annexe fiscale 2015 .pdfNom original: annexe-fiscale-2015.pdfTitre: ANNEXE FISCALE 2015Auteur: kibio

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PDFCreator Version 0.9.6 / GPL Ghostscript 8.63, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/01/2015 à 16:52, depuis l'adresse IP 41.206.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 5298 fois.
Taille du document: 583 Ko (82 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


0,1,67(5( $835(6 '8 35(0,(5
0,1,675( &+$5*( '8 %8'*(7REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
UNION – DISCIPLINE - TRAVAIL/2, '( ),1$1&(6 3257$17 %8'*(7 '(

/·(7$7 3285 /·$11((


$11(;( $
$1
11
1(
(;
;(
( )
),,6
6&
&$
$/
/(
(

/2, '( ),1$1&(6 3257$17 %8'*(7 '( /·(7$7
3285 /·$11((
5pFDSLWXODWLI JOREDO SDU JUDQGHV PDVVHV


$11(;( $
$1
11
1(
(;
;(
( )
),,6
6&
&$
$/
/(
(0,1,67(5( $835(6 '8 35(0,(5 0,1,675(
&+$5*( '8 %8'*(7
5(38%/,48( '( &27( '·,92,5(
8QLRQ ² 'LVFLSOLQH ² 7UDYDLO
127( '( 35(6(17$7,21 *(1(5$/(

'( /·$11(;( ),6&$/('DQV OH FDGUH GH OD PLVH HQ ±XYUH GH VD SROLWLTXH pFRQRPLTXH HW VRFLDOH OH *RXYHUQHPHQW D SULV GH j
G·LPSRUWDQWHV PHVXUHV ILVFDOHV SRXU VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV DLQVL TXH OHV SRSXODWLRQV IRUWHPHQW pSURXYpHV SDU XQH GpFHQQLH
GH FULVH

/D VLWXDWLRQ SROLWLTXH pFRQRPLTXH HW VRFLDOH GX SD\V V·HVW IRUWHPHQW DPpOLRUpH HW VRQ DPELWLRQ G·rWUH FODVVp SDUPL OHV SD\V
pPHUJHQWV j O·KRUL]RQ QpFHVVLWH OD SRXUVXLWH HW OH UHQIRUFHPHQW GH FHWWH SROLWLTXH RULHQWpH YHUV XQ VRXWLHQ SOXV DFFUX
DX VHFWHXU SULYp FUpDWHXU GH ULFKHVVHV HW G·HPSORLV

&·HVW GDQV FHWWH SHUVSHFWLYH TXH V·LQVFULW OD SUpVHQWH DQQH[H ILVFDOH SRXU OD JHVWLRQ TXL G·XQH SDUW Q·LQVWLWXH SDV GH
QRXYHDX[ LPS{WV G·(WDW HW G·DXWUH SDUW SHUPHW XQ WUDLWHPHQW DSSURSULp GH FHUWDLQHV SUpRFFXSDWLRQV HVVHQWLHOOHV GHV
HQWUHSULVHV

3DU DLOOHXUV GLYHUVHV DXWUHV PHVXUHV VRQW SURSRVpHV HQ YXH G¶DPpOLRUHU OH UHQGHPHQW GH O·LPS{W HW GH PRGHUQLVHU OH GLVSRVLWLI
ILVFDO

$LQVL OHV PHVXUHV FRQWHQXHV GDQV O·DQQH[H ILVFDOH VRQW GH TXDWUH RUGUHV j VDYRLU


− OHV PHVXUHV GH VRXWLHQ DX[ HQWUHSULVHV

− OHV PHVXUHV GH UHQIRUFHPHQW GHV PR\HQV GH O·(WDW

− OHV PHVXUHV GH UDWLRQDOLVDWLRQ HW GH PRGHUQLVDWLRQ GX GLVSRVLWLI ILVFDO

− OHV PHVXUHV WHFKQLTXHV
$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ
, ² 0(685(6 '( 6287,(1 $8; (175(35,6(6

([WHQVLRQ GX FKDPS GH O·H[RQpUDWLRQ GH OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH SDU YRLH G·DWWHVWDWLRQ DX[ DFTXLVLWLRQV GH ELHQV
SDU FUpGLW EDLO
DUWLFOH

/·RUGRQQDQFH Qƒ GX MXLQ SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU OD JHVWLRQ D pWHQGX O·H[RQpUDWLRQ GH OD 79$ DX[
PDWpULHOV DJULFROHV HW j OHXUV SLqFHV GpWDFKpHV DFTXLV SDU FUpGLW EDLO

/H FUpGLW EDLO pWDQW XQH WHFKQLTXH GH ILQDQFHPHQW FRXUDPPHQW XWLOLVpH SDU OHV HQWUHSULVHV HQ FH TX·HOOH SHUPHW QRWDPPHQW
XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ GH OHXU WUpVRUHULH JUkFH DX SDLHPHQW IUDFWLRQQp GX FR€W G·DFTXLVLWLRQ GHV ELHQV LO HVW SURSRVp
G·pWHQGUH OD PHVXUH DX[ DXWUHV VHFWHXUV GH O·DFWLYLWp pFRQRPLTXH QDWLRQDOH $LQVL O·H[RQpUDWLRQ GH OD 79$ PLVH HQ ±XYUH
SDU YRLH G·DWWHVWDWLRQ HVW DSSOLFDEOH j WRXWH DFTXLVLWLRQ GH ELHQV SDU OD WHFKQLTXH GH FUpGLW EDLO

$PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ ORJHPHQWV VRFLDX[ PLV j OD GLVSRVLWLRQ GH OHXUV HPSOR\pV SDU OHV
HQWUHSULVHV DJULFROHV HW DJUR LQGXVWULHOOHV DUWLFOH

/·DQQH[H ILVFDOH D H[RQpUp GH O·LPS{W IRQFLHU OHV ORJHPHQWV j FDUDFWqUH VRFLDO GRQW OH PRQWDQW Q·H[FqGH SDV YLQJW
PLOOLRQV GH IUDQFV KRUV WD[H PLV JUDWXLWHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GHV HPSOR\pV SDU OHV HQWUHSULVHV DJULFROHV RX DJUR LQGXVWULHOOHV
VXU OHV VLWHV GH OHXUV SODQWDWLRQV

7RXWHIRLV FHV ORJHPHQWV VRQW FRQVLGpUpV FRPPH GHV DYDQWDJHV HQ QDWXUH SDVVLEOHV GH O·LPS{W VXU OHV WUDLWHPHQWV HW VDODLUHV
,76

$ILQ G·HQFRXUDJHU OHV HQWUHSULVHV DJULFROHV RX DJUR LQGXVWULHOOHV j SRXUVXLYUH OHXU SROLWLTXH VRFLDOH j O·HQGURLW GH OHXUV
HPSOR\pV LO HVW SURSRVp G·H[FOXUH GH OD FDWpJRULH GHV DYDQWDJHV HQ QDWXUH HQ PDWLqUH G·,76 OHV ORJHPHQWV TXH FHV
HQWUHSULVHV PHWWHQW DLQVL JUDWXLWHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GH OHXUV HPSOR\pV
$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ$PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ UHWHQXHV j OD VRXUFH VXU OHV VRPPHV YHUVpHV DX[ HQWUHSULVHV GX VHFWHXU
LQIRUPHO DUWLFOH

8Q SUpOqYHPHQW GH HVW HIIHFWXp VXU OHV SDLHPHQWV IDLWV DX[ SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV UHOHYDQW GX UpJLPH GH O·LPS{W
V\QWKpWLTXH RX GH OD WD[H IRUIDLWDLUH GHV SHWLWV FRPPHUoDQWV HW DUWLVDQV

3DU DLOOHXUV QRPEUH GH FHV RSpUDWHXUV GX VHFWHXU LQIRUPHO DFTXLWWHQW pJDOHPHQW DX WDX[ GH XQH UHWHQXH j OD VRXUFH
DX WLWUH GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV LQGXVWULHOV HW FRPPHUFLDX[

/H FXPXO GH FHV LPSRVLWLRQV TXL RQW pWp LQVWLWXpV GDQV OH EXW G·XQH PHLOOHXUH ILVFDOLVDWLRQ GX VHFWHXU LQIRUPHO V·DYqUH
GLIILFLOHPHQW VXSSRUWDEOH SDU OHV FRQWULEXDEOHV FRQFHUQpV ,O HVW SDU FRQVpTXHQW SURSRVp G·H[HPSWHU GX SUpOqYHPHQW j OD
VRXUFH OHV VRPPHV YHUVpHV DX[ SUHVWDWDLUHV GX VHFWHXU LQIRUPHO ORUVTXH FHV VRPPHV VRQW SDVVLEOHV GH O·XQH GHV UHWHQXHV j OD
VRXUFH GH O·LPS{W VXU OHV %,&

$PpQDJHPHQW GH O·H[RQpUDWLRQ G·LPS{W IRQFLHU GHV WHUUDLQV FRQFpGpV RX DWWULEXpV DX[ HQWUHSULVHV GH SURPRWLRQ
LPPRELOLqUH DUWLFOH

/HV HQWUHSULVHV GH SURPRWLRQ LPPRELOLqUH DSUqV OD SpULRGH G·H[HPSWLRQ PD[LPDOH GH DQV SUpYXH SDU O·DUWLFOH GX &RGH
JpQpUDO GHV ,PS{WV VRQW WHQXHV G·DFTXLWWHU OD FRQWULEXWLRQ IRQFLqUH VXU OD VXSHUILFLH WRWDOH GHV WHUUDLQV TXL OHXU VRQW FRQFpGpV
RX DWWULEXpV

&HV WHUUDLQV FRPSRUWDQW GHV HVSDFHV GHVWLQpV j OD YRLULH HW DX[ pTXLSHPHQWV VRFLR FROOHFWLIV pFROHV SDUNLQJ HVSDFHV YHUWV
HWF LO HVW SURSRVp G·H[FOXUH GH O·DVVLHWWH GH O·LPS{W IRQFLHU FHV DLUHV UpVHUYpHV GRQW O·LPSRVLWLRQ HQWUDvQH XQ DFFURLVVHPHQW
VLJQLILFDWLI GHV FKDUJHV GHV HQWUHSULVHV GH SURPRWLRQ GX ORJHPHQW
/D ]RQH IDLVDQW O·REMHW GH O·H[HPSWLRQ HVW IRUIDLWDLUHPHQW IL[pH j GH OD VXSHUILFLH WRWDOH GHV WHUUDLQV FRQFHUQpV


$PpQDJHPHQW GH OD WD[H VXU OH FDRXWFKRXF JUDQXOp VSpFLILp
DUWLFOH

/·DQQH[H ILVFDOH D LQVWLWXp XQH WD[H VXU OH FDRXWFKRXF JUDQXOp VSpFLILp DX WDX[ GH DVVLVH VXU OH FKLIIUH G·DIIDLUHV KRUV
WD[H GHV XVLQLHUV
$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ
/D EDLVVH HW O·LQVWDELOLWp GHV FRXUV LQWHUQDWLRQDX[ GH FH SURGXLW RQW HQWUDvQp GH JUDYHV FRQVpTXHQFHV GDQV OD ILOLqUH
KpYpLFROH QRWDPPHQW OD UpGXFWLRQ GHV DFKDWV GH PDWLqUHV SUHPLqUHV DXSUqV GHV SURGXFWHXUV HW OD IHUPHWXUH G·XVLQHV QH
GLVSRVDQW SDV GH SODQWDWLRQV &HWWH VLWXDWLRQ D UHQGX GLIILFLOH O·DSSOLFDWLRQ GH OD WD[H

(Q WHQDQW FRPSWH GH FHV GLIILFXOWpV LO HVW SURSRVp GH UpGXLUH OH WDX[ GH OD WD[H HW GH OH PRGXOHU GH IDoRQ SURJUHVVLYH HQ
IRQFWLRQ GX SUL[ LQWHUQDWLRQDO PR\HQ PHQVXHO GX NLORJUDPPH GH FDRXWFKRXF JUDQXOp VSpFLILp

$LQVL OH WDX[ GH Q·HVW DSSOLFDEOH TXH ORUVTXH OH FRXUV LQWHUQDWLRQDO PR\HQ PHQVXHO GX FDRXWFKRXF HVW VXSpULHXU RX pJDO
j IUDQFV &H WDX[ HVW UDPHQp j ORUVTXH OH FRXUV HVW FRPSULV HQWUH IUDQFV HW IUDQFV HW j ORUVTX·LO
HVW FRPSULV HQWUH IUDQFV HW IUDQFV

/H FR€W EXGJpWDLUH HVWLPp GH FHWWH PHVXUH IOXFWXH HQWUH HW PLOOLDUGV GH IUDQFV HQ IRQFWLRQ GH OD YDULDWLRQ GHV FRXUV

,, 0(685(6 '( 5(1)25&(0(17 '(6 02<(16 '( /·(7$7

$PpQDJHPHQW GX GLVSRVLWLI UHODWLI DX[ GURLWV G·DFFLVHV VXU OHV WDEDFV
DUWLFOH

/·DQQH[H ILVFDOH D DPpQDJp OHV GLVSRVLWLRQV GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV UHODWLYHV DX[ GURLWV G·DFFLVHV QRWDPPHQW VXU
OHV WDEDFV HQ IL[DQW GHV WDX[ YDULDEOHV HQ IRQFWLRQ GHV W\SHV GH WDEDF &HV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV QDWLRQDOHV VRQW j PHWWUH HQ
FRQIRUPLWp DYHF OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH TXL SUpYRLW XQ WDX[ XQLTXH FRPSULV HQWUH HW3DU DLOOHXUV HQ O·pWDW DFWXHO GH OD OpJLVODWLRQ ILVFDOH OHV WDEDFV IDEULTXpV GDQV XQ (WDW OLp j OD &{WH G·,YRLUH SDU XQ DFFRUG
G·XQLRQ GRXDQLqUH VRQW FRQVLGpUpV FRPPH GHV WDEDFV GH IDEULFDWLRQ ORFDOH /H GLVSRVLWLI UpGXLW DLQVL O·DVVLHWWH GHV GURLWV
G·DFFLVHV j SHUFHYRLU VXU OHV LPSRUWDWLRQV GH FHV SURGXLWV

$ILQ G·DGDSWHU OD OpJLVODWLRQ LYRLULHQQH j OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH WRXW HQ UHQIRUoDQW OHV PR\HQV GH O·(WDW LO HVW
SURSRVp GH


