Tamazight Tura 10 .pdfNom original: Tamazight Tura_10.pdf
Auteur: Perso

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/09/2014 à 16:02, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 5231 fois.
Taille du document: 3.3 Mo (144 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


TAMAZIƔT TURA
Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

IMḌEBBER N TESƔUNT
Youcef MERAHI
AGRAW N TIRA
Hamid BILEK
Abdenour HADJ-SAID
Said CHEMAKH
Samir ARKAM
Ramdane ABDENBI
URAN DEG WUṬṬUN-AGI :

Mohamed DJELLAOUI, Zakaria BENRAMDANE,
Mohamed ATTAF, Arezki ZERROUKI, Ramdane ABDENBI
Inelmaden n tmaziɣt (TO), Habib Allah MANSOURI,
Abdelkader ABDI, Dahbia AMOUR, Hocine LAOUES,
Mohamed MEJDOUB, Youcef MERAHI
Farida LOUNES, Mokrane CHIKHI,
Said CHEMAKH, Djamal AREZKI.

19, avenue Mustapha El-Ouali
(ex Debussy) Alger
Tél : 021-64-29-10/11 - Fax : 021-63-59-06
B.P. 400, 16070, El Mouradia - Alger

TAGDUDA TAZZAYRIT TAMAGDAYT TAƔERFANT
TASELWIT N TEGDUDA
ASQAMU UNNIG N TIMMUZƔA

TAMAZIƔT
TURA

tamazi$t tura

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa
Tamaziɣt tura Un 10 / yennayer 2012

ISSN : 1112-9417
Dépôt légal : 4832-2008

Tamaziɣt, imira, teḥwaǧ kan
ad tt-naru ad tt-nɣer.

AGBUR
AḌRIS

Awal ɣef tmedyazt n Ben Mohamed
Mohamed DJELLAOUI

11

Mohamed Zakaria BENRAMDANE

20

Mohamed ATTAF - Tasuqelt : Tahar BOUKHENOUFA

42

Arezki ZERROUKI

46

Ramdane ABDENBI

51

Tamawalt n uzref akked teɣdemt
Taneqqist n yinig - 1

Tabrat i Tahar, amedyaz yettwaɣedren
Gar wawal akked tefyirt

TUKKIST

Arranku - 7

Paulo COELHO - Tasuqelt : Inelmaden n tmaziɣt (TO)

61

Georges ORWELL - Tasuqelt : Habib Allah MANSOURI

76

Leɛzib n yiɣersiwen - 7

Tafsut n tefsutin

TAMEDYAZT

Abdelkader ABDI

87

Dahbia AMOUR

90

Hocine LAOUES

96

Mohamed MEJDOUB

100

Lewṣaya n lejdud
Abuciḍan
Amezruy

Abrid n ubrid-iw

Youcef MERAHI - Tasuqelt : Abdenour ABDESSELAM

Inzan s tedyanin

TIGEMMI

Farida LOUNES

Lweɛda tamcumt

105

111

TULLIST

Mokrane CHIKHI

117

Alphonse DAUDET - Tasuqelt : Said CHEMAKH

127

Djamal AREZKI

131

Tamacahut n urgaz bu wallaɣ n wureɣ
D acu i txeddem temẓi

TIGEJDIT

D

i tazwara, ad awen-nsiwel i tikkelt
nniḍen ay imeɣriyen n tesɣunt
« Tamaziɣt Tura », ladɣa kenwi
yettarun, kenwi yesɛan iḍrisen, i wakken ad aɣ-dtɛiwnem s tira-nwen, s tezrawin-nwen akked
yinadiyen-nwen. Ad nkemmel abrid-agi i d-nebda yidwen, nenǧer-it yid-wen, ad neddu fell-as merra imi
mazal-it ɣezzif. Nekni yis-wen, yid-wen kan i nezmer
ad nesseddu tasɣunt-agi deg ubrid iṣeggmen,
iwennɛen i wakken ad d-rnun ɣer-s yimeɣriyen, wid
ara tt-yessiwḍen ɣer lebɣi-s, imi tamaziɣt assa teḥwaǧ
wid ara yeɣren maca i wakken ad yili wayen ara ɣren
ilaq ad ilin wid ara yarun. Wa ur yettili mebla wayeḍ,
am watmaten akken kan i ddukulen.
« Tamaziɣt Tura », akken teẓram, teldi isebtarines i yal ameskar yettarun s tmaziɣt. La nessaram ad
ggten yiḍrisen n yinelmaden, n yiselmaden, n
yimyura… Ad ilint tezrawin ladɣa tid ara d-yezzin ɣef
tewsatin yemxallafen n uḥric aseklan… Ula d iḍrisen
nniḍen ilaq ad ilin ad ṭṭuqqten, ayɣer ala, di tesɣuntagi, ama d amezruy ama d tussna…

Aɣbel-nneɣ d asnerni n tutlayt akked yidles amaziɣ s
wallal-agi n tira. Aɣbel-nneɣ d asewjed n wayen ara
afen gar yifassen-nsen yimeɣriyen, iselmaden akked
yinelmaden, ad ɛiwnen yis-s timsirin-nsen imi ayen
yellan deg ufus aɣurbiz weḥd-s ur yettqam ara.
Asirem-nneɣ yettas-aɣ-d sɣur yimeɣriyen n
tesɣunt « Tamaziɣt Tura » i la d-yettaken afud i
wakken ad nkemmel di leqdic i tmaziɣt s tmaziɣt.
Asirem-nneɣ, d asenqed akked yiwellihen n
yimeɣriyen ɣef kra n lexṣaṣ, ma yella, deg wayen i la
ten-yettawḍen ama deg yiḍrisen ama deg tmedyazt...
Tasɣunt « Tamaziɣt Tura » attan gar yifassennwen, am wakken teẓram, d tasɣunt i ur tettafem ara
deg ssuq, ahi ad nessuter deg widen i tt-yeɣran ma
yella tusa-d di lxaṭer-nsen, ma yella ufan lebɣi-nsen
deg-s, ad wellhen wid-nsen i wakken ad tt-ɣren, ahat
akka i nezmer ad nessiweḍ tikta-nneɣ, idles-nneɣ
akked tutlayt-nneɣ ɣer wanda i ten-mennan wid
yenneɛtaben seg yimezwura-nneɣ i wakken assa, ad
tuɣal tmaziɣt s amkan-is di tmurt-is.

Taɣuri igerrzen.

AVRIS

Awal ɣef tmedyazt n
Ben Mohamed
Mohamed DJELLAOUI

D

i tazwara ad d-iniɣ tanemmirt tameqqrant i wid i
aɣ-d-yuznen tinnubga ad neḥḍer i temlit-agi.
Timlilit yesɛan azal d ameqqran, imi yettunefk
deg-s wawal i yiwen si tgejda n tmedyazt taqbaylit, i d-yennernan di
tsusmi, meɛna tasusmi-ines d taẓayant, wagi d Ben Mohamed
yuklalen acḥal d tajmilt.
Awal-iw di temlilit-agi ad d-yili fessus, ad t-id-awiɣ s tutlayt n
tmaziɣt i nesseqdac di tesdawit. Ɣas ma yella ddan-d kra n wawalen
ur tennumem ara tsellem-asen, ad ɛerḍeɣ yal tikkelt ad ten-idsfehmeɣ s tefransist.
Awal deg usarag-agi ad t-bḍuɣ ɣef tlata yiḥricen wezzilen :
- Aḥric amezwaru ad d-yawi ɣef tmedyazt n Ben Mohamed akked
wazal i d-terna i ccna aqbayli (la poésie de Ben Mohamed et la
chanson kabyle).
- Deg uḥric wis sin ad neɛreḍ ad d-nbeggen amkan i teṭṭef
tmedyazt n Ben Mohamed deg unadi ussnan asdawan (la poésie de
Ben Mohamed et la recherche scientifique universitaire).
- Aḥric wis tlata ad d-nawi deg-s ɣef wayen i d-terna tmedyazt n
Ben Mohamed d amaynut i tmedyazt taqbaylit tartart (l’apport de

la poésie de Ben Mohamed au champ poétique kabyle
contemporain).

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 11 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Aḥric amezwaru
Am wakken i neẓra, tamedyazt n teqbaylit tcudd, si zzman aqdim,
ɣef ccnawi akked uẓawan. Ddef akked ubendayer, ṭṭbel akked lɣiḍa
d allalen i sseqdacen yimedyazen yecban Ɛli Uɛemruc akked Labcir
Amellaḥ di lḥirfa n « tḍebbalt » iss ttwassnen di tmetti taqbaylit n
leqrun-nni yezrin. Rnu ɣer waya tugget n leṣnaf n tmedyazt
mucaɛen lawan-nni am uzuzen akked ucteddu, adekker akked
ucewwiq neɣ urar akked tbuɣarin, cudden merra ɣer tegnatin n
ccnawi i d-ttawint tyemmatin mi ara ttrebbint dderya-nsent, neɣ i
cennunt tlawin di tmeɣriwin, neɣ tid ideg ttcewwiqen yimdanen mi
ttqabalen lecɣal-nsen deg yixxamen neɣ deg tferkiwin.
Assaɣ-agi yezdin gar tmedyazt akked ccnawi, yedda-d kan akken di
zzman, tasuta tettak-it-id i tayeḍ, armi i d-yelḥeq iseggasen-nni n
rebɛin, ideg d-nnulfan wallalen imaynuten n lmuziga, i yernan ccan
d ameqqran i tmedyazt taqbaylit, imi annect-nni iɛawen-itt aṭas i
wakken ad taweḍ ɣer yal amkan, ad as-isel yal yiwen anda yebɣu
yili. Aṭas n yimedyazen icennayen i tɛawen teknawit-agi (ce
jumlage) yezdin gar tmedyazt akked ccnawi i wkaken ad d-flalin,
wa ad ssiwḍen izen-nsen udyiz akken iwata ɣer yimsefliden-ines.
Ad d-nebder gar yimedyazen mucaɛen di tallit-agi : Sliman Ɛazem,
Ccix Lḥesnawi, Zerruq Ɛellawa.
Si tsuta-agi d afella yeqqim-d ccna s wallalen n uẓawan imaynuten,
d yiwen n ttawil iss yessaweḍ umedyaz tamedyazt-ines ɣur
yimsefliden-ines, am wakken annect-nni yusa-d deg ubdil n tira i
mazal ur ɛad tetteddu fell-as tutlayt n tmaziɣit i d-yegman di
timawit. Ɣef wannect-a ur ggten ara yimedyazen yettarun
tamedyazt-nsen mebla ma ccnan-tt. Drus maḍi i yellan, ttwaḥsaben
ɣef yixef n yiḍudan, ad d-nebder gar-asen amedyaz ameqqran Ben
Mohamed i teɛna temsalt di temlilit-agi.
Ɣas akken ula d netta yeɛreḍ ad yekcem s annar n ccna am netta am
yilemẓiyen n tallit-nni. Imi yettekka deg useggas n 1966 di tedwilt n
«Yiɣennayen n uzekka», i d-yettheggi Crif Xeddam, acukan iban-asd belli abrid n ccna mačči d abrid-is.

