Tamazight Tura 1 .pdfNom original: Tamazight Tura_1.pdfTitre: Microsoft Word - Tamazight Tura_1.docAuteur: PhoeniXUser

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/09/2014 à 15:42, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1555 fois.
Taille du document: 3.5 Mo (172 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


TAMAZIƔT TURA
Tasɣunt s Tmaziɣt
n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

IMḌEBBER N TESƔUNT
Youcef MERAHI
AGRAW N TIRA
Hamid BILEK
Abdenour HADJ-SAID
Said CHEMAKH
Ramdane ABDENBI
URAN DEG WUṬṬUN-AGI :

Youcef MERAHI, Said ZANOUN, Cherifa BILEK,
Malek HOUD, Hamid BILEK, Ramdane LASHEB,
Djedjiga ANARIS, Chafia DJAMER, Djamila MIMECHE,
Meziane BOULARIAH, Lydia GUERCHOUH,
Said CHEMAKH, Saadia BOUNADI, Nora MAHI,
Mohamed MEDJDOUB, Abdelhafid CHENANE,
Djaffar MESSAOUDI, Nacera KEDDACHE
Hacène HALOUANE, Kaci SADI, Mohand AIT IGHIL,
Ramdane ABDENBI, Abdenour HADJ-SAID.

19, avenue Mustapha El Ouali
(ex Debussy) Alger
Tél : 021-64-29-10/11 - Fax : 021-63-59-16
B.P. 400, 16070, El Mouradia - Alger

TAGDUDA TAZZAYRIT TAMAGDAYT TAƔERFANT
TASELWIT N TEGDUDA
ASQAMU UNNIG N TIMMUZƔA

TAMAZIƔT
TURA

tamazi$t tura

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa
Tamaziɣt tura Un 1 / yennayer 2009

Dépôt légal : 4832-2008

Tamaziɣt, imira, teḥwaǧ kan
ad tt-naru ad tt-nɣer.

AGBUR
TAJMILT

Tabrat i Dda U Yidir
Youcef MERAHI

11

Tajmilt i yinaẓuren
Said ZANOUN

13

TIGEMMI

Yennayer, azamul n yimaziɣen
Cherifa BILEK

19

Tadukli
Malek HOUD

24

Timecreḍt, yiwen wensay n tmurt n leqbayel
Hamid BILEK

35

TAZRAWT

Ismawen uddisen
Ramdane LASHEB

41

TULLIST

Tiɣaltin
Djedjiga ANARIS

49

Amgun
Chafia DJAMER

61

Timedlin
Djamila MIMECHE

74

Xalti tabuclaɣmit
Meziane BOULARIAH

80

Mi ara yemmet wul
Lydia GUERCHOUH

84

Tayri tamezwarut
Said CHEMAKH

90

D aseklu i d-yennan
Ramdane ABDENBI

93

Yekfa laman
Nacera KEDDACHE

101

TAMACAHUT

Lxir uxellaq
Saadia BOUNADI

115

TAMEDYAZT

Aɣerbaz n tayri
Nizar QEBBANI – Tasuqelt : Nora MAHI

123

Amezruy
Mohamed MEDJDOUB

125

Abdelhafid CHENANE

129

Youcef MERAHI - Tasuqelt : Mohand OUANECHE

132

Innan
I tura
IḌRISEN

Taweṭṭuft d werǧeǧǧi
Djaffar MESSAOUDI

135

Tamekrust
Hacène HALOUANE

138

Tiɣimit akked Djamel Benaouf
Kaci SADI

142

Tidet…
Ramdane ABDENBI

152

Ma teẓriḍ ansi d-tekkiḍ ?
Abdenour HADJ-SAID

155

TASUQELT

Taɣaṭ n Si Sliman
Alphonse DAUDET - Tasuqelt : Mohand AIT IGHIL

159

TIGEJDIT
Tamazi$t tura d tas$unt tamaynut s tmazi$t n
Usqamu Unnig n Timmuz$a. Tikti tusa-ya$-d asmi dnessufe$ krav n wuîîunen n Timmuz$a s tmazi$t.
Nwala amek tt-id-ssuturen ime$riyen d umkan teîîef
yakan di rreêba n wayen d yetteff$en s tmazi$t.
Nenna-yas tamazi$t tuklal ad tesâu tas$unt i yiman-is.
I wakken kan ur nesse$lav ara ime$riyen, ilaq
ad éren belli Timmuz$a yettwarun s tmazi$t d
tefransist d taârabt ad tkemmel amecwar-ines.
Tamazi$t tura d iswi i nella nessaram ad t-nawev
acêal aya, acku Asqamu Unnig n Timmuz$a d lwaoeb
fell-as ad yeqdec s tmazi$t i tmazi$t ! Akka i d-yewwi
ad ddun lec$al.
Ihi hattan gar yifassen-nwen. D tas$unt-nwen.
Neb$a-tt ad tili d annar i tira s tmazi$t i tmazi$t. d
annar n usqerdec d tussna s tagi-nne$. D annar anda
yal amedyaz, yal amyaru, yal amusnaw di tmazi$t,
ama d tutlayt ne$ d tasekla ne$ d idles, ad yaf amkanis.
Deg wuîîun-agi amezwaru, ma teb$am maççi d
aneggaru, ad tafem tacemlit n yimagraden d-icudden
$er yal aêric n tmazi$t, abeâda tasekla d tesnelsit. Imi
d tawwurt n useggas, yella yiwen uvris yis-s i tebda

tes$unt $ef yennayer. Llant di$en aîas n tullisin akked
d tmedyazt d tsuqlin, mebla ma nettu tazrawt $ef
yismawen uddisen d kra n yivrisen nniven i dyewwin $ef waîas n isental am umezruy d wansayen
n tmetti s umata.
Akka ihi, hattan $ur-wen. Arut-a$-d, acku tamazi$t,
imira, teêwao kan ad tt-naru ad tt-n$er !
Agraw n tira

TAJMILT

Tabrat i Dda U Yidir
Youcef MERAHI

D Azul seg wul ara k-n-ceyyɛeɣ a Dda U Yidir,

A

ss-a, 30 di tuber 2008, aql-aɣ nusa-d si Tmanaɣt,
i tikkelt nniḍen, nemlal-d ɣer dagi, ɣer Tihert, i
wakken ad ak-nerr tajmilt. Nekni s yimḍebbren d
yiɛeggalen n Usqamu Unnig n Timmuzɣa, iɣef telliḍ d
imḍebber amezwaru, nfures tagnit-agi i wakken ad nessemlil
widen i k-yessnen, widen k-iḥemmlen akked widen ukud
teccerkeḍ amennuɣ ɣef tmurt n Lezzayer ama d timmunent-is
ama d tutlayt-is tanaṣlit.
Timlilit-agi n wass-a d ameslay fell-ak, kečč yuran Kker
a mmi-s umaziɣ, ɣef tudert-ik tesɛeddaḍ deg umennuɣ ɣef
timmunent, laṣel d tutlayt, ɣef tmurt-ik ama d Tiqiḍunt ideg dtluleḍ neɣ d Tihert ideg teddreḍ. D ameslay n yimusnawen i dnenced i wakken ad ɣ-d-inin tamuɣli-nsen ɣef wayen
yessemlalen tudert-ik, tamurt-ik d umennuɣ-ik.
D ameslay daɣen ɣef wayen i ɣ-d-teǧǧiḍ, ulamma d tidet,
mačči d ayen ara d-nini deg yiwen wass, maca iswi-nneɣ d
lebɣi-nneɣ, s usirem d ameqqran, ad k-in-yaweḍ yizen i nebɣa
ad k-t-in-nceyyeɛ si temlilit n wass-a :
D izen n ccfaya ur ntettu;
D izen n ukemmel n wayen tebdiḍ;
D izen n uḥareb ɣef uzamul i telliḍ asmi teddreḍ gar-aneɣ.

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 11 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Akken tefkiḍ aḥric ameqqran si tudert-ik i tmurt-ik, i
laṣel-ik, i tutlayt-ik tayemmat ara nefk ula d nekni aḥric si
tudert-nneɣ i wakken ad tidireḍ deg wulawen-nneɣ ɣas
tbeɛdeḍ ɣef wallen-nneɣ.
Ihi, skud yebded Usqamu, ad yebded yisem-ik a Dda U
Yidir. Acḥal d aseggas... Tirga s tuffra uɣalent d asirem armi
yeffeɣ leɛtab ɣer tafat...
Tudert d amennuɣ. Tudert daɣen d asirem. Nekni ad nkemmel
tikli deg ubrid n umennuɣ-ik s usirem d ameqqran ad tidireḍ,
ad yidir wayen iɣef tennuɣeḍ yal ass…
i lebda...
Steɛfu di talwit a Dda U Yidir.

