dany.014 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: dany.014.pdf
Titre: dany.014
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2014 à 15:07, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1250 fois.
Taille du document: 3.8 Mo (60 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


1269
Teny fahafito
1. Voafétra ny olombelona amin’ny mahairéry azy, tsy voafétra ny olombelona
amin’ny mahaolombelona azy. 2. Ohatra hosoratana no azo lazaina mba hanamóra ny
fahalalána ny iráy amin’iréo maro hafa izáy mety hodikany.
3. Tamin’ny 25 mey 1961, dia nisy kabáry lehibé izáy nataon’i John F.Kennedy
[Kenedý], Filohampirenéna Amerikáŋā. 4. Mafy koa raha mafy fa tena nahéry vaika tokóa ny
fiatraiky ny Ady Mangatsiaka sy ny Fifañinañana nandéfa olona tañy ambóny mihoa-maso
tañy izáy nifandriatan’ny Firerénéna Tandrefana sy ny Firenéna tañy amin’ny Tany Kômînişįta
Tatsinana ;
- fantatra fa efa voafehin’ny Firenéna Sinóa tanteraka tokóa amin’izáo taona
fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo, ny fampisidiñana olombelona any ambóny mihoamaso any amin’ny alálan’ny Sambondañitra ;
- tena mampisaina an’Izáo Tontólo Izáo izány haávo tekįnίka Sinóa izány.
5. Noresin’ny Firaisana Şôvietίka tanteraka ka nampandongalihany mihίtsy aza ny
Amerikáŋā tañy amboalohany satrίa efa nahatontósa tamim-pahamendrehana ny fampisidinana
an’i Youri Gagarine [Iorý Gagarίŋā] izáy nihodina intélo ny Pįlanéta Tany ny Firaisana
Şôvietίka. 6. Rajáko kosa no mba Amerikáŋā nalefan-dry zaréo ho no Solontenan’ny
Tandrefana tañy ambóny mihoa-maso tañy nandrίtra ny minίtra maromáro fotsiny ihány.
7. Teo no nipoaka iláy kabáry manan-tantára izáy nataon’i J.F.Kennedy izáy
nanambarány fa ny Amerikáŋā no hametraka olona voalohany any amin’iny volana iny. 8.
Hoy iláy manampahaizana Şôvietίka iráy izáy :
- olombelona iza no tsy hientana, eny fa na dia iréo olombelona hafa izáy no azo
heverina ho no fahavalony tahaka ahy aza, teo anatrehan’iny kabáry iny,
- satrίa raha ny hevitro tamin’izáy fotoana izáy, no haposako eto ankehitrίny, dia hoy
aho hoe :
- na tsy mahalála na inona na inona tanteraka mihίtsy momba izáy tiany ho notenenina
itý lehiláhy itý ka nitenitény foaña, na mpaminány ihány koa izy. 9. Tsy nisy mihίtsy, hoy itý
manampahaizana Şôvietίka itý, tamin’izáy vanim-potoana izáy, hirika-hevitra izáy nety ho
nahazoana miláza na mieritreritra kely akóry, fa ho nialóha anáy Şôvietίka tañy amin’ny
volana ny Amerikáŋā;
- hampandinganin’itý Lehiláhy itý dingana lavabé iráy izáy hahatrátra any
amin’ny 30 taona ka hatrány amin’ny 50 taona any ho any ny Şivilijaşiốŋā Tandrefana,
vao azo eritreretina ka ho tanteraka tokóa izány teny toy ny teny faminaniana izány, hoy
ny fisainako tamin’izány andro izány, hoy iláy manampahaizana Şôvietίka.
10. Tsy fantatra izáy mety ho lanjan’ny tenin’ny olona iráy, fa dia nandravona ny
lahatrása tsy maίntsy ho notontosainy tokóa ny Mpikaroka sy ny Manampahaizana Amerikáŋā
ka dia namóry andiam-pitóndra sambondanitra maromáro –na kôşįmônốty- ny Firenény. 11.
Tamin’iréo indráy mihίra voalohany, dia nahitána tovoláhy iráy izáy izy iréry ihány no tsy mba
no miaramίla, sady zara raha no fantatra anarana akóry, satrίa nipoitra tañy amin’ny toerana
ankodahodan’i Etajonίa tañy izy.
12. Nanaña ny maripahaizana Ẽjeniếra izy. 13. Nefa tsy dia nanintona ny mpahalála
loatra itý tovoláhy itý, satrίa ho an’ny Amerikáŋā, dia arakaraka ny lazan’ny Anjerimanontólo
mpanabé no mampanan-danja ny maripahaizana zarainy. 14. Ny anaran’izány tovoláhy izány,
dia i Neil Amstrong [Néļā Amįşįtįrỗỗgy] izáy maty teo ammin’ny faha-82 taonany tamin’ny
volana ôkįtôbįra 2012.
15. Niavaka raha samy mpitóndra sambondanitra kosa anéfa ny fomba fiaiñany sy ny
fomba fisaiñany. 16. Tsy nisy fahoriana farany izáy nanorisóry azy tahaka ny firesahana
amin’ny mpiandraikitry ny Haino Amanjéry, ka ao anatin’izány ny mpanáo gazéty.
17. Teo amin’ny lafiny fomba fiása kosa, dia tsy nitsaha-nikaroka izáy fotoana rehétra
ahazoana mandráy andraikitra izy raha toa ka sanatrίa misy fahavoazany tampoka ny milina
mampandéha ny sambondañitra, mandrίtra ny fisidiñana any amin’ny toerana sy ny valan’ny
Habaky ny Mihoamáso any. 18. Vetivéty foana, dia natokisan’ny olona rehétra izy ary dia no
vaoténdry hatrány izy raha vao misy dia sarotra natáo. 18. Tsy nahagága noho izány, raha
nanapa-kevitra fa handéfa olona tañy amin’iny volana iny, tamin’ny taona 1969, ny Amerikáŋā
ka nianjéra tañy aminy ny safίdy.
19. Dia i Neil Amstrong [Néļā Amįşįtįrỗgy] no nanitsaka voalohany ny volana. 20.
Voalazantsίka hatramin’izáo ny mahazava-dehibé ny rafi-piasainana telo samy hafa :

1269

1270
- ny paoma dia mitatra ho any amin’ny tsy voafétra amin’ny mahavoankázo azy;
- ny akóndro dia mitatra ho any amin’ny tsy voafétra amin’ny mahavoankázo azy;
- ny voasáry dia mitatra ho any amin’ny tsy voafétra amin’ny mahavoankázo azy;
- ny paoma, ny voasáry, ny akóndro dia mitatra ary tsy afaka ny hitatra mihoatra ny
faritry ny valan’ny any «amin’ny tsy voafétra» amin’ny mahavoankázo azy iréo;
- ny fitambaran’izány fitáran’iréo izy telo iréo izány anéfa, araka ny hita eto, dia tsy
afaka hitatra any amin’ny tsy voafétra hihoatra ny mahavoankázo azy iréo, izány hoe :
- VOANKAZO TOKANA IHÁNY no fahitra sy vala ivelaran’iréo izy telo iréo
any amin’ny fitodihana ho any «amin’ny tsy voafétra»;
- izáy ohatra izáy moa, dia niezahantsίka nanakarana ny hevitra sy ny eritreritra
momba ny fahalalána misimίsy kokóa eo amin’ny lafiny fisainana mahaolombelona mikasika
ny finoana an’Andriamanitra Tįrinité Masina araka ny mahakįrişįtiáŋā fa :
- TOKANA Andriamanitra Tįrinité Masina NA DIA FISIANA TELO AZA NO
AO AMINY araka ny finoana fa :
- ANDRIAMANITRA TOKANA FISIANA TELO dia Fintinin’ny Finoana sy ny
Fitsanganan’ny Egįlίjy Katôlika Rômáŋā ho vavolombelon’izány amin’ny teny raikipóhy
manáo manáo hoe indraindráy koa aza mba ho ohatra :
Andriamanitra RAY tia an’Andriamanitra ZANAKA,
Andriamanitra ZANAKA tia an’Andriamanitra RAY,
izáy no Andriamanitra FANÁHY MASINA,
izány hoe :
- tsy azo eritreretina ny fisian’Izy Andriamanitra Tįrinité Masina izáy afaka sy
azo ekéna amin’ny rafi-tsaina mahaolombelona ho misy, ivelan’Andriamanitra FANÁHY
MASINA sy ivelan’Andriamanitra RAY sy ivelan’Andriamanitra ZANAKA;
- ny fandaliñana amin’ny endriny hafaháfa kokóa an’io raikipóhy izáy noraisintsίka ho
ohatra etsy ambóny etsy io anéfa, dia miteraka ahiahim-pahadisoana hafa koa raha tsaraina
araka ny lalána sy araka ny fomba fisainan-drafi-tsaina mahaolombelona ny olombelona. 20.
No voatenintsίka sy no voaresantsίka ihány koa ny amin’ny rafi-pisainana telo izáy hita sy
fantatra araka izáy notakarintsίka tamin’i Masindáhy Pôly Iláy Goavana noho ny Goavana dia :
- ny rafi-pisainana tainombivávy;
- ny rafi-pisainana olombelona;
- ny rafi-pisainana Jesóa Kįrişįtý na rafi-pisainana mahakįrişįtiáŋā.
21. Miatraika amin’ny fomba fisainana sy amin’ny fomban’ny tontólo iainantsίka
izány rehétra izány. 22. Ny zavatra izáy anisan’ny lehibé indrίndra mikasika izány, dia ny
fahatsapantsίka fa satrίa tsy misy ny fampiofoana na ny fampinofoana ary ny fampisiana
zavatra iráy –matérialisation, cristalisation- :
- raha tsy amin’ny alálan’ny famariparitantsίka azy, izány hoe :
- raha tsy amin’ny alálan’ny fanomezantsίka azy anarana, izány hoe :
- raha tsy amin’ny alálan’ny fanaovantsίka azy batémy na batişa, mba hiláza sy mba
ho porofon’ny fisiany,
- dia tsy maίntsy afaka hitodika any amin’ny tsy voafétra koa izány, itý isίka
olombelona voafétra itý,
- tsy amin’ny alálan’ny saiña fotsiny ihány fa amin’ny alálan’ny lafiny nofo na
amin’ny alálan’ny vataña koa aza. 23. Tena mahavariana sy tena mampivañáka ny mikasika ny
fieritreretana izány. 24. Ka ahoana sy manáo ahoana áry no fisehon’izány rafi-pamariparitana
izáy tiantsίka holazaina ka hosoratana izány?
25. Iverenantsίka iláy voalazantsίka terý alóha terý. 26. Manaña fomba fijéry telo
samy hafa isίka mikasika ny fitenenana sy ny famaritana ny fahatongavana ary ny fisian’olona
izáy nañitsaka voalohany ny volana, ka toy izáo no metiméty ho fomba fanambarána izány :
1.- i Neil Amstrong [Neļā Amįşįtįrỗỗgy] no nañitsaka voalohany teny amin’ny volana
teny;
2.- ny Amerikáŋā no nañitsaka voalohany teny amin’ny volana teny;
3.- ny taona 1969 no vanim-potoana nañitsahan’ny olombelona voalohany, teny
amin’ny volana teny.
27. Samy marina dahólo iréo fomba fijéry sy fomba fitény iréo na dia tsy misy afa-tsy i
Neil Amstrong [Neļā Amįşįtįrỗỗgy] izáy olombelona voafétra amin’ny mahairéry azy ihány
aza no tondroina ho fototra iaingána momba izány rafi-pitenenana telo samy hafa izány;

1270

1271
- lasa tsy voafétra fa mahasólo ka iravonan’ny mahaolombelona ny olombelona
rehétra, eto an-tany eto kosa izy, amin’ny mahaolombelona voalohany azy izáy no tafapetraka
sy nañitsaka voalohany teny amin’ny volana teny. 28. Samy marina, amin’ny sehatra tandrίfy
azy tsirairáy avy, iréo fomba famaritana telo izáy manantitrantitra tanteraka ny voalazan’i
Giordano de Nola [Ziôrįdanố Denốlá] iréo;
- rafi-pisainana iainantsika andavanándro izány rafi-pisainana samiháfa izáy
voatatitra eto izány na dia tsy heverintsika akóry intsóny aza ny fomba famoahantsika
azy satrίa dia tena efa naman’ny mandéha ho azy mihίtsy tsy misy fiatoany miaraka
amin’ny ra izáy mikoriana tanteraka ao anatintsίka ao tokóa kosa izy.
29. Ny famakafakántsika, tañy alóha tañy, araka ny sehatra rafi-pisainana
tainombivávy na araka ny sehatra rafi-pisainana şiãtifίka, ny voarakitry ny Baibóly Masina, dia
nitóndra antsίka hatrány amin’ny fandaliñana ny fisehoan-javatra sasantsasañy ao anatiny mba
ho tokony hahaolombelona kokóa ny fahamarinana iainan’ny olombelona, izáy takarina avy
amin’io Baibóly Masina io ihány, izány hoe :
- araka ny toetrándro iainan’ny olombelona,
- izáy mifototra mafy amin’ny haitáo na eo amin’ny lafiny haihetsika na eo amin’ny
lafiny tekįnίka samiháfa izány na araka ny Lalána foronony sy tefény mba ho afaka hibáby tsy
misy raoráo ny şivilijaşiôôŋā mahaolombelona iainany, mandrίtra ny vaninándro iráy izáy
voatóndro. 30. Raha araka ny haitaon’ny Lalána noforoniny sy notefény, izáy nampiofoiny sy
nampinofoany mba hifampifehezana, dia moa mbola tsy maintsy ahátra ve ohatra ny filazána
izáy manáo manáo hoe : maso efai-maso, nify efai-nify, mihodina manodidina ny Pįlanéta
Tany ny Kintana iráy izáy antsoina hoe : Masoándro, ...,?
31. Nipoaka ny ady, tamin’i Oussama Ben Laden [Oşamá beŋā Ladéŋā], tamin’ny
alahády 7 ôkįtobįra 2001;
- ady valifatim-pahamarinan’ny Amerikáŋā-Etajonίa noho ny hetraketra-pamonoana
notontosain’ny andianolona sy ny tari-kolon’i Oussama Ben Laden [Oşamá beŋā Ladéŋā],
tamin’ny Amerikáŋā, io ady io, hoy ny ankamaroan’ny fisainan’ny olona sy ny Firenéna
samiháfa teto an-tany teto, tamin’izány andro izány. 32. Ny samy olombelona Şįlámo sasany
aza, dia manomé rariny ny Amerikáŋā,
- fa nolavin’ny olona rehétra kosa ny vokatra-fahoriana izáy naterak’izány valifáty
izány, tamin’iréo mponina tsy manan-tsiny afįgáŋā, ohatra, sy tamin’ny olona tsimanantsίny
eran’ny tany mihίtsy aza;
- nireharehan’i Oussama Ben Laden [Oşámá beŋā Ladéŋā] tokóa kosa anéfa ny
fahapotehana nozakain’ny Amerikáŋā. 33. Mba hiarovany tena, dia navadiñy ny raharáha.
34. Na ny vahoaka afįgáŋā aza, dia tsy nahalála akóry ny fisian’izány Oussama Ben
Laden izány, ary dia nikiakiaka ny fandroahana azy tañy amin’ny Firenény sy ny taniny izy
iréo. 35. Ny mpitóndra talibáŋā izáy niáro azy ihány, no nahalála ny zava-drehétra izáy
nahakasika azy.
36. Toraka izány dahólo ny fisehoan-javatra mamohehatra maro, ho an’ny any amin’ny
Tany sy ny Firenéna rehétra izáy tsy anavahana na mahántra izány na tsia any, amin’izáo
andron’ny sangodim-paniña iainantsίka izáo. 37. Ny mpitóndra no manáo ny ataony ka ny
firenéna no potika : mipetraka eo ambóny vanjan’ny lainga ny ankamaroan’ny Olombelona sy
ny ankamaroan’ny Firenéna rehétra;
- tsy fantatra intsóny izáy marina, hoy ny Vahoaka Makagásy, raha ohatra ka hatrány
amin’ny Magazain-dry Zaréo Mpamoaka ny vary, tahaka ny an-dry MAGRO, tamin’izány
andro sy vintana izány aza, no efa no voahodiña ho risorίso ny famoaham-bary, nandrίtra ny
taom-panjifána 2004-2005, izány hoe : hatrány am-potony mihίtsy no efa naman’ny mpivίdy
vary halatra izány ny tena olontsótra izáy tsy mahalála na inona na inona;
- hatramin’izáy ka hatramin’izáo, dia tsy mbola no voaheloka ho no anisan’ny
olondrátsy sy ho no anisan’ny olona mpampihorohóro ary ho no anisan’ny olondrátsy izáy
fahavalom-pirenéna, iréo karazañolona izáy miveloña sy niveloña tamin’ny alálan’ny halabary iréo, hoy ny vahoaka izáy mpanjίfa Malagásy Sambatra ka tena Sambatra tokóa.
38. Laingána amin’izáo atsánga tsy amam-betro, tsy azo hamarinina rehétra izáo ny
vahoaka;
- toy izány no naházo sy niainan’ny Gasy izáy tsy nilazána ny faharatsian’ny
fianjerán’ny taratra atômίka mamóno, tatý amin’ny Faritra Atsimon’i Madagasikara tatý,
- avy tamin’ny andraña nîkįleáry izáy nataon’ny Fįrãşáy tañy Nomeá tañy, tañy
amin’ny taona 1974 tañy ho any; toraka izány ihány koa no nety ho nisého, hoy ny vahoaka

1271

1272
Malagasin’ny Tolom-Pañavotana, raha toa ka nisy marina ka tena mbola nitóhy sy naharitra ny
fifandraisan’i Didier Ignace Ratsiraka sy ny fitondrány tamin’ny an’ny olona tahatahaka an-dry
Kadhafi [Kadafý] na tahatahaka an-dry Saddham Houssein izáy samy no anisan’ny
fahavalon’ny Amerikáŋā,
- satrίa nety nitarika ny Amerikáŋā ho namotipotika an’itý Madagasikára tsy manantsiny itý izány rafi-pifandraisana izány [raha toa ka sendra nisy]. 39. Raha ny daty
nipoahan’ny ady tamin’i Oussama Ben Laden no jeréna, dia fantatra fa haharitra tokóa ny
raharáha;
- taty amin’ny taona 2011 dia mbola nenjehin’ny eran’ny Tany hoy toy alίka romotra i
Madagasikára Sambatra ary tena Sambatra tokóa, izáy niantsorohan’Andry Nirίna Rajoelina
ny Fitantanana azy.
40. Ny mpitóndra tañy Kabóļā izáy niáro an’i Oussama Ben Laden tañy, dia mpitóndra
izáy nampihátra ny lalána şįlámo atáo hoe : charia [sariá], izáy raha ny marina, dia tsy inona
tsy akóry, fa ny lalampanorenana nosoratan’ny mpaminány [ho andry zaréo Şįlámo]
Mohaméda tañy amin’ny taonjáto fahafίto tañy ho any. 41. Ny ankabeazan’ny Şįlámon’ny
Tany sy ny Firenéna hafa rehétra, indrindraindrίndra moa fa ny Şįlámon’ny Tany sy ny
Firenéna efa Mandróso, eto ambonin’itý tany itý eto, dia efa tsy mampihátra azy io intsóny
araka ny lalána izáy voasoratra ara-bakitény ao anatin’ny Kôráŋā ao na eo amin’ny lafiny
fitondrám-panjakána izány na eo amin’ny lafiny fiaiñana andavanándro,
- satrίa tahaka ny filazána hita sy iainana ao anatin’ny Baibóly Masina Teşįtamẽta
Talóha izáy Lalampanorenana Jody indrindraindrίndra alóha, dia be sy maro ary sesehéna, ny
zavatra izáy tsy azo ekéna intsóny, raha jeréna avy amin’ny lafiny fahamarinana şįãtifίka sy
mahaolombelona [toy ny fanapahan-tañana ny mpangalatra].
42. Ho an’ny mpilohafototra şįlámo –fondamentalistes musulmans- izáy mbola maro
be tokóa ka mpomba tanteraka an’io lalána charia [sariá] io anéfa, indrindraindrίndra moa any
amin’ny Tany sy ny Firenéna Arábo, ohatra, ny olombelona izáy atáo hoe : vehivávy, hoy
ny olombelona mpahalála maro, dia toy ny zavamίsy izáy voaendaka tamin’ny zo sy ny hasina
mahaolombelona ny olombelona eo amin’ny lafiny fahalalahana miaiña tahaka ny
vehivavin’ny Tany sy ny Firenéna hafa tsy anjakan’ny Fitondrána Şįlámo;
- halatra vehivávy, fametavetána vehivávy, vono vehivávy tsy tambo isaina, no
niainan’ny vehivávy şįlámo irakiáŋā nandrίtra ny taona nisian’ny adiantráno, taorian’ny
nionganan’i Saddham Hussein tañy Iráka tañy, hoy ny Tatitra Iraisampirenena izáy no azo avy
amin’ny alálan’ny loharanom-baováo samy hafa eran’ny tany;
- mijanona tsy hizáka afa-tsy ny zo sy ny hasin’ny zaza tsy ampy taona mandrakizáy
ny ankamaroan’ny vehivávy any amin’ny tany şįlámo eto an-tany fandalovana eto;
- helohin’ny charia-şįlámo-kôráŋā ho faty ny vehivávy izáy teraka tsy manam-bády fa
afa-maina hatrány kosa ny lehiláhy izáy nahazoany izány zaza izány;
- toraka izány ihány koa ny lehiláhy izáy nijangajánga tamin’ny vehivávy iráy, toa afamaina hatrány izy, hatramin’izáo vanimpotoana fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo, raha
toa ka helohina ho torahám-bato ho faty iláy vehivávy izáy nijangajangány; toa
mifanahatahaka amin’ny ohatra izáy voalaza sy voasoratry ny Evãzίļā ihány koa izány fomba
fanamelohana izány;
- manizingizina ny fahamarinan’izány voasoratra rehétra izány, ny filazána sy ny
fitantarána samiháfa fantatra izáy lasa ho lova tsy azo hadinoin’ny olombelona, hatramin’ny
fiafaran’ny andron’ny tanintsίka fa niainan’ny vehivávy tamin’ny ankapobény tañy Afįgãnişįtã
tañy tamin’ny fitondrán-dry zaréo Talibãŋā, izány rehétra izány;
- vao tamin’ny faraparan’ny volana jiona 2004, ny Mpanjakan’i Marốka no nanesotra
tao anatin’ny lalána fototra, ny filazána fa tsy mizáka ary tsy maházo mizáka afa-tsy ny
zon’ny zaza tsy ampy taona mandra-pahafatiny ny vehivávy şįlámo –éternelle mineure-;
hatramin’izány daty sy andro manan-tantára izány, dia afaka mihévi-tena ho anisan’ny
vehivávy şįlámo ho vehivávy afaka ny vehivávy Marôkáŋā;
- mbola hitantsίka any ho any, araka izáy nolazaintsίka fa nandrίtra ny fifidianana
tomponandraikitry ny Faritra sy ny Tanána tañy Arabίa Şaodita tañy, izáy firenéna şįlámo
farany izáy manan-karéna indrίndra eto ambonin’itý tany itý eto, ary ikorianan’ny fihaizavatra
farany izáy môderįna indrίndra voaarin-tañan’olombelona, dia tsy naházo nifίdy ny vehivávy
izáy miίsa mitovitóvy amin’ny isan’ny mponiña lehiláhy, tamin’ny alakamίsy 11 fevįrié 2005;
- tena mampieritreritra anié izány ratsialáhy é;

1272

1273
- tañy amin’ny Firenéna Iraniáŋā tañy, tamin’ny volana aogoditra 2011, dia
nosamborin’ny mpitándro ny filaminana ny tanóra niίsa 17 izáy nilaláo basy rano tao anáty
vala fialambóly anakiráy;
- manohitra ny Finoana Şįlámo, hono, izány fomba fihetsika izáy filalaovana basy rano
izány; ny vaováo no azo dia nanambára fa nety ho nenjehin’ny fitsarana mihίtsy iréo tanóra
ireo; tena mahalasam-binañy ny fandrenesana an’izány;
- manana akony atý Madagasikara atý ny fandrenesana izány fa mety hiatraika
any amin’ny Fiarahamonina Gasy manontólo mihitsy satrίa manana ny rafi-pisainana
şįlámo ho isan’ny fototra iorénan’ny haikantony sy ny Soatoaviny, i Madagasikaran’ny
Vahoaka Sambatra dia tena Sambatra Malagásy.
43. Tsy manája fananana tsy itovizany amin’ny voalazan’ny charia [sariá] mihίtsy ny
şįlámo mpapihátra an’io lalána charia [sariá] io. 44. Tañy Afįgãnişįtã, dia nisy sarin’ny
Bouddha [Bodá] iráy izáy efa anisan’ny nokilaşian’ny Firenéna Mikambana ho Tahirimbakoka
Iraisan’ny Mahaolombelona ny olombelona, nefa dia napoakan’ny mpitóndra tañy Kabóļā
tamin’ny bỗba, na dia teo aza ny fangatahana sy ny fitalahoan’ny Firenéna maro teto an-tany
teto mba tsy hanaovan’ny fitondrána Talibáŋā izány famotehana izány : fanekéna ny
fanompoan-tsampy, hoy ny rafi-pisainan’ny şįlámon’ny Talibáŋā, ny fanekéna ny fisiana
sy ny fitsanganan’io Sarivongana Vaton’i Bouddha io ao Afįgãnişįtã ao.
45. Nony hitan’i Oussama Ben Laden fa hamély azy ary hifotitra any aminy áry ny
vokatry ny zava-bitany, dia novainy tanteraka ny raharáha. 46. Ary eto no ilaintsίka ny rafipisainana samiháfa voaláza tañy alóha tañy.
47. Nolazainy fa ny famotehana ny Amerikáŋā, tañy [Nio Iôrįka] New York tañy
tamin’iny Talata 11 şepįtãbįra 2001 iny,
- dia tsy inona tsy akóry fa valifáty ny amin’ny pôlitikán’ny Amerikáŋā mpanohana ny
Işįraeliáŋā, ka ny ady atáo, dia tsy ady izáy atáo amin’ny Amerikáŋā Şatána intsóny iréry ihány
akóry, fa ady fanoherana sy ady famotehana ho amin’ny fampanjavonana teto an-tany teto ny
Kįrişįtiáŋā sy ny Jody, noho izány dia miántso ny Ady Masina Şįlámo izy. 48. Notarihiny sy
nitariny ho any amin’ny zava-tsy voafétra izány, ny ady izáy napoakany sy narehiny samiréry;
- na izány na tsy izány anéfa dia toa tsy izy iréry ihány no nanana hevitra hafaháfa
tahaka izány;
- tamin’ny alahády 8 aogoşįtra 2011, teo anatrehan’ny olona an-ketsiny izáy no
tafavóry tao amin’ny Kianjan’i Masindáhy Piéra, dia nanambára ny Papa Raimasina Bênoá 16,
fa atahorany hivadika ho ady ataon’ny Kįrişįtiáŋā amin’ny Şįlámo ny fidiran’ny Tafika
Tandrefana OTAN tañy Libian’i Kadhafi; mampangovitra ny Şįlámo.
49. Amin’izáo fotoana izáy fiatombohan’ny taona arίvo fahatelo izáo, dia fantatsίka fa
tsy vitsy intsóny ny VAHOAKA izáy mitáky ny fanafoanana, tañy amin’ny Firenény rehétra
tañy, ny Fisian’ny Finoana Mîjîļįmáŋā izáy mivadika ho fampihorohoroana fotsiny izáo. 50.
Ny sasany, toy ny any amin’ny Faritany Ẽrôpeáŋā maro, dia efa misy iréo mpitóndra
Mîjîļįmáŋā samy hafa mihίtsy, no mitáky fihaonamben’ny Mîjîļįmáŋā eran’ny tany aza, mba
hitaonana sy hanentanana ny samy Mîjîļįmáŋā handini-tena ary hampitóvy tadin-dokanga,
- satrίa olombelona sy tontólo iráy ihány no iaraha-miaina sy iaraha-monina
amin’ny olombelona toy ny tena ihány koa izáy tondrotondroina hatrány ho mpanóta na
Infidèles. 51. Manjáry hahafarikoriko ny olon’ny firenéna maro mihίtsy mandrίtra ny fotoana
ho avy rehétra ny fahitána Ajiatίka na Arábo Mîjîļįmáŋā, araka irény vaováo mitobaka eto antany eto irény;
- tantára izáy tsy ho faty ao anatin’ny Tanataran’ny Olombelona ny Fanapahan’ny
Antenimirampirenéna Fįrãşáy tamin’ voalohandohan’ny Volana ôkįtôbįra 2006, izáy nandány
tanteraka fa azo helohina ny olona fįrãşaay rehétra rehétra izáy mandá sy mitsipaka ny
fahamarinan’ny vono Olona tamin’ny endriny vono-fandringanana taranakolombelona
[génocide] izáy nataon’ny Tîrįka tamin’ny mponin’ny Tany sy ny mponin’ny Firenéna
Arįmeniáŋā, iráy tapitrίsa sy sasany [1 500 000], tañy amin’ny fiandohan’ny taona arίvo
faharóa tañy ho any [1915];
- mitóry tsy ho fahatafidiran’ny Firenéna Şįlámo Goavana Êrôpeáŋā iráy
Mandrakizáy ao anatin’ny Fikambanambé Êrôpeáŋā, hoy ny Mpahalála, io lalána io,
raha ohatra ka sahy manapaka ny fifandraisany amin’ny Fanjakána fįrãşay ny
Fitondrám-panjakána Tîrįka.
52. Tena mampalahélo sy tena mampahonéna tokóa moa ny fisian’itý fahefána sy
fahafahana mamóno olombelona toa ny tena amin’ny alálan’ny Andriamanitry ny Mîjîļįmáŋā

1273

1274
izáy i Allah itý. 53. Hatramin’izáo, dia tena mampanáhy sahády ny mety ho fiaraha-monin’ny
Malagásy amin’ny Gasy Mîjîļįmáŋā toa azy iréo, eto Madagasikára eto, any aoriana any;
- misy ny teny Malagásy avy amin’ny finoana Mîjîļįmáŋā, toy izáy efa nolazaintsίka
tahaka ny anaram-bolana sy ny anaram-bintana ary ny voambolaña andavanándro ihány koa
toy ny teny hoe : mikorána, …,;
- raha nety tsara angámba ny fanagasiana tamin’ny haivolaña tahaka ny tamin’irény
teny sasany irény, dia toy ny mba ratsy loatra kosa ny fanagasiana itý iráy manaraka itý, satrίa
ny fehezankevitra Inch Allah dia midika hoe : Lehibé Andriamanitra na Dieu est Grand nefa
dia Gasian’ny Malagasy hoe : MOSALÁHY;
- mety tena ho MOSALÁHY, hoy ny olona hatramin’izáo ka ho mandrakizáy, ny
fifandraisan’ny Malagásy amin’ny Gasy sy amin’ny vahίny hafa Mîjîļįmáŋā;
- nanjáry tena mampatahotra sy tena mampitebitéby andro amañ’aliña tokóa ny
vahoaka Malagásy izáy tsy şįlámo mihίtsy, ny fieritreretana izány fisehoan-javatra sy vaováo
samy hafa eran’ny tanin’ny Olombelona Şįlámo izány.
54. I Şenegáļā dia tany Mîjîļįmáŋā fa Mîjîļįmáŋā ny valopólo ka hatramin’ny sivifólo
isan-jaton’ny mponina :
- hotsarovan’ny tantáran’ny Malagásy foana izy, noho ny vokatry fifidianana ho
Filoham-Pirenéna Gasy tamin’ny 16 deşãbįra 2001, satrίa i Şenegáļā dia anisan’iréo tany sy
firenéna izáy niezaka momba ny fandrafetana ho tamin’ny endriny azo iainana indráy, ny
firaisana sy ny fihavanana Mahamalagásy ny Gasy, izáy tao anatin’ny fahantrána mangίdy;
- tsara ho fantatra moa fa ny datin’ny 16 deşãbįra 2001, dia datin’ny andron’ny
firavoraon’ny Volana [Taona] –Ramadã- Mîjîļįmáŋā sy datin’ny Taombaovaon’ny taona
Malagásy tamin’iny taona iny. 55. Ahitána vehivávy mpitóndra ambóny maro anéfa any
Şenegáļā any efa hatramin’ny elabé. 56. Niaina tañy naharitraritra ihány aho, ka nandrίtra
izány fotoana izány dia tena nifaneraséra malalaka dia malalaka tokóa tamin‘ny mpitóndra
ambóny maron’ny Finoana Mîjîļįmáŋā aho. 57. Tsy azoko eritreretina ny fisehoan-javatra
tahaka ny hoe : Şoanagály no hahavίta hamóno olona tahaka irény tañy Etajonίa irény.
58. Mety hisého anéfa izány satrίa i Nizeriá izáy eo akaikin’i Şenegáļā eo, dia Firenéna
Federáļā izáy Firenéna Lehibé indrίndra ao amin’ny Kỗtinãta Afįrikáŋā ao;
- ao anatin’izány Firenén’i Nizeriá Federáļā izány, dia misy iréo fanjakána izáy tehampihátra ny lalána [sariá] charia. 59. Mifamóno amin’izáy, any amin’ny Fanjakána maro
any, any Nizeriá any, ny Kįrişįtiáŋā sy ny Şįlámo; tena mampahonéna tokóa;
- raha ny marina dia mety hianjéra atý Madagasikara atý koa izány ka tokony
hivonona ho amin’izány hatramin’izáo RAMALAGÁSY, sao tampohiny, ka tsy hahίta lálankodiavina sy tanjon-kitodiana,
- satrίa amin’izáy fotoana izáy, dia mety ho ny ra mandriaky ny MALAGÁSY no
handóko ny reniranon’i Madagasikára tia Fihavanana, Fihavanana izáy noraiketiny ao
anatin’ny Tarigetrany -Fitiavana, Tanindrazana, Fandrosoana-;
- ho porofon’izány, dia azoko vetesina eto fa tsy nisy fahadisoany mihίtsy angámba ny
fangatahan’ny Fiakambanambé Şįlámo Malagásy hahίta Minişįtra Şįlámo, teo amin’ny
Fitondrán-dRavalomanana Marc, tamin’izány andro izány;
- averiko indráy kosa koa anéfa fa matóa nandráy ho ohatra an’i Şenegáļā aho,
hatramin’izáo taona fiatombohan’ny rohin-taona arivo fahatélo izáo alóha,
- dia satrίa mbola te-hino hatrány ihány aho miaraka amin’iréo olona rehétra
izáy mitóvy hevitra amiko amin’izány fa tsy rehéfa hoe : Olona Mpino Şįlámo akóry dia
olona izáy voavadika noho ny finoana ny Andriamanitry ny Şįlámo Allah, ho olona
mpino Şįlámo izáy olona mpankahála sy mpampihorohóro ary olona mpamóno olona
anjambany avokóa ka noho izány dia lian-dra hatrány –les versets sataniques de Salman
Rushdie-;
- nivadika sy nitodika tanteraka ho any amin’ny fitondrána Şįlámo izáo i Şomalίa, ato
andrefana akaikintsίka ato;
- tonga dia nofoañany ny fahafahana nandéfa tamin’ny Fahitalavitra “ny Mõdiáļā
2006” tañy Aļēmáŋā;
- heloka mahafáty izány ny fijeréna baolina kitra amin’ny alálan’ny televijiỗỗ ho an’ny
Andriamanitry ny Finoana Şįlámo Mîjîļįmáŋā dia i Allah izány.
60. Isanándro miposaka izáo, dia tokony hanontanin-tena sy handini-tena, ny
amin’iréto Ajiatίka sy ny amin’ny Vahίny hafa koa mponina eto amintsίka eto iréto, isίka
Gasy rehétra rehétra afaka hisaina sy hamakafáka, hoy ny Malagásy sesehéna maro;

