dany .30 .pdfNom original: dany .30.pdfTitre: dany .30Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/12/2014 à 07:01, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 676 fois.
Taille du document: 717 Ko (21 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Ny sarin’io olona io, dia tahatahaka an’i Mick Jagger mbola tanora.Tsy esorina ny
anaran’ilay fiangonana nefa dia efa very hasina tamin’izay nahafiangonana azy ny
trano. Ao Arles ihany io toerana sy trano voatondro eto io. Feno fiangonana hafahafa
tahaka izao eran’i Fįraşa.
2137

Tsy misy mpivavaka intsony angamba ao Arles ao, egilίjin’i Masimbávy Anne Renin’i
Masina Marίa io izáy navadika ho hôtely. Tsy esorina akóry ny anaran’ny traño.

Seranantsambon’ny reniranon’i Arles.

2138

2634. Inona marina no atao hoe : fivavahana sy Andriamanitra, ho an’ny Tany mandroso?
2635. Nisy fanadihadiana momba ny rahalahin’i Jesoa Kįrişįty, tany amin’ny Tany sy ny
Firenéna Mandroso maro, hono, ho an’ny Finoana Kįrişįtiaŋā. 2636. Izao no zavatra navoakan’ny
fanadihadiana. 2637. Nanambaran’ny fanadihadiana fa saika ny olona rehetra izay nanontaniana
mihίtsy no nanizingizina fa tena rahalahin’i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra, ireo « Olona » izay
voatondron’ny Evazίļā ho « Rahalahiny » ireo.
2638. Tsy diso, hoy ny olona rehétra ny Evazίļā. 2639. Tena rahalahin’ny Andriamanitra
Jesoa Kįrişįty ireo olona ireo. 2640. Antitranterina fotsiny izany ny raikipohy izay efa nafatotsika sy
efa nofehezintsίka tahaka izao manaraka izao.
2641. Tena Virijίny mandrakizay dorίa alaovalo ameŋā i Masina Marίa Virijίny
Renin’Andriamanitra Jesoa Kįrişįty. 2642. Tsy virijίny mandrakizay dorίa alaovalo ameŋā kosa
anéfa izy raha tsy nanana zanaka tamin’ny alalan’ny firaisany ara-nofo araka ny lalanan’ny
mahampivady tamin’i Masindahy Zôjefa. 2643. Virijίny mandrakizay dorίa alaovalo ameŋā i

2139

Masina Marίa satrίa niteraka zaza maro rahalahin’i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra tamin’i
Masindahy Zôjefa izy.
2644. Talohan’ny Fetin’izy Masina Marίa tamin’ny 15 aogoşįtra 2010, no nandrenesako ny
valim-pamakafakana, tañy Fįrãşa aho tamin’izány andro sy vintana izány. 2645. Nambaran’ny vaovao
samy hafa tany ivelany tany ny valin’izany famakafakana izany.
2646. Sendra tany Lourdes tany tsara izahay tamin’izany andro izany. 2647. Hatramin’izay
Nahalourdes an’i Lourdes, dia voalohany nandrίtra ny fetin’ny 15 aogoşįtra 2010, no nisehoan-javatra
hafahafa tahaka izay niainana izay, tao Lourdes tao.
2648. Nisy antso antariby izay nilaza fa misy bỗba mahery vaika tany anaty Bajilίka tao
Lourdes tao tany. 2649. Navoaka daholo ny olona anketsiny maro. 2650. Vetivety foana, dia hita ny
toerana izay niaingan’ny antso an-tariby. 2651. Tsy ho fantatra na oviana na oviana kosa angamba izay
olona nanao izany antso izany. 2652. Tena nivanaka sady gaga tokoa noho ny hatairana sy noho ny
hatezerana ny mpanao fivahinianana masina rehétra.

2653. Tena mino ny ankamaroan’ny olona fa hisy fipoahan-javatra, toy ny fikorontanana, izay
handrakotra ny tany rehétra atsy ho atsy. 2654. Ato anatin’ny efapolo taona raha ela indrindra, no
itombantombanin’ny sasany ny fotoam-piaviany. 2655. Ny azo antoka dia toa hoe : avy ao Fįraşa ao,
hono, no hiavian’izany fipoahana izay hahatsiravina noho ny hahatsiravina izany ;
- ampahatsiahivina fotsiny fa taty Madagasikara no nanomboka ny fipoahana izay lasa niely
eran’ny Kỗtinata Afįrikaŋā indrindraindrindra, satrίa dia ny talata 17 marįşa 2009, no nitsingidina teo
amin’ny Fitondrana an’i Madagasikara i Marc Ravalomanana.
2656. Indro fa nanomboka tokoa koa ny an’ny Arabo-Şįlamo. 2657. Hatraiza no mety ho fetra
izay tokony hiainana an’izany fisamboaravoarana izany? 2658. Nanomboka sahady hatramin’ny
datin’ny 17 deşabįra 2010 ve ny fifandonan’ny rafi-piaraha-monina samy hafa (choc des civilisations)
é ? 2659. Mandra-piandry an’izay mety ho avy dia maro ny fialam-boly izay volen’ny olombelonin’ny
Tany sy ny Firenéna Mandroso.
2660. Zava-dehibé ao anatin’ny fiainan’ny olombelona, hoy izy iréo, ny Fialamboly. 2661.
Tsy misy fiainana vanona, hoy izy iréo, raha tsy misy fialamboly izay ahazoan’ny olombelona rehétra
iriariavana ao anatin’ny fitovizana tanteraka na dia samy manana izay mahaizy azy avy aza ny
tsirairay avy. 2662. Dia izany no hita sy iainana any amin’ny Tany Mandroso rehétra any.
2663. Namangy an’izay toerana mahafinaritra tokoa izay, izay atao hoe : marineland izahay.
2664. Azo adika tsotsotra hoe : sahandranomasina izany toerana izany. 2665. Tarihina ho any antanety
ny ranomasina. 2666. Ampidirina ao avokoa rehéfa mety ho biby sy zavamananaina ao anaty
Ranomasina ao. 2667. Misy tîneļā izay mitondra ny taina hiditra any anaty ranomasina any. 2668. Dia
hita mivezivezy manodidina ny taina avy amin’ny lafiny efatra sy ny zorony valon’ny
sahandranomasina ny Zavamananaina samy hafa rehétra.
2669. Betsaka ny olona izay tena mangovitra mihitsy raha mahita itony Antsantsa
mandehandeha eo ambonin’ny lohany eo itóny. 2670. Mahatratra fito ambin’ny folo şatimetatra ny
hatevin’ny fitaratra izay mitazona ny ranomasina. 2671. Manidina dia tena manidina anefa ny saina sy
ny fo amam-panahin’ny olona sasany ka tsy mahatoky azy ny fitaratra izay mampisaraka azy amin’ny

2140

ranomasina. 2672. Lazain’ireo mpitaridalana fa misy ny olona izay saika mandraiki-marary mihίtsy ka
tsy tia vilona ny hiverina intsony ao anaty tîneļā ao.
2673. Satria moa, hono, manampy amin’ny fitsaboana ny aretina samy hafa ny fifaneraserana
amin’ny biby, dia maro ireo sembana isan-karazany no entin’ny olona tomponandraikitra amin’ny
toerana tahaka izany. 2674. Nanaitra ahy, tamin’izany andro izany, ny fahitana tanora sembana maro
tokoa izay notarihin’ny tomponandraikitra tany an-toerana. 2675. Teo anelanelan’ny 15 ka
hatramin’ny 25 taona, raha araka ny filazan’ny olona nitarika azy iréo tamiko, ny taonan’izy iréo.
2676. Ny nanintona ny saiko, dia ny tsy mba nahitako afa-tsy fotsy hoditra fotsiny ihany,
tamin’iréo sembana iréo. 2677. Tsy mba manam-bola handefasana ny azy iréo ho notsaboina ve ny
hafa volon-koditra ? 2678. Notazoniko ho ahy iréry monja fotsiny madina ihany ny fanontaniana.
2679. Nahatratra dimy amby roapolo ny isan’iréo sembana no hitako iréo.
2680. Misy, hono, olona izay milaza ary mino fa mba hialana amin’ny fahatetehan’ny isan’ny
zaza izay mety ho teraka sembana, dia aleo mivady samy hafa volon-koditra; roa no isan’ny zaza
tian’ny vehivavy Fįraşay hateraka ao anatin’ny fiainany ;
- dimy ka hatramin’ny roa ambinin’ny folo kosa no isan’ny zaza ateraky ny vehivavy fįraşay
şįlamo anakiray.
2681. Fitadiavana ny marina daholo no anton’izany. 2682. Raha mandalo any Marineland
(Mariŋalady) any io anao io, dia ho lasamborona noho ny fahitana iréo bibin-dranomasina goavambe
ka mety hahatratra any amin’ny folo taonina any ho any ny lanjan’ny anakiray, kanefa dia fatrapanaiky iréto olombelona izay zara raha mahatratra fitopolo kilogįraɱā fotsiny fa mpikarakara
(soigneur et non dresseur) an’izy iréo. 2583. Fanimbana an’iréo biby iréo ve ny fitazonana azy iréo
tahaka izay natrehana tao Marineland é? 2584. Azo heverina ho famonjena an’izy iréo ve ny
fahatongavan’izy iréo tao Marineland é?
2585. Manintona ny olombelona tsy ankanavaka ny fahitana ny zavatra izay ataon’izy iréo.
2686. Mbola fitadiavana ny marina ve izany rehétra izany?
2687. Ivarainako kely mba ho fintinin’ny tany aloha tany, ny amin’ity fahamarinana iray loha
ity. 2688. Ny Baiboly Masina Teşįtameta Taloha dia milaza fa ny Masoandro no mihodina manodidina
ny Tany. 2689. Tonga i Mopera Pôlôné Nicolas Copernic. 2690. Nambarany fa ny Tany no mihodina
manodidina ny Masoandro. 2691. Nohelohin’ny Egilίjy Katôlίka Rômaŋā ho dorana velona izay olona
nanaiky izany fanambarana izany.
2692. Niaina indray koa i Mopera Italiaŋā Giaordano de Nola. 2693. Nanaraka ny filazan’i
Nicolas Copernic izy. 2694. Nitariny anefa ilay fanambarana. 2695. Tsy io Tontolon’ny Masoandro io
ihany, hoy izy, no misy fa tontolo izay miίsa tsy hita isa tahaka an’io; ary misy zava-miaiña koa añy
amin’ny toerana ivlañin’ny Tany añy.
2696. Teo amin’ny lafiny zotrahendry moa, dia nafatony tamin’ny raikipohy izay manao
manao hoe ny heviny : « voafetra ny olombelona amin’ny mahairéry azy » fa « tsy voafetra ny
olombelona amin’ny mahaolombelona azy » (ou l’homme est fini en tant qu’individu mais infini en
tant qu’homme). 2697. Nasaina nitsipaka ny heviny i Mopera Giordano de Nola, satrίa dia
nohizingizinina taminy fa mitsipaka ny Baiboly Masina Teşįtameta Taloha ny fahamarinana izay
tazoniny. 2698. Tsy nanaiky izy. 2699. Nasain’ny fitsaran’ny fikambanamben’ny Karįdinaļā
Katôlika Rômaŋā ho dorana velona izy tamin’ny 17 fevįrié 1600.
2700. Efa voalazantsίka tany aloha tany izany rehétra izany. 2701. Ny antony amerainako azy
eto, dia noho izao antony manaraka izao. 2702. Nahavίta ny Masolavitra voalohany tao anatin’ny
tantaran’ny olombelona ny manampahaizana italiaŋā izay antsoina hoe : Galilée. 2703. Tamin’ny
taona 1609, dia natodiny tany amin’ny lanitra ny masolaviny. 2704. Dia nihiaka hafaliana izy ary dia
nitatatatata nanambara fa marina tanteraka araka ny fahamarinana şiatifίka ny voalazan’i Nicolas
Copernic ; efa nañambára hatramin’izáy ihány koa anéfa ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā fa tsy maintsy
mitandrina tsara tokóa ny amin’izáy hevitra teraka avy amin’ny famakiana ny Baibóly Masina kanéfa
mitsipaka sy manohitra ny fivoasan’ny Egįlίjy Kaatôlίka, ny olombelona izáy misého azy iréo ho
Katôlίka rehétra.
2705. Nentina notsarain’ny Fikambanamben’ny Karįdinaļā Katôlika Rômaŋā izy. 2706.
Nasaina nitsipaka ny fahamarinana şiatifίka izay manohitra ny fahamarinan’ny Baiboly Masina
Teşįtameta Taloha izy. 2707. Tsy mbola no te-ho faty izy ka dia sahy nitsipaka ny fahamarinana tsy no
azo lavin’ny şiaşy izay noporofoin’ny masolaviny. 2708. Nefa, hoy izy, hino foana aho fa ny Tany
no mihodina manodidina ny Masoandro.
2709. Rehefa notohizin’ny Manampahaizana amin’izao fotoana iainantsίka izao ny
fahamarinana şiatifίka izay nambaran’i Nicolas Copernic ary nohatsarain’i Giordano de Nola ka
noporofoin’i Galilée, dia niafara any amin’ny Big Bang ny vokany. 2710. Mino ny olombelona rehétra
amin’ny alalan’ny manampahaizany fa mitotaly eo amin’ny zato lavitrisa (100 000 000 000) eo ho eo

