dany.006 .pdfNom original: dany.006.pdfTitre: Anio Alarobia 12 Jolay 2000Auteur: user

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/09/2014 à 10:32, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1072 fois.
Taille du document: 2.1 Mo (45 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Ahitény
1. Tsy misy olona eto an-tany eto izáy maházo miláza sy manambára fa afaka
mivelona sy mivoatra ivelan‘ny Tontólo Iainana misy azy izy. 2. Na ny tarehintsoratra izáy
ampiasaiko ato anatin‘ny Lahaporontafako ato ihány aza, dia tsy izáho RADANIELINA
Ignace Marie Julien mihίtsy no namorona azy fa mpindrana ihány aho.
3. Ny teny rehétra izáy iainako ato anatin‘itý Lahaporontáfa itý ato, dia teny efa no
voavolavolan‘ny olona hafa dahólo izáy nialóha ahy avokóa. 4. Naman‘ny
Mpanamaintimolály fotsiny ihány aho angámba.
5. Toraka izány avokóa ny zava-drehétra eto ambonin‘itý tany onenantsίka itý eto :
- tsy izáho no namorona ny fihailóha –sololóha- ôrįdinatêra-ordinateur, na ny
fihainίfy –solonίfy-, na ny fihaimáso –solomáso-, na ny fihaisofina findáy –des matériels
comme le téléphone portable, écouteur, ekotêra-, na ny fihaihéno samy hafa rehétra, toy ny
fitaovana izáy entina mihaino tahaka ny ekotếra -écouteur, na ny fihaijéry toy ny vojijéry na
ny masolavitra;
- toy ny « andriamanitra » kely tsirairáy avy eo am-pampiofoana –matérialisation- ny
fihaizavatra [–milaza ny zavatra rehetra foronin’ny olombelona-] izáy manámpy azy amin‘ny
ady sy ny tolon‘ny fiainana ny zanakolombelona, …,. 6. Andriamanitra Andriananaháry izáy
Zanaháry Mpamorona iréry ihány kosa anéfa no afaka mampίsy zavatra avy amin‘ny tsy
misy, izány hoe : Izy iréry ihány no afaka mamorona sy manóhy ary mitáhy ny rafipampisiana amin‘ny alálan‘ny asam-pamoronana.
7. Tsy mpamorona aho izány fa mpandóva. 8. Miovaóva araka izáy fomba ipetrahany
ny zava-drehétra. 9. Afaka manoratra ohatra toy itóny maraka itóny ho anáo momba izány
aho :
- toa mióva ny endriky ny akóho anakiráy raha vao ovanáo ny teny iantsoanáo azy :
akóho hompiana; akóho hovarotina; akóho hakána taranaka;
- sarotra ny fahazoana vary ka tsy fantatra intsóny izáy fomba ho fihetsiky ny
mpamokatra momba izáy endrika homény ny variny amin‘ny taom-pamokarana ho avy
rehétra, satrίa dia no kely dia kely mihίtsy tokóa ny rano noho ny fihasimban‘ny tontólo
iainana ho an‘ny mpamokatra Malagásy nandrίtra ny taom-pamokarana 2010-2011, ….
10. Iainan‘ny lafiny saina amam-panáhy ihány koa izány fiovaována rehétra izány.
11. Raίso ho ohatra momba izány ny Tetipivoarampirenéna anakiráy [Plan de Développement
Economique National, MAP]. 12. Hióva tanteraka tokóa ny dikan‘io Tetipivoarampirenéna
io araka izáy fomba tianáo hiantsoana azy na dia Tetipivoarampirenéna iráy ihány aza izy io
miaraka amin‘ny zava-drehétra voaláza ao anatiny izáy mitóvy tanteraka :
- Tetipivoarampirenéna Şôşialişįta;
- Tetipivoarampirenéna Kapitalişįta.
13. Hafa dia hafa mihίtsy, hoy aho amináo, ny hevitra fototra izáy mety ho dikany na
dia Tetipivoarampirenéna iráy ihány aza izy io, noho iréo fanamarihana roa samy hafa izáy
samy manana ny mahaίzy azy iréo. 14. Nilazáko ohatra iráy izáy miendrika hafaháfa kokóa
noho ny zava-mahazátra io ianáo io ato anatin‘itý Lahaporontáfa itý, dia ny hevi-dalina
momba ny Evãzίļā izáy nosoratan‘i Masindáhy Matίo.
15. Tsy mba no be mpahafantatra hatramin‘izáo izány antsoina hoe : ny
Olontsambatra Fįréra Raphaël Louis Rafirίnga izány. 16. Noraisina ho Mpikambana feno tao
amin‘ny Akademίa Malagásy izy. 17. Tsy raidraisim-poana ny olona izáy ao anatin‘izány
«ivontoerana» be voninahitra izány, fa tena olona izáy tsongoim-bolo tokóa eo amin‘ny tany
ama-monina no antsoina sy tendréna ho mpikambana ao, satrίa nofidίna tanatin‘ny maro mba
hanatevin-daharana ny Akademίa iráy izy, ao anatin‘ny Firenéna iráy;
- antsoina hoe olona tsy mety maty ny olona izáy mpikamban‘ny Akademian‘ny
Firenéna iráy –immortels-, na dia tsy azo anendréna sy ametrahana olona aza ny toerana iráy
ao anatiny raha tsy toerana efa nialán’ny Mpikambana iráy teo alóha tamin’ny alálan’ny
fahafatesany.
18. Natokan‘ny Vahoaka Malagásy ho no fanindrahindrána sy ho no fankalazána ary
ho no fanandratana ny Teny Malagásy ny Volana Jiona 2004 izáy Adimizána (rano) araka ny
fanandroana [fanisanándro] mahazátra Malagásy. 19. Narénty tao amin‘ny Tranobén‘ny
Tahála-Rarihasina, tao Analakély-Antananarίvo tao, ny tahirim-pahatsiarovana manokana
maro, mikasika ny Olontsambatra Fįréra Raphaël Louis Rafirίnga. 20. Nobeazina tao amin‘ny
Fikamban-dry «Sakaizalahin‘ny Şekóly Kįrişįtiáŋā» na ny «Frères des Ecoles Chrétiennes»
izaháy mianakávy, eny fa na hatramin‘i Baba Radanielina Daniel Salomon izáy Raiko aza.
605

21. Mampisénto ny mamáky ny akon‘ny herim-po nananan‘ny Malagásy tahaka ny
Olontsambatra Fįréra Raphaël Louis Rafirίnga. 22. Mampametsovétso ny lasa tsy fanadίno ny
filazány «fa nodoran’ny Zãdarįɱa -Zandarima- fįrãşáy ny fikarohana sy ny soratra
rehétra izáy navoakany mikasika ny fitiavana Tanindrazana, dia ny Tanindrazany izáy
i Madagasikára» indrindraindrίndra izány. 23. Mino aho fa mbola misy ihány hatramin‘izáy
sy hatramin‘izáo ka ho mandrakizáy, iréo Olona Malagásy izáy mahéry fo tokóa, eo ampiadiana amin‘ny endriny samy hafa, amin‘ny zavatra tsy mety andavanándro, no tafiditra
lalina, amin‘ny fanokanana ny tenany sy ny fony ary ny fitiavany sy ny fanahiny, ho amin‘ny
fampiroboroboana ny tolompanavotana ny samy Olombelona Malagásy;
- tena mpanómpo mahatóky tokóa ny Tanindrazana sy ny Vahoaka Malagásy Mpiráy
Ra amin‘izy iréo, izy irény; asa raha mba ho toy izány hatrány no foto-pisainana izáy hitóndra
ny lálan-kizoran‘ny Goverįnem ta izáy najóro ka hitóndra an‘i Madagasikára hatramin‘ny
Vono olona tamin‘ny Sabótsy 7 fevįrié 2009;
- notadiavana ny fanekén‘ny Fikambanambé Iraisampirenéna an‘i Madagasikára
Tanindrazana ho nahafahany hivoatra sy hiaina tahaka ny Firenéna hafa rehétra.
24. Anisan‘ny Fahendréna Mahamalagásy lehibé indrίndra, ho ahy sy ho anáo, izány
fitiavana ny Malagásy toa ahy sy toa anáo izány. 25. Ny fahendréna izáy voasoradRabearivélo Jean Joseph moa no tahaka izáy nalaiko ka nentiko nananganana itý
Lahaporontáfa itý, ka dia indro áry izy, io soratako ho anáo eto ambány eto io.
26. Mpandóva ihány ny zava-boaláza tañy alóha tañy sy ny tontólo niainan‘ny
Razana Malagásy aho. 27. Noho izány raha nanoratra itý Lahaporontáfa itý aho, dia naka
tahaka fotsiny ihány izáy fomba nosoritan‘ny olona Razambéko teo alóha. 28. Ho an‘izy itý
izány, dia naka tahaka izáy nolazain‘i Jean Joseph Rabearivélo tao anatin‘itý tononkalony itý
aho. 29. Nosoratany tamin‘ny Teny Fįrãşáy izy itý, kanéfa dia ezahiko hovoasina amináo,
amin‘ny Teny Malagásy, araka izáy mba takatry ny saiko kosa izy.
30. Mióva tanteraka fa tsy araka izáy nanampoizanáo azy intsóny io haikanto izáy
nosoratan-dRabearivélo Jean Joseph io, rehéfa vakináo ka asianáo sy avoakanáo amin’ny
feo : andrámo ka ampihainoy olon-kafa ary raiso amin‘ny horonam-peo angé ny feonáo izáy
entináo mamoaka sy mamáky azy é! 31. Mahagága ny zava-draiketin‘ny feo sy ny teny
mitambatra : aina ny feo. 32. Tsy misy mahaolona ny olona izáy azo itarafana ny aminy sy
ny amin‘ny momba azy rehétra, tahaka ny fomba fitenenana.
Lire
Ne faites pas de bruit, ne parlez pas :
Vont explorer une forêt les yeux, le cœur,
L’esprit, les songes, …
Forêt secrète bien que palpable :
Forêt.
Forêt où s’est évadé l’oiseau à prendre au piège
L’oiseau à prendre au piège qu’on fera chanter
Ou qu’on fera pleurer.
A qui l’on fera chanter, à qui l’on fera pleurer
Le lieu de son éclosion.
Forêt. Oiseau.
Forêt secrète, oiseau caché
Dans vos mains.
Mama ky Teny [Vakin-teny]
Aza mitabatába, aza mitenitény :
Hanavatsáva kirihitrála iráy ny maso, ny fo
Ny fanáhy, ny nofinófy sy ny vetsovétso, …
Kirihitrála tsy ambarambára na dia tena misy tokóa aza :
Tena kirihitrála.
Kirihitrála izáy nilefán’iláy vorona izáy hofandrihana
Ny vorona izáy hofandrihana ka hampihirána
Na hampitomaniana koa.
Vorona izáy hampihirána, izáy hampitomaniana
Ny fahatsiarovana ny akány nahafoizany.
Eny r’iláy Kirihitrála. Eny r’iláy Voron’iny.
Kirihitrála tsy ambarambára, vorona voafinafina
Eo am-pelan-tananáo.
606

33. Alohan‘ny hamelako anáo hanjóhy araka izáy itiavanáo azy izáy voaláza ato
anatin‘itý Lahaporontáfa itý, dia indro misy haivolaña mahafinaritra iráy izáy anisan‘ny
soratako ho anáo. 34. Nanoratra taratasy-tatitra ho an‘ny Pįraiminişįtra Rainilaiarivóny ny
Pįr şy Ramahatra; mahafinaritra tanteraka ka soratako ho anáo ny datinandron‘io taratásy io
mba hampisaintsaina anáo. 35. Io taratásy-tatitra io, dia nalefany avy tañy Toliary tañy,
tamin’ny 13 fevįrié – 27 Alakaosy 1890. 36. Milazaláza mikasika ny fomba fihetsika
mahatehidéra nananan‘ny miaramίla izáy nofeheziny izány Taratasy-Tatitra izány.

Fascicule 96 - Yahweh — Le Dieu des Hébreux
Numéros de Paragraphe: Activé | Désactivé
Imprimer Envoyer à un (e) ami (e)

‹ Fascicule 95 - Les Enseignements de Melchizédek dans le Levant en haut Fascicule 97 L’Évolution du Concept de Dieu chez les Hébreux ›

Le Livre D’Urantia
Fascicule 96
Yahweh — Le Dieu des Hébreux
(1052.1) 96:0.1

EN SE FAISANT une conception de la Déité, l‘homme commence par y
inclure tous les dieux ; ensuite, il subordonne tous les dieux étrangers à sa déité
tribale, et, enfin, il les exclut tous sauf le Dieu unique de valeur finale et suprême. Les
Juifs synthétisèrent tous les dieux dans leur concept plus sublime du Seigneur Dieu
d‘Israël. Les Hindous combinèrent également leurs multiples déités en « la spiritualité
unique des dieux » décrite dans le Rig Véda, tandis que les Mésopotamiens
réduisirent leurs dieux au concept plus centralisé de Bel-Mardouk. Ces idées de
monothéisme mûrirent dans le monde entier assez peu de temps après l‘apparition de
Machiventa Melchizédek à Salem, en Palestine. Mais le concept de la Déité prôné par
Melchizédek ne ressemblait pas à celui de la philosophie évolutionnaire d‘inclusion,
de subordination et d‘exclusion ; il était basé exclusivement sur le pouvoir créateur et
influença très rapidement les concepts les plus élevés de la déité en Mésopotamie, aux
Indes et en Égypte.
(1052.2) 96:0.2

La religion de Salem fut révérée comme une tradition par les Kénites et
diverses autres tribus cananéennes. L‘un des buts de l‘incarnation de Melchizédek
était de développer une religion d‘un Dieu unique de manière à préparer la voie à
l‘incarnation d‘un Fils de ce Dieu unique. Micaël ne pouvait guère venir sur Urantia
avant qu‘il y existât un peuple croyant au Père Universel et chez lequel ce Fils puisse
apparaître.
(1052.3) 96:0.3

La religion de Salem persista chez les Kénites de Palestine en tant que
credo, et cette religion, telle que les Hébreux l‘adoptèrent plus tard, fut influencée
d‘abord par les enseignements moraux égyptiens, ensuite, par la pensée théologique
babylonienne et, enfin, par les conceptions iraniennes du bien et du mal. En fait, la
religion hébraïque est fondée sur l‘alliance entre Abraham et Machiventa
Melchizédek, mais évolutionnairement, elle est la conséquence de nombreuses
circonstances dues à des situations exceptionnelles ; et, culturellement, elle a fait de
607

larges emprunts à la religion, à la moralité et à la philosophie de tout le Levant. C‘est
par la religion hébraïque qu‘une grande partie de la moralité et de la pensée religieuse
de l‘Égypte, de la Mésopotamie et de l‘Iran fut transmise aux peuples occidentaux.
1. Les Concepts de la Déité chez les Sémites
(1052.4) 96:1.1

Les premiers Sémites considéraient chaque chose comme habitée par un
esprit. Il y avait les esprits du monde animal et du monde végétal ; les esprits des
saisons, le seigneur de la progéniture ; les esprits du feu, de l‘eau et de l‘air ; bref, un
véritable panthéon d‘esprits à craindre et à adorer. Les enseignements de Melchizédek
concernant un Créateur Universel ne détruisirent jamais complètement la croyance à
ces esprits subordonnés ou dieux de la nature.
(1052.5) 96:1.2

Le progrès des Hébreux, commençant par le polythéisme, continuant par
l‘hénothéisme et arrivant au monothéisme, ne fut pas un développement conceptuel
ininterrompu et continu. Ils subirent bien des régressions dans l‘évolution de leurs
concepts de la Déité, et, par ailleurs, à toutes les époques, il exista des idées variables
sur Dieu chez différents groupes de Sémites croyants. Ils appliquèrent parfois de
nombreuses dénominations à leurs concepts de Dieu et, pour éviter la confusion, nous
allons définir ces divers noms de la Déité tels qu‘ils se rapportent à l‘évolution de la
théologie juive.
(1053.1) 96:1.3

1. Yahweh était le dieu des tribus palestiniennes du sud, qui associèrent ce
concept de la déité au mont Horeb, le volcan du Sinaï. Yahweh était simplement l‘un
des mille et quelques dieux de la nature qui retenaient l‘attention des tribus et peuples
sémitiques et prétendaient à leur adoration.
(1053.2) 96:1.4

2. El Élyon. Pendant des siècles après le séjour de Melchizédek à Salem,
sa doctrine de la Déité persista sous différentes versions, mais on y employait en
général le terme El Élyon, le Très Haut Dieu du ciel. Beaucoup de Sémites, y compris
les descendants immédiats d‘Abraham, adorèrent simultanément Yahweh et El Élyon
à diverses époques.
(1053.3) 96:1.5

3. El Shaddaï. Il est difficile d‘expliquer ce que représentait El Shaddaï.
Cette idée de Dieu était un dérivé composite des enseignements du Livre de la
Sagesse d‘Aménémopé, modifié par la doctrine d‘Aton présentée par Ikhnaton, et
influencé en outre par les enseignements de Melchizédek incorporés dans le concept
d‘El Élyon. À mesure que le concept d‘El Shaddaï imprégna la pensée hébraïque, il se
colora entièrement des croyances qui régnaient dans le désert au sujet de Yahweh.
(1053.4) 96:1.6

L‘une des idées dominantes de la religion de cette époque fut le concept
égyptien de la divine Providence, l‘enseignement que la prospérité matérielle est une
récompense pour avoir servi El Shaddaï.
(1053.5) 96:1.7

4. El. Dans toute cette confusion de terminologie et cette imprécision de
concept, de nombreux croyants fervents s‘efforcèrent sincèrement d‘adorer toutes ces
idées évoluantes de la divinité, et la pratique s‘établit d‘appeler El cette Déité
composite. Et cette expression incluait encore d‘autres dieux de la nature adorés par
des Bédouins.
(1053.6) 96:1.8

5. Élohim. À Kish et à Ur, il subsista longtemps des groupes sumérienschaldéens qui enseignèrent un concept de Dieu trois-en-un, fondé sur les traditions du
temps d‘Adam et de Melchizédek. Cette doctrine fut propagée en Égypte où cette
Trinité fut adorée sous le nom d‘Élohim, ou d‘Éloah au singulier. Les cercles
philosophiques d‘Égypte et, plus tard, les éducateurs alexandriens d‘origine hébraïque
enseignèrent cette unité de dieux pluraux. À l‘époque de l‘exode, beaucoup de
conseillers de Moïse croyaient en cette Trinité. Toutefois, le concept des Élohim
608

trinitariens ne fit jamais véritablement partie de la théologie hébraïque avant le
moment où les Juifs eurent passé sous l‘influence politique des Babyloniens.
(1053.7) 96:1.9

6. Noms divers. Les Sémites n‘aimaient pas prononcer le nom de leur
Déité. Ils eurent donc recours, de temps à autre, à de nombreuses appellations telles
que : l‘Esprit de Dieu, le Seigneur, l‘Ange du Seigneur, le Tout Puissant, le Saint, le
Très Haut, Adonaï, l‘Ancien des Jours, le Seigneur Dieu d‘Israël, le Créateur du Ciel
et de la Terre, Kyrios, Jah, le Seigneur des Armées et le Père qui est aux cieux.
(1053.8) 96:1.10

Jéhovah est une expression récemment employée pour désigner le
concept parachevé de Yahweh qui apparut finalement par évolution au cours de la
longue expérience des Hébreux. Mais le nom de Jéhovah ne fut utilisé que mille-cinqcents ans après l‘époque de Jésus.
(1054.1) 96:1.11

Jusque vers l‘an 2.000 avant l‘ère chrétienne, le mont Sinaï était un
volcan actif par intermittences ; des éruptions occasionnelles se produisirent jusqu‘à
l‘époque du séjour des Israélites dans cette région. Le feu et la fumée, ainsi que le
tonnerre des détonations accompagnant les éruptions de cette montagne volcanique,
inspiraient une peur respectueuse aux Bédouins des régions environnantes ; ils les
impressionnaient et les faisaient grandement craindre Yahweh. Cet esprit du mont
Horeb devint plus tard le Dieu des Sémites hébreux, et ils finirent par croire à sa
suprématie sur tous les autres dieux.
(1054.2) 96:1.12

Les Cananéens avaient longtemps révéré Yahweh, mais, parmi eux,
beaucoup de Kénites croyaient plus ou moins en El Élyon, le superdieu de la religion
de Salem ; néanmoins, la majorité des Cananéens restait vaguement attachée à
l‘adoration des anciennes déités tribales. Ils n‘étaient guère désireux d‘abandonner
leurs déités nationales en faveur d‘un Dieu international, pour ne pas dire
interplanétaire. Leur mental n‘était pas ouvert à une déité universelle, et c‘est
pourquoi ces tribus continuèrent à adorer leurs déités tribales, y compris Yahweh et
les veaux d‘argent et d‘or symboliques du concept que les pâtres bédouins se faisaient
de l‘esprit du volcan du Sinaï.
(1054.3) 96:1.13

Les Syriens, tout en adorant leurs dieux, croyaient aussi au Yahweh des
Hébreux, car leurs prophètes dirent au roi de Syrie : « Leurs dieux sont des dieux des
collines ; ils furent donc plus forts que nous ; mais combattons-les dans la plaine et
nous serons sûrement plus forts qu‘eux. »
(1054.4) 96:1.14

À mesure que leur culture progresse, les hommes subordonnent leurs
dieux mineurs à une déité suprême ; l‘expression « par Jupiter » ne persiste que
comme une exclamation. Les monothéistes conservent leurs dieux subordonnés
comme esprits, démons, Parques, Néréides, fées, gnomes, nains, banshees et mauvais
oeil. Les Hébreux passèrent par l‘hénothéisme et crurent longtemps à l‘existence de
dieux autres que Yahweh, mais ils estimèrent, de plus en plus, que ces déités
étrangères étaient subordonnées à Yahweh. Ils admettaient l‘existence de Kemoch,
dieu des Amorites, mais soutenaient sa subordination à Yahweh.
(1054.5) 96:1.15

Parmi les théories humaines de Dieu, c‘est l‘idée de Yahweh qui a subi le
développement le plus étendu. On ne peut comparer son évolution progressive qu‘à la
métamorphose du concept de Bouddha en Asie. Ce dernier conduisit au concept de
l‘Absolu Universel, comme le concept de Yahweh conduisit finalement au concept du
Père Universel. Il faut comprendre ce fait historique : les Juifs changèrent ainsi leur
point de vue sur la Déité depuis le dieu tribal du Mont Horeb jusqu‘au Père Créateur
aimant et miséricordieux de l‘époque ultérieure, mais ne changèrent pas son nom ;
tout au long de leur histoire, ils continuèrent à appeler Yahweh ce concept évoluant
de la Déité.
609

2. Les Peuples Sémitiques
(1054.6) 96:2.1

Les Sémites de l‘est étaient des cavaliers bien organisés et bien dirigés qui
envahirent les régions orientales du croissant fertile et s‘y unirent avec les
Babyloniens. Les Chaldéens, près d‘Ur, comptaient parmi les Sémites orientaux les
plus évolués. Les Phéniciens étaient un groupe supérieur et bien organisé de Sémites
de sang mêlé qui occupait le secteur ouest de la Palestine, le long de la côte
méditerranéenne. Au point de vue racial, les Sémites figuraient parmi les peuples
d‘Urantia les plus mélangés ; leur sang contenait des facteurs héréditaires de presque
toutes les neuf races du monde.
(1054.7) 96:2.2

Maintes et maintes fois, les Sémites arabes pénétrèrent en combattant dans
le nord de la Terre Promise, le pays « ruisselant de lait et de miel » , mais ils en furent
chaque fois expulsés par les Sémites et Hittites du nord mieux organisés et plus
hautement civilisés. Plus tard, au cours d‘une famine anormalement grave, ces
Bédouins errants entrèrent en grand nombre en Égypte comme ouvriers contractuels
pour les travaux publics égyptiens. Ils ne purent qu‘y subir l‘amère expérience de
l‘esclavage au dur travail quotidien du commun des ouvriers opprimés de la vallée du
Nil.
(1055.1) 96:2.3

Ce fut seulement après l‘époque de Machiventa Melchizédek et
d‘Abraham qu‘en raison de leurs croyances religieuses particulières, certaines tribus
de Sémites furent appelées enfants d‘Israël, et plus tard Hébreux, Juif, et « le peuple
élu » . Abraham n‘était pas le père racial de tous les Hébreux ; il n‘était même pas
l‘ancêtre de tous les Bédouins sémites qui furent détenus captifs en Égypte. Il est vrai
que sa descendance, à sa sortie d‘Égypte, forma le noyau du peuple juif ultérieur,
mais la vaste majorité des hommes et des femmes qui furent incorporés dans les clans
d‘Israël n‘avait jamais séjourné en Égypte. Elle était simplement formée de
compagnons nomades qui décidèrent de suivre Moïse comme chef pendant que les
enfants d‘Abraham et leurs associés sémites d‘Égypte traversaient le nord de l‘Arabie.
(1055.2) 96:2.4

L‘enseignement de Melchizédek concernant El Élyon, le Très Haut, et
l‘alliance de la faveur divine par la foi avaient été largement oubliés à l‘époque de
l‘asservissement par les Égyptiens des peuples sémites, qui devaient bientôt former la
nation hébraïque. Mais, pendant toute leur période de captivité, ces nomades arabes
conservèrent une vague croyance traditionnelle en Yahweh à titre de déité raciale.
(1055.3) 96:2.5

Yahweh fut adoré par plus de cent tribus arabes séparées. Sauf une nuance
du concept d‘El Élyon de Melchizédek, qui persista chez les classes instruites
d‘Égypte, y compris les souches mélangées d‘Hébreux et d‘Égyptiens, la religion de
la masse des esclaves captifs hébreux était une version modifiée de l‘ancien rituel de
magie et de sacrifice de Yahweh.
3. L’Incomparable Moïse
(1055.4) 96:3.1

Le commencement de l‘évolution des concepts et idéaux hébraïques au
sujet d‘un Créateur Suprême date du départ d‘Égypte des Sémites sous la conduite de
Moïse, ce grand chef, grand instructeur et grand organisateur. Sa mère appartenait à la
famille royale d‘Égypte ; son père était un Sémite, officier de liaison entre le
gouvernement et les Bédouins captifs. Moïse possédait ainsi des qualités tirées de
sources raciales supérieures ; ses ancêtres étaient de sang tellement mêlé qu‘il est
impossible de le classer dans un groupe racial déterminé. S‘il n‘avait pas été de ce
type mixte, il n‘aurait jamais fait montre de la variété de talents et de l‘adaptabilité
inhabituelles qui lui permirent de diriger la horde diversifiée qui finit par s‘associer
aux Bédouins sémites fuyant d‘Égypte vers le désert d‘Arabie sous son
commandement.
610

(1055.5) 96:3.2

Malgré les séductions de la culture du royaume du Nil, Moïse résolut de
partager le sort du peuple de son père. À l‘époque où ce grand organisateur mettait au
point ses plans pour libérer en son temps le peuple de son père, les Bédouins captifs
n‘avaient guère de religion digne de ce nom ; ils étaient pratiquement dépourvus d‘un
véritable concept de Dieu et sans espoir dans le monde.
(1055.6) 96:3.3

Nul chef n‘entreprit jamais de réformer et de relever un groupe d‘êtres
humains plus pitoyables, plus déprimés, plus découragés et plus ignorants. Mais ces
esclaves portaient des possibilités latentes de développement dans leurs lignées
héréditaires, et Moïse avait entrainé un nombre suffisant de cadres instruits pour
constituer un corps d‘organisateurs efficaces en prévision du jour de la révolte et du
coup de force pour la liberté. Ces hommes supérieurs avaient été employés comme
surveillants indigènes de leurs semblables et avaient reçu une certaine éducation grâce
à l‘influence de Moïse auprès des dirigeants égyptiens.
(1056.1) 96:3.4

Moïse s‘efforça de négocier diplomatiquement la liberté de ses
compagnons sémites. Lui et son frère firent, avec le roi d‘Égypte, un pacte par lequel
ils obtinrent l‘autorisation de quitter paisiblement la vallée du Nil pour le désert
d‘Arabie. Ils devaient recevoir un modeste payement en argent et en denrées comme
gage de leur long service en Égypte. De leur côté, les Hébreux s‘engageaient à
maintenir des relations amicales avec le Pharaon et à ne faire partie d‘aucune alliance
contre l‘Égypte. Mais, ensuite, le roi estima opportun de répudier ce traité sous
prétexte que ses espions avaient découvert de la déloyauté chez les esclaves
Bédouins. Il prétendit que ceux-ci cherchaient la liberté en vue de se rendre dans le
désert pour organiser les nomades contre l‘Égypte.
(1056.2) 96:3.5

