المراكز الاستشفائية الجامعية .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: المراكز الاستشفائية الجامعية.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par HP Smart Document Scan Software 2.70 / OmniPage CSDK 16, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/01/2015 à 20:37, depuis l'adresse IP 105.152.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 353 fois.
Taille du document: 169 Ko (11 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


+S.1,z“,,
111 NI %RO(

lit'

oXHAE:1- i ilEYOM

lantc

III

t

:48.44.114,:titoi:141 jSball
Li3.320

Lek,

..».1.3

+0E01.10+

4.5.4 r%
y,11 Lsfi.11

4Fi Jei.S11 j

319 rnitil _14

4:12+1»
'
el

Cissu
: . keili 9 j..Slyâ bit

401

Uti

t..)+,1S-11; 9

4Sin

)41-eti1 jLaii.41; y CSA
.

jS1y 011

4

‘ 43

J rc,11

à1.3-9»41

cil; 4_ _311 ssItu..,
' II _9 :I-ote

taii 2» U-434-411 :41-111-- 1

_9i ;*M.z. y c;s.+1 141—:nal
Cya...as

4J JaLail

ô:hW» L). a 'S.:ai c j9S:14.11 ci931111

ça]

cens" k»_39

(DA eLjit.

Sait-,„1; ruj:hi1i4

1983

cjIA

JL4ei

cL11÷1,31

ci.fi tes, ‘J1÷..î a vJ teliià•

37 -80 k

j4.4,

(z...441 (3-çiut9 ksAjAxll âS,a11

“\I! lr-1119h111 keig CJ:1 , .r1 c1 cJSlyoJl

1÷41+4

isbaii

kAuds c;,43u;

91.31

Y 1/6.

iio

(1983 J,313,J. 15) 1403 Llfil t÷i.j (:).4 30 tycitl) 1 -83 -5 k

..445111

Lek.

reS

a931111‘,a.?9 ..q t'ss.,11:4SILLL...
"

Cs,4113 (»LOI 4.49 44,11

20-1 —

e-

70- 13 eij Ûjàtitll

j.i.a.1137 - 80

cem.

tf

;. .,A

:4.4531

‘4÷,.9

CAs
. i:1t0

C-Ità 4-eS1 4

*

c.-11

4

1;;; ‘44.

! 1

csie

45n11 sj:L.S/1 d .4
J 41

l'sàgj c igl>11;o LL aUfal

.4- 3
1 12P le e1 4-4

j .111.?
• Z.0.542-il

c.».4
.4-11

SIX-41.111 .471-3
:U

cjàj.4.11 333111.11

Sçb.431.7 315111
. il 4 4-..a.11

4_41.g.J J3-%411

&titi 441 jUtall 37-80

J.41.4
*

;ai 6-1

(ai)
:;411:111

tesu,3 _51)97 ne.
44-41+11 :44iticulaW isbAltir igb.431
4.4"tet41

L-ra Ô-4 Jeljul c.)-4

-3.14211 - c31.1.11)

\ 41

_9 (D112

t ua.c

;L'ut)

4e' vi cas-4-4131
dig-4144

e*J.

4L444.3.«.11
cian9 st

. .Y-kat-

"14-9
'..

ter-tAA ‘,1.14 u-11 ‘isbio b:169

Uji4"41/1 :453 :Âie4)44

L:.*J.,.,1/411 4_;331 tj:»11 ‘Li' talle

Ôjr1114 :Zia

1.'1 4 .eUtà..alli iSbAi b

cLu3111.1

— JI.S3.h/19 sj$.119 C'_%#11

441 :Lie.»7

4 -PA

4-49 U:1-)..)12» CSA

Laall

Ccr;o.A C)21,ÀJ(i

cei .u4n
" 41I

c221#_411 Li:coq LIA.L.- 4.„S.1

t..)1211 (_»114.A11 ûlaals-cal .1/41)4 •
L.14.-11

cas.)-41 C_Ls:31:11; cei 14= Ua_9'"1;

‘3..141$ _9 431-a-cal J4-0 ,9 *444 _9
'1/4+3W1 ess-c9-414 kinità'2; isbA3I
‘,1-akt4it

