دور الضحية في ارتكاب الجلريمة .pdfNom original: دور الضحية في ارتكاب الجلريمة.pdfTitre: Almotayat + Ehdaa Al-EmzanenAuteur: Jadduo

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PageMaker 6.5 / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/12/2014 à 14:31, depuis l'adresse IP 105.235.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 503 fois.
Taille du document: 1.4 Mo (327 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


W?O?M? _« Âu?KFK WOÐdF « n¹U½ WF Uł
Naif Arab University for Security Sciences

UOKF «  UÝ«—b « WOK
WOŽUL²łô« ÂuKF « r

W1d'« ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ
÷U¹d « WM¹b w  U d « rz«dł U¹U×{ vKŽ WO½«bO WOKOK% WOH Ë WÝ«—œ

WH KH « Á«—u² œ Wł—œ vKŽ ‰uB(«  U³KD²* ÎôULJ²Ý« W bI WŠËdÞ√
W‡‡OM _« Âu‡‡KF « w
œ«bŽ≈

rOJ(« ÊUONÐ ‰¬ wKŽ sÐ l½U sÐ d U½
·«d‡‡‡ý≈

dLF « qOKš sF ÆœÆ√
÷U¹d «
Â≤∞∞∑ ‡ ‡¼±¥≤∏

Êu
Ò
Ò ÌM ÏRÎÌL «Î§Ò tÌÌ uÌÝ—Ò§Ò rÎÌJKÒLÒŽÒ tÌÓÒKÄ ÈdÒOÒ
Ò Ò «uÌKLÒŽ‹
Î qÏÌ §˚
Îr̲MÌ UÒLÏÐ rÌJ̾ÓϳÒMÌOÒ Ï…ÒœUÒNÓÒA «Ò§ ÏVÎOÒGÎÄ ÏrÏ UÒŽ åvÒ ≈ ÒÊËÌÓœÒd̲ÒÝÒ§
©WÐu² « …—uÝ® ˝æ±∞µºæ Êu
Ò ÌKLÒFÎðÒ

¡«b‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ¼ù«
Ì
Æ©rO¼«dÐ≈ …—uÝ ® ˝æ˙¥±˙ºæ »U
Ì IÌ¹Ò ÂÒuÎ¹Ò 5
Ò MÏ ÏRÎLÌKÎÏ §Ò Í
Î UMÒÐÓÒ—˚
Ò ×
Ï ÄÎ Âu
ÓÒ bÒ «ÏuÒÏ Ò § w Ï dÎHÏž‹
Ò
wMF ¹ ô  «uMÝ ÀöŁ “ËU−²¹ ô ÍdLŽË wÐ√ …U Ë bFÐ w²OÐdð v uð Íc « Íbł ÕË— v ≈
q vKŽ t½≈ t² «d —«œ w ULNÐ wMFL−¹ Ê√Ë ULN dHG¹Ë t²LŠdÐ UL¼bLG²¹ Ê√ tK « uŽœ√ Ê√ ô≈
Æ d¹b ¡wý
q?C? t? s? q? v? ≈Ë wðUMÐË wzUMÐ√Ë wðUłË“Ë U¼dLŽ w tK « ‰UÞ√ W³O³(« wðb «Ë v ≈
Æ ¡U b
_«Ë »—U _«Ë q¼_« s wKŽ
s _« q×O rN H½√ vKŽ ÁËcš√ Íc « bNF « vKŽ 5B¹d(« s _« ‰Uł— s ¡ö e « v ≈
v ≈Ë tAOF¹ Íc « s _« vKŽ h¹dŠ sÞ«u q v ≈Ë Æ w UG « sÞu « «c¼ ŸuЗ w ÊU _«Ë
rJO ≈ Íb¼√ r UF « w rKE «Ë œU H « WЗU× v ≈ vF ¹Ë UOŠ
ΠΫdOL{ tO³Mł 5Ð qL×¹ s q
Æ bN'« «c¼ UFOLł
Îd‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡¹bIðË d‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡Jý
bL(« tK  U(UB « t²LFMÐ r²ð Íc « t d Ë tM Ë tKCHÐ «dI
ΠΫbLŠ 5*UF « »— tK bL(«
b³Ž sÐ bL× UM³O³ŠË UMðËb Ë UMO³½ tzUO³½√ -UšË tIKš dOš vKŽ Âö «Ë …öB «Ë «dOš√Ë
Î
Î
ôË√
∫ bFÐË 5FLł√ t³×
Ë t ¬ vKŽË ¨ tK «
ÆåtK « dJA¹ ô ”UM « dJA¹ r s ò æ tK « ‰uÝ— ‰U
uL « VŠUB d¹bI² «Ë dJA « q¹eł Âb √ Ê√ ô≈ wMF ¹ ô qCH UÐ «—«d «Ë
Î
qOL'UÐ U½U dŽ
Áb?ŽU? ? uLÝË ¨ t³zU½ uLÝË ¨ WOKš«b « d¹“Ë œuFÝ ‰¬ e¹eF « b³Ž sÐ n¹U½ Ø dO _« wJK*«
tK «b³Ž ¡«uK « ÷U¹d « WIDM WÞdý d¹b …œUFÝË ÆÂUF « s _« d¹b …œUFÝË Æ WOM _« Êu¾AK
Æ WI¹dF « WF U'« ÁcNÐ Á«—u² b « WÝ«—œ WK
«u W
d w «uŠUð√ s¹c « w½«dNA « bFÝ sЫ
Íc? « d?L?F « qOKš sF ÆœÆ√ …œUFÝ q{UH « Í–U²Ýô Íd¹bIðË ÍdJý rOEŽ Âb √ UL
…d² ‰«uÞ Œ_«Ë býd*«Ë tłu*« rF½ ÊUJ WHK²<« UNKŠ«d w W UÝd « vKŽ ·«dýùUÐ ÂdJð
X½UJ X “ôË dO¦J « tM XLKF² W dF*«Ë rKFK V(UÐ w½dFý√ w «d « tK UF²Ð W UÝd « œ«bŽ≈
Æ Î«dOš tK « Á«e− W UÝd « Ác¼ œ«bŽ≈ w dŁ_« d³ √ …b¹b « tz«—¬Ë tðUNOłu²
n¹U½ WF Uł fOz— Íb UG « dI
sÐ e¹eF « b³Ž ÆœÆ√ w UF* ÊU dF «Ë dJA UÐ ÂbIð√ UL
W u d*« W½UJ*« Ác¼ v ≈ WF U'« ‰u
Ë w rOEF « —Ëb « t ÊU Íc « ¨ WOM _« ÂuKFK WOÐdF «
U?O?K?F? «  U?Ý«—b? « W?O?K? b?O?L?Ž …œU?F?ÝË ¨ W?¹œu?F? ? «Ë W?O?Ðd?F? «Ë W?O?*U?F? «  U?F U'« 5Ð s
U?L? w?½«d?N?A? « wKŽ sÐ bFÝÆœ ¡«uK « WOKJ « qO Ë …œUFÝË ¨œUOB « bLŠ√ wÞUF «b³ŽÆœÆ√
Íc « WOŽUL²łô« ÂuKF « r fOz— V UÞ „—U³ sÐ s Š√ Æœ …œUFÝ Í–U²Ý√ dJA UÐ hš√
W1d'« U¹U×{ w Y׳ « «cN v Ë_« …—c³ « —cÐ Ê√ w v UFðË t½U×³Ý tK « bFÐ qCH « t ÊU
t?L?O?J%Ë Y׳ « «c¼ œ«bŽ≈ qŠ«d lOLł w wFO−A² t²K
«u Ë WF U'« ÁcNÐ w Uײ « cM
t?ðU?N?O?łu?²? X½UJ WA UM*« WM'Ë W UÝd « h× WM' w t² —UA Ë ÊUO³²Ýô«Ë Y׳ « tD)
ÎU? d? Ë ¡U? ?ÝË ¡U?D?Ž t?ðœU?F?Ý œU?ł YOŠ ¨ W UÝd « Ác¼ œ«bŽ≈ w dŁ_« d³ √ Áb¹b « tz«—√Ë
Æ W1dJ « t öš√Ë d «u « tLKFÐ

»

WF U−Ð ŸUL²łô« rKŽ –U²Ý√ d¹u'« „—U³ sÐ rO¼«dÐ≈ œÆ√ …œUF q¹e'« dJA UÐ ÂbIð√ UL
Æ WA UM*« WM' w W —UA*« vKŽ WI «u*UÐ t dJ² WO öÝù« œuFÝ sÐ bL× ÂU ù«
h× WM' hš√Ë ÎU?FOLł WOÐdF « n¹U½ WF U−Ð wðcðUÝ_ Íd¹bIðË ÍdJý q−Ý√ UL
UL ¨ +Už wMG «b³Ž tK « b³Ž ÆœÆ√Ë ÂbI bOFÝ sÐ kOH(« b³Ž ÆœÆ√ …œUFÝ s Îö W UÝd «
r s¹c « WOŽUL²łô«  UÝ«—b « r œuFÝ pK*« WF U−Ð f¹—b² « W¾O¼ ¡UCŽ√ wðcðUÝ√ dJý√
W?K?Šd? w? œu?F?Ý p?K?*« W?F? U?−?Ð W?Ý«—b? « ¡U?M?Ł√ W? d?F?*«Ë rKF UÐ Íb¹ËeðË rNzUDŽ n u²¹
lł«d*« iF³Ð rŽb «Ë …b¹b « rNz«—PÐ rNðUNOłuðË rNzUDŽ b² « qÐ dO² łU*«Ë ”u¹u UJ³ «
Æ dOš q wMŽ tK « r¼«e− WÝ«—b « Ác¼ œ«bŽ≈ ¡UMŁ√ ÊUO³²Ýô« rOJ%Ë WOLKF «
s t bI¹ U* UOKF «  UÝ«—b « WOK 5 √ dOGB « s Š sÐ bL× –U²Ýú ‰u
u dJA «Ë
Æ WF U'« W UÝd ¡«œ√Ë
¨ 5¦ŠU³ « W×KB* W œU
…dÐU¦ Ë WMO √ WFÐU² Ë ÊËUFð
Î
÷U?¹d? « W?I?D?M? W?Þd?ý e «d0 ¡ö e « lOL' Íd¹bIðË ÍdJý q−Ý√ Ê√ wMðuH¹ ô UL
—u² b « bz«d « qO e « v ≈Ë …dO³J « rNðbŽU Ë YŠU³ « WLN rNKON ² UNO 5K UF « lOLłË
ëd ²Ý«Ë w ü« VÝU(« w  U½UO³ « ‰Ušœ≈ w wðbŽU * Íb UG « ”U œ sÐ vO×¹ Ø ”bMN*«
¨YŠU³K ÍuMF*« tLŽb wHI¦ « bOLŠ sÐ bL× Æœ bOIF « …œUFÝ dJý√ UL WOzUBŠô« ZzU²M «
WHK²<« rNM U √ w ¡ö e «Ë ¡U b
_«Ë ¡UÐd _«Ë q¼_« s vKŽ qC t s lOLł dJý√Ë
W UÝd « Ác¼ ÂU9ô p – dOž Ë√ WŽU³Þ Ë√ …—uA Ë√ ÎU¹√— X½U ¡«uÝ …bŽU Âb s lOLł v ≈Ë
d¹bI² « vKž√Ë dJA « YŠU³ « s ÎU?FOLł ¡ôR¼ v S ¨ jO Ð bN−Ð u Ë »uKD*« tłu « vKŽ
Æ Î«dOš wMŽ tK « r¼¡«e− WIOIŠ …dJH « X׳
√ v²Š ‰cÐË W½UŽ≈ s t²OI U vKŽ
YŠU³ «

 

W?OM _« ÂuKFK WOÐdF « n¹U½ WF Uł
Naif Arab University for Security Sciences

WOŽUL²łô« ÂuKF « ∫r‡‡‡‡
©≤≤® r — Öu/

W‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡1d'« r‡‡‡KŽ ∫hB ð

WOM _« ÂuKF « w WH KH « Á«—u‡² œ WŠËdÞ√ W öš
r?z«d?ł U?¹U×{ vKŽ WO½«bO WOKOK% WOH
Ë WÝ«—œò W1d'« ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ ∫WŠËdÞ_« Ê«uMŽ
Æå÷U¹d « WM¹b w  U d «
rOJ(« ÊUONÐ ‰¬ wKŽ sÐ l½U sÐ d
U½ ∫V‡‡ UD « œ«bŽ≈
d‡‡‡LF « q‡‡‡‡OKš s‡‡‡‡‡F ÆœÆ √ ∫·«d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ý≈
∫W UÝd « WA UM WM'
Î
«—dI Ë
Î
U dA

d‡‡‡LF « q‡‡‡‡‡OKš s‡‡‡‡‡‡‡F ÆœÆ √ ‡ ±

Î
«uCŽ

d¹u'« „—U³ sÐ rO¼«dÐ≈Æœ Æ √ ‡ ≤

Î
«uCŽ

V‡‡‡‡ UÞ „—U‡‡‡³ s‡‡ Š√Æœ Æ √ ‡ ≥
ÆÂ≤∞∞∑Ø ¥Ø±∑ o «u*« ‡¼±¥≤∏Ø ≥Ø≤π ∫W‡‡A UM*« a¹—Uð

÷U¹d « WM¹b w  U d « rz«dł ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ W dF v ≈ WŠËdÞ_« Ác¼ X b¼ ∫W‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ö)«
W?¹œU?B?²? ô«Ë W?O?ŽU?L?²?łô«Ë WO «džu1b « hzUB)« W dF Ë WO×C « …UOŠ »uKÝ√ ‰öš s
5ðËd «Ë WÐUðd « —ËœË …UM'« sŽ ⁄öÐù« w s _« ‰Uł—Ë U¹U×C « 5Ð ÊËUF² «Ë W öF « WFO³ÞË
W d « W1d' U¹U×C rNŽu Ë s b×K  U d « rz«dł U¹U×{ q³ s …c ²*« WOM _« dOЫb² «Ë
W d K U¹U×C « UNO ÷dFð w² « s U _«Ë  U Ë_« W dF Ë t½«dOłË …UM'UÐ WO×C « W öŽ —ËœË
U?¹U?×{ s WO×{ ©≤∂∞® X?G?K?Ð ¨ W?M?OF « WI¹dÞ sŽ wŽUL²łô« ` *« ZNM «b ²Ý« -Ë ¨
X?K?
u?ð b? ËÆ p? c? b?F?*« ÊU?O³²Ýô« o¹dÞ sŽ  U½UO³ « lLłË ÷U¹d « WM¹b w  U d «
r?NðUJK²2 vKŽ WE U;« w  U d « U¹U×{ q³ s q¼U ðË ‰UL¼≈ œułË v ≈ WÝ«—b « ZzU²½
U¹U×{ rNCFÐ XF Ë√ WO uK «  U dB² «Ë WOB A « ◊U/_«Ë …UO(« »uKÝ_ —Ëœ „UM¼ Ê√Ë
Æ WK UA « WOM _« WOŽu²K rN²łUŠË ¨  U d « rz«d'

À

W?OM _« ÂuKFK WOÐdF « n¹U½ WF Uł
Naif Arab University for Security Sciences

College of Graduate Studies

©≤µ® r — Öu/
DEPARTMENT: Social Science
SPECIALIZATION: Criminology

Ph.D. DISSERTATION ABSTRACT IN
SECURITY SCIENCES
DISSERTATION TITLE:
“ The Victim Rule in Crime Occurance” A field analytical descriptive study on theft crimes victims
PREPARED BY: Nasser Manae Ali Al-Behian Al-Hakeem
SUPERVISOR: Prof. Dr. Maan Khalil Al Omar
THESIS DEFENCE COMMITTEE:
1. Prof. Dr. Maan Khalil Al Omar

(Supervisor)

2. Prof. Dr. Ibrahim Mobarak Al-Gewair

(Member)

3. Prof. Dr. Ahsan Mobarak Talib

(Member)

DEFENCE DATE: 29/3/1428 A. H. ____ 17/4/2007 A. D.
ABSTRACT:
This dissertation is targeted to know the role of the victim in theft crimes occurrence in Riyadh city
through the victim life style and the knowledge of demographic, social and economics characteristics, the
nature of relation and cooperation between the victims and security men in informing about the criminals
and the role of dullness and routine and security precautions taken by theft crimes victims to limit their fall
as victims to theft crime and the victim relation with criminals, neighbors and knowing times and places of
being exposed to theft.
A social survey methodology was used through taking samples and sample no 260 victims of theft in
Riyadh city were taken into a questionnaire. The study indicated the occurrence of negligence leniency by
theft victims in keeping their possessions and there was a role for life style, personal pattern and behavior
that caused some of them to fall as victims of theft and there is a need for a comprehensive security awareness.

