لنبي الرحمة .pdf


Nom original: لنبي الرحمة.pdf
Auteur: Lamine SIDIBE

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/01/2015 à 12:32, depuis l'adresse IP 197.155.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 557 fois.
Taille du document: 602 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫بقلن آدم بن احلاج هادي كاجنا جاورا‬

‫ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ‬

‫األنبياء‪١٠٧ :‬‬

‫الحمذ هلل سب العاملين و الصالة و السالم على أششف املشسلين محمذ بن عبذ هللا و على آله و‬
‫صحبه و سلم حسلُما هثيرا‪.‬‬
‫ًا لُي أهً وك ًىم جى ـ ـٌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬
‫دهُا الجهالت وألاري جخج ـ ـ ـ ـ ـدد‬
‫أودي أبى لهب وسبً ٌشهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬
‫ًأبى الششاد وظالم ًخمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسد‬
‫مكء املمالً ما على ًذهم ًذ‬
‫ٌعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬
‫سب ٌعظم أو إلت ـ ـ ـ‬

‫ال الُىم ًىمً إر ولذث وال الغذ‬
‫عاد الظالم هما عهذث وه ـ ـ ـ ـ ـ ـره‬
‫ما راق مهلىه أبى جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٌ وال‬
‫في وك أسض منهما مخج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبش‬
‫دعاجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا‬
‫ـ‬
‫وعبادة ألاصىام كام‬
‫سفـ ـ ـ ـ ـ ـاهت سأيهم‬
‫فليك كىم من ـ ـ ـ‬

‫فها أها أسطش هزه اليلماث دفاعا ٌٌهبيي صلى هللا علُه و سلم ‪ -‬فذاه أبي و أمي – جىذًذا‬
‫للشسىم املسِئت بأعظم سجك وطأث كذماه الثري صلى هللا علُه و سلم‪ ،‬ألفاظ مذاها دم كلبي‬
‫و سكعتها مهجت هفس ي‪ ،‬أحشسها دفاعا عن أحب حبِب‪ ،‬و أسكمه رودا عن أصوى مخلىق و أطهش‬
‫بشش محمذ بن عبذ هللا صلىاث سبي و سالمه علُه‪.‬‬
‫لعشض محمذ مىىم فذاء‬

‫فإن أبي و والذه و عشضهم‬

‫ّ‬
‫ّ‬
‫الزًن سبـحىا بحمذ فشوسا خابىا و خسشوا و الزًن ولىا وجىههم شطش أمشٍيا خابىا و‬
‫خسشوا‪ ،‬أال جفي أكالم و شلي سىاعذ و كطعي ألسن امخىعي عن الذفاع عن الىبي صلى‬
‫هللا علُه و سلم‪ ،‬أًن وان سجاٌ ألامن عىذ الهجىم على شاسلي‪ ،‬أًن وان جلً الجىاسِس التى‬
‫جذعي الخبراث العالُت‪ ،‬و أًن واهي جلً الياميراث للمشاكبت‪ ،‬شش البرًت ما جضعم‪.‬‬
‫أها إر أدافع عن الىبي أحمي بزلً دًني و علُذحي‪ ،‬و أؤهذ شِئا من حبي له و هزا أكك الىاجب‬

‫في حم هبي هشٍم جعك هللا محبخه ملذمت على وك ش يء ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ‬
‫ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆ‬

‫‪1‬‬

‫بقلن آدم بن احلاج هادي كاجنا جاورا‬

‫ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ‬
‫ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ‬

‫التوبت‪٢٤ :‬‬

‫لسي أعترف بشاسلي و ال بالزي ًفعله‪ ،‬سسم شِئا لِس هبيي‪ ،‬ألهه ال ًملً علال ًطُم جصىٍش‬
‫حبُبي‪ ،‬طاف في خُاله خبِثا فأبذاه خبِثا‪ ،‬ألن الخبِث ال ًأث إال بمثله‪ ،‬هبيي فىق وك جصىس‬
‫ال سُما جصىس ران الذوئ ألاسرٌ ‪ ،‬هلي من سسىلي ألهاٌ من سسىلً‪ ،‬فالزي ججهله هى أن‬
‫جلذًشي لشسىلً أهبر من جلذًشن له‪ ،‬فأهي الزي عاسي هبًُ من وك ثُاب و جعلخه صلُبا في‬