Ji÷A

c)9#3.41

_Ni

;%.71.1
: 1.a.:11.ai
3 Hï
014.7

Laçê tp‘a

33,1%.1
. ;1_4.%

L.}4-4

rta÷'_»

c.):13.sk-Al' •.
(m+i»* -Luik* .):14i43 •

r.,1"'"1 _9 .-1...;;;11
.
eYy4

.47%31231

-°9 ...te+1)-4

424.1

1-erl kug-Q11
Ze÷1,),

4531

à" 1.14 „sic. u-..,,,t11 •

c>4•1,11 (:»). j_91.tnIt 1)14 jCznt iglys,11

1.€q

J4.0 49i j c.12.11 J1÷4
Lraiseil .`"_9

.esjusil etc. ukiese

e>9).1.41
.

uubSti

esti

-

.4.42.41+1143114SLaeil ..)S1,»119

Cjicu'.. 70-13 ek) C.1.0 t..1"::"
.

cSalmaiM11

dalàs`11

cLIstsY1 ualfdl

4+1411

e.).11

„Ide ;sa
4.14asu-e

4=1 4 i"3941a :415

,hi ■

'À » -A. ',IL? ôtai,Jazz.

1er? 1?9:1
„ô (rats

`.4V9 Js9 ‘La%,J.
jS).. ciliu,S/1

i 44) J.4.

CU31111
j'S yoll ljestl jisl
3.4.9.11 CLÀ..à.t.i.C9.411.9 n1111

a!

J
,1•. ∎113

4.14 u.ka I V sS X11 Zi3111

iagsti tata
c 4j33111 lave tlia• Li
ukue Sss....031 kAiialag ;1 :31 • 1 11

C41113 UaJI Zita41i Lek.

4.9 j1÷11

_3$ joail t-■...à•

4131114911.x11 4191 .).411J.oll e.1a11.

2 LUI
1--

Ft.s.?.•i.c. Ji

A.U•" L

jS J..3

41 :Lifiall ûL 9x113 °Ida
*

San :2

553.4 LIS 4. à.s.3

eje

3 LUI
4:13 +Liai;

C»."5:1113 4w3w11 4i x11 3 Cà'

(.4.4 4..si ;LI jall 401-.Lu, Ltiiâ ei jS3.411
JI:L.3'D3 J4113 Cs-%41 JI÷o ei IiS 3 411.011 j (jLi...311
:11-..à11:111 41.3 _.A_A

∎ 1 44
:‘1à1÷)tal

(.4.131? 3l el..}.3)/1q

u•-•::-.t111
54.0 d11

M:11 s

(.:WaS

LIAI -4; e t"11' LsaJe Le°-)431.1 Lie1/419

c.'Slt 3
444:.3.4:31

■ J14-4

Zsa c.LJ*14.31•11

47à 443141 4,4,..)•411
SI JïII 4.11÷A

LIS 4
JS.4

‘ei rtL1/23.

""‘S.,

J3S.1.431 CS“,,141 t_o

.A19-1:%11 rei:»; ‘k'ee•->a -P-)139 , jlitol 4;81 ‘='.1..) ySyall ûS.W
.L S4
. )\el

:C.Leee J44 <01

?là
4. ÷.
3,135:111

.1.1 »,_alt,
aussit

tùu.„Stt
4:4›...al ■ :ta jla.11

c rets4. -

is_gD Ela I t_ja.“j '44,11 &ah ykiSt I cyz ?te_yie. j
,te ; 1

6

ycluisail C.34111 ei

4 ..)411 9
çoi

34.4

setel,.3,

iL'1›411

:),%4 _

4:4411 9 ;41,_elp

sykli 4."1 (4; 4,rà
Maya

cies. 4te9 ;m'ab
11.2.41.41
44.è

ea e_»/. 4.1).i 2:11111
Ana

eei

fia.0 rt4.

