Tamacahut n umeksa .pdfNom original: Tamacahut n umeksa.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Acrobat 6.0 / 3-Heights(TM) PDF Producer 4.4.22.0 (http://www.pdf-tools.com), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/08/2014 à 19:50, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3716 fois.
Taille du document: 2.3 Mo (21 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Mezyan U Muh

Tamacahutt n
umeksa

Cet ouvrage est publié dans le cadre de la collection

« Idlisen-nne$ »

initiée par la Direction de la Promotion Culturelle
du Haut Commissariat à l’Amazighité
© Tous droits réservés
Dépôt Légal 3307-2004 - ISBN 9961-789-20-2
Conception & PAO : HCA
Achevé d’imprimer sur les presses de
L’Imprimerie Les Oliviers – Tizi-Ouzou

Haut Commissariat à l’Amazighité, 2006

Macahu !
Yella yiwen umeksa $ur-s aqvar n wactal, abeqri d u$elmi.
Ameksa-nni ibeed-as wayla-s, rnu isea-yas yiwen ubrid kan
ideg yettalas aeeddi…da$en $ur-s yiwet n teewint iseg tessen
wactal-is. Taewint-nni tezga-d di rrif n webrid umeksa

Taewint izde$-itt yiwen umqweqwer d acaraf, ûûbeê-meddi
yeslu$u deg waman-is.

1

Aqvar umeksa lebda yezga di zzyada n waîîan seg waman-nni
ilu$anen.
Win yemmuêlan deg-sen d win iwumi d-ttbanent t$eswatinis… yal ass tettili-d lweeda i wuccanen s $ur ameksa.

Ameksa, issiwev-it lêal itteebbid taewint-nni s ueessas i ttizd$en ! yal tikkelt mi ara ieeddi ne$ yu$al izewwar zdat uqvar,
yettanez, yettvueu i teewint n deewessu.

2

Yiwen wass taûebêit, mi qrib ad yawev umeksa $er teewint-is,
tekcem-as-d te$ri deg yimeééu$en-is s tu$wasin n warrac
imeéyanen ?! isell-asen la tteêdiqiren am wid nni yettwaqqsen
s tmes.
Mi yesla umeksa i-tu$wasin nni ye$li-d fell-as wedrar n lweêc,
mi yeêûa di teewint-is i kkrent te$wasin-nni… ! yu$al meskin
iêar deg yiman-is ! ma yerwel d yir tarewla, ma yeqqim d yir
taswiet.

3

Ur d-yu$al umeksa $er teglimt-is, alammi iwala ivan-is vefren
tu$wasin-nni. Mi wwven s amkan, zzin $ef yiwet teérut
meqqwret, ççêen s useglef, Tezzin s tmu$li $er bab nni n-nsen.
Mi yuzzel umeksa, yelêeq s amkan, yufa ddaw teérut-nni d
axxam n yinisi. Inisi la yettru, arraw-is d imeéyanen la
tteêdiqqiren $er-s. ula d ivan la sseglafen fell-asen s te$ri n
tasa. D$a ameksa yebbehba meskin.

4

£er taggara, ameksa isteqsa inisi, yenna-yas :
-D acu i k-yessiwven $er lêala-yagi ay ame$bun, aql-ik
tettu$avev ula $er wactal agugam.
¨Ëku-iyi-d, êku-iyi-d, aql-i yid-k ad k-eawne$ s wayen iwumi
zemre$.

Inisi yeêka-yas i umeksa, yenna-yas :
-Lli$ teff$e$ deg yiv ttjabe$-d tameict i warraw-iw. Ma laecanni, êeôômen fell-i tuff$a wuccanen. Ur ttixren sya alammi i dyereq yiîij fell-asen. Tura ma nuda$ tameict, uggade$ $ef
yiman-iw, ma qqime$ akka, uggade$ $ef warraw-iw !

5

Ameksa yenna-yas :
-Ma d laé kan i d ugur-ik, zemre$ ad ak-t-kkse$.
Yefka azgen seg uewin-is i yime$ban-nni yelluéen, ikemmel
abrid $er tkessawt-is.
Inisi d warraw-is ggwran-d di lferê, ççan yugar lxir. Yerna
ameksa iweed-asen ad asen-yili d ameiwen alamma meqqwrit
yimeééyanen-nni yenêafen.

