140523 detijd 5 de croo cout salarial .pdf


Nom original: 140523 - detijd-5 - de croo cout salarial.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/10/2014 à 02:51, depuis l'adresse IP 109.88.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2623 fois.
Taille du document: 400 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


DE TIJD VRIJDAG 23 MEI 2014

5

Vooraan

‘Ik begrijp
de kritiek van
ondernemers’
De Vlaamse liberalen hebben begrip voor
de onvrede van de bedrijfsleiders over de
regering-Di Rupo. ‘In een economische
crisis kan je nooit goed doen. Ik begrijp de
kritiek van ondernemers’, zegt Open VLDvicepremier Alexander De Croo. Toch is er
hoop. ‘We zitten in een heel andere situatie
dan twee jaar geleden.’
INTERVIEW
PIETER BLOMME EN
WIM VAN DE VELDEN

A

nderhalf jaar geleden ruilde
De Croo zijn petje van partijvoorzitter noodgedwongen
voor dat van vicepremier.
Meteen werd hij voor de
leeuwen gegooid. ‘Ik werd in
het zwembad gegooid en moest trachten te
zwemmen.’ Open VLD kreeg de voorbije
twee jaar een pak kritiek te verduren, niet in
het minst van ondernemers. Toch blikt De
Croo tevreden terug. ‘Ik ben niet zo’n strategospeler. Geef me een goed dossier en ik bijt
me er in vast. Geef me begrotingsonderhandelingen en ik zal ze tot een goed einde
brengen. De campagne is de kers op de taart.
De taart is de voorbije twee jaar gebakken.’
Wat doet Gwendolyn Rutten beter als
partijvoorzitter dan Alexander De Croo?
Alexander De Croo: (denkt na) ‘Ik stel vast
dat onze partij in de juiste plooi ligt. Met
mensen die naar voren geschoven worden
die in hun sas zijn. Dat geldt ook voor mij. En
met bijzonder weinig ruis op de lijn. In mijn
periode was dat veel moeilijker. De ploegopstelling is vandaag de juiste.’
Hoe kijkt u terug op de campagne van
Open VLD?
De Croo: ‘We hebben geprobeerd het conflict niet op te zoeken. Ik stel vast dat niet iedereen die strategie gevolgd heeft. De voorbije weken was er bij veel partijen een drang
om anderen te demoniseren. Na het overlijden van Jean-Luc Dehaene is de toon misschien zachter geworden, maar de strategie
om elkaar zwart te maken is gebleven. Wij
hebben bewust niet meegedaan aan het gehakketak. Je voelt dat dat geapprecieerd
wordt. Het laatste wat de mensen willen is
opnieuw een blokkering van 500 dagen.’
Als de huidige meerderheid niet wordt
afgestraft, kan de huidige federale regering dan gewoon voortdoen?
De Croo: ‘We hebben een ander type regering nodig. De opdracht is anders. Het huis
stond in brand en we moesten zo snel mogelijk blussen. We waren de paria van Europa. Dat is nu niet langer het geval.’
‘De volgende regering moet op het stabiele platform dat we opgezet hebben wel
gaan bouwen. Je hebt geen crisisregering
meer nodig, maar een groeiregering. Een regering met een visie en partijen die zich
daarachter scharen. En met een regeerakkoord dat uittekent hoe we weer kunnen
aanknopen met economische groei.’
Ziet u het als een probleem dat Franstalig België een dominant linkse insteek
heeft, terwijl Vlaanderen veelal centrumrechts denkt? Kan je met dergelijke
tegenstellingen een visie op groei ontwikkelen?
De Croo: ‘Laat ons eerst afwachten hoe de
kaarten geschud worden. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe goed de MR zal scoren.’
Je hebt toch een regering nodig waarin
de neuzen in dezelfde richting staan? In
Di Rupo I was dat niet altijd het geval.
De Croo: ‘Bij het begin van de regering was
er een waslijst van struikelblokken. We heb-

nemen. Je bewijst jongeren geen dienst door
hen langer dan een jaar in de werkloosheid
te laten zitten.’
De Londense City is ongerust over een
nieuwe politieke impasse, omdat de
neuzen in verschillende richtingen
staan over de aanpak van de concurrentiekracht.
De Croo: ‘De bewering dat we in België niet
op één lijn kunnen geraken over een vermindering van de loonkosten klopt niet. Er
is de voorbije regeerperiode wel degelijk iets
wezenlijks veranderd. Het thema competitiviteit stond niet in het regeerakkoord. Toen
ik daar voor het eerst een lans voor brak,
kreeg ik alle partijen over me heen. Maar het
is wel een extra hoofdstuk geworden in het
regeerakkoord.’

ben die stuk voor stuk uit de weg geruimd.
BHV splitsen ging niet lukken, de begroting
op orde krijgen ging niet lukken, … Maar we
zijn daar wel allemaal in geslaagd.’

