Tamazight Tura 4 .pdfNom original: Tamazight Tura_4.pdfTitre: Microsoft Word - Tamazight Tura_4.docAuteur: PhoeniXUser

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/09/2014 à 15:49, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3903 fois.
Taille du document: 3.2 Mo (192 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


TAMAZIƔT TURA
Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

IMḌEBBER N TESƔUNT
Youcef MERAHI
AGRAW N TIRA
Hamid BILEK
Abdenour HADJ-SAID
Said CHEMAKH
Samir ARKAM
Ramdane ABDENBI
URAN DEG WUṬṬUN-AGI :
Said ZANOUN, Ferhat BALOULI, Hocine AMAZIGH,
Ramdane LASHEB, TANAṢLIT, Kania RABDI,
Cherifa BILEK-BENLAMARA, Djaafar MESSAOUDI,
Inelmaden n tmaziɣt (Bgayet), Youcef ACHOURI,
Koussaila ALIK, Ramdane ABDENBI, Mohamed Arab AIT
KACI, Djamel HAMRI, Fatima AIT HAMLAT, Habib-Allah
MANSOURI, Inelmaden n tmaziɣt (TO), Ahcene MARICHE,
Boudjema AZIRI, Djamel BENAOUF, Hacene HALOUANE,
Malek HOUD, Mohamed Zakaria BENRAMDANE,
Youcef MERAHI, Said CHEMAKH

19, avenue Mustapha El Ouali
(ex Debussy) Alger
Tél : 021-64-29-10/11 - Fax : 021-63-59-16
B.P. 400, 16070, El Mouradia - Alger

TAGDUDA TAZZAYRIT TAMAGDAYT TAƔERFANT
TASELWIT N TEGDUDA
ASQAMU UNNIG N TIMMUZƔA

TAMAZIƔT
TURA

tamazi$t tura

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa
Tamaziɣt tura Un 4 / yennayer 2010

ISSN : 1112-9417
Déprt légal : 4832-2008

Tamaziɣt, imira, teḥwaǧ kan
ad tt-naru ad tt-nɣer.

I kenwi akked wayla-nwen,
ay anda tebɣum tilim,
d aseggas ara d-ibibben ayen ur d-wwin wid i t-yezwaren,
n wayen ẓiden,
d wayen icebḥen,
d wayen iɣef ara cfun medden.
Wigi d kra n yibuddan
sɣur Mass Halouane
i yimeɣriyen akken ma llan 

AGBUR
I unaẓur Lounès Matoub

TAJMILT

Said ZANOUN

11

AḌRIS

Tamuɣli deg udlis : Idurar Ireqmanen (Sophonisbe)
Ferhat BALOULI

17

Hocine AMAZIGH

23

Ramdane LASHEB

27

TANAṢLIT

30

Tissulya n tmara
Tudert n umdan
Tamda n ṭṭmeɛ

Tasekka n uglam

TAZRAWT

Kania RABDI

Tafeggact

35

TULLIST

Cherifa BILEK-BENLAMARA

49

Djaafar MESSAOUDI

54

Inelmaden n lmajister n tmaziɣt - Bgayet

65

Jean-Pierre CHABOL - Tasuqelt : Youcef ACHOURI

77

Koussaila ALIK

81

Ramdane ABDENBI

88

Yir taggara
Taqbaylit

Taccuyt n yemma Daɛda
Ugadeɣ ay imru
...Ḥadret ccfaya

Tislit
Mohamed Arab AIT KACI

95

TUKKIST

Aḍu n tirga - 2
Djamel HAMRI

107

Fatima AIT HAMLAT

117

George ORWELL - Tasuqelt : Habib-Allah MANSOURI

121

Paulo COELHO - Tasuqelt : Inelmaden n tmaziɣt - (T O)

128

Aẓar aneggaru - 3

Leɛzib n yiɣersiwen - 2
Arranku - 2

TAMEDYAZT

Skud
Ahcene MARICHE

141

Boudjemaa AZIRI

147

Djamel BENAOUF

150

Louis ARAGON - Tasuqelt : Hacene HALOUANE

162

Alphonse DE LAMARTINE - Tasuqelt : Malek HOUD

166

Mohamed Zakaria BENRAMDANE

171

Youcef MERAHI – Tasuqelt : Abdennour ABDESSELAM

173

Nizar Qabbani s teqbaylit
Lbaṭel war tilas

Tamettant n umedyaz
Asmekti

Lekdeb yebna ɣef ddel
Abrid n ubrid-iw

Tayri si lbeɛd - 1

TAMEZGUNT

Amine MAALOUF - Tasuqelt : Said CHEMAKH

179

TIGEJDIT
Yezzi-d useggas ɣef Tesɣunt Tamaziɣt tura.
Di Yennayer yezrin i d-yeffeɣ wuṭṭun amezwaru n
tesɣunt-nwen, imira aql-aɣ newweḍ ɣer wuṭṭun wis
4. Aseggas di tudert n tesɣunt mačči aṭas, maca mi
ara tmuqleḍ ɣer wuguren yellan deg uḥric-agi n
usiẓreg s tmaziɣt, ama d tasɣunt neɣ d adlis, ad
tafeḍ d akken yewɛer ad tessiwḍeḍ aseggas.
Nwala acḥal d tasɣunt i d-yeffɣen maca ur ddirent
ara nnig n sin neɣ kraḍ wuṭṭunen, tikwal ad dyeffeɣ wuṭṭun amezwaru dɣa teqqunneẓ !
Ihi, ma ifat Tamaziɣt tura tessaweḍ aseggas,
ayagi ɣur-neɣ d aṭas imi asmi nebda, ur numin ara
ad nessiweḍ s uṭṭun wis 4. Annect-a mačči kan d
ugur n uṣurdi, maca d ugur n wid la yettarun s
tmaziɣt, imi yewɛer ad d-tleqḍeḍ wid ara d-yarun
akken ad tidir tesɣunt.
Nekni, ma tkemmel akka, ɣas akken ad yili ciṭuḥ n
lexṣaṣ, d acu llan yimeddukal i ɣ-d-yettaken afud
imi ddan-d yid-neɣ di yal uṭṭun. Tajmilt
tameqqrant i yal win i d-yefkan kra n uḍris i
Tamaziɣt Tura seg wasmi tebda ar ass-a. Lxir-nsen
d ameqqran !

Deg wuṭṭun-agi wis 4, am yal tikkelt, llant
tejmilin, tullisin, isefra, tizrawin… atg. Nessaram
d ayen ara wen-iɛeǧben.
Imi d Yennayer, ad nfares tagnit i wakken ad
d-nini aseggas ameggaz i yal amaziɣ yellan di
ddunit, nessaram aseggas-agi amaynut ad yili d
aseggas n tmaziɣt.
Agraw n tira

TAJMILT

I unaẓur Lounès Matoub
Said ZANOUN

Y

iwen unaẓur gar yinaẓuren imeqqranen i d-teǧǧa
tarwa n teqbaylit, Dda Lmulud, yeǧǧa-d awal yellan
d ttbut aqdim n leǧyal iɛeddan n at zik yessnen ayen
ara d-yeggrin d timektit n ttjarib n usduqqes n leǧyal i d-iteddun.
Dda Lmulud yenna-d : “Yella yiwen yella ulac-it, yella yiwen ulac-it
yella”.
Lmeɛna n lemtel-agi d wagi : tirṣaṣin tijehliyin i yewwten
acennay : Lounès Matoub ass n 9 tuber 1988 jerḥent xemsa tikkal,
zeglent, ur yemmut ara. Ass n 25 ctember 1994, yettwalqec di
Taxuxt, s lḥerṣ n ugdud amaziɣ n tmurt n Leqbayel ibedden ɣef
yiwen-is cerḍen ad as-d-brun neɣ ma ulac ad d-yeḍru kra ! Tadukli i
ibedden ɣef lḥeqq tewwi-d leḥqq-is, imi ass n 10 tuber, wid i tyecleqfen bran-as-d di lqahwa umi qaren “Roi de Coeur” n Tewrirt
Mimoun deg At Yanni.
Ass n lexmis 25 yunyu 1998, deg usawen n Tala Bunan,
lmut, tikkelt nniḍen terna tegzem-as-d abrid, tella tettraǧu-t. Lexbar
aqesḥan yendeh : Yemmut Lounès Matoub, ddunit akk tenxerwaḍ.
Ass-nni ideg ara t-meḍlen, lɣaci ihubb-d si yal amḍiq, si yal
taddart, si yal tamdint, si yal tamurt ! ass-nni ma yewwet-d ugeffur,
lqaɛa ur tellexs ara seg uṭuqqet n yimdanen i tt-iɣummen.
Akken ur ten-iteffeɣ ara leɛqel seg wurfan, Malika Matoub,
ultma-s, tenṭeq tenna : Ass-agi mačči d ass n leḥzen ! ass-agi d ass

usirem, ad nemɛawan lwaḥid i wakken ad naweḍ ɣer wayen imenna
Lwennas ! Ass-agi d ass n tlalit-is, mačči d ass n lmut-is ! Fket-as i
yemma abeckiḍ ad tewwet lbarud fell-as ! Nna Ɛelǧiya, yemma-s

tewwet lbarud berdayen. Lounès Matoub ilul-d ! Lounès yella yella.
Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 11 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Ma yella Matoub iruḥ d yiwen, yuɣal yeqqel-d ɣef wacḥal d wacḥal i
d-yefruri, lmut tezgel-it ! Lmut tettwakellex !
Lounès Matoub d amǧahed n tidet, n tjaddit, n tnaṣlit, n
tmaziɣt, leslaḥ-is d isefra, isuɣan-is d snitra, lfenn-is d leqraya.

