqim akkagi di tejmaɛt nekk akked yiwen umɣar
akkenni... Nettqessir ɣef leɣla d rrxa... Yuɣal... Nesla i leɛyaḍ.
Terɣa ddunit... Acu-t sseɛqa-agi ?!... Yuɣal... Tɛedda-d yiwet
teqcict akkenni... Dɣa... Nenna-yas :
- Acu yeḍran akkagi ?...
Dɣa... Nettat tenna-d :
- D leflantegga akked leflantegga i yettnaɣen...
Dɣa... Nekkini nniɣ-as :
- Ad ruḥeɣ ad ten-fruɣ...
Dɣa... Amɣar-nni yenna-yi-d :
- Aaa mmi, ula i k-yawin !... Tihidak... Ad d-rnunt fell-ak ikkil.

Taxxamt n cciṭan
Yiwen akkenni d afellaḥ... Imegger deg uɛerqub... Dɣa... YUfa
ssaɛa... Yeddem-itt-id... Imuqel-itt akkagi... Imuqel-itt akkagi...
Yuɣal yewwi-tt akkagi s ameẓẓuɣ-is... Dɣa... Yesla-yas mi
teqqar akken : Tek ! tek ! tek ! tek !... Yuɣal... Iɛawed-as daɣen
imuqel-itt mliḥ... Dɣa yeffeɣ-it leɛqel... Dɣa... Yenna-yas :
- Smellah rreḥman rrahim ! ... Tagi d taxxamt n cciṭan !...
Dɣa... Yeddem aẓru, yerẓa-tt.

Nhar li kanet zzefzafi
Zik-nni... Ṭṭelba ttemtaren inurar... Ass-nni ihi... Yiwen umɣar
akkenni... Ruḥen-d ɣur-s ṭṭelba... Dɣa... Ufan-t-id akken kan
yerra tizra. Netta, amɣar-nni... Ineqqel-d weḥd-s... Yessrwet
weḥd-s... Yessazdeg weḥd-s... Dɣa... Meskin yencew. Dɣa...
Ṭṭelba-nni nnan-as :

Ṣebna ha f lḥadita... Had nnaɛma...
Ḥram ɛlik u ḥlal ɛlina.
Dɣa... Amɣar-nni yeddem-d ɣer-sen tazzert... Yenna-yasen :
- 14 -

Ddeqs-nneɣ

Nhar li kanet zzefzafi u nnefnafi...
Ntuma f lǧameɛ dafi
Ihi lyum...
Wellah ma teddu men ṣafi !
Wala m lkerfi !...
Dɣa iqeddem-iten.

Tasa urumi
Di lgirra-nniTTilin lɛesker deg yiwet tqubbet akkenni, di
taddart-nneɣ... Ttɛassan dinna. Ad ceɛlen dinna rradyu... Dɣa...
Rradyu-nni ad tesṭeyṭuy ass kamel... Ass-nni ihi... Yiwet
temɣart akkenni... Tsell-as i rradyu-nni ass kamle... Dɣa...
Tenna-yas :
- Muqel kan !... Ziɣen daymi s-qqaren tasa urumi !... Wihin
daxel n tqubbet-inna... Wellah ar seg ṣṣbeḥ mačči yerra iles-is
ɣer daxel !... Nutni... Ur ugaden Rebbi deg-s !... Hah !... Wellah
ma fkan-as ula d afenǧal n lqahwa !...

Ur ḍaɛent ara
Yella yiwen umɣar akkenni zik-nni... Yeznuzu timellalin...
Yettruḥu s azaɣar... Yettaɣ-d dinna timellalin, yettɛawad-asent
lbiɛ di tudrin. D tinna i d tafellaḥt-is. Ad ileḥḥu, ad yettberriḥ :
- Wa aaara yaɣen timelli !... Aaa taɣem timelli !...
Dɣa... Medden akk qqaren-as Bu Tmelli... Ass-nni ihi... Ataya
yewwi-d aqecwal n tmellalin, ileḥḥu. Yuɣal... Yewweḍ ɣer
yiwen umkan akkenni... Dɣa... Yeḥnucceḍ... Dɣa... Iruḥ s netta
s tmellalin-nni-ines... Nekkini ihi... Ɛeddaɣ ssyinna... Dɣa...
Ufiɣ-t-in yuɣal ɣef wudem, yeɣli ɣef tmellalin-nni s umcaḥ.
Accaren-is, tamart-is, cclaɣem-is lxin akk deg ufareẓ-nni
akked walim. Dɣa... Nniɣ-as :
- Acu akka i k-yuɣen ?... Ahya a lmeḥna !... Atan rrẓent-ak akk
tmellalin-nni !...
- 15 -

Ddeqs-nneɣ

Dɣa... Netta akkeni imecceḥ... Yenna-yi-d :
- Ur ḍaɛent ara... Swiɣ-tent.

Daymi ṣekkren yirgazen
Ass-nni... Leḥḥuɣ akkagi...Dɣa... Mmugreɣ yiwet tmeṭṭut
akkenni, terfa d ayen kan. Tleḥḥu trekkem weḥd-s weḥd-s...
Nettat ziɣen... Wissen anwa i s-yukren taqlaluct si tebḥirt-is.
Dɣa... Nekkini nniɣ-as :
- Acu i kem-yuɣen akkagi a Nna Malḥa ?...
Dɣa... Nettat imir-nni... Teḥka-yi-d. Yuɣal tewwet akkagi gar
ifassen-is tenna-k :
- Annaɣ a Ǧaɛfer a mmi !... Ziɣen daymi ṣekkren yirgazen !...
Lemmer ad afeɣ taqraɛt n lgazuz, ad tt-sweɣ !...

Argaz-nneɣ d amcum
Snat tlawin akkenni... Ass-nni... Qqiment di lḥara ufella
sseḥmuyent iṭij... Ciṭuḥ akkagi ihi... Aten-aya leḥqen-d yiwet
tmeṭṭut akked urgaz-is... Dɣa... Ssekkren čaqlala. Nutni...
Widak-nni... Dinna kan i yella uxxam-nsen. Uɣalen-d si
lexla... Leḥḥun-d abrid abrid. Yuɣal... Tameṭṭut-nni... Teqleb
ɣer urgaz-nni-ines... Dɣa... Tefka-yas abeqqa. Dɣa... Tameṭṭutnni akked urgaz-nni-ines... Kecmen s axxam-nsen... Snat
tlawin-nni yesseḥmuyen iṭij... Ttferriǧent... Yuɣal... Wissen acu
n tizit i tent-yeqqsen ula d nutenti... Dɣa... Ssekrent čaqlala...
Dɣa... Attaya tin akkenni i s-yefkan abeqqa i urgaz-nni-ines...
Teffeɣ-d ɣur-sent, tenna-yasent :
- Ahamt tura kennemti, dayen !... Ad tessusmemt !... Neɣ
mulac... Teẓramt argaz-nneɣ d amcum... Yerna atan ibges-d !...

- 16 -

Ddeqs-nneɣ

Axir-iyi dagi
Yiwen akkeni d abuhal... Yezweǧ-as baba-s... Deg yiḍ-nni n
tmeɣra ihi... Yekcem s axxam... Dɣa... Iruḥ ɣer yiwet teɣmert
akkenni ad yeṭṭes dinna weḥd-s. Dɣa... Tenṭeq-d ɣur-s teslitnni, tenna-yas :
- Yya ad teṭṭseḍ dagi... Dagi ay xir...
Dɣa winna... Yenna-yas :
- Aawwah !... Nekkini ihi... Axir-iyi dagi. Dinna d tagertilt ɣef
yiwen... Dagi d azembil ɣef sin.

Aneɛmar-nni
Ass-nni... Tella tmeɣra di taddart... Ihi... Iḍebbalen... Lbarud...
Tiɣratin... Yeḥma useqqi. Lɣaci yettnezzih. Iḍebbalen-nni...
wwin-d yiwen uqcic akkenni d aceṭṭaḥ. Yella yiwen umɣar
akkenni... Yeqqim di tejmaɛt, yessikid. Yuɣal... Truḥ tiṭ-is ɣer
uqcic-nni. Dɣa... Yessawel-as :
- Ay aqcic !...
Yerra-yas-d uqcic-nni :
- D acu ?...
- Yya-d kan ɣer dagi a mmi !...
Dɣa... Aqcic-nni iqerreb-d ɣur-s :
- D acu ?...
- A mmi... Tesɛiḍ atmaten-ik ?... Neɣ ḥala kečč i d-teǧǧa
yemma-k ?...
- Nekkini ihi... Sɛiɣ sin watmaten-iw... Maɛna... Ḥala nekkini i
d-yeffɣen d aneɛmar gar-asen.
- Ḥala keččini i d-yeffɣen d aneɛmar gar-asen ?...
- Ih...
Dɣa... Amɣar-nni... Imuqel... Imuqel... Yuɣal yenna-yas :
- Teẓriḍ ihi a mmi... Ini-yas i yemma-k ad d-terr tawwurt...
Yexla uxxam-nwen !...

- 17 -

Ddeqs-nneɣ

Bu wayawen
Yiwen akkeni... Mi iruḥ ad d-yaɣ aɣrum... Dɣa...Ad d-yaɣ
rebɛa texbizin. Akkenni yal ass. Yuɣal winna yeznuzun
aɣrum... Yiwen wass yesteqsa-t yenna-yas :
- Di leɛnaya-k... Ssefhem-iyi-d ayɣer akkagi tixbizin-agi-inek...
Ayɣer akkagi yal ass rebɛa ?...
Dɣa... Winna yerra-yas-d :
- Tixbizin-agi-inu... Yal ass rebɛa; ih... Axaṭer... Yiwet i nekkini
akked temɣart... Tis snat sserḍaleɣ-tt... Tis tlata tterraɣ-tt deg
ureṭṭal... Ma d tis rebɛa... Tinna ttḍeggireɣ-tt.
Dɣa... Winna yeznuzun aɣrum yewhem, yenna-yas :
- Ay aḥbib... Nekkini wellah ma fehmeɣ tillewt deg wayen
akkagi i d-teqqareḍ...
Dɣa... Winna yessefhem-as imir-nni yenna-yas :
- Yiwet i nekkini akked temɣart-iw... Tinna tban. Tis snat
sserḍaleɣ-tt... Meḥttub ttakeɣ-tt i warraw-iw... MI meqqrit ad
iyi-rren lxir. Tis tlata tterraɣ-tt deg ureṭṭal... Meḥttub ttakeɣ-tt i
baba d yemma axaṭer xedmen-iyi lxir. Ma d tis rebɛa... Tinna
ttḍeggireɣ-tt axaṭer ttrebbiɣ-d ayawaen... Tinna ttakeɣ-asen-tt i
wayawen...

