dany .30.pdf


Aperçu du fichier PDF dany-30.pdf - page 3/21

Page 1 2 34521Aperçu texte


2634. Inona marina no atao hoe : fivavahana sy Andriamanitra, ho an’ny Tany mandroso?
2635. Nisy fanadihadiana momba ny rahalahin’i Jesoa Kįrişįty, tany amin’ny Tany sy ny
Firenéna Mandroso maro, hono, ho an’ny Finoana Kįrişįtiaŋā. 2636. Izao no zavatra navoakan’ny
fanadihadiana. 2637. Nanambaran’ny fanadihadiana fa saika ny olona rehetra izay nanontaniana
mihίtsy no nanizingizina fa tena rahalahin’i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra, ireo « Olona » izay
voatondron’ny Evazίļā ho « Rahalahiny » ireo.
2638. Tsy diso, hoy ny olona rehétra ny Evazίļā. 2639. Tena rahalahin’ny Andriamanitra
Jesoa Kįrişįty ireo olona ireo. 2640. Antitranterina fotsiny izany ny raikipohy izay efa nafatotsika sy
efa nofehezintsίka tahaka izao manaraka izao.
2641. Tena Virijίny mandrakizay dorίa alaovalo ameŋā i Masina Marίa Virijίny
Renin’Andriamanitra Jesoa Kįrişįty. 2642. Tsy virijίny mandrakizay dorίa alaovalo ameŋā kosa
anéfa izy raha tsy nanana zanaka tamin’ny alalan’ny firaisany ara-nofo araka ny lalanan’ny
mahampivady tamin’i Masindahy Zôjefa. 2643. Virijίny mandrakizay dorίa alaovalo ameŋā i

2139