Lounès Matoub

Akka s zzer u ferr, ad d-nesmekti cwiṭ seg usriḍ n
tmeddurt-is. Temẓi-ines seg useggas 1971 ar 1977, yesɛedda-tt deg
Yesser, iḥemmel ad iɛaned acennay n Cceɛbi Dahmane El
- 12 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Harrachi, d amek i d-isenned ɣur-s, yerna-d El Hasnaoui akked
Slimane Azem. Di 1978, iruḥ ɣer Fransa, ɣur warraw n leɛmum-is
yellan di La Haute Savoie, s uɛiwen n Idir, yessufeɣ-d di Studio n
Paris ccna-ines amezwaru umi yeqqar Ya lferḥ-iw s wayes tecḍeḥ
yemma-s. Seg wass-nni, simmal lweqt ileḥḥu, taẓuri n Matoub
tettnerni. Akk imusnawen n tẓuri ḥṣan, ẓran, fehmen belli anaẓuragi i d-iṣubben seg udrar n tmurt n Leqbayel yewwi-d yid-s ayen
yesduqqusen ddhen n wid yellan d iḥruren yettnadin ad d-banen d
acu-ten. Lfenn n Matoub yecceɛceɛ ! yebrareḥ ! Yefka taftilt-is akin
n tlisa ! Iruḥ yettmecberriq amzun d anejmuɛ n teslit n unẓar, i
ikesben acḥal d wacḥal d ini yemxallafen di zzin mefquden,
ḥemmlent wallen, irennun lɛezza deg wulawen.
Isefra-s, lmusiqa-s, ccna-s, taɣect-is taweḥdanit qqlen d
tiddukla yecban iṭij n tussna i d-yessakayen kra n wid teɣder tnafa n
tatut taɣrurt.
Ass n temḍelt-ines yesban-d temɣer-is akked uḥemmel-is
ɣer wid ifehmen, yessnen lmeɛna n lfenn ! Ggumman ad amnen
belli yeɣli ireqraq usalas n tẓuri n tmaziɣt. Argaz tameṭṭut, amecṭuḥ
ameqqran, d luluf n yilulufen yeddan ad rren tajmilt i umerḥum,
ḥeznen akk, ttrun akk !
Ussan leḥḥun, ttnejmaɛen d agguren, ttnernin d iseggasen,
tijmilin ttefrurint di yal amḍiq n tmurt n Leqbayel, Leqbayel ssyin d
kra imeḍqan n tmurt n Lezzayer, llan wid yefkan isem n Lounès i
dderya-nsen, inaẓuren, wa s isefra, wa s tira, wa s taɣect-is, cennun
akk mmi-s n Tewrirt Musa. S tussna n tṣawer, s telwiḥin n lmeɣri, s
uẓeṭṭa n yal lḥirfa ttusqedcent ilmend n tlalit tis snat n Lounès
Matoub. Ula d anqac deg uẓru, sbedden lqedd-is di tuddar n
lejdud.
Deg unebdu n useggas 1998, aṭas n tuddsiwin tigraɣlanin i
s-yerran tajmilt s ddqiqa n tsusmi, tajmilt n wid irefden ssenǧaq n
tmaziɣt. Aṭas n tmura di ddunit, abaɛda Fransa, anda isem-is yura s
unqac s ufella n telwiḥin n rrxem, i ssentan ɣef leḥyuḍ n kra n
yizenqan umi fkan isem n Lounès Matoub. Di temdint n Lyon,
yiwen ugni semman-as Esplanade Lounès Matoub 1956-1998,
poète Algérien d’expression berbère, victime de l’intolérance.
Ilmend n usmekti n useggas wis 10 n lmut n unaẓur
azzayri, ass n 3 juillet 2008, Mass Bertrand Delanoë, lmir n Paris,
yefka i yiwen ubrid di le 19ème arrondissement, isem n Lounès
Matoub.
Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 13 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Am akka la nettwali, Lounès Matoub ur yemmut ara,
mazal-it yella, i lebda ad yili, amkan-is yeɛmer, ṣṣaba, ixulaf i tyecban la d-rennun si lǧil ɣer lǧil, ulac win ara yettun amǧahed n
lḥeqq, n tidet, iḥurben ɣef tnaṣlit akked tjaddit s leslaḥ n lfenn
akked tẓuri. Taẓuri yesdukulen, mačči d taẓuri iferqen.

Lounès Matoub

- 14 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

AVRIS

Tamuɣli deg udlis :

Idurar ireqmanen (Sophonisbe)
Ferhat BALOULI

A

d d-nemmeslay deg uḍris-agi ɣef yiwen seg yidlisen
i d-yesseẓreg Usqamu Unnig n Timmuzɣa deg
useggas n 2004, wagi d tamedyazt i yura mass
Hocine Arbaoui, dɣa ad d-nesqerdec deg-s amek tga tmedyazt n
umedyaz-agi, maca daɣen ahat ad d-nemmeslay ssya u ssya ɣef
tmedyazt tamaziɣt tatrart.
Mass Hocine Arbaoui d yiwen seg yimedyazen i yegren aṭas
isurifen di ccɣel-is, imi deg umezruy-is ad d-naf d akken yewwi
yiwen warraz aseggas 1989 deg Tfaska taɣelnawt si Muḥ U Mḥend
i d-yeḍran di Micli (Ɛin lḥemmam) di Tizi Wezzu, ssyin akin
yettuɛreḍ-d d inebgi ɣer Tfaska n tmedyazt di Bgayet, yettuɛreḍ
daɣen ɣer rradyu taɣelnawt (tis snat), ad d-nernu ɣer waya d akken
mass Hocine Arbaoui d yiwen yellan i waṭas yiseggasen di leqdic n
imusuten akked tdukliwin, dɣa yella d aselway n yiwen ugraw
adelsan umi qqaren «Tajaddit»… d amezruy-agi yeččuren d tazzla
ɣef yidles akked tsekla tamaziɣt i ɣ-yeǧǧan nefren-d tikkelt-a adlisagi i wakken ad d-nemmeslay fell-as.
Гef Sophonisbe : Am akka d-yettban deg uzwel n udlis, ameslay
deg yisefra yella-d ɣef Sophonisbe, tagi d yiwet gar temɛayin i dyeggran deg yiles d yidles amaziɣ, ɣas akken yeǧǧa-tt cwiṭ wakud

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 17 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

almi tuɣal ur tettwassen ara mliḥ ɣur yilemẓiyen-nneɣ, maca tira-agi
ahat ad as-d-terr cwiṭ n tudert.
Sophonisbe akken la d-ḥekkun1 d yiwet gar tlawin yelhan u
yeɣran nezzeh, tedder gar yiseggasen 235 (Send Sidna Ɛisa) d 203
(S.S.Ɛ.), di tudert-is ad d-qqaren d akken d yelli-s n ugellid aqerṭaji
«Hasdrubal» win yedduklen akked Sifaks (agellid n yinumidiyen di
tallit-nni) mgal irumaniyen akked Masnsen, dɣa di tdukli-nni yellan
gar yigelliden, yuɣ Sifaks Sophonisbe, maca amezruy yefka rrbeḥ i
Masnsen akked yirumaniyen, ma d Sifaks akked yiqerṭajiyen rrẓen,
deg uzfuf-nni Sophonisbe teggra-d gar yifassen n Masnsen, i ttyuɣen i kra n wakud kan2 acku Sipion l’Africain imqeddem n
yirumaniyen yessuter-as-tt-id i wakken ad tt-yawi ɣer Rome d taklit,
din lḥerma n Sophonisbe tekker-d, dɣa tugi ayenni, ssyin tenɣa
iman-is s rraj wala ad tt-awin ɣer Rome akken d taklit*.
Ayen akka yezrin d ayen d-nufa deg umezruy, ma di tira n
Hocine Arbaoui tamacahut tebda s Masnsen, di lberj weḥd-s
yewwi-d yiwen usefru ɣef terẓeg n tudert imi yella weḥd-s, ulac ɣer
tama-s tin iḥemmel, si tama nniḍen, yessken-d umedyaz (s usefru
nniḍen i d-tenna Sophonisbe) d akken ula d Sophosnisbe tella di
lxiq-nni, abeɛda imi d tameḥbust ɣur Sipion*, ssyin akin yebda
Masnsen akked Sophonisbe ttawin ttarran ameslay (yal mi ara
yeṭṭef yiwen nnuba umeslay yettawi-tt-id umedyaz d asefru), dɣa
din i d-mmeslayen (yal yiwen s nnuba-s) ɣef yisental-nni imecṭaḥ i
d-nebder dagi, mmeslayen ɣef tɣelneẓri, lḥif di tudert, tuggdi akked
lqella n yizerfan, ɣef rrwaḥ, ɣef usmekti, ɣer taggara, tessuter
Sophonisbe deg Masnsen ad tt-yenɣ neɣ ad tt-yaɣ awi-d kan ur ttyettawi ara Sipion ɣer Rome, maca Masnsen yugi ad tt-yaɣ acku
iwala d akken lḥerma-s ur s-tesmiḥ ara segmi Sophonisbe tuɣ yakan
sifaks aɛdaw-is yerẓa ussan-nni, dayenni i yeǧǧan Sophonisbe ad
tneɣ iman-is s tissit n rraj… mi la tettmettat yeṭṭef-itt Masnsen deg
yirebbi-s tɛedda testaqsa-t-id ma iḥemmel-itt, netta ur as-d-yerri ara
                                                            

www. wekipidia.fr (sophonisbe).
La d-qqaren daɣen am akken Masensen yella (send ad yaɣ Sifaks Sophonisbe)
yesɛa kra n wasaɣen n tayri akked Sophonisbe, .(wali Wekipidia).