Ã

Key Words

©`OðUH*«®  ULKJ «

* Victim

WO×C « ¿

* Victimology

U¹U×C « rKŽ ¿

* Victimitiy

WO×C « rKŽ ¿

* Crime Victims

W1d'«U¹U×{ ¿

* The Criminal and his victim

WO×C «Ë Âd:« ¿

* Victimless Crimes

U¹U×{ ÊËbÐ rz«dł ¿

* Voluntary victim

wŽuD « WO×C « ¿

* The victim Blaming

WO×C « Âu ¿

* Visible Victims

5Ozd*« W1d'« U¹U×{ ¿

* Critical Victimology

ÍbIM « U¹U×C « rKŽ ¿

* Social Roles

WOŽUL²łô« —«Ëœ_« ¿

* Life style

…UO(« Ë√ WOAOF*« j/ ¿

* Absence of guardian

W¹UL(« —bB Ê«bI Ë√ »UOž ¿

* Police _ victim interactions

WO×C «Ë WÞdA « 5Ð qŽUH² « ¿

* Routine activity theory

VOðd « Ë√ wMOðËd « ◊UAM « W¹dE½ ¿

* The Rational noice theory

w½öIF « —UO²šô« W¹dE½ ¿

* Situation prevention theory

W1d−K WOH u*« W¹U u « W¹dE½ ¿

* Life style theory

…UO(« »uKÝ√ W¹dE½ ¿

* Hazard‘s rate
* Accesse

—UDš_« Wł—œ ¿
©t² dÝ œ«d*« ¡wA « v ≈ ‰u
u « vKŽ …—bI «® Ãu u « ¿

Õ

W?OM _« ÂuKFK WOÐdF « n¹U½ WF Uł
Naif Arab University for Security Sciences

UOKF «  UÝ«—b « WOK
WOŽUL²łô« ÂuKF « ∫r‡‡‡‡

©≤±® r — Öu/

W‡1d'« r‡KŽ ∫hB ð

Á«—u‡‡‡² œ WŠËdÞ√ h‡‡ K
U?¹U?×?{ v?KŽ WO½«bO WOKOK% WOH
Ë WÝ«—œò W1d'« ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ ∫W?ŠËdÞ_« Ê«uMŽ
Æå÷U¹d « WM¹b w  U d « rz«dł
rOJ(« ÊUONÐ ‰¬ wKŽ sÐ l½U sÐ d
U½ ∫V‡‡ UD « œ«bŽ≈
d‡‡‡LF « q‡‡‡‡OKš s‡‡‡‡‡F ÆœÆ √ ∫·«d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ý≈
∫W UÝd « WA UM WM'
Î
«—dI Ë
Î
U dA

d‡‡‡LF « q‡‡‡‡‡OKš s‡‡‡‡‡‡‡F ÆœÆ √ ‡ ±

Î
«uCŽ

d¹u'« „—U³ sÐ rO¼«dÐ≈Æœ Æ √ ‡ ≤

Î
«uCŽ

V‡‡‡‡ UÞ „—U‡‡‡³ s‡‡ Š√Æœ Æ √ ‡ ≥
ÆÂ≤∞∞∑Ø ¥Ø±∑ o «u*« ‡¼±¥≤∏Ø ≥Ø≤π ∫W‡‡A UM*« a¹—Uð

¨W?O?×?C «Ë W1d'«Ë Âd:« s ÊuJ²¹ Íc « w «dłù« qFH « ÊU —√ bŠ√ WO×C « ∫W?ŠËdÞ_« WKJA
WO×CK —Ëœ „UM¼ qN ¨w «dłù« qFH « qJý WžUO
Ë b¹b% w —Ëœ s UN U* p –Ë
W1d−K WOLÝd «  «¡UBŠù« X œ YOŠ ø÷U¹d « WM¹b w  U d « rz«dł ÀËbŠ w
d?šü ÂU?Ž s?  U? d? ? « r?z«d?ł U¹U×{ œ«bŽ√ b¹«eð vKŽ W¹œuF « WOÐdF « WJKL*« w
Æ÷U¹d « WM¹b w W
UšË
l?L?²:« w WO×C « X ËUMð w² « ÀU×Ð_« …—b½Ë WK w WŠËdÞ_« WOL¼√ sLJð ∫W?ŠËdÞ_« W‡‡OL¼√
s?J?1 w?² « U d « rz«dł U¹U×{ Ÿu Ë ·Ëd‡þË  U Ðö W dF Ë ¨ÍœuF « wÐdF «
q? U?F? W?O?×?C « —Ëœ W dF Ë ¨ U d « rz«d' U¹U×{ rNŽu Ë w —Ëœ UN ÊuJ¹ Ê√
w? W?O?K?L?F? «Ë WOLKF « …œUH²Ýö ¨ U d « W1d' WO×{ tŽu Ë w w³KÝ Ë√ wÐU−¹≈
U?¹U?×?C? « b?¹«e?ðË —U?A?²?½« s? b?×?K? WOzU u «Ë WOłöF « jD)«Ë W³ÝUM*« ‰uK(« œU−¹≈
ÆW1d'«  U³³ * ÍbB² «Ë

Œ

∫wðü« w WŠËdÞ_« ·«b¼√ sLJð ∫WŠËdÞ_« ·«b¼√
¡«b²Žô« W ËU×L WO×C « „uKÝË  U dBð ‰öš s  U d « rz«dł ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ W dF ‡ ±
ƉUL¼ù« Ë√ qON ² « Ë√ …—UŁù«Ë√ “«eH²Ýô« Ë√
Æ U d « rz«dł U¹U×C W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WO «džu1b « hzUBš W dF ‡ ≤
ÎUÐU−¹≈ Ë√ ÎU³KÝ s _« ‰Uł— WK UF Ë ¨s _« ‰Uł—Ë  U d « U¹U×{ 5Ð ÊËUF² «Ë W öF « WFO³Þ W dF ‡ ≥
ÆU¹U×CK
W d « W1d' U¹U×{ rNŽu Ë w UN UNÝ≈ Èb Ë  U d « U¹U×{ …UOŠ »uKÝ√Ë 5ðËd «Ë WÐUðd « —Ëœ ‡ ¥
ÆW d U¹U×C « UNO ÷dF²¹ w² « s U _«Ë  U Ë_«Ë
ÆW d « rz«dł U¹U×{ q³ s …c ²*« WOM _« dOЫb² « W dF ‡ µ

∫WŠËdÞ_« ÷Ëd Ë  ôƒU ð
Ë√ …—U?Ł≈ Ë√ “«e?H?²?Ý« Ë√ ¡«b?²?Ž« W? ËU?×? „U?M¼ q¼Ëø U d « rz«dł ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ —Ëœ U ‡ ±
øW d « W1d' WO×C tŽu Ë w —Ëœ UN ÊU WO×C « q³ s ‰UL¼≈ Ë√ qON ð
ø U d « rz«dł U¹U×C W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WO «džu1b « hzUB)« U ‡ ≤
øs _« ‰Uł— l  U d « rz«dł U¹U×{ ÊËUFð —Ëœ U ‡ ≥
øW1d'« ÁcN U¹U×{ rNŽu Ë w  U d « U¹U×{ …UOŠ »uKÝ√Ë 5ðËd «Ë WÐUðd « —Ëœ U ‡ ¥
ø U d K WO×{ UNM qF& WMOF WOB ý ◊U/QÐ WO×C « eOL²ð q¼ ‡ µ
ø U d « rz«dł U¹U×C WOM _« WOŽu² « —Ëœ U ‡ ∂
øU¹U×C « UN ÷dF²¹ w² «  U d « Àb% s¹√Ë vO² ‡ ∑
øWÝ«—b «  dOG² iFÐË  U d « rz«dł U¹U×{ Ÿu½√ 5Ð WOzUBŠ≈  ôôœ  «– ‚Ëd „UM¼ q¼ ‡ ∏
Æ©WMÐU²Ýô«®  U½UO³ « lLł …«œ√Ë ¨WMOF « o¹dÞ sŽ wŽUL²łô« ` *« ZNM YŠU³ « W b ²Ý« ∫WŠËdÞ_« ZNM
ÆW d « W1d' W ¹d U¹U×C « iFÐ Ÿu Ë w —Ëœ WO uK «  U dB² «Ë WOB A « ◊U/ú Ê≈ ‡ ±∫ZzU²M « r¼√
U?O?×?{ r?N?Žu? Ë w? —Ëœ  U? d? « rz«dł U¹U×C W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WO «džu1b « hzUB)« ‡ ≤
ÆW d « W1d'
ÆW d « W1d' U¹U×{ rNŽu Ë w —Ëœ  U d « U¹U×C WO uO «  UÞUAM «Ë …UO(« »uKÝ_ Ê≈ ‡ ≥
Æ5 d−LK WO «dłù« VO UÝ_« W dF Ë WOM _« WOŽu²K U¹U×C « W¹ULŠ ‡ ¥
ÆW d « W1d' U¹U×{ rNŽu Ë w —Ëœ rNðUJK²2 vKŽ WE U;« w  U d « U¹U×{ ‰UL¼ù Ê≈ ‡ µ
ÆrNOKŽ W d « Ÿu Ë —«dJðË ‰“UM*« s W d « U¹U×{ r¼  U d « rz«dł U¹U×{ d¦ √ ‡ ∂
Æ÷U¹d « WM¹b w WO³FA « ¡UOŠ_« qš«œ W d K «u{dFð  U d « U¹U×{ WO³ Už ‡ ∑

œ

W?OM _« ÂuKFK WOÐdF « n¹U½ WF Uł
Naif Arab University for Security Sciences

College of Graduate Studies

©≤¥® r — Öu/
DEPARTMENT: Social Science
SPECIALIZATION: Criminology

Ph.D. DISSERTATION SUMMARY
DISSERTATION TITLE:
“ The Victim Rule in Crime Occurance” A field analytical descriptive study on theft crimes victims
PREPARED BY: Nasser Manae Ali Al-Behian Al-Hakeem
SUPERVISOR: Prof. Dr. Maan Khalil Al Omar
THESIS DEFENCE COMMITTEE:
1. Prof. Dr. Maan Khalil Al Omar
2. Prof. Dr. Ibrahim Mobarak Al-Gewair
3. Prof. Dr. Ahsan Mobarak Talib

(Supervisor)
(Member)
(Member)

DEFENCE DATE: 29/3/1428 A. H. ____ 17/4/2007 A. D.
RESEARCH PROBLEM:
The victim is one of crime action pillars which consists of a criminal, crime and the victim and has a role
in specification and shaping the criminal act. Is there a role for the victim in occurrence of theft crimes in
Riyadh city? As the official statistics for the crime in Saudi Arabia indicated as increase in the number of
theft crimes yearly and specially in Riyadh city.
RESEARCH IMPORTANCE:
The importance of the research lies in little and scarcity of researches that handled the victim in
Saudi Society , the Knowledge and situation of the victims of theft crimes which may has a role in
being victims to theft crimes. The knowledge of the victims role as a positive or negative factor in
being a victim of a theft crime in order to make scientific and practical use to find the suitable solution,
preventive and treatment plans to limit the spread and increase in victims and control crime causes.
RESEARCH OBJECTIVES:
1.To know the role of a victim in occurrence of theft crimes through the victim behavior such as assault,
provocation excitement facilitation or negligence.
2. Learning the demographic , social and economic characteristics of theft crimes victims..3. To know the relation and cooperation nature between theft crimes and security people and the treatment of security people with respect to victims whether positive or negative.
4. The role of dullness and routine and routine and theft victims life style and extent of their contribution
in being victims for theft crime, time and place where they are exposed to theft.
5. Knowledge of security precautions taken by theft crimes victims
.RESEARCH QUESTIONS:
1. What is the role of the victim in theft crimes occurrence? Is there an attempt of an assault, provocation , excitement , impetuous, lenient or negligence by the victim has a role of being a victim of theft
crimes?
2. What are the demographic social and economic characteristic of theft crimes victims?
3. What is the role of theft crimes victims cooperation with the security people?
4. What is the role of dullness, routine and life style of theft crimes victims in falling victims for this
crime.
5. Is the victim is distinguished with a certain personality Pattern to make him a victim for thefts?
6. What is the role of security awareness for theft crimes victims
7. When and where the theft exposed by the victims occurs.
8. Is there any statistical difference between the types of theft crimes and some study variables?
RESEARCH METHODOLOGY:
The social survey methodology through a sample and a questionnaire were used.
MAIN RESULTS:
1. The personality pattern and behavior has a role in falling some of the victims as a prey to theft crime.
2. The demographic , social and economic characteristic for theft crime victims have a role in their fall
in theft crime victims.
3. The life style and daily activities of theft victims have a role in their fall as victims of the theft crime.
4. The victims need for security awareness and to know the criminals styles.
5. The theft victims negligence in keeping their possessions has a role in being victims of a theft crime.
6. The most theft crimes victims were house theft crimes and repetition of their theft.
7. The majority of theft victims were exposed to theft inside the popular districts in Riyadh city. U‡‡‡‡‡‡¹u²;«
W×HB «


Ÿu{u*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

»

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

À

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Ã

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Õ

d¹bI² «Ë dJA «

WOÐdF « WGK UÐ WŠËdÞ_« W
öš

W¹eOK$ù« WGK UÐ WŠËdÞ_« W
öš
Key Word ©`OðUH*«®  ULKJ «

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

WOÐdF « WGK UÐ WŠËdÞ_« h K

Œ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡«b¼ù«

W¹eOK$ù« WGK UÐ WŠËdÞ_« h K

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 U¹u²;«

‰Ë«b'«  U¹u²×

±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

≤π

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±≥≤
¥∂

W bI*«

WÝ«—b « Ÿu{u ∫ ‰Ë_« qBH «
WÝ«—b « WOL¼√ ±Æ ±

WÝ«—b « WKJA ≤Æ ±
WÝ«—b « ·«b¼√ ≥Æ ±

WÝ«—b «  ôƒU ð ¥Æ ±
W b ² *« rO¼UH*« µÆ ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÍdEM « —UÞù« ∫ w½U¦ « qBH «

W1d'« U¹U×C w öÝù«—uEM*« ±Æ ≤
WÝ«—b UÐ WD³ðd*«  U¹dEM « ≤Æ ≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆŸu{u*«

W×HB «
±µ≥
∑±
±µ¥
π≤
±µµ
π≥
±µ∑
π≥
±µπ
π¥
±∂≥
π¥
±∏∑
πµ
±∏∏
π∂
±π∞

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

WIÐU «  UÝ«—b « ≥Æ ≤

WÝ«—bK WO−NM*«  «¡«dłô« ∫ Y U¦ « qBH «

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

WÝ«—b « WMOŽË lL²− ≤Æ ≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

WO½«bO*« WÝ«—b « ZzU²½ ∫ lЫd « qBH «

U¹U×C …eOL*« W¹dÝ_«Ë W¹œUB² ô«Ë WO «džu1b « hzUB)« ±Æ ¥

π∑
±ππ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±≤∞
≤∞∞

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

≤≤±
±≤∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

≥≤∞
±∂¥
≥≥∂
±∑¥
≥¥∞
±∑∏
≥∂∞
±∏∞
≤µ∂

WÝ«—b «  ôU− ¥Æ ≥

 U½UO³ « W'UF »uKÝ√ µÆ ≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±π∏

≥≤∑
±≥≤
≥≤∂
±µ±

 U½UO³ « lLł …«œ√ ≥Æ ≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

WÝ«—b « ZNM ±Æ ≥

 U d « rz«dł

 U d « U¹U×C W³ M UÐ UNŁËbŠ X ËË W d « W1dł Ÿu½ ≤Æ ¥
 U d « U¹U×C W³ M UÐ W1d'« WO «dGł ≥Æ ¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆ

 U d « U¹U×{ q³ s …c ²*« WOM _« WOŽu² «Ë  UÞUO²Šô« ¥Æ ¥

W d « W1d' U¹U×C rNŽu Ë w Á—ËœË  U d « rz«dł U¹U×{ …UOŠ »uKÝ√ µÆ ¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

s _« ‰Uł—Ë  U d « rz«dł U¹U×{ 5Ð ÊËUF² «Ë W öF « ∂Æ ¥
…UM'UÐ  U d « U¹U×{ W öŽ ∑Æ ¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 U d « U¹U×C W¹—«u'« W öF « ∏Æ ¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 U d « rz«dł U¹U×{ Ÿu½Ë  «dOG²*« iFÐ 5Ð W öF « πÆ ¥
 UO u² «Ë W ö)« ∫ f U)« qBH «

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW×HB «

Ÿu{u*«

±µ≥
≤∑π

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±µ¥
≤∏π

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

l‡‡‡‡‡‡‡ł«d*«o‡‡‡‡‡‡‡Šö*«

‰Ë«b'« WLzU
W×HB «

Ÿu{u*«

∂¥
±µ∂

„—ö r UFK W1d'« s W¹U uK WOMH « …dAŽ wMŁô« ‚dD « ‰Ëbł ‡ √

π∑
±µ∏

dLF « V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±

π∏
±µπ

WO M'« V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤

ππ
±∂∂

œöO*« ÊUJ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥

±∞∞
±∂∏

W¹dÝ_« W U(« V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥

±∞±
±∑∞

WOLOKF² « W U(« V ŠWMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µ

±∞≤
±∑≤

WOHOþu « W U(« V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂

±∞≥
±∑¥

qLF « WNł V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∑

±∞¥
±∑µ

w uJ(« ŸUDI « w 5K UFK qLF « WFO³Þ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∏

±∞µ
±∑∑

ÓU³ Už qLF «  U Ë√ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ π

±∞∑
±∑∏

ÍdNA « qšb « V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±∞

±∞∏
±∑π

WO×C « l sJ ð w² « …dÝú ÍdNA « qšb « V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±±

±∞π
±∏∞

WO×CK ÍdNA « qšb « —bB V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±≤

±±∞

WO×CK sJ « Ÿu½ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±≥

±±≤

sJ « WOJK V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±¥

±±≥

ÓU³¹dIð W Ëd *« ¡UOý_« WLO V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±µ

±±µ

ÎöHÞ ÊU U bMŽ WO×C « b «Ë WK UF V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±∂

±±∂

ÎöHÞ ÊU U bMŽ WO×C « …b «Ë WK UF V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±∑W×HB «

Ÿu{u*«

±±∑

dGB « w W U ù« Ÿu½ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±∏

±±∏

W d K WO×C « …dÝ√ œ«d √ s Í√ ÷dFð V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ±π

±≤∞ WÞdAK Á—uCŠ bMŽ WO×C « UN ÷dFð w² « W d « Ÿ«u½√ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤∞
±≤±

±≤¥ W d K WO×C « ÷dFð —«dJð V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤±

±≤≤

ÎUIÐUÝ WO×C « UN ÷dFð w² «  U d « WOŽu½ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤≤

±≤≥

…dOš_« W d « ÀËbŠ X Ë V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤≥

±≤¥

W d « ·UA² « WOHO V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤¥

±≤∂

W d « tO XF Ë Íc « w(« rÝ« V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤µ

±≤∏

tO XF Ë Íc « w×K W³ M UÐ W d « ÊUJ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤∂

±≤π

WO×C « tMJ ¹ Íc « w(«  U dÝ r−Š V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤∑

±≥∞

W d « UNO XF Ë w² « WIDM*« WFO³Þ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤∏

±≥±

W d « ÀËbŠ ¡UMŁ√ WO×C « bł«uð V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≤π

±≥≥ W d « ÀËbŠ ¡UMŁ√ ‰“UMLK c «uM «Ë√ »«uÐ_« l{Ë V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥∞
±≥¥

W d « ¡UMŁ√ …—UO « l{Ë V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥±

±≥∂

UNM W d « ¡UMŁ« …—UO « l{Ë V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥≤

±≥∑

W d « ÀËbŠ ¡UMŁ√ W¹—U−² «  ö;« l{Ë V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥≥

±≥π

UN² dÝ ¡UMŁ√  U½«uO(« l{Ë V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥¥

±¥∞

W¦¹b(« WOMI² « vKŽ WO×C « ŸöÞ« V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥µ

±¥±

W¦¹b(« WOMI²K WO×C « «b ²Ý« V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥∂

÷

W×HB «
±¥≤

Ÿu{u*«
W¦¹b(« WOMI² « «b ²Ý« ÂbŽ »U³Ý√ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥∑

±¥≥ 5MÞ«u*« q³ s …UM−K WO «dłù« VO UÝ_UÐ wŽu « ÂbŽ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥∏
±¥µ

‰UL¼ù« u¼ W d « w V³ « Ê√ WO×C « Í√— V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ≥π