Ṣa dipa
Llan sin akkenni... Akken kan i ddukulen. Mi twalaḍ yiwen
seg-sen... Winna nniḍen ḥedru-t-id... Ihi... Ass-nni yella ssuq...
Dɣa... Yiwen seg widak-nni... Iruḥ ɣur winna nniḍen yessawelas s axxam...
- Ma ad tettud ɣer ssuq ?...
- Ṣa dipa...
Dɣa... Winna yerfa... Yenna-yas :
- Amek akka Ṣa dipa ?!...Teẓriḍ ?!... Dɣa... Seg wass-agi d
tasawent, ɣurek ad tuɣaleḍ ad iyi-d-tlaɛiḍ !... Amek ?!... Asmi
akken di Tizi Wezzu... Mi akken i ɣ-d-yenna ubulis : Mird !...
D nekkini i s-yennan Marsi... Tura... Tessneḍ Ṣa dipa keččini !...
- 18 -

Ddeqs-nneɣ

Imi nebɣa taɛcucin
Yiwen uqcic akkenni... Yewweḍ d argaz... Maɛna... Lxedmaagi ur tt-yessin ara akk d acu-tt... Yufa-d kan baba-s ixeddem
fell-as... Dɣa... Yuɣ kan akken tannumi... Yuɣal baba-s-nni
yenna-yas :
- I tura keččini... Dayen tura !... Setḥi s yiman-ik... Kker ad
txedmeḍ ɣef yiman-ik !...
Dɣa... Aqcic-nni yenna-ays :
- Ihi... Ma tebɣiḍ ad xedmeɣ... Zweǧ-iyi !...
Dɣa...Yuɣal baba-s-nni izweǧ-as... Dɣa... Aqcic-nni yuɣal
ixeddem... Ass-nni... Ata iɛedda-d yiwen akkenni... Dɣa... Yufat-id di tebḥirt ineɣɣec. Dɣa... Yewhem... Yenna-yas :
- Aaw !... D kečč-ayagi ?!...
- D nekkin...
- Alxir ihi mi yeɛya lhemm !... Aql-ak-id txeddmeḍ tura !...
- Iih acu tebɣiḍ ?!... Ad neẓẓu tibbucin imi nebɣa taɛcucin !...

Ad twehmeḍ neɣ ad tcukkeḍ
Ass-nni... Neqqim akkagi s kra n warrac akk akkenni di
tejmaɛt... Dɣa... Atan ilḥeq-d yiwen umɣar akkenni, yerfa d
ayen kan. Netta... Ileḥḥu s tâɛewzin... Dɣa... Nekni nenna-yas :
- Acu i k-yuɣen akka a Dda Leflani ?...
- Dɣa... Netta yenna-d :
- A twehmeḍ
Neɣ ad tcukkeḍ...
Neɣ ad k-id-tewqeɛ lmaɛna !...
Dɣa... Nekni nenna-yas :
- Aah !... Lxir ncallah ?!...
- Mmmi-nni !... Ilemẓi-nni !...
- Iih... Acu i t-yupqen ?...
- Lemmer ad teẓrem d acu i yi-d-yenna !...
- Acu i k-d-yenna ?...
Dɣa... Netta, imir-nni yeqqim la ɣ-d-iḥekku :
- 19 -

Ddeqs-nneɣ

- Nekkini... La tettwalim deg-i... Aql-i uḍneɣ taqejjirt-iw... La
leḥḥuɣ s taɛewzin... Ihi... Tamɣart-nni, ass-agi truḥ ad d-tawi
isɣaren... Nekkini qqimeɣ deg uxxam ɛusseɣ imecṭuḥen-nni.
Yuɣal... Ciṭuḥ akkagi... Atan yuki-d umecṭuḥ-nni eeg-sen. Dɣa,
imir-nni kan... ATan ikcem-d mmi-nni... Ilemẓi-nni... Dɣa...
Nekkini nniɣ-as :
- Ɣurek ihi a mmi ttxilek... Muqel gma-k... Awi-d akka dɣa,
ddem-iyi-t-id ɣer dagi... Nekkini teqreḥ-iyi tqejjirt-iw...
Dɣa... Mmi-nni... Ilemẓi-nni... Imir-nni... Yessaked...
Yessaked... Yuɣal yenna-yi-d :
- Aawwah !... Ḍebber aqerru-k !...
- Amek ?!...
- Mačči... Turew-it tdekkart... Ad t-tɛelleq teɣliṭ !...

Imi keččini ur tettaɣeḍ ara
Yiwen akkenni qqaren-as Dda Bussaɛd... D ttajer... Yettaɣ
yeznuzu... Ass-nni ihi... Yewweḍ-d ɣer tiɣilt n Ṭṭelba... Yewwid aɣyul, yebɣa ad t-yezzenz. Dɣa... Yebda la t-id-yetcekkir...
Yeqqar-as :
- Haah !... Yyaw tura ad twalim !... Anda ara tafem aɣyul am
wagi !... Aawwah !... Aɣyul-agi d trisitik... D labyu... Yerna
aɣyul-agi... Ad s-tɛebbiḍ tacekkart n uqenṭar... Yerna ad ternuḍ
rrekba !...
Dɣa... Widak-nni yak yellan dinna... Ssikiden. Yuɣal inṭeq-d
yiwen uqcic akkenni d amecṭuḥ... Yenna-yas :
- A Dda Bussaɛd !...
- D acu ?!...
- Tacekkart-agi-inek... Amek ?... Teččur neɣ d tilemt ?...
Dɣa... Dda Bussaɛd... Yezɛef yenna-yas :
- A ddin yemma-k !... Imi keččini ur tettaɣeḍ ara... Wi kyennan ad d-tneṭqeḍ ?!...

- 20 -

Ddeqs-nneɣ

Ay arraw-iw
Yiwet tmeṭṭut akkenni... Tesɛa sebɛa warraw-is. Zedɣen akk
akkenni di Leɛzib. Xeddmen tafellaḥt... Ččan, swan, rebḥen,
uifan-t... Iḍ-nni ihi... Tella tmeɣra di taddart-nsen... Dɣa...
Arraw n tmeṭṭut-nni... Ɛewqen. Axaṭer... Beɣɣu bɣan ad ruḥen
ad nezzhen i tmeɣra. Maɛna... Ur bɣin ara ad ǧǧen yemmatsen weḥd-s. Yuɣal nnan-as :
- Ihi... Ad nruḥ s nnuba...
Tenṭeq-d yemma-tsen tenna-yasen :
- Ala a tarwa... Ruḥet kan ad tedduklem... Nekkini... Ad qqimeɣ
dagi weḥd-i... Ulac aɣilif...
Dɣa... Widak-nni... Ruḥen dduklen. Ma d tameṭṭut-nni...
Teqqim weḥd-s. Dɣa... Atan uwaɣzeniw... Ikcem-as-d s axxam.
Yenna-yas :
- Ansi ara kem-bduɣ ?...
Tameṭṭut ur tt-yeffiɣ ara leɛqel... Tenna-yas :
- Arǧu ihi tura... Uqbel ad iyi-teččeḍ...Ad k-id-cekkreɣ ciṭuḥ...
Awaɣezniw iɛǧeb-as lḥal... Yenna-yas :
- Ihi... Ma tcekkreḍ-iyi-d ciṭuḥ... Wellah ar ɣas...
- Ihi... Yya-n ɣer unnar...
Dɣa... Tewwi-t ɣer unnar-nni zdat uxxam... Dɣa... Tserreḥ i
waɣec-is. Teddawar i unnar-nni, tesbuɣur... Teqqar :

Ad cekkreɣ sidi awaɣezniw...
Ay arraw-iw !...
Ad cekkreɣ sidi awaɣezniw...
Ay arraw-iw !...
Akken... Akken... Armi yuɣal ula d awaɣezniw-nni... Ileḥḥu
deffi-s... yesbuɣur ula d netta... Yeqqar :

Ad cekkreɣ sidi awaɣezniw...
Ay arraw-iw !...
Ad cekkreɣ sidi awaɣezniw...
Ay arraw-iw !...
Arraw-nni n tmeṭṭut iruḥen ad nezzhen i tmeɣra, ǧǧan yiwen
deg-sen ad yettak tameẓẓuɣt. Dɣa... Winna... Akken kan yesla i
yemma-s tettɛeggiḍ... Iruḥ yessawel-asen i wiyaḍ. Dɣa...
Ruḥen-d imiren d tazzla. Nutni s lemkaḥel... Dɣa... Akken kan
d-wwḍen ɣur uwaɣezniw-nni... Dɣa ttekkan-as.
- 21 -

Ddeqs-nneɣ

Cumm, a Lmesɛud, tura rriḥ
Llan sin akkeni d atmaten... Zedɣen deg yiwet lḥara... Tiwen
deg-sen d axeddam. Yesɛa izgaren... Tisita... Ulli... Tibḥirin...
Igran... Dɣa... Hatan kan... Hatan kan... Ass kamel ad iḥebbek.
Ma d winna nniḍen... qqaren-as Lmesɛud... Netta ur ixeddem
ur ireddem... Mi yuli wass... Winna ad yekker zik. Ad iruḥ ad
yeks... Ad yekrez... Ad d-iḥucc... Ma d Lmesɛud-nni... Mi iwala
kan akkenni gma-s-nni yeffeɣ... Dɣa netta... Imir-nni ad yessali
taduli ɣef uqerruy-is... Dɣa... Ad s-yini :
- Ṭṭes a Lmesɛud, tura rtiḥ !...
Akkenni yal ass. Asmi terbeḥ tefsut imir-nni... Dɣa... Winna...
Tisita-nni-ines urwent-d... Tibḥirin-nni-ines grent-d... Qqimen
ibawen... Taǧilbant... Yeqqim uyefki... Iɣi... Ikkil... Ma d
Lmesɛud-nni... Netta imir-nni... Yettwali kan s wallen-is...
Dɣa... Winna... Mi yekker kan... Ad yeddem aqbuc n yiɣi ad st-yawi i Lmesɛud-nni alamma d tawwurt-nni-ines... Dɣa... Ad
s-icexxer dinna... Ad s-yeqqar :
- Cumm, a Lmesɛud, tura rriḥ !... Cumm, a Lmesɛud, tura
rriḥ!...

Ddwa i wallen
Yiwen akkenni iruḥ ɣur ṭṭbib yenna-yas :
- Efk-iyi-d ddwa... Teqreḥ-iyi tɛebbuṭ-iw...
Dɣa... Ṭṭbib-nni yerra-yas-d :
- Arǧu tura... Ad nwali qbel d acu i k-yuɣen...
- Aawwah !... Nekkini ihi... Ulac acu i yi-yuɣen... D ciṭuḥ n
uɣrum kan akkenni yemjenǧar i ččiɣ... Dɣa... Atan tura teqreḥiyi tɛebbuṭ-iw...
Dɣa... Ṭṭbib yefka-yas-d ddwa... Yenna-yas :
- Ax ihi ddwa-agi uqqem-it i wallen-ik.
Dɣa... Winna yewhem... Yenna-yas :
- Amek ?!... Nekkini nniɣ-ak teqreḥ-iyi tɛebbuṭ-iw... Keččini
tura... Tefkiḍ-iyi-d ddwa i wallen-iw !...
- 22 -

Ddeqs-nneɣ

- Ih!... Axaṭer lemmer d tidet dɣa tesɛiḍ allen tettwaliḍ... Amek
ara teččeḍ aɣrum yemjenǧaren ?!...
Ad am-aruɣ, aruɣ-am
Yiwet tmeṭṭut akkenni... Yekkat-itt urgaz-is. Ihi... Teẓra yiwen
ccix akkenni... Dɣa... Teḥka-yas... Tenna-yas :
- Anɛam a ccix...Ihi tura... Ilaq ad iyi-taruḍ akken ur iyi-yekkat
ara urgaz-agi-inu...
Dɣa... ccix-nni... (Netta, win i s-yefkan amehraz, ad s-yaru
ayen i s-yehwan), yenna-yas :
- Ur ttagad ara a xalti... Ayagi d ayen isehlen :

Ad am-aruɣ, aruɣ-am
I yecban ihenwiḍen
Amehraz-iw, a t-awiɣ...
Ad aliɣ Icerriḍen
Ma yewwet-ikem, ur iyi-d-terziḍ...
Ma yeǧǧa-kem, akken nniḍen