Mais Moïse ne se découragea pas ; il attendit son heure. Moins d‘un an
plus tard, alors que les forces militaires égyptiennes étaient entièrement occupées à
résister aux assauts simultanés d‘une forte poussée libyenne venant du sud et d‘une
invasion navale grecque dans le nord, cet organisateur intrépide mena ses
compatriotes hors d‘Égypte au cours d‘une fuite nocturne spectaculaire. Cette évasion
fut soigneusement préparée et adroitement exécutée. Et l‘opération réussit malgré une
chaude poursuite par le Pharaon avec une petite troupe d‘Égyptiens. Celle-ci fut
décimée par la défense des fugitifs et leur abandonna beaucoup de butin, encore accru
par le pillage auquel se livrèrent les multitudes d‘esclaves fuyant vers leur foyer
ancestral du désert.
4. La Proclamation de Yahweh
(1056.3) 96:4.1

L‘évolution et l‘élévation de l‘enseignement de Moïse ont influencé
presque la moitié du monde et continuent encore à l‘influencer même au vingtième
siècle. Moïse comprenait la philosophie religieuse égyptienne la plus avancée, mais
les Bédouins esclaves ne connaissaient presque rien de ces enseignements ; par
contre, ils n‘avaient jamais entièrement oublié le dieu du mont Horeb que leurs
ancêtres avaient appelé Yahweh.
(1056.4) 96:4.2

Moïse avait entendu parler des enseignements de Machiventa Melchizédek
à la fois par son père et par sa mère ; leur communauté de croyance religieuse
expliquait le mariage insolite d‘une femme de sang royal et d‘un homme d‘une race
captive. Le beau-père de Moïse était un Kénite adorateur d‘El Élyon, mais les parents
de l‘émancipateur croyaient en El Shaddhaï. Moïse fut donc élevé comme un ElShaddaïste ; sous l‘influence de son beau-père, il devint un El Élyoniste ; et, à
l‘époque du campement des Hébreux autour du mont Sinaï après l‘exode d‘Égypte, il
avait formulé un nouveau concept élargi de la Déité tiré de toutes ses croyances
antérieures. Il décida sagement de le proclamer à son peuple comme un concept
amplifié de Yahweh, leur dieu tribal de jadis.
611

(1056.5) 96:4.3

Moïse s‘était efforcé d‘enseigner l‘idée d‘El Élyon à ces Bédouins, mais,
avant de quitter l‘Égypte, il avait acquis la conviction qu‘ils ne comprendraient jamais
tout à fait cette doctrine. Il s‘arrêta donc à un compromis consistant à adopter leur
dieu tribal du désert comme le seul et unique dieu de ceux qui l‘avaient suivi. Moïse
n‘enseigna pas spécifiquement que les divers peuples et nations ne devaient pas avoir
d‘autres dieux, mais il soutint résolument, et spécialement auprès des Hébreux, que
Yahweh dominait tous les autres dieux. Mais Moïse fut toujours gêné par la fâcheuse
situation d‘avoir à présenter à ces esclaves ignorants sa nouvelle idée supérieure de la
Déité sous le déguisement de l‘ancienne désignation de Yahweh, qui avait toujours
été symbolisé par le veau d‘or des tribus bédouines.
(1056.6) 96:4.4

Le fait que Yahweh était le dieu des Hébreux en fuite explique pourquoi
ils s‘arrêtèrent si longtemps devant la montagne sainte du Sinaï et pourquoi c‘est là
qu‘ils reçurent les Dix Commandements que Moïse promulgua au nom de Yahweh, le
dieu de l‘Horeb. Durant ce long séjour devant le Sinaï, le cérémonial religieux du
nouveau culte hébreu en évolution fut mieux mis au point.
(1057.1) 96:4.5

Il ne semble pas que Moïse ait jamais réussi à établir son cérémonial
cultuel quelque peu évolué, ni à retenir intact le groupe de ses fidèles pendant un
quart de siècle, sans la violente éruption de l‘Horeb qui se produisit durant la
troisième semaine de leur séjour d‘adoration à sa base. « La montagne de Yahweh
était consumée dans le feu, et la fumée montait comme la fumée d‘une fournaise, et
toute la montagne tremblait grandement. » Au vu de ce cataclysme, il n‘est pas
surprenant que Moïse ait pu graver, dans la mémoire de ses frères, l‘enseignement
que leur Dieu était « puissant et terrible, un feu dévorant, redoutable et tout-puissant »
.
(1057.2) 96:4.6

Moïse proclama que Yahweh était le Seigneur Dieu d‘Israël, qui avait
sélectionné les Hébreux comme son peuple élu. Bâtissant une nouvelle nation, il
nationalisa sagement ses enseignements religieux, disant à ses partisans que Yahweh
était un dur maitre d‘oeuvre, un « dieu jaloux » . Il chercha néanmoins à élargir leur
conception de la divinité en leur enseignant que Yahweh était le « Dieu des esprits de
toute chair » et en leur disant : « Le Dieu éternel est ton refuge, et au-dessous de toi
sont les bras éternels. » Moïse enseigna que Yahweh était un Dieu respectant son
alliance ; qu‘il « ne vous abandonnera pas, ne vous détruira pas et n‘oubliera pas
l‘alliance de vos pères, parce que le Seigneur vous aime et n‘oubliera pas le serment
qu‘il a juré à vos pères » .
(1057.3) 96:4.7

Moïse fit un effort héroïque pour exalter Yahweh à la dignité d‘une Déité
suprême lorsqu‘il le présenta comme le « Dieu de vérité, sans iniquité, juste et droit
dans toutes ses voies » . Cependant, malgré cet enseignement élevé, la compréhension
limitée de ses partisans rendit nécessaire de parler de Dieu comme étant à l‘image de
l‘homme, sujet à des crises de colère, de courroux et de sévérité, et même vindicatif et
facilement influençable par la conduite des hommes.
(1057.4) 96:4.8

Grâce aux enseignements de Moïse, Yahweh, ce dieu tribal de la nature,
devint le Seigneur Dieu d‘Israël qui suivit les Hébreux dans le désert, et même en
exil, où il fut bientôt conçu comme le Dieu de tous les peuples. La captivité ultérieure
qui asservit les Juifs à Babylone dégagea définitivement le concept évoluant de
Yahweh et lui fit assumer le rôle monothéiste de Dieu de toutes les nations.
(1057.5) 96:4.9

Le trait le plus extraordinaire et le plus remarquable de l‘histoire religieuse
des Hébreux concerne cette évolution continue du concept de la Déité à partir du dieu
primitif du mont Horeb. Par les enseignements de leurs dirigeants spirituels
successifs, il atteignit le haut degré de développement décrit dans les doctrines
divines des deux Isaïe qui proclamèrent le concept magnifique du Père Créateur
aimant et miséricordieux.
612

5. Les Enseignements de Moïse
(1057.6) 96:5.1

Moïse combinait d‘une façon extraordinaire les qualités de chef militaire ,
d‘organisateur social et d‘éducateur religieux. À titre individuel, il fut l‘instructeur et
le chef le plus important dans le monde, entre l‘époque de Machiventa et celle de
Jésus. Moïse tenta d‘introduire en Israël bien des réformes dont il ne reste pas de trace
écrite. Dans l‘espace d‘une seule vie humaine, il fit sortir de l‘esclavage et d‘un
vagabondage non civilisé la horde polyglotte que l‘on appelle les Hébreux, tout en
posant les fondements de la naissance ultérieure d‘une nation et de la perpétuation
d‘une race.
(1057.7) 96:5.2

Il y a fort peu d‘archives du grand travail de Moïse, parce que les Hébreux
n‘avaient pas de langage écrit au moment de l‘exode. Les annales de l‘époque et des
actes de Moïse furent tirées des traditions qui avaient cours plus de mille ans après la
mort de ce grand chef.
(1058.1) 96:5.3

Un bon nombre des progrès qu‘apporta Moïse, en dépassant la religion des
Égyptiens et des tribus levantines environnantes, fut dû aux traditions kénites de
l‘époque de Melchizédek. Sans l‘enseignement de Machiventa à Abraham et à ses
contemporains, les Hébreux seraient sortis d‘Égypte dans une ignorance désespérante.
Moïse et son beau-père Jéthro réunirent les vestiges des traditions du temps de
Melchizédek, et ces enseignements, joints à la science des Égyptiens, guidèrent Moïse
dans la création de la religion et du rituel amélioré des Israélites. Moïse était un
organisateur ; il choisit ce qu‘il y avait de mieux dans la religion et les moeurs de
l‘Égypte et de la Palestine, et, associant ces pratiques aux traditions des
enseignements de Melchizédek, il organisa le système cérémoniel hébraïque
d‘adoration.
(1058.2) 96:5.4

Moïse croyait à la Providence ; il s‘était laissé complètement gagner par
les doctrines d‘Égypte concernant le contrôle surnaturel du Nil et des autres éléments
de la nature. Il avait une grande vision de Dieu, mais il était entièrement sincère
quand il enseignait aux Hébreux que, s‘ils acceptaient d‘obéir à Dieu « il vous aimera,
vous bénira et vous multipliera ; il multipliera le fruit de vos ventres et le fruit de vos
terres — blé, vin, huile et vos troupeaux. Vous prospérerez au-dessus de tous les
peuples, et le Seigneur votre Dieu ôtera de vous toutes maladies et ne vous infligera
aucune des plaies malignes d‘Égypte » . Moïse dit même : « Rappelez-vous le
Seigneur votre Dieu, car c‘est lui qui donne le pouvoir d‘obtenir la richesse. » « Vous
prêterez à gages à beaucoup de nations, mais vous n‘emprunterez pas. Vous
dominerez sur beaucoup de nations, mais elles ne domineront pas sur vous. »
(1058.3) 96:5.5

Mais il était vraiment pitoyable d‘observer Moïse, ce grand penseur,
essayant d‘adapter son sublime concept d‘El Élyon, le Très Haut, à la compréhension
des Hébreux ignorants et illettrés. À son état-major rassemblé, il disait d‘une voix de
tonnerre : « Le Seigneur votre Dieu est un seul Dieu ; il n‘y en a point en dehors de
lui » , tandis qu‘à la multitude mêlée, il demandait : « Qui parmi tous les dieux
ressemble à votre Dieu ? » Moïse se dressa courageusement et avec un succès partiel
contre les fétiches et l‘idolâtrie ; il déclara : « Vous n‘avez vu nulle figure le jour où
Dieu vous parla à Horeb du milieu du feu. » Il interdit également de reproduire des
images d‘aucune sorte.
(1058.4) 96:5.6

Moïse craignait de proclamer la miséricorde de Yahweh ; il préféra
inspirer à son peuple la peur de la justice de Dieu en proclamant : « Le Seigneur votre
Dieu est le Dieu des Dieux, le Seigneur des Seigneurs, un grand Dieu, un Dieu
puissant et terrible qui n‘a pas d‘égards pour les hommes. » De plus, il cherchait à
dominer les clans turbulents quand il déclara « Votre Dieu tue quand vous lui
désobéissez ; il guérit et donne la vie quand vous lui obéissez. » Mais Moïse enseigna
613

à ces tribus qu‘elles deviendraient le peuple élu de Dieu à la seule condition qu‘elles «
gardent tous ses commandements et obéissent à tous ses statuts. »
(1058.5) 96:5.7

Durant ces premiers temps, on ne parla guère aux Hébreux de la
miséricorde de Dieu. Ils entendirent parler de Dieu comme « le Tout-Puissant ; le
Seigneur est un guerrier, le Dieu des batailles, au pouvoir glorieux, qui taille en pièces
ses ennemis » . « Le Seigneur votre Dieu marche au milieu de votre camp pour vous
délivrer » . Les Israélites croyaient que leur Dieu les aimait, mais aussi qu‘il avait «
endurci le coeur du Pharaon » et « maudit leurs ennemis » .
(1058.6) 96:5.8

Bien que Moïse eût présenté aux enfants d‘Israël des aperçus fugitifs d‘une
Déité universelle et bienveillante, leur concept, au jour le jour, de Yahweh était dans
l‘ensemble celui d‘un Dieu à peine meilleur que les dieux tribaux des peuplades
environnantes. Leur concept de Dieu était grossier, primitif et anthropomorphique.
Lorsque Moïse trépassa, ces tribus bédouines revinrent rapidement aux idées semibarbares de leurs anciens dieux de l‘Horeb et du désert. La vision élargie et plus
sublime de Dieu que Moïse présentait de temps en temps à ses cadres subordonnés fut
bientôt perdue de vue, tandis que la majorité de la populace revenait à l‘adoration de
ses veaux d‘or symbolisant Yahweh pour les gardiens de troupeaux en Palestine.
(1

Quand Moïse passa le commandement des Hébreux à Josué, il avait déjà réuni des
milliers de descendants collatéraux d‘Abraham, de Nahor, de Lot et d‘autres tribus
parentes, et les avait rassemblés à la cravache en une nation de guerriers pastoraux
capables de s‘entretenir par ses propres moyens et de se gouverner partiellement par
elle-même.
6. Le Concept de Dieu après la Mort de Moïse
(1059.2) 96:6.1

Après la mort de Moïse, son concept sublime de Yahweh dégénéra
rapidement ; Josué et les dirigeants d‘Israël conservèrent les traditions mosaïques du
Dieu infiniment sage, bienveillant et tout-puissant, mais le commun du peuple revint
bientôt à l‘ancienne idée de Yahweh, qu‘il s‘était faite dans le désert. Ce retour en
arrière du concept de la Déité s‘accéléra sous le règne successif des divers cheikhs
tribaux dits les Juges.
(1059.3) 96:6.2

L‘ascendant de l‘extraordinaire personnalité de Moïse avait gardé vivante
dans le coeur de ses partisans l‘inspiration d‘un concept de plus en plus vaste de Dieu
; mais, une fois qu‘ils atteignirent les terres fertiles de Palestine, ces bergers nomades
se transformèrent rapidement en fermiers établis et assez calmes. Cette évolution des
pratiques de la vie et ce changement du point de vue religieux exigèrent une
transformation plus ou moins complète du caractère qu‘ils attribuaient à la nature de
leur Dieu Yahweh. À l‘époque où l‘austère, rudimentaire, exigeant et orageux dieu du
désert du Sinaï commença la transmutation qui devait en faire plus tard un Dieu
d‘amour, de justice et de miséricorde, les Hébreux perdirent presque complètement de
vue les sublimes enseignements de Moïse. Ils furent tout près de perdre la conception
du monothéisme et leur chance de devenir le peuple qui devait servir de chainon
essentiel dans l‘évolution spirituelle d‘Urantia, le groupe qui conserverait
l‘enseignement de Melchizédek sur un Dieu unique jusqu‘à l‘époque de l‘incarnation
d‘un Fils d‘effusion de ce Père de tout et de tous.
(1059.4) 96:6.3

Josué chercha désespérément à maintenir, dans le mental des hommes des
tribus, le concept d‘un Yahweh suprême qui faisait proclamer : « Comme j‘ai été avec
Moïse, ainsi je serai avec vous ; je ne vous ferai pas défaut, et je ne vous
abandonnerai pas. » Josué trouva nécessaire de prêcher un évangile sévère à son
peuple incrédule, bien trop disposé à croire à son ancienne religion indigène, mais peu
désireux de progresser dans une religion de foi et de droiture. La substance imposée
614

par l‘enseignement de Josué devint : « Yahweh est un Dieu saint ; il est un Dieu
jaloux ; il ne pardonnera ni vos transgressions ni vos péchés. » Le concept le plus
élevé de cette époque décrivait Yahweh comme un « Dieu de puissance, de jugement
et de justice » .
(1059.5) 96:6.4

Mais, même au cours de cet âge de ténèbres, des éducateurs solitaires
apparaissaient de temps en temps et proclamaient le concept mosaïque de la divinité : « Vous,
enfants pervers, ne pouvez servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. » « L‘homme mortel
sera-t-il plus juste que Dieu ? Un homme sera-t-il plus pur que son Créateur ? » « Pouvezvous trouver Dieu en le cherchant ? Pouvez-vous découvrir parfaitement le Tout-Puissant ?
Voici, Dieu est grand, et nous ne le connaissons pas. Et le Tout-Puissant, nous ne pouvons le
découvrir. »
7. Les Psaumes et le Livre de Job
(1060.1) 96:7.1
Sous la direction de leurs cheikhs et de leurs prêtres, les Hébreux se répandirent en
Palestine. Ils s‘y replongèrent bientôt dans les croyances ignorantes du désert et se laissèrent
corrompre par les pratiques religieuses moins évoluées des Cananéens. Ils devinrent idolâtres
et licencieux. Leur idée de la Déité tomba très au-dessous des concepts égyptiens et
mésopotamiens de Dieu, qui étaient maintenus par certains groupes salémites survivants et
qui sont notés dans quelques Psaumes et dans le Livre dit de Job.
(1060.2) 96:7.2
Les Psaumes sont l‘oeuvre d‘au moins une vingtaine d‘auteurs. Beaucoup de ces
psaumes furent écrits par des éducateurs d‘Égypte et de Mésopotamie. À l‘époque où le
Levant adorait les dieux de la nature, il restait un assez grand nombre de personnes qui
croyaient à la suprématie d‘El Élyon, le Très Haut.
(1060.3) 96:7.3
Nul assemblage d‘écrits religieux n‘exprime une richesse de dévotion et d‘idées
inspirées sur Dieu égale à celle du Livre des Psaumes. En lisant attentivement cette
merveilleuse compilation de littérature pieuse, il serait très utile d‘étudier la source et la
chronologie particulière de chaque hymne de louange et d‘adoration, en se rappelant que nul
autre recueil d‘écrits ne couvre une aussi longue période de temps. Le Livre des Psaumes est
le recueil des divers concepts de Dieu entretenu par les croyants de la religion de Salem dans
tout le Levant, et il embrasse toute la période allant d‘Aménémopé à Isaïe. Dans les psaumes,
Dieu est décrit sous toutes les phases de conception, depuis l‘idée rudimentaire d‘une déité
tribale jusqu‘à l‘idéal largement amplifié des derniers Hébreux, où Yahweh est dépeint
comme un chef aimant et un Père miséricordieux.
(1060.4) 96:7.4
Vu sous cet angle, le groupe des Psaumes constitue le recueil le plus précieux et le
plus utile des sentiments de dévotion que les hommes aient jamais rassemblé avant le
vingtième siècle. L‘esprit d‘adoration de ce recueil d‘hymnes transcende celui de tous les
autres livres sacrés du monde.
(1060.5) 96:7.5
L‘image panachée de la Déité présentée dans le Livre de Job fut élaborée par plus
de vingt éducateurs religieux de Mésopotamie au cours d‘une période de près de trois-cents
ans. En lisant le concept sublime de la divinité dans cette compilation de croyances
mésopotamiennes, on reconnaît que c‘est au voisinage d‘Ur en Chaldée que l‘idée d‘un Dieu
réel fut le mieux préservée durant les jours de ténèbres en Palestine.
(1060.6) 96:7.6
Les Palestiniens saisissaient souvent la sagesse et la puissance de pénétration
universelle de Dieu, mais rarement son amour et sa miséricorde. Le Yahweh de cette époque
« envoie de mauvais esprits pour dominer l‘âme de ses ennemis » ; il fait prospérer ses
propres enfants quand ils obéissent, tandis qu‘il maudit tous les autres et leur inflige des
désastres. « Il déçoit les projets des astucieux ; il prend les habiles à leurs propres tromperies.
»
(1060.7) 96:7.7
C‘est seulement à Ur qu‘une voix s‘éleva pour crier la miséricorde de Dieu en
disant : « Il priera Dieu et trouvera sa faveur et verra sa face avec joie, car Dieu donnera à
l‘homme la divine droiture. » Ainsi, c‘est d‘Ur que fut prêché, en ces termes, le salut, la
faveur divine par la foi : « Il fait grâce à qui se repent et dit : délivre-le de tomber dans la
fosse, car j‘ai trouvé une rançon. Si quelqu‘un dit : j‘ai péché et perverti ce qui était droit, et
cela ne m‘a pas profité, Dieu délivrera son âme de tomber dans la fosse, et il verra la lumière.
» Jamais, depuis l‘époque de Melchizédek, le monde levantin n‘avait entendu un aussi vibrant
et encourageant message de salut humain que cet extraordinaire enseignement d‘Élihu,
prophète d‘Ur et prêtre des croyants salémites, c‘est-à-dire le reste de l‘ancienne colonie de
Melchizédek en Mésopotamie.
(1061.1) 96:7.8
C‘est ainsi que le reste des missionnaires de Salem en Mésopotamie maintint la
lumière de la vérité durant la période de désorganisation des peuples hébraïques jusqu‘à
615

l‘apparition du premier de la longue série ininterrompue des instructeurs d‘Israël. Concept
après concept, ils édifièrent jusqu‘à ce qu‘ils fussent parvenus à la réalisation de l‘idéal du
Père Universel et Père Créateur de tout et de tous, apogée de l‘évolution du concept de
Yahweh.
(1061.2) 96:7.9
[Présenté par un Melchizédek de Nébadon.]
‹ Fascicule 95 - Les Enseignements de Melchizédek dans le Levant en haut Fascicule 97 L‘Évolution du Concept de Dieu chez les Hébreux ›
Le Livre D‘Urantia
Titre de la page
PARTIE I. L‘Univers Central et les Superunivers
PARTIE II. L‘Univers Local
PARTIE III. L‘Histoire D‘Urantia
Fascicule 57 - L‘Origine d‘Urantia
Fascicule 58 - L‘Établissement de la Vie sur Urantia
Fascicule 59 - L‘Ère de la Vie Marine sur Urantia
Fascicule 60 - Urantia pendant l‘Ère de la Vie Terrestre Primitive
Fascicule 61 - L‘Ère des Mammifères sur Urantia
Fascicule 62 - Les Races à l‘Aurore de l‘Homme Primitif
Fascicule 63 - La Première Famille Humaine
Fascicule 64 - Les Races Évolutionnaires de Couleur
Fascicule 65 - Le Supercontrôle de l‘Évolution
Fascicule 66 - Le Prince Planétaire d‘Urantia
Fascicule 67 - La Rébellion Planétaire
Fascicule 68 - L‘Aurore de la Civilisation
Fascicule 69 - Les Institutions Humaines Primitives
Fascicule 70 - L‘Évolution du Gouvernement Humain
Fascicule 71 - Développement de l‘État
Fascicule 72 - Le Gouvernement sur une Planète Voisine
Fascicule 73 - Le Jardin d‘Éden
Fascicule 74 - Adam et Ève
Fascicule 75 - La Faute d‘Adam et d‘Ève
Fascicule 76 - Le Second Jardin
Fascicule 77 - Les Créatures Médianes
Fascicule 78 - La Race Violette après les Jours d‘Adam
Fascicule 79 - L‘Expansion Andite en Orient
Fascicule 80 - L‘Expansion Andite en Occident
Fascicule 81 - Développement de la Civilisation Moderne
Fascicule 82 - L‘Évolution du Mariage
Fascicule 83 - L‘Institution du Mariage
Fascicule 84 - Le Mariage et la Vie Familiale
Fascicule 85 - Les Origines de L‘Adoration
Fascicule 86 - L‘Évolution Primitive de la Religion
Fascicule 87 - Les Cultes des Fantômes
Fascicule 88 - Fétiches, Charmes et Magie
Fascicule 89 - Péché, Sacrifice et Expiation
Fascicule 90 - Shamanism- Le Chamanisme — Médecine Men et Prêtres
Fascicule 91 - L‘Évolution de la Prière
Fascicule 92 - L‘Évolution Ultérieure de la Religion
Fascicule 93 - Machiventa Melchizédek
Fascicule 94 - Les Enseignements de Melchizédek en Orient
Fascicule 95 - Les Enseignements de Melchizédek dans le Levant
Fascicule 96 - Yahweh — Le Dieu des Hébreux
Fascicule 97 - L‘Évolution du Concept de Dieu chez les Hébreux
Fascicule 98 - Les Enseignements de Melchizédek en Occident
Fascicule 99 - Les Problèmes Sociaux de la Religion
Fascicule 100 - La Religion dans l‘Expérience Humaine
Fascicule 101 - La Nature Réelle de la Religion
Fascicule 102 - Les Fondements de la Foi Religieuse
Fascicule 103 - La Réalité de l‘Expérience Religieuse
616

Fascicule 104 - Croissance du Concept de Trinité
Fascicule 105 - Déité et Réalité
Fascicule 106 - Niveaux de Réalité de l‘Univers
Fascicule 107 - Origine et Nature des Ajusteurs de Pensée
Fascicule 108 - Mission et Ministère des Ajusteurs de Pensée
Fascicule 109 - Position des Ajusteurs par Rapport aux Créatures de l‘Univers
Fascicule 110 - Position des Ajusteurs par Rapport aux Mortels Individuels
Fascicule 111 - L‘Ajusteur et l‘Âme
Fascicule 112 - La Survie de la Personnalité
Fascicule 113 - Les Gardiens Séraphiques de la Destinée
Fascicule 114 - Le Gouvernement Planétaire des Séraphins
Fascicule 115 - L‘Être Suprême
Fascicule 116 - Le Tout-Puissant Suprême
Fascicule 117 - Dieu le Suprême
Fascicule 118 - Le Suprême et l‘Ultime — Temps et Espace
Fascicule 119 - Les Effusions du Christ Micaël
PARTIE IV. La Vie et les Enseignements de Jésus
sur la fondation
Qui sommes nous ?
Que faisons nous ?
Photos historiques
Feedback
A propos du livre
Lire
Télécharger
Faire un don
Programmes
Catégories de dons
Donations en ligne
Nouvelles et Évènements
Nouvelles
Les bulletins en archives
Calendrier
Governance - footer
Déclaration de Fiducie
Charte de Confidentialité
Foundation Info
Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA | Téléphone: (numéro
vert depuis les Etats-Unis et le Canada) 1-888-URANTIA |
Téléphone: (hors des Etats-Unis et du Canada) +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Tous droits réservés
37. Tiako hotsapanáo tsara tokóa “ny zo sy ny hasin’izány Fanisanándro Malagásy
na ny Fanandroana Malagásy izáy nolovaina avy tamin’Andrianampoinimerina izány”.
38. Manana ny hasiny noho ny hasina ary ny Zony noho ny Zo io fomba fanisanándro
Malagásy io.
39. Raha io fomba fisehony io no jeréna, dia izáo no ho hita. 40. Ao anatin‘ny volana
Malagásy iráy, dia misy andro [28] valo amby roapólo.
41. Ny zavatra izáy manahirana avy eo, dia ny resaka famonoana andro. 42. Rehéfa
mamáky tsara itý Soratra Lahaporontáfa itý hatrány amin‘ny farany ianáo, dia ho azonáo
miandalana eny ny tena dikany ary dia tsy ho sarotra ho anáo mihίtsy, amin‘izáy fotoana izáy,
ny famakiana ny Fanisanándro [fanandroana] Malagásy. 43. Toy izáy vakináo manaraka eto,
no endrika iráy izáy tokony ho famáky an‘io datin‘ny 13 fevįrié – 27 Alakaosy 1890 io.
44. Valo amby roapolo [28] andro ny isan‘ny andron‘ny Volana Malagásy iráy. 45.
Faha-27 andron‘ny Volana nentin‘ny Alakaosy io 13 fevįrié 1890 io. 46. Raha vava Alakaosy
io 13 fevįrié io, endrika iráy ihány izáy, dia vody Alakaosy izány ny 14 Fevįrié : tokony ho
no Tsinana ny 15 Fevįrié ny Volana entin‘ny Adijády 1890.
46. Ny fahafantarana io andro mahatsinana ny volana Adijády io, no ahafantarana ny
andro maty na andro voavóno, alohan‘ny Tsinambolan‘ny Adijády. 47. Amin‘izáy fotoana
617