2141

no isan’ny tontolo tahaka ny an’ny Kintana Masoandro ka mitambatra ao anatin’ny Galakįşiantsίka ao.
2711. Azo heverina hiίsa any amin’ny zato lavitrisa (100 000 000 000) any ho any koa anefa ny
isan’ny Galakįşίa izay misy antsίka. 2712. Ny eritreritsika sy ny fisainantsίka dia tsy voafetra amin’ny
mahaolombelona antsίka ka afaka hamisavίsa an’izány :
- ny isan’ny Kintana ao anatinan’ny Tontolontsίka izany dia :
100 000 000 000 x 100 000 000 000= 10 000 000 000 000 000 000 000 ;
- tsy fantatra izay metimety ho isan’ny Pįlanetin’ny Kintana anakiray tahaka ny Masoandro, fa
raha heverina ho manana Pįlaneta folo ny Kintana tsirairay avy,
- dia ho 100 000 000 000 000 000 000 000 izany ny isan’ny Pįlanetin’ny Tontolontsίka. 2713.
Noho izany dia mino ny olona rehetra fa tsy isίka irery ihany no voaary mananaina sy misaina ao
anatin’izany tontolontsίka izany ao.
2714. Momba ny fahamarinana mikasika an’i Masina Marίa no ampitahatahaintsίka amin’izay
voalaza eto ny amin’ny fijerena ny fahamarinana mikasika azy. 2715. Azo heverina ho fahamarinana
şiatifίka ny filazan’ny Evaziļā fa nanana rahalahy i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra. 2716. Tononiny sy
vetesiny ary nampandriany an-tsoratra mihίtsy ny anaran’iréo olona ireo.
2717. Fantatry ny Olona izay nanoratra ny Evazίļā Efatra fa hianjera teo an-tanan’ny olona
izay voatonona sy ny olona maro be sady sesehena izay nahalala ny fianakavian’i Jesoa Kįrişįty
Andriamanitra ny soratr’izy iréo. 2718. Tsy hisy olombelona hieritreritra fa nanoratsora-poana izy iréo
satria dia olon-gaigy na olona dondrona sy adala, no nety ho nanoratsoratra tahaka izany. 2719. Mino
ary hino foana mandrakizay aho RADANIELINA Ignace Marie Julien, araka izay voalazan’ny
Evaziļā izay tsy mety diso fa nanana rahalahy sy anabavy i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra.
2720. Noho izany, dia fahamarinana şiatifίka ny voalazan’ny Evazίļā Efatra hoe : nanana
rahalahy sy anabavy i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra ; ny fanononana sy ny fanambaran’ny Olona
izay nanoratra ny Evazίļā Efatra ny anaran’iréo rahalahin’i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra iréo, dia
porofo azo tsapain-tanana ka tsy azo lavina ny amin’ny fisian’izy iréo teo afovoan’ny fiarahamoniny.
2721. Ampiako fotsiny madina monja ihany hoe anefa : mino ary hino foana mandrakizay aho
RADANIELINA Ignace Marie Julien fa virįjiny mandrakizay dorίa alaovalo ameŋā i Masina
Marίa Virįjiny Renin’Izy Tompo Jesoa Kįrişįty Andriamanitra. 2722. Hain’ny Zotrazanahary
(teôlôzia) Katôlika Rômaŋā tsara ny mamoaka tsy misy tomika an’izany fahamarinana izany.
2723. Eo anatrehan’izany, dia soa sady tena tsara tokoa, ny mba mamangy vohitr’i Masina
Marίa anakiray ao anatin’ny maro. 2724. I Massabielle (Maşabieļā) izay vohiny ao anatin’ny
Tananan’i Lourdes (Lorįda) no asaiko vakinao ny tantarany, satrίa dia efa maro tsy tambo isaina
intsony ny boky izay voasoratra momba azy ka mety ho hitanao amin’ny toeram-panovozan-kevitra sy
ny trano fivarotamboky samy hafa. 2725. Mampieritreritra sady tena mahatonga saina tokoa ny miaina
ao anatin’io Vohitr’i Masina Marίa ao Lourdes ao io, eny fa na dia ho mandrίtra ny indray andro
monja madina fotsiny ihany aza.
2726. Ny tananan’i Lourdes, dia toerana nanana ny tantarany tokoa fahίny sy fahagolan’ny
tany. 2727. Tobin’ny Tafika izy tamin’izany fotoana izany. 2728. Nony nihatsara anefa ny
fandriampahalemana tamin’ny taonjato fahavalo ambin’ny folo tany Fįraşa tany, dia no very tanteraka
ny lazany. 2729. Niala azy ny Tafika. 2730. Nangina tanteraka izy.
2731. Nangina tanteraka izy mandrapiavin’ity Tovovavy kely izay nantsoina hoe :
Bernadette Soubirous ity. 2732. Lavitra ny trano nonainan’ny Fianakaviany ny kirihitrala izay
nangazany kitay izay antsoina hoe : Massabielle, raha ny fahitako azy. 2733. Ny ankίzy moa dia
ankίzy ihany, satrίa mbola no efatra ambin’ny folo taon izy tamin’izany andro izany, ka dia sady
milalao izy no manao izay nampanaovina azy.
2734. Tsy misy izay fifandraisany intsony tamin’izay nahavohitra feno kirihitrala azy fahίny i
Massabielle ankehitrίny. 2735. Mitovy amin’ny fangehantsίka foana hatramin’izao ny
tsenan’Analakely. 2646. Tsy mahίta ala intsony any Analakelin’Antananarίvo isίka amin’izao fotoana
izao. 2737. Feno olona anketsiny isanandro ao Massabielle ao.
2738. Olona avy amin’ny vazamototra efatry ny Tany. 2739. Samy manana ny fiteniny. 2740.
Mahafinaritra ny mahatsapa fa tokana tanteraka ny Egįlίjy Katôlίka Rômaŋā, satrίa dia samy mihίra
feon-kira tokana amin’ny fiteniny avy ny olona an’aliny maro. 2741. Dia samy gaga. 2742. Dia samy
mifampijerijery fotsiny. 2743. Fivavahana sy fangatahana miaraka amin’i Masina Marίa sy miaraka
amin’i Masimbavy Bernadette Soubirous ny fitahian’Andriamanitra Tįrinité Masina {izay tsy
inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtãta} no aleha ao Massabielle ao.
2744. Tsy hitako izay fomba hitantarana ny zavatra hita sy iainana fa dia ny fo sy ny saina
amam-panahy fotsiny monja madina ihany no afaka hamatovato ny hakitroka sy ny lanja ary ny
havesatry ny fahatsapana ny fisian’izany Fanjakan’ny Mihoa-Maso izany, amin’ny alalan’ny fisian’io
Massabielle io. 2745. Tsapa mihίtsy, amin’ny toerana toy itony, ny fahamasinan’izany atao hoe :

2142

fihaonana mivantana amin’Andriamanitra Tįrinité Masina izany. 2746. Voailika ka tsy misy intsony
ny lafiny fanelanelanana eo amin’Andriamanitra Tįrinité Masina sy ny olombelona tahaka ny taina,
toy ny firafitry ny Egįlίjy isan-tokony avy.
2747. Raha ny finoana Kįrişįtiaŋā Katôlίka Rômaŋā anefa no jerena, dia tsy misy mihίtsy
izany zavatra izay azoko atao hoe : mandeha ho azy izany. 2748. Mandalo amin’ny fanelanelanan’ny
olombelona avokoa, amin’ny alalan’ny lamina izay voapetraka sy efa voasedra ny fampiharana azy, ny
fihaonan’ny Olombelona amin’Izy Andriamanitra Tįrinité Masina.
2749. Mandalo amin’ny Batemy aloha. 2750. Satrίa Şakįrameta izy, dia tsy maintsy raisina
amin’ny alalan’ny « Olombelonin’ny Şakįrametan’ny Filaharana » ny fandraisana azy. 2751.
Marina fa mety misy ny atao hoe : batemy ankamehana fa zavatra hafa indray izay.
2752. Satrίa no saro-piterahana ny Reniko izay niteraka ahy, ka dia nataon’ny
Raiamandrenim-piangonana batemy ankamehana aloha aho. 2753. Taty aorian’izany, vao nataon’ny
Pįretra batemy indray aho. 2754. Tena mpinon’ny Fiangonana Katôlίka Rômaŋā aho izany aloha
hatramin’izao efa mahalahiantitra ahy RADANIELINA Ignace Marie Julien izao. 2755. Taloha dia
Itompokolahy Mỗpera Rémy Ralibera no nopetahan’ny vahoaka ny anarambositra hoe : ny antitra,
nandrίtra ny fiainany nahapįretra azy mihίtsy.
2756. Ary raha te-ho afaka hiaina araka izay tokony ho izy, ny fiainana Mahakįrişįtiaŋā
Katôlika Rômaŋā ny olombelona iray, dia tsy maintsy miaina foana hatrany ity Şakįrameta iray izay
farany izay tena manahirana ity antsoina hoe : kỗfeşy na fampihavanana amin’Andriamanitra Tįrinité
Masina na fiekem-pinoana matoa miaiky heloka izy. 2757. Ny tena manahirana noho ny manahirana,
dia ny antony ary ny didy makotra dia tena makotra tokoa izay manatao hoe : tsy maintsy mandalo
amin’ny fanelanelanan’ny Pįretra, ny famotsoran-keloka. 2758. Izao no dikan’izany, tsy maintsy
tanisainao amin’ny Pįretra anakiray izay nahazo fahefana hampikỗfeşy amin’io toerana misy
anao io, ny helokao rehetra. 2759. Tena manahirana noho ny manahirana io fomba iray izay takiana
amin’ny kįrişįtiaŋā katôlίka rômaŋā io.
2760. No sosotra sady tena hitako ho nivoaramena tahaka ny voatabίa ny pįretra ôrįtôdôkįşa
tsy katôlika rômaŋā anakiray, nony nilazako hoe izy : tsy handray ny Şakįrameta momba ny famelankeloka avy amin’ny olona manambady aho, sao dia ange ka ataony resakampandriana amin’ny vadiny,
ny heloka izay nolazaiko azy. 2761. Tena no tsapako ho nimolamola mihίtsy ilay ranamana.
2762. Raha manao fivahinianana masina ao Lourdes ao ny taina, dia hahatsapa io anao izay
mandeha any io, fa zava-dehibé sady makotra noho ny makotra tokoa ny toeran’ny Kỗfeşy, ao
anatin’ny fiainan’ny olombelona katôlίka rômaŋā anakiray. 2763. Tsy mila lazaina anao akory fa
tonga dia hoatra ny takian’ny tainanao aminao ny fikỗfeşena mba hahazoanao manararaotra ny
fahasoavambe izay zaraim-potsiny ao anatin’io Vohitr’i Masina Marίa ao Lourdes ao io. 2764. Manao
ahoana anefa ny hevitro sy ny hevitrao momba sy mikasika izany atao hoe : karazam-pahotana izany ?
2765. Averiko indray fa tsy mamakafaka ny finoana amin’ny mahafinoana azy aho. 2766.
Manampy anao hiala voly sy handany fotoana tsara fotsiny madina monja ihany aho. 2767. Averiko
ihany koa fa momba sy mikasika ny Baiboly, dia tsy natao afa-tsy ho an’ny Jody iréry ihany izy aloha.
2768. Ka ho an’iréo Jody rehétra rehétra iréo, dia tsy misy fifandraisany mihίtsy ny Boky Voalohany
sy ny Boky Faharoa na ny Teşįtameta Taloha sy ny Teşįtameta Vaovao.
2769. Isίka izay tsy natao ho an’ny Boky indray ity, dia isίka Jetίly amin’ny ankapobeny
izany, no manitrikitrika sy manizingizina fa mifanohy sy mifandray ny Boky anakiroa. 2770. Tsy
mino an’i Jesoa Kįrişįty ho Andriamanitra ny 90%-n’ny Jodin’ny Taonjato faha-XXI. 2771. Tsy misy
an’izany ihany koa moa ve ny voalazan’ny Evazίļā Fahefatra izay manao manao hoe : na ny
rahalahiny (rahalahin’izy Jesoa Kįrişįty) aza tsy nino Azy (Jesoa Kįrişįty). 2772. Tsara angamba,
hoy aho izany, ny milaza etoana fifanohizana anakiray izay tsy azo lavina mihitsy mba ho ohatra.
2773. Hahίta isίka any amin’ny Boky Dimin’i Môίjy any, ny baiko farany izay hentitra tokoa
izay manambara manao manao hoe : tsy maintsy masina ny vahoaka Jody satrίa masina ny
Andriamaniny izay any Andanitra. 2774. Vakintsίka any amin’ny Evazίļā ihany koa izany baiko
izany : aoka ho masina tahaka ny Rainareo izay any Andanitra anareo. 2775. Tian’i Jesoa Kįrişįty
Andriamanitra foana moa ny mamariparitra hatrany hoe : ny Raiko sy ny Rainareo izay any
Andanitra. 2776. Inona no anton’izany fanamarinana izany izay miendrika fanavahana mazava dia
mazava tokoa, indrίndra moa ohatra ho an’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy toa tsy ho afaka na oviana na
oviana hiántso an’Andriamañitra hoe : Rainy, raha ny teôlôzίa fototra izáy ioraiñan’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā no jeréna?
2778. Ao amin’ny Teşįtameta Taloha, dia ny Mpaminany no fototra teo amin’ny fifandraisana
mivantana tamin’Andriamanitra. 2779. Ao amin’ny Teşįtameta Vaovao kosa, dia mandeha alohan’ny
Mpaminany ny Apôşįtôly. 2780. Samy foto-pifandraisana mivantana tamin’Andriamanitra izy roroa
iréo. 2781. Samy mibaiko ny Boky anakiroa fa tsy maintsy masina isίka tahaka ny fahamasinan’ny