- 12 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tajmilt i yinaẓuren
Said ZANOUN
I kenwi ay inaẓuren
Tulawin d yirgazen n tmurt-iw

T

aẓuri, lfenn, l’art, taẓuri s tmaziɣt tettwassen,
mucaɛet di ddunit merra ! Tafat-is tecɛel,
tebrareḥ, tḍal akin i tlisa. Sidi Rebbi yefka-yas
lɛezza yufraren ɣef tqacuct ur yezmir yiwen ad tt-yaweḍ.
Aḥemmel n tẓuri yezdeɣ akk madden. Ḥala taẓuri i ikesben
tisura n wulawen. Ḥala taẓuri i yessnen tameslayt i fehmen akk
yimusnawen. Taẓuri tessakay, tettrebbi allaɣ. Leqraya-s d
lebḥer lqayen, yeɣmeq. Kra n yimeɛduren n wallaɣ yuḍnen
tawekka n tismin qqaren belli tussna n tẓuri d lɛic uqemmuc
ur nesɛi tidi n yiɣallen. Lameɛna ɣur wid ifehmen, ḥṣan belli
llant tidiwin n wallaɣ i irennun di temɣer n tussna, di leɛmer d
tekcif bab-is i yir asekkud. Yella wanda tettili tidi timserrit
yessnen azal-is, yefkan leqder i yiman-is. Timliliyin tucbiḥin
irennun tidet n tẓuri ur ṭṭuqtent ara, leḥḥunt s uneɛruḍ
mefquden yecban di leɛwayed-nni n trezzaf n yigellil di
leɛwacer. Ass-a nefreḥ imi imḍebbren ifehmen sḥedren-d
rreḥba-agi tameqqrant mucaɛen n Tmesrit tagraɣlant tis 13 n
udlis di Lezzayer anda ttekkant 24 tmura i d-yeglan s 500
isuhar ara ɣ-d-yawin 120.000 yizewlen.
Di temlilit-agi ara ɣ-yesduklen si 27 tuber alamma d 5
wember, 10 wussan akken ad nemyussan ad nembiddal
tiktiwin, ad nemsɣer, ad nemrebbi tagmat gar-aneɣ.
Imḍebbren-agi uklalen tanemmirt i leqdic-nsen. Uklalen

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 13 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

tanemmirt tameqqrant imi ad rnun ad rren tajmilt i yinaẓuren
d tnaẓuriniɣaben i tmuɣli lameɛna di leɛmer ttwattun. I lebda
zedɣen deg wul n yinaẓuren yessnen leqder n lfenn. Di leɛmer
ur t-krin si ttexmam n yimusnawen akk d wid i d-yeslemden
tussna d lɛilm sɣur-sen, anda taqcict tekker-d d tamecṭuḥt
iḥerzen ! aqcic yekker-d d argaz ikerzen amkan i s-d-ǧǧan
imzewura d lemtel imeɛnen ! Gar-asen : ccahid Omar Yacef Petit Omar-, Mahmoud Derwich, Aimé Césaire, Cheikh Abou
Al-Yaqdhan, Mustapha Bekkouche, Mohamed Boudia, Anna
Greki, tamaẓuẓt yuran di lḥerṣ yiwen usefru Poème ɣef
tmunaḍelt tameqqrant Fatima Zekal-Benosmane yelli-s n
Radio, s teqbaylit, taɛrabt d tefransis. D taneɣmast, d
timḍebbert di FLN, yesɛedda fell-as lqebṭan almani Feld-Meyer
la torture ddeg uxxam Sésini. Fatima d yelli-s n ccahid
Mohamed Zekal. Fatima, ad tt-yerḥem Rebbi, tekker-d di
twacult n iwaṭaniyen ! Asefru Poème n Anna Greki yenna-d : Je

vous serre contre ma poitrine mes sœurs bâtisseuses de liberté
et de tendresse et je vous dis à demain, car nous le savons,
l’avenir est pour bientôt et pour demain.
Di tejmilin-agi yedda-d Rachid Alliche, aneggal amezwaru s
tmaziɣt. Ungal-ines amezwaru Asfel, wis sin Faffa. Rachid
Alliche, umi nessawaḍ rreḥma am netta am yirfiqen-is ara
yeccerken yid-s tajmilt, si taddart n Tgemmunt Ɛezzuz n At
Dwala. At Dwala i d-yessefrurin acḥal n lɣella n tẓuri n yal d
lḥirfa n tussna ; Mouloud Feraoun n Tizi Hibel, Fadhma Ait
Mansour-Amrouche n Tewrirt Musa Waɛmer i d-yeǧǧan
tarwa-s Jean Mouhoub akked Taos Amrouche yettwassnen s
tẓuri-nsenmefquden, ula d ccahid Matoub Lounès n taddart n
Tewrirt Musa.
Dagi ilaq ad d-nin s ttbut belli akk tuddar n leqbayel fkant-d
inaẓuren n yal lḥirfa ! ulac amḍiq yugaren wayeḍ ! ismawen
ad cehden. Yir zzux di leɛmer yessemɣer di ccan n bab-is, ḥala
tidet i ibedden ! Tulawin n umaziɣ tura banent, ssnent,
fehment bla leqraya, ssekrent-d Mouloud Feraoun, Mouloud
Mammeri, Ammar Said Boulifa, Si Mohand ou Mhand,
Ramdane Abane, Amirouche, Mourad Didouche… Ma yella di
tid yeɣran, tella Aldjia Benalleque-Nourredine n taddart
Wagnun, tettili-as i Cheikh Nourredine n Larebɛa n At Yiraten,
- 14 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

d tameṭṭut tamejjayt tamezwarut ikecmen l’Académie de
Médecine de France di 1982. Malika Hallab-Yaker, tameṭṭut
tamezwarut, si Tefriqt, yewwin Doctorat n uswir wis 3 di
Sciences nucléaires di 1966. Fatima-Zohra Imalayen umi
qqaren Assia Djebar, tekcem l’Académie française di 16 yunyu
2005, tedda akked « 40 ur nettmettat » tmeṭṭut tamyarut,
tineslemt n Tefriqt Ugafa, d tis 5 i yesɛan amkan deg tsuda-agi.
Acḥal d wacḥal i mazal llant tulawin nniḍen yessulin aserhu i
tjaddit n tmurt -timmuzɣa- ur nezmir ad d-nebder dagi
ismawen yiwet yiwet, neḥṣa ad fehment, ad aɣ-semmḥent
ssmaḥ n tegmat.
Ad farseɣ tagnit, ad d-smektiɣ belli amyaru Messaoud
Oulamara, deg udlis i d-yura s uzwel « Iberdan n tissas »yelhan
d ayen kan, yenna-d di lweqt n lgirra llant aṭas n tudrin n
leqbayel yexlan seg yirgazen, ḥala tulawini tent-iɛemren.
Gar cwiṭ d waṭas, ayagi d tidet yellan si zik, si zzman n zzman.
Irgazen ttmettaten d imecṭaḥ di lgirra n Fransa akked Lalman
1914-1918 / 1939-1945 / 1945-1962, wiyaḍ ttmenṭaren d
iminigen di lɣerba ɣef unadi n uɣrum iquccen di tmurt. Ula d
Albert camus yenna-d «J’ai vu des petits kabyles disputer de la
nourriture aux chiens ». Kra n yirgazen i d-yeggran : d
imɣerran, ma yella d imecṭaḥ ad ttuḥasben deg yiḍudan n
yiwen ufus, d tulawin i irefden ixxamen, i irebban, i iḥerzen
tameslayt tamaziɣt ! Dderk d lebda d tameṭṭut i t-ibubben
(Ayagi nniɣ-t-id gar tacciwin).
Ad d-uɣaleɣ ɣer Rachid Alliche i teɛna tejmilt n wass-a. Rachid
Alliche yelmed aṭas ɣur unaẓur ameqqran Mouloud Mammeri.
Rachid Alliche s timmad-is d aselmad, yettrebbi imecṭaḥ di
nnuba « Emission infantile » n rradyu n teqbaylit Chaine II,
anda sen-yemmal d acu i d taẓuri, lfen, l’art, akken ad ten-yerr
d imusnawenn wayen ilaqen d wayen ur nlaq ara, akken ad
issinen, ad izmiren s wayen akk lemden akken ad qazmen
ddunitbla akukru, bla amkerwa.
Rachid Alliche yeǧǧa-d ixulaf i d-yettuleqmen s wadif n
tussna-s ara yesmeɣren aselmed n leqdic-is n tmeslayt n
tmaziɣt di yal amḍiq n tmurt n lejdud, tameslayt taqdimt,
tameslayt gar tmezwura s wayes Ramdane Ait Mansour akked
Cheikh Tayeb sterjmen-d amaɛzuz n Leqran lɛaḍim yettwaɣran
Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 15 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Rachid Alliche

akken ilaq, yettwafham akken iwulem bla leɣlaḍ. Am akken
Dda Abdellah Hamane, yiwen unaẓur ameqqran n Wehran,
yessuqel tamedyazt n « Rubaɛiyyat » n Omar Khiyam ɣer
tmaziɣt s tezdeg n bab-is !
Ayagi d ttbut belli tameslayt n tmaziɣt tezmer ad d-tessenṭeq
akk timeslayin nniḍen yellan di ddunit s sshala bla uguren.
Dda Lmulud yeǧǧa-d awal s wazal-is yellan yettwassen n at zik
-ileqqem-it-id d asmekti n tjarib usduqqes- n takwayt i leǧyal i
d-iteddun, yenna-d : Yella yiwen : ulac-it yella, yella yiwen :
yella ulac-it. Rachid Alliche yaǧǧa-d amkan-is i lebda yeɛmer.
Yeǧǧa-d tiṣeḍwin yefrurin s ṣṣaba n tmaziɣt, ad t-yerḥem Rebbi
s rreḥma-s yal amusnaw yessnen azal n leqder d tẓuri, lfen,
l’art ttɛuzzun akk medden.
Tanemmirt n tegmat i yinebgawen n lḥerma i d-yeccerken yidneɣ s yidlisen d tẓuri n tmurt-nsen ara ɣ-d-ǧǧen d tarzeft n
tussna ara yilin d ambaddel n tẓuri yesduklen taẓuri iferqen.

