Tikli d tullisin nniḍen .pdfNom original: Tikli d tullisin nniḍen.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Acrobat 6.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/08/2014 à 11:47, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 5091 fois.
Taille du document: 2.7 Mo (63 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Mourad ZIMU

D tullizin nniven

Haut Commissariat à l’
Amaz
i
ghi
t
é,2004

Cet ouvrage a été édité dans le cadre
de la collection « Idlisen nne$ « de
la Direction de la Promotion Culturelle
duHautCommi
s
s
ar
i
atàl

Amaz
i
ghi
t
é.

Agbur
Tazwert ………………………………………………… 01
Taéebbujt n tafat
Abrid n tatut
Tabôatt

………………………………….03

……………………………………….
.
.17

………………………………………………….23

Agni n Mêend ……………………………………… 35
Tikli

………………………………………………………

51

Mourad ZIMU

Tazwert

Tazwert
Tullizin-agi d-ye$lin ger ifassen-nwen d inagan $ef wayen
yevran d wayen d-iverrun. Zik, anagi d asefru, ass-a anagi d
imru.
Yal awal, yal tunîiqt, d ta
kemt deg walla$-iw, mi akka dtewwev $ur-wen, fessuset, imi tura trefdem-tt yid-i.
Ismawen imukan d yemdanen d-ittwabedren, nebder-iten-id d$a,
imi mgaraden d yismawen n wid yeddren tidyanin am tigi ara
yuraren akka $ef isebtaren-agi u$ur tetteddum.
Ayen d-ittwanan, ur fessus ara i tmenna ; tikwal awal ara
d-temlilem yeslufuy i rregmat d tucva. Leêdaqa, mi ara
yebbuôket walla$, tettu$al d tilist, nek ayen akk d-nni$, nni$-t
akken ad xeôbent tlisa yellan gar-ane$, gar-a
we
n…u ga
r
-i d
yiman-iw !
Mi wen-dnni$ akka, maççi d aheggi i ken-ttheggi$ akken
ad temmagrem awa$zen, d awalen ara d-temlilem ur ttagadet !.
D acu kan, awal, ma tedhen-it teréeg n wussan d wurfan
yekkalen deg walla$ i t-yuran, awal, ma ye$li $er wanda
tturarent tlufa yettdeggiren ives, awal imir-en, bennun-a$ leêbus
akken ur d-iteffe$ ara deg yimawen-nne$, ssen$alen-a$ tadwatt
akken ur t-nettaru ara, ttcerrigen-a$ lka$ev akken ur d-itt$imi
ara fell-as i dderya-nne$ ; nekkni d anecct-en i $-yevran.
Ayen akka tetteddum ad t-t$rem, ur t-uri$ ara akken ad
u$ale$ d Dda Muôad, ur t-uri$ ara akken ad d-rnu$ taéeyt i loibiw ; a$rum-iw qqne$-t $er i$uraf nniven. Ayen akka tetteddum
ad te$rem ur t-uri$ ara akken ad ssedhu$ wid yeb$an ad d1

Mourad ZIMU
Tazwert
sersen ives ; limer d-srusuye$ ives, tili ad t-id-sserse$ i yiman-iw.
Ne
kt
i
r
aa
mt
i
k
l
i
,
t
t
a
r
u$‘

akken ad afe$ iman-iw’

.
Teggram-d kenwi, a wid yesqerdicen ayen yettwuran. A
wid iêettben tunîiqin, a wid yesteqsayen imeslayen d twinas ansi
d-kkan ?. A wid iêemlen ad d-inin yal tafsut 20 di yebrir
« qedce$ ». Kenwi, ma tes
am tuccar suf$et-ttent-id dagi. Ma d
nek, tettalasem, ayen akk d-vegre$ $ef lekwa$ev-agi
zdatvnnwen, ur t-in-vegre$ ara akken ad wen-
eobe$. èri$
anida tettwa$em ; imi tevra yid-nne$ am wennar-nni Nat
winnat, a$leb imnezhen a wid isserwaten. Kenwi ihi, akken, $as
akka ur d-tettbanem ara am wiyav, maca, nek êulfa$-awen imi
ken-sne$, éri$ anida yettfakka leb$i-nwen d wanda d-ibeddu
leb$i-w. Awal zware$-d deg-s, win yeb$an ad d-isqerdec ne$ ad
d-isfentev ameslay $ef wayen uri$ ad iyi-t-id-yini s tira, u s taginne$, imir-en ad nwali. Ma maççi akken, ur iyi-d-qqar, ur sqqare$ ; sne$ ula d nek ad as-ini$ i wayev : « tafyirt-agi di
tefôansist i tt-id-squcvev », maca, 
eddi keç awi-d azal-is s taginne$ tiniv-as : « akka i ilaq ad tt-id-tiniv ».
Nek uri$-d, uri$-d, uri$-d,
ke
nwi$
r
e
t
,
$
r
e
t
,
$
r
e
t

Muôad ZIMU

2

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

Tizi n Tifrat, Fuôaô, 1928.

U

ssan d isemmaven. Yal ass amek-it akken ; $as tella-d
tafukt, am teslit deg wussan-is imezwura ; ur treûûa ara
timukaz zdat wallen, d- azellem i tettwazlam. Tafukt deg
wussan-a n Fuôaô akken, tikwal tedduri asigna, tikwal nniven, ad
d-teldi arquqen-is alamma tesre$ aglul n win tt-icedhan.
Tim$arin ulac wi yettcedhin tafukt am nunti, mi d-sqacew kan
ger usigna
d$a ad tent-tessevme
, nunti ikkusmen di
tegrest, tafukt « awi-d ukan ! » ara k-inint. Di$ netta, akken kan
ara d-tvil, ad d-teff$ent sya u sya, ad msawalent, ad fesrent
ivarren-nsent deg ifergan, di tzenqatin, am iberiqen-nni
Iweoiben. Win i
eddan ad tent-yaf qqiment éiéinent, almi dteff$en iraggen deg icetiven-nsent. Teff$ent-d d tirebbu
a, ad
mwanasent, ad llment awal, tid istufan ttelment ula d tavuîî,
tiyav nniven, d awal kan, ula d win d c$el.
Awal di taddart-nne$, Tizi n Tifrat, am zduz ; yessen$ad
imecriwen d-iteff$en $ef at-wexxan, tikwal da$en awal d ddwa i
bab-is, yessifsus $ef wul, imi ma yeççuô wul ééayit wussan. Acêal
i d-itteff$en deg fedxuxen mi ara d-ttemlilint tem$arin zdat n
ifergan ne$ di tzenqatin ! £ef wayen, am akken fran-tt medden s
tufra : yal axxam ad d-yefk tam$ert-is, c$el-is d ayen ibanen, s
wawal ad terr akk ayen yeccemmiten a-t wexxam d abbu
3

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

yeftutes deg igenni. Ma times ad qabel times, awal i s-izemren
ala awal : « ... maççi akken, Ameqran d amjaê? ! ad ijeggeê
Öebbi win i m-d-innan akka... ». Mi tekkes ayen d-yeff$en $er
medden ad sen-ttefk awal d a
win, $ef wamek i ilaq ad tili
tmenna n tidett $ef at wexxam : « ... Ameqran mazal yettceggi
d, acu-t wass-en i d-iîîef babas xemsa Fôank... »
Tim$arin, am akken s-inna winna, mi tent-sum tudert s
dderya, s lêif d ineéman d c$el n lexla d win n wexxam, ad dqqiment kan i wawal imi winna zemrent-as $as yekkes-asent
zzman teméi ; am akken s-nnan tiîî telfe$ ugel yeffe$. Awal ur
iêwao ara ifadden ne$ tagecrirt ne$ taîîucin ne$ tu$mas. Awal
akken ad d-iffe$ iêwao sin icenfiren d wul iççuôen d walla$
istufan i wiyav. Ad k-qqaren ma s tidett, d iles i d aneggaru i
yettmettaten di tmeîîut !.
£ur-nne$ iles n tmeîîut yesserhab imdanen. £ef waya i
qwan yergazen ikeôhen ad d-afen tim$arin qqiment zdat n
tewwura n yexxamen. èran tim$arin, ass-a d ayla-k azekka fellak ; anwa deg-nne$ ur d-n
edda ara di tesyar n wawal i wumi
zemrent ?.
Mi d-
edda$ di tezniqt Nat Sliman di lêaôa n ufella, ufi$-d
awemmus n tem$arin, zzint i wawal, akken kan d-
edda$
ssusment, sma
qilent deg-i ; ur ttkemmilent ara awal alamma
érant wi yi-lan, amer ahat qqarentvas ttili$-as i win akken i dgrent $er wennar deg-i serwatent awal.
Tim$arin-nne$ êemlent awal, d axessar !. D acu kan, di
tegnitt n Fuôaô ireg°i-d uvemminvnsent d amessas imi tignawt ur
tettbadda ara $ef yiwen wawal ; tettneqlab. Acêal d tikelt, mi
dvtban tafukt, ad dvtessufe$ tim$arin, ad dvmêedwalent sya u
sya, awal yettawivd wayev, wayev yettawivd gmavs. Akken kan
ara dvstafint i wawal ad sentvyehwu i$imi, ad dvyu$al usigna,
ur uêtament, netta da$en, asigna di Fuôaô, am yir inebgi, ur
4

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

ittcawaô ara, hakan ad d-i
s
qul
l
e
s
.‘

As
i
gnad y
i
rne
t
t
a


,is
qqarent ahat tem$arin. Mi d-icberber nig-nsent, ad yeglu s tili d
usemmiv, d$a ad d-te$li tsusmi gar-asent am we
dil weroin
nurad. Ad innerni usemmiv ad tt-nnerni tsusmi yid-s. Akken kan
ara êulfunt tem$arin-nni i tsusmi tetteqes ulawen-nsent d
usemmiv iskuîîuf di tfekkiwin-nsent tukmicin, ad refdent
tilmesyar-nsent ad kecment s axxam. Deg wexxam da$en ad
u$alent ad sqizbent i lkanun ooan-t $ef wudem n tafukt n Fuôaô
timûevêit. Lkanun, netta ur is
i ara cceêna, ad tent-imager s wul.
Ala tim$arin i s-isnen i lkanun, netta yeéra ayenni, mi ara
d-teqqim tem$art tama-s ittêulfu mi ara tebdu asxejwev di tirgin
$ef-i yesseêbaber, ittêulfu i ufus-nni ye
yan mi ara t-yeskikiv s
wes$ar mi ara s-d-iferren di tiqermin-nni uéebuj yezzan di
tafukt n ûmayem. Akken ara mmegrent $er irebbi-s ad t-id-tu$al
teôwiêt, ad yizwi$ wudem-is. Lkanun iêemmel tim$arin. Issen ad
tent-imager mi ara d-rewlent i tnecnact n Fuôaô. Izmer i lbavnansent, mi d-qqiment $er yiri-s ad d-
iwdent akk deg walla$nsent i wayen nnant d wayen slant, yal imesli ad ya$ amkan-is,
aéayan akk deg imeslayen ad d-yufrar iv-nni zdat n teslit.
D iîij ad d-ff$ent tem$arin, d asigna ad kecment s
ixxamen ; llan wussan deg-i sent-iverru waya tlata n tikwal deg
wass.
Nna Malêa, ula d nettat, têemmel tafukt di Fuôaô. Ad
teqqim kan ad d-tessiwel : « ... wa akka ? yya$ awi-yi-n s iîij... ».
Win yellan deg-nne$ ; ama d Zizi, ama d nek d yemma ne$ d
Nna Dehbuc, ad tt-id-nessuffe$ $er yiîij. Ad teqqim $ef tsumtaines, ad teééel ivarren-is, ad teqqar « ccah ! ! ». D acu kan nettat,
ur tett$imi ara d tem$arin nniven. Nettat ur tetteffe$ ara, nunti
ur d-keççment ara.

