Anagi Ammud imagraden d yiḍrisen nniḍen .pdfNom original: Anagi Ammud imagraden d yiḍrisen-nniḍen.pdfTitre: Microsoft Word - Ramdane Abdenbi_Anagi.docAuteur: PhoeniXUser

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/08/2014 à 15:24, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 649 fois.
Taille du document: 1.9 Mo (136 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Remḍan ƐEBDENBI

Anagi
Ammud imagraden
d yiḍrisen nniḍen
2001-2007

Asqamu Unnig n Timmuzɣa
2008

Yessefk ad nḥareb ɣef wass-a
i wakken ur yettili ara am yiḍelli.
Yessefk ad nemmeslay, ad naru
i wakken ad necfu ɣef wayen yeḍran
akked widen iqedcen i ujajiḥ n tmess
yekksen azal i wemdan.
Tatut d lmut,
win yettun amzun yemmut...

IBUDDAN

i kra yemmuten d ilemẓi
d widen ur neddir temẓi,
i kra yemmuten ɣef tlelli
d widen umi zemmen imi,
i kra yemmuten iḍelli
d widen yeddren ass-agi,
i kra yellan d aqbayli
d widen yerrẓen ur nekni,
i kra ikeblen tamusni
d udabu amesbaṭli,
i wigi akk ad d-nini
ssmaḥ urǧin ad yili.

ASNEMMER

Tanemmirt seg wul azedgan i :
- Asqamu Unniq n Timmuzɣa,
- Imḍebbren n weɣmis Iẓuran-Racines,
- Imḍebbren n weɣmis Tafukt,
- Agraw n tɣuri yesseɣtan iḍrisen-agi,
- Tiddukla Imedyazen n Tmanaɣt,
- Tiddukla Numidya n Wehran,
- D widen i yi-gan ifadden i wakken
ad d-ẓergeɣ imagraden-agi d adlis.

TAMAWT

Ɛemmden-iyi yimḍebbren n weɣmis
« Iẓuran-Racines » akked widen n weɣmis « Tafukt »
(Tiddukla Tadelsant Tanaddalt Numidya n Wehran) i
wakken ad d-ẓergeɣ uraw-agi n yimagraden deg
yiwen udlis yesɛan azwel « Anagi » ɣur Teẓrigin n
Usqamu Unnig n Timmuzɣa.
Imagraden-agi yettwarun s tagi-nneɣ, d agzul n
wayen yettwarun deg yiɣmisen nniḍen s
tutlayin nniḍen. Asentel-nsen d Tamaziɣt,
d tutlayt, d tigemmi, d ansayen akked
liḥala n tmurt-nneɣ s umata.
D imagraden d-iẓergen yakan deg yiɣmisen-agi si
2001 armi d taggara n 2007.
Tanemmirt

MuḥduRemḍan

AGBUR

- « Anagi » d acu-t ? . . . . 13
- Awal i yimeɣriyen . . . . 14
IMAGRADEN
- Ulac-iten llan . . . . 17
- Aɣmis i Tmaziɣt . . . . 19
- D acu ara ɣ-d-iṣaḥen ? . . . . 21
- Ur yelli wayen ara iruḥen . . . . 24
- Timmuzɣa n tmurt n Lezzayer . . . . 27
- Tannumi i d-yurwen tatut . . . . 31
- Azal n wawal . . . . 34
- “Ǧǧet akud i wakud !” . . . . 37
- Ineḍruyen imazrayen . . . . 40
- Si Siwa ar Tigzirin Tiknariyin . . . . 43
- « Ugur » n tira . . . . 46
- Qabel ma yebɣa Rebbi . . . . 49
- Ǧǧet-aɣ abrid ad nɛeddi ! . . . . 52
- Lehdur war timenna . . . . 55
- Tafaska di yennayer . . . . 58
- Tilawt iḍurren . . . . 61
- Taywalt s Tmaziɣt . . . . 64
- Tagerfa d ubareɣ . . . . 67
- Asummel i lebda . . . . 70

- Ad aɣ-teffeɣ afus ! . . . . 73
- Ur ɛad tt-ṭṭfen neḥraret . . . . 77
- Sani la tleḥḥu ? . . . . 80
- Aɣerbaz azzayri . . . . 83
- Awal ɣef tsekla . . . . 88
- “Aɣerbaz” i tsekla . . . . 91
- I wacu tira ? . . . . 94
- Tira s umata . . . . 97
- Yeffeɣ leɛtab ɣer tafat . . . . 100
IḌRISEN NNIḌEN
- Tudert i tira . . . . 105
- Akin i tayri . . . . 108
- Ansay amaynut . . . . 110
- Asaru amaziɣ d tilawt . . . . 113
- Gar talɣut d wezɣan . . . . 117
- Anwa-k a Mass Xaḍra ? . . . . 120
- Tudert-agi mačči inu . . . . 123
- Akin i yisem amaziɣ . . . . 126

Anagi – Ammud imagraden

«ANAGI » D ACU-T ?
«Anagi », d ayen yettwarun s umata, di teswiɛt
neɣ di tayeḍ, ɣef wayen iceɣben medden di tudertnsen n yal ass. D «Anagi » imi idlisen, am tesɣunin…
d yiɣmisen, nettaf deg-sen ineḍruyen n teswiɛt neɣ n
tallit si tudert n yimdanen di yal tamurt di ddunit. D
«Anagi » ara yesselɣun widen i d-iteddun ɣef wayen
iḍerrun di talsa qbel ad d-jbun...
«Anagi », d adlis ideg yettwaru kra kan seg
wayen yeḍran maca s tutlayt Tamaziɣt imi ddeqs n
yeḍrisen, tirawin d yimagraden i yellan s tutlayin
nniḍen. Ad naru s tutlayt-nneɣ ɣef wayen iḍerrun di
tmurt-nneɣ neɣ di tmura nniḍen acku yessefk ad tili
tidet s tutlayt Tamaziɣt d yimru n widen yeddren
tallit neɣ taswiɛt-nni ideg d-llan ineḍruyen.
«Anagi », d amdan iḥeḍren i kra kan seg wayen
yeḍran di tallit neɣ di teswiɛt ideg yedder. D anagi
am inagan nniḍen, s tmuɣli-s d tektiwin-is, yura s
tutlayt Tamaziɣt akken yessefk ad arun inagan
nniḍen i wakken yiwen ur itettu.
i wesmekti,
i Tmaziɣt,
i ccfaya.
- 13 -

Anagi – Ammud imagraden

AWAL I YIMEƔRIYEN
Asentel n yeḍrisen-agi d kra seg wayen nettidir
yal ass dagi di tmurt-nneɣ, Lezzayer. Seg wasmi
ttwarun ar ass-a, ahat, beddlent tektiwin akken
beddlen ula d imdanen. Ihi, kra n win ara yeɣren
iḍrisen-agi yessefk ad ten-isers deg umkan-nsen,
di tallit-nsen i wakken ad tili tɣuri tṣeḥḥa ; d taɣuri n
tallit ideg ttwarun.
Ɣef waya, taɣuri n yeḍrisen-agi yessefk ad
tebɛed ɣef tmuɣliwin yemgaraden n tallit-agi ideg
yiwen ihebbej wayeḍ ikerref… Yessefk ad wellhent
kan tmuɣliwin s ayen yellan di teswiɛt-nni ulac-it
imira, neɣ ahat yella s wudem nniḍen...

- 14 -

IMAGRADEN

Anagi – Ammud imagraden

... ULAC-ITEN, LLAN
Amzun akken ur mmuten ara. Amzun akken
uɣalen-d ɣer tudert. Uɣalen-d ɣer gar widen akken
ǧǧan war lebɣi-nsen. Uɣalen-d ɣer gar-aneɣ amzun
urǧin ruḥen.
Kra ddren gar-aneɣ s wayen i ɣ-d-ǧǧan. Idlesnneɣ d tutlayt-nneɣ gan-asen lsas. S wayen uran d
wayen cnan i gan ifadden i tnekriwin-nneɣ. Tilinnsen gar-aneɣ tezga meqqret, nettfaras tikliwin ideg
nessutur izerfan-nneɣ i wakken ad ten-id-nadder, i
wakken ad nsuɣ merra Tamazɣa, tilelli, tugdut d
tegduda s imeslayen-nni i ɣ-d-ǧǧan.
Widen ijebbden leqlam ẓẓan deg-neɣ imɣi n tnaṣlit.
Kra ddren gar-aneɣ s tmettant-nni i tenyewwin. Ur urin ur cnin. Meẓẓi neɣ meqqer,
ttwanɣan imi lḥan deg yiberdan... ttwanɣan imi bɣan
ad idiren.
Idammen yemmaren di yal tanekra, sswen iẓuran n
tdukli-nneɣ.
Yedder umedyaz s usefru ; adlis yessidir
amyaru ; tirawt n uneɣmas tessiggiz ineḍruyen n yal
ass. Tasekla-agi akk yettak-itt lǧil i wayeḍ, temmalaɣ-d iberdan uɣen imenza-nneɣ deg umennuɣ-nsen
- 17 -

Anagi – Ammud imagraden

ɣef yidles amaziɣ s umata. Irgazen d tlawin yessakin
tafrit n uɣref ɣer tidet n tmurt, urǧin ad mmten.
Llan dagi llan dahi, llan ṣṣbeḥ llan tameddit,
llan deg yiḍ llan deg wass, llan di yal tiɣmert n
tmurt, llan deg wulawen n yizzayriyen, llan di targit
n widen i ten-iḥemmlen, llan di ccfaya n uɣref,
kecmen s amezruy...
Ddren i lebda.

