dany.007 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: dany.007.pdf
Titre: Anio Alarobia 12 Jolay 2000
Auteur: user

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/09/2014 à 10:32, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1063 fois.
Taille du document: 2 Mo (54 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


469. Mampahatsiáro tanteraka izáy fomba fanaon‟ny Şįlámo any Iráka any, itý fomba
famonoana olona iráy itý. 470 Mangovitra dahólo ny olombelona rehétra tsy ankanavaka raha
vao Şįlámo no tenenina; şįlámo mpiraitampó roaláhy no nahavanon-doza nampipoaka bỗba
ta y Etajon a nandr tra ny hazakazaka 42 195 kil metatra marathon izáy natáo ta y oston
şįt
tamin‟ny volana avįr ļ 2013.
471. Nahalála koa moa ny Vahoaka Malagásy rehétra tamin‟ny alálan‟ny Gazéty
samy hafa nandrίtra ny volana zãvié 2007, ny momba ny raharahán-dry Volantiana sy ry
Miɱ ary ry Tosy mikasika ny sary vetavéta izáy naráry tamin‟ny alálan‟ny vatana sy ny
fivavian‟izy iréo, hono. 472. Sary soloky izáy namboarina tamin‟ny alálan‟ny sololóha
[ rįdinatếra] ny sary mamoafády izáy narίndra fa tsy marina.
473. Ny mpamáky Gazéty, dia nahίta tamin‟ny alálan‟ny masom-pañahiny avy fa dia
i Volantiana mihίtsy no nilatsaka an-tsehatra nikaroka ny olombeloña mpanáo ratsy. 474. Tsy
naházo mba namály faty mivantaña kosa anéfa izy. 475. Raha ny marina, hoy ny vahoaka, dia
tokony ny olombelona Malagásy izáy iharan‟ny heloka, no hamály faty avy hatráñy. 476.
Nankaiza ny Pôlίşy?
477. Tsy tokony hisy izány famotsoran-keloka faobé izány, hoy ny Vahoaka;
- iréo olona izáy sisa tsy maty tamin‟ny vono olona samy hafa teto Madagasikára teto
na ny taranak‟izy iréo no tokony hanáo sonίa na tsia izány famotsoran-keloka izány, fa tsy
izáy olona na taranaka tsy nanana na inona na inona mikasika izány vono olona izáy
natrehany ka niatraika hatratý amin‟ny taranany amam-parany rehétra mandrakizáy atý akóry.
478. Farafaharatsiny aháy, dia tokony ny Vahoaka Malagásy iréry ihány, no hanapakevitra ny amin‟izány famotsoaran-keloka izány, dia ny Vahoka Malagásy izáy niharan‟ny
tsy rariny izáy nazeran‟ny Mpanáo Heloka taminy. 479. Aoka hotsarain‟ny Vahoaka iréo
olombelona izáy Mpanáo Ratsy taminy.
480. Nandré vaováo iráy izáy nanaitra ahy, avy tañy Belįzίka tañy, tao amin‟ny
Radί iráy aho, tamin‟ny volana zãvié 2007. 481. Toy ny resaka tahatahaka izáo izáy
manaraka izáo no henoko.
482. Nisy vahίny iráy izáy sendra nandálo tatý Madagasikára tatý. 483. Izáo no tatitra
nataony : any Madagasikára any, dia tsy mba azo heverina na oviana na oviana mihίtsy ny
hiveloña amin‟ny alálan‟ny zavakánto. 484. Mahatsiravina sy tena mibananáka loatra “ny
halatra” amin‟ny alálan‟ny “Piratage”, hoy iláy vahίny sendra nandálo. 485. Ny tena
mahagága, hoy ihány iláy vahίny, tamin‟izáy fotoana izáy, dia toa tsy mandráy andraikitra
mihίtsy “ny Fitondrána Malagásy” [“les Autorités Malagásy”].
486. Anjaranáo áry izány ny mihevitra sy mandinika mikasika izáy heloka beváva
ampiharin‟ny “olombeloña ratsy fañáhy amináo eto Madagasikára eto”. 487. Maláza ho
maivaña dia maivaña tanteraka loatra tokóa moa ny sazy ampiharina amin‟ny ratsy fañáhy toy
ny Dahálo ho an‟ny Malagásy. 488. Ampanaovo fitsapan-kevi-bahoaka anié fa tena ho lany
mihίtsy, raha ilaina izány, ny fampiharana ny fanamelohana ho faty é. 489. Eto Madagasikára
eto moa, dia tena ampiharin‟ny ratsy fa áhy tokóa izány famonoana olona samy hafa izány;
iainana, eto amintsίka eto, andro ama ‟ali a izány vono olona mahatsiravina izány amin‟izáo
taona 2013 izáo.
490. Ny olomarina kosa anéfa etsy andanin‟izány, dia tsy mba sahy ary tsy mba
maházo mampihátra ny sazim-pamotsorana aiña. 491. Mbola mivavabavaka raha hamóno
akóho hohanina [hohá ] sy hatáo laoka ny Makagásy maro.
492. Raha tañy amin‟ny Fiarahamonina Şįlámo alóha no nahitána izány, dia efa ela
no maty izáy olona nahavanona ka nahavoaka irény sary mamoafády sy vetavéta irény. 493.
Tsy ihambahambána ny fahamarinan‟izány!
494. Ny alatsinainy 18 fevįrié 2007, dia niara-nanapaka ny Antenimierampirenéna sy
ny Antenimierandoholona Fįrãşáy fa hosoratana ao anatin‟ny Lalampanorenana Fįrãşáy
mihίtsy ny lalána fototra momba sy mikasika ary manantitrantitra, ny fanafoanana ny
Fanamelohana Olombelona ho faty. 495. Foana tao anatin‟ny tantaran‟ny Firenéna Fįrãşáy,
ny Sazy-Fanamelohana-ho faty Olombelona iráy na inona na inona heloka vitany.
496. Ny Taláta 19 fevįrié 2007 maraina, dia nohelohina ho faty tamin‟ny alálan‟ny
Fanatonana azy, ny Şįlámo Mahéry fihetsika Sînίta Iraniá iráy. 497. Norakofana kagóļ
mba tsy ho no fantatra ny endrik‟iláy tovoláhy.
498. Voaheloka izy fa anisan‟ny olona izáy nampipoaka bỗba izáy nahafáty
Miaramίla tao amin‟ny Tafika Mpiándry sy Mpiáro ny Fiadidiana momba ny
Mahafilohampirenéna Iraniá . 499. Tamin‟ny alálan‟iróny fitaovana goavambé antsoina hoe
Gįrî [grue] iróny no namonoana azy.
649

500. Rehéfa maty izy, dia nasidina ambóny dia ambóny ny fatiny, mba ho nilazána ny
fandresen‟ny Fitsarána Ambóny Şįlámo Iraniá , tamin‟ny fiaroavana mahatóky nataony ny
Repîbįlίka Işįlamίka Iraniá . 501. Teo anatrehan‟ny vahoaka marobé tsy hita isa intsóny, no
nanatontosána ny famonoana.
502. Manahirana ny fiainana Şįlámo; mbola nandóro Trano Fiangonana Kįrişįtiá
indráy ta y aminy ta y tamin‟ny datin‟ny 12-10-2011,tamin‟ny taona 2013 ny mpino
Şįlámo Ezipįşiá ; tena mampalahélo no sady mampitroatroatra tokóa izány. 503. Ny asa atáo
an-kira toa vita tsy natáo. 504. Dia inona no mba hanjó ny olona any amin‟ny tany Şįlámo
izáy manameloka ho faty ny fampianarana mozίka ny vehivávy, ohatra. 505. Mahatsiáro ve io
ianáo io fa ilaina ny zavakánto sy ny mpaháy kanto? 506. Anjaranáo ny mamály azy.
507. Fa añy amináy añy, añy Ambanivohitra añy, dia misy ny Fehezankevitra sy ny
fomba fitaroña manaao manaao hoe : manáo toe-piso [manáo toetry ny pίso]. 508. Ilazána
an‟iróny vehivávy tsy mba maháy mitoetra iróny, rehéfa mitofoka sy mitaboletaka amin‟ny
tany fa mivelabelatra fe, izány fitény izány. 509. Ary satrίa moa mbola marobé tokóa,
indrίndra fa fahίny sy fahagolatány, ny vehivávy lehibé no tsy mba nitóndra takonkenatra na
şįlίpy, dia manjáry hita eo dahólo izáy zavatra nafepenina rehétra rehétra. 510. Dia avy
amin‟izáy iréo vehivávy namany manaotáo azy hoe, ohatra : aróky koa ranona dia mpanáo
toepίso loatra rehéfa mipetraka, ka dia manjáry hita diéhe ny “RAHA”-n-droky.
511. Eha leitý izány hangezan‟ny “RAHA”-n‟ialáhy! 512. Vehivávy iza leitý no
hatánty an‟io “RAHA”-n‟ialáhy io!
513. Ny RAHA dia anisan‟ny teny voatokana hilazána tsy ankolakolaka ny
taovampananahana ivelany “MAHALÁHY” ny LEHILÁHY. 514. Ny RAHA dia anisan‟ny
teny voatokana hilazána tsy ankolakolaka ny taovampananahana ivelany “MAHAVÁVY” ny
VEHIVÁVY. 515. Ny RAHA dia anisan’ny teny voatokana hilazána tsy ankolakolaka ny
taovampananahana ivelany “izáy mampiráy ara-nofo ny vataña sy ny nofon’ny
zavaboaáry Lahy sy Vavy rehétra rehétra misy”.
516. Noho izány, dia mba hafa koa raha samy hafa, iláy hira izáy noforonin‟ny Ny
Ainga manáo manáo hoe : tsa afaka amin‟io vehivávy io, ialáhy, na aiza na aiza ary na iza na
iza. 517. Anisan‟izáy mba hafa koa amin‟ny hira nofornin‟ny Mpaháy kanto Malagásy raha
iny hira iráy iny no itsarána azy.
518. Nanáo asa fivalozana [acte de contrition] tamin‟izáy asa nety nanafintohina ny
mpankafý azy iréo, ny tarika Ny Ainga. 519. Nanapa-kevitra hamoaka kapίla mangirana izáy
nangoroñany hira izáy mitóry ny hasoan‟ny fiainana kįrişįtiá ny Tarika Ny Ainga tamin‟ny
Taona 2007.
520. Ampahatsiahiviko moa fa ny taona 2007, dia taona KISÓA ho an‟ny tatsinana
[ho an‟ny Sinóa sy ny Zap né ohatra], tahaka ny nahataona bitro ny taona 2011 izáy
nankalazaina nanomboka ny 3/02/2011; mitóndra vintana soa sy mañambina ka tsy miteraka
afa-tsy fahombiazana amin‟izáy rehétra atáo na tsara na ratsy ny Taona KISÓA;
- naharitra efapólo andro, ny fankalazána ny taombaováo sinóa 2011 izáy no taona
bitro, mba ho nahazoan‟ny sinóa izáy nety niίsa telonjáto tapitrίsa teo ho eo, nivezivézy
eran‟ny Firenény; fomba sady tahaka ny adίdy, ny fiverenana antanindrazana niaviana
nandrίtra ny taombaováo. 521. Ny taona bitro dia mitóry fahamalinana sy hakingána ary
hafetsifetséna; ivelaran‟ny fahombiazana ny taona bitro.
522. Ny datin‟ny Alarobίa 4/4/2007 moa no datin‟ny fitsapána ny Hevibahoaka
Malagásy momba ny Lalampanorenany izáy NAHÍTSY. 523. Ny daty dia mariky ny tsy
fiaboana sy ny tsy fiibána [neutre]. 524. Ny tarehimariky ny EFATRA dia miláza momba ny
TANY; manambára izány io daty io fa tiana hatombiña tanteraka ka tsy ho azo
hozongozoñina mihίtsy io Lalampanorenana io.
525. Eo amin‟ny lafiny andro, dia tahatahaka izáo no mety ho fomba fijéry anakiráy
azy. 526. Ny Alarobίa dia miláza Voalohan‟ny Fanisána ny Andro Fito, ho an‟ny
Fanandroana Iraisampirenéna. 527. Faranándron‟ny andro Fito kosa izy ho an‟ny
Fanandroan‟ny Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina.
528. Ny vintaña sy ny volana mpitóndra dia ny Asombóla. 529. Ny vintaña entina
kosa dia ny Alahamády. 530. Ny Asombóla izáy mpitóndra, dia vintaña izáy iarenan‟ny
Alahamády. 531. aben‟ny adimizána io Vintaña Asombóla io.
532. Miráry soa ho anáo aho ka tandrémo tsara, averimberiko mandrakarίva, fa tsy
natáo afa-tsy hialána voly fotsiny ihány itý Lahaporontáfa itý. 533. Ho an‟ny zavatra izáy
mety hampiády saiña rehétra rehétra, dia fantáro sy ianáro tsara alóha ny atáo hoe :
olombeloña zanadráno, fa zanadráno izáho RADANIELINA Ignace Marie Julien, no mitény
ato. 534. Raha tsy izány, dia mihevéra tena ho toy ny biby miendrikolombeloña ianáo raha
650

mitény faniñitsiñiana momba izáy voalázako ato, kanéfa tsy maháy tanteraka tokóa izáy
momba sy mikasika izány olona izáy tondroina hoe : zanadráno izány.
535. Maty tokóa tamin‟ny 17/02/2007 áry moa izány Razafimandimby Georges na i
Dôkįtếra Olivier, izáy tsy no iza fa iláy Jioláhy Raindahiny, tamin‟ny fanatontosána heloka
beváva isan-karazany, tañy Atsimon‟i Madagasikára tañy. 536. Voatéry notifirin‟ny
Zãdarįɱ izy raha iny nitády handositra iny. 537. Bala efatra izáy niboroaka tatý amin‟ny
kibony avy tañy andamosiny no nahafáty azy. 538. Izy no namóno nahafáty an‟i Jamal Kalifa
izáy zaodahin‟i Oussama ben Laden;
- tezitra noho ny tsy fahitány vola, tao anáty Vatahίdy [coffre-fort=k fįraf ro] izáy
nipetraka tao an-tranon‟i Jamal Khalifa izy, ka dia tañy amin‟ny fandatsahana ny ainy, no
nanaparany ny fahadisoam-panantenany; nodimbiasin‟i REMENA LA izy tamin‟ny taona
2012; ahitán-draha ao amin‟ny Faritanin‟i Toliáry ao.
539. Heverina ho manana endrika hafaháfa kokóa ny Finoana Mîjîlįmá
any
amin‟ny Tany Mandróso toy ny fomba fiainan‟ny Vahoaka Şįlámo Aļēmã azy. 540. Tena toy
ny hentitra kokóa noho ny Fomba Fiainan‟ny Arábo azy aza, ny fomba fiainan‟ny olon‟ny
Tany Mandróso azy. 541. Ny mampiavaka azy indrindraindrίndra dia izáo :
- lavin‟ny olona Teratanin‟ny Tany Mandróso, ny fampifangaroana ny RaharahámPitondrampanjakána sy ny raharáha momba sy mikasika ny Finoana Şįlámo;
- antitranterin‟iréo olon‟ny Tany Mandróso iréo, fa tsy misy Finoana farany izáy
mandála ny Fandriampahalemana sy ny Fandeferana tahaka ny Finoana Şįlámo eto Antány
eto, raha izáy tantarain‟ny K rã no ifotorana;
- miezaka andro aman‟aliña hiveriña any amin‟ny Fototra mahaşįlámo ny Finoana
Mîjîlįmá , ny fandaliñan‟izy iréo;
- ny asam-pampihorohoroana sy ny vono olona isan-karazany, amin‟ny
anaran‟Andriamanitra Allah hoy izy iréo, dia heloky ny Mpino Şįlámo izáy manáo izány
tanteraka tokóa mihίtsy [c‟est la faute aux musulmans] fa tsy misy fifandraisany amin‟ny
Finoana Şįlámo amin‟ny Mahafinoana azy, araka izáy nametrapetrahan‟ny K rã azy;
- mahatsiáro tena ho voaáro tsy misy tomίka ka tsy azo avadika ho “zavatra
fitsiriritra” [objet de désir] ho amin‟ny fampiasána azy amin‟ny fahafinaretan‟ny nofo samy
hafa, ny tovovávy şįlámon‟ny Tany Mandróso, ao anatin‟iny Akánjo Lava Maίnty izáy
manaroña tanteraka ny vatañy manontólo iny.
542. Tonga indráy ny orana sy ny Rano tamin‟ny Taona 2006-2007. 543. No safotry
ny rano indráy Madagasikára. 544. Voatéry niántso ny fanampiana iraisampirenéna izy. 545.
Nahatratra 250 tapitrίsa dôlára ny tetibidin‟ny fahavoazana naházo. 546. Nahatratra an‟aliñy
maro tsy hita isa intsóny, ny isan‟ny olona no traboina. 547. Moa misy olombelona izáy afaka
hiády amin‟io Rano io ve?
548. Niláza dia ny mialóha i Shabberah na i Voahangy Rabemanantsóa fa ho no avy
amin‟ny endriny tena loza sy tena ratsy fa ho no diso be loatra ny orana nandrίtra ny taona
2006-2007. 549. Nisého tokóa izány. 550. Izy kosa anéfa, dia notorίn‟ny olona teny amin‟ny
Tįribînáļ tamin‟ny taona 2006. 551. Tsy fantatro izáy antony-vokany fa dia navoaka sy
navotsotry ny Fitsarána Masina Malagásy alóha izy tamin‟iny indráy mitoraka iny. 552.
Fiainana tokóa izány ka mba fiainana ihány koa!
553. Mikasika izáy hevitra fitsarána izáy, dia no voatolotry ny Manam-pahaizana an‟i
Marc Ravalomanana Filohampirenéna, tamin‟ny Alakamίsy 22/02/2007, ny VolavolamPanitsiana ny Lalampanorenana Malagásy Anakiróa izáy niangaviana ny Vahoaka Malagásy
mba hitsára ny anakiráy tamin‟izy ROA tamin‟ny 04/04/2007. 554. Maro dia maro tokóa ny
Vahoaka Masina Malagásy no nanontány tena ny amin‟izáy antony nilána izány fanitsiana ny
Lalampanorenana Mahamalagásy an‟i Madagasikára izáy Tany sy Firenéna Sambatra dia tena
Sambatra tokóa mihίtsy izány.
555. Nanahiran-tsaina ny vahoaka ny fieritreretana iláy fitsapakevibahoaka izáy
nata o tamin‟ny Alarobίa tsy niverina 4/04/2007. 556. Noharin‟ny Olona iráy mba sendra
tao amin‟ny Fandaharana Karajίa Radί Dỗỗ Bôşįk tahakatahaka izáo manaraka izáo ny
raharáha. 557. Ny olona [Filohampirenéna] izáy mikasikasika ny Lalampanorenana, hoy izy
dia toy ny olona izáy mikasikasika vodimbίby :
- ny tsipaka ombiláhy raha mahavóa mahafáty fa raha tsy mahavóa mahafanina.
558. Toy ny olona adála fialambóly izáy mikasikasika vodintsoavály, hoy izy, ny
olona izáy mikasikasika ny Lalampanorenana. 559. Tsy maίntsy handáka ny Soavály. 560.
Tsy maίntsy handáka ka hampiendaka sy hitsipaka izáy mikitikitika ny vodiny izy.
561. Nanáo Fanamarinana teo anatrehan‟ny Mpanáo Gazéty, omály taláta 27 fevįrίé
2007, ny Egįlίjy Katôlίka Rômá , tamin‟ny alálan‟ny Arįsêvekan‟Antananarίvo Odon Marie
651

Arsène Razanakolona, izáy no Filohan‟ny Fivoriambén‟ny Evéka teto Madagasikára. 562.
Tsy mitsipaka an‟io Fitsapankevibahoaka io izaháy, hoy izy. 563. Tsy mitarika ny Mpino
Katôlίka hanáo tsia izaháy. 564. Tsy mangataka akóry ny fanemorana ny datin‟andro
voatóndro aza izaháy. 565. Fa izáo kosa : manam-pahaizana dahólo ny ao amin‟ny Fitondrána
Malagásy ao, ka ny angatahináy dia izáo : anantontosáo ezaka fampahafantarana azy “io
Volavolan-dalám-panitsiana ny Lalampanorenana io”. 566. Tsy misy dikany ny fitsapána ny
hevitry ny vahoaka momba izáy zavatra izáy tsy fantany akóry. 567. Ampahatsiahivina fa
olombelona izáy Lehiláhy nanana ny fahaizana manokana mikasika ny Lalampanorenan‟ny
Firenéna Mahaleotenan‟i Vatίkã, ny Arįsêvekan‟Antananarίvo Odon Marie Arsène
Razanakolona.
568. Misavoamboana dahólo ny fiainana ankehitrίny. 569. Tankina Izáo Tontólo Izáo
amin‟ny fahatsapána fa niófo ho fototry ny fivoaran‟ny Toekaréna Kapitalişįta, ny
Rafiponenana Sinóa [sy ny an‟ny Karána];
- mahafarikoriko ny Malagásy amin‟ny ankapobény ny fibosesehan‟ny Sinóa eto
Madagasikára eto.
570. Mampieritreritra ny fisamboaravoaran‟ny Antokom-pinoana izáy lazaina fa
Şekįta samy hafa mikasika sy momba ny Finoana tsy misy avakavaka. 571. Tañy amin‟ny
Baibóly no nahitána matetika izány atáo hoe : fiverimberenana izány. 572. Hiverina ny
Mpaminány Elίa. 573. Hiverina i Jesóa Kįrişįtý.
574. Tsy dia mba nahitána loatra izány kosa ny Finoana Şįlámo, raha araka izáy mba
kely fantatro. 575. Mahagága anéfa ankehitrίny fa dia maro sady tena misy tokóa ny olona
izáy mino an-dRanona sy Ranona ary Ranona ho Fiofoana sy ho Finofoan‟ny Mpaminanin‟i
Allah-Andriamanitry ny K rã, dia i Mahomet na i Mohaméda izány. 576. Ny tena maharátsy
ny lazaina fa Şekįta izáy hita hatramin‟izáo na Kįrişįtiá na Şįlámo, dia ny fomba fisehony
sy ny fomba fivatravatrany izáy tena mahéry vaika dia tena mahéry vaika tokóa avokóa. 577.
Matetika dia miafára any amin‟ny famonoana olona, ny tanjon‟izy iréo. 578. Ho an‟ny
Kįrişįtiá sy ny Şįlámo mantsy ny baiko fototra dia ny hoe :
- an‟i Yaveh-Jehóva ny Aina sy ny Fiainako manontólo amin‟ny mahajódy ahy;
- an‟ny Andriamanitra Tįrinité Masina ny Aina sy ny Fiainako manontólo amin‟ny
mahakįrişįtiá ahy;
- an‟ny Andriamanitra Allah ny Aina sy ny Fiainako manontólo amin‟ny mahaşįlámo
ahy.
579. Nandráy ny asany marina tokóa ny Şekįretéra Zenerály Vaovaon‟ny Firenéna
Mikambana, dia i Ban [ben] ki-Moon izány; teratány Koreá Tatsίmo izy. 580. Nanahirana
an‟Izáo Tontólo Izáo izy, tamin‟ny fanambarána izáy nataony teo anatrehan‟ny Famonoana
ho Faty an‟i Saddham Hussein. 581. Nolazainy tamin‟itý mba fanambarána voalohany
indrίndra izáy nataony amin‟ny Mahalehibén‟ny Firenéna Mikambana azy itý mantsy fa
miankina amin‟ny fanapahan-kevitry ny Firenéna tsirairáy avy ny fanamelohana ho faty;
- mbola mañameloka ho faty, ny Firenéna Kôreá Tatsίmo izáy nipoirany;
- nandr tra ny adin‟ny Paleşįstiniá sy ny Işįraeliá tamin‟ny volana jioláy sy
aogoşįtra 2014 dia nomelohin‟ny Paleşįstiniá ho faty ny vatandehiláhy roapólo satr a no
voaporófo fa nifandráy tendro tamin‟ny Işįraeliá ary dia notapahin-doha imasombahoaka
ankalamanjána;
- no faly ka nankasitraka izány fomba famonoan‟olona izány ny Vahoaka
Paleşįstiniá ;
- manapa-doha olona hatraiza hatraiza ny olon‟ny Finoana şįlámo;
tora-kovitra ny Tany tontólo fa hanangana fanjakána şįlámo “califat” hono ny maro
amin‟izy iréo any Nizer a sy any Iraka-Şir a.
582. Tena mahatezitra ny olona maro kosa ny vono olona samy hafa toy izáy
ataon‟ny şįlámo. 583. Ny fanambarán‟ny Sata izáy Miféhy ny Firenéna Mikambana, hoy izy
iréo, dia miláza fa :
- tsy azo atáo ny mamotsotra aina-olombelona na inona heloñy na inona heloñy.
584. Mbola mañameloka ho faty aina-olombelona ny Firenén‟ny Koreá Tatsίmo
tamin‟ny taona 2012. 585. Ampahatsiahivina fa eo amin‟ny lafiny fanabeazana, ny antsasaky
ny Olombelona Koreá
Tatsίmo, dia nandálo ny fampianarana ambóny avokóa
[Anjerimanontolo Îniverįşίté] tamin‟ny taona 2007;
- tsara ny miláza fa na hatramin‟i an Ki Moo aza, dia nitsipaka ny filatsahan-ko
fid na ho filohampirenéna Malagásy ny Malagásy telo tamin‟ny 2013 dia i Laláo
Ravalomanana i Andry Nir na Rajoelina i Didier Ignace Ratsiraka; tena mahavariana sy tena
mahalása fisainana.
652

586. Izány no endriky ny fiainana izáy misy antsίka, ry Vahoaka Malagásy Sambatra
amin‟izáo fotoana fiatombohan‟ny taona arίvo fahatélo izáo. 587. Maheréza ry Vahoaka
Malagásy fa tena mahatsiravina sady tena mampieritreritra ny fiharatsian‟ny Fiaiñana. 588.
Nopotehin‟ny Ranonorana isίka tamin‟ny tonontaona 2006-2007. 589. Tsy mbola nisy
tahatahaka izány, hono, hatramin‟ny fotoana izáy nitsirian‟ny voamason-dRamalagásy;
- tsy nahίta orana firy intsóny anéfa isίka Malagásy nandrίtra ny Taom-pamboléna
2010-2011. 590. Mbola mijóro sy miaina ihány anéfa io Ramalagásy io. 591. Mbola hijóro sy
mbola hisy mandrakizáy mandrakizáy dorίa alaoválo amé isίka Malagásy.
592. Eto am-pamaranana, dia tsapako fa nisy zavatra kely iráy izáy tena no hadiñoko
mihίtsy. 593. Navoakan‟ny Gazéty rehétra tamin‟ny alarobίa 28 fevįrié 2007 fa afaka
tamin‟ny fitsarána izáy natrehany momba ny fanodinkodinana vehivávy tsy ampy taona
Rackiký. 594. Nikakakáka nihoméhy aho teo ampamakiana ny anakiráy tamin‟iréo gazéty
iréo, momba izány tarehin-javatra izány.
595. Tadidin‟ny olona sy ny vahoaka fa Rackίký no mivénty iláy hira hoe : iláy
bandy alikalikalίka, ..., alίka; io añarana-fehezankevitra io dia manóndro ho olona tsy
olombelona fa ho olona alikaláhy miendrikolombelona, ny olona izáy antsoina hoe
Randrianasólo, sy ny lehiláhy rehétra izáy mpañolaña vehivávy tsy vadiny ihány koa
angámba. 596. No tezitra ny akamako teto akaikiko teto, ka nibitsibitsika tamiko fa tafiditra
ao anatin‟izány lehiláhy voaláza eto izány ihány koa hono ry Pįrétra sy ry Paşįtếra ary ry
Dépîté na Solombavambahoaka lahy isany izáy mañolaña vehivávy tsy vadiny. 597. Aoka
izáy fa sao dia mahatezitra ny sasañy eo, hoy aho taminy, raha misy mpandré!
598. Nanahirana ny olona maro koa, tamin‟izány fotoana izány, ny raharahán‟i Pety
Rakotoniaina. 599. Tsy fantatra fotsiny izáy nalehany sy nisy azy.
600. Ambonin‟izány, dia no taitra noho ny taitra ny vahoaka Malagásy tamin‟ny
nandraisana an‟i Dameogéonie Gariste izáy no tafatsoaka tañy K m ro tañy. 601. Naveriña
teto Madagasikára izy tamin‟ny Sabótsy 24 fevįrié 2004 [vava Alakarabon‟ny Alahasáty].
602. Nolazaina ho nanodinkodina volambahoaka na volampanjakána 5,8 lavitrίsa
ariáry [5,8 tapitrίsa tapitrίsa ariáry] izy. 603. Ny nahasosotra ny olona, dia ny fahatsapána
fa namoahana taratásy misánda ny sata iraisampirenéna ho fisamborana azy izy [mandat
d‟arrêt international] ary dia nosamborin‟ny P lίşy K m riá tokóa.
604. Tsy mba sahy amoahana taratásy toy izány anéfa, hoy ny Vahoaka Malagásy, ny
Mpanodinkodim-bola analavitrisany maro dia maro tokóa sy ny Mpamóno Olona-Vahoaka
Malagásy ary ny Mpampamóno Olona, teo amin‟ny Fitondrána Malagásy Fahίny sy Fahizáy
ka tafatsoaka sy monina añy ivelañ‟i Madagasikára añy amim-pilaminana. 605. Angatahan‟ny
olona sasañy Famelan-keloka faobé indráy aza moa, hono, izy irény.
606. Asa tokóa re izáy mety mba ho fiafarantsίka ry Vahoaka Malagásy havana é!
607. Misy ny Tany sy ny Firenéna izáy mañameloka ho faty olombeloña. 608. Ny eto
Madagasikára alóha, hatramin‟izáo fiandohán‟ny taona arίvo fahatelo izáo, dia ny Dahálo no
sahy mamóno mahafáty olona tsy amin‟antony. 609. Mangίna ny Fitsarána Malagásy;
mifamóno ny samy Vahoaka Malagásy; tsy matóky ny Fitondrána sy ny Lalána intsóny ny
olona fa mihátra amin‟ny olona mpanáo ratsy tsy misy ivalozana ny fitsarambahoaka; tsy hita
izáy hiafarán‟ny fifidianana maro samy hafa sy ny valiny amin‟izáo taona 2013 izáo; tena
mampahonéna é.
610. Inona no lálana farany izáy tsara indrίndra mba hampandalovanáo sy
hitantananáo ny taranakáo? 611. Tadidίo fa tsy ho lanja midiña na oviana na oviana mihίtsy
intsóny ny fiaiñana eto Antány Fandalovana eto!
612. Ny fiaiñana eto Antány eto ve? 613. Natsikafon‟ny Ranon‟Andraikίba tamin‟ny
Alatsinainy 24 Zãvié 2011 ny fatin‟i K léty izáy tovovávy mbola 15 taona monja,
tamin‟izány andro izány sy ny fatin‟i Liva izáy tovoláhy mbola 18 taona ihány koa,
tamin‟izány andro izány. 614. Nifamatotra tamin‟ny tendany sy ny tratrany ary ny valahañy
izy iréo. 615. Tañóra roa avy tañy amin‟ny Fokontanin‟i Miantsoarίvo tañy, añy amin‟ny
K mî īn‟i Tritrίva añy izy iréo.
616. Mirohaña ny saiña amam-pañáhy eo añatrehan‟izány. 617. Ny vahoaka ao
Antsirabé ao dia miláza fa saika isan-taona mihίtsy no ahitána fatiná tañóra tahaka izáo ao
anatin‟io Farihin‟Andraikίba io ao. 618. Mbola io farίhy io anéfa, no mamátsy rano fisótro
an‟Antsirabé sy ny mañodidiña; tena misótro fatin‟olona Antsirabé.
619. Ny tena manahirana ihány koa, raha mitsangatsangana any Andraikίba any ny
olona, dia ny fahitána ny mpanása lamba ao amin‟io Farihin‟Andraikίba io ao; tamin‟ny taona
2012 dia mbola nahitána an‟izány. 620. Efa voaláza tsara anéfa fa tsy azo anasána lamba ao.
621. Iza izány no tokony hapihátra ny lalána fa tena mahasosotra?
653

