Amezgun s tmaziɣt .pdfNom original: Amezgun s tmaziɣt.pdfTitre: Microsoft Word - Amezgun s tmazight_Collectif.docAuteur: Phoenix_User

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/08/2014 à 16:59, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 5141 fois.
Taille du document: 5.2 Mo (114 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Amezgun
s tmaziɣt
*
* *

Asif n tisselbi

(Nahr El ǧunun i d-yura Toufik El Hakim)
Tasuqelt :

Hamid BENTAYEB

Ffi-d a yemma deg yict uqennuc

Aissa BENAGGOUNE

Icennayen n wass-a
Agellil akked umarkanti

Jugurtha SAIDOUNE

Muḥ ḥerraga

Mohamed GHOBRINI

Asqamu Unnig n Timmuzɣa
2011

Asif n tisselbi

(Nahr El ǧunun i d-yura Toufik El Hakim)
Tasuqelt :

Hamid BENTAYEB
21 duǧember 1997,
Iferhounene, Tizi-Ouzou.
*
* *

Iwadamen
Agellid
Aneɣlaf
Tagellidt
Aqerru n yimejjayen
Aderwic n tqubbet

ASAYES 1
Agellid, Aneɣlaf.

Deg umraḥ n leqṣer n yiwen ugellid, seg yigelliden n at zik-nni.
Agellid akked uneɣlaf-is di sin yid-sen deg umraḥ.
AGELLID
D acu n twaɣit ara yi-d-teḥkuḍ daɣen ?!...
ANEƔLAF
Teḍra-d yiwet txeṣṣart… Annect ilatt ! Ay agellid-iw !...
AGELLID
D acut-tt txeṣṣart-agi daɣen ?!...
ANEƔLAF
Atan ula d tagellidt…
AGELLID, yedhec.
Amek ?!... Tagellidt ?!... Ula d nettat…?!
ANEƔLAF
(Yeqqim kan yetthuzzu aqerru-s) Akka ih !... A nnger-nneɣ !...
AGELLID
Ini-d ! Ula d nettat, teswa-d seg waman-nni n wasif ?!...

-7-

Amezgun s tmaziɣt

ANEƔLAF
Am wakken i d-swan seg-s at tgelda merra !...
AGELLID
I tgeldunt, anda i tt-teẓriḍ keččini ?...
ANEƔLAF
Nekkini ẓriɣ-tt di leǧnan n leqṣer…
AGELLID
D ayagi kan i ixuṣṣen i twaɣit-agi i d-yersen fell-aneɣ !
ANEƔLAF
Ih, akka !... Ulamma iɛeggen-as ugellid ur tettqerrib ɣer wamannni n wasif… Yerna iweṣṣa-tt i wakken ur tettes siwa lliqa n
tezdayin… Meɛna akka i d-yusa… D ayagi i irad Rebbi !...
AGELLID
Ini-yi-d ! Amek armi i s-tfaqeḍ keččini, belli teswa-d seg
waman-nni n wasif ?...
ANEƔLAF
Amek ?... Seg wakken walaɣ ṣṣifa-s… Tbeddel… Ṭṭbiɛa-s
daɣen, akked tikli-nni tettedu… Mačči am leɛwayed-is…
AGELLID
I nettat, teḥḍer yid-k ?
ANEƔLAF
Awwah !... Ur ɛad kan qerrbeɣ ɣur-s, armi tedduqqes, am
wakken yeffeɣ-itt leɛqel si lxuf ?!... Dɣa ula d taklatin akked
tɛezriyin-nni-ines i tt-irufqen, akka i sent-teḍra daɣenni…

-8-

Amezgun s tmaziɣt

Imiren bdant skadent-iyi ttemyexẓarent… Amzun akkenni
baneɣ-asent-d, mačči di leɛqel-iw i lliɣ ?!...
AGELLID, i yiman-is.
Ayagi i d-teqqareḍ akka merra… Iban-iyi-d gar wallen-iw di
targit-nni i urgaɣ… Annaɣ a Rebbi ad k-nɣiḍ !… Anɛam ih…
Ayagi irkelli iban-iyi-d, iɛedda gar wallen-iw (Yessusem ).
ANEƔLAF
I melmi ara faken wurfan n yigenwan, ɣef wasif-agi ?...
AGELLID
Anwa i yeẓran ?!...
ANEƔLAF
I keččini, ay agellid-iw, ur twalaḍ ara di targit-nni-inek… Kra n
licara ara iwehhin s abrid n leslak ?...
AGELLID,
(Yeɛreḍ ad d-yemmekti ) Rǧu kan ad d-mmektiɣ… Ala, ur
zmireɣ ara ad d-mmektiɣ !...
ANEƔLAF
Rnu ɛreḍ ad d-temmektiḍ, ay agellid-iw !... Ahat mazal yella
wayen ara k-d-ibanen nniḍen !...
AGELLID
(Yeɛreḍ ad d-yemmekti daɣen ) Ala !... Ur zmireɣ ara ad dmmektiɣ ugar n wayen akkenni i k-d-ḥkiɣ yakan... Abrid
amezwaru, walaɣ asif, iruḥ am wakken yedhen s yini n lefjer…
Seg-s akin, ur d-wwiɣ s lexbar, armi d-ferẓeɣ deg yigenni aglaf
n llefɛat, d tiberkanin, mmarent din din ɣef wasif… Dɣa bdant
imiren ssneɣlent deg-s ssem si tsuqqas-nsent… Imir-nni kan,

-9-

Amezgun s tmaziɣt

yaɣal wasif-nni, am wakken yesbeɣ s tebrek n tallest n yiḍ !...
Dɣa din, mi d-yeḍra waya, sliɣ i yiwen ṣṣut yessawal : Ssya d
afella, ɣurek anda tettuɣaleḍ ad tesweḍ seg wasif n tisselbi !...
ANEƔLAF
Aaah ! A tawaɣit-nneɣ !...
AGELLID
Ssyin akin, walaɣ medden irkelli mmɣen i wakken ad swen seg
wasis-nni…
ANEƔLAF
Anagar sin yimdanen !
AGELLID
Ayagi d tidet, anagar nekk akked kečč…
ANEƔLAF
Aah ! Ay arezg-nneɣ !...
AGELLID
Iyyah ?!... D acu i k-id-yesferḥen akkagi, ay argaz ?!... Amek
armi yezha wul-ik di yir taswiɛt am ta ?...
ANEƔLAF, yuki d yiman-is.
Ih ! A wer d-uɣaleɣ !... Semmeḥ-iyi kan, ay agellid !... Aql-i ttuɣ
iman-iw maḍi !... D tidet… Leḥzen-iw meqqer aṭas !... A win
yufan ad… A win yufan ad ruḥeɣ nekk d asfel deg umkan n
tgeldunt !...
AGELLID
Ruḥ kan, ruḥ… ay akken ččuren d asteɛmel, lehḍur-agi i dteqqareḍ !... A win yufan meqqar, ad teẓreḍ amek ara s-d-tafeḍ

- 10 -

Amezgun s tmaziɣt

ddwa n ḥellu, mačči… Nekkini, atan leḥzen-iw yettimɣur
irennu, segmi akka i s-yufeg i tgeldunt leɛqel-nni-ines ur nesɛi
amedya !... Yerna yensa-as wallaɣ-nni, yellan yettfeǧǧiǧ s
lefhama-s, akked leḥdaqa-s, ɣef tgelda-agi !...
ANEƔLAF
Ih ! Ayagi d tidet… Tella tettfeǧǧiǧ am yiṭij, deg yigenni n
tgelda-agi !...
AGELLID
Ih ! Keččini, qqim kan ttɛawad-d i lehdur-iw… Meɛna i wakken
ad tɛeddiḍ ad txedmeḍ lḥaǧa… Ala !
ANEƔLAF
D acu i zemreɣ ad t-xedmeɣ nekkini, ay agellid ?!...
AGELLID
Kker siwel i uqerru n yimejjayen !
ANEƔLAF
Amek ?!... Aqerru n yimejjayen ?!...
AGELLID
Anɛam, ih ?!... Aqerru n yimejjayen !... Imi ahat netta, yezmer
ad as-d-yaf ddwa n ḥellu ?!...
ANEƔLAF
Meɛna aql-ak tettuḍ, ay agellid-iw… Belli ula d netta, atan
yedda ɣer din ?!...
AGELLID
Yeddan-n ɣer din ?!... Sani akka ?!...