1
2

- 18 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

srid ɣef usteqsi-ines, maca yewi-d asefru ɣezzif amek i t-sgugem
degmi d-tban di tudert-is, ssyin yestaqsa-tt ula d netta ma tḥemmelit, dɣa tenna-as-d «ẓer kečč», din temmut Sophonisbe, yeggra-d
Masnsen weḥd-s maca amedyaz-nneɣ Hocine Arbaoui yerra-t-id s
aẓekka n Sophonisbe kra n yiseggasen segmi temmut, yenna-d ɣef
uẓekka n tin iḥemmel yiwen usefru n tayri.
Isental : Di tazwara umeslay, isefra yellan deg udlis-agi iɣef dnettmeslay mačči d ammud n yisefra ur yesɛin kra gar-asen, maca d
yiwet tmacahut anda d-yemlal umezruy n yimaziɣen akked
tugniwin n Hocine Arbaoui, dɣa nezmer ad nger adlis-a di ṣṣenf n
tmedyazt i wumi qqaren yifransisen «l’épopée»3 ɣef waya tamuɣli
ɣer yisental-is d wamek cudden d ayen ara d-yawin kra i tɣuri-ines.
Isental iɣef d-yemmeslay udlis-a d “Tayri gar Masnsen
akked Sophonisbe”, dɣa taqsiḍt n udlis irkel tḥekku-d d acu
imeslayen yellan akked wayen yeḍran di teswiɛin tineggura n tudert
n Sophonisbe (send ad tenɣ iman-is) d wayen d-yeǧǧa wayenni deg
wul n Masnsen, sin ɣef yidisan n usentel-agi agejdan llan aṭas n
yisental imecṭaḥ, nezmer ad d-nini neṭḍen-d ɣer teqsiḍt tagejdant,
isental-agi imecṭaḥ yella wayen iɣef d-yemeslay Masensen, yella
wayen i d-tenna Sophonisbe, maca llan yimdanen nniḍen i dineṭqen deg udlis-a, amezwaru deg-sen, d win i wumi isemma
umedyaz «Amɣar azemni», ma d wis sin, d tarbaɛt n yimdanen, wid
i wumi isemma umedyaz Hocine Arbaoui «ihellalen». Ayen yerzan
lebni n yisefra wa zdat wayeḍ di tmacahut-agi, dɣa tebda s umeslay
n umɣar azemni ɣef wazal n tmedyazt asmi s-yenna :

Macahu ! Tellem cahu !
Irgazen yekkaten awal
Yetturaren tamedyazt
                                                            

Ṣṣenf-agi n tmedyazt yella seg wakud aqbur ɣur yirumaniyen... Di taɛrabt
qqaren-as «Al malḥama» ur ufiɣ ara isem-is yakan di tmaziɣt, si tama nniḍen ur
bɣiɣ ara ad s-semmiɣ acku yezmer yella ur tufiɣ ara kan, maca ad d-ssutreɣ deg
wigad d-yelhan d waya ad d-rren tamuɣli-nsen ɣer-s.

3

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 19 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

At tmedyazt d amawal
N ddunit tebɣiḍ snat…
Ula d taggara n tmacahut tella-d s usefru n umɣar azemni i
d-yemmeslayen daɣen ɣef wazal i yesɛa wawal akked tmedyazt,
yenna-as :

Macahu ! Tellem cahu !
Taqbaylit ayen i k-nnan
Iwaɣezniwen usefru
Lmeɛna anda ur tt-walan
Lɛebd yettas-d yettruḥu
Ar awal yettas-d kan
Ma yella ɣer daxel n tmacahut, ameslay yettruḥu yettuɣal
gar Masnsen akked Sophonisbe, maca kan akka ini gren-d ihellallen
s kra n yisefra (04 iberdan i d-banen s yisefra-nsen) am usefru send
aneggaru anda d-ssefran ɣef wayen d-iteddun ɣer yimaziɣen, dɣa
nnan-d :

Ataya ataya waḍu
Ataya yekka-d tizi
La yetteffir icennu
Wexret-as ad iɛeddi
Ataya ataya waḍu
Ixaḍ tamurt irkelli
Ma d anṭag seg usefru ɣer wayeḍ yella-d tikwal s usefru
akken daɣen i d-yella s yiḍrisen n tira kan, ahat, aya d ayen ara
yeǧǧen win yeɣɣaren tamedyazt-a ur iɛeyyu ara deg uḍris s umata.
Tugniwin : tugna d yiwet seg tgejda timeqqranin n tmedyazt yelhan,
dɣa di tmedyazt n Hocine Arbaoui ad d-naf aṭas n leṣnaf n
tugniwin, nefren-d snat ahat ad d-nbeggen yis-sent amek tga tugna
ɣur umedyaz-agi, tamezwarut deg-sent d tin ideg d-yenna Masnsen:
- 20 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tusiḍ-d kan
Issenṭi lferḥ-iw
Ufiɣ iman-iw
Kkren iḍudan
D tir’ay bdan
Truḥ-ḍ kan
Uɣalen la ḥettben ussan
Deg umedya-agi n usefru i d-nefren yettmeslay-d Masnsen
amek i yella send ad d-tekcem Sophonisbe ɣer tudert-is, d wamek i
yuɣal seg wasmi truḥ, dɣa tugna-agi tebna ɣef wahil n yiḍudan, mi
tella Sophonisbe iḍudan ttarun (d ahil yelhan imi tira tettawi-d
tamusni) mi truḥ uɣalen iḍudan ɣer leḥsab n wussan ayen dyessebganen acḥal yuɛer rrwaḥ n Sophonisbe ɣef Masnsen.
Deg umedya-agi wis sin ad nẓer yiwen ṣṣenf nniḍen n
tugniwin, dɣa walit d acu d-yenna Masnsen :

Tiwwura begḥent axxam
Asemmiḍ la yettcali
Ccer yetturar ɣef yideknan
Asirem yeddaddac tikli
Mi akken yettnerni yettimɣur
Yettazzal yeɣli yuggas
Mi yeɣli yerreẓ deg uzagur
Nuɣal nettazzal fell-as
Deg umedya-agi, Masensen (di tidet d amedyaz i d-yennan
awal) ur aɣ-d-yeskin ara snat tugniwin yemgaraden yiwet gal
tayeḍ am umedya yezrin, maca yettmeslay-d ɣef tudert mebla
asirem, tin ideg d-yeggra, dɣa deg-s yessekcem ayen yettidir deg
yiman-is di tugna n yiwen uxxam yenḥafen aṭas anda tiwwura ldint,
anda asemmiḍ yettcali, anda asirem yerreẓ deg uzagur kan akken
meẓẓi, dɣa s tugna n usirem-agi yerrẓen deg uzagur i ɣ-d-yessaweḍ
Hocine Arbaoui tigawt n Masensen.
Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 21 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Awal n taggara : Гer taggara n umeslay-nneɣ ad d-nini d akken
tasleḍt-agi merra tesskan-aɣ-d anda tewweḍ tmedyazt tamaziɣt
tartart, ur teqqim ara kan di timawit ass-a tekcem di tira, ur teqqim
ara deg usefru-nni kan amecṭuḥ tekcem deg usefru aɣezfan, ass-a
tamedyazt-nneɣ tessekfel-d tilufa umezruy s tmuɣli tamaynut, ɣef
waya ad d-sseggriɣ s teɣri i wid d-yelhan s tmeslayt-agi-nneɣ akken
ad d-zin ɣer tmedyazt akked tira tartart acku aṭas i d-yeffɣen tura,
asqerdec mazal itezzi di tmedyazt taqburt (ɣas akken ula d tinna s
wazal-is maca ur ilaq ara ad neqqim kan deg umezruy), tiɣri-agi
nerfed-itt-id acku numen d akken tasekla s umata tettidir s
usqerdec ma d tutlayt tettidir s useqdec, aseqdec atan yella, i dyeggran kan d asqerdec (a win yufan daɣen ad yili s tmaziɣt mačči s
tefransist neɣ s taɛrabt…).

- 22 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tissulya n tmara
Hocine AMAZIGH

T

amaskalt, aqili wis sin i yeârev ad d-yaf yis-s ahat
tifrat bab n uxxam, d allal n tsujjayt tatrart ideg s-dyeggra usirem ameqqran.
Amejjay n tlawin amezwaru i s-yezzakknen wid i$ef kkant tlufa
irewsen $er ta ideg yella, yessuter-as ad as-d-yawi tama$ant
tummidt akked usadrar, ssyin akin, yerǧa kra n wussan, amejjay
yefka-as-d igmav ur ngerrez ara mavi, yewwi-d $ef tmuvint ad
tevfer ifuras i s-d-yefka $ef te$zi n krav wayyuren sakin ad iwali
ayen ilaqen, mi yu$al tikkelt tis snat, yenna-as-d umejjay : Ur telli
ula d tamhazt $ef wakken ssne$ deg ta$ult-a, maca wali amejjay
nniven ma triv, ur gezzem ara asirem, ahat yeéwer, yugar-iyi, wi
yezran ?
Akka ihi, ali tadrev, awi terrev seg umazzag $er wayev ur
yelli win d-yellan d amaynut, $as akka ur yuyis ara yerna tikli $er
zdat, aneggaru deg-sen yenna-as-d :
- Addad ideg tella tmercult-ik ass-a ur tezmir ad ak-d-tefk tarwa
maca, ssya $er wakka ntedu, yezmer lêal war asurdu, ad d-yili
wayen yesmendayen deg tussna-ya tasujjayt ad tizmir ad tili d
tayemmat am tiyav, acu kan, ssya s assen, ma terǧiv alamma tesâiv
70 d aseggas deg utemmun-ik akken ara tiliv d ababat, ma tu$ev
awal-iw anef akin i waya.