5

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

Afrag-nne$ ulac win t-id-ikeççmen ma ur d-yusi ara $ef
t$awsa, mi tt-iqva ad yu$al ansi d-yekka. Akka seg wasmi dccfi$ ; axxam-nne$ ur isderdif ara deg-s ubeôani ne$ inebgi.
Cfi$-d i yiwet n tem$art, niqal tettôuê-d s axxam, tt$imant
nettat d Nna Malêa. Cfawa n teméi kan, ttwali$-tent ssendent $er
tesga n texxamt n Zizi, ad ssisinent kra ini$man di zzit ma llan,
ad sgemrident, yiwen ur iéer d acu qqarent. Akken, alamma
ye$li-d yiv, ad d-tekcem yiwet n tmeîîut ad tezzu$er tam$art-nni.
Akken acêal almi d yiwen wass ; am wass-a d$a deg yiv teffe$
tem$art-nni, azekka-nni ur d-tu$al ara wayev xaîi, wid d-irnan
$er-s di$en akken...
Nna Malêa, deg wass-en, tett$ima kan weêd-s, $as akken,
têemmel ula d nettat awal, yak ur tettwali ara !? ma
ni, ayen akk
d-iverrun teéra-t, yerna tceffu ! ayen tesla ireûûa deg walla$-is
am iéuran-nni n tejnant tacaraft. Ulac d acu s-ittôuêun. Ma
têulfa kan s waleb
av i ttmeslay ad tsu$ : « amek i s-tenna ?...
$ef wacu tettmeslayem ? ». Din din ad d-tessukes iéerman n
wawal d wacu t-id-yewwin.
Ayen tesla da$en d amur, ayen i wumi tecfa d amur
nniven. Ayen akk s
eddan wexxam-nne$ sli$-t $ur-s asmi ur
fôize$ ara ger usseêmu d userkem. Baba d amjaê, asmi yu$
yemma yugi-tt, d jeddi i yeb$an ad as-tt-ya$ akken $as iôuê $er
Fôansa ad d-yu$al, jeddi yefka-yas 10 frank i yiwen akken ad
icrek yid-s tayuga, d$a acrik-nni yewwi-tent irwel $er Lezzayer,
itbe
-it jeddi yewwet-it, d$a issekcem-it Jujdebbi $er lêebs :
tilufa-yagi sli$-tent akk $er Nna Malêa, teêka-yi-tent-id amzun d
timucuha. Simmal ttim$ure$, simmal sukkuse$-d tilufa nniven,
taneggarut jeddi zi$en yen$a win akken i s-yukren 10frank
maççi d tiyita i t-iwet.
Nna Malêa tesseôwa-yi timucuha, nettat, am akken
u$ale$-as da$en d tiîî-is ; i sya $er da kan ad d-tessiwel : « wa
Muh, ôuê kan ini-d d acu txeddem Nanna-kDe
hbuc
….
»
.Ak
ke
n
ara d-ikcem Zizi Arezqi ad t-temmager Nna Malêa s wayen d6

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

wala$ deg webdil-is : « Ay Arezqi Dehbuc tedla $ef ini$mannni... ». Akken, mi d-gmi$ akka ttmenni$-d ula d nek ini$man
$as di êeôtadem, d$a nu$al ntett-iten nek d Dehbuc, ha kan ad
iyi-d-tessiwel s tufra ad temme$ s akufi ad d-tekkes takemmict
ini$man ad –
tt-neçç. Nna Malêa, am wakken teéra, ad d-su$ :
« acu tesfelqimem akka ?... ». D acu kan, maççi am zik, imir-en,
tiîî-nni s-ismucuôen tu$al tenza $ef tkemmict ini$man.
Nna Malêa, mi d-kecme$ ass-agi ufi$-tt-id teééiééin iîij
deg wefrag. Akken kan d-degre$ tawwurt n beôôa tessawl-d :
 « Wa akka ?... »
 « D nek a Nana... » i s-rri$.
 « Abuh, a
ni tu$alev-d, ana$ ad teqqimev dinna alamma
yekfa wegraw ad d-teddaklev keç d Zizik Arezqi, akka i xeddmen
y
e
r
ga
z
e
n… » i yi-d-tenna.
 « Ad u$ale$ a Nna Lalêa, - usi$-dka
n$
e
fc
$
e
l
… » i s-rri$ imi
kecme$ s axxam.
Bni$-d ad teb$u ad téer d acu yevran deg wegraw n
taddart, d acu d-inna zizi Arezqi i taddart.
 « Wa Muh, i wegraw d acu $ef-i temmeslayem ? d acu dyenna zizi-k Arezqi ?... »
 « Ma d zizi Arezqi ur d-immeslay ara ar tura, agraw, ooi$-ten
a ttmeslayen $ef téebbujt n tafat... » i s-nni$.
èri$ ad d-tu$al $er wawal. Nek kecme$ $er wexxam imi
ilaq ad d-sdidne$ anda-tent tqubac n wawsay, ad sent-kkse$
tireg$in, ad tent-heggi$ i Zizi ad d-isselqem tameddit-nni mi
yekfa wegraw. £ef wayenni d$a i d-u$ale$ ass-en s axxam.
Simmal ttnadi$ deg wexxam : $ef lfeôca n tewwurt, deg udekkan,
di lemdawed ; ttafe$-d yiwet yiwet, tineggura teddem-iyi-tent-id
Nna Dehbuc di texxamt n Zizi. Akken d-mlalent zdat-i, êesbe$tent, kkse$-asent- tireg$in sli$-as i Nna Malêa, theddeô weêd-s :
 « Neddhen i téebbujt n tafat nwekkel-as Öebbi i lqayed Nat
Sliman... »
7

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

Taéebbujt n tafat, d aseklu ulac win t-yugaren di tem$er di
taddart-nne$. Ad d-qqaren imezwura akken i t-id ufan, îîef-d seg
i$zer alamma d Ti$ilt, ulac akk ayen d-yufraren am téebbujt n
tafat.
D agraw wis sin i te
meô temsalt-is, amezwaru ur wala$
ara deg-s aîas, ala ayen d-êkan di taddart . Tamsalt-a maççi am
tiyav. Seg wasmi meééiye$ selle$ i zizi Arezqi mi ara d-iqqar d
acu $ef-i mmeslayen di tejma
t ; tikwal ad mmeslayen $ef
aleb
av iôkev di tilist n wayev, ne$ iserreê i lmal-is $er yiger n
wayev. D acu kan tamsalt am ta, weroin d-ttunebdar. D tasusmi i
i$elben awal, mi tekker ad tefru, ad d-tu$al ar ladda, zi$en akka
ay d agraw !?
Yiwen wass, êkan-d, ssawlen-d $er wegraw $ef yiwen Nat
Sliman d-ittewten di ssuq, nnan-d 
erran-t mavi. Taddart tbed
$ef yiwen wawal, akken éran d Iêemmuten n Ti$ilt i t-iwten,
fran-tt ur d-ttarran ara ttaô. Iêemmuten n Ti$ilt-d nutni u$ur
nettawi azemmur-nne$ d yirden-nne$ akken ad t-id-neééed, ur
d-yettawi ara cwal yid-sen nfa
, alad$a $ef « ...umesxuv Nat
Sliman » i d-inna Zizi Arezqi.
Nna Malêa, mi ara téer d acu d-yenna Zizi Arezqi di
tejma
t, teqqar-as : « teffe$v-d ar Jeddi-k ». Jeddi, $ef wakken dêkan, awal-is mi ara d--ye$li am uxedmi uêeddad, di tlemmast.
Acêal d win t-id--ibedren zdat-i. ëTagi, êkan-iyi-tt-id acêal d
tikelt. Nnan-d yiwen wass, akka d$a d agraw, akken akk ttheggin
iman-nsen yergazen n taddart ad qqimen. Ttemsawalen $er
imukan yellan d ilmawen, imi yal wa yeb$a ad yeqqim $er win
ukud yezmer ad is
eddi azgen n wass, d aya kan !. Ur umine$
ara llan wid izemren ad qqimen alamma $ilen-ten medden d
imdukal. Ulac imdukal di taddart-nne$, llan wid cerken wussan,
8

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

imawlan, imeslayen ne$ lêif n yiwen wass ne$ n wagur, d aya
kan !. Akken d-êkan ihi, weqbel ad ibdu wegraw, yella jeddi ibed
ula d netta, yettmaqal amkan ara s-id-yezgen, d$a, wissen amek
akken, izga-d yiwen zdat n jeddi, izzi-yas-d s we
rur. Ad d-zziv s
we
rur i yiwen am jeddi !? Winna ahat ur yuêtam ara, ma
na
jeddi, igerrez-as tiyita, ahat ar ass-a a la yettegririb, d acu sinna ? Inna-yas, zdat n medden, isu$ akken ad d-slen at taddart :
« a
rur-ik yif udem-ik ! ». Winna akken yesla, nnan-d iîîaneg am
win yettwaqsen, inna-yas : « semmeê-i
y
iaMuêa
tMe
qr
a
n… ».
Medden ke
k
en d tavsa. Yew
eô jeddi !. Yerna yew
eô $ef
medden akk ula d wid-nne$ nat wexxam. Ëkan-d tayev $ef
waya. Yiwen n at Meqran, n wedrum-nne$, yiwen wass, imi

erven ad frun yiwet n temsalt ger At Sliman, iger-d iman-is,
a
ni issuffe$-d kra imeslayen ur nlaq ara d$a igzem-as awal
jeddi, zdat n medden, d acu s-inna ? D argaz s cla$em-is, innayas : « ad tessusmev ne$ ad d-rre$ ! ! ». Jeddi d ssi
qa, $ef
wakken d-êkan.
Zizi Arezqi, ula d netta akken, « amesxuv Nat Sliman »i
sen-d-inna i wat taddart, zdat umesxuv-nni u zdat imawlan-is.
At Sliman, d adrum Lqeyyad. Nekki, di teméi-w, Lqayed
sne$-t kan imi abeônus-is d aqehwi. Ur éri$ d acu-t almi d asmi
wala$ anwa i d aôumi. Wala$-ten mi d-dukklen s axxam-nne$,
asmi d-yeffe$ jeddi di lêebs, d cfawa n teméi kan ; ççuôen-d
tawwurt, Aôumi-nni, way amek iga ! ? ur is
i ara cla$em yerna d
argaz ! Cfi$ acêal yurar wudem-is deg walla$-iw. D argaz yernu
am nek ; ur is
i ara cla$em. Ala ! am tmeîîut, iùmi nekki ad s
u$,
netta meqqer ur is
i ara, udem-is d azegga$, allen-is d
tizerqaqin, acebbub-is d acel
uv, d a$ezfan. Imi ibedd akken,
ttmuqule$ deg-s, ttmuqule$ di Lqayed Usliman, yugar Uôumi-nni
Lqayed di te$zi s terdast ne$ ugar. Lqayed, netta, is
a cla$em, d
azarig kan si tama ar tayev, di tlemmast ucenfir-is cla$em-nni
9

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

am akken s
an tiyerrist, $ef uqerru-s tacacit tazegga$t. Aôuminni, mi iheddeô, ttembiwilen icenfiren-is d ayen kan ! I sya $er
da ad itekki s sin ifassen $ef wammas-is. Lqayed ittmuqul deg-s
mi iheddeô, issefham-d i Jeddi d acu s-d-iqqar.
Cfi$ $ef ass-en, Lqayed Nat Sliman d amdakel n Uôumi,
ddan-d d Jeddi mi d-iffe$ si lêebs. Akken ff$en deg wexxam,
iççuô wezniq d at-taddart, kecmen-d akk ad éren jeddi.
Agraw n wass-agi, maççi am wiyiv, ula d at taddart am
wakken yella wacu b$an ad t-id-inin ulac win ara t-id-yinin.
Ulamma nheddeô akka ; argaz d argaz, d acu kan, irgazen
dagi di tejma
t mi ara ttmeslayen tikwal am akken d tim$arin.
Ttemyewaten s lem
un ula d nutni, zi$en maççi aîas i yellan am
Jeddi !? Maççi aîas i tent-id-iqqaren qbala, drus i d-iferhen s
wayen ttêulfun. Zgelli kan, weqbel ad u$ale$ s axxam $ef
tqubac-nni, inîîeq-d Uyidir $ef Téebbujt n tafat, inna-d am akken
netta ur iqbil ara ad teqle
. Yurga jedd-nne$ yu$al-as-d d
abara$, inna-yas-d ad rren wat taddart tiqubac $er idekknen.
Yiwen seg wat Sliman, imi d-inîîeq, yewwet-d Uyidir s
yemneqren, netta inna-yas : « maççi di targit ara d-nemlil
û
wa
b… ûwab ad ilal gar-a
ne
$
…»
.Ak
ke
n it
ke
mme
l
,y
u$
a
l
-d
Uyidir, ula d netta yewwet-it-id s wawal, d tiyita tuqlibt. Maççi
wwin-d akken zedwa di sin, win ad yehdeô, wayev ad s-yerr s
l$aburi. Medden éran-ten wa yetelha-d s wayev, nutni da$en
éran, gguman ad d-ferhen, ad nna$en ad nwali. Nutni,
ttemyewwaten s wawal ; snen amek i d-fernen imeslayen, yal
awal am lbunya ; i$es ad ikkeckec aglim ur t-itta$ wara. Wten-d
tazwayt yelhan, am ugerbuz d ubendayer. Nek d wid iyi-cban
nêemmel mi ara mnacben akka sin di tejma
t, verrunt $as maççi
d agraw, tikwal di teswi
in-nni i d-ttekfufulent kra n tedyanin,
« zi$ yevra le
oeb di taddart-nne$ » i neqqar tikwal mi ara d-nsel
yiwet si tedyanin-nni ffren iseggasen. Tagi d$a d yiwet ; yiwen
wass tenfufed-d ddana-nni izimer n Meéyan At yidir.
10

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

Meéyan At yidir, d yiwen umuîîis akken deg-s ; ur ittfakka
ara tagertilt s tikli, fetken-d axxam-is, wwin-as tlata izamaren ur
d-ifaq ara, yella yesxeôxuô, iwet-itt zinzin, ur iéri anida
ttmevwayent. Lfetk, weroin i
edda di taddart-nne$ ; anwa ur
nettaki ara mi ara d-ittwikkes ubennay yernan $er tqa
ett deg
udaynin-ines ? Maca, Meéyan At yidir tevra-yas-d. Maççi din
kan itekfa temsalt, amer d lfetk kan, ur zzant ur r$ant, yettwaker
am netta am acêal di tuddar tioiratin. Tadyant-agi-ines
tettkemmil ; imi akken kan 
eddan kra n waguren iôuê ad d-ya$
axfiwen di Sebt I
eééugen, yufa ayen yettnadi, yemsewaq, yu$-d
sin, mi d-yewwev s axxam, akken ten-iksa mmis, yu$al-d s tazla,
am wakken yella wacu d-yufa, iberreê-as-d ger loiran : « Wa
Baba, wagi d izimer-nni-nne$, Wellah ar d izimer-nni-nne$,

eqle$-t, hatan anda akken, d-zlef tqejjiôt-is mi tt-iger $er
l
ka
nun… tecfffiv ? ». Meéyan At yidir i
rev ad ik°em tadyant, d
acu, tekka--d nnig-s, teffe$ am 
baô m-snat n txenfyac. Yerna
akken kan qrib ad tt-ttun medden, ad tt-id-verêen wawalen di
taddart ; yiwen umeslay kan, deg yiwen wegraw, ad tt-id-yerra
$er wennar, ad as-slen wid meéiyen. Ttwalem, akken, ara ttawin
yilsawen alamma tenger ddunit, $as ad immet Meéyan At yidir ,
ur tettmettat ara tedyant-agi-ines izimer. Ahat ad ilin wid ara ttid-imektin ula di tenîîelt-is ! Ad ôwun tavsa.
Di Tizi n Tifrat, nêemmel tavsa. Nettagad da$en ad vsen
medden fell-a$ ; « ad kk-rren medden d tavsa », nettagad
ameslay-agi dayen kan, Nna Malêa teqqar : « qeble$ ad ddari$
ivumyen wala ad vsen fell-i ye
dawen !». Im$aren akk n taddart
s
an akk tundar yessevsayen, ula d jeddi ! Yal wa s t$ennant-is.
Yella yiwen yugar-iten akk, wagi d Mêend At Yidir, d
gma-s n Meéyan bu-tedyant-nni izimer. Mêend At Yidir, netta
ittewwet di tmeéu$t, ur isel ara akken ilaq, seg wasmi d-ikker
ixuû, ye
yu yeôwa-tent s ujeêav asmi yeqqar di Loame
. Asmi
meqqer d$a ikemmel akk ; yu$al ad as-tiniv awal ad isel wayev.
11

