dany.016 .pdfNom original: dany.016.pdfTitre: dany.016Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2014 à 15:07, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 908 fois.
Taille du document: 3.2 Mo (71 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


1385
1517. Hatávy tapaka ny amin’ny filazalazána hatramin’izáy mikasika sy momba ny
Tenin’Andriamanitra ho an’ny vahoaky ny Pįrôteşįtãtişįɱā, raha ohatra ka tsy miresaka kely
ny amin’ny Kabáry Masina na ny Torintény (les prédications) aho. 1518. Zava-dehibé ao
anatin’ny fiainana manontolon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā io Toritény io. 1519. Ka noho izány, noho
ny hagoavana sy noho ny lanján’ny fitenenana momba an’izány, dia aléo avelantsίka eo
angáha alóha ny amin’ izáy. 1520. Alohan’izány, dia tiako hatrány ny manantitrantitra amináo
mpamáky ny mahazava-dehibé ny teny na amin’ny lafiny ara-panáhy izány na amin’ny aranofo ihány koa. 1521. Sahy nanambára, hono, ny olon’ny SADC hoe : fa dia mba miláza azy
ho iza samy iréry moa i Madagasikára no afaka hivelona ivelan’Izáo Tontólo Izáo!
1522. Mafy ho an’ny Vahoaka Malagásy ny fiatraiky ny hankίvy iraisam-pirenéna.
1523. Niláza azy ho mazana i Khaddafi, kanéfa noho ny tsy fitiavan’ny Fikambanambé
Iraisam-pirenéna azy dia nadabony izy. 1524. Nována ny sainam-pirenéna Libiáŋā. 1525.
Nahofahófa teo imason’ny solontenan’ny Fanjakána Malagásy voalohany indráy, tao amin’ny
Masoivohompirenéna Libiáŋā ny sainam-pirenéna libiáŋā vaováo tamin’ny 24 aogoşįtra 2011;
- nampihontsom-po ihány na dia izány aza, ny fahitána ny fatin’i Khadafi izáy
navetraka sy naháhy ankalanjána ho nohitan’ny vahoaka rehétra;
- noresahin’i Andry Nirίna Rajoelina tamin’iréo olona izáy nilatsaka hofidίna ho
Pįraiminişįtra, nandrίtra ny fandraisany azy iréo, tamin’ny sakáfo maraina iráy izáy nanasány
azy iréo, io fahafatesan’i Khadafi io.
1526. Mba ho aiza ny Vahoaka Malagásy. 1527. Tsy mahalála ny fahoriana maházo
azy, ny mpanáo pôlitίka Malagásy maro. 1528. Nanáo fanambarána tamin’ny Fankalazána ny
tsingerintaona fahatsiarovana ny fetim-pirenény ny Ãbaşadốro Şoίşa fa tena mampangoraka ny
maházo ny Firenéna Malagásy. 1529. Mampanáhy tanteraka tokóa ny amin’ny famolavolána
izáy fampandrosoana hotanterahina ho azy, hoy ihány ny taratasiny. 1530. Miroboróbo tsy
mbola nisy tahaka izány ny tsy fandriampahalemana eran’ny Ambanivolon’i Madagasikára
rehétra, araka ny heviny, noho ny fahantrána. 1531. Notaterina tao amin’ny televijiỗn’ny
Firenéna Maalagásy ny voalazan’ny taratasin’ny Minişįtry ny Raharahambahίny fįrãşáy
tamin’ny zoma 26 aogoşįtra 2011. 1532. Miangávy ny fįrãşáy rehétra izáy eto Madagasikára
ny Fanjakána fįrãşáy mba tsy hivezivézy mihίtsy intsóny eran’ny Arabén’Antananarίvo
amin’ny alina. 1533. Tsy tokony hivezivézy eran’ny arabén’ny ambanivohitr’i Madagasikára
ihány koa, hono, izy iréo. 1534. Marátra ny fo amam-panáhy Mahamalagásy mandré izány
fomba fisainana momba an’i Madagasikára izány. 1535. Inona no maházo an’i Madagasikára
Tanindrazako sy ny Firenéko?
1536. Mifanototra eto iréo miláza azy iréo ho mpandamina iraisampirenéna amin’izáo
datin’ny 15 Şepįtãbįra 2011 izáo, nefa dia toa mandehandéha fotsiny fa tsy mahatanteraka na
inona na inona. 1537. Mampalahélo ny fisehoan-javatra fa tsy hita izáy hatáo. 1538. Mijály ny
vahoaka Malagásy. 1539. Ny zavatra tsy azo ialána dia itý : Tena mbola maháy manómpo ny
Andriamanitry ny Vazáha ny Vahoaka Masina Malagásy. 1540. Miaritra ny mafy noho izány
Andriamanitry ny Vazáha izány ny Vahoaka Masina Malagásy. 1541. Manjáry mahari-pery ny
Malagásy. 1542. Ka indro fintiniko ho anáo ny ampahan-tantaram-piainan’ny amin’ny olona
izáy namboamboatra ho an’ny sasany amin’ny Malagásy, izáy fomba tokony hanajána ny
Andriamanitra izáy inoan’ny vazáha alóha.
1543. Teraka tañy Eisleben tañy, tañy Allemagne tañy, i Martin Luther (1483-1546).
1544. Rehéfa nahavίta ny fianarany tamin’ny Îniverįsité izy, dia nandráy ny fiain’ny Pįretra
rêlijiózy tao amin’ny Fikamban-dry Mỗperan’i Masindáhy Augustin, nanomboka tamin’ny
taona 1505. 1545. No voahasina ho pįrétra izy; namίta ny fianarana nahadôkįtêran’ny Egįlίjy
momba ny teôlôzίa azy izy. 1546. Nampianatra momba ny Soratra Masina tao amin’ny
Îniverįsitén’i Wittenberg izy. 1547. Ny Pįşốɱā sy ny Taratásy izáy no voasoratry ny Apôşįtốly
Pôly ho an’ny Egįlijim-piandohána, no nampianariny indrίndra. 1548. Nandrίtra ny
famakafakány izány Taratasin’i Masindáhy Pôly izány no nahatsapány ny mahazava-poana ny
asam-pamonjéna ataon’ny olombelona. 1549. Naeliny hatramin’izáy fa raha araka ny Soratra
Masin’ny Baibóly, dia tsy mahavίta na asa inona na asa inona izáy azon’Andriamanitra
ankasitrahana sy valiana soa ny olombelona. 1550. Notsipahiny tamin’izáy, ny foto-pinoana
izáy niainany, tamin’ny nahapįrétra katôlίka azy. 1551. Nampanjakainy tamin’izáy, ny hevitra
fototr’i Masindáhy Augustin momba ny mahaténdry sy ny mahanjára ary ny mahalahatra ny
famonjéna (prédestination).
1552. Voaondran’Andriamanitra hatramin’ny mandrakizáy ho voavónjy ny
olombelona. 1553. Noho izány dia tsy ilaina hatramin’ny fahafoizana ny aina ho

1385

1386
an’Andriamanitra aza, raha mbola asam-pamonjéna ihány koa no tenenina. 1554. Mióva
tanteraka amin’izáy fotoana izáy, ny famakiana ny soratra Masina rehétra hatramin’ny Evãzίļā
aza, indrίndra moa fa ny an’i Masindáhy Matίo, izáy no tsapany ho niorina loatra tamin’ny
asam-pamonjéna sy ny fahasoavan’Andriamanitra. 1555. Tsy mba nisy firesahana olona maty
marįtίry na oviana na oviana, tao anatin’ny Antokom-pinoana noforoniny.
1556. Tsy maházo miantsoan’Andriamanitra hoe RAINY, ny mpivavaky ny
fiangonany. 1557. Nohelohiny ny fampivainganana amin’ny endriny rehétra na ara-batana na
ara-tsaina na ara-panáhy an’izány Andriamanitra izány. 1558. Tamin’ny androny ihány koa
moa no nisého ho mpitondran-tenin’ny Égįlίjy Katôlίka Rômáŋā Mpivarotra ny Ẽdîlįzãşy tañy
Allemagne tañy, i Johannes Tetzel (1465-1519). 1559. Pįrétry ny Fikambanana Dôminikáŋā
izy. 1560. Novarotina ny Ẽdîlįzãşy mba hanangonam-bola hanaovana ny Bajįlikan’i
Masindáhy Piéra ka naharomotry ny hatezerana an’i Martin Luther. 1561. Nisitaka amin’ny
Égįlίjy Katôlίka Rômáŋā Mpivarotra ny Ẽdîlįzãşy izy. 1562. Araka ny fomba fanáo dia
nosoratany ka napetany teo ambaravaran’ny Égįlίjy Katôlίka Rômáŋin’i Wittenberg “ny
fiekem-pinoany izáy miandininy 95”. 1563. Tamin’ny datin’ny 31 ôkįtôbįra 1517 no
nanaovany an’izány. 1564. Teraka tamin’io daty io, tamin’ny endriny ôfişiéļā ny
Pįrôteşįtãtişįɱā. 1565. Ankalazain’ny Pįrôteşįtãtişįɱā eran’ny tany io daty io. 1566. I Martin
Luther no azo heverina ho laharáno nipoiran’ny endri-pisitasitahana rehétra tamin’ny Égįlίjy
Katôlίka Rômáŋā, tamin’ny endriny famoronana finoana.
1567. Antsointsίka hoe : fihavaozampinoana ny fomba famoronam-pinoana nentiny.
1568. Tokana ny fototra iorenan’izány finoana izány, dia ny famonjéna amin’ny alálan’ny
fahasoavan’Andriaamanitra iréry ihány. 1569. Tsy misy antony sy tsy misy fotony avokóa
ny asam-pamonjéna rehétra izáy ataon’ny olombelona. 1570. Zavatra tena fototry ny
mahavelona azy, ho an’ny olon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā, ny fahalalána an’izány. 1571. Tsy
maházo miántso an’Andriamanitra hoe : RAINY izy iréo.
1572. Tsy mino ny Andriamanitra Tįrinité Masina izy iréo, satrίa tsy voatonona ao
anáty Soratra Masina izány. 1573. Ny katôlίka no mino an’izány. 1574. Ka tahaka ny Katôlίka
izáy mino ny Tįrinité Masina tsy voasoratra anáty Baibóly, dia mba mino ihány koa ny
mahazava-dehibé ny fisian’ny Égįlίjy tsy hita maso na dia tsy voasoratra anáty Baibóly aza,
ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 1575. Ny mahazava-doza ny tantára dia ny hoe : fahefána avy amin’iza
áry no ahafahan’ny olona anakiráy hanáo batémy na bapįtίşa olona? 1576. Avelantsίka eo
ny amin’iny. 1577. Ny mpamorom-pinoana farany izáy goavana indrίndra manaraka an’i
Martin Luther, dia iláy Şoişa Pįrétra dôminikáŋā nantsoin hoe : Ulrich Zwingli izáy teraka
tamin’ny taona 1484. 1578. Nanaraka ny hevitr’i Martin Luther izy. 1579. Izy no tena
nipoiran’ny foto-pisainana hoe : fihavaozana ara-pinoana (-réforme, réformé-). 1580. Efa no
hitantsίka any ho any ny momba an’i Jean Calvin. 1581. Teraka tañy Noyon, Picardie, tañy
Fįrãşa tañy izy. 1582. Nandositra tañy Şoişa izy. 1583. Nonina tañy Gênève tañy izy.
1584. Ny natáo hoe : mpandamina tamin’izy teloláhy, dia i Ulrich Zwingli. 1585.
Hatrány amboalohany mantsy, dia efa nifararitaka tsy nisy tahaka izány, tena tsy nifankahitána
mihίtsy, ny raharaham-pampifotorana ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 1586. Raha ny marina, hono, dia tsy
nanan-kevitra ny hampisitaka ny ampahan’ny azy tamin’ny Égįlίjy Katôlίka Rômáŋā, i
Zwingli. 1587. Ny mpino no toa nanéry azy hisitaka. 1588. Tañy amboalohany, dia ny
fanesorana ny fomba fiainan’ny Égįlίjy Katôlίka Rômáŋā teo ambány saoky ny Şivilijaşiốŋā
gįréka no nimasoany (hellenisation de l’Eglise). 1589. Tsy nety izány ka dia nisitaka izy iréo.
1590. Raha jeréna mantsy, dia ny famakafakána lalina an’iláy manampahaizana gįréka Platon,
no nahatónga an’i Masindáhy Augustin hamariparitra ny amin’ny mahalahatra sy mahaténdry
ary mahanjára (prédestination) ny famonjéna. 1591. Ny fanarahana ny lafin-kevitr’i Aristote,
no nahatónga an’i Masindáhy Thomas d’Aquin hanameloka ny fampanjanahana ny zavatra
ampindramina tahaka ny vola.
1592. Ny nataon’ny mpamoromporom-pinoana izány, dia ny fanesorana ny
fatopatorana avy tamin’ny Şivilijaşiốŋā gįréka tao anatin’ny Antokom-pinoana noforoniny.
1593. Manaraka izáy, dia natáo ka niezahana mafy izáy hanamarihana feno tanteraka, ny
fisitahana tamin’ny Égįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 1594. Ny zavatra izáy nohamasininy rehétra, dia
toa nolavina avokóa. 1595. Ny nolaviny kosa, nohamasinina tanteraka dahólo.
1596. Nolavina tanteraka ny Şakįramẽta satrίa tsy voasoratra akóry na aiza na aiza ny
teny hoe : Şakįramẽta. 1597. Mampieritreritra aza ny mahaşakįramẽta ny batémy ao amin’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā ao, noho ny ahiahy ateraky ny fahafantarana ny fomba sy ny fahefán’ny olona
izáy manomé azy. 1598. Amin’ny soratra teny fįrãşáy izáy hita ato moa, dia tokana ny teny

1386

1387
ampiasaina dia ny hoe : batémy ho an’ny finoana samy hafa kįrişįtiáŋā rehétra misy ka mitény
fįrãşáy. 1599. Ny an’ny Malagásy kosa, dia vetavetaina amin’ny teny tsy fantatra hoe bapįtίşa
na batémy. 1600. Iza no tena marina amin’iréo teny roa samy hafa iréo, ohatra?
1601. Na dia tsy misy mpankatóa firy intsóny aza, ao amin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā ao, ny
lafin-kevim-pinoana momba ny mahalahatra sy ny mahaténdry ary ny mahanjára ny famonjéna
(prédestination), dia mbola mitombona tanteraka kosa amin’ny mahafototra ijoroan’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā azy izány hevitra izány. 1602. Izy no mbola fototra ijoroan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā,
noho ny fiekem-pinoana izáy manantitrantitra sy manizingizina ho an’ny olon’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā momba sy mikasika (le salut par la seule grâce de Dieu) “ny famonjéna
noho ny fahasoavan’Andriamanitra iréry ihány”. 1603. Ny dikany dia : tsy afaka manáo
na inona na inona isίka fa dia fanapaham-pahefán’Andriamanitra iréry ihány, ny mahavónjy
ny olombelona. 1604. Tsy misy fotony sy tsy misy hasiny, ao anatin’ny Antokom-pinoan’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā ao, hatramin’ny fahafoizana aina ho faty, ho amin’ny fijoroana ho
vavolombelon’ny finoana aza, raha izány resaka izány no itsarána azy.
1605. Ampahatsiahivina etoana fa tsy misy izány laίka sy tsy laίka izány ao anatin’ny
Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā ao. 1606. Tsy misy zava-dehibé tahaka ny toritény ao
anatin’ny fotoam-pivavahana izáy vonjén’ny olon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 1607. Ny olona rehetra
anéfa dia afaka manáo an’io toritény io dahólo. 1608. Tsy misy toerana voatokatokana ao
anáty trano fiangonan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā ao. 1609. Azon’ny olona rehétra diadiavina ny faritra
rehétra ao an-tranom-piangonana ao. 1610. Indro soratako ho anáo ny baikon’i Martin Luther
mikasika an’izány.
Je cire –IFTV- :
“[...] Le fait que Dieu accorde aussi sa parole par des méchants fripons et par des
impies n’est pas une petite grâce. Dans une certaine mesure, il est même plus dangereux
qu’il l’accorde par l’intermédiaire de saints personnages que lorsqu’il la donne par des
hommes qui ne le sont pas. En effet, les auditeurs dépourvus de jugeote se laissent
prendre et ils s’attachent plus à la sainteté des hommes qu’à la Parole de Dieu. Ce
faisant, l’homme est plus honoré que Dieu et que sa Parole. Ce danger n’existe pas quand
Judas, Caïphe ou Hérode prêchent”.
“Tena marina fa hay fahasoavan-dehibé tsy azo tsinotsinoavina, ny fanehoana sy
ny fampitoriana ny Tenin’Andriamanitra ny olombóto ratsy fanáhy sy ny olona mpiaina
ao
anatin’ny fahavetavetána sy ao anatin’ny faharatsiana na ny
fanoloran’Andriamanitra ny Teniny, amin’ny alálan’ny olombóto ratsy fanáhy sy ny
olona mpiaina ao anatin’ny fahavetavetána sy ao anatin’ny faharatsiana. Amin’ny lafiny
iráy, dia zava-doza kokóa ny fanomezany ary ny fampisehoany ny Teniny amin’ny
alálan’ny olona izáy masi-toe-piainana noho ny fampisehoany sy ny fanomezany azy,
amin’ny alálan’ny olona izáy ratsy fomba fiainana. Satrίa ny olona maivan-doha sy
maivan-tsaina, dia mety ho voafitaka, ka ny hamasinan-toetry ny mpitóry ny
Tenin’Andriamanitra indráy no hanintona azy kokóa noho ny tenin’Andriamanitra.
Amin’izáy fotoana izáy, dia ny olombelona no hilánja ny voninahitra kokóa noho ny
Tenin’Andriamanitra. Tsy misy hahatahorana ny amin’izáy, raha olona tahaka an-dry
Jîdáşy, sy ry Kaïfa ary ry Herốda no mitoritény”.
1611. Tadidίo fa tañy hoa añy isίka, dia efa niláza fa ny Mpandiniky ny
Pįrôteşįtãtişįɱā aza, dia efa nanambára hoe : raha misy ny Şakįramẽta, dia ny teny na ny
toritény no tokony ho Şakįramẽta. 1612. Tsy ny olombelona rehétra anéfa no afaka mizára
an’izány Şakįramẽta izány noho ny mahazavatra goavana noho ny goavana azy, satrίa sady
endriky ny fampivainganana ny hasina Mahandriamanitra an’Andriamanitra izy, no antoky ny
fifamezivezen’ny Fahasoavana noho ny fifaneraserána eo amin’ny olombelona sy
Andriamanitra. 1613. Lavin’ny antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izány. 1614. Tsy misy
asam-pamonjéna azon’ny olon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā atáo izáy hovalian’Andriamanitra
fahasoavana. 1615. Tsy misy fifaneraserána eo amin’ny Olon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā sy
Andriamanitra (pas de réciprocité). 1616. Fantatsίka anéfa fa ho an’ny Pįrôteşįtãtişįɱā, dia
io endri-pampivainganana ny zavatra momba an’Andriamanitra io ihány, no hany
zavatra tokana aman-tany, izáy nofaritin’ny Teôlôzίa fototry ny Pįrôteşįtãtişįɱā ho
fanompoan-tsampy, noho izány dia fanompoan-tsampy tena fanompoan-tsampy mihίtsy
ho an’ny antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā ny fanaovana kisarisáry samy hafa
mikasika an’Andriamanitra sy ny finoany ary ny zava-masimasina rehétra rehétra.

1387

1388
1617. Mafy noho ny mafy angé rey olombelona no mandré sy mamáky an’io tenin’i
Martin Luther io é! 1618. Na ny mpanáo dina tamin’i Lîşiféra aza izány (pacte avec Lucifer),
dia maházo mitóry ny tenin’Andriamanitra. 1619. Heloka ve hisy hihoatra indráy ny an’i
Jîdáşy. 1620. Eo anatrehan’izány, dia olombelona ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny
kisóa mihinan-tay miendrikolona ka tsy manana afa-tsy ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay ho
Andriamanitra, ny olona izáy nanongana tsy ho zana-piangonana an-dRasóa izáy tsy nahatánty
ny menamiravirávy ka tsy nahatosika ny herin’ny fakam-panahin’ny fitίa vetavéta, ary dia
niteraka tsy tao anáty tokan-trano. 1621. Inona no lanjan’izáy helo-dRasóa eo anatrehan’ny
an’ny olona tahaka an-dry Jîdáşy izáy maházo mitóry malalaka dia tena malalaka tanteraka
tokóa mihίtsy ny tenin’Andriamanitra?
1622. Iza no manam-pahefána hisakana ny zana-dRasóa tsy hatáo batémy na batίşa ny
zanany? 1623. Asa re rey olombelon’ny Kįrişįtianişįɱā é! 1624. Fitakonana ve sa tena
fanindrahindrána fotsiny izáo ny filazána ny olona ho avy hampivavaka? 1625. Toa voninahidehibé ny fahatongavan-dry Mỗpéra Ravoalavoson hanáo ny laméşa sy ry Paşįtẽra
Rakotoambóa hitantana ny fotoam-pivavahana eo amin’ny toeran’ny tompon-toerana. 1626.
Tsy Andriamanitra mihίtsy no maházo ny laza sy ny voninahitra fa iréo ry zaláhy olombelona
iréo. 1627. Fihambaniana ho amin’ny toeran’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay fa tsy mendrika
ny volaména sy ny diamondran’ny fahamarinana sy ny famonjéna amin’ny alálan’ny
fahasoavan’Andriamanitra iréry ihány, ho an’ny Teôlôzίa fototry ny Pįrôteşįtãtişįɱā, ny
fahazoana valim-bavaka (pas de réciprocité); tsy fantatra izáy antony fa dia olona izáy tsy
fanta-piaviana sy tsy fanta-pototra aza, no antsoina hanáo fahagagána sy hitóry na hitóndra ny
Tenin’Andriamanitra, avy any Ampitandranomasina any. 1628. Fa nahoana, satrίa
fahambaniana sy fihalikána ve hihoatra an’izány fomba fanáo izány indráy?
1529. Ambonin’izáy anéfa, dia mahavariana tanteraka ihány koa, ny fahatsapána ny
fisian’ny fanontaniana momba ny amin’izáy tena Andriamanitra marina tompoina ao anatin’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā Fototra ao. 1530. Faritin’ny Teôlôzίa fototry ny Pįrôteşįtãtişįɱā tsara fa tsy
misy ny atáo hoe : Tįrinité Masina Andriamanitra. 1531. Raha izány no marina, dia manómpo
Andriamanitra maro izány ny Vahoaka Kįrişįtiáŋā Malagasin’ny Antokom-pinoan’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā. 1532. Farafaharatsiny aháy, dia Andriamanitra telo no tompoiny izáy tsy iza
avy fa : Andriamanitra Ray sy Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý ary Andriamanitra Fanáhy Masina.
1533. Miendaka tao anatin’ny Finoana izáy atáo hoe tsy manómpo afa-tsy
Andriamanitra tokana (monothéiste) izány ny Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 1534.
Miála tao anatin’ny Fivondronambén’ny Kįrişįtianişįɱā izáy tsy manómpo afa-tsy
Andriamanitra tokana izány ny Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy manómpo
Andriamanitra maro. 1535. Ahoana no mba hevitráo mikasika izány?
1636. Nampianatra ahy tañy amin’ny Ivon-Toerana Malagásy momba ny
Tetipivoarana tañy Ampetsampetsan’Androhibé, Antananarίvo, i Norbert Lala Ratsirahonana
tamin’ny taona 1986. 1637. Miaiky ny fahaizany aho. 1638. Nandrίtra ny raharahampampitam-pahefana tamin’ny taona 2009, dia nahavoatény izy hoe : tsy dia mahavanana ahy,
ny mifandondóna amin’irény “Olomboahosotra” irény. 1639. Nitény momba an’i Lala
Rasendrahasina izy tamin’izáy fotoana izáy. 1640. Fantatsίka rehétra anéfa fa tsy misy izány
olomboahosotra izány ao anatin’ny Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā, raha ny teôlôzίa
fototry ny Pįrôteşįtãtişįɱā no jeréna. 1641. Ny andraikitra mahapaşįtếra dia andraikitra izáy
azon’ny olona rehétra tanterahina avokóa, toy ny mahampivaro-kena na mahampivaro-bary
eny antsenan’i Sabótsy Namehana. 1642. Satrίa tsy mitenitény befahatány ny Olombelona
tahaka an’i Norbet Lala Ratsirahonana, dia velona eto ny fanontaniana izáy manaotáo hoe :
inona marina áry izány no fototra izáy ijoroan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy? 1643. Tsy mitóvy
fifotorana amin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin-dry Martin Luther izáy mitsipaka ny hevitra
fa hotsarain’Andriamanitra arakaraka ny asany ny Olombelon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā, ny
Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy. 1644. Ahoana no fomba hamoahan’ny Mpaháy Zotra Zanaharin’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy, ny fototra izáy miláza ny mahaizy azy ny Antokom-pinoana sy ny
Şekįta tsy Katôlίka izáy hita sy miaina eo Madagasikára eto? 1645. Mivadika ho tena Egįlίjy
mantsy izy iréo raha araka ny fijeréna azy iréo avy etý ivelany, izány hoe : lasa mpanelanelana
eo amin’Andriamanitra sy ny Olombelona izy iréo; havetavetána izány ho an’ny Fototra izáy
ijoroan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā nateraky ny rafi-pisainan-dry Martin Luther. 1646. Manana sata
mahaolomboahosotra ny Paşįtếra sy ny Apôşįtốly ary ny mpitandrina, ...,. 1647. Lavin’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā Fototra izány, ka inona sy manáo ahoana no fomba handraisana ny
Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy sy ny Şekįta maro samy hafa Malagásy?

1388

1389
1648. Tsy hadinoina fa olombelona izáy tsy manana safίdy ny olon’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā. 1649. Na voaozona hikodiadίa ho very sy hirifatra ho any amin’ny
fahaverezana izy iréo, na voatsodranon’Andriamanitra samy hafa izáy inoany hisidina ho any
andanitra. 1650. Tsy manana na inona na inona asam-pahafahana hieréna sy hihodivirana
an’izáy lalána sy lálana efa no voatóndro sy no voaténdry ary no voalahatra, dia ny mialóha
hatramin’ny mandrakizáy ho azy iréo, izy iréo, satrίa tsy no vonjéna afa-tsy tamin’ny alálan’ny
fahasoavan’Andriamanitra iréry ihány izy iréo. 1651. Izáy no fototra ijoroan’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā Fototra. 1652. Ho an’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy kosa, dia mióva ny fenitra
sy ny famariparitana momba azy. 1653. Chaque Protestant est un Pape, Bible à la main na ny
Olon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā iráy dia Papa miondana Baibóly no ilazána azy any ifotony. 1654.
Ovaina izány ho an’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy ka atáo hoe : Papa hatrány ny
Pįrôteşįtãtişįɱā iráy. 1655. Manana ny fahefán’ny Papa ao anatin’ny Egįlίjy Katôlίka izy ho
an’ny Antokom-Pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 1656. Ny fahefána lehibé indrίndra eo ampelantanany, dia ny fahefána ahazoany manóva sy mamadika ny Antokom-pinoan’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy ho Egįlίjin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy.
1657. Anjaranáo ny fanohizana ny famakafakána sy ny kabáry fa dia hijanona
amin’izáy aho. 1658. Katôlίka aho izáy vita batémy amin’ny anarana izáy manáo manáo hoe :
RADANIELINA Ignace Marie Julien.1659. Dia tena niála tañy Iráka ny Amerikáŋā,
tamin’ny volana Deşãbįra 2011. 1660. Nahatrátra valonjáto sy efatra arίvo teo ho eo ny
miaramίla amerikáŋā izáy no maty tañy. 1661. Vao mainka nifamóno indráy ny Şįlámo Şînίta
sy ny Şįlámo Siίta Irakiáŋā. 1662. Midradradrádra sy Olona Şįlámo rehéta fa tsy hisy mihίtsy
izány Firenéna Şįlámo demôkįratίka izány.
1663. Tamin’ny taona 2011, ny firenén’i Hỗdîráşy dia naného am-pahibemáso ny
famataranándro iráy lehibé izáy nanίsa ny fotoana nampisaraka ny pįlanéta tany tamin’ny
datin’ny 21/12/2012. 1664. Efa tañy amin’ny anarivony taonany no nampitsahatra ny
fanandroany tamin’io daty io ny razambén-dry zaréo, izáy ny Mayá izány.
--------------------------------------------------------------------

les apparitions de notre dame du mont carmel a garabandal
vendredi 16 avril 2010 à 11:46 :: Spiritualité :: #10667
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/saven/archive.choixrealite.org/doc/ecrire/tools/Translate/functions.php on line 86
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/saven/archive.choixrealite.org/doc/ecrire/tools/Translate/functions.php on line 116
Date probable de la Prophétie: Jeudi 13 Mai 2010 à 20H30 (communément admise)
HISTORIQUE
Garabandal est un village perdu des montagnes Cantabriques, à 80 km au sud de
Santander et à 40 km de Torrelavega. C'est un village de 270 montagnards à la vie
rude. Ils sont pauvres mais d'une piété exemplaire. Ils ont été douloureusement
éprouvés par les Rouges au temps de la guerre civile, "la Croisade", et ils se le
rappellent fort bien.
Le 18 juin 1961, l'Archange Saint Michel, qui semble avoir neuf ans, apparaît à quatre
petites filles qui, elles, en ont douze ou onze: Conchita, Jacinta, Loli et Mari-Cruz. Il
annonce la venue de Notre Dame du Carmel pour le 2 juillet suivant.
Et ce 2 juillet 1961, Notre Dame ne manque pas au rendez-vous. Robe blanche,
manteau bleu, scapulaire au poignet droit, cheveux châtain foncé, figure allongée,
bouche délicate - qui "est très belle", insiste Conchita - la voix très belle aussi,
inimitable même, aucune femme ne lui ressemble ni dans la voix, ni dans le visage, ni
1389

1390
en rien; elle paraît avoir dix-huit ans. Quelquefois, elle porte l'Enfant-Jésus dans ses
bras. Les extases des enfants, individuelles ou collectives, se multiplieront plus d'un
millier de fois, jusqu'au 20 janvier 1963. Souvent elles seront annoncées plusieurs
jours à l'avance. Saint Michel préparera les "voyantes" à recevoir dignement la Sainte
Communion; puis il la leur apportera dans un ciboire d'or, comme aux trois enfants de
Fatima. La Sainte Hostie sera toujours invisible aux yeux des enquêteurs sauf dans la
nuit du 18 au 19 juillet 1962, où, devant de nombreux témoins, l'Hostie deviendra
visible sur la langue de Conchita pendant trois minutes. Ce miracle, d'ailleurs annoncé
publiquement quinze jours avant, demeure un des grands événements historiques de
Garabandal, et l'un des arguments essentiels des défenseurs des apparitions.

