dany.18 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: dany.18.pdf
Titre: dany.18
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2014 à 15:21, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1071 fois.
Taille du document: 462 Ko (40 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


924. Inona tokoa itý teny,…, itý fa tsy hay toñonon’ny vava ny heriny, ka mampieritreritra loatra?
925. Inona marina itý olombeloña itý izáy tsy inona fa emboka akóndro fihetsika ka eo amin’ny sehatra
manokan’ny fanondroana lañitra madina monja ihány no miomboña, fa rehéfa miroroña amin’ny tany loha
sy fijéry, samy manaña ny endriñy?
926. Tsy azo iadian-kevitra izány fa arakaraka izáy itiavan’ny olombeloña sy ampisiany azy noho
ny endriñy tiany hanañana azy, no mahavañona sy mahaίzy azy ny zavatra iráy ary añisan’izány, mazáva
ho azy, ny zavatra iráy izáy atáo hoe : Finoana. 927. Taorian’ny fandalovan’iláy mpaháy zotrazañaháry
Aļēmã sady pįrétra katôlίka rômáŋā tena nanampahaizana tokóa izáy natáo hoe : Martin Luther tañy
Italia tañy, dia niendrika fomba fisehoana hafa tokóa raha samy hafa, ny finoana Kįrişįtiáŋā tañy Êrốpa
tañy; tsy izy iréry ihány fa tsy hita isa ny Kįrişįtiáŋā izáy no tafintohina tamin’ny fomba fiaiñan’ny
mpitóndra katôlίka rômáŋā tamin’izány andro izány. 928. Ny fomba nahaháfa ny fihetsika sy ny fisaiñan’i
Martin Luther, dia noho izy izáy tsy mba nieritreritra fa hañóva ny zava-tsy nety avy tao añatiny mikasika
ny fampiharana ny fiaiñan’ny fonaiñan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny finoana Mahakįrişįtiáŋā Katôlίka
Rômaŋā azy etý ivelañy ety fa dia naleony niála sy niendaka mihίtsy tanteraka tokóa tsy ho isan’ny Egįlίjy
Katôlίka Rômaŋā intsóny.
929. Mampalahélo fa tsy nampióva na inona na inona momba ny fiaiñana sy ny fihetsiky ny
Mpitóndra ambóny tao amin’ny Fiangoñana Katôlίka Rômaŋā izáy nanaña ny tañana efa zatra nitsótra
izány fiendahana izáy niendrika tohitra am-pahibemáso izány fa vao mainka nampibaribáry azy indráy
aza. 930. Nampizarazára ny finoana fotsiny ihány ny fanapahan-kevitr’i Martin Luther.
931. Nanjáka tañy amin’ny Firenéna Zerįmanίka rehétra tañy, ny Finoana fañitsiana naferin’ny
olona toa an-dry Martin Luther [Marįtẽ Lîtéra] sy ry Calvin [Kalįvẽ]. 932. Hita tañy Aļēmãŋā dahólo áry
ho ohatra : ny finoana Katôlίka Rômaŋā, ny Finoana Lîteriáŋā, ny Finoana Kalįvinişįta;
- toa nizára roa ny Kỗtinãta Êrôpeáŋā fa ny fikambanan’ny Firenéna tamin’ny ilány avaratra
nanan-karéna, dia niongaña ka nisitaka ho pįrôteşįtãta avokóa, fa ny fikambanan’ny Firenéna tsy mba
mpanan-karéna tamin’ny tapany atsίmo kosa, dia nijanona ho no katôlίka Rômaŋā.
933. Tahaka izáy niaiñana tao anatin’ny Fiangoñana Katôlίka Rômaŋā, dia tena nitády vola tsy
toko tsy forohaña tokóa, iréto finoana vao nioriña iréto;
- Ankátso sy Ambohidepoña fotsiny izáo no fisehon’ny rafi-piaiñana izáy niaiñan’ny mpino
rehétra Kįrişįtiáŋā pįrôteşįtãta tamin’izány vanim-potoana izány. 934. Araka ny efa fantatsίka, tamin’ny
alálan’ny tantára, dia tsy mba nivaro-pahasoavana iréo fiangoñana teraka avy tamin’ny fañitsiam-pinoana
iréo, fa dia nañalalaka araka izáy tiany kosa ny rafi-piharian-karéna.
935. Azo natáo araka izáy takatry ny lohan’olombeloña, ny fampanjanaham-bola izáy nolavin’ny
olombeloña toa an-dry Aristote [Arişįtôty] aza talóha sy tamin’ny fahagolan’ny tany, tao añatin’ny
fonaiñana gįréka izáy nisy sy nahίta masoándro anjatony taona maro talohan’i Jesoa Kįrişįtý;
- nolavin’i Masindáhy Thomas d’Aquin [Tômá Dakẽ] ihány koa, tatý aoriana tatý, ho an’ny
mpinon’ny Fiangoñana Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā io fomba fiharian-karéna tamin’ny alálan’ny
Fanjanaham-bola io. 936. Nañorina Fiangoñana eran’ny vazamotitra rehétra tañy Êrôpa tañy iréo Mpino
Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtãta iréo.
937. Tañy Aļēmãŋā tañy, dia nahátra ny lalánan’ny Toko Telo Mahamasa-Nahándro, dia ny
Lalána iráy izáy mitény toy izáo : mpanjáka iráy, finoana iráy, fanjakána iráy;
- natáo ho an’ny fanjakána tsirairáy avy io lalána io, mba tsy hisian’ny adim-pinoana teo
añivon’ny Mpino Kįrişįtiáŋā mpomba ny finoana samiháfa. 938. Tsy ny finoana ihány no nióva, fa
tena nióva hatráñy amin’ny fombafómba fisehon’ny Traño Fiangoñana mihίtsy aza ho an’iréo Mpino
Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtãta iréo. 939. Rariny sy hitsiny tokóa izány. 940. Ny TENY no lasa fototry ny
Finoana, hany ka ny Fampianarana sy ny toritény no lasa lakan’ny fomba fanompoana
an’Andriamañitra eo amin’ny lafiny fomba fivavaka.
941. Mipetraka foaña ary mipetraka hatráñy ny Mpiangoña ka tena maka aiña sy miála sasatra
tokóa, ao añáty traño fiangoñana ao;
- izáy mihίra dia naman’ny olona izáy mivavaka indroa, hoy i Masindáhy Augustin [Ôgîşįtẽ],
hany ka lasa andrin-draharaham-panompoam-pivavahana ny fisian’ny antokom-pihiram-piangoñana. 942.
Lasa hira tanteraka ny Fivavahana.
943. Nipoitra nandrίtra izány vanim-potoana izány, iréo mpaháy Mozίka sady Mpino Kįrişįtiáŋā
Aļēmã Pįrôteşįtãta izáy hikoizan’Izáo Tontólo Izáo mandrapiavin’ny Farándro, noho ny Fahaizany, toa
an-dry : Jean Sebastien Bach, ohatra. 944. Mivadika ho Nofo iráy ihány ny Hira sy ny Teny.
945. Mivaraiña amin’ny Baibóly, ary minóa, hoy i Martin Luther;
- tsy nampoiziny tanteraka mihίtsy angámba, fa hitera-pahaverezan-tsaiña, eo amin’ny Kįrişįtiáŋā

1557

maro dia maro izáy mpañara-dia sy mpomba azy «amin’ny mahaolombeloña» azy iréo,
- ny tsy fisiana sy ny tsy fahitána tena mazáva dia mazáva amin’ny alálan’ny lalána voatefin’ny
manampahaizana tandrefana, ny fifanohizan’ny mpitantana ny antokom-pinoan’ny Kįrişįtiáŋā
Pįrôteşįtãta izáy noforoniny amin’ny Egįlijin’ny Apôşįtôly. 946. Toa tsy no raharahain’izy Martin
Luther hatráñy ampamoroñana anéfa izány tena mahazáva-dehiben’ny fifanohizan’ny Antokompinoan’ny Mpino Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtãta izány amin’ny fiangoñan’ny Apôşįtôly izáy mitarika sy
miteraka ny fahamarinana sy ny fahamasinan’ny Şakįramẽta zarain’ny Apôşįtôly sy ny Dimbiny;
- tsy manaña mpandίmby ny Apôşįtôlin’i Jesoa Kįrişįtý Andriamañitra ao añatin’ny firafitry
ny Antokom-pinoan’ny Mpino Kįrişįtáŋā Pįrôteşįtãta izáy noforoñin’ny mpahaizotrazañaháry
tandrefana ao; efa no hitantsίka tañy alóha rehétra tañy izány.
947. Tsy hitán’ny olombeloña mihίtsy mantsy izáy fomba mba hahazoana mihevitra, raha araka
ny fisaiñana mahazátra na ny fisaiñana manokana, fa nisy fihetsika na rafitra azo tsapain-tañana izáy
ampisehoana ny fiampitán’«ny fahefán’ny Apôşįtôly» mankáñy amin’iréo izáy heverina ho Dimbin’iréo
Apôşįtôlin’i Jesoa Kįrişįtý Andriamañitra iréo, ao añatin’ny rafi-pitantañana ny Antokom-pinoan’ny
Mpino Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtãta izáy noforoñin’ny olona tahaka an-dry Martin Luther. 948. Raha tsy
izány, ho ahy sy amiko, ohatra, dia tena sarotra tokóa ny fañatanterahana izáy baiko izáy, izáy manaotáo
hoe : Mivaraiña amin’ny Baibóly, ary minóa.
949. Ho ahy sy amiko dia mitsipaka ny lovantsofiña nentim-paharazaña sy nentim-pahazarana eo
amin’ny lafiny filaharam-pisoroñana, raha tarafina avy amin’ny firafitry ny Antokom-pinoana voaforoña
sy ny Egįlίjy izáy naferin’ny Apôşįtôlin’i Jesoa Kįrişįtý izáy baiko izáy. 950. Manjáry tapaka tarangana
teo, ny fampifindrafindrána ny fifandimbiasam-pampitam-pahasoavana avy amin’ny Apôşįtôly ho an’ny
olona izáy tondroina ho Dimbiny, [evangile apocryphe=foi apocryphe].
951. Toa azo adίka ho tsy misy fifandraisany amin’ny Egįlijin’ny Apôşįtôlin’i Jesoa Kįrişįtý
velivély iréto karazam-pinoam-pañitsian’ny manampahaizana momba ny Zotrazañaháry Tandrefana iréto.
952. Toy ny trano tsy misy fototra raha oharina amin’ny zo sy ny hasina mahakįrişįtiáŋā ny finoana izáy
nolovaina avy tamin’ny Apôsitôlin’i Jesoa Kįrişįtý sy nolovaina avy tamin’Izy Jesoa Kįrişįtý mihίtsy iréto
finoana izáy noforoporoñin’ny olona tahaka an-dry Martin Luther, …, iréto;
- tsy misy diso fa tena fahamarinana tanteraka kosa anéfa iréo fañitsiam-pinoana rehétra iréo raha
ohatra ka manoñon-taiña ho finoana na ho antokom-Pinoana izáy niforoña ivelañin’ny Evãzίļā izy rehétra
iréo ka tsy manaña intsóny an’iláy Tena Jesoa Kįrişįtý, araka izáy voaláza ao amin’i Masindáhy Zoany
Toko Fahenina, ohatra, ho Andriamañitra.
953. Itý misy fomba iráy ao añatin’ny maro izáy azo ijeréna ny Baibóly Masina :
- mizára ho telo na efatra mazáva tsara, araka ny efa voasoratsίka tañy alóha tañy, ny andraikitra
sy ny hafatrafatry ny Baibóly Masina. 954. Ny Teşįtamẽta Talóha, dia niteraka ny Jîdaişįɱā, izány hoe :
ny finoan’ny Jody :
- tambatambatra tantaran’ny Jody izáy navadiny ho lalána fototry ny fisian’ny Vahoaka Jody, na
ho no Lalampanoraiñana Jody indrindraindrίndra, io izy io. 955. Ny Teşįtamẽta Talóha, dia sady Fototra
Ioraiñan’ny Fonaiñana Jody no hany lalána izáy fampisiana tokana aman-tany azy, ka afaka hijóro ihány
koa, ho tena Lalampañoraiñana Jody. 956. Ahafahan’iréo Jody iréo mitazona mandrakizáy ny Firenéna
Kananeáŋā Fahίny na i Paleşįtίŋā ankehitrίny ho Tany Nampañantaiñana ho an’ny Jody io Teşįtamẽta
Talóha io.

Martin Luther,histoire,histoire de france,protestants,
16 Mars 2014, 14:51pm
|
Publié par hugo

1558

Martin Luther
Page d'aide sur l'homonymie Pour les articles homonymes, voir Martin Luther (homonymie) et
Luther.

Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées
dans la bibliographie ou en liens externes.
Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références.
Martin Luther

Description de cette image, également commentée ci-après
Martin Luther en 1533 par Lucas Cranach l'Ancien.

Données clés
Activités Moine
Théologien
Réformateur religieux
Naissance 10 novembre 1483
Eisleben
Décès 18 février 1546 (à 62 ans)
Eisleben
Langue d'écriture latine et allemande
Mouvement Réforme protestante
Luthéranisme
Genres Essai
Sermon
Pamphlet
Traduction
modifierConsultez la documentation du modèle

Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Thuringe (Allemagne)1 et mort le 18
février 1546 dans la même ville, est un frère augustin2 allemand, théologien, professeur
d'université, père du protestantisme3,4,5,6 et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une
grande influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale7.
Il défie l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité religieuse8. Selon
Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi
authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église.
Le 3 janvier 1521, il reçoit la bulle Decet romanum pontificem qui lui signifie son
excommunication. Après les nombreux débats théologiques du haut clergé, l'empereur du SaintEmpire romain germanique et roi d'Espagne, Charles Quint, convoque Martin Luther en 1521
devant la diète de Worms (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). Un sauf-conduit lui est accordé afin
qu'il puisse s'y rendre sans risques. Devant la diète de Worms, convoquée la même année, il
refuse à nouveau de se rétracter, se déclarant convaincu par le témoignage de l'Écriture et
s'estimant soumis à l'autorité de la Bible plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. L'édit de
Worms décide alors de mettre Martin Luther et ses disciples au ban de l'Empire.
Il est alors accueilli par son ami l'électeur de Saxe Frédéric III le Sage, au château de Wartbourg,
où il compose ses textes les plus connus et les plus diffusés grâce, entre autres, à l'imprimerie à
caractères mobiles et en alliage de Johannes Gutenberg.
1559

Martin Luther est également connu pour avoir effectué une traduction de la Bible en allemand et
dont l'impact culturel est primordial, tant pour les fondements de la langue allemande que pour la
fixation des principes généraux sur l'art de la traduction.
Ses prises de position radicales et antisémites sur les Juifs furent utilisées par les nazis9,10. Pour
cette raison, et pour les aspects révolutionnaires de sa théologie, son héritage a suscité et continue
de susciter de multiples controverses11,12.
Sommaire [masquer]
1 Biographie
1.1 Jeunesse
1.2 Vie conventuelle
1.3 Vers la Réforme
1.4 Mise en œuvre de la Réforme
1.4.1 L'excommunication et la mise au ban du Saint-Empire
1.4.2 Les appuis politiques
1.4.3 Développement du protestantisme
1.5 Luther pamphlétaire
1.6 Les dernières années
2 Sa théologie
2.1 Éléments fondamentaux et évolution de la théologie de Luther
2.2 Critique du monachisme
2.3 « Libère-moi selon ta justice » (Psaume 31)
2.4 L'autorité de l'Évangile
2.5 Sommeil des âmes
3 Traduction de la Bible
4 Luther et la musique
5 Musée
6 Principaux ouvrages
7 Bibliographie
8 Portraits de Martin Luther
9 Références
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
9.3 Notes
Biographie[modifier | modifier le code]

Jeunesse[modifier | modifier le code]
Martin Luther est né à Eisleben (en Thuringe, aujourd'hui en Saxe-Anhalt) le 10 novembre 1483,
fils de Hans Luther et de Marguerite Zidler.
Son père, paysan d'origine, devient mineur dans une mine de cuivre de la région de Mansfeld,
puis exploitant d'une mine de cuivre et d'une fonderie lui permettant de recevoir le statut de
bourgeois puis de magistrat. Martin Luther avait plusieurs frères et sœurs, et était
particulièrement proche de son frère Jacob13.
Hans Luther était ambitieux pour lui-même et sa famille, et était déterminé à voir son fils aîné
devenir juriste. Il envoya Martin suivre ses études primaires et secondaires dans les écoles latines
de Mansfeld, puis à Magdebourg et à Eisenach.
Les trois écoles se focalisaient sur le trivium : la grammaire, la rhétorique et la logique. Luther
compara plus tard sa scolarisation là-bas au purgatoire, puis à l'enfer14.
En 1501, à l'âge de dix-huit ans, il entre à l'université d'Erfurt, où il obtient un diplôme de
bachelier en 1502 et une maîtrise en 1505. Il a alors l'intention d'étudier le droit, comme le
souhaite son père, dans la même université mais, il abandonne presque immédiatement, pensant
1560

que le droit référait à l'incertitude15.
Luther recherchait des garanties dans la vie et était attiré par la théologie et la philosophie,
exprimant un intérêt particulier envers Aristote, Guillaume d'Ockham, et Gabriel Biel15.Il fut
fortement influencé par deux tuteurs, Bartholomaeus Arnoldi von Usingen et Jodocus Trutfetter,
qui lui apprirent à remettre en question les plus grands penseurs15 et à tout analyser par
l'expérimentation16. Cependant, la philosophie lui fut insatisfaisante, offrant des promesses par
rapport à l'usage de la Raison mais aucune en rapport à l'Amour de Dieu, ce qui lui était
important. Selon lui, la raison ne pouvait pas attirer les hommes vers Dieu, ce qui l'amena à
développer une relation ambivalente avec Aristote en raison de l'importance que ce dernier
accordait à la Raison16. Pour Luther, la raison pouvait être utilisée afin de remettre en question
les hommes et les institutions, mais pas Dieu lui-même. Selon lui, les humains ne pouvaient
étudier Dieu qu'à travers la révélation divine et, pour cette raison, les Textes sacrés devinrent de
plus en plus importants pour lui16.
Plus tard, il attribua cette décision à un évènement: le 2 juillet 1505, il retournait à cheval à Erfurt
après un congé dans sa famille. Pendant un orage, un éclair frappa près de lui. Plus tard, il fit part
à son père de sa peur de la mort et du jugement divin et s'écria, "Au secours! sainte Anne, je vais
devenir moine!"17 (ou « Sainte Anne, sauve-moi et je me ferai moine ! »). Il vint à considérer
son appel à l'aide comme une promesse qu'il ne pourrait jamais briser.
Il quitta l'université et entra dans une confrérie augustinienne à Erfurt dès le 17 juillet 150518. Un
ami rejeta cette décision sur la tristesse de Luther à la perte de deux de ses amis. Luther lui-même
semblait attristé par sa décision. Il dit, le soir de son dîner de départ, « En ce jour, vous me voyez,
et puis, plus jamais. » 16
Son père était furieux de ce qu'il considérait être un gâchis de la formation de Luther19.« Le
maître des Arts va devenir un fainéant », dit-il au sujet de son fils20.

Maison de Luther à Wittemberg
Vie conventuelle[modifier | modifier le code]
Au couvent des Augustins d'Erfurt, Martin essaie de rechercher dans l'ascèse (mortifications,
jeûnes, veilles) la promesse de son salut tout en restant persuadé qu'il n'y parviendra jamais. En
même temps, il continue à étudier la théologie et bientôt commence à l'enseigner : ordonné prêtre
en 1507, il est désigné pour enseigner la philosophie au couvent d'Erfurt. Docteur en théologie en
1512, il occupe par la suite la chaire d'enseignement biblique à l'université de Wittemberg
(maison de Luther de Wittemberg), ville où il est à partir de 1514 prédicateur de l'Église.
Enseignement, prédication et recherche personnelle sont alors ses trois activités essentielles.
Vers la Réforme[modifier | modifier le code]
Certains font remonter les idées réformatrices de Luther à un séjour qu'il fait à Rome en 1510 —
1511 pour les affaires de son ordre.

Église de la Toussaint de Wittemberg
Ce n'est apparemment pas le cas, et les abus ecclésiastiques de l'époque ne semblent pas
l'émouvoir outre mesure. Plus importants sont ses travaux sur les épîtres de Paul et son obsession
du salut. Luther en arrive à se dire que l'homme doit accepter son état de pécheur et qu'il est
forcément imparfait devant Dieu, ce qui n'empêche pas la pénitence. En revanche, vouloir
résoudre le problème du péché par des indulgences, le plus souvent monnayées, est pour lui une
pratique incompatible avec la piété et une façon trop facile d'éluder les vrais problèmes.
1561

Portes en bronze des 95 thèses de Luther
Le conflit avec la papauté éclate en 1517, à propos de l'indulgence décrétée par le pape Léon X
pour favoriser la construction de la basilique Saint-Pierre, chef-d'œuvre architectural et artistique,
indulgence soutenue en Allemagne par l'archevêque- électeur de Mayence Albert de
Brandebourg. Le 31 octobre, Luther écrit à l'archevêque pour lui demander de ne pas cautionner
cette indulgence et joint à sa lettre les 95 thèses. Comme l'affirme son contemporain Philippe
Mélanchthon, le 31 octobre 1517 il aurait placardé sur les portes de l'église de la Toussaint de
Wittemberg ses 95 thèses condamnant violemment le commerce des indulgences pratiqué par
l’Église catholique romaine, et plus durement encore les pratiques du Haut clergé —
principalement de la papauté. Ces 95 Thèses, également appelées Thèses de Wittenberg, sont
imprimées à la fin de l'année. Il s'insurge contre l'imposition de dogmes tels que celui du
Purgatoire. Dès lors, cette controverse entre théologiens (donc universitaires) devient une affaire
publique et politique. Luther est dénoncé à Rome par l'archevêque Albrecht. Le pape Léon X (de
la famille Médicis) lui ordonne de se rétracter par la bulle pontificale Exsurge Domine, mais
Luther la brûle en public et rompt avec l'Église catholique romaine, en 1521. Un an plus tard
commence contre lui un long procès qui aboutira à son excommunication.
Entre-temps, l'empereur Maximilien est mort et son petit-fils Charles d'Espagne lui a succédé. Le
nouvel empereur est un prince Flamand. Il règne depuis trois ans sur l'Espagne et les récentes
colonies américaines, la majeure partie de l'Italie et les Pays-Bas bourguignons. Il est âgé de 19
ans et ne parle pas l'allemand.
Mise en œuvre de la Réforme[modifier | modifier le code]
Face à Martin Luther, Rome choisit l'affrontement, méconnaissant donc l'adversaire et sa
pugnacité, et sans doute aussi la situation politique allemande. Le procès menant à son
excommunication, loin d'affirmer le catholicisme, ne fait qu'accélérer le processus de la Réforme.
L'excommunication et la mise au ban du Saint-Empire[modifier | modifier le code]
En octobre 1518, Martin Luther est convoqué à Augsbourg, où le cardinal Cajetan, nonce
apostolique, est chargé d'obtenir sa rétractation. Peine perdue. Après cet échec, le pape Léon X
décide d'adopter une attitude plus conciliante : il nomme Karl von Miltitz nonce apostolique et le
charge de remettre à Frédéric le Sage dont Luther est le sujet, la Rose d'or qu'il convoite en vain
depuis trois ans, espérant ainsi le convaincre de faire cesser les attaques de Luther contre la
pratique des indulgences. Les 5 et 6 janvier 1519, Miltitz rencontre Luther à Altenburg. Il obtient
de sa part l'engagement de ne plus s'exprimer sur la question des indulgences, promettant de son
côté d'imposer également le silence à ses adversaires Johann Tetzel et Albert de Brandebourg. À
la suite de cette entrevue, Luther écrit au pape une lettre qu'il remet à Miltitz. De nouvelles
rencontres ont lieu entre les deux hommes, le 9 octobre 1519 à Liebenwerda puis en octobre 1520
à Lichtenburg, près de Wittenberg, mais la rupture avec Rome est déjà consommée. C'est qu'entre
temps, Luther a aggravé son cas : en juillet 1519 lors de sa controverse avec Johann Eck (Dispute
de Leipzig), qui sera l'organisateur de la Contre-Réforme dans l'Empire, il met en cause
l'infaillibilité des conciles. En juin 1520, Rome publie la bulle Exsurge Domine le menaçant
d'excommunication, tandis que ses livres sont brûlés. Luther réagit avec la même violence,
brûlant le 10 décembre à la fois la bulle papale et le droit canonique. L'excommunication,
désormais inévitable, est prononcée le 3 janvier 1521 (bulle Decet Romanum Pontificem).