$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ

IL[HU j OH WDX[ XQLTXH GHV GURLWV G·DFFLVHV V·DSSOLTXDQW DX[ WDEDFV

VXSSULPHU O·DVVLPLODWLRQ GHV WDEDFV IDEULTXpV GDQV XQ SD\V OLp j OD &{WH G·,YRLUH SDU XQ DFFRUG G·XQLRQ GRXDQLqUH j
GHV SURGXLWV GH IDEULFDWLRQ ORFDOH

IL[HU XQ SUL[ PLQLPXP DX[ ILQV G·LPSRVLWLRQ GHV WDEDFV j IUDQFV OHV FLJDUHWWHV VRLW IUDQFV OH SDTXHW GH
FLJDUHWWHV SRXU OHV SURGXLWV GH IDEULFDWLRQ ORFDOH DLQVL TXH SRXU FHX[ IDEULTXpV GDQV XQ (WDW OLp j OD &{WH G·,YRLUH
SDU XQ DFFRUG G·XQLRQ GRXDQLqUH HW j IUDQFV OHV FLJDUHWWHV VRLW IUDQFV OH SDTXHW GH FLJDUHWWHV
SRXU OHV SURGXLWV IDEULTXpV GDQV OHV DXWUHV (WDWV

VXSSULPHU OD PDMRUDWLRQ GH DSSOLFDEOH j OD EDVH LPSRVDEOH GHV SURGXLWV LPSRUWpV

UHWHQLU XQ WDX[ XQLTXH GH DX WLWUH GH OD WD[H VSpFLDOH VXU OH WDEDF SRXU OH GpYHORSSHPHQW GX VSRUW

/H JDLQ EXGJpWDLUH DWWHQGX GH FHWWH PHVXUH HVW HVWLPp j PLOOLDUGV GH IUDQFV

$PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j O·LPS{W PLQLPXP IRUIDLWDLUH DUWLFOH

/H GLVSRVLWLI ILVFDO HQ YLJXHXU QH SUpYRLW SDV GH PRQWDQW PLQLPXP IRUIDLWDLUH j OD FKDUJH GHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GH
O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ FRPPHUFLDX[

$LQVL FHUWDLQV FRQWULEXDEOHV PLQRUHQW OHXUV FKLIIUHV G·DIIDLUHV LPSRVDEOHV HQ YXH G·DFTXLWWHU XQ PRQWDQW G·LPS{W PLQLPXP
IRUIDLWDLUH ,0) QH FRUUHVSRQGDQW SDV j OHXU FDSDFLWp FRQWULEXWLYH UpHOOH

'DQV OH EXW GH FRUULJHU FHWWH VLWXDWLRQ LO HVW SURSRVp GH OHXU H[LJHU XQ PRQWDQW PLQLPXP GH SHUFHSWLRQ IL[p j IUDQFV

$ILQ GH WHQLU FRPSWH GHV FKDUJHV ILVFDOHV GHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GX UpJLPH GX UpHO VLPSOLILp G·LPSRVLWLRQ LO HVW
SURSRVp GH UDPHQHU j IUDQFV OH PRQWDQW PLQLPXP G·,0) TX·LOV DFTXLWWHQW HW TXL HVW DFWXHOOHPHQW GH IUDQFV

&H GLVSRVLWLI V·DSSOLTXH SRXU OD SUHPLqUH IRLV DX UpVXOWDW GH O·H[HUFLFH FORV DX GpFHPEUH


$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ,,, ² 0(685(6 '( 5$7,21$/,6$7,21 (7 '( 02'(51,6$7,21 '8 ',6326,7,)
),6&$/

$PpQDJHPHQW GHV REOLJDWLRQV ILVFDOHV GHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV DUWLFOH

'DQV OH EXW GH UHQIRUFHU OD VHJPHQWDWLRQ GHV VHUYLFHV GH JHVWLRQ GHV FRQWULEXDEOHV LO D pWp FUpp GHX[ FHQWUHV GHV PR\HQQHV
HQWUHSULVHV &0( j $ELGMDQ TXL RQW HQ FKDUJH OD JHVWLRQ GHV FRQWULEXDEOHV GRQW OH FKLIIUH G·DIIDLUHV DQQXHO KRUV WD[HV HVW
pJDO RX VXSpULHXU j PLOOLRQV GH IUDQFV HW LQIpULHXU j PLOOLDUGV GH IUDQFV

&HWWH UpIRUPH QpFHVVLWH O·DPpQDJHPHQW GHV REOLJDWLRQV GpFODUDWLYHV DX[TXHOOHV VRQW VRXPLV OHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW
GpVRUPDLV GHV &0( QRWDPPHQW HQ OHXU pWHQGDQW OHV REOLJDWLRQV DSSOLFDEOHV DX[ HQWUHSULVHV UDWWDFKpHV j OD 'LUHFWLRQ GHV
JUDQGHV (QWUHSULVHV '*( HQ PDWLqUH GH GpFODUDWLRQ ILVFDOH GH SDLHPHQW GHV LPS{WV HW G·pGLWLRQ GH IDFWXUHV

$PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ REOLJDWLRQV GH GpFODUDWLRQ HW GH SDLHPHQW GHV LPS{WV GHV FRQWULEXDEOHV
UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV DUWLFOH

/H &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV IDLW REOLJDWLRQ DX[ FRQWULEXDEOHV GH VRXVFULUH j GHV GDWHV ELHQ GpWHUPLQpHV OHXUV GLIIpUHQWHV
GpFODUDWLRQV ILVFDOHV VXU VXSSRUW SDSLHU DXSUqV GHV FHQWUHV GHV LPS{WV DX[TXHOV LOV VRQW UDWWDFKpV

'DQV OH EXW GH PRGHUQLVHU OD JHVWLRQ GHV GpFODUDWLRQV VRXVFULWHV HW DILQ G·DFFURvWUH O·HIILFDFLWp GHV VHUYLFHV GDQV OD JHVWLRQ
GHV FRQWULEXDEOHV LO DSSDUDvW QpFHVVDLUH G·DXWRULVHU OHV HQWUHSULVHV UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV j XWLOLVHU
pJDOHPHQW OHV WHFKQRORJLHV GH O·LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ SDU OH UHFRXUV DX[ V\VWqPHV GH WpOpGpFODUDWLRQ HW GH
YLUHPHQW EDQFDLUH $SUqV H[SpULPHQWDWLRQ j OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV FHWWH DSSURFKH VHUD j WHUPH pWHQGXH j
O·HQVHPEOH GHV FRQWULEXDEOHV TXL HQ DXURQW OD FDSDFLWp

$PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j O·REOLJDWLRQ GpFODUDWLYH HQ PDWLqUH G·LPS{W IRQFLHU DUWLFOH

/HV SHUVRQQHV SK\VLTXHV UHGHYDEOHV GH O·LPS{W IRQFLHU VRQW WHQXHV GH VRXVFULUH FKDTXH DQQpH XQH GpFODUDWLRQ IRQFLqUH
PrPH VL OH ELHQ Q·D SDV VXEL GH PRGLILFDWLRQ


$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ&HWWH VLWXDWLRQ DORXUGLW OHV REOLJDWLRQV GHV FRQWULEXDEOHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV HW PRELOLVH G·LPSRUWDQWHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV
HW PDWpULHOOHV GDQV OHV VHUYLFHV GH JHVWLRQ VDQV TXH FHOD QH VH WUDGXLVH SDU XQ DFFURLVVHPHQW FRQVpTXHQW GHV UHFHWWHV
G·LPS{W IRQFLHU

'DQV OH EXW GH VLPSOLILHU OD JHVWLRQ GH FHW LPS{W DLQVL TXH OHV REOLJDWLRQV GHV FRQWULEXDEOHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV LO HVW SURSRVp
TXH FHX[ FL VRXVFULYHQW XQH GpFODUDWLRQ DX PRPHQW GH O·DFTXLVLWLRQ GH O·LPPHXEOH 'HV GpFODUDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV QH
VHURQW VRXVFULWHV TX·HQ FDV GH PRGLILFDWLRQV GH QDWXUH j HQWUDvQHU XQH YDULDWLRQ GH OD YDOHXU ORFDWLYH GH O·LPPHXEOH

$PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX FRQWU{OH ILVFDO DUWLFOH

/H /LYUH GH 3URFpGXUHV ILVFDOHV SUpYRLW TXH OD YpULILFDWLRQ JpQpUDOH GH FRPSWDELOLWp SHXW V·pWHQGUH VXU XQH GXUpH PD[LPXP
GH GRX]H PRLV SRXYDQW rWUH SURURJpH GH VL[ PRLV ORUVTXH OD YpULILFDWLRQ D pWp VXVSHQGXH

/·$GPLQLVWUDWLRQ GLVSRVH G·XQ GpODL GH YLQJW PRLV j SDUWLU GH OD GDWH GH O·DYLV GH YpULILFDWLRQ SRXU DGUHVVHU DX FRQWULEXDEOH
XQH QRWLILFDWLRQ SURYLVRLUH GH UHGUHVVHPHQWV

/RUVTXH OH FRQWU{OH HVW OLPLWp j GHV RSpUDWLRQV SDUWLFXOLqUHV RX j GHV LPS{WV QHWWHPHQW GpWHUPLQpV GDQV O·DYLV FRQWU{OH
SRQFWXHO OD GXUpH GH YpULILFDWLRQ VXU SODFH HW OH GpODL GH QRWLILFDWLRQ SURYLVRLUH VRQW UHVSHFWLYHPHQW GH WUHQWH MRXUV
RXYUDEOHV HW GH VRL[DQWH MRXUV

$ILQ GH OLPLWHU O·LPSDFW GX FRQWU{OH VXU SODFH GDQV OH IRQFWLRQQHPHQW GHV HQWUHSULVHV LO HVW SURSRVp GH UpGXLUH GDQV GHV
SURSRUWLRQV DOODQW MXVTX·j OD PRLWLp OD GXUpH PD[LPXP GHVGLWV FRQWU{OHV HW OHV GpODLV SUpYXV SRXU DGUHVVHU OHV QRWLILFDWLRQV \
UDWWDFKpHV TXHOV TXH VRLHQW OH FKLIIUH G·DIIDLUHV HW OH UpJLPH G·LPSRVLWLRQ GH O·HQWUHSULVH YpULILpH

3DU DLOOHXUV GHV GLYHUJHQFHV G·LQWHUSUpWDWLRQV VRQW DSSDUXHV TXDQW j OD GDWH j SDUWLU GH ODTXHOOH OH GpODL SRXU DGUHVVHU DX
FRQWULEXDEOH OD QRWLILFDWLRQ GpILQLWLYH GH UHGUHVVHPHQWV HQ PDWLqUH GH FRQWU{OH VXU SLqFHV FRPPHQFH j FRXULU ,O HVW GRQF
SURSRVp GH SUpFLVHU TXH FH GpODL FRXUW j FRPSWHU GH OD GDWH GH UpFHSWLRQ GH OD QRWLILFDWLRQ GHV UHGUHVVHPHQWV HQYLVDJpV

5HQIRUFHPHQW GHV JDUDQWLHV DFFRUGpHV DX[ FRQWULEXDEOHV HQ PDWLqUH GH UHFRXUV FRQWHQWLHX[ DUWLFOH

/H /LYUH GH 3URFpGXUHV ILVFDOHV SUpYRLW OD SRVVLELOLWp SRXU OH FRQWULEXDEOH RX O·$GPLQLVWUDWLRQ GH VDLVLU OD &RPPLVVLRQ PL[WH
SDULWDLUH SRXU DYLV VXU OHV TXHVWLRQV GH IDLW VRXOHYpHV j O·RFFDVLRQ G·XQH YpULILFDWLRQ VXU SODFH GH FRPSWDELOLWp
$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ
&HWWH VDLVLQH GRLW LQWHUYHQLU GDQV OHV TXLQ]H MRXUV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GH OD QRWLILFDWLRQ GpILQLWLYH GH UHGUHVVHPHQWV

$ OD SUDWLTXH FH GpODL V·DYqUH LQVXIILVDQW DX SRLQW R OHV HQWUHSULVHV Q·\ RQW UHFRXUV TXH WUqV UDUHPHQW

3DU DLOOHXUV OH /LYUH SUpFLWp SUpYRLW TXH OH FRQWULEXDEOH TXL FRQWHVWH GHYDQW O·$GPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH OH PRQWDQW GHV
LPSRVLWLRQV PLVHV j VD FKDUJH SHXW rWUH DXWRULVp j GLIIpUHU OH SDLHPHQW GHV GURLWV FRQWHVWpV V·LO D FRQVWLWXp XQH FDXWLRQ
EDQFDLUH UHSUpVHQWDQW DX PRLQV GHV GURLWV HW SpQDOLWpV IDLVDQW O·REMHW GH OD UpFODPDWLRQ

/D FRQVWLWXWLRQ GH FHWWH FDXWLRQ V·DYqUH TXHOTXHIRLV GLIILFLOH HQ UDLVRQ GX PRQWDQW pOHYp GH FHUWDLQHV LPSRVLWLRQV LVVXHV GH
FRQWU{OHV ILVFDX[ HW GX FDUDFWqUH SDUWLFXOLqUHPHQW RQpUHX[ GHV IUDLV EDQFDLUHV \ UHODWLIV

'DQV OH EXW GH SHUPHWWUH DX[ HQWUHSULVHV GH EpQpILFLHU HIIHFWLYHPHQW GHV PHVXUHV UHODWLYHV DX VXUVLV j SDLHPHQW HW
G·HQFRXUDJHU OHV FRQWULEXDEOHV j VDLVLU OD &RPPLVVLRQ PL[WH SDULWDLUH LO HVW SURSRVp GH

SRUWHU GH TXLQ]H j WUHQWH MRXUV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GH OD QRWLILFDWLRQ GpILQLWLYH GH UHGUHVVHPHQWV OH GpODL GH
VDLVLQH GH ODGLWH &RPPLVVLRQ