2143

Andriamanitsίka. 2782. Ny andraikitra goavana iantsorohan’ny Biby Efatry ny Apôkalipįşa, ohatra,
dia ny miantso mandrakizay manao manao hoe : masina, masina, masina.
2783. Tsy fantatro izay antony amerainana azy intelo hoe : masina, masina, masina. 2784.
Fanaon’ny Jody fahίny koa anefa izany famerainana intelo izany. 2785. Inona no dikan’ny
tarehimarika telo ? 2796. Samy ahitana ny endriky ny Andriamanitra Tįrinité Masina {izay tsy
inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtãta}ve ny Boky roa tonta ka izay no antony iverainan’ny teny hoe :
Masina, Intelo?
2797. Samy manana elatra enina ny biby efatra. 2798. Lazain’ny Boky Dimin’i Môίjy fa ny
elatra roa dia natao ho solon’ny « takon-tongotra » na « takon-kenatra » angaha, ho antsίka
ankehitrίny. 2799. Ny roa hafa kosa, dia hanaronana ny tava mba ho fanajana (tahotra) ny
voninahitr’Andriamanitra. 2800. Ny roa hafa koa dia natao hanidinana.
2801. Mbola mifanohy ihany koa eto ny Boky Dimin’i Môίjy sy ny Apôkalipįşa izay
milazalaza momba ny Biby efatra izay miendrika Liona (Fiandrianana sy Tanjaka), Ombalahy (Hery)
izay tsy hadinoina mihίtsy koa fa fanao sorona na joro farany izay masina noho ny masina,
Tavan’Olombelona (Fahendrena), Voromahery (hakingana). 2802. Noho izy iréo feno maso, dia afaka
hahίta ny zava-drehetra izy efatra iréo. 2803. Mijanona ho mişįtery, ho ahy RADANIELINA
Ignace Marie Julien, ny amin’iréo biby efatra iréo. 2804. Ny andraikiny kosa, dia ny miantsoantso
mandrakizay manao manao hoe : masina, masina, masina. 2805. Mitaky fanamasinan-taina
amintsίka izany Andriamanitra Tįrinité Masina {izay tsy inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtãta} na
ao amin’ny Boky Voalohan’ny Baiboly ao na ao amin’ny Boky Faharoan’ny Baiboly ao ;
- lazaina mazáva fotsiny fa raha araka ny taratásy baiko sady didy izáy lalána navelan’i Martin
Luther, dia tsy misy izány fanamasinan-taiña izány ao añatin’ny Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā
izáy noforoniny ao.
2806. Io ary soratako ho anao ohatra iray momba ny fanamasinan-taina ao amin’ny Boky
Voalohany. 2807. Nitomany sy nitaraina foana ny Mpaminany Lehibe Ijaίa fa feno fahotana. 2808.
Maloto Molotra aho, hoy izy. 2809. Maloto Molotra ny Vahoakan’i Yaveh. 2810. Nefa dia
mahίta « ny Masin’ny Hery rehétra aho », hoy ny Mpaminany Lehibé Ijaίa.
2811. Toa mampangovitra kanefa mahavariana noho ny mahavariana ny voalazan’ny
Mpaminany Lehibe Ijaίa eto. 2812. Diso satrίa tsy ampy tanteraka mihίtsy fa azo heverina ho
fahavetavetána sy fihakisoavana fotsiny izáo, ny filazana fa ampy ny fangataham-pamelana ny
fahotana sy ny heloka amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fivavahana. 2813. Efa nataon’ny
Mpaminany Ijaίa izany rehétra izany fa tsy nahafaka ny fahotany, tsy nahavoavela ny helony.
2814. Mbola tsy afaka tamin’ny fahalotoan’ny molony izy. 2815. Tsy mbola no azony nafahana
tamin’ny fahalotoan’ny molony ny Vahoakan’i Yaveh, dia ny jody izany. 2816. Tsy maintsy misy
zavatra hafa izay tsy maintsy ataony izany mba hanafaka ny fahalotoan’ny molony sy ny
fahalotoan’ny molotry ny Vahoakan’Yaveh izay ny Jody mafihatoka kanéfa vahoaka
voafidin’Andriamanitra.
2817. Tamin’izany andro izany ary, dia nidina ny Şerafiɱan’Andriamanitra Yaveh. 2818.
Naka vainafo izy. 2819. Nodioviny tamin’ny vainafo ny molotry ny Mpaminany Ijaίa. 2820. Dia hoy
izy tamin’ny Mpaminany Lehibe Ijaίa : voavela ny helokao ary voaonitra ny fahotanao.
2821. Fantatsίka fa tsy mendrika ny soa sy ny fahamarinana na ny zava-masina ny alίka sy ny
kisoa mihinan-tay miendrikolombelona. 2822. Raha izay voalazan’ny Boky Voalohany na ny
Teşįtameta Taloha momba ny famelan-keloky ny Mpaminany Lehibe Ijaίa izay no jerena eto, dia azo
lazaina ho alίka sy kisoa mihinan-tay miendrikolombelona, ny olombelona rehétra izay milaza fa
ampy hahazoana ny famelan-keloka ny fangatahana ao am-po ao na ny fangataham-pamelana ny
heloka sy ny fahotana amin’Andriamanitra Yaveh-Jehova-Tompo amin’ny alalan’ny fivavahana
fotsiny madina monja ihany. 2823. Tsy maintsy misy zavatra hafa. 2824. Raha jerena maimaika ny
zava-miseho eto, dia azo adίka tahatahaka izao manaraka eto ambany eto izao ny fahazoako azy :
- Voalohany : fisehoana na fisiana no azo ilazana ny hoe : zavatra hita maso amin’ny
alalan’ny Şerafίɱa sy ny vainafo ;
- Faharoan’izany : niafitra tamin’ny vatana sy ny nofon’ny Mpaminany Ijaίa ny
vainafo ;
- fahatelon’izany : nahazoan’ny Mpaminany Lehibé Ijaίa ny fahasoavan’Andriamanitra
Yaveh-Jehova-Tompo ilay izy, satrίa dia no voavela ny helony ary no voaonitra ny fahotany.
2825. Olona ambany zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisoa mihinan-tay izany, ny olona izay milaza
amiko fa voavela ny heloka kanefa tsy hita iréo zavatra telo izay tsy maintsy feno momba ny satampamelan-keloka iréo izay faritina ho :
- hita maso ;
- natao ho ren’ny nofontsίka sy ny vatantsίka ;

2144

- ahazoana ny fahasoavan’Andriamanitra Yaveh-Jehova-Tompo ; ampahatsiahivina
fotsiny fa raha ny teôlôzίa fototra ijoran’ny Pįrôteşįtãtişįɱā no jeréna, dia fanompoan-tsampy, ho
an’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Martin Luther ny ezaka fanakarana na famatovatoana na
fampivainganana ny fahalalána momba an’Andriamantra (Dieu est au-dessus de Dieu, Dieu n’est pas à
chosifier) ; noho izány dia tsy misy ny fifamezivezéna eo amin’Andriamanitra sy ny Olon’ny
Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā (pas de réciprocité) ; noho izány dia havetavetána sy fanompoantsapy fa tsy misy izány famelan-keloka izány ; Andriamanitra no mamónjy amin’ny alálan’ny
fahasoavany iréry ihány, ka voaondrana hatramin’ny mandrakizáy ho very na ho voavónjy ny
Olon’ny Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā, izáy teraka avy amin’i Martin Luther ; tsy afaka hiantso
an’Andriamanitra ho Rainy ny Olon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā, ny Olon’ny Zîdaişįɱā, ny Olon’ny Finoana
Şįlámo ; raha Olona na Vahoakan’Andriamanitra (peuple de Dieu) ny olon’ny Egįlίjy Katôlίka
Rômáŋā, dia Olona na Vahoaky ny Baibóly (peuple de la Bible) kosa ny Olona na Vahoaky ny
Pįrôteşįtãtişįɱā.
2826. Izay izany no ohatra iray azoko nosoratana ho anao mpiala voly amin’ny alalan’ny
famakiana ahy momba sy mikasika ny fampifanohizantsίka Jetίly na Jetilίşa izay tsy natao ho an’ny
Baiboly Masina, ny Boky anakiroan’ny Baibóly na ny Teşįtameta Taloha sy ny Teşįtameta Vaovao.
2827. Anjaranao ny mamakafaka mikasika izay ho tohin’ny resaka momba izany. 2828. Fa ho anao
ihany dia hambarako anao ny fampiharana anakiray izany famelan-keloka izany aty amin’ny Boky
Faharoa na ny Teşįtameta Vaovao. 2829. Hitarona sy hisokela ary hitafa aminao amin’ny
ambangovangony momba ny Sakirameta mikasika ny Famelan-keloka aho.
2830. Tsy anajarako ny manao izany. 2831. Raha te-hahalala ny marina momba izany anao,
dia tsy maintsy manatona mpitondra fivavahana izay hampahafantatra anao izay tena tokony ho izy.
2832. Tadidίo foana fa fampialana voly no antsίka.
2833. Ny diso rehétra, dia azonao ahίtsy avokoa. 2834. Hamarίno ny diso rehétra amin’ny tarikevitra voalazako ato anatin’ity Lahaporontafa ity ato.
2835. Tsy mety anefa ny saiko raha izay indray ka tsy fantatsίka ny amin’ny teny mikasika
an’i Ijaίa Mpaminany Lehibé teo, ka dia aleoko iverainana indray. 2836. Adikako ilay izy mba ho
moramora kokoa ny fahazoanáo azy.
« Tamin’ny fotoana nahafatesan’i Ojiáşa mpanjaka, no nahitako ny Tompo, nipetraka
teo ambonin’ny seza fiandrianana avo sy manerinerina ary nahafeno ny tepoly ny rebareban’ny
akanjony. Nisy Şerafiɱā nitoetra teo anatrehany ; manan’elatra enina avy : ny roa nisaronany
tava ; ny roa nisaronany tongotra ; ny roa nanidinany. Niantso mafy izy iréo, nifamaly ka nanao
hoe :
Masina Masina Masina Yaveh-n’ny tafika !
Feno ny voninahiny ny tany rehétra.
Nihozongozona ny fanambanin’ny vavahady, noho ny feon’izay niantso mafy, ary tonga
feno setroka ny trano. Ka hoy aho tamin’izay :
Loza ho ahy ! maty aho !
Fa izaho olona maloto molotra ;
Ary ny firenéna hitoerako, maloto molotra ;
Nefa aho nahίta maso ny Mpanjaka, Yaveh-n’ny tafika !
Kanjo nidina nanatona ahy, ny iray tamin’ny Serafiɱā, nitondra vain’afo teny antanany, nalainy tamin’ny tandra teo ambony ôtely. Nakasiny tamin’ny vavako izany, dia hoy
izy :
Jereo, efa voakasik’ity ny molotrao ;
Ka voaesotra ny helokao, ary voaonitra ny fahotanao ».
2837. Mino aho fa mazava noho ny mazava izay voalazan’ny Boky Voalohany eto izáy,
momba ny hetahetam-panamasinan-taina izay iezahan’ny Mpaminany Lehibé Ijaίa hananana. 2838.
Tsy vitan’ny torapo iréry ihany monja madina fotsiny, ny fangatahana famelan-keloka fa mila ary tsy
maintsy misy asa na hetsika hita maso ka natao hiafitra sy ho ren’ny nofo sy ny vatantsίka. 2839. Tsy
maintsy tontosa izany rehétra izany vao voavela heloka ny taina, sy voaonitra ny fahotan’ny taiña.
2840. Mazava noho ny mazava eto, fa ny famelan-keloka sy ny onitry ny heloka na ny onitry
ny fahotana, dia zavatra roa samy hafa tanteraka tokoa. 2841. Tsy misy izany hoe : voavela heloka
izany, dia voaonitra koa ny helony na ny fahotany. 2842. Lainga famitahana vahoaka izany. 2843.
Fantatsίka tsara fa nanana ny tantara ratsiny ity resaka momba ny fanonerana ny fahotana ity izay tsy
inona tsy akory fa ny tantaran’ilay nantsoina hoe : ny Edîlįzaşy. 2844. Niendaka tamin’ny Egįlίjy
Katôlίka Rômaŋā noho ny foto-pisainana sy noho ny foto-pampiasana teo amin’ny andavanandrompiainana ny Edîlįzaşy i Martin Luther.