Di ssuq, d ikerri
Yiwen akkenni qqaren-as Ṣaleḥ... Ass n teswiqt n lɛid, ṣṣbeḥ
ziki... Tceyyeɛ-it yemma-s ɣer ssuq i wakken ad d-yaɣ ikerri...
Ihi... Yewweḍ ɣer ssuq... Dɣa... Yebda yettmuqul. Yuɣal yufa
yiwen ikerri akkenni, iɛǧeb-as, dɣa... Yuɣ-it-id. Yerra-tid ɣer
tkerrust... Yewwi-it-id s axxam. Mi d-yewweḍ ɣer taddart...
Imir-nni yessers-d ikerri-nni... Anda i d-yessers ikerri-nni...
Llan dinna kra n werbaɛ akkenni... Qqimen dinna ssikiden.
Dɣa... Yenṭeq-d yiwen deg-sen yenna-yas :
- Acḥal akkagi i d-tuɣeḍ tixsi-agi a Ṣaleḥ ? ...
- Qaḥqa d tixsi ! ... A wagi... D ikerri i d-uɣeɣ i lɛid !...
Dɣa... Widak-nni akk yellan dinna...Ṭreḍqen d taḍṣa...
Winna...Imir-nni... Imuqel akkagi ikerri-nni-ines... Dɣa...
Yufa-t d tixsi. Dɣa... Yerfed akkagi ifassen-is... Yenna-yas :
- Wellah ar di ssuq ar d ikerri !...
- 23 -

Ddeqs-nneɣ

Ayen i ɣef ttnadiɣ, ufiɣ-t
Sin akkenni mxaṭaren... Yiwen yenna-yas :
- Nekkini... Ad kecmeɣ tiẓgi ihin ɣas yella deg-s uwaɣezniw...
Dɣa... Winna nniḍen... Yefka-yas tagest yenna-yas :
- Ax ihi tagest-agi... Reṣṣi-tt dinna... Akken azekka ṣṣbeḥ dɣa...
Ad tt-in-afeɣ dinna d limara.
Dɣa... WInna yegla s tagest-nni, iruḥ. Ihi... Yekcem tiẓgi-nni...
Yebda yettreṣṣi... Deb ! Deb ! Deb ! Dɣa yeslaèyas-d
uwaɣezniw-nni. Dɣa... Ataya la d-yesderduf... Dɣa... Winna
yekker ad yerwel... Maɛna... Aawwah... Ur yezmir ara...
Yeɛreḍ, yeɛreḍ... Ulac. Netta ziɣen... Tagest-nni ireṣṣa-tt deg
ucḍaḍ n ubernus-is... Dɣa... Awaɣezniw-nni yeẓẓel-d afus-is
ɣur-s. Dɣa... Winna yenna-yas :
- Uqbel ad iyi-teččeḍ... Ma yehda-k Rebbi... Eǧǧ-iyi ad ssiwleɣ.!
- Siwel.
Dɣa... Winna... Yessawel imir-nni yenna-yas :
- Aaa wihin ugemmaḍ-inna !... Ayen i yi-tenniḍ giɣ-t... Ayen
iɣef ttnadiɣ, ufiɣ-t...
Dɣa... Awaɣezniw-nni yenna-yas qemmuc baba... Yečča-t.

Yiwen wass i tkeḥḥel tyaziḍt...
Tagi... D yiwen tyaziḍt akkenni... Ass-nni ihi... Wissen teqqesitt tizit neɣ amek... Truḥ tewwi-d uzzu... Tessefsi-t... Tuqqem
timmi... Tuqqem ḥmimuc... Teffeẓ agusim... Tkeḥḥel... Tezwi
akk tiferrawin-is... Teffeɣ-d s abrid. Dɣa... Tedda tetzuxxu,
imir-nni. Anda twala tamduct... Ad truḥ ad tmuqel iman-is
daxel-is... Netta ziɣen... Iguber-itt-id ufalku... Dɣa... Ciṭuḥ kan
akkagi... Yewwet-d fell-as... Yenna-yas :
- Yya... Fell-am i ttnadiɣ...
Dɣa... Yeddem-itt gar waccaren-is, iɛella yis-s deg yigenni...
Dɣa... Seg wass-nni... I d-yeqqim wawal-agi :

Yiwen wass i tkeḥḥel tyaziḍt...
Yewwi-tt ufalku.
- 24 -

Ddeqs-nneɣ

Aṣekran akked uqemmar
YIwen akkeni... Iruḥ ad d-izur... Ihi... Ileḥḥu... Yufa iṣekranen.
Yufa-ten sersen-d aɣrum... Sserdin... D teqraɛtin n ccrab.
Dɣa... Tessen, ttqessiren. Dɣa... Winna isellem fell-asen yennayasen :
- Ssalam ɛlikum !...
- Ssalam u reḥmatu llah... Yya besmellah...
Winna ikemmel abrid-is... Yelḥa ciṭuḥ... Yuɣal... yufa
iqemmaren... Yufa-ten-in tturaren lpukir neɣ wissen d acu i
tturaren. Dɣa... Isellem daɣen fell-asen ula d widak yennayasen :
- Ssalam ɛlikum !...
Ula yiwen deg-sen mačči yerra-yas-d. Acu kan i wumi yesla
winna... Yesla i yiwen seg iqemmaren-nni yenna-yas :
- Jerri yemmat yemma-s !...
Dɣa... Winna yeǧǧa-d awal-agi :
- Yif-it meyya iṣekranen wala yiwen uqemmar.

Ccan, ya ɛaḍim ccan !...
Yiwen akkeni... Iruḥ ad iqaqqeḥ... Netta... Iqqen abernus...
yerra aqelmun ɣer iḍarren. Dɣa... Kullec ɣer uqelmun-nni.
Dɣa... Mi ifuk, imir-nni... Imuqel akkagi... Dɣa... Yufa
iyennaten-nni ulac-iten. Dɣa... Yenna-yas :

Ccan, ya ɛaḍim ccan !...
Ḍergeɣ-d iẓẓan...
Ur ẓriɣ d acu i ten-yeččan !...

Ddeqs-nneɣ
Llant snat tlawin akkenni d tiǧiratin... Yiwet tesɛa tafunast,
tayeḍ tesɛa taɣaḍt. Ihi... Mi d-yeḥder ad ssendunt iɣi... Lall n
- 25 -

Ddeqs-nneɣ

tfunast-nni... Ad tɛelleq kra n tfeqlujt akkenni annect-ilatt...
Dɣa... Ad tessenduy... Ad s-teqqar :
- Sidi Rebbi, rnu-d lxir, sidi Rebbi rnu-d lxir... Besmellah u
lbaraka... Besmellah u lbaraka...
Ma d lall n taɣaḍt... Ad tɛelleq kra n tfeqlujt akkenni d
tamectiṭuḥt... Dɣa... Ad tessenduy... Ad s-teqqar :
- Ddeqs-nneɣ !... Ddeqs-nneɣ !...

Tawwurt-nni

D tawwurt i s-yennan :
Err-iyi, ad rreɣ lada.
Awal-agi... Qqaren-t medden akkagi... Axaṭer... D ayen yellan...
Maḍi deg yiwen uxxam akkenni... Ihi dɣa am wakkagi... At
uxxam-nni... Ass-nni ǧǧan tawwurt teldi. Dɣa... Yekcem-asen
uwaɣezniw s axxam. Iqeddem-it-id usemmiḍ. Dɣa... Iqerreb
ɣer lkanun... Yeqqim ad yessḥmu... Dɣa... Awaɣezniw-nni
yenṭeq ɣer lall n uxxam-nni, yenna-yas :
- Err tawwurt ammar win i d-ikeccmen !...
Dɣa... Tinna, terra-yas-d :
- Tura... Daɣen... Ulac win ara d-ikecmen nnig-k akin !...

Yezwar-iyi dadda
Lllan sin akkenni d atmaten... Sɛan taxxamt uqecwal di
Melyana. Ẓẓaden iqecwalen... Znuzuyen i lkulun. Zik-nni ihi...
Yeḥder-d yennayer... Yerna yewwet udfel... Dɣa... Widak-nni
mmektan-d tamurt. Netta... Amecṭuḥ-nni... Melmi kan i
yezweǧ. Dɣa... Yefreḥ, yenwa ad iruḥ ad yesɛeddi kra n wussan
di tmurt. Yuɣal... Yekker-d dadda-s-nni yenna-yas :
- Nekkini ihi... Aql-i ad ruḥeɣ ɣer tmurt... Axaṭer d leɛwacer...
Keččini... Ad teqqimeḍ dagi... Ad tɛesseḍ taxxamt-agi-nneɣ n
uqecwal.
- 26 -

Ddeqs-nneɣ

Dɣa... Amecṭuḥ-nni yuɣ-itt kan mkemmda... Yessusem... Yuɣal
imir-nni, yewwi-d asefru-agi, yeqqar-as :

Aql-iyi di Melyana...
Aggur n ccetwa...
Mi d-nekker, nezzi i lkanun.
Adfel yuɣ-d timura...
Yergel tiwwura,
Ula ansi d-nawi ageṭṭum.
Ay ul icedhan Faḍma...
Yezwar-i dadda...
Amek ara rebbiɣ aksum ?!...

Amɣar-nni n tesraft
Yiwen umɣar akkenni, ulamma teǧǧa-tgecrirt... Maɛna
daymen tiṭ-is ɣef nnḍer. Dɣa... Icewwel at uxxam. Si ṣṣbeḥ
alamma d tameddit i la yettnebbih fell-asen... Ḥadret wihin...
Ɣurwat tihin... Dɣa... At uxxam-nni ɛyan deg-s. Ihi... Yuɣal
mcawaren fell-as. Amek ara s-xedmen i umɣar-nni i wakken
ad thennin seg-s ?... Yuɣal ihi... Ɣzen tasraft... Dɣa... gren-t
deg-s. Ttaken-as ciṭuḥ n lqut ɣer daxel n tesraft-nni. Ǧǧan-t
dinna. Armi d yiwen yiḍ akkenni... Dɣa... At uxxam-nni slanas i umɣar-nni yesreɛruɛ daxel n tesraft-nni. Dɣa... Kkren-d
warraw n umɣar-nni nnan-as :
- Wagi ad ɣ-yesderwec... Wagi !...
Yuɣal... Yiwen deg-sen iḍal s addaynin... Dɣa... Yufa-n aɣyulnni ulac-it. Ziɣen... Wissen wi t-in-yettun di lexla.
Dɣa...Ceyyɛen imir-nni yiwen deg-sen ad iruḥ ad t-id-yawi...
Dɣa... At uxxam-nni... Ssuffɣen-d imir-nni amɣar-nni si
tesraft-nni-ines. Ufan-t ziɣen yeṣleḥ...