- 16 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

TIGEMMI

Yennayer,
azamul n yimaziɣen
Cherifa BILEK

Y

al a$ref deg umaval yesâa leâwayed d yensayen-is
i t-yepaooan ad yili yemxallaf $ef wiyav. D ayen
iverrun deg umezruy d wayen yellan di tgemmi i
ibennun tamagit n yal a$ref anda i d-yepban yidles d lsas u d
aéar icudden imdanen yettidiren deg-s.
Ma nezzi-d awal $ef u$ref amazi$ ad naf tigemmi d yidles-ines
cudden akk $er wayen yellan n leâwayed d yensayen lqayen
deg umezruy d t$erma-ines, anda nettaf belli leâwayed-agi
cuddent akk imdanen, ttêulfun akk yis-sent, ttidiren ar ass-a
deg-sent u llant di ccfawat n yal yiwen. Akken yal a$ref $ur-s
tigemmi-ines, tigemmi iccerken akk arraw-is. D tigemmi-agi i
ibennun, i yesbeddayen tamagit n yal tamurt yettwalin di lemri
n tmetti-ines i wakken ad teddu $er zdat
Qqaren a$ref ad yili ur yelli ma ur yesâi kra n tmu$li $er deffir
i wakken ad iéer ansi d-yekka d wansi d-yefruri ; i wakken ad
iéer anda iteddu ssya $er zdat.
£ef waya i ilaq ad nêareb $ef umezruy-nne$ d leâwayed
tiqburin i $-d-ooan lejdud. I wakken ad nêareb fell-asent ilaq
ad tent-nissin, ur netsetêi yis-sent lhant ne$ dir-itent. Maca
amdan, $er zdat, ilaq ad yissin ad yefrez gar walim d ukerfa.
Ayen yelhan ad t-yeîîef, ad t-yesnerni, ayen n dir ad as-yecfu i
wakken ur i$elli deg-s.
Leâwayed-agi ttu$alent-d deg waîas n yiêricen n tudert n yal
amdan, di téuri, di tudert-is n yal ass, di tme$riwin, di lfuruê d

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 19 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Ayrad – Bni Snus

leqruê, ssawavent-a$-d timusniwin yemxallafen icudden s
amezruy, $er tmetti, $er téuri, tawennavt, d ugama ideg
yettâici umdan.
Awal $ef leâwayed d yensayen n yimazi$en d ayen yellan deg
umezruy akk d ccfawat. Amezruy lqay maca ur yettwassen ara
akken iwata imi neéra belli maççi aîas n leqdic i d-iûaêen
aêric-agi. Ula d ayen i t-id-iûaêen ur yelli d leqdic n warraw-is.
£ef waya i ilaq ass-a ad as-nezzi s warraw-is i wakken ad t-idnessekfel, ad t-id-nbeggen i wakken ad slen yis-s, ad t-issinen
akk leonas. Annect-a d lwaoeb fell-a$ ma neb$a ad t-idirent
tsuta i d-iteddun ssya $er zdat deg ubrid i d-neoren wid i $-dyezwaren.
I wakken ad neqqim kan deg unnar-agi n umezruy, tikkelt-agi
ad nezzi awal $ef yiwen wensay, ne$ yiwen wass yifen akk
ussan, wagi d ass n yennayer.
Yennayer d ixef n usseggas n yimazi$en. Aya tura yu$al
yettwassen di yal tamnavt n umaval maca ansi d-yusa, melmi i
yebda, d acu d lmeâna-ines, d acu d lfal-ines… Aya ilaq ahat
ad yettwafhem.
- 20 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Yennayer d yiwet n tme$ra icerken akk a$ref n Tefriqt Ugafa.
Ahat êala tagi i ten-icerken akken ma llan. Di yal tamnavt n
tama-agi ttraoun ass n yennayer s ccuq d lferê imi d ass i digellun êala s lfal yelhan.
Iseggasen yezrin tame$ra n yennayer, ne$ akken yettwassen
“imensi n yennayer” ttidiren-t medden d ansay kan mebla ma
cudden-t $er kra, ma d iseggasen-agi ineggura yu$al d azamul
yesâan anamek lqayen deg umezruy n yimazi$en. D yiwen n
uzamul yellan d lsas n tmagit tamazi$t.
Wid ireûûan tafada n tmazi$t ibeddun ass amezwaru n
yennayer yettmagaren ass n 12 yennayer di tfada tagrigurit, d
wid i t-yessulin $er tallit n Cacnaq, ukin s wannect-a, éran belli
yal a$ref yesâa azref ad yefk beddu i umezruy-is.
Tallit i xtaren tettwassen u d ayen yellan deg umezruy n
yimazi$en imi tcudd $er tallit-nni ideg yessawev yiwen umazi$
$er tqacuct n udabu di tmurt n Maûer. Aya yensex, yettwaru
deg umezruy, imi amezruy n yimazi$en d win n imaûriyin d
win yebnan tikwal $ef îîrad tikwal $ef talwit gar sin i$erfan-agi
si zzman iferâunen imenza, aya azal n 30 leqrun QTSÄ.
Yella deg umezruy d akken akk i$erfan yemxallafen cudden
tazwara n tudert-nsen $er kra n tegnatin i yevran di zzman
aqbur. I$erfan akk ssalayen amezruy-nsen $er kra n tedyant
yevran irennun di ccan-nsen. Amedya n yi$riqiyen yessalayen
leêsab-nsen $er 776 (QTSÄ) tallit ideg d-vran wuraren “Jeux
Olympiques”. Imasiêiyen xtaren talalit n Sidna Äisa d azamul n
umezruy-nsen, Inselmen kifkif, bdan leêsab-nsen si lhiora n
Nnbi (TSRF)... Llan wid yebdan amezruy-nsen si tedyant n îîrad
anda agellid seg imezwura-nsen yufrar-d. Imazi$en ttekkan
deg wid-agi, imi xtaren aseggas n 950 (QTSÄ) d azamul deg
umezruy-nsen anida agellid amazi$ Cacnaq yessawev i wakken
ad ye$leb iferâunen u ad yeîîef leêkem di tmurt n Maûer u ad
yessali tagelda tis 22 u ad yili $ef uqeruy-is. Annect-a d
azamul. D azamul yesâan ccan di lebni d usnerni n tmagit n
wemdan imi ur yezmir êedd ad yidir mebla ma yesâa kra n
icuddan deg wayla-ines.
Ma nezzi i wakken ad nessefhem i wacu amenzu n tfada
tamazi$t yettas-d ass n 12 di furar n tfada tagrigurit ilaq-a$ ad
nu$al $er deffir, $er tallit taqburt i wakken ad nwali amek i dTamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 21 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

yebda leêsab d usali n wussan, n wagguren d yiseggasen, d
wamek d-lulent tfadiwin yemxallafen.
Nezôa d akken di tallit taqburt, d imaûriyen akked i$riqiyen i
yebdan sseêsaben i yiseggasen, maca aûûeggem n tfada ur dyusi akken iwata alarmi d tallit n Rruman anida bvan aseggas
$ef 10 wagguren. Teqqim akken alarmi d talit n ugellid Cesar
imi d netta i ibeddlen tafada i wumi yefka isem-is. Yessuli-tt $er
12 wagguren ideg llan 365 wussan.yerna yesbedd ass n
umenzu n furar d ixf n useggas. Aya yussa-d deg useggas n 46
QTSÄ .
Tafada tayulyanit ($ef yisem n Jules Cezar), telêa amecwar
$ezzifen, si lqern amezwaru QTSÄ alarmi d lqern wis 16 MTSÄ.
Acêal n leqrun iâeddan beggnen-d belli tafada-agi yella deg-s
cwiî n lexûaû aya d ayen yessawven le Pape Gregoire wis 13 ad
yawi kra n ubeddel deg-s u ad as-yefk isem-is “tafada
tagrigurit” deg useggas 1582 anida i s-yerna azal n 10 wussan
i yellan xuûûen-p. Seg yimir-nni ar ass-a rnan xuûûen deg-s sin
wussan ayen ara yessiwven lexûaû $er 12 wussan. D$a degmi
ass amezwaru n yennayer yettas-d ass n 12 di Janvier n tfada
tagrigurit imi ar ass-a imazi$en îîfen di leêsab-nni n tfada i dyesbedd ugellid arumani “Jules Cesar” di 46 (QTSÄ) “le
calendrier julien”. Maca tafada-agi ssexdamen-tt kan deg
unnar n tfellaêt d tmusniwin icudden s agama d twennavt. Ma
d iêricen nniven yessexdam deg-sen tifadiwin nniven. Ihi ass-a
nezmer ad d-nini belli imazi$en sseqdacen 3 n tfadiwin yal
yiwet deg-sent tesâa aêric anida tettwasexdam :
* Tafada tagrigurit d tin yeîîfen akk iêricen yemxallafen
yessedduyen tadbelt, tadamsa, d leqdic n yal ass di tudert
tartar.
* Tafada tahiorit tettuseqdac deg wayen yeânan laâyudat d
wansayen n ddin ineslem.
* Tafada n tmazi$t tettuseqdac deg unnar n tfellaêt d ugama d
twennavt.
Deg wayen yeânan azamul, amezwaru n yennayer ttqabalen-t
yimdanen, lad$a di Tefriqt Ugafa s umata, s lferê meqqren imi
ass yecban wagi d lfal i useggas n rrbeê d l$ella ara iburkten i
wakken ad idiren yimdanen di lehna d liser. D ass ideg
tettemlili twacult, ttbeddilen imensi, sfilliten i wayen yelhan d
- 22 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

wayen éiden i useggas amaynut ara d-yeldin tawwurt-is. D ass
n twizi d lemâawna, d ass n useddeq i yime$ban, d ass n tdukli
d tegmat gar yimdanen. Akka i ttqabalen imazi$en aseggasnsen amaynut i wakken ula d netta ad ten-id-iqabel s wudem
yessefraêen, n usfukti d unerni n l$ella d isufar n temâict
yemxallafen i wakken amdan ad iâic di liser d lehna.
Azamul n yennayer d azamul lqayen di leâwayed tiqburin n
yimazi$en. Iseggasen-agi ineggura di tmurt-nne$, imi i d-yella
fell-as aîas n leqdic d unadi, yufrar-d, iban-d belli ilaq ad yili d
ass a$elnaw am wussan n lficîat nniven ti$elnawin. Nessaram
ad yu$al umezwaru n yennayer d ass n lâid ta$elnawt di
Lezzayer.