2145

2845. Ny zava-dehibé eto, dia ny fahatsapana fa kįrişįtiaŋā tokony hihevi-taina ho biby hoatra
ny alίka sy ny kisóa miandrikolombelona, ny kįrişįtiaŋā izay mihevitra fa vitavίta foana befahatany
amin’ny alalan’ny fivavabavaha-poana sy ny taraindraina etsy sy eroa, ny fahazoana ny famelankeloky ny Tompo Andriamanitra Iaveh-Jehova. 2846. Izy Iaveh-Tompo Andriamanitra mihίtsy eto, no
nanolotra ny ohatra tsara izay tsy maintsy arahina.
2847. Tsy misy fanamasinan-taina azo atao raha tsy voavela ny heloka. 2848. Ny fahazoana ny
famelan-keloka dia manome ny taina ihany koa, ny fahefana hanonitra tsikelikely ny fahotan’ny taina.
2849. Mihamasina tsikelikely amin’izay fotoana izay ny taina. 2850. Anjaran’izy Andriamanitra
Tįrinité Masina {izay tsy inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtãta} no mitsara avy eo.
2851. Hita eto koa fa natao ho fanirakiraka, ambonin’ny asam-piderany an’Andriamanitra
Iaveh-n’ny Tafika, « ny zavapisiana » rehétra manodidina an’Iaveh-n’ny tafika ka manana elatra.
2852. Raha izany no izy, dia natao ho fanirakiraka momba sy mikasika ny inona sy manao ahoana
kosa, angaha, iréo biby efatra ao amin’ny Apôkalipįşa ao iréo ? 2853. Mahalala moa isίka rehétra fa
sarotra ny tena hahafantatra izay tena tian’ny Apôkalipįşa holazaina tanteraka.
2854. Mampieritreritra ny tarehimarika 666 amin’ny teny hebįrίo fa 616 amin’ny teny gįreka.
2855. Miláza ny bibidίa izay mitalanandra miandry izay hivoahan’ny zanak’ilay tovovavy virįjίny tao
ankibony no dikany, hoy ny olona mpamaky azy. 2856. Nenjehin’i Herôda ho no vonoina hatraiza
hatraiza i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra fa tsy nahafaty azy.
2857. Ara-panahy kosa, dia hoy ny olona izay nampiditra ny finoana teto Madagasikara teto
niaraka tamin’ny fahavetavetan’ny fisarantsarahana tany amin’izy iréo tany : vatovatoina ho taratry ny
fanenjehan’ny Egįlίjy Katôlika Rômaŋā ny antokom-pinoana izay niendaka taminy ihany koa ny
tarehimarika 666. 2858. Tantaran’ny Egįlίjy tany amin-dry zaréo Fįrãşáy tany izany, fa tsy tantaran’ny
Finoana teto Madagasikara tany sy firenéna sambatra teto kosa anefa izy.
2859. Tsapako, ho ahy manokana fa tena amin’ny fomba manahirana ny fisainana no iainandry zareo any amin’ny Tany Mandroso rehétra any ny atao hoe : finoana. 2860. Mbola misy ve ho azy
iréo ny atao hoe : finoana sa inona ny finoana ho azy iréo?
2861. Tena mazava sy midiridίry hoatra ny mason-trondro voaendy ankehitrίny fa tena misy
marina ny atao hoe fahasamihafána eo amin’ny finoana ho an’ny tany tapany atsimon’ny tany izay
mahantra sy ny finoana ho an’ny tany tapany avaratry ny tany izay manan-karéna. 7862. Ny
fanafintohinana dia avy amin’ny tsy mba fisian’ny mpitondra any amin’ny foibe, olona izay avy
amin’ny tany mahantra. 2863. Miteny ho an’ny finoana izay voaίvo ara-pitondrana aho raha milaza
izany. 2864. Ny olombelona avy amin’ny tany vitsy an’isan’ny tany manan-karena hatrany no
mianinanina eo ambonin’ny seza fiandrianan’ny Fitondrana ny Egįlίjy sy ny Finoana. 2865. Ny
antokom-pinoana tsy voaίvo ara-pitondrana moa dia maniritsίry tahaka ny ahidratsy amin’ny toerana
rehétra izay mety hahitana olombelona ihany koa.
2866. Raha nahίta olona izay tsy fantany akory niteny tamin’ny anaran’Izy Jesoa Kįrişįty
Andriamanitra ny Mpianatry ny Tompo, dia norarany tsy hanao izany. 2867. Fa hoy ny valin-tenin’i
Jesoa Kįrişįty Andriamanitra : aza rarana. 2868. Rehéfa tsy mitsipaka anaréo izy iréo, dia momba
antsίka.
2869. Lalina noho ny lalina izany tenin’i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra izany. 2870. Izao no
anisan’ny dikan’izany : tsy marina ny filazana fa tsy mifandray mivantana intsony amin’ny
olombelona i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra nony maty ny Apôşįtôly izay no velona farany. 2871.
Afaka mifandray foana mivantana amin’izay olombelona tiany hifandraisana mivantana
Andriamanitra Tompo sy Mpahary ary Mpitahy Andriamanitra Tįrinité Masina {izay tsy inoan’ny
antokom-pinoana pįrôteşįtãta}. 2872. Nifandray mivantana ivelanin’ny vahoaka Jody izay nofidίny
tamin’ny Majy izy. 2873. Nifandray mivantana tamin’i Masindahy Pôly Izy, …, sy tamin’ny sisa tsy
áry ho voatanίsa.
2874. Raha izany no izy, dia ahoana sy manao ahoana ary no fombafomba fanamasinan’iræny
olona iræny taina ? 2875. Mişįtery izany, mişįtery, mişįtery ; tsy hitako ka tsy fantatro izay fisian’izay
olombelona dimbin’ny Apôşįtôly izay hany olombeloña afaka hitondra famelána ny heloky ny mpino
tahaka izány. 2876. Fa ho ahy, dia indro lazaiko anao ity ohatra iray izay efa natsidiko anao tery aloha
tery ity, izay tsy inona tsy akory fa ny Kỗfeşy izany na ny filazalazana ny heloka amin’ny Pįretra izay
olombelona tahaka ny taina madina ihany monja koa.
2877. Moa misolo toerana ny ajely faniraka Şerafiɱā ve ny Pįretra ? 2878. Nahoana ? 2879.
Moa misolo an’iza áry ny Pįretra ? 2880. Sarotra ho ahy ny famaliana an’izany fa dia manatona ny
Tomponandraikitra momba izany. 2881. Holazaiko anao fotsiny hoe : araka ny finoana izay nekeko,
mba hahazoako famelan-keloka, dia tsy maintsy manatontosa ny dingana telo izay novahavahaiko
tery aloha tery aho.

2146

2882. Marina ary tena tsoriko fa amin’izao andro mazava sy diso mazava loatra izao, dia
sarotra ho an’ny saina mahaolombelona izany hoe mikỗfeşy izany. 2883. Tena sarotra tokoa. 2884.
Tena mavaivay noho ny afobé, ny hararin’ny firaniranin’ny lelanafon’ny filazana ny fahotana
na ny heloka amin’ny Pįretra iray. 2885. Efa nolazalazaiko anao moa tany ho any, ny amin’ny atao
hoe : fahotana tahaka ny fahotana-savikomby. 2886. Tena miankina tanteraka tokoa amin’ny
fahaizan’ilay pįretra “indraindráy” ny mandanjalanja ny hadirin’ny mahafahotana toy izao na toy
izao, ny heloka anakiray, ka izáy no tena mampanahirana azy.
2887. Fantatsίka fa lavin’ny fahamarinana şiatifίka rehétra ny zavatra tahaka izany. 2888. Tsy
misy mari-drefy arahina fa dia arakaraka izay tian’ilay olombelona iréry ihany hatao. 2889. Jereo
indray mandeha ange ny tenin’i Martin Luther momba ny Papan’i Rôɱā é ! 2890. Tsoriko anareo fa
tena manahirana tokoa, raha ny fisainako no anarahana ny fanadihadiana, izany hoe fomba anakiráy
izay ilazana ny heloka amin’ny Pįretra izany.
2891. Ohatra iray fotsiny madina monja ihany no lazaiko anao : ny eveka ihany no voatokana
amin’ny andavanandrom-piainanao, hamela ny heloky ny fanalan-jaza. 2892. Raha ho an’ny
olombelona tsy manam-pinoana, fa olona mba afaka hisaina kosa, dia sarotra ny hilaza taina fa
manana ny tena fahamarinana mikasika ny amin’izáy momba an’io famaritana io, ny olombeloña toa
ahy. 2893. Tsy maintsy pįretra ihany mantsy no hikofeşena an’izany heloka fanalan-jaza izany {na ny
heloka famonoana olona ho faty}, any amin’ny tany tsy misy eveka; tsy fantatro na azo ampitovizina
na tsia ny fahotan’ny fanalan-jaza sy ny heloky ny famonoana olona ho faty.
2894. Ohatra iray hafa, dia ny fandroahan’ny tao amin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômaŋā
(excommunication) an’ilay vehivavy Bįrejiliaŋā anakiray izay nampangala zaza ny zanany vavy,
tamin’ny voalohandohan’ny taona 2010. 2895. Niverina tamin’ny fanamelohany an’ilay
renimpianakaviana ny Egįlίjy Katôlika Rômaŋā avy eo ; no tezitra daholo ny olombelona rehétra izay
nandre an’ilay fanamelohana; tsy nisy izay tsy no tafintohina Izao Tontolo Izao.
2896. Ny famahan’ny Papa Benoa 16, ny fampiasana ny fimailo mandrίtra ny firaisan’ny
nofon’ny vehivavy olombelona sy ny nofon’ny lehilahy olombelona, tamin’ny taona 2010, dia
nahitana fihetsiky ny olona izay tsy nampoizina tokoa. 2897. Nihorakoram-pifaliana avokoa ny
mpikaroka sy ny manampahaizana rehétra eran’ny tany, teo anatrehan’iny fanapahan-kevitra nanantantara iny.
2898. Nefa na inona holazaina na inona hotantaraina, dia tsy afaka hanamasin-taina araka izay
tokony ho izy aho, raha tsy mandalo amin’ny alalan’ny Pįretra na amin’ny alalan’ny fanelanelanan’ny
Pįretra momba ny famelan-keloka. 2899. Henjana anie izany ratsialahy ka henjana é !
2900. Ary izany indrίndra no hitako ho mahatonga ny olona maro hiendaka ny Egįlίjy
Katôlίka Rômaŋā any amin’ny Tany Mandroso rehétra any. 2901. Lazain’ny manampahaizan’izy iréo
fa tena tsy mitombona indraindray ny lalana izay apetraky ny Egįlίjy Katôlίka Rômaŋā fa manohitra
ny zo sy ny hasina mahanofo ny olombelona.
2902. Lazainy matetika ho ohatra momba izany moa : ny tsy fanambadian’ny Pįretry ny
Egįlίjy Katôlίka Rômaŋā; tsy vitsy koa anéfa ny olombelona hatramin’ny olombelona tsy mpinon’ny
ny Egįlίjy Katôlίka Rômaŋā aza izáy midéra tokóa an’io endrika tsy fanambadian’ ny Pįretry ny
Egįlίjy Katôlίka Rômaŋā io. 2903. Ny niafarany, dia ny fananganan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômaŋā
Egįlίjy iray izay lazain’ny any ivelany any hoe : sadasada, mba handraisana ny Olon’ny Agįlikaŋā
izay niverina ho mpinon’ny Egįlίjy Katôlίka Rômaŋā. 2904. Ny Agįlikaŋā izay raisina ao, tsy sarotiny
fa ny mpitazana ety ivelany kosa, dia lavalela tonga hatrany andanitra sy tafidina hatrany amin’ny
afobe.
2905. Izao Ratsialahy a, manahirana ny miresaka momba ity finoana ity; marįkişişįta
Kįrişįtiaŋā aho, hoy i Didier Ignace Ratsiraka. 2906. Saika hametraka ny fomba fisainana
teôkįratikany, teto Madagasikara teto, hono, tamin’izany andro izany, i Marc Ravalomanana. 2907.
Namerimberina isan’andro vaky, i Andry Nirina Rjoelina, fa vahoaka mino an’Andriamanitra ny
Vahoaka Malagasy; noho izány dia tsy maintsy manana Minişįtéra izáy tsy hiandraikitra afa-tsy ny
finoana sy ny fombandrazana isankarazany ny rafi-ponainan’i Madagasikára ny Vahoaka Malagásy .
2908. Azoko iatohana kosa tokoa fa tsy ho hita intsony mandrakizay dorίa alaovalo ameŋā any
Fįraşa any na any Kanada any, ohatra, raha ny finoako no itenenako azy, ny zavatra izay miseho eto
amintsίka eto, momba ny fiainana ny atao hoe : finoana. 2909. Mahazo mivavabavaka aby rehéfa
olombelona rehétra atý Madagasikára atý. 2910. Feno olona isan’Alahady ny trano fingonana samy
hafa. 2911. Tsy misy tobim-pampielezam-peo anakiray izay tsy mandefa hira fiderána ilay Nahary sy
Mpitahy eto Madagasikara eto. 2912. Variana ny vahίny rehétra. 2913. Noho izany, dia nahateny izy
iréo nanao manao hoe : tsy afa-miaina ivelan’Andriamanitra ny Vahoaka Malagasy, tahaka ny
tsy fahazoan’ny olombelona şoişa miaina tsy misy famataranandro.