izáy, dia mety hamóno andro roa na andro iráy, raha misy izány, ny volana nentin‘ny
Alakaosy 1890.
48. Mety ho ny andron‘ny daty nentin‘ny faha-15 na ny faha-16 na ny faha-17 Fevįrié
1890, no tsinanana ny volana nentin‘ny Adijády 1890. 49. Mampalahélo ny mitény eto fa dia
olona izáy tokony hihevi-tena ho ambány zo sy hasina noho ny biby ny olona izáy sahy
miláza fa raha araka ny Fanisanándro Malagásy na ny Fanandroana Malagásy izáy
notompoina sy nolovaina avy tamin‘Andrianampoinimerina, tahaka itý voatatitra eto itý, dia
no Tsinanana, teo anelanelan’ny faha-21 Marįşa sy ny faha-20 avįriļā 1890, ny
Alahamadin‘ny Taona 1890. 50. Tsetsatsétsa tsy aritra ihány ny ahy ny amin‘iny resaka iráy
iny : hovakináo eo ihány izáy mety sy tsy mety horaisina hotohiny, ka dia maheréza sy
mahaiza mialavóly tsara tanteraka tokóa áry é!
51. Tsy fantatra intsóny moa izáy zava-tondroina ho diso fa ny fisehoam-piainana
izáy azo lazaina dia izáo : miharátsy ny tany. 52. Mitómbo ny olombelona, nefa dia tsy
mitómbo ny haréna izáy lovaina ka zaraina : mitómbo eran‘Izáo Tontólo Izáo ny vonoolona;
- tsy fantatra izáy naházo an-dry zaréo Işįraeliáŋā fa dia nodabohany bỗba fotsiny
izáo tamin‘ny Alarobίa 8 nôv bįra 2005 ny Vahoaka Paleşįtiniáŋā Zaza amambehivávy izáy
tsy nitána fiadiana akóry; fahadisoana teo amin‘ny lafiny tekįnίka fotsiny irény hoy izy iréo;
izány fotsiny no fomba fitény amin‘ny ady mahatsiravina toy izány na dia olona 18 aza no
maty ary anjatony maro no narátra mafy;
- romotra sy safotry ny hatezerana ny olombelona rehétra indrίndra moa fa ny
Vahoaka Arábo sy Şįlámo;
- tsy afa-manoatra anéfa noho i Etajonίa izáy nahitána ny faharesén‘i George W.
Bush nandrίtra ny fifidianana samy hafa izáy nivály tamin‘ny zomá 10 nôv bįra 2006 ny
Vahoaka Arábo sy Şįlámo;
- nanáhy tanteraka ny Vahoaka Paleşįtiniáŋā satrίa dia tsy no azo antoka ho
nampitsangana ny Fanjakána Mahaleoténa Paleşįtiniáŋā alohan‘ny Fialány tamin‘ny
Fitondrána an‘i Etajonίa i George W. Bush araka izáy lokalóka niezahany ho notontosaina;
- tokony ho tamin‘ny taona 2005 farafaharatsiny aháy no nitsanganan‘izány
Fanjakána Mahaleoténa Paleşįtiniáŋā izány izáy tsy mbola no hita akóry ny momba ny
vodilaniny tatý amin‘ny taona 2013 tatý; tsipahin‘i Etajonίa ny fangatahany hizaka tena
tamin‘ny Fihaonambén‘ny Firenéna Mikambana faha-66; io fotoana io ihány koa no andro
nandraisana indráy an‘i Madagasikára ho tafiditra tao amin‘ny Fikambanambé araka ny
Mahafirenéna Malagásy azy, tamin‘ny alálan‘ny Filohany Andry Nirίna Rajoelina;
- niara-mitantana an‘i Etajonίa tamin‘ny Antoko Mpanohitra Demôkiráty nandrίtra ny
roa taona i G.W.Bush, satrίa samy no lasa demôkiráty dahólo na ny Anenimierampirenéna na
ny Antenimierandoholona; tsy maninona izány, hoy ny Amerikáŋā; izány no nantsoiny hoe :
Rivo-dozam-pifidianana izáy natáo tamin‘ny taona 2006.
53. Rivo-dozan-janaháry iráy na roa ihány kosa izáy nanίmba ka nihátra tamin‘i
Madagasikára teo amin‘ny vanim-potoana fampiakaram-bary, tamin‘ny taona 2003, dia
nitera-zava-tsarotra momba ny famatsiam-bary izáy tena nanahirana noho izáy tena
nanahirana tokóa, ho an‘ny Vahoaka sy ny Mpitóndra Malagásy tamin‘ny taona 2004. 54.
Aiza no mety hiafarán-dRamalagásy, diso nolalaovin‘ny olombelona tiaténa loatra izy
taorian‘ny vonoolona nahatsiravin‘ny sabótsy fito fevįrié 2009?
55. Miharátsy ny vintaña sy ny anjára ary ny andro, hoy ny olona maro. 56. Mivarotra
taolampáty ny Olombelona Malagásy izáy efa tsy maháy manája Zavamasina intsóny;
mihinana zazakély ry REMENAB LA.
57. Lazaina indráy koa fa ho an-dry zaréo Zapôné, dia nisy mihίtsy ny fotoana izáy
nahatsapána fa mitarika ny olombelona tanóra hitongilana ho any amin‘ny famonoan-tena, ny
laláo samy hafa izáy atsangana ho an‘irény sololóha irény. 58. Mampahonéna fa dia amin‘ny
alálan‘ny tranokalan-tsololóha sy ny hitsintsololóha [lôzişiéļā] ihány indráy, no
ifampitaonan‘ny tanóra Zapôné sasany izáy tonga eo amin‘ny faha-16 taona ka hatramin‘ny
faha-30 taona eo ho eo, hiara-mamóno tena –suicide collectif-; moramóra kokóa mantsy,
hono, ny famonoan-tena, rehéfa olona na tanóra maromáro no miara-manatontósa azy.
59. Very saina tanteraka ny mpitóndra sy ny fiaraha-monina, eo anatrehan‘ny
fitadiavana ny lálan-kombána. 60. Aiza no hiafarán‘ny fiainan‘ny zava-mananaina rehétra
izáy misy eto ambonin‘itý tany itý eto, satrίa dia azo antoka fa ho afaka hanana bỗba simίka
sy bỗba nîkįlea ry mihίtsy aza ry zaréo mpampihorohóro atsy ho atsy?
61. Nankalazain‘ny Foko Merina-Ambaniándro-Maláma-Hova-Lavasofina, araka
izáy tokony ho no izy sy araka izáy fahafantarany azy, ny datin‘ny faha-22 Nôv bįra 2004.
62. Tsy misy izáy tsy mahalála tokóa moa fa tamin‘ny 22 Nôv bįra 1895, no nanehoana
618

ampahibemáso farany, tamin‘ny alálan‘ny Fety Nangetriketrika, ny mahazava-dehibé io daty
io. 63. Nifanaraka tsara tamin‘ny Alahamády izáy no Tsinana ny Zomà 12 Nôv bįra 2004
kosa izy io, tamin‘ny Taona Malagasin‘ny 2004-2005.
64. Asa moa raha mba manañ-keviny eo anatrehan‘ny Zaza sy ny Tanóra ary ny
Taranaka Malagásy, amin‘izáo fotoana izáy iainantsίka izáo, ny fankalazána sy ny
famelomana indráy ny tsingerin-taom-pahatsiarovana tahaka izány? 65. Masina ny lovandrazana na ny vakoka. 66. Nanapaka ny Fitsarána Antampony tañy Etajonίa tañy, fa tsy
hankalazain‘ny Fanjakána Amerikáŋā intsóny ny Noély 2004.
67. Nesorina mihίtsy aza iláy ―şap n‘ny Noély‖ izáy no fanangana hatramin‘izáy
Nahaetajonίa ny Tany sy ny Firenéna Etajoniáŋā, tao antokontanin‘ny “Trano Fotsy”
–Maison Blanche-. 68. Ny mpampianatra rehétra, any amin‘ny Şekolim-panjakána Etajoniáŋā
any, dia tsy manam-pahefána hanentana intsóny ny mpianany, ho amin‘ny Fankalazána ny
Noély izáy heverina ho Fety Kįrişįtiáŋā;
- mampalahélo ny Olombelona Etajoniáŋā rehétra izány fisehoan-javatra izány
hatramin‘ny taona 2004, any amin‘itý Firenéna Lehibé sy Makotra tokóa izáy antsoina hoe
Etajonίa itý.
69. Nitrerona ny Vahoaka Amerikáŋā. 70. Inona no hiafaranáy, hoy izy iréo, raha dia
ho foampoanana dahólo amin‘ny alálan‘ny Finoanoampoana momba ny fampiharana ny
fampisarahana ny satam-Panjakána sy ny satam-Pinoana dahólo ny Lovan-dRazana na ny
Vakoka–traditions- Amerikáŋā rehétra? 71. Aoka hotadidiana, hoy ihány koa ny vahoaka, fa
teo ambonin‘ny Baibóly Masina no nananganan‘ny Mpamorona Azy ny Fanjakána sy ny
Fitondrána ary ny Firenéna Amerikáŋā ato Etajonίa ato.
72. Ady tanteraka ankehitrίny, no ifandraisan‘ny Fampiharana sy ny fiainana aradalána ny atáo hoe Finoana, ary ny fampisarahana azy tamin‘ny Rafi-Pitondrampanjakána sy
ny Asam-Panjakána, any amin‘ny firenéna maron‘itý tany itý rehétra any. 73. Miády ny
Mpino izáy samy Şįlámo tao Iráka tao, dia i Iráka izáy Tany sy Firenéna izáy niteraka sy
nanabé ny Olombelona izáy Razambén‘ny Jody toa an‘i Abįrahaɱā.
74. Asa na nety ho nanahirana ny Şįlámo Sînίta angámba ny andro sy ny fotoana izáy
voaténdry ho no fialán‘ny Amerikáŋā tañy Iráka tany, fa dia mpiády-mpijoroaina Şįlámo
Sînίta izáy m bįra tao amin‘ny Tafika Şįlámo –Armée Islamique- izáy nanapatapa-doha ny
olona takalonaina samy hafa tao Iráka tao, no nanapa-kevitra ho napipoaka ôtômôbίļā izáy no
voasesika bỗba tamin‘ny fasan‘i Ali tao Najaf [Nazáfy]. 75. Raha izány angámba no
tanteraka, dia asa izáy zava-nety ho nisého teto ambonin‘itý tany itý teto, satrίa fantatsίka
tsara dia tsara tokóa, fa dia ry zaréo Şįlámo Arábo alóha, no tomponandraikitra voalohany
amin‘ny famatsiana solitány an‘Izáo Tontólo Izáo, hatramin‘izáo taona iainantsίka izáo, taona
izáy fiatombohan‘ny taona arίvo fahatélo;
- miándry ny fampiharana ny fanoloana ny şolitány amin‘ny angovon-kery hafa izáo
tontólo izáo;
- mikaroka ny manam-pahaizana rehétra, nefa eo am-piandrasana, dia izáo no fenitra
sy fepétra ary lalána tsy maίntsy mihátra amin‘ny tany sy ny olombelona tsy ankanavaka : ny
zava-drehétra mahakasika Şįlámo, na aiza na aiza misy sy isehoan‘izány, dia miako amin‘ny
lafim-piainan‘ny Pįlanéta Tany avokóa noho ny SOLIKA;
- voatéry hahalála izány Şįlámo izány avokóa ny olombelona rehétra rehétra,
indrindraindrίndra moa fa iréo olombelona mpitóndra ny rafi-piaraha-monina samy hafa;
- fampiasantsίka ka ho sarotra soloina [dia ny atsy ho atsy], hoy ny fimenomenon‘ny
olona maro, ny faikantsolika tahaka ny godįrỗỗ, …,;
- nipoaka anéfa tamin‘ny taona 2011 ny rotaka sy ny fanonganam-panjakána samy
hafa tañy amin‘ny Firenéna Şįlámo rehétra tañy; miándry izáy ho vokatra maharitr‘izány ny
Pįlanéta Tany Manontólo.
76. Mifanaritaka any am-potony any ny samy Şįlámo, nefa iza koa kosa moa araka
izány, no tsy mahalála indráy, ohatra, fa fampiroroñana sy fanambaniana ary
fampivalañan‘ny Kįrişįtiáŋā ny Jody, ho ambány zo sy tsy hanan-kasina “ny fijerén’ny
Kįrişįtiáŋā ny Teşįtam ta Vaováo” araka ny Fiainana Mahakįrişįtiáŋā azy iréo‖. 77. Ary iza
koa kosa moa no tsy mahalála indráy, ohatra, fa fampiroroñana sy fañambaniana ary
fampivalañan‘ny Jody ny Kįrişįtiáŋā ho ambány zo sy tsy hanan-kasina “ny fijerén’ny Jody
ny Teşįtam ta Vaováo araka ny Mahajódy azy iréo”.
78. Indráy maka izáy, dia niaraka tamin‘ny anabaviko izáy Maş ra, namángy an‘i
Anne Ravaosólo (no matin‘ny homamiadana) izáy no Lehibén‘ny Fikambanan-dry Maş ra
Saint-Joseph de Cluny tañy Androhibé-Antananarίvo tañy aho. 79. Nangataka Baibóly
619

Masina taminy aho, ka dia nomény Baibóly TOB –Traduction Œcuménique de la Bibleanakiráy na Baibóly Dikantény Iombonana, amin‘ny Teny Fįr şáy anakiráy.
80. Efa hatramin‘ny ela no nihevitra ho nandίka amin‘ny fomba iombonana ny
Baibóly Masina, ny Finoana Kįrişįtiáŋā samy hafa, ka dia nanáo ny azy ny Vahoaka Mpino
Kįrişįtiáŋā Fįr şáy. 81. Araka ny fahalalána, dia tsy no afapó tamin‘ny Baibóly izáy nisy toy
ny Antokon-Kįrişįtiáŋā hafa ihány koa moa ny Vahoaka Kįrişįtiáŋā Katôlίka Romáŋā
Fįr şáy;
- nohavaoziny indráy ny dikantény izáy efa nataony tañy amin’ny rohintaona
1950 tañy ho añy.
82. Nanapa-kevitra ho nandίka ny azy izy tamin‘izány fotoana sy andro izány. 83.
Notontosainy tokóa izány. 84. Nataony Batémy tamin‘ny anarana be voninahitra sy somáry
feno avoña nanáo manáo hoe : “La Bible de Jerusalem na ny Baibolin‘i Zerîjaléɱā” ny azy,
tañy amin‘izány voalohandohan‘ny rohintaona 1950 izány. 85. Tañy amin‘ny Tany izáy
nahavelona an‘i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra, no nolazaina fa nandratoany ny tahirin-kevitra
rehétra izáy nanovozany ny Fandikána, ho tamin‘ny Teny Fįr şáy, an‘io “La Bible de
Jérusalem na ny Baibolin‘i Zerîjaléɱā” io;
- nividy iráy indráy tamin‘izy io koa aho, na dia efa nanana iláy Baibóly Masina
anakiráy izáy no voadika tamin‘ny teny fįrãşáy iombonana aza [TOB].
86. Dia nifanámpy toy ny mpirahaláhy mianála tokóa áry, hono, ny manam-pahaizana
Kįrişįtiáŋā Katôlίka Romáŋā sy ny manam-pahaizana Jody, nandrίtra ny fandikána ny
Teşįtam ta Talóha, tamin‘ny fananana an‘io “La Bible de Jerusalem” io, -na ny Baibolin‘i
Zerîjaléɱā. 87. Manana ohabolana hafaháfa ny Vahoaka Malagásy izáy taterina toy izáo
manaraka izáo hoe : manáo fialan‘ny Jody na manáo fialan‘ny Jióşy. 88. Tena niála tokóa
tamim-panajána ny Manampahaizana Jody, raha vao tafiditra tamin‘ny Teşįtam ta Vaováo ny
Fandikána.
89. Ny manampahaizana jody tafahaona tamiko tañy Ampitandranomasina tañy,
dia tsy mihevitra an’i Jesóa Kįrişįtý izáy Andriamanitry ny Mpino Kįrişįtiáŋā, ho
Mpaminány akóry aza. 90. Jody Mpaháy Fahagagána fotsiny ihány, io Rangáhy Jody izáy
antsoinaréo Kįrişįtiáŋā hoe Jesóa Kįrişįtý io, hoy izy iréo, raha toa ka ekéna ho nisy sy ho
tena izy tokóa ny fahagagána rehétra izáy lazaina sy voasoratra fa no vitany fahavelony; tsy
misy porófo tsy azo lavina momba izány, ho an‘ny olona tsy Mpino Kįrişįtiáŋā, hoy ny tena
Jody marina tokóa;
- tena marina tokña ny amin‘izány, satrίa tsy fantatro mihίtsy izáy mba nety ho
fifandraisan‘ny Jody sy ny Mpaminaniny sy i Jesña Kįrişįtý;
- ampahatsiahivina fa tsy nisy Jody na Mpaminány Jody na dia iráy monja ihány koa
aza izáy mba nahalála ny fotoana izáy nahaterahan‗i Jesña Kįrişįtý;
- Mpimásy Arábo izáy antsointsίka hoe Magy-Mazy-Majy no nahalála izány fotoana
tokana aman-tany izáy tsy ho faty mandrakizáy tao anantin‘ny Tantaran‘ny Zavamίsy rehétra
rehétra izány, dia ny andro nahaterahan‘Izy Jesña Kįrişįtý Andriamanitra tena Andriamanitra;
nifandráy nivantana tamin‘Izy Andriamanitra ivelan‘ny Vahoaka Voafίdy Jody, iréo
Mpimásy sy Mpikintana Arábo iréo.
91. Noho izány rehétra izány, rehéfa tafaraka amin‘ny Jody, dia ialána ny teny sy ny
fihetsika izáy mety hiteraka fifanafintohinana, raha araka ny fahitáko ka niainako azy. 92.
Iréto no anisan‘ny zavatra izáy tsy hitan-dry Zaréo Jody mihίtsy izáy fomba hanamarinana
azy : ny famelan-keloka izáy Andriamanitra-Yahveh-Jehóva iréry ihány no afaka manáo
izány, ny fananganan-dRajesóa Kįrişįtý ny tenany tamin’ny maty, ny FiakarandRajesóa Kįrişįtý tañy Andanitra, ...,.
93. Ny hevitra toy izány no antony mahatónga ahy hiláza manáo manáo hoe : tena
mihasarotra ka tsy hihamóra intsóny mihίtsy, eto Antány eto, ny fomba izáy mety ho fiainandRaolombelona ny Rafi-tsaim-pisiany. 94. Ny hevitra izáy manahatahaka izány no antony
mahatónga ahy hiláza manáo manáo hoe : tena mihasarotra ka tsy hihamóra intsóny mihίtsy,
eto Antány eto, ny fiainan-dRaolombelona izány atáo hoe Finoana izány.
95. Mangίna sy mitsépo fotsiny ihány Izáo Tontólo Izáo raha vao horohorontany sy
fisamboaravoaran-dranomasina ary ny reniráno sy ny ady izáy Izy Olombelona ihány no
tomponandraikitra voalohany, no tenenina; no teraka izáy tsy ho no teraka, ny an‘Izáo
Tontólo Izáo, noho ny Loza Voajanaháry naházo ny Firenéna Zapôné nandrίtra ny telo
volana voalohan‘ny taona 2011; natahorana ho no rava ny Toby nîkįleáry izáy mpamokatra
herinaratra anakiráy noho ny Horohorontány narahiná tįşonamý. 96. Iréo no anisan‘ny zavatra
sy antony akaiky indrίndra mety hiavian‘ny Farándro tokóa rahatrizáy.
620

97. Tamin‘ny taonjáto fahatélo ambin‘ny folo, dia tsy nisy mihίtsy angámba Ãpίra
izáy natanjaka nihoatra ny an-dry zaréo Mỗg ļā, teto ambonin‘itý Tany itý teto. 98. Nanapakevitra izy iréo, fa hanafika ny Ãpiran-dry Zaréo Zapôné izáy notsiriritiny tokóa mihίtsy.
99. Nandéfa miaramilan‘ny tafika andranomasina anarivoarivony iréo Mỗg ļā iréo.
100. Nisehoan-java-tsy nampoizina anéfa ny diam-panafihana.
101. Raha vao no tafiditra tao anatin‘ny faridranomasin-dry zaréo Zaponé ny Tafika
Mpananibohitra, dia nisy rivodóza izáy nipoaka ka namotipotika ny Tafika Mỗgôļiáŋā
manontólo. 102. Tsy nisy olona izáy no velona na dia iráy aza, toraka izáy nisého tañy
amin‘ny Ranomasinamenan‘ny Jody sy ny Ezipįşiáŋā. 103. Teo anatrehan‘izány famonjéna
izáy tsy niniana sy tsy nampoizina izány, dia nantsoin‘ny Zapôné tamin‘ny teny hoe
“kamikaze” na “vent divin” na rivotra miendrika mpamónjy na rivotry ny andriamanitra na
rivotr‘andriamanitra na rivotry ny zanaháry na rivo-janaháry, io rivodóza izáy nanavotra azy
iréo tamin‘ny fanafihan‘ny fahaválo Mỗgôļiáŋā io.
104. Mampatahotra foana ny ady. 105. Araka izáy efa nolazaintsίka, dia mifamóno ny
samy mpino şįlámo tañy Iráka tañy.
106. Mety hitóhy tokóa ny fifamonoana. 107. Maro anίsa ny mpino şįlámo Siίta, tao
Iráka tao, izáy nandá tanteraka, tamin‘izány andro izány, ny fananganana fanjakána şįlámo
irakiáŋā tahaka ny an-dry zaréo iraniáŋā izáy tsy ajiatίka fa perįş na taranaka avy amin‘ny
fifangaroan‘ny Razambé Ẽdiáŋā sy avy amin‘ny an‘ny Êrôpeáŋā.
108. Niláza ny heviny ingáhy Oussama Ben Laden [Oşamá beŋā Ladéŋā] ka
nambarany ho mpanóta –infidèles- ny mpino şįlámo siίta izáy nampanáo sy nanaraka ny
fifidianana irakiáŋā nandrίtra ny 30 zãvié 2005;
- nampihariny isanándro isanóra izány fanenjehan‘ny şįlámo Sînίta ny şįlámo Siίta
izány; noheverin‘ny Firenéna Mikambana fa tañy Iráka tamin‘ny taona 2005-2006, no nisy
famonoana olona be indrίndra teto Antány teto; nahatrátra enina arίvo mahéry, hono, ny
olona maty napoaky ny sasany tamin‘ny alálan‘ny fampipoahany ny vatany sy ny tenany ho
bỗba, nandrίtra ny volana Jioláy sy ny volana Aogôşįtra 2005 fotsiny ihány; samy Şįlámo
avokóa iréo izy rehétra rehétra iréo;
- ohatra iráy mikasika izáy natáo hoe andavanandron‘ny vahoaka irakiáŋā izány
fifamonoan‘ny samy Irakiáŋā izány; nbola mitóhy izány tañy amin‘ny taona 2013 sy
mandrίtra ny taona manaraka rehétra koa aza angámba;
- tamin‘ny 9 marįşa 2005, dia nisy bỗba-olombelona sînίta izáy nipoaka teo
akaikin‘ny Môşįké iráy tañy Môşóļā-Iráka tañy;
- anjatony maro ny şįlámo siίta narátra mafy ary 47 ny şįlámo siίta maty;
- nanontány tena ny vahoaka şįlámo siίta nanáo manáo hoe : tena ny olon-drehétra
tafiditra tao anáty Môşįké sy ny Môşįké ve no nokendréna sa inona, satrίa notafiditra tao
an‘efitráno izáy nifaðolotra tamin‘ny rindrin‘ny Môşįké ny ôtômôbίļā izáy no voasesika bỗba,
noho ny firimorimony; ny rindrin‘ny trano no nampijanona azy tsy ho nidóna tañy amin‘ny
Môşįké; namáky ady tanteraka tamin‘ny şįlámo siίta Irakiáŋā izáy mpiráy ra sy
mpiraitanindrazana aminy, ny şįlámo Sînίta Irakiáŋā izáy teo ambány saokam-baikon‘iláy
Zôrįdaniáŋā izáy natáo hoe Jarįkaoý;
- nangovitra kosa anéfa iréo Şįlámo Sînίta Irakiáŋā iréo tañy amin‘ny taona 20062007 tañy ho añy, teo anatrehan‘ny faharesén‘i George W. Bush tamin‘ny fifidianana ny
amin‘izáy mety ho no fialán‘ny Miaramίla Amerikáŋā tañy Iráka tañy;
- ny fahavalon-dry Zaréo indráy no nivadika ho andry nianteherany;
- nolazainy fa fahavoazana tsy hita noanóa izáy ho niafára tao anatin‘ny ra mandriaka
mahatsiravina ateraky ny adin‘ny samy Irakiáŋā, ny fialán‘ny Miaramίla Amerikáŋā tañy
Iráka tañy;
- tena mahafarikoriko sy mahatsiravina raha ohatra ka fifamonoana sy
fifandatsahan-dran’ny samy Malagásy izáy atáo noho ny baikon’olona izáy tsy
Malagásy akóry, no hihátra atý Madagasikára atý, noho ny fahasamihafána Finoana na
noho ny vokatra solitány; mety hisého tokóa anéfa izány ary dia tena nisého tokóa
tamin’ny Sabótsy fito fevįrié 2009.
109. Momba izáy naházo an‘i Iráka, dia mba namály ny mpino şįlámo siίta fa raha no
afaka nampipoaka na ho no afaka mbola hampipoaka ny fasan‘i Ali ny Şįlámo Sînίta, dia ho
no velona ka ho nipoaka ary tsy ho nanam-pahataperana intsóny hatréo ka ho no
mandrakizáy, ny ady izáy hifanandrianan‘i Najaf [Nazáfy] sy i Laméka. 110. Raha izány
tokóa no misy, dia satrίa efa sahála amin‘ny “fokontány kely iráy fotsiny monja ihány”
Izáo Tontólo Izáo, dia ho nibáby ny vokadratsin‘izány ady izány dahólo ny Firenén-drehétra
621

rehétra, eny fa na dia hatramin‘i Madagasikára Tanindrazana Sambatra aza, noho ny
fampiasána sy noho ny fanjifána solika indrindraίndrindra alóha :
- mba
solitány be dia be tokóa re “ny Tanináy sy ny TOKONTÁNY
na ny habaky ny RANOMASINÁY, Zañaháry-Allah-Jehóva-Andriamanitráy ô”.
111. Tamin‘ny 26 deş bįra 2003 izáy andro Zomá, vody Adizaoza ary andro
fahefatry ny volana tsinan’ny Adaoro, dia nihorohóro ny Tany, tañy amin‘izány Firenéna
şįlámo iráy izáy antsoina hoe Firenéna Iraniáŋā izány tañy. 112. Olona Iraniáŋā analiny maro
no maty. 113. Io horohorontány io, hono, no anisan‘izáy horohorontány nahéry vaika
indrίndra nisy tañy amin‘io Firenéna şįlámo iráy io tañy, hatramin‘izáy ka hatramin‘iny daty
iny. 114. Tamin‘ny 26 deş bįra 2004 izáy andro Alahády, loha alakarábo ary andro
fahadimy ambin’ny folon’ny volana tsinan’ny Adaoro, dia nihorohóro ny tany, tañy
ambány ranomasin‘ny Firenén‘i Ẽdônejίa tañy. 115. Anjatony ny Malagasin‘ny Morontsiraka
Atsinanan‘i Madagasikára, no tsy nanañ-kialofana, fa no safotry ny onjandranomasina izáy
sady niakatra be dia be no tena nahéry vaika tokóa; tsy nisy ny aina Malagásy izáy nafóy.
116. Tatsy ambadik‘i Madagasikára tatsy kosa anéfa, nanaraka iny Morontsiraka
Atsinanan‘i Afįrίka iny, dia anjatony ny ain‘olombelona izáy nafóy. 117. Fito arίvo
kilômetatra miála ny foiben‘iláy horohorontány, no nisehoan‘izány rehétra izány.
118. Lazain‘ny manam-pahaizana, fa io horohorontány tañy ambány ranomasina
miaraka amin‘ny onjandranony izáy antsoina amin‘ny teny zapôné sy ajiatίka hoe : tsunami,
[na tįtşonámý], [na tįşonamý] io, hono, no farany izáy nahéry vaika indrίndra teto an-tany
teto, hatramin‘izáy nahatsiarovan‘ny olombelona saina ho olombelona môderįna. 119.
Nahafarikoriko sy nampihetsi-po tanteraka tokóa, noho ny herin‘ny vaiky ny sarivelona, ny
fahitána tamin‘ny alálan‘ny televijiỗỗ na [televijiỗỗ] na [televijiỗ(ỗ)] iréo aina sy
nofon‘olona analiny maro dia maro tokóa izáy nafóy ka nitsipatsipatra teny amorontsiraka
rehétra teny, tamin‘ny tany sy ny firenéna izáy nolalovan‘io [tsunami] na tįtşonámý, na
tįşonámý io :
- ho an‘ny andro niany sy ampίtso ary ho an‘ny andron‘ny mandrakizáy mihίtsy aza
angámba, dia tena voky sy tena votsiðin‘ny aiña ama-nofon‘olombelona tanteraka lahy io
ranomasimbé io é, kanéfa dia tsy mety ho lamoka ihány;
- mahatrátra eo amin‘ny telo tapitrίsa eo ho eo, araka ny fanombatombanana azy, hoy
ny Firenéna Mikambana, ny isan‘ny Sisataolan‘ny sambo rendrika ka natelin‘iny ranomasina
iny;
- tokony hokarohina, hoy ihány koa ny Firenéna Mikambana, ka hatolotra ho
Tahirimbakoka Iraisampirenéna, ny Sisataolan‘ny Sambo rehétra izáy efa no rendrika
nihoatra ny zato taona talohan‘ny fahitána azy.
120. I Ẽdônejίa no firenéna şįlámo farany izáy goavana indrίndra eto
ambonin’ny tany eto. 121. Mpamokatra solitány ihány koa izy. 122. Mety misy ho
fifandraisany ve ny Mahafirenéna şįlámo “sy ny fomba fanazarantenan’ny olombelona”,
amin’ny fiandrasana ny “farándro”, amin‘ny alálan‘ny ady sy ny horohorontany izáy araka
ny hita eto, dia teraka avy any amin‘ny Firenéna şįlámo samy hafa avokóa é?
123. Iréo Mpino şįlámon‘i Ẽdônejίa iréo, no anisan‘ny olona izáy nandráy ny
Firenéna Tandrefana Demôkįratίka rehétra tsy ankanavaka ho fahavalon‘ny Mpino sy ny
Finoana Şįlámo indrίndra. 124. Nefa teo anatrehan‘ny fahavoazana nihoapapana sy tsy
hitanoanóa izáy naházo azy, dia voatéry nanangana volavolam-pamonjéna azy iréo farany
izáy goavana indrίndra, ka mbola tsy nisy tao anatin‘ny tantaran‘ny zanakolombelona ny
Firenéna Mikambana. 125. Tamin‘ny ankapobény, dia ny Firenéna Tandrefana izáy
hindrahindrain‘ny Firenén‘i Ẽdônejίa ho fahavalony, no hany afaka nitóndra ny fanampiana
izáy nilain‘ny Vahoaka Şįlámon‘ny Faritr‘i Ajίa Atsimo Atsinanana manontólo.
126. Nahatsiravina ny fahitána ny fisehoan-javatra izáy tahaka ny Fanatanjahanténa
sady toy ny Fizáran-dRaolombelona tena amin‘ny Fiavian‘izány Farándro izány izáy mety ho
nidóna tamin‘ny datin‘ny 21-12-2012. 127. Nikisaka roapólo ka hatramin‘ny efapólo metatra
ny Nosy sasany tañy Ẽdônejίa tañy, tahaka ny Nosy [Sumatra] Şomatrá. 128. Nikisaka
milimetatra maromáro i Fįr şa izáy any anatin‘ny Kỗtin ta Êrôpeáŋā any.
129. Nijanona nandritra ny fe-potoana izáy tsy nahatrátra afa-tsy telo
ampahantapitrisa şegôndra tamin’ny diany “ny Pįlanéta Tany”. 130. Nihataka kely
tamin‘ny hitsin‘ny “Tezam-Pihodinkodinany amin’ny tenany ihány toy ny tandrίmo, ny
Tany”, nandrίtra ny fandoavany tao anatin‘ny folo şegôndra monja, tamin‘ny vavany, tañy
ambanin‘ny Ranomasin‘ny Nosin‘i Şomatrá tañy, ny hery nanosika ny ranomasina izáy
nivadika ho onjandranomasina antsoina amin‘ny fomba fitény ajiatίka hoe : [tsunami], na
tįtşonamý, na tįşonamý ka namotika ny zava-nisy tamin‘ny morontsiraka rehétra izáy
622