1274

1275
- rakotra ajiatίka mavo hoditra ankehitrίny i Afįrίka. 61. Mba mampandróso marina ny
Tanintsίka sy ny Firenentsίka ve irény vahίny irény é? 62. Ny fahantrána no mpanjáka any
amin’ny Firenéna rehétra tsy ahitána afa-tsy ny raharaham-barotra samiháfa any, toy izáy
misého sy iainana eto Madagasiakaran’izáo Fiatombohan’ny Taona arίvo fahatélo eto izáo.
63. Araka ny lalána momba ny toekaréna, dia mariky ny fahantrána ny
fitaran’ny fisian’ny raharaham-barotra madinika tsy hita isa intsóny mba hivelomana ao
amin’ny Tany sy ny Firenéna iráy. 64. Tokony hanapa-kevitra amin’ny fomba farany izáy
henjana noho ny henjana mikasika itý fampiasam-bola izáy ifanotofan’ny Vahίny ao anatin’ny
faritry ny sehatry ny varotra itý ny Fanjakána Malagásy, tahaka izáy misého any Rîşίa any
hatramin’ny volana marįşa 2007 :
nolavin-dRANAVALONA
VOALOHANY
NY
FAHAZOAN’NY
OLOMBELONA VAHÍNY REHÉTRA MAMPIÁSA VOLA AMIN’NY VAROTRA. 65.
Anontanίo izáy mba hevitry ny Ankίzy sy ny Tanóra Malagásy izáy ho Tompon’ny
Firenéna Malagásy Rahampίtso ny amin’izáy momba izány.
66. Be ny mpanontány dadarabé amin’irény voalohandohan’ny taona irény. 67.
Fanaoko rahatéo koa moa izány ka dia tsy nihambahámba aho tamin’ny voalohandohan’ny
volana deşãbįra taona 2000,
- ka niláza fa andron’ny Afo sy ny Ra ny taona 2001, ary mety hiafára amin’ny ra
mandriaka ny fifidianana sasany izáy atáo amin’io taona 2001 io;
- tsoriko anéfa fa tsy nieritreritra kely akóry aho fa ny fifidianana 16 deşãbįra 2001,
no ho niafára tamin’ny ra sy ny aina nafóy toy izáy nisého tamin’irény fotoana irény.
68. Narίndra ho fihomehezana moa, amin’ny lafiny iráy, ny zavatra toy irény
faminaninaniana irény, hoy ny ankabeazan’ny olona miaiña ka misaiña tahaka izáy nolazain’i
Shabberah fa ho nióva intélo ny fitondram-panjakána Malagásy nandrίtra ny Taona 2007,
satrίa tsy misy mahίta ny marina araka izáy tokony ho izy mihίtsy ny olona rehétra izáy sahy
mitsangana ho mpaminaninány isan-karazany avy. 69. Lazaiko sy antitranteriko áry, ohatra, fa
tsy mba nahίta iny zava-dozan’ny Taláta 11 şepįtãbįra [9/11] 2001 tañy Etajonia iny aho;
- tsy niloa-bava momba sy mikasika azy iny mihίtsy mantsy aho, ho porofon’izány;
- mety ho no zavatra hafaháfa kokóa noho izány ny an’iláy Gasy vavy iráy, izáy tsy iza
fa Ramatoa Shabberah na i Voahangy Rabemanantsoa, izáy nanambára mialóha, ohatra, fa
hisy olona ambóny maty izáy hiteraka alahélo goavana eo afoavoan’ny Malagásy Maro
tamin’ny taona 2003;
- maty tokóa i Francisque Ravony tamin’ny Sabótsy 15 fevįrié-mifóha 16 fevįrié
2003; maty teo amin’ny faha-61 [anagramme na fisombadihan’ny tarehimarika 16]
taonany izy;
- vintana Adizaoza-Vody Alakarábo mifóha Adizaoza-vava Alakaosy no nahafatesany;
- tonga teto Madagasikára ny 13 Fevįrié 2003 i Masimbávy Terejin’i Jesóa
Zazakély;
- teo ampiandrasana ny fandehanana hamónjy ny Laméşa Masina, tao amin’ny
Fiambenana tamin’ny aliña tao, tao amin’ny Katedįráļā Katôlikan’Andohálo aho, tamin’ny 11
ora aliña, no io nisy soratra nihodikodiña teo ambanin’ny fitaratry ny Televijiỗỗ TV Plus izáy
nanáo manáo hoe : vaováo farany :
- maty tampoka androány ny Pįraiminişįtra Talóha Francisque Ravóny;
- averimberiko matetika fa ny tarehimarika [16] dia miláza fifarañan-javatra foaña
hatráñy, –fin de cycle-,
- ka tsy maίntsy tandremina tsara ny zavatra rehétra izáy ataon’ny tena rehéfa
mifandóña sy mianjéra amin’ny tena io tarehimarika 16 io;
- ka io ianáo izáy sarotim-piahiahiana eo amin’ny lafiny endriky ny fiainana rehétra
samiháfa io, dia aoka hitandrina tsara rehéfa sendra io tarehimarika [16] io, amin’ny lafinjavatra izáy atáo sy tontosaina tsy misy avakavaka mihίtsy : [16, 61, 64=16x4, 48=16x3, …];
- vao avy nijéry ny vaováo iraisampirenéna tao amin’ny RTA aho izáo androany zomá
13 ôkįtôbįra 2006 izáo ka anisan’ny vaováo izáy nisongadina ka no hitako tao ny Fandraisantañana izáy nataon’Andriamatóa Koffi Annan an’iláy Kôreáŋā Tatsίmo Ban Ki Moon izáy
voafίdy ho mpandίmby azy amin’ny Mahaşekįretéra Zeneraļin’ny Firenéna Mikambana azy;
- izáo no teniny : tandrémo tsara hoy izy fa toy ny nataon’ny Filan-kevi-Pirenén’ny
Firenéna Mikambana momba ny Fandriampahalemana [Conseil de Sécurité] tamiko koa no
nataony tamináo fa indráy Zomá fahatélo ambin’ny folon’ny volana koa no nifidianany ahy
tamin’izány fotoana izány;

1275

1276
- nitarika farany ny Faha-61-n’ny Fivoriambén’ny Firenéna Mikambana izáy
nandraisan’ny Filohampirenéna Malagásy Marc Ravalomanana anjaram-pitenenana goavana
dia goavana tokóa, i Koffi Annan tamin’ny şepįtãbįra 2006;
- tamin’ny 12 aliña, tamin’ny Alahády nifóha Alatsinainy 01/01/2007 no niendaka
tsy ho no Filohan’ny Firenéna Mikambana intsóny i Koffi Annan;
- nanapa-kevitra ny ho nonina tañy amin’ny Firenéna Şoίşy izy ka ho niása
mandrapahafatiny tamin’ny fampandrosoana an’i Afįrίka indrindraindrίndra.
70. Raha marina dahólo irény faminaninaniana etsy sy eróa irény, dia mety mahίta izáy
tena izy ny olona rehétra izáy miláza tena ho mpaminány ka nahavoatény mialóha zavatra : toy
ny nahavoatifitra, tamin’izáy fotoana izáy, ny Minişįtry ny Pôlίşy Malagásy, dia i Azálý Ben
Marouf, na tahaka ny fipoahan’ny famotehanana tamin’iny Talata 11 şepįtãbįra 2001 tañy
Etajonίa tañy iny;
- ny mpaminaninány samy hafa tahaka izány, mazáva loatra, no mety ho
mpanankaréna indrίndra, eto an-tany fandalovana eto, na dia amin’ny alálan’ny loka vola
isan-karazany fotsiny ihány aza! 71. Inona no antony tsy ahitán’irény mpaminaninány
irény ny tarehimarika marina momba ny loka samy hafa toy izány?
72. Tamin’ny Deşãbįra 1974, dia nisy mpanándro Keniáŋā iráy izáy niláza fa dimy no
Filohampirenéna sy Filohampitondrám-Panjakána ho no faty nandrίtra ny taona 1975! 73.
No marina tsy nisy diso ny zavatra nolazainy fa tamin’iréo Filohampirenéna sy
Filompitondram-panjakána dimy maty tamin’ny taona 1975 iréo,
- dia i Richard RATSIMANDRÁVA no maty voalohany ary ny Zenerály Franco
[Fįrãkố] tañy Eşįpáŋ ā no fahadimy maty farany;
- diso MASINA loatra ny faminaninanian’ny sasany izáy ambarany amin’ny
alálan’ny TENY.
74. Mihahafaháfa isanándro isanándro ny fiainana eto an-tany eto! 75. Mahatsiravina
sady tena mahasosotra ny mpitazana ny fitarana sy ny fivelaran’ny antokom-pinoana samy
hafa na şekįta any ambadimbadiky ny bongabónga rehétra any : nanangana ny azy tamimpitoniana tañy Antaninanandráno RANDRIANATOÁNDRO Joseph;
- zava-pisého hatramin’ny voalohany teo amin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā io tsy
fifanarahan-kevitra izáy misého ka ifandriatan’ny samy Kįrişįtiáŋā na ny samy mpitóndra
fiangonana io;
- izáo kosa anéfa no anisan’ny zava-nisého : nisy iréo mpanaváo izáy nanana ny
heviny no tsy niendaka tamin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā fa dia tao anatiny tao ihány izy iréo,
no nanatontósa ny fañavaozana izáy notanterahin’izy iréo tamin’ny alálan’ny fananganana
Fikambanan-dRêlijiózy samy hafa, ohatra;
- nisy koa anéfa, ary maro dia maro izy irény, ny olona izáy nanéndry tena ho
mpanaváo ny finoana sy ny olona izáy nitonon-tena ho tena mpihaváo amin’ny finoana izáy
niendaka tamin’ny Egįlίjy Katôlίka Romáŋā mihίtsy tahaka an-dry Martin Luther [Marįtẽ
Lîtéra] : namorona antokom-pinoana izáy azo lazaina ho şekįta iráy i Martin Luther. 76. Ny
manahirana momba ny fijorojoroan’itóny şekįta izáy mitómbo andro amañ’aliña itóny dia
izáo angámba : toa miafára any amin’ny fampisaraham-bazana sy any amin’ny
fanakorontanana ny fianakaviana ary any amin’ny ra mandriaka sy any amin’ny famonoantena ny ankamaroany amin’izy irény, indrίndra moa fa ny şekįtin’ny olon’ny avy any
Ampitandranomasina any;
- nampamóno olona an-ketsiny izáy nanaraka azy tamin’ny antokom-pinoana
noforoniny i Martin Luther;
- ny Şįlámo tsy ankanavaka dia sahy miláza fa soa ihány tsy mba i Mohaméda na i
Mahomet no hanihaniana toy irény ataon’ny olona maro an-dRajesóa Kįrişįtý irény, izáy
tahafina endrika ary ampitafiana tapaka an-tsaláka fotsiny ihány, dia ampandehandehanina
mihirahίra eran’ny Lálana goavana rehétra, any amin’ny Tany sy ny Firenéna Mandróso any;
- ahazoam-bola tsitokotsiforohana, hono, ny fanaovana izány;
- tatý amin’ny taona 2010, dia mbola notadiavin’ny olona şįlámo maro hatrány ny
fomba ho namonoany an’iláy lehiláhy Şîedoá izáy nanáo kisarintsarin’i Mohaméda biby olona,
fa ny tenany dia vatan’alίka ary ny lohany kosa, dia nolazainy fa lohan’ny Mpaminanin’ny
şįlámo izáy tsy iza fa i Mohaméda.
77. Fanompoan-tsampy fotsiny izáo ve izy itý sa tena fivavahana marina, ho an’iréto
Malagásy izáy efa adalan-java-baováo avy any ivelany any iréto? 78. Raha ny fahitáko azy,
tazanina avy amin’irény vaováo avy any Ivelany any izáy tafiditra eto Madagasikára eto irény,

1276

1277
dia fanompoan-tsapim-pivariñana any amin’ny fahaverezana, amin’ny anaran’i Jesóa Kįrişįtý,
ny an’ny olona sasany izáy mitonon-tena ho mpanohana antokom-pivavahana maro.
79. Toa tsy fantatry ny sarambabenolona, hoy ny fijeriko azy, fa :
- mpanómpo sampy amin’ny anaran’i Jesóa Kįrişįtý fotsiny izáo ny ankamaroan’izy
iréo; mivarimbarina any amin’ny tsy fahatsiarovan-tena intsóny izy iréo; mihavéry eo amin’ny
lafiny fiainana-nofo fa lany sy mampandány ary mandány vola be loatra izy iréo;
- vola kely fotsiny tañy am-boalohany no nivarotan’izy iréo tena sy fanáhy ary ambiróa
tamin’iláy antokom-pinoana vaováo;
- vonjéo fa mahántra ary tsy mitsaha-mihamahántra hatrány hatrány foana izy iréo;
- novinidin’iréo mpaminány sandóka tamin’ny farãşa [30] kely ts’isy lanjany izy iréo;
- natolony dahólo ny fananany rehétra hatramin’ny vatany mihίtsy aza;
- misy aza, ohatra, hoy ny tsahon’ny vaováo avy any ivelany, ny kilónga vavy
bevohoka noho ny fiekéna sy ny filofihana amin’ny zavatra izáy ampiharina aminy, noho ny
finoana ka farany dia lasany tokóa f’efa azy tanteraka, ka dia oména azy iréo hatramin’ny
aiña aza! 80. Mampahonéna izáy mety ho fiafarán’ny olombelona Malagásy mpino raha ohatra
ka voatéry hakaton’ny Fanjakána indráy, ohatra, ny Fiangonana Jesósy Mamónjy;
- nisavoritaka dahólo tamin’ny 15 ôkįtôbįra 2005 ny olombelona be resaka rehétra
satrίa dia nanapa-kevitra ny Fahefána sy ny Fitondrána Malagásy ho tamin’ny fanakantonana
ny Fiangonana Pįrôteşįtãta Vaováo eto Madagasikára [FPVM] izáy tañy Antaninanandráno no
idobohan’ny Foibény;
- tsy meloka ny Mpino;
- mbola velona soa ama-tsara tao, tamin’izáy, ingáhy Joseph Randrianatoandro izáy
mpamorona azy;
- niatraika tatý amin’ny Vahoaka Malagásy Mpino, anéfa, ny ady izáy
nampifanandrina ny Fiangonana FJKM sy ny FPVM;
- nitarin’ny Mpiháy Pôlitίka ho hevitra izáy nety nitarika ho any amin’ny
fanakantonana ny Fiangonana rehétra tsy tao anatin’ny FFKM, hono, izány fihetsiky ny
Fitóndrana izáy teo ambány fitantanan’i Marc Ravalomanana izány;
- dimy alina, hono, no isan’ny mpino tamin’ny taona 2005, dia ny Mpino tao
Antananarίvo izány;
- nahatrátra 320 000 kosa izy iréo eran’i Madagasikara;
- nitentina 1.4 lavitrisa ariáry, hono tamin’ny taona 2005, ny vola izáy efa no lany tao
anantin’ny Fanorenana ny Fiangonana tao Antaninanandráno tao.
81. Mino sy nampionon-tena izy iréo nieritreritra izáy fomba ho no fanokafana indráy
ny FPVM, tamin’izány andro izány;
- i Jesoa Kįrişįtý iréry ihány, hoy izy iréo, no afaka ho namály azy iréo momba izány
ahiahin’izy iréo izány.
82. Hanamarinantsίka fotsiny ny rafi-pisainana samy hafa izáy nolazaintsίka tañy
alóha tañy, no anoratantsίka iréo rehétra iréo eto. 83. Ny manahirana, amin’izáo fotoana izáo,
dia ny fivadihan’ny fahamaizinan’ny tsy ahita-mitsinjon’ny fiainana intsóny ho alina
mandrakotra izáy rehétra atáo.
84. Tsiriritintsίka hatrány iréo naházo ny haréna tamin’ny fomba tsy rariny. 85. Ny
mpanáo ny marina kosa anéfa dia voatsίndry sy voahitsakitsaka foana;
- fantatr’Andriamanitra fa olona izáy mandála ny marina sy ny Fivavahana ary ny
Fihavanana izáy mivadika ho Fitiavana izáy hany talénta sy fananana tokana aman-tany mety
haharitra mandrakizáy, RAMALAGÁSY.
86. Nisy tokóa, hono, ny vanim-potoana izáy nametavetan’ny vahίny fotsiny izáo ny
Malagásy maivan-tsaina izáy nohararaotin’iréo vahίny voaozon-tsaina iréo, tamin’ny fomba
maro samy hafa;
- ny vahίny te-hipetraka sy te-hitády vola-vody-voninahitra teto Madagasikára teto, ka
no te-hanondrana izány haréna izány, tsy tamin’ahiáhy tañy ivelany tañy mantsy, hono,
- dia mody nitonon-tena ho mpitóndra Fivavahana fotsiny befahatány izáo;
- satrίa izány fitononan-tenany ho mpitóndra fivavahana izány, dia toy ny hevitra sy
antony, no diso ampy loatra tanteraka, ho tamin’ny fipetrahany teto Madagasikára teto, hono,
ary dia no tafapetraka tokóa izy iréo, ka dia afaka nanáo izáy no tiany ho natáo rehétra tsy
tamin’ahiáhy intsóny. 87. Saro-patarina tokóa ny hevi-petsin-dry zaláhy sy ry zavávy vahίny
sasany izáy tonga dia tsy manáo afa-tsy mangaroka sy mitády ny vody-vola-voninahitra

1277

1278
Malagásy amin’ny fomba mahafarikoriko rehétra azo saiñina araka izáy takatry ny fahaizany
sy ny talentany ary ny harény.
88. Azoko heverina izány, noho irény zava-drehétra voalazako sy voasoratro teo alóha
teo irény, fa :
- tsy tena olombelona marina fa mety ho alίka sy kisóa mihinan-tay fotsiny miendrika
olombelona ihány, irény olona izáy manambára tena ho mişįônéra sasany irény,
- satrίa dia tsy mahafolaka ny teny Malagásy akóry,
- kanéfa dia mitatatáta tsy amim-piheverana sy tsy amin-kenatra ho mpitóry ny
tenin’Andriamanitra eto Madagasikára eto, izáy manana ny Fomba Fiteniny sy ny Fomba
Fiainany ary ny Fomba Finoany Masina izáy navelan’Andriamanitra ao aminy ao hatramin’ny
Mandrakizáy. 89. Eo anatrehan’izány, dia tokony hanangana vondronolona mpanadihády
manokana mikasika iréo vahίny te-hipetraka eto Madagasikára eto, amin’ny mahampitóndra
fivavahana azy iréo, ny Firenéna sy ny Mpitóndra Malagásy,
- satrίa tena manahirana ny fisehoan-java-maro, eo amin’ny fiainana ankehitrίny,
indrindraindrίndra moa fa taorian’ny fanapotehana izáy nisého tamin’iny Talata 11 şepįtãbįra
[9/11] 2001 tañy Etajonίa tañy iny, izáy narahin’ny famotehan’ny sasany ny Baibóly Masina
tañy Fianarantsóa tañy tamin’ny taona 2004, [boky anisan’ny boky nodorana kanéfa tsy no
may, hono, tamin’izány andro izány ny Baibóly]
- ho an’ny ankabezan’ny Tany sy ny Firenéna efa Mandróso ankehitrίny, dia tsy
manaiky Mpitóndra Fivavahana tsy voavolavolan’ny Finoana izáy tantaniny tañy amin’ny
Firenény intsóny izy iréo.
90. Indraindráy, talohan’iny taona 2003 iny, hoy ny Malagásy mpitazana maro, dia
vahίny iráy na roa ihány no manana fahafaha-mipetraka maharitra teto Madagasikára teto,
rehéfa avy nandositra ny raharáha nafanaváy samiháfa tañy amin’ny Kõtinãta hafa tañy, nefa
dia toa indréo fa Fokonolona iráy manontólo no niara-mibosesika nanatevin-daharana azy iréo,
teto Madagasikára teto;
- fanáhy iniana fotsiny ihány izáo, angámba izány, tamin’izány fotoana izány, noho ny
fahatokisana, fa tsy ho no voatohitohina mihίtsy iréo vahίny iréo,
- satrίa no afaka nivίdy tamim-piadanana ny zom-pirenéna Mahamalagásy azy iréo izy
iréo! 91. Nojerén’ny Filóhan’ny Fokontany sasany fotsiny, hono, izány rehétra izány fahίny
raha ohatra ka no fantany;
- ny mpitóndra ambóny izáy nanaiky ny fidiran’izy iréo teto Madagasikára teto aza,
hoy izy iréo, mihίdy vava fotsiny ihány.
92. Nandrίtra izány vanim-potoana izány, dia no velon-tsento hatrány iréo vahίny tsara
sitrapó sy iréo Malagásy tia Tanindrazana ka nivavabavaka nanáo manáo hoe :
- oméo hery re Zanaháry mba haháy hiáro amin’ny fomba mendrika marina ny
Tanindrazany ny vahoaka Malagásy ianjadiam-pahoriana sy ianjadiam-pijaliana ka zary
mandefitra fotsiny eo anatrehan’ny zava-misy izáy efa tsy araky ny aina intsóny é;
- ny mpitóndra sy ny fitondrána izáy nigolabona tao anatin’ny harembé tsy nisy fetra
moa, izáy natáo ho toy ny hitsikitsika ivavahana,
- dia vao mainka niendrika papángo nifaoka izáy kely nanana teo am-pelan-tánana. 93.
Nihéna sy niroroña tsy nisy fiatoana ny fahefamividim-piainan-dRAMALAGÁSY, hoy ny
olona rehétra tranainy, hatramin’ny taona 1975.
94. Mba rahoviana kosa ny olona mahántra izáy efa naka endriky ny valála nanjáry
nandády haroña, no mba hiarin-doha tokóa tanteraka amin’izáy? 95. Raha ny şiãşin’ny
Fanahin’ny Marika no jeréna, dia tsy hiarin-doha ka hitodi-doha tanteraka ho any amin’ny
lálan’ny fahafaham-po sy ny lalán’ny tena fanatsaram-piainana marina alohan’ny taona 2031
iréo ampahan’olona Malagásy mahántra iréo, satrίa efa diso laliña loatra ny fahavoazana!
96. Manahirana ny miaiña. 97. Tsy hita intsóny izáy fomba mahatóky mba
hamoronana hana [-hana = capital : vola, fitaovana enti-mamokatra-] ho enti-mamokatra
hany ka be iréo vehivávy no mivadika ho vehivávy hana –janga- toy ny any Kaļįkîtá, izáy
mivarotra ny tenany izáy lasa fitaovam-pihariana vola sy hana tahaka ny entam-barotra ary toy
ny tobim-pamokaran-karéna samy hafa rehétra izáy noforoñin’ny olombelona.
98. Lasa hanaina sy amίdy dahólo tokóa re ny Finoana sy ny Fivavahana ary ny
Fiainana manotónlo. 99. Manίry koa raha manίry ny Malagásy :
- mba hahίta Renimpianakaviana Gasy –vehivávy- manam-pinoana izáy afaka ny
hanahatahaka ny fomba fiaiñan-dry RAFARAVÁVY Rasaláma sy ny an-dry Victoire

1278

1279
RASOAMANARÍVO eo amin’ny lafiny fandeferana sy eo amin’ny lafiny herim-po, amin’ny
tolona isanándro vakin’ny fiainana ka tsy mba hañáry toky na oviana na oviana;
- mba hahίta mpitóndra Malagásy izáy sahy hitáfy ny fomba fisainan-dry
RANAVALONA I, eo amin’ny lafiny Fitiavana sy Fanajána ny Tanindrazana sy ny Malagásy
Tompony, ka tsy hiahotrahotra amin’ny fampiharana ny tena rariny sy ny tena hitsiny!
100. Niresaka misimίsy ihány ho anáo momba ny Finoana şįlámo izáy mivelatra dia
mivelatra tokóa ankehitrίny aho [montée en puissance], ary mety ho nahamonamonaiña anáo
aza izány. 101. Tsara ihány anéfa ny mba ahafantaranáo izány, amin’izáo fotoana izáo. 102.
Nandálo fahoriana mangίdy ny Malagásy taorian’ny Fifidianana 16 Deşãbįra 2001, ka
anisan’ny tena nanakénda ny vahoaka Malagásy tamin’izány fotoan-tsarotra izány ny tsy
fahitána «ny SOLIKA» isan-karazany izáy ilaina andavanándro; vao mainka mitóhy ny
fanakendána ny Malagásy nanomboka ny taona 2010, izáy azo heverina ho tarazon’izáy nisého
tamin’ny 16 Deşãbįra 2001 madina fotsiny ihány koa anéfa.
103. Izáy angámba no sitrak’Andriamanitra alóha sy efa nalahany hatramin’ny
mandrakizáy fa dia natolony ho eo am-pelan-tánan’ny FIRENÉNA şįlámo, ny ankabeazan’ny
TAHIRIN-TSOLITÁNY izáy hita sy trandrahina hatramin’izáo fiatombohan’ny taona arίvo
fahatélo izáo, eto ambonin’itý tany itý eto. 104. Amin’izáy fotoana izáy, izáy zavatra rehétra
maházo ny Firenéna şįlámo dia mety hahakasika Izáo Tontólo Izáo amin’ny ankapobény
mihίtsy koa, ka tena sarotsarotra, amin’izáo andro iainantsίka izáo, ny fandehan-javatra. 105.
Ho toy izány hatrány, no ho fisehoan-javatra, eto ambonin’itý Tany itý eto, mandrapiavin’izáy
fotoana hahazoan’ny olombelona manólo ny ampaham-panjifána solika tadiavin’ny
olombelona amin’angovon-kery hafa;
- na mandrapiavin’ny fotoana izáy hahitán’ny Vahoaka Malagásy toby tahirintsolίka
azo trandrahina any ambanin’ny taniny sy any ambanin’ny ranomasiny any; ho an’ny vahoaka
Malagásy manokana izáy.
106. Raha ohatra ka manapa-kevitra fotsiny fa tsy hanomé ny solitaniny mandrίtra ny
iráy taona i Irãã –Iran- sy i Iráka [Bagdad] izány hoe : i Babilôŋā fahίny, ary i Arabίa Şaodίta,
dia efa mety hahatrátra any amin’ny anantapitrisany maro any ho any, ny vahoka izáy mety ho
faty sy hiharan-doza mahatsiravina toy ny ady sy ny hanoanana, noho ny tsy fahazoana zavapihinana isanándro sy ny fanafódy, satrίa tsy misy ny solika izáy ahazoan’ny fitaovampitaterana samy hafa ampiasaina. 107. Fantatsίka ihány koa anéfa, fa ny Mpino Şįlámo,
amin’ny ankapobény mihίtsy koa, no tsy miahotrahotra amin’ny fahafoizany ny ainy, ho
an’izáy heveriny sy inoany ho marina, raha toa ka nilaina izány, araka iréo ohatrohatra
samiháfa izáy nosoratantsίka tato anatin’itý Lahaporontáfa itý tato iréo :
- mety ho tanterak’izy iréo ny fanembatsembanana izáy mety hihátra hatrány amin’ny
fanakendána mihίtsy aza, ny famatsiana solika an’Izáo Tontólo Izáo;
- efa zava-misy izány ankehitrίny; efa misého izány amin’izáo taona 2011 izáo;
mifamóno sy mifamotika ny Arábo-Şįlámo any amin’izáy misy azy iréo any;
- nanambára ny firenéna iraniáŋā fa na hatsahany na hasondrony ny vidin’ny solika
raha vao teren’ny fanasaziana diso tafahoatry ny Fikambanambé Iraisampirenéna izy noho ny
kiriny sy ny didohany ho amin’ny fomokarana hery nîkįleáry.
108. Tsara ho anáo sy ho ahy, izáy Gasy tsy Şįlámo, ny fandrariana sy ny fandrindrána
tsy misy tomίka amin’ny Gasy Şįlámo toa ny tena, ny fomba izáy tsy maίntsy hanatsarána, ny
fifandraisana eo amin’ny lafiny finoana na dia mba hifankahalalána ka hahazoana hifanája
araka izáy tokony ho izy kokóa fotsiny ihány aza. 109. Tsy maίntsy tontosaina izány, mba tsy
hipoahan’ny zavatra hafaháfa toy ny fifandonana noho ny lafiny finoana izáy tsy maίntsy
hitránga eo amin’ny eritreritra sy eo amin’ny tena fiainan’ny samy Gasy any aoriana any.
110. Zavatra tsara sy tena goavana tokóa, eo amin’ny fampifandraisana ny samy
Malagásy, itý FFKM itý. 111. Ezaka manokana izáy tsy maίntsy hatáo be dia be tokóa kosa,
ny fanéken’ny Malagásy ny Fisian’ny Zanadráno ho olombelona tena Malagásy tahaka ny tena
Olombelona Malagásy rehétra, ohatra,
- fa tsy ho toy ny Olombelona Malagásy izáy kįlaşian’ny olombelona izáy ambány
zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay fotsiny izáo, ho Mpanómpo Sampy ka
azo hanihaniana amin’ny fomba maro samy hafa amin’ny alálan’ny sinémá sy ny filįma
tsy hita isa isankarazañy. 112. Miankina tanteraka amin’ny fomba sy amin’ny fampiasána ny
fitaovan-tseraséra izáy tsy maίntsy hiófo ho fiekéna entina hampivoarana araka ny lalána sy ny
fitsipiky ny fampandrosoana ny Haikánto Malagásy izáy fototry ny fampandrosoana ny tena
Mahamalagásy an-dRamalagásy izány.