Imensi n yennayer : seksu s uyaziḍ

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 23 -

Tadukli
Malek HOUD

T

aḍṣa d lheffa n yiḍarren d ugrireb n yiẓra imecṭaḥ
ad sen-d-tesleḍ mebɛid. D ilemẓiyen n taddart n
Tɣalaḍt i d-yuɣalen seg teẓgi i d-yezgan deffir n
udrar. Abrid yesgesser, teddun ttaḍsan ɣas ma ɣef wudmawennsen banen-d ɛyan nezzeh. Refden-d ɣef tuyat-nsen ijga, tal
tarbaɛt n tlata n yirgazen tɛebba-d yiwen n ujgu, yiwen degsen ɣer sdat, yiwen ɣer deffir aneggaru deg tlemmast. Tlata n
yijga i yettemḍafaren deg ubrid yeččuren d ikeddran. Ihi tẓa n
medden i d-idhan s talutf-a n uɛebbi n yijga ma d semmusnniḍen wwin-d yid-sen allalen n uqedder d ugzam n usɣar am
icuqar d tgelziyam d tmenčarin. Tarbaɛt yeɛyan ad tt-tesseɛfu
tayeḍ alamma wwḍen ɣer taddart anda yella uxxam n Dda
Meqqran. Dda Meqqran d alemmas n yirgazen deg tudert-is,
ccib mazal ur yuɣ ara merra aqerruy-is d tyuga n claɣem i
yeṭṭfen akken i ilaq talemmast n wudem-is, timiwin-is d
tizuranin, anyir-is yezga dima yekres ama yezɛef ama yeḍsa
ɣef wayagi i s-ssawalen yimeddukal-is « tawenza tukrist »,
tiddi-ines ur ɣezzifet ur wezzilet, ɣur-s semmus d tarwa snat n
teqcicin d krad n warrac. Tamenzut-is d taqcict ha-tt-an deg
uxxam-is tejwej. Yerna-d fell-as uqcic, fkan-as Yidir d isem
acku yemma-s ur tessidir ara arrac. Aṭas n tdusin i s-d-yeɣlin
neɣ ad d-lalen kan warrac-is ad rnun kra n wussan ad smmten, ɣef waya i tessemma i uneggaru-ines Yidir. Yidir,
yesseɣzef-as Rebbi tudert armi i d-yewweḍ ass-a d argaz ad asyeg baba-s axxam am tizzya-as. Ijga-nni i d-wwin

- 24 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

yimeddukal-is seg teẓgi d nutni ara yeṭṭfen ssqef n uxxam i sibennu baba-s. Mi d-wwḍen yiwaziwen n usiweḍ n yijga ɣer
taddart, kecmen s afrag n uxxam n Dda Meqqran, ssersen s
lemḥadra deg teɣmert ttɛebga-nsen. Ɛyan mačči d kra, maca
yal yiwen deg-sen yexdem nnif, ur d-yesskin ara yerna-t
ɛeyyu. Hṣan akk s wannect-a, yef waya Mḥend i iḥemmlen
nezzeh aqesser yenna-d s leɛyaḍ ayen ttxemmimen akk s
tuffra : « Barkat tura ur ttarrat ara iman-nwen amzun d wid ur
neɛyi !
Wellah ar d tidet i s-yerra Ceɛban, yiwen n yilemẓi i ixuṣṣen
cwiṭ deg tezmart.
Ma d ijga wwḍen-d, axxam n Yidir ad iseqqef, tislit ad s-tt-idnawi, ma d nekkni ad nerwu seksu d uksum i d-yenna Qasi.
Qasi d yiwen n yilemẓi yeččuren, lqedd i s-yefka Rebbi d
aṣefṣaf, yiwen deg taddart ur t-yugir, d tasraft deg wučči ayen i
s-d-tefkiḍ drus, ad ak-d-yeqqar kan : rnu-d ! Isem n “Mejɛar”
i s-fkan yimedduka-is yezga-as-d akken i ilaq.
Ẓriɣ teɛyam nezzeh, seg udrar ɣer taddart d amecwar, rnu ajgu
ɣef tayet, d ayen kan, ad awen-ibarek Rebbi, d lxir ara wenyuɣalen assen ara wen-xedmen imawlan-nwen ixxamen am
Yidir-iw, ma d tura ɛeddit-d ad teččem, ɛeyyu yeslaẓay, i send-yenna Dda Meqqran .
D tidet a Dda Meqqran neluẓ aṭas, i s-yerra Mejɛer.
Cabḥa, yemma-s n Yidir tessers-d lmetred annect-ilat, teččurit-id d seksu, tseqqa-t-id s lmerqa n tfejɣal tileqqaqin, tessenta
acḥal d tijɣelt n usɣar deg seksu-nni, tendeh ɣef yirgazen-nni
yelluẓen ad d-ɛeddin ad ččen. Llaẓ itekkes leḥya, ur rujan ara
ad ten-id-tenced snat n tikkal ar seksu. D tirni i d-zzin ɣef
lmetred-nni n seksu am umeqyas deg tlemmast n tɣerɣert.
- Ḥercet ay arrac, ɣiwlet deg wučči-nwen Mejɛer yelluẓ i dyenna Mḥend aqessar.
- Ma yella ur iyi-tesserwa ara tiremt-a n seksu ad gluɣ yis-k
kanakken d amuddir i s-yerra Qasi i izeɛfen cwiṭ ɣas ma yeḥṣa
lehdur n Mḥend d aqesser.
- Ččet kan a tarwa, lxir yugar, ur ttsetḥit ara, ččet ad terwum i
tenna Nna Cabḥa.

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 25 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- Rnu-as-d i mmi-m Yidir akken ad tt-iɛemmer, azekka d
nnuba-s ad isuffeɣ ajemmaɛ n lmal s adrar, i s-yerra Mḥend
abelheddar.
- D ayen yellan a Mḥend, azekka zik send tafrara ad nawi lmal
ad ikes deg udrar nekk d Leḥlu mmi-s n Dda Ɛacur Uciban.
- Azekka d nnuba n tyessawt n Yidir d Leḥlu, ma d kunwi
akken ma tellam u ad d-rnun kra n yilemẓiyen-nniḍen fiḥel
ma nniɣ-awen-d d acu i ken-yettrajun. Ijga-ihin i d-tewwim
seg udrar, ilaq ad ɛnun imeḍqan-nsen, yes-sen ara nseqqef
axxam n mmi Yidir. ihi Yuwat ad tettum a tarwa. Ddurt i diteddun, ass n lḥed zik deg tnezzayt ad iyi-d-tafem heggaɣawen-d tixmirt n wakal. Akka i sen-isseggra awal Dda
Meqqran i yiwaziwen-is send ad ruḥen.
Ajemmaɛ n lmal n taddart n Tɣalaḍt meqqer, d aqḍar. Yal
axxam yekki deg-s s yiwen n yixef neɣ ugar. Ilemẓiyen n
taddart kessen s nnuba almend n umḍan n waxfiwen i sɛant
twaculin-nsen, ma ɣur-sent yiwen n yixef n lmal am taɣaḍt
neɣ tixsi d tayessawt n yiwen n wass, ma ɣur-sent sin
waxfiwen d tayessawt n sin wussan… atg.
Imeksawen iwimi d-tewweḍ nnuba ttnekkaren-d zik send
tafrara, ttɛeddayen-d ɣef yixxamen si tama wadda alamma d
tin n ufella n taddart. Yal axxam iɣef d-kkan berrun-d wa i
taɣaḍt wayeḍ i txsi d warraw-is, dɣa netta ajemmaɛ skudmal
yettimɣur, yettuɣal d aqḍar ma yelḥeq ɣer ubrid aneggaru nnig
taddart, win akken yettawin srid s adrar.
Yidir d Leḥlu d nnuba-nsen, yal yiwen iɛleq-d leǧbira n
wusran anda i d-iger aɣrum aquran d kra n yiniɣman d zzit n
uzemmur. Asɣar n uzebbuj aquran deg ufus ayeffus yes-s
sɛukkuzen neɣ ttwehhin ɣer wulli ad d-uɣalent s abrid ma
ffɣent-t. Leḥlu yezwar sdat n uqḍar ma d Yidir d sin yiḍan
ggran. Aydi yetturebban yeẓwer i tyessawt, yessen ad d-yerr
izimer neɣ iɣid ma yeɛzel ɣef tqeḍɛit ma ulac ad t-izuɣer
wuccen ɣer yiɣẓer ad t-yečč. Mi ara awḍen yimeksawen ɣer
wadeg anida ara ikes lmal ttserriḥen i tɣeṭṭen d wulli ad calint
akken ad d-nadint ɣef yimɣi i iḥemmlent ad t-ččent. Rrbiɛ
yegget acku deg tsemhuyt n tefsut i nella.
Imeksawen ad d-bedden mebɛid ad ttɛassan ma ur d-ixutel
wuccen iɣid neɣ ma ur yewḥil ara yizimer deg yinijel. Kra
- 26 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

yekka wass d tagi i d lxedma-nsen. Imdanaen imeksawen
ssexdamen allen-nsen deg tyessawt ma d iḍan imeksawen
ssexdamen allen d wanzaren-nsen, seg wanda i d-tejba rriḥa n
wuccen ad tt-mmagren s useglef. Biccuḥ, akken i s-qqaren
warrac, yeḥṣa ur yezmir ara i uqjun dɣa ad yerwel d taffugt.
Maca ala tuɣalin ara d-yuɣal, wissen kan melmi. Ad yeǧǧ
alamma yeɣfel uydi ad yeḥweṣ izimer amecṭuḥ, ad t-yawi ɣer
wabɛaḍ icudax ad t-yečč deg lisser. Ḥacama kan dayen wanag
imeksawen d yiḍan ur yettɛedday ara fell-asen uzaylal, aɣfal ur
t-ssinen, zgan dima ukin, kra yeḍran sdat-sen ɣef tiṭ-nsen.
Mi ara izeggen wass Leḥlu d yiḍan ad d-dhun d tyessawt n
lmal ma d Yidir ad iɛeddi ad d-iẓẓeg ulli alamma yeččur-d snat
neɣ kradet n tegdurin n uyefki ad yuɣal ad d-ikkes aqurḍaɛ seg
tenqelt ma yella neɣ ifer-is. Liqa-nni tamellalt i d-iɣellin segsen ad isiqi snat ɣer kradet n tmiqwa seg-s ɣer daxel n uyefkinni, wagi ad yuɣal yebbugla. Liqa n uqurḍaɛ ɣur-s tigawt
takrurant ɣef uyefki, tbeṭṭu-t ɣef sin n yiḥricen : aman d
tedɣart. Tadɣart-agi neqqar-as abuglu. Lmal ad t-id-gren s
asensu anda ara ixeggel deg laman ma d nutni ad d-ssersen ad
ččen imekli. Ad d-qqimen i sin ad d-rnun yiḍan, ad d-refden
leǧbirat-nsen ad d-kksen seg-sent tiḥedrin n uɣrum-nni
aquran d zzit d yiniɣman. Ttǧewwizen aɣrum s ubuglu i dihegga Yidir. Asegri d tibxsisin neɣ tizwal ma wwant. Tameddit
ad d-ssuffɣen lmal-nni seg yisensa, ad rnun cwiṭ n tyessawt
alamma alaḥal ad yeɣli yiṭij imiren ad d-aɣen abrid n tuɣalin.
Mi ara d-awḍen ɣer taddart yal ixef yessen tawwurt n uxxamis, yettarra srid ɣer din. Ma d azekka-nni ad d-tezzi nnuba n
yimeksawen-nniḍen. Wissen n Mḥend, wissen n Mejɛar,
wissen…
Tɛedda ddurt, yezzi-d wass n lḥed, d ass yelhan i useqqef,
tignewt teṣfa, ulac asemmiḍ ulac azɣal d akud n tefsut.
Ilemẓiyen n taddart n Tɣalaḍt jebbun-d yiwen yiwen s axxam n
Dda Meqqran. Wid i d-issawḍen ijga seg udrar ussan-d merra,
rnan-d kra-nniḍen meẓẓiyit cwiṭ ɣef yimezwura i izmren i
tlufa tiẓayanin am tuddma n yijga ɣef umecwar aɣezzfan. Mi
d-ttawḍen ufan-d Dda Meqqran d mmi-s Yidir rekkin-d
tixmirt ara rren i ssqef. Tixmirt am ta ttheggin-tt akka : ad drefden akal yifafen, ad d-rnun alim, ad ten-rwin deg sin ad
Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 27 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