- 27 -

Ddeqs-nneɣ

Taqejjirt-agi tlaq i rkab
Zik-nni... Asmi terbeḥ ddunit...Win iḥeqren iman-is...
Medden... Qqaren-ak : Ad iɛenni kan ɣer sidi Rebbi, ad s-yini
kkes-iyi... Dɣa... Ad d-truḥ ɣur-s teblaḍt seg yigenni, ad ttemḥeq. Ass-nni ihi... Ifker yeḥqer iman-is ula d netta. Dɣa...
Yeqqim akkagi yesseḥsab... Yeqqar-as :
- Llah Llah a Rebbi ! ... I tura, nekkini dɣa... D acu-tt ddunit-agi
ideg lliɣ ?!... Ssya d lluḥ, ssya d lluḥ... Daxel yezdeɣ-iyi rruḥ. I
tura... Nekkini dɣa i wumi-yi ?!...
Dɣa... Yesla i rrhis. Yessaked s igenni... Dɣa... Iwala tablaḍt-nni
tetṣubbu-d. Yerfed taqejjirt-is yenna-yas :
- Eccc !... Taqejjirt-agi tlaq i rkab !...
Dɣa... Seg wassen, tablaḍt-nni tɛelleq kan akkenni gar yigenni
d tmurt.

Adellas yewweḍ amalu
Yella yiwen akkenni zik-nni... Deg At Lɛic... Yezdeɣ deg
uɛecciw. Aɛecciw-nni iseqqef s udellas. Ihi... Asmi yezweǧ,
yewwi-d iḍebbalen... Inced-d lɣaci. Yuɣal... Taqeffaft akked
iḍebbalen-nni ruḥen ad d-awin tislit. Dɣa... Ataya yekker-d
waḍu, yetsuḍu... Yeqleɛ akk ddunit... Dɣa... Yessafeg akk
adellas-nni. Aɛecciw-nni yeqqim akkenni bla ssqef. Dɣa...
Taqeffaft-nni akked iḍebbalen-nni mi d-uɣalen imir-nni...
Wwin-d tislit... Ufan-d yeḍra ubaxix. Dɣa... Imir-nni... Lɣacinni akk yal yiwen d acu yeqqar. Yuɣal yenṭeq-d Dda Ɛumar,
yenna-d asefru yeqqar :

A Ɛebḍella Crif deg Uqbu,
As-d a k-neḥku...
Axxam... Ibedd g lafic.
Adellas yewweḍ amalu.
Issafeg-it waḍu...
Teḍra lwexda g At Iɛic.
- 28 -

Ddeqs-nneɣ

Lemmer zik i temmuteḍ
Tagi... D Dda ƐLi, ccaf-nni-nneɣ, asmi akken i nxeddem abrid
ukerrus. Dda Ɛli yesɛa aɣyul...Dɣa... Yettruḥu yis-s ɣer lxedma.
Dɣa... Mi d-yewweḍ imir-nni... Ad yawi aɣyul-nni-ines ɣer
lexla n yiwen akkenni, yessen-it. Ad t-yeqqen dinna ɣer
tzemmurt. Azal n sin wagguren, netta ixeddem akkenni...
Yiwen mačči yenna-yas-d kra. Ass-nni ihi... Nesla i wahruḥu...
Acu-t akkagi ?... Ziɣ ar d lall n lexla-nni i yettɛeggiḍen ɣef
uɣyul-nni yeqqnen ɣer tzemmurt-nni... Teqqar-as :
- Ad tig Rebbi d aɣyul ara yeččen imawlan-is !...
Rregmat... Ddeɛwat... D axeṣṣar. Tezɛef mačči d kra. Dɣa... Dda
Ɛli mi yesla akkenni... Iruḥ ɣur tmeṭṭut-nni yenna-yas :
- A ayexti... Xzu cciṭan. Aɣyul-agi... Inu.
Dɣa... Tinna tenna-yas :
- Ma inek d acu ?!... Ad ig Rebbi yečča-k dɣa !...
Dda Ɛli imuqel... Imuqel... Yuɣal yenna-yas :
- Teẓriḍ ihi... Kemmini... Wellah ar lemmer zik i temmuteḍ...
Ar yili m-bniɣ taqubbet ‘ee... ‘ee... ‘ee... n yiẓẓan !...

S lɛawen-iw
Tagi... Asmi srafgen yifrax... Lbaz yenna-yas :
- S lɛawen-ik a Rebbi...
Dɣa yefferfer. Wayeḍ akken... Wayeḍ akken... Win inedhen s
lɛawen n Rebbi ad yefferfer... Tayaziḍt... Nettat, mi d-tewweḍ
nnuba-s, tenna-yas :
- S lɛawen-iw !...
Dɣa teɣli din. Hatan ihi ayɣer tayaziḍt ur tezmir ara ad tesrifeg.

Aqelmun-nni yeččan imensi
Tagi... Deg yiwet tmeɣra akkeni, yiwen wass... Llan iqeffafen
tetten imensi. Ihi... Yiwen deg-sen itett... Yettarra lqut, s tuffra s
- 29 -

Ddeqs-nneɣ

aqelmun-is. Netta... Bab n tmeɣra-nni ziɣ iwala-t-id. Atan
yewwi-d lqahwa i widak-nni yeččan imensi... Dɣa... Mi dyewweḍ ɣur winna imir-nni... Yefka-yas afenǧal n lqahwa i
netta... Yerna yesmar afenǧal nniḍen n lqahwa ɣer daxel
uqelmun-nni-ines. Dɣa... Winna yekker... Yenna-yas :
- D acu-t uyennat-agi ?!... Tedrewceḍ neɣ ?!...
Dɣa... Bab n tmeɣra-nni yenna-yas :
- Ur drewceɣ ara... Nekkini fkiɣ-asen akk afenǧal n lqahwa i
widak-agi yeččan imensi... Mi d-wwḍeɣ ɣer uqelmun-agiinek... Ula d wagi yečča imensi... Ilaq ad as-fkeɣ afenǧal n
lqahwa...

At teklamt
Yiwet teqcict akkenni... Tedda d tislit. Azekka-nni ṣṣbeḥ...
Tulawin n taddart usant-d akk ɣur-s i wakken ad tt-ẓrent...
Ihi... Ufant-d tislit ulac acu ara d-inint deg-s. Yuɣal tenṭeq-d
yiwet deg-sent tenna-yas :
- Tislit-agi...Eemm... Amessaḍ yugar wayeḍ...
Tidak-nni nniḍen... Ssusment kan. Dɣa... Tislit tenna-yas :
- Ay ahruḥu... At taddart-agi d at teklamt !... Ufan-d lɛib i
tmellalt !...

Winna yezzarṭin
Yiwen uqcic akkenni... Yerwel-d si lɛedker. Dɣa... Waḥed seta
wagguren akkenni... Netta irewwel... Iǧadarmiyen ttnadin fellas. Ass-nni ihi... Ɣlin-d fell-as, dɣa ṭṭfen-t. Cudden-t-id imirnni, zzuɣren-t-id ɣer taddart. Dɣa... Kecmen imir-nni s axxam
n uqcic-nni... Ttqelliben lqecc-nni-ines n lɛesker anda t-yerra.
Yuɣal... Qellben... Qellben... Dɣa... Ufan akaskiḍ-nni-ines n
wuzzal... Tettarew deg-s tyaziḍt. Ugan abalṭun-nni-ines
yeggan fell-as uqjun... Iǧadarmiyen ččan timess... Dɣa... Fkanas kra n zhuṭ i uqcic-nni... Netta... Imir-nni, yewwi i
- 30 -

Ddeqs-nneɣ

iǧadarmiyen-nni ɣer uddaynin... Yemla-yasen takrabaṭ-nniines akked lǧib n userwal... Ḥala ayen i d-yeggran seg userwalis. Takrabaṭ-nni-ines... Yerra-tt d rrebg i taɣaḍt... Ma d lǧibnni... Yerra-t d tagrabt i tmaẓẓagt-is.

Ay iɣi ssendunt lemluk
Yiwen wass... Neqqim akkagi nettqessir nekk akked yiwen
akkenni d abusṭawi, d aḥbib-iw...Dɣa dinna di lbusṭa... Ssaɛa
ad tili ahat imir-nni d zzuǧ neɣ zzuǧ u nefṣ... Ciṭuḥ akka
ihi...Attan truḥ-d tmeṭṭut-nni i d-itennḍen dinna di lbusṭanni... Tewwi-d imesleḥ, abelyun d ucifun... Dɣa... Abusṭawinni yenna-yas :
- Acu-t akkagi a Nna Xelluǧa ?... Acu tebɣiḍ ɛni ?...
- Ulac a mmi... Nekkin usiɣ-d kan ɣer ccɣel-iw...
- Ay iɣi ssendunt lemluk, a Nna Xelluǧa !... Ssaɛa... Attan akken
kan tewweḍ d zzuǧ... Yak mazal lḥal a Nna Xelluǧa... Kemmini
tbedduḍ ccɣel-im ɣef seta n tmeddit !...

Tamacahut n lekdeb
Yella yiwen akkenni d amarkanti... Yesɛa sebɛa warrac...
Yiwen wass asmi meqqrit warrac-nni... Yenṭeq-d umenzu-nni
deg-senYenna-yas :
- A baba... Bɣiɣ ad ruḥeɣ ad beddleɣ tamurt.
Baba-s-nni ur yebɣi ara. Yuɣal iserreḥ-as... Yezfka-yas
aɛudiw... Yerna-yas tawemmust iṣurdiyen... Dɣa winna yenna
hha... Yeqqim akkenni aseggas... La lexbar, la lewṣaya. Yuɣal
wis sin-nni yenṭeq-d daɣen ula d netta yenna-yas :
- Ad ruḥeɣ...
Akkenni armi d wis seta. Ihi yeqqim-d umecṭuḥ-nni d
aneggaru. Yuɣal ula d winna... Yeḥres baba-s... Iserreḥ-as
daɣen ula i netta. Aqcic-nni ihi... Iruḥ. Ileḥḥu, ileḥḥu... Yeɣli-d
yiḍ. Yuɣal aqcic-nni... Iwala tafat ɣer yiwen umkan akkenni...
- 31 -

Ddeqs-nneɣ

Dɣa... Yerra ɣer-s. Mi yewweḍ ɣer dinna... Imir-nni... Yufa-n
yiwen umɣar akkenni...Yenna-yas :
- A baba amɣar... Ma ulac aɣilif... Ad nseɣ dagi ɣur-k iḍ-agi...
Amɣar-nni yefreḥ... Yenna-yas :
- Qim a mmi... Akkagi dɣa meqqar ad nqesser ciṭuḥ...
Aqcic-nni akked umɣar-nni...Ččan imensi... Dɣa qqimen ɣer
rrif n lkanun ttqessiren... Amɣar-nni yenna-yas :
- Ihi tura a mmi... Awi-yi-d tamacahut ideg ulac A macahu...
Neɣ ad k-tt-id-awiɣ nekkini... Acu... Ad cerḍeɣ fell-ak... Ma d
keččini i irebḥen, ad tawiḍ akk ayen sɛiɣ... Ma d nekk i
irebḥen, ad awiɣ akk ayen tesɛiḍ... A k-ssufɣeɣ si tcekkart...
Aqcic yeqbel... Yebda tamacahut yenna-yas :
- Asmi yemmut umɣar n jeddi... Nekkini lliɣ d ameksa. Ihi...
Usiɣ-d si lexla... Walaɣ tulawin teffɣent-d seg uxxam-nneɣ.
dɣa steqsaɣ-tent :
- D acu akka yellan ?
- D amerbuḥ jeddi-k a mmi ! ...
Nekkini ferḥeɣ d ayen kan... Ruḥeɣ d tazzla... Mi wwḍeɣ s
axxam imir-nni... Ufiɣ-n setti terba amɣar-nni n jeddi i dilulen... Nniɣ-as :
- Awi-t-id akkagi ad s-dehneɣ taqerruyt-is...
Dɣa... Setti tefka-yi-t-id, truḥ tewwi-d taqlilt n zzit. Akken
ɛeddaɣ ad s-uqqmeɣ i jeddi ciṭuḥ n zzit i tqerruyt-is... Yeɣli-yi
ɣer daxel n teqlilt-nni... Dɣa... At uxxam yeffeɣ-iten leɛqel...
Nekkini ruḥeɣ s addaynin... Briɣ-d i uɛudiw-nni... Tebɛeɣ jeddi
ɣer daxel n teqlilt-nni... Ufiɣ-n ddunit teɛmer... S tmara i
sɛeddayeɣ aɛudiw-nni-inu gar lɣaci... Yefka-yi-d Rebbi kra n
medden akkenni... Ṭṭfen-iyi-d jeddi-nni. Fkan-iyi-t-id...
Nekkini imir-nni wwiɣ-t-id s axxam.
Ferḥen akk at uxxam. Tamɣart n setti tebri-d aɛeqqa uǧilban i
wakken ad d-tesseww tacnint. Yuɣal... Tasilt-nni tekkuffet-d...
Tacnint-nni tɛedda di tzuliɣt... Tennɣel s aɛerqub-nni seddaw
lḥara. Dɣa... Yessenṭeḥ-itt-id Rebbi imir-nni dinna d aǧilban...
Amɣar-nni i wumi iḥekku uqcic-nni... Tebda tetsummu-t
lqaɛa. Aqcic-nni yettkemmil... Yenna-yas :
- Mi d-teḥder tmegra... Newwi-d imestejar... Newwi-d
iwiziwen... Akkenni negguma ad neḥyu... Nuɣal ɣer uneqqel...
Nneqqel ɣef ytiserdyan, debren... Nneqqel ɣef yiɣyal, debren...
- 32 -