UpGXLUH GH j OH WDX[ GH OD FDXWLRQ VXVSHQVLYH GHV SRXUVXLWHV

'LVSHQVH GH GpOLYUDQFH GH OD IDFWXUH QRUPDOLVpH DX SURILW GHV FRQFHVVLRQQDLUHV G·RXYUDJHV SXEOLFV URXWLHUV DUWLFOH

/HV FRQFHVVLRQQDLUHV G·RXYUDJHV SXEOLFV URXWLHUV FKDUJpV G·H[SORLWHU OHV SRVWHV j SpDJH VRQW HQ SULQFLSH WHQXV GH GpOLYUHU OD
IDFWXUH QRUPDOLVpH DX PRPHQW GH OD SHUFHSWLRQ GX GURLW GH SpDJH VXU OHV XVDJHUV
7RXWHIRLV HQ UDLVRQ GX QRPEUH LPSRUWDQW G·XVDJHUV GHYDQW DFTXLWWHU FH GURLW j OHXU SDVVDJH HW SRXU XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ
GH OD IOXLGLWp URXWLqUH LO HVW SURSRVp GH GLVSHQVHU OHV FRQFHVVLRQQDLUHV G·RXYUDJHV SXEOLFV URXWLHUV GH O·REOLJDWLRQ GH
GpOLYUDQFH GH OD IDFWXUH QRUPDOLVpH

&HWWH GLVSHQVH GH GpOLYUDQFH GH OD IDFWXUH QRUPDOLVpH FRQFHUQH OHV SDVVDJHV GH YpKLFXOHV SRXU OHVTXHOV OHV WLFNHWV GH FDLVVH
GpOLYUpV WLHQQHQW OLHX GH IDFWXUHV (Q UHYDQFKH OHV DERQQHPHQWV SRXU XWLOLVDWLRQ GHV YRLHV j SpDJH UHVWHQW VRXPLV j OD IDFWXUH
QRUPDOLVpH OHV HQWUHSULVHV D\DQW EHVRLQ GH IDFWXUHV QRUPDOLVpHV SRXU MXVWLILHU OHXUV FKDUJHV

$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ0RGDOLWpV GH SHUFHSWLRQ GH FHUWDLQHV UHFHWWHV SXEOLTXHV SDU YRLH pOHFWURQLTXH DUWLFOH

/HV PR\HQV PRGHUQHV pOHFWURQLTXHV GH SDLHPHQW PRELOH PRQH\ FDUWH GH SDLHPHQW HWF VRQW GH SOXV HQ SOXV XWLOLVpV SDU
OHV FRQWULEXDEOHV GDQV OHXUV GLIIpUHQWHV WUDQVDFWLRQV

$ FHW HIIHW LOV RQW UHFRXUV DX[ HQWUHSULVHV GH WpOpSKRQLH VSpFLDOLVpHV HQ FHWWH PDWLqUH

&HSHQGDQW O·XVDJH GH FHV RXWLOV LQQRYDQWV Q·HVW SDV H[SUHVVpPHQW SUpYX SDU OH GLVSRVLWLI ILVFDO

$ILQ G·H[SpULPHQWHU OHVGLWV PRGHV GH SDLHPHQW LO HVW SURSRVp G·DXWRULVHU OD SHUFHSWLRQ SDU YRLH pOHFWURQLTXH GHV UHFHWWHV
QRQ ILVFDOHV SDU OH 7UpVRU SXEOLF FRQWUDYHQWLRQV DPHQGHV GURLWV GH FRQFRXUV GURLWV G·LQVFULSWLRQ DX[ H[DPHQV HWF

&HWWH PHVXUH SRXUUDLW DSUqV pYDOXDWLRQ GDQV OHV SURFKDLQHV DQQpHV rWUH pWHQGXH j O·HQVHPEOH GHV LPS{WV HW WD[HV


,9 ² 0(685(6 7(&+1,48(6

/HV PHVXUHV WHFKQLTXHV FRQWHQXHV GDQV O·DQQH[H ILVFDOH YLVHQW G·XQH SDUW j DSSRUWHU OHV SUpFLVLRQV HW OHV FODULILFDWLRQV
QpFHVVDLUHV j XQH PHLOOHXUH DSSOLFDWLRQ GX GLVSRVLWLI ILVFDO HW G·DXWUH SDUW j OpJDOLVHU OHV GLIIpUHQWHV FRQYHQWLRQV VLJQpHV SDU
O·(WDW DYHF GHV VWUXFWXUHV SULYpHV HW FRPSRUWDQW GHV GLVSRVLWLRQV ILVFDOHV

3UpFLVLRQV UHODWLYHV j O·DVVXMHWWLVVHPHQW GHV GLVWULEXWHXUV GH SURGXLWV SpWUROLHUV j OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH DUWLFOH

/H &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV VRXPHW j OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH 79$ OHV FRPPHUoDQWV TXL UHYHQGHQW HQ JURV RX DX
GpWDLO GHV SURGXLWV LPSRUWpV RX DFKHWpV ORFDOHPHQW j O·H[FHSWLRQ GHV UHYHQGHXUV GH WDEDFV FLJDUHV FLJDUHWWHV HW SURGXLWV
SpWUROLHUV

(Q FH TXL FRQFHUQH OHV YHQWHV GH WDEDFV FLJDUHV HW FLJDUHWWHV OH GLVSRVLWLI SUpFLVH TXH VHXOV VRQW DVVXMHWWLV OHV IDEULFDQWV HW
H[SRUWDWHXUV TXL VRQW FKDUJpV GH FROOHFWHU OD WD[H HQ OLHX HW SODFH GH OHXUV UHYHQGHXUV

8QH WHOOH SUpFLVLRQ Q·HVW SDV H[SUHVVpPHQW IDLWH SRXU OHV SURGXLWV SpWUROLHUV DORUV PrPH TX·LOV VRQW pJDOHPHQW FRQFHUQpV SDU
OH GLVSRVLWLI
$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ
,O HVW GRQF SURSRVp GH SUpFLVHU HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SURGXLWV SpWUROLHUV TXH VHXOHV VRQW DVVXMHWWLHV j OD 79$ OHV HQWUHSULVHV
GH GLVWULEXWLRQ FKDUJpHV GH FROOHFWHU OD 79$ HQ OLHX HW SODFH GH OHXUV UHYHQGHXUV j OD SRPSH

$PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD QRWLILFDWLRQ GHV DYLV G·LPSRVLWLRQ DUWLFOH

'DQV OH EXW G·DPpOLRUHU OD GLVWULEXWLRQ GHV DYLV G·LPSRVLWLRQ LO HVW SURSRVp G·DXWRULVHU O·$GPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH j XWLOLVHU RXWUH OD
PpWKRGH GH OD UHPLVH GLUHFWH RX SDU YRLH SRVWDOH GH OD YHUVLRQ SDSLHU OH UHFRXUV j OD YRLH pOHFWURQLTXH SRXU QRWLILHU OHV DYLV
G·LPSRVLWLRQ DX[ FRQWULEXDEOHV
$PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD FRQWULEXWLRQ GH VROLGDULWp VXU OHV ELOOHWV G·DYLRQ DUWLFOH


/HV FRPSDJQLHV DpULHQQHV OHV DJHQFHV GH YR\DJH HW WRXWHV OHV VWUXFWXUHV GH YHQWH GH WLWUHV GH WUDQVSRUW DpULHQ H[HUoDQW HQ
&{WH G·,YRLUH VRQW WHQXHV GH FROOHFWHU HW GH UHYHUVHU OD FRQWULEXWLRQ GH VROLGDULWp VXU OHV ELOOHWV G·DYLRQ GXH SDU OHV SDVVDJHUV
YR\DJHDQW VXU OHV YROV DpULHQV j GHVWLQDWLRQ GH O·pWUDQJHU


$ OD SUDWLTXH LO HVW DSSDUX TX·HQ UDLVRQ GX PpFDQLVPH GH JHVWLRQ GHV UHFHWWHV PLV HQ SODFH DX SODQ LQWHUQDWLRQDO VHXOHV OHV
FRPSDJQLHV DpULHQQHV SHXYHQW DFTXLWWHU OD FRQWULEXWLRQ GH VROLGDULWp VXU OHV ELOOHWV G·DYLRQ


$ILQ GH WHQLU FRPSWH GH FHWWH UpDOLWp LO HVW SURSRVp GH GpFKDUJHU OHV DJHQFHV GH YR\DJH HW WRXWHV OHV DXWUHV VWUXFWXUHV GH
O·REOLJDWLRQ GH UHYHUVHPHQW GH ODGLWH FRQWULEXWLRQ SRXU QH UHWHQLU TXH OHV FRPSDJQLHV DpULHQQHV


$PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD GpPDWpULDOLVDWLRQ GH OD YLJQHWWH DUWLFOH


/·DQQH[H ILVFDOH D GpPDWpULDOLVp OH SDLHPHQW GH OD WD[H VXU OHV YpKLFXOHV j PRWHXU HW VXU OHV EDWHDX[ GH SODLVDQFH
YLJQHWWH GDQV OH EXW GH OXWWHU FRQWUH OHV SUDWLTXHV IUDXGXOHXVHV FRQVWDWpHV ORUV GHV RSpUDWLRQV GH FRQWU{OH GH FHWWH WD[H


'DQV XQ VRXFL GH FRKpUHQFH UpGDFWLRQQHOOH LO HVW SURSRVp GH PRGLILHU OH GLVSRVLWLI UHODWLI j OD YLJQHWWH SRXU WHQLU FRPSWH GH
FHWWH PHVXUH GH GpPDWpULDOLVDWLRQ


$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ/pJDOLVDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV ILVFDOHV HW GRXDQLqUHV GH FRQYHQWLRQV FRQFOXHV HQWUH O·(WDW GH &{WH G·,YRLUH HW GHV HQWUHSULVHV
SULYpHV DUWLFOH


/·(WDW GH &{WH G·,YRLUH D FRQFOX GHV FRQYHQWLRQV DYHF OHV VWUXFWXUHV SULYpHV VXLYDQWHV

OD 1RXYHOOH 3KDUPDFLH GH OD 6DQWp SXEOLTXH GH &{WH G·,YRLUH QRYHPEUH
OD VRFLpWp :HEE )RQWDLQH *URXS )= //& IpYULHU&HV FRQYHQWLRQV FRPSRUWDQW GHV GLVSRVLWLRQV ILVFDOHV HW GRXDQLqUHV LO HVW SURSRVp GH OHV OpJDOLVHU DILQ GH OHV UHQGUH
SOHLQHPHQW DSSOLFDEOHV


/H JDLQ EXGJpWDLUH DWWHQGX GHV PHVXUHV VLJQLILFDWLYHV FRQWHQXHV GDQV O·DQQH[H ILVFDOH SRXU OD JHVWLRQ HVW pYDOXp j
PLOOLDUGV GH IUDQFV/H 0LQLVWUH DXSUqV GX 3UHPLHU 0LQLVWUH
FKDUJp GX %XGJHW$QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ6200$,5(

$UWLFOH SUHPLHU ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «
$0(1$*(0(17 '8 ',6326,7,) '·$33529,6,211(0(17 '( /$ 5(*,( '( 5(0%2856(0(17 '(6 &5(',76 '( 79$

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 5(*,0(6 '·,0326,7,21 $8 5(*$5' '8 &5,7(5( '( &+,))5( '·$))$,5(6

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
(;7(16,21 '8 &+$03 '( /·(;21(5$7,21 '( /$ 7$;( 685 /$ 9$/(85 $-287(( 3$5 92,( '·$77(67$7,21
$8; $&48,6,7,216 '( %,(16 3$5 &5(',7 %$,/

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
35(&,6,216 5(/$7,9(6 $ O·$668-(77,66(0(17 '(6 ',675,%87(856 '( 352'8,76 3(752/,(56
$ /$ 7$;( 685 /$ 9$/(85 $-287((

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '8 ',6326,7,) 5(/$7,) $8; '52,76 '·$&&,6(6 685 /(6 7$%$&6

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $ /·,0327 0,1,080 )25)$,7$,5(

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8 '(327 '(6 (7$76 ),1$1&,(56

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $ /$ 5('8&7,21 '·,03276 &('8/$,5(6
(1 &$6 '·,19(67,66(0(17 '( %(1(),&(6 (1 &27( '·,92,5(

$QQH[H ILVFDOH /


$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8; /2*(0(176 62&,$8; 0,6 $ /$ ',6326,7,21
'( /(856 (03/2<(6 3$5 /(6 (175(35,6(6 $*5,&2/(6 (7 $*52 ,1'8675,(//(6

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8; 5(7(18(6 $ /$ 6285&(
685 /(6 6200(6 9(56((6 $8; (175(35,6(6 '8 6(&7(85 ,1)250(/

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «
$0(1$*(0(17 '8 5(*,0( '( '(&/$5$7,21 (1 0$7,(5( '·,03276 685 /(6 75$,7(0(176 (7 6$/$,5(6

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 2%/,*$7,216 ),6&$/(6 '(6 &2175,%8$%/(6 5(/(9$17
'(6 &(175(6 '(6 02<(11(6 (175(35,6(6

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8; 2%/,*$7,216 '( '(&/$5$7,21 (7 '( 3$,(0(17
'(6 ,03276 '(6 &2175,%8$%/(6 5(/(9$17 '( /$ ',5(&7,21 '(6 *5$1'(6 (175(35,6(6

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8; '$7(6 '( 3$,(0(17 '( &(57$,16 ,03276

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
6(&85,6$7,21 '( /$ )2508/( '( 3$7(17( '(6 (175(35,6(6 '( 75$163257 38%/,&

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $ /·2%/,*$7,21 '(&/$5$7,9( (1 0$7,(5( '·,0327 )21&,(5

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $ /$ 127,),&$7,21 '(6 $9,6 '·,0326,7,21$QQH[H ILVFDOH //


$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '( /·(;21(5$7,21 '·,0327 )21&,(5 '(6 7(55$,16 &21&('(6 28 $775,%8(6
$8; (175(35,6(6 '( 352027,21 ,002%,/,(5(

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $ /$ '(0$7(5,$/,6$7,21 '( /$ 9,*1(77(

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8; 5,672851(6 685 /(6 9(17(6 '(6 9$/(856 ,1$&7,9(6

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8 &21752/( ),6&$/


$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
5(1)25&(0(17 '(6 *$5$17,(6 $&&25'((6 $8; &2175,%8$%/(6 (1 0$7,(5( '( 5(&2856 &217(17,(8;

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
',63(16( '( '(/,95$1&( '( /$ )$&785( 1250$/,6(( $8 352),7 '(6 &21&(66,211$,5(6
'·2895$*(6 38%/,&6 5287,(56

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
/(*$/,6$7,21 '(6 ',6326,7,216 ),6&$/(6 (7 '28$1,(5(6 '( &219(17,216 &21&/8(6 (175(
/·(7$7 '( &27( '·,92,5( (7 '(6 (175(35,6(6 35,9((6