622. Tsy azo lavina fa mbola be mpitsangatsangana na any Andraikίba any na any
Tritrίva any izáy tsy fantatra mihίtsy hatramin‟izáo taona 2012 izáo alóha, izáy halaliña
anañan‟io Tritrίva io. 623. Tañy amin‟ny taona 1993 dia ny “Commandant Cousteau” sy
ny mpañaraka azy no tonga tao Tritrίva tao. 624. Hatráñy amin‟ny 28 metatra ihány no
farany laliña indrίndra no tratrany tamin‟ny fisitrihana nataony. 625. Tañy amin‟ny 143
metatra ambanin‟ny rano kosa no tratran‟ny fitaovam-pandrefesana nentiny.
626. Dia tena mba firy metatra marina izány no mety ho halaliña anañan‟io Farihin‟i
Tritrίva io? 627. Ny hazon-dry Rabeniómby sy Ravolahánta izáy namóno tena tao tamin‟ny
alálan‟ny fifamatorana ihány koa moa dia efa nalavon‟ny rivotra ka tsy hita ao intsóny. 628.
-kasina manokana, hono, iñy Ankaratra iñy. 629. Fa nahoana?
630. Ny fiaiñana eto antány eto ve? 631. Nodidiana “hernie” herįný) nateraky ny
havizañan‟ny nofony ny zandriko anakiráy tañy amin‟ny h pitáļin‟i TambohobéFianarantsóa tañy nandrίtra iñy taona 2010 iñy. 632. Nalevina tamin‟ny 05 deşãbįra 2010
tañy Anίso tañy, tañy antanananáy tañy, ny Zokibenáy RADANDRIANIRÍNA Robert
Bellarmin Daniel izáy novonoin‟olona tao anáty tanánam-bah ny M rişiá iráy ka nitarika
ny fahafatesany.
633. Nodidiana “prostate” tamin‟ny 28 zãvié 2011, tañy amin‟ny h pitáļ tsimiankina
Iláfy tañy ny zokiko iráy. 634. Telo taona talohan‟io no efa nodidiana “prostate” ary maty
noho io fandidiana tañy amin‟ny H pitáļ Ravoahángy Andrianavalona io, ny zakiko lahy
izáy no kambana taminy.
635. Tañy amin‟ny h pitáļ Ravoahángy Andrianavalona no nanaovana ny
fandidiana. 636. No tora-kovitra izaháy, ka dia lasa nanapa-kevitra ho namίndra azy tañy
Iláfy tañy, tamin‟io Fandidiana pįr şįtáty io. 637. Izány rehetra izány, no zavatra samy hafa
izáy nifandίmby sy naházo ny tarana-dRadanielina nandrίtra ny taona 2010-fiatombohan‟ny
taona 2011. 638. Saláma tokóa io ianáo io sy izáo izáho izáo, ka antsoina hoe : olombelona.
639. Rehéfa maráry, dia toa tsy hita intsóny izáy mahaolombeloña ny olombeloña. 640. Tsy
misy intsóny izány atáo hoe : fady sy henatra izány. 641. Ny zanaka vavy no mibojibójy ny
ray niteraka izáy mitanjaka sy miboridana.
642. Inona tokóa moa no atáo hoe : fady? 643. Tsy maházo manam-bady ka miteraka
amin‟ny anabávy. 644. Fa nahoana? 645. Raha ohatra moa ka no azo nampifanolosoloana ny
lohan‟olombeloña, dia inona no nety ho nitránga. 646. Iréo misy tovovávy dimy samy hafa.
647. Ny roa tamin‟izy iréo, dia anabavin‟ny tovoláhy anakiráy.
648. Raha toa ka nosoloana ny lohan‟ny vehivávy roa hafa tsy nisy izáy nifandraisany
tamin‟ny anabaviny ny lohan‟iréto anabavin‟iláy tovoláhy anakiróa iréto, ka nety ny
fanoloana, dia inona no ho nitránga? 649. Iza tamin‟iréo vehivávy dimy iréo tamin‟izáy
fotoana izáy, no lasa fady azy, efatra sa mijanona ho roa?
650. Inona no fady ary inona no zava-pady sy ny antony isian‟ny fady? 651. Ny loha
iréry ihány ve no mahatónga ny zava-pady ho nisy? 652. Mitóvy ka samy azon‟iláy tovoláhy
iterahana avokóa ny kibon‟iréo vehivávy dimy iréo; ny roa fady azy; ny telo tsy fady azy.
653. Satrίa tsy no hitan‟iláy tovoláhy ny andraña izáy nanatontosána ny fanoloana ny
loha samy hafa ary mitovitóvy ny fisehon‟ny vatañ‟izy dimy vavy dia hiahotra izy, eo
rehan‟ny kibo izáy mitóndra ny lohan‟ny anabaviny; iza amin‟izy iréo no azony
amoronana izáy ho zanany ao ankίbony! 654. Tsy mitóndra na mamoroña ny zaza ny loha
nefa dia toa avy aminy no mahatónga ny fiahoran‟iláy tovoláhy. 655. Inona no hatáo, ka
vatan‟iza amin‟ny vatañ‟izy dimy vavy no hanombohana ny firaisana sy ny fampiraisana ny
nofo, hoy izy? 656. Toa mampihoméhy ihány iláy izy é! 657. Nefa dia toraka izány, no zavamisého eto Antány Fandalovana eto. 658. Manam-pahefána hitsára foaña hatráñy, ny
áy heviny sy ilainy azy ve ny olombeloña e?
859. Fa ny voalohan‟ny volana fevįrién‟ny taona iráy moa, dia natokana hankalazána
manokana ny fisian‟ny ankolafin‟ny Miaramίla Manamboñinahitra Lefitra eto Madagasikára
eto; tsingerim-potoana nahaterahako io daty io. 860. Tamin‟ny taona 2011 dia niarahába ny
Filóha Faratampon‟ny Foloalindáhy Malagásy, dia ny Filóha Andry Nirίna Rajoelina izány,
ny Miaramίla Manamboñinahitra Lefitra eto Madagasikára eto. 861. Gisa iráy no natolotr‟izy
iréo azy. 862. Mandainga ka manevatéva ny fahamarinana izáy sahy miláza fa
Manamboñinahitra Lefitra iráy ihány, no tonga niarahába ny Filóha Faratampon‟ny
Foloalindáhy Andry Nirίna Rajoelina, tamin‟ny voalohan‟ny volana fevirié 2011 satrίa gίsa
iráy ihány no natolotra azy.
863. Ny olona izáy mandainga tahaka izány, dia iharan‟ny tenin‟Izy Tompo
Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý izáy manáo manáo hoe : Aza oména ny alίka tokóa ny zavamasina ary aza atoraka ho an‟ny kisóa ny voahanginaréo, dia ny zava-masina sy ny
654

voahanginaréo izáy tsy inona tsy akóry fa ny fahamarinana. 864. Tsy azo antsoina hoe :
olombelona fa alikaláhy sy alikavávy miendrika olombeloña sy kisoaláhy ary kisoavávy
mihinan-tay miendrika olombelona, ny olona izáy mpandainga tahaka izány.
865. Toraka izány ihány koa ny momba itý mañaraka itý. 866. Zavatra telo dia ny
volaména sy ny emboka manitra ary ny mira, no natolotr‟izy iréo Azy Tompo
Andriamañitra Jesóa Kįrişįty. 867. Tsy azo antsoina hoe : olombeloña fa alikaláhy sy
alikavávy miendrika olombelona sy kisoaláhy ary kisoavávy mihinan-tay miendrika
olombeloña, ny olombeloña rehétra izáy mañambára fa Mazy-Majy-Magy-MpimásyMpisikίdy-Jétilίşa-Jẽtίly arábo teloláhy madina foaña monja ihány, no tonga nitsaoka
an‟Izy Tompo Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý; ny zavatra izay natolotr‟izy iréo no telo.
868. Fa raha iverenako ny momba ny tamin‟ny 1/2/2011 teo dia izáo no tohiny. 869.
Natáo tamin‟iny andro iny ihány koa ny femetrahana ny fototry ny Tobin‟ny Vondron‟ny
Vonjy Voina, ao anatin‟ny Seranampiaramanidina-Iváto ao. 870. Nolazaina fa arakaraka izáy
hiavin‟ny fitaovana amin‟ny fananganana azy no hidoñan‟ny famitána azy ihány koa. 871.
Misy sy ilaina any anatin‟ny Seranampiaramanidina Iraisampirenéna rehétra eto Antány eto,
ny Toby tahaka izány. 872. Aza dia lasa vetsovétso foaña eo io ianáo io, fa mbola ho lava ny
andro hiaiñanáo!
873. Eo anatrehan‟izáy, dia hilazáko tantára valamáty momba ny hevitra sasantsasany
avy amin‟ny aibóly io ianáo io. 874. Tandremo fa tsy fandalinana ny ahy fa filazána fotsiny.
875. Ka dia anáo no mieritreritra. 876. Naverimberin‟ny Filohampirenéna Andry Nirίna
Rajoelina fa vahoaka mino an‟Andriamanitra ny Vahoaka tena masina noho ny masina
Malagásy. 877. Andriamanitra Tįrinité Masin‟ny aiboly io Andriamanitra voaláza eto io.
878. Ny fototra iaingan‟ny Finoana eto, dia ny Baibóly. 879. Niteraka ny fampiharana
rafi-piaraha-monina izáy nantsoina hoe : Rafi-Pinoana Kįrişįtiá izány. 880. Mizára roa
mazáva tsara ny Baibóly, dia ny Boky Voalohany na ny Teşįtam ta Talóha sy ny Boky
Faharóa na ny Teşįtam ta Vaováo.

Ivelan’ny Faritra voafefin’Antananarίvo Fahizáy sy Fahagolan’ny Tany, no mijóro io
Fiangonana Katôlίka Rômáŋā Mitoloña io. Tatý amin’ny Faritra Atsimon’ny
Rovanimanjakamiadana tao Antananarίvo, no nahazoan-dálana nañoreñana azy. Saika ny
Olombeloña Andévo sy ny Mpanómpo avokóa dahólo, no nivavaka tao. Manaranaka izány;
hita soritra eny amin’ny handrin’ny Vahoaka rehétra izáy mpivavaka ao ankehitrίny, ny
vokatr’izány tantára tena marina izány. Izány tokóa angámba no antsoina hoe : Egįlίjy
Katôlίka Rômáŋā Mitoloña, eto Madagasikára eto, araka izáy naferin’ny Tantára.
881. Tsy ho natáo afa-tsy ho an‟ny Jody iréry ihány alóha ny Baibóly. 882.
Mpangalatra fananan‟ny Jody ny Kįrişįtiá . 883. Tsy misy fifandraisany mihίtsy ny Boky
Roa ho an‟ny Jody izáy nanaovana azy iréo ka tompon‟iréo Boky Roa iréo.
884. Inona ny momba ny amin‟ny Bibidίa? 885. Araka ny fikajian‟ny manamanampahaizana rehétra, tañy Andáfy tañy dia anisan‟ny mahaféno tanteraka ny faminanian‟ny
Ap kalipįşa momba ny ibidίa ny Papan‟i R ɱ . 886. Miaiky dahólo koa anéfa ny olona
rehétra fa tsy izy iréry ihány.
655

887. Tena tsy azo lavina intsóny mantsy fa tsy mbola hita mihίtsy izáy fomba
hivoasana azy, fa dia izáy zavatra rehétra hitan‟ny maso ka misy ka ampitondraina an’io
tarehimariky ny Bibidian’ny Apôkalipįşa 666 io, dia isehontsehoan-javatra hafaháfa
hatrány. 888. Inona marina izány no foto-pisian‟io Tarehimarika na ibidian‟ny
Tarehimarika 666-n‟ny Ap kalipįşa essence io?
889. Zavatra iráy izáy navoakan‟ny kajin-dry zaláhy sy ry zavávy, dia momba ny
fanenjehan‟ny Papan‟i R ɱ ny Antokom-pinoana Egįlίjy) izáy niendaka taminy. 890. Ny
finoana Kįrişįtiá Malagásy dia niainga avy tañy amin‟ny Kỗtinãta Êr peá tañy.
891. Momba ny fanenjehana voaláza eto, dia Firenéna iráy ihány tao anatin‟ny
Kỗtinãta Êr peá manontólo, no mamály an‟izáy famaritana izáy. 892. Tsy iza izány fa ny
Firenéna Fįrãşáy izáy nantsoina koa hoe : zanaka vavy matoan‟ny Egįlίjy Katôlίka R má .
893. Tena mazáva tsara ny amin‟iny. 894. Satrίa dia tena voamarina tsara ny amin‟izány na
dia amin‟ny alálan‟ny tarehimarika 1260 fotsiny monja madina ihány aza. 895. Tsy mihátra
anéfa io izy io afa-tsy ho an‟ny Firenéna Fįrãşáy ihány.
896. Ny Baibóly sy ny Tantarany ary ny Ap kalipįşany anéfa dia tsy voasoratra ary
tsy natáo ho an‟ny Fįrãşáy iréry ihány na hihátra avy tamin‟ny alálan‟ny Fįrãşáy iréry ihány.
897. Tsia!
898. Raha ny Kỗtinãta Êr peá no jeréna, dia feno fito amby roapolo ny Firenény
tamin‟izáo taona 2013 izáo. 899. Dia fantáro áry fa ny Firenéna Fįrãşáy iréry ihány, no afaka
nanenjika Kįrişįtiá izáy niendaka taminy tamin‟iréo Firenéna izáy nizarazára ho Fito amby
roalpólo Firenéna iréo ankehitrίny.
900. Tañy amin‟ny Firenéna hafa raha ny tantára no jerenéna, dia ny Firenéna izáy
no teraka avy tamin‟ny Fanovám-pinoana no nanenjika ny Mpino Ktôlίka tañy amin‟izy iréo
tañy; azo antsoina koa hoe : Bibidίa angámba izy iréo fa nanenjika ny Kįrişįtiá Kat likan‟i
Rôɱ . 901. Ohatra ho an‟izány vanim-potoana izány, ny Ãgįliká tañy Ãgįlêtéra, no
tompon‟ny Fanjakána ary dia tena ny Andriamanjáka mihίtsy aza, no Filóha Faratampon‟ny
Egįlίjy Ãgįliká . 902. Tsy nahίta ravina avaratra tañy ny Egįlίjy Katôlίka R má .
903. Tamin‟ny Faritry ny Firenéna hafa rehétra dia nitsangana ny lalánan‟ny
Telomióva izáy hovakináo any aoriana any. 904. Ny niafarány, dia ny samy Antokompinoana Pįr teşįtãta indráy no nifamalivály ho samy bibidίa maro loha mpamadika tao
anatiny tao ka nandripaka ain‟olombelona tsy hita isa intsóny.
905. Araka ny tantaran‟ny Kỗtinãta Êr peá Kįrişįtiá dia izány fotoana izány no
fanenjehana izáy nandripaka Pįr teşįtãta be indrindra tao anatin‟ny Tantarany. 906. Tena i
Martin Luther mantsy tamin‟ny alálan‟ny lalánan‟ny telomióva no nangataka ny Pįr şy izáy
vao nióva ho Pįr teşįtãta handringana ny vahoka Kįrişįtiá Pįr teşįtãta nitáky ny zony
tamin‟izy iréo. 907. Tsy misy hafa amin‟izáy nataon‟i Kadhafi na i Saddham Hussein izáy
nandringana ny vahoakany. 908. Saika tañy amin‟ny Kỗtinãta Êr peá manontólo mihίtsy
no nenjehina ny Finoana Katôlίka R má indrindraindrίndra moa fa tañy amin‟ny Firenéna
izáy antsoina hoe : Firenéna Ãgįl şakįş .
909. Satrίa ny Kỗtinãta Êr peá no nitóndra izány finoana izány tatý Madagasikára
tatý dia naferiny niaraka tamin‟ny Finoana ny fihalikána sy ny fihakisoavan‟ny Fizarazarána
ara-pinoana izáy tena manafintohina tokóa. 910. Nahoana moa no tsy no mpinon‟ny
Ap kalipįşa dahólo fotsiny izáo ny Malagásy rehétra? 911. Nahoana moa no tsy no
mpinon‟ny Egįlίjy Ãgįliká dahólo fotsiny izáo ny Malagásy rehétra? 912. Nahoana moa no
tsy no mpinon‟ny Finoana Kat lίka R má fotsiny izáo ny Malagásy rehétra? 913. Nahoana
moa no tsy no mpinon‟ny Egįlίjy Adįvãtişįta dahólo fotsiny izáo ny Malagásy rehétra? 914.
Nahoana moa no tsy no mpinon‟ny FJKM na ny FLM ... sy ny sisa tsy áry ho votanίsa
fotsiny izáo ny Malagásy rehétra fa nahoana no nozarazarain‟ny mpanjanaka mişionéra izy
iréo?
915. Tatý Madagasikára tatý, dia ny Antokom-pinoana mpiendaka tamin‟ny Egįlίjy
Katôlίka R má
no toa lasa niendriky ny ibidίa nanenjika ny Egįlίjy Katôlίka R má .
916. Tsy nanana avara-patana teo anatrehan‟ny Fanjakána Malagásy ny Egįlίjy Katôlίka
R má . 917. Porofon‟izány, iréo T póly maron‟ny Antokom-Pinoana samy hafa izáy
miezinezina ao amin‟ny Faritr‟i Antananarίvo Fahίny sy Fahagolan‟ny Tany ao iréo.
918. Taratry ny Fanjakána matanjaka samy hafa nanjakazakan‟ny Finoana nahίtsy
tañy Êr pa tañy iréo. 919. Ny andévo sy ny mpanompo ihány indrindraindrίndra, no hany
naházo niditra ho tañy amin‟ny Egįlίjy Katôlίka R má Malagásy tamin‟ny ankapobény.
920. Porofon‟izány : tsy mba nisy Malagásin‟ny Egįlίjy Katôlίka R má
izáy no
maty novonoina noho ny finoany na dia iráy handóza aza. 921. Anjaranáo moa no mahalála
ny zava-drehétra, ka dia tohίzo ny fialambóly amin‟ny alálan‟ny fanadihadiana tena marina,
656

any ny tomponandraikitra momba izány. 922. Noho izány raha ny marina koa no marina,
dia tokony ary tsy maintsy hanana Minişįtéra anakiráy izáy hiandraikitra ary tsy
hiandraikitra afa-tsy ny “raharaham-pinoana” ny Fanjakána Malagásin’ny Repîbįlίka
Fahefatra sy ny manaraka ho avy rehétra mandrapiavin’ny farándro. 923. Marina sady
tena hitsiny izány voalazako sy takiako izány!

Araka ny didimpitondrána (Arrêté) izáy navoakan’ny Apôşįt ly sy ny Dimbiny, dia
nosoloiny tamin’ny andro alahadin’i Jesóa Kįrişįty izáy hany tokana Andriamañitra
ambóny noho ny Şabáta, ary nofatsihina tamin’ny Hazo Fijaliana mba ho famonjéna ny
voaáry rehétra, fa nitsangana tamin’ny maty ho velona mandrakizáy tamin’ny andro
fahatélo, araka izáy voalazán’ny Soratra Masina, ny andro Şabáta didifólo sady
“famatarana” nomen’Iaveh-Jehóva an’i Môίjy.
924. Mahagága fa isίka J tίly izáy tsy natáo ho an‟ny aibóly indráy itý, no sahy
manizingizina fa mifampitóhy ny oky Voalohany na ny Teşįtam ta Talóha sy ny Boky
Faharóa na ny Teşįtam ta Vaováo. 925. Tsipahin‟ny 90%-n‟ny Jody izáy tompon‟ny oky
izány fanamarinam-pifampitohizana izány.
926. Ny Fanjakána Jody-Işįraelίta moa na dia mirafitra sy miorina eo ambonin‟ny
rafi-pitantanana dem kįratίka aza, dia toa azo heverina ho Fanjakána te kįratίka tahaka ny
an‟ny Fanjakána Vatiká
ihány, ankehitrίny ka ho mandrakizáy. 927. Ny
didin‟Andriamanitra dia didim-Panjakána ihány koa. 928. Voaláza mazáva fa folo iréo didy
iorenan‟ny Lalampanorenan‟ny Fanjakána Jody- Işįraelίta iréo.
929. Hiláza amináo fomba fanaon‟ny Jody anakiráy, izáy tena mampisaina dia tena
mampisaina tokóa aho. 930. Ao anatin‟ny rafi-pitondram-panjakána, dia iréto misy
fanamarinana izáy tsy maintsy fantatra tsara. 931. Mitongóa intélo ny lafin-dingan-dalána dia
iréto : arrêté, décret, loi izáy adίka amin‟ny Teny Malagásy mazáva tsara hoe :
didimpitondrána, didimpanjakána, lalána. 932. Ny didimpitondrána dia tsy manan-kery
hanafoana ny roa zokiny fa ny lalána kosa dia manan-kery hanafoana ny roa zandriny.
933. Tao amin‟ny rafi-pitondrána jody- Işįraelίta dia nahitána fomba fanáo izáy tena
mahagága tokóa tahaka izáo manaraka izáo. 934. Ho hitanáo any aoriana any hiverina indráy
iláy izy fa dia lazaiko dia ny mialóha amináo.
657

935. Vakiko amin‟ny teny fįrãşáy ny aibóly. 936. Tena mampiása iréo haivolaña
momba ny lalána iréo izy.
937. Momba ny famorána áry dia nolazaina fa décret na didimpanjakána no manéry
ny olombelona Jody hanáo ny famorána. 938. Tatý aoriana indráy, dia nambarany fa tena
lalána avy amin‟Iaveh ny fanatontosána ny famorána. 939. Farany dia nantitranteriny fa
“famatarana” ny amin‟ny fifanekem-pifandraisan‟ny Vahoaka Jody nofidίny amin‟Izy Iaveh
Andriamanitra Mpaháry sy Mpitáhy ny fiainan‟ny Jody- Işįraelίta ny famorána.

Araka ny didimpitondrána (Arrêté) izáy navoakan’ny Apôşįtốly, dia nosoloiny
tamin’ny andro alahadin’i Jesóa Kįrişįty izáy hany tokana Andriamañitra ambóny noho
ny Şabáta, ary nofatsihina tamin’ny Hazo Fijaliana mba ho famonjéna ny voaáry rehétra, fa
nitsangana tamin’ny maty ho velona mandrakizáy tamin’ny andro fahatélo, araka izáy
voalazán’ny Soratra Masina, ny andro Şabáta didifólo sady “famatarana” nomen’IavehJehóva an’i Môίjy.
Nanaovanáy ka nanangananáy tsangambaton-kisarintsarin-dRafaravávy Rasaláma
eto amin’itý toerana izáy nohamasinináy, tamin’ny alálan’ny fañoreñanáy Fiangoñana
Lehibé sady miezinezina itý, na dia fantatráy tsara izáo aza, ny voatatitry ny vototoatin’ny
hevitra foñosin’ny didifolon’i Yaveh-Jehóva ao añatin’ny Boky Voalohany na ny Teįştam ta
Talóha izáy Boky-Tantára natáo ary tsy natáo afa-tsy ho an’ny Firenéna Jody-Jióşy iréry
ihány ka manáo manáo hoe : aza manáo kisarintsáry.
940. Notsipahin‟ny Ap şįt ly tamin‟ny antony izáy heverin‟izy iréo ho no ambóny
noho ny ambóny anéfa io didy izáy tena makotra tokóa noho ny makotra io ho an‟ny rafipitondram-Panajakana Jody- Işįraelίta. 941. Notsipahin‟ny Ap şįt ly P ly teo anatrehan‟i
Masindáhy Piéra ny Fampiharana ny famorána amin‟ny Jẽtίly nandráy ny finoana
kįrişįtiá . 942. Dia nanaiky ny Ap şįt ly hafa rehétra sy ny Dimbiny ary ny Vatana sy ny
Nofon‟ny Egįlίjy manontólo. 943. Vatana sy Nofon‟i Jesóa Kįrişįtý hany tokana tena
658

Andriamanitra tanteraka tokóa moa ny Egįlίjy. 944. Ny tena mahagága eto, dia arrêté na
didimpitondrána izáy navoakan‟ny Ap şįt ly fotsiny monja madina ihány, dia nahafoana
zavatra makotra noho ny makotra tahaka “ny famatarana”!
945. Toraka izány tsy misy hafa, ny naházo ny andro Şabáta. 946. Anisan‟ny
“Didifolon’Iaveh” io izy io. 947. Nivadika ho famatarana izy araka ny filazan‟ny manampahaizana samy hafa momba azy. 948. Dia notsipahin‟i Jesóa Kįrişįtý tamin‟ny kely foana
iláy andro malazan‟ny Andro Şabáta.
949. Tena Izy Jesóa Kįrişįtý mihίtsy no nampianatra ny olombelona tamin‟ny
alálan‟ny Ap şįt liny hanevatéva teo imason‟ny Jody ny fomba fanasinan’ny JodyIşįraelίta ny andro Şabáta; nasainy niása andro Sabáta ny Apôşįtôliny. 950. Saika no
safotra sy no torana noho ny hatezerana ny Jody rehétra.
951. Nampidinin‟i Jesóa Kįrişįtý ho ambány noho ny ambány ny ohatra momba izány
ka hoy izy : ny ampondranaréo angáha tsy vonjenaréo raha latsaka any andavaka, eny fa na
dia Şabáta aza ny andro! 952. Nodradradradrainy teo imason’ny Jody fa ambóny noho ny
Şabáta Izy : misy ambóny noho ny Sabáta eto, hoy i Jesóa Kįrişįty hany tokana tena
Andriamanitra. 953. Ny dikan’izány dia izáo : azony soloina amin’izáy fomba itiavany
azy, ny andro Şabáta, satrίa ny andron’Izy Jesóa Kįrişįtý dia ambóny lavitra noho ny
andro Şabáta.
954. Ny zaza mpandóva ny farany, dia izáy olona rehétra manatanteraka izáy rehétra
voaláza sy voasoratra momba an‟i Jesóa Kįrişįtý. 955. Mitarika fanontaniana henjana dia
henjana izány fanambarána hita any amin‟i Masindáhy Lioka izány. 956. Tahaka izáo no
fijoron‟ny fanontaniana : fa iza marina moa iláy Jesóa Kįrişįtý tiana holazaina?
958. I Jesóa Kįrişįtý Tompo Mpaháry sy Mpitáhy ary hany tokana tena Andriamanitra
no tiana hambára. 959. Namariparitra ny tenany ao amin‟ny Masindáhy Zoány toko Fahenina
io Izy tena Jesóa Kįrişįtý hany tokana tena Andriamanitra io.
960. Rehéfa tsy Jesóa Kįrişįtý tahaka io voalaza ao amin‟i Masindáhy Zoány toko
Fahenina io, no ambára sy tantaraina, dia alikaláhy sy kisoaláhy miendrika andrimanitra no
lazaina, ka ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa, miendrika olombelona, ny
olombelona izáy manómpo izány biby miendrika andriamanitra izány.
961. Rehéfa Jesáa Kįrişįtý ambány noho ny Şabáta, dia andriamanitra alίka sy kisóa
miendrika andriamanitra ka ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa, miendrika
olombelona, ny olombelona izáy manómpo izány biby miendrika andriamanitra izány. 962.
Angámba mety ho rehéfa “famatarana” rehétra ao anatin‟ny aibóly ao, dia mendrika ny ho
tsipahin‟Izáy Manam-Pahefána rehétra hanáo izány avokóa.
963. Tsy izány tokóa no zava-misy sy tena fahamarinana. 964. Mandálo ny fiainana
eto Antány eto. 965. Tsy misy ny mandrakizáy eto ho an‟ny voaáry anakiráy. 966. Ny
zavatra iainana dia itý : samy te-hanangana javatra hahafantarana azy dahólo ho an‟ny
fiainana ho avy rehétra ny tena olombelona tsirairáy avy, toa ahy RADANIELINA Ignace
Marie Julien izáy nanoratra itý lahaporontáfa itý mba hialanáo voly amin‟ny famakiana azy.
967. Androány 2 avįrίļ 2011, dia mbola namoaka indráy ny Radi Fįrãşáy RFI fa
mivalaketraka ny SADC eo anatrehan‟ny fanaovan-tsonίa ny Tondro-zotram-pamoahana an‟i
Madagasikára tao anatin‟ny fahavoazana samy hafa. 968. Miándry ny Fihaonambén‟ny
Filohampirenén‟ny Firenéna Mpikambana, hono, ny tomponandraikitra vao hanapa-kevitra;
- ny volana kįt bįra 2011 no nidinihan‟ny Firaisambé Afįriká ny raharáha momba
an‟i Madagasikára manokana;
- ny datin‟ny 26 jiona 2013 nandr tra ny fivoriana ankiráy ta y Nioi rįka ta y moa
dia ny fangahan‟ny mpivóry rehétra ny fanesorana an‟i Laláo Ravalomanana sy Didier Ignace
Ratsirraka sy i Andry Nir na Rjoelina hiendaka tsy ho fid na ho Filohampirenéna Malagásy
no nafotaka;
- ny vaováo iraisampirenéna izáy mba sendra no azoko dia sahy niláza fa zavatra tsy
fah ta chose rare tao anatin‟ny tantaran‟ny tany mih tsy hatramin‟izáo alóha izány hoe
Fikambanambé Iraisampirenéna izáy manolotra na mitsipaka olona ho fid na amin‟ny
Firenéna anakiráy mahaleoténa izány;
- mba ho tonga saina tokóa anié ny Malagásy eo anatrehan‟izány fihetsika
mamoafády izány; gaga hatrammin‟ny any ivelany aza.
969. Indróa angámba izáy no efa nisy nitády hamóno i Andry Nirίna Rajoelina. 970.
Be izáy Filohampirenéna nandálo teto Madagasikára teto izáy fa mba anisan‟ny ho
tadidίn‟ny Tantára tokóa itý tovolahikély antsoina hoe : Andry Nirίna Rajoelina itý. 971.
Samίa mitény izáy tiany hotenenina momba azy.
659

972. Ho ahy RADANIELINA Ignace Marie Julien, dia mbola tsy no teraka
angámba izy no nanomboka niása tamin‟ny Fanjakána aho, tamin’ny 19 jioláy 1974. 973.
Tsy mbola no teraka izy no may ny Tranondapan‟ny Tanánan‟Antananarίvo. 974. Nefa dia io
izy naverin‟i Andry Nirίna Rajoelina mivády tamin‟ny nahaίzy azy indráy io ny Lapan‟ny
Tanánan‟Antananarίvo. 975. Tantára izáy anisan‟ny ho raiketin‟ny Tantaran‟i Madagasikára
izány. 976. Ho an‟izány Tantaran‟i Madagasikára izány ihány, dia nandálo teto Sabótsy
Namehana androany alahády tolakándro telo avįrίļ 2011 “ny Afotsimatin’ny Taombaováo
Malagásy”, hono, araka izáy filazán‟ny mpikarakára azy. 977. Tsy handráy an‟io andro io
ho Taombaováo Malagásy mihίtsy alóha, raha izáy izáho RADANIELINA Ignace Marie
Julien. 978. Tsy dia mifañaiky ny olona rehétra ny amin‟izány.

Nohobiana hatráñy Añatirovan’i Manjakamiadana ka hatráñy Añalakély, nanáo ny
Fanamian’ny Andriamanjáka “manjáka” tahaka ny Dama sy ny Hovan’i Madagasikára, i
Andry Nirίna Rajoelina sy i Miály Rajoelina izáy taranaka avy tamin’ny Foko Ambaniándro
Lavasofiña Maláma Hova Merina, nandrίtra ny androm-pitokanana ny Lapan’ny
Tanánan’Antananarίvo. Toa no tsapako tena mba no resy tokóa, tamin’izáy fotoana izáy, ary
nanomboka tamin’izáy fotoana izáy, ny Faminanian-dRatsilikaina. No voaóta iláy
“faminaniana nanan-daza” ka tena nahagága ahy tokóa.
979. Ho an‟ny zanadráno ho an‟iñy taona 2010-2011 iñy, dia tañy amin‟ny volana
aogoşįtra 2011 tañy, no nankalazaina ny Taombaováo Malagásy. 980. Ho an‟ny Jody dia
mifanίndry amin‟ny Fotoam-Piravoravoan‟ny famaranana ny Ramadãny Taombaováo Jody.
981. Tsy nisy na dia Mpaminány Jody anakiráy aza izáy mba nahίta ny andro
nahaterahan‟i Jesóa Kįrişįtý Tompo Mpaháry sy Mpitáhy ary hany tokana tena
Andriamanitra. 982. Jẽtίly na Jẽtilίşa Arábo izáy mañaraka ny fañisanándro araka ny
fihodiñkodiñan’ny Volana no nahίta azy. 983. Tsy iza izy iréo, fa mpisikίdy sy mpanándro
Arábo izáy nantsoina hoe : Magy-Majy-Mazy. 984. Natsangana‟i Jesóa Kįrişįtý Tompo
Mpaháry sy Mpitáhy ary hany tokana tena Andriamanitra ho Olomasina dia ny mbola velona
noho ny hatsaran‟ny sitrapom-pikarohany an‟Andriamanitra marina izy iréo. 985. Napitainy
at amintsίka Malagasin’i Madagasikára izány fomba fañisanándro izáy miankina
amin’ny fandehan’ny Volana izány.
986. Tsy mifanaraka mihίtsy amin‟io izáy voizin‟ny Ambaniándro Lavasofiña
Maláma Hova Merina io hoe : taombaováo Malagásy, iláy izy. 987. Satrίa kosa anéfa,
samy mankaláza ny Taombaovaony, araka izáy itiavany ny Taombaovaony avokóa ny
olombelona rehétra, dia ekéko ho Taombaovaon’ny Ambaniándro Lavasofiña Maláma
Hova Merina tanteraka tokóa, io Taombaováo io.
660

988. Sarotra ny handráy azy raha lazaina fotsiny amin‟izáo hoe : taombaováo
Malagásy. 989. Amin‟izáy fotoana izáy mantsy, dia manjáry toa ny Ambaniándro Lavasofiña
Maláma Hova Merina, izáy mankaláza azy iréry ihány, no azo antsoina hoe : Malagásy. 990.
Tsy mety angámba izáy. 991. Mahaiza misaiña. 992. Aza mihinana amam-bolony.
993. Jeréo tsara ny fisehoan-javatra rehétra. 994. Raha ny marina, dia no tsiñana ny
Alatsinainy efatra avįrίļ 2011 ny volana. 995. Ara-bitaña ho an‟ny andavanandrompiainako, dia volana sy vintana alakarábo mpitóndra io Volana Tsiñana io.
996. Tsy fantatro mihίtsy izáy fomba fiántson‟ny Ambaniándro Lavasofiña Maláma
Hova Merina, an’io volana tsiñana io. 997. Raha ny marina no marina, dia Volana
Tsiñan’ny Valasίra iláy izy, ho an’ny Ankibonimerina Ambaniándro Lavasofiña Maláma
Hova Merina. 998. Raha vao miditra amin‟ny fomba fañίsa volana hoe : Alahamády, ..., sy ny
sisa mantsy ny tena, dia miditra aáy amin‟ny fañisam-bolana izáy miafitra ary tsy mirafitra
afa-tsy amin‟ny fihodiñkodiñan‟ny “Volana” iréry monja madiña ihány.
999. Amin‟izáy fotoana izáy, ohatra, dia voatéry manontány tena ny olona izáy tsy
mpahalála tahaka ahy manáo manáo hoe : ho an-dry Zaréo Jody, ohatra, dia rehéfa amin‟ny
andro manáo ahoana, no mampiása ny fanisána andro miankina amin‟ny “Masoándro” izy
iréo? 1000. Ary rehéfa hampiása zavatra manáo ahoana ihány monja kosa, no mitodika any
amin‟ny fanisanándron‟ny “Volana” ihány koa ry zaréo?