- 18 -

Anagi – Ammud imagraden

AƔMIS I TMAZIƔT
S lebɣi, tabɣest d umennuɣ yettkemmilen
n yirgazen d tlawin imeɣnasen ismazaɣen
(berbèrisants ) si Bulifa armi d inelmaden iɣunzan
aɣerbaz di 95, s widen yeddren d widen yemmuten ad ttwareḥmen- ; i tuɣal Tmaziɣt «ula d nettat» d
tutlayt taɣelnawt di tegduda tazzayrit tamagdayt
taɣerfant. Azal n lqern aya seg wasmi tt-yura Bulifa s
tlatinit, nettat daɣen tṣaḥ-itt-id tefyirt di tmendawt n
tmurt-is ; Lezzayer. Seg wassen ar ass-a, ur d-iban
kra seg wayen yessefk ad yili neɣ ad yettunefk i
tutlayt Tamaziɣt si tilin tella d taɣelnawt am tutlayin
tiɣelnawin di yal tamurt di ddunit.
Tutlayt Tamaziɣt d taɣelnawt ɣef lkaɣeḍ kan,
deg wennar, d amḍerkel yal ass, tetteddu di lḥif d
tlufa am win tt-yeɣɣaren am win tt-yesseɣrayen. Ur
telli ara deg uɣerbaz azzayri akken ilaq ad tili. D
asteqsi i steqsayen yimḍebbren n iɣerbazen
inelmaden d imawlan-nsen ma yella bɣan ad tt-ɣren;
ayagi yella-d kan di kra iɣerbazen n kra twilayin n
tmurt n Lezzayer. Nwala belli ḥala di tmurt n
Leqbayel i llan inelmaden d iselmaden yebɣan s tidet
almad n tutlayt Tamaziɣt. Di tmurt n Leqbayel i yella
unadi d widen yettnadin ama d imusnawen ama d
isdawiyen. Maca ula di tmurt-agi n Leqbayel
- 19 -

Anagi – Ammud imagraden

ssɣarayen-tt daɣen s usuter n inelmaden d ttriḥ n
yimawlan-nsen anda ilaq ad tettwaḥettem fell-asen
imi d tutlayt tayemmat n temnaḍt-agi.
I wugur n « Tamaziɣt i win tt-yebɣan » rnu-as
idlisen yettwarun s kraḍ tɣura yemgaraden :
Talatinit, Tifinaɣ d Taɛrabt. Ayagi ur yelli ara akken
ad iɛiwen anelmad di tɣuri d wefham n wayen yuran
deg udlis s kraḍ tewsatin n isekkilen yemgaraden. Ur
yeshil ara i tutlayt Tamaziɣt akken ad tennerni neɣ
ad taẓ ɣer zdat s wuguren yecban wigi ɣas llan
wallalen, llan yedrimen, llan yirgazen maca ma ulac
lebɣi asertan... Ugin Tamaziɣt ad d-tifrir, ugin ad sfken amur-is ɣas akken tjerred deg uttafttar-agi n
tegduda. D tidet, ddeqs n tɣawsiwin i ikecmen
tamendawt ur ufint ara azal-nsent d wamur-nsent di
tudert n yal ass.
Cwiṭ seg wayen yessefk ad tesɛu Tmaziɣt,
tutlayt taɣelnawt, d aɣmis. La d-ttlalen yiɣmisen
yesnernan taɣult n taywalt d tlelli n tenfalit maca s
Tefransist neɣ s Taɛrabt ma s Tmaziɣt yella usebter
aneggaru n Lmuǧahed n taggara n ddurt. D ayagi
umi zemren yimḍebbren n tmurt n Lezzayer ad t-idfken i tutlayt rran d taɣelnawt deg wayen yeɛnan
taɣamsa. Ǧǧan-d irumyen anzi : « Ulac win ara kigerrzen leqdic-ik ḥala iman-ik ». Imi Iẓuran llan, ad
ten-nessew i wakken ur ttɣaren ara. Ad imɣuren ad
ntun deg wakal n tjaddit i wakken ad sen-yeqɛed
ufud, dɣa nekni ad neckenṭeḍ deg-sen ur sennetserriḥ ara.
Anṣuf s weɣmis. Anṣuf s Iẓuran.
- 20 -

Anagi – Ammud imagraden

D ACU ARA Ɣ-D-IṢAḤEN ?
Nesla-as d awal deg yizenqan, nuɣal neɣra-t d
unṣib deg yiɣmisen. I tikkelt nniḍen, atan ad
«nebcen » tamendawt-nni, imi akka tella imira ur
twulem ara i tallit-agi n talwit i d-yersen ɣef Lezzayer
d yizzayriyen.
Attan ihi, tamendawt-nni « taqburt » d aqabel
kan i nqubel yis-s tallit-nni n tlufa d lemḥan i disersen rrehba d tugdi fell-aneɣ d tmurt-nneɣ. Imira,
ad neḥmed Rebbi ad t-ncekker, tamurt bxir i tella,
tbeddel teswiɛt si lqerḥ ɣer lferḥ, teffeɣ-d si ṭṭlam ɣer
tafat. Imi tilufa kfant, idrimen llan, tamurt terra-d
arraw-is si ddaw ubrid s abrid, yewweḍ-d lawan i
wakken ad netti asebter aberkan, ad d-iban umellal s
lbaraka n tmendawt-agi tamaynut.
Akka i d-nnan…
Atan ihi yebda weḥriret. Seg win yebɣan ad
yerr adabu, adabu merra, gar yifassen n uselway
yellan imira d aqerru n tmurt, ɣer win yettnadin
amek ara s-yefk leḥkem i lebda i wakken ad yesɛu
ifadden d wakud iwulmen i lebni n tmurt. Seg win
yettnaḍaḥen i wakken ad yessiweḍ akabar-is ɣer
tselwit, ɣer win yekkaten i wakken ad yuɣal d
anmazul (vice) n uselway, ma yunag neɣ yemmut
- 21 -

Anagi – Ammud imagraden

win yeddren imira, ur tettɣimi ara tmurt d uɣref war
aqerru. Seg win yessaramen ugar i Taɛrabt d
Tinneslemt, ɣer win yerran tagduda d tugdut d lɣerḍ
iɣef yesṭerḍiq iɛbaren i tent-izeglen imira, maca ma
tkemmel akka yiwen wass ad tent-iḥaz ad ɣlint.
I Tmaziɣt deg wannect-a, anwa ara yeḥrirten
fell-as ? Anwa ara tt-id-yaddren ? Di liḥala-agi
yettawlen, iraggen i d-yettalin dir-itt rriḥa-nsen. La
tteḥririten merra ɣef wayen i ten-iceɣben imi ẓran
belli d ayen ara ẓẓun ass-a ara ɣellten azekka. Win
iɛettben ad iɣellet wayeḍ ad yerǧu « anbac » nniḍen n
tmendawt di kra iseggasen, wissen…
Tilufa akk frant neɣ ad frunt, ḥala tid n
Tmaziɣt akked Timmuzɣa i la skerkiren akka s teɣzi
n wagguren d iseggasen. Maca taluft tameqqrant d
tagi ; laṣel n tmurt d uɣref azzayri d acu ara ten-idiṣaḥen di tmendawt-agi tamaynut. Ahat tikkelt-a s
tidet ma teffeɣ-d teɣri ahat ad s-d-slen war azizzel n
idammen, war alqacen d leḥbas.
Maca anwa ara tt-id-yegren teɣri-agi ? Yella
Umussu adelsan amaziɣ, yella Usqamu unnig n
Timmuzɣa, llan ikabaren, llant tesdawiyin, llan
warrac n tefsut imaziɣen, llan warrac n tefsut
taberkant, llan yemnuda d imusnawen… llan
yirgazen d tlawin.
Amek ara d-teffeɣ teɣri-agi ? Tiɣri ad d-teffeɣ akken
ɣ-d-nnan imenza-nneɣ ; ifrax ggten yal yiwen amek
yettɣenni. Iswi yiwen, ahat, ma d iberdan s tidet
mgaraden.
- 22 -