Ddeqs-nneɣ

Nruḥ newwi-d ayaziḍ nettneqqil fell-as... Yuɣal ula d winna
yedber... Dɣa nekkini imir-nni... Ddmeɣ-d tazerraɛt n ddellaɛ
uqqmeɣ-as-tt i uyaziḍ ɣef uɛrur-is... Dɣa Rebbi yefka-d ddellaɛ
ɣef uɛrur n uyaziḍ-nni... Ččan at uxxam... Nefka i at taddart...
Akkenni ddellaɛ-nni yugi ad ifak... Mi nečča ddellaɛ...
Yewweḍ-d lawan n userwet... Ur nufi ara anda ara nuqqem
annar... Aahya ssiɛqa !... Nekkini ufiɣ-d amkan... Ɣef tqacuct n
tulmut... Dɣa nḍerra annar a sidi... Yeqqim-d kan ad nessali
izgaren... Ncudd izgaren s umrara, yeqqers... Ncudd-iten s
snasel, qqersent... Ncudd-iten s tzitmiwin, qqersent... Nekkini
ɛeddaɣ ɣer yizgaren-nni fkiɣ-asen ad ččen lkermus... Dɣa win i
nejbed seg yileddayen-nni n lkermus, dɣa yuli... Ihi nesserwet a
sidi... Ciṭuḥ akkagi sliɣ i tsekkurt tesmurjuḥ... Qellbeɣ akk
ddunit... Ulac. Ziɣen tasekkurt-nni tuqqem lɛecc-is daxel
umeẓẓuɣ n uzger-nni... Nekkini greɣ afus-iw daxel umeẓẓuɣnni n uzger... Ufiɣ aqdaḥ deg-s rbaɛṭac tmellalin... Ddmeɣtent-id, wwiɣ-tent-id s axxam... At uxxam-nneɣ di rbaɛṭac yidsen... Ččan rbaɛṭac, rbaɛṭac... Lǧiran-nneɣ di rbaɛṭac ččan
rbaɛṭac, rbaɛṭac... Ugarent-d rbaɛṭac...
Dɣa... Amɣar-nni i wumi i d-iḥekku uqcic-nni... Tsumm-it
lqaɛa... Acu kan uqbel ad yedrem maḍi... Yenṭeq-d ɣur uqcicnni yenna-yas :
- Ihi a mmi... D nekkini i iɛerran atmaten-ik...
Dɣa... Yemla-yas i uqcic-nni anida llan watmaten-nni-ines.
Aqcic-nni... Iruḥ yejmeɛ-iten-id... Dɣa yerra-ten-id s axxam.
Hattan tura...

Ubehlul
Ubehlul-agi, d yiwen akkenni n ttajer... Yettaɣ, yeznuzu...
Yiwen wass... Yusa-d si ssuq... Yuɣ-d sebɛa yiɣyal... Ihi, yerkebd yiwen seg yiɣyal-nni... Yenher-d seta-nni nniḍen. Mi yeḥseb
iɣyal-nni, ad yaf setta... Mi ten-yeḥseb ad yaf setta... Dɣa
yeɛweq deg yiman-is. Mi d-yewweḍ s axxam imir-nni...
Yenṭeq ɣer tmeṭṭut-is yenna-yas :
- 33 -

Ddeqs-nneɣ

- Lemmer ad am-iniɣ ihi... Ass-agi kellxen-iyi di ssuq... Uɣeɣ-d
sebɛa yiɣyal... ATan ixuṣṣ-iyi yiwen...
Netta mazal-it kan akkenni s ufella n uɣyul-nni wis sebɛa.
Dɣa... Tameṭṭut-nni-ines tenna-yas :
- Amek akkagi ixuṣṣ-ik yiwen... Nekkini la ttwaliɣ tmanya
yiɣyal ayagi !...
- Aha berka, ah !...
- Setta yiɣyal atnan zdat-k... Wis sebɛa trekbeḍ fell-as... Wis
tmanya... D keččini.

Teffẓen akk medden
Tella yiwet temɣart akkenni, zik-nni di taddart-nneɣ, qqarenas Setti Ḥedduqa... Ad tesɛu ahat miyya iseggasen di leɛmer-is.
Tekmec akk... Tiṭ tenɣes, ugel yekkes. Maɛna, nettat dayem
tecreḥ. Dɣa... Tullas n taddart akk... Ḥemmlent ad qqiment
ɣur-s. Ad as-mecḍent, ad as-anint... Netta... Di lweqt-nni...
Imir-nni kan dɣa i d-yelḥeq cwangu-agi ɣer taddart... Tullasnni ihi... Teffẓent cwangu... Ass-nni ihi... Walant tamɣart-nni...
Tebra kan i wallen-is... Ur tecriḥ ara akkenni am zik... Dɣa
nnant-as :
- Acu i kem-yuɣen akkagi, ass-agi, a setti Ḥedduqa ? Yak ur
tuḍineḍ ara ?
- Acu ara kent-iniɣ tura nekkini ? La tettwalimt, Hatan...
Teffẓen akk medden... Nekk ula i ffẓeɣ.

Ečč, ad ixelleṣ mmi-k
Yiwen akkenni d amɣar... Yiwen wass... Iɛedda zdat yiwen
rriṣṭura...Dɣa... Iwala uran-d dinna : Ečč, ad ixelleṣ mmi-k.
Amɣar-nni... Netta d mmi-s ur ɛdilen ara... Dɣa... Yefreḥ
yenna-yas :
- Arǧu kan tura... Ad s-ssekneɣ i uɛdaw n Rebbi-nni n mmi...
Bla yemma-s art t-ixelleṣ !...
- 34 -

Ddeqs-nneɣ

Yekcem ɣer rriṣṭura-nni... Yeqqim ɣer ṭṭabla... Imuqel lkarṭanni... Dɣa imir-nni... Kmandi ma ad tekmandiḍ... Awi-d ta...
Rnu-d tagi... Armi yekmanda ayen ara ččen ɛecra medden.
Yerna yekmanda ḥala leḥwayeǧ-nni ɣlayen akkenni... YUɣal
imir-nni... Yečča armi yerwa... Dɣa yekker ad yeffeɣ... Dɣa...
Yessawel-as bab n rriṣṭura-nni... Yenna-yas :
- Amek ɛni ay amɣar ?... Ad truḥeḍ ur tettxelliṣeḍ ara neɣ ?!...
- Mi d-yusa mmi ad ixelleṣ...
Bab n rriṣṭura-nni... Yewwi-d leḥsab, imir-nni... Yenna-yas :
- Iih !... Ẓriɣ mi d-yusa mmi-k ad ixelleṣ... Maɛna... Xelleṣ-iyi-d
qbel tura keččini ayen yečča baba-k !... Hata leḥsab...

Taqlilt-nni n zzit
At zik-nni... Nutni yenɣa-ten laẓ... Tkemmel-asen tfenṭazit.
Win yekkren ad ak-d-yawi tin akkenni n : Ɛeddi ɣef uɛdaw
telsiḍ, ur yeẓri ɣef wacu tensiḍ. Yella yiwen umɣar akkenni...
Mi yekker ad yeffeɣ seg uxxam akken ad iruḥ ɣer tejmaɛt... Ha
yečča ciṭuḥ ubazin, neɣ yečča ciṭuḥ uɛemmuc, neɣ yeqqim
akkennii laẓ... Dɣa... Ad d-yeddem ciṭuḥ n zzit ad yedhen yis-s
ticelɣumin-is. Dɣa... Mi yewweḍ ɣer dinna ɣer tejmaɛt... Imirnni ad yebdu ad yettxerrif... Ad yeqqar :
- Wellah ar ass-agi... Tesseww-aɣ-d temɣart-nni kra akken n
teɣrifin... Ccaah !... Nečča armi neqber...
Ass-a d tiɣrifin... ass-a d acebbaḍ... Yal ass d acu i d-yesnulfuy.
Widak-nni yettilin dinna di tejmaɛt... Ẓran kullci maɛna
qqaren-as kan :
- Iih !... D lɛali, d lɛali...
Ass-nni... Amɣar-nni yeqqim yettxerrif di tejmaɛt... Dɣa...
Attan truḥ-d ɣur-s yelli-s n mmi-s tamecṭuḥt tenna-yas :
- Ajeddi ! A jeddi !...
- D acu ?!...
- Taqlilt-nni n zzit iss tdehhneḍ cclaɣem-ik...
- Iih ?!...
- Yerẓa-tt umcic...
- 35 -

Ddeqs-nneɣ

Lukan sin
Kra n yimdanen akkenni... Ruḥen ɣer Leblida, ssaǧwen zzit
dinna. Mi d-leḥḥun bac akken ad d-uɣalen... Wwḍen-d ɣer
yiwet taddart akkenni... Dɣa... Ifuk-asen uɛwin. Netta at
taddart-nni ttmeslayen s taɛrabt. Yerna ass-nni... Yella
lmerḥum di taddart-nni. Widak-nni ihi... Qqimen akkagi.
Maɛna... Aawwah... Mmuten si laẓ.Yuɣal yenṭeq yiwen deg-sen
yenna-yasen :
- Nekkini ihi... Ad ruḥeɣ ad d-awiɣ acu ara ččeɣ !...
Dɣa iruḥ ɣer uxxam-nni ideg yella umerḥum... Yufa dinna
lɣaci ttdekkiren... Dɣa yeqqen aqelmun... Yegr iman-is garasen... Dɣa yebda ijeddeb... Yeqqar-as :
- Yemmut waɛrab lukan sin... Yemmut waɛrab lukan sin !...
Dɣa at uxxam mi t-walan akkenni nna-n-as :
- Qbayli meskin... Ɣeḍnah... Cuf meskin... Rah yebki ɣlina...
Dɣa ččuren-as-d acḍaḍ-is d lqut. Dɣa winna... Yewwi-d lqutnni... Yuɣal-d ɣer imeddukal-is... Yefka-yasen ad ččen...