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

Ad d-êekkun yiwet n tikelt, $ef wasmi yemlal netta d u
eééug
Iêemmuten. Mlalen deg webrid uôumi, am akken yella win
yeksan kan tama-nsen, d$a d netta i d--issawven taqsiîî. Yerna,
iban d tidett, imi snen-ten medden ; éran mi ara ttmeslayen, ama
d Mêend At Yidir, ama d a
eééug Iêemmuten, anida teb$uv tiliv
ad sen-id-teslev, sre$ru$en maççi d kra ! Ma bedden tama-k d$a
zemren ad k-s
eégen. Ihi asmi mlalen akken, inîîeq yiwen $er
wayev inna-yas :
 « A
ni $er Sebt I
eééugen i t-ttedduv, ma $er din, ad yi-teroiv
ad belze$ kan ad nemsa
af ? »
 « Awah ! nekk teddu$ $er Sebt I
eééugen ! »
 « Ad isahel Öebbi ihi, nek nni$-as ma $er Sebt I
eééugen, tili
ad nemsa
a
f
…»
Akka i d-êkan $ef Mêend At yidir d u
eééug Iêemmuten.
Ma d Jeddi, imi wen-d-nni$ yessevsay, netta yessevsay mi ara
yerfu ; amek akk izeffev, amek ineffev iman-is, amek ittwehi s
ifassen-is, amek isseknuy lqed-is ; tilufa-yagi akk ssevsayent
medden, ma ulac-it. Ma yella, deqmen akk medden tavsa deg
qelmunen-nsen.
Ma d tamsalt-agi n wass-a $ef-i ye
meô wegraw, ur dtessassay ara tavsa. Ttemcawaôen at taddart ma d-sse$lin
Taéebbujt n tafat akken ad bnun taqubett $ef uéekka n jedd-nne$
amezwaru. Taéebbujt n tafat, nettader-itt-id akk di taddart,
nettalas akk deg-s, ur tes
i ara bab. Tezga anda tt-id-nufa, ur
tegmi ur ten$is, ula d ûûalêa weroin tt-têuza. Tes
a i
essasen
ahat !? Nna Malêa mi ara teggal s ifurkan n téebbujt n tafat, ulac
tu$alin $er deffir !
Nekkni s wid meééiyen, zik netthabi asqiccew i d-sqicciw
Taéebbujt n tafat di tziri mi ara tt-nettmuqul deg yiv. Tura, mi dnerna kra iseggasen $er wezrar n tudert-nne$, nu$al nêemmel
i$imi ddaw-as, $ef teblavin id as-izzin.
12

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

Imi d-tezga di ti$ilt taneggarut weqbel ad d-tban taddart-nne$,
tettu$al da$en téebbujt n tafat di lawan n tyerza d tmegra d
tamekkant deg-i ttafen tili d wesgunfu wid yesmaren tidiwinnsen deg igran.
D acu kan, ayen yeffren di tlufa d tagi : taéebbujt n tafat d
amkan deg-i d-yevra wegraw ameqran d-yessemlalen sin iderma
yettidiren di taddart-nne$ ; adrum n At Sliman d wedrum-nne$
At Meqran. Taqsiîî-a, drus-iten wid tt-yesnen di taddart, $as
akken tim
ayin n Mêend d Meéyan At Yidir ddrent u mazal ad
idirent, tagi n temlilit n sin iderma di téebbujt n tafat, tegguma
ad d-tali ad tt-néer, ula d Nna Malêa, iêemlen ad iyi-d-teêku
timucuha n jeddi tessussum mi ara d-ttunebdar téebbujt n tafat.
Ayen ?
Ula d isem n taddart-nne$, tizi n tifrat, nnan-d yeqqim-d d
anagi $ef wasmi fran At Sliman d At Meqran. Nna Malêa, tessen
isefra $ef zzman-nni deg-i llan ttna$en sin iderma-yagi. Maççi d
yiwen ad tecfuv fell-as. Amek i fran, ayen nnu$en, yiwen ur
yeéri ?
Deg wegraw n wass-agi, ahat ad d-ilin kra imeslayen ara
d-ye$lin $ef temsalt-agi.
Akken kan d-u$ale$ deg wexxam u$ale$ s amkan-iw beôôa n
wesqif n Tejma
t imi ûevêa$ ad kecme$ $er wesqif, mi serse$
iman-iw, ikker ad d-inîîeq Zizi Areéqi, yessuter di tejma
t ad dinin i wacu ara nebnu taqubett, d acu b$an akka da$en Iôumyen
seg-ne$ akken ad d-azlen ad a$-bnun tiqubtin ?
 « Amek aôumi, ivelli kan, iquqer-a$-d di te$zut, deg
igran-nne$ rrif n wasif, ass-a, issendeh-d Usliman, akken ad asbnu$ i Jeddi taqubett ? jedd-nne$ amezwaru asmi yedder yeîîef-as tasawent i Wteôki, limer d netta i d-ufan Iôumyen t-ili ass-a At
Sliman ad qqimen kan akken i ten-nessen ; s ibeônyas d
imellalen, ad ddahanen cla$em-nsen di ctawi mi ara d-ff$en $er
tejma
t akken ad fren llaé-ns
e
n… Iôumyen i yeb$an ad bnun
13

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

taqubett, d nutni i d-imezwura i yessusfen $ef tmeqbert n jeddne$» Akka i sen-d-inna Zizi Arezqi. Medden akk susmen, Zizi,
imuqel akka d wakka, yella ibedd, iwexxeô $er deffir, imuqel
amkan deg-i d-yekker ikemmel awal :
 « Muqlet, atan, êesbet-iyi, ur ssawve$ ara ad qqime$
$ef wemkan-agi, ilaq kan ad d-nemmekti, Ay At taddart !,
amkan-agi, d wagi $ef-i yeqqim ileméi-yinna d-ikecmen ass-a
tajma
t, imukan-agi d wesqif-a yezdin At Sliman d At Meqran,
ur d-tettili t$imit deg-sen amer maççi d kra n yergazen i diisegman tazmert ad $elben dd$el yellan deg wulawen-nsen.
D imezwura-nne$ ! Yewwi nnif ad refden ibeckiven garasen i yesmeêsen i nnif da$en akken ad ten-sersen. Ma d
taéebbujt n tafat, neéra, ma ur tt-nesse$li ara nekkni ad ttteddem ûalêa yiwen wass, d acu kan, i wakken ad yu$al wayen
ddren imezwura-nne$ d taftilt ad a$-temmel abrid, ad neoo
taéebbujt n tafat tbedd deg wemkan-is d tanagit $ef wayen
y
e
s
s
e
ml
a
l
e
n AtMe
qr
a
n d AtS
l
i
ma
n… ad tt-id-afen wid diteddun am wakken tt-id-nufa nekkni ».
Ikfa awal Zizi, izwi acvav ubeônus-is iqqim. Di tsusmi-nni,
tebreq tegnewt, tebda-d la tettmiqi, wid yellan beôôa n wesqif,
kecmen-d, mbawlen akk medden akken ad sen-d-gen imukan i
wid d-ikecmen. Tu$al-d tsusmi, ala ûûut n tmiqwa n lehwa dyette$layen, akken kra, terna-d $er-s tiqit d-ittengayen si
lqermud-nni yellan $ef leryuf. Timeqwa-nni tt$izent ixemoan
deg wakal, i sya $er dagi ad d-yusu yiwen di te$mert. Di taéeytnni n tsusmi inîîeq-d emi Meqran, d am$ar d netta akk i
imeqren di taddart :
 « Ay at-taddart ! Aîas ur neéri ara d acu yevran akken
ad mlilen At Meqran d At Sliman, agraw-agi akken ilaq ad ifru,
diri ad slent tuddar, ad as-qqarent u$alen At Meqran d At Sliman
$er tidak-nsen : di Tizi n Tifrat nejma
en ur frin ara. Nek nni$-as
ma teéram akk d acu d-smektay téebbujt n tafat, ahat, s kenwi, s
wigi meééiyen ad tfehmem, ad teérem amek ara txedmem, ma ad
14

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

tt-tmekknem i tqubac ne$ ad tt-teooem tbed-d ad tt-id-afen
warrac. Ihi, Tizi n Tifrat iyi-d-iêka jeddi  ad fell-as ye
fu Öebbi
 semman-as akka, imi di tizi-yina deg-i d-tem$i téebbujt n tafat
i weqmen agraw At Sliman d Wat Meqran akken ad frun, u
êedôen i wegraw kra yemôabven, d-yusan seg At £ebôi. Taéebbujt
n tafat, i d-iqqim yisem-is, tella d anagi, $ef wasmi d-ban tafat
$ef imezwura-nne$ At Meqran d At Silman. Am wakken iyi-dinna Jeddi, zik, asmi llan At Leqwavi, si Lezzayer $er At ebbas
di Bgayet, imir-en, taddart-nne$, d anda d-qqimen akka ixeôban,
deg At Mes
ud, akkin i wassif, dinna i ddren imezwura-nne$, di
lawan-nni êesben-d ugar n meyya yexxamen. Zdin akk, îîfen
adebbuz ula i Wat Qasi, weroin fkan ula d tabzert i Wteôki,
tekker lfetna gar sin iderma, wiyav, wa yedda d wa, wayev d wa,
ff$en-d sin leûfuf, refden ibeckiven ; $ellin sya u sya, ula d ateôki
d-isxedmen At Qasi, imi iwala tekker gar-asen yeb$a ad ikemmel
ad issenger wigi i
uûan tabzert. Akken i tkemmel, acêal d
aseggas. Almi d imi te
ya ula d lmut, ur d-iqqim win ara
imevlen, dukklen-d Imôabven At £ebri, heggan-d agraw,

eggnen amkan-is, anda akka d-tem$i téebbujt n tafat. Ussan-d
sya u sya, iççuô-d wemkan, mmeslayen ass s lekmal-is, iteddu-d
yiv, ur wwiven ara ad d-ssersen talwit. Qrib ad aysen, almi dsneîîqen yiwen seg At £ebri, qqaren-as Ccix Ëend, ikker ad iôuê,

ennan-as i$imi d$a yeqqim inna-yasen : « Ay At Meéyan d At
Sliman, d acu i s-xeddmen i weksum akken ur irekku ara ? »
nnan-as-d : « d lmelê ! » inna-yasen : « ihi ulay$er neqqim dagi,
kenwi d lmelê-nwen i yerkan ! ». Akken d-inna akka, kkren akk,
nnan d awal l
ali, zlan axfiwen, xedmen timecrevt, fran At
Meqran d At Sliman. Deg wass-en, yeqqim-d wawal Tizi n Tifrat.
Taéebbujt n tafat, zzint-as teblavin, tid akk yerran $er idisan n
loedra n téebbujt, d imezwura-nne$ i tent-iôeûûan, qqiment fellasent fran cwal icergen tagmatt-nsen seg acêal d aseggas. Hatan
wamek tevra, Wid meéiyen éran wid meqren add-mmektin ayen
15

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

i sen d-êkan wid i
eddan, meqlet tura ass-agi ma yessefk-awen
wul-nwen ad tesse$lim taéebbujt n tafat ? Ma d nek ad kecme$ s
axxam, wagi d Fuôaô, mi t
edda lehwa ssixef tikli weqbel ad du$al ».
Tizi n Tifrat, 23 Fuôaô 1978.
 « Akka i tekfa, am$ar-nni i ôuê s axxam, agraw yekfa,
nekk wve$-d $er yemma tefka-yi-d ass-en avemmin ççi$-t imi d
agraw amezwaru deg-i d-uddren isem-iw ad kecme$ $er
tejma
t twalav !? »
 « D acu i d avemmin a Jeddi ? »
 « Asmi ara d-ôuê emtik Dehbuc inna-s ad k-id-xdem
avemmin, yelha ! »
 « Wa Jeddi, i medden-ina anda d-ussan ass-agi ? »
 « Ass-agi d ta
acuôt a Mmi, wigi usan-d ad zuôen
taqubett, ad ûeddqen idrimen-nsen, ttasen-d yal aseggas $er
zzerda xeddmen At Sliman di lemqam-inna, wihin d-ittbanen
a
k
kadiTi
z
inTi
f
r
a
t… 
eddi-d s yagi, ad t-twaliv, twalavt ? »
 « Wala-t ih, ulac taéebbujt n tafat-nni $ef-i d-êki
v…
wa
l
a
$nna
na
… b$
i
$a

uêe
$aJ
e
ddi
… y
y
a
na
dnô
uê…»
 « Limer teddiv keç d Zizi-k Sma
il, netta iêemmel ad
iôuê yal aseggas, ad inezzeh netta d tezyiwin-is, ad d-yeçç seksu s
weksum !
…a
di
wa
l
i
…»
 « Wa jeddi ? »
 « … mm? »
 « I tmacahutt n winna d-yu$en ba
banetta d yiwen
d$a, winna yerwel, d$a imir-en-tik, imi yerwel, winna itbe
-it,
d$a imi t-iîîef iwet-it, d$a wwin-t$
e
rl
êe
bs
,
…»
«…»
16

Mourad ZIMU

Taéebbujt n tafat

 « Ay Arezqi, tixeô-as a mmi i Jeddi-k ad ye
fu, ad ixuc a
mmi ula d netta ye
ya, muqel-it kan iqmec allen-is, ya$ ula d keç
ad nôuê ad nwali Tili, ad d-i
eddi miki it
êe
ml
e
v… s
i
mma
la
ddu$al nana-k di zerda Nat Sliman ».