Anagi – Ammud imagraden

Di taggara, seg umennuɣ ɣer wayeḍ, seg
usuter ɣer wayeḍ, ahat imira Leqbayel ɛyan seg
usuter, ɛyan seg umennuɣ, mi ara nwali sani tessufeɣ
tikli-nni n iɣermanen n temnaḍt n Leqbayel. Ahat
uysen, imi asirem yeqqim d asirem, leɛtab yugi ad
yeffeɣ ɣer tafat. Ahat la ttraǧun ad sen-tt-id-fken d
tunṣibt akken i tt-id-wwin d taɣelnawt s yiwet teɣri
imi ulac ayen ur xdimen ara i wakken Tamaziɣt ad
ters deg umkan-is, i wakken azzayri ad yuɣal ɣer
laṣel-is.
Niɣ nekni imira nessen leḥkem, nessen
imḍebbren n tmurt, nessen d acu i xeddmen, nessen
u neẓra daɣen belli ayen yelhan ur d-itekk ara segsen ! Ihi, Tamaziɣt-nni ?…

- 23 -

Anagi – Ammud imagraden

UR YELLI WAYEN ARA IRUḤEN
Akken nennum, qbel ad yili uneḍruy aɣelnaw,
yecban «aseqɛed» n tmendawt, tserriḥen-d
yimḍebbren, si ddaw tecḍaḍt, i kra isalan yeɛnan
aneḍruy-agi akken ad walin ma zemren ad «tsseččen » i uɣref neɣ ala, d ayen umi neqqar «ma
tečča tečča ma ulac d aqeṣṣer ». Ddeqs n wučči i
yettilin di tedyanin yecban tigi yal taswiɛt mi ara drsent s annar.
Atan ihi bdant temliliyin gar widen teɛna
temsalt, yebda umeslay ɣef wayen yessefken ad yili di
tmendawt tamaynut. Yal yiwen yettmeslay s yisem n
widen ukud teddukel tmuɣli d yeswi ladɣa ikabaren
n tsertit iqeddcen aṭas di teswiɛin am tigi.
Yella win tt-iqeblen s lekmal-is yenna-d «ih » war
ma iwala neɣ yeẓra ayen yellan deg-s seg wakken
yeqqen allen, ixaḍ imi, yergel imeẓẓuɣen, yeẓẓel di
tebḥirt n laman i wayen ara d-yini uselway imi d
netta i yebɣan ccɣel-agi, d netta i d bab n rray.
Yella win tt-yugin imi yeɣra belli ayen ara yilin deg-s
ur t-ibeɣɣu ɣas akka ur ɛad i d-yeffiɣ. Yella win
yebɣan ad iḥareb ɣef kra seg wayen yellan deg-s imi
s umennuɣ i d-yedda yerna mmuten fell-as
yizzayriyen.
- 24 -

Anagi – Ammud imagraden

Yella win la yettraǧun ass ideg ara d-yeffeɣ uḍris
amaynut n tmendawt-agi i wakken ad d-yini rray-is
d tmuɣli-s.
Yella win yessusmen, win yuggugmen, win ur dneclig ara deg wayen iḍerrun di tmurt, win yugaden
ɣef uɣrum-is… d win yeṭṭafaren kan war rray, d
aqeffaf n tmeɣriwin.
Deg ubazin-agi ur treggi teflut, tidderɣelt d
lekdeb sberbren ɣef «tidet zeddigen am lekfen »
yettlen widen yemmuten fell-as. Ayen yellan di
tmendawt-agi neɣ di tiden iɛeddan ɣas akken « yella,
ulac-it ». Maca ayen ur nelli di tmendawt-agi neɣ di
tiden iɛeddan ɣas akken « ulac-it, yella ». D agzil n
liḥala ideg tettexbibiḍ tmurt, nettexbibiḍ deg-s ula d
nekni. Nettnadi ɣef tidet n tmurt d uɣref azzayri
akken ad tt-nerr d tunṣibt, akken ad ters di
tmendawt, i wakken ad nezzi tamuɣli s ayen nniḍen,
ɣer tudert, s immal.
… Ffren tidet s tayeḍ
ḍeggren-tt kksen-as ayla
Arǧan akud a tt-yesfeḍ
ticraḍ nejrent di tnicca
Ziɣ deg uẓru i teckenṭeḍ
mi la ttɛeddint tlufa
Tewweḍ-aɣ-d ɣas ur turi
at wawal qedcen ruḥen
Ɣas ẓẓerb n lekdeb yezzi
ɣas icekkel imeslayen
Ɣas akud amcum yezri
tedder ccfaya n yimdanen
- 25 -

Anagi – Ammud imagraden

La d-qqaren belli di teswiɛt-agi ideg nella ur
ilaq ara ad nserreḥ i wayen yellan gar yifassen-nneɣ;
d acu-t akka wayen i yellan gar yifassen-nneɣ ? Ayen
yuran ur yelli, ayen yellan ur yuri : tilelli, tugdut,
tagduda, taɣdemt… d acu n wazal sɛant d acu n
ccan ara rnunt i win umi yeffer laṣel ? Amek ara
nnadi ɣef tugdut, tilelli d teɣdemt war ma nnuda ɣef
laṣel ? D acu-t usirem, d acu-tt tudert war laṣel, war
isem, war ayla ?
Yessefk ad dduklent tmuɣliwin ɣef wakken d
laṣel i d amezwaru, d Timmuzɣa n tmurt n Lezzayer i
d aɣbel amezwaru mačči d tiɛeqqayin-agi i la
nleqqeḍ. Tasertit iɣef nettkel tettwakbel, tuzzar am
ibawen ɣef tmurt n Leqbayel. Maca iɛebbaḍ ur
ttwakbalen ara, mazal neqqar awi-d kan ad nečč
aɣrum. Aɣrum, d aya kan, ayen nniḍen «ad nefk
akud i wakud ».
(…)
Asirem yeggra-d deg yidurar
izuɣar d yibeḥriyen
Di tudrin iḥerzen lesrar
d yirebbi n Ǧerǧer ɛlayen
Si tmurt ideg tefka aẓar
a tqabel wid tt-inekren
tidet-nni

- 26 -

Anagi – Ammud imagraden

TIMMUZƔA N TMURT N LEZZAYER
Tamaziɣt tunṣibt ugaden-tt imi ẓran belli tella
mačči d ayen ara kksen neɣ d ayen ara ffren segmi
akka tuɣal d tutlayt taɣelnawt. Tamaziɣt tunṣibt
kukran-tt imi tessutur aswir aɛlayan n tmusni n
tutlayin i leqdic-is i wakken ad tennerni akken iwata
lḥal am nettat am tutlayin nniḍen. Tamaziɣt tunṣibt
ugin-tt imi yiwet, ḥala yiwet tutlayt tunṣibt i bɣan, d
tutlayt Taɛrabt. Yal yiwen seg waggayen-agi n
yizzayriyen acu n ssebba i s-d-yettaf i tutlayt
Tamaziɣt i wakken ad d-ibeggen belli ur tlaq ara, ur
tezmir ara neɣ ur yessefk ara ad tuɣal d tunṣibt di
tmurt-is.
Akka ihi, ggten lehdur ɣef tmurt n Lezzayer d
«yiwet ur tbeṭṭu ara », ɣef Taɛrabt, tutlayt n Leqran,
iss ara tettwaru Tmaziɣt, ɣef tezmert n tutlayt-agi
(Tamaziɣt) i wakken ad teddu di tikli-agi izerben n
umaḍal d talsa, s asnulfu d wayen yellan d amaynut.
Ɣef waya i ggten wuguren, ɣas ulac-iten ad dnnulfun, armi frurxent yir tektiwin, ɣas yella webruy
n tidet deg-sent maca ur ssawaḍent ara alamma
sḥebsent alluy n Tmaziɣt seg uswir n «tutlayt
taɣelnawt » ɣer «tutlayt tunṣibt » :
- Asenṣeb n Tmaziɣt ur ilaq ara, ur yessefk ara ad yili
imi tutlayt-agi ur ɛad treṣṣa, ur ɛad thegga akken ad
- 27 -