Cwi mačči deg usebbaḍ
Zik-nni asmi ɣlay cci... Yiwen akkenni yesɛa isebbaḍen... Dɣa
yettḥadar-iten. Yettawi-ten deg uqelmun-is. Ur ten-iteqqen ara
ḥaca ma iruḥ ɣer ssuq. Neɣ mulac... Netta ileḥḥu ḥafi... Mi iruḥ
ɣer ssuq (Netta dinna ɣer tewwurt-nni n ssuq tella terga) Dɣa
winna mi yewweḍ ɣer dinna... Ad yessired iḍarren-is... Ad
iqqen isebbaḍen-nni-ines... Dɣa ad yekcem ɣer ssuq. Mi dyeffeɣ si ssuq... Ad yekkes isebbaḍen-nni-ines... Ad ten-yerr s
aqelmun... Dɣa netta imir-nni... Ad yelḥu ḥafi. Akkenni yal
ass... Ass-nni ihi... Akken kan i d-yeffeɣ si ssuq... Dɣa yewwetit wugur... Dɣa tufeg-as akk tefdent-nni tameqqrant... Dɣa
yeṭṭef aḍar-is... Yenna-yas :
- Eehhh !... Cwi mačči deg usebbaḍ !...

- 36 -

Ddeqs-nneɣ

Iḍes ar ṭṭhur
Yella yiwen akkenni d amɣar... Yesɛa snat yessi-s... Iruḥ ad
yerzu fell-asent. Ihi yewweḍ ɣur yelli-s-nni tamezwarut ṣṣbeḥ
zik... Yufa-tt-in ur teẓri ara sanda ara terr aqerruy-is... Seg
wakken tesɛa ccɣel. Tinna... Tsellem fell-as...Tesser-as-d ciṭuḥ
n lqut... Dɣa tuɣal ɣer ccɣel-is. Dɣa amɣar-nni yečča ciṭuḥ n
lqut-nni... Yuɣal yeqqim ayen yeqqim... Dɣa yekker iruḥ ɣur
yelli-s-nni tis snat. Yewweḍ ɣur-s lewhi n ṭṭhur... YUfa-tt-in
mazal ur d-tekkir ara seg usu. Tinna mi d-tekker akkenni...
Dɣa teqqim yid-s. Amɣar akked yelli-s qqimen akkenni armi d
tameddit. Yuɣal amɣar-nni yekker ad iruḥ... Yenna-yas :
- Ma yella wacu ara s-tiniḍ i yemma-m ?...
- Ihi... Ini-yas :

Yelli-m... Iḍes-is ar ṭṭhur
Acmux-is yezga yeččur
Lfetla-s... Ha ! Tfur.
Akken kan yewweḍ umɣar-nni s axxam, yeḥka-yas i temɣartnni-ines yenna-yas :
- Tamezwarut-nni... Tesɛa bezzaf n ccɣel. Ufiɣ-tt-in tečča seg
uksum-is... Tinna ur tewqim ara... Ma d tis snat... Xir u
baraka... Tinna tewqem.
Dɣa tamɣart tenna-yas :
- Ma yella wacu i k-d-nnant ?...
- Tamezwarut-nni... Tessers-iyi-d ciṭuḥ n lqut... Dɣa tenna
hha. Ulac acu i yi-d-tenna. Ma d tis snat... La m-teqqar :

Yelli-m... Iḍes-is ar ṭṭhur
Acmux-is yezga yeččur
Lfetla-s... Ha ! Tfur.
Tamɣart-nni yeffeɣ-itt leɛqel. Tenna-yas :
- Ay asyax-iw !... Ihi temmut si laẓ...
- Aaeaah ! ...
Dɣa tamɣart-nni tessefhem-as imir-nni, tenna-yas :
- Tinna yesɛan ccɣel... D tinna i iweqmen ihi, a nnegḥ-ik...
Axaṭer... Tinna imi txeddem... Ɣas tečča srg uksum-is...
Tettḥelli-d ayen ara tečča. Wamma tagi yegganen ar ṭṭhur... La
k-teqqar aql-i mmuteɣ si laẓ !...
- 37 -

Ddeqs-nneɣ

Dɣa amɣar d temɣart... Ddmen imir-nni ččuren-as taylut i
yelli-tsen-nni yegganen ar ṭṭhur... Dɣa ruḥen wwi-as-tt.

Tinna n sebɛa turdas
Yiwen akkenni... Wwḍen xemseṭṭac iseggasen seg wasmi
yezweǧ... Ur yesɛi ara dderya... Yewwi tameṭṭut-is ɣur ṭṭbib...
Yewwi-tt ɣur uderwic... Kkes-d nnbi iɣef ur yeẓẓul... Ass-nni
yenṭeq-d di tejmaɛt yenna-yasen :
- Ay at taddart... Dɛut-iyi... Ma yella sɛiɣ-d aqcic... Ad awenṣeddqeɣ ikerri yesɛan acciwen... Yal yiwen deg-sen, ad yesɛu
sebɛa turdas di teɣzi !...
At taddart-nni fkan-as lfattiḥa... Ihi am akken qqaren : Rebbi
ma texfalu xefya... Yezzi-d useggas... Winna yerna ɣur-s uqcic.
Dɣa... Lferḥ... Urar... Tiɣratin... Sebɛa wussan d sebɛa wuḍan...
Ma d winna... Akken ad iṣeddeq ikerri-nni yeqqen i taddart...
Inuda-d akk ddunit anda ara yef ikerri bu wacciwen n sebɛa
turdas... Ulac. Dɣa yetḥeyyer. Ass-nni... Qqimen di tejmaɛt...
Netta akked at taddart... Heddren ɣef ikerri-nni anda ara t-idafen... Yuɣal yenṭeq-d yiwen akkenni, d inebgi n Rebbi... Yella
dinna... Yensa laɛca-nni di lǧameɛ... Yenna-yasen :
- Semmḥet-iyi ma greɣ-d iman-iw... Maɛna... Ikerri-aginwen... D ayen isehlen...
- Amek akka d ayen isehlen, ula d keččini ?!...
- Iih... Ruḥet tura... Anda tufam ikerri... Awit-t-id... Ternum-d
aqcic-agi i d-ilulen... Ad teẓrem...
Dɣa widak-nni ruḥen wwin-d ikerri, wwin-d aqcic-nni i dilulen... Dɣa winna... Yeṭṭef-as tafettust i uqcic-nni... Yektal
yis-s sebɛa turdas deg yiccew n ikerri-nni... Yufa yeggra-d
littaɛ... Idewwer ɣer widak-nni yenna-yasen :
- Atan ikerri-nwen a wladi !...

- 38 -

Ddeqs-nneɣ

I wumi lqis ?...
Yiwen akkenni... Yebɣa ad d-yaɣ isebbaḍen... Ihi qbel ad iruḥ
ɣer ssuq... Yektal iḍarren-is. Dinna di ssuq... Yerra ɣur win
yeznuzun isebbaḍen. Yebda yettqellib leǧyuban-is. Iqelleb akk
lqis-nni-ines anda t-yerra... Ur t-yufi ara. Dɣa... Yenṭeq ɣur bu
yisebbaḍen-nni yenna-yas :
- Ad uɣaleɣ ad t-id-awiɣ...
Dɣa yenna hha, yuɣal s axxam. Yufa-n dinna lqis... Yeddem-itid... Yuɣal-d ɣer ssuq. Yufa-t-id yefra. Bu yisebbaḍen-nni ulacit... Dɣa yeɛweq imir-nni... Dɣa... Yufa-t-id yiwen akkenni
dinna yuɣal yenna-yas :
- I yisebbaḍen-agi-inek tura keččini ?... I keččini ?... Neɣ i
walbaɛḍ nniḍen ?...
- I nekkini...
- Ihi... Imi i keččini... I wumi-yak lqis ?! Imi iḍarren-ik atenanɣur-k !...

Meskud yella bab-k
Tagi...D yiwet tmeṭṭut akkenni i d-yerban... Dɣa tekcem sbiṭar.
Mi d-tuɣal s axxam imir-nni... Yenṭeq ɣer-s mmi-s, ad yesɛu
azal n tmanya iseggasen, yenna-yas :
- Alxir-im a yemma teḥliḍ...
- Ahwuh a mmi... Meskud akkagi yella baba-k... Ad uɣalɣ ar
din...

Amendi-nni bu yizurar
Yiwen wass... Yusa-d yiwen uɛeṭṭar akkenni ɣer taddart... Dɣa
yebda yettberriḥ yeqqar-as :
- Ad taɣem taɛeṭṭart !... Anwa ara yaɣen taɛeṭṭart ?...
Dɣa ffɣent-d tulawin... Zzint-as... Aɛeṭṭar-nni yewwet s
acekkar... Dɣa, yejbed-d kra akken umendil... Dɣa... Yesseḥma- 39 -

Ddeqs-nneɣ

yasent abendayer i tulawin-nni... Yeqqar-asent :
- Walimt tura amedil-agi bu yizurar, atah !... Amendil-agi bu
yizurar... Taqcict ara t-yeqqnen... Ad d-ɣlin inexḍaben nebɣir
llir !...
Dɣa... Tulawin-nni yal yiwet deg-sent d acu i tuɣ. Aɛeṭṭar-nni
yettkemmil kan akkenni, yeqqar-asent :
- Aɣemt wagi, atah... Amendil bu yizurar... Aɣemt amendil bu
yizurar... Wagi... Tin ara t-yaɣen... Ad d-ɣlin inexḍaben nebɣir
llir !...
Dɣa... Yiwet temɣart akkenni... Tuɣ-as amendil-nni bu yizurar
i yelli-s... Dɣa... Am win yeccetkan i Rebbi. Taqcict-nni...
Meskint wellah ar akken i temmut laɛmer tezwiǧ.

Takrembet-nni
Kra n werbaɛ akkenni... Qqimen di tejmaɛt ttqessiren. Yuɣal
yiwen deg-sen yenṭeq ɣer wiyaḍ-nni yenna-yasen :
- Asmi akken i lliɣ di lɛesker... Di lgirra-nni n Lalman... Ḥedreɣ
i leɛǧeb...
- D acu-t leɛǧeb-agi ?!... Ḥku-yaɣ-d ihi !...
- Yiwen wass... Teffeɣ tkebbanit-nni-nneɣ... Nleḥḥu... Nleḥḥu...
Armi newweḍ ɣer uɛerqub akkenni... Dɣa neqqim dinna ad
nesteɛfu. Dɣa... Ciṭuḥ akkagi... Tebda-d lehwa. Nmuqel anda
ara neddari... Dɣa nwala yiwet tekrembet akkenni annectilatt... Dɣa nuzzel ɣur-s... Takebbanit kamel, di meyya u ɛecrin
yid-neɣ nedduri seddaw-as.
Widak-nni wehmen... Yenṭeq yiwen deg-sen yenna-yas :
- Taqsiṭ-agi-inek ihi ulac acu yellan deg-s... Nekkini ssneɣ tin
yugaren tagi...
Widak nniḍen nnan-as :
- Amek akkagi ?!... Tella tin yugaren tagi ?!...
- Iih !... Ih !... Tella tin yugaren tagi... Ur teẓrim ara kenwi asmi
akken i lliɣ di Fransa... Ihi... Xedmeɣ deg yiwet lluzin akkenni...
Dinna i xeddmen timermiḍin-agi dɣa... Yiwen ubrid...
Nexdem-d yiwet tasilt akkenni... Annect n leqher...
Tettalasem... di mitin yid-neɣ d ixeddamen... Nekka fell-as sin
- 40 -

Ddeqs-nneɣ

wagguren, d wamek i tt-nfuk...
Dɣa widak-nni nniḍen wehmen... Umnen, ur uminen... Yuɣal
yenṭeq-d bu tekrembet-nni yenna-yas :
- Aha berka, ah ! Acu tesxerwiḍeḍ dagi fell-aɣ !... Qaḥqa tella
tasilt am tag ii d-teqqareḍ ?!...
Dɣa winna yenna-yas :
- Ih... Tella, ih ! Axaṭer, neɣ mulac... Anda ara d-nesseww
takrembet-nni-inek ihi, mulac ?!...