1279

1280
113. Fantatro sy fantatráo fa tena sarotra noho ny sarotra tokóa izány fanekéna izány,
ho an’izáy Kįrişįtiáŋā mpihatsaravelatsίhy sy ho an’ireo Kįrişįtiáŋā Mpanómpo sampy maro
samiháfa izáy mihatsaravelatsίhy sy tena menatra tokóa ka matahotra sy fadiranovana
tanteraka raha vao antsoina sy angehana manáo manáo hoe : Kįrişįtiáŋā mpanómpo sampy.
114. Tsy maίntsy atáo sy ampivoarina araka izáy azo atáo anéfa ny tontólo iainana mba tsy ho
rendrika. 115. Hevéro fotsiny moa ny fahavoazana izáy mety hihátra amin’ny Malagásy
taranatsίka maro any aoriana any é, raha tsy mieritreritra sy mifanara-tsaina manomboka izáo
isίka Malagasy ankehitrίny izáy Raiamandrenin’izy iréo!
116. Azo antoka, fa amin’ny fiafaran’itý taonjáto faha-XXI itý, dia hitómbo eo
amin’ny dimy ka hatramin’ny folo dêgįré any ho any, ny hafanán’ny tany ary hisondrotra
hatrány amin’ny antsasa-metatra ka hatrány amin’ny enina metatra ny hahavon’ny
Ranomasina : hiémpo mantsy ny Ranomandrin’ny Tendrontány Avaratra sy ny
Ranomandrin’ny Tendrontany Atsimo, ka hitómbo be dia be tokóa ny hadirin’ny Ranomasina.
117. Maro ny Firenéna sy ny Tany ary ny Morontsiraka sy ny Mponin’iréo Faritány iréo, no
hanjavona satrίa ho tototry ny Rano;
- hañoatra lavitra noho izáy niainana tamin’ny fiavian’ny Tsunami [-Tįşonámý-]
tamin’ny 26 deşãbįra 2004, ny zavatra haházo ny tany sy ny zanakolombelona ao aminy,
amin’izáy fotoana izáy;
- tadidίo fa, hoy ny manampahaizana rehétra hoe : tamin’ny fiatombohan’ny
fepotoana taona arίvo fahatélo, dia efa nihoatra iráy lavitrίsa noho izáy tokony ho no
atonona ny tany ny isan’ny olombelona mponiny. 118. Ho tafiditra ao anatin’ny tany izáy
hanjavona, amin’izáy vaninándro izáy, ny Morontsiraka maron’i Madagasikára
Tanindrazantsίka;
- vetivéty sy tena fohy tokóa, eo anatrehan’ny tantaran’ny Tontólo Iainana sy ny
Zavaboaáry izány zato taona izány;
- analiny taona maro, nandrίtra ny vanim-potoana rehétra tañy alohabé tañy, vao no
afaka nisondrotra dimy ka hatramin’ny folo dêgįré tahaka izáo voavinavίna hotataovin’ny
TANY ao anatin’ny zato taona monja izáo, ny hafanána mandrakotra itý Pįlanéta Tanintsίka
itý; mampangovitra ny saina mahaolombelona ka mampandakana ny fieritreretana izáy
mety ho fetra sy izáy mety ho fiatéfan’ny tena fiatombohan’ny faran’ny lohany.
119. Ahoana áry, amin’izáo fotoana izáo, no fomba hitantanantsίka ny Fandrosoan’iny
Morontsiraka rehétra iny sy i Madagasikára amin’ny ankapobény mihίtsy? 120. Sao dia efa ho
diso tara loatra vao «dony aho Ranaotra fa kenda».
121. Toy ny vao omaly izány tondradráno izáy nandrakotra ny Tanánan’Antananarίvo,
tañy amin’ny rohintaona 1947 sy ny nanaraka izány, izáy toa tsy dia noraharahaina loatra,
satrίa tsy dia nanáo ahoana koa moa, tamin’izány fotoana izány, ny vokany : mbola vitsy
olona nonina ny lemak’i Betsimitatatra. 122. Tondradráno tsy dia manáo ahoana loatra kosa
anéfa, amin’izáo fotoana izáo, dia ampy hampivarahontsana antsίka mianakávy : rakotr’olona
dahólo mantsy ankehitrίny ny toeram-panorenana rehétra azo ihorirañana mba honenana, ato
amin’ny lemaka sy ny vohibohitr’Antananarίvo ato. 123. Mivoatra ny olombelona ka mivoatra
araka izány ihány koa ny manodidiña azy fa tantarany izáy.
124. Mivoatra tokóa mantsy ny olombelona. 125. Lasa mihakély hatrány hatrány ny
velaran’ny Tany. 126. Dia iny niverina tañy Iráka na tañy Mejôpôtamίa fahίny tañy iny indráy
moa ny Ameriakáŋā ary dia no resy tanteraka i Saddham Hussein ka dia no voasambotra
sy noraisim-potsiny izy tamin’ny sabótsy 06 deşãbįra 2003.
127. Notambazan’ny Amerikáŋā vola 25 tapitrίsa dôlára, tamin’izány andro izány, ny
olona izáy nitarika tañy amin’ny fisamborana azy. 128. Miaramίla manamboninahitra izáy no
akaiky azy tokóa ka efa no voasambotra talohany, no namadika an’i Saddham Hissein. 129.
Tsy nomén’ny Amerikáŋā azy ny vola satrίa teo am-panaovana fanadihadiana fa tsy antsitrapó, hono, no nilazalazány ny toeram-pierén’i Saddham Hussein ka nahazoana azy.
130. Hafaháfa tokóa raha itóny lohan’Amerikáŋā itóny, hoy ny sambabembahoaka.
131. Vola be raha izány vola 25 tapitrίsa dôlára izány;
- dia iny novonoina sy nahantona tamin’ny tady tamin’ny vao mangirandratsin’ny
sabótsy 30/12/2006 izáy andro voalohany tamin’ny fotoam-pankalazána ny Tabaski [Tabaşįký]
iny i Saddham Hussein, tao anatin’ny faha-69 taonany;
- be dia be tokóa ny lela niakatra taorian’ny famonoana azy; nosamborina ny olona
izáy naka antsokosóko ny sarim-pañantoñana azy;

1280

1281
- tsy dia namály nanáo ahoana loatra momba ny famonoana azy ny Lehibé Vaovaon’ny
Firenéna Mikambana, fa hoy fotsiny i Ban Ki Moon : anjaran’ny Fanjakána tsirairáy ny
fanapahan-kevitra momba ny fanamelohana ho faty;
- ampahatsiahivina fa ahátra ny fanamelohana ho faty any Kôréa Atsίmo any izáy
Firenéna sy Tany niavian’ny Filóha Vaovaon’ny Firenéna Mikambana;
- avy tamin’ny tambim-bola 25 tapitrίsa dolára no nipoiran’izány rehétra
izány, hoy ny Vahoaka sy ny Mponin’i Tikirit [tikįrίty] izáy vohitra sy tanindrazaña niavian’i
Saddham Hussein.
132. Ny fiaramanidiña goavana natokana ho an’ny Filoham-Pirenéna «Malagásy»,
tamin’izány andro izány, dia novidίna iraika ambin’ny folo tapitrίsa dôlára Ameriakáŋā, hoy
ny fimenomenon’ny olon’izány andro izány. 133. Voalázan’ny mpamakafáka, tamin’izány
fotoana izány ihány koa, hono anéfa, fa antsasak’izáy vola izáy ihány no tena no vidiny.
134. Nanana ambiny 5,5 tapitrίsa dôlára izány ny vola. 135. Lasa eritreritra
tamin’izáy nety ho nalehan’izány vola ambiny izány, raha nisy marina tokóa iláy izy, ny
mpihaino sy ny mpialavóly rehétra amin’ny ankapobény izáy nihevitra koa anéfa fa tsy marina
izány ka tokony noraisina ho no naman’ny tsaho ihány;
- nitóhy anéfa ny tantaran’ny aerôpįláŋā “Force One” tatý amin’ny taom-pifidianana
2006 tatý; takony hamίdy izy, hoy ny sasany, fa mandány vola fotsiny ny vahoaka Malagásy
ny Fitazonana azy;
- etsy andaniny, dia no raharáha koa raha no raharáha, ny fifandirana momba izáy
tokony na tsia hidiran’i Pierrot Rajaonarivélo teto Madagasikára teto; nalatsaky ny
mpisolovavany tañy amin’ny Fitsarána Avo Momba ny Lalampanorenana androany sabótsy
14 ôkįtôbįra 2006 ka noraisiny ny Filatsahany ho fidiana ho no Filohampirenéna Malagásy;
nahavoaka vava mihίtsy ny olona, indrίndra moa fa iréo izáy tena no mpomba azy akaiky dia
akaiky nanáo manáo hoe : eto no hahitána izáy tena tanjaky ny Pįraiminişįtra Jacques Sylla
sy [ny Filohampirenéna] i Marc Ravalomanana;
- aoka ho avy izy, dia gadráo sy tsaráo, dia ho hita izáy hisého, hoy ny mpomba azy;
satrίa moa dia no voaláza fa toa hoe : nisandoka ny anaran’ny Firenéna Malagásy izy mba ho
nahazoany nindrana vola dimanjáto tapitrίsa dôlára izáy nahodiny ho azy sy tamin’ny
anarany manokana; be mihίtsy ny vahoaka no sosotra noho ny fanakorontanana azy foana
hatrány.
136. Tamin’ny Mpitóndra talóha, dia efa no voaheloka “Andrianarίvo Tantély”. 137.
Nohelohina ho nigádra anterivozona 12 taona sy ho nandóa vola 42 lavitrίsa iraimbilánja na
8,4 lavitrίsa ariáry izy. 138. Roa arίvo ariáry latsaka kely ny sandan’ny dôlára Amerikáŋā iráy
tamin’izáy fotoana izáy ary 150 ariáry ny vidin’ny vary iráy kapoaka fa teo amin’ny telo
arίvo ariáry teo ho eo kosa ny vidin’ny henómby iráy kiláo; nisavoaña ho no arίvo ariáry ny
vidin’ny vary iráy kiláo monja tañy amin’ny volana aogoşįtra 2004 tañy ho any.
139. Tena nampalahélo tokóa itý raharahan’i Tantély Andrianarίvo itý, hoy ny olona
izáy nahalála tsara azy tamin’izány andro izány. 140. No voaheloka izy : marina izány, nefa
ny loza noho ny tena loza, ho an’ny olona maro, dia ny fahatsapána ny halaliñin’ny lanjan’ny
famaritana hoe : no voaheloka izy. 141. Raha ho anáy izáy niara-niaina taminy fahazáza
fahίny, dia zava-droalóha no tadidiko :
- niaina kokóa tamim-pahafahana noho ny ankabeazan’ny zanabahoaka alóha izy,
satrίa nanaña ny ampy ihány kokóa ny fianakaviany raha niohatra tamin’ny anáy; ny tena
nampiavaka azy teo anatrehanáy rehétra, dia noho izy no anisan’iróny izáy nantsoina hoe :
zazakély no afaka bakalôreá iróny. 142. Tena nanan-tsaiña sy tena naháy fianarana tokóa i
Andrianarίvo Tantély. 143. Sarotra ho ahy ny finoana ho marina fa iny « iláy Tantely » iny,
no voaheloka « toy ny olondrátsy ankehitrίny sy hatramin’izáo ka hatramin’ny
tantarany mandrakizáy ».
144. Voaheloka noho «ny heloka iombonana» izy, hoy ny rafi-tsina mahaolombelona
ny olombelona, ka izáy no dia tena nanafintohina ny saina mahaolombelona ny olombelona.
145. Afaka niriarίa sy niaiña tsy tamin-tahotra « tañy Ampitandranomasina » nombantaranaka amam-para ny olona samy hafa izáy no anisan’ny anton’izány fanamelohana Azy
izány; i Pierrot Rajaonarivélo no io nisisika niditra indráy an-tsitrapó tatý Antanindrazana tatý
io, tatý amin’ny taona 2006 tatý.
146. Setrasétra hatrány tokóa ny an’itý fiainana itý : toy ny bôlina ankamély izy itý
ka izáy tratran’ny mpitsára farany ihány no mañéfa. 147. Anisan’ny ho voarakitry ny

1281

1282
Tantaran’i Madagasikára iny Zomá 19 deşãbįra 2003 izáy nivoahan’ny « fañamelohana » an’i
Andrianarίvo Tantély iny, hoy ny Malagásy maro izáy niaina tamin’izány vaninándro izány!
148. Tsy no ela akóry taorian’izáy anéfa, dia indro fa nekén-dRavalomanana Marc
Filohan’ny Firenéna Malagásy [hono] ho notsaboina tañy Ampitandranomasina Andrianarίvo
Tantély. 149. Nangataka ho notsaboina ivelan’i Fįrãşa izy;
- tsy no tiany angámba ny fifanenána tamin-dry Didier Ignace Ratsiaraka maianakávy,
hoy ny fitenin’ny vahoaka Malagásy. 150. Ny Zomá faharoan’ny vola zãvié 2004, no nisidina
nandáo an’i Madagasikára Andrianarίvo Tantély.
151. Tamin’ny kabáry lehibé izáy nataony tamin’ny Voalohan’ny volana Zãvié 2004,
dia nambaran-dRavalomanana Marc fa tsy ho novaina ny Pįraiminişįtra Jacques Sylla. 152.
Novaina ny mãbįra maro tao amin’ny Goverįnemãta. 153. Nanahirana ny vahoaka ny nahίta
izány satrίa iréo olona rehétra izáy sahy nisédra ny mafy, tamin’ny fametrahana azy, tamin’ny
Toerana nahafilóha azy, no nesoriny. 154. Ho an’ny ankamaroan’ny vahoaka Malagásy dia
tantára irény ka tantára ary tena tantára izáy tena nisy no sady tena no hafaháfa tokóa;
- manarátsy ny toerana ambóny mahaminişįtra ihány koa itý fanolosoloana Minişįtra
tsy misy fiafarány itý; oharin’ny olombelona Malagásy ratsy vava amin’ny fisolosoloana şįlίpy
malóto fotsiny ihány izáo aza, io fomba fanolosoloana minişįtra isanándro vaky io. 155.
Nitómbo andro aman’alina ny fimenomenonan’ny olombelona maro. 156. Ny fisiana, tahaka
ny Olombelona izány, izáy tsy manáo na inona na inona tokóa moa hatrány hatrány, no tsy
manan-tsiñy.
157. Mba no lasa eritreritra koa aho. 158. Taorian’iny fisehoan’i Sabberah na i
Voahángy Rabemanantsóa tao amin’ny Fahitalavitra tamin’iny volana Zãvié 2004 iny, dia nino
ary niláza dahólo ho no mpaminány ny Vahoaka Malagásy rehétra ka samy nahίta
tsindrimándry avokóa [hono] fa tsy maίntsy mbola ho niongana sy ho nióva indráy iláy
Goverįnemãta izáy vao avy natsangana. 159. Izáho koa dia mba nitény, noho ny tsindrimándry
mba no azoko izáy noheveriko ho no marina, fa tsy ho no azo naongana indráy iláy
Goverįnemãta raha tsy mba esorina kosa hatramin’ny Pįraiminişįtra Jacques Sylla.
160. Ny tena nahafinaritra ahy, dia diso tanteraka ny faminaniako, hoy ny olona ary dia
tena nahafály ahy tokóa moa izány fahadisoako izány : mba no diso ingáhy pįrôfesếra fotsy
loha tamin’iny indráy mitoraka iny, hoy ny fiténin’ny olona maro andañiny; nefa tokony mba
hovalavalaina ihány koa anéfa ny faritra nahadίso azy, sao tsy dia no diso tanteraka izy, hoy ny
olona sasany ankilany; aléo avéla eo ny amin’iñy.
161. Mifamóno tsy mίáto ny Olombeloña izáy moniña ao Paleşįtίŋā ao. 162.
Nahatsiravina toy izány ihány koa ny famonoana olona nisého tañy Eşįpáŋ ā tañy izáy
nataon’ny mpilohafototra şįlámo marôkáŋā sy tînijiáŋā tamin’ny 11 marįşa 2004. 163.
Mipetaka sy lasa nofo tanteraka amin’ny Finoana şįlámo izáo ny fampihorohoroana sy ny
famoana olona anjambany sy tsy amin’antony.
164. Napipoaka ny tenany tamin’ny bỗba koa iréo mpamóno olona şįlámo tañy
Eşįpáŋā tañy iréo tamin’ny Sabótsy telo avįrίļā 2004. 165. Naleon’izy iréo maty nanjavona toy
izáy no voasambotry ny pôlίşy Eşįpaŋốļā. 166. Voatéry handroaka ny arábo sy ny şįlámo
tañy aminy angámba atsy ho atsy Izáo Tontólo Izáo Tsy şįlámo sy Tsy Arábo tahaka ny
fandroahan’izy iréo ny olombelona tsy şįlámo tañy amin’ny Firenény tañy. 167. Tsy
mitsaha-mitómbo andro aman’alina ny mpamóno tena şįlámo sy ny şįlámo mpamóno olona
izáy mitóvy aminy;
- niláza ny fikambanan’ny mpitóndra ambóny Şįlámo tañy Şirίa, tamin’ny volana
aogoşįtra 2011, fa manáo heloka beváva izáy hitóndra azy iréo any amin’ny fahaverezana
mandrakizáy, ny faneken’ny miaramίla Şįlámo hitifitra ny vahoaka Şiriáŋā.
168. Inona tokóa moa no tsy namelan’Yaveh-Jehóva ny Jody ho nitoetra tañy
Antanindrazany izáy Irakan’i Saddam Hussein tañy fa dia nentiny sy naondrany tañy amin’ny
Tanin’ny Kananeáŋā izy iréo? 169. Nalahany hatrány ny soridalána sy ny soridálan’ny
fiaiñan’iréo Jody iréo. 170. Ny madinika indrίndra tamin’ny zavatra izáy tokony ho niainan’ny
vahoaka, dia tafiditra tao anatin’izány.
171. Indráy andro izáy áry, hono, dia no valaky ny asa aman-draharáha ny Mpaminány
Habakîka, hany ka lasa niála sasatra sady nikarakára ny sakáfo izáy mba nety ho nohaniny izy.
172. Nafilotra tanteraka tokóa, hono, ny sakáfo izáy nandrahoiny tamin’ny maharitrafony. 173.
Nilela-molotra sy nitelin-drora ny tendakeliny sy ny tendany nangoradana ny hanoanana, teo
am-piandrasana ny fahatomombánan’ny fahamasahana ny haniny.

1282

1283
174. Tampoka izáy anéfa indro nisy Ãjély iráy izáy tonga nijaridiña teo anoloany. 175.
Tsy no taitra akóry iláy Ãjély raha niláza taminy nanáo manáo hoe : «ry mpaminány
Habakîka, tsy hohanináo akóry io sakáfo izáy vao nitsembohanáo io ny fananana azy, fa
haterináo hamelomana an’i Daniéļā Mpaminány izáy migádra any andavaky ny liona».
176. Asa izáy niketrika tao ankibony tao fa niketrona sy nety ho no sosotra izy, ka
namály tsy sazoka nanáo manáo hoe : «fa izáho angáha mahalála izáy misy an’izány lavaky
ny liona izáy igadran’i Daniéļā Mpaminány izány»! 177. Hanky va re, hoy ny Ãjély, dia
izáy ihány ve?
178. Noraofin’ny Ãjély tamin’ny volondóha lavany ny Mpaminány Habakîka izáy
nitsitsiña ny maharitrafony feno sakáfo natsίro sy nafilotra ary dia nadoboky ny Ãjély teo
afovoan’ny vala fitahirizan-diona masiaka. 179. Nody niála tsiny tamin’i Daniéļā Mpaminány
izy no sady nanáo manáo hoe : indro leitsy ry Daniéļā Mpaminány á, ny sakáfo izáy
atolotr’Andriamanitra ho anáo!
180. Izáo anéfa, araka ny lovantsofina, no somáry hadiñodiñoina : nampiarahin’ny
Ãjelin’Andriamanitra tamin’io sakáfo tolotra nataon’ny Mpaminány Habakîka ho an’ny
Mpaminány Lehibé Daniéļā io, ny sori-dálam-panisána andro na sori-dálam-pañandroana izáy
tsy maίntsy ho narahin’ny Jody eo amin’ny fomba fiainan’izy iréo. 181. Rehéfa nokajian’ny
manam-pahaizana môderįna io soridálam-pañandroana avy tamin’i Jehóva Andriamanitra io,
dia manomé ho ohatra fa ny 22 fevįrién’ny taona iráy, dia tafiditra ao anatin’ny andro izáy
mety ho sarotra anorenan-javatra raha tsy voatandrina tsara fa voaίsa ho andro miίba na ho
andron’ny ra mandriaka na ho andro anisan’izáy ho ratsy mihίtsy ho an’ny olona sasany aza.
182. Voazára sy voakįlaşy ho roa mazáva tsara ny andro : dia ny andro izáy antsoina
ho miίba [- = négatif] sy ny andro izáy antsoina hoe miábo [+ = positif]. 183. Nefa dia tsy
hadiñoina na oviana na oviana koa fa tsy misy andro ratsy nataon’Andriamnitra [raha araka
izáy famaritan’Izy Andriamanitra azy] fa dia ny tena fotsiny ihány no miezaka sy mifofotra
hampifandraika sy hampifañaraka amin’izáy andro misy sy iaiñana, izáy zavatra tsy maίntsy
tontosaina rehétra.
184. Ho an’Izáo Tontólo Izáo, ivelan’ny fivoasan’ny Baibóly Masina áry, ary
indrindraindrίndra raha ivelan’ny Lalampanorenana Jody na ivelan’ny Teşįtamẽta Talóha no
ijeréna ny fanadihadiana, dia « ny andro Alarobίa » no andro voalohan’ny andro fito. 185.
Efa be ny voalazantsίka momba izány ka aléo ajanona eo ny amin’iny.
186. Ny tiako mba hiarahanáo amiko, dia ny famisavisána ny andro Malagásy mba ho
fialambolintsίka. 187. Nisy fotoana izáy niantsoana ahy ho nanatrika ny fihaonambé
iraisampirenéna iráy tañy ivelany tañy, tañy Ampitandranomasina tañy, momba ny ataony
hoe : fikintanana şiãtifίka na astrologie scientifique angáha no azo andikána azy
haingakaingana kokóa.
188. Tsy no afa-nandéha tañy moa aho satrίa tsy nisy mpanámpy tamin’ny sarampandaniana samy hafa. 189. Naléfa tatý amiko ihány anéfa ny tatitry ny vokatry ny fihaoñana.
190. Ny zava-nanaitra dia itý : mampieritreritra ny manam-pahaizana rehétra ny
fampiankinana diso tafahoatra ny fikintanana amin’itý atáo hoe : fahamarinana şiãtifίka itý.
191. Itý ohatra iráy, izáy tena mazáva tokóa, izáy azoko soratana, mba hialanáo voly.
192. Nanomboka tamin’ny 01 marįşa 1555, dia nolazain’i Michel de Notre-Dame
na i Nostradamus [Nôşįtįradamóşy] fa hisy fanakonamasoándro ny 11 aogoşįtra 1999.
193. Tañy Antampon’i Morombé no tena nahίtan’Izáo Tontólo Izáo azy io indrίndra.
194. Tsy nanana fitaovana sy fahaizana haminavinána araka ny lalána şiãtifίka mihίtsy
i Nostradamus, tamin’izány vaninándro izány. 195. Tsy mbola mba nohenoniny akóry aza
angámba ny anarana hoe : Nosin’i Masindáhy Laurent [Lôrã] na ny Nosy Madagasikára.
196. Nefa dia tsy nisy nivaona tamin’izáy novinavinainy ny fisehoan-javatra izáy
nifanaraka tanteraka sy tena feno tokóa, tamin’ny lalána şiãtifίka momba ny fikintanana. 197.
Ny zavatra azo lazaina amin’ny ankapobény izány, dia izáo : ny olombelona rehétra na inona
na inona fanisanándro na fañandroana arahiny, dia manana dahólo fomba fañandroana na
fañisanándro roa na mihoatra aza izáy mifangáro ao aminy ao, ka ny voalohany, dia ny
fañisána andro araka ny fihodikodiñan’ny Masoándro. 198. Manaraka an’io dahólo rehéfa
olombelona misy, satrίa samy manaiky ny fisian’ny fizaran-taona, ohatra, sy ny zavatra hafa
maro izáy tsy áry ho voatanίsa ka miankina amin’ny herin’ny Masoándro sy ny momba
an’io Kintana io, izy iréo.
199. Tsy vitsy ihány koa iréo izáy manaiky ka mampifangaroháro izány fanandroana
sy fanisanándro izány, amin’ny fanandroana sy ny fanisanándro araka ny dian’ny Pįlanéta

1283

1284
«Volana» ka anisan’izány ny Arábo izáy nampandóva izány fomba izány ary koa ny taranaka
Malagásy tamin’ny alálan’ny Fivavahana sy ny fombafómba şįlámo maro samy hafa. 200.
Noho izány, dia tokony hazáva tsara izáy zavatra tiana hotenenina ary tsy tokony
hampifangaroana mihίtsy ny kisóa sy ny voroña. 201. Aoka samy hanana ny anarana izáy
natokana ho azy indrindraindrίndra ny zavatra rehétra izáy mahakasika ny andro.
202. Tsy vitsy fa tena efa ampolony maro mihίtsy ny vahίny sy ny Malagásy aza izáy
nifanjévo tamiko momba ny lazain-dry zaréo ho zavatra mifanohitra ao anatin’ny «raharáha
kîlįtîraļįn’ny andro sy ny vintana ary ny volana Malagásy» ao. 203. Manahirana tokóa ny
miresaka amin’ny olona toy irény. 204. Iréto averiko soratana ho anáo ny anaram-bolana sy ny
vintana Malagásy :
. ny vintana afo dia iréto : ny Alahamády-Reny vintana-, ny Alahasáty, ny Alakaosy;
. Ny vintana tany dia iréto : ny Adijády –Reny vintana-, ny Adaoro, ny Asombóla;
. ny vintana rivotra dia iréto : ny Asorotány –Reny vintana-, ny Alakarábo, ny Alohótsy;
. ny vintana rano dia iréto : ny Adimizána –Reny vintana-, ny Adálo, ny Adizaoza.
205. Nolovaina tamin’ny arábo iréo añarana iréo. 206. Mifanaraka amin’ny
antokon-kintana eny andañitra eny izy iréo.
207. Ny dikan’ny fanamarinana hoe kintana dia izáo :
- tahaka ny tsy miovaóva toerana amin’ny fotoana izáy tokony hahitána azy iréo, iréo
kintana iréo, eo ambóny voamáson’ny olombelon’itý Pįlanéta Tany itý eo;
- amin’ny valasίra dia etsy na eróa no toerana ahitána azy iréo, ary isan-taona dia hita
amin’irény toerana irény foana izy iréo. 208. Azo raisina ho ohatra fa eo anelanelan’ny faha-21
marįşa ka hatramin’ny faha-20-n’ny volana avįriļin’ny taona iráy, no volana-taombaováo araka
ny lalána izáy miféhy ny fihodinkodinan’ny Kintana Masoándro, ho an’ny olombelona maro;
- ny andron’ny fahatsiñanan’ny volana ao anatin’io fe-potoana io, no taombaovaon’ny
taona izáy diavina. 209. Ho an’ny sasany hafa koa moa, dia ny faha-21 marįşa mihίtsy no
fiatombohan’ny «taombaováo, lohataona» -printemps-, isan-taona. 210. Tsy miovaóva
mihίtsy izány fomba fanandroana sy fanisanándro izány, satrίa tsy mióva ny lálana izáy
falehan’ny Kintana Masoándro.
211. Ny tena mahafarikoriko sy ny tena mahasosotra, dia ny fampiasána ny teny iráy
sy ny anarana iráy ho amin’izáy toerana tsy saháza azy iréo. 212. Sendra izáy sedra iráy
natrehin’ny olona hafa rehétra koa aho, tamin’izány andro izány :
- ohatra iráy ny teny hoe : ALAIMÓRA.
213. Manóndro vondron-kintana iráy izáy heverina eo amin’ny lafiny vintana ho tena
masiaka sy tena mena mihoatra izáy mena noho ny tena loko farany izáy jaky io izy io. 214.
Ny mahagága anéfa raha ny sikίdy Malagásy no ijerenáo azy, dia manambára zavatra mora
atáo, hono, izy.
215. Novaliako boraingina fotsiny matetika iréo olona mpanontány ahy sendra
nifanéna tamiko momba an’io izy io ka hoy aho hoe :
- rehéfa tsy azonaréo ny rafitsaiña Gasy, dia mangína satrίa ny varatra aza antsoiny
amin’ny anarana manáo manáo hoe : fotaka. 216. Ny tena marina dia izáo :
- tsy hitako mihίtsy tokóa izáy fomba hivoasana azy, tena mampivadika atidóha
tanteraka;
- ampahatsiahivina fotsiny fa ny andron’ny Alahády Telopólo na 30 ôkįtôbįra 2005,
dia amin’ny taona 2018 indráy, no nanakaiky indrίndra ny Tany, ny Dian’ny Pįlanéta Marįşa
na ny Pįlanéta Mena na ny Pįlanéta-Andriamanitry ny Ra Mandriaka sy ny Ady;
- betsaka ka tsy hita velivély ny fahavoazana sy ny Ra nandriaka tamin’ny Lozampiaramanidina, ohatra, nandrίtra iny taona 2005 iny.
217. Zanakantranon’i Mahefamanana Marcel na i Mahefamanana Mosa katίbo anakára
aho fahavelony. 218. Nahalála tsara an’i Joseph Rakotonindrainy aho. 219. Tsy nifaneraséra
tamin’i Tompokoláhy Rabedaoro aho, nefa ny zavatra izáy navelany kosa, izáy nadikako hoe :
şiãşin’ny Fanahin’ny Marįka, -Sciences des Nombres-, dia nañamarika ahy mandrampahafatiko.
220. Hoy i Mahefamanana Mosa tamiko :
- ho anáo izáy nandalim-pianarana, dia aléo misaina amin’ny alálan’ny tarehimaka
momba izáy azo sainina amin’ny tarehimarika rehétra ianáo;
- marίho ny andro, ohatra, fa ny taona Taláta amin’ny sarambabembahoaka, dia tsy ho
taona Taláta mihίtsy matetika ho anáy Anakára. 221. Jeréo angé, hoy izy, ny fifahasamihafána
eo amin’ny sikίdy é fa nanjáry tena manahirana tokóa.

1284

1285

WikipédiA
YHWH
Cette page contient des caractères hébreux. En cas de problème, consultez
Aide:Unicode ou testez votre navigateur.
Pour le Dieu unique du judaïsme, voir les articles Adonai et Elohim. Pour la
divinité du Proche-Orient ancien, voir Yahweh.

Le Tétragramme en phénicien, en araméen ancien et en hébreu carré.
Le tétragramme YHWH (‫ )יהוה‬est un nom hébraïque se composant des quatre lettres
yōḏ (‫)י‬, hē (‫)ה‬, wāw (‫)ו‬, hē (‫)ה‬. Le terme de « tétragramme » vient du grec et signifie
« mot de quatre lettres1 ».
Présenté comme le « nom propre » de Dieu dans le judaïsme, « YHWH » est désigné
comme « le Tétragramme », avec une majuscule. Ses quatre lettres sont issues de la
racine trilittère ‫( היה‬HYH) du verbe « être »2. Le Tanakh (la Bible hébraïque) rapporte
que ce nom fut entendu par Moïse au sommet du mont Horeb dans le désert du Sinaï,
lors de l'épisode du Buisson ardent3.
Dans son ouvrage Mishné Torah, Maïmonide explique que seuls les prêtres du Temple
de Jérusalem étaient habilités à prononcer le Tétragramme, lors de la bénédiction
sacerdotale quotidienne des fidèles4,5. Après la mort du grand-prêtre Shimon HaTzadik
au IIIe siècle av. J.-C., les prêtres ont cessé de réciter cette bénédiction qui
accompagnait le Nom.
La prononciation originelle du Tétragramme demeure imprécise depuis cette époque6.
En outre, comme seules les consonnes étaient écrites, il est impossible de reconstituer
le Nom avec certitude6.
Le Talmud énonce l'interdiction de le prononcer7, en vertu du Troisième
Commandement: « Tu ne prononceras pas le nom de YHWH en vain… » Dans leurs
prières ou pendant la lecture de la Torah, les Juifs le remplacent par « Adonaï », dont
la traduction courante est « mon Seigneur », et « Adonaï » est remplacé par
« HaShem », « Le Nom », dans la vie de tous les jours.
Certaines traductions bibliques l’ont parfois transcrit par « Yahvé », « Yahweh » ou
« Jéhovah ». Depuis le pontificat de Benoît XVI, l’Église catholique préconise de
remplacer « YHWH » par l’appellation « le Seigneur »8.
Sommaire
1 Les quatre consonnes
1.1 Interdit de prononciation dans le judaïsme
1.2 Prononciations dans le christianisme
2 Le verbe « être »
2.1 La révélation du Buisson ardent
2.2 Approche philosophique
3 Traditions et œuvres liées au Tétragramme
4 Notes et références
1285

1286
5 Annexes
5.1 Bibliographie
5.2 Articles connexes
5.3 Liens externes
Les quatre consonnes

Le Tétragramme sur la stèle de Mesha, musée du Louvre
La forme YHWH correspond à une flexion verbale atypique de la racine trilittère ‫היה‬,
HYH (« être, devenir, arriver »). Tel était déjà l’avis des grammairiens juifs du Moyen
Âge, conforté par celui de Baruch Spinoza.
La plus ancienne mention épigraphique connue du Tétragramme est un nom théophore,
c'est-à-dire « portant [le nom de] Dieu », daté de 820 av. J.-C. sur la stèle de Tel Dan.
Une inscription plus explicite, datée de 810 av. J.-C., a été trouvée sur la stèle de
Mesha6,9.
Selon la Jewish Encyclopedia (1906), le Tétragramme apparaît 5 410 fois dans le
Tanakh. Ces occurrences se répartissent ainsi : 1 419 dans la Torah10, 2 696 dans les
Prophètes (Nevi'im) et 1 295 dans les Écrits (Ketouvim)11. Pour Douglas Knight
(2011)12, le Tétragramme est écrit 6 828 fois dans les éditions de Kittel et de Stuttgart.
Le dictionnaire BDB indique quant à lui un total de 6 518 occurrences.