Un premier MESSAGE de la Vierge, annoncé d'avance lui aussi, fut donné le 18
octobre 1961 :
"Il faut faire beaucoup de sacrifices, faire beaucoup pénitence. Visiter souvent le SaintSacrement. Mais avant tout, il faut être très bons. Si nous ne le faisons pas, viendra un
châtiment . Déjà la coupe est en train de se remplir : Si nous ne changeons pas, le
châtiment sera très grand".

1390

1391
Après le 20 janvier 1963, seule Conchita eut encore des extases publiques,
particulièrement le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception dont elle porte en
réalité le nom. Conchita n'est en effet que le diminutif espagnol de Marie de la
Conception. Ces apparitions furent très importantes, surtout celle du 8 décembre 1964.
Ce jour-là, Notre Dame du Carmel lui annonça que le 18 juin 1965, elle reverrait Saint
Michel. Cette annonce prophétique, datant de plus de six mois, se réalisa à la lettre. Et
ce fut le deuxième MESSAGE donné par l'intermédiaire du Grand Archange, Saint
Michel.
"Comme on n'a pas accompli, et comme on n'a pas fait connaître beaucoup au monde
mon Message du 18 octobre, Je veux vous dire que celui-ci est le dernier. Auparavant
la coupe (de la Colère divine) se remplissait; maintenant, elle déborde. Les Cardinaux,
Évêques et Prêtres marchent nombreux sur le chemin de la perdition et entraînent avec
eux beaucoup plus d'âmes. A l'Eucharistie, on donne sans cesse moins d'importance.
Vous devez, avec vos efforts, éviter la colère du Bon Dieu, qui pèse sur Vous. Si vous
Lui demandez pardon, avec des âmes sincères, II vous pardonnera. Moi, votre Mère, à
l'intercession et par l'intermédiaire de Saint Michel, Je veux vous dire que vous vous
amendiez. Déjà, vous êtes dans les derniers avertissements. Je vous aime beaucoup et
Je ne veux pas votre condamnation. Priez-Nous sincèrement, et Nous vous exaucerons.
Vous devez vous sacrifier davantage . Méditez la Passion de Jésus". La dernière
apparition eut lieux aux Pins, à la sortie du village, le 13 novembre 1965. C'est à cette
occasion, qu'au cours d'une conversation extrêmement émouvante pour nous, notre
Mère du Ciel dit à Conchita les paroles que voici: "Parle-moi donc de mes enfants de
la Terre. Je les aime tant, Je les garde sous mon manteau".
PROPHÉTIES
1. - L'AVERTISSEMENT, dont Conchita eut connaissance par la Très Sainte Vierge,
le 1er janvier 1965. Elle le transcrivit au crayon sur une simple feuille de papier et le
remit au Père Laffineur, dominicain, l'apôtre éclairé et infatigable de Garabandal, le 19
juin 1965 : "C'est comme un châtiment. Pour rapprocher davantage les bons de Dieu, et
pour avertir les autres. En quoi consiste l'Avertissement, je ne puis le révéler. La
Vierge ne m'a pas dit de le dire. Ni rien de plus. "Dieu voudrait que, grâce à cet
Avertissement, nous nous amendions, et que nous commettions moins de péchés contre
Lui".
Comme le P. Laffineur demandait à (Conchita si cet Avertissement causerait la mort,
elle écrivit en note : "Si nous en mourons, cela ne sera pas le fait de l'Avertissement
lui-même, mais bien de l'émotion - "de la peur" - que nous ressentirons, en voyant et en
sentant l'Avertissement". Le 13 septembre 1965, Conchita disait à une jeune fille du
nom d'Angelita: "Si je ne connaissais pas l'autre châtiment qui doit venir, je dirais qu'il
n'y a pas de plus grand châtiment, que l'Avertissement". Conchita précisera, le l4
septembre 1965: "L'Avertissement est une chose venant directement de Dieu. IL
SERA VISIBLE PAR LE MONDE ENTIER, QUEL QUE SOIT L'ENDROIT
OU L'ON SE TROUVERA, où chacun sera. "Il sera comme la révélation
(intérieure à chacun de nous) de nos péchés. Les croyants aussi bien que les
incroyants - "de n'importe quel pays" - les verront et les ressentiront."
Et, le 22 octobre, elle disait à une dame espagnole : "Ce sera comme du feu. Il ne
brûlera pas notre chair, mais nous le ressentirons corporellement et
intérieurement... Personne n'y échappera. "Mais après l'Avertissement, tu aimeras
beaucoup plus le Bon Dieu". Les éléments visibles extérieurs permettant à notre âme
de se trouver dégagée de son voile corporel et charnel, l'Avertissement sera, dans la
Lumière proprement divine: la connaissance individuelle, personnelle et surnaturelle,
de l'état de notre âme, et la compréhension réelle des conséquences de nos péchés vis1391

1392
à-vis de Dieu... ; une sorte de "Jugement particulier" nous permettant de nous purifier,
de nous convertir et, par suite, d'aimer "beaucoup plus le Bon Dieu". "Et le Miracle ne
tardera pas à venir". L'Avertissement - "il durera très peu de temps" - arrivera avant le
Miracle: "pour que le monde s'améliore" et "pour nous purifier pour le Miracle".
2. - LE MIRACLE, lui, doit avoir plus d'importance que le miracle du soleil à Fatima,
le 13 octobre 1917. Il ne sera visible que de Garabandal même, et des montagnes
environnantes; il aura lieu un jeudi à 20 h 30 et durera environ un quart d 'heure;
les incroyants seront convertis et les malades seront guéris. Ce miracle, Conchita
l'annonce avec un calme et une fermeté qui ne se sont jamais démentis: elle en connaît
la date très précise et, chose capitale, elle l'a confiée à la Congrégation du SaintOffice, en janvier 1966, pour qu'elle soit communiquée au Saint-Père. Suivant la
volonté formelle de Notre Dame du Carmel, Conchita n'en fera connaître publiquement
la date que huit jours auparavant.
Le Miracle - le Grand Miracle - sera la compréhension surnaturelle, dans la Lumière
Divine, de la réalité intime et fondamentale de ce que sont le Sacerdoce et
l'Eucharistie. Un signe visible de ce Miracle, semblable à une colonne de fumée, que
l'on pourra photographier, filmer, téléviser - mais non le toucher - demeurera en
permanence aux Pins, là où eurent lieu beaucoup d'apparitions.
3. - LE CHÂTIMENT, qui est conditionnel: "Si nous ne le faisons pas (nous convertir)
viendra un Châtiment... Si nous ne changeons pas, le châtiment sera très grand"! (18
octobre 1961). Ce sera le "Jugement des Nations". "Il viendra sans qu'on l'attende,
parce que le monde n'a pas changé", a dit la Vierge Marie (Loli et Jacinta, 19 juin
1962). Par sa purification intrinsèque, il provoquera le commencement d'un
Renouveau merveilleux: celui du Grand Règne Spirituel Universel de JésusChrist, avec Marie, sur le monde entier.
DATE PROBABLE: Jeudi 13 MAI 2010 à 20H30
source: dieu-sauve.chez-alice.fr
Publié par altaïr
Avertissement-Une Illumination de la Conscience
Menu
Aller au contenu principal
Accueil
En attente de l’Avertissement
Le signe de la croix dans le ciel annoncé à divers messagers
L’avertissement – Conchita – Garabandal
L’avertissement – divers messagers
Signes précédant l’Avertissement
Après l’Avertissement
Le Grand Miracle de Garabandal
Témoignage de plusieurs personnes qui ont vécu l’illumination
Comment se préparer spirituellement à l’avertissement
De l’ouvrage « Mémoire d’un curé de campagne espagnol », pages 159 à 164 :
19 juin 1965

1392

1393
"Voici par écrit l’Avertissement qui me fut donné par la Sainte Vierge quand j’étais
seule aux Pins, le 1er janvier de cette année. Je transcris fidèlement le texte tel que je
l’ai reçu".

L’avertissement – Conchita – Garabandal

L’AVERTISSEMENT
L’Avertissement que la Vierge va nous envoyer.
C’est comme un châtiment. Pour rapprocher les bons davantage de Dieu, et pour
avertir les autres.
En quoi consiste l’Avertissement, je ne puis le révéler. La Vierge ne m’a pas dit de le
dire. Ni rien de plus.
Dieu voudrait que grâce à cet Avertissement. NOUS NOUS AMENDIONS ET QUE
NOUS COMMETTIONS MOINS DE PECHES CONTRE LUI.
Comme je demandais à Conchita si cet Avertissement causerait la mort, elle écrivit
immédiatement en note:
"Si nous en mourons, cela ne sera pas le fait de l’Avertissement lui-même, mais bien
de l’émotion que nous ressentirons en voyant et en sentant l’Avertissement".
Ces paroles simples et précises sont très claires. Elles devraient suffire. Comme
auraient dû suffire celles de Lucie de Fati-ma, écrivant à son évêque en 1938:
"Monseigneur, je crois que ce qu’on a appelé" l’aurore boréale "est le signe que la
Sainte Vierge m’a donné que les événements prophétisés sont proches". Or, ces
événements firent 26 millions de morts qu’on a déjà oubliés.
13 septembre 1965
Conchita disait à une jeune fille appelée Angelita:
" Si je ne connaissais pas l’autre châtiment qui viendra, je te dirais qu’il n’y a pas de
plus grand châtiment que l’Avertissement.
Tout le monde aura peur, mais les catholiques le supporteront avec plus de résignation
que les autres.
Il durera très peu de temps".
14 septembre 1965

1393

1394
Conchita répondait aux américains. (Il s’agit des deux premières réponses à
l’interrogatoire par écrit des Américains, le 14 septembre 1965).
"— L’Avertissement est une chose venant directement de Dieu.
Il sera visible par le monde entier, quel que soit l’endroit où l’on se trouvera.
— Il sera comme la révélation (intérieure, à chacun de nous) de nos péchés. Les
croyants aussi bien que les incroyants, et les gens de n’importe quelle région le
verront et le ressentiront". (voir "l’Etoile dans la Montagne".)
22 octobre 1965
Conchita s’explique longuement avec une dame espagnole:
— Conchita, une comète s’approche de la terre. Ne serait-ce pas cela l’Avertissement?
— J’ignore ce qu’est une comète. Si c’est quelque chose de la volonté des hommes je
réponds: non. Si c’est quelque chose que Dieu fera, c’est bien possible.
La dame continue:
"Nous sortons vers l’église et Conchita me prend par le bras.
— Conchita, prie pour moi, j’ai très peur.
— Oh! oui l’Avertissement est très redoutable! Mille fois pire que les tremblements de
terre.
Elle pâlit.
— Quelle est la nature de ce phénomène?
— Ce sera comme du feu. Il ne brûlera pas notre chair, mais nous le ressentirons
corporellement et intérieurement. Toutes les nations et toutes les personnes le
ressentiront de même. Aucun n’y échappera. Et les incroyants eux-mêmes
éprouveront la crainte de Dieu.
Même si tu te caches dans ta chambre et fermes les volets, tu n’échapperas pas, tu
ressentiras et tu verras quand même. Oui, c’est vrai. La Sainte Vierge m’a dit le nom
du phénomène.
Ce nom existe dans le dictionnaire (espagnol). Il commence par un "A". Mais elle ne
m’a pas dit de le dire ou de le taire.
— Conchita, j’ai si peur!
Souriante et affectueuse, Conchita presse le bras de son amie.
— Oh, mais après l’Avertissement, tu aimeras beaucoup plus le Bon Dieu.
— Et le Miracle?
— Le Miracle ne tardera pas à venir".
Mars 1966
Conchita me fit écrire la lettre suivante:
"Conchita m’a demandé de vous écrire de continuer plus que jamais, et pour des motifs
plus urgents que dans le passé, la diffusion du Message.
Elle m’a demandé aussi de vous écrire d’être tous sûrs de la venue de l’Avertissement
et du Miracle qui le suivra.
"L’Avertissement, c’est comme une chose très effrayable qui se passera dans le ciel.
La Sainte Vierge m’a annoncé l’événement par un mot qui commence par un "A", en
espagnol. N’oubliez pas ce message que Conchita m’a chargé de vous transmettre. Que
les amis de Garabandal continuent à propager et à diffuser les Messages.
La Sainte Vierge les en récompensera".
L’AVERTISSEMENT EST UNE PROPHETIE
Elle date du 1er janvier 1965. Sa réalisation doit être un nouveau motif – et quel motif
– de crédibilité pour qui que ce soit [Celui-là, du moins, Santander ne pourra essayer
de l'étouffer, comme il le fit pour le Miracle de l'Hostie, pour le 18 juin 1965, pour tout
le reste....]. De plus et surtout, l’annoncer, reprendre ce que nous affirmons depuis le
18 juin 1965 est, de toute évidence, une des attitudes les plus fraternelles que nous
1394

1395
puissions avoir à l’égard du monde entier. L’heure venue, on comprendra la fermeté
intellectuelle absolue avec laquelle nous n’avons jamais hésité à nous compromettre
totalement au sujet de Garabandal.
COMPLEMENT D’INFORMATION SUR CET AVERTISSEMENT.
Conchita s’adresse à un de ses confidents:
Nous allons avoir à subir un jour un désastre horrible. Dans toutes les parties du
monde. Personne n’y échappera. Les bons pour se rapprocher de Dieu, les autres pour
qu’ils s’amendent.
Il est préférable de mourir plutôt que de subir pendant cinq minutes seulement ce qui
nous attend".
(Rappelons-nous ici les paroles à Angelita sur la durée de l’Avertissement: muy poco,
très peu de temps!)
"— Nous pouvons le subir aussi bien de jour que de nuit, que nous soyons au lit ou
non.
Si on en meurt, ce sera de peur.
Je pense que le mieux serait d’être à ce moment-là dans une église, près du SaintSacrement. Jésus nous donnerait des forces pour nous aider à le subir".
Ici l’interlocuteur intervient:
— Lorsque nous verrons cela venir, nous irons tous à l’Eglise.
— Je pense que ce serait, en effet, le mieux; mais peut-être tout deviendra-t-il ténèbres,
et ne pourrons-nous pas nous y rendre.
(Attention, ces paroles n’ont rien de commun, semble-t-il, avec les "journées de
ténèbres" dont on entend parfois parler).
— Ce sera horrible au plus haut point. Si je pouvais vous le dire comme la Vierge me
l’a dit!
Mais le châtiment, lui, sera bien pire.
ON VERRA QUE L’AVERTISSEMENT NOUS ARRIVE A CAUSE DE NOS
PECHES.
Il peut se produire d’un moment à l’autre, je l’attends tous les jours.
Si nous savions ce que c’est, nous serions horrifiés à l’extrême". L’interlocuteur
intervient une seconde fois:
— Pourquoi ne le publies-tu pas pour que les gens qui montent au village le sachent?
— Je suis fatiguée de l’annoncer, et le monde n’en fait aucun cas.
Quelques jours plus tard, on revient sur le sujet.
— Conchita, depuis que tu m’as fait ces confidences, à chaque instant, j’ai une pensée
pour le Ciel.
— Moi aussi, et spécialement quand je vais au lit. Mais j’ai quand même très peur que
cela n’arrive la nuit.
NOUS NE NOUS FIGURONS PAS A QUEL POINT NOUS OFFENSONS LE
SEIGNEUR.
La Vierge m’a dit que le monde sait bien qu’il y a un Ciel et un Enfer. Mais ne voyonsnous pas qu’on y pense seulement par crainte et non par amour de Dieu?
A la suite de nos péchés NOUS SERONS NOUS-MEMES CAUSE de la NATURE de
l’AVERTISSEMENT. Et nous le subirons pour Jésus, pour les offenses que nous
faisons à Dieu".
-----------------------------------------------------------------------

Pèlerinage de Paul VI en Terre sainte
Le pèlerinage du pape Paul VI en Terre sainte se déroula du 4 au 6 janvier 1964. C'est
la première fois depuis le pape Pie VII que le souverain pontife quittait l'Italie pour
1395

1396
participer à un voyage à l'étranger.
Ce pèlerinage en Terre sainte contribua à donner à Paul VI l'image d'un pape pèlerin.
Sommaire
1 Origines du pèlerinage
2 Déroulement
2.1 Samedi 4 janvier 1964
2.1.1 Départ de Rome
2.1.2 Arrivée en Jordanie
2.1.3 D'Amman à Jérusalem
2.1.4 Jérusalem
2.1.4.1 Arrivée mouvementée
2.1.4.2 Montée de la Via Dolorosa
2.1.4.3 Messe au Saint-Sépulcre
2.1.4.4 Délégation apostolique
2.1.4.5 Couvent Sainte-Anne
2.1.4.6 Heure sainte à Gethsemani
2.2 Dimanche 5 janvier 1964
2.2.1 Israël
2.2.1.1 Arrivée en Israël
2.2.1.2 Nazareth
2.2.1.3 Cana
2.2.1.4 Tabgha
2.2.1.5 Capharnaüm
2.2.1.6 Mont des Béatitudes
2.2.1.7 Mont Thabor
2.2.1.8 Retour à Jérusalem
2.2.2 Jordanie
2.2.2.1 Rencontre avec le patriarche Athénagoras
2.2.2.2 Visite de Sargent Shriver
2.3 Lundi 6 janvier 1964
2.3.1 Bethléem
2.3.2 Jérusalem
2.3.2.1 Nouvelle rencontre avec le patriarche Athénagoras
2.3.2.2 Visite au patriarche Derderian
2.3.2.3 Passage à la résidence du patriarche latin de Jérusalem
2.3.2.4 Visite chez un paralytique
2.3.2.5 Salut du grand mufti
2.3.3 Amman
2.3.4 Retour à Rome
3 Couverture médiatique
4 Réactions
5 Fruits du voyage
5.1 Fruits spirituels
6 Notes et références
Origines du pèlerinage
Dans une lettre datée du mois d'août 1963, un prêtre-ouvrier établi en Palestine invite
le pape Paul VI à venir en Terre sainte afin de venir voir la communauté religieuse
qu'il a fondée à Nazareth1.
Dans une note personnelle du 21 septembre suivant, le pape trace les principaux traits
que devra revêtir ce voyage : « simplicité, piété, pénitence et charité »2.
En octobre 1963, Mgr Pasquale Macchi, Mgr Jacques-Paul Martin et l'abbé Paul
Casimir Marcinkus sont chargés de se rendre sur place afin d'étudier les modalités du
1396

1397
voyage et d'insister sur le caractère uniquement spirituel et non politique du voyage,
Israël et la Jordanie étant en conflit depuis vingt ans.
Outre la venue du pape sur les pas du Christ, ce pèlerinage aura aussi une vocation
œcuménique, le patriarche Athénagoras (chef de l'Église orthodoxe) souhaitant
rencontrer le pape en ce lieu sacré. Paul VI décide de répondre favorablement à cette
invitation et envoie le père Duprey à Constantinople pour régler le protocole de cette
rencontre œcuménique.

Déroulement
Samedi 4 janvier 1964

Départ de Rome
Le samedi 4 janvier au matin, le pape se rend à l'aéroport Léonard-de-Vinci de Rome
Fiumicino, à Rome. Le président de la République italienne, Antonio Segni, vient
saluer le souverain pontife avant que celui-ci ne monte dans l'avion. Le pape répond à
ce salut par un discours dans lequel il affirme qu'il s'agit d'un « pèlerinage de prière et
de pénitence en vue d'une participation plus intime et vécue aux mystères de la
Rédemption »3.
Puis, Paul VI prend l'avion, accompagné dans ce voyage par les cardinaux Tisserant,
Cicognani (secrétaire d'État) et Testa, ainsi que son ami le Père Bevilacqua. Le
cardinal Augustin Bea n'a pas pu y participer, son projet de déclaration sur les Juifs
lors du Concile ayant été fortement contesté dans les pays arabes4.
La sécurité personnelle du pape est composée de soixante membres du SIFAR, le
service de contre-espionnage italien.
Dans l'avion qui l'emmène en Jordanie, le pape fait envoyer par radio des messages aux
chefs des États que l'appareil survole. Cette coutume sera conservée pour les autres
voyages.

Arrivée en Jordanie
À 13h13 (heure locale), Paul VI descend de son avion à l'aéroport d'Amman, en
Jordanie, où il est accueilli par le roi Hussein de Jordanie, qui lui adresse ses souhaits
de bienvenue. Le pape répond que sa visite a « un caractère spirituel »5. Les patriarches
catholiques d'Orient sont eux aussi présents à l'arrivée du Saint-Père.

D'Amman à Jérusalem
Sur la route qui le mène à Jérusalem, le pape fait d'abord une première halte au bord du
Jourdain à l'endroit où saint Jean-Baptiste donna le baptême à Jésus-Christ.

Le Jourdain, fleuve où saint Jean-Baptiste baptisa le Christ
1397

1398
Puis, le pape fait une second halte à Béthanie, où Jésus ressuscita Lazare.

Jérusalem
Arrivée mouvementée
Arrivant à Jérusalem par la porte de Damas, la voiture du pape est prise d'assaut par
des groupes de pèlerins et d'autres voulant l'approcher. Le service d'ordre se trouvant
débordé par cet imprévu, aucune cérémonie ne pourra avoir lieu à cet endroit et le pape
ne peut prononcer l'allocution qu'il avait préparée6.

Porte de Damas

Montée de la Via Dolorosa
On fraye à grand peine un passage à la voiture papale, laquelle arrive enfin à la Via
Dolorosa, que le Christ gravit en montant au calvaire.

La Via Dolorosa
Là, à travers une cohue indescriptible, Paul VI descend de voiture pour monter cette
voie à pied. Il était prévu à l'origine que le pape porte une croix de bois et s'arrête
devant chaque station. Il ne put cependant ni porter de croix, ni prier devant chaque
station, hormis à la sixième où des sœurs l'accueillirent pour lui faire reprendre son
souffle. La cohue est telle que le pape trébuche sur les escaliers de la ruelle. Au terme
de ce chemin de croix, le pape arrive au Saint-Sépulcre.

Messe au Saint-Sépulcre
1398

1399

Édicule abritant le tombeau du Christ à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre
Au Saint-Sépulcre, le pape s'arrête à l'autel dressé à cinq mètres devant le tombeau du
Christ. Une file de policiers défile alors devant lui pour parvenir à la sacristie où sont
placés les ornements que Paul VI portera pour célébrer la Messe. Le pape parvient
enfin à commencer sa messe basse. Soudain, après la consécration, un incident
survient : autour de la coupole du saint-sépulcre, à dix mètres au-dessus du tombeau du
Christ, un court-circuit enflamme quatre ou cinq gros câbles. Des étincelles jaillissent,
et des flammèches courent le long du sanctuaire. Les lumières s'éteignent brutalement
et la télévision retransmettant l'événement est brusquement coupée. Impassible, le pape
poursuit sa messe à la seule lueur des bougies. Les câbles enfumés sont finalement
débranchés et quelqu'un éteint les flammes au moyen d'un extincteur à neige
carbonique. Peu après, le pape termine sa messe. Puis, voyant que la lumière était
revenu, le pape rétablit l'autorité en dirigeant une prière et une méditation pendant un
quart d'heure7.

Délégation apostolique
Après la Messe au Saint-Sépulcre, Paul VI se rend à la Délégation apostolique de
Jérusalem. Là, il y reçoit Benoît Ier de Jérusalem, patriarche orthodoxe grec de
Jérusalem8, puis Yeghishe Derderian, patriarche orthodoxe arménien de Jérusalem9.

Couvent Sainte-Anne
Paul VI se rend ensuite à l'église Sainte-Anne, propriété de la France et où les Pères
blancs français ont un séminaire grec melkite. Le pape y reçoit six des patriarches
catholiques orientaux ainsi que les évêques catholiques orientaux venus à Jérusalem
pour le voir.

Heure sainte à Gethsemani
Tard dans la soirée, Paul VI se rend à la basilique de Gethsemani, à l'emplacement où
Jésus a prié avant sa Passion, en vue d'y célébrer l'Heure sainte. Au cœur de la
basilique, il s'agenouille devant la roche de l'agonie tandis que des franciscains lisent
un récit de l'agonie du Christ en six langues successives (latin, grec, arabe, arménien,
1399

1400
russe et copte). L'assistance récite ensuite le Pater puis le pape, après avoir donné sa
bénédiction, échange le baiser de paix avec les cardinaux et les patriarches. Il quitte la
basilique à 23h28 pour aller passer la nuit à la Délégation apostolique.

La Basilique de l'Agonie à Gethsemani

Dimanche 5 janvier 1964

Israël
Arrivée en Israël
Dès 6h du matin, Paul VI quitte la Délégation apostolique de Jérusalem pour se rendre
en Israël (nous sommes avant la guerre des Six Jours). Après avoir franchi la frontière
à Taanach, non loin de Megiddo, le pape est reçu par le président de l'État israélien,
Zalman Shazar. Dans sa réponse à l'accueil du président, le pape insiste sur le caractère
spirituel de son voyage, répétant qu'il vient pour « vénérer les Lieux saints ».

Nazareth
Le cortège pontifical se dirige ensuite vers Nazareth où il arrive à 9h45. Paul VI y
célèbre la messe dans la crypte de la basilique de l'Annonciation. L'homélie que le
pape y prononce est fortement axée sur la dévotion à la Sainte-Vierge10. Après la
messe, le pape s'arrête au couvent des franciscains.

Basilique de l'Annonciation à Nazareth
Cana
Après avoir quitté Nazareth à 11 heures, le pape visite Cana, lieu où le Christ changea
l'eau en vin.
Tabgha
Puis, Paul VI se rend à Tabgha, lieu du Tu es Petrus, de la multiplication des pains, où
saint Pierre jetait ses filets et où Jésus marcha sur les eaux.
Capharnaüm
C'est ensuite à Capharnaüm que le pape se rend.
Mont des Béatitudes

1400

1401
Après Capharnaüm, le pape passe sur le mont des Béatitudes, à l'endroit où le Christ
prononça le discours éponyme. Le souverain pontife s'arrête chez des religieuses
italiennes.
Mont Thabor
C'est enfin sur le Mont Thabor, endroit de la Transfiguration, que Paul VI visite.

Vue du mont Thabor

Retour à Jérusalem
Le pape rentre à Jérusalem à 18 heures où il est accueilli par le maire de la ville,
Mordechai Ish-Shalom. Le pape y visite le Cénacle puis l'église de la dormition. Avant
de quitter le territoire israélien, il prononce un discours de départ aux autorités locales
et au président Shazar, discours dans lequel il prend la défense de Pie XII, faisant
depuis peu l'objet d'une polémique sur son « silence »11. Au même moment, au nom du
pape, le cardinal Tisserant se recueille au mémorial de Yad Vashem, dans la crypte
érigée en mémoire des victimes juives du nazisme ; il allume six cierges en mémoire
des six millions de Juifs disparus pendant la guerre.

Jordanie
Paul VI revient en Jordanie par la porte Mandelbaulm.

