FANARENANA.pdf


Aperçu du fichier PDF fanarenana.pdf - page 4/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aperçu texte


Nanomboka teo koa dia niha narefo ireo antoko politika satria tsy nanao ny asa tokony nataony
intsony : famaritana sy fanehoana fotokevitra mazava, mampiavaka azy ka ampahafantariny amin’ny
fomba samihafa ; fananana mpikambana manohana izany fotokevitra izany ; fananana mpikatroka
mandresy lahatra, manangana fototra anaty fiaraha-monina, sns. 250 no volaza fa isan’ny antoko
politika misy eto Madagasikara. Firy amin’ireo no nahavita zaikaben’ny mpikambany ? Mpikambana
tsy misy ve hanao zaikabe ? Nanomboka teo dia izay hahatafidirana anatin’ny fitondrana sisa tanjon’ny
antoko politika fa ny fanabeazana ny vahoaka natao anjorom-bala. Tafiditra tanatin’ny fomba
fanaovana politika ny fampiasana vola be izay matetika manjavozavo ny loharanony, trosa miafina tsy
maintsy efaina amin’ny fomba samihafa ny sasany. Rehefa hoe mamory « mpikambana » dia taomina
amin’ny fiarabe ny olona izay azo karamaina. Hitan’ny mpanara-baovao sy ny olon-tsotra ny
fizarazarana vola tetsy sy teroa nandritra ny fitondrana sy fifidianana nifandimby. Manjary aretintsaina izao ny fitiavam-bola tafahoatra. Efa lasa kolontsaina aza amin’ny sokajin’olona sasany. Ny
olona koa miha mahantra dia mora lalaovina amin’ny vola misidina. Difotra tanatin’izany ny antoko
vitsy dia vitsy izay mba niezaka naneho fotokevitra itaomana mpifidy. Farany moa dia sady niasa ny
vola no nampiana herisetra amam-basy sy tafondro izay nampiditra ny Firenena tanaty krizy 5 taona.
Raha mbola fampihavanana ny mpanao politika no sarontsaromana amin’ny hoe
fampihavanam-pirenena dia tsy hisy raharaha vanona eto. Ny tsy fisian’ny tena vondrona politika
manohitra fotsiny dia efa milaza fa, hatramin’izao aloha, tsy misy fotokevitra na vina ifandirana eto fa
ady-toerana no betsaka. Fandaniana andro sy fandaniam-bola fotsiny ilay fampihavanana
dradradradraina raha izay. Ny ilaina apetraka dia ny fitisipi-dalao mazava mikasika ny fanaovana
politika. Inona avy ny fepetra amin’ny fananganana antoko politika ? Mahenika faritra toa inona ny
mpikambana vao mahazo fankatoavana ny antoko ? Rehefa mahafeno ny fepetra, inona no zony
haneho ny heviny amin’ny fitaovan-tserasera izay misy fa indrindra ny fitaovan-tserasera mampiasa ny
volam-bahoaka ? Inona no aro-fanina tsy maintsy apetraka mba hirindran’ny fahalalahana maneho
hevitra sy ny fahatsapana andraikitra ? Aiza ny toeran’ny antoko politika eo amin’ny fanaraha-maso ny
fifidianana, sns. Ny tanjona dia tokana ihany : fongorina tanteraka ny fakan’ny « Fifandimbiasampahefana valin-kitsaka ».
Indroa ihany izao teo amin’ny tantaran’i Madagasikara mahaleotena no nisy fifandimbiasampahefana nilamindamina. Ny sisa dia nialohavan’ny filaharana sy fitokonanana an-dalambe,
fifandonana mahery vaika, poa-basy sy tafondro, takaitra sy faty olona, fanimbana fananam-bahoaka
sy fananan’olona, fisamborana, fanagadrana, sesitany, lolom-po sy fikotrehina valifaty. Tsy miady, tsy
miady fa ny kibay an-kelika ihany. Tsy ny lazaina hatreto fa fampihavanam-pirenena no fanefitr’izany
fa ny fangaraharan’ny ady hevitra sy fifandresen-dahatra politika anaty fisainana repoblikana. Afaka
mikaon-doha amin’izany ny mpanao politika sy ny hery velona rehetra fa tsy tokony hoe
« Fampihavanam-pirenena » no atao anarany fa « Fikaonan-doha ho fanavaozana ny tontolo politika »
ohatra.

MAREFO ANY AM-POTONY, DIFOTRA ANY AN-TAMPONY
Tsy misy ilàna azy ve izany ny fikatsahana Firaisam-pirenena sy ny Fampihavanam-pirenena ?
Tena misy ilàna azy tokoa saingy hafa dia hafa no tokony ho vonto atiny sy ny lalan-kizorana. Toa izay
ezaka ilaina mba hamongorana ny « Fifandimbiasam-pahefana valin-kitsaka » dia tokony anaovana
jery todika izay rehetra nampivakivaky ny firaisana sy nandemy ny fihavanana teto amin’ny fiainan’ny
samy malagasy, vokatry ny fifampitondrana sy ny nafitsoky ny mpitondra nifandimby miampy ny
paipaikan’ny firenen-dehibe maneran-tany. Tsy tambo isaina izany fa ny itovizany sy azo hamintinana
azy dia ny « Mizana tsindrian’ila mifanaingina ». Mizàna tsindrian’ila eo amin’ny farim-piainan’ny
samy malagasy : misy miaina toa izay niainan’ny razambeny dimam-polo taona lasa na mihoatra, misy
miaina toa ny fiainan’ny mpanefoefo maneran-tany. Mizàna tsindrian’ila eo amin’ny fifandanjan’ny

4