- 12 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Ben Mohamed ɣas ma ur yecni ara, acukan d win i d-yezzuzen ccna
segmi yella d ameẓyan, imi am wakken i d-yenna : «di temẓi-w zgiɣ
gguniɣ ijifer n yemma, ḥemmleɣ aṭas ad sleɣ i tjinatin-ines
tiḥlawanin i yi-yezzuzunen».
Si tama nniḍen, Ben Mohamed, ɣas ma ur yecni tamedyazt-is,
yumen s wassaɣ-agi yezdin gar tmedyazt akked ccnawi. Di lwelhaines assaɣ yessefk ad yiǧhid gar usefru akked uẓawan, abeɛda imi d
tamedyazt n teqbaylit yettwaḍebɛen s timawit acḥal d leqrun aya.
Ɣef wannect-nni i d-yenna : «tugget n yiḍrisen n tmedyazt-inu uriɣten i wakken ad ttwacnun».
S tidet, aṭas n yiḍrisen n tmedyazt n Ben Mohamed i yettwacnan,
ayen i d-yernan lǧehd d ameqqran i ccna n teqbaylit di tallit-aginneɣ tamirant.
Ulac win ur nessin asefru «baba inuba», yefkan i ccna n Yidir udem
n tegraɣlanit, d asefru yettwasuqqlen ɣer waṭas n tutlayin di ddunit.
Ccbaḥa n yisefra n Ben Mohamed, tejbed-d lwelha n waṭas n
yicennayen n teqbaylit mucaɛen am : Newwara, Maɛtub Lwennas,
Takfarinas, Ǧamal Ɛellam, Meǧahed Ḥamid, Ɛmer Sersur,
Ṭawes… yal yiwen d aḍris yecna, yal yiwen d acu i d-yerna d
ccbaḥa i ccna-ines.
Ccna ma ur yebni ɣef uḍris n tmedyazt ucbiḥ, ur yelli d ccna
yennekmalen, dayen iɣef d-iwelleh Ben Mohamed mi d-yenna :
«sḥassfeɣ aṭas, imi icennayen iqbayliyen n tallit-agi ur fkin ara azal i
wawal icebḥen, win d-yekkren ad ak-yini : isefra akked lmuziga d
ayla-inu, tikwal ula d asiẓreg akked uṣiweḍ n tesfifin d ayla-nsen,
ayen yessawḍen ccna n teqbaylit ad yeḥnunef».
Aḥri wis sin
Tamedyazt n Ben Mohamed teṭṭef amkan hrawen deg unnar n
unadi ussnan asdawan, imi am wakken i d-qqaren yiselmaden d
yinelmaden : «Nessen Ben Mohamed uqbel ad t-nissin», s lmeɛna
nniḍen, tamedyazt-is tewweḍ-d tasdawit, ɣran-tt medden, xedmen
fell-as tizrawin, uqbel ad d-yeflali, wa ad yettwissen gar wid i t-

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 13 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

iḥemmlen, imi Ben Mohamed d yiwen n umedyaz yettidiren di
tinigt, yerna d yiwen i d-yegman di tsusmi.
Ccbaḥa n tmedyazt n Ben Mohamed terra-d lwelha n yisdawiyen,
qublen-tt s waṭas n tezrawin. Yal wa d acu i inuda, yal wa d acu i
yufa. Isental n tezrawin-agi ggten s waṭas. Yella-d unadi ɣef yal
tamsalt i d-icudden s urti asefran n umedyaz am : uɣanib akked
tutlayt, lebni n usefru, tameɣru, asemres n tgemmi, tazamult,
isental… atg.
Ɣer tama n tezrawin-agi ad d-nebder daɣen aselmed n yiḍrisen-ines
di tesdawit. Aselmed n tsekla tartart yettwabna ɣef tmedyazt n
yimedyazen mucaɛen am Lewnis At Mengellat, Maɛtub Lwennas,
Sliman Ɛzem, Muḥya… aḥric n Ben Mohamed deg uselmed-agi
yeṭṭef amkan s tehri, imi aṭas n yiḍrisen-is yecban : «Ad ruḥeɣ ad
beddleɣ tammurt», «Ɣas», «Yemma», «Ayennat», «Nekk ur ttarguɣ
aggur»... I yettuselmaden s wudem alqayan seg uswir n tɣuri ɣer
wayeḍ.
Acukan, iḍrisen-agi, di tazwara-nni, yettaɛar ɣef unelmad i wakken
ad ten-yaf, imi ur d-ffiɣen ara d ammud yennekmalen, tteffɣen-d
kan di tesɣunin, neɣ di kra n tezrawin. Ɣas ma yella umedyaz Ben
Mohamed yebda yettaru seg useggas n 1958, ugar n uzgen n lqern
ayagi, acukan wergin ixemmem ad d-yessuffeɣ tamedyazt-is d adlis
ad t-ɣren medden, ɣas akken llan waṭas n wid i as-yessuturen
annect-nni.
Ɣef temsalt-agi n wammud ur d-neffiɣ ara, yerna ttraǧun wid teɛna
temsalt, amedyaz Ben Mohamed yefka-d ssebbat n wannect-nni mi
d-yenna : «Bdiɣ ttaruɣ tamedyazt xemsin n yiseggasen aya, ass-a
ilaq-iyi aṭas n lweqt i wakken ad ten-id-jemɛeɣ, asuffeɣ-nsen
yeḥwaǧ aɛiwed n tira. Lweqt yecban wagi ur tesɛiɣ ara deg wayen
iɛeddan, imi lliɣ xeddmeɣ ur lḥiqeɣ ara, ma d tura mi stufaɣ ad tenid-ssiẓergeɣ i wakken ad ten-ɣren medden, mačči i wakken ad
rebḥeɣ yis-sen».
D tidet, ɣas ma ur yerbiḥ ara umedyaz yis-sen, inelmaden akked
yiselmaden n tesdawit, wid akk teɛna temsalt, ad ten-afen wejden,
yal yiwen d acu n tikta akked tmuɣliwin ara d-yemger seg-sen.

- 14 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Aḥric wis tlata
Tamedyazt taqbaylit tatrart tennerna s iquddimen hrawen ɣer zdat.
Ɣas ma yella lsas-ines ireṣṣa ɣef wayen i d-ǧǧan yimedyazen
imezwura yecban Yusef U Qasi, Ɛli Uɛemmruc akked Si Muḥend,
ad tt-naf tewwi-d amaynut di talɣa-s akked ugbur-ines, ayen i ttyeǧǧan txulef deg waṭas n wudmawen-is tamedyazt-nni tamensayt i
aɣ-d-ǧǧan lejdud.
Imedyazen n tallit-agi tamirant, tefka-asen-d tmetti-nsen, ayen ur
d-tefki tmetti tamensayt i yimedyazen imezwura. Ɣran, unagen,
ddan akked unerni n tɣerma akked yidles agraɣlan. Annect-agi
merra iɛawen-iten deg usnerni n tekta akked tmuɣliwin-nsen, ayen i
d-ibanen s ttbut deg unnar n usnulfu n tmedyazt tartar, armi yuli
uswir-ines, tewweḍ tcuba, neɣ ahat tɛedda di kra n wudmawenines, tamedyazt tagraɣlant.
Ben Mohamed d yiwen seg yimedyazen-agi i d-yeldin tiwwura
timaynutin i tmedyazt taqbaylit tartar. S tidet, yessaweḍ ad yesnerni
annar n usnulfu n tmedyazt s waṭas n tulmisin werǧin ttwassnent di
tmedyazt taqbaylit tamensayt.
Tulmisin-agi d tid i d-icudden ɣer : isental, tutlayt akked uɣanib,
tugan tasefrant, lebni n usefru, tameɣurt, asemres n tegmmi akked
umezrug…
Nekni deg wawal-agi wezzilen d awezɣi ad d-nehḍer akk ɣef
temsal-agi, imi awal ad iḍul, ɣef waya ad neɛreḍ kan ad d-nbeggen
ayen i d-yerna Ben Mohamed d amaynut i wurti asefran aqbayli di
snat temsal tigejdan : Isental akked lebni n usefru.
Tikta akked yisental
Tamedyazt n Ben Mohamed tettwabna ɣef waṭas n yisental
imaynuten, i d-ilulen seg unerni n tmetti di temsal n tsertit akked
yidles. Gar yisental-agi i d-yewwi s wudem amaynut ad d-nebder
deg umedya : Tinigt neɣ lɣerba, izerfan n umdan, tilelli n tmeṭṭut,
tamagit, tasertit, amezgun akked tgemmi.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 15 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Daɣen ula di temsalt n yisental ur nezmir ara ad d-nawi akk fellasen awal, ad d-nefren kan sin gar-asen ara yilin d amedya : Tinigt
akked tmagit.
Iḍrisen i d-yewwin ɣef lɣerba ur ggten ara di tmedyazt n Ben
Mohamed, drus-nni maḍi i yellan. Acukan ɣas ma drus i yellan
fkan-d udem amaynut i temsalt n tinigt. Awal n «lɣerba» akked
wawal n «tamurt» uɣalen sɛan lemɛani nniḍen ixulfen lemɛani i sentefka tsuta-nni tamezwarut n tinigt yecban Sliman Ɛzem,
Lḥesnawi, Zerruq Ɛellawa akked Wakli Yaḥyaten.
Lɣerba di tmedyazt n Ben Mohamed, tbeddel s waṭas deg yiswiyenines, tuɣal d lɣerba n tidet, lɣerba ideg yettḥulfu yiminig d aɣrib ula
ɣef yiman-is. Di tmurt ur yezmir ad yeqbel tudert ideg tettwamḥa
tnaṣlit, ideg tuɣal tadimt i tutlayt akked yidles amaziɣ. Lɣerba tbanas-d d abrid n leslak, abrid ara t-yesbeɛden ɣef lbaṭel ttwalint
wallen. Amedyaz Ben Mohamed inuda s ttbut ɣef ssebbat yellan
deffir tinigt n tsuta-agi tis snat, yerna yefka-d tiktiwin-is timaynutin
ɣef «tamurt» di tallit n timunnent.
Tikta ideg d-malalent temsal n tsertit d tid n yidles akked tmetti,
armi yuɣal wawal «tamurt» di tmedyazt-ines yeččur d initen n
tebrek akked yidim, layas, lbaṭel akked wayen akk yessarhaben
amdan. Si tama nniḍen tettban-d «lɣerba» deg uḍris-ines udyiz am
yiɣallen n leɛnaya yettukkun win ten-id-iqesden, ulac maḥyaf, ulac
amgarad ama berrik neɣ mellul.
«Lɣerba» s yinumak-a d tilelli, d tagnit i usirem, d adeg ideg
ttwarẓen leqyud. «Lɣerba» ur tecbi «tamurt» di lewhi n umedyaz,
tamurt ideg ggten leqyud, leqyud yerran cckal i yiles, yeɣban later n
tnaṣlit. Gar yisefra-ines i d-yemmalen tidet yecban tagi, ad dnebder asefru «Ad ruḥeɣ» ideg yeqqar :