L'empereur vers 1522
1562

Reste maintenant à mettre Luther au ban du Saint-Empire, ce qui ne peut se faire qu'après accord
des États de l'Empire. Dans ce but Charles Quint, 'empereur du Saint-Empire romain germanique
et roi d'Espagne, convoque Martin Luther en avril 1521 devant la diète de Worms (RhénaniePalatinat, Allemagne). Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il puisse s'y rendre en toute
sécurité. Mais face à l'empereur, Luther refuse à nouveau de se plier aux exigences de l'Église, et
il proclame notamment :
« Votre Majesté sérénissime et Vos Seigneuries m'ont demandé une réponse simple. La voici
sans détour et sans artifice. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations
de l'Écriture ou par des raisons évidentes — car je ne crois ni au pape ni aux conciles seuls
puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits — je suis lié par les textes de
l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la Parole de Dieu ; je ne peux ni ne veux
me rétracter en rien, car il n'est ni sûr, ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici
donc en ce jour. Je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide21. »
Sa mise au ban de l'empire est alors prononcée.
Les appuis politiques[modifier | modifier le code]
On peut difficilement imaginer un moine mendiant, même docteur en théologie et soutenu par un
nombre important d'humanistes et de pasteurs, luttant seul à la fois contre la toute puissante
Église romaine et contre Charles Quint, le plus important souverain d'Europe, et personnellement
très attristé par les déviations de la Réforme. Certes, Charles Quint a d'autres sujets de
préoccupation — il doit lutter contre l'invasion turque d'une bonne partie de ses territoires à l'Est
et en son absence ses sujets Espagnols s'agitent. Luther est mis au ban de l'Empire — ce qui
signifie que n'importe qui peut le mettre à mort impunément. Mais il dispose cependant, outre un
appui populaire assez large, de divers appuis politiques, tels celui du landgrave de Hesse et
surtout celui du prince-électeur de Saxe Frédéric III le Sage (1463–1525).
Aussitôt sa condamnation prononcée, son ami l'Électeur de Saxe Frédéric III le Sage, craignant
qu'il ne lui arrivât malheur, « l'extrait » (plus précisément des hommes de confiance de Frédéric
III enlèvent Luther alors qu'il traverse la forêt de Thuringe le 4 mai 152122) du château
d'Altenstein, où il est chez Burghard II Hund von Wenkheim, et le met à l'abri dans le château de
Wartbourg, près d'Eisenach. Il y demeure jusqu'au 6 mars 1522 sous le pseudonyme de chevalier
Georges. C'est ici que Luther commence sa traduction de la Bible, d'abord celle du Nouveau
Testament. La tradition veut qu'il ait laissé une trace de son passage : un jour où le Diable venait
une fois de plus le tourmenter, l'empêchant ainsi de travailler, il lança son encrier contre le
Démon, ce qui occasionna une tache sur le mur… encore visible aujourd'hui. Après moins de
deux ans de clandestinité, il revient de son propre chef au cloître de Wittemberg, qu'il ne quittera
plus guère désormais, et où il ne sera plus vraiment inquiété.
La réforme protestante se répand dans les principautés voisines, façonnant une sorte d'unité
allemande que Charles Quint ne peut combattre, empêtré qu'il est dans ses guerres contre la
France.
Lors de la diète de Spire (avril 1529), le souverain tente bien de reprendre les choses en main,
mais il se heurte à six princes et quatorze villes qui protestent d'en appeler à un concile si Charles
Quint veut revenir à l'édit de Worms. La diète d'Augsbourg de 1530, au cours de laquelle
Philippe Mélanchthon lit la Confession d'Augsbourg, confirme la résistance des princes
protestants, qui forment la ligue de Smalkalde en 1531.
Les détracteurs de Martin Luther lui ont souvent fait grief de ce soutien des princes, lui
reprochant d'avoir mis en place une religion qui n'est pas vraiment celle du peuple. Ils lui
reprochent surtout son comportement pendant la guerre des Paysans allemands (1524 – 1525),
révolte provoquée par la misère mais liée aussi à la question religieuse et à des préoccupations
proches des siennes (plusieurs leaders du mouvement étaient anabaptistes). En avril 1525, en des
termes très durs, Luther se prononce pour une répression impitoyable de la révolte — il y aura en
tout plus de 100 000 morts. En effet, pour Luther, se révolter contre son souverain c'est se
révolter contre Dieu lui-même : Dieu a donné à certains le « privilège » de gouverner, même si
1563

ceux-là se révèlent injustes ou mauvais, Dieu n'a pas pu se tromper. Il s'agit d'une punition divine
que d'avoir placé à la tête d'un peuple un souverain cruel. Et cette punition est méritée car, encore
une fois, Dieu ne peut se tromper.
Développement du protestantisme[modifier | modifier le code]
Article détaillé : Protestantisme.
Initiateur d’une quête théologique personnelle, préférant l'augustinisme à la scolastique, axée sur
l'Écriture et la figure majeure du Christ, et mettant l'accent sur le salut par la foi, Martin Luther se
retrouve malgré lui à la tête d’une nouvelle Église, qu’il lui faut organiser rapidement pour éviter
tout débordement. En 1522 à Wittemberg, pendant que lui-même était retenu au château de
Wartbourg, l'enthousiaste Andreas Bodenstein von Karlstadt avait profondément éradiqué de la
messe toutes les allusions sacrificielles, pratiqué la communion sous les deux espèces et incité à
mépriser les dévotions populaires et les images. Luther n'en demandait pas tant : selon lui, il
importait d'éviter de heurter les faibles, seule la parole persuasive était de mise.
Bien que spontanément conservateur, et ne voulant pas qu'on se réclame du nom de luthérien
mais de celui de chrétien, Luther est condamné à faire évoluer la nouvelle Église, dans un sens
qui l’éloignera de plus en plus des traditions romaines. Il faut aussi la doter d’outils
pédagogiques23, ce qui sera fait en 1529 avec Le Petit Catéchisme, à l’usage du peuple, et le
Grand Catéchisme, destiné aux pasteurs. Entre temps, de nombreux changements avaient déjà eu
lieu : suppression de la plupart des sacrements — seuls sont conservés le baptême et l’eucharistie
—, suppression des vœux monastiques et du célibat des prêtres, élection des pasteurs par des
communautés locales, messe en allemand (1526) etc.
Bien que désapprouvant les moines qui s'étaient hâtés de quitter son propre couvent de
Wittenberg, Luther, au terme d'une réflexion critique sur les vœux monastiques, se marie luimême en 1525 avec une ancienne religieuse, Catherine de Bora dont il aura six enfants.
Luther pamphlétaire[modifier | modifier le code]
La chasse aux sorcières et sorciers exista dans les régions tant protestantes que catholiques
romaines de l'Europe centrale, pendant et après la Réforme. Luther, et plus tard Jean Calvin, y
apportèrent leur soutien. Ils se basaient sur les mots de la Bible (Exode 22:17) « tu n'accepteras
pas de laisser vivre une sorcière ». Luther alla jusqu'à en parler dans certains de ses sermons
(celui du 6 mai 1526 WA 16, 551f., et aussi WA 3, 1179f, WA 29, 520f). Dans celui du 25 août
1538, il dit : « vous ne devez pas avoir de pitié pour les sorcières, quant à moi je les brûlerais »
(WA 22, 782 ff.). Il estimait que la sorcellerie était un péché allant à l'encontre du deuxième
commandement.
Au cours des Guerres austro-turques (1521 – 1543), Luther instrumentalise la menace de
l'impérialisme ottoman pour servir ses visées politico-religieuses. Il faut, selon lui, vaincre
d'abord les « Turcs de l'intérieur », c'est-à-dire les papistes, pour être en mesure de repousser le
Grand Turc d'Istambul, ces deux fléaux n'étant que deux incarnations différentes de l'Antéchrist.
Toutefois, avec le Siège de Vienne (1529), le danger commence à peser sur l'Europe centrale, et
son attitude se met alors à évoluer. Dans un nouveau pamphlet : Vom Kriege wider die Türken, il
affirme que le pape n'a jusque-là fait qu'utiliser la menace ottomane comme prétexte pour faire de
l'argent et vendre des indulgences. Luther explique l'échec des résistances à l'expansion ottomane
par la doctrine augustinienne des deux royaumes : il n'appartient pas à l'Église de faire la guerre
ou de la diriger : allusion à peine voilée à l'évêque hongrois Pál Tomori, qui, en tant que général,
est alors responsable de la défaite de Mohàcs ; la résistance contre les Turcs est l'affaire des
seules autorités temporelles, auxquelles chacun doit se soumettre, mais qui n'ont aucune
prérogative en matière de foi. Cette argumentation anéantit toute possibilité d'appeler à une
croisade. Luther ne justifie la guerre contre les Turcs que dans la mesure où il s'agit d'une guerre
défensive et appelle à des tractations réciproques.
Luther marque encore plus nettement cette distinction rigide entre l'ordre spirituel et l'ordre
temporel dans son « Appel à la mobilisation contre les Turcs » (Heerpredigt wider die Türken),
publié à l'automne 1529, où il dénonce les Ennemis du Christ (« Feinde Christi »), agite les
1564

signes eschatologiques du Jugement Dernier et fait un devoir aux Chrétiens de « frapper sans
crainte » (« getrost dreinzuschlagen »). Par ce ton nouveau, il entend ôter tout fondement aux
reproches qu'on lui a faits de servir la cause des hérétiques en divisant la Chrétienté24.
C'est ainsi qu'à l'encontre de son précepte : « Brûler les hérétiques est contre la volonté du Saint
Esprit » (« Ketzer verbrennen ist wider den Willen des Heiligen Geistes », 1519), il approuve la
répression de l'anabaptisme. En 1535, princes catholiques et protestants de Rhénanie se liguent
pour écraser la théocratie de Münster. Luther publie encore d'autres pamphlets : Des Juifs et de
leurs mensonges (Von den Juden und ihren Lügen, 1543), Contre la papauté de Rome, inspirée
du Diable (Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, 1545).
C'est ainsi qu'après avoir prêché ouvertement une attitude humaine et tolérante envers les Juifs
dans la mesure où ils accepteraient de se convertir au christianisme, il adopte vers la fin de son
existence une position violemment judéophobe où il prône des solutions comme brûler les
synagogues. Cette attitude sera importante dans le maintien d'un fort antisémitisme en
Allemagne. Voir son pamphlet Des Juifs et de leurs mensonges.
Enfin Martin Luther est conscient de s'être trop volontiers et trop souvent abandonné, dans ses
écrits polémiques, à un talent inné de pamphlétaire dont les insultes, truculentes, ne sont pas
absentes.
Les dernières années[modifier | modifier le code]
Luther vit toutes ses dernières années à Wittenberg (maison de Luther). Il est affecté par la
gravelle, et connait plusieurs périodes de dépression et d'angoisse (1527, 1528, 1537, 1538), dues
au décès de sa fille Madeleine ou aux querelles entre protestants. Considéré par certains comme
un vieillard acariâtre, il n'a rien perdu de sa pugnacité. Son adversaire principal reste le pape,
pour lequel il n'a pas de termes assez durs. Mais il s'en prend également aux Juifs, coupables
apparemment de ne pas s'être convertis à la nouvelle religion, et dont il souhaitait voir les
synagogues brûler, les maisons détruites et l'argent confisqué. L'antisémitisme de Luther lui a été
longtemps reproché, d'autant que les nazis n'ont pas hésité à le revendiquer pour justifier leurs
crimes. Martin Luther s'éteint après avoir confirmé sa foi, alors qu'il est à Eisleben, sa ville
natale, afin de régler un différend entre les comtes de Mansfeld. Martin Luther et Philippe
Mélanchthon reposent à l'église de la Toussaint de Wittemberg.
Sa théologie[modifier | modifier le code]

Article détaillé : luthérianisme.
Éléments fondamentaux et évolution de la théologie de Luther[modifier | modifier le code]
Article détaillé : Cinq solae.
La théologie luthérienne qui se caractérise par sa complexité est souvent résumée par les quatre
Sola/Solus :
sola scriptura: "Les saintes Écritures seules" représentent la source de toute foi et de toute
connaissance que nous avons de Dieu : c'est elle, par conséquent, qui constitue la norme critique
de tout discours et de toute action chrétienne ;
sola gratia: "La grâce seule" compte sans qu'aucune intervention de l'homme pour atteindre son
propre salut ne joue un rôle;
sola fide: "la foi seule", uniquement si nous croyons dans le Christ, sans aucune œuvre de notre
part, que nous pouvons atteindre le salut;
solus Christus: "le Christ seul", vraiment homme et vraiment Dieu, permet par son sacrifice
vicarial sur la croix une justification et la guérison qui nous sont transmises par l’Évangile et par
le sacrement de l'Eucharistie. Ce dernier principe est la pierre de touche des trois autres.
Critique du monachisme[modifier | modifier le code]
Il est courant d'établir un lien entre Martin Luther et l'humanisme qui se caractérise, entre autres,
par une réhabilitation du corps et de la vie.
Luther condamne ainsi la vie monastique. Avec Dein Ruf ist dein Beruf (ta vocation est ton
1565

métier) il suggère que la vocation de tout un chacun n'est pas d'y chercher Dieu mais de s'incarner
dans le monde. La pratique des règles de foi dans les conditions les plus diverses.
La traduction de l'exhortation de Martin Luther est délicate : en allemand, der Ruf signifie «
appel » (du verbe rufen, appeler) ; Beruf est à la fois « métier » et « vocation ». Le jeu de mots
signifierait alors « Tu es appelé à vivre une profession ».
« Libère-moi selon ta justice » (Psaume 31)[modifier | modifier le code]
Article détaillé : sola fide.
Dieu accueille l'homme pécheur qui s'abandonne à lui selon Luther. Le seul lien possible entre
Dieu et les hommes est la Foi. Les actes ne peuvent donc rien à eux seuls : il ne sert à rien d'être
charitable, généreux, pieux... si l'on n'a pas la Foi. Il faut d'abord s'abandonner à Dieu pour
ressentir la Foi ; les actes viendront ensuite d'eux-mêmes, ainsi que le Salut. À noter que la
théologie luthérienne est très théocentrée (se concentre sur le Père) alors que le catholicisme de
l'époque est principalement dirigé vers le Christ intercesseur.
L'autorité de l'Évangile[modifier | modifier le code]
L'homme n'a qu'un seul guide infaillible pour trouver le bon chemin, c'est la Parole de Dieu,
l'Écriture qui le mène au Christ. Dieu, le seul être entièrement libre donne à chaque homme la
possibilité d'accepter ou de refuser la Parole et la Foi. La religion est une affaire personnelle et
non dictée par le pouvoir en place. On a ici une pensée charnière entre le pessimisme du Moyen
Âge et le « libre arbitre-isme » des humanistes. Il est rendu capable par la puissance de l'Évangile
d'abandonner ses péchés pour se trouver en nouveauté de vie, libre en Christ.
Sommeil des âmes[modifier | modifier le code]
Luther a traduit quelques passages de la Bible conformément à son opinion sur le sommeil des
âmes25.[non neutre]
Traduction de la Bible[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Bible de Luther.
La traduction de la Bible en allemand, langue vernaculaire qu'a effectuée Luther, rapproche le
peuple des Saintes Écritures et a un impact culturel primordial, en permettant la large diffusion
d'une norme de la langue allemande écrite et en donnant des principes généraux sur la
traduction26. Elle a notamment une large influence sur la traduction anglaise connue sous le nom
de Bible du roi Jacques27.

Bible en allemand de Luther
Au début, Luther n'a que peu d'égard pour les Livres d'Esther, l'Épître aux Hébreux, l'Épître de
Jacques, l'Épître de Jude, et le Livre de l'Apocalypse. Il appelle l'Épître de Jacques « une épître de
paille » ; il trouve que ces livres se réfèrent peu au Christ et à Son œuvre salutaire. Il a également
des paroles dures à l'égard du Livre de l'Apocalypse, disant qu'il ne peut « en aucune manière
ressentir que le Saint Esprit avait pu produire ce livre ».
Il met en doute l'apostolicité des épîtres aux Hébreux, de Jacques, de Jude, et de l'Apocalypse
rappelant que leur canonicité n'était pas universellement acceptée dans la première Église (ce sont
les antilegomena). Cependant, Luther ne les retire pas de ses éditions des Saintes Écritures. Ses
points de vues sur certains de ces livres changeront des années plus tard.
Luther choisit de placer les apocryphes bibliques entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces
livres qui sont ajoutés aux livres canoniques se trouvent dans la Septante grecque mais non dans
les textes massorétiques hébreux. Luther laisse largement leur traduction aux soins de Philippe
Mélanchthon et Justus Jonas. Ces livres ne figurent pas dans la table des matières de son édition
de l'Ancien Testament de 1523, et on leur a attribués le titre couramment utilisé d'« Apocryphes
1566

». Ces Livres sont considérés comme étant inférieurs aux Saintes Écritures, mais elles sont utiles
et bonne à lire dans la version de 1534.
Luther et la musique[modifier | modifier le code]

Admirateur de la musique sous toutes les formes et compositeur de chants religieux, Luther
introduit dans l'Église évangélique les cantiques à une ou deux voix, en langue vulgaire, chantés
par l'assemblée des fidèles. Sous le nom de chorals, ces cantiques deviennent le centre de la
liturgie protestante, et leur influence sur le développement de la musique allemande se fait sentir
durant de longues années, ainsi il prend une place essentielle dans l'œuvre de Jean-Sébastien
Bach. La plus connue de ses hymnes, Ein' feste Burg (« C'est un rempart que notre Dieu »), reste
populaire parmi les luthériens et d'autres protestants aujourd'hui28.
Musée[modifier | modifier le code]

Maison de Luther (xve siècle), cloître de l'Université de Wittemberg où Luther vécut plus de 35
ans. Le musée est à ce jour le plus grand musée du monde de la Réforme protestante et le
bâtiment est reconnu site du patrimoine mondial depuis 1994.
On peut aussi visiter le château de la Wartbourg (en allemand : Wartburg), situé sur une colline
au sud-ouest d'Eisenach en Thuringe, qui conserve le souvenir du séjour de Luther en 1521-1522
et de la traduction en allemand de la Bible qu'il y a commencé.
Principaux ouvrages[modifier | modifier le code]

Martin Luther - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

Partager cet article
...................................................................

957. Tsy azo lavina koa anéfa ho an’ny Kįrişįtiáŋā fa tena niteraka ny Teşįtamẽta Vaováo ny
Teşįtamẽta Talóha amin’ny alálan’ny Fitantarány ny fomba niaviana sy niaiñan’i Jesoa Kįrişįtý, izány
hoe : ny Fiavian’ny Meşίa. 958. Mbola andrasan’ny Jody foaña mandrapahatongan’ny farandron’Izáo
Tontólo Izáo kosa anéfa angámba, ny Androm-Piavian’ny Meşίa izáy tsy Andriamaniny mihitsy fa
olombelona tsotra fotsiny madina ihany monja kosa.
959. Ny Teşįtamẽta Vaováo, ho an’ny kįrişįtiáŋā, dia mirakitra indrindraindrίndra ny fomba
fiharan’ny Teşįtamẽta Talóha, amin’ny alálan’ny Fitantarány, ny amin’ny Mahandriamañitra sy ny
amin’ny Mahaolombeloña Feno Tanteraka an’i Jesoa Kįrişįtý. 960. Mpamónjy ny zavaboaáry rehétra i
Jesoa Kįrişįtý Andriamañitra amin’ny alálan’ny fizarány hosotroina ny RANY sy amin’ny alálan’ny

1567

fizarány ny VATAÑY hohanina. 961. Ny Kįrişįtiáŋā voahosotra sy voafίdy ary voavónjy, dia miaiña ny
fiaiñan’Izy Jesoa Kįrişįtý Andriamañitra hatréto an-tany mandrίtra ny fahaveloman’izy iréo ary haházo
ihány koa handóva ny Fanjakán’Andriamañitra mandrakizáy,
- satrίa niráy nofo sy aiña tamin’Izy Jesoa Kįrişįtý Andriamañitra tamin’ny alálan’ny fihinana ny
Vatañy sy tamin’ny alálan’ny fisotroana ny Rany, izy iréo. 962. Hiaraka aminy añy amin’ny Fanjakán’Izy
Andriamañitra na ny Fiaiñana Mandrakizáy, aorian’itý Fiaiñana Hita Maso itý, izány hoe : rehéfa maty,
iréo Kįrişįtiáŋā voahosotra sy voafίdy ary voavónjy iréo.
963. Ny Teşįtamẽta Vaováo no niteraka sy mbola mampiaiña ny fisian’ny Kįrişįtianişįɱā. 964.
Eritreréto hoe angé :
- alίka lahy na kisóa lahy mihinan-tay ahantoña amin’ny táñambokovóko na hazo fijaliana, no
toloranáo ny hetahetam-ponáo rehétra izáy aloaky ny vavanáo é!
964. Manantitrantitra irý fisiana iráy izáy raiben’ny demony irý fa satrίa tañambokovóko tsy
voasonίa, no mety ho hitany etsy sy eroa, ka dia alίka sy kisóa mihinan-tay, no hahantoñin’ny demóny
baikoiny, amin’ny vanim-potoana tsy ampoizina, eny ambonin’irǽñy tanambokovóka tsy voasonίa rehétra
rehétra irǽñy! 965. Tena mampalahélo tokóa sady mahafarikoriko izány fanompoan-tsampy tena
fanompoan-tsampy izáy mamohehatra izány : biby tsy fanao anao izay sahy mangalatra ny
endrik’Andriamañitra Jesoa Kįrişįtý mihantoña amin’ny tena Hazo Fijaliana Marina, no ivavahana. 966.
Tena izány voaláza sy voasoratra izány tokóa no marina rehéfa tsy mihinana ny Vatañ’Izy Jesoa Kįrişįtý
Andriamañitra sy tsy Misotro ny Rany io añáo izáy mitonon-taiña ho Kįrişįtiáŋā io; fanompon-tsampy
tena fanompoan-tsampy tanteraka tokóa mihίtsy anéfa izány fampivaingañana ny endrika momba
an’Andriamañitra izány ho an’ny Teôlôzίa fototry ny fisian’ny Antokom-pinoan’ny Mpino Kįrişįtáŋā
Pįrôteşįtãta, araka izáy efa fantatsίka.
966. Maháy mihίra tokóa ny Malagásy Kįrişįtiáŋā;
- nisaotra manokana ny Mponiñ’Antsiranana noho ny hasoan’ny hirany ny Papa Raimasina
Katôlίka Rômáŋā sady Olontsambatra Zoany Pôly II, tamin’ny fandalovany tañy amin-dry zaréo tañy
fahaveloñy.
- satrin’izy iréo hivavaka indróa hatráñy foaña, raha vao miresaka amin’ny Tompo Jesoa Kįrişįtý
Andriamañitra izy iréo. 967. Mba alaovy an-tsaiña amam-pañáhy, ao am-ponáo ao angé, izány hoe :
- iréo vavakáo rehétra sy hiranáo rehétra izáy miloaka sy mipololótra avy ao amponáo iréo,
dia ho an’ny alίka lahy sy ny kisóa lahy mihinan-tay izáy mihantoña amin’ny hazo fijaliana, no anaovanáo
azy iréo, fa tsy hiafitra amin’ny Taiñan’Izy Jesoa Kįrişįtý Andriamañitra izáy tsy maintsy hanináo
Vatañy sy sotrináo Rany mba ho voavónjy añáo, ka atrehináo eo ambóny ny tena Hazo Fijaliana eo
é! 968. Fantatráo fa tsy izáho na añáo no namoroporona an’izány fa izány rehétra izány, dia araka ny
famariparitan’Izy Andriamañitra Jesoa Kįrişįtý ihány momba izány Taiñany Masina izáy Andriamañitra
Veloña izány, toy izáy hita sy vakináo ao amin’i Masindáhy Zoany Toko Fahenina, ohatra! 969. Tsy ho
afaka hivavaka aminy mantsy añáo na ny taiñako, raha tsy efa manaña azy ao am-ponáo na ao ampoko ao isίka, amin’ny alálan’ny fihinananáo na ny fihinanako ny Vatañy sy ny Fisotroanáo na ny
fisotroako ny Rany,
- raha tsy hoe angáha ka manómpo sampy fotsiny izáo izáho na añáo satria alίka sy kisóa
mihinan-tay miendrika Andriamañitra no ivavahana noho izy miláza taiña ho Jesoa Kįrişįtý kanéfa tsy
afaka hañomé ny vatañy hohanin’ny Vahoaka Malagasy Kįrişįtiáŋā sy ny Rany ho sotroin’ny Vahoaka
Malagasy Kįrişįtiáŋā. 970. Masina tokóa añáo ry Teny, ry Volaña, ry Taroña, ry Kabary,…, ry Sokéla
fa Andriamañitra añáo, amin’ny alálan’ny Mahatény an’i Jesoa Kįrişįtý Tomponáy izáy hany tokana
aman-tany Mpamónjy anáy fa Andriamañitray.
971. Anjatony taona maro talohan’i Jesoa Kįrişįtý, hono, tañy aloha tañy, tamin’ny fahagolan’ny
tany tany, tañy amin’ny fonaiñana gįréka tañy, dia nisy finoana iráy izay toy izáo voaláza mañaraka izáo
no fomba fiainana azy. 972. Notompoin’ny olona ho Zañaháry i Dyonisos [Diônijôşy]. 973.
Andriamañitry ny DIVAY izáy azo avy amin’ny VOALOBOKA Izy, mazáva loatra.
974. Nino ny olombelona izáy mpanómpo sy mpañaraka ary mpivavaka taminy fa ny
fisotroana ny DIVAY VOAHASINA SY VOATOLOTRA AZY ANDRIAMAÑITRA Dyonisos, dia
fisotroana NY RA MASIN’ILÁY ZAÑAHARY-ANDRIAMAÑITRA izáy antsoina hoe DYONISOS.
975. Mampieritreritra ihány tokóa mihίtsy ny famariparitana rehétra izáy mikasika ny RA eto amin’ny
fiaiñan’ny ZAVABOAÁRY eto.
976. Eo amin’ny fiaiñantsίka andavanándro moa, dia fantatsίka fa tsy misy zava-bita tsy amin’ny
alálan’ny Teny sy ny Volaña ary ny Sokéla sy ny Taroña ary ny Kabary samiháfa. 977. Raha vao teraka
ny taiña, dia tsy maίntsy anaovana teny sy soratra iráy izáy tena manaña ny mahaίzy azy tokóa dia ny

1568

kôpia nahaterahana izány. 978. Mañίsy marika mandrakizáy izáy tsy azo kosehina momba ny
mahaolona voatokana sy voatóndro «ho tena fisiana iráy ny taiña» io kôpίa nahaterahana io.
979. Noharintsίka tamin’io kôpίa nahaterahana io, ny şakįramẽtan’ny Batémy. 980. Mañomé
marika mahampandóva ny fiañana mandrakizáy io Batémy io; na dia very mandrakizáy añy amin’ny
AFOBE añy aza ny olona vita batémy iráy, dia tsy mety maty ny marika mahavίta batémy izány olona
izány, fa dia hitan’ny havany foaña eo hoe :
- olona vita batemy kanefa dia voaheloka sy no very ary navariña mba ho main’ny Afo
mandrakizáy io olona io;
- [averiko indray fa resaka fialambóly fotsiny ihány izáo soratra izáy ataoko izáo fa tsy filazána
fahamarinana fototra velivély akóry izay efa notazantsίka tañy alóha tañy];
- nikakakaka sady nihoméhy mafibé aho raha nahίta teo amin’ny televijiỗỗ ny Papa
Raimasina Benoît XVI [Bênoá {16} XVI], fa nahatsiáro ny tenin’ny mpaháy zavatra hafaháfa sady
demôniaka manáo manáo hoe : io Raimasin’ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā io, hono, dia fiofoana sy
fampiofoana ny tarehimarika faha-666 na ny tarehimarika faha-616; izány, hono, no mba toy ny
kôpίa nahaterahan’ny Papa Raimasin’ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā.
981. Manaña ny lanjany tsy hita velivély ny kôpίa nahaterahana; raha eo amin’ny lafiny
Firenéna Mikambana izáy miáro ny Zo sy ny Hasina mahaolona ny olona,
- dia mariky ny tsy maίntsy fanañana fahefána sy ny tsy maίntsy fanañana fahafahan’ny olona iráy
hisy, amin’ny alálan’ny añarana, io kôpίa nahaterahana io;
- dia mariky ny zo hanaña añarana, ny zo hanaña Ray niteraka, ny zo hanaña Reny niteraka, ny zo
hanaña trano fialofana sy fonaiñana, …, io kôpίa nahaterahana io. 982. Ny añarana no miláza ny fisiana,
noho izány dia fahefán’ny zanakolombeloña iráy ny hanaña añarana amin’ny alálan’ny Ray sy ny Reny
niteraka azy. 983. Lalána Iraisam-Pirenéna mihίtsy, no miáro fa saro-bidy sy saro-pady ny kôpίa
nahaterahana sy izáy taratásy rehétra rehétra izáy voasintona avy aminy.
984. Añy amin’ny Firenéna rehétra añy, dia tsy maίntsy anañana io kôpίa nahaterahana io, mba
hahazoana mandóva ny Ray sy ny Reny niteraka, ohatra. 985. Ilaina ny kôpίa nahaterahana momba ny
fiovaovan-tsatan-daharana sy mikasika ny fiovaovan-tsatan-toetra, eo amin’ny Fiaiñana mahaolombeloña.
986. Ilaina, ohatra, ny kôpίa nahaterahana, raha hanáo mariázy ka hañorin-tokantráño. 987. Ilaina koa
ny kôpίa nahaterahana raha hilatsaka hianatra na hilatsaka ho fidίna na ho mpifίdy, …,raha mbola
veloña. 988. Ilaina ny kôpίa nahaterahana raha, raha,…, rehefa maty.
989. Ny zava-dehibé noho izáy mety ho zava-dehibé ilaina hotadidiana momba azy, dia itý :
tokana sady tsy mióva kanéfa mety hanaña hevitra ho samy hafa mihitsy izy, arakaraka izáy
toerana itadiavana azy. 990. Tsy azo toñonina na oviana na oviana ny fitenenana izáy manaotáo hoe :
esóry tamin’itý toerana itý ny kôpίa nahaterahana satrίa efa arý amin’ny toerana toy izáo arý; fady
ambóa aminandómbo izáy fomba fihetsika sy fisaiñana izáy momba sy mikasikasika ny kôpίa
nahaterahana.
991. Kôpίa nahaterahana ihány no añarany, nefa dia mety hanaña lanja sy hevitra hafa dia hafa
mihίtsy ny kôpίa nahaterahana, arakaraka izáy toerana ahitanáo azy. 992. Tsy misy taratásy nivoaka
tañáty tañan’olombeloña afaka hahasólo azy, amin’ny toerana izáy ilaina azy. 993. Tadidίo tsara izáy
fomba fisaiñana izáy fa mifóño hevi-daliña tsy taka-pesipesena tokóa.
994. Ny teny ihány ve? 995. Nony nody iréo mişionéra katôlίka Rômaŋā, dia Ny Olontsambatra
Fįréra Raphaël Louis Rafiringa, no añisan’ny andry niankiñan’ny Finoana sy ny Egįlίjy Katôlίka
Rômaŋā tao Antananarίvo tao. 996. Voaporófo sy voatahίry tamin’iréo taratásy nosoratany ny
fahamasinan’io teny io.
997. Niófo ho hira tena soa ka soa tokóa io teny io, tao amin’ny Finoana sy ny Fiangoñana
Pįrôteşįtãta indrindraindrίndra. 998. Niaiñana hatráñy Ampίta ka hatratý Madagasikara atý izány fiharana
sy fisehoan’ny hasoan’ny hira izány.
999. Voalazan’ny taratásy sasañy izáy nosoratan’ny Olontsambatra Fįréra Raphaël Louis
Rafiringa ho an’iréo Lehibény tañy ampitan-dranomasina tañy áry, fa dia be sy maro tokóa iréo
Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina no nivadika ho Pįrôteşįtãta noho ny hasoan’ny
HIRAMPIVAVAHANY. 1000. Nañakaikikaiky kokóa ny Fo amam-Pañáhy Mahagasy, angámba, ny
fomba fihίra Pįrôteşįtãta, tamin’izány andro izány.
1001. Nisy fomba fihίra iráy izáy azo heverina ho katôlίka Rômaŋā mihίtsy, dia ny Hira
Zafindraoñy. 1002. Nañakaiky tanteraka ny fisaiñana sy ny Fo ary ny Fañáhy Mahagasy ny fisehon’ny
foronkίra pįrôteşįtãta izáy nanaña tantára goavaña noho ny goavaña tao añatin’ny fiaiñan’ny vahoaka
Malagasy tao, tamin’ny nahafinoana sy tamin’ny nahafiangoñam-Panjakána azy.