Kkes aserwal
Yiwet tikkelt... Ddiɣ akked kra n werbaɛ akkenni n taddartnneɣ... Nruḥ ad d-nzur Ccix Muḥend. Ihi... Adekker...
Ibenduyar... Tiɣratin... Nleḥḥu netthellil abrid abrid. Newweḍ
ɣer nnig yiwet taddart akkenni... Nufa agni... Dɣa neḥbes.
Newwi-d dinna tazwayt. Netta... At taddart-nni dinna, d
izehwaniyen. Dɣa... Ur nettaki ara kan... Armi nwala yiwen
akkenni yedrebz-d ɣer tlemmast n tqaɛet, yebda ccḍeḥ. Yerna...
Yemma, ay akkenni d ccḍeḥ !... D asaflaw. Dɣa... Zziyar-nni
akk zzin-as-d. Ciṭuḥ akkagi... Nesla i yiwet tmeṭṭut akkenni
taqqar-as :
- Kkes aserwal !... Kkes aserwal !...
Dɣa winna... Yewwet akkagi ɣer tɣeggaḍt-nni-ines. Dɣa
nekni... Nerwel akk, Yal yiwen anda yerra. Mi tɛedda ddqiqanni... Nfaq imir-nni... ZIɣen win akken iceṭṭḥen...Yella ineɣɣec.
Ihi... Yelsa sin iserwula yiwen ɣef wayeḍ... Mi ɣ-d-yesla...
Iruḥ-d kan akkenni s sin iserwula-nni-ines. Tin akkenni i dineṭqen ɣer-s... Ziɣen d tameṭṭut-is. Teqqar-as kan ad yekkes
aserwal-nni yelsa s ufella.
Ay, a mmi, ad k-ččeɣ ! ...
Yiwen umɣar akkenni... Ass-nni... Yuɣal-d si lexla deg uzal.
Azal-nni n wass-nniireqq am zzit... Amɣar-nni ihi... Yewweḍ-d
ɣer kra n tsawent akkenni, dɣa teffeɣ-d ɣur-s teryel tenna-yas :
- 41 -

Ddeqs-nneɣ

- Ay, a mmi, ad k-ččeɣ !...
Dɣa amɣar-nni yezzi ɣur-s yenna-yas :
- Ay, a yelli, ula d nekk ad kem-ččeɣ !...
Dɣa... Teryel-nni... Terwel.

Ma iḍher-d seksu neɣ mazal ?...
YIwen akkenni... Yusa-d d inebgi ɣur Madal, dinna di Lǧemɛa.
Netta... At Lǧemɛa-agi sɛan taxsayt... Yak am akken i qqaren :

Lesfenǧ ar Aɛrus ;
Taxsayt ar Lǧemɛa ;
Taɣeddiwt ar Wegni n Waɛfir.
Lawan imensi ihi... Sersen-as-d akkagi tareḥlit i winna. Fkanas-d deg-s ciṭuḥ n seksu... Rnan-as-d s ufella... Nnader n
leqlum akk d texsayt. Dɣa winna... Yeddem-d taɣenjawt...
Yenna besmellah... Yewwet akkagi... Yufa d leqlum. Yewwet
akkagi... Yufa d taxsayt. Yeɛreḍ akk anda ara yaf Rebbi n
uksum-nni... Ulac. Dɣa yekker... Yenna hha... Iruḥ ɣer yiwet
tiɣilt akkenni, qqaren-as Fiwan... Dɣa yebda la d-yessawal
ssyinna, la d-yeqqar :

Ay At Madal
Ma iḍher-d seksu neɣ mazal ?!...

Ṣṣer leɛyub ay akal !...
Yiwen uqcic akkenni d amecṭuḥ... Ass-nni yeqqim akkagi gar
temɣarin. Nutenti... Sseḥmuyent iṭij, ttqessirent. Dɣa... Tenṭeq-d
yiwet deg-sen... Tenna-yas :
- Nekkini... Ḥemmleɣ lqahwa-agi d ayen kan. Qbel ad yedden
ccix, yuɣ lḥal swiɣ taṣeffayt n lqahwa. Mi ẓẓulleɣ... Ad rnuɣ
taṣeffayt nniḍen. Mi kkreɣ ad ruḥeɣ ɣer lexla... Ad rnuɣ
taṣeffayt nniḍen...
Timɣarin-nni nniḍen ssusment kan. Dɣa... Yenṭeq-d uqcic-nni
yenna-yas :
- 42 -

Ddeqs-nneɣ

- Amek akkagi n Nna Xelli ?!... Tlata tṣeffayin n lqahwa i
tsesseḍ qbel ad yali wass yak ?!... Ma yella akkagi... Ṣṣer leɛyub
ay akal !...

Lxir yella
YIwen umɣar akkenni... Terba-d teslit-is, ur tesɛi ara ayefki.
Dɣa netta... Yenna-yas :
- Ulac aɣilif... Ad d-aɣeɣ taɣaḍt...
Dɣa iruḥ ɣer ssuq... Yuɣ-d kra akken n taɣaḍt... Tezzuɣur
tamaẓẓagt-is di lqaɛa. Mi d-yewweḍ s axxam... Yufa-d llufannni yeḥdaqer... Dɣa... Akken kan yeqqen taɣaḍt-nni deg
waddaynin... Yenna-yas i teslit-is :
- Aha ! Aha ! Awi taḥellabt !... Ruḥ ad s-d-teẓẓgeḍ ciṭuḥ uyefki
i uqcic !...
Dɣa tinna... Truḥ ad d-teẓẓeg. Yuɣal... Teɛreḍ, teɛreḍ... ulac
acu ara d-teẓẓeg. Dɣa amɣar-nni yenna-yas :
- Aha !... Awi-d ayefki ad yeṭṭeḍ uqcic !...
- Ihi, a sidi... Lxir yella... Maɛna ula ansi i d-yeffeɣ !...
Dɣa amɣar-nni... Imuqel mliḥ...Yufa imir-nni... Ziɣen d
aqelwac i d-yuɣ !...

Lmaɛna n wawal
Yiwen akkenni d aderɣal... Yekkat tagiṭart deg umiṭru... Ad
yessers tacabcaqt-is akk d kra n telwiḥt akkenni zdat-s, ad
yekkat... Tacabcaqt-nni meḥttub... I lwaɛda-nni... Ma yella win
i s-d-yefkan lweɛda. Ma yella d talwiḥt-nni... Yura-d fell-as : Je
suis aveugle... Pour manger... Ass-nni... Yewwet, yewwet...
Ulac. Ulac win i s-d-yefkan ulamma d duru... Dɣa teqluqel
nneyya-s. Atan iɛedda-d yiwen umɣar akkenni... Dɣa
yemmuqel akkagi talwiḥt-nni... Dɣa yekna ɣer-s... Yeddem-ittid yesfeḍ-itt. Yura s ufella-s ayen nniḍen, dɣa yerra-tt imir-nni
s amkan-is... Iruḥ. Dɣa aderɣal-nni... Yesla imir-nni i
- 43 -

Ddeqs-nneɣ

yiṣurdiyen ; čen, čen, čen... Win i d-iɛeddan ad as-iḍegger
tapyist ɣer tcabcaqt-nni-ines. YUɣal... Maḍi yiwet temɣart
akkenni... Tekmes-as-d lkaɣeḍ n xemsa alaf. Aderɣal-nni
yeṭṭef-as afus-is yenna-yas :
- Ma yehda-kem Rebbi... Mel-iyi-d d acu i d-yuran ɣef telwiḥtnni...
- S ufella n telwiḥt-agi ihi... Atan wayen yuran : C‘est demain
le printemps... Et je ne le verrai pas...

Amaqraman
Yiwen wass...Yiwen akkenni... Yebɣa ad yawi tameṭṭut-is ɣer
temdint. Yuɣal... Tinna... Mazal ur teffiɣ ara si taddart, twala
akkagi amagraman... Dɣa tenṭeq ɣur urgaz-is, tenna-yas :
- Iḥeqqa dɣa ay argaz... D wagi umi qqaren akkenni
amaqraman, yak ?...
- Aaw !... Mazal ur neffiɣ ara si taddart... Teɛreq-amteqbaylitagi !... Yya-n yya-n a yelli ad kem-rreɣ s axxam... Neɣ mulac
ad am-teɛreq ula d tikli !...
Dɣa... Yerra tameṭṭut-nni-ines s axxam.

Asebsi-nni n umɣar-nni
Yiwet tmeṭṭut akkenni... Teṭṭef tamacint, nettat mmi-s deg
yirebbi-s. Ihi atan yiwen umɣar akkenni... Yeqqim-d zdat-s.
Amɣar-nni yettkeyyif asebsi. Dɣa yessfuḥ akk ddunit.
Tameṭṭut-nni ur s-yeɛǧib ara lḥal. Ihi...Tamacint tɣelleɛ...
Amɣar-nni yeṭṭes. Dɣa tameṭṭut-nni temmeɣ ɣef usebsi-nniines... Tḍegger-it si ṭṭaq... Dɣa teṭṭes ula d nettat. Mi d-tuki
imir-nni... Tufa-d mmi-s ulac-it... Yeffeɣ-itt leɛqel... Tenṭeq ɣer
umɣar-nni tenna-yas :
- Ay amɣar... Ur twalaḍ ara mmi-nni-inu anda yella ?!...
- Mmi-m-nni ?... Mmi-m-nni ihi... Iruḥ ad iyi-d-yawi asebsinni-inu...
- 44 -

Ddeqs-nneɣ

Susem, baɛdkem !...
Yiwet temɣart akkenni... Di lgirra-nni... Llan deg uxxam-is
yimjuhad smeḥsisen i rradyu. Atnaya ruḥen-d lɛesker... Dɣa
imjuhad-nni rewlen. Dɣa tamɣrt-nni teddem rradyu-nni...
Tger-itt daxel n tekwat. Dɣa tebda tetsettif fell-as iceṭṭiḍen...
Teqqar-as :
- Susem, baɛdkem, susem !... Susem atan wwḍen-d lɛesker !...
Susem ad kem-yehdu Rebbi !... Susem !...