Anagi – Ammud imagraden

yeqdec yis-s uɣref azzayri d yimḍebbren n tsuda
(institutions) n tegduda tazzayrit...
- Asenṣeb n Tmaziɣt d «taneqqelt n Belɛejjuṭ », teẓẓa
imiren, temɣi imiren, tefka-d lexrif imiren. Aṭas n
lḥir i yellan, tuffɣa n leɛqel dir-itt, ulayɣer tt-idneẓẓeg ur turiw…
- Asenṣeb n Tmaziɣt ad yessefcel imaziɣen, ad
«čfečfen » ad uɣalen ad ismiḍen, ad ten-teffeɣ
tezmert, lebɣi-nni n umennuɣ ɣef yizerfan, taɣdemt
d tugdut, ad yefsi...
War asenṣeb, ad qqimen imaziɣen «dduklen » «ḥman
i umennuɣ »...
Ayen akk yellan d ugur d ayen yeɛnan tutlayt
Tamaziɣt s tjerrumt-is, s tseftit-is d ugemmay-is.
Maca asenṣeb n Tmaziɣt mačči d tutlayt kan, mačči d
tira ara «yettwaḥetmen » i tɣiwanin, i twilayin… i
tsuda n tegduda d tdamsa s umata. Asenṣeb n
Tmaziɣt d laṣel d Timmuzɣa n tmurt n Lezzayer d
uɣref azzayri ideg ur yelli uɣbel ur yelli wugur ur
yelli ccek. Asenṣeb n Tmaziɣt d tuɣalin s amezruy
akken yella mačči akken t-uran widen ur t-nebɣi.
D asebgen n yirgazen d tlawin imaziɣen yebnan
tamurt-agi tamaziɣt, iḥurben fell-as, iqedcen daɣen i
talsa acḥal d lqen aya. D tidet ur yesfiḍ wakud, d
tidet ireṣṣan di tnicca, d Timmuzɣa n tmurt n
Lezzayer d uɣref azzayri.
Imi tezmer ad tili tutlayt d tunṣibt war ma tella
d tutlayt n tmurt-nni (amedya n Tefransit di kra n
tmura n Tefriqt), ihi akken ur nettili ara d aɛraben
yesneṣben Tamaziɣt di tmurt-nsen Lezzayer, yessefk
- 28 -

Anagi – Ammud imagraden

a nessenṣeb laṣel d Timmuzɣa d imezwura d wamek
ara d-yuddum seg-sen usenṣeb n tutlayt Tamaziɣt.
Ma neɣra ayen yuran di tmendawt n 1996 neɣ neɣra
kra seg wayen i ɣ-yeɛnan, ad naf belli ddeqs n
tɣawsiwin i yellan deg-s ttwaferzent maca aseqdecnsent yella-d s uṣaḍuf (lois). Ma neɣra belli
«taɣelnewt (nationalité) tazzayrit tettubeggen s
uṣaḍuf », anamek n waya, taɣelnewt tazzayrit tella,
maca win ara tt-yesɛun, win ara tt-yessutren d win
umi ara tettwakkes d aṣaḍuf ara isersen ilugan i
waya.
D tidet, mačči akk izzayriyen i yettmeslayen
neɣ ttarun s Tmaziɣt. D tidet, di temnaḍt n Leqbayel i
tella tmeslayt d tira s Tmaziɣt. D tidet, s uswir iɣer
tewweḍ tutlayt Tamaziɣt tezmer ad tettwaḥetem deg
yiɣerbazen n temnaḍt n Laqbayel. Imi laṣel n tmurt
yettubeggen, iban mačči d ayen ara ffren, ihi yezmer
ad yers di tmendawt belli «Tamurt n Lezzayer d
tamurt Tamaziɣt », «Aɣref azzayri d aɣref amaziɣ »,
«Tutlayt Tamaziɣt d tutlayt taɣelnawt tunṣibt n
tegduda tazzayrit », «Ddula tazzayrit a s-tefk allalen
iwulmen i wesnerni-ines », «Ayagi ur yettwakkas ara,
ur yettbeddil ara ɣas ma tbeddel tmendawt »,
«Aseqdec (tira d tmeslayt) n tutlayt Tamaziɣt ad
yettubeggen s uṣaḍuf ».
Imi d tameslayt d tira i d ugur seg wakken
mačči akk izzayriyen i yettmeslayen, i yettarun s
Tmaziɣt, d aṣaḍuf ara d-yesbeggnen amek ara yili
leqdic s tira d tmeslayt n Tmaziɣt di tmurt n Lezzayer
s umata. Imi aṣaḍuf yettbeddil mačči am tmendawt,
- 29 -

Anagi – Ammud imagraden

yezmer, ass-a, ad iḥettem tira n Tmaziɣt deg
yiɣerbazen n temnaḍt n Leqbayel kan, azekka,
yezmer daɣen ad tt-iḥettem deg wid n tmurt n
Lezzayer merra. Ayagi icudd ɣer lebɣi asertan n
yimḍebbren n tmurt n Lezzayer. Tarusi n tira d
tmeslayt di tmendawt d leqdic-nsent s uṣaḍuf ad yefk
akud i tutlayt ad tennerni deg yiɣerbazen n temnaḍtis qbel ad tuɣal s iɣerbazen n tmurt n Lezzayer s
umata.
D tidet, tutlayt Tamaziɣt mačči seg igenni i dteɣli tewjed thegga i leqdic war timerna, war asnerni
d unadi. Tutlayt Tamaziɣt d asekfel i tt-id-skeflen
imaziɣen, tilin tella ulac win ara tt-inekren, maca
teččur d aɣebbar. Ihi mi nemsefham ɣef tilin-is
tunṣibt di tmendawt, aɣebbar yeshel i tukksa…

- 30 -

Anagi – Ammud imagraden

TANNUMI I D-YURWEN TATUT
Akken nennum nessutur izerfan-nneɣ, netsuɣu
mgal tamḥeqranit d wayen yellan d lbaṭel, nettaru i
umezruy d ccfaya, neqqar-d ayen yellan deg
wulawen-nneɣ, nleḥḥu deg yiberdan ɣef wannectagi akk, maca rray d wawal aneggaru ttɣimin-d
dima ɣur yimḍebbren d widen yeṭṭfen adabu di
tmurt-nneɣ, akken nexdem kifkif, wissen acuɣer !?
Akken nennum nekni i nnumen nitni,
nettmagar tilufa d-iɣellin ɣef tmurt s yiswiren
yemgaraden imi nitni ḥettben-tent nekni nettaɣ-itent
war ma tezgel-aɣ yiwet.
Akken nnumen daɣen, yal tikkelt ideg ara dqerrbent tefranin ad bdun aslufu d uḥelbeb (aḥebbi)
n yal win neɣ widen izemren ad ilin d ugur i wayen i
ttheggin di yal taɣult, imi llan at iɛebbaḍ yexwan,
llan imeɣban, llan imelluẓa !...
Akken nennum yal tikkelt, s nniya neɣ s tengef,
nettak tameẓẓuɣt i wayen i ɣ-d-qqaren, nettmeslay
fell-as s usirem d ameqqran belli tikkelt-nni d tin n
tidet, d taneggarut, d tin ara yessuffɣen laɛtab ɣer
tafat, maca asirem yettɣimi dima d asirem ma d
tannumi tettarew-d tatut i ɣ-yeǧǧan ntezzi ntenneḍ
- 31 -

Anagi – Ammud imagraden

war ccfaya n wayen iɛeddan fell-aɣ, tatut ineɣɣen
lebɣi d usirem n yimdanen s tmettant tasusamt umi
ḥedd ur isel, ḥedd ur yettḥulfu : d tamettant n yiman!
Akken nennum yal tikkelt, ma ur tent-nuɣ deg
uqerru ad tent-naɣ deg uxenfuc. Tamxixt tella tella,
maca at wulawen ttḥulfun-as, wiyaḍ, am yisɣi n
tmacahut-nni, ul-is yella maɛna mačči deg umkan
ideg yessefk ad yili...
I tikkelt nniḍen at udabu ttheggin tifranin i
tmendawt tamaynut ideg ara beddlen ddeqs n
tɣawsiwin war ma cawren yiwen seg widen yesɛan
rray.
I tikkelt nniḍen tamuɣli tezzi ɣer tmurt n
Leqbayel imi asuter-nni-ines ur ɛad yufi tifrat seg
wakken lecɣalat n yimḍebbren n tmurt-nneɣ zgan d
azgen.
I tikkelt nniḍen ayen akk ara yettwaqedcen d
ccɣel ur nettidir, ur nettdum, ur nesɛi lsas imi i
teswiɛt-nni kan umi yella, mi tɛedda kan yexṣer
ccɣel-nni neɣ yeḥbes.
Di teswiɛin yecban tigi win ur neṭṭif ara
amkan-is, ad as-iruḥ. Win ur nḥureb ara ɣef wadeg i
t-id-iṣaḥen, ad as-tekksen. Win yeǧǧan amkan-is d
ilem, ad t-ɛemren wiyaḍ. Win ara yeṭṭfen amkan n
wayeḍ d win ur nesɛi ara amkan, d win yettnadin
anwa ara yessker i wakken ad yeqqim deg wayen ur
ili.
- 32 -