17

Mourad ZIMU

Abrid n tatut

v igumma ad ikfu fell-ak, i$unza-k yives, tt
eddayent fellak dqayeq, ta deffir tayev, keç tzedwev a$bel.
£ef yiri-k iseggasen, deg wul-ik imdanen, tgiv-asen akk
amkan deg walla$-ik. Yal wa deg-sen amek i d-yem$i d
asmekti, yal wa amek i yeddahan tagnitt deg ara t-idtemmektiv ; wa yrennu-yas-d a$ilif, wa d tebrek, wa d lxiq...
Wayev yettarra-yak ussan d tabaqit n teréeg, ulac win k-iêesden
fell-as.
Mi ara temmuqlev ansi d-tekkiv yettban-ak-d webrid-nni
d asawen ; ur qwin ara yemdanen k-id-yewwin talwit deg icuvav
n tdukkli-nsen. Ala win k-id-yessegran asmekti yesseftutusen
talwit i d-tessem$iv di tatut. Ala win k-id-yeooan a$ilif ad t-idtemmegrev d asmekti ger usurrif d wayev, ger imeîîi d wayev...
Testeqsayev iman-ik d acu-k ? d aniwa-k ger yemdanen ?
Talalit-i
ne
kda
s
i
r
e
m … iwi
y
a
v,ik
e
ç
.
.
.wi
s
s
e
n? !. Talalit
teîîafar-itt teméi, keç teméi-k d im$an deg iger n wesmekti. Yal
im$i amek i iga ; wa idel isennanen, wa yewwi-d yid-s tagara n
tefsut... Teméi-k d im$an iêuza unebdu n tem$er i s-id-yukren
ussan i tefsut n ddunit-i
k.‘

Im$an n wesmekti’
’d a
s
e
f
r
u
yettnemvar di tewriqin-nni i k-yu$alen d tawwurt $er targit.
D tiwriqin, d timellalin, têemlev ad turarev fell-asent s yimru.
Yu$al yimru d tasarutt n tirga-k. D acu i tettaruv $ef tewriqintirga ?
Tettaruv fell-asent tagmatt asmi akken tzedwev lêiv, imi, ala
netta i d-yeqqimen ur k-id-yeqqar ara :


a
é
éa
kk
i
n’

,
a
ha
ti
qqa
r
-it
ur as-tsellev ara. Tettaruv fell-asent tilelli asmi teççur tmurt d
17

Mourad ZIMU
Abrid n tatut
leêbas, leêbas ççuren dwid-nni yettargun tafsut. D acu i tettaruv
nniven ? tettaruv fell- asent asirem asmi yu$al d awal, idder kan
deg usefru n umedyaz-nni yettarun isefra-ines ineggura, ittaruten s tuffra, weqbel ad t-id-êazen... ittaru asirem d talwit ger
tarûaût d tayev.
Keç amzun maçi am wiyiv, tettaruv tayri, asmi tedder kan di
tezlitt-nni $unzan yemsefliden imi ur tessawal ara i cveê. Ayen i
tettaruv ? tira d awal, awal d imesli, zdat n wuzzal... awal d awal
kan !
Tettaruv akken ad truv imeîîi-k d awalen, tettaruv akken
ad d-teêkuv talwit, tagmatt, tayri. Tettaruv akken ad temlev
abrid $er targit d usirem. Tettaruv.
Tett-a-ruv.
Tett-ruv.
Tettruv, imi teériv d targit kan, awal d targit, tawriqt d iv
amellal i-deg d-ssem$ayev tirga-k.
Tettaruv/tettarguv tagmatt, anda-tt tegmatt ? weqbel ad d-tiniv,
mdel tawwurt ye$li-d yiv... Keç weêd-k ara tensev.
Tettaruv/tettarguv talwit, d acu-tt ? weqbel ad d-tiniv ssens
taftilt, ye$li-d yiv ad tt-id-walin iminigen n yiv...
Tettaruv/tettarguv tayri, amek-itt ? weqbel ad d-ssefruv mmektid, êku-d...
Tayri d tajeooigt d-imeqqin di tebêirt n teméi. Tayri d
leêsab, laqen sin akken ad d-tili tayri gar-asen, anda-t wis sininek ?
èri$-k tkerhev ad d-temmeslayev fell-as. Asmi tt-id-temlalev
t$ilev teff$ev i ddunit-nnibna
n me
dde
n s‘

wagi inu wagi
inek’

.
.
.Asmi tt-tesnev tufiv-tt am nettat am tiyav. Am nettat am
tid-nni yeznuzuyen teméi, ussan, tavsa...tayri !. Niqal tgiv-as
amkan deg isefra-k, d amkan maçi am wiyav ; terriv-tt d ajeooig
18

Mourad ZIMU
Abrid n tatut
n tefsut, nettat teooa-d ctawi $ef wudem-ik, terriv-tt d ûut n
talwit, nettat teooa-d tôad deg wul-ik... Ass-a tu$al deg wul-ik d
aluv n isefra-imeîîawen.
èri$-k tkerhev ad d-temmeslayev fell-as. Ula d isem-is ééay
$ef yiles-ik... Tettagadev ad d-temmektiv, yal awal, yal imesli
izmer ad yu$al d asmekti ad isseftutes talwit ara d-tessem$iv di
tatut. Têarev ad tettiv tawriqt-nniy
ur
a
nsi
me
î
î
i
.
.
.‘

Ahat, ad dyas wass’
’a
k
kait
e
qqr
e
v.Tbennuv azekka-k $ef ôeb
a isekkilen
a-h-a-t. £er melmi ?
Iguma yiv fell-ak ad ikfu. Yu$al-d westeqsi $er walla$-ik,
trewlev $ef wayen kk-id-ivefren d asteqsi yettlala-d ger nnehta d
tayev, yettnulfud ger lkas d wayev. D asteqsi yezzu$ur-ik $er
tikli deg iberdan n Lezzayer : tzemrev ad trekvev i tikelt nniven
$ef wakal n Ti$ilt ? tzemrev ad t
eddiv di tezniqt Nat Mezyan ?.
Wissen ma ad d-takrev ciîî n tirugza $ef wallen-nni ur nessin
ara anebdu.
Tunagev , teff$ev tamurt tkecmev tayev... anida-tt trewla
deg wayen yeççuôen alla$en d wulawen ?
Tamdint n Lezzayer d tasemmavt tesmev n wid kk-id-ittêazan di
tikli-k s tuyat-nsen, d taberkant, tebrek n wussan tettawiv $ef
wul-ik.
Ass-a d wis sin, testeqsayev iman-ik ma ttu$alev $er Ti$ilt ?
D asteqsi ibedd zdat n tguni-k.
Übeê-ayagi zik i d-tukiv tebdiv tikli. Mi d-teff$ev deg Usensu,
tazniqt tettak-ik, i tayev, tettedduv ur iban sani. Tkecmev $er
lqahwa, teqqimev, tettmuqulev... Lqahwa d taqdimt, llan deg-s
kra n yemdanen, d im$aren, wulfen-tt twulef-iten, zzin i kra n
îwabel, ikra n tmucuha, i kra n wawalen... d awalen n wussan
ineggura di ddunit. Ïwabel d tiqdimin, teqqarev deg yiman-ik : d
19

Mourad ZIMU
Abrid n tatut
iseggasen-ayagi deg-i llant da, slant akk d acu i mmeslayen
medden, yal îabla d ungal...
Im$aren-nni mazal-ik tettmuqulev $er-sen, ahat tmennav
amkan-nsen, ddunit m-snat n tewwura, nutni tteddun ad ff$en
di tis snat.
Im$aren-nni, qqimen, fernen îwabel-nni yew
an iîij, ttelmen
tasusmi, i sya $er da ad sen-d-ye$li wawal. Allen-nsen îîafarent
wid d-itt
eddayen deg webrid, tamu$li-nsen deg-s teslew am
akken d tamu$li taneggarut n tafukt $ef ddunit... n wiyav, keç
aîas-ayagi deg-i teooa tafukt igenni n wussan-ik... Im$aren,
tettwaliv-îen, am keç ulac tudert, ulac tafsut di tmu$li-nsen. £ef
wudem-ik d wudmawen-nsen, azrar iseggasen, yal ta
eqquct
amek i tga, yal aseggas amek i y
edda...
Haten sin yelmeéyen êazen iman-nsen $er te$mert, yiwen
deg-sen yesmeêsis ugar n wayev. Tettmuqulev $ur-sen, anda-ten
wid-nni k-id-isellen asmi akken tettu$alev di ctawi-k d asif n
wawalen ?
Ilmeéyen êekkun timucuha, ttcerrigen acrured n imeslayen s
tavsa ne$ s tsusmi.
Ilmeéyen d yem$aren di lqahwa, gar-asen îwabel, gar-asen
tasusmi, gar-asen iseggasen, gar-asen tirga... gar-asen ungalen...
Iqqim-d $ur-k yiwen... d am$ar, tettmuqulev deg-s, iqqim i
yiîij, keç di tili. Ïabla-nni i-deg teqqimev, am ddunit, azgen
yettwali-t yiîij, azgen d tili... Ïabla ne$ ddunit ; tella tafat, yella
îlam, tella tebrek, tella temlel... Ïabla ne$ ddunit d ungal ; tella
tidett, yella lekdeb, tella tafat, yella îlam, tôad/talwit...
imeîîi/tavsa... (keç teb$iv ad d-tiniv imeîi/aman mer$en diteff$en mi ara yeêzen wul).

20

Mourad ZIMU
Abrid n tatut
Tetturarev s wesmekti, inuda-k yufa-k-id, yu$al-d s alla$ik d asteqsi : tzemrev ad tu$alev $er Ti$ilt ? tzemrev ad t
eddiv
di tezniqt-nni Nat Mezyan ?

Ti$ilt, tu$al deg walla$-ik d taddart-aéekka. Wissen ma tergagi
di tme$ra-yagi i
eddan ?... I nettat, tina akken tettarguv, i Farida
wissen amek i d-tban ger ijeooigen-nni s id-ittunefken ? Tura
tettwaliv iman-ik deg usefru...
Keç di yir targit
Ad as-tawiv ijeooigen
Ad ten-tessersev / Ad ten-tehduv
£ef / Di
Uéekka-s / Tame$ra-s
Ti$ilt, taddart-ik, tu$al-ak ass-a d ti$ilt deg webrid n
ddunit-ik, d ti$ilt deg wul-ik...
Teff$ev-d si lqahwa, tebdiv tikli deg webrid n tatut...

21

Mourad ZIMU

Tabôatt

T

amurt tessewêac, tagut, asemmiv. Lbaîel yu$ akk timnavin,
teqqim-d talwit di kra idurar deg-i ckentvent tuddar, n wid
i reg°len $ef umennu$. Reg°len, b$an ad êarben $ef ciîînnii
ni
$
ma
nsz
z
i
t
… dwi
d-nni kan i d-yeqqimen fessusit $ef
tu$mest-nni yettagin tiram, ma ttmaççant s zhir n lfuci d
ussemsed ijenwiyen. Lmut tu$al d tiremt n yal ass, tessedhuy iles,
turar di trebbuyan medden, tessemlalay di tejma
t, lmut tu$al d
tinifift yessebla
en akud ; win yeb$an ad is
eddi ass-is, ne$ ad dyawi uvan-is, ad imeslay $ef wayen d-yevran ass-a di Taxuxt ne$
di Bu ne
man ne$ di in-defla … t
ke
ml
e
va
k
ki
n; $er wanda
mazal amdan d awe$ezniw n tmacahutt qqaren-as : Tudert ger
Izzayriyen.
D ayagi $ef-i ttmeslayen ula deg uîaksi-yagi yewwin abrid
$er At Wasif :
 «… Aha
ty
e
wwe
vus
e
g
ga
s
-aya, aggay-inu aneggaru, a Öebbi
stafiô Llah, ur t-id-ttqemire$ ara di ôeb
adt
us
a
we
nt
… uri
y
i
terri ara tmara ! ur teériv amek ! lmijal deg ufus n Öebbi, akken
y
e
b$
uy
i
l
i
,da
c
u,y
e
l
hal
e
êde
r
… aêezeb yugar leqve
» i s-yenna
unehhaô n uîaksi, i winna yeqqimen tama-s.
 « Akken akk a emi Muê, nekkni amer d wanag, teériv $ef
ôeb
a n tmeddit i d-nteffe$, d acu, deg-mi d-yebda akka rrebrabagi, ulac wi sen-itt$iman din, $ef tlata, win ikukran $ef talta d
23

Mourad ZIMU
Tabôatt
wezgen ; ad tt-id-neçç akk beôôa !
… » I d-inîîeq winna yeqqimen
zdat unehhar.
Abrid yessawen, emi Muê, i sya $er da, i d-ivegger tiîî-is
ad d-imuqel Kamal di lemri $er deffir. Kamal, netta, allen-is
cuddent $er îîaq, tamu$li-s tôuê $er daxel-is, yesferfud i
wesmekti am wakken maççi din i yella ; am akken mazal-it-in di
in-De
f
l
a

