أثر التنظيمات غير الرسمية على عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية خليلي أحمد (1) .pdfNom original: أثر-التنظيمات-غير-الرسمية-على-عملية-صنع-القرار-في-المؤسسات-الاقتصادية-خليلي-أحمد (1).pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par / PDFXC Library (version 2.5)., et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/12/2014 à 18:57, depuis l'adresse IP 105.235.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 993 fois.
Taille du document: 113 Ko (14 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


+
khalili_ahmed@yahoo.com

:

.
.

:

:

.
.

.

-

(

.

)

:

.
.

:

:

(1)

(2)

.

(3)

":

-

.(4)"
.

(

":

-

.(5) "

)
.

:
":

.

":

13

.)6( "

-

-

)7(

."

.

.

:
Croriez.M

.

)8(

:
."

":

":

-

.)9( "

(10)

.

":

.

":

:

. (11)"

.(12) "

-

-

"
.

13

"

":

-

.(13) "

.

":

.

.

-

.(14) "
:

-

.

.
":
."
.

:

(15)

.(16)

(17)

.(18)
13

:

.

:(01)

.

.
.
.

.

.
.

.295

-

.
.(
.

.

.

.

-

)

.

:

:
1998
.

.

:(

:
)

:

:
(19)

13

.

:

:

.(20)

(

(

.

)
)

:(21)

:
,

.
:

:

.(23)

.

:(25)

:

.(24)

.
.

: (26)

13

:

:

.

.

.

:

(1950)

:

:
:

(27)

.

:
.(28)
.

:

(29)

Shepard

(30)

.

.
: (31)

.

13

:

.

(32)

.

(33)

.
.

.
.

:

:

.

.

(34)

(36)

(38)

.

.

:

.

(35)

(

.

:

.

)
(

)
(37)

:

.(39)
.

13

:(40)

:

.

.

:(41)

:

(

.

)

.
:

:

:(42)
:

.

:

.

:

.

(43)

.

.
13

(

)

:
.(44) "

:
":

.(45)

:

.
.

-

.
:

:6 )4(

%8.1
%90
.(

)
:

:

":
."

":

."
(47)

)

(48)

.

.
(

13

.(50)
.
:

.
.(

:

)
.

":

.

:

.(51) "
. (52)
(53)

.(54)
.
(

)
(55)

(

(56)

."

)

."

13

":

:

":

:

,

:

.(57)
: (58)

:

.
.

:
:
:
.
.

.

.

.
:
.
.
.
13

-

:

.

:
.99
. 291
.78

1977
1980

. 74
. 271

(3)

:
1997

(4)

:

1991
2001

(5)

:
(6)

:
. 315 314

(2)

:

2001
.131

(1)

:

1998

(7)

:

(8)

:
:

.273
. 131

2001/2000
-Croriez M : la société bloquée,ed: seuil, Paris ,1970 ,p69

2001
.689
2000
(11)
:

(10)

:
200

(12)

:

(12)

:
. 157

1999
75

:

(14)

:
:

. 80-78
)1 (
7 . 689

.

(15)
(16)

:
:
(1 )

8

(1 )

:

9

(20)

:
2002

(21)

:
(22)

.174 175

(13)

:
. 178

.49
1985
.370
1999
.370
1999
194

(9)

:

. 689
. 108

.14

1976

.49

:
:

(24)

.150
.369
.369

:

(25)

(26)

13

:
:

(23)

.371
:
LUTHANS.F : organizational behavior, McGraw Hill publishing, 12th ed, London, 1977, p364.
.194
:
.149
1985
:
.159
:
.158
:
(33)
Raymond QUIVY, Luc Van : manuel de recherche en sciences sociales, Bordas, Paris, France 1988, p118.
.158
:
.42
2001
:
.165 2001
:
.176
:
218-214
:

(27)

(28)

.03

2004
2002
215
.215
316

. 257 256
:
174
:
.60
:
:
62
:
:

2003

. 178 177

13

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

(39)

.

2003
(41)

:

,

(42)

.

(43)
(44)
(45)
(46)

.
.

(47)

:

.150,149

(31)
(32)

(40)

:
.198

(29)
(30)

:
.178 177
:

(48)

(49)
(50)
(51)

.


Aperçu du document أثر-التنظيمات-غير-الرسمية-على-عملية-صنع-القرار-في-المؤسسات-الاقتصادية-خليلي-أحمد (1).pdf - page 1/14
 
أثر-التنظيمات-غير-الرسمية-على-عملية-صنع-القرار-في-المؤسسات-الاقتصادية-خليلي-أحمد (1).pdf - page 3/14
أثر-التنظيمات-غير-الرسمية-على-عملية-صنع-القرار-في-المؤسسات-الاقتصادية-خليلي-أحمد (1).pdf - page 4/14
أثر-التنظيمات-غير-الرسمية-على-عملية-صنع-القرار-في-المؤسسات-الاقتصادية-خليلي-أحمد (1).pdf - page 5/14
أثر-التنظيمات-غير-الرسمية-على-عملية-صنع-القرار-في-المؤسسات-الاقتصادية-خليلي-أحمد (1).pdf - page 6/14
 
Télécharger le fichier (PDF)


أثر-التنظيمات-غير-الرسمية-على-عملية-صنع-القرار-في-المؤسسات-الاقتصادية-خليلي-أحمد (1).pdf (PDF, 113 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


cours d analyse et conduite de projet algorithmique
57marginal57
30 arduino projects
methodologie et concepts de la recherche
methodologie et concepts de la recherch1
thenarguilemagazine

Sur le même sujet..