Rencontre avec le patriarche Athénagoras
De retour à la Délégation apostolique, le pape reçoit le patriarche Athénagoras Ier de
Constantinople. Il s'agit d'une entrevue historique puisque c'est la première fois depuis
1439 (concile de Florence) que les primats des Églises de Rome et de Constantinople
se rencontrent. Les deux hommes multiplient les gestes d'amitié : ils se prennent par la
main, se montrent très émus. À l'issue de leurs allocutions respectives12 a lieu un
entretien en français entre les deux hommes ; décision est prise de créer une
commission où théologiens catholiques et orthodoxes discuteront sur les questions qui
les divisent. À la fin de cet entretien, le pape offre un calice en or au patriarche
(symbole de la communion entre les deux Églises voulue par le pape) et ils récitent
ensemble le Pater, l'un en latin et l'autre en grec.

Visite de Sargent Shriver
La journée se termine par la visite de R. Sargent Shriver, chef du Corps de la Paix
américain, qui remet au pape un message du président Johnson. Enfin, le pape reçoit
un poliomyélitique de cinq ans, Samir Najjar, qu'il fait asseoir sur le siège même
qu'avait occupé Athénagoras quelques minutes plus tôt.

1401

1402

Lundi 6 janvier 1964

Bethléem
Pour son dernier jour de pèlerinage, jour de l'Épiphanie, Paul VI se rend à Bethléem où
l'attend une foule aussi enthousiaste que les jours précédents. Pour éviter la bousculade
de la porte de Damas survenue le 4 janvier, des barbelés et des barrières ont été
installés.
Le pape célèbre d'abord la messe à l'autel des mages contigu à la grotte de la Nativité,
au cours de laquelle il prononce une profession de foi puis une allocution orientée vers
l'unité de l'Église13. Il termine enfin en s'adressant aux chefs d'État du monde entier
pour promouvoir la paix.

L'étoile à 14 branches dans la grotte de la Nativité

Jérusalem
Nouvelle rencontre avec le patriarche Athénagoras
Après Bethléem, Paul VI retourne à Jérusalem, à la résidence du patriarche orthodoxe
de la ville (sur la montagne de l'Ascension, pour rendre au patriarche Athénagoras la
visite que ce dernier lui a faite la veille. Le protocole prévoit en effet que tout doit se
passer sur un pied d'égalité entre les deux hommes. À la fin de l'entretien, le patriarche
offre au pape un encolpion, croix pectorale portant une petite icône, symbole de
l'autorité épiscopale chez les orthodoxes. Le pape n'hésite pas à le porter autour du cou.
Puis les deux hommes lisent un passage de l'Évangile selon Jean, alternant le latin et le
grec. Enfin, à l'initiative du pape, le patriarche et lui-même bénissent ensemble
l'assistance.
Visite au patriarche Derderian
Puis, le pape rend visite au patriarche arménien Yeghishe Derderian.
Passage à la résidence du patriarche latin de Jérusalem
Le souverain pontife se rend ensuite à la résidence du patriarche latin de Jérusalem.
Dans l'église du Nom du Christ jouxtant cette résidence, il reçoit le clergé latin ainsi
que les religieuses14.
Visite chez un paralytique
Avant de quitter Jérusalem, Paul VI rend visite à un paralytique, Mathia Khalil Nathan,
voulant embrasser en lui tous les malades de Jérusalem.
Salut du grand mufti
Ensuite, le grand mufti lui apporte le grand salut de la population musulmane.
Amman
Le pape quitte Jérusalem à 12h30 pour Amman où, après un arrêt sur le bord de la Mer
Morte, il est de nouveau accueilli par le roi Hussein de Jordanie où des mots d'adieu
sont échangés par les deux hommes15. Avant de quitter la Terre sainte, le pape fait
envoyer quelque deux cent quarante télégrammes aux responsables des communautés

1402

1403
non catholiques ayant des observateurs au Concile, aux chefs d'État du monde entier et
aux responsables des principales organisations internationales.

Retour à Rome
Paul VI prend enfin l'avion qui le ramène à l'aéroport de Rome Fiumicino vers 19h, où
il est de nouveau accueilli par le président Antonio Segni16. Enfin, à 21h30, le pape
accueille les vœux du Sacré Collège exprimés par son doyen, le cardinal Eugène
Tisserant.
JERUSALEM 1964 – 2014

Le Patriarche Athénagoras et le Pape Paul VI en 1964 à Jérusalem

1403

1404

Le Pape Francois et le Patriarche grec-orthodoxe de Constantinople Bartholomée
à Jerusalem en ce cinquantième anniversaire de la rencotre entre le Pape Paul VI

et le Patriarche orthodoxe Athénagoras

Le logo et la devise de la visite du Pape François
en terre Sainte 25 mai 2014

1404

1405

Teny Fahaválo
1. Tsy ho rongóny fandeména, araka ny filazalazan’i Karl Marx [Karįļā Marįkįşa] azy,
ny lohan’ny mpino Kįrişįtiáŋā na ny lohan’ny mpino şįlámo na ny lohan’ny mpivavaka
bodişįta, …, tokóa fotsiny ihány, ohatra, ny fivavahana sy ny finoana, ary ny antokom-pinoana
samiháfa izáy misy sy mitsangana eto ambonin’itý tany itý eto,
- ka hivadika sy ho lasa rafi-pitsetsefam-pañandevozana hiderána an’AndriamanitraJehốva na hiderána an’Andriamanitra Allah na hañasoasoavana ny Andrimañi-kafa iréry ihány
tahaka izáy Andriamañitra naferin’i Bouddha,
- ka hiafára amin’ny famoizana ny aiña mihίtsy aza izány fanompoana izány toy ny
karaza-marįtίry samy hafa. 2. Tsy misy izáy tsy misénto fa rehéfa io resaka finoana na adimpinoana io, no manjáka ka iniana ampanjakaina, dia toy ny IKALAKÉLY MAHASÁHY
ALA TSY AZO TOHAINA IZY, ka mamáfa izáy zava-drehetra misy te-hisakantsakana azy
eny amin’ny lálan-kombány;
- fantatry ny Kįrişįtiáŋã rehétra ny naházo an’i Irįlãdy mikasika ny ady izáy
nifandrotehan’ny mpino Kįrişįtiáŋā katôlίka sy ny mpino Kįrişįtiáŋā pįrôteşįtãta;
- nahafarikoriko ny olona rehetra izáy nandré fa nodoran’ny şekįta iráy ny Baibóly
Masina sy ny sapilé tañy Fianarantsóa tañy, nandrίtra ny tapany voalohan’ny volana aogoşįtra
2004.
3. Misy eto Madagasikara eto dahólo ny ankamaroan'ny antokom-pinoana mahazátra
maro samy hafa. 4. Ny olona sy ny mpinon'ny finoana lehibé iráy tsy anavahana olona ao
anatiny, dia ny finoana şįlámo izány, noho ny asam-pamotehana avy tamin’ny torolálan’i
Oussama Ben Laden sy ny tariny izáy notontosainy, dia voatóndro manokana sy ankariháry, eo
imason’izáo tontólo izáo, ho olona sy mpino izáy afaka mamadi-palitáo ho mpampihorohóro
avokóa;
- lasa nivadika ho heloka ny mahaşįlámo, sañatriavina ny fitény anéfa izány, fa samy
mpino an’Andriamanitra tokana izáho sy io ianáo izáy miála voly tsara amin’ny alálan’ny
famakiana ahy io;
- ny fahamelohana sy ny fahavetavetána noho ny tsy firaharahána sy noho ny tsy
fañajána ny aiña ary ny tsy fampisiana antóny ny mahavoaarin’Andriamanitra-Allah sy ny
mahavoaarin’Andriamanitra-Jehóva, …, ny zava-misy rehétra ao amin’ny Tontólo Iainana
ao, dia sanatrίa resaka sy asa aman-draharáha izáy ekén’ny mpino şįlámo avokóa, hoy
ny olombelona izáy mpitazana maro. 5. Sarotra ho ahy sy ho anáo, ny finoana ny fisian’izány
asa ratsy izáy tsy fanáo ianáo izány, noho ny fahamaroan’ny Malagásy şįlámo, na dia zavatra
afaka hitránga tokóa aza izány eto Madagasikára eto atsy ho atsy, raha irény zava-nisého
rehétra noho ny mahaşįlámo tañy ivelañy tañy hatramin’izáo irény, no jeréna ;
- tsy azo lavina fa vonona mba te-hivoatra tanteraka tokóa araka ny rafi-piainan’ny
zanakolombelona ny Finoana Şįlámo ary sahy mitsára iréo mpitóndra azy iréo aza, ny Mpino
Şįlámo maro dia maro tokóa, eo amin’ny lafin-javatra samy hafa mikasika ny fitondranténa
mahaşįlámo;
- tamin’ny ôkįtôbįra 2006, ohatra, tañy Ôşįtįralίa tañy, dia nisy mufiti-Imaɱā vahίny
iráy izay nahatény fa ny vehivávy izáy maivaña fitáfy toy izáy hita amin’irény dobo
filomanosana sy ny toeram-panaovana Fanatanjahanténa samy hafa irény, dia toy ny nofombiby miboridana izáy mitaona ny olona lehiláhy ho any amin’ny fijangajangána;
- nihotakotaky ny hatezerana ny Filohampitondrám-Panjakána Ôşįtįraliáŋā;
- na ny tovovávy Ôşįtįraliáŋā Şįlámo aza, dia sahy nangataka ny fanasaziana azy
amin’ny mahaşįlámo azy sy ny fandroahana azy tañy an-toerana; vahίny rahatéo koa moa izy.
6. Na dia izány aza anéfa, dia lasa fisainana sy eritreritra ka miahiáhy sy matahotra
fotsiny ny tena, noho ny tsy fahalalána sy noho ny tsy fahafantarana ny fampianaran’ny
Kôráŋā. 7. Tsy afa-tsy handinika ny Malagásy rehétra, satrίa na eto Madagasikára eto aza
izáho sy ianáo, dia vavolombelon’ny fahitána irény vehivávy şįlámo mifatopatotra voály toy
ny matoatóa mitsangana atoandrobenañaháry irény, ohatra.
8. Velon-tsento ny vehivávy Malagásy mpitazana ka tsy voasakana tsy hitény iréry ao
anáty ao momba izáy mba sitrapó mahaolombelona ny vehivávy toy irény vehivávy şįlámo
irény; raha ny marina sy raha araka ny fisehoan-javatra tsy azo ihodivirana, dia miaiña tsara
lavitra noho ny ankamaroan’ny vehivávy Malagásy izáy Tompontány irény vehivávy şįlámo

1405

1406
vahίny irény; tsy mañaraka ny fomba fanajána ny vehivávy Malagásy eto Madagasikára eto
irény olona irény na karána izy na şįlámo vahίny hafa;
- tokony hafindrany any amin’izáy tany sy ny firenéna mañaiky izány fomba fihetsika
sy fisaiñana izány ny toerana tokony honenany, hoy ny vehivávy Gasy amin’ny ankapobény;
- ampahatsiahivina fa Fototry ny Fahefána avy amin’ny Andriamanitra-Allah ny
lehiláhy Şįlámo ka dia afaka manáo izáy tiany hatáo amin’ny vehivávy rehétra tsy
anavakavahana [l’homme est le représentant du Droit Divin]; lavin’ny vehivávy şįlámo maro
anéfa izány fomba fisainan’ny lehiláhy şįlámo izány, satrίa dia tsy voalazan’ny Kôrã hono
izány fomba fisaiñana izány fa zavatra izáy noforoporonina ihány;
- ratsy ny fisehoan-javatra toy itóny satrίa tsy vitan’ny hoe : manomé ohatra ratsy sy
tsy fanáo ianáo, hoy ny olona, fa toa manéry ny Fitondrána Malagásy ihány koa, hañaiky
fomba sy fihetsika vahίny izáy tsy tokony ho hita, eto amin’ny Tany sy ny Firenéna Malagásy
eto ihány koa. 9. Hoy iláy Amerikáŋā lahy kely mbola vao valo taona monja iráy izáy tao
amin’ny televijiỗỗ : inona no antony tsy anaján’ny arábo şįlámo toa an’i Oussama Ben Laden
sy ny forongony, ny fahafahana misy atý amináy atý, atý Etajonίa atý? 10. Noho ny
fahantrán’ny Malagásy angámba, dia toa afaka tsy mañája ny fahafahan’ny Gasy araka izáy
anompoan’izy Malagásy azy izány fahafahana izány, ny olombelona váhίny izáy efa zary
moniña sy manaranaka eto Madagasikára eto;
- manam-bola be dia be tokóa sy manan-karéna izy iréo; mitraká ary mba mitroára
ianaréo ry Taranaka Malagásy fa ianaréo ary ianaréo iréry ihány no olombeloña tena
Tompon’i Madagasikára.

Sa signification - Sa prononciation
LORSQUE Moïse s'adressa à Dieu, sur le mont Horeb, il lui demanda : "Supposons que je sois venu
maintenant vers les fils d'Israël et que je leur aie dit : 'Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous', et
qu'ils disent vraiment : 'Quel est son nom?' Que leur dirai-je ?" (Exode 3:13). Dieu lui donna cette
réponse : "JE SERAI CE QUE JE SERAI." Et il ajouta : "Voici ce que tu diras aux fils d'Israël : 'JE
SERAI m'a envoyé vers vous.'" Puis il dit encore à Moïse : "Voici ce que tu diras aux fils d'Israël:
'Jéhovah le Dieu de vos ancêtres, […] m'a envoyé vers vous.' C'est là mon nom pour des temps indéfinis
et c'est là mon mémorial de génération en génération.' " - Exode 3:14, 15.
Dieu a un nom ! Ce fait semble étrange pour certaines personnes. D'autres pensent que les hommes ont
tout simplement inventé ce nom. Mais ce nom a-t-il vraiment de l'importance ? Quelle est sa
signification et cela a-t-il un rapport avec sa personnalité et ses desseins ? Pour connaître la réponse, il
faut se référer à la langue originale dans laquelle a été écrit le texte.
Le nom divin et sa signification
Dans la réponse qu'il donna à Moïse, Dieu donna un élément de réponse quant à la signification de son
nom. "JE SERAI" vient de l'hébreu "Ehyèh" (1), qui vient lui-même du verbe hébreu "hayah". Le nom
"JEHOVAH" (1) est apparenté au verbe hébreu "hâwâh", (2) "devenir", et signifie "Il fait devenir". Le
fait que le terme hébreu (1) soit le même pour "JE SERAI" et pour "Jéhovah" démontre de façon claire
que le nom de Dieu, "Jéhovah", signifie "JE SERAI".
Les quatre consonnes, qu'on désigne communément par le mot "Tétragramme", se lisent de droite à
gauche. Dans notre alphabet, on peut les transcrire YHWH ou JHVH. Ce vocable présente le Créateur
comme l'Être qui réalise progressivement ses promesses et qui accomplit immanquablement ses
desseins. La traduction de Rotherham utilise la tournure suivante : "Je deviendrai ce qu'il me plaît de
devenir." Jéhovah s'adapte à n'importe quelle situation et devient ce que bon lui semble pour la
réalisation de sa volonté, selon ce qu'exige la situation. C'est pour cette raison que de nombreux titres et
qualificatifs lui sont attribués : Créateur, Père, Souverain Seigneur, Berger, Jéhovah des armées, Celui

1406

1407
qui entend la prière, Juge, Grand Instructeur, Racheteur (Juges 11:27 ; Psaume 23:1 ; 65:2 ; 73:28 ;
89:26 ; Isaïe 8:13 ; 30:20 ; 40:28 ; 41:14). Seul le vrai Dieu peut porter un nom si riche de sens. Mais
que dire de la prononciation de ce nom ?

Dans l'ouvrage The Mysterious Name of Y.H.W.H. (Le nom mystérieux de Y.H.W.H., page 74), M. Reisel
soutient qu' "à l'origine, la vocalisation du Tétragramme devait être YeHouàH ou YaHouaH". Au sujet
de la graphie Yahvé, Alexandre Westphal précise dans son Dictionnaire encyclopédique de la Bible
(1932-35) : "On n'a pas la preuve que cette forme soit la véritable. Le fait que les Juifs d'Eléphantine
écrivaient Jahou autorise à penser que la vocalisation du nom propre du Dieu d'Israël garde encore son
secret." - Tome I, page 295.
Dans le glossaire de la version Segond révisée (1978, page 9) on trouve la remarque suivante : "La
prononciation Yahvé, proposée dans des versions récentes repose sur quelques témoignages anciens qui
ne sont pas décisifs : on pourrait tout aussi bien reconstituer la prononciation en Yaho ou Yahou, en
tenant compte des noms de personnes, dans lesquels le nom divin entre en composition, par exemple le
nom hébreu du prophète Elie : Eliyahou."
Dans son Dictionnaire de la Bible (1722-1728), Augustin Calmet énumérait ainsi quelques-unes des
différentes orthographes du nom divin : "Les anciens l'ont exprimé différemment. Sanchoniathon écrit
Jevo, Diodore de Sicile, Macrobe, saint Clément d'Alexandrie, saint Jérôme et Origène prononcent Jao ;
saint Epiphane, Théodoret et les Samaritains, Jahé, ou Javé. On trouve aussi dans les anciens Jahoh,
Javo, Jaou, Jaod. Louis Cappel est pour Javo ; Drusius, pour Javé ; Mercerus [Mercier], pour Jehevah ;
Hottinger, pour Jehvah." - Edition de 1863, tome II, colonne 913.
Il ressort de ces points que la prononciation du nom de Dieu s'est perdue. Mais nous trouvons d'autres
indications sur celle-ci en examinant les noms utilisés à l'époque des Israélites. En effet, beaucoup de
noms de personnages et de lieux figurant dans la Bible contiennent une forme abrégée du nom divin.
Selon George Buchanan, professeur honoraire au Wesley Theological Seminary de Washington (ÉtatsUnis) "le Tétragramme était utilisé dans les noms des gens, et ils employaient toujours la voyelle du
milieu."
Ce que les noms Israélites nous apprennent
Voici quelques exemples de noms propres rencontrés dans la Bible qui contiennent une forme courte du
nom de Dieu. Yonathân, qui dans l'hébreu est orthographié soit Yônathan soit Yehônathan, signifie
"Yaho ou Yahowah a donné", selon le professeur Buchanan. Le nom du prophète Eliya est 'Eliyah ou
'Eliyahou en hébreu. Pour le professeur Buchanan, il signifie : "Mon Dieu est Yahou ou Yahouwah." De
même, le nom hébreu auquel correspond Yehoshaphat est Yehôshaphat, qui signifie "Yaho a jugé".
Fait intéressant, une prononciation bisyllabique du Tétragramme telle que "Yahvé" ne permet pas le son
vocalique o dans le nom de Dieu. Pourtant, dans les dizaines de noms bibliques qui contiennent le nom
divin, cette voyelle centrale apparaît tant dans les formes premières que dans les formes raccourcies,
comme dans Yehonathân et Yonathân. C'est pourquoi le professeur Buchanan dit au sujet du nom divin :
"En aucun cas la voyelle ou ou ô n'est omise. Le mot était parfois abrégé en 'Ya', mais jamais en 'Ya-vé'.
[…] Quand le Tétragramme était prononcé en une seule syllabe, c'était 'Yah' ou 'Yo'. Quant il était
prononcé en trois syllabes, ce devait être 'Yahowah' ou 'Yahouwah'. Si tant est qu'il ait jamais été abrégé
en deux syllabes, ce devait être 'Yaho'." - Biblical Archaeology Review.
Quelle forme utiliser ?
Étant donné que la prononciation exacte du nom divin s'est perdue, certains prétendent qu'il ne faut pas
l'utiliser, en tout cas, pas sous sa forme "Jéhovah". Mais pensez à ceci : le nom de Jésus en hébreu était
tout à fait différent, et on ne sait pas avec certitude aujourd'hui s'il se prononçait Yéshoua, ou peut-être
Yehoshoua, à l'époque. Cela nous empêche-t-il de dire "Jésus" aujourd'hui ? Bien sûr que non ! Si
"Jéhovah" est une forme latine que certains se refusent à utiliser, "Jésus" l'est aussi. Et il en est de même
pour quantité d'autres noms anciens.
L'importance du nom divin

1407

1408

Certains objecteront peut-être que ce nom n'a pas grande importance et qu'il n'est guère utile de
l'employer. Beaucoup pensent qu'il suffit de croire en Dieu, qu'il s'agisse de l'Éternel, d'Allah ou de tout
autre nom. Qu'en dit la Bible ?
"Que ton nom soit sanctifié", a déclaré Jésus Christ dans la prière du "Notre Père" (Matthieu 6:9). Cette
déclaration à elle seule permet de saisir l'importance du nom du Créateur. Notez qu'il a fait passer cette
requête avant toute autre préoccupation. Au sens strict du terme, "sanctifier" veut dire "rendre saint",
considérer comme saint. Étant donné que le nom de Dieu est déjà saint, cela signifie que nous le
reconnaissons comme saint en ce que nous le mettons à part et le tenons en grande estime. Comment
pourrons-nous agir ainsi si nous ne connaissons pas et n'utilisons pas le nom de Dieu ?
L'apôtre Paul parla d'un autre aspect de la question quand il déclara : "Tout homme qui invoquera le
nom de Jéhovah sera sauvé." (Romains 10:13). Si le salut des humains est lié au nom du Créateur, c'est
que ce nom revêt une grande importance. Assurément, la connaissance du nom divin est une question
primordiale. Si Dieu a pris la peine de révéler son nom aux humains, c'est qu'il veut que nous l'utilisions.
Apprenons donc à mieux connaître le nom divin et sa signification, car il nous renseigne sur la
personnalité de notre grand Créateur et sur ses façons d'agir envers l'humanité. Soyons certains que Dieu
fera connaître son grand nom à toutes les nations. - Ezékiel 39:7.

11. Inona tokóa no antony ipetrahany atý Madagasikára atý rehéfa mivoñona fa tsy
hiaiña toy ny Gasy iláy olombeloña vahίny? 12. Iza marina iréo mpitóndra vola vahίny iréo ho
an’ny Mpitóndra Malagásy, hoy ny tañóra Malagásy Tompon’i Madagasikára : mpametavéta
vehivávy Malagásy fotsiny ve izy irény sa mba iza kosa?
13. Nahitána marįtίry dahólo ny finoana rehétra. 14. Ho an’i Salman Rushdie
[Şalįmaŋā Rîsįdý], dia heloka toy izáy voalazan’ny finoana Kįrişįtiáŋā, ohatra, ny famonoantena toy ny famonoana olona hafa rehétra, amin’ny alálan’Andriamanitra-Allah izáy
voatorin’ny Kôráŋā. 15. Noho izány, hoy izy, irény olona izáy nantsoina hoe : adálan’i Allah
ka nahavanon-doza toy ny tañy Etajonίa tañy irény sy toy ny an’ny tañy amin’irény toerankafa ihány koa tañy irény, noho Andriamanitra-Allah na noho ny ady masina şįlámo, amin’ny
alálan’ny famonoan-tena, dia voaheloka mandrakizáy;
- tsy maty marįtίry noho izány Finoana şįlámo izány velivély akóry irény mpiády
şįlámo mpamóno olona anjambany irény sanatrίa fa voaheloka hijály mandrakizáy. 16. Toy ny
hita ao amin’ny finoana Kįrişįtiáŋā, hoy ny fihevitry ny olona maro, toy izáy hevitra mety
hotakarina avy amin'i Salman Rushdie izáy, dia tsy olona maty marįtirin’ny finoana şįlámo
irény mpino şįlámo mpamóno tena mba hamonoana olombelona hafa irény fa olona izáy
nanamelo-tena mandrakizáy fotsiny izáo;
- noho izany, dia tsy mendrika ny fiaiñana sambatra mandrakizáy izáy
nampanantenain’ny Kôráŋā izy irény, fa olom-boaozoña honiña sy hivariña any amin’ny
fahaverezana tsy manam-pahataperana fa mandrakizáy;
- tokony hekén’ny mpino şįlámo atý Madagasikára atý koa ve izány rafi-pisainan’irény
olona izáy tsy Malagásy fa ao anatin’ny Finoana şįlámo izáy navelan’i Mohaméda izány irény?
17. Azo itompoina izány fa : iráy ombon’antoka amin’izáy nampanáo azy iréo ny
famonoana sy ny fanapotehana notontosainy, iréo adálan’Andriamanitra Allah iréo, hoy ny
vahoaka tsy ankanavaka eran'ny tany;
- taorian’ny Fifidianan’ny 30 zãvié 2005 izáy nahίta ny Fahaterahan’ny Fiakaran’ny
Mîjîļįmáŋā Siίta teo amin’ny Fitondrám-Panjakána Irakiáŋā, dia vono olona isanándro vaky
izáo tsy misy farany no nisého;
- nopotehin’ny Mîjîļįmáŋā Sînίta tamin’ny Volana Fevįrié 2005, fetim-pankalazán’ny
Mpino Mîjîļįmáŋā Siίta ny Fanaovana Marįtίry ny Imaɱā Hussein [Hîşeŋā], ny Môşįké izáy
ilevenany fa tsy nahovoka satrίa raha tsy no izány, hoy ny Mîjîļįmáŋā Siίta sasany, dia nety ho
nivadika hatráñy Laméka izáy efa tsy mahaféhy intsóny ny Mîjîļįmáŋā Sînίta Irakiáŋā
mpino sy mpomba azy, ny ady;

1408

1409
- mivanáka sy gaga ny vahoaka tsotra irakiáŋā tsy ankanavaka. 18. Raha raisina eo
amin’ny lafiny fisaiñana ka ampitahaina amin’ny fisaiñako Gasy ihány koa, ny famakafakána
toy itóny fomba fialambóly itóny, dia azoko adίka hoe : ny fampiharana ny Ady Masina
şįlámo, araka ny fitondrán’i Oussama Ben Laden azy, dia fampiombonan-keloka ny Finoana
Mîjîļįmáŋā manontólo amin’iréo Mpitóndra mpihatsaravelatsίhy şįlámo mpitrifaña sy mpitády
tombon-tsoa samiréry ka mahavañon-doza tsy taka-pesipeséna.
19. Ny vaováo samiháfa, dia mañamáfy fa ekén’ny Mîjîļįmáŋā maro eran’ny tany
ankehitrίny, indrindraindrίndra moa fa eran’ny Firenéna efa Mandróso, izány foto-pisainampanamelohana ny famonoana olona amin'ny alálan'Andriamanitra-Allah izány. 20. Ny tsara
indrίndra ho anáo mpamáky ahy, dia ny mba hañatonanáo mpahalála na tomponandraikitra
şįlámo mba hahitanáo izáy marimari-pahamarinana iraisana tokony ho fantatráo, raha ohatra ka
mba manaitra anáo ny zava-boasoratro eto, satrίa izáo tontólo izáo mihίtsy amin’izáo fotoana
izáy iainantsίka amin’ny fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo, no voafatotr’itý Ady
Masina şįlámo itý, hatramin’iny Talata 11 şepįtãbįra 2001 tañy Etajonίa tañy iny, ary
matahotra ka raiki-tay an-tsalaka dahólo, noho izány, raha vao şįlámo no tenenina, ny Tany sy
ny Firenéna maro;
- betsaka iréo Malagásy toa anáo sy toa ahy no efa şįlámo hatramin’iréo razambény
fahagolantány; ny ahiáhy, hono, tsy ihavanana, satrίa tena nahatsiravina sady nanaitra mihίtsy
ny fandripahana olona tao anáty Egįlίjy Katôlίka iráy tañy Pakişįtã tañy, izáy midίka ho
valifatin’ny şįlámo amin’ny Kįrişįtiáŋā noho ny fandabohan’ny Amerikáŋā bỗba -baombatañy Afįganişįtãã tañy; mivarahontsana noho izány hatramin’ny Kįrişįtiáŋā atý Madagasikára
atý aza, satrίa mipetraka ho tantára ho an’Izáo Tontólo Izáo mihίtsy itý haromotana şįlamo itý;
tamin’ny volana deşãbįra 2010, dia nitrifañán’ny Şįlámo ny fiangoñana katôlίka iráy tao
Bagįdáda, ka notifitifiriny avokóa ny mpivavaka tao añatiny ary novonoiny ho faty ny pįrétra
anakiróa izáy nitarika ny fankalazána ny Laméşa Masina ;
- misy Karana sy Pakişįtané izáy mpanondrana antsokosóko ny volamena sy ny
vatosóa ary ny haren’i Madagasikara any ivelany, moniña sy mipetraka ary şįlámo eto
Madagasikára eto, ka moa azo heverina fa hahavanon-doza amin’ny Malagásy-Kįrişįtiáŋā
Malagásy izáy tena Tompon’i Madagasikára toy irény zavatra izáy nisého tañy amin’ny nisy
azy iréo tañy irény ve indráy andro any, iréo ajiatίka iréo, eto amintsίka eto, eto Magagasikára
eto;
- mitatra ny raharáha ka mivadika ho zavatra hafa mihίtsy aza fa ahiahián'ny
vahoakan’Ankililoaka, ohatra, –taterin’ny gazéty maro izáy nisého tamin’ny Alarobίa 01
ôkįtôbįra 2003-, ho tomponandraikitra amin’ny fanaovana soroña olombeloña veloña na
amin’ny fivarotana taovanolombeloña ny karána sy ny ajiatίka samiháfa eto amin’itý
Nosindrazanatsίka Madagasikára eto itý;
- heverin’ny Vahoaka Malagásy ho Şįlamo rehéfa Karána sy Ajiatίka tsy ankanavaka;
- tsy vitsy intsóny ny olona no sahy miláza sy manantitrantira fa hisy fotoana izáy
hampipoahan’ny Malagásy koa ny adiny amin’ny olombelona vahίny sy amin’iréo lahiantitra
lehiláhy vahίny izáy misonaninanina amin’ny vehivávy Malagásy tovovaviny atý
Madagasikára atý; tena mahatsiravina sy tena mampalahélo tokóa izány fahitána ireo tovovávy
Malagásy mpivarotena izány.
21. Mahatsiravina ny ady, taterin’ny televijiỗỗ isanándro ny faty olona izáy maházo
iréo mpilohafototra sady mpijoroaina Mîjîļįmáŋā Irakiáŋā sy Paleşįtiniáŋā. 22. Tsy nipoaka
iláy bỗba -baomba- nentin’ny mpijoroaiña Mîjîļįmáŋā Paleşįtiniáŋā iráy fa narátra fotsiny
ihány iláy tovoláhy Paleşįtiniáŋā ary dia notsaboina tañy amin’ny hôpitáļā işįraeliáŋā
talohan’ny fandefasana azy tañy am-ponja işįraeliáŋā ihány koa izy.
23. Ho an’ny olombeloña tsotra mpitazana, dia tena toy ny zavatra maivan-doatra sy
toa mampihoméhy mihίtsy aza sañatrίa, ny antony nanolorany tena ho faty, satrίa na iréo
olombeloña iráy tampó tamin’iláy tovoláhy sy ny Raiamandreniny izáy Mpino şįlámo toa azy
aza, dia nañomé tsiñy azy tsy tamim-pihambahambána mihίtsy. 24. Intélo no tonga tao aminy,
hono, ny iraky ny Hamas [hamáşy] ary nanambitámby azy mba hanolo-tena ho
an’Andriamanitra-Allah ka hivadika ho olona bỗba, araka ny fomba fitenin’ny Paleşįtiniáŋā
azy ihány. 25. Raha mipoaka ka mahafáty işįraeliáŋā marobé, amin’ny alálana sy amin’ny
añaran’i Allah, hono, izy, dia maty ho marįtίry ary haházo ny fiaiñana mandrakizáy.
26. Resaka toy izány fotsiny, dia naharésy lahatra itý tañóra Paleşįtiniáŋā Mîjîļįmáŋā
itý; enina arίvo –6000- dôlára amerikáŋā, no atolotra ny fianakaviany rehéfa nahavίta ny asa
nampanaovina azy ka maty nipoaka niaraka tamin’ny bỗbany ary nahafáty işįraeliáŋā maro