Anagi – Ammud imagraden

La d-qqaren akka i d tasertit, ddu s lebɣi-k neɣ
teddiḍ war lebɣi-k.
Ihi attan ɣer-wen tsertit ay at tsertit.
Skud ur ɛad i d-iban wunṣib deg umaynut i diteddun, am tikkal iɛeddan, ad d-nini ayen ilaqen, ad
t-id-nini s wul d teɣẓint (raison), ad nerǧu «win
turǧa taryel » wissen ahat ma qeɛdent tuyat-is ad
yizmir ad tt-iqabel, taryel !

- 33 -

Anagi – Ammud imagraden

AZAL N WAWAL
Awal i t-iferrun d awal. Di teswiɛt-agi ideg
nella, lecɣalat n tmurt d wayen iḍerrun deg-s ur
tefriz ara tmuɣli ɣer-sen. Yesberber wagu deg
unebdu, yenɣes yiẓri i tmuɣli, yegget umeslay si tama
akken tegget tsusmi si tama nniḍen. Widen
yettmeslayen qqaren-d imira ayen bɣan d wayen
ssarmen ugar n xemseṭṭac iseggasen aya. Widen
yessusmen nnan-d yakan ayen bɣan ad d-inin d
wayen ssarmen, maca imira ur s-d-ttɛawaden ara
imi ula d nitni nnan-t-id ugar n xemseṭṭac iseggasen
aya. Ikfel-d waṭas n wayen “yenṭel” uɣref d wakud n
lqerḥ d wuzu n tasa, yuɣal-d s annar, yerna yufrar
ɣef wayen yessefk ad d-yifrir. Aṭas i yellan d aqbur
yenṭel ikfel-d, aṭas n wayen ur nelli yennulfa-d.
Akka ihi, imira, annar ṭṭfen-t widen iheddren.
D awal-nsen umi nsel, d tiktiwin-nsen i nettaf deg
yiɣmisen. D awal-nsen i d awal n taggara ɣas akken
la d-qqaren belli wagi d rray-nsen kan i la d-ttaken
am nitni am yizzayriyen merra. Ɣas ur ufin ara win
ukud ara mmeslayen, ad mmeslayen gar-asen s teɣri
tazurant akken ad sen-d-slen medden merra, akken
ad sen-zziknen belli aɣref azzayri ur yeɣliḍ ara asmi
ten-yefren akken ad ilin d tacacit ɣef uqerru n tmurt.
- 34 -

Anagi – Ammud imagraden

Gar-asen, simmal yettili lḥess simmal tasertitnsen bxir i tella. Gar-asen, aqnijjer d weḥriret
zzakanen i medden udem n widen iqeddcen, n widen
iḥemmlen tamurt-nsen d watmaten-nsen. Gar-asen,
yiwen ad tt-icudd wayeḍ ad tt-yefsi, maca s wawal.
Gar-asen, yiwen ad tt-yecɛel wayeḍ ad tt-yessens,
maca s umeslay. S wawal, wwḍen almi d addaynin n
uxxam yellan di lḥara n win umi t-kksen (awal).
Akka i ttaken awal i widen ur t-neḥwaǧ. Ad senreḍlen kra imeslayen i wakken ad argun deg uzal s
wallen iberran ur nwala, ad ssirmen ayla-nsen d
wayen i ten-id-iṣaḥen, ad ssutren yiwen lkar d
teɣrast n tzizwa akken ad ččen yis-sen aɣrum…
Ttmeslayen i wakken ad d-inin ayen yelhan ɣef
yiman-nsen d tsuda iɣef llan d iqerra. Ttmeslayen i
wakken ad ḥarben ɣef watmaten-nsen. Ttmeslayen i
wakken ad qqimen deg yimukan-nsen. Ttmeslayen i
wakken ad d-inin… ulac… awal war azal… awi-d
kan ad d-inin. S tmenna i tella tilin.
Wiyaḍ, widen yessusmen, ur ttarran ifeẓ ur
ttɛawaden iẓid i weclim. Ayen d-nnan d ameṣmar di
lluḥ -d tidet- yenta i lebda; ayen d-nnan ur la tttleqqimen ara wissen acuɣer ! Imi ayen sɛan ad t-idinin nnan-t-id -di teswiɛt n lḥerṣ-, uɣalen ttmeslayen
ḥala ɣef wayen i d-qqaren wiyaḍ. Ttaken temeẓẓuɣt s
lebɣi neɣ war lebɣi i kra n wayen iḍerrun di tmurt,
ttaken-d rray-nsen ɣef leqdic d iqeddacen. Ma
mmeslayen widen yessusmen, atan awal ad d-yili ɣef
wayen i d-nnan widen yettmeslayen mačči ɣef
wayen i ten-iceɣben d wayen yellan deg wahilen- 35 -

Anagi – Ammud imagraden

nsen : atan ccɣel-agi dir-it, wagi ixuṣ, wahi yeǧǧa-t
wakud… Win iheddren s iciwi-s ḥedd ur isel i teɣris. Tasertit ɣur-sen tban, ayen ara d-ini nnan-t-id
yakan ddeqs iseggasen aya; ayen bɣan iban ayen
ugin iban. Tasertit yellan deg wennar imira jemɛentt-id s axxam. Tasertit iɣef yekker umeǧǧed mi qrib
truḥ, rran-tt deg yidis mi “d-tuɣal”.
Tasertit d taẓuri sseqdacen yimḍebbren n
tmurt i wakken ad inin i uɣref ur ssekcam ara imanik deg wayen i k-yexḍan. D tagi i d tasertit ɣur-neɣ :
ad d-yeffeɣ wawal, a t-seḥnunfen seg umalu alamma
d asammer, ad s-gen uguren d tmeckukal, imiren ad
s-d-afen tifrat. Neggurreɛ-d si tsertit ur nesɛi aqerru
d isertanen yeǧǧan annar. Ǧǧan annar s tsusmi ɣas
akken yella wayen ara d-inin neɣ ahat ad d-inin
ayen d-nnan yakan, ǧǧan axxam d lxali ɣas akken
llan yirgazen ara t-iɛessen.
Ǧǧan-aɣ-d imezwura kra imeslayen nnan :
”Ma temmeslayeḍ, ini-d ayen yifen tasusmi”. Win
yessusmen ur yesɛi d acu ara d-yin, kfan-as
imeslayen. Maca widen i d-yennan imeslayen-agi
mačči d izzayriyen, ssnen azal n wawal akken ssnen
azal n tsusmi. Imira di tmurt n Lezzayer yegget
wawal war azal akken tegget tsusmi war azal. Imira
di tmurt n Lezzayer ttif awal wala tasusmi… imi
awal i t-iferrun d awal.

- 36 -

Anagi – Ammud imagraden

ǦǦET AKUD I WAKUD !
“… deg useggas neɣ sin, neɣ di ɛecra snin, ad
ṣeggmen wussan…1”
Ɣur-neɣ, am di ddunit merra, tiɣawsiwin
yeɛnan tudert s umata cuddent s akud.
Ɣur-neɣ, am di ddunit merra, tikwal akud yettɛeddi
fell-aɣ am uẓayeḍ war ma nḥulfa-as, war ma neẓra
ansi i d-yekka, war ma neẓra sani ara iruḥ. Tikwal
nettḥulfu-as, maca imiren ur yettɛeddi ara alamma
nekkuffet, alamma nekkuferra.
Ɣur-neɣ, am di ddunit merra, kullci d tamsalt n
wakud. D acu-t wazal yesɛa wakud ɣur-neɣ neɣ di
ddunit merra ? Ma nwala timura n ddunit merra, d
tamuɣli kan si lebɛid, ad d-iban am tafat n yiṭij win
yefkan azal i wakud akked win ur s-t-nefki ara.
Ihi ɣur-neɣ, am widen yellan am nekni, akud d
yiwen seg wallalen yecban tatut, tasusmi… d tugdi
iss ttwakbalen iɣerfan, ttwasfaḍent tɣermiwin,
tettwaxrab tgemmi.
D amezruy, d ccfaya neɣ d tidet, ma ur llin ara
“deg ubrid n ṣṣwab”, ad ten-yeskerkir wakud
alamma qqersen, uɣalen d ijerbuben ; aneḍruy ur
1

Ass-a ajazayri, Lwennas Maɛtub, A tarwa n lḥif, Soli music, 1984.