 « Wa Kamal !… a
ki
d a mêa
y
e
n-k, ass-agi ad teff$ev
bermesyun yerna tewwetev-t
ta
ra
z
a
l
… t
e
î
î
e
gl
e
l
l
i
va
ya
qc
i
c

kker fell-ak ah !
… » Sa
id yessenhezzay deg-s, netta, itettel kan
di tduli.
 « Ad nkr
e
$
… acêal tamrayt-nni»i -s-d-inna s le
gez n win dyukin di l$idôan n yives.
 « Attan akken n yivelli akka i yimir-a… Kke
r! ad yeg Öebbi
kkren ibeôdiyen-ik, kker ad k-t
t
ô
a
o
unde
gAtWa
s
i
f
…»
 « De
gAtS
e
dqa
… ad iyi-ttôaoun deg at Sedqa» i s-d-isgerrez
timenna Kamal d-ikksen taduli $ef wudem-is. Yewwi ifassen--is
ar wallen-is i ttêukku deg-sent.
 « N wudem-i
kAtWa
s
i
f
… ne
k
knidi
r
g
a
z
e
naMuê-terri… »
Ivegger-d akk taduli Kamal, imuqel Sa
id, iffa-d, ibreq-d allen-is
fell-as inna-yas :
 « Isdebdeb-ik akk Muêya keç ? ! Muê terri, ad kkren
ibeôdiyen-ik, mi tessifuniv a
kkawi
nna
t
… » ikker-d Kamal,
iqqim-d $ef yiri umetôaê, imuqel sa
a, yers-d deg ussu-s akken

eryan, iwalat-id Sa
id inna-yas :
 « Üûer iman-i
kal
$
i
va
… » ime$ ad t-iwwet, irwel-as Kamal
ittavsa :
 « D ayen s
i$ i tes
iv, a Ïumbula ! !
…»
Kamal yelsa icettiven-is, isared udem-is, Sa
id isared-d kra
lqec-is, ikcem-d $er texxamt, ildi îîaq ad ifser tijerbubin-ines.
24

Mourad ZIMU
Tabôatt
Kamal iddem-d aqrab-is, yettara ayen ara yawi $er daxel, Sa
id,
akken ifesser di lqec-is ittmeslay d wemdakel-ines :
 « Amek ? ad k-in-fke$ tabôatt ad tt-tawiv ad tt-teceg
ev dinna
diTi
z
i… »
 « I wexxam-nwen ? ma i nutni awi-tt-id ad tt-awi$, tura ma
twalav ur iyi-d-regmen ara $ur-we
ni
miNa
tS
e
dqane
kk
i
…?»I
s-yenna Kamalswe
s
t
e
hz
i

 « Awah ! maççi i wexxam a îîbel, amer i nutni ad ak--ceyy
e$
kan keç a nniya, tagi i m-le
y
un… a
ha
tt
ur
a
…»
 « …Adt
t
-tafev tettu-k
… » i s-d-igzem Kamal awal s tavsa.
 « D ddin qessam-i
kit
e
t
t
u… dke
ç
çit
e
t
t
ut
a
mda
ke
l
t
-ik seb
a
waguren-ayagi ur tu$alev ara s axxam ! ! ay imenfi ».
Kamal am Sa
id, seg wid-nni i wumi d-
awden asiwel $er
l
eskeô akken ad mmagren rrebrab. Tikelt-agi yufa-d iman-is di
in-Defla. Cwi kan lant tizya-s ; amer maççi d Sa
id d wiyav
nniven ad aéayen wussan alamma fessusset tmettant ger ifassen.
Mell-iyi wi s-izemren i lfuci refden s ddreifassen islufuyen i
snitrat d yemruyen ?
Asmi s-d-ssawlen i Kamal, niqal iger-d tarewla $er walla$is ; aseggas d wezgen di Le$waî i s-ifka baîel i tmurt-agi içça
wekridi n beôôa, wama tura limer ad d-êseb ayen s-ttalasen
warraw-is, ad tt-ôhen ula d-idurar !. Aseggas d wezgen n tôad,
yerna u$alen-d $er-s ad sen-yernu wayev, ayenni akk, ad dineqqes di tudert-is, di teméi-s. D acu kan, Kamal, $as nnig wul,
ur icerreg ara lka$ev-nni ger ifassen-is ; asirem-is idegger-it s
tagi : d acu i d aseggas ? hakan i
edda ! yerna ad ak-xelûen,
idrimen-nni ad ten-tiêwioev. D ayagi i d-yerran Kamal, am netta
am wiyav.
Ilmeéyen n Leqbayel, u$alen di yir tagnitt am t$errust-nni
si d-tekksen isennanen. Maççi d yiwen maççi d sin, tuddar akk,
25

Mourad ZIMU
Tabôatt
ttniéifent seg wid-nni tent-id-iteff$en yal agur, tuff$a-nni ur
nevmin ara tu$alin.
Aîas yid-sen, yal wa anda s-ttmettaten wussan, ôûaû d
tamenguct $ef imeéu$en, lmut d amdakel $ef imekli, di tikli, deg
yiv, de
ga
z
a
l
,dil
e
mr
i
,de
g we
s
me
kt
i
… l
muta
m us
i
r
e
m-agi
yeddren di yal yiwen !
Ilmeéyen-agi, inegfen akk deg idurar-ina isemmaven n
Zbeôbeô d in-Defla, d Le$waîî, yal wa deg-s da$en tudert, targit,
tafsut di tmurt-agi ineqqen tirga, yettarran tudert d kra n wussan
yettuneêsaben s wacêal teddem tmettant ? ; xemsa, 
ecôa,
t
me

a
c
…t
a
mur
t
-agi yettidiren tegrest akk $ezzifen deg wasmi
bvant tsemhuyin aseggas, Nnayer-nni s-yeddmen ussan i Fuôaô,
iddem-a
sda
$
e
nus
s
a
nime
$
r
e
s
,ima
g
u,iy
uny
u… y
e
dde
m-as
ussan i Yennayer-nni d-iteddun.
Kamal mi ara d-iger akk tilufa-yagi $er walla$-is itettu
anida yella, d aduqqes i d-i
duqqus

 « …S
e
v! » i d-isteqsa emi Muê.
 « …Ac
u?
… » i d-iduqes Kamal ur negzi ayen s-d-nnan.
 « Nni$-ak anida ara tersev ? » i d-i
awed asteqsi emi Muê.
 « Ar
nu a
l
a
mmada
s
a
we
n,$
e
rwa
ni
dat
e
t
t
e
ddum ke
nwi

mazal ad ak-d-i
ni
$
… » i d-yerra Kamal.
 « Nek nni$-as n Zaknun keççi ! ? alarmi d tura i d-mmekta$
wi k-ilan » i yenna emi Muê, $as d askideb, akka i ixeddem ma
yeb$a ad iéer l
ev
av n waleb
av. amedya ad as-yini : « keç n
I
wa
vi
y
e
ny
a
$
… ? » d$a winna ad as-d-ibdu tudert-is seg wasmi
d-ilul. Atan ass-agi ur s-teççi ara, isaram ciîî n wawal $er wagi
d-iddan yid-s, ib$a ad t-id-isenîeq, « yu$al-d anda akken izeher
rrebrab, aîas d-iwala ilaq ad d-iêku »i yettxemmim weêd-s emi
Muê.
Kamal, ula d netta, iêulfa s wayen akka yettxemmim
unehar-agi uîaksi. £as akken yessusem, iêemmel tignatin am tigi.
Asmi ara yu$al ad as-iêku i Sa
id fell-as ad as-yini : « ooi$-t
26

Mourad ZIMU
Tabôatt
maskin yer$a, yeb$a ad as-d-êku$ nek ulac, awal ur t-id-suli$
ara ». Izmer ad as-ikemmel i tedyant ad as-yini : « iqqim akken
itteêdiqir, ittmuqul-iyi-d di lemri almi qrib newwev d$a
yeîîerveq-d fell-i, inna-yi-d i tura keç êku-ya$-d ciîî ne$ ad a$t
e
ooe
vka
na
kk
a
… !? ».
Kamal yerra-d tigi $er walla$-is, izmumeg s daxel-ines.
Yerna netta, imir-en, s tidett kan, awal $ef wayen yettmagar di
in-Defla, ur s-yezmir ara.
emi Muê, iggumma ad yayes, imuqel-d kamal di lemri
inna-yas-d :
 « ur iyi-d-terriv ara awal n Zaknun keç yah ?
…»
Kamal, qrib d-yevsa, ixemmem ciîî niqal ur s-ittara yara awal ad
iéer amek ara yexdem, d$a tusa-yas-d tikti nniven inna-yas ad
as-yerr awal s wezgen ad iéer amek ara yexdem :
 « N at Sedqa » inna-yas akka issusem.
At Sedqa, At Wasif, Kamal imekta-d da$en Sa
id. Zgan d
amcudri $ef ansi d-kkan, $as yiwet n lmizirya deg-i mrurden ! :
 « At Sedqa, d acu têesbem iman-nwen tura kenwi, wi dinîqen $er-k ad as-t
i
ni
vAtS
e
dqa
… AtS
e
dqa
…»is
-yenna Sa
id s
wesmejger i Kamal ahat i tikelt tis meyya seg wass mi d-wwven
$er in Defla.
 « Ur êsibe$ ara iman-iw ! ay amdakel nek maççi Nat Wasif,
s
i
$l
êe
qne
$a
l
a
… ? » i s-yenna Kamal s westehzi.
 « Yehwa-yak kan, Nat Sedqa ne$ Nat Wasif ne$ ma yehway
a
k n Zbe
ô
be
ô
… a
ql
a
-k terkiv di tmurt-a
gi
…tekribiv am
u$erda ! »
Ussan yecban wigi s
eddayen akka Kamal d Sa
id, acu
da$en i ten-issifsisen, d kra n wawal gar-asen. Awal ineooeô akk
tiyerrisin d-iteff$en deg wemdan seg wayen yettawi deg walla$27

Mourad ZIMU
Tabôatt
is. Leqbayel gemmunt deg walla$en-nsen tiktiwin ur nteddu ara
d wayen yessembawlen ddunit ; « taddart-nne$ », « adrumnne$ », « jedd-nne$ », « zzayla-nne$ », « ikerri-nne$ »
…,a
nwa
deg-nne$ ur d-newwit ara abendayer $ef wayen yeêseb d aylas ?. I$ netta, mi ara d-ssemlilent kra n tegnatin iqbayliyen dyusan si yal tama, ttu$alen, deg ussan imezwura, am yev$a$ennni n wasif, wa ad ittêuku $er wayev, akken, alamma mse
dalen
akk, tekkes-asen akk tiêercewt-nni, ttilwi$en, imir-en kan i dtbeddu tdukkli n tidett gar-asen. Kamal d Sa
id, akken i sentevra, tura u$alen d imdukal n tidett.
Weqbel ad mlilen di in-Defla, yal wa deg-sen anda yella
deg waguren-nni imezwura deg-i sen-d-sawlen. Kamal yella di
Blida, din da$en yeooan imdukal, d$a yezga yettmekti-d ayen
sen-yenna mi akken ara d-iôuê. Netta, yennum ttawvent-tt-id
tebôatin, yal dduôt, d acu kan, deg-mi d-ibeddel amkan $er inDefla, yeooa-yasen lewûi ad s-in-cey
en tibôatin ara d-ileêqen ur
t-id-ttafent ara. Hatan tura wwven sin wagguren deg-i yella di
in-Defla yerna ur t-id-wwivent ara tebôatin. D$a, $ef waya, i diger ôêil-agi-ines amezwaru $er wexxam $as akken ur s-d-iqqim
wara ; d kra n waguren kan, ad ikfu tôad fell-as.
Tabôatt i win ibe
den $ef wid yettawi deg wul-is d abandu
n tafat di îlam d-i$ellin deg walla$en. Ayen akk ur zmiren ara
yimawen ad t-inin, yettu$al d afessas i tmenna $ef ciîî n lka$ev
amellal. Ioundiyen, am Sa
id d Kamal, ttôaoun tibôatin am
llufanat i ttjelliben mi ara walin tiyemmatin-nsen teddunt-d ad
sen-d-ffkent izir-nni n tmeddit. Llufan i ttsumu-d talwit, tayri,
ayefki, tudert, tazmert di tebbuct n yemma-s. Aoundi yessim$ur
asirem, targit, issifsus $ef wul, ineq lxiq, anezgum, s kra n
wawalen iqqar-iten $ef tewriqt d tamellat, slutfen-tt ifassen n
wid-nniuk
udy
e
c
r
e
kus
s
a
n,t
a
y
r
i
,i
da
mme
n… i
ve
l
l
id… uz
e
k
ka
…a
ha
t!
28

Mourad ZIMU

Tabôatt

Inni-as i yemma êemle$
Yewwev-d lweqt ad ôuêe$
Wissen ahat ma ad d-u$ale$
Semmeê-iyi ah !
-Llant kra n tezlatin ttu$alent d nnhati di kra n tegnatin
am tagi deg-i yezzer Kamal. Tibôatin n Lewnis, ne$ tin akkenni
Aôou-yi ! acêal yid-sen wid-nni i d-srunt di lkaziônat am tagi
deg-i tesselqaf tlelli n yelmeéyen Izzayriyen.
Imeîîi, win akken ssurgen yemdanen mi ara yilin d lufanat
akken ad awin tiremt-nsen, akken ad ssiwlen i tyemmatin-nsen,
akken ad d-smektin tilin-nsen i wid i ten--yettun, imeîîi-nni,
yettu$al-d $er wallen di tem$er. Ilmeéyen-agi têeô lkaziôna,
ttrun, tikwal s tufra. Ttrun $ef wesmekti, tikwal $ef yiwen wawal
ufan-t-id deg yimi n waleb
av inna-t-id $as maççi i nutni : « Kkes
a$bel a gma ! » « ur ttagad ! aql-iyi dagi », «steqsan-d fell-ak » ;
tiwinas-agi maççi d awalen kan yessemlal unamek. Tiwinas-agi,
anda akka yella Sa
id ne$ Kamal, ttu$alent d aêulfu d-ittsuvun
$ef walla$en-agi ye
yan di tôad, d aêulfu d iqqaren mazal
tudert ! mazal azekka !.
Amkan-agi deg-i mlalen yelmeéyen, $as yettwabna akken
ad ine$ deg-sen amdan-nni yesnen ad d-isukkes anéad-nni dyezgan ger lxiô d cceô, yettu$al d tanafa deg-i ttargun yemdanen
ayen i ten-igan d$a d imdanen, wi yeéran d acu i d tawant amer
maççi d laé i yteqsen ? Wi yektalen acêal qerben $ur-nne$
yemdanen am akken ten-tektal l$erba ?
Lkaziôna, ula d nettat akken ; d amkan-nni isselmaden
tagmatt imi d tixidas i yeceççayen a$rum ger wid tt-ized$en,
t
e
s
s
e
l
ma
dt
a
y
r
i
…i
midl
mutii
t
e
z
z
i
nde
gwa
l
l
a
$
e
nnwi
dd-êaôen
leêyuv-is. Ayen yessiéiden tudert $as yeb
ed $ef iserdasen
yettban-d am yiîij zdat usigna lbaîel n wid-nni s-inwan nnulen-d
igenni, imi 
elqen ayen icuban itran $ef tuyat-nnsen.
29