Io no LAPAN’NY TAN NAN’ANTANANAR VO izáy naoriñ’i Andry Nirίna sy i Miály
Rajoelina MIV DY, ho an’ny Firenéna behambopon’ny Vahoaka Masina Malagasin’i
Madagasikára.
1001. Tsy nisy hafa amin‟izány, ny zavatra izáy niaiñana tao añatin‟ny foko
Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova Merina tao. 1002. Matóa tsy mióva ny fanisan‟andro
izáy ahitána foaña ny Tsiñambolan‟ny “Valasίra” ho amin‟ny fe-potoana voatóndro iráy
isan-taona, dia satrίa miaiña araka ny fañandroana miankiña amin‟ny Masoándro izy iréo; ny
tsiñambolan’ny fe-potoana ao añatin’ny Volana Marįşa-Avįrίļā no tian-kolazaina eto.
1003. Ny Tsiñambolan‟ny Valasίra moa, dia vavahadim-potoana fidirana amin‟ny
volonándron‟ny ririñina. 1004. Fizarantaona fiakaran‟ny vokatra, ny volonándron‟ny
ririñina. 1005. Fizarantaona fiakaran’ny varin’ny Olombeloñin’ny Foko Betsiléo sy ny
an’ny Olombeloñin’ny Foko Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova Merina ihány koa
ny volonándron‟ny ririñina.
1006. Ny fiantsoan‟ny Olombeloña ahy moa, dia i Dadazίly. 1007. Io Añarana io, dia
noratovina avy tamin‟ny fañampiñarako hoe : Julien. 1007. Ato añatin‟izáo fotoampahanterako izáo, dia mamisavίsa ny fahίny izáy toa hoatra ny hahalása adála ny
fahatsiarovana azy izáy mileviña ao añatin‟ny fasaña iráy faharóa dia ny “fo” ao, no
661

fandaniako ny androko sisa tavéla. 1008. Hany ka ny añisan‟ny zavatra maro izáy mbola mba
azoko atáo, dia ny mihaino “ny Radi Feon’ny Merina”.
1009. Tao añatin‟ny Foko Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova Merina tao
mantsy, no tena niaiñan‟ny taiña ka dia tsy afaka tsy hihaino an‟izány Radi izány ny taiña.
1010. Ny mahaháfa ny andronáy fahίny fotsiny, dia ny tsy mba nahalalanáy izány Zomá
mañifίka izány; talóha sy fahagolan‟ny tany tokóa mantsy izány. 1011. Rediredin‟ny tovoláhy
be taona tokóa ny ahy izáy efa antidáhy reiolona ka dia vitan‟ny æñy am-pandehandehanana
æñy fotsiny madiña monja ihány ny tena fiainana.
1012. Ary rehéfa antitra ny tena dia vatran‟ny tena ny mirediredin‟ny andro talóha
sy ny fahίny. 1013. Latsa-dranomáso tsy amin‟antony samy iréry matetika. 1014. Ny hany
hafaliana izáy anisan‟ny mahafinaritra indrίndra dia ny manatontósa zavatra ho an‟ny
taranaka, eny fa na dia toa ny efa tsy ho araka ny aina intsóny aza.
1015. Ny taláta Alakarábo-vody alakarábo dia nandéha nitsodráno ny vakitanin‟ny
fampijoroana ny Tambohon‟ny tanin‟ny Zanakáy tañy Ambatomirahavávy tañy izaháy
mivády. 1016. Ho an‟ny Foko Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova Merina moa, dia
Tsinambolan‟ny Valasίra-vody valasίra io taláta 5 avįrίļ 2011 io. 1017. Hatáo ahoana moa fa
izány tokóa no fiaiñana ary tena fiaiñana, eto Antány Fandalovana eto. 1018. Toa
mahafinaritra ihány indraindráy itý fiaiñana itý.
1019. Ka dia anjaranáo áry ny mieritreritra. 1020. Momba ny amináy, dia toa avy
tokóa angáha itý no sady tonga tsy natsoina akóry sahády ka mihátra, ny fitenenana izáy
manáo manáo hoe : izáy vita dia vita!
1021. Ny alin‟ny zomá nifóha Sabótsy 16-17 Şepįtãbįra 2011 no nosoniavina ny
Tondrozotra izáy nolazaina fa ho namoaka an‟i Madagasikára tao anatin‟ny disadίsa pôlitίka.
1022. Tsy fantatra izáy mety ho fiafarán‟ny tantára fa henjana ny datin‟andro izáy
nisehoan‟izány. 1023. Ho no valin‟izány dia nidéra ny Malagásy ny Fikambanambé
Êr peá . 1024. Amphatsiahivina anéfa fa noraisin‟ny Vahoaka Malagásy manontólo ho toy
ny fametavetána ny Lalampanorenana Malagásy mihίtsy ny Tondrozótra (feuille de route)
izáy nasaina nosoniaviny.
1025. Dia mba nampiantsoan‟ny Firenéna Mikambana ho namónjy ny Fivoriambény
faha-66, i Andry Nirίna Rajoelina amin‟ny Mahafilohan‟ny Fitondrána Tetezamίta Malagásy
azy. 1026. Tsara sady tena soa tokóa raha samy soa ny tarehimariky ny 66. 1027. Nisolontena ny Firenéna Malagásy i Andry Nirίna Rajoelina. 1028. Ny zomá 23 Şepįtãbįra 2011 no
nisehoan‟izány fivoriana izány. 1029. Mbola tao anatin‟ny Alahamády izáy no tsinana ny 28
aogoşįtra 2011 ny andro. 1030. Androm-pankalazána ny fiafarán‟ny volana masina Şįlámo.
1031. Taombaováo Malagásy ny volana. 1032. Taombaováo ho an‟ny Jody ihány koa ny
volana.
1033. Navadika i Dadiláhy Andriantsivongon‟i Mangabé. 1034. Nofongarina ny
Alarobίa 21 Şepįtãbįra 2011 ary nampodiana ny 25 Şepįtãbįra 2011.
1035. Mety dahólo ny andro rehétra. 1036. Miankina fotsiny amin‟ny Tompondraharáha sy ny androny ny zava-drehétra. 1037. Tao anatin‟izány fepotoana fihilañan‟ny
volana niainana ny Taombaováo Malagásy izány, no namadihana an‟i Dadiláhy
Andriantsivongon‟i Mangabé.
1038. Tamin‟ny zomá 23 Şepįtãbįra 2011, no nifanéna voalohany aho
RADANIELINA Ignace Marie Julien sy i Nadine RAMAROSON. 1039. Efa niláza taminy
aho mantsy fa rehéfa mandéha any Mangabé any, dia mitodika kely any aminy any, rehéfa
mifanandrίfy amin‟ny tanánan-dry zaréo.
1040. Mahatankina sy tena mampisaina retsy ny fotoana araka ny daty izáy nisiandroky teto antány teto ry Nadine hava-malalanáy. 1041. Teraka tamin‟ny 28-05-58 aróky.
1042. Velona mandrakizáy tañy amparadίşa tañy aróky tamin‟ny 28-08-2011. 1042. Teo
amin‟ny telo-efatra amby dimampólo taona teo ho eo no niain-droky tetý ambonin‟ny tany
tetý.
1043. Ny tarehimarika 28 retsy dia miláza hoe : fanomezan‟Andriamanitra. 1044.
Sarotra iainana matetika ny olona mitóndra ny datin‟ny 28-n‟ny volana anakiráy. 1045. Vao
mainka tena loza raha ohatra ka mifanίndry amin‟ny faha-28 fevįrié iláy izy. 1046. Olona
maháy miála olana noho ny haranitan-tsainy tahaka ny reniráno na ny bibiláva, tena malina ka
sarotra raisina (insaisissable), ny olona toa an-droky. 1047. Tena maherivaika famély na
amin‟ny inona na amin‟ny inona ny olona tahaka an-droky.
1048. Ny tarehimariky ny 5, dia miláza fitiavana, mitóry filána namana be dia be.
1049. Nefa koa ho an‟ny fiaraha-monina rehétra eto antány eto, dia miláza ny fitiavana izáy
662

mety mandóro, ka mamóno izy. 1050. Ny volana mey dia miláza ny fitiavana ho an‟ny
Fiarahamonina Tandrefana.
1051. Ny tarehimariky ny 58 raha atambatra, dia manomé 13. 1052. Nahatahoran‟ny
olombelona mihίtsy io tarehimarika io. 1053. Andriamanitra iréry ihány hono no mahazáka
an‟io tarehimarika io.
1054. Ny tarehimariky ny 08 dia manóndro ny volana aogoşįtra izáy nantsoin‟ny
Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina hoe : Asaramanitra. 1055. Eran‟Izáo
Tontólo Izáo dia volana anisan‟ny matanjaka indrίndra eo amin‟ny lafiny vintaña io Volana
aogoşįtra io. 1056. Raha ho ahy, dia tsy hiántso mandrakizáy ny fety aman-dañonana amin‟ny
teny izáy manáo manáo hoe : Asaramanitra aho; mitóry fihambaniana sy fihalikána ary
fihakisoavana ny fanaovana an‟izány. 1057. Natáo ary tsy natáo afa-tsy ho an‟ny volana
aogoşįtra ny teny hoe : Asaramanitra.
1058. Toñonandro tsy mahalehiláhy, hoy ny Ntaolo Malagásy ny datin‟andron‟ny
fahavelomana. 1059. Nadine á! 1060. Tena mahagága retsy fa dia, ny andro izáy
nahaveloman-droky tetý antány tetý, no nahaveloman-droky ihány koa ho any amin‟ny
mandrakizáy.
1061. Rehéfa notafaverina avy tañy Mangabé aho tamin‟iny andro iny, dia nahίta fa
namafafáfa tao antokontaninaréo tao, ny mpiandry sahanaréo. 1062. Nanatona azy aho. 1063.
Nangataka taminy aho mba haházo niditra, ary izáy no antony nahatónga antsίka niresaka
elabé teo tamin‟iny andro iny.
1064. Ny tsy tiako tamin-droky, dia io aróky mananihány ahy io, fa tsy mba mihaino
izáy mba tiako hambára. 1065. Raha vao mamerina amiko an‟izáy indráy mandéha monja
aróky, dia tsy miara-misaoma intsóny isίka roa tonta. 1066. Nadine á! 1067. Veloma retsy á!
1068. Sambára amim-piadanana. 1069. Hoy iláy “it ” izáy anisan‟ny havan-dróky.
1070. Mampanáhy tokóa ny fiainana eto Antány eto. 1071. Tena mijály ny Vahoaka
Malagásy. 1072. Maro ny manáry fatin-jazamenaváva eny andalambé samy hafa eny. 1073.
Manjáry lasa fiharian-karena ratsy ny fivarotana olombelona amin‟ny endriny maro :
tovovávy kely varotina, taolampáty, taovanolombelona, ...,.
1074.
Nihorohóro ny Betsiléo Avaratra manontólo, izány hoe : ny any
Amoronimanίa fa nosamborina tamin‟ny taona 2011 Rakotoson Geaorges. 1075. Havan‟ny
taiña ihány moa izy. 1076. Tsy nahoraka intsóny alóha ny Savika, nandrίtra ny fotoana izáy
naharitraritra. 1077. Nolazain‟ny tsaho samy hafa fa no tafiditra tamin‟ny raharáha malóto
maro momba ny fivarotana taovanolombelona izy.
1078. Aisa re r‟Imerina Imády é! 1079. Mijály i Madagasikára sy ny Vahoakany.
1080. Ny finoana dia izáo : tsy ho foin‟Andriamanitra horotidrotehin‟ny Fahavalony i
Madagasikára. 1081. Ho elavelona anié i Madagasikára Tanindrazan‟ny Malagásy iréry
ihány.1082. Dia i Madagasikara izáy misy eto ambonin‟itý tany itý eto.
1083. Misy tokóa izáo tontólo izáo. 1084. Nasehony fa tsy afaka ny miaina ivelan‟io
izáo tontólo izáo io, ny Pįlanéta Tany sy i Madagasikára na dia fantatra izáo aza fa mety tsy
mifanaraka mihίtsy ny lalán‟io izáo tontólo izáo io sy ny Lalampanorenan‟i Madagasikára.
1085. Mitodika any amin‟izáy mampifandráy azy amin‟izány izáo tontólo izáo izány
ny Tany. 1086. Jerén‟ny olombelona andro aman‟alina ny any amin‟ny faritry ny Mihoamaso any.
1087. Efadáhy ny olombelona izáy ekény fa nanodika azy iréo tanteraka tamin‟izány
lálana izány. 1088. Iréto ny anaran‟izy iréo : Nicolas Copernic Galilée Johannes Kepler
Isaac Newton. 1089. Izy iréo no natsangan‟ny olombelona ho fototry ny famakafakána ny
amin‟izáy tontolon‟ny fiainantsίka sy ny zavaboaáry mivaingana misy ao aminy. 1090.
Anjaranáo ny mitády ny marina ny amin‟izy iréo amin‟ny olombelona manampahaizana sady
voakaráma hivaofy an‟izány amin‟ny vahoaka izáy tena efa mandadiharona.
1091. Ny sintoniko kely amin‟izáy mety ho endrikendrika momba an‟izy iréo dia
izáo, olombelona izáy tena fototry ny fandrosoantsίka amin‟ny fisainana mahaolombelona
antsίka tokóa izy iréo. 1092. Eo amin‟ny lafiny finoana dia hitény kely momba an‟i Isaac
Newton aho, eo ambány eo.
1093. Miverina mihamaházo laka ho an‟ny tany mahántra toa an‟i Madagasikára
ankehitrίny ny atáo hoe finoana. 1094. Mihatsίsy fotony kosa io izy io ho an‟ny tany manankaréna. 1095. Tamin‟ny Şepįtãbįra 2011, dia nanáo fitsidihana tañy Aļemá
ny Papa
Bênoá 16. 1096. Notsipahin‟ny Aļemã izáy nipoirany izy, ka nolazainy fa tsy misy toerana ho
an‟ny Papa Raimasina Katôlίka any Aļemá
.1097. Sosotra hono ny vahoaka, noho ny
fizirizirin‟ny Kat lίka amin‟ny heviny mikasika ny olona lahivávy noho ny tsy fahazoan‟izy
iréo fahafaham-po momba ny valin-tenin‟i Vatikã mikasika ny fametavetána ankίzy tsy ampy
663

taona nataon‟ny Mpitóndra fivavahana Katôlίka hatramin‟izáy noho ny didohan‟ny Kat lίka
momba ny tsy fanalalahany ny fahazoana manapa-kevitra mikasika ny fanalan-jaza.
1098. Nisy zavatra izáy tena nanahirana ny olona tamin‟ny androny koa mikasika
an‟io finoana io momba an‟i Isaac Newton. 1099. Nantsoina hoe : iláy heretίka izy. 1100.
Nandá am-pahibemáso ny fahamarinan‟ny fisian‟ny Andriamanitra amin‟ny Mahatįrinité
Masina azy izy. 1101. Raha tohizina kely ny amin‟izáy finoana izáy ka somáry hotompazamaso amin‟ny ambangovangony ny amin‟ny Pįr teşįtãtişįɱ , dia teloláhy ny olombelona
izáy heverina ho fototra nipoirany. 1102. Iréto ny anaran‟izy iréo : Martin Luther Jean
Calvin, Ulrich Zwingli.
1103. Raha vao miresaka momba ny Pįr teşįtãtişįɱ ny tena, dia tsy maintsy fantatra
tsara ohatra fa araka ny teôlôzίa fototra izáy ijoroany dia :
- mitsangana tsy ho Egįlίjy na oviana na oviana mandrakizáy dorίa alaoválo amé
ny Pįr teşįtãtişįɱ ;
- voaondran‟Andriamanitra hatrány amin‟ny mandrakizáy ny ho very na ny ho
voavónjy, ny Olona irain‟ny Pįr teşįtãtişįɱ double prédestination ;
- amin‟ny alálan‟ny fahasoavan‟Andriamanitra iréry ihány no amonjéna azy (le
salut par la seule grâce de Dieu);
- raha ampiasaina ny teny hoe : Egįlίjy, dia izáo : mizára mazáva tsara ho Egįlίjy
Anakiróa ny Pįr teşįtãtişįɱ , dia ny Egįlίjy hita maso sy ny Egįlίjy tsy hita maso; zavatra
goavana noho ny goavana tokóa ny sata sy ny fahalalána tsara momba itý Egįlίjy tsy hita
maso itý;
- heloka beváva sy fanompoan-tsampy mihίtsy aza, ho an‟ny Te l zίa fototra
izáy ijoroan‟ny Pįr teşįtãtişįɱ , ny fahazoana valim-bavaka avy amin‟Andriamanitra; noho
izány dia tahaka ny olona vetavéta fiainana, ny olona izáy maháy manasitrana sy manáo
fahagagána pas de réciprocité amin‟ny alálan‟ny mahampinon‟ny Pįr teşįtãtişįɱ azy;
- tsy nisy ary tsy hisy na oviana na oviana ny atáo hoe Olona maty Marįtίry na
olombelona mpino maty marįtiora, ao anatin‟ny Antokom-pinoan‟ny Pįr teşįtãtişįɱ ao;
- tsy misy ny atáo hoe laίka sy tsy laίka ao anatin‟ny Antokom-pinoan‟ny
Pįr teşįtãtişįɱ ; ... sy ny sisa tsy áry ho voatanίsa. 1104. Ny famakianáo itý lahaporontáfa itý
hatrány amin‟ny farany, no hahitanáo ny valin‟iréo zavatra voaláza iréo ary koa mikasika ny
fanambarána maro izáy nety tsy nampoizináo mihίtsy aza hatramin‟izáy ka hatramin‟izáo.
1105. Ambonin’izáy, dia fantatráo fa nangovitra ny Tany teo anatrehan’ny
datin’ny 21-12-2012, na 21 deşãbįra 2012. 1106. Maro tokóa eran‟ny Tany ny
Anjerimanontólo izáy efa natsangana tetsy sy teróa efa hatramin‟ny elabé mba hamakafáka
izáy mety ho nipoitra marina tamin‟io daty io. 1107. e no niláza fa nety ho nanjavona
tamin‟io daty io ny antsasaky ny Tanin-dRaolombelona. 1108. Dia samy nahίta moa isίka
mianakávy fa tsy nisy fahamarinany ny vinav na rehétra izáy natáo.
1109. Tsy mba nahitan-teny mihίtsy ny manam-pahaizana Malagásy mikasika izáy ho
no endrikendriky ny fomba fipetraky ny Zavaboaáry rehétra, momba ny tamin‟io daty io; tena
no azo kilaşiána ho no olona farany izáy dondrona sy tsy maháy na inona na inona ve is ka
Malagásy raha miohatra amin‟iréo olombelona hafa izáy miara-miriar a amints ka eto
ambonin‟ny Tany eto? 1110. Endrikendriky ny farándro manáo manáo ahoana no nety
ho nasehon’io daty io?
1111. Tsy misy mahalála izáy nety ho nipoitra. 1112. Ny tena mampivanáka fotsiny,
dia ny fahalalan‟ny olombelona ankehitrίny fa efa anarivoarivony taona maro lasa, no nisy
olombelona tahaka ny tena, izáy nilazaláza na naminány momba ny zavatra nety ho nitranga
tamin‟io daty io. 1113. Nanáo ahoana ny fahaizan’izy iréo? 1114. Inona no fitaovana
nampiasainy tamin’ny famerana an’io daty io?
1115. Tsy nisy nahafinaritra mihίtsy ny zava-boalazan‟izy iréo. 1116. Nampatahotra
avokóa. 1117. Dia ho nifarana ho an‟ny zavamananaina maro tamin‟io daty io tokóa ve ny
fahaveloman‟izy iréo é? 1118. Tsy natáo hamály ny fanontaniana samy hafa mihίtsy mikasika
an‟io daty io ny zava-boasoratra ato anatin‟itý Lahaporontáfa itý ato.
1119. Fiainana no eto ka fiainana. 1120. Samy mizáka izáy anjára hazo fijaliana
natolotra holanjainy avokóa ny olombelona rehétra tsy ankanavaka.
1121. Indraindráy anéfa, dia toa tsapa ho mafy loatra iláy izy, hany ka nony tonga ny
fotoana izáy mba natokan-draolombelona hamintinany izáy nodiaviny, dia samy manana ny
valin-teniny dahólo izáy tena toa samy hafaháfa tokóa ny tsirairáy avy. 1122. Ranona sy
ranona no nahatóy izáo ahy, izáy no valin-teny farany izáy hentitra sy maláza indrίndra
hatramin‟ny mandrakizáy ka mandrίtra ny fotoana ho mandrakizáy.
664

1123. Voaláza fa ny teny farany izáy ilaina indrίndra eto an-tany eto eo amin‟ny
lafiny fifandraisana iraisampirenéna, dia ny fomba fitény ãgįlίşy. 1124. Raha voa miresaka
momba izány teny ãgįlίşy izány anéfa ny tena, dia tsy maintsy mahalála, na tiana na tsy tiana,
iláy tarika mpihίra naláza ary haláza mandra-piavin‟ny farándro izáy antsoina hoe : Beatles
(Bitêļįşa). 1125. Ny filohany izáy hanana ny tantarany ihány koa ao anatin‟ny tantaran‟ny
zanakolombelona, dia i John Lennon (Lenỗỗŋā).
1126. Nisy fotoana mihίtsy izáy nanambarána fa naláza kokóa noho i Jesóa Kįrişįtý
izy iréo. 1127. Ary tañy amin‟ny rohin-taona 1970 tañy aza, araka ny valin‟ny fanadihadiana
izáy natáo, dia vitsy kokóa noho ny olombelona sy ny tanóra ameriká izáy nahalála tsara ny
Beatles sy ny tantarany, ny olombelona sy ny tanóra ameriká
izáy nahafantatra ny
Filohampirenény sy ny tantarany.
1128. Nony nanontaniana anéfa i John Lennon ny amin‟izáy zavatra nanosika azy ka
nahatónga azy ho John Lennon tahaka izány, dia hoy ny navaliny : ny fahadisoampanantenana no nahatóy izáo ahy. 1129. Tsy nahatény ny olona rehétra fa no gaga ambóny
ihány, raha nandré izány valin-teniny izány.
1130. Ny fahadisoam-panantenana izáy voalazany eto, dia nadikan-dry zaréo
mpanáo sy mpanoratra ny tantarany amin‟ny teny fįrãşáy hoe : la frustration. 1131. Raha ny
fahitáko azy, dia tafiditra ao anatin‟izány hevitény hoe : fahadisoam-panantenana izány eto,
ny fahatezerana, ny fahatafintohinana ka nitarika an‟i Lennon hitroatra. 1132. Satrίa áry
nahoana, hoy aho sy hoy ianáo?
1. Vao no efatra taona monja izy, dia nanjavona sy nandáo ary tsy no hitapopóka
intsóny ny rainy izáy niteraka azy.
2. Dia nisitaka sy lasa ka nandáo azy ihány koa ny reniny izáy niteraka azy, ka dia
ny vehivávy lehibé anakiráy tao anatin‟ny rohim-pihavanan‟ny fianakaviambény, no
nametrahana azy, ary dia nitaiza azy.
3. Nolazain-dramatóa taminy mandrakarίva fa nandáo azy lavitra be ny reniny izáy
mba no tonga namángy azy tsindraindráy ihány.
4. No fantany anéfa tatý aoriana fa hay tsy dia no lasa lavitra taiza io reniny io, fa
nipetraka foana nanodidina an‟i Liverpool izáy tanána nonenany ihány koa.
5. Kepoka tsy nahatény izy nony nandré fa manana zanaka vavy anakiróa io reniny
io, satrίa, hoy izy hono, raha araka ny fiteniny no raisina : naman‟ny anabaviko fa hafa ray
izány, iréo vehivávy anakiróa ireo!
6. Tañy andakįláşy, dia namerimberina taminy matetika ny mpampianatra
matematίka nanáo manáo hoe : raha izáo no fahaizan‟ialáhy, dia hikodiadίa toy ny vato
kiboribóry izáy mirifatra ho any amin‟ny tsy fahombiazana ialáhy ry John Lennon.
7. Raha nahίta azy adalam-pitiavana ny fitendréna gitára iláy ramatóa mpitaiza azy,
dia tsy nitsahatra ny nitény taminy nanáo manáo hoe : aza manáo tahaka izáo ianáo ry John
Lennon, fa tsy ny asa fitendrenáo gitára akóry no hahavelomanáo tena.
1133. Nosikorin‟ny Vahoaka Ameriká Mpankafý an‟i John Lennon tamin‟ny
marįbįra io tenin‟iláy Ramatóa nitaiza azy io, izáy mbola no velona taorian‟ny fahafatesan‟i
John Lennon, ary dia nalefany tañy aminy. 1134. Fiainana izány ka mba fiainanana ihány
koa. 1135. Ny fahadisoam-panantenana (la frustration) no naha-John Lennon azy.
1136. Ny Firenéna samy hafa koa, dia samy manana izáy naha zy azy. 1137. Zomá
efatra ambin‟ny folo kįtôbįra 2011 ny andro. 1138. Tadidin‟ny Malagásy tsy ankanavaka
tokóa fa miláza ny andro nanomezana an‟i Madagasikára ny Fizakantenany tamin‟ny taona
1958, io tononándro io. 1139. Tamin‟itý indráy mitoraka itý kosa, dia nolalovan-javatra izáy
nahavariana ny Vahoaka Malagásy rehétra ny Lanitr‟i Madagasikára. 1140. Nisy “Avana
boribóry” izáy nanodidina ny Masoándro ary no hitan‟ny olona rehétra. 1141. Tsy nisy izáy
tsy niláza na antitra na tanóra fa tsy mbola nahίta zavatra tahaka izány hatramin‟izáy
niainany.
1142. Nanana ny fivoasany azy ny Manampahaizana. 1143. Nanana ny fomba
fieritreriny azy ihány koa ny Vahoaka izáy tena efa Mandadiharona.
1144. Samy nahavoaka ny olona maro fa raha araka ny Baibóly, dia filazána zavatsoa ny avana izáy milóko maro dia maro tokóa. 1145. Manambára io Avana boribóry
manodidina ny Masoándro io fa misy zava-dehibé izáy homen‟Andriamanitry ny aibóly ny
Firenéna Malagásy hoy ny fitenin‟ny Vahoaka Malagásy tsivakivólo. 1146. Mişįtéry marina
itý fiainana itý.
1147. Rava androany Alatsinainy 17 kįt bįra 2011 ny Goverinemãta Iombonana
izáy notarihin‟ny Zeneráļ
Camille Vital noho ny fanerén‟ny Fikambanambé
Iraisampirenéna notantanin‟ny SADC. 1148. Efa niharáva ihány koa moa tamin‟izány fotoana
665

izány ny volana nentin‟ny Adaoro. 1149. Natolotra ny Antenimiera roa tonta hankatoaviny ho
volavolandalána alohan‟ny fampiharana azy ny Tondrozótry ny Fikambanambé
Iraisampirenéna. 1150. Fiaiñana izány Ratsialáhy ka fiaiñana!
1151. No tafaresaka Ra-Philomène sy i Botίty. 1152. Hoy Ra-Philomèna tamin’i
Botίty : raisiko ho diso dahólo ka tsy hinoako mihίtsy ny zavatra rehétra izáy holazain’i
Botίty amiko, raha toa ka tsy voarakitra ato anatin’ny Lahatsoratr’i Danielina. 1153.
Toraka izány no tena mety hahatsára itý fiainana itý, hoy Ra-Philomèna tamin’i Botίty.
1154. Hajaina tanteraka tokóa ny fampiharana izáy voalazan-dRadanielina Ignace
Marie Julien na i Danielina.
1155. Tokony ho no avy tokóa ve ny farándro amin‟ny datin‟ny 21/12/2012? 1156.
Ambára fa hatramin‟ny fisian‟ny Fanjakána R má dia efa nahatrátra 187 ny isan‟ny
fanambarána faminaniana momba ny fiavin‟ny farándro. 1157. Mbola fiainana tokóa koa
izány ry Ra-Philomène sy ry Botίty sakaiza mahatóky.
1158. Eo anatrehan‟‟izány fiainana izány, dia tsy ho hay ny handálo fotsiny izáo, ny
zava-dehibé indrίndra izáy nanamarika ny fiandohan‟ny taona 2012 dia ny fananganan‟i
Mailhol Antoko Politίka anakiráy izáy mifototra amin‟ny fiadiana amin‟ny kolikóly ary
amin‟ny ezaka famoahana an‟i Madagasikára tao anatin‟ny fahantrána izáy nampitondrainy
ny anarana manáo manáo hoe : “ Zedeỗỗn‟ Gedeon‟ny Fandreséna ny Fahantrána eto
Madagasikára-GFFM-”. 1159. Hiankina tanteraka amin‟ny Herin‟Andriamanitra ny ho
fitantanany an‟i Madagasikára, raha toa ka ho no lasa Filohampirenéna Malagásy i Mailhol.
1160. Lalina sady tena mampieritreritra tokóa ho an‟ny tantaran‟i Madagasikára mihίtsy
tokóa, izány fanambarána izány.
1161. Tamin‟ny volana zãvié 2012 dia nohadihadiana tao amin‟ny televijiỗỗ JERY
izy. 1162. Nanaitra tanteraka ahy ny fanambarána izáy nataony. 1163. Fintina fotsiny ny ahy
no ataoko eto, ka azo antoka fa tsy hahavoaka antsakany sy andavany izáy rehétra nolazainy.
1164. Nantitranteriny tsara fa tsy voatéry hatáo batίşa any Andranotapahana ny olona
alohan‟ny fidirany ao anatin‟ny Antokony. 1165. Ny olon‟ny Fiangonana izáy naoriny koa,
dia tsy voatéry ho mpitolon‟ny Antokony avokóa fa safidin‟ny tsirairáy izány. 1166. Hita ao
anatin‟ny Antokony dahólo na ny kįrişįtiá na ny şįlámo na ny mpiaina ny fombandrazana.
1167. Ny teniny momba an‟io fombandrazana io mihίtsy no tena nanaitra ahy. 1168.
Nolazaina fa tsy manan-kevitra ny hanafoana ny fombandrazana na oviana na oviana izy.
1169. Any ankafá aza, hoy ihány i Mailhol, dia tena hajaina sy omem-boninahitra irény
fombandrazana irény. 1170. Inona indráy, hoy izy, no hahafantarana ny Mahamalagásy ny
Malagásy raha ho foanana ny Fombandrazany?
1171. Voalohany tao anatin‟ny tantaran‟i Mdagasikára, ankoatra ny Egįlίjy Katôlίka
Rômá , angámba, no mba nisy Filoham-piangonana izáy sahy namoaka hevitra tamin‟ny
fomba farany izáy nazáva dia nazáva tahaka izány momba sy mikasika ny Fombandrazana
Malagásy sy ny ampahaná Malagásy izáy miaina azy. 1172. Natóky Mailhol fa nety ho
naházo ny fandreséna ny Antokony.
1173. Ary satrίa feon‟ny faminaniana avy tamin‟Andriamanitra mivantana no
nihatontósa, dia nolazainy tsara fa tsy dia niankina loatra tamin‟ny isan‟ny mpikambana
akóry ny fandreséna. 1174. Olona telonjatoláhin‟i Zedeỗỗ monja fotsiny tao amin‟ny
Baibóly, dia nandrésy tafika izáy nahitána olona niróngo fiadiana roa alina sy iráy hetsy.
1175. Mampatahotra ihány alóha ny fanambarány fa eo ambonin‟ny
Herinandriamanitra tanteraka iréry ihány, no ho namotorany ny Fitantanana an‟i
Madagasikára. 1176. Efa nasehon‟Andriamanitra taminy dahólo, hono, ny fomba rehétra izáy
tokony ho nampandrosoany an‟i Madagasikára. 1177. Na inona izány hitránga na hanáo
ahoana no ho fisehon‟ny hoávy, dia mba mety hahazoházo aina, ny mpiaina ny
fombandrazana samiháfa tahaka ny mpihasina sy ny zanadráno. 1178. Raha izány tokóa no
tian‟Andriamanitra, dia i Mailhol no filohampiangonana faharóa nety ho nitantana an‟i
Madagasikára 1179. Nialóha azy Ranavalona Faharóa.
1180. Voasiko any ho any fa tsy mba maházo miditra amin‟ny fitondrampanjakána,
indrίndra any amin‟ny sampana mpanatanteraka, tahaka ny fidirana ho mãbįra ao anatin‟ny
goverįnemãta iráy na ho Filohampirenéna, ny Olomboahosotra, raha tsy ohatra angáha ka
miála sy mitsipaka ny sata mahaolomboahosotra azy izy iréo, ho an‟ny Egįlίjy Katôlίka
Rômá . 1181. Afaka mitóndra fanjakána araka izáy saim-pantany kosa ny mpitóndra
fiangonan‟ny Pįrôteşįtãtişįɱ rehétra. 1182. Voasiko ato anatin‟itý Lahaporontáfa itý koa
mantsy fa raha ny marina, araka izáy voalazan‟ny Pįrôteşįtãtişįɱ any ifotony any, dia tsy
misy olona izáy mizáka ny zo sy ny sata mahaolomboahosotra clergé ao anatin‟ny
Pįrôteşįtãtişįɱ ao.
666