- 37 -

Anagi – Ammud imagraden

yeddi akked gma-s, tadyant ur teddi akked weltma-s,
tudert teddukel akked tmettant. D nnger n yiman, n
tilin d tudert.
Nekni nenna-d tameslayt, tugdut, tidet…
taɣdemt, nitni nnan-d ilaq akud i waya. Akud i
tektiwin i wakken ad d-lalent, ad nnernint, ad
awḍent ɣer taggara n uḥezzeb d umeyyez. Akud i
tmuɣli d rray iwatan tiktiwin-agi i d-ilulen akken ad
uɣalent d isenfar. Akud i temliliyin d lemcawrat
akken ad d-iban, ma yella isenfar-agi i d-yekkan si
tektiwin-nni i d-ilulen yakan, ma ad ttwaxdamen
neɣ ala. Di taggara, ilaq wakud akken ad nẓer ma
yella leccɣalat-agi akk ur ten-yeǧǧi ara wakud !
Maca ulac deg-s aɣilif ; nezmer ad d-naf akud i
tektiwin nniḍen ara d-ilalen, ara yennernin… atg.
Ayen akk yeǧǧa wakud gan-as ifadden
sbedden-t. Tiktiwin yeǧǧa wakud ḥennkent,
beddlen-asent udem. Kra n win yeǧǧa wakud
yekkes-as nnṣib i wayeḍ. Ayen akken ur bɣin nitni d
win i yeǧǧa wakud. Akka i la snuzun ulac. S wakud i
la qqazen aẓekka i tebɣest d ifadden n kra n
yimdanen, la ssefruruyen lebɣi-nsen alamma nnan-d
dayen barka-yaɣ, ad neǧǧ cwiṭ i widen i d-iteddun
ad qedcen amur-nsen, nekni nexdem amur-nneɣ.
Anida yebda wamur-nwen anida yekfa… ?
Dɣa s tidet d tamsalt n wakud ? S tidet, akud
yegget, yezga yella ɣur widen ur t-neḥwaǧ ara, ma d
widen i t-yeḥwaǧen, ur t-ufin ara. Maca deffir
wakud d timeckukal n tsertit i yellan. Tin yemḥan
- 38 -

Anagi – Ammud imagraden

lǧerrat, tin yekksen ilugan, tin ihudden izumal, d
tasertit n widen iɣellten ur srewten. Ɣef waya i laqent
tlisa i wakud i wakken ur yettili ara d ssebba i
webrak neɣ i tuɣalin ɣer deffir.
Ɣur-neɣ, am widen yellan am nekni, akud d
ajenwi igezzmen ma ur t-tegzimeḍ ara, ɣur wiyaḍ,
akud d adrim. Gar ujenwi d udrim, Tamaziɣt tella,
tufrar-d am zzit ɣef waman. Akud ur s-yezmir ara
“imdanen“ daɣen. Iruḥ-as wakud maca ur tt-yeǧǧi
ara. Imira, Tamaziɣt tufa akud akken ad tezziken
tazmert-is, ad tili d tutlayt am nettat am tutlayin n
ddunit merra ; ɣef waya i la tt-nettaf ula deg uẓeṭṭa
agraɣlan Internet.
Tamaziɣt aṭas i terǧa amur-is. D wagi i d
akud-is, d wagi i d lǧil-is, d tagi i d tallit-is. Tikkelt-a,
ur nettaǧǧa ara akud i wakud…

“… ɣas yefna leɛmer, awi-d kan neḥder, xedmen
amiṭru…2“.

2

Ass-a ajazayri, Lwennas Maɛtub, A tarwa n lḥif, Soli music, 1984.

- 39 -

Anagi – Ammud imagraden

INEḌRUYEN IMAZRAYEN
Amezruy, di ddunit merra, mi yekcem s
aɣerbaz, ladɣa almad amezwaru, anamek-is d
ajerred n yineḍruyen-nni d yimdanen-nni iɣef dyella umeslay i lebda deg yidlisen d ccfaya n yiɣerfan
n umaḍal s umata.
Dɣa yiwen seg yidlisen n uswir wis kuẓ n welmad
amezwaru n useggas-agi d adlis n umezruy. Ṭṭfeɣ-t
gar yifassen-iw, steqsaɣ iman-iw ɣef wayen yellan d
wayen ur nelli deg-s.
D amezruy-nneɣ neɣ d win n wiyaḍ. D amezruy
aqbur neɣ d tallit ideg tella dagi Fransa si 1830 armi
d 1962. D amezruy yeɛnan at tmurt-nneɣ neɣ d win
yeɛnan widen ikeččmen teffɣen d widen yettɣimin. D
amezruy unṣib neɣ d win n tidet. D amezruy ara
d-yemmeslayen ɣef yizzayriyen merra neɣ kra kan n
widen yettwafernen…
Asteqsi yettak-iyi i wayeḍ… uɣaleɣ ldiɣ-t
akken ad ḥebsen yesteqsiyen yellan gar-i d yimaniw. Si tɣuri tafessast tamezwarut, ufiɣ belli, s tɣara
tunṣibt, uran-d deg yisebtar n udlis-agi, i warrac
yesɛan ɛecra iseggasen di tudert-nsen, ayen akken i
ɣ-ugin ad t-naru, nnan-d ayen akken i ɣ-ugin ad tid-nini geddac d aseggas.
- 40 -

Anagi – Ammud imagraden

Di tazwara ihi, d inig deg wakud aqbur qbel
ad yaweḍ bnadem d amdan… Ssyin akin, d wagi i ɣiceɣben, d Tagelda n Numidya d widen i tt-idikecmen war ccwer am iwendalen… d ibiẓanṭiyen.
Aɛraben wwin-d tinneslemt di «lfutuḥat». Tekkes
Numidya tuɣal d Rrusṭumiya, d Lfaṭimiya, d
Lḥemmadiya… d Zziyaniya. Maca ulac tallit ideg
teqqim d ayen akken tella, d Numidya neɣ d
Tamazɣa, i d-yeggran si Timmuzɣa n Tefriqt n Ugafa
ḥala ayen yettwanejren di tnicca, d ayen ur yezmir
wemdan ad t-yekkes ; d ticraḍ iss reqqmen
ijeqduren; d Tifinaɣ iss ttarun di tallit-nni ; d
iẓekwan n igelliden yecban Masinisa d Dihya ; d
iṣurdiyen iɣef yettwanjer wudem n igelliden yal
yiwen s tallit-is.
Nnan-d belli Tagelda n Numidya tella qbel ad
yili lmasiḥ qbel ad tili tinneslemt. Uddren-d Igelliden
n Numidya yal yiwen s uzemz n tallit ideg yella ɣef
uqerru n tgelda-s. Seg Ugellid Sifaks 230-203 (qb S.Ɛ.) s Agellid Masinisa 202-148 (qb S.-Ɛ.) s Agellid
Yugurten 118-105 (qb S.-Ɛ.) s Agellid Yuba I 60-46
(qb S. Ɛ.), ma d Agellid Amusnaw Yuba II 45 (qb S.
Ɛ.) - (23 mb S. Ɛ.) yecfa-d i tlalit n Sidna Ɛisa.
Nna-d belli imaziɣen nnuɣen mgal aɛraben i
d-yewwin tinneslemt ɣer Tgelda n Numidya, ur bɣin
tisit-nsen ur bɣin anekcum-nsen ur bɣin tiɣimitnsen. Kusayla yenɣa Ɛuqba di Tahuda d tama n
Beskra. Dihya yettwassnen s yisem n Kahina tella ɣef
uqerru n tegrawla yemmenɣen akked Benneɛman,
ayagi segmi yemmut Kusayla. Nnan-d daɣen belli s
- 41 -