Mourad ZIMU

Tabôatt

D tagi d$a i d tudert ? ad d-tlalev i tayri, i tlelli, i tudert,
akken yiwen wass ad d-mmagrev win izemren ad ak-iwelleh $er
lmut s kra n wawalen, yenna-ten-id s tutlayt maççi am tin akken
tsellev $er yemmak. Ad ak-iwelleh $er lmut, ad t
asev fell-as, $ef
warraw-i
s…y
e
r
nada
mda
na
m ke
ç
ç
i! ?
Kamal, i
edda fell-as lbaîel-nni, mi d-wwven $er tqenteôtagi n Taxuxt, yufa-d wid t-icban, d ioundiyen am netta, yal wa
ansi d-yekka. Sêebsen-d emi Muê, muqlen-d wid d-yeddan yids. Ittmuqul-iten Kamal, iwala iman-is, iéra d acu ttêulfun mi ara
d-s
un kra n tissas ad d-sêebsen yiwen ur érin d acu sen-iffer,
ulamma, di tmurt-agi deg-i d-yekker netta maççi am wanda
akken yettwanfa.
Sin yelmeéyen-agi iqqimen akka tama n Kamal, sgemriden
gar-asen, ttmeslayen ur b$in ara ad d-slen wiyav. Mi yekfa
wesbecbec-nnsen tu$al-d tsusmi ; iqqim-d kan zhir uîaksi n
emi Muê. Tebda-d lehwa, imdel Kamal îîaq-is. Win yeqqimen
tama n emi Muê ittnadi, ula d netta, ad d-imdel îîaq-nni dyerran $ur-s, ur yufi ara afus –
nni si ara t-isali, emi Muê akken
t-i
qel ye
weq issendeh-d Kamal :
 « Ffek-as-d kan afus-nni a mmi ad isali îîaq-is »
Isferfed Kamal, imuqel amek ara t-id-ikkes, ikkes--it-id ifka-yas-t
i wergaz-nni.
Simal abrid yessawen simal tettifrir-d tegnawt. Lehwa-nni
d-ibeggsen lina, zi$en d tanecnact kan, tewwet t
edda. Iban-d
yiîij n tmeddit islef akk i t$altin d-izzin, ttemcilli
ent-d tmeqwa n
lehwa i îîfen $ef wafriwen n yim$an. Akken d-iban yiîij, yewwid tafat ula $ef wudmawen n wid yeddan deg uîaksi n emi Muê.
Mbawlen akk, yal wa iqe
ed iman-is, ldin îîiqan, ur iban da$en
$ef wacu d-vsan yelmeéyen-nni yeqqimen tama n Kamal. emi
30

Mourad ZIMU
Tabôatt
Muê ula d netta, tekcem-it-id tafat n tafukt-nni d-isteqsan $er
t$altin-agi Nat Wasif, amùek ixdem ! ? ic
el ôôadyu, yufa-tt d
tizlitt-nni n Muê Sa
id Ubel
i
d,‘

ay itbir siwev-asen Slam i
warrac akk n tmurt-i
w’

.
Kamal yezzer da$en deg wesmekti, ittêulfu i taéeyt ucedhinni yeccedha tamurt-agi deg-i d-yekker, $as d-i$eblan kan id asd-tefka. Ilmed-d amek ara tt-id-iêemmel di tmurt-ina deg-i dyekka. Idurar-agi deg-i d-ldint wallen-is, $as ur d-glin ara s
wayen i t-issefôaêen yal ass, iwala-ten-id 
layit almi qerben
talwit d usirem. Yal tardast, yal aseklu, yal amdan yettwali deg-s
ayen ur yufi ara ansi akka d-yekka : anda yemuqel yettwali
talwit.
Tura mi d-wwven ar Laôeb
a, mi d-
eddan deg webrid
zelment wallen-is Ësen gma-s n Qa
qi, mi t-iwala imekta-d
Sa
id :
 « Amek ih ad tôuêev ? » i t-Sa
id.
 « Ad ôuêe$ ad k-ooe$ dagi ay awasif ! »
 « lêaûun zzul akk fell-asen ; win tufiv Nat wexxam, ama d
Oa
ma
l
,
Ma
muê,
i
me
duk
ka
lNunuô
,
Muô
a
d,
Me
qr
a
n… »
 « Ad siwve$ azul-ik, tura keç ad ak-weûûi$, muqel, ma yella
ssawlen-d yemdukal-nni-inu n Blida, ne$ yella wacu iyi-dcey
en, îîef-it-id, akka ?i
hia
rt
uf
a
t
… » i s-yenna Kamal yerran
aqrab $ef tayett-is.
 « Ma teériv Ësen gma-s n Qa
qi inna-s d acu tu$al
Laôeb
a?
… » ittavsa Sa
id d-iddan d Kamal mi d-ff$en si
texxamt. S ya u sya mi d-ttwalin Kamal sawalen-as-d akk,
mennan akk amkan-is. Izzi-d $er Sa
id inna-yas-d :
 « Ad ak-id-ini$ si tura acu ara k-id-yini Hsen : ad tu$al d ikil
am waman-agi yella deg ilibuven-iw… ».
Msalamen di sin.
31

Mourad ZIMU

Tabôatt

 « Ar tufat a Kamal, zzul akk fell-asen ! awi-ya$-id taêbult !! »
is-d-issetbeawal Sa
id.
Dqayeq tineggura deg ara mfaraqen sin yemdanen inumen
i$imi akken, ééayit, ala tavsa kan i tent-issifsusen.
Kamal deg taksi simmal yettqerrib $er taddart-is, simmal
yettmekti-d axxam-nsen ;a
y
e
t
ma
s
,y
e
s
s
e
t
ma
s
… Ye
t
t
me
kt
a
y
-d
da$en tin akken $ef-i yebna tirga-s, tin akken yezzuzuren $ef
wussan-is asirem, am wakken yezzuzur usigna aman tettlala-d
tefsut. Yettmektay-d Kahina. Gar-asen tamacahutt n tayri,
tessedhuy ulawen-nni ireg°len $er targit.
Kamal, mi akka iôuê $er wanda akken amdan yekka-d
nnig wayev d$a issefran-it ger snat : ad imet ne$ ad ine$, akken
iôuê tedda Kahina yid-s d tikti deg walla$-is, d targit deg wul-is,
d asirem deg ifadden-is. Kahina, akken iôuê Kamal iqqim-d $urs, d tikti deg walla$-is tettnulfu-d d asmekti ger dqiqa d tayev,
iqqim-d Kamal $ur-s d targit deg wul-is tessicbiê-as azekka
akken ad terfed ass-is, yeqqim-d Kamal d asirem issen$aden ayen
d-irezzun d tigdi $er walla$ n win iêemmlen wayev.
Ayen ddren di sin yid-sen, $as yal wa deg-sen anda dyegra, yessefqad-d $er-sen di kra n dqayeq-nni tettidir tebôatt ger
ifassen n win tt-i$aren. £ef waya i yett
awad Kamal i leqraya n
tebôatin n Kahina. D acu kan, seg wasmi d-iffe$ Blida ur d-iîîif
ara tabôatt-is. Ayen akka ssusmen wussan s tebôatin n Kahina ?.
 « …s
s
a
wve
v-d… »
 « …Ame
kaemi Muê ? »i d-yerra Kamal, am win d-yukin di
ttexmam t-isbel
en acêal.
 « Nni$-ak keç dagi kan, tessawvev-d » i d-i
awed emi Muê.

32

Mourad ZIMU
Tabôatt
 « Dagi kan ! ih ! » i d-inna Kamal, d-ildin tawwurt n tkeôôust.
Iffe$-d deg-s, isferfud $er loib-is ad d-iddem ad ixelleû. Ixelleû,
imdel tawwurt.
 « Adi
s
a
he
lÖe
bbiammi
… » i yenîîeq emi Muê akken d-iîîef
idrimen-nni iger-iten $er leqjeô-nni tama-s. Ikemmel tikli.
Kamal ittmuqul deg uîaksi-nni yettib
id fell-as, simal
yettib
id simal yettiméi zhir-ines. Akken iffel, $er wanda ur dittban, imut lêes-is. Kamal imuqel $er ddaw webrid, tban-as-d
taddart-is. Ibda abrid ad ikcem $er wanida s-ssawalen medden
Kamal At li.
Deg uîaksi-nni n emi Muê akken yers Kamal, rrant-id
yilsawen $er wennar :
 « Ur t-ssine$ ara weqcic-ina a e
miMuê… » i d-inîîeq winna
yeqqimen zdat.
 « D mmis n Rabeê At li, yemken di l
eskeô i yella, nnwi$-as
ad a$-d-i
êk
ua
me
kl
l
a
n,ne
t
t
ay
ug
ia
wa
l
,ms
a
ki
t
… t
a
mur
t
-agi
tedda $ef warraw-i
s
,ur t
e
o
oiy
i
we
n… tt$aven yelmeéyennne$ !
…»iyenna emi Muê weqbel ad as-igzem awal s westeqsi
winna yellan tama-s :
 « Rabeê At li, winna yellan di Fôansa ? »
 « Awah ! maççi d winna, wagi d gma-s n win akken si dizenzen takeôôust-nni n le
wam-a i Mhenna-nne
$
…»
 « Ih ! mmekta$-d tura, i tenîîelt-nni n teqcict-nni meskint ad
fell-as ye
fu Öebbi, éri$ wagi yellan di Fôansa, yusa-d, nemyusan
zik nek yid-s, ur d-ini ara yes
a mmis di l
e
s
ke
ô
…»
Ilmeéyen-nni yeqqimen deffir, ula d nutni gren-d Kamal
deg umeslay :
 « D wagi akken i ixevben taqcict-nni n wass-e
n… ? »
 « Waqila maççi d wa d gma-s ? »
33

Mourad ZIMU
Tabôatt
 « Nni$-ak d wa, nnan-d i l
eskeô i yella, ahat ur s-nnin
ara ?
…»
 « Awah ! ad as-inin, $as ur s-cey
en ara, llant tebôatin, ahat
ur yezmir ara ad d-yass imir-e
n… »
Sa
id deg-mi iôuê Kamal ivelli, ur yufi ara iman-is, ula d
netta ib$a ad iôuê. £as akken d ass n weste
fu-ines ur s-yufi ara i
lbenna-s imi ulac ameddakel-is, iqqar deg iman-is « ivelli kan i
iôuê, xaqe$ akka, yerna ad iwet dduôt, d acu ara tt-itis
eddin ? ». Sa
id yennu$na, ad ikker ad d-yu$al ad ivleq, ad
ic
el agaôu, ad t-issexsi weqbel ad t-ikfu, ad d-yerr tasfift, ad ttikkes ad tt-yerr $er ôôadyu ; yers-d fell-as lxiq $as akken beôôa d
iîij, ittxemmim ma ad iffe$ ad isseêmu, d acu yugad, ad d-azlen
wid ara d-inadin $er-s ad kksen $ef wulawen-nsen, netta,
taswi
t-a, ur ib$i ara ad isel awal. Iqqim akken $ef wusu-s izdew
ittmuqul, rsent wallen-is $ef îîabla-nni yellan tama n wusu n
Kamal, iwala ters fell-as tebôatt-nni s-id-fkan ûbeê yemdukal-nni
n Blida. Iddem-itt-id, izmumeg di zheô n Kamal, iwala
tettwacege
-d sin waguren-aya, iqqar-as i Kamal deg wul-is : «
acêal-aya a tettôaouv tabôatt n Kahina, tura mi d-tewwev tufa-kid $er tama-s
… ».
Teldid tewwurt Ikcem-d Kamal. Sa
id, ineqlab wudem-is,
iwhem :
 « Ur tôuêev ara ? ivelli kan, d acu k-id-yerran ?
…»
Kamal isusem.
 « Ame
kdl
xi
ôk
a
nne
$
…?»
Kamal isusem. Sa
id yekker-d deg wusu, tban-d tigdi fell-as.
 « … Urt
uf
i
va
r
awik
-i
wwi
n… waKa
ma
lda
c
uk-yu$en ?
hattan tabôatt-agi wwin-ak-tt-id yemdukal-i
knBl
i
da… »
Kamal, allen-is di lqa
a, ibda yettru, ye$li ger ifassen n Sa
id :
 « …Ay
e
na
r
a d-tini tebôatt-agi éri$-t-id s wallen-iw a
Sa
i
d… temut Kahina, teooa-y
ia
me
ka
r
axe
dme
$…»
.
34