Interdit de prononciation dans le judaïsme
Les Juifs s’imposent une interdiction de prononcer le Tétragramme, fondée sur le
Troisième Commandement : « Tu n’invoqueras pas le Nom de YHWH ton Dieu en
vain » (Ex 20:7). Le grand-rabbin Lazare Wogue, traducteur de la Torah, précise :
« Quant au saint Tétragramme, on sait que le judaïsme, de temps immémorial et dans
toutes ses sectes sans exception, s’est abstenu de le prononcer selon sa forme
véritable : les rabbanites ou pharisiens disaient Adônaï, les Samaritains Schimâ13. »
Lorsque le Tétragramme est inscrit dans les Écritures hébraïques, d’autres mots lui
sont substitués à l’oral, le plus souvent Adonaï (‫אדני‬, « mon Seigneur ») et de temps en
temps Elohim (« Puissances »)14. Cette substitution15 explique les points-voyelles
utilisés dans plusieurs transcriptions du Pentateuque selon qu'il faut lire Adonaï ou
Elohim. Dans la conversation, on utilise de préférence HaShem (« le Nom », cf. Lv
24:11). À l’école, on dit aussi « Eloqim ». Lors des bénédictions, à la synagogue ou à
la table familiale, les participants saluent la prononciation d’« Adonaï » par la formule
« Baroukh Hou ou Baroukh Shemo » (« Béni est-il et Béni est [soit] son Nom »).

1286

1287

Feuille d'argent (c. 600 AEC) comportant la bénédiction sacerdotale (Nb 6:24-26) :
« Que YHWH te bénisse et te garde. »
La prononciation exacte du Tétragramme, à supposer qu’elle soit possible, demeure
incertaine. Le doute ne porte pas sur les consonnes, qui sont fixes, mais sur la place et
le type des voyelles.
L'incertitude a trait à l’existence même de cette prononciation. Joel M. Hoffman, par
exemple16, soutient que le Tétragramme n’a jamais été prononcé. Néanmoins, la
plupart des hébraïsants sont d’un avis contraire. Ils s’appuient entre autres sur les noms
théophores et sur les chapitres du Pentateuque contenant le Tétragramme. En
particulier un passage couramment appelé « Le songe d’Isaïe », dont la prosodie et les
assonances en « O » et « OU » suggèrent une prononciation usitée à l’époque de la
rédaction du texte, c’est-à-dire avant l’interdiction comme le signalent nombre de nom
théophores[réf. nécessaire] composés avec le tétragramme17.
L'interdit va si loin qu'il modifie la numération hébraïque. Celle-ci est de type
décimal ; la lettre yud (‫ )י‬représente le chiffre 10. De 11 à 19 inclus, les chiffres sont
écrits sur le modèle « 10 + n » : 11 = 10 + 1, 12 = 10 + 2, et ainsi de suite. Or, en
suivant ce schéma, les nombres 15 et 16 seraient formés l'un et l'autre par deux des
lettres du Tétragramme : le yod (‫ )י‬et le hé (‫ )ה‬pour 15 (10+5), et le yod (‫ )י‬et le waw (‫)ו‬
pour 16 (10+6). La numération est donc modifiée : la lettre thet (‫)ט‬, qui ne fait pas
partie du Tétragramme et a pour valeur 9, est substituée au yod (10). Le chiffre 15
s'écrit (9+6) ‫ וט‬, et 16 s'écrit (9+7) ‫זט‬. C'est pourquoi on emploie la numération avec le
thet en désignant par Tou Bichvat et Tou Beav les fêtes du 15 Chevat et du 15 Av.

Prononciations dans le christianisme

Le Tétragramme dans une sacristie, en Suède, avec les voyelles de « Jéhovah »
L’interdiction de prononcer le nom propre de Dieu ne concerne pas seulement les Juifs,
mais aussi les premiers chrétiens, qui peut-être n’ont jamais connu sa prononciation.
Dans la liturgie chrétienne comme dans les copies tardives de la Septante et ensuite
dans la Vulgate, le Tétragramme est remplacé par les mots Kurios (Kûριος en grec), et
Dominus (en latin), c’est-à-dire « Seigneur ». Toutefois, dans son Prologus Galeatus,
préface aux livres de Samuel et des Rois, Jérôme de Stridon dit avoir rencontré le Nom
en caractères archaïques dans des rouleaux grecs. Jérôme évoque aussi des Grecs
ignorants qui ont entrepris de transcrire le Nom divin18.

1287

1288
Au Moyen Âge19, « certains chrétiens qui lisaient la Bible dans sa version originale ont
lu YHWH en lui appliquant la vocalisation du terme Adonaï, c’est-à-dire en intercalant
ses trois voyelles « a », « o » et « a », et obtenu ainsi le nom Jéhovah20 ». Cette
hypothèse refait surface dans l'ésotérisme de la Renaissance, lorsque Johannes
Reuchlin émet une théorie sur le rapport entre le Tétragramme et le nom de Jésus.
Dans son De verbo mirifico, il affirme que le nom de Jésus, retranscrit vers l'hébreu,
donne le pentagramme YHSVH ou IHSUH, c'est-à-dire les quatre lettres du
Tétragramme YHVH ou IHUH, au cœur duquel il en a inséré une cinquième, le Sh : ‫ש‬
(shin). Selon cette hypothèse, cette consonne supplémentaire rendrait le nom
prononçable. Celui-ci se lirait alors Yehoshuah, c'est-à-dire Jésus21. Cette théorie n'est
pas retenue par les spécialistes de la langue hébraïque. Luther, lui-même traducteur de
la Bible, l'avait déjà disqualifiée en expliquant que la prétendue similitude entre
Jéhovah et Jéhoshuah aurait nécessité non seulement l'ajout d'une consonne (le shin) à
Jéhovah mais aussi la suppression d'une autre (le ayin de Jéhoshuah22.
Le mot « Jéhovah », d’apparence scientifique, est contestable sur les plans historique et
théologique. Pour André-Marie Gerard23, cette version « n’appartient à aucune
langue… si ce n’est celles de Racine et de Victor Hugo ! ». Longtemps tombée dans
l’oubli, la transcription Jéhovah est abandonnée au début du XIXe siècle par les
spécialistes après les travaux du linguiste allemand Wilhelm Gesenius, qui la remplace
par la transcription « Yahweh ». Cependant, l'hypothèse Jéhovah reste populaire au
cours du XIXe siècle dans la littérature française24, parallèlement à la traduction de la
Bible par John Nelson Darby et par les Témoins de Jéhovah25. Au début du XXe siècle,
le philologue Paul Joüon se réfère à l’édition de 1894 de la traduction Crampon, qui
emploie le mot « Jéhovah ». Il adopte à son tour cette solution, préférant cette « forme
littéraire et usuelle en français » à l’« hypothétique » forme Yahweh26.
Cependant, à la suite de Gesenius, le catholicisme a utilisé de préférence la
transcription Yahweh (ou « Yahvé » par francisation) durant tout le XXe siècle. Cette
forme a été appliquée dans les éditions non liturgiques de la Bible, par exemple la
Bible de Jérusalem. Ainsi le philologue André Lemaire a-t-il pu remarquer en 2001 :
« On hésite généralement aujourd'hui entre deux vocalisations : Yahwoh et Yahwéh.
Avec la plupart des traductions, nous adopterons ici la vocalisation conventionnelle
Yahwéh6. »
Or, à la fin du XXe siècle, l’Église catholique est devenue plus réticente à l’égard de
cette formulation. En 2001, « par directive du Saint-Père », la Congrégation pour le
culte divin et la discipline des sacrements a déclaré : « En se conformant à une
tradition immémoriale, évidente déjà dans la Septante, le nom de Dieu tout-puissant,
exprimé en hébreu dans le Tétragramme, et traduit en latin par le mot Dominus27, doit
être rendu dans chaque langue vernaculaire par un mot de la même signification28. »
Cette directive a été rappelée le 29 juin 2008 par une lettre aux conférences épiscopales
et mise en pratique en octobre 2008 par le Synode des évêques sur la parole de Dieu
dans la vie et la mission de l’Église.
Le Tétragramme est donc traduit par « le Seigneur ».
La plupart des Bibles des protestants francophones rendent le Tétragramme par
« l’Éternel » à l'instar de Pierre Robert Olivétan (1509-1538), cousin de Jean Calvin, et
qui fut le premier à traduire la Bible en français à partir des textes originaux hébreux,
araméens et grecs ; cette version est dite « Olivétan-Synodale ».
Dans la Traduction œcuménique de la Bible (TOB), qui combine l’effort de
spécialistes principalement catholiques et protestants, mais aussi orthodoxes (en

1288

1289
particulier pour l’Ancien Testament), le Tétragramme est traduit par « le
SEIGNEUR », en lettres capitales.

Le verbe « être »
Articles détaillés : Buisson ardent et en: I Am that I Am .

La révélation du Buisson ardent

Le Tétragramme sur l'un des ostraca de Lakish
L’explication du Tétragramme est fournie par la Bible en Ex 3:13-14, lors de l'épisode
du Buisson ardent, lorsque Moïse demande à Dieu de se nommer. La réponse est
donnée en deux temps. Tout d'abord, Dieu répond : « Eyeh Asher Eyeh », phrase pour
laquelle il existe plusieurs traductions mais qui contient deux fois le verbe « être ».
Puis, devant l'insistance de Moïse, Dieu prononce lui-même le Tétragramme :
« YHWH », qui provient du même verbe être.
Le récit biblique est traduit en ces termes par la Bible de Jérusalem :
[13] « Moïse dit à Dieu : '"Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis : “Le Dieu
de vos pères m’a envoyé vers vous.” Mais s’ils me disent : “Quel est son nom ?”, que
leur dirai-je ?" [14] Dieu dit à Moïse : "Je suis celui qui est [Ehyeh Asher Ehyeh ‫אֶֽ ְהיֶה‬
‫ֲשׁר אֶֽ ְהיֶה‬
ֶ ‫"]א‬. Et il dit : "Voici ce que tu diras aux Israélites : Je suis m’a envoyé vers
vous." »
C'est au verset suivant (Ex 3:15) que Dieu prononce le Tétragramme devant Moïse.

Approche philosophique
L’expression Ehyeh Asher Ehyeh peut être rendue en français par Je suis celui qui est,
ou par Je suis celui qui suis (dans la traduction due à Louis Segond, qui traduit aussi
par l'Éternel) ou encore par Je suis qui je serai dans la TOB29. La Bible du Rabbinat
traduit par Être invariable30, ce que regrette Henri Meschonnic31, qui y détecte une
contamination du « Theos » grec de la Septante.
L'emploi répétitif du verbe « être » dans cette formule et sa réapparition dans le
Tétragramme, ainsi que la diversité des traductions qui en découlent, ne vont pas sans
« aimanter » la philosophie elle-même selon Xavier Tilliette32. Le Eyeh Asher Eyeh
peut être perçu comme « l'étonnante déclaration d'où procède le Nom par excellence, le
Nom imprononçable32 ». C'est ici, dans la révélation sur le mont Horeb, que le Dieu
d'Abraham rejoint le Dieu des philosophes.

1289

1290
La question de Ex 3:14 se pose depuis le christianisme médiéval jusqu'à la
« métaphysique de l'Exode » étudiée par Étienne Gilson et à la « souveraine liberté »
divine définie par Luigi Pareyson.
Le thomisme perçoit dans le Eyeh Asher Eyeh une expression de l'« acte d'être » et
traduit par Je suis Celui qui est, ce qui infléchit la formule vers l'ontologie32. Étienne
Gilson, faisant sienne cette traduction, écrit33 : « Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu est
l'Être, telle est la pierre d'angle de toute la philosophie chrétienne, et ce n'est pas
Platon, pas même Aristote, mais c'est Moïse qui l'a posée. » À l'inverse, Ernst Bloch,
favorable à la traduction Je suis Celui qui sera, propose la vision « utopique » d'une
sorte de « Dieu-Exode » cheminant sans cesse, en perpétuel devenir, « coextensif à
l'humanité »32.

Traditions et œuvres liées au Tétragramme
Selon la gematria, la valeur du tétragramme est 26:
10 (yō) + 5 (hē) + 6 (wāw) + 5 (hē) = 26
La supputation d’une prononciation exacte du Tétragramme, et de ses effets de
puissance — voire de ses effets « magiques » — a beaucoup alimenté la production
littéraire. Le mythe du Golem en est une des nombreuses occurrences, popularisée à
l’époque moderne par un roman de Gustav Meyrink, Le Golem.[réf. nécessaire]
L’Adversaire, roman policier d’Ellery Queen, offre la « lecture » de quatre crimes sur
le modèle de la « lecture » du Tétragramme. Dans un registre comparable, « La mort et
la boussole », nouvelle de Jorge Luis Borges dans le recueil Fictions, met en scène une
série de meurtres conçus en fonction du Tétragramme et ponctués par « La première
lettre du Nom a été articulée », « La deuxième lettre du Nom a été articulée »...
Chacune des lettres du Tétragramme est assimilée à l'un des quatre points cardinaux.
L'Aleph, du même auteur, reprend indirectement les thématiques de la « puissance » du
nom divin.
Yah Mo B There (en) est une chanson R&B de James Ingram et Michael McDonald.
Elle a été écrite par Ingram, McDonald, Rod Temperton et produit par Quincy Jones.
Selon Michael McDonald, le titre original était Yahweh be there

222. Araka ny lalána izáy navelan’ny tantára anéfa, hoy ihány i Mahefamanana Mosa,
dia ny Antemóro no nampianatra ny Antandróy nanándro. 223. Ny Antandróy no nampianatra
ny Antemóro nisikίdy. 224. Ny anaram-bolana sy ny vintana izáy miantehitra amin’ny
fisian’ny kintana eny ambony eny ihány no fototra nipoiran’izány rehétra izány.
225. Aléo dia lazaina fa Reny Sikίdy Valo sy Zanaka Sikίdy Valo, izány hoe :
mirafitra ho enina ambin’ny folo [16] endri-tsikidy, no sainina amin’ny alálan’ny Reny
Vintana Efatra sy ny Zanaka Vintana Valo [8]. 226. Tena tsy mahagága raha misy ny
fifanjevoana.
227. Naman’ny fomba fanisána andro amam-bintana dahólo izány rehétra izány fa tsy
ipoiran’ny finoanoam-poana mihίtsy akóry. 229. Raha ny marina dia tsy misy finoanoampoana tena tonga lafatra tahaka ny Finoana Kįrişįtiáŋā na şįlámo, ohatra, araka ny efa
fantatsίka, satrίa tsy hisy mihίtsy olombelona izáy afaka ny hanaporófo ho azo tsapain-tanana
ny amin’izáy momba sy mikasika «ny Andriamanitra Tokana Fisiana (Olona) Telo» na
“Andriamanitra Allah”;

1290

1291
- foaña ary tena foaña noho ny foaña ny rafi-pañaporofoana rehétra araka ny
mahaolombeloña momba izány na ny rafi-pañaporofoana şiãtifika;
- ohatra ihány ny ahy ny amin’iny, araka izáy efa nolazaiko tamináo tany ho any.
230. Lazaina hoe aho RADANIELINA Ignace Marie Julien :
- Tsy Rajako fa Akoholáhy –singe, coq-, araka ny fañandroana sinóa,
- Verseaux araka ny fañandroana mahazátra na araka ny fañandroana Masoándro,
- Alahasáty-Alohótsy ho an’ny fañandroana sy ny fañisanándro Malagásy,
- andro soa fa miábo, araka ny fañandroana sy ny fañisána andro Jody na araka ny
datim-pahaterahana izáy notakarina tamin’ny fañandroana sy ny fañisanándro Jody;
- nandrίtra ny taona fahazavána teo amin’ny fiaiñako ary tao añatin’ny taona
Akoholáhy izáy ny taona 2005 izány, no namitáko tanteraka ny fototra mahalahaporontáfa itý
Lahatsoratra Lahaporontáfa itý. 231. Inona áry izány no tena marina sy tokony harahiko satrίa
mañambina ahy, raha ny resaka fañandroana na fañisána andro no lazaina?
232. Indro soratako ho anáo ny fahatsiarovana iráy izáy nampiása saina ny olona
rehétra mihίtsy. 233. Ny Alahády faha-21 marįşa 2004 tamin’ny Iráy Maraina sy roa amby
efapólo minίtra, dia nifañίtsy ny Pįlanéta Tany sy ny Volana ary ny Masoándro.
234. Novoizina voalohany tao anatin’ny Tantaran’Imerina Môderįna mitodika amin’ny
fahatsiaroavana ny Lasa tao Ankibonimerina tao áry, tamin’ny alálan’ny Radiố Feonimerina
indrindraindrίndra, «ny maha-Alahamády» an’io fotoana io, dia ny Alahamády izáy vintana
fandreséna, izány hoe : fandreséna ny mosáry fa miakatra ny vokatra vary, hoy ny filazána izáy
nataon-dry zaréo azy;
- niainga tamin’ny lova izáy navelan’Andrianampoinimerina, hono, izány rehétra
izány. 235. Valasίra moa no fiantsoan’ny Tantsáha maro an’io vanimpotoana fisian’ny
Ririnina sy ny fiakaran’ny vary io.
236. Nohararaotin’ny olom-bitsy ny datin’ny sabótsy 03 avįrίļā, faha-13 andro vonto
Adijadin’ny Alahasáty 2004, andro izáy nañasán’ny Fivondronan’ny Andriána an’i Marc
Ravalomanana Filohampirenéna,
- mba ho nankalazána ny Taombaováo Malagásy, tamin’ny alálan’ny Fivavahana tao
Antempolinanatirovan’i Manjakamiadana,
- mba ho nidradradrána,
- tao amin’ny Radiố Feon’Imerina,
- ny antony izáy tokony hametrahana ho fananana samirerin’Imerina ny Tanána
[Masina]n’i Manjakamiadana. 237. Ho an’ny Ambaniándro-Lavasofina-Maláma-HovaMerina, amin’izáy fotoana izáy, hoy ny feo heno tao, dia iantsorohan’Imerina manontólo ny
Fampijoroana an’io Tanánan’i Manjakamiadana io indráy;
- asa re ry lahy fa dia :
- tsy adidiko izáho samiréry fa adidiko Izáho sy Ianaréo,
- no mandinika izány rehétra izány.
238. Raha izáho manokana no nanontaniana, tamin’izáy fotoana izáy, dia hoy aho :
- inona moa no mahadίso izány hevitry ny Ambaniándro-Lavasofina-Maláma-HovaMerina izány? 239. Miadana loatra sy ifanomezan-tsiny ary ifanolatolahana loatra lava izáo, ny
fanatontosána ny asam-pananganana ny Tanánan’i Manjakamiadana ka tena mampivalaketraka
sy tena mahasoréna mihίtsy. 239. Soa ihány kosa anéfa fa tsy no toy izáy hevitra izáy ny
fanambarán’ny Filohampirenéna Malagásy satrίa dia amin’ny alálan’ny Mahamalagásy ny
Malagásy rehétra «izáy manana ny tantarany» no ho nanohizana ny asa, hoy i Marc
Ravalomanana.
240. Mahafarikoriko loatra ny fahasahian’ny olona sasany izáy tena mandranitra ampahibemáso tsy amin-tahotra sy tsy amin’ahiáhy kely akóry, noho ny Mahaolombelona
Malagásy ny Malagásy rehétra, «ny adimpoko» amin’ny endriny samy hafa rehétra tsy áry ho
voatanίsa jiabijiáby. 241. Tsy mbola no voatarika ho tamin’izány adim-poko mahatsiravina
izány alóha hatramin’izáo, ny sarambabembahoaky ny Malagasin’i Madagasikára;
- ambarako kely fotsiny angáha fa tsy eto Madagasikára iréry ihány no misy io adimpoko io fa eran’ny tany mihίtsy amin’ny alálan’ny volonkoditra, ohatra;
- nahatsiravina ary tena tsy mbola nisy tahaka izány ny fandranitana adimpóko tañy
Fįrãşa tañy taorian’iny Kitra eran’ny Tany, tañy Afįrίka Atsίmo 2010 iny;
- tamin’ny alálan’ny televijiỗỗ rehétra mihίtsy no nanambaran’ny olona sesehéna fa tsy
fotsy ny volonkoditry ny mpilaláo kitra fįrãşáy;
- no koditra mihίtsy izaháy izáy niaina izány tañy Fįrãşa tañy;

1291

1292
- hatramin’izány adim-poko izáy nateraky ny faharesena tañy amin’ny Kitra
Iraisampirenéna tañy Afįrίka Atsίmo tañy izány izáy nandrakotra ny raharáha pôlitίka fįrãşáy
tamin’ny ankapobény tamin’ny farany, no nahasahian’ny gazéty-boky “Marianne” naného ny
sarin’ny Filohampirenéna Nicolas Sarkozy teo amin’ny Fonony sady nanoratany hoe “Le
Voyou”;
- nihetsika dahólo hatramin’ny olon’ny mpanohitra aza, ny karazan’olona rehétra tao
Fįraşa tao ka niaro ny filohampirenény tamin’ny volana aogoşįtra 2010;
- ny tena nahagága dia tsy nisy olona na dia iráy aza sahy nitóry ny gazéty-boky
Marianne na dia iráy aza;
- ka hoy aho hoe : inona marina ny adimpóko sy ny antoko politίka?.
242. Azo eritreretina ho mety hiteraka adim-poko na adin-tsaina tahaka izány koa ve
ny momba ny fanisána andro izáy lazaina ho Malagásy eto Madagasikára eto; araka ny
fanisána andro Malagásy izáy mahazátra andavanándro mantsy, dia loha na tsinambolan’ny
Alahasáty io fotoana faha-21 marįşa 2004 izáy tena no tsara fiávy io. 243. Samy vintana afo ka
samy ankalazain’ny Zanadráno mihίtsy ny Alakaosy, ny Alahasáty ary ny Alahamády. 244.
Aléo izány tonéna tsara ny saina tia fialambóly mba tsy hisendoandoatra foana rehéfa mamáky
ny tohiny;
- ny Alahasáty moa dia lazaina ho vintana hafaháfa tokóa fa vintana izáy mitantana ny
Mpamosávy sy Andriamanitra miaraka ka mifangáro voraka ao dahólo ny soa sy ny tsara tsy
misy fiavahany; misy ny sahy miláza fa Alahasáty Vintaña i Marc Ravalomanana;
- nohararaotin’ny Egįlίjy Katôlίka ny Andro Zomá 20 ôkįtôbįra 2006, fetimpiravoravoana fankalazán’ny Mpino Şįlámo eran’ny tany ny Fahavitán’ny Ramadã na ny
Ramadány, ho niarahabána ny Mpino sy ny Vahoaka tsy anakanavaka Şįlámo Mîjîļįmáŋā
analavitrisany sy mba ho niangaviany an’izy iréo hifandráy tañana amin’ny Kįrişįtiáŋā
analavitrisany ka hiara-hanáo asa sy hikaroka zavatra hampiharina izáy hahasosóa ny Fiainana
eto ambonin’itý Tany itý eto.
245. Mino aho fa azonáo tsara izáy voateniko sy hevitra nolazaiko ka nosoratako ho
anáo mpamáky ahy momba ny ataoko hoe : fifangaroan’ny teny na ny rafintsaina ampiasaina
izáy. 246. Aléo vahavahaina tanteraka ny momba sy mikasika an’izány :
- satrίa samy mino ny fañandroana sy ny fañisanándro araka ny Masoándro sy ny
Fañandroana ary ny Fañisanandro araka ny Volana dahólo ny miaiña rehétra,
- ary satrίa samy tia hahalála ny zavatra iainana araka ny fiatraiky ny herin’ny
Masoándro sy ny Kintana ary ny Pįlanéta hafa tsy tambo isaina amintsίka dahólo isίka rehétra
izáy samy mizáka izány ka samy tsy misy afa-manoatra.
247. Manavaka ny fotoana amin’ny alálan’ny fizarantaona, ohatra, na amin’ny
alálan’ny filazána ny vanim-potoana iráy ho vanim-potoana voatokana sy voatóndro hisian’ny
rivodóza samy hafa isίka amin’ny andavanandrom-piainantsίka : fanandroana sy fanisána
andro araka ny Masoándro izáy. 248. Ny fiatraiky ny herin’ny Masoándro amin’ny fomba
fandraisana ny hafanána avy aminy no mahatónga izány fa tsy noho ny dian’ny Volana sy ny
Pįlanéta hafa loatra akóry;
- manaraka ny fañisanándro na ny fañandroana araka ny dian’ny Masoándro izány
isίka rehétra tsy ankanavaka, amin’izáy fotoana izáy.
249. Ny sabótsy 03 avįrίļā, faha-13 andro vonto Adijadin’ny Alahasáty 2004, andro sy
vintana Vonto Adijády, andro faha-13-n’ny volana nentin’ny Alahasáty, dia nankalazain’ny
fikambanamben’ny Teraky ny Andriana Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina, ny
Taombaováo Malagásy 2004 araka ny Fomba nahandriana kanéfa Kįrişįtiáŋā azy iréo, toa izáy
nety nataon-dRanavalona II. 250. Tao Ãtẽpóly Pįrôteşįtãtan’i Manjakamiadana no
nisehoan’izány rehétra izány. 251. Voaasan-dry Zaréo tao ihány koa ny Filohampirenéna
Hajaina Marc Ravalomanana izáy no taitra tokóa tamin’ny fahitána ny
fahavoñomboñonan’iréo Andriana iréo kanéfa dia tena tsapa ho no sakodiavatra tanteraka
tokóa kosa ka nohariny tamin’ny «voronkély voatángo».
252. Tena nampanongilan-tsofina ny kabarin’ny Filohampirenéna Marc
Ravalomanana, tamin’izáy fotoana izáy, ary tena nanintona ny foko sy ny saiko ary ny
fañahiko aman’ambiroako manokana mihίtsy, ny fitsanganany ho no vavolombelona hoe :
- akaiky ny tranonáy ka dia anisan’ny olona izáy no tonga voalohany tetý androvan’i
Manjakamiadana izaháy ary nahίta ôtômôbίļā « trois chevaux » izáy nety nitóndra ny solika
fandrehitra nandorana ny Tanánan’i Manajakamiadana. 253. Tsy tokony ho niara-nirehitra ny

1292

1293
trano rehétra satrίa nisaratsaraka izy iréo, hoy ihány ny Filohampirenéna Malagasy Marc
Ravalomanana.
254. Nefa matokίsa, hoy ihány izy, fa tsy maίntsy hiara-miróna isίka rehétra hikaroka
izáy marina momba ny fandoroana na mikasika ny fampandoroana ny Rovan’i
Manjakamiadana. 255. Ny fietanan’ny Vahoaka Malagásy, hoy koa izy, dia nitera-bokatsóa
mihoatra izáy neritreretina, taorian’irény fahavoazana ka tsy maίntsy narenina tamin’ny
fandalovan’ny Rivodóza Elita sy Gafilo irény.
256. Ho avy, hoy izy, ny Tomponandraikitra sy mpaháy momba ny Maritráno
Amerikáŋā sy Ãgįlίşy ary Fįrãşáy any amin’ny şepįtãbįra 2004 any ho any, …,. 257. Raha
mitráka aho, dia toa tsy mahίta eto ny Minişįtry ny Fizahantány sy ny Zavakánto, hoy izy, fa
afaka miántso azy aho rehéfa avy eto, momba ny tokony hamitána ny fanamboarana ny
Tanánan’i Manjakamiadana. 258. Tsy tokony hovaintsίka loatra ny endriny fa tsy maίntsy
mipetraka amin’ny fomba fiséhony araka izáy namolavolan’ny Tantára azy izy, hoy ihány ny
Filohampirenéna Malagásy Marc Ravalomanana.
259. Nipetraka tao amin-dry Fįreran’Ambodinandohálo ny Fianakaviako tamin’izány
fotoana izány. 260. Herinándro talohan’iny 06 nôvãbįra 1995, andro sy vintana izáy nahamáy
ny Tanánan’i Manjakamiadana, dia nisy olona maro izáy nanatona ahy sady nanáo manáo
hoe : ô ry iláy pįrôfesếra fotsivololáhy sady tovoláhy betaoana itý á, mba jeréo angé fa
hafaháfa toy ny mitópy hilóko ranombaláhy ny lokon’ny Masoándro é. 261. Be dia be ary tena
betsaka tokóa ny vahoaka tao Antananarίvo tao izáy mba nitráka ka nanópy ny masony teny
amin’iny Ingahibé Masoándro iny teny, no nahatsikaritra an’izáy fisehoan-javatra irailóha izáy.
262. Marina tokóa, hoy aho izány zavatra hitanaréo izány, kanéfa dia fantatraréo ihány
koa fa na ho diso na ho marina ny zavatra izáy mety ho voalazako, dia miándry izáy mba
heveriko ho tsindrimándry mety hipoitra amiko aho, voa afaka miresaka momba izány
aminaréo. 263. Mandalóva áry ianaréo manomboka rahampίtso, hoy ihány koa aho, tamin’izy
iréo.
264. Dia no tonga tokóa izy iréo ary dia hoy aho tamin’izáy fotoana izáy :
- hirehatra, hono, ny Goverįnemãta! 265. Tsy nisy olona izáy no be resaka sy no be
teny firy moa taorian’izáy filazáko izáy;
- tsy nisy namály fa samy nandinika fotsiny ihány kosa tañy am-po sy tañy ampanahiny tañy izáy nety ho no dikan’izáy teny izáy. 266. Nifandáo teo izaháy rehétra ary samy
lasa namónjy izáy mba hany lavatrañony avy;
- nisaraka maiña toy ny mpandeviña alίka mahίa izaháy tamin’iny fotoana indráy
mitoraka iny.
267. Iráy volana tatý aoriana, angámba, dia hoy aho tamin’ny sasany sendra tafahaona
tamiko tao amin’ny trano fisakafoanana iráy :
- hitanaréo fa no diso ny teniko, ka tsy ny fahamaizan’ny Tanána manantantaran’i Manjakamiadana, no mahafály ahy, fa ny fahadisoan’ny teniko. 268. Namály
avy hatrány ny anakiráy tamin’izy iréo sady nitrerona ahy nanáo manáo hoe : R’iláy pįrôfesếra
gaigy itý á, tena lasa adála angámba raha itý ialáhy itý!
269. Fa ahoana, hoy aho namály azy, satrίa vazivázy toy ny fifanaovana mahazátra
ihány, no niheverako ny teniny. 270. Mahatezitra tokóa mihίtsy ny manana ho namana olona
toa an’itóny ialáhy itóny indraindráy, hoy iláy Ranamako, indrίndra moa fa amin’ny fotoana
manjombona toy izáo;
- toa mody adála, toa mananihány no fandraisanáy ny fihetsik’ialáhy;
- tokony ho no takatry ny lohabén’io ialáhy izáy mpisého ho besaiña io izáy mety ho
no anton’ny fahamarinan’ny tenin’ialáhy;
- io Rovan’i Manjakamiadana io anié, leity á,
- no mariky ny Fiandrianan’ny Fahefána Malagásy na ny Goverįnemãta
Malagásy tamin’ny fahampanjáka é! 271. Tsy nitény intsóny aho;
- nitodika tañy amiko dahólo noho ny fomba fitény mafy dia mafin’ny namako, ny
lohan’ny olona rehétra tao anefitráno fihinanana tao; tena notsapako ho no tezitra tokóa
mihίtsy izy.
272. Hoy i Nostradamus :
- azon’ny olombelona rehétra vorisaina sy manana ny zo sy ny hasina
mahaolombelona azy feno tanteraka, iezahana hanañana sy hiaiñana «ny saiña sy ny
fahasoavan’ny faminaniana»-l’esprit de vaticination-. 273. Ekéo fa marina izány tenin’i
Nostradamus izány!