1409

1410
izy; [sandambola taona 2000, dia mbola no 1200 ariáry ny sandan’ny dôlára amerikáŋā iráy
tamin’izáy vaninandro izáy]; iza no tokony horoahina hiála an’i Paleşįtίŋā : ny Mponiña
Işįraeliáŋā sa ny Vahoaka Paleşįtiniáŋā ? 27. Afenina tanteraka ny fianakavian’ny mpijoroaiña
anéfa izány fanoloran-tenany ho faty-bỗba izány, satrίa na Yasser Arafat izáy notafihin’ny
Işįraeliáŋā foaña ka nanapahany lalána –şepitãbįra 2003- ho natáo sesitány mihίtsy aza
fahaveloñy, dia nañambára tamin’izány vanim-potoana izány, fa voaheloky ny Kôráŋā ny
famonoana şivίļā toa irény tañy New York tañy irény;
- ary toraka izány ihány koa, hoy i Asser Arafat fahaveloñy, dia voaheloky ny Kôráŋā
ny fandripahana olombeloña tsimanantsίñy, amin’ny alálan’ny bỗba simίka sy ny vanja isankarazany na amin’ny alálan’ny bỗba otrikaretina samiháfa, noho ny fanompoana
an’Andriamanitra-Allah;
- tsy misy ary tsy nisy no te-hihaino izány resaka rehétra izány anéfa ny Mpijoroaiña
Mîjîļįmáŋā ka tafiditra amin’ny lálana izáy lazainy hoe : Ady Masina şįlámo. 28. Raha momba
an’i Paleşįtίŋā iréry fotsiny ihány, araka ny filazan’ny Hamas, dia efa no anjatony maro
tamin’izány fotoana sy vaninandron’ny taona 2001 izány, ny tañóra Paleşįtiniáŋā Mîjîļįmáŋā
no voatolotra ho olona bỗba ka hamóno işįraeliáŋā tsy hita isa toy itý tovoláhy izáy
nohadihadiana teto itý.
29. Inona ho anáo, izány atáo hoe : Fiaiñana Mandrakizáy izány, hoy ny
mpiasan’ny Haino aman-Jery, tamin’iláy tovoláhy Paleşįtiniáŋā Mîjîļįmáŋā, sendra tsy no
maty, izáy sady mpijoroaiña no mihevi-tena ho tovoláhy Paleşįtiniáŋā Mîjîļįmáŋā
Tiatanindrazana kanéfa dia tondroin’ny işįraeliáŋā ho mpampihorohóro kosa? 30.
Fiaiñana ao anáty zaridaina ikoriañan’ny rano madίo sy ahitána ny zava-boaáry rehétra
izáy miara-miaiña tsy amin-draoráo, eo ambány fitantánan’Andriamanitra, no atáo hoe :
paradίşa sy Fanjakán’ny Fiaiñam-pahasambarana Mandrakizáy, hoy ny famalin’iláy
Tañóra Mpino şįlámo sy Mpijoroaiña Paleşįtiniáŋā Mîjîļįmáŋā;
- raha nilazán’ny pôlίşy ny Renimpianakaviana şįlámo iráy hoe : mpametraka bỗba
hamonoana olona amin’ny anaran’i Allah ny zanany, dia tsy naka sarotra izy fa nanáo manáo
hoe : mino aho fa fantatraréo ny dikan’ny teny hoe : Işįláɱā (islam) na Şįlámo ;
- eny hoy ny Pôlίşy, soumission na fanekéna no dikany ;
- izáo no dikan’izány ka mampangovitra : rehéfa lazaina hoe ny Şįlámo : mandehána
mamono olona befahatány amin’ny anaran’i Allah, dia mamóno.
31. Mandra-pahatapitr’Izáo Tontólo Izáo, dia mandálo amin’ny fifañarahan’ny
Firenéna rehétra momba ny fampiasána ny Rano misy sy azo ampiasaina izáy ilaina noho ny
ilaina tokóa, ny fandriampahalemana añy amin’iñy Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany any
iñy -Moyen Orient- ;
- ny rano no endrika veloñin’ny aiña ijoroan’ny Paradίşa sy ny Fiaiñana
Mandrakizáy ho an’ny Mponina any amin’irény Firenéna irény. 32. Na dia teo aza ny
mahazava-dehibé ny fanoloran’iláy Mpijoroaina Paleşįtiniáŋā Mîjîļįmáŋā ny tenany ho
an’Andriamanitra-Allah mba handripaka aiña işįraeliáŋā maro, ny olon’ny fianakaviany
kosa, dia nañizingiziña dahólo fa olom-boaheloka sady voaozoña ny Mpino Mîjîļįmáŋā rehétra
mivadika ho mpijoroaiña sady ho olona bỗba mba hamóno olona toa azy amin’ny
alálan’Andriamanitra-Allah;
- ny famotehan’ny olona Şįlámo ny Kįrişįtiáŋā Kôpįta tañy Ezipįta tamin’ny zãvié
2011, dia niteraka fihetsehana naherivaika izáy nikoizan’izáo tontólo izáo teo amin’ny
Ezipįşiáŋā rehétra ;
- nanomé toky moa ny Şįlámo fa hopotehiny avokóa ny Egįlίjy Kôpįta rehétra eran’ny
tany;
- toy izány ihány koa, dia fahoriana nandévy tsy mbola nisy toy izány angámba moa
tao anatin’ny Tantarany no naházo ny Firenéna Paleşįtiniáŋā, hatramin’ny fotoana nahavoafίdy
ny Antoko Hamáşy ho teo amin’ny Fitondrána tamin’ny taona 2006;
- notapahin’ny Firenéna rehétra teto ambonin’ny Tany teto ny fañampiana ny Vahoaka
Paleşįtiniáŋā, satrίa nitsipaka ny Fisian’ny Firenéna Işįraeliáŋā ny Fitondrán’ny Antóko
Hamáşy ;
- tsy nitsahatra noho izány fahantrána mitañatáña noho ny tsy fisian’ny vola izány ny
fifamonoana sy ny fampipoahana ny tena miaraka amin’ny bỗba samy hafa, ho an’ny Tañóra
Paleşįtiniáŋā : tena mampisaiña;
- tena mampisaina ny zava-misého tahaka ireny fahitána ny fatin’I Khadafi sy ny
zanany lahy anakiráy irény, izáy nahariháry ho no hitan’ny olona rehétra ka ny fihasimban’ny

1410

1411
nofon’izy iréo izáy efa nihaló ka tena no maimbo tokóa ary nolazaina fa nanohitra ny Finoana
Şįļámo ny fahitána izány, no nahatónga ny tomponandraikitra ho nandevina azy iréo
antsokosóko tañy an’efitra ny alin’ny talata nifóha ny alarobian’ny 25 ôkįtôbįra 2011;
- mba tsy hisian’ny fivahinianana izáy mety hataon’ny olombelona izáy mpamelona ny
fahatsiarovana azy Khadafi no antony nanafenana ny toerana ilevenany! 33. Irariana tokóa mba
tsy ho Gasy Mîjîļįmáŋā na ho Gasy Kįrişįtiáŋā Mpamonoténa toy izáy voasoratra rehétra iréo,
ohatra, ny Malagásy hoheverintsίka ho Olomangan’i Madagasikára.
34. Maro ny Kômîîŋā any amin’ny tany mandróso, no efa mampihátra ny fanapahankevitra fa tsy handráy intsóny Arábo sy Ajiatίka Mîjîļįmáŋā tsy avy amin’ny Kỗtinãtany. 35.
Tokony ho voaroaka tañy amin’ny Kômîîŋā maro tañy Êrôpa tañy dahólo, hono, ohatra, ny
Arábo sy ny olombeloña Mîjîļįmáŋā ary ny Ajiatίka na Mîjîļįmáŋā na tsia ka tsy avy amin’ny
Kỗtinãta Êrôpeáŋā, hoy ny Êrôpeaŋin’ny Firenéna mao dia maro tokóa. 36. Mibababába ny
olona Şįlámo tsy manantsίñy ary mañizingiziña fa tsy rehéfa Arábo sy Mîjîļįmáŋā na Ajiatίka
akóry, dia mpijoroaiña sy bỗba olona ary mpamóno olona amin’ny alálan’AndriamaniraAllah avokóa; misy ny asa izáy voatóndro tsy ho nataon’izy iréo intsóny mandrakizáy, dia ny
asa rehétra rehétra izáy manaña fifandraisany amin’ny Fiaramanidiña;
- dia miverimberina tsy misy fahataperany izány fitény izány. 37. Nitodika ary
nihanaházo lálana izáy tsy ho azony hiverenana intsóny angámba hatráñy am-paran’ny
fifandraisan’ny samy olombeloña eto an-tany eto, hatramin’iny Talata 11 şepįtãbįra 2001 tañy
Etajonίa tañy iny ny famonovonoan’olona izay hotanterahin’ny Mpijoroaina Mîjîļįmáŋā;
- tsy misy izáy tsy mahalála fa miankiña be dia be amin’ny Vahoaka sy ny Fanjakána
Amerikáŋā ary indrindraindrίndra koa ankehitrίny amin’ny Vahoaka sy ny Fanjakána Sinóa,
ny fandrindrána ny fiarahamonin’itý tany itý. 38. I Oussama Ben Laden izáy heverin’ny
Talibáŋā ho no isan’ny iráy tamin’ny olomangany, rehéfa narian’ny tañy amin’ny Firenéna
izáy nipoirany ho no isan’ny olombeloña tsy zanañy sy tsy taranañy intsóny, dia i Arabίa
Şaodita sy ny Şaodiáŋā izány, no rangóry fototry ny afo niavian’izány todi-piaiñana tena feno
fahasahiana izány.
39. Fantatra amin’izáo androntsίka izáo fa ho an’ny taona ho avy manaraka rehétra,
dia takian’ny mpijoroaiña şįlίmo sy ny mpilohafototra Mîjîļįmáŋā, ny fialán’ny Tandrefana tsy
ankanavaka tañy amin’ny Firenéna Arábo toa an-dry Arabίa Şaodita izáy amaharan’ny
Şivilijaşiốŋā Tandrefana tarihin’i Etajonίa, hono. 40. Efa naverimberintsίka fa misy faka
Arábo Mîjîļįmáŋā ny Şivilijaşiốŋā Malagásy, ka inona no azo atáo, hoy ny olombeloña
Malagásy maro?
41. Misavoamboaña noho izány ny fisaiñan’ny mananaiña rehétra eto an-tany eto; ny
Malagásy koa eo am-pandrenesana sy eo am-pahitána irény zavatra misého any am-pitandranomasina any irény, dia mba mitaintaiña toy ny sahobakaka ambódy riaña ihány koa, satrίa
olombeloña ihány koa, olombeloña izáy sasatry ny fiadiana amin’ny dahálo andro amañ’aliña,
ho an’ny añy Ambanivólo rehétra añy indrindraindrίndra, na dia fantatra sy tena azo tsapaintáñana izáo aza fa efa mba manáo izáy tratry ny aiñy mihίtsy ny Fitondrána Malagásy sy ny
Mpitándro ny Filaminana Malagásy;
- mihamifintiña hatráñy ny fihalaviran’ny toerana samiháfan’ny tontolon’ny
zanakolombeloña; toa mihakély hatráñy hatráñy ny Pįlanéta Tany. 42. «Vetivéty foaña sy poa
toy izáy» dia nandré izáo tontólo izáo fa namóy ny olombeloña roa tamin’iréo tena
olomangany ny Vahoaka Malagásy, ohatra :
- maty tamin’ny 16 şepįtãbįra 2001 RAKÓTO RATSIMAMÁNGA;
- maty tamin’ny 29 şepįtãbįra 2001 RAKÓTO FRAH.
43. Tamin’ny andron’ny 30 şepįtãbįra 1896, no nahitsaña farany ny Saiña
Mahamalagasy;
- nahofahofan'ny Firenéna sy ny Fanjakána Malagásy ary nasidiña kosa ny Saiña Telo
Soratry ny Fanjakána Fįrãşáy. 44. Nofidίn’ny Taranaky ny Mpanjáka nanjáka na tsia sy ny
an’ny Ampanjáka eto Madagasikára eto, ny tsingerin’andron’io daty io mba ho nañomezamboñinahitra indráy ny Mahagásy ny Gasy;
- ny sabótsy 30 şepįtãbįra 2001, no nofidίn’ny Solontenan-dry Zaréo teto
Madagasikára teto, ho nanombohana hanandratana indráy amin’ny endriñy vaováo, ny Saiña
Mahamalagásy ny Gasy sy Mahamalagásy ny Fanjakán’i Madagasikára izáy tamin’ny taona
2010, dia notaritin’i Andry Nirina Rajoelina mivády izáy nasandratra ho Mpivády mpitóndra,
ho mpanjáka nanjáka, ho “Hambompóm-Pirenéna sy ho Fitiavan-Tanindrazana”;

1411

1412
- tao Antokontanibén'Andohálo no nisantaran-dry zaréo zanakandriana izány :
nahofahofany ny Saiña Malagásy tamin’ny Andron’ny Fahampanjáka.
45. Niteraka an-dRaketaka sy Rabobaláhy, tamin’ny Andriambávy Sakaláva
Rasalimo izáy taranaka avy amin’ny finoana şįlámo Radama I. 46. Nandrίtra ny fotoana
fandiovana nampanaovin’ny Fitondrampanjakána Malagásy Fahampanjáka, dia maty tsy
niteraka Raketaka. 47. Rasalίmo izáy mbola no tovovávy tsara taréhy kosa, tamin’izány
vaninándro izány, dia lasa nanambády indráy an-dRASENDRAVOKATRA ka nanaranaka
maro tamin’iñy Faritr’i Marovatana–Mahίtsy iñy;
- ny Fiangonana FJKM-n’ny Terak’i Manjakazáfy-Fenoarίvo, no anisan'ny
zavatsoan'ny Vahoaka Malagásy izáy tena maláza tokóa ao amin’io toerana io ao. 48.
Mpitsára RABOBALÁHY. 49. Maro iréo taranañy, no mpiasan’ny Fitsarána koa ankehitrίny,
raha araka izáy nitantarána azy tamiko.
50. Hiarovany ny Saiña Mahafanjakána ny Fanjakána Malagásy izáy niezahan’iláy
vazáha halaina teny aminy, dia notatahany tamin’ny lohalefona [na benitra] nifatoran’iláy
Saiña Manankája ny kibóny -harakiri- ary dia nasitriñy tao ankibony tao ny Saiña Malagásy
izáy tsy no foiny ho novetavetain’iláy Fįrãşáy teo imasony. 51. Olománga marin’i
Madagasikára ny Malagásy Tiatanindrazana toa an-dry RABOBALÁHY. 52. Olománga
toa azy ihány koa anéfa, ho an’ny Malagásy rehétra, ny Malagásy tahaka an-dRAKÓTO
mirahaláhy voatóndro etsy ambóny.
53. RAKÓTO RATSIMAMÁNGA dia manampahaizana izáy nikoizan’Izáo Tontólo
Izáo mihίtsy. 54. Nahamongomóngo boky tsy hita isa izy vao no tonga tamin’izány faripahalalána izány.
55. Teraky ny ZAZAMAROLÁHY izy, taranaky ny ANDRIANA NANJÁKA izy. 56.
Andriandráy sy Andriandrény NY PĮRẼŞY RAKÓTO RATSIMAMÁNGA; kambóty
Ray mbola kely izy; nanaña ny ampy ka afaka nanóhy ny fianarany araka izáy nitiavan’ny
reniny azy izy. 57. Taranaky ny ambóny razaña NY PĮRẼŞY RAKÓTO
RATSIMAMÁNGA.
58. Fa mba iza kosa áry RAKÓTO FRAH izáy nosoloina tamin’ny taona 2011,
nandrίtra ny fotoana izáy nanaovana ny famadihana azy ny sodiny izáy tena manana ny
lazany tokóa? 59.Raha bangoina amin’ny filazána mazáva sy fohy dia taranaka sy teraky ny
MAINTY ENINDRÉNY RAKÓTO FRAH.
60. Niaiña teny amin’irény lemademak’Isótry irény izy. 61. Isótry no fonenana hafa
kely indrίndra raha samy hafa satrίa raha araka ny fahafantarako, dia ny añarany iréry ihány
angámba, ho an’ny añarana izáy avy amin’ny Ambaniandron’Ankibonimerina, no añarana izáy
tsy misy sy tsy ahitána ny litéra «a».
62. Niaiña tao añatin’ny mangίdy noho ny mangίdy RAKÓTO FRAH. 63. Kambóty
Ray mbola kely izy, hany ka tonga sy nifatratra hatráñy amin’izány antsoina hoe ohatra tsy
fisiana izány ny tontolon’ny fiaiñana niaiñany;
- nandéha nikaráma niténdry sodiñ’olona alóha izáy vao lasa nandeviña an-dRainy izy.
64. Sivy taona monja RAKÓTO FRAH tamin’izány vanimpotoana sy vaninadrompandevenana an-dRainy izány.
65. Maro noho ny maro tokóa ny taranaky ny olon’ny Foko Betsiléo izáy nangalarina
sy nondaosina nandevozina tañy ankibon’Imerina Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova
tañy, hoy ny Lovantsofiña fantatra ankehitrίny, no isan’ny olon’ny Mainty Enindrény. 66.
Nañindrahίndra hatráñy amin’ny faratampony mety tsy ho vitan’olombeloña iráy samiréry
intsóny, ny DERA SY NY LAZAN’NY TANINDRAZAÑY SY NY MALAGÁSY RAZAÑY
ARY I MADAGASIKÁRA Tanindrazañy, tamin’ny endriñy tsy misy fetrany sy tsy misy
ankanavakavaka Rakoto FRAH.
67. Azo lazaina ho zara raha naháy namáky teny sy nanoratra RAKÓTO FRAH. 68.
Tsy mba taranaky ny AMBÓNY RAZAÑA izy fa ny FIRENÉNA MALAGÁSY
MANONTÓLO TAO AÑATIN’NY FIANDRIANANY FENO TANTERAKA NO
NANANDRATRA AZY, amin’ny fomba izáy mety tsy ho tratran’ny olon-tsamiréry mihίtsy
na oviana na oviana intsóny aza, angámba, hoy aho,
- satrίa dia nosoratana tamin’ny vola Malagásy ka lasa ho tantára izáy tsy mety
ho faty mandrakizáy ny tantaran’ny Sodiña Tsotra dia Tsotran-dRAKÓTO FRAH sy
RAKÓTO FRAH.
69. Ary satrίa moa maro dia maro tokóa tañy Ankibonimerina tañy, ny taranaky ny
Mainty Enindrény no Olombeloña Malagásy Mpinon’ny Egįlίjy Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā,

1412

1413
dia tsy nahagága raha no Olombeloña Malagásy Mpinon’ny Egįlίjy Kįrişįtiáŋā Katôlίka
Rômáŋā ihány koa RAKÓTO FRAH. 70. Noho izány dia tsy mba nanaña Fiangoñan-dRazaña
izy fa rehéfa Fiangonan’ny Olombeloña Malagásy Mpinon’ny Egįlijin’ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka
Rômáŋā kosa, dia Fiangonana Katôlίka izáy no azony nanompoana an’Andriamanitra araka ny
fomban’ny Finoan’ny Olombeloña Malagásy Mpinon’ny Egįlijin’ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka
Rômáŋā avokóa;
- nangovitra ny Egįlijin’ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā ny andron’ny Zomá
voalohan’ny volana avįrίļā 2005, satrίa dia efa nijanona tampoka androany vao
nampandehanina indráy ny Fon’ny Papa Raimasina Zoány Pôly II; efa noména ny fañosorana
farany na ny şakįramẽta fañomen’ny Egįlijin’ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā ny zanañy izy.
71. Samy olomangan’ny Tanindrazaña Malagásy NY PĮRẼŞY RAKÓTO
RATSIMAMÁNGA sy ny TARANAKY NY MAINTIENINDRÉNY RAKÓTO FRAH.
72. Olománga nanómpo mandramáty an’i Madagasikára sy nino tanteraka ny Firenéna
Malagásy sy ny Vahoaka Malagásy toa azy iréo, iréo izy roaláhy iréo.
73. Ny fanontoloana nampianarin’izy iréo, dia ny fanontoloana miankiña amin’ny
Firahalahian’ny Samy Zanakolombeloña, ao añatin’ny Fandriampahalemana sy ny Fiadanana
ary indrindraindrίndra ny fifañajána. 74. Izány resaka izány izáy kabáry mitóry ny fifañaján’ny
zavaboaáry rehétra, dia niverimberiña nandrίtra ny fiambenana masina ny nofon’izy iréo
tao añatin’ny Lapan’ny Kolontsaiña sy ny Fañatanjahantena tao Mahamasina tao.
75. Mitáky Fandriampahalemana sy Fiadanana ny Firenéna rehétra, indrίndra moa fa
ny Vahoaka Malagásy. 76. Teo am-pahatairana, noho ny raharáha Oussama Ben Laden, dia
nisy fivoriana izáy no azon’ny rehétra natrehina izáy nataon’ny Tomponandraikitra şįlámo
Mîjîļįmáŋā, tañy amin’ny Espace DERA tañy, tao Antananarίvo tao. 77. Nañizingiziña izy
iréo fa ny Fandriampahalemana no torίn’ny Finoana şįlámo izáy inoan’izy iréo.
78. Be mantsy ny Olombeloña Malagásy izáy somáry avaravarapianarana, no toa efa
tsy te-hahίta şįlámo sy karazandrazam-bahίny eto Madagasikára eto intsóny, indrίndra moa ka
Karána sy Ajiatίka na Arábo, noho ny ady izáy nampaláza ratsy ny añarana Oussama Ben
Laden tañy Afįganişįtãã tañy sy tañy amin’ny toeran-kafa tañy ary tañy amin’ny Firenéna
samiháfa tañy koa. 79. Ampoizina mihίtsy fa indráy andro añy, dia hanáo ary irίna hahavίta ka
hahatontósa hatramin’ny farafofonaiñy izáy mba tiany hotratrarina, hoy ny Malagásy maro, ny
Tañóra Misaiña sy Masina Malagásy, mba ho Voñinahitr’i Madagasikára sy ho fiarovana
ary ho Fampandrosoana azy;
- soréna ny Malagásy rehétra momba ny vahίny izáy maházo mivίdy tany amin’ny
endriñy maro dia maro samiháfa eto Madagasikára eto; mba nangatahana fanampiana kely mba
hikarakarána ny ranonandriána tao Iláfy tao tamin’ny Fikambanan’ny Karána KOJA izáy
mañáry ny fatin’ny naman’izy iréo añy Iláfy añy, tamin’ny añaran’ny Zanadráno aho, nefa dia
tsy nañomé na dia iraimbilánja handóza aza izy iréo; tao amin-dry MERHANE mianakávy tao
akaikin’ny Anjáry tao Tsaralalána tao, no nañaterana ny taratásy hataka, tamin’izány andro
izány.
80. Atsý sy aróa alóha, dia nolazaina fa ny Fiangoñana sy ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka, no
nokendrén’ny şįlámo, tamin’iny 20 ôkįtôbįra 2001 tañy Pakişįtãã tañy iñy, noho izány, dia mba
no taitra ihány koa ny Katôlίka Malagásy sasañy izáy no añisan’ny Samy Tary Tonga Saiña.
81. Araka ny tantára mantsy, tañy am-pitan-dranomasina tañy, dia ady tsy vita efa hatramin’ny
anjatony taona maro lasa itý adin’ny şįlámo sy ny Kįrişįtiáŋā itý. 82. Nentin’ny Mişiônéra ka
nafafiny tatý Madagasikara tatý koa izány fifandrotehana sy fizarazarána ary fifamonoana eo
amin’ny lafiny finoana izány, ka mañáhy tokóa ny Gasy, sao dia i Madagasikára indráy, indráy
andro añy, no hivadika ho kianjam-pifañandriañana sy ho kianjam-pifamonoan’ny samy
Kįrişįtiáŋā na ny Kįrişįtiáŋā sy ny şįlámo, ka mampieritreritra azy iréo tanteraka tokóa.
83. Manóhy amim-piadanana sy amin’ny fo tony sy tsy voahelingeliñin’ny
fifandrotehana sy ny fampizarazarána izáy miteraka ady sy ra mandriaka alóha hatramin’izáo
ny antokom-pinoana samiháfa, matóa nisého iñy zavatra naharikoriko izáy nandoroan’ny
şekįta iráy ny Baibóly Masina sy ny sapêlé tañy Fianarantsóa tañy iñy, tamin’ny
voalohandohan’ny volana aogoşįtra 2004;
- iezahan’ny tsirairáy, amin’izány, ny fialána tanteraka tamin’ny Fanompoan-tsampy
izáy tadiavina hosarontsaroñana sy ihatsarána velatsίhy, amin’ny endrika Kįrişįtiáŋā, satrίa
tena mahaváka ny mahaolombeloña mihίtsy ny fomba famakivakiana befahatány ny Baibóly
Masina, izáy torian’ny antokom-pinoana samiháfa sasañy –toy ny şekįta-, izáy mijóro etsy sy
eróa, amin’ny alálan’ny Fahafahana, hoy ny kįrişįtiáŋā maro;

1413

1414
- mahatsiravina ary ahatahoran’ny Mpandinika sasañy hanίmba tanteraka tokóa ny
Firenéna Afįrikáŋā ny şekįta kįrişįtiáŋā sy ny şekįta şįlámo izáy tena efa misy dia misy tokóa
añy amin’ny Firenéna Afįrikáŋā sy any amin’ny Firenéna rehétra hafa eto ambonin’itý Tany
itý eto añy. 84. Ny tena mampiavaka ny sasañy, dia ny fihotakotahana, amin’ny fañambarána
fa mpañasitraña sy mpaháy fahagagána izy iréo;
- sahy mijóro ho toy ny mpaminány tonga mpitóry, eran’itý elakelan-traño rehétra itý,
araka ny Evãzίļā etsy na ny Evãzίļā eróa izy iréo;
- averiña hodinihina akaiky dia akaiky mba hañamarina ny fihetsika samiháfa izáy
mampieritreritra ny mpitazana ny Evãzίļā izáy voaláza fa nosoratan’i Masindáhy Piéra na izáy
ambára fa nosoratan’ny Apôşįtốly Masindáhy Thomas –Evangiles Apocryphes- [izáy
heverina fa zandrikély iraitampó tamin’i Jesóa Kįrişįtý];
- ho an’i Masindáhy Thomas, hono, araka ny fandikán’ny olona mpamáky sy
mpanaraka azy, dia tsy tokony hisy elañelaña tahaka ny Fiangoñana sy ny firafitra amin’ny
endriñy samiháfa izáy miféhy izány fiangoñana izány mihίtsy amin’ny olombeloña sy
Andriamañitra;
- tondroin’ny hafa koa ho devóly sy belįjebóba [teny babilôniáŋā] veloña tonga
mpitóry fotsiny kosa anéfa, itóny karazanolombeloña izáy mitolo-tena ho mpaminány ka
heveriny ho mpaminány sandoka itóny;
- ao amin’ny Firenéna Nizeriáŋā izáy Firenéna lehibé indrίndra atý amin’ny Kỗtinãta
Afįrikáŋā, dia şekįta şįlámo no mampandriaka ny ra tsy misy fitsaharany eo amin’ny
Kįrişįtiáŋā sy ny Şįlámo.
85. Raha ny marina dia mahavίta fahagagána goavaña sy be lavitra noho ny vitan’izy
irény izáy miláza azy iréo ho mpaháy fahagagána ny demóny sy ry şatána mianakávy, eo
ambány elatr’i Lîşiféra, hoy ny fañamarinana avy amin’ny Mpino Kįrişįtiáŋā sy ny Fiangoñana
ary ny Antokompinoana maro dia maro hafa. 86. Efa tsy tantin’ny aiña intsóny, ny fahoriana
sy ny fijaliana izáy iaiñan’ny vahoaka Malagásy Malála sady Havana sy Tapaka,
- hany ka raha vao fahagagána sy fañasitrañana no voatény,
- dia lasa mirohotra sy mimonomonona mova tsy lolo mahίta afo,
- ry diso ampy finoana loatra rehétra rehétra,
- na dia amin’ny alálan’ny Fivavaham-panompoan-tsampy Kįrişįtiáŋā sy amin’ny
alálan’ny mpitsábo sy ny mpitaiza samiháfa isankarazañy aza no itondrána ka aléha sy
iavian’izány.
87. Manahirana itý finoana itý, samy manaña ny fomba filazány ny azy ny olona sy ny
antokom-pivavahana tsirairáy avy. 88. Ny finoana araka ny hevitra nentin’ny Baibóly Masina
no tiako tenenina eto.
89. Raha araka io finoana io, dia tsy ampy ampahantapitrisan’ny hadirin’ny
Finoana izáy niainan-dRAFARAVÁVY Rasaláma na niveloman’ny Olontsambatra
Victoire RASOAMANARÍVO ny hadirin’ny Finoako [dia izáho RADANIELINA Ignace
Marie Julien]. 90. Tsy nañelingeliña ny saiñ’izy iréo mihίtsy ny fahalalána na tsia fa
LALAMPANORENAN’NY FIRENÉNA JODY no foto-pisian’ny Boky izáy tondroina
hoe Baibóly Masina, indrίndra moa fa ny Teşįtamẽta Talóha;
- amin'izáo fiatombohan'ny taona arίvo fahatélo izáo, dia tena lálana sy tena
lalána mahajódy ny jody izáy iaiñan'ny Jody tsy ankanavaka ary indrindraindrίndra
moa fa ho an'ny tañóra Jody, ny fandaliñana fototra ny didy telomióva, dia ny didy ho
amin’izáy tsy maintsy fahaizana feno tanteraka "ny Tôrá, ny Taļįmîdy, izány hoe ny
Baibóly Masina Teşįtamẽta Talóha manontólo";
- tokana ho an’ny Jody ny Baibóly Masina dia ny Teşįtamẽta Talóha iréry ihány;
- ny Şekįta rehétra rehétra izáy niainga avy amin’ny Jîdaişįɱā ka noforonin’iláy
Lehiláhy Jody izáy nantsoin’iréo Mpomba azy hoe Jesóa Kįrişįtý sy Meşia no sahy
mañizingiziña fa tokana ny Baibóly Masina izáy miváky roa dia ny Teşįtamẽta Talóha sy ny
Teşįtamẽta Vaováo.