- 11 -

Amezgun s tmaziɣt

ANEƔLAF
Ula d netta, seg wid i d-yeswan ?!...
AGELLID
D tawaɣit ?!...
ANEƔLAF
Ẓriɣ-t-id yakan akked ugellid… Ula d netta, tamuɣli-s akked
waddud-is beddlen !... Dɣa akken kan ara yi-d-yexẓer, ad yebdu
ad yetthuzzu aqerru-s s yiwen wudem akkenni… Ur fhimeɣ ara
lmeɛna-s ?!...
AGELLID
Ihi ula d aqerru n yimejjayen s timmad-is, yesruḥ leɛqel-is ?!...
ANEƔLAF
Anɛam, ih !...
AGELLID
Awwah ! Tagi tugar-itent merra ?!... Amek akka ?!... Netta, i
yallan d amusnaw ifazen di zzman-is ?!... Ih ! Argaz am wagi
tura, ma yesleb leɛqel-is… Mačči d yiwet lexṣara tameqqrant, ur
nezmir ad tt-id-neɣrem ?!...
ANEƔLAF
Ladɣa di tegnit am ta, anda nettwaḥreṣ armi dayen kan, ɣer
tussna-s akked tujjya-s !...
AGELLID
Ihi tura, ur d-yeggri di tgelda-agi, siwa yiwen kan… I izemren
ad aɣ-isellek seg yir liḥala-agi ideg nella !

- 12 -

Amezgun s tmaziɣt

ANEƔLAF
Anwa akka wagi, ay agellid ?!
AGELLID
Iɛreq-ak ɛni ?!... Wagi d aderwic n tqubbet !
ANEƔLAF
Winna ?!... Aḥlil a Rebbi !...
AGELLID
Amek, amek ?... Sefhem-d iman-ik ! D acu yellan daɣen ?!...
ANEƔLAF
Seg-sen, ay agellid n tmurt !...
AGELLID
Aww ?!... D acu i la d-teqqareḍ akka ?!...
ANEƔLAF
Ula d netta seg-sen, ay agellid-iw !...
AGELLID
Amek ?!... Ula d aderwic n tqubbet, seg widen i d-yeswan ?!...
ANEƔLAF
Anɛam, ih ! Seg-sen daɣen !...
AGELLID
Aah, tura dayen ! Truḥ ddunit !... D ayagi i wumi qqaren :
Tawaɣit n nnger ! Ula d aderwic n tqubbet yesleb leɛqel-is ?!...
Ayagi, d ayen ur iqebbel leɛqel ?!... Amek ?!... Netta, i yellan d
lxetyar n yirgazen… Ama di rray lɛali, neɣ di lbeɛd n tmuɣli,

- 13 -

Amezgun s tmaziɣt

neɣ di ttiqa akked laman, neɣ di tezdeg n wul akked ṭṭaɛa n
Rebbi ?!...
ANEƔLAF
D ayagi i irad Rebbi ay agellid-iw… Yak nniɣ-ak !... Teḍra-d
txeṣṣart, ulac nnig-s !...
AGELLID
Anɛam, Ih !... D tidet, tura d ayen ibanen !... Tawaɣit-agi
tesdukel-itent merra !... Werǧin yeḍra-d lemtel-is ?!... Ama deg
umezruy ama di tmucuha ?!... Ih ?! A lɛaǧaba-k a Rebbi, akkagi
ɣef yiwen ubrid… Ur mniɛen seg-s siwa agellid akked uneɣlafis ?!...
ANEƔLAF
(Yerfed aqerru-s s igenni, ideɛɛu ) Annaɣ a lawliya, cefɛet degneɣ !...
AGELLID
Sel-iyi-d mliḥ, ay aneɣlaf !... Imi Rebbi atan iɛuzz-aɣ nekk
akked kečč, weḥd-neɣ kan… Seg wakka yeḥrez-aɣ tafat-agi n
leɛqul-nneɣ… Ad yili ulac din ccek, iwala-d deg-neɣ kra akken
n lbaraka, s wayes i nezmer ad nedɛu ɣur-s !... Lḥun-n ihi ad
nɛeddi ɣer tqubbet n leqṣer, ad neẓẓal dinna wa ad nessuter
Rebbi, i wakken imdanen n tgelda-agi, ad uɣalen merra ɣer
leɛqel-nsen !... Wissen ?... Imi ahat ad aɣ-d-isel ?... Axaṭer d
wagi kan, i d asuter aneggaru i ɣ-d-yeqqimen ad t-neɛnu !...
ANEƔLAF
Yerbeḥ, yerbeḥ ay agellid n tmurt !... Asuter aneggaru i ɣ-dyeggran, d winna kan n tẓallit : Ya Rebbi, ɣur-k i nezzi !...

Ffɣen di sin yid-sen seg yiwet si tewwura-nni n umraḥ n leqṣer.

- 14 -

Amezgun s tmaziɣt

ASAYES 2
Tagellidt, Aqerru n yimejjayen,
Aderwic n tqubbet.

Tagellidt, Aqerru n yimejjayen akked Uderwic n tqubbet
kecmen-d di kraḍ yid-sen seg yiwet tewwurt-nniḍen.
TAGELLIDT
Tagini… D taxeṣṣart n ssxeḍ !...
AQERRU N YIMEJJAYEN, ADERWIC N TQUBBET,
ɣef yiwet tikkelt.
Anɛam ih, a tagellidt n tmurt d taxeṣṣart n leqher !...
TAGELLIDT
(I Uqerru n yimejjayen ) Ur twalaḍ ara d acu n tifrat yellan di
ttawilat-agi n tujjya, i wakken sin yimeɣban-agi, ad sen-d-tuɣal
tafat n leɛqel ?...
AQERRU N YIMEJJAYEN
Aaah ! A tagellidt n tmurt yewɛer-iyi aṭas ad am-d-zuxeɣ, s
wayen i wumi ur zmireɣ…
TAGELLIDT
Akken yebɣu yili, rnu xemmem-as ay Aqerru n yimejjayen !...
AQERRU N YIMEJJAYEN
Ur umineɣn a tagellidt… Aql-i xemmemeɣ di temsalt-agi, armi
dayen kan… Lehlak-agi i d-yerzan fell-asen di sin, atan yezger
akin i tlisa n tussna-w akked tujjya-w…

- 15 -

Amezgun s tmaziɣt

TAGELLIDT
Ihi tura, nekkini yeggra-yi-d ad ayseɣ si ḥellu n urgaz-iw… Neɣ
amek ?!...
AQERRU N YIMEJJAYEN
Awwah a tagellidt… Ur ilaq ara ad tayseḍ !... Di taggara, ma
tebɣiḍ ad teḥṣuḍ… Ttilint tikwal, kra akken n laɛǧayeb…
Ttṣubbunt-d seg yigenwan, s uɛemmed n sidi Rebbi… Meɛna
tiggad-agi, zgant nnig lǧehd n yimejjayen…
TAGELLIDT
Dɣa melmi ara d-ṣubbent leɛǧayeb-agi ?...
AQERRU N YIMEJJAYEN
Anwa i yeẓran, a tagellidt ?!...
TAGELLIDT
Ay Aderwic n tqubbet !
ADERWIC N TQUBBET
Ah ? Anɛam a tagellidt n tmurt !...
TAGELLIDT
Sel-iyi-d mliḥ ! Tura ad d-tɛeddiḍ ad d-tesseɣliḍ yiwet segsent!... Dɣa tura kan akka ! Tura kan akka !...
ADERWIC N TQUBBET
Amek, amek ?!... Ad d-sseɣliɣ yiwet seg-sent ?!... D acu-tent
tiggad-agi ?!... Seg wansi ara tent-id-sseɣliɣ ?!...
TAGELLIDT
Ad d-tesseɣliḍ yiwet si leɛǧayeb-inna, i d-yettṣubbun seg
yigenwan !...