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 23 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Ayen yeǧǧan, i yessawven argaz-a ad yeîîef iman-is akk
annect-a, d allu$ ameqqran ur nettwattu i yexdem baba-s i twacult
n umercul n yelli-s. Atan wayen i t-yurzen, ma nezmer ad d-nini
akka, yugi ad yefk afus, ad yili d anabal deg udem n uveggal i yullen
tawacult-is deg wussan iberkanen, yesmenyaf ad yesîaser ur iweîîu
d win i ten-irefden asmi teémek fell-asen tegnit n laé d usemmiv.
D ta i d tirrugza akked yise$ n wid iceffun $ef wid i asenyellan d axxam n tullu$t (bienfaisance). Asmi ikad ubrid belli
tameîîut, dayen d takubit, temâiqqert, yeéwa, iruê yid-s s axxam n
tedhelt tamettit anda tewcan, ttmuddun imuîîuven s u$rud i wid
iran ad sinnen igurdan ur nla imawlan.
Wwin-d ssyinna yiwet tegrudt akken wayes ara tetwannes
lalt n uxxam ad s-tekkes a$ilif u ad s-teswattu kra timanest, d acu
kan i$tel-as, iâeggen-as urgaz-is :
- £ur-m ad am-tekcem ul, ad trebbiv fell-as tasa, yezmer lêal yiwen
wass ahat ad d-iflilen, ad d-êewsen fell-as yimawlan-is, êûu-kem-id
belli aql-akem d tamvift kan i telliv ur yelli d tayemmat i tt-id
yurwen seg tadist-is !
Yezri wakud a$ezfan, yiwen ur d-yesteqsa fell-as, yiwen
wass mi d-yusa bab n uxxam seg umahil-is yaf-d zwaren-t-id
yinebgawen werǧin yessin s axxam-is, yessenûef yis-sen akken yella
di temyart, tannumi-nne$, d imawlan n tmeîîut-nni ayen. Usan-d
ad awin yelli-tsen, d azref-nsen. Sakin mi d-msukkasen tamusni,
yessumer-asen ad asen-ǧǧen taqcict-a ad tt-issinen, nitni tawwurtnsen teldi, zemren ad d-rnun wiyav n tarwa ma d netni tu$al tadimt
i ukufi-nsen, yelli-twen-a zik tla yiwet twacult tura $ur-s snat, nekni
d imâazzan kan, d lwens ara netwennes yis-s kan daya, wamma d
yelli-twen.
Temmeslay-d yemma-s n tidet, tegzem-itt-id s tewzel,
tenna-d :
- Skud ddre$ ur ttanfe$ i yiwen ad d-yelhu s yelli nekk di tmeddurt,
ad rehne$ fell-as anéaden ucebbub, ucekkuê-iw ma ilaq ! Dayen,
teddez tebrez, akken neqqar, d aûavuf n ugama, akka i tella
tmeddurt, yal ta$awsa mi ara d-nadin begsen-d $ur-s wat-is d
- 24 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

tammunt ayen, yiwen wass ad asen-tu$al, ad awven $ur-s d acu
kan, s ucemmer n yi$allen meâlum, ur yelli s tlemmiêt-nni qqaren
akken.
Ma d tamessinent-nni tame$bunt, yeqqim yimi-s yeldi,
yebren umenxas gar wallen-is, teggugem, azekka-nni ur tufi amek
ara teg i yiman-is, tekcem-as ul tmeîîut-nni, tewwev armi d-tenna i
urgaz-is :
- Ma teffe$ teqcict-a ad rnu$ deffir-nnes !
Yemlami, yeârev urgaz-is ad tt-yesserked, ad tt-id-yerr $er tilawt ur
yessawev ara, iwala-d baba-s ahat ad tt-id-yerr s abrid, ad ttyesseb$es… maca terra aqerru-s i tqabact, argaz-is $as akken
yettwages deg userhu d nnif-is ur yelli s $ur-s i d-yekka wayenni,
iêulfa belli zi$ akk annect-n n tzivert (patience) i yesker $ef wudem
n baba-s, taggara yeggra-d am usaber n tewwurt !
Ihi, imi akka i yura di twenza-nne$, ur yelli d kemm ara
yeff$en, d nekk, ad awi$ kan ayen yellan $ef uglim-iw ma d
tamezdu$t ideg nessezra tudert-nne$ akken 14 yiseggasen-aya attan,
ǧǧi$-am-tt d tarzeft, d tamuli n tnaga (signe de reconnaissance) s
$ur-i.
D akacaf, aêcam $ef urgaz ad yeîîef axxam tameîîut ad
tettmelwaê deg yiberdan akked yizenqan, ad yili kan usnuruf garane$. Ad a$-yebvu Yakuc war abekkav u ad yeldi fell-a$ tiwwura n
wallu$ yal wa deg-ne$ ad yaf iman-is akken yessarem.
Seg tama n urgaz, lewhi n useggas akin mi msebvan akked
temyeqqent-is, yules tissulya tikkelt-a yewwi-d tamsedrart am netta.
Da i qqaren akken : «Msel si tallext-ik ma ur d-wwiv taqdirt ad dtawiv aseksut».
Yerna-d $ur-sen llufan amezwaru, sakin yal aseggas s ugrud,
yu$al yeggar izilaten : sin, krav yiseggasen gar tlalit akked tayev
alarmi yessawev 7 warraw-is d imudduren merra, yerra-d akk
agellel-nni yessezra. Ssyin di$, yekker ad yeg talast i tlaliyin-a
yeggten $ur-s netta i yellan yectaq-iten.

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 25 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Yeddem imedles-is n twacult, yeéwa, iruê $er umeélu
adeblan anda gezzmen tilaliyin yeggten, yesteqsa-t umejjay n
wezday-nni :
- Ma yella armi d tura i d-tukiv a mass, annect-a merra n warraw-ik
ad ak-ten-yeêreé Yakuc ?
- Tamayt i Yakuc imi aql-i meqqar ndekwale$-d tura wanag acêal
msakit, i yezgan ar ass-a d uzekka deg tedremt n yives-nsen !
Timetti-nne$ d taqburt nezzeh, tegma, tedder kan deg
timawit, ur neqqar ur nettaru tameslayt-nne$ acêal n tevmiwin aya
tura, armi d-nufa iman-nne$ imira anda akken anzi yeqqar :
«Wa yuder (iûunn) wa yuli, wa yeîîes wa yuki, wa yebri wayev
yewwi-t ubeêri».

- 26 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tudert n umdan
Ramdane LASHEB

A

smi bab ixelqen lerwaḥ, yexleq-d amdan iḥudd-as-d
kan ɛecrin n yiseggasen. Yesseɛdel-it netta akked
uzgar, d uqjun, d uɣyul akked yibki. Akken ruḥent
ad fakkent ɛecrin-nni n yiseggasen n tudert-is, amdan yufa-d imanis ur yerwi ara ddunit. Alarmi d imiren i yufa iman-is, i as-teɛǧeb
ddunit.Yessuter i bab n txelqit, ad as-yesseɣzef ddunit-is. Yennaas :
- Anɛam a bab ixelqen lerwaḥ, nekk tesɛedleḍ-iyi akked uzger,
uqjun… nutni segmi ara d-kkren d lmerta di ddunit, tudert-nsen d
taberkant, ssuturen lmut ur tt-ufin. Ma d nekk alarmi d tura i asufiɣ lbenna, alarmi d tura i wwḍeɣ ad xedmeɣ !
Bab n txelqit yerra-as-d :
- Nekk ḥekmeɣ s lḥeqq, sɛedleɣ-ken akken ma tellam, fkiɣ-awen
akk ɛecrin n yiseggasen, wagi ur ttuɣaleɣ ara deg-s. Tura teggra-d
kan yiwet, ma yella yiwen i iqublen ad ak-yefk cwiṭ si tudert-is
nekkini ur d-qqareɣ ara ala.
Amdan yerra srid ɣer uzgar, yufa-t akken kan i d-yennejmeɛ seg
uzaɣar si tkerza. Yenna-as :
- Amek tettiliḍ ay azger ? Waqila tufiḍ iman-ik !
- Berka-k askeɛrer fell-i, ttif lmut wala tudert yecban tagi.
- D tidet ɣur-k lḥeqq ! Si ṣṣbeḥ d takerza deg yizuɣar, akken yal ass,
yerna ɣer taggara ulac lxir. Ad k-zlun, ad ččen aksum-ik yerna ad