1183. Ka inona áry izány no atáo hoe Pįrôteşįtãtişįɱ Malagasy? 1184. Manómpo
Andriamanitra maro tokóa ve araka izáy nilazan‟i Mohaméda na i Mahomet azy momba ny
Kįrişįtianişįɱ ny Antokom-Pinoan‟ny Pįrôteşįtãtişįɱ Malagásy, raha ohatra ka azo antoka
tanteraka fa ny finoana Şįlámo sy ny Zîdaişįɱ ary ny Egįlίjy Katôlίka R má
dia tsy
manómpo afa-tsy Andriamanitra tokana? 1185. Betsaka ny famakafakána momba an‟i
Madagasikára izáy nataon‟ny vahίny, no nialohan‟izy iréo ny fehezankevitra hoe :
Madagasikára est un monde à part na Firenéna hafa noho izáy samy Firenéna i
Madagasikára. 1186. Iza marina izány i Madagasikára? 1187. Iza ary avy aiza marina no
fototra nipoiran‟iréo mponina ao anatiny iréo izáy antsoina hoe : Malagásy? 1188. Finoana
manáo ahoana ary finoana inona ohatra ny Finoan‟ny Pįrôteşįtãtişįɱ izáy iainany, raha
miohatra amin‟ny Pįrôteşįtãtişįɱ any ifotony any?
1189. Eto dia tena mazáva ny hetahetako momba ny mampitombona ny
fahamarinan‟ny fisian‟ny Minişįtéra anakiráy izáy hiandraikitra ary tsy hiandraikitra afa-tsy
ny Finoana iréry ihány eto Madagasikára eto. 1190. Goavana loatra ny toerana ivalaparan‟ny
finoana ao anatin‟ny fiainan‟ny Vahoaka Malagásy ao. 1191. Nananténa ho nahίta
fahombiazana tamin‟ny fifidianana rehétra izáy nety natáo teto Madagasikára teto nanomboka
ny taona 2012, ny Antoko Pôlitίka izáy vao natsangan‟i Mailhol; nefa dia nitsoa-pahana i
Mailhol tamin‟ny volana avįr ļ 2013.
1192. Samy manana ny fiainany tokóa ny olombelona. 1193. Tokony samy
mametraka tantára tsara sy soa ho an‟ny fiarahamonina ny Malagásy rehétra. 1194. Ny fitény
no afaka miláza sy mampandóva antsίka ny zava-tsoa izáy nialóha antsίka. 1195. Misy aretindratsy izáy maházo olona maro anéfa mikasika an‟io fitenenana io.
1196. Misy ny olona moana. 1197. Misy ny olona izáy miakanakana eo ampitenenana ka tena sahiran-tsaina sy fanáhy tokóa eo amin‟ny fifaneraserana ao anatin‟ny
fiarahamonina. 1198. No anisan‟irény olona izáy niakanakana am-pitenenana irény aho fony
fahazáza. 1199. Tena mahavariana sy toy ny mampihoméhy ny olona izáy tsy mahalála tokóa
fa gina tampoka tsy mahaloa-peo ny tena eo am-piresahana eo. 1200. Manorisóry ary tena
mahasosotra mihίtsy. 1201. Lazain‟ny manampahaizana sasany fa noho ny fibosesehan‟ny
baiko avy amin‟ny ati-doha ka tsy voavadiny ho teny intsóny no anton‟izany. 1202. Hafa
noho izány moa ny fahatapahan‟ny fitenenana noho ny tsy fahafantarana sy noho ny tsy
fahalalána ny tian-kolazaina.
1203. Voalazako koa fa indraindráy fony fahazazáko dia toy ny mijóro eo anoloako
toy ny olona velona ary mtovitóvy habé amiko hatrány ka nampanáo zavatra na fihetsika
hafaháfa ahy i Jean Pierre RADANIELINA izáy kambana tamiko ary efa maty. 1204. No
tezitra tamiko indráy andro izáy, i Firéra Zôjéfa izáy olona avy tañy amináy tañy ihány. 1205.
Hoy izy tamiko : raha misy tokóa ny fisehoan‟io kambana amin‟ialáhy io, dia teréo izy
hanasitrana an‟io fianakanahan‟ialáhy am-pitenénana io.
1206. Mpianatra madinika tao amin‟ny Fįreran‟ny Şekóly Kįrişįtiá – Frères des
Ecoles Chrétiennes- tañy Soavinandriana – Itasy ta y aho tamin‟izány andro sy vintana izány.
1207. Nihaafaka tamin‟ny fotoben‟ny aretina aho. 1208. Nefa dia manjóhy eny ihány izy.
1208. Sarotra ho ahy ny manomboka resaka. 1209. Fa rehéfa nanomboka kosa aho, dia
misósa tahaka ny rano vaky. 1210. Zanakambositra rahatéo koa moa ny taiña. 1211. Ny
fomba nanoratako ho anáo itý lahaporontáfa itý, dia toa manamarina izány fomba
fikorianan‟ny baikon‟ny lafikabedrondohako izány.
1212. Ampahafantariko koa anéfa fa maro ny olomaháy no niakanakana ampitenenana. 1213. Anisan‟irény olona izáy niakanakana am-pitenenana irény, ohatra, i
Wolfgang Amadeus Mozart, i Albert Einstein. 1214. Wolfgang Amadeus Mozart dia
mpamorona feon-kira kįlaşįka izáy azo heverina fa tsy ho voahoatra mihίtsy ny hatsarany sy
ny hasoany mandrapiavin‟ny farándro. 1215. Toraka izány ihány koa i Albert Einstein. 1216.
Izy dia Jody-Aļemã. 1217. Izy no nahitán‟ny olombelona ny fomba famolahana voalohany ny
fampiasána ny hery nîkįleáry. 1218. Heverin‟ny olombelona ho manam-pahaizana izáy hafa
sata noho ny manam-pahaizana rehétra izáy navoak‟itý Pįlanéta Tany itý i Albert Einstein eo
amin‟ny lafiny şiãtifίka. 1219. Masina ny teny izáy tsy mety ho levona. 1220. Ny teny no
mahaianáo anáo.
1221. Nitera-doza ho an‟ny sasany izáy tena mankamasina ny hasoan‟io teny io ny
fivoaran‟ny haitáo. 1222. Ianjadian‟izány areti-mandóza izáy tsy ahitam-panafany izány
amin‟izáo taonjáto faha-XXI izáo, ny teny fįrãşáy. 1223. Velona ary miana ho an‟ny teny
fįrãşáy ankehitrίny ary tsy azo ho foanana intsóny ny atáo hoe : fitény na rafi-pitenenana, na
fitsipi-pitenenana eşeɱéşa SMS . 1224. Tsy hitan‟ny manam-pahaizana sy ny Raiamandrény
fįrãşáy mihίtsy izáy hatáo.
667

1225. Ny fiafarány dia nanoratra boky maro amin‟izány fitény eseɱésa izány iréo
manam-pahaizana iréo, mba hitarihana ny olona ho afaka hiverina moramóra kokóa any
amin‟ny teny fįrãşáy any ifotony. 1226. Tsy maháy manoratra teny fįrãşáy intsóny ny
taranaka fįrãşáy. 1227. Sahirana noho ny sahirana izy iréo ankehitrίny any am-pianarana.
1228. Itý ohatra iráy momba ny fanoratra teny eseɱéşa amin‟ny teny fįrãşáy : ny
tarehintsoratra ô, dia mety hisólo ny teny maro tahaka ny au, aux, eaux,...,. 1229. Tsy
kisangisángy fa tera mampivalaketraka sy tena manahirana tokóa.
1230. Mampivalaketraka tahaka izány ihány koa atý Madagasikára atý, ny fomba
fitény izáy voizin‟ny mpanakánto zatóvo amin‟ny alálan‟ny Mozίka izáy iainany. 1231. Tsy
haiko intsóny marina mafy, ny miaina itóny tenin-jatóvo amin‟ny alálan‟ny hira maro tsy
tambo isaina izáy foronon‟izy iréo itóny. 1232. Efa tena manahirankirana rahatéo anéfa ny
fanoratra ny teny Malagásy. 1233. Iréto ambány eto iréto misy ohatra vitsivίtsy mikasika
an‟izány :
- An-dalana, an-tanana nefa ankilany, andaniny, ambóny, Andasibé;
- Lalána => lalán‟ny olombelona sa lalánan‟ny olombelona nefa lalampanorenana;
- Tranon‟ny olona sa tran‟ny olona sa tranin‟ny olona;
- Vohain‟ny d kįtếra nandίdy ny fo ny tratra => tran‟ny olona sa tratry ny olona sa
tratran‟ny olona;
- Zaka ny entana => zakan‟ny olona sa zaky ny olona.
1234. Tsy misy zavatra azo atáo anéfa raha tsy misy an‟io teny io. 1235. Nampoizina
ho nipetraka ta y Iváto tamin‟ny Sabótsy 21 Zãvié 2012 ny aer pįlá izáy nitóndra an‟i
Marc Ravalomanana. 1236. Tsy no afaka nipetraka anéfa ny fiaramanidin‟i Afįrίka Atsίmo
izáy nitóndra azy. 1237. Tsy nanaraka ny tetika nampiasaina hanodihana azy hipetraka tañy
an-toeran-kafa izáy nety ho no azo nisamborana moramóra kokóa an‟i Marc Ravalomanana,
ny mpitóndra an‟iláy Fiaramanidina.
1238. Niteraka ary hiteraka lonilóny mandrakizáy eo amin‟ny samy Malagásy io
raharaham-panamelohana sy raharam-pisamborana an‟i Marc Ravalomanana io. 1239. Navéla
hitény ny heviny tamin‟ny fandefasampéo samy hafa avokóa moa tamin‟io fotoana io ny
olona rehétra izáy nanam-bava sy nanan-kevitra ho nolazaina. 1240. Ny ankamaroany
tamin‟irény olona izáy no afa-nitény irény, dia saika nahavoaka ny hevitra tahaka izáo
manaraka izáo. 1241. Tsy azo refesina ary tsy azo lanjaina ny hagoavan‟ny atáo hoe : aina ao
amin‟ny olombelona ao. 1242. Nefa dia fahafirin‟ny isan‟ny aina nafóy tamin‟ny
faharatsiraka moa ny isan‟ny olona izáy maty tamin‟ny andron‟i Marc Ravalomanana izáy
sahy nandatsaka hofidiana ho Filohampirenéna ny Vadiny noho ny tsy fahatokisany koa
Malagásy hafa tamin‟ny Fifidianana 2013.
1243. I Didier Ratsiraka anéfa dia afaka miriarίa tsy misy ahiáhy miaraka amin‟ny
fianakaviana amin‟ny toerana rehétra izáy tiany haléha. 1244. Hoy iláy olona anakiráy izáy :
tañy Amerίka Atsίmo tamin‟ny taona 2011 dia nofoanan‟ny Filohampirenén‟ny Firenéna
tañy ny famotsoran-keloka, ary dia nenjehina tamin‟ny vono olona izáy nataon‟izy iréo ta y
amin‟ny dimampólo na efapólo taona lasa talohan‟izáy ny miaramίla manamboninahitra sy
mpanáo politίka maro noho ny vono olona nataony. 1245. Enjehina foana ny mpamóno
olon‟ny NAZI. 1246. Velona tamin‟izáy ny fomba fitenin‟ny sasany nanáo manáo hoe :
adin‟ny samy Ambaniándro io. 1247. Nahίta faisana tamin‟i Marc Ravalomanana dahólo ny
Malagásy tsy Ambaniándro samy hafa.
1248. Asa moa izáy fomba hitsarán‟ny tantára sy ny taranaka handίmby azy, fa tena
manahirana tokóa ny mitóndra olona. 1249. Nandrίtra irény fimenomenonana irény, dia maro
ny olona no niláza fa raha tahaka izáo no ho falehany, dia mety ho no lasa Filohampirenéna
marina i Mailhol tamin‟ny taona 2013 araka ny teny faminaniana izáy nolazainy momba
an‟izány efa ta y amin‟ny ampolony taona talohan‟izáy. 1250. Ohatra momba sy mikasika
ny hasoan‟ny teny sy izáy zavatra voiziny izány rehétra izány.
1251. Anisan‟izány teny izány moa ny fivoasan‟ny Zeneráļ Richard Ravalomanana
momba ny fiavian‟i Marc Ravalomanana izáy tsy no tanteraka. 1252. Izáho hoy ny Zeneráļ
no nangataka ny tokony ho nipetrahan‟ny aer pįlá ta y Morondáva fa tsy ta y Iváto. 1253.
Nekéna ny fangatahako. 1254. Iantsorohako ny andraikitra noraisiko. 1255. Izány tokóa ka
tenin-dehiláhy. 1256. Mampahatsiáro tanteraka mihίtsy tokóa ny an‟iláy olomaláza iráy izáy
izáy nialóha azy ary nantsoina hoe Richard Ratsimandráva : Tsy hiamboho adίdy aho “mon
général”. 1257. Antony roa indrίndra no nanaovako an‟izány hoy ihány izy dia iréto
manaraka iréto :
- Namolavóla olona maro ho ampinga olombelona, hono, ny mpanohitra;
Namolavóla olona araka ny fandrenesanáy azy ho namóno an‟i Marc
668

Ravalomanana ny mpanohitra ihány; natáo ho nampibabéna ny Fitondrána Tetezamίta izáy
andrana famonoana an‟i Marc Ravalomanana izáy; malóto tanteraka amin‟izáy fotoana izáy i
Andry Nirίna Rajoelina ary dia tsy maházo milatsaka ho amin‟ny fifidianana izáy ho
Filohampirenéna Malagásy any aoriana any; tokony hamoahana fitsipika (réglementé) izáy
mazáva noho ny mazáva, hoy ihány ny Zeneráļ Richard Ravalomanana, ny fomba
famerenana an‟i Marc Ravalomanana eto Madagasikára eto.
1258. Nankaláza ny Taombaovaony ny Sinóa eran‟ny tany ny alatsinainy 23/01/2012.
1259. Taona dįragỗỗ ny taona 2012 ho azy iréo. 1260. Taonan‟ ny fiandrianana. 1261. Taona
farany izáy tsara indrίndra amin‟ny taona rehétra ny taona dįragỗỗ. 1262. Taona
mampirehadrehatra ny fiterahana sy ny fanorenana tokan-trano ny Taona dįragỗỗ. 1263.
Mampiroboróbo tanteraka ny fiharian-karena izy. 1264. Izáo kosa anéfa no voalazan‟ny
Mpanándro Sinóa farany izáy naláza indrίndra teto antány teto tamin‟ny taona 2012. 1265.
Hosahiranin‟ny tondradráno sy ny horohorontány farany izáy mahatsiravina noho ny
mahatsiravina ny Firenéna Sinóa mandrίtra ny taona 2012. 1266. Hahatsiravina ny
fahasahiranana ara-toekaréna maro hafa izáy haházo azy. 1267. Enga anié ka ho diso izány
teniny izány, hoy ny Sinóa rehétra. 1268. Ampahatsiahivina kosa anéfa fa efa ta y amin‟ny
dimy arίvo taona talohan‟ny daty no efa no hitan‟ny Sinóa ny daty malázan‟ny 21/12/2012.
1269. Mety ho tamin‟io daty io no fiafarán‟ny andron‟ny zavamananaina maro sesehéana teto
ambonin‟ny tany teto.
1270. Maty tampoka tsy naráry tsy narikoditra ny manampahaizana izáy nahίta ny
fomba nampiasain‟ny Sinóa tañy amin‟izány dimy arίvo taona izány mba ho nianjerany,
tamin‟ny datin‟ny 21/12/2012. 1271. Mampangovitra ny fifamahofahoan‟ny fiainana eto
antány eto. 1272. Maheréza áry!
1273. Mióva ny olombelona. 1274. Henoko tamin‟ny vaováo iraisampirenéna ny
taláta 31 zãvié 2012 fa nohelohin‟ny fitsarána kanadiá ho nigádra mandra-maty iréo olona
mpifindramonina ta y Kanadá ary avy ta y Afįgãnişįtã izáy namóno ny taranany telo
mirahavávy sy ny nenitoany anakiráy fa mba nitády fahafahana ka ho no afa-niaina tahaka ny
kanadiá rehétra. 1275. Reny niteraka sy Ray niteraka ary tovolahy iraitampon‟izy iréo no
nahavίta izány vono olona nahatsiravina izány mba ho fiarovan‟izy iréo ny barakany hono.
1276. Tsy ambóny noho ny barakany hono, ho azy iréo, izáy aina mahaolombelona ny
olombelona crime d‟honneur hoy iláy Raimpianakaviana nandrίtra ny teny farany izáy
nataony teo anatrehan‟ny Fitsarána.
1277. Mióva tokóa ve ny olombelona é! 1278. Efa mba misy ihány tokóa mantsy
hono tanóra katôlίka kebekoá, no mba mahalála miverina amin‟ny finoana kat lίka izáy
nilefán‟ny zokiny izáy taranaky ny fiovam-penitra maherivaika milamina (révolution
tranquille).
1279. Tamin‟izáo volana zãvié 2012 izáo dia mihoalahoála sy milomáy erý ny
mpomba sy ny mpiandány amin‟i Marc Ravalomanana momba sy mikasika ny famotsorankeloka. 1280. Efa nitény i Andry Nirίna Rajoelina, fa tsy haházo famontsoran-keloka fa
nampamóno olona ka tsy maintsy tsaraina i Marc Ravalomanana. 1281. Eo anatrehan‟izány
rehétra izány ihány koa anéfa, dia be dia be tokóa ny olona izáy mitáky ny fitsarána an‟i
Didier Ignace Ratsiraka sy ny mpomba azy noho ny vono olona maro samy hafa izáy nisého
nandrίtra ny Faharatsiraka. 1282. Fiainana tokóa izány rehétra izány ka fiainana.
1283. Andro Taláta izáy midatin‟ny fito fevįrié 2012 androany. 1284. Tsy ho haiko
hotantaraina eto avokóa ny fihetsiketsehana maro samy hafa izáy samy manana ny lanjany
nisého. 1285. Mampangoraka ny fahitána iréo olona izáy tsy mbola mikantona tanteraka
akóry aza ny feriny tamin‟ny nahasisam-paty azy iréo tamin‟ny famonoana izáy naházo azy
iréo, tamin‟ny sabótsy fito fevįrié 2009, tañy Ambohitsorohitra. 1286. Nandrίtra ny
herinándro vitsivίtsy nialóha ny andron‟io tsingerintaona maláza io, dia efa nandéfa horonantsary natambatambatra izáy mitantára ny vono olona samy hafa nisého teto Madagasikára
hatramin‟izáy ka nety no azo horonan-tsary ny ankabeazan‟ny televijiỗỗ teto Antananarίvo.
1287. Tena nampisaina tokóa ary niteraka resabé ny fahitána izány. 1288. Nanomboka
tamin‟ny fampisehoana an-tsehatra ankalamanjána izáy nataon‟i Didier Ignace Ratsiraka ka
ihirány ny hira manáo manáo hoe : je ne regrette rien iláy kitambatambatr‟ampahankoronan-tsary maro samy hafa. 1289. Midίka hoe : tsy misy anenenako izáy vitako, io
fehezankevitra fįrãşáy io. 1290. Ny horonan-tsary anéfa dia manomboka amin‟ny sarin‟ny
aer pįlá izáy nitifitra ny olona tañy Mavolóha tamin‟ny folo aogoşįtra 1991; niántso tody
fotsiny marina ny olona rehétra izáy no tafaresaka momba izány hirahίra hafaháfa izány.
1291. Niteraka resabé teny andalambé rehétra teny ny fahitána izány. 1292. Tonga
hatrány amin‟ny hoe : rehéfa tanindrana ve no mpitóndra ka mamóno Ambaniándro, dia
669

jerem-potsiny. 1292. Tsy nisy notsaraina noho ny vono olona nataony Ratsiraka sy i
Tsiranana. 1293. Rehefa Ambaniándro kosa anéfa dia enjehina toy ny manenjika alίka
romotra. 1294. Dia mba nanonatany ny olona momba izáy tiany ho nolazaina mikasika izány
aho; tsy nisy nahateny ny vahoaka maron‟ny Ambaniandro vao nahita an‟i Didier Ratsiraka
nylatsaka tamiin‟ny fifidianana ho Filohamprenéna 2013; maro ny Gazéty izáy nanoratra hoe
: tsy miverina amin‟ny loany ny alίka.
1295. Nanahirana ny fahatsiarovana ny Sabótsy fito fevįrié 2009. 1296. Afaka
Maina fotsiny, hoy izy iréo, ny tanindrana ankehitrίny (07 fevįrié 2012). 1297. Ny
Ambaniándro izáy i Marc Ravalomanana kosa, dia enjikenjehina amin‟ny fomba rehétra
hatraiza hatraiza, samy aina maro no nafóy.
1298. I Lahiniriko Jean dia mbola nanantitrantitra tao amin‟ny televijiỗỗ fa raha
olombelona Malagásy misaina ka mba tia Tanindrazana ihány koa, dia hahatsápa fa tsy
hitóndra fandriampahalemana ho an‟i Madagasikára alóha ny fiavian‟i Marc Ravalomanana
eto Madagasikára. 1299. Mitovitóvy amin‟izány dahólo ny hevitry ny olombelona izáy
lazaina ho mpanáo Pôlitίka samy hafa ka mba nanontaniana tamin‟izáo fankalazána ny
Andron‟ny Taláta Fito Fevįrié 2012 izáo. 1300. Ny sasany very andro amin‟ny adiláhy
pôlitίka. 1301. I Mailhol kosa dia efa nanomboka ny fampielezan-keviny momba ny
amin‟izáy hahafilohampirenéna Malagásy azy. 1302. Naléfa tao amin‟ny televijiỗỗ JERY ny
fifampiarahabány tamin‟ny vahoakany tañy amin‟ny fiangonany tañy, tañy
Atsimondranon‟Antananarίvo tañy, tamin‟ny andron‟ny sabáta 28 zãvié 2012.
1303. Nohariny tamin‟ny vehivávy izáy miaritra ny hararin‟ny fiterahana ny andrompiaviany. 1304. Nafotony tamin‟ny teny hoe : iza no hahasakana antsίka raha i Jehovah no
momba antsίka, ny lahateniny. 1305. Tena torintény Pôlitίka mihίtsy no nataony.
1306. Sarotra ho ahy ny mety hahitako torintény tahaka izány any an-dEgįlίjy
karôlίka rômá na any am-piangonana FJKM koa aza, ohatra, raha araka ny fahalaláko azy.
1307. Tena marina anéfa é. 1308. Hofoanan‟i Mailhol dahólo ve, raha izy no filohampirenéna
Malagásy, ny orinása rehétra izáy tsy mandráy mpiása izáy tsy mety hiása ny andro şabáta na
ny andro Sabótsy? 1309. Endri-pamatarana eo amin‟i Jehovah sy ny vahoakany ny
fankamasinana an‟io andro io. 1310. Miása ihány hatramin‟izáo alóha ny olombelona şįlámo
na dia ny andro Zomá aza, raha araka ny fahafantarako azy.
1311. Ho aiza marina izáto ianáo ry Madagasikára Tanindrazako? 1312. Nahatofoka
ny Malagásy mihίtsy tamin‟ny farany ny fiankinan-doha tamin‟i Afįrίka Atsίmo. 1313. Tsy
hitan‟ny mpitóndra ao aminy aza ny fomba handaminana ny korontana izáy misy ao amin‟io
Firenéna io isanándro isanándro, hoy ny vahoaka Malagásy sasany izáy mba misaina. 1314.
Sanatrίa dia efa miláza azy iréo ho kely loha noho dia iza loatra re iréo olombelona miendrika
Malagásy ka miláza azy iréo ho mpanáo Pôlitίka Malagásy iréo é?
1315. Ny zavatra izáy mampangovitra indr ndra hoy iláy olona iráy izáy tamiko dia
ny fieritreretana izáy nety ho nanjó sy nihátra tamin‟ny olombelona Kat l ka R má
mponin‟i Madagasikára raha ohatra ka afaka ho no Filohampirenéna Malagásy marina i
Mailhol. 1316. Inona no antony, hoy aho taminy? 1317. Tsy fantatráo angáha, hoy izy namály
ahy fa fototra ijoroan‟ny Ap kalipįşin‟ny Ap kalypįşý ny mahabibid a ny Papa Raimasin‟ny
Egįl jy Kat l ka R má
izáy tsy iza fa dia ny Papa Raimasin‟ny Egįl jy Kat l ka R má
François ankehitr ny. 1318. Tsotra hoy aho indráy taminy ny valin‟izány : tsy mif dy
olon‟ny Ap kalypįşý fotsiny madina monja ihány ny mpinon‟ny Egįl jy Kat l ka R má
amin‟ny fifidianana rehétra dia vita kabáry. 1319. Tsy nampoiziko tokóa lahy iny fomba
firesak‟iláy Ranamana iny tamiko é.
1320. Mikorontana ny Tany Tontólo. 1321. Mibosesika eto Madagasikára ny Sinóa.
1322. Tsy ny bỗba at m ka no ahatahoran‟itý Tany itý fa ny fipoahan‟ny Olombelona Mavo
Hoditra. 1323. Rehéfa tsy manan-toerana hipetrahana intsóny any aminy any ny Ajiat ka
noho ny habetsahan‟izy iréo dia lasa hivetraka handrakotra ny Tany Tontolo izy iréo. 1324.
Io fivetrahan‟ny Ajiat ka io no bỗba farany izáy ahatahoran‟ny olombelona indr ndra ny
fipoahany. 1325. Tonga saina an‟izány ve ny Mpitóndra Malagásy fa indr ndra moa ianaréo
tanóra Malagásy?
1326. Araka izáy efa hitants ka tañy alóha tañy, dia manaña ny toerany manokana
tokoa i Masina Mar a ao anatin‟ny Egįl jy Katôl ka sy Ap şįt l ka R má . 1327.
Hatramin‟izáo dia efa ina aliny roa mahéry i Masina Mar a no nisého tamin‟ny olombelo a
teto antány teto, mba hitarika ny voaáry rehétra hibebaka. 1328. Toraka izány no nisého tañy
Mekįş ka ta y. 1329. Io fisehoany ta y Mekįş ka tañy io ankehitr ny no mahasintona
Mpivah ny Masina be indr ndra ao a atin‟ny Egįl jy Katôl ka sy Ap şįt l ka R má . 1330.
670

Mahatrátra hatrány amin‟ny roapólo tapitr sa isan-taona, hono, ny olona izáy manatontósa
fivahinianana masina any.
1331. Araka ny fanaoko dia aleoko atolotra anáo amin‟ny fitény fįrãşáy fa tsy ad ka
amin‟ny teny Malagásy ny fitantarána samy hafa momba izány Masina Marian‟i Mekįş ka
izány. 1332. Hiála voly tsara angámba ianáo eo ampamakiana izány rehétra izány; tsy ahy ny
fanambarána fa dia an‟ny tompony.
-------------------------------------------------------------

Antsisiny
Des citations :
Notre-Dame de Guadalupe

Vírgen de Guadalupe (copie originale, gravure du XVIe siècle).
Notre-Dame de Guadalupe ou Vierge de Guadalupe (en espagnol Vírgen de Guadalupe)
est le nom donné à la Vierge Marie lors de son apparition à un indigène du Mexique en 1531.
C'est une figure catholique majeure du continent américain.
Elle porte plusieurs titres : patronne de la ville de Mexico depuis 1737, patronne du Mexique
depuis 1895, Reine du Mexique et Impératrice des Amériques depuis l'an 2000 (Jean-Paul II),
patronne de l'Amérique latine, patronne de la ville de Ponce à Porto Rico et patronne des
étudiants du Pérou depuis 1951 (Pie XII)1.
Elle est vénérée dans de nombreux foyers (le 12 décembre est le jour qui lui est dédié) et
quelque quatorze millions de pèlerins se rendent tous les ans à la Basilique Notre-Dame de
Guadalupe de Mexico.
Sommaire
1 Apparition
2 Origine espagnole ?
3 Événements historiques
4 Débat sur l'apparition
4.1 Pour l'hypothèse miraculeuse
4.2 Discussion sur des hypothèses
5 Origines culturelles
671

6 Références
7 Livres
8 Article connexe
9 Liens externes
Apparition
L'apparition de la Vierge fut retranscrite par Antonio Valeriano (1520-1605) en nahuatl
réformé dans le Nican Mopohua (littéralement livre « qui raconte »), texte daté entre 1540 et
15602.
Le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, un peu au nord de Mexico, une jeune dame
« éblouissante de lumière » apparaît à un indigène Juan Diego Cuauhtlatoatzin, baptisé depuis
peu. Selon l'homme, elle se révèle à lui comme la Vierge Marie et le charge de demander à
l'évêque de faire construire une église sur le lieu même de l'apparition.
Le prélat, d'abord incrédule, demande au voyant d'obtenir de la Vierge Marie un signe. Celleci ne tarde pas à le lui accorder. Le 12 décembre, se montrant pour la quatrième et dernière
fois à Juan Diego, Marie l'envoie cueillir des roses au sommet de la colline. Et voilà l'homme
redescendant tout ébahi, sa tilma - manteau - remplie des plus belles roses qu'il ait jamais
vues en pleine saison sèche ! Sous l'injonction de la Vierge, il retourne alors chez l'évêque, et
ouvre son manteau devant les personnes réunies autour du prélat. Quelle stupeur pour tous de
voir à cet instant s'imprimer miraculeusement sur la tilma une image représentant la Vierge,
revêtue d'un manteau couvert d'or.
Quelque temps plus tard, les Espagnols lui dédient un sanctuaire. Chaque année, des milliers
de pèlerins viennent se recueillir pour rendre hommage à leur protectrice.
Elle est exposée dans l'église construite sur le Tepeyac.
Déclarée Patronne des Amériques par le pape Jean-Paul II, la Vierge de Guadalupe est aussi
spécialement invoquée par les mouvements de défense de la famille et pro-vie. Elle est en
effet représentée enceinte, et la numérisation de l'image par des scientifiques[Qui ?] aurait révélé
au photographe José Carlos Salinas Chavez, dans les pupilles de ses yeux, le reflet d'une
famille3.
Origine espagnole ?
Une légende espagnole dit qu'au début du XIIe siècle un vacher d'Estremadure du nom de Gil
Cordero aurait trouvé sur les rives du fleuve Guadalupe une petite image de la vierge Marie.
L'image qui représentait une vierge brune acquit rapidement une grande popularité dans la
région et s'étendit même plus loin, à tel point qu'en 1338 le roi Alphonse XI lui fit construire
une chapelle, actuellement Monastère royal de Santa María de Guadalupe.
Un siècle et demi plus tard les Rois catholiques la déclarèrent protectrice des « indiens ». Et
selon Salvador de Madariaga quelques-uns des indigènes que Christophe Colomb avait
ramené du Mexique furent baptisés dans la chapelle construite par Alphonse XI.
Hernán Cortés arrivant au Mexique arborait une bannière avec l'image de la vierge que l'on
vénérait chez lui, c'est-à-dire en Estremadure.
Plus tard le conquérant fit construire une chapelle sur le Cerro del Tepeyac et y plaça sa
bannière.
Événements historiques
En septembre 1810, le curé créole Miguel Hidalgo entre en rébellion contre le gouvernement
de Joseph Bonaparte et les Espagnols à son service ; il lance son Grito de Dolores : « Vive la
Vierge de Guadalupe ! Vive Ferdinand VII ! À bas le mauvais gouvernement ».
Ses troupes arborent l'image de la Vierge de Guadalupe comme étendard.
Les Espagnols choisirent comme protectrice la Virgen de los Remedios.
En 1915, durant la guerre civile mexicaine, l'Armée libératrice du Sud d'Emiliano Zapata
entre dans la ville de Mexico en arborant des bannières à l'image de la Vierge de Guadalupe4.
Débat sur l'apparition
Pour l'hypothèse miraculeuse
672

Après 475 ans, la tilma semble parfaitement conservée, alors que ce vêtement de pauvre fait
en fibres de cactus aurait dû se détériorer en vingt ans.
Déjà en 1666 la tilma fut examinée par un groupe de peintres et de médecins pour en vérifier
la nature miraculeuse. Ils certifièrent qu'il était impossible que l'image, tellement nette, ait été
peinte sur la toile vu l'absence de préparation de fond, et en outre, que dans les 135 années
depuis l'apparition, dans l'air chaud et humide dans lequel elle était conservée, elle aurait dû
se détruire. En 1788, pour prouver expérimentalement ce fait, une copie fut exécutée sur le
même type de tissu : exposée sur l'autel du sanctuaire, elle était ruinée après seulement huit
années. Au contraire, l'image originale, après près de 500 ans, est encore substantiellement
intacte5.
En 1936, le chimiste Richard Kuhn examina deux fils du tissu sans y trouver aucune trace de
couleurs (peinture)[réf. nécessaire].
En 1951, le photographe José Carlos Salinas Chavez déclara que dans les deux pupilles des
yeux de Marie, fortement agrandies, on voyait le reflet de la tête de Juan Diego. En 1977,
l'ingénieur péruvien José Aste Tonsmann analysa à l'ordinateur les photographies agrandies
2500 fois et affirma que l'on y voyait bien cinq figures : Juan Diego Cuauhtlatoatzin dans
l'acte d'ouvrir son manteau, l'évêque Juan de Zumarraga, deux autres hommes (un desquels
serait celui qui était auparavant identifié comme Juan Diego) et une femme. Au centre des
pupilles, on verrait en outre une autre scène, plus petites, aussi avec différents
personnages[réf. nécessaire].
En 1979, Philip Serna Callahan fit une série de photographies infrarouge. L'examen de ces
photos révéla que, bien que certaines parties de l'image étaient peintes (elles pourraient avoir
été ajoutée postérieurement à l'apparition), la figure de Marie était imprimée directement sur
les fibres du tissu. Seuls les doigt des mains apparaissaient retouchés pour en réduire la
longueur. Il découvrit également que la tilma conserve sans aucune explication la température
du corps humain oscillant entre 36,6 et 37 °C[réf. nécessaire].
Discussion sur des hypothèses
D'après une étude, la tilma serait faite de lin et non d'agave, ce qui expliquerait sa durée de
conservation6. Quant aux couleurs, si elles semblent aussi fraîches que si l'image venait d'être
peinte, c'est que l'image a été repeinte à plusieurs reprises dans le temps6,7.
La tilma qui est exposée dans la basilique mesure presque 180 cm de hauteur, ce qui veut dire
que Juan Diego aurait dû mesurer 2,50 mètres pour pouvoir la porter sans qu'elle ne traîne par
terre, celle-ci étant nouée sur une des épaules et arrivant à la hauteur des genoux.
Les élaborations photographiques obtenues avec technique de reprise aux rayons infrarouges
mettent en évidence quelques retouches successives et rendent admissible l'hypothèse que
l'auteur ait réalisé le contour de la figure comme esquisse, pour ensuite la colorier.
En 1956, au cours d'un examen du manteau, il fut affirmé que l'effigie avait été peinte l'année
précédente par le « peintre indigène Marcos » (que certaines études ramènent à Marcos Cipac
d'Aquino, un artiste aztèque de l'époque).
En 1982, José Sol Rosales examina le tissu au microscope et affirma que la coloration de
l'image était due à quelques pigments déjà disponibles et utilisé au XVIe siècle.