- 16 -

Amezgun s tmaziɣt

ADERWIC N TQUBBET
Wi d-yennan, a tagellidt… Belli nekkini, zemreɣ ad d-sseɣliɣ
lḥaǧa seg yigenni ?!...
TAGELLIDT
Ayɣer ala ?... Niɣ mačči d ayagi, i d lxedma-k ?!...
ADERWIC N TQUBBET
Tagnawt-agi, a tagellidt n tmurt… Ur telli ara d tazdayt di
sseḥra, ad d-yas kan akka walbeɛḍ ad tt-yezwi, dɣa ad d-yesseɣli
seg-s imiren annect yebɣa n ttmer ?!...
TAGELLIDT
Ihi akkagi, ah ?... Ula d keččini daɣen, ur tezmireḍ ad dteskecmeḍ ula d kra ?!... Di taggara, d acu-yi nekkini ?!... Ur
lliɣ, siwa d tameṭṭut n urgaz !... Siwa d tameṭṭut iḥemmlen
argaz-is !... D tameṭṭut, i yebɣan ad tsellek argaz-is, daya !...
Smenɛet argaz-iw !...
AQERRU N YIMEJJAYEN
Yelha leɛqel, a tagellidt n tmurt !... Yelha ṣṣber !...
ADERWIC N TQUBBET
Tixxer-as i tgellidt ad tessiffes ɣef wul-is !... Dɣa d tidet tesɛa
lḥeqq !... La tettru ɣef urgaz-agi-ines, yellan d bab n lxir akked
leṣlaḥ !... Medden daɣen, lemmer ad ten-n-yaweḍ lexbar n
wayen akkagi i s-yeḍran, tili ula d nutni ad run imeṭṭawen n
wallen-nsen irkelli, ɣef ugellid-agi-nsen… Yellan d amray, d
bab n wawal !...
TAGELLIDT, tedduqqes-d.
Meɛna ɣurwat kan anda sellen medden s lexbar-agi amcum !...

- 17 -

Amezgun s tmaziɣt

ADERWIC N TQUBBET
Lemmer am nekkini kan, a tagellidt n tmurt… Si tama-nneɣ,
atan ɣas kkes aɣbel seg wul-im !... Tasusmi-nneɣ teɣleb tin n
uẓekka !... Acu kan, nekkini si lǧiha-w, aql-i uggadeɣ seg wayen
ara d-yernun akka d asawen, ɣef temsalt-agi !...
TAGELLIDT
D acu akka ara d-yernun ?!... Aha ! Sefhem-d iman-ik ?!...
ADERWIC N TQUBBET
La m-n-tedduɣ ɣer din, a tagellidt… Axaṭer nekkini, lexbar-agi
akken yebɣu neffer-it, ad d-yas wass deg wussan ideg ara
yeffeɣ, dɣa ad d-teḍher tidet… Tawaɣit imir-nni, hattaya : D acu
n wudem iss ara nqabel at lɛerc merra, mi ara ḥṣun belli agellid
akked uneɣlaf…
TAGELLIDT

(Teṭṭeɛwec fell-as, tegzem-as awal ) Dayen ! Dayen !...
Susem!... Ayagi yessergagay !...
ADERWIC N TQUBBET
D tidet, ayagi yessergagay… Yerna nnig wannect-a, yezmer
daɣen ad yawi s asyax !...
TAGELLIDT
Amek i d tifrat-is ihi ?!... Ur ilaq ara ad teqqimem kan akkagi,
ifadden ɣlin zdat n teqriḥt-agi ?!... Xedmet lḥaǧa !... Ur ẓriɣ ara
nekkini ?!... Lemmer ad ternu ad tḍul lḥala-agi akka tella… Atan
ula d nekkini, ur yettɛeṭṭil ara ad yafeg bla ccek leɛqel-iw !...
ADERWIC N TQUBBET
Lemmer meqqar yella wamek ara fehmeɣ d acu i yettxemmim…

- 18 -

Amezgun s tmaziɣt

TAGELLIDT
Anwa, agellid ?... Atan yezga ihedder ɣef wasif… Dɣa yal mi
ara t-id-yebder, ad yefqeɛ ?!... Imiren ad yebded ad isuɣ belli
yettuseqqa s ssem ?!...
ADERWIC N TQUBBET
Akken yebɣu yili, ur yettɣimi ara i fad… Ihi, d acu i itess
netta?!...
TAGELLIDT
Ala tissit n lliqa n tezdayin, ur itess ula d kra seg wayennniḍen!...
AQERRU N YIMEJJAYEN
Aywah, aywah… Ccrab-nni n lliqa n tezdayin ?!...
TAGELLIDT
Ccrab ?!... Sefhem-d lehdur-ik, ay Aqerru n yimejjayen !
AQERRU N YIMEJJAYEN
Anɛam ih, a tagellidt… Lliqa n tezdayin neɣ ccrab, yettuɣal ɣer
din… Tzemreḍ daɣen ad as-tsemmiḍ « llagmi »… Lḥaṣun, kif
kif merra : d ccrab ayenni.
TAGELLIDT
Yyahh ?!... Xẓer san ?!...
AQERRU N YIMEJJAYEN
Ihi ɣef wakka ttwaliɣ nekkini… Cukkeɣ belli d asṭuqqet seg
tissit-agi i s-yerwin akka leɛqel-is…

- 19 -

Amezgun s tmaziɣt

TAGELLIDT
Ma yella d ayagi i d-teqqareḍ kan i d ssebba n waṭṭan-is, atan ihi
yeshel-ak aṭas ddwa-ines ?!...
AQERRU N YIMEJJAYEN
Amek akka ?!...
TAGELLIDT
Ih ?!... Yeshel !... Ad nesseḥrem fell-as tissit n ccrab ?!...
AQERRU N YIMEJJAYEN
Sakin, d acu ara isew ?...
TAGELLIDT
Aman n wasif ?!...
AQERRU N YIMEJJAYEN
I netta a tagellidt n tmurt… Tɛuddeḍ dɣa ad yeqbel ?...
TAGELLIDT
Ayɣer akka ur iqebbel ara ?!... Yeffeɣ-iken uɣbel !... Ad yuɣal
ɣer tissit n waman !... Ayagi d ccɣel-iw nekkini…
AQERRU N YIMEJJAYEN
(Yesla i ṣṣut s leqruba-nsen, dɣa iruḥ ad iẓer ) Ɣurwat ! Wagi d
agellid i d-iteddun akkagi ɣer da !
TAGELLIDT

(Twehha-asen di sin i wakken ad ffɣen ) Ahaw ! Ǧǧet-aɣ tura
weḥd-neɣ !...

Aqerru n yimejjayen akked Uderwic n tqubbet, ffɣen di sin yidsen.

- 20 -

Amezgun s tmaziɣt

ASAYES 3
Tagellidt, Agellid.