1569

1003. Be ny andévo izáy tsy mba nanaña tantára nefa mba naháy nihίra ihány koa, lasa katôlίka
Rômaŋā ny ankabeazany tamin’izy iréo, tañy Ankibonimerina Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova
tañy. 1004. Tsy nañavanana loatra azy iréo ny hira nantsoina hoe hira kįlaşίka izáy fahίta tao amin’ny
Fiangoñana Katôlikan-dry Mỗpéra Vazáha.
1005. Tsy navelan’ny Nahagasy azy iréo tsy hipololótra tañy amin’Andriamañitra tany ny hirampivavahana Nahagasy azy iréo. 1006. Namorona ny hirany koa izy iréo, na dia ho no toy ny kilaláo ihány
aza izány. 1007. Nahίta masoandro ny hira-kalokálo masina izáy nantsoina hoe : Zafindraoñy.
1008. Mahavariana ny fisehoan-javatra toy izáo mañaraka izáo. 1009. Tsy mba no azo nohiraina
tañy am-piangonana mihίtsy io hira zafindraoñy io nandrίtra ny fanompoam-pivavahana izáy ny Laméşa
Masina moa izány.
1010. Tamin’ny endriny «Ady Hira»-«Kalokalo Masina» foaña no fomba fiséhony ivelañy izáy
nahafantarana ny zafindraoñy izáy nañakaiky indrίndra ny fo amam-pañahin’ny Gasy-Andévo-KatôlίkaRômáŋā Malagasy, raha mbola hira koa no jeréna. 1011. Tsy tokony harahina Feon-javamañeno na
oviana na oviana ny Hira Zafindraoñy mba ho fañajana ny Sata Mahagasy azy; misy ihány moa
iréo izáy mihevitra fa harahina feon-javamañéno io Zafindraoñy io;
- mety ho azo heverina ho tsy inona fa ho kisoaláhy sy kisoavávy ary ho alikaláhy sy ho
alikavávy miendrikolombeloña ihány izáy mieritreritra sy manáo toy izány, izány hoe : manaraka
zavamañéno ny hira zafindraoñy. 1012. Tañy an-trano fivavahana ivelañin’ny fanompoam-pivavahana
sy tañy am-pivahinianana ary tañy am-piaretan-torin’ny fiandrasam-paty sy mandrίtra ny andrompiravoravoana samiháfa koa anéfa, no nahitána izány zafindraoñy izány indrindraindrίndra ary tæñy ampandehanana ihány koa.
1013. Tañy amin’ny rian-taona 1960…, tañy ho añy, no nandrenesana voalohany Hira
zafondraoñy tañy am-piangoñana Katôlika Rômaŋā nandrίtra ny Fankalazána ny Laméşa Masina Kaôlίka
Rômáŋā. 1014. Tao amin’ny Tobin-dry Maşêra Mpitokamoniña na Mpifáhy –Sœurs Bénédictines- tao
Ambositra tao sy tao amin’ny Toeram-Pibeazana ho Fįreran’ny Şekóly Kįrişįtiáŋā –Frères des Ecoles
Chrétiennes- tao Soavimbahoaka-Antananarίvo tao, no nameroveroan’izány hira tena soa sy tena Gasy
izány voalohany, nandrίtra ny Laméşa Masina, ho fiderána sy ho fañomezam-boñinahitra
an’Andriamañitra-Jesoa Kįrişįtý sy ny Tįrinité Masina Mpaháry sy Mpitáhy {izáy tsy inoan’ny antompinoana pįrôteşįtã!ta}; tena no voahája tokóa ny Nahahίra Zafindraony azy, tamin’izány fotoana izány;
- tsy mba arahiná feon-javamañéno mihίtsy ny Hira Zafindraoñy.
1015. Tañy amboalohany, io karazañin’ny hira natáo hoe : Zafindraoñy io, raha araka ny
fihevi-dry Mỗpéra Vazáha sasañy, dia nety nampamolivóly sy namelombeloña foaña hatráñy, tao antsaiña sy tao am-po amam-pañahin’ny Malagasy tao, ny fahatsiarovana ny fomba nentim-paharazaña
mikasika ny fañajana ny Zañaháry toy ny Fomba izáy nantsoina hoe : Salamánga, tañy amin’ny
Faritra Betsiléo Avaratra sasañy tañy, ohatra, -na tromba tañy an-tany hafa tany koa-. 1016. Afaka
ho nitarika sy ho nampivadika indráy ny Gasy Kįrişįtiáŋā Katôlika Rômaŋā vao natáo batémy, hiveriña sy
hitodika ho añy amin’izáy ninoana fahagóla izáy vao avy notsipahin’izy iréo ka nantsoina tamin’izány
andro izány hoe : Fanompon-tsampy, ny fanohizana ny fihirána toy izány. 1017. Noho izány dia tsy no
azo nohiraina tañy am-piangoñana tany nandrίtra ny Fankalazána ny Laméşa Masina ny Zafindraoñy, sao
dia angé ka ny sampin’ny Fomban’ny Salamánga fahίny, -na ny tromba ihány koa- no hitan’ny Gasy
Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômaŋā ao an-tsaiña ao, hono, fa tsy ny Tįrinité Masina izáy tena Andriamañitra,
mandrίtra ny Fanompoam-Pivavahana.
1018. Misy ihány anéfa ny olona izáy miláza sy mitatitra koa fa izány Fianakavian’i Neny Raoñy
izáy nivadika ho katôlίka Rômaŋā izány, rehéfa nandáo sy niála «ny Fanompoan-tsampiny izy», hono,
no nanomboka namorona hira–kalokálo masina voalohany, toy io izáy nampitondraina ny añarany
manáo manáo hoe : Zafindraoñy io. 1019. Heverina ho toy ny taranaka aman-jafin’i Neny Raoñy sy i
Baba Raoñy avokóa ny olona rehétra izáy manáo ka mihίra sy mamorona hira toy io Karazañin’ny hira
izáy naterañy io. 1020. Nanaña ny lazany, tañy amin’ny Fanjakána Betsiléo tañy mihίtsy tokóa, io añarana
hoe Raoñy io, fa nisy iréo Mpanjáka Betsiléo izáy azo inoana ho nibebaka ho Gasy Kįrişįtiáŋā Katôlίka
Rômaŋā izáy nitóndra io añarana feno haja sy voñinahitra hoe : Raoñy io.
1021. Raha nanjakán’ny Pįrôteşįtãtişįɱā tañy amin’ny Fanjakána sy ny Faritanin’ny
Ankibonimerina Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova tañy, dia nitodi-doha niañantsimotsίmo kokóa,
tañy an-toerana hafaháfa kokoa kosa, mba hitády tany malémy, hañoraiñam-pangády, iréo mişionéra
samy hafa, toa an-dry zaréo mişionéra katôlίka rômáŋā indrindraindrίndra izány. 1022. Niroboróbo kokóa
tokóa ny Finoana Katôlίka Rômaŋā tañy amin’ny Fanjakána sy ny Faritanin’ny Betsiléo tany; ny Finoana
Gasy Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômaŋā, dia toa no lasa porófo veloña fa tsy dia niatraikán’ny Fahefána

1570

Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina feno tanteraka loatra, araka izáy tokony ho no izy, ny
Fanjakána Betsiléo; afaka niditra ho no Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômaŋā ny Vahoaka sy ny Fanjakána; efa
nitény betsaka momba izány antsίka tañy ho añy.
1023. Inona moa no azo heverina ho nentin’iréo mişiônéra iréo? 1024. Fandriampahalemana sy
Famonjéna na eo amin’ny lafiny fañáhy na eo amin’ny lafiny vataña fa tsy ny basy sy ny tafóndro, no
nampoizina ho nafafin’izy iréo.
1025. Be anéfa ny olona izáy niláza ho no diso fañantaiñana. 1026. Nalahélo noho ny famotehana
ny Mahamalagasy azy iréo, ny vahoaka maro tamin’izy iréo. 1027. Mbola miotrika ao am-po amampañáhy ary ao an-tsaiña Mahagasy ao izány alahélo izány. 1028. Mikasika izány Teninandriamañitra izáy
hany tokony ho nafafin’ny mişiônéra izány, dia añisan’ny Manaitra sady Mahavariana no sady
Mahafinaritra mihίtsy ny Teninandriamañitra izáy voasoratry ny Apôşįtôly izáy nantsoina hoe :
Masindáhy Matίo.
1029. Voalazantsίka tañy alóha tañy fa mirakitra lanja sy hasina mety ho samy manaña ny
mahaίzy azy tokóa, ny kôpίa nahaterahana iráy arakaraka izáy toerana itakiana azy. 1030. Raha
izány no heverina, dia mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka lahy sy ny alίka vavy ary ny kisóa vavy sy ny
kisóa lahy mihinan-tay aho raha sahy miláza hoe : esóry eto amin’itý Tokon’i Masindáhy Matίo itý, itý
andininy itý, satria andininy izáy nadikany sy nokôpiaziny fotsiny izáo, tao amin’i Masindáhy
Marįka, ao amin’ny Toko tahaka izáo, io izy io. 1031. Ampahatsiahivina mantsy, fa araka izáy lova
navelan’ny tantára, dia i Masindáhy Marįka, no olombeloña voalohany izáy nanoratra Evãzίļā.
1032. Na dia izány aza anéfa, dia mba iza no olombeloña afaka sy manam-pahefána hitsára an’i
Masindáhy Matίo sy ny Fañáhy Masina Andriamañitra izáy tena Andriamañitra ao aminy, ka tena no sahy
nanáo havetavetána miháro hafokána sy fahambaniana mitóvy amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay toy
io fitsaratsarána manaotáo toy io hoe : esóry eto amin’itý Tokon’i Masindáhy Matίo itý, itý andininy itý,
satria andininy izáy nadikany sy nokôpiaziny fotsiny izáo, tao amin’i Masindáhy Marįka, ao
amin’ny Toko tahaka izáo? 1033. Iza no olombeloña afaka hiláza sy hañamarina fa io andininy ao
amin’i Masindáhy Matio io, dia mitóvy Lenta sy Zo ary dikany sy heviny tsy misy iavahany amin’ny
andininy ao amin’i Masindáhy Marįka? 1034. Ny valiny angámba dia izáo fotsiny : ny alίka sy ny kisóa
mihinan-tay miendrika olombeloña iréry ihány, no afaka manáo izány;
- tadidio ihany koa fa ho an’ny Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā, dia manahirana tanteraka ny
Teôlôzίa fototra ijoroan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā i Masindáhy Matίo Manontólo, satrίa mitény be loatra momba
ny fifaneraseran’ny Olombeloña sy Andriamañitra (pas de réciprocité) izy ka azon’ny olombeloña
antsoina hoe Rainy Andriamañitra;
- fantatsίka fa fanompon-tsampy ho an’ny teôlôzίa fototry ny fijoroan’ny Antokom-pinoan’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā ny fomba fampivainganana ny fahalalána an’Andriamañitra amin’ny endriñy maro tsy
hita isa (Dieu est au-dessus de Dieu)!
1035. Ary satrίa efa diso tafahoatra ny fihambaniana, dia sahin’ny olon’ny atsy na ny olon’ny aroa
lazaina manáo manáo hoe : Saint Mathieu est déprimant avec son «Père Céleste, dans son Evangile» na
raha adίka amin’ny fomba fitény izáy somáry tenim-boto, dia toy izáo no mety ho dikany : efa
mandrebiréby mihitsy io Masindáhy Matίo io, amin’ny famerimberaiñany itý «Andriamañitra
Ray–Andriamañitra Ray-ny» itý, ao añatin’ny Evãziļā nosoratany. 1036. Ny olona ambány zo sy
hasina noho ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay no sahy miláza hoe : «Lalampañoraiñan’ny Lañitra ny
Fahasambarana Valo» ao amin’i Masindáhy Matίo. 1037. Iza marina añáo ry Andriamañitra Fañáhy
Masina izáy nitantana an’i Masindáhy Matίo nandrίtra ny fanoratany ny Evãziļiny?
1038. Tsy niláza na oviana na oviana i Masindáhy Matίo fa telo ny Mazy na ny Loholona na ny
Olonkéndry na ny Magy na ny Mpimásy sy Mpañándro Jẽtίly na Jẽtilίşa avy tañy Antsinanana na avy tañy
Arabίa izáy nandéha nitsaoka an’i Jesoa Kįrişįtý Zaza-Andriamañitra;
- rehéfa tonga iñy fotoam-piarahabán’ny Miaramίla Malagasy ny Filoham-Pirenéna Malagasy vao
mangiran-dratsy andro iñy, dia indraindráy Gisa roa no entin’izy iréo izáy atolotry “ny Zeneráļā Malagasy
anakiróa ny Filohampirenéna Malagasy”;
- mety midίka izány fihetsika izány ho an’ny olona sasañy fa tsy nisy afa-tsy miaramίla Zeneráļā
anakiróa iréry ihány, no tonga niarahába ny Filohampirenéna Malagasy tamin’iñy indráy maraina vao
mangiran-dratsy andro iñy. 1039. Toraka izány ihány koa, dia nolazain’i Masindáhy Matίo Fotsiny fa Telo
ny Tolotra nentin’iréo Andian’Iraka na Andian’ny Magy na Mazy na Mpimásy sy Mpañándro jẽtίly iréo;
miláza sy mitóry iréo Tolotra Telo iréo, mikasika ny :
- Mahandriamañitra an’i Jesoa Kįrişįtý,
- Mahaolombelona an’i Jesoa Kįrişįtý,

1571

- Mahampanjáka an’i Jesoa Kįrişįtý;
- toy izáo no azo andikána izány rehétra izány, ho toy ny kilaláo : ny olona izáy mihevi-taiña ho
ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay iréry ihány, no miláza “fa tsy nisy afa-tsy
telo ny isan’ny Magy na ny Mazy na ny Mpimásy na ny Mpañándro Jẽtίly izáy tonga nitsaoka an’i
Jesoa Kįrişįtý Zaza-Andriamañitra”.
1040. Izáo no zavatra tena mazáva : amin’iréo Boky rehétra izáy voarakitra ao añatin’ny Baibóly
Masina ao, dia ny Boky izáy nosoratan’i Masindáhy Matίo Apôşįtôly iréry ihány, no Boky voarίndra
araka ny tanjoña iráy izáy nikendrén’ny Mpanoratra azy, ary indrindraindrίndra moa fa
nikendrén’Andriamañitra Fanáhy Masina azy. 1041. Iréto misy ohatra izáy holazaiko mba hahazoantsίka
izáy tiako hotenenina.
1042. Ny fisian’ny Fanjakána iráy eto an-tany eto, dia mitáky ny fisian’ny Lalána Fototra izáy
ioraiñany, izáy ampitondraina ny añarana hoe : lalampañoraiñana. 1043. Toraka izány ihany koa, ho an’ny
foñaiñana hafa rehétra : tsy maίntsy manaña lalána fototra na lalána fehizóro izy iréo mba hisy. 1044. Tsy
ataotáo foaña sy tsy atsangatsangam-poaña anéfa iréo Lalampañoraiñana na Lalána Fototra na Lalána
Fehizóro iréo, fa ampiankiñina tanteraka amin’ny tanjoña izáy tiana hotratrarina.
1045. Na dia samy lalampañoraiñana izáo aza, dia ho hafa mihίtsy ny fomba fandinika izáy
voalazany raha ohatra ka :
- Lalampañoraiñana şôşialişįta ny iráy,
- raha ohatra ka Lalampanoraiñana Kapitalişįta ny Faharóa,
- raha ohatra ka Lalampanorañana mianikiña amin’ny herin’Andriamañitra na –théocratique-, na
teôkįratίka ny fahatélo, …, sy ny sisa tsy áry ho voatañίsa. 1046. Samy Lalampañoraiñana anéfa izy
rehétra iréo ary samy miezaka hampirίndra sy hampiroboróbo ny fiañam-piarahamoniña ao amin’ny
Fanjakána sy ny Firenéna izáy aoriñy ao. 1047. Tsy mitóvy anéfa ny tanjoñin’ny Lalampañoraiñana samy
hafa, ka noho izany dia tsy hitóvy mihίtsy koa, ny fomba famolavolána ny teti-pañatontosána ny
Tetipivoarana Fampiharana azy, eny fa na dia zavatra mitóvy tanteraka sy tokana ary tsy misy fihafány
izáo aza, no zava-boaláza, ao añatin’iréo Lalampañoraiñana rehétra iréo.
1048. Itý ohatra iráy hafa mora azo kokóa. 1049. Misy fianakaviana roa izáy samy miómpy akóho
zato. 1050. Hihaháfa ny teti-pamahanana sy ny teti-piompiana iréo akohon’ny fianakaviana roa iréo, raha
vao samy hafa ny tanjoña tian’izy roa tonta hokendréna amin’ny fiompiany.
1051. Lazain’ny voalohany fa ompiany iréo akoho iréo, mba hataony famóno isan’andro. 1052.
Lazain’ny faharóa kosa fa ompiany iréo akóho iréo mba hamidiny hahazoany vola hividianan-javatra
fanjίfa hafa :
- samy akóho anéfa no ompiana. 1053. Izáo no fehiny :
- eo añatrehan’ny zavatra voarίndra satria tsy voarindrarίndra foaña izy, dia jeréo ny tanjoñy.
1054. Amin’izáy fotoana izáy, dia tsy hitenitény foaña añáo.
1055. Hatramin’izáy taona anarivony maro rehétra lasa izáy, dia tsy nisy zanakolombeloña izáy
nahatakatra ny tanjoña izáy tokony ho nataon’i Masindáhy Matίo Lohantenin’ny Evãziļā izáy nosoratany
na dia iráy aza. 1056. Ivaraiñantsίka ny ohatra teo alóha : raha ny teti-piompiana ny akóho fotsiny no
nohadihadiana fa tsy no fantatra velivély ny tanjoña nokendrén’ny mpiómpy, dia ho nitenitény foaña iláy
mpañadihády, ka nanaotáo foaña sy mitenitény befahatány tahaka ny hoe : nahoana no fahanan’ny atsy
ankilañy an’itý hanina itý ny akohony fa tsy omény an’itý kosa, tahaka ny an’ny atsy andañiny? 1057.
Toraka izány ihány koa ny fahitána ny fahasamihafána misy añy amin’ny fonaiñana tsy hita isa izáy misy
eto an-tany eto añy :
- arakaraka ny dikan’ny tanjoña nokendrén’ny Lalampañoraiñany avy, no antony sy fototry ny
fisiany ka ahazoana mametraka ny Lohan-Teniny.
1058. Noho ny tsy fahafantarana izáy tanjoña fototra nandrindrán’i Masindáhy Matio ny
Evãziļiny izáy, dia tsy nisy natáo afa-tsy ny famakafakána ny zavatra nolazainy araka ny hevitry ny teny
izáy no voasoratra ihány, hany ka nahatónga ny olombeloña maro hitenitény foana. 1059. Eo añatrehan’ny
fahamarinana, dia añisan’ny olona mitóvy zo sy hasiny amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay aho, raha
manaotáo fotsiny ihány toy izáy fanaon’ny olona izáy tsy mamakafáka an’i Masindáhy Matίo afa-tsy
amin’ny alálan’ny ataoko hoe : Fafaña Telomióva, na –tableau synoptique– iréry ihány.
1060. Antitranteriko fa, ho ahy, raha araka ny lalána izáy miféhy ny tanjoña ravoña, dia tsy misy
fifandraisany mihίtsy ny Evãziļā nosoratana amin’ny alálan’ny añarana na amin’ny alálan’ny
solonañarana hoe Masindáhy Zoany sy i Masindáhy Marįka ary i Masindáhy Lioka ary ny Evãziļā izáy
vosoratr’i Masindáhy Matίo [Izy Masindáhy Matίo iréry ihány no Apôşįtôly]. 1061. Ny Evãziļā
nosoratana amin’ny alálan’ny añarana na amin’ny alálan’ny solonañarana hoe Masindáhy Zoany sy i

1572

Masindáhy Marįka ary i Masindáhy Lioka no mifañakaiky kokóa, eo amin’ny lafiny tanjoña, satrίa samy
nosoratana arakaraka izáy fisehoan-javatra fotsiny ihány, angámba hoy aho, ny an’izy teloláhy mba
hañamarinana ny Mahandriamañitra an’i Jesoa Kįrişįtý Andriamañitra. 1062. Ny an’izáy nosoratana
amin’ny alálan’ny añarana na amin’ny alálan’ny solonañarana hoe Masindáhy Zoany, izáy mifototra
amin’ny aiña sy ny Fitiavana, no mora vakiana indrίndra, ho an’ny Rafi-pisaiñana Mahamalagasy, raha
araka ny fandinihako azy.
1063. Nanáo Fañasambé i Masindáhy Matίo na i Levý. 1064. Variana ka nisitatsitaka sy
nitakoritsika ary niváky tamin’ny Apôşįtôly-Mpianany, ny olon’ny şekįta farijiáŋā sy ny Mpañoradalána
nanáo manáo hoe : mihinana miaraka amin’ny mpanóta ny Mpampianatraréo.
1065. Mety sady rariny no hitsiny, hoy ny eritreritry ny tena Kįrişįtiáŋā, ny toritény izáy ataon’ny
Paşįtêra sy ry Mỗpéra manáo manáo hoe : ny mpanóta dia toy ny olona voan’ny Sidá sy ny
Aretimifίndra ka tokony hohalavirina tahaka ny fasambáo. 1066. Dia mamály sady mañaiky an’izány ka
mihohokohoka amin’ny tany mba ho fankatoavana isίka rehétra badoláhy sy badovavin’Andriamañitra
manáo manáo hoe : marina izány.
1067. Andáo kosa anéfa mba holazaina hoe koa : ny faran-daharana arakaraka ny fizokiana
amin’ny fahafahana sy ny fahefána miditra añy am-paradίşa añy, dia ny mpivarotaiña sy ny
mpamorihétra;
- ary izáy no tian’ny tenin’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra indrίndra hambára tamin’ny
toritény samiháfa izáy nataony. 1068. Ho hafa mihίtsy amin’izáy fotoana izáy, ny fomba hanohizana ny
toritény, satrίa i Masindáhy Matίo, izáy hany Lehiláhy Tokana Aman-tany nofidin’Andriamañitra
Fañáhy Masina hanoratra ny Lalampañoraiñan’ny Fanjakány, dia Mpamorihétra.
1069. Tsy misy zava-doza sy zava-tsarotra tahaka ny asan’ny fitantáñam-bola sy ny fianarana
momba ny atao hoe vola eto an-tany fandalovana eto. 1070. Mila fahamarinana araka ny lalána fototra
kajy sy filaminana tena tsy misy hokiañina mihίtsy izány fianarana sy asam-pitantáñam-bola izány.
1071. Efa no zatra izány fifehezan-taiña sy fahamatorana izány i Masindáhy Matίo. 1072.
Nohararaotiny sy nampiasain’Andriamañitra Fañáhy Masina izány fahaizany izány, tamin’ny fanoratany
an’io Evãziļā izáy mirakitra tsiambaratélo tsy mbola no voavakin’olombeloña io, tao añatin’izáy
anarivoarivony taona maro lasa rehétra izáy. 1073. I Masindáhy Matίo no Ẽzeñiêra faratampony
amin’ny Mahaẽzeñiêra ny Ẽzeñiêra iráy «izáy navoaky ny zavaboaarin’Andriamañitra» teto
ambonin’itý tany itý teto sy teo afovoan’Izáo Tontólo Izáo.
1074. Raha izáho no itakianaréo azy, dia izáo no havaliko : tsy soratra tsotra sy fohy toy itóny
izáy tsy inona fa soratra izáy tsy natáo afa-tsy ho no fialambóly fotsiny ihány, no hahavoasako ny
Mahamatio an’i Masindáhy Matio, araka ny fahalaláko azy. 1075. Amin’ny fomba fahitáko azy sy
amin’ny tsy mahatompon’ny fahamarinana, fa mpiláza fotsiny ihány ahy izáy fantatro ka
foromporoniko, dia tsy inona fa am-pahany iráy, amin’izáy mety ho anantapitrίsa sy analavitrisa
fahamarinana midobodoboka ao am-pon’ny olombeloña tsirairáy avy ao mikasika an’i Masindáhy
Matίo sy ny Evãziļā izáy nosoratany, io filazáko momba azy Masindáhy Matio eto io.
1076. Ny fivavahan’ny olombeloña tsirairáy avy tsy tapaka amin’ny Andriamañitra Fañáhy
Masina, no handrotsahany fahasovana be dia be amin’izy iréo, amin’ny alálan’i Masindáhy Matίo, ka
hahafahan’izy iréo hamáky sy hivaofy ny Evãziļā voasoratr’i Masindáhy Matίo sy hahafantarany
lalindaliña kokóa mikasika Azy ary momba an’Andriamañitra Tįrinité Masina araka izáy nanoratan’izány
Apôşįtôly izány Azy. 1077. Amin’izáy fotoana izáy, dia tsy hahamonaiña ahy sy añáo intsóny ny resaka
rehétra mikasika izány atáo hoe Masindáhy Matίo izány satrίa hatramin’izáy ka hatramin’izáo, dia mety
hahatahorana hanafintohina ahy sy añáo ny fomba fivoasana sasañy mikasika Azy ka mandóto fo sy saiña
ary fañáhy ahy sy añáo fa mahasosotra.
1078. Hajaiko sy hajaináo haramin’izáo tanteraka tokóa ny famakiana ny Evãziļā nosoratany sy
ny toritény momba Azy. 1079. Azonáo tsaraina tsara araka izáy mety ho fiheveranáo ahy mikasika izány
fomba fihetsiko izány aho, na dia efa nantitranterin’i Masindáhy Matίo ihány koa aza ny fitény manáo
manáo hoe : aza mitsára dia tsy hotsaraina.
1080. Tsy diso mihίtsy anéfa añáo mpamáky raha mitény sy mivolaña fa fitsarána tanteraka
mihίtsy no azo ilazána ny fihevitra izáy aposaky ny olombeloña rehétra avy amin’ny vavany, eto an-tany
fandalovana eto. 1081. Raha miohatra amin’ny famakiana ny Boky hafa rehétra, ao añatin’ny Baiboly
Masina ao toa ny Evãziļā, dia ny Evãziļā izáy nosoratan’i Masindáhy Matio, no Boky Masina famáky
matetika indrίndra añy amin’ny ankabeazan’ny fiangoñana samy hafa añy, mandrίtra ny fanompoampivavahana sy mandrίtra ny fivoriam-pikambanana masina samiháfa sy añy amin’ny toerana tsy áry ho
voatañίsa anaovana an’izány añy.