6

Amqwerqwer n teewint umeksa, $er uzal-nni, iffe$-d seg
waman, iqeggel iman-is i yiîij am wakken yu$ tannumi
yettestaefu alamma d lawan n tenhaôt umeksa.
Tameddit-nni mi d-yenher umeksa yewwev s uqvar-is $er
teewint, tikkelt-nni yewhem deg wactal-is, yettwali deg-sen la
tessen rennun ! swan alammi mwexxaren yiberdiyen n-nsen.

7

Mi swan wactal, ameksa yedla $ef teewint yufa-tt ibeddel lêalis, tu$al am lemri yeûfan. Iswa ula d netta, yeêmed Rebbi.
Issegwra-d deg wawal-is, yenna : caylelleh ay aeessas n
wemkan-agi, aql-i unze$-ak, vuee$-k.
Amqwerqwer, tessgen-it tafukt êlawen, alammi i t-id-yelêeq
ucelyav n tmeddit, yessakwi-t-id. Mi d-yuki, yufa-d lêal
yeooa-t-id, terna fell-as tegwnit teemeô ! tessiwev-it teswietnni, alammi yettwali $er laxeô t .

8

Mi yesla i wayen i d-yenna umeksa, ibeggen-as iman-is,
yenna-yas : ur qqar caylelleh i wayev, d nekk i d aeessas n
teewint.
Ameksa, tezga-d tmu$li-s deg umqwerqwer annect uqenfud.
Yuzzel $er-s yufa-t la iceîîeê s tergigit. Mi t-yesteqsa,
amqwerqwer yeêka-yas :
-Aql-ik la tettwaliv d lmumen i tettêaz daewessu ; ata teîîef-iyi
tawla tasemmaî, ur k-eni$.

9

Ameksa ênin, yeççur wul-is d nneyya, yeêbiber $ef umettwa$nni, yefren deg uqvar-is yiwen d ikerri yesean ilis yeqwan,
ikkes-d seg-s taduî, ixdem yis-s tattalt i umqwerqwer, isban-as
siwa allen akken ad yettwali.

Uqbel ad yettixer umeksa $ef umuvin-nni, iooa-yas lewûaya d
aseêder $ef tezmert-is, yenna-yas : qqim akka di taduî-agi
alamma d azekka, mi ara d-yessumer yiîij.

10

Iqqim umqwerqwer di tattalt-nni am ufôux ddaw yifer. £er yivnni mi d-tger tziri, iêulfa s laé iger-d di tkerciwt-is. D$a, yennad wul-is : ad ilin aîas n yibeeeac i d-yuflawen ; ad mêiêde$
alamma d rrif n teewint, ad asen-andi$ s yiles-iw.
Mi yelêeq umqwerqwer $er wanida yettandi s yiles-is, yufa-n
taewint-nni tbeddel fell-as ! iwala aggur d yitran $er tegnawt n
ddaw tmurt !!!? da$en yedla $ef yiwen uclawa yelsan aqenduô
d amellal, yu$al d bab n teewint umeksa !!!

11

Issiwev umqwerqwer, ifhem leêsan-nni n umeksa, d asgini i
twikksa n wemkan-is : d ccedd i as-yexdem s tattalt-nni n
taduî…igwra-d la yettemceççaw d yiman-is, i mi ur yeêsi ara
d lexyal-is i d-yenneeten daxel n teewint-nni.
-D acu n lqayed-agi yu$alen deg wemkan-iw ? ma telliv d
amôabev ne$ d lmelk, amkan-ik maççi dagi, êûu nekk xir-ik.
Ne$ ma d cciîan i telliv, êûu nekk d gma-k i lli$. Nni$-ak rfed
akkin dduzan-ik, ur êwaoe$ ara aggur d yitran ad d-u$alen deg
umkan-iw. Tura ad n-eettbe$ $er-k ad ak-hudde$ ddunit-nni.