Intérieur de la Basilique de Guadalupe.
Les caractéristiques de l'image reflètent les schémas de l'art figuratif espagnol du XVIe siècle,
ayant comme objet les représentations mariales. La tradition concernant Juan Diego, par
contre, selon certaines études, remonterait au siècle suivant. L'existence même de Juan Diego
673

a été fortement mise en doute, notamment par d'importants représentants catholiques, à
l'époque du procès en canonisation de Juan Diego, comme par exemple par Guillermo
Schulemburg Prado, membre de l'Académie Pontificale Mariale, et premier administrateur
(pendant trente ans) de la Basilique de Guadalupe ; par l'ancien nonce apostolique mexicain
Girolamo Prigione ; par l‟archevêque polonais Edward Nowak secrétaire de la Congrégation
pour les causes des Saints (« sur l'existence de ce Saint, il y a toujours eu de sérieux doutes.
Nous n'avons pas de documents probatoires, mais seulement des indices. [...] Aucune preuve
prise seule ne prouve que Juan Diego ait existé »).
L'image qui se voit sur les pupilles des yeux a une résolution trop basse pour pouvoir affirmer
avec certitude que l'on y voit des personnes que certains affirment reconnaître. Les
scientifiques parlent d'un cas de pareidolie, la tendance typiquement humaine de ramener des
objets ou des profils de formes dues au hasard à des formes connues.
Origines culturelles
Guadalupe est souvent considérée comme un mélange des cultures qui ont formé le Mexique,
par la population8 et la religion9. Guadalupe est parfois appelée la « première métisse10 » ou
« la première Mexicaine11,12 ».
Une théorie veut que la Vierge de Guadalupe ait représenté pour les Aztèques une version
christianisée de Tonantzin, nécessaire pour convertir les Indigènes du Mexique à la foi
catholique. Comme l'écrit Jacques Lafaye, « (...) de même que les Chrétiens ont construit
leurs premières églises avec les colonnes des anciens temples, ils ont souvent emprunté les
coutumes païennes pour leur propre culte13 ». Une vision alternative est que GuadalupeTonantzin a permis aux Américains d'adorer de manière détournée leur propre déesse sous
une forme chrétienne, des schémas de culte syncrétiques semblables se voient dans toute
l'Amérique catholique (Vaudou, Santería). Le syncrétisme religieux de la Guadalupe est soit
loué, soit taxé de diabolique14.
La Vierge de Guadalupe n'en demeure pas moins un commun dénominateur unissant les
Mexicains malgré leurs différences linguistiques, ethniques et sociales11. David Solanas dit:
« Nous avons foi en elle. Elle est la mère de tous les Mexicains15. »
L'origine du nom « Guadalupe » est sujet à controverse. La rivière espagnole Guadalupe,
située en Estrémadure, est éponyme à un village dans le monastère duquel se trouvait une
statue de la vierge vénérée par Christophe Colomb. De nombreux historiens pensent que le
lieu de pèlerinage de 1533 était dédié à cette vierge, d'autant que selon un texte du
XVIe siècle, la Vierge s'identifie elle-même à Guadalupe quand elle apparaît à l'oncle de Juan
Diego, Juan Bernardino16. Dans cette hypothèse, que reprend la Catholic Encyclopedia, le
nom est d'origine hispano-arabe. La première partie du mot, « Guada- », vient de l'arabe
« wadī » (‫وادي‬, « rivière », « vallée »), tandis que la seconde, « -lupe », pourrait provenir de
l'arabe « al-ḥubb » (‫ال حب‬, « l'amour » ou « le feu »), « al-qobbaʰ » (‫ال ق بة‬, « le dôme », « la
colline ») ou du latin « lupum » (« loup »).
On a aussi suggéré que « Guadalupe » était la déformation d'un nom nahuatl,
« Coatlaxopeuh », qu'on a traduit par « qui écrase la tête du serpent17 ». Dans cette
interprétation, le serpent fait référence à Quetzalcoatl, l'un des principaux dieux aztèques, que
la Vierge Marie « écrase » en inspirant la conversion du peuple indigène au catholicisme.
Nonobstant, l'image de la Vierge Marie écrasant le serpent est répandu dans le monde
catholique bien avant la conquête espagnole de l'Amérique. Elle représente l'accomplissement
de la promesse de Dieu à Ève et Adam et à travers eux, à toute l'humanité : la Vierge Marie
écrasant le serpent tentateur qui, dans le Livre de la Genèse, avait corrompu le premier couple
humain.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Apparitions de la Vierge Marie au Mexique
Notre Dame de Guadalupe
En 1521, La capitale de la civilisation Aztèque tombe sous les forces armées de Cortez.
Moins de 20 ans plus tard neuf millions d‟habitants qui avaient professé pendant des siècles
une religion polythéiste et prônant des sacrifices humains les plus cruels, sont convertis au
christianisme. Chaque année les Aztèques offraient au moins 20.000 hommes, femmes et
enfants en sacrifice humain à leurs dieux féroces et assoiffés de sang. En 1487, durant une
longue cérémonie qui dura 4 jours lors de la consécration d‟un nouveau temple à
Tenochtitlan, quelque 80.000 captifs furent tués en sacrifice humain.
674

Qu‟est-ce qui s‟est passé en ces temps-là pour qu‟il y ait une conversion aussi incroyable et
sans précédent historique ?
En 1531, une "Dame du Ciel" apparut à un pauvre Indien à Tepeyac, une colline au NordOuest de la Cité de Mexico; Elle se présenta comme la mère du Vrai Dieu, lui donna des
instructions pour que l‟évêque fit construire une église sur le lieu et laissa une image d‟elle
même imprimée miraculeusement sur son tilma. Le tilma est un vêtement de pauvre qualité
fait à base de cactus qui aurait dû se déteriorer en 20 ans. Aujourd'hui, après 469 ans, il ne
montre aucun signe de détérioration et défie toutes les explications scientifiques de son
origine.
Apparemment l‟image reflète même dans ses yeux ce qui était en face d‟elle en 1531.
Chaque année, une foule, estimée à dix millions de personnes la visite faisant de l‟église de
la Cité de Mexico, le sanctuaire catholique le plus populaire dans le monde après le Vatican.
Sa Sainteté le Pape Jean Paul II visita par deux fois le sanctuaire se prosterna devant l‟image
implora son assistance maternelle et l‟invoqua comme la Mère des Amèriques.
[Guadalupe veut dire en langue aztèque celle qui écrase le serpent]

Récit des Apparitions de la Vierge Marie
Tout récit sur les apparitions de Notre Dame de Guadalupe est inspiré du Nican Mopohua, ou Huei
Tlamahuitzoltica écrit en Hahuatl la langue Aztèque par l‟écrivain Indien Antonio Valeriano autour
de la moitié du XVIe siècle.
Malheureusement l‟origine de son ouvrage n‟a jamais été connu. Une première copie fut publiée en
Nahuatl par Luis Lasso de la Vega en 1649. Une copie de la couverture est ci-dessus :

Voici la traduction française du récit:
Dix ans après la prise de Mexico, la guerre prit fin et la paix régna parmi le peuple; de cette
façon la foi commença à éclore, le discernement du vrai Dieu pour qui nous vivons. En ce
temps là en l‟année quinze cent trente et un dans les premiers jours du mois de décembre
vivait un pauvre Indien appelé Juan Diego, connu comme étant un natif de Cuautitlan. A
certains égards, il appartenait spirituellement à Tlatilolco.

675

Le sanguinaire dieu serpent Quetzalcoatl
PREMIERE APPARITION
Un samedi tout juste avant l‟aube il était en route pour le culte divin et pour ses propres
affaires. Lorsqu‟il arriva au pied de la colline connu sous le nom de Tepeyacac, le jour parut
et il entendit chanter sur la colline, comme un chant de différents beaux oiseaux.
Occasionellement la voix des chanteurs s‟arrêtait et il semblait que l‟écho répondit. Le chant
très doux et délicieux, était plus beau que celui du coyoltotol du tzintizcan et d‟autres beaux
oiseaux.
Juan Diego s‟arrêta pour voir et se dit à lui-même “Par chance suis-je digne de ce que
j‟entends? Peut-être suis-je en train de rêver? Suis-je réveillé? Où suis-je? Peux-être suis-je
dans ce paradis terrestre dont nous parlaient nos ancêtres? Peut-être suis-je maintenant au
ciel?”
Il regardait vers l‟est vers le haut de la colline d‟où venait ce précieux chant céleste; puis
subitement le chant s‟arrêta et le silence régna. Il entendit alors une voix venant de la colline
qui lui disait “Juanito, Juan Dieguito”
Il s‟aventura alors vers l'endroit où on l‟appelait. Il n‟était pas le moindrement effrayé; au
contraire il jubilait. Il grimpa alors la colline pour voir d‟où on l‟appelait. Quand il atteignit
le sommet il vit une Dame qui s‟y tenait debout et qui lui dit de s‟avancer.
S‟approchant d‟elle il s‟émerveilla de sa grandeur surhumaine; ses vêtements brillaient
comme le soleil; la falaise sur laquelle reposaient ses pieds étincelait de lumière comme
entourée d‟un bracelet de pierres précieuses et la terre resplendissait comme un arc en ciel.
676

Les mezquites, nopales et autres mauvaises herbes qui poussent à cet endroit, paraissaient
comme des émeraudes, leurs feuillages comme des turquoises, leurs branches et leurs épines
brillaient comme de l‟or. Il s‟inclina devant elle et entendit sa parole douce et courtoise
comme quelqu‟un qui vous charme et vous enchante profondément.
Elle lui dit : “Juanito, le plus humble de mes fils, où vas-tu?”
Il lui répondit “Madame et enfant Je dois atteindre ton “église à Mexico Tlatilolco afin de
poursuivre les choses divines qui nous sont enseignées et données par nos prêtres et nos
délégués et Notre Seigneur.
Elle lui parla alors ainsi:
“Sache et comprends bien, le plus humble de mes fils,
que je suis la toujours vierge Sainte Marie, Mère du Vrai Dieu pour qui nous existons,
du Créateur de toutes choses, Seigneur du ciel et de la terre.
J’aimerais qu’une église soit érigée ici, rapidement,
afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et
ma protection, parce que je suis votre mère miséricordieuse, à vous, à tous les habitants
de cette terre et à tous ceux qui m’aiment, m’invoquent et ont confiance en moi.
J’écoute leurs lamentations et je remédie à leurs misères, leurs détresses et leurs peines.
Afin d’accomplir ce qu’exige ma clémence , va au palais de l’évêque de Mexico et tu lui
diras que je manifeste un grand désir qu’ici, sur cette plaine, une église soit construite
en mon honneur; tu lui raconteras dans les moindres détails tout ce que tu as vu et
admiré et ce que tu as entendu.
Sois assuré que je te serai extrêmement reconnaissante et que je te récompenserai, parce
que je te rendrai heureux et digne de récompense pour les efforts et la fatigue que tu vas
endurer pour cette mission.
Voilà, tu as entendu mes instructions, mon humble fils, va et fais tous tes efforts.”
A cet instant il s‟inclina devant elle et dit “ Madame Je vais obéir à tes instructions;
maintenant je dois te quitter, moi, ton humble serviteur.
Il descendit alors afin de s‟acquitter de sa tâche et prit l‟allée qui mène tout droit à Mexico.
DEUXIEME APPARITION
Ayant pénétré dans la ville,il se rendit directement et sans délais, au palais épiscopal ou venait
d‟être nommé un nouveau prélat le Père Juan de Zumarraga un Religieux Franciscain. A son
arrivée il essaya de le voir; il plaida auprès des serviteurs afin qu‟ils annoncent sa visite et
après une longue attente il fut informé que l‟évêque avait ordonné de le faire entrer.
En entrant il s‟inclina et s‟agenouillant devant l‟évêque il lui transmit le message de la Dame
du ciel. Il lui raconta aussi tout ce qu‟il avait admiré vu et entendu. Après avoir écouté son
bavardage et son message l‟évêque trouva cela incroyable; il lui dit alors:” Tu repartiras mon
fils et je t‟écouterai à mon gré.
Je reprendrai tout depuis le début et refléchirai sur les voeux et les désirs pour lesquels tu es
venu.” Il s‟en alla et paraissait triste car le message n‟avait pas été accompli sous toutes ses
formes.
Il rentra le même jour. Il revint directement au haut de la colline et rencontra la Dame du ciel
qui l‟attendait à la même place où il l‟avait vue la première fois.
La voyant, il se prosterna devant elle et lui dit :
“Madame la plus petite de mes filles mon Enfant j‟ai été là où tu m‟as envoyé afin de me
conformer à tes instructions. Avec beaucoup de difficultés j‟ai pénétré dans le bureau du
prélat. Je l‟ai vu et lui a fait part de ton message comme tu me l‟avais commandé. Il m‟a reçu
bienveillamment et m‟a écouté attentivement mais sa réponse laissait entendre qu‟il ne me
croyait pas.
Il m‟a dit “Tu reviendras et je t‟entendrai à mon gré. Je reprendrai tout depuis le début et
réfléchirai sur le voeu et le désir qui t‟ont amené.”
677

J‟ai parfaitement compris de par la façon dont il m‟a répondu qu‟il pensait que ton désir
d‟avoir une église qui te soit consacrée est une invention de ma part et que ce n‟est pas ton
ordre, aussi je te supplie fortement, Madame de confier l‟accomplissement de ton message à
quelqu‟un d‟important de connu qui inspire le respect et l‟estime afin qu‟on le croie; parce
que je ne suis rien, je suis une petite ficelle, une minuscule échelle, une queue, une feuille et
toi, mon Enfant la plus petite de mes enfants ma Dame tu m‟as envoyé à une place que je ne
fréquente jamais ni ne m‟y repose. Je t‟en prie pardonne moi ce grand desagrément et ne
sois pas irritée, Madame.
La Vierge Marie répondit:
” Ecoute, ô le moindre de mes fils, tu dois comprendre que j’ai de nombreux serviteurs
et messagers à qui je peux confier l’accomplissement de mon message et l’excécution de
mon désir, mais c’est toi précisémenet que je sollicite et demande de m’aider afin que
par ta médiation mon voeu soit accompli. Je t’implore ardemment, toi le moindre de
mes fils, et avec fermeté je t’ordonne d’aller demain voir l’évêque. Tu y vas en mon nom
et tu lui fais connaitre mon voeu intégral selon lequel je lui demande de commencer la
construction d’une église. Et dis-lui aussi que c’est Moi, en personne, la toujours-vierge,
Sainte Marie, Mère de Dieu qui t’ai envoyé”
Juan Diego répondit:
“Madame mon Enfant je ne veux pas te faire de la peine. Joyeusement et de plein gré
j‟obéirai à tes instructions. Sous aucune condition je ne manquerai de le faire; j‟irai accomplir
ton désir car non seulemnt le chemin est pénible mais peut-être que je ne serai pas écouté
avec plaisir, ou si on m'écoute on ne me croira peut-être pas. Demain après-midi, au coucher
du soleil, je reviendrai te porter la réponse de ton message au prélat. Je prends maintenant
congé de toi, le plus petite de mes enfants, mon Enfant et Madame. Repose-toi entre-temps”
Il s‟en alla se reposer chez lui.
TROISIEME APPARITION
Le jour suivant, il quitta la maison avant l‟aube et prit le chemin de Tlatilolco afin d‟être
instruit des choses divines et d‟être présent à l‟appel après quoi il irait voir le prélat.
Vers dix heures, rapidement, après avoir assisté à la Messe et avoir inscrit sa présence il s‟en
alla quand la foule se fut dispersée. Sur l‟heure JuanDiego se rendit au palais de l'évêque.
A peine fut-il arrivé qu‟il essaya ardemment de voir l‟évêque. Après encore beaucoup de
difficultés il parvint à le voir. Il s‟agenouilla à ses pieds. Il s‟attrista et pleura pendant qu‟il
exposait les instructions de la Dame du ciel demandant à Dieu de lui accorder qu‟on croie à
son message et au voeu de l‟Immaculée pour qu‟un temple soit construit là où Elle le voulait.
L‟évêque afin de se rassurer lui posa beaucoup de questions lui demandant où il l‟avait vue
et comment elle était. Il décrivit le tout à la perfection à l‟évêque.
Malgré les explications précises de son apparence et de tout ce qu‟il avait vu et admiré qui en
soi indiquait qu‟elle était la toujours-vierge Sainte Mère du Sauveur, Notre Seigneur JésusChrist, il ne lui accorda néanmoins aucun crédit lui disant que pour sa requête il lui fallait
faire ce qui lui était demandé mais de plus qu‟un signe était nécessaire afin qu‟il puisse croire
qu‟il était vraiment envoyé par une Dame du ciel.
Juan Diego dit alors à l‟évêque “Monseigneur écoutez! Quel doit être le signe que vous
demandez? Car j‟irai le demander à la Dame du ciel qui m‟a envoyé vers vous.”
L‟évêque voyant qu‟il acceptait sans aucun doute et ne se rétractait pas, le renvoya.
Il ordonna immédiatement à quelques personnes de son entourage, en qui il pouvait avoir
confiance, de le suivre et de surveiller où il allait, qui il voyait et avec qui il parlait.
Ceux qui le suivirent le perdirent de vue alors qu‟ils traversaient la ravine près du pont de
Tepeyac. Ils cherchèrent partout mais ne purent le retrouver. Ils revinrent donc non seulement
parce qu‟ils étaient fatigués mais aussi parce que leurs desseins avaient été déjoués, et cela les
avait mis en colère. Et c‟est ce qu‟ils racontèrent à l‟évêque. Pour l‟influençer afin qu‟il ne
crut pas en Juan Diego ils dirent à l‟évêque que Juan Diego le trompait et inventait ce qu‟il
racontait ou qu‟il avait seulement rêvé ce qu‟il racontait et demandait.
678

Finalement ils s‟arrangèrent pour que si jamais il retournait il fût retenu et durement puni
afin qu‟ il cessât de mentir et de tromper.
Entre temps, Juan Diego était avec la Bienheureuse Vierge lui rapportant la réponse de
Monseigneur l‟évêque.
La Dame après l‟avoir écouté lui dit:
”Très bien, mon petit, tu repartiras la-bas demain, afin de porter à l’évêque le signe
qu’il a demandé. Avec cela il te croira et dans son regard il n’y aura ni doute ni
soupçon. Et sache, mon petit, que je te récompenserai pour ta sollicitude, tes efforts et ta
fatigue à mon égard. Je t’attendrai ici demain.”
QUATRIEME APPARITION
C‟est le jour suivant un lundi que Juan Diego devait porter un signe pour qu‟on le croie
mais il n‟y revint pas parce que, en rentrant chez lui, son oncle, Juan Bernardo, était tombé
malade et son état était grave.
Il appela d‟abord un docteur qui l‟aida mais c'était trop tard son état empirait. A la tombée de
la nuit son oncle lui demanda d‟aller à l‟aube à Tlatilolco et de ramener un prêtre pour le
préparer et entendre sa confession car il était certain qu‟il allait mourir et qu‟il ne se lèverait
plus ni ne guérirait.
Le mardi avant l‟aube Juan Diego partit de sa maison pour Tlatilolco pour ramener un prêtre
et comme il s‟approchait de la route qui rejoint la pente qui mène au sommet de la colline de
Tepeyac vers l‟ouest et où il avait l‟habitude de traverser la route
il se dit :
“ Si je continue ce chemin la Dame va sûrement me voir et je pourrais être retenu afin que je
puisse porter le signe au prélat comme convenu; mais notre premier souci est d‟aller
rapidement appeler un prêtre car mon oncle l‟attend certainement”
il fit donc le tour de la colline afin qu‟il ne puisse être vu par elle qui voit bien partout.
Il la vit descendre du haut de la colline et regarder vers là où ils s‟étaient rencontrés
précédemment.
Elle s‟approcha de lui au bas de la colline et lui dit” :
“Qu’y a-t-il, le moindre de mes fils? Où vas-tu?”
Etait-il affligé ou honteux ou effrayé? Il s‟inclina devant elle.
Il la salua disant:” Mon Enfant la plus tendre de mes filles Madame que Dieu veuille que tu
sois satisfaite. Comment vas-tu ce matin? Est-ce que ta santé est bonne, Madame et mon
Enfant? Je vais te faire de la peine. Sache mon enfant qu‟un des tes serviteurs mon oncle
est très malade, Il a attrapé la peste et est sur le point de mourir. Je dois me hâter vers ta
maison à Mexico afin d‟appeler un de tes prêtres aimé de Dieu pour qu‟il entende sa
confession et lui donne l‟absolution car depuis notre naissance nous sommes venus au
monde pour nous préserver des oeuvres de la mort. Mais si je pars, je reviendrai ici
rapidement afin d‟aller porter ton message. Madame mon Enfant pardonne moi sois patiente
avec moi pour le moment. Je ne te decevrai pas, la plus petite des mes filles. Demain je
viendrai en toute hâte."
Après avoir écouté les paroles de Juan Diego, la Très Sainte Vierge répondit:
”Ecoute moi et comprends bien, le moindre de mes fils,
rien ne doit t’effrayer ou te peiner.
Que ton coeur ne soit pas troublé.
N’aies pas peur de cette maladie, ni d’aucune autre maladie ou angoisse.
Ne suis-je pas là, moi qui suis ta Mère?
N’es-tu pas sous ma protection?
Ne suis-je pas ta santé?
Ne reposes-tu pas heureux en mon sein?
Que desires-tu de plus?
Ne sois pas malheureux ou troublé par quoi que ce soit.
679

Ne sois affligé pas la maladie de ton oncle, il n’en mourra pas.
Sois assuré qu’il est maintenant guéri”.
Et à ce moment son oncle fut guéri comme il devait l‟apprendre par la suite.
Quand Juan Diego entendit ces mots de la Dame du ciel, il était grandement consolé. Il était
heureux. Il la supplia de l‟excuser afin qu‟il aille voir l‟évêque et lui porter le signe ou la
preuve afin qu‟on le croie. La Dame du ciel lui ordonna de grimper au haut de la colline où ils
s‟étaient précédemment rencontrés.
Elle lui dit:
"Grimpe, ô le moindre de mes fils , jusqu’au haut de la colline;
là où tu m'as vue et où je t’ai donné des instructions,
tu verras différentes fleurs.
Coupe-les, cueille-les, rassembles-les et puis viens les porter devant moi.”
Juan Diego grimpa sur la colline immédiatement, et comme il atteignait le sommet il fut
stupéfait; de voir qu‟une telle variété de merveilleux rosiers de Castille étaient en floraison
bien avant la saison où les roses devraient bourgeonner car hors de saison elles gèleraient.
Elles étaient parfumées et recouvertes des gouttes de rosée de la nuit qui ressemblaient à des
perles précieuses.
Il commença immédiatement à les cueillir. Il les assembla et les plaça dans son tilma.
Le haut de la colline n‟était pas une place où pourrait fleurir n‟importe quelle fleur car il y
avait beaucoup de rochers de ronces d‟épines de nopales et de mezquites. Occasionellement
de l‟herbe poussait mais c‟était au mois de décembre quand la végétation n‟était pas gelée.
Il descendit la colline immédiatement et porta les différentes roses qu‟il avait cueillies à la
Dame du ciel qui, en les voyant les prit entre ses mains et les plaça à nouveau dans son tilma,
lui disant :
"ô toi, le moindre de mes fils , cette variété de roses est une preuve et un signe que tu
porteras à l’évêque.
Tu lui diras en mon nom qu’il y verra là mon voeu et qu’il doit s’y conformer.
Tu es mon ambassadeur, le plus digne de ma confiance.
Je te l’ordonne rigoureusement de ne déplier ton manteau qu’en présence de l’évêque et
de lui montrer ce que tu portes.
Tu lui raconteras bien tout; tu lui diras que je t’ai ordonné de grimper au haut de la
colline et de cueillir les fleurs;
et aussi tout ce que tu as vu et admiré afin que tu puisses persuader le prélat d’accorder
son soutien à ma demande qu’une église soit construite.”
Après les conseils de la Dame du ciel, il prit le chemin qui mène directement à Mexico,
heureux et sûr du succès, portant avec beaucoup de précaution le contenu de son tilma afin
que rien ne s‟échappe de ses mains et s‟enivrant du parfum de cette variété de belles fleurs.
LE MIRACLE DE L’IMAGE NON FAITE PAR L'HOMME
Quand il arriva au palais épiscopal le majordome vint à sa rencontre ainsi que d‟autres
serviteurs du prélat..Il les supplia de dire à l‟évêque qu‟il voulait le voir mais personne ne
voulait le faire ils faisaient semblant de ne pas l‟entendre probablemenet parce qu‟il était
trop t t ou parce qu‟ils le connaisaient comme étant un importun et qu‟il les harcelait; de plus
leurs collègues leur avaient raconté qu‟ils l‟avaient perdu de vue quand ils l‟avaient suivi.
Il attendit longtemps. Quand ils virent qu‟il avait attendu longtemps debout, abattu, ne faisant
rien attendant d‟être appelé et paraissant avoir quelquechose dans son tilma ils
s‟approchèrent de lui afin de savoir ce qu‟il portait.
Juan Diego voyant qu‟il ne pouvait cacher ce qu‟il portait et sachant qu‟il serait molesté,
bousculé, lacéré, ouvrit un peu son tilma là où se trouvaient les fleurs. En voyant cette variété
de roses de Castille hors saison ils furent complètement stupéfaits parce qu‟elles étaient si
fraiches, en pleine floraison, si parfumées et si belles. Ils essayèrent de s‟en emparer et de
680

tirer quelques unes mais ne réussirent à aucune des trois fois qu'ils osèrent le faire.
Ils ne réussirent pas parce qu‟à chaque fois qu‟ils essayaient de les prendre ils ne purent voir
les fleurs réelles. A la place elles paraissaient peintes, imprimées ou cousues sur la toile.
Ils allèrent alors dire à l‟évêque ce qu‟ils avaient vu l‟informant que l‟Indien qui était venu à
plusieurs reprises voulait le voir et qu‟il avait sûrement une raison pour l‟avoir attendu avec
anxiété si lontemps et être si désireux de le voir.
En entendant cela l‟évêque comprit qu‟il avait apporté la preuve pour confimer ses dires afin
qu‟il se conformât à la requête de l‟Indien. Il ordonna de le faire entrer immédiatement.
Dès son entrée Juan Diego s‟agenouilla devant lui comme à l‟accoutumée et raconta à
nouveau ce qu‟il avait vu et admiré ainsi que le message.
Il lui dit :
” Monseigneur j‟ai fait ce que tu as commandé je suis allé dire à mon Ama ma Dame du
ciel, Sainte Marie, précieuse Mère de Dieu que tu as demandé un signe et une preuve afin que
tu puisses croire qu‟il faut construire une église là où elle l‟a demandé; je lui ai aussi dit que
je t‟avais donné ma parole que je rapporterais un signe et une preuve de son désir comme tu
l‟as demandé. Elle se montra condescendante et agréa à ta requête . T t ce matin elle m‟a
envoyé te voir à nouveau; je lui demandais une fois encore le signe afin que tu puisses me
croire et elle me dit qu‟elle me le donnerait et elle s‟y conforma.
Elle m‟envoya au haut de la colline là où j‟avais l‟habitude de la voir pour cueillir une
variété de roses de Castille. Après les avoir cueillies je les lui ai portées, elle les a prises de sa
main et les a placées dans mon vêtement afin que je te les porte et te les donne en personne.
Même si je savais que le haut de la colline n‟était pas un endroit où pousseraient des fleurs
car il y a beaucoup de rochers de ronces d‟épines de nopales et de mezquites j‟avais encore
des doutes. Quand je me suis approché du haut de la colline je vis que j‟étais au paradis où il
y avait une variété d‟exquises roses de Castille couvertes de brillante rosée et je les ai
cueillies immédiatement. Elle m‟a dit que je devais te les porter et je me suis exécuté afin que
tu puisses voir en elles le signe que tu m‟a demandé et te conformer à son voeu; aussi et mon
message soient crédibles. Voilà. Reçois les.”
Il déplia son vêtement blanc où il avait mis les fleurs et quand toutes les différentes
variétés de roses de Castille tombèrent à terre apparut soudain le dessin de la précieuse Image
de la toujours vierge Sainte Marie Mère de Dieu comme on la voit aujourd‟hui dans l‟église
de Tepeyac, nommé Guadalupe.
Quand l‟évêque vit l‟image lui et tous ceux présents tombèrent à genoux. On l‟admira
beaucoup. Ils se levèrent pour la voir ils tremblèrent et avec tristesse ils démontrèrent qu‟ils
la contemplaient avec leur coeur et leur esprit. L‟évêque avec des larmes de tristesse pria et
implora son pardon pour n‟avoir pas accompli son voeu et sa requête. Quand il se releva, il
détacha du cou de Juan Diego le vêtement sur lequel apparaissait l‟Image de la Dame du ciel.
Il le prit et le plaça dans sa chapelle. Juan Diego demeura un jour supplémentaire à l‟évêché à
la requête de l‟évêque.
Le jour suivant l‟évêque lui dit:
"Montre nous où la Dame du ciel désire qu‟une église soit construite”
Et il invita immédiatement tous ceux présents à s‟y rendre.
APPARITION A JUAN BERNARDINO
Après que Juan Diego eut montré l‟endroit où la dame du ciel voulait que son église soit
construite, il demanda la permission de prendre congé. Il voulait rentrer chez lui pour voir son
oncle Juan ernardino qui était gravement malade quand il l‟avait quitté pour aller à
Tlatilolco appeler un prêtre afin d‟entendre sa confession et lui donner l‟absolution.
La Dame du ciel lui avait dit que son oncle était guéri. Mais ils ne le laissèrent pas partir seul
et l‟accompagnèrent jusqu‟à chez lui.
Comme ils arrivèrent, ils virent que son oncle était heureux et en bonne santé. Il était très
stupéfait de voir son neveu ainsi accompagné et honoré et demandait la raison d‟un tel
honneur. Son neveu répondit que lorsqu‟il partit chercher le prêtre pour entendre sa
confession et lui donner l‟absolution la Dame du ciel lui apparut à Tepeyac lui disant de ne
pas être triste que son oncle allait bien ce qui l‟a consolé . Elle l‟a envoyé à Mexico voir
l‟évêque afin que ce dernier lui construise une maison à Tepeyac.
681

L‟oncle témoigna de ce que c‟était vrai qu‟à cette occasion il fut guéri et qu‟il l’avait vue
de la même manière que son neveu, apprenant d’Elle qu’elle l’avait envoyé à Mexico
pour voir l’évêque. La Dame lui dit aussi que, lorsqu’il irait voir l’évêque, il devrait lui
révéler ce qu’il avait vu et lui expliquer de quelle façon Elle l’avait guéri
miraculeusement et qu’Elle voulait être appelée La toujours vierge Sainte Marie de
Guadalupe et que son image bénie soit aussi ainsi connue
Juan ernardino fut conduit en la présence de l‟évêque afin qu‟il l‟en informe et lui donne
un témoignage; son neveu et lui furent les invités de l‟évêque chez lui jusqu‟à ce que l‟église
consacrée à la Reine de Tepeyac soit construite là où Juan Diego l‟avait vue.
L‟évêque transféra l‟image sacrée de la belle dame du ciel de sa chapelle privée à l‟église
principale afin que tout le peuple puisse voir l‟image bénie et l'admirer .
La cité tout entière était sous le coup d‟une grande émotion. Tous vinrent la voir admirer
l‟image pieuse et prier. Ils s‟émerveillèrent de son apparition dans ce divin miracle car aucune
personne humaine de ce monde n‟avait peint cette image précieuse
récit complet des apparitions
la chronologie des évènements
le voyant : le bienheureux Juan Diego
le miracle dans les yeux de Notre Dame de Guadalupe

les éléments de cette page proviennent de http://www.sancta.org/intro_f.html
www.JesusMarie.com

------------------------------------------------------------------------------------

Les miracles de Notre-Dame de Guadalupe
Apologétique
Auteur :
Date de
publication
originale :
Difficulté de
lecture :
Remarque
particulière :

Abbé Jacques Olivier
2005-2007

♦♦ Moyen
Avec l'aimable autorisation de l'Institut Catholique Argentin pour
l'investigation des Miracles. Le fait de 2007, relaté juste après les faits,
demande à être confirmé par l'autorité ecclésiastique et par des études
scientifiques.