De N-VA gaat voor een indexsprong, iets
waar Open VLD eind 2012 nog voor te
vinden was. Waarom nu niet meer?
De Croo: ‘We zitten nu in een andere situatie
dan twee jaar geleden. We moeten nu andere recepten gebruiken. We moeten het geld
halen bij de overheid en niet bij de mensen.
Met een indexsprong haal je het bij de mensen.’
‘In 2012 waren we op zoek naar maatregelen om binnen een zeer moeilijke budgettaire situatie iets te doen aan de loonkostenhandicap. Een indexsprong was een optie.
Maar we hebben toen gekozen voor een
loonlastenverlaging met een omvang van
1,1 miljard euro in 2014. De volgende jaren
komen er nog lastenverlagingen bij. Voor
Volvo Gent bijvoorbeeld betekent dat 10 tot
12 miljoen euro minder loonkosten per jaar.
Wat goed is voor Volvo is goed voor alle
Vlaamse bedrijven. De volgende regering
moet er nog een schep bovenop doen.’

Open VLD heeft de voorbije twee jaar
veel kritiek gekregen vanuit de ondernemerswereld. Hoe hard kwam dat aan?
De Croo: ‘In een economische crisis kan je
nooit genoeg doen. Dus ik begrijp de kritiek
van ondernemers. Je mag niet vergeten dat
de economische crisis al zeven jaar duurt.
Een bedrijf kan dat niet uitzweten. De meeste bedrijven kunnen dat wel twee tot drie
jaar aan, maar na zeven jaar zitten velen op
hun tandvlees.’

De bewering dat we in
België niet op één lijn
kunnen geraken over
de vermindering van de
loonkosten klopt niet.

‘We zitten nu wel in een heel andere situatie dan twee jaar geleden. Het perspectief is
veel beter. We hebben nog altijd enkele handicaps, maar onze economie wordt niet
meer ter discussie gesteld door de internationale instellingen.’
Zullen de ondernemers een harmonieuzere relatie kunnen hebben met de volgende regering?
De Croo: ‘Alle partijen zien in dat sociale
welvaart afhankelijk is van de mogelijkheid
tot ondernemen. Je moet dus een ondernemersvriendelijk klimaat creëren. Het beeld
dat een ondernemer alleen aan zichzelf
denkt, klopt niet. Elke ondernemer is een altruïst. Hij tracht altijd een betere relatie met
de klant, zijn werknemers of leveranciers op
te bouwen. De stereotypen die over ondernemers circuleren, kloppen niet.’
De voorbije regeerperiode werden de bedrijfsleiders nochtans geviseerd door de
regering-Di Rupo. Door toedoen van de
PS is Johnny Thijs niet langer CEO van
Bpost.
De Croo: ‘Dat loont niet. De PS staat vandaag
in de peilingen 10 procent lager dan bij het
begin van de regering. Het demoniseren van
bedrijfsleiders heeft weinig effect.’
Het helpt ook niet dat bepaalde maatregelen voor bedrijven, zoals de notionele

© JEF BOES

intrestaftrek, voortdurend ter discussie
worden gesteld.
De Croo: ‘Onder andere de N-VA en de PS
willen die afschaffen. Ik begrijp dat niet.
Toen premier Di Rupo in Davos was, heeft hij
de notionele intrestaftrek verdedigd. Nu wil
de PS die plots afschaffen. De notionele intrestafrek is een essentieel element voor
onze innovatieve industrie. Voor de biotechsector zou het afschaffen een torpedo zijn
recht in hun hart. Wij hebben de multionationals nodig, voor een groot stuk omdat zij
onze kmo’s heel vaak zuurstof geven.’
In welke zin is het Open VLD-programma uniek?
De Croo: ‘Wij waken erover dat iedereen
netto meer overhoudt. Bij ons houdt iemand
met een laag loon bijvoorbeeld netto twee
keer meer over dan bij de sp.a, terwijl de sp.a
net daar op inzette. Het effect dat onze maatregelen hebben op het dichten van de werkloosheidsval is twee keer zo groot als bij de
Alexander De Croo:
‘Ik begrijp niet dat
de N-VA en de PS
de notionele
intrestaftrek willen
afschaffen.’
© JEF BOES