1293

1294
274. Ho anaréo taranaka amam-para izáy mialavóly, amin’ny alálan’ny famakiana itý
lahaporontáfa itý, dia tiako ny manambára aminaréo fa nisehoan’javatra maro izáy nanaitra
tokóa iny herinandron’ny Taombaováo 21 marįşa 2004, izáy Tsinambolan’ny Alahasáty iny.
275. Miangávy anaréo aho mba hijéry ny Gazéty izáy nisého hatramin’ny faha-21 marįşa ka
hatramin’ny faha-4 avįrίļā 2004, any amin’ny toerana fanovozan-kevitra rehétra hitanaréo any,
fa hiaiña zava-dehibé tokóa ny nofinofinaréo.
276. Nasého tamin’izány andro izány, hono, teo amin’ny televijiỗỗ ny tįrakįta izáy
heverina ho porófo mitohoka amin’ny tendany momba sy mikasika ny «pacte avec le démon»
na «ny dina tamin’ny demóny » sy ny volabé izáy toy ny fanambatambazana ny FilohamPiangonana maro ka nahatafiditra ny Filohampirenéna Malagásy izáy tsy teto Madagasikára fa
namίta iraka tañy amin’ny Firenéna Ivelany. 277. Nahatsiravina ny fihodin’ny Tantára.
278. Ny Filóha Razafimahéfa Edmond, dia niláza fa tsy hitóry an’Andriamanjáto
Richard izy;
- ny karįdináļā Armand Gaëtan Razafindratándra koa, dia mba nanana ny fomba
filazany ny heviny. 279. Nitrifaña sy nitsipaka izáy noheverin’izy iréo ho no fiapangan’ny
fianakavian’Andriamanjáto Richard ny Filohampirenéna Marc Ravalomanana ho nanáo dina
tamin’ny devóly ny mponin’Antananarίvo Kįrişįtiáŋā indrindraindrίndra.
280. Mba nitrerona hatramin’ny Mpikamban’ny fanaovana gazéty sasantsasany aza,
izáy niangávy iréo namany mba hanóhy lavidavitra kokóa ny fandaliñana sy hampisého ary
hampibaribáry amin’ny vahoaka ny marina –investigations-. 281. Any amin’irény Gazéty
samy hafa irény, no hiaiñanaréo indráy ny fahamarinana na tsia mikasika izány rehétra izány.
282. Taombaováo 2004 anéfa moa, hono, ny andro, ka dia tsara raha ampialáko voly amin’ny
endriny iráy izáy mety ho soa, ho an’ny saina amam-panáhy sy ho an’ny ambiróa ary ho an’ny
eritreritráo mpamáky aho.
283. Naláza nandrίtra io herinandron’ny Tsinambolan’ny Alahasáty 2004 izáy
nahitána ny datin’ny 21 marįşa 2004 io, izáy notondroina ho no taombaováo, ny savorovóro
pôlitίka nifanandrianan’ny Mpomba sy ny Mpanohitra an’i Marc Ravalomanana sy ny
Fitondrány. 284. Naharitra efapólo taona ny Fitondrána izáy niankina tamin’ny olon’ny
Añindrantány, nefa dia tsy mba nahatény hoe : io Fitondrána Tanindraña io, ry zaréo
Ambaniándro-Lavasofina-Maláma-Hova-Merina. 285. Nifίdy Tanindraña foana izy iréo mba
ho no porofon’izány.
286. Vao tsy ampy roa na telo taona monja fotsiny kosa anéfa ny fiavin’ny Merina iráy
teo amin’ny Fitondrána Malagásy, izány hoe : efapólo taona atý aorian’ny fepotoampanjakán’ny tañindrana, dia indro fa ahindrahindran’ny Mpanáo Pôlitίka Tañindrana sasany
efa maty eritreritra sahády, ny Fanavakavahana eo amin’ny lafiny foko amin’ny ankapobény.
287. Tena mangalabaráka tena sy tena mampalahélo ny fomba fihetsiky ny Aravapianarana
Tañindrana sasany, hoy ny fisenton’ny olona maro, tamin’izány andro sy fotoana izány. 288.
Na dia iréo vahίny aza, dia tena nahavoaka teny toy izány tanteraka mihίtsy koa.
289. Nisého nandrίtra io herinándro io ny fahatsapána fa zava-dehibé ny famolahana
ny haitaon’ny Sololóha -ôrįdinatêra- amin’ny lafiny samy hafa; azon’ny mpampiása azy
ahodiña ho fitaovampiadiana maherivaika tanteraka tokóa koa anéfa izy, eny fa na dia eto
Madagasikára ihány koa aza. 290. Nifandéfa zavatra azo tenenina sy tsy fitény isankarazany
ny mpomba sy ny Mpanohitra an’i Marc Ravalomanana tamin’ny alálan’ny Tranokalan’ny
soridalantsololóha sy ny Aterįnéto.
291. Tamin’izány andro izány, dia voatéry nitény sy namály ny rombom-pihatsiana
ady ka nitsipaka ny fomba mamohehatra izáy naelin’ny Mpanohitra, ny Pįraiminişįtra Jacques
Sylla sy ny Filohan’ny Antenimierampirenéna Lahiniriko Jean ary ny Mpitóndra Tenin’ny
Fiandraiketan-dRaharahán’ny Fiadidiana ny Repîbįlίka Malagásy. 292. Soa ihány fa tsy mba
no tafiditra tao anatin’ny tranokalam-pifangalána baráka sarobahaina ny vahoaka Malagásy,
hoy ny fisenton’ny sarambabembahoaka!
293. Mba herinándro ka herinándro koa iny tsinambolan’ny Alahasáty [AFO] 21
marįşa 2004 iny. 294. Tsy ho faty tao anatin’ny Tantaran’i Madagasikára izány herinandrondaza izáy fepotoana nifalian’ny olona maro sy ny fianakaviana sesehéna tamin’ny alálan’ny
famonoana ondry sy ganagána ary vorona isan-karazany izány.
295. Fety be toy izány ihány koa, amin’ny lafiny iráy, no nisého iráy volana talohan’io;

1294

1295
nisoloténa ny Foiben’ny Fiandraiketan-dRaharahan’ny Faritány Mizakatenan’Antananarίvo
izáy nisy ahy aho tamin’ny 06 Fevįrié 2004 ka nanotrona ny Fitokanana am-pahibemáso
ny Fanandratana an’Ambohimánga «ho Tahirimbakoka Iraisampirenéna»;
- niróso áry ny dia ka nizótra nakény Ambohimánga aho. 296. Andro faha-16
andron’ny Adizaoza, Vody Alakaosy io andro io. 297. Fenomanana ny Volana tamin’izáy
andro izáy : mirátra na mifandrátra ny vintana sy ny anjára ary ny tendry.
298. Mifandrátra na mifamóno na mirátra ny vintana :
- henjaña noho ny henjaña ny andro. 299. Notantaraiko tao amin’ny Televijiỗỗ
Ravinála izáy nanana iraka ka sendra nandráy feo ahy raha nifanéna tamiko teny an-toerana
teny izány rehétra izány. 300. Nisehoan-javatra hafaháfa tokóa ny fitokanana fa saika nisy faty
olona tao «Afovoan’ny Kiánja Malalaky ny Fidasiana»;
- tsy fantatra mantsy izáy antony fa toa no votsotra ny Tadin’ny Ombiláhy Mena izáy
nentina tao ary nifanjévo ny olona anarivony maro sy ny mpianatra izáy tonga nilahatra tao, ka
dia saika nahitán-doza ny vokatr’izány. 301. Ny omby moa nety nentin’ny tahotra angámba ka
avy dia nanenjika ny olona izáy no sendra ny lohany.
302. Ny Pįraiminişįtra Jacques Sylla no nitarika ny Fotoana fa tsy ny Filohampirenéna
Marc Ravalomanana araka izáy nosoratana sy voasikotra ao anatin’ny Tsangambáto akóry.
303. Nohazavaiko tsara tao amin’ny Televijiỗỗ Ravinála ny fanenjehana ny mpomba
an’Andrianampoinimerina ho Mpanómpo sampy, ohatra. 304. Mbola misy tokóa mantsy iréo
olombelona izáy misého azy iréo ho mpitarika fivavahana kanéfa dia tena tokony ho azo
heverina ho ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay fa tena mpanómpo
sampy satrίa mpijangajánga –Masindáhy Pôly- ary dia sahy mihiakiaka fañenjehana ny Olona
Malagásy Zanadráno ho mpanómpo sampy tahaka ny mpijangajánga izáy tena mpanómpo
sampy noho ny mpanómpo sampy tena izy, ohatra. 305. Hoy ny Tenin’i Jesóa Kįrişįtý izáy
hany tena Andriamanitra Tokana manáo manáo hoe : aza oména ny alika sy ny kisoa ny
zavamasina sy ny voahanginaréo.
306. Mangina isίka eo anatrehan’irény karazan’olona irény. 307. Ampihinanin’izy iréo
ny zava-tsy fihinana dia mitelina amin’ny fomba mangoradana ny ankamaroany amintsίka.
308. Enjehina ho mpanómpo sampy iréo Malagásy izáy tsy manáo afa-tsy ny manája
ny Razany fotsiny tsotrabé izáo;
- ny singam-bozaka eo ambóny mason’ny mpifanatrika amin’irény mpanenjika irény,
dia tena hitan’ny mpanenjika sy tsikerain’ny mpanenjika mihίtsy tanteraka avokóa,
- fa ny sakamandimby izáy manakona ny mason’irény karazan’olona hafaháfa
mpanenjika ny olombelona mpanája zanahary-razana irény mba tsy hahitány ny tena
fahamarinana kosa satrίa lasa jamba ny masom-panahin’izy iréo,
- dia toy ny mandéha ho azy fotsiny amin’izáo ka tsy hitany.
309. Nefa dia averimberiko foana ny filazána hoe : inona moa no ivadihana atidóha
momba ny toerana tahaka irény Tanánan’i Manjakamiadana sy Ambohimánga irény, raha
enjehina ho manáo ny tsy fanáo ny olona izáy mikarakára sy mananténa “zavatra izáy mety
hahasóa ny fiainany” avy amin’ny «tandindon’irény olona izáy namorona ny
tantaran’irény toerana irény»? 310. Tsy nisy irény Toerana irény, raha tsy nisy ny olona toa
an-dRy Andrianampoinimerina na ry Ranavalona samiháfa izáy nikájy sy nanáo izáy
hampanan-tantára izáy mety ho no tantaran’izy iréo.
311. Nazáva tsara tokóa tamin’ny 06 fevįrié 2004 teny Ambohimánga fa nihatahan-dry
Zaréo Iraky ny Fitondran’ny Filohampirenéna Ravalomanana Marc ny Fombandrazana, satrίa
nañomé omby mena izy iréo saingy novonoina tamin’ny endriny tsy joro sady tsy natrehintsolontenam-panjakána io vono omby io. 312. Tsy mba izáy kosa no fihetsik’i Zafy Albert
fahίny : nanatrika ny Fankalazána tamim-pomba nanetriketrika ny Alahamadin’Ambohimánga
izy, tamin’ny androny tamin’ny taona 1994. 313. Hafaháfa tokóa izány fomba fanaon’ny
Mpitóndra Môderįna ankehitrίny izány fa ny olona nahalása ho tantára izáy hany lazaina ho
Tany Maty ho tonga Tahirimbakoka Iraisampirenena tahaka an’Ambohimanga, dia enjehina ho
miteraka fanompoan-tsampy rehéfa angatahana fihaonana sy fifandraisana;
- ny Tany na ny Tendrombohira dia toy ny Maty, ka dia tsy ho no velona mandrakizáy
ary tsy ho no tafatsangana ka ho nanana ny tantarany izy iréo, raha tsy teo ny olona izáy
nikolokólo «ny aloky ny olombelona» izáy nonina an’irény tendrombohitra toa
an’Ambohimánga irény ka niófo sy naka endrika ary ninófo ho toy ny trano, ohatra;
- omem-boninahitra sy andaniam-bola tsy toko tsy forohaña ny fikojakojána ny zavadrehétra izáy mitóndra ny mariky ny fandalovan’izy iréo teto ambonin’itý Tany Fandalovana

1295

1296
itý teto.14. Nifanéna tamin’ny Lehiláhy Vazáha Mpitéty Tahirimbakoka Iraisampirenéna
Êrôpeáŋā iráy aho tamin’iny andro iny. 315. Niláza taminy aho fa satrίa andro henjana ho ahy
io andron’ny fitokanana io ka dia lasa nandéha nandro tañy Ankazomaláza aho. 316. Nanaraka
ahy tañy koa iláy Vazáha. 317. No gaga dia no gaga izy. 318. Avy eo dia nentiko nandro tañy
amin’Andriantsivóngo tañy Mangabé tañy ary tañy amin-dRasoalavavólo tañy ihány koa izy.
319. Tokony ho zava-dehibé ho anaréo, hoy izy, na dia ny fisian’iréto Rano izáy
miboiboika avy any anáty tendrombohitra iréto ihány aza. 320. Mahagága, hoy izy, fa tsy mba
karakaraina amin’ny endriny mba hafaháfa kokóa, [ara-panjakána no tiany nolazaina teto]
raha sainina amin’ny saina tsy miangatra, irény rano sy toerana irény;
- fantatra fa efa hatrány amin’ny anjatoanjatony taona maro lasa, hoy ihány iláy
vazáha, no nikoriana foana toy izáo izy iréo ka heverina ho nahasóa vahoaka sesehéna, ka tsy
tokony havéla ho verivéry foana raha araka ny lalánan’ny marina;
- nolazainy koa fa any aminy any Erôôpa any, dia misy koa iréo rano izáy heverin’ny
olona maro ho masina ka mikoriana avy tañy anáty tendrombohitra tañy tahaka itóny izáy
misého etý Ambohimánga etý itóny. 321. Niozonozona tamiko iláy vazáha fa raha mbola
velona koa ny ainy, dia tsy maίntsy hiveriña miaraka amin’ny zanany vavy roa sy ny vadiny
izy, indráy andro any, mba hamangy an’Ambohimánga sy hamángy iréo toerana maro hafa
izáy tena manan-tantára tokóa eto Madagasikára Sambatra eto iréo; zara raha iráy taona monja
taorian’izáy, dia no avy marina tokóa tatý Ambohimánga tatý izy mianakávy.
322. Mahalasalása fisainana koa, hoy izy, fa ny an’ny olona dia zavatra miezinezina sy
mijoajoála ary mahavariana ka tena mahagága mihίtsy, eo amin’ny lafiny fijeréna azy tahaka
ny famongarana ny fasana fahίny, tahaka ny Rova manan-dazan’i Tajmal [Tazįmáļā], …, no
atsangana ho Tahirimbakoka Iraisampirenéna. 323. Ny anaréo kosa dia zavatra tsotra sy fahίta
andavanándro –vulgaires, communs, ordinaires, …,
- no natsangana ho amin’izány toeram-boninahitra izány. 324. Tokony i
Madagasikára manontólo mihίtsy, hoy izy, noho ny hasoan’ny tantaran’ny zavatra
anañany, no hatsangana ho Tahirimbakoka Iraisampirenéna.
325. Moa mba tsapan’ny Malagásy tompony ve ny hasoan’izány tontolony izány é?
326. Anjaranáo no miaiña sy mieritreritra izáy mety ho dikan’izány hevitry ny hafa momba ny
tantaranáo sy mikasika ny tantarandrazanáo izány.
327. Tsy mba ny olombelona toy izány no hitáky ho fanompoan-tsampy io fomba
fanajána ny Razana sy ny Zanaháry izáy nipoiranáo Malagásy io mihίtsy : tena olombelona
marina mantsy ny olombelona vahίny izáy manam-pisainana toy izány fa tsy alikaláhy sy
alikavávy na kisoaláhy sy kisoavávy mihinan-tay miendrikolombelona akóry. 328. Asa re
Ramalagásy havako é!
329. Fa mba hamaranako itý ampahan-dresaka izáy ampialáko voly anáo itý dia indro
koa áry soratako ho anáo, mba ho tohin’ny voaláza rehétra ohatra iráy momba ny datimbolana sy ny datim-bintan’ny Ambaniándro-Lavasofina-Maláma-Hova-Merina izáy nolovainy
tamin’Andrianampoinimerina, hono. 330. Mahalasam-borona sy mahalása ambiróa tokóa ny
olona rehétra mihίtsy mantsy ny zava-tsasantsasany izáy iainana andavanándro ka na dia mba
ho fialambóly fotsiny ihány aza, dia aleoko soratana ho anáo itý ohatra iráy itý. 331. Efa
voalazantsίka tañy ho any ny zavatra sasantsasany izáy mikasika ny Lapan’ny Pįraiminişįtra ao
Andafiavaratra-Antananarίvo ao. 332. Tsy mba «biby toy ny omby» no nisarána azy io mba
ho no sorona sy nijoroana fa olombelona mihίtsy.
333. Tsy nanaotáo foana koa anéfa, araka ny efa fantatsίka, ny olona toa an-dry
RAINILAIARIVÓNY izáy niaritry ny mafy tanteraka nandrίtra ny fiaiñany. 334. Tsy mba ny
antsy maranitry ny famorána ihány fotsiny mantsy no niaretany fa araka ny lovantsofiña, dia
nihafiany hatramin’ny antsy maranitry «ny fanapahana ny akikeliny aza» [toy ny fomba
zapôné] mba ho nahazoany miveloña sy miaiña ary miriarίa toy ny mananaiña rehétra satrίa
vintaña Alakaosy izy. 335. Noho izány, ny zavatra rehétra toy «ny soratra» izáy natotony sy
nampitondrainy an’io Lapan’ny Pįraiminişįtra io, dia azo inoana fa tsy kitoatóa ka napetapetapoaña befahatány fa tena marina sy tena manan-danja ho an’ny Lapany tokóa.

1296

1297

Io no aloky ny Lapan’ny Pįraiminişįtra RAINILAIARIVÓNY. Natsangana tamin’ny
fahamaizany ny tena Lapa teo alóha. Tsy fantatra mandrak’androany izáy nandóro na
nampandóro azy ary tsy ho hita mihitsy mandrakizáy angámba. Io tazana ka mihantona eo
ambonin’ny varavarambé afovoany io ny takelabáto miendriky ny haboriborin’atódy izáy
isokirana ny daty nanaovana ny fototry ny Trano. Nisy nangalatra tao ny Satroboninahitry ny
Mpanjakavávy Ranavalona Voalohany tamin’ny volana deşãbįra 2011.
336. Tamim-panajána ny fomba sy fanáo izáy navelan’ny Fiandrianana tañy alóha tañy
ho nolovaina, dia ny an’ny avy amin’Andrianampoinimerina indrindraindrίndra izány, no
nanaovany sy nampanaovany izány rehétra izány : Taranakavaradráno rahatéo koa moa ry
zaréo. 337. Nasain’ny Pįraiminişįtra RAINILAIARIVÓNY nosoratana eo ambonin’ny
Tataombaravarambén’ny Lapany áry, ny datim-pahatsiarovana izáy sorona natáo sy ny
daty nandatsahana «ny vatofehizoron’io Lapa Soan’ny Pįraiminişįtr’AndafiavaratraAntananarίvo io». 338. Voasokitra ao anatin’ny vato ary azon’ny olona rehétra izáy mandálo
ao Andafiavaratra ao vakiana ka saintsaiñina izány daty maláza dia tena maláza tokóa izány :

1297

1298
- «19 Adijády, 19 Septembre 1872 ». 339. Nataony ambóny sy ambány iréo daty iréo
ka ny daty Malagásy 19 Adijády no ambóny. 340. Ny azoko ambára avy hatrány dia izáo :
manahirana tokóa ny mamáky ny daty Malagásy 19 Adijády. 341. Daty farany izáy marina io
izy io. 342. Datim-bolana Malagásy araka ny Lalánam-Panjakána tamin’izány andro izány ka
nolovaina tamin’ny Andriamanjáka tañy alohan’io daty malázan’ny 19 Adijády, 19
Septembre 872 io tañy, io izy io.
343. Azo ambára maimaika raha vao mahίta io datin’ny 19 Adijády 1872 io fa eto
amin’itý indráy mitoraka itý sy ho an’io taona 1872 io, dia mety ho azo tazonina ho ny volana
septembre no adika hoe : adijády. 344. Izáo no ho fandehan’ny sisa tavéla :
Octobre = Adálo; Novembre = Alohótsy; Décembre = Alahamády.
345. Azon’ny olona izáy mamáky koa anéfa ny mino fa miláza datinándro araka ny
lalána miféhy ny Volana Tsinana io datin’ny 19 Adijady, 19 Septembre 1872 io. 346.
Amin’izáy fotoana izáy, dia ho sarotra tokóa ny fandehan-javatra satrίa tsy ho nanáo
zavatra tsy tamin’ny andron’ny tompony mihίtsy ry RAINILAIARIVÓNY sy ry
AVARADRÁNO mianakávy. 347. Satrίa Alakaosy Vintana ny Pįraiminişįtra
RAINILAIARIVÓNY izáy tompon-javatra, dia inona izány no vintana mifanambina
aminy? 348. Iréto dia andian-kevitra izáy mety ho isan’ny valiny azo ampidirina avy amin’ny
hevitra maro hafa izáy azo soratana :
- ny vintana izáy tokotokony hifanambina amin’ny vintana Alakaosy raha araka ny
rafi-tsaiña mahazátra :
- dia ny vintana samy afo alóha tahaka ny Alahamády sy ny Alakaosy na ny Alahasáty
izány;
- dia ny vintana rivotra tahaka ny Alohótsy sy ny Alakarábo ary ny Asorotány;
- ny tena azo antoka dia ny faminavinána sy ny fandaliñana arakaraka izáy zavatra atáo
sy aoriña avy ny fifañambinan’ny vintaña mifanatrika amin’izy Alakaosy izáy ny vintaña
adaoro izány;
- tsy iréo ihány no zavatra tena marina fa tsetsatsétsa tsy aritra sy toro-lálana ihány ny
ahy momba iréo vintana iréo satrίa tena mety ho samy manana ny fomba fijeriny ny fisehoanjavatra avokóa ny Mpanίsa andro sy ny Mpanándro Malagásy ary ny olombelona isantsokajiny avy :
- tsy rehéfa vintaña rivotra akóry dia afaka hifañaraka amin’ny vintana alakaosy
izáy afo avokóa;
- diso tanteraka izáy.
349. Izáo áry no anisan’ny fomba izáy mety ho famáky ny datin’ny 19 Adijady 1872
raha toa ka vakiana manohitra ny fandehan’ny fanjaitry ny famataranándro izy :
- faha-19 andron’ny volana tsiñana io daty io. 350. Toy izáo manaraka izáo no
zavatra takiany.
Adijády = mitóndra andro telo : loha, vonto, vody, raha ohatra ka vody Adijády ny faha-19n’ny andron’io daty io; Alakaosy : Loha, vody; Alakarabo : loha, vody; Adimizána : loha,
vonto, vody; Asombola : loha, vody; Alahasáty : loha, vody; Asorotány : loha, vonto, vody;
Adizaoza : loha, vody; Adaoro : loha, vody. 351. Noho izány raha ohatra ka vody Adijády ny
datin’ny faha-19-n’ny Andron’io daty io, dia no Tsinana Adaoro izány ny Volana Mpitóndra
na antsoina amin’ny fomba fitenin’ny sasañy mahazátra hoe : Volana todika, na volana
fototra.
352. Tena no tsara ary tena azo heverina ho andro farany izáy no tonga lafatra tokóa ho
an’ny olona izáy vintanina Alakaosy [afo] izány andro izány,
- satria vintana mifanambina ary mifamelona ny vintana Alakaosy sy ny vintana
Adaoro [tany] izáy mifañatrika aminy. 353. Ambonin’izáy, ny Vintana sy Volana Alahamády
eo akaikiny dia Volana sy Vintana afo ka mifanaraka amin’ny Alakaosy ary mifanambina
amin’ny Adijády fa mifanatrika amin’ny Alahamády.
354. Noho izány, dia andro soa sy tretrika tokóa hanorenan-javatra ho an’ny olona
tompon’izány vintana sy andro Alakaosy izány, io datin’ny 19 adijady 1872 io. 355.
Amin’izáy fotoana izáy anéfa, dia ny tapany faharóa amin’ny volana Jioláy sy ny tapany
voalohany amin’ny volana Aogoşįtra 1872 no Alahamády.

1298

1299

Io no fahitána ny bokotra vato mitazona iláy daty manan-tantára rehéfa halehibeazina ny sary.
Tadidio fa zato taona taorian’io fametrahana ny fototry ny tranon-dRainilaiarivóny io, dia
nipoaka ny vono olona nahatsiravina tao Analakély tao, tamin’ny Sabótsy 13 mey 1972.
356. Raha zohίna koa anéfa ny fandehan’ny tantára, dia ekéna fa amin’ny
ankapobény, dia ny vody vintana no anisan’ny andro tsara indrίndra ao anatin’ny vintana iráy
ho amin’ny fanorenana sy ny fanaovana zava-dehibé sy maharitra. 357. Izáy fomba fijeréna
izáy, dia tsy mahafoana ny endrika mety hahatsára ny Loha Vintana izáy efa tena mahazátra
tokóa amin’ny zava-dehibé toy izáo izáy nanaovana sorona olombelona mihitsy izáo. 358. Ka
noho izány raha no Loha Vintana Adijády ny faha-19 adijády 1872, dia Alahamády no
Volana Vintana Mpitóndra na Vintana Fototra ho an’io volana voatóndro io.
359. Tena mbola tsara ihány tanteraka koa ny andron’ny 19 adijády 1872, raha
jerentsίka izáy voaláza teo alóha izáy. 360. Amin’izáy fotoana izáy anéfa, dia ao anatin’ny
tapaky ny şepįtãbįra faharóa sy ny tapaky ny ôkįtôbįra voalohany 1872 no Alahamády.
361. Raha arahina manaraka ny fihodin’ny fanjaitry ny famataranándro kosa anéfa ny
famakiana ny datin’ny 19 Adijády, 19 Septembre 1872, dia mianjéra any amin’ny
Alahasáty izy :
- izáo no dikan’izáy, ny volana şepįtãbįra dia adίka ho volana sy vintana mpitóndra
Adijády [tany]. 362. Ny Alahasáty dia vintana afo izáy iarenan’ny Adijády :
- tena mbola tsara tanteraka ihány koa ho an’izáy tompon-javatra aoriña voatóndro eto
ny fifanandrifiam-bintaña.
363. Na inona na inona anéfa holazaina, dia ny alikaláhy sy ny alikavávy miendrika
olombelona sy ny kisoavávy ary ny kisoaláhy mihinan-tay miendrikolombelona iréry ihány no
olombelona izáy sahy ka afaka hanambára, avy amin’io daty manan-tantaran’ny 19 adijády
1872 io, fa Tsiñana teo añelañelan’ny faha-21 marįşa sy ny faha-20 Avįrίļā ny Alahamadin’ny
Taona 1872 sy ny an’ny taona 1873. 364. Tsy azo lavina izány fa raha araka ny fanisána
andro araka ny lafiny vintana izáy nolovaina tamin’Andrianampoinimerina ka
hitantsίka eto, dia miovaóva ny fotoana izáy mahatsinana ny Alahamády [afo]Taombaováo-Malagásy sy Taombaováo Jody ihány koa moa aza.

1299

1300
365. Tsy misy eto an-tany eto, olombelona tena olombelona iráy, izáy afaka hiláza sy
hitonon-tena ho tompon’ny fahamarinana feno samiréry. 366. Tsy misy şiãşy izáy afaka
hivaofy ny zava-drehétra izáy misého ka iainana eto an-tany eto.
367. I [Oppeneimer] Ôpenaimếra dia manampahaizana ngezaláhy Amerikáŋā iráy izáy
maty tamin’ny taona 1979. 368. Izy no talen’ny famoronana ny bỗba atômίka izáy nandevona
ny tanánan’i Nghasaki [Nagajáký] sy ny tanánan’i Hiroshima [Hirôsimá] tañy Zapỗỗ tañy
nandrίtra ny Ady Lehibé Faharóa 1939-1945. 369. Tsy nety nikasika fanaovana bỗba atômίka
intsóny izy mandrapahafatiny taorin’izány. 370. Nandreraka ny fiainany tanteraka ny
fanatrehan’ny mahaolona azy ny vokadratsin’ny bỗba atômίka izáy izy no anisan’ny
olombelona voalohany nitarika sy nitantana ny fañamboarana azy; asa izáy nety ho fomba
fihetsiny raha toa ka mbola no velona izy ka nahίta iréo iraky ny Firenéna efapólo mahéry izáy
no tonga nanatrika tañy Naghasaki tañy ny fahatsiarovana ny faha-66 taona namotehan’ny
bỗba atômίka Amerikáŋā azy tamin’ny Ady Lehibé Faharóa.
371. Izány lehiláhy izáy azo heverina ho no faratampony tamin’ny hitsin’ny fahaizany
momba ny hery nîkįleáry izány, dia nahavoatény sy nahatsangana rafi-pisaiñana tahatahaka
izáo manaraka izáo : manaña ny tsiambaratelony dahólo ny zava-drehétra. 372. Misy hoy izy,
singan-kery nîkįleáry izáy tena hery şiãtifίka tanteraka tokóa no azo iheverana azy, kanéfa dia
toy ny mamorona fihetsika izáy tsy azon’ny şiãşy hazavaina mihίtsy izy iréo. 373. Tahaka ny
mivadika ho manan-tsaina tampoka izy iréo. 374. Ho ahy, hoy i Oppeneimer, dia tsy
hahavaofy ny zava-misého rehétra eto ambonin’itý tany itý eto na oviana na oviana ny şiãşy.
375. Misy be dia be tokóa ny zavatra izáy tsy ho voavaofy mihίtsy raha tsy amin’ny alálan’ny
«mazý»; -[« Il existe des faits que la science ne peut pas et ne pourra pas, à mon avis,
expliquer. Ils ne trouveront explication que dans la «magie»]-.
376. Toy izány koa ve no antonanton-javatra izáy tokony handraisana izáy mikasika sy
momba itóny Alahamády itóny é? 377. Misy «rafin-javatra» izáy tsy azo lavina fa tena
hafaháfa tokóa ao anatin’ny sampaña samy hafan’ny Tontolon’ny Olombelona sy ny
Manodidiña azy ao.
378. Ny sehon-javatra tahaka itý «raharahan’ny Alahamády» itý moa, dia mba
mahalása saina sy mampieritreritra loatra. 379. Mba andro koa raha andro ary mba vintana koa
raha vintana «io tendry sy vintana ary anjaran’io datin’ny 19 Adijády, 19 Septembre 1872
io». 380. Mahaiza mañararaotra raha mba io ianáo io no mifanéna amin’izány tononándro izáy
ifanandriafiana sy itovizan’ny isan’ny andro izáy nodiavin’ny Volana sy ny isan’ny andro izáy
nodiavin’ny Masoándro izány. 381. Zava-dehibé tsy fahίta firy sy tena soa noho ny soa tokóa
amin’ny lafiny rehétra izány tononándro izány, fa manakona ny ratsy rehétra mety ho hita sy
mety hifanandrianana, satrίa tsy maίntsy hodiavina, eo amin’ny lafiny vintana, ao anatin’ny
fiainana manontólo ao, ny vokatsóa entiny :
- tsy indróa mandry ambavahády ny andro toy io andro izáy mampifañambina sy
mampifampiarina ny vintana rehétra io. 381. Mahagága fa tena mety mampijály na araka
ny nofo na araka ny fanáhy na eo amin’ny lafiny saiña sy ambiróa tokóa na dia feno hafaliana
sy fahasambarana aza, itý Fiainantsίka izáy tsy afaka hihoatra firy «ny 80 taona» eto an-tany
eto itý.
382. Valopólo taona tokóa raha ela indrίndra ny antokom-piainana mba mety
hahafinaritra ho an’ny olombelona iráy eto an-tany fandalovana eto, dia izáy;
- mampalahélo tokóa ny naházo ny Papa Raimasina Zoany Pôly II, tamin’iny izy
efa nañanika ny faha-85 taonany iny;
- rehéfa avy nivoaka ny Hôpitáļā GEMELLI fanindroany indráy tao anatin’ny
herinándro vitsivίtsy fotsiny ihány monja tamin’ny Alahády 13 marįşa 2005 izy, dia indro fa
nambaran’ny vaováo rehétra eran’ny tany fa niverina tampoka [rechute] ny aretiny tamin’ny
tamin’ny taláta 22 marįşa 2005 ;
- voalohany tao anatin’ny 26 taona izáy nankalazána ny Paka, no tsy no afaka nitény
tamin’ny vahoaka Kįrişįtiáŋā ny Papa Raimasina Zoany Pôly II tamin’ny Alahadin’ny Paka
27 marįşa 2005; efa ho dimy ambin’ny folo andro tamin’izáy no efa tsy no afa-nitény
tamin’ny vahoaka intsóny ny Papa Raimasina Katôlίka Zoany Pôly II. 383. Tsy misy sy tsy
nisy ary tsy hisy olombelona izáy tsy mahatsápa ny fahasarotan’ny fiainana rehéfa mihoatra ny
valopólo taona ny tena. 384. Ankoatra izáy, amin’izány faha-80 taonany izány, dia heverin’ny
olombelona ihány koa ho efa miverina tsikelikély tanteraka any amin’ny taona fahazáza ny
rafi-pisainan’ny olombelona iráy indrindraindrίndra.