1573

1082. Nampahalalain’i Masindáhy Matίo amin’ny fomba sady manintona no mahavariana,
satrίa tena mahafinaritra firίndra tokóa fa tsotra, na dia tsy takatry ny fahaizan’ny besaiña sy ny
olona izáy miláza azy iréo ho manan-doha aza, ny fomba famakafakány sy ny fahaizany mitatitra
izáy miándry antsίka, añy amin’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso izáy iandrasan’Andriamañitra
Tįrinité Masina [izáy tsy inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtã!ta] antsίka zanañy sy voaariny añy;
- tsy hadiñonáo moa fa tsy misy Andriamañitra amin’ny Mahatįrinité Masina azy, ho an’ny
antokom-pinoan’ny pįrôteşįtãtişįɱā.
1083. Tsy rehéfa fisiana tsotra akóry, dia ratsy avokóa sady tsy mba ahatahorana ho mitahίry
zava-miafina saro-pantarina. 1084. Ny ohabolana sasañy aza, araka izáy efa haintsίka, dia miláza manáo
manáo hoe : ny fahatsorana no haingo tonga lafatra indrίndra eto an-tany eto, mandrapiavian’ny
farándro. 1085. Inona indráy moa izány no firariana faratampony tokony hataoko ho anáo fa dia ny
fanañanáo ny fahasoavana hahafantaranáo hatráñy ifotony an’io Evãziļā tena tsotra sy tena
mahafinaritr’i Masindáhy Matio io; aza mba hadiñoina ihány koa anéfa fa dia lahaporontáfa sy
foromporoña izáy tsy dia misy dikany firy avokóa, ny zava-boarakitr’itý Lahaporontáfa [NY TENY] izáy
apetrako eo am-pelan-tañanáo eo itý.
1086. Fantatra tanteraka moa fa masina ny teny na ho an’ny Firenéna iráy na ho an’ny
Faritány iráy na ho an’ny Foko iráy,…, satrίa ny teny no mitóry ny fisian’iréo Vakoka samiháfa navelany
sy raiketiny iréo, amin’ny alálan’ny Tantarany sy ny soatoaviny, ary...,. 1087. Raisintsίka ho ohatra
mikasika izány ny toerana izáy heverina fa manan-tantára rehétra ka ao añatin’izány iréo vohitra amandohasáha izáy lazaina fa toeram-pañasinan’ny olona :
- tafiditra ao añatin’ny toeram-pañasinan’ny Olombeloña ny Traño Fiangoñana sy ny Egįlίjy ary
ny Môşįké sy ny Trañom-Pivavahana samy hafa tsy áry ho voatañίsa rehétra. 1088. Ho an’ny taona 20042005, dia nafotaka tokóa eran’ny tany ny famonjéna Môşįké hatramin’ny Andro zomá faha-15 ôkįtôbįra
2004, ho an-dry zaréo mpino şįlámo, mba ho no fiomañana amin’ny fankalazána ny fetin’ny Ramadã izáy
Alahamády ankalazain’ny Malagasy sy ny Jody ho Taombaovaony ihány koa; mbola nafotaka noho ny
nafotaka ihány koa ny fivavahana tañy Laméka tañy nanomboka ny zomá efatra nôvãbįra 2011; nanáo
fivahinianana tañy Laméka ny havana Şįlámo izáy no afaka tamin’izány.
1089. Tsy misy izáy tsy mahalála ny sary ampiaiñina –dessins animés- samy hafa marobé, toy ny
voalavokély sy toy ny totózy izáy mamitaka ny alίka, isίka rehétra. 1090. Taolaña pįlaşįtίka no fatoran’ny
totózy amin’ny tady amandrihany ny alίka, dia jamba sy jemby ny alίka ary dia mipili-drambo sy
miatoratoraka. 1091. Mety ho taolaña pįlaşįtίka no fiheveran’ny Mpanjáka Andrianampoinimerina ny
traño solon’ny azy ao añatin’io Tanánan’ny Rovan’i Manjakamiadana io ao. 1092. Malahélo sady tezitra
sy sosotra izy, satrίa :
- etsy andañiny, dia toa hajaina sy dia toa tompoina diso tafahoatra ny traño, fa lasa hajaina sy
ireharehána toy ny sampy tsy foy sy tsy mahafóy, ka naoriña indráy rehéfa no may, ka niófo sy nitsanganko veloña ho iláy traño aloky ny tena izy indráy iláy traño vaováo ao Ambatofilokána-ManerinerinaManjakamiadana-Antananarίvo;
- etsy ankilañy kosa anéfa, dia tena enjehina toy ny fañenjehana alίka romotra, satrίa lazaina fa
mpanómpo sampy iréo mpomba azy Andrianampoinimerina, nefa dia fantatra tanteraka tsotra izáo fa :
- iréo olona iréo dia sady tsy mihevitra an’Andrianampoinimerina ho Andriamañitra no tsy
mivavaka amin’Andrianampoinimerina ho toy ny fivavaka amin’izy Andriamañitra Tįrinité Masina
mihίtsy na oviana na oviana. 1093. Miresaka sy mifandráy amin’ Andrianampoinimerina fotsiny izy iréo,
amin’ny mahafisiana noharian’Andriamañitra azy, ka azon’ny olombelona iaraha-miaiña tahaka ny
amin’ny fiarahany miaiña amin-dRabe na amin-dRakóto, na amin’ny biby sy amin’ny zavamanañaina
misy ary ny amin’ny tontólo iaiñana tsy ankanavaka hafa koa aza.
1094. Tsy misy fotony amin’Andrianampoinimerina ny fahavitána na tsia, an’io bongatány na
bolongankazo ka mitsangana izáy lazaina fa Trañony ao añáty Rova ao io, na itóny fikojakojána tsy misy
fiafarána an’Ambohimanga itóny, raha mbola mitóhy foaña sy mihamasiaka hatráñy, ny fañenjehana Azy
Andrianampoinimerina, ao amin’irǽñy vahoaka mpomba azy ao irǽñy izáy antsoina amin’ny fitény
mahazátra hoe ohatra : zanadráno. 1095. Fantatráo fa ny tian-kolazaina, dia ny resaka izáy manáo manáo
hoe : moa mba tena fitarihana sy fañentanana ho amin’ny fitiavana sy ho amin’ny fañajána
an’Andrianampoinimerina,…, sy ny hafa tsy áry ho voatañίsa ve irǽñy fihetsiketsehana samy hafa
mikasika azy iréo irǽñy é, sa fomba vetavéta izáy ampiasain’ny fetsifétsy hahazoam-bola hahafahany
miaiña araka izáy tiany sy ny fianakaviany fotsiny ihány kosa?
1096. Tsy misy dikany ho an’ny mpanambóla sy ny forongony izány atáo hoe : toerana misy
«doanin’Andriana» izány rehéfa azony ny tany fa dia ataony sy ampiasainy amin’izáy tiany hanaovana

1574

sy hitrandrahana azy. 1097. Toa tsy mba misy lalána izáy mba miáro azy iréo mihίtsy, fa tahaka ny
tanimpanjakána rehétra, dia oména «ny olona fetsilahy sy mahitahίta» fotsiny amin’ny fomba tsy misy
antony «ny tany izáy iorenan’irǽñy doany irǽñy efa hatramin’ny anjatony taona maro angámba
aza» satrίa saika fatsakán’ny Andriamanjáka fahίny dahólo irǽñy doany irǽñy matetika; oména ny
mpanambola vahίny-gasy ny tany izáy efa nipetrahan’ny vahoaka efa hatramin’ny elabé fa efa
nañoraiñan’ny razany ny fasañdrazañy aza, satrίa tsy no voasoratra, hono.
1098. Mampalahélo tanteraka ny olona tompon’irǽñy toeran’ny Fototry ny Kanto sy ny
Kolontsaina amam-Panáo Mahamalagasy irǽñy, ny fihetsiketsehantsika poakáty toy ny asaverimaiña
araka ny fomba fivolañin’ny mpihiragásy na ny mpilaláo azy. 1099. Inona no tian-kotratrarintsίka na
hokorañintsίka? 1100. Tsapantsίka tsara ao añatintsίka mahaolombeloña antsίka ao ny hadirin-tsoatoavina
foñosiny, na dia tsy fantatsίka sy tsy haintsίka tanteraka aza ny famoahana ny fomba fivoasana ny heviny
etý ivelañy ety sy ny antony mahazava-dehibé azy irǽñy, toy ny hevitra izáy voalazán’ny tononkίra izáy
antsointsίka hoe : TENA VAKODRAZAÑA.
1101. Tsy misy afaka hamály araka izáy valiny mahafapó mantsy, raha vao añontaniana manáo
manáo hoe : inona marina moa no tena hevitr’izány tononkiram-bakodrazaña izány é? 1102. Tsy inona re,
hoy ny famalintsίka azy, fa lalaon-tsarin-teny famonjéna filatroan-teny fotsiny é!
1103. Tononkίra natáo sy noforoñina mba hahasoasóa ny taovam-pandrenesana ihány re izy irǽñy
é! - na ny sofiña izány – ka tena manalavóly tokóa. 1104. Isίka ihány koa anéfa no hañantitrantitra fa tena
misy heviny laliña izáy tsy hain’ny vava toñonina sy soratan’ny tañana amin’ny alálan’ny teny tokóa ny
tononkiran’ny tena vakodrazaña. 1105. Itý ohatra iráy izáy volañin’ny Terakifisakána amintsίka izáy
raha ny marina no marina, dia tokony hahitána heviny milátro tanteraka tokóa, kanefa toa dia
tonotononina befahatany fotsiny any satria efa hazan’ny vava :
Imerina Atsimo no Imerinimády,
Ka na mino añáo na tsy mino,
Izáho Manambády,
Ka tsy izány moa?
Marina áry izány!
1106. Inona no mba tena vakodrazantsίka ankehitrίny na fandrange na lovasóa na añarandráy
havelantsίka ho an’ny taranatsίka raha ny tanintsίka izáy hany tokana aman-tany tena VAKODRAZAÑA
MARINA sy MASINA izáo aza, no sahintsίka amoahan-dalána higolaboñan’ny vahίny, hoy ny Vahoaka
Malagasy amin’ny ankapobény? 1107. Irǽñy famohavohána sy ny famaraiñana amin’ny laoniny ary ny
famahoahana fotsiny ny lovantsofiña fahίny sy ny fahagolan-tany irǽñy, dia tsy ampy mba hilazána ny
tena halaliñin’ny mahafanañana iombonan’ny Malagasy iréry ihány «ny Tanίny sy ny Firenény ary ny
Zava-tsoa rehétra izáy raiketiny». 1108. Mbola tena malalaka dia malalaka tokóa ny toerana sahazan’ny
foroña izáy mahaisίka antsίka mpandovataiña Malagasy;
- indráy mandéha izáy raha nañontaniana i Rija Ramanantoanina mikasika ny foroña izáy diso
mitobaka loatra fanaon’ny Tañóra Malagasy momba ny kanton’izy iréo, dia tahatahaka izáo no teny
navaliny : tokony hiveriña amin’ny fomba famoronan-kira sy ny jijy araka ny lalána nentindRazaña ny tañóra tena Malagasy mba hahafahan’izy iréo haméla ho añisan’ny lovandrazaña ho
an’ny taranaka handίmby rehétra izány kanton’izy iréo izány.
1109. Zavatra tena goavaña tsy manam-paharóa tokóa ny fañolokoloana sy ny fikajiana marina ny
Tontólo Iaiñana Mahagasy antsίka. 1110. Na izány aza anéfa no fisehoan-javatra, ny foroña avy amintsίka
izáy taratry ny fivoarantsίka araka ny lalána tsy refesimandidin’ny fañontoloana,
- dia tsy maίntsy iezahantsίka hifototra sy hifatotra añy amin’ny aiña Mahamalagasy antsίka añy
hatrañy hatrañy foaña,
- raha mbola tiantsika ho veloña eo afovoan’ny tontolontsίka araka izáy tokony ho izy, amin’izáo
vanim-potoana iaiñantsίka izáo ihány koa,
- ny Zotra tena Mahamalagasy antsίka sy ny endrika tena Mahamalagasy an’i Madagasikara.
1111. Momba itý Lahaporontáfa izáy avelako hovakináo itý ve? 1112. Tsy tokony hisy dikany
manokana ho anáo izáy sendra mba mamáky azy izy, fa raίso kosa anéfa izy mba ho tena toy ny foronkiram-bakodrazaña tanteraka tokóa. 1113. Tsy izány anéfa no izy amiko.
1114. Manaña heviny laliña izáy maninteraka ny fo amam-pañahiko sy ny taiñako
manontólo ny fahitána sy ny famakivakiana ary ny famadibadihana azy; mitény momba ny
MAHAAHO AHY IZY. 1115. Tsy ho hafa mihoatra izáo fisehon’ny fahaizako eto izáo anéfa ny
fomba fanohizana, amin’ny endriñy hafa mazáva loatra, izány filazána ny MAHAAHO AHY izány.

1575

1116. Nateraka sy nohariana ho tontólo iráy mahaléo taiña ny olombeloña tsirairáy avy, araka ny
efa haintsίka. 1117. Mişįtéry lehibé tokóa ny Olombeloña na dia amin’ny alalan’ny fisiany sy ny
fahavelomany eto an-tany eto ihány aza. 1118. Nidoboka tañy añáty rano dahólo ka najavona tsy nisy hita
ny eritreritry ny olombeloña hivaofy araka ny lalána voafolaky ny şiãşy ny zavatra izáy mahavoakasika
ny antony nametrahana azy Olombeloña eo Afovoan’ity Izáo Tontólo Izáo ity eo; niomaña andro
amañ’aliña izáo tontólo izáo fa ho nandálo akaiky dia akaiky ny Tany tañy amin’ny 350 000 kilômetatra
ny bongan-kintana maty anakiráy na aşįterôίdy ny datin’ny Taláta valo nifóha alarobίa sivy nôvãbįra
2011; eo añelañelañin’ny Volana sy ny Tany no ho nandalovany; tañy amin’ny taona 2028 no ho nahίta
aşįterôίdy ho niseraña ny Tany tahaka izány indráy ny Olombeloña.
1119. Zarazarain’ny tokantráño samy manaña ny azy ny olombeloña sy ny Malagasy. 1120.
Zarazarain’ny Finoana samy manaña ny azy ny olombeloña sy ny Malagasy. 1121. Zarazarain’ny
Antokotokom-pinoana sy ny Antokotokom-politίka samy manaña ny azy ny olombeloña sy ny Malagasy.
1122. Hitóndra mankaiza izány fizarazarána tsy hita fetra izány fa manahirana ny fampandrosoana eo
amin’ny lafiny lalána momba ny vataña sy ny fañáhy?
1123. Mizarazára ny vahoaka :
- momba ny Fañatsarána an’Ambohimánga, izáy lasa Vohikanton-Javaboaáry Iraisan’Izáo
Tontólo Izáo;
- momba ny Fañatsarána an’i Manjakamiadana izáy toerana nañitsohan’Andrianampoinimerina
voalohany angámba ny hevitra fa ny Ranomasina no valaparihiko,…, sy ny maro hafa koa;
- momba sy mikasika ny Fañatsarána ny Fomba fankalazána ny Fihasiñam-Paharazaña hatrizáy,
toy ny Tsangantsaiña, ny Ferómby, ny Fitampóha, ny Lañonana sy ny Famadihana,…,
- momba ny fananganana ny Maharepîbįlika Fahefatra ny Repîbįlika Fahefatra;
- momba ny fañenjehana ny olombeloña [angámba] izáy nahavañona ny loza izáy nahafáty an’i
Nadine Ramaroson. 1124. Mañontany taiña ny Malagasy momba ny olombeloña izáy tena
mpanómpo sampy marina :
- izáy tsy iza fa iréo izáy mivavaka amin’ny alίka lahy sy ny kisoaláhy mihinan-tay nangalatra ny
endrika soan’ny Naháry Jesoa Kįrişįtý Andriamañitra izáy nofatsihina teo ambonin’ny Hazo Fijaliana :
- fa Andriamañitra alίka sy kisóa miendrika Andriamañitra Mpamónjy, iréo Andriamañitra rehétra
izáy tsy ho afaka na oviana na oviana ho Iláy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izáy tsy maίntsy Mizára ny
Rany hosotroin’ny mpomba azy na ny Kįrişįtiáŋā sy Mizára ny Vatañy hohanin’ny mpomba azy na ny
Kįrişįtiáŋā, mandrapiavin’ny Farándro, mba ho famonjéna azy ireo;
- tsy misy fomba famonjéna hafa azon’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra atáo ankoatra izáy
fiovány ho Nofo sy Ra hohanin’ny Kįrişįtiáŋā izáy, ho antoky ny famonjéna iréo Kįrişįtiáŋā iréo;
- izáy ihány no tena Jesóa Kįrişįtý marina na Andriamañitra marina ary mpanómpo sampy ny
olona izáy miláza azy ho Kįrişįtiáŋā ivelañin’ny Fanompoana an’io Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra io satrίa
manómpo Jesóa Kįrişįtý Sandoka izáy biby miendrika Jesóa Kįrişįtý;
- io iréry ihány no Kįrişįtý veloña sady tena Andriamañitra Marina raha toa ka ny Evãziļā
Masina no jeréna sy arahina ka ampiharina;
- tsy mpanómpo sampy velivély ny olombeloña na Kįrişįtiáŋā izány na tsia izáy mañatoña andRainiarίvo na an’Andriamisára, na izáy mañatoña an’Andrianampoinimerina na izáy mañatoña an’i
Victoire Rasoamanarίvo na izáy mañatoña an-dRafaravávy Rasaláma, na izáy mañatoña an’i Davίda
Mpaminány,…;
- tsy hivavaka amin’izy iréo mihίtsy ary tsy hivavaka amin’izy iréo na oviana na oviana mantsy,
irǽñy olona izáy midododódo sy mitodika añy amin’izy iréo irǽñy;
- satrίa tsy Andriamañitra velivély na Rainiarίvo na Andriamisára, na Andrianampoinimerina, na i
Victoire Rasoamanarίvo, na Rafaravávy Rasaláma, na i Davίda Mpaminány, dia tsy hivavaka na oviana na
oviana amin’izy iréo ny olona rehétra izáy mañatoña azy iréo;
- voñon-kañája azy iréo kosa, amin’ny mahafañahin’ny olombeloña toa ny an’ny taiña fotsiny
ihány ny taiña, toy ny fañajána ny olontiana lavitry ny mason’ny taiña, amin’ny alálan’ny sariny eo andoham-pandriana. 1125. Eran’Izáo Tontólo Izáo, dia samy ahitána olona izáy midododódo sy mangataka
amin’ny razañy æñy am-pasaña dahólo miaraka amin’ny fañomezana samiháfa toy ny voninkázo, ny jiro
fañazavána, ny omby,…,. 1126. Tsy manómpo sampy izy iréo amin’izány.
1127. Inona no ho fomba fisehon’ny fanompoan-tsampy izáy tena mampidiña ny taiña añy
amin’ny toeram-pihalikána sy añy amin’ny toeram-pihakisoavana, satrίa tena fanompoan-tsampy
marina? 1128. Ny fivavahana amin’ny biby miendrikandriamañitra sy nangalatra ny
Endrik’Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý no tena fanompoan-tsapy tena izy;

1576

- tsy misy Jesóa Kįrişįtý afa-tsy izáy voatóndro araka izáy voalazan’iláy Mpianatra Malalan’ny
Tompo izáy fantatra amin’ny solonañarana izáy manáo manáo hoe Masindáhy Zoany ao amin’ny toko
fahenina ihany; ohatra iráy fotsiny ao añátin’ny maro io voatóndro eto io. 1129. Tsy fanompoan-tsampy
ny fañajána fotsiny amin’izáy fomba mba fantatra noho ny mahaolombeloña sy noho ny
mahavoaarin’Andriamañitra ny fañahin’ny Razaña Malagasy sy ny fañajána manokana ihány koa aza ny
fañahin’ny Razaña Vazáha,
- tahaka ny fañajána an’i Masina Maria; ho porófon’izány, dia be sady maro dia maro tokóa ny
Malagasy no mameloña fatimbazáha amin’ny alálan’ny fangalána ny añaran’izy iréo. 1130. Tsy
fanompoan-tsampy tokóa izány ny fañajána ny fañahin’ny Razaña Vazáha izáy miófo sy ampinofoana
amin’ny alálan’ny famélomana sy ny fangalána ny añaran’izy iréo :
- tahaka ny fañajána ny fañahin’i Masindáhy Martin na ny fañajána ny fañahin’i Masimbávy
Anne na ny fañajána ny fañahin-dry Masindáhy Piéra sy ny fañajána ny fañahin-dry Masindáhy Pôly na
ny fañajána ny fañahin’ny Mpanjáka Davida sy ny fañajána ny fañahin’ny Mpanjáka Salomon
mbamin’ny fañajána ny fañahin’ny Olonkéndry toa ny an-dry Esther na ny fañajána ny fañahin’iréo
Mpanompon’Andriamañitra toa ny an-dry Stéphane na ny fañajána ny fañahin-dry Masindáhy
Laurent,…, amin’ny mahavoaáry izáy nataon’Andriamañitra azy iréo. 1131. Fanompoan-tsampy sa
fañajána tsotra fotsiny ihány ny fakána ny añaran’izy iréo ho porofom-pisiana eto an-tany fandalovana
eto? 1132. Fisiana nataon’Izy Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý hiara-koniña sy hifañampy amin’ny
olombeloña izy iréo fa mba no olombeloña ihány koa, eny fa na dia efa miaiña sy moniña ka nialóha
antsίka ho veloña ho amin’ny Mandrakizáy, añy amin’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso añy aza, izy iréo.
1133. Mihasarotra andro amañ’aliña ny fifandraisana eo amin’ny samy olombeloña; lasa
kitohitohinina amin’ny zavatra tsy dia misy fotony sy tsy dia misy dikany firy ankehitrίny ny olona
tsirairáy avy. 1134. Tsy áry hifankaházo na hitóvy foaña hatráñy ny fomba famariparitana ny Tontólo
Iaiñana, amin’ny Lafiny rehetra : samy manaña sy samy te-hañasóa ny valam-piriariavany avy ny
olombeloña samiháfa. 1135. Mikaroka ny fomba rehétra izáy hialána amin’ny fahadalána ny
zanakolombeloña; mba te-handróso ao añatin’ny fahamarinana sy ny fahamasinana arakaraka izáy vokatry
ny asa mafy sy ny asa tsara izáy iezahany ka tontosainy ny Vahoaka Malagasy manontólo.
1136. Tañy Talatamatin’Antananarίvo tañy, dia nisy zazakély izáy zara raha vao efatra taona
monja izáy nopotsirin’olona ny masony roa ary notapahany ny tañany iráy, nandrίtra iñy tapañy
voalohan’ny volana ôkįtôbįra 2004 iñy ary dia nariana tæñy antséna iláy zazakély notapahan-tañana, araka
ny tatitra marina na dison’ny haino aman-jery;
- samy jefijéfy fiaiñana na ny renin’iláy zaza na ny rainy izáy no tratran-dreniny mamo tapina
niaraka tamin’ny sakaiza ratsiny tao am-pandriana, tamin’izány andro izány. 1137. Nandrίtra izány
vanim-potoana izány ihány koa, dia nisehoan-java-doza tahatahaka izáo tañy Paleşįtίŋā tañy.
1138. Nandéha hianatra itý tovovávy Paleşįtiniáŋā iráy itý izáy vao telo ambin’ny folo taona
monja ihány. 1139. Notifirin’ny Miaramίla Manamboñinahitra Işįraeliáŋā iráy iláy tovovávy Paleşįtiniáŋā
ary dia nidaraboka nianjéra izy.
1140. Nohatoñin’iláy Miaramίla Manamboñinahitra Işįraeliáŋā izy ary dia notohiziny norarafana
tamin’ny basiny ny vatañy izáy efa nangatsiaka fa efa nialan’ny aiñy, tamin’izáy fotoana izáy. 1141. Bala
roapólo no nandrotidrotika ny nofon’iláy zazavávy mpianatra Paleşįtiniáŋā : telo tamin’ny lohany ary fito
ambin’ny folo hafa nandrakotra sy nivadika ho no fitáfy naméfy ka niambina ny vatañy. 1142. Ho aiza
iréto isίka olombeloña iréto?
1143. Nibaiko iréo mpañaraka azy nanáo manáo hoe i Martin Luther : mivaraiña añy amin’ny
Baibóly Masina ary minóa fotsiny ihány fa io finoana io izáy noména anáo maimaim-poaña io ka tsy
azonáo iréharéhána ny fanañana azy no hañamarinana anáo. 1144. Nanaña ny heviny izáy azy iréry
izy tamin’izáy vanim-potoana izáy, hevitra izáy mety tena tsy ho nifañaraka amin’ny halaliñin’ny zavatra
izáy no tiany hampiharina tamin’iláy foto-pisaiñana niandohány mihίtsy.
1145. Ny finoana katôlίka, dia naházo baiko koa avy amin’ny Papa, toa an-dry PIE-X, ohatra,
izáy nangataka mba hampandraisana Kômîniỗỗ Masina ny ankίzy vao vory saiña ihány monja, izány hoe :
ny ankίzy izáy zara raha vao feno fito taona. 1146. Tsy misy anéfa Mişįtéry Lehibé toy io Kômîniỗỗ
Masina io, eo amin’ny Fiaiñana andavanandron’ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā iráy, amin’ny fomba
fampiaiñana sy amin’ny fomba fiaiñana ny Fahasoavana Mahamasina Iomboñana. 1147. Inoana fa
mahatakatra ny halehibén’izány «Divay, -rano-, sy Mofo» izáy mióva ka lasa «Jesoa Kįrişįtý
Andriamañitra» izány, iréo ankίzy kely izáy zara raha vao voatávo tsy mifandraky ny fito taona monja
madina monja ihany iréo.
1148. Eo amin’ny lafiny mahaolombeloña kosa fotsiny, dia mety tena ho sarotra tokóa noho izáy

1577

saiñina hiaiñana ka mety ho sarotra añy amin’ny finoana Kįrişįtiáŋā rahavávy hafa añy, ny fampianarana
ny ankίzy kely –katekîméŋā–, amin’ny Sekóly Alahády, ny Fiekém-Pinoan’i Martin Luther. 1149.
Nefa raha ny marina, dia izáy, no tokony ho izy, hoy ny fomba fihevitry ny Paşįtếra sasañy : tsy maίntsy
ampianarina ny olon-drehétra tsy ankanavaka Pįrôteşįtãta Kįrişįtiáŋā lîteriáŋā na tsia, ny Fiekémpinoan’i Martin Luther.
1150. Tsy maίntsy atáo izáy hahaizan’ny ankίzy azy, na dia mbola ankίzy aza izy iréo :
- ny Fiekem-pinoan’i Martin Luther [izáy miandininy 95, hoy ny olombeloñna
manampahaizana], no fototra nipoiran’ny Finoany Mahakįrişįtiáŋā azy rehétra. 1151. Tsy maίntsy
hain’ny Malagasy Pįrôteşįtãta Kįrişįtiáŋā tsy ankanavaka tsianjéry iréo Fiekempinoan’i Martin
Luther iréo. 1152. Amin’izáy fotoana izáy, dia hoheverin’ny olona mpitazam-potsiny ho tsy
mpanómpo sampy amin’ny fomba fiaiñana ny Vahoaka Malagasy Pįrôteşįtãta Kįrişįtiáŋā fa tena
Malagasy feno tanteraka tokóa, raha nanapa-kevitra sy nanapa-taiña izy iréo fa ho nanómpo
an’Andriamañitra araka izáy baiko sy didy ary fomba navelan’i Martin Luther ho azy iréo.
1153. Efa atáo tokóa mantsy izány, hoy ny Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtãta maro, fa añaréo koa no mba teho be resaka eo. 1154. Ny antony anaovana izány, hoy iréo mpandinika maro iréo, dia mba tsy
hivadihan’ny saiña amam-pañahin’ny olona mpitazana hihevitra ny finoan’i Martin Luther ho toy
ny Finoam-PANOMPOAN-TSAMPY FOTSINY IHANY, satrίa Finoana ivelañ’i «Jesóa Kįrişįtý
Andriamañitra» izáy hita sy vakiana ao amin’io Masindáhy Zoany toko fahenina io ao, ohatra. 1155.
Moa afaka hitény fatratra ve io añáo io fa tena añisan’ny finoana-fisiana izáy hitóndra ho ao
añatin’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso, izány hoe : ho ao añatin’ny Fanjakán’Andriamañitra io
finoana-fisiana izáy voafáfy sy naférin’i Martin Luther io?
1156. Malalaka ary midadasika tsy hita fetra ny hadirin’ny Fiaiñana sy ny Fiainan’ny MihoaMaso. 1157. Tsy misy olombeloña izáy afaka hamisavίsa amintsίka araka izáy tena tokony hekéna fa
marina, mikasika ny zavatra izáy ao ambadiky ny Fanjakán’ny Fiaiñana azo tsapain-táñana ao;
- tsy misy intsóny alóha ny olona şiãtifίka izáy mandá ka mitsipaka ny fisian’ny fiaiñana ao
ambadik’izáo mihoa-maso izáo.
1158. Jeréo fotsiny, angé, ny fomba fandehan’ny fiaiñanáo sy ny tontolon’ny Mahamalagasy anáo
andavanandro é! 1159. Jeréo ary mba dinίho kely iñy Ankaratra iñy, fa raha midoña lavitra izy
mahamaniña, fa raha midoña akaiky kosa izy mahatahotra sy mampangovitra ary mampipararétra.
1160. Firifίry koa moa no lozam-pifamezivezéna izáy misého ao añatin’iñy Faritrankaratra iñy sy
ao añatin’ny Faritanin’Antananarίvo ao isan-taona! 1161. Mampitény ny olona moaña mihίtsy
indraindráy, satria dia tena misy tokóa ny lozam-pifamoivoizana izáy sarotra ny fitadiavana ny antony sy
ny fombafómba izáy niaviany ka nahatongavany.
1162. Tena misy marina ve ny herin’ny Fonaiñan’ny Ao Añatin’ny Fanjakán’ny MihoaMaso Ao é? 1163. Feno Tendrombohitra Fañasinana, ao añatin’ny Faritan’Antananarίvo ao, ary eran’i
Madagasikara koa aza. 1164. Loza marina tokóa izáy irin’iza hihátra amin’itsy sy amin’iróa moa ry
razañáy itóny loza hafaháfa itóny, hoy ny fomba fihevitry ny olona maro izáy lasa vinañy satrίa tsy
te-hino.
1165. Noharian’Andriamañitra ho toy izáo isίka, mitebitéby lava, mañáhy lava ny hoampίtso.
1166. Nahoraka tetsy sy teróa, tañy amin’ny volana deşãbįra 2002 tañy ho añy, ny fiongañan’ny
Fanjakána. 1167. Tsy ho ela dia hanjavona koa, hoy ny tsaho, Ravalomanana Marc fa ho tafaveriña
amin’ny Fiketrahany indráy i Didier Ignace Ratsiraka.
1168. Nañakaiky mantsy, tamin’izáy fotoana izáy, hoy ny olona maro izáy mpinomino foaña, ny
tsingerin-taona izáy vanim-potoana niadiana sy nifamaliana momba izáy andro nifañatrehana taminy
voalohany sy nanandratana an-dRavalomanana Marc. 1169. No tratran-dRavalomanana Marc tamimpilaminana tanteraka ihány alóha ny tsingerin-taonany 12 Deşãbįra 2002, na ny fahatélo amby dimampólo
taonany, na ny tsingerin-taona voalohany Nahafilohampirenéna Malagasy Lehiláhy Voalohany
Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina azy taorian-dRadáma II (na dia noheverin’ireo
Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina ireo tsy ho no taranak’Andriana aza Ravalomanana
Marc). 1170. Tsy misy tokóa lahy alóha ny zavatra izáy natáo haharitra mandrakizáy eto an-tany
fandalovana eto é!
1171. Amin’izáo andro amakináo itý Lahaporontáfa itý izáo, dia efa zava-tsesehéna sy tsy tambo
ho isaina intsóny no nandálo ka toa efa naman’ny tantára fotsiny ihány ny zava-boatoñina rehétra eto.
1172. Eo añatrehan’Andriamañitra iréry ihány no tsy misy ny zava-boafétra.
1173. Inona tokóa moa araka ny finoantsίka no zavatra tsy ho hain’Andriamañitra? 1174. Mijály
ny tebitebin’ny SIDA isίka. 1175. Maráry sy matin’ny aretina tsy hita isa tahaka ny homamiadana isίka.

