Code du travail fr .pdfNom original: Code du travail_fr.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par al Nashir al Sahafi, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/04/2015 à 18:38, depuis l'adresse IP 41.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 394 fois.
Taille du document: 529 Ko (56 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

/RL Qƒ UHODWLYH DX &RGH GX WUDYDLO
BBBBBBBBB

/,95( 35(/,0,1$,5(/HV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL VRQW pJDOHPHQW
DSSOLFDEOHV DX[ VDODULpV HPSOR\pV SDU OHV HQWUHSULVHV SUpYXHV
GDQV OH SUpVHQW DUWLFOH TXL QH VRQW SDV VRXPLV j OHXUV VWDWXWV

7,75( 35(0,(5

6RQW pJDOHPHQW VRXPLV DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL
OHV VDODULpV GX VHFWHXU SXEOLF TXL QH VRQW UpJLV SDU DXFXQH
OpJLVODWLRQ

&+$03 '·$33/,&$7,21

$UWLFOH

$UWLFOH SUHPLHU

/HV FRQGLWLRQV G·HPSORL HW GH WUDYDLO GHV HPSOR\pV GH
PDLVRQ TXL VRQW OLpV DX PDvWUH GH PDLVRQ SDU XQH UHODWLRQ GH
WUDYDLO VRQW IL[pHV SDU XQH ORL VSpFLDOH 8QH ORL VSpFLDOH GpWHUPLQH
OHV UHODWLRQV HQWUH HPSOR\HXUV HW VDODULpV HW OHV FRQGLWLRQV GH
WUDYDLO GDQV OHV VHFWHXUV j FDUDFWqUH SXUHPHQW WUDGLWLRQQHO

BBBBBBBBB

/HV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL V·DSSOLTXHQW DX[
SHUVRQQHV OLpHV SDU XQ FRQWUDW GH WUDYDLO TXHOV TXH VRLHQW VHV
PRGDOLWpV G
H[pFXWLRQ OD QDWXUH GH OD UpPXQpUDWLRQ HW OH PRGH GH
VRQ SDLHPHQW TX
LO SUpYRLW HW OD QDWXUH GH O
HQWUHSULVH GDQV
ODTXHOOH LO V
H[pFXWH QRWDPPHQW OHV HQWUHSULVHV LQGXVWULHOOHV
FRPPHUFLDOHV DUWLVDQDOHV HW OHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV HW
IRUHVWLqUHV HW OHXUV GpSHQGDQFHV (OOHV V·DSSOLTXHQW pJDOHPHQW
DX[ HQWUHSULVHV HW pWDEOLVVHPHQWV j FDUDFWqUH LQGXVWULHO
FRPPHUFLDO RX DJULFROH UHOHYDQW GH O
(WDW HW GHV FROOHFWLYLWpV
ORFDOHV DX[ FRRSpUDWLYHV VRFLpWpV FLYLOHV V\QGLFDWV DVVRFLDWLRQV
HW JURXSHPHQWV GH WRXWH QDWXUH
/HV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL V·DSSOLTXHQW pJDOHPHQW
DX[ HPSOR\HXUV H[HUoDQW XQH SURIHVVLRQ OLEpUDOH DX VHFWHXU GHV
VHUYLFHV HW GH PDQLqUH JpQpUDOH DX[ SHUVRQQHV OLpHV SDU XQ
FRQWUDW GH WUDYDLO GRQW O
DFWLYLWp QH UHOqYH G
DXFXQH GH FHOOHV
SUpFLWpHV
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL V·DSSOLTXHQW pJDOHPHQW

$X VHQV GX SUHPLHU¬DOLQpD GX SUpVHQW DUWLFOH HVW FRQVLGpUpH
HPSOR\HXU GDQV XQ VHFWHXU j FDUDFWqUH SXUHPHQW WUDGLWLRQQHO
WRXWH SHUVRQQH SK\VLTXH H[HUoDQW XQ PpWLHU PDQXHO DYHF
O·DVVLVWDQFH GH VRQ FRQMRLQW VHV DVFHQGDQWV HW GHVFHQGDQWV HW GH
FLQT DVVLVWDQWV DX SOXV j GRPLFLOH RX GDQV XQ DXWUH OLHX GH
WUDYDLO DX[ ILQV GH IDEULFDWLRQ GH SURGXLWV WUDGLWLRQQHOV GHVWLQpV
DX FRPPHUFH
1H VRQW SDV VRXPLVHV j OD SUpVHQWH ORL FHUWDLQHV FDWpJRULHV
SURIHVVLRQQHOOHV G·HPSOR\HXUV IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
DSUqV DYLV GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW
GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV
6RQW SULVHV HQ FRQVLGpUDWLRQ SRXU OD GpWHUPLQDWLRQ GHV
FDWpJRULHV PHQWLRQQpHV FL GHVVXV OHV FRQGLWLRQV VXLYDQWHV¬

ƒ¬DX[ SHUVRQQHV TXL GDQV XQH HQWUHSULVH VRQW FKDUJpHV SDU
OH FKHI GH FHWWH HQWUHSULVH RX DYHF VRQ DJUpPHQW GH VH PHWWUH j OD
GLVSRVLWLRQ GH OD FOLHQWqOH SRXU DVVXUHU j FHOOH FL GLYHUVHV
SUHVWDWLRQV

²¬O·HPSOR\HXU GRLW rWUH XQH SHUVRQQH SK\VLTXH¬

ƒ¬DX[ SHUVRQQHV FKDUJpHV SDU XQH VHXOH HQWUHSULVH GH
SURFpGHU j GHV YHQWHV GH WRXWH QDWXUH HW GH UHFHYRLU WRXWHV
FRPPDQGHV ORUVTXH FHV SHUVRQQHV H[HUFHQW OHXU SURIHVVLRQ GDQV
XQ ORFDO IRXUQL SDU FHWWH HQWUHSULVH HQ UHVSHFWDQW OHV FRQGLWLRQV HW
SUL[ LPSRVpV SDU FHOOH FL