Ad ruḥeɣ ad beddleɣ tamurt
Ad nadiɣ tafat
Ad ruḥeɣ ad rewleɣ i lmut
Ad beddleɣ taswaɛt

- 16 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Ad ruḥeɣ akin i tagut
S anga dessent lxalat
Ad ruḥeɣ ad awen-ǧǧeɣ tamurt
Ideg leḥmala d leḥram
Ad ruḥeɣ ad awen-ǧǧeɣ tafsut
Ideg ajeǧǧig yettwazlam
Ad ruḥeɣ ad awen-ǧǧeɣ tafrut
I aɣ-izellun di ṭṭlam
Asefru yettkemmil, yemmal-d udem nniḍen i teknawit-nni yezdin
gar «tmurt akked lɣerba», udem ixulfen s waṭas win i as-tefka tsutanni tamezwarut n lɣerba. Di lewhi n umedyaz «tamurt » tettban-d d
adeg yettwaɣelqen, yeččuren d timsullest yesserhaben, ma d
«lɣerba», tettban-d d adeg ur nesɛi ẓẓrubat, yeččuren d tafat,
yesseftayen asirem.
Tamagit d tsertit
Amennuɣ ɣef tutlayt akked yidles amaziɣ akked usenqed di tsertit
yeḍfer udabu d yiwen usentel amaynut i d-ibanen s ttbut deg wurti
asefran atrar. Tugget n yimedyazen n tallit-agi tamirant wwin-d fellas awal s wudem alqayan : D Lewnis neɣ d Lwennas, d Ferḥat neɣ
d Dumran, d Ben Mohamed neɣ d Muḥya, yal wa d asɣar i asyerna, iɛawen-itt yis-s ad d-teflali.
Asentel-agi n tmagit yuɣ amkan hrawen di tmedyazt n Ben
Mohamed, ulac tamsalt ur d-yebdir, ulac tiɣri ur d-igir i wakken ad
d-yessaki agdud i wumi zemmen imi. Isefra-s yecban : Izumal Muqleɣ - Tiɣri n ugdud - Ɣas - Yemma - Mi nemlal ad aɣ-bḍun Anida - Uccayen - Tagrawla - Nekk ur ttarguɣ aggur - Ayennat… d
isefra yessakayen, i d-yemmalen iberdan yessuffuɣen. Acukan
tarrayt iɣef ibennu Ben Mohamed izen-ines udyiz treṣṣa ɣef
tzamulit, tifyar iɣef yettwabna usefru ttasent-d ččuren d lemɛani
akked yinumak uffiren, yessefk ɣef win ara tent-yeɣren ad

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 17 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

yessexdem allaɣ-is i wakken ad d-yessekfel inumak akked lemaɛani i
yeffren deg-sent.
Ma neddem-d asfru «Izumal» d amedya, ad aɣ-d-iban ur
yettwafham ara s wudem usrid, alamma nessenṭeq-d tifyar iɣef
yettwabna, tifyar yecban : leqyud d tekmamin - nesla mi wen-gren
ssnasel - tiyita tewweḍ s iɣes - gezmen-awen awal, ara nefhem izen
n umedyaz i d-yessenqaden di lbaṭel xeddmen yiduba deg
yigduden-nsen di yal tamurt, anda ulac tilelli n umeslay tettwakkes.
Annect-a d ayen yessawalen i tegrawliwin akked umennuɣ. Tifyar
yecban : ad d-yewwet uḥemmal, ad d-yessekfel lemkaḥel, ad raḥen
yidammen, urrif di rrṣas ad yeftel, mmalent-d merra iswi n
umedyaz, s tarrayt tazamulit yecban tagi i d-yemmal umedyaz Ben
Mohamed tiqurani, s tarrayt-agi yecban tagi i d-yettas yizen-is udyiz
yeččur d lemɛani akked yinumak.
Lebni n usefru akked tmeɣrut
Ayen i d-yerna umedyaz Ben Mohamd d amaynut deg urti asefran
aqbayli yettban-d daɣen di lebni n usefru akked tmeɣrut iɣef ireṣṣa.
Ɣas ma yella yessexdem, yesnulfa-d lebni n tmeɣrut d amaynut, ur
yettwassen ara maḍi ɣur yimedyazen imezwura.
Ma neddem-d asefru «Yemma» d amedya ad t-naf yebna ɣef ṣṣenf
n tmeɣrut i d-yesnulfa umedyaz, werǧin yelli di tmedyazt nniḍen :

Yemma
Lliɣ tturareɣ tiddas
Asmi i am d-rẓan tilas
Yezri wurar
Yefsi umrar
Yendeh udrar
Yenna : yemma yemma

- 18 -

A/a
B/s
B/s
C/r
C/r
C/r
A/a

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Asefru yettkemmil s nḍam-agi n tmeɣrut (abbccca), i d-yettuɣalen
si tseddart ɣer tayeḍ, ayen i yefkan i usefru ccbaḥa di tɣessa akked
umṣaḍa n wanya gar tefyar.
Deg usefru «Ayennat», yettban-d daɣen lebni n tmeɣrut nniḍen, d
lebni ur nettwassen ara di tmedyazt taqdimt :

Yiwwas yenṭeq-d winnat
Yenna-d nexdem ayennat
Am yirgazen am lxalat
Kkert ad tewtem afus

A/t
A/t
A/t
B/s

Asefru yettwabna s nnḍam-agi n tmeɣrut (aaab), segmi yebda armi
yekfa, ayen i as-yefkan ccbaḥa di tɣessa akked wanya di tefyar.
Di kra n yisefra nniḍen, Ben Mohamed yessekcem tamedyazt
taqbaylit tatrat s annar n tmedyazt tilellit, anda asefru ur
yettwaqqen ara maḍi s tmeɣrut. Ayagi d udem amaynut werǧin yelli
deg urti asefran aqbayli.
D wagi ihi i d kra n wawal s tewzel ɣef tmedyazt n Ben Mohamed,
ɣas awal ɣef wayen akk yessefra muḥal ur yettfak, ayen nebɣu nini-t
drus. Deg taggara ad d-nini kan amedyaz Ben Mohamed seg wid
yekkren s wulac, ulac-nsen d aẓayan, ɣas akken abrid i d-wwin
yestewḥac, ldin-t s lǧehd n wurfan.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 19 -

Tamawalt
n uzref akked teɣdemt
Mohamed Zakaria BENRAMDANE

Abaɣur : Avantage.
Abaɣur amagdaz : Avantage absolu.
Abaɣur amazday : Avantage collectif.
Abaɣur amaẓlay : Avantage particulier.
Abbaẓ : Arrestation.
Abbaẓ adeblan : Arrestation administrative.
Abeẓ : Arrêter.
Abrid aɣarim : Voie civile.
Adabu : Autorité ; Pouvoir.
Adabu adeblan : Autorité administrative.
Adabu aɣarim : Autorité civile.
Adabu amagdaz : Autorité absolue.
Adabu aselkam : Autorité exécutive.
Adabu azayez : Autorité publique.
Adawsan : Sanitaire.
Addad aɣarim : État civil.
Addud : Attitude.
Adeblan : Administratif.
Aderras : Censeur.
Adɣar : Vote.
Adɣar azayez : Vote public.
Adɣar ɣef usaḍuf : Vote d’une loi.