1578

1176. Manjavona amin’ny fotoana tsy ampoizina isίka ka veloña ny fañontaniana izáy manáo manáo hoe :
asa na nataon’olombeloña irǽñy zavatra toy ny aretina izáy mitóndra aiña ka mamóno mahafáty sasañy
irǽñy na voajañaháry ihány kosa, fa tena mampijály.
1177. Inona no fomba fivoarana sy fiaiñana heverina ho fanompoan-tsampy? 1178. Inona no
fiaiñana izáy azo antsoina hoe fiaiñana lavitry ny fanompoan-tsampy, fa dia inona tokóa moa ny sampy?
1179. Nahoana no mijály sy mitebitéby ary fadiranovana ny olombeloña? 1180. Iza no olona
afaka hamariparitra amin’ny fomba tsy azo ivalozana fa fanjakán’ny demóny na fanjakán’i şatána
sy ny fañáhy ratsy avokóa ny fanjakán’ny Mihoa-Mason’ny Tontolon’ny Olombeloña rehétra?
1181. Lasam-binañy tsy fidiny aho sy añáo, eo añatrehan’izány zava-maro izány. 1182. Tsy
rediredin’adála akóry ny antony nahariana sy ny antony isian’ny zavaboaáry fa misy dikany dahólo; samy
manaña izáy mifañandrίfy aminy dahólo, ao añatin’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso ao, ny zavaboaarin’ny
Fanjakán’ny Fisiana izáy Azo Tsapain-tañana rehétra. 1183. Samy manaña ny asany sy ny toerany avokóa
ny fisiana rehétra.
1184. Marary leity aho á! 1185. Fa mararin’inona tokóa moa ialáhy? 1186. Mararin’ny aretina
farany izáy mahamaiñatra aho leitsy á.
1187. Inona leitsy izány aretina izány? 1188. Voan’ny aretin’ny tsy faharisihana hiráy amin’ny
vadiko na amin’ny vehivávy iráy intsóny aho leirétsy, hoy itý namako iráy itý, tamiko, tamin’izány andro
sy vintana ary tendry sy anjára izány.
1189. Ka tsy izány ve leitsy no tsara? 1190. Tsy mangovitry ny fahatahorana sy ny tebitebin-tsaiña
ateraky ny fisian’ny SIDA intsóny ialahy amin’izány andro izány.
1191. Zava-misy izány fa na dia eto Madagasikara eto ihány aza, dia tsy vitsy ny olona na ny
lehiláhy izáy iharan’izány areti-mandóza izány. 1192. Izáo no valin-teniko : tsy voafehiko ary tsy
voafehin’olombeloña araka ny endriñy azo antoka tokony hahasitraña an’izány, ny fañafódy Gasy izáy
fampiása hañasitrañana ny aretina tahaka izány.
1193. Eo amin’ny fomba sy ny fitsaboana amin’ny alálan’ny Raokándro Malagasy, dia misy
dikany dahólo leiróa, eo amin’ny lafiny fitiavana, ohatra : ny fandrotraraña, ny fatsinakoholáhy, ny
fomboromahilála, ny ra ary rehéfa mety ho ra avy amin’ny fivavian’ny vehivávy izáy ambaran’ny Baibóly
Masina fa fady, indrίndra moa fa ny ran’ny fadimbolana, …, sy ny sisa tsy áry ho voasoratra. 1194. Tsy
mañampo ny taiña fa dia mitarotarom-poaña, mivolambolaña befahatány raha mitény toy izány; ny taiña
koa moa dia sady efa tsy maháy mitsábo rahatéo no efa tsy mpitsábo sy tsy mpañasitraña. 1195.
Ampiasain-dry zaláhy araka izáy fantatry ny saiña nomen-jañahary azy, añy ambadimbadika añy, itý
zavatra na fombafómba lazain’ny olona rehétra aminy etsy sy eróa itý.
1196. Niafára tamin’ny fahasarotam-piáro diso tafahoatra izáy nitarika ny anáo lahy, hañaraka ny
vaviny hatráñy an-tranom-pangeréna aza ny raharáha, …;
- nanjáry tsy nahatsiáro taiña intsóny iláy rangáhy;
- tena zava-nisy tokóa izány, tena marina é. 1197. Teo vao tonga saiña niaraka taminy ny
tontolo mañodidiña azy. 1198. Tsy manam-pidiny ny olona mpampiása iráy mikasika izány raokándro
Malagasy izány, ary araka ny tenin’ny manampahaizana rehétra, dia mitera-boka-dratsiny izáy tsy azo
fehezina mihίtsy alóha hatramin’izáo, ho an’ny lehiláhy maro, ny fañafódy fandañiran-taovam-pilahiana
rehétra toy “ny viagįrá”;
- be siasίa marina, eo añatrehan’Andriamañitra Raolombeloña.
1199. Rehéfa mijéry irǽñy sariveloña na şinemá irǽñy isίka, ka misy irǽñy taritafika izáy
mifandramatra irǽñy, dia toraka izáo foaña no torohevitry ny lehibeny -na ny rôļā- amin’ny olona izáy
mpañaraka azy :
- mivaváha foaña ialáhy isany, mba ho olona tena vifánga amin’ny fitifirana, no hitifitra anaréo,
raha toa ka ho añisan’ny olona izáy voasoratra fa tsy maίntsy ho faty voatifitra ialáhy isany, amin’ny
andro farany. 1200. Malaky maty sy tsy mijály añaréo, amin’izáy fototana sy vanin’andro izáy.
1201. Diso goavaña tsy hita fetra loatra, ny haben’ny Fanjakán’ny Mihoa-Mason’ny Tontolon’ny
Olombeloña, hany ka tsy mbola misy olona izáy afaka hanoratra sy hampianatra, amin’ny endriñy azon’ny
saiña ekéna ho feno tanteraka ny Lalampañoraiñana izáy mamaritra ny Fisiany. 1202. Raha ohatra ka no
azo itompoana finoana fatratra fa tsy misy afa-tsy ny Andian-Demóny sy ny Mpanompony ary ny Fañáhy
Ratsy iréry ihány, no ao añatin’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso ao, araka ny Baibóly Masina sy ny Finoana
ary ny Fivavahana, amin’ny Mahakįrişįtiáŋā fotsiny ihány, ohatra, dia tokony ho no ampy hañasitrañana
ny aretina rehétra, azo avy amin’ny singam-pisiana rehétra izáy miriarίa ka ratsy, ny Zavamanankasin’ny
ao añatin’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso ao. 1203. Toraka izány koa : nahoana moa no misy ny SIDA sy
iréo aretina izáy mamóno ka tsy ahitán’ny olombeloña fañafañy toy ny homamiadana, na dia hay sy

1579

vitan’Andriamañitra dahólo aza ny fanaovana ny fahagagána fañasitrañana rehétra?
1204. Momba ny fitsaboana ny aretina azo avy amin’iréo Fanjakána roa samy hafa iréo, dia ilaina
foaña ary mbola ilaina hatrañy, ny Mpitsábo izáy ny Dôkįtếra sy ny Mpitaiza na ny Mpimásy na ny
Zanadrano na indrindraindrίndra moa fa ny mpañótra. 1205. Hañámpy ny Olombeloña sy ny
zavamanañaina hafan’ny Tontólo sy ny Fanjakán’ny Olombeloña amin’ny fomba fandrindrána araka izáy
tokony ho azo iaiñana kokóa, itý fiaiñana izáy mandálo itý, izy iréo, satrίa tsy manáo afa-tsy ny fikarohana
izáy hahasaláma ny vataña sy ny taiña ary ny saiña amam-pañahin’ny zava-misy rehétra, izy iréo.
1206. Tsy misy fomba fitsaboana manahirana tahaka :
- ny fitsaboana ny aretina tsy fanta-piaviana na nataon’olona befahatány sy tsy maháy na inona na
inona fa minomίno foaña na makamáka fañafódy tsy amim-pisainana amin’olom-patatra, hoy ny fomba sy
ny rafi-pisaiñana tena mahaolombeloña;
- noho izany amin’ny farany dia mianjéra añy amin’ny fanaotaovam-poaña ny olona ka ny
nivakίŋā no ferina itsaboana sy iezahana añasitrañana kôlerá, ohatra;
- noho izany, dia tafintohina ny sofina izáy mandré itý zavatra izáy tateriko mañaraka itý, dia ny
filazána ho fanompoan-tsampy, ohatra, ny fomba fitsaboana izáy mba takatry ny saiña mahaolona ny
olombeloña sasañy ka entiny amim-pahatsorana itsaboana sy iezahana añasitrañana aretina izáy tsy fantapototra, fa mahakasika tanteraka kosa io rafitry ny fisian’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso io;
- noho izany dia fomba fitsaboana sy fihetsika fañasitrañana izáy mety sy azo atáo mihίtsy tahaka
izány fimasinana izány, raha ohatra ka nilaina izány fitsaboana izáy manaña ny hanitra ho azy izány, ao
añatin’io Fanjakán’ny Mihoa-Maso io, no iatsapazana. 1207. Noho ny hamasinán’ny Teny izáy entina
manóka sy mampijóro ny fañafódy, dia mety misy ny fisehosehoan-javatra izáy toa tsy hita fototra
mihίtsy kanéfa dia tsy maintsy izoran’iláy mpitsábo na ny mpimásy.
1208. Mety maty eo am-piandrasana ny valin’ny Hoto –analyse– sy ny valin’ny famantarana
ny lalána izáy niféhy ny fomba nahazoana ny aretina iláy olona maráry. 1209. Nihátra ka naházo izáo
tontólo izáo izány fomba fisehon’aretina izány, nandrίtra ny fipoiran’iñy aretina kohaka izáy niainga avy
tañy amin’ny Firenéna Sinóa tany iñy, tañy amin’ny taona 2002-2003 tañy ho añy, izáy aretina nantsoina
hoe : -Pneumonie atypique-.
1210. Efa maro noho ny maro ny olona maty eran’ny tany, teo am-piandrasana ny valimpamakafakána sy ny fahitána ny tavan’ny otrikaretina nitóndra iláy aretina. 1211. Tsy nisy olombeloña toy
ny Mpitsábo sy ny Mpitaiza ary ny Mpimásy izáy tsy nieritreritra ny fomba hañasitrañana izány aretina
izány, amin’ny fomba izáy samy nañavanana azy, satrίa olombeloña nisaiña ihány koa izy iréo, ary no
añisan’ny no voatoñona tao añatin’izány fomba firafitry ny fikarohana sy ny fitsaboana izány;
- mbola tena marina noho izáy zava-drehétra mety ho marina kokóa tokóa izány fomba fitsaboana
tsapatsapa vodin’akoho izany, ho an’ny fitsaboana ny areti-mandozan’ny SIDA, ohatra.
1212. Eo añatrehan’izány fifañampiana izáy terén’ny zavamίsy izáy tsy maίntsy ekéna izány, dia
tsy misy olombeloña izáy mbola afaka misaiña koa ka mieritreritra ny lálana izáy arahin’ny Mpitaiza sy
ny Mpampiása Raokándro ho fanompoan-tsampy afa-tsy ny olona izáy biby miendrikolombeloña iréry
ihány. 1213. Tsy sarotiny ny olona iezahina ho sitrañina rehéfa ny Dôkįtếra no mitáky vola, na dia be dia
be aza izány vola takiany izány. 1214. Mandré maharáry tanteraka kosa ny olona tsaboana raha vao ny
Mpitaiza na ny Mpimásy izáy nahasitraña na mba nahavίta soa kely taminy, no mba mitáky vola amin’ny
olombelona novonjéna.
1215. Tsy azoko lavina kosa koa anéfa fa tena misy tokóa ny Mpitaiza sy ny Mpimásy izáy sahy
mañararaotra diso tafahoatra ny olona taizany sy tsaboiny. 1216. Tsy miláza sy mañamarina anéfa izány fa
dia manáo toy izány dahólo rehéfa olona lazaina fa Mpitsábo na Mpitaiza na Mpimásy.
1217. Itý ohatra iráy izáy soratako ho anáo mba ho fialanáo voly. 1218. Be iréo olona izáy tsy
mino fa misy izány fomba izáy atáo hoe : fiantsoana fañafódy na Fangalána sisika na fangadiana fañafódy
izány.
1219. Zava-tsarotra tokóa io fomba iráy io; mety hitera-doza mahatsiravina ho an’ny mpitsábo
mihίtsy aza ny fañatontosána azy raha tsy iomañana tsara. 1220. Io fomba hafaháfa izáy fomba fanaon’ny
Mpimásy io no azoko atáo sy antsoina hoe : fandidiana na –operations– amin’ny Dôkįtếra.
1221. Tsy ataotáo foaña io izy io, satrίa tahaka izáy misého amin’ny fandidian’ny Dôkįtếra, dia
tsy vitan’olon-drery izy io indraindráy na matetika mihίtsy aza. 1222. Tena henjaña sy tena sarotra tokóa
izány fiantsoam-pañafódy izány. 1223. Ny zavatra izáy azoko lazaina anáo dia ny fitenenana hoe : aza
voany ary aza maráry fotsiny ihány.
1224. Raha ny asa izáy tena mafy dia mafy tahaka an’io fangalana fañafódy io anéfa, no mba
itakian’ny mpitsábo vola, izáy tsy mitentina afa-tsy ny ampahafolon’ny vola aloan’ny maráry iráy, ho

1580

an’ny fandidina farany izáy kely indrίndra amin’ny olona tsaboin’ny Dôkįtếra iráy, ohatra, dia tena mety
hiaka-dela sy hihoraka iláy olona tsaboina hanáo manáo hoe : lafo be izany é; tsy marina sy tsy rariny io
é; fañova-maso io é; …, sy ny sisa. 1225. Amin’ny farany dia mba tofoka ihány añao Mpitsábo na
Mpitaiza na Mpimásy, satrίa mba olombeloña ihány koa; tsy vita ary tsy tontósa araka izáy tokony ho no
izy ny zavatra izáy natáo.
1226. Mamoaka vava ny taiña mpitaiza, amin’izány andro izány, ka manáo manáo hoe : tsy
handráy an’iñy olona iñy intsóny aho mandrapahafatiko. 1227. Tsapan’ny taiña fa tsy heverin’ny olona sy
toa tsy asiany hasiny ary tsy asiany lanjany mihίtsy ny fandavan-taiña sy ny fitandreman-taiña
iaretan’irǽñy olona mpitsábo na mpitaiza na mpimásy irǽñy.
1228. Mitóvy amin’ny fianarana mahadôkįtếra ihány. 1229. Soa ihány fa efa mba misy ihány
koa Dôkįtếra izáy ihofihan-Jañaháry ankehitrίny ka afaka hitsangana ho vavolombeloña mikasika
ny fahasarotan’ny Fitsaboana, eo amin’ny lafiny fitaizana na eo amin’ny lafiny fihasiñana na eo
amin’ny lafiny fimasinana na araka ny lalána izáy mifototra amin’ny Zañaháry sy ny Ranon’ny
Doany. 1230. Rehéfa entin’izáy fomba ratsy efa fanaony añy amin’izáy misy azy añy ihány izáy koa
anéfa ny sasañy, ka voadoña añy, dia mitodi-doha mankañy amináo indráy. 1231. Tsy tahotra tsy haiñatra,
dia indro tonga mandodóña sy mitsolantsolana eo am-baravarañáo eo indráy izy, nefa tamin’ny andro teo
alóha, dia tsy nahitána na inona na inona izy, tsy mba nahalála nisaotra akóry ny taiña ny vavany.
1232. Tampotampoka eo, dia mety hilatsaka toy ny filatsahan-javatra izáy tsy fanta-piaviana, eo
no ho eo, ny Zañaharináo sady mibaiko anáo manáo manáo hoe : raίso io olona io. 1233. Tsabóy araka
izáy takatry ny saiña noména anáo ary araka ny fahaizana izáy anañanáo izy.
1234. Dia hijanona ho mişįtéry ho antsίka mandrakizáy ve itý fiaiñana mandálo itý, itý fiaiñana
izáy zara raha ilalaovana valopólo taona monja fotsiny madiña ihány itý é? 1235. Inona no tokony hatáo?
1236. Tsy tokony hitsábo intsóny ve ny Dôkįtếra? 1237. Tokony ho foañana ve ny Mpitaiza sy ny
Mpitsábo na ny Mpimásy ary ny Mpañótra samy hafa, satrίa be loatra amin’izy iréo no olona mpandainga
sy mpañararaotra ary tsy maháy na inona na inona? 1238. Fomba fitenin’ny mpiaramoniña ny filazána fa
tsy misy koa zava-bitan’izy iréo afa-tsy ny fanaovan-dratsy angáha, noho izány dia tsy mendrika ny
fahavelomana izy irǽñy.
1239. Tsy ny fañafódy angámba no fañafódy raha ny marina fa dia ny Teny, ny Volaña, ny
Taroña,…; ny sokéla izáy ekentsίka ho Masina no tena fañafódy. 1240. Raha nanintona fañafódy
amin’ny «moára» ny mpitsábo ka nahitána taolam-paty ao añatin’ny fañafódy izáy no voasintona, dia
izáo no mety ho dikan’izány matetika : no te-hamóno nahafáty iláy olona nokendrény ny tompompañafódy; tsy ny fahitána ranon’Andrianampoinimerina na Ranon’Andriamisára, na ranon-dRainiarίvo...,
ao antrañon’iláy mpanáo ratsy no ahazoana miláza fa nentiny nanáo ratsy ny Zañaháry; fantatsίka fa mba
manaña ny fiaiñany araka izáy itondrány azy, iláy olona izáy tsaboina;
- raha tsy izány, dia ho toerana ary fanasiñana Zañaharin’ny Mpanáo ratsy sy ny
karazañ’olondrátsy samy hafa koa ny Fiangoñana sy ny Finoana ary ny Egįlίjy sy ny Moşįké ary ny
Andriamañitry ny Kįrişįtiáŋā sy ny Andriamañitry ny Vahoaka Mpino şįlámo izáy Allah izány;
- ahitána olondrátsy dahólo na ny Mpino Şįlámo na ny Mpino Kįrişįtiáŋā ary dia tena toraka izány
ihány koa ry zaréo Mpañasina Zañaháry; mitóndra añy an-tranony avy añy, zavatra fahatsiarovana ny
amin’ny Mahampino Şįlámo na ny amin’ny Mahampίno Kįrişįtiáŋā azy avy, izy iréo;
- tsy miláza anéfa izány fa taninketsan’ny olondrátsy ny Finoana Kįrişįtiáŋā sy ny Finoana Şįlámo
na ny Tranon’ny Mpimásy sy ny Mpitaiza ary ny Mpiangály Raokándro samy hafa.
1241. Misy marina ny olon-dratsy ary mety ho hita aza, ohatra, amin’ny fombafómba sasañy, fa
arahin’ny fañafódy izáy atáo hoe : «tomáñy dia ritra», ny fañafódy añatin’ny moara, raha ny fihetsika
izáy antsoina hoe : hevi-pamonoana no dinihina sy saiñina ka misého. 1242. Angámba, hoy aho, tsy dia
iláy tapakázo loatra no fañafódy ratsy izáy toñonina hoe : «tomáñy dia ritra», fa ny Teny izáy Masina
nentina nanóka no navadika ho fañafódy hampίsy iláy tapakázo «tomáñy dia ritra». 1243. Ny dikany
mantsy dia manáo manáo hoe : raha maty iláy olona ka tsy voavónjy haingana, dia ny olona samiháfa
havany atý aoriana, no ho maty avokóa rehéfa mitomañy an’iñy olona matin’ny fañafódy nisy «tomáñy
dia ritra» na «mangίdy dia ritra» iñy.
1244. Tena manahirana ny fiaiñana, amin’ny lafiny rehétra, nefa alohan’ny hanaovan-javatra añy
amin’ny mpimásy sy ny mpitaiza añy, dia aza mba minomίno foaña loatra befahatány, olona mpitaiza na
olona mpimásy izáy tsy mijéry izáy maházo anáo amin’ny alálan’ny andro sy ny vintana mbamin’ny
anjára. 1245. Mitóvy amin’ny Dôkįtếra tsy mitsápa aretina na tsy mampanáo hoton’ny aretina -analyse-,
ny Mpitsábo na ny Mpitaiza izáy manáo toy izány.
1246. Momba izány fijeréna izány : samy manaña ny fanaony. 1247. Ny zavatra goavaña

1581

indrίndra, dia ny tokony hahaizana ny momba ny andro. 1248. Ny fañafódy tokaina hiása ny
Alahamády, dia hisavika ka hamóno na ho voasavika ka hovonoin’ny fañafodin’ny vintañin’ny
fañafodin’ny Adimizána na dia fañafódy mitóvy sy iráy ihány izao aza, ny fañafodin’iréo vintaña roa
samy hafa iréo. 1249. Tsy afa-miaraka ny vintaña rano sy ny vintaña afo, raha tsy ohatra angáha ka
elañelañina ny vintaña fañáhy izy iréo. 1250. Mety misy ilaina azy amin’ny fanandratana sy amin’ny
fanaovana zava-dehibé anéfa, ny fifamonoana sy ny fifandratrán’ny Alahamády sy ny Adimizána
indraindráy; raisina amin’ny mahavintaña tsy azo tohaina azy, angámba, ny vintaña Adimizána amin’izáy
fotoana izáy, ohatra; efa no hitantsίka tañy alóha tañy ny filazalazána momba an’izáy.
1251. Tena mety hisy hilaina azy tampoka dia tampoka tokóa izáy fisehoan-javatra izáy. 1252.
Mitovitóvy amin’ny vakįşίny mitóndra aretina izáy mety tsy ho zakan’iláy ankίzy ka hahavoatéry ny
mpitsábo hitséna izány amin’ny ãtibiôtίka, mba tsy hamóno na hitóndra fahavoazana lehibé ho an’ny zaza
ny vakįşίny izáy natáo. 1253. Tsy anjaranáo velivély anéfa ny famatovatoana sy ny fanombatombañana
mikasika izány, toy ny fividianana na ny fampividianana ny fañafódy, fa anjáran’iláy mpitaiza sy iláy
mpitsábo ny taiña, satrίa zavatra na tapakázo izáy heverináo ho tsy dia misy dikany akóry loatra, dia mety
hitóndra fahavoazanáo izáy mihátra hatráñy amin’ny aiña añy mihίtsy aza.
1254. Mampalahélo sy mampitomáñy ny fahasahisahiana sy ny fihetsiky ny kilónga ary ny tañóra
sasañy ankehitrίny izáy tia andrakandraña na tia fisompasomparana mihίtsy ny namany. 1255. Misy iréo
lehiláhy izáy tsy mitády afa-tsy ny fañafody izáy mañomé azy iréo fahefána hañolam-behivávy tañóra
hatráñy kanéfa tsy ho azon-tsampoña.
1256. Misy ny mpimásy izáy tena maty eritreritra ka mikaráma volabé momba ny fañomezana,
fañafódy ratsy sady mamohehatra ny tañóra lahy [sy vavy] izáy liaña te-hanaña azy. 1257. Tena misy
noho ny misy mihίtsy ny fañafódy izáy tena mandaitra mihoatra noho izáy mety ho saiñin’olombeloña
momba izány filána mahatsiravina izány.
1258. Maro ny vahoaka izáy mivavabavaka manáo manáo hoe : mendrika ny hajedaka ho faty ny
olona izáy manáo irǽñy zavatra sy fihetsika mamoafády irǽñy : tahaka irǽñy fañolañan-jazavávy
bodokély irǽñy. 1259. Tena misy anéfa izány zavatra tantaraiko izány. 1260. Hitóndra anaréo mankaiza
moa izány sompatra sy izány fihetsika famotehanaréo ny hoavin’ny tañóra nefa olombeloña toa anaréo
izány é? 1261. Masina noho ny masina ny vataña sy ny taiñan’ny vehivávy! 1262. Tsy mahaté-hijery ny
fahavoazana maházo izany vehivavy sasañy voam-panafody izany fa mahaté-hampamaly faty tokoa.
1262. Itý ohatra momba ny tovovávy tsara taréhy anakiráy izáy nañáry ny zanañy izáy vao telo
volana monja. 1263. Tsy nahalála tampoka ny zanañy izy; tsy naháy nitazona sy niampófo ary nampinóno
itý zanañy menaváva izy. 1264. Lasa moaña tsy naháy nitény iláy tovovávy. 1265. No voan’izány aretina
izány tañy amin’ny Faritr’i Soavinandriana-Itasy tañy io tovovávy io, tamin’izány andro izány.
1266. Nentin’iláy mpitaiza [mpimásy] itý tovovávy itý hafañana sy ho notsaboina tañy
amin’Andrianjakakίry tañy, tañy Kingóry-Ambatomirahavávy-Antananarίvo tañy. 1267. Andro sy vintaña
ary reniándro sy zanakándro tsara moa tamin’izáy.
1269. Ampolony maro ny olona avy amin’ny zorony valo sy ny lafiny efatr’i Madagasikara, no
tonga nihaoña tamin-dRay aman-dReny tañy Kingóry ka tafavóry tañy, tamin’izány fotoana sy
vintañándro izány. 1270. Raha vao avy nampandroina ny Ranon’ny Doany iláy tovovávy, dia tæñy
amin’ny zanañy no niatsapatsazany voalohany. 1271. Efa hita ho saika no potiky ny aretin-dratsy,
tamin’izáy fotoana izáy, ny endrika soan’iláy tovovávy renimpianakaviana tañóra.
1272. Nitády toko ka sendra vato, nitády zaza ka tera-dahy : Zanañy voalohany iláy zazalahikély.
1273. Ny olona rehétra izáy no tonga ka nahίta teo,
- dia samy sady no veloña sento, no veloña hatezerana dahólo ka nanáo manáo hoe : raha mba
manaña izáy mahaañaréo anaréo ihány añaréo fañáhy izáy mañasitraña toy izáo io tovovávy
renimpianakaviana io, dia angatahináy re iréo añaréo fañáhy iréo, mba hampifotitra ny valin-kasomparana
vitany añy amin’izáy olondrátsy nahavañona izáo hasomparana izáo añy é; io aretin-dratsy io, dia
fantatry ny olona rehétra amin’ny añarana hoe : aretin’Ikaladála;
- raha te-hanaña anaka, hono, io añao io, dia afaka mandéha any amin’i Sabherah; vehivávy 11/14,
hono, no naházo zaza tañy aminy tañy fa no te-hiteraka, nandrίtra ny taona iráy; sady tsy misikίdy hono,
izy no tsy mitaiza izány kalanóro izány; ambarako anáo kosa anéfa fa ny fitazanana olona tsaboina
amin’ny karatra na ny fitaratra, dia ambaran’ny olona rehétra mpahalála hoe : sikίdy, ka dia anáo ny
safίdy.
1274. Itý zavatra itý, dia mba tadidίo mandrίtra ny fiaiñanáo manontólo, eo añatrehan’ny olona
matimáty foaña tsy fanta-porófo na tena fantatra fa matin’ny mosavin’olona na olona izáy maty
novonoin’olona koa aza [na vono olona tsotra fotsiny ihány koa angámba fa tsy dia tena iantohako kosa

