Ann pale #2 .pdf


Nom original: Ann pale #2.pdf
Auteur: MARCADIEU

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/10/2014 à 19:50, depuis l'adresse IP 186.1.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 837 fois.
Taille du document: 181 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


An n' pale # 2
Sijè: Wòl yon majistra kominal...
Slogan: OU KONNEN NOU KAPAB...
Prezante par: Succès Witny
Salitasyon pou tout ayisyen kap viv Ayiti kou lòtbò dlo!!
Nan lespwa ke nou dyanm, mwen ap kontinye fè ti pale a ak nou.
Tout moun nòmal kap viv nan yo sosyete, dwe konn dwa l' ak devwa l'
poul ka travay byen, nan konsa, la p' kon n' sal dwe ekzije, ak sa sa l'
dwe fè.
Ou menm Sitwayen kap bay dyòb la fòk ou kon n' sa pou w' mande.
Fòk an lagan moun wap bay dyòb la gen kopetans pou sa, epi li vle fè travay la tou.
Si non, se lave men siye atè, se lajan peyi ya kap gaspiye...
pou rafrechi lespri sa ki konnen deja, pou eklere sa'k pot ko fi'n konnen,
pou aprann sak pot ko konnen yo, an n' fè yon ti pale sou:
" KISA YON MAJISTRA KOMINAL YE"
pou w' ka konn sa pouw mande'l, kile li pèdi ròl li, kile tou li nan ròl li.
pou w' ka konnen kijan pou'w kolabore ak li, ak poukisa ou dwe fè sa...
Pou kòmanse, sa yon prezidan ye nan peyi ya se sa yon majistra ye nan yon komin.
Li se premye Sitwayen nan komin nan.
Li gen dwa poul voye je sou tout sa kap pase, pou bagay yo ka byen mache.
Konsa, Majistra'a dwe byen antann li ak lòt manm yo ki nan katèl la avèk li pou sipòtel nan
travay la.
Li dwe voye pale tout lòt otorite tankou KAZÈK, AZÈK, JIJ, DELEGE VIL, KOMISÈ POLIS,
DIREKTÈ LOPITAL lòt ÒGANIZASYON, e latriye...
Pou rive konnen ak konprann kisa komin lan gen bezwen pou l' kontinye nan wout pwogrè.
pandan lavi sitwayen nan komin nan ap vin miyò.
Chita sou infòmasyon sa yo, Majistra a' dwe mete sou pye yon politik/plan pou fè komin nan
vanse pandan l ap' konsidere plizyè bagay:
Ekonomik:
Pou konnen kisa ki genyen nan komin nan ki ka vann pou antre lajan
nan pòch tout sitwayen ak meri a tou.
Li dwe konnen ak ankouraje tout danre ki plis bay nan komin lan, pandan
l ap' travay ak Sitwayen yo pou yo ka travay pi byen, ak bon mwayen
finansman pou ede ti komèsan yo.
Li fèt pou ap etidye toutan, kisa ki ka fèt pou komès nan komin nan grandi.
Edikatif:
Majistra a' gen pou devwa pou l' evalye kalite edikasyon kap bay nan komin nan, konbyen lekòl
ki genyen, èske yo sifi, kisa pou l' ta fè pou tout moun, piti kou vye, ta jwenn moso ledikasyon.

ki aksesibilite ki genyen, nan lekòl tout kalite, klasik, pwofesyonèl ak inivèsite.
konsa poul ka konnen ki desizyon poul pran, kòman pou l' pran l' (bati lekòl, agrandi lekòl...) pou
fè edikasyon an vanse.
Sosyal:
Se responsabilite Majistra a' poul mete ak ankouraje aktivite kap ede jenn kou vye
epanouyi, aktivite tankou, konkou edikatif, espò pou site sa yo sèlman.
li dwe mete aktivite ki ka ranfòse fondman komin lan tankou: pi bon plantè/asosyasyon plantè,
pi bon mache, ou di mwens pi bon fanmi/asosiyasyon fanmi nan komin lan, ak anpil lòt ankò.
Majistra a' dwe chache ouvèti pou komin lan, pale de li tout kote li pase moutre tout moun
kijan l' renmen lakay li, ak fe promosyon pou sa k' gen valè lakay li.
pale toupatou de pwojè li genyen pou komin nan, enplike jenn yo paske se yo ki lavni.
Politik:
Se devwa Majistra a' poul chache tabli, toutan ke sa depann de li, bon relasyon ak depite ki
reprezante komin lan nan paleman an'. konsa tou li dwe rete nan bon rapò ak pati politik ki te
voyel la.
li enpòtan pou l' kenbe bon relasyon avèk gouvènman santral la, poul ka resevwa sa yo retire
pou komin lan nan bidjè anyèl la, konsa aksyon li yo va ale nan sans pwogrè ki pa yon
pwoblèm pou pouvwa santral la.
premye devwa majistra a' se moutre ke l' renmen anpil, anpil, anpil..., komin lan nan tout sa
lap fè.
Konsa, ou dwe konnen ke majistra a' la pou l' fè komin lan devlope, li se, sa n' te ka rele nan
lang save, yon" Agent de développement"...
pou sa, l ap' travay pou mete enfrastrikti pou ogmante richès komin lan, tankou chache
mwayen pou fè wout, konstwi mache, ankouraje ak favorize envestisman.
bati lekòl pou jenn kou vye, lekòl pou akeyi tout moun ki nan laj pou sa.
Sitwayen, konen ke, se kondisyon ki bat kòk, lè nou tout konnen kondisyon yo, nap file kòk nou
nan ran l', ak sa nanpwen pa genyen!!!
sete pou prezantew "Wòl ak reskonsabilite yon Majistra kominal"
"ann pale #2" yon ribrik nan editorial "ann pale".
ribrik sa a' posib gras a sipò:
Mèt Placide Hervé Alcindor (Boby)
Jouassaint Occène
Pierre Firson
yon inisyativ Mèt Witny SUCCÈS kandida pou pòs Majistra kominal pou Benè, dezyèm vil
nan depatman sidès peyi Dayiti...
un produit JP's

tout droit reservé...


Aperçu du document Ann pale #2.pdf - page 1/2

Aperçu du document Ann pale #2.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00275088.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.