La mort de Judas
par cdj le Mar 3 Fév 2009 - 15:08
1414

1415
Pour en revenir à Judas, il faut à présent parler de sa mort. Seuls deux Evangiles
rapportent ce fait, avec tous deux des versions très différentes pour ne pas dire
irréconciliables :
- Matthieu : pendaison
- Luc : éventration
1ère remarque : si Judas s'était vraiment suicidé, le souvenir de ce fait incroyable aurait
marqué les premiers chrétiens (en même temps que celui de sa sois-disant trahison).
Pourquoi seulement 1 Evangile sur quatre (pour les canoniques) parlent-ils de sa mort
? Comment Marc a-t-il pu oublir d'en parler ? et que dire du plus ancien : Jean ?
2ème remarque : Pourquoi deux morts aussi différentes ? Cela semble indiquer que les
Evangélistes font mourrir Judas pour les besoins de la morale : le méchant déicide doit
mourrir et si possible de la pire des manières qui soit, d'où la pendaison (mode de
suicide haï par les juifs) ou l'éventration (mort douloureuse, cruelle et marquante pour
les lecteurs). On peut penser à deux morts inventées / plagiées pour la cause.
3ème remarque : Matthieu situe la mort de Judas juste avant l'agonie de Jésus. Luc la
situe bien après puisque Judas a le temps de s'acheter un champ dans lequel il meurt. A
nouveau contradiction...D'abord, la façon de mourrir, ensuite le lieu et enfin la date...
Au final, quelle crédibilité accorder à la mort de Judas ? Aux vus de ces quelques
éléments : aucun. Les deux versions de la mort de Judas sont invraisemblables.

cdj
Jeune Padawan

91. Ao amin’ny Teşįtamẽta Talóha [Talooha] ao, ohatra, dia misy boky iráy izáy
mitóndra ny lohantény manáo manáo hoe : ny Tononkίra dia Tononkίra na ny
Tononkiran’i Salômỗỗ. 92. Raha jeréna amin’ny maso mahaolombeloña io izy io, dia Toko
iráy tahaka izáy Toko hafa rehétra mety ho hita añy añáty Lalampanorenana rehétra añy ho
añy ihány;
- afaka ny hisoratra ao io Toko iráy io satrίa antokon-dalám-pifehezana ny vahoaka
Jody ihány koa izy; anjaranáo no miláza na ho azo heverina na tsia ho tenin’Andriamanitra ny
Tonkίra dia Tononkίra, raha jeréna amin’ny fomba fandinik’i Martin Luther;
- eto dia ny mikasika ny fiaiñan’ny Jody eo amin’ny lafiny fitiavana, no ampianarin’i
Salômỗỗ azy iréo;
- asa izáy mba mety ho endrik’izány Lalampanorenana Gasy izáy mioriña amin’ny
Finoana an’Andriamanitra izány –Théocratie Malagásy de Madagasikara-;
- tsy azo lavina fa neken’ny rehétra nahatsiáro tena ho Malagásy fa tsy alίka lahy sy
alίka vavy miendrika Malagásy na miendrika kisóa lahy sy kisóa vavy mihinan-tay miendrika
Malagásy fa tsy olombelona Malagásy, fa hatramin’ny faha-17 nôvãbįra 2010, dia nitsatoka sy
nanίry ary namáka eto amin’ny Tany sy ny Firenéna Malagásy ny Repîbįlίka Fahefatra.
93. Nolazaina hatráñy hatráñy ary hita sy vakίna, ao amin’izány Baibóly izány, fa
mafy hatoka ny Jody. 94. Tsy mba nanaña fomba fiaiñana araka ny lalánan’ny fialambolimpitiavan’ny nofo hivalaparany mihίtsy tanteraka tokóa angámba izy iréo,
- «ka farany dia nasain’Andriamañitra nampianarina nifampίla sy nifamboraka
fitiavana na ho amin’ny fanorenan-tokantráno na ho amin’ny firaisana ara-nofo, ny
tañóra lahy Jody sy ny tañóra vavy Jody»;
- amin’izáy fotoana izáy, dia tsy ho no afaka nanaotáo foaña toy fanaon’ny biby,
amin’ny fitiavany tahaka ny an’ny takatra fotsiny, ohatra, ka vitan’ny eñy an-tahalaka hatráñy
ihány, irény tañóra jody lahy sy tañóra jody vavy irény. 95. Hamarinin’ny Tantára ny

1415

1416
fahavoazan’izány fiaiñan-jody nandrίtra ny anjáto taonany maro nañandevozana iréo jody iréo
tañy Ezipįta tañy na tañy Babilôôŋā tañy izány;
- tsy mba no ampy fialambóly toy ny olombeloña rehétra nitóvy tamin’izy iréo, iréo
Jody iréo. 96. Dia namorona hirahiram-pitiavana ahazoan’ny olombeloña Jody lehiláhy sy ny
olombeloña Jody vehivávy ary ny tañóra olombeloña vehivávy Jody sy ny tañóra olombeloña
lehiláhy Jody Işįraelίta alain-tahaka, eo amin’ny fifampifilány sy eo amin’ny fifamborahampitiavan’izy iréo ka ahazoany ifampitafána, ny Mpanjáka hendry dia hendry tanteraka tokóa
izáy natsoina hoe Salômỗỗ.
97. Fa inona kosa áry no mba antony andraisana izány taratasim-pifamborahampitiavan’ny samy Olombeloña lehiláhy sy vehivávy Jody ary Işįraelίta izány ho isan’ny
Tenin’Andriamañitra? 98. Mandéha ho azy ny fandraisana azy ho toy izány, ho an’ny Jody
Işįraelίta sy ho an’ny Jody Işįraeliáŋā;
- lalampanorenana manamarina ny fisiany hatramin’izáy ka mandrapahatongan’ny
andro farany io Teşįtamẽta Talóha io araka ny tenin’Andriamañitra-Yaveh-Jehóva
indrindraindrίndra izáy notaterin’ny Mpaminaniny samiháfa tamin’ny vahoaka nofidίny, dia
ny Vahoaka Jody Işįraelίta-Işįraeliáŋā mafihatoka izány;
- ampahatsiahivina fa ny antokon-tantaran’ny Jody samy hafa izáy kinatambatambatra
ka nofehezina ho boky iráy ary nampitondraina ny anarana amin’ny Batémy manaotáo hoe :
Baibóly no tena Lalampanorenana marina ho an’ny Vahoaka Jody Işįraelίta-Işįraeliáŋā. 99. Fa
ho an’ny olombeloña tsy Jody kosa fa şekįta iráy monja fotsiny izáy teraka avy amin’ny
Teşįtamẽta Talóha, dia inona no tokony hambarany mazáva momba io Tononkίra dia
Tononkίra io sy mikasika ny Teşįtamẽta Talóha manontólo mihίtsy aza?
100. Fomban’ny Lalampanorenana rehétra no mamisavίsa amin’ny andin-dálan-dalána
farany izáy kely indrίndra tokony harahina indraindráy ny antontan-kevitra lehibé tsy maίntsy
arahina. 101. Angámba izány, tena no olona dondrona sy tena no olona mafy hatoka sy tsy
mba naháy nisaiña fomba fifampilána mihája sy mañája ny mahaolombeloña ny olombeloña
mihίtsy ny samy tañóra lahy sy vavy Jody-Işįraelίta-Işįraeliáŋā, ka izány no antony izáy
nahatónga ny Mpanjáka Salômỗỗ hampianatra azy iréo hanoratra taratasim-pitiavana!
102. Hamarininy eto izány fa tena ambóny tokóa mantsy io fitiavana io, ka tsy natáo
ho toy ny fitiavan’ny voroña Takatra fisa-doha voaláza etsy ambóny, ohatra, ny fitiavandRaolombeloña izáy nohariana hitóvy taréhy sy endrika amin’Izy Andriamañitra Tįrinité
Masina Mpaháry. 103. Lasa Tenin’Andriamañitra ho an-dry Zaréo Jody ny hirahirampitivan’iláy Mpanjáka irain’ny Jody, dia ny Mpanjaka Salômỗỗ izány.
104. Tsy mora ny firesahana finoana. 105. Finoana no nanosika an’i Oussama Ben
Laden hamóno iréo olombeloña hafa rehétra izáy lazain’ny finoana şįlámony fa mpanóta
rehéfa tsy mitóvy firehana sy finoana aminy, izány hoe : rehéfa olombeloña tsy şįlámo. 106.
Resy mora foaña anéfa ka nandositra namónjy aiña nanáo tongotra ankatoka izy, hany ka
niditra tamim-pandreséna tao Kabóļā, ny vondron-tafika Afįgáŋā Tavaratra, tamin’ny Alarobίa
13 Nôvãbįra 2001; ampahatsiahivina fa tatý amin’ny taona 2011, vao no hitan’izáy nitády
hisambotra azy, ny toerana nisy an’i Oussama Ben Laden tañy Pakişįtã tañy; maty
novonoin’ny Amerikáŋā izy.
107. Nilaozan’ny namany izy; natáo fanenjika toy ny fanenjehana alίka romotra ny
fikarohana azy, hany ka ny niafarány, dia ny fibaikoany ny zanany naterany ho namóno
nahafáty azy aza, hono, raha no akaikin’ny fotoana izáy nety ho naharaisan’ny Amerikáŋā azy;
- havetavetána eo imason’ny mahaolombeloña, angámba, tsy hisy hihoatra izány
fampamonoana ny tena avy amin’ny táñan’ny zanaka nateraka izány;
- mitóry fahareséna tanteraka izány;
- ny vaováo no nitény izány zava-drehétra izáy tateriko izány, fa raha ny marina, dia
tsy nety no hita sy tsy nety no azo izy nandrίtra ny folo taona ngarangidiny;
- na izány na tsy izány, araka izáy efa nolazaintsίka tañy ho añy, dia hanaña akony
mandrakizáy ao añatin’ny Tantaran’ny Zanakolombeloña ny Rafi-pamonoana avy amin’ny
Finoana Şįlámo amin’ny añaran’Andriamañitra Allah [Zihády], izáy napetrañy ho
lovain’Izáo Tontólo Izáo, izáy nanomboka tonga hatráñy amin’ny endriñy faratampony tañy
Iráka tañy. 108. Tsy vita teo ny ady anéfa, hoy iréo mpilohafototra şįlámo hafa mpanómpo azy.
109. Natáo ho ady sy fifamonoana mandrapiavin’ny farándro ny fifañandrianan’ny
şįlámo sy ny kįrişįtiáŋā izáy tarihin’ny Amerikáŋā eto an-tany eto, hoy iréo
mpilohafototra şįlámon’i Oussama Ben Laden iréo.

1416

1417
110. Tsy lavitra akóry fa eto Madagasikára eto ihány, dia tena mampahonéna ny
fahitána iréo tantsáha Malagásy izáy sady angalariny no vonovonoin’ny olombeloña mpiláza
azy iréo ho dahálo añy ambanivólo rehétra añy. 111. Mampitroatra ny olombeloña mbola
manan-doha afaka hisaiña ny fahitána izány fianakaviana potika tanteraka sy very fanañana ao
añatin’ny indráy aliña monja fotsiny ihány izány.
112. Tsy mba miády amin’ny fahantrána ny Tantsáha Mpamokatra Malagásy amin’ny
ankapobény fa miády amin’ny Fijaliana izáy ampiharin’ny olombeloña ratsy izáy mitóvy
taréhy sy endrika aminy kanéfa dia tena ratsy dia ratsy fañáhy aminy. 113. Mampangovitra ny
fandrenesana ny fisian’irény Gasy Ray sy Reny doran’olona Gasy Ray sy Reny toa azy iréo
irény, ao añáty trañony ka miangávy ny mpiara-beloña amin’izy iréo, iréo taranaka sy havana
navelany, mba hodorana toy izány ihány koa, iréo olona Gasy nahavanon-doza iréo.
114. Azon’ny olona antoka anéfa, hoy ny tantsáha maro etsý sy eróa, fa dia misy olona
izáy nandóro ny trañony, no afaka ka navoaka avy teñy amin’ny Fitsarána. 115. Nitatitra
zavatra hafaháfa mihίtsy aza ny olona sasañy, tamin’izány andro izány, fa raha misy halatra sy
doro traño, hoy ny olona maro, dia tonga rehéfa avy eo ny Zãdarįɱā. 116. Tsy ny omby very
no arahin’ny loholona miaraka amin’ny mpitándro ny filaminana sy ny fokonolona dia, hono,
indraindráy, raha ny zava-misy izáy niaiñan’ny tantsáha sasañy no ambára, fa ny omby madίo
izáy tsy very ka tavéla ao ambála, no analán’ny rehétra andro satrίa matahotra ny aiñy,
amin’ny fifandonana amin’ny dahálo angámba izy iréo;
- kitahorina izaháy tantsáha satrίa tsy mba manaña fitaovam-piadiana tahaka ny Gasy
ratsifanáhy mpanafika anáy sy ny fanañanáy izaháy, hoy ny tantsáha ihány.
117. Fitaraiñana izány ka asa izáy fahamarinany fa foroporoña ihány ny ahy, fa tena
miaiña ny marįtίry andro amañ’aliña mihίtsy ny tantsáha-mpamokatra-Malagásy maro
sesehéna, amin’ny toeram-pamokarana maro eto Madagasikára eto, ka haharitra hatramin’ny
rahoviana izány toe-javatra izány, miainga amin’izáo fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo
izáo? 118. Mandrapahafatináy, angámba, hoy ny famalin’izy iréo azy!
119. Nanomboka ny tsinambolan’ny alohótsy 17 nôvãbįra 2001, ny Ramadãn’ny
şįlámo ka niafára tamin’ny datin’ny tsinambolan’ny alahamády 15 deşãbįra 2001; dia samy
niándry ny Gasy rehétra mikasika izáy nety ho no fihetsiky ny şįlámo Gasy;
- ny tsinambolan’ny alahamády 15 deşãbįra 2001 moa, dia Taombaovaon’ny
Malagasin’ny taona 2002. 120. Tsy mba nanan-kevitra hanatevin-daharana ny dahálo sy ny
mpamóno olona iréo şįlámo Gasy iréo, toy izáy nisého tañy Afįgãnişįtãã tañy izáy nahitána ny
ady mavaiváy izáy nifañandrinan’ny Tafika notarihin’ny Amerikáŋā sy ny an’ny Talibáŋā
nandrίtra izány volana masina ho an’ny şįlámo izány;
- satrίa volana izáy natáo ho fifehezan-tena izány volana masina izány, noho izány dia
nety nitarika fankahalán’ny şįlámo mandrakizáy ny Amerikáŋā, eran’ny Firenéna şįlámon’ny
Pįlanéta Tany izány ady mahatsiravina izány;
- ady mahatsiravin izáy tsy mbola nisy teto Antány teto hatramin’izáy nisiany, no
niaretan’ny Arábo şįlámo rehétra eran’ny tany nandrίtra ny volana masin’ny taona 2011;
- ny mpitóndra şįlámo no nandripadripaka ny vahoakany toy ny tañy Libίa tañy, toy ny
tañy Şirίa tañy, nandrίtra ny Volana aogoşįtra 2011; nolazain’ny vaováo eran’ny tany fa dia
nampijaliana sy farany izáy nampahoriana ny mpanohitra naratra tonga tañy amin’ny hôpitáļā,
tañy Şirian’i Bachar-el-Assad tañy nandrίtra ny taona 2011; nitáky fitsarána iraisampirenéna
noho izány vono olona mahatsiravina izány izáo tontólo izáo;
- tsinanana tamin’ny 28 aogoşįtra 2011 ny Alahamády izáy Taombaováo Malagásy ary
koa Taombaováo Jody, sady fanombohan’ny Firavoravoana Fankalazána ny fiafarán’ny
Ramadã.
121. Ialána mantsy ny fomba fanáo andavanándro, amin’ny ankapobény, toy ny
sakáfo, ny firaisana eo amin’ny lafiny nofon’ny lahy sy ny nofon’ny vavy, ny fisotroana zavapisótro mahamámo sy ny hafa koa, afa-tsy ho an’ny maráry. 122. Iza iréo şįlámo Gasy iréo :
fahaválo sa namana, hoy ny fañontanian’ny samy Gasy maro sasany? 123. Hampiditra
fahoriana sy fijaliana sa fandriampahalemana sy fitoniana ve, ho an’ny fiaiñana Gasy eto
Madagasikára eto, iréo Gasy şįlámo iréo izáy mba Gasy sy mba Malagásy petakorona mandré
vary mañitra, toy ny tena ihány koa?
124. Fandré avy amin’ny vavan’ny olombeloña Malagásy izáy tsy mahalála hatraiza
hatraiza, ny resaka izáy manáo manáo hoe : i Andriamanitra-Allah izáy ivavahan’ny Gasy
şįlámo ihány ve io Andriamanitra-Allah izáy ivavahan’ny Vahίny şįlámo tahaka ny Ajiatίka
io sa i Andriamanitra-Allah mba manáo ahoana kosa, satrίa dia misy ny mpino şįlámo

1417

1418
mpamóno olona sy ny mpino şįlámo tia fandriampahalemana? 125. Aiza ho aiza amin’iréo
foko şįlámo roa samy manaña ny mahaίzy azy iréo ny mpino şįlámo Gasy, fa tena mandreratsaina tokóa ny vahoaka Malagásy ny fiheverana tahaka izáy manáo manáo hoe :
- Malagásy şįlámo mpiraivodirindriña amin’ny Malagásy toa azy iréo, no mety ho
afaka hivadika ho mpamóno sy mpandripaka Olona Malagásy tahaka azy iréo amin’ny
alálan’ny finoana şįlámony izáy mitóry ary tsy mitóry ho Andriamanitra afa-tsy
Andriamanitra tokana izáy antsoin’izy iréo amin’ny añarana hoe Andriamanitra-Allah?
126. Raha resy i Oussama Ben Laden ka nokarohina sy nenjehina toy ny alίka romotra
izy, dia notambazana vola izáy nitentina hatráñy amin’ny 25 tapitrisa dôlára Amerikáŋā, ny
olona sy ny zavatra hafa izáy nety nitóndra ho tañy amin’ny fisamborana sy ny fahazoana azy;
- tsy ny Finoana şįlámo akóry no resy, fa i Oussama Ben Laden sy ny namany iréry
ihány, hoy ny valin-tenin’ny Mpino şįlámo. 127. Tsy ny Kįrişįtiáŋā koa no nandrésy azy iréo
tañy Afįgãnişįtã tañy fa ny Firenéna Amerikáŋā sy ny Tafika Mpomba azy iréo notarihin’ny
Mpitóndra tao an-toerana. 128. Manahirana ary tena vao maika manahirana itý Finoana itý.
129. Voaporofon’ny Manampahaizana Amerikáŋā ankehitrίny fa misy fifamatorany
mahagága ny fañarahana Finoana iráy sy ny fahasalamana ary ny fihalaván’ny taona iaiñana
eto ambonin’ny Tany eto. 130. Tsy azon’ny şiãşy Amerikáŋā lavina áry, na dia tsy hainy
voasina aza alóha hatramin’izáo ny fomba fañaporofoana azy, fa ny zavatra hitany dia izáo :
- ny katôlίka Rômáŋā matevi-koditra Amerikáŋā mpamónjy laméşa sy mpanáo
kômîniỗỗ farany izáy matetika, izány hoe : mpandráy ny Êkarişįtίa Masina matetika, dia
matanaveloña kokóa, amin’ny ankapobény, noho ny olona hafa rehétra tsy katôlίka
Rômáŋā Amerikáŋā izáy mitovitóvy lentam-piaiñana aminy.
131. Azo lazaina sy antitranterina fa fonenana natsangan’ny olombeloña ihány ny
Fiangoñana sy ny Egįlίjy izáy tontolom-pampiharana ny Finoana ka mañaraka izány ihány koa
ny fomba amam-panaon’izy olombeloña mikasika ny firafiny sy ny fisehony eo añivon’ny
tontólo iaiñana. 132. Ambóny ny finoana rehétra matóa tsy hita isaina intsóny iréo olombeloña
izáy nahafóy aiña noho ny amin’ny finoany tsirairáy avy.
133. Mampieritreritra sy mahasaikatsaikatra mihίtsy ny olona rehétra izáy mbola afaka
misaiña sy mandinika, ny fahatsapána fa tsy maίntsy hotsaraina ho mpamóno tena sy ho
mpamáno olona tsy manantsίny, ny tañoran’ny Hamáşy Paleşįtiniáŋā izáy mpipoaka ho bỗba
na dia noho «ny finoany» sy ny fitiavany ary ny fiarovany ny Tanindrazany sy ny Zo ary ny
Hasina Mahaolombeloña azy iréo aza, no anaovan’izy iréo izány. 134. Finoana ihány koa no
nanosika iréo tañoran’ny Hamáşy Paleşįtiniáŋā iréo hanjóhy io lálam-pañamarinana ny
fitiavan’izy iréo izány Firenéna Paleşįtiniáŋā izány io.
135. Tsorina ihány koa fa mety mañóva ho ratsy ny zavatra madίo ka tena mahagága
tokóa anéfa io Finoana io. 136. Azo jeréna ho no añisan’ny zavatra,
- farany izáy mampalahélo noho ny mampalahélo ny ady tañy Paleşįtίŋā tañy,
- satrίa i Paleşįtίŋā dia Tany sy Toerana niriariavan’i Jesóa Kįrişįtý, ka antsoina hoe :
Tany Masina,
- sy ny ady tañy amin’ny tanin’i Cheycheynie [Tįseséný] tañy :
- noho ny Finoana şįlámo, dia tafavadika ho fampihorohoroana fotsiny izáo, ny
fitakian’ny vahoaka ny fahafahany sy ny fahalalahany ary ny Zony izáy
Mahaolombeloña azy iréo, izáy hahazoan’izy iréo mijóro ho tena olombeloña Tįseséŋā
marina.
137. Ho aiza tsara tokóa moa, reiolona, itý isίka olombelona itý é? 138. Inona no mba
fihevitr’iréo şįlámo Gasy izány Fitakiana rehétra izáy tena rariny kanéfa dia helohina noho ny
Finoana şįlámo fotsiny monja izány;
- aza hitako aza mahíta ahy ka mba izány fomba fipoitry ny fitakiana izány ihány
koa, no maníry sy mamololoña atý Madagasikara atý, atsy ho atsy?
139. Tahatahaka izáo no valitenin’ny tañóra Gasy maromáro izáy namirapiratra tokóa
fahίny, tamin’ny fiaiñam-pinoana nahakįrişįtiñŋā azy iréo, raha sendra hitako niriarίa
tañatin’ny ôtômôbίļā tsara taréhy izy iréo, indráy andro izáy :
- añy amin’ny Finoana şįlámo, angé, ry dadabé, no misy an-dRavóla sy ny
Solitány é, izány hoe : añy amin’ny Finoana şįlámo no miatranatrana ny tena fiaiñana é!
140. Dia tena izány tokóa moa ve izány, no hany mbola fomba ifaneraserána sy mbola iaiñana
eto Madagasikára eto, satrίa dia toa feno mişįtéry tanteraka tokóa, amin’izáo androko izáo,
izáy ampoiziko mety ho Rahampitson’ny Firenéko?
141. Nanangana ny FFKM ny ampahan’ny vahoaky ny Egįlίjy Malagásy;