2147

2914. Holazaiko an’i Mỗpera ve ny havetavetako rehétra é ? 2915. Iza moa io ilay Pįretra
io ? 2916. Soava re ka tsara é ! 2917. Samίa hotahian’Andriamanitra Tįrinité Masina (izáy tsy
misy ho mpinon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā) ! 2918. Ary tandremo tsara ny fiainanao satrίa hoy ny Tompo :
« Aza oména ny alίka ny zava-masina, ary aza atsίpy amin’ny kisoa ny voahanginaréo,
sao hitsahiny irǽñy, dia hifotitra hamiravίra anaréo izy ».
2919. Matoa misy eto Antany eto isίka olombelona dia satrίa manana ny antony momba ny
fampisiany antsίka ety, izay Nahary antsίka. 2920. Tsy misy ny tovihavίha fa efa no voakajikajin’ny
Tomponandraikitra avokoa ny zava-drehétra. 2921. Miteraka fahavoazana ho an’ny fitambarana
hatrany, ny tsy fahatomombanan’ny asan’ny hafa.
2922. Adίdy ny fanamasinan-taina mba hitondra fahatomombanan’ny asantsίka. 2923.
Miainga amin’ny famelan-keloka ny fanamasinan-taina. 2924. Sarotra anéfa ny fanatontosana azy.
2925. Fa niainga ny Şerafiɱā mba hitondra ny vainafom-pamelan-keloka. 2926. Voaonitra
avy hatrany ihany koa ka tena mahagaga ny sazim-pahotana rehétra.
2927. Ka dia mba nanao ny Azy ihany koa Rajesoa Kįrişįty Tompo Andriamanitra. 2928.
Tamin’izany andro sy vintana izany, dia sendra no tafavory ny Apôsįtôliny. 2929. Notsofiny fofonaina
avy tamin’ny vavany izy iréo. 2930. Hoy Izy :
« Raiso Andriamanitra Fanahy Masina ; ny fahotana izay havelanareo dia ho voavela ; ny
fahotana izay hotananareo dia ho voatana » ;
- inoako fa mihatra hatraty amin’ny dimbin’ny Apôşįtôly toy ny Pįretra ihany koa izany
tenin’i Jesoa Kįrişįty Tompo Andriamanitra Tsitóha izany.
2931. Irak’Iaveh-n’ny Tafika ny Şerafiɱā izay nitondra ny vainafom-pampiharana ny
famelan-keloka. 2932. Voaonitra ihany koa ny fahotana na nihatra avy hatrany koa ny onitry ny
sazin’ny heloka rehétra rehétra. 2933. Nadίo nangatsohatso tsy nisy pentina intsony i Ijaίa Ilay
Mpaminany Lehibé.
2934. Inoako fa Irak’i Jesoa Kįrişįty Tompo Andriamanitra koa kosa ingahy Mỗpéra izay tsy
maintsy mihaino sy mandre avy tamin’ny vavako ny havetavetako sy ny heloko ary ny fahotako izay
efa tsy omby roa ambin’ny folo vodiharona intsony ; i Mỗpéra no olom-boahosotra hanomé ahy ny
şakįrametan’ny famelana ny fahotako. 2935. Tena mavaivay lavitra noho ny vainafon’ny Şerafίɱā,
ny havaivain’ny vainafon’ny firesahana amin’ny Mỗpera izay dimbin’ny Apôşįtôly ny fahotana sy ny
heloka samy hafa. 2936. Mafy izany te-ho voavonjy izany Ratsialahy. 2937. Izany tokoa mantsy no
fiainana eto ambonin’ity Tany Fandalovana ity eto ! 2938. Mafy izany te-ho sambatra izany ! 2939.
Ho sambtra mandrakizay anie isίka rehétra;
- mba hafa loatra kosa ny an’ny olon’ny Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy efa no
voaondrana hatramin’ny mandrakizáy ho very na ho voavónjy [double prédestination].
2940. Dia teto izany no nifarana ny tantaram-piainako. 2941. Tsy mbola fantatro aloha izay
fotoana hahafatesako, aorian’izao soratro izao, fa dia efa mivonona ho amin’izany aho; nivoñona mba
ho niatrika ny datin’ny 21-12-2012 ihany koa tahaka ny mananaina tsivakivolon’itý Pįlanéta Tany
Fandalovana itý aho.
2942. No vaky ranondoha tany an-tendrombohitry « ny zina » aho. 2943. Ambohijίna no
anaran’izany tendrombohitra izany. 2944. Dia no maty ny kambana tamiko izáy tsy iza fa i Jean
Pierre RADANIELINA sy ny zokiko anakiroa. 2945. Dia nafίndra hozanahin’ny fianakaviandRALAIVAO Philippe izay havan’i Baba RADANIELINA Daniel Salomon ihany aho. 2946. Zaza
fahafίto tamin’ireo zaza valo ambin’ny folo natera-dreninay RAVAOHITA Marie Esther sy ny Raiko
izáy i Baba RADANIELINA Daniel Salomon aho.
2947. Nianatra tahaka ny zana-bahoaka rehétra aho. 2948. Dia niasa aho taty aoriana, ka
nanómpo ny vahoaka Malagásy tamin’ny nahampiasampanjakána nandrίtra ny 34 taona aho. 2949.
Dia nanambady aho. 2950. Dia niteraka efatra aho : vavy, lahy, vavy, lahy.
2951. Dia nesorina sy noroahina hisotro ronono tamin’ny nahampiasampanjakána ahy aho,
aho tamin’ny 30 jiolay 2008. 2952. Nalaina tamiko ny vola efatra ambin’ny folo tapitrίsa ariary, fa
nihoatra hono ny fotoana nanompoako ny Fanjakana Malála Malagásy nandrίtra ny 34 taona. 2953.
Tsy dia no sitrapoko loatra anefa izany fa noho ny lalana izay nifehy ahy. 2954. Izany zavatra izany
anefa no nihatra tamiko. 2955. Mafy koa izany ka mafy.
2956. Tadidiko ny fotoana izay nialako ny tanananay. 2957. Ny fotoana izay nandehanako
tany Kianjasoan’i Fianarantsoa tany. 2958. Ny adihevitro tamin’i Mỗpéra Xavier Manjarimanana
Tabao ka niteraka sy nampamokatra ilay hira izay manao manao hoe : Ô izany diako. 2959.
Noforoniny izy io, mba ho no fahatsiarovako ny tanana kelinay sy ny fiaimpianako teo an-tanana
nandrίtra ny fotoana nialoha ny tena fialako ilay tanana ho tany Kianjasoan’i Fianarantsoa tany. 2960.
Dia iláy tanana izay nilaozako fahίny sy fahagolan’ny tany.

2148

2961. Tsy maty ao am-poko ny fahatsiarovako ireo pįretra izay nanjohy ny fianako. 2962.
Fahatsiarovana tsara iræny.
2963. Hatramin’ny kįlaşy fahenina ka hatramin’ny kįlaşy fahatelo, dia i Mỗpéra Antoine de
Padoue Rahajarizafy no Pįretra Mpampiaina am-Panahy ahy (Père spirituel). 2964. Naverimberiny
tamiko matetika fa matoa tsy mba nanaiky ny hianatra ny Teôlôzίa tany Antany hafa izy, dia noho ny
fitsimbinany ny Nahamalagasy azy tsy ho simba.
2965. Hatramin’ny taona 1967, dia i Mỗpéra Bruno Hubsch, no anisan’ny Pįrétra mpampiana
am-panahy ahy izay no akaiky ahy indrίndra. 2966. Nandrίtra ny fiafaramparán’ny fiaiñany teto
Antány teto ka nonainany tao amin-dry Frères des Ecoles Chrétiennes–Sainte Famille Mahamasina,
dia mbola nifamezivezy matetika foana hatrány tokoa izahay. 2967. Resaka momba an’i Masindahy
Pôly indrindraindrίndra no noresahinay matetika. 2968. Betsaka sady maro tokoa ny boky izay
nindramiko taminy, efa hatramin’ny elabé. 2969. Sendra tsy tao Antananarίvo tao aho tamin’ny andro
nahafatesany. 2970. I Frère Alban no nitantara tamiko ny fomba nahafaty azy.
2971. Tsy hohadinoiko koa na oviana na oviana ny fidongizako sesilany ny bokin’i Mỗpéra
Léonard Ramaroson tao Faliarίvo-Ambanidίa tao. 2972. Farany dia hotaoniko any amiko any daholo
ny bibįliôtekinao Mỗpéra, hoy aho taminy indray andro izay. 2973. F’angaha moa ahy io, hoy izy.
2974. Indraindray dia mihίdy samy iréry tao amin’ny bîraony tao aho, momba ny boky izay tsy no
azoko nentiny nody sy nindramina kanefa mba nilaiko ny fahalalana izay no voalazany.
2975. Mahafinaritra ahy eto amin’ny toerako eto, ato anatin’izáo fahanterako izao, ny
fahatsiarovako ny lasano, amin’ny alálan’ny fametsovetsoako ny fahίny. 2976. Satrίa tena no adala
foka ny famakiana an’i Daniel Rops sy i Georges Bernanos aho tany amin’ny kįlaşy fahavalo sy
fahafito tany, dia tsy nitsahatra ny namerimberina tamiko i Frère Léandre Victor zandrin’ny Karįdinaļā
Jérôme Rakotomalala, nanao manao tamiko hoe : ho lasa adala ny fiafaranao amin’io di-dohanao io;
nandrára ahy tsy hiondana an’iréo boky iréo mantsy izy. 2977. Tsy mbola nanana ny maripahaizana
CEPE aho tamin’izany andro izany na dia efa no lehilahy lehibe aza. 2978. Efa no efatra ambin’ny
folo taona aho tamin’izany fotoana izany.
2979. Mandalo tokoa ity fiainana ity. 2980. Raha izay ka mba no azo naverina tokoa moa
mantsy, hono, ny fahίny sy ny fahagolan’ny tany ! 2981. Tsy mety anefa izany. 2982. Aina ka manampetra ny olombelona. 2983. Ranon-draraka ny lasa tsy fanadino.
2984. Amin’izao taona 2014 izao, dia tena mihasarotra noho ny mihasarotra tokoa ny
fiainan’ny Vahoaka Masina Malagasy. 2985. Tsy mbola nisy teny na dia kely aza hatramin’izao
fotoana izao moa, araka ny efa fantatsίka, ny vono taranakolombelona (génocide) izay nataon’ny
Fįraşáy ny Vahoaka Malagasy tamin’ny taona 1947.
2986. Fahavetavetana mihoatra ny zavatra heverina ho havetavetana rehétra izany heloky ny
Fįraşáy tamin’ny Vahoaka Malagasy izany. 2987. Odian-tsy hita fotsiny izany heloka tsy manampaharoa izany ankehitrίny.
2988. Mihasarotra tanteraka tokoa ny fiainan’ny Vahoaka Masina Malagasy. 2989.
Mihotakotaka sy mamono olona amin’ny fomba izay tsy mbola no fahitany, hatramin’izay nitsirian’ny
voamason’olombelona, ny Mpitondra tany amin’ny Firenéna Arabo Şįlamo rehetra rehétra tañy.
2990. Potika ny Tany sy ny Firenéna Mahantra rehétra indrindraindrίndra. 2991. Tsy hita
intsony mantsy fa tahaka ny miafina ny Solika. 2992. Inona no azo atao, ho an’ny Tany sy ny Firenéna
Mahantra izay tsy mbola nahitana tahirin-tsolika hotrandrahina toa an’i Madagasikara?
2993. Na dia nanao hoe : tsy hivarotra solika fa hikantona daholo aza ny tobim-pivarotantsolika rehétra teto Antananarίvo ny andron’ny alarobίa 15 avįrίļā 2011, dia nivadika hivarotra indray.
2994. Mafy izany hoe : hivarotra matiantoka izany. 2995. Mitombo ny saram-panafarana solika. 2996.
Tsy ho takatry ny Vahoaka Malagasy anefa ny fampiakarana araka ny rariny ny vidin-tsolika. 2997.
Inona no hatao? 2998. Mafy izany ka mafy; mamenoféno ny banga ny Fitondrána Malagásy;
nisondrotra efajáto ariáry ny saran-dálan’ny fiara-pitanteram-bahoakan’Antananarίvo nanomboka ny
voalohan’ny volana nôvãbįra 2012.
2999. Notafihin’ny Fikambanambe Iraisampirenéna i Kôty Divoaran’i Laurent Gbagbo (Côte
d’Ivoire). 3000. Faty olona no nikararana tany amin’izany Firenéna izany tany, tamin’izany andron’ny
taona 2011 izany. 3001. Tsy nanaiky ny valim-pifidianana izy. 3002. Naripany tamin’ny basy amantafondro ny Vahoakany Ivoariáŋā. 3003. Niditra an-tsehatra tamin’ny alalan’ny lalanan’ny famonjena
olombelona latsaka an-kateréna ny Fikambanambe Iraisampirenéna.
3004. Nilaza ny Fanjakana Fįraşáy fa ohatra mazava dia mazava alefa ho an’ny Firenéna
Mahantra rehétra izay hampanao fifidianana izany raharahan’i Kôty Divoara izany. 3005.
Natsingidin’ny Firenéna Nitambatra izay notarihin’ny Firenéna Mpanjanaka taloha, dia i Fįraşa,
tamin’ny toerany sy ny seza fiketrahany, tamin’ ny Alatsinainy 11 avįrίļā 2011, i Laurent Gbagbo.
3006. Tsy misy hafa an’izany ihany koa, ny zavatra izay nampiharina tamin’i Libian’i Khadafi

2149

izay efa teo amin’ny fitondrana nandrίtra ny 42 taona, tamin’izany taona 2011 izany. 3007. Niditra antsehatra ny Firenéna rehétra eran’ny tany nony izay nanapa-kevitra ny handripaka ny vahoakany
tamin’ny alalan’ny Fitaovam-piadiana goavana tahaka ny fiaramifonovy izy.
3008. Tsy fantatra intsony izay azo antsoina hoe : fahamarinana eto antany eto. 3008. Didin’ny
besandry no ahatra amin’ny Firenéna Mahantra sy Malemy.
3009. Fomba tahaka izany no nampiharin’Izao Tontolo Izao tamin’i Madagasikaran’i Andry
Nirίna Rajoelina. 3010. Navoakan’ny Amerikáŋā, izany tatitra nahatsiravina sady nahafarikoriko
izany, izay milaza zavatra tena tsy misy fahamarinany mihίtsy momba sy mikasika an’i Madagasikara,
ho an’ny taona 2010. 3011. Navoakany izay tiany havoaka momba an’i Madagasikara satrίa milaza
azy iréo ho diso matanjaka loatra ry zaréo Amerikáŋā raha miohatra amin’i Madagasikara ka dia nanao
izáy tiany hatao rehétra izy iréo. 3012. Nampisambotra ka nanameloka ho faty befahatany ary namono
sy nampamono olona, hono, ny Fitondrán’i Andry Nirίna Rajoelina. 3013. Tena mahagaga tokoa; tena
mampalahelo tokoa ny fisehoan-javatra fa hatao ahoana moa! 3014. Izany tokoa, hono, no atao hoe :
tena fiainana eto Antany Fandalovana eto! 3015. Izáy vita dia vita.
3016. Niveriña tamin’ny andron’ny Alakamίsy faha-29 sepitabira 2011, avy tamin’ny
Fivoriamben-ny Firenéna Mikambana faha-66 i Andry Nirίna Rajoelina. 3017. Voaveriña ary
naveriñ’i Ban Ki-Moon, ao añatin’ny Fikambanambén’ny Firenéna Mikambana indráy i Madagasikára
rehéfa izáy ka no voatsingidiña sy no voaesotra tao, hatramin’ny volana fevįrié 2009. 3018. Olona
sesehéna no nitséna azy tamin’ny lálana rehétra izáy nalehany.
3019. Nisy koa anéfa iréo izáy niláza fa nokaramaina vola dimy arίvo ariáry, izány hoe
vidin’ny henómby iráy kiláo, mba ho no tonga tamin’izány fitsenána izány. 3020. Tsy fantatsίka ny
anton’izány tsy fahasahiana ho nijóro tamin’ny fandraisana vola dimy arίvo ariáry izány. 3021. Tsy
nety nalaina sary, hono, ny olona izáy nitény an’izány. 3022. Ny fanarahana ny vaováo tamin’ny
televijỗỗ no nahafantarana an’iréo fanamarinana iréo. 3023. Mbola naman’ny fiañana koa izány
rehétra izány.
Fintiña
1. Tsy fantatro fa araka izáy fañabeazana nodiaviko, dia toa tsy mety ny fialáko fotsiny
amin’izáo itý lahaporontafako itý. 2. Aleoko iveraiñana kely ny tañy alóha tañy. 3. Tsy hazáva ho
an’ny olombeloña tahaka ahy ny zava-dazaina raha tsy vita kisarisáry ny fototry ny tian-ko
nampitaina. 4. Ka dia inona áry no holazaiko hamarañako azy?
5. Hitantsίka tañy alóha rehétra tañy, ny zavatra maro samy hafa tsy áry ho voatañίsa intsóny.
6. Tao ny tsara, tao ny ratsy. 7. Tao ihány koa izáy zavatra rehétra nampialavóly. 8. Tao ny
nahasosotra tahaka ny fitaterana ny vono olona samy hafa. 9. Añisan’ny tena nandreraka moa ny
amin’ny fivarotana taovanolombeloña izáy nolazaina fa nampanan-karena olona maro teto
Madagasikára teto. 10. Tsy mba nisy no fantatra mihίtsy ny amin’ny olona izáy mpandráy an’irǽñy
taolampáty izáy lazaina fa novarotina irǽñy.
11. Rehéfa miála resadresaka izáy naharitra tahaka izáo, dia tsy maintsy atáo ny fintiñy. 12.
Añisan’ny fototra izáy niaiñantsίka ny fialána voly ny tarehimarika telo, tamin’ny alálan’ny
Andriamanitra Tįrinité Masina, ohatra. 12. Toraka izány ihány koa, nahazátra antsίka ny tarehimariky
ny efatra. 13. Nohadihadintsίka tamin’ny alálan’ny efajóro-efadáfy iláy izy. 14. Nolazaintsίka fa hita
ao añatin’izány kisarisárin’ny Fanoroñ’Ilaitélo miendrika efajóro-efadáfy izány dahólo ny
tarehintsoratra latίŋā rehétra. 15. Matóa mahalála momba ny sinóa isίka, dia satrίa azo avadika ho
amin’ny tarehintsoratra latίŋā ny feon’ny tarehintsora-pitenenan’izy iréo.
16. Azontsίka vakίna amin’ny tarehintsoratra latίŋā avokóa izány, ny fomba fitény rehétra eto
ambonin’itý tany itý eto. 17. Ny mahazava-dehibé an’io kisarisáry miendrika efajóro-efadáfy io koa
anéfa, dia noho izy azo anoritana ny Ilaitélo izáy fototry ny Fanoroña Malagásy. 18. Nolazaintsίka fa
miendriky ny fivoarana tsiroaroan’ny singam-piforonan’aiña (chromosomes), ny fomba fitaran’ny
Fanoroña Malagásy miatoraka añy amin’ny habaky ny tsivoafétra.
19. Zavatra tena mahagága fa eto amin’itý indráy mitoraka itý, dia mitóvy ny isa telo sy ny isa
efatra. 20. Samy miláza zavatra roa samy hafa izáy afaka mifampiditra ny teloláfy sy ny efadáfy. 21.
Miláza zavatra miίsa telo izy iréo. 22. Mahagága fa eo ihány no ahitána ny fampimirána hoe : telo =
efatra. 23. Nolazaintsίka ihány koa fa ny fampimirána izáy añisan’ny nanaitra ny olombeloña
indrίndra noho ny fahatsorany, dia ny manáo manáo hoe : a x a + b x b = d x d. 24. Ho an’ny ohatra,
dia noraisintsίka ny 3 x 3 + 4 x 4 = 5 x 5 = 25.
25. Raha io ohatra io izány no raisina, dia ahoana no mety ho fomba fisehony? 26. Zavadehibé noho ny zava-dehibé ho an’ny Ẽzeniêra rehétra ny maméhy amin’ny kisarisáry ny eritreriny.
27. Raha io voaláza io no hatáo sary mba hitomboñan’ny eritreritra, dia tahaka izáo eto ambány eto
izáo no amehezako azy.