uɣalen ad ten-ssebzagen cwiṭ cwiṭ s waman nutni ad rekkin ad
ɛerken s yiḍarren-nsen alamma ssawḍen ad skurruyen tikurin.
Send ad ɛeddin ɣer umahil i ten-yettrajun Nna Cabḥa
temmuger-iten s lqahwa d uyefki akk d tesfenǧtin d
tmeqruḍin.
- Mačči d tameɣra n Yidir d tin n Mejɛar imi d-yufa lqahwa s
lesfenǧ d lmeqruḍ, wissen ma ad d-yekker akk ass-agi fell-as, i
d-yenna Mḥend s taḍṣa. Iɛeggalen merra n ugraw
ttemyewwaten ɣef tuyat ttaḍsan.
- Aha kan a Mḥend, yiggas tilset-nni inek taqerḥant ad k-tt-idgezmeɣ s lmus n duk-duk ad tt-fkeɣ i yimcac yelluẓen akken
ur ttuɣaleɣ ara ad sleɣ i taɣect-ik i s-yerra Qasi i d-ibedden
melba lebɣi-s ɣer yixeddim, wiyiḍ cergen seg teḍsa, ula d nutni
kkren-d ɣef tikkelt ɣer useqqef. Amahil n useqqef mačči d ayen
yuɛren maca d ayen ẓẓayen ɣef waya i ilaq aṭas n yifassen
ijehden akken ad ssersen ixfawen n krad n yijga-nni ɣef leswar
yettemgadalen. Mi tfukk tmersiwt n yisulas, alemmas d
yiqerniyen, ad cudden tisariwin fell-asen s yin ad fesren aẓeṭṭa
n uɣanim fell-asent, ma ulac aɣanim ttarran ccḍeb n uzebbuj ;
s tzukar neɣ s yigeḍman n semmar teqqnen aɣanim-nni ɣer
tsariwin, dɣa mi fukken cced ad ɛeddin ad ḍelqen akal-nni n
texmirt ɣef merra n uẓeṭṭa-nni n uɣanim. Ilemẓiyen yellan deg
lqaɛa ttdeggiren tikurin n wakal s leɛyaḍ i wid yellan ɣef ssqef,
akka alamma yessa merra d akal ibezgen, s yin ad ɛeddin
imaren ɣer usrusu n uqermud n tɣanimt. Neqqar deg yiwet n
temseɛreqt : ”D acu-tt d acu-tt ? Timeqbert Imeàmuden wa
tinegnit wa ɣef wudem“. Tifrat n teqnuẓt-a d lqermud.
D tidet akka i ttseqqifen s lqermud n tɣanimt, ttweddiɛen
abennay yessnen i umahil am wa, d amahil ara yilin igerrez,
tiqit n waman n lgerra ur ilaq ad d-tɛeddi ɣer tɣerɣert n
uxxam. Ɣer taggara akken aḍu ur ireffed ara aqermud-a
ssrusun fell-as kra n yiẓra iẓayanen deg kra n tamiwin n ssqef.
Ilemẓiyen n taddart dduklen-as i umahil, zzin-as akken ara trnun, agmuḍ i d-yeffɣen ɣer taggara d wa : ass-a ssawḍen ad
sdarin yiwen deg-sen -Yidir- heggan-as-d adeg anda ara yidir
netta d twacult-is, azekka ad d-tezzi nnuba n yiwen-nniḍen,
wissen d Mḥend, wissen d Qasi neɣ… Akka i tetteddu tudert
deg tudrin-nneɣ.
- 28 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Dda Meqqran, Nna Cabḥa d Yidir d wat uxxam akk ferḥen
nezzeh, ččan d yiwaziwen ayen i d-nawlen, nnan leɛquba ɣurwen ay arrac-nneɣ. Am leɛwayed-is d Mḥend i d-ineṭqen d
amezwaru : Yella yiwen dagi iḥar ad d-yaweḍ unebdu.
- Neṭqen-d ɣef tikkelt, d Yidir d netta ara yilin d isli.
- Awaaah ! yewet-iken merra wugur, d Mejɛar neɣ Qasi akken
i wen-yehwa, iḥar ad d-taweḍ tmeɣra n Yidir akken ad iwet
seksu alamma yezleg.
- Ruḥ kan a ɛeẓẓi bu tqemmuct yettawḍen, i s-yerra Qasi.
Xedmen aṭas ḍsan-d cwiṭ, ddaqqes aya i iɛedda uɣelluy n yiḍ,
yal yiwen yuɣal s axxam-is yeɛya maca iḥulfa i yiman-is ɣer
daxel fessus am tmeččimt n taduṭ acku ayen akk i iga ass-a
igerrez.
Tudert deg tudrin tetteddu almend n tsemhay. Tal tasemhuyt s
tegnewt-is d lecγal-is. Tafsut ddaqqes aya i teffeɣ. Werǧeǧǧi
anza n unebdu, seg wasmi yebda ccna-s ur yeḥbis. Deg
wakken d azɣal, iṭij amzun iṣubb-d cwiṭ ɣer tmurt, dɣa netta
igran n temẓin d yirden ḥeḍmen, yewweḍ-d lawan n tmegransen.
Irgazen n taddart nnejmaɛen d agraw, awal yewwi-d ɣef
tmegra n yigran n wat n taddart. Gren-d tasɣart seg wanwa
iger ara bdun. Tasɣart tṣaḥ-d Dda Ɛacur Uciban, imɣaren
fkan-d urawen n lxir rnan-d lweɛd i uzekka ɣer wayla n Dda
Ɛacur. Ihi tawacult n bab n wayla ad teqqim deg uxxam ad dtheggi učči n waɛwin ara n-tawi ɣer lexla mi ara izeggen wass.
Ma d tiwaculin-nniḍen, argaz tameṭṭut, amger deg ufus,
tabanta tɣumm idmaren d ddaw n wammas, ha-ten-id deg
uγeggad n Dda Ɛacur i d-yezgan tama n ugafa n taddart. Seg
mi d-yuli wass ifellaḥen d tfellaḥin ɛekfen am umger. Tal
tarbaɛt n snat tmerwin n yiterrasen teṭṭef tirni tmegger timẓin.
Afus azelmaḍ ad d-issemḥilleq i tgemmict n tyedrin s tama
wadda, afus ayeffus ad iwet s umger ad tt-id-yegzem.
Tagemmict d tayeḍ ttuɣalent d tadla ara icudd ufellaḥ u ad ttidegger ɣef tmurt ad ternu ɣer tiyiḍ i yettuɣalen d lḥala mi ara
timɣur tirect.
Mi ččan aɛwin-nni i d-yewwi Dda Ɛacur d imekli, ur rnin ara
aṭas uɣalen yer tmegra. Maca azɣal d ɛeyyu ssefcalen tiḥerci n
Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 29 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

tnezzayt, amger yuɣal ẓẓay, afus yuɣal ur yettaɣ awal. Mḥend
bu texba i ifaqen s wannect-a yenǧeɛ Leḥlu bab n wayla ad dyecnu akken tabɣest yebdan tettaǧǧa ifellaḥen ad sen-d-tezzi.
Nna Malḥa tameṭṭut n Dda Ɛacur d mmi-tsen Leḥlu sserḥen i
taɣect-nsen s ṭṭelq n ugerjum :
Ay iwaziwen
Rebbi ad ken-iɛiwen
Kemmlet-aɣ-d tirni
Akka d asawen
Mḥend imegzi uḥric ibeddel-as akk i ccna-agi, netta yeqqar-as:
Ay iwaziwen
Rebbi ad ken-iɛiwen
Qasi d win iẓewren
Deg tmegra yugar-iken
Qasi mi yesla i lehdur am wi, Mḥend iwenneɛ-as acuffu n
uqendur, yuɣal d mraw n yifellaḥen, ad s-tiniḍ tura kan i
yebda lxedma. Imeddukal-is mi t-id-walan akken iɣeṭṭel-d
acḥal d leḥwali, dɣa ɛunden-t. Send ad d-yeɣli yiṭij, tiyedrin n
Dda Ɛacur yellan beddent tanezzayt uɣalent rsent d tirac
tameddit. Iger-nni n ṣṣbeḥ rran-t yifellaḥen tameddit isettef d
leḥwali n temẓin.
Ass-a, iwaziwen dhan-d d yiger n Dda Ɛacur azekka d yiger n
Dda Meqqran win akin d yiger n Nna Werdiya yiwet n taǧǧalt
n taddart, akka alamma igran merra n taddart ad teḍru yid-sen
am win n Dda Ɛacur.
Assen ara tfakk tmegra, s zzwayel, iserdyan d yiɣyal ara neqlen
yifellaḥen timẓin deg yicebbaken ɣer ugni n Tɣalaḍt anda i
ggten yinurar, anda ara tent-ssersen d taffa. Inurar ad qqimen
zzint-asen-d taffwin n temẓin d yirden amzun ttrajun-tent ad
d-kecment. D ayen ara yeḍrun imi inurar ttwaheggan,
ttwaseggmen, ttwaɣerran s leɣbar. Afellaḥ s tazzert ad dyessrusu timẓin seg taffa ɣer unnar. Yuɣ lḥal sin n yizgaren
ikummen qqnen s umrar ɣer lmernuna, tigejdit ibedden deg
tlemmast n unnar. Afellaḥ s uɛekkaz ad yettwehhi, izgaren ad
- 30 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