1418

1419
- mañontány tena anéfa ny Kįrişįtiáŋā maro momba izáy ho avy mamirapiratry «ny
êkîmenişįmā –œcuménisme-» satrίa toa no fantapantatra mantsy tamin’ny vaováo avy tañy
ivelany tañy, tamin’ny vaninandron’ny volana şepįtãbįra 2003, fa tsy dia nankasitrahan’ny
Papa Zoány Pôly II loatra, hono, ny fomba fiaiñan’ny Egįlίjy Katôlίka azy io, araka ny
fisehony ankehitrίny. 142. Tiany hialán’ny Egįlίjy Katôlίka, angámba, hoy ny fisaiñan’ny
olona maro, ny fofompofon’êkîmenişįɱā rehétra.
143. Voakasik’izány fiaiñana mahakįrişįtiáŋā izány dahólo ny ankabeazan’ny
Malagásy na ankolaka na mivantana, eny fa na dia iréo 50%-n’ny Malagásy, tamin’itý
fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo itý iréry madina monja ihány aza no mitonon-tena ho tsy
mino an’Andriamanitry ny Baibóly Masina. 143. Tsy mitsipaka mihίtsy ny fitohizan’ny
«êkîmenişįɱā –œcuménisme-» anéfa araka izáy nivoasany azy ny Papa Raimasina Katôlίka
Rômáŋā Zoány Pôly II. 144. Faminavinána diso toerana fotsiny hatráñy ny an’ny olona sasañy;
noho ny hasarotan’ny fiaiñana, dia ahitán’ny olona zavatra hañodiñana azy foaña tokóa ny
fisehoan-javatra samiháfa.
145. Indráy andro izáy, tamin’izány andro izány, raha sendra iñy no diso lasa eritreritra
loatra mikasika izáy mba nety ho noaviko iñy aho, satrίa voaterin’ny taona ho nandéha nisótro
ronóno, raha vao afaka iráy taona monja, dia nohatonin’izáy Filohampiangonana iráy izáy;
- olona izáy efa no namako hatramin’ny elabé io izy io. 146. Nony vita ny
fifampiarahabána, dia tonga dia notohiziny tamin’ny fañontaniana samiháfa ny resaka, ka no
añisan’izány ny fañontaniana momba izáy mba zavatra nosaiñiko sy neritreretiko, talohan’ny
fahatongavany;
- dia novaliako izy moa hoe : nanonófy aho –I have a dream-. 147. Tantaráo amiko
áry, hoy izy, mba hiaraha-mitsetsitra ny voka-tsoan’izány nofinofináo izány. 148. Dia
notantaraiko tanteraka tokóa tamin’itý namako itý áry «iláy mba hany no nofiko, hono».
149. Nofiko áry, HONO, indráy maka izány, fa nentin-java-manankasina izáy tsy
fantatro sata, nialavóly ka niaiña tañy Andañitra tañy aho. 150. Noho ny tsy fahazarana ny
fomba fanaon’ny vahoaka mponin’ny Lañitra moa, dia mitonantonam-poaña matetika etsy sy
eróa, hono, aho, rehéfa mba mandéha mitsangatsangana. 151. Vizabizaka befahatány hatráñy
hatráñy aho satrίa tsy mahalála izáy fiarambahoaka tokony ho noraisina raha mody tañy
amináy, hany ka dia nahavátra nandéha tongotra natetitetika aho, tamin’ny voalohandohan’ny
vaninandron’ny fialamboliko tañy Andañitra tañy.
152. Nataon’ny olona sasañy fihomehezana mihίtsy, hono, aho, ary hoy izy rehétra :
- ratsy ihány rehéfa diso lahiantitra na diso vaviantitra loatra vao maty ny olombeloña
añy ambonin’ny tany añy fa saro-miara-miaiña amintsίka atý Amparadίşa atý. 153. Satrίa moa
tsy mba misaraka amin’ny sezakély famoritra aho, mba hahazoako mitaboletadetaka sy
mitombotombona amin’izáy toerana rehétra ahazoako miála sasatra, dia nitombona teo
amoron-dálana lehibé iráy izáy áry aho, tamin’izány andro izány, fa no vizaka sy no sasatry
ny dia sy ny leha ary ny fitsangatsanganana tsy nisy fitsaharany.
154. Tsy nampoiziko fa niangavian’ny olona hitsangana sy ho nandróso anéfa aho
niaraka tamin’ny vahoaka maro tonga talohako izáy toa nilahatra teo. 155. Tamin’izáy fotoana
izáy, dia no tsapako fa hay itý toerana izáy nitaboletadetahako teo ambóny sezakeliko itý, dia
fiafaran’ny laharan’olona hiditra tañy an-dapa anakiráy tañy.
156. Nody tsy nahafantatra aho ary dia hoy aho tamin’ny tenako : andáo mba hañaraka
ny olona ka izáy iafarány dia iafarány, satrίa izáy lálany dia lálany, hoy ny fomba
fitenin’ingáhy Bezezika talóha tæñy ambonin’ny tany tæñy. 157. Dia nikisaka nandróso
miadana dia miadana ny laharana.
158. Tampotampoka izáy anéfa, irény olona roalahin’ny Lapa izáy nanavatsáva tæñy
afoavoan’ny mpilahatra tæñy ary tonga dia namantana tæñy amiko. 159. Tsy nisy nitény ny
olon’ny Lañitra nañodidiña ka nilaha-daharana. 160. Tsy nihambahámba izy iréo fa tonga dia
nentin’izy iréo niaraka tamin’izy iréo mbamin’ny sezakeliko aho.
161. Tsaráva Tompokoláhy Andrianamasina hajaina, hoy aho;
- niondrika ambány dia ambány aho, raha tonga tao andápa ka niatrika ny
Tompon’ny Lapa.
162. Tsaráva, johariláhy, hoy ny famaliny tampim-pitsikiana, sady nandráy ny táñako
mba ho no fiarahabana ahy izy. 163. Hoy izy, nanóhy :
- mino aho fa zava-dehibé no antony nanirahana an’i Johariláhy atý amiko atý?
164. Tsy hitako izáy ho nolazaina; tsy nitády handainga koa aho fa naleoko tonga dia
nañambára ny marina ka hoy aho namály azy :

1419

1420
- tsy voairaka mihίtsy aho, Ry Andriandahimasina, hoy aho, namály azy tamimpahatsorana. 165. Hay! hoy izy, sady niántso iréo patįrỗỗko izy.
166. Tsy no tratra tao an-toerana alóha ny iráy, fa namály kosa ny faharóa :
- ahoana izáy Tompokoláhy hajaina, hoy itý farany itý raha namály ny antsony ny
feony? 167. Indro tonga eto amiko eto io Joharilahinaréo io, ka nitény tamiko amimpahatsorana izy fa tsy voairakaréo, azafády fa izáy no antony iantsoako anaréo. 168 Marina ny
fiteniny, hoy ny valiny;
- kanéfa, satrίa moa efa mba tonga eo añatrehanáo ihány izy, dia mba raiso amin’ny
añaranáy re, tompokoláhy hajaina izy, eny fa na dia ho indraimbáva fotsiny ihány aza, no ho
resaka izáy mety hifanakalozanaréo;
- mankasitraka sy misaotra anáo be dia be noho izány aho, hoy ihány iláy feo.
169. Dia nitodika tañy amiko amin’izáy izy Andriandahimasina sady nanáo manáo
hoe : tiako ny tsy fandainganáo ka inona áry ny antony iavianáo atý amiko atý? 170. Tsy
nahatény fa tena no faly tokóa aho ary notsapan’ny Andriandahimasina izány hafaliako
izány; tsy nahaloa-bava indráy aho.
171. Fantatro sy tena tsapako mihίtsy tanteraka tokóa ny fahatairanáo kanéfa inona no
fototry ny fiavianáo atý andapako atý? 172. «Iláy Mpianatra izáy notiavin’ny Tompo Jesóa
Kįrişįtý Andriamanitra» itý eto anoloako ka atrehiko eto itý.
173. Misaotra sy Mankatelina ary Mankasitraka anáo aho «r’Iláy Mpianatra izáy
notiavin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra» noho izáo fandraisanáo ahy izáo, hoy
aho namály azy. 174. Voalohany mba ihaoñako amináo izáo, safononoka ny hafaliako, ka
inona moa, Tompoko Andriandahimasina, no hañontaniako anáo fa dia tsotra dia tsotra : ny
hevitr’izáy voasoratráo ao amin’ny Evãziļā izáy mitóndra ny añarana hoe : Zoány, ao
amin’ny Toko Fahenina!
175. Tamin’izáy fotoana izáy, dia toa nihanilóko tampoka ny endriny. 176.
Nihamatotra feno tanteraka ny fijeriny ahy.
177. Tena no tsapako ho toy ny nisénto laliña izy. 178. Nangina dahólo izaháy rehétra
izáy nañatrika teo, tao Andápa tao. 179. Inona no hambarany, hoy ny fieritreritráy tsirairáy avy
angámba tañy andohanáy tañy jiabijiáby?
180. Eny Johariláhy, hoy izy tamin’ny feo milánto dia tena milánto tokóa :
- Famaritan’i Jesóa Kįrişįtý Tompo Andriamañitra momba ny fototra sy ny
antony Mahandriamañitra sy Mahaolombeloña Azy izáy voaláza ao añatin’io Toko
Fahenina io, ry Johariláhy havanáy. 181. Mazáva dia mazáva tanteraka tokóa ny tian’io
Toko Fahenina io holazaina Johariláhy.
182. Tokana ny karazañ’olona azon’i Jesóa Kįrişįtý Tompo Andriamanitra vonjéna
amin’ny alálan’ny mahakįrişįtiáŋā azy iréo Johariláhy, dia iréo Kįrişįtiáŋā izáy
mihinana ny Nofony sy misótro ny Rany. 183. Izy iréo iréry ihány no Voaáry Olombeloña
mendrika hiaiña ny Fiaiñany ary mendrika ny hanaña ny Fiaiñan’Izy iréo ao Aminy «ka
ho mendrika ny handóva sy mendrika ny hanaña ny fiaiñana mandrakizáy».
184. Tena mazáva dia mazáva koa amin’i Johariláhy fa ny Patįrỗn’i Johariláhy,
dia no hentitra noho ny hentitra mihίtsy momba izány Hevitra Fototra izány araka ny
Fiteniny izáy manáo manáo hoe : «izáy mihinana ny nofon’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra
ary misótro ny Rany tsy amim-pahamendrehana, dia mihinana sy misótro ny
fañamelohana ho an’ny tenany». 185. Mino aho fa mazáva ary tena mazáva amináo tsara
izány rehétra izány Johariláhy.
186. Eny ary tena eny tokóa, hoy aho namály azy. 187. Ny anton-javatra izáy tena
nahafinaritra ahy ka nampientana tanteraka tokóa ny aty fañahiko rehétra, dia noho
«izány fañamarinana izány» izáy sady Fiaiñana Mandrakizáy no sady hany tena Famonjéna
tokana izáy nivoaka ny vavanáo ka niatéfa mivantaña tatý amiko tatý;
- dia mankasitraka anáo indráy aho, ry Andriandahimasina sady manáo veloma anáo.
188. Andráso, hoy izy tamiko, sady no feno tsiky izy. 189. Izáo no zavatra mba lazaiko an’i
Johariláhy :
- «aza dia mandéha loatra amin’iñy fiaram-pitateram-bahoaky ny lañitra izáy
mitóndra ny laharana faha-666 iñy». 190. Mijanona eo anoloan’ny varavaran’i
Masindáhy Piéra mantsy iñy izy iñy ka sao dia hanahirana an’i Johariláhy izány
fijanonany eo izány satrίa tsy dia nifankaháy firy loatra mantsy fahίny fahaveloñ’izy iréo
tañy ambonin’ny Pįlanéta Tany tañy Ingáhy Rainy sy i Masindáhy Matίo Patįrỗn’i
Johariláhy izáy mpitáky hetra tamin’Izy Masindáhy Piéra.

1420

1421
191. Hono, hoy aho, Tompoko Andriandahimasina, fa nahoana moa raha foañana
mihίtsy iñy Zotra iñy na mba ována aháy ny nomeraony sy ny an’ny fiara rehétra ao añatin’ny
Zotra faha-666 ao. 192. Efa mampirotaka ny mponiñin’ny lañitra mihίtsy anié ny fomba
fanaon’iñy zotra iráy iñy é!
193. Mahafinaritra Johariláhy ny fahasahianáo hitény sy hamosaka izány
hevitráo izány amin’ny tompon’ny Zotra faha-666, amin’izáo mahavaováo anáo atý
Andañitra atý izáo. 194. Eny hoy aho, namály azy. 195. Dia nandáo ny Lapan’Iláy
Mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįty Tompo Andriamañitra aho sy ny sezakeliko,
rehéfa nanáo veloma azy tamim-pañajána.
196. Tonga dia nifanéna tamin’izy mirahavávy isany izáy nifaliavánja sy nitokelaky ny
hehy ary nitáfa tamin-kafaliana tetsy an-jaridaina fitsangatsanganam-bahoaky ny Lañitra aho.
197. Tsaráva ianaréo, tompokovávy isany, hoy ny fomba fiteniko tamin’izy iréo, raha
niarahába azy iréo aho!
198. Tsy nisy namály ny arahabako fa toy ny olona no gagagága fotsiny ambóny ihány
noho ny fahitán’izy iréo ny fahasahisahiako iréo izy miravávy isany iréo. 199. Inona izáy
itadiavanáo anáy izáy r’ingahibé, hoy ny faravávy tamin’izy iréo, raha namály ahy izy?
200. Tsotra ny zavatra tadiaviko aminaréo, hoy aho tamin’izy iréo, dia ny
fañafoañanaréo na ny fañovanaréo farafaharatsiny aháy, ny nomeraon’iñy zotra faha-666 izáy
fanañanaréo iñy. 201. Amin’ny añaran’ny mponin’ny lañitra rehétra, no ilazáko izány
aminaréo fa tsy amin’ny añarako iréry ihány akóry :
- hevéro ho toy ny olon-drery mpitóndra tenin’ny maroañίsa ihány aho. 202.
Manafintohina «ny zava-mananaiña rehétra» ato añatin’ny Fanjakán’ny Lañitra ato ny
fisian’ny zotra faha-666 izáy fanañanaréo ka iandraiketanaréo.
203. Hanky va re, fa nitam-báva noho ny fahatezerana sy ny fahagagána tamin’ny
fahasiahán’ny teniko, hono, izy mirahavávy isany avy. 204. «Endré izány fahasahisahian’itý
lahiantitra itý», hoy ny fimenomenonana sy ny fangovitrovitry ny molotr’izy iréo.
205. Tsy niándry izáy valin-tenin’izy iréo aho, fa tonga dia lasa. 206. Andáo hanafidapa isίka r’itóny á, hoy ny faravávy.
207. Dia niaka-dapa tokoa áry, hono, izy iréo! 208. Nihatakataka ny vahoaka rehétra.
209. Tafintohina izáy rehétra nahίta;
- saika rotaka no hita tao Andapa :
- «dia ianáo izáy notiavin’ny Zokináy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra ka nañariany ny
renináy Masina Marίa fahizáy teny ambonin’ny tany teny, nandrίtra ny fahalemenáy ve, no
handráy olona toy irény [olona lahiantitra] vao nivoaka ny Lapanáo irény é»! 210. Tsy
nandráy sarotra ny Andriandahimasina izáy tsy iza moa fa Iláy Mpianatra izáy notiavin’ny
Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra ka hoy izy :
- oloko tahaka ny oloko rehétra izáy nilahatra hihaoña tamiko tao ivelañy tao izy;
- noraisiko soa ama-tsara izy satrίa tena soa tokóa ny zavatra izáy nañontaniany ahy ka
notiany hovaliako ary tsapako fa tsy nisy mihίtsy zavatra hafaháfa izáy naharátsy azy izáy
hevitra sy zavatra noresahiny tamiko teto ka notanterahiny. 211. Tsy hitako mihίtsy izáy
hadisoany na dia kely aza :
- mba miláza ny hevitra izáy tsy sahin’ny kibon’ny olona hafa rehétra avoaka izy;
- tsy hitako izáy hañasoketána azy amin’izány.
212. Nahoraka tao Andañitra tao, hono, ny raharáha :
- i Şimỗỗ sy i Jîdá rahalahin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra sady Apôşįtôliny ihány
koa moa, dia tsy nahίta fiafenana hitakonana sy hialofana :
- menatra sady tankina noho ny zava-bitan’iréo anabaviny, izy roaláhy. 213. Toraka
izány ihány koa no naházo sy nanjó an’i Zaka na i Jakóba sy i Zôjéfa zokin’iréo vavibé
Zandrin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra iréo;
- samy nañontany tena izy roaláhy ka nanáo manáo hoe :
- mba inona marina moa, no tena tombontsóa azon’iréto kalavávy anabavintsίka iréto,
amin’itý fitantanana samiréry itý Zotra Faha-666 izáy mampirotaka ny olona rehétra eto
Andañitra eto itý é?
214. Nitazona izány rehétra izány ho azy tao am-pony tao kosa i Masina Marίa
Renin’izy mirahavávy isany avy izáy naloaky ny kibony. 215. I Masindáhy Zôjéfa izáy Ray
niteraka an’izy iréo moa, dia sahy nitény an-dRamatóa Masina Marίa vadiny nanáo manáo
hoe :

1421

1422
- aoka izáy re Ramatóa, tsy tokony handány ny fotoana sy ny andronáo amindranomáso noho izáy ataon-janatsίka isίka. 216. Olon-dehibé izy iréo. 217. Fantany izáy
ataony.
218. Naláza tampoka tao Andañitra tao, hono, ny añarana hoe : RADANIELINA
Ignace Marie Julien. 219. Gaga sy tena talanjona tokóa iláy Rangáhy namako raha nandré sy
nihaino ny angáno sady nofiko, satrίa toratoraka izány tanteraka tokóa no antsoina sy angehana
amin’ny teny izáy manáo manáo hoe : –I have a dream- “Nanonófy aho”.
220. Enim-bolana tatý aoriana, dia no tafaverin’Iláy Rangáhy Filoham-Piangoñana tsy
nisy tomίka tamiko izány angáno izány. 221. Nañontany tena aho nanáo manáo hoe :
- fa dia mba inona loatra re no nahatónga iñy angáno iñy ho niraikitra tao an-dohan’iñy
Rangáhy Filoham-Piangoñana iñy é?
222. Mba tsy hisian’ny fisalasalána diso tafahoatra, dia indro hevitra-tarika izáy
soratako ho anáo mba hahazoanáo mandaliña ny tianáo ho fantatra amin’iréo izáy olona
voatendrin’Andriamanitra hañazáva ny zavajavatra samiháfa izáy ilaináo ho fantatra amináo.
223. Efa hitanáo tetsy sy teróa ihány tato añatin’itý Lahaporontáfa itý tato izáy rehétra no tiako
holazaina, kanéfa dia manaña ny antitra ny mameriña indróa ka dia aleoko averiña amináo
indráy izány rehétra efa no voasoratro ho anáo izány mba hahafa-tsiñy ahy.
224. Raha nisy olona farany izáy nifanohitra indrίndra tao añatin’ny Soratra Masina
tao dia Ingáhy Patįrỗbéko izáy i Masindáhy Pôly izány sy i Masindáhy Zaka na Jakóba,
evekan’i Zerîjaléɱā. 225. Avy amin’ny tsy fifañarahan’izy roaláhy, no nipoiran’ny
«Fivoriamben’ny Loholon’ny Egįlίjy Voalohany tao Zerîjaléɱā» na ny « Premier Concile de
Jérusalem».
226. Ny fifandirana fototra, tamin’izány andro izány moa, dia niantéfa tamin’ny antonjavatra tokony na tsy tokony hamorána ny Jẽtίly izáy nandráy ny Tįrinité Masina ho
Andriamañitra avy amin’ny Evãzίļā izáy notorian’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra. 227.
Tapaka tamin’izány andro izány áry fa dia tsy voatéry hoforána ny Jẽtίly [Jẽtilişa] izáy
nandráy ny Finoana Kįrişįtiáŋā.
228. Ny zavatra tena misongadiña ao añatin’ny Taratsin’i Masindáhy Pôly, dia ny
fañajány feno tanteraka an’io Masindáhy Zaka [na Jakoba] io. 229. Antsoiny mazáva dia
mazáva amin’ny fehezankevitra ao añatin’ny taratásy izáy nosoratany manáo manáo hoe :
«Zaka iláy rahalahin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra» -Jacques, le frère du Christ- io izy io.
230. Nohajaina tokóa i Masindáhy Zaka ary noheveriny koa ho no añisan’ny andrin’ny
Egįlίjy–l’un des piliers de l’Eglise- izáy vao nioriña izy;
- miláza koa izány rehétra izány fa nanaña andraikitra goavaña dia goavaña tokóa tao
añatin’ny fanorenana ny Egįlijin’ny Tompo Jesó Kįrişįtý Andriamañitra vao nahίta masoándro
ny iraitampó sy ny Olon’ny Fianakavian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra;
- nihamatroka sy nihamaivaña arakakaraka ny fitaran’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā
izány andraikitry ny iraitampó sy ny olon’ny fianakavian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izány
tao añatin’ny Egįlίjy. 231. Ka raha topazintsίka maso áry ny amin’iréo «izáy iraitampó, izány
hoe : iráy ray sy iráy reny tamin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra ka voarakitry ny
Evãzίļā» iréo, dia iréto misy andalan-tsoratra vitsivίtsy izáy tsy ahazoanáo mandá ny
fahamarinan’izáy voaláza sy voasoratra ary voatatitry ny Evãzίļā. 232. Tsy mandainga ny
Evãzίļā :
- zaza avy amin’ny firaisana eo amin’ny lafiny nofo amin’ny mahampivády an’i
Masindáhy Zôjéfa sy i Masina Marίa izy iréo.
233. Toy izáo áry ohatra no voaláza sy voasoratra :
- 233.1. Araka ny Evãzίļā izáy voasoratr’i Masindáhy Matίo, «iláy Patįrỗỗko» :
13,54-56, dia izáo no hita sy vakίna ao :
- Nankány amin’ny tanána nahabé azy i Jesóa Kįrişįtý. Nampianatra ny olona tao
amin’ny şinagốga i Jesóa Kįrişįtý, hany ka talanjona ry zaréo sady loa-bolaña hoe :
- Avy taiza re no nahazoan’iláy io izány fahendréna izány sy irény asa mahagága
irény? Tsy ny zanak’i Zôjéfa mpandrafitra ve io? Tsy i Marίa ve no anaran-dreniny? Tsy i
Zaka sy i Zôjéfa sy i Şimỗỗ sy i Zîdá ve no añaran’iréo rahalahiny? Ary moa tsy miaramoniña amintsίka avokóa ve iréo anabaviny? Koa avy taiza áry ny nahazoan’iláy io izány
rehétra izány?
- 233.2. Ao amin’i Masindáhy Marįka 6 :1-6,
- Avy taίza re no nahazoan’iláy io izány zavatra izány? Ary ahoana izáto fahendréna
noména azy sy iréto asa mahagága vitany? Tsy iláy mpandrafitra ve io, iláy zanak’i Maria

1422

1423
sady rahalahin’i Zaka sy i Zôjéfa ary i Zîdá sy i Şimỗỗ? Ary tsy iréto miara-moniña
amintsika iréto ve ny anabaviny?
- 233.3. Ao amin’i Masindáhy Marįka ihány, 3,20-21,
- Dia niveriña tao an-traño i Jesóa Kįrişįtý; ary vory maro teo ny vahoaka, hany ka tsy
afaka nisakáfo Izy sy ny Mpianany. Ren’ny fianakavian’i Jesóa Kįrişįtý izány ka niainga iréo
mba haka Azy an-keriny satria hoe lasa adála Izy.
- 233.4. Ao amin’i Masindáhy Marįka 3,31,
Tamin’izáy dia tonga ny Renin’i Jesóa Kįrişįtý sy ny rahalahiny, nijanona teo alatráño ary
nañiraka olona haka Azy.
- 233.5. Ao amin’i Masindáhy Zoány –Iláy mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamañitra -, 2,12 : Taorian’izány, dia nidiña nankány amin’ny tanánan’i Kafarinaoɱā i
Jesóa Kįrişįtý mbamin’ny Reniny [1] sy ny Rahalahiny [2] ary ny mpianany [3]; nefa andro
vitsivίtsy ihány no nitoeran’izy mianakávy tao.
- 233.6. Ao amin’i Masindáhy Zoány –Iláy mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamañitra -, 7,1-5 : Taorian’izány i Jesóa Kįrişįtý, dia nitéty an’i Galiléa fa tsy te-hitéty
an’i Jodéa, satrίa notadiavin’ny manampahefána Jody hovonoina Izy. Efa akaiky kosa ny
fankalazána fanaon’ny Jody, dia ny fankalazána ny Tranoláy; ka hoy ny rahalahin’i Jesóa
Kįrişįtý taminy :
. Mialá eto Ianáo ka mandehána añy Jodéa, mba ho hitan’ny mpianatráo koa iréo asa
ataonáo. Fa tsy misy olona mañafina izáy ataony raha mitády ho fanta-bahoaka izy. Raha
manáo irény zavatra irény Ianáo dia misehóa amin’izáo tontólo izáo. Fa na dia ny
rahalahiny aza dia tsy nino Azy.
- {izáho no nañamarika eto fa soratan’iláy Mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý
Tompo Andriamañitra alohan’ny an’ny Mpianany sy ny an’ny Apôşįtôliny, ny añaran’ny
Fianakavian’i Jesóa Kįrişįtý Tompo Andriamanitra mba ho fañajána tanteraka azy iréo, ka
nomarihiko hoe : [1][2][3] izány hoe : [voalohany] [faharóa] [fahatélo];
- ampilazáko filaharana arakara-jokiny sy arakara-pahamboniana eto, iréo tarehimarika
iréo;
- tsy misy intsóny olombeloña mbola afaka misaiña koa fa tsy efa naman’ny lasa adála
foka akóry ka tsy afaka ny hahatsápa ny fisian’ny fahamarin’ny hevitra fa nanaña sy nitazona
andraikitra goavaña dia tena goavaña tokóa tao añatin’ny Asa nataon’i Jesóa Kįrişįtý Tompo
Andriamañitra teto Antány teto fahaveloñin’ny Nofony Nahaolombeloña Azy Jesóa Kįrişįtý,
ny Fianakavian’Izy Jesóa Kįrişįtý Tompo Andriamañitra}.
234. Averiko indráy fa n’iza n’iza olombeloña mbola afaka misaiña koa ka tsy adála na
efa añisan’iróny olombeloña izáy mitonon-tena ho alίka sy kisóa mihinan-tay miendrika
olombeloña iróny, dia hino dahólo ka tsy handίso izáy voalazan’ny Evãzίļā ary hañambára
fa tena nanaña iréo iraitampó taminy, iréo iráy kibo taminy mihitsy tokóa i Jesóa Kįrişįtý
Tompo Andriamanira, teo amin’ny «nofony nahaolombeloña Azy». 235. Ampahatsiahiviko
fa tena mifañaraka mihίtsy tamin’ny «foto-pinoan’ny fiarahamoniña Jody», tamin’izány
andro izány tanteraka tokóa mihίtsy, ny fahitána vehivávy iráy izáy miteraka zaza betsaka :
satrίa dia ninoan’izy rehétra fa mariky «ny fiavosán’ny Tsodranon’Yaveh-Jehóva-Tompo
Andriamañitra-Andrianañaháry-Zañaháry-Mpaháry» ho an’ny Tokantraño iráy sy ny
Vehivávy iráy, ny fiterahana maro.
236. Vehivávy voaozoña ny vehivávy tsy miteraka fa momba, ho an’ny fiaraha-monina
Jody indrindraindrίndra. 237. Tsy dia no hita loatra moa, tamin’izány vanim-potoana izány,
izáy fomba hañamarinana ny nahamómba ny lehiláhy, ka dia ny vehivávy foana hatráñy
hatráñy, no nibáby ny heloka rehétra.
238. Tokantráño niavosán’ny tsodranon’i Yaveh Jehóva Tompo Andriamañitra
Andrianañaháry Zañaháry Mpaháry izány, ny Tokantranon’i Masina Marίa sy i Masindáhy
Zôjéfa ka nomény zazaláhy sy zazavávy betsaka avy amin’ny firaisana araka ny lalánan’ny
nofon’izy iréo, noho ny nahaolombeloña mpivády nofo sy ra azy iréo. 239. Izáo kosa anéfa no
tsy hadίño «ary tena finoana marina dia tena marina, io filazána io fa» :
- «Virįjίny Mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā i Masina Marίa,
- na dia niteraka tamin’ny alálan’ny firaisan’ny Nofony nahaolombeloña azy,
- tamin’ny nofon’i Masindáhy Zôjéfa vadiny,
- tamin’ny alálan’ny nahaolombeloña azy aza Izy»;
- mañatóna ny Mpaháy Zotrazañaháry ianáo, mba hivoasany azy araka izáy tokony ho
izy, ka tokony hahafantaranáo azy tsara, fa tsy araka izáy anoratsoratako azy eto amin’itý