Mourad ZIMU

Tabôatt

35

Agni n Mêend

Mourad ZIMU

Agni
N
Mêend

I

îij n ûûmayem isser$ akk tamurt ; anda teb$uv tsersev tiî-ik d
tewre$ ara k-id-yemmagren, grant-d kan kra n tselnin
smektayent-d tizzegzewt, maca, ula d nunti ur tettdum ara fellasent tefsut ; akka kra n wussan ad ten-tawev tqabact n leqvi
.
Mêend, ittmuqul deg-sent, ibedd nnig wexxam aqdim, lfeôca n
uqermud tettnal-it-id $er tayett, islufuy s tmu$li i yem$aven,
tiselnin-inna yetêencen s i$zer yuli-tent akk asmi tella teysawt d
tilni i ysennin azrar n wussan-is. Irfed allen-is s Aqacur-n-Wewrir,
mazal-it akken, abucic icberber fell-as. Crurdent-d wallen-is ; $er
Tala-meôma, i weksar d Imekrez ittmuqul igran Unagu, ma yella
wacu ibeddlen. Tlatin d aseggas ur yerkiv tamurt n baba-s. Zik
akal-agi amzun akken yektal-it s idikel-is, yessen-it tardast tardast.
Ass-a, tbeddel akk tmurt ger wallen-is, deg-mi d-ibda abrid
ukeôôus ass-nni deg-i d-yessawev, si t$iwant ar taddart, ur dkkisent ara wallen-is seg idisan n webrid ; ad ivil s ya, ad yu$al ad
yernu s ya, am akken yella wacu yettnadi ; Yettnadi ayen ara s-idyinin aql-ak ger wid-ik, di tmurt-ik.
Tegma taddart maççi d kra, bnan medden ula anda akken
yettaddi zik tiqeftin netta d Yidir. Wid-nni yeooa akken tekkesasen teméi i$imi n tejma
t, yufa-ten-id ass-a tu$al d ayla-nsen.
Lulen-d wiyav $er-sen, mi ara t-id-ttmagaren deg iberdan n
taddart, deg wallen-nsen yeqqar-d acêal d asteqsi ; wi t-illan ? ma
35

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
dwa
gia
k
ke
n… ? Yeéra. Yeéra At-taddart ad awin fell-as awal
ussan-a imezwura, ad sen-yu$al d iéid ad leqmen yes tisyar n
wawal $ef-i d-ttemlilin di tejma
t ne$ di lqahwa.
Mêend yettêulfu s yiman-is d abeôôani, tbeddel tmurt,
ibeddel wakal i t-id-isekkren, ma d netta iqqim kan akken iôuê,
mazal deg-s tirga-nni t-issuff$en deg wexxam n baba-s. Mazal degs ayen akken t-yessembawlen di teméi-s.
Favma, imuger-itt-id ass-en. Di tafrara, deg iberdan ad dtemlilev kan wid i wumi tekkes tem$er ives ne$ wid yettazzalen
$ef lec$al-nsen. Favma d Mêend, mlalen di sin, wa ur ibni $ef
wayev. Imuqel-itt, iwala teméi-s di-as iseggasen, aîas iseggasen,
ééay-it almi yu$al fessus wawal gar-asen, tzul-d fell-as, amer am
zik timlilit-agi-nnsen ad d-ternu d tasusmi $er tirga-nni
yettmeslayen deg walla$en-ns
e
n…
 «A 
emi Mêend !
… » izzi-d $er deffir, iwala Mumuê, yiwen
deg warraw n gma-s.
 « …I
nna
-yak Baba yya$a
dne
s
s
e
wl
qa
hwa
… ». Inîîeq Mumuê
s imeslayen-a, iwwi afus-is ad iêuk allen-is ur d-nekkir ara deg
ives.
 « I keç ay abandi ad teswev yid-nne
$
…a
c
êa
la
r
at
e
s
we
vn
uyefki aîas ne$ ciîuê ?
… » irfed-it-id si tqa
ett, iêenc-it $ur-s.
 « Aîas ! ad swe$ a
emmuô
…»
 « Azzel kan ihi ma iyi-t
e
z
wi
r
e
v… ».
Mêend issers Mumuê $er tmurt, ittmuqul deg-s mi yuzzel,
yessegra-yas-d ûûut n rkev-i
smiy
e
t
t
û
ubbut
ô
uo…
Yal wa s tmucuha-s, Mêend, di tlatin iseggasen n l$erba,
yufa-d gma-s s warraw-is, ur ten-issin, ur issin yemmat-nsen. Mi
ara yettmuqul di dderya n gma-s tettu$al-d $er-s targit-nni tisdukklen netta d Favma. Ass-a yeéra asirem-nni d targit kan, imi
36

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
Favma, ula d nettat tu$al s warraw-is, imuger yiwen deg-sen, s
tmara i d-yufa tazmert akken ad d-ikkes allen-is fell-as.
 « Wa Karim, kker a mmi !, dayen aôôa-yak taguni, ad ak-di
s
a
wa
lYi
di
r… » i tessawal Favma deffir tewwurt n texxamt n
mmi-s.
 « Tura ad nef$e$ ay
i
h!
…»
Karim iémi-d akk tazmert yellan deg-s, ijbed akk iman-is weqbel
ad ivegger fell-as taduli. Imuqel sa
a. Yelsa lqec-is, isared, yeffe$-d
s afrag.
 « Azul a yih !
…»
 « Alxiô, ôuê siwel-as-d i wemdakel-ik ad d-yas ad issew lqahwa,
azgen n tsa
ett-ayagi ala k-i
t
t
ô
a
ouiy
i
î
i
j
…»
Iffe$-d Karim imuqel $er beôôa, ur yufi ara ëYidir, yu$al-d $er
yemma-s, iqqim tama-s :
 « Ur t-ufi$ ara » (ittezmumug).
Tezmumeg ula d yemma-s Favma, tesmar-as-d akeffay, teldi
tafeqrajt ad as d-ternu azal-is n lqahwa, tenîîeq $er--s :
 « Amek ara t-tafev, seg ûbeê ume$bun i d-issawal, keç ijebbed
wusu deg-k am tnifift, a mmi tectaqev ives, ten$a-k snitra $ef-i
tett
a
wa
z
e
v… »
 « Ula d netta yett
awaz yid-i
…»
 « …Wi
s
s
e
nka
nmat
e
é
r
i
va
ndat
-ttedduv, snitra ur tesuffu$
s
a
ni
… » igezzem-as awal Karim yal mi ara d-tebdu awal $ef taluft
n snitra :
 « i Farid ulac d acu i yi-d-yeooa ad t-xedme$ ? tenniv-as $ef
ômel-nni dayen skecme$-t-id ? »
 « Ttu$ ad as-ini$ mi d-yewwev... »
 « Ini-yi-d kan tura, êader kan ad tze
f
e
v… » i d-yebda awal
Karim.
 « D acu ? acêal tuêwaoev ? »
37

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
 « Maççi d ayen-nni, maççi d idrimen b$i$ ad iyi-d-t
i
ni
v…
(
i
t
t
a
vs
a
)
…»
«…»
 «Wagi d-yusan akka ussan-a, amjaê-nni Mêend At Meqran sli$
z
i
ke
nni
…»
 « D acu tesliv ? Wi k-id-yeêkan ? d acu tettnadiv ad
teérev ?
…ul
a
cda
c
uy
e
l
l
a
na
ya

eggun a ta loil ur nettsevêi ...»
Tekker favma teooa Karim yettavûa.
Karim d yemma-s ur kfin ara awal. Gar-asen leêyuv n tsusmi
yeffren acêal d aseggas. Imdanen, gnen $ef waîas n tmucuha, yal
tamacahutt d tafindutt n tmes, wid tt-iêedôen walan-tt s ijajiêenines, wid d-yussan syen d tusawent, leêqen-tt-id mi tesduxxun ne$
mi d-teooa amkan-is d aberkan seg izemmulen.
 « D axessaô, ur sent-tt-
wad ara i tigi ; a ddin-Öeb, seg ûbeê i ktt
a
s
s
a
$aKa
r
i
m… »
 « Ay Yidir (ime$ issuk-d afus-is $ef temgervt-is) tikelt-agi,
dayen, yella wacu iyi-î
î
f
e
n… ». Inna-yas-d akka imuqel-it mliê deg
wallen, ad iéer ma yessawev ad d-issem$i ccuq deg-s.
 « Acu yevran ?
…t
e
t
t
a
r
guvTi
z
i
r
id$
aurt
e
b$
i
va
r
aa
dd-takiv ? »
 « Yyan kan tura ad ak-d-êku$
…»
S kra n wawalen, $as d askiddeb, isettu Karim i Yidir, iîij-nni n
tafrara t-izzan azgen n tsa
ett.
Tuddar n Leqbayel, izurar-nni $ef idurar, ttu$alent di$en
tikwal, am imeôdaxen-nni yundan, teqvetuff$a yeshel unekcum,
ilaq ad iqqim yiwen kra n wussan kan di taddart, akken ad yissin d
acu i d lxiq. £ef wayagi i telha tdukkli, am tagi yezdin Karim d
Yidir.
Tadukli, tagmatt, ula d Mêend yelmed aîas di tlufa-yagi.
Tlatin iseggasen di tmura n medden, d acu ara tent-is
eddin amer
38

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
maçi d kra n yemdanen. D acu kan, Mêend, di l$erba, ibna ussanis akken ur d-yettimlil ara at taddart-is. Acêal d win inudan ad tiéer ur t-yemlal ara. Tadukli ne$ tagmatt d im$i d-imeqqin kan
anda llan yemdanen ur nessin ara ansi d-tefruriv, Mêend ibna
tudert-is $ef wayenni.
Karim d Yidir, yiwen n u
ekkaz i ten-yewten. Kecmen $er
lakul ur 
eîîlen ara deg-s, qucen-tt-id zik. Am waîas n yelmeéyen ;
ur d-tufi ara leqraya abrid $er walla$en-nsen. Yew
eô ad te$rev di
taddart-ik, yew
eô ad d-tafev talwit i walla$-ik di tzeqqa n lakul,
mi ara teste$bilev $ef tfextin-nni tundav deg igran. Yew
eô ad dtafev ifadden ad tzemvev imru ger ivudan-ik mi ara yezwir wegris
n ctawi $er-sen. Karim d Yidir deg ussan-nni n lakul d$a i d-tebda
tdukkli-nsen. Nnu$en acêal n tikal, wa yuker i wayev tiqeftin, wa
yessenqer-itent i wayev akken ur d-ittaîîaf ara ugar-is n imerga.
Ksan akken acêal iseggasen, nnu$en $ef wanwa ara d-yerren lmal
mi ara yettceîîib $ef tneqlin n medden, uraren, xedmen di txidas
ayen ur d-nettunebdar ara, myergamen, yal wa yurad s tsusaf n
wayev ; akk tilufa-yagi di taddart n leqbayel, ssawavent $er snat n
t$awsiwin : iya ad d-ooent sin icenga, ara yettemyergamen di
tem$er s lem
un zdat n tejma
t, iyya ad ssiwvent ad semmlilent sin
ad u$alen d imdukal ad ttemsawalen s axxam. Karim d Yidir akken
i sen-tevra.
 « Ad ternuv lqahwa a Dda Mêend ? »
 « Wa
qi
l
ada
y
e
n… »
 « Akken i k-ihwa. A Mumuê, yya$ a mmi (iqerb-d mmi-s) ôuê
inni-as i yemma-k ad ak-d-tefk, tiwlafin-nni
,y
e
l
l
a
ndit
ba
l
i
z
t

(yuzzel Mumuê i setba
-as Baba-sa
wa
l
)
… st
t
a
wi
lk
a
n… »
 « Imi tenniv, i d-inîîeq Mêend, axxam-ina n Baba, ma teb$iv
ad s-n
iwe
d,
a
ql
iwe
j
de
$urt
t
xe
mmi
ma
r
a… »
39

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
 « yella-d niqal di ddehn-iw ad sen-
iwed, tura tekcem-d taluft
nniven, ivelli mi yi-d-y
e
s
s
a
we
la
k
ke
nWa
kl
iI
he
dda
de
n… »
 « D lxiô kan !
… » i d-isteqsa Mêend.
 « D lxiô, yusa-d $ef lemnasba, issumeô-d Tiziri, i mmis-nni
ameqran Sma
i
l
…»
 « Meqqer fell-a
swa
qi
l
a
…»
« Amer am wannect-en, ulac deg-s, d axeddam di ûeêôa, yewwid iman-i
s
…t
e
é
r
i
vibna weêd-s, tagi, ulac akk win tt-ixedmen di
taddart.»
 « I teqcict tenniv-as ? » i yesteqsa Mêend.
 « Mazal ur teéri ara ula d yemma-s
… ve
gr
e
$
-as kan sin
wa
wa
l
e
n.
.
.ma
ç
ç
id a
$
be
l
,a
me
ra
m wa
y
e
n… ô
ô
a
y
-iw d ôôayns
e
nt
… ». I yekfa Sa
id awal weqbel ad isiwev lqahwa s imi-s.
Yu$al-d Mumuê, iteddu-d yettzenzun.
 « A Mumuê a
ni ur tôuêev ara ? »
 « Tenna-yak yemma ur éri$ ara anda-t
e
nt
… » i d-isgemred
weqcic-nni.
Ikker Sa
id, iqerreb $er tôuo-nni issawel :
 « A Tiziri (terra-yas-d awal iban-d ûûut-is mba
id deg wexxam n
wadda) ôuê kan a yelli $er texxamt-iw, ldi tabalizt-nni tazegzawt,
awi-yi-d, takeôîunt-nnint
e
wl
a
f
i
n… a
dn-tafev kan s ufella, awitent-id ad tent-iwali 
emmi-m… ». Yu$al-d Sa
id $er wemkan-is,
yufa-d, Mêend Yetturar netta d Mumuê inna-yas :
 « I keç a Dda Mêend, am wakken i k-d-tenna Xalt-nne$, ilaq ad
tnadiv ad d-t
a
wi
va
mwa
ne
s
,l
l
a
nty
e
s
s
i
snl
e
êl
a
l
… » Imuqel $er
Mêend iwala-t yetthuzzu aqerruy-is, $ef yimi-s yevbe
wezmumeg, d$a ikemmel ameslay inna-yas :
 « Mazal-ik meééiyev acu s-teqqarev » Igzem awal, tekcem-d
Tziri :
 « Azul fell-a
we
n,a
z
ulaDdaMêe
nd… »Tefka-yas takerîunt-nni
n tewlafin i baba-s.
 « Axiô a tuêôict » i s-d-yerra Mêend.
40