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 27 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

rnun aglim-ik d icifaḍ. Yak tesneḍ awal-a : lemmer yettuɣal lxir ad
yuɣal i uzger. Akka ara tettwaliḍ ay azger bezzaf fell-ak ɛecrin
yiseggasen n lmerta. D acu tenniḍ lemmer ad nessuter bab n txelqit
ad ak-d-yessenqes ɛecra yiseggasen si tudert-ik, ad ten-rnuɣ i
yiman-iw ! Azgar yeqbel. Akka amdan yessaweḍ tlatin yiseggasen di
tudert-is. Amdan iṣeḥḥa, ixeddem deg yiḍ deg uzal i wakken ad
yesbedd axxam. Wwḍen tlatin-nni yiseggasen, amdan mazal ur
yerwi ara ddunit, alarmi d imiren i s-d-banen lecɣal. Iruḥ yessuter i
tikkelt nniḍen bab n txelqit ad as-yesseɣzef tudert. Am tikkelt
tamezwarut, yenna-as-d wali ma yella win ara k-yefken cwiṭ n
yiseggasen si tudert-is. Amdan ileḥḥu yemlal-d aqjun yenna-as :
- Kečč ay aqjun Rebbi ur k-yezgil ara, tudert-agi-inek axir fiḥel.
Segmi d-tekkreḍ kečč d aseglef iḍ d wass, d tazzla akin akka ad
tettnadiḍ ma yella win ara ak-d-iḍeggren talqimt ad tekkseḍ laẓ-ik
neɣ ad tettnadiḍ deg yiguduyen ma yella kra iḍeggren ad t-idtjemɛeḍ ad t-teččeḍ. Akka ɛecrin n yiseggasen bezzaf ! D acu
tenniḍ lemmer ad tesneqseḍ azgen si tudert-ik ad iyi-t-ternuɣ i
wakken ad ssaliɣ lecɣal-iw ?
Aqjun am uzgar yettwaqenneɛ, yeqbel rray n umdan. Amdan
yessaweḍ rebɛin yiseggasen di tudert-is. Lecɣal wa deffir wa, lweqt
yettazzal ur ifaq ara amek i d-yufa iman-is taggara n tudert-is.
Lecɣal mazal ur kfin ara, yeččur d amenni, d asirem. Iruḥ daɣen
yettnadi win ara s-d-yefken cwiṭ n yiseggasen si tudert-is. Ileḥḥu
yemlal-d aɣyul deg ubrid n teẓgi yuɣal-d iɛebba-d isɣaren, yeḥbes-it
dɣa yenna-as :
- Lɛeslama ay aɣyul ula d kečč ddunit-a ur ak-teǧǧi ara, ur k-tcuḥḥ
ara. Segmi d-tekkreḍ d lmeḥna, rekkben fell-ak, ttɛebbin fell-ak, xas
ur tezmireḍ ara ad telḥuḍ, teɛyiḍ, ẓehḍen deg-k mebla cceḥa s
umehtaf akken ad telḥuḍ. Neɛlen deg-k, ttawin-k d awal : ay aɣyul.
Ula d lmakla-k d tisigar n uɛejmi akked yikerri. Bezzaf akka fell-ak
ɛecrin n yiseggasen ! Ma tebɣiḍ ad ḍebbreɣ fell-ak, akken ad
tesneqseḍ cwiṭ si lmeḥna efk-iyi ɛecra yiseggasen, kečč ad tafeḍ
iman-ik, ad yenqes fell-ak leɛtab akked ccedda nekk diɣen kifkif, ad
kemmleɣ ayen nwiɣ ad t-xedmeɣ di ddunit.
- 28 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Aɣyul yefreḥ am win i t-id-yekksen si tesraft, yefka-as i umdan
ɛecra yiseggasen si tudert-is. Akka, amdan yezmer ad yessiweḍ
xemsin yiseggasen di tudert-is. Wwḍen-d xemsin, amdan mazal ur
yesteqneɛ ara, mazal ur yerwi ara nnɛayem n ddunit, iruḥ yettnadi
win ara s-d-yernun xerṣum ɛecra yiseggasen. Ass-nni yeffeɣ ɣer
teẓgi ad d-yezdem isɣaren yufa-n ibki yesteɛfa s ufella n useklu.
Yettban-d am win yeɛyan, am win terẓa lmeḥna, am win yettrajun
kan deg wussan-is. Yenṭeq ɣer-s umdan yenna-as :
- Aql-ak-id tettbaneḍ-d am win i tewwet ddunit, d acu i k-yuɣen ay
ibki ?
- Susem kan ur iyi-tezgil ara, lmeḥna deffir tayeḍ…
- D tidet ! Tudert-ik ur teshil ara di teẓgi. Seg wasmi d-tekkreḍ d
anṭag seg useklu ɣer wayeḍ, ad tettnadiḍ kra ara terreḍ ddaw
tuɣmest. Adfel fell-ak, asemmiḍ iḥuza-k. Aql-ak-id tekniḍ udem-ik
yezwi akk si lemḥani, aṭas fell-ak n leɛtab akka ɛecrin yiseggasen.
Yya ad ak-iniɣ ! Efk-iyi ɛecra yiseggasen si tudert-ik, kečč ad yenqes
fell-ak leɛtab nekk ad ssaliɣ akk lecɣal-iw.
Ibki iḥeznen acḥal-aya, iɛuhden taḍsa, yecmumeḥ-d, yeqbel ayen i
as-yessuter umdan. S wakka tudert n umdan tɛedda si ɛecrin n
yiseggasen alammi d settin. Ɛecrin yiseggasen i as-d-iḥudd bab
ixelqen lerwaḥ, amdan ad d-yekker d llufan ad yettimɣur ad yuɣal d
aqcic, d anubi. Di ɛecrin-a imezwura amdan ad yečč ad isew, ad
yurar, ad iḥemmel ad yettu iman-is, ad yedder di lehna. Tudert-is
tgerrez imi ulac fell-as uguren. Seg ɛecrin ɣer tlatin amdan ad
ixeddem am uzgar akken ad d-iḥelli ayen iss ara yessbedd axxam. Si
Tlatin ɣer rebɛin, amdan yessbedd axxam ɣur-s dderya ad ggten
fell-as wuguren. Ad yettazzal ɣef uɣrum, ad yettɛeggiḍ ɣef dderya-s
ɣur-k wa, hemma wa, xdem wa… Lḥaṣun ad yesseglaf am uqjun. Si
rebɛin ɣer xemsin amdan ad t-id-yebdu ɛeggu, ur yettnamer ḥedd,
ad iberru kan i yimeẓẓuɣen-is am uɣyul, ayen i as-nnan ad yini ih. Si
Xemsin ɣer settin, amdan ad t-id-tebdu tewser, tuyat-is ad knunt,
udem-is ad yezwi am yibki. Akka ihi i d tudert n umdan ara
yeddren settin n yiseggasen.

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 29 -

Tamda n ṭṭmeɛ
TANAṢLIT

Y

ella yiwen umɣar akked tmeṭṭut-is, deg tallit
tamezwarut, lan yiwet teqcict. Nettat tezweǧ. Tella
ɣur urgaz-is. Ar deqqal, truḥ yemma-s ɣur-s.
Teqqim sin wussan neɣ kraḍ, ar deqqal tuɣal-d armi d axxam-is.
Teqqim. Yekker-d umɣar-nni yenna-as :
- Ula d nekk ad ruḥeɣ ɣur yelli.
Iruḥ ɣur-s, yeqqim ɣur-s azal n mraw d semmus (15) wussan. Tusad tmeṭṭut-is tceyyeɛ-as, tenna-as :
- Ad d-taseḍ.
- Ur n-ttaseɣ ara. Amek ! Armi d-lliɣ deg wexxam-iw, tetteɣ taga.
Tura, ur n-ttruḥuɣ ara. Am din, am da, tura nekkini ufiɣ-d anda
tetten sekksu, aksum akked wudi. Tura, qim, kemmini, dinna.
Dɣa imir-nni tekker temɣart-nni, truḥ ula d nettat. Truḥ ɣur yelli-s.
Qqimen dinna i sin. Qqimen ugar n snat tmerwin n wussan.
Yekker-d uḍeggal-nsen, yessers allen-is deg-sen. Tamɣart-nni tuki s
uḍeggal-nsen yessetḥa seg-sen, ur yebɣi ara ad sen-yini : kkret ad
truḥem ssya. Tenna-as temɣart-nni i ugaz-is kker ad nruḥ.
Ṛuḥen-d. Armi d-wwḍen s axxam-nsen, qqimen acu qqimen.
Tekker-d temɣart-nni, tenna-as nekkini ad uɣaleɣ ɣur yelli.
Tuɣal ɣur yelli-s, teqqim ɣur-s. Amɣar-nni yeqqim deg uxxam-is
iman-is. Yelli-s, yeggul deg-s urgaz-is, yenna-as :
- S Rebbi ! Ammer ad tuɣaleḍ ad d-tezziḍ akked yimawlan-im, ad
gezmeɣ aqerru-m !