Actal di lemleḥ
Yiwet temɣart akkenni... Tebɣa ad s-tezweǧ i mmi-s. Tmuqel
akk di taddart... Twala yiwet teqcict akkenni teɛǧeb-as...
Tamɣart-nni, ur tḥemmel ara ad yeffer sser-is. Ihi... Amek ara
s-texdem i teqcict-nni akken ad s-teɛǧeb... Yiwen wass...
Teṭṭef-itt weḥd-s, tenna-yas :
- Annaɣ a yelli... Lemmer ad teẓreḍ tin yeḍran yid-i !... Ad aminiɣ lbaḍna lamaɛna hha !... Ɣurem i wumi teqqareḍ !...
Dɣa taqcict-nni... Teqqull-as akk... Tenna-yas :
- Ur ttagad... Nekkini ihi... Aḥeq win d win... Ma nniɣ ula i
yiwen !...
- Ihi a yelli... Yekker-iyi uctal di lemleḥ !... Lamaɛna... Hha...
Ɣurem ad iyi-tkecfeḍ...
- Nniɣ-am ur ttagad...
Dɣa taqcict-nni truḥ...Ma d tamɣart-nni... Tefka tameẓẓuɣt.
Dɣa... Tufa taddart akk ɣef yiwen yimi. Tufa taddart akk...
Rwan taḍsa ɣef teqcict-nni... Qqaren-as :
- Annaɣ a tinnat... Ɛni yettnekkar uctal di lemleḥ ?!...
Dɣa tamɣart-nni... Tenna-yas :
- Ruḥ, a yelli... Ihi imi akkagi... Yefka-yam nnbi laman !...

- 45 -

Ddeqs-nneɣ

Winna yeččan aqerwi n tazart
Yiwen akkenni... Iṛuḥ ɣer ssuq... Yuɣ-d aqerwi n tazart... Yerra
tazart-nni ɣer tculliḍt... Yerra taculliḍt-nni ɣef tayet-is... Yerrad qbala s axxam. Mi ileḥḥu... Yeqḍeɛ yiwen umɣar akkenni ula
d nett ileḥḥu s axxam-is. Netta akked umɣar-nni seg yiwet
taddart. Amɣar-nni... Netta yerkeb ɣef uɣyul... Yuɣal yenṭeq ɣer
winna , yenna-yas :
- Awi-d akkagi taculliḍt-nni-inek ad ak-tt-in-ɛebbiɣ...
Dɣa winna... Yefka-yas-d taculliḍt-nni-ines. Amɣar-nni yerratt s acwari... Dɣa kemmlen abrid-nsen... Leḥḥun ttqessiren
armi wwḍen anda akken ara mfaraqen... Dɣa... Amɣar-nni
yenna-yas :
- Arǧu ihi tura ad n-rseɣ... I wakken ad ak-n-fkeɣ taculliḍt-ik.
Dɣa winna yenna-yas :
- Aawwah !... Fiḥel ma terseḍ-d... Iniɣman-nni, ččiɣ-ten.
Dɣa yewwet s acwari-nni Yekkes-d taculliḍt-nni d tilemt...
Yexleɛ... Yuɣal yenna-yas :
- Cwi kan llan iniɣman-agi...Wanag yili yi-teččiḍ nekkini...
Netta ziɣen winna... Ileḥḥu ineqqeb ɣer tculliḍt-nni-ines...
Armi ifuk aqerwi-nni-ines n tazart.

Xmaaač !...
Tagi... D taqubaɛt i yebnan lɛecc-iss ufella n teslent... Ihi akken
kan i bdan ttimɣuren warraw-is... Atan yeɛna-tt-id wuccen...
Yeqqim-as seddaw teslent-nni... Yenna-yas :
- Efk-iyi-d yiwen neɣ ad n-aliɣ !...
Taqubaɛt-nni tugad... Dɣa tefka-yas yiwen seg warraw-is.
Azekka-nni... Uccen-nni yuɣal-d daɣen yenna-yas :
- Efk-iyi-d yiwen neɣ ad n-aliɣ !...
Taqubaɛt-nni tugad daɣen... Dɣa tefka-yas daɣen yiwen seg
warraw-is. Ass wis tlata... taqubaɛt-nni teqqim la tettru. Atan
iɛedda-d ibellireǧ... Yufa-tt-id akkenni... Dɣa... Yenna-yas :
- Acu i kem-yuɣen akkagi a taqubaɛt ?...
Dɣa... Tinna teḥka-yas-d imir-nni... Yuɣal yenna-yas ibellireǧ :
- 46 -

Ddeqs-nneɣ

- A tabuhalt... Yak uccen ur yezmir ara ad d-yali s ufella n
teslent... Ass nniḍen ihi...Mi m-d-yenna... Efk-iyi-d yiwen neɣ
ad n-aliɣ... Kemmini ini-yas... Ali-d ma tebɣiḍ ad d-taliḍ. ...
Maɛna Ɣurem... Ma yenna-yam-d anwa i m-d-yennan iniyi-d
akkagi... Ɣurem ad as-tiniḍ ... D ibellireǧ i yi-d-yenna.
Dɣa... Taqubaɛt-nni teggull-as akk... Tenna-yas :
- Aha kan tura... Deg wayagi... Ɣas kkes aɣbel.
Yuɣal ihi ibellireǧ-nni iruḥ... Atan wuccen-nni yuɣal-d daɣen
ɣur tqubaɛt-nni... Dɣa yenna-yas :
- Efk-iyi-d yiwen neɣ ad n-aliɣ !...
- Ali-d ma tebɣiḍ ad d-taliḍ !...
Dɣa uccen yeɛreḍ... Yeɛreḍ ad yali... Ulac. Yuɣal yenna-yas :
- Anwa i m-d-yennan ad iyi-d-tiniḍ akkagi ?...
- Xmaaač !... Ma ad kecfeɣ sidi bellireǧ i yi-yennan !...

Lbunya-agi
Yella yiwen akkenni... Zik-nni... Yettmetra di ssuq... Ihi mi syefka welbaɛḍ kra n lweɛda akkagi... Dɣa ... Netta ad as-yini :
- A wagi i yi-d-yefkan lweɛda-agi... Ad yeg Rebbi ad qwunt
lbunyat-ik !...

Argaz-nneɣ di Fransa
Ilindi... Nuɣal-d si lexla nekk akked temɣart-nni... Dɣa
nemmuger yiwet tmeṭṭut akkenni... Tenna-yaɣ-d :
- Lɛeslama...
- Ad ig Rebbi tselmeḍ...
Dɣa tenṭeq ɣer temɣart-nni tenna-yas :
- Ansi i d-tekkam akkagi ?...
- A yexti... ssyagi kan si tebḥirt... Neẓẓ lebṣel akked lbaṭaṭa... I
kemmini, iḥeqqa... Teẓẓiḍ lebṣel neɣ mazal ?...

- 47 -

Ddeqs-nneɣ

- Amek akkagi ad ẓẓuɣ lebṣel nekkini ?!... D ayagi i yi-dyeqqimen !... Argaz-nneɣ di Fransa... Yettaɣ nnefṣ umelyun i
waggur... Ad ẓẓuɣ lebṣel nekkini !...

Yemlal Ɛli d Ɛli
Yiwen wass... Yiwenn akkenni d abudali qqaren-as Ɛli... Iruḥ
ɣur yiwen akkenni nniḍen, ula d netta daɣen d abudali,
qqaren-as Ɛli. Lawan imensi imir-nni... Rran tasilt... Ččuren
tasilt-nni d aman... Yuɣal mi d-rekmen waman-nni... Rnan-as
tikemmict n umren... Dɣa rwin-tt akkagi ciṭuḥ... Sersen-d ad
ččen taḥrirt. Ihi ččan acu ččan... Ruḥen ad ṭṭsen. Tekker lgirra
deg yiɛebbaḍ-nsen... Dɣa nsan deg umalu. Azekka-nni... imirnni... Win i ten-yesteqsan ad as-inin :

Yemlal Ɛli d Ɛli...
Ččan aḥrir wer yewwi

Yya-d ɣer lǧib-iw
Yiwen wass di lgirra-nni... Yiwen akkenni d amusebbel...
Qeddmen-t-id lɛesker. Dɣa yuzzel akka... Yuzzel akka...
Yeɛweq anida ara yerr... Yeffeɣ-it leɛqel. Yuɣal yemmuger
yiwen umɣar akkenni... Yenna-yas :
- Ay a xali Ɛmer... Anda ara yi-terreḍ ?...
Dɣa amɣar-nni... Yesḥallef akkagi... Yenna-yas :
- Iih ! Ruḥ rwel ssyagi...
Winna yeggumma ad s-yettixxer... Yettkemmil kan akkenni :
- Ay a xali Ɛmer... Anda ara yi-terreḍ ?... Ay a xali Ɛmer... Anda
ara yi-terreḍ ?...
Dɣa amɣar-nni yerfa... Yenna-yas :
- Acu ara k-xedmeɣ tura nekkini ?!... Yya-d ɣer lǧib-iw !...

- 48 -

Ddeqs-nneɣ

Am win ixeddmen ɣur xalti-s
Yiwen akkenni... Yesɛa kra n tkerwiṭ akkenni di tmurt... Dɣa
ixeddem yis-s aṭaksi seddaw ufus... Ass-nni ihi... Iruḥ-d si
Lǧemɛa yuli-d ɣer taddart...Yewwi-d rebɛa medden... Tlata
yirgazen akked yiwet tmeṭṭut akkenni, tettili-yas ciṭuḥ. Yuɣal
ihi... Widak-nni fkan-as meyya meyya duru... Dɣa rsen. Ma d
tameṭṭut-nni tenna-yas :
- Ad yeḥrez Rebii arraw-ik !...
Dɣa ters ula d nettat. Winna... NNiqal yessusem kan... Yuɣal
yenna-yas :
- A xalti ! A xalti !... Awi-d akkagi tura meyya duru-inem... Am
kemm am wiyaḍ-agi nniḍen !... Ssyinna, imir-nni... Arraw-iw...
Ma yebɣa Rebbi ad ten-yeḥrez...Yeẓra anda llan.

Ddaɛwa n lwaldin
Tagi... Asmi akkenni tehhreɣ akamyu... Ihi... Ttruḥuɣ ɣur
yiwen ucanṭi akkenni... Ttwaliɣ dinna yiwen akkenni...
Qqaren-as Saɛid... Dɣa nemyejbad-d tamusni. Ass-nni...
Neqqim nettqessir, dɣa yenna-k :
- Twalaḍ tura a Ǧaɛfer... Ddaɛwa n lwaldin-agi...
- Iih...Acu n ddaɛwa n lwaldin-agi ?...
- Ddaɛwa n lwaldin-agi... Aql-i nniɣ-ak... Tetteffeɣ tikwal...
- Amek ?...
- Iih !... Axaṭer tura nekkini... Asmi kkreɣ ad d-ruḥeɣ ɣer dagi
ɣer Fransa... Tedɛa-yi yemma tenna-k : Ruḥ a mmi !... Ad yeg
Rebbi ddunit-ik... Ɣer zdat d tazegzawt !... Ɣer deffir d
tazegzawt !...
Dɣa netta imir-nni... yessken-iyi-d taberwiṭ-nni sswayes
ixeddem akkenni... D tazegzawt... Yuɣal yenna-yi-d :
- Iih ! Wali tura taberwiṭ-agi, attah... Mi tt-id-ččureɣ... Dɣa ad
tt-nehreɣ zdat-i d tazegzawt... Mi tt-ferɣeɣ... Dɣa ad tt-idzzuɣreɣ deffir-i d tazegzawt. Hatan ihi tura wayen akkenni i
yi-d-tenna yemma... Wwḍeɣ ɣur-s.
- 49 -
Télécharger le fichier (PDF)

Ddeq-nneɣ(ammud n teqsiḍin tiwezzlanin).pdf (PDF, 980 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


ddeq nne ammud n teqsi in tiwezzlanin
hussein arbaoui 3
imqreqren d ugellid nsen 1
tukkisin
mqidec
llebsa ume bus na ib me fu

Sur le même sujet..