FANARENANA.pdf


Aperçu du fichier PDF fanarenana.pdf - page 1/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aperçu texte


« Ce ne sont pas les informations qui nous manquent. Ce qui nous manque, c’est le courage de
comprendre ce que nous savons et d’en tirer les conséquences. »
Swen Lindqwist.
« La politique, c’est le courage de s’interroger »
Christiane Taubira, (PS France)

ASIO DIKANY NY HOE FANARENANA
Milaza ny iaraha-mahita raha milaza hoe miha sahirana andro aman’alina isika. Nifarana ny
krizy eo amin’ny lafiny ara-dalàna fa tsy mbola misy hirika hita, na fambara fa hihatsara ny ampitso.
Mirantiranty amin’ny lahatsoratra an-gazety, manako amin’ny haino aman-jery ny fanampiana sy
renivola an-tapitrisany dôlara na erô efa miantokantona ao, fa ary ny amin’ny faramparan’ny vaovao
dia volaza matetika fa mbola misy fepetra tsy maintsy fenoina vao mirotsaka ny vola. Ohatra :
fangaraharan’ fomba fitantanam-bola, fisian’ny tetikasam-pitondrana mazava ampiasana ny vola,
sns1. Mirantiranty amin’ny fampahalalam-baovao koa anefa ny lonilony samihafa : eo amin’ny
fampianarana, eo amin’ny fandriampahalemana, ny resaka bolabolan’andramena, ny fahosan’ny
orinasa malagasy, ny fifamilafilana eo amin’ny samy adrim-panjakana, sns. Ary amin’ny ankapobeny
dia miaina anaty faharetam-pery mivaivay ny isan-tokonana, na an-tsaha na an-tanana.
Manomboka mifanontany ny olona hoe : tena hanao zavatra ve ity fitondrana vaovaon’ ny
Repoblika fahaefatra vao miandoha ity sa ahoana marina ? Rariny raha manontany izany ny olona
satria ny hananana mpitondra dia hanazava ny lalana iaraha-mizotra, ny tanjona iaraha-manatratra
sy ny anjara ezaky ny tsiraray ary ny enti-manana ho amin’izany. Ny mazava toa ny masoandro be
lohataona aloha izao dia efa latsaka lalina ny fiankinan-doha ny fitondrana eto Madagsikara. Ny 40%
vola ampihodinana ny raharaham-pirenena aza mbola andrasana any an-kafa, ary tsy vao androany
izany toe-javatra izany.
Marina koa ny ampaham-panazavan’ny mpitondra ankehitriny hoe tsy ho vita mora na ho vita
haingana ny fanarenana ny Firenena avy anatin’ny hantsana misy azy izao satria vokatry ny Tantara
sy fifampitondranana nodiavina nandritra ny 54 nahaleovantena fara fahakeliny no hahitsy. Izay dia
milaza mazava koa fa tsy ravoravo atentina sy fepetra ankamehana no hitondra vaha-olana mateza.
Mila fandinihin-tena lalina isika malgasy ankehitriny ary aleo tsorina avy hatrany fa tsy misy lasitra avy
any ivelany, na ara-pifampitondrana, na ara-piharian-karena, fa indrindra ara-kolontsaina, hitondra
vaha-olana ho antsika. Etsy andaniny, manana izay rehetra enti-manarina ny Firenena isika :
midadasika ny velaran-tany lonaka sy maha-te hizaha, ny velaran-dranomasina hananana
fiandrianana, tsy tambo isaina ny harena voajanahary ambony sy an-kibon’ny tany, olona
manampahaizana na eto an-toerana na any am-pielezana, mponina tanora mangetaheta fivoarana sy
fivelarana, kolontsaina mbola mandala ny maha-olona sy ny fiaraha-monina mampilamin-tsaina.
Tsy misy n’inon’inona ho vita eto anefa rehefa tsy hanao ny Olona. Ny famerenana ny
fanantenana iombonana nopotipotehin’ny « zarazarao hanjakana », ny fahaizana mampitsimoka
indray ny fientanan’ny hery velona rehetra, ny fametrahana fifampitondrana miorina eo amin’ny
fifanajana fa tsy eo ambany tahotra : izany no voalohany andrasana amin’ny mpitondra izao, mba
amparisika indray ny Olona. Raha tsy izany dia hihitatra sy hihalalina ny fanehoan’ny Olona ny
ahiahiny, toa ny fihenan’ny taham-pahavitrihina amin’ny fifidianana, ny fitsaram-bahoaka miaro
habibiana, ny fidinana an-dalambe izay tsy maintsy hivaly famoretana ara-dalàna, kanefa mety tsy ho
1

Ny tetikasam-pirenena dia heverin’ny mpitondra ankehitriny fa alohan’ny faramparan’ny taona any vao ho vita. Io anefa dia isan’ny
fepetra tsy azo dinganina andrasan’ny Firaisana Eropeana alohan’ny handrotsahany ny vola fanampiana efa vonona.

1