² OH UHYHQX DQQXHO GH O·HPSOR\HXU QH GRLW SDV GpSDVVHU FLQT
IRLV OD WUDQFKH H[RQpUpH GH O·LPS{W JpQpUDO VXU OH UHYHQX

ƒ¬DX[ VDODULpV WUDYDLOODQW j GRPLFLOH
$UWLFOH
'HPHXUHQW UpJLHV SDU OHV GLVSRVLWLRQV GHV VWDWXWV TXL OHXU
VRQW DSSOLFDEOHV HW TXL QH SHXYHQW HQ DXFXQ FDV FRPSRUWHU GHV
JDUDQWLHV PRLQV DYDQWDJHXVHV TXH FHOOHV SUpYXHV GDQV OH FRGH GX
WUDYDLO OHV FDWpJRULHV GH VDODULpV FL DSUqV
ƒ¬OHV VDODULpV GHV HQWUHSULVHV HW pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV
UHOHYDQW GH O·(WDW HW GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV
ƒ¬OHV PDULQV
ƒ¬OHV VDODULpV GHV HQWUHSULVHV PLQLqUHV
ƒ¬OHV MRXUQDOLVWHV SURIHVVLRQQHOV
ƒ¬OHV VDODULpV GH O·LQGXVWULH FLQpPDWRJUDSKLTXH
ƒ¬OHV FRQFLHUJHV GHV LPPHXEOHV G·KDELWDWLRQ
/HV FDWpJRULHV PHQWLRQQpHV FL GHVVXV VRQW VRXPLVHV DX[
GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL SRXU WRXW FH TXL Q·HVW SDV SUpYX
SDU OHV VWDWXWV TXL OHXU VRQW DSSOLFDEOHV

²¬OH QRPEUH GHV SHUVRQQHV TXL O·DVVLVWHQW QH GRLW SDV
GpSDVVHU FLQT¬

$UWLFOH
/HV EpQpILFLDLUHV GHV VWDJHV GH IRUPDWLRQ LQVHUWLRQ HW GH
IRUPDWLRQ SDU DSSUHQWLVVDJH VRQW VRXPLV DX[ GLVSRVLWLRQV
UHODWLYHV j OD UpSDUDWLRQ GHV DFFLGHQWV GH WUDYDLO HW GHV PDODGLHV
SURIHVVLRQQHOOHV DLQVL TX·DX[ GLVSRVLWLRQV SUpYXHV SDU OD SUpVHQWH
ORL QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OD GXUpH GX WUDYDLO OH UHSRV
KHEGRPDGDLUH OH FRQJp DQQXHO SD\p OHV MRXUV GH UHSRV HW GH
IrWHV HW OD SUHVFULSWLRQ
7,75( ,,
'(),1,7,216
$UWLFOH
(VW FRQVLGpUpH FRPPH VDODULpH WRXWH SHUVRQQH TXL V
HVW
HQJDJpH j H[HUFHU VRQ DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH VRXV OD GLUHFWLRQ
G
XQ RX SOXVLHXUV HPSOR\HXUV PR\HQQDQW UpPXQpUDWLRQ TXHOV TXH
VRLHQW VD QDWXUH HW VRQ PRGH GH SDLHPHQW
(VW FRQVLGpUpH FRPPH HPSOR\HXU WRXWH SHUVRQQH SK\VLTXH
RX PRUDOH SULYpH RX SXEOLTXH TXL ORXH OHV VHUYLFHV G
XQH RX
SOXVLHXUV SHUVRQQHV SK\VLTXHV%8//(7,1 2)),&,(/
$UWLFOH

/HV VDODULpV YLVpV DX[ ƒ HW ƒ GH O·DUWLFOH FL GHVVXV VRQW
DVVLPLOpV j GHV GLUHFWHXUV HW FKHIV G
pWDEOLVVHPHQW HW LOV DVVXPHQW
OD UHVSRQVDELOLWp GH O·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX OLYUH ,, GH OD
SUpVHQWH ORL ORUVTX
LOV IL[HQW j OD SODFH GH OHXUV HPSOR\HXUV OHV
FRQGLWLRQV GH WUDYDLO GHV VDODULpV WHOOHV TXH SUpYXHV SDU OH OLYUH ,,
,OV VRQW pJDOHPHQW UHVSRQVDEOHV GH O·DSSOLFDWLRQ GH
O·HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL DX[ OLHX HW SODFH GX
FKHI GH O·HQWUHSULVH DYHF ODTXHOOH LOV VRQW OLpV FRQWUDFWXHOOHPHQW HQ
FH TXL FRQFHUQH OHV VDODULpV SODFpV VRXV OHXU RUGUH ORUVTX·LOV VRQW
VHXOV FKDUJpV GH O·HPEDXFKH GH OD IL[DWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH
WUDYDLO HW GX OLFHQFLHPHQW GHVGLWV VDODULpV
$UWLFOH
$X VHQV GH OD SUpVHQWH ORL VRQW FRQVLGpUpV FRPPH VDODULpV
WUDYDLOODQW j GRPLFLOH FHX[ TXL VDWLVIRQW DX[ FRQGLWLRQV VXLYDQWHV
HW FH VDQV TX·LO \ DLW OLHX GH UHFKHUFKHU V·LO H[LVWH RX V·LO Q·H[LVWH
SDV HQWUH HX[ HW OHXU HPSOR\HXU XQ OLHQ GH VXERUGLQDWLRQ
MXULGLTXH V
LOV WUDYDLOOHQW RX QH WUDYDLOOHQW SDV VRXV OD
VXUYHLOODQFH LPPpGLDWH HW KDELWXHOOH GH OHXU HPSOR\HXU VL OH
ORFDO R LOV WUDYDLOOHQW HW O·RXWLOODJH TX·LOV HPSORLHQW OHXU
DSSDUWLHQQHQW RX QRQ V·LOV IRXUQLVVHQW HQ PrPH WHPSV TXH OH
WUDYDLO WRXW RX SDUWLH GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV TX·LOV HPSORLHQW
ORUVTXH FHV PDWLqUHV OHXU VRQW YHQGXHV SDU XQ GRQQHXU G
RXYUDJH
TXL DFTXLHUW HQVXLWH O·REMHW IDEULTXp RX OHXU VRQW OLYUpHV SDU XQ
IRXUQLVVHXU LQGLTXp SDU OH GRQQHXU G·RXYUDJH DXSUqV GXTXHO OHV
VDODULpV VRQW WHQXV GH V·DSSURYLVLRQQHU RX V
LOV VH SURFXUHQW HX[
PrPHV RX QRQ OHV IRXUQLWXUHV DFFHVVRLUHV
ƒ rWUH FKDUJpV VRLW GLUHFWHPHQW VRLW SDU XQ LQWHUPpGLDLUH
G
H[pFXWHU XQ WUDYDLO PR\HQQDQW XQH UpPXQpUDWLRQ SRXU OH
FRPSWH G·XQH RX SOXVLHXUV GHV HQWUHSULVHV YLVpHV j O·DUWLFOH
SUHPLHU FL GHVVXV
ƒ WUDYDLOOHU VRLW VHXOV VRLW DYHF XQ VHXO DVVLVWDQW RX DYHF
OHXUV FRQMRLQWV RX OHXUV HQIDQWV QRQ VDODULpV
7,75( ,,,