Miracles relatifs au manteau de Notre Dame de Guadalupe
Le premier miracle du manteau de la Vierge Marie a été réalisé par la Mère de Dieu le 12
décembre 1531. La Vierge Marie avait demandé à saint Juan Diego d'aller au sommet du
Mont Tepeyac pour y cueillir les fleurs qui s'y trouvaient, afin de les apporter à l'évêque de
Mexico qui avait demandé au Ciel un signe pour s'assurer de la véracité de la demande de
Marie par l'intermédiaire de son humble messager. La Sainte Vierge demandait en effet que
l'on construise une chapelle en son honneur au sommet du mont.
Ainsi, quand Juan Diego se présenta à l'évêque Zumárraga, il ouvrit son poncho et laissa
682

tomber les fleurs qui étaient des roses de Castille. Mais ce qui étonna davantage les témoins
fut de les voir disparaître au moment même où ceux-ci les prenaient des mains de Juan Diego.
En déposant son poncho devant l'évêque, on aperçut dessiné l'image de la Très Sainte et toujours Vierge la Mère du vrai Dieu, image qui se conserve toujours aujourd'hui. Le 26
décembre 1531, il y eut une procession au Mont Tepeyac où se réunirent de nombreux
indiens chichimèques ; ceux-ci jouaient avec leurs arc et leurs flèches et dansaient selon leurs
coutumes. Malheureusement une flèche tirée au hasard transperça la gorge d'un indien qui
accompagnait le "Manteau". Il mourut à l'instant. C'est devant l'image que l'on retira la flèche
et aussitôt on vit se former une cicatrice et l'indien ressuscita. A partir de ce moment là, les
indiens se convertirent au catholicisme au nombre de 9 millions.
En 1751, Michel Cabrera analysa avec Joseph Ibarra le poncho et ils constatèrent que l'image
n'avait aucune marque de pinceau.
En 1791, de l'acide muriatique tombé sur le côté droit supérieur avec une proportion de 50 %
d'acide nitrique et 50 % d'acide chlorhydrique, faisant un trou de 10 cm de diamètre. Trente
jours après le tissu était reformé sans que personne n'intervint pour réparer l'accident.
Aujourd'hui encore, il reste une marque de la tache et seulement au moyen d'un instrument de
précision on peut observer des traces de brûlure.
Au XVIIIe siècle, on fit une copie très semblable de l'original avec le même tissu de maguey
(fibres végétales de cactus) : malgré tout, la copie était réduite en poussière quelques quinze
années après, tandis que l'original possède déjà près de 500 ans, ce qui est un phénomène
inexplicable. Le manteau mesure 1.71 de haut sur 1.05 de large.
Le 14 novembre 1921, le tailleur de pierre Lucien Perez, un anarchiste, dépose un bouquet de
fleurs au pied du manteau de Juan Diego, dans lequel il avait mis une charge de dynamite qui
détruisit tout alentour, mais laissa intacte le poncho ainsi que la vitre qui le protégeait.
En 1929, le photographe Alfonso Marcué Gonzalez découvrit une figure humaine dans l'œil
droit de la Vierge. En 1936, l'évêque de Mexico fit analyser trois fibres du manteau (ce qui
donnera plus tard le prix Nobel de chimie pour l'année 1938 et 1949). Le Dr. Richard Khun
d'origine juive découvrit que la peinture de l'image n'avait aucune origine végétale, minérale
ni même animale, ni aucun élément des 111 pigments connus dans le monde. Khun en déduit
que la peinture n'est pas d'origine humaine.
En 1956 l'ophtalmologue Torruela ueno découvre qu'en approchant l'œil pour réaliser un
fond d'œil la pupille se ferme et en en retirant la lumière la pupille se dilate de nouveau
comme s'il s'agissait d'un œil humain. En juillet 1956 le Dr. Lavoignet après huit mois
d'intense travail découvre le phénomène optique de la triple image de Purkinge-Samson qui
correspond à ce que perçoit l'œil humain c'est-à-dire les trois réfractions de l'objet vu.
En février 1979, le Dr. José Aste Tonsmann, chef du Centre Scientifique d'IBM à Mexico,
découvre à son tour, grâce à de puissants ordinateurs des phénomènes inexplicables : dans les
pupilles des yeux de la Vierge Marie, qui ont un diamètre de 8 mm., sous forme digitalisée,
on peut voir douze personnages qui regardent l'image de la Vierge de Guadalupe. Mais là ne
s'arrête pas le côte merveilleux de la surprise. En effet, en agrandissant la pupille de l'un des
personnages de la scène, c'est-à-dire de l'évêque Juan de Zumárraga, donc un agrandissement
de quelques milliers de fois de ceux de la Vierge, soit 2500 fois plus, on aperçoit alors
l'indien Saint Juan Diego montrant le poncho avec l'image de la Vierge de Guadalupe. Ainsi,
en un quart de micron qui est la π partie de millionième de millimètre le Professeur Aste
Tonsmann put voir une scène extraordinaire, découverte qui lui ôta le sommeil pendant
plusieurs nuits.
683

Le 7 mai 1979, les scientifiques Jody Brand Smith, professeur d'esthétique et de philosophie
et Philipp Serna Callahan, biophysicien de l'Université de Floride et spécialiste en peinture et
membres tous deux de la NASA, n'ont pas rencontré de peinture dans l'original du poncho. Ils
prouvent que ce n'est pas une photographie qui aurait imprimé le tissu.
Ils découvrirent également que le poncho conserve sans aucune explication la température du
corps humain oscillant autour de 36,6°-37°.
Puis le 22 décembre 1981, le RP Mario Rojas, découvre à son tour à l'Observatoire "Laplace"
de Mexico que les étoiles du manteau correspondent au solstice d'hiver du 12 décembre 1531
à 10 : 26 sur le territoire de Mexico, c'est-à-dire à l'heure où saint Juan Diego déploya son
poncho devant l'évêque. Les astronomes ont certifié le fait.
Deux anges furent peints par la suite à côte de la Vierge en dehors des rayons mais trente
jours après ils disparurent et aujourd'hui, grâce à des outils très spécialisés et sophistiqués, on
peut en trouver la trace. On aperçoit également les traces d'une couronne peinte sur le chef de
la Vierge. Ces différentes peintures dateraient du XVIIIe siècle.
Une peinture a été appliquée sur l'ange de la partie inférieure, sur l'or des rayons et l'argent du
cordon et sur le serpent au-dessous des pieds de la Vierge. Cette peinture est en train de
disparaître pour restituer les couleurs originales gravées le 12 décembre 1531.
Si l'on approche à moins de 10 cm. de la toile on ne voit que les fibres du manteau sans
aucune couleur. Les scientifiques de la NASA découvrirent en outre qu'en passant un rayon
laser sur la toile mais de façon latérale le rayon passe sans toucher la peinture ni la toile de
telle sorte que l'image est suspendue en l'air à trois dixième de millimètres au-dessus du tissu.
Enfin, le gynécologue, en posant son stéthoscope sur la ceinture de la Sainte Vierge Marie qui
est enceinte entendit le bruit des battements du cœur et constata qu'ils s'élevaient à 115-120
pulsations à la minute ce qui correspond aux battements cardiaques du cœur de l'Enfant Jésus
tout comme ceux d'un foetus dans le sein de sa mère.
Le 24 avril 2007 à la fin de la messe offerte pour les enfants avortés non nés l‟assistance de
la asilique se demandait ce qu‟attendait d‟elle la Très Sainte Vierge de Guadalupe : le
conseil municipal de Mexico venait de légaliser l‟avortement à la demande jusque là interdit.
Tandis que beaucoup de fidèles prenaient des photographies de l‟ayate de Tepeyac exposé et
vénéré dans le Basilique et au pied duquel la foule des pèlerins défile sur un tapis roulant,
l‟image de la Vierge a commencé à s‟effacer pour donner place à une lumière intense qui
émanait de son ventre, constituant un halo brillant ayant la forme d‟un embryon. Avec un
cadrage et un grossissement important il est possible d‟apprécier la position de la lumière qui
provient réellement du ventre de l‟image de la Sainte Vierge et n‟est ni un reflet ni un
artéfact. L‟ingénieur Luis Girault qui a étudié l‟image ainsi réalisée a confirmé l‟authenticité
du négatif et a pu préciser qu‟il n‟avait été ni modifié ni altéré par superposition d‟un autre
image par exemple. Il a découvert que l‟image ne provient d‟aucun reflet mais sort
littéralement de l‟intérieur de l‟image de la Vierge. La lumière produite est très blanche pure
et intense, différente des lueurs photographiques habituelles produites par les flashes. Cette
lumière est entourée d‟un halo et paraît flotter à l‟intérieur de l‟abdomen de la Vierge. Ce
halo possède la forme et les mesures d‟un embryon. En effet si on examine plus précisément
encore cette image en la faisant tourner dans un plan sagittal on distingue à l‟intérieur du
halo certaines zones d‟ombre qui ont les caractéristiques d‟un embryon humain dans le sein
maternel.

684

Teny Voalohany
1. Natáo ho an‟ny Sarambabembahoaka itý Lahaporontáfa itý. 2. Noho izány, dia
sarotra noho ny sarotra, no hino fa hahavály ny ampaham-panontaniana samy hafa mianjády
amin‟ny olona ankehitr ny izáy holazaina ato na dia amin‟ny endriny fialambóly fotsiny
ihány aza. 3. Ho tsotra noho ny tsotra ny zava-ko hita satr a zavatra efa fandré sy iainana
andavanándro fotsiny ihány na amin‟ny alálan‟ny hira na amin‟ny alálan‟ny fanentanana tsy
tambo isaina man ry etsy sy eroa na amin‟ny alálan‟ny sary na amin‟ny alálan‟ny antóko
pôlit ka sy ny finoana ary ny fiangonana sy ny Moşįké … etsetra.
4. Atrehina fa miteraka fisavorovoroana ao anatin‟ny olona tsirairáy ny tsy filaminantsaina amin‟izáo fotoana izáo, ka mivaingana ho loza fa ao ny tapaka lalandrá, ao ny lasa
adála noho ny rafipiainana, ao ny mijanona fo tampoka amin‟ny zava-ts‟isy fotony … ao ny
Malagásy maro izáy mivarimbarina any amin‟ny fifamonoana samy hafa sy ny famonoantena aza;
- mampanontány tena, hoy ny vahoaka, ohatra, ny naházo ny Kôlônéļā Botomóra
Norbert izáy no zanaky ny Nosy Boráha-Toamasina, [na i Sainte-Marie] izáy no maty tañy
am-ponjan‟Antanimóra tañy tamin‟ny zomá 24 ôkįtôbįra 2003;
- tena aretim-po tokóa ve no nahafáty azy sa sao mba zavatra hafa kosa,
- hoy ny olombelona maro izáy nisafoaka sy nitarika ka nitetika ho namadika izány
ho adim-poko fa tsy nahavóa, na dia teo aza ny fanenjehana Ambaniándro Lavasofina
Maláma Hova Merina, tañy Toamasina tañy, tamin‟izány andro izány. 5. Tsy misy izáy tsy
mino koa anéfa, fa voaporófo foana fa mbola ahitána tena hafaliana, tsikitsίky sy
fahazavan‟endri-javaboaarin-Janaháry ihány eto Antány eto, eny fa na hatrány amin‟ny tany
sy ny toerana ary ny faritra sy ny habaka farany izáy mahántra indrίndra aza :
- mbola tena misy ny Toerana izáy iainana fiarahamonina izáy tsy anjakán‟ny
fifañilikilihana fa itobohan‟ny tena Fifanajána kosa lalandáva.
6. Mba be olona maráry sy marófy saiña sy fañáhy lava ihány koa, hono, ny
mponin‟ny tany mandróso izáy itsiriana sy ipoiran‟izáo aretina tsy hita fototra rehétra izáo :
- toy ny SIDA; [nolazaina tamin’ny volana nôvãbįra 2006 fa nahitána Rajáko
(gorille) izáy afaka mitóndra ny otrikaretina SIDA indráy tan y amin’ny Fairitány Iráy
tañy Kameróŋā tañy]
- toy ny aretin‟ny fahasemporana [pneumonie atypique] izáy tsy maméla maházo fa
tonga dia mamóno avy hatrány ka tsy nety ho nahitána vakįşiny talohan‟ny taona 2016 ka
hatrany amin‟ny taona 2020 tañy ho añy araka ny faminavinan‟ny manampahaizana Aļēmã,
izáy tena no lasa lavitra tokóa talohan‟ny olona mpikaroka hafa tamin‟izány andro izány;
- noho ny fahampian‟ny kojakojam-piaiñana, dia manaña fotoana ivalaparana
hieritreretana famonoan-tena ihány hatrány ny olona maro sasan‟irény Tany sy ny Firenéna
efa heverina ho mandróso irény,
- hany ka dia manapa-tena ho faty noho ny antony izáy eritreretina sy tazanin‟ny
sasany ho tsy misy dikany akory tokóa, hono, izy irény. 7. Mino sy mivavaka fa mbola
mihevi-tena ho zanaka miaiña ny aiña izáy iaiñan’i Jesóa Kįrişįtý tena Andriamañitra ao antrañon’Andriamañitra - ny ankabezan‟ny mponina mpivahinin‟itý tany fandalovana itý
- hany ka dia mivadika ho Firenéna ary ho tany malémy fanorenam-pangadin‟izáo
mpaminány sandoka tsy fanta-piaviana rehétra izáo,
- ny Tany sy ny Firenéna feno fahoriana ka anisan‟izány i Madagasikára
Tanindrazana Sambatry ny Vahoaka Malagásy.
8. Tsy hita intsóny izáy teny mahaláza ny heloka sy ny habibiana ary ny havetavetána
entin‟iréo olona vahίny maro izáy mody mitonon-tena ho mpitóndra fivavahana na ho
olontsótra na ho mpañámpy an-tsitrapó na ho mpandraharáha na ho solontenam-pitondrándraharáha iraisampirenena iréo. 9. Tsy misy fahamarinany sy fahamasinany ny fanambarána
fa tsara ho an-dRamalagásy dahólo ny zava-niaiñan‟iréo vahίny iréo tañy aminy avy tañy,
- toy ny fomba sy fanáo samy hafa izáy mety hamohehatra ho antsίka; ny zava-tsy
azo ialána anéfa dia itý :
- efa hatramin‟ny añaliny taona maro talohan‟izáo fiaiñantsίka izáo no tsy mba
nifañihokίho ny olombeloña fa niezaka foaña kosa hifañámpy sy hifamónjy;

685

- ampahatsiahivina moa fa efa fito na valo tapitrίsa taona talohan‟ny fiavian‟i Jesóa
Kįrişįtý teto ambonin‟itý tany izáy niezahany ho no vonjéna itý teto, no niaiña ny olona hita
taolambálo farany tao amin‟ny Kỗtinãta Afįriká tao.
10. Hatramin‟izáy nisiany ka eo am-piandrasana ny farándro, no naháy sy maháy
mifañája ny olombeloña :
- tsy mba mifampihinana izy iréo. 11. Naleviñy sy mbola aleviñy foana hatráñy ny
fatin‟ny namany olombeloña toa azy.
12. Torakovitra ny Malagásy izáo izáy mahafantatra fa nisy vanim-potoana izáy
nampiroboróbo teto Madagasikára teto ny fifampivarotana taolambalondrazañy izáy fihetsika
mamoafády nampidirin‟ny vahίny teto amin‟ny Nosintsίka teto :
- naondrany tañy ivelañin‟ny Tanindrazana “ny RAZANA MALAGÁSY”;
- ambonin’izáy, dia nivoaka tao amin’ny Gazetiko tamin’ny Zomá 2005, ohatra,
fa nisy, hono, olona Malagásy izáy sahy nampihinana olona nofon’olona zaza Malagásy;
tena mampalahélo sy mampangovitra ny faharenesana sy ny fahalalána izány. 13. Eo
anatrehan‟izány fisehoan-javatra rehétra izány, dia tao ny olona izáy nitaraina sy nitomány
fotsiny satrίa noheveriny fa efa no voavidin‟iréo vahίny tompon‟ny vola iréo ny mpitóndra
Malagásy hany ka tsy mba nanan-kevitra ho nañámpy azy iréo mihίtsy. 14. Inona tokóa moa
no ho no azon‟iréo Malagásy madinika iréo natáo tamin‟izány é?
15. Raha oharina amin‟ny andron‟ny fahagóla sy ny fahinin‟ny Ntaolo Hendry
Malaga sy, dia zavatra sady tsy fieritreritra no tsy fino iréo havetavetána nampidirin‟ny
vahίny iréo : nisého sy mbola mety hisého anéfa izány amin‟izáo taona iainantsίka izáo,
- satrίa voizin‟iréto mpaminány sandoka izáy tsy hay saiñina samy hafa iréto, izáy
miláza ho mitóry teny mahasóa sy teny vetavéta izáy ampiofoiny ho vola-vody-voñinahitra,
amin‟ny añaran‟ny fahafahana sy ny fahagagána tsy tambo hisaina, hono;
- mahatsiravina fa resa-bola dahólo, no niteraka fampihorohoroana tao anatin‟ny
Fiangonana Jesósy Mamónjy tao indrindraindrίndra, ka nahatónga ny Vahoaka Malagásy
sasany ho nieritreritra aza fa tokony ho nakantona io Fiangonana io, tañy amin‟ny
faraparan‟ny taona 2005 tañy ho añy. 16. Dia tena mihohokohoka tokóa angé
RAMALAGÁSY é,
- eny fa na dia dorany sy ampandoroan‟ny mpivavaky ny Eglise Universelle du
Royaume de Dieu aza ny zava-masin‟ny Finoana sasañy hafa toy ny Baibóly Masina :
- tena mampieritreritra sady mahagága tokóa izány;
- mbola tena nahagága tokóa ny fiboridanana tañy am-piangonana izáy ambára
ho şekįta tao Antananarίvo tao tamin’ny deşabįra 2010.
17. Toa tsy ampy ny Olombeloña Vahoaka Malagásy Sambatra izáy tena sahy misého
ho kįrişįtiá iréo Paşįtếra sy Mpitandrina ary Mpitóndra Fivavahana Gasy isan-karazany efa
an-toerana hatramin‟izáo sady vokatry ny tany :
- aleon‟ny sasañy miatoraka eny an-tratran‟olon-tsy fantatra sy vahίny mba
hohitsakitsahiny sy hoandevoziny ary hoambaniany ka havadiñy ho tsihy mivelatra
fandiavan‟ny hetraketrañy. 18. Mampalahélo sy mampahonéna fa atakálo vola dôlára ny
finoana sy izáy zavatra anañana rehétra soa sy sarobίdy indrίndra Mahamalagásy sy
mahazanaka miaiña ny aiñ‟Andriamañitra ary ny aiña mahakįrişįtia ;
- asa raha mbola azo raisina ho misy sy tena mbola iaiñan‟ny olona tanteraka tokóa
izány aiñ‟Andriamañitra sy aiña mahakįrişįtia izány. 19. Fihatsarambelatsίhy no hany
azon‟ny Malagásy maro heverina ho lálana sy lalána tokana aman-tany hahaveloña, satrίa
ny olona mpanáo ny marina rehétra dia manjavona avokóa;
- ny fanambadiana lehiláhy vahίny no toa lasa tanjon’ny vehivávy Gasy.
20. Mitañondrika ny olona, fa ampoiziny ho toy ny FISIANA tiaténa loatra izáo
ekény ho Andriamañiny izáo. 21. Ny tsara foana no ongotany handravaka ny Tokantrañony
sy ny Fanjakány fa ny ratsy kosa, dia avelany ho veloña hiriarίa tsy amim-piahiahiana eny
foana. 22. Miaiky ny ankamaroan‟ny olon‟itý Pįlanéta Tany itý fa tsy hisy intsóny izány atáo
hoe : haréna ara-nofo izáy azo amin’ny fahamarinana sy ny fahamasinana izány, ao
anatin‟ny fiasána tsara sy ny fiasána mafy. 23. Tsy misy intsóny ny fisian‟izáy atáo hoe : vola
madίo.
24. Kivy tokóa, hono, noho izány Ragásy :
- kivy amin‟izáo jerény ho fitondran-tena efa mikorósy fahan‟ny mpitóndra
fivavahana sy ny mpitóndra fanjakána ary ny tomponandraikitra eo amin‟ny lafim-piaiñany
samy hafa izáo. 25. Dia velom-betsovétso ny olona momba izáy mety ho tena marina
mikasika ny fivavahana sy ny finoana ary ny fanjakána, ohatra, ary matahotra sy mihorohóro
izy iréo :
686

- satrίa mety hivadi-po tsy nahy izy iréo ka manéry ny fo amam-pañahiny
hañontanintány tena befahatány manáo manáo hoe : inona no atáo hoe : fiaiñana?
25. Iza ary karazañ‟olona iza na karazan-javaboaáry inona áry iréto olona
mpitsangatsangana vahίny na tompontány koa aza izáy manandratra ny fijangajangána ho
andriamañiny iréto ka mandóto ny tany rehétra diaviny sy andalovany? 26. Abokain‟ny
olombeloña mpamáky ho olona mianan-kendry ka adála aho raha manoratra izány zavatra
rehétra efa fantany sy iaiñany isanándro vaky izáo izány eto :
- tsy afa-mitény izaháy, hoy ny Malagásy maro, satrίa voatsetsim-bava fa tena
tongobólo na manaña izáy heverináy ho marina aza ankoatra ny androm-pifidianana toy ny
an’ny Adimizána [Vintana RANO] aferin’ny Adaoron’ny datin’ny Telo Deşãbįra 2006 izáy
efa nolazaina, efa ho no fito volana talóha izány andro izány;
- tsy nahatánty moa ny sasany izáy notarihin’ny Ny Hasina Andriamanjato fa dia
nopaohin’ny Ranon’ny Adimizána dia ny mialóha ka niláza, tamin’ny Sabotsy 11 Nôvãbįra
2006, fa na inona na inona hipoitra sy hivoaka dia tsy ho nanaiky ny vokatry ny Fifidianana
izáy nataon’ny Vahoaka Masina Malagásy tamin’ny telo Deşãbįra 2006 izy iréo;
- mampalahélo ny fahafantarana sy ny fahalalána ny fisian’izány karazan’olona izáy
miláza azy iréo ho ambóny noho ny Vahoaka izány ao amin’ny Firenéna Iráy;
- asa re ry Vahoaka Sambatra Malagásy izáy tena Tompon’ny Safidy é;
- heverin‟ny olona maro hatramin‟izáo ka ho mandrakizáy ho raharahan‟ny samy
Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina ny raharaham-piverenan‟i Marc
Ravalomanana Antanindrazana amin‟izáo tona arίvo fahatélo izáo;
- vao mainka loza noho ny loza aza ny zava-misého fa dia anaparan‟ny
Fikambanambé Iraisampirenéna ny fahefány i Madagasikára sy ny vahoakany ka dia
tsipahiny am-bavafó ny filatsahan-ko fid na ho filohampirenéna Malagásy an‟i Laláo
Ravalomanana an‟i Andry Nir na Rajoelina an‟i Didier Ignace Ratsiraka tamin‟ny taona
2013 mazáva ho azy.
27. Izáy entina avy any ivelany toa sitraka avokóa. 28. Ny zavatra izáy tsy azo lavina
anéfa dia izáo :
- misého dahólo eo amin‟ny lafim-piaiñana rehétra ivoarantsίka sy iriariavantsίka
ankehitrίny, zava-maro izáy tsy no azo veroka akóry ho nisy talóha sy fahίny ary fahagolantany tahaka “ny fanompoan-tsampin’ny fijangajangána” satrίa dia feno sarivelompijangajangán‟ny tovovávy sy ny tovoláhy Malagásy ny Pįlanéta Tany Manontólo;
- zava-doza izáy tena mampalahélo tokóa izány fisehoan-javatra izány;
- mbola fiainana manáo ahoana moa ny an’ireny tovovávy Malagásy izáy
manam-bady lahiantitra vahίny ireny é, hoy ny fisenton’ny olona Malagásy maro?.
29. Mankatóa ny fivadian‟ny olona samy lehiláhy na ny fivadian‟ny olombeloña
samy vehivávy ary ny fahazoan‟izy iréo miómpy zaza tahaka ny tonkantrañon‟olombeloña
izáy atsangan‟ny olombeloña lehiláhy sy ny olombeloña vehivávy ara-dalána ny Firenéna
Mandróso amin‟ny ankapobény eto ambonin‟itý Tany itý eto; tena mahaváka dia tena
mahaváka tokóa é izány tarehin-javatra izány ratsialáhy :
- tsy afaka ary tsy te-hivády akóry ny biby samy lahy sy ny biby samy vavy :
- helohin‟ny aibóly Masina sy ny K rã hatramin‟ny voalohany izány, hoy ny
Mpanondroténa ho tena kįrişįtia sy ho tena Mpino Şįlámo; ambány lavitra noho ny biby,
hoy koa ny olombeloña maro, izáy olombeloña manáo toy izány. 30. Izány anéfa no tena
fahafahana araka ny fanantitrantitry ny sasañy;
- tena mitaraina anéfa ny ankabeazan‟izy irény satrίa fady ny Tany sy ny Firenéna
Arábo Şįlámo rehétra ny fisian‟ny samy lahy sy samy vavy mifankatίa nefa dia any amin‟ny
Tany sy Firenéna Arábo Şįlámo no hotontosaina ny Fiadiana ny Mahatompondáka eran‟ny
Tany eo amin‟ny lafiny b lina kitra amin‟ny taona 2022;
- matahotra momba ny tsy fahafahan‟izy iréo mamónjy sy mandráy anjára amin‟ny
fetin‟ny b lina kitra izy iréo satria dia heverin‟ny Firenéna Tomponandraikitra ho heloka
beváva ny fisian‟izy iréo.
31. Amin’izáy fotoana izáy, dia inona áry no atáo hoe : MARINA? 32. Tsy nisy
ny heloka, hoy ny Soratra Masina, raha tsy nisy ny lalána ka inona izány no atáo hoe :
lalána, dia ny lalána izáy hiláza amintsίka ny endriky ny tena marina eo amin‟itý fiaiñana
voafétra itý?
33. Dia teraka eo amin‟izáy, ohatra, ny fifandirana mikasika ny fomba afįriká iráy
izáy helohin‟ny Firenéna manan-katáo rehétra amin‟ny alálan‟ny fahafahana dia ny
famorána ny vehivávy izány. 34. Mihenjaña ny Tany Mandróso ka mañaiky sy mañamarina
ary tsy mañameloka ny zavatra izáy lavina sy heverin‟ny olon‟ny Firenéna
687

Andalampandrosoana ho fahavetavetána tahaka ny fivadian’ny olombeloña samy lahy sy
ny fivadian’ny olombeloña samy vavy fa fanoherana mihίtsy ny Zo sy ny Hasina
mahaolona Voaarin-Jañaháry ny olombeloña. 35. Dia ho tena marina tokóa ve ny fitenin‟i
Jean Paul Sartre manáo manáo hoe : l‟enfer c‟est les autres na ny afobé dia ny fisian’ny
hafa é? 36. Asa lahy fa velon-tsento aho ka manontány tena hoe : ny tany tokóa ve no
fandalovana sa ny olona no tena mpivahίny? 37. Ankehitrίny dia manjáry tsy misy fiavahany
velivély intsóny fa arakaraka izáy andraisana azy fotsiny ihány ny fisehoan-javatra ekéna ho
misy araka ny fitsarána atáo hoe : ny fahamarinana eίky (rationnel) sy ny fahamarinana
oίsy (irrationnel).
38. Ao añatin‟ny fiaiñan‟ny olona iráy, ny taranjam-pandaliañana iráy izáy
ipoiran‟io fahazoana antoka rafi-kitsy samy hafa noho ny fahasamihafán‟ny fomba fijéry ka
miteraka fahamarinana karazany maro ho an‟ny zavatra iráy io dia manjáka eo amin‟ny
lafiny mikasika an‟Andriamañitra sy ny finoana indrindraindrίndra. 39. Holazaiko anáo
etoana itý ohatra iráy momba izány itý, izáy mety hiteraka fisalasalána be dia be tokóa ao
anatin‟ny fo amam-panahin‟ny Malagásy Kįrişįtiá maro ao.
40. Misy dahólo moa eto ambonin‟itý tany onenantsίka itý eto, ny antokom-pinoana
izáy azo saiñina sy azo eritreretina ho misy rehétra rehétra. 41. Ny fandinihana an‟io aibóly
Masina io, dia miteraka fahasamihafána tsy hita velivély tokóa. 42. Tsy áry ho natáo hitóvy
avokóa ny olombeloña. 43. Ny fomba famaritana izány Andriamañitra izány aza, dia
mirakitra fifañalavirana tahaka ny dakanantitra tanteraka.
44. Itý lahatsoratra izáy adikako ho anáo itý, dia tsy hahavaofy azy araka izáy mety
hahafapó anáo. 45. Maro iréo tomponandraikitra mikasika izány izáy azonáo hatoñina sy
añontaniana momba izáy fahamarinany. 46. Mpandika fotsiny aho. 47. Izáo no azo lazaina :
“satrίa heverina fa Fįrãşáy iláy Olona Kįrişįt niveriña” dia amin‟ny teny Fįrãşáy izány
no namatorana ny zavatra rehétra.
48. Maláza fa karazan‟ny olona farany izáy kamovelona indrίndra ny mpaháy
matematίka ka afatony amin‟ny tarehimarika avokóa ny fandinihana sy ny fandaliñana ny
zavamίsy sy ny zavamananaiña ary ny zavaboaáry rehétra;
- efa fantatsίka izány. 49. Tafatsangana áry ny taranjam-piaiñana izáy atáo hoe
taranjam-piaiñana izáy miankiña sy mifototra amin‟ny “sciences des Nombres” [izáy
adikako amim-pahatsorana hoe : ny şiãşin’ny fañahin’ny Marika, kajy-], izáy Fįrãşáy, ho
an‟ny zavatra lazaiko eto no tomponkevitra sy tompon‟ny fototra iantefána sy ny fototra
iaingána. 50. Oména tarehimarika arakaraka ny fifañarahany sy ny fifampizohίny ny
Tarehintsoratra Fįrãşáy ary dia arakaraka izáy toerany izáy ifanenána amin‟izy iréo ihány koa,
no anambatambarana ny tarehimarika mikasika azy iréo, ka mety hahitána zavatra izáy tsy
mbola no fahίta firy tokóa teto ambonin‟itý Tany itý teto :
- ohatra ny a=1, ny z=26, mañomé ny [1 + 26 = 27] izáy miláza fototra ny
fitambaran’izy roa. 51. Ny zava-mahagagan‟ny Manampahaizana tsy ankanavaka rehétra
eto ambonin‟itý Pįlanéta Tany itý eto, izáy mandinika izány kosa, dia ny fahatsapána ny
fifanandrifiana tena mirίndra tokóa, eo amin‟ny Tarehintsoratra Fįrãşáy sy ny tarehimarika,
ka mahatónga ny sasany hanáo manáo hoe :
- tena avy amin’ny taranaka olombeloña Fįrãşáy tokóa ve i Jesóa Kįrişįtý
Vaováo izáy efa notafaveriña teto ambonin’it Pįlanéta Tanintsίka itý teto é?
52. Efa fanáo hatramin‟izáy nahatány ny tany itý “Sciences des Nombres” na azo
antsoina koa hoe “cabale” na kabáļā itý. 53. Ny zava-dehibé indrίndra ao amin‟ny okin‟i
Môίjy, dia ny boky iráy izáy ialohan‟ny lohantény manáo manáo hoe : “Les Nombres” na
ny Tarehimarika, [na ny kajy]. 54. Voaláza ihány koa, any ho any, fa man ambára zavadehibé ny tarehimariky ny 666. 55. Amin‟izáy fotoana izáy anéfa, dia mety hisy fifangaroanjavatra maro dia maro tokóa mikasika izáy hevitra tiana hambára amin‟ny alálan‟ny
fampitenenana ny tarehimarika. 56. Azo ampitenenina izáy tiany hotenenina mantsy ny
tarehimarika iráy. 57. Indro iláy lahatsoratra ary ambarako fa ny Alliance Universelle, izáy
niforona sy niainga tao Fįrãşa tao, no tena tompon‟itý “Sciences des Nombres na ny
şiãşin’ny fañahin’ny Marika, kajy-” araka izáy ahitanáo azy eto itý, izány hoe :
- mifototra sy manίry faka ao añantin‟ny Teny Fįrãşáy ny “Sciences des Nombres na
ny şiãşin’ny fañahin’ny Marika, kajy-” izáy ampahafantariko anáo eto.
58. Afaka mampiása azy araka izáy ilainy azy ihány koa anéfa ny olombeloña rehétra
izáy mila izány, tena mahavariana tokóa. 59. Ohatra anakiráy : Eau = Dieu = clef… = 39,
izány hoe : samy azonáo raisina araka izáy ilaináo azy, ao añatin‟ny rafi-pandinihana iráy,
amin‟izáy fotoana izáy, satrίa mitóvy sanda ka manaña hevitra iomboñana ny Eau [rano] sy
ny Dieu [Andriamanitra] izáy samy manaña ho sandam-pisiana ny tarehimarika [39];
688

- raha ny datin’ny fifidianana Filohampirenéna Malagásy tamin’ny datin’ny telo
deşãbįra 2006 izáy nisokatra ny Alahády 12 Nôvãbįra 2006 ny fampielezankevitra no
hadihadiako avy amin’io, dia izáo no hambarako :
- samy hita ao dahólo iréo singa telo samiháfa iréo. 60. Fañamarinana farany izáy
tsotra indrίndra mba hahazoazoanáo moramóra kokóa izáy tian-kolazaina, no antony
nandikáko ho anáo ny lahatsoratra mañaraka.