- 20 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Adɣar s tenmeɣrut : Vote par correspondance.
Adɣar s tmagla : Vote par délégation.
Adɣar udmawan : Vote personnel.
Adlis n tnezzut : Livre de commerce.
Aḍris : Texte.
Aḍris amaẓlay : Texte particulier.
Aḍris azerfan : Texte juridique.
Aḍris n tmendawt : Texte de la constitution.
Aḍris n ugatu : Texte du contrat.
Aḍris n usaḍuf : Texte de la loi.
Aḍris s uwennit : Texte avec commentaire.
Afakul : Argument.
Afna : Adversaire.
Agatu : Contrat.
Agatu adeblan : Contrat administratif.
Agatu agejdan : Contrat principal.
Agatu aɣarim : Contrat civil.
Agatu aḥerfi : Contrat simple.
Agatu alɣaw : Contrat formel.
Agatu amazday : Contrat collectif.
Agatu amazday n umahil : Contrat collectif du travail.
Agatu amettan : Contrat social.
Agatu amzenzi : Contrat commercial.
Agatu n teṛmist : Contrat d’entreprise.
Agatu n ufara : Contrat de progrès.
Agatu n ultaɣ : Contrat d’adhésion.
Agatu n umahil : Contrat de travail.
Agatu n umesni : Contrat de transport.
Agatu n ureṭṭal azayez : Contrat d’emprunt public.
Agatu n usenkid : Contrat d’assurance.
Agatu n userḍil : Contrat de prêt.
Agatu n uzenzi : Contrat de vente.
Agatu n uzizreg : Contrat d’édition.
Agatu n wahil : Contrat de programme.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 21 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Agbur n terdayt : Contenu de l’accusation.
Agensas : Représentant.
Agensas n tnezzut: Représentant de commerce.
Aggal: Abstention.
Aggal n udɣar: Abstention de vote.
Aggal n unezzarfu: Abstention de juge.
Agmam n tmuhal : Quartier des ambassades.
Agraw : Assemblée.
Agraw Aɣerfan Aɣelnaw : Assemblée Populaire Nationale.
Agraw amagnu : Assemblée ordinaire.
Agraw amatu : Assemblée générale.
Agraw amatu n Yeɣlanen Yedduklen : Assemblée générale des
Nations Unies.
Agraw n yenmahalen : Assemblée des travailleurs.
Agraw n yinufal : Assemblée des actionnaires.
Agraw n yiserwasen : Assemblée des créanciers.
Aguccelman : Autodétermination.
Aɣan amzenzi : Traité commercial.
Aɣaram : Cité.
Aɣaram adeblan : Cité administrative.
Aɣelfan : Ministériel.
Aɣella : Chef.
Aɣella n teɣlamt : Chef d’équipe.
Aɣella n teṛmist : Chef d’entreprise.
Aɣella n twacult : Chef de famille.
Aɣella n ukabar asertan : Chef du parti politique.
Aɣella n umeẓlu : Chef de service.
Aɣella n unabaḍ : Chef de gouvernement.
Aɣella n unguz : Chef du complot.
Aɣella n Uwanak : Chef de l’État.
Aɣerman : Citoyen.
Aɣerman ilelli : Citoyen libre.
Aɣlan : Nation.
Aɣlan ilelli : Nation libre.

- 22 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Aɣlif : Ministère.
Aɣlif azayez : Ministère public.
Aɣlif n teɣdemt : Ministère de la justice.
Aɣlif n tnezzut : Ministère de commerce.
Aɣmis Unṣib : Journal Officiel.
Aɣrud : Salaire.
Aɣtas : Arrêté.
Aɣtas adeblan : Arrêté administratif.
Aɣtas aɣelfan : Arrêté ministériel.
Aɣtas aɣiwan : Arrêté municipal.
Aɣtas n temsulta : Arrêté de police.
Akabar : Parti.
Akabar asertan : Parti politique.
Akabar azduklan : Parti communiste.
Akettar : Capacité.
Akettar aɣarim : Capacité civile.
Akettar azerfan : Capacité juridique.
Akettar aẓrayan : Capacité théorique.
Akettar n tmesɣiwt : Capacité d’achat.
Akettar n ulaɣmu : Capacité d’exercice.
Alas : Devoir.
Alasen n uɣerman: Devoirs de citoyen.
Allas: Appel.
Allas agejdan : Appel principal.
Allas aɣarim : Appel civil.
Allas amzenzi : Appel commercial.
Alɣu : Avis ; Communiqué.
Alɣu anamay : Communiqué commun.
Alɣu azerfan : Avis juridique.
Alɣu n Tselwit : Communiqué de la Présidence.
Alɣu unṣib : Communiqué officiel.
Altaɣ : Adhésion.
Alzaz : Marchandise.
Amaggaz : Boursier.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 23 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Amaɣlay : Circonstance.
Amahil : Travail.
Amahil amazday : Travail collectif.
Amaktar : Importateur.
Amaswaḍ : Inspecteur.
Amatar n urmud : Indice d’activité.
Amazday : Collectif.
Amazzay : Expert.
Amazzay imgilli : Expert assermenté.
Amdan n yiwezla : Homme d’affaires.
Amdukel : Associé.
Amdukel amsetlan : Associé solidaire.
Amdukel asefrak : Associé gérant.
Amḍan n yedɣaren : Nombre de votes.
Amedhel : Coopération.
Ameɣrad : Salarié.
Ameltaɣ : Adhérent.
Amenḍar : Délai.
Amenḍar n wallas : Délai d’appel.
Amengaz : Comploteur.
Amerday : Accusé.
Amerwas : Dette.
Amerwas azayez : Dette publique.
Ameẓlu : Service.
Ameẓlu adeblan : Service administratif.
Ameẓlu n tmesɣiwin : Service des achats.
Amgaru aɣarim : Guerre civile.
Amhis : Compensation.
Amhis azerfan : Compensation légale.
Amhis gar izelliten d tgenfa : Compensation entre les pertes et les
profits.
Amiḍan : Compte.
Amiḍan adeblan : Compte administratif.
Amiḍan amagal : Compte bloqué.

- 24 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Amiḍan amagnu : Compte courant.
Amiḍan amagnu aḥerfi : Compte courant simple.
Amiḍan amzenzi : Compte commercial.
Amiḍan anektam : Compte débiteur.
Amiḍan anesmad : Compte créditeur.
Amiḍan n tesfert : Compte caisse.
Amiḍan n tmaḍirt : Compte de tutelle.
Amiḍan n usmigel : Compte de tutelle.
Amiḍan n wagmuḍ : Compte de résultat.
Amiḍan n wammud : Compte d'exploitation.
Amiḍan n yehri : Compte capital.
Amiḍan n yelzazen : Compte marchandises.
Amiḍan n yemhisen : Compte des indemnités.
Amiḍan n yiseglaf : Compte de dépôts.
Amiḍan n yisgulaf : Compte d'équipements.
Amiḍan n yizelliten d tgenfa : Compte de pertes et profits.
Amnekni : Compromis.
Amnekni n tnefrut : Compromis d'arbitrage.
Amnekni n uzenzi : Compromis de vente.
Amnenniḍ : Circuit.
Amnenniḍ adamsan : Circuit économique.
Amrig : Arme.
Amrig afessas : Arme légère.
Amrig amellal : Arme blanche.
Amrig aẓayan : Arme lourde.
Amrig n wanɣa : Arme de crime.
Amsaɣ : Acheteur ; Client.
Amsestan : Enquêteur.
Amsetlan : Solidaire.
Amsiḍen : Comptable.
Amsiḍen agejdan : Comptable principal.
Amsiḍen azayez : Comptable public.
Amsihran : Capitaliste.
Amtawa : Accord ; Conciliation.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 25 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Amtawa adamsan : Accord économique.
Amtawa agraɣlan : Accord international.
Amtawa amatu : Accord général.
Amtawa amzenzi : Accord commercial.
Amtawa anaẓraf : Accord financier.
Amtawa asertan : Accord politique.
Amtawa n userḍil : Accord de prêt.
Amyellel adeblan : Hiérarchie administrative.
Amzenzu : Commerçant.
Amzernan : Agresseur.
Anaful : Actionnaire.
Anawar : Fonctionnaire.
Anawar agraɣlan : Fonctionnaire international.
Anawar amagar : Fonctionnaire étranger.
Anawar azayez : Fonctionnaire public.
Anawar imgilli : Fonctionnaire assermenté.
Anawar n tedbelt : Fonctionnaire d’administration.
Anazal : Affiche.
Anedbal : Administrateur.
Anedbal aɣarim : Administrateur civil.
Anedbal anesmigel : Administrateur délégué.
Anedbal anesɣamu : Administrateur conseiller.
Anedbal aselkam : Administrateur exécutif.
Aneflus : Magistrat.
Anefray : Arbitre.
Anefray n tnezzut : Arbitre du commerce.
Aneɣlaf : Ministre.
Aneɣlaf n teɣdemt : Ministre de la justice.
Aneɣlaf n tnezzut : Ministre de commerce.
Anesdabu : Ayant autorité.
Anezzarfu : Juge.
Anhil : Régime.
Anhil adeblan : Régime administratif.
Anhil amsihran : Régime capitaliste.

- 26 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Anhil aqbur : Ancien régime.
Anhil azduklan : Régime communiste.
Anhil n yiba : Régime de l’absence.
Anguz : Complot.
Anguz mgal Taflest n Unawak : Complot contre la Sûreté de l'État.
Anɣa : Crime.
Anɣa amagan : Crime naturel.
Anɣa asertan : Crime politique.
Anɣa mgal talsa : Crime contre l’humanité.
Anɣa mgal talwit : Crime contre la paix.
Anɣa n umgaru : Crime de guerre.
Anɣa uddis : Crime organisé.
Anɣa unẓir : Crime impossible.
Anmahal : Ambassadeur.
Anmazul : Adjoint.
Anmazul adeblan : Adjoint administratif.
Aqbal : Concession.
Aqbal amzenzi : Concession commerciale
Aqbal n yimeẓla izuyaz : Concession des services publics.
Aqbal n yimuhal izuyaz : Concession des travaux publics.
Aredday : Accusateur.
Aredday azayez : Accusateur public.
Areg : Être autorisé.
Arkawel : Charte.
Arkawel aɣelnaw : Charte nationale.
Arkawel n umahil : Charte du travail.
Arkawel n Yeɣlanen Yedduklen : Charte des Nations Unies.
Armud : Activité.
Armud adamsan : Activité économique.
Armud asadran : Activité professionnelle.
Armud asertan : Activité politique.
Arra : Acte.
Arra amazday : Acte collectif.
Arra n tedbelt : Acte d’administration.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 27 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Arra n terdayt : Acte d’accusation.
Arra n tlalit : Acte de naissance.
Arra n tmettant : Acte de décès.
Arra n uddad aɣarim : Acte d’état civil.
Arra n ultaɣ : Acte d’adhésion.
Arra n uqbal : Acte de concession.
Asaḍuf : Loi.
Asaḍuf adamsan : Loi économique.
Asaḍuf aɣarim : Loi civile.
Asaḍuf aɣelnaw : Loi nationale.
Asaḍuf amagnu : Loi ordinaire.
Asaḍuf amendaw : Loi constitutionnelle.
Asaḍuf amzenzi : Loi commerciale.
Asaḍuf n tedrimt : Loi monétaire.
Asaḍuf n tefrant : Loi électorale.
Asaḍuf n tiẓraf : Loi de finances.
Asaḍuf n tneflit : Loi de développement.
Asaḍuf n ugatu : Loi du contrat.
Asaru amzenzi : Film commercial.
Asefrak : Gérant.
Asefrek n uwezlu : Gestion d’affaire.
Aseggas aɣarim : Année civile.
Asehwu : Accident.
Asehwu n umahil : Accident de travail.
Aselkin : Certificat.
Aselkin adawsan : Certificat sanitaire.
Aselkin n tesweḍt : Certificat d’inspection.
Aselkin n tɣellist : Certificat de sécurité.
Aselkin n tiggezt : Certificat d’inscription.
Aselkin n tmernit : Certificat d’addition.
Aselkin n tmettant : Certificat de décès.
Aselkin n tudert : Certificat de vie.
Aselkin n ukettar : Certificat de capacité.
Aselkin n umahil : Certificat de travail.

