dany.22 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: dany.22.pdf
Titre: dany.22
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2014 à 15:21, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1097 fois.
Taille du document: 7.6 Mo (42 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Teny fahasivy
1. Mañaraka ny mahaolombeloña ny olombeloña ny fivoaran’ny Egįlίjy sy ny
Finoana. 2. Jeréo sy eritreréto angé fa efa mahatrátra anarivony taona maro lasa izáy no
vanim-potoana nañambarán’ny Lehiláhy Iráy Voalohany, teo imason’ny zanakolombeloña,
ny Vaováo Mahafalin’ny Tįrinité Masina Anriamañitra {izáy tsy inoan’ny antokompinoana pįrôteşįtãta}.

Nofatsihina tamin’ny Hazo Fijaliana Izy Jesoa Kįrişįty mba ho famonjeny ny
zavaboaariny
rehetra
satria
mifanalavitra
tahaka
ny
dakan’antitra
ny
Hadalan’Andriamanitra sy ny Fahendren’Olombelona.
3. I Jesóa Kįrişįtý, amin’ny mahaolombeloña azy, no niantsoan’ny Olona sy
niantsoan’Andriamañitra an’io Lehiláhy io. 4. Roa ambin’ny Folo Lahy –12- ny Olona
nofidίny ho niara-nihinana ny Manta sy ny Masaka taminy, ary naharitra telo taona ny andro
fohy niaiñany amin’ny endriky ny Nofo Mahaolombeloña Olombahoaka teto an-tany teto
Azy mba hañatontosány ny IRAKA izáy nampanaovin’Andriamañitra Fañáhy Masina sy
nampanaovin’Andriamañitra Ray Azy Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý;
- telopólo taona kosa no fotoana nolanίny tamin’ny fiofanany teo afovoan’ny
Fianakaviany Olombeloña, mba ho nahafahany niatrika tamim-pitoniana izány Andraikitra
Makadίry izáy tsy no saháza fisiana hafa afa-tsy Azy Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý Iréry
izány;
- tany Zanatány Rômáŋā kely iráy izáy natáo hoe : Paleşįtίŋā, no Tany sy Firenéna
nonenan’Izy Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý, tamin’ny andro nanjakán’ny Ãperóra Rômáŋā
Tibéra.
5. Samy nanaña ny fotoana izáy iheverantsίka ho niantsoan’ny Tompo
Andriamañitra antsίka dahólo isίka :
- nahίta an’i Jesóa Kįrişįtý aho tatsý,…, tarý, … ; tetsy, …, teróa, ary izáo no
nolazainy tamiko tamin’ny alálan-dranona sy tamin’ny alálan-dranona, …, sy ny sisa tsy áry
ho voatañίsa tahaka ny fiheveran’ny Mpinon’Antaninanandráno fa fomba fiantsoan’Izy
Jesóa Kįrişįtý azy iréo indráy amin’ny fomba farany izáy henjaña dia henjaña tokóa, mba
hifototra sy hihamatotra bebé kokóa andro amañ’aliña amin’ny finoany, ny fahagagána
Firehetan’ny Jiron’ny Tanambokovokon’ny trano fiangoñany;
- nandrίtra ny volana nôvãbįra 2005 moa araka ny efa fantatsίka no nisehoan’izány
rehétra rehétra izány, tao Antaninanandráno tao. 6. Mitsangana eran’itý vodimototra rehétra

1797

itý, ankehitrίny, ny mpisého ho vavolombelon’izáo na izátsy, amin’ny añaran’io Jesóa
Kįrişįty Andriamañitra io ihány.
7. Ho ahy manokana, raha ny tena fahamarinana tsy azo lavina no hajaina sy toavina,
dia tsy ny fifampilazána na ny fijorojoroana toy ny mpivaroténa ho vavolombeloñin’ny
zavatra momba an’izáo sy ny amin’itsy no inona, fa ny fitsanganana ho tena
VAVOLOMBELOÑA FENO TANTERAKA FA MANAÑA NY FIAIÑAN’Izy Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra araka izáy voarakitra sy araka izáy voalaza amin’ny anaran’i
Masindáhy Zoány Toko Fahenina ao amin’ny Evãziļā nosoratany, ohatra. 8. Mpamitatena sy mpihatsaravelatsίhy ary tena Mpanómpo Sampy marina Tanteraka Feno tokóa,
- satrίa, sanatrίa anéfa izány, mety ho azo oharina ho toy ny tena biby miendrika
olombeloña ka mihalása ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay,
- raha amin’ny alálan’ny Finoana Kįrişįtiáŋā no itsarána azy iréo,
- ny olon’izáy miláza azy iréo ho oloko rehétra izáy mitono-tena ho Kįrişįtiáŋā ka
mino izy iréo ho miaiña ny Fiainan’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra ivelañ’io voalazan’i
Masindáhy Zoány Toko Fahenina ao amin’ny Evãzίļā nosoratany izáy raisintsίka ho ohatra
iráy ao añatin’ny maro eto io.
9. Mahafantatra izány tsara iréo olona izáy miláza azy iréo ho mpitóry teny sy miláza
azy iréo ho mpahalála an’Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý rehétra rehétra. 10. Ny zavatra izáy
somáry maharátsy azy, dia tsapa sy voaporófo fa toa miankiña amin’ny fahaizan’iláy
olombeloña izáy mitsangana ho mpitóndra ny tenin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra sy ny
famariparitany izáy tiany halaina ao añatin’ny Evãzίļā fotsiny ihány, ny fomba fijérin’ny
olona maro sasañy mpanaraka iláy mpitóry an’io Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra io, fa tsy
araka izáy voalazan’ny Evãzίļā tahaka izáy tokony ho izy mihίtsy akóry. 11. Tsy azo lavina
intsóny fa dia miteraka fisaratsarahana mampitolagága sy manahirana ny finoana nolovaina
avy tamin’ny Evãzίļā izány fomba fisehoan-javatra samiháfa izány;
- mampiády ny samy Kįrişįtiáŋā ankehitrίny izány fomba ratsy izáy fanompoantsampy amin’ny endriñy Kįrişįtiáŋā izány;
- tsy fantatra izáy mety ho entin’ny fañizingiziñan’i Martin Luther ny hevitra fototra
pįrôteşįtãta, ohatra, fa ny olona tsirairáy no tokony hiezaka amin’ny herin’ny tenany samy
iréry, hahatakatra izáy fahamarinana ferin’ny Baibóly.
12. Nanomboka andron’ny Pãtekốty, tañy amin’ny Taona 30 tañy ho añy, tany
Zerîjaléɱā Renivotr’i Paleşįtίŋā tañy, ny Egįlίjy. 13. Roa ambin’ny Folo Lahy –12- iréo
mpianatr’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izáy nantsoina koa hoe : Apôşįtốly;
- nisantatra nitóry tamin’iréo olona Mpiráy Tanindrazaña tamin’izy iréo, ny Vaováo
Mahafály izáy natáo hoe koa : Evãzίļā ka noraiketina antsoratra tatý aoriana izy iréo. 14.
Mazáva ny vavan’iréo Apôşįtốly iréo izáy mañizingiziña hoe : i Jesóa Kįrişįtý dia iláy
Andriamañitra izáy Fisiana Iráy amin’Iréo Fisiana Telon’Andriamañitra Tįrinité Masina;
- i Jesóa Kįrişįtý dia iláy Andriamañitra izáy naka toétra sy endrikolombeloña sy ny
fomba mahaolombeloña na dia Andriamañitra Marina aza;
- i Jesóa Kįrişįtý dia iláy Andriamañitra izáy Irak’Andriamañitra Fañáhy Masina sy
iláy Irak’Andriamañitra Ray;
- i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra Marina dia iláy Andriamañitra marina izáy
nofatsihana tamin’ny Hazo Fijaliana tahaka ny olo-meloka;
- i Jesóa Kįrişįtý na dia tena Andriamañitra Marina aza dia maty ary naleviña;
- i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra Marina dia VELOÑA satrίa efa nitsangana
tamin’ny maty Izy; levona tanteraka ny finoantsίka raha toa ka tsy nitsangan-ko
velona Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra Marina. 15. Nitsangana tamin’ny maty na
nitsangan-ko velona tanteraka tokóa mihίtsy Izy.
16. Izy no Andriamañitra Marina Iláy Voahosotra. 17. Izy no Iláy Mpamónjy
nandrasan’ny Zavaboaáry rehétra ka tsy nitsahatra nampahatsiáhy izány ny Mpaminanin’ny
Lalampanorenana Jody;
- nañambára hatráñy ny fiaviany sy ny androny, hatramin’izáy elabé izáy izy iréo,
araka izáy voaláza sy voasoratra ary voatahίry ao añatin’izány Lalampanorenana Jody izány.
18. Loharáno velon’ny Tantaran’ny Egįlίjy Masina, ny Lalampanorenana Jody, fa indrίndra
moa ny Teşįtamẽta Vaováo, izáy mitána toerana manokana, ao amin’ny Tontolon’ny
Finoantsίka Zanakolombeloña Kįrişįtiáŋā, satrίa mirakitra ny Tenim-Pamotorana sy ny
Tenim-Pandrafetana ny Egįlίjy Izy. 19. Olombeloña isίka, ka dia mety halaim-pañáhy ary
hanáo manáo hoe :

1798

- satrίa mitsahatra amin’ny fahafatesan’ny Apôşįtốly ny fañambarána mivantaña avy
amin’Andriamañitra Tįrinité Masina,
- noho izány dia misy fahatapahany ary tsy misy fifanohizany intsóny, ny
tantaran’ny Egįlίjy Masin’ny Apôşįtốly sy ny tantaran’ny zava-tsy tambo isaina, izáy
niainan’ny Egįlίjy Masina Katôlίka Rômáŋā, taorian’izány andron’ny Apôşįtốly izány, sy
ny taorian’ny fisehoan-javatra samy hafa izáy nisy hatramin’izáy ka hatramin’izáo;
- manjáry jerén’ny olombelona ho toy ny fiarahamonina izáy volavolain’ny
olombelona Kįrişįtiáŋā fotsiny ihány ny Egįlίjy Masina Katôlίka Rômáŋā, ohatra, ka noho
izány, raha araka ny fahitán’ny mpanaramáso fotsiny ihány rehétra azy, dia efa hatrány
amin’ny Alatsinainy 29 Şepįtãbįra 2003 na Alatsinainy : Adalo –05- vava Alahamády
2003, no nanomboka nanomana am-pahibemáso ny fanendréna ny olona izáy ho nisólo ny
Papa Raimasina Zoány Pôly II teo amin’ny Fiketrahan’i Masindáhy Piéra ny Karįdináļā
Mpifίdy; no voafίdy moa izány ny Papa Raimasina Bênoa 16;
- nivóry ny manamboninahitry ny Finoana Şįlámo eran’ny Tany, ka dia nanaiky
ny fanenenan’ny Papa Raimasina Bênoá 16, tamin’iláy fehezanteniny tany amin’ny
Anjerimanontolon’i Ratişįbốŋā tany, tany Aļēmáŋā tany, tamin’ny Şepįtãbįra 2006, ny
mpivory rehétra;
- tamin’ny andron’ny Alahády 15 ôkįtôbįra 2006, no nanoloran’ny mpanáo şonίa 38
lahy solontenan’ny Finoana Şįlámo ho an’ny Solontenan’ny Papa Bênoá 16, izány taratásy
izány tany Amáŋā tany, tany Zôrįdanίa tany;
- miláza izány taratásy izány fa tsy nitóry ny fisainan’ny Papa Raimasina Bênoá 16,
momba ny Şįlámo mihίtsy ny toritény izáy nataony ka navadiky ny Mpino Şįlámo maro ho
fampifandraisany ny herisétra sy ny fampihorohoroana eran’ny tany amin’ny Finoana
Şįlámo-Mîjîļįmáŋā;
- ekenáy ny fanenenan’ny Papa Bênoa 16, ary mino izaháy fa hatramin’izáo, dia
hialán’ny Kįrişįtiáŋā sy ny Şįlámo ny fifamonoana eny Andalambé fa ny fifampidinihana
kosa momba ny fampiharana sy ny fiainana ny fandriampahalemana izáy nimasoan’ny Papa
Zoány Pôly II nandrίtra ny androm-piainany no hampanjakaina;
- tetsy andanin’izány rehétra izány kosa alóha anéfa, dia niláza ny Papa Raimasina
Katôlίka Bênoá 16 fa hamángy ny Firenéna Êrôpeáŋā Şįlámo goavana iráy izy, dia i Tîrįkίa
izány, ny 28 nôvãbįra 2006 ka hatramin’ny Voalohan’ny volana deşãbįra 2006;
- tonga tañy amin’ny andron’ny Tanóra eran’ny Tany, tañy Éşįpaŋā ny Papa
Bênoá 16, tamin’ny 10 aogoşįtra 2011.
20. Miaina ny rafi-pisainana toy izáo ny Mpino Vahoaka Kįrişįtiáŋā Katôlίka
Rômáŋā : tohizin’ny Tantára Velon’ny Egįlίjy ny Teny Velon’Andriamanitra, Teny izáy
Tsy mety Levona sy tsy mety maty fa Maharitra Mandrakizáy. 21. Nandálo ary tsy
hiverina na oviana na oviana intsóny mantsy, ny fotoana tokana aman-tany izáy
niarahan’ny Apôşįtốly Roa ambin’ny Folo Lahy –12- niaina tamin’Izy Jesóa Kįrişįtý
Andriamanitra izáy sady Andriamanitra no Irak’Andriamanitra mba hamónjy sy ho
Mpamónjy an’Izáo Tontólo Hita Maso sy tsy Hita maso kanéfa Iainantsίka Izáo.
22. Iainantsίka, tsy noho ny mahafototry ny Finoantsίka azy ihány ny Teny
Velon’Andriamanitra fa noho ny mahatantára velon’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā azy fotsiny
izáo ihány koa. 23. Ny Asan’ny Apôşįtốly izáy nosoratan’i Masindáhy Lioka moa no
vavolombelona voalohany mitohoka amin’ny tendany mikasika izány. 24. Hatramin’izáy ka
mandrapiavin’ny farándro, dia nanaraka sy mbola hanjóhy foana ny olombelona hatrány
Paleşįtίŋā ka manerana an’Izáo Tontólo Izáo, ny Tantaran’ny Egįlίjy Masina Katôlίka
Rômáŋā.
25. Dia nohamasinina sy notompoin’ny olombelona maro fatratra tokóa, na mpino na
tsy mpino izy iréo, ny fombafómba sasany hita tao amin’ny Teşįtamẽta Talóha na ny
Lalampanorenana Jody sy ny fombafómba sasany hita tao amin’ny Teşįtamẽta Vaováo koa
aza, ka azo raisina ho ohatra momba izány rehétra izány, iréto zavatra voatanίsa sasantsasany
manaraka iréto :
- fito no fanίsa ny andro rehéfa mañándro, ka manómpo sy mbola hanómpo izány isa
fiton’ny andro izány, ny zavaboaáry rehétra mandrapiavin’ny farandron’izy iréo;
- ny Lehiláhy feno iraika amby roapólo taona, dia tsy maίntsy manatontósa ny
raharáha miaramίla;
- nadikan’ny ankamaroan’ny olombelona ho toy izáo izány fanambarána izány :
- feno iraika amby roapólo taona ny olombelona vao mizáka ny zon’ny
fahamatorana;

1799

- ny Voalohan’ny andro amin’ny herinándro, dia ny Alahády izány, no lasa andro
Fitsaharana, …,. 26. Tao amin’ny Kỗtinãta Êrôpeáŋā, no tena nahitán’ny Egįlίjy tany lonaka
sy malémy hamaharana voalohany indrίndra. 27. Naka ny volontanin’io Kỗtinãta io ny
Kįrişįtiáŋā sy ny Egįlίjy. 28. Ny Şivilijaşiốŋā Tandrefana, dia Şivilijaşiốŋā Barįbariáŋā izáy
Mitény ny Fitény Kįrişįtiáŋā. 29. Nifamatotra sy mbola mifototra tanteraka amin’ny
tantaran’ny Firenéna Êrôpeáŋā ny Tantaran’ny Egįlίjy isan-tokony samiháfa, eny fa na dia
amin’izáo fotoana iainantsίka izáo aza. 30. Ny Kỗtinãta Vaováo, dia ny Kỗtinãta Amerikáŋā
Atsίmo sy ny Kỗtinãta Amerikáŋā Avaratra izány, no toeram-pivoaran’ny Egįlίjy farany izáy
mampitolagága indrίndra ka nivadika ho andry iankinan’ny Fiarahamonina eto ambonin’itý
Pįlanéta Tany itý eto mihίtsy tanteraka aza amin’ny lafiny maro.
31. Ny ady mampikoláy, tamin’ny fifandrafian’ny mponina maro tany Êrôpa tany,
izáy hamarinin’ny fiparitahan’ny Firenéna Iogôşįlávy, tamin’ny folo taona faraparany
tamin’ny taonjáto faha-XX, dia farasisan’ny fisaratsarahana araka ny tantaram-pinoana nisy
tany alóha fahizáy tany :
- fifamonoana sy fifanevatevána ary fifametavetána nahatsiravina, tamin’izáy vanimpotoana izáy, no nisého teo amin’ny Kįrişįtiáŋā Şerįba Ôrįtôdôkįşa tsy Katôlίka sy ny mpino
şįlámo indrindraindrίndra :
- ho anáy dia demóny lahy veloña ny Papa Raimasina Zoany Pôly II izáy
namángy ny Firenéna Iogôşįlávy, hoy ny tañóra maro Kįrişįtiáŋā Şerįba Ôrįtôdôkįşa tsy
Katôlίka. 32. Tamin’izáy vaninandron’ny ady nahatsiravina tany Iogôşįlavίa tany izáy, no
nahitána voalohány teto ambonin’itý tany itý teto, teo amin’ny tantaran’ny
zanakolombelona, ny fanolanambehivávy, amin’ny alálan’ny firaisan’ny nofon’ny
olombelona lahy sy ny nofon’ny olombelona vavy, ho fitaovam-piadiana farany izáy mahéry
vaika tokóa,
- ka nampiasaina ho tamin’ny fañafoañana ny foko iráy manontólo;
- mihazafindraony ny taranak’iláy Foko;
- manjavona tanteraka amin’ny mahafóko iráy feno manaña ny tantarany sy ny
mahaίzy azy izy.
33. Tatý amin’ny fiatombohan’ny taonjáto faha-XXI vao hita sy nahafarikorίko ny
fahatsapána fa dia no vitan’ny olombelona tokóa ny famadihana ny fitaovam-pamolavolána
sy ny fitaovam-panomezana aiña izáy asa aman’andraikitra farany ambóny indrίndra sady
mendrika tokóa ka toa isahalan’ny voaáry an’Andriamanitra Mpaháry, ho fitaovampandringanana ny mahaolona manaña karazan’endrika iráy itovizany amin’Iláy
Andriamanitra Mpaháry azy. 34. Helohin’ny Fitsarana Iraisampirenéna - toy ny Fitsarána
any La Haye - izány fihetsika mamoafadim-pandringanana Foko Şįlámo izány. 35. Miáko
atý amintsίka atý koa izány ady mahatsiravina izány satrίa ahitána Mpino şįlámo sy Mpino
Kįrişįtiáŋā Ôrįtôdôkįşa tsy Katôlίka koa, ohatra, atý amintsίka atý, atý Madagasikara atý :
- ho very tanteraka ny endrika Mahagasy ny Malagasy amin’iny Faritra Avaratry ny
Nosy Madagasikara iny indrindraindrίndra, hoy ny olona maro, satrίa ahiána
hihazafondraony dahólo ny mponiña any.
36. Nanaña ny voninahiny sy ny lazany tamin’izány ady fanoherana ny fampielezana
ny Finoana sy ny Fanjakána Şįlámo izány fahίny fahagolatány – Empire Ottoman -, tany
amin’ny Fanjakány tany, iláy Mpanjáka Rômaniáŋā izáy nantsoina hoe : Vlad Ţepęs na Vlad
Dracul izáy nopetahan’ny Tandrefana ny anaran-dratsy izáy manáo manáo hoe : Dracula –
iláy lian-dra-. 37. Tsy nisy nieritreritra na oviana na oviana, momba izáy nety ho
niverenan’izány ady ratsy izány, iréo mponin’iny Êrốpa Afovoany ankehitrίny iny iréo.
38. Nihátra anéfa izány, tatý amin’ny taona sy vaninandron’ny Fahazavána tatý, tatý
amin’ny folo taona farany tamin’ny taonjato faha-XX tatý, izány hoe :
- anjatony taona marobé taorian’ny vanim-potoana izáy nisian’ny adimpampielezam-pinoana Şįlámo voalohany. 39. Izány ve no atáo hoe : Fitambolóñan’ny
Tantára é? 40. Asa fa dia izány no izy!
41. Lasa kianjan’ny ady mafána izáy amoizan’ny olona anjatony sy anarivony maro
aina i Paleşįtίŋā, hatramin’izáy ka hatramin’ny fiatombohan’ny taonjáto faha-XXI;
- tsy mbola fantatra izáy fotoana hitsaharan’izány ady izány amin’izáo taona 2012
izáo;
- tamin’ny volana ôkįtôbįra 2006, dia tonga nivahίny tañy Paleşįtίŋā ny Vahoaka
Evãjelişįtra Amerikáŋā maro dia maro tokóa ary dia nanantitrantitra izy iréo fa raha ohatra ka
ilaina izány, hoy izy iréo, dia voñona mandrakarίva ny ho faty ho an’i Paleşįtίŋā izáy
Tanindrazan’ny Jody Iréry ihány izy iréo;

1800

- tonga nañatontósa ny Fivahinianana masina izy iréo mba hañafainganana ny
fahatongavan’i Jesóa Kįrişįtý indráy, hono;
- ka amin’izáy fotoana izáy, hono, dia hino ny Jody-Işįraeliáŋā fa i Jesóa Kįrişįtý no
tena Meşίa – Andriamañitra marina. 42. Manao ahoana re no fomba fitazanan’Andriamanitra
Jesóa Kįrişįtý sy Andriamanitra Allah an’io ady izáy toa tsy hisy fiafarány mandrapigádon’ny andro farany io é?
43. Mifanjévo amin’ny fiadiana áry fomba sy mahéry vaika ao anatin’ny Firenén’ny
Afovoan’ny Fihatsinanan’ny Tany –Moyen-Orient- ao :
- ny Paleşįtiniáŋā izáy Şįlámo amin’ny ankapobény ka tohanan’ny Firenéna Arábo
Şįlámo rehétra mañodidiña azy iréo, sy ny Işįraeliáŋā izáy vahoaky ny Zîdaişįɱā, sy
vahoaka nofidίn’Andriamanitra ka notantanany, teo amin’ny lafiny mahaolombelona,
tamin’ny alálan’ny Torolálana sy ny Iraka toy ny Mpaminány ary ny Fihetsehana sy ny
Fahagagána Samiháfa, izáy noraiketin’ny Baibóly Masina ho lalám-pifampifehezan-dry
Zaréo Jody, ka navadika, mandrapiavin’ny farándro, ho Lalampanorenan’ny Jody;
- eo amin’ny lafiny tantaran’ny Vahoaka Şįlámo Mîjîļįmáŋā, dia tena avahin’ny
olombelona rehétra amin’ny Şįlámo Hafa mihίtsy ankehitrίny ny Vahoaka Şįlámo
Mîjîļįmáŋā Arábo.
44. Hoy ny Olombelona Malagasy Mpino Mpivavaka na tsy Mpino Mpivavaka
rehétra :
- soa ihány fa tsy no tafavadika ho adim-pinoana izáy nifandriatan’ny şįlámo sy ny
Kįrişįtiáŋā ary ny Zanadráno, ohatra, na ho no adim-poko koa aza, iny ady ratsy izáy
nandrotika an’i Madagasikara nandrίtra ny taona 2002 iny;
- izány ady izány, dia ady izáy vokatra teraka avy amin’ny fandavan’i Didier Ignace
Ratsiraka ny valin-tsafidin’ny Vahoaka Malagasy tamin’ny Alahády 16 deşãbįra 2001. 45.
Nahagága fa na Andriamanitra Tįrinité Masina {izáy tsy inoan’ny antokom-pinoana
pįrôteşįtã(ta} sy i Andriamanitra Allah aza, dia nanája ny safidín’ny Gasy, hoy ny finoan’ny
Malagasy tamin’ny ankapobény.
46. Horaiketin’ny Tantaran’itý Tany-Nosy Malagasy itý fa ny voaáry
manontólo, dia niondrika teo anatrehan’ny sitrapon’ny Vahoaka Malagasy izáy
nanapa-kevitra ho nióva Filohampirenéna tamin’izány andro izány, ka nampiófo izány
finoany izány tamin’ny alálan’ny Asa-Hetsika firaisan-kinany, tao anatin’ny
fahantrána sy ny ra nandriaka. 47. Ny olombelona vahίny koa aza, dia nanjáry nihanahána
sy tsy naházo hevitra teo anatrehan’izány zava-dehibé izáy nisého tao amin’izány tantarandRazana Malagasy izány. 48. Satrίa tsy voafétra ny olombelona amin’ny
mahazanakolombelona azy,
- dia toy ny fitakian’ny Malagasin’i Toamasina, ohatra,
- ny valin-keloka noho ny hetraketraka sy ny heloky ny Tarika Zatóvo tamin’izy
iréo, izáy niteraka hatramin’ny faty olona aza,
- dia antitranterin-dRamalagasy foana hatrány hatrány,
- ny fitakiany amin’ny Fanjakána sy ny Firenéna Fįrãşáy,
- izáy mba zony,
- momba sy mikasika iréo Malagasy Razany an-ketsiny maty tamin’ny Fihetsehampiavotan-tena tamin’ny taona 1947 :
- tsy mbola nisy valiny izáy tena nahafapó, avy tamin’ny Fanjakána Fįrãşáy mihίtsy
izány hataka izány, hoy ny Malagasy maro dia maro tokóa;
- ampahatsiahivina fa sahy namoaka lalána fanamelohana ny fandavana ny fisian’ny
famonoana taranakolombelona tany Arįmenίa tany izáy notontosain’ny Razambén’ny
Vahoaka Tîrįka ny Antenimierampirenéna Fįrãşáy;
- zanataniny i Madagasikara tamin’izány fotoam-pamonoana Malagasy nahatsiravina
izány fa tsy sanatrίa tahaka ny tsy mba no inona na no inon-dry zaréo Fįrãşáy kosa toy ny
Fanjakána Tîrįka Ôtômaŋā.
49. Raha araka ny fihevitry ny Vahoaka Malagasin’ny 16 deşãbįra 2001, dia moa
mpamóno olona hatrány amin’ny taranaka fara aman-dimby ve, ny taranaky ny mpamóno
olona fahagóla? 50. Sahy nanaráma mpikaráma an’ady iraisam-pirenéna handripaka
Gasy izáy nifίdy azy fahίny ho Filohampirenéna Malagasy i Didier Ignace Ratsiraka.
51. Araka «ny Tantáran-dRazana Malagasy» ihány, hoy ny Mpitantára,
- dia nety ho nifandráy tamin’ny Vondronolona na Antokonolona Malagasy sy
vahίny, izáy nivelona tamin’ny fanondranana Gasy ho novonoina [PADESMA], noho ny
fitiavany an’i Madagasikara Tanindrazana, hono, ny Rain’i Didier Ignace Ratsiraka.