1423

1424
Lahaporontafako itý fotsiny ihány akóry. 240. Tafavoaky ny Zotrazañaháry Katôlίka tsara,
ohatra, momba sy mikasika izány fivoasana izány :
- niteraka ny Zanañy Lahimatóa izy [Masina Maria] hoy ny Apôşįtốly Masindáhy
Matίo, raha mitény momba ny niterahan’i Masina Marίa an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra
izy; tsy ho nandainga na oviana na oviana ary ho nanoratsora-poaña na oviana na oviana ny
Apôşįtốly Masindáhy Matίo;
- tena marina ny zava-boalazany satrίa iantohan’Andriamanitra Fañáhy Masina
ny Fahamarinan’ny zava-boasorany toy ny eto izáy manáo manáo hoe : niteraka ny
zanañy Lahimatóa izy [Masina Maria].
241. Zava-dehibé ny atáo hoe : fianakaviana;
- hitantsίka eo ambóny eo aza fa «Iláy Mpianatra izáy notiavin’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra» dia mametraka alohan’ny fanoñonana sy ny fanoratana ny añaran’ny
«Apôşįtốly sy ny Mpianatr’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra» ny añarana sy ny fianakavian’i
Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra. 242. Zava-dehibé noho ny zava-dehibé, eo añatrehan’ny maripañajána ao anatin’ny Evãzίļā, «izány fomba fanoratana sy fomba fandaharana olona avy
amin’iláy Mpianatra izáy notiavin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izány»;
- toraka izány tsy misy hafa koa i Masindáhy Pôly : no feno fañajána fatratra ny
rahalahin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izáy i Zaka na i Jakốba izy;
- ny añarana hoe Apositốly dia nosoratan’i Masindáhy Pôly alohan’ny Añaran’ny
Mpaminány;
- tadidίo fa nosoratana tatý aoriana lavitra be ny fisehoan’izáy tranga tantaraina ny
zava-boalazan’ny Evãzίļā; fantatry ny mpanoratra azy iréo fa tsy maintsy ho nianjéra teo ampelan-tanan’ny havan’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izáy voasoratra;
fahafahambaráka no naházo ny mpanoratra raha no tsapan’iréo havan’ny Tompo Jesóa
Kįrişįtý Andriamanitra iréo fa nandainga iréo izáy nanoratra momba azy iréo; mbola maro
no velona tamin’ny fotoana nanoratana azy, ny olona izáy no voatonontonona sy tantaraina, ka
tsy azo eritreretina ny mety ho fisian’ny lainga; raha voasoratra hoe : iraitampó tamin’ny
Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izy iréo, dia no fantatry ny mpanoratra tsara fa tena
iraitampó tamin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izy iréo, fa tsy hoe : fitiavan’ny
Mpanoratra honoratra an’izány fotsiny akóry.
243. I Masindáhy Pôly Iláy Goavana, dia manantitrantitra ny mahazava-dehibé ny
atáo hoe : Zaza naloaky ny kibon’ny vehivávy iráy. 244. Izáo mantsy no voalazany sy
voasorany : I Timôté : 2,14-15 : Tsy i Adáma no lavon’ny fakampanáhy, fa ravehivávy, izáy,
rehéfa no lavon’ny fakampanáhy izy, dia nanóta. Soa ihány fa afaka miavo-tena izy amin’ny
alálan’ny zaza naloaky ny kibony, raha ohatra ka beaziny amim-pahendréna ao añatin’ny
finoana, ny fitiavana sy ny fahamasinana izy iréo.
245. Izány ka tenin-dehiláhy; tadidίo fa tsy mba nanambády ary tsy mba niteraka toy
ny Apôşįtốly hafa sasañy tahaka an-dry Masindáhy Piéra [i Jesóa Kįrişįty Andriamanitra
nanasitrana ny rafozambavin’i Piéra] i Masindáhy Pôly. 246. Izány ka teny tena fahasahiana
sy fahamarinana ary teny tena fahamasinana tokóa, ka Izy Masindáhy Pôly Iláy Goavana
Iréry Ihány no sahy mitény sy manoratra tahaka izány; noho izány dia teny
marin’Andriamanitra Fañáhy Masina ny teniny izáy voasorany ka tsy misy diso mihίtsy na
dia kely aza : iantohan’ny Andriamanitra Tįrinité Masina tanteraka ny fahamarinan’ny
Tenin’i Masindáhy Pôly. 247. Teny masin’ny Ntaolo Malagásy ihány koa, araka ny efa
fantatsίka ny teny sy ny resaka izáy manáo manáo hoe :
- «tenin-jaza tenin-draiolona, janga reny ka botry anaka».
248. Ny vehivávy tsy miteraka izány dia tokony tsy ho afaka mañavo-tena mihίtsy
angámba; sanatrίa anéfa izány. 249. Anjaranáo no mamakafáka izány satrίa tena
mampieritreritra tokóa; mba handéha ho aiza ry Maşếra izáy tsy mety hanan-janaka sy tsy
miteraka.
250. Misy mantsy iréo efa voatokana hatráñy ankibon-dreniny ho an’Andriamanitra,
nefa misy ihány koa iréo izáy nanokan-tena antsitrapó ho an’Andriamanitra ho fanompoana
Azy : izány no tena tsara indrίndra. 251. Ho an’Izy Masindáhy Pôly, dia tsara noho ny tsara
ny manómpo an’Andriamanitra ao añatin’ny tsy fananganana «tokantráño».
252. Ampahatsiahiviko fa «loha tokana dia ny lohako iréry izány» no nisaiñana sy
nisaiña izáy rehétra voasoratra ato añatin’itý Lahaporontafako itý, noho izány dia tsy ho feno
sy tsy hahafa-po mihίtsy ny fitambaran-kevitra izáy voizina ato, raha oharina amin’ny rafi-

1424

1425
kevitra maro samiháfa izáy teraka sy vokatra avy amin’ny lohan’ny «olona betsaka» sy ny
avy amin’ny «lohan’ny vondroñolombeloña» hafa;
- azonáo raisina ho diso dahólo, hoy ny fiteniko amináo matetika dia matetika
tokóa, izáy rehétra voasoratro ato. 253. Tsy hahafa-po ny olona samy hafa izáy mamáky itý
Lahaporontafako itý ny voasoratra ato. 254. Anjaran’ny tsirairáy avy no mandaliña sy
mañamarina izáy voaláza raha ohatra ka tiany sy ilainy izány; foroporoña ihány ny ahy;
- momba sy mikasika manokana ny fahavirįjiniana na ny tsy fanorenan-tokantráño
noho ny fanompoana an’Andriamañitry ny Kįrişįtiáŋā, dia antsoiko manokana io ianáo izáy
mamáky ahy io, mba hihaona amin-dry Maşếra Ãgįlikáŋā;
- afaka hiláza sy hitsangana ho vavolombeloña tena mahafapó mikasika ny tena
hakanton’izány fahavirįjiniana izány amináo noho ny Fitiavana sy noho ny Fanompoana
an’Andriamaáitra amin’ny alálan’ny fiandraiketana ny olombeloña toa azy iréo sy ny Tontólo
Iaiñana iréo Maşếra Ãgįlikáŋā iréo.
255. Ny antony ilazáko izány, dia satrίa efa toa tsy hita intsóny izáy tokony hodiavina
sy hodinihina eto an-tany eto. 256. Iza marina Raolombeloña?
257. Nanáo fanadihadiana «momba ny faty, ny razaña sy ny zañaháry» ny tao
amin’ny Ma-TV tamin’ny faraparan’ny volana avįrίļā 2004, ary dia tsiravina sy tsy no te
hihinan-kena intsóny nandrίtra ny andro maro ny olona sasañy raha nahίta ny fomba
fandrasarasán’ny tovoláhy roaláhy, ny faty na ny razaña jeréna zavatra na aretina na fomba
hafaháfa nahafáty azy –autopsie-. 258. Fahίny dia nolavin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny
fandrasarasána faty toy irény na inona antony na inona antony. 259. Tsy hita intsóny izáy
nahaolombeloña ny faty fa dia toy irény mandrasarása hena irény no fahίta azy.
260. Iza tokóa ianáo ry olombeloña? 261. Nahoana no io ianáo izáy rasarasaina sy toa
tsy asiana hasiny io fa toa miendrika henam-biby maty tsotra ihány, araka ny lalána miféhy ny
nofo, no mbola arovan’ny lalána maro;
- tsy maházo mivarotra taovan’olombeloña, tsy maházo mivarotra taolam-paty,…,?
262. Araka izány ihány koa, dia iza marina moa iláy Yaveh na iláy Zehovah na iláy Jehóva tao
añatin’ny Lalampanorenana Jody na ny Teşįtamẽta Talóha sy Iláy Yaveh na iláy Zehovah na i
Jehóva voaláza ao añatin’ny Evãzίļā Efatra amin’ny Endriñy Tįrinité Masina Andriamañitra
amin’ny alálan’Izy Jesóa Kįrişįtý izáy tena Andriamañitra? 263. Miády fo aman’aiña ny Jody
mba haházo toerana iráy hilevenana ao añatin’ny Sahan’i Zeşemanίa any Zerîjaléɱā any;
- amin’izáy fotoana izáy, hono, rehéfa «tonga ny farándro sy ny fitsarána farany ka
mitsangana amin’ny maty ny nofon’izy iréo», dia añisan’iréo izáy ho lohalaharana izy iréo.
264. Tsy mbola vizaka, hono, «Yaveh Tompo Andriamañitra Andrianañaháry
Zañaháry Mpaháry» mandrίtra iñy voalohandoham-pitsarána iñy, ka dia ho araka ny
lalánan’ny tena marina sy ny lalána izáy miféhy ny tena fahamarinana no ho antony sy ho
vokatry ny Fitsarány. 265. Ho an’iréo izáy avy lavitra kosa ka ho rambóny eo amin’ny lafiny
filaharana, dia hianjéra añy amin’ny vanim-potoana Fahavizañan’ny Yaveh Tompo
Andriamañitra Andrianañaháry Zañaháry Mpaháry ny Fitsarána azy iréo, ka dia ho
vitavίta befahatány, hono, ny fitsarány azy iréo. 266. Hevéro fa tamin’ny taona 2004, dia
nahatrátra 40000 dôlára amerikáŋā ny vidin-toeram-pilevenana iráy tao Zeşemanίa tao, añy
Zerîjaleɱā añy, ho an’ny Jody iráy, na aiza na aiza misy azy eran’Izáo Tontólo Izáo [1200
ariáry ny dôlara iráy tamin’izány fotoana izany ary 4000 ariáry ny vidn’ny hena omby iráy
kiláo];
- izáo koa anéfa no tsy hadiñoina na ny kįrişįtiáŋā na ny şįlámo, dia samy miády
hileviña ao añatin’io Sahan’ny Fitsarána farany io dahólo avokóa;
- noho izány dia misy toeram-pandevenana şįlámo ao; misy toeram-pandevenana
kįrişįtiáŋā ao; misy toeram-pandevenana indrindraindrίndra jody ao. 267. Tena mahagága koa
tokóa.
268. Satrίa moa fialambóly ihány no antsίka eto, dia aoka tsy hohadiñoina mihίtsy ny
lohan-tenin’ny Lahaporontáfa raha mamáky itý Lahatsoratra itý ianáo. 269. Raha tsy izány, dia
tsy misy fotony amináo ny fialambóly notadiavináo, fa mety hivadika zavatra hafa indráy ka
hiteraka ho anáo ny fiasan-tsaiña sy ny fahasorenanáo indráy aza itý vakintény itý.
270. Hanáo toy iláy ranamana izáy nipetraka teo akaikináy teo izáy ianáo amin’izány
andro izány : no mamomámo izy tamin’izáy fotoana izáy. 271. Sosotra noho ny tsy
fandehanán’ny telefôniny findáy izy, ka dia nitabatába ho henon’ny tontólo nañodidiña azy
niaraka tamin’ny tenindrátsy mbamin’ny ompa variraraka :
- mitády «kity» aho, hoy izy, mba hampandehanako ny telefốŋā findaiko.

1425

1426
272. Ny nahagága azy dia izáo : tsy nahitány mpivarotra «kity» izáy notadiaviny
mihίtsy teo an-toerana. 273. Hoy ny mponiña nahίta : rariny sy hitsiny tokóa ny añamelohan’i
Yaveh-Jehóva Tompo Andriamanitra Andrianañaháry Zañaháry Mpaháry, ny olombeloña
mpitenitenin-dratsy sy ny olombeloña mpañompaómpa ny rahalahiny sy ny zavaboaarin’ny
tontólo iaiñany.
274. Nisy vehivávy iráy izáy, izáy no fantany fa nanaña telefốŋā findáy toy ny azy koa
tao an-tanána tao, ka hoy izy tamin’ny farany, raha nahίta ny zana-dramatóa lahy izy :
- ô r’iláy Koto á, ento atý amiko leitý ny kitin-drenin’ialáhy hovidίko á! 275. Vaky
hatatra ny hehy ny olon-drehétra izáy nandré izány, hany ka dia no gaga hatramin’ny
tenan’iláy mamoláva aza. 276. Tsy fantatra marina izáy naházo azy, fa dia tena mahagága
tokóa ny zavatra izáy mety hampióva tava ny olona iráy, eto an-tany eto, amin’ny alálan’ny
endriky «ny teny» : torañin’ny hehy niaraka tamin’ny vahoaka izáy nihoméhy azy iláy
mamoláva.
277. Inona moa no atáo hoe : saron-tava? 278. Miláza zavatra be dia be tokóa izány
fehezankevitra izány. 279. Ao ambány ny hoditra ao, dia tsy hita isa ny singan-javatra izáy
miaiña ka mampiaiña ny olombeloña.
280. Samy manaña ny tavany sy ny fisehon’ny endriñy isίka rehétra na dia iráy fototra
niboahana izáo aza. 281. Toa io saron-tava io ihány, no entintsίka hilazána ny mahaolona ny
olona, na dia fantatsίka mazáva dia mazáva izáo aza fa diso izány. 282. Indro ampahany
amin’ny tantára momba ny Zapôné, mba hampialáko voly anáo amin’ny fomba
mendrimendrika kokóa hatráñy.
283. Adálan’alįkốļā tokóa mihίtsy ve ny Zapôné? 284. Nandrίtra ny fihaoñambé
şiãtifίka iráy, dia nisy fañambarána natáo tao amin’izány fihaoñambé izány izáy nanaitra tokóa
momba sy mikasika iréo Zapôné iréo.
« Les Japonais, affirme-t-on, considèrent boire comme un mode de communications. Ils se
voient être des jaunes très différents des autres humains. Il paraît, en effet, que des études
scientifiques ont montré que leurs corps ne contiennent pas les enzymes métabolisant
totalement l’alcool. Alors que les français et les allemands se transforment de plus en plus en
fûts vivants de l’alcool. L’alcoolisation risquerait d’ici peu d’être préoccupante pour les Etats
Développés au même titre que la drogue dure. Plus de 30% des alcoolisations poussées
seraient de l’avis des savants, scientifiquemment démontrés génétiques donc héréditaires ».
285. Azontsίka adίka tahatahaka izáy voaláza eo ambaniny eo avy iréo hevitra
sasantsasañy izáy noraisina amin’ny teny fįrãşáy iréo ka voarakitra ato añatin’itý
Lahaporontáfa itý. 286. Natáo tsy hahafapó anáo ny dikantény kanéfa, eza-pandikána fotsiny
ihány ny ahy. 287. Niniako notazonina ka dia nosoratako mihίtsy ny teny fįrãşáy mba ho
fototra fifoteranáo raha toa ka tsy tianáo sy tsy azoazonáo ny dikanténiko.
«Lazain’ny Zapôné áry fa naman’ny rafi-pomba irain’ny fifandraisan’ny samy olombeloña ny
fisotroana. Mihevi-tena ho isan’ny olombeloña «mavo hoditra» izáy hafa noho ny sisa rehétra
ny Zapôné. Voaláza sy tenenina ary voafakafáka araka ny lalána şiãtifίka tokóa áry fa tsy
manaña iláy singan-kery mpanentanaiña –enzymes- izáy manéry ny nofo hitróka tanteraka ny
alįkốļā ny Zapôné. Mivadika hatráñy hatráñy ho barika fanobiana alįkốļā kosa anéfa ry zaréo
fįrãşáy sy ry zaréo aļēmã. Mandrίtra ny fiaiñana ho avy, dia ho lasa zava-manahirana toy ny
zava-mahadomelina maherivaika [sy ny fampihorohoroana] ho an’ny Tany sy ny Firenéna
mandróso rehétra, ny fampivoarana ny rafi-panjifána zavapisótro mahamámo, izány hoe :
misy alįkốļā. Voamarina araka ny lalána şiãtifίka ihány koa mantsy, hoy ny tenin’ny
olombeloña-mpikaroka-manampahaizana, fa mihoatra ny 30% ny hadirin’ny alįkốļā voasótro
sy voahinana, dia mivadika sy miófo ary minófo ho singam-piforonanaiña –génétiquesavokóa ka noho izány dia manjáry tonga manaranaka izy».
288. Toa mampihoméhy izány zava-boaláza izány, hoy ny sasañy, kanéfa dia tsy
manañ’ova izány ihány koa ny zavatra hafaháfa nolazaina sy no hitan’ny mpitsangatsangana
iráy izáy sendra mba nandálo tañy Zapỗỗ tañy tamin’ny taona 1882. 289. Nataon’ny firenéna
tandrefana fihomehezana sy fañalana andro ary fañalana sorintsorin-tsaiña ny Zapôné sy ny
Firenény izáy nantsoina koa hoe : Zapỗỗ, tamin’izány vanimpotoana izány.

1426

1427
« Nous ne pensons pas qu’il [Le Japon] devienne jamais puissant; les avantages
accordés par la Nature, à l’exception du climat, et l’amour du peuple lui-même pour la paresse
et les loisirs l’interdisent. Les Japonais sont une race heureuse et contents de peu, il est peu
probable qu’ils arrivent à grand-chose ».
«Tsy azontsίka eritreretina na oviana na oviana fa ho lasa Firenéna Matanjaka sy
Manañkaréna i Zapỗỗ; ny fañomezan-tsoa manokan’ny Naháry, ankotra ny toetrándro sy ny
fitiavan’ny mponiña manokana ny hakamoana ary ny fialambóly, dia mañamáfy izány rafipinoana izány. Karazañ’olona izáy mahatsiáro tena ho sambatra mandrakarίva ary zatra
miaiña sy mifály amin’ny kely sy ny zara fa misy ny Zapôné; tsy azo inoana ho tafίta aminjava-dehibé izy iréo».
290. Momba izáy nety ho no fiavian-dry zaréo Zapôné indráy, dia lazain’izy iréo fa
«Mişįtéry» tanteraka tokóa. 291. Misy ihány anéfa iréo olona Zapôné izáy mahavály zavatra
mba hafaháfa kokóa.
« Nous sommes les descendants de la Déesse du Soleil. L’arrière-petit-fils de celle-ci
qu’on appelle Jimmu Tenno est la premier des japonais à être connu. A sa descente du ciel
pour le Japon, la Déesse-Mère lui avait donné en héritage trois (03) objets : un sabre, un
miroir, et un diamant ».
«Taranaky ny Andriamanibavin’ny Masoándro izaháy. Ny Zafiafin’io
Andriamanibávy io izáy nantsoina amin’ny añarana hoe : Jimmu Tenno [Zimî Teŋố], no
olombeloña Zapôné voalohany fantatra. Tamin’ny nidiñany avy tañy an-dañitra tañy, honiña
tañy Zapỗỗ tañy, dia nomen’itý Andriamanibávy itý izáy nahitány ny fahavelomany, zavatra
telo (03) ho lovany i Zapỗỗ, izáy iréto : sabatra iráy, fitaratra iráy ary diamóndra iráy».
292. Voalazan’i Richard Wurmbrand fa na inona antony na inona antony, dia manjáry
mivadika sy miófo ary minófo ho azy fotsiny izáo «ho mpampianatry ny tontólo iaiñana
rehéfa olombeloña mpanoratra sy mpanoratsoratra rehétra». 293. Noho izány na dia tsy
misy antony afa-tsy ny fampialána voly anáo fotsiny ihány aza, no hevitro tamin’ny fanoratana
itý Lahaporontáfa itý, dia manjáry manéry anáo hamoroporoña zavatra mbola tsy nosaiñináo
hatramin’izáy ka hatramin’izáo, ao añatin’ny fisehon’ny fomba fiaiñanáo sy ny rafi-pisaiñanáo
ao, ny famakiana azy.
294. Tazonin’ny olona ho zava-tsoa sy lova soa tsy atakálo sy tsy amίdy vola tanteraka
ny tantaran’ny Firenény, izáy miaiña sy tsy afa-miaiña afa-tsy amin’ny alálan’ny Fitenin’izy
iréo avy : tsy misy olombelona izáy afaka handróso sy ho tafála tamin’ny fahantrána
ivelan’ny fiteniny. 295. Itý áry resaka kely momba ny fiavian’ny Zapôné izáy nalaiko tao
anatin’ny boky nosoratan’i Richard Wurmbrand izáy mitóndra ny lohantény hoe : «où est la
sagesse» na aiza no toerana ivolen’ny fahendréna, ao añatin’ny pazy faha-114 sy faha-115;
mba ho fialanáo voly amin’ny endriñy soa sy tsara kokóa hatráñy no antony anaovako izány.
« Dans le Palais Impérial de Tokyo sont conservés les trois signes de l’Empire du
Japon : un sabre très ancien, un diamant, et un miroir du Grand Roi. Au dos de ce miroir sont
inscrites des lettres qui n’ont été déchiffrées que récemment au Japon. Après la Deuxième
Guerre Mondiale un frère de l’Empéreur, le Prince Takahito Mikassa entreprit des recherches
sur le Judaïsme. Quand l’Empéreur reçut la visite du Rabbin Goldman du Temple de BethIsraël à Hertford, qui était le Président de la Commission Nationale Juive de Charité, le
prince veilla à ce que ce Rabbin pût voir ce miroir du Grand Empéreur. Sans aucune difficulté
le Rabbin put identifier les lettres comme étant celles du mot hébreu Ehjej Asher Ehjeh, je
suis celui qui suis. Les paroles mêmes de la Bible que l’on trouve au troisième chapitre de
l’Exode, verset quatorze, ….
« Aussitôt le Prince et le Rabbin se mirent à spéculer et à se demander comment ces motifs
enregistrés par Moïse dans la Bible pouvaient se trouver sur un antique objet sacré du Japon,
et on supposa que jadis, lors de la captivité des Juifs à Babylone, des membres des (10) dix
tribus d’Israël avaient apporté ce miroir à titre de présent à l’Empéreur Régnant.
« En 1941, l’Evêque Japonais Nujai Nakuda publia un livre sous le titre « Le Japon dans la
Bible ». S’appuyant sur des documents des temps anciens il dit qu’en 216 après Jésus Christ,

1427

1428
cent mille (100 000) hommes vinrent du Moyen-Orient au Japon. Dans l’histoire japonaise on
les appelle la tribu Hata et ils exercèrent une grande influence sur l’économie et la culture du
Japon. Les Hata se désignaient eux-mêmes sous le nom de Israj, ce qui est très voisin de Israël,
et ils parlaient d’un grand chef, qu’ils appelaient le prince Hata Kawa Katsu, qui étant bébé, fut
sauvé des Eaux puis élevé dans les Palais du Roi et libéré des liens de l’esclavage ».
Akamasinina ao an-drova izáy lapan’ny Ãperếra ao, añy Tokyo [Tôkίố] añy, ny zavatra telo
antoky ny Mahaãpίra an’i Zapỗỗ, izáy iréto : sabatra iráy izáy tena efa antitra dia antitra
tokóa, diamóndra iráy, ary fitaratra irain’ny Mpanjáka Lehibé. Ao ivohon’io fitaratra io, dia
ahitána soratra izáy vao haingana ihány izáy no voaváky, tañy Zapỗỗ tañy. Taorian’ny Ady
Lehibé Faharóa 1939-1945, dia nianatra sy namakafáka momba ny Zîdaişįɱā ny rahalahin’ny
Ãperếra, izáy tsy iza fa ny Pįrẽşy Takahito Mikassa [Takahitó Mikaşá]. Nandrίtra ny
famangian’ny Rabbin Goldman [Rabẽ Gôlįdįmáŋā] izáy niandraikitra ny –Tẽpóly- Tẽpolin’i
Beth-Israël tañy Hertford sady Filohan’ny Fivondronan’ny Jodin’ny Fifankatiavana,
tamin’izány andro izány, dia niezahan’ny Pįrẽşy, ny famoroñana fomba sy antony hahitán’iláy
Rabbin an’io fitaratry ny Mpanjáka Lehibé io.
Tsy nanahirana an’iláy Rabbin mihίtsy ny namatatra ny zava-boasoratra, ho toy ny
fehezankevitra Jody Ehjej Asher Ehjeh izáy midίka hoe : Izáho no aho. Tenin’ny Baibóly
Masina izáy vakiana ao amin’ny toko fahatelon’ny Bokin’ny Ekįjốdy, andininy fahefatra
ambin’ny folo izány Fehezankevitra izány.
Samy nañontany tena ny Pįrẽşy sy iláy Rabbin, ny amin’izáy fomba nahatónga izány teny izáy
nosoratan’i Môijy ao añatin’ny Baibóly Masina izány, ho no voasikotra ao añatin-java-masina
tranainin’i Zapỗỗ ao, ka noheverin’izy iréo áry fa fahίny, nandrίtra ny fahababoan’ny Jody
tañy Babilôôŋā tañy, dia nisy olon’ny Foko (10) Folon’ny Jody izáy nitóndra an’io fitaratra io
ka nanolotra azy ho fañomezana an’ny Ãperếra izáy nanjáka tamin’izány vaninándro izány.
Tamin’ny taona 1941, dia namoaka boky iráy izáy nantsoiny tamin’ny lohantény hoe : «Ny
toeran’i Zapỗỗ ao añaty Baibóly Masina» ny Evéka Zapôné Nujai Nakuda. Araka ny tahirinkevitra antitra sy fahagólatány teo am-pelan-táñany, dia ambarany, fa taorian’ny taona 216
taorian’i Jesóa Kįrişįtý, dia nisy olombeloña –lehiláhy- miisa (100 000) iráy hetsy izáy
niainga tañy amin’iñy Faritry ny Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany iñy –Moyen Orient- ho
tañy Zapỗỗ.
Fantatra ao añatin’ny Tantaran’i Zapỗỗ ho ny olon’ny Foko Hata [hatá] izy iréo ary nitána
toerana lehibé tao amin’ny fampivoarana ny toekaréna sy ny haikánto Zapôné ny akon’ny
traikéfa nentin’izy iréo. Manoñon-tena amin’ny añarana hoe Israj izy iréo, teny izáy
mifañakaiky amin’ny teny hoe : Işįraéļā izány teny izány; voalazan’ny lovantsofin’izy iréo fa
nanaña mpanjáka iráy izáy nantsoina hoe : Hata Kawa Katsu izy iréo; notsiponina tañáty
rano fony izy zazamenaváva io izy io, dia nobeazina tañy añáty lapan’ny Mpanjáka ary
navotana tamin’ny fatoran’ny rafi-panandevozaña izy.
296. Manan-daza ho an’ny olona rehétra toy ny an-dry zaréo Zapôné izáy taterina eto
ny fahafantarana ny momba azy sy ny mikasika ny firenény amin’ny alálan’ny fiteniny.
297. Samy miezaka dahólo araka izáy takatry ny saiña ny olona rehétra mba hanañana tantára
sy fiaviana ary antony ahavelomana eto ambonin’itý Tanintsίka itý eto.
298. Raha misy zavatra iráy izáy ahazoana mandanjalánja an’io mahaolona ny olona io
ankehitrίny mba hahazoany mamály momba izáy antony iaviany eto ambonin’ny Tany eto, dia
ny Finoana. 299. Mino ny olombeloña fa tsy tovihavίha na kisendraséndra fotsiny no antony
ahavelomany fa misy fotony sy heviny laliña tokóa. 300. Mety mizarazára toy izáo hambára
izáo ankehitrίny Izáo Tontólo Izáo, dia iréo izáy heverina ho :
- tsy manam-pinoana, ny manam-pinoana, ny Kįrişįtiáŋā ary ny Şįlámo, ary ny sisa tsy
áry ho voasoratra.
301. Voalazako tamináo moa fa mety tsy dia hanohitohina anáo loatra ny
fahafantaran’ny Manam8pahaizana sy ny fahafantaranáo zavatra maro «izáy mifahatra
fotsiny ihány amin’ny lafiny tekįnίka» momba ny Teşįtamẽta Talóha indrindraindrίndra.
302. Mandrebiréby ny mpandinika maro kosa anéfa ny fisehoan-javatra samiháfa hita sy tsapa
fa tena nisy tokóa momba io Baibóly Masina io izáy natáo ary tsy natáo afa-tsy ho an’ny Jody
iréry ihány alóha ; ny fivadihan’ny fitambatambaran’ny Tantarampirenény izáy lasa
Lalampanorenany no fototry ny Fisian’ny Fanjakána Işįraelίta-Işįraeliáŋā.