tezzin ad sserwaten timẓin, amrar ad iberren i lmernuna. Deg
tazwara izgaren ttilin deg ṭṭerf n unnar, skudmal amrar ad
itezzi i lmernuna skudmal ttẓẓiẓin ɣer tlemmast n unnar.
Imiren ad yuɣal ufellaḥ ad sen-ibeddel anamek n tuzzya. Yal
ma rewtent temẓin, annar ad s-isseččay ufellaḥ timẓin seg
taffa. Ma tama n ufella n unnar tenɣed ttqelliben-t s tuzzar.
Asmi ara neɣdent akken i ilaq temẓin, ifellaḥen berrun-d i
yizgaren, jemmɛen nneɛma d tirect deg unnar. Agni d amkan
ɛlayen, tameddit n wass yettili-d lɛun, abeḥri swayes zuzuren
yifellaḥen timẓin d yirden. Deg tazwara s tuzzar, mi ara tekkes
ṭṭaqa n uclim d walim ttuɣalen imiren ɣer uzuzer s telwiḥt.
Tikkelt ɣer tayeḍ ssirriwen-d tirect s yimeṣleḥ n umezzir neɣ n
uzebbuj, tekksen i lḥeb akerfa. Ɣer taggara maḍi tggerri-d tirect
n temẓin i yesɛan cwiṭ kan n yixeclawen .Bab n temẓin ad dyerfed lgelba ad yektil nneɛma, mi i ifukk ad tt-yerr ɣer daxel
n teswalin ara ɛebbin yiɣyal s axxam. Imiren tamɣart ad tt-terr
deg yikufan. Bab n nneɛma yettektili ad iẓer acḥal i d-yerra
uɣeggad-is d wayen ara ifek i yimeɣan d ccix n taddart.
Aseggas-agi lxir yugar, ad tt-ikemmel kanakka Rebbi i dɛan
yimɣaren n taddart.
Zerrin wussan d wayyuren, Leqbayel msakit ttnaɣen d lehmum
n ddunit, tudert ur tettqili ara, tuɛer nezzeh, maca akken i
qqaren : “ittak Rebbi lhem i win i s-izemren“.
Anebdu d win iɛeddan, tiẓurin d tbexsisin quccent, legruri n
lexrif bdant-d, ifellaḥen ttheggin iman-nsen ad kerzen tamurtnsen am yal aseggas.
Deg taggara n tmenzut akken qqaren i lexrif watmaten-nneɣ
Icawiyen, timetti taqbaylit s umta tebges iman-is ɣer ulqaḍ n
uzemmur. Aɣrum neɣ seksu ur nedhin ara s zzit n uzemmur
mačči d učči. Tikkelt-a azemmur yurew ma d ilindi ulac maḍi.
Akka i d-qqaren yimɣaren : “Aseggas azemmur yettarew,
aseggas-nniḍen xaṭi“.
Alqaḍ n uzemmur d aɣbel n twacult merra, seg lṭufan i ggaren
yimawlan-is daxel n teqfact, ttɛelliqen-tt ɣer ufurek n
tzemmurt amzun d dduḥ ɣer umɣar yetterjujuyen ddaw n
useklu mi ara iɛeddi ad icumm.

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 31 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tawacult tettnekkar-d zik, tettawi abrid n yiɣewdan am
twaculin-nniḍen. Asemmiḍ n tnezzayt tikwal igezzem ifassen,
allalen n yixeddim.
Imelqaḍen n uzemmur mi ara wwḍen s ayla-nsen ssiγiyen
times akken ad ẓẓiẓnen acku yenɣa-ten fuccil d qajjar. Mi ara
ten-iɛeddi uqraḥ-nni n usemmiḍ ad d-ssun icellafen ddaw n
tzemmurt. D irgazen i yettalin ɣef tzemmrin akken ad dccerwen iɛeqqayen n uzemmur ɣer daxel n ucerraɛ neɣ ɣer
yicellafen-nni i d-ssan, ma d tilawin ẓewrent deg ulqaḍ n
uzemmur n leqwaɛi. Azemmur ma yurew ulac am ucraw-is,
ma d kra kan n yiɛeqqayen i yettilin deg tseṭṭa, dɣa nzewwiten-id s umextaf.
Amɣar, d netta i bab n wayla amezwaru , ma mazal ɣur-s cwiṭ
n tezmart ur isserkad ara iman-is, ha-t-an da iferres, ha-t-an
dihin ileqqem iẓebbjan. Arrac xeddmen-tent akk, ttɛiwinen
tilawin deg ulqad n leqwawi, kessen lmal neɣ ttandin tixeftin d
tqellaɛin i yimerga d yiẓerẓar.
Icellafen mi ara ččaren, ttarran azemmur-nni ɣer yiwen, akken
i yeshel ufran-is, yeɛni tukksa n yiferrawen d yikeccaḍen.
Azemmur yettwafernen ssurugen-t ɣer teqfacin simira ad trren s akurbu. Akurbu ma yeččur yettɛebbi-t uɣyul ɣer
lemɛinesra i d-iqerben. Tikwal, ilemẓiyen ssawaḍen alamma d
kradet n ttɛbegat deg yiwen n wass. Tameddit, send ad yeɣli
yiṭij, ttuɣalen-d yimelqaḍen s axxam, ttaǧǧan-n din icellafen d
yisellumen, alamma ifukk uzemmur i ten-id-jemmɛen s axxam
D tarrawt n uzemmur i yessiɣzifen neɣ i yessiwzilen akud n
ulqaḍ-is. Imlan n uzemmur ma walan yella lxir neccden-d
iwaziwen ara ten-iɛiwnen. Iɣewdan merra rekmen seg leɛyaḍ
d ccna, ad as-tiniḍ d tameɣra. Tikwal ma yella kra n
yimelqaḍen fkan cwiṭ n lwi ɣef ulqaḍ, ur yettɛedday ara
uzaylal ɣef yimawlan n uzemmur, ssekayen-ten-id s ccna-a :
Ay imelqaḍen
Rebbi ad ken-ihenni
Rnut-aɣ-d tirni
Alamma d agni

- 32 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tarbaɛt-nni i yettwaqesden ad d-terr s ccna-nniḍen i
tmezwarut :
Tekkat lgerra
Tekkat ɣef yinujal
A wid izeggin
Lqahwa d ufenǧal
D izen i ceyyɛen i bab n wayla ad d-iheggi lqahwa akken ad dakin ma yebɣa ad ɛejlen deg ulqaḍ n uzemmur. Ma yella
wwḍen ɣer lebɣi-nsen, lqahwa-nni swan-tt ccna ara isel
wumli d wa :
Tekkat lgerra
Tekkat ɣef uzezzu
A bab n uḥriq
Laɛyun n ufalku
Akka i ttɛeddayen wussan n uzemmur. Taggara n ulqaḍ-is
tewweḍ-d.
Azemmur-nni ha-t-an ires d tirect deg ufrag n lemɛinesra. Mi
ara d-tewweḍ nnuba-s sɛeddayen-t ɣer yiɣuraf n tessirt ad diẓed, yettuɣal-d d zzit. Zzit n uzemmur d yiwen n usafar
yettaken acbi ɣer uraɣ, d yiwen n ufaris ur nxeṭṭu ara učči n
uqbayli. Zzit dehnen yes-s, ttarran-t deg tal tagella, d ddwa n
tussut diɣen. Win yeččan ssem, sswayen-as zzit n uzemmur
itejji.
Ass amezwaru mi ara d-yaweḍ zzit n useggas, tilawin
ttnawalent-d tiɣrifin neɣ tisfenǧtin, tuččit s tawant, zzit yugar
ulac acuḥu.
Irden d temẓin ččuren ikufan, tazart deg teylutin ala nettat ma
d zzit ha-t-an deg sin n yicbuyla itekkan deg yiwet n teɣmart n
uxxam n lexzin. Axxam n Dda Meqqran ur ixuṣṣ ara, yerbeḥ.
Tasemhuyt n tegrest tɛedda, terna tin n tefsut, bdan wussan
imenza n unebdu. Dda Meqqran yexdem yiwet n tmeɣra ara
yeqqimen deg umezruy n taddart n Tɣalaḍt, yiwen ur-tt-itettu.
Yewwi-d tislit i umenzu-ines Yidir, terkeb-d ɣef userdun
amellal, telsa-d abernus diɣen d amellal akken ad imlulen
Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 33 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

wussan-is d wid n urgaz-is. Tewweḍ-d ɣer umnar n tewwurt n
uxxam-is amaynut, tdegger urawen n waman d lfal i Jemɛen
warrac d teqcicin, tekcem s axxam n Yidir teṭṭef tasga.
Tameddit n wass tiwaculin merra n taddart ttwaɛerḍent-d ad
ččent seksu d uksum.
Qasi, Mḥend, Leḥlu, Caɛban d yimeddukal n Yidir ussan-d d
tirni ad s-srebḥen tissulya-ines. Tilawin kkatent urar, ceṭṭḥent,
sbuɣurent deg ufrag n lḥara ma d irgazen deg ṭṭerha ḥman-tt s
lbarud d yiḍebbalen. Tameɣra tɛedda deg lisser, tewwi-d ala
tumert i Dda Meqqran d twaculti-s.
Azekka-nni yal yiwen yuɣal ɣer wayen yennum ixeddem-it.
Akkagi i tettidir tmetti taqbaylit zik, ma d tudert n tura, akken
yeqqar Ccix Muḥend U Lḥusin : “Wa iɛab (ɛeggben-t), wa iɣab
(nfan-t), wa yedda d yimejdab (ɛelfen-t)“ d taqṣiḍt-nniḍen…
neɣ d tullizt-nniḍen.