Anagi – Ammud imagraden

tmettant n Dihya, tekfa tegrawla n imaziɣen mgal
inselmen. Nnan-d daɣen belli tagrawla-agi ur tesɛi
ara lsas imi imaziɣen di tallit-nni ur fhimen ara acu
bɣan yinselmen mi d-ruḥen si tmurt-nsen ɣer Tgelda
n Numidya. Tekker tegrawla imi ɣilen imaziɣen belli
inselmen am iwendalen d ibiẓanṭiyen. Asmi fehmen
imaziɣen timsal, uɣalen d inselmen, wwin tabrat n
tinneslemt ɣer Landalus d Ṣṣeḥra n Tefriqt.
Annect-agi akk yella deg udlis n umezruy n
useggas wis kuẓ n welmad amezwaru n useggas
2006. S wannect-agi d-nnan akk, yennayer ur t-idsrisen ara belli d iɣef n useggas amazigh am netta am
umezwaru n muḥarrem n yinselmen neɣ amezwaru
n yennayer n imasiḥiyen. Tutlayt Tamaziɣt ur ɛad ttrrin d tunṣibt. Dihya d isem ttagin ad t-arun deg
yittafttaren n kra n tɣiwanin ar ass-a… Am akken
kra ur yelli ɣas akka d nitni i d-yennan, wammag
nekni ugar n lqern aya i la t-id-neqqar. Ayen yellan
iḍelli d awezɣi, ass-a yuɣal d unṣib lemden-t warrac
deg uɣerbaz. Ihi acuɣer annect-a n wakud iruḥen ?
Acuɣer alqacen, tamettant, tisselbi d usnejli ? Acuɣer
amxix d temḥeqranit ? Acuɣer ?...
Ineḍruyen imazrayen d tidet. D ayen yeḍran, d
ayen ur yezmir ula yiwen ad ten-ibeddel neɣ ad tenyenker, maca yezmer kan, s tezmert-is izemren, ur
yettmeslay ara fell-asen alamma ttun-tent medden
neɣ ad d-yeqqar tidet ixuṣṣen ; tidet-is.
Tidet i d-yufraren teshel i tmenna tewɛer i tufra. Imi
d ayen i d-yufraren i la d-ttaken, ihi nekni ad dnessekfal nitni ad d-qqaren imi ɣ-kksen awal.
- 42 -

Anagi – Ammud imagraden

SI SIWA AR TIGZIRIN TIKNARIYIN
Amaḍal, talsa, imdanen merra ugaden ad
msekfunt gar-asent tɣermiwin neɣ ahat, yiwet segsent ad tessenger tayeḍ. Ugaden imi taggara n tlufa
yecban tigi, ideg ur yelli wawal, adiwenni d teɣẓint,
d amennuɣ. Akken ẓran yimdanen, amennuɣ isazzal
idammen-nsen yettawi tirwiḥin-nsen, tettabaɛ-it
tmettant... Ɣef waya i yegget wawal ussan-agi
iɛeddan ɣef umennuɣ-agi n tɣermiwin, nettaf-it deg
wallalen n telɣut s isalan deg yiɣmisen neɣ di tiliẓri.
Tugdi n umennuɣ si tama, d tugdi n nnger n tɣerma
si tama nniḍen, ssawḍent imdanen akken ad zzin
tamuɣli s ayen akken ǧǧan yuli-t uɣebbar, ɣer tifrat s
umeslay d udiwenni. Ufan belli yessefk ad idiren
akken llan yal yiwen s wayen iss yumen, yal yiwen di
lḥedd-is ɣur yiman-is war ma iḥettem tamuɣli-s d
tudert-is ɣef wiyaḍ. Ilmend n wayagi, llant-d
temliliyin, dagi di tmurt n Lezzayer, ideg i d-yella
umeslay ɣef leqder, aḥezzeb d wazal yessefk ad tyefk yiwen i wayeḍ akken ad rewlen ɣef wayen ara
yessiwḍen ahat s amennuɣ neɣ ɣer nnger n
tɣermiwin… Ɣas akken iḍelli llan d iɛdawen ur
ttemsefhamen ara, maca ass-a fkan nnuba i wawal
akken ad d-lalent tektiwin timaynutin, akken daɣen
ad tbeddel tmuɣli, ad myeɛqalen, ad msefhamen
- 43 -

Anagi – Ammud imagraden

akken ad yekfu lhemm i lebda ad ters talwit di
ddunit merra… !
Deg unamek n tɣerma i ɣ-d-ttaken imawalen,
war ma nnuda ɣef wayen lqayen ; ad t-naf belli d
ayen yessemlalen timettiwin ; d udem adelsan,
aɣerfan i sɛan yimdanen tessemlal tmetti ; d ayen dtewwi tmetti-agi i talsa ; d wadeg ideg d-temɣi,
tedder, tegma tɣerma-agi. S unamek-agi, ad naf belli
taɣerma Tamaziɣt tesɛa amkan-is gar tɣermiwin
iɛeddan di ddunit merra yal yiwet s wayen i d-tewwi
i talsa s umata deg wakud ideg tella d wadeg ideg dtlul.
Acuɣer ulac ameslay unṣib ɣef tɣerma
Tamaziɣt mi iɛdawen n yiḍelli uɣalen d imeddukal
ass-a ? Yemlal umasiḥi akked ineslem ɣef wakal
amaziɣ, yella-d wawal war ma iṣaḥ-d amdan
amaziɣ. Acuɣer i uɣalen deg yidis imaziɣen i dyefkan Augustin i yimasiḥiyen d Ṭariq i yinselmen ?
Amezwaru d “baba-s n Tmasiḥit” asmi tella Tmazɣa
d Tefriqt n Ugafa, wis sin d win ikecmen Landalus s
tebrat n Lislam asmi tuɣal d Lmaɣrib Lɛarabi Lkabir.
Imi d-nnan imusnawen n tmetti belli “lqern-agi ad
yili d win n tesreḍt neɣ ur yettili ara “, wigi-nneɣ
ufan-t d abrid i wakken ad rren deg yidis taɣerma
Tamaziɣt yellan qbel ad ilint tɣermiwin yettnadin ad
msefhament imira. Di tuqqna n tiṭ yemmut wayen dilulen, yeddren si Siwa armi d Tigzirin Tiknariyin,
cwiṭ i d-yeggran kksen-as azal s yisem n tesreḍt.
Widen yugaden ad negren la ttnadin anwa ara
snegren. Acuɣer ara ḥettmen ɣef wiyaḍ ayen ugin
- 44 -

Anagi – Ammud imagraden

nitni i yiman-nsen ? Acuɣer ara nadin ad snegren
taɣerma yellan qbel ad d-asen nitni akked tɣermansen ɣer Numidya ?
Akken i ttmettatent tutlayin i ttmettatent
tɣermiwin : awal agugam d ccfaya tasellawt.
D acu i d-yeggran si Siwa, d acu i d-yeggran si
Tegzirin Tiknariyin ? D acu i d-yeggran si Numidya
n Masinisa ? Deg wayen nwala, neɣɣar, nsel di
tmurt-agi-nneɣ, tiɣermiwin llant, nettmeslay fellasent maca adeg ideg d-lulent, ddrent, ur yettwabdar
ara. Adeg yella qbel taɣerma. Adeg d akal amaziɣ n
Numidya ideg d-tlul, tedder tɣerma Tamaziɣt qbel
imasiḥiyen d yinselmen. Si Tefriqt n Ugafa ɣer
Lmaɣrib Lɛarabi Lkabir, Numidya tbeddel isem. Seg
wass-nni i tezzer deg ubazin adelsan n widen
ikeččmen teffɣen yettaǧǧan aẓar amaynut deg wadeg
n win yellan yakan.
Yenna-d yiwen seg « imeqqranen » n tsertit n
tmurt-nneɣ deg yiwen seg yiɣmisen ilelliyen : « Skud

atmaten-nneɣ yellan dihin di tmurt n Falaṣṭin d
Lɛiraq ttwakksen-asen izerfan-nsen, ur nezmir ara
ad nemmeslay ɣef talwit ».
Nekni umi yettwakkes wezref n tilin, ma nezmer ad
nidir di talwit !?