nolalovany. 131. Averina indráy fa tsy naharitra afa-tsy folo şegôndra monja ihány izány
fipoahan-kery nivoaka ny vavan’ny tany izány;
- fantatry ny mana pahaizana şi tifίka rehétra ny fifanosohan‘ny takίla samiháfan‘ny
vohontany [failles] izáy mifañolotra sy mifañίla amin‘ny ketriketriky ny kibontány; fantany
tsara tanteraka tokóa ny fomba fisehony sy ny fomba fandehany; izáo anéfa no zava-doza :
tsy afaka miláza na oviana na oviana ny andro sy ny fotoana izáy mety hipoirany ny
olombelona;
- ny tena mahagága ka tsy voaporofon‘ny şi şy dia izáo : mandrίtra ny diampifanandrifian’ny Masoándro sy ny Volana ary ny Tany foana matetika dia matetika
tokóa, no fipoahan‘ny zava-dehibé izáy misého, toy ny tįşonámý;
- indróa isambolana no mihátra izány fifanitsiana sy filaharan‘izy iréo izány, dia
mandrίtra ny Tsinambolana sy ny Fenomanana;
- no fantatry ny Ntaolo Malagásy tsara izány;
- nohelohina satrίa nolazaina fa finoanoampoana sy mahadίso ny fanandroana;
- ny tsy hain‘ny şi şy voasina loatra alóha hatramin‘izáo, dia ny hakitroka sy ny
hadirin‘ny hery izáy mampifanintona ny Tany sy ny Volana ary ny Masoándro mandrίtra iréo
fotoana roa iréo, dia ny fotoana Tsinambolana ary ny fotoana Fenomanana;
- Fenomanana nandrίtra ny Volana nentin‘ny Adaoro no nipoahan‘ny tįşonámý
tamin‘ny 26 deş bįra 2004 tañy Ẽdônejίa tañy;
- misy mihίtsy manampahaizana ankehitrίny izáy mandány ny androm-piainany
amin‘ny fianarana ny fomba fahaverezana hafaháfan‘ny biby samy hafa mandrίtra ny
Tsinambolana sy ny Fenomanana;
- toa very saina izy irény mandrίtra iréo fotoana iréo, ka ao anatin‘izány ny saka sy ny
alίka izáy anisan‘ny biby akaiky indrίndra tokóa ny olombelona;
- no fantatry ny Natolo Hendry Malagásy tokóa izány alίka mitomány valála izány
izáy manambára loza voajanaháry na ny Loza lazain‘ny fanenon‘ny akohovávy, ..., sy ny sisa;
- tsy fanompoantsámpy ny finoana an‘izány, hoy ny mana pahaizana izáy miláza fa
afaka maminavίna amin‘ny endriny farany izáy tsy misy diso sy tena tsotra tokóa, ny loza
voajanaháry maro, amin‘ny alálan‘ny famakafakána ny fomba fihetsiky ny biby, toy izáy
nisého tamin‘ny fiavian‘ny tįşonámý tamin‘ny 26 deş bįra 2004 tañy Ẽdônejίa tañy;
- amin’ny alálan’ny vatañy indrindraindrίndra, dia añisan’ny biby fa biby
misaiña ny olombeloña .
132. Nisy olona mpitsangatsangana avy tamin‘ny Kỗtin ta Êrôpeáŋā izáy no akánga
sisa nanamborana tamin‘izány “sarintsarin’ny farándro” izány, izáy raha tonga tañy
amin‘ny Kỗtin ta Êrôpeáŋā tañy, izáy Taniny sy Firenén‘izy iréo, no nigogogógo sy
nitomány, toy ny olona adála, raha vao noména voalohany rano ho nosotroiny. 133. Tsy no
te-hahίta sy tsy no te-handré intsóny mandrapafatiny izány anarana hoe : ranomasina izány,
hono, irény olona irény. 134. Tena mahagága sy tena mahalása fisainana tokóa izány
fisehoan-javatra izány.
135. Lazain‘ny Baibóly Masina,
–Teşįtamẽ ta Talóha izáy misy araka ny mahalalampanorenan’ny Jody azy alóha- dia
ny Jody na ny Jioşy izáy tsy mihevitra an‘i Jesóa Kįrişįtý afa-tsy ho olona iráy tsotra tahaka
ny Jody hafa rehétra fotsiny monja ihány, fa tsy ho no mpaminány akóry aza,
- fa najanon’i Jesóa na najanon’i Zôjîé tamin’ny diany nandrίtra ny indráy andro
manontólo ny dian’ny...tany na ny dian’ny...masoándro. 136. Mba hevitrevéro hoe angé :
nijanona nandrίtra ny indráy andro tokóa ny dian‘ny tany é! 137. Mandrίtra izáy efatra amby
roapólo na roa ambin‘ny folo ora izáy ijanonany izáy, dia mipololotra tsy miáto amin‘ny
vavany iráy na maro, ny hery rehétra izáy teraka sy mitazona azy mba hijanona amin‘ny
diany na ny hadirin‘ny hery izáy mitazona azy tsy hihodina :
- azo antoka tanteraka fa afaka hanosika ny ranomasina izáy handrakotra feno
tanteraka ny tany izány hery havoaky ny kibon‘ny tany izány;
- azo antoka tanteraka fa afaka hipoaka ka hiraraka toy ny fasika ny Pįlanéta Tany
manontólo, izány hoe : matin‘ny heriny ny tany, tonga ny farandron‘ny taranakolombelona.
138. Ny hery izáy naterany noho ny fijanonany telo ampahantapitrisan’ny
şegôndra iráy, dia inanaliny heny mahéry vaika kokóa noho ny herin‘ny bỗba atômίka izáy
nandevona an‘i Nagashaki [Nagajaký] sy i Hiroshima [Hirôsimá] tañy Zapỗỗ tañy nandrίtra
ny Ady Lehibé Faharóa, tamin‘ny Volana aogoşįtra, taona 1945. 139. Tsy ho afaka intsóny
amin‘izáy rehétra mahavoakasika “ny Pįlanéta Tany” ny Firenéna Sambatra Madagasika ra
mandrapiavin‘ny Farándro.
623

140. Tsy misy mihίtsy, hoy ny manampahaizana rehétra, fomba izáy hahazoana
misakana “ny fihetsehan’ny vohon’ny tany” izáy teraka avy amin‘ny fiketriketrehan‘ny
hery ao anatin‘ny kibony ao;
- tonga, hono, izány rehétra izány satrίa mihamangatsiaka tsikelikély sy
miandalana ny tany. 141. Ny hany azo atáo, dia ny fanalefahana izáy rehétra mety ho vokadratsiny. 142. Tokana ny fiadiana izáy fitñndra amin‘izány, dia ny fampandrenesana ny
vahoaka-mponina ary ny firenéna samy hafa izáy holalovany.
143. Ny mampieritreritra koa dia izáo : nibosesika tamin‘ny morontsiraka rehétra
tamim-pifaliana tahaka ny rivotra manetsina ny vavan‘ny olona banga izáy manararaotra ka
mihoméhy sy mikakakáka amin‘ny alina, ny onjan-tompandranomasina tsunami, [na
tįtşonámý], [na tįşonámý] izáy nahéry vaika noho ny hery rehétra izáy efa mba natrehin‘ny
zanakolombelona hatramin‘izáy ka hatramin‘iny 26 deş bįra 2004 iny. 144. Trandrahin‘ny
olombelona diso tafahoatra ho amin‘ny famokaram-bola ny morontsiraka, hany ka maty
avokóa ny zavamananaina tsy hita maso na hita maso izáy voaáry haneraka vokatra izáy
harafiny sy hatsangany ho rindrina hiáro irény morontsiraka irény.
145. Ny ampahatelon‘ny mponin‘itý Tany itý anéfa dia efa tsy monina afa-tsy eny
amorontsiraka eny avokóa. 146. Nandrίtra itý loza goavana itý, dia efa tsy hita intsóny izáy
fomba ho nandevenana ny maty.
147. Tsy nisy fanajána fatin‘olombelona toy ny fanáo andavanándro intsóny. 148.
Noména baiko ny olombelona rehétra mba handevina izáy faty hitany fa tsy iandrasankavana, mba tsy hiparitahan‘ny otrikareti-mandóza samy hafa. 149. Nitapin‘orona sy nitapimaso ary nitapim-bava dahólo ny olona sisa velona.
150. Tsy no zaka ny hafaitry ny fofom-páty. 151. Tsy nisy toerana na saha nalalaka
izáy tsy nahitána faty.
152. I Tail dy dia naláza ho anisan‘ny tany izáy manana morontsiraka farany izáy
paradijiaka indrίndra eto an-tany eto noho ny fikojakoján‘ny mponiny azy. 153.
Nipatsipatsiatra teny amorontsiraka rehétra teny avokóa ny “touristes »- mpitsangatsangana
vahίny izáy nanararaotra ny hasoan‘ny hafanána sy ny hatsaran‘ny andro.
154. Adiny dimy talohan‘ny fipoahan‘iláy horohorontány tamin‘ny 9 ora sy 18
minίtra [ora tañy an-toerana], dia efa no fantatry ny manampahaizana eran‘ny tany ny
fiaviany. 155. Nilazána ny fiavian‘ny tsunami na ny tįşonámý, araka ny fahalalána azy
tamin‘ny alálan‘ny vaováo avy tañy ivelany tañy, ny Firenén‘i Tail dy.
156. Natahotra izáy nety ho no fandosiran‘ny volabé sy ny mpitsangatsangana vahίny
angáha ny mpitóndra fanjakána tañy Tail dy tañy, fa dia tsy nanáo na inona na inona izány
Fitondrám-panjakána izány. 157. Tañy Tail dy no nahitána mpitsangantsangana vahίny maty
be indrίndra nandrίtra ny fandalovan‘ny “tsunami”, [na tįtşonámý], [na tįşonámý] tamin‘ny
datin‘ny 26 deş bįra 2004.
158. Raha ohatra ka tena efa raitra sy tena efa tonga lafatra tokóa, any amin‘ny tany
mandróso rehétra any, ny rafi-pampandrenesana samy hafa, dia tsy mba manana izány kosa
ny Tany sy ny Firenéna mahántra. 159. Tokony hoheverina ny famahoahana izány fitaovana
izány, hoy ny manampahaizana amerikáŋā iráy, ka aoka, hoy ihány koa izy iréo, ho anatra
soa mandrakizáy ho an‘ny zanakolombelona manaraka rehétra iny “tsunami”, [na
tįtşonámý], [na tįşonámý] tamin‘ny 26 deş bįra 2004 iny.
160. Nisy fianakaviana fįr şáy iráy izáy efa nonina ela be tañy Tail dy tañy. 161. Ny
raimpianakaviana dia nanáo fanatanjahanténa tao anefitra farany ambány iráy; sendra tao
ankilany kosa ny mpiasantráno niaraka tamin‘ny zana-dry zaréo telo mianadáhy.
162. Ny renimpianakaviana dia tañy ambóny rihana niaraka tamin‘ny zanany
vavimatóa. 163. “Aoka ho vonona mandrakarίva ianaréo, fa tsy misy fantatraréo na ny
daty na ny ora”, hoy Izy Tompo Andriamanitra. 164. Tonga ny rian‘onjan-tompandranomasina izáy nahéry vaika tokóa noho izáy nety ho no voahevitry ny zanaky ny
atidohan‘ny lohanolombelona hatramin‘izáy ka hatramin‘izáo.
165. Fifikirana tamin-java-mafy orina no nanavotra iláy raimpianakaviana. 166. No
voaávo-java-mafy orina ihány koa iláy mpiasantráno.
167. Nopaohin‘ny rano kosa ny ankίzy telo mianadáhy. 168. Telo andro taty aoriana
vao naloan‘ny ranomasina ny fatin-jaza anakiráy monja. 169. Tsy naninona kosa ny
renimpianakaviana sy ny zanany vavimatóa izáy no tavéla tañy ambóny rihana. 170. Loza ho
an’ny bevohoka sy ny mpitaizakély.
171. Be ny olona no navotan‘ny fiakarana teny ambóny hazo na tañy ambóny
tafontráno araka izáy efa voasoratra hoe : aza midina intsóny maka zavatra ao an-trano
izáy efa any ambóny, any an-tafontráno any,...,. 172. Rehéfa ho tonga tokóa izány ny tena
624

farándro fa tsy ny fanazaran-tena fotsiny ihány toy izáy nisého nandrίtra ny tamin‘iny 26
deş bįra 2004 iny, dia aléo angámba arahina ihány iny tenin‘iláy Izy Tompo Andriamanitra
iny izáy azo adίka manáo manáo hoe : aoka ny maty handevina ny maty, fa ianáo izáy
velona kosa, mandehána tohίzo ny dianáo;
- ny marina dia tsy mba no fanazaran-tena fotsiny ihány fa tonga dia no izy,
izány hoe : tonga dia no Farándro ho an’ny olombelona rehétra izáy no maty, ny
fiavian’iny horohorontány avy tanáty ranomasina tañy Ajίa tañy iny.
173. Na izány na tsy izány anéfa, dia miváky loha tanteraka izáo tontólo izáo eo
anatrehan‘ny fihetsika mahaolombelona izáy tokony horaisina amin‘ny ho avy. 174.
Tamin‘ny firariantsóa izáy nolazainy ho an‘ny Vahoaka Fįr şáy rehétra eran‘ny tany
tamin‘ny faha-31 deş bįra 2004, dia niláza ingáhy Jacques Chirac Filohampirenéna Fįr şáy,
fa vonona hanangana miaraka amin‘ny Firenéna Mikambana “Rafi-pitaovampampandrenesana” [na –réseau d’alerte efficace-] izáy hiraisan‘ny Tany tontólo, ny
Firenéna Fįr şáy sy ny Vahoakany. 175. Ahoana no fomba fanatanterahana izány satrίa samy
manana ny fomba fahitány ny zava-misy sy ny fandikány azy isίka mianakávy matetika?
176. Tamin‘ny 13 deş bįra 2004, dia nofoanan‘ny “Filan-Kevitra Ambóny Fįrãşáy
momba ny Haino aman-Jery” ny fandaharan‘ny Televijiỗỗŋā Al Manar avy tañy Lib Liban-, ka naléfa handrakotra tamin‘ny alálan‘ny sambondanitra ny Firenéna Fįr şáy sy ny
Tany ary ny Firenéna rehétra izáy mitény Fįr şáy. 177. Mamakafáka ny fahoriana sy ny vono
olona izáy afafin‘ny Vahoaka Işįraeliáŋā amin‘ny Vahoaka Arábo Paleşįtiniáŋā
indrindraindrίndra io fandaharana io.
178. Tsy manáo izáy tsy mety izaháy, hoy ny Mpanáo Gazety Arabon‘ny
fandaharan‘i Al Manar. 179. Manaraka tanteraka fotsiny tokóa ny rafi-pandinihana sy ny rafipamakafakána araka ny lalána mahampanáo gazety anáy izaháy –déontologie-.
180. Tsy toy izány kosa anéfa no fahitán‘ny Mpitóndra sy ny Mpitantana ny Haino
aman-Jery Fįr şáy azy. 181. Fanentanana ny olombelona mpihaino ho amin‘ny fakahalána ny
Vahoaka sy ny Fanjakána Işįraeliáŋā no fandikan‘izy iréo iláy fandaharan‘i Al Manar
[Alįmanára], ka dia nofoanany. 182. Inona no tena mba tokony ho marina mikasika ny
fihetsika sasantsasany izáy ataon‘ny Mpanáo gazéty Malagásy, araka izáy mba fahalalanáo
azy? 183. Anisan‘ny zavatra izáy tena nanaitra dia nanaitra tokóa ny olombelon‘ny Firenéndrehétra teto ambonin‘ny tany teto,
- tamin‘ny alálan‘ny hery vaiky ny sarivelon‘ny televiji ŋā samy háfa,
- sivy andro taorian‘ny fidonan‘iny “=tsunami”, [na tįtşonámý], [na tįşonámý]
tamin‘ny 26 deş bįra 2004 iny, tamin‘ny morontsiraky ny Firenéna izáy manamorona ny
Ranomasimbé Ẽdiáŋā,
- ny fahitána ny fahoriana izáy niainan‘ny vehivávy bevohóka sasantsasany teo
afovoan‘ny olombelona roa hetsy hafa izáy niharan-doza samy hafa koa,
- sy ny fahafantarana ny fisian‘ny raharaham-panararaotana ary ny raharahampivarotana ankίzy kambóty, fa very havana sy ray sy reny niteraka;
- angalarina ka amίdy hangalána taova hamelomana olombelona mpanambóla maráry
isan-karazany iréo ankίzy kely marobé iréo;
- tena nanafintohina an‘Izáo Tontólo Izáo mihίtsy ny fahalalána ny fisian‘izány
rehétra izány, hany ka nisy olona izáy sahy nangataka ny fandefasana iréo ankίzy kely anketsiny maro izáy kambóty tsy manam-piáhy iréo, ho any amin‘ny Tany sy ny Firenéna
mandróso ka hatsangan‘ny olon‘iréo Firenéna iréo ho zaza. 184. Tsy hadinoina fa
anantapitrisany marobé tokóa ny olona izáy tsy nanan-kialofana taorian’iny safodráno
izáy nateraky ny hery izáy mifanaraka amin’ny fijanonan’ny tany amin’ny dia
fihodikodinany, tao anatin’ny fotoana izáy tsy naharitra afa-tsy telo ampahatapirisan’ny
şegondra iráy fotsiny ihány monja iny;
- ary araka ny vinavίna samy hafa, dia haharitra ampolony taonany maro ny
fanarenana ny zavatra izáy no simbany;
- tsy ho voaavotra mandrakizáy intsóny ny aina izáy nafóy noho ny fandalovan‘ny
onjandranomasina izáy no vokatr‘ iny horohorontány tañy ambány ranomasin‘i Ajίa tañy iny.
185. Nanomboka nianatra tamin‘ny Alatsinainy telo z vié 2005, Vody Adálo ary
faha-23 andron‘ny volana nentin‘ny Adaoro, ny zaza nanerana ny tany rehétra izáy
fehézin‘ny Fanjakána Fįr şáy. 186. Naházo baiko tamin‘ny tomponandraikitry ny
Fampianarana Fįr şáy ny mpampianatra mba hivaofy ny zavatra izáy naházo ny tany
tamin‘ny 26 deş bįra 2004.
187. Tsy maίntsy nandίo ny tanánany dahólo ny Firenéna izáy niaina iny zava-doza
iny. 188. Mahalása fisainana izáy mety ho tena fisehon‘ny “tena farandro”. 189. Nandritra
625

itý sarintsarim-parándro itý, tañy amin‘ny Tany sy ny Firenéna Ẽdiáŋā tañy, dia ny olona
heverina ho ambány noho ny zavaboaáry hafa rehétra misy eto an-tany eto, izáy ny
Olombelona Ẽdiáŋā izáy fady kasihina sy fady iaraha-monina ary fady iaraha-miaina –
intouchables-, no noteréna –réquisitionnés- nandίo ny toerana nahitána faty ka nandóro na
nandevina azy iréo. 190. Vola dimanjáto sy arίvo ariáry [sandan’ariáry taona 2005] no
nanaramána azy iréo isan‘andro.
191. Adidináy izány ka sahanináy, amin‘ny mahaolombelona anáy, hoy iréo olompady tsy azo kasihina iréo. 192. Ampahatsiahivina, fa raha araka ny lalána izáy misy any
amin‘ny Firenéna Ẽdiáŋā any, dia foana tanteraka tamin‘ny Andro sy ny Datin‘ny
Fahaleovanténa, tamin‘ny taona 1947, ny Rafi-Piarahamonina Ẽdiáŋā izáy miorina amin‘ny
Fiambonian-dRazana na amin‘ny rafi-ponenana izáy miorina amin‘ny firazanana.
193. Ankoatra izáy, dia nisy zava-nisého izáy nahavariana ny olona rehétra tokóa.
194. Paradişan‘ny Bibidίa Goavambé iráy kanéfa azo folahina tsara izáy antsoina hoe :
“Elefã ta” ny Kỗtin ta Ajiatίka. 195. Fampiasan‘ny olombelona tahaka ny fampiasány ny
alίka na ny soavály any amin‘ny Firenéna Hafa iréo “Elef ta” iréo any Ajίa rehétra any.
196. Adiny roa talohan‘ny fiavian‘ny tsunami, [na tįtşonámý], [na tįşonámý], dia
nitomány tsy mbola nisy hoatra izány teto antány teto, “ny Elefãta” rehétra. 197. Ora iráy
talohan‘ny fotoana izáy nety ho nidonan‘ny onjandranomasina mahéry, dia notapahin‘izy iréo
ny rojový izáy famatorana an‘izy iréo ary dia rifatra nitsoaka sy tsy no azo nobaikoina ary tsy
no azo notohanana fa lasa nanalavitra ny morontsiraka ka nandositra tañy antendrombohitra
izy iréo. 198. Ny olona izáy no tonga saina ka nandéfa iréo tarany tæñy andamosin‘izy iréo,
dia naháy nanapa-kevitra satrίa tsy nisy maty iréo ankίzy iréo.
199. Mahagága ny olombelona “ny Elefãta”. 200. Tsy mba manadίno na oviana na
oviana ny zavatra ratsy na ny zavatra tsara izáy natáo azy, hono, izy iréo. 201. Ny tena
ialonako azy iréo dia izáo : manίry sy misólo foana mandrapahafatiny ny nifiny izáy mianjéra
sy banga.
202. Ny taona reniláhy [bissextile] na azo atáo koa hoe taona lahy-vavy
[homosexuelle], dia anisan‘ny taona izáy tena ahatahoran‘ny olombelona sasantsasany
indrίndra. 203. Tena andairan‘ny zavatra rehétra izáy mipoaka sy manaitra ka manana akony
tsy takatry ny saina na ankaratsiana na ankasarotana na ankasoavana, hono, izy, toy ny taona
2012. 204. Samy nipoahan-korohorontány nahatsiravina avokóa ny taona 1888, 1900, ...,
2004. 205. Araka ny didin‘Andriamanitra, dia nohariany hiaina taona lahy, ny olombelona,
satrίa dia miίsa andro tsy ankása 365 andro ny taona iráy. 206. Ny zavaboaforona rehétra eto
antány eto koa anéfa, mbola ho hitantsίka any aoriana any, dia mitanίla sy mitongilana ho any
amin‘ny fiibána [-] avokóa. 207. Ny taona lahy-vavy na taona reniláhy, dia taona ankásavavy satrίa miίsa 366 ny isan’ny andron’izány taona izány.
208. Nahoana áry no taona lahy-vavy ny taona ankása? 209. Tsotra ny anton‘izány :
lasa miίsa ho 28 + 1=29 (lahy) ny andron‘ny volana fevįrién‘io taona io; miίsa 28 (vavy)
andro io volana fevįrié io amin‘ny andavanandron‘ny fiainana.
210. Lasa lahy iláy volana fevįrié izáy vavy amin‘ny andavanandron‘ny taona fa ny
taona izáy lahy araka izáy tokony ho izy kosa, dia mivadika ho ankása-vavy. 211. Ny taona
manaraka ny taona lahy-vavy, no anisan‘ny taona farany izáy tsara indrίndra, hono, eto
ambonin‘ny tany eto, hananganana zavatra na hitadiavana vahaolona amin‘izáy zava-drehétra
nanahirankirana talohany;
- ny sora-panambadian‘i Sarrah Ravalomanana sy Thierry Radavίdra dia natáo
tamin‘ny Alakamίsy 13 zãvié-vava Asorotanin‘ny Adizaoza [rano];
- nankalazaina tao amin‘ny T póly Masin-Janaháry Malagásy izáy natolotra ho
fananan‘ny vahίny ka noména ny anaramboninahitra izáy manáo manáo hoe : “paroisse
protestante internatinale d’Andohálo” ny fanambadiana ny sabótsy 15 zãvié 2005-vody
Asorotanin‘ny Adizaoza, ka naterina tæñy amináy tæñy, tæñy Avaradráno tæñy;
- nihorohóro ny vahoaka madinika fa nosavaina ny hadiovan‘ny tokontány tao
Sabótsy-Namehana tao, mba ho no fanajána ny fandalovan‘ny Filohampirenéna izáy nanatitra
ny vavinainy tañy Manandriana tañy;
- tamin‘izáy fotoana izáy, dia niarahába ny vahoaka tao Antsenan‘i SabótsyNamehana tao i Marc Ravalomanana Filohampirenéna Malagásy;
- ny razamben-dry zaréo INCA-[Inįká], tañy Amerίka Atsίmo tañy, dia efa nanana
taona 365 andro ka ny 260 andron‘ny taona iráy, dia saika nanana fifandraisampanompoana ny Zañaháry-Mpaháry sy ny Fiainana Mandrakizáy avokóa.
212. Nampihorohóro an‘izáo tontólo izáo ny fiavian‘ny tsunami, [na tįtşonámý], [na
tįşonámý]. 213. Nampisehoany fa raha farany izáy ratsy ho an‘ny tany sy ny firenéna
626