±¥∂ rNðUJK²2 vKŽ WE U;« w ”UM « iFÐ ‰UL¼≈ w WO×C « Í√— V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥∞
±¥∑  U d « sŽ ⁄öÐù« w ”UM « iFÐ q¼U ð w WO×C « Í√— V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥±
±¥∏ WOM _« dOЫb² UÐ qN'«  U d « »U³Ý√ Ê√ w WO×C « Í√— V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥≤
±µ± VOð—Ë wMOðË— …UOŠ »uKÝ_ ”UM « iFÐ ŸU³ð« w WO×C « Í√— V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥≥
±µ≤

W³×BK WO×C « qO WFO³Þ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥¥

±µ≥

WOŽUL²łô«  U öF « WFO³Þ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥µ

±µ¥ ÷U¹d « WM¹b qš«œ W d K WO×C « ¡U b
√ ÷dFð V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥∂
±µµ

W d « W1d' WO×{ tŽu Ë WO×C « l uð V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥∑

±µ∂

W d « W1d' WO×{ tŽu Ë WO×C « l uð »U³Ý√ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥∏

±µ∑ tðUłUO²Š« ¡UC Ë√  «—U¹e UÐ t UO ¡UMŁ√ WO×C « dOÝ WI¹dÞ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ¥π
±µ∏

¡UOý_«Ë  UJK²L*UÐ dšUH² « WFO³Þ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µ∞

±∂∞

w uO « …UO(« »uKÝ√ WFO³Þ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µ±

±∂±

¡UÐdG « s ·u ² « WFO³Þ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µ≤

±∂± W d K WO×C Ÿu u « w U¼Ë—œË ”UM « l q UF² « WFO³Þ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µ≥
±∂≤ W d « W1d' U¹U×{ ÊuFI¹ ô rNKF& w² « U¹U×C « q³ s  UŠd²I*« V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µ¥W×HB «

Ÿu{u*«
UN ÷dFð w² «  U d « sŽ WOM _«  UN'« mOK³ð V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µµ
oÐU « w WO×C «

±∂µ
±∂∂ WIÐU «  U d « sŽ WOM _«  UN'« mOK³ð ÂbŽ »U³Ý√ V Š WO×C « œ«d √ l¹“uð ‡ µ∂
±∂∑ WOM _« UNðU³ł«uÐ WOM _«  UN'« ÂUO w r¼dE½ WNłË V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µ∑
±∂∑  U d « U¹U×C s _« ‰Uł— WK UF w WO×C « Í√— V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µ∏
±∂∏ ÎUIÐUÝ rNO t³²A Ë√ …UM'« sŽ WOM _«  UN−K rNžöÐ≈ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ µπ
±∂π

…UM'« sŽ mK³¹ ô WO×C « XKFł w² « »U³Ý_« V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂∞
‰U?ł— ÂU?L?²?¼« Âb?F q¼Ë  U d «  d¦ »U³Ý√ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂±
p – w —Ëœ s _«

±∑∞
±∑±

s _« ‰Uł— ‰ULŽ√ VFAð w U¹U×C « Í√— V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂≤
⁄öÐ≈ w ”UM « iFÐ ÊËUFð ÂbŽ w U¹U×C « Í√— V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂≥
5¼u³A*« sŽ WOM _«  UN'«

±∑±

‚—U? ? « v?K?Ž l? u?ð w?²? «  U?ÐuIF « WK w rN¹√— V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂¥
±∑≤

 U d « sŽ ⁄öÐù« w q¼U² ¹ U¹U×C « iFÐ XKFł
t?{d?F?ð b?M?Ž s? _« ‰Uł— …bŽU WO×C « VKÞ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂µ
dDš Í_

±∑≥
±∑µ

…UM−K  U d « U¹U×{ W dF V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂∂
“«e?H?²?Ýô« Ë√ ¡«b?²?Žô«  U? d? ? « U¹U×{ W ËU× V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂∑

±∑∂
±∑∏

…UM'UÐ rN² öŽ w WI¦ « rNzUDŽ« Ë√ ‰UL¼ô«Ë√ q¼U ² «Ë√ …—UŁô«Ë√
rN½«dOł l WOŽUL²łô« U¹U×C «  U öŽ V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂∏

ÿ

W×HB «
±∑π

Ÿu{u*«
rN½«dOłË U¹U×C « 5Ð  «—U¹e « ‰œU³ð V Š WMOF « œ«d √ l¹“uð ‡ ∂π

±∏≤  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë W Ëd *« ¡UOý_« WLO dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∑∞
t?O? X?F? Ë Íc? « w?×?K? W?³ M UÐ W d « l u dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∑±
 U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë W d «

±∏µ

Ÿ«u?½√Ë W? d? ? « U?N?O? XF Ë w² « WIDM*« WFO³Þ dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∑≤
 U d « U¹U×{

±∏∏

±π∞  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë W d K WO×C « ÷dFð —«dJð dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∑≥
Ÿ«u½√Ë oÐU « w UN ÷dFð w² «  U d « Ÿu½ dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∑¥
 U d « U¹U×{

±π≤

±πµ  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë UNðU³ł«uÐ WOM _«  UN'« ÂUO dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∑µ
W d « ¡UMŁ√ WŠu²H ‰“UM*« c «u½ Ë√ »«uÐ√ „dð dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∑∂
 U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë

±π∑

±ππ  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë W d « ¡UMŁ√ …—UO « WOF{Ë dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∑∑
≤∞≤  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë UNM W d « ¡UMŁ√ …—UO « l{Ë dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∑∏
≤∞µ  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë W¹—U−² «  ö;« l{Ë dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzUð ‡ ∑π
≤∞∑  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë  U d « ¡UMŁ√  U½«uO(« ÊUJ dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏∞
≤∞π

 U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë W d « ÀËbŠ X Ë dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏±

≤±±

 U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë …UM−K WO×C « W dF dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏≤
Ÿ«u½√Ë W d « ÀËbŠ q³ …UM−K WO×C « WKÐUI dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏≥
 U d « U¹U×{

≤±≥

Ÿ

W×HB «

Ÿu{u*«
Ÿ«u½√Ë W d « ÀËbŠ q³ …UM'UÐ WO×C « W öŽ dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏¥
 U d « U¹U×{

≤±µ

Ÿ«u½√Ë t½«dOł l WO×C WOŽUL²łô«  U öF « dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏µ
 U d « U¹U×{

≤±∏

Ÿ«u?½√Ë W? d? ? « ÀËb?Š ¡U?M?Ł√ W?O?×C « bł«uð dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏∂
 U d « U¹U×{

≤≤∞

≤≤≥  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë W¦¹b(« WOMI² « vKŽ WO×C « ŸöÞ« dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏∑
≤≤µ  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë W¦¹b(« WOMI² « «b ²Ý« dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏∏
U¹U×{ Ÿ«u½√Ë …UM−K WO «dłù« VO UÝ_UÐ wŽu « dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ∏π
 U d «

≤≤∑

s _« ‰Uł— q³ s U¹U×C W¹UŽd « Ë√ W¹UMF « dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ π∞
 U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë

≤≤π

r?NðUJK²2 vKŽ WE U;« w ”UM « iFÐ ‰UL¼≈ dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ π±
 U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë

≤≥±

 U? d? « sŽ ⁄öÐù« w ”UM « iFÐ q¼U ð dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ π≤
 U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë

≤≥¥

≤≥∑  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë WOM _« dOЫb² UÐ qN'« dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ π≥
≤≥π  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë VOðd «Ë wMOðËd « …UO(« »uKÝ√ dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ π¥
Ÿ«u?½√Ë 5¼u³A*« sŽ ⁄öÐù« w ÊËUF² « ÂbŽ dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ πµ
 U d « U¹U×{

≤¥≤W×HB «

Ÿu{u*«
Ÿ«u?½√Ë 5? d?:« v?K?Ž l? u?ð w?²? « WÐuIF « WK dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ π∂
 U d « U¹U×{

≤¥µ

U¹U×{ Ÿ«u½√Ë WO×C dGB « w »_« WK UF dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ π∑
 U d «

≤¥∏

U?¹U?×?{ Ÿ«u?½√Ë WO×C dGB « w Â_« WK UF dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ π∏
 U d «

≤µ±

≤µ¥  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë WO×C W³×B « WFO³Þ dOG² 5Ð W öF « qOK% ZzU²½ ‡ ππ

·

W b‡I*«
k?% r? UNMJ Ë W1d'« ÊU —√ s U?OÝUÝ√
Î
ÎU?M? — U?¼—U?³²ŽUÐ å tOKŽ wM:«ò WO×C « WOL¼_
¨ ÎU?¦?¹bŠ ô≈ fHM « rKŽË Êu½UI «Ë ŸUL²łô« ¡ULKŽË W1d'« ¡ULKŽ q³ s wLKF « ÂUL²¼ôUÐ
œb?Nð wŽUL²ł« d¼«uþ U¼—U³²ŽUÐ W1d'«Ë Âd:« vKŽ ÎUIÐUÝ WOLKF «  U UL²¼ô«  e — YOŠ
Í“«u?¹ Íc? « w?L?K?F? « ÂUL²¼ô« qM¹ r Ëå tOKŽ wM:«ò Ë√ WO×C « XKL¼√Ë ¨lL²:«Ë œdH «
W?1d?'« WÝ«—œ Ë√ w «dłù« qFH « WÝ«—œ w Âd:« UN U½ w² «  UÝ«—b «Ë  U UL²¼ô« pKð
ô t½_ Æ w{U*« ÊdI « s  UOMOFЗ_« W¹«bÐ v²ŠÆ w «dłù« qFH « «cN W−O²M UNð«– bŠ w
 UFL²:« XHK²š« ULN ÊU “ Ë√ ÊUJ Í√ w W1d'U ¨WO×{ ÊËœ W1dł „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ sJ1
œu?łË s? b?Ðö? W?1d?ł  b?łË U?*U?D? ÆW?O×C «Ë W1d'«Ë Âd:« WŁöŁ ÊU —√ UN WO½U ½ù«
b?F?Ð ô≈ U?¹U?×?C? « r?KF WOLKF «  UÝ«—b « √b³ð rK ò Ϋb?O? Ë b?F?¹ UNÐ ÂUL²¼ô« Ê√ ô≈ ÆWO×{
»UJð—« ’d qKIð Ê√ UN½Qý s w² « qLF «Ë sJ « 5Ð W U *« W
U ÐË ¨ WO½U¦ « WO*UF « »d(«
…œU?Ž≈ w? “—U?Ð —Ëœ U?N? r?z«d?'« U?¹U×{ vKŽ X¹dł√ w² «  UÝ«—b « X׳
√ YOŠ rz«d'«
ÂbI² «Ë —uD² « w Á—U U¹U×C « rKŽ cšQ¹ r p – rž—Ë ¨tKL QÐ W1d'« rKŽ ÂUE½ qOJAð
‰Ëœ w Îö¼U−² ÊuJ¹ ‰Ëb « iFÐ w ÎU bI² Á«d½ ULMOÐ –≈ ¨ r UF « oÞUM s WIDM q w
U¹U×{ WÝ«—œ w W b ² *« © WOLJ «Ë WOHOJ « ® WO−NM*« qzUÝu « w tÐUAð œułË rž— ¨Èdš√
s? t?I?ײ ð U WO×C « jFð r WOÐdF «  UFL²:« wH ©±≥≥ ≠‡¼±¥≤¥ r?O¼«dÐ≈® å W1d'«
U¹U×{ v ≈ X dDð b w² «  UÝ«—b « w …—b½ „UM¼ ¨ ÍœuF « wÐdF « lL²:« w Ë ÆÂUL²¼«
YŠU³ « ‰ËUŠ oKDM*« «c¼ s Ë  U d « rz«dł U¹U×{ W
UšË ÆÍœuF « lL²:« w W1d'«
 U d « rz«dł U¹U×{ vKŽ oO³D² « l ¨W1d'« ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ w Y׳ « t²Ý«—œ w
·ËdE «Ë ¨ W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WO «džu1b « rNBzUBš W dF Ë ¨ ÍœuF « lL²:« w
·bNÐ ¨p – w r¼—ËœË W d « W1d' U¹U×C Ÿu uK ÎôUL²Š« d¦ √ rNKF& w² «  U Ðö*«Ë
WOłöF «Ë WOzU u « jD)«Ë ¨ W³ÝUM*« ‰uK(« œU−¹≈ w bŽU ð w² « WOLKF « ZzU²M « v ≈ ‰u
u «
Æ W d « W1d' U¹U×C Ÿu u « dD) W{dF*«  U¾H « …bŽU *

±

® W??Ý«—b?? « Ÿu??{u?? b??¹b?% ‰Ë_« q?B?H? « ‰ËU?M?‡?²?¹ ‰u?B? W? ?L?š Y?×?³? « q?L?A?¹Ë
w?½U?¦? « q?B?H? «Ë ¨ © W? b ² *« rO¼UH*« ¨WÝ«—b «  ôƒU ð ¨ UN «b¼√ ¨ UN²KJA ¨UN²OL¼√
¨W1d'« U¹U×C …d H*«  U¹dEM « ¨ W1d'« U¹U×C w öÝù« —uEM*« ® ÍdEM « —UÞù« qLA¹
¨WÝ«—b « lL²− ¨ WÝ«—b « ZNM ® WO−NM*«  «¡«dłù« Y U¦ « qBH «Ë ¨ ©WIÐU «  UÝ«—b «
qLA¹Ë lЫd « qBH « U √ Æ©  U½UO³ « W'UF »uKÝ√ ¨WÝ«—b «  ôU− ¨ U½UO³ « lLł …«œ√
h?zU?B?)« U?N?M? ‰Ë_« Y?׳*« g UM¹ YOŠ ¨YŠU³ WF ð w lI¹Ë WO½«bO*« WÝ«—b « ZzU²½
W?³? ?M? U?Ð U?NŁËbŠ X ËË W d « W1dł Ÿu½ w½U¦ « Y׳*«Ë ¨ U d « rz«dł U¹U×C …eOL*«
Y?×?³?*«Ë ¨  U? d? ? « U?¹U?×C W³ M UÐ W1d'« WO «dGł Y U¦ « Y׳*«Ë ¨ U d « U¹U×C
f? U?)« Y?×?³?*«Ë ¨  U? d? ? « U?¹U?×?{ q?³ s …c ²*« WOM _« WOŽu² «Ë  UÞUO²Šô« lЫd «
¨W d « W1d' U¹U×C rNŽu Ë w U¼—ËœË  U d « U¹U×C WO uK «Ë WOB A «  UHB «
W öŽ lÐU « Y׳*«Ë ¨ s _« ‰Uł—Ë  U d « U¹U×{ 5Ð ÊËUF² «Ë W öF « Y U¦ « Y׳*«
lÝU² « Y׳*« hBšË ¨ U d « U¹U×C W¹—«u'« W öF « s U¦ « Y׳*«Ë ¨ …UM'UÐ WO×C «
‡ W? Ëd? ?*« ¡U?O?ý_« W?L?O? ‡ W?O?×?C? « q?L?Ž W?F?O?³Þ ®  «dOG²*« iFÐ 5Ð W öF « ‰ËUM²¹ Íc «
ÀËb?Š X? Ë ‡ W? d? ? W?O?×?C « ÷dFð —«dJð ‡ U¹U×C « q³ s …c ²*« WOM _«  UÞUO²Šô«
U?¹U?×?C? « 5?Ð w?M? _« ÊËU?F² « ≠ WO×CK W¹—«u'«  U öF « ‡ …UM'UÐ WO×C « W öŽ ≠W d «
r?N?O?KŽ X¹dł√ w² «  U d « U¹U×{ Ÿ«u½√Ë Æ © WO×CK WOŽUL²łô« W¾AM² « ‡ s _« ‰Uł—Ë
Æ WÝ«—b «‰Ë_« q‡‡BH «
WÝ«—b « Ÿu{u
ÆtðôƒU ðË WÝ«—b « WKJA ± Æ ±
ÆW‡‡‡‡‡‡‡Ý«—b « W‡‡‡‡‡OL¼√ ≤ Æ ±
ÆW‡‡‡‡‡Ý«—b « ·«b‡‡‡‡‡‡¼√ ≥ Æ ±
ÆW‡‡‡‡‡Ý«—b « r‡‡‡‡‡O¼UH ¥ Æ ±WÝ«—b « Ÿu{u Æ ≤

b?F?ð U?N? ?H?½ W?O×C « Ê√ rž—ò »uKD*« wLKF « ÂUL²¼ôUÐ k% r å tOKŽ wM:«ò WO×C «
U?N?O?K?Ž lI¹ s U¼—U³²ŽUÐ ¨©Â≤∞∞± ¨V UÞ ® åw «dłù« qFH «Ë W1d'« w W¹—Ëd{ W œUF
U?N?½Q?Ð n?M?B?ð w?²? « W?1d?'« v?²Š WO×{ W1dł qJ Ê≈ ‰uI « UMMJ1 p c ¨ w «dłù« qFH «
ô≈  «—b?<« w?ÞU?F?ðË ¡UG³ « ¨ ÊU œù« ¨ —Uײ½ô« ¨—ULI « rz«dł q¦ ¨ U¹U×{ ÊËœ rz«dł
r?¼d?Ý√ v? ≈ W? U?{ùU?Ð W?O?×?{ b?F?¹ Íc? « Âb? ?²? ?*« s? ¡«b?²?Ы ¨U?¹U?×{ UN WIOI(« w UN½√
¨WHK²<« ÷«d _« —UA²½ô dDš —bBL rz«d'« Ác¼ ZzU²½Ë —UŁ¬ s tO½UF¹ U Ë ¨ rNFL²− Ë
r?z«d?'« Íb?ŠS? W? d? « W1dłË ÁdOžË “b¹ù« q¦ ¨ UNM …dOD)« WO M'« ÷«d _« W
UšË
v?²Š w «dłù« qFH « tOKŽ lI¹ Íc « wKFH « WO×C « s ¡«b²Ð« ¨ U¹U×C « UNO œbF²ð b w² «
w W
UšË wLKF « ÂUL²¼ôUÐ k% r UN½√ ô≈ Æ W1d'« ÁcN U¹U×C Ÿu uK 5KL²;« U¹U×C «
l³²²*U ¨ dšü ÂUŽ s  U d « U¹U×{ œ«bŽ√ œU¹œ“« s ržd « vKŽ ÍœuF « wÐdF « lL²:«
œU?¹œ“« w  U d « rz«dł Ê√ b−¹ W¹œuF « WOÐdF « WJKL*« w W1d−K WOLÝd «  «¡UBŠû
Ÿu?L:« s W dÝ W1dł ©≤∑±¥∞® ‡¼±¥≤∞ ÂU?Ž XGKÐ YOŠò WJKL*« Èu² vKŽ dL²
‡¼±¥≤± ÂU?Ž XGKÐ YOŠ ŸUHð—ô« w  dL²Ý« rŁ ¨ W1dł ©∂∞∑≤≤ ® m U³ « rz«d−K wKJ «
nB½ ‰œUF¹ U Í√ ¨W1dł ©∑≤µ±≤® m U³ « rz«d−K wKJ « ŸuL:« s W dÝ W1dł ©≥¥∂∏±®
©‡¼±¥≤± ÂUŽË ‡ ‡¼±¥≤∞ ÂU?Ž W?O?Kš«b « …—«“u wzUBŠù« »U²J « ® åÎU?³?¹dIð rz«d'« w ULł≈
ŸU?H?ð—ô« v?M?×?M?  c?š√ Èd?š_« w?¼  U? d « rz«dł Ê√ b$ ÷U¹d « WIDM Èu² vKŽË
¨‡¼±¥≤± ÂUŽ w W1dł ©±±≥µ¥ ® v ≈  eH rŁ W1dł ©∑≥∂≥ ® ‡¼±¥≤∞ ÂUŽ XGKÐ YOŠ
W1dł ©±µ¥¥≤® X?G?KÐ ‡¼±¥≤∂ ÂU?Ž w Ë ‡¼±¥≤≤ ÂU?Ž W1dł ©±≥∏∑≤® v? ≈ X?FHð—« rŁ
Èu² vKŽ  U d « U¹U×{ U √ ¨© «—«b
≈ …bŽ ¨ ÷U¹d « WIDM WÞdý  «¡UBŠ≈® W dÝ
W?O×{ ©±¥≥µ∂® v ≈ XFHð—« - ¨WO×{ ©±¥≥≤π® ‡¼±¥≤≥ ÂUŽ XGKÐ bI ÷U¹d « WIDM
U¹U×{ XGKÐ ¨‡¼±¥≤∂ ÂUŽ w Ë ¨‡¼±¥≤µ ÂUŽ WO×{ ©±∂πµπ® v ≈  eH rŁ ¨‡¼±¥≤¥ ÂUŽ