- 28 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Aselkin n umgur : Certificat de convalescence.
Aselkin n yisenkiden : Certificat d’assurances.
Asemmet : Annulation.
Asemmet n tefrent : Annulation de l’élection.
Asemmet n tẓirt : Annulation de la condamnation.
Asemmet n ugatu : Annulation du contrat.
Asemmet n waɣan : Annulation du traité.
Asenkid : Assurance.
Asenkid aɣerfan : Assurance populaire.
Asenkid amazday : Assurance collective.
Asenkid amettan : Assurance sociale.
Asenkid ɣef tudert : Assurance sur la vie.
Asenkid mgal isehwa n umahil : Assurance contre les accidents du
travail.
Asenkid mgal aṭṭanen isadranen : Assurance contre les maladies
professionnelles.
Asenkid n usikel : Assurance du voyage.
Asenkid n yifecka : Assurance de bagages.
Asenkid n yikataren : Assurance des cadres.
Asenkid udmawan : Assurance personnelle.
Aseqqamu n tedbelt : Conseil d’administration.
Aserwas : Créancier.
Aserwes : Comparaison.
Aserwes n tira : Comparaison des écritures.
Asgufsu : Corruption.
Asgufsu adeblan : Corruption administrative.
Asidmer : Comparution.
Asidmer udmawan : Comparution personnelle.
Asifeḍ : Exportation.
Asihri : Capitalisme.
Asileɣ : Amélioration.
Asileɣ n tnezduɣt : Amélioration de l’habitat.
Asileɣ n uswir n tudert : Amélioration du niveau de vie.
Asileɣ n wassaɣen : Amélioration des rapports.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 29 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Asmad : Crédit.
Asmil : Comité.
Asmil n tedrest : Comité de censure.
Asmil n teṛmist : Comité d’entreprise.
Asmil n tɣuri : Comité de lecture.
Asmil n tneflit tadamsant : Comité de développement économique.
Asmil n tnefrut : Comité d’arbitrage.
Asmil n tsestant : Comité d’enquête.
Asmil n umedhel adamsan : Comité de coopération économique.
Asmil n umtawa : Comité de conciliation.
Asmil n usefrek : Comité de gestion.
Asmil n wassaɣen idamsanen igraɣlanen : Comité des relations
économiques internationales.
Asmil n wuɣus d tɣellist : Comité d’hygiène et de sécurité.
Asnas : Application.
Asnas n tefgurt : Application de la peine.
Asnas n tiɣtas : Application des décisions.
Asnas n usaḍuf : Application de la loi.
Asnas n usaḍuf deg wakud : Application de la loi dans le temps.
Asnas n usaḍuf di tallunt : Application de la loi dans l’espace.
Ass n tbeddi : Jour d’audience.
Assaɣen imzenziyen : Relations commerciales.
Asun : Arrondissement.
Asunfu n umerwas : Acquittement d’une dette.
Aswir : Cercle ; Congrès ; Niveau.
Aswir n warmud : Cercle d’activité ; Niveau d’activité.
Awanak amzernan : État agresseur.
Awennit : Commentaire.
Awennit n tɣamsa : Commentaire de presse.
Awezlu : Affaire.
Azal : Prix ; Valeur.
Azal amzenzi : Valeur commerciale.
Azal n temsezwert : Prix de la concurrence.
Azaraf : Jugement.

- 30 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Azaraf wer allas : Jugement sans appel.
Azayez : Public.
Azduklan : Communiste.
Azeggwar : Antécédent.
Azmez n tbeddi : Date d’audience.
Azref : Droit.
Azref anamay : Droit commun.
Azref n temsezwert : Droit de la concurrence.
Azref n tinwit : Droit d’amendement.
Azref n tmahelt : Droit d’ambassade.
Azwil : Chiffre.
Azwil aberkan : Chiffre noir.
Azwil n yiwezla : Chiffre d’affaires.
Aẓer : Être condamné.
Dbel : Administrer.
Dres : Censurer.
Dres taɣamsa: Censurer la presse.
Fakel: Être argumenté.
Iba: Absence.
Iba aslagan: Absence régulière.
Iba s tmentilt n waṭṭan: Absence pour cause de maladie.
Igi: Acte.
Igi adeblan: Acte administratif.
Igi amzenzi: Acte commercial.
Igi asertan: Acte politique.
Igi n tedbelt: Acte d’administration.
Igi n tnaya: Acte de souveraineté.
Igi n tnezzut: Acte de commerce.
Igi n udabu: Acte d’autorité.
Igiten iɣarimen: Actes civils.
Igiten n usefrek: Actes de gestion.
Ihri: Capital.
Ihri aɣelnaw: Capital national.
Ihri aɣlal: Capital constant.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 31 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Ihri alsan: Capital humain.
Ihri ameskil: Capital variable.
Ihri anaẓraf: Capital financier.
Ihri asaray: Capital rentable.
Ihri n teṛmist: Capital d’entreprise.
Ihri n wammud: Capital d’exploitation.
Ihri urmid: Capital actif.
Ilugan n tɣara: Règles de compétence.
Ilzazen inamayen: Marchandises communes.
Imaɣlayen idamsanen: Circonstances économiques.
Imaɣlayen imesɣura: Circonstances objectives.
Imaɣlayen irmugal: Circonstances indépendantes.
Imaɣlayen n usehwu: Circonstances de l’accident.
Imaɣlayen udmawanen: Circonstances personnelles.
Imawas: Complice.
Imawas deg wanɣa: Complice d'un crime.
Imawas di termeggit: Complice d'un délit.
Imdukal n umahil: Associés du travail.
Imdukal n yehri: Associés du capital.
Imeltaɣen n unmalu: Adhérents d’un syndicat.
Imgilli: Assermenté.
Imiḍanen n teṛmisin tizuyaz: Comptes des entreprises publiques.
Imiḍanen yeldin i wammud: Comptes ouverts à l'exploitation
Inazalen unṣiben: Affiches officielles.
Inɣiyen iɣelnawen: Crimes nationaux.
Isem amzenzi: Nom commercial.
Isir: Abolition.
Isir n usaḍuf: Abolition d’une loi.
Ismaden ideblanen: Crédits administratifs.
Iswi: But.
Iswi azerfan: But juridique.
Iswi n teṛmist: But de l’entreprise.
Iswi usrid: But direct.
Iwezla n Uwanak: Affaires de l’État.

- 32 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Izerfan iɣarimen: Droits civils.
Izerfan n uɣerman: Droits de citoyen.
Izerfan n umdan: Droits de l’homme.
Ldi amiḍan: Ouvrir un compte.
Lleɣ: Annoncer.
Lteɣ: Adhérer.
Mhes: Compenser.
Mhes izelliten: Compenser les pertes.
Ngez: Comploter.
Nṭeg: Attaquer.
Rdu: Accuser.
Rnu: Augmenter.
Sdukel: Associer.
Seɣ: Acheter.
Selɣu: Communiquer.
Selken: Certifier.
Selken isalli: Certifier une nouvelle.
Semmet: Annuler.
Semmet agatu: Annuler un contrat.
Semmet tafrent: Annuler une élection.
Ser: Abolir.
Serwes: Comparer.
Serwes tira: Comparer les écritures.
Sesten: Enquêter.
Sfikel: Argumenter.
Sidmer: Comparaître.
Sidmer zdat teɣdemt: Comparaître en justice.
Sidmer zdat tsenbaḍt: Comparaître devant le tribunal.
Sidmer zdat uneflus: Comparaître devant un magistrat.
Sileɣ: Améliorer.
Sireg: Autoriser.
Snes: Appliquer.
Snes asaḍuf: Appliquer la loi.
Sunfu: Acquitter.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 33 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Surdu: Compromettre.
Surdu talwit deg umaḍal: Compromettre la paix dans le monde.
Sweḍ: Inspecter.
Tadbelt: Administration.
Tadbelt n tuɣḍaḍt: Administration de mission.
Tadbelt n usefrek: Administration de gestion.
Tadbelt n yiwezla inaẓrafen: Administration des affaires financières.
Tadbelt n yiwezla izuyaz: Administration des affaires publiques.
Tadbelt talemmast: Administration centrale.
Tadbelt tamensayt: Administration traditionnelle.
Tadbelt tazayezt: Administration publique.
Tadbelt tusridt: Administration directe.
Tadrest: Censure.
Tadrest n yeɣmisen: Censure des journaux.
Tadrest n yimiḍanen: Censure des comptes.
Tadrest n yisura: Censure des films.
Tafesna: Degré.
Tafesna n userwes: Degré de comparaison.
Tafesna n warmud: Degré d’activité
Tafgurt: Amende; Peine.
Tafgurt taɣarimt: Amende civile.
Taflest n Uwanak: Sûreté de l'État.
Tafugla: Cérémonie.
Tafugla taɣarimt: Cérémonie civile.
Tafugla tunṣibt: Cérémonie officielle.
Tafult: Action.
Tafult n yehri: Action de capital.
Taggayt: Catégorie.
Taggayt n usehwu: Catégorie de l’accident.
Taggayt n yisentel: Catégorie de la substance.
Taggayin n yinawaren: Catégories des fonctionnaires.
Taggayin tidamsanin: Catégories économiques.
Taggazt: Bourse.
Taggazt n tnezzut: Bourse du commerce.