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
02'$/,7(6 '( 3(5&(37,21 '( &(57$,1(6 5(&(77(6 38%/,48(6 3$5 92,( (/(&7521,48(

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '( /$ 7$;( 685 /( &$287&+28& *5$18/( 63(&,),($QQH[H ILVFDOH ///


$UWLFOH «««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««
$0(1$*(0(17 '8 &+$03 '·$33/,&$7,21 '( /$ 7$;( 685 /(6 (175(35,6(6
'( 7(/(&20081,&$7,216 (7 '(6 7(&+12/2*,(6 '( /·,1)250$7,21 (7 '( /$ &20081,&$7,21

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $ /$ &2175,%87,21 '( 62/,'$5,7( 685 /(6 %,//(76 '·$9,21

$UWLFOH ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $ /·,163(&7,21 (7 $8 &21752/( '(6 (7$%/,66(0(176
&/$66(6 '$1*(5(8; ,16$/8%5(6 28 ,1&2002'(6 (7 $8; 1$9,5(6 '( 0(5 (7 3(752/,(56
(1 (6&$/( (1 &27( '·,92,5($QQH[H ILVFDOH /s
$UWLFOH SUHPLHU
$0(1$*(0(17 '8 ',6326,7,) '·$33529,6,211(0(17 '( /$ 5(*,(
'( 5(0%2856(0(17 '(6 &5(',76 '( 79$

$ ² (;326( '(6 027,)6

/·DQQH[H ILVFDOH j O·RUGRQQDQFH Qƒ GX DR€W SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU OD JHVWLRQ D FUpp OD
5pJLH GH UHPERXUVHPHQW GHV FUpGLWV GH 79$ &HWWH 5pJLH HVW DOLPHQWpH SDU GX PRQWDQW GHV UHFHWWHV GH OD 79$ HW
SDU OD WRWDOLWp GX SURGXLW GH OD WD[H VXU OHV RSpUDWLRQV EDQFDLUHV 72%

$ILQ G·DPpOLRUHU OH SURFHVVXV GH UHPERXUVHPHQW GHV FUpGLWV GH 79$ O·DUWLFOH SUHPLHU GH O·DQQH[H ILVFDOH j OD ORL Qƒ
GX GpFHPEUH SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU O·DQQpH D DPpQDJp XQ FLUFXLW GH WUpVRUHULH GH OD 79$

&H FLUFXLW FRQVLVWH HQ O·RXYHUWXUH GH FRPSWHV GDQV OHV OLYUHV GH OD %DQTXH &HQWUDOH GHV (WDWV GH O·$IULTXH GH O·2XHVW
%&($2 UHVSHFWLYHPHQW DX QRP GH FKDTXH UHFHYHXU GHV ,PS{WV HW GHV 'RXDQHV GH FKDTXH UHFHYHXU SULQFLSDO GHV
,PS{WV GX 5HFHYHXU JpQpUDO GHV )LQDQFHV GH O·$JHQW FRPSWDEOH FHQWUDO GX 7UpVRU HW GX 5pJLVVHXU GH OD 5pJLH GH
UHPERXUVHPHQW GHV FUpGLWV GH 79$

&HSHQGDQW FH PpFDQLVPH HVW FRQIURQWp j GHV GLIILFXOWpV GH PLVH HQ ±XYUH HQ UDLVRQ QRWDPPHQW GX QRPEUH
LPSRUWDQW GH FRPSWHV j RXYULU GDQV OHV OLYUHV GH OD %&($2

&HWWH VLWXDWLRQ UHQG QpFHVVDLUH OD UpIRUPH GXGLW PpFDQLVPH DILQ G·DOOpJHU HW GH IDFLOLWHU OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GHV IRQGV
DX[ HQWUHSULVHV FRQFHUQpHV

,O HVW GRQF SURSRVp GH OLPLWHU FH PpFDQLVPH j FHUWDLQV UHFHYHXUV HQ YXH GH UpGXLUH OH QRPEUH GH FRPSWHV j FUpHU HW
GH VLPSOLILHU VD PLVH HQ ±XYUH

$LQVL OD 5pJLH VHUD DOLPHQWpH SDU XQH TXRWH SDUW GHV UHFHWWHV GH 79$ FROOHFWpHV


ƒ‰‡ ͳ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱHQ FH TXL FRQFHUQH OD 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GHV ,PS{WV SDU OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV '*( OD 'LUHFWLRQ
GHV (QTXrWHV HW 9pULILFDWLRQV ILVFDOHV '(9) OHV &HQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV &0(

HQ FH TXL FRQFHUQH OD 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GHV 'RXDQHV '*' SDU OHV UHFHWWHV GHV 'RXDQHV G·$ELGMDQ


$ FHW HIIHW OH QRXYHDX FLUFXLW GH WUpVRUHULH GH OD 79$ j PHWWUH HQ SODFH SRXU O·DOLPHQWDWLRQ GH OD 5pJLH GH
UHPERXUVHPHQW GHV FUpGLWV GH FHWWH WD[H VH SUpVHQWH FRPPH VXLW

8Q VHXO FRPSWH VHUD FUpp GDQV OHV OLYUHV GH OD %&($2 HW LQWLWXOp © 7D[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH ª DX QRP GH O·$JHQW
FRPSWDEOH FHQWUDO GX 7UpVRU $&&7 &H FRPSWH VHUD DSSURYLVLRQQp SDU GpS{W GLUHFW GHV UHFHWWHV GH 79$ FROOHFWpHV
SDU OHV UHFHYHXUV VXLYDQWV

3RXU OD 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GHV ,PS{WV

− OH 5HFHYHXU GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV

− OH 5HFHYHXU GHV (QTXrWHV HW 9pULILFDWLRQV ILVFDOHV

− OHV UHFHYHXUV GHV PR\HQQHV (QWUHSULVHV

3RXU OD 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GHV 'RXDQHV

− OH 5HFHYHXU GHV 'RXDQHV GH O·$pURSRUW )pOL[ +RXSKRXsW %RLJQ\ G·$ELGMDQ

− OH 5HFHYHXU SULQFLSDO GHV 'RXDQHV

/·$&&7 WLWXODLUH GX FRPSWH ©7D[H VXU OD YDOHXU DMRXWpHª GRQQH XQ RUGUH GH YLUHPHQW j OD %&($2

/D %&($2 H[pFXWH O·RUGUH GH YLUHPHQW HQ WUDQVIpUDQW OH VROGH GX FRPSWH GDQV OHV SURSRUWLRQV FL DSUqV

ƒ‰‡ ʹ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ

VXU OH FRPSWH GH OD 5pJLH RXYHUW GDQV OHV OLYUHV GH OD %DQTXH QDWLRQDOH G·,QYHVWLVVHPHQW %1,

VXU OH FRPSWH © (WDW ª GH O·$&&7 RXYHUW GDQV OHV OLYUHV GH OD %&($2(Q RXWUH LO HVW SURSRVp TXH O·RUGUH GH YLUHPHQW VRLW MRXUQDOLHU HW OLPLWp j OD VHXOH UpSDUWLWLRQ GHV VRPPHV LQVFULWHV VRXV FH
FRPSWH HQWUH OH FRPSWH GH OD 5pJLH HW OH FRPSWH GH O·(WDW VXLYDQW OHV TXRWHV SDUWV PHQWLRQQpHV FL GHVVXV &HWWH
RSpUDWLRQ SHUPHW DLQVL G·DVVXUHU OD UpJXODULWp GDQV OD GLVSRQLELOLWp GHV UHVVRXUFHV HW G·pYLWHU OHV WHQVLRQV GH WUpVRUHULH

/·DUWLFOH WHU ƒ GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp GDQV FH VHQVƒ‰‡ ͵
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ% ² 7(;7(

/H SUHPLHU WLUHW GX ƒ GH O·DUWLFOH WHU GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW


© GH GX PRQWDQW WRWDO GH OD 79$ GpSRVp SDU OH 5HFHYHXU GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV OH 5HFHYHXU GHV (QTXrWHV HW
9pULILFDWLRQV ILVFDOHV OHV UHFHYHXUV GHV PR\HQQHV (QWUHSULVHV OH 5HFHYHXU GHV 'RXDQHV GH O·$pURSRUW )pOL[ +RXSKRXsW
%RLJQ\ G·$ELGMDQ HW OH 5HFHYHXU SULQFLSDO GHV 'RXDQHV VXU OH FRPSWH GpQRPPp © 7D[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH ª RXYHUW j
FHW HIIHW GDQV OHV OLYUHV GH OD %DQTXH &HQWUDOH GHV (WDWV GH O·$IULTXH GH O·2XHVW %&($2 DX QRP GH O·$JHQW FRPSWDEOH
FHQWUDO GX 7UpVRU $&&7

/·$&&7 WLWXODLUH GXGLW FRPSWH GRQQH XQ RUGUH GH YLUHPHQW j OD %&($2

/D %&($2 H[pFXWH MRXUQHOOHPHQW O·RUGUH GH YLUHPHQW HQ WUDQVIpUDQW GX PRQWDQW GX FRPSWH © 7D[H VXU OD YDOHXU
DMRXWpH ª VXU OH FRPSWH GH OD 5pJLH RXYHUW GDQV OHV OLYUHV GH OD %DQTXH QDWLRQDOH G·,QYHVWLVVHPHQW %1, ªƒ‰‡ Ͷ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '(6 5(*,0(6 '·,0326,7,21
$8 5(*$5' '8 &5,7(5( '( &+,))5( '·$))$,5(6

$ (;326( '(6 027,)6

/H &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV VRXPHW HQ VHV DUWLFOHV SUHPLHU HW VXLYDQWV j O·LPS{W FpGXODLUH VXU OHV EpQpILFHV OHV
SURIHVVLRQV FRPPHUFLDOHV LQGXVWULHOOHV HW DUWLVDQDOHV DLQVL TXH OHV SURIHVVLRQV QRQ FRPPHUFLDOHV

3RXU O·LPSRVLWLRQ GHV HQWUHSULVHV OH GLVSRVLWLI SUpYRLW WURLV UpJLPHV G·LPSRVLWLRQ j VDYRLU OH UpJLPH GX EpQpILFH UpHO
QRUPDO FHOXL GX EpQpILFH UpHO VLPSOLILp HW OH UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH

/·pOLJLELOLWp j O·XQ GH FHV UpJLPHV HVW IRQFWLRQ GX FKLIIUH G·DIIDLUHV UpDOLVp GH OD QDWXUH GH O·DFWLYLWp H[HUFpH RX GH OD
IRUPH MXULGLTXH GH O·HQWUHSULVH VRXV ODTXHOOH OHV FRQWULEXDEOHV H[SORLWHQW FHWWH DFWLYLWp

$ O·DQDO\VH OH FULWqUH GH FKLIIUH G·DIIDLUHV pWDQW OH SOXV DGDSWp j OD UpDOLWp pFRQRPLTXH j O·H[FOXVLRQ GH FRQVLGpUDWLRQV
OLpHV j OD QDWXUH GH O·DFWLYLWp RX j OD IRUPH MXULGLTXH HW GDQV OH EXW GH VH FRQIRUPHU DX[ UHFRPPDQGDWLRQV GX )RQGV
0RQpWDLUH ,QWHUQDWLRQDO )0, LO HVW SURSRVp

GH UHWHQLU OH FKLIIUH G·DIIDLUHV FRPPH FULWqUH H[FOXVLI SRXU O·DVVXMHWWLVVHPHQW GHV FRQWULEXDEOHV DX[ GLIIpUHQWV
UpJLPHV G·LPSRVLWLRQ

G·KDUPRQLVHU OH FKLIIUH G·DIIDLUHV UHTXLV GHV FRQWULEXDEOHV SRXU UHOHYHU GX UpJLPH GX EpQpILFH UpHO QRUPDO RX GX
UpJLPH GX EpQpILFH UpHO VLPSOLILp VDQV GLVWLQFWLRQ OLpH j OD QDWXUH GH O·DFWLYLWp DFKDW UHYHQWH RX SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV

GH UHQGUH pOLJLEOHV OHV SHUVRQQHV PRUDOHV HW OHV FRQWULEXDEOHV SDVVLEOHV GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ FRPPHUFLDX[
DX UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH GqV ORUV TXH OHXU FKLIIUH G·DIIDLUHV VH VLWXH GDQV OHV VHXLOV GH FH UpJLPH


ƒ‰‡ ͷ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ7RXWHIRLV ELHQ TX·pOLJLEOHV DX UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH HQ UDLVRQ GX QLYHDX GH OHXU FKLIIUH G·DIIDLUHV OHV SHUVRQQHV
H[HUoDQW GHV SURIHVVLRQV QRQ FRPPHUFLDOHV SHXYHQW RSWHU SRXU OHXU DVVXMHWWLVVHPHQW j O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ
FRPPHUFLDX[

% 7(;7(

/·DUWLFOH ƒ GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© 6RQW REOLJDWRLUHPHQW VRXPLVHV DX UpJLPH GX EpQpILFH UpHO OHV HQWUHSULVHV GRQW OH FKLIIUH G·DIIDLUHV DQQXHO WRXWHV WD[HV
LQFOXVHV H[FqGH PLOOLRQV GH IUDQFV

/HV HQWUHSULVHV GRQW OH FKLIIUH G·DIIDLUHV V·DEDLVVH HQ GHVVRXV GH OD OLPLWH SUpYXH DX SDUDJUDSKH FL GHVVXV QH VRQW
VRXPLVHV DX UpJLPH GX EpQpILFH UpHO VLPSOLILp RX OH FDV pFKpDQW DX UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH TXH ORUVTXH OHXU
FKLIIUH G·DIIDLUHV HVW UHVWp LQIpULHXU j FHWWH OLPLWH SHQGDQW WURLV H[HUFLFHV FRQVpFXWLIV

/H FKLIIUH G·DIIDLUHV SUpYX DX SDUDJUDSKH SUHPLHU HVW DMXVWp DX SURUDWD GX WHPSV G·H[SORLWDWLRQ SRXU OHV HQWUHSULVHV TXL
FRPPHQFHQW RX FHVVHQW OHXUV DFWLYLWpV HQ FRXUV G·DQQpH ª

/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© ƒ /H UpJLPH GX EpQpILFH UpHO VLPSOLILp V·DSSOLTXH DX[ SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV GRQW OH FKLIIUH G·DIIDLUHV
DQQXHO WRXWHV WD[HV LQFOXVHV HVW FRPSULV HQWUH HW PLOOLRQV GH IUDQFV