Om het eens te
raken over de aanHet is logisch dat
pak van de loonkostenhandicap moet u
ook Vlaanderen een
wel de PS overtuideel van de inspangen, die voortning doet. Het is niet
durend zegt dat
er nauwelijks een
omdat je ergens een
handicap bestaat.
Vlaams vlagje op
De Croo: ‘Er is vooral
een verschil in visie
hangt dat er geen
tussen de partijen
verspilling kan zijn.
andere partijen. En
over welke soort lasbij ons gaat iedertenverlaging er moet
een vooruit, ook de
komen. Sommige wilVICEPREMIER OPEN VLD
gepensioneerden.’
len die richten op de
ALEXANDER DE CROO
laagste lonen, omdat
Open VLD belooft
dat de meeste jobs
het meest, maar
creëert. Maar jobcreahoe gaat u dat betie is één element,
talen? Veel concompetitiviteit een
crete besparingen vindt men niet in het
ander. Concurrentiekracht heeft niet alleen
Open VLD-programma.
met de laagste lonen te maken, want voor
De Croo: ‘Dat klopt niet. Wij willen het over- een groot deel van onze industriële producheidsbeslag per jaar met 1 procentpunt ver- tie worden lonen betaald die iets hoger ligminderen. Zweden heeft die oefening al en- gen. Daarom is een lineaire lastenverlaging
kele jaren geleden gemaakt. Je moet die in- beter.’
spanning verdelen over de federale overheid
en de regio’s. Het is logisch dat ook Vlaande- Hoe groot is de kans op een nieuwe poliren een deel van de inspanning doet. Het is tieke impasse?
niet omdat je ergens een Vlaams vlagje op De Croo: ‘De vrees voor een politieke deadhangt dat er geen verspilling kan zijn. Ook lock is logisch, als je kijkt naar de recente gebij de Vlaamse overheid is er veel verspilling. schiedenis en ziet hoe de campagne verloHet innovatiebeleid is verspreid over 200 pen is. Net zoals in 2010 staan twee kemphaagentschappen. Dat kan efficiënter. Het der- nen tegenover elkaar. Uiteraard is er dan een
de VRT-net is ook een voorbeeld van verspil- déjà vu-gevoel. Een nieuwe politieke impasling, net als het Vlaams energiebedrijf. We se is het laatste dat we nodig hebben. De vogaan toch geen Vlaams staatsbedrijf draai- rige heeft ons 400 miljoen euro aan renteende houden in een markt waar privébedrij- lasten gekost en de reputatieschade is nog
ven perfect die rol kunnen vervullen?’
altijd niet hersteld.’
‘Mochten we opnieuw een jaar verliezen,
En op het federale niveau? Waar wil
dan wordt het echt een processie van EchterOpen VLD daar besparen?
nach. Dan ben je de stap kwijt die de voorDe Croo: ‘In de werkloosheidsuitkeringen bije twee jaar is gezet. Dat moet je vermijbijvoorbeeld. De afschaffing van de werk- den. We moeten na 25 mei zo snel mogelijk
loosheidsuitkeringen na drie jaar is perfect aan de slag gaan en zo snel mogelijk een reverdedigbaar. Maar de essentie is niet dat je gering vormen. Misschien zal dat afhangen
schrapt, maar wat je doet in de drie jaar van de vraag hoe goed we het doen op het
daarvoor. Je moet meer doen dan wat de WK voetbal. Daardoor kan het wat vertraVDAB vandaag doet. Je moet de jongeren bij ging oplopen (lacht), maar ik vind dat het in
de hand nemen bij de zoektocht naar een die periode wel moet gebeuren. Dan kan je
job. Wie na een jaar nog geen job heeft, de potentiële kritiek van de Londense City
moet een opleiding volgen of een job aan- de kop indrukken.’


Aperçu du document 140523 - detijd-5 - de croo cout salarial.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..