- 34 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Taggazt n umahil: Bourse du travail.
Taggazt n yelzazen: Bourse de marchandises.
Tagrayt: Conclusion.
Tagrayt n ugatu: Conclusion du contrat.
Tagrayt n umtawa: Conclusion de l'accord.
Tagrayt n uzaraf: Conclusion du jugement.
Tagrayt n yigi: Conclusion de l'acte.
Taɣamsa: Presse.
Taɣamsa tilellit: Presse libre.
Taɣara: Compétence.
Taɣara n tsenbaḍt: Compétence du tribunal.
Taɣara tadeblant: Compétence administrative.
Taɣara tadigant: Compétence locale.
Taɣara taɣarimt: Compétence civile.
Taɣara taɣelnawt: Compétence nationale.
Taɣara tamagdazt: Compétence absolue.
Taɣara tamassaɣt: Compétence relative.
Taɣara tamzenzit: Compétence commerciale.
Taɣara tanammast: Compétence retinae materiae.
Taɣara tangawt: Compétence matérielle.
Taɣara tzerfant tagraɣlant: Compétence judiciaire internationale.
Taɣara tudmawant: Compétence personnelle.
Taɣawsa: Chose.
Taɣawsa tanamayt: Chose commune.
Taɣawsa tazayezt: Chose publique.
Taɣdemt: Justice.
Taɣdemt tadeblant: Justice administrative.
Taɣdemt tagraɣlant: Justice internationale.
Taɣdemt taɣarimt: Justice civile.
Taɣdemt tamettant: Justice sociale.
Taɣdemt tamzenzit: Justice commerciale.
Taɣdemt tasertant: Justice politique.
Taɣellist: Sécurité.
Taɣellist tamazdayt: Sécurité sociale.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 35 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Taɣiwant: Commune.
Taɣtest: Décision.
Taɣtest tadeblant: Décision administrative.
Tajṛut: Cas.
Tajṛut n tmettant: Cas de mort.
Tajṛut n umgaru: Cas de guerre.
Tajṛut tamettant: Cas social.
Takarḍa: Carte.
Takarḍa n timant: Carte d’identité.
Takarḍa n tirzi: Carte de visite.
Takarḍa n uferran: Carte d’électeur.
Takarḍa n umahil: Carte de travail.
Takarḍa n umeltaɣ: Carte d’adhérent.
Takarḍa n usmad: Carte de crédit.
Takarḍa tamzenzit: Carte commerciale.
Takarḍa tanmalant: Carte syndicale.
Takarḍa tarast: Carte grise.
Takarḍa tasadrant: Carte professionnelle.
Taktert: Importation.
Tallalt: Aide.
Tallalt tadamsant: Aide économique.
Tallalt tanaẓraft: Aide financière.
Tallalt tamettant: Aide sociale.
Tamadla: Clan.
Tamadla n tenmegla: Clan de l’opposition.
Tamaḍirt: Tutelle.
Tamaḍirt tadeblant: Tutelle administrative.
Tamahelt: Ambassade.
Tamaneɣt: Capitale.
Tamaneɣt tadeblant: Capitale administrative.
Tamasit: Responsabilité.
Tamasit taɣarimt: Responsabilité civile.
Tamasit tamazdayt: Responsabilité collective.
Tamawest: Complicité.

- 36 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamawest di tedbelt: Complicité dans l'administration
Tamawest s umtawa: Complicité par accord.
Tamentilt: Cause.
Tamentilt n ugatu: Cause du contrat.
Tamentilt n usehwu: Cause de l’accident.
Tamentilt n yiba: Cause d’absence.
Tamentilt tadamsant: Cause économique.
Tamentilt yeffren: Cause occulte.
Tamernut: Châtiment.
Tamlellit: Alternance.
Tamlellit n udabu: Alternance du pouvoir.
Tamrest: Emploi.
Tamrest taɣarimt: Emploi civil.
Tamsertit: Assimilation.
Tamsezwert: Concurrence.
Tamsezwert tadamsant: Concurrence économique.
Tamsezwert tarusḍuft: Concurrence illicite.
Tamsezwert tazerfant: Concurrence légale.
Tamsezwert tilellit: Libre concurrence.
Tamsirt n tɣawsiwin: Leçon de choses.
Tamunt: Compagnie.
Tamunt n yisenkiden: Compagnie d’assurances.
Tamunt tamgurant: Compagnie industrielle.
Tamunt tamzenzit: Compagnie commerciale.
Tamurt: Pays.
Tamurt tamsihrant: Pays capitaliste.
Tanaḍt: Décret.
Tanaḍt taɣelfant: Décret ministériel.
Tanaḍt taɣelnawt: Décret national.
Tanaḍt tamatut: Décret général.
Tanaḍt taselkamt: Décret exécutif.
Tanaya: Souveraineté.
Tanaya taɣelnawt: Souveraineté nationale.
Tanefrut: Arbitrage.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 37 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tanefrut tagraɣlant: Arbitrage international.
Tanefrut tamzenzit: Arbitrage commercial.
Tanezduɣt: Habitat.
Tanezzut: Commerce.
Tanezzut tagraɣlant: Commerce international.
Tanezzut tamatut: Commerce général.
Tansa: Adresse.
Tansa n umeẓlu: Adresse de service.
Tanṭagt: Attaque.
Tardayt: Accusation.
Taṛmist: Entreprise.
Taṛmist tamzenzit: Entreprise commerciale.
Taṛmist tazayezt: Entreprise publique.
Tasenbaḍt: Tribunal.
Taserkemt: Classe.
Taserkemt talemmast: Classe moyenne.
Taserkemt tamettant: Classe sociale.
Taserkemt tamgurant: Classe industrielle.
Taserkemt tasertant: Classe politique.
Tasertit: Politique.
Tasertit n temsertit: Politique de l’assimilation.
Tasertit tamzenzit: Politique commerciale.
Tasestant: Enquête.
Tasfert: Caisse.
Tasfert n umhis: Caisse de compensation.
Tasleḍt: Analyse.
Tasleḍt tadamsant: Analyse économique.
Tasleḍt tanaẓraft: Analyse financière.
Taslullit: Libération.
Taslullit n tfulin: Libération des actions.
Tasmilt: Commission.
Tasmilt n tlelli tanmalant: Commission de la liberté syndicale.
Tasmilt n tsestant: Commission d’enquête.
Tasmilt n usumer: Commission de proposition.

- 38 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tasmilt taselkamt: Commission exécutive.
Tasunḍa: Ordre.
Tasunḍa n tmesɣiwt: Ordre d’achat.
Tasunḍa n wabbaẓ: Ordre d’arrestation.
Tasunḍa tadeblant: Ordre administratif.
Tasweḍt: Inspection.
Tawernaḍt: Anarchie.
Tawernaḍt tadamsant: Anarchie économique.
Tawtilt: Condition.
Tawtilt n talɣa: Condition de forme.
Tawtilt n tmellit: Condition d'efficacité.
Tawtilt n yider: Condition de fond.
Tawtilt taḍullit: Condition nécessaire.
Tawtilt tarusḍuft: Condition illicite.
Tawtilt tilawt: Condition affirmative.
Tawtilt tunẓirt: Condition impossible.
Tawuri: Fonction.
Tawuri tadeblant: Fonction administrative.
Tawuri taɣarimt: Fonction civile.
Tawuri tameɣlalt: Fonction permanente.
Tawuri tazayezt: Fonction publique.
Taxxamt: Chambre.
Taxxamt n terdayt: Chambre d’accusation.
Taxxamt n tnezzut: Chambre de commerce.
Taxxamt n tugrint: Chambre de discipline.
Taxxamt n umhis: Chambre de compensation.
Taxxamt tagraɣlant n tnezzut: Chambre de
internationale.
Taxxamt taɣarimt: Chambre civile.
Taxxamt tamzenzit: Chambre commerciale.
Taywalt: Communications.
Taywalt tadeblant: Communications administratives
Tazdukla: Communisme.
Tazernant: Agression.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

commerce

- 39 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tazeṭṭaḍt: Taxe.
Tazwarayt: Priorité.
Taẓirt: Condamnation.
Taẓirt n tsertit n unabaḍ: Condamnation de la politique du
gouvernement.
Taẓirt s tefgurt: Condamnation à l'amende.
Taẓirt s tsekreft: Condamnation à l'emprisonnement.
Taẓirt tamsetlant: Condamnation solidaire.
Taẓirt tanemgalt: Condamnation contradictoire.
Taẓit: Conflit.
Taẓit n tɣara: Conflit de compétence.
Taẓuli: Armement.
Taẓunt tadeblant: Division administrative.
Tibeddi: Audience.
Tibeddi taɣarimt: Audience civile.
Tibeddi tazayezt: Audience publique.
Tiddukla: Association.
Tiddukla tamagnut: Association ordinaire.
Tiddukla tanmalant: Association syndicale.
Tiddukla tasadrant: Association professionnelle.
Tiddukla tasertant: Association politique.
Tifulin n tezwarayt: Actions de priorité.
Tiɣawsiwin tigejdanin: Choses principales.
Tilelli: Liberté.
Tilelli n tenfalit: Liberté d’expression.
Tilelli n tɣamsa: Liberté de la presse.
Tilelli n ustan: Liberté de la défense.
Tilelli tadamsant: Liberté économique.
Tilelli taɣarimt: Liberté civile.
Tilelli tamzenzit: Liberté commerciale.
Tilelli tanmalant: Liberté syndicale.
Tilelli tazayezt: Liberté publique.
Timernit: Addition.
Timerniwt: Augmentation.