Taratasy nosoratan-dRazafimandimby Emmanuel, izay Filoha sady mambira ao
amin’ny AUCM na Alliance Universelle de Madagascar, tamin’ny faha-15 Aôgôsitra 2002.
Antony : Fanasana hanao ny asa (JN.6:29)
Sy ny sitrapon’Andriamanitra (JN.6:40)
… Nisy hatrany amboalohany teo amin’Andriamanitra sy ny Zanak’Olombelona ny
fanekem-pihavanana (Alliance), (Gen.9:8-16). Tsy nohajaina anefa io fanekem-pihavanana
io (Mal.2:10), ka amin’ny mahafitiavana sy amin’ny mahafamindram-po an’Andriamanitra,
dia mandefa Iraka saika isaky ny 2000 taona eo ho eo hampahatsiahy ireo lalàna fototra
(Mat.22:37-48) mifehy io fanekem-pihavanana voalaza io Izy.
Efatra arivo taona lasa, ara-Baiboly, rehefa nozanahin’ny Firenena Ezipsianina ny
Firenena Hebrio izay nizaka ny fahoriana sy ny fanandevozana samihafa, dia nandefa Iraka
Andriamanitra, ny Tenany Izy ihany, hanavotra ny olony voageja. I Mosesy no Iraka nalefany
(Moïse=Yaveh=Le Père=61; Exo.7:1-2) izay avy amin’ny rano, (Eau=Dieu=39;Exo.2:10) ka
tonga nampahatsiahy ilay fanekem-pihavanana (Alliance), (Jer.7:23;Jer.31:31-34;Mal.2:10).
Io ilay fiambenana voalohany izay voalazan’ny Baiboly, (Lk.12:38-39; - Moïse ancien
Libérateur=235;Exo.3:14-15;Exo.6:13).
Roa arivo taona lasa indray, araka ny Baiboly, dia mbola nozanahin’ny Firenena
Romanina indray, ny Firenena Palesitinianina. Rehefa nambaran’i Mosesy mialoha fa hisy
mpaminany toa Azy (Det.18:15,18-19); Asa 3:22,7:37) halefan’Andriamanitra Ray hanavao
indray ny Fanekem-pihavanana (Heb.8:6-13) nohosihosena. Dia tonga I Jesoa Kirisity
Mpanjaka
Lehibe
(Zak.9:9),
Mpanjaka
mitaingina
boriky
(Mat.21:1-9),
Sarotavan’Andriamanitra (JN.14:9-12), Zanak’Andriamanitra Mat.3:17; Lik.9 : 35-36),
Jesoa Andriamanitra (JN.1:1;JN.10:33-34,JN.17:5-24), Jesoa Tompo sy Kirisity (JN.4:2526;JN.9:35-38);
Christ
Jésus
Emmanuel=uranium=bombe
atomique=énergie
nucléaire=235, Mat.1:23,25. Nefa dia ireo jamba ara-panahy indray no nahalala Azy
mialoha (JN.9:39) teo amin’ny fiambenana faharoa (Lk.12:38-39).
Roa amby dimampolo taona katroka anio (15.08.1950-15.08.2002) toy ny nofy tsy
nisy nahalala, izay nivoaka tao Firantsa tao ilay antsoantso fa tafaverina tokoa ny
Mpananatra=Paraclet=Georges=76 (JN.14:16,26;JN.15:26-27;JN.16:7-13), tonga tamin’ny
endriky ny Mpanambady=l’Epoux=Ernest=81 (Mt.25:6-10), tonga araky ny hafatra nomeny
toy ny mpangalatra=Larron=ROUX=78 (Lk.12:39;1.Tes.5:2-4;2.Pet.3:10;Apo.3:3), tonga
tamin’ny fiambenana fahatelo (Lk.12:38-39) araka ny Baiboly Masina, mba hanavotra sy
hampianatra indray ny zanak’olombelona. Satria toy ny teo aloha dia mbola no voahosihosy
indray ny fanekem-pihavanana fa nandevozin’ny olona mpanan-karena ireo olona mahantra
(Traite des Esclaves) nozanahin’ny Firenena Matanjaka ny Firenena Mahantra
(colonisation).
Fa iza marina ny Mpananatra HAFA (JN.15:26) nalefan’Andriamanitra Ray hanohy
ny asan’i Jesoa Kristy? Anarana vaovao sy miafina no anarana entiny (Apo.2:17) izay
voasoratra amin’ny alàlan’ny Sciences des Nombres=Cabale=24 ka ampiasain’ireo namana
izay manana ny fahendrena hahalala ny zava-miafina (Apo.13:17-18). Anarana tadiavina ao
anatin’ny fisavoritahana ara-pôlitika, ara-toekarena, ara-tsôsialy, ara-pirehankevitra izay
misy amin’izao andro iainantsika izao (Lk.12:52-53). Anarana manambara mazava ny
fahatongavany mitondra ny batemy amin’ny Afo (Asa.11:16) izay voalazan’i Jesoa Kristy
fahiny (Lk.12:49-51)! Andao àry hataontsika ny kajy fanisana ny anarana iraisan’ireo
Irak’Andriamanitra rehetra izay fantatsika araky ny fahendrena (Apo.13.17-18) dia ny
tarehimarika 2.3.5. izany.
ERNEST GEORGES ROUX = 76 + 81 + 78 = 235, (Lk.12:52).
Marihina fa tsy misy mahalala io siantsan’ny fahendrena CABALE = 24 io afa-tsy ny
mpianatra nampianarina izany ihany (Mat.13:11-17;Marika 4:11-12), … .

689

… Ary hisy famatarana ety an-tany sy eny an-danitra, dia amin’ny masoandro sy ny
volana ary ny kintana, ho very hevitra ny firenena noho ny firohondrohotry ny ranomasina
(la mer = la loi = la vie=49) sy ny onjany (Lk.21:25-26), … .
Tamin’ny taona 1917, tany Fatima (Portugal), dia niseho tamin’ny ankizy mpiandry
ondry telo mianadahy (Jacynthe, Francisco, Lucia) i Masina Maria Renin’i Jesoa Kristy;
nanambara ireo loza efa nisy sy mbola ho avy Izy tamin’izay (Ady Lehibe 1914-1918, 19391945); nambarany mazava tsara koa fa hiverina amin’ny Taonjato faha-XX ao anatin’ny
vaniny tapany Faharoa i Jesoa Kristy ka miambena (Mk.13:34-37).
Io ilay TSIAMBARATELO –secret- fahatelon’i FATIMA. Tsy namposaky ny
Fahefan’i Vatican-n’ny Papa PIE-XII ka novoatana ho tsiambaratelo mandrakandroany, io
Tsiambatelon’i Masina Marian’i Fatima-Portugal io. Ny Mpivahiny Masina izay niisa 70.000
tonga sy nanatrika teo tamin’izay fotoana izay, dia samy vavolombelona nahita maso ny
MASOANDRO izay niakatra sy nidina teny amin’ny Habakabaky ny Lanitra (La danse du
Soleil = Paraclet Christ = Le Maître du Secret = Le signe de l’Infini = La Grande Pyramide
(Isa.19:19) = Mene Tekel Peres (Dan.5:24-28) = Air Eau Feu Terre (JN.1:3;JN.8:25) =
Georges Christ = 153, …,).
Mbola naverin’Andriamanitra ka natrehin’ny mason’ny Papa PIE faha-XII, izay
nomena ny Tsiambaratelo Sarobidy, mba hilazany azy tamin’ny olombelona rehetra, nefa dia
nangina ny Papa PIE faha-XII, ilay masoandro niakatra sy nidina teny amin’ny lanitra tany
Fatima (la danse du soleil) tamin’ny taona 1917, raha mba sendra nitsangatsangana tao anjaridainany iny izy, tamin’ny datin’ny faha-15 aogositra 1950. Io ilay famatarana Lehibe.
Ny hany nataon’ny Papa PIE faha-XII, dia ny nandidy ny taona 1950, ho taona
Masina, ary koa dia ny nandidiany, tamin’ny famoahan-didim-pitondrana, araka ny fahefany
Mahafilohan’ny Eglijy Katôlika azy (dogme), fa ny datin’ny 15 aogositra, nanomboka
tamin’ny taona 1950, dia hankalazaina ho fety izay voadidy hohamasinina, ho an’ny
Kristianina Katôlika eran’ny Tany, fa fety izay fahatsiarovana ny fampiakaran’ny Anjely an’i
Masina Maria any an-danitra (Assomption), …,.
Fa ERNEST GEORGES ROUX no anarana entiny (entin’izy Jesoa Kristy vao
tafaverina) manao sonia ny Hafatr’Andriamanitra nosoratany, ary io anarana io koa no
anamafisany ny Mahazanak’Andriamanitra azy (Georges avy amin’ny teny grika hoe : Gê
Ergon = ouvrage de la Terre ary ROUX dia milaza elemanta (éléments l’Air = R, l’Eau = O,
lUX = Lumière ou Feu), fantatra fa ireo elemanta efatra ireo no singan-jazatra fototra izay
nentina namoronana Izao Tontolo Izao (JN.1:1-3) : Terre Eau Feu Air = 153, …,.
61. Dia izáy izány ny ampahan‟ny taratásy izáy nataon‟itý Malagásy iráy izáy
nantsoina hoe : RAZAFIMANDÍMBY Emmanuel itý; nampalahélo fa notafihin‟ny
olondrátsy tañy aminy tañy, tañy Ambalaváo tañy izy indráy andro izáy. 62. Somáry nisy
nalamiko kely iláy taratásy teo am-panoratana azy.
63. Tsy dia ny tarehintsoratra loatra anéfa no inona fa ny Filazány amin‟ny endriñy
farany izáy mazáva dia mazáva tokóa, fa i Jesóa Kįrişįtý dia efa notafaveriña indráy teto
ambonin‟itý tany izáy onenantsίka itý teto. 64. Tañy Fįrãşa tañy, tañy Avignon [Aviñỗỗ]
tañy, tañy amin‟ny Vohitra kely iráy izáy natáo hoe : Montfavet [Mỗfávé] tañy, no noniña
izy. 65. Ny añarana nentiny dia ny añarana izáy nanáo manáo hoe : ERNEST GEORGES
ROUX = 17 = 235. 66. Fan ambarána sy finoan‟ny karazan‟olona ihány koa toa ahy sy toa
anáo izáy voláza eto izáy.
67. Tahatahaka izáy no amintiñako fohy dia fohy izáy no tian-dRazafimandi mby
Emmanuel ho nolazaina. 68. Ny Jody alóha hatramin‟izáo vaninándro izáy fiatombohan‟ny
taona arίvo fahatélo izáo, dia mbola miándry foaña an‟iláy Jesóa Kįrişįtý;
- asa na rahoviana na rahoviana vao hitsahatra izány fiandrasan-dry Zaréo Jody Azy
izáy antsoiny hoe : Meşίa izáy tena Zanakolombeloña tokóa fa tsy Zanakandriamanitra
velivély mihίtsy kosa izány!
69. Mahatalanjoña sady tena mampitény ny moaña mihίtsy ny fahatsapána ny
halali in‟ny finoan‟ny olombelo a sasany. 70. Vo ona ny ho faty ho an‟ny Finoany ny
Olombelona maro, toy ny Malagásy Kįrişįtiá Pįr teşįtãta ambóny razaña sy ambóny
firazañana anarivony maro, izáy nenjehina sy novonoina ka novotsorina aiña, noho ny
Finoany ny Mahandriama itra an‟i Jesóa Kįrişįtý tamin‟ny androm-panjakán-dRanavalona
Voalohany.
71. Ny amin‟ny Sciences des Nombres dia ny Fįrãşáy moa izány tamin‟ny alálan‟itý
ERNEST GEORGES ROUX = 17 = 235 itý, no toa tena nañomé azy endrika izáy
mampieritreritra ny amin‟izáy momba sy mikasika azy indrίndra tokóa mihίtsy ankehitrίny.
690

72. Mifa araka tsara amin‟ny Teny Fįrãşáy io izy io. 73. Tsy misy manam-pahaizana izáy
sahy mitsipaka izány. 74. Tsy ho an‟ny Fįrãşa iréry ihány anéfa iláy şiãşin’ny Fañahin’ny
Marika, no toa miláza fahamarinana,
- fa toa mipáka hatrány amin‟ny lafiny fiai an‟ny olombelo a rehétra samy hafa koa
aza izány fomba fandrafetana sy fomba famakiana karazam-pahamarinana amin‟ny alálan‟ny
şiãşin’ny Fañahin’ny Marika izány,
- ka toa mijóro ho vavolombelo in‟ny marina momba sy mikasika izány zavatra
izány ho an‟ny zavamananai a tsy ankanavaka eto ambonin‟itý tanintsίka itý eto, i ERNEST
GEORGES ROUX = 17 = 235. 75. Nañontány tena ny olona izáy sendra mba nifañatrika
taminy tamin‟ny alálan‟ny fandali ana momba an‟io şiãşin’ny Fañahin’ny Marika io, ka
nitény iréry nanáo manáo hoe : fa iza marina tokóa áry moa itý ERNEST GEORGES ROUX
= 17 = 235 itý é?

Samy namoroporoña Finoana araka izáy nilainy azy ny Kanadiáŋā-Kebekoá
taorian’ny Fiovampenitra amim-pilaminana (révolution tranquille) nataon’ny vahoakany
izáy azo adika tsotra dia tsotra amin’ny Fitény manáo manáo hoe : fomba iráy niraisan’izy
rehétra hiendahana sy hitsipahana ny Egilijy Katôlika Romáŋā. Ny nahagága anéfa dia sady
tsy nahaforoña finoana vaováo tena matotra izy iréo, no tsy mahaféno fingoñana kely tahaka
an’io eo akaikin’ny Egįlijy Katolika Rômáŋā izá
ny isan’ny mpivavaka.
Fiangoñana izáy natsangan’ny fivondroñan’ny Şekįta rehétra tao anatin’ny Tanána
iráy manontólo, itý Traño-Fiangoñana kely voaála sary eto itý, añy Kanadá-Kebéka añy. Ny
ankabeazan’ny Şekįta dia na mindraña-manófa Traño-Egįlijy hivavahana amin’ny Finoana
hafa, na mañoriña iróny Traño Fonenana iróny izáy antsoina añy Kebéka añy hoe : EgliseMaison na Fiangoñana-Traño, izáy zara raha misy olona. Nametraka lavaka mitanatána izáy
mampitahotra azy iréo aza ankehitriny ao am-pototry ny Mahaizy azy, azy iréo ao, ny
fiendahany tamin’ny Nahakatôlika Rômáŋā azy iréo. Mangovitra ny olona rehétra eo
anatrehan’ny fisasasasan’ny fiavian’ny Finoana Şįlámo. Moa azo heverina ho taratry ny
antony tsy mbola fandrosoan’ny Firenéna iráy ve ny mbola ahafenoan’ny fiangonana samy
hafa mijóro ao aminy Mpivavaka?
76. Ny mpiara-beloña taminy dia tsy nino azy. 77. Ankehitrίny dia vitsy no mahalála
azy. 78. Mpiasan‟ny P şįtra tao Avignon [Aviñỗỗ] tanánany izy fahaveloñy. 79. Nifampiláza
ka nifampίta hevitra ny olona izáy nifanéna taminy rehétra tamin‟izány vaninándro izány,
hany ka samy nanáo manáo hoe : Marina dahólo ny zavatra lazain‟i ERNEST GEORGES
ROUX = 17 = 235, fa ny tena tsy tanty, dia ny filazány fa sady Jesóa Kįrişįtý no
irak‟Andriamañitra izy, izány hoe : manoñon-tena ho Andriamañitra izy ka ny nofony
mahaolombeloña Fįrãşáy azy, dia tsy inona tsy akóry, fa saron-tavan‟Andriamañitra tonga
olombeloña fotsiny ao añatin‟izy ERNEST GEORGES ROUX = 17 = 235 ao ihány.
80. Toa tsy fantatry ny olona hatramin‟ny añarany akóry aza izy ankehitrίny, añy
amin‟ny tanána misy azy añy, ankoatra iréo taranak‟izáy olona no akaikikaiky azy tokóa. 81.
691

Inona no antony? 82. Betsaka iréo olona vahίny sy mpitsangatsangana Fįrãşáy izáy tonga tatý
Madagasikára tatý izáy avy tañy Avignon tañy ka mba sendra nifanéna tamin‟ny tena, no tsy
mahalála ny fisiany sy ny fisian‟ny Tanánan‟i Montfavet izáy nonenany. 83. Voaláza koa
moa anéfa fa ny mpaminány tsy masina an-taniny, ka asa izáy mety ho dikan‟izány;
- ny fandalovako tañy Atsimon‟i Fįrãşa tamin‟ny taona 2010 dia nampisaiña ahy
tokóa momba ny valin-tenin‟ny olona momba an‟i ERNEST GEORGES ROUX = 17 = 235!
84. Fialambóly no antony nanoratako itý Lahaporontáfa itý ho anáo mpamáky, nefa
kosa raha nanaitra anáo izy, dia mba mandehána ka hadihadίo iréo tomponandraikitra izáy
azonáo antoka ho mpahalála ny voaláza ato : ho tena matotra kokóa mihίtsy ny fahalalanáo
amin‟izáy fotoana izáy. 85. Anisan‟ny raiso sy anisan‟ny ento ho fitaovam-pañabeazana sy ho
fitaovam-pamatsiana ny fialambólináo ny vaky Lahatsoratra, fa tena mahasóa tokóa, satrίa
izy iréry ihány, ohatra, no mety hahazahoanáo mifandráy amin‟ny zavatra rehétra misy sy
saiñina eto ambonin‟itý Pįlanéta Tany Iainantsίka itý eto.
86. Tsy tokana ny fomba amam-panaon‟ny olombeloña izáy tahaka ahy sy tahaka
anáo. 87. Misy fomba izáy heverintsίka ho tsy fanáo ianáo mihίtsy kanéfa dia hita atsý sy hita
ary iaiñana arý.
88. Mbola misy dia misy tokóa amin‟izáo fotoana fiatombohan‟ny taona arίvo
fahatélo izáy anoratako izáo ny vondron‟olona any Afįrίka any izáy mbola sahy mamóno
zazakély-olombeloña amin‟iréo soron‟ny fombandrazaña izáy mahazátra azy iréo ary koa ny
famonoana zaza fotsy boboka sy ny zaza mahéry andro. 89. Any amin‟ny Firenéna sasany
amin‟iny Faritry ny Fihantsinanan‟ny Tany iny –Orient- mbola amin‟izáo vanintaona izáy
fiatombohan‟ny taona arίvo fahatélo izáo ihány dia vidin‟iréo mpanambóla 40 000 dôlára ka
hatramin‟ny 50 000 dôlára ameriká –telo arivo ariáry ny dôlára iráy tamin’itý taona izáy
anoratako itý-, ny fatin-jazamenaváva olombeloña iráy, ka tetehiny sy ataony tsaky toaka,
ohatra [-barįbekio-, -toy ny cochon de lait = bébé de lait-];
- 50 000 dôlára ihány koa no fanaovana kįl nazin-tsakakély iráy. 90. Tsy misy
dikany any amin‟ny Firenéna tahaka izány ny fivarotan-taolam-paty na ny fivarotana taova
samy hafa sy ny fivarotana olona koa aza angámba, fa tena mahasóa tokóa no fiheverany
an‟izány varotra mahasosotra ahy sy mahakámo anáo izány ny mihaino azy :
- betsaka mihίtsy iréo vazáha sy vahίny izáy sahy niláza fa tokony ho tonga hianatra
amin‟ny Vahoaka Malagásy ny Şivilijaşi
Tandrefana amin‟ny ankapobény, ohatra,
momba ny fañajána ny maty satrίa tena nanaitra azy iréo mihίtsy ny fanadihadiana izáy
nataon‟izy iréo mikasika ny famadihana na ny lañonana, ohatra; tsy mihevitra velivély ny
famadihana sy ny lañonana ho fanompoan-tsampy izy iréo;
- heverin‟iréo vahίny iréo ho fomba mendrika noho ny mendrika tokóa izány fomba
sy fihetsika ataon‟ny Vahoaka Malagásy mikasika ny matiny izány;
- tsy hadiñoina koa fa maro eran‟Izáo Tontólo Izáo ny olona izáy mañomé ny tenany
hampangatsiahina sy hampivainganina amin‟ny alálan‟ny vokatra sy fitaovana simίka
(plastification);
- lavin‟ny Egįlίjy Katôlίka Rômá ny fanaovana izány pįlaşįtifikaşiỗỗ ny vatan‟ny
olona maty izány.
91. Matahotra ny demóny angáha ianáo. 92. Any amin‟ny Renivohitry ny Firenéna
Gįréka any, any Até any -Athènes-, dia misy tobim-ponenana irain-dry Mỗpéra Ôrįt d kįşa
Tsy Katôlίka Rômá
izáy toeram-pandroahana demóny farany izáy lehibé sy miavaka
indrίndra any Êr pa any sy eran‟Izáo Tontólo Izáo mihίtsy aza angámba.
93. Ho an‟ny olona mpitazam-potsiny sy ho an‟ny olona tsy mpahalála azy dia
manjáry ny Finoana Mîjîlįmá -Şįlámo no nióva ho finoana izáy manangana ho
andriamañitra samy hafa ny fankahalána, ny vonoolona sy ny haratsiana fito fototry ny hafa,
eo afovoan‟ny Tontólo Iaiñana, amin‟izáo fotoana izáo;
- mifanohitra amin‟izány kosa anéfa ny fomba fihevitry ny Mpino Şįlámo maroanίsa.
94. Raha misy koa Andrimanitra farany izáy manjáka noho ny manjáka eto an-tany eto
amin‟izáo andro iaiñana izáo, dia andriamanitra izáy antsoina hoe : “ny fijangajangána”. 95.
Lasa singam-bondrom-pihariana “sampy” sy “haréna” tena maherivaika tokóa ny
fijangajangána ankehitrίny :
- tsy fantatra intsóny izáy lálan-kaléha fa tena maharáry noho ny maharáry mihίtsy ny
ako ratsin‟ny fahantrána hany ka ampiasaina dahólo izáy saim-pantatra rehétra hahazoana
miaiña sy miveloña mba tsy ho faty ka añisan‟izány ny rafipamokarana fijangajangána.
96. Tsy fantatro izáy mba hevitráo fa raha ny fisehosehoan-javatra eto Madagasikára
eto no todihi-maso, dia tena mahalása ambiróa ny mananaiña rehétra mihίtsy, ny fomba
692

fiaiñana amin‟ny lafiny sasany. 97. Iza marina tokoa itý Malagásy itý é? 98. Mióva sy toy ny
mivoatra ihány tokóa andro amañ‟aliña ny endriky ny Pįlanéta Tanintsίka.
99. Toa mora dia mora ho an‟ny sasany ankehitrίny izány manapa-doha sy
mamotsotra aiña, dia aiñin‟ny zanakolombeloña izáy miaiña sy mitóvy taréhy sy endrika
aminy sy amin‟Andriama itra Mpaháry sy Mpitáhy izány. 100. Voatóndro molotra hatraiza
hatraiza momba izány hatramin‟ny ankehitrίny ka ho an‟ny…mandrakizáy, ny Havana ao
amin‟ny Tompo izáy ny Mpino Şįlámo izány. 101. Iréo Mpino Şįlámo Siίta moa, ary ny
Mpino Şįlámo Sînίta tao Iráka tao, dia voatény manokana mikasika izány famonoana olona
amin‟ny alálan‟ny fijoroana aiña –intégrisme- noho ny finoana Şįlámo ihány koa izány. 102.
Mizára roa goavana be tokóa moa “ny antokon’ny finoana” ho an‟ny Mpino Şįlámo araka
izáy efa fantatsίka :
- ny Mpino Şįlámo izáy antsoina hoe: Mpino Şįlámo Şînίta
- ny Mpino Şįlámo izáy antsoina hoe: Mpino Şįlámo Siίta.
103. Ny Mpino Şįlámo Şînίta dia ny Mpino Şįlámo izáy mandála “ny kalίfa efadáhy
voalohany sy ny taranañy” ho mpandίmby an‟i Mohaméda –Mahomet-. 104. Ny Mpino
Şįlámo Siίta kosa dia ivondroñan‟ny Mpino Şįlámo izáy mpañaraka an‟i Ali izáy sady
zanakavan‟i Mohaméda no vinantolahiny, ho mpandίmby azy.
105. Tsy ialán-java-manahiran-tsaiña ny Tany. 106. Mahafinaritra ny fisian‟ny
famakafakána amin‟ny alálan‟ny sary ny zavatra sy ny fihetsika ary ny fisehoan-javatra izáy
jerén‟ny olona maro ho “mişįtéry” eran‟i Madagasikára;
- toy ny tena miláza ny tiana holazaina ka milevina any am-po tsy miloaky ny
olombelona tsirairáy avy any izy irény. 107. Aza jerijeréna fotsiny na inoanoam-potsiny
ihány ny toy irény, fa mba dinίho tsara kosa tokóa :
- harén‟ny Vahoaka Zanakolombeloña sy ny Vakoka ary ny Firenéna Malagásy sy ny
Pįlanéta Tany Tontólo izy irény.
108. Azon‟ny Olombeloña rehétra heverina ho olona izáy manáo lohanalίka sy
mifototra amin‟ny saiña mendrika ny hitóvy zo sy hasina amin‟ny fiainan‟ny kisóa mihinantay ny olona zanakolombeloña izáy sahy mipingapinga sy mitenitény foaña ary manefitéfy
fotsiny befahatány manáo manáo hoe : “fanompoan-tsampy itsy fomba fihetsika itsy sy
fomba fanáo iróa”. 109. Mampalahélo sy mahamenatra ny fisehoan-javatra toy izány.
110. Tsy misy zavatra mahafinaritra tahaka ny maméla hiaiña malalaka fotsiny
amin‟izáo ny zavatra tsy fantatra kanéfa azo hokilaşiana ho voajañaháry. 111. Tsy áry ho hay
sy ho azo ho fotopotorana avokóa ny zava-boaarin‟Izy Zanaháry Mpaháry sy Mpitáhy sy ny
singam-pisiana rehétra ao anatin‟ny Tontólo Iaiñan‟ny tena ao.
112. Soa ka tena soa tokóa ianáo ry Malagásy havana. 113. Soa raha mba soa koa
anίo sy niany ka ho mandrakizáy ny Tanindrazanáo sady Tanindrazantsίka izáy i
Madagasikára sy ny Fisiana rehétra ao añatiny ary ao aminy ao ka kajίo.
114. Kajίo ka kajίo fa mahafinaritra ny miaiña ao i Madagasikára ao, ao añatin‟ny
fahamarinana sy ny rariny ary ny fahamasinana, rehéfa miása tsara sy rehéfa miása mafy
tokóa ka tohizina tsy misy fiatoana. 115. Betsaka anéfa ny fañontaniana izáy tsy maίntsy
hovaliana hoy ny fitenin‟ny Malagásy rehétra amin‟ny ankapobény mihίtsy, nony izáy mba
manodika ny masony añy amin‟ny vahίny izáy niláza azy iréo ho mpitóry ny Şivilijaşi
ka
tompoiny izy iréo. 116. Ny finoana moa ankehitrίny no toa lasa nivadika tanteraka ho fototry
ny Şivilijaşi
ka hanáo ahoana áry no fomba ho fiaiñana azy, raha ohatra ka tsy mitóvy
mihίtsy ny fahamarinana izáy entiny!
117. Izáy nakamban‟Andriamanitra dia tsy azonaréo sarahina hoy ny kįrişįtiá
sasañy. 118. Misaraka toy ny alίka miády taola-maiña ny mpivády hoy kosa ny Şįlámo, na
dia efa voakambana aza ka nahatsikaritra ny iráy fa tafiditra añy amin‟ny lálana laliñin‟ny tsy
fahamarinana ny vadiny;
- ny lalána manan-kery kosa na dia any amin‟irény Firenéna Şįlámo irény aza, dia
miláza fa tsy azo sarantsarahina befahatány foana raha tsy amin‟ny alálan‟ny Fitsarána ny
Fanambadiana. 119. Nomelohin‟ny Şįlámo amin‟ny ankapobény eran‟ny tany mihίtsy irény
fanapahan-doha samiháfa izáy notontosain‟ny Şįlámo namany amin‟ny añaran‟Andriamanitra
Allah tañy Iráka tañy irény. 120. Nahoana no afaka hanapa-doha olontsótra amin‟ny alálan‟ny
Andriamañiny Allah ny Mpino Şįlámo?
121. Havetavetána sy habibiana ve izány fomba sy fihetsika izány sa inona? 122. Asa
raha mety hipáka ary hipaika sy hihátra ny fanapahan-doha ny Vahoaka Malagásy izáy
hotontosain‟ny Mpino Şįlámo Malagásy amin‟ny “añarana” sy amin‟ny alálan‟ny
Andriamañiny “Allah” na dia vahoaka iráy ra sy mpiráy Tanindrazaña amin‟iréo Mpino
Şįlámo iréo aza, indráy andro any, satrίa tsy Şįlámo;
693