1582

ny amin’izáy]. 1275. Rehéfa haleviña izy, dia ampidίro fanjaitra, ao añatin’ny vavany, miaraka amin’ny
sakamaláho ka ho entiny hatóry ny torimasony farany. 1276. Ambonin’izáy, dia ametráho atódy, na
lamokanatódy no tena tsara, eo akaikin’ny lohany alohan’ny fivoahana sy ny fialána ny fasaña.
1277. Ho hitanáo eo ihány izáy mety ho vokany, fa ny tena azoko antoka, dia tsy hanenaiñanáo na oviana
na oviana ny fanaovanáo an’izáy zavatra sy fomba fihetsika tsotra sy tsy dia manahirana loatra izáy, raha
ohatra ka hasomparana sy mosavin’olona ihány koa no nahafáty azy.
1278. Eny ry havana izáy mamaky itý Lahaporontáfa avelako ho anáo itý : mahaίza miaiña fa
malama maiña, hono, ny tany. 1279. Aza dia milingilίngy loatra sao potraka ka vaky loha.
1280. Aza miditriditra amin’ny Antoko Pôlitίka raha tsy mahatánty lainga, satrίa teraka
hamitapitaka tahaka ny mpanáo asa táñana toy ny mpanjaitra, toy ny mpañamboatra fitaovana samy hafa
mandéha amin’ny herinaratra,…, ny olon’ny Antóko Pôlitίka. 1281. Teraka hamitapitaka ny olona entiny
avy, ny olon’ny Fitondrána, eo amin’ny lafin-tsokajim-Pitondrána rehétra misy sy iaiñana eto ambonin’itý
tany itý eto. 1282. Tsy fantatra izáy tena nahatónga azy iréo ho nivolaña tahaka izány fa dia hoy ny Ntaolo
Malagasy nanáo manáo hoe : mitóvy andro, hono, Andriamañitra sy ny Mpañoléta na ny Mpañosávy ary
ny Mpitóndra Fivondroñam-ponaiñana samiháfa izáy olon’ny Antóko Pôlitίka avokóa ny ankamaroany,
eo amin’ny lafiny Fanjakána; tsy fantatra izáy porófo azo entina hañamarinana izány.
1283. Be dia be tokóa ny zavatra izáy tsy azo porofoina kanéfa hafaháfa fisého eto an-tany
iaiñantsίka eto : tena misy izány araka itý ohatra izáy soratako eto itý. 1284. Raha nanomboka nianatra
izány Fonaiñana şoşialişįta izány izaháy, tañy amin’ny riantaona 1970 tañy ho añy, dia nilazána izaháy fa
nisy foaña, hono, olona izáy noheverin’iréo olona mpankafý ny fonaiñana şoşialişįta iréo ho no
mpaminañy sandoka.
285. Nañantitrantitra hatráñy hatráñy mantsy, hono, iréo olona izáy noheverina ho no mpaminány
sandoka iréo, fa tsy haharitra valopólo taona dia ho rava, io fonaiñana şoşialişįta novinavinaina ka
natsangana avy tamin’ny fotokevitr’i Karl Marx [Karįla Marįkįşa] sy ny tariny ary ny mpañaradίa azy io.
1286. Ny fandinihana ny lalána şiãtifίka izáy miféhy ny fivoaram-piarahamoniña, hono, no nahatónga andry zaréo mpaminány sandoka iréo ho nivolaña toy izány.
1287. Inona tokóa no zavatra nitránga? 1288. Tamin’ny taona 1917 no naoriñ’i Lenine [Lenίŋā],
tamin’ny alálan’ny Firaisana Şôvietika teo alóha, ny Fonaiñana şoşialişįta voalohany teto ambonin’itý
tany itý teto.
1289. Tamin’ny faraparan’ny taona 1989, dia nirodaña niaraka tamin’ny firodañan’ny Rindrin’ny
Haiñatra tañy Berįlẽ tañy, –Berlin-, tañy Aļēmaŋā tañy, -Allemagne-, ny Firahamoniña na ny Fonaiñana
Şoşialişįta izáy nisy teto ambonin’itý Tany itý teto. 1290. Roa amby fitopólo [72] taona no nisian’izány
Fiarahamoniña Şoşialişįta izány teto an-tany teto, dia nanjavona; efa fantatsίka izány ary diso fantatsίka
loatra ny tohin’ny Tantára.
1291. «Nankalazain’ny Andry na ny Fon’ny Tafika Şôvietίka» teo alóha, tamin’ny volana
ôkįtôbįra 2004, ny faha-26 taona izáy nitondran’i Zoany Pôly II ny Egįlίjy Katôlίka Romáŋā. 1292. Gaga
Izáo Tontólo Izáo, tamin’izány fotoana izány.
1293. Namelombeloña zavatra maro tsy tambo isaina tao am-po amam-pañahin’ny olombeloña
rehétra ny dihy sy ny fampisehoana fankalazána izáy notontosain’iréo akánga sisa nañamboran’ny Tafika
Şôvietika fahίny iréo, tañy amin’ny Firenéna Mahaleotaiñan’i Vatikáŋā tañy. 1294. Inona no hasin’ny isa
roa amby fitopolo [72]? 1295. Roa amby fitopolo [–72-] lahy ny isan’ny mpianatry ny Tompo Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra.
1296. Mino ny Kįrişįtiáŋā fa noho ny fañenjehana diso tafahoatra nataon’ny Kômînişįta ny
Kįrişįtiáŋā sy ny Egįlijin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra, no nahatónga an’Andriamañitra
hampanjavona, tamin’ny endriñy ôfişiáļā, an’izány fonaiñana şoşialişįta izány, teto ambonin’itý tany itý
teto. 1297. Tsy nandrésy ny fanjakán’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra, hoy ny Kįrişįtiáŋā, ny fanjakán’ny
Kômînişįta izáy noheverina ho no tena fahavalony tanteraka ary nampoizina ho no añisan’ny fonaiñana
izáy tena tokony ho naharitra mandrakizáy, satrίa dia isan’ny fonaiñana efa namatováto sy namolavóla
izáy ho no tena paradişany mihίtsy aza, io fonaiñana şoşialişįta-Kômînişįta io.
1298. Be loatra tokóa ny zava-bita sy ny zava-miaiña ao añatináo ao, ry Fanjakán’ny MihoaMaso : tsy demóny dahólo, tsy Ãjély maίnty dahólo, tsy Şatána sy ny mpanompony fotsiny dahólo
ary tsy fanompoan-tsampy dahólo, no fisiana voaáry ao añáty kibonáo ao. 1299. Moa fanompoantsampy dahólo ve ny fomba sy ny fihavanana amin’iréo fisiana iréo tahaka izáy hita tao amin’ny
fonaiñana şôşialişįta izáy nañindrahίndra fa fady ny finoana an’Andriamañitra sy ny fivavahana aminy?
1300. Moa mba mety haháy mifandráy amin’irǽñy mpanomposámpy fa mivavaka amin’Andriamañitra
alίka sy kisóa miendrika Andriamañitra irǽñy, satrίa mivavaka amin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra

1583

izáy tsy afaka hizára ny Rany – rano - sy ny Vatañy amin’ny Kįrişįtiáŋā Mpanompony ve io añáo io?
1301. Iréo olona iréo no tena mpanómpo sampy marina fa manandratra sarin’alίka sy sarin-kisóa
mihina-tay ho Andriamañitra ary mivavaka amin’ny fisiana tahaka an’iláy demóny na toa an’iláy şatána
izáy naka endrik’i Jesóa Kįrişįtý ho Andriamañitra, ho Andriamañitra Andrianañaháry, ao amin’ny
fanjakán’ny Mihoa-Maso ao sy eto ambonin’itý tany fiadiana eto itý. 1302. Raha nahίta ny Jody
nivavabavaka tamin’ny sarimbίby izáy tsy inona tsy akóry fa fiofoan’ny demóny ho sarimbίby tahaka
izány i Môίjy, izáy nidiña avy tañy an-tendrombohitr’i Şinaý –Sinaï-, dia nazerany sy natotany ary
natsipiny tamin’ny tany ny vatomasina roa izáy nisoratan’ny Didy Folon’i Yaveh na i Jehóva ka vaky
sy potipotika ary niraraka tamin’ny Tany ny potipotiny.
1303. Ho an’ny olombeloña mpanómpo sampy Kįrişįtiáŋā sandoka, dia mpanómpo sampy
avokóa ny Jody rehétra izáy mivavaka amin’Andriamañitra eo amin’ny Rindriña Fitomañian’i Zeremίa –
Les murs des Lementations– na eo amin’ny Fasaña Ilavaiñan’ny Patįriarįsa Jody -na ny Fasaña izáy
Ilavaiñan’ny Patįriarįka Jody-, satrίa dia tsy inona izány fomba sy fihetsi-pañajána Zañaháry izány, fa
toy ny fakanesana æñy amin’ny fasaña ilavoan’ny nofon-dry Rainiarίvo sy ry Andrianampoinimerina na
æñy amin’ny fasaña ilavoan’ny nofon-dry Andriamisára na æñy amin’ny fasaña ilavoan’ny nofon-dry
Andriamañaliña, ...,. 1304. Izáy no hevitry ny mpivavabavaka-mpanómpo sampy tena izy izáy miláza
azy iréo ho Kįrişįtiáŋā kanéfa raha ny marina, dia tena Kįrişįtiáŋā sandoka sy mpihatsaravelatsίhy fa
demóny na kisóa mihinan-tay miendrika Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra no mba hany ivavahana; mba
fihevitr’olombeloña koa anié izány é.
1305. Ny demóny sy ry Şatána ary ry Belijebóba rain’ny demóny avokóa iréo fisiana moniña añy
añatin’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso sy ny Fasaña samiháfa iréo, fa mody maka feon’ny Razaña-Zañaháry
Razambén’ny Olombeloña teo alóha fotsiny ihány, amin’ny alálan’ny olona mihofika, hoy iréo Kįrişįtiáŋā
sandoka iréo; ihavanan’ny olombeloña «tena Malagasy izáy tsy mpanómpo sampy,
- satrίa mitsaoka sy manómpo ary mivavaka amin’Andriamañitra tena Andriamañitra, iréo
zavaboaarin’Andriamañitra izáy tazonina ho efa lasa Zañaháry iréo». 1306. Tena mampalahélo sy
tena mahamaiñatra ny fomba fitény toy ny fañesoesoana samiháfa satrίa izány fihofihan-janadráno izány,
dia zavatra misy sy iraisan’ny olombeloña rehétra eto ambonin’ny Tany eto mihίtsy;
- hita sy iaiñana añy amin’ny Firenén-drehetra añy, fa tsy voatokana ho an’ny Malagasy iréry
ihány akóry io fihofihana Zañaháry (tromba) io.
1307. Aoka tsy hisy handéha añy Anosivolakely añy na añy amin’ny Fasaña misy ny
Olontsambatra Rasomanarίvo Victoire añy, añy Andohálo añy mihίtsy añaréo vahoaka, fa fanompoantsampy izány, hoy ny Kįrişįtiáŋā sandoka sy tsivalahára ary mpanómpo sampy izáy mivavabavaka
befahatány amin’ny sarin’alίka sy ny sarin-kisóa miendrika Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra. 1308. Ho
an’ny Kįrişįtiáŋā sandoka sy mpihatsaravelatsίhy ary tsivalahára sy mpanómpo sampy izáy mivavaka ary
tsy mivavaka afa-tsy amin’ny karazan’iróny Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izáy tsy afaka mizára ny
Vatañy sy ny Rany amin’ny tena Kįrişįtiáŋā izáy Mpino sy Mpanaraka Azy iróny,
- raha ny tena fahamarinana no itsarána azy iréo,
- dia ny fisiana tahaka an-dry Masina Marίa sy ry Victoire Rasoamanarivo na ny Patįriarįsa sy ry
Davίda mbamin-dry Zeremίa, ..., na ry Rafaravávy Rasaláma izány, no natsangan’izy iréo ho
Andriamañitra ka Ivavahany fa tsy Iláy tena Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra na i Yaveh na i Jehóva
mihίtsy akóry; mpanómpo sampy tanteraka tokóa izy iréo;
- izány mihίtsy no antony anantitranterako aminaréo ry Zanadráno havako isany fa,
- satrίa ny olombeloña tahaka izány aza,
- dia mbola mañantaiña fatratra ho manaña ny toerana voatokana ho azy iréo añy amin’ny
Paradişan’Andriamanitra Tirinité Masina añy [izáy tsy inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtã!ta],
- dia vao mainka moa fa isίka Zanadráno indráy izáy tena Manómpo an’iláy tena ZañaháryAndriamanitra-Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izáy afaka mizára ny Nofony sy ny Vatañy amintsίka
Mpino Azy;
- tsy ho gisitra sy tsy ho voaendaka ka tsy hanaña ny seza fiandrianana sahaza antsίka añy
Andañitra añy isίka;
- manaña ny toerana mendrika sy saháza antsίka isίka Zanandrano any Andañitra añy!
1309. Izáo anéfa no zava-mahagága :
- raha misy fañaporofoana şiãtifίka azo takiana ary hita voalohany avy amin’ny olombeloña,
amin’ny alálan’ny antontanίsa, dia ny antontanίsa mikasika sy momba io fañavahana iráy loha io, no tena
mahasarika ny mpitazana rehétra indrίndra. 1310. Tsy nisy olombeloña iráy teto an-tany teto, tamin’ny
fotoana rehétra sy tamin’ny toerana rehétra misy, ary tamin’ny Firenéna rehétra, ka na taiza izány na taiza

1584

izány, mazáva loatra, izáy nampifangáro izáy nataony hoe : Razaña-Zañahary sy Andriamañitra
Mpaháry sy Mpitáhy.
1311. Hita hatráñy amin’ny Evãzίļā izány fañavahana izány, satrίa araka ny efa fantatsίka, dia
navahin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra tsara fa tsy demóny na şatána akóry iláy zavatra iráy izáy tavéla
farafaharatsiny aháy rehéfa maty ny olombeloña fa Matoatóa. 1312. Iréo olombeloña Kįrişįtiáŋā izáy
alίka lahy sy alika vavy ary kisoaláhy sy kisoavávy mihinan-tay miendrika Olona Kįrişįtiáŋā iréry ihány,
no miláza fa ny demóny no maka endrika sy feon’iréo Razaña efa lasa Zañaháry iréo, eo amin’izáy lafiny
iráy izáy, amin’ny alálan’ny fihofihan’ny Zanadráno, ohatra;
- i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra aza, dia niántso azy tamin’ny añarana iráy izáy fantatra
amin’ny teny eto hoe Matoatóa;
- averiko indráy fa famaritana avy amin’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izáy naháry tongotra
aman-tañana izáy voasoratra izáy ka tsy azo iadian-kevitra intsóny.
1313. Ny famaritana ny teny hoe : demóny sy şatána, …, dia tsy no hita ary tsy no re raha tsy efa
añaliñaliny taona tatý aorian’ny fisian’ny olombeloña izáy efa naháy nañavakavaka izáy nataony hoe :
Razaña-Zañaháry sy ny Zañaháry-Andriamañitra-Mpaháry-Mpitahίry. 1314. Nohajainy ka naleviñy
fa tsy mba nohaniny ny fatin’ny olombeloña toa azy iréo; tsy nifampihinana ny olombeloña;
ampahatsiahivina moa fa efa tañy amin’ny fito tapitrίsa taona talohan’ny fiavian’Izy Jesóa Kįrişįtý
Andriamañitra tañy ho añy, no efa nisy ny olombeloña araka ny tantaran’ny taolambalon’olombeloña
izáy no hita faraparany. 1315. Noho izány, dia ny olombeloña biby miendrikolombeloña iréry ihány
ankehitrίny, no afaka hamariparitra fa demóny mióva endrik’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra na demóny
mióva endri-dRazaña-Zañaháry ihány, no hany miriarίa ao añatin’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso ao na
misého sy mampihofika olombeloña etý an-tany etý.
1316. Azo heverina ho misy olona izáy mety mahavoaka vava sy fisaiñana ary finoana toy
izány fanevatevána ny Razaña-Zañaháry izány tokóa ve? 1317. Ho antsίka, dia teny sy sokéla amantafa ary fampilatroan-tsaiña amam-pañáhy toy ny tsilalaom-bolaña ihány izáo resahina izáo alóha fa tsy
zavatra izáy natáo sy nosoratana hamakian-doha sy saiña akóry.
1318. Tsy tokony ho natáo hamakian-doha, ohatra, ny tsahotsáho izáy niláza tañy ho añy fa
nosamborin’ny DGIDE, hono, ramatóa MAREVA, tamin’izány andro sy fotoana izány, satrίa tsaho izáy
tsy nisy sy tsy nahitam-porófo izány. 1319. Rariny sy hitsiny izány, hoy ny feo no heno tetsy sy teróa,
tamin’izány andro izáy tena nangotraka dia nangotraka izány.
1320. Fa inona koa moa no mbola ahazoan’ny olona vahίny toy irǽñy mipetraka sy moniña eto
Madagasikara eto, hoy ny Malagasy maro! 1321. Roáhy hody añy aminy añy iñy ramatóa iñy sy ny
vahίny toa azy, hoy ny lela izáy niakatra sasañy.
1322. Noraisin’ny DGIDE ihány koa, hono, i Maurice Tsiavonana, hoy ny bitsibitsiky ny
lavanίfy, talohan’ny fametrahana azy, amin’ny toeram-boñinahitry ny nahampanolotsaiña manokan’ny
Filohampirenéna azy mikasika ny Seraséra, izáy asa azo heverina ho añisan’ny asa farany izáy saro-pady
sy saro-bidy ary sarotra indrίndra, raha mbola asa ihány koa ka misy, eto an-tany eto, satrίa ny teny amantsokéla sy ny tafa amam-bolaña no lalaovina. 1323. Razaña-Zañaháry sy Zañaháry-AndriamañitraMpaháry-Mpitahίry sa demóny sy şatána ve no nampitenitény befahatány an-dry mpaminány sandoka
samiháfa sy mpanáo pôlitίka isan-karazañy toa an-dranona sy ranona ka nampisavorovóro ny vahoaka
Malagasy hatramin’izáy ka hatramin’izáo?
1324. Masina ny teny fa izáy lava volaña, hono, lava marina, hoy ny fomba fitény, nefa mora
mamatotra ny taiña toy ny salaka ihány koa ny kabáry, izáy angámba no nahatónga «ny solontaiñan’ny
Rafitry ny Fahefána» ho nampandraoka, nandrίtra ny fotoana voafétra, ny akanjoakánjo rehétra
nifatraran’ny endrika amam-bikan’i Didier Ignace Ratsiraka, satrίa nañaláva eritreritra loatra, hono, ny
fahitána sy ny fitohizan’ny fotoam-pahaveloman’ny fisian’izy irǽny. 1325. Mety ho mora tokóa ny
fahitána fahadisoana, eo am-pivolañana diso maharitra sy lava loatra eo, fa raha lava ihány koa ny tafa
very ny soa, toy ny bozaka izáy raha lavabé mahavéry kisóa.
1326. Fa inona marina izány no tokony ho faritry ny teny raha izáy kely efa no hitantsίka izáy no
fototra iaingana? 1327. Asa fa havelantsίka amin’ny Tenin’i Masindáhy Zoány fotsiny momba ny TENY
hoe :
- ny Teny dia Andriamañitra ary Ny Teny dia Tonga Nofo;
- ny Teny no antony nahariana ny Zavaboaáry rehétra;
- ny Teny no antony amonjéna ny Zavaboaáry rehétra ary amin’ny alálan’ny Teny no
ahafahana sy ahazoana mañavotra ny Zavaboaáry rehétra!
1328. Ampolony ny fehezantény tsy tonga volana, ao amin’ny taratásy rehétra nosoratan’i

1585

Masindáhy Pôly ary misy roa na telo, toy izány ihány koa, ao amin’i Masindáhy Piéra, satrίa nahoana?
1329. Tena mahagága fa mety ho hita matetika, eto amin’itý fiaiñantsίka eto itý, ny
fivandravandrán’ny fifahasamihafán’ny halaliñin’ny tian-kolazaina sy ny zava-boaláza.
1330. Andéha ho tompaza-maso vetivéty, ohatra, ny zavatra sasantsasañy izáy maházo ny
Fanjakána samy hafa izáy miféhy sy izáy fehezin’ny olombeloaña ka ifampifandraisany. 1331. Veloña
iráy Traño ary Maty iráy Fasaña no fototra amaharan’ny Fanjakána Samiháfa voaforoñin’ny
Mahaolombeloña ny Olombeloña. 1332. Miaiña ao añatin’izy iréo, hatramin’ny fahavelomany ka ho
mandrίtra ny andro izáy haharitra mandrakizáy mantsy Raolombeloña.
1333. Ny Evãzίļā Efatra dia namariparitra Fanjakána Roa izáy nohazavainy araka izáy mety
mihίtsy ny zavatra rehétra izáy momba azy iréo. 1334. Rehéfa manaña ny kôpίa nahaterahana mikasika ny
mahazanak’Andriamañitra ny taiña, amin’ny alálan’ny Şakįramẽtan’ny Batémy, dia tafiditra ho añisan’ny
olombeloña afaka handóva ny Fiaiñana Mandrakizáy na afaka hiditra añy amin’ny Fanjakána tsy manampahataperan’Andriamañitra Tįrinité Masina, araka ny fomba fitény mahazátra, raha ny fijéry
mahakįrişįtiáŋā no amotorana ny fandinihana. 1335. Araka izáy efa nolazaiko foaña hatráñy hatráñy moa,
dia tsy vitan’ny fivolañana izáy manáo manáo hoe :
- fanompoan-tsampy fotsiny ihány akóry na faharatsiana mihoampapaña fotsiny ihány, ny
firesahana amiko sy ny firesahana amináo fisiana izáy antsoina hoe Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izáy
tsy afaka mizára ny Rany – rano - sy ny Vatañy hohanin’ny Olombeloña-Kįrişįtiáŋā ho famonjéna azy,
fa tena fihambaniana sy firoroñana ho añy amin’ny fivarimbariñan’ny Fihalikána sy ny Fihakisoavana
mihίtsy. 1336. Io fizarán’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra iréry ihány ny Rany –rano- sy ny Vatañy
io hohanina sy ho sakafon’ny Olombeloña-Kįrişįtiáŋā ho vonjény, no fomba fiaiñan’Iláy Izy Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra Marina ny Aiña-Olombeloña-Kįrişįtiáŋā noforoñiny ary anerény koa ny
Olombeloña mba hiaiña ny Fiaiñan’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra Marina Mandrakizáy.
1337. Fitorian-tenin’ny olombeloña Mpitóndra Fivavahana Alίka sy Kisóa mihinan-tay miendrika
Mpitóndra Fivavahana amiko, ny tsy filazány ny Mahandriamañitra an’Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý,
dia ny Fizarány ny Rany sy ny Vatañy hosotroina sy hohanin’ny Olombeloña Kįrişįtiáŋā;
- tsy fisian’ny Zo sy ny Hasina Mahaolombeloña Zanaka Andriamañitra an’izáy lazainy ho Izy
Jesóa Kįrişįtý Andriamañiny,
- ny fitorian-tenin’ny olombeloña mpitóndra fivavahana miendri-biby amiko, ho Jesóa Kįrişįtý
izáy ampoiziny ho tena Andriamañitra,
- kanéfa dia karazañ’iróny izáy antsoina hoe : Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra sandoka iróny,
- satrίa Jesóa Kįrişįtý Andriamañiny izáy tsy afaka mizára ny Rany – rano - sy ny Vatañy
amin’ny tena Mahandriamanitra azy, hosotroina sy hohanin’ny Olombeloña Kįrişįtiáŋā mpino sy
mpañaraka azy, mba ho famonjéna azy iréo. 1338. Avelantsίka eo ny amin’iñy, satrίa ny tanjoña, dia ny
fahazoana ny Fiaiñana Mandrakizáy, izáy tsy inona tsy akóry, fa ny fahazoantsίka miditra añy amin’ny
Fanjakán’Andriamañitra Tįrinité Masina Mandrakizáy [izáy tsy inoan’ny antokom-pinoana
pįrôteşįtã!ta], rehéfa niveloña tamin’ny fihinanana ny Vatañ’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra sy ny
fisotraona ny Ran’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra nandrίtra ny fiaiñantsίka teto an-tany teto isίka.
1339. Ny Fanjakána Voalohan’ny Mihoa-Maso dia ny Fanjakán’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra
sy ny Tįrinité Masina Andriamañitra, izáy araka ny efa fantatsίka moa, dia Fisiana-Telo AndriamañitraTokana. 1340. Ny Zavatra Goavaña indrίndra izáy tsy maίntsy tadidίna momba an’io Fanjakána irain’ny
Mihoa-Maso io, dia izáo mañaraka izáo :
- tsy isehoan-javatra hafa afa-tsy ny zavatra Soa sy Tsara ary Marina sy Rariny
Mandrakizáy Mandrakizáy, izáy fehezin’ny Tena Fitiavana Tokóa, ao añatin’io Fanjakána io, raha
ny Evãzίļā Masina Efatra izáy nañoriña sy nampahafantatra azy ny olombeloña, no jeréna.
1341. Ny fanjakán’ny Mihoa-Maso Faharóa izáy azo adίka avy amin’iréo Evãzίļā Masina Efatra
iréo ihány koa, dia ny Fanjakán-dry Demóny sy ry Şatána ary ny Mpanompony sy ny Miaramilany. 1342.
Ny zavatra goavaña izáy tsy azo hadiñoina momba azy io, dia izao :
- tsy misy zavatra afaka hisého sy hisy ary mety ho vita afa-tsy ny fampanaovana sy ny mety
ho fanaovana mivantaña ny zava-dratsy, ao añatin’io Fanjakán’ny Mihoa-Maso Faharóa io.
1343. Voaláza sy inoana moa, fa, raha araka izáy taterin’ny Lalampañoraiñana Jody, izáy ny
Teşįtamẽta Talóha izány, no iaparana, dia taranak’i Abįrahaɱā ihány koa, hono, ny Kįrişįtiáŋā rehétra.
1344. Noforoporoñin’ny lafiny finoana fotsiny ihány kosa anéfa izány fañambarána izány, hoy ny Jody
mpitazona sy mpitahίry ary mpañasina ny Zo sy ny Hasinin’ny Lova soan’ny nentin-dRazañy. 1345. Noho
izány, raha io Lalampañoraiñana Jody io no vakiana, dia tsy afaka hamóno sy hamotsotra aiña izáy
Andriamañitra-Tįrinité Masina Mpaháry ary Mpitáhy iréry ihány no Tompony, ny demóny sy ry şatána

1586

ary ry Lîşiféra sy ny forongony. 1346. Efa fantatsίka izány tamin’ny alálan’i Jôba.
1347. Ny Fanjakána mañaraka izáy fototra iaingan’ny faminavinána rehétra ka afaka hañaiky na
hitsipaka ny fisian’ny hafa, dia ny Fanjakán’ny Hita Maso sy azo iainan’ny Nofo ka azo Tsapain-táñana.
1348 Miaiña ao añatin’io Fanjakána io «Raolombeloña» omban’ny Singam-pisiana rehétra voaféhy
ao añatin’izáy ataontsίka hoe : Tontólo Iaiñana. 1349. Anjatony maro ny Lalána Voatéfy, –lois
positives-, sy voaforoña, ho fitantañana izány fanjakána hita maso izány : añisan’izány sy ioraiñan’izány
amin’ny taránja rehétra mikasika io Fanjakána io, ny fisiana izáy atáo hoe : ny Lalána sy ny rafipisaiñana şiãtifίka. 1350. Tsy misy olombeloña izáy afaka ny handá kosa anéfa, fa eo añelañelan’iréo
Fanjakána roa samy hafa iréo, dia misy Fanjakán’ny Mihoa-Maso izáy manahirana tokóa ny fomba
fieritreritra ary ny fomba famariparitana azy. 1351. Nahίta sehatra iráy izáy ahazoana mitίly azy iréo
mazavazáva kokóa ny olombeloña.
1352. Izáo mantsy : tsy hisy iréo Fisiana samihafán’ny Fanjakána Elañelañin’ny Mihoa-Maso iréo
raha tsy misy fomba ahazoan’ny olombeloña mifandráy aminy sy miaiña azy. 1353. Fa matóa misy izy
iréo dia :
- a) satrίa Fantatry ny olombeloña ny fisiany;
- b) satrίa misy singa, ao añatin’ny tontolon’ny mahaolombeloña ny olombeloña ao, izáy afaka
mifandráy sy mifaneraséra amin’ny singa izáy mamoroña ny fisian’io Fanjakána Elañelaña io, ka
mahatónga ny olombeloña ho afaka hiaiña ny fiaiñan’io Fanjakána Elañelaña io. 1354. Mifangaroháro ao
añatin’io Fanjakána Elañelaña io ao dahólo, ny kisóa sy ny voroña, ny demóny sy ny fañáhy miendri-javatsamiháfa izáy heveriña fa ratsy, miaraka amin’ny fañáhy izáy mety ho tsara ka afaka hañámpy ny
olombeloña, eo amin’ny fiaiñany andavanándro. 1355. Inona izány no mety ho fifandraisan’ny singampamoroñana ny zava-misy rehétra ka voaáry, satrίa tsy vitan’ny fitény izáy manáo manáo hoe fotsiny :
vataña monja ihány ny olombeloña?
1356. Misy ny ampaham-pisian’ny mahaolombeloña izáy tafiditra ao añatin’ny Fanjakána
Elañelañin’ny Mihoa-Maso sy ny Fanjakána Hita Maso. 1357. Inoana fa afaka miaiña miaraka amin’ny
Singam-Pisian’ny Tontolon’ny Fanjakan’ny Mihoa-Maso hafa rehétra izány ampaham-pisian’ny
mahaolombeloña ny olombeloña izány.
1358. Misy ny zava-pisiana iomboñany matóa ahafahana mamóno olombeloña ny tapakázo, ny
basy, ny ôtômôbίļā, …, sy ny zavatra hafa rehétra mety hahafatesana sy hamonoana olona sy
zavamananaiña hafa tsy áry ho voatañίsa. 1359. Mazáva amintsίka izáo fa tsy ny demóny mihίtsy no
hanáo izány fa ny fañahin’ny tapakázo izáy manaña singa mitóvy amin’ny an’ny olombeloña ka azo
baikoina araka izáy ilaina azy. 1360. Raha momba ny zavatra hita maso no tenenina, dia azo antoka fa
afaka hanáo ny hoto –analyse- rehétra tadiavina, ka hamály araka izáy mety momba izány, ny Labôratoara
misy sy vita foroñin’ny olombeloña eto ambonin’itý tany itý eto, hatramin’izáo sy hatramin’ny fiaiñana ho
avy rehétra.
1361. Raha ny zavatra izáy maharakotra itý Fanjakána Elañelañin’ny Mihoa-Maso sy ny
Fanjakán’ny Hita Maso itý kosa no tenenina, dia mbola lavitra ny lálana izáy tsy maίntsy hodiavina sy
hotadiavina vao hahatsápa ny ampahan’ny tena mahaίzy azy ny olombeloña. 1362. Tsy ny fañafokana iréo
olona izáy efa mba nanomboka ny hiditra amin’izány lálan-tsarotra izány, no vahaolaña, fa ny fanohañana
sy ny fañampiana azy iréo, amin’ny fikarohana samiháfa izáy mba efa iezahany hotontosaina.
1363. Tena hahafinaritra sy tena hahasóa tokóa, ny fañodiñana ho tsara ny asan’ny Mpitaiza sy ny
Mpimásy ary ny Mpihasina samiháfa rehétra. 1364. Tandrémo anéfa fa tsy miláza izány fa ny mpimásy sy
ny mpitaiza na ny mpitsábo amin’ny lafiny zavaboaáry iréry ihány, no mpitondratenin’itý Fanjakána
Elañelaña itý, fa mbola maro dia maro koa, ohatra, iréo olombeloña izáy tondroina ho mpitaiza eo
amin’ny lafiny fañáhy sy eo amin’ny lafiny saiña ary eo amin’ny lafiny finoana isan-karazañy samiháfa
izáy tafiditra ao añatin’izány, toy ny Pįrétra, ny Paşįtêra, ny Imáɱā, …,.
1365. Hadisoana beváva ny filazána fotsiny izáo ho asan-devóly sy ho asan-tşatána na ho asampamosaviana hatráñy izáy mba ezaka ataon’iréo karazaña olona iréo, satrίa averiko indráy itý teny izáy
manáo manáo hoe itý : ny aza voany ihány. 1366. Ny Fisehoan-javatra toy izány, no antony izáy
mahatónga ahy miláza foaña manáo manáo hoe : mety hifañalavitra tanteraka indraindráy ny tiankolazaina sy ny zava-boaláza.
1367. Tsy maharaka intsóny ny hafainganam-pandehan’ny saiña ny volaña sy ny sokéla ary ny
vava. 1368. Mety ho maizim-pito koa, indráy andro añy, ny lalána sy ny lálam-pahitán’ny Mpitaiza sy ny
Mpimásy ary ny Mpihasina Gasy rehétra sy ny an’ny Mpikintana şįlámo, satrίa miankiña indrίndra
amin’ny Volana fa tsy dia amin’ny Masoándro loatra, ohatra, ny fañandroana sy ny fañisanandron’izy
iréo, izáy arahin’ny faminavinána ny vintaña sy ny anjára ary ny tendry isan-karazañy sy samiháfa.