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
Sa
id ildi takeôîunt-nni n tewlafin isuffu$-d ayen d-yeddann deg
ufus-is, ad sent-ittmuddu yiwet yiwet i Mêend ad tent-iwali.
Mumuê, terfed-it Tziri, ûûubben s axxam n wadda. Sa
id iddem-d
tawlaft, ifka-yas-tt i Mêend inna-yas :
 « Tagi asmi d-yusa babat-nne
$s
il
êi
o… »
 « Melmi d-iêuo ? » i yesteqsa Mêend.
 « Asmi d-tlul Tziri, di 74 …»is
-yerra Sa
id.
 « I wagi, maççi d Dda meô Iheddaden ? » i yesteqsa Mêend.
 « D Dda meô ih, netta meskin, 4 iseggasen-agi id a$-yeooa,
yelli-s, aseggas-a
gia
r
at
e
ddu$
e
rTi
$
i
l
t
…»
 « Tecfiv asmi $-d-yufa di tebêirt-nni-ines n te$zut, asmi
yettwaîîef Taher Iêemmucen... »
 « ...Taheô Iêemmucen, imi t-id-udrev ...teériv yemmut, aîas
ayagi, amzun yewwi de
wessu, yu$al yexser dayen kan, tisssit, ur
d-ittnejmaara di te
wint n ccix... ad tezrev lmektub n Favma... »
 « i tewlaft-agi, melmi-tt ?... » i yesteqsa Mêend akken ad ibeddel
awal Sa
id.
Kra n wudmawen di lka$ev, smektan-d Mêend, s iseggasen i
s-iôuêen ger wid-is.
Imawlan-is, wwin amur-nsen di tudert, ôuêen, gma-s
ye
meô axxam ; ssin warrac d snat n teêdayin, yiwet deg-sent ;
Tiziri, tewev-d d tameîîut katen-tt-id inexvaben. Tlatin d aseggas,
tbeddel ula d tutlayt : « azul ! » id asen-d-tenna zgelli Tziri,
yezmumeg mi d-yemmekta.
Wid akk yessen, yal wa anida yessawev tikli deg webrid n
tudert-is, wa yekfa fell-as usawen, wayev, ibeddu tikli deg-s, yal
wa d amek yufa, kra deg-sen kfan tikli, am wi yecban imawlan-is.
Mêend, d ttexmam-agi t-id-yewwin ad ikcem axxam-nni
deg-i d-yekker. Ildi tawwurt temmuger-it-id teméi-s ; d teûwiôa n
baba-s d yemma-s. Yal ti$mert ad d-ittnazadeg-s wesmekti. Dagi
kan, anda akka, isenned ukufi-yagi ameqran, dagi i yettemrurud
41

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
asmi akken, d-yu$al baba-s si l$erba i tikelt tamezwarut. Yu$al-d
$er-s lexyal-is, mi d-yetteli tabalizt-nni-ynes :
 « Wa Mêend ! tagi inek ! ad k-tettwanas d izamaren mi ara tenteksev »
Ifka-yas-d tajewwaqt d tazegga$t. Yemma-s mi ara tt-id-yemmekti,
yettwali-tt s imeîîawen, yu$al-d lexyal-is mi teqqim $ef wemnaô n
tewwurt. Afus-is $ef umag-is. Yu$al-d ûut-is mi tesnewniw :
« nwekkel-asen Öebbi i wid k-isuff$en i le
qel-ik ». Netta, irfed-d
tabalizt-is ad iôuê. Ass-en imi yôuê, ur yumin ara ad d-yas wass ideg ara d-yu$al, iôuê akken ur d-ittu$al, yerwel akken ad ittu
Favma, d imawlan-is, d taddart-i
s

 « A Mumuê ! anida telliv ? yya$ kan » i tessawel Tziri.
 « Da
c
u,
urc
uc
uf
e
$a
r
a
… »I d-yerra Mumuê i 
ewlen ad ittru.
 « Yya$ maççi d acucef ay a
eggun, ma teb$iv ur k-cucufe$ ara
yya$ » Iqerreb-d weqcic-nni, teêka-yas Tziri s ameééu$-is tennayas :
 « Ssel-iyi-d, ad kk-cey
e$, ad tôuêev, awi-yas lka$ev-agi i
Karim, tura mi ara d-i
eddi zdat n tewwurt, ma tewwiv-as-t ak drnu$ taêbult »
 « Ggal-d !
…»
 « S yexf n yemma, ôuê tura ad k-tt-id-he
gg
i
$
…»
Mumuê yeddem lka$ev-nni iffe$ $er zdat n twwurt, Tiziri tval-as
tenna-yas :
 « Qqim kan dinna ! mi d-i
edda efk-as-t ».
Ma $er wid meqren 
eddant tmucuha, wid d-ittnekkaren am
Karim d Tziri, s
an di$en timucuha-nsen. D timucuha ffrent $ef
wallen n medden. Tayri s teqbaylit, am yem$i-nni n tili ; ittagad
tafat d tmu$li. Mi ara tettwikkes tegnitt-nni n lakul d issemlalayen
di teméi, d lekwa$ev kan d wallen i d-itt$iman d inagan $ef wayen
ttidiren wulawen. Timucuha-yagi yetturaren ger yelmeéyen, xeîîa
42

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
n wanda d-ff$ent i tlisa n teméi, mi ara twaliv sin yelmeéyen
dukklen akken, rran-tt i lwe
d n tikli $er yigran, $as ini d
timucuha-yagi d-gren gar-asen.
 « Wa Karim ! ! sani akken ? ur d-qqar ara da$en ad n
eddi
s
y
e
n… »i yenîîeq Yidir mi yeêbes di tikli.
 « Ur nett
eîîil ara
…»
 « Keç ad d-érev tamdakelt-i
kne
ka
dqqi
me
$
,a
dbe
dde
$di
n…
ur teffi$ ara fell-i
… aroi$-k azgen n tsa
ett, ad n-ternuv tayev
tura, d$a d ayenni kan i yxuûen ad isqef wass-agi s tiééanit...»
I s-yenna Yidir weqbel ad yaker avar $er deffir, niqal iteddu ad
yeoo amedakel-is, isawel-as Karim :
 « Awah maççi dayen-nni, ad ére$ kan ma yella wacu ara s-dt
e
f
kiMumuê,y
y
a
$urt
me
s
xi
ôa
r
a
…(
y
u$
a
lKa
r
i
m kr
ai
s
ur
r
i
f
e
n
$er Yidir izu$er-it-id deg ufus) ur tettawev ara dqiqa, ma d Snitra i
tugadev ur tt-nettaf ara, teériv Mulud, ad t-naf igen, Sli$-asen
le
ca $er yem$aven, ff$en ula d nutni qqesren ».
Karim d Yidir, i ten-issemlalen da$en, maççi kan d teméi.
Mlalen s targit i yetturaren deg walla$en-nsen. Karim d Yidir, seg
yelmeéyen-nni, yeb$an ad d-inin kra i medden akk, ttidiren tayri,
b$an ad d-slen akk medden i yismawen n tid yezzuzunen ulawennsen. Tturaren, cennun, snulfuyen-d tizlatin, ssedhuyen yess-ent
ussan-nsen d wussan n tezyiwin-nsen. Asmi llan di lakul yakan, i
cnan time$riwin-nsen timezwura, syen akkin, imi tt-id-qqucen $ef
zik, alad$a Karim, ênunfen almi ssawven ad d-a$en snitra-nsen
tamenzut. Di taddart da$en, u$alen i yelmeéyen d imdukkal ukud
fessus-it wuvan n ctawi d wuvan unebdu. Targit tgemmu yid-sen,
almi d-yewwev wass deg-i tu$al am tebêirt-nni n te$zut, tôebba-d
wid tt-iêemmlen d wid yusmen deg-s d$a budden-as aquccu.
U$alen di taddart, $er kra n wid yettawin laé deg walla$en-nsen, d
icemmaten n taddart. £er wiyav nniven, mazal-iten d ilmeéyen ad
d-yas wass ad d-akin $er ddunit u snitra-nni ad tu$al d tawriqt deg
43

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
wezmam n teméi, ttun d acu yuran deg-s. Acêal d tikelt i slan i wid
i sen-innan : « teb$am ad telfum am Mjaê At Meqran... ». ussan-agi
kan i éran anwa i d Amjaê nat Meqran. Amjaê-nni yu$al-d, Karim
d Yidir yal mi ara t-walin, ttmennin awal $ur-s.
 « Wa Karim, acu tenniv limer ad nôuê ass-a ad nqesser d
Mêend At Meqran (imuqel-it-id Karim am win yeb$an ad as-yini
amek ?) ih, ad nruê $ur-s ad as-nini neb$a ad nqesser yid-s, d
l

a
r
t
i
s
t
ea mêayen-k, ufi$ ass-en isem-is deg uvebsi, d aqdim n
Lêesnawi... tizlitt-nni n wass-en limer ad tt-nekfu »
 « Anta ?... »
 « Tinna agni n Mêend... tenniv-d ad tt-nexdem am akken agni n
taddart ad nu$al ad s-nsemmi fell-as... tameddit-a ad d-nawi
snitrat-nne$ ad sneqqim acu tenniv ? »
 « D tikti kan... ad nwali »
Yidir isusem ciîî, Karim igumma ad d-yenîîeq am wakken
yettxemmim, yu$al-d Yidir $er wawal, ûut-is iôuê akken $er
uqesser d wezmumeg :
 « Nnan-d zik, niqal d Mêend ara ya$en yemma-k, Nna Favma,
ugin ad a-tt-fken imi icennu, tesliv s wakka ?... »
 « Sli$ ih... wa yidir, keç qqim kan dagi tura, nek ad 
eddi$ ad
ére$ ma yella Mumuê-nsen, ma yella wacu s-d-tefla Tziri... »
Karim, iwwet kra isurrifen, Yidir isenned $ef tesga t-iqerben, i
ttmuqul melmi ara d-yu$al wemdakel-is, ur i
eîîel ara iban-d,
iwala-t mi d-iteddu, akken d-yiwev tama-s bdan tikli s ttawil.
 « D tabôatt i s-id-tefka i Mumuê ? d acu yellan deg-s ? d acu kid-tenna ? » i yesteqsa Yidir Karim. Karim, netta, yugi ad d-yekkes
allen-is $ef tewriqt-nni. Ikfa leqraya n tebôatt, ifka-yas-tt i Yidir.
Yidir iêbes tikli, issuk allen-is $ef wayen yuran deg-s, yu$al ilêeq-d
Karim inna-yas :
 « Ur tqebbel ara, ula d baba-s ahat ur iqebbel ara, meqqer fellas... »
44

Mourad ZIMU
Agni n Mêend
 « èri$ ad d-tevru kra n wass, d acu kan, maççi tura... »
Mêend yeffe$-d deg wexxam deg-i d-yekker, imdel-d
tawwurt, imuqel deg wefrag, rsent wallen-is $ef teblaîî-nni deg-i
yett$ima jeddi-s. Iqerreb Mêend, issekna lqed-is akken ad i
eddi
ddaw n tjanoart, iqqim $ef tablaîî n jeddi-s ; tablaîî n jeddi, akka i
s-qqaren deg wexxam i tmekkant-agi i yeffren Sa
id At Meqran d
arfiq n tudert-is. Yettmektay-d Mêend jeddi-s Sa
id, amek akken i
tga tmu$li-s, i medden akk, drus-iten wid izemren ad t-qablen s
wallen, wama s wawal, fell-as i nnan : « Sa
id At Meqran ; win
yewwet s wawal ur ijebbeô ur iêellu ». Mêend, ula d netta, d awal i
t-issuff$en di taddart, maçi d yiwen wawal, d awalen, mazal-iten
ar ass-a ttûenûinen deg walla$-is am nnaqus Iôumyen... Jeddi-s $ef
teblaî-agi i yeqqim asmi s-yenna : « ... At Meqran ur d-ttaooan ara
iqlanoiyen !... ».
 « Wa Tiziri ! » i yessawel Sa
id i yelli-s.
 « Aqli-yi-n a bah ! » i d-terra awal Tziri, d-iteddun ad d-tekcem
anda qqimen baba-s d yemma-s.
 « Mdel tawwurt, qqim-d, (iqe
ed Sa
id iman-is iûub i wallen-is
akken ad d-ibdu awal d yelli-s)... teériv ass-en... d Akli Iêeddaden i
d-yusan, isuter-d lemnasba, i mmi-s Sma
il, nek d yemma-m
neéra-t d argaz d wawal, muqel tura kemmi ma twejdev ne$ ad
sen-nefk lweqt... » Tiziri temmuqel yemma-s. Sa
id akken disuffe$ imeslayen-nni, iddem yelsa talaba-s, iffe$.
 « A yemma amek ur as-tenniv ara am wakken d-nenna
ivelli ?... »
 « Mazal ur tessinev ara baba-m ? mi ara ibed $ef wawal, ur tisse$lay yiwen... »
 « I Karim ? »
 « Yeéra, sme
ne$-as awal, inna-yam wid tent-ibennun $ef tidett
di tlufa-yagi, ttbanen-d, maçi... »
45


Aperçu du document Tikli d tullisin nniḍen.pdf - page 1/63

 
Tikli d tullisin nniḍen.pdf - page 3/63
Tikli d tullisin nniḍen.pdf - page 4/63
Tikli d tullisin nniḍen.pdf - page 5/63
Tikli d tullisin nniḍen.pdf - page 6/63
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


aqjun tullist n aet kaci mohamed arab 1
tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
sin medden n tmurt n liran
tajerrumt n tmazi t la grammaire de la langue berbere
tislit tullist n aet kaci mohamed arab
aselkin n ulmud alemmas sujet et correction bem

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.01s