‫الىىائس‪ ،‬و أهي الزي سمُي أم هبًُ بالضوى ﭧ ﭨ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ‬
‫ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ مريم‪ ، ٢٨ :‬أ و لسي الزي افخخشث بلخك هبًُ و أهبُاء هللا‬

‫ﭧﭨﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ‬
‫ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ‬
‫ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ النساء‪ ، ١٥٧ :‬دًني الزي علمني احترام الشسك جمُعا بأن ال أفشق بين‬

‫أحذ منهم ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ‬
‫ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ‬
‫ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭼ‬

‫آل عمران‪٨٤ :‬‬

‫فأهي الزي ال دًن لً جفعك ما شئي‪ ،‬فىُف ال و كذ هزبخم الىبُين ﭧ ﭨ ﭽ ﮦ‬
‫ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳‬
‫﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁‬
‫﯂ ﯃ ﯄ ﭼ البقرة‪ ٨٧ :‬من كبك و هُف ال و كذ كخلخم الىبُين ﭽ ﯂‬
‫﯃ ﭼ و هُف ال و كذ حشفخم هخاب هللا ﭧ ﭨ ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ‬
‫‪2‬‬

‫بقلن آدم بن احلاج هادي كاجنا جاورا‬

‫ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ‬
‫ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ‬
‫ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ النساء‪ ٤٦ :‬و هُف ال و كذ هزبخم على هللا ﭧ‬
‫ﭨ ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ‬
‫ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ‬
‫ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ التوبت‪ ٣٠ :‬و هُف ال و كذ و كذ و كذ‪...‬‬
‫إن هلي من سسىلي لخجذ مني سدا‪ ،‬فأكىٌ إن الذفاع عن الىبي أمش إلهي جك في عاله‪ ،‬اسجع إلى‬
‫جاسٍخ شاجمي الشسىٌ صلى هللا علُه و سلم ‪ http://almokhtsar.com/node/35217‬لخعلم مسيرن‬
‫أيها اليافش‪ ،‬فى هللا الزي ال إله إال هى‪ ،‬يهلً هزه الىفشة ولهم‪ ،‬خلىهم ًىفلىا أمىالهم لصذ‬

‫عن سبُك هللا حتى ًيىن ألامش هما ًلىٌ هللا ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭷ‬
‫ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ‬
‫ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ‬

‫األنفال‪٣٦ :‬‬

‫إخىة ألاحباء‪ ،‬حان ألاوان أن جطهشوا كلىبىم‪ ،‬و جظهشوا باطىىم بىصشة هبُىم فصلىا و‬
‫سلمىا على خير الىسي رهشا‪ ،‬و أفضك البششٍت طهشا‪ ،‬و أعظم الخلم ششفا و وسبا فلذ أمشهم‬

‫هللا بزلً‪ ،‬ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ‬
‫ﭼﭽﭾﭿﮀﭼ‬

‫األحزاب‪٥٦ :‬‬

‫‪3‬‬

‫بقلن آدم بن احلاج هادي كاجنا جاورا‬

‫ًا أمت الاسالم و ًا أصحاب ألاخالق الفاضلت‬
‫ًا أمت الثلافت و ًا أصحاب الللىب الىاعُت‬
‫هك من عبرة لفشوسا من جلً الذوٌ الطاغُت‬
‫عجبا ألهك الزٌ جحالفىا ضذ ششَعت الطاهشة‬
‫و املسلمىن كلىبهم هام مخعللت بالذهُا الفاهُت‬
‫أمت الاسالم حب محمذ واجب دوهه هبلى هشماد‬
‫أمت الاسالم وأًن حسابىا للىفس كبك ًىم املعاد؟‬
‫أمت الاسالم و هك من مىاصش للشسىٌ و هى ٌعاد؟‬
‫أمت الاسالم و هك من مجُب و هبي الشحمت ًىاد؟‬
‫أمت الاسالم هك من صحىة من غفلخىا أو جفاد؟‬
‫أم جبلى أمت خائفت أمام ألاعذاء إلى ًىم الخىاد؟‬

‫آدم بن احلاج هادي كاجنا جاورا‬
‫طالب و كاتب يف املعهد العايل‬
‫العداد األساتذة‬

‫‪2015 /01 /17‬م‬
‫‪1436 /03 /26‬هـ‬
‫‪4‬‬


Aperçu du document لنبي الرحمة.pdf - page 1/4
Aperçu du document لنبي الرحمة.pdf - page 2/4
Aperçu du document لنبي الرحمة.pdf - page 3/4
Aperçu du document لنبي الرحمة.pdf - page 4/4


Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00294679.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.