1428

1429
303. Voaporófo mihίtsy áry izáo fa tena notompoin’ny Jody tanteraka hatráñy amin’ny
taonjáto faha-5 na faha-6 talohan’i Jesóa Kįrişįtý «ny Andriamanitra maro», izány hoe : efa
taorian’ny fotoana izáy nanjakán’i Şalômỗỗ sy ny Mpaminány-Mpanjáka Davίda;
- manahirana ihány ny fahalalána izány, hoy ny olona maro izáy miláza azy ho tena
tompony. 304. Hampióva inona kosa amin’ny finoanáo moa ny fahafantarana izány! 305.
Tsara tokóa marina anéfa ny mahalála azy.
306. Dia mbola no hita sy no voafongatra indráy hatráñy ambanin’ny tany rehéfa
nohadiana [fouilles], tamin’izáo andro môderįna izáo, irény tanána talóha sy fahagóla tañy
Paleşįtίŋā tañy irény, ny sarin’ombiláhy izáy notompoin’ny Jody ka nofañajany ho
andriamanitra hatráñy Ezipįta fahίny. 307. Añisan’ny zava-manahirana ihány koa ny
fahatsapána ny fisian’ny «raharáha momba an’i Asherhah», ohatra.
308. Raha ny marina dia Andriamanitra Vavy izáy mitóvy zo sy hasina ary lenta
amin’ny Andriamanitra Lahy YHVH na Yaveh na Jehóva na Zehovah io izy io. 309.
Niteraka ady saritaka teo amin’ny Andriambavilañitra Jody sy ny Mpaminány Lehibé Zeremίa
ny fivavahan’iréo Andriambavilañitra Jody iréo tamin’io Andriamanibávy Asherhah [Aserá]
io : nanaña endrika sy andraikitra manokana teo imason’ny vehivávy Jody io Andriamanibávy
izáy nantsoina hoe : Asherhah io. 310. Farany, ho velam-pandrika sy ho lova ho an’iréo jody
izáy tsy nahafantatra izáy fomba niatombohan’ny Fahalalána momba Asherhah, dia nována ny
fomba fanoratra ny añarany ao anáty Baibóly-Teşįtamẽta Talóha ao.
311. Añy amin’ny lahatsoratra fototra voafongatra tañy anáty Tany tañy mantsy, dia
Asherhah no anoratana azy, izány hoe : «A –majuscule- na a lehibé na a mibotsiña ny A izáy
fiatombohan’ny añarana hoe Asherhah». 312. «Heverina ho mañambára ny mahazava-dehibé
na ny Mahandriamañitra an’iláy voatoñona añarana izány fomba fanoratra ho A ny
fiatombohan’ny añarana izány». 313. Ao anatin’ny Teşįtamẽta Talóha kosa anéfa, dia natáo sy
soratana ho «a kely na a mifintiña na a mifitsaka» iláy a izáy fiatombohan’ny añarana hoe
asherhah na ny tarehintsoratra jody voalohany amin’ny teny hoe : Asherah. 314. Izáo no mety
ho dikan’izány : fitahina sy laingána amin’ny kely fotsiny, izány hoe : amin’ny fomba
fanoratra fotsiny ihány «ny amin’izáy mahandriamañitra na tsia an’i asherhah teo
afovoan’ny Tontólo Iaiñana» ny vahoaka Jody.
315. Rehéfa mibaiko ny Mpanjáka na ny Mpaminány manáo manáo hoe : potého sy
doróy avokóa ny momba ny Andriamañitra Baáļā sy ny mikasika an’i asherhah rehétra, dia
manjáry toy ny añarana iomboñana ny añarana hoe asherhah ka mivadika ho toy ny vato sy ny
hazo ihány fotsiny izáo, izáy zavatra rehétra potehina sy dorana ka mahavoakasika ny
andriamañitra vavy asherhah na izáy rehétra voatondron’ny añarana ka momba sy mikasika
ny zava-boalazan’ny teny hoe : asherhah »;
- atáo izány izáy tsy hisian’ny fikasihan’ny teny hoe : asherhah amin’ny
«hevitra izáy mamofopofona ny amin’ny Mahandriamañitra Vavy azy» fa dia ny vato sy
ny hazo fotsiny ihány izáy momba an’i asherhah no asherhah. 316. Ny marina anéfa dia
marina ihány, noho izány, dia hitan’ny manampahaizana ny ôtéļā iráy izáy no fanompoana
azy, ohatra, izáy tsy taiza fa tao añáty Tẽpóly Masina Jody mihίtsy.
317. Mirakitra «ny añarana voasokitra hoe Asherhah» ny vato ijoroan’ny ôtéļā. 318.
Ampahatsiahivina moa fa mitóvy dahólo ny fomba firafitry ny Tẽpóly Masina Jody rehétra na
kely izy na makotra. 319. Ny efitra izáy tsy maίntsy misy ka voahája indrίndra dia ny «Efitry
ny Masin’ny Masina» -Saint des Saints-.
320. Averiko indráy fa tsy dia misy antony ho anáo loatra ny fahafantarana na ny tsy
fahafantarana izány; tsy tantaranáo ary tsy tantaran’ny Razambenáo rahatéo koa moa amin’ny
Mahamalagásy anáo sy amin’ny Mahamalagásy ny Razambenáo ny Teşįtamẽta Talóha
indrindraindrίndra, na dia tsy azo lavina mihίtsy aza fa be sady tena maro tokóa ny Vahoaka
Malagásy no tarana-jody. 321. Fa ho an’ny Olona Mpandaliña kosa, dia tena zava-dehibé
tanteraka tanteraka tokóa ny fahafantarana izány, satrίa mazáva ankehitrίny fa tsy «Yaveh na
YHVH na YHWH iréry ihány no Andriamañitra izáy notompoina sy nivavahan’ny
Zanakişįraéļā» fa tena nisy andriamañi-kafa.
322. Ankehitrίny sy ho mandrakizáy aza angámba, «dia toy ny mbola hiteraka
fijéry sy fitsaratsarána» izáy tsy dia matotra loatra ho an’ny Lehiláhy Jody foana hatráñy, ny
fañatrehan’izy iréo ny ezaka ataon’ny vehivávy Jody mba hivavaka sy hanómpo an’i Yaveh,
toa an-dry zaréo Lehiláhy, eo anoloan’ny «Rindrin’ny Ranomáso» na –les murs des
lamentations- ao Zerîjaléɱā ao. 323. Ny mahazava-dehibé ny fandaliñana toy izáo ho an’ny

1429

1430
olontsotra tahaka ahy sy tahaka anáo, hoy aho, dia ny tokony ho fañitsiana ny finoana sy ny
fomba tokony hampiasaina ny Lalampanorenana Jody na ny Teşįtamẽta Talóha.
324. Mety ho nahasoréna anáo ny resaka lavabé izáy nataoko momba ny Jody, nefa dia
nataoko ihány izány resaka izány satrίa tsy voatéry hamáky ny Lahaporontáfa izáy voasoratro
ianáo. 325. Nisy izáy nahavoakasika antsίka Malagásy ny tantaran’iréo Jody iréo. 326. Iza
marina tokóa moa iláy Yaveh na i Jehóva tao amin’ny Teşįtamẽta Talóha ary iza marina iláy
Yaveh na i Jehóva ao añatin’ny Evãzίļā?
327. Taona maro lasa izáy, efa tsy tadidiko intsóny ny daty, no nisehoan’izáo zavatra
fohy tantaraiko amináo izáo. 328. I Jacques Sylla no Minişįtry ny Raharahambahίny,
tamin’izány andro izány. 329. Nisy Vondron’olona Tomponandraikitra ambóny maromáro
izáy nirahin’ny Fanjakan’i Işįraéļā nivahίny tatý Madagasikára tatý.
330. Notendréna ho no Filohan’ny Vondrona Solontenan’ny Vahoaka sy ny Fitondrána
Malagásy mpandráy azy iréo i Jacques Sylla. 331. No voaténdry ho no añisan’ny Malagásy
naházo nañatrika ny adihevitra sy ny fifanakalozana traikéfa nifanaovana, izáho
RADANIELINA Ignace Marie Julien. 331. Tamin’izány andro izány áry,
- dia nanapa-kevitra hanoratra : mikasika an-dRalitavaratra na i Ali Tawarath izáy
añisan’ny Razambé izáy nipoiran’ny Olona Malagásy sasañy amin’ny Mponin’iñy AtsίmoAtsinanan’i Madagasikára iñy –Fianarantsóa- aho;
- dia nanapa-kevitra hanoratra : mikasika ny Jody izáy nataon’i Hitler ho naléfa tatý
Madagasikára tatý koa aho, satrίa tsy misy izáy mbola afaka handá fa tsy azo heverina ho
tarana-jody na şemίta mihίtsy ny olona sasañy amin’iñy Atsimo-Atsinanan’i Madagasikára iñy
indrindraindrίndra –Fianarantsóa-. 332. Nozaraiko tamin’ny mpivóry tsy ankanavaka izány
taratásy izány. 333. No gaga ny vokany aho.
334. Nisy Jody izáy nampahafantarina ahy ary nañatona ahy sady nitáky fañamarinana
bebé kokóa tamiko momba izáy voaláza. 335. Ny tena nanahirana ahy dia ny fañamarinana
nataon’ny Pįrôfeşếra Manambeloña.
336. Nolazaiko sy novoasiko tao añatin’iláy taratásy moa ny hevitr’i Hitler [Hitįléra]
nandrίtra ny Ady Lehibé Faharóa 1939-1945. 337. Io hevitra io dia nitóndra ny lohantény
Aļēmã nanáo manáo hoe : Projekt Madagaskar. 338. Ninoan’i Hitler mantsy, hono, fa izány
Nosy Goavaña be izáy atáo hoe Madagasikára izány, dia fonenan’olona izáy ahitána taranajody. 339. Nanapa-kevitra ho nandéfa iréo Jody enina tapitrίsa mahéry izáy notazoniny tañy
amin’irény tobim-pamonoana olona samiháfa tañy, tañy Aļēmáŋā tañy irény, tatý
Madagasikára tatý áry i Hitler sy ny NAZI.
340. Nanáo ahoana tokóa moa no nety ho no endrikendriky ny Mponin’i Madagasikára
raha i Madagasikára izáy tsy nahitána mponiña afa-tsy efatra tapitrίsa monja tamin’izány
andro izány, no norakofana Jody izáy niίsa anantapitrisany maro;
- no voalazako tao añáty taratásy áry fa tsy no tanteraka io fikasan’i Hitler io. 341. Tsy
nisy fañatanterahana, hoy aho, tao añáty taratásy tao io hevitr’i Hitler io.
342. Nokarohin’i Pįrôfeşếra Manambeloña aho, ary dia nilazány zavatra izáy tsy mbola
nohenon’ny sofiko mihίtsy. 343. Hamarίno, hoy izy, amin’ny sisa, raha hanoratra boky izáy
hitenenanáo momba an’io «raharahan’i Hitler mikasika ny Projekt Madagaskar» io ianáo
fa : notanterahin’i Hitler tokóa mantsy ny fikasány.
344. Nisy mihίtsy, hoy i Pįrôfeşếra Manambeloña tamiko, Jody izáy naléfa tatý
Madagasikára tatý, tamin’ny alálan’ny sambo goavaña be samiháfa. 345. Nisehoan-javatra
nahatsiravina anéfa, hoy i Pįrôfeşếra Manambeloña ihány tamiko, teñy ambonin’irény sambo
teñy irény. 346. Izáy angámba no sitrapon’Andriamañitra. 347. Nisy aretimifίndra izáy
nipoaka ka nandripaka olona maro teñy ambóny sambo teñy.
348. Teo anatrehan’izány endri-draharáha nahatsiravina izány, dia nanapa-kevitra ny
Mpitóndra ambóny tañy Aļēmaŋā tañy fa averiña amin’ny toerana izáy nialány ny sambo
rehétra : niveriña tañy amin’ny taniny [izáy nialan’izy iréo] ny Jióşy [Jody]. 349. Izáy no
antony tsy naharakotra Jody an’i Madagasikarantsίka izáy Tany sy Firenéna Sambatra tokóa na
dia miharakotra ajiatίka toy ny Sinóa sy ny Zapôné ary ny olombeloña mavo hoditra hafa
rehétra izáy tsy áry ho voatanίsa sy ny Karána aza izy amin’izáo vanimpotoana fiandohan’ny
taona arίvo fahatélo izáo. 350. Fantatsίka moa fa maty tamin’ny heriñandro voalohany
tamin’ny volana mey 2004 i Pįrôfeşếra Manambeloña izáy taranaka Antambahoaka izány
hoe : şemίta na taranaka jody.
351. Nisy koa Arábo Şaodiáŋā iráy tao amin’ny fivoriana tamin’ny andro faharoan’ny
fihaoñana tamin’ny Zanakişįraeliáŋā tao añáty Efitráño Malalaky ny Minişįteran’ny

1430

1431
Raharahambahίny Malagásy tao Ampefilóha tao, tao Antananarίvo tao. 352. Nahίta ny
taratasiko koa izy. 353. Nañatona ahy izy.
354. Niláza tamiko izy fa voñona hikaroka vola handefasana ahy tañy Arabίa Şaodita
hanóhy io fikarohako momba an’i Ali Tawarath io, raha no tiako izány. 355. Tsy nahatapa-tena
moa aho, satrίa mpiasam-panjakána ary tsoriko fa nanahirankirana tokóa ny fomba fivoahana
an’i Madagasikára tamin’izány vanim-potoana izány.
356. Tsy no tafavoaka tañy Arabίa Şaodita aho. 357. Anjaranáo mpamáky ahy ny
fañatanterahana ny fañasoavana sy ny fikarohana ny fañatsarána rehétra izáy ilaina ho
fampandrosoana ny haikánto sy ny Tantára Marina momba sy mikasika ny Mponiña Malagásy
izáy nolovány hatráñy amin’iñy Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany iñy –Moyen Orient-.
358. Araka ny hevitro, dia tsy misy zava-piapitána na fitaovana izáy azo apitaina
amin’ny taranaka handίmby ny momba izány rehétra izány farany izáy tsara indrίndra ankoatra
«ny teny». 359. «Masina ny teny ». 360. Indro soratako ho anáo ampahan-tantára iráy izáy
ahitána ny fahasoavana izáy ateraky ny fampitapitána «ny teny» sy ny vokatra mety ho azo
avy amin’izány.
361. Tamin’izány vaninándro izány, tamin’ny taona 1835, dia no voadika voalohany
tamin’ny «teny Malagásy ny Baibóly Masina». 362. Mahalása fisaiñana sady mahatehidéra
ny ezaka tsy hay eritreretina izáy nataon’iréo olona izáy niandraikitra izány fandikan-teny
izány. 363. Inona no tena nanosika azy iréo ho niantsoroka izány?
364. Politikam-pampamakian-teny tsy nahy ny vahoaka, hoy ny famalináo azy!
365. Resa-pitoriana sy fampielezana «ny fanjakán’Andriamanitra sy ny famonjéna
Kįrişįtiáŋā», hoy koa ny sasañy! 366. Izáy ho famály azy anéfa dia ho famály iláy
fañontaniana ihány, fa ny zava-nisého dia izáo :
- nifandrombahan’ny tañóra izáy efa mba nahaiháy namáky teny sy nanoratra «ny
Baibóly Masina izáy no voasoratra voalohany tamin’ny teny Malagásy».
367. Nivadika kosa ny rasa fa tamin’ny taona 1836, dia nampiántso ny vahoakany ny
Mpanjakavávy Ranavalona Voalohany ary dia nanáo kabáry lehibé ho azy iréo tao
Mahamasina izy. 368. Voasoritra tamin’izány kabáry tsy nanam-paharóa izány áry fa voarára
tanteraka teto Madagasikára teto sy teo amin’ny Fitondran-dRanavalomanjáka ny Finoana
Kįrişįtiáŋā. 369. Tsy naházo nifamóry sy niangoña na niara-nivavaka intsóny ny Malagásy
Mpino Kįrişįtiáŋā. 370. Samy nañaraka ny lálana aman-toerana izáy nañavanambanana azy
iréo tsirairáy avy, iréo Malagásy Mpino Kįrişįtiáŋā iréo. 371. Nampandavaka «zohy» ho azy
tao Manjakaráy Rafaravávy Rasaláma.
372. Nanangan-trañobóngo ritsoka tao Anjañaháry Rafaraláhy Andriamazóto. 373.
Nampandava-johy miendrika tînéļā tao amin’ny ilány atsimon’ny Tanánany tao Tanjombáto
kosa Andriantsiámba.
374. Namokatra voa tsara mihίtsy tokóa, ny famahoahana sy ny fampamakiana ny
«Baibóly Masina», eny fa na dia teo amin’ny lafiny mahaolombeloña ny Malagásy ihány aza.
375. Tsy azo saintsaiñina ny hadirin’izány voka-tsoa izány.
376. Hatramin’izáy nahariana an’Izáo Tontólo Izáo izáy, dia samy nahatsápa ny
olombeloña tsy ankanavaka fa tsy misy zavatra ambóny kokóa noho izány atáo hoe :
«aiña» izány. 377. Noho izány dia tsy azon’ny saiñ’olombeloña refesina sy fakafakaina fa
mihoatr’izáy mety ho takatry ny saiñy sy ny fahaizany rehétra ny famariparitana
«ny fariparitra» momba ny sata aman-jon’ny zavatra izáy ahasahian’izy olombeloña
amoizana sy anolorana an’io aiña io.

1431

1432

Ny Tẽpoļin’ny Kilónga ao Faravohitra ao, ao Antananarίvo ao.
378. Nandrίtra ny taona 1837, dia nosamborina Rafaravávy Rasaláma. 379. Novonoina
sy nolefoñina tao Ambohipótsy Rafaravávy Rasaláma noho ny fitiavana sy noho ny
fanompoany an’Andriamañitra izáy nentina sy nampianarin’i Jesóa Kįrişįtý izáy tena
Andriamañitra. 380. Tonga dia niaiñan’ny Malagásy maro tamin’ny alálan’ny Baibóly Masina
efa no voadika «teny Malagásy», ny fiaiñana tao amin’izány Andriamañitry ny Baibóly
Masina izány.
381. Nandrίtra ny taona 1839, dia nosamborina ihány koa Rafaraláhy Andriamazóto.
382. Novonoina sy nolefoñina tao Ambohipótsy izy, noho ny fitiavana sy noho ny fanompoany
an’Andriamañitra izáy nentina sy nampianarin’i Jesóa Kįrişįtý izáy tonga niaiñany tamin’ny
alálan’ny Baibóly Masina efa no voadika «Teny Malagásy».
383. Nosamborina ihány koa Andriantsiámba tamin’ny 28 marįşa 1848. 384. Vao
maraina koa ny andro dia indréo gadona tao an-tanána narahin’ny olona maro sy nohotroñin’ny
vahoaka Malagásy maro «ny Tsy Tia Lainga» izáy iraky ny Pįraiminişįtra Rainiháro. 385.
Nihiakiaka sy nirómbo ny hiran’ady hoe : «tetitetého fa ratsy fañáhy», iréo izy rehétra iréo.

1432

1433
386. Nasého ny vahoaka tao antokontány andrefan’ny trañony Andriantsiámba. 387.
Nasaina nanóndro am-pahibemáso iréo Malagásy namany izáy mpino Kįrişįtiáŋā toa azy izy.
388. Nolaviny izány. 389. Izáo ihány no ambetin-teniny sy naverimberiny :
- «azonaréo atáo amin’izáy itiavanaréo azy, raha izáy nofoko foaña, fa tsy
hamadika ny Malagásy Kįrişįtiáŋā namako na oviana na oviana aho».
390. Nokapohina imasom-bahoaka izy. 391. Tsy nihontsona izy ary tsy nampihontsona
ny finoany izány. 392. Nafatotra ivohon’ny tenany ny tañany. 393. Nosintonina «toy
ny zanakondrin’Andriamañitra» tamin’ny tady izáy nafatotra tamin’ny tendany, hatráñy
Tanjombáto ka hatráñy Faravohitra mba ho nodorana izy; taranaka andriana ihány koa izy,
toa an-dry Rafaravávy Rasaláma na ry Rafaraláhy Andriamazóto.
394. Nanaraka azy teñy amin’ny lálany izáy nalehany ny vahoaka marobé sy ny
havany akaiky azy. 395. Izány tokóa no hany azo antsoina tokana aman-tany hoe : «diabén’ny
fahafahana».
396. Te ho nahalála ny fiafaran-javatra ny vahoaka. 397. Nodorana tao Faravohitra
ny Olombelona Malagásy Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtãta Efatra Mianaka.
398. Nandrίtra izány fotoana izány, dia nahatrátra efatra ambin’ny folo ihány koa iréo
Olombelona Malagásy Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtãta izáy maty navariña teñy Ampamariñana. 399.
Nisy fahagagana nisého :
- «nisy Avana izáy niloko ny loko tsy mbola no fahitan’ny mason’ny olombeloña,
izáy nampifandráy ny toerana roa tonta : dia ny toerana masina tao Faravohitra sy ny
toerana masina tao Ampamariñana».
400. Nihίra hira fiderana an’Andriamañitra tao añatin’ny Afo nandóro azy iréo, iréo
Olombelona Malagásy Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtãta Efatra tao Faravohitra tao iréo. 401.
Nanakoako, hono, talohan’ny fahavotsoran’ny aiñy, ny feo manga sy soan’Andriantsiámba.
402. Adikako ho anáo ny hiran’izy iréo.
Ary misy tany soa,
Mahafinaritra indrίndra.
Tsy alehan’ny mahaóry,
Na ny mahasosotra any.

Hanjáka ny marina.
Ho ravorávo mandrakizáy,
tsy hisy alahélo intsóny
amin’ny monina any.

403. Nataon’ny havany sy ny Kįrişįtiáŋā tañáty tavoahangy ny vovoky ny
nofon’Andriantsiámba ka nentin’izy iréo. 404. Nanangam-batoláhy eo amin’ny toerana izáy
namatorana sy nikapohana azy am-pahibemáso ny fianakaviany sy ny vahoaka Kįrişįtiáŋā.
405. Nazóto nivavaka teo isaky ny andro sy isaky ny fotoana «tsy dikaim-boroña» ny
Kįrişįtiáŋā.
406. Tsy sahy nihίra izy iréo mba tsy ho no heno, mazáva loatra. 407. Ny famakiana
ny Soratra Masina sy ny fifampanohañana ary ny fifamporisihana ao amin’ny Tompo Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra Tena Andriamañitra, no naméno ny fotoam-pivavahana.
408. Mba ho no mora nafenina, dia nohakelezina ny hadirin’ny Baibóly Masina ary dia
natáo ho no lasa somáry boribóry izy. 409. Naláza tokoa áry, tamin’izány andro izány, ny
Baibóly Boribóry. 410. Dia izány no fomba nanompoan’ny Malagásy Mpino Kįrişįtiáŋā
an’Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý hatramin’ny vaninandrom-pahatongavan-dRanavalona II izáy
nanokatra tanteraka ny Fitondrány tamin’ny « olombeloña vahίny ».
411. Ny manampahaizana momba izány ihány no afaka hañamarina na tsia izáo
zavatra lazaiko anáo izáo. 412. Nampiantsoin-dRanavalona II, hono, ny mişionéra samiháfa.
412. Nolazainy tamin’iréto mişionéra iréto áry, hono, hoe : izáy mañomé ahy vola eninjáto
ariáry -na 3 000 francs- tamin’izány vaninándro izány, no ho tompon’ny « finoana » izáy
hidirako.
413. Nolavin’iréo mişionéra katôlίka, hono, «ny resaka» avy tamin-dRanavalona II.
414. Tsy nifototra tamin’ny tinadim-pinoana Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā izáy naferin’izy
iréo, hono, iláy tolotry ny Mpanjakavávy Malagásy izáy tena no hendry dia no hendry tokóa.
415. Nañorenana Fiangoñana Pįrôteşįtãta ao antampon-tanánan’i Manjakamiadana ao.
416. Nañamarina izány fisehoan-javatra rehétra izány fa lasa finoana ôfişiáļā ho an’ny
fitondrampanjakána sy ny Fanjakána Fahampanjáka Malagásy ny Finoana Pįrôteşįtãta.
417. Araka ny fisaiñako koa anéfa dia sarotra, ho ahy, ny fahafahako mino fa nety ho
natáo Batémy Katôlίka Ranavalona II. 418. Ny zavatra rehétra nisy tamin’ny andron’ny
Mpanjáka, dia nanéry ankolaka azy ho nandráy «ny finoana tsy katôlίka” avokóa.

1433

1434
419. Iréo olona izáy no akaiky ny Mpanjáka rehétra sy ny Fianakaviany ary ny
taranañy, dia niondrana tañy amin’ny finoana tsy katôlίka avokóa. 420. Araka ny efa fantatsίka
moa, dia tena nifangáro tokóa hatramin’izány andro izány, ny raharaham-panjakána sy ny
raharaham-pampielezam-pinoana.
421. Dia nisy hatráñy amboalohany «ny fiangonan-drazaña». 422. Nanaña ny
tantaram-pianakaviany avokóa mantsy ny taranakandriana rehétra. 423. Ny olombeloña
Malagásy andévo kosa izáy saika natáo batémy katôlίka avokóa ny ankamaroany, araka izáy
efa fantatsίka ihány koa :
- dia tsy mba nanaña tantaram-pianakaviana,
- dia tsy mba nahatapa-tena, satrίa tsy mba no olonafaka araka ny zo sy ny hasina
mahaolombeloña fa no olonafaka araka ny finoana fotsiny ihány kosa,
- dia tsy mba nanaña fiangonan-drazaña. 424. Rehéfa namίdy toy ny omby izy irény,
dia ny mpivίdy azy iréo, no toa lasa andriamañitr’izy irény; tsy azon’iréo olombeloña
Malagásy andévo iréo nihodivirana izáy sitrak’irény andriamañiny latsaka an-tany irény;
- tsy mba manaña Tany sy Firenéna ihány koa aza ny tena sy ny fianakavian’irény
olombeloña Malagásy andévo irény;
- asa izáy zavatra hasehon’ny “rafitra teôkįratίkan-dRavalomanana Marc
Filohampirenéna Malagásy, hoy ny fisenton’ny Vahoaka Maro, tamin’izány andro izány!
425. Andriantsiámba dia anadahin-dRatahίna izáy vadin-dRaharijaona. 426. Mponiña
tao Tanjombáto izy iréo; mbola hita añy an-toerana añy ny Zohy miendrika Tînéļā izáy
noloahan’ny Kįrişįtiáŋā. 427. Mivóha mitodika añy amin’ny tanimbáry Atsimon’ny Tanána io
Tînéļā io.
428. Misy antony lehibé ho antsίka olombelona ny raki-pahatsiarovana toy itóny
tantaran’Andriantsiámba itóny. 429. Tsapanáo arý am-ponáo laliña arý, ny Mahamalagásy
an’Andriantsiámba. 430. Malagásy toa ahy sy toa anáo izy!
431. Ny Baibóly Masina izáy «Lalampañorenana Jody indrindraindrίndra alóha»
izány hoe : Lalampañorenana izáy tsy natáo ho an’ny Malagásy mihίtsy akóry, no
niatombohan’ny zava-drehétra. 432. Averiko indráy fa amiko, dia i Madagasikára no azo
kilaşiána ho manaña «Olombelona izáy maty novonovonoina noho ny fijoroany tamin’ny
finoana kįrişįtiáŋā farany izáy be indrίndra teto ambonin’itý Tany Fandalovana itý teto»
raha oharina tamin’ny isan’ny Mponiñy tamin’izány andro izáy nisehoan’ny fañenjehana
izány. 433. Masina tokóa lahy «ny Teny Malagásy é»!
434. Tonga tao Antananarίvo tamin’ny 03 ôkįtôbįra 1820 i David O.Jones na i
Jonjiláva. 435. Radama I no teo amin’ny Fiketraham-Pitondrána ny Fanjakána Malagásy,
tamin’izány andro izány.
436. Tsy izy anéfa no vahίny mişiônéra voalohany izáy fantatra fa tonga teto
Madagasikára teto. 437. Ny Pįrétra Katôlίka Louis Mariano [Loişy Marianố], dia nandéfa
taratásy maromáro tañy amin’ny tomponandraikitra izáy niandohány sy nañiraka azy avy tañy
Andáfy tañy, handéha tatý Madagasikára tatý, ka añisan’izány iláy taratásy iráy izáy voadatiny
- ho ny andron’ny 22 ôkįtôbįra 1616. 438. Iresahany betsaka mikasika
«ny Sikίdy Malagásy izáy tsy nohelohiny mihίtsy» io taratásy io.
439. Sekóly roa no naoriñ’i Jonjiláva tao Ambodinandohálo tao. 440. Saika nianatra
tao dahólo ny taranaky ny Andrianan’Antananarίvo sy ny an’ny Olombeloña Merina
Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova ambonimbóny Razaña rehétra;
- ny olombeloña andévo moa hatramin’ny didin-dRanavalona Voalohany
indrindraindrίndra dia tsy mba naházo nobeazina an-taratásy;
- tsy no azo nampianarina izy iréo;
- nifatratra tañy amin’ny sekóly Katôlίka izáy hany sahy nandráy an-táñana ny
fampianarana azy iréo, iréo olombeloña Malagásy Andévon’ny Afovoantány iréo. 441.
Nianatra tao amin’ny Şekolin’ny Mişiônéra Latôlίka ny andévo; nianatra tañy amin’ny an-dry
Jonjiláva kosa, ny Olona Malagásy izáy tena manaña ny mahaίzy azy iréo tokóa hatramin’izáy
ka ho mandrakizáy, toa an-dry Rafaravávy Rasaláma, toa an-dry Rafaraláhy Andriamazóto, toa
an-dry Andriantsiámba, …, sy ny toa an-dry Malagásy hafa koa maro izáy tsy áry ho voatanίsa
eto. 442. Mba hahafenoféno sy hahatsaratsára kokóa hatráñy ny fialambolináo, dia voatéry
hitády hevitra hamoroporoñana fomba fitantarána mikasika ny fiaiñan-dRafaravávy Rasaláma
mba ho fanohizana ny vakitenim-pialambolináo aho.
443. Averiko ho anáo izáy miála voly amin’ny alálan’itý Lahaporontáfa itý, fa tsy
miresaka mikasika ny finoana mihίtsy amin’ny mahafinoana azy aho, raha ny marina. 444.

1434


Aperçu du document dany.016.pdf - page 1/71
 
dany.016.pdf - page 3/71
dany.016.pdf - page 4/71
dany.016.pdf - page 5/71
dany.016.pdf - page 6/71
 
Télécharger le fichier (PDF)


dany.016.pdf (PDF, 3.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


sekta ny paikadiny sy ny ampingako
akon ny diosezy ambositra pdf
final
specialementpourtoin 51
gazety fevrier 2019
10 andro 2018

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.106s