/HV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV GRQW OH FKLIIUH G·DIIDLUHV V·DEDLVVH HQ GHVVRXV GH OD OLPLWH SUpYXH DX SDUDJUDSKH FL
GHVVXV QH VRQW VRXPLVHV DX UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH VDXI RSWLRQ SRXU OH UpJLPH VLPSOLILp G·LPSRVLWLRQ TXH ORUVTXH
OHXU FKLIIUH G·DIIDLUHV HVW UHVWp LQIpULHXU j FHWWH OLPLWH SHQGDQW WURLV H[HUFLFHV FRQVpFXWLIV

5HOqYHQW pJDOHPHQW GX UpJLPH GX EpQpILFH UpHO VLPSOLILp OHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV H[FOXHV GX UpJLPH GH
O·LPS{W V\QWKpWLTXH SDU O·DUWLFOH GX SUpVHQW &RGH ORUVTX·HOOHV VDWLVIRQW DX[ FRQGLWLRQV YLVpHV DX SUpVHQW DUWLFOH

ƒ‰‡ ͸
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ/H FKLIIUH G·DIIDLUHV OLPLWH SUpYX DX SDUDJUDSKH SUHPLHU HVW DMXVWp DX SURUDWD GX WHPSV G·H[SORLWDWLRQ SRXU OHV
FRQWULEXDEOHV TXL FRPPHQFHQW RX FHVVHQW OHXUV DFWLYLWpV HQ FRXUV G·DQQpH ª

$ O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV VXSSULPHU OH JURXSH GH PRWV © LQGXVWULHOV HW FRPPHUFLDX[ ª

/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp DLQVL TX·LO VXLW

© 6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH VRQW VRXPLVHV DX UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH OHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX
PRUDOHV GRQW OH FKLIIUH G·DIIDLUHV DQQXHO WRXWHV WD[HV LQFOXVHV HVW FRPSULV HQWUH HW PLOOLRQV GH IUDQFV

/HV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV GRQW OH FKLIIUH G·DIIDLUHV V·DEDLVVH HQ GHVVRXV GH OD OLPLWH GH PLOOLRQV SUpYXH DX
SDUDJUDSKH FL GHVVXV QH VRQW VRXPLVHV DX UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH TXH ORUVTXH OHXU FKLIIUH G·DIIDLUHV HVW UHVWp
LQIpULHXU j FHWWH OLPLWH SHQGDQW WURLV H[HUFLFHV FRQVpFXWLIV

/HV FKLIIUHV G·DIIDLUHV OLPLWHV SUpYXV DX SDUDJUDSKH SUHPLHU VRQW DMXVWpV DX SURUDWD GX WHPSV G·H[SORLWDWLRQ SRXU OHV
FRQWULEXDEOHV TXL FRPPHQFHQW RX FHVVHQW OHXUV DFWLYLWpV HQ FRXUV G·DQQpH ª

/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW DEURJp

/·LQWLWXOp GX ,,, GH OD VHFWLRQ ;,,, GX FKDSLWUH SUHPLHU GX /LYUH SUHPLHU GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW
QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© ,,, 2SWLRQ SRXU OH UpJLPH GX UpHO VLPSOLILp RX SRXU O·DVVXMHWWLVVHPHQW j O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ FRPPHUFLDX[ ª

/·DOLQpD SUHPLHU GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© /HV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GX UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH SHXYHQW RSWHU DYDQW OH SUHPLHU IpYULHU GH FKDTXH
DQQpH SRXU OH UpJLPH GX UpHO VLPSOLILp RX SRXU OHXU DVVXMHWWLVVHPHQW j O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ FRPPHUFLDX[
ORUVTX·HOOHV H[HUFHQW O·XQH GHV DFWLYLWpV YLVpHV j O·DUWLFOH GX SUpVHQW &RGH ª

ƒ‰‡ ͹
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
(;7(16,21 '8 &+$03 '( /·(;21(5$7,21 '( /$ 7$;(
685 /$ 9$/(85 $-287(( 3$5 92,( '·$77(67$7,21 $8;
$&48,6,7,216 '( %,(16 3$5 &5(',7 %$,/

$ (;326( '(6 027,)6

/·RUGRQQDQFH Qƒ GX MXLQ SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU OD JHVWLRQ D HQ O·DUWLFOH GH VRQ DQQH[H
ILVFDOH pWHQGX O·H[RQpUDWLRQ GH OD 79$ j WRXV OHV PRGHV G·DFTXLVLWLRQ GH PDWpULHOV DJULFROHV HW GH OHXUV SLqFHV
GpWDFKpHV QRWDPPHQW SDU OD WHFKQLTXH GX FUpGLW EDLO

&HWWH H[RQpUDWLRQ HVW DFTXLVH GqV ORUV TXH OH EpQpILFLDLUH GH FHV PDWpULHOV HVW XQ SURIHVVLRQQHO DJUpp SDU OH 0LQLVWqUH GH
O·$JULFXOWXUH

/·H[WHQVLRQ GH O·H[RQpUDWLRQ DX[ DFTXLVLWLRQV SDU FUpGLW EDLO QH V·DSSOLTXH DFWXHOOHPHQW TX·DX[ VHXOHV HQWUHSULVHV GX
VHFWHXU DJULFROH (OOH QH FRQFHUQH SDV OHV DXWUHV VHFWHXUV G·DFWLYLWpV

/H FUpGLW EDLO pWDQW XQH WHFKQLTXH GH ILQDQFHPHQW FRXUDPPHQW XWLOLVpH SDU OHV HQWUHSULVHV HQ FH TX·HOOH SHUPHW
QRWDPPHQW XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ GH OHXU WUpVRUHULH JUkFH DX SDLHPHQW IUDFWLRQQp GX FR€W G·DFTXLVLWLRQ GHV ELHQV LO HVW
SURSRVp G·pWHQGUH OD PHVXUH DX[ DXWUHV VHFWHXUV GH O·DFWLYLWp pFRQRPLTXH QDWLRQDOH

/·H[RQpUDWLRQ SHXW DLQVL rWUH WUDQVIpUpH j O·pWDEOLVVHPHQW GH FUpGLW EDLO SRXU O·DFTXLVLWLRQ GX ELHQ HW PHQWLRQ HQ HVW IDLWH
VXU O·DWWHVWDWLRQ GpOLYUpH DX FUpGLW SUHQHXU

/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW DPpQDJp GDQV FH VHQV

ƒ‰‡ ͺ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ% 7(;7(

/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW FRPSOpWp FRPPH VXLW

© /·H[RQpUDWLRQ FRQFHUQH pJDOHPHQW OHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV GHV DXWUHV VHFWHXUV G·DFWLYLWp DFTXLV SDU FUpGLW EDLO
ORUVTXH OD PLVH HQ ±XYUH GH FHWWH H[RQpUDWLRQ VH IDLW SDU YRLH G·DWWHVWDWLRQ

/·H[RQpUDWLRQ SHXW rWUH WUDQVIpUpH j O·pWDEOLVVHPHQW GH FUpGLW EDLO SRXU O·DFTXLVLWLRQ GX ELHQ HW PHQWLRQ HQ HVW IDLWH VXU
O·DWWHVWDWLRQ GpOLYUpH DX FUpGLW SUHQHXU ª
ƒ‰‡ ͻ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
35(&,6,216 5(/$7,9(6 $ O·$668-(77,66(0(17 '(6 ',675,%87(856
'( 352'8,76 3(752/,(56 $ /$ 7$;( 685 /$ 9$/(85 $-287((

$ (;326( '(6 027,)6

$X[ WHUPHV GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV VRQW DVVXMHWWLV j OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH
79$ OHV FRPPHUoDQWV TXL UHYHQGHQW HQ JURV RX DX GpWDLO GHV SURGXLWV LPSRUWpV RX DFKHWpV ORFDOHPHQW j O·H[FHSWLRQ
GHV UHYHQGHXUV GH WDEDFV FLJDUHV FLJDUHWWHV HW SURGXLWV SpWUROLHUV

&RQFHUQDQW OHV WDEDFV FLJDUHV HW FLJDUHWWHV OH GLVSRVLWLI SUpFLVH TXH VHXOV VRQW DVVXMHWWLV OHV IDEULFDQWV HW H[SRUWDWHXUV
TXL VRQW FKDUJpV GH FROOHFWHU OD WD[H HQ OLHX HW SODFH GH OHXUV UHYHQGHXUV

8QH WHOOH SUpFLVLRQ Q·HVW SDV H[SUHVVpPHQW IDLWH SRXU OHV SURGXLWV SpWUROLHUV DORUV PrPH TX·LOV VRQW pJDOHPHQW FRQFHUQpV
SDU O·DUWLFOH VXVYLVp FH TXL HVW VRXUFH G·LQWHUSUpWDWLRQV GLYHUJHQWHV

$ILQ GH FRUULJHU FHWWH VLWXDWLRQ LO HVW SURSRVp GH SUpFLVHU HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SURGXLWV SpWUROLHUV TXH VHXOHV VRQW
DVVXMHWWLHV j OD 79$ OHV HQWUHSULVHV GH GLVWULEXWLRQ FKDUJpHV GH FROOHFWHU OD 79$ HQ OLHX HW SODFH GH OHXUV UHYHQGHXUV j OD
SRPSH

% ² 7(;7(

/H VHFRQG WLUHW GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SURGXLWV SpWUROLHUV OHV HQWUHSULVHV GH GLVWULEXWLRQ TXL VRQW FKDUJpHV GH FROOHFWHU OD WD[H VXU OD
YDOHXU DMRXWpH HQ OLHX HW SODFH GH OHXUV UHYHQGHXUV OD WD[H HVW H[LJLEOH VXU WRXWH OD PDUJH GH GLVWULEXWLRQ DX WDX[
G·XVDJH ª


ƒ‰‡ ͳͲ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '8 ',6326,7,) 5(/$7,) $8; '52,76
'·$&&,6(6 685 /(6 7$%$&6

$ (;326( '(6 027,)6

/·DQQH[H ILVFDOH j OD ORL Qƒ GX GpFHPEUH SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU O·DQQpH D HQ VRQ DUWLFOH
DPpQDJp OHV GLVSRVLWLRQV GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV UHODWLYHV DX[ GURLWV G·DFFLVHV QRWDPPHQW VXU OHV WDEDFV

&HV DPpQDJHPHQWV RQW SRUWp VXU OD EDVH G·LPSRVLWLRQ HW OHV WDX[ DSSOLFDEOHV

$LQVL OD EDVH G·LPSRVLWLRQ UHWHQXH HVW OH SUL[ GH YHQWH VRUWLH XVLQH HW OHV WDX[ DSSOLFDEOHV VRQW IRQFWLRQ GHV W\SHV GH
WDEDF

7RXWHIRLV OD GLYHUVLWp GHV WDX[ DSSOLFDEOHV Q·HVW SDV FRQIRUPH j OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH TXL REOLJH OHV (WDWV
PHPEUHV j VRXPHWWUH OHV WDEDFV j XQ WDX[ XQLTXH FRPSULV HQWUH HW

3DU DLOOHXUV HQ O·pWDW DFWXHO GH QRWUH OpJLVODWLRQ ILVFDOH OHV WDEDFV IDEULTXpV GDQV XQ (WDW OLp j OD &{WH G·,YRLUH SDU XQ
DFFRUG G·XQLRQ GRXDQLqUH VRQW WUDLWpV FRPPH GHV WDEDFV GH IDEULFDWLRQ ORFDOH /H GLVSRVLWLI UpGXLW DLQVL O·DVVLHWWH GHV
GURLWV G·DFFLVHV j SHUFHYRLU VXU OHV LPSRUWDWLRQV GH FHV SURGXLWV

$ILQ G·DGDSWHU OD OpJLVODWLRQ LYRLULHQQH j OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH WRXW HQ UHQIRUoDQW OHV PR\HQV GH O·(WDW LO HVW
SURSRVp GH

IL[HU j OH WDX[ XQLTXH GHV GURLWV G·DFFLVHV V·DSSOLTXDQW DX[ WDEDFV

VXSSULPHU O·DVVLPLODWLRQ GHV WDEDFV IDEULTXpV GDQV XQ SD\V OLp j OD &{WH G·,YRLUH SDU XQ DFFRUG G·XQLRQ GRXDQLqUH
j GHV SURGXLWV GH IDEULFDWLRQ ORFDOH


ƒ‰‡ ͳͳ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ

IL[HU XQ SUL[ PLQLPXP DX[ ILQV G·LPSRVLWLRQ GHV WDEDFV j IUDQFV OHV FLJDUHWWHV VRLW IUDQFV OH SDTXHW
GH FLJDUHWWHV SRXU OHV SURGXLWV GH IDEULFDWLRQ ORFDOH DLQVL TXH SRXU FHX[ IDEULTXpV GDQV XQ (WDW OLp j OD &{WH
G·,YRLUH SDU XQ DFFRUG G·XQLRQ GRXDQLqUH HW j IUDQFV OHV FLJDUHWWHV VRLW IUDQFV OH SDTXHW GH
FLJDUHWWHV SRXU OHV SURGXLWV IDEULTXpV GDQV OHV DXWUHV (WDWV

VXSSULPHU OD PDMRUDWLRQ GH DSSOLFDEOH j OD EDVH LPSRVDEOH GHV WDEDFV LPSRUWpV

UHWHQLU XQ WDX[ XQLTXH GH DX WLWUH GH OD WD[H VSpFLDOH VXU OH WDEDF SRXU OH GpYHORSSHPHQW GX VSRUW

/H JDLQ EXGJpWDLUH DWWHQGX GH FHWWH PHVXUH HVW HVWLPp j PLOOLDUGV GH IUDQFV

% 7(;7(

/H ,,, GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© ,,, 7DEDFV

7\SH GH WDEDF
%DVH G·LPSRVLWLRQ KRUV WD[HV
7DX[
&LJDUHV FLJDULOORV FLJDUHWWHV
WDEDF j IXPHU DXWUHV WDEDFV HW
3UL[ GH YHQWH

VXFFpGDQpV GH WDEDFV
ª

/H SDUDJUDSKH DSUqV OH WDEOHDX GHV WDULIV DX ,,, GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW VXSSULPp

/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp DLQVL TX·LO VXLW

D /H HVW FRPSOpWp LQ ILQH FRPPH VXLW

© &H SUL[ GH YHQWH QH SHXW rWUH LQIpULHXU j IUDQFV OHV FLJDUHWWHV ª
ƒ‰‡ ͳʹ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ
E /H HVW FRPSOpWp SDU XQ SDUDJUDSKH UpGLJp DLQVL TX·LO VXLW