Tagellidt tessewǧed iman-is i wakken ad tqabel Agellid.
AGELLID

(Yekcem-d. Mi tt-yeẓra yedduqqes, yeḥbes deg umkan-is) D
kemmini aya ?...
TAGELLIDT
(Nettat tečča-t-id, tdeɛɛu ɣer Rebbi…) Annaɣ, a lɛaǧabat-nni n
ttedbir n Rebbi… Ṣubbemt-d !...
AGELLID
(Yeskad-itt s leḥzen d ameqqran ) Aah! A taqriḥt-iw !... Ul-iw
yebɣa ad ifelleq !... Lemmer i tezmireḍ ad teḥṣuḍ, a taɛzizt-iw,
ayen i d-ɛebbaɣ n leɛtab…
TAGELLIDT
(Texẓer-it mliḥ ) Ayen akka ?!...
AGELLID
Ayen akka ?!... La d-teqqar ayen akka… Ih, d ṣṣeḥ… Kemmini
ur teẓriḍ ara…
TAGELLIDT
Ini-yi-d ma yella wacu i k-iqerḥen ?...

- 21 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID
(Yexẓer-itt mliḥ ) Ma yella wacu i yi-iqerḥen ?!… Ɛni zemreɣ
ad t-id-iniɣ ?!... Awwah… Ayagi d ayen umi ur zmireɣ maḍi !...
TAGELLIDT, tedhec.
Yella lhem i k-iceɣben ?...
AGELLID
Yerna la yi-d-testeqsayeḍ ?!... Lemmer… Awwah !... Lemmer i
yi-yecɣeb kan…
TAGELLIDT, tewhem.
Ayagi d lewhayem ?!...
AGELLID
Aaah ! A lbext-iw…
TAGELLIDT
(Texẓer-it ciṭuḥ s leḥnana n wul-is, dɣa tessaẓ-it-id ɣer-s ) Yya-d
ay aɛziz… Qqim dagi d tama-w ɣef umeṭreḥ-agi, tekkseḍ seg
wul-ik iɣeblan-agi irkelli !... Dayen tura, yewweḍ-d lawan i
wakken ad ifak fell-aneɣ ccer-agi !...
AGELLID
D acu i la d-teqqareḍ akka ?!...
TAGELLIDT
Anɛam ih !... Ccer-agi, ɣas ḥseb-it yekfa fell-aneɣ !...
AGELLID, yedhec.
Tḥulfaḍ-as i wayen akka yeḍran irkelli !...

- 22 -

Amezgun s tmaziɣt

TAGELLIDT
Amek akka i tebɣiḍ, ay aɛziz…Ur ttḥulfuɣ ara i wayen akka
yeḍran… Yerna nekkini, d annect-agi merra i yi-d-yesɣebnen,
yeččur-iyi-d ul-iw d iɣeblan ?!...
AGELLID
(Yeldi mliḥ allen-is, yeskad-itt ) Ayagi d leɛǧeb ?!...
TAGELLIDT
Ayɣer i yi-d-tettxeẓẓireḍ s wallen-agi ?!...
AGELLID
(Ideɛɛu i Rebbi ) Annaɣ ay agellid n yigenwan…
TAGELLIDT
La tdeɛɛuḍ i Rebbi ?... Ihi dayen ! Ḥṣu belli atan yeqbel-aɣ-d
yakan asfillet-agi n lxir !...
AGELLID
Ah ?! Amek ?!... Ɛiwed-d kan i wayen akka i d-tenniḍ ?!... Ur
sliɣ ara mliḥ !...
TAGELLIDT
(S lferḥ d ameqqran) Ih ! Dayen !... Aql-aɣ nufa-d ddwa n
ḥellu!...
AGELLID
Tufam-d ddwa ?!... Melmi akka i t-id-tufam ?!...
TAGELLIDT
(S lferḥ d ameqqran ) Dɣa ass-agi kan !

- 23 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID
(Yenwa tura ḥlan merra, yefreḥ armi d ayen kan ) Aah ! Ay
arezg-nneɣ !...
TAGELLIDT
Anɛam, ih ! Ay arezg-nneɣ !... D acu kan, ilaq-ak tura, ad dtesmeḥseḍ i wayen akk ara k-d-iniɣ… Yerna ad txedmeḍ
swaswa, ayen iss ara k-nhuɣ...
AGELLID
Rǧu, rǧu ?!... Amek akka, yeɛni : ad iyi-tenhuḍ ?!...
TAGELLIDT
Ih !... Ilaq-ak si tura, ad as-tettixreḍ maḍi i tissit-nni n ccrab…
Yerna ad d-tuɣaleḍ ɣer tissit n waman n wasif !...
AGELLID

(Yefqeɛ yexẓer-itt dɣa yuɣal imiren ɣer leḥzen-is ) Aman n
wasif ?!...
TAGELLIDT
Anɛam, ih !
AGELLID
(Ihedder kan weḥd-s weḥd-s ) A taqriḥt-iw !... Ruḥ kan a zzheriw ruḥ… Yerna nekkini i s-yennan zaɛma… Tura dayen, atan
iferreǧ-d Rebbi fell-aneɣ ?!...
TAGELLIDT
(S lǧehd-is ) Aggad Rebbi, aɣ-iyi awal txedmeḍ am wakka i k-dnniɣ !...

- 24 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID
(Imuqel-itt mliḥ, dɣa am wakken iruḥ-as usirem ) Awwah,
awwah !... Nekkini, yeḍher-iyi belli lameṛ-agi… Meskud akka
ttɛeddayen wussan, la yettimɣur irennu di txeṣṣart !... Ɛni yusayi-d di lbal-iw, belli nettat ad d-truḥ ɣur-i, i wakken ad iyi-dtini… Lehdur yecban wigi ?!... Ɛni nniɣ-as nekkini, belli liḥala-s
tennṭer annect n wakka ?!... Awwah ! Ilaq-iyi ad tt-id-smenɛeɣ
!... Ilaq-iyi ad tt-id-smenɛeɣ !... Awwah ! Lemmer ad tkemmel
akkagi, atan ad yerwi leɛqel-iw !... (Yeffeɣ s lemɣawla ) Ay
aneɣlaf ! … Sel-iyi-d, ay aneɣlaf !... Err-d awal !...
TAGELLIDT
(I yiman-is, s leḥzen akked uɣilif ) Ziɣemma Aqerru n
yimejjayen yesɛa lḥeqq, mi yi-d-yenna belli agellid, ur iqebbel
ara ad as-yettixxer i tissit n ccrab… D tidet, lameṛ-agi… Yewɛer
ugar n wakken i s-xemmemeɣ… (Tger-d nnehta, dɣa teffeɣ ).
*
* *

ASAYES 4
Aneɣlaf, Agellid.

ANEƔFAL

(Yekcem-d si tewwurt-nniḍen. Ṣṣifa-s tbeddel ) Anɛam !
Anɛam, ay agellid n tmurt !... Aql-iyi-n !...

- 25 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID
(Yuɣal yerked ciṭṭuḥ ) Ay aneɣfal !
ANEƔFAL
Aql-i wwiɣ-ak-d, ay agellid, yiwen lexbar yessewham ?!...
AGELLID, yefrawes.
Aah ?!... D acu-t daɣen ?!...
ANEƔFAL
Ur teẓriḍ ara d acu i la d-qqaren fell-aɣ medden irkelli ?!...
AGELLID
Anwa wigi ?!...
ANEƔFAL
Medden… Ma yehwa-ak… Imeslab-agi merra !...
AGELLID
Ma yehwa-yi ?!... Amek akka, ma yehwa-yi ?!...
ANEƔFAL
Ihi dɣa, d imeslab-agi merra !...
AGELLID
D acu i la d-qqaren akka ?!...
ANEƔFAL
La d-qqaren belli nutni zeɛma… D at leɛqel akked lmeɛqul i
llan… Ma d agellid akked uneɣlaf… Qaḥeqqa, d nutni i d
imeslab ?!...