2150

28. Nolazaitsίka mazáva tsara koa anéfa fa tsy misy Izáo Tontólo Izáo raha tsy teo ny teny. 29.
Ny teny izány no fototry ny fisiana. 30. Tsy misy ny zavatra izáy tsy azo oména añarana.
31. Ny ohatra fototra moa, dia ny amiko manokana. 32. Tamin’ny alálan’itý Lahaporontáfa itý
dia nitatra sy niatoraka tañy amin’ny habaky ny tsy voafétra aho. 33. Namáfy teny ho an’ny olona
maro aho. 34. Tsy voafétra ny dingana sy ny lafy mety hiantefan’ny teny izáy voasoratro.
35. Ny RADANIELINA Ignace Marie Julien izáy anarako, dia mañomé ny teny 5 samy
hafa, rehéfa trandrahina ka isaina. 36. Ny teny hoe RADANIELINA dia mivaky ho roa : ny
mpanóndro añarana RA- sy ny teny hoe DANIELINA. 37. Raha ny tarehintsoratra voalohany no
raisina, dia mañomé : R D I M J = 5.
38. Raha ampandehanintsίka araka ny fihodiñin’ny fanjaitry ny famataranándro ny fomba
fampisehoana ny teny, dia miendrik’io kisarisáry fototra eto ambány eto io. 39. Afaka mitatra hatráñy
amin’ny faritry ny tsy voafetra aho, amin’ny alálan’ny teny izáy fototry ny fisiana. 40. Ny
fitambaran’ny teny izáy nipoiran’ny zavatra rehétra avy amin’Andriamanitra Tirinité Masina izáy
naháry ahy, dia nanjáry nampaházo ahy ny fahafahana sy ny fahefána hiatoraka añy amin’ny faritra
izáy tsy voafétra.
41. Azontsίka soloina teny fįrãşáy ohatra ny tarehintsoratra. 42. Dia mamáky izáy tokony
hofantarina añáo, mba hampijóro izáy tianáo hajóro.
43. Ohatra : ny tsy maintsy valiny dia dimy na 5. 44. Ka raha raisina ny Bible = 5, dia inona
no hatáo ho an’ny 4 sy ny 3 ? 45. Raha atáo hoe mots = 4, dia mety hañomé ny hevitra hoe : Soratra
Masina. 46. Ny telo kosa, dia hilaza an’Andriamanisatra Ray sy Andriamanitra Zanaka ary
Andriamanitra Fañáhy Masina.
47. Ny tarehimariky ny 2, dia manóndro ny fifampidiran’ny teloláfy sy ny efadáfy izáy samy
mamaritra zavatra miίsa telo. 48. Ary raha ny teny hoe :Coran kosa no ipetahana, dia hanáo ahoana?
49. Toraka izány koa ny amin’i Marίa iláy Renin’Andriamanitra : olombeloña voafétra izy,
kanéfa noho ny Teny, dia efa no voatarak’Andriamañitra ho an’ny amin’ny habaky ny tsy voafetra
hatráñy amin’ny mandrakizáy ; ny teny hoe : Marίa dia miίsa dimy ; ny isa dimin’ny kisarisáry dia
sady valiny eto no fototra fiaingána ho añy amin’ny dingañin’ny habaky ny tsy voafetra mikasika ny
fañadihadiana rehétra. 50. Satrίa ny teny eto, no itondrána ny rohin-kevitra ka dia izáo no hita :
1=2=3=4=5, ary 1+2+3+4=5.
51. Raha ohatra ka soloina hoe verbe ny valiny, dia mety ho toy ny teo alóha ve ny
fandehany ? 52. Ny verbe dia sady manóndro an’i Jesóa Kįrişįtý, no manóndro ihány koa ny
Tenin’Andriamañitra. 53. Voarakitra ao añatin’ny Soratra Masina avokóa ny Tenin’Andriamañitra
rehétra. 54. Tsy tenin’Andriamañitra avokóa ny Soratra Masina rehétra, hoy i Martin Luther, hoy i
Jean Calvvin, hoy i Ulrich Zwingli.
55. Añisan’ny Tezam-pamakiana (axe ou grille de lecture de la Bible) ny Soratra Masina
nolazain’i Martin Luther ny famaritana hoe : Ny tenin’Andriamanitra dia ny valin’ny famakiana
ny Soratra Masina eo ambonin’ny Tezan’ny Famonjen’Andriamañitra amin’ny alálan’ny
fahasoavany iréry ihány, (Axe ou grille de lecture de la Bible = le salut par la seule grâce de
Dieu). 56. Dia mety ho foaña amin’izáy fotoana izáy ho an’ny Pįrôteşįtãtişįɱā ny Evãzίļā izáy
voasoratr’i Masindáhy Matίo manontólo. 57. Miresaka diso tafahoatra momba ny fifaneraserána eo
amin’ny olombeloña sy Andriamañitra izy (pas de réciprocité). 58. Mampivaingaña loatra ny amin’ny
Mahandriamañitra an’Andriamañitra izy, ka antsoina hoe : Ray, Andriamañitra. 59. Fanompoantsampy ho an’ny Pįrôteşįtãtişįɱā anéfa izáy ezaka fampahafantarana sy fahafantarana ary
fampivainganana sy famatovatoana an-tsaiña sy an-eritreritra ary añaty fañáhy ny
fisian’Andriamañitra izáy;
- Dieu est au-dessus de Dieu na mihoatra foaña izáy mety hotakatakarina amin’ny fomba
maro samy hafa ho Andriamañitra, Andriamañitra. 60. Io resaka mikasika sy momba ny
fampisiana sy ny fampivainganana an’Andriamañitra io iréry monja madiña ihány, no hany
fanompoan-tsampy nofariparitin’ny Teôlôzίa Fototry ny fisian’ny Pįrôteşįtãtişįɱā.
Andáo hojerentsίka itý kisarisáry eto ambány eto itý.
Tsara tanteraka izány ny mahafantatra ny zavatra izáy tiana hohotoana amin’ny alálan’ny
kisarisáry.Voalazantsίka fa fintiña fototra io. Tsy io iréry no fintiña fototra misy eto antány fa fintiña
fototra tsy hita fetra an’isa.Ohatra iráy fotsiny itý.
Niainga tamin’ny hoe : fañitarana. Ho voankazo foana no fiafarána.
Voasáry = voankázo ; paiso=voankázo…paoma=voankázo => paoma=paiso=…voasáry =>
Paoma+paiso+…+voasáry=voankázo. Avy amin’io fanitarana io , dia efa nahazoantsίka
niláza ho an’ny kisarisáry amin’ny alálan’ny teny fa hoe : 1=2=3=4=5 ary : 1+2+3+4=5.Teny no
teza mibáby ny hoto (grille d’analyse) noraisintsίka ho ohatra.

2151

Raha ny teny no hitoriana ny fahamarinan’ny fampimirána, dia toy izáo mañaraka eto
ambány eto izáo, avy tamin’ny añarako izáy niketrehan’Andriamañitra Andrianañaháry Mpaháry ahy
ho misy, no azo añaporofoana an’io lefa io. Ny Teny no tezam-pampimirána.

Ny hany tsy ampy amin’io sary io, dia ny tsipitsipiky ny fanoroñtélo ao
añatin’ny faritry ny efajóro-mahitsizóro.
Itý áry ny ohatra momba sy mikasika ny taiñako, dia izáho RADANIELINA Ignace Marie
Julien.
a). Olona iráy na tokana aho = 1
b). Ny añarako amin’ny teny Malagásy izáy manóndro ahy ho iráy dia RADANIELINA = 1.
Izáo no dikan’io : io añarana ho RADANIELINA io, dia ampy hanondroana ahy izáy iráy, izány hoe :
1 = 1.
d). Mitrandraka ho roa io añarana amin’ny teny Malagásy io, izáy manóndro ahy ho olona
tokana iráy ihány, ka toy izáo no ho fisehony : RA-DANIELINA. Izáho izáy tokana dia niváky ho roa
amin’ny añarana ka nanjáry : 1 = 2 = RADANIELINA = 1 = RA-DANIELINA = 2.
e). Ny fañampinañarako amin’ny teny fįrãşáy, dia : Ignace Marie Julien. Samy afaka
hanóndro ahy izáy feno ho olombeloña tokana ihány ny fañampinañarako tsirairáy avy, ka toy izáo
mañaraka izáo no fisehony : Ignace = 1 = Marie = 1 = Julien = 1.
f). Ny fitambaran’izy telo anéfa dia afaka hanóndro ahy izáy tokana ihány koa :
Ignace + Marie + Julien = 1 + 1 + 1 = 3 = 1, satrίa tokana aho fa tsy telo akóry.
Raha atambatra izáy voaláza rehétra izáy noho ny teny, amin’ny alálan’ny mahafototra izáy
ivoarako ao añatin’ny Tontólo izáy iainako ao, dia izáo no hita : 1 = 2 = 3. Ary 1 + 2 + 3 = 1, satrίa
olombeloña tokana aho. Raha atambatra ny teny izáy azo amin’ny alálan’ny añarana amin’ny Teny
fįrãşáy sy teny Malagásy, dia toy izáo no azo : miίsa efatra izy iréo. RADANIELINA Ignace Marie