1300

1301
385. Raha hoatra ahy manokana izáo, dia hitako ho midina mihίtsy, eo amin’izáo
fandrosoan’ny taona mbola fahazavan’ny fiainako izáo, ny fahafahako miriarίa amimpirindrána araka izáy tokony ho no izy, ao anatin’ny Tontólo Iainana. 386. Lasa kizitim-belona
araka ny fitény aho; ary raha i Jean Joseph Rabearivélo no hatoñina, dia azo lazaina fa toy ny
mihetsiketsi-bava samiréry hatrány hatrány aho, izány hoe : efa miresaka tsy miáto amin’ny
any an-koatra angámba aho.
387. Mivadika ho andraikitra manokana ho an’ny mpiara-monina ny tenan’ny
olombelona antitra;
- mbola notaterin’ny olona maro teny andalambén’Antanananarίvo rehétra teny,
tamin’ny androan’ny 23 marįşa 2005, izáy zava-naházo itý ramatoabé iráy izáy nilahatra ny
vola fisotroandrononony itý;
- niaraka tamin’ny zafikeliny iráy izy;
- safotra teo am-pilaharana izy;
- nentina tamin’ny takįşý tañy amin’ny hôpitáļā nefa no maty ihány izy;
- tsy maίntsy nandéha Ramatoabé fahavelony, satrίa tsy maίntsy izy iréry ihány, hono,
no manáo şonίa ny taratasim-pandraisam-bola izáy natáo tamin’ny anarany;
- izány no fiainana eto an-tany eto. 388. Manahirana ny mieritreritra izány fanatonana
tsy miáto ny fahafatesana izány;
- araka izáy voalazako any ho any, dia azoko ambára tsy amim-pihambahambána fa
afobe ny fiainan’ny antitra any amin’ny tany sy ny firenéna mandróso rehétra rehétra any;
- noho izány dia averiko amináo indráy ny fisian’ny fampilazána ho an’ny
mpiandraikitry ny tobim-piahiana ny antitra avy amin’ny zaza nateraka aza, izáy sahy
manoratra hoe : raha maty izy dia alevéno fa tsy hanam-potoana handevenana azy izaháy;
- foana tanteraka ho an’ny olombelona tahaka izány ny didy fahefatry ny Tompo
Andriamanitra izáy manáo manáo hoe : hajáo ny Raináo sy ny Renináo mba ho ela velona
ianao.
389. Manafintohina ny fahitána ny fahantrána izáy mandády sy mamatotra ny
sarambambembahoaka eran’ny tany, raha miohatra amin’izáy fotoana mba nahaveloman’ny
tena : miharátsy tsy misy fiafarány ny fiainana an-tany. 390. Manodidiña ahy sy ianáo, dia
maro iréo vehivávy izáy tena mampalahélo tokóa fa toa miterateraka befahatány, mihalány
tsiro tahaka ny tany ihány izy, tsy mitsaha-mitómbo anéfa ny mponina;
- tsy mitómbo araka izány fitombon’ny olombelona sy ny zava-manan’aina hafa izány
anéfa, ny zava-pihinana izáy ifampizarána;
- mihakély andro aman’alina ny anjaran’ny tsirairáy;
- noho izány araka ny azontsίka tsapain-tánana, dia tsy hitsaha-hiharátsy intsóny
mandrakizáy mandrakizáy ny fahaveloman’ny nofony sy ny fiainan’ny olombelona ary ny
an’ny zavamananaiña hafa rehétra izáy misy ka veloña eto Antány eto.
391. Tsy sahy misáfo sy manatona dôkįtếra noho ny tsy fanañam-bola ny maro
amin’ny vehivávy bevohóka Malagásy mahántra ankehitrίny, ohatra. 392. Maro sady
sesehéna iréo aretina izáy tokony ho sitraña kanéfa dia mamóno noho ny tsy fanañam-bola.
393. Raha araka izáy efa voalazako hatramin’izáo momba an’io vola io, dia mba inona
no hevitráo mikasika azy io? 394. Tsy afaka ny hanómpo Tompo Roa, dia Andriamanitra
sy ny Vola ianaréo, hoy ny Tompo Andriamanitra :
- mihasarotra tokóa ny fifandraisana eto an-tany eto noho ny vola.
395. Tsy eo amin’ny lafiny nofo sy tsy eo amin’ny lafiny hita maso ihány fa na eo
amin’ny lafiny fanáhy indrindraindrίndra koa aza, dia misamboaravoára tanteraka ny fomba
fifandraisan’ny olombelona sy ny fomba fandraisan’ny olombelona «ny Vaováo Mahafály»
na ny «Soratra Masina» na ny «Evãzίļā», ohatra, mba tsy hitény afa-tsy izáy mikasika ny eo
amin’ny lafiny rafim-piainana mahakįrişįtiáŋā fotsiny ihány alóha isίka. 396. Ela ny ela fa tsy
mbola nahίta fampisehoana sy famahoahana fifanjevoam-pivoasana samy hafa momba
«ny fetin’ny Paka» tahaka izáy nisého tamin’iny Tsinambolana na volana nentin’ny
Alahasáty 2004 iny aho, talohan’izáy vaninándro izáy.
397. Na ny Karįdináļā Armand Gaëtan Razafindratándra aza, izáy nohadihadiana sy
nañontaniana momba ny karémy, dia namály fa izány «isa 40» izány dia isa masina fa i Jesóa
Kįrişįtý aza, hoy izy, dia nisitaka sy nifády hanina nandrίtra ny «40» andro sy nandrίtra ny
«40» alina tañy añefitra;

1301

1302
- nijanona niriarίa niaraka tamin’ny Mpianany nandrίtra ny efapólo andro taorian’ny
nitsanganany tamin’ny maty, ...,. 398. Tamin’izáy fotoana izáy izy, dia namály ny
fanontaniana izáy nitáky taminy hoe :
- inona ihány no ilaina ny karémy ho an’ny Malagásy izáy efa nampitondrain’ny
Rivodóza Elita sy Gafilo faisana, tamin’iny fotoana fipoiran’ny rivodóza 2004 iny;
- no tafakatra ronjáto sy arίvo ariáry ny vidin’ny kilaom-bary tañy amin’ny vola aogoşįtra
2004 tañy ho any, kanéfa dia no mbola efatra arίvo ariáry ny vidin’ny vary akótry iráy tốŋā –
taonina- tañy amin’ny taona 1974 tañy ho añy!
399. Samy niezaka namály araka izáy azon’izy rehétra natáo ny mpitóndra fivavahana
samy hafa. 400. Fa inona tokóa moa ny Paka? 401. Fahatsiarovana ny Vonon-janakondrimpañafahana izáy nampanaovin’Andriamanitra ny zanak’Işįraéļā tañy Ezipįta tañy ny Paka, hoy
ny sasany. 401. Tsy nisy mpitóndra fivavahana izáy tsy nahatény izány sy ny mikasika ny
fañandroana momba izány; maro ny olombelona izáy nitsangana tampoka ho no
mpivaofivaofy ny amin’ny Paka. 402. Ny leşóna izáy no raisiko ho anáo, dia lazaiko ho anáo
tahaka izáo manaraka izáo.
403. Nandevozina ny Jody ary heveriko fa rehéfa nandevozina izy iréo, dia noteréna
hañaraka ihány koa ny fomba fañandroana na fañisanándro nisy tamin’ny Tany sy tamin’ny
Firenéna izáy no mpañandévo azy iréo. 404. Ka tahatahaka izáo izány ny fomba fañandroana
nisy izáy heveriko fa niaiñan’ny mponiña rehétra voaforoña ka niaiña tamin’iny Faritry ny
Tanin’ny Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany –Moyen Orient- iny.
405. Araka izáy nolazaiko tañy ho any mba ho porofon’izány, dia «Arábo Hendry» na
«Loholona Arábo» na «Mpanjáka Hendry Arábo» avy tañy Arabίa tañy, no olombelona
voalohany izáy no tonga nitsaoka an’Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý ivelan’ny Jody, noho ny
fakarohan’izy iréo. 406. Ny Olombelona Mpivahίny Masina izáy notarihin’ny Mazy, no iréo
teneniko eto iréo. 407. Azo lazaina tsy amim-pihambahambána fa nitóvy rafi-pañandroana
matóa nifankahalála, ny olona rehétra mponina tañy amin’iny Firenéna sy Tanin’ny
Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany –Moyen Orient- iny; noho izány dia no fantatry ny olona
izáy tsy no Jody, ny zava-dehibé izáy nety ho nisého tao anatin’ny Fiarahamoniña Işįraeļίta;
- tena mahagága fa ny olombelona tsy Jody no niántso an’i Jesóa Kįrişįtý hoe :
Mpanjakán’ny Jody :
- tonga hitsaoka ny Mpanjakán’ny Jody izáy vao teraka izaháy, hoy ny iraka izáy
notarihin’ny Mazy Arábo;
- tena mahagága noho ny nahagága ny fahatsapána fa na dia ny Mpaminány Jody-JióşyIşįraelίta-Işįraeliáŋā aza, dia tsy nahalála akóry hoe : teraka i Jesóa Kįrişįtý Mpanjakán’ny
Jody;
- nosoratan’i Pįláty Goverįnêêra jẽtilişa hoe : Jesóa Kįrişįtý Mpanjakán’ny Jody, ...;
- noho ny fahatahoran’ny Jody azy Jesóa Kįrişįtý ho nantsoina hoe : Mpanjakán’ny
Jody no nahatónga azy iréo ho niláza fa tsy nanaña Mpanjáka afa-tsy i Şejára [izáy
fahavalonáy sy mpamoritra ary mpanandévo anáy] izaháy [Jody].
408. Araka ny fantatra áry, ho azy rehétra iréo, dia ny «Habib» na «Abib –Abίba-» no
lohan’ny taona na ny Tsinambolan’ny «-Habib–Habίba-». 409. Ka rehéfa kajiana izány
fotoana izány, dia midaboka eo añelañelan’ny «faha-21 marįşa ka hatramin’ny faha-20n’ny volana avįrίļā» atý amintsίka atý, amin’izáo andro iainantsίka izáo, io fahatsinanan’ny
Volana sy ny Volana entina ary ny vintan’ny Habiba io.
410. Tsy mióva mihίtsy izány fankalazán’ny Jody ny Fahatsiarovana ny Paka izány.
411. Maharitra mandrakizáy izány, ho an’ny Jody, satrίa miankiña tanteraka amin’ny finoana
izáy niaiñan’ny Jody, ka tsarovan’ny Jody foana amin’izáy mahaméty azy ho azy iréo, ny
Fiséhon-Javatra ara-panáhy izáy miféhy azy iréo araka io fomba fañisan’andro io.
412. Araka ny fantatra ihány koa, dia ny harivan’ny Zomá, Fenomanaña, Tsinana
Habib mifóha Sabótsy, no andro namonoan’ny Jody ny Zanakondrim-panafahana. 413.
Notahafina tamin’izáy koa ny an’ny Kįrişįtiáŋā tatý aoriana tatý ary dia antsoina amin’ny
anarana amin’ny «batémy» hoe :
- «Zanakondrin’ny Paka» i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra. 414. Araka ny
voatatitra ihány koa, dia maty Zomá -masina- Fenomanan’ny Tsinambolan’ny Habίba i
Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra;
- izáo no mety ho dikan’izány : raha naka ny kôpiam-pahafatesan’i Jesóa Kįrişįtý
tamin’ny Pỗşy Piláty Benitananan’i Zerîjaléɱā aho dia tahataka izáo no ho no hitako

1302

1303
voasoratra tao : Jesóa Kįrişįtý dia maty ny Zomá telo avįr ļā taona telopolo tamin’ny telo ora
tolakándro;
- ho an’ny kaladirié rehetra misy eto antany ary hamarinin’ny Şiãşy tanteraka tokóa,
dia Fenomanana ary nisian’ny fanakonamasoándro (éclipse) feno io andron’ny Zomá telo
avįrίļā taona telopólo io;
- tsy afaka hanamarina kosa anéfa ny Şiãşy fa maty tamin’io zomá io i Jesóa Kįrişįtý
- ny Evazίļā no miláza fa no maty tamin’io Zomá 03 avįrίļā taona 30 io i Jesóa
Kįrişįtý ka dia inoako.
415. Noho izány, dia tsy maίntsy miovaóva ny Fankalazána ny Paka, izáy ankalazaina
ny Alahády manaraka ny Fenomanan’ny Habίba. 416. Toy ny tañy Ezipįta izáy namonoana ny
zanakóndry ho amin’ny Pakam-Piována tamin’ny alálan’ny Fiována-Fanavotan’i YavehJehóva, ny Jody izáy hany tokana voafίdy ho no vahoakany, dia maty nandrίtra ny
Fenomanan’ny Tsinambolan’ny Habίba ny Zanakondrin’Andriamanitra izáy i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra izány;
- tena sahin’ny manampahaizana rehétra eran’ny tany ny miláza sy ny manambára fa
mora ho antsίka, hoy izy iréo, ny manana ny kalãdįrién’ny jody fahίny ary ny mikájy ny datimpotoana samy hafa,
- ka dia ny andro 3 [telo] avįrίļā taona 30 izáy inoany sy heverin’ny
ankamaroan’ny Kįrişįtiáŋā fa andro nahafatesan’i Jesóa Kįrişįtý tamin’ny alálan’ny
famatsihana Azy tamin’ny Hazo Fijaliana, dia andro zomá; tsy azon’iza na iza lavina ny
mahaándro zomá azy noho ny fisian’ny fanakonan’ny volana ny masoándro (éclipse);
- ambaran’ny manampahaizana ihány koa fa ny fanakonan’ny volana ny masoándro –
éclipse- izáy nisého tamin’io zomá fenomanaña izáy nahafatesan’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý io,
no nampanópy ranombaláhy ny lokon’ny volana izáy tantarain’ny Evãzίļā. 417. Ny
Alahadin’io fahafatesan’ny Tompo io no ankalazána ny «Paka». 418. Tsy maintsy
mihilam-bolana foana izány no tokony hankalazána ny «Fetin’ny Paka»;
- tsy izány anéfa no hisého mandra-piavin’ny farándro, satrίa ny famonoana ny
ondrin’ny Paka tañy Ezipįta izáy tohizina ao amin’ny foko jody ao mandrakizáy, dia didy
amin’ny ãjelin’Andriamanitra araka ny fanisána manaraka ny fihodikodinan’ny masoándro,
- fa ny voalaza eto amin’ny Evãzίļā kosa dia fitantarána araka ny fomba fisehon’ny
volana izáy vokatra avy amin’ny fihodikodinany ny Masoandro.
419. Ny «Pakan’ny Jody» dia fahatsiarovany ny fialána tamin’ny fiainampanandevozana, ka nankalazainy ary tsy nankalazainy afa-tsy ny Andro Sabótsy. 420. Izáo
kosa anéfa no fanamarihana tiako holazaina :
- be iréo mpaháy Jody izáy tafaresaka tamiko no niláza fa na eo aza izány fijeréna ny
fahafahan’ny Jody tamin’ny andro sy ny vintana ary ny anjaran’ny Andro Sabótsy taorian’ny
famonoana ny Zanakóndry tañy Ezipįta tañy izány, dia voatokana kokóa foana ho fañajána ny
andro fahafίto fitsaharan’i Yaveh-Jehóva tamin’ny asam-pahariany ny Tontólo, ny Andro –
şabáta- Sabótsy;
- ny tena mahatalanjona, dia ny fahaizan’ny MAZY nampifandráy tsara tsy nisy
tomίka ny fañandroany izáy nioriña tamin’ny Volana sy ny Fañandroana Jody izáy niankiña
indrίndra tamin’ny Masoándro;
- mahatafavoaka dahólo izáy zava-drehétra tiana havoakany ny fañisanándro na ny
Fañandroana rehétra rehétra misy ka tianáo harahina.
521. Ny an’ny Mpanaraka an’i Jesóa Kįrişįtý, dia fahatsiarovana ny fialána tao
anatin’ny aloky ny fahafatesana noho ny fahotána amin’ny alálan’ny fitsanganana miaraka
amin’Izy Jesóa Kįrişįtý tamin’ny maty nandrίtra «ny Paka», no ankalazaina eto. 522. Izáy
no antony ankalazána ary tsy ankalazán’ny Kįrişįtiáŋā azy afa-tsy ny Alahády izáy
Voalohan’Andro kanéfa andro sy vintana ary anjára sy lahatra izáy nitsanganan’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra tamin’ny maty;
- tsy misy mihίtsy fomba izáy azo añaporofoana ny fitsanganany tamin’ny Maty, hoy
ny Jody rehétra rehétra :
- dimy isanjaton’ny Jody fotsiny ihány amin’izáo fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo
izáo angamba no tena mino an’io fitsanganan’i Jesóa Kįrişįtý tamin’ny maty io;
- tsy olon’ny andro Fahafίto mihίtsy izány i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra, tamin’ny
endrika nahaolombeloña azy;
- nitsangana tamin’ny maty tamin’ny Andro Voalohany amin’ny herinándro izy;

1303

1304
- nijίnja vary andro Sabótsy ny Apôşįtôliny; ..., sy ny sisa tsy áry ho voasoratra eto;
noho izány dia olona adála sy foka ary tsy misy antony ka tsy misy fotony, ny oloko izáy
miláza tena ho Kįrişįtiáŋā ka mañája ny andro fahafίto izáy fanájan’ny Jody kanéfa tsy
mahatontósa ny fombafómba rehétra araka ny fanaon’ny Jody azy; voatokana ary tsy
voatokana afa-tsy ho an’ny Jody iréry ihány araka ny Lalampanorenany izáy tsy iza moa fa ny
Teşįtamẽta Talóha indrindraindrίndra, ny andro sabótsy amin’ny mahasabáta azy;
- foana tanteraka anéfa ny finoantsίka raha tsy nitsangana tamin’ny maty Izy Jesóa
Kįrişįtý izáy Andriamanitra Voatóndro ho an’ny Jẽtįlίşa indrindraindrίndra satrίa lavin’ny
Jody ho Andriamanitra Izy, amin’Izáo Fepotoana Iandohan’ny Taona Arίvo Fahatélo Izáo, ...,.
523. Raha izáy voalazantsίka izáy no topaza-maso, dia mazáva ho azy eto ny
fifangaroan’ny fanandroana araka ny Lálan’ny Masoándro sy ny Fanisanándro na Fanandroana
araka ny Dian’ny Volana. 524. Ny fahatsiñánan’ny volana, dia miovaóva ao anatin’ny fepotoana voaláza etsy ambóny, satrίa tsy voatéry ho tsiñana foana ary tsy ho tsiñana afa-tsy ao
añelañelan’ny vanim-potoanan’ny faha-21 marįşa ka hatramin’ny 20 avįrίļā ny [–Habίba-]
habibin’ny Taona iráy. 525. Na izány na tsy izány anéfa, dia noferana fa dia ho « habίba
mandrakizáy » no ho anaran’io Volana sy Vintaña ary Andro Tsiñana [araka ny dian’ny
volana] eo añelañelan’io fotoana izáy voatóndro eto io.
526. Manampahaizana Ãgįlίşy iráy izáy nantsoina hoe : Isaac Newton no tena
nahitána voalohany ny fikajiana araka ny lalána şiãtifίka amin’ny endriny tena môderįna tokóa,
ny hery ifampisintonan’ny zava-boaáry misy rehétra, izáy miteraka ny fitobohana tonga lafatra
eo fiharan’ny lalána izáy miféhy ny dian’izy iréo;
- samy mihodina manaraka izáy dia sy lálana efa voatóndro ho azy iréo, ao anatin’ny
habaka tsy voafetra ao, iréo izy rehétra iréo. 527. Nohatsarain’i Leibnitz [Laibįnitįşa] sy ry
Kepler (Kepįléra), ary iréo hafa rehétra tsy áry ho voasoratra, ..., ny kajy ary dia napetrak’i
Albert Einistein [Alįbéra Aįnizįtaiŋā] araka izáy tena marina amin’ny toerana tokony ho misy
ny lálany avokóa ny zavatra hita sy misy rehétra eny an-danitra ambóny eny (théorie de la
relativité générale); hatréo dia nihamaivana ny fanandroana sy ny fikintanana aşįtįrôlôzίka fa
afaka naminavίna ny zavatra mety ho avy ny kajy şiãtifίka.
528. Nilazán’ny olona indráy mandéha i Albert Einistein izáy Jody Aļēmã fotopahitán’ny zanakolombelona ny fanaovana hery atômίka ka nahafahana namotipotika
voalohany tao anatin’ny Tantára, ny tanána goavan-dry Naghasaki [Nagajaký] sy ry Hiroshima
[Hirôsίmá] tañy Zapỗỗ tañy nandrίtra ny Adilehibé 1939-1945, fa tsy amin’ny toerana izáy
nikajiany azy ny kintana voatóndro. 529. Izáo no navaliny azy :
- rehéfa matomatotra kokóa ny halafatry ny masolavitraréo, dia hipetraka tsara
amin’ny toerany izáy nikajiako azy irény kintana rehétra rehétra irény.
530. Na dia zanaka antranon’i Mahefamanana Mosa (Marcel) –katibo anakára- eo
amin’ny lafiny ampaham-panabeazana ahy momba ny fanisanándro Malagásy aza aho, dia
izáo no holazaiko anáo : tsy maháy na inona na inona momba ny tianáo ho fantatra mikasika
ny olaña izáy eritreretináo hovahaina eo amin’ny fomba fikintanana aho. 531. Ho ahy mantsy
dia itý : raha jeréna iréo kajy nataon’ny manam-pahaizana samy hafa izáy voatoñontoñontsίka
etsy ambóny etsy iréo, ohatra, dia tsy hisy mihίtsy olombelona hahaίsa iréo kintana izáy mety
hahatónga ny tarany etý ambonin’ny Tany etý iréo, ka hanaña ako amin’ny fiaiñantsίka etý
ambonin’ny Pįlanéta Tany etý. 532. Andriamanitra iréry ihány no afaka hanáo izány. 533. Fa
araka ny fahendrén’ny Ntaolo Malagásy, ny fintiñin’ny akon’ny fisian’iréo izy rehétra iréo, dia
miatóta etý an-tany etý amin’ny alálan’ny volana. 534. « Ny andon’ny lanitra sy ny
tsiron’ny tany anié homba anaréo rehétra izáy mamáky itý lahaporontafako itý ».
535. Amin’izáy fotoana izáy, dia hiovaóva araka izáy mahatsiñana ny volana ny
anaram-bolana sy ny aram-bintana “12” izáy tsy inona tsy akóry fa anaran’izáy heverin’ny
sarambabembahoaka «ho vondron-kintana» na dia Pįlanéta tsotra fotsiny ihány aza, eny
ambóny eny ihány; tsy miovaóva toerana mihίtsy mandrakizáy izy iréo raha miohatra amin’ny
toerana izáy voatóndro sy voaténdry ho an’ny tanintsίka. 536. Asa, fa toa manjáry maházo aina
angámba ny taratra masin’izy iréo rehéfa mipetaka amin’ny Volana izáy heverin’ny
olombelona ho «fanazavan’ny alina» ka dia mihetsika miaraka aminy; tsy mifanaraka ary tsy
mifanίndry ny dian’ny volana sy ny dian’ny masoándro araka ny efa fantatsίka, noho izány dia
mety hióva ny anaran’ny volana sy ny vintana ary ny andro Tsinana eo anelanelan’ny fepotoana faha-21 marįşa ka hatramin’ny 20 avįrίļā, ho an’ny taona samy hafa mifandίmby.
537. Novoizin’ny Ambaniándro-Maláma-Hova-Lavasofina-Merina hatramin’iny taona
2004 iny tao Imerina tao, tamin’ny alálan’ny Radiố Feon’Imerina indrindraindrίndra, io

1304

1305
fañisanándro sy fañandroana fahizáy io : tena tsara sady tena mahafinaritra tokóa izány
fihetsika izány. 538. Ny mahafarikoriko kosa anéfa, dia ny finiavana hampifangáro azy
amin’ny anaram-bintana sy ny aram-bolana hafa ka dia hantsoina ary tsy hantsoina afa-tsy
amin’ny anarana hoe : Alahamády ny volana tsinana ao anatin’io fe-potoana faha-21 marįşa
ka hatramin’ny 20 avįrίļā io ao.

Iréo olona izáy mpitóndra ny “Afo tsy maty” izáy nampandalovina tao Sabótsy
Namehana tao tamin’ny volana marįşa 2011
539. Tsy misy maharátsy izány fiverenana amin’ny fanisanándro sy amin’ny
fanandroana fahίny izány fa tokony hiverenana sy hampiasaina koa amin’izáy fotoana izáy ny
anarambolana izáy nentin’ny Razana Ambaniándro-Maláma-Hova-Lavasofina-Merina mba
hifanaraka amin’ny tian-kotratrarina. 540. Araka izáy efa voalazantsίka, dia misy tokóa ho
an’ny Ambaniándro-Maláma-Hova-Lavasofina-Merina izány fanandroana sy fanisanándro
izáy toy ny mifandráy be dia be kokóa tokóa amin’ny an’ny iraisampirenena sasany izány, ka
nahatónga irény fitény samy hafa izáy tena manaitra tanteraka momba ny andro irény, toy ny
hoe : alarobίa tsy miverina –faranándro- ka mipoitra any amin’ny voalohanándro Alakamίsy.
541. Nanana ny tantarany tokóa iny fe-potoana niainana nandrίtra ny Paka 2004 iny.
542. I Marc Ravalomanana dia namály ankolaka ny fiampangan’ny sasany azy tamin’ny
filazán’ny tįrakįta momba azy izáy nety ho no azo nadika, ohatra, nanáo manáo hoe :
- niendaka tamin’ny finoana Kįrişįtiáŋā satrίa nanáo dina tamin’ny demóny izy
[sanatriavina anéfa izány fa ohatrohatra izáy notarafina tamin’ny zava-nisy sy nitránga fotsiny
ihány]. 543. “Noraisina ho Dekốŋā” tao amin’ny Fiangonana FJKM tao Imerinkasinina izy
mivády tamin’ny Androm-Pankalazána ny Datim-Pitsanganan’ny Tompo Andriamanitra Jesóa
Kįrişįtý tamin’ny maty, dia ny Alahadin’ny Paka 2004 izány. 544. Sahy niakatra ny «pîpitįra»
na ny polįpίtra ny Lehiláhy, tamin’izány andro izány.
545. Mazáva ho azy moa fa zava-masina tokóa izány miakatra pîpitįra izány ho
an’ny Mpino FJKM. 546. Tsy maházo miakatra azy izáy «Mpino Kįrişįtiáŋā tsy mbola
mpandráy mba handráy anjára amin’ny fombam-panompoam-pivavahana». 547. Noho
izány, ho an’ny finoan’ny Kįrişįtiáŋā rehétra, dia tsy ho no sahy niakatra Pîpitįra mihίtsy i
Marc Ravalomanana Filohampirenéna Malagásy, raha ohatra ka niendaka marina tamin’ny
Finoana Nahakįrişįtiáŋā azy izy, satrίa, hono, nanáo dina (-pacte avec le demon-) tamin’ny
devóly na tamin’ny demóny na tamin’ny belįjebóba na tamin’ny şatána, ...,. 548. Tsara
averimberina sy hamarinina indráy fa anisan’ny zavatra izáy nanahirankirana ny fisainan’ny
olona momba an-dry Andriamanjáto Richard sy ry Zaranaina moa io zavatra nikasika an’i
Marc Ravalomanana io, tamin’izány andro izány.

1305

1306

Iláy “Afo tsy maty” izáy nampandalovina tao Sabótsy Namehana tamin’ny volana
Marşįa 2011, dia fiofoana sy fampinofoana amin’ny andavanandrom-piainana ny
Taombaovaony, ho an’ny Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina.
549. Foto-pinoan’ny Kįrişįtiáŋā rehétra tsy ankanavaka ny Mahandriamanitra ny
Tompo Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý. 550. Foana izány finoana kįrişįtiáŋā izány, raha tsy
nitsangana tamin’ny maty, tamin’ny andro voalohan’ny andro amin’ny herinándro, izáy ny
andro Alahády izány, izány Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izány. 551. Niendaka
tamin’izány Foto-Pinoana kįrişįtiáŋā izány áry, hono, ka nanáo dina tamin’ny Demóny i Marc
Ravalomanana Filohampirenéna, araka izáy tįrakįta izáy, izáy noheverin’ny olona sasany ho no
tena nisy marina tokóa, tamin’izány andro izány;
- nanahirana ny olombelona rehétra mihίtsy ny fahitána kisarintsáry samy hafa tsy áry ho
safarianina etoana, taorian’ny fahazoana an’Ambohitsorohitra taorian’ny vono olon’ny sabótsy
7 fevįrié 2009;
- voaláza fa nanahirana ny Fitondrána tañy Kongo-Kinsasa tañy mihίtsy ny vola
tsitokotsiforohana izáy nolanin’i Mobutu Seseko filohampirenény ho an’ny Mpisikίdy sy ny
Mpanáo Fanafódy nentim-paharazana samy hafa nandrίtra ny fotoana nitondrány;
- na aiza na aiza eto ambonin’itý Tany itý eto, dia maro dia tena maro tokóa ny
olombelona izáy mampiása fanafódy nentim-paharazana, hoy ny mpandinika rehétra, fa
indrindra moa fa ny olon’ny Fitondrána any amin’ny Firenen’ny Andalampandrosoana.
552. Mahagága sady tena tsy fantatra mihίtsy izáy maházo ny olombelona tsy
ankanavaka ankoatra izány fa dia toa lasa kizitimbeloña dahólo izy rehétra, raha vao io
Finoana izáy toy ny napetapetaka befahatány taminy fotsiny ihány fa tsy voajanaháry ho azy
iréo io, no tenenina. 553. Ho an’ny olombeloña tokóa, dia tsy misy mihίtsy zavatra tsara tahaka
izáy zavatra hita maso na tsia nefa nekény antsitrapó eto an-tany fandalovana eto.
554. Olontsotra sy tantsáha izáy nanáo ny asan’ny mahampanaráto azy iréo, ny
ankabeazan’ny lehiláhy tamin’izy «telo ambin’ny folo lahy» izáy noraisin’izy Andriamanitra
Jesóa Kįrişįtý ho Apôşįtôliny, tamin’izány andro izány. 555. Tao anatin’izány tokóa mantsy i
Jîdáşy –Judas- izáy nosoloana an’i Matiáşy –Matthias- tatý aoriana, tamin’ny alálan’ny
fifidianana teo ambány fitantanan’ny Andriamanitra Fanáhy Masina.
556. Ankehitrίny anéfa, dia vahavahain’ny manam-pahaizana, amin’ny fomba fijeriny
şiãtifίka, ny rafi-pitantarána ny zavatra nosoratan’ny Apôşįtốly, araka izáy fahaizana sy ny
fahendréna nisy sy niain’izy iréo, teo afovoan’ny Firenéna sy ny Fiaraha-monina Jody izáy
nisy azy iréo. 557. Mety hampióva zavatra ve izány famahavahána izány? 558. Ny
famahavahána dia afoto-dry zaréo olombelona manam-pahaizana ankehitrίny amin’ny filazána
izáy manáo manáo hoe : moa tena şiãtifίka na marina araka ny fivoaran’ny tantára –