mahántra ny fanontoloana momba ny toekaréna, dia tena zavatsóa ihány kosa izány
fanontoloana izány ho an‘ny haino aman-jery.
214. Noho ny akon‘ny herin‘ny vaika izáy naterany tañy am-pon‘ny olombelona
rehétra tañy, no nahatónga ny fitosahan‘ny fifanampiana ho an‘ny olona izáy niharan-doza
izáy tsy mbola nisy tahaka izány mihίtsy tao anatin‘ny tantaran‘ny zanakolombelona, raha ny
hadirin‘izány fanampiana izány no jeréna. 215. Tsapa hatrány koa fa ny loza voajanaháry, dia
mampiráy loha ny Firenéna samiháfa avy hatrány tsy misy fihambahambána;
- ny fahafatesan‘ny mpitsangatsangana vahίny maro tamin‘ny toerana izáy niharandoza koa no nety nahataitra an‘Izáo Tontólo Izáo;
- ampahafantarina mantsy fa vitsy lavitra noho ny Afįrikáŋā matin‘ny aretina
mandóza samy hafa isan-taona toy ny SIDA, ..., ny ady, ..., sy ny sisa tsy áry ho voatanίsa, ny
isan‘ny olona maty tamin‘iny fandalovan‘ny “=tsunami”, [na tįtşonámý], [na tįşonámý]
tamin‘ny 26 deş bįra 2004 iny;
- tamin‘ny taona 2004 sy 2005, dia nety ho nahatrátra iráy alina isam-bolana ny olona
maty tañy amin‘ny Toerana sy ny Firenén‘i Şod –Soudan- tañy izáy nanáo fitsapan-kevibahoaka ho tamin‘ny fivakiana ho roa samy mahaleoténa tamin‘ny volana zãvié 2011;
- mety ho leon‘ny fitiavan‘adiny sy ny tsy fahaiza-mitantany ny fanomezana sy ny
fanampiana aléfa any aminy Izáo Tontólo Izáo, ka tsy rototra momba izáy maházo ny
Afįrikáŋā intsóny;
- asa izáy mba niheveran‘ny olona izáy nety sy mety ary hety ho tena toeran‘i Afįrίka,
ao anatin‘ny Fikambanambé Iraisam-Pirenéna ao mikasika ny fampihorohoroana, tamin‘ny
fanapahan-kevitra rehétra nandrίtra ny fihaonambén‘Izáo Tontólo Izáo Voalohany izáy natáo
tañy Eşįpáŋā tañy, nanomboka ny 8 marįşa 2005;
- notontosaina tamin‘ny daty fahatsiarovana ny tsingerintaona voalohan‘ny vono
olona mahatsiravina izáy nataon‘ny Şįlámo Marôkáŋā tañy Eşįpaŋā tañy tamin‘ny 11 marįşa
2004 izány fihaonambé izány;
- tsy hadinoina izáy nahazo an‘i Haiti (Haitý) tamin‘ny 12 zãvié 2010; nahatrátra efa
ho no roahetsy mahéry be tokóa ny isan‘ny fatin‘ny vahoaka noho ny horohorontány, kanéfa
dia tsy no ampahafirin‘ny fanampiana izáy no azon‘ny Ajiatίka ny fanampiana izáy naléfa
tañy Haiti tañy; mbola karazan‘endri-piaraha-monina iráy ihány koa izány.
216. Mangovitra ihány koa izáo tontólo izáo eo anatrehan‘ny Fifohazan‘ny Firenéna
Sinóa tamin‘ny tory masony mikasika ny toekaréna. 217. Miakatra tsy misy fiatoany ny
vidin‘ny solika samy hafa noho ny fitomboan‘ny filána solika sinóa;
- lasa orinasan‘Izáo Tontólo Izáo mihίtsy ny Firenéna Sinóa ankehitrίny ary ho tody
amin‘ny toerana voalohany amin‘ny mahafirenéna matanjaka indrίndra azy eto antány eto izy
any amin‘ny taona 2020 any ho any;
- mikodίa ho aiza Izáo Tontólo Izáo, satrίa dia nanapa-kevitra, ohatra, eo amin‘ny
lafiny toekaréna ny Zapôné fa dia Olombelona Amerikáŋā no ho atidohabé mpitantana ny
Orinása izáy anisan‘ny farany izáy Goavana Indrίndra eto an-tany eto, dia ny Orinása Zapôné
SONY, nanomboka ny andron‘ny 8 marįşa 2005;
- te-hanaradίa tsikelikély sy miandalana amin‘izáy ny rafi-piainana izáy miféhy ny
Fikambanambén‘ny Taranakolombelona tsy ankanavaka angámba ny Olombelona Zapôné;
- tsy vitsy koa anéfa, hono, ny Orinása Goavana Tandrefana no miántso ka mampiása
mpiandraikidraharáha Sinóa mba hampihodina ny orinasany; tsy mba mahalála sasatra ka
miandriándry befahatány momba ny amin‘izáy zavatra tadiaviny, hono, mantsy ny Sinóa, fa
rehéfa asa dia asa; mitaraina noho izány fiavian‘ny sinña any aminy izány ny Firenéna rehétra
tsy ankanavaka, eny fa na hatramin‘ny Firenéna Êrôpeáŋā aza;
- mahavanona zava-doza izáy anisan‘ny angatahin‘ny olona horaisina tahaka ny
Heloka amin‘ny Taranakolombelona [crime contre l’humanité] ihány koa anéfa ny Sinóa;
- ny 20%-n‘ny fanafódy vita eto Antány eto, hoy ny OMS, dia diso sy tsy marina
avokóa;
- ny anisan‘ny Tomponandraikitra voalohany momba izány, dia ny Vahoaka sy ny
Firenéna Ẽdiáŋā sy ny Vahoaka ary ny Firenéna Sinóa;
- ny ãtibiôtίka, ohatra, dia pįlatįra na siramamy fotsiny no any anatiny any; ny tena
zava-doza dia ny amin‘ny vakįşίny izáy tena mamóno mahafáty mihίtsy;
- atý amin‘ny Kõtin ta Afrįkáŋā, hono, no saika anondrahan‘ny Firenéna Sinóa iréo
vokatra ratsiny iréo.
218. Tsy misy mihίtsy eto ambonin‘ny tany eto, firenéna iráy izáy afaka hifaninana
amin‘ny Sinóa momba ny vidin-javatra izáy fanjίfa andavanándro. 219. Vokatra iráy izáy tsy
vidίna afa-tsy efajáto ariáry ka hatramin‘ny arίvo ariáry [sanda ariáry taona 2005] any
627

amin‘ny tsena sinóa, dia sahin‘ny mpaninjára amίdy any aminy, any amin‘ny Firenéna izáy
efa mandróso iráy any, dimy arίvo sy iráy alina ariáry [sanda ariáry taona 2005].
220. Ny dikan‘izány dia izáo : raha oharina amin‘ny mpiása izáy tokony hamokatra
irény zava-jifaina irény any amin‘ny Tany sy ny Firenéna Tandrefana ary efa Mandróso, dia
tsy mikaráma ary tsy hikaráma afa-tsy karáma ambány foatra sy karáma vary masaka ny
sinóa izáy mamokatra irény zava-panjίfa irény, any aminy any;
- mety mbola haharitra ela tokóa izány fomba fanaramána any amin-dry Zaréo Sinóa
any izány, hoy ny Olombelona Mpaháy Mpamakafáka sy Mpitazana. 221. Any an-toerankafa kosa anéfa, noho ny fihasarotan‘ny vidim-piainana, dia tsy mitsahatra ny fitakiana andro
aman‘alina ny fampisondrotan-karáma;
- na itý sololohako izáy andravonako ny Lahaporontafako itý aza, dia kojakója vita
sinóa avokóa no novidividin‘ny mpaháy asatanana Malagásy anakiráy tetsy sy teróa ary dia
natsangany ho ôrįdinat ra izáy azoko ampiasaina kanéfa dia tena mahafarikoriko fa dia simba
lava.
222. Tazonin‘ny Mponina Sinóa eo amin‘ny tendakeliny dahólo hatramin‘izáo
fotoana fiatombohan‘ny Taona Arίvo Fahatélo izáo, ny orinasam-pitrandrahana lamba sy ny
orinasam-pitrandrahana ny fihaizavatra elekįtįrônίka rehétra eran‘ny tany, eny fa na ny
amin‘ny rafi-panamboarana sy rafi-panjifána ôtômôbίļā ihány koa aza, ohatra;
- manomboka manorina îjίŋā fanamboarana fiára samy hafa any amin‘ny Firenéna
Sinóa ny Firenéna Mandróso Tandrefana maro noho ny hamorán‘ny Karaman‘ny mpiása
sinóa izáy mampitolagága tokóa anéfa ny hakingan-tánany amin‘ny asan-tánana isankarazany. 223. Hióva tanteraka ny endrik‘io seham-pamokarana lamba sy ny sehapamokarana fihaizavatra elekįtįrônίka io, ohatra, manomboka amin‘ny fotoana izáy
hahazoan‘ny Sinóa mampiakatra amin‘ny dingana ambóny kokóa ny kalitaon‘ny vokatra izáy
avoakany ary dia hanaradίa an‘izány fivoarana izány ihány koa, ny fivoaran‘ny valampamokarana sy ny valam-piharian-karéna sinóa hafa;
- rako-java-bita sinóa avokóa ny Firenéna rehétra eto ambonin‘itý Tany itý eto,
amin‘izáo fotoana izáo. 224. Mangovitra sy mitaintaina ka mitodika any Ajίa izáy Kỗtin ta
tena mbola mahántra tokóa noho ny zava-tsamy hafa izáy iainany sy mianjády aminy, ny
Tandrefana sy ny Firenéna izáy Manan-katáo rehétra;
- ho tanteraka tokóa ny filazána efa hatramin‘ny ela izáy manáo manáo hoe : ny loza
mitatáo amin‘ny Tany rehétra dia ny loza izáy hateraky ny Fivoaran‘ny Fiarahamonin‘ny
Olombelona Mavo Hoditra [Le Péril Jaune].
225. Samy nanolotra vola sy fananana na vokatra fanjίfa samy hafa mba ho no
famonjéna ny ajiatίka ny olombelona tsy ankanavaka izáy nahatsiáro tena ho tokony nanáo
izány. 226. Ny an‘iláy mpanáo Fanatanjahan-tena Aļēm Michael Schumacher [Mikaéļā
Somar ra-Fôrįmîļā 1] no vola be indrίndra izáy natolotra amin‘ny anaran‘ny mahaolontsamiréry mpanáo fanatanjahantena. 227. Nahatratra folo tapitrίsa dôlára amerikáŋā [dôlára
taona 2005] ny hadirin‘ny vola nomény ho famonjéna ny Firenéna Şįlámo mahántra tañy
Ajίa tañy;
- tena nahagága fa nanahirana ny Vahoaka Malagásy maro izáy nitofezaky ny
hanoanana sy tsy nanan-java-panáo afa-tsy ny fiadiana tamin’ny kapoaka fotsiny ihány,
tamin’izány andro sy fotoana izány,
- ny fanapahan-kevitry ny Firenéna Malag sy, tamin’ny al lan’ny Filohany, dia
i Marc Ravalomanana izány,
- ho nanolotra ka nandéfa ho voin-kava-mahatratra vola roa hetsy dôlára [sanda
2005] tañy amin’ny Firenéna Mikambana mba ho mariky ny fiombonana noho ny
mahasámy olombelona tamin’iréo olombelona ajiatίka izáy niharam-pahavoazan’ny
“=tsunami”, [na tįtşonámý], [na tįşonámý];
- [lazain‘ny olona ahy fa tsy nandéfa afa-tsy roa alina dôlára, isίka Malagásy; asa izáy
marina fa dia mba jeréo tokóa na roa hetsy na roa alina dôlára ka aza dia omen-tsiny loatra
aho].
228. Natáo tamin‘ny Alakamίsy 06 zãvié 2005 tañy Dįzakarįtá tañy, tañy Ẽdônejίa
tañy, ny Fihaonambé Antampony Iraisampirenéna izáy nidinihana ny fomba hanarenana an‘i
Ajίa : tapaka tao áry fa hapetraka farany izáy haingana tokóa “ny rafi-pitaovampampandrenesana” [na réseau d’alerte efficace] ny olombelona rehétra izáy monina ao
anáty valan‘ny Ranomasimbé Ẽdiáŋā indrindraindrίndra momba ny loza voajanaháry mety
hipáka;

628

- tafiditra ao anatin‘izány i Madagasikára Tany sy Firenéna Sambatra. 229.
Natrehin‘Ingáhy Khoffi Annan [Kôfý Anáŋā] mihίtsy ny Fivoriana. 230. Nanatrika tao ihány
koa ny Minişįtry ny Raharahambahίny Amerikáŋā Colin Powell [Kôlίŋā Paoéļā].
231. Nisidina nandrίtra ny telopólo minίtra ny toerana sasañtsasany izáy niharan‘ny
fahavoazana tañy i Ẽdônejίa tañy izy. 232. Niláza ny heviny izy taorian‘izáy ka hoy izy :
- “maro noho ny maro ny fahavoazana izáy nateraky ny loza tsy tambo isaina,
toy izáy no hitako tamin’ny ady samy hafa, ka natrehin’ny masoko, fa tsy mbola
nanatrika fahavoazana tahaka izáo aho. 233. Şįlámo ianaréo, kanéfa tsy noho ny
mahaşįlámo anaréo akóry no tsy hanampianáy anaréo. 234. Asehonáy anaréo Şįlámo sy Izáo
Tontólo Izáo ny fo antram-pamonjéna ny olombelona izáy mitóvy aminy ka mitépo ao
anatináy Amerikáŋā ao‖, hoy ihány ny Minişįtry ny Raharahambahίny Amerikáŋā Colin
Powell [Kôlίŋā Paoéļā].
235. Tsy misy olona izáy hitsipaka moa fa amin‘ny zava-dehibé toy izáy vokatra
ratsy naterak‘iny “tsunami”, [na tįtşonámý], [na tįşonámý] tamin‘ny 26 deş bįra 2004 iny
izáy, dia tsy misy mihίtsy alóha, amin‘izáo fotoana izáo, Firenéna iráy izáy afaka hanomé
fitaovana samy hafa hahazoana mamónjy ny olona tamin‘ny fahavoazana tahaka ny
Amerikáŋā. 236. Voaporofon-dRaolombelona izáo, fa afaka miara-miaina tsara tanteraka
tokóa ao anatin‘ny fiaraha-monina izáy tsy isian‘ny fifampihorohoroana izy iréo.
237. Raha vao fampihorohoroana no tenina, dia voatonon-doha avy hatrány ny
Şįlámo. 238. Anjaranáo áry no manontány an-dry zaréo Şįlámo momba sy mikasika izáy tena
marina sy tena tokony hosainina momba sy mikasika azy iréo. 239. Tsetsatsétsa tsy aritra
ihány ny ahy ny amin‘izáy momba sy mikasika ny zavatra rehétra izáy holazaiko anáo eto.
240. Azonáo raisina ho diso tanteraka aza izány fanambaráko eto izány.
241. Roa ny fizarána mazáva dia mazáva fantatra ho lehibé indrίndra angámba
momba ny fitsitokotokoan‘ny Finoana Şįlámo dia ny Şįlámo Siίta sy ny Şįlámo Sînίta. 242.
Mpanaraka sy mpiláza azy iréo ho mpandóva mivantana an‘i Mohaméda na i Mahomet ny
Şįlámo Sînίta.
243. Nony maty i Mahomet, dia sady tsy nanana mpandóva no tsy namolavóla
mpandίmby azy izy. 244. Ny zanakavany sady vinantolahiny izáy nantsoina hoe Ali no
lazaina fa namindrány “tsiambaratélo” marobé ka ny taranak’izy Ali iréry ihány, hono, no
afaka mampίta izány. 245. Siίta no fiantso iréo Şįlámo iréo. 246. Midίka ho Mpiandány
mpitsipaka na mpanaraka [disciples, partisans] mpanohitra ny teny hoe : Siίta. 247. Mety ho
azon‘ny mpitazana sy ny tsy mpahalála fa mpanatri-potsiny hadίka maimaika ho “Şekįtin’ny
Finoana Şįlámo ny Şįlámo Siίta”. 248. Ankoatra izáy, dia sahy maného an-tsary amin‘ny
endrika izáy tiany hoména azy ny Olona toaviny tahaka an‘i Ali [Alý], ohatra, ny Şįlámo
Siίta. 249. Mety ho hitanáo amin‘ny toerana izáy tsy ampoizináo ny sary izáy hafaháfa kokóa
noho izáy fahίta andavanándro;
- malaladalaka kokóa ny resaka momba ny sary, raha miohatra amin‘ny rafi-pisainana
Şįlámo amin‘ny ankapobény, any amin‘ny toerana izáy anjakán‘ny mpino Şįlámo Siίta;
- efa afaka miakánjo tahaka ny vehivávy rehétra ny vehivavy iraniáŋā amin‘ny
andavanándro nefa kosa dia tsy azon‘izy iréo ialána na oviana na oviana ny voály na ny folára
izáy anaronany ny lohany;
- azo atáo ka tsy manohitra ny Lalána Şįlámo ny fandidiana vehivávy te-ho lehiláhy
fa mahatsápa tena ho lehiláhy any amin‘ny Firenéna Iraniáŋā any, hono;
- heloka beváva mety hahafáty kosa anéfa, ho an‘ny Şįlámo Şînίta sasany any
afįg nişįt any fa manohitra ny Kôr , hono, ny fampianarana mozίka ny vehivávy;
- nolazain‘ny mpitóndra sy mpaháy zotra zanaháry ambóny Şįlámo Iraniáŋā tamin‘ny
fankalazána ny fahadίmy taonan‘ny lozan‘ny 11 şepįtãbįra 2001 tany Etajonίa tañy, tamin‘ny
taona 2006, izáy natrehin‘iréo Iráka Iraniáŋā iréo fa tsy voavónjy mihίtsy fa very any
amin‘ny Toeran‘ny Fahaverezana Mandrakizáy iréo Şįlámo nahavanona an‘iny lozan‘ny 11
şepįt bįra 2001 tañy Etajonίa tañy iny;
- any amin‘ny taránja sasany, any amin‘ny Anjerimanontólo Iraniáŋā any, dia mety
hahatrátra 66% ny isan‘ny mpianatra vehivávy;
- eran‘ny tany, dia ny Firenéna Iraniáŋā, no anisan‘ny Firenéna izáy ahitána vehivávy
izáy mampandίdy taréhy indrίndra mba ho tsara taréhy;
- ny orona indrindraindrίndra no tena iharan‘ny fandidiana amin‘izány;
- efa hatramin‘ny elabé no azo fidiana ho mpitóndra ihány koa ny vehivávy siίta
iraniáŋā;
- tsy maίntsy mitóndra ny akánjo tohiténa maίnty ramatóa solombavambahoaka
iraniáŋā rehéfa mivóry, mba ho fanajána;
629

- lalána iraisana ny fomba fiakánjo tahaka izány, amin‘ny fivoriana lehibé rehétra;
- tsy maházo mitóndra akánjo dįzίŋā ny solombavambahoaka Ãgįlίşy mandrίtra ny
fivoriana;
- rehéfa lalána mantsy dia lalána satrίa dia nidóngy tahaka ny fidongin’ISEKÉLY ny
Mpanjakavávy Ãgįlίşy Elisabeth II, ka tsy nanaiky ho nanatrika ny mariázy şiviļīn‘ny Zanany
Lahimatóa Charles [Sarįla] tamin‘iláy ramatoabé izáy mpisara-bady ka nantsoina hoe Camilla
izy; noheveriny ho no firoroñana ho any amin‘ny sandan‘ny mahaolontsotra, hono, izány
fomba fanáo sy fihetsika izány;
- manana ny andraikiny goavana tokóa eo amin‘ny fiaraha-monina Malagásy ny
Egįlίjy Ãgįlikáŋā;
- mampalahélo fa dia olona sy Fianakavian‘ny Mpanjáka izáy maramára saina sy
fitondrán-tena araka ny lalána kįrişįtiáŋā tahaka ny Fianakavin‘ny Mpanjáka Ãgįlίşy izáy
maro no mpisaratsara-bady, ohatra, no Filóha Faratampon‘ny Egįlίjy Masin‘ny Tįrinité
Masina iráy, dia ny Egįlίjy Katôlikan‘i Ãgįlêtéra izány;
- averiko indráy fa matóa sahy mitény toy izány eto aho, dia satrίa tsapako ny toerana
lehibé izáy tazonin‘ny Finoana Ãgįlikáŋā Malagásy ao anatin‘ny Tantaran‘ny Firenéna
Malagásy sy eo afovoan‘ny Vahoaka Malagásy tahaka ahy sy tahaka anáo; tsy mendrika ny
handálo ny Egįlίjy Afofandiovana angámba izy iréo raha te-hiverina ho Katôlikan‘i Rôɱā.
250. Noho ny fomba nahitán‘i Ali ny Finoana Şįlámo, dia niadian‘ny vahoaka izy.
251. Novonoin‘ny olona, hono, i Ali sy ny zanany; ary dia vita an-kisarintsáry, tamin‘ny
nahitako azy, i Ali itsatohan‘ny lefona eo amin‘ny fony sy ny sarin‘ny zanany izáy
iharan‘izány famonoana izány ihány koa.
252. Ampahafolon‘ny Şįlámo eto an-tany eto ihány angámba ny Şįlámo Siίta, kanéfa
dia tena maherihéry vaika tokóa izy iréo, raha ny fahafantarako azy iréo, eo amin‘ny
andavanandron‘ny fiainana;
- tsy misy izáy tsy mahalála moa fa hafa dia hafa tokóa ny fandehan-javatra eo
anatrehan‘ny Fifamonoan‘ny samy Şįlámo Siίta sy Sînίta eran‘ny Tany ary
indrindraindrίndra moa fa ho an‘ny ao anatin‘ny Firenéna Irakiáŋā ao. 253. Maroanίsa
tanteraka ny Şįlámo Siίta any amin'ny Firenéna Irakiáŋā any sy any amin'ny Firenéna
Iraniáŋā any. 254. Tsy misy izáy tsy mahalála ihány koa fa na ny famakiana ny Baibóly
Masina na ny famakiana ny Kôráŋā, dia samy misy zavatra izáy tsy fantatra tanteraka fa
heverina ho miafinafina tokóa koa avokóa.
255. Miláza ry zaréo Şįlámo Siίta fa hain’ny olona izáy voatokana amin’izy iréo ho
amin‘izány [initiés], ny mandίka sy mivaofy iréo zava-miafin‘ny Kôráŋā iréo, mba ho
fantatry ny Mpino Şįlámo rehétra rehétra. 256. Andriamanitra-Allah iréry ihány kosa, hoy
ry zaréo Şįlámo Sînίta, no afaka hanomé heviny, iréo teny izáy miafina ao anatin‘ny Kôráŋā
iréo. 257. Hantsaña izáy tsy ho azo fenoina mandrakizáy ka mampisaraka ny vondrona
Şįlámo roa tonta no vokatr‘izáy famaritana ara-jotrazanaháry iráy mikasika ny Foto-pinoana
Şįlámo izáy;
- fomba fijeriko fotsiny madina izáy.
258. Nanahirankirana an‘Izáo Tontólo Izáo ny taona 2004. 259. Noho ny tsy mba
mahampaminány ahy, dia izáo no tiako ampitaina amináo momba ny taona 2005.
260. Tena tsy nahatény firy mihίtsy tañy amin‘iny faritry ny fahavoazana iny i Khoffi
Annan. 261. Ny fandingandinganana kilômetatra isan-kilômetatra ny tany niharampahavoazana, hoy izy, tamin‘izány taona 2004 izány, dia mampanontány tena azy izáy nanáo
manáo hoe : nankaiza ny olon’itóny toerana izáy nangadihády tampoka toy izáo itóny?
262. Ny ankίzy ajiatίka izáy tsy nanana afa-tsy ny ranomasina ho tokontány
filalaovana, dia nanjáry natahotra sy nitomány raha vao mandré ny anarana hoe : ranomasina,
ary dia tsy no tia hahίta ranomasina intsóny alóha izy iréo. 263. Tao anatin’io ranomasina
io tokóa mantsy no maty i Baba, tao no maty i Neny, tao no maty ny iraitampó, ...,.
264. Nisy ny olona maro dia maro tokóa izáy tsy naháy nitény intsóny, nisy ny olona
izáy tsy nety nihinan-kanina intsóny. 265. Hanáo ahoana marina no mety ho
fivatravatr’izány atáo hoe farándro izány, rehéfa ho avy tanteraka tokóa izy é!
266. Taonan‘ny “ENY” na “TSIA” [tout ou rien] ny taona 2005. 267. Mety ho
nivaingana avy hatrány ny zava-drehétra izáy atomboka tamin‘ny fotoana tahaka izány, fa
mety hamokatra haingana dia haingana tokóa ny hana enti-mamokatra atáo, ny rotaka tonga
dia hiafára any amin‘izáy tena zava-doza hatrány, na tonga dia mety ho naházo valiny avy
hatrany : na valiny tsara izány na valiny ratsy izány [ny aretina, ny fahasoavana, sy ny sisa
tsy áry ho voatanίsa foronina na voajanaháry].
630

268. Satrίa azo antsoina koa hoe : taonan‘ny fisehoan‘izáy mikasika an-dRajesóa
Kįrişįtý Andriamanitra ny taona 2005 -manifestations Christiques-, dia heverina ho tokony
nandaitra dahólo izáy natáo momba ny lafiny fanáhy, asa saina samiháfa, asampikarohana,…. 269. Mbola hita tanteraka tao anatiny tao koa anéfa “ny rano” izáy vintana
nandrakotra ny taona 2004 sy ny ho avy amin‘ny ankapobény. 270. Na izány na tsy izány dia
taonan‘ny fandresena [22] na ankasoavana na ankaratsiana ny taona 2005, tamin‘ny
ankapobény;
- tandremo fa mety tsy nanáo afa-tsy ny famokarana rotadrotaka ihány koa ny taona
2005 : afaka manamarina zavatra maro dia maro tokóa moa io ianáo io, amin‘izáo fotoana
izáy amakianáo ahy izáo, ka dia anáo ny safίdy;
- izáo anéfa no tsy maίntsy itarina foana : tafiditra tanteraka ao anatin‘ny fotoanafiována, amin‘ny alálan‘ny rano sy ny afo, ny Tontólo Voaáry rehétra rehétra Iainana
amin‘itý taona arίvo fahatélo itý, ka dia tandritandrémo izáy ataonáo, eo amin‘itý tany
fandalovana vetivéty foana itý ka ahatafidiran‘ny vintana Rano-Afo.
271. Araka ny voalazan‘ny gazéty maro izáy nivoaka tamin‘ny alarobίa 12 Zãvié
2005 izáy andro vody Adizaozan‘ny Adizaoza, dia voahády sy voatróngy hatrány amin‘ny
fakan‘ny fototra ary voadίo tanteraka ny toerana izáy niorenan‘iláy trano misarintsarintranom-pivavahana tatsinanana –pagode- na tranom-pihatahana masina izáy natsangan‘i
Didier Ignace Ratsiraka, tao anatin‘ny vohitra voatokana honenan‘ny Fiadidiana ny
Mahafilohampirenéna Malagásy tao, tao i Mavolóha tao. 272. An-tsary tokóa no sisa
ahatadidiavana ny fisiany :
- ampahatsiahiviko moa fa ny hevitra voalohan‘ny teny hoe pagode dia miláza sy
manóndro ny fasana izáy ilevénan‘i Bouddha [Bodá] ;
- izáo no azo anampiana an‘izáy :
- araka izáy holazaintsίka ao aoriana ao, dia raisin‘ny Fanjakána ho mpiráy
ombonantoka aminy amin’ny fampandrosoana ny Faritra 22, ny Antokompinoana samy
hafa tsy ankanavaka;
- mazava anéfa izáo izány fa matóa nazéra io « Trano » izáy nanana ny nahaίzy azy
io, dia satrίa misy « karazanolombelona izáy tsy tokony ho voaίsa ho mpampandróso ny
Faritra 22 mihίtsy, noho ny Finoany » eto i Madagasika ra Tanindrazantsίka eto;
- raha mbola sahy mijóro ka mbola misy iréo olona mpanaraka ny Antokompinoana
izáy notompoina tao anatin‘io « Trano » io izáy, dia hatáo ahoana izy iréo na ahoana sy
ahoana no ho fomba fandinika sy fijéry azy iréo ao anatin‘ny Lalána momba ny
Fampandrosoana [MAP, ohatra] ny Olombelona amin‘ny alálan‘ny Faritra 22?
273. Niorina teo ambonin‘ny Finoana an‘i Andriamanitra–Allah amin‘ny alálan‘ny
Mahaşįlámo azy -kôráŋā-, tamin‘izány vanim-potoana izány, ny Fanjakána sy ny Firenéna
Afįg . 274. Noterén‘ny Mpitóndra Fanjakána Afįgáŋā ho nopotehina, tamin‘ny alálan‘ny
dinamίta, ny kisarintsáry bodişįta rehétra izáy rakitry ny Tantaran‘ny Vahoaka sy ny Firenéna
ary ny Fitondrána Afįgáŋā efa hatrány amin‘ny anarivoarivony taona, fa taratry ny
“fanompoan-tsampy”, hono.
275. Nankasitrahan‘ny Olombelona tamin‘ny ankapobény ny fisian‘ny fiofoana sy ny
finofoan‘ny tahirin-tantára amin‘ny zavatra mivaingana sy voatsangana toy irény
kisarintsarivongana izáy no hita tañy Afįg nişįt tañy irény sy toy iny tranom-pihatahana
masina tao i Mavolóha tao, teto Madagasikára teto, iny. 276. Natsangan‘ny Firenéna
Mikambana -UNESCO- ho no anisan‘ny Tahirimbakoka Iraisampirenéna “irény
Kisarintsáry Bodişįta Afįgáŋā irény” talohan‘ny famotehan-dry Zaréo Mpitóndra
ŞįlámoTalibáŋā azy iréo;
- tsy hita isa intsóny ny halatra sy ny varotra ataon‘ny Olona izáy tsy maty fanáhy,
irény tahirim-bakoky ny Firenéna Mahántra toy ny an‘ny tañy Afįg nişįt tañy irény. 277. Ny
tsy fitovizam-pijéry eo amin‘ny samy olombelona, dia mampatahotra ka mamóno mahafáty
am-pitsanganana ny aina sy ny tontolon‘ny olombelona, tahaka ny fiandrasany ny
horohorontany sy ny tsunami izáy aterany.
278. Manahirana tokóa ny tsy fifanandrifiam-pijéry, eo amin‘ny samy olombelona.
279. Tapabolana fotsiny taorian‘ny tsunami [na tįtşonamý], [na tįşonamý] izáy nandevona ny
faritra Atsinanan‘ny Tany manontólo,
- dia efa namίdy hatraiza hatraiza tamin‘ny alálan‘ny kapίla mangirana, ny sariveloña
izáy sendra nalain‘ny olona samy hafa, toy ny mpandálo na toy ny mpaka sary sy ny mpanáo
gazéty matihanina, momba ny tsunami [na tįtşonamý], [na tįşonamý] sy ny zava-doza
navelany izáy nisarintsarin‘ny nahafarándro nandrίtra iny datin‘ny 26 deş bįra 2004 iny; tena
no fara ndro iny daty iny ho an‘ny olona analinaliny maro izáy namóy ny ainy.
631