1ƒ ²¬ UDELL ,

,O GpFRXOH QRWDPPHQW GHV GLVSRVLWLRQV SUpFpGHQWHV
ƒ¬OH GURLW SRXU OD IHPPH GH FRQFOXUH XQ FRQWUDW GH WUDYDLO¬
ƒ¬O·LQWHUGLFWLRQ GH WRXWH PHVXUH GLVFULPLQDWRLUH IRQGpH VXU
O·DIILOLDWLRQ RX O
DFWLYLWp V\QGLFDOH GHV VDODULpV
ƒ¬OH GURLW GH OD IHPPH PDULpH RX QRQ G·DGKpUHU j XQ V\QGLFDW
SURIHVVLRQQHO HW GH SDUWLFLSHU j VRQ DGPLQLVWUDWLRQ HW j VD JHVWLRQ
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW GH UpTXLVLWLRQQHU OHV VDODULpV SRXU H[pFXWHU XQ
WUDYDLO IRUFp RX FRQWUH OHXU JUp
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL QH IRQW SDV REVWDFOH j
O
DSSOLFDWLRQ GH GLVSRVLWLRQV SOXV IDYRUDEOHV FRQVHQWLHV DX[
VDODULpV SDU OHV VWDWXWV OH FRQWUDW GH WUDYDLO OD FRQYHQWLRQ
FROOHFWLYH GH WUDYDLO OH UqJOHPHQW LQWpULHXU RX OHV XVDJHV
$UWLFOH
(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
O·HPSOR\HXU TXL FRQWUHYLHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH FL GHVVXV
(Q FDV GH UpFLGLYH O·DPHQGH SUpFLWpH HVW SRUWpH DX GRXEOH
(VW VXVSHQGX G·XQH GXUpH GH MRXUV OH VDODULp TXL
FRQWUHYLHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX HU DOLQpD GH O·DUWLFOH FL GHVVXV
/D VDQFWLRQ GH VXVSHQVLRQ HVW GH MRXUV ORUVTXH OH VDODULp
FRPPHW OD PrPH FRQWUDYHQWLRQ DX FRXUV GH O·DQQpH
/RUVTX·LO FRPPHW OD PrPH FRQWUDYHQWLRQ XQH WURLVLqPH
IRLV LO SHXW rWUH OLFHQFLp GpILQLWLYHPHQW
(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
O·HPSOR\HXU TXL FRQWUHYLHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH FL GHVVXV
/D UpFLGLYH HVW SDVVLEOH G·XQH DPHQGH SRUWpH DX GRXEOH HW
G·XQ HPSULVRQQHPHQW GH MRXUV j PRLV RX GH O·XQH GH FHV
GHX[ SHLQHV VHXOHPHQW

/,95( 35(0,(5
BBBBBBBB

'(6 &219(17,216 5(/$7,9(6 $8 75$9$,/
BBBBBBBB

',6326,7,216 *(1(5$/(6

7,75( 35(0,(5

$UWLFOH

'8 &2175$7 '( 75$9$,/

(VW LQWHUGLWH WRXWH DWWHLQWH DX[ OLEHUWpV HW DX[ GURLWV UHODWLIV
j O·H[HUFLFH V\QGLFDO j O·LQWpULHXU GH O·HQWUHSULVH FRQIRUPpPHQW j
OD OpJLVODWLRQ HW OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU DLQVL TXH WRXWH
DWWHLQWH j OD OLEHUWp GH WUDYDLO j O·pJDUG GH O·HPSOR\HXU HW GHV
VDODULpV DSSDUWHQDQW j O·HQWUHSULVH
(VW pJDOHPHQW LQWHUGLWH j O
HQFRQWUH GHV VDODULpV WRXWH
GLVFULPLQDWLRQ IRQGpH VXU OD UDFH OD FRXOHXU OH VH[H OH KDQGLFDS
OD VLWXDWLRQ FRQMXJDOH OD UHOLJLRQ O
RSLQLRQ SROLWLTXH O·DIILOLDWLRQ
V\QGLFDOH O
DVFHQGDQFH QDWLRQDOH RX O
RULJLQH VRFLDOH D\DQW SRXU
HIIHW GH YLROHU RX G
DOWpUHU OH SULQFLSH G
pJDOLWp GHV FKDQFHV RX GH
WUDLWHPHQW VXU XQ SLHG G·pJDOLWp HQ PDWLqUH G
HPSORL RX
G·H[HUFLFH G·XQH SURIHVVLRQ QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH
O
HPEDXFKDJH OD FRQGXLWH HW OD UpSDUWLWLRQ GX WUDYDLO OD IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH OH VDODLUH O
DYDQFHPHQW O·RFWURL GHV DYDQWDJHV
VRFLDX[ OHV PHVXUHV GLVFLSOLQDLUHV HW OH OLFHQFLHPHQW