- 34 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Timecreḍt, yiwen wensay
n tmurt n leqbayel
Hamid BILEK

A

kken tebna ddunit u seg wasmi tebda, yella
wayen yessefraḥen, yella daɣen wayen yessruyen,
yella wayen ẓiden, yella wayen rẓagen, yella
wayen n dir d wayen yelhan… Akka i tberren ddunit, tesɛa sin
wudmawen. Nekni, a win yufan yal ass ad d-nemlil idis-nni
zeddigen, xas ulamma neẓra annect-a d awezɣi. Akken dɣa di
ddunit yal tirect tesɛa akerfa.
Ma nger-asent tamawt i leɛwayed-nneɣ, leɛwayed n lejdudnneɣ, ad naf yella wayen igerrzen deg-sent, akken ara naf
daɣen ayen ur nzad ara, ur nemɛin ara si zik, neɣ di lawan-agi
zeglen-t wussan.
Di lweqt am wass-a, a win yufan amdan ad yissin ad yessif ad
yefrez gar tɛawsiwin, i wakken ad yejmeɛ u ad d-yessebgen
kan tid akk ara t-yesselḥun ɣer zdat. Akken s-yeqqar Lwenna
Maɛtub : Ur lliɣ seg wid inekkren leɛwayed d tiẓedt n lejdud,

tamusni d win yettqelliben ad yesnefsi yir leqyud.
Gar leɛwayed i nesɛa, ad naf dɣa timecreḍt neɣ lewziɛa am
akken s-qqaren di kra n temnaḍin. Timecreḍt d yiwet si
leɛwayed n lejdud ideg nettaf at taddart merra kifkif-iten, ulac
amerkanti ula igellil, ulac amecṭuḥ ulac ameqqran; lɣaci merra
d atmaten yessemlal-iten lferḥ.
Timecreḍt d timezla n yizgaren di taddart, ad bḍun aksum ɣef
yiɛeggalen di yal tawacult. Yal aɛeggal di taddart, d argaz neɣ
d tameṭṭut, d amɣar neɣ d tamɣart, yeḥder neɣ iɣab, yesɛa neɣ
ur yesɛi, ad t-id-iṣaḥ wamur-is. Timecreḍt d asfel ɣef yimezdaɣ

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 35 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

n taddart merra. Ɣef wayagi, llan widen yeqqaren belli awalagi n tmecreḍt yekka-d si ticraḍ, imi timecreḍt neɣ asfel d
timezla, d tazzla n yidammen; ula d ticraḍ d wag ii d anamelis. Am akken qqaren : Ulac ticraḍ ur d-nefki idammen.
Timecreḍt ihi d lfal yelhan ɣef yimezdaɣ n taddart d wayen akk
yettidiren yid-sen neɣ iss ttidiren ama d lmal neɣ d tafellaḥt…
Timecreḍt tessawal i lxir d ṣṣaba, tetteẓẓeɛ lmuṣayeb d wayen n
dir. Di taddart mi ara bɣun ad aɣen timecreḍt, d imɣaren ara
d-yessiwlen ɣer tejmaɛt. Ad ḥedren merra yirgazen, din ara dyili umeslay ɣef wamek ara d-yili uheggi n tmecreḍt. Mi
msefhamen gar-asen, adtebdu lweɛda, yal yiwen ad d-yefk
ayen iɣef tebna nniya-s. Ticki ur d-tqadd ara lweɛda, ayen
ixuṣṣen ttkemmilen-t imezdaɣ s tebzert. Mi d-yettwajmeɛ
wayen iketben d idrimen, ad wekklen wid ara isewwqen ad daɣen axfiwen-nni i taddart. Ass-nni n teswiqt, aṭas n yirgazen i
iḥeddren di ssuq.
Zik-nni, ttaɣen-d timecreḍt di ssuq u ttawin-tt-id ɣef uḍar
alamma d taddart, imsewwqen merra ad d-ddun deffir-s.
Imɣaren ad teddun ddekkiren si ssuq alamma d amkan-nni
ideg ara ttwaqqnen yizgaren-nni, arrac mi ara sen-slen, ad
azzlen ad ten-mmagren, ass-nni dɣa yif akk ussan.Mi ara dawḍen yirgazen ɣer taddart, aṭas n yixxamen i d-yessuturen ad
ten-awin ɣer yixxamen-nsen, ad d-lhin yid-sen, ad ten-ksen
alamma yusa-d wass n tmezla, ayen ara qqimen yizgaren-nni
deg uxxam n win umi d-ṣaḥen igellu-d s lbaraka i bab-is; akka
i ttamnen imezwura-nneɣ.
Ass n tmezla, yettili-d taṣebḥit n wass : timecreḍt tettili-d ama
deg wass n lɛid tameẓyant neɣ deg wass n tɛacurt neɣ lmulud,
tikwal daɣen tetteddu-d tewwurt n iweǧǧiben. Ass-nni, irgazen
n taddart ad d-mlilen deg ubraḥ n taddart neɣ deg umkan n
tmezla. Imukan ideg d-tettili tmezla, d imukan iwesɛen
yeddurin ideg llan waman.
Ass n tmecreḍt, yesseḥḍar-d akk at taddart, ula d iɣriben
ḥemmlen ad d-asen. Tiwaculin yesɛan arrac imeẓyanen ara
iḥeḍren i tikkelt tamezwarut di tmecreḍt, ad ten-skecmen,
ttawin yid-sen lqahwa d latay d lexfaf. Mi ara d-uɣalen si
tmecreḍt, ttaken-asen-d ticeddwin n uksum.
- 36 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Win ara yezlun axfawen-nni n tmecreḍt, d win itewwlen i
wayenni, yernu ad yili yetẓalla. I ugzar n yizgaren-nni taddart
tettwellih wid i tewwlen, iwaziwen. Iwaziwen-agi ula d nitni
ttawin yid-sen ɣer taggara ticeddiwin n uksum d tunṭict ɣef
wayen xedmen.

Faruq neɣ beṭṭu n uksum yettruḥu d tuna

Faruq neɣ beṭṭu n uksum yettruḥu d tuna (tunt, d taxxamt neɣ
d taɛemmurt deg-s 8 iɛeggalen). Yal tunt neɣ amur ad yili degs uksum n tasilt, afessug, iɣes, tasa, ikerciwen… Faruq am wagi
yettas-d iwenneɣ u igerrez. Mi heggant akk tɛemmurin, ad
nnejmaɛen yirgazen ɣer yiwen umkan i wakken ad zzenzen s
ssuma meqqren iqerra-nni d tinsa akked inefren. Ad neddhen
lɣaci s nnuba, ad ttaken ssuma, win d-yefkan aṭas ɣef wiyaḍ, d
netta i umi ara d-ṣaḥen. Akken kan ara kfun aznuzu, ad fken
ddeɛwa n lxir, d yiwen seg yimɣaren n taddart i ttwellihen ad
tt-id-yefk, d ameqqran akk di taddart mačči d ccix n lǧameɛ.
Imir-nni ad d-ɣlint lewɛadi, wid yenwan ɣef kra ad t-id-yefk.
Mi tekfa ssadiqa d ddeɛwa n lxir ad d-gren tisɣar akken ad dTamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 37 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

iban udrum ara yezwiren ɣer unerfud n tɛemmurin d tirni. Yal
adrum ad yerǧu nnuba-s i wakken ad yerfed ayen i t-idiṣaḥen. Ssyin akin, yal adrum ad yefreq ayla-s akken yal
tawacult ad tawi amur-is. S wakka, taddart ad tili tesɛedda ass
n lferḥ, ass n temlilit; yal yiwen yewwi amur-is n lbaraka.
D tigi i d leɛwayed-nneɣ ɣas ulamma iseggasen-agi ineggura
drus-itent tuddar ideg mazal annect-a. Llant tuddar yettwalin
timecreḍt d aḍegger n yidrimen. Imi akken neẓra, xuṣṣent aṭas
n tɣawsiwin deg tuddar-agi ideg zedɣen leqbayel. Taddart n
leqbayel mačči am temnaḍin nniḍen di tmurt n Lezzayer,
yewwi-d fell-as ad d-telhi d yiman-is akked uguren i dtettemlili ama d iberdan ama d aman d wayen nniḍen. Qqaren
at zik : Win ur nekmiz i yiman-is, ulac win ara s-ikemzen.
Lemmer mačči d tadukli n yimesdurar, ur d-yettɣimi wara di
tudrin. Ɣas akken d nitni i yezwaren ɣer tmess di tegrawla n
54, Lezzayer n wass-a iɣef sberbren imesḥaf d iqennanen ur sd-rrin ara amur wis ɛecra n wayen d-fkant d asfel. Ɣef wayagi
merra, i ilaq useḥseb ɣef wayen ideg ttruḥun yidrimen n tudrin
imi adabu yettu tudrin, ḥala afus deg ufus n tarwa-nsent i dyeggran i wakken ad d-lhun d iɣeblan-nsent, akka ay d
Lezzayer...

- 38 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

TAZRAWT

Ismawen uddisen
Ramdane LASHEB

T

amurt n Leqbayel idder deg-s umdan seg tallit n
uzermezruy. Ttbut n wayagi mmalen-t-id kra n
wallalen, unu$en d teklut i d-iooa umdan $ef
yiblaven di kra n tamiwin n later icban Tifrit n At Lêao, Agni
Gizem deg Iâeééugen, Tadlest deg Tigzirt, Aéru Imedyazen di
Tariêant…
Ihi, tamurt n Leqbayel tettwazde$ si zzman n zik, seg tallit n
uzermezruy. Xas akken ddren d ilelliyen i yiman-nsen maca ur
qqimen ara d iêiziyen deg yidurar. Assa$en imezwura d
yigduden nniven i nezmzer ass-agi ad d-nebder d assa$en n
tdamsa (Relations économiques) i yellan gar yimesdurar d
Yifniqen. Ttbut n wayagi d « Les comptoirs commerciaux » i
igten rrif n yilel agrakal iêuzan tamurt n Leqbayel.
Imnekcamen ttemsevfaren wa deffir wa, Ifniqen, Iôumyen,
Iwandaliyen, Ibiéantiyen, Aâraben, Iîurkiyen d Ifôansisen,
imezda$ zgan d aqameô. Seg Yifniqen alarmi d Iîurkiyen idurar
n Leqbayel ulac amnekcam i issawven ad ten-ikcem ne$ ad
ten-yerr seddaw leânaya-s. Imezda$ êerzen akken iwata $ef
nnif n wedrar n Oeroer, qumôen yal amnekcam.
D amnekcam afransis seddaw tecvavt n Marical Randon d Mac
Mahon i issawven i tikkelt tamezwarut ad yeré lêerma n
yimesdurar di 1857, 27 iseggasen seg d-tekcem Fransa akal n
Lezzayer di 1830. Amnekcam ur issawev ara ad ikcem tamurt
n Leqbayel alarmi issexdem azal n 2500 iserdasen d leslaê illan
d amaynut imir-nni. Alarmi issa$ akk timess i tmurt n