- raha “eny no hovaliny” dia inona, indráy andro any, no zavatra sy fiaiñana hipoaka
ho an‟izány fe-potoana izány? 123. Nañizingiziña ny olona izáy nitény tao amin‟ny
fivoriambén‟ny Firenéna Mikambana izáy fivoriambé farany notarihin‟i Koffi Annan [Kôfý
Anáŋā] tamin‟ny volana Şepįtãbįra 2006 talohan‟ny fialány, fa mañája ny Finoana Şįlámo
ny Firenéna rehétra eto ambonin‟ny Tany eto fa mitsipaka kosa hatramin‟ny farany ny
vonoolona sy ny fampihorohoroana tsy azo eritreretina izáy ampanaoviny ny mpino sy ny
mpivavaka Şįlámo maro dia maro tokóa eny fa na dia eo afovoan‟izy iréo izáy samy Şįlamo
ihány fotsiny izáo koa aza.
124. Zava-nisy sy efa nisého tañy amin‟ny Firenén-kafa toy izáy niaiñana tañy
amin‟ny Firenéna Irakiá sy ny Firenéna Şaodiá mantsy, ohatra, ny fisehoan-javatra toy
izány. 125. Nifamóno sy nifanála baráka ary nifandatsak‟aiña sy nifanapa-doha ny samy
Şįlamo Siίta sy ny Şînίta.
126. Nanapa-kevitra tamin‟izány andro izány áry, ny Ameriká fa ho nampίta ny
fahefána feno sy ho nampijanona ny fifandoñana ary ny ady tañy Iráka tañy tamin‟ny andro
sy ny fotoana izáy tsy nampoizin‟ny mpanohitra. 127. Ny 30 jiona 2004 no tokony ho
nanaovana izány kanéfa dia nampandrosoin‟izy iréo andro roa izány “raharáha izány” ka
dia notontosainy ny Alatsinainy Loha Alohótsy nentin‟ny Alakarábo tamin‟ny 28 jiona 2004
ny famindram-piandrianana :
- hatramin‟izány fotana izány dia natahotra ny fisian‟ny fifamonoan‟ny samy
Irakiá Izáo Tontólo Izáo. 128. Miankiña amin‟ny fandriam-pahalemana any amin‟iny
faritry ny Afovoan‟ny Fihantsinanan‟ny Tany iny –Moyen Orient- ny hadirin‟ny vokatra sy
ny famatsiana solitány eto Antány eto alóha hatramin‟izáo ka hatrany amin‟ny taona 2050
any ho any, izány hoe :
- ny filaminan‟ny fiain‟ny Pįlanéta Tany dia miankiña amin‟ny fisian‟ny solika ho
jifaina. 129. Mahalása fisaiñana ny mihevitra sy ny mandinika ny amin‟itý Fiaiñan‟ny
Zanakolombeloña itý ka ao añatin‟izány ny an‟ny Olombeloñ‟i Madagasikára Sambatra. 130.
Mahafinaritra anéfa raha samy mahafinaritra, hoy ny Malagásy sasany izáy mponina ao
aminy, ny mahίta ny Malagásy izáy tena efa mitáky ampahibemáso ny fandroahana ny
fialán‟ny vahίny sasany tao Madagasikára tao.
131. Mihorohóro ny Vahoaka Tantsáha Malagásy satrίa tsapany fa toa
mifandrombaka tany eto Madagasikára eto avokóa ankehitrίny ny olon‟ny Firenén-tsamiháfa
fiaviana ka manafintohina ny eritreriny sy ny fomba fiaiñany. 132. Inona no mety ho tena
fiafaran‟itý Madagasikarako sy Madagasikaran‟ny tena Vahoaka Malagásy itý?
133. Afaka mananténa ny Olombelona tena Malagásy fa tsy ho potika izy satrίa iréo
izáy miláza azy iréo ho mpiritirίty madiña ihány no ho valaka alohan‟Izy Zañaháry Mpaháry
sy Mpitáhy an‟i Madagasikára. 134. Tena lalim-pinoana ny amin‟ny fitiavany ny
Tanindrazañy Madagasikára izáy nolovainy tamin‟iréo Razañy sy ny Zañahariny ny Vahoaka
Masina Malagásy;
- tsy misy mpamadika Tanindrazana ny Malagásy;
- ny olombelona Malagásy izáy mitáky ny fitantanana an‟i Madagasikára avy tañy
Maputo sy Addis Abbeba sy Afįrίka Atsίmo iréry ihány no olombelona Malagásy tsy Tia
an‟i Madagasikára ka Mpamadika Tanindrazana hatrany amin‟ny taranany amam-parany, hoy
ny vetsovetson‟ny Malagásy maro dia maro tokóa.
135. Averimberiko ihány anéfa fa tsy ny tany no misy fa ny teny izáy
nametrahana ny fisiany no misy. 136. Henjaña noho ny henjaña ny hevitr‟io teny io.
137. Nandrίtra ny fivahinianany tañy Aļemá tañy tamin‟ny şepįtãbįra 2006, dia
nahavoatoñona teny izáy nampifangáro ny Finoana Şįlámo sy ny Fampihorohoroana eran‟ny
Tany amin‟ny alálan‟ny Ady Masina Şįlámo ny Papa Raimasina Katôlίka Rômá Bênoá
XVI. 138. Tsy azo eritretin‟ny saiña etoana ny fañararaotan‟ny sasañy izány fahadisoana
izány hamelezana azy.
139. Hevitra izáy efa navoakan‟ny Haino Amanjéry rehétra misy eto Antány eto
anéfa izány hevitra sy resaka izány. 140. Hoy izáy Şįlámo iráy izáy tao amin‟ny Télévijiỗỗ
Iraisampirenéna iráy :
- azo ampitenenina izáy zavatra tiana hampitenenana azy ny voalazan’ny Papa.
141. Nefa na inona na inona hevitra hampitondraina ny Tenin‟ny Papa dia izáo no mba
fanontaniako ny tenako, hoy ihány izy izáy nanóhy ny teniny :
- fa dia efa inona loatra re no tena zava-dratsy no vitan‟ny Mpino Şįlámo sy ny
Finoana Şįlámo ary ny Adimasina Şįlamonáy no dia hatramin‟ny Papa Raimasina koa aza no
votsi-bava momba ny Finoana Şįlámo tahaka irény!
694

142. Izáy no antony amerimberenantsίka foana ny hevitra hoe : manahirana io teny
toy ny salaka io. 143. Niláza ny Papa fa nanenenany ny teny izáy navoakany ka nety nadίka
tamin‟izáy rehétra nety ho nandikána azy momba ny Finoana Şįlámo sy mikasika ny Ady
Masina Şįlámo. 144. Tsy niála tsiny na nibaboka velivély noho izány teny no voavoakany
izány kosa anéfa izy [Le Pape Benoît 16 regrette mais ne s’excuse nullement pas].
145. Tamin‟izáy volana şepįtãbįra 2006 izáy ihány koa, dia no foañan‟ny Fanjakána
Fįrãşáy ny [site internet] Fonenana Aterineton‟ny Vondrona Afįriká
iráy izáy
mañindrahίndra ny volonkoditra mainty ho ambóny sy manan-kasina loatra kokóa noho ny
volonkoditra hafa rehétra misy eto ambonin’it Tany it eto. 146. Ambány noho izány
volonkoditra mainty izány, ohatra, ny volonkoditry ny Jody. 147. Fanentanana ho amin‟ny
Adimpoko no fandikán‟ny Fanjakána Fįrãşáy izány hevitra izány ka tsy azon‟olona izáy
mipetraka any Fįrãşa aparitaka [avy amin’ny Toerana sy ny Firenena Fįrãşáy].
148. Ny Teny izáy avoaka no mirafitra ho hevitra izáy mivadika ho lalána sy ho
lálam-piaiñana; manóhy ny fanoherany ny fampivatoana [vitrification, plastification] ny
tena sy ny vatan‟ny olombelona efa maty ny Egįlίjy Katôlίka Rômá . 149. Anantapitrisany
maro anéfa ny olombeloña eran‟ny Tany sy ny Firenéna samy hafa ankehitrίny, no manolotra
ny vatañy ho amin‟izány fampivatoana izány mba hotehirizina sy hatáo fampisehoana.
150. Tañy Aļêmá
sy tañy Si no tena nampivoarana an‟izány fikarohana ny
fomba fitahirizana ny nofon‟olombelona sy ny zavamananaiña hafa amin‟ny alálan‟ny
fampivatoana azy iréo izány. 151. Ny olombeloña dia tsy hijanona ny tsy ho olombeloña
mandrampiavin‟ny farándro. 152. Tsy mijanona velivély eo amin‟ny fisehoan‟ny zavatra izáy
atáo hoe : fahafatesany, ny fisiany amin‟ny mahaolombeloña azy.
153. Manáo Tantára izáy hotahirizina izy amin‟ny alálan‟ny andro. 154. Manaña
heviny maro tsy tambo isaina ny andro. 155. Andriamanitra iréry ihány no nampianatra
azy Olombeloña hanίsa andro sy hañándro avy amin’ny alálan’ny Fizarazarán’Izy
Jehóva-Yaveh-Allah,...,-Andriamañitra, añy amin’ny FOTONYañy, ny FOTOANA ho
Andro fito. 156. Manaña ny fomba fañisany ny andro na ny fomba fañandroany be dia be
tokóa ny Vahoaka Sambatra Malagásy.
157. Io atolotro anáo fomba fañisána andro iráy na fomba fañandroana iráy izáy ho
hitanáo amin‟ny endriñy samy hafa maro dia maro tokóa ato añatin‟itý Lahaporontáfa ato
itý. 158. Raha ohatra eo amin‟ny lafiny daty dia miίba [-] ny datin’ny 22 févįrié 2002. 159.
Vintaña Alahamády ny Kianjan‟ny Mpanjáka Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova
Merina ao Antananarίvo ao, dia i Mahamasina izány.
160. Vintaña AFO ny vintaña Alahamády. 161. Adimizána – vintaña RANO
kosa anéfa ny daty voaláza eo ambóny [22/02/2002]. 162. Mifañaraka tsara izány, amin’ny
lafiny iráy, ho an‟izáy tompon‟ny daty eto, ny Vintaña AFO sy ny Vintaña RANO izáy
tokony ho tsy maházo miaraka na oviana na oviana mihίtsy, amin’ny lafiny iráy hafa, fa
mifamóno na miratra vintaña na mifanohitra ny Alahamády sy ny Adimizána.
163. Ny datin‟ny Alarobίa 13 sepįtãbįra 2006 izáy nametrahana ny Filohampirenéna
am-perinása, tamin‟izány fotoana izány Ravalomanana Marc, dia Adimizána-vintaña RANO
nentin‟ny ADALO-vintaña RANO. 164. Ampahatsiahivina kosa anéfa fa miίba ihány koa ny
datin‟ny 13 sepįtãbįra 2006. 165. Ny datin‟ny 03 desãbįra 2006 dia Adimizána-vintaña
RANO nentin‟ny ADAORO-vintaña TANY. 166. Mameloña ny TANY ny RANO ka tena
mifañaraka tokóa. 167. Ny indro kely, hoy ny mpandrafitra dia itý :
- vintaña mafána dia tena mafána tokóa ny vintaña ADAORO fa nataon‟ny Vahoaka
Malagásy Hendry Fahίny sy Fahagolantány ho no vintaña fitsofandráno ny miaramίla
nandéha hiantafika izy, dia ny miaramίla izáy hisédra afo, hisédra vy, hisédra ra mandriaka,
hisédra votsotra aiña. 168. Ny hevitry ny datin‟ny 22-02-2002 anéfa dia miláza ny
Fiverenan‟Andriamañitra amin‟ny Mahampamónjy Azy :
- matóa nisy ny famonjény ny zavaboaáry rehétra, dia satrίa nisy ny rany izáy
nandriaka ; dia satrίa nisy ny fahafatesany. 169. Raha ny marina no marina, dia tsy maίntsy
nety ho nisého, tamin‟ny endriny izáy tsy fantatro, aorian‟ny Fifidianana 03-12-2006, hono,
ny zavatra maro izáy niaiñana taorian‟ny 22-02-2002;
- tsy inona angámba izány fa dia ny fanohizana sy ny fanozίna ny fampandrosoana
maharitra an‟i Madagasikára sy ny Mponiny, ao añatin‟ny fahamasinana sy ny fahamarinana
amin‟ny endriny mahaolona bebé kokóa hatráñy ny Mahamalagásy ny Malagásy; nety nisy ra
mandriaka ihány koa anéfa izány fiverenana izány raha io fomba fisehon‟ny daty eto io no
fotorina.
170. Nanaña ny fiteniny mantsy, hono, araka izáy ho hitantsίka ombiény ombiény,
momba ny isa fito, ny mpaminány Malagásy fahizáy sy fahagolantány. 171. Fito
695

Andrianampoinimerina, dia nióva fitána araka ny lalána ny fitantanana ny Tany sy ny
Firenéna Malagásy. 172. Fito tsy Andrianampoinimerina dia niverina amin‟ny fomba aradalána, ho Andrianampoinimerina ny Fitantanana ny Tany sy ny Firenéna Malagásy.
173. Iza avy moa no Fito Andrianampoinimerina? 174. 1. Andrianampoinimerina, 2.
Radama I, 3. Radama II, 4. Ranavalona I, 5. Rasoherimanjáka, 6. Ranavalona II, 7.
Ranavalona III. 175. Manáo ahoana indráy ny amin‟ny isa Fito mañaraka? 176. 1. Norbert
Lala Ratsirahonana, 2. Richard Ratsimandrava, 3. Gilles Andriamaházo, 4. Gabriel
Ramanantsóa, 5. Zafy Albert, 6. Didier Ratsiraka, 7. Philibert Tsiranana.
177. Ny tena mahagága sy tena mahalása fisainana, dia RAV LOmanana Marc no
añaran‟ny Filohampirenéna ara-dalána dem kįratίka tanteraka tokóa izáy sady fahaválo
amin‟ny filaharana amin‟ny mahampitóndra azy, no manomboka ny rohinίsa fito mañaraka
eo amin‟ny lafiny a arana eny fa na dia no voafίdy fañindroany indráy aza izy. 178. Tena
manahirana tokóa mihίtsy fa miveriña any amin‟ny Fahamarinana-Andrianampoinimerina ny
Malagásy amin‟ny alálan‟io olombeloña Ravalomanana Marc io, hoy ny olona be vazivázy;
- nioriña tanteraka tamin‟ny Alahamády na ny vintana AFO ny rafipitondrána
Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina;
- niatomboka sy naoriña tamin‟ny Vintaña RANO kosa amin‟ny Maharepîbįlίka ny
Tany sy ny Firenéna Malagásy, ny Rafipitondrán‟ny rohinίsa fito mañaraka ho avy;
- sarotra ny mamóno ny vintaña RANO amin‟ny ankapobény. 179. Fomba iráy
fotsiny madin a ao añatin‟ny maro tsitámbo isaina izáy azo amakiana ny andro izáy
natolotro anáo izáy, mba ho nialanáo voly soa ama-tsara eto amin‟itý Lahaporontáfa eto itý.
180. Tsy fantatra fa fahaizan‟Izy Zañaháry iréry ihány ny mamatatra ny fombafómba
izáy hisehoan‟ny rohinίsa fito ho avy. 181. Ampahatsiahiviko fa tena mişįtéry ho an‟ny
olombelona tokóa moa, ohatra, fa ny Razamben‟ny Olombelona izáy natáo hoe Mayá
[Amérίka Atsίmo] dia efa nanaña fañandroana na efa nanaña fañisána andro na efa nanaña
kalãdįrié izáy ahitána 365 andro ka ny 260 amin‟izány, dia saika mifañaraka amin‟ny hevitra
tena voatóndro avokóa ho toy ny fankalazána ny androm-petim-pahatsiarovana ny
andriamañitra sy ny zañaháry samy hafa.
182. Mba hahafantarany ny fifanandrifian‟ny andro sy ny fifampifandraisán‟ny andro
260 sy ny andro 365, dia nampivadian‟izy iréo ny kodiaran-kazofisaka boribóry roa izáy
manaña nifinίfy 260 sy manaña nifinίfy 365 dia ahonkodiny amin‟izáy iréo izy roróa iréo.
183. Tena mahavariana ny olombeloña rehétra ny fahitána izány.
184. Nandrίtra ny fivahinianako tañy Ampitandranomasina tañy, dia nisy
fotoana naharitraritra izáy niarahako nifamezivézy tamin’ny karazan-jody samy hafa,
tao amin’ny akanin’izy iréo anakiráy tao antampon-tanánan’i Rôɱā tao. 185. Veloña
matetika ny ady hevitra izáy somáry nifanjevoanáy tokóa.
186. Indráy andro izáy áry, dia nitény tamiko tahatahaka izáo ny
Mpahaizotrazañaháry jody iráy. 187. Andáo áry, hoy izy, hoheverina ho toy ny marina
[historique] tanteraka avokóa izáy rehétra voaláza ao añatin‟io Baibóly io ao [izáy heverina
sy ho azo raisina fa iomboñantsίka]. 188. Anisan‟ny voaláza ao « ny fitsarán‟ny razañáy jody
an‟i Jesóa Kįrişįtý » izáy azo hafohezina toy izáy hotantaraina mañaraka eto.
189. Maháy mandroaka demóny i Jesóa Kįrişįtý. 190. Rehéfa roahiny ny demóny, dia
mitády toerana izáy saháza azy iréo, iréo demóny iréo. 191. Eny, Eny, hoy aho. 192. Ny
toerana izáy nosafidίn‟ny demóny fa saháza azy iréo, hoy ny Jody nifanatrika tamiko, dia ny
vataña sy ny nofon‟ny kisóa [mihinan-tay, mazáva loatra]. 193. Mbola ekéko indráy izány,
hoy aho namály azy iréo.
194. Izáo indráy koa anéfa, hoy ny Jody : notsarain‟ny razañáy Jody fa tamin‟ny
alálan‟ny lehibén‟ny demóny izáy moniña ao añatin‟Izy Jesóa Kįrişįtý ao no nandroahan‟i
Jesóa Kįrişįtý ny demóny. 195. Tsy misy diso, hoy aho tamin’izy iréo, izány voalázanaréo
rehétra rehétra izány fa voasoratra ao añatin’ny Evãziļā. 196. Heverintsίka fa tena marina
izány, satrίa moa efa fantatra fa dia Izy ihány koa no tena efa nañameloka tamin‟ny fitény sy
ny ohatrohatra farany izáy henjaña dia henjaña tokóa ny alίka sy ny kisóa [mihinan-tay,
mazáva loatra], hoy ny Jody tamiko. 197. Nekéko. 198. Noho izány, hoy indráy izy iréo, raha
namaraña ny sokelany izy iréo, dia ratsy fototra-fisiana lavitra dia lavitra noho ny vataña sy
ny nofon‟ny kisóa [mihinan-tay, mazáva loatra] ny vataña sy ny nofon‟i Jesóa Kįrişįtý [izáy
onenan‟ny Raibén‟ny demóny fandroahany ny demóny izáy miaramilany]. 199. Inona moa,
hoy aho namály ny Jody, no azoko holazaina anaréo momba izány, fa dia voasoratra avokóa
izány rehétra tantarainaréo amiko izány.
200. Ampahatsiahiviko fa amin‟izáo fotoana fiatombohan‟ny taona ar vo fahatélo
izáo, ny sivy folo isan-jaton‟ny Jody [90%] dia tsy mino an‟i Jesóa Kįrişįtý. 201. Tsy ho
696

tokana na oviana na oviana ny Baibóly, hoy izy iréo, satr a tsy misy fifandraisany mih tsy
amin‟ny Lentany ny Teşįtam ta Talóha sy ny Teşįtam ta Vaováo na ny Fanekéna Voalohany
sy ny Fanekéna Faharóa araka ny fomba fitenin‟ny Hebįr o;
- ampahatsiahivina, hoy izy iréo tamiko, fa ho an‟iréo Jody iréo dia tsy mirakitra afatsy ny tantaran-jody iráy izáy toy sy tahaka ny Jody tsotra dia tsotra nandr tra ny
andavanandron‟ny fiaiñana madiña ihány ny Teşįtam ta Vaováo.
202. Ho an‟ny ankabeazan‟iréo Jody iréo, dia olombeloña mitóvy zo sy hasina
amin‟ny kisóa izány ny olombeloña izáy mino ka mañambára fa tokana ny Baibóly, izány
hoe : sahy miláza sy mitóry iréo karazanolombeloña iréo fa marina ny Teşįtam ta Vaováo na
ny Evãziļ Efatra. 203. Betsaka mih tsy ny Jody izáy nifanéna tamiko no sosotra amin‟ny
nangalan‟ny olombeloña izáy atáo hoe : Kįrişįtiá
ohatra ny Teşįtam ta Talóha ho
Fahamarinany.
204. Natáo ary tsy natáo afa-tsy ho an‟ny Jody iréry ihány ny Baibóly,
indrindraindr ndra moa fa ny Teşįtam ta Talóha satr a Tantarandrazañy izáy navadiñy ho
Lalampanorenany izy. 205. Ao amin‟ny Teşįtam ta Vaováo dia anisan‟izáy manahirana ny
Jody izáy no fantatro, ny resaka momba ny Farijiá satr a tena antokonolona izáy nohajaina
sy nomem-boñinahitra ary nanaña ny toerany tokóa teo afovoan‟ny fiarahamoniña Jody iréo
Farijiá iréo ;
- voalohany tao anatin‟ny Tantaran‟ny Jody, taorian‟ny fandevonana Jody
anantapitrisany maro dia maro tokóa fahizáy sy fahagolantány, dia natáo tañy Fįrãşa tañy ny
Fivoriamben‟ny Solontenan‟ny Jody eran‟ny Tany tamin‟ny Sabótsy 11 sy ny Alahády 12
novãbįra 2006 ;
- zava-droalóha no tena nantitranteriny tao, dia ny Hery Nîkįleáry Iraniá izáy loza
mitatáo eo andohan‟ny Fanjakána Işįraeliá sy eo Andohan‟ny Fandriampahaleman‟Izáo
Tontólo Izáo mih tsy; mety hipoaka tanteraka tokóa atsy ho atsy ny Ady Nîkileáry, hoy izy
iréo ;
- ny zavatra faharóa, dia sosokevitra momba sy mikasika ny vahaolaña amin‟ny tsy
filaminana maházo ny zanakolombeloña;
- mandálo amin‟ny fifanentanan‟ny Antokom-pinoana samiháfa, ny fametrahana
fandriampahalemana mafy sy maharitra eto Antány eto, hoy izy iréo;
- tsy hitsahatra ny hifampidinika hatrány amin‟ny Antokom-pinoana Şįlámo sy
Katôl ka izaháy Jody, hoy koa izy iréo.
206. Ho no ahy izány, dia ny fomba firesaka farany izáy nahómby indr ndra tamin‟ny
Jody no fantatro, dia ny firesahana amin‟izy iréo, amin‟ny alálan‟ny olona izáy nekény ho
tena nisy ka no anisan‟ny olon‟izy iréo ka hita sy velona ao anatin‟ny Teşįtam ta Vaováo ao.
207. Tsy iza, ho ahy izány olona izány, fa iláy olona izáy goavana noho ny goavana tokóa ka
antsoina hoe : i Masindáhy Paoly [Pôly, Pôļ ].
208. Ny taratásy izáy voasoratra ho an‟ny Hebįr o dia taratásy izáy nampianarina ahy
fa Taratásy izáy nosoratan‟i Masindáhy Pôly. 209. Ny mpikaroka rehétra rehétra anéfa dia
samy miláza sy manambára fa tsy izy Masindáhy Pôly mih tsy no nanoratra an‟io Taratásy io.
210. Teninandriamanitra tanteraka anéfa io Izy io. 211. Ankehitr ny moa noho ny
Tenin‟i Masindáhy Pôly ihány izáy manaotáo tahaka izáo hoe : ny Evãziļ izáy torianáy, dia
maro ny mpikaroka no sahy miláza hoe : ny Evãziļin‟i Masindáhy Pôly.
212. Adihevitra hafa kosa anéfa ny amin‟izáy fa laliña dia laliña tokóa. 213. Amin‟ny
mahaolombeloña ny olombeloña, dia nety tsy ho nahalála sy nety ho tsy nahatsápa ny
fahalalin‟ny Teninandriamanitra tahaka iréo Ap şįt ly Roa ambinin‟ny Folo lahy izáy
voaf dy sy niaiña niaraka tamin‟i Jesóa Kįrişįtý, i Masindáhy Pôly. 214. Adihevitra amin‟ny
mahaolombeloña fotsiny ihány izány rehétra izány.
215. Fa ho an‟iréo Jody teo añatrehako iréo tamin‟izáy fotoana izáy, dia noraisiko ny
Taratásy ho no an‟ny Hebįrίo ary dia nataoko tao ambavan‟i Masindáhy Pôly. 216. Tsy nisy
nitsipaka izány koa moa izy iréo.
217. Voaláza sy voasoratra amin‟ny alálan‟i Masindáhy Pôly ao amin‟ny taratásy ho
an‟ny Hebįr o áry, hoy aho tamin’izy iréo, fa ny Fanekéna Voalohany na ny Teşįtam ta
Talóha, dia satrίa efa nolavin‟ny olombeloña ka noho izány dia tsy ilain‟AndriamanitraJehóva-Yaveh intsóny koa. 218. Ka raha izány áry, hoy aho tamin’izy iréo, dia moa tsy azo
eritreretina, eo imason‟Yaveh ve, fa Teny vetavéta sy tsy misy fotony ary ompa atoraka eny
andohan‟Yaveh ankehitrίny ny Fanekéna Voalohany na ny Teşįtam ta Talóha [paroles
obscènes, absurdes et injurieuses envers Yaveh] ka izáy rehétra miatoraka amin‟ny Fanekéna
Voalohany na ny Teşįtam ta Talóha mba ho famonjény tena, dia miatoraka ary tsy miatoraka
697

afa-tsy amin‟ny aloky ny tena Famonjena izáy ny Fanekéna Faharóa na ny Teşįtam ta
Vaováo iréry ihány no mivaofy ny momba azy.
219. Nanáo ahy ny Jody izáy nankaláza ny taombaovaony tamin’ny 23
Şepįtãbįra 2006, ohatra : nahatánty tsara tokóa ny vavan‟izy iréo momba an‟i Jesóa Kįrişįtý
mantsy aho. 220. Fa nony izáy mba namály tamin’ny alálan’ny Teşįtamẽta Vaováo kosa
aho, dia nanjáry saika nivadika ho rotaka ny tantára; tsoriko amináo mpiála voly io fa
tena tantára koa izány ka tantára fa tena tantára tena niaiñako mihίtsy tokóa;
- finoanoam-poana sy fanompoantsámpy ve sa mba inona kosa ny finoana ny
hevitra izáy apetraky ny Zanakolombelona ao anatin’itý andro izáy antsoiny hoe :
Taombaováo itý;
- arahin‟ny fanisambolana samy hafa, toy ny an‟ny Ntaolo Malagásy izáy nolovainy
tamin‟ny Arábo dia ny Mazy, na ny Majy, na ny Magy izány rehétra izány!
221. Ny Kôrã na ny Kôrá dia tena mbola manaiky mih tsy ny Teşįtam ta Talóha na ny
oky Dimin‟i Mo jy. 222. Mpaminány ambonin‟ny mpaminány rehétra rehétra mantsy hono i
Mohaméda.
223. Voaláza sy voasoratra ao anatin‟ny aibóly ny Mpaminány ka anisan‟izány
Mpaminány izány i Jesóa Kįrişįtý ka tsy Andriamanitra Izy ho an‟i Mahomet fa mpaminány
tsotra fotsiny ihány kosa. 224. Mpaminány ambonin‟i Jesóa Kįrişįtý izáy heveriny amin‟ny
Mahampaminány an‟izy Jesóa Kįrişįtý azy izány i Mohaméda, satr a mpaminány nand mby
Azy Izy; izy dia nanandran-tena ho : Mpaminány Mohaméda.
225. Amin‟izáy fotoana izáy, dia moa azo heverina ho tokana fifotorana ve ny K rá
sy ny aibóly Teşįtam ta Talóha ary ny Teşįtam ta Vaováo mih tsy ihány koa aza? 226.
Raha ny marina mantsy dia fintina sy fandavorariana ny Teşįtam ta Talóha amin‟izáy
vaninándro izáy ny K rá ! 227. Mahalása fisainana re ratsialáhy ny Finoana sy ny fomba
fiaiñana azy é!
228. Tañy Mejôpôtamίa no niai a i Abįraháɱ sy ny Tarana y tañy amin‟ny Roa
Arίvo taona talohan‟i Jesóa Kįrişįtý tañy ho añy. 229. Izáo anéfa no tsy ma ntsy fantarina
ihány koa : tañy amin‟ny enina arίvo taona talohan‟i Jesóa Kįrişįtý tañy ho añy, dia efa nisy
mponina izáy noniña tañy Mejôpôtamίa tañy izáy nantsoina hoe : Vahoaka Şîmeriá
[sumériens].
230. Araka ny fikarohan‟ny olombelo a dia izy iréo no [a isan‟ny] nametraka
antsoratra voalohany tao anatin‟ny tantaran‟ny Zanakolombelo a ny lalána rehétra izáy
miféhy ny Fomba Fitantanana ny Tany sy ny Firenéna na ny Fanjakána. 231. Ankisarintsáry
[écritures cunéiformes] izáy azo vakiana tsara ankehitrίny moa no nanoratany iréo lalána izáy
niai ana teo afovoan‟ny Fiarahamoniñy iréo. 232. Voaláza tsara áry, ohatra, tao
anatin’ny lalánan’izy iréo izáo fanambarána manaraka izáo, tañy amin’ny enina ar vo
taona talohan’ny Jody, tañy ho añy : “raha misy olombeloña izáy nahapoaka mason‟olona
hafa dia tsy ma ntsy poahana koa ny masony”.
233. Ampahatsiahiviko fa teo amin‟ny Toerana sy ny Firenéna Şîmeriá no niaiña
anarivony taona maro tatý aoriana ny Vahoaka Jody. 234. Ny Firenéna sy ny Fanjakána
Şîmeriá no lasa Firenéna sy Fanjakána Jodin‟i Abįrahaɱ izány hoe Iráka ankehitr ny
izány. 235. Mpandóva ny Lovantsofi a ny Jody dia ny Lovantsofi a avy amin‟ny
Razamben‟ny Arábo-Şîmeriá
ohatra fa tsy lovantsofi a avy amin‟ny Razamben‟ny Jody
akóry ho an‟ny zavatra voaláza eto.
236. Novoasoratra tanteraka iréo Lovantsofiña Arábo
iréo. 237. Nahoana áry no nivadika ho tenin‟i Yaveh ny Ampahan‟ny Vakoka izáy
nolovain‟ny Jody tamin‟ny Fiarahamonina Arábo-Şîmeriá ?
238. Voasoratra ao anatin‟ny Vakoka-Fiarahamonina Jody ihány koa, ny angáno iráy
izáy tantaraiko manaraka eto. 239. Nisy [monstre] biby mpandripaka olombelo a Şîmeriá
iráy, hono, izáy nandevona aiña maro dia maro tokóa. 240. Nisy Lehiláhy naherifó iráy izáy
niády taminy ary namóno nahafáty azy. 241. Novorian‟ny Andriamanitra-Zañaháry Mpaháry
ny Olombeloña, ny Olombeloña Şîmeriá ;
- nampiany ka nahaforoña sambo izáy nampidirana ny karazan-java-mananaiña sy ny
zavaman ry rehétra ny Olombeloña Şîmeriá . 242. Efa no fantatr‟io Andriamañitra
Zañaháry Mpaháry ny olombeloña io, hono, fa tezitra tsy nisy toy izány ny Andsriamañitra
Zanaháry tompon‟ny iby Mpandripaka olombeloña. 243. No fantany fa tsy ma ntsy hamály
faty amin‟ny olombeloña io Zañaháry io.
244. Najotsony nandritra ny enina andro sy enina alina ny orana mba ho valifáty ka
no safotry ny RANO Izáo Tontólo Izáo. 245. Lazaina fa mety ho fepotona [période de temps]
taona maro, angámba, ny andro na ny alina iráy izáy ambára eto.
246. Tamin‟ny andro fahaf to dia nitsahatra ny orana;
698


Aperçu du document dany.007.pdf - page 1/54

 
dany.007.pdf - page 2/54
dany.007.pdf - page 3/54
dany.007.pdf - page 4/54
dany.007.pdf - page 5/54
dany.007.pdf - page 6/54
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00266039.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.