- 26 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID
Aha berka ?!... Susem !... Anwi akka i d-yennan timmuhbeltagi?!...
ANEƔFAL
Ihi, hataya wacu ttxemmimen tura…
AGELLID
(S terẓeg n wul akk d leḥzen ) Nekni, d imeslab… Ma d nutni, d
at leɛqel akked lmeɛqul i llan ?!... Annaɣ a Rebbi ad k-nɣiḍ !...
Ziɣen ur d-wwin ara s lexbar belli selben ?!...
ANEƔFAL
Di tagi… Tesɛiḍ lḥeqq…
AGELLID
Nekkinni, iban-iyi-d belli ameslub… Werǧin yuki i tisselbiines?!...
ANEƔFAL
Ula d nekk… D ayagi i ttwaliɣ…
AGELLID
Akka am tgellidt, ah ?!... Tella thedder-iyi-d llina, amzun akken
s leɛqel-is i tella ?!... Tameɣbunt-iw… Tesbeggen-iyi-d leḥzen
akked uɣilif yellan deg wul-is… Terna tenha-yi tḍebber felli?!...
ANEƔFAL
D tidet, d tidit… Ula d nekkini, d ayen i yeḍran yid-i… Dɣa s
kra n win i d-mmugreɣ, ama seg yirgazen n leqṣer, neɣ seg at
temdint… Akkagi swaswa i xedmen akk yid-i !...

- 27 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID
Ttxil-k ay aɛlayan, ili-k yid-sen msakit !...
ANEƔFAL, yessemɛun.
Yid-neɣ daɣen !...
AGELLID
(Yedduqqes, yedhec ) Yid-neɣ daɣen ?!… Ayɣer akka ?!...
ANEƔFAL
Ay agellid n tmurt ! Aqli-yi… Bɣiɣ ad ak-d-iniɣ yiwet lḥaǧa…
AGELLID
(Iruḥ am wakken yugad ) Ad iyi-d-tiniḍ yiwet lḥaǧa ?... D acutt?...
ANEƔFAL
Ɣef wakken ttwaliɣ… Nekkini icebba-yi-d Rebbi…
AGELLID, yuggad.
Ih !?... D acu i k-d-icebba Rebbi ?!...
ANEƔFAL
… Icebba-yi-d Rebbi, belli… D nutni i d kullci !...
AGELLID
Anwa i d nutni-agi ?!...
ANEƔFAL
Nutni-agi ?!... D medden-agi irkelli ?... D agdud !... Bɣiɣ ad diniɣ : imeslab… Ihi wiggad-agi merra, atan qqaren-d, belli d
nekni kan di sin i iselben !... La ttemcawaren fell-aneɣ,
ttḥeyyilen ɣef yiɛrar-nneɣ… Yerna akken yebɣu yili, selben neɣ

- 28 -

Amezgun s tmaziɣt

ur sliben ara, tugget tameqqrant… Ɣer tama-nsen i d-tezga !... D
nutni i d kullec ?!... Taggara, d nutni kan weḥḥed-sen i izemren
ad xedmen lferq, gar leɛqel akked tisselbi ?!... Axaṭer nutni, d
lebḥer… Ma d nekni di sin yid-neɣ kan, ur nelli siwa d
iɛeqqayen n rrmel ?!... Ma ulac uɣilif, ay agellid n tmurt… Ad
iyi-tsemmḥeḍ ad d-fkeɣ yiwen rray ?...
AGELLID
Dayen ! Ḥbes din !... Ẓriɣ Sani i la yi-d-tettedduḍ !...
ANEƔFAL
D ṣṣeḥ ay agellid n tmurt… Ma tuɣeḍ awal-iw, yya-n kan ad
nexdem am medden irkelli… Dɣa ad nɛeddi ad d-nsew seg
waman-nni n wasif !...
AGELLID
(Yessaked-as mliḥ ɣer wudem-is ) A taqriḥt-ik ?!...Keččini aqlak tura dayen, teswiḍ-d !... La ttwaliɣ deg wallen-ik, lebraq-nni
n tisselbi, la izeɣɣed !...
ANEƔFAL
Ala ! Ay agellid !... Ur ɛad i d-swiɣ maḍi maḍi !...
AGELLID
Aha ruḥ kan, ruḥ !... Mačči fell-i nekkini ara tt-tesɛeddiḍ!...
Ẓriɣ-k teswiḍ-d !...
ANEƔFAL
(S lǧehd-is ) Ihi ma tebɣiḍ ad teḥṣuḍ tidet yellan, aql-i ad ɛeddiɣ
tura kan ad sweɣ !... Ih, dayen tura !... Aql-i ɛewwleɣ ad uɣaleɣ
d ameslub… Akka am medden irkelli !... Atan lxaṭer-iw iḍaq,
nekkini, s leɛqel-agi-inu… Akkagi kan weḥd-s gar-asen !...

- 29 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID
Amek ?!... Ara tessenseḍ s yifassen-ik, tafat n leɛqel deg wallaɣik !?...
ANEƔFAL
Tafat n leɛqel ?!... Aha tixxer-aɣ !... I wacu ara telhu tafat n
leɛqel, di tlemmast n tgelda… Yeččuren d imeslab ?!... Lḥaṣun,
cfu-k-id belli ma yella neqqim kan akkagi, neṭṭef di rray-aginneɣ… Atan ad d-nneqlaben bla ccek fell-aneɣ, at tgelda-agi
merra !... La ttwaliɣ nekkini deg wallen-nsen, ajajiḥ-nni n
twaɣyin akked ccwal, yesmentag !... Yerna ẓriɣ daɣen belli ur
ttɛeṭṭilen ara ad d-ffɣen s iberdan, dɣa ad ssekren imiren ccwal
wa ad suɣen : Agellid akked uneɣlaf-is atan selben !... Yyaw ad
nekkset fell-aneɣ imeslab-agi !...
AGELLID
Meɛna, atan nekni mačči d imeslab i nella ?!...
ANEƔFAL
Ayagi tura, d kečč i la t-id-yeqqaren… Meɛna, anda neẓra
nekni?!...
AGELLID
A tawaɣit-ik ?!... Dɣa s tidet-ik i la theddreḍ akka ?!... Amek?!...
Ur teẓriḍ ara ma s leɛqel-ik i telliḍ, neɣ ala ?!...
ANEƔFAL
Aywaah !... Twalaḍ amek ?!... Yak d keččini s timmad-ik i dyennan segelli-nni, ay agellid n tmurt, belli ameslub, werǧin
yuki i tisselbi-ines ?!...