1587

1369. Voaláza sy voakajin’ny Manampahaizana mantsy, fa ato añatin’ny dimampólo amby zato
tapitrίsa taona –150 000 000 taona–, dia hiraraka ka hanjavona ary hiparitaka añy añatin’ny habakabaky
ny Mihoa-Maso añy, iñy VOLANA iñy. 1370. Mahalása saiña tokóa mihίtsy ny fomba fieritreritra itý
fiaiñana izáy mandálo toy ny vovo-nahándro itý; dia mivorahetsaña tokóa anié mandrίtra ny
fiaiñan-dRaolombeloña, iréo fisehoan’ny zavatra maro izáy ekén’ny olona rehétra ny fisiany na dia iréo
izáy tsy fantatra marina niaviana sy antony ahatongavana aza.
1371. Tsy tokony harian-dia amin’ny fomba fitény sy fisaiñana hoe fotsiny : fanompoan-tsampy
sy asan-demóny ny fisehoan-javatra hafaháfa samy hafa izáy manahirana ny saiña, hoy ny sokéla izáy efa
naverimberiko hatramin’izáo ato añatin’itý Lahaporontáfa itý. 1372. Aléo tsy hitakonan-tsaiña na
hitakonam-pahamarinana ny fisiana sy ny sehon-javatra heverina ho maizimaiziña eto amin’itý
androntsίka izáy mandálo eto itý; misy dikany avokóa irǽñy zavatra rehétra irǽñy.
1373. Jereontsίka fotsiny angé ny zava-mikasika itóny fetin’ny Nôéļā itóny é! 1374. Terentsίka
ny ankίzy madinika hanómpo sampy sy hilelaléla befahatány ho an-jazakély izáy tsy fanta-piaviana
akóry satrίa Jesóa Kįrişįtý Zazakély izáy lazaina fa Andriamañitra. 1375. Io Iláy Jesoa Kįrişįtý izay
lazaiko sy lazainao fa Andriamañitra io anefa dia mety ho sahináo antitranterina amin’ny olona izáy
mañodidiña ahy sy mañodidiña anáo fa tsy afaka hizára ny Vatañy sy ny Rany hohanina sy hosotroin’ny
ankίzy sy ny olona rehétra izáy handéha hañotroña azy mba hitsaoka Azy sy hitáky famonjéna avy aminy.
1376. Tsy Andriamañitra mihίtsy fa solontaiñan’ny Raindahin’ny Demóny Lîşiféra, amin’izáy
fotoana izáy, io Iláy Jesóa Kįrişįtý izáy lazaiko sy lazaináo fa Andriamañitra ka asaiko sy asaináo
tompoina io. 1377. Tena mpamitak’olona sy mpandainga ary tena mpanómpo sampy feno tanteraka tokóa
izáho sy añáo eo añatrehan’izány fisehoan-javatra izány.
1378. Ho an’ny olona izáy mandá ny fanaovana kisarisáry Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra, dia
Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra inona io : biby sa inona, satrίa eto dia tsy kisarisáry fotsiny fa sariveloña
mihίtsy –tableau vivant- no asého sy asaina hifalian’ny ankίzy madinika indrindraindίndra : olombeloña
[sariveloña] no ampisoloina toerana sy taiña an’Iláy Tena Jesóa Kįrişįtý Zaza vao teraka
Andriamañitra; aza hadiñoina hatráñy koa anéfa fa ho an’ny Pįrôteşįtãtişįɱā dia tsy misy
fanompon-tsampy afa-tsy ny fampivaingañana ny sata fantatra sy tiana ho fantarina rehétra
momba an’Andriamanitra eto ambonin’ny tany eto; anisan’izány fampivaingañana izány ny
kisarisáry rehétra toy ny sariveloña na tableau vivant. 1379. Tsy maintsy ampivaingañina anéfa ka
afaka mizára ny Vatañy sy ny Rany ho an’izáy olombeloña voatéry ho vonjény miaraka amin’ny
zavaboaáry hafa, vao afaka hiláza sy hitoñon-taiña ho Tena Jesóa Kįrişįtý Zaza vao teraka ka tena
Andriamañitra, io Jesóa Kįrişįtý izáy veloña tamin’ny alálan’ny fahaterahany tao añaty
trañonómby io.
1380. Izáy fahafahany mizára ny Vatañy sy ny Rany hohanina sy hosotroin’ny olombeloña izáy
iréry ihány no antony Mahandriamañitra Teny Tonga Nofo Azy Jesóa Kįrişįtý Tena Andriamañitra.
1381. Ny famariparitana hafa rehétra ankoatra izáy : dia hidίka ho fisian-Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra
hafa; dia fitoriana fisian-Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra alίka na kisóa mihinan-tay mangalatra ny fomba sy
ny endrika Mahandriamañitra an’Iláy tena Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra tena Teny Tonga Nofo
izáy tsy maintsy mizára izány Nofony izány hohanin’ny Kįrişįtiáŋā izáy mpanómpo Azy ka tsy
maintsy hovonjény;
- io Izy Jesóa Kįrişįty Andriamañitra iréry ihány io, no tena iláy Jesóa Kįrişįtináo
Andriamañitra Zaza teraka teto ambonin’ny Tany teto; ankalazaina ny faha-25 deşabįra isan-taona
ny tsingerintaona nahaterahany tao anáty “Trañonomby”, tañy Betįlehéɱā tañy, tañy Paleşįtiŋā
tañy;
- noho izány, dia mandémy sy mametavéta ho añy amin’ny firoroñan’ny Fiavarimbariñana ho añy
amin’ny Fanompoan-tsampy tena fanompoan-tsampy, eny fa fanompoan-tsampy tena izy tokóa, ny
fanompoana izány Jesóa Kįrişįtý karazañy hafahāfa izány, izány hoe : Jesóa Kįrişįtý izáy tsy afaka
ny hizára ny Vatañy sy ny Rany hohanina sy hosotroin’ny Kįrişįtiáŋā izáy mpitsaoka sy mpivavaka
ary mpañaraka Azy;
- ny mpanompon’izány Jesóa Kįrişįtý izány, dia afaka hihevi-tena ho mivavaka amin’ny Jesóa
Kįrişįtý alίka na kisóa mihinan-tay miendrika Andriamañitra;
- fanompoan-tsampy feno tanteraka tokóa ny fivavahana amin’io alίka na kisóa mihinan-tay
miendrika Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra io, raha mivavaka aminy toy ny fivavaka amin’ny Tena Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra ny taiña. 1382. Ny fanompoana Jesóa Kįrişįtý Zazakély izáy heverina ho Teny
Tonga Nofo kanéfa tsy afa-mizára izány Nofony sy ny Rany izány ho an’ny Kįrişįtiáŋā mpitsaoka sy
mpivavaka aminy, dia fahavetavetána sy fihakisoavana ho ambány lavitra noho ny fivavahana sy ny

1588

fanompoana an-dry Belįjebóba sy ry Lîşiféra ary ry Şatána sy ny mpanompony ary ny miaramilany.
1383. Araka ny fantatra koa moa, dia tsy ho áry ho hay avokóa ny marina rehétra sy ny
tsiambaratélo izáy voarakitry ny Evãzίļā Masina. 1384. Raisiko, ho ohatra fotsiny, itý iráy itý izáy
vakiana ka hita ao amin’i Masindáhy Lioka;
- dôkįtêra–Mpitsábo nanaña fahaizana ambóny dia ambóny tokóa tamin’ny androny i Masindáhy
Lioka. 1385. Tsy añisan’ny Apôşįtôly izy. 1386. Nety tsy nahίta veloña an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra
akóry aza angámba izy. 1387. Nampiasainy tamin’ny lafiny soa ny fahaizany. 1388. Namakafáka momba
ny fiaiñan’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izy ary nanoratra izány valim-pamakafakány izány.
1389. Noho ny fahaizana niseraséra manokana tamin’i Masina Maria Virįjίny Mandrakizáy izáy
Renin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra, dia ao amin’ny Evãziļā Masina voasorany, no toa ahitána
filazalazána maro indrίndra momba ny fifandraisana am-po teo amin’i Masina Maria Virįjίny sy i Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra Zanañy. 1390. Tsapa araka izány fa tena nanaña sy niaiña «ny toetra» -naturenahaolombeloña azy tokóa i Jesóa Kįrişįtý. 1391. Niaiña marina ny fahazazány tahaka ny
zanakolombeloña hafa rehetra teo afovoan’ny fianakaviana iráy indrindraindrίndra itý Jesóa Kįrişįtý
Andriamañitra itý;
- izány no antony ahitána, ao amin’i Masindáhy Lioka, teny tsotra nefa mifóño hevi-daliña tsy
takatry ny lohan’ny zanakolombeloña mihίtsy hatramin’izáo mikasika itý Zaza itý toy itý volaña hoe itý,
ohatra : «ary dia nitómbo … FAHENDRÉNA … teo imason’Andriamañitra sy ny olombeloña Izy».
1392. Inona no mety ho dikan’izány hoe : mitómbo fahendréna izány eto? 1393. I Jesóa Kįrişįtý
Andriamañitra dia tsy Tompon’ny Fahendréna mihίtsy fotsiny akóry fa Izy no Tena FAHENDRÉNA
HATRAMIN’NY MANDRAKIZÁY, ka tena mampivañáka ny fañambarán’ny fitenin’i Masindáhy Lioka,
tahaka izáy hita eto, ka noraisintsίka ho ohatra.
1394. Efa noresahiko kely ihány koa moa ny amin’i Masindáhy Matίo. 1395. Ao aminy no ahitána
izány baiko izáy manáo toy izáo izány hoe : «Aza miditra amin’ny trañon’ny olona tsy Jody», «Aza
miditra ny fonaiñan’ny olona tsy Jody fa ny Ondry nanian’ny Zanak’Işįraéļā ihány no vonjéo», …, sy ny
sisa. 1396. Mbola ao aminy indráy ihány koa anéfa no amakiana ny teny fandokafana farany izáy ambóny
indrίndra momba ny finoana manáo manáo hoe : Lehibé ny Finoanáo. 1397. Indróa nitény izány i Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra ka tamin’olona tsy Jody no nivolañany azy :
- tamin’iláy vehivávy kananeáŋā izáy nohariny tamin’ny olona izáy solontaiñan’ny
fikamabanan’ny Olona Alίka [Olona tsy Jody io ramatóa io] : tsy oména ny alίka ny sakafon’ny zaza
an-traño, izáy notohizin’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra nanáo manáo hoe : «lehibé ny Finoanáo»;
- tamin’iláy miaramίla manamboñinahitra rômáŋā anakiráy : «lehibé ny finoanáo».
1398. Mbola ao añatin’io Evãziļā Masina nosoratan’i Masindáhy Matίo io ihány koa anéfa,
no amakiana ny baiko farany izáy feno fahasahiana manáo manáo hoe :
- «Mandehána ataovy batemy amin’ny añaran’Andriamañitra Ray sy amin’ny
añaran’Andriamañitra Zanaka sy amin’ny añaran’Andriamañitra Fañáhy Masina ny Firenéna
Rehétra, fa izáy mino ka hatáo batémy dia ho voavónjy». 1399. Izáy no antony mahatónga ahy
hañontány taiña manáo manáo hoe : mba rahoviana isίka olombeloña no afaka higóka ny tena
fahafantarana marina ny amin’izáy Andriamañitra Tompointsίka sy Ivavahantsίka, eo amin’ny lafiny
mahakįrişįtiáŋā antsίka, izány hoe : eo amin’ny lafiny fanompoana azy Andriamañitra amin’ny alálan’ny
finoana izáy noratovina sy nolovaina avy tamin’izáy Voalazan’ny Evãziļā Masin’ny Baibóly Masina
indrindraindrίndra?
1400. Dia hijanona ho tsiambaratélo mandrakizáy ve ny famaliana izány hetahetan’ny
fañontaniantsίka ny taiñantsίka izány é? 1401. Toa hijanona ho hafa noho izáy «fisian-javatra» tiankolazaina foaña ny zavatra saiñin’ny loha sy avoaka ka voatoñon’ny vava momba ny fisiana maro dia
maro tokóa izáy hita sy re ato añatin’ny Tontólo Iaiñantsίka ato, satrίa dia ambóny noho izáy
eritreretin’ny Mahaolombeloña ny Olombeloña ho Andriamañitra hatráñy, Andriamañitra; Dieu
est toujours au-dessus de Dieu.
1402. Na dia feno fahasamihafána izáy miafára amin’ny toy ny tsy fisian-tsingam-pifandraisana
mihίtsy aza ny zava-boaarin’ Andriamañitra, dia hita sy iaraha-miaiña hatráñy hatráñy kosa ny
famerimberaiñan’ny Ntaolo Gasy ny fomba fitény izáy manáo manáo hoe : Lahitokana [ka iomboñana]
ny aiña. 1403. Mahagága ny fahamarinan’izány fomba fihevitra izány, satrίa ny fahazoana manéfy ny
Lalána Iraisam-Pirenéna miféhy io Izáo Tontólo Izáo io, izáy io Iriariavantsίka io, dia miainga amin’izány
mahatokana sy mahaiomboñana ny Aiña izány : i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra no hany afaka mamónjy
an’io Aiña io fa Izy iréry ihány no Tompony;
- tamin’ny volana fevįrién’ny taona 2011, dia sahy nihiakiaka teo imason’Izao Tontolo Izao i

1589

Khadafi, fa teo am-pelan-tanany ny aina amam-piainan’ny vahoaka libiaŋā rehétra;
- Andriamanitra iréry ihany no Tompon’ny Aina, hoy isίka rehétra;
- taitra sy nitroatra izao tontolo izao, teo anatrehan’izany fanambarana izany satrίa molo-bilany ny
ny olombelona rehétra ka iray mihodidina.
1404. Mitóvy izány ny olombeloña rehétra satrίa mitóvy Zo izy rehétra na mahántra izány na
manan-karéna izány. 1405. Raha adίka amin’ny fomba fijéry hafaháfa kokóa, dia Fampiharana ny Zaka
Finofoa-Pañarahan’Aiña, -clônage-, na kįlônázy, no lalána Fototra mampiaiña ny zavamίsy rehétra, izáy
azo adίka ihány koa amin’ny rafi-pisaiñana manáo manáo hoe : kambana dahólo ny aiña rehétra
voaforoña sy misy. 1406. Kįlônázy no [toa] fahitána ny fomba fitomboan’ny isan’ny aiña sy ny
fizarazarány eto amin’itý Fanjakán’ny Hita Maso eto itý, itý eto an-tany eto itý;
- azo adίka sy dinihina ary ekéna ho farany izáy voajañaháry indrίndra [raha ny Soratra Masina
no jeréna] izány fomba Finofoam-Pañarahana ny Aiña izány [izáy tsy inona akóry eto fa ny kįlônázy];
- kambana dahólo ny fisiana samiháfa amin’ny alálan’ny fomba Finofoam-Pañarahana ny
Aiña. 1407. Lavin’ny Lalána noteféna sy noforoñin’ny olombeloña rehétra, -lois positives-, eto antanin’itý Fanjakán’ny Hita Maso eto itý kosa anéfa ankehitrίny alóha, ny kįlônázy sy ny fomba fampisiana
zavamanañaiña izáy antsoina foaña amin’ny fehezankevitra izáy manáo manáo hoe : -bébé in vitro-, na
atodiaiña ivelañin’ny kibo, –fœutus-, izáy foroñina sy velomina ivelañin’ny kibo voajañaháry-,
- satrίa ny fitomboana sy ny fampitomboana ny isan’ny olombeloña amin’ny alálan’ny firaisan’ny
nofon’olombeloña lahy sy ny nofon’olombeloña vavy, izáy afaka hiteraka rehéfa avy eo, no heverin’izy
olombeloña ho lálana fototra sy tena marina ary lalána voajañaháry momba izány, fa nahoana? 1408. Ny
kįlônázy kosa dia faneféna olona iráy mitóvy amin’izáy nangataka sy nitáky mba haneféna ny kįlônaziny
na ny olona niofoan’ny Aiña avy aminy ihány.
1409. Avy amin’ny alálan’ny nofon’iláy olombeloña izáy nañaiky izány ihány, no amoroñana ny
kįlônaziny. 1410. Fantatsίka sy ekén’ny olombeloña rehétra anéfa fa tsy nofo ihány izy olombeloña;
potehina ny Libiaŋā, taitra daholo ny olombelona hafa rehétra; toa mahatsiaro taina ho kįlônazina libiaŋā
avokoa izy rehétra.
1411. Ny Zapôné dia mino fa manaña fañáhy ny zava-drehétra misy sy manaña nofo, toy ny
ôtômôbίļā, ny tany, ny sololóha, …, sy ny sisa; toraka izány ihány koa no finoana voajañaháry fototra izáy
iaiñan’ny mponiña maron’ny Kỗtinãtan’i Amerίka Atsίmo, ohatra. 1412. Mifañandriña izány eto amin’itý
kįlônázy - sy ny atodiaiña foroñina sy velomina ivelañin’ny kibo voajañaháry itý, -na bébé in vitro-,
ny lalána fototra miféhy ny Nofo sy ny Hita Maso ary ny Lalána Fototra miféhy ny ampahan’ny
Olombeloña izáy tafiditra ao añatin’ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso [izáy voatokana hiaiñandRaolombeloña]. 1413. Fantatsίka anéfa fa :
- tsy mbola nahavίta lalána azo leferina momba izány Fanjakán’ny Mihoa-Maso voatokana
hiaiñan-dRaolombeloña mandrίtra ny fotoana fahavelomany izány Raolombeloña;
- matoa lavin-dRaolombeloña, ny kįlônázy sy ny atodiaiña foroñina sy velomina ivelañin’ny
kibo voajañaháry –na bébé in vitro-, izáy mañaraka feno tanteraka ny lalána fototra eo amin’ny
Fitomboan’ny isan’ny finofoan’ny aiña, dia :
- satrίa tsapan’izy Raolombeloña tokóa, ohatra, eto amin’itý lafiny indráy mitoraka itý, fa añy
amin’ny lafiny nofo, amin’ny alálan’ny Lalána sy ny rafi-pisaiñana şiãtifika iréry ihány, no ampiharana
feno tanteraka iréo lalána fitomboan’ny fiofoan’ny aiña iréo, noho izány, dia manam-pahadisoana amin’ny
mahaolombeloña ivelañin’ny NOFO-Olombeloña, izány fomba fijéry izány.
1414. Ny şekįta noforonin’iláy mpanáo gazéty fįrãşay atáo hoe : Raël mantsy dia namoaka ny
kįlônazin’olombeloña vehivávy iráy voalohany, izáy lazaina fa teraka tañy Etajonίa tañy, tañy Miami
tañy, tamin’ny volana deşãbįra 2002. 1415. Avy tamin’ny vehivávy amerikáŋā vao iraika amby telopólo
taona iráy, hono, io kįlônazin’olombeloña izáy lazaina fa kįlônazin’olombeloña voalohany teto
ambonin’itý tany itý teto io. 1416. Eve [-Eva-] no nataony añaran’ilay vehivavin’ilay kįlônazy na io
vehivávy izáy nateraka avy tamin’ny fampiharana ny lalána miféhy ny zaka finofoam-pañarahan’aiña kįlônázy– voalohany io. 1417. Nahoraka eran’ny tany tokóa io fahaterahana io, tamin’izáy fotoana izáy.
1418. Mitény ho azy ny añarana nomény azy hoe : EVA, -EVE-. 1419. Narahin’ny kįlônazin’ny
sampam-pikarohan-dry raeliáŋā tañy amin’ny Firenéna Belįzika tañy ihány koa anéfa izány kįlônázy
izány, tañy amin’ny voalohandohan’ny taona 2003 tañy ho añy.
1420. Momba irǽñy kįlônázy irǽñy dia nañambára, tamin’izány fotoana izány, ny
manampahaizana roşiáŋā, fa mety ho azo antoka 90%, fa ho sampona ny ankabeazan’irǽñy zaza
natáo sy noména aiña avy amin’ny tena kįlônázy şiãtifika irǽñy. 1421. Fantatsίka rehétra fa raha iláy
anganom-pamoroñana ny olombeloña tao añatin’ny Baibóly Masina, no jeréna, dia tamin’ny alálan’ny

1590

kįlônázy, no naharian’Izy Andriamañitra Mpaháry an’i ÈVA.
1422. Nalainy tamin’ny Taolan-tehezañ’i Adáma vadiny izy. 1423. Mbola kįlônázy -na aiña in
vitro-, na aiña efa novelomina tetý ivelañin’ny kibo voajañaháry- ihány koa no nahariany ny Olombeloña
teto an-tany teto, tao Edéŋā tao : novolavolain’Izy Andriamañitra Mpaháry tamin’ny tany i Adáma tañy
Edéŋā tañy ihány; nony avy eo dia notsofiny fofonaiña iláy bongan-tany ka nitsangana ary dia no tonga
olona izáy natsoina hoe : Adáma;
- voaláza mazáva tsara fa vehivávy momba no niteraka an’i Şamįşôŋā [na Samson]- ao amin’ny
Baibóly Masina, dia i Şamįşôŋā izáy namónjy ny Jody teo am-pelana-tañan’ny fahavalony; noho izány
raha ny marina tanteraka sy feno, dia toa kįlônazin’Izy Andriamañitra Mpaháry dahólo ny olombeloña
rehétra sy ny zavamίsy rehétra, eo imason’Izy Andriamañitra izáy hany iréry Tompon’ny aiña,
- satrίa Izy Andriamañitra Mpaháry iréry ihány no sahy nanáo manáo hoe tamin’ny andro
fahenina taorian’ny fahariany ny fisiana rehétra : «andéha isίka hanáo olombeloña izáy mitóvy taréhy
sy endrika amintsίka». 1424. Raisin’ny olombeloña maro ho angano fotsiny ihány io Fitantarán’ny
Baibóly Masina io, fitantarána izáy azo heverina ho mañamáfy amin’ny fomba rehétra samiháfa ny
finoana izáy manáo manáo hoe : avy amin’Izy Andriamañitra Mpaháry no niavian’ny olombeloña;
- ampahatsiahiviko fa tsy nisy mihίtsy iláy kilônázy no vitan-dry zaréo Raéliáŋā fa hay lainga sy
famitahana olona izáy natao sy nafafy mba hampitolagága an’izáo tontólo izáo fotsiny monja madina
ihany. 1425. Misy kosa anéfa, ho an’ny Kįrişįtiáŋā, ny kįlônázy iráy ihány koa, –na sañatria aiña in
vitro–, izáy heverina ho marina tsy azo ihodivirana mihίtsy :
- dia tsy inona izány fa ny fisehoan’ny fomba finofoan’ny Aiña Mahandriamañitra an’i Jesóa
Kįrişįtý sy ny fomba nahaterahan’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra-Teny Tonga Nofo. 1426. Araka ny
Fiekém-pinoana Kįrişįtiáŋā dia NATERAKA FA TSY NATÁO i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra :
- mety ho azo heverina ho añisan’ny kįlonazin’Izy Andriamañitra Mpaháry ve iñy fomba
nakány nofo tao ankibon’iláy Tovovávy Virįjiny Şiônişįta izáy nantsoina hoe Maria iñy é?
1427. Izáo no tena mety ho dikan’izány : «fomba fitomboana sy fomba fampitomboana isa ny
olombeloña tena izy sy tena feno ny zaka finofoa-pañarahana ny aiña [na ny kįlônázy]». 1428.
Kambana dahólo ny aiña mahaolombeloña ny olombeloña rehétra.
1429. Lalána fototra tokana no notefén’ny olombeloña hiféhy izány aiña izány, eto ambonin’itý
tany itý eto sy ao añatin’ny Fikambanambén’ny Firenéna Mikambana ao ka midίka tahatahaka izao
manaraka izao : lohalaharana ho an’Izáo Tontólo Izáo, ny fitandroana ny zo sy ny hasin’ny aiña
mahaolombeloña izáy sata fototry ny rafi-piaiñana mahaolombeloña ny olombeloña [izány lalána izány],
mandra-piavin’ny farandron’itý Tontólo Iaiñana Malalantsίka itý. 1430. Lavin’Izáo Tontólo Izáo tsy
añavaham-pirenéna mihίtsy kosa anéfa ny fampiharana ny Zaka Finofoam-Pañarahana ny Aiña
mahaolombeloña na ny kįlônázy-olombeloña, na dia fampisiana izáy tena azo tazonina ho voajañaháry
aza izány fomba fisehoan’ny fitomboan’isam-pinofoan’aiña mahaolombeloña izány; noho izány rehétra
izány, dia tsy azo votsobotsorina befahatány foaña koa ny aiña izáy iaiñan’ny Olombeloña;
- nanapaka ny Firenéna Amerikaŋin’i Etajonίa [USA] fa hatramin’ny andron’ny voalohan’ny
volana marįşa 2005, dia tsy azo helohina ka vonoina ho faty intsóny ny olombeloña izáy nahavίta heloka
beváva ka no latsaky ny 18 taona izy, teo am-pañatontosána ny asaratsiny;
- ny Firenéna Iraniáŋā iréry ihány aloha hatramin’izáo fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo,
no mañameloka sy mamóno ho faty ny olombeloña latsaky ny 18 taona ka nahavίta heloka beváva
mahafáty; indray nitroatra izao tontolo izao fa nanapa-kevitra handripaka ny vahoakany i Khadafi
tamin’ny volana fevįrié 2011.
1431. Misy koa angámba ohatra azo raisina ho kįlônázy roa hafa izáy azo heverina ho tena
mazáva tokóa sy tena izy tokóa, ao añatin’ny Baibóly Masina ao : tsy inona izány fa ny fitantarán’ny
Soratra Masina ny fomba nibeazan’i Masindáhy Zoány Bapįtişįta sy ny fomba nibeazan’i Izaáka tañy
ankibon-dreniny avy tañy. 1432. Toy ny aiña efa noforoñin’Andriamañitra tetý ivelañy iréo olona roa
iréo, talohan’ny nametrahan’Izy Andriamañitra azy roaláhy tañy ankibon’iréo vehivávy antitra roa izáy
nitóndra azy roaláhy avy iréo. 1433. Raha jeréna amin’ny maso tsy miangatra, dia tena tsy misy izáy
iavahany mihίtsy amin’ny vehivávy antsoina ankehitrίny hoe : kibo mpitóndra na kibo mpañabé na –na
matrices porteuses–, ny kibon’iréo vehivavy antitra roan’ny Soratra Masina sy ny Baibóly Masina iréo.
1434. Teraka ho azy avy eo ny fañontaniana manáo manáo hoe : inona no antony nahatónga
an’Izy Andriamañitra Mpaháry hanáo izány na amin’ny Fotoana manáo ahoana na nahatónga an’Izy
Andriamañitra Mpaháry hiditra an-tsehatra amin’ny fampinofoa-pañarahan’aiña mivantaña toy irǽñy
ohatra vitsivitsy hita eto irǽñy ka nosintonina tao añatin’ny Baibóly Masina tao? 1435. Tena
mifamahofáho ny adim-piaiñana amin’ny lafiny ady saiña mikasika izány satrίa masina ny teny;