280. Betsaka tokóa ny olona izáy no sosotra teo anatrehan‘izány aféra sy bîjįnéşy
izány. 281. Tsy vitsy koa anéfa ny olona no niláza fa tsy hita izáy maharátsy ny varotra toy
irény, mba hahafantaran‘Izáo Tontólo Izáo, ny voina voajanaháry izáy mety miándry azy iréo,
ka mba hiomanan‘izy iréo momba izány dia ny mialóha.
282. Tamin‘ny datin‘ny 26 deş bįra 1999, dia naripaky ny rivodóza sy ny horohorondranomasina izáy miendrika tsunami [na tįtşonamý], [na tįşonamý] ihány koa ny Faritra
Avatra-Andrefana sy ny Faritra Avaratr‘i Fįr şa. 283. Nahatsiravina ny fahavoazana
tamin‘izány andro sy vintaña izány.
284. Tsy nisy no tia ny fivarotana ny sarin‘ny tsunami [na tįtşonamý], [na tįşonamý]
tamin‘ny datin‘ny 26 deş bįra 2004, ny Olombelona Fįr şáy izáy niaina ny 26 deş bįra 1999.
285. Ny zava-nahagága dia izáo : tsy no hitan‘ny mpaháy momba ny toetrándro Fįr şáy
mihίtsy ny fiavian‘iláy rivodóza sy ny horohoron-dranomasin‘ny datin‘ny 26 deş bįra 1999
izáy nipoitra avy tao anatin‘ny Ranomasimbén‘i Atįl tίka tao,
- na dia teo am-pelan-tanan‘izy iréo aza, ny fitaovana tahaka ny sololóha –
ôrįdinatêra- izáy azo heverina ho no anisan‘ny raitra indrίndra sy no anisan‘ny farany izáy
natanjaka indrίndra teto ambonin‘ny tany teto, tamin‘izány andro sy fotoana ary vintan a
izány. 286. Toa mampihorohóro foana hatrány ny zava-misy rehétra.
287. Maty ka nalevina tamin‘ny sabótsy 14 zãvié 2005 i Gilbert Rakotomanana
Mpanjaitra izáy nanana ny lazany tokóa hatrány amin‘ny taona 1948 tañy ho añy. 288.
Nanomé baiko mihίtsy ny Filohampirenéna Malagásy Marc Ravalomanana momba ny
fisamborana haingana dia haingana, ny tomponandraikitra tamin‘ny famotsorana aina azy;
- nofatopatorana i Gilbert Rakotomanana Mpanjaitra, notapenana şįkôtįsa ny vavany,
nisy dian-dratra ny fihirifany, feno 78 taona izy tamin‘izány fotoana izány ka nandráy vola
roahétsy ariáry isan‘olona, ny olona izáy no voakaráma ho namóno azy, araka ny
fanambarána izáy nampitaina ho no fanta-bahoaka tamin‘izány andro sy fotoana izány. 289.
Tsy mbola no voalevina akóry ny faty, dia efa no voasambotra, hono, ny mpamóno azy.
290. Misénto ny Malagásy rehétra. 291. Mba hanáo ahoana kosa re ny fomba
fampiharana izáy ho voarakitra an-tantára, ny baiko momba ny fisamborana iréo olombelona
rehétra izáy namóno nahafáty ny Vohitra Soan‘i Manjakamiadana sy ny an‘ny tao
Ambohitsorohitra tamin‘ny Sabótsy fito fevįrié 2009 é? 291. Mihorohoron‘ny hatezerana ny
Gasy tonga saina, eo am-piandrasana izáy hisého ka ho valin‘izány fanontaniana izány;
- tao anatin‘ny filaminana tanteraka no nankalazán‘ny Malagásy tsivakivólo ny
fahatsiarovana ny olombelona maty marįtίry rehétra ho an‘ny Tanindrazana Madagasikára ka
nakapoka ho iráy amin‘ny datin‘ny 29 marįşa isan-taona ny fahatsiarovana azy iréo;
- mendrika tanteraka ny fomba fankalazána tamin‘ny fotoana sy ny datin‘ny 29
marįşa 2011; nantitranterin‘ny Filohampirenéna Andry Nirίna Rajoelina ny hamakotry ny
herimpñ nanan‘izy iréo, teo am-panompoana an‘i Madagasikaran‘ny Malagásy iréry ihány;
- notsiahiviny hatrány foana koa ny toetra miendrika fahamendrehana mandrakarίva
tokony ho nananan‘ny Vahoaka Malagásy manontñlo nandrίtra ny fotoam-pamaranana ny
Rafi-Pitondrána Tetezamίta;
- noraisin‘ny Radi Feonimererina ny Fanatontosána ny Tabatabampahanginana izáy
fanáo isan-taona, tamin‘ny Alatsinainy 6 nôv bįra 2006, tao antokontanin‘Andohálo; tsy
mihéna mihίtsy ny hafanampon‘ny olona, ny amin‘izáy setom-pitiavana ny fahamarinana
mikasika ny fikatsahana ny olomeloka; ampahatsiahivina moa fa ny fitroaran‘ny hambompó
Mahamerina Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova, taorian‘ny Fahamaizan‘ny Tanánan‘i
Manjakamiadana no nananganana an‘io Tsangambáto antsoina hoe : Radi Feonimerina io;
- mahatsápa ny Ambaniándro Merina Maláma Lavasofina Hova fa hatramin‘ny
Fanjanahantány ka hatramin‘izáo ka ho mandrakizáy koa aza angámba, dia natáo foana izáy
fomba rehétra rehétra mba hamotehana azy iréo;
- voadoron‘olona izáy tsy tiana ho nosazίna sy ho nohelohina, hoy izy iréo, ny Rova
Roa farany izáy Goavana sy manan-tantára indrίndra ho an‘i Madagasikára sy ho an‘ny
Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina, dia ny Lapan‘ny Pįraimişįtra tao
Andafiavaratra sy ny Tanánan‘i Manjakamiadana; nisy nangalatra ny lakam-bolafótsy
nifonosan‘ny nofon‘ny Mpanjáka;
- tamin‘ny taina 2013, dia maro tokña ny olona no sahy nitény tamin‘ny tobin-kaino
aman-jery samy hafa fa maty hasina ny Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina;
- ankoatra iréo fahavoazana midadasika voatonona eo ambony eo iréo dia very ary tsy
mbola hitapopoka ihány koa ny satroboninahi-dRanavalona Voalohany;
- tsy matóky intsóny ny fanadihadiana sy ny fitsarána gasy ny vahoaka;
632

- afa-maina hatrány, hoy izy iréo, ny mpitóndra mpamóno olona sy ny mpametavéta
ny Vahoaka Malagásy amin‘ny endriny rehétra.
292. Nofoañana ny şekįta “Eglise Universelle” tañy Fianarantsóa tañy sy tañy
Antanimenan‘Antananarίvo tany, tamin‘ny 9 marįşa 2005. 293. Nandóro sy nampandóro
zava-masin‘ny Finoana sy ny Egįlίjy hafa, ny tomponandraikitra sady mpitóndra fivavahana
tao aminy. 294. Mirongantra hatraίza hatraίza toy ny ahidrátsy, hoy ny mpino Kįrişįtiáŋā
maro, ny Mpaminány sandoka ka mampihorohóro.
295. Tsy mpaminány aho RADANIELINA Ignace Marie Julien. 296. Matahotra
ny hantsoina hoe : mpaminány aho. 297. Ao anatin‘ny Baibóly Masina no ahitána ny teny
izáy mamariparitra mikasika sy momba izány olona izáy angehana sy tondroina hoe :
Mpaminány izány. 298. Raha ny Baibóly Masina no jeréna, dia alίka haólo ny mpaminány
mpandainga. 299. Ambány zo sy hasina noho ny alίka miendrika olombelona izány ka tsy
mendrika ny ho velona intsóny ny mpaminány mpandainga satrίa alίka haolo miendrika
olombelona izy irény.
300. Ambány zo sy hasina noho ny alίka izy irény :
- satrίa mitóry ho andriamanitra alίka miendrika Andriamanitra izy irény;
- noho izány dia alίka miendrika olombelona sy miendrika alίka olombelona
mpivavaka dahólo ny olombelona rehétra izáy mpino sy mpanaraka mpaminány sandoka sy
mpandainga [voaohatra amin’ny ambóa sy ny alίka haolo, hono, ny mpaminány
mpandainga]. 301. Tena marina tokóa avokóa, hono, izány, raha ny Baibóly Masina no
jeréna, dia ny Baibóly Masina izáy fitambatambaram-boky Tantaran‘ny Vahoaka Jody ka
nivadika ho Lalampanorenana ho azy sy ho an‘ny Fanjakány ary koa ho an‘ny Firenény,
indrί ndra moa fa ny Teşįtam ta Talóha.
302. Tadidίo fa tena mbola fihinana mihίtsy tokóa ka voakįláşy ho anisan‘ny sakáfo
mahavelona ny henan-kisóa, eny fa na dia mihinan-tay aza izány kisóa izány. 303. Miakatra
fitsarána kosa anéfa ianáo raha mampihinana Olombelona Malagásy Sambatra iráy
henan‘alίka, dia ny alίka sy ny ambóa izáy tsy mba mihinan-tay kosa. 304. Mampihorohóro
toy ny fiandrasana ny horohorontány sy ny tsunami [na tįtşonámý], [na tįşonámý] ny
fandrenesana izány.
305. Mba nanáo ahoana re, ny vaiky ny fihorohoroana izáy niainan‘iréo Malagásy
maro Mianaka izáy nobaozina ankeriny ho no olombelona voalohany tena mponin‘ny Nosin‘i
La Réunion [Lareîniỗỗ] é? 306. Nobataina handéha ho tañy amin‘ny Nosy La Réunion avy
tao Taolañáro iréo vehivávy Malagásy sy ny lehiláhy Malagásy iréo. 307. Nalaina ankeriny
ka natahotra sy tena nihorohóro tokóa izy iréo : azo heverina ho marina ve fa ny
Ambaniándro Maláma Hova Merina Lavasofina no meloka tamin’izány halatra olona
Malagásy izány?
308. Mbola nalaina ankeriny koa tañy Iráka tañy tamin‘ny alatsinainy 16 z vié 2005,
ny Karįdináļā Katôlίka iráy izáy navotso-dry zaréo Tafika Şįlámo Sînίta Irakiáŋā ihány, 24
ora taorian‘ny nisamborany azy. 309. Mampalahélo sy Mampihorohóro tokóa. 310. Ny Tafika
Şįlámo Sînίta Irakiáŋā izáy tohanan‘ny Firenéna Iraniáŋā Siίta noho ny fanoheran‘ny
Firenéna Iraniáŋā ny fiavian‘ny Şįlámo Siίta eo amin‘ny Fitondrána Irakiáŋā, no anton‘izány
rehétra izány, hoy ny Mponina Irakiáŋā ihány;
- tamin‘izáy fotoana izáy anéfa, izány hoe nandrίtra ny volana zãvié 2005, dia
notontosaina ny fivahinianana masina izáy tokony hataon‘ny olombelona Şįlámo iráy,
farafaharatsiny aháy, indráy mandéha ao anatin‘ny fiainany, ho an‘iréo izáy afaka manáo
izány, ka any amin‘ny toerana izáy nahavelona ny Mpaminány Mohaméda na i Mahomet, any
Laméka any no anaovana azy; telo tapitrίsa no heverina fa isan‘ny Şįlámo izáy nanáo io
fivahinianana io nanomboka ny Alarobίa 24 ôkįtôbįra 2012;
- nantitranterina mihίtsy tamin‘ny taona sy volan‘ny fivahinianana masina zãvié 2005
sy ny ôkįtôbįra 2012, na dia efa fanáo ihány aza izány tañy alóha tañy, fa ny diabé izáy
mankány an-tendrombohitr‘i Arafat, dia atáo an-tongotra na amin‘ny alálan‘ny fiarampitateram-bahoaka fa tsy azo atáo amin‘ny alálan‘ny fiaran-tsamiréry mihίtsy;
- mino ry zaréo Şįlámo fa tsy hilaozan‘ny olona izáy te-hanáo zava-doza ny
fivoriambén‘olona izáy miίsa hatrány amin‘ny telo tapitrίsa na roa tapitrίsa sy sasany izáy
tafangona amin‘ny toerana iráy tahaka irény;
- ny diabé mitóndra any an-tendrombohitr‘i Arafat, dia famelombelomana ny finoana
ny farándro sy ny fitsarána farany;
- ambonin‘izány, dia nanokana pôlίşy dimy alina mahéry sy tafika manokana momba
ny fiarovana fito arίvo, mba hitándro ny filaminana i Arabίa Şaodίta;
633

- fantatry ny olona rehétra tokóa mantsy fa raha misy fipoahan-javatra mamohehatra
eo amin‘io “fivahinianana masina” io, dia Izáo Tontólo Izáo mihίtsy no hizáka ny vokany,
noho ny famatsiana solika indrindraindrίndra alóha izáy efa hevitreverin‘ny mpamakafáka
sasany fa mety ho tafakatra hatrány amin‘ny roanjáto dôlára ny vidin‘ny barίļā iráy tsy
voadίo, any ambadiky ny taona 2015 any ho any, raha ela indrίndra;
- 52 dôlára no novidin‘ny barίļā iráy tsy voadίo ambóny indrίndra tamin‘ny taona
2004 ary efa no tafakatra nanodidina ny 80 dôlára izány sanda izány, tamin‘ny taona 2005,
teo amin‘ny tsena iraisam-pirenéna, mazáva loatra, noho ny fahapotehan‘ny Faritra Atsimon‘i
Etajonίa, tamin‘ny fandalován‘ny Rivo-doza samiháfa ary nihoatra ny zato dôlára tatý
amin‘ny taona 2012. 311. Tsy fantatra intsóny izáy mety hiafaran‘itý tany malalantsίka itý;
- fa dia tsy mitsaha-miakatra ny vidin‘ny solika tsy voadί
fisamboaravoaran‘ny Firenéna Arábo rehétra nandrίtra sy nanomboka ny taona 2011;
- ny an‘ny tao Libίa tao izáy nitangoronan‘ny Firenéna rehétra teto Antány teto ny
fanesorana an‘i Kadhafi teo amin‘ny fiketrahany, rehéfa nanjakazáka tamin‘ny firenény
nandri
áka ny voaáry rehétra mihίtsy;
- niláza tamin‘ny datin‘ny Zomá 10 novãbįra 2006 ny Tafiky ny Alįkaίdá tañy Iráka
fa tsy hijanona amin‘ny Faharesen‘i George W. Bush tamin‘ny fifidianana ny raharáha satrίa
niozonozona ry zaréo fa hotohiziny amin‘ny Fanapoahana ny Trano Fotsy [Maison
Blanche] ny Toloña;
- niandóha, hoy izy iréo ny Fananganana Fanjakána Tokana Silámon‘ny Pįlanéta tany
manontólo;
- nivóry tañy Zerîjaléɱā tañy ihány koa tamin‘ny datin‘ny Zomá 10 Nôvãbįra 2006,
ny fikambanan‘ny Olombelona Lahivávy Işįraeliáŋā;
- nofoanana ny Filaharambé eran‘ny Tanána Masina, fa dia natambatra tao amin‘ny
Kianjan‘i Zerîjaléɱā ny Olombelona Lahivávy sy ny Olombelona Vavivávy ary ny Vaviláhy
izáy nahatrátra roa arίvo;
- ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā sy ny Fikambanambén‘ny Jody eran‘ny Tany, dia samy
nangataka mba tsy ho tao Antampon-Tanánan‘i Zerîjaléɱā no tokony ho natáo izány
fivoriana fankalazána ny andron‘ny Olombelona Lahivávy sy ny Olombelona Vavivávy ary
ny Olombelona Vaviláhy izány;
- hafa loatra mantsy io Tanána io, fa satrίa Masina izy ho an‘ny karazanolombelona
rehétra misy eto Antány eto;
- marobé tokóa ny olombelona izáy vory avy tamin‘ny lafiny valo sy ny zorony efatry
ny Tany no tonga nisakana iláy Fivoriana fa tsy nahovoka;
- tsiahivina mantsy fa any amin‘iny Faritry ny Afovoan‘ny Fihantsinanan‘ny Tany
iny [Moyen-Orient], dia ny Firenéna Işįraeliáŋā iréry ihány no manaiky ho ara-dalána ny
fivadian‘ny olombelona samiláhy na samivávy sy samivaviláhy;
- fiainana izány ka mba tena fiainana tokóa koa é, satrίa noho io fanekéna ny
fisian‘ny fivadian‘ny olombelona samiláhy na samivávy sy samivaviláhy io, dia mitsipaka
tanteraka ny anisan‘ny foto-pisainana irain‘ny Lalampanorenany farany izáy goavana
indrίndra izáy ny Teşįtam ta Talóha izány, ny Vahoaka Işįraelίta Işįraeliáŋā Jody.
312. Tonga tañy amin‘ny Firenén‘i Tail dy ny delegaşi ŋā avy tamin‘ny Firenéna
Avaratr‘i Êr pa. 313. Maro be loatra ny olona mpitsangantsangana –touristes- avy tamin‘iréo
Firenéna iréo ka nandéha tañy Tail dy tañy nandrίtra iny vanimpotoana iny, no novonoin‘ny
Tsunami [na tįtşonamý], [na tįşonamý] ho faty. 314. Notarihin‘ny Pįraminişįtra Şîedoá
mihίtsy izány delegaşi ŋā izány tamin‘ny taláta 17 zãvié 2005. 315. Nitáky fivoasana
tamin‘ny Fitondrána tañy Tail dy tañy itý delegaşi ŋā itý momba ny tsy fisian‘ny
Fampandrenesana ny vahoaka na dia efa no fantatr‘izy iréo hatramin‘ny adimpamataranándro maro dia ny mialóha aza ny fiavin‘ny tsunami [na tįşonamý].
316. Natáo tañy Kôbé ny Fihaonambén‘ny Firenéna Mikambana mikasika ny
Horohorontány sy ny Tsunami [na tįtşonámý], [na tįşonámý] tamin‘ny Taláta 17 zãvié
2005. 317. Folo taona talohan‘io andro sy daty io, dia nopotehin‘ny Tsunami [na tįtşonámý],
[na tįşonámý] sy ny horohorontaniny avy tañy ambány ranomasina tañy tao anatin‘ny
minίtra vitsivίtsy monja ny tanánan‘i Kôbé. 318. Io Tanána irain-dry zaréo Zapôné io, no
anisan‘ny seranantsámbo farany izáy no môderįna indrίndra teto ambonin‘ny tany teto fahίny;
- ny Firenéna Zapôné no manana ny rafi-pampandrenesana momba ny horohorontány
ambány ranomasina sy ny tsunami [na tįtşonamý], [na tįşonamý] farany izáy raitra
indrίndra.
319. Nolazain-dry zareo Zapôné fa tsy dia ny fametrahana ny fitaovampampandrenesana loatra akóry no tena zava-dehibé fa ny fahavonon‘ny “mponin’ny
634

amorontsiraka rehétra eto ambonin’ny tany eto” hiatrika mandrakarίva ny zavatra izáy
mety hisého andro aman‘aliña;
- niharan‘izány loza farany izáy mahatsiravin‘ny tįşonamý izány moa ny Zapôné
tamin‘ny volana marįşa 2011; anisan‘ny farany izáy nahatahorana indrίndra, dia ny
fipoahan‘ny tobim-pamokarana herinaratra nîkįeáriny anakiráy; izány fipoahana izány, hono,
no nety ho no zava-doza lehibé indrίndra taorian‘ny Ady Lehibé Faharóa (1939-1945). 320.
Misy mihίtsy fanazaran-tena matetitetika izáy ampanaovin‘ny Fitondrána Zapôné ny
vahoakany mikasika sy momba ny fandosirana ny tįtşonamý.
321. Roa ambin‘ny folo [12] lavitrίsa irambilánja [sanda iraimbilánja taona 2005]
monja no lanin‘ny Zapôné tamin‘ny fananana io rafi-pampandrenesana momba ny
horohorontány ambány ranomasina sy ny tsunami [na tįtşonamý], [na tįşonamý] io. 322.
Vola kely ihány izány raha miohatra amin‘ny fandaniana ankapoben‘ny Firenéna mandróso
sy Matanjaka Iráy tahaka ny Firenéna Zapôné.
323. Nisy sy nisého izány itý fanazaran-tena ho tamin‘ny farándro izáy tena izy ka no
avy tsy nantsoina itý;
- noho ny fanontoloana diso tafahoatry ny haino aman-jery, dia nanjáry nahalála
tampoka momba ny tsunami [na tįtşonamý], [na tįşonamý] sy ny fombafombany avokóa
Izáo Tontólo Izáo. 324. Somáry misintona kely ny ranomasina;
- mitangorona sy mamóry ny heriny ary maka aina sy maka bahana any amin‘ny
toeram-pañivoana ny onjan-keriny any izy. 325. Mipoaka amin‘izáy izy rehéfa avy eo, ary
mety mahatrátra hatrány amin‘ny valonjáto kilômetatra isan‘ora, izány hoe mitóvy amin‘ny
an‘ny aerôpįláŋā, ny hafainganam-pandehany. 326. Nampahafantarina ny olon‘ny
morontsiraka tsy ankanavaka teto an-tany teto izány zava-drehétra izány, tamin‘ny alálan‘ny
fampahalalám-baováo samiháfa.
327. Ny Firenéna Siliáŋā –[CHILI]- dia Firenéna iráy any Amerίka Atsίmo any.
328. Raha ampitahaina, dia mifampibáby [à l’antipode] amin‘ny Firenéna Ajiatίka ny
toerana misy azy; toerana roa tena mifanalavitra sy tsy misy ifandraisany mihίtsy iréo toerana
roa iréo. 329. Tamin‘ny alatsinainy 16 zãvié 2005, dia nisintona tampoka ny ranomasina
tañy amin‘ny morontsiraky ny Firenéna Siliáŋā tañy. 330. Taitra ny olona mpanjóno ary dia
nampandré ny vahoaka mponin‘ny morontsiraka fa nisintona amin‘ny fomba diso tafahoatra
noho ny fisehony andavanándro ny ranomasina.
331. Nangovitra ny vahoaka rehétra ary dia añaliñy izy iréo no nangoroña ny entana
izáy no zakan‘ny táñana. 332. Nandositra ny morontsiraka ary niakatra tañy antendrombohitra
izy iréo.
333. Nisy Ramatoabé iráy izáy tsy mba no afaka nandositra niaraka tamin‘ny
vahoaka marobé fa tsy nahatóhy dia. 334. Nitsίtra maty iréry noho ny tahotra teo ampiandrasana ny tsunami [na tįtşonamý], [na tįşonamý] izáy tsy nisy teo izy fa nijanona tsy
nitépo tampoka intsóny ny fony.
335. Efa nolazain-dRajesóa Kįrişįtý Andriamanitra fa ny fitrangán‘izy iréo dia ho
taratry ny fiatombohan‘ny Farany toy ny Firaondraonan‘ny Ranomasina sy ny Horohorontány
ka azo adίka fotsiny izáo ho mariky ny Fiavin‘ny Farándro izáy ho tampoka dia ho tampoka
sy ny Fitsarána Farany. 336. Ho avy manáo ahoana áry moa ny farany, raha toa ka ho
anisan‘ny olombelona izáy tsy hotsaraina arakaraka izáy asa vitako sy nataoko, teto an-tany
teto aho?
337. Tsy mampandróso ny tsy filaminana sy ny halatra ary ny vono olona tsy misy
fiatoany tahaka ny fandorana velona olona efatra izáy nataon‘ny olombelona Malagásy
antsoina hoe dahálo tany Ambohimahasóa tañy, tamin‘ny volana ôkįtôbįra 2012; fantatry ny
olombelona rehétra ny voka-dratsin‘ny tsy fisian‘ny fandriampahalemana. 338. Mandripaka
ny fampihorohoroana samiháfa. 339. Natsanganan‘ny Firenéna Êrôpeáŋā ho “andro
Êrôpeáŋā ho amin’ny fiadiana amin’ny fampihorohoroana” ny andron‘ny 11 marįşa isantaona isan-taona mandrapiavin‘ny farándro. 340. Tao amin‘ny Renivohitra Eşįpaŋ ļā, izány
hoe tañy Madįrίdy –Madrid- tañy, no nanapahan-dry zaréo an‘izány.
341. Manana endrika maro ny fampihorohoroana. 342. Tamin‘ny andro Sabótsy 12
marįşa 2005, dia nentanim-panáhy diso tafahoatra angámba itý ranamana iráy itý, tañy
amin‘ny Fiangonana şekįta iráy, tañy Etajonίa tañy. 343. Navoakany ny basiny, ary dia
nitifitra namóno mpiara-nivavaka taminy fito izy alohan‘ny famonoany tena tamin‘iny başiny
iny ihány. 344. Valo izány, tamin‘iny andro iny, ny mpivavaka izáy namóy aina tao ampiangonan‘io şekįta io tao.
345. Mety mahagága ve izány? 346. Asanáo sy asan‘ny fanahim-pisaiñanáo!
635

346. Tsorina tanteraka tokóa fa tsy misy afa-tsy ny olona izáy mitóvy zo sy hasina
amin‘ny biby iréry ihány no afaka hiláza sy hitándro fa misy eto ambonin‘itý Pįlanéta Tany
itý eto ny atáo hoe :
- democratie à l‘éat pure;
- théocratie à l‘état pure;
- conccurence pure et parfaite; na
- rafi-pitondrám-bahoaka eo amin‘ny lafiny Fanjakána araka ny lalána lafatra;
- rafi-pitondram-bahoaka demôkįtatίka eo amin‘ny lafiny Fanjakána araka ny lalána
lafatra;
- rafi-pitondrám-bahoaka teôkįratίka eo amin‘ny lafiny Fanjakána araka ny lalána
lafatra;
- rafi-pitondrám-bahoaka mioriña amin‘ny sitrapon‘ny Naháry eo amin‘ny lafiny
Fanjakána araka ny lalána lafatra ;
- ho an‘ny Malagasin‘ny taona 2012, dia tsy fantatra intsóny izáy tena tompon‘ny
Fahefána raha dia zeneráļā alefan‘ny SADC no hanapaka atý Madagasikára atý. 347.
Mangovitra dahólo izáo Tontólo izáo noho ny taotáfy sinóa ka voatéry miála ny lalána
fototry ny fifaninana madίo sy ao anatin‘ny lafatra izáy tokony ho tena lalána fampihátra sy
miféhy ny takálo sy ny tinády ara-toekarena tena marina;
- vingitin‘ny Sinña amin‘ny heliðy dahñlo ny Tany Mahántra rehétra Afįrikáŋā,
ohatra, mikasika ny Taotáfy;
- mitaraina mihίtsy ny mponina mahántra tao Leshoto [Lejôt ] tao, fa zara raha
mandráy karáma varimasaka amin‘ny fiasána any amin‘ny Orinasan-taotáfy Sinóa izáy
navelan‘ny fanjakán‘izy iréo hitsangana tañy amin‘ny Firenén‘izy iréo tañy, tamin‘ny taona
2012;
- betsaka no mitáky ny fandroahana ny Sinña ny Tany sy ny Firenéna Afįrikáŋā ary
maro noho ny maro ihány koa izy iréo no mamepétra fa tsy maházo manáo ny asambarotra
any aminy avy any iréo Sinóa iréo, amin‘izáo taonan‘ny Arίvo Fahatélo izáo ;
- ny karána koa dia vao mainka loza noho izány fa tamin‘ny datin‘ny 12 ôkįtôbįra
2011, dia nisy karána vavy iráy izáy namoaka volamenan‘ny Malagásy efa ho no efatra
ambin‘ny folo kilôgįráɱā izáy tratra tao Mahajánga ; dia tsy mbola roahina teto
Madagasikára ihány anéfa ny olombelona karána sy ny Sinóa, hoy ny vahoaka, raha mandré
an‘izány.
348. Mampalahélo ny fisian‘izány rehétra izány. 349. Voatéry misy anéfa izány
rehétra izány, izány hoe ny tsy mahatomombana sy madίo intsóny ny Fifaninana fa voatéry
idiran‘ny Rafi-Pitondram-Panjakána indráy ny famerana ny lalána fototry ny Tolotra sy ny
Tinády. 350. Ny olombelona dia tsy biby akóry, sanatrίa raha ny marina, ka ho voafolaka
amin‘ny alálan‘ny rafi-tsaina izáy tsy miafitra afa-tsy amin‘ny nofony ihány, ka ho azo
hoviraviraina araka ny lalána izáy tsy miféhy afa-tsy ny nofo iréry ihány.
351. Noho izány dia tsy misy mihίtsy rafitra miféhy ny olombelona izáy tena
mifanohitra eto ambonin‘itý tany itý eto; tsy misy lalána fototra şi tifίka izáy mikasika ny
fomba fampivoarana ny olombelona tanteraka afa-tsy ny lalána tsy şi tifίka izáy mitóry fa
samy mitády izáy hahasosóa azy amin‘endriny izáy itiavany azy avy ny olombelona
samiháfa. 352. Ny olombelona biby miendrika olombelona iréry ihány no ho afaka tsy
hanamarina izány :
- satrίa sady tsy ãjély no tsy biby ny olombelona fa Andriamanitra very hasina
ka mahatsiáro ny lanitra izáy nialány izy [l’homme n’est ni ange ni bête, il est un Dieu
tombé qui se souvient des Cieux];
- haverimberiko matetika izány rafi-pisainana izány ato anatin’itý Sora-pialámboly Lahaporontáfa itý.
353. Noho io zavatra izáy mahaforoña ho voaforoña ny zavaboaáry rehétra rehétra io,
indrindraindrίndra moa fa ny fisiana izáy mahakasika ny olombelona manokana :
- dia ny tsy fahafahan’ny “fisianá voaáry” manavaka tanteraka ny amin’izáy
mahabίby sy ny amin’izáy mahandriamanitra ny olombelona,
- no mahatónga vokatra maro hafaháfa hipoitra amin‘ny endriny izáy mety ho
manaitra dia manaitra mihίtsy. 354. Noho izány, dia mety hanahirana dia hanahirana tokóa ny
fanambarána tahaka itóny manaraka itóny, izáy raisina ho ohatra fotsiny ihány :
- tsy afaka hitény amin‘ny anaran‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny Malagásy
Kįrişįtiáŋā sady Karidináļā Katôlίka Rômáŋā Armand Gaétan RAZAFINDRATÁNDRA;
- tsy afaka hitény amin‘ny anaran‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny Malagásy
Kįrişįtiáŋā sady Mõpéra Katôlίka Rômáŋā Rémy Ralibéra;
636