1306

1307
historique- ve izáy zava-drehétra voasoratry ny Apôşįtốly sy iréo olona mpomba hafa an’i
Jesóa Kįrişįtý?
559. Tsy toy izány na ho amin’izány mihίtsy angámba, no fomba nanoratan’irény olona
izáy atáo hoe Apôşįtôôly irény, ohatra, ny zava-dazain’izy iréo ao anatin’io Boky izáy
antsoina hoe : Bokin’ny Soratra Masina na Baibóly Masina [Teşįtamẽta Vaováo] io;
- [-Ny Teşįtamẽẽta Talóha dia ny Fanekéna Voalohany araka izáy voaláza ao
amin’ny Hebįrίo; io Fanekéna Voalohany io, dia natáo ary tsy natáo afa-tsy ho an’ny
Vahoaka Jody iréry indrindraindrindra ihány-]. 560. Mahatsára zavatra anéfa izány : satrίa
araka ny fahitán’ny Apôşįtốly izáy nosaiñiny ho nisého marina sy natrehiny ary niaiñany sy
nohenony tao añatin’ny tontólo iaiñana, tamin’izány fotoana izány, no nosoratany ka tena
mahafinaritra tokóa. 561. Mba hahazáva izáy tiana holazaina sy hotantaraina ho fialambóly soa
sy tsara ho anáo mpamáky hajaina, dia aleoko manoratra ho anáo ohatra vitsivίtsy izáy tsy
maίntsy hohalaliñináo miaraka amin’iréo manam-pahaizana momba izány, mba tsy
hahasodóka anáo sy mba tsy hahavéry fiaiñana sy fisaiñana anáo aho. 562. Azo raisina ho
ohatra ny momba sy ny mikasika izány i Masindáhy Pôly.
563. Apôşįtốly faha-14 izy. 564. Izy angámba no nanam-pahaizana indrίndra tamin’iréo
izáy nantsoina sy mbola antsoina hoe : Apôşįtốly.
565. Farijiáŋā izáy nahavίta fianarana farany izáy ambóny indrίndra momba ny Lalána
Jody izy ary Dôkitếra momba ny lalána izy;
- mpianatr’i Gamaliéļā izáy azo heverina ho faratampony sy lafatra indrίndra teo amin’ny
lafiny fahaizana ny Lalána Jody i Masindáhy Pôly. 566. Nizáka ny zompirenén’ny
Mpanjanaka izy ary manontány tena momba sy mikasika izáy fomba nahazoany nizáka izány
Zompirenén’ny Mpanjanaka Rômáŋā izány ankehitrίny ny manam-pahaizana isan-tokony avy.
567. No azo novidίna, hono, tamin’izány andro izány, io Zompirenén’ny Mpanjanaka
Rômáŋā io. 568. Tena nivίdy ny Zompirenéna Rômáŋā tokóa ve áry i Masindáhy Pôly? 569.
Manóva inona momba izáy zavatra navelany ho antsίka mpomba an’Andriamanitra Jesóa
Kįrişįtý moa ny fahalalána sy ny fahamarinan’izány?
570. I Masindáhy Pôly ao amin’ny taratasiny ho an’ny Teşalônişiáŋā, dia
manizingizina mihίtsy mikasika ny mahameloka tanteraka ny Jody tamin’ny Fahafatesan’i
Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra. 571. Ny Evãzίļā voasoratra amin’ny anarana izáy manáo manáo
hoe : i Masindáhy Zoány na ny Evãzίļā Fahefatra izáy manóndro ny Jody ho
Tomponandraikitry ny Fahafatesan’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra koa, dia
mampitény azy iréo manáo manáo hoe :
- aoka hianjéra amináy sy amin’ny taranakáy ny Rany». 572. Hazonin’i
Masindáhy Pôly fa ny Jody no nandevina an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra rehéfa avy
namóno sy nampamóna azy.
573. Na izáho na io ianáo izáy miála voly tokóa amin’ny alálan’ny famakiana ny
Lahaporontafako io, dia samy miaiky anéfa fa tamim-pahatsorana sy araka izáy fahendréna
niaiñan’ny vahoaka, tamin’izány fotoana izány, no nanoratan’ny mpanoratra iréo zava-drehétra
izáy voasoratra iréo. 574. Hafaháfa kokóa noho izáy mety hosaiñináo sy hosaiñiko anéfa ny
fahitán’ny Manam-pahaizana azy amin’izáo fotoana izáo.
575. Nahoana, ao amin’i Masindáhy Pôly ao, no tsy mba andrenesana resaka momba ny
famadihan’ny Apôşįtôly Jîdáşy an’Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý tanteraka mihίtsy, izány
hoe : nahoana no tsy ahitána taratra mikasika izány mihίtsy, ny fampianarana izáy «lazain’Izy
Masindáhy Pôly ho Evãziļā toríany mba hitarihany ny vahoaka ho zanakandriamanitra»?
576. Moa solotenan’ny Fokon’i Jîdá –Juda- na ny Firenéna Jody izáy samy nipoirany ve i
Jîdáşy sa solontenan’ny zavaboaáry rehétra izáy mena toy ny jakin’ny fahotana izáy anton’ny
namonoana an’Izy Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý kosa?
577. Nipoaka tamin’iny iráy volana talohan’ny Pakan’ny taona 2004 iny iláy
sariveloña –şinémá- iráy izáy noforonin’iláy Amerikáŋā izáy mpilaláo sariveloña antsoina
hoe : Mel Gibson. 578. «La passion du Christ» na «Ny Fijalian’i Jesóa Kįrişįtý» no
lohatenin’iláy sariveloña.
579. Tsy nisy sariveloña izáy niteraka sahoaka sy sahotaka samiháfa izáy tena
nanahirana noho ny nanahirana tokóa tahaka an’io sariveloña iráy io, tañy
Ampitandranomasina tañy. 580. Nandrίtra iny Pakan’ny Taona 2004 iny, dia mba nahavoatény
ny Papa Raimasina Katôlίka Zoany Pôly II nanáo manáo hoe :

1307

1308
- aoka hivondrona hanohitra ny fampihorohoroana Izáo Tontólo Izáo ka ny
Firahalahiana sy ny Fifankatiavan’ny Mponina rehétra eto an-tany eto no fiadiana voalohany
tsara sy lafatra indrίndra ho amin’izány.
581. Ny firenéna maro eran’ny Pįlanéta Tany, dia efa namoaka sy namolavóla Lalána
manohitra ny Fampihorohoroana avokóa;
- nantitranterin’ny Filohampanjakána Eşįpaŋ ốļā Zapaterô teo anatrehan’ny
Filohampirenena Arábo nandrίtra ny Fivoriambén’izy iréo ka niantsoan’izy iréo azy, izáy
natáo tañy Alįzerίa tañy, tamin’ny volana marįşa 2005, fa heloka beváva izáy tsy maίntsy
sakanin’ny olombelona rehétra ny vono olona tsy amin’antony amin’ny alálan’Andriamanitra
iráy tahaka an’i Allah. 582. Tao anatin’iny herinandron’iny Paka 2004 iny aza, dia nisy zazatanóra roaláhy izáy vao mpianatry ny Fanabeazana Fototra Ambaratónga Faharóa - na –
LYCEE, Lişéa- izáy nohelohina ho nigádra sivy ambin’ny folo taona, sazy mihátra, tañy
Tînijίa tany, satrίa nanáo fanentanana ho amin’ny fampihorohoroana, tamin’ny alálan’ny
«aterinéto» -na ny Inernet- izy iréo. 583. Na dia nifanómpa sy nifanozona, tamin’ny alálan’ny
aterinéto aza, raha azo eritreretina sy sainina ho toy izány raha adίka, ny Mpomba sy ny
Mpanohitra an’i Marc Ravalomanana sy ny Fitondrány, dia tsy nisy olona na dia iráy aza mba
no voaheloka ny olona Gasy na tsia, izáy nanáo izány;
- asa raha mba anisan’ny zavatra sy fomba fanáo mety hoheverin’ny vahoaka
Malagásy ho malóto, ny fifanolanana amin’ny alálan’ny haitáo izáy tena raitra dia raitra tokóa
tahaka izány, toy izáy natáo an’iréo tanóra roaláhy tañy Tînijίa tañy iréo.
584. Nampandrotsa-dranomáso olona maro tsy hita isa, teto ambonin’itý Pįlanéta Tany
itý teto, iny sariveloñin’i Mel Gibson iny. 585. Nisy mihίtsy anéfa iréo Jody Mpanefoéfo teo
amin’ny haréna sy ny fahefána hita maso izáy nandίka azy iny ho fanentanana
“mandrakizáy mandrakizáy” ny Olombelona Mpijéry azy, tahaka ny kįrişįtiáŋā
indrindraindrίndra izány, ho amin’ny Fankahalána Jody sy ho amin’ny Fampihorohoroana ny
Jody.
586. Natevina sy tena nanahirana ny olona maro ary ny Firenéna maro, tañy
ampitandranomasina tañy, «ny fifandonana» amin’ny alálan’ny haitáo efa tena lafatra tahaka
ny aterįnéto teo am-pelan-tanana mikasika izány;
- velona teo amin’izáy ny Filazána hoe : fa iza marina tokóa moa i Jesóa Kįrişįtý satrίa
tena diso manintona ny olona rehétra amin’ny ankapobény na kįrişįtiáŋā izány na tsia ny
momba azy sy ny tantarany?
587. Tamin’ny teny Latίŋā –langue morte- sy tamin’ny tenin’ny Tompo Andriamanitra
Jesóa Kįrişįtý na ny Fitény Arameáŋā no namoronana ny sariveloña “ny Fijalian’i Jesóa
Kįrişįtý”. 588. Izáo izány no fandehany : ny mpilaláo izáy solontenan’ny Mpanjanantány
Rômáŋā, dia mitény Latίŋā fa ry zaréo Jody kosa, dia mitény Arameáŋā, ao anatin’io
Sariveloña io. 589. Tsy nisy olona izáy tsy niaiky ny hasoany sy ny endrika toy ny tena izy sy
tena mahamarina tanteraka izáy lazainy.
590. Nalefan’i Mel Gibson tañy Rôɱā-Vatikã tañy mba ho notsaraina iláy sariveloña.
591. Naházo tanteraka ny tsodranon’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny fandefasana sy ny
fampielezana iláy sariveloña. 592. Notsarainy sy nambarany ampahibemáso áry fa rariny sy
hitsiny satrίa tena manakaikikaiky kokóa tanteraka ny marina mihίtsy, ny fomba filazány ny
zava-drehétra voatantára ao anatin’io sariveloña io. 593. Nihomehezan’i Mel Gibson ny
fitsaratsarána rehétra nanaraka ary dia saika nikombokomboña dahólo avokóa moa
taorian’izány ny vavan’ny mpañarátsy.
594. Ny Tantaran’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra, hono, hoy ny Mpahalála hatrány
amin’ny taonjáto Fahatelon’ny Taona Kįrişįtiáŋā, no tantaran’olombelona nofo sy ra izáy misy,
farany izáy mahavariana sy manintona ny olombelona indrίndra. 595. Satrίa moa tsy dia no
mpamokatra sarivelona mihίtsy no asan’i Mel Gibson fa mpilaláo fotsiny ihány kosa izy, dia
tsy nahagága raha tsy nisy natóky azy ny mpamátsy vola raha vao nieritreritra ny hanangana
an’io Sarivelona momba «ny Fijalian’i Jesóa Kįrişįtý» io izy. 596. Nataony antoka
hatramin’ny trano fonenany mihίtsy aza mba ho nahazoany sy ho nahavoriany ny vola 25
tapitrisa dôlára amerikáŋā, tamin’izány andro izány, –roa arivo ariary ny dôlára iráy- izáy
nilainy tamin’ny fanatontosána ny sarivelony.
597. Nahagága ny herin’Izy Tompo Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý fa iráy volana
monja taorian’ny nivoahan’iláy sarivelona, dia efa nampiditra vola hatrány amin’ny efajáto
tapitrίsa dôlára amerikáŋā iláy Sarivelona. 598. Mampivadika atidóha ny olona hatrány ny
soratra sy ny tantára rehétra mikasika an’Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý. 599. Hitarika anáo

1308

1309
sy ny finoana mahakįrişįtiáŋā ary ny mahaolombelona tsotra fotsiny anáo hitodi-doha ho aiza
ny fomba famakafakána hita etsy sy eróa mikasika ny soratra momba sy mikasika an’Izy
Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra?
600. Ankehitrίny raha mba Kįrişįtiáŋā ianáo ka anontaniako manáo manáo hoe : mba
impίry moa io ianáo io izáo no namáky ny Evãzίļā Efatra hatrány amin’ny farany, dia inona
no havalináo ny fanontaniana? 601. Inona no havalináo ny feon’ny fieritreretanáo? 602.
Mampieritreritra tokóa ny zava-misého?
603. Imbetsaka tokóa aho no nanoratra, mba ho fialambolináo, fa amiko, ny fototry ny
famariparitan’i Jesóa Kįrişįtý ny Mahajesóa Kįrişįtý sy ny Mahandriamanitra azy Tompo Jesóa
Kįrişįtý, dia hita sy vakίna ary tsy hita sy tsy vakiana «amin’ny endriny farany izáy mora azo
indrindra» afa-tsy ao amin’i Masindáhy Zoány Toko Fahenina;
- ho ahy dia biby toy ny alίka sy toy ny kisóa mihinan-tay miendrika Jesóa Kįrişįtý,
sanatrίa anéfa izány, izáy Jesóa Kįrişįtý rehétra tsy mifanaraka amin’io voaláza ao amin’io
Toko Fahenin’ny Evãzίļā izáy voasoratr’i Masindáhy Zoány io. 604. Tsy fantatro anéfa izáy
mety ho hevitráo, raha ilazáko ianáo, fa ho an’ny Mpandinika sasany ankehitrίny, dia tsy nisy
io Masindáhy Zoány izáy nanoratra ny Evãzίļā Fahefatra io, araka izáy iheverantsίka azy
mahazátra hatramin’izáo! 605. Iza áry io olona na iza áry iréo vondronolona izáy voafóño
sy voafáño ao anatin’io «Anarana amin’ny batémy hoe : Masindáhy Zoány» ao io?
606. Raha araka izáy vakiana ao anatin’io Evãziļā Fahefatra io izány, dia tsy iza tsy
akóry ny olona izáy voafóño sy voafáño ao antin’io añarana hoe : Zoány io, fa iláy antsoina
amin’ny fehezankevitra mahazátra hoe : «iláy mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra» na « le disciple que Jesus aimait. 607. Tena voaláza sy voasoratra ao
anatin’io Evãzίļā Fahefatra io imbetsaka mihίtsy izány fehezankevitra izány.
608. Noheverina hatramin’izáy, araka ny fomba nahazátra antsίka fa iláy anakiráy
tamin’ny Apôşįtốly izáy natsoina hoe Zoány no «iláy mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra» sady nanoratra ny Evãzίļā Fahefatra. 609. Ny mpandinika rehétra tsy
ankanavaka anéfa ankehitrίny, dia samy miara-miaiky fa tsy izy mihίtsy, fa tena olon-kafa
mihίtsy no nanoratra ny Evãzίļā Fahefatra. 610. Ny añarana hoe : «Zoány» amin’ny tenin’ny
Jody, dia tahaka ny efa lasa añarana iombonana, toy ny Rakoto na ry Bozy atý Madagasikára
atý. 611. Iza áry izány io olona izáy nantsoina hoe : «Zoanin’ny Evãzίļā Fahefatra» io?
612. Raha ny marina izány, ho an’itý Evãzίļā Fahefatra itý, dia naman’ny Fitakonana
fotsiny ihány na solon’anarana ny anarana amin’ny batémy hoe : «Zoány». 613. Tsy
Apôşįtôôly koa anéfa io lehiláhy io, fa dia io miántso tena fotsiny manáo manáo hoe io :
«iláy mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra».
614. Tsy tantsáha tahaka ny Apôşįtốly rehétra koa izy fa tsy maintsy ho no olona
ambóny satrίa olona izáy nifankahalála tamin’ny Mpisorombé,
- izáy mifanahatahaka amin’ny fomba fitény ankehitrίny manáo manáo hoe : olona izáy
tsy vahίny fa tena mifankaháy tanteraka tokóa amin’ny Filohampirenén’ny Firenéna
iráy; olona no ambóny noho ny ambóny teo afovoan’ny Fiarahamoniña Jody izány olona izáy
natáo hoe : Mpisorombé izány, satrίa dia tena nohajain’ny Mpanjanaka Romáŋā mihίtsy aza
io izy io; fa na dia tokony ho no mpiása tsotry ny Tẽpóly Masina fotsiny ihány aza io
Mpisorombé io, dia notendrén’ny Mpanjanaka Rômáŋā ho no Solontena sy ho no Lehibén’ny
Jody teo anatrehany kosa;
- noho izány dia tsy no olona olonolom-poaña mihίtsy ny olona izáy nantsoina hoe
Mpisorombé. 615. Tsy ny olona rehétra te-hiditra tao an-tokontanin’ny Lapam-Pitsarán’ny
Mpisorombé, dia naházo niditra «ny tokontanin’ny Lapam-Pitsarán’ny Mpisorombé
avokóa; olom-bitsy izáy tokony ho no olom-boatsónga tokóa no afaka niditra sy
nampidirina tao». 616. Noho ny fahalalán’io «mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý» io
«ny Mpisorombé» no nahafahany nampiditra an’i Masindáhy Piéra [Kefáşy], tao antokontanin’ny Lapam-Pitsarán’ny Mpisorombé;
- tao Andápa tao no nitsarán’ny Zanakolombelona an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra;
- afaka niditra mialóha tao angámba «iláy mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý»
satrίa fantatry ny olona rehétra ho anisan’ny olona izáy no akaikin’ny Mpisorombé izy, izány
hoe : anisan’ny olona ambóny teo amin’ny Rafi-Pitondrána Jody izy.
617. Mibaribáry tanteraka eto áry fa tsy iráy velivély mihίtsy tamin’iréo
Apôşįtốly-Tantsáha «io mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra io». 618.
Matóa sahy nisého hatrány hatrány tsy tamin-tahotra teny amin’ny lálana rehétra nalehan’ny
Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra «io mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý

1309

1310
Andriamanitra io», dia satrίa olona no fantatra noho ny fahamboniany ka nety tsy nisy sahy
mpikasikasika sy mpiapangapánga mihίtsy tanteraka tokóa izy :
- i Masindáhy Piéra kosa, raha vao naného ny tendron’oroñy, dia tonga dia nenjéhin’ny
olona toy ny tanávy vavy vao niakatra sy nanontaniany hoe :
- moa tsy mpianatr’io Lehiláhy io koa ve ianáo satrίa Galileáŋā?
619. Manontány tena koa isίka ankehitrίny momba ny antonantony izáy nitiavan’i Jesóa
Kįrişįtý Andriamanitra manokana an’io Mpianatra io na dia tsy mba nampidiriny ho no
anisan’ny olombelona Jody izáy nantsoiny ho Apôşįtốly aza izy;
- tena mazáva dia mazáva izáo, fa iráy ihány no mba hany Apôşįtốly izáy nanoratra
ny Tantaran’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra tamin’ny alálan’ny Evãziļā, dia i
Masindáhy Matίo iréry ihány. 620. Teo akaikin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra
indrίndra noho ny Ankabeazan’ny Apôşįtốly «iláy mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra» nandrίtra ny Sakáfo farany ka no afaka nanankina ny lohany teo an-tratrany
mihίtsy aza io izy io, izány hoe :
- tsy ny Apôşįtốly «[12] Roa ambin’ny folo lahy» iréry ihány izány no nihinana «ny
famakiana ny mofo niaraka tamin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra nandrίtra ny AndromPifaliany Farany tao anatin’ny fanañany ny Nofo Nahaolombelona Azy», fa nisy
mpianatra hafa koa tao, ary tsy fantatra ny isany;
- fantatra fotsiny sady tsy azo lavina tanteraka mihίtsy satrίa mibaribáry toy ny vay
ankandrina fa anisan’ny olona no voaása tao amin’io sakáfo farany io «iláy mpianatra izáy
notiavin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra»;
- hizingizinin’ny Mpandalina rehétra rehétra fa ny fianakavian’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra no nikarakara ny sakáfo, ka no anisan’iréo olona izáy nikarakára ny
Sakáfo Farany iréo i Marίa Reniny izáy niteraka azy, ny anabaviny anakiróa dia i
Salomée sy i Myriam.
621. Misy ny olona izáy sahy miláza valiny iráy izáy tsy azo heverina ho dia adaladála
loatra ka sahy manáo manáo hoe : i Lazára izáy natsangany tamin’ny maty io mpianatra izáy
notiavin’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra io. 622. Ahitána ny fehezankevitra hoe :
«notiaviny» ao amin’ny Evãzίļā izáy mitantára ny fananganany azy tamin’ny maty :
nampandrotsa-dranomáso Azy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra ny fandrenesany ny
nahafatesan’i Lazára. 623. Tsy mahafapó na iza na iza anéfa izány valin-teny izány.
624. Io mpianatra izáy notiavin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra io izáy teo
apototry ny Lakįroany, no nanariany an’i Masina Marίa Reniny tamin’ny fialány ny nofony
mahaolombelona azy : «ralehiláhy, indro ny Renináo» ary nariany koa tamin’i Masina
Marίa Reniny izy : «Ravehivávy, indro ny zanakáo». 625. Tsy nisaraka tamin’i Jesóa
Kįrişįtý Andriamanitra mihίtsy «iláy mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra» : eny fa hatramin’ny ora farany mihίtsy aza. 626. Ny Evãzίļā voasoratra
amin’ny anaran’i Masindáhy Zoány –sous-titrage- Toko faha-21, andininy faha-21, dia
miváky toy izáo : Rehéfa nahíta iláy mpianatra izáy notiavin’ny Tompo i Piéra, dia nitény
tamin’i Jesóa hoe :
- Ary izy io, ry Tompo, mba inona no ho anjarany?
- Dia hoy i Jesóa tamin’i Piéra :
- Raha tiako haharitra mandra-piaviko izy, ahoanáo izány? Fa ianáo, avia hiaraka
amiko.
627. Izány valin-tenin’Izy Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izány, izáy manjáry
niteraka fisainana izáy mampihevitra hoe : «mety tsy ho faty koa izy» no nahatónga ny olona
hieritreritra hoe : i Lazára izáy efa nitsangana tamin’ny maty io «iláy mpianatra izáy
notiavin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra» io, satrίa tsy ho no faty intsóny izy izáy efa
natsangan’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra tamin’ny maty;
- ny tena mampieritreritra koa aza dia ny fahasahian’ny olona miláza fa ny anabavin’i
Lazára, dia i Marίa Madêléŋā izány, dia vady izáy niterahan’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra zazaláhy anakiráy;
- ambonin’izáy, dia nisy Apôşįtốly Vavy anakiráy, hono, izáy tsy iza fa ny anakiráy
tamin’iréo anabavin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra ihány, ka nantsoina hoe : Salomée
[Şalômé] ny añarany.
628. Mety tsy ho no fitarihana sy tsy ho no fiterahana adihevitra toy izány no
nokendrén’izáy nanoratra ny Evãzίļā Fahefatra, nefa dia izány no niafarány. 629. Mampióva
zavatra eo amin’ny fiainanáo sy ny finoanáo mahakįrişįtiáŋā anáo ve ny fahalalána na tsia ny

1310

1311
anarana na ny tokotokony ho no izy tanteraka mikasika an’io «iláy mpianatra izáy
notiavin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra» io ka nanorata ny Evãzίļā Fahefatra?
630. Noho ny fiafarán’ny Evãzίļā Fahefatra kosa, dia maro ny olona no miláza sy
mitazona fa nety nanangana «vondrom-pivavahana» na vondrom-pikarohana io «iláy
mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra» io, ka ny olona izáy nikambana
tao, no tena nanámpy «Azy» tamin’ny fanoratana na tena nanoratra mihίtsy aza ny ampahany
tamin’ny Evãzίļā Fahefatra. 631. Toy izáo no fivakian’ny toko faha-21, andininy faha-24 : « Io
mpianatra io no vavolombelona manambára izány zavatra izány sy nanoratra azy; ary
fantatráy fa marina ny fanambarány »;
- ambonin’izáy io Evãzίļā Fahefatra io izáy heverina fa tokotokony ho tañy
amin’ny faha-140 taona tañy taorian’ny fahaterahan’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra no
nahitána ny antontan-taratásy feno momba azy,
- dia voasoratra amin’ny teny izáy tsy ny fomba fitenin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra fahavelony amin’ny Mahaolombelona Azy na ny fitény Arameáŋā na ny
fitény hebįrίo fa tamin’ny fitény Gįréka, izány hoe : tamin’ny fitenin’ny Mpanjanatány sy ny
Aravapianarana ary ny Vahίny,
- na antsoina koa hoe tamin’ny Fitény Iraisampirenéna, tahaka ny Fitény izáy ampiasaina
atý Madagasikara atý ao amin’ny “Paroisse Internationale Protestante d’Andohálo”, ho
an’ny Firenéna RAMALAGÁSY.
632. Io Evãzίļā Fahefatra io sy i Masindáhy Pôly no nanizingizina sy nivóy tanteraka
ny hevitra izáy manáo manáo hoe : ny Jody no tena mpamóno ny Zanakandriamanitra
sady Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý. 633. Meloka tsy azo iadian-kevitra, hoy ny hevitry ny
fitenin’izy iréo ny JODY satrίa Mpamóno sy Nampamóno an’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra izy iréo. 634. Izáy no antony mahatónga itóny hotakotaka hafaháfa itóny raha
vao nivoaka ny sariveloñin’i Mel Gibson momba «ny Fijalian’Izy Tompo Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra»;
- voapánga avy hatrány eo imason’Izáo Tontólo Izáo Môderįna «ho tomponandraikitra
mivantaña tamin’ny famonoana Andriamanitra» ny Jody izáy sahy nihiakiaka sy niantsoántso
«ozona» nanáo manáo hoe : aoka hianjéra amináy sy amin’ny taranakáy ny Rany.
635. Raha tsy dia hiteraka zavatra hanahirana loatra amin’ny mahakįrişįtiáŋā anáo alóha
ny fahalalána samiháfa mikasika ny rafitra tekįnίka momba ny Soratra Masina, dia hahίta
zavatra tsy fahίta kosa ianáo raha vao momba ny Finoana amin’ny mahafinoana azy no
tenenina; tsy hiresaka momba izány loatra anéfa aho. 636. Na izány na tsy izány, dia indro ho
soratako ho anáo, amin’ny endriny saháza ny olona rehétra, mba hialanáo voly, ampahampijeréna iráy ny amin’Andriamanitra Tįrinité Masina.
637. Ny tena manahirana momba ny rafi-pisainana izáy miankina amin’io izy io, dia ny
mikasika ny amin’ny «fiaviana» na –procession-. 638. Mitóry tanteraka feno momba «ny
fitovizana» eo amin’ny fisiana telo ao amin’ny Andriamanitra Tįrinité Masina mantsy ny
momba izány.
639. Efa niezaka araka izáy no azoko natáo aho momba izány. 640. Nampiasaiko
avokóa ny rafi-pisainana rehétra mety ho takatry ny saiko sy ny lohako mba hilazána izáy mety
hahatsapána ny hevitra tiako ho nolazaina. 641. Izáo anéfa no tsy dia mety loatra momba izáy
atáo hoe : ny kajy sy ny rafi-tsaina matematίka na şiãtifίka :
- fantatra tokóa mantsy fa tsy ny olona rehétra no natáo haháy na hahatakatra ny zavatra
lazaina amin’ny alálan’izy iréo satrίa be tokóa iréo olona izáy tsy mba nandίa fianarana.
642. Ny resaka rehétra izáy mikasika sy momba an’Andriamanitra Tįrinité Masina anéfa
dia «zavatra sy fahamarinana» izáy iainan’ny olombelona rehétra mandrakizáy mandrakizáy,
raha ohatra ka kįrişįtiáŋā ihány koa izy iréo. 643. Tokotokony ho takatakatry ny sain’ny olon
rehétra rehétra tsy ankanavaka ny zavatra izáy lazaináo azy iréo fa marina,
- ary tokotokony ho hita amin’ny andavanándrom-piainana eo amin’ny fiainan’ny olona
rehétra tsy ankanavaka, na nandίa fianarana izány na tsia, ny zavatra izáy ivoasana amin’izy
iréo izáy mikasika ny fahamarinana izáy tsy maintsy hinoany,
- fa raha tsy izány, dia tsy misy antony sy tsy misy fotony fa tena fahavetavetána sy tena
fahambaniana ary fampitovizana ny Olombelona Sambatra Malagásy amin’ny alίka sy
amin’ny kisóa mihinan-tay miendrika kįrişįtiáŋā ny fitoriana aminy ny finoana izáy entináo,
- satrίa dia tsy inona tsy akóry izány finoana izáy entináo izány fa fomba fampidiranáo
azy iréo fotsiny ihány, «ao anatin’ny rafitry ny finoanoam-poam-bazáha fotsy sy maίnty ary
mavo hoditra tanteraka mihίtsy»;

1311

1312
- very sy takona terý ny zavatra sy ny fisiana izáy lazaináo sy torianáo ho Andriamanitra,
- ka anerenáo azy iréo mba hinoany fa hahavónjy azy iréo;
- fitaka tsy hihoatra izány fomba fampanompoanáo sampim-bahίny ny vahoaka Malagásy
izány;
- fihetsika tsy fanáo ianáo mandrakizáy ny fitaka izáy atohokáo ny vavam-pinoan’ny
Vahoaka Sambatra Malagásy tahaka izáy.
644. Ny Andriamanitra Tįrinité Masina no fototra itsanganan’ny zava-misy rehétra;
- Fisiana Telo Mitóvy Tanteraka;
- Andriamanitra Feno Tsirairáy avy;
- nefa dia Andriamanitra Tokana;
- Andriamanitra Fanáhy Masina;
- Andriamanitra Zanaka Jesóa Kįrişįtý;
- Andriamanitra Ray,
- dia mira Andriamanitra Tokana,
- dia mira Andriamanitra Tįrinité Masina{tsy mino an’Andriamanitra Tįrinité Masina ny
antokom-pinoana pįrôteşįtãta}. 645. Ahoana izány no fomba hampahafantarana antsίka ny
marina ny amin’izáy azo hoheverina mikasika sy momba ny fitovizany eo amin’izáy
lafiny fiaviana izáy?
646. Io mişįtéry momba sy mikasika ny mişįterin’ny Andriamanitra Tįrinité Masina io,
- no lazaina fa mişįtéry lehibé indrίndra misy,
- hoy ny finoana kįrişįtiaŋā,
- indrindraindrίndra moa fa ho an’ny kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā. 647. Na izány na tsy
izány anéfa, dia samy voatény sy tsy maintsy inoana fa voatóndro sy voafaritra ho tsy takatry
ny saiña mahaolombeloña avokóa rehéfa mişįtéry ka tsy tokony hisy kely sy lehibé.
648. Hatramin’ny mandrakizáy, dia nahagága fa nety nitovitóvy foana ny fisehon’ny
fomba fananganana «ny tranon’ny olombelona». 649. Hitantsίka sy iainantsίka ary
fanaontsίka izány rehéfa manorin-trano ho an’olombelona toa antsίka isίka.
650. Ny Tompo dia nanáo fanoharana «zava-dehibé tokóa» ao anatin’ny Soratra
Masina ao, avy amin’ny fomba fandrafetana izány trano izány. 651. Izáo áry no zava-boaláza
izáy tena mahalása fisainana tokóa :
- ny vato izáy narian’ny mpañorin-traño no tonga «vatofehizóro».
652. Ny dikan’izány dia izáo :
- raha te-haházo trano ny olombelona, dia tsy maintsy aitatra hatramin’ny
mahavoafétra azy ka hatrány amin’ny tsy mahavoafétra azy, amin’ny alálan’ny rafitra
izáy miorina ary tsy miorina afa-tsy amin’ny alálan’ «ny fametrahana ny vatofehizóro»,
ny vato izáy narian’ny mpanorin-trano izáy no tonga sy nivadika «ho vatofehizóro». 653.
Inona anéfa no aitatra hatréo amin’io «vatofehizóro» io?
654. «RINDRINA» no aitatra. 655. Ahoana no fisehon’iréo rindrina iréo?
656. Ny rindrina roa dia mitsangana ary ny «rindrina» iráy dia mandry ary
nantsointsίka hatramin’izáy ka hatramin’izáo amin’ny fitény mahazátra manáo manáo hoe :
«gorodona, ohatra». 657. Hatramin’ny mandrakizáy no efa nataon’ny olona ho mahitsizóro
ny fifandraisan’ny «rindrina roa izáy mitsangana».
658. Avy eo dia mazáva ho azy fa rehéfa afatotra amin’ny rindrina roa izáy mitsangana
ny rindrina iráy izáy mandry na ny gorodona, dia «ho mahitsizóro» avy hatrány ihány koa ny
firafiny;
- mirafitra «ho mahitsizóro ny rindrina telo». 659. Miaina eo anatrehan’ny rindrina
telo mahitsizóro izány isίka olombelona.
660. Ny fiainantsίka manontólo dia voafatotr’io «rafitra mirίndra ho rindrina
telo mahitsizóro» io foana hatrány am-piandohána ka hatrány amin’ny ho mandrakizáy.
661. Na dia ny vatampáty aza, dia miendrika rindrina telo izáy mirafitra amin’ny endriny
miláfy telo mahitsizóro. 662. Ny fasana mangina izáy hatoriantsίka mandrapiavin’ny
Fitsanganana amin’ny maty moa, dia mirafitra toy ny trano.
663. Ny zavatra rehétra misy izáy manodidina ny olombelona ka fantany ary mety tsy
fantany koa na dia saháza azy sy fototry ny fahazoany mandrίndra ny rafi-piainany aza, dia tsy
hivoatra afa-tsy ao anatin’io «fetra» izáy nofaritiny ho teloláfy io –trois dimensions- :
- ka iréto iréo endriky ny rindrina telo iréo,