- 40 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Timerniwt deg uzwil n uwezlu: Augmentation du chiffre d’affaire.
Timerniwt deg wazalen: Augmentation des prix.
Timerniwt deg yeɣrad: Augmentation des salaires.
Timerniwt n tzeṭṭaḍin: Augmentation des taxes.
Tirmeggit: Délit.
Tirzi: Visite.
Turda: Opinion.
Turda tazayezt: Opinion publique.
Ulzuz: Marché.
Ulzuz anamay: Marché commun.
Ulzuz wer armud: Marché sans activité.
Urag: Autorisation.
Urag n lebni: Autorisation de construire.
Urag n tektert: Autorisation d’importation.
Urag n usifeḍ: Autorisation d’exportation.
Urag n yiba: Autorisation d’absence.
Uragen n wahil: Autorisations de programme.
Wennet: Commenter.
Wennet adyan: Commenter un événement.
Wennet aḍris: Commenter un texte.
Wer awennit: Sans commentaire.
Zernen: Agresser.
Zubet tiwtilin-is: Dicter ses conditions.
Ẓiẓer: Condamner.
Ẓiẓer amerday: Condamner l'accusé.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 41 -

Taneqqist n yinig
Mohamed ATTAF
Récit de voyage
Tasuqelt : Tahar BOUKHENOUFA
Aḥric 1u

A

cḥal n tikkal i yi-yewwi ubrid-nni mebla ma greɣ
tamawt ! Wissen kan ma d abrid-nni i nnumeɣ
ttawiɣ-t, neɣ ahat d tidderɣelt i ddreɣleɣ ? D
tallemast n yunyu, mazal kra n tfawtin n tizzegzewt di tmurt yuɣen
tannumi i uɣamac seg waggur n magu yakan. Maca aseggas-a,
tugget n ugeffur ḍeggren-t yizuɣar iḍelqen deg ubrid n Tadmayt
icudden tamuɣli-w aṭas, ɛemren d tijunan, beddent s lqedd akked
ccbaḥa-nsent i wakken ad d-fkent aṭas n waḍil, win yelhan, fiḥel ma
nger-d ayen nniḍen.
Seg wayen walaɣ, nniɣ-as deg yiman-iw, ma yella ur uɣalen ara
yimdanen ɣer tjunan i wakken ad ṣeggmen tuccḍa-nni iss yegla rray
n Ahmed Ben Bella, aselway amezwaru n Lezzayer iqelɛen s ttawil
n les buldozers tijunan n Metidja akked temnaḍin nniḍen, s zzux, i
wakken ad yekkes lǧerrat n umnekcam, d tala n ccrab
yettwaḥermen di ddin.
Mazal cfawat n yigran ur qeḍḍɛent wallen n tjunan zedɣent deg
uqqerru-w, ɣef yidisan n ubrid aqdim yettawin ɣer tmanaɣt, zdint,
ttwaxedment akken iwata, s yiguza-nsent icebḥen mačči d kra. Dɣa
ar ass-a lǧerrat n tekwatin-nni yeggten di tallit-nni, anda xeddmen
ccrab, ass-a siwa leḥyuḍ i d-yeggran d inagan n tallit-nni. Imir-nni
- 42 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

dɣa, Tadmayt tella d akal n ujeǧǧig n mager-iṭij. Lɣella d tin yeggten
armi i d-tetteffel ɣef yidisan n ubrid, teṭṭafar tafukt teɣzi n wass. D
ayen icebḥen aṭas, werǧin walaɣ-t ula deg yisura n ssinima. Yeggrad kan di cfawat imi ula d ajeǧǧig yuɣal am wakken d amnekcam ɣur
yimdebbren-nneɣ yeddan ɣef lɣella s uqlaɛ.
Abrid yefka-aɣ ɣer Bordj Menaël, tin d tamurt n wawrasen, zelmeḍ
yeffus imɣan n lɣella-agi s wafriwen-nsen iɣezfanen d wid ijebbden
tamuɣli n umesbrid. Seg wakken teṭṭuqqet lɣella, gan-as yiwet n
tḥanut i ufran-is akked usnuzu-ines di temdint n Les Issers. Ass n
wass-a, ama d tijunan, mager-iṭij neɣ awrasen ur sliken ara seg
tesdukla n tfellaḥt n yimḍebbren-nneɣ ur nezmir i kra, wid-nni i ɣiṛeggmen turegt werǧin neɛriḍ ar ass-a.
Seg teswiɛt ɣer tayeḍ, ttefrarint-d kra n tmeɣrusin n lfakya, am
tfirsin, titteffaḥin akked txuxtin iɛemren igran imeqqranen
yeqqimen mebla lxedma, unfen-asen yimawlan-nsen i yiṭij, ageffur
akked ssiman iteddun s tazzla ɣef wakal n tfellaḥt. Tamuɣli-w
tejbed-itt terbaɛt-nni n 8 yimɣiden yeknan ɣef wakal, uqbel kan ad
nali tasawent-nni n Naciria (Leɛzib). Ur frizeɣ ara d acu akken i
xeddmen imi takerrust tetteddu s tazzla. Awi-d kan ad ten-ǧǧen
yiɛeggalen n Syndicat, wid-nni yerẓan tamurt, ǧǧan acḥal d
axeddam mebla ixeddim, ad xedmen, neɣ ahat ad gren iman-nsen
imi nutni ur ḥemmlen ara ad yeknu uzzayri ula i lxedma !
Di tkerrust i yessenhar Youcef Merahi, yeqqim-d d tama-s
Mustapha Rafaï, ma d nekk zgiɣ-d deffir i wakken ad ferzeɣ gar
ccbaḥa akked tecmat n yimukan-nni i ssneɣ yakan. Imi tagnit
tettunefk-iyi, steɛfaɣ si tenhert, refdeɣ ul akked yimru i wakken ad
aruɣ kra n tirawin ad d-ɣermeɣ yis-sent kra n wayen ur walaɣ deg
yiseggasen-agi yezrin. Abrid-nneɣ ɣer Djelfa i wakken ad neḥder i
temlilit i d-yessuddes Usqamu Unnig n Timmuzɣa ɣef « Tlalit n
wungal s tenfalit tamaziɣt ». Nebda-d tikli ɣef 10 n tṣebḥit si Tizi
Uzzu, ur neẓri anta tasaɛet iɣef ara naweḍ. Mmektiɣ-d tikkelt-nni
tamezwarut ideg rziɣ ɣer temnaḍt n Djelfa deg useggas n 1963, lliɣ
d anelmad deg uɣerbaz n yimrabḍen irumiyen di Tizi Uzzu, ɣef
uqqeru-s Père Dickers i d-yessuddsen yiwet n tuffɣa n tezrawt i

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 43 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

yinelmaden-is. Ma d tikkelt tis snat, tella-d deg useggas n 1977, d
amerreḥ nekk akked tmeṭṭut-iw s tkerrust, nezzi-d i unẓul n tmurt.
Abrid yettkemmil, nezger i Ait Amrane, tifesniwin wwḍent ɣer 32,
nekcem deg yiɣeẓran n Lakhdaria, neɣ Palestro akken i s-qqaren
zik. Win yeṭṭfen abrid am wa inejren deg uẓru, ad iḥulfu i umlelli,
imi allaɣ-is tewwi-t ccbaḥa n yicerfan, n yiɣeẓran akked wayen akk i
s-d-yesmektayen ayen yezrin deg umezruy n tegrawla, n talsa akked
ugama.
Neṭṭef abrid ameqqran yezdin gar Bouira, Ain Bessam akked
Berouaguia, tasaɛet tella d 12 akked uzgen, nezger i Ain Bessam,
nhumm ɣer unẓul. Agama yebda yettbeddil udem amzun akken
teɣli-as tkessiwt-nni tazegzawt yelsa, igran neflen d irinen n lqerḍ
yecban agerruj ɣur yimawlan-nsen imi azal n yiwen yirin yellan gar
400 akked 450 yidinaren di Tizi Uzzu, ass n wass-a atan gar 800
akked 850 yidinaren. Tura imrebbiyen akk ccetkayen ɣef unerni-agi
ur nesɛi talast deg wazalen n yisafaren, maca anwa i izemren ad
yerr azal n yal taɣawsa ɣer tilawt, wissen ahat d imsertiyen s wawalnsen icebḥen aṭas !
Imazzayen-nni i tezzin allaɣ n ubrid n Tizi Uzzu ǧǧan-d amḍiq i
ubrid iḍelqen, nedda deg uzuɣer-ines, yewwi-aɣ ɣer temdint n Beni
Slimane, syin ɣer uɣrem n Sidi Naâmane. Ula d nekni nesɛa Sidi
Naâmane i d-yezgan azal n 20 kilumitr ɣef Tizi Uzzu, ur yelli d acu
yezdin gar-asent, yal amezdaɣ yettzuxxu s taddart-is, tin iɣer dnessaweḍ nezmer ad as-nefk isem n temdint n yilili axuxi
yeṭṭuqqten ɣef yidisan-is. Sidi Naâmane d isem i d-yettuɣalen di yal
tamnaḍt, d tidet d isem n lwali yesɛan leqder ɣur yimezdaɣ, imi d
amusnaw tettwellihen imdanen, yettak-asen tallelt di tudert-nsen n
yal ass.
Ilili-nni axuxi i walaɣ di Sidi Naâmane werǧin walaɣ-t, yecbeḥ aṭas s
yijeǧǧigen-is yennecraḥen akked yiniten-is yettfeǧǧiǧen rnan-as sser
i yiɣẓer-nni izegren tamdint n Sidi Naâmane amzun akken sawaleniyi-d i wakken ad d-kkseɣ yiwet n tmeqqunt, bɣiɣ-tt ad tili s idis-iw
deg yinig-a n 3 wussan. Ajeǧǧig-a ur yecbi win akken yellan deg
uzniq ameqqran Krim Belkacem anda zedɣeɣ, netta yekna seg

- 44 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

wakken yezga fell-as uɣebbar akked ddexxan n tkeryas, ajeǧǧig-is
yexsi, yesserwal tamuɣli.
Cwiṭ kan nezger i wasif Oued El Besbas i tessen tugget n yimdanen
di wunuɣen n Slim tura d ayen walant wallen, d ayen yellan d tidet.
Abrid yettkemmil, newweḍ ɣer Berouaguia, wa d yiwen yisem
ijerrden di cfawat n yizzayriyen s lǧerrat n lqerḥ di tallit n ṭṭrad neɣ
di tin n timmunent, syen nekcem tamdint n Ksar El Boukhari ɣef
wakal-is ur d-temɣi ttejra, tɣab fell-as tili akked yifrax. Sya ɣer da
nettaf-d kra n tneqlin yeknan i uɣurar akked unaɣur izedɣen akal-a.
tamawt-nneɣ ɣer ubrid n tmacint ur tewwi tmacint, yezga-d d anagi
n tallit-nni ideg tamacint tella tessawaḍ-d isaliyen akked wayen
yelhan, ass n wass-a abrid yeggra-d iman-is di tlemmast n tniri ur dnerri lmendad i wakud.