1801

52. Ry Taranaka Malagasy Malála, maro dia maro tokóa, iréo Gazetim-bokatr’iny 16
deşãbįra 2001 iny, no namahaváha izány tantára mampalahélo izány, nandrίtra izány
taona 2002 izány;
- azonaréo vakivakiana sy jeréna any amin’ny Toerampanovozan-kevitra
samiháfa misy any, amin’izáo taona iainanáo izáo, ny zava-drehetra izáy mety sy
tokony ho fantatra momba ny antontan-kevi-panavaozana izáy nentin’izány
Fifidianan’ny 16 deşãbįra 2001 izány,
- satrίa mbola anisan’ny tahirin’ny Tantaran’iréo Zoky, Zandry, Ray sy Reny
izáy angámba efa lasa Zanaháry sy lasa Razana iombonana,
- fa nahafóy ny ainy ho an’i Madagasikaranao, izány voka-pisehoan-javatra
voarakitra an-tsoratra ka hotadidiana mandrakizáy mandrakizáy izány.
53. Ka teo anatrehan’ny tantaran’ny herim-pon’iréo Vahoaka Malagasy sesehéna,
izáy maty novonovonoina sy nampamonovonoana iréo, dia velom-panontaniana hatramin’ny
vahίny mihίtsy aza, ka hoy ny vahίny Fįrãşáy sendra no hitan’ny Malagasy raha namály ny
Gasy izáy tafaresaka tamin’izy iréo, izy iréo :
- ny hadirin’ny andraikitry ny mpanjanan-tany, tamin’izány vono olona
mahatsiravin’ny taona 1947 izány, dia azoázo an-tsaiña ihány,
- fa ny hadirin’ny ran’iréo Malagasy izáy nampandriahan’ny olona izáy iráy ra sy ny
olona izáy iráy Tanindrazana aminaréo kosa mba ahoana? 54. Araka ny hevitry ny Fįrãşáy,
na dia tsy ho ny rariny sy tsy ho ny hitsiny na oviana na oviana aza no ho vokatry ny
hadirin’izány vinavίna izány, dia moramóra kokóa ny famatovatoana ny havesatry ny helóky
ny mpanjanantány noho ny famakafakána ny lanjan’ny hadirin’ny hakitroky ny valin-dra
marin’iréo Malagasy izáy lolohavin’ny taranak’iréo izáy nampandriaka azy iréo,
hatramin’izáy Nahamalagasy ny tany izáy;
- tokony ho no teraka sy ho naloan’ny Olombelona Malagasy tomponandraikitra
ankolaka na mivantana tamin’ny Fahafatesan’Irény Olombelona Malagasy novonoina izáy
nitóvy endrika sy fiforoñana tamin’izy iréo izáy no Malagasy Mpamóno Irény izány valindra izány fa tsy tokony ho niatóta tany amin’ny taranak’izy iréo mihίtsy akóry. 55. Ekéna
kosa anéfa, hoy iréo Fįrãşáy izáy nandráy anjára tao amin’ny adihevitra notaterin’ny haino
aman-jery avy tany ivelany tany iréo, fa rariny sy hitsiny tokóa ny fitakiana ataon’ny
Malagasy, satrίa Tantára tena mifandraika amin’ny an’iréo jody izáy nizáka ny mafy
tamin’izány vanim-potoana izány ihány koa, ny endrikendriky ny tantaran’iréo Malagasy
Tiatanindrazana izáy novonoina sy nampamonoana tamin’ny 1947 iréo.
56. Dia toy izány sy tahaka izány hatrány ny zava-misého eto an-tany eto. 57.
Mifampihinana sy mifamóno noho ny hetraketraky ny sasany ny olombelona :
- amboadίa ho an’ny olombelona ny olombelona, hoy ny ohabolana iombonana. 58.
Ny zava-bitany izáy nataony hamonjen-tena no manjáry mivadika ho fitaovam-pamonoana.
59. Ny mahagága dia sahy mihirahíra foana Raolombelona fa mitády, amin’ny
fomba rehétra, izáy hahaparadίşa ny fiainany, eto ambonin’itý tany itý eto, amin’ny
alálan’ny fifamonoana, toy ny fifamonoana nandrίtra ny ady tany Iráka tany, ohatra,
izy iréo. 60. Inona sy manao ahoana no mety ho endrikendrik’izány Paradişan’ny
fifamonoana izány? 61. Ho an’ny olon’ny tany karakaina, toy ny an’ny any Şaharà-Afįrίka
any sy toy ny an-dry zaréo any Paleşįtίŋā any, dia ny toerana iráy ikorianan’ny rano madίo,
azo sotroina, ka iarahan’ny zavaboaarin’Andriamanitra rehétra itoerana sy iorenana
mandrakizáy tsy misy raoráo no atáo hoe : paradίşa –paradiza-.
62. Lasa adim-pirenéna tsy takatr’eritreritra ny ady rano izáy mihalaliña sy
mihamafimáfy kokóa hatráñy, arakaraka ny fihavitsian’ny hadirin’ny rano misy sy ny
fitombon’ny mponina. 63. Raha izáo no mitóhy, hoy ny manam-pahaizana, dia tokony hitády
Pįlanéta telo hafa mitovitóvy amin’itý tanintsίka itý, isίka olombelona, raha te-hiaiña sy teho veloña amin’ny endrika tena mahaolombeloña.
64. Lavin’ny Amerikáŋā ny fañampiana vola iréo Fikambanana rehétra mikarakára
ny fañabeazana ezana satrίa lazain’izy iréo fa manohitra ny Lalampanorenana Amerikáŋā ny
fanalanjáza na inona na inona antony. 65. Noho izány, tamin’izány vanim-potoana izány, dia
nahatrátra anantapitrisany isan-taona ny vehivávy izáy namóy ny aiñy noho ny
fahabevohokána izáy toñonina ho tsy nilaina.
66. Toa tsy fantatra marina áry izáy lálan-kizoran’itý olombelona itý, raha momba
izáy famoronana aiña izáy no hotenenina, satrίa, tamin’ny 26 jiona 2003, dia nanapaka sy
nandίdy voalohany tao añatin’ny tantaran’i Etajonίa ny Fitsarána Antampony fa afaka miráy
amin’ny alálan’ny «lavabodiny» ny olombeloña samiláhy izáy mivády na dia fantatra izáo

1802

aza fa tsy misy mason’olombeloña izáy azo baikoina amin’ny alálan’ny lalána voatéfy hahίta
izáy fifañarahan’izy iréo «añy ankatakonana sy añy anefitrañony añy»;
- betsaka ny Amerikáŋā no tezitra ka niangávy mihίtsy an’i George Bush Junior izáy
no Filohampirenéna Amerikáŋā, tamin’izáy fotoana izáy, mba hanoloany ny mpikambana
sasany tao amin’ny Fitsarána Antampony Amerikáŋā tao :
- miroroña, hoy iréo Amerikáŋā iréo, ny Rafitsaiña Mahamerikáŋā ny Amerikáŋā;
- misy koa anéfa ny Amerikáŋā maro izáy nikakakáka nihoméhy fotsiny sy tsy no
taitra akóry satrίa tsy fahefán’ny Fitondrána tokóa, hoy ry zaréo, ny mitsikilokίlo amin’ny
alálan’ny iraka sy ny mpitsikίlo samiháfa, izáy zava-misého any an-tranon’ny olona tsirairáy
avy any,
- ka marina tanteraka ny fanapahan-kevitry ny Fitsarána Antapony Amerikáŋā. 67.
Tena mampitenitény foana befahatány mihίtsy ny tantára toy izány sy ny zava-maro hafa
izáy tsy tambo hisaina ka misého eto ambonin’itý tany itý eto.
68. Tsy mampίno ny mahaolombelona mihίtsy irény fifamonoan’ny samy
olombelona toy izáy niaiñana tany Paleşįtίŋā tany irény, sy tany Şirίa tany tamin’ny taona
2013. 69. Iza, hoy ny olona, no tena faly tamin’irény, satrίa dia tany an-tany nonenan’i Jesóa
Kįrişįtý Olombelona-Jody-Andriamanitra no nisehoany :
- fibitahana ho an’ny Işįraeliáŋā ny fahafatesan’ny olon’ny mponina Paleşįtiniáŋā.
70. Betsaka tokóa noho ny betsaka iréo Kįrişįtiáŋā no sahy nivavabavaka nanáo manáo hoe :
- dia tsy ho no hain’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra sy iréo olomasina rehétra noniña
tany i Paleşįtίŋā tany iréo ka voarakitry ny Baibóly Masina ve, ny nisakana irény
fifamonoana olona tany amin’ny Tany Nampanantenaina tany irény é? 71. Efa nitény, hoy
ny Kįrişįtiáŋā, i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra nanáo manáo hoe : Tsy anisan’izáo Tontólo
Izáo ny Fanjakáko!
72. Izáy tokóa, angámba, no antony fototra nahariana ny mahaolombelona ny
olombelona. 73. Toa dia tsy nampihontsona ahy firy intsony, tamin’ny farany, ny fahitána
irény faty olona maro asehon’ny televijiỗỗ isan’andro irény;
- toa diso ankehitrίny ho an-dRamalagasy ny fitény hendrin’ny Ntaólo Malagasy
izáy nivolaña nanáo manáo hoe :
- tsy maty tsy ifanekén’ny mpivády aza ny akoho;
- satrίa, sanatrίa, dia toa lasa fomba izáy fanáo mandéha ho azy fotsiny koa,
amin’izáo fotoana izáo, ny fifamonoan’ny samy Malagasy amin’ny fomba isan-karazany;
- mampalahélo sady terna mahatsiravina mihίtsy ankehitrίny izány vaky traño sy
vaky vala miháro fametavetána samy hafa izáy ampiharin’ny olombelona ratsy fañáhy
antsoina hoe dahálo amin’ny Vahoaka Tantsaha izány indrindraindrίndra.
73. Tsy fantatro izáy naházo ahy, fa mbola izány ihány koa angáha, no hany tena
mahaolombelona ny olombelona :
- nijótso tsy no voatanako ny ranomasoko raha nahίta, tamin’ny alálan’ny
televijiỗỗ ihány koa aho, iréo miaramίla vitsivίtsy maty tañy amináy tañy, tañy Fianarantsóa
tañy, nandrίtra ny adim-pangalána an’Andohanatády;
- maty noho ny vokatry ny fifidianana tamin’ny 16 deşãbįra 2001 izy iréo;
- samy Malagasy, eny samy tañóra Malagasy irény miaramίla izáy
nifamóno sy nampifamonoana irény. 74. Iza no Gasy afaka hireharéha, tamin’ny vonon’ny
Gasy samy Gasy toy irény?
75. Amin’ny asa iráy, dia aoka izáy afaka hireharéha ihány no hireharéha, fa hoy
ny Soratra Masina :
- tsy mbola nisy rehaka naházo tehaka, indrίndra angámba fa raha anisan’ny
voatanίsa ao anatin’ny anton’ny fireharehána, ny asa ratsin’ny fanalána aiñ’olona sy ny
fanañany :
- niara-nirohotra nisakana ny fanafihan’ny Amerikáŋā ny Firenéna Irakiáŋā Izáo
Tontólo Izáo, tamin’ny taona 2003; mbola ny Amerikáŋā ihány koa no lohalaharana
tamin’ny fanapahan-kevitra hanafika an’i Şirίa tamin’ny taona 2013;
- nadikan’ny Solontenan’ny Tany şįlámo nivóry tany Koualalumpur
[Koalalõpóro], tamin’ny faraparan’ny Volana fevįrié 2003, nandrίtra ny Fivoriamben’ny
Tany tsy momba ny Atsy na ny Aróa, ho Fihantsiana sy ho Famakiana Ady amin’ny
vahoaka Şįlámo, ny adim-panafihana an’i Iráka, izány hoe :
- nivadika ho adim-pinoana, tamin’ny farany, ny fandraisan’ny mponina-mpino
mîjîļįmáŋā, ny ady tamin’i Irakan’i Saddham Hussein izáy no Tanindrazan’i Abįraháɱā;

1803

- nahagága sy tena nahatalanjona an’Izáo Tontólo Izáo mihίtsy anéfa ny filazána
fa tsy hifanaraka amin’ny Şįlámo Siίta Irakiáŋā ry Zaréo Şįlámo Sînίta Irakiáŋā; ary tsy tehifanaraka afa-tsy tamin’ny Amérikáŋā izy iréo; nahatsiravina hatrány amin’ny taona
ananaraka rehétra toy ny tamin’ny taona 2013, ny fifamonoana tsy nisy indrafó isanándro
nipoka nifandrotehan’ny Şįlámo Siίta Irakiáŋā sy ry Zaréo Şįlámo Sînίta Irakiáŋā;
- tsy ho anisan’ny asa izáy hireharehána na oviana na oviana, hoy ny
olombelona, ny famonoana olona sy ny fangalarana ny fananany; olombelona izáy mitóvy zo
sy saránga amin’ny tena izy iréo;
- voaáry izáy mitóvy taréhy sy endrika amin’Andriamanitra sy amin’i
Andriamanitra Allah Mpaháry sy Mpitáhy izy iréo. 76. Aoka izáy afaka hireharéha amin’asa
ka tokony hanáo izány, no hanáo izány. 77. Itý ohatra iráy izáy entiko eto satrίa Tompon’ny
Fahefána Rehétra Ahafahany manáo izány io Fisiana io : ny rehaka, eto, dia maházo tehaka.
78. Indráy andro izáy, raha iny sendra mba nitsangatsangana tæny antanimbárin’i Sabótsy-Namehana tæny iny aho, dia nanatona iréto mpiása mpanáo birίko izáy
efa namako sy mpifankaháy tamiko, nandrίtra ny fotoana naharitra. 79. Manahirana ahy, hoy
aho, tamin’izy efadáhy izáo mampijanona anaréo amin’ny asanaréo izáo.
- 80. Tsy ny mofo ihány no iveloman’ny olona, hoy Rakoto, be vazivázy.
- 81. Tsy Andriamanitra aho, hoy aho, namály azy iréo.
- 82. Fa afaka miresaka tsara amináy sy mifampivaofivaofy vetivety momba izáy
fantatra mikasika ny Teninandriamanitra kosa ianáo, hoy izy iréo, sady nitokelaka nihoméhy
indráy izy efadáhy;
- mba niála sasatra kely ka tena niresaka tokóa áry izy efadáhy.
- 83. Ento áry, hoy indráy aho, izáto vetsovetsonaréo.
84. Tsotra dia tsotra ny dinidinika, hoy Rakoto, sady noraisiny ny Baibóly Masiny.
85. Nanaovany kitápo hoditra tsara dia tsara izáy misoratra hoe : ny Baibóly Masina eo
ivohony, itý Baibóly Masiny itý izáy efa namónjy azy Rakoto, tamin’ny andro tena no
sarotra tokóa.
86. Ny volabé nampitondrain’ny Fiangoñany azy, indráy andro izáy, dia nampidiriny
tao añatin’ny Kitápo hoditry ny Baibóly Masina. 87. Nendahin’ny Jioláhy izy, nentin’izy
iréo ny fañana rehétra tæny amin-dRakoto tæny afa-tsy ny Baibóly Masina izáy tsy
novohain’iréto jioláhy iréto akóry. 88. Navotan’ny Teninandriamañitra izy, tamin’izáy
fotoana izáy, araka ny fiténiny azy; tsy nisy very ny volan’ny Fiangoñana na dia ariáry aza.
89. Nitény tamin’izáy áry itý Rakoto. 90. Nihaino azy tsara izaháy efatra mianaka.
91. Indráy Alahády izáy, hoy izy, dia nisy fandaharam-potoana tao amin’ny
Televijiỗỗ –TVM- Malagasy. 92. Novoaboasan’ny Paşįtếra iráy izáy tao, tamin’izáy fotoana
sy fandaharana izáy, hoy izy, ny hevitra araka i Pôly momba ny hadalána sy ny fahendréna
ho an’Andriamañitra sy ho an’ny Olombeloña.
- 93. Ka nanáo ahoana, hoy izaháy, ny fihainonáo ny lahatenin’ny Paşįtếra,
tamin’izáy fotoana izáy?
- 94. Tsy nandéha amin’izáy tokony ho no laoniny, hoy Rakoto, ka nahatónga ahy
nitény iréry nanáo manáo hoe : mahagága ahy lahy izáy antony mba nanandratana sy
nañosorana an’iny Rangáhy iny ho Paşįtếra;
- tamin’izáy fotoana izáy, dia noraisina sady norohany tamim-panajána ny Baibóly
Masina : novohainy, novakiany;
- akóry ny hagaganáy satrίa tena lasam-boroña mihίtsy izaháy teo ampihainoana ny
filazalazány ny ataony hoe : fahafantarany momba an’i Pôly Apôşįtốly.
95. Tsoriko fa nanaitra ahy tokóa satrίa tena tsy nampoiziko mihίtsy ny valintenindRakóto. 96. Izáy marina ve no izy, hoy aho, namály azy? 97. Io, hoy aho, nanóhy, dia araka
izáy voasoratra ihány koa hoe : samy manaña izáy fañomezam-pahasoavany, ka angámba
tsy dia nifanójo loatra na dia samy marina aza, ny hevitráo sy ny famoaboasan’iláy Paşįtếra
izáy nanahirana anáo, ka nanjáry nanohina ny hambom-pinoanáo;
- ary mety ho fahadisoana koa anié ny fitompoan-teny fatratra ho manaña ny marina
noho ny namana é, raha momba itý Teninandriamañitra itý no lazaina;
- eny tokóa re Rakoto sy ny Baibóly Masináo é!. 98. Tsapako ary tsapanáy teo fa na
inona na inona ho nolazaináy izáy tsy nandré ny toriténin’iláy Paşįtếra tao amin’ny
Televijiỗỗ-TVM, dia tsy ho nanaña ny marina mihίtsy teo añatrehan-dRakoto, momba iny
Teninandriamañitra izáy nentiny tao amin’ny Televijiỗỗ iny, itý mpitóndra fivavahana
voatondrony eto itý.

1804

99. Hatramin’ny anarivony taona maro lasa izáo, dia betsaka tokóa ny olombelona
atáo hoe : Kįrişįtiáŋā no miváky loha, amin’ny fiaiñana ao añatin’itý Teninandriamañitra
itý, ary tsy mbola misy na dia iráy aza afaka hirehaka fa tapi-pahaizana momba izáy
fahendréna sy fahalalána entiny. 100. Ny hany tokana aman-tany afaka hirehaka mikasika
izány Soratra Masina izány, amin’ny alálan’izány Soratra Masina izány ihány, dia
Andriamañitra Fañáhy Masina iréry ihány ary dia nabaribariny tokóa mantsy izány.
101. Andriamañitra Fañáhy Masina izáy nanoratra tamin’ny alálan’i Masindáhy
Pôly,
- dia dokáfan’Andriamañitra Fañáhy Masina izáy miaiña ao amin’i Masindáhy Piéra
izáy efa niláza manáo manáo hoe :
- tsy izáho no nolainganaréo fa ny Andriamañitra Fañáhy Masina, [-izáy tsy iza fa
iláy Andriamañitra Fañáhy Masin’i Masindahy Pôly ihány koa-];
- izáy teny tsotra navoaky ny vavan’i Masindáhy Piéra izáy, dia nahafaka aiñ’olona
anakiróa. 102. Hoy áry Andriamañitra Fañáhy Masina, avy amin’ny alálan’i Masindáhy
Piéra :
- Sarotra ny Soratry ny Rahalahintsika Pôly ka misy mandikadika azy befahatány;
Andriamañitra Fañáhy Masina izáy ao amin’i Masindáhy Piéra dia midóka
an’Andriamañitra Fañáhy Masina izáy miaiña sy mampiaiña an’i Masindahy Pôly.
103. Afaka miŗēŗēē Andriamañitra Fañáhy Masina satrίa Izy dia Andriamañitra,
- Tompon’ny Fahefána rehétra ahazoany midehaka sy mirehaka ary miŗēŗē araka
izáy heveriny fa soa hidokafany ny tenany Izy;
- tsy noho ny zava-bitany sy ny hasoan’ny zavaboaariny ihány fa noho izáy zavadrehétra mitóry sy manambára ny Mahaίzy azy ho Adriamañitra Fañáhy Masina Tompo
tanteraka ihány koa, izány hoe :
- amin’ny Mahandriamañitra-Zañaháry fotsiny azy izáo, dia ireharehány tanteraka
tokóa;
- ny teny izáy ampiasainy ao amin’i Masindáhy Pôly dia feno dera sy laza fa sarotra
dia sarotra adίka tokóa. 104. Anarivony taona maro lasa izáy, no nisiana sy niavian’i Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra teto amintsίka teto, teto ambonin’itý tany itý teto, kanéfa kosa efa
hatramin’ny fito na valo tapitrίsa taona talohan’ny fiavian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra,
- no fantatra ho efa nampisiany ny olombeloña,
- ka efa hatrány amin’ny efatra aliña taona tany ho any, no nanomboka nanoratra
izány olombeloña izány :
- tsy mbola no volovólo hisy i Abįraháɱā dia efa izáho no aho, hoy Izy Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra.
105. Amin’ny fomba manáo ahoana no hijerentsίka sy hitsarantsίka irény olona
nialohantsίka sy nialohan’ny fisian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra amin’ny Finofoana
Mahaolombeloña Azy irény? 106. Maro tahatahaka izáo manaraka izáo ny rafi-pisaiñana
amin’ny mahaolombeloña antsίka izáy azontsίka ampiharina ka amatovatoantsίka ny toerana
izáy mety ho nisy azy iréo, taorian’ny fahafatesany :
- very izy irény;
- voavónjy izy irény;
- nahalála izány atáo hoe : fanompoan-tsampy izány irény olona izáy niaiña
anantapitrisany taona talohan’ny niavian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra teto an-tany teto
irény;
- tsy nahalála izány atáo hoe : fanompoan-tsampy izány irény olona izáy niaiña
anantapitrisany taona talohan’ny niavian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra teto an-tany teto
irény;
- nefa dia tsy maίntsy misy ny fomba fitsarána azy iréo raha ekéna sy tompoina fa
nanáo ny adidiny amin’ny Mahampamónjy Azy tany amin’ny Fanjakán’ny Fiaiñan’ny
Mihoa-Maso tany na tany ny Fiaiñan’ny tsy hita Maso tany i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra :
- tsy fantatsίka anéfa, hatramin’izáy ka hatramin’izáo mihίtsy aza, angámba, ny
Lalampanorenana izáy miféhy ny Fanjakán’izány Fiaiñan’ny Mihoa-Maso na ny Fiainan’ny
tsy hita Maso izáy nitazonana azy iréo izány.
107. Afaka hamály tsy misy tomίka ny fañontaniana toy izány ve izáho sy io ianáo
io? 108. Fahefána sy Fitsarána tanteraka tokóa avy amin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra
Mpamónjy ka azo ampiharina araka izáy ilain’ny olombeloña azy ve, ny filazán’i Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra mikasika ny olomeloka sasantsasany izáy tokony hañatonana vato
fikosehan-dafarίŋā amin’ny tendany ka hariana any anáty ranomasina?

1805

109. Nandositra aho, hoy i Didier Ignace Ratsiraka, satrίa nety ho nanohitra ny
miaramilako, ary dia nety ho avo heny marobé noho izáy afaka nosainina, ny ran’ny
Malagasy izáy nandriaka sy ny olona Malagasy izáy no maty. 110. Nadikadikan’ny olona,
tamin’ny teny Fįrãşáy tsy miády matoatény teo moa izány resaka rehétra izány, ka no
velontsénto iláy Fįrãşáy iráy izáy ka no vaky vava nanáo manáo hoe : c’est le lot de tout le
Continent Africain na tontólo andavanandron’ny fiaiñan’ny olombeloñin’ny Kỗtinãta
afįrikáŋā izány, ka hoy ny Gasy nanodidiña azy teo : mais Madagascar ne fait pas partie de
l’Afrique na f’angáha afįrikáŋā i Madagasikara, izáy teo ambány saoky ny SADC
Afįrikáŋā feno tanteraka tokóa nandrίtra ny fotoana Tetezamitan’i Andry Nirίna Rajoelina
indrindraindrίndra! 111. Tezitra ny afįrikáŋā sendra teo, fa vao mainka no tezitra lavitra
noho izy iréo ny Malagasy noho ny hetraketraka pôlitίka nampiharin’ny mpitóndra afįrikáŋā
maro tamin’i Madagasikara, tamin’izány vanim-potoana, taona 2002, izány, ka mbola
mitohy tsy miato mandrίtra izao vanim-potoana izay iainana ny taonjato faha-XXI izao. 112.
Hany ka raha niloa-bava Rafįrãşáy, teo anatrehan’ny angaredon’ny Gasy, ka nanáo manáo
hoe : que Ratsiraka aille au diable, dia hoy ny famalin’ny Gasy azy :
- dia ianaréo Fįrãşáy izány no demóny sy şatána ary belįjebóba satrίa miómpy azy;
- mbola tena fitsarána izáy mety ho marina koa izány!
113. Naházo lálana ho noniña enim-bolana azo nohavaozina araka izáy nilainy azy
tany Fįrãşa tany i Didier Ignace Ratsiraka sy iréo mpomba azy marobé izáy Malagasy ihány
koa. 114. Ny ra ve dia tsy maίntsy mivály ra foaña? 115. Ny aiña nafóy ve dia tsy maίntsy
hovaliana aiña hafóy foaña ihány koa?
116. Masina tokóa ny olombeloña, mitóvy taréhy sy endrika amin’ny Zañaháry
naháry tongotra aman-tánana azy izy. 117. Na dia heverina ho biby misaiña aza izy, dia
Tẽpolin’Adriamañitra Fañáhy Masina ny vatana sy ny nofon-dRaolombeloña.
118. Na dia efa matóry any ambány rangoláhy sy lasa vovoka aza izány vataña
izány, fa vovoka ka tsy maίntsy mody vovoka ihány indráy,
- dia tsy ialán’izány hasina laliña sy tsy taka-polopolorina izány ny hadirin’ny
hamasinany; hasakasak’iréo olona izáy mivadikondana sy milohan’alίka ary milohan-kisóa
mihinan-tay ka sahy mitsaratsára foana ny olona toa azy ho mpanómpo sampy, raha toa ka
mba miezaka hifandráy sy hiara-koniña mihίtsy aza angámba, amin’ny fisiana ao añatin’ny
Fanjakán’ny tsy hita maso na ny Fanjakán’ny Mihoa-Maso fotsiny ihány, izány olona izány;
azon’iza heverina ho mpanómpo sampy ka tsy ho no voavónjy irény olombelona izáy niaina
tañy amin’ny anantapitrisany taona talohan’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra irény.
119. Araka ny finoana sy araka ny fisaiñan’ny Vahoaka Malagasy marobé, dia tsy
sañatrίa toy ny taratásy fitóndra mifίtra na tahaka ny taratásy fifirana akóry ka hariana sy
hodorana fotsiny na hamίdy amin’ny ambongadiny izány vovoky ny nofon’olombeloña
izány satrίa masina loatra. 120. Mbola hitsangana sy hovonjéna mandrakizáy miaraka
amin’ny zavaboaáry hafa rehétra io VATAÑA io, hoy ny Kįrişįtiáŋā sy ny Soaratra Masina,
amin’ny andro farany. 121. Loza ho an’izáy rehétra milaláo sy mametavéta azy, amin’ny tsy
rariny, ka mirehadrehaka befahatány na dia tsy mendrika hirehaka aza; mety hifandóña ary
hibáby ny fahotána amin’ny Fañáhy Masina Andriamañitra izy iréo añy am-parany añy, hoy
ny maro!
122. Asa lahy, ry Tįrinité Masina Andriamañitra {izáy tsy inoan’ny antokompinoana pįrôteşįtãta}, mikasika izáy mba hevitráo momba itý izaháy Malagasy itý, fa tena
mizáka enta-mavesatra izáy tsy eran’ny aiña tokóa izaháy! 123. Nahίta sy miaiña ny zava-tsy
fahίta hatráñy izaháy. 124. Dia resy tokóa ve ry Andriamañitra Fañáhy Masina, hoy ny
Malagasin’izány andro izány, ny teny masina izáy nasaináo navoaky ny vavan-dRatsilikaina
ka :
- mba hianatra hiaiña sy mba hifampitóndra amináy amin’izáy, araka ny
fahamarinana sy ny fahamasinana anié, ny mpitóndra anáy Malagasy ho avy rehétra;
- azo heverina ho fiatombohan’izány, ny fifidiananáy an’i Marc Ravalomanana ho
Filohampirenenáy Vaováo, ho an’ny fahatanterahan’ny Faminanian-dRatsilikaina momba
Azy ary momba ny olombelona Malagasy rehétra rehétra izáy handίmby azy io;
- izy dia lehiláhy Ambaniándro-Maláma-Lavasofina-Merina-Hova Voalohany
nitóndra an’i Madagasikara araka izáy tokony ho no izy taorian-dRadama I izáy hany
mpanjáka araka ny lalánan’ny fifampitohizam-pitondrana mañaraka ny fianahana
taorian’Andrianampoinimerina;