1312

1313
- dia ny fotoana, ny habaka –habakabaka-, ny voaáry hitamáso amin’ny ankapobény sy
azo tsapain-tánana na habaky ny Tontólo izáy iainako sy iainanáo. 664. Azontsίka jeréna toy
izáo izány izáy voaláza izáy :
- ny endriky ny rindrina voalohany izáy antsointsίka hoe : ny voaáry hitamáso amin’ny
ankapobény sy azo tsapain-tánana, dia azontsίka adίka moramóra amin’ny fehezankevitra
hoe : créé, environnement palpable;
- ny endriky ny rindrina faharóa, dia ny habaka –habakabaka- izáy adikantsίka hoe :
l’Espace;
- ny endriky ny rindrina fahatélo, dia ny fotoana ka adikantsίka hoe : le temps -.
665. Izáo no zavatra manaitra sy tsy azo lavina, raha somáry iverenantsίka ny momba
ny trano : «tokana ary iraisany hatrány hatrány ny fiavian’ny rindrina na ny lafy telo»
izáy antsointsίka sy ataontsίka amin’ny fitény mahazátra manáo manáo hoe : «ny
zorofirarazana». 666. Raha miainga amin’io zorofirarazana io áry ny rafi-pisainam-pialamboly, dia izáo no azo atáo :
- ampitondraintsίka ny marika nomeráo [1] ny rindrina ilany atsinanana,
- ampitondraintsίka ny marika nomeráo [2] ny rindrina ilany ambány,
- ampitondraintsίka ny marika nomeráo [3] ny rindrina ilany avaratra.
667. Heverintsίka sy antitranterintsίka fa mitóvy tanteraka, araka izáy mety ho
famaritana fitovizana takatry ny sain’ny olombelona izáy voaáry avy amin’Andriamanitra, iréo
rindrina telo iréo :
- «iréo rindrina telo iréo» no andry iankinan’ny «trano izáy tokana»,
- satrίa mifototra amin’ny «vatofehizóro tokana»,
- izáy tsy iza fa ny zorofirarazana. 668. Satrίa mitóvy tanteraka ny rindrina telo, ka
noho izány, ao an-tsaintsika ao, dia azontsίka atáo ny manovaóva toerana azy iréo kanéfa dia
tsy manίmba na manóva «ny endriky ny mahatráno tokana ny trano tokana». 669. Eo
amin’ny endrika fiaviana koa, dia efa ekentsίka fa azo atáo tsara tsy misy fahadisoana ny
manambára sy ny miláza fa :
- ny rindrina ampitondraintsίka ny marika nomeráo [1], dia rindrina avy amin’ny
rindrina ampitondraintsίka ny marika nomeráo [2] sy ny rindrina ampitondraintsίka ny marika
nomeráo [3];
- ny rindrina ampitondraintsίka ny marika nomeráo [2] dia rindrina avy amin’ny
rindrina ampitondraintsίka ny marika nomeráo [1] sy ny rindrina ampitondraintsίka ny marika
nomeráo [3];
- ny rindrina ampitondraintsίka ny marika nomeráo [3] dia rindrina avy amin’ny
rindrina ampitondraintsίka ny marika nomeráo [2] sy ny rindrina ampitondraintsίka ny marika
nomeráo [1].
669. Aléo dia tsorina fa azo tohizina lavabé ny ohatrohatra toy io eo ambóny eo io satrίa
araka ny ifanarahana, dia azo ampifanolosoloana toerana araka izáy ilaina azy ny rindrina telo
samiháfa, ao antsaintsίka ao, kanéfa tsy mitera-panována na inona na inona eo amin’ny
mahatráno ny trano. 670. «Ny zavatra goavana noho ny goavana anéfa dia ny filazána fa :
- mitóvy tanteraka iréo rindrina iréo,
- nefa dia samy manana ny mahaizy azy iréo avy tanteraka feno tokóa».
671. Azonaréo tsara amin’izáy ny hevitra tiako hampitaina. 672. Averiko indráy «fa diso
tanteraka» hatrány hatrány ny ohatra izáy soratako ho anáo mba ho fialambóly, fa ny hevitra
ampitaina kosa, dia mety ho azo raisina ho mitombona ihány. 673. Noho izány dia izáo áry :
- raha raisiko ho ny endriky ny Andriamanitra Tįrinité Masina ny fanamarihana ny
rindrina telo : 1,2,3, dia izáo no azo amintiñana ny hevitra ampitaina amin’iny ohatra izáy
voasoratro teo alóha teo iny ka mety ho azoazon’ny olona rehétra afaka misaina na nandίa
fianarana izy na tsia :
- Ny Andriamanitra Fanáhy Masina dia avy amin’ny Andriamanitra Ray sy avy
amin’ny Andriamanitra Zanaka Jesóa Kįrişįtý;
- Ny Andriamanitra Ray dia avy amin’ny Andriamanitra Fanáhy Masina sy avy
amin’ny Andriamanitra Zanaka Jesóa Kįrişįtý;
- Ny Andriamanitra Zanaka Jesóa Kįrişįtý dia avy amin’ny Andriamanitra Ray sy avy
amin’ny Andriamanitra Fanáhy Masina.
674. Noho izány «raha oloko io ianáo io» dia ampitoviziko zo sy hasina amin’ny
alίka sy ny kisóa mihinan-tay ianáo raha mino sy miláza fa :

1313

1314
- ny Andriamanitra Fanáhy Masina dia avy sady tsy avy afa-tsy amin’ny
Andriamanitra Ray iréry ihány,
- satrίa miteraka tsy fitovizana eo amin’ny Fisiana Telo ao anatin’Andriamanitra
Tįrinité Masina izány filazanáo sy finoanáo izány. 675. Izáo no dikan’izány «mpanómpo
sampy ianáo» satrίa alίka sy saka sy kisóa mihinan-tay ny andriamanitra tompoináo
miendrika fisiana telolóha fa tsy iláy Andriamanitra Tokana Tįrinité Masina akóry.
676. Mbola tahaka izány koa ianáo raha sahy manizingizina fa toy izáo «iréry ihány»
ny laharana tsy maintsy arahina raha hitény momba ny Andriamanitra Tįrinité Masina :
«Andriamanitra Ray sy Andriamanitra Zanaka sy Andriamanitra Fanáhy
Masina». 677. Mbola miteraka tsy fitovizana eo amin’ny Fisiana Telo ao anatin’ny
Andriamanitra Tįrinité Masina ihány koa ny fiafarán’izány fomba fitény sy fomba fisainana sy
fomba finoana izány. 678. Noho izány dia «mpanómpo sampy ihány koa ianáo»,
- satrίa andriamanitra biby miendrika andriamanitra fisiana telo no tompoináo sy
ivavahanáo ka dia mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay ianáo raha
manáo izány ka sahy mitonon-tena amiko ho kįrişįtiáŋā ka jeréko amin’ny alálan’ny «lalána
mahakįrişįtiáŋā izáy noratovina sy nolovaina avy amin’ny Evãzίļā Efatra».
679. Iréo Evãziļā Efatra iréo tokóa mantsy no fototry ny fiavian’ny Finoana Kįrişįtiáŋā;
- ka noho izány, dia tsy mahagága áry raha lasa nisy fomba fisainana hafaháfa indráy izáy
nanenika ny rafi-tsaina mahazátra mihίtsy, satrίa dia nanjáry tsy afaka teo ambavan’ny olona
tsy ankanavaka ankehitrίny itý resaka fanompoan-tsampy itý na dia tsy fantatry ny olombelona
Kįrişįtiáŋā maro akóry aza izáy foto-pisainana niaviany;
- mifanitsaka amin’ny rafi-tsaina kįrişįtiáŋā na tahaka ny rafi-tsaina şįlámo, ..., hono, ny
rafi-tsaina teraka avy amin’ny fanompoan-tsampy. 680. Satrίa moa ny famakianáo itý
lahaporontáfa itý, dia nahazoanáo nitaratra ny amin’izáy mikasika «izány fanompoan-tsampy
izány», ka dia anjaranáo indráy izány ny mandalina azy amin’iréo manam-pahaizana izáy efa
nanokan-tena ho amin’ny fampianarana «izány antsoina hoe : finoana izány»;
- ny finoana dia mijanona ho tena finoana ihány na dia tsy hita aza izáy porófo azo
tsapain-tánana momba ny zavatra fototr’izány finoana izány;
- mino ny ankabeazan’ny olon’ny faritra sasany kįrişįtiáŋā fa taona hafa noho ny hafa
rehétra ny taona izáy manahaka ny taona 2005,
- satria dia mianjéra andro Zomá Masina ny faha-25 marįşa izáy fetin’ny Fiarahaban’ny
Ãjély Gabįriéļā an’i Masina Maria [fête de l’annonciation] ho nitoe-jaza avy
tamin’Andriamanitra Fanáhy Masina;
- toy ny kintana manandrámbo ka tsy fahíta firy ao anatin’ny taonjáto maro mihitsy,
hono, izány tononándro izány;
- mino aho fa tsy heverináo ho finoanoam-poana sy ho fanompoan-tsampy ny finoana ny
herin’izány andro iráy izány, izáy tokony ho andro toy ny andro rehétra monja ihány.
681. Anjaranáo, hoy aho, ny famaliana ny fanontaniana toy ny hoe : mpanómpo sampy
ve ny olona rehétra izáy niaina hatramin’ny Fito tapitrίsa taona talohan’ny niavian’i Jesóa
Kįrişįtý? 682. Very any amin’ny toeran’ny fahaverezana dahólo ve irény olona rehétra izáy
noharian’Andriamanitra talohan’ny fiavian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra irény satrίa
mpanómpo sampy avokóa? 683. Nankaiza izy iréo? 684. «Ao anatin’ny Fo amamPanahináo no tena hanompoanáo an’Andriamanitra Tįrinité Masina fa tsy dia amin’ny
toerana voatóndro» tahaka ny eny ambóny tendrombohitra iráy loatra akóry.
685. «Rehéfa misy olona roa na telo izáy mangaika ahy, dia eo afovoan’izy iréo
Aho». 686. Misy toerana masina kokóa noho ny toerana iavian’ny Tompo Andriamanitra
Tįrinité Masina izáy misého rehéfa angehana ve?
687. Mizaika dia tena mizaika tokóa anéfa ny olona anantapitrisany maro izáy
mirohotra mankány Zerîjaléɱā izáy antsoina koa hoe : toerana masina, tany masina, …, : moa
fanompoan-tsampy ve izány? 688. Betsaka dia betsaka tokóa ny zava-misého mandrίtra izány
fotoana andalovana any Zerîjaléɱā any izány.
689. Tsy mbola nizaika tañy Paleşįtίŋā tañy aho, fa pįrétra sy mpanáo fivahinianana
masina maro avy any, no nitantára tamiko ka dia ninoako. 690. Ankoatra izány, dia misy tokóa
ny boky, ny televijiỗỗ sy ny haino aman-jery samiháfa izáy manamarina ny zava-misého any
sy hita any ka tantaraina. 691. Zavatra irailóha kosa no tiako mba hotantaraina amináo ka
asaiko hotsaraináo.
692. Misy ny olona sasany izáy rehéfa tonga any an-Tany Masina any, dia tahaka ny
ilatsahan-javatra ka safotra sy torana ka tena tsy mahatsiáro tena mihίtsy tokóa. 693. Tena

1314

1315
lazainy amin’ny fehezankevitra fįrãşáy manáo manáo hoe : Jérusalem leur a jeté le «sort»,
izány fisehoan-javatra izány.
694. Ny fandikantsίka amin’ny teny Malagásy ny teny fįrãşáy hoe : «sort» eto dia :
mosávy, na zanaháry, na razana, na bilo, na tromba, …,. 695. Tena mahagága mantsy fa mety
mihofika na mihefika mihίtsy iláy olona; tsy misy hafa amin’irény olona ihetsehan-drazana na
ihetsehan-janaháry na ihetseham-bilo na ihetsehan-tromba irény, no fomba fisehony sy fomba
fahitána azy.
696. Fantatra eran’Izáo Tontólo Izáo tanteraka amin’ny fiantsoan-dry zaréo azy
amin’ny anarana hoe : «le syndrome de Jérusalem» io fisehoan-javatra io. 697. Tena misy
mihίtsy aza toerana voatokana izáy itsaboana ny fihofihan’ny bilo na ny tromba na ny
zanaharin’i Zerîjaléɱā na «le syndrome de Jérusalem» «araka ny fomba» any Paleşįtίŋā
any.
698. Tsy vitsy iréo olona izáy nampahafantarina ahy ka naverina fotsiny avy tañy
Ampitandranomasina tañy satrίa dia tsy nahitán’ny Fitaovana tonga lafatra aretina izáy no azo
tatý Madagasikára tatý, eny fa na dia endri-pototr’aretina farany izáy kely indrίndra aza. 699.
Maráry sy efa toy ny miála aina anéfa ny olona sasany tamin’izy irény.
700. Sampy ve, ho anáo, no aretina maházo azy iréo sa inona? 701. Sampy ve ho
anáo iréo fisehoan-javatra samiháfa toy ny « hofika » izáy misého any Zerîjaléɱā any
iréo sa inona? 702. Sampy ve ho anáo sa inona ny solika na ny tany na ny rano na ny jiro izáy
baozina avy any Paleşįtίŋā any sy avy any Zerîjaléɱā any ho antanindrazana misy ny tena ka
hampiasaina amin’ny zava-manahirana samy hafa eo amin’ny fiainana andavanándro?
703. Nikakakáka nihoméhy mihίtsy iláy pįrétra fįrãşişįkéŋā iráy izáy, raha nitantára
tamiko ny amin’ny «jiron’Andriamanitra» tamin’ny fandalovako indraimáka izáy tañy
Rôɱā tañy. 704. Tahatahaka izáo angámba, hono, ny fisehon’ny fomba fangalána an’io jiro io.
705. Mandrίtra ny fotoan-dehibé, toy ny androm-pankalazána ny Paka, dia misy fotoana
izáy amonoana ny jiro rehétra. 706. Amin’io fotoana voatóndro io, dia miditra ao anatin’ny
efitráno izáy inoana ho nandevenana ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra ny Patįriarįsa
Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka iráy.
707. «Dia milatsaka ao ka manomé jiro an’io Patįriarįsa Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlika
iráy io ao, hono, Andriamanitra». 708. Iny Jiro iny, avy eo, no zaraina amin’ny olona
rehétra. 709. Na misy na tsia fahamarinan’izány, dia efa ampolony taona maro no mirehitra tsy
vonoina any an-trano fiangonana sy any an-tranom-pianakaviana anantapitrisany maro dia
maro eran’ny tany any, io Jiron’Andriamanitra izáy natolony ny vahoaka tañy Zerîjaléɱā tañy
io.
710. Vonoina ihány koa ny Jiro rehétra rehéfa hiresaka amin’i Dadibé-Kalanóro ianáo.
711. Tsy fantatro izáy antony, fa dia ao anatin’ny aizina, raha ny eto an-tany eto no resahina,
no amoronana zava-tsoa hatrány hatrány foana, mba ho famitahana na mba ho fampiekéna ny
tontólo izáy manodidina ny tena; ao anatin’ny aizina no misy ka miaina ny toerana izáy
iforonan’ny aina ao anatin’ny kibon’ny vehivávy ao.
712. Mety ho tahataka izáo angámba, hono, no niavian’io «fomba mikasika ny
Jiron’Andriamanitra» ao Zerîjaléɱā ao io. 713. Tañy amboalohany tañy, dia nifanaraka áry,
hono, ny manamanam-boninahitra Etiôpiáŋā sy ny manamanam-boninahitra Ôrįtôdôkįşa Tsy
Katôlίka mikasika ny fomba izáy hizarána jiron’ny Paka tamin’ny mpanáo fivahinianana
masina.
714. Namorona an’io fomba hafaháfa io izy iréo;
- tsy misy izáy tsy mahalála moa fa ny Etiôpiáŋā, dia tena manana ny mahaίzy azy
tokóa eo amin’ny tantaran’ny finoana kįrişįtiáŋā. 715. Tany sy firenéna ary vahoaka izáy
namoizan’i Masindáhy Matίo Iláy Goavana noho ny Goavana ny Ainy, ny Vahoaka sy ny
Firenéna Etiôpiaŋā;
- fantatráo sy tsapanáo araka izáy vakináo eto koa áry moa fa tamin’izy efa-dahy
izáy nanoratra ny Evãzίļā Efatra, dia i Masindáhy Matίo iréry ihány no azo antoka tsy
misy fihambahambána fa no Apôşįtôlin’Izy Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra.
716. Mino ny mahajiron’Andriamanitra azy na jiro izáy tena narehitr’Andriamanitra
mihίtsy azy ve ny vahoaka? 717. Tsy fantatro ary tsy fantatráo fa ny fisehoan-javatra, dia
tahataka izáo : tsy tambo isaina tokóa ny olona izáy efa nitóndra nody an’io jiron’i Zerîjaléɱā
io. 718. Na inona na inona tiana holazaina, dia tsorina fa misy zavatra izáy tsy ampoizina ka
mety ho toy ny lainga mihίtsy aza ny fomba nahitána azy, nefa dia nanjáry nanorina faka saro-

1315

1316
bonoina ao anatin’ny Tontólo Iainana ao. 719. Mahatsikaiky ihány indraindráy ny miresaka
momba itý olombelona itý é!
720. Dinίho sy eritreréto tsara fa na aiza na aiza, no toerana iantsoana an’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra, dia eo afovoan’ireo Olombelona izáy miantso Azy Izy. 721. Zava-dehibé
izáy fomba finoana izáy satrίa io toerana iantsoanáo sy ny namanáo ny Andriamanitra Tįrinité
Masina io, dia mivadika «ho toerana masina indrίndra eto ambonin’itý tany itý eto»,
ivelan’ny Fo amam-Panáhiáo izáy efa nivadika ho toeram-ponenan’Izy Andriamanitra Tįrinité
Masina mandrakizáy.
722. Ny antony nahatónga izány, dia satrίa nihinana ny Nofony sy nisótro ny Ran’Izy
Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra ianáo sy namanáo izáy toa anáo, araka izáy voaláza ao
anatin’ny «Evãzίļā Efatra» izáy voavaófy bebé kokóa ao anatin’ny voasoratra amin’ny
anarana izáy manáo manáo hoe : Masindáhy Zoány;
- averiko indráy mandéha fa raha jeréna amin’ny mahajódy ny jody itý
Evãzίļā Fahefatra itý, dia fantarina tsara fa voasoratra amin’ny teny mariky ny fanjanahana
izy, izány hoe : voasoratra amin’ny teny izáy no voatokana ho no an’ny «avarapianarana
jodin’izány vanim-potoana izány izy, voasoratra amin’ny teny gįréka izy». 723. Inoantsίka
fa Alίka lahy sy Sakaláhy ary Kisoaláhy mihinan-tay miendrika Andriamanitra izáy
ivavahantsίka ivelan’io Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra io : Andriamanitra Izy Jesóa
Kįrişįtý satrίa tsy ho Andriamanitra mihίtsy Izy raha tsy afaka manomé ny Nofony ho
hanina ary manomé ny Rany ho sotroin’ny Kįrişįtiáŋā Mpino Azy Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra.
724. Mampanontány tena sy mampieritreritra itý Paleşįtίŋā izáy mivadika ho «DOANY
Masina Midadasika» fanasinán’ny kįrişįtiáŋā sy ny Olombelona tsy kįrişįtiáŋā rehétra
eran’ny tany itý; raha fanompoan-tsampy izány, dia moa tsy mba mety ho fanompoan-tsampy
ihány koa ve ny fitondrána ny karazan-javatra samy hafa avy tañy Paleşįtίŋā tañy toy ny Rano
Masina, ny Tany Masina, ny Jiro Masina, hany ka tena mahasambasambatra mihίtsy tanteraka
tokóa ny dilóilo masina avy tañy Işįraéļā, …,? 725. Fanompoan-tsampy ve izány sa tsy
fanompoan-tsampy ny fivahinianana masina mba hanasina any Paleşįtίŋā any? 726. Ny
zavatra tena mahagága ahy, dia itý : mijanona ho tena Olombelona Gasy izáy mbola
afaka misaina tanteraka araka izáy Mahamalagásy ahy sy ianáo, Izáho sy Ianáo izáy
mifampiresaka izány zavatra rehétra izány ato anatin’itý Lahaporontáfa itý!
727. Araka izány áry, dia afaka hiláza izáho sy io ianáo io fa ny Andriamanitra Tirinité
Masina no andry fiankinana sy antony isiana ho an’ny “zavamίsy rehétra rehétra”. 728.
Miresaka hatrány hatrány foana aminy isίka; miveriña any amin’ny “hafoañana” (néant) isίka
voaáry rehétra rehétra raha vao ialány.
729. Raha ny zava-boalazako hatramin’izáo moa no iverimberenana, dia mety misy
fomba iráy azontsίka ifandraisana andro aman’alina amin’ny Fanjakán’ny any amin’ny MihoaMaso any. 730. «Le maître du Siège» na “Iláy Mpamίly ny Fiaran’ny Aiña na Iláy
Mpamίly ny Fiaran’ny Fiaiñana” no niantsoako azy izáy mampiaiña antsίka araka izáy
tokony ho izy isanándro isanaliña.
731. Tsy hitóndra na oviana na oviana antsίka any amin’ny fahaverezana io mpamίly io.
732. Na dia tonga aza ny tsy azo anoharana toy ny fanapahan-kevitra hamóno tena, ohatra, dia
inoako sy inoanáo fa mbola ataon’io Mpamίly ny Fiaran’ny Fiainana io ihány izáy fomba
rehétra azony atáo mba hisakanany izány na karohiny araka izáy azony atáo ny fomba izáy
hahamóra indrίndra ny famonoan-tena mba tsy dia hampijály loatra ny olona mpamóno tena.
733. Raha vao mitény hoe : Maître du Siège moa aho, dia hiresaka momba ny nofy aho izáy.
734. Niása tanteraka tokóa «io nofy io» tao anatin’ny Lalampanorenana Jody sy ny Evãzίļā
tamin’ny alálan’izáy zava-boatatitr’i Masindáhy Matίo momba an’i Masindáhy Zôjéfa
vadin’i Masina Marίa Virįjίny Mandrakizáy indrindraindrίndra ary koa any amin’ny
Fonaiñana sinóa, ohatra, izáy voatatitsίka tato anatin’itý Lahaporontáfa itý ny
ampahany mikasika izány.
735. Ny faha-15 aogoşįtra 2004 no nankalazán’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny faha150 taona izáy fahatsiarovana ny nilazán’i Masina Marίa tamin’i Masimbávy Bernadette
Soubirous fa izy no «Iláy tsy Voakasiky ny Fahotana tamin’ny Fototra»;
- nanaitra ahy ary mbola mety hotantaraiko atsy ho atsy, ny fivahinianana izáy nataoko
tañy Lourdes tañy tamin’ny volana aogoşįtra 2010; nahίta sy niaina zavatra izáy tsy
nampoiziko hisého tamin’ny fiainako mihίtsy aho. 736. Tonga nandráy anjára tamin’ny

1316

1317
fanandratana ny androm-pahatsiarovana tsy manampaharóan’ny faha-150 taona tañy amin’ny
Tanánan’i Lourdes tañy ny Papa Raimasina Katôlίka Zoany Pôly II.
737. I Masina Marίa «Iláy Tsy Voakasiky ny Fahotána tamin’ny Fototra», dia
nitóndra folo volana tao anatin’ny aizin’ny kibony tao, an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra
«tao anatin’ny Fomba sy ny Fiainana nahavirįjίny azy». 738. Namakafáka momba izáy
fiheveran’ny olona mikasika izány fanambarána momba an’i Masina Marίa izány ny mpanáo
gazéty fįrãşáy tamin’ny volana aogoşįtra 2004. 739. Tahatahaka izáo ny vokatra mikasika
izány :
- ny 44%-n’ny vahoaka fįrãşáy, dia mino tanteraka izány fanambarána izány;
- ny 31%-n’ny vahoaka fįrãşáy kosa, dia mieritreritra fa anganoangáno sy nofinofin’adála
fotsiny izány fanambarána izány;
- ny mpitazana sy ny manampahaizana fįrãşáy rehétra, dia samy niaiky ny fahamaroan’ny
olona izáy no tonga tañy Lourdes tañy tamin’io datin’ny faha-150 taona io;
- ny mpivahίny izáy nanáo fivahinianana masina rehétra, dia samy niaiky ny hery izáy tsy
hain’ny şiãşy porofoina sy voasina izáy inoan’izy rehétra ary no tsapan’izy iréo fa toa miála ny
tenan’ny Papa Raimasina Katôlίka Zoany Pôly II izáy toy ny efa Lahiantitra kikisan’ny
aretina,
- ka sahy niláza izy iréo fa tonga teo anatrehan’ny farany izy, tamin’izáy fotoana izáy,
- ka mamelombelona ny aina amam-panahin’izy iréo ny fahitána ny herim-pon’ny Papa
izáy mbola sahy niezaka nandeha lavitra toy izáy nataony mba hihaonana tamin’i Masina
Marίa;
- asa raha heverin’ny olona ho toy ny Andriamanibávy tokóa i Masina Marίa tahaka ny
fomba fihevitry ny Jody-Işįraelίta izáy tena Nahandriamanibávy an’i Asherhah tao anatin’ny
Lalampanorenany, satrίa tena mampisaina sy tena mampandinika tanteraka tokóa ny fihetsiky
ny olombelona eo anatrehan’ny fomba fañajány an’io Masina Marίa io.
740. Tia nofinófy tokóa isίka olombelona. 741. Raha iverenako indráy maka, iláy zavaboaláza tarý aloha tarý mikasika ny filazán’i Shaberhah momba ny fiovam-pitondrámpanjakána mandrίtra ny taona 2004, dia hitantsίka sy azontsίka an-tsaina ny fiteniny izáy
manáo manáo hoe : miankina tanteraka amin’ny tsindrimándry sy ny Baibóly Masina ny fotopahitány rehétra. 742. Ny mpitonon-tena ho mpahitahίta –voyant- sy ny mpimásy ary ny
mpitaiza samy hafa, dia samy miláza avokóa fa miankina amin’io tsindrimándry io dahólo na
amin’ny fanambarán’ny «maître du siège», no fomba filazako azy raha izáho manokana no
anontaniana, ny rafi-pahitány rehétra rehétra.
743. Mba hamenoako izáy voalazako tañy alóha tañy áry, dia mba soratako mba
hialanáo voly ihány koa ny nofinofiko mikasika io fiovam-pitondrám-panjakána nandrίtra ny
taona 2004 io. 744. Fampilazána amináo mikasika ny fomba izáy tokony hamakivakianáo ny
zava-misého fotsiny ihány no ataoko eto.
745. Izáo izány no zava-nisého tamiko izány : nentin’ny tsindrimándry tamin’ny nofy
tañy anatin’ny bîraom-panjakána iráy aho;
- matetika ny tena tsindrimándry araka ny mahaolombelona antsίka no anadihadiana
azy, dia tsy mampisého antsίka zavatra hafa afa-tsy ny fisiana izáy manodidina antsίka
andavanándro;
- satrίa mpiasam-panjakána aho ka dia nentiny tañy anáty bîraom-panjakána anakiráy
aho. 746. Nanaitra ahy ny tsy mba no fahitáko tao anatin’io bîráom-panjakána anakiráy io, ny
sarin’ny Filohampirenéna Marc Ravalomanana.
747. Ny sarin’ny Filoham-Pitondrám-Panjakána Jacques Sylla no nihantoña terý
amin’ny rindrina terý. 748. Teo imasoko teo ihány anéfa, dia nisy “zavatra” tsy no hitako
maso izáy nanesotra sy nampidina iláy sary ary nametraka azy teo ambonin’ny latabatra iráy :
navadibadiko imbetsaka iláy sary. 749. Nony avy nijerijéry izáy tokony sy tsy tokony ho
nojeréna tao anáty bîrao tao áry, hono, aho, dia lasa nandéha hivoaka.
750. Gaga anéfa aho raha iny lasa hanópy maso farany iláy sary teo ambony latabatra iny
fa indro voaverina teny amin’ny toerana nihantoñany soa ama-tsara indráy iláy izy. 751. Ny
zavatra nanaitra ahy momba iláy sary koa, dia iréto tarehimarika iréto : nisy ny tarehimarika
[1] teto amin’ny sary izáy nanatrika, toa niláza tamiko hoe : pazy voalohany io;
- ny tao ambandika kosa, dia nisy ny tarehimarika [2];
- naméno ny pazy manontolon’ny ivóhon’ny sary sady ambadiky ny sary ny
tarehimarika fito [7] iráy izáy nosoratana ngezabé mba hahaféno ny pazy faharóa;

1317

1318
- tamin’ny volana fevįrié 2004, no nisehoan’izány nofy izány tamiko. 752. Samy
manana izáy mety ho fandikány io nofy io ny olona samy hafa. 753. Midίka alóha izy fa tsy ho
no voaesotra teo amin’ny toerany ny Pįraiminişįtra nandrίtra ny taona 2004.
754. Momba ny zavatra toy itóny kosa anéfa, dia manana ny heviny dahólo ny zavatra
izáy hita rehétra rehétra; azo raisina ho ohatra ny tarehimarika 1,2,7=[1+6]. 755. Ho an’ny
taona iráy, dia miláza ny volana na ny tonon-taona, sy ny sisa, …, irény tarehimarika irény, eto
amin’itý fampandrenesana amin’ny alálan’ny nofy itý.
756. Noho izány :
- ny tarehimarika [1] dia azo adίka ho miláza ny tonon-taona voalohan’ny «enimbolana voalohany»;
- ny tarehimarika [2] dia mety miláza ihány koa ny tonon-taonan’ny enim-bolana
faharoan’ny taona 2004;
- ny tarehimarika [7] dia miláza ny volana Jioláy;
- ..., sy ny sisa tsy áry ho voasoratra sy ho voasaiña, ho an’ny taona 2004. 757. Ohatra
iráy fotsiny iny, fa tsy hita isa ny fomba azo andikána an’io fahitána io, satrίa dia nitarika
olona ho tañy amin’ny fanatratraran’ny olona teti-dratsim-panodinkodinana volabé tao
amin’ny orinása lehibé iráy, ny fandikan’ny sasany an’io nofinófy izáy notantaraiko taminy io
ihány. 758. Inona áry no zava-nisého iráy mikasika ny fanamarinana io ohatra iráy izáy
notaterina eo ambóny eo io?
759. Tamin’ny [1] voalohandohan’ny volana Jioláy [7=3+4] 2004 [herinandro
voalohany], dia minişįtra roaláhy [2] : ny an’ny Taozavabavénty sy ny an’ny Fahasalamána,
no nesorina [1] voalohany teo amin’ny toeran’izy iréo ka nosoloina ary tsy nanámpy minişįtra
hafa ny Goverįnemãta fa dia izy roaláhy iréry ihány no nosoloina. 760. Marina tsy nisy tomίka
izáy no tian’ny «Maître du Siège» ho nolazaina tamiko, fa izáho izáy nandefasany ny hafatra
no tena tsy naháy namáky azy tanteraka hatramin’ny farany;
- fahafiton’ny fanována minişįtra tao amin’ny goverįnemãta ny volana deşãbįra
[12=3x4] 2004 ary tamin’izáy fotoana izáy, dia telo no voasolo ka minişįtra ny roa ary
şekįreteram-panjakána ny iráy;
- azo ampitenenana zavatra be dia be tokóa io nofy io, fa noho ny mahavoafetra ahy,
dia no maizina tamiko ny zavatra maro izáy tokony ho no fantarina;
- taona ankása izáy no azo zaraina efatra koa iny taona iny –bissexile- ka mbola mety
ho azo nampilazaina zavatra hafa maro momba izány ny nofy tahaka an’io;
- miláza zava-tsoa momba “ny fanarenana amin’ny fahavoazana samiháfa foana
hatrány hatrány”, hono, ny taona mañarakaraka ny taona ankása fizára efatra.
761. Ohatra iráy mba ho fialambolináo ihány iny. 762. Ny olombelona rehétra dia samy
manana an’io fahitána io dahólo, ka samίa maháy mañája ny azy avokóa, hoy i Nostradamus.
763. Iverenako kély ny fankalazána tañy Lourdes tañy tamin’ny 15 aogoşįtra 2004, ny
faha-150 taona nanapahan’ny Egįlίjy Katôlίka ho teny finoan’ny Egįlίjy Katôlίka ny
fanambarána fa «tsy no voakasiky ny fahotána tamin’ny fototra i Masina Marίa». 764. Ny
tena manahirana an-dRaolombelona, dia ny firesahana momba «an’io fahotána tamin’ny
fototra io», amin’iréo olona izáy miláza azy iréo, ho manam-pahaizana indrindraindrίndra ka
mitády «fanamarinana araka ny lalána şiãtifίka, na araka ny lalána fototra izáy mijóro
eo ambonin’ny lalánan’ny azo tsapain-tánana sy tsy azo lavina». 765. Tena misy tanteraka
tokóa ve «ny fahotána tamin’ny fototra»?
766. Hatramin’ny fiandohan’Izáo Tontólo Izáo ka hatramin’izáo fotoana izáy
iainantsίka ny fotoana-taona arίvo fahatelo izáo, dia eto amin’itý andálan-dahatsoratra
manaraka eto itý angámba ianáo sy izáho izáy mpialavóly fotsiny ihány, no hanomboka
hanandrana hanamarina araka ny lalána şiãtifika momba izány «fahotána tamin’ny fototra»
izáy manahiran-doha ny zanakolombelona izány. 767. Be mantsy ny zavatra izáy iainantsίka
no tsy azo porofoina nefa dia ekén’ny olon-drehéra fotsiny izáo;
- azontsίka taterina eto fa no tezitra tanteraka, hono, tamin’izány andro izány, ny olona
tañy Mahajánga tañy ka sahy nanáo manáo hoe :
- «inona no iditridiran’ny Fanjakána Malagásy amin’izáy fifandiranáy mikasika
ny fomba famadihanáy ny Dadilahináy atý Mahajánga atý»?
768. Inoako tanteraka na dia tsy azo porofoina araka ny ny lalána şiãtifika aza fa raha
tamin’ny Alatsinainy 02 Aogoşįtra 2004, no nanatontosána «ny famindrána ny Dadiláhy» avy
tañy amin’ny Doány Atsίmo ho tañy amin’ny Doány Avaratra, dia tsy maίntsy nisy zava-doza
nipoaka; sarotra ho an’ny şiãşy ny hivaofy izány. 769. Tsy nisy mihίtsy hery teto an-tany teto

1318


Aperçu du document dany.014.pdf - page 1/60

 
dany.014.pdf - page 2/60
dany.014.pdf - page 3/60
dany.014.pdf - page 4/60
dany.014.pdf - page 5/60
dany.014.pdf - page 6/60
 
Télécharger le fichier (PDF)


dany.014.pdf (PDF, 3.8 Mo)Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00280039.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.