© (Q FH TXL FRQFHUQH OHV WDEDFV LPSRUWpV OD EDVH LPSRVDEOH HVW GpWHUPLQpH G·DSUqV OD YDOHXU WD[DEOH HQ GRXDQHV
DXJPHQWpH GH WRXV OHV GURLWV HW WD[HV GH GRXDQHV j O·H[FOXVLRQ GH OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH

&HWWH YDOHXU QH SHXW rWUH LQIpULHXUH j

IUDQFV OHV FLJDUHWWHV SRXU OHV SURGXLWV IDEULTXpV GDQV XQ (WDW OLp j OD &{WH G·,YRLUH SDU XQ DFFRUG G·XQLRQ
GRXDQLqUH

IUDQFV OHV FLJDUHWWHV SRXU OHV SURGXLWV IDEULTXpV GDQV XQ (WDW QRQ OLp j OD &{WH G·,YRLUH SDU XQ DFFRUG
G·XQLRQ GRXDQLqUH ª

/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp FRPPH VXLW

D /H ƒ HVW QRXYHOOHPHQW UpGLJp DLQVL TX·LO VXLW

© ƒ /H WDX[ GH OD WD[H HVW IL[p FRPPH VXLW7\SH GH WDEDF
%DVH G·LPSRVLWLRQ KRUV WD[HV
7DX[
&LJDUHV FLJDULOORV FLJDUHWWHV
WDEDF j IXPHU DXWUHV WDEDFV HW
3UL[ GH YHQWH

VXFFpGDQpV GH WDEDFVª

E /H GHX[LqPH SDUDJUDSKH GX ƒ HVW VXSSULPp

ƒ‰‡ ͳ͵
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱF /H WURLVLqPH SDUDJUDSKH GX ƒ HVW FRPSOpWp DLQVL TX·LO VXLW

© &H SUL[ GH YHQWH QH SHXW rWUH LQIpULHXU j IUDQFV OHV FLJDUHWWHV ª

G /H GHUQLHU SDUDJUDSKH HVW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© 3RXU OHV SURGXLWV LPSRUWpV OD EDVH LPSRVDEOH HVW GpWHUPLQpH G·DSUqV OD YDOHXU WD[DEOH HQ GRXDQHV DXJPHQWpH GH
WRXV OHV GURLWV HW WD[HV GH GRXDQHV j O·H[FOXVLRQ GH OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH

&HWWH YDOHXU QH SHXW rWUH LQIpULHXUH j

IUDQFV OHV FLJDUHWWHV SRXU OHV SURGXLWV IDEULTXpV GDQV XQ (WDW OLp j OD &{WH G·,YRLUH SDU XQ DFFRUG G·XQLRQ
GRXDQLqUH

IUDQFV OHV FLJDUHWWHV SRXU OHV SURGXLWV IDEULTXpV GDQV XQ (WDW QRQ OLp j OD &{WH G·,YRLUH SDU XQ DFFRUG
G·XQLRQ GRXDQLqUH ª


ƒ‰‡ ͳͶ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $ /·,0327 0,1,080 )25)$,7$,5(

$ (;326( '(6 027,)6

/H &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV SUpYRLW HQ VRQ DUWLFOH XQ LPS{W PLQLPXP IRUIDLWDLUH ,0) j OD FKDUJH GHV FRQWULEXDEOHV
UHOHYDQW GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ FRPPHUFLDX[ &HW LPS{W PLQLPXP DX WDX[ GH DVVLV VXU O·HQVHPEOH GHV
UHFHWWHV EUXWHV WRXWHV WD[HV FRPSULVHV HVW H[LJLEOH ORUVTXH VRQ PRQWDQW H[FqGH FHOXL GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV GXGLW
H[HUFLFH

7RXWHIRLV OH GLVSRVLWLI QH SUpYRLW DXFXQ PRQWDQW SODQFKHU GH VRUWH TXH FHUWDLQV FRQWULEXDEOHV PLQRUHQW OHXUV FKLIIUHV
G·DIIDLUHV LPSRVDEOHV HQ YXH G·DFTXLWWHU XQ PRQWDQW G·,0) QH FRUUHVSRQGDQW SDV j OHXU FDSDFLWp FRQWULEXWLYH UpHOOH

'DQV OH EXW GH FRUULJHU FHWWH VLWXDWLRQ LO HVW SURSRVp GH IL[HU j IUDQFV OH PRQWDQW PLQLPXP GH SHUFHSWLRQ HQ FH
TXL FRQFHUQH O·LPS{W PLQLPXP IRUIDLWDLUH H[LJLEOH GHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ
FRPPHUFLDX[

3DU DLOOHXUV O·DUWLFOH GH O·DQQH[H ILVFDOH j OD ORL Qƒ GX GpFHPEUH SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU O·DQQpH
D LQVWLWXp XQ PRQWDQW PLQLPXP GH SHUFHSWLRQ GH IUDQFV j OD FKDUJH GHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GX UpJLPH
GX UpHO VLPSOLILp G·LPSRVLWLRQ

$ILQ GH WHQLU FRPSWH GHV FKDUJHV ILVFDOHV GHV FRQWULEXDEOHV GH FH UpJLPH LO HVW SURSRVp GH UDPHQHU FH PRQWDQW j
IUDQFV

&H GLVSRVLWLI V·DSSOLTXH SRXU OD SUHPLqUH IRLV DX UpVXOWDW GH O·H[HUFLFH FORV DX GpFHPEUH

ƒ‰‡ ͳͷ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ% 7(;7(

$ O·DUWLFOH ƒ GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV

UHPSODFHU GDQV OH SUHPLHU SDUDJUDSKH © ª SDU © ª

LQVpUHU DSUqV OH SUHPLHU SDUDJUDSKH XQ SDUDJUDSKH UpGLJp FRPPH VXLW

© &H PLQLPXP GH SHUFHSWLRQ V·DSSOLTXH SRXU OD SUHPLqUH IRLV DX UpVXOWDW GH O·H[HUFLFH FORV DX GpFHPEUH ª
/·DUWLFOH ƒ GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW FRPSOpWp FRPPH VXLW

© &HWWH FRWLVDWLRQ QH SHXW rWUH LQIpULHXUH j XQ PRQWDQW GH IUDQFV TXL FRQVWLWXH XQ PLQLPXP GH SHUFHSWLRQ

&H PLQLPXP GH SHUFHSWLRQ V·DSSOLTXH SRXU OD SUHPLqUH IRLV DX UpVXOWDW GH O·H[HUFLFH FORV DX GpFHPEUH ª

ƒ‰‡ ͳ͸
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6
$8 '(327 '(6 (7$76 ),1$1&,(56

$ (;326( '(6 027,)6

/H &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HQ VHV DUWLFOHV ELV HW ELV IDLW REOLJDWLRQ DX[ FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW G·XQ UpJLPH
UpHO G·LPSRVLWLRQ RX GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ FRPPHUFLDX[ GH SURGXLUH FKDTXH DQQpH XQ pWDW ILQDQFLHU DXSUqV
GH OHXUV VHUYLFHV G·DVVLHWWH GHV ,PS{WV GH UDWWDFKHPHQW

(Q SUDWLTXH OH QRPEUH LPSRUWDQW G·pWDWV ILQDQFLHUV UHoXV SDU OHV VHUYLFHV GHV ,PS{WV SRVH GHV GLIILFXOWpV GH
FRQVHUYDWLRQ

3DU DLOOHXUV OHV LQIRUPDWLRQV TXL \ VRQW FRQWHQXHV IRQW O·REMHW GH WUDLWHPHQWV LQIRUPDWLTXHV QpFHVVLWDQW OHXU LQWpJUDWLRQ
GDQV XQH EDVH GH GRQQpHV


(Q YXH GH PRGHUQLVHU OD JHVWLRQ GHV pWDWV ILQDQFLHUV O·DQQH[H ILVFDOH D PLV j OD FKDUJH GHV FRQWULEXDEOHV TXL
UpDOLVHQW XQ FKLIIUH G·DIIDLUHV KRUV WD[HV VXSpULHXU j XQ PLOOLDUG GH IUDQFV O·REOLJDWLRQ GH SURGXLUH pJDOHPHQW OHVGLWV pWDWV
VXU VXSSRUW pOHFWURQLTXH

$ILQ GH OLPLWHU OHV ULVTXHV OLpV j OD GpWpULRUDWLRQ GHV GRFXPHQWV SK\VLTXHV HW GH IDFLOLWHU OH WUDLWHPHQW LQIRUPDWLTXH GHV
GRQQpHV TX·LOV FRQWLHQQHQW LO HVW SURSRVp G·pWHQGUH j O·HQVHPEOH GHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW G·XQ UpJLPH UpHO
G·LPSRVLWLRQ O·REOLJDWLRQ GH SURGXLUH j O·$GPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH OD YHUVLRQ pOHFWURQLTXH GHV pWDWV ILQDQFLHUV HQ SOXV GH OD
YHUVLRQ SDSLHU


ƒ‰‡ ͳ͹
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ% 7(;7(

/H GHX[LqPH SDUDJUDSKH GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH
VXLW


© &HV pWDWV ILQDQFLHUV GRLYHQW pJDOHPHQW rWUH SURGXLWV VXU XQ VXSSRUW pOHFWURQLTXH ª

/·DUWLFOH ELV GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW FRPSOpWp LQ ILQH SDU XQ SDUDJUDSKH UpGLJp FRPPH VXLW


© &HV pWDWV ILQDQFLHUV GRLYHQW pJDOHPHQW rWUH SURGXLWV VXU XQ VXSSRUW pOHFWURQLTXH ª

/·DUWLFOH ELV GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW FRPSOpWp LQ ILQH SDU XQ SDUDJUDSKH UpGLJp FRPPH VXLW


© &HV pWDWV ILQDQFLHUV GRLYHQW pJDOHPHQW rWUH SURGXLWV VXU XQ VXSSRUW pOHFWURQLTXH ª

ƒ‰‡ ͳͺ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $ /$ 5('8&7,21 '·,03276 &('8/$,5(6 (1 &$6 '·,19(67,66(0(17 '(
%(1(),&(6 (1 &27( '·,92,5(

$ (;326( '(6 027,)6

/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV DFFRUGH VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV XQH UpGXFWLRQ G·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV
LQGXVWULHOV FRPPHUFLDX[ RX DJULFROHV DX[ SHUVRQQHV PRUDOHV RX SK\VLTXHV TXL LQYHVWLVVHQW HQ &{WH G·,YRLUH WRXW RX
SDUWLH GH OHXUV EpQpILFHV

'HV GLYHUJHQFHV G·LQWHUSUpWDWLRQ GX GLVSRVLWLI pWDQW DSSDUXHV HQ FH TXL FRQFHUQH OD EDVH VXU ODTXHOOH V·DSSOLTXH OD
UpGXFWLRQ LO HVW SURSRVp G·DPpQDJHU OH GLVSRVLWLI HQ SUpFLVDQW TXH O·LPSXWDWLRQ V·HIIHFWXH VXU OH UpVXOWDW HW QRQ VXU
O·LPS{W OXL PrPH

/·DOLQpD SUHPLHU GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW SDU FRQVpTXHQW FRPSOpWp GDQV FH VHQV

% 7(;7(

/H ƒ GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW FRPSOpWp LQ ILQH FRPPH VXLW

© &HWWH UpGXFWLRQ HVW REWHQXH SDU LPSXWDWLRQ GX PRQWDQW GH O·LQYHVWLVVHPHQW VXU OH UpVXOWDW GH O·H[HUFLFH ª


ƒ‰‡ ͳͻ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8; /2*(0(176 62&,$8;
0,6 $ /$ ',6326,7,21 '( /(856 (03/2<(6 3$5 /(6 (175(35,6(6
$*5,&2/(6 (7 $*52 ,1'8675,(//(6

$ (;326( '(6 027,)6

/·DQQH[H ILVFDOH j OD ORL Qƒ GX GpFHPEUH SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU O·DQQpH GLVSRVH HQ VRQ
DUWLFOH TXH OHV ORJHPHQWV j FDUDFWqUH VRFLDO GRQW OH PRQWDQW Q·H[FqGH SDV YLQJW PLOOLRQV GH IUDQFV KRUV
WD[HV PLV JUDWXLWHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GHV HPSOR\pV SDU OHV HQWUHSULVHV DJULFROHV RX DJUR LQGXVWULHOOHV VXU OHV VLWHV GH
OHXUV SODQWDWLRQV VRQW H[HPSWpV GH O·LPS{W VXU OH SDWULPRLQH IRQFLHU GHV SURSULpWpV EkWLHV

7RXWHIRLV OD SRUWpH GH FHWWH PHVXUH HQ IDYHXU GHV HQWUHSULVHV DJULFROHV RX DJUR LQGXVWULHOOHV GDQV OH FDGUH GH OD PLVH
HQ ±XYUH GH OHXU SROLWLTXH VRFLDOH HVW OLPLWpH SDU FHUWDLQHV LPSRVLWLRQV HQFRUH DSSOLTXpHV j FHV ORJHPHQWV

(Q HIIHW HQ O·pWDW DFWXHO GX GLVSRVLWLI ILVFDO FHV ORJHPHQWV VRQW FRQVLGpUpV FRPPH GHV DYDQWDJHV HQ QDWXUH SDVVLEOHV
GH O·LPS{W VXU OHV WUDLWHPHQWV HW VDODLUHV ,76

$ILQ G·HQFRXUDJHU OHV HQWUHSULVHV DJULFROHV RX DJUR LQGXVWULHOOHV j SRXUVXLYUH OHXU QpFHVVDLUH SROLWLTXH VRFLDOH HQYHUV
OHXUV HPSOR\pV LO HVW SURSRVp G·H[FOXUH GH OD FDWpJRULH GHV DYDQWDJHV HQ QDWXUH HQ PDWLqUH G·,76 OHV ORJHPHQWV TXH
FHV HQWUHSULVHV PHWWHQW JUDWXLWHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GH OHXUV HPSOR\pV VXU OHV VLWHV GH OHXUV SODQWDWLRQV