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 45 -

Tabrat i Tahar,
Amedyaz yettwaɣedren
Arezki ZERROUKI

A

ql-aɣ di teswiɛt ikersen aṭas, aṭas, tcuba tinna yellan
asmi tettaruḍ tamedyazt i d-tẓergeḍ deg yiseggasen
n 70. 40 n yiseggasen ayagi i iɛeddan seg wass-nni
ar ass-a maca am wakken iḍelli kan. Ad as-tiniḍ ass-a i turiḍ ayenni.
Ussan-agi iɛeddan, ddmeɣ-d ammud n yisefra i wumi tsemmaḍ
L’arche à vau-l’eau i wakken ad as-ɛiwdeɣ taɣuṛi. Akken bdiɣ la tɣɣareɣ ḥulfaɣ am wakken ass-a i ten-turiḍ : allaɣ-iw yeḥbes,
yenneqmaḍ deg-i ubeḥri acku mazal-itent d timaynutin, tidyanin
iɣef turiḍ ussan-nni ad as-tiniḍ ass-agi i d-ḍrant.
Isefra-nni rwin allaɣ-iw imi lqay aṭas lmeɛna-nsen. Iseggasen
ɛeddan, tilufa zadent, leɣrur ggten. Di teswiɛt-nni ideg turiḍ isefra
ulac tilufa akked tidyanin am tid n wass-a, ulac daɣen ajajiḥ am
winna ideg telliḍ, ideg nella merra deg useggas-nni ideg k-tewwi
tmettant s leɣder.
Deg yiseggasen n 70 izerman mazal ur d-ffiɣen ara seg merjannsen, ccix ur yerri ula d yiwen ɣef tgecrart ; yernu ur ifiɣ abrid ula i
yiwen. Mazal ur sen-tettunefk ara teswiεt.
Ih, kečč twalaḍ deg yiseggasen-nni ayen ur walan ara wiyaḍ. Twalaḍ
mbaɛid, tesraḥeḍ tiwardilin akked tfexxtin i ttandin yicenga n
tudert akked wid n tilelli. Imir-nni dɣa, bɣan ad kecmen ɣer wallaɣ
n yimdanen am nnda mi ara yekkat. Leḥḥun ɣef yixef n tfednin s
adabu armi i t-sserkan.

- 46 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Kečč twalaḍ ayen ur walan ara wiyaḍ. Ur k-d-nessukkes ara
tikerkas deg wayen turiḍ ama deg wungalen ama di tɣamsa. Akken
turiḍ deg wammud n yisefra n 72 :

Taɣawsa tamezwarut i s-d-nessukkes,
Imi d-ɣellin yileddayen seg yimi-s
Mi akken i iwala llufan-nni : Yzla-t di dduḥ.
30 n yiseggasen syin d afella, s tidet irgazen mmezlen, arrac
mmezlen deg yirebbi n tyemmatin-nsen mi la teṭṭḍen. D
imeẓyanen, d imeqqranen, d irgazen, d tulawin mmezlen, iɣur-iten
zzman akked wid iss umnen, widen yeṭṭfen adabu n tmurt. Irgazen
akked tlawin ǧan-ten gar yiberdan, wid yettuxellṣen i wakken ad
seḥbibren fell-asen maca wid-nni, ula d nitni iɣurr-iten udabu
amerku yebnan ɣef temḥeqranit d leɣrur.
Tamurt ɣas akken yella deg-s lxir tuɣal d lḥebs imi tilelli
tettwagzem, izerfan ttwakksen, yuɣal yettneqmaḍ deg-neɣ ubeḥri.
Akken s-yeqqar yiwen umedyaz :

Amkan yuɣal d lḥebs
I wumi rran uzzal
Medlent fell-aɣ tewwura
Mi ara d-nessawal qqaren-aɣ
Ma ad aɣ-d-rren awal
Susmet skud i nella
Amacahu ! ɣef temgerḍt
Ma yers lmus
I tidet ma d-teffeɣ imi

Akka i teḍra yid-neɣ yernu dinna i tuḍen icc-is acku wissen acḥal n
yimdanen i izemren ad d-inin tidet ma ttuḥersen ?

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 47 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Deg usefru i wumi tsemmaḍ Le Bréviaire du Roi, Agellid-nni
yenna-as : A mmi ɣas rjem-it, winna d amedyaz, ikemmel as : A
mmi winna ɣas enɣ-it, d times i d-yetteffɣen seg yimi-s.
Agellid-nni seg wid i yeswaɛaden widen yellan mgal wid yettekkan
ɣur udabu akked wid ur yettamnen ara s texnanasin-nsen, tid-nni i
d-ttawin yimeqqranen i yeǧǧan abrid i yimeṭṭurfa yessexdamen
rrṣaṣ mgal tiktiwin. Di teswiɛt-nni imeṭṭurfa nɣan, zlan, rẓan ayen
akk ur icuban ara ayen i bɣan. Kra n yiseggasen segmi temmuteḍ,
kkren-d yilemẓiyen ad kemmlen abrid i tneǧreḍ kečč akked wiyaḍ
maca adabu amerku yewwet deg-sen s rrṣaṣ am wakken yewwet
uṣeggad s uḥlalas aglaf n uzerzur, ɣlin 126 n yilemẓiyen zdat
tewwura n yixxamen-nsen, di lḥerma n yifergan-nsen : d tinna i d
tafsut taberkant.
Si tefsut ɣer tayeḍ nuzen-d lḥerma i ugdud. Seg wassen i tbeddel
ssaɛa : tamaziɣt tekcem s aɣerbaz, tuɣal d taɣelnawt, ẓergen-d aṭas n
yidlisen s tmaziɣt. Anaḍeḥ ur yesmawi ara.
Ihi akka, lweqt yefka-ak azref : 30 n yiseggasen syinna d afella, ayen
akk iɣef i d-tcareḍ yeḍra-d s tidet, d kečč i d-yennan tidet, d kečč i
iwalan ṣṣwab.
Imeṭṭurfa walan-k, ɣran-k, gzan tiktiwin-ik, gzan ayen i twalaḍ, ayen
i turiḍ, maca nitni ur qebblen ara ayen nettwali, ur qebblen ara
tiktiwin yellan mgal tiktiwin-nsen. Wid ur nettxemmim ara am
nutni rran-ten d icenga-nsen.
Asekkud-ik tesmesdeḍ-t si temẓi-k mi tettmuquleḍ si tɣaltin n
taddart-ik ilel-nni iseg d-keccmen lbaburat i d-teddun
yimnekcamen, imḥersanen i d-yettawin ccwal ɣer tmurt-nneɣ si
zzman n Masnsen. Ayenni akk yeldi-ak allen ɣef tedyanin iwalan
kan yimusnawen am kečč, imusnawen imeqqranen.
Ur tezmireḍ ara ad tmenɛeḍ i yimencaf yettamnen kan s
yidammen, s rrṣaṣ akked wid umi yezdeɣ ccwal deg yiɣsan, lhemm
deg yiles, ssemm deg wawal.
Ɣas ayen akk i yeḍran, imeqqranen n tegduda bran i ṭṭbel deg
waman, ǧǧan abrid i yimeṭṭurfa ad ɛeddin, awi-d kan ad asen-ǧǧen
adabu ɣas akken yerka. Uɣalen yimeqqranen teddun akken bɣan

- 48 -

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

yimeṭṭurfa. Seg yimiren ččan yid-sen tamurt i d-ḥellan wid
yemmuten ɣef lḥerma n Lezzayer akked tugdut.
Di taddart-ik telliḍ d ameɣnas n ṣṣwab yesseftayen rray, tussna
akked tegzi. Terriḍ akken yal yiwen ad yesɛu izerfan bla ma uɣalen
mgal wiyaḍ. Di yal ungal, tuṛiḍ ɣef umezruy, laṣel, tilelli, aɣerbaz,
temẓi, tigzi, amtawa, atg. Yerna tefkiḍ-asen azal ameqqran. Tugiḍ
ṣṣwab n win ur t-nessin neɣ n wid i tt-yexlan.
Deg uɣmis-inek Ruptures, tserseḍ lsas i tɣamsa i d-yezzakanen
tilufa n ugdud azzayri di yal tama, akken tella tidet n tmeddurtnsen. Tezzakneḍ-d udem n snat n tamiwin : tama n udabu akked
yinselmen imeṭṭurfa akked tama n yimagdayen i yebɣan ad fken
udem atrar i Lezzayer.
Tama n yimagdayen yelzem fell-as ad terreẓ tama n yimeṭṭurfa
maca s tektiwin, s tsertit akked yimru. Yiwen umedyaz ameqqran
am kečč, Lewnis At Mengellat, yenna-as :

Ur ttamen wid iḥesben
Rebbi d ayla-nsen
Ur qebblen ayla-nsen
Aken i t-nettwali.
Di tira tineggura-inek umi tsemmaḍ «Tawacult ileḥḥun ɣer zdat
akked tin yettwexxiren», textareḍ tama-inek. Imencaf imeṭṭurfa
walan ayen tebɣiḍ. Fehmen ur sen-d-yeqqim kra ḥala tamettan-ik
nitni i yeddren s yidammen n wiyaḍ. Mmektan-d ayen turiḍ di tallit
n 70 anda akken i s-teqqareḍ : «Winna ɣas enɣ-it, d times i dyetteffɣen seg yimi-s». Dinna ẓran d nitni i d-telhaḍ imi d nitni i syeqqaren akken. Ihi, xedmen ayen i ssnen ad t-xedmen : nɣan-k.
Ẓran ur tbeddleḍ-ara. Nitni ur qebblen ara tikti nniḍen yemgaraden
akked wayen i d-qqaren. Nɣan-k maca ur nɣin ara tiktiwin-ik acku :

Ameslay ḥedd ur t-ineqq
Wamma lɛebd yettmettat
Ameslay mi ara d-yeṭṭerḍeq

Tamaziɣt tura – Un 10 – H.C.A / yennayer 2012

- 49 -
Télécharger le fichier (PDF)

Tamazight Tura_10.pdf (PDF, 3.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


amawal n yi ersiwen
amawal azerfan
tamazight tura 10
077 mohand djeghali sofiane sellah
tamazight tura 4
tamazight tura 1