J4-4 moi, 44 kla io11 ele14 jSyo31
;LSI j...1

lis,,SJS
'
‘,.ie

:41S j n3s

11 4ufia.11 cLi11-1-11 Ji g). ülïgls3Yl

4.Cyt,

ka 1+1 ;4_111
Là11.11 elds311 1.3.4

aii9 4311

bàtb Lelc

jae 21/4a.mai1
a 9 e ill dlaei
ç4-.3•?)1s1

Skliat hic
:t.o.)Là

j

`21

Io

4)1/4;

;Pa)
‘:-.411`11

ci.
jUy

j Ji* 0,34+1 : ‘,.11:111 4+1911
4 ôàtAII
...».14

-»+,3 -274 '&4 .tietaal4 ") JUI

L4s4 -35-»11

°JI* Lieln‘a

5 aàl..411
:(3.4 j1211
ieL.LA

€..3S_A 1(44
4

(12) j2k.

<0311

4-7-4sa C-4-)

jaI4 4-2 .4.-9: 4:111 ieeleP Ji "il (>4-4 LY93-)
`le'1/4"11 U-4-4 U-4-)

-)1° 1+? •49-1

4.11 aga
(311.j/1 4.,à.1. :41S Ise.
elaS/I c),L,41

CjelAtall L9-L.I171

1.2.4
k»)tAll Ji

tja c.)931. (3) kilei —
ji

Ziara.,
HVI Sis,:›4119

04.41s-11 Cya Ls_gill

ae-AA (3) ;%=b0
Zifial 1.2.4

9:511-3'.»

Ji

.1-%1,3 Le"..

u-e■:1/23
ûtelaa.?.1

tuSAII

ji

Ji kilLa.a
HVI

r-L4S
.
el ja
?-.1.)2"
. I *Âiiatl U414-431

4.-4)12La

usai: LJS J12.141

(sla 4.11.claa.
.. I jj.,..;:u.1 5.4" j J1211

Cfi.cyj

.1;Ai

6 iaoll
jt J.411 701Si :USW; 14.1.J1 t+.449

Sata..,
H ')/1

JUL.3
i_jS J.4.11

;■11.9_;%lli

LI4A

ZjAfi-,.11

&Ise,

:444. k Lrey-asit Lek e_94.

141_9

usaall Z.Lu.).411 t_tyLa
• 4.53t

.1

421.,..);41,;(41.1All

ji .4÷%:12.11

1.412 as.11 j.S.).0.11 24‘,L"

4'44+,111 ZelLe 31.tig
. SI

Lek.

L>12.).R.1 is,÷11

€1i.lii11 &g 1+41)91 t...3.411 c..41 j411
-.11-:al

61‘Là
...

■ ÀSJI cJI-.31-La 14_51,g-19.43 ül4i4 j 35. jall kij1.11 ;43:1 _3:41 t

L:4
J.Z.4

.3

.4

Us..»11.‘11.1cI 31-1 Loi 4,3.1.) eb..3) .5

CL,44.11

4:.2. jbij Cabbj
..)0'171 cisui

.114 .6

AI;

jSy°ll

c*J1.4 1$, d Zifisall 40_4 ta. Ji '24÷71031 J i Z.AtiLS'L.'il ZA.J0..).431
J.4114 ‘i.41.1».011

4÷_y 4

4iS jsall ‘raaSLO.) 4>CW' rlaaltil 3U il E=9 .7

.11tiï

'4,04411
jSj.4.11
f j5 ,a11 Ji; CstA

„a4.11

4 1,5.111 J i 44.103911

01.1i

j..1 LPS.411

L:).4

c.3*1-4..U.11

i 1 403.0011

.9

L31-,ci üls yü I

1.4.41391
j1

Ca:J1k3:4
ICI tall.111 ,k. âSaL a Jl .8

u.a4Lds ül,I . i11 31Si1.11
Il t..., 4:31..0111 0 1 3.4

C-14631
*
net. ;,II ül,l, jall 31.0.11.13
`1.4.1/23:14e1

ta:

4«:

„1:4.1
. 4 .111

Iÿ11
‘0
(.4011

Z.01.1.0.11

cul.0:111 t.e12.0
;40.0141 zAilerà..„
Hyi

f
%■

4.4.