¥

Æ© «—«b??
≈ …b??Ž ¨÷U??¹d?? « W??I??D??M?? W?Þd?ý  «¡U?B?Š≈® ¨W?O?×?{ ©±µ¥∑∑®  U? d? ? «
ÂU?Ž s?  U? d? « rz«dł U¹U×{ ŸUHð—« Èb k×K½ Ê√ sJ1 WIÐU «  «¡UBŠù« sL
s dO¦J « sŽ pO¼U½ ¨U¹U×{ …bŽ Ë√ WO×{ UN rz«d'« Ác¼ s W dÝ W1dł q Ê√Ë ¨dšü
s V³Ý Í_ ¨å U¹U×C «ò ¨rNOKŽ wM:« q³ s UNMŽ ⁄öÐù« r²¹ r w² «  U d « rz«dł
w?½U?'« ÊuJ Ë√ ¨s _« ‰Uł— q³ s rNÐ ÂUL²¼ô« ÂbŽ s ÎU? uš ÊuJ¹ b w² « ¨»U³Ý_«
vKŽ Æ…dO³ WOL¼√ qJA¹ ô WO×C « dE½ w ‚Ëd *« ¡wA « ÊuJ Ë√ ÆWO×C « Èb ·ËdF
s? b?(«Ë ¨ÂU?Ž q?J?A?Ð r?z«d?'« W?N?ł«u? w s _« ‰Uł— q³ s W Ëc³*« œuN'« s ržd «
W? d? ? « W?1d?ł v?K?Ž …d?D?O « Ê√ ô≈ ’Uš qJAÐ WO½«bO*« W× UJ*«Ë WNł«u*UÐ W d « W1dł
¨lL²:« w WO «dłù« …d¼UE « l q UF² « w dEM « …œUŽ≈ Vłu¹ U Ɖu Q*« b(« ÊËœ X «“U
V½Uł q Í“«uð w² «  U UL²¼ô« WO×C «Ë Âd:«Ë W1d'« w WK¦L²*« W1d'« V½«uł ¡UDŽ≈Ë
w?Ðd?F? « l?L?²?:« w? W?
U?šË Àu?×?³? «Ë  UÝ«—b « VKžQ ¨—uBI « V½«uł W dF ·bNÐ
ÍœR?ð w?²? « U?N?Ð W?D?O?;« ·ËdE «Ë ¨UNðU³³ W dF* W1d'«Ë ¨Âd:« vKŽ  e — ÍœuF «
Vł«u « s ÊU p c Ë ¨W1d'« WÝ«—œ w WKLN*«  UŽu{u*« s WO×C « X׳
√ ULMOÐ UNO ≈
r?N?{«d?Ž√Ë r?N? ?H½√ W¹ULŠ w WL¼U *UÐ ”UM « bŽU ð YO×Ð ¨dš¬ Ÿu½ s œuNł ‰c³ð Ê√
Ë√ UN «u √ Ë√ WO×{ lIð UNKF& w² « WO×C UÐ WDO;« ·ËdE «Ë »U³Ý_« W dF Ë ¨rN «u √Ë
U?¹U?×C « rKŽ …QAM v Ë_« qŠ«d*« w W¹dEM « qš«b*« Ê√ò b$ Èdš√ WOŠU½ s Ë ¨UNðUJK²2
 UF¹dA² « v ≈ W U{≈ ¨W¹dEM « WžUO
W ËU× Ë ¨ U½UO³ « lLł  UOKLŽ l œ w XL¼UÝ b
r?N?MŽ nOH ² «Ë ¨U¹U×C « l{Ë 5 ײ …bŽU *« œuN'«Ë ¨ WO×C UÐ oKF²ð w² « …b¹b'«
 U ö²šô« ÕdA W ËU× w ¨WHK² ÖU/ W¹dEM « qš«b*« s XI¦³½« rŁ s Ë ÆtO ÊuFI¹U2
U¹U×{ vKŽ e d¹ rKŽ u¼Ë ÂUF « WO×C « rKŽ dNþ YOŠ Æ U¹U×C « tł«uð —UDš√ W¹√ w …œU(«
W?O?×?C? « r?K?Ž —u?N?þ r?Ł ¨W?O?×?C « vKŽ Â√ Âd:« vKŽ ¡«uÝ ¨WO½u½UI «  UÐuIF «Ë rz«d'«
ÀËbŠ bFÐË ¡UMŁ√Ë q³ ÆWO×C «Ë Âd:« 5Ð WLzUI « WOKŽUH² « W öF « ”—b¹ Íc « wKŽUH² «
.b?I?ð v?K?Ž e? d?¹ Íc? « ¨© ÊU? ?½ù« ‚u?I?Š ®  «bŽU LK tłu*« WO×C « rKŽ rŁ ¨ W1d'«
r?K?F? W?O?*U?F « WOFL'« —uNþË ¨ rNðU½UF …bŠ s nOH ² «Ë ¨ÎU? u?L?Ž U¹U×CK  «bŽU *«
¨WO×C « rKŽ w W¦¹b(«  ôuײ « rŁ s Ë ¨rKF « «cN WO*UF «  U¹b²M*« v ≈ W U{≈ ¨U¹U×C «

µ

v? ≈ Èœ√ U? ÆÈdGB «  «bŠu « WÝ«—œ v ≈ Èd³J «  «bŠu « WÝ«—œ s ÂUL²¼ô« ‰u% q¦
Æ©‡¼±¥≤¥ ∫ rO¼«dÐ≈ ® åwIO³D² « U¹U×C « rKŽ v ≈ ÍdEM « U¹U×C « rKŽ s ‰uײ «
5 d:« sŽ ŸU b «  U¾O¼ V½Uł s ΫœËb× ÂUL²¼ô« ÊU ¨WO½U¦ « WO*UF « »d(« bF³ ò
ÀËbŠ w WO×C « tÐ „—Uý Íc « —Ëb « W dF v ≈ q
u² « u¼ tM bBI*« ÊU Ë ¨© Êu U;«®
bMŽ eO d² « ÊU rŁ ¨ Âd:« sŽ WÐuIF « nOH ð WOGÐ ¨WOzUM'« WO u¾ *« b¹bײ p –Ë ¨W1d'«
 UOMOFЗ_« ‰öš WOJ¹d _« …bײ*«  U¹ôu « w Victimology U?¹U×C Ÿu u « rKŽ ‰öN²Ý«
w?J?¹d? _« w? ?HM « VO³D « p c Ë ¨©Â±π¥∏® Hans Von Hentig Z?²?M?O?¼ Êu f½U¼ ‰ULŽQÐ
·Ëd???E??? «Ë W??O?? ??H??M?? « h??zU??B??)« v??K??Ž ¨©Â±π¥π® Frderick Wertham ÂU???Łd??¹Ë „—b??¹d??
ÎôUL²Š« d¦ _« ’U ý_« p¾ Ë_ lifestyle …U?O(« Ë√ WAOF*« j/ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ¨WOŽUL²łô«
q?O*« Ë√ ¨WO×C Ÿu uK —uN² « ‰uŠ —Ëbð —UJ _« X½U Ë ¨W1d−K U¹U×{ rN H½√ «Ëb−O
¨©Â±π¥π® ÂUŽ Y׳РÂbIð Íc « ¨ Mendelshon Êu? bMO r UF « ¡Uł rŁ ¨WO×C Ÿu uK
—Ëb « v ≈ Von Hentig q?F UL ÁU³²½ô« XH b Ë ¨å WO×C « rKŽ ò `KDB0 œuBI*« tO ⁄U

WO×C « —uNð Ê≈ YOŠ ¨…—UŁù« s ŸuM nMF « rz«dł w W
Uš U¼—uNð w WO×C « t²³F Íc «
iFÐ tOłu²Ð v Ë_« tŁu×Ð w ‚dDð b ËÆ UÐuIŽ Í√ WNł«u* WHH ·Ëdþ ÎULz«œ t³ŠUB¹
b ¨ÊËdš¬ Í√d « «c¼ w t —UýË ¨W¦¹b(« Mendelshon tŁU×Ð√ w sJ Ë ¨WO×C « vKŽ ÂuK «
WO UM¹œ  d WHK²<«  öOKײ « Ê√Ë ¨WO «dłù« À«bŠ_« w WO×C « W —UA Èb `{Ë√
Mendelshon Êu bMO g U½ b Ë ¨tO×C « s¼– w p – ÊuJ¹ Ê√ dOž s ¨ w «dłù« „uK «

Èu?² *« vKŽ bONL² « ·bNÐ ¨—ËU;« œbF² rKŽ t½√ ”UÝ√ vKŽ WO×C « rKŽ U¹UC Õu{uÐ
Æ© ‡¼±¥≤¥…—uAM dOž  «d{U× ∫ V UÞ ® ÆåÊU ½ù« …U½UF qOKI² wÝUO «
Z²MO¼ Êu ¡«—¬ ŸUCš≈ - wzUM'« q²I « ◊U/√ ©Â±πµ∏® Wolfgang !U−H u WÝ«—œ w Ë
Êu?J?ð w?²? « rz«d'« ·dŽ YOŠ ¨WÐd−² « vKŽ bL²F?*«
Ô r?E?²M*« w³¹d−² « —U³²šö Von Hentig
WL¼U *UÐ ÎU³³ ² WO×C « UNO ÊuJ¹ w² « pKð ∫UN½√ vKŽ WO×C « s WO³OÝdð WL¼U sŽ W&U½
w ÊöL²× ÊU¹b²F „UM¼ ÊuJ¹  ôU(« iFÐ w t½≈ YOŠò W1d'« w WOÐU−¹ù«Ë …dýU³*«
ÆW?O×{ dšü« s Ë ÎU? d?−? UL¼bŠ√ s qF& w² « w¼ ÎU?³? Už W bB « ÊuJðË ¨W1d'« l u“«e?H?²?Ý« W?1d?'« Ÿu? Ë q?³? «u? ËU?Š U¹U×{ b{ X³Jð—« b q²I « rz«dł s WO UŽ W³ ½ Ê√Ë
Æ©‡¼±¥±µ∫ÍbO³F « ®å ‰UJý_« s qJAÐ w½U'«
¨t²O×{Ë Âd:« 5Ð WOKŽUH² « W öF « WÝ«—b  UÐU² …bŽ  dNþË WO×C « rKŽ —uDð rŁ
q «uŽ błuð ¨ w «dłù« „uK « v ≈ ÍœRð ·ËdþË l «ËœË q «uŽ s p UM¼ U —bIÐ t½√Ë
ÆW1d−K WO×{ œdH « Ÿu Ë v ≈ ÍœRð ·ËdþË l «ËœË

WÝ«—b « WOL¼√ ±Æ ±
∫ WOIO³D² «Ë W¹dEM « 5²OŠUM « s Y׳ « «c¼ WOL¼√ b¹b% sJ1

W¹dEM « WOL¼_« ± Æ ± Æ ±
WOFL'« —uNþ Ád¼UE s Ë U¹U×C « rKFÐ w*UF « Èu² *« vKŽ WOLKF «  U UL²¼ö «dE
Î ½
U¹UC WA UM VŽu² ð  U¹b²M s ÁbIFð U Ë Â±π∑π ÂUŽ X ÝQð w² « WO×C « rKF WO*UF «
w WOLOK ≈Ë WO Ëœ  «d9R s p – öð U Ë …bײ*« 3ú W UF « WOFL'« ÂUL²¼«Ë WO×C « rKŽ
WOÐdF « ‰Ëb « w W¦¹b(«  U UL²¼ô« p c Ë W1d'« U¹U×{ WÝ«—bÐ ÂUL²¼ö UÐË—Ë√Ë UJ¹d √
WO1œU √ d9R U¼dš¬ ÊU Ë U¹U×C « WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô«Ë WOK¼_«Ë WO uJ(«  UOFL'« iFÐ ¡UA½SÐ
r?z«d?'« U?¹U?×{ sŽ WOLKF « Àu׳ « …—bM Ë Æ Â≤∞∞¥ ÂU?Ž W?1d'« U¹U×{ ‰uŠ wÐœ WÞdý
U¹U×C « —Ëœ vKŽ ¡uC « wIKð WÝ«—b « Ác¼ ÊS ÍœuF « wÐdF « lL²:« w  U d « W
UšË
WO¦×³ « …u−H « b ÍœuF « lL²:« qš«œ  U d « rz«dł U¹U×{ W
UšË W1d'« ÀËbŠ w
W?OL¼_ p –˨ ÍœuF « wÐdF « lL²:« W
UšË wÐdF « lL²:« w W1d'« U¹U×{ rKŽ w
¡«dŁù YŠU³ « s W ËU× q¦9 WÝ«—b « Ác¼ ÊS ¨ W1dł Í√ w WOÝUÝ√ …eO d WO×C « WÝ«—œ
sŽ WOLKŽ  U uKF0 ¨’uB)« tłË vKŽ W¹œuF « W³²J*«Ë ÂuLF « tłË vKŽ WOÐdF « W³²J*«
WO½U ½ù« W dF*« w ÂUNÝù«Ë  U d « rz«dł U¹U×{ W
UšË W1d'« ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ
Æ rKF « «cN© WO½«bO*« ® WOIO³D² « WOL¼_« ≤Æ ±Æ ±
W
UšË W1d'« ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ W dF* WOIO³Dð dE½ WNłË s WÝ«—b « WOL¼√ sLJð
rz«dł U¹U×{ Ÿu Ë ·ËdþË  U Ðö W dF* ÍœuF « wÐdF « lL²:« qš«œ  U d « rz«dł
 «dOG² ΫdE½ Æ U d « rz«d' U¹U×{ rNŽu Ë w rN —Ëœ UN ÊuJ¹ Ê√ sJ1 w² «  U d «
W? U? v?K?Ž t?ŠU?²H½«Ë ÍœuF « wÐdF « lL²:« UNÐ d w² « WO UI¦ «Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB² ô«
w? s? ?×?²? « s? r?žd?³? U? ¨ W?¹œuF « WOKIF « vKŽ dŁ√ U2 ¨ WO*UF «  UFL²:« w  U UI¦ «
w? ÷U?H? ?½« t?³?ŠUB¹ r p – Ê√ ô≈ ÍœuF « lL²−LK W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô« WOF{u «
Âb?Ž p? – »U?³Ý√ s ÊuJ¹ U0—Ë ¨  U d « W1dł U¹U×{ W
UšË W1d'« U¹U×{  ôbF
U?¹U?×?{  ôb?F? ŸU?H?ð—« w? b?¹«eð b$ p – s fJF « vKŽ qÐ ¨ WOM _«  «“«d²Šô« cš√
s t UI²½«Ë W U lL²:« œ«d √ vKŽ tÝUJF½«Ë Í—UC(« ÂbI² «Ë —uD² « s ržd UÐ ¨  U d «
wMOðËd « „uK « w dOGð p – VŠUB¹ r Ë ÂbI² ÍdCŠ lL²− v ≈ ÍËbÐË wH¹— lL²−
 U? d? ? « r?z«d?ł U¹U×{  ôbF qFł U 5 d:« s WOM _«  «“«d²Šô« cš√Ë ¨ w uO «
Ë√ eH² WO×C  U d « U¹U×{ iFÐ nMB¹ b Íc « d _« ¨ ÎU¹uMÝ dL² qJAÐ lHðdð
q
u² « «c¼ t¦×Ð ‰öš s vF ¹ YŠU³ « ÊS p c ¨ qLN Ë√ qN WO×{ Ë√ dO¦ WO×{
¨ U d « rz«d' U¹U×C ÍœuF « lL²:« œ«d √ iFÐ Ÿu u WOLKF «Ë WOIOI(«  U³³ *« v ≈
5?K?L?²?;« U?¹U?×?C? « W dF w U² UÐË ¨p – w w³KÝ Ë√ wÐU−¹≈ q UF WO×C « —Ëœ W dF Ë
‰u?K?(« œU?−?¹S?Ð  U d « rz«dł ÀËbŠ s b(«Ë W1d−K U¹U×C Ÿu u « ÂbFÐ rNðbŽU *
W1d'«  U³³ * ÍbB² «Ë U¹U×C « b¹«eðË —UA²½« s b×K WOzU u «Ë WOłöF « jD)«Ë W³ÝUM*«
ÆrEM wLKŽ »uKÝQÐ