1806

- Marc Ravalomanana dia nasandratra teo ambonin’Iváto Masina, ho
Filohampirenéna Vaováon’ny isa masina fito hifañaraka {tamin’ny Vintaña sy Tendry ary
Anjára Adimizána [rano]} Andro Zomá 22 fevįrié 2002,
- izáy volana nentin’ny Adizaoza (rano), andro faha-10-, vintaña vava Adimizána
[rano];
- hamarinina moa Tompoko Andriamañitra Tįrinité Masina Mpaháry ary Mpitáhy fa
na tsara aza ny vintaña voalazan’ny andron’ny Zomá 22 fevįrié 2002, ny datin’ny andro
Zomá 22 fevįrié 2002 kosa, dia daty miίba na mety ho no azo adίka koa hoe datin’ny ra na
datin’ny fahafatesana na datin’ny fahasarotana;
- asa izáy mba mety ho todiky ny Rafi-pivoaran’ny satan’ny vintaña izáy hiféhy ny
Filohampirenéna Malagasy rehétra fito handίmby azy!
125. Nitómbo sy nisondrotra ambóny ka niakatra ary nakarina ho tamin’ny toerana
avo indrίndra, eto ambanin’io Masoándro io, ny Ambaniándro Iráy taranak’Imerikasinina.
126. Teo ambonin’io Iváto Masina io ihány koa mantsy ry lahy, ampolony taona maro
talohan’izáy, raha tsy diso ny fitadidiako, no nihiakiaka tamin’ny alálan’ny Fanoñonana ny
datin’ny Fahaleovantenan’i MAGADASIKÁRA ho ny datin’ny 26 Jiona 1960 i
Philibert Tsiranana;
- fantatry ny Olombelona rehétra eto ambonin’itý Pįlanéta Tany itý anéfa fa
Vatomasin’ny Andriamasinavalona, io Vatomasin’ny Kianjan’i Mahamasina io.
127. Masina noho ny masina tokóa io Ratény io, io Rasokéla io, io Ravolaña io, io
Ratáfa io, …,. 128. Inona no mety ho zava-bita, ato añatin’ny fiaiñan-dRaolombeloña ato,
raha tsy misy azy?
129. Ibitabitahana sy tsy isoroñan’aiña amam-pañáhy ary fanañana erý, ny
fikarohana sy ny fandaliñana momba ny Teny izáy fototry ny fisiana rehétra. 130. Misy ny
tantaran’itý Madagasikara tsy foin’ny tena Malagasy itý satrίa misy ny fiténiny : ao ny zavanampangorakoraka, ao ny zava-nahafály, ao koa ny zava-nampahonéna tahaka izay
tsarovana androany fahafiton’ny volana fevįrié 2011;
- Malagasy tsy hita isa tokoa mantsy no notifirina ka maty tao
Ambohitsorohitra tao tamin’ny sabotsy fito fevįrié 2009;
- amin’ny andavanándro, dia toa tsy misy ambány sy ambóny ny samy Gasy, eo
añatrehan’ny voina sy ny hafaliana ihány koa, fa maháy mifañámpy tokóa.
131. Mampieritreritra ny fahatsapána fa ra iomboñana no mikoriana añy añatin’izy
iréo rehétra rehétra añy. 132. Raha oviana tokóa no mba hisy izány fitovitovizana izány, eo
amin’ny lafim-piaiñana andavanandron-dRamalagasy tsy ankanavaka? 133. Dia tsy
mendrika afa-tsy ny fahantrána ihány ve ny Malagasy izáy mahántra ary nahoana no dia tsy
mba mahalála loatra ny Malagasy mahántra ny Malagasy mpanan-karéna ka zary tsy manáo
afa-tsy mangalatra sy mamáky ny fanañan’ny hafa fotsiny madina ihany, ny olona Malagasy
madinika izáy zohίm-pahoriana?
134. Nisy sary izáy nanohina tokóa teo amin’ny fiainan’ny Malagasy maro toy ny
fiverenan’i Mỗpéra Pedro [Pedįrô] avy tany an-dafy tany, tamin’ny volana jioláy 2002. 135.
Marina fa tonga teo Iváto ihány koa iréo mpitóndra ambóny samy hafa izáy niaraka
aerôpįláŋā taminy fa ny fisehoan-javatra izáy tena nanaitra, dia ny fahitána iréto
solontenan’ny Malagasy mahántry ny Toby Akamasóa nitsena an’i Mỗpéra Pedro [Pedįrô]
sy ny fandrenesana ny feo mangan’izy iréo izáy nanakoako tany ambóny mihoa-mason’ny
habakabaky ny Seranampiaramanidin’Iváto tany, tamin’izáy vaninándro izáy.
136. Tsy no ambanin’izány ihány koa, ny hasoan’ny sarim-pamadihampahatsiarovana an-dRakotomalála Vazáha tæny Andohantapenaka tæny na iláy VazáhaGasin’Andohantapenaka. 137. Vahίny Kanadiáŋā iráy izáy no Minişįtry ny taniny izy
fahίny sy fahagolantány nahavelona azy tany Kanadà tany izáy anisan’ny Firenéna
faran’izay Lehibé sy Manan-karéna indrίndra eto an-tany eto, nefa dia nahafóy ny aiñy sy ny
fanañany ho an’Andohantapenaka sy ny Olona Malagásy Mahantrany. 138. Ny teny ary tsy
misy sady tsy hisy afa-tsy Ratény iréry ihány no nahatónga sy nahatanterahan’izány rehétra
izány. 139. Tsy azo saiñina sy tsy azo polopolorina ny halaliñin’ny heriny sy ny tanjaky ny
teny, satrίa na eo amin’ny lafiny mahaolombelona fotsiny tsotra be izáo aza, dia efa
mampiády hevitra tanteraka tokóa ny fisehony.
140. Raisiko ho ohatra akaiky ahy indrίndra, ka soratako ho anáo mpamáky ahy ato
añatin’itý Lahaporontafako itý, ankoatra ny datin’ny Fifidianana 3 deşãbįra 2006, ny
ampahany momba an’iláy Vehivávy Malagasy iráy izáy manan-tantára goavana tokóa, eo

1807

amin’ny Zavakánto Gasy : tsy iza izy fa i Hantatiana. 141. Fahakély, dia no voatény foana
izy, hono, noho izáy feony izáy no voaarin-Janaháry ho nangovitrovitra izáy :
- aza manáo izány feo mangovitrovitra izány ianáo ry Hantatiana fa ratsy izány,
hoy ny olona nañodidiña azy.
142. Asa tokóa lahy izáy mety ho dikan’ny fahadalána sy ny fahendréna, eo
añatrehan’ny Olombeloña sy eo añatrehan’Andriamañitra! 143. Izáy mihίra tokóa dia
mivavaka indróa, hoy indráy io teny io ihány. 144. Ny teny dia tsy ho levona na dia ho
levona aza ny tany sy ny lañitra.
145. Nanavotra an’i Hantatiana tamin’ny Fiderány an-Jañaháry Tompon’ny Lañitra
izány feony «nangovitrovitra» izáy noheverina ho no toy ny fahasembanana teo amin’ny
feon’ny vatañy izány. 146. Ny firariana ho an’izáy olombeloña hanáo toa azy, dia ny
hisidiñan’ny Fiderány ny Naháry azy mandrakarίva hatráñy an-dañitra izáy azo heverina fa
tokony ho fonenana mandrakizáy añy, ka hahitantsίka olombeloña, ao añatin’ny famaritana
sy ny fomba tsy mampίsy fetra azy :
- ny endrik’Andriamañitra Ray
- sy ny endrik’Andriamañitra Zanaka
- sy ny endrik’Andriamañitra Fañáhy Masina. 147. Fantatra fa mafy sy miendrika
fisetrasetrána tokóa indraίndráy izány tena fisehoan’ny Herin’ny Fitiavan’Andriamañitra
izány; ny ankabeazan’ny olona mpino Kįrişįtiáŋā anéfa, dia mbola mihevitra ho tohin’ny
fitiavan’Andriamañitra ihány na dia ny fahavoazana hatramin’ny famoizana ny aiña amin’ny
alálan’ny fahafetesana aza;
- ampahatsiahivina hatrány foana kosa anéfa fa ny mpino kįrişįtiáŋā pįrôteşįtãta
rehétra dia tokony tsy hahalála mihίtsy, na oviana na oviana, izány valimpitiavan’Andriamanitra izány satrίa tsy mendrika izány izy iréo satrίa tsy ho afaka hanáo na
inona na inona asa na zavatra izáy ho amin’izány fankasitrahan’Andriamanitra izány mihίtsy
izy iréo, araka ny tenin’i Martin Luther izáy efa no vakintsίka tañy alóha tañy, ohatra.
148. Mahatsiravina kosa anéfa izány marátra sy mahafóy ary mamóy ny aiña izány.
149. Natsipin’ny «rejerįvişįta» iráy teny Behoririka omály «ny gįrênády» iráy ary dia
nandrátra olona valo amby telopólo ka nisy ny tena no voa mafy, tamin’izány andro izány.
150. Nisy maty mihίtsy angámba ny sasañy tamin’irény Olona-Malagasy naratra irény nony
tonga tany amin’ny hôpitáļā tany, hoy ny vetsovetson’ny olona izay no tonga teo.
151. Malagasy samy Malagasy no mifamóno sy mifandatsa-dra tahaka izány. 152.
Nangovitra aho izáy nahίta sy nañatrika ny fitaterana ny Malagasy izáy naratra fa sendra
nandálo, tamin’io toerana tæny Bahoririka io aho, tamin’io tolakandron’ny Taláta 15 Jiona
2004 io izáy Vava Asombóla faha-27 andron’ny Volana sy ny Vintaña nentin’ny Adimizána
2004.
153. Ampahatsiahiviko fa namóno roa ny Volana Adimizána tamin’izány andro
izány. 154. Vava sy Vonto Adimizána ny andro faha-29 sy ny faha-30 nentin’ny Adimizána
na ny datin’ny 17 sy ny datin’ny 18 jiona 2004. 155. Nety no azo ninoana ho no zava-doza
izáy azo heverina ho niafára sy nifanahatsahana toy ny tamin’izáy zava-nisého tamin’ny
taona 2002, ny hadirin’ny ako ratsin’iny fihetsiketsehana iny, raha toa nanomboka ka tsy
nanomboka, raha tsy tamin’ny datin’ny 16 na ny datin’ny 17 jiona 2004 izy.
156. Fantatsίka fa miláza fiafaran-javatra izáy misambaravoara araka ny lalánan’ny
fivoarana –fin de cycle- ny tarehimarika 16. 157. Eto kosa dia miláza Bỗba –BaombaAtômίka na Fandriampahalemana feno tanteraka na Andriamañitra na farafaharatsiny aháy
koa fiovam-penitra mahéry vaika, eo amin’ny lafiny lalána izáy miféhy ny fiaraha-moniña,
ny tarehimarika 17. 158. Ny andro Alarobίa, andro faha-16 jiona 2004, dia miláza
faranándro amin’ny herinándro ho an’ny Ambaniándro-Maláma-Lavasofina-Hova-Merina.
159. Ny Alakamίsy faha-17 jiona 2004 kosa, dia manambára ny fiandohan’ny fanandroana
sy ny fanisána andro, amin’ny herinándro. 160. Raha ny famáky azy izány dia :
- raha tany amin’ny adimizána-adimizána ny andro, no nianjerán’iny gįrenády iny,
dia nety ha nahatsiravina kokóa ny ra nandriaka, izány hoe : nety tsy ho nanam-paharitana ny
ra nandriaka. 161. Averiko indráy fa raha jeréna akaiky, hoy ny olona mpandinika sasañy, ny
androm-panandratana an’i Marc Ravalomanana ho Filohampirenéna Malagasy tamin’ny 22
fevįrié 2002 dia «adimizána»;
- tahaka ny fisavihana ny vintaña sy ny andro mahandriana ny Andriamanjáka
Manjáka araka ny Fanisanándro Merina-Maláma-Lavasofina-Hova-Ambaniándro, ny daty
voatóndro tamin’iñy tononándro sy vintana ary andron’ny 22 fevįrié 2002 iñy;

1808

- noho izány dia eritreretin’ny olona mpahalála maro fa «mety ho» tsy maίntsy
mitády ra latsaka foana hatráñy, raha izány no izy, ny fifandonana hafaháfa rehétra izáy
misého amin’ny vintaña sy ny andro ary ny volana Adimizána, mandrίtra ny fepotoana
voafétra Mahafilohamperenéna Malagasy an’i Marc Ravalomanana ihány. 162. Tandrémo
anéfa fa mety ho lainga sy habóbo ary mety ho zavatra tsy azo inoana fotsiny izáo ihány koa,
izány fomba famáky sy izány fomba fitazan’ampahan’olona izáy miláza azy iréo ho olona
mpahalála, ny zavamίsy izány;
- hoy ny Ntaolo hendry Malagasy : tsy maharésy ny lainga tsara lahatra ny marina
mitavozavóza;
- raha ny marina dia lainga sy habóbo dahólo izáy zavatra rehétra mañodidiña
antsίka;
- tsy misy izány fahamarinana izány;
- ny marina dia tsy inona fa fahaizana mandrésy lahatra fotsiny ihány. 163. Tsy
fantatra intsóny izáy halehantsίka, fa ny aiña izáy ambóny indrίndra no atáo kilaláo
ankehitrίny eran’Izáo Tontólo Izáo mihίtsy. 164. Fiaiñana tokóa izány ka fiaiñana.
165. Mbola mino ny fahasambarana izáy tokony hanañan’ny Malagasy tsy
ankanavaka tokóa koa anéfa ny Olombeloña Malagasy toa ahy. 166. Izány no tena
fañantenána!
166. Mampalahélo fa tsy mahalála izáy mety ho mahaolombelona ny olombelona
intsóny angámba ny ampahan’olombelona sasantsasany. 167. Nangalarin-dry Zaláhy
Alįkaidá tany Arabίa Şaodίta tany iláy ẽzeniếra Amerikáŋā mikasika ny fiaramanidina
mpiády izáy natáo hoe Paul Marshall Johnson : notapahin’izy iréo ny lohany tamin’ny Zomá
11 Jiona 2004;
- sivy amby efapólo taona (7x7=49) itý lehiláhy itý, tamin’izány andro izány. 168.
Novonoina tamin’ny alálan’ny Finoana Şįlámo eran’ny Tany izy :
- noho ny heloka sy ny fahantrána ahatran’ny Vahoaka Amerikáŋā amin’ny vahoaka
Şįlámo, hono, no anton’izány fanapahan-doha mahatsiravina izány;
- tsy mitsahatra ny famonoana olona nangalarina izáy ataon’ny Şįlámo tahaka izáo
taterina izáo eran’ny Firenéna Şįlámo rehétra; tsy fantatra intsóny izáy marina.
169. Ny solitány, hoy ny maro, no tena rangóry fototr’izány rehétra izány. 170.
Nanandraña zavatra hafaháfa mantsy ny olona nandrίtra irény ady tena nangotraka dia
nangotraka tany Iráka tany irény. 171. Napetaka tæny amin’ny tobim-pizarána solika tañy
Êrôpa tañy ny filazána fa famatsiana vola an’i Saddham Hussein amin’ny fandripahány ny
vahoaka Irakiáŋā ny fividianana solika avy tany Iráka :
- natáo mora kokóa noho ny hafa ny vidin’izáy nantsoina hoe solika avy tany Iráka
tany.
172. Tsy noraharahain’ny mpanaña ôtômôbίļā izáy filazána ny toerana sy ny
firenéna fiavian’ny solika fa dia nifandrombahany ny solika moran’i Iráka :
- hadίño tanteraka ny fandripahana sy ny vono olona voaláza. 173. Raha tohizina ny
rafi-pisaiñana, dia izáo no mety hitránga indráy andro any :
- rehéfa hampitambazin’ny Arábo sy ny Şįlámo an’Izáo Tontólo Izáo izáy miaiña
amin’izány, ny solitaniny, dia hanapa-kevitra Izáo Tontólo Izáo fa fanañan’ny Pįlanéta Tany
ny solitány.
174. Amin’izáy fotoana izáy, dia mety haripañy ho faty ny olona rehétra izáy
misakantsakana an’Izáo Tontólo Izáo amin’ny fitrandrahana ny solitány, ary dia
hozakazakainy fotsiny izáo ny solitány, eny fa na dia mety hiteraka sy hapipoaka tsy nahy
fotsiny izáo, ny ady mahatsiravina izáy mety hampanjavona ny ankamaroan’ny tany Tontólo
aza, izány fanapahan-kevitra izány;
- izány toe-javatra izány no nisého tañy Libίa tañy, tamin’ny taona 2011, ka hoy i
Khadafi hoe tamin’izány andro izány : rehéfa ny petįrốļā no tsy andrináreo Tandrefana, dia
azoko ifanarahana tsara aminaréo anié ny fomba fanalalahana tanteraka ny fanomezana azy
anaréo é! 175. Tsy ny lalána izáy miainga amin’ny Tolotra sy ny Tinády loatra intsóny
mantsy, no miféhy ny raharahan-karéna sy ny ahinkaréna [théorie économique] fa zavatra
hafa mihίtsy.
176. Tena mitatra dia mitatra tokóa itý resaka vonovóno olona samy hafa etsy sy
eróa itý, eny fa dia eto Magadasikara eto ihány aza. 177. Nañameloka ny habibiana
fanapahan-doha an’iláy Amerikáŋā sy iláy Kôreáŋā Tatsίmo ary iréo olona hafa rehétra izáy
nangalarina ka novonoin-dry zaréo mpomba ny antóko Al Qaïda sy iréo antokon’ny
mpijoroaina Şįlámo namany, nanomboka ny volana jiona 2004, ny olombelona rehétra izáy

1809

afaka nisaiña hatramin’i Kim Sun-Il ka hatramin’ny Imáɱā Lehibé izáy mpitantana tao
Laméka.
178. Heloka lehibé indrίndra eo amin’ny Finoana Şįlámo, hoy izy, tamin’izáy
fotoana izáy, izány mandatsa-dra olona izáy tsy meloka satrίa tsy tafiditra añáty ady izány.
179. Iza marina isίka olombeloña sy ny finoana izáy napetaka sy noraisintsίka, fa dia veloña
ny adiantráño noho izy ary dia ny samy Şįlāmo indráy no mifamóno amin’ny éndriñy tena
mahatsravina tokóa tao Iráka tao, dia ny Şįlāmo Siίta sy ny Şįlāmo Şînίta?
180. Hatramin’izáy nahatány ny tany, dia tsy mbola nisy fomba famonoana olona
tahaka izáy nisého tany amin’ny Firenéna Irakiáŋā tany sy tany amin’ny faritra avaratr’i
Roşίa tany, tany Beslan tany [Beşįláŋā]. 181. Notazonin’ny mpijoroaina Şįlámo ny
Raiamandrenin’ny Mpianatra sy ny Mpianatra madinika anarivony nitokana Fidiran’ny
Mpianatra an-tsekoly iráy.
182. Nalain-dry zaréo mpijoroaina sary ny fahorian’ny ankίzy kely izáy no lasa
adála noho ny tahotra, …,. 183. Nangovitra tanteraka Izáo Tontólo Izáo teo am-pahitána
izány rehétra izány, nandrίtra ny herinándro voalohan’ny volana şepįtãbįra 2004.
184. Napoaky ny mpijoroaina ny bỗba, telo amby dimampólo ora taorian’ny
fitazonana ny takalonaiña, ary dia ankίzy kely sy raiamandrenin’ny ankίzy anjatony maro no
maty. 185. Nony voasambotra ny mpijoroaina Şįlámo iráy, dia izáo no mba nolazainy teo
imason’izáo tontólo izáo :
- nampiontanontana ny foko ny fahitána ny ankizy kely izáy notifitifirina avy
aty ivóho raha iñy mba sendra niezaka namónjy aiña hivoaka ny varavaraña iñy izy
iréo; niantsoántso tao am-poko tao ny añaran’Andriamañitra Allah aho; tsy nitifitra
mihίtsy aho na dia indráy mandéha aza. 186. Tsy fantatsίka izáy havály ny zava-doza toy
izáo satrίa miaiña miaraka amin’ny Vahoaka Malagasy Mpino sy tsy Mpino Şįlámo isίka;
- raha mba ianáo izáy Malagasy Şįlámo kosa anéfa no mba asaina hamály ny asantşįlámo namanáo tahaka izáo, dia mba mety hanáo ahoana re no ho fitenináo mikasika izáy
fampanaján’ny Şįlámo «ny Tontólo Iaiñana sy ny Zavamίsy rehétra ao añatiny ao ka
añisan’izány indrindraindrίndra ny olombeloña é»;
- noharian’Izy Andriamañitra Allah ho sambatra sy Handry Fahalemana ny
zavaboaariny rehétra;
- zava-pady ny fanimbána sy ny fandevonana tsy amin’antony ny zavaboaarin’Izy
Andriamanitra Allah;
- fampivadihana an’Andriamanitra Allah ho devóly na ho demóny na ho Şatána, ny
fampisehoana toetra tsy mendrika Azy tahaka ny famonovonoana sy ny fandevonana
befahatány ny zavaboaariny, hoy ny Mpitantana Şįlamo tañy Laméka tañy.
187. Toraka izány ihány koa ny Kįrişįtiáŋā izáy manómpo sy mivavaka amin’Izy
Andriamanitra Tįrinité Masina {izáy tsy inoan’ny kįrişįtiáŋā pįrôteşįtãta}:
- tsy maintsy mamály ny hataka izáy terény hovaliantsίka isίka, afa-tsy ny kįrişįtiáŋā
pįrôteşįtãta, hoy i Martin Luther. 188. Raha arahina tsara ny finoantsίka azy Andriamañitra
Tįrinité Masina, dia sady Tsy Manam-Piandohána no Tsy Manam-Pahataperana ihány koa
Izy, satrίa voafaritra ho Tsy Voafétra ao añatin’ny faritra tsy manam-petra Andriamañitra
Tįrinité Masina.
189. Na izány aza anéfa, raha ny fisaiñana eo amin’ny lafin-kevitra mahaolombeloña
no ifotorana, dia mety ho toy izáo manaraka izáo ny fomba fisaiñana izáy tokony ho
añisan’ny azo raisina :
- tahatahaka ny zorofirarazana tokana fototry ny mahatráño ny traño iráy izáy miláfy
telo, dia tokana ihány koa, ny finoantsίka, noho ny mahazanak’Andriamañitra antsίka;
- dia tokana ny fototra iorenan’ny Mahatįrinité Masina ny Tįrinité Masina,
- izáy Andriamañitra feno tsirairáy avy ny Fisiana Telo ao añatin’Andriamañitra
Tįrinité Masina ao. 190. Manahirana sady mahavariana re ny fiaiñantsίka eto ambonin’itý
tany fandalovantsίka itý eto é! 191. Sambatra raha samy sambatra ny olona rehétra izáy
miaiña ny fiaiñany, eo amin’ny todika mahasosóa azy fotsiny hatráñy na inon-kidóna izány
na inon-kihátra, satrίa voaáro tsara tokóa eo ambány aloka tsy voafétra sy
mpiahin’Andriamañitra Allah;
- satrίa voaáro tsara tokóa eo ambány aloka tsy voafetra sy mpiahin’Andriamañitra
Tįrinité Masina, ….
192. Eo am-pahafantarana izány vaováo samy hafa izáy mifanjévo dia mifanjévo
tokóa momba ny finoana izány moa Ilaibototsimaintsimanómpo sy Ikalaméva, dia mba
mahίta izáy hambaran’izy iréo ihány koa izy iréo;

1810

- fa mba tsy hisavoamboanan’ny resak’izy iréo, dia nitondrán’Ikalaméva Tenin’i
Masindáhy Pôly anakiráy Ilaibóto. 193. Namáky azy Ilaibóto ary dia hoy izy
tamin’Ikalaméva :
- rehéfa avy mampitsangatsangana ny alikan’ny Patįrỗnáy aho, dia hivaofivaófy
an’io Teny Masina izáy diso goavaña loatra io amin-droky;
- indro ny lahatsoratra voasoratr’i Masindáhy Pôly izáy nentin’Ikalaméva teo
amin’Ilaibototsimaintsimanómpo.

Ny Tepoļin’Ampamarinana. Ampamarinana dia lasa toerana masina noho ny masina noho
ny Ran’iréo Kįrişįtiáŋā Malagásy Pįrôteşįtãta 14 nikoriana teo mba ho fitiavany
an’Andriamanitra Ray sy Andriamanitra Fanáhy Masina ary Andriamanitra Zanaka Jesóa
Kįrişįtý.
Quiconque mangera ce Pain, ou boira le Calice du Seigneur indignement, sera coupable du
Corps et du Sang du Seigneur. Que l’homme donc s’éprouve lui-même et qu’ainsi il mange
de ce Pain et boive de ce Calice. Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit sa
propre condamnation, ne faisant pas le discernement du Corps du Seigneur. C’est pour cela
qu’il y a parmi vous beaucoup de malades et de languissants, et qu’un grand nombre sont

1811

morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais le Seigneur nous
juge et nous châtie, afin que nous ne soyons pas condamnés avec ce monde.
C’est pourquoi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns
les autres. Si quelqu’un a besoin de manger, qu’il mange chez lui, afin que vous ne vous
réunissiez pas pour votre condamnation. Je réglerai les autres points lorsque je serai au
milieu de vous.

Na iza na iza olombeloña izáy mihinana an’io Mofo io, na misótro ny
Kalişin’ny Tompo Andriamañitra tsy amim-pahamendrehana,
-

dia ho meloka noho ny Nofo sy ho meloka noho ny Ran’ny Tompo
Andriamañitra.
Noho izány, dia tokony hañamarina ny tenany alóha ny olombeloña,
- ka amin’izáy fotoana izáy,
- dia ho mendrika hihinana ny Nofo sy hisótro ny Kalişin’ny Tompo
Andriamañitra izy.
Satrίa izáy mihinana ny Nofon’ny Tompo Andriamañitra sy izáy misótro ny
Ran’ny Tompo Andriamañitra tsy amim-pahamendrehana,
- dia mihinana sy misótro ny fañamelohana ho an’ny tenany,
- fa mañivaίva ny Vatañin’ny Tompo Andriamañitra.
Noho izány antony izány,
- dia maro aminaréo ny olona izáy hatsakatsatra sy marariráry ary marofirófy
mafy lava ka betsaka dia betsaka tokóa no maty.
Raha maháy mañamarin-tena isίka,
- dia tsy hitsára antsίka Andriamañitra.
Tsarain’Andriamañitra sy sazίny isίka fa sitrañy sy tiany tsy ho voaheloka
miaraka amin’itý Izáo Tontólo Izáo itý isίka.
Noho izány ry Rahaláhy sy ry Anabávy havana rehétra,
- rehéfa mivóry mba hihinana ny Vatañin’ny Tompo Andriamañitra ianaréo,
- dia aoka hifañaraka tsara ianaréo.
Izáy mahatsiáro tena ho tsy mendrika kanéfa tsy maίntsy hisakáfo,
- dia aoka hihinana mofo samy iréry añy an-trañony añy izy,
- mba tsy hivadihan’ny fivoriam-pihinananaréo,
- ny Vatañin’ny Tompo Andriamañitra
- sy ny fisotroana ny Ran’ny Tompo Andriamañitra
- ho fivoriam-pañamelohana anaréo.
Hampianariko anaréo ny zavatra hafa tsy voalazako eto rehéfa tonga eo
afovoanaréo aho.