••••• -■

;Lifiall

ea 4tL

jS,an

kt..14.11 e_jS J44 4iLa411 j2g.".11 j :441

145 j.4-%Wil

e bi 1i juUi âal,a.16
6

3,1,149j..113

1441, a ZU.‘..0011

j.à ç 14 pt lt jeh1.17


t

11

Lt 1 .se.

1-415 .agi, c)-4 ëjc u 3_»)/ 1

'.s113 Lo-4 _35.>411;41-

7141.4à711

J.4.411

.44
. i:.€511.I ça:11iiil ...».•%3 •

j al •

1139 a..)31.34i

)141.1 yall

ealW.

}.91.. 01131
4.1..kiei ne. s.d Lrou.,;es
‘q iji_91.1.4 Ufi
Ll9 14 4;11%11 014 eij .;411_froll Us (15)).k. Z.000.11 eia cP el..0:41 .5.p 0 1. 41; Lot J,,


4,s9
: Cji-S3 ‘5,111 444 j 'LULLI ()là

Jiu Oit mc1 c jo ydc J51 14.1.

uj

35

1..4+A csà...ef

Ze1à4
jle Ly4.4 cJii1.1.4

1-439

;Je

15

JaA

;41A44u-1 5u"

8 Lgall
&1?1 391 Lasa el ta L'Ll3 41 j1 ûlaal

(Di 41.144 ...5113 LçÎ, LIS &Al

.L.à.1,1,,',ISJ
a
I.€.4.1bi l.f.ag.....1d.1.01 4.5.1_54" 4 .k.arsaa..

asall 4i-e4 :2
9 ;stil
lia
cul...t.4

jaitit Joli a je u2a.3, c:Jt Ji 34 ia.

s,a1+411 9 I tdit

;1.4%.1

Zeit. 1+3 ütil.4 0.WI ,s Zi41

.414e-4 ç11-.;a.

4.):0.4_05‘sla Lla-as:i

ûI c.)-Ç.Q...s

10 Liall
Cyà yu ill 4à.4 ‘-9.1b5 cüsa 9 cjl ccjli. . tJ l ula :41S .44e
j

4+1S .1.1.4a
;1.L.:=1
V
:C.»? (> .4.i1.1)71 fia re1/2.Ls
jle

91

;14111:1...,171 ül-“1..aajailq C).4 .11 CiLi4Sil 041=4 0.14-ab
elMr1 CkesAll
t3S jall

ria4
Lote ji gylajl

.:A}41.3 Ù:11. -.tel (DA (SiS til ülSill 4,114.4
. 1-€3"cl cp:P.

(}4

141-3 9 j.0 tiI 4-14 k:uJ 3J 1Sil t)44-4 CeY

Zia.eqc js , all 0.44411 41-7-0 Là) Ji

j14 9 iS J.11
414

ja.a-N

‘■■14iill4 c 4

JULAI

11 LI-411
lit }il_ 1.1 1319 .4$5/1 u..le

1,11
*4141 üt9 1.14 cuS3
et-?1 ;.131-Z LI ,.1L CA t 1-44i 5I ter“1/21J:J L (YI
. t3ei Lradà

elA4a 1

1.4 .)..:=.

;

j.•.:.1.s11 01.:gia11 1 »c M

a:s cus, L5 :111 ,.14.11
I

à

Le.

44.111 )1.2L- il-111 OSA et,

kLtil .j..at11 1 ;414 :44.111 üLxl,îil 9

6_,,byt

C.*JI JI

ceusi

à t:Ae j.?) Cids L j'Y ol jd à. ta
1+11...;aci

cya

9, k^

J51 1+4

j...eusill

1.+1.
1 1

414 ül JI)* 9 .:29 1s4
. 1-4.ki

"ÂILIS

el-frA

15 L5 143. ‘)+7 S.(

iS_>41 ;

4'4411 J:1. 14 :3 e.)in

12 LI-411
.1,1.63;

aï/

essSu rai

;4,»143

13 3.31-411
juif
:i.3.1j31
Le

c

tain bite 411

C:sLias Lagil 1 y 1l

ZIN.1

cael P Ji

.1

4.),44 ‘;à1
'

‘L'àl JI)