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 41 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Leqbayel, iqucc-itt akk, ur d-iqqim deg-s teégi wala aseklu
imeânen. Leqbayel deg yidurar sbedden tudrin $ef tqacucin i
wakken yiwen ur ten-ittawev. I uêuddu-nsen akken iwata.
Qqaren imezwura : «Ur d-sbedden tudrin alarmi ooan
tineswin».
Tuddsa n tmurt n Leqbayel
Tudrin n temnavt n tmurt n Leqbayel yiwet-nsent. Tazrawt n
yiwet d tin ad a$-d-isseknen amek tella d wamek tbedd tmetti n
Leqbayel. Ad naf :
Tawacult axerrub adrum taddart lâerc taqbilt.
Tawacult : deg-s am$ar, tam$art, argaz d tameîîut-is d
warraw-nsen.
Axerrub: deg-s tiwaculin i sduklen idammen.
Adrum : deg-s snat ne$ ugar n txerrubin1.
Taddart, d awal d-ikkan seg wawal dder, anamek-is d tama n
tudert imi ttidiren yimdanen deg-s.
Kra n tudrin mi ara mlilent sbeddayent lâerc. Tikwal ilmend n
uêuddu-nsent, lâerc iddukul d wayev sbeddayen taqbilt.
Ismawen n tamiwin yettwazed$en
Akken ad ggen amgired gar imezda$ n taddart d tayev,
imezwura-nne$ fkan isem i yal taddart. S wakka, imezda$
ttwassnen s yisem n tudrin-nsen.
Amedya : Malêa Tabuzeêrirt si taddart n Buzeêrir deg At
Frawsen2.
Di tmurt n Leqbayel tuget n yismawen n tamiwin yettwazed$en
d ismawen uddisen (Noms composés).
Amedya : Taddart Ufella, Tawrirt Musa, At Yidir…
Ismawen-agi i d-nebder d ismawen uddisen ibedden $ef sin
wawalen : amezwaru d wis sin.
Amedya : Taddart Ufella
Taddart : d uddis (Composant) amezwaru.
                                                            
1

Mi ara tili taddart tamecîuêt, anda akk imezda$ ccerken-ten idammen
icban tudrin n yimrabven, adrum ne$ axerrub yiwen-nsen.
2

Yenna-yas Ccix Muêend, M Mameri.

- 42 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Ufella : d uddis wis sin.
Uddis wis sin, yettili-d i usemgired gar yisem d wayev.
Amedya : Tawrirt Musa, Tawrirt Meqqôan, Tawrirt Mimun,
Tawrirt Äeddan.
Ismawen-agi n tamiwin yettwazed$en $ur-sen akk awal
amezwaru Tawrirt, maca mgaraden deg wawal wis sin. D
aneggaru-agi i ten-issemgarden.
Awalen imezwura n yismawen n tamiwin yettwazed$en di
tuget ttwaksen-d seg yismawen n udrar, n waman, n yim$i, n
tnezdu$t, n wussan, n umdan.

Aâerqub, Tigemmunin, At Wasif

1)- Ismawen isâan awal amezwaru n tamiwin n udrar
Adrar :
Awrir
Awrir Uzemmur
Agemmun
Agemmun Gizem
Tagemmunt
Tagemmunt Äezzuz
Ibur
Ibur Ëemmu
Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 43 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

I$il
Ti$ilt
Agni
Tizi
Adrar
Tawrirt

I$il Bbemmas
Ti$ilt n Lêao Aâli
Agni Ge$ran
Tizi n Ttlata
Adrar Ufarnu
Tawrirt Musa

Lexla :
Alma
Iger
Tigert
Tamazirt
Aâerqub
Timizar
Urti
Tasga
Aza$ar

Alma Bbaman
Iger Gedmim
Tigert Bbe$lis
Tamazirt Urabaê
Aâerqub n Tbarda
Timizar Lle$bar
Urti Bbaqac
Tasga Mellul
Aza$ar Ukerruc

Ablav :
Ad$a$
Aéru
Taérut
Tiéra

Ad$a$ Acebêan
Aéru U$eddu
Taérut n Äewda
Tiéra n Äisa

2)- Ismawen isâan awal amezwaru n waman
Tala
Tala n Lluê
I$zer
I$zer Ameqqran
Asif
Asif Llêemmam
Tamda
Tamda Buzwi$
Taâwint
Taâwint Llbur
Tiâwinin
Tiâwinin ufella
3)- Ismawen isâan awal amezwaru n tnezdu$t
Taddart
Taddart ufella
Laâzib
Laâzib Ëmed
Lêara
Lêara ufella
Taxxamt
Taxxamt n loir
Axxam
Axxam n Ëmed
- 44 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

4)- Ismawen isâan awal amezwaru n wemdan
At
At Aâli Waâli
At
At Yidir
Sidi
Sidi Smaâil
5)- Ismawen isâan awal amezwaru n yim$i
Tadekkart
Tadekkart Ujeooig
Tazebbujt
Tazebbujt Tizi
Tasaft
Tasaft Ugemmun
Tamada$t
Tamada$t n Ëemmuc
Azemmur
Azemmur Äisa
6)- Ismawen isâan awal amezwaru n wussan
Leomaâ
Leomaâ n Sario
Larebâa
Larebâa n At Wasif
Ismawen n tamiwin yettwazed$en n tmurt n Leqbayel gten
akken gten leûnaf n wakal n tmurt-is. Yal isem izzu$ur deffir-s
amezruy n yimezda$-is.

Larebâa n At Wasif
Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 45 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Bibliographie
- ADLI YOUNES, La Kabylie à l’épreuve des invasions, Éditions
Zyriabes Algérie, 2004.
- AHMED ZAYED MALIKA, «Toponymie villageoise Kabyle » in
Revue Tiziri N°17, Bulletin de l’Association Culturelle n
Imazighen de Belgique, 1999.
- BOULIFA SI AMAR, Le Djurdjura à travers l’histoire, Bringau,
Alger, 1925.
- CHERIGGUEN FODIL, Toponymie algérienne des lieus
habités. Les noms composés, Épigraphe, Alger, 1993.
- DAHMANI MOHAMMED, Économie et société en grande
Kabylie, O.P.U., Alger, 1987.
- HANOTEAU A et LETOURNEUX A, La Kabylie et les coutumes
Kabyles, Challamel, Paris, 1893.
- MAHE ALAIN, Histoire de la Grande Kabylie, Éditions
Bouchene, Paris, 2001.
- MAHE ALAIN, Présentation de la grande Kabylie sous le
régime Turc (1874), de JOSEPH Nil Robin, Éditions Bouchéne,
Paris, 2001.
- MAHE ALAIN, Notes historiques sur la grande Kabylie de
1830 à 1838, présentation de JOSEPH .Nil Robin(1876),
Éditions Bouchéne, Paris, 2001.
- PELLIGRIN, Essai sur les noms des lieus d’Algérie, de Tunisie,
étymologie et interprétation, Édition S.A.P.I, Tunis, 1949.
- Direction de la planification et de l’aménagement du
territoire «Listes des villages par commune » 1996.

- 46 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

TULLIST

Tiɣaltin
Djedjiga ANARIS

A

gris n tnezzayt-agi iteqqes maççi d kra, ssem-is
yewwev-as armi d i$es. Ivarren qrurfen d ayen
kan, ifassen da$en akken. Igefran i d-i$ellin
gumman ad awin, ad tiniv d igenni i d-iqqersen. Taâelamit n
lefjer i yeffe$ seg wexxam, lawan mi tqelleâ tmacint
tamezwrut. Amecwar n wass-agi maççi d ayen ara yezgel ne$ d
ayen ara iwexxeô. Ciî-nni i yedda, seg wexxam-is armi d anda
yerkeb, ibbeémuma akk seg yizhiven n ugeffur.
Tamacint, ugar n snat tsaâtin ara teddu. Mi yuli, akken yeîîef
amkan, yezzi akka d wakka yenna ahat ad iwali albâav i
yessen. Ur yeâqil yiwen; udmawen i iwala merra d imaynuten
fell-as. Werdin ha-tt-a-ya tuli-d yiwet tleméit. Tamu$li di
tleméit-nni tezzu$er-it azal n 15 d aseggas $er deffir, asmi
yedda amecwaô i icuban wagi. D amecwaô i t-id-yewwin $er
temdint-agi ideg yella imir-a d amezda$. Ass-nni d$a sin
yiberdan i as-d-ibanen. Yiwen d abrid i t-yewin $er temdint ara
t-ijemâen ssyen d afella, wayev d win i t-yewwin $er tin ukud
ara ikemmel tameddit. Ayen akka i d-yemmekta d$a d ti$imitnni i d-yellan yid-s anda i as-d-issawev tadyant-is ne$ tilawt-is.
Armi d tikkelt-nni d$a i d-yules kra yellan s usefruri.
- Akken kan i d-ldi$ allen afe$-d lêila n temêeqranit thegga-yi
akken seg-s ad snigire$, ur fell-i ad sêaêi$ ne$ ad yi-d-yali
wawal, fell-i kan kennu, zdat yal yiwen, i kra ma yella. D ayagi
merra i iççuren teméi-w ; d adegger, d alaqeb, amzun rewle$-d
i bab-iw, fiêel ccweô. Yiwen ur t-sâi$ d amêaddi, yiwen ur t-

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 49 -


Aperçu du document Tamazight Tura_1.pdf - page 1/172
 
Tamazight Tura_1.pdf - page 3/172
Tamazight Tura_1.pdf - page 4/172
Tamazight Tura_1.pdf - page 5/172
Tamazight Tura_1.pdf - page 6/172
 
Télécharger le fichier (PDF)


Tamazight Tura_1.pdf (PDF, 3.5 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


timmuz a 13
ussan di tmurt
tamendawt 2016 s tmazight
am tmeqqunt n tje igin
tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
omaha beach ass a d wussan

Sur le même sujet..