1812

194. Henoin-droky tsara dia tsara áry aho r’Ikalaméva. 195. Atongiláno tsara dia
tsara mihίtsy ny sofin-droky. 196. Mizára roa mazáva tokóa ny lalána izáy miféhy ny
Lálan’ny Famonjéna. 197. Ny Lalána Fototra dia vakiana ao añatin’ny Evãzίļā.
198. Nireharehan’i Masindáhy Pôly nandrίtra ny fiaiñany nahaolombeloña azy ny
fahamarinan’ny Evãzίļā izáy notoriany. 199. Ampahatsiahiviko an-droky mantsy fa tsy
mba nahίta sy tsy mba niaiña niaraka tamin’ny Tompo Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý i
Masindáhy Pôly.
200. Ny Lalána rehétra dia tsy misy fotony sy tsy misy antony raha toa ka tsy arahindidy fampiharana azy. 201. Amin’ny Fitondrám-Panjakána, dia mizára roa tsara ny AndrimPitondrám-Panjakána :
- dia ny Andrim-Panjakána Mpanáo Lalána sy ny Andrim-Panjakána
Mpañatanteraka.
202. Tsy azo ampiharina ny Didy aman-dalána samy hafa izáy navoakan’ny AndrimPanjakána Mpanáo Lalána raha toa ka tsy namoahan’ny Andrim-Panjakána Mpañatanteraka
Didim-Pitondrána Fampiharana izy iréo. 203. Toraka izány ihány koa ny amin’ny Lalána
momba ny Famonjéna r’Ikalaméva :
- aza raisin-droky ho hevitro fotsiny ihány izáo zavatra lazalazaiko an-droky izáo,
- fa hevéro ho añisan’izáy hevitra mety ho marina ihány kosa.
204. Ny Lalána Fototra izáy noforoñin’ny Tįrinité Masina Andriamañitra, dia izáy
voaláza ao amin’ny Evãzίļā toy izáy hita ao amin’i Masindáhy Zoány Toko Fahenina,
ohatra. 205. Io iréry ihány sy ny toy izáy manahatahaka azy io, no andinin-dalanán’ny
Lalána Fototra mahafamonjén’Andriamañitra ny Famonjéna antsίka, ho añy amin’ny
Fiaiñana Mandrakizáy r’Ikalaméva.
206. Ny Tįrinité Masina Andriamañitra izány no namoroña an’io Lalána Fototra io.
207. Tsy azo ampiharina izy raha tsy misy indráy koa Lalána Fampiharana azy.
208. Eto dia tena mazáva tsara mihίtsy ny Didy fampiharana azy amin’ny alálan’ny
Fihinanana ny Nofon’ny Tompo Andriamañitra sy ny Fisotroana ny Ran’ny Tompo
Andriamañitra Tįrinité Masina Andriamañitra, amin’ny alálan’ny fihinanana sy ny
Fisotroana ny Vataña sy ny Ran’ny Tompo Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý. 209. Ny nitény
sy ny nampanoratra an’io Lahatsoratra io, dia tsy Iza tsy akóry fa ny Fañáhy Masina
Andriamañitra ihány tamin’ny alálan’i Masindáhy Pôly.
210. Fantatsίka koa anié, hoy Ikalaméva tamin’Ilaibóto, fa efa hatráñy amin’ny Evãzίļā
mihίtsy no hita io didy fampiharana io, tamin’ny alálan’ny fitantarána momba ny
Famakian’ny Tompo Andriamañitra ny Mofo, teo am-pihinanana niaraka tamin’ny

1813

Apôşįtôļin’i Emaîşy, ohatra. 211. Marina izány, hoy Ilaibóto, fa eto amin’itý Lahatsoratr’i
Masindáhy Pôly itý,
- dia mazáva noho ny mazáva loatra ny lafiny mahalalána ny Fihinanana ny
Vatañin’ny Tompo Andriamañitra sy ny Fisotroana ny Ran’ny Tompo Andriamañitra mba
ho famonjéna ny zavaboaáry rehétra. 212. Sitrapon’Andriamañitra Fañáhy Masina izány,
tamin’ny alálan’ny Apôşįtôļy tahaka an’i Masindáhy Pôly, eto amin’itý filazána momba ny
didy fampiharana itý, fa tsy sitrapon’olombeloña akóry.

Iréo Kįrişįtiáŋā Malagásy Pįrôteşįtãta 14 mendrika noho ny mendrika iréo satrίa
nanompo sy nanaja ny Andro Alahadin’i Jesoa Kįrişįty hany tokana tena Andriamanitra
Marina ho solon’ny Şabata, dia efa voavonjy mandrakizay dorίa alaovalo améŋā. Efa
monina miaraka amin’Andriamanitra Tįrinité Masina {izáy tsy inoan’ny kįrişįtiáŋā
pįrôteşįtãta} any amin’ny Fanjakany izy iréo nanomboka ny datin’ny andro izay
namarinana azy iréo teo amin’ny harambato irain’Antananarίvo izay antsoina hoe
ankehitrίny sy ho mandrakizay : AMPAMARINANA.
213. Noho izány, raha ohatra ka te-hizezika mofo hatráñy amin’ny tendakelin’i
Ikalaméva Ramatóa Rakalaméva, dia maházo manáo izány añy an-dakozý, raha sañatrίa ka
amin’ny fomba tsy mendrika no mety hihinanan’Ikalaméva ny Nofon’ny Tompo

1814

Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý. 214. Ny alika-olona sy ny kisóa-olona mihinan-tay
miendrika Kįrişįtiáŋā iréry ihány, Ramatóa Raméva, no sahy miláza fa mofo sy diváy io
azeziñy haméno ny tendabény io, fa tsy ny Vataña sy ny Ran’ny Tompo Andriamañitra
akóry.
215. Misaotra anáo ihány izaháy ry Dimbaka avy any Damaşy namanáy Masindáhy
Pôly noho ny lahatsoratra-didy-fampiharana ny Fomba tokana famonjéna anáy tahaka itóny
nosoratanáo ho anáy itóny, mba ho famonjena ny zanakolombelona rehétra
tsiankanavaka, hoy Ikalaméva. 216. Hay mba olon-kendry ihány itý Ikalaméva havako itý
kôô, hoy Ilaibototsimaintsimanómpo.
217. Tsy misy zava-dehibé tahaka io finoana io ankehitrίny momba ny Fitantanambahoaka amin’ny Lafiny Rehétra Rehétra. 218. Olona vetavéta fisainana sy fomba fanáo ary
fomba fiforonana mahaolombelona, ny Olona Voafίdy hitóndra Fanjakána izáy tsy mahalála
izány ankehitrίny, eto ambonin’itý Tany itý eto.
219. Hody amin’ny Zanaháry Mpaháry ahy aho, hoy i Maôtsetõgy. 220.
Sitrak’Andriamanitra ny Ady izáy nataoko tany Irakan’i Saddham Hussein tany, hoy i
George W.Bush. 221. Mpino tena mahafatrapón’ny Finoana Ôrįtôdôkįşa tsy Katôlika
Rômáŋā aho, hoy i Vįladįmίra Potίŋā Filohan’ny Repîbįlikan’i Rîşίa;
- hararaotiko ny mampahafantara etoana fa nanaitra an’Izáo Tontólo Izáo ny
Fanapahan-kevitry ny Firenéna Rîşiáŋā izáy namoaka didy fa nanomboka ny
Voalohan’ny Volana Zãvié 2008, dia tsy ho nahitána Vahίny niandraikitra
“raharahambarotra” intsóny tany amin’ny Tany sy ny Firenéna Rişiáŋā tany;
- ny tena nanahirana dia nahatrátra ampolony tapitrisany maro ny isan’ny olona
Vahίny tavéla avy tamin’ny Firaisana Şôviétίka teo alóha no niharan’izány Didy amanDalána izány; izány anéfa no tombontsoan’ny Olombelona Rîşiáŋā ka dia nataony sy
navoakany tsy nisy fihambahambana akory, ny didy aman-dalana fampiharana.
222. Betsaka sady diso maro loatra ny zavatra izay iainan’ny olombelona eto an-tany
eto, kanéfa tsy dia fantatra tenteraka izáy porófo ka lasa antony tena inoana azy. 223.
Tamin’ny taláta 17 ôkįtôbįra 2006 tamin’ny iraika ambinin’ny Folo sy sasany atoándro
tany aminy tany, dia no faly ny Amérikáŋā rehétra tany Etajonίa tany fa araka izáy no
voalazan’ny Famataranándro Atômίka Şįtatişįtίka momba ny Fanisána ny Mponina, hono,
dia no feno Telonjáto Tapitrίsa ny isan’izy iréo tamin’io fotoana sy daty io. 224. Asa izáy
mety ho tena fahamarinan’izány eo amin’ny lafiny Şiãtifίka fa dia ninoan’izy iréo izány ka
dia nanaovany Fety Goavana izáy tena nangotrakotraka tsy hita velivély tokóa.
225. Any amin’ny Firenéna Sinóa any amin’izáo fotoana izáy iainana ny taona arίvo
fahatélo izáo, dia misy ny Fonaiñana iráy izáy tsy tian’ny olombelona ny tokony hahapotika
azy fa tena mahavariana tanteraka tokóa. 226. Misy fonaiñana anakiráy izáy ny vehivávy no
lohanolombelona tahaka izáy misého any amin’ny Firenéna rehétra eran’ny Tany.
227. Tsy hisy na oviana na oviana any ny fitény hoe : mitombandáhy, fa ny fitény
hoe : mitombambávy no misy any. 228. Tsy misy lehiláhy izáy maházo mandá ny didy
amam-baikon’ny vehivávy. 229. Toy ny fiheverantsίka ny lehiláhy atý amintsίka Malagasy
atý, ohatra, no Fiheverana ny Vehivávy any amin-dry zaréo any.
230. Tsy maházo mandóva ny lehiláhy. 231. Ny vehivávy iréry ihány no maházo
mandóva sy maházo mampandóva; ny vehivávy no manéndry ny lehiláhy izáy tiany
hampiteraka azy; tsy maházo mandá na oviana na oviana ny lehiláhy izáy voafίdy.
232. Tena mahavariana nefa fonaiñana izáy tena misy dia misy tokóa izány tateriko
eto amináo eto izány. 233. Tsy mbola foana izy hatramin’izáo na dia eo aza ny fampianarana
sy ny fanabeazana isan-karazany ka maro ny olona ao aminy no nahavίta fianarana ambóny
samy hafa.
234. Mbola misy koa any amin’ny Firenéna Sinóa any ihány, Fonaiñana iráy hafa
koa izáy mbola tena mahavariana toraka izány ihány. 235. Ny fivoarana rehétra ao amin’iláy
fonaiñana, amin’izáo fotoana izáy iainantsίka ny taona arίvo fahatélo izáo, dia miankina
tanteraka amin’ny “Herin’ny Fisiana ao anatin’ny Fanjakán’ny Mihoamáso ao”.
236. Raha hitan’ny Herin’ny Fisiana ao anatin’ny Fanjakán’ny Mihoamáso ao fa
ilaina ny Mpiténdry zava-manéno, dia misy olona izáy tendrény sy tsindriany, dia izy iréo
ihány no miandraikitra tanteraka ny fanabeazana azy, ary dia lasa iréo olona iréo no miezaka
noho ny miezaka mamalifály ny olona amin’ny Mozίka. 237. Dia izáy no asan’iréo olona
voafίdy sy voaténdry iréo.
238. Raha misy olona tokony ho mpitsábo fa mila izány ny fonaiñana dia tsindriany
izáy olona tiany ho mpitsábo. 239. Dia lasa mpitsábo iláy olona ary antsoina hoe : mpilaláo

1815

kibom-behivávy [masseur, masseuse de ventres]. 240. Anisan’ny andraikiny farany izáy
mahasatény ny Fisiana ao anatin’ny Fanjakán’ny Mihoamáso izáy miandraikitra azy
iréo ao ny Fampiterahana ankamorána araka izáy tokony ho izy ny vehivávy. 241. Tena tsy
tian’izy iréo mihίtsy, hono, ny Fisian’izány vehivávy maty eo am-piterahana izány. 242.
Inona no mahafanompoantsámpy an’izány fomba fonaiñana izány?
243. Raha ohatra ka ilaina ny amin’ny fanavaozana momba sy mikasika ny tenona,
dia manίndry vehivávy iráy momba izány ny Fisiana ao amin’ny Fanjakán’ny Mihoamáso.
244. Lazain’izy iréo mantsy fa ny tenona, hono, no anisan’ny zava-dehibé indrίndra ho
an’iláy Fonaiñana. 245. Dia ampianariny manenona iláy Vehivávy izáy nofidίny ary dia
anjaran’iláy vehivávy indráy no mampianatra ny vehivávy rehétra ao amin’ny Fonaiñana
hanenona.
246. Fonaiñana tena nisy sy tena mbola misy ary irariavan’ny olombelon mbola hisy
ka tsy ho foana mihίtsy mandrapiavin’ny farándro iréo fonaiñana iréo. 247. Porofon’ny
Fisiana izáy tsy hay porofoina amin’ny alálan’ny Şiãşy mihίtsy ny Mahafahamarinana izáy
zava-misého ao anatin’iréo fonaiñana iréo kanéfa dia tontolon’ny fiaiñan’ny
zanakolombeloña tokóa.
248. Ny tena mahalása fisaiñana dia itý fepetra anakiráy itý : tsy maházo manáo
Firaisana ara-nofo mihίtsy ny olona izáy tiany hotsindriana mandrίtra ny fotoana izáy
noferany, satrίa moa efa manambára foana hatrány dia ny mialóha ny fotoana izay hiaviany
iréo zava-pisiana kanefa tsy hita maso iréo. 249. Inona marina no dikan’itý firaisana aranofon’ny Olombeloña Lehiláhy sy ny Olombeloña Vehivávy itý any amin’ny Fonaiñana
rehétra rehétra any, ho an’ny fisiana any amin’ny Fanjakan’ny Mihoamáso any
indrindraindrίndra?
250. Misy zavatra iráy izáy manaitra any Işiraéļā any. 251. Voatéry ho nesorina
tamin’ny Fiketrahany Mahafilohampirenéna Işireliáŋā azy i Moshé Kassav, tamin’ny taona
2006, satrίa nanéry tovovávy anakiróa hiráy taminy hono izy, raha tsy izány dia ho
noroahiny tao amin’ny asany tao amin’ny Fiadidiana ny Mahafilohampirenéna izy roavávy.
252. Heloka mahafáty izány, hoy ny Vahoaka Işįraéļiáŋā. 253. Ampahatsiahivina moa fa
ny Filohampirenéna Moshé Kassav [Môsé Kaşávy] dia Jody-Fiaviana Iraniáŋā;
- nambara tamin’ny fitsarana azy tamin’ny volana zavié 2011 fa nety ho nigadra
antaonany maro noho io helo-pijangajangana io izy. 254. Tena fanompoan-tsampy marina
tokóa ve ny Fijangajangána satrίa dia nohelohin’ny fitsarána higdra fito taona i Moshé
Kassav? 255. Ho an’ny Olombeloña rehétra?
255. Misy ny heloka mahafáty eto ambonin’itý Tany itý eran’ny Firenéna rehetra.
256. Raha tsy diso aho, dia toy ny heloka mhafáty atý amintsίka atý Madagasikara atý, ny
fanaovana heloka izáy mikéndry ny famonoana ny Filohampirenéna Malagasy [ary ny
Fanozongozonana ny Andrim-pitondrána Fitsanganana sy ny Andrim-pitondrána
fijoroan’ny Fanjakána Malagasy];
- tsara moa ny fanontanianáo ny amin’izány amin’ny olona izáy manam-pahaizana
momba ny Lalána sy ny Tany ary ny Fanjakána Malagasy, eny fa na dia tsy misy inona fa
dia fialambóly ihány aza ny antsίka.
257. Tamin’ny sabótsy 18 Nôvãbįra 2006, dia nitelefốŋā anáy hatrány Kanadá
tamin’ny roa ambin’ny folo sy sasany aliña tany ho any, ny zanako ary nañambára tamináy
fa nanongam-panjakána, hono, ny Zeneráļā Randrianafidisoa tany amin’ny
Tobimiaramilan’Iváto Antananarίvo. 258. Tamin’ny alálan’ny Aterįnéto no nahafantaran’ny
zanako izány vaováo izány. 259. Tamin’izáy dia lasa nihazakazaka nivίdy Gazéty ny tena.
260. Te-hanangana “directoire Militaire” na Fitondramiaramίla toy ny tamin’ny
andron-dRatsiraka Ignace Didier, hono, izy. 261. Ny zavatra tao andohako voalohany dia
ny hevitra izáy nanáo manáo hoe :
- tena mahalása adála ny Fitiavana ny Fitondrána. 262. Mampalahélo tanteraka
ny zavatra toy itóny. 263. Ny ankabeazan’ny Vahoaka tæny Andalamben’Antananarίvo, dia
tena nitsipaka ny Hevitry ny Zeneráļā Randrianafidisoa avokóa. 264. Ho an’ny vahίny dia
hoy izy iréo hoe : tsy mahagága ny tahaka izáo fisehoan-javatra izáo fa efa zava-pisého
amin’ny Tanin’ny Kỗtinãta Afįrikáŋā rehétra, toy izáy mbola tantára mitóhy tamin’izány
fotoana izány momba ny fifidianana Fihodinana Faharóa tao Kỗgố Kinįşaşá tao [Congo
Khinsasa] ary toy izay mbola nitohy ho an’ny Malagasy taty amin’ny taona 2012 taty.
265. Ny amin’ny vaováo samy hafa dia izáo no tateriny. 266. Androany sabótsy 18
Nôvãbįra 2006 tamin’ny efatra sy sasany maraina tany ho any, dia nipoapoaka “impólo” ny
basy.

1816

267. Tamin’ny dimy maraina ihány koa, dia nipoaka teo amin’ny “impólo” teo ho
eo koa ny basy. 268. Mpitándro ny filaminana iráy no narátra mafy. 269. Maro moa no
niláza fa efa no maty izy tamin’ny sabótsy atoándro izáy nanoratako.
270. Tsy maintsy atsangana, hono, hoy ny Zeneráļā Randrianafidisoa ny Fanjakána
Tetezamίta. 271. Ována ny Lalámpanorenana. 272. Atsangana ny Antenimieranoriña
Fanjakána na [Assemblée Constituante]. 273. Ována ny lalána momba ny Fifidianana ka
iantsoana ny hevitry ny samy hafa firehana tsy ankanavaka. 274. Ny zava-drehétra izáy
iainana, hatramin’ny Fifidianana izáy natáo tamin’ny Adimizanan’ny Adaoron’ny datin’ny
telo deşabįra 2006 alóha, dia tsy misy hafa afa-tsy izáy nolovaina tamin’i Ignace Didier
Ratsiraka ihány.
275. Tena nahasaikatra ny vahoaka ny fihetsiky ny Zeneráļā Randrianafidisoa. 276.
Saika nilatsaka ho Kãdίdá tamin’ny Fifidianana izy. 277. No voadaka tamin’izány izy;
- hilatsaka hofidiana avokoa hono ny mpanohitra rehétra izay mitaky ny fialan’i
Andry Nirίna Rajoelina, ho an’ny Malagasin’ny taona 2012.
278. Ampahatsiahiviko fa ny Lehibén’ny Pôlişim-pirenéna Ajalý Ben Marouf no
voatifitra voalohany tamin’ny Fifidianana 16 Deşabįra 2001. 279. Tsinambolan’ny
Alahamády [Afo-Afo] ny datin’ny Fifidianana ny Andro 16/12/2001 tamin’izáy.
280. Ny Sabotsin’ny Raharahan’ny Zeneráļā Randrianafidisoa kosa, dia AlahamádyAlahamády [Afo-Afo]. 281. Izáo no dikan’izány : namóno andro roa ny Alahamády. 282.
Nitsingerina tamin’io Sabótsy io ny Taombaováo Malagasy izáy nankalazaina ny Sabótsy
faha-21-n’ny Volana ôkįtôbįra 2006. 283. Famakiana ny andro fotsiny ihány no ambarako
anáo, fa dia anáo no sisa mialavóly araka izáy tianáo. 284. Tsiñana ny Alahády 19
Nôvãbįra 2006 ny Volana Adaoro izáy nitóndra ny Adimizanan’ny Adaoron’ny
datin’ny Fifidianana ho no Filohampirenéna Malagasy Telo deşãbįra 2006.
285. Androany 19 nôvãbįra 2006, dia no Tsinana Adaoro;
- ny Adaoro no mitóndra ny Adimizanan’ny Adaoron’ny datin’ny Fifidianana ho no
Filohampirenéna Malagasy tamin’ny Alahády telo deşãbįra 2006. 286. Naléfa androany tany
Sonieranivóngo ny Fatin’i Frédéric Rasolomanana izáy notifirina omály sabótsy 18
nôvãbįra 2006, tany amin’ny Tobin’ny Tafika An-kabakabaky ny Tafika Malagasy tany
Iváto tany, tany Antananarίvo tany.
287. Io datin’ny Alahády telo deşãbįra 2006 io, dia notapahin’ny Goverįnêmãta
Malagasy tamin’ny Andro Sabótsy enina mey 2006. 288. Valo volana talohan’ny
Fifidianana izány, dia efa navoaka ny datim-pifidianana.
289. Ny tsara ho fantatra koa anéfa, dia no Tsinana tamin’ny Alarobίa 26 Avįrίļā
2006 ny Adimizána. 290. Adijády [izány hoe miaka-bolana] ny vintaña izáy nandrakotra
ny datin’ny enina mey 2006, izány hoe Adijadin’ny Adimizána ny datin’ny enina mey
2006.
291. Tamin’ny taona 1972, dia zanak’i Foanarantsóa izáy mpianatra tany Ambalaváo
tany, no namóy ny aiñy voalohany. 292. Tamin’ny sabótsy 18 Nôvãbįra 2006, dia zanak’i
Fianarantsóa no namóy voalohany ny aiñy talohan’ny Fifidianana ho no Filohampirenéna
Malagasy tamin’itý indráy mitoraky ny Adimizanan’ny Adaoron’ny datin’ny telo deşãbįra
2006 itý. 293. Ampahatsiahiviko fa tsy no maty i Ajalý Ben Marouf izáy no lehiben’ny
Pôlişim-pirenéna na dia no voatifitra Voalohany aza talohan’ny fifidianana 16 deşãįra
2001 fa naratra fotsiny ihány;
- tsy dia no zanak’i Fianarantsóa loatra mantsy angámba izy na dia tena no Malagasy
tanteraka tokóa kosa aza.
294. Raha nojeréna ny Aterineton’ny alatsinainy 19 nôvãbįra 2006, tamin’ny fotoana
izáy mba nitondran’ny namako ahy tany, dia no voasoratra tsara tao fa dia efa teo am-pelantánan’ny Tafika Malagasy, mihίtsy hono, ny Fahefána sy ny Fitondrána, hoy ny Zeneráļā
Randrianafidisoa. 295. Tsy no hita moa io izy io fa dia nanjavona. 296. Nokarohina hatraiza
hatraiza izy.
297. Nisénto ny olombelona rehétra hoe : soa ihány re fa tsy mbola no tafiditra
tamin’itóny raharáha Malagasy izáy tena nanahirana itóny alóha ny Taranak’i Mohaméda sy
ny Andriamaniny Allah ary ny Finoana Şįlámo-Mîjîlįmaŋiny é. 298. Samy sahy niláza
mantsy ny Manamboninahitra Miaramίla rehétra eran’ny tany, tamin’izáo taona 2006 izáo,
fa hipoaka indráy andro any ny Ady Lehibé Fahatélo. 299. Ny Tafika Şįlámon’ny Pįlanéta
Tany [Armée militaire Islamique Planétaire] no hampipoaka azy io.
300. Any Êrốpa any, dia tombatombanina ho enina alina isan-taona, ny isan’ny
olombelona izáy mibebaka ho Şįlámo-Mîjîlįmáŋā. 301. Manodidina ny Dimy tapitrίsa