WÝ«—b « WKJA ≤Æ ±
¨ W?O?×?C? «Ë W?1d?'«Ë Âd?:« s? ÊuJ²¹ Íc « w «dłù« qFH « ÊU —√ bŠ√ WO×C « bFðÔ
WO×C « WOB ý qOK% sF w «dłù« qFH « qJý WžUO
Ë b¹b% w —Ëœ s WO×C U* p –Ë
u¼ qðUI « Ê√ b R² w «dłù« qFH « qš«œ ò Ê«uMFÐ Jackie Rothenberg Ãd³ðË— w Uł ÀbײðÊ√ b? R?ð U?L? ÆU?N?ðU?³?ž—Ë U¼dOJHð vKŽ dŁR¹ nO Ë t²O×{ —U² ¹ nO ·dF¹ Íc « bOŠu «
WO½UJ ≈ W dF* ¨ WO×C « Ác¼ WOB ý  ULÝ WÝ«—œ u¼ ¨ WO×C UÐ ŸUI¹û …bOŠu « WI¹dD «
X¹dł√ w² «  UÝ«—b « s dO¦ XHA UL Æ ©ππ ¨ Â≤∞∞¥ ¨ bL× ® å ô Â√ W ¹d UNŽu Ë
v? ≈ W? U?{ùU?Ð ¨ t?K?L? Q?Ð W?1d?'« r?KŽ ÂUE½ qOJAð …œUŽ≈ w —Ëœ UN Ê√ rz«d'« U¹U×{ vKŽ
w{U*« s¹dAF « ÊdI « s  UMOF ² «Ë  UMO½UL¦ « w U¹U×C « rKFÐ W¦¹b(« WOLKF «  U UL²¼ô«
r?K?F?Ð W?L?²?N?*« W?O?*UF «Ë WOK¼_«Ë WOLOK ù«  UOFL'« s b¹bF « ¡UA½≈Ë ¨ UJ¹d √Ë UÐË—Ë√ w
∆œU?³?L?K …bײ*« 3ú W UF « WOFL'« ÊöŽ≈Ë ¨ WO×C « rKF WO*UF « WOFL'« q¦ Æ U¹U×C «
W U w U¹U×C « rKŽ —uDðË ¨ WDK « «b ²Ý« ¡uÝË Â«dłù« U¹U×{ u×½ W «bFK WOÝUÝ_«
bI U¹U×C « WÝ«—œ w WOL¼_« pKð s ržd « vKŽË ÆUJ¹d √Ë WOÐË—Ë_« ‰Ëb « w tðôU−
ÍœuF « wÐdF « lL²:« W
UšË wÐdF « r UF « w Àu׳ «Ë  UÝ«—b « …—b½ YŠU³ « kŠô
WOL¼_Ë ¨  U d « rz«dł U¹U×{ vKŽ W
U ÐË ÂUŽ qJAÐ rz«d'« U¹U×{ vKŽ X¹dł√ w² «
w? W?O?K?L?F? « tð«d³š ¡UMŁ√ YŠU³ « tEŠô U ‰öš s W d « W1dł ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ
U?¹U?×?{ œ«b?Ž√ w dL² œU¹œ“« „UM¼ Ê√Ë ÎU? U?Ž ÊËd?A?ŽË WO½ULŁ sŽ b¹eð …b* wM _« ‰U:«
ÂUŽ s W¹œuF « WOÐdF « WJKL*« w W1d−K WOLÝd «  «¡UBŠô« ‰öš s  U d « rz«dł
s?Ž W?OM _«  UN'« ⁄öЫ r²¹ r s¹c «  U d « rz«dł U¹U×{ s dO¦J « sŽ pO¼U½ ¨ dšü
W? d? ? t?{d?F?ð s?Ž m?K?Ð√ b rNM iF³ « Ê√ Ë√ ¨ »U³Ý_« s V³Ý Í_ ¨W d rN{dFð
lL²− ÍQ ÍœuF « wÐdF « lL²:«Ë Æ WOLÝd « WOzUM'«  «¡UBŠù« v ≈ ·UCð r UNMJ Ë
p – VŠUB¹ b ¨ WŽuM² Ë WF¹dÝË …dO³ WO UIŁË WOŽUL²ł«Ë W¹œUB² «  «dOG²Ð d b w½U ½≈
¨Êb?*« v? ≈ n?¹d? «Ë W?¹œU?³? « s WOKš«b « …d−N « …œU¹“ b−M ¨b¹b'«Ë .bI « 5Ð o «uð ÂbŽ
œbŽ_ WOł—U)« …d−N « v ≈ W U{ùUÐ ¨ W¹Ëu½ …dÝ√ v ≈ …b²2 …dÝ√ s W¹œuF « …dÝ_« ‰u%Ë
¨ W¦¹b(« W¹œuF « W¾O³ « qš«œ v ≈ WM¹U³²  U UIŁË  UFL²− s ¨5¹œuF « dOž s …dO³
¡ôR¼ s iF³ « ‰öG²Ý«Ë ¨ r UF « Ê«bKÐ nK² s …b «u « WK UF « Íb¹_« «bI²Ýô W−O²½
r?N?zU?D?Ž«Ë …b?z«e « WI¦ « q¦ ÍœuF « lL²:« W UIŁ w …œułu*«  «dG¦ « r¼dOžË s¹b «u «
‰ušbÐ rN ÕUL «Ë W¹—U−² «Ë WO U*«Ë WO eM*« —u _« s dO¦J « w ·dB² « w WK UJ « W¹d(«
‰U?L?Ž_« i?F?Ð W? Ë«e? w? r?N?OKŽ d² ² « v²ŠË ¨ WFÐU² Ë W³ «d ÊËœ UNM ÃËd)«Ë ‰“UM*«

π

¨ W¹œuF « WOÐdF « WJKL*« w WF³²*«  ULOKF² «Ë WLE½ú WH U d³²Fð w² « U¼dOžË W¹—U−² «
c?š√ w? Íœu?F? ? « l?L?²?:« q?š«œ ”U?M? « s? d?O?¦?J? « Èb? wM _« wŽu « WK v ≈ W U{ùUÐ
„d?ð q?¦? ¨W? d? ? « W?1d?' WO×C tŽu Ë s b% w² « W “ö « WOM _« dOЫb² «Ë  UÞUO²Šô«
¨ rN UL¼UÐ rNðUJK²2 W dÝ w 5 d:« ¡«dž«Ë rNM U p c Ë »«uÐ_« WŠu²H rNð«—UOÝ
¡UOŠ_« iFÐ jOD ð ¡uÝË ¨ WOM _« …eNł_« iFÐ q³ s WOM _« WOŽu² « nF{ p – bŽUÝ
÷U¹d « WM¹b ¡UOŠ√ iFÐ w WI
ö²*«  uO³ « ¡UMÐ q¦ W1bI « ¡UM³ « WLE½√Ë W1bI « ¡UOŠ_« q¦
WDA½_« p c Ë ¨rNLz«dł »UJð—« w UN öG²Ý« vKŽ 5 d:« bŽU ð b w² « U−¹dF « w×
U¹U×{  ôbF qF−¹ b U ¨”UM « iF³ w uO « wMOðËd « „uK « w WK¦L²*« WO uO « WOðUO(«
i?F?Ð l?C¹ b Íc « d ô« ¨ ÎU?¹u?M?Ý d?L?²? ? qJAÐË lHðdð  U d « rz«dł W
UšË W1d'«
UNð«—d³ Ë W1d'« l «Ëœ Ê_Ë ÆqLN WO×{Ë qN WO×{Ë «eH²
Î
WO×C  U d « U¹U×{
¨ w? «d?łù« n u*« w UNCF³Ð j³ðdð d
UMŽ WO×C « WOB ýË „uKÝ p c Ë Âd:« Èb
„u?K « ·b¼ —UO²š« Ê_ Ϋd?E?½ ¨UNŁËbŠ q³ ÎU?½UOŠ√Ë W1d'« ÀËbŠ w U?LN
Î
Ϋ—Ëœ UN Ê√Ë
s¼u f½—u ® dOA¹ UL WO «dłù« ‰UF _« rEFL ÆÎUOz«uAŽ r²¹ ô Âd:« q³ s w «dłù«
W?ŁöŁ d
UMF ÊUJ*«Ë ÊU e « w ÀËb(« w ÎU “öð VKD²ð ©Marcus Felson Êu K f —U Ë
»UJð—ô œ«bF²Ýô« rN¹b d u²¹ ’U ý√ œułË ∫w¼Ë W1d'« ÀËb( WOÝUÝ√Ë W¹—Ëd{ bFð
W?¹U?L(« —bB Ê«bI Ë√ »UOžË ©suitable targets® W?³ÝUM ·«b¼√Ë ©likely offenders® W?1d'«
Æ ©±±π ‡ ±±∏ ∫ ±ππ∞ ¨Âu¼dЮ Æ©absence of guardian®
¨ ÷U?¹d? « W?M¹b w  U d « rz«dł ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ 5³² WÝ«—b « Ác¼ wðQðË
ø  U? d « rz«dł ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ U ∫ WO U² « WK¾Ý_« sŽ WÐUłù« ‰ËU% b¹bײ UÐË
“«eH²Ý« Ë√ ¡«b²Ž« W ËU× „UM¼ q¼ w¼ WOŽd  ôƒU ð w Ozd « ‰ƒU ² « «c¼ s ŸdH²¹ YOŠ
U Ë ø W d « W1d' WO×C tŽu w —Ëœ UN ÊU WO×C « q³ s ‰UL¼≈ Ë√ q¼U ðË√ …—UŁ≈ Ë√
WÐUðd « —Ëœ U ø U d « rz«dł U¹U×C W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WO «džu1b « hzUB)« —Ëœ
ÊËU?Fð „UM¼ q¼Ë øW1d'« ÁcN U¹U×{ rNŽu ËË  U d « rz«dł U¹U×{ …UOŠ w 5ðËd «Ë
W öŽ W dF ‰öš s ø …UM'« sŽ ⁄öÐù« w s _« ‰Uł— l  U d « rz«dł U¹U×{ q³ s

±∞

Èb? U? Ë ø t?M?Ž ⁄ö?Ðù« Èb? Ë ‚Ëd *« ¡wA « WLO 5Ð W öŽ „UM¼ q¼Ë ø …UM'UÐ WO×C «
s? _« ‰U?ł— q³ s ÂUL²¼« „UM¼ q¼Ë ø s _« ‰Uł— ¡«œ√ sŽ  U d « rz«dł U¹U×{ U{—
r?z«d?' W?O?×?{ U?NM qF& WMOF WO uKÝ ◊U/QÐ WO×C « eOL²ð q¼ ø U d « rz«dł U¹U×CÐ
÷d?F²¹ w² «  U d « Àb% v² øWOM _« dOЫb² UÐ wM √ wŽË U¹U×C « Èb q¼ ø  U d «
‚Ëd „UM¼ q¼ ø W d « W1d' WO×{ tŽu ËË WO×C W¹—«u'« W öF « —Ëœ U ø U¹U×C « UN
W?L?O Ë√ WO×C « qLŽ WFO³D ÍeFð  U d « rz«dł U¹U×{ Ÿ«u½√ 5Ð WOzUBŠ«  ôôœ  «–
W d WO×C « ÷dFð —«dJðË√ U¹U×C « q³ s …c ²*« WOM _«  UÞUO²Šô« Ë√ W Ëd *« ¡UOý_«
U¹U×C « 5Ð wM _« ÊËUF² «Ë WO×C W¹—«u'«  U öF «Ë …UM'UÐ WO×C « W öŽË UNŁËbŠ X ËË
Æø WO×CK WOŽUL²łô« W¾AM² « VO UÝ√Ë s _« ‰Uł—Ë
l?L?²?:« w?  U? d? ? « r?z«d?ł ÀËbŠ w U¹U×C « ¡ôR¼ —Ëœ wBIð YŠU³ « ‰ËU×¹Ë
∫ WO U² «  U d « rz«dł U¹U×{ WÝ«—b « Ác¼ qLAð ·uÝË ÍœuF «
Æ ‰“UM*« s  U d « rz«dł U¹U×{ ‡ ±
Æ  «—UO «  U dÝ rz«dł U¹U×{ ‡ ≤
Æ  «—UO « s W d « rz«dł U¹U×{ ‡ ≥
Æ W¹—U−² «  ö;« s W d « rz«dł U¹U×{ ‡ ¥
Æ  U½«uO(«  U dÝ rz«dł U¹U×{ ‡ µ
¨  U d « rz«dł U¹U×{ œ«bŽ√ w b¹«eð s ÍœuF « wÐdF « lL²:« tO½UF¹ U* q Q²*U
dO¦J « qFł ¨ WOM _«  UÞUO²Šô« cš√ w U¹U×C « ¡ôR¼ Èb wM _« wŽu « ÂbF ÊuJ¹ U0—
W?O?×?C?K ÊuJ¹ b U2 ¨ 5 d−LK WKNÝ W ¹d `³
√Ë tðUJK²2 s dO¦J « bIH¹ U¹U×C « s
U¹U×C « s `³B¹ ”UM « s dO¦J « XKFłË ¨ W d « W1d' WO×C tŽu Ë w wÝUÝ√ —Ëœ
WKJA*« Ác¼ ÊS p c ¨ lL²:« ¡U³Ž√ s b¹e¹ U ¨ W d « W1d' WO×{ rNŽu Ë 5KL²;«
W?O?ŽU?L?²?łô«  U? ?ÝR?*« p c Ë  UŽULłË œ«d √ W U lL²:« UNM w½UF¹ …U½UF s YF³Mð
ô W?I?ÐU «  UÝ«—b « w Y׳ « ‰öš s Ë YŠU³ « rKŽ V ŠË¨ WOM _« …eNł_« W
UšË

±±

wÐdF « lL²:« W
UšË wÐdF « lL²:« w  U d « rz«dł U¹U×{ sŽ WOŽUL²ł« WÝ«—œ błu¹
ÆWO×C « XKL¼«Ë ¨ W1d'«Ë Âd:« vKŽ Àu׳ «Ë  UÝ«—b « rEF  e — YOŠ ¨ ÍœuF «
s? U?NOKŽ Vðd²¹ U Ë UNðbŠ s qOKI² «Ë WKJA*« ÁcN ÍbB² « sJ1 t½√ YŠU³ « bI²F¹Ë
w? w?ÝU?Ý_« Á—Ëœ W? d?F? Ë W?O?×?C? « WÝ«—œ vKŽ eO d² « W UŠ w lL²:«Ë œdH « ‰UDð —UŁ¬
Æ w «dłù« qFH « ÀËbŠ

WÝ«—b « ·«b¼√ ≥ Æ ±
l? r?z«d?'« ÀËb?Š w? U¹U×C « —Ëœ sŽ nAJ « v ≈ W UŽ …—uBÐ WÝ«—b « Ác¼ ·bNð
∫WO U² « ◊UIM « ‰öš s p –Ë ÷U¹d « WM¹b w  U d « rz«dł U¹U×{ vKŽ oO³D² «
„uKÝË  U dB²Ð oKF²¹ U ‰öš s  U d « rz«dł ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ W dF ‡ ±
ƉUL¼ù« Ë√ qON ² « Ë√ …—UŁù« Ë√ “«eH²Ýô« Ë√ ¡«b²Žô« W ËU×L WO×C «
 U? d? ? « r?z«d?ł U?¹U×C W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WO «džu1b « hzUB)« W dF ‡ ≤
Æ  U d « rz«dł U¹U×{ Ÿ«u½√ s Ÿu½ q U¹U×{ hzUBšË
s?Ž ⁄ö?Ðù« w? s? _« ‰U?ł—Ë  U? d? ? « U¹U×{ 5Ð ÊËUF² «Ë W öF « WFO³Þ W dF ‡ ≥
Æ U¹U×CK ÎUÐU−¹≈ Ë√ ÎU³KÝ s _« ‰Uł— WK UF Ë ¨ …UM'«
U¹U×C rNŽu Ë w t²L¼U Èb Ë  U d « U¹U×{ …UOŠ w 5ðËd «Ë WÐUðd « —Ëœ ‡ ¥
ÆW d « W1d'
Æ W d « rz«dł U¹U×{ q³ s …c ²*« WOM _« dOЫb² « W dF ‡ µ
W1d' WO×C tŽu uÐ WDO;« ·ËdE «Ë WO×C « „uKÝË WOB ý W öŽ ◊U³ð—« Èb ‡ ∂
ÆW d «
U¹U×{ UN ÷dF²¹ w² « s U _«Ë  U Ë_« d¦ √Ë …UM'UÐ WO×C « W öŽ W dF Èb ‡ ∑
ÆW d K  U d « rz«dł
ÆW1d−K WO×C tŽu ËË WO×CK W¹—«u'« W öF « dŁ√ W dF ‡ ∏

±≤

WÝ«—b «  ôƒU ð ¥ Æ ±
rz«dł ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ U ∫ w U² « w Ozd « ‰ƒU ² « vKŽWÐUłù« WÝ«—b « ‰ËU% ∫±”
ø U d «
∫WOðü« WOŽdH «  ôƒU ² « w Ozd « ‰ƒU ² « «c¼ s ŸdH²¹ YO×Ð
t?Žu? Ë w —Ëœ t ÊU …UM'« Ë√ w½U'« vKŽ WO×C « q³ s ¡«b²Ž« W ËU× „UM¼ q¼ ‡ √
ø W d « W1d' WO×C
W?O×C tŽu Ë w —Ëœ UN ÊU w½U−K WO×C « q³ s “«eH²Ý« W ËU× „UM¼ q¼ ‡ »
ø W d « W1d'
W?O?×?C? t?Žu? Ë w? —Ëœ U?N ÊU Á—uNð Ë√ w½U−K WO×C « …—UŁ≈ W ËU× „UM¼ q¼ ‡ Ã
ø W d « W1d'
øW d « W1d' WO×C tŽu Ë rŁ s Ë WO×C « q³ s q¼U ð „UM¼ q¼ ‡ œ
ø W d « W1d' WO×C tŽu Ë w V³ ð WO×C « q³ s ‰UL¼≈ „UM¼ q¼ ‡ ‡¼
ø  U d « rz«dł U¹U×C W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WO «džu1b « hzUB)« U ∫≤ ”
ø…UM'« vKŽ i³I «Ë ⁄öÐù« w s _« ‰Uł— l  U d « rz«dł U¹U×{ ÊËUFð —Ëœ U ∫≥”
∫ WO U² «  ôƒU ² « tM ŸdH²¹Ë
ø …UM'«Ë WO×C « 5Ð W öŽ „UM¼ q¼ ‡ ±
ø tMŽ ⁄öÐù« Èb Ë ‚Ëd *« ¡wA « WLO 5Ð W öŽ „UM¼ q¼ ‡ ≤
øwM _« rNKLF s _« ‰Uł— W¹œQð sŽ  U d « rz«dł U¹U×{ U{— Èb U ‡ ≥
ø U d « rz«dł U¹U×CÐ s _« ‰Uł— q³ s ÂUL²¼« „UM¼ q¼ ‡ ¥
øW1d'« ÁcN U¹U×C rNŽu ËË  U d « rz«dł U¹U×{ …UOŠ w 5ðËd «Ë WÐUðd « —Ëœ U ∫¥”
ø  U d K WO×{ UNM qF& WMOF WO uKÝ ◊U/QÐ WO×C « eOL²ð q¼ ∫µ”