- 30 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID
(Yeṭṭaɛwec fell-as ) Lameɛna nekkini, s leɛqel-iw i lliɣ !... Ma d
medden-agi, d imeslab !...
ANEƔFAL
Atan ihi ula d nutni, ttɛuddun-aɣ diɣen, swaswa am wakken
tettɛudduḍ-ten keččini ?!...
AGELLID
Ih ! Yerbeḥ, yerbeḥ !... Meɛna keččini, ur tumineḍ ara belli s
leɛqel-iw i lliɣ ?...
ANEƔFAL
I ma yella siwa nekkini weḥd-i, i yetḥeqqen belli ur teslibeḍ
ara… D acu ara k-yexdem wannect-a ?!... Ameslub ara yilin d
anagi n umeslub-nniḍen, yak cchada-s ur tesɛi lqima, ur
tettɛedday ?!...
AGELLID
Yerbeḥ, yerbeḥ !... Meɛna keččini, aql-ak teḥṣiḍ belli ur d-swiɣ
ula tiqit, seg waman-nni n wasif…
ANEƔFAL
Anɛam, ih… Ḥṣiɣ ayagi…
AGELLID
Teḥṣiḍ daɣen, belli medden irkelli, swan-d seg-sen !...
ANEƔFAL
Ih…ḥṣiɣ…

- 31 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID
Ihi dɣa seg wakka, teẓriḍ belli nekkini menɛeɣ-as-d i tisselbi,
axaṭer ur d-swiɣ ara… ma d medden merra selben, axaṭer swand seg wasif ?!...
ANEƔFAL
Ih, wagi d awal-ik… Meɛna nutni, atan la d-qqaren belli
smenɛen-d iman-nsen si tisselbi, axaṭer swan-d… Ma d agellid,
netta yesleb leɛqel-is, axaṭer ur d-yeswi ara seg wasif !...
AGELLID
A lɛaǧaba n Rebbi ?!...Wagi d abeqqa i d-yuɣalen seg wudemiw !...
ANEƔFAL
Ihi d wagi kan i d awal-nsen… Yerna d nutni akken ma llan, i
yumnen ayen akka i la d-qqaren !... Wamma keččini weḥd-k, ur
d-tettafeḍ ula d yiwen ara k-yamnen !... Hataya wamek i ddan
lumur.
AGELLID
Ihi akkagi, ah !... Tura ula d lḥeqq, zemren daɣen ad t-ɛefsen?!...
ANEƔFAL
D acu i d-tenniḍ ?!... Lḥeqq… (Yezmumeg, yeqḍeɛ taḍsa-s ).
AGELLID
La tettaḍsaḍ ?!... Nezmer ad neḥṣu d acu i k-id-yesseḍsen
akka?!...
ANEƔFAL
Semmeḥ-iyi ay agellid n tmurt… Meɛna awal-agi n lḥeqq deg
yimi-nneɣ, di tegnit am ta… yessewham ?!...

- 32 -

Amezgun s tmaziɣt

AGELLID, yedduqqes.
Ayɣer akka ?!...
ANEƔFAL
Axaṭer lḥeqq… Ṣṣwab… Leɛqel… leqder akked ccan… Ayagi
merra tura, yuɣal d ayla n medden-agi daɣen !... Di teswiɛt-agi,
d nutni kan weḥd-sen, i yellan d at lḥeqq, leɛqel, leqder akked
ccan !...
AGELLID
Yyah ?!... I nekkini deg wannect-a, d acu-yi ?...
ANEƔFAL
Keččini kan akka weḥd-k, ur teddiḍ ara di leḥsab.
AGELLID
(Yessusem, iruḥ di ttexmam. Taggara, yuɣal yerfed aqerru-s )
Ɣef wakka ttwaliɣ… Tesɛiḍ lḥeqq… Ddunit-agi-inu, ur walaɣ
ara ar melmi ara tkemmel akkagi…
ANEƔFAL
Amek ihi ?!... Aah, ayagi d tidet, ay agellid n tmurt !... Yerna
xir-ak daɣen, ad tesɛeddiḍ ussan-ik di lemwafqa akked ṣṣfa,
kečč, tagellidt akked ugdud… Ɣas akken ilaq fell-ak ad tefkeḍ
leɛqel-ik akked ṣṣwab-ik d asfel, ɣef lǧal n wannect-agi merra!...
AGELLID
(Yezga yeqqim di ttexmam ) Ih… D ṣṣeḥ… D wagi kan i d abrid
n nnfeɛ akked leṣlaḥ !... Tisselbi meqqar, am akka d-tenniḍ, atan
ad iyi-d-texdem kra n ttawilat i temɛict d tgellidt akked ugdud…
Wamma leɛqel-agi, d acu akka i yi-d-yewwi ?!...

- 33 -

Amezgun s tmaziɣt

ANEƔFAL
Ula d kra, ay agellid n tmurt, yerna ad k-id-yeǧǧ kan akkagi d
awḥid, gar medden irkelli… Dɣa ad as-inin imaren : Wagi atan
yeffeɣ i ubrid n ṣṣwab, d ameslub !... Yexdeɛ-aɣ !…
AGELLID
Atan ihi ma ur d-xtareɣ ara tisselbi… Yettusemma, aql-i ffɣeɣ i
ubrid n leɛqel akked ṣṣwab ?!... D ameslub i lliɣ ?!...
ANEƔFAL
D ayagi i bɣiɣ ad d-iniɣ s ttbut !
AGELLID
Neɣ s wudem-nniḍen daɣen… Mačči d bab n leɛqel akked
ṣṣwab i lliɣ… Lemmer ur ttarraɣ ara iman-iw d ameslub ?!...
ANEƔFAL
Swaswa am akka i t-id-tenniḍ !... Nekkini, ur yelli ccek ɣur-i
deg wannect-a !...
AGELLID
Di taggara, d acu n lferq yellan gar tisselbi, akked leɛqel ?!...
ANEƔFAL, yedhec.
Ah ? Amek ?!... Rǧu kan… (Ixemmem ciṭṭuḥ akka ) Nekkini ur
yi-d-iban ula d lferq ?!...
AGELLID
(Iɛeggeḍ-d imaren s lemɣawla ) Ayya ! Awit-iyi-d akka yiwen
lkas, seg waman-nni n wasif !...

Taggara

- 34 -

Ffi-d a yemma
deg yict uqemmuc
Aissa BENAGGOUNE
*
* *

Iwadamen
Idir, Badis, Bakir, Badi, Yemma-tsen
Nafus, Matus, Bukus, Gennar,
Dadi, Agellid 1, 2, 3, 4, 5,
Amud, Aberkan 1, 2.

ASAYES 1
Idir, Badis, Bakir, Badi.

D awmaten mmejmalen deg uxxam ttutlayen amek had sawan
bac ad yemmukes wa yellan f yemma-tsen tamaḍunt.
IDIR
Yemma-tneɣ d tamaḍunt si zik ay irgazen.
BADIS
Matta had s-nsawa ?
BAKIR
Ad nsawa matta yuman !
BADI
Ur ufiɣ matta had iniɣ !
IDIR
Nečč giɣ a yellan fell-a teqqimem kennun ! Teqqimem kennun d
ineggura. Udan yellan am nečnin gin ay giɣ, kennun teggumam!
BADIS
Nečč lliɣ deg udrar, ul ẓriɣ-c matta yeṭran !

- 37 -

Amezgun s tmaziɣt

BAKIR
Nečč teqqarem fell-a belli mači d uma-tneɣ.
BADI
Nečč d ẓawali tečča-ay tneẓruft zik n zik.
IDIR
Sseɣdet ay ayetma, yezzi si tutlayt taberkant yemma-tneɣ deg
luṭ, yuma ad nekkes si-s am yirgazen niɣ ad fell-aneɣ ṭessen
yudan.
BADIS
Yemma d tamesḥurt ad tt-nawi ɣer umrabeṭ.
BAKIR, ɣer Badis.
Matta i cekk-yuɣen ? Ɣer imir-a tumned belli yemma dtamesḥurt ?
BADI
Llan imrabṭen d imeqqranen deg uɣir n tneẓruft, ma texsem ad
hen-id-awiɣ.
IDIR
(Iɣucc si matta yesla ) Ay irgazen itban-ay-id teggumam ad
tfehmem ɣer imir-a ! Tameṭṭut di tmettant u kennun teččatem
deg buṭ n teseṭṭa.
BADIS, iɣunjef.
Qqareɣ-awen wa i gin i yemma hamma yexs tamettant.
BAKIR
Init-ay, miɣef tettutlayem ?