3RXU EpQpILFLHU GH FHV DYDQWDJHV OHV ORJHPHQWV GRLYHQW UpSRQGUH DX[ FULWqUHV VXLYDQWV

rWUH PLV j OD GLVSRVLWLRQ GHV RXYULHUV RX DJHQWV GH PDvWULVH j O·H[FOXVLRQ GHV FDGUHV

QH SDV H[FpGHU TXDWUH SLqFHV SDU ORJHPHQW

DYRLU XQH YDOHXU LQIpULHXUH RX pJDOH j YLQJW PLOOLRQV GH IUDQFV KRUV WD[HV VHXLO VXSpULHXU UHWHQX SDU OD
ORL HQ PDWLqUH GH ORJHPHQWV pFRQRPLTXHV HW VRFLDX[
ƒ‰‡ ʹͲ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ
&HV FULWqUHV VRQW pJDOHPHQW SULV HQ FRPSWH SRXU O·DSSOLFDWLRQ j FHV ORJHPHQWV GH O·H[RQpUDWLRQ HQ PDWLqUH G·LPS{W VXU
OH SDWULPRLQH IRQFLHU
% 7(;7(

/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW FRPSOpWp LQ ILQH SDU XQ DOLQpD UpGLJp FRPPH VXLW

© /HV ORJHPHQWV j FDUDFWqUH VRFLDO GH TXDWUH SLqFHV DX SOXV GRQW OH PRQWDQW Q·H[FqGH SDV YLQJW PLOOLRQV
GH IUDQFV KRUV WD[HV PLV JUDWXLWHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GHV RXYULHUV RX DJHQWV GH PDvWULVH SDU OHV HQWUHSULVHV
DJULFROHV RX DJUR LQGXVWULHOOHV VXU OHV VLWHV GH OHXUV SODQWDWLRQV ª

/H GHUQLHU WLUHW GH O·DUWLFOH ELV GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© OHV ORJHPHQWV j FDUDFWqUH VRFLDO GH TXDWUH SLqFHV DX SOXV GRQW OH PRQWDQW Q·H[FqGH SDV YLQJW PLOOLRQV
GH IUDQFV KRUV WD[HV PLV JUDWXLWHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GHV RXYULHUV RX DJHQWV GH PDvWULVH SDU OHV HQWUHSULVHV DJULFROHV RX
DJUR LQGXVWULHOOHV VXU OHV VLWHV GH OHXUV SODQWDWLRQV ª


ƒ‰‡ ʹͳ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8; 5(7(18(6 $ /$ 6285&(
685 /(6 6200(6 9(56((6 $8; (175(35,6(6 '8 6(&7(85 ,1)250(/

$ (;326( '(6 027,)6

/·DQQH[H ILVFDOH j O·RUGRQQDQFH Qƒ GX QRYHPEUH SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU OD JHVWLRQ D HQ
VRQ DUWLFOH LQVWLWXp XQ SUpOqYHPHQW j OD VRXUFH GH VXU OHV SDLHPHQWV IDLWV DX[ SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV UHOHYDQW GX
UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH RX GH OD WD[H IRUIDLWDLUH GHV SHWLWV FRPPHUoDQWV HW DUWLVDQV


&H WDX[ TXL D pWp SRUWp j SDU O·DUWLFOH GH O·DQQH[H ILVFDOH j OD ORL Qƒ GX GpFHPEUH SRUWDQW
%XGJHW GH O·(WDW SRXU O·DQQpH VH FXPXOH DYHF OH WDX[ GH H[LJLEOH GH FHUWDLQV RSpUDWHXUV ,O V·DJLW QRWDPPHQW
GHV HQWUHSULVHV GH WUDQVSRUW GH ERLV HQ JUXPHV HW G·K\GURFDUEXUHV GHV DUFKLWHFWHV PpWUHXUV JpRPqWUHV HW DXWUHV
SURIHVVLRQQHOV XWLOLVpV SDU OHV HQWUHSUHQHXUV GX EkWLPHQW HW GHV WUDYDX[ SXEOLFV GHV SURIHVVLRQV PpGLFDOHV HW
SDUDPpGLFDOHV DLQVL TXH GHV UHYHQGHXUV GH ELOOHWV GH MHX[ GH KDVDUG &HWWH VLWXDWLRQ RFFDVLRQQH GH ORXUGHV FKDUJHV
ILVFDOHV SRXU OHV FRQWULEXDEOHV FRQFHUQpV


/H FXPXO GH FHV GLIIpUHQWHV LPSRVLWLRQV V·pWDQW DYpUp SURKLELWLI SRXU OHV RSpUDWHXUV GX VHFWHXU LQIRUPHO LO HVW SURSRVp GH
SUpFLVHU TXH OH SUpOqYHPHQW j OD VRXUFH VXU OHV VRPPHV YHUVpHV DX[ SUHVWDWDLUHV GX VHFWHXU LQIRUPHO Q·HVW SDV G€ ORUVTXH
FHV VRPPHV VRQW pJDOHPHQW SDVVLEOHV GH O·XQH GHV UHWHQXHV j OD VRXUFH SUpYXHV SDU OHV DUWLFOHV ELV ELV
HW j GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV


% 7(;7(

/H ƒ GH O·DUWLFOH GH O·DQQH[H ILVFDOH j O·RUGRQQDQFH Qƒ GX QRYHPEUH SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU
OD JHVWLRQ HVW FRPSOpWp LQ ILQH SDU XQ QRXYHO DOLQpD UpGLJp FRPPH VXLW


© /H SUpOqYHPHQW Q·HVW SDV DSSOLFDEOH DX[ VRPPHV YHUVpHV DX[ SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV ORUVTX·HOOHV VRQW SDVVLEOHV GH
O·XQH GHV UHWHQXHV j OD VRXUFH DX WLWUH GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV YLVpHV SDU OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV ELV
ELV HW j GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV ª
ƒ‰‡ ʹʹ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ
$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '8 5(*,0( '( '(&/$5$7,21 (1
0$7,(5( '·,03276 685 /(6 75$,7(0(176 (7 6$/$,5(6

$ (;326( '(6 027,)6

/·DUWLFOH ƒ GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV SRVH OH SULQFLSH GH OD GpFODUDWLRQ PHQVXHOOH GHV UHWHQXHV G·LPS{W VXU OHV
WUDLWHPHQWV HW VDODLUHV HIIHFWXpHV DX FRXUV G·XQ PRLV GRQQp

7RXWHIRLV DX[ WHUPHV GHV GLVSRVLWLRQV GX GHX[LqPH DOLQpD GXGLW DUWLFOH OH YHUVHPHQW GHV UHWHQXHV PHQVXHOOHV G·LPS{WV
VXU OHV WUDLWHPHQWV HW VDODLUHV GRQW OH PRQWDQW Q·H[FqGH SDV IUDQFV SHXW V·HIIHFWXHU VHPHVWULHOOHPHQW GDQV OHV
TXLQ]H SUHPLHUV MRXUV GHV PRLV GH MXLOOHW HW GH MDQYLHU DX WLWUH GX VHPHVWUH pFRXOp

$ILQ G·DGDSWHU FHWWH REOLJDWLRQ GpFODUDWLYH DX FRQWH[WH pFRQRPLTXH HW VRFLDO DFWXHO LO HVW SURSRVp G·DSSRUWHU OHV
DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLUHV j FH WH[WH HQ SRUWDQW FH VHXLO j IUDQFV

% 7(;7(

/·DUWLFOH ƒ GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp FRPPH VXLW

5HPSODFHU © ª SDU © ª

ƒ‰‡ ʹ͵
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '(6 2%/,*$7,216 ),6&$/(6 '(6 &2175,%8$%/(6
5(/(9$17 '(6 &(175(6 '(6 02<(11(6 (175(35,6(6

$ (;326( '(6 027,)6

'DQV OH EXW GH UHQIRUFHU OD VHJPHQWDWLRQ GHV VHUYLFHV GH JHVWLRQ GHV FRQWULEXDEOHV LO D pWp FUpp GHX[ FHQWUHV GHV
PR\HQQHV HQWUHSULVHV &0( UDWWDFKpV DX[ 'LUHFWLRQV UpJLRQDOHV GHV ,PS{WV G·$ELGMDQ 6XG HW G·$ELGMDQ 1RUG

&HV FHQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV RQW HQ FKDUJH OD JHVWLRQ GHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GHV 'LUHFWLRQV UpJLRQDOHV
G·$ELGMDQ GRQW OH FKLIIUH G·DIIDLUHV DQQXHO KRUV WD[HV HVW pJDO RX VXSpULHXU j PLOOLRQV HW LQIpULHXU j PLOOLDUGV GH
IUDQFV

(Q UDLVRQ GH FH QRXYHDX GpFRXSDJH SOXVLHXUV FRQWULEXDEOHV TXL UHOHYDLHQW DQFLHQQHPHQW GHV FHQWUHV GHV ,PS{WV
&', VRQW GpVRUPDLV UDWWDFKpV DX[ &0(

&HWWH UpIRUPH QpFHVVLWH GRQF O·DPpQDJHPHQW GHV REOLJDWLRQV GpFODUDWLYHV DX[TXHOOHV VRQW VRXPLV WRXV OHV
FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GpVRUPDLV GHV &0( QRWDPPHQW HQ OHXU pWHQGDQW OHV REOLJDWLRQV DSSOLFDEOHV DX[ HQWUHSULVHV
UDWWDFKpHV j OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV '*( HQ PDWLqUH GH GpFODUDWLRQ ILVFDOH GH SDLHPHQW GHV LPS{WV HW
G·pGLWLRQ GH IDFWXUHV

$LQVL OHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV VRQW VRXPLV DX[ PrPHV REOLJDWLRQV GpFODUDWLYHV
TXH FHX[ UDWWDFKpV j OD '*(

&HV REOLJDWLRQV VRQW XQLIRUPpPHQW IL[pHV SRXU FHV FRQWULEXDEOHV HW TXHO TXH VRLW OHXU FKLIIUH G·DIIDLUHV FRPPH VXLW

• (Q FH TXL FRQFHUQH OHV GpFODUDWLRQV GHV LPS{WV j SDLHPHQW PHQVXHO

/HV HQWUHSULVHV UHOHYDQW GHV &0( GRLYHQW SURGXLUH OHXUV GpFODUDWLRQV GHV LPS{WV j SDLHPHQW PHQVXHO

ƒ‰‡ ʹͶ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱDX SOXV WDUG OH GX PRLV SRXU OHV HQWUHSULVHV LQGXVWULHOOHV SpWUROLqUHV HW PLQLqUHV
DX SOXV WDUG OH GX PRLV SRXU OHV HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV
DX SOXV WDUG OH GX PRLV SRXU OHV HQWUHSULVHV SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV


/HV LPS{WV FRQFHUQpV VRQW O·LPS{W VXU OHV WUDLWHPHQWV VDODLUHV SHQVLRQV HW UHQWHV YLDJqUHV ,76 O·LPS{W VXU OH UHYHQX GHV
FUpDQFHV ,5& OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH 79$ HW OHV DXWUHV WD[HV VXU OH FKLIIUH G·DIIDLUHV DLQVL TXH O·HQVHPEOH GHV
UHWHQXHV j OD VRXUFH SUDWLTXpHV DX WLWUH GH GLYHUV LPS{WV HW WD[HV LPS{W VXU OHV EpQpILFHV LQGXVWULHOV HW FRPPHUFLDX[
LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ FRPPHUFLDX[ LPS{WV IRQFLHUV DFRPSWH G·LPS{W VXU OH UHYHQX GX VHFWHXU LQIRUPHO HWF

• (Q FH TXL FRQFHUQH OD SURGXFWLRQ GH OD GpFODUDWLRQ GH UpVXOWDW GH O·pWDW UpFDSLWXODWLI GHV VDODLUHV HW GH O·pWDW GHV
KRQRUDLUHV

/HV GpFODUDWLRQV HW pWDWV GRLYHQW rWUH SURGXLWV DX SOXV WDUG OH DYULO VXLYDQW OD GDWH GH FO{WXUH GH O·H[HUFLFH FRPSWDEOH
SRXU OHV HQWUHSULVHV UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV HW DX SOXV
WDUG OH PDL SRXU OHV DXWUHV HQWUHSULVHV

(Q RXWUH OHV pWDWV DFFRPSDJQDQW OD GpFODUDWLRQ GH UpVXOWDW GRLYHQW rWUH SURGXLWV DXVVL ELHQ VXU VXSSRUW SDSLHU TXH VXU
VXSSRUW pOHFWURQLTXH RX SDU YRLH G·LQWHUQHW

• (Q FH TXL FRQFHUQH OHV DXWUHV REOLJDWLRQV GpFODUDWLYHV HW FRQWULEXWLYHV

/HV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GHV &0( UHVWHQW DVVXMHWWLV VDQV FKDQJHPHQW DX[ DXWUHV REOLJDWLRQV ILVFDOHV QRWDPPHQW HQ FH
TXL FRQFHUQH OHV PRGDOLWpV GH GpFODUDWLRQ HW GH SDLHPHQW GH O·LPS{W VXU OH UHYHQX GHV YDOHXUV PRELOLqUHV GHV LPS{WV
IRQFLHUV HW GHV LPS{WV VXU OHV EpQpILFHV


ƒ‰‡ ʹͷ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ% 7(;7(

$X ƒ GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV UHPSODFHU OH JURXSH GH PRWV © TXL UpDOLVHQW XQ FKLIIUHV G·DIIDLUHV
GH SOXV G·XQ PLOOLDUG GH IUDQFV ª SDU © UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV
(QWUHSULVHV ª

$X GHX[LqPH SDUDJUDSKH GX ƒ GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV LQVpUHU © RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV
HQWUHSULVHV ª DSUqV OH JURXSH GH PRWV © OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV ª

$X GHX[LqPH SDUDJUDSKH GX ƒ D GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV LQVpUHU © RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV
HQWUHSULVHV ª DSUqV OH JURXSH GH PRWV © OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV ª

$X GHX[LqPH SDUDJUDSKH GX ƒ D GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV LQVpUHU © RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV
HQWUHSULVHV ª DSUqV OH JURXSH GH PRWV © OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV ª

/HV SUHPLHU HW GHX[LqPH WLUHWV GH O·DUWLFOH ELV GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV VRQW PRGLILpV HW QRXYHOOHPHQW UpGLJpV
UHVSHFWLYHPHQW FRPPH VXLW

© ² OH DYULO VXLYDQW OD GDWH GH FO{WXUH GH O·H[HUFLFH FRPSWDEOH SRXU OHV HQWUHSULVHV UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV
JUDQGHV (QWUHSULVHV RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV

² OH PDL VXLYDQW OD GDWH GH FO{WXUH GH O·H[HUFLFH FRPSWDEOH SRXU OHV DXWUHV HQWUHSULVHV ª

$X TXDWULqPH SDUDJUDSKH GX ƒ GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV UHPSODFHU OH PHPEUH GH SKUDVH
© UpDOLVDQW XQ FKLIIUH G·DIIDLUHV KRUV WD[HV VXSpULHXU j XQ PLOOLDUG ª SDU © UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV
RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV ª

$X E GX ƒ GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV LQVpUHU © RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV ª DSUqV OH
JURXSH GH PRWV © OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV ª

ƒ‰‡ ʹ͸
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ/·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp FRPPH VXLW

$X SUHPLHU WLUHW GX SUHPLHU SDUDJUDSKH UHPSODFHU OH JURXSH GH PRWV © TXL UpDOLVHQW XQ FKLIIUH G·DIIDLUHV GH SOXV
G·XQ PLOOLDUG GH IUDQFV ª SDU © UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV
HQWUHSULVHV ª

$X GHX[LqPH WLUHW GX SUHPLHU SDUDJUDSKH UHPSODFHU OH JURXSH GH PRWV © OHV HQWUHSULVHV TXL UpDOLVHQW XQ FKLIIUH
G·DIIDLUHV GH PRLQV G·XQ PLOOLDUG GH IUDQFV ª SDU © OHV DXWUHV HQWUHSULVHV ª

$X WURLVLqPH SDUDJUDSKH UHPSODFHU OH JURXSH GH PRWV © OHV FRQWULEXDEOHV UpDOLVDQW XQ FKLIIUH G·DIIDLUHV KRUV WD[HV
VXSpULHXU j XQ PLOOLDUG GH IUDQFV ª SDU © OHV HQWUHSULVHV UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV RX GHV
FHQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV ª

$X GHX[LqPH SDUDJUDSKH GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV LQVpUHU © RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV
HQWUHSULVHV ª DSUqV OH JURXSH GH PRWV © OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV ª

$X GHX[LqPH SDUDJUDSKH GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV LQVpUHU © RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV
HQWUHSULVHV ª DSUqV OH JURXSH GH PRWV © OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV ª

$ O·DUWLFOH TXDWHU GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV LQVpUHU © RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV HQWUHSULVHV ª DSUqV OH
JURXSH GH PRWV © OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV ª

/H ƒ GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© ƒ /HV HQWUHSULVHV YLVpHV j O·DUWLFOH VRQW WHQXHV GH GpFODUHU HW GH UHYHUVHU OD WD[H FROOHFWpH DX WLWUH GX PRLV
SUpFpGHQW DX SOXV WDUG OH GH FKDTXH PRLV

7RXWHIRLV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV HQWUHSULVHV UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV RX GHV FHQWUHV GHV
PR\HQQHV HQWUHSULVHV OD GpFODUDWLRQ HW OH UHYHUVHPHQW GRLYHQW rWUH HIIHFWXpV DX SOXV WDUG OH GH FKDTXH PRLV ª

ƒ‰‡ ʹ͹
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ/H ƒ GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW PRGLILp HW QRXYHOOHPHQW UpGLJp FRPPH VXLW

© ƒ /HV HQWUHSULVHV FRQFHUQpHV VRQW WHQXHV GH GpFODUHU HW GH UHYHUVHU OD WD[H FROOHFWpH DX WLWUH GX PRLV SUpFpGHQW DX
SOXV WDUG OH GH FKDTXH PRLV

7RXWHIRLV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV HQWUHSULVHV UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV RX GHV FHQWUHV GHV
PR\HQQHV HQWUHSULVHV OD GpFODUDWLRQ HW OH UHYHUVHPHQW GRLYHQW rWUH HIIHFWXpV DX SOXV WDUG OH GH FKDTXH PRLV ª

$X TXDWULqPH SDUDJUDSKH GH O·DUWLFOH GX /LYUH GH 3URFpGXUHV ILVFDOHV LQVpUHU © RX GHV FHQWUHV GHV PR\HQQHV
HQWUHSULVHV ª DSUqV OH JURXSH GH PRWV © OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV ª


ƒ‰‡ ʹͺ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8; 2%/,*$7,216 '( '(&/$5$7,21 (7 '( 3$,(0(17 '(6 ,03276 '(6
&2175,%8$%/(6
5(/(9$17 '( /$ ',5(&7,21 '(6 *5$1'(6 (175(35,6(6

$ (;326( '(6 027,)6

/H &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV IDLW REOLJDWLRQ DX[ FRQWULEXDEOHV GH VRXVFULUH OHXUV GLIIpUHQWHV GpFODUDWLRQV ILVFDOHV HW GH
SD\HU OHXUV LPS{WV j GHV GDWHV ELHQ GpWHUPLQpHV DXSUqV GH OHXUV FHQWUHV GHV ,PS{WV GH UDWWDFKHPHQW

$ OD SUDWLTXH OH GpS{W GH FHV GpFODUDWLRQV VXU VXSSRUW SDSLHU HW OHV SDLHPHQWV HIIHFWXpV HQ QXPpUDLUH RX SDU FKqTXH
HQWUDvQHQW DX[ GDWHV G·pFKpDQFH XQ HQJRUJHPHQW GHV GLIIpUHQWV VHUYLFHV SHUWXUEDQW DLQVL OHXU IRQFWLRQQHPHQW

'DQV OH EXW G·DFFURvWUH O·HIILFDFLWp GHV VHUYLFHV HW GH PRGHUQLVHU OD JHVWLRQ GHV GpFODUDWLRQV HW GHV SDLHPHQWV LO
DSSDUDvW QpFHVVDLUH G·DXWRULVHU OHV FRQWULEXDEOHV j XWLOLVHU pJDOHPHQW OHV WHFKQRORJLHV GH O·LQIRUPDWLRQ HW GHV
WpOpFRPPXQLFDWLRQV SRXU O·DFFRPSOLVVHPHQW GH OHXUV REOLJDWLRQV GpFODUDWLYHV HW GH GLYHUVLILHU OHV PR\HQV GH SDLHPHQW

(Q DWWHQGDQW TX·XQH WHOOH DSSURFKH VRLW pWHQGXH j O·HQVHPEOH GHV FRQWULEXDEOHV TXL HQ DXURQW OD FDSDFLWp LO HVW
SURSRVp G·DXWRULVHU OD WpOpGpFODUDWLRQ HW OH SDLHPHQW SDU YLUHPHQW EDQFDLUH SRXU FHX[ UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV
JUDQGHV (QWUHSULVHV

% 7(;7(

/H WLWUH GHV DUWLFOHV j GX /LYUH GH 3URFpGXUHV ILVFDOHV HVW PRGLILp FRPPH VXLW

© 0RGH GH GpFODUDWLRQ HW GH SDLHPHQW GH O·LPS{W ª

,O HVW FUpp XQ DUWLFOH ELV VRXV OH WLWUH © 0RGH GH GpFODUDWLRQ HW GH SDLHPHQW GH O·LPS{W ª UpGLJp FRPPH VXLW


ƒ‰‡ ʹͻ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ© /H SDLHPHQW GHV LPS{WV SUpYX SDU OH &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV HVW HIIHFWXp DX PR\HQ G·LPSULPpV GH GpFODUDWLRQ
UpJOHPHQWDLUHV SUpYXV j FHW HIIHW

/HV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV VRQW DXWRULVpV j VRXVFULUH GDQV OHV FRQGLWLRQV
GpWHUPLQpHV SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GX %XGJHW OHXUV GpFODUDWLRQV SDU YRLH pOHFWURQLTXH ª

/·DUWLFOH GX /LYUH GH 3URFpGXUHV ILVFDOHV HVW FRPSOpWp SDU XQ SDUDJUDSKH UpGLJp FRPPH VXLW

© (Q FH TXL FRQFHUQH OHV FRQWULEXDEOHV UHOHYDQW GH OD 'LUHFWLRQ GHV JUDQGHV (QWUHSULVHV OH SDLHPHQW SHXW rWUH HIIHFWXp
SDU YLUHPHQW EDQFDLUH ª

ƒ‰‡ ͵Ͳ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ$UWLFOH
$0(1$*(0(17 '(6 ',6326,7,216 5(/$7,9(6 $8; '$7(6
'( 3$,(0(17 '( &(57$,16 ,03276


$ (;326( '(6 027,)6

/H &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV IL[H HQ VRQ DUWLFOH OHV GpODLV GH SDLHPHQW GH O·LPS{W VXU OH UHYHQX GHV YDOHXUV
PRELOLqUHV ,590 HQ IRQFWLRQ GH OD QDWXUH GHV UHYHQXV LPSRVDEOHV

$LQVL SRXU FKDTXH FDWpJRULH GH UHYHQX LPSRVDEOH j O·,590 LO HVW SUpYX XQH GDWH G·pFKpDQFH j ODTXHOOH OHV
FRQWULEXDEOHV VRQW WHQXV GH GpFODUHU HW G·DFTXLWWHU OHXU LPS{W

4XDQW DX[ GpODLV GH SDLHPHQW GH OD FRQWULEXWLRQ GHV SDWHQWHV HW OLFHQFHV LOV VRQW IL[pV SDU OHV DUWLFOHV HW GX
&RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV DX[ GDWHV VXLYDQWHV

DYULO HW MXLOOHW DX SOXV WDUG SRXU OHV SHUVRQQHV H[HUoDQW XQ FRPPHUFH XQH DFWLYLWp LQGXVWULHOOH RX XQH
SURIHVVLRQ SDWHQWDEOH

HU PDUV HW MXLQ DX SOXV WDUG HQ FH TXL FRQFHUQH OHV WUDQVSRUWHXUV OHV PDUFKDQGV IRUDLQV DYHF YpKLFXOHV
DXWRPRELOHV HW OHV H[SORLWDQWV GH FRUELOODUGV RX IRXUJRQV PRUWXDLUHV

,O D pWp FRQVWDWp TXH GH QRPEUHX[ FRQWULEXDEOHV DFTXLWWHQW OHXUV LPS{WV OH GHUQLHU MRXU GX GpODL OpJDO GH SDLHPHQW
&HWWH VLWXDWLRQ HVW VRXUFH GH GLIILFXOWpV GH JHVWLRQ HQ UDLVRQ QRWDPPHQW G·XQH SDUW GH O·HQJRUJHPHQW GHV VHUYLFHV HW
G·DXWUH SDUW GHV GLIILFXOWpV GH UDWWDFKHPHQW FRPSWDEOH GHV VRPPHV DFTXLWWpHV DX PRLV DX FRXUV GXTXHO OH SDLHPHQW
D pWp HIIHFWXp

$ILQ G·DVVXUHU XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ GH FHV QDWXUHV G·LPS{WV LO HVW SURSRVp G·DPpQDJHU OH GLVSRVLWLI HQ IL[DQW OHV
pFKpDQFHV GH O·,590 HW GH OD FRQWULEXWLRQ GHV SDWHQWHV DX GH FKDTXH PRLV GH SDLHPHQW

ƒ‰‡ ͵ͳ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ3DU DLOOHXUV LO DSSDUDvW QpFHVVDLUH G·DOLJQHU OHV GDWHV GH SDLHPHQW GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV QRQ FRPPHUFLDX[ VXU
FHOOHV GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV LQGXVWULHOV HW FRPPHUFLDX[

/HV DUWLFOHV HW GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV VRQW PRGLILpV GDQV FH VHQV

ƒ‰‡ ͵ʹ
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ% 7(;7(

$X SUHPLHU SDUDJUDSKH GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV UHPSODFHU © MXLOOHW ª SDU © MXLQ ª HW ©
RFWREUH ª SDU © VHSWHPEUH ª

/HV HW GH O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV VRQW PRGLILpV HW QRXYHOOHPHQW UpGLJpV FRPPH VXLW

© 3RXU OHV REOLJDWLRQV HPSUXQWV HW DXWUHV YDOHXUV GRQW OH UHYHQX HVW GpWHUPLQp j O·DYDQFH DYDQW OH MDQYLHU HQ FH
TXL FRQFHUQH OHV SURGXLWV pFKXV DX FRXUV GH O·DQQpH SUpFpGHQWH ª

© 3RXU OHV ORWV HW SULPHV GH UHPERXUVHPHQW DX SOXV WDUG OH GHV PRLV GH MDQYLHU DYULO MXLOOHW HW RFWREUH HQ FH TXL
FRQFHUQH OHV VRPPHV PLVHV HQ SDLHPHQW DX FRXUV GX WULPHVWUH SUpFpGHQW ª

© 3RXU OHV EpQpILFHV LQGHPQLWpV GH IRQFWLRQ HW UpPXQpUDWLRQV GLYHUVHV GLVWULEXpV DX[ PHPEUHV GHV FRQVHLOV
G·DGPLQLVWUDWLRQ GHV VRFLpWpV FRPSDJQLHV RX HQWUHSULVHV DX SOXV WDUG OH GHV PRLV GH MDQYLHU DYULO MXLOOHW HW RFWREUH ª

$ O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV UHPSODFHU

DX SUHPLHU WLUHW © DYULO ª SDU © PDUV ª

DX GHX[LqPH WLUHW © MXLOOHW ª SDU © MXLOOHW ª

$ O·DUWLFOH GX &RGH JpQpUDO GHV ,PS{WV UHPSODFHU

DX SUHPLHU SDUDJUDSKH © DYULO ª SDU © PDUV ª

DX GHX[LqPH WLUHW GX GHX[LqPH SDUDJUDSKH UHPSODFHU © MXLQ ª SDU © PDL ª

ƒ‰‡ ͵͵
ŶŶĞdžĞ ĨŝƐĐĂůĞ ϮϬϭϱ


annexe-fiscale-2015.pdf - page 1/82
 
annexe-fiscale-2015.pdf - page 2/82
annexe-fiscale-2015.pdf - page 3/82
annexe-fiscale-2015.pdf - page 4/82
annexe-fiscale-2015.pdf - page 5/82
annexe-fiscale-2015.pdf - page 6/82
 
Télécharger le fichier (PDF)


annexe-fiscale-2015.pdf (PDF, 583 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


annexe fiscale 2015
code du travail fr
2206 lf 2011 fr 1
01113101285c
decret 99 1043 certificat de deces
loi consommateur

Sur le même sujet..