FANARENANA.pdf


Aperçu du fichier PDF fanarenana.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aperçu texte


ny Firenena Malagasy. Manana andraikitra ho fanatanterahana izany ny isam-batan’olona fa tsy
maintsy mialoha lalana amin-kitsim-po sy fahamendrehana ny mpitondra.
« Tsy misy tsy diso izay mandia amin’ny tany, fa izay mivarilavo no adala indrindra » hoy ny
Antsaly. Hoy kosa ny Ohabolana : « Ny hanongotsogoana ny maty, tsy tanty ny andevim-belona » « Ny
adalan’ny tena tafiana lamba ary ny hendry ihany no anarina »
Tsilavina Ralaindimby
Olom-pirenena mandala ny Rariny sy Hitsiny
Oct 2014.
9