- 30 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tekker-d nettat teɛweq, tameɣbunt, amek ara texdem ad tebru deg
yimawlan-is neɣ ad tebru i urgaz-is. Tekker-d ɣur yemma-s, tenna :
- A yemma, kker ad truḥeḍ. Argaz-iw ur yebɣi ara imi teqqimeḍ da.
Tekker-d temɣart-nni, truḥ-d. Armi d-tzeggen abrid, temugger
yiwen urgaz. Yenna-as urgaz-nni a tamɣart, ur tezwiǧeḍ ara ?
- Nekkini s urgaz-iw, la yi-d-teqqareḍ ad tzewǧeḍ !
- Yerza-kem urgaz-im ! Yya ad tzewǧeḍ yid-i, ad iyi-taɣeḍ.
Truḥ temɣart-nni, tedda akked urgaz-nni. Argaz-is la yettqellib fellas, yuyes-itt umeɣbun n Rebbi
- Ad ruḥeɣ ṭra s axxam n yelli. Ahat ad tt-afeɣ dinna.
Yewweḍ, ur tt-yufi ara, yesteqsa yelli-s, yenna-as :
- A yelli, yemma-m ur-d-tewwiḍ ara ɣer da ?
- A baba, tella dagi. Armi deqqal, truḥ-n. Ahat ur n-tewwiḍ ara s
axxam ?
- A yelli, ur d-tewwiḍ ara.
Teṭṭerḍeq teqcict-nni d imeṭṭawen.
- A yelli, ur ttru ara. Ad ruḥeɣ, ad qellbeɣ fell-as alamma ufiɣ-tt.
Iruḥ, yetthummu di tmura armi yewweḍ ɣer yiwet taddart.
Yesteqsa, yenna-as-d yiwen uqcic :
- A baba amɣar, yella yiwen dagi yella ur yesɛi ara tameṭṭut, tura
ẓriɣ ɣur-s tameṭṭut. Ahat d tinna.
- Ihi, a mmi, ad tedduḍ yid-i, ad iyi-tessekneḍ axxam-is. Ad ẓreɣ s
wallen-iw. Ahat, ihi, d tinna.
Yedda yid-s uqcic-nni. Armi t-yessaweḍ yessken-as axxam n winna.
Uɣalen-d. Armi d tameddit, yeǧǧa winna armi yeffeɣ ɣer twuri-s.
Yekcem s axxam, yufa-n tameṭṭut-is.
- Acu i k-id-yewwin ɣer da, ay amɣar-agi ?
- Akka ay telliḍ a ddunit ! Telliḍ d tameṭṭut-iw; tura tnekreḍ-iyi !
- Ur k-ssineɣ, ur iyi-tessineḍ.
Iruḥ-d umɣar-nni. Iruḥ yeccetka s winna i s-yewwin tameṭṭut-is ar
unezzarfu.
- Ay anezzarfu, argaz-agi yewwi-yi tameṭṭut-iw.
Iceyyeɛ-as unezzarfu i urgaz-nni, yusa-d. Yenna-as unezzarfu :
- Acu n taluft yellan akked urgaz-agi ?
Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 31 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- A mass inu, ur t-ssineɣ ara.
- A mass anezzarfu, argaz-agi yewwi-yi tameṭṭut-iw.
- Acu la yettmeslay urgaz-agi ? Yak, la tselleḍ. La k-yeqqar urgazagi tameṭṭut-iw i yewwi. Tura, ma d tidet neɣ uhu ?
- Nekkini, a mass anezzarfu, ur as-wwiɣ ara.
- Ihi, kenwi akk imeslayen-nwen ur asen-smuzguteɣ ara. Ssiwlet i
tmeṭṭut ad d-tas. D tin akk ara yessiwlen tidet, akken ad d-iban
uzref wi t-ilan.
Ssawlen-as. Tusa-d, tenna-as :
- Acu tebɣiḍ, ay ameqqran inezzurfa ?
- Anwa i d argaz-im seg wi ?
- A mass inu, nekkini, d wagi akked i d-usiɣ i d argaz-iw.
Yekker-d unezzarfu, yenna-as i wemɣar-nni :
- Ula i k-geɣ. Ur zmireɣ ara ad as-tt-kkseɣ imi nettat tebɣa, la yiteqqar d wagi i d argaz-iw.
Yekker-d wemɣar-nni, iruḥ, umeɣbun, yetthummu deg yimudaɣ.
Armi d-yewweḍ ɣer yiwen yideg, yufa tamda teḥbes, ur tettazzal
ara, yenna nekkini, tura, anida ara ruḥeɣ? Ad uɣaleɣ ɣur yelli ? Ad
iy-yezlu urgaz-is. Ad uɣaleɣ s axxam-iw ? Ad qqimeɣ iman-iw ? Ur
zmireɣ ara ad qqimeɣ am userdun. Tura sɛiɣ anida ara ruḥeɣ. Ad
bruɣ iman-iw deg temda-agi; ad sgunfuɣ i yinezgumen n tudert !
Yebra iman-is deg temda-nni.
Tuɣal tmeṭṭut-is, yenker-itt urgaz-nni. Tenna-as :
- Nekkini ɣileɣ ad iyi-tsellkeḍ. Armi tugiḍ, tura nekkini ad ruḥeɣ.
Rebbi inu yella, ur iyi yettaǧǧa ara.
- Nekkini ur bɣiɣ ara win ara yi-yessiwḍen ɣur unezzarfu. Tura, ruḥ
ɣef yiman-im !
Truḥ, ar tetteddu deg ubrid iman-is. Tenna amek ara geɣ i rray-iw,
imi skelliɣ argaz-iw ? Tura, ad ruḥeɣ ɣur yelli ? Ad tendeh i urgaz-is
fell-i, ad iyi-yezlu. Truḥ ar zdat. Armi tewweḍ ɣer temda-nni ideg
yeɣli urgaz-is amezwaru, tenna tamda-agi ad iyi-tečč, yif-itt akka
wala ma ẓran medden ɣef tin i yi-iga yixf-iw.Tebra iman-is, ula d
nettat, ɣer temda-nni ideg yeɣli urgaz-is. Γlin dinna deg sin. Tamdanni ar ass-a qqaren-as : Tamda n ṭṭmeɛ.
- 32 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

TAZRAWT

Tasekka n uglam
Kania RABDI

D

eg umahil-a, neɛreḍ ad d-nesnekwu taɣessa d
yiferdisen utlayanen wid yezgan deg uḍris aglaman
n tmaziɣt, wid n tjerrumt akked wid n tesnekyest.
Tasleḍt-a i nga tbedd ɣef tesnilest taḍrisant. Deg wayen yerzan
tasleḍt n tɣessa neḍfer tarrayt n J.M Adam anda i d-yefka kuẓ
yiberdan i usnekwu n tɣessa n uglam. Ma yella d iferdisen utlayanen
yerzan tajerrumt akked tesnekyest ur bedden ara ɣef tarrayt ibanen,
d ayen i nwala kan deg uḍris aglaman. D ayen ara nwali tura deg
umagrad-a, ihi : Asnekwu n uḍris n uglam, taɣessa-ines akked
yiferdisen utlayanen yettilin deg-s.
Azal n uglam
Aglam yettili deg waṭas n tegnatin, yerna yesɛa tixutert d
tameqqrant ama deg tudert-nneɣ n yal ass amma deg wayen yerzan
aselmed n tutlayt neɣ n tussna s umata. Amdan yessemras aglam
deg tudert-is mi ara yettmeslay yesseqdac-it i wakken ad d-yessegzi
kra neɣ ad d-yefk ittewlen i tesɛa tɣawsa-nni. Dɣa yesseqdac
tasekka-ya deg wassaɣen n tmetti, mi ara d-yales i kra neɣ mi ara
yebɣu ad d-yefk udem yelhan i wayen iɣef i d-yettmeslay ama d
taɣawsa ama d amdan neɣ d adeg.
Deg taɣult tusnalmedant, aglam d yiwet gar tsekkiwin
yettwasselmaden s waṭas, yis-s anelmad yezmer ad yegzu ad yissin,
ad yelmed yerna ad yesnerni tutlayt-is. Aglam daɣen d yiwen wallal

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 35 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

ussnan yis-s i d-nessegzay tiɣawsiwin tussnanin yuɛɛren i tegzi. Ma
deg wullis, aglam yesɛa tawuri nniḍen imi yessenqas tikli n tedyanin
n wullis, yettili-d usteɛfu ara yeǧǧen imeɣri ad yeɛqel d akken yellad ubeddel deg tɣuri yerna imeɣri-nni ad yettwazrer neɣ ad
yettwasteqneɛ s tektiwin ara ɣ-d-yawi uneglam-nni. Tagnit-a n
usteɛfu tesɛa tawuri tasfuklant.
Ilmend n tixutert i yesɛa uglam deg tudert-nneɣ n yal ass
neɣ deg tusnalmedt, yessefk ad tili tesleḍt tussnant i tsekka-ya i
wakken ad nessiweḍ ad d-nesnekwu aḍris aglaman. Gar tussniwin i
d-yelhan s waya ad naf tasnilest taḍrisant yerzan ayen akk icudden
ɣer udris imi tzerrew aḍris d akemmeli s talɣa-s d unamek-is i dyettawi. Akken i d-yenna D. Maingueneau deg wawal-is4:
«Tasnilest taḍrisant (deg yiseggasen n 1960/1970, llan semman-as
tajerrumt n uḍris, d tanga yesɛan aḍris d asentel-is, yeɛni d tanga
yettarran tamawt ɣer tdukli d tenmeẓla5i yettaǧǧan aḍris ur d-yettili
ara d asemyiger kan n tefyar ».
S wudem nniḍen, tasnilest taḍrisant tzerrew akk iferdisen
utlayanen sdaxel n uḍris, d wayen akk icudden ɣer ufares n uḍris
aglaman n tmaziɣt. D acu d aglam ? D acu d aḍris aglaman ?
taɣessa-ines ? Iferdisen utlayanen yettilin deg-s ?
Tabadut n uglam
Aglam ur yesɛi ara yiwet tbadut ibanen am tsekkiwin nniḍen, ɣef
waya i d-yenna Hamon6 belli aglam d agisem kan n teswiɛt, d
taɣawsa n tezrawt yeḥwaǧen tabadut. Aglam ihi, d aglam n tilawt i
d-yettakken akk iferdisen tesɛa tɣawsa neɣ n wudem s wawalen, ma
yella deg tsekka, aglam d aḥric deg uḍris i d-yesskanayen zziga d
tɣara n tɣawsa.
                                                            
4 Maingueneau (D.). 1996. Les termes clés de l’analyse du discours. Paris. Seuil.
p 82.
Cohésion et cohérence.
6 Hamon (PH.) ; 1993. Du descriptif. Hachette supérieur. 06.
5

- 36 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Aḍris aglaman
Aḍris n uglam ɣur Pimprenelle7 :