1591

- vetesiko eto indráy izáy efa nolazaiko fa nampitandrina foaña ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā
momba izáy hevitra heverin’ny mpamáky ho fahamarinana, ka nosintoniny avy tamin’ny famakiana samy
iréry ny Baibóly Masina.
1436. Añisan’ny fitomboana araka ny Lalána Fototra Zaka Finofoam-Pañarahan’Aiña –na
kįlônázy- ihány koa ve irǽñy hataka aiña na hataka zaza ka sendra mba mivály æñy amin-dry
Rafaramahéry sy ry Andrianampoinimerina, …, sy ny sisa æñy irǽñy é? 1437. Tsy takatry ny saiña
amam-pahaizan-dRaolombeloña, ny fisehoan-javatra eo amin’ny lafiny nofo toy irǽñy ohatra irǽñy, satrίa
«toa manao fialan’ny Jody» sy hanáo izáy hampifamotipotitra ny rafi-pisaiñana ary ny rafi-piaiñana
fotsiny ny valin-teny fandré mikasika izány hatramin’izáy!
1438. Inona no mety ho fifandraisan’ny fañamelohana an’i Galilée izáy tsy nanáo afa-tsy ny
fañamarinana araka ny lalána şiãtifίka izáy fahamarinana nolazain’i Nicolas Copernic fotsiny ka
notompoin’i Mỗpéra Giordano de Nola fatratra ary nañamelohana azy ho faty sy nandoroana azy veloña
mihίtsy aza tamin’ny 17 fevįrié 1600 tañy Italίa tañy, sy ny fitsipahana ny kįlônázy na ny lalána fototry ny
Zaka Finofoam-Pañarahan’Aiña ka tafiditra ao añatin’izány ihány koa, ny zavatra izáy antsoina amin’ny
teny fehezankevitra mahazátra manáo manáo hoe : atodiaiña foroñina sy velomina ivelañin’ny kibo
voajañaháry –na bébé in vitro-? 1439. Inona, araka ny hevitráo mpamáky itý Lahaporontáfa itý, no
mety ho satan’iréo fahamarinana toa mifanohitra iréo, raha ny Baibóly Masina izáy fototra niaingána eo
amin’ny lafiny fitsarána sy eo amin’ny lafiny fañasaziana Kįrişįtiáŋā izáy niafitra hatráñy amin’ny
famarimbariñana sy hatráñy amin’ny fahafoizana ny aiñin’ny olombeloña sesehéna izáy natáo
tondromolotra ho mpanosávy mihitsy aza,
- no dinihina sy halaliñina? 1440. Raha izáo mantsy no izy, dia toy ny miverimberiña fa amin’ny
endriñy hafaháfa kokóa, ny Tantára!
1441. Diso amin’ny olombeloña sy ho an’ny olombeloña izáy antitranterin’ny Baibóly Masina ho
marina, ao añatin’iréo ohatrohatra voatenitenintsίka iréo. 1442. Na marina na diso ho an’ny
Fikambanambe şiãtifika ny fisian’i ÉVAn-dry Raël sy ry Brigitte Boisselier sy ny fisian’ny vokatry ny
an’ny mpikaroka şiãtifίka hafa ihány koa izáy loholon’ny şekįta raeliáŋā, dia :
- niteraka hotakotaka nahatsiravina, noho ny fahamasinan’ny Teny-Volaña-Taroña-SokélaKabáry, …, teo amin’ny rafi-pisaiñan’ny olombeloña, ny filazána ny fisian’iréo zaza avy amin’ny
kįlônázy iréo.
1443. Niteraka rafi-pisaiñana vaováo momba ny olombeloña, noho ny fahamasinan’ny TenyVolaña-Taroña-Sokéla-Kabáry, …, ny filazána ny fisian’iréo zaza avy amin’io fomba izáy antsoina
hoe : kįlônázy io. 1444. Ho an-dry raeliáŋā, dia mazáva ho azy fa azo ihafiana sy tena marina tokóa, io
fiavian’ny aiña avy amin’ny HERY IVELAÑIN’NY KIBO MAHAOLOMBELOÑA io.
1445. Ho an’ny şiãşy kosa, dia fahadisoana tanteraka satrίa tsy inona tsy akóry fa angáno fotsiny
ihány ny fiavian’i ÉVA avy amin’ny taolantehezan’i Adáma. 1446. Voaporofon’ny şiãşy áry, araka izáy
efa no hitantsίka rehétra tañy alóha tañy, fa vavy no iatombohan’ny AIÑA, ary azo heverina ho ny AIÑA
rehétra mihίtsy aza, no vavy eo am-piandohána.
1447. Ny atodim-boáy, ohatra, dia arakaraka ny hadίry na ny haavon’ny hafanána, no
mampivadika ny voaikély foy ho lahy na ho vavy. 1448. Raha ambány loatra ny hadirin’ny hafanána, dia
voaikély vavy dahólo no mivoaka ao;
- raha avo kosa ny hadirin’ny hafanána, dia lahikély avokóa ny voáy foy. 1449. No fantatry ny
Ntaolo Malagasy tsara izány hambonian’ny vehivávy izány, fa mahagága kosa anéfa ny fahitána «rafiponaiñana» izáy somáry nañamaivamaivaña ny olombeloña vehivávy, teo amin’ny fiaraha-moniña, raha
miohatra amin’ny olona lehiláhy.
1450. Añy Afįrίka añy, añy Nizéra -[Niger]- añy, dia misy fombam-poko iráy izáy mampivañáka
an’izáo tontólo izáo mihίtsy tahaka izáo. 1451. Isan-taona, amin’izány andro izány, dia misy fety iráy
lehibé izáy isafidianan’ny vehivávy ny lehiláhy tiany hovadiana;
- tsy ny lehilahy mihίtsy no mifίdy fa ny vehivávy.
1452. Azon’ny vehivávy hafa fidίna koa, iñy lehiláhy iñy, amin’ny taona mañaraka;
- tsy manam-pidiny mihίtsy ny lehiláhy fa ny fiafarány dia mety hivezivézy toy ny firaka atakálo
fotsiny ihány izy. 1453. Tsy natáo haharitra mihoatra ny iráy taona izány ny fanambadiana.
1454. Tsy tompon’ny lehiláhy iráy mandrakizáy izáy iterahany satrίa rainjanañy ny vehivávy iráy.
1455. Rehéfa fidin’ny vehivávy hafa iláy rangáhy, amin’ny taona mañaraka, dia ny zaza natera-dramatóa
taminy ihány no azon-dRamatóa tazonina.
1456. Tsy hafa noho izány ady izáy ifañandrianan’ny efa samy olombeloña lahy sy ny efa samy
olombeloña vavy izány, ny ady izáy ifandriatan’ny tsirinaiña olombeloña, ao añatin’ny kibon’ny vehivávy

1592

olombeloña ao. 1457. Be dia be ny ady sy ny toloña, izáy ifañatrehan’ny singantsirinaiña samiháfa, ao
añatin’ny tsirinaiña mahaolombeloña ao, vao afaka hióva ho lahy na hióva ho vavy ny atodiaiñaolombeloña –na fœtus- iráy.
1458. Rehéfa nitambatra ny tsirinaiña Lahy iráy sy ny tsirinaiña Vavy iráy, dia mamoroña
Atodiaiña-Olombeloña izáy mivoatra ho Olombeloña iráy izy iréo. 1459. Mafy anéfa ny ady notontosaina
alohan’ny fahatanterahan’izány.
1460. Miditra an-tsehatra amin’izáy, iláy antsoina amin’ny fandikáko azy amin’ny
fehezankevitra Malagasy manáo manáo hoe : Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy –na testostérone
[teşįtôşįterôŋā]-. 1461. Manaña andraikitra goavaña tsy takapolopolorona, eo amin’ny tantaran’ny
zanak’olombeloña, io Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy io. 1462. Raha ny taham-pahavetesana no
aparina, dia kely tokóa io Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy io, raha oharina amin’ny tsirinaiña lahy.
1463. Oharintsίka amin’ny Trañobé na amin’ny traño goavambé iráy ny tsirinaiña lahy iráy. 1464.
Raha hoatra ny trañobe iráy ny havetesan’ny singantsirinaiña lahy iráy, dia tsy misy afa-tsy hoatra ny
haben’ny loham-panjaitra kely kosa ny havetesan’ny Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy anakiráy.
1665. Nefa dia miankiña ary tsy miankiña afa-tsy aminy iréry ihány, raha eo amin’ny lafiny
fiforoñana voajañaháry, ny tantaran’ny mahaláhy sy ny tantaran’ny mahavávy ny olombeloña. 1666. Tena
mahagága tokóa ary tsy hety ho takatry ny saiña mahaolombeloña mihίtsy ny fahaizan’Andriamañitra, fa
dia hasakasa-dRaolombeloña tokóa, ny amin’ny fianatranarana tsy amim-piheverana, ny zavabitan’Izy
Andriamañitra Mpaharin’ny Zavamananaiña sy ny Zavamίsy ary ny Zavaboaáry rehétra. 1667. Mbola
ekén’ny antontanίsa rehétra misy eto ambonin’itý Pįlanéta Tany Malalantsίka itý eto mantsy fa eo ampahaterahana, dia maro kokóa «ny isan’ny olombeloña niófo ho lahy noho ny isan’ny olombeloña
niófo ho vavy».
1668. Ny tsirinaiña vavin’ny olombeloña, araka ny fantatry ny olombeloña, dia mitóndra ny
singantsirinaiña miendrika fampitomboana roa –XX- na ny endrintsoratra ikįşa : -X-. 1669. Ny tsirinaiña
lahy, araka ny fantatry ny olombeloña, dia mitóndra ny singantsirinaiña miendrika fampitomboana iráy –
X-(ikįşa) sy –Y-(«i» gįréka) iráy na –XY-.
1670. Rehéfa mitambatra izány izy roróa iréo, dia hañomé : na zaza XX, izány hoe : VAVY, na
zaza XY, izány hoe : LAHY. 1671. Dia hotohiziko holazaina anáo izány ny ohatra mañaraka mba hanéry
anáo hañatoña Dôkįtêra sy hampivaofy azy anáo izáy tianáo ho fantatra, satrίa izy Dôkįtếra iréry ihány, no
tena mahalála an’izány zavatra tateriko sy atsidiko amináo eto izány.
1672. Ny Atodiaiña-Olombeloña XY voaforoña, -fœutus-, dia miláza sy mañamáfy fa tsy
maίntsy lahy ny zaza ho teraka. 1673. Mety hisého anéfa ny zavatra toy izáo holazaiko anáo eto ambány
eto izáo.
1674. Mandrίtra ny heriñandro maromáro voalohany iforoñan’ny Atodiaiña-Olombeloña, dia
miása mafy dia tena miása mafy tokóa ny Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy. 1675. Raha sañatria,
ka tsy afaka mandráy tsara sy tsy mandráy tanteraka, na tsy afaka hitróka feno sy tsy hitelina tanteraka,
amin’ny fo madio, ny hery entin’ny Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy sy ny vokatsóa entiny, ny
Atodiaiña-Olombeloña XY no voaforoña voatóndro eto, dia ho hafaháfa manahirana ny fomba hahitána
ny endrikendrik’iláy zanakolombeloña hivoaka eo.
1676. Izáo mantsy no ampoizina hisého :
- araka ny lalána şiãtifίka, dia mijanona ho iláy Atodiaiña-Olombeloña XY fototra no
voaforoña voatóndro eto izáy niaingána, ny fisehon’ny fiforoñan’iláy olona, afa-tsy izáo fotsiny angáha :
- goavaña be izy raha miohatra amin’ny halavana sy ny havetesana salan’ny olona ao amin’ny
foko mitóvy aminy, izány hoe : ho vehivávy goavaña be izy. 1677. Hafaháfa anéfa izány satrίa ny
singantsirinaiña fototra izáy niforoñany tañy am-piaingana dia XY, izány hoe : LAHY. 1678. Ny
fisehon’ny taovam-pananahany etý ivelañy rehétra anéfa, dia fisehoan’ny endri-pananaham-bavy avokóa.
1679. Tsy ho taitra ny amin’izáy zava-maházo azy iláy olona-vehivávy, raha tsy efa añy amin’ny fotoampañiriana hanaña anaka añy ho añy : tsy tonga fadimbolana izy.
1680. Amin’izáy fotoana izáy, nony atáo ny hotom-pañadihadiana eo amin’ny lafiny fitsaboana
rehétra : –analyse, bilan de santé-, dia eo vao hita sy mitránga ary mibaribáry, fa ny singantsirinaiña
fototra ijoroana sy iforoñan’itý ramatóa itý, dia miendrika XY na olona lehiláhy. 1681. Sady tsy manaña
trañonjáza –na matrice- no tsy manaña trañonatódy –na ovaire-, iláy Ramatóa, fa dia miendri-dahy
avokóa ny taovam-pananahana, ao añatin’ny taiñany rehétra ao. 1682. Ny endriky ny taovam-pananahany
etý ivelañy dia vavy avokóa.
1683. Ny taovam-pananahany şiãtifίka ao añatin’ny taiñany ao, dia lahy dahólo. 1684. Noho ny
tsy fetezan’ny fiaiñan’ny zanakolombeloña intsóny ankehitrίny, dia mety hihamáro tokóa, hono,

1593

amin’izáo fotoana izáo, ny zava-doza tahaka izány. 1685. Miteraka ahiáhy tsy hita lany «ny
fanorotoroana ny biby» rehétra «ao ankibon’ny zana-behivávy olombeloña ao».
1686. Adalafoka ny Mpimásy na ny Mpitaiza te-hikarakara mba hampiteraka ny vehivávy etý
ivelañy toy izány, fa tsy hiteraka mandrapahafatiny io vehivávy ivelañy fotsiny io. 1687. Noho izány, dia
tsy tokony hitsabotsábo vehivávy tsy miteraka befahatány foaña ny mpimásy sy ny mpitaiza;
- tsy maίntsy atáo alóha ny fañatontosána ary ny fañatanterahana ny hoto şiãtifίka izáy ny
Dôkįtếra Mpitsábo no afaka hitáky sy hampanáo izány. 1688. Misy koa anéfa, tsy azo lavina izány,
vehivávy sy lehiláhy izáy tsy mety miteraka mihίtsy amin’ny endriny izáy sarotra voasina raha araka ny
lalána şiãtifίka no hañotoana ny olaña.
1689. Mitáky lalána fototra hafan’ny lalána miféhy ny hita maso, ny famahána irǽñy olaña irǽñy;
ka amin’izáy fotoana izáy angámba, raha izáho manokana no anontaniana, dia hiláza aho fa azo ekéna
tokóa ho amin’izány famahána olañin’ny tsy fiterahana izány, ny fandraisana anjaran’ny mpitsábo sy ny
mpitaiza, tahaka an’i Shabberah na Voahángy Rabemanantsóa, hono, ary ny mpimásy sy ny mpitóndra
fivavahana ihány koa aza. 1690. Miezaka mba hahafantatra ny lalána izáy mizáka sy mañaloka ary miféhy
ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso iréo karazañ’olona izáy voatoñontoñona teo iréo.
1691. Mety hitóndra famonjéna ho an’iláy olona izy iréo. 1692. Tena misy tokóa mantsy lehiláhy
sy vehivávy izáy efa samy niteraka tany an-kafá, kanéfa dia nanjáry nivadika ho tsy nety naházo zaza
intsóny rehéfa nitambatra sy nivády ary nanoriña tokantráño izy iréo. 1693. Fantatsίka tsara ny fisehoanjavatra momba izány fonaiñana izáy mahalasam-boroña izány.
1694. Mañámpy ny şiãşy hahalála zavatra izáy tsy no azon’ny saiña mahaolombeloña ny
olombeloña neritreretina mihίtsy anéfa ny fahitána vehivávy sampona toy iñy ohatra iráy izáy
nolazaintsίka teo alóha teo iñy. 1695. Misy amin’izy irǽñy mantsy olona-vavy-lahy izáy mitáky mba
hañampiana azy iréo miandalana hióva ho lahy mihίtsy.
1696. Mañaiky tanteraka sy milokalóka feno izy irǽñy fa izy irǽñy iréry ihány no ho hany
tomponandraikitra mikasika izáy mety ho voka-dratsin’ny andraña atáo amin’izy irǽñy;
- tena mampiaritra ny mafy noho ny mafy ny olona tokóa izány fitiavana te-ho lahy izány. 1697.
Inona moa no azon’ny manampahaizana atáo afa-tsy ny fivaraiñana indráy añy amin’ny fampiasána,
amin’ny endriñy voajañaháry, ny herin’ny Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy. 1698. Nampivañáka
ny olombeloña ny vokatra efa no azo hatráñy amboalohany.
1699. Rehéfa natomboka notsindroñina iláy vehivávy ivelañy tañy amboalohany, dia nihalehiláhy
kokóa hatráñy ny taiñany. 1700. Izáo anéfa no tena nahagága :
- nihakingakinga kokóa hatráñy ny fomba fihetsiky ny abedrondohany ary nihamáro hatráñy ihány
koa ny ampahany sy ny singam-bedrondohany izáy niása, raha niohatra tamin’ny fotoana izáy
nahavehivávy azy tsy mbola nandráy ny tsindroñin’ny Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy. 1701.
Gaga tanteraka ny olombeloña noho ny fahatsapány araka ny lalána şiãtifika fa : ny vehivávy no
iatombohan’ny aiña, ary vavy dahólo ny aiña añy amboalohany,
- ka nahoana no rehéfa voaforoña ka mivoatra eo amin’ny lafiny lalána voajañaháry sy şiãtifίka ho
olombeloña Raolombeloña vehivávy, no heverina ho ambány noho ny lehiláhy;
- voaheloka foaña ho ambány noho ny olombeloña lehiláhy, amin’ny ankapobény, io olombeloña
vehivávy io, ao añatin’ny fonaiñana rehétra misy eto ambonin’itý tany itý eto. 1702. Heverina ho fanaka
malémy hatráñy hatráñy izy ka noho izány dia atáo toy ny zavatra tsy misy mihίtsy aza izy indraindráy,
«rehéfa manambády».
1703. Ariana hatramin’ny añarany tanteraka aza, dia ny añarana izáy, hany tokana aman-tany,
mañaporófo ny fisiany ho zava-boaforoña izáy antsoina hoe : olombeloña ka olombeloña tena vehivávy.
1704. Manaña ny zo sy ny hasina ho olombeloña izáy mitóvy taréhy sy endrika amin’Andriamañitra
Andrianañaháry Mpaháry izy, nefa dia «ny añaram-badiny no feriny» :
- tena fahavetavetána sy fahakelezan-doha tokóa izány fomba ratsy sy mamohehatra
fañariana añaram-behivávy izáy sahála sy mitóvy amin’ny fampiroroñana ho añy amin’ny
afoben’ny fahambanian’ny fihalikána sy ny fañakisoavana ny vehivávy izány;
- tsara ho fantatrao ka tsy tokony hohadinoinao fa tsy mba mitondra na oviana na oviana ny
anaram-badiny ny vehivavy any Kebéka-Kanada any.
1705. Itý koa misy ohatra vokatra iráy izáy entin’ny Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy ary
azo eritreretina ho mañaraka ny lalána şiãtifίka ka tena azo tsapain-tañana mihίtsy ho marina :
- misy manampahaizana izáy nikaroka avy amin’ny fahatsapána ny halaliñin’ny fampiharana ny
ahinkevitra manáo manáo hoe : ny nofo lahy dia ny nofo izáy afaka mitroka sy mitelina bebe kokóa, raha
miohatra amin’ny nofo vavy, ny sakáfo fitondran’ny Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy. 1706.

1594

Mitatra sy misého ary taratra añy amin’ny vataña sy ny ratsambataña rehétra ny vokatra aterak’izány :
- fa ny tratran’ny lehiláhy dia mbola mitóndra ny lohanono kelim-behivávy anakiróa ary raha
jeréna koa ny ratsantañana, ohatra, dia izáo no hitantsίka :
- dimy izy iréo, ka iréto avy no añarana fiántso azy iréo :
- ny akibé, ny fitóndro, ny sañίvo, ny sañίvo adála –na iláy fañisy ny peratra volaména amin’ny
mariázy-, ny akikély.
1707. Izáo no añisan’ny zava-dehibé hitan’ny manampahaizana sy ny mpandinika, amin’ny
alálan’iréo rantsantañana dimy iréo :
- ho an’ny lehiláhy dia lava kokóa foaña noho ny fitóndro ny sañίvo adála. 1708. «Mety»
hifanipaka amin’izáy kosa ny an’ny vehivávy sasañy fa : ny fitóndro dia lava noho ny sañivo adála
hatráñy.
1709. Amin’iréo vehivávy izáy tsy mitóvy amin’ny an’ny lehiláhy fa ny sañίvo adála foaña no
fohy noho ny fitóndro iréo kosa, dia be no tonga amin’ny fitenin’ny Ntaolo izáy manóndro ny sasañy ho
akohovávy mañéno. 1710. Fahίta eo amin’ny fonaiñana ho vehivávy mafimáfy loha sy tena mitombandahy hatráñy na eo amin’ny lafiny fañáhy na eo amin’ny lafiny vataña indraindráy, ny vehivávy maro izáy
manaña ny sañίvo adála fohy kokóa noho ny fitóndro. 1711. Mahavalalañina ny fahitána sy ny
fahatsapána ny fahamarinan’izány zavatra izány izáy tsy ampoizina akóry kanéfa dia azo heverina ho
fañambarána tena araka ny lalána şiãtifίka tanteraka tokóa, raha amin’ny alálan’ny antotanίsa no itsarana
azy.
1712. Itý misy ohatra andraña iráy izáy notontosaina sy notanterahin’ny manampahaizana. 1713.
Nalaina ny tañóra mpanáo fañatanjahan-taiña maro lahy avokóa izáy mitovitóvy fonaiñana iaiñana, izáy
mitovitóvy taona. 1713. Nometarina ny halavan’ny elañelañin’ny halavan’ny sañίvo adála sy ny
fitondron’ny tsirairáy. 1714. Dia hoy ny fomba fihevitry ny manampahaizana izáy taterina avy
amin’iláy ahinkevitra fototra niaingána izáy midika ho toy izáo : amin’iréo tovoláhy mitovitóvy
mpanáo fañatanjahan-taiña iréo, dia izáy manaña elañelaña bebé kokóa, no manaña fahafahana
hivelabelatra sy ho tonga lavidavitra ka hitána ny lohalarana ambony hatráñy kokóa eo amin’ny
rafi-piaiñana andavanándro samiháfa. 1715. Marina tokóa ny faminavinána. 1716. Tamin’ny
fifañinañam-pañatanjahan-taiña natáo rehétra, dia iréo tañóra izáy nanaña ny elañelaña betsaka, teo
amin’ny halavan’ny fitóndro sy ny sañίvo adála, no tonga lohandohan-daharana dahólo.
1717. Izáy no antony mahatónga ny olombeloña manampahaizana haminavίna ny famolavolána
olona mihoa-petra –na surhomme-, na superman-, na superathlète– amin’ny alálan’ny asa
voajañaharin’io Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy io. 1718. Ny zavatra izáy somáry mahaháfa
momba itý endrin-tseho indráy mitoraka itý, dia amin’ny alálan’io Tsirimpanentam-piofoanaiña ho lahy
io ihány, no itondrána sy añaraha-maso ny rafi-pivoaran’ny olombeloña amin’ny alálan’ny fivoaran’ny
nofony araka ny lalána voajañaháry monja madina ihány. 1719. Tsy voatsipaka izány ny finoana izáy
heverina ho lalána mahaolombeloña sy ny fivoarany amin’izány mahalombeloña voajañaháry azy izány.
1720. Ny teny izáy masina tokóa no ahazoantsίka mifañazáva sy mifandráy toy izány.
1721. Fa masina ny Teny, satrίa mbola Teny ihány ary Teny hatráñy no ahazoana miforitra añy
an-tanin’olona añy, ohatra. 1722. Tsy havaozin’ny Lehiben’ny Fileovana maro tañy Fįrãşa tañy,
tamin’izány andro samiháfa izány, ny fahafaham-Pipetrahan’ny Malagasy maro añy Fįrãşa añy satrίa,
hono : tsy misy ilaina izány fa efa misólo toerana azy Malagasy rehétra añy, i Didier Ignace Ratsiraka,
iláy noheverina ho –bête noire- biby maintin’ny famonoana Malagasy sy torίna hatraiza hatraiza ho
mpamóno ny karazaña voaáry iráy izáy atáo hoe : olombeloña, amin’ny alálan’ny Ra aman’Aiña
Malagasy, -crime contre l’humanité-. 1723. Gaga tokóa Ramalagasy izáy vahίny tañy an-tanin’i Fįrãşa
Renimalála Fahίny sy Fahagóla tañy, raha nandré avy amin’ny vavan-Tsolontaiñam-Panjakána Fįrãşáy,
izány sangisángy zary taiñany izáy nivadika ho tsotsorimámba isarahana teo am-pampiharana izány. 1724.
Dia nangίna Ramalagasy. 1725. Dia mba naka mpisolováva sy nivavabavaka mba haházo fañalavampotoam-pipetrahana tañy Fįrãşa tañy iréo Malagasy izáy no tratran’ny fanapahan-kevi-pitsipahana tsy no
azo nañoharana iréo.
1726. Miatrañatraña sy manáo izáy tiany atáo tokóa anéfa irǽñy vahίny irǽñy atý Madagasikara
Tanindrazañin’ny Malagasy atý, indrindraindrίndra moa fa iréo izáy sahy miláza azy iréo ho mizáka ny
zom-pirenéna Gasy sy manaña tany be dia be tokóa eto Madagasikara eto. 1727. Diso sy tsy rariny ny tsy
fivetesana hevitra afa-tsy fahantrána izáy tsy mitsahatra mihamázo vahaña eto Madagasikara eto;
- moa tsy mba fotoana tokony hitrakán’ny Vahoaka Malagasy sy hifohazan’ny hambom-po
Mahamalagasy ny Gasy amin’izáy ve izáo fotoana sy vañinándro iaiñantsίka izáo, amin’ny
alálan’ny fandroahana ny olona izáy tsy Malagasy rehétra é, hoy ny fimenomenon’ny ampahan’ny

1595

Olombeloña Malagasy maro dia maro tokóa [afa-tsy i Mỗpéra Pedro-Pedįrố izáy nanondran-taiña ho Gasy
ka lasa Olombeloña Malagasy fotsy hoditra noho ny Malagasy maro dia maro mihίtsy aza]; mihamaro ny
Lahiantitra Vazaha manambady Vehivavy Malagasy tanora ka inona no hataonao eo;
- faly erý ny vahίny rehétra tonga eto Madagasikára eto, fa tahaka ny azony maimaim-poaña
avokóa hono ny zava-pihinana eto Madagasikára eto, satrίa dia mora sy tena mora tokóa ny vidiny ho azy
iréo; mahalása fisaiñana ny Vahoaka Malagásy mahántra ny fomba fiteny tahaka izány!

1596


Aperçu du document dany.18.pdf - page 1/40

 
dany.18.pdf - page 2/40
dany.18.pdf - page 3/40
dany.18.pdf - page 4/40
dany.18.pdf - page 5/40
dany.18.pdf - page 6/40
 
Télécharger le fichier (PDF)


dany.18.pdf (PDF, 462 Ko)Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00280045.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.