&KDSLWUH SUHPLHU

'H OD SpULRGH G
HVVDL
$UWLFOH
/D SpULRGH G·HVVDL HVW OD SpULRGH SHQGDQW ODTXHOOH FKDFXQH
GHV SDUWLHV SHXW URPSUH YRORQWDLUHPHQW OH FRQWUDW GH WUDYDLO VDQV
SUpDYLV QL LQGHPQLWp
7RXWHIRLV DSUqV DX PRLQV XQH VHPDLQH GH WUDYDLO OD UXSWXUH
GH OD SpULRGH G·HVVDL QRQ PRWLYpH SDU OD IDXWH JUDYH GX VDODULp QH
SHXW DYRLU OLHX TX
HQ GRQQDQW O
XQ GHV GpODLV GH SUpDYLV VXLYDQWV
²¬GHX[ MRXUV DYDQW OD UXSWXUH V
LO HVW SD\p j OD MRXUQpH j OD
VHPDLQH RX j OD TXLQ]DLQH
²¬KXLW MRXUV DYDQW OD UXSWXUH V·LO HVW SD\p DX PRLV
6L DSUqV O·H[SLUDWLRQ GH OD SpULRGH G·HVVDL OH VDODULp YLHQW j rWUH
OLFHQFLp VDQV TX·LO DLW FRPPLV GH IDXWH JUDYH FHOXL FL GRLW EpQpILFLHU
G·XQ GpODL GH SUpDYLV TXL QH SHXW rWUH LQIpULHXU j KXLW MRXUV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/$UWLFOH

$UWLFOH

/D SpULRGH G·HVVDL HQ FH TXL FRQFHUQH OHV FRQWUDWV j GXUpH
LQGpWHUPLQpH HVW IL[pH j

/RUV GH O·RXYHUWXUH G·XQH HQWUHSULVH SRXU OD SUHPLqUH IRLV
RX G·XQ QRXYHO pWDEOLVVHPHQW DX VHLQ GH O·HQWUHSULVH RX ORUV GX
ODQFHPHQW G·XQ QRXYHDX SURGXLW SRXU OD SUHPLqUH IRLV GDQV OHV
VHFWHXUV DXWUHV TXH OH VHFWHXU DJULFROH LO SHXW rWUH FRQFOX XQ
FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH GpWHUPLQpH SRXU XQH SpULRGH PD[LPXP
G·XQH DQQpH UHQRXYHODEOH XQH VHXOH IRLV 3DVVpH FHWWH SpULRGH OH
FRQWUDW GHYLHQW GDQV WRXV OHV FDV j GXUpH LQGpWHUPLQpH

²¬WURLV PRLV SRXU OHV FDGUHV HW DVVLPLOpV
²¬XQ PRLV HW GHPL SRXU OHV HPSOR\pV
²¬TXLQ]H MRXUV SRXU OHV RXYULHUV
/D SpULRGH G·HVVDL SHXW rWUH UHQRXYHOpH XQH VHXOH IRLV
/D SpULRGH G·HVVDL HQ FH TXL FRQFHUQH OHV FRQWUDWV j GXUpH
GpWHUPLQpH QH SHXW GpSDVVHU
²¬XQH MRXUQpH DX WLWUH GH FKDTXH VHPDLQH GH WUDYDLO GDQV OD
OLPLWH GH GHX[ VHPDLQHV ORUVTX·LO V·DJLW GH FRQWUDWV G·XQH
GXUpH LQIpULHXUH j VL[ PRLV
²¬XQ PRLV ORUVTX·LO V·DJLW GH FRQWUDWV G·XQH GXUpH VXSpULHXUH
j VL[ PRLV
'HV SpULRGHV G
HVVDL LQIpULHXUHV j FHOOHV PHQWLRQQpHV FL GHVVXV
SHXYHQW rWUH SUpYXHV SDU OH FRQWUDW GH WUDYDLO OD FRQYHQWLRQ
FROOHFWLYH RX OH UqJOHPHQW LQWpULHXU

7RXWHIRLV OH FRQWUDW FRQFOX SRXU XQH GXUpH PD[LPXP G·XQH
DQQpH GHYLHQW XQ FRQWUDW j GXUpH LQGpWHUPLQpH ORUVTX·LO HVW
PDLQWHQX DX GHOj GH VD GXUpH
'DQV OH VHFWHXU DJULFROH OH FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH
GpWHUPLQpH SHXW rWUH FRQFOX SRXU XQH GXUpH GH VL[ PRLV
UHQRXYHODEOH j FRQGLWLRQ TXH OD GXUpH GHV FRQWUDWV FRQFOXV QH
GpSDVVH SDV GHX[ DQV /H FRQWUDW GHYLHQW SDU OD VXLWH j GXUpH
LQGpWHUPLQpH
$UWLFOH
/D SUHXYH GH O·H[LVWHQFH GX FRQWUDW GH WUDYDLO SHXW rWUH
UDSSRUWpH SDU WRXV OHV PR\HQV

&KDSLWUH ,,

/H FRQWUDW GH WUDYDLO pWDEOL SDU pFULW HVW H[RQpUp GHV GURLWV
G·HQUHJLVWUHPHQW

'H OD IRUPDWLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO

$UWLFOH

$UWLFOH

(Q FDV GH PRGLILFDWLRQ GDQV OD VLWXDWLRQ MXULGLTXH GH
O·HPSOR\HXU RX GDQV OD IRUPH MXULGLTXH GH O·HQWUHSULVH
QRWDPPHQW SDU VXFFHVVLRQ YHQWH IXVLRQ RX SULYDWLVDWLRQ WRXV OHV
FRQWUDWV HQ FRXUV DX MRXU GH OD PRGLILFDWLRQ VXEVLVWHQW HQWUH OHV
VDODULpV HW OH QRXYHO HPSOR\HXU &H GHUQLHU SUHQG YLV j YLV GHV
VDODULpV OD VXLWH GHV REOLJDWLRQV GX SUpFpGHQW HPSOR\HXU
QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OH PRQWDQW GHV VDODLUHV HW GHV
LQGHPQLWpV GH OLFHQFLHPHQW HW OH FRQJp SD\p