«Yerza ayen i d-yettwagelmen, yettmeslay-d ɣef useqnunec, ɣef
wudem (tarudemt) akked yiḥulfan i yezmren ad yilin ɣer yimsiwel.
Гef waya i tettili tixutert n useqdec n wawalen i d-yemmalen
iḥulfan am : timeẓriwt, lbenna, timesliwt, asriḥi, iles ».
Asnekwu n uḍris aglaman
Taɣessa-ines
Taɣessa, d allal iss nezmer ad d-nesnekwu aḍris, ad t-nessemgired
ɣef wayeḍ, yal tasekka n uḍris s tɣessa-s, d aglam, d ullis neɣ d ayen
nniḍen. Yal aḍris yesɛa iɣef ibedd. Tadukli d tenmeẓla n uḍris
ttbinent-d s tillin n kuẓ yiberdan-a :
S uressi d tiɣin8 :
Aressi d tiɣin d asissen n usentel unnig deg uḍris n uglam yettili-d s
kraḍ n talɣiwin :
- Asissen n tazwara9 : d tiririt ɣef usteqsi ANWA ? neɣ D ACU ?
Yettas-d deg tazwara n uḍris.
- Asissen n taggara10 : asentel unnig yettas-d ɣer taggara n udris.
- Allus n usentel unnig11 : d yiwet talɣa n tiksrert anda asentel unnig
ad d-yettwaksrer s wawal nniḍen yesɛan assaɣ yid-s ayen ara yeǧǧen
imeɣri ad yeɛreḍ ad d-yefk turdiwin i wakken ad d-yaf d acu neɣ
anwa iɣef d-yella uglam.
GM : D acu kan talɣa yugten s waṭas d tin anda ara naf asentel
unnig deg tazwara “asissen n tazwara”.
                                                            
7 Pimprenelle : le texte descriptif. Document web :
http//chez imprenelle.com/ctexte-descriptif. Htm.
La procédure d’ancrage.
L’ancrage.
10 L’affectation.
11 La reformulation.
8
9

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 37 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Akken i yella lḥal deg uḍris-a iwkser anda asentel unnig yusa-d s
talɣa-ya.
Axxam
Axxam yebḍa ɣef sin n yiḥricen. Ameqqran d tiɣerɣert,
amectuḥ d addaynin. Addaynin ixendeq cwiṭ ɣef tɣerɣert (…).
Deffir n tewwurt yuẓan takwayt srusuyen deg-s icmax ar
tama-s, yella ṣṣur zdat lkanun d yinyen.
Tama n ufella n lkanun yella udekkan.
Amaru, G Laonest – Chanteraux
Aɣbalu : EDB N° 12, 1994

Asentel unnig deg uḍris-a d axxam, d isem amsiher yusa-d
d azwel i uḍris yerna yella deg tazwara n uḍris. Aressi n usentel
yusa-d s talɣa tamezwarut anda asentel yettwassisen-d seg tazwara.
Ihi, d assisen n tazwara.
S ubrid n tmeẓri12 :
Timeẓri, d llsas n uglam imi aglam n kra yellan d taɣawsa neɣ d
amdan ibedd ɣef beṭṭu n yiḥricen d yittewlen i ɣ-d-yettakken ɣer
taggara «asentel unnig». Γef wakken i d-yenna J.M. Adam deg
udlis-is (1992) :
«Γef Littré, d akken aglam d askan, yettili-d s waṭas n tmeẓra s ways
I nezmer ad d-nessken taɣawsa, xerṣum s yiwen uḥric »13.
Aglam ibedd ɣef uḥric-a n tmeẓri acku, yal taɣessa i dyettwaglamen ilaq ad tesɛu iḥricen. Iḥricen-a daɣen seɛɛun ittewlen
d aya i wumi neqqar timeẓri neɣ asmiwer n yiḥricen d yittewelen.
Amedya :
                                                            
12
13

L’aspectualisation.
Adam J.M. 1992. Les textes types et prototypes. Nathan. Paris. p. 89.

- 38 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Deg uḍris-nni yakan yezrin “Axxam”, asentel unnig neɣ ayen
yezdin d “axxam”. Aglam n uxxam-a yella-d s uglam n yiḥricen
yesɛan daɣen ittewlen s ttawil n yisummar n uglam neɣ s tefyar
tiglamanin amedya :
«Aglam yebḍa ɣef sin yiḥricen. Ameqqran d tiɣerɣert, amectuḥ d
addaynin. Addaynin ixendeq cwiṭ ɣef tɣerɣert (…), atg.».
Seg tefyar-a, ad naf “Axxam” yebḍa ɣef sin yiḥricen
“Tiɣerɣert” akked “Waddaynin. Ittewlen d wid i d-yusan s talɣa n
yirbiben, amezwaru d : “ameqqran” , wis sin d : “amectuḥ”.
Axxam
(Ayen yezdin)
Isummar n uglam

Sin n yiḥricen

Tiɣerɣert

Addaynin
Ittewlen

1- Ameqqran

2- Amecṭuḥ

S ubrid n ugassaɣ14 :
Agassaɣ yettili-d s wallus n usentel unnig (ayen i d-yettwagelmen)
ad yettwaserwes ɣer tɣawsa nniḍen tettak anzi ɣur-s. Yeɛni asentel
unnig ad yesɛu assaɣ d tɣawsa-nni ɣer wacu yettwaserwes s ttawil n
teyḍisemt neɣ n userwes. Amedya :
Lxuni
Lxuni d yiwen n bu leḥnak, ur ikeččem ara deg tewwurt,
aɛebbuḍ-is ad as-tiniḍ s tadist. Mi ara icennu yettuɣal d azeggaɣ
                                                            
14

La mise en relation.

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 39 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

amzun d aǧiḥbuḍ. Tidi ad d-tettcercur, allen-is ad as-tiniḍ ad dneṭgent seg twenza-s, ma d acebbub-is yettembiwil amzun d
izerman. Yeɛdel yakk d yizufriyen akken ma llan ulac win ur tnessin. Hemmlent yakk. ɣas yefqeɛ ur as-ttaṭṭafen ara tuḥsift.
Yernu axir win i t-yesɛan d aḥbib. Ad yili Rebbi d uɛdaw-is : Di
lkantina d netta i asen-iferrqen tagella. Aṭas i wumi yenna : ad
teččeḍ ma yugar-d. Win i t-yesserfan, ass-nni ilaq-as ad yuẓum.
Aɣenǧa d abeḥri i d-yettagem, ma yehwa-as i Lxuni.
Ungal : Iḍ d wass. Aɛmer Mezdad
Edt Asalu /Aẓar, 1990 Alger. Sbt. 38

Deg uḍris-a n “Lxuni”, agassaɣ yusa-d s temsertit n
userwes. Acku yebder-d asentel unnig “Lxuni” , ssyin yeksrer-it-id
s userwes :
«…yettuɣal d azeggaɣ amzun d ajiḥbuḍ ».
Yeserwes “Lxuni” i yellan d asentel unnig ɣer “ujiḥbuḍ”, s tenzeɣt
n userwes : “amzun”; imi yettak anzi ɣer-s, d azeggaɣ i yettuɣal mi
ara yecennu, d ini n yimɣi-ya (ajiḥbuḍ).
Lxuni

Allus n usentel unnig
(yettuɣal)
D aserwes
(amzun d aǧiḥbuḍ)
S ubrid n usfari astalan15 :
Asfari yeskanay-d tanmeẓla yellan deg uḍris. Amek i d-yettili lebni
d usfari n usentel deg uḍris ? Deg uḍris n uglam nezmer ad naf
kraḍ talɣiwin n usfari aḍrisen :
                                                            
15

Procédure de progression thématique.

- 40 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

A- Asfari s usentel imezgi16 :
Deg uḍris ad naf yiwen kan n usentel unnig, ad as-d-yettales
umeskar yal tikkelt, amma s ttawil n ugdawal, neɣ s yimeqqimen
udmawanen neɣ s yiwsilen n yisem.
Asentel unnig

Allus-ines s :
Yimeqqimen

Yiwsilen

Ugdawal

B-sfari s usentel imzireg neɣ amhazan17 :
Aḍris yebḍa d tifyar akked yisummar, deg-s ad naf :
Asentel : d ayen i d-yettwagelmen, ayen iɣef d-yella wawal.
Isalli : d ayen i d-nenna ɣef usentel, d talɣut.
Asfari s usentel imzireg yettili-d s talɣa-ya : mi ara yuɣal
yisalli n usummer neɣ n tefyirt tamezwarut d asentel n usammer
neɣ n tugzimt tis snat. Ssyin isalli n usammer neɣ n tugzimt tis snat
ad yuɣal d asentel n tugzimt neɣ n usummir wis kraḍ, ar taggara.
Asummer
Asumm.1 :
Asumm.2 :
Asumm.3 :
Asumm.4 :

Asentel
Asentel 1
Asentel 2
Asentel 3
Asentel 4

+
+
+
+

Isalli
Isalli 1
Isalli 2
Isalli 3
Isalli 4

C- Asfari s usentel asuddim 18:
Neqqar-as asfari s usentel asuddim acku, yesɛa yiwen n usentel
unnig, deg-s nessudem-d wiyiḍ. Deg uḍris n uglam ad naf asentel
unnig yefruri ɣef yiḥricen. Yal aḥric yezmer ad yili d asummir neɣ d
                                                            
Progression en thème constant.
Progression en thème évolutif.
18 Progression en thème dérivé.
16
17

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 41 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

tugezimt ilaq ad tili d aḥric n usentel unnig, mačči am usentel
imzireg anda yal asentel amaynut ilaq ad tili d aḥric n usentel
amaynut ilaq ad yili yettwabder-d deg tugzimt yellan send-is. Talɣa
s ways i d-yettili usfari n usentel asuddim :
Asentel unnig
Isuddimen-is

Asentel 1 Asentel 2 Asentel 3 Asentel 4 Asentel x atg.
Talɣa-ya taneggarut i yeggten s waṭas deg uḍris n uglam.
Yerna nezmer daɣen ad naf sin yisfariyin deg yiwen n uḍris.
Amedya, deg uḍris n “Lxuni” safari asentalan yella-d s snat n
talɣneiwin :

a- Asfari s usentel asuddim :