°Je U-44-4 Cida

t

Ed 7U35.411

4 .i.:3111W171 c3lasaj..11 c5s_.<1 L . jiL11.1 c jSialte Ljalill
9jS .Y ll
C°J 1 4 1 L>44-4 C.IS•b

.2
t lylds .bal .3
l'a". LA

s*
jus. 44 Leic.
-b j

ugt, ji :t.»)Ldi

za.31

.4

Ajall Zij.5.411 ‘1.2.4
abal .5

elà.1.111

i4.0 jaal I 4a1..kài tà1

Ll..)--'11.9 :4419 Cia U -1'- '" 11-1

a°1- -1-11
4

1_35 J.411 ;14-411

)4:» 1 S L--9:3 .6
(3..eis1411 33-itt>1 1 iàs“:1 .7
jS j.411
j 4.L.%411

ill 40 _55 jAll

4.)11.11.i,V1 Ctusa9...11 ôta (11 419

ji

-

jeu el-41 j

-

4.ola 9i lisajdze. k)14 cJS ,9 419a11 et ai
4 51 44

aliill L5.11 4_41

4.1

.8
J..A4:3" .9

eLdi jAj.411 LIA.45.10

.i.JS•YI U.44° 4.?1/41:13 Jte.2.') 4+1. 41,%). aÏ

4111..3
tAilj

Ziaultit

.J:Là2911 9"11-ei tl"

e-Litell àiiia i

jri.33 Jac,1 .11
ageil ;ILS
4à3 2q
`1-15•°- .11 .1c1 .12

11.31-aà v9 ü (-St
;%-34 Cra 9i ;_)le L.>4-4 ira L>:aLfricl Lele. LL-a-N J A-Lai] US-Y.
3:11,9}.4.431 esil 4L.aL aiil9 &laLa CjA les> u.:,94.1
a.? ‘1.....kyj
;il

14.21 ct.2. Lam ji

ji SAtiars.21/1‘:k..}.11 e l,». Lob jSy.II

;t1),114t3

14 LUIS
;411/1 a :ULIS:LA' ‘.:1431 a y.1a11 jal c jSyo ()Si
t41.4..>31 9 L511., 7 1 014.1 9 c1-4:511 u-4-4
ca.4.4
C))....= J.4.411
i"4.9-41÷11;i4lit.à.
H'il Z4111

jSysll solibIl

lafi.1 L.111.11 c444.11 ‘411,

LIA

4.,itisid'iLeili.a-‘44:9Alt :4

La ji ...
440211

E.,111

15 Lul

._)+La

4:ja tOtai

LOS

ji .4÷>Ue

*21......,}0 J5

.z3*

16 Lial ■
uuicsSu ;41 cJi.14

ji Zj,C)le.

44÷Util Ji jin

cy> chi.u,31..«411
ji

Ltià

Ji C..114)1:11

LmA).4 _».14 J5 ula

el Le Luali j ;SSP; uaill t..earhi 414

Zit+a, uJ. &jaly,

'24“11.19

j jJ
(Jiu

etSai :danSlt ut#11

(>4
. bi:C4•6&41 j 4014All eektre j JI je.S4

4e1L411,
e4a11,9 4)4411

)11

17 ;sa
:usa isials
:4)..94.11 411-:
(DA :41.)±1411

(»lit
€1.44

c.a.;e1 jriYI

tige JS

el# j.>1.1;i1)1.111 Leal,

Sà.).13:21 Cilat..441 j jall Cjita.)
ZAA
.

c:Aelli
.4;1 4:431all
ylie
&&

_35

ele."

18 Lui
J.1.4.u.9.3

31 (ei

("sri

Zao] jg.y.119 Lat.Lit ;1431Sà..4.1i

Zi.)1_..adail dei 40: jiii:111 JIMII 0.13.4 Lek. jel jok,

JA1.4 jia ‘).es
.14.9
;1÷,fisit ;LW, 01$ cjal (:ja, tertia

19 ;sali
14,,y 4).,%.11

lisia

1.]al

e.1 _p..

cloAstekall :2 effil
20 LUI
4)4

Lila)