1817

angámba ny isan’izy iréo tañy Fįrãşa tany tamin’ny taona 2011 tany ho any. 302. Finoana
faharóa noho ny habetsahan’ny mpomba azy izy any Fįrãşa any. 303. Tahatahaka izány koa
no misého any Aļêmáŋā any.
304. Mihotakotaka ihány koa ny zava-misého ao anatiny ao ho an-dry zaréo samy
Şįlámo. 305. Tsy misy fandikána voaίvo [centralisation] momba sy mikasika ny Kôrã.
306. Miankina amin’ny atáo hoe Dika Isamparitra momba ny Kôrã ny Şįlámo rehétra
eran’ny Tany [interprétation patoise du Coran]. 307. Ny Mpino Şįlámo eran’ny tany ihány
dia manontány tena manotáo hoe : aiza no lalána haléha raha ohatra ka mianjéra eo ampelan-tanan’ny Mpilohafototra [intégristes] Şįlámo-Mîjîlįmáŋā io Dikan-tenim-Paritry ny
Kôrã io!
308. Ny Antokononjapéo Alįjajirá, dia nanokatra fandaharana iráy amin’ny fitény
Iraisampirenéna izáy ny Fitény Ãgįlίşy izány. 309. Tamin’ny Taona 2006 no nanaovany
izány.
310. Ranga dahólo ny sofin’iréo olombeloña izáy tsy tokony ho no ranga mihίtsy na
oviana na oviana, teo añatrehan’izány Radiố hafaháfa feo izány. 311. Hanáo ahoana no
dikan’ny zavatra tiany havoaka ho an’ny vahoaka eran’ny tany? 312. Tadidίo fa afaka manáo
izáy tiany hatáo rehétra ny Finoana Şįlámo-Mîjîlįmáŋā satrίa manan-karembé noho ny
fanañany solitány izy iréo.
313. No Tsinana tamin’ny Zomá 20 ôkįtôbįra 2006 ny Alahamadin’ny Vahoaka
Malagasy. 314. Namóno omby hatraiza hatraiza ny Zanadráno isan-tokony avy nandrίtra ny
Zomá 20 sy ny Sabótsy 21 ary Alahády 22 ôkįtôbįra 2006.
315. Iréo daty iréo koa anéfa no androm-pankalazána sy no androm-piravoravoan’ny
Vahoaka Şįlámo-Mîjîlįmáŋā eran’ny tany noho ny fiafarán’ny Ramadã. 316.
Nanahirankirana tanteraka tokóa ny fanatontosána io Ramadã io nandrίtra ny Volana izáy
nanaovana izány tamin’ny taona 2006. 317. Betsaka dia betsaka sady maro dia maro tokóa
ny mpiása Şįlámo-Mîjîlįmáŋā no seraña sy safotra ary toraña noho ny hanoanana tany
amin’ny toeram-piasan’izy iréo tany avy. 318. Ny Didy avy min’ny Dikan-Kevitra isamParitra ve sa inona, na avy aiza, no tokony harahina amin’ny sisa momba ny
fanatontosána sy ny fiaiñana ny Ramadã?
319. Misy zavatra mitovitóvy amin’izány ny an’ny Katôlίka izáy tsy inona fa ny
Karémy. 320. Didin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā io karémy io. 321. Anjaranáo ny mba
manatona Pįrétra Katôlίka momba sy mikasika izány Karémy izány.
322. Amin’izáo androntsίka izáo, dia moa azo heverina ho afaka miveloña ivelan’ny
Antokompinoana ve ny taranakolombeloña;
- amin’izáo androntsίka izáo, dia moa azo heverina ho afaka mitantana Fanjakána
iráy ivelan’ny Antokompinoana ve ny Mpitóndra Fanjakána ao amin’ny Tany sy Firenéna
iráy!
323. Ny Firenéna Mikambana kosa dia tsy very mandéha amin’ny fañomezana
ombiény ombiény ny tatitra hitany mikasika ny Tanin’ny Olombeloña; nolazainy, ohatra, fa
tamin’ny taona 2006, dia nahatrátra 35 000 ny isan’ny Irakiáŋā Tsotra izáy maty noho ny
fifamonoan’izy iréo samy olombeloña irakiáŋā fotsiny ihány monja. 324. Tena mampisaina
sy tena mahafinaritra tokóa izány asa filazalazány ny zava-miseho amin’ny vahoaka eran’ny
tany izáy ataony izány.
325. Tamin’ny taona 2006 áry, hono, dia nahatratra efatra tapitrίsa sahády ny
fitomboan’ny olombelona izáy Velona-Maty satrίa mitóndra ny Otrikaretina SIDA. 326.
Niίsa efapólo tapitrίsa izány ny isan’ny olombelona Velona-Maty fa nitóndra ny Otrikaretina
SIDA, tamin’ny taona 2006.
327. Ny famakafakána momba ny fampandrosoana mikasika ny toekaréna kosa, dia
niláza sy nanóndro fa i Norįvézy no tany nandróso indrίndra teto ambonin’itý Tany itý teto
tamin’ny taona 2006. 328. Ny Finoana Pįrôteşįtãta dia Finoana Ôfişiéļā any Norįvézy any.
329. Paşįtếra Pįrôteşįtãta no Pįraiminişįtra, tamin’ny taona 2006.
330. Karamaina tahaka ny Mpisampanjakána Matihanina [Matiháŋā] atý amintsίka
Malagasy atý, ny Paşįtếra Pįrôteşįtãta Nôrįveziaŋā. 331. Tsy maházo na inona na inona
kosa amin’ny mahampitóndra fivavahana azy iréo ny Rabẽ [Rabbin] sy ny Imaɱā, ary ny
pįrétra katôlίka, ohatra, raha araka ny fahafantarako azy.
332. Ny Tany sy Firenéna farahidiny ka nahántra indrίndra kosa, dia Firenéna
Afįrikáŋā iráy;
- i Nizéra [Niger] no Firenéna farany izáy tsy nandróso indrίndra teto Antány teto
tamin’ny Taona 2006;

1818

- nanongam-panjakana ny tafika tamin’ny fevįrié 2010;
- tsy no ampy iray taona taty aoriana taty, dia efa no voaovany ny lalampanorenany
ary no vitany ny fifidianana ho no filohampirenény;
- nampodίn’ny tafika tanteraka teo am-pelan-tanan’ny şivίļā ny fitondrana satrίa tsy
nisy nilatsaka ho no fidiana izy iréo. 333. Şįlámo-Mîjîlįmáŋā no Finoan’ny Sivifólo
isanjaton’ny Vahoaka Nizeriéŋā. 334. Nahatrátra fito amby fitopólo amby [177] zato ny
isan’ny Firenéna izáy nanaovan’ny Firenéna Mikambana ny famakafakána.
335. Miády handróso amin’ny alálan’ny fifaninanana samy hafa ny Tany sy ny
Firenéna rehétra mandrapiandrin’ny fahadίmy lavitrίsa taona izáy fotoana hanjavonan’ny
Pįlanéta Tany fa hatelin’ny Masoándro izy. 336. Na dia fohy noho ny fohy aza miohatra
amin’izány fepotoana alohan’ny farándro izány ny fiainana izáy natokana ho an’ny
Zanakolombelona, dia tsy maháy mifanaraka mihίtsy izy iréo.
337. Mifandáka hatrány ny Lalána izáy heveriny ho Voajañaháry satrίa
fombandrazañy sy ny Lalána izáy no voatefin’izy olombeloña. 338. Indro ohatra iráy izáy
hañaporofoako an’izány.
339. Firenéna iráy tao añatin’ny Firaisana Şôvietίka Fahίny sy Fahagolantány ny
Firenén’i Kirghistan [Kirįgişįtã]. 340. Fomba hatramin’ny anarίvo arίvo taonan’ny
Razan’izy iréo ny Hala-behivávy hovadiana.
341. Rehéfa misy Lehiláhy iráy mifanéna amin’ny Vehivávy iráy ka tia azy, dia tsy
mba misy fomba hafa afa-tsy ny fañaramány olona-lehiláhy hangalatra iláy vehivávy no
fampiasany mba hahazoana hamihina sy hanambády ary hiteraka amin-dRavehivávy. 342.
Araka ny famakafakána izáy natáo tamin’ny taona 2006, dia fanambadiana iráy monja ihány
tao añatin’ny Fanambadiana anarivoarivony izáy notontósa tao amin’ny Foko iráy nandrίtra
ny ampolony taona maro, no mba fanambadiana izáy no tanteraka tamin’ny alálan’ny
Fifankatiavan’ny olondróa nivády.
343. Ampangalarin’iláy Rangáhy ny tovovávy tiany ho vady, dia tazoniny ankeriny
any amin’izáy toerana misy azy any izy. 344. Mandrίtra ny henemana matetika, dia
mifandίmby eo añatrehan’iláy tovovávy izáy nangalarina ny Vehivávy rehétra ao amin’ny
Foko ary dia manása ny Lohan’iláy tovovávy amin’ny alálan’ny Fiangaviana azy hañaiky
hanambády iláy Lehiláhy nampangalatra azy ary tsy no fantany akóry talohan’io fepotoana
io. 345. Rehéfa avy eo, dia atáo “ny Fomba Mofo” [traditions et cérémonies du pain].
346. Rehéfa misy zaza iráy izáy tsy tian-dreniny hanatontósa zavatra na asa na
fihetsika iráy izáy hitóndra iláy zanañy ivelan’ny Tokantráño na ny fianakaviana, dia
itsivalañany ny Tokonambaravaraña. 347. Sahy koa raha sahy ny zaza iráy izáy sahy
mandingaña io Nofon-dReniny izáy mitsivalaña eo amin’ny tokonambaravarana io.
348. Eto dia tsy nofon’olombeloña no atsivalaña ny tokonambaravaraña fa
“MOFO”. 349. Ny fahasahiana mandingana an’io mofo io no heloka farany izáy lehibé
indrίndra ao amin’ny Firenéna. 350. Azo atáo hoe angámba : aléo mahalatsaka aiña ny Ray
sy ny Reny niteraka toy izáy mandingaña io mofo izáy natsivalana eo amin’ny
tokonambaravaraña io.
351. Dia mipetraka ny Vehivávy. 352. Tsy misy sahy mandositra ary tsy misy sahy
miláza sy mitóry any amin’ny Fitondrampanjakána.
353. Any Ankafá anéfa, dia efa nenjehin’ny Tirįbînáļā Iraisampirenéna ho toy ny
Heloka manohitra ny Mahaolombelona ny Taranakolombelona [crime contre
l’humanité] ny Fanambadiana Teréna [Mariage Forcé]. 354. Lavin’ny Lalána [oriña]
Fototry ny Firenén’i Kirįgişįtã ny Hala-behivávy hovadiana nefa dia mitóhy foana
hatramin’izáo taona arίvo fahatélo izáo; amin’izáo taona 2012 izáo dia tsy mbola hita izáy
zava-mety hotontosaina ho fañafany ka ho lasa vahaolana maharitra. 355. Lazain’ny
Vahoaka fa ny Lalána dia tsy Ambóny na oviana na oviana noho ny Fombandrazaña añy
amin’ny Firenén’i Kirįgişįtã añy.
356. Nohadihadiana momba sy mikasika izáy anton’io hala-behivávy hovadiana io
ny Tanoran’i Kirįgişįtã, ary dia niláza izy iréo fa noho io Fombandrazana izáy efa nahazátra
azy iréo io, dia Matahobávy ny Tañóra Lehilahin’i Kirįgişįtã, hany ka tsy maháy na inona na
inona ny amin’izáy tokony hatáo amin’ny vehivávy tiana ho andefomándry sy ho
reninjanaka izy iréo. 357. Tsy misy mihίtsy ny vahaolona sy ny fomba hafa azo atáo afa-tsy
ny fangalaram-behivávy amin’izáo Taona 2012 izáo, raha te-hanambády ny Tañóra
Lehilahin’i Kirįgişįtã.
358. Ingáhy Mpanjáka Şalômỗỗ ao amin’ny Baibóly ao, dia nanaña vehivávy
vady izáy efa nety ho niίsa mitóvy amin’ny isan’ny Olombeloña-Vehivavin’ny Firenéna

1819

Kely anakiráy mihίtsy; be loatra ny Tavovávy sy ny Vehivávy novadiany. 359. No avo lenta
tanteraka tokóa ny traikefany momba sy mikasika ny seraséra tamin’ny Vehivávy.
360. Mba ho nialány, tamin’ny fotoana nanjakány, tamin’ny fahavoazan’ny Tañóra
Jody Lahy sy Vavy toy izáy mbola misého any Kirįgişįtã any izáo áry, amin’izáo taona
arίvo fahatélo izáo, dia namoroña io Tononkίra dia Tononkίra io izy ho azy iréo. 361. Mba
tsy ho nahatónga azy iréo hanaotáo foaña no nanéry ny Mpanjáka Şalômỗỗ hamoroña ho azy
iréo ny Tonokίra dia Tononkίra. 362. Misaotra dia tena misaotra ny Mpanjáka Şalômỗỗ ry
babakóto lahy Jody sy vavy Jody tsy maháy mifampίla amim-pañajána rehétra rehétra isany.
363. Nampándry tany tañy Tîrįkίa tañy moa ny Papa Raimasina Katôlίka Bênoá 16
ny andron’ny 28 Nôvãbįra ka hatramin’ny Sabótsy 2 Deşãbįra 2006. 364. No tontósa soa
ama-tsara ny Fitsidihana izáy nataony na dia teo aza ny fandrahonan’ny Mpilohafototra
Şįlámo sesehéna.
365. Nahafinaritra ny diany. 366. Nihetsipó tokóa aza, hono, ny Mpino Şįlámo
Mîjîlįmáŋā rehétra eran’ny Tany raha nahίta azy nandohalika, ny tanany teo ambonin’ny
Kibony [ses mains croisées sur le ventre] ary nitodi-doha nakány Laméka, ka nivavaka tao
anatin’ny Moşįké Manga izáy Mosiké Farany izáy manaña indrίndra ny Hasiny sy
Tantarany eo imason’ny Şįlámo rehétra eran’ny Tany.
367. Izy iréry hatramin’izáo no mbola Papa Raimasina Katôlίka izáy sahy nivavaka
tany anatin’ny Moşįké anakiráy. 368. Ho tonga tokóa anié ny fifankahazahoana sy ny
fifañarahan-tsaiña ary ny Fandriam-pahalemana eto antany eto!
369. Mangίna sady tena mangίna ary mangίna noho ny tokony hangίna tanteraka
tokóa aho niány izáy Adimizanan’ny Adaoron’ny Datin’ny Alahády Telo deşãbįra 2006.
370. Voalohany tao añátin’ny tantaram-piaiñako no mba tsy no hita tao añátin’ny Lişįtry ny
Bokim-Pifidianana “ny añaranáy mivády mihίtsy”. 371. Mangίna ny taiña satrίa moa
olombeloña ihány ny olombeloña izáy nandίka ny añarana ka mety misého izány tsy
fetezana izány;
- no tsapako fa no añίsan’ny olombeloña izáy nopaohin’ny Vintaña Ranon’ny
Adimizanan’ny Vintaña Tanin’ny Adaoron’ny Datin’ny Alahády Telo deşãbįra 2006,
toy ny olona hafa rehétra rehétra ihány koa izay no lasa rano aho sy ny vadiko;
- tao añátin’ny heriny faratampony ny Vaikan’ny Vintaña Adimizána tamin’io
Adaoron’ny Datin’ny Alahády Telo deşãbįra 2006 io;
- roa na telo andro taorian’io daty io, dia nitsidika ny Alakarábo izáy Vintaña
nahafenomanaña ny Adaoro.
372. Mety tsy mba hisy intsóny ve ny atáo hoe fahadisoana samy hafa fa tena afaka
hiaiña tsara ao añátin’ny tena fifankazahoana ny zavamίsy rehétra rehétra alohan’ny
fahadίmy lavitrίsa [5 000 000 000 taona] taona izáy hitelenan’ny Masoándro ny Pįlanéta
Tany é? 373. Mbola mety hisy zavamananaiña ho veloña ve eto ambonin’ny Tany eto
alohan’izáy Fiafaran’ny Tany izáy é?
374. Miharátsy andro amañaliña ny Fiaiñana eto Antány eto. 375. Mbola manampotoana hibebahana sy hihavanana isίka mananaiña rehétra ka maheréza fa amin’ny taona
2050 fotsiny ihány monja mantsy,
- dia hevitreverin’ny olombeloña fa ho feno ny isan’ny olombelona izáy mety ho
zakan’ny Tany, dia ny isa sivy lavitrίsa [9 000 000 000] izány,
- ary dia ho tapitra tanteraka sy ho ritra tenteraka ary ho foaña tanteraka ihány koa,
amin’io datin’ny taona 2050 io, ny tahirin-tsolitány izáy misy rehétra rehétra ao
ambanin’ny Tany ao.
376. Mañotány taiña ny amin’izáy tokony hatáo sy ny amin’izáy tokony ho lálankaléha ny Zanakolombeloña! 377. Inona tokoa moa no nisého fa dia nifίdy soa tao
anatin’ny filaminana ny Vahoaka Malagasy tamin’ny Vintaña Ranon’ny Adimizanan’ny
Vintaña Tanin’ny Adaoron’ny Datin’ny Alahády Telo deşãbįra 2006. 378. Vao
nanomboka ny fanisam-bato dia efa nandéfa ny Vaovaon’ny Haino Amanjerin’ny Tany
Manontólo fa dia no azo antoka zato tao anatin’ny zato fa ho no voafίdy indráy i Marc
Ravalomanana.
379. Mpiándry omby no fomba fiántso an’i Tompokoláhy Philibert Tsiranana.
380. Taranaka Malagasy Tsimihéty Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Izy.
381. Iréo namany fahίny izáy toa an-dry “Maître Senghor” izáy niara-nianatra
taminy talóha tany Monpellier tany, dia toy ny tsy nahalála azy afa-tsy tamin’io
anarambositra hoe “Le Petit Bouvier” io, na iláy tovoláhy kely Mpiándry Omby. 382. No

1820

zanakantrañon-dry “Maître Senghor” aho RADANIELINA Ignace Marie Julien tañy
Dakára tañy.
383. Nantsoin’ny olona maro koa hoe : iláy tovoláhy Mpiándry Omby Môderįna i
Marc Ravalomanana. 384. Izány no fomba fiaiñana izáy tena namónjy azy tokóa. 385.
Ampahatsiahiviko fa raha araka ny voalazan’ny Tantára, hono, dia tsy Tovoláhy
Andriamasinavalona Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina fa Kįrişįtiáŋā
Pįrôteşįtãta [FJKM] kosa izy.
386. Nanaitra ny olombeloña rehétra moa iláy fomba filanjány ny Palitaony izáy
narίndra ho tsy fanadίno mandrakizáy tamin’ny alálan’ny fametahana azy an-tsary tamin’ny
akanjokánjo samy hafa. 387. Tsy niála tamin’io Fomba Filanjalanjána ny Palitaony io izy,
nanomboka tamin’ny fotoana nametrahany ny taratasim-pilatsahany ho Kãdidá ho nofidiana
ho Filohampirenéna Malagasy tao amin’ny Fitsarána Avo Momba ny Lalampanorenana ka
hatramin’ny Fandatsahambáto izáy nataony tao Faravohitra taorian’ny Fotoampivavahana
izáy novonjen’izy mianakavy, tamin’ny Vintaña Ranon’ny Adimizanan’ny Vintaña
Tanin’ny Adaoron’ny Datin’ny Alahády Telo deşãbįra 2006, izay antitranteriko indray fa
Taombaovaon’ny Egįlijy Katôlika Rômaŋā.
388. Ny datin’ny 16 deşãbįra 2001 izáy nahavoafίdy voalohany an’i Marc
Ravalomanana ho no Filohampirenéna hatramin’ny Fihodinana Voalohany, Andro sy
Vintana Alahády Alahamády dia vintana Afo. 389. Taombaováo Malagasy sy Fankalazána
ny Andrompiravoravoan’ny fiafarán’ny Ramadã io datin’ny 16 deşãbįra 2001 io.
390. Ny datin’ny Vintaña Ranon’ny Adimizanan’ny Vintaña Tanin’ny
Adaoron’ny Datin’ny Alahády Telo deşãbįra 2006 kosa, dia alahadin’ny “Avent” [Avã]
ho an’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā eto ambonin’ny Tany eto. 391. Taombaovaon’ny
Fanjakána Mahaleotenan’ny Firenéna Katôlίka Rômaŋin’i Vatikã io andro sy datin’ny
“Avent” [Avã] io.
392. Tsy dia hoe noho ny nahaázo antoka ho an’ny olona rehétra fa tena ho no
voafίdy ho Filohampirenéna Malagasy indráy an’i Marc Ravalomanana tamin’ny Fifidianana
izáy natáo tamin’ny Taombaovaon’ny Fanjakána Mahaleotenan’ny Firenéna Katôlίka
Rômaŋin’i Vatikã, no antony anaovako ny fanamarinana mañaraka. 393. Tsia tsy dia izány
loatra fa noho ny fahatsapána fa tsy hisaraka mandrakizáy mandrakizáy “ny Teny” sy ny
Mahaolombeloña ny Olombeloña.
394. Ho an’io Taombaováo io áry, dia misy hira voatokana izáy natolotry ny
Fanjakána Mahaleotenan’ny Firenéna Katôlίka Rômaŋin’i Vatikã hohiraina. 395. Tsy miláza
aho eto fa azo ampiharina amin’i Marc Ravalomanana koa io Hira io, raha oharina amin’ny
Fifidianana izáy natomboka tamin’io Taombaováo io ka nitarika ny fahalaniana azy indráy
hatramin’ny Fihodiñana Voalohany. 396. Na izány na tsy izány kosa anéfa na dia tsy inona
tsy akóry fa fifanandrifian-javatra ihány fotsiny aza, dia tena mampisaiña tokóa.
397. Sanatrίa ve dia ho “olona lehiláhy” tahaka an’i Marc Ravalomanana tokóa no
ho Meşίan’ny Fampandrosoana ho an’ny Vahoaka Malagasy é, hoy ny Vahoaka Malagasy
manontolo? 398. Anjaranáo no mamály izány fañontaniana izány.
399. Ho soratako mba hisaiñanáo fotsiny madina monja ihány ny Hiran’ny
Taombaovaon’ny Fanjakána Mahaleotenan’ny Firenéna Katôlίka Rômaŋin’i Vatikã. 400.
Izány tokóa angámba no tena Fiaiñana! 401. Indro áry iláy hira izáy tsy inona tsy
akóry fa ny sikidý [hymne] voatokan’ny Egįlijy Katôlίka Rômáŋā sy Firenéna Katôlίka
Rômaŋin’i Vatikã ho an’ny Taombaovaony.
Fiavian’i Jesóa Kįrişįtý : Meşίa sy Mpamónjy.
Meşίa sy Mpamónjy, tongáva faingana amináy
Hitóndra ny Fiaiñana : avίa, avίa re
Ataovy maika ny dianáo, hamónjy ny Firenenáy
Miándry hovotsoranáo
Esóry ny helokáy, izaháy mibebaka amináo
Milela-paladίa Anáo
Tapahonáo ny gadra vy, famelin’i Şatána anáy
Mijály be ny Tanináy

1821

Avίa re ry Tomponáy, fiaiñanáy sy lalanáy
Nandrasanáy izáy ela izáy
Efa renáo ny hafatráy, ka ataovy raisináy indráy
Ny lova lasa tamináy
402. Tsy mora ny miaiña. 403. Manahirana dia tena manahirana tokóa ny mamáky
an’io Soratra Masina io, raha ohatra ka tiana hohalaliñina izy.
404. Fandraiko ho ohatra maika sy mazáva momba izány moa ny Evãzίļā izáy
voasoratr’i Masindáhy Matίo. 405. Io no Lahatsoratra farany izáy sarotra indrίndra voasoratañan’olombeloña.
406. Amin’ny endrika Ravona-Tolotra [synthèse-thèse] no anombohan’i
Masindáhy Matίo azy. 407. Mañaraka izáy dia tsy maίntsy hadihadίna tsara izány ny
Tohitra [Antithèse]. 408. Farañán’i Masindáhy Matίo amin’ny Ravona-RaikipóhyFintiña [synthèse-théorème] farany izáy mapitolagága tokóa izány Evãzίļā izány.
409. Atombotsίka amin’ny Raikipóhy. 410. Tsy misy ny Raikipóhy raha tsy misy
ny Famakafakána-fañadihadiana [démonstration]. 411. Ny famakafakánafañadihadiana anéfa dia niainga tamin’ny Ravona-Tolotra. 412. Tsotra na dia tena mety ho
mişįtéry mandrakizáy ho an’ny olombeloña aza ny Raikipóhy izáy miváky toy izáo :
“Mandehána eran’Izáo Tontólo Izáo ka ataovy Batémy ny Firenéna rehétra” amin’ny :
Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fañáhy Masina.
413. Raha esorina ny “sy” ka soloina mira [=] dia izáo no hita :
- amin’ny anaran’ny Ray = Zanaka = Fanáhy Masina. 414. Izáo no dikan’izány
rehétra izány, ny Boky voasoratr’i Masindáhy Matίo iréry ihány no voatodika ho amin’ny
Tanjoña iráy tena mazáva tsara ny antony izáy nanoratana azy, ao añatin’ny Boky
rehétraao, ao anatin’ny Baibóly Manontólo ao. 415. Ny tohitra dia ny Lahatsoratra
manontólo, izány hoe : manaña dikany tsirairáy izáy manaña akony hafa tanteraka tokóa
mihίtsy noho ny añy amin’ny Boky hafa rehétra misy eto Antány eto, ny Teny tsirairáy izáy
voasoratr’i Masindáhy Matίo.
416. I Masindáhy Matίo iréry ihány no manáo Batémy amin’ny Anaran’ny Tįrinité
Masina Andriamanitra izáy mitóvy tanteraka ny Fisiana Telo ao añatiny. 417. Olona alίka sy
kisóa mihinan-táy miendrika olombelona izáy olombelona mampiása tarehimarikafilaharana [chiffre ordinal] momba sy mikasika iréo Fisiana Telo ao añatin’Andriamanitra
Tįrinité Masina iréo;
- tsy maίntsy ahitána lohateniny mba ho bateminy izány áry ny Evãzίļā vosoratra i
Masindáhy Matίo mba hahatongavana tsy misy tomίka any amin’ny Raikipóhy, tahaka ny
manáo manáo hoe ohatra : raikipohin’i Pitagốro, raikipohin’i Ferįmá [théorème de
Pythagore, théorème de Fermat ...,.];
- fampiroroñana ny Andriamañitra Tįrinité Masina amin’ny Zo sy ny Sata ary
ny Hasin’ny Alika sy ny Kisóa mihinan-táy ny filazána fa tsy mitóvy tanteraka tokóa
ny Fisiana Telo ao anatin’Andriamañitra Tįrinité Masina {izáy tsy inoan’ny antokompinoana pįrôteşįtã(ta},
- amin’ny alálan’ny Fampiasána tarehimarika-filaharana [chiffre ou nombre
ordinal] raha mitény momba sy mikasika iréo Fisiana Telo ao anatin’Andriamañitra
Tįrinité Masina iréo isίka Olombeloña Kįrişįtiáŋā tena Kįrişįtiáŋā.
418. Mampangovitra ny fahatsapána an’izány satrίa dia voatéry tsy maίntsy
haverina hosoratana manontólo ny Teôlôzίa na ny Zotrandriamañitra na ny Zotrazañaháry
Fototra rehétra rehétra. 419. Tsy dia noho ny fahamarinana loatra angámba no anton’izány
famerenana ny fomba fanoratana izány fa noho ny fomba fanolorana azy tanteraka tokóa ao
añatin’ny tena fahamarina kosa.
420. Tsy azo ampiasána tarehimarika-filaharana ny Andriamañitra Tįrinité
Masina. 421. Mampiroroña an’Andriamañitra amin’ny toeran’ny Alίka sy ny Kisóa
mihinantáy miendrika Andriamañitra Tįrinité Masina ny fampiasána Tarehimarikafilaharana momba sy mikasika ny Fisiana Telo ao añatin’ny Tįrinité Masina Andriamañitra
toy ny hoe :
- Voalohany-Faharóa-Fahatélo [le premier, le second, le troisième]. 422. Olona
ambány lavitra noho ny manam-bády ny anadahiny sy ny manam-bády ny anabaviny izáy

1822

olona mampiása tarehimarika-Filaharana momba sy mikasika an’Andrimañitra Tįrinité
Masina;
- miláza tsy fitovizana ny tarehimarika-filaharana [nombre ou chiffre ordinal];
- miláza fitovizana ny tarehimarika-fitañisána [nombre ou chiffre cardinal].
423. Indro torohevitra adaladála iráy izáy mba atoroko anáo raha toa ka liaña tehamakafáka marina ny amin’i Masindáhy Matίo io ianáo izáy mamáky ahy io. 424.
“Mandehána añy aminy”.
425. Variana loatra miaiña ho amin’ny Mandrakizáy ny fahasambarany izy ka mety
tsy dia hahίta anáo avy hatráñy. 426. Kitikitίho ny faladίa tongony. 427. Ary satrίa efa izány
no fanaoko azy, dia tonga dia mety mitény izy hoe : fa inona indráy áry ny an’ialáhy izáy?
428. Ho taitra izy raha mahίta hoe : hay tsy izáho RADANIELINA Ignace Marie
Julien no teo, fa olona hafa. 429. Amin’izáy fotoana izáy dia mba mahaίza miresaka sy
mandadilády fa hihaino anáo tsara izy.
430. Tena manoatra lavitra noho ny miresaka amin’ny “Olombeloña dimbaka
farany izáy Olombeloña dimbaka fantatráo” ny miresaka amin’izy Efadáhy izáy
nanoratra ny Evãzίļā Efatra. 431. Maheréza áry, ary minóa fotsiny ihány é!
432. Mikasika ny fifidianana moa dia namoaka ny tamby zato tapitrίsa ariáry ho
an’ny olona na vondrolona izáy mitarika añy amin’ny fisamborana ny Zeneráļā
Randrianafidisoa avokóa ny Gazéty rehétra izáy nivoaka tamin’ny Alakamίsy fito deşãbįra
2006 : tena nampalahélo tokóa, marina é! 433. Nolazain’ny Gazéty Midi Madagasikaran’io
andro io koa mantsy fa tambim-bola 1 200 000 000 irambilánja no natolotra azy ho
nanongañany ny Fanjakána. 434. Dia izáy fotsiny ve no antony nañariany ny tenany tahaka
izao é, hoy ny fisenton’ny Vahoaka Malagasy?
435. Nabaribarin’ny Gazetin’io andro sy daty io koa ny amin’ny fisamborana an’i
Pety Rakotoniaina momba ny fanodinkodinam-piarakodiam-panjakána izáy nataony fahίny,
ohatra. 436. Ambonin’izáy, dia mbola nifampitadiavany tamin’ny Mpitándro ny Filaminana
Malagasy ny Filazány hoe : ianaréo Mpitándro ny Filaminana Malagasy dia kisoalahindRavalomanana dahólo. 437. Nandositra koa anéfa i Pety, tamin’izány andro izány, ary dia
tsy no hita tanteraka alóha izáy nalehany; tsy mbola no tapitra nandrίtra izány fotoana izány
ny fanisám-baton’ny Fifidianana izáy nidiran’i Pety ho no Kãdidá.
438. Na ny olombelona vahίny aza, tena marina dia marina tokóa moa izany, dia
sahy niláza sy nitény toy ny manáo manáo hoe : tena mahalefitra tokóa i Marc
Ravalomanana, raha ny mikasika ny ompa samy hafa izáy natáo azy [hono] no jeréna. 439.
Tamin’ny Sabótsy sivy deşãbįra 2006 dia naléfan’ny Televijiỗỗ MaTV tamin’ny Vaováo,
ny Harίva, ny resak’i Betίna Bruno izáy nañambára fa tsy dia nety mihίtsy ny fisavána ny
Traño sy ny Toeramponenan’i Zafy Albert, eny fa na dia amin’ny Maharaiamandrény fotsiny
ihány Azy aza.
440. Talohan’io, dia nandéha ny sary sy ny tenin’i Lahinirίko Jean izáy nitóndra
taratasin’ny Minişίtry ny Lalána Şôşiály sy ny Asa [Ministre de la Fonction Publique] izáy
mitáky amin’ny Mpiandraikidraharaham-paritra samihafan’ny Fampianarana momba ny
fandrisany anjára mavitrika tamin’ny fandraofana sy ny fañangoñana araka izáy tena
hahatontósa tsara sy hañamóra ny fandefasana tsy misy tomίka ny valim-pifidianana. 441.
Nohelohiny ny Minişįtra noho izány taratasiny izány.
442. Ny mañaraka no nanahirana tanteraka ny olona fa niangávy ny Vahoaka
Malagasy izy handrodaña ny Fitondrampanjakána fa tsy ny fañamelohana ny Minişįtra
akóry. 443. Hadinon’i Lahinirίko Jean tanteraka, hoy ny olona, fa io Minişįtra io no Filóha
ambóny indrindran’ny Mpiasampanjakána rehétra eto Madagasikara eto.
444. Tæny amináy tæny, tæny Sabótsy Namehana tæny, dia nisy Rangáhy anakiráy
avy niangoña sy nivavaka ny Alahády 10 deşãbįra 2006 izáy nitabatába tao Antséna tao
nanáo manáo hoe : amin’ny ho avy dia hivadika hifίdy an-dRavalomanana Marc aho. 445.
Tsy noho ny fitiavako azy no hanaovako izány fa noho ny fankahaláko an’i Lahinirίko Jean,
hoy izy. 446. Hozoniko mandrakizáy, hoy ihány izy, iñy andron’ny telo deşãbįra izáy
nifidianako azy iñy.
447. Ny Vahoakan’Avaradráno tamin’ny ankapobény dia sahy nanizingizina fa tsy
ho afabéla mandrapahafatiny amin-dry zaréo i Lahinirίko Jean noho iñy vavany iñy. 448.
Taombaováo sy Kįrişįmáşy ary Fety samy hafa faran’ny taona 2006 ny andro, hoy ny olona,
kanéfa dia korontaña sy fanonganam-panjakána no resañy; ny valim-pifidianana aza mbola
tsy nivoaka akóry, hoy ny fimenomenon’ny vahoaka maro dia maro tokóa. 449. Tena
nampahonéna!