Deg tugzimt-a : “Lxuni d yiwen n bu leḥnak….amzun d izerman ”.
Asentel unnig d “Lxuni”, yefruri ɣef kraḍ n yisuddimen-a : aɛebuḍis, allen-is, acebub-is. Kraḍ n yisuddimen-a sɛan assaɣ srid ɣer
usentel unnig, acku d iḥricen n tfekka n Lxuni.
Lxuni
(d asentel unnig)

Aɛebuḍ-is

Isuddimen

Allen-is

Acebbub-is

b- Asfari s usentel imezgi :
Deg tugzimt-a : “Yeɛdel yakk d yizufriyen akken ma llan ulac win
ur t-nessin……………ma yehwa-as i Lxuni”. D asentel imezgi
acku asentel unnig d Lxuni, yezga deg tugzimt-a, yettbin-d ama :
- S umatar udmawan : …….…….icennu……….yeɛdel…..……i tisserfan….
- 42 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- Neɣ s umeqqim udmawan : Netta.
D aya ara naf deg uzenziɣ-a :
Lxuni
(d Asentel unnig)

Icennu

S yimataren udmawanen

Yeɛdel

i T—iserfan

S umeqqim

Netta

4-2- Iferdisen utlayanen
A- Iferdisen n tjerrumt19 :
Asnekwu n uḍris aglaman ur ibedd ara kan ɣef tɣessa iman-is, yesra
i wallalen nniḍen utlayanen. Gar wallalen-a utlayanen ad naf wid
yerzan iferdisen n tjerrumt (arbib, amgucel, amyag n tɣara, isuraz
ama d inemlen n wadeg neɣ d wid n tenmeẓla). Sɛan tawuri d
taxatart sdaxel n uḍris n uglam, ssegzayen-d ugar anamek i d-yettak
uḍris, yerna ssifsusen tigzi-ines.
B- Iferdisen n tesnekyest20 :
Γer tama n yiferdisen utlayanen n tjerrumt ad naf daɣen iferdisen n
tesnekyest i yezmren ad d-snekwun aḍris n uglam. Iferdisen-a n
tesnekyest d wid yecban : aserwes, tayeḍisemt21, tanɣumnayt22. Yissen, imeɣri neɣ amesflid ad yessiweḍ ad yegzu s telqi aḍris ad yegzu
akk inumak i yezmer ad yesɛu wawal deg uḍris. Yerna ad iḥulfu i
thuski n uɣanib s ways i d-yusa uglam. Ma nuɣal-d ɣer yimedyaten,
ad ten-id-nefk seg uḍris-nni yezrin n “Uxxam”:
                                                            
Les éléments grammaticaux.
Les éléments rhétoriques.
21 Métonymie.
22 Métaphore.
19
20

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 43 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Irbiben : ameqqran, amecṭuḥ,
Amyag n tɣara: ixendeq;
Inemlen n wadeg : deffir, tama-s, zdat, tama n ufella…
Isuraz nniḍen : ɣef sin, ɣef, etc.
Nezmer ad d-nekkes imedyaten nniḍen seg uḍris n “Lxuni”:
Irbiben : azaggaɣ;
Imgucal : bu-leḥnak;
Isuraz : mi ara, ɣas, ass-nni, ma, akken, yernu, amzun…
Ma d ayen yerzan imedyaten ɣef yiferdisen n tesnekyest, ad dnesken wid i d-yettwakksen seg uḍris n Lxuni.
Aserwes :

“Mi ara icennu yettuɣal d azeggaɣ amzun d aǧiḥbuḍ ”.
D aserwes acku, yesserwes Lxuni ɣer yimɣi imi ttemcabin deg yini.
Mi ara icennu yettuɣal d azeggaɣ, tezweɣ-nni tettak anzi ɣer tezweɣ
n uǧiḥbuḍ. Yurez-iten s tzelɣa n userwes “amzun”.
Tanɣumnayt :
“Aɣenǧa d abeḥri i d-yettagem ”.
D tanɣumnayt acku yesserwes ulac-nni yettagem d-t-yettagem
uɣenǧa n Lxuni ɣer ubeḥri, imi abeḥri ur yezmir ara ad t-idnɛemmer i wakken ad d-yini d akken ur d-yettɛemmir kra deg
uɣenǧa-nni , yettawi-d ilem.
Tayeḍisemt :
“Tidi ad d-tettcercur ”.
Ameskar yesserwes tidi-nni i d-yettmarayen seg Lxuni am wakken
d asif n waman yettcercuren. Dɣa, yebder-d kan amyag “tettcercur”
i wakken ad d-yessken d akken aṭas n tidi i t-id-yeccfen.

- 44 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Taggrayt
Γer taggara, ayen i yettwaxdmen ɣef tsekka-ya n uglam s wudem
ussnan mačči d ayen yellan s waṭas ama s tutlayin nniḍen ama s
tutlayt n tmaziɣt. Seg wayen yettwaxedmen s tutlayin nniḍen ad naf
ayen yuran s tefransist :
- ADAM J.-M. & PETITJEAN A. ; 1989. Le texte descriptif. Paris,
Nathan.
- ADAM J.M. 1992. Cadre théorique d’une typologie séquentielle.
In E.L.A. n 83.
- ADAM J.M. 1992. Les textes : types et prototypes. Récit.
Description. Argumentation. Explication et dialogue. Paris.
Nathan.
- ADAM. J-M.; 1992. La description. Paris, PUF.
- HAMON PH. 1993. Du descriptif. Paris. Hachette.
- REUTER Y. 2000. L’importance de la description.
Enjeux. N 47/48. Juin 2000.
- REUTER Y. 2000. La description : des théories à
l’enseignement-apprentissage. ESF, Paris. Points / seuil.
- REVAZ Fr. 1997. Lire et écrire la description, survol historique
des pratiques descriptives et analyse critique de quelques manuels.
Pp.70/75. Université de Lausanne. SR.
Ma yella d imahilen yettwaxedmen ɣef uḍris aglaman n tmaziɣt ad
naf, akken i d-newwi lexbar- ḥala yiwen umahil n taggara n turagt :
- RABDI Kania & RABHI Naima. 20004/2005. Le texte descriptif
amazigh : description et analyse de quelques éléments linguistiques.
Mémoire de licence. Université de Bejaïa.

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 45 -

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Inumak n wawalen
Aserwes
d aserwes n tɣawsa ɣer tayeḍ, i yellan tettak anzi ɣer-s.
Tayedisemt
mi ara yebɣu uneglam ad d-yesken attwel n wayen i dyettwagelmen, maca ad t-id-yini s wawal nniḍen yesɛa assaɣ d
wayen i d-yettwagelmen, d tikesrert n wawalen.
Tanɣumnayt
d aglam n uttwel n tɣawsa neɣ n umdan maca s wudem uffir. Ad dyeglem ayen yellan d akmam neɣ d tanmegla n waya.

- 46 -

Tamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

TULLIST

Tafeggact
Cherifa BILEK-BENLAMARA

Arraz amezwaru
Concours de la meilleure nouvelle en tamazight
Etablissement Art et Culture
Alger - 2009

A

semmid la igezzem. Igenni terkeb-it tawla. Lɣaci la
ttɣawalen i wakken ad d-uɣalen si lexlawi-nsen; ur
tettɛeṭṭil ara ad terɛed, aseɛdi d win yeqqimen
yedduri. Mira akked yemma-s Lǧuher, kecment-d si Tactiwin anda
llant leqqḍent azemmur. Mazal rrint tawwurt, armi yetterḍeq
yigenni, tewwet rraɛda, tetbeɛ-itt-id lehwa. Di teswiɛin yecban tigi,
timɣarin qqarent : Ad tt-yeg Rebbi d taseɛdit, d tin ara d-yawin
lehna akked lxir. Nna Lǧuher, am temɣarin nniḍen, tettaggad ayen
ur tefhim akked wayen yugaren tamusni-ines.
Mira, s lemɣawla terra imensi ad yeḥmu teǧǧa yemma-s la
testemtum, ur s-d-iban ara d acu i la d-teqqar. Cwit akka, truḥ
trisiti. Imi nnument annect-a, Lǧuher truḥ s asenduq-nni ideg teffer
leqrar. Tesferfed, temmeɣ yef lmesbaḥ teddem-it-id, tessaɣ-it.
Tafat-is tedhen leḥyud n texxamt-nni ideg tella. Lǧuher tenzeɣ.
Allen-is berrant ur walant, imi-s yeldi, tafekka-s tesbek. Leɛqel-is
iɣerreq si leḥyuḍ yeḍlan s ssbiɣa ɣer widen yeḍlan s tumlilt. Tuɣal
ɣer tallit n lgirra. Tallit-nni n lqifar, laẓ akked lehlak i d-yeɣlin ɣef
tudrin asmi kecmen yiserdasen n Fransa ɣer-sent, rẓan lḥermaTamaziɣt tura – Un 4 – H.C.A / yennayer 2010

- 49 -


Aperçu du document Tamazight Tura_4.pdf - page 1/192
 
Tamazight Tura_4.pdf - page 3/192
Tamazight Tura_4.pdf - page 4/192
Tamazight Tura_4.pdf - page 5/192
Tamazight Tura_4.pdf - page 6/192
 
Télécharger le fichier (PDF)


Tamazight Tura_4.pdf (PDF, 3.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


timmuz a 13
12 pdfsam journ al scolrevue effervescence version 2
tamazight tura 4
acu i a d nnan ger yitran
tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
znezla tullist n aet kaci mohamed arab

🚀  Page générée en 0.026s