Le1_94 je.;

tiS j.4.11 ‘4.41SIS4.1Uatill raaa1V1 eti311; 4.Là.1.! ■ ;:rial

1÷1 j1÷11

joisc.:111

L5-11 cila--1,11 "..1÷A
. pal; 4. ;à1 JI* LeitiliA

i+.1= Ji À-14oll Ji 4.11 ei .>ro.411 ii-LAS/1

.jS JA.119 c>A1A-All

21 ;Sall

ùyikoAn
à_,.31

j+,

'là

&Ji

1,441 jiS1411 jS

1:tee ci.4

2

içall Ansa La ji

LUI CjA

;44.C.1..
H.)11

aiski .U...1.41
. I Le 421:.1111

jaiA

Culas.11

CiLL)..A tr.0.13 C>o

À-41.1.,11 Lui31.11;

Cjg.4:1 as.411 oate Litti

(Sla ea) Ckaidel eV)A

cji

v2.414 ‘01i,11.
H1 jS J.4 LIS jal 141Liti

.-)_5"11 iSJ-411
Às.41.1,111 ZuJoi11 cuSra
J.41V14 C), ■■•^11

45.111

Cia1

&J'A»; 4.).4 cllo

4.42.44.11 :41:11..i2aU
HVI jS1

Ce.4:1

44.41S.L10e

Lai; ri,1-.5/1

.i>e1-4.11 ty ‘ei

+'3144

LAS L5.2÷.44.11

igiatà lL.J.:»131

4,54

Cà; jleq

SIL!'

.Lein.A11 Lea-414.11

22 ii411
21

'LUI elSalle

cji..%.4.1411 cciiiu.411

.e.doL44 &._)L1 -ie. Les:cuaLA,...)

ek.)11 Lek.

Àsg7ualill

40.111

4tei 4C.4.121-x.411

cb3lai

çA.LA

aleALIS eLL‘i :&1„)11‘....11#11
23 Leall
À-1_9a1.1 uoLS.11 Slall À-4111

4.3:

1.34.4

.(,',.!1^;.; 4)04 3n3■1111C:JI.:k1C1; tai £1.1_,
Zlian Zi.11:111 Ansa

e■.etjr1

bàà J.16411.i.403131_,

ji :47110d1 Ji tlanuIVI ‘Le-ial.W:›4111 kle.9

Lel) À.:<121
‘Là.111.411 L-41

j

Àlifioll ‘21)L4'171

LIL,%4 44r:4

u3S1411 jSia11 Lei) 1-4

4.1àdi

(L5Illi

Ly.=.4 Lasall d.;ij<11

‘.à.1Luà Lto La il :Ljaail keaiLea“iil CJLwai.411

24 isall
s

;,5 42_44 vlibri„i jS yo (3,9 ttulasi

&-J (DA 0144
c>.. 2 oiLJI 34 '4,411

I 1a(.3.11 ..143à1 I
Cu.31111 là&
Leil al 4,_4..a.11 da.. L A ji 4,%.)12.11 yi killièrséJ
. ‘17 1 a.e1:5.411

jjias .14÷ çasi %. je* L314 *Ail


Z1111z,

25 LUI
_3£1.«)44
37-80 k cu:3 111 6:4--)1 4.)43 4,gi c:»11-211:14
..).41:Y. 15) 1403 Jfil
& 30 &3I:4 1-82-5 ,à34-4)..): 21 _lm t 1I va;

3- . 141 ‘&4.
JJLCIll :441131.:71à1
. j

Dr: &y log

'(1983

26 Liall
(3.31111

u.eWl 44.19 Lc j.;- «ea.44.11

yo LIS jilati.

I jSj.JI »

ci.. 0141

o

.41::: 1-117,3s1∎11 L>cuaalli

é," US 437_80

j


Aperçu du document المراكز الاستشفائية الجامعية.pdf - page 1/11

 
المراكز الاستشفائية الجامعية.pdf - page 2/11
المراكز الاستشفائية الجامعية.pdf - page 3/11
المراكز الاستشفائية الجامعية.pdf - page 4/11
المراكز الاستشفائية الجامعية.pdf - page 5/11
المراكز الاستشفائية الجامعية.pdf - page 6/11
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00297666.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.