1823

450. Tena marina fa masina noho ny masina tokóa mantsy moa ny atáo hoe : teny.
451. Afaka “hisy” ivelan’ny “zava-dazaina” ny teny. 452. Tsy afaka “hisy” ivelan’ny teny
kosa anéfa ny “zava-dazaina”. 453. Ny teny no mampίsy ny zava-dazaina. 454. Ny teny no
mamariparitra ny amin’izáy fisiany.
455. Misy fafaña iráy izáy tena maláza noho ny maláza tokóa. 456. Haláza
mandrapiavin’ny farándro izány fafaña izány. 457. Ny fafaña atáo hoe fafañ’i Mendeliev
[Mẽdeliéfa] no tiana holazaina eto. 458. Efa fantatra dahólo ny ho fitohizan’ny filaharan’ny
zava-dazaina izáy hañaraka rehétra. 459. Tsy mbola misy fantatra mihίtsy na dia iráy aza ny
amin’iréo zava-dazaina izáy mbola tsy no voafariparitra tamin’ny alalan’ny teny iréo. 460.
Masina ny teny.
461. Toa varadatsaka no nandrenesana ny kabarin-dRavalomanana Marc
Filohampirenéna Malagasy tañy Ambatomanga tañy, tamin’ny Alarobίa 20 Jiona 2007. 462.
Nitokana ny Tsena natsangana ka natáo nañarapenitra izy tamin’izáy fotoana izáy. 463. Hoy
izy raha adikako malalaka ny resañy : ho anaréo ao amin’ny Goverįnemãta, ho anaréo ao
amin’ny Antenimierandoholona, ho anaréo ao amin’ny Antenimierampirenéna, ary ho an’ny
Malagasy rehétra, dia vakίko ankehitrίny fa hatramin’ny andro anίo, dia ho azo fidίn’ny
vahoaka amin’ny isam-pepotoana tsy misy fetrany ny Benitanána. 464. Tsy misy intsóny ny
filazána fa fidίna indróa ihany izy dia mijanona. 465. Afaka mijanona hampandróso ny
Kômîŋā izáy nifίdy azy izy araka izáy itiavan’ny vahoaka azy.
466. Ho anáy izáy teo hatramin’ny voalohany namoronana ka nananganana ny
“Vondrombahoaka Itsinjarampahefána” izáy atáo hoe : Kômîŋā dia zava-dehibé noho ny
zava-dehibé izány fanambarána izány. 467. Masina tanteraka tokóa lahy ny teny é!
468. Afatopatotry ny olona mpampiása azy toy ny amin’ny Tantara sy ny Lovantsofiña araka izáy itiavany azy io Teny izáy tena masina noho ny masina io, ao anatin’ny
fivoaran’ny fiaiñan’ny Zanakolombeloña. 469. Matoa anéfa misého matetika ny zavatra
tahaka izány, dia noho “ny fisian-draha” izáy ivoadiana fa harovana.
470. Efa no afaka bakalôreá aho tamin’ny taona 1971. 471. Nandehandeha tañy
Antanindrazañáy tañy aho. 472. Nifanéna foaña hatráñy tamin’izáy lehiláhy iráy izáy
nantsoiko ho no añisan’ny dadatóa iraináy izáy aho. 473. Efa no feno 75 taona izy
tamin’izány andro izány. 474. Nafotaka ny resaka. 475. Mbola niara-niaiña tamin’ny
Razambenáy izáy nahίta ny Fanjakána Merina Ambaniándro Maláma Hova Lavasofina izy.
476. Avy añy Imerina [Imády] moa no tena Tanindrazaña niavianáy avy tamin’ny
Renibenáy Cathérine Ralinéra izáy niteraka an’i Baba Radanielina Daniel Salomon. 477.
Indráy maka izáy, dia niondrana tañy amin’ny Ombilahin’Andrianampoinimerina ny resaka.
478. Nahatsiravina, hono, tamin’izány fepotoana izány, ny fahafantaran’ny Vahoaka
tañy Imerina [Imády] tañy fa noresén’ny Ombilahin’ny terak’Imády tampiadiana ny
Ombiláhy Mpiadin’Andrianampoinimerina. 479. Norarána mihίtsy, hono, ny firesahana
izány; nahatahoran’ny Vahoaka Betsiléo tañy Imerina [Imády] tany mantsy, hono, izáy nety
ho no fihatry ny fihetsik’Andrianampoinimerina.
480. Ny niafarány, hoy ihány ny Dadatoako, dia nohalefahina ny fahafahambaraka
izáy naházo an’Andrianampoinimerina tamin’ny faharesén’ny ombiny teo imason’ny
Vahoaka Mponin’Imerina ary dia nolazaina áry, hono, fa hoe : nitóndra omby tañy Imády
tañy, mba ho nampiadiana ny Irak’Andrianampoinimerina. 481. Amin’izáy fotoana izáy
mantsy, dia hihamaivaña kokóa teo imason’Imerina manontólo sy teo imason’ny Fanjakána
Merina Ambaniándro Maláma Hova Lavasofina izáy heverina ho tsy nahίta ny
adin’ombiláhy, ny akon’ny haratsian’ny fahafahambaráka naházo ny Mpanjakan’izy iréo,
tamin’ny faharesén’ny ombiny tanády.
482. Fantatra mantsy, amin’izáy fotoana izáy ihány, fa efa reraky ny dia sy ny leha
avy tañy amin’ny Fanjakan’ny Merina Ambaniándro Maláma Hova Lavasofina nankañy
Imerina-Imady ny omby, ka dia tsy no ampy ho notrongisin’ny omby mpiády avy tañy
Imerina-Imady intsóny. 483. Dia nafáfy tokóa, hono, izány resaka izány. 484. Dia nino
tanteraka tokóa, hono, ny Taranaky ny Fanjakána Merina Ambaniándro Maláma Hova
Lavasofina nandίmby izáy tsy nahalála ny tena tantára marina. 485. Fa inona marina anéfa
no nisého?
486. I Mỗpéra italiáŋā Pietro Profita dia nitantana ny Faripiadidiana Katôlίka
Rômáŋā tañy amin’ny Betsiléo Avaratra tañy nandrίtra ny taona ampolopolony tokóa. 487.
Niara-niaiña tamin’ny fianakavian’i Baba Radanielina Daniel Salomon izy nandrίtra izány
fotoana izány. 488. Tsy nifankafóy izy iréo.

1824

489. Nony tsy niása intsóny izy fa nisótroronóno tao Bourbon-AndrohibéAntananarίvo, dia nanontaniako ny amin’izáy antony tsy dia mba nanoratany firy mikasika
ny Dişįtįrikan’i Fandriana. 490. Raha nisy mantsy olona izáy nahalála tokóa “ny Zavamasina
Foñosin’ny Tantaran’iñy Faritra iñy”, dia añisan’izáy olona iráy tafiditra tao añatin’izány
karazanolombeloña izány izy.
491. Mba ho valin’ny resaka momba ny ombilahin’Andrianampoinimerina, dia
aleoko izáy zava-boasorany no tateriko. 492. Nanoratra momba ny tantaran’i Imerina-Imády
izy.
493. Ao amin’ny Pazy faha-25, ao añatin’ny Boky nosoratany hoe : Imerina-Imády,
dia misy lahatsoratra izáy nialohany ny fehezankevitra hoe :
- ny ombalahin’Andriantsizanany. 494. Tatitra izáy ataoko fotsiny izáy voaláza
mañaraka.
“Tsy i Mpanjáto iréry no niatefan’ny fañajan’Andrianampoinimerina, tao
Imády. Añisan’izány koa Andriantsizanany.
Fa iza moa Andriantsizanany?
Lehiláhy niara-beloña tamin’i Mpanjáto izy. Ny ombalahiny tsy nety resy
an’ady, no nampaláza azy.
Añisan’iréo iraka nampitondrain’ny Fokonolon’Imerina-Imády ny “Hasina”
an’Andrianampoinimerina, ny zanakavavin’Andriantsizanany. Nandίso fanantenana
azy ny adin’ombin’Andriana tamin’io fotoana niakarany tany Antananarίvo io. “Omby
tsy dia zatr’ady loatra toa an-dRainy ny ombalahin’Andrianampoinimerina”.
Tafapáka tany antsofin’ny Mpanjáka ny tenin-dRazavávy somáry nisy
fanarabiana. Tapa-kevitra Andrinampoinimerina hanása an’Andriantsizanany
hampiády ombaláhy. Ary dia tafakatra tany Antananarίvo tokóa Andriantsizanany.
Resy ny ombalahin’Andriana. Tsy nampaninona an’Andrianampoinimerina
velivély anéfa izány. Nahodiny ny faharesen’ny ombalahiny ho fandresen’ny
pôlitikany, mba hahazaoany ny fon’Imerina-Imády...”.
495. Tena mahagága noho ny mahagága ny fisehoan-javatra tahaka izány. 496.
Betsaka sady maro dia maro tokóa ny zavatra notateriko tamináo mpialavóly, tato amin’itý
lahatsoratro itý mikasika ny fandehan-javatra tahaka izány. 497. Tsy fantatra intsóny izáy
tena nipoiran’ny resaka izáy tena marina mikasika izáo zavatra izáo, na momba irý fisiana
iráy irý. 498. Mitalangoana ny fahatairana ny mpikaroka rehétra ivelañin’ny vahoaka JodyJióşy-Işįraelίta, izáy mamáky an’io Baibóly io, ka mahakasika ny Teşįtamẽta Talóha
indrindraindrίndra.
499. Mba iveréno vakίna tsara tanteraka ka dinihina amin’ny fo tony sy tena
milamina angé ny Zênéjy é, fa ho gaga sy talanjona io ianáo izáy tia mialavóly io. 500. Jeréo
sy tena fakafakáo ka ampitaháo amin’ny tatitra sasantsasañy izáy nosoratako ho anáo ato
añatin’ny Lahatsoratro ato, fa mety hangίna sy ho tankina io ianáo io. 501. Jeréo ny amin’ny
fomba fampiasána ny teny rehétra ka mety hahitána ny tarehimarika : 1,2,7,17,40,150,...,.
502. Voaporófon’ny fikarohana, araka izáy voasoratro añy ho añy, ka tsy azo lavina
ankehitrίny, ny amin’ny fisian’ny fanompoan’ny Jody-Jióşy-Işįraelίta, ny Andriamanibávy
iráy izáy natáo hoe : Asherah. 503. Andriamanibávy izáy nitóvy zo sy lenta amin’ny
Andriamanidáhy Jehóva-Iaveh io izy io, ho an’ny Vahoaka Jody-Jióşy-Işįraelίta, raha araka
ny tenin’ny Manampahaizana. 504. Ahitána porofon’izány ve ao amin’ny BaibólyTeşįtamẽta Talóha? 505. Toa mety ho tena ahitána tokoa!
506. Voaláza áry, ao amin’ny Toko [tarehimarika 6] fahenin’ny Zênéjy fa nitsiriritra
ny Zazavávy tsarataréhy-Olombeloña ny Zanakandriamañitra Lahy [izany hoe : iréo
Andriamañitra Lahin’ny Jody-Jióşy-Işįraelίta be dia be], ka lasa nanambády izáy VehivavyOlombeloña nahafapo azy iréo ka notiavin’izy iréo ary nananahan’izy iréo. 507. Ny
dikan’izány dia izáo : niteraka zaza maro tamin’ny Zazavávy-Olombeloña ny ZazaláhyAndriamañitry ny Jody-Jióşy-Işįraelίta. 508. Ny dikan’izány dia izáo : raha ny Baibóly
Teşįtamẽta Talóha no vakίna, dia niteraka zazaláhy marobé tsy hita isa ny Andriamañitra
Lahy Yaveh-Jehóvan’ny Jody-Jióşy-Işįraelίta sy ny Andriamañitra Vavy Asherah-n’ny
Jody-Jióşy-Işįraelίta, raha ny amin’itý ohatra iráy itý, no ijréna sy itsarána ary andaharana
izány.
509. Ny dikan’izány rehétra izány dia izáo : masina ny teny. 510. Tsy hita velivély
ny zava-bitany. 511. Mampίta hevitra izáy tsy azo saintsaiñina akóry izy.

1825

512. Ao añatin’io Zênéjy io ihány no ahafantarantsίka mazáva dia mazáva ny
herin’izány foto-pisaiñana izáy miatoraka añy amin’ny tsy voafetra izány. 513. Nalain’izy
Andriamañitra Yaveh-Jehóva ny taolantehezan’i Adáma ary dia nitariny ka nanjáry tonga
“zavamίsy voafétra iráy mahaleoténa” izáy antsoina hoe : vehivávy-olombeloña iláy izy.
514. Inona no atáo hoe Teşįtamẽta Talóha izáy natokana ho an’ny Jióşy-JodyIşįraelίta iréry ihány? 515. Inona no atáo hoe : Teşįtamẽta Talóha izáy heverina fa natáo ho
an’ny Taranakolombeloña sy ny Zavaboaáry rehétra ihány koa? 516. Inona no atáo hoe
Marina?
517. Iráy aliña taona talohan’ny fiavian’ny Razamben’ny Jody-Jióşy-Işįraelίta tao
Mejôpôtamίa dia efa hitantsίka añy ho añy fa ny Andrianañaháry Mpiáro sy Mpiáhy ny
Olombeloña mihίtsy, no niditra antsehatra; tamin’ny fitaonana ny Zanakolombeloña hanáo
Sambo ho Fiarovana azy iréo tamin’ny Safodráno. 518. Iráy aliña taona atý aoriana, dia
tonga tao Mejôpôtamίa indráy mba ho no mpandóva izány angáno-fahendréna izány, ny
Razambén’ny Jióşy-Jody-Işįraelίta ka nanómpo sy nandóva izány “kolontsaiña
lovantsofiña angáno” izány.
519. Fomba fanaon’ny Şîmeriáŋā efa hatráñy amin’izány añaliñy taona izány ny
mandrafitra sambo sy traño, tamin’ny alalan’ny fandalorana sy ny fampiasána ny tanysolitany ho rihitra sy ho fanetsitsetsenana ny kiloadoaka rehétra amin’ny rafitra hazo. 520.
Ampahatsiahivina indráy fa dia mbola ampiasain’ny Arábo-Irakiáŋā Tantsáha maro izány
fomba izány amin’izáo taona arίvo fahatelo izáo. 521. Ny tany-solitany voaláza eto
indrindraindrίndra, dia ny tany mainty na ny godįrỗỗ voajañaháry izáy miboiboika foaña
tahaka ny loharáno avy añy añaty tany añy mandraka ankehitrίny, añy Iráka-Mejôpôtamίa
añy, ary ampiasaina foaña tahaka izáy nampiasán’ny razañ’izy iréo azy, hatráñy amin’ny
fotoana efa añaliñy taona talohany.
522. Ny tena mahatalanjona, dia saika ara-bakintény no anarahan’ny Anganon’ny
Baibóly momba ny Sambon’i Nôé [=Noá] izáy voalazan’ny angáno Şîmeriáŋā. 523. Asa na
dia dondrona noho ny dondrona angáha izány Nôé izány momba ny rafitra hazo fa dia i
Jehóva-Yaveh mihίtsy, raha araka ny fanoratry ny Mpanoratra ny Zênéjy azy, no nilatsaka
antsehatra nampianatra an’i Nôé nandrafitra ny Sambony. 524. Nasain’i Jehóva-Yaveh
nampiása ny fomba farany izáy tsotra indrίndra fanaon’ny olombeloña mikasika ny
fanetsitsetsenana ny lavadavaka amin’ny hazon’ny Sambony i Nôé.
525. Inona no mety ho hevitr’izány fihetsik’i Yaveh-Jehóva izány? 526. No te-hiláza
tamin’ny Jióşy-Jody-Işįraelίta mafy hatoka ve ny Mpanoratra ny Zênéjy fa tsy misy
fifandraisany tamin’ny Sambon’ny Şîmeriáŋā, ohatra, izáy niaiña talohan’izy iréo tao
Méjôpôtamίa tao añaliñy taona lasa, ny anganon’ny Sambon’i Nôé? 527. No te-hiláza
tamin’ny Jióşy-Jody-Işįraelίta mafihatoka ve ny Mpanoratra ny Zênéjy fa zava-dehibé eo
imason’i Jehóva-Yaveh ny asa?,...,?
528. Anjaran’iréo olona izáy miláza azy iréo ho mpitóry amin’izáo vanintaonan’ny
taona arίvo fahatélo izáo, ny mivaofy amin’ny vahoaka ny atáo hoe marina mikasika izány
rehétra izány. 529. Tsy ny Jióşy-Jody-Işįraelίta iréry akóry no olombeloña tamin’izány
fotoana sy andro izány. 530. Tsy nisy vehivávy firy akóry tao añatin’ny Sambon’i Nôé, nefa
dia lazain’ny Zênéjy fa niteraka zazaláhy sy zazavávy tahaka izáo sy toy izáo ranona sy
ranona izáy lehiláhy niaiña nañodidiña tsirairáy avy ny sivanjáto taona. 531. Taiza no
nahitan’izy iréo ny olombeloña vehivávy izáy novadiany?
532. Efa nisy elabé ny Ezipişiáŋā matóa raha vantany vao voan’ny keré ny
Zanakişįraéļā, hatramin’i Abįraháɱā sy ny Ankohoñany mihίtsy aza, dia tañy Ezipįta tañy
no nitonantonana. 533. Rehéfa mamáky ny Teşįtamẽta Talóha anéfa ny vahoaka izáy efa
mandády haroña, dia toa mahatsápa foaña hatráñy hatráñy fa toa tsy nisy olombeloña hafa
afa-tsy ny Jióşy-Jody-Işįraelίta mafihatoka iréry ihány teto ambonin’itý Tany itý teto.
534. Mba voáso amin’ny vahoaka ry Mpitorin’ny Taona Arίvo Fahatélo izáy fahamarinana
fototra eo amin’ny Lafiny mahaolombeloña ny olombeloña monja fotsiny ihány madina ka
tokony ho fantatra momba sy mikasika io Baibóly Teşįtamẽta Talóha io.
535. Ampahatsiahiviko fa havetavetána ho an’ny Olombeloña tena Jióşy-JodyIşįraelίta-Işįraeliáŋā marin’ny Taona Arίvo Fahatélo, ny Fiheveran’ny Kįrişįtiáŋā an’i Jesóa
Kįrişįtý ho tahaka izáy fiheveran’izy iréo Azy, izány hoe : ho Andriamañitra Mpamónjy sy
Mpaháry ary Mpitáhy ny Zavaboaáry rehétra rehétra. 536. Tsy mino mihίtsy ny Fifanekéna
Faharóa na ny Evãzίļā ny sivifólo isanjaton’ny Jióşy-Jody-Işįraelίta-Isiraeliaŋin’ny
Vanintaonan’ny Taona Arίvo Fahatélo na dia efa tsy mafihatoka intsóny aza izy iréo fa tena
efa Demôkįratίka tanteraka tokóa mihίtsy ho an’ny olona rehétra rehétra eto ambonin’itý

1826

Tany itý eto ivelañin’ny Vahoaka Paleşįtiniáŋā; manaiky ny zo aman-kasin’ny olombelona
vaviláhy (homosexuels) ny fanjakána demôkįratίka Jióşy-Jody-Işįraelίta-Isiraeliaŋin’ny
Vanintaonan’ny Taona Arίvo Fahatélo.
537. Ny fahamarinana fototra Iraisana sy Iomboñana eo amin’ny lafiny
Mahaolombeloña ny Olombeloña ao amin’ny Baibóly ao, angámba hoy aho, dia ny
Fahamarinana Fototra izáy voavisavίsa ao añatin’ny Zênéjy manomboka añy amin’ny Toko
Voalohany ka mety miafára eo amin’ny Toko izáy mialóha ny Toko mitantára ny Fiavian’i
Abįraháɱā. 538. Hatréo mantsy, dia mitodika tanteraka añy amin’ny mahatantaran’ny JióşyJody-Işįraelίta-Işįraeliáŋā azy ny Teşįtamẽta Talóha. 539. Tena mihalalampanorenana
tanteraka tokóa ho an’ny Jióşy-Jody-Işįraelίta-Işįraeliáŋā, amin’izáy fotoana izáy, ny
Baibóly Teşįtamẽta Taloha.
540. Inona no atáo hoe : tena marina momba sy mikasika izány rehétra rehétra
izány? 541. Ny Mpitóry an’Iláy tena Andriamañitra Andrianañaháry izáy voafariparitra ao
amin’Iláy Mpianatra Izáy notiavin’ny Tompo ka noména ny añarambositra hoe angámba
Masindáhy Zoány, ao amin’ny Toko Fahenina [tarehimarika 6] iréry ihány no afaka
hamisavίsa izány amináo!
542. Masina noho ny masina ny Teny. 543. Nampiasaina tanteraka izy tamin’ny
fankalazána ny faha-26 jiona 2007.
544. Nofoanan-dRavalomanana Marc tamin’ny teniny ny sazy momba ny tsy
fandoavan-ketra ara-dalana talohan’ny 26 jiona 2007. 545. Miláza kosa anéfa izány teniny
izány fa tsy maίntsy mandóa ny hetrany ara-dalána dahólo rehéfa olombeloña tokony handóa
izány ka moniña sy mipetraka eto Madagasikara eto amin’ny ho avy.
546. Ny amin’ny fandrindram-piterahana moa dia naverimberiñy foaña ka dia efa
nankadίlo sofiña mihίtsy aza. 547. Tsy miála amin’ny torolalana izáy efa no voalazan’iláy
Paşįtếra sady Mpaháy momba ny Toekaréna Ãgįlίşy Thomas Robert Malthus [1766-1834]
fahizáy ny teniny. 548. Mba hisian’ny firindran’ny fampandrosoana, hoy i Marc
Ravalomanana toy izáy efa nanantitranteran’i Malthus [Malįtóşy] azy, dia tsy maίntsy
ampitovitovizina ny tahapitomboan’ny mponiña sy ny tahampitomboan’ny Fihariankaréna.
549. Tsy misy “ny vao” eto ambonin’itý Tany itý eto. 550. Ny tonta ihány no
avadibadika!
551. Fankalazána ny faha-47 taona ho fahatsiarovana ny nahazoan’i Madagasikara
ny Fahaleovantenany indráy izáy nomen’ny Fanjakána Fįrãşáy azy tamin’ny taona 60 [26
jiona 1960] ny Taona 2007. 552. Fankalazána ny faha-60 taona momba ny raharahan’ny 47
[29 marįşa 1947] ny taona 2007.
553. Adaoron’ny Alakaosy ny faha-26 jiona 2007 satrίa novinavinaina ho no tsiñana
ny Alakamίsy 14 jiona 2007 ny Alakaosy. 554. Tao añatin’ny tanjaky ny Fiakarany mihίtsy
ny Vintaña Alakaosy. 555. Mifañambina tsara tanteraka tokóa ny Adaoro sy ny Alakaosy.
522. Fototra iarenan’ny Adimizána ny Adaoro. 556. Tena soa ka soa tokóa, hoy ny fitenin’ny
olona maro, iñy fankalazan-dRavalomanana Marc Voalohany ny faha-26 jiona izáy
nisantatra ny fanombohany ny fitondrány fanindroany indráy an’i Madagasikara iñy.
557. Feno 52 taona ny Raharahan’ny 47 [1947] ao añatin’ny Dimy taona, aorian’ny
2007. 558. Mifaraña amin’izány taona izány ihány koa ny fitondran-dRavalomanana Marc
ny Firenéna Malagasy eo amin’ny endriñy faharóa. 559. Mahalása fisaiñana anéfa ny
tarehimarika satrίa tao añatin’ny fahafenoan’ny faha-52 taonany izy, raha niakatra voalohany
teo amin’ny Fitondrána ny Tany sy ny Fanjakána Malagasy Voalohany.
560. Izány marina tokóa no atáo hoe : teny. 561. Tsy hay visavisaina ny heriny sy ny
tanjañy! 562. Moa afaka hisy ivelañin’ny Teny ve ny Taranakolombeloña é!
563. Tamin’izáy fotoana izáy, dia mbola tsy hita foaña izáy nalehan’i Pety izáy
nitóndra ny tananan’i Fianarantsóa soa aman-tsara indráy anéfa tamin’izáo taona 2012 izáo.
564. Notanana am-ponja koa ny vadiny. 565. Nihahaka ny zanañy naterañy. 566.
Nampalahélo izáy naházo ny taranañy. 567. Ho natáo ahoana moa.
568. Tetsy andanin’izány rehétra izány, dia navoaka tamin’ny Televijiỗỗ rehétra fa
nisy fiofanana izáy nataon’ny Dôkįtếra Mpitsábo telopólo mianaka momba ny fañasitrañana
amin’ny alalan’ny fitsaboana nentim-paharazaña momba ny hay na ny hamaizana amin’ny
afo sy ny kaikitry ny bibikély tahaka ny atarabίby, ny maingoka, ny menavódy, ..., sy ny sisa
tsy áry ho voatañίsa. 569. Nahafinaritra ny vaováo. 570. Efa hatramin’ny fotoana elabé no
tokony ho nanáo izány Rafanjakána Malagasy noho “ny hasina manokana anañan’ny
taniny”. 571. Hatáo ahoana moa fa tonga tamin’ny fitény hoe : aléo mba manaña ihány toy
izáy tsy hisy mihίtsy na oviana na oviana.

1827

572. Tapaka áry, hono, ny hevitra fa dia añisan’ny hoheverina ho singampiangaliana ny fananganana ny satam-piandraketana ny fari-piadidiana ny fahasalambahoaka
ny fitsaboana nentim-pahazarana [code de santé] sy ny fitsaboana ara-pihasinana. 573.
Nolazaina sy nantitranterina kosa anéfa fa ny antsoina amin’ny rafi-pisainana mahazátra
manáo manáo hoe : hasina [don=fanomezán-jañaháry] dia tsy hita izáy hameperana azy io eo
amin’ny lafiny şiãtifίka.
574. Misy fomba roa izáy samy manaña ny mahaizy azy mihίtsy, ohatra, momba ny
fitsaboana ny kaiki-biby. 575. Amin’ny alalan’ny rora dia ampy hahasitraña azy, ho an’ny
olona sasañy. 576. Mitády sy mitáky ny fampiasána ny tapakázo samy hafa kosa izány
fañasitrañana izany ho an’ny olona hafa. 577. Ny tena zava-dehibé noho ny zava-dehibé dia
ny fahatsapána ny toerana izáy tazonin’ny Fitsaboana nentim-paharazaña sy ara-pihasiñana
eo amin’ny fiaiñan’ny zanakolombeloña izáy antsoina hoe : Malagasy. 578. Ny andron’ny
Alakamίsy 5 Jioláy 2007 izáy azo raisina ho no Asombóla nentin’ny Alakaosy 2007, no
namoahana izány vaováo lehibé sady manan-danja dia manan-danja tokóa eo amin’ny
tantaran’ny Vahoka Masina Malagasy izány.
579. Ny amin’ny atáo hoe fadifády ve? 580. Betsaka ato añatin’itý Lahatsoratro itý
ny fomba efa nitaterako tamináo mpialavóly ny amin’izány atáo hoe fadifády izány. 581.
Heveriko fa ampy tanteraka angámba ny amin’iñy izy iñy. 582. Fitakiana fifehezanténa izáy
mihoatry ny tsotsorimámba isarahana mihίtsy aza no asaina iaiñan’ny Mpihazáry amin’ny
ankapobény. 583. Tsy maίntsy ataon’ny olona mpihasina anéfa izány eo amin’ny toerana
misy azy iréo.
584. Jeréo fotsiny angé ny amin’ny Mpahaikánto é! 585. Voatéry mifády menaka,
voánjo, zavapisótro misy gajy, sy ny sisa tsy áry hotanisaina eto. 586. Maházo volabé ny
mpahaikanto. 587. Inona kosa no tena mba tombontsoan’ny Mpihasina sy ny Mpihazáry?
588. Hararaotiko eto ny adihevitra momba ny atáo amin’ny fomba Dadibé hoe :
Fanainga tongotra. 589. Ny olona rehétra dia samy miláza fa toy ny fitaka hitakiana vola
amin’ny taiza io fanainga togotra io. 590. Zañaháry, hoy ny olona tsy aingána tongotra
amin’ny alalan’ny vola. 591. Amin’ny alálan’ny vavaka sy ny hataka ary ny fañatitra toy ny
akóho, ny ganagána, ny ondry sy ny omby izáy atáo sorona, no fanaingána tongotra ho azy
iréo. 592. Halatra ataon’ny mpimasina sy ny mpitaiza ary ny mpihazáry io fanainga tongotra
io, hoy ny olona maro.
593. Tsy mahaveloña araka izáy tokony ho izy, hoy ny olombeloña maro dia maro
tokóa, ny fihasinana. 594. Manjáry mangalatra sy mametsifétsy ny olona taizany izy iréo.
595. Tsy ny olombeloña rehétra ve moa anéfa, no mampiása amin’ny endriñy samy hafa,
amin’ny toerany misy azy iréo tsirairáy avy, izány hafetsifetsen’olombeloña izány?
596. Masina tokóa lahy itý Fisiana izáy antsoina hoe Pįlanéta Tany itý é! 597. Raha
araka ny faminavinan’ny Manam-pahaizana dia tañy amin’ny fahefatra lavitrίsa sy sasañy
taona [4,5 milliards d’années] tañy hoa añy, no nanomboka niforoña ny Pįlanéta Tany. 598.
Ambaran’ny Olombeloña Manam-pahaizana ihány koa fa tañy amin’ny fahaválo tapitrίsa [8
millions d’années] ka hatráñy amin’ny fahadίmy tapitrίsa taona [5 millions d’années] izáy
nialóha antsίka amin’izáo Fepotoana itsirian’ny taona arίvo fahatélo izáo tany, no
niatomboka nanerahan’ny Pįlanéta Tany “ny Fisiana Mananaiña Iráy” izáy antsoina hoe
“Olona Veloña” na “Taranak’Olombeloña” na “Zanak’Olombeloña” na “Olombeloña”.
599. Mety tsy dia hisy dikany firy amintsίka loatra ny tombatombaña tahaka izány.
600. Raha averiña amin’ny fotoana izáy iaiñantsίka andavanándro ny fitenenana, dia ho toy
izáo mañaraka izáo, no halehany sy ho fisehony. 601. Raha nanomboka niforoña teo amin’ny
Voalohan’ny Volana Zãvien’ny taona iráy, ohatra, ny Pįlanéta Tany, dia tañy amin’ny
datin’ny fahiraika amby telopólo andron’ny volana Deşãbįra nañodidiña ny tamin’ny dimy
ora harίva [17 heures] tañy ho añy kosa, tamin’io taona io ihány, vao mba nanomboka teraka
ny Taranak’Olombeloña na ny Olona Veloña; tena masina tokóa lahy ny atáo hoe fitény izáy
ahazoantsίka mifampiresaka tahaka izáo é!
602. Ohatra goavaña noho ny goavaña ao añatin’ny Tantára no soratan’ny Firenéna
Fįrãşain’i Nicolas Sorkozy ho antsίka. 603. Nanapaka ny Fitondrány fa nanomboka tamin’ny
taona sy ny volana jioláy 2007, dia tsy maίntsy mahaféhy tsara ny Fitény Fįrãşáy alóha ny
olona rehétra izáy hifίndra moniña añy Fįrãşa. 604. Tafiditra ao añatin’izány iréo iráy ra toy
ny taranaka amam-para [regroupement familial]. 605. Roa volana monja ihány no fotoana
oména azy iréo mba hanatsarány izány fahaizana ny Teny Fįrãşáy izány rehéfa migadoña
añy Fįrãşa any izy iréo.

1828

606. Gaga sady talanjoña ny Mpiávy rehétra. 607. Heverin-dry zaréo fa tena
filamboatsiáry izány didy izány. 608. Sarotra ny fomba hamolahana ny fitény fįrãşáy
[maîtrise de la langue Française], hoy izy iréo, ao añatin’ny fotoana izáy tadiavina amin’izy
iréo.
609. Tahatahaka izány no fomba fanomezam-boñinahitry ny Firenéna Fįrãşáy ny
Fomba Fiteniny. 610. Mba maháy Teny Malagasy tsara dahólo ve ny Vahίny izáy efa zary
moniña eto Madagasikara eto é? 611. Tsy hijanona ny tsy ho Olombeloña ny Olombeloña!
612. Masina noho ny masina tokóa re ry lahy ny Teny Malagasy. 613. Masina noho
ny masina tokóa i Madagasikara Sambatra izáy fanañan’ny Vahoaka Malagasy iréry ihány.
614. Masina noho ny Masina ny Vahoaka sy ny Firenéna ary ny Tany Malagasy!
615. Tsy nahatény ny Tany Tontólo Katôlίka Rômáŋā, raha nandré tamin’ny
alalan’ny Vaováo Iraisampirenéna samiháfa, tamin’ny alahády 08 jioláy 2007, fa
navoakan’ny Papa Bênoá 16, ny Didimpitondrána izáy mamporisika ny Evéka rehétra
eran’ny Pįlanéta Tany ho amin’ny Fiverenana indráy añy amin’ny Fankalazana ny Laméşa
amin’ny Teny Latiŋā [ho an’ny olombeloña izay terem-pañáhy hanáo izány mazáva loatra].
616. Mampihoron-koditra ny fandrenesana izány, hoy ny olona maro. 617. Inona no mety
hisého sy ny mety hotohin’izány taratásy izány? 618. Mahatsápa, hono, ny finoana rehétra
tsy ankanavaka mihίtsy, fa mihafoaña mpivavaka ny Fiangoñana sy ny Moşįké ary ny
Şinagóga, ..., sy ny sisa tsy áry ho voatañίsa. 619. Tsy mazóto mivavaka intsóny ny
olombeloña. 620. Inona no antony?
621. Noho ny hasoan’io fitény io ihány, dia nanangana tobin-kaino aman-jery izáy
mety ho añisan’ny lehibé indrίndra eto Antány eto, ho an’ny Firenéna Şįlámo, ny Firenéna
Iraniáŋā. 622. Tamin’ny Volana Jioláy 2007, no namoahana izány vaováo izány. 623. Ny
zava-mahagága dia itý : fady noho ny fady fa tsy maházo mandráy ny fandaharana avy añy
ivelañin’ny Firenéna Iraniáŋā ny Vahoaka Iraniáŋā. 624. Tian’ny Fitondrána Iraniáŋā anéfa
ny handraisan’Izáo Tontólo Izáo, ny fomba fahitány ny Fihodiñán’ny Tany Tontólo.
625. Mahalása fisainana mihίtsy tanteraka tokóa ratsialáhy ny fankalazána sy ny
fañelezana itý Fisiana izáy antsoina sy atáo hoe : teny itý. 626. Ho an-dry Zaréo Iraniáŋā
izáy voaláza eto, dia tsy mba amin’ny fiteniny fa amin’ny Fitény Ãgįlίşy no amoahany izány
Fandaharana amin’ny Haino aman-Jery izány. 627. Mandrίtra ny fito andro ao añatin’ny fito
andro tsy misy fiatoany ny Fandaharana. 628. Mandrίtra ny efatra amby roapólo ora ao
añatin’ny efatra amby roapólo ora tsy misy fiatoana ny Fandaharana : tena mahagága marina
ny hasin’ny Fitenenana.
629. Lasalása fisaiñana aho eo añatrehan’izány rehétra izány ka dia nanjáry
nanembonembona Ny Añy Aminay Añy. 630. Mahatsiáro ny hararin’ny fiatraky ny
fahantrána izay mihatra amin’ny tontolon’ny añy ambány volo antsoina hoe Ny Añy Aminay
añy aho; potehin’ny asan-dahálo ny ambanivolon’i Madagasikára tsy ankanavaka.
631. Ny an’ny sasañy anéfa dia toa lanilány foaña ny vola aman-karéna. 632.
Tamin’ny tombatombaña izáy natáo dia volabé tokóa no lanin’ny Amerikáŋā tamin’ny ady
famonoana olona samiháfa.
633. Nandány 610 lavitrίsa dôlára izy iréo, tamin’ny ady izáy natáo nandrίtra ny
telo taona monja, tañy amin’ny Faritra Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany [Moyen-Orient]
tany. 634. Nisánda teo amin’ny iráy isanjaton’ny Vokatra Harimpirenéna Faobén’ny
Firenéna Amerikáŋā, tamin’izány volana jioláy 2007 izány, ny tahan-danjan’izány volabé
tsitokotsiforohaña izány.
635. Nandány tañy amin’ny 610 lavitrίsa dolára tañy ho añy koa ny Amerikáŋā
tamin’ny ady izáy nataony tañy Vietįnámā tañy nandrίtra ny telopólo taona. 636. Nisánda teo
amin’ny sivy isanjaton’ny Vokatra Harimpirenéna Faoben’ny Firenéna Amerikáŋā,
tamin’izány vanimpotoana izány, ny tahan-danjan’izány volabé tsitokotsiforohaña izány;
- nandóa volabé izáy nahatrátra 650 tapitrίsa dôlára ny Arįsidiôşéjy [Archidiocèse]
Katôlίka Rômáŋā tañy Lôşįãzêlốşy [Los Angelos] tany, ho no onitry ny fametavetana ankίzy
nataon’ny Mpitóndra tao aminy, tamin’ny volana jioláy 2007 : tena mahagaga é.
637. Nahatrátra telo amby telopólo isanjaton’ny Vokatara Harimpirenéna Amerikáŋā
tamin’izány vanimpotoana izány, ny volabé nolanίny tamin’ny Ady Lehibé Faharóa [19391945]. 638. Vola izány ratsialáhy ka vola! 639. Raha ohatra moa ka tsy naléfa tañy amin’ny
ady izány volabé izány fa natokana tanteraka ho tamin’ny fampandrosoana ny
taranakolombeloña dia nety ho nanáo ahoana re ny ho no endrikendriky ny Tany tontólo é?
640. Aiza no tena mba mety ho fiafaran’itý Madagasikara Tanindrazako itý e? 641.
Hitako fa tena miezaka tokóa alóha raha ny mpitóndra amin’izáo taona 2007 izáo na dia

1829

fantatra fa tsy dia tena mbola mahafa-piry loatra amin’ny fahasahiranana izáy mianjády
andro amañ’aliña amin’ny fiovan’ny fiaiñambahoaka ho amin’ny tsaratsára kokóa aza ny
valy sy ny vokatr’izány ezaka sy toloña tsiombitrátra izány.
642. Zava-dehibé tsihitavelivély ho anáy mpihasina sy mpihazáry ny fanapahankevi-dRavalomanana Marc Filohampirenéna Malagasy hampiditra ho añisan’ny tena
fanampiana ny Vahoaka Malagasy ny Rafi-pitsaboana nentim-paharazaña. 643. Zava-dehibé
noho ny zava-dehibé ho anáy io Fanapahan-kevitra io.

Lapan’ny Toeram-pihasinana na Doanin’Ambatondradama, any Ambohimanga
Rova any, any Antananarivo any. Ny Doany dia anisan’ny fototry ny satan-drafi-pitsaboana
nentim-paharazana nakiray. Ny mpikambana no nanao an’io Lapa-Tranom-Pihasinana io.
Be dia be sady maro dia maro tokoa ny olona no tonga avy any Ampitandranomasina any
aza mba handro sy hanao sorona fotsiny omby na zavatra hafa amin’ny Doany toy io.
Endriky ny fitokanana ka namonoana ny omby ny Tandrokomby ery ambonin’ny trano.
Ny tena mahafarikoriko ny olona, taty amin’ny taona 2011 izao, dia ny antony
itakian’ny Kômîŋā Ambohimanga Rova sarany amin’ny fandehanana amin’itony toeranadoany itony, kanefa dia tsy mitaky saram-piaingana amin’ny olona izay mandeha any ampiangonana maro samy hafan’Ambohimanga Rova izy. Hatramin’izao aloha, dia tsy mbola
misy olombelona izay efa nirorona zo ka nihabiby saina sy sata ary hasina izay sahy mitaky
saram-pahazoana manao fivahinianana masina any Anosivolakely any na any
Ankaramalaza any.
Havetavetana sy fahambanian-tsaina ve izany fomba fihetsika sy fanaon’ny Kômîŋā
izany sa inona kosa?Tsy hanao fety velively akory ny olona izay mamonjy an’itony Doany
itony.

644. Mety hanahirana anéfa ny ho fifandraisana aminaréo solontenampanjakána izay
tsy te-hahalála ka tsy momba anay. 645. Misy mantsy ny hasina izáy sarotra dia tena sarotra
tokóa ny hivaofy azy amin’ny fomba firafi-tsaiña sy amin’ny fomba Fisaiñana TandrefanaMôderįna izáy nañabeazana antsίka. 646. Efa maromáro ny tatitra nataoko mikasika izány
tato añatin’itý lahaporontafako itý.
647. Raha ohatra ka antsoináo amin’ny teny hoe “posséder” ny olona izáy mihofika
na mihetsi-bilo na mihetsi-tromba, dia moa marina ve izány fomba fitáfa izány, raha ny

1830

lafiny hasina no ijerevana azy? 648. “Possessif” loatra Ilaibototsimaintsimanómpo ka
sahiran-tsaiña sy tena mijály dia mijály tokóa Ikalaméva!
649. Misy hono ny hasina tsy hita maso. 650. Misy hono ny hasina hita maso. 651.
Eo añatrehan’izány rehétra izány, dia tokony tsy maintsy tsy misy azon’ny Mpihazáry
itakiana vola amin’ny Taiza afa-tsy ny asa izáy iatefan’ny hasina hita maso iréry ihány. 652.
Ohatra momba sy mikasika ny amin’izany hasina hita maso sy tsy hita maso izány ny
amin’ny tambohonintaolo.

Misy fomba manokana izay tsy maintsy tontosain’ny Zanadrano amin’ny fametahana
an’io tandrokomby io eny andohan’ny Trano eny fa tsy apetapeta-poana izy io.
653. Tsy azo lavina fa momba sy mikasika ny hasina tsy hita maso, dia amin’ny
alalan’ny “RA” indrindraindrίndra no fomba fifandraisana aminy. 654. Famonoana omby, na
gisa na ganagána na akóho, na amin’ny alalan’ny fanatitra samiháfa toy ny toaka ihány koa,
sy ny sisa tsy áry ho voatañίsa, no fomba fifandraisana amin’ny zanahary farany izáy
haingana indrίndra. 655. Omby vavy no nataon’i Môίjy soroña ho an’i Jehóva-Yaveh. 656.
Ny tsara indrίndra tamin’ny vokatry ny hatsembohany no nataon’i Abéļā soroña ho an’i
Jehóva-Yaveh. 657. Lazondazombománga no añisan’ny nataon’i Kaina soroña ho an’i
Jehóva-Yaveh!...,!
658. Inona no dikan’ny teny hoe vody ondry? 659. Miláza zavatra be dia be tokóa io
teny io raha ny famaritana amin’ny alálan’ny hasina no itondrána azy.
660. Raha vao mandatsadrá ondry iráy ianáo, dia mijóro na misoroña noho ny
hasin’ny zavatra izáy añasinanáo azy, amin’ny alálan’ny “ RAN’ILÁY ONDRY
NOVONOINA”. 661. Miatraika tanteraka añy amin’ny hasina tsy hita maso amin’izáy
fotoana izáy ny ran’iláy ondry novonoina.
662. Io ran’ny ondry izáy nandatsaha aiña azy io, no alafaditry ny heloka noho ny
asa na noho ny hetsika na noho ny fomba izáy tontosaina sy ekena ho azo atáo na dia heloka
aza, mazáva loatra. 663. Io no ifandraisana amin’ny “zavamanankasina tsy hita maso ka
mamatotra ny zavatra ijoroana na tontosaina”, tahaka ny fanambadiana izány;
- tadidίo fa misy tsininy foana mandrakizáy ny zavatra rehétra toy ny asa samy hafa
izáy atáo na tontosain’ny zanakolombelona ka nahatónga ny Ntaolo Malagásy hendry dia
tena hendry hiála tsiny hatrány alohan’ny fanaovana azy; ny hasina kosa no endrika azo
tsapain-tánana sy mivaingana, momba an’io fialan-tsiny io, izáy midίka hoe fieken-keloka :
izáo no dikan’izány ho an’ny Ntaolo Malagásy : tsy hahavίta asa iráy tonga lafatra na oviana
na oviana ny olombelona.
664. Raha soloina vola iláy vody ondry, dia tsy miatraika afa-tsy añy amin’ny hasina
hita maso fotsiny ihány ny vola. 665. Aiza amin’izáy fotoana izáy, no toeran’ny hasina tsy

1831

hita mason’ny Fampiraisana amin’ny alalan’ny fanambadiana izáy mitóry sy mampivaingana
ny mahaolombelona ny olombelona? 666. Azo lazaina tsotra dia tena tsotra izáo fa tsy
manan-kery sy tsy manan-kasina afa-tsy añy amin’ny fampiraisam-bodin’ny Olombeloña
Lahy sy ny Olombeloña Vavy fotsiny iréry ihány ny vola solon’ny vody ondry.

Raha eny ambonin’ny fasana no ahitana ny trano tahaka an’io, dia Tranomanara no
fiantsoan’ny olona azy. Antsoin’ny zanadrano hoe : lapam-pihasinana io trano io. Mazava
ny hevitry ny sonia navelan’ny Tarika-Tobim-Pihasinana FITATSIA izay nanamboatra
azy.Tena mahafarikoriko ny olona ny fitakiam-bola amin’ny fidirana doany tahaka itony, ka
dia navelany ao anatin’ny soniany mihitsy ny filazana fa tsy natao hitakiam-bola ny fanana
an’io trano io.

Sonian’ny Tarika na ny Toby izay nanangana ny Trano ka nosoratana tamin’ny
takelaby ary nafatotra, izany hoe : nofatsihina amin’ny vatanin’ny trano. Fanevan’ny Toby
izay miompy “dadibe na kalanoro”, io mariky ny kintana fehezin’ny volana io. Tsy maintsy
mena ranombalahy foana mandrakizay ny lokon-dry zaréo dadibé sy ry kalanoro.

1832

Tahaka izao no endrika sy sata ivelany izay mahazanadrano ny zanadrano. Tsy
maintsy mandro ny zanadrano. Io no ranon’Ambatondradama any Ambohimanga any rehefa
vita sy voavoatry ny tariky ny Tobim-pitsaboana nentim-paharazana anakiray, dia ny
Tobim-pitsaboan’ny FITATSIA.
667. Tsy tokony hahagága antsίka ankehitrίny izány raha ohatra ka tsy matéza
intsóny fa miravaráva ho azy ka miraradraraka tahaka ny fasika foaña hatrañy hatrañy ny
fanambadiana moderįna izáy nokendrentsίka ho no mafy tahaka ny vatolámpy. 668.
Nankaiza ny ran’ny ondry izáy fototry ny fañasinana ny Lalanan’ny Hasina Tsy Hita Maso?
669. Añy ampitandranomasina añy, dia tsy mihambahámba intsóny ny olombeloña
miláza hoe : namίdy amin’ny Ekipan-dry Ranona sy ranona ny Mpilaláo Ranona. 670. Toy
izáo tapitrisan’ny Vola Amerikáŋā na Vola Êrôpéáŋā no nivarotana azy.
671. Inona moa no mahadίso ny filazána hoe : hanatitra vidin-jazavávy izaháy. 672.
Toy izáo no totalin’ny vola nividiananáy azy.
673. Ho an’ny Mpilaláo dia arakaraka ny fahaizany bôlina kitra, ohatra, no
sandan’ny hadirin’ny vola vidiny. 674. Momba ny amin’ny fanambadiana kosa, arakaraka ny
faripiaiñana misy anáo, dia tombatombañanáo ho avy amin’ny alalan’ny inona no
amatovatoanáo ny hadirin’ny vola ividiananáo an’ilay tovovavy na amatovatoan’ny Ray sy
ny Reny niteraka ny hadirin’ny vola izay tsy maintsy aloanao amin’ny ivarotany an’ilay
tovovavy zanany aminao : amin’ny alálan’ny hatsaran’ny tarehiny sy ny endriñy ve sa
amin’ny alalan’ny hatsaran’ny vodiny, sa amin’ny alálan’ny hasoan’ny inony, ...,?
675. Eo añatrehan’izány fomba fitáfa izány, raha ny marina no marina, dia tokony
tsy ho azo itakiam-bola mihίtsy ny fiantsoana Zañaháry na Dadibé, ohatra. 676. Azon’ny
Lalana helohina izáy mitáky fanainga tongotry ny Zañaháry sy ny Zavamanankasina
samiháfa; tsy mpitsábo moa izáho RADANIELINA Ignace Marie Julien ka dia
mihambahámba fomba fitény eo anatrehan’izáy fihetsika tokony harahina.
677. Tandremonaréo tsara izány famariparitana izány ry Mpihazáry isany, fa mety
mampigádra, hoy ny olombelona ratsisaina. 678. Mitóvy ny heloka rehéfa heloka na ariáry
na iraitapitrίsa ariáry no takianáo amin’ny Taiza ka ambaranáo hoe : saran’ny fanainga
tongotry ny Zañaháry io, hoy ihány ny olon-tsy tia.
679. Diso tanteraka izáy ka tandrémo tsara. 680. Hasina voatokana ho an’ny Hasina
tsy hita maso no mendrika izány fa tsy vola velivély akóry. 681. Halatra tanteraka ny vola
Fanainga Tongotry ny Zañaháry sy ny Dadibé izáy takiana amin’ny olombelona izáy
tsaboina, ohatra. 682. Mamonóa biby izáy tianáo, ho an’ny fifandraisana sy ny fañasinana ny
Zavamanankasina, tahaka an-dry Dadibé sy toa ny Karazan-Jañaháry samiháfa izáy antsoina
hoe ohatra : Rainiarίvo, Rivoekembahoaka, Andriamisára, Andrianampoinimerina, ...,.