/D YDOLGLWp GX FRQWUDW GH WUDYDLO HVW VXERUGRQQpH DX[
FRQGLWLRQV UHODWLYHV DX FRQVHQWHPHQW HW j OD FDSDFLWp GHV SDUWLHV j
FRQWUDFWHU DLQVL TX·j O
REMHW HW j OD FDXVH GX FRQWUDW WHOOHV TX
HOOHV
VRQW IL[pHV SDU OH FRGH GHV REOLJDWLRQV HW FRQWUDWV
(Q FDV GH FRQFOXVLRQ SDU pFULW OH FRQWUDW GH WUDYDLO GRLW rWUH
pWDEOL HQ GHX[ H[HPSODLUHV UHYrWXV GHV VLJQDWXUHV GX VDODULp HW GH
O·HPSOR\HXU OpJDOLVpHV SDU O·DXWRULWp FRPSpWHQWH /H VDODULp FRQVHUYH
O·XQ GHV GHX[ H[HPSODLUHV
$UWLFOH
/H FRQWUDW GH WUDYDLO HVW FRQFOX SRXU XQH GXUpH
LQGpWHUPLQpH SRXU XQH GXUpH GpWHUPLQpH RX SRXU DFFRPSOLU XQ
WUDYDLO GpWHUPLQp
/H FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH GpWHUPLQpH SHXW rWUH FRQFOX
GDQV OHV FDV R OD UHODWLRQ GH WUDYDLO QH SRXUUDLW DYRLU XQH GXUpH
LQGpWHUPLQpH
/H FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH GpWHUPLQpH QH SHXW rWUH FRQFOX
TXH GDQV OHV FDV VXLYDQWV
²¬OH UHPSODFHPHQW G
XQ VDODULp SDU XQ DXWUH GDQV OH FDV GH
VXVSHQVLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO GH FH GHUQLHU VDXI VL OD
VXVSHQVLRQ UpVXOWH G·XQ pWDW GH JUqYH
²¬O·DFFURLVVHPHQW WHPSRUDLUH GH O
DFWLYLWp GH O
HQWUHSULVH
²¬VL OH WUDYDLO D XQ FDUDFWqUH VDLVRQQLHU
/H FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH GpWHUPLQpH SHXW rWUH FRQFOX GDQV
FHUWDLQV VHFWHXUV HW GDQV FHUWDLQV FDV H[FHSWLRQQHOV IL[pV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH DSUqV DYLV GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV
HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV
UHSUpVHQWDWLYHV RX HQ YHUWX G·XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO

/H VDODULp OLp SDU XQ FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH LQGpWHUPLQpH
PXWp GDQV OH FDGUH GX PRXYHPHQW LQWHUQH j O·LQWpULHXU GH
O·pWDEOLVVHPHQW RX GH O·HQWUHSULVH RX GX JURXSH G·HQWUHSULVHV WHO
TXH OHV VRFLpWpV KROGLQJ JDUGH OHV PrPHV GURLWV HW DFTXLV LVVXV GX
FRQWUDW GH WUDYDLO VDQV WHQLU FRPSWH GX VHUYLFH GH OD ILOLDOH RX GH
O·pWDEOLVVHPHQW GDQV OHTXHO LO HVW GpVLJQp HW GHV IRQFWLRQV GRQW LO
HVW FKDUJp VDXI VL OHV SDUWLHV VH VRQW PLV G·DFFRUG VXU GHV
DYDQWDJHV SOXV IDYRUDEOHV SRXU OH VDODULp
&KDSLWUH ,,,

'HV REOLJDWLRQV GX VDODULp HW GH O·HPSOR\HXU
$UWLFOH
/H VDODULp HVW UHVSRQVDEOH GDQV OH FDGUH GH VRQ WUDYDLO GH VRQ
DFWH GH VD QpJOLJHQFH GH VRQ LPSpULWLH RX GH VRQ LPSUXGHQFH
$UWLFOH
/H VDODULp HVW VRXPLV j O
DXWRULWp GH O
HPSOR\HXU GDQV OH FDGUH
GHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV RX UpJOHPHQWDLUHV GX FRQWUDW GH WUDYDLO
GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GX WUDYDLO RX GX UqJOHPHQW LQWpULHXU
/H VDODULp HVW pJDOHPHQW VRXPLV DX[ GLVSRVLWLRQV GHV WH[WHV
UpJOHPHQWDQW OD GpRQWRORJLH GH OD SURIHVVLRQ
$UWLFOH
/H VDODULp GRLW YHLOOHU j OD FRQVHUYDWLRQ GHV FKRVHV HW GHV
PR\HQV TXL OXL RQW pWp UHPLV SRXU O·DFFRPSOLVVHPHQW GX WUDYDLO
GRQW LO D pWp FKDUJp¬ LO GRLW OHV UHVWLWXHU j OD ILQ GH VRQ WUDYDLO%8//(7,1 2)),&,(/

,O UpSRQG GH OD SHUWH RX GH OD GpWpULRUDWLRQ GHV FKRVHV HW GHV
PR\HQV SUpFLWpV V·LO V·DYqUH DX MXJH GH SDU OH SRXYRLU
GLVFUpWLRQQDLUH GRQW LO GLVSRVH TXH FHWWH SHUWH RX FHWWH
GpWpULRUDWLRQ VRQW LPSXWDEOHV j OD IDXWH GX VDODULp QRWDPPHQW
SDU O·XVDJH GHVGLWV FKRVHV HW PR\HQV HQ GHKRUV GH OHXU
GHVWLQDWLRQ RX HQ GHKRUV GX WHPSV GH WUDYDLO
/H VDODULp QH UpSRQG SDV GH OD GpWpULRUDWLRQ HW GH OD SHUWH
UpVXOWDQW G·XQ FDV IRUWXLW RX GH IRUFH PDMHXUH
(Q FDV GH FKDQJHPHQW GX OLHX GH UpVLGHQFH OH VDODULp GRLW
LQIRUPHU O·HPSOR\HXU GH VD QRXYHOOH DGUHVVH VRLW HQ PDLQ SURSUH
VRLW SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ
$UWLFOH
/HV VDODULpV RQW OH GURLW GH EpQpILFLHU GHV SURJUDPPHV GH
OXWWH FRQWUH O·DQDOSKDEpWLVPH HW GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH
/HV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV GX EpQpILFH GH FHV
IRUPDWLRQV VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
/·HPSOR\HXU HVW WHQX GH GpOLYUHU DX VDODULp XQH FDUWH GH
WUDYDLO
/D FDUWH GRLW FRPSRUWHU OHV PHQWLRQV IL[pHV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH
(OOH GRLW rWUH UHQRXYHOpH HQ FDV GH FKDQJHPHQW GH OD
TXDOLILFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GX VDODULp RX GX PRQWDQW GX VDODLUH
$UWLFOH
'H PDQLqUH JpQpUDOH O
HPSOR\HXU HVW WHQX GH SUHQGUH WRXWHV OHV
PHVXUHV QpFHVVDLUHV DILQ GH SUpVHUYHU OD VpFXULWp OD VDQWp HW OD GLJQLWp
GHV VDODULpV GDQV O
DFFRPSOLVVHPHQW GHV WkFKHV TX
LOV H[pFXWHQW VRXV
VD GLUHFWLRQ HW GH YHLOOHU DX PDLQWLHQ GHV UqJOHV GH ERQQH FRQGXLWH
GH ERQQHV P±XUV HW GH ERQQH PRUDOLWp GDQV VRQ HQWUHSULVH
,O HVW pJDOHPHQW WHQX GH FRPPXQLTXHU DX[ VDODULpV SDU pFULW
ORUV GH O
HPEDXFKDJH OHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ GRPDLQHV FL DSUqV
DLQVL TXH FKDTXH PRGLILFDWLRQ TXL OHXU HVW DSSRUWpH
²¬OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO HW OH FDV pFKpDQW VRQ
FRQWHQX
²¬OH UqJOHPHQW LQWpULHXU
²¬OHV KRUDLUHV GH WUDYDLO
²¬OHV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX UHSRV KHEGRPDGDLUH
²¬OHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV HW OHV PHVXUHV FRQFHUQDQW OD
SUpVHUYDWLRQ GH OD VDQWp HW GH OD VpFXULWp HW OD SUpYHQWLRQ
GHV ULVTXHV OLpV DX[ PDFKLQHV
²¬OHV GDWH KHXUH HW OLHX GH SD\H
²¬OH QXPpUR G
LPPDWULFXODWLRQ j OD &DLVVH QDWLRQDOH GH
VpFXULWp VRFLDOH
²¬O·RUJDQLVPH G
DVVXUDQFH OHV DVVXUDQW FRQWUH OHV DFFLGHQWV
GH WUDYDLO HW OHV PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OD QRQ GpOLYUDQFH HW OH QRQ UHQRXYHOOHPHQW GH OD FDUWH GH
WUDYDLO GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW G·LQVHUWLRQ GH WRXWH PHQWLRQ IL[pH SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH GDQV OD FDUWH GH WUDYDLO
/·DPHQGH HVW HQFRXUXH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV O·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH Q·D
SDV pWp UHVSHFWpH VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH
OH PRQWDQW GH GLUKDPV

1ƒ ²¬ UDELL ,

(VW SXQLH G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OD QRQ
FRPPXQLFDWLRQ DX[ VDODULpV ORUV GH OHXU HPEDXFKDJH GHV
GLVSRVLWLRQV SUpYXHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV DLQVL TXH GHV
PRGLILFDWLRQV TXL OHXUV VRQW DSSRUWpHV
/·DPHQGH HQFRXUXH SRXU LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GH
O·DUWLFOH HVW SRUWpH DX GRXEOH HQ FDV GH UpFLGLYH VL XQ IDLW
VLPLODLUH D pWp FRPPLV GDQV OH FRXUDQW GH O·DQQpH VXLYDQW FHOOH R
XQ MXJHPHQW GpILQLWLI D pWp SURQRQFp
&KDSLWUH ,9
'X FDXWLRQQHPHQW
$UWLFOH
/RUVTXH OH FRQWUDW GH WUDYDLO SUpYRLW XQ FDXWLRQQHPHQW j OD
FKDUJH GX VDODULp FH FDXWLRQQHPHQW HVW UpJL SDU OHV GLVSRVLWLRQV
GX SUpVHQW DUWLFOH HW GHV DUWLFOHV HW FL DSUqV
/·HPSOR\HXU GRLW GpOLYUHU DX VDODULp XQ UpFpSLVVp GX
FDXWLRQQHPHQW HW WHQLU XQ UHJLVWUH GDQV OHV IRUPHV SUpYXHV SDU
O
DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO &H UHJLVWUH D SRXU
REMHW GH GpFULUH OHV RSpUDWLRQV UHODWLYHV j FH FDXWLRQQHPHQW
$UWLFOH
6L OH FDXWLRQQHPHQW HVW FRQVWLWXp GH WLWUHV LO QH SHXW
FRPSUHQGUH TXH GHV WLWUHV pPLV SDU O
(WDW RX MRXLVVDQW GH VD JDUDQWLH
$UWLFOH
7RXW FDXWLRQQHPHQW GRLW rWUH YHUVp GDQV XQ GpODL GH TXLQ]H
MRXUV j GDWHU GH VD UpFHSWLRQ SDU O·HPSOR\HXU j OD &DLVVH GH GpS{W
HW GH JHVWLRQ FH GpS{W GRLW rWUH PHQWLRQQp VXU OH UHJLVWUH SUpYX
j O·DUWLFOH FL GHVVXV HW FRQVWDWp SDU XQ FHUWLILFDW GH GpS{W WHQX
j OD GLVSRVLWLRQ GH O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
$UWLFOH
/H UHWUDLW GH WRXW RX SDUWLH GX FDXWLRQQHPHQW QH SHXW rWUH
HIIHFWXp TX
DYHF OH GRXEOH FRQVHQWHPHQW GH O
HPSOR\HXU HW GX
VDODULp RX VXU GpFLVLRQ GH OD MXULGLFWLRQ
$UWLFOH
/H FDXWLRQQHPHQW HVW DIIHFWp SULQFLSDOHPHQW DX
UHFRXYUHPHQW GHV GURLWV GH O
HPSOR\HXU HW GHV WLHUV TXL
IRUPHUDLHQW VDLVLH HQWUH OHV PDLQV GH FH GHUQLHU
(VW QXOOH GH SOHLQ GURLW WRXWH VDLVLH IRUPpH DXSUqV GH OD
&DLVVH GH GpS{W HW GH JHVWLRQ
$UWLFOH
6RQW SXQLV G
XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH GpIDXW GH WHQXH GX UHJLVWUH SUpYX j O·DUWLFOH RX OH
GpIDXW G·LQVFULSWLRQ GDQV OHGLW UHJLVWUH GHV PHQWLRQV TXL
GRLYHQW \ rWUH SRUWpHV
²¬OH GpIDXW GH UHPLVH GX UpFpSLVVp GX FDXWLRQQHPHQW SUpYX j
O·DUWLFOH
²¬OH QRQ UHVSHFW GX GpODL HW GHV FRQGLWLRQV SUpYXV SDU
O·DUWLFOH GDQV OHVTXHOV O
HPSOR\HXU GRLW IDLUH OH GpS{W GX
FDXWLRQQHPHQW SUHVFULW SDU OHGLW DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GX FHUWLILFDW GH GpS{W SUpYX SDU O
DUWLFOH RX OH
GpIDXW GH SUpVHQWDWLRQ GXGLW FHUWLILFDW j O
DJHQW FKDUJp GH
O
LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
²¬OD VDLVLH RX O·XWLOLVDWLRQ GDQV XQ LQWpUrW SHUVRQQHO RX SRXU
OHV EHVRLQV GH O·HQWUHSULVH GHV VRPPHV HQ HVSqFHV RX
WLWUHV UHPLV j WLWUH GH FDXWLRQQHPHQW

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/&KDSLWUH 9

$UWLFOH

'H OD VXVSHQVLRQ HW GH OD FHVVDWLRQ
GX FRQWUDW GH WUDYDLO

1H FRQVWLWXHQW SDV GHV PRWLIV YDODEOHV GH SULVH GH VDQFWLRQV
GLVFLSOLQDLUHV RX GH OLFHQFLHPHQW

6HFWLRQ , ¬²¬'H OD VXVSHQVLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO

$UWLFOH
/H FRQWUDW HVW SURYLVRLUHPHQW VXVSHQGX
ƒ¬SHQGDQW OD GXUpH GH VHUYLFH PLOLWDLUH REOLJDWRLUH
ƒ¬SHQGDQW O·DEVHQFH GX VDODULp SRXU PDODGLH RX DFFLGHQW
G€PHQW FRQVWDWp SDU XQ PpGHFLQ
ƒ¬SHQGDQW OD SpULRGH TXL SUpFqGH HW VXLW O
DFFRXFKHPHQW
GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OHV DUWLFOHV HW FL GHVVRXV
ƒ¬SHQGDQW OD SpULRGH G
LQFDSDFLWp WHPSRUDLUH GX VDODULp
UpVXOWDQW G
XQ DFFLGHQW GX WUDYDLO RX G
XQH PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH
ƒ¬SHQGDQW OHV SpULRGHV G
DEVHQFH GX VDODULp SUpYXHV SDU OHV
DUWLFOHV HW FL GHVVRXV
ƒ¬SHQGDQW OD GXUpH GH OD JUqYH
ƒ¬SHQGDQW OD IHUPHWXUH SURYLVRLUH GH O·HQWUHSULVH
LQWHUYHQXH OpJDOHPHQW
7RXWHIRLV QRQREVWDQW OHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV FL GHVVXV OH
FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH GpWHUPLQpH SUHQG ILQ j VD GDWH
G
pFKpDQFH
6HFWLRQ ,, ¬²¬'HV PRGHV GH FHVVDWLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO

$UWLFOH
/H FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH GpWHUPLQpH SUHQG ILQ DX WHUPH
IL[p SDU OH FRQWUDW RX SDU OD ILQ GX WUDYDLO TXL D IDLW O
REMHW GX
FRQWUDW
/D UXSWXUH DYDQW WHUPH GX FRQWUDW GX WUDYDLO j GXUpH
GpWHUPLQpH SURYRTXpH SDU O
XQH GHV SDUWLHV HW QRQ PRWLYpH SDU OD
IDXWH JUDYH GH O
DXWUH SDUWLH RX SDU XQ FDV GH IRUFH PDMHXUH GRQQH
OLHX j GRPPDJHV LQWpUrWV
/H PRQWDQW GHV GRPPDJHV LQWpUrWV SUpYXV DX GHX[LqPH
DOLQpD FL GHVVXV pTXLYDXW DX PRQWDQW GHV VDODLUHV FRUUHVSRQGDQW j
OD SpULRGH DOODQW GH OD GDWH GH OD UXSWXUH MXVTX·DX WHUPH IL[p SDU
OH FRQWUDW
$UWLFOH
/H FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH LQGpWHUPLQpH SHXW FHVVHU SDU OD
YRORQWp GH O·HPSOR\HXU VRXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GH OD
SUpVHQWH VHFWLRQ HW GH FHOOHV GH OD VHFWLRQ ,,, FL DSUqV UHODWLYHV DX
GpODL GH SUpDYLV
/H FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH LQGpWHUPLQpH SHXW FHVVHU SDU OD
YRORQWp GX VDODULp DX PR\HQ G·XQH GpPLVVLRQ SRUWDQW OD VLJQDWXUH
OpJDOLVpH SDU O·DXWRULWp FRPSpWHQWH /H VDODULp Q·HVW WHQX j FHW
HIIHW TXH SDU OHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV j OD VHFWLRQ¬,,, FL DSUqV
UHODWLYHV DX GpODL GH SUpDYLV
$UWLFOH
(VW LQWHUGLW OH OLFHQFLHPHQW G·XQ VDODULp VDQV PRWLI YDODEOH
VDXI VL FHOXL FL HVW OLp j VRQ DSWLWXGH RX j VD FRQGXLWH GDQV OH
FDGUH GHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV DX GHUQLHU DOLQpD GH O·DUWLFOH HW
j O·DUWLFOH FL GHVVRXV RX IRQGp VXU OHV QpFHVVLWpV GH
IRQFWLRQQHPHQW GH O
HQWUHSULVH GDQV OH FDGUH GHV GLVSRVLWLRQV GHV
DUWLFOHV HW FL GHVVRXV

ƒ¬O·DIILOLDWLRQ V\QGLFDOH RX O·H[HUFLFH G·XQ PDQGDW GX
UHSUpVHQWDQW V\QGLFDO
ƒ¬OD SDUWLFLSDWLRQ j GHV DFWLYLWpV V\QGLFDOHV HQ GHKRUV GHV
KHXUHV GH WUDYDLO RX DYHF OH FRQVHQWHPHQW GH O·HPSOR\HXU RX
FRQIRUPpPHQW j OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO RX DX
UqJOHPHQW LQWpULHXU GXUDQW OHV KHXUHV GH WUDYDLO
ƒ¬OH IDLW GH VH SRUWHU FDQGLGDW j XQ PDQGDW GH GpOpJXp GHV
VDODULpV GH O·H[HUFHU RX GH O·DYRLU H[HUFp
ƒ¬OH IDLW G·DYRLU GpSRVp XQH SODLQWH RX SDUWLFLSp j GHV
DFWLRQV MXGLFLDLUHV FRQWUH O·HPSOR\HXU GDQV OH FDGUH GHV
GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL
ƒ¬OD UDFH OD FRXOHXU OH VH[H OD VLWXDWLRQ FRQMXJDOH OHV
UHVSRQVDELOLWpV IDPLOLDOHV OD UHOLJLRQ O
RSLQLRQ SROLWLTXH
O
DVFHQGDQFH QDWLRQDOH RX O
RULJLQH VRFLDOH
ƒ OH KDQGLFDS GDQV OD PHVXUH R LO QH IDLW SDV REVWDFOH j
O·H[HUFLFH SDU OH VDODULp KDQGLFDSp G·XQH IRQFWLRQ DGpTXDWH DX
VHLQ GH O·HQWUHSULVH
$UWLFOH
/
HPSOR\HXU SHXW SUHQGUH O·XQH GHV VDQFWLRQV GLVFLSOLQDLUHV
VXLYDQWHV j O
HQFRQWUH GX VDODULp SRXU IDXWH QRQ JUDYH
ƒ¬O·DYHUWLVVHPHQW
ƒ¬OH EOkPH
ƒ¬XQ GHX[LqPH EOkPH RX OD PLVH j SLHG SRXU XQH GXUpH
Q·H[FpGDQW SDV KXLW MRXUV
ƒ¬XQ WURLVLqPH EOkPH RX OH WUDQVIHUW j XQ DXWUH VHUYLFH RX
OH FDV pFKpDQW j XQ DXWUH pWDEOLVVHPHQW OH OLHX GH UpVLGHQFH GX
VDODULp pWDQW SULV HQ FRQVLGpUDWLRQ
/HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH FL GHVVRXV VRQW DSSOLFDEOHV
DX[ VDQFWLRQV SUpYXHV DX[ ƒ HW ƒ GX SUpVHQW DUWLFOH
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU DSSOLTXH OHV VDQFWLRQV GLVFLSOLQDLUHV
JUDGXHOOHPHQW /RUVTXH OHV VDQFWLRQV GLVFLSOLQDLUHV VRQW pSXLVpHV
GDQV O·DQQpH O·HPSOR\HXU SHXW SURFpGHU DX OLFHQFLHPHQW GX
VDODULp 'DQV FH FDV OH OLFHQFLHPHQW HVW FRQVLGpUp FRPPH
MXVWLILp
$UWLFOH
6RQW FRQVLGpUpHV FRPPH IDXWHV JUDYHV SRXYDQW SURYRTXHU
OH OLFHQFLHPHQW GX VDODULp
²¬OH GpOLW SRUWDQW DWWHLQWH j O
KRQQHXU j OD FRQILDQFH RX DX[
ERQQHV P±XUV D\DQW GRQQp OLHX j XQ MXJHPHQW GpILQLWLI
SULYDWLI GH OLEHUWp
²¬OD GLYXOJDWLRQ G·XQ VHFUHW SURIHVVLRQQHO D\DQW FDXVp XQ
SUpMXGLFH j O·HQWUHSULVH
²¬OH IDLW GH FRPPHWWUH OHV DFWHV VXLYDQWV j O·LQWpULHXU GH
O·pWDEOLVVHPHQW RX SHQGDQW OH WUDYDLO
OH YRO
O·DEXV GH FRQILDQFH
O·LYUHVVH SXEOLTXH
OD FRQVRPPDWLRQ GH VWXSpILDQWV
O·DJUHVVLRQ FRUSRUHOOH%8//(7,1 2)),&,(/

O·LQVXOWH JUDYH¬
OH UHIXV GpOLEpUp HW LQMXVWLILp GX VDODULp G
H[pFXWHU XQ
WUDYDLO GH VD FRPSpWHQFH
O·DEVHQFH QRQ MXVWLILpH GX VDODULp SRXU SOXV GH TXDWUH
MRXUV RX GH KXLW GHPL MRXUQpHV SHQGDQW XQH SpULRGH GH
GRX]H PRLV
OD GpWpULRUDWLRQ JUDYH GHV pTXLSHPHQWV GHV PDFKLQHV
RX GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV FDXVpH GpOLEpUpPHQW SDU OH
VDODULp RX j OD VXLWH G·XQH QpJOLJHQFH JUDYH GH VD SDUW
OD IDXWH GX VDODULp RFFDVLRQQDQW XQ GRPPDJH PDWpULHO
FRQVLGpUDEOH j O
HPSOR\HXU
O
LQREVHUYDWLRQ SDU OH VDODULp GHV LQVWUