H. ARBAOUI. SOPHONISBE .pdfNom original: H. ARBAOUI. SOPHONISBE.pdfTitre: Microsoft Word - SOPHONISBE _final_Auteur: Hussein

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft Word - SOPHONISBE _final_ / ScanSoft PDF Create! 5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/11/2014 à 11:56, depuis l'adresse IP 105.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 925 fois.
Taille du document: 280 Ko (101 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Lêusin Äerbawi

Idurar ireqmanen
SOPHONISBE
(Tadyant)

Tamedyazt

Couverture : Nicolas Régnier, La Mort de Sophonisbe.
Londres, Matthiesten Gallery.

2

Sophonisbe
(Tadyant)

3

4

Lêusin Äerbawi

Sophonisbe
(Tadyant)

5

Tamawt n umaru

Tadyant-agi tettwaxdem deg unebdu n 1989.
Tu$-itt isem-is "Ajenwi n lâahed", tu$al ”Sophonisbe”.
Di dujember 2004, tettureqqeâ u teffe$-d, i tikelt
tamenzut, s ufus n Usqamu Unnig n Timmuz$a
(HCA). Deg unebdu n 2013, nu$al $er-s, nules-as
akk tira u nerna-yas-d aêric aneggaru (tibratin).

6

« Oui, comme ma mère l’Afrique mille fois
Conquise, mais qui demeure immuablement
Elle-même... »
Taos Amrouche,
« Solitude ma mère »

7

Tin$eft1

Tadyant tewwi-d $ef Sophonisbe, yelli-s n Asdrubal,
tameîîut n Syphax, agellid n Imasisiliyen, a$ref
amazi$. Syphax niqal tu$-it d amdakkel n Rruman.
Akken ad t-id twexxer fell-asen, Carthage, ihi, ad
tekker tnaseb-it, tefk-as Sophonisbe ; xas akken
baba-s yeqqen-as yakan deg-s i Massinissa, agellid
n Imasiliyen, u d$a akkenni ara s-ddukklen i Rome
u ad tt-nna$en di tmurt n Lispan. Massinissa i tu$ si
tama-s d amdakel n Carthage di teswiât-nni, asmi
ara ysell s wayagi, Ad t-yeqreê lêal u ad yegzem
assa$en yellan gar-as d Carthage. Rome mi akken
ara t-wali di Syphax texûer-it dayen, ad d-tezzi $er
Massinissa wa ad tewwet ad t-id terr $ef llemm-is.
D$a Massinisa ad yernu $er Scipion, ad yenna$
Syphax, yernu-t, yesse$vel tamana$t-is, Cirta. Di
Sophonisbe, mi ara tmuqel akken, ad tessuter di
Massinissa ya$-itt ne$ yen$-itt wala ad d-te$li gar
yifassen n Rruman. D$a Massinissa, yi$ilen Syphax
yemmut deg umennu$, ad s-yeddu leb$i u ad yerr
fell-as tame$ra d umatu. Maca ayagi ur t -iqebbel
ara Scipion i yugaden $ef Massinissa ammar d anda
t-tessefra$ Sophonisbe u ad asen-t-id terr d azrem
uqelmun, am akken texdem yakan d ugellid
Syphax. Ad iâeddi ihi yagi-yas wa ad t-iêettem ad
yu$al deg wayen akka iga. Massinissa mi ara yeîîilli
maççi d ayen d-ifeddu di Sophonisbe, ad yekker
iceggeâ-as taqerâunt n ssem akken ad teg lêed i
lmeêna-s.
1

Tin$eft : Argument.

8

9

Imyurar

Syphax, agellid n Numidya.
Massinissa, agellid nniven n Numidya.
Sophonisbe, yellis n Asdrubal, tameîîut n Syphax.
Scipion, asastan n Rome.
Taqeddact n Sophonisbe.
Akli n Masnsn.
Ihellalen.
Am$ar azemni.

Tagnit di Sirîa, Qsenîina n wass-a, tamana$t n
Numidya.

10

11

Asekkir amenzu.

Asayes amenzu.

Am$ar azemni.
Macahu !
Tellem cahu !
Irgazen yekkaten awal
Yetturaren tamedyazt
At tmedyazt d amawal
N ddunit teb$iv ssnat
Lmeâna tetta$ awal
Ad dergen mazal tekkat

12

Asayes II
Ihellalen

(Lheffa n yilfan)
— D ilfan-nne$
(Kifkif)
A lferê-nne$
Ilfan-nne$
Nettagad-iten
D$a ma jerêen
Glun yes-ne$
Lebêayer-nni
Kfant irkel
Leâtab-nni
Iruê d asfel
àçet ternum
Tuççêa fiêel
Nekkni nennum
Nerou wabel
Ilfan-nne$
Ifen akk ilfan
Cebêen ûeêêan
Di tmurt-nne$

13

Tamduct-nni
Deg i la nses
Tlu$ dayen
Kecmen deg-s
Swan aman
Teqqel i yives
Qeyylen tekkan
Deg later-ines
Ilfan-nne$
Fehmen d aya
£ran yerna
Ula ay d-wwte$
Ilfan-nne$
Seg wasmi d-necfa
Akka i $-d-ufan
I ten-id-nufa
Deg-sen laman
I ak-nenna
Wi i ten-isuman
Yak aql-a$ da
Ilfan-nne$
D nutni i d nutni
Rebbi deg yigenni
Nutni nnig-ne$

14

Asayes III.
Sophonisbe, taqeddact-is.
Sophonisbe.

Sel a Favma a wletma sel
Bqaâlaxir a éérubat
Aâdaw fell-ane$ i d-yen$el
Am teérut deg tkessart
Tikelt-a ixdem-a$ d cc$el
Ur cukke$ ad d-negri a tinnat
D$a argaz-nni iêeqqa
Wissen amek tevra yid-s
Yemmut ur yemmut ara
Tessegra-t-id deffir-s
Ne$ iruê yeooa-yi-d da
Ula wi irnun $er $ur-s
Aâdaw yewwev-d dayenni
Ssefk a tamgervt i lmus
Ur di-i$av ur di-nerzi
Ar gma s-d-iîîfen afus
Lbaz $ef nedda ur neb$i
I nexdem $ef tmurt drus

15

Xas êemmle$-t tamurt tif-it
Nni$-as i wul-iw : err !
D$a am zzayla nenher-it
D nnif-is awer tt-yekker
Akken ad as-d-tegri tmeddit
Carthage ad tezher teâmer
Nni$ ad yim$ur yefhem
Yini-as ur tevlim ara
Xas di tazwara ad yasem
èri$ maççi d menwala
Ad yeqlileê yessusem
Yekk-d sennig tyita
Lli-d ul-im ad m-êku$
Mmle$-am tin yevran yid-i
A lbavna-w ad am-bru$
Alse$-d i yâeddan fell-i
Ma drus a wletma i yettru$
Nna$ i tewâer tayri
Sin yergazen gar-asen
Yiwen g wul wayev g leâqel
Amek ara sen-ddu$ akken
Ul-iw di tlemmast iwêel
Yerna i sin d atmaten
D weâdaw yeb$a ad tt-yecâel
Nni$ i baba qeble$
Ay ansi i teb$u tekk
èri$ d am$ar ara a$e$
Ur tufiv ara yi-d-yefk
Ula d nekk ula i s-fke$
D igellilen am netta am nekk

16

Asmi yeddi$ i s-nni$
Ad s-rre$ tablavt i wul
Nekk d umeâzuz ssali$
Axxam ur a$-yesdukul
Yettmekti-d ad d-ttmekti$
Mi $-tu$ d arrac nesmuhbul
D Rome i yeb$an akka
I $-yerran $er tûeffit
Aâdaw-is anga yella
Ad t-id nqewwer na$-it
Awi-d kan ad s-yebdded da
Ad as-yesfunneg targit

17

Taqeddact.

Ay axbir i a$-d-iwwven
D ugellid amek tevra
D ajedâun-is i yjerrêen
Infev-it-id $er lqaâa
Deg widenni am igudar
Lhedda fell-as d-zzin
Ad t-ééu$ren am wakrar
Si$ertemt a tulawin !
Nnan ma ur skaddben ara
£ef Cirta te$li dayen
Ëevru-ten-id $er da tura
A ssaddat d iâessasen
Rnu rnan nnan-iyi
Anwa i asen-d-yezwaren
D aêbib-im n zik-nni
A tita deg-ne$ yersen

18

Ni$ ugade$ ad yerr ttar
D ccama teooiv deg-s
Yezlu-kem zdat umnar
Ya$-d lêeq i wul-ines
Yewâer ubrid n tayri
Weâren wuguren i t-yessan
Drus i s-yessnen tikli
D leqlil i t-id iâeddan

19

Asayes IV.
Sophonisbe, imanis.

Di lêebs ideg lli$
Yella lexyal-ik
Ssarame$ ad n-ff$e$
Ad wali$ udem-ik
Di lêebs ideg lli$
Lehna ur a$-tufi
Lweqt ittâeddin
Amek ara yâeddi
Di lêebs ideg lli$
Tiwwura u ttagint
A ééher ay sâi$
Anda ddi$ llint
Di lêebs ideg lli$
Arruz d ssnasel
D acu ara k-ini$
A ééher imqeggel
Di lêebs ideg lli$
èélent tirga-yiw
Ugint ad aysent
Cennunt tuff$a-yiw
Di leêêbs ideg lli$
D keçç i ttaâu$
Sani rri$ d udem-ik
Amek ara k-ttu$

20

Asayes V.

Masnsn, iman-is.

Ay ass yufraren ay ass-a
Ay ul-iw freê ternuv
Tamurt n jeddi d baba
Tu$al-ik-id ma ad tettruv
Fell-as i nnejla$ nnfi$
D tagmat i d iyi-infan
£ef qerru-w amcum rri$
Bdi$ inig d ameéyan
Ff$e$ ur xdime$ ara
Imi d-ssutre$ lêeq-iw
I d-yekkren $ur-i d gma
Yennak wagi d ayla-yiw
Rou a tamurt ad n-knu$
Ad d-ssudne$ akal-im
Si lferê anef-iyi ad ttru$
Tu$alev-iyi-d a cwiîîeê-iw
Ay ass yufraren ay ass-a
Ay ul-iw freê ternuv
S kra nesâedda yâedda
D nnuba-k tura ad tezhuv

21

Asekkir II.

Asayes I.
Sophonisbe, Masnsn.

Sophonisbe.
Ah ! d keççini… !
Amek tettiliv ?
Masnsn.

Mi tenniv…
La tettwaliv
La heddre$ fell-am
Ten$a-yi l$iba-m
Wali anda d-gri$
Mi tenniv…
La tettwaliv
Fell-am la cennu$
Äeddi ma ad kem-ttu$
Seg wasmi d-cfi$

22

Mi tenniv…
La tettwaliv
Mi ruêe$ ttu$-kem
Ad d-zzi$ $ur-m
Ad kem-id-mmekti$
Mi tenniv…
La tettwaliv
Di tirga svave$
Deg yisefra xeddme$
Wid i m-d-ttawi$
Mi tenniv…
Wiss ma tecfiv
£ef lehdur-nni
Tenniv ass-nni
Ad kem-id-smekti$
Sophonisbe.
D acu k-nni$ ?
Xas ini-yi-d
Ttu$ ay aêbib
Smekti-yi-d

23

Masnsn.

Tenniv-iyi :
Ulac tayri !
D lekdeb irkelli
Tu$al am lamanNni wwin waman
Tenniv-iyi :
Ulac tayri !
Ass-a ne$ ivelli
D tirga n teméi
Simi ara tâeddi
Tenniv-iyi :
Ulac tayri !
Ttu-tt a wlidi
D timucuha kan
N wid yestufan
Tenniv-iyi :
Ulac tayri !
Ruê henni-yi
Nni$-am :
Ten$iv-iyi
Susem a tayri !!!

24

Sophonisbe.

Sli$ i wayen ad d-issawal
Fell-ak i d-bdan awal
Ur nqebbel widen ixanen
Nnif w’ur as-ngi azal
Labudda ad s-yebru wakal
Acêal mu tevra d yiwen
Argaz ur nêezzeb i lmuêal
Sseg-s ara d-yezwir ccwal
Ad t-wwten wid yettewten
Ay a gma ar k-nhu$ cfu
Tefkiv lâahed ur tettu
Adrum-ik êed ma ad t-yeêqer
Kker ma ad teréev asalu
S leâtab mebla asteâfu
S tid-ik vewwel-as later
Ur êebbes akud la yleêêu
A lhejna ass-en mi aa d-yejbu
Wi ad d-yerren jeddi ad s-yeêver

25

Ur tettu lbaîel iâeddan
D tewwurt i a$-d-réan
U$alen-a$-d si tesga
Neffe$ axxam i $-d-irebban
Neooa-t ibeddel imawlan
Nettru ass-a mi d-nemmekta
I yevran d wayen ivran
Nugem-d si lmeêna am waman
Nerwa-tt u $-tectaq ara
Bedde$ $ef tizi n tmeddit
Wala$ azekka amack-it
Wi iêrezn asirem-is ad t-yaf
Ad k-ini$ awal ales-it
Qqar-it ttâawad-it
Alamma yger-d ixulaf
Wi iooan talaba n tnaûlit
Ad yecbu i$es di tessirt
R tesga ad t-êazen i$uraf

26

Masnsn.

Win ara yemmten yella
Win ara yeddern ulac
Am teméin i a$-tevra
Tid mu qqaren timeclac
Ansi i a$-d-tekka tyita
Necba iger nerna alewwac
A wihin la ytell$en kan
Ta d lêentit ta d tamment
A tisselbi ten-yuman
Kkren i yilel kerrzen-t
Ay asmi fkant iéuran
Nbeddel ssmid s takemt

27

Sophonisbe.

Zerrâen lxuf d lbaîel
Teffe$ lmut d tineqqalin
Leqmen lwerd d inijel
Am ééerb i tmu$liwin
Yal mi ara nekker ad nmuqel
D tider$elt ay nedder$el
Anida nbedd d tasraft
La ttheggin deg tekmamin
Ttverriqen di l$ulat
La $-tt$izin timevlin
Yefti uzaglu $ef sin
Sers wa teddmev wihin
Rran-a$ imru d azrem
Lka$ev icuba r lekfen
Leâqel di tselbi itellem
Ayagi deg yiderwicen
Rran asirem r yilem
Armi yuyes ad yessirem
Rran ccek di tyemmat
Mmi-s ma d mmi-s
N$an tavat di tavat
Rnan tasusmi-s
Gren annar di tegmat
Wer tufi iman-is
R tmucuha n zik rnan-tt
Teâdem ussan-is

28

Masnsn.

Tiwwura begêent axxam
Asemmiv la yettcali
Ccer itturar f yidekwnan
Asirem iddaddac tikli
Mi akken yettnerni ittim$ur
Ittazzal ye$li yiwwas
Mi ye$li yerreé g uzagur
Nu$al nettazzal fell-as
Axxam iêgen-it îîlam
Ala avu la yetteffir
Laé $ef yimi n yikufan
Deg ulac la d-yettâemmir
Tilufa r yiri n lkanun
Lêif yeééel di tesga
Leêzen yerra-d aqelmun
Mebâid i la d-yettavsa
Lehwa la tzeggwi g uxxam
Adfel yerna-d tigad-is
Lweêc ur yeooi amkan
Kkes-d $ef ayeg ur iris
Lehna tekmec di te$mert
Ccwal isseêma abendir
Lxiq yurar ti$er$ert
Ma d iîij mazal yekkir

29

Sophonisbe.

A$-iyi a gma ne$ en$-iyi
Imi akkagi i a$-yura
Ur yi-ittaooa i uberrani
Ddel ur as-zmire$ ara
(Ma swi$ r $ur-k tibûelt
Yerkan)-nni qqaren akken
Ur tent-ttaooa ad d-nezhent
Sut Rome deg mm yixelxalen
Lmut $ef medden irkelli
Xerûum d gma ad iyi-ine$
Win d-itturebban yid-i
Win d-tefka tmurt-nne$
Aâdaw u k-t-mmale$ ara
Ma di $li$-d gar ifassen-is
D rreêma ur tt-issin ara
Deg-i ixdem rray-is
Teériv d acu i a$-yeroan
Tessnev tisselbi n Rrum
Zzin-d akk yes-si iberdan
Snezhen-d deg-i adrum
S yixf-ik d yixf n tayri-k
D kra nurar zik-nni
Ad k-d-ssudne$ avar-ik
Ttxil-k ay aêbib qil-iyi

30

Masnsn.
(Ad yezzi akin udem-is.)

Ay$er d-tu$alev
Ruêe$ ttu$-kem
Itêaya-d wul-iw
Eoo-it ttxil-m
Ay$er d-tu$alev
Ad yi-d-tesmektiv kan
Truêev dayen
D acu kem-id yerran
Ay$er d-tu$alev
Ula i di-tiniv
Te$leq tektabt-im
Äeddi ma ad tâeddiv

31

(Yawi s wawal…)

Ma tettu a tayri
Smektay-itt-id
I teqsivt-nni
Ttawi-yas-tt-id
Asmi akken ulac-itt
Yenna wul b$i$-tt
Jehle$ d amecîuê
Afus-a yemsel-itt
Wagi yessels-itt
Rri$-as rruê
T$abev am lexyal
Gri$-d weêd-i
Am llamba uzal
Ur tu$ ur texsi
Gar tili d tili
Ur tban fell-i
Ma vsi$ ne$ ttru$
Gar tayri d tayri
Ur yi-iban sani
D acu ara m-d-rnu$

32

Sophonisbe.

Ad ruêe$ a tamurt
Ul-iw ur yeddi
Ad ruêe$ a tamurt
Ur iban sani
Ad ruêe$ a tamurt
Igiooi uâaruû
Ad ruêe$ a tamurt
Uqbel ad nimsus
Ad ruêe$ a tamurt
Tenîerrev nîerre$
Ad ruêe$ a tamurt
Ula i am-xedme$
Ad ruêe$ a tamurt
D inig i $-d-ifnan
Ad ruêe$ a tamurt
Ula wi i kem-iglan

33

Masnsn.

Amek ara truêev
Sani ara têarev
D ayen i $-ifaten
I a$-immalen
Tikwal am akken
Acemma ur ittfat
Kra ur ittmettat
Mi yexsint tergin
Ma tmuqlev akin
D acu i d-iqqimen
Lweqt ittâeddi
Leâmer di$enni
Leâmer d lfani
Lweqt d lmuêal
Tegriv kem…
Mi ruêe$ ttu$-kem
Ad ya$ lêal
Teftiv $ef wacêal

34

Ttxil-m a tayri
Ur ttruê ara
Qim yid-i
Ur yi-ittaooa ara
Qim ar nemwanas
Ard yali wass
U la ggane$ ara
Am uferteîîu
D win ay cbi$
Kemmi d tiniri
Tagrest anebdu
Di later-im r$i$
Ijdi iîij d tayri

35

Masnsn.

Amzun tu$alev-d
Amzun tbedlev aîas
Amzun tenniv-d
Ar tin xedme$ nedme$-as
Amzun tu$alev-d
Ar laman-nni d layas
Amzun tu$alev-d
Tenniv ul-iw d aterras
Yettraou-k kecm-d
D lfeôê ad yagar fell-as
Amzun tu$alev-d
Ar tayri-nni-inem d layas
Amzun tu$alev-d
Yu$al-d kulci g yiwwas
Tettruv teqqarev-d
Ul-iw tgezmev tasa-s
Amzun tu$alev-d
Ar ussan-nni d layas

36

Sophonisbe.

Ul-iw tzed$ev-t
Keçç ad t-id tessuturev
A nniyya tmelkev-t
Xas u$e$ wayev
F tmurt âzizen
Ur yi-d-tettûaêev
Ma ooi$-k ay afrux
F îîejra ubelluv
Maççi d menwala
Tin if tettrusuv
Ata d keççini
D acu ara s-teb$uv
Ma ooi$-k ay ukyis
£ef udem n tmurt-iw
Meyyze$ ssali$
Fki$ ccerî-iw
Talaba n lêerma-w
D tin i d leohaz-iw

37

Asayes II.
Ihellalen.

Ay akal rundu tettruv
Ma drus i yâeddan fell-ak
Ur yelli deg-k ma tettuv
Ula $er tirga ddant-ak
D acu k-mazal ad t-ternuv
A rrezg-nne$ anda fell-ak
Irgazen wid tt-iêemmlen
En$-iten u s-t-qqaren ara
£er daxel ay rran êerqen
Nnehta ur tt-id giren ara
Irgazen wid tt-iâebden
Ma ur tt-urgan u gganen ara
Laûel-ik am tecrav ye$man
Maççi d lêenni ad yekkes
Seg wasmi d-bdan wussan
I tt-id wwin deffir-s
S kra n triwa yellan
Tara-nne$ a medden weêd-s

38

Asayes III.
Am$ar azemni.

Amedyaz iger aéeîîa
D taqbaylit i yga d ustu
Awal izger s lmeâna
Iferreq rruê iteddu
Wwet ay amedyaz wwet
èwer-k kkes-a$-d asefru
Wi i s-yennan yemmut lêeq
Xas ad inadi fell-as
Ula d iîij ad $-yeâreq
A win mu teâreq yemma-s
Ini-as i zzit ad te$req
Nnan-t-id nettâawad-as

39

Asekkir III.

Asayes amenzu.

Syphax, Scipion.

Scipion.
Wali wali wi i d-yusan
D agellid s timmad-is
Ahaw zi$ egt-as amkan
Xas akka meqqer ccan-is
Ya êeûra ay ussan-nni
Anida-k anida-ten
Asmi i k-tu$ d ilelli
Am lbaz $ef yi$allen
£ef yisem-ik êebsen waman
Wi ara d-yinin maççi akka
Tirrugza nnif d ayen kan
S yes-k tzux Tferka

40

Ad k-d-rnu$ f ddula-nni
Nekk mu d-tezziv aârur-ik
Anida-tt tdukli-nni
D kra neçça g uxxam-ik
Lemmer di heddren yetran
Id$a$en lemmer neîqen
Ad ak-inin di Lispan
Anwa din i k-iêudden
Kra din iruê mavi
Yewwet ugeffur iâedda
£ef teqcict n yivelli
Tenniv u kwen-ssine$ ara
D$a ihi yelha wakka
Muqel tagnit deg d-tegriv
I yivulan-ik tura
Ruê awi-ten-id mi tenniv
Ini-as ad d-nadin fell-ak
Xerûum yiwet n lemêella
Tessawalev sâuéégen-ak
Ini-as ad k-êudden tura
Di$ netta amzun b$an-ak-tt
Ruê yerreé yiwen usennan
Ay ageswaê nndin-ak-tt
D asfel i a$ k-id fkan

41

Syphax.

Ay ass amcum d ass-nni
Asmi yu$e$ ti$irdemt
Ad tezzi tezzi-d-fell-i
Teqqes-i teoo-i-d tisiqest
Segmi d-tewwev d a$izi
Teqqar-i eoo leêbab-ik
Lmerqa ye$li yizi
Äiwed ay argaz leêsab-ik
Siwa ul-iw ara llumme$
D netta i terwi ûûifa-s
Mi s-nni$ a tin xedme$
Yenna-yi sellbe$ fell-as
Tekkes-i leêbab d imawlan
D kra i yi-xedmen lxir
Amek tezdiv d izerman
Tenna d wigad-iw axir
Tegla ula s uâdaw-iw
Tger-iyi-t-id $er tesga
Yekcem-d ff$e$ axxam-iw
I nnâi-w terra tame$ra

42

Asayes II.
Syphax, iman-is.

Ay ixf-iw rfed s yixf-ik
Ayagi deg yirgazen
Ulac lâib di tiréi-k
Zdi lqedd-ik $ef sawen
Tarkeft ini-as tâedda
Kenwi ay ivan sgelfet
D ilelliyen anda nedda
Yir tudert axir nemmet
£ef tmurt i $li$ yecbeê
Maççi f tukerva i ttwaîîfe$
I wmezruy m’ad yewwet nneê
Ad âyu$ ttubedre$
Qerreb-d a lmut wer ttagad
Yya-d ad m-gre$ irebbi
Mi d tudert ur d-ttâawad
Xerûum d rrwaê s ibeddi
Ay areé ikeccmen ta$rast
Yettwakkes sser f ugellid
Yu$al wayla-$ di têerraût
Tizizwa ff$emt i webrid

43

Hder ay asefru nîeq
Fakk-iten-id ur ttkukru
Argaz yettna$ $ef lêeq
I wemzabni $ef wacu
Ih d nekk d nekkini
I wen-issalin tisiwa
D dadda-k ay Arumi
Xas akka seddu ssnesla
Nekkini aql-i ad mmte$
Ma d kenwi cfut fell-i
Nekk lule$-d ad d-qqime$
Di kenwi xas nn$et-iyi

44

Asayes III.

Sophonisbe, Syphax.
Syphax.
Sophonisbe muqel-d deg-i
Ula ay d-ternuv tigad-im
Ma âerqe$-am d nekkini
Ih a wletma d argaz-im
Maççi $er tuzzma i d-usi$
D ul-im ul’i nexdem ara
Ur ifat ad am-t-ini$
Lexyal-im u ggane$ ara
Fell-am i ssudne$ azrem
I srewte$ tirgin êafi
Ula mi akka d ini$em
Mazal lemêibba-m deg-i
I wul-iw nn$ant tesmin
Nni$-as zi$ testafev
A wi isâan seg ul-is sin
Wi iqquren ad d-yilqiq wayev
Jebde$-d ssif-iw muqle$
D udem-im i wala$ deg-s
S u$ilif-im ttna$e$
Wiss amek tevra yid-s

45

S yixf-im d yixf n tayri
A wletma $urem i txeddmev
Ruê nekki teççur-iyi
I kem acimi ara temmtev
èri$ d tiâdewt n Rum
I kem-id yerran $er $ur-i
Tayri n tiddas ur tettdum
Ayen din akk d lxaîi
èri$ weroin di têemmlev
Akka i d-ufrare$ $ef ul-im
D ul-iw k’i tesseêôaôtev
Mazal-it di loerra-yim

Sophonisbe.
Ussan iâeddan âeddan
A lukan ad d-u$alen
Ad s-d-alse$ i wayen ivran
Ur d-kki$ ansi nniven
Lfayda n wawal d ta
Tallit d-sâedda$ yid-ek
Ini$ ur s-ndime$ ara
Yak ur sewqe$ deffir-ek
Tu$ev taluft-iw u$e$-k
Tayri terna-d sufella
Di ddunit-iw ni$ cerke$-k
Ooi$-d ula d dderya

46

Awal-agi beddel awal
Ayen yevran yak yevra
Tamu$li s ayen d-mazal
Lemmer di $-yelli uzekka
Maâni ulac u$ilif
Ula wi izwiren zdat-ek
Keçç ruê ay adrar n nnif
Nekk aql-iyi-n deffir-ek

47

Asekkir IV.

Asayes amenzu.
Scipion, Masnsn.

Scipion.
D acu akka sli$ ini-yi
Ruê ay abeêri meqqrev
D tidet tzewoev akkagi
Yernu anita i tu$ev !
Buh ay amdakel buh buh
Waqila yeffe$-ik leâqel
Ini-as i wul-ik ttfuh
Atayen yeb$a ad k-yesfel
Anda-t deg-k urgaz-nni
Yebdan tem$er d amecîuê
I tmeddit i teg tizi
Ur neqbil tirrugza ad truê
D lebda yeîîef iman-is
Ini-as ad teêren tnefsit
Yettarra-tent $er wul-is
Wala ad yeoo si teqbaylit

48

Nnif tessnev azal-is
Maççi d nekk ara k-yemmlen
Tayri-yagi g umviq-is
Ur tufiv wi k-iêettmen
Ruê teqqimev d yiman-ik
Teérev ma yecbeê waya
Ayen d-tessasev i yiri-k
Nekk cfu u stehza$ ara
Syphax irreé dayenni
D Rome i yesâa lexûem
S kra i d-yeooa irkelli
Tura d ayla-$ ad t-neddem
S netta s tmeîîut-is
D tmurt-nni ideg yeêkem
Rnu-d ula d a$ref-is
Wi ittalasen ad d-iqeddem
D$a i tgellidt-agi
Wi tt-illan ma di tceffuv
Tettuv wi d baba-s âni
Ne$ tura dayen tettuv
D nettat akk kra da
I yegren i$es gar-ane$
Wigi d lehdur n tsumta
Tetti-d argaz fell-ane$

49

D$a anef-as tura ad tsellek
Tsellek aqdim d umaynut
Aâejmi n Rome ad tt-yeârek
Ar temmet s yir lmut
I tikelt taneggarut
£urek ay aêbib i txeddmev
£ef ul-ik mdel tawwurt
Ma ulac ad yames tamsev

50


Aperçu du document H. ARBAOUI. SOPHONISBE.pdf - page 1/101
 
H. ARBAOUI. SOPHONISBE.pdf - page 3/101
H. ARBAOUI. SOPHONISBE.pdf - page 4/101
H. ARBAOUI. SOPHONISBE.pdf - page 5/101
H. ARBAOUI. SOPHONISBE.pdf - page 6/101
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


tajmilt
amedyaz
inig
sin medden n tmurt n liran
isemmaden tafyirt taherfit tafyirt tuddist asagel taghuni
lerur tibratin   tullist n naib mefu

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.051s