1833

683. Nivañáka tsy nahatény ny Mpitsábo Nentim-paharazaña iray teo añatrehan’itý
Olonilalana Malagasy anakiráy izáy niláza taminy hoe ity : fa hoatrinona ny hofan’ny
aeropįláŋā sy ny fiarakodίa nitateranáo an-dry Andriamisára sy ry Dadibenáo samiháfa tsy
áry ho voatañίsa no sahy mitáky vola fanainga tongotry ny zañaharináo amin’ny olona
tsaboináo ianáo? 684. Ho an’iréo olompanjakana mpampihatra lalana ka manatontosa
fisafoana an’irény mpitaiza nentim-paharazana irény kosa anefa, dia mba lanjalanjao ihany
koa ny fifandraisana amin’ireny mpitsábo ireny. 685. Tena iombonan-kevitra fa tena misy
tokoa ny olona izay manao ny rariny sy ny hitsiny amin’izy irény.
686. Efa nentiko hatráñy ankibondreniko itý fahaizana zavatra sasañy samiháfa itý
izáy tena nisy nandaitra sy nahasóa olona maro mihίtsy tokóa. 687. Ny tsy mba nanaovako
ny fomba izáy nahazoako niditra tao añatin’ny sehatry ny tena fitsaboana nentimpaharazaña, dia satrίa tsy mba nahalála vola “ny zañahariko”.
688. Na inona na inona zavatra soa natáo ho an’ny olona iráy ka mba nety
nahasitraña na nety nahavónjy ny olona anakiráy, dia tsy naházo nitáky afa-tsy izáy no
foin’ny olona aho. 689. Tsy naházo nitáky vola tamin’ny olona afa-tsy ny ariáry telo sy ny
ariáry fito aho.
690. Misy anéfa olona izáy tena mahafarikoriko tanteraka mihίtsy tokóa ny
fieritreretana ny fanaovan-tsoa azy. 691. Na dia vavany mba hiláza hoe misaotra aza, dia toa
tsy misy. 692. Ariáry telo sy ariáry fito ve dia hahaveloña amin’izáo andro izáy
nohamaiziñin’ny “VOLA” izáo? 693. Voatéry mba nanaotáo ny fomba ihány anéfa aho na
dia efa lahiantitra sy tsy tena hitaiza sy hitsábo intsony aza angamba. 694. Fiaiñana izány ka
tena fiaiñana, ary toraka izány no niheverako azy!
695. Tena manimaniña ny añy amináy añy aho. 696. Maniña ny savika añy amináy
añy aho. 697. Tsy nino ny Tatsinanana-Sinóa-Tailãdé fa nolazazain’izy iréo hoe : misy
hafetsifetsena [bluff, truquage] ny savika fa tsy vitan’olombeloña fotsiny amin’izáo. 698.
Tonga nijéry savika tañy amináy tañy, tany Imerina (Imády) tañy ny sasañy tamin’izy iréo.
699. Nangataka ny mba hidiña tao ambála izy iréo mba hisavika.
700. Nampidirina tao ambála ny omby farany izáy maletaka sy tsy mitroatra
indrίndra fa omby lahy dondrona tanteraka tokóa tahaka ny omby vavy. 701. Nototoin’ny
omby tahaka ny fihotahotány ny mangaházo manta anéfa izy iréo. 702. Vaky vava sy
nihenahena fotsiny terý iréto vahίny tailãdé sahisáhy iréto. 703. Izany tokóa lahy no atáo hoe
Ny Añy Amináy Añy é. 704. Tsy foináy Ny Añy Amináy Añy. 705. Tsy aiza no misy izány
“Ny Añy Amináy Añy “ izány fa eto Madagasikara Sambatra tanteraka tokóa eto ihány.
706. Masina noho ny masina raha mba samy Firenéna sy raha mba samy Tany ihány
koa i Madagasikara. 707. Misy ny hasina hita maso sy ny hasina tsy hita maso rehétra ho
amin’ny famonjéna ny Pįlanéta Tany Manontólo eto Madagasikara eto. 708. Ny lalana
miféhy ny tontolon’ny hasina tsy hita maso no mamadika ny fitsarána ny asa sy ny hetsika
samy hafa tontosaina ao añatin’ny tontolon’ny hasina hita maso, ho heloka na ho
fahamasinana sy ho fahamarinana.
709. Tsy hihamóra intsóny mandrakizáy mandrakizáy ny fiaiñana ao añatin’ny
tontolon’ny hasina hita maso ao. 710. Mitómbo ny olona. 711. Tsy mitómbo ny Tany. 712.
Ny fampiharana amin’ny endriñy hentitra noho ny hentitra ny lalanan’ny fahamarinana sy ny
rariny iréry ihány, no azo antoka tanteraka fa ho afaka hañalefaka ny hararin’izány
fidoñan’ny fiharatsian’ny fiaiñana izány.
713. Manaña ny zava-drehétra izáy afaka hañámpy azy amin’ny lafim-piainana
samiháfa ny Vahoaka Malagasy sy ny Tanindrazaña Tena Sambatra Madagasikara. 714. Efa
voalahatr’Andriamañitra Ralaitány sy Andriamañitra Ralailañitra hatramin’ny mandrakizáy
izány. 715. Tsy maintsy voafehin’ny Zaza Malagasy rehétra ny ahinkevitra momba ny hasina
hita maso sy ny hasina tsy hita maso.
716. Jeréo fotsiny haingakaingana anié ny Fanoroña Ilaitélo Fototra izáy
noforonin’Andriamañitra Ralaitány é! 717. Azo tazanina ao añatin’io Fanoroña [soroña]
Ilaitélo io avokóa ny tarehintsoratra latίŋā rehétra izáy fototra fisiana sy fampisiana ny
zavaboaáry rehétra.
718. Miála amin’ny zorony anakiráy ianáo dia mahίta ny tarehintsoratra M na W.
719. Ny lafy efatra dia miláza ny O na ny Zerôô [aotra]. 720. Ny A sy ny U dia ny lafy telo.
721. Ny I dia ny tsipika mandálo ny laka, ary ny sisa tsy áry ho voatañίsa.
722. Voalazantsίka fa raha tazanina avy amin’Andriamañitra Tįrinité Masina {izáy
tsy inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtã(ta} izáy Fisiana niandohan’ny fisiana rehétra koa
anéfa izy, dia miafitra hatráñy amin’ny endrika fivoaran’ny fisiana farany izáy tonga lafatra

1834

indrίndra dia ny olombeloña izány. 723. Mitatra sy mivoatra tsiroaroa tahaka ny fivoatry ny
Tsirinaina [chromosomes] ny Fanoroña Malagásy; tokony hivoatra sy hitómbo hatrány
amin’ny tsy voafétra izy; najanon’ny Ntaolo Malagásy eo amin’ny toeran’ny fanorontsίvy
efadáfy mahitsizóro anéfa iláy izy; mbola misy dikany izáy tokony hivoatra any amin’ny
dingana manaraka anéfa ny fanorontsίvy miraefadáfy mahitsizóro. 724. Manambára amin’ny
endriñy tsy azo lavina izány rehétra izány fa ny Teny Malagasy dia Añisan’ny Fitény Fototra
izáy mamoroña sy manangana ny Fisiana farany izáy lafatra indrίndra atáo hoe Olombeloña.
725. Mahaliaña sy mahafinaritra ny mandinika ny fikarohan’ny olombeloña ho
amin’ny fañatsarána bebé kokóa ny fiaiñany. 726. Foroñina sy atsangana dahólo ny
fikambanana samy hafa mety ho azo atsangana; ao ny tena manaitra avy hatráñy. 727. Misy
koa anéfa iréo izáy mahasaikatsaikatra ny vahoaka ny mandráy azy. 728. Voalazan’ny
Baibóly Teşįtamẽta Talóha fa niteraka Andriamañitra Lahy marobé tsy hita isa YavehJehóva [sy ny Andriamañitra Vavibé Asherah]. 729. Nanambády ny zanakolombeloña
vehivávy tsara taréhy izy iréo. 730. Tsy haiko izáy fomba nanaovana ny alafaditra
tamin’izány. 731. Izáo fotsiny ihány no azo amehezana ny filazána : mitóvy zo sy hasina
amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay miendrikolombeloña ny Jody-Jióşy sy ny Kįrişįtiáŋā
izáy mitsipaka izány fahamarinana fototra izáy ambaran’ny Baibóly izány. 732. Tsy hiditra
añy amin’ny Paradişan’Jehóva-Yaveh izy iréo (Zênéjy, 6).
733. Misy eto Madagasikara eto ankehitrίny ny fikambanan’ny teraky ny Andry
Aiña [Andriaña]. 734. Tsy nampianarin’ny Baibóly valivély tamin’ny Razambén’ny
Vahoaka Malagasy akóry izány fiterahan’Andrimañitra Yaveh-Jehóva Andriamañitra
Taranaka Andriamañitra Lahy be dia be tsitokotsiforohaña izány. 735. Ny Ntaolo Malagasy
no efa nampianatra antsίka Malagasy avy amin’Andriamañitra Ralaitány sy avy
amin’Andriamañitra Ralailañitra fa ny taranaka safiotra Olombeloña-Andriamañitra avy
amin’ny Taranaka Lahy Andriamañitra Lahy sy ny Taranaka Andriamañitra Vavy izáy niráy
sy nanambády Olombeloña Vavy sy Olombeloña Lahy, dia Olombeloña Andrin’ny
Taranakolombeloña. 736. Nazáva tsara “ny faditra” nañaraka ny fifampidinihana ka
nifanekéna momba izány fanambadiana izány. 737. Izány no nahatónga ka niforoñan’ny
añarana-famariparitana hoe : Andry Aiña ka nohafohezina hoe : Andriaña.
738. Tsy fantatra intsóny anéfa izáy tena bika aman’endriky ny hasina tsy hita
mason’ny fisiana izáy atáo hoe Olombeloña Andriaña. 739. Rehéfa olombeloña rehétra misy
ka fenoféno haja sy voñinahitra na manamanan-katáo satrίa itobohan’ny vola aman-karéna,
dia toa antsoina dahólo amin’ny añarambositra hoe andriandáhy na andriambávy.
740. Voalazan’ny olona fa ry zaláhy Betsiléo Avaratra dia toa tsy dia mba narisika
loatra momba an’io Fikambanan’ny Andriaña io. 741. Efa nolazaiko anaréo fa raha araka
izáy nambára tamiko fahakély dia ny filazána fa fivavahan’ny kômoriáŋā ny Finoana Şįlámo,
no tsy dia nampandróso azy loatra fahίny tamin’ny faritry ny Afovoantanin’i Madagasikara.
742. Ny añarana fotsiny hoe Şįlámo indráy moa ankehitrίny, dia toa vao mainka nanámpy
trotraka. 743. Mampódy mandry sy mampangovitra ny olombeloña rehétra rehétra misy ny
miaiña ny fandrenesana ny teny hoe Şįlámo. 744. Ny raharaham-panafihana ny Môşįké
Mena tañy Pakişįtãã tañy, ohatra, tamin’ny Volana Jioláy 2007, dia toa añisan’ny mañamáfy
eo imason’ny Vahoaka Malagasy ny fiheverana fa tandra vadin-koditra amin’ny finoana
Şįlámo ny vono olona sy ny ra mandriaka; saro-bidy sady saro-pady noho ny saro-pady
ny atáo hoe : famaritana amin’ny teny na fanaovana batémy izáy tsy inona fa ny
fanomezana anarana izáy tsy inona indráy fa fampisiana ao anatin’ny hasina hita
maso ny zavatra iráy.
745. Mampangovitra ny fieritreretana izány fandehan-javatra izány. 746. Maro dia
maro ny isan’ny Olombeloña Ajiatίka Karána sy Pakişįtané izáy zary efa moniña
hatramin’ny elabé eto Madagasikara eto ka Şįlámo. 747. Iza no hiantoka fa tsy afaka
hivadika ho mpamóno olona izy irény atsy ho atsy, hoy ny fisenton’ny Vahoaka Masina
Malagasy? 748. Mety hitaiza sy hampiaiña ary hampiantráno mpampihorohóro sy mpamóno
olona Şįlámo izy irény, hoy ny fitenin’ny Malagasy marobé dia marobé tokóa.
749. Mety ho tahaka izány ihány koa, ho an’ny olona maro, ny amin’ny añarana hoe
Andriaña. 750. Manan-daja lavitra noho io añarana io, amin’ny Faritra samihafan’ny
Betsiléo Avaratra, ohatra, ny famariparitana ny atáo hoe Añarandráy. 751. Tsy voatokana ho
an’ny Olombeloña Andriaña iréry monja ihány anéfa ny atáo hoe : Añarandráy. 752.
Hamarinin’ny fijoroan’ny fasaña ny fisian’ny Añarandráy ho an’ny olona tsiankanavaka.
753. Mikasika ny Tetiaraña dia tsy ataotáo foaña, io izy io. 754. Halan’ny ankamaroan’ny
olona ny mamoaka ho fantatry ny hafa ny Tetiarañy. 755. Ny Kabarin’ny Tetifahizáy

1835

mandrίtra ny Lañonana iráy satrίa fototra isian’ny Lañonana, dia tsy ataotáo foaña
befahatány fa tsy maintsy ijoroana toaka, ohatra.
756. Mahatsiravina sady mahafarikoriko ny mieritreritra iræny halatra tanindrazaña
izáy nataon’ny olona nahitahίta tamin’ny anarandrainolona tañy ManandrianaAmbatofinandrahana-Ambositra-Amoronimanίa tañy iræny tamin’ny taona 2007 ary tañy
Antanandranon’Antananarίvo tamin’ny taona 2013. 757. Soratana fotsiny amin’ny fanjakána
ny tanindrazaña-taninolona, dia izáy. 758. Izáo anéfa no tena tsy mba fantatro : moa mba
natsangana ho nanáo sonίa ny fanekéna ve iréo Olombeloña-Razaña tao am-pasaña tao iréo
tamin’ny fanoratana io tany io?
759. Voaláza fa amin’ny Tambohon’ny Ntaolo, dia misy ny hasina tsy hita maso
izáy mivadika ho lovan’ny Taranaka amam-para. 760. Ny tany izáy ijoroan’ny fasaña ve tsy
mba manaña an’io hasina tsy hita maso io, izáy namadika ny tany ijoroany ho lovan’ny
tarañy? 761. Mampalahélo ny fisamboaravoaran’ny fiaiñana eto an-tany fandalovana eto.
762. Ho ahy manokana alóha, rehéfa maty aho dia azo atáo tsara ny manoratra ao
añatin’ny Filazána Manjó ny rarin-teny tahaka izáo manaraka izáo. 763. Ny Olompototra [fa
tsy hoe Ny Andriaña] RADANIELINA Ignace Marie Julien, dia nantsoin’ny Ray hody añy
amin’ny mandrakizáy rehéfa nivahίny toy izáo taona teto antány eto.
764. Irariako koa raha mba irariako amin’izáy fotoana izáy ny fitosahan’ny
fahasoavan’ny Tįrinité Masina Andriamanitra amiko ka hahazoan’ny olombeloña veloña
hanoratra hoe : naházo ny Şakįramẽtan’ny Fañosorana Farany izáy fañomen’ny Egįlίjy
Katôlίka Rômáŋā ny Zanañy izy. 765. Izy no fahasoavana farany izáy lehibé indrίndra mety
ho fanίry eto Antány Fandalovana eto; izy no antsoina hoe : fahasoavan’ny fahatsarana
fahafatesana.
766. Mahagága tokóa ny hamasin’ny teny é! 767. Vao mainka tena mahagága
kokóa tokóa aza ny heriny sy ny tanjañy.
768. Afaka mitantára tsara ny momba sy ny mikasika Ny Añy Amináy Añy ny
Teny. 769. Nolazaina tamiko áry fa tamin’ny taona 2007, dia hilañonanana mandrίtra ny
volana aogoşįtra Itompokoláhy Ralaivelo Jean Claude. 770. Notantaraiko tamináo tsara
tanteraka tokóa ny tamin’ny fomba nahafáty azy nandrίtra ny savika tao AmboasáryZanabahoña-Imίto, tamin’ny volana aogoşįtra 2005.
771. Mandálo ny fiaiñana. 772. Mamelombeloña fahatsiarovana manahirana ny
fahenoana vaováo tahaka izány ka avy tañy amináy tañy. 773. Tsy misy olombeloña afaka
hiláza fa rehéfa nesorina tamin’ny taniny ny olona iráy, dia foaña hatramin’iñy fotoana iñy
ihány koa ny fahatsiarovany izány tany nitelina ny tavoniny izány. 774. Tsy hohadiñoiny
mandrakizáy ny tany izáy nilevenan’ny tavoñiny. 775. Izány tokóa mantsy no atáo hoe :
olombeloña.
776. Manáo sy mamoroña izáy zava-drehétra mety ho takatry ny saiña izy mba
hiarovany ny aiña sy ny tenany amin’ny hetraketraky ny zava-misy samiháfa. 777. Tsy misy
anéfa ny tena azo antoka zato isan-jato, satrίa olombeloña izáy tsy mbola tonga lafatra ihány
koa izy noho ny fisian’ny vatañy.
778. Dia teraka teo amin’izáy ny fisian’ny hasina hita maso sy ny hasina tsy hita
maso. 779. Tsy misy hefetsifetséna, eo amin’ny lafiny hasina hita maso, ny savika. 780. Ny
hany antenaina, dia ny fiarovan’ny fanompoana sy ny fankatoavana ny didy avy amin’ny
vokatry ny ezaka natáo momba ny hasina tsy hita maso. 781. Añisan’izány fiarovana avy
amin’ny hasina tsy hita maso izány ny ody tandroka. 782. Ny tsy fañajána ny sata momba
azy, dia mety miteraka fahafatesana.
783. Manaña ny fadiny izy tahaka ny otrikaiña izáy tsy azo tanehina mafy loatra
amin’ny hafanána fa maty. 784. Tsy hitan’ny maso akóry anéfa ny fomba fiaiñan’izány
otrikaiña izány. 785. Tsy maintsy hajaina fotsiny izáo ny fadifády rehétra tadiaviny. 786.
Vidin-dafo ny tsy fañajána izány fady izány.
787. Ny fañafódy izáy tsy inona fa alafaditra fotsiny madina iréry monja ihány, dia
efa tsy taka-bola intsóny. 788. Ny fahadiovana no alafaditra farany izáy mahómby indrίndra
momba sy mikasika ny fifindrafindran’ny otrikaretina tsy tambo isaina izáy tsy hita maso ny
endriñy sy ny tavany mba hahazoana miléfa sy mandositra lavitra azy iréo. 789. Mamoadoza hatráñy amin’ny fahafatesana kosa anéfa ny vokatra izáy aterak’izy iréo.
790. Nahoana moa no misého izány rehétra izány mandrίtra ny fiaiñana é? 791. Tsy
fantatro! 792. Andriamañitra Tįrinité Masina iréry madina monja ihány no tena manaña ny
valiny mahafapó.

1836

793. Mijanona mandrakizáy foaña hatráñy hatráñy ho teny ny Teny. 794. Masina
noho ny Masina Mandrakizáy izy.
795. Tamin’ny andro Zomá faha-20-n’ny volana jioláy 2007, dia namoaka ny gazéty
samy hafa fa nitolo-batana i Pety. 796. Efa no potika noho ny potika ny fiaiñan-dry Pety
mianakávy, tamin’izány andro sy fotoana ary vintana izány. 797. Hatramin’ny ombiny izáy
niίsa anjatony am-bala aza, dia nisy namoaka sy nangalatra ary nitóndra azy iréo tañy
amin’ny tany sy toerana izáy tokony ho tsy nalehan’izy iréo. 798. Tsy nisy olombeloña izáy
mbola no tonga saiña ihány koa ka tsy nitsétra an-dry Pety mianakávy. 799. Tsy mbola no
fantatra mihίtsy izáy mba naházo ny vadiny tañy am-pigadrána tañy, tamin’izány andro sy
vintaña izány.
800. Izány marimarina tanteraka tokóa no atao hoe : fiaiñana eto Antány fandalovana
eto. 801. Tetsy andañiny kosa, dia navoakan’ny gazéty tamin’io andro sy vintaña io ihány
koa ary naléfa tamin’ny haino amanjéry samy hafa fa araka ny fanapa-kevitry ny
Filohampirenéna Malagasy Marc Ravalomanana, dia nofoañany ny Antenimirampirenéna.
802. Niangávy koa ny Vahoaka Malagasy mba ho nifίdy ary tsy ho nifίdy ho
Solombavambahoaka izáy afaka ho nampandróso ny Faritra nisy azy iréo tsirairay avy afatsy izáy olombeloña afaka ho nampandróso an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny
fampiharana ny Tetikása Madagasikara Amperinasa Izy.
803. Miaiky tongotra aman-táñana anáo aho ry teny masina noho ny masina. 804.
Matanjaka sy tena manan-kery tokóa io ianáo io!
805. Ny fisehoan-javatra eto Antány eto, dia mety hahavalalanina tokóa. 806.
Nahatsiáro ny Olomasiny rehétra rehétra ny Egįlijy Katôlίka Rômáŋā eran’ny Tany,
tamin’ny andron’ny Alakamίsy 01/11/2007. 807. Nandrίtra ny herinándro koa anéfa no
nanatontosány ny Şinôda na Fiarahana Miara-Dia Katôlίka momba ny fiaiñan’ny pįretra.
808. Nofarañana tamin’ny Alahády faha-04/11/2007 io izy io.
809. Tsy teto Madagasikara Marc Ravalomanana Filohampirenéna tamin’izány
andro izány. 810. Nangataka ny Katôlίka mba ho no azo naléfa mivantaña tamin’ny
Televijiỗỗ Malagasy ny Laméşa Masim-pamarañana tæny Mahamasina; i Jean Aimé
Rambeloson dia efa niláza fa haléfa mivantaña amin’ny Televijiỗỗ Malagasy iláy izy.
811. Zava-kafa no nisého. Tsy naléfa tamin’ny Televijiỗỗ Malagasy ny Laméşa
Masina Famarañana tæny Mahamasina. 812. Na ny olona FJKM tahaka an-dry tompokolahy
Herizo Razafimahaleo aza, dia no vaky vava niláza hoe : raha ohatra moa indráy andro any
ka tsy olon’ny FJKM intsóny no eo amin’ny Fitondrána, dia hanáo ahoana ny ho
fifandraisan’ny samy finoana amin’izáy fotoana izáy. 813. Tapabolana lasa talohan’io
mantsy, hoy ihány izy, dia ny Filohampirenéna mihίtsy no nidiña namaraña ny
Fotoampivavaham-pamarañana ny Şinôda FJKM tæny Mahamasina ary dia naléfa mivantaña
tamin’ny Televijiỗỗ Malagasy izány Fotoampivavahana izány.
814. Soratako izány mba hahafantaran’ny Taranaka handίmby fa nisy tokoa ary mety
tsy ho faty intsóny, hoy ny olona maro, ny fifanavakavahan’ny samy Finoana eto
Madagasikara eto ka nanomboka nitsίry ary nibaribáry indráy taorian’ny FitondrandRanavalona Faharóa, izány zava-doza izány, tamin’ny androm-pitondran-dRavalomanana
Marc. 815. Tratran’ny karatra mena alóha ny Katôlίka Malagasy nandrίtra ny FitondandRavalomanana Marc, hoy ny olona maro.
816. Tena mampalahélo noho ny mampalahélo. 817. Fantatry ny olona rehétra fa
zava-doza noho ny zava-doza no misého amin’ny Tany sy ny Firenéna ary ny Vahoaka tsy
ankanavaka rehéfa io finoana io no voakitikitika. 817. Tsy misy izáy tsy mahalála,
antitranteriko tsara foana izány, fa ny Finoana Pįrôteşįtãta amin’ny ankapobény, ara-tantára,
no finoan’ny Foko Ambaniándro Maláma Hova Merina Lavasofina. 818. Ny foko hafa teto
Madagasikara kosa no mba tany malémy izáy nahafahan’ny Finoana Katôlίka
indrindraindrίndra nanoraiñam-pangády sy nivelatra, tahaka ny Foko Betsiléo izány. 819.
Ampoizina hiváky tanteraka noho ny Finoana ny Vahoaka Malagasy, hoy ny fitenin’ny
olona maro, eo anatrehan’izáo fomba fihetsiky ny Fitondrán-dRavalomanana Marc izao, raha
izao fomba fanao izao no hitohy.
820. Tsy azo idiran’ny Pįretra ao amin’ny Lapasoan’Ankorondrano, hoy ny
Pįrôteşįtãta sasañy. 821. Ao anéfa no atolotra ny olona mpilatsaka ho fidiana rehétra avy
amin’ny Antoko Tiko Madagasikara. 822. Ny dikan’izány, hoy ny vahoaka maro, dia tsy
tokony hisy afa-tsy Pįrôteşįtãta FJKM na Pįrôteşįtãta hafa laka intsóny eo amin’ny
Fitondran-dRavalomanana Marc. 823. Paşįtêra foana mantsy no manáo ny fitoampivavahana
mandrίtra iræny fotoam-panolorana iræny. 824. Tsy misy olombelona izáy tsy miaiky ny

1837

fahamarina’izány fanamarinana izáy ataon’ny olona samy hafa izány, tamin’izany andro sy
vintana izany.
825. Aiza tokóa izány no mba tany sy toerana halehan’ny olona izáy tsy Pįrôteşįtãta
FJKM na Pįrôteşįtãta tsotra fotsiny izáo ka tsy Katôlίka Rômáŋā eto Madagasikara eto
mandrίtra ny Fitondrán-dRavalomanana Marc, hoy ny Olombelona Malagasy Katôlίka
Rômáŋā maro dia maro tokóa. 826. Fa masina ny tanteraka tokóa re ry lahy ny teny. 827. Fa
masina noho ny Masina mihίtsy tanteraka tokóa izy.
828. Mikasika ny fiaiñana eto Antany eto ve? 829. Hotsaroan’ny Tantaran’i
Madagasikara Mandrakizáy Mandrakizáy Dorίa Alaoválo Améŋā ny Herinandron’ny Faha13 Nôvãbįra 2007 momba ny Fitsarána tañy Miarinarivon’ny Faritra Itásy tañy. 830.
Nohelohina ho no faty nandrίtra izány Fitsarána izáy notontosaina tamin’ny Tsinambolan’ny
Adaoro izány, ny Tantsáha Telo Ambin’ny Folo Mianaka, izáy nahafáty olona noho ny
fiarovana ny Taniny. 831. Eny tokóa lahy ry Tany Masiaka sy Saropády, hoy ny Fisenton’ny
Gazéty iráy [O Terre Cruelle] tamin’izány andro izány. 832. Tsy mba notsaraina kosa, tena
nahagága ny olombelona rehétra, hoy ny olona maro, iréo olona izáy nahatónga ny
fifandoñana [satrίa nangalatra ny tanináy, hoy iréo Tantsáha iréo]. 833. Inona marina no
mety hiafaran’i Madagasikara? 834. Atolotra ho an’iza marina ny Tany? 835. Tena
nampanontány taiña ny vahoaka maro dia maro mihίtsy ny momba sy ny mikasika ny
Fitondrána Marc Ravalomanana.
836. Namaraña ny Şinôdán’ny Fiaiñan’ny Pįrétra ny Vahoaka Malagasy Kįrişįtiáŋā
Katôlika Rômáŋā tamin’ny 04 Nôvãbįra 2007, tamin’ny alalan’ny Laméşa Masina Lehibé
tañy Mahamasina. 837. Naverina tamin’ny Televijiỗỗ Malagasy io Lameşa io tamin’ny
Alahády Tsinambolan’ny Adaoro tamin’ny 11 Nôvãbįra 2007. 838. Tany amináy tany, tany
Sabótsy Namehana tany anéfa izáy no Paradişan’ny Fahatapatapahan’ny herinaratra
[delestage], tamin’izány fotoana izány, dia tsy nahitá-mitsίnjo ny raharáha, ka dia nanjary no
very voaka fotsiny madina iláy izy. 839. Fantatra teo anéfa fa 407 000 fotsiny ihány no
isan’ny Pįrétra eran’ny tany tamin’ny taona 2007. 840. Nampisénto ny olona rehétra ny
fahavitsiana. 841. Aiza no mety tena hiafaran’itý Tany itý é? 842. Samy miláza sy manáo
izáy saim-patany izáy olona manamanam-pahefána rehétra. 843. Ny olona izáy maházo
fitenenana amin’ny Televijiỗỗ, ohatra, dia mamatrapatratra izáy heveriny ho marina ka
tazoniny.

1838


Aperçu du document dany.22.pdf - page 1/42

 
dany.22.pdf - page 2/42
dany.22.pdf - page 3/42
dany.22.pdf - page 4/42
dany.22.pdf - page 5/42
dany.22.pdf - page 6/42
 
Télécharger le fichier (PDF)


dany.22.pdf (PDF, 7.6 Mo)Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00280047.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.