2152

Julien. Ary satrίa moa amin’ny valiny, dia mizára ho roa ny añarana amin’ny teny Malagásy dia :
RADANIELINA = RA-DANIELINA = 2.
Ka ny valiny farany izány dia dimy; dimy no isan’ny teny mahaleoténa izáy fototra naharianjañaháry ahy. Ny fototra voafétra izáy misy ahy izány dia : 3 + 4 + 5 = 12. Dia io fototra izáy voafétra
io, no lasa vaingam-pisiana izáy iapitáko na iatorahako ho añy amin’ny habaky ny tsy voafétra.
Tsapanáo fa ohatra momba ny tenako araka izáy namoroñan’Andriamañitra ahy, io foto-pisiako izáy
voatatitro eto io, ka nentiko nañamarina ny lefa teo ambóny teo, tamin’ny alálan’ny añarako izáy
teny, izány hoe :
1=2=3=4=5=12=1+2+3+4+5=12
Eo amin’ny lafiny Şiãtifίka, dia izáo no fototra niaingána :
a x a + b x b = d x d na 3 x 3 + 4 x 4 = 5 x 5 = 25 (mise en facteurs=réduction); tsy hadiñoina na
oviana na oviana koa fa miláza ny fahalafarana, ny lafatra, ny tarehirika 3+4+5 = 12. Izáo no
dikan’izány, ny hevitra izáy tiana hohotoina rehétra, dia tsy maintsy ahodiña ho fintiña manahaka
an’izáy voasoratra eto. Ka ny telozóro izáy tokony ho mira lafy mandrakizáy, dia hifanontoña amin’ny
efatra zoro, izáy mitóndra ny Ilaitélo fototry ny fanoroña, ka amin’izáy fotoana izáy dia izáo no hita :
telozóro=efatra zoro na efajóro.
Ny dimizóro dia valiny. Ny fisainana Şiãtifίka dia tsotra tokóa añy ifotony : tolotra – Thèse –
tohitra – Antithèse – Ravona – Synthèse -. Fantatsίka fa tsotra dia tena tsotra ny fomba fisehony,
satrίa ny ravona dia valiny. Io valiny io anéfa dia lasa mivadika ho tolotra ho amin’ny dingaña
manaraka izáy azo ampiatorahina hatráñy amin’ny dingañin’ny habaky ny tsy voafetra. Noho izány
dia notsipihina amin’ny endriñy tapatapaka ny dimizóro. Añao ihány dia mahatsápa fa samy hafa
tanteraka tokóa ny dikan’ny zoro sy ny boribóry. Tsy mitóvy fa samy hafa ny habaka izáy valainy, ka
dia añáo no mandίka azy araka izáy tokony ho izy, ka hilaináo azy.
Miláza ny Faharanitantsaiña amam-po sy amam-pañáhy (intelligence), ny habaka miendrika
vala manaña zoro. Miláza ny zava-tian-ko lazaina tsy misy fetra (infini) kosa ny kisarisáry miendrika
boribóry.
Ny tsy fahafantarana tsara ny satan’ny irain’ny valiny (en amont) na ny telo sy ny efatra eto
dia mety hiteraka vokatra havetavetána tsy hita fetra añy iavan’ny valiny (en aval) na ny dimy eto.
Nandίso mpikaroka maro ny tsy fahafantarana ny irain’ny valiny. Hoatra ny tena marina ny valiny.
Nefa hay noho ny tsy fahafantarana ny irainy izáy efa no hitan’ny mpikaroka teo alóha fa tsy mitóndra
mankaiza, dia manjáry very andro, very vola, very harena, ny tanin’ny Andalam-pandrosoana. Ry
zareon’ny tany efa mandróso nahίta ny tsy fahombiazana mantsy, tsy mety manóro izáy naházo azy
iréo tamin’ny lálana tsy nahitam-pahombiazana.
Tsy misy Şiãşy tongatónga ho azy fa miainga foaña amin’ny valiny izáy no hitan’ny teo alóha.
Raha tsy izány dia tsy manjáry ny fikarohana. Aveláo ho an’ny manam-pahaizana izány fa tsy
raharahaintsίka. Izy iréo no efa nokaramaina hanáo an’izány. Kilaláo ihány ny antsίka.
Ohatra hoe : Libίa na Libye = 5. Izáo no zavatra iráy izáy nisého. Volana vitsivίtsy talohan’ny
nañongañan’ny vahoaka azy, dia namángy ny Kỗtinãta Êrôpeáŋā i Khadafi. Tao Rôɱā misy ny Papa
Raimasina Katôlίka izy, dia sahy nitény hoe : tsy misy famonjéna ho an’ny Kỗtinãta Êrôpeáŋā tahaka
ny fibebahany ho añy amin’ny Finoana Şįlámo. Misy teny fįrãşáy iráy izáy manáo manáo hoe : celui
qui en mange du Pape en périra na izáy mangala-pihinana añy añáty vilañin’ny Papa Raimasina
Katôlίka Rômáŋā, dia ho fatin’ny hatendan-kaniny na izáy mitény ratsy ny Papa Raimasina Katôlίka
dia ho fatin’ny ompa nataony azy. Dia hadihadίo amin’ny alálan’ny kisarisáry áry io hevitra iráy
momba an’i Libίa io.
Raha ohatra ka ny hevitra ateraky ny teny hoe JÉSUS = JESOA =5 kosa no hadihadináo
amin’ny alálan’ny fomba famakina ny Baibóly izáy baben’ny teza navelan’i Martin Luther manáo
manáo hoe : ny famonjéna amin’ny alálan’ny fahasoavan’Andriamanitra iréry ihány (grille de
lecture selon Martin Luther), dia hanáo manáo ahoana re ny ho valin’ny lahatsoratra izáy hataonáo
é? Soáva ka tsará áry ! Fantatráo tsara koa moa fa mba tsy dia hamesatra loatra ny kisarisáry, dia tsy
notsipitsipihiko eto, ny Ilaitélo fototry ny fanoroña Malagásy izáy maméno ny efajóro. Raha io jeréna
ka amakafakána azy io, dia tsy hitóvy mandrakizáy ny fotokevitra foñosin’ny teny samy hafa izáy toy
ny fametavetána ny añaran’ny Zanakandriamañitra tahaka ny hoe : Zezo,Jesósy, Jeso, …,. Ny an’ny
olona, dia teny sy añarana tokana ihány no iantsoana ny Zanakandriamañitra ho an’ny Fomba
Fitenin’ny Firenéna iráy.
Tsy dia ilaina fañamarinana manáo ahoana loatra angámba ny filazána fa eto amin’itý fotopamakafakána kilaláo eto itý, dia voaféhy ao añáty habaka tsy voafétra avokóa ny kisarisarin’ny
telozóro, ny efatra zoro, ny dimy zoro. Dia ho avy ho azy ny fañontaniana hoe : nahoana raha
nafatotra amin’ny habaka tsy voafétra tokana, izány hoe : ao añáty faritra boribóry tokana izy
rehétra? Tsy mety satrίa samy mahaleotaiña izy iréo.

2153

Ny zoro rehétra dia mitehaka amin’ny boribóry avokóa, mba hilazána fa ao añatin’ny habaky
ny tsy voafétra dahólo no mivoatra ny voafétra rehétra.Tsy hadiñointsίka amin’izány ny famaritana
izáy nataon’iláy Mỗpéra Italiáŋā Marįtirin’ny Şiãşy Giordano de Nola hoe : voafétra ny olombeloña
amin’ny mahairéry azy, fa tsy voafétra kosa izy amin’ny mahaolombeloña azy. Miláza zavatra
mahaleotaiña tahaka ny hitantsίka momba ny olombeloña eto dahólo, ny kisarisáry ao añatin’ny
faritry ny kiboribóry samy hafa.
Tsy hadiñoina koa fa tsy izáho na añáo no nianatra nañándro na nañίsa andro fa
Andriamañitra Andrianañaháry Mpaháry sy Mpitáhy na naméla ho ahy sy ho anáo ho lova
mandrakizáy izány fañandroana na fañisána andro izány. Ny kisarisarin’ny faritry ny efajóro
mahitsizóro no mañambára an’izány eto. Foaña ny fisiana raha foaña ny fizarazarána ny fotoana na
ny fizarazarána ny fotoana ho andro dia ny andro fito araka ny nandidian-Jañaháry azy. Iréto no
endri-pizarazarána, raha arahina ny fomba fañisana andro Malagásy :
1. Alahamády, 12. Alohótsy, 11. Adálo, 10. Adijády, 9. Alakaosy, 8. Alakarábo,7. Adimizána,
6. Asombála, 5. Alahasáty, 4. Asorotány, 3. Adizaoza, 2. Adaoro.
61. Ampahatsiahiviko fa azo vatovatoina avy amin’io rafi-pandaliñana eto amin’ny kisarisáry
io avokóa ny fandinihana tiana havoitra sy hampivaingañina rehétra, hatramin’ny fandinihana şiãtifίka
farany izáy hentitra indrίndra aza. 62. Ny amin’ny teny sy ny finoana no noraisiko manokana eto,
satrίa heveriko fa tsy misy zava-tsarotra tahaka azy iréo, ao añatin’ny fiaiñana andavanándron’ny
olombeloña ao.
Je cite –IFTV- :
« Nous n’allons pas au culte pour être pardonnés, pour être reconnus par Dieu, mais parce que
nous y sommes conviés, parce que nous sommes déjà reconnus par Lui ».
« Cette conception protestante du culte entend donner raison à la conviction théologique,
éminemment réformée, selon laquelle, Dieu est toujours celui qui vient à nous et non celui vers lequel
nous nous portons. Un tel Dieu est empreint de désirs et de fantasmes, il demeure le Dieu de nos
besoins, une chimère, voire une idole ».
« Tsy mandéha mamónjy fotoam-pivavahana isίka mba hamelán’Andriamañitra ny
fahotantsίka, mba hakansitrahany, fa mandéha añy isίka satrίa nantsoina ho añy isίka, satrίa
olona efa fantatr’Andriamañitra isίka ».
« Izány fomba fisaiñana Pįrôteşįtãta momba ny famonjéna fotoam-pivavahana izány, dia
mañomé rariny ny fiekém-pinoana teôlôzίka, farany izáy voahίtsy sy tena voasédra indrίndra
tokóa, ka mamatrapatratra fa Andriamañitra foaña hatráñy hatráñy mandrakarίva sy
mandrίtra ny ho mandrakizáy, no mañatoña antsίka, fa tsy isίka velivély mihίtsy akóry no
mañatona Azy sy mandéha añy aminy. Ny Andriamañitra izáy idodododoantsίka tahaka izány
mba hanomé fahafaham-po ny filantsίka toy ny valim-bavatsίka, dia Andriamañitra izáy
vokatry ny foroporoñin’ny fañaporofoan’ny saiña amam-pañahintsίka befahatány,
Andriamanitry ny fañomezana fahafahampon’ny filantsίka, Andriamañitra nofinófy sy
mandálo, na tena Andriamañitra sampy mihίtsy aza no azo ilazána sy itsarána azy».
63. Averiko hatrány fa zava-doza noho ny zava-doza, ho an’ny Olon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā, izány
fiezahana mba hampivaingañana ny fahatsapána ny fisian’Andriamañitra izány na amin’ny endrika
inona na amin’ny fomba manáo ahoana;
- tena hizingiziñin’ny Teôlôzίa fototry ny Pįrôteşįtãtişįɱā tsara eto fa ny Andriamañitra alίka
sy kisóa miendrika Andriamañitra satrίa Andriamañitra sampy, no mamály vavaka ny alίka sy ny
kisóa miendrika mpivavaka ary manomé azy iréo, ohatra, ny fahefána manáo fahagagána na ny
fahafahana hañasitrana. 64. Ny endriky ny fampivaingañana farany izáy marina indrίndra momba ny
fahalalána an’izány Andriamañitra izány, dia ny fidodododoana añy aminy, ny fiantsoana azy ho Ray.
65. Heloka farany izáy vetavéta mihoatra noho ny Şakirįlejin’ny Katôlίka anéfa izány ho
an’ny Vakoaky ny Pįrôteşįtãtişįɱā, satrίa tsy heloka sy fahotána fotsiny madiña monja ihány fa tena
fanompoana sampy mihίtsy aza (pas de réciprocité). 66. Andriamañitra tsy hatoñina satrίa tsy fantatra
Izy ary tsy azo fantarina Izy, ho an’ny olon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā noforoñin’i Martin Luther (Dieu est
au-dessus de Dieu). 67. Noho izány dia sady tsy azo ampivaingañina ny fahalalána azy no tsy azon’ny
Olon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā antsoina koa hoe : RAY Izy : zavatra sady fisiana izáy tsy fantatra sy tsy azo
fantarrina ve ho azo antsoina hoe : ray; mahalála ny zanany avokóa ary fantapantatry ny zanaka teraka
ara-dalána dahólo ny Rain’izy iréo.
68. Hevitra fototra ijoroan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā, amin’izáo taona arίvo fahatélo izáo, izány
hevitra voasoratra eto izány. 69. Ny teôlôzίa fototra izáy ijoroan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā no mañiziñgiziña
an’izány.