12

Inisi ame$bun mi as-yexva laé, yul-as fad d amceggev. £er yivnni yessufe$ arraw-is $er teewint umeksa. Mi yewwev $er
teewint-nni yucwalen, issexmet arraw-is, ifka tameééu$t i
ccwal-nni.
Terriv iman-ik d af$ul, tekksev-iyi amkan-iw terniv la dtettgeemizev $er-i. Ihi tura inek ne$ inu !
Amqwerqwer ineggez $er waman, ikemmel amceççew d
yiman-is.

13

Inisi la yes$ad, iteddu s uxatel alammi yesvill iman-is $er
teewint-nni, iwala lexyal-is deg waman, netta yu$-it lêal yexlee
si tuggdi.
Mi d-yennaet lexyal uqenfud daxel n teewint, amqwerqwer
teqqim-as-d kan trewla ma d tin yessemnaeen bab-is.

14

Mi yezzi iman-is akken ad yeffe$ taewint, yezga-d yemqabal d
yinisi s timmad-is ! imir vêan-d msuggaden di sin, yiwen
yuggad targit, wayev yuggad tilawt !
Amqwerqwer :
-D acu i k-id-yewwin akka di lawan-agi a bu yimesmaôen ?
Inisi :
-Usi$-d s wannuz u îîaea a sidi. D fad iyi-d-yewwin, am nekk
am warraw-iw. I keçç d acu-k ay ucbiê-agi ?
Amqwerqwer :
-eni beddle$ fell-ak ? Nekk d amqwerqwer n teewint umeksa,
asmi yella zzman d leali-t.
Inisi :
-Seg wasmi d-ldint wallen-iw, ur éri$ amqwerqwer d amellal,
bexlaf ma keçç d amgwergwer ne$ d lqayed n-nsen !
Amqwerqwer :
-T$elvev ur te$livev. Nekk d lqayed n-nsen, xas akka lli$
d amqwerqwer.
Inisi :
-Tagi d targit bla ives ! Neê iffre$-iyi leqel ini-iyi-d,
ma keçç d amqwerqwer d acu i k id-issem$in taduî, ne$ yella
ikerri n-wamman!

15

Amqwerqwer :
-$urk Iêeqq d Nekk i la ittargun iman-iw, tura ak id-êku$

Amqwerqwer yemmekta-d leêsan n umeksa, di teêkayt-is
yenna :
-Lli$ êeôse$ iman-iw s lxedma, alammi êulfa$ s eeggu d
aéayan, ff$e$-d ad staefu$ i tafukt.

16

Mi yi-d-yewwet ucelyav, teîîef-iyi tawla usemmiv. Mi yi-dyufa umeksa di lêala-nni, issekcem-iyi di taduî. Nekk, mi lli$ d
nneyya nwi$ idiwa-yi, zi$ d netta s timmad-is i d aîîan-iw,
icidd-iyi, is$im-iyi-d win ara yi-yekksen amkan-iw.
Inisi mi yefhem taêkayt, inîeq $er umqwerqwer, yenna-yas :
ameksa-agi d amùcum, ula d nekk ixdem-itt deg-i, yufa-d arrawiw lluéen yebva yid-sen aewin-is alammi uvnen si fad, maena
ad êlun mi ara swen idammen-ik.

17

Uqbel ad yerwel umqwerqwer, irfed-it yinisi yessers-it gar
warraw-is. Bdan-as-tt d anecreê, u$alen d acelleê, celxen-t akk,
kksen fad n- nsen s yidammen -ines.

Tamacahutt umeksa
Ad tt-êkun yiselmaden
Ad tt-id-taf yal tasuta
Di tarrawt n yimazi$en
S leqrun ur tettemsa
D ccbaêa-s i d-yennunten
S tira n tmazi$t tefsa
Am tefsut s yijeooigen
Tamacahut umeksa
I warrac imeéyanen.

18


Aperçu du document Tamacahut n umeksa.pdf - page 1/21
 
Tamacahut n umeksa.pdf - page 3/21
Tamacahut n umeksa.pdf - page 4/21
Tamacahut n umeksa.pdf - page 5/21
Tamacahut n umeksa.pdf - page 6/21
 
Télécharger le fichier (PDF)


Tamacahut n umeksa.pdf (PDF, 2.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


tamacahut n umeksa
asekan   tullist n guy de maupassant
hussein arbaoui 3
tajerrumt n tmazi t la grammaire de la langue berbere
tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
hussein arbaoui