- 38 -

Amezgun s tmaziɣt

BADI
Ak d nečč xseɣ ad ssneɣ miɣef tettutlayem.
IDIR
Yemma-tneɣ texs ad aɣen-tessemlayem f umensi. Nettutlay am
wawmaten f wagel-nneɣ, f yigmiren-nneɣ, ad yejjuji wul-nnes.
BADIS
Mmala ad awen-geɣ amensi deg uxxam-inuɣ deg udrar u ad dtasem ɣr-i, ad d-awiɣ yemma, ad nessmunsi u ad nutlay f
yinezgam n tmeddurt.
BAKIR
Eǧǧ-it ɣer unebdu.
BADI
Amek i k-yenna Bakir, ald ad yemm ugammu meqqarti.
*
* *

ASAYES 2
Idir, Badis, Bakir, Badi, Yemma-tsen.

Teddu tefsut yusi-d unebdu yemmekta Badis belli yuca awal bac
ad yeg amensi i yayetma-s. Isejja iman-nnes. Badis yezdeɣ twal
n udrar n Rfaẓa. Ntan xellṭen-d. Amensi isejja, mlaymen fell-as
id n yemma-tsen, ččin, swin gehmṛen.

- 39 -

Amezgun s tmaziɣt

YEMMA-TSEN
Nečč ul lliɣ-c d tamaḍunt seg udem niɣ seg yixf. Nečč d
tamaḍunt si-wen ; ca da u ca duren. Udan ttilin d takemmust bac
ad rennan yyiṭ, udan ttutlayen tict n tutlayt s yict n yiles. Kennun
tettutlayem s walsiwen n yudan, teǧǧim iɣrimen udefn-id jaratwen, ǧǧiɣ-awen agel ul yettuqa-c seg mir-a ald ad d-tekker
teɣyult n laxert. Hjehjeɣ f tmurt-inuɣ, ḥawzeɣ fell-as uḍan, ẓẓeɣ
fell-as ilfan, giɣ-as igmiren tettaru-d ureɣ macan kennun amda
teḥḍam fell-as am yirgazen. Ald ad mmektiɣ illeɣ fell-awen,
huggan-id imeṭṭawen. Xseɣ si-wen ad tilim d ict n urgaz, xseɣ
ad yili ɣer-wen yict n wawal, xseɣ ad tilim am tyuga yetteṛṛa-tt
yict n urgaz. Ul xseɣ-c ad temfertittawem u ad aken-ččen
wuccanen.
*
* *

ASAYES 3
Idir, Badis, Bakir, Badi.

Tedduri yemma-tsen deg yifri n Rfaẓa bla ma ẓrin-itt, mi ukin
behten.
BADIS
Ay irgazen ekkert fell-awen, yemma-twen tɣucc, tekker, tejna.

- 40 -

Amezgun s tmaziɣt

IDIR
Yemma-tneɣ ha-tt-ayen da berk, texs ad nili d takemmust ul
yettnejjam ak d yict ad tt-yerẓem.
BAKIR
Nečč fell-a isurdan, init ternim !
BADI
Nečč ɣewwtet ad d-aseɣ. Udem n tmurt-nneɣ yezṭa am tzerbit.
IDIR
Tikkelt-aya ad awen-geɣ nečč amensi di taddart-inuɣ, u ad dtasem ɣr-i, ad aken-ẓren tarwa-inuɣ amek neẓra tarwa n Badis.
BAKIR
Ul teẓẓarem-c tarwa-inuɣ ?!
BADI
Ak d nečč xseɣ ad aken-ssnen tarwa-inu u ad inin ak nečnin ɣerneɣ tawya-nneɣ. Tutlayt-nneɣ teḥla am yemma-tneɣ.
*
* *

ASAYES 4
Idir, Badis, Bakir, Badi.

Ddun wussan, usin-id wussan n tnanitt n tazart, ntan wudan
ttekksen akermus, yemmekta Yidir belli yuca awal i yayetma-s

- 41 -

Amezgun s tmaziɣt

bac ad asen-isawa amensi s zzit n uzemmur d ukermus, yefren ič
n umensi u yuzn-asen tibratin zzat n umensi s uyur. Tibratin igihent s talɣa-aya :
Uzellagen : s ɣer Yidir i uma-s.
Di ctember 2957
Azul fell-ak d ameqqran seg ul n uma-k Idir, xseɣ si-k ad nemlil
iṭ n 2 di tuber 2957 di taddart-inu deg Uzellagen,ad nečč amensi,
i wen-nniɣ ad awen-it-geɣ id n ayetma-k d yemmak.
S ɣer uma-k Idir
siweḍ azul i tarwa-nnek.
Ixelṭ-d iṭ n umesi, u ɣeṭsin-id aytma-s n Yidir macan yemmatsen amda d-tusa.
IDIR, iɣunjef.
Amensi ittwasejja u yemma ald imir-a ul d-tusi-c.
BADIS
Yemma teqqar-awen a nečč id-wen mani tellam ttferfireɣ sengwen am ujṭiṭ.
BAKIR
Nečnin d irjazen niɣ d tilawin ?
BADI
Nekni d alsawen mači d tisednan.
IDIR
Nečča, neswa, tura ad nemwajer matta ɣad neg i yiman-nneɣ.

- 42 -

Amezgun s tmaziɣt

BADIS
A yeḥla uberbuc isemmɣen s zzit n uzemmur a Bakir !
BADI
Nečnin di tneẓruft ɣer imir-a ntett aksum n yileɣman d uɣinnsen !
BAKIR
Ma nniɣ-awen ad nemlil ɣr-i matta had tinim ?
BADI
Tikkelt-aya xseɣ ad tehwam ɣr-i ad teẓrem taɣerma-nnun !
IDIR
Ad nemwajer f wič si-wen, suh ! agerzi-aya n yemma, teqqarawen : amensi ɣer Badi.
BADI
Yenna-tt Yidir, amensi ad yili ɣr-i aseggas ɣad d-yasen.
IDIR
Eɣr-k a Badi sejja-neɣ seksu s teklilt.
BAKIR
Ɣer-wen aẓɣuɣ ad aɣen-yečč !
IDIR
Ma nemfertittaw ad aɣen-yečč, u ma nemlayem ad t-nečč.
*
* *

- 43 -

Amezgun s tmaziɣt

ASAYES 5
Idir, Badis, Bakir, Badi, Yemma-tsen.

Mi yedwel Badi ɣer tneẓruft iduzz i tarwa-nnes yellan yenna-sen
belli deg yixf useggas aha d-yasen 12 yennar 2960 ad tilim deg
uheggar bac ad teẓrem ayetma ɣad d-yasen si mani llan.
Isejja Badi amensi d ameqqran, yeṣka aqiṭun d ameqqran u
yessut, isejja anza n ttay, tisednan d tneznizent, tlaɣa-t-id
yemma-s.
YEMMA-TSEN
A Badi ayetma-k wwḍen-d, ekker fell-ak, tesseɣd-ed matta ad
awen-id-iniɣ, aqlett ɣer yisekkilen yettwafenɣen di teẓra ad
awen-id-inin melmi i wen-sawiɣ taɣerma-aya. Teǧǧim-itt trab u
iwella fell-as yijdi, mi tt-giɣ udan llan tetten iɣman d yibexxac,
aqlett amayas ɣer imir-a yettedder da.

Mani yella warr-inuɣ ?
Mani yella uksel-inuɣ ?
Magmes win i hen-yenɣin ?