±≥

ø W1d'« ÁcN U¹U×C rNŽu ËË  U d « rz«dł U¹U×C WOM _« WOŽu² « —Ëœ U ∫∂”
W?O?×?C? « 5?Ð W? ö?Ž „U?M?¼ q?¼Ë U¹U×C « UN ÷dF²¹ w² «  U d « Àb% s¹√Ë v² ∫∑”
ø …UM'«Ë
øW1d−K WO×{ tŽu ËË WO×CK W¹—«u'« W öF « dŁ√ U ∫∏”
Èe?F?ð  U? d? ? « r?z«d?ł U?¹U?×?{ Ÿ«u?½√ 5?ÐW?O?zU?B?Š≈  ôôœ  «– ‚Ëd? „U?M?¼ q?¼ ∫π”
…c ²*« WOM _«  UÞUO²Šô« ‡ W Ëd *« ¡UOý_« WLO ‡ WO×C « qLŽ WFO³Þ ∫ WO U² «  «dOG²LK
W?O?×?C? « W? ö?Ž ‡ W? d? « ÀËbŠ X Ë ‡ W d WO×C « ÷dFð —«dJð ‡ U¹U×C « q³ s
W?¾?A?M?² « ‡ s _« ‰Uł—Ë U¹U×C « 5Ð wM _« ÊËUF² « ‡ WO×CK W¹—«u'«  U öF « ‡ …UM'UÐ
øWO×CK WOŽUL²łô«

WÝ«—b « rO¼UH µ Æ ±
vKŽ ÎU? «e? `?³B¹ p c ¨ b¹bײ «Ë W b «Ë Õu{u « wLKF « Y׳ « hzUBš r¼√ s
WOLKF « rO¼UH*« s ÂuNH q vMF Õu{ËË W bÐ œb×¹ Ê√ Y׳ « WKJA* t²žUO
bMŽ YŠU³ «
dB² qO¦9 u¼ © Mecleland b½öO U ® t dF¹ UL ÂuNH*« ò Ê_Ë ÆY׳ « w UN b ² ¹ w² «
- W?M?OF —UJ _ wDFð WOEH “u — w¼ ŸUL²łô« rKŽ rO¼UH Ê√ vMF0 ¨ozUI(« s WŽuL:
l?zU? u? « s? W?¾?H? « e? — Ë√ r?Ý« s?Ž …—U?³?Ž ÂuNH*«Ë ÆlL²−LK WOLKF « WEŠö*« sŽ U¼b¹d&
b? Ë√ ¨W?O?F? «u? «  UEŠö*« v ≈ dEM UÐ fÝQ²ð WOF «Ë W ôœ «– ÂuNH*« ÊuJ¹ b Ë Æ—UJ _«Ë
Æ©µ∂ ∫ Â≤∞∞∞ ¨tKO ® ÆåWK U …—uBРΫœd− ÊuJ¹
ÂuNH Ë WO×C « —ËœË U¹U×C « ÂuNH w¼ W Oz— rO¼UH WFЗ√ vKŽ WÝ«—b « Ác¼ Íu²%Ë
Æ rO¼UH*« Ác¼ b¹b% wK¹ ULO YŠU³ « ‰ËU×OÝË W d « ÂuNH Ë W1d'«

ÂUF « U¹U×C « ÂuNH ± Æ µ Æ ±
w? w?Ðd?F? « s?Þu «Ë W¹œuF « WOÐdF « WJKL*« w Ÿu{u*« «c¼ w w²Ý«—œ …œU¹d dEM UÐ
`KDB* ÂuNH Ë√ n¹dFð vKŽ d¦F¹ r YŠU³ « ÊS WO½u½UI « X O Ë WOŽUL²łô« ÂuKF « ‰U−

±¥

wJ Êu½UI «Ë tIH «Ë ÊU ½ù« ‚uIŠË WGK « ¡ULKŽ t b U0 sFO² ¹ tKFł Íc « d _« WO×C «
W?E?H? «b? ²Ý« ŸuOý s ržd UÐ Æ WO×C « ÂuNH* wŽUL²łô« n¹dF² « ` ö vKŽ ‰b² ¹
s?J? Ë d
UF*« UMÐUDš ÂuLŽ w W1d'« s s¹—dC²*«Ë tOKŽ wM:« vKŽ W ôb « w U¹U×C «
…dOFA « w WGK wNIH «Ë wŽdA « 5 ULF²Ýô« V Už w  dBŠ å WO×{ò WEH WIOI(« w
o?¹d?A?²? « ÂU¹√ w Ë√ ¨ q
_« u¼Ë ¨d×M « Âu¹ v×{ w `Ðcð w² « WLON³ « w Ë√ ¨W ËdF*«
s?Ž b?F?³?ð ô ÊU?F? w? UNðUI²A Ë å U×{ò WEH «uKLF²Ý« »dF «Ë ¨ Y U¦ « ÂuO «dBŽ v²Š
Æ …d
UF*« W ôb «

U¹U×CK ÍuGK « ÂuNH*« ≤ Æ µ Æ ±
∫ »dF « ÊU w ¡Uł U ∫p – s Ë
ÆfLAK “dÓÐÓ ∫ UOÎ×
Ô «u
Î ×
Ò {Ë
Ô Ô{Ë «u×
Ô Ó{ qłd « U×
Ó Ó{ËÆÆtÐ XO×
] Ó{U ∫ WO×C «Ë ¿
ÆfLA « t²ÐU
√ ∫ UO×
Ô ÎUF 5²GK « w w×
Ó ¹Ó w×Ó{Ë qłd « U×{Ë ¿
Ó Ô{Ë «uÒ×
Ó {
Ó C
YOK « sŽË ¨ u×
Ô ¹Ó U×{Ë
Ó UÎO×
Ô ¹Ó w×
Ô Ô{ u×
Ô C
Ò Ô{ w×
Ó C
Ó Ó{ ∫ dLý ‰U ∫ V¹cN² « w Ë ¿
ÌQLÒEÎÒð ô p
Ò ½ÓÒÒ §˚
Ò√ ∫ v? UFð tK « ‰U Æ fLA « d^Š
«–≈ ÎU×{ w×C
Ô ¹Ó qłd « v
Ó
Ó tÐU

Ô
Ó ×{
 RÔÓ¹Ô ô ∫‰U? © tÞ …—uÝ® ˝æ±±πºæ åv×
ô ∫ ¡«d?H? « ‰U Ë ¨ fLA « d?]Š
Î ðÒ ôÒ§ UNO
Ó p¹–
Ò C
Ò Ï

ʬd?I? « d?O? ?H?ð ©q?O?ŽU?LÝ≈ ® dO¦ sЫ …—U³Ž s Ë ¨ W¹–ÎR?
 Ô f?L?ý
p³OB?
Ô ðÔ ô v?×Cð
Ô
¨d¼UE « ‰– ÈdF «Ë ¨ sÞU³ « ‰– Ÿu'« Ê_ ¨ ÈdF «Ë Ÿu'« 5Ð Êd ò tB½ U ¨rOEF «
Æ å d?¼U?E? « d?Š v?×?C «Ë ¨gDF « u¼Ë sÞU³ « dŠ QLE U ¨ ÊöÐUI² ÎU?C¹√ Ê«c¼Ë
¨»«uB UÐ t³ý√ ‰Ë_«Ë ¨ Íd¼“_« ‰U ¨ ‚dF
Ó ðÓ ô v×C
Ú ðÓ ôË dO H² « iFÐ w Ë ∫‰U
ÆX d
Ó

Ô ŽÓ ¨ v×
Ô
Î Ó{ ¨ d J UÐ XO×
 Ó{ ¨ ÕUC t½≈ tM^J¹Ë
Í√ fLAK XO
Ô ×
Ô tK^EÓ¹Ô U dOž w Ϋ“—UÐ ÊU s qJ ‰UI¹ ∫ W dŽ sЫ
º tK « ‰uÝ—Ë ô≈ wMŽd
Ô fLAK XO
Ô ×
Ó ¹Ô rK ∫ WAzUŽ sŽ Y¹b(« w Ë ¨ WG
Ô Ó{Ë ¨ UN  “dÐ
Æ fLA « tOKŽ  “
Ó J «
Ó ÔiFÐ ‰U ∫ dLý ‰U ¨ dNÓþ
Ó Í√
Ô dÓÐÓ Íc « wŠUC « ∫ 5OÐÒö
Ó U×Ó{ b

±µ

…U?×?C0 pOKŽ ∫ ‰uIð ¨ UNMŽ V?O?G?ð
fLA « œUJð ô w² « Ô…“—U³ « ÷—Ó_« ∫ …U?×
Ô Ô*« Ë
Ô C
Ô
Æ“ÓdÓÐË
Ó dNÓÓþË «bÐ ∫ «u×
Ô Ô{ u×
Ô ÔC¹ o¹dD « U×{ËÆ q³'«
ÆtÔðdNþ
Ó √Ó Í√
Ô
¡w
= WOŠU{Ë
Ô
Ó UÓ½√ t²ÔOÔ×
Ó {√Ë
Ô ]A « U×Ó{Ë Æ tM “dÓÐÓ U ∫ ¡wý q
s? wŠ«u]C? «Ë ∫ Íd?Ð s?Ы 5?H?²?J «Ë 5³JM*U fLAK tM “ÓdÓÐÓ U? ∫ÊU? ½ù« wŠ«u{Ë
b U? d×
ÎÓ
Îö?ł— È√—¨U?L?N?MŽ tK « w{—¨dLŽ sЫ Ê√ ∫ Y¹b(« w Ë ¨ ÁUM² Ë ÁUH² ÊU ½ù«
Ó
 ‰e²Ž«Ë dNÔþ√ Í√ t X dŠ√ s* `{√ ‰UI qE²Ý«
Æq
] =E «Ë sJ «
UÔ½œöÐ XŠU

“—
Ô U³ « ∫ ¡wý q s ÊUO×C «Ë
Ó Ó{ rNK « ∫ ¡UI ²Ýô« Y¹bŠ w Ë ¨ fLAK
Ôq?¦ v×
Ô ŽU?
Ó NÓÓþË f?LAK  “dÐ Í√ UMÔ{—√  d³ž«Ë
Ó Ó{ s XK
Ó w¼Ë ¨ UNO  U³M « ÂbFÐ  d?
Ò
ÆfLAK ÷—_«  “d³  U³M « X ÓdÓŠ√
Ô ŠU
Ô WMÓ «
] Ê√ vMF*« ¨ XO
Ó Ó{ UNK
√Ë ¨ v —Ó s X «—
q wŠ«u{Ë ¨ÁdOž ôË jzUŠ pM Ád² ¹ ô Íc « d¼UE « “—U³ « ∫ ¡wý q s wŠUC «
W?³ Už WH
¨ —u «
Ã
^
Ó —U?š ÊU U ∫ q M « s wŠ«uC «Ë ¨ fLAK …“—U³ « tOŠ«u½ ∫ ¡wý
ô w?²? « …—U?L?F? « s? W?ł—U?)« qO M « s …“—U³ « …d¼UE « WOŠUC «Ë ¨ fLAK v×Cð UN½_
Æ fLAK UN½«bOŽ “d³ð w² « ‚—u « WKOKI « d−A « s wŠ«uC «Ë ¨ UN½Ëœ qzUŠ
 U? «–≈ qłd?K?
‰UI¹ Æ U «–≈ Í√
Ó …d
Ó Ó½ «–≈ ∫ d?J?Ð wÐ√ Y¹bŠ w Ë
Ô LÚŽÔ V?C
Ô
Ó tKÔþ U?×
Ó {Ë
 —U
«–≈Ë ¨ U L
 U×?
bI ÎU? Lý ÊU ½ù«
 q?
^ þ
Î Óý —U?
«–≈ q
^ =E « U×Ó{ ∫ ‰U?I¹ ¨ tK^þ
Ó Ó{ ∫qDÓÐË
Ó

Æ  U Ë
t³ÔŠU

Ó DÓÐÓ
q
Ó
Æ t ]qþ ô —U
 U «–≈ t½_ t^Kþ U×{  U
«–≈ qłdK ‰UI¹ ∫ wЫdŽÓ_« sЫ
Ó
 ?
Æp?
Ó B
Ó qþ
Ô  V?¼c?¹ v?²?Š tK « pðU √
ô ∫¡UŽb « w Ë
Ô ý
Ó ô ÁU?MF ¨ p]K?þ t?K « v?×?{√
Ó
 ô Í√ q

Æ å ÊUBžÓ_« WIO
Ò ŽÓ UN½_
] þ
= E «
= WO
…d−ýË
Ô œÓ WÔA
Ó ªUN q
Ô ŠU{
Ï
¨ ÂuO « UN² ôœ »—UI¹ ULO WG Âb ² ð WEHK « Ê√ —uEM sЫ Âö w `{√ËË
dOB¹Ë ¨ tÐ Ë√ t½UO×CÐ —dC²O ¨ dðUÝ È–_« s Ád² ¹ ô Íc « u¼Ë ¨ XO*« ∫ WO×C U
tC¹dFð Ë√ tHAJÐ Í–Q² UÐ WO×{ dOB¹ UL ¨ 5F½U*«Ë 5DO;« bIHÐ «bÐË nAJ½« v² WO×{
åÎU¾Oý Ë√ ÎUB ý s _« V³Ý bIHРΫ“U− Ë√ ‡ tMJ¹ U Ë qE « bIHÐ ‡ WIOIŠ s _« ÁbIH¹Ë t¹–R¹ U*
Æ©¥π∞ ¨ ¥∏π ¨ ¥∏∏ ¨ ¥∏∑ ∫≤∞∞¥ ∫ XO Ð ®

±∂

ÊU ½ù« ‚uIŠ U¹U×{ ÂuNH ≥ Æ µ Æ ±
W? «b?F? « d?O? u?²? W?O?ÝU?Ý_« ∆œU³*« ÊQAÐ UN½öŽ≈ w …bײ*« 3ú W UF « WOFL'« X dŽ ò
d?³?L? u½ w½U¦ « s¹dAð ≤π w? Œ—R*« ≥¥Ø¥∞ r? — W?D?K? ? « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈Ë W1d'« U¹U×C
Æ Â±π∏µ

W1d'« U¹U×{ ‡ √
w U0 ¨ÎU?OŽULł Ë√ ÎU?¹œd? —d?C?Ð «u³O
√ s¹c « ’U ý_« å U¹U×C « òÂuNH0 bBI¹ ‡ ±
ÊU? d(« Ë√ ¨W¹œUB² ô« …—U )« Ë√ WO HM « …U½UF*« Ë√ wKIF « Ë√ w½b³ « —dC « p –
‰U?L?¼≈  ôU?Š Ë√ ‰U?F? √ o?¹d?Þ s?Ž ¨ WOÝUÝ_« rN uI×Ð l²L² « s …dO³ Wł—bÐ
Âd% w² « 5½«uI « UNO U0 ¨ ¡UCŽ_« ‰Ëb « w …c UM « WOzUM'« 5½«uIK ÎU UN²½« qJAð
ÆWDK « ‰ULF²Ýô WOzUM'« …¡UÝù«
VJðd ÊU «–≈ ULŽ dEM « ·dBШÊöŽù« «c¼ vC²I0 WO×{U h ý —U³²Ž« sJ1 ‡ ≤
W?¹dÝ_« W öF « sŽ dEM « ·dBШs¹œ√ Ë√ w{u Ë√ tOKŽ i³ Ë√ ·dŽ b qFH «
W?K?zUF « ¨ ¡UC² ô« V Š¨ÎU?C?¹√ åW?O?×?C? «ò `?KDB qLA¹ËÆWO×C « 5ÐË tMOÐ
s? —d?C?Ð «u³O
√ s¹c « ’U ý_«Ë s¹dýU³*« UNO UF Ë√ WOK
_« WO×CK …dýU³*«
Æ¡«c¹ù« lM*Ë√ rN²M× w U¹U×C « …bŽU * qšb² « ¡«dł
‚dF « V³ Ð eOOL² U ¨ Ÿu½ Í√ s eOO9 ÊËœ lOL'« vKŽ UM¼ …œ—«u « ÂUJŠ_« oO³Dð ‡ ≥
 «bI²F*«Ë ÁdOž Ë√ wÝUO « Í√d «Ë WO M'«Ë s¹b «Ë WGK «Ë s «Ë fM'«Ë ÊuK «Ë
wŽUL²łô« Ë√ w dF « q
_«Ë ÍdÝ_« e d*« Ë√ b u*«Ë WOJK*«Ë WO UI¦ «  UÝ—UL*« Ë√
Æe−F «Ë

WDK « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈ U¹U×{ ‡ »
s¹c « ’U ý_« åWDK « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈ U¹U×{ ò ‰U− w åU¹U×C «ò `KDB0 bBI¹
Ë√ W?O? ?H?M? « …U?½U?F*« Ë√ wKIF « Ë√ w½b³ « —dC « p – w U0 ¨ ÎU?OŽULł Ë√ ÎU?¹œd? —d?CÐ «u³O