- tsy afaka hitény amin‘ny anaran‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny Olombelona
Malagásy Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā anakiráy;
- FA NAHOANA SATRÍA TENA MAMPIERITRERITRA SY TENA
MAMPALAHÉLO MIHÍTSY TANTERAKA TOKÓA IZÁNY FISEHOAN-JAVATRA
IZÁNY?
355. Nitény tamin‘ny alálan‘iza ny Vahoaka Malagásy Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįt ta
novonoina izáy nety ho niίsa hatrány amin‘ny enina arίvo tañy ho añy? 356. Tsy ho no lasa
Kįrişįtiáŋā vavolombelon‘ny Finoany na oviana na oviana irény Olomasina Kįrişįtiáŋā samy
hafa irény raha tsy nitény “tamin’ny alálan’ny rafi-ponenana sy tamin’ny al lan’ny rafipiarahamonina ary tamin’ny al lan’ny Rafi-Pinoana iráy izy rehétra rehétra iréo”;
- ho an’ny Katôlίka dia nisy ny Olombelona Kįrişįtiáŋā Olomasina sy ny
Olombelona Kįrişįtiáŋā Marįtίry satrίa nitény ary satrίa tsy nitény raha tsy tamin’ny
al lan’ny Egįlίjy Masina Katôlίka Rômáŋā izy iréo, tahaka an’i Jacques Berthieu, izáy
natsangan’ny Papa Bênoá faha-16 ho olomasina tamin’ny datin’ny Alahády 21
ôkįtôbįra 2012.
357. Ny taratasim-panjakána rehétra rehétra, dia fitenenan‘ny “Mpiasampanjak na
izáy nanáo sonίa azy iréo, amin’ny al lan’ny Fanjak na iráy, tahaka ny taratasimpindramam-bola amin’ny Mpamátsy vola, ohatra”! 358. Ny fahadisoan‘ny taratasimpanjakána anakiráy, dia tsy azo foanana na oviana na oviana raha tsy amin‘ny alálan‘ny
Andrim-Pitsarám-Panjakána na ny Fitsarána.
359. Inona amin‘izáy fotoana izáy áry ny atáo hoe Lalampanorenan‘ny Rafipiarahamonina samiháfa? 360. Mazáva tanteraka eto fa tsy hisy mihίtsy raha tsy aorian‘ny
fahafatesana,..., angámba, ny rafi-pitantanana amin’ny endriñy lafatra [à l’état pur,
teôkįratika, demôkįratika, ...,.], afa-tsy ho an‘ny olona alikaláhy sy ho an‘ny olona alikavávy
ary ho an‘ny olona kisóa lahy mihinan-tay sy ho an‘ny olona kisóa vavy mihinan-tay
miendrika olombelona ihány.
361. Inona no atáo hoe Lalampanorenana Jody izáy ny Teşįtam ta Talóha
indrindraindrίndra izány? 362. Nahoana no tsy maintsy mino sy manaraka izáy voalázan‘io
Teşįtam ta Talóha io ny olona izáy tsy Jody tanteraka akóry mihίtsy ary amin‘ny endriñy
manaotáo ahoana, raha toa ohatra, ka tsy maίntsy inoana indrindraindrίndra, amin’ny
mahatenin’Andriamanitra azy ny filazána maro samy hafa, toy ny momba :
- “ny fiavian’ny olombelona mivantana avy tamin’ny T nan’Andriamanitra sy
avy tamin’ny Fofonain’Andriamanitra, tamin’ny al lan’ny fampianarana izáy
nolovaina araka ny anganon’i Adáma sy Eva”?
363. Inona no antony inoanáo sy iainanáo ny Kôráŋā, ohatra, na dia tsy natáo ho
voajanaháry ho anáo aza, amin‘ny mahaolombelona anáo, ny hafatra izáy ampianariny? 364.
Mazáva loatra, fa mióva tanteraka tokóa, ho an‘ny olona tsirairáy avy, ny vokatra azo
amin‘ny asa izáy atáo andavanándro noho ny finoana na tsia ny Tenin‘ny Baibóly Masina, na
noho ny fiainana na tsia ny Hafatry ny Kôráŋā. 365. Mety ho toraka izány avokóa no azo
iheverana ny vokatry ny fiharan‘ny rafi-poto-pinoana samiháfa tsy áry ho voatonona eto,
amin‘ny olombelona izáy mpomba azy iréo [toy ny rafi-poto-pinoana bodişįta, ...,];
- inona no havaliko ny fanontanianáo izáy manáo manáo hoe : nahasakana ny
fisian’ny Evãziļā Efatra ve, ny tsy fisian’ny Teşįtam ta Talóha, ary nahoana no iadianáo
fo aman’aiña ho tokana ny Baibóly noho ny Mahakįrişįtiáŋā anáo satrίa ny Jody izáy
hany tokana aman-tany Tompon’ny Tantaran’ny Baibóly aza dia tsy manaiky ny
fifandraisan’ny Teşįtam ta Talóha sy ny Teşįtam ta Vaováo ary tena mitsipaka
tanteraka ny fisian’ny Teşįtam ta Vaováo?
366. Azo antoka tanteraka ankehitrίny fa nipoitra avy tao amin‘ny Kỗtin ta Afįrikáŋā
tao ny olombelona rehétra eto ambonin‘ny tany eto. 367. Niála sy niainga tao amin‘ny
Kỗtin ta Afįrikáŋā tao iréo Razambentsίka Olombelona iréo. 368. Nandéha nañanika sy
nandéha niteraka ary nitómbo sy nihamáro ka naméno ny Pįlanéta Tany izy iréo;
- raha ny famakafakána samy hafa no jeréna dia izáo no azo lazaina;
- raa ny anganon‘ny Baibñly no itsarána azy, dia tokotokony ho taðy amin‘ny iráy alina
taona talohan‘izáo taona 2013 izáo taðy, raha ela indrίndra, no ho nahitána an‘i Adáma sy i
Eva;
- ho an‘ny angáno şi tifίka kosa, dia noporofoin‘ny AND fa tokotokony ho taðy amin‘ny
dimy alina taona taðy, talohan‘izáo 2013 izáo, no niaina taðy amin‘ny Faritra Atsinanan‘i
Afįrίka taðy, ny Olombelona Razambé niteraka ny Olombelona rehétra eto ambonin‘itý Tany
itý eto!
637

369. Tsorina fa dia tena nahasosotra ny ankamaroan‘ny vahokan‘Antananarίvo
mihίtsy ny fivoriana izáy nambára fa Fihaonambém-Pirenéna Malagásy [Conférence
Nationale] ka notontosaina tamin‘ny voalohandohan‘ny Volana jiona 2005. 370. Nahatezitra
ny Olona maro ny fahitána an-dry Zafy Albert sy ry Andriamanjáto Richard izáy maty
tamin‘ny 2013 […] nitodi-doha teny amin‘iny Atsimondráno iny indráy, mba hitari-bahoaka;
- izy iréo ihány anéfa no efa nitarika ny Vahoaka Malagásy ho naripaky ny bala toy
ny valála vonoina tamin‘ny fanafódy famonoam-bibikély, tamin‘iny Faritra Atsimondráno
iny, tamin’ny Sabótsy 10 Aogoşįtra 1991;
- tsy mbola nisy, hoy ny vahoaka nandrίtra ny fampielezankevitry ny fifidianana
2013, ny fitsarána momba iny vonoolona nahatsiravin’ny Sabótsy 10 Aogoşįtra 1991
iny; nandrίtra ny volana jiona 2013 dia teo ampitaintainana ny fiandrasana ny fivoahan‘ny
lişįtry ny olona tsy azo ho fidίna ho Filohampirenéna Malagásy fa voasazin‘ny
Fikambanambé Iraisampirenéna izáy tena tompon‘ny fahefam-pitantanana ny Malagásy ny
olona rehétra; iréo izáy tafiditra tamin‘ny raharahám-pampamonoana olona samy hafa,
ohatra, dia tsy tokkony ho nilatsaka ho fίdina.
371. Tena mampalahélo dia tena mampalahélo tokóa ny zavatra toy itóny. 372.
Atsangáno ny rafitra tetezamίta. 373. Fa nahoana, hoy ny vahoaka Malagásy, tamin‘izany
andro izány? 374. Nahoana raha miándry ny fifidianana? 375. Karakaráo ny fiavian‘ny
Repîbįlίka Fahefatra izáy no teraka tokóa noho ny fifidianana izáy natáo tamin‘ny alarobίa 17
nôvãbįra 2010;
- mampalahélo sady tena mampahonéna;
- noho izány hevitra samy hafa izány moa, dia tokony ho niverina nanáo pôlitίka
Malaga sy indráy Andriamanjáto Richard Mahitsison taorian‘ny volana jiona 2006,
- ary ny Zanañy Ny Hasina Andriamanjáto, dia nivóry niaraka tamin‘ny olona maro
samy hafa tamin‘ny sabótsy 11 Nôvãbįra 2006,
- fa noho ny tsy fanajána ny Lalampanorenana Malagásy,
- dia tsy hi-“reconnaître” mihίtsy ny valim-pifidianana izáy tontosaina ny telo
deşãbįra 2006 izy iréo;
- tena mazana tokóa noho ny mazana ianáo ry Adizaoza [Rano] aferin‘ny Adaoro;
- maro sahády no lasa rano, ..., marina á;
- inona no andraharahaináy an‘izány hoy ny Vahoaka Masina sady Sambatra
Malagásy, aveláo ho lasan‘ny rano any dahólo dia ny mialóha izáy keliendaka sy kelihéry ary
kerisáy;
- hadinon-dry zaláhy iréo fa ny Lalampanorenana dia tsy ambóny noho ny Vahoaka
Malagásy, ka raha ny Vahoaka Malagásy no tonga mifίdy fotsiny ihány, dia ihomehezan‘ny
akóho tokananaka ho toy ny adála izáy olombelona mitsivalam-pandry :
- tena mampihoméhy mihίtsy;
- mitaraina ny tany, tamin’iz ny andro sy vintana ary fotoana iz ny, fa hahίtsy
ny Lalampanorenana Malag sy;
- hatolotra mba hotsapaina amin’ny fanapaha-kevi-bahoaka ny Fanitsiana izáy
natáo;
- fa inona no tsy nety tamin’ny Lalampanorenana teo alóha izáy tsy fantatráy
akóry, hoy ny Vahoaka Malagásy;
- no lany ny Lalampanorenan’ny Repîbįlίka Fahefatra;
- nanaiky indr y ny ho Minişįtry Paoşįtra sy ny Fifandraisandavitry ny
Goverįnemãta Iombonana sady Mpamarana ny Rafi-Pitondr na Tetezamίta ny Hasina
Andriamanj to, nandrίtra ny volana marįşa 2011!
376. Ny an‘ny Amerikáŋā, dia tsy mba nisy Repîbįlίka niovaóva mihίtsy hatramin‘ny
anjatony taona maro! 377. Toraka izány ihány koa ny an‘ny Firenéna Matanjaka maro dia
maro eto an-tany eto. 378. Toa lalaovin‘ny Olona Malagásy izáy nateraka tsy mba hijéry ny
tombontsoam-bahoaka mihίtsy na oviana na oviana itý Madagasikára malalantsίka itý.
379. Efa tsy tambo isaina intsóny anéfa ny olana izáy efa tena manahirana tokóa eto
amintsίka eto, kanéfa dia ampiana sy amoronana zavatra hafa sarobahána izáy tsy tokony hisy
akóry, ny rafi-piainana andavanándro. 380. Any Zapỗỗ any, dia nahίta ny manam-pahaizana
fa ny tsy fitondrán‘ny olona fitafiana mavesatra tahaka ny kỗpįlé, dia manamaivamaivana
kokóa ny tontólo iainana ary tsy mampiteraka avy amin‘ny rafi-pivoaran‘ny
vatan‘olombelona gajy anantapitrisany taoŋā maro izáy manίmba ny habaky ny rivotra
manodidiña ny Tany [gaz à effet de serre].
381. Eo anatrehan‘izány dia ny Pįraiminişįtra Zapôné mihίtsy no nanolo-tena ho
ohatra momba izány fitafiana maivana izány. 382. Tsy tantin‘ny Mpiandraikidraharáha
638

Zapôné [cadres] maro kosa anéfa alóha izány hiriarίa tsy amin‘ny kỗpįlé izány. 383.
Farafaharatsiny aháy any Zapỗỗ any, manomboka izáo fotaona fitombohan‘ny Taona Arίvo
fahatélo izáo, dia tsy antéry intsóny izány hoe mianjaika miaraka amin‘ny kỗpįlé izány, any
amin‘ny toeram-piasana sy any amin‘ny trano fivoriana samiháfa rehétra rehétra any.
384. Saika rotaka izáy nety ho niafára tamin‘ny totohóndry, no nisého indráy maka
izáy tao amin‘ny Lapam-Pivorian‘ny Antenimierampirenéna Ãgįlίşy. 385. Nisy m bįra iráy
mantsy izáy tonga namónjy fivoriana ary nianjaika tamin‘ny Zίŋā ambóny-ambány. 386.
Mbola tena fiainana mihίtsy izány rehétra izány eto an-tany eto.
387. Mbola fiainana ihány koa ny zava-nisého tao amin‘ny Katedįráļā Goavambén‘i
Notre-Dame de Paris tamin‘ny Alahády 5 jiona 2005. 388. Nankaláza tamin-kafanám-po ny
Laméşa Masina ny Vahoaka Katôlίka Rômáŋā maro dia maro.
389. Nirodoródo nidίtra ny Fiangonana-Katedįráļā, ny tarika olombelona Lahy-Vavy
sy Vavy-Vavy sesehéna. 390. Nazeran‘ny sasany tamin‘ny tany ka nohitsakitsahiny sy
novonoiny ny Evéka nanáo ny Laméşa Masina ka narátra.
391. Nohasinin‘iláy mỗpéra sandoka Lahy-vavy anakiráy haingana dia haingana ny
mariazin‘ny olombelona Lahy-Vavy anakiróa. 392. Tonga ny Mpitándro ny Filaminana. 393.
Noroahina ho toy ny biby tsy no fampiditra Antráno iréo Olombelona saova Lahy-Vavy
sy Vavy-Vavy iréo.
394. Tena tsy tantin‘izy iréo, hono, ny fahafantarana ny rafi-pinoana Katôlίka
Rômáŋā izáy miorina amin‘ny Tsy Fahadisoan’ny Papa Raimasiny raha mampianatra ny
Egįlίjy Katolίka Rômáŋā amin‘ny Fahefány Mahafilóha azy [Infaillibilité du Saint Père];
- nantitranterin‘ny Papa Bênoá 16 kosa anéfa tamin‘ny fandraisany vahoaka maro
tsy hita isa tañy amin‘ny volana Zãvié 2007 tañy ho añy fa mitóhy ho mioriña ary tsy
mioriña afa-tsy amin’Andriamanitra Tįrinité Masina ny Egįlίjy Katolίka Rômáŋā, ka hita
maso amin‘ny alálan‘ny fisian‘i Masindáhy Piéra sy ny Dimbiny. 395. Io Egįlίjy io, hoy iréo
Olona saova sy sampona Lahy-Vavy iréo, no anisan‘ny tena henjaña indrίndra amin‘ny tsy
fanekéna ny mariazin‘ny Olombelona saova sy sampona Lahy-Vavy sy ny Olombelona saova
sy sampona Vavy-Vavy;
- neken‘ny Fanjakána Fįr şáy tamin‘ny volana avįrίļā 2013 moa ny fanambadian‘ny
olombelona samy lahy na samy vavy. 396. Tsy fantatra intsóny izáy fomba mety hiafaran‘itý
Tany izáy onenantsίka Zanakolombeloña itý;
- mangovitra ny manam-pahaizana rehétra momba sy mikasika ny amin‘izáy lalána sy
lálana hampihinanana hanina azy zanakolombelona any amin‘ny taona 2050 any ho any;
- hahatrátra sivy lavitrίsa [9 000 000 000] amin‘izáy fotoana izáy ny isan‘ny
taranaky ny Zanakolombelona;
- io no isa faratampony zakan’ny Pįlanéta Tany amin’ny olombelona tokony
honina ao aminy;
- hatáo ahoana marina no fanatontosána izáy tokony hatáo, dia ny izáo, momba
sy mikasika itóny vahίny sy ny taranany eto Madagasikára eto itóny, hoy ny Vahoaka
Masina Sambatra Malagásy izáy hita sy tsapa fa efa misy ny mijály mihίtsy amin‘ny tsy
fananan-drano madίo hosotroina tamin‘izáo taona 2013 izáo!
397. Ny fisian‘ny “fisiana hafa rehétra”, hoy i Jean Paul Sartre , dia fisian‘ny
afobé, na l’enfer, c’est les autres. 398. Mahagága ahy, hoy Rack-Ckiký izáy nidoboka tañy
ampñnja, averiko indráy, tamin‘ny volana fevįrié 2007, fa efa ampy tanteraka hananganampahaválo ny fijoroana fotsiny eo ambonin‘io sehatra fanatontosána fampisehoana io. 399.
Tena izány tokóa no fiainana eto ambonin‘itý tany itý eto é.
400. Tia maka sary aho. 401. Hahίta sary maromáro io ianáo io ato anatin‘itý
Lahaporontafako itý. 402. Tsy iandrasana izáy mety hisého rahampίtso izáy zavatra iainana
androany. 403. Tsy tongatónga ho azy ny fisehoan-javatra samy hafa ao anatin‘ny fiainan‘ny
olombelona anakiráy fa misy dikany sy antony avokóa.
404. Manana ny heviny laliña dia laliña tokóa ohatra izány atáo hoe tarehimarika
izány, ho ahy ary ho anáo ihány koa. 405. Ho ahy, dia izáo no anisan‘ny iráy amin‘iréo
hevitra maro dia maro samiháfa izáy mety ho dikany :
- itý Lahaporontáfa izáy voarandrana ho Lahatsoratra Fialambóly itý, dia afaka sy
mety hanana ny mahaίzy azy ihány tanteraka tokóa. 406. Tsy hanana izány mahaίzy azy
izány mihίtsy anéfa izy [germe=tsimoka ao anatin’ny tsy mahamáty sy ny tsy
mahavelona ny zavatra tahaka ny voa afáfy iráy], raha tsy raisina tsara amin‘ny mahatény
azy, ny fitambatambaran‘ny teny tsy hita isa izáy voaráry ho itý Lahaporontáfa itý izáy
tokony ho sady tsy manan-doha no tokony tsy manam-body. 407. Mba ho afaka hitény
amin‘ny anaran‘iza áry itý Lahaporontafam-pialambóly itý?
639

408. Nenjehin'ny Mpitsára iráy ao amin'ny Fanjakána Tekįşáŋā, tañy Amerikan‘i
Etajonίa tañy, ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Zoany Pôly II sy ny Papa
Raimasina Katôlίka Rômáŋā Bêno 16, noho ny hevitra izáy nolazainy fa fiaroarovan'izy
iréo, ny Pįrétra Katôlίka Rômáŋā Amerikáŋā teratány Tekįşáŋā, tamin'ny fametavetan‘iréto
Pįrétra Katôlίka Rômáŋā Amerikáŋā teratány Tekįşáŋā iréto, Zazavávy
Tsiampitaona. 409. Anjaranáo ny famakafakána ny toe-javatra tahaka izány miaraka amin'ny
manam-pahaizana momba ny lalána mba tsy hisaintsainanáo befahatány. 410. Ny Fanjakána
Tekįşáŋā Mizakatenan‘i Etajonίa no fantatra fa Fanjakána farany izáy manameloka
olombelona ho faty be indrίndra amin‘ny Fanjakána rehétra misy eto Antány eto, amin‘izáo
vaninandron‘ny Fiatombohan‘ny Taona Arίvo Fahatélo izáo.
411. Heloka iraisam-pirenéna na manohitra ny zo mahazanakolombelona [crime
contre l’humanité] ve ny fanompoantsampin'ny fijangajangána? 412. Tamin‘ny alálan‘ny
Mahafilóha Faratampony ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā an‘izy iréo angámba no
niaroarovan‘iréo Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Roaláhy iréo, ny heloky ny fanompoantsampim-pijangajangán‘iréo Pįrétra Tekįşáŋā sady Amerikáŋā tsy fanáo ianáo iréo. 413. Na
izány na tsy izány, dia voatsára amin‘ny mahaolombelona azy iréo, iréo Papa Raimasina
Katôlίka Rômáŋā Roaláhy iréo. 414. Tena mahagága tokóa.
415. Moa efa mba nisy ve fanenjehan‘ny Fitsarána ao anatin‘ny Tany Voatóndro
iráy, ny olona avy amin‘ny Firenén-kafa izáy miáro olona voaheloka ho faty na tsia, ao
amin‘ny Firenéna Voatóndro iráy, tahaka ny mpanáo gazéty izáy voasambotsambotra sy
voahelokeloka any am-pandehandehanana any, ohatra? 416. Mazáva tanteraka eto fa tena
misy dikany tokóa ny fifanjevoan‘ny Rafipitondrána Teôkįratίka sy ny Rafi-pitondrána
Demôkįratίka.
417. Nolavin‘ny Fitsarána Antampóny tañy Amerikan‘i Etajonίa, ny fanenjehan‘iláy
Mpitsára Tekįşáŋā sady Amerikáŋā, ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Roaláhy. 418.
Nolazainy fa voaaron‘ny Lalána Iraisampirenéna momba ny Tsimahafatimanóta [immunité]
azy iréo, iréo Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Roaláhy iréo, amin‘ny Mahafilohan‘ny
Firenéna Vatikáŋā Mahaleoténa azy iréo, fa tsy amin‘ny Mahafilohan‘ny Egįlίjy Katôlίka
Vatikáŋā sady Rômáŋā azy iréo akóry . 419. Asa izáy mba mety ho hevitráo miaraka amin‘ny
Manam-pahaizana momba ny Lalána sy ny Fiarahamonina mikasika io fisehoan-java-boaláza
eto io, fa tena manahirana tokóa ny hevi-pisalasalána ateraky “ny asa” tahaka itóny, eo
amin‘ny tantáran‘ny zanakolombelona;
- ry Zaláhy Pįrétra anéfa, na aiza na aiza misy azy iréo, dia tsy mitsahatra ny
mifanadála amin‘ny karazam-behivávy samy hafa foana hatrány hatrány, hoy ny
vavaratsin‘ny vahoaka marobé dia tena marobé tokóa;
- maro, hono, ankehitrίny any Ampitandranomasina any ny Pįrétra Katôlikan‘i Rôɱā
izáy mangataka ny ho Pįrétra Katôlikan‘i Ãgįlêtéra.
420. Matóa moa tanteraka sy tontósa izáo fifandraisantsίka amin‘ny alálan‘itý
Lahatsoratra Lahaporontáfa itý izáo, dia satrίa misy tokóa ny Feo izáy teraka avy amin‘ny
fifandraisan‘ny tarehintsoratra samy hafa. 421. Azontsίka alaina sary an-tsaina amin‘ny
alálan‘itý ohatra iráy izáy haverimberiko amin‘ny endriny samiháfa itý ny lanjan‘izány atáo
hoe FEO izány.
422. Nilañona sy niféty ary nifalifály tsy mbola nisy toy izány fa tena nankaláza hoby
teo amin‘ny toerana mangadihadin‘ny afovoan‘ny ala, hono, ny biby rehétra tao anatin‘ny ala
iráy, indráy maka izáy. 423. No gaga izy rehétra, teo anatrehan‘iréo vata hafaháfa izáy
noforonin‘ny olombelona ka namoaka ny feo samy hafan‘izy iréo tsirairáy avy. 424. Niezaka
niála voly dahólo araka izáy nahametiméty azy iréo avy izy rehétra iréo.
425. Tsy nampoizin‘izy iréo anéfa, fa toa namoaka feo izáy nanaitaitra azy iréo izáy
efa tsy no vahίny tamin‘izy iréo intsóny, iréo fihaimpéo mpapίta feo samy hafa iréo. 426.
Samy nandré fomba fikasasaoky ny bozaka sy ny ravina maty sy maina izáy nohamafisina ka
no heno tsara tanteraka tokóa amin‘ny endriny izáy toa nampatahotahotra azy iréo, izy iréo.
427. Nifampjerijéry ary nampandehandéha sy nanoditodika ny topitopimason‘izy iréo eran‘ny
tontólo nanodidiña azy iréo, iréo biby rehétra izáy no vory teo an-toerana iréo.
428. Tampotampoka izáy, dia rifatra nandositra toy ny tsy nisy teo izy iréo, fa sady
no teraky ny hatsembohan‘ny tahotra no nipararetry ny hatairana izáy saika namóno tanteraka
ny biby tsy nisy avakavaka. 429. Nipoaka toy ny vara-datsaka ny fitreron‘ny liona izáy
nanakoako naméno ny ala sy ny tontólo.
430. Tsy no hitan‘iréo biby iréo izáy toerana hisitrihana. 431. Samy nanafina ny
tenany tamin‘izáy fialofana azo nitapifiana izy iréo tsirairáy avy. 432. Tsy nisy liona velivély
izáy mba nisého ho hitan‘izy iréo anéfa, fa dia ny feony fotsiny ihány no nampitain‘ny
640