Mmektat; txemmem ggut ad thennam, tweddrem…

Yenta ugerzi-nnes, yettuqqa qič, qič ald i-yexsi.
BADI

(Yekker yeẓra ayetma-s wweḍn-id ) Anṣuf is-wen ay ayetma,
yemma-twen tetqaqa fell-awen ggut.
IDIR
Ass-a nusi-d ad nemkawef f tict n tɣawsa. Ad nemkawef bac ad
nutlay tict n tutlayt ! Ict n yiles ɣad yilin ɣer-neɣ seg wass-a.

- 44 -

Amezgun s tmaziɣt

BADIS
Xseɣ ad awen-iniɣ seg wass-a ad nelmed mamek ad nutlay tict n
tutlayt; acku amda gezzuɣ matta yettutlay Badi uma.
BAKIR
U nečč amda gezzuɣ matta yettmeslay Badi d Yidir.
BADI
Ass-a ma yexs unija ad nerg s yict n yiles !

Qqimen wawmaten seddu n uqiṭun tetten, sessen, ttmeslayen,
yemma-tsen tbedd-ed ɣer yimi n tmasext u tenta tettutlay :
Sseɣdett, treẓmem imejjan-nnun a-t ɣer-wen ayetma-twen yyiṭ
qqarn-asen : Neffus d Matus d Buqus d Gennar d Zennag deg
uɣir n usammer, u yyiṭ seddu n tneẓruft qqaren-asen : Dadi d
Amud u hen-tettut-c ma tellam d tarwa-inuɣ.
IDIR
Sliɣ belli llan ayetma-tneɣ deg yiɣiren yyiṭ.
BADIS
Nečč grin-ay deg udrar amda sliɣ is-sen.
BAKIR
Nečč ssneɣ belli ɣr-i ayetma mfertittawen deg yiɣiren yyiṭ
macan gin-ay deg yiɣẓer yeqqur qqimeɣ, ttmendabeɣ f tarwa-inu
berk.
BADI
Nečč ssneɣ yya yellan seddu n tneẓruft macan nehnin d igellilen
a-hen-rewwlen si tlatt ɣer tict, si llan u nehnin ttemsenɣayen id n
yiberkanen.

- 45 -

Amezgun s tmaziɣt

IDIR
Xseɣ ad awen-iniɣ belli Nafus ald imir-a ul iweddir-c awalnneɣ, macan Maṭus iweddr-it, yeqqim qameḥ am ugujil, ma d
Gennar iwedder awal-nneɣ macan yemmekta, ha-t yeqqar : xseɣ
ad welliɣ ad utlayeɣ amek tettutlayem ma d Bukus yeqqim amek
yella.
YEMMA-TSEN
A-hen qqaren f yict si tarwa-inuɣ yella mi llan iṛumiyen qqarenas Bukus daɣ d netta; belli yirar-itt i Yugurten u yessiɣ-it i
yiṛumiyen ahu ! D nehnin a yeqqaren d nehnin a yurin amma
mači d nečnin a yurin Idlisen-nneɣ sserɣen-ihen, ay nuri yerɣa,
ad ahen-yesserɣ Rebbi.
BADIS
Mmala hamma a yemma ?
BAKIR
Imar-u ad awen-iniɣ : nečča, neswa, nutlay ggut, nelmed mamek
ad nili d irgazen; yeqqim ad awen-iniɣ ad tilim ɣr-i d inijiwen
aseggas ad d-yasen u dinin ad neṣka aqiṭun-nneɣ, u ad d-awiɣ
ayetma i ɣef tenna yemma.
*
* *

- 46 -

Amezgun s tmaziɣt

ASAYES 6
Nafus, Matus, Bukus, Gennar, Idir, Badis,
Badi, Amud, Dadi.

Ddun wussan u usin-id yyiṭ Bakir ittsejja amek ad yessujeh
yetma-s.
NAFUS
Ul zemmreɣ-c ad d-aseɣ acku agellid ma yesla fell-a ad ay-yenɣ.
MATUS, ak d netta yeqqar.
Ma yesla ugellid ad ay-yeɣres.
BUKUS
(Yuzen-d tabṛat ) Amda ɣr-i isurdan ad ay-id-yawin. Yerni
agellid yettẓussa-ay deg yiṭ deg wass.
GENNAR

(Yewweḍ-d macan amda yettutlay am nehni, yeqqim ilemmed
awalen s ɣer tarwa-inuɣ. A-hen-ayen ayetma xelṭen-id ad aseniniɣ ) Ayetma yellan tenna-aneɣ yemma fell-asen ul d-usin-c kis
n Gennar.
IDIR
Anṣuf is-k a Gennar a gma.

Gennar amda yegzu matta yeqqar Yidir acku iwedder iles-nnes.
Badis mi yeẓra Gennar amda igezzu matta yeqqar, yila ! Hwanid imeṭṭawen f yimaggen-nnes, yerni Badi yila. Idir isbucket,
yerni yila ! Gennar yegzu belli ayetma-s illen acku ul igezzu-c

- 47 -

Amezgun s tmaziɣt

fell-asen, ak d netta hwan-id imeṭṭawen f yimaggen-nnes.
Qqimen illen ass llan !
BADI
Ha-t-ayen Amud d Dadi xelṭen-id.
BAKIR
(Yesfeṭ aṭṭawen-nnes seg yimeṭṭawen u yekker ad ahenyessujeh) Anṣuf is-wen ay ayetma yellan ur hen-ẓriɣ-c seg ani
lliɣ.
IDIR
Tanemmirt i Rebbi i ɣen-yeǧǧin nemlayem ɣer uma-tneɣ Bakir.
BADIS
Imir-a gzuɣ belli ma ul yeddukel-c yiles-nneɣ maẓat ad
nedukkel.
AMUD
Xseɣ ad awen-iniɣ a nečnin di twaɣitt d tameqqrant id n
yiberkanen !
DADI
D wa d awal i xseɣ ad iniɣ si tnezzayt.
BADI
Utet f yiman-nnun ald ad tawḍem ɣer uzref-nnun.
GENNAR
Mani llan ayetma yyiṭ ?

- 48 -

Amezgun s tmaziɣt

BADIS
Ul d-yusi-c Nafus, Matus, Bukus d Zennag berk, ma yexs Rebbi
ad d-asen di tikkelt tict, u ad nemlil ass nella.
GENNAR
Nečč zedɣeɣ di tmurt nneṭn-as-id waman macan usiɣ-id ad
aken-ẓreɣ, nnuniɣ ad ẓreɣ ayetma ass llan u ad ahen-ssneɣ.
BAKIR
Tamlilit-a d asurif amezwaru u ad d-asen isurifen yyiṭ.
IDIR
U ad d-asen isurifen yyiṭ ; u ad yeddukel yiles ; u ad nutlay tict n
tutlayt.
BADI
Yuma u netettu-c ayetma-tneɣ ur d-yusin-c.
BAKIR
U ad netwez ayetma-tneɣ Dadi d Amud.
BADIS
Maɣef ur nettali-c ɣer-sen u ad nut id-sen am yirgazen.
GENNAR
Nečč ad awen-iniɣ belli timlilit ad d-yasen ad tili ɣr-i.
IDIR
Ad nemlil ɣer Gennar u ad neg ay texs yemma !
BADIS
Yemma tenɣi-tt tummert mi ɣen-teẓra nemlil.

- 49 -


Aperçu du document Amezgun s tmaziɣt.pdf - page 1/114
 
Amezgun s tmaziɣt.pdf - page 3/114
Amezgun s tmaziɣt.pdf - page 4/114
Amezgun s tmaziɣt.pdf - page 5/114
Amezgun s tmaziɣt.pdf - page 6/114
 
Télécharger le fichier (PDF)


Amezgun s tmaziɣt.pdf (PDF, 5.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
timmuz a 13
tajmilt
ay isem azizen a yemma
mqidec
acu i a d nnan ger yitran

🚀  Page générée en 0.02s