- 45 -

Anagi – Ammud imagraden

« UGUR » N TIRA
«… Akka neɣ ad tuɣal ɣer tkessawt» i yenna umeksa i
yimsewqen i s-yennan belli tafunast-is ɣlayet, aṭas
iṣurdiyen i yessuter deg-s. Yenna-asen d wagi i d
azal-is, ad tenz s wazal-agi neɣ ad tt-rreɣ ɣer lexla-w
ad teks (takessawt).
Tegzem di rray, teddez tebrez… Imnuda d
yimusnawen nnan-d, imaruyen d yimeskaren
ḍefren-ten. Tutlayt Tamaziɣt s isekkilen n Tlatinit ara
tettwaru, d taɣelnawt neɣ d tunṣibt. Talatinit, ur telli
d Tarumit neɣ d Tafransit ur telli d tutlayt n
“listiɛmar“, maca d tin i s-fernen imawlan-is, widen
yebɣan ad taẓ ɣer zdat si Bulifa ar Dda Lmulud armi
d tajerrumt taneggarut i d-yeẓreg Kamal Nat Zerrad
di 2001. Ugar n lqern aya, ayen yellan d idlisen, d
tirawin neɣ d anadi yella-d s Tlatinit, s lebɣi d tebɣest
n yirgazen d tlawin yellan ama di lberrani ama dagi
di tmurt. Anadi ur yelli s Taɛrabt ur yelli s Tfinaɣ.
Widen yettnadin ɣef Taɛrabt d widen yebɣan ad aɣrren lqern ɣer deffir imi ur telli tjerrumt ur telli
tseftit ur llin ilugan s s tutlayt-agi i Tmaziɣt. Ihi, ugur
ttwalin-t kan widen yugin Talatinit d widen yebɣan
Taɛrabt. Dinna kan i la tettezzi : ḥanun zanun ɣef
yiri n lkanun. Ugur ur yelli ma tettwaru Tmaziɣt s
isekkilen n Tlatinit : d wagi i d aɣbel-nsen !
- 46 -

Anagi – Ammud imagraden

Maca lebɣi asertan ulac ɣas akken yegget
usuter, ggten idammen, ggten imejraḥ, ggten
yilmeẓyen yemmuten i wakken ad tuɣal tmurt n
Lezzayer d uɣref azzayri ɣer laṣel-nsen. Imḍebbren n
tmurt n Lezzayer d widen yeṭṭfen adabu ugin ad ldin
tiwwura i Tmaziɣt akken tent-ldin i Taɛrabt. Ɣur-sen,
ugur yugaren akk uguren n tdamsa, n tsertit… d
ugur n Tmaziɣt. Teqqim-asen di tyersi. Zemren ad
sḥebsen abeddel n tmendawt neɣ ahat awexxer-is
alamma ufan-d ttawil i “wugur-agi” d wuguren
nniḍen isertanen. Ṭṭsen d iseggasen aya ɣilen ad
rewlen, xerṣum di tnafa, i tidet i d-ǧǧan widen ttineǧren di tnicca, wissen imira, ahat naddam iruḥasen, ukin-d maca ufan-d iman-nsen ggran ɣer
deffir s kra n leqrun…
Ɣas imusnawen akked widen yettnadin
sbanen-d isekkilen n tutlayt Tamaziɣt, maca
timuɣliwin mgaradent seg umusnaw ɣer wayeḍ, seg
waggay ɣer wayeḍ seg wegraw ɣer wayeḍ. Ddeqs
imusnawen iqeddcen yal yiwen i yiman-is war ma
yemcawar akked widen i t-yecban, sṭuqquten ilugan
d leryuy almi sweḥlen imaruyen d imeskaren anwa
abrid ara yaɣen, amek ara yarun, anta ”Talatinit” iss
ara yarun. Ugur yellan, d win i d-snulfan widen
yebɣan ad beddlen isekkilen ṛ, ḥ, č, ɛ… s isekkilen r’,
h’, ç, â. Widen yebɣan ad beddlen asenqeḍ yefren
Dda Lmulud s usenqeḍ-nsen nitni. Ugur yellan, d
win n widen yebɣan Tamaziɣt am Teglizit, war
asenqeḍ. Ugin asenqeḍ am akken nitni ifen
ifransiyen,
almaniyen…
iṭalyaniyen
yeǧǧan
igemmayen-nsen s kra n isekkilen s usenqeḍ d
- 47 -

Anagi – Ammud imagraden

tacciwin. Ugur yellan, d win n widen iwehmen deg
uswir iɣer tewweḍ tutlayt Tamaziɣt. Wehmen di
tikli-agi izerben yessawḍen Tamaziɣt ɣer Internet
www.racines-izuran.com,
(www.imyura.com,
www.tamazgha.com... ) deg wakud meẓẓiyen maḍi
armi uɣalen ttruẓun ifadden i widen i s-iqeddcen
ladɣa iselmaden, ttẓerriben, ssefragen s tkerkas i
yiberdan tettaɣ Tmaziɣt di tikli-s ɣer zdat. Ugurenagi akk, ldin tiwwura i widen ur nessin, i widen
urǧin qedcen i Tmaziɣt akken ad sṭuqqten ameslay
akken ad gen ccek deg wakken tutlayt Tamaziɣt ur
tezmir ara a tettwaru s tlatinit imi ggtent tɣura n tira,
imi ur msefhamen ara ɣef yiwen rray, imi…
Talatinit-agi, ahat, ur teṣliḥ ara i tutlayt Tamaziɣt.
Wa yebɣa Tamaziɣt akken i s-yehwu tili, wa
yebɣa-tt ɣas txuṣ cwiṭ, wayeḍ lemmer yettaf ad tif
tutlayin nniḍen merra. Kra bɣan-tt ad tettwaru s
Taɛrabt. Yal yiwen iqeddec akken llant tektiwin-is
akken tella tmusni-s. Tikwal nettɛuddu d ayen
yelhan i nexdem, alamma iban-aɣ-d wayen nniḍen,
d ayen umi ur nḥezzeb ara. D uguren d iɣeblan i
nezmer ad nezgel lemmer neččawar wiyaḍ. Neqqar
“wa ijebbed wa ikerref”, tutlayt Tamaziɣt ad txelleṣ
timenqas-nneɣ, ttnefɣa-nneɣ d zzux-nneɣ… Yal
yiwen yebɣa Tamaziɣt-agi akken i s-tehwa, akken ttiwala akken i s-yezmer, ma yella wayen ixuṣṣen ur tyessutur ara, isenyaf ad yeqqim akken wala ad inadi
afus n lemɛawna.

- 48 -

Anagi – Ammud imagraden

QABEL MA YEBƔA REBBI
Gar-aɣ d kra n wussan, ad tuɣal tmurt n
Lezzayer, s tɣara tunṣibt, d tamanaɣt n tmura
tiɛrabin, d tin n tsekla taɛrabt d umaḍal aɛrab s
umata. Ad d-mlilen watmaten si yal tamurt ɣer
Lezzayer, tamurt-nsen tis snat, yal yiwen deg-sen d
ayen ara d-yawi : wa d amezgun, wagi d asaru,
wayeḍ d učči, wihin d tasreḍt… dɣa ad sfeqden
tameslayt-nni anda tedda sani tessaweḍ. Ad d-yeglu
yis-sen yiṭij mi ara d-yecreq ssyinna ɣur-sen taṣebḥit
n wass amezwaru n yennayer akken ad sɛeddin dagi
ɣur-neɣ aseggas n tafat s lekmal-is alamma iɣab
tameddit n wass aneggaru n duǧember 2007 deg
waman n ugaraw aṭlantik.
Maca anwa udem iss ara qablen yimḍebbren n
tmurt inebgawen-nsen ? D inebgawen acku ɣas d
atmaten, aɛebbuḍ yefreq-iten; ihi, unṣib n dagi ad
iqabel unṣib n dihin. Imi Timmuzɣa mačči d
tunṣibt… ihi, Tamaziɣt daɣen ur tseɛɛu ara amkanis. Acuɣer ara nḥettem nekni Tamaziɣt ɣef widen ur
tt-nessin ? Mačči d Tamaziɣt i ten-id-yewwin mačči
d almad-is i bɣan. Tamaziɣt ur tt-fehmen ara, ur ttɣɣaren ara, ur ttnadin ara fell-as, ur tt-ttarun ara, ur
ttarun ara fell-as. Skud ur tettuneṣṣeb ara s isekkilen
n Taɛrabt, akka ara teqqim tettuɛelleq si timiḍt ḥala
- 49 -


Aperçu du document Anagi Ammud imagraden d yiḍrisen-nniḍen.pdf - page 1/136
 
Anagi Ammud imagraden d yiḍrisen-nniḍen.pdf - page 3/136
Anagi Ammud imagraden d yiḍrisen-nniḍen.pdf - page 4/136
Anagi Ammud imagraden d yiḍrisen-nniḍen.pdf - page 5/136
Anagi Ammud imagraden d yiḍrisen-nniḍen.pdf - page 6/136
 
Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


timmuz a 13
tamendawt 2016 s tmazight
claus amecu d claus ameqqran   tamacahut n h c anderson
mmi s n yigellil
aselkin n ulmud alemmas sujet et correction bem
taseftit n tmazi t la conjugaison de la langue berbere

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.059s