olombelona tamin‘ny alálan‘ny fandefasampéo hañanika ny tontólo izáy no tazana rehétra,
ka nanjáry nivalankίbo dahólo ny biby rehétra rehétra. 433. Mba laingalainga tokóa koa
izány ka mba lainga!
434. Tamin‘ny herinándro faharóa ny volana şepįt bįra 2005, dia nanakoako mba ho
ren‘Izáo Tontólo Izáo avy tañy amin‘ny Foiben‘ny Firenéna Mikambana tañy, tañy New
York [Nίo Iôrįka] tañy, tañy Etajonίa tañy, ny Feon’i Marc Ravalomanana
Filohampirenéna Malagásy, nandrίtra ny fankalazán‘io Ivompiombonana ambonin‘ny
Firenéna rehétra eto An-Tany eto io, ny tsingerin-taona faha-60 nijoroany. 435. Teto
Madagasikára kosa anéfa, dia namoaka vaováo hafaháfa izáy nanaitra tokóa ny Gazéty
Taratra.
436. Ny laharana faha-0479 izáy nivoaka ny Alakamίsy 15 şepįt bįra 2005, dia
nampivandravándra teo amin‘ny paziny voalohany izáo fanambarána izáo : “Mananára
Avaratra, AMÍDY ENY AN-TSENA NY ZAZA”. 437. Nanahirana tanteraka ny olona
rehétra misy eto an-tany eto, ny namáky tamin‘ny alálan‘ny Gazéty Taratra, tao amin‘ny pazy
faharóa ny filazána fa dia hamarinina eny amin’ny Fokontány sy ny Kômîŋā ny
fifanekéna momba ny varo-jaza izáy amίdy iráy hetsy ariáry monja; tsy misánda afa-tsy
fotsimbáry zato kiláo fotsiny ihány monja izány, raha ny marina, ny zaza zanakolombelona
tena Malagásy Sambatra anakiráy .
438. Tsy mbola nisy hoatra izány, teto an-tany fandalovana môderiŋā teto;
- nisy mihίtsy Malagásy namana avy tañy am-pitandranomasina izáy niántso antelef ŋā ahy, ohatra, mikasika izány zavatra tsy fanáo ianáo intsóny izány, amin‘izáo andro
diso mazáva loatra izáo;
- mbola nanakoako indráy eran‘ny tany koa ny FEOn’ny Filohampirenéna
Malagásy Marc Ravalomanana, avy tañy amin‘ny Foibén‘ny Firenéna Mikambana tañy
tamin‘ny Volana şepįt bįra 2006.
439. Afepenina dahólo ny varotra olona izáy atáo rehétra rehétra any ivelany any.
440. Nolazain‘ny Gazéty Taratra mantsy fa : ―nohamafisin‘ny solombavambahoaka voafίdy
tañy an-toerana Zakahély Boniface, ny fisian‘izány varo-jaza izány;
- olona mpanam-bóla, mpandraharáha amin‘ny Lavanίļā avokóa, monina ao Vanóny,
sisin-tany mampisaraka an‘i Maroantsétra, Mandritsára ary Mananára Avaratra, hono, no
mpivίdy ankίzy‖, tamin‘izány vaninándro sy fotoana ary vintana hafaháfa tena Malagásy
izány.
441. Nifangarika tanteraka ny Feon‘ny Filohampirenéna Malagásy Marc
Ravalomanana tañy amin‘ny Foibén‘ny Firenéna Mikambana sy ny Feon-Gazéty toy ny
an‘io Gazéty Taratra io. 442. Mampalahélo noho ny mampalahélo ny fisehoan-javatra
tahaka izány FEOn’ny Fivarotan-jaza izány. 443. Toa tena mampihoron-koditra mihίtsy
ny fisainana izáy mety ho fiafaran‘ny taranakolombelona Malagasin‘i Madagasikára atsy ho
atsy; nisy fivoriana izáy notanterahina moa mikasika izány varo-jaza Malagásy izány tañy
Toamasina tañy tamin‘ny Volana Z vié 2007;
- tsy nanjavona anéfa ny fisian‘ny vaováo ratsy tahaka izány, satrίa tamin‘ny volana
ôkįtôbįra 2011, dia nambára indráy fa nisy ny fahaverezan-jaza tao Toamasina tao; zazavávy
latsaky ny dimy ambinin‘ny folo taona dahólo no very.
444. Ny feo dia zava-dehibé. 445. Moana ary maty tanteraka ny Renisoratra
Malagásy ka tsy afaka hiteraka sy hamelona feo ka ho velona amin’ny alálan’ny FEO raha
tsy arahin-dry tarehintsoratra KELIRÁY ISANY : a, e, i, o, y. 446. Keliláhy sady keliráy
jeréna izy iréo kanéfa dia tena matanjaka dia matanjaka tokóa ka mahavitavίta zavatra izáy
tsy ampoizina sy tsy azo polopolorina tanteraka mihίtsy, izáy tsy inona indrindraindrίndra
tsy akóry :
- fa ny fampisiana ny zo sy ny hasina mahaolombelona ny olombelona Malagásy
amin’ny al lan’ny ny Teny izáy teraka sy velona ka miaiña ho Feo.
447. Tsy mitény ary tsy azo asiam-peo ny tarehin-drenisoratra tsy niráy tamin‘izy
iréo [a, e, i, o, y]. 448. Noho izány dia fahambaniana sy fahavetavetána ny fanoratana ny teny
tahaka izáo : piraiminisitra, praiministra, ..., sy ny sia tsy áry ho voatanίsa eto;
- ny tena dikan‘izány dia izáo : tsy misy heviny ny fitény toy ny manaotáo hoe :
moana, tsy mitény, satrίa voajanaháry ho an‘ny voaforoña hisy rehétra rehétra ny fitenenana;
manana ny fomba fiteniny dahñlo hatramin‘iréo olombelona izáy lazaina fa efa maty aza;
- anjaran‘ny olona izáy antsoina hoe : mpikaroka no mamisavίsa izány amináo;
- tsy manana ny mari-pahaizana ho entina misalotra ny lenta mahampikaroka aho, fa
mpampiála voly anáo fotsiny monja ihány;
641

- raha ny marina, dia tsy miláza afa-tsy fahafatesana, ny fomba fitény izáy manaotáo
hoe : moana, tsy mitény, ka anjaranáo ny mieritreritra miaraka amin‘iréo olombelona tena
mpikaroka ny famahavahána ny amin‘izáy atáo hoe : teny izáy ahitána ny tarehintsoratra
sy ny aina aterany izáy antsoina hoe : feo.

Hajain’ny olona tanteraka ny Teny sy ny Feo izáy mampiavaka azy amin’ny
olombelona hafa, kanéfa mahaláza tsara izáy tiany hovetesina. Ohatra, añy anad -Kebéka
añy, ny toeram-pivarotana madinika, dia antsoina hoe Dépanneur (épicerie ou magasin de
détails). Iréto ohatra hafa : idéateur du projet = initiateur du projet; magas(z)in(n)er = faire
du shopping; peinturer = peindre; arpenteur = géomètre = topographe, ..., .
449. Voajanaháry ho an’ny olombelona efa maty ihány koa ny fitény;
- noho izány, hoy izáho amináo,
- ho ahy dia madίo manganoháno sy mangasoháso toy ny rano izáy mikoriana ao
an‘ala ao ka voatokana hamelombelona ny mahaténa ny tena,
- ny fanáko arý anatin‘ny Foko sy ny Fanahiko arý,
- ny anaran-dry Rainiarίvo, ry Rafováto, ry Andriamanalina, ry Bojéngy, ry Lezáma,
ry Andrianampoinimerina, ry Andriamisára, ..., sy ny anaran-dry ny sisa tsy áry ho voatonona
eto, tahaka ny fanáko, any anatiko any ihány koa,
- ny anarana toy ny an-dry Davίda, ry Şalôm ŋā, ry Masindáhy Pôly, ..., sy ny andry an‘ny sisa tsy áry ho voasoratra eto. 450. Gaga aho raha mahatsápa hatrány amin‘ny
tsinaimaintiko fa hay tena Betsiléo tena “Malagásy” tokóa itý izáho izáy antsoina hoe :
RADANIELINA Ignace Marie Julien izáy fahavalon’ny fanompoan-tsampy hatrány
amin’ny tsainaimaintiko itý!
451. Eny é, tantára izány rehétra izány ka tantára. 452. Misy ny mahatsikaiky.
453. Misy ny mampahonéna, tahaka izáy nisého tañy Iráka tañy nandrίtra ny
Şepįt bįra 2006, volana izáy niainan‘ny Mpino Şįlámo rehétra eran‘ny tany ny Ramadã
taona 2006 ary volana ihány koa izáy nankalazán‘ny Jody ny Taombaovaony 2006;
- ny teny hoe ramad moa dia midίka hoe : hafanána mahaváky loha sola. 454.
Nanambára mantsy ny sasany fa no voatsangana ny antokonolona Şįlámo mpampandriaka ra
amin‘ny alálan‘ny Andriamanitra Allah-n-dry Alįkaidá [commados de la mort des fous
d’Allah d’Oussama Ben Laden]. 455. Nandrίtra izáy fotoana izáy koa anéfa dia nandráy ny
Mpitóndra Ambóny Şįlámo eran‘ny Tany, ny Papa Raimasina Katôlίka Bênoá 16, roa
herinandro taorian‘ny nandalovany tañy Aļēmáŋā tañy.
456. Nanáo Kabáry izáy tena nampihotaka ny Mpino Şįlámo mantsy, hono, izy. 457.
Naverimberiny foana fa hajainy ny Antokompinoana rehétra, fa laviny kosa ka tsipahiny
tanteraka ny heloka rehétra toy ny vono olona tsy hita isa izáy tontosaina amin‘ny anaran‘ny
Finoana na amin‘ny Anaran‘ny Andriamanitra Tompoina sy inoana.
642

458. Nahatrátra olona anarivony maro ny mpampihorohóro mpamóno olona tamin‘ny
alálan‘ny bỗba rehétra mety misy toy ny bỗba simίka sy toy ny bỗba atômίka aza ho an‘ny
vanimpotoana atsy ho atsy, hono; nokarohina sy tokony nosamborina tañy Ãgįlêtéra tañy,
tamin‘ny taona 2006, ny mpamóno olona izáy nahavanona ny loza vono olona, tamin‘itý
indráy mitoraka itý. 459. Mpivavaka sy Mpino Şįlámo Mîjîlįmáŋā dahólo iréo izy rehétra
rehétra iréo; tena mampisaina; taorian‘ny fanenjehan‘ny Mpino Şįlámo ny Papa Raimasina
Katôlίka moa dia nipoaka ho azy ny fifamonoan‘ny samy Mpino Şįlámo eran‘ny Firenéna
arábo rehétra nandrίtra ny taona 2010-2011-2012; ho fatin‘ny fanenjehana izáy nataony ny
Papa Raimasina Katôlίka, ny olombelona izáy nanenjika ny Papa Raimasina Katôlίka (celui
qui en mange du Pape en périra).
460. Nandrίtra izány fotoana izány koa moa, araka ny efa fantatra, dia no voatsangana
hono, tañy Iráka tañy, ny tafika şįļámon-dry Alįkaίdá izáy efa nahatrátra 24 000 ny isan‘ny
Mpamóno tena ao anatiny, tamin‘ny taona 2006. 461. Tokana ny fotokevitr‘izy iréo, dia ny
fanapoahana amin‘ny Anaran’Andriamanitra-Allah ny Maison Blanche na ny Trano
Fotsy Amerikáŋā.
462. Manana ny taniketsany izáy voaoriña tsara tanteraka tokóa eto Madagasikára eto
ny Tafika Alikaίdá araka irény Gazety Maro samy hafa izáy nivoaka tamin‘ny Alatsinainy 18
fevįrié 2007 irény. 463. Manampñ tokña izány hatramin‘izáo ka mandrapiavin‘ny Farándro
ny Vahoaka Malagásy fa atsy ho atsy, dia tsy maίntsy hisy ny fotoana izáy hanodihan‘ny
Şįlámo ny Fiarahamonina Malagásy ho toy ny Fiarahamonina izáy iainana any Iráka any sy
atsy Şômalίa atsy ary any Şirίa any.
464. Handriaka ka tsy ho azo tohaina intsñny amin‘izáy fotoana izáy ny
fandriahan‘ny Ran‘ny Olombelona samy Malagásy. 465. Araka ny fahafantarako azy, dia ny
Firenéna Rîşiáŋā iréry ihány, eto ambonin‘itý Tany itý eto, amin‘izáo taona 2013 izáo, no
Firenéna Mandróso izáy sahy nampihátra ny fanapahan-kevitra na dia amin‘ny endriny
somáry ankolaka ihány aza, angámba, fa dia anisan‘ny Fiarahamonina izáy tsy hisy any
amin‘ny Taniny sy ny Firenény Mihίtsy, ny Fiarahamonina Şįlámo.
466. Maláza ho toerana sy fonenana izáy anisan‘ny ahitána Şįlámo marobé indrίndra
moa, amin‘iny Faritra Andrefana Avaratr‘i Madagasikára iny. 467. Araka ny voalazan‘ny
Gazéty Taratra izáy nivoaka tamin‘ny Alarobίa 24/01/2007 áry, dia nisy Dahálo izáy nanafika
Tanána tañy Anahidráno tañy, tañy Antsohίhy tañy, ary dia nahavanona nanapa-doha olona
telo mianaka izy iréo. 468. Azon‘ny olona ny Dahálo iráy ary dia notapahin‘izy iréo ihány
koa ny lohany.

Antsisiny
Des citations :
Quand la “ femme de JESUS” fait délirer, en ces beaux jours de Pâques, les partisans de
l’ ETAT JUIF – raciste et colonial.

643

L'ESPOIR
Homme de chair, né d’une femme de chair, et peut-être, selon ses disciples, d’un
Esprit Saint descendu en terre de Palestine féconder une jeune vierge en voile, Marie, ou,
comme on dit à Nazareth, sa ville, Maryam, issu comme elle et comme nous tous de l’argile
primordiale où les premiers océans posaient, vague après vague, de premières bactéries,
puis des hominidés des premiers temps dressés au-dessus des savanes de l’Afrique des
Grands Lacs, aux sources du Nil blanc et du Nil bleu, près de l’actuel Rwanda, JESUS eut-il
épouse? Qu’il nommait tendrement “ma femme”? Et disant d’elle: “elle pourra être ma
disciple”?
Question, s’il en fût, iconoclaste...Mais reposant sur le socle d’ une découverte matérielle.
Celle d’un fragment de papyrus, de 3,8 sur 7,6 cm portant 33 mots écrits en langue

copte - celle des actuels chrétiens d’Egypte, descendants des premiers habitants du “pays
des Pharaons”, avant l’islam et l’invasion arabe.
« Jésus leur dit : “Ma femme” » et « elle pourra être ma disciple ». C’est écrit. Au grand
scandale des pharisiens du Vatican – pris sévèrement à contre-pied par les dribbleurs, nordaméricains, de la Harvard Theological Review, qui fait autorité.
Le document, apparu en 2012, l'encre ainsi que l'écriture et la structure grammaticale ont
été analysés. Il est « presque certainement le produit des chrétiens anciens et non un faux
d'aujourd'hui ». Il porte l’empreinte d’une période située entre le VIe et le IXe siècle,.
Le papyrus a été soumis à différentes techniques de datation, dont la spectroscopie pour
l'encre et le radio carbone par des scientifiques à l'université de Columbia, de Harvard et du
Massachusetts Institute of Technology. « Ces experts ont conclu que la composition
chimique du papyrus et son oxydation correspondent à des vieux papyrus, comme celui de
l'évangile de Saint Jean », précise l'étude.
Mais tout expert fait se lever ses contre-experts.
Pour Leo Depuydt, égyptologue à l'université Brown, il est facile de se procurer des feuilles
de papyrus ancien sur le marché. Les analyses de l'encre ne prouvent pas non plus la
datation mais seulement que la composition est similaire à l'encre ancienne. Or il est facile
de la fabriquer, aujourd’hui, avec de la suie de bougie et de l'huile.
Enfin, « les erreurs grammaticales grossières » dans ce texte et le fait que l'écriture des
mots, à l'exception de la troublante expression « la femme de Jésus », soit identique à celle
de l'Evangile de Thomas, un texte ancien découvert en 1945, « ne peuvent pas être une
coïncidence », insiste cet esprit sceptique. Il juge « suspect » que le propriétaire de ce
papyrus reste anonyme.
644

Le fragment, qui aurait été découvert en Egypte ou peut-être, ce qui n’arrange pas les
choses, en Syrie, appartient, en effet, à un collectionneur privé dont on ne sait rien - qui a
contacté Karen King, professeur d'histoire à la Harvard Divinity School, afin qu'elle l'aide à le
traduire et l'analyser.
Quoi qu’il en soit, la chose, fort belle en elle-même, surtout si elle contient une part de
vérité, ne fait pas seulement tourner la boule de ceux, et surtout de celles, pour qui il est
regrettable que “Dieu le père” soit toujours imaginé - ou conçu...- comme un homme. Blanc.
Et qui rêvent d’un Dieu qui serait, lui-même, “une femme - noire”...
L’idée d’un fils de Dieu venu répandre l’Amour sur terre, donc torturé à mort par les sicaires
d’un Seigneur de Haine ne connaissant et ne reconnaissant que “les siens”, et qui aurait
honoré son nouveau Dieu d’Amour, devenu le nôtre, à tous, dans les bras d’une femme,
rend fous, c’est naturel, les nostalgiques du Monothéisme archaïque aux sacrifices
sanglants venus de l’ancienne Egypte, et pour lequel l’humanité toute entière, à l’exception
d’une infime poignée d’” élus”, “race sainte” appelée donc à dominer les autres “races”,
n’est que “semence de bétail” - sous-hommes, en allemand “untermenschen”, en d’autres
termes goy, pluriel goyim.
Dans un article signé, par antiphrase, ou dans un humour involontaire, “Les vies de Jésus”
(Le Monde, 17 avril 2014) et publié, provocation obscène, à la veille de Pâques, où les
disciples du fils de Maryam la voilée célèbrent

le martyre du Christ, crucifié après avoir été vendu par JUDAS, le plumitif de service, Nicolas
Weill, commence pourtant bien:
“Même à l’heure où les églises se vident, Jésus reste une figure familière, voire intime, y
compris pour les non-croyants.”
“Un certain consensus”, poursuit-il avec le même bon sens, règne parmi les spécialistes pour
estimer « historiquement certaine » l’existence de Jésus. (...) Toutefois, la vie et la mort du
Christ ont laissé bien peu de traces, hors les Evangiles. (...) Leur rédaction – celui de Marc
étant désormais considéré comme le plus ancien – ne commence qu’aux alentours de l’an 70
de notre ère, soit une quarantaine d’années après la crucifixion. Dès le premier siècle, deux
historiens de l’Antiquité évoquent toutefois brièvement la vie du Christ : le Juif hellénisant
Flavius Josèphe et le Romain Tacite, l’un en parlant de la lapidation de Jacques, le frère de
Jésus, l’autre à propos des persécutions des premiers chrétiens par Néron.”
Et de citer - jusqu’ici tout va bien... - le grand théologien moderniste Hans Küng,selon lequel
“c’est justement le Jésus de l’histoire qui interpelle les hommes, et c'est à travers lui que
s’appréhende le message spécifique du christianisme. La question de savoir ce qu’on peut
645

connaître de Jésus est donc urgente.”
S’abritant, écrit-il, sous le “point de vue des théologiens”, Weill amorce un virage sur l’aile
en affirmant: “c'est en réimplantant Jésus dans son terreau judéen qu'on en prend la
mesure, la compréhension des tensions entre les partis et les sectes qui déchiraient la Judée
de ce temps devient essentielle. On en obtient, quitte à faire grincer les dents des intégristes,
un Jésus bien plus « juif » que par le passé. Ce Jésus en phase avec l’Ancien Testament,
rompt avec une certaine théologie libérale, surtout protestante, illustrée par l’Allemand
Adolf von Harnack (1851-1930), qui jugeait nécessaire d’arracher le Christ aux sources
juives. De leur côté, les penseurs proches du nazisme rêveront d’un « Christ aryen »…
Un petit coup de nazisme pour faire passer la suite ne faisant jamais de mal, Weill embraye
en citant une autre personnalité susceptible, selon lui, de faire autorité, “Antoine
Guggenheim, prêtre et directeur du pôle de recherche au Collège des Bernardins”: « le
catholicisme était malade (...). Pour en faire entendre la voix, il faut revenir à une
christologie d’en bas, c’est-à-dire attentive à la connaissance des sources juives. Une
connaissance de Jésus ne doit pas être une connaissance de Jésus par les Grecs ».
Pour les apôtres d’un “Jésus Juif”, rarement éloignés, spirituellement comme
matériellement, des propagandistes de l’Etat Juif, et pour Weill, donc, maintenant à
découvert, “certains mettent l'accent sur le fait que Jésus n’a pas cherché à inventer une
nouvelle foi, dont l'apôtre Paul serait le véritable initiateur. Le premier à émettre cette idée a
été le philosophe allemand Hermann Samuel Reimarus (1694-1768). Selon lui, les disciples
de Jésus avaient mis en scène sa résurrection en subtilisant son corps, alors que Jésus luimême, tout en contestant certaines options du judaïsme de l’époque, n’avait jamais
prétendu inventer une religion.
“Le dialogue judéo-chrétien”, insiste Weill, (...), tout comme les recherches sur Jésus ou sur
le christianisme dues à des historiens juifs ou israéliens, vont dans le sens de cette judéité «
retrouvée » de Jésus. Dans leurs prolongements les plus pointus et les plus controversés,
certains avancent la thèse selon laquelle judaïsme et christianisme seraient bien plus
proches qu’on ne le pensait et que chacun le prétendait.
La « séparation des voies » aurait été seulement consommée avec la christianisation de
l’Empire romain, au IVe siècle. « Jésus ne combattait ni contre les Juifs ni contre le
judaïsme, mais il polémiquait avec certains Juifs pour défendre ce qu’il pensait être la
juste conception du judaïsme », écrit l’Américain Daniel Boyarin dans son Christ juif (Cerf,
2013). Plus question, en tout cas, pour Thomas Römer comme pour Antoine Guggenheim,
d’étudier le « Nouveau Testament seul ».
Comme si les Evangiles, aux sources du christianisme, ne posaient pas une rupture radicale
avec le corpus raciste de la Torah, avec le livre de la Genèse – que la sémantique comme
l’Histoire elle-même rapprochent, pour le pire et pas pour le meilleur, de “gênes”, de
“génétique” et de cette “pureté génétique” à rapprocher de la transmission de l’identité
juive par la mère, puis de la peur de l’assimilation par l’impureté des mariages mixtes, le
tout menant sur le chemin sanglant d’une épuration ethnique dont la matrice gît dans
l’effroyable rhétorique du Prophète guerrier Josué transformant une tribu d’exilés
“hébreux” marchant sous la houlette du grand berger Moïse en conquérants, explicitement
et religieusement génocidaires, de la fertile Palestine des terres de Canaan et de ce
“royaume de Juda”, fraction de la terre soumise, “épurée” sous la loi du glaive et du sang
d’où viendront, et le prénom JUDAS, et le mot “juif”, puis “peuple juif”, “Etat juif”, “armée
juive” et, chaque jour qui passe, avec chaque femme en pleurs rivée à en mourir à ses
oliviers qu’on arrache, “implantations juives” pour ne pas dire “colonies juives”...
Mais, revenant du monde réel au petit Monde – le journal – reprenons, dans ses méandres,
le cours de la pensée, si c’en est une, du journaliste Nicolas Weill – avec un W et deux L à la
fin le distinguant de Simone Veil, la giscardienne, comme de la superbe Simone Weil, grande
646

philosophe communiste de l’entre deux guerres, issue d’une famille juive mais convertie au
christianisme, figure de la guerre d’Espagne au sein de la Colonne Durruti où elle sauve un
prisonnier phalangiste et un prêtre catholique menacés d’une exécution sommaire par des
miliciens anarchistes, avant de rejoindre la “France LIBRE”, à Londres, et d’y mourir, à l’âge
de 34 ans, en 1943 – non sans avoir initié, dès les années 1930, à Renault puis aux Forges de
Basse-Indre, près de Nantes, ce que le maoisme naissant,

en France, à la fin des années 1960, nommera “l’établissement en usine”.
“Après l’exhumation spectaculaire, dit Weill, en 1947 à Qumran, près de la mer Morte, de
manuscrits bibliques et autres, émanant d’une secte qui modelait sa vie selon une règle
monacale avant l’heure, on a voulu faire de Jésus un Essénien (nom donné à ce groupe de
marginaux). Aujourd’hui, la mode est plutôt à la réhabilitation du Pharisien, personnage
pourtant bien malmené par les Evangiles, tenant d’un moralisme juif rigoureux, mais
partisan de la résurrection.
Un autre courant politique du Ier siècle, les Zélotes en révolte contre Rome, attendait
passionnément le messie rédempteur qui libérerait la Judée du joug des oppresseurs. Rares
sont ceux qui, à l'instar du psychanalyste junguien Robert Eisler (1882-1949), ou de l’écrivain
américain et musulman Reza Aslan (Le Zélote, les Arènes, 360 p., 22,90 €), ont fait de Jésus
un Zélote. Mais, sur ce point aussi, replacer Jésus dans son contexte historique contribue
paradoxalement à renouveler son actualité.
C'est ce que montre l'usage de la figure de Jésus dans la « théologie de la libération », ce
christianisme révolutionnaire, voire marxiste, né au début des années 1970 en Amérique
latine autour de Leonardo Boff ou de Dominicains comme Gustavo Gutierez ou Frei Betto.
Un mouvement condamné en 1984 comme « erreur » (mais non comme hérésie) par Joseph
Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la propagation de la foi sous le pontificat de
Jean-Paul II.
Avec l’avènement du pape François, la théologie de la libération paraît pouvoir jouir, à
l’intérieur de l’Eglise au moins, d’une tolérance retrouvée, comme au temps de Paul VI
(1897-1978). Le philosophe marxiste franco-brésilien Michael Löwy en est un des meilleurs
647

connaisseurs en France. Pour lui, « dans la théologie de la libération, la place de Jésus-Christ
“libérateur” est centrale. Jésus apporte un message de libération, à la fois moral, éthique,
religieux et politique. »
Fort bien. Mais pourquoi régresser aussitôt en écrivant, de façon, d’ailleurs, des plus
obscures, qu’ “une des idées-forces de la théologie de la libération, est qu’il faut « penser le
Christ selon le “monisme hébraïque” ou biblique, ce qui veut dire que l’Ancien Testament ne
conçoit pas le divin, l’humain, le séculier et le religieux comme des entités séparées. Cela a
été perdu dans le christianisme à cause de l’influence grecque qui sépare l’esprit de la
matière. »
Comme s’il n’était pas connu de tous les gens de culture que les prêtres-guerilleros de la
“théologie de la Libération”, qui ont formé, aujourd’hui, de la Managua des sandinistes au
Vénézuela de Chavez en passant par Montevideo, dans l’Uruguay des Tupamaros et du
Président “Pepe” Mujica, et par le Brésil de “Lula”puis de Dilma, toute une génération de
vainqueurs nourris aux doubles sources des Evangiles et du petit Livre Rouge, avaient la
Palestine au cœur, nourrissant le vaste front uni mondial contre le colonialisme autant que
contre le racisme qui étouffe progressivement l’Etat Juif.
Rappelant, ici, à juste titre, la funeste “tradition anticléricale de la gauche française et
l’étiolement du christianisme de gauche, puissant dans les années 1950 (il est à l’origine du
PSU ou de la CFDT)” qui rendent aujourd’hui, selon lui, “ quasi nul” l'investissement actuel de
Jésus à gauche”, Weill consent à rappeler que, pour tous ou presque, aujourd’hui, « le Christ
est le frère en souffrance des pauvres, des opprimés et des humiliés. Frei Betto met en
avant le Christ prisonnier politique. Le message d'émancipation, c’est cela qui importe le
plus dans la théologie de la libération : le pauvre prend son destin en main et n’est plus
objet de charité, de compassion, etc.” Mais c’est pour glisser, vicelard: “On se réfère au
Christ, mais aussi à l’Exode des Hébreux, relu comme l’histoire d’un peuple qui se libère de
l’esclavage »- Pour en soumettre un autre?.
Et de conclure:
“Ce « christianisme de la libération » a évolué pour aller à la rencontre du Christ noir (Black
theology), de la part féminine de Jésus ou du Christ comme protecteur de la création dans
une lecture écologique.”
« Dans l’époque que nous vivons, il y a un grand avenir pour le Jésus révolutionnaire”,
concède Antoine Guggenheim, mais cette révolution-là est culturelle et non
fondamentalement politique comme à l’époque du christianisme de gauche, ni non plus
purement mystique comme au temps des piétistes ou des sulpiciens. »
Même si cela peut paraître insolite dans la France de La Manif pour tous ou du «
Printemps français », on n'en aurait pas fini avec le « prolétaire de Nazareth ».
Un “prolétaire de Nazareth”, pardonnez-nous Monsieur Weill avec un W et deux L vous
distinguant, notamment, de la noble et pure Simone Weil, bien vivant aujourd’hui dans le
cœur de ceux qui ont défilé, non contre les homos, mais contre le “mariage gay”,
cérémonie civile inutile et coûteuse assurant la promotion d’une homosexualité autiste
reposant sur la peur et la haine de l’autre, et tout aussi vivant dans le cœur autant que
dans les mains des petits David de Bethléem ou de Jérusalem affrontant à coups de pierres
les Goliath en casque lourd au côté de leurs blindés qui occupent encore, mais pour
combien de temps encore?, et salissent, et torturent, et mutilent, la terre de Palestine!

Jean-Paul Cruse
648

649


Aperçu du document dany.006.pdf - page 1/45

 
dany.006.pdf - page 3/45
dany.006.pdf - page 4/45
dany.006.pdf - page 5/45
dany.006.pdf - page 6/45
 
Télécharger le fichier (PDF)


dany.006.pdf (PDF, 2.1 Mo)Sur le même sujet..