2154

Je cite –IFTV- :
« […] En effet, en renvoyant le croyant et chaque croyant à la souveraineté et à la
transcendance de Dieu, le protestantisme a lié sa conception de l’Eglise et des Eglises à l’idée de
fragilité de la condition humaine. Cette dernière pourrait bien n’être finalement que l’ombre portée de
l’attachement protestant à la seule Gloire de Dieu. Lorsqu’on confesse la faiblesse et la faillibilité des
hommes et des Eglises, on ne peut pas les construire et les structurer commes des châteaux
inébranlables et voués à une éternité qui n’appartient qu’à Dieu ».
« Noho ny fañodihan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā ny mpinon’ny Pįrôteşįtãtişįɱā sy ny mpinon’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā tsirairáy avy, añy amin’ny fiandrianan’Andriamañitra sy añy amin’ny tsy
mahaázo eritreretina ny Mahandriamañitra an’Andriamañitra, dia nitarika ny Mpinon’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā ny Antokom-pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā mba hamatotra ny fomba fisaiñany ny
amin’ny Traño Fiangoñany sy ny amin’ny Trano Fiangoñana rehétra, amin’ny hevitra hoe :
fandalovana ny toetra mahaolombeloña. Izány hevitra momba ny mahafandalovana ny Toetra
Mahaolombeloña izány, dia vokatra na aloka nateraky ny firaiketan’ny mpinon’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā, amin’ny fiaiñana ao añatin’ny Voninahitr’Andriamanitra iréry madiña monja
ihány. Rehéfa miaiky ny fahaleména sy ny fitañilána mahaolombeloña ny olombeloña ho any
amin’ny tsy fahamarinana maházo ny olombeloña sy ny Fiangonana ny taiña, dia tsy
hieritreritra mihίtsy ny hañoriña azy iréo sy ny handrafitra azy iréo hanatahaka ny lapa tsy azo
hozongozoñina sy tsy azo tafihina ary tsy azo anihina ka haharitra mandrίtra ny fotoana ho
mandrakizáy, fotoana ho mandrakizáy izáy Andriamañitra iréry ihány no tompony ».
70. Mandálo moa izány isίka mananaiña rehetra. 71. Mandálo tahaka izány ihány koa izáho
RADANIELINA Ignace Marie Julien. 72. Asa na mbola mety ho veloña aho amin’ny andro izáy
amakianáo itý Lahaporontafako itý. 73. Vita batémy amin’ny añarana hoe : Ny Teny itý izy itý.
74. Nataoko mba ho nialanáo voly fotsiny madiña monja ihány izy. 75. Tsy nataoko
hampieritreritra anáo diso tafahoatra izy. 76. Nataoko hamalifaliana anáo izy.
77. « Aza oména ny alika ny zava-masina, ary aza atsipy amin’ny kisoa ny
voahanginaréo, sao hitsahiny irǽñy, dia hifotitra hamiravira anaréo izy ». 78. Ho an’ny teôlôzίa
fototry ny Pįrôteşįtãtişįɱā, dia tsy misy Andriamañitra Masina izáy hamály ny vavaky ny Olona
Masina satrίa mpino ka mpivavaka.
79. Efa vita tamin’ny alálan’ny famonjéna noho ny fahasoavan’Andriamañitra iréry ihány ny
zava-drehétra. 80. Azo maimaim-poana ny finoana taratra kanéfa koa fototry ny fahavelomana ao
añatin’ny fahasoavany iréry ihány ao.
81. Noho izány dia misy añao sy aho ao añatin’ny Egįlίjy tsy hita maso sy ny Egįlίjy Hita
maso, satrίa na dia efa mifankahalála dahólo aza ny mpino rehétra, dia Andriamañitra iréry madiña
monja iréry ihány kosa, hatramin’ny Mandrakizáy, no afaka hahίta ny ao am-pon’ny olona rehétra
mpino tahaka ahy sy toa añáo ao. 82. Voavónjy aho sy añáo! 83. Very aho sy añáo! 84. Izáy no
fahasoavan’Andriamañitra iréry ihány!
85. Mila miála voly izáho sy io añáo io, mba ho afaka miaiña araka izáy mba anjára
masoándro noména anáo sy noména ahy. 86. Tianáo ve ny mivavaka ? 87. Iza no Andriamañitra izáy
ivavahanáo? 88. Tandrémo tsara fa fanompoan-tsampy ny fahafantarana an’Andriamañitra izáy
ivavahana, hoy ny namanáo sy hoy ny havanáo ary hoy ny namako sy hoy ny havako.
89. Afaka mifaneraséra amin’Izy Andriamañitra izáy ivavahanáo ve añáo ? 90. Amin’izáy
fotoana izáy dia afaka hantsoina hoe : maty marįtίry na maty marįtióra añáo raha toa ka nalatsaka aiña
noho ny fijorojoroanáo ho vavolombeloñin’ny finoanáo.
91. Satriko tsy hisy fiafarány ny tenintsίka. 92. Tsy nisy zavatra izáy natáo haharitra anéfa eto
Antány izáy paradişan’ny fandalovana eto, ka dia miondrika noho ny fandaharana ny taiña.
93. Miráry soa sy fañambinana ho anáo áry aho eo am-pamakiana ny Lahaporontafakoao
anatin’ny fanajanaréo an’Andriamanitra Tirinité Masina {izáy tsy inoan’ny Kįrişįtiaŋin’ny
Pįrôteşįtãtişįɱā }. 94. Ny añarany amin’ny batémy dia manáo manáo hoe : Ny Teny.
95. Amin’izáo fetrandron’ny mamatonalin’ny volana aogoşįtra 2014, izáy fe-potoana iaiñana
ny Taombaováo Malagásy sy ny Taombaovaon’ny Jody ary ny Fankalazána ny FetimPiravoravoan’ny Ramadã izáo, dia mbola manóhy ny fihotakotahany lavarény ka tsy misy fiatoany
ihány ny Olombelona izáy miláza azy iréo ho Mpanáo Pôlitίka Malagásy. 96. Efa mijály veloña
mihίtsy anéfa ny vahoaka. 97. Mivadika ho dahálo, ho mpanafika fonaiñana sy ho mpangalatra ny
fanañan’ny hafa amin’ny endriñy izáy samy manaña ny azy avokóa, izáy olombeloña rehétra afaka
manáo izány.
98. Angalarina ny volin’ny olona. 99. Vonovonoina befahatány ny olombeloña tahaka ny
tena. 100. Mivadika ho fandriky ny aina dahólo ny fanañana izáy no azo tamin’ny ezaka tao añatin’ny

2155

fahamarinana. 101. Iza marina no mba Zañaháry sy Andriamañitra izáy ho afaka hañámpy ka hiáro ny
Vahoaka Malagásy amin’ny halatra sy vonovóno olona tsy tambo hisaina ary ny fanafihana samy
hafa? 102. Nampidiran’ny Fikambanambé Iraisampirenéna ny hevetavetán’ny tsy fifañarahantsaiñin’ny samy Malagásy ny Fiarahamoniña Malagásy. 103. Mampahonéna ny maházo ny Vahoaka
Masina Malagásy.
104. Izáho RADANIELINA Ignace Marie Julien andanin’izány, dia manembonembona
iréry. 105. Mijéry ny lasa tsy hipódy koa. 106. Mbola mba sahy mamisavίsa ihány ny ho avy tsy
maintsy mbola ho diaviko aho.
107. Ao ny soa mba no vita. 108. Mangίdy tahaka ny tangéna koa anéfa ny fahatsapána ny
zavatra tsy no voasahana kanéfa tena no atoñina ny tena tanteraka tokóa mihίtsy. 109. Lasa vinañy
diso laliña loatra aho, amin’izáo volana aogoşįtra 2014 izáo. 110. Hanaotáo ahoana marina izáy mba
tena ho fiafaráko? 111. Teny ary teny tokóa madina iréry monja ihány mantsy ankehitrίny no
mba hany sisa ametsovetsoana an’izány.
112. Hanóhy hitenitény foaña mandrakizáy ve ny olombeloña? 113. Nahafinaritra ahy ny
nanoratsoratra ny fomba firesaky ny olona tamin’ny fomba farany izáy nahatsiravina ny tantaran’i
Masindáhy Jacques Berthieux. 114. Efa diso fantatra loatra anéfa ny tena tantára marina. 115.
Nosoratako ihány anéfa ny resaka dison’ny olona mba ho nahatsapanáo fa emboka akóndro ny
zavamίsy rehétra ka ny fanondroana ny alañitra madiña monja iréry ihány no iomboñana.
116. Toraka izány ihány koa ny tamin’irǽñy Mpanjáka Betsiléo irǽñy. 117. Fotoana samy
hafa tanteraka no niaiñan’Andriambavizanaka sy Andrianampoinimerina nefa nampfandraisin’ny
resaky ny andalambé. 118. Tsy ny fahadisoan’ny resaka no tokony hanaitra fa ny antony nahatónga ny
resaka ho tahaka an’izány. 119. Noraisiko anéfa ny resaka mba ho nialanáo voly tsara. 120.
Fiampitan’ny resaka ho añy amin’ny tsivoafétra ny fidiñany æñy an-dalambé ka ankalazain’ny
vavan’ny mpandálo tsiankanavaka.
121. Maro be ohatra ny fañontaniana hoe : nahoana no lasa Katôlίka ny Mpanjáka Betsiléo?
122. Ny Pįrôteşįtãtişįɱā anéfa no finoam-panjakána tamin’izány fotoanándro izány? 123. Nahoana
no lasa Şįlámo ny Mpanjáka Sakaláva? 124. Amin’izáy fotoana izáy, dia miatoraka añy amin’ny
tsivoafétra ny teny sy ny resaka, dia gaga hatramin’ny taiña.
125. Araka ny teny finoana Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, dia tsy ho Mpiaramamónjy
an’Izáo Tontólo Izáo amin’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra mihίtsy Izy Masina Marίa
(corédemptrice).
126. Ny soratra nataon’ny Andriamañitra tamin’ny alálan’i Masindáhy Matίo no soratra
navoakan’olombelona sarotra adίka hevitra indrindra raha ny fiforoñany ka mahatónga antsίka
hañontány taiña manáo manáo hoe : inona marina áry no tsiambaratélo foñosin’ny fomba firafitr’io
Evãzίļā izáy nosoratan’i Masindáhy Matίo io?
127. Ny zava-boaforoña rehétra dia mitañίla avokóa ho añy amin’ny fiibána na ny heloka,
noho izány dia afaka ny mihevitaiña ho mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay
miendrika olombeloña aho, raha sahy miláza manáo manáo hoe : tsy mila hatáo batémy ny zaza
menaváva fa tsy manañ-keloka izy; meloka hatráñy am-piforoñany izy.
128. Tsy misy zavaboaáry na olombeloña afaka manoroña Fiangoñana na Egįlίjy; Izy Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra iréry ihány no afaka manoroña Fiangoñana na Egįlίjy; noho izány izáy rehétra
mitonon-taina ho Mpanoriña Fiangonana na Egįlίjy dia sady mañalίka no mañakisóa an’ Izy Jesóa
Kįrişįtý Andriamañitra, satrίa manandra-taiña ho mitóvy aminy, ka tsy afaka ny hino azy ho
Andriamanitra intsóny satrίa efa samy Andriamanitra; Izáy fanandratan-taiña ho mitóvy
amin’Andriamanitra izáy iréry ihány izáy mitóvy amin’ny fampivaingañana an’Andriamañitra, no tena
fanompoan-tsampy fa tsy ny fanaovana famadiahana na ny fanaovana joro æñy
amin’Andrianampoinimerina mihίtsy akóry, …,; tsy mihevitra ny razañ’andriana sy ny razaña hafa
rehétra ho mitovy zo sy hasina amin’Andriamanitra mantsy ny Vahoaka tena Masina Malagasy; tsy
mivavaka amin’ny olona efa maty mihίtsy ny Vahoaka tena masina Malagásy.
129. Nanahirana an’i Masindáhy Pôly mihίtsy ny niditra tao añatin’ny “Vondron’ny
Apôşįtốly”. 130. Nanandra-taiña ho no “Apôşįtốly” Izy. 131. Jody ihány anéfa izy. 132. Mba ho
nahazoany nifaneraséra tamin’ny “Apôşįtốly” dia nandráy an’i Barįnabé izáy tena Jody madίo, ho
namana izy. 133. Añisan’ny tena nifanohitra taminy hatráñy amboalohany, Jakốba na i Masindáhy
ZAKA izáy rahalahin’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra. 134. Izy no tena mpandóva an’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamañitra zokiny ary tena rahalahiny naloakin’ny kibon’i Masina Marίa izay Virįjίny
Mandrakizáy. 135. Raha ny marina no tena marina, dia i Masindáhy Zaka no tena no Filohan’ny
Egįlίjy tamin’ny endrika nahajódy ny Egįlijin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra. 136. Ampahatsiahiviko
fa teny tsy fanáo ianáo ka tsy mendrika ny ho Boky añisan’ny Baibóly ny taratásy nosoratan’i
Masindáhy ZAKA na i Jakốba, hoy i Martin Luther.

2156

137. I Masindáhy Piéra izáy vatolámpy ioraiñan’ny Egįlijin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra, dia
teo ambonin’izány ady izány. 138. Nampitatra ny fanjakán’Andriamañitra izy ary nanomboka niála
an’i Paleşįtίŋā.
139. Nitambatra ny jẽtίly sy ny Jody samy kįrişįtiáŋā. 140. Tsy nitóvy sakáfo nohanina anéfa
izy iréo. 141. Mijanona ny mahañaréo anaréo ianaréo jẽtίly, hoy i Masindáhy Pôly. 142. Saika
naharomotra ny hatezeran’i Masindáhy Pôly tañy Atiốsy ny fihatakatahan’i Masindáhy Piéra tamin’ny
fiaraha-misakafon’ny kįrişįtiáŋā tsy jody. 143. Tsy azo niadian-kevitra anéfa, satrίa dia nanodidiña ny
jody ihány no nahazoan’i Masindáhy Pôly niása, izány hoe : nañodidiña ny Şinagóga ihány.
144. Fantany ary nekény ihány koa fa mizaka zo sy hasina ankoatra ny an’ny olombelona hafa
rehétra misy i Masindáhy Piéra. 145. Tsy afa-niása ivelan’ny alok’i Masindáhy Piéra izy. 146. Efa
nambaran’Andriamañitra mazáva tsara fa tsy nanampahefána tamin’i Masindáhy Piéra intsóny ny
fahafatesana. 147. Nogadraina ho no vonoina izy nefa dia navoakan’Andriamañitra. 148. Tsy ho no
faty afa-tsy tamin’ny fotoana nitiavan’Andriamañitra an’izány i Masindáhy Piéra. 149. Manaña
iraitampó taminy i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra. 150. Noho izány dia tsy virįjίny mandrakizáy dorίa
alaoválo améŋā i Masina Marίa raha tsy niteraka tamin’ny nahavády azy, noho ny firaisany ara-nofo
tamin’i Masindáhy Zôjéfa. 151. Efa mino ny fisian’ny rahaláhy sy anabavin’i Jesóa Kįrişįtý
Andriamañitra avokóa ny olona rehétra.
152. Fihalikána sy fihakisoavana, ny fampiasana ny tarehimarika filazana filaharana momba
ny Andriamanitra Tįrinité Masina.
153. Aleoko mipetraka amin’izáy. 154. Rehéfa izáy dia izáy.
155. Mandálo tokóa lahy ny fiaiñan’ny Nofo eto Antány Fandalovana eto. 156. Tsy maintsy
ho faty avokóa ny mananaiña rehétra.

Na izány na tsy
izány anéfa, dia ho levona ny Tany sy ny Zavamίsy
tsihitaίsa, fa tsy ho levona mandrakizáy dorίa
alaoválo améŋā kosa ny Teniko.
157. Vongambongantány ny nofo ka mody ho vovoka. 158.

2157


Aperçu du document dany .30.pdf - page 1/21
 
dany .30.pdf - page 3/21
dany .30.pdf - page 4/21
dany .30.pdf - page 5/21
dany .30.pdf - page 6/21
 
Télécharger le fichier (PDF)


dany .30.pdf (PDF, 717 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


dany 010
ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana
ambohibao 17 nov 2012
malagasy how satan stops our prayers
dany 014
dany 016

Sur le même sujet..