±∑

o?¹d?Þ s?Ž ¨ W?O?ÝU?Ý_« r?N? u?I?×Ð l²L² « s …dO³ Wł—bÐ ÊU d(« Ë√ ¨ W¹œUB² ô« …—U )«
q?J?Að UNMJ Ë ¨ WOMÞu « WOzUM'« 5½«uIK ÎU? U?N²½« Êü« v²Š qJAðô ‰UL¼≈  ôUŠ Ë√ ‰UF √
Æ ÊU ½ù« ‚uIŠ «d²ŠUÐ WIKF²*«Ë UNÐ ·d²F*« WO Ëb « dO¹UFLK  U UN²½«
w? W?O?N?O?łu?²? « ◊u?D)«Ë WOÝUÝ_« ∆œU³LK W bF WGO
l{Ë - ¨ Â≤∞∞≤ ÂU?Ž w Ë
w? U0 ¨ ÎU?OŽULł Ë√ U¹œd ¨—d{ t³OB¹Ô Íc? « h? ?A « WO×C UÐ œuBI*« Ê√ WOzUNM « UN²GO

l?²?9 s? ÊU? d(« Ë√ ¨ W¹œUB² ô« …—U )« Ë√ WO HM « …U½UF*« Ë√ wKIF « Ë√ w½b³ « —dC « p –
ÎU? UN²½« qJAðÔ ‰U?L?¼≈  ôU?Š Ë√ ‰UF _ W−O²½ ¨ WOÝUÝ_« WO½u½UI « t uIŠ s h A « «c¼
Ë√ ¨W?O½u½U WOB ý WO×C « ÎU?C¹√ ÊuJð Ê√ sJ1Ë w Ëb « Êu½UI «Ë√ ÊU ½ù« ‚uIŠ bŽ«uI
—d?CÐ VO
√ ÎU?B? ?ý Ë√ W?O?K
_« WO×CK WA¹UF*« Ë√ …dýU³*« WKzUF « œ«d √ s Ϋœd? Ë√ öHÞ
Î
Æ U UN²½ô« s b¹e Ÿu Ë lM* Ë√ WO×{ …bŽU * qšb² « ¡«dł s ÍœUB² « Ë√ wKIŽ Ë√ w½bÐ
·ö?²?š« l? o?ÐU? ? « …b?×?²*« 3_« ÊöŽ≈ n¹dF²Ð …dŁQ²  ¡Uł  UH¹dF² « Ác¼ WžUO
Ë
 ôUŠ Ë√ ‰UF _ W−O²½ ÀœU(« t½√ —dC « œb×¹Ô …bײ*« 3_« ÊöŽS ¨ULNM q WFO³Þ tOC²Ið
ÊU? ö?²š« błu¹Ë ¨ w½U ½ù« w Ëb « Êu½UI « Ë√ ÊU ½ù« ‚uIŠ bŽ«uI ÎU? UN²½« qJAÔð ‰UL¼≈
∫ UL¼Ë ¨ ULNMOÐ ÊU¹d¼uł
◊d²Að ô ULMOÐ ¨ …dO³ Wł—bÐ ‚uI(UÐ l²L² « s ÊU d(« ÊuJ¹ Ê√ ÊöŽù« ◊d²A¹ ‡ ±
ÆWOÝUÝ_« ∆œU³*« q³ s U¹U×C « ÂuNH w ÎUFÝuð bF^¹Ô U ¨ p – WOÝUÝ_« ∆œU³*«
WO½u½U WOB ý ÊuJð Ê√ sJL¹Ô WO×C « Ê√ vKŽ ÊU ½ù« ‚uI( WOÝUÝ_« ∆œU³*« XB½ ‡ ≤
ÊöŽû W³ M UÐ U √ Æ ÎU¹—U³²Ž« Ë√ UOFO³Þ
Î
ÎUB ý ÊuJð b WO×C « Ê√ wMF¹ Íc « d _«
’U? ý_« qLA¹ U¹U×{ s¹d³²F*« å ’U ý_«ò `KDB ÊU «–≈ `{«u « dOž sL
Æ ©±±∏ \±±∂ ¨ ±±µ ¨ ≤±¨ ≤∞ ¨ ∏ ∫ ‡¼±¥≤µ ∫ ÂöŽ ® å ü Â√ W¹—U³²Žô«

W1d'« U¹U×C wŽdA « ÂuNH*« ¥ Æ µ Æ ±
s oŠ vKŽ Ë√ t U Ë√ t H½ vKŽ W1d'« XF Ë s u¼ WO×C « Ê√ ¡UNIH « iFÐ ·dŽò
Æ ©≥π∑ ∫±¥∞π ¨ …œuŽ ® å t uIŠ

±∏

s oŠ vKŽ ¡«b²Žô« w½U'« œ«—√ h ý q t½√ WO×C « ¡UNIH « s dš¬ o¹d ·dF¹Ë ò
©±π ∫±π∏π ¨ÍËUH
d*« ® å qŽUH « U¼œ«—√ w² « WOzUM'« W−O²M « tO XII%Ë t uIŠ

W1d'« U¹U×C w½u½UI « ÂuNH*« ∂ Æ µ Æ ±
qF s WLłU½ …U½UF* Îö× ÊuJ¹ s t½√ò tOKŽ wM:« Ë√ WO×C « Êu½UI « ‰Uł— ·dF¹Ë
vBF² ¹ Êd ÂuNH w½u½UI « —uEM*« s WO×C « ÂuNH Ê√ ÊËd¹ rN rŁ s Ë ¨ ŸËdA dOž
Æ©±≥¥ ∫‡¼±¥≤¥∫rO¼«dÐ≈® å w½u½UI « b¹bײ « vKŽ
Ÿu½ Í√ s ¡«b²Ž« tOKŽ l Ë WŽULł Ë√ ÊU ½≈ q t½√ WO×C « ò wÝËœdJ « ‰œUŽ ·dF¹Ë
—d{ rNÐU
√ s¹c « Ë√ ¨ U Ϋ—d{ rN uF¹ s Ë√ tðdÝ_ Ë√ t ÎU³³ ¨ t uIŠ vKŽ Ë√ tð«– w
¡«u?Ý ¨ t?²? d?F? r?²¹ r Ë√ Íb²F*« W dF - ¡«uÝ ¨ tF …œUNA « Ë√ WO×C « W½ËUF* rNKšb²
åWOFO³D « À—«uJ «Ë  U “_«Ë …d¼UI « …uI « V³ Ð qFH « ÊU Ë√ ¨Ê«b¹ r Ë√ t²L U× w s¹œ√
Æ©≤∞∞¥ ∫wÝËœdJ «®
i?I?M? « W?LJ× Ê≈ YOŠ WO×C «Ë tOKŽ wM:« 5Ð w−ЗuA « ÍdA³ « —UA² *« ‚dH¹Ë
ÊU? √ ¡«uÝ ÎU?½u?½U? r?ŁR?*« „d?²? « t ËUM²¹ Ë√ qFH « tOKŽ lI¹ s t½√ ò tOKŽ wM:« ·dFð W¹dB*«
·bN¹ w² « WO½u½UI « W¹UL×K Îö× t H½ h A « «c¼ ÊuJ¹ Ê√ vMF0 ÎU¹uMF Â√ UOFO³Þ
Î
Î
UB ý
q? u?¼ Ë√ W?1d?'« t?Ð  d?{√ s? q? u¼ WO×C « Ê√ tIH « Èd¹Ë å .d−² « hMÐ Ÿ—UA « UNO ≈
Ë√ t H½ vKŽ W1d'« XF Ë s ∫u¼ Ë√ ÆUNM TýUM « —dC « i¹uF²Ð tK³ w½U'« ÂeK¹ h ý
t? u?I?Š s? o?Š v?KŽ ¡«b²Žô« w½U'« œ«—√ h ý q ∫u¼ Ë√ Æt uIŠ s oŠ vKŽ Ë√ t U
Æ©∑± ∫≤∞∞¥ ∫ w−ЗuA « ® åqŽUH « U¼œ«—√ w² « WOzUM'« W−O²M « tO XII%
åwK¹ UL tOKŽ vM:« WOJ¹d √ uK$_« 5½«uI « ·dFðË ò
qF V³ Ð q² Ë√ WOB ý —«d{QÐ VO
√ Íc « h A « u¼ W1d'« w tOKŽ vM:« ‡ √
Æ dš¬ h ý s —œU
wzUMł
W1d' …dýU³ W−O²M w uð Ë√ W¹œU —«d{√ t XŁbŠ Íc « h A « u¼ tOKŽ wM:« ‡ »
v?K?Ž t?²?A?O?F? w? W?O½u½UI « WOŠUM « s bL²F¹ ÊU h ý Í√ Ë√ nMF « rz«dł s

±π

ÆnMF « rz«dł s W1d' …dýU³ W−O²M  U Ë√ W¹œU Î —«d{√ t XŁbŠ dš¬ h ý
v?K?Ž qB×¹ Ê√ sJ1 Íc « u¼ Ë√ i¹uF² « t l b¹ Íc « h A « u¼ tOKŽ wM:« ‡ Ã
Æ©∑µ∑ ∫≤∞∞¥ ∫ …b¹«œd « ® å Êu½UI « ÂUJŠ√ vC²I0 i¹uF² « «c¼ q¦
WOŽUL²łô«Ë WOM¹b « rOI «Ë W¾O³ U W² UB « U¹U×C « rNM Ë U¹U×C « s b¹bF « „UM¼ Ê_ Ë
Ác¼Ë t H½ ÊU ½ù« dO bðË jK ðË Ê«ËbŽ v ≈ ÊU ½ù« wMÐ q¦ UNK¦ ÷dF²ð w² « WO×B «Ë
Ë√ ÊËU?F?²?ð Ë√ e?H?²? ?ð Ë√ Íb?²Fð Ê√ sJ1 ô U¹U×C « s Ÿ«u½_« Ác¼ Ê_ ¨…bF³² U¹U×C «
h A « VOBð w² « …—U )«Ë —dC UÐ WO×C « WLK ◊U³ð—ô ΫdE½Ë ÆU¼b{ qLŽ Í√ qN ð
‰ö?š s? W?Ý«—b? « Ác?¼ w? W?O?×C « b¹b% sJ1 p c —dC « «c¼ —bB sŽ dEM « ·dBÐ
∫ w U² « wz«dłù« n¹dF² «

wz«dłù« n¹dF² «
s? ¡w?ý Í√ W? d? Êu{dF²¹ s¹c « ’U ý_« r¼ UM¼ W d « W1dł U¹U×CÐ œuBI*«
Ɖ“UM*« s W d « U¹U×{ ‡ ± ∫ r¼Ë  U d « rz«dł U¹U×{ Ÿ«u½√ w U¼b¹b% - w² « s U _«
 ö?;« s? W d « U¹U×{ ‡ ¥  «—U?O? « s W d « U¹U×{ ‡ ≥  «—U?O? « W dÝ U¹U×{ ‡ ≤
«u?½U? √ ¡«uÝ ÷U¹d « WM¹b qš«œ —u c « œ«d _« s Æ U½«uO(« W dÝ U¹U×{ ‡ µ Æ W¹—U−² «
ÆWÝ«—b « ÊUO³²Ý« vKŽ 5³O:« 5¹œuFÝ dOž Ë√ 5¹œuFÝ

WO×C « —Ëœ
«c?N? qF œ— Ë√ WÐU−²Ý« s tÐ ÂuI¹ U0 ¨ dš¬ v ≈ h ý s w½U ½ù« „uK « nK² ¹
W?M?¹U?³?²? WO uKÝ ‰UJý√ w w U² UÐ fJFM¹Ë ¨ œdH « WOB ý w p – dŁR¹ YO×Ð ¨„uK «
t?Žu? Ë w? t? U?N?Ý≈ Èb? œb?×?¹ WHK²<« UNŠ«d w WO×C « t³FK¹ —Ëœ s uK ð ô W1d'U
Ë√ W?1d?'« ÀËb?Š ¡U?MŁ√ Â√ W1d'« ÀËbŠ q³ —Ëb « «c¼ ÊU √ ¡«uÝ rz«d'« s W1d' W ¹d
l?O?L?ł c? ?ð« b? WO×C « ÊuJ¹ U bMŽ w³KÝ —Ëœ 5Ð —Ëb « «c¼ ÕË«d²¹ Ë W1d'« ÀËbŠ bFÐ
W? —U?A?*« Ë√ ÊËU?N?²? « Ë√ ‰U?L?¼ù« ÂbŽ ‰öš s W1d−K W ¹d tŽu Ë VM−²O  UÞUO²Šô«
U bMŽ wÐU−¹≈ —ËœË ¡Íd³ « WO×C « W U(« Ác¼ w WO×C « vL ¹Ë W1d'« ÀËbŠ w WOKFH «

≤∞

ÆtIŠ w W1d'« ÀËbŠ w `{«Ë —Ëœ WO×CK ÊuJ¹
∫ WO U² « —«Ëœ_« w W1d'« ÀËbŠ w WO×C « —«Ëœ√ ÊUŠdÝ 5 Š œbŠ b Ëò

W1d'« ÀËbŠ ’d W¾ONð w WO×C « —Ëœ ‡ ±
s? Ë ¨…d?ýU?³? d?O?ž Ë√ …d?ýU³ WI¹dDÐ W1d'« ÀËbŠ ’d W¾ON²Ð ÎU?½U?O?Š√ WO×C « ÂuI¹
W¾ÞU)«  UÝ—UL*«Ë …d UG*«Ë dÞU<UÐ —U²N²Ýô«Ë “«eH²Ýô«Ë dOBI² «Ë ‰UL¼ù« p –  U uI
…R?Ðu?*« s? U? _« œU?O?ð—« …d?¦? Ë ¨ T?ÞU?)« d?O?J?H?² «Ë q UF² « w WLJ(« »UOžË ¨…ôU³ ö «Ë
Æ W1d'« Ÿu Ë  ôUL²Š« UNO b¹eð w² « s U _« vKŽ WK¹uÞ  «d²H œœd² «Ë ¨ 5 d:UÐ

UNF «ËœË W1d'« ·Ëdþ oKš w WO×C « —Ëœ ‡ ≤
W?O?×C « ÂuI¹ YOŠ ¨ w½U'«—Ëœ s d³ √ W1d'« ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ ÊuJ¹ U½UOŠ√
Î
¨ v¦½_« s VKDÐ wðQð w² « U½e «  ôUŠ q¦ ¨ UNÐUJð—« vKŽ Y(«Ë ¨ W1d'« ·Ëdþ oK Ð
d? _« p? c? Ë ¨ t?M? ÕU?(≈Ë W?³?ž— v?K?Ž ¡UMÐ h ý q²IÐ WO×C « UNO ÂuI¹ w² «  ôU(«Ë
Ê√ U?L? ¨ r?N?C?FÐ …bŽU 0 ’U ý_« iFÐ tÐ ÂuI¹ Íc « „d²A*« —Uײ½ô«  ôU( W³ M UÐ
 eH²Ý« ¨ W1d'« …dJ oKš w XLNÝ√ ‰UF √ Ë√ ‰«u QÐ vð√ b ÊuJ¹ W U(« Ác¼ w WO×C «
r²A¹ sL ¨ tðU dBð V «uF Ád¹bIð ÂbŽË WO×CK ·dB² « ¡uÝ W−O²½ UNÐUJð—« vKŽ w½U'«
WNł«u*« w Á«bײ¹ rŁ s Ë ¨ oŠ tłË ÊËœ t² «d Ë t dýË t²FLÝ v ≈ TO ¹Ë ’U ý_« bŠ√
¨ w½U'UÐ WO×C « ‘d% `KDB tOKŽ oKÞ√ U Ë√ ¨ UNO UO Oz—
Î
ÎU³³Ý ÊuJ¹ qB% U bMŽ w² «
Ë√ ¨ U?N?Ð w½«e «Ë w¼ UNK²IO U½e UÐ W ³K² UNłË“ UND³C¹ w² « WłËeK W³ M UÐ ‰U(« p c Ë
¨ tK²IO …œUŠ W PÐ tÐdCO ·«d×½ô« Ë√ QD)« sŽ tŽœd¹ Ê√ Áb «Ë ‰ËU×¹ Íc « ·d×M*« sÐô«
 «—UO « ÈbŠ≈ t bB² dO « W d( f UF ÁU&UÐ tð—UOÝ œuI¹ s vKŽ W U(« Ác¼ o³DMð UL
Æ W³ÝUM*« ·ËdE « W1d−K QO¼ b p cÐ ÊuJ¹Ë

W1d'« ÀËbŠ w W —UA*UÐ WO×C « —Ëœ ‡ ≥
d?O?ž w? u?K?Ý ·dBð Ë√ 5F qF V³ Ð ¨ W1d'« ÀËbŠ w ÎU?½U?O?Š√ WO×C « „—UA¹ b

≤±

¨ «—UO « ÈbŠ≈ t bB² qIM «  U³ d* hB<« ÊUJ*« w wA1Ë dO « n U ¹ ÊQ ¨ VÝUM
«c¼ X% qšb¹Ë bB ÊËœ U¼«bŠ≈ t³OB² W¹—UM «  «—UOF « ‚öÞ≈ UNO r²¹ Õd WKHŠ dC×¹ Ë√
¨ W? ËU?I? ÊËœ t?²Ý—U2 r²¹ Íc « »UB²žô«Ë ÷dF « p²¼  ôUŠ w tOKŽ wM:« —Ëœ ŸuM «
Æ v¦½_« q³ s w M'« ‘dײ « Ë√ ¨WO M'« …—UŁù«  ôU( W³ M UÐ d _« p c Ë

W1d'« —«d{√ s nOH ² « w WO×C « —Ëœ ‡ ¥
wÐU−¹≈ „uKÝ WÝ—UL0 ¨ W1d'« —«d{√ sŽ nOH ² UÐ WO×C « ÂuI¹  ôU(« iFÐ w
…b?¹bł  UÐU
SÐ »UB¹ ö¾ l u*« sŽ »dN¹Ë …dłUA W−O²½ Õd−Ð »UB¹ s q¦ ¨ 5F
p c Ë ¨ tz«c¹≈ w ŸdA¹ w½U'« Ê√ b−¹ U bMŽ t×L ² ¹Ë w½U−K Ϋ—u —c²F¹ s Ë√ ¨ WG UÐ
Æ t³CžË t²LI½ h²1Ë tO ≈ qÝu²¹ t½√ ô≈ tM ÂUI²½ö w½U'« Áœ—UD¹ s0 ‰U(«

W1d'« Ÿu Ë ÍœUHð w WO×C « —Ëœ ‡ µ
¨ W*R dOžË WDO Ð Àb(« ZzU²½ wðQðË ¨ ö UŽË
Î
ÎULOJŠ WO×C « tO ÊuJ¹ Íc « —bI UÐ
W?LJ(UÐ ÁcšQ¹ WO×C « qÐUI¹ U bMŽË ¨ bŽu²¹Ë œbN¹Ë ÎU?³Cž j²A¹ Íc « w½U'« p – ‰U¦ Ë
Ê√ l?O?D² ¹ tIKšË
Ô t?×?H?
Ë t?L?K?×Ð t½S ¨ jO Ð È–QÐ t V³ ð u v²Š ¨ r¼UH² «Ë d³B «Ë
b? W?O×C « ÊuJ¹ p cÐË ¨ mOK³ « ¡«c¹ù« vKŽ ÎU? “U?Ž ÊuJ¹ b Íc « w½U'« —uN² ΫbŠ lC¹
Æ‚öš w½U ½≈ »uKÝQÐ UNðUHŽUC Ë W1d'« —uDð n Ë√

…d²² *« rz«d'« ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ ‡ ∂
…b¹bŽ »U³Ý_ ΫdE½ ¨ WB²<« r U;« Ë√ WÞdA « …eNł√ v ≈ qBð ô w² « rz«d'« „UM¼
U?N?I?KFðË W1d'« WOÝU ( Ë√ ¨ WB²<« r U;«Ë WÞdA « ÂU √ ‰u¦*UÐ WO×C « W³ž— ÂbŽ UNM
Ë√ ¨ r? U?;« w? W?O?C?I « WFÐU²* WO×C « bMŽ ·U X Ë œułË ÂbF Ë√ ¨ ÷dF «Ë ·dA UÐ
Ác¼ q¦ vL ðË ¨ U¼—Q¦Ð cš_« 5( W1d'« vKŽ kHײ « Ë√ ¨w½U'« ÂUI²½« s WO×C « ·uš
 ö?−? ? «Ë œu?O?I? « w? q?−? ?ð ôË U?N?M?Ž ⁄ö?Ðù« r?²?¹ ô U?N?½u?J? W?O?H?)« r?z«d?'U?Ð rz«d'«
·dA « rz«dłË ¨ WO M'« rz«d'« ¨rz«d'« s ŸuM « «c¼ X% ÍuDM¹Ë ¨WO d'«ËWOzUBŠù«
Æ …dÝ_« qš«œ Àb% w² « ÎU½UOŠ√ q²I « U0—Ë ¡«c¹ù«Ë W d «Ë

≤≤

W1d'« ÀËbŠ w —Ëœ UN fO WO×{ ‡ ∑
UM¼Ë ¨ W1d'« ÀËbŠ w —Ëœ Í√ ¡«œ√ sŽ ΫbOFÐ WO×C « ÊuJ¹ WO d'«  ôU(« iFÐ w
q?¦? Ë ¨ t?O?K?Ž w?M−LK —Ëœ Í√ ÊËbÐ W1d'« »UJð—« ·Ëdþ vKŽ WOÝUÝ√ …—uBÐ —Ëb « lI¹
W?Ý—U?2 v?K?Ž Êu?
d?×?¹Ë ¨ W?¾?ÞU?)« W?O? uK «  UÝ—UL*« »UJð—« s ÊË—c×¹ s¹c « p –
U?N?ÝU?³? w? WLA²;« …√d*«Ë ¨ W1d'« ÀËb( WKL²;« l «u*« sŽ ÊËbF²³¹Ë Íu « „uK «
·b?¼ d?¹b?I?ð w? Q?D?š W−O²½ »UB¹ Íc «Ë ¨ UNOKŽ Èb²FO ”UM UÐ rŠœe Ÿ—Uý w dO ðË
œ«d? √Ë ¨ …d?Ý_« œ«d? Q? …d?ýU?³? d?O?ž W?I¹dDÐ W1d'« ÀËbŠ s ÊË—dC²¹ s¹c «Ë ¨ Âd:«
rNKIK Ë rN uš v ≈ ÍœR¹ U ¨ WLEM*« rz«d'« Ë√ …b−² *« rz«d'« s ÊË—dC²¹ s¹c « lL²:«
Æ©≥≤¥∫≥≤∏ ∫ Â≤∞∞¥ ∫ ÊUŠd « ®åwM _« —«dI²Ýô« ÂbF W−O²½

W d «
W d K ÍuGK « ÂuNH*« ‡ √
d JÐ ® U dÝË ©p¹dײ UЮ ÎU dÝ t d ¹ ¡wA « ©p¹dײ UÐ ® ‚dÝò
Ó »dF « ÊU w ¡Uł
¡«d « b¹bA²Ð ¨ å‚dÝ pMЫ Ê≈ U½√√ U¹ ∆d Ë W d « v ≈ t³ ½ «–≈ ¡«d « b¹bA²Ð ‚dÝ
Ò œ—ËË © ¡«d «
p?¹“U? ? u?×9 UN² dÝUL¼«—œ 6 % ô ∫ ‚œ“dH « ‰U nH<« ‚dÝ vMF0 ‚dÝ ¡Uł UL ¨
ÆUN² dÝ Í√ ÊULFÐ w² «
ÎUOH ² lL²Ý« Í√ lL « ‚d²Ý«Ë ¨ tO ≈ dEMO t²KHž q³²¼« «–≈ tO ≈ dEM « ‚—U ¹ u¼ ‰UI¹Ë
fK²<« ‚«d²Ýô«Ë ¨ ‚—U « qFH¹ UL WOH² tFL ð Í√ å lL « s'« ‚d² ð ò Y¹bŠ tM Ë
Æ  UÐU (« iFÐ s Êu d² ¹ W³²J «Ë ¨ lL² ¹ Íc U «dÝ
∫ w UDI « ‰U lL «Ë dEM « ”ö²š« ‚d ² «Ë ‚«d²Ýô«Ë W —U *«Ë
‚d M*« UN¦¹bŠ ”ö²š«

qzUMÐ œu& UL pOKŽ XK$

©≥∏∏ ∫ —uEM sЫ® årNMŽ WOHš V¼cO Âu sŽ ÊU ½≈ fM ¹ Ê√ ‚«d ½ô«Ë

≤≥

W d K wŽdA « ÂuNH*« ‡ »
W d « Ê√ U0Ë å tJK9 WOMÐ WOHš dOG « ‰U cš√ò UN½√ W d « n¹dFð vKŽ ¡UNIH « lLł√ b Ë
vM³ð YŠU³ « ÊS WO öÝù« …bOIF « rJ×Ð w öÝ≈ —uEM s UNO ≈ dEM¹ ÍœuF « lL²:« w
å —U?²?²?Ýô«Ë W?O?H?)« t?łË v?K?Ž ‰U?*« c?š√ò U?¼—U?³?²?ŽU?Ð w? ö?Ýù« —u?EM*« s W d « n¹dFð
Í√ Ë√ UNM ¡eł Ë√  «—UO « cš√ ‰ULK ÎU?C¹√ YŠU³ « nOC¹Ë ©±±π ¨‡¼±¥∞µ ∫5M Š®
Æ U½«uO(« W dÝ p c Ë W¹—U−² «  ö;«Ë√  «—UO «Ë√ ‰“UM*« s Èdš√  UJK²2

W d K wz«dłô« ÂuNH*U‡ Ã
∫ wðü« w  U d « U¹U×{ dBŠ YŠU³ « sJ Ë …b¹bŽ Ÿ«u½√ W d K Ë

‰“UM*« s W d « U¹U×{ ‡ ±
‰eM*« v ≈ ‰ušb « Ë√ t “UM bŠ√ vKŽ eHI « W−O²½ W d « W1d' WO×C « Ÿu Ë œuBI*«
w? t²L¼U Èb Ë ÊU ULN t³ŠU
rKŽ ÊËœ tM ¡wý cš√ bBIÐ Ác «u½ Ë√ tЫuÐ√ bŠ√ s
Æp – ÀËbŠ

 «—UO « W dÝ U¹U×{ ‡ ≤
UN²% ×bM¹Ë UNŽu½ ÊU ULN W d « bBIÐ rNLKŽ ÊËœ rNð«—UOÝ cš_ «u{dFð s r¼Ë
r?N? UNÝ≈ Èb Ë …—UO « ¡«eł√ s Í√ W dÝ Ë√ rNð«—UOÝ s `OKA² «u{dFð s¹c « U¹U×C «
Æ p – w

 «—UO « s W d « U¹U×{ ‡ ≥
Â√ W?Šu?²?H? X?½U √ ¡«uÝ rNLKŽ ÊËœ rNð«—UOÝ qš«œ s ¡wý cš_ «u{dFð s r¼Ë
Æp – w rN UNÝ≈ Èb Ë UNM ¡eł Í√ Ë√ UN H½ …—UO « cš√ ÊËœ »uKÝ√ ÍQÐ UNײ bLFðÔ

W¹—U−² «  ö;« s W d « U¹U×{ ‡ ¥
Æp – w rN UNÝ≈ Èb Ë W¹—U−² « rNðö× bŠ√ s ¡wý Í√ W d «u{dFð s r¼Ë

≤¥

 U½«uO(« W dÝ U¹U×{ ‡ µ
U?NK √ v UFðË t½U×³Ý tK « qŠ√ w² «  U½«uO(« Ÿ«u½√ s Ÿu½ Í√ W d «u{dFð s r¼Ë
Æt bŽ s p – w rN UNÝ≈ Èb Ë rN UN²OJK …bzUF « WM¹e « —uOÞË qO)U ‚U³ «  U½«uOŠË

W1d'« ÂuNH ‡ ¥
W1d−K ÍuGK « n¹dF² « ‡ √
ÎU dł q M « t dłË Æ tFD Í√ t d−¹ t dł ‰uIO ò Âdł å …œU jO;« ”u U ·dF¹ ò
¨V?½–√ ∫Êö? t? d?łË ¨ t d²łU t
dš ÎU? d?ł q? ?M? « t dłË ¨ t d
∫ bBI¹Ë U? «dłË
Î
Âd²ł«Ë rNOKŽ Âd²ł«Ë Âd²łU V Í√ ∫ tK¼_ t dłË ¨ .dłË Âd− uN ¨ Âd²ł«Ë ÂdłQ
W1d'U V½c « Í√ rC UÐ Âd'«Ë Æ UN u
eł Í√ …UA « Âdł√Ë ¨ W¹UMł vMł Í√ W1dł rNO ≈
Âd?'« t?OKŽ vŽœ« Í√ tOKŽ Âd&Ë ÊËd UJ « wM¹b « vMF*UÐ Êu d:«Ë ÆÂËdłË «dł√ lL'«Ë
ÎU1d& r¼UM dłË ¨ b '« rOEF « Í√ .d'«Ë ¨ qLJðË V¼– Í√ qOK « Âd&Ë ¨ Âd−¹ r Ê≈Ë
Æ © ±π∏∂ ∫ ÍœUÐ√ “ËdOH « ® å rNMŽ UMłdš Í√Ô

W1d−K ¡UNIH « n¹dFð ‡ »
U?N?½√Ë åt? d?ð vKŽ V UF Vł«Ë qF „dð Ë√ ¨ tKF vKŽ V UF Âd× qF ÊUOð≈ò UN½√
Ʃ±π∑≤ ∫…d¼“uÐ√® åd¹eFð Ë√ b×Ð UNMŽ v UFð tK « dł“ WOŽdý  «—uE×

W1d−K wŽUL²łô« n¹dF² « ‡ Ã
YOŠ s Èdš_« WOŽUL²łô« d¼«uE « hzUBš fH½ UN ¨ WOŽUL²ł« …d¼Uþ W1d'« bFðò
sŽ Îö?C? W?O?ł—U?š ¡U?O?ýQ UN²Ý«—œ sJ1 WOŽUL²ł« lzU Ë w U¼b &Ë U¼—UA²½«Ë UN²O uLŽ
W?1d?'« …d¼Uþ w szUJ « eOL² « s ržd UÐ UNÐ dŁQ² «Ë Èdš_« WOŽUL²łô« d¼«uE UÐ UNÞU³ð—«
Æd¼«uE « s U¼dOž sŽ WKI² Ëb³ð UNKF& hzUB Ð UN²F½Ë

≤µ

¨…œb× ·U
Ë√ t XÐUŁ qF vKŽ ‰bð UN½√ vMF0 ¨ UIKD
Î
ÓÎU¾Oý bFð ô W1d'« Ê√ l «u «Ë
‰UF _« iFÐ X½U bI Æ W UI¦ «Ë ÊUJ*«Ë ÊU e « UNM ¨ …dO¦ q «uŽ Áœb% w³ ½ ¡wý UNMJ Ë
U?N?O?K?Ž V UF¹ ¨ Y¹b(« lL²:« w rz«dł X׳
√ UNMJ Ë ¨ rz«d'« s bFð ô w{U*« w
·ö²šô dš¬ w tMŽ lL²− w U¼UMF nK² ¹ b d{U(« dBF « w W1d'« Ê≈ qÐÆ Êu½UI «
ÃËd?)« W?O?L? ?ð vKŽ  UFL²:« X×KD
« b Ë ¨ UNð—UCŠË UN² UIŁ d
UMŽ w  UFL²:«
Ÿu½ w¼ W1d'U ÆÂd− UN³Jðd Ë√ UNKŽU Ê√Ë ¨ W1dł t½√ UNŽ«u½√ ∆œU³ s t²LÝ— U vKŽ
WO¼U œb×¹ Íc « u¼ lL²:U ¨ Áœ«d _ lL²:« UNFC¹ w² « „uK « bŽ«u vKŽ ÃËd)« s
Æ ÁdO¹UF Ë tLOI ÎUI Ë w «dłù« Ë√ ·d×M*« „uK « WO¼U Ë ÍœUF « „uK «
p – ¨ w «dłù« „uK « WÝ«—œ w WLN*«  öJA*« s

Crime W1d'« n¹dFð bF¹Ë ‡‡

W?Ý«—œ œ«Ë—Ë 5?¦ŠU³ « 5Ð  U ö K Ϋ—U?¦? ‡ ‰«e¹ ôË ‡ ÊU ÂuNH*« ÊuLC b¹b% Ê√
ÆW1d'«
bF¹ Íc « qFH « UN½√ W1d'« D.R.Cressey å w ¹d ò Ë J.W.Coleman å ÊU*u ò ·dF¹Ë ‡‡
W1dł wzUM'« Êu½UI « ÁbŽ «–≈ ô≈ UO «dł≈
Î
qFH « bF¹ ôË wzUM'« Êu½UI « vKŽ UłËdšË
Î
Î
U UN²½«
Ë√ w? ö?š√ dOž qFH « ÊU «–≈ U —U³²Žô« w cš_« ÊËœ p –Ë Æ t “ö « »UIF « l{ËË
Æozô dOž
q?FH Ë√ ¨ WOŽUL²łô« WOŠUM « s —U{ qFH bLF²*« »UJð—ô« UN½√ W1d'« ·dFð UL ‡‡
Æ wzUM'« Êu½UI « tOKŽ V UF¹ —uE× Ë dODš
WO öš_« nÞ«uF « vKŽ Ãd ¹ qF q w¼ W1d'« Ê√ Ralf Garofalo å u U Ë—Ułò Èd¹Ë ‡‡
`?³?
√ bI Ë ¨ W¼«eM «Ë W UI²Ýô«Ë W½U _«Ë WIHA « nÞ«uF ¨ w½U ½ù« lL²:« w
Æ W1d−K wŽUL²łô« n¹dF²K ÎUÝUÝ√ W1d−K b¹bײ « «c¼
¡«bŽ u¼ w «dłù« „uK « b¹b% —UOF Ê√ Èd¹ U W1d−K WOŽUL²łô«  UH¹dF² « s Ë ‡‡
å.U?N?½U? ÊU? d?O?¼ Èd?¹Ë ¨ l?L?²?−?L?K? œU?F „uKÝ W1d'U ¨ lL²−LK „uK « «c¼
W?O?ŠU?M? « s? t?O? »u?žd? d?O?ž „u?K?Ý w? «dłù« „uK « Ê√ Hermann Mann _Heim
Æ WOŽUL²łô«

≤∂

Ë√ w?ŽU?L?²?łô« „u?K? ? « bŽ«u sŽ ÃËdš UN½√ —U³²Ž« vKŽ W1d'« n¹dFð r²¹ b UL ‡‡
Thorsten å 5?K?KÝ 7Ý—uŁò dEM¹ ¨œbB « «c¼ w Ë WOŽUL²łô« rEMK w UM*« „uK «

dO¹UF*« Ác¼ Ê√ Èd¹Ë Æ ÁbŽ«u Ë „uK « dO¹UF vKŽ ÃËdš UN½√ vKŽ W1d'« v ≈ Sellin
w?²? « WLOI « fJFð w² « Sanctions  «¡«e?'« o?¹d?Þ s?Ž UNLOŽbð r²¹ „uK « bŽ«u Ë
ÆWŽUL'« dO¹UF0 j³ðdð
—U{ t½√ qFH UÐ `Cð« Íc « qFH « p – UN½QÐ W1d'« ŸUL²łô« ¡ULKŽ s o¹d ·dF¹Ë ‡
U?N?ð«bI²F ÷d vKŽ …—bI « pK9 ‡ lL²:« s WMOF WŽULł bI²Fð Íc « Ë√ lL²:UÐ
ÆÎUOŽUL²ł« —U{ t½√ ‡ UNOH U vKŽ WÐuIF « lO uð vKŽË
q¦ ¨ W1d−K w½u½UI « n¹dF² UÐ ÊËcšQ¹ s¹c « ¡ULKF « iFÐ „UM¼ Ê√ ¨ o³ÝU `C²¹Ë
å‰u?¼ ÂËd?O?łò ‰U?¦? √ ¡U?L?K?F « iFÐ w½u½UI « n¹dF² « «cNÐ cšQ¹ UL åw ¹d ò Ë åÊU*u ò
Æ

Francis A.Allen å s ¬ fO ½«d ò Ë Gerome Hall

‰U¦ √ s W1d−K wŽUL²łô« n¹dF² UÐ ÊËcšQ¹ s¹c « ¡ULKF « iFÐ „UM¼ Ê√ `C²¹ UL
Æ å.UN½U ò Ë å 5KKÝ ò

‰Ë_« qBH « W öš
W?O?L?Ýd? «  «¡UBŠù«  dNþ√ YOŠ ¨ UN²KJA Ë WÝ«—b « WOHKš ÕUC¹≈ - qBH « «c¼ w
W?O?L¼√ h K²ðË ¨dšü ÂUŽ s  U d « rz«dł U¹U×{ œ«bŽ√ ŸUHð—« ÷U¹d « WIDM WÞdý w
U?¹U?×?{ vKŽ oO³D² « l W1d'« ÀËbŠ w WO×C « —Ëœ sŽ nAJ « w WÝ«—b « Ác¼ ·«b¼√Ë
W?¹œU?B?² ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WO «džu1b « hzUB)« W dF Ë ¨÷U¹d « WM¹b w  U d « rz«dł
i³I «Ë ⁄öÐù« w s _« ‰Uł—Ë  U d « U¹U×{ 5Ð ÊËUF² « WFO³ÞË ¨  U d « rz«dł U¹U×C
W?ÐU?ðd « —Ëœ ÊUOÐ v ≈ W U{≈ ¨  U d « U¹U×C s _« ‰Uł— q³ s WK UF*« Ÿu½Ë ¨ …UM'« vKŽ
W dF Ë ¨ W d « W1d' U¹U×C rNŽu Ë w UN²L¼U Èb Ë  U d « U¹U×{ …UOŠ w 5ðËd «Ë
U¹U×CK WO uK «Ë WOB A « ·ËdE «Ë ¨  U d « rz«dł U¹U×{ q³ s …c ²*« WOM _« dOЫb² «
∫ WÝ«—b « h K w U² « jD<« `{u¹Ë Æ  U d « W1d' U¹U×{ rNŽu Ë bMŽ

≤∑


Aperçu du document دور الضحية في ارتكاب الجلريمة.pdf - page 1/327
 
دور الضحية في ارتكاب الجلريمة.pdf - page 2/327
دور الضحية في ارتكاب الجلريمة.pdf - page 3/327
دور الضحية في ارتكاب الجلريمة.pdf - page 4/327
دور الضحية في ارتكاب الجلريمة.pdf - page 5/327
دور الضحية في ارتكاب الجلريمة.pdf - page 6/327
 
Télécharger le fichier (PDF)


دور الضحية في ارتكاب الجلريمة.pdf (PDF, 1.4 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


tribunejuridique aljaraim didda
us cia rape warrant 2008
tribunejuridiquealmowajaha
industry program panel
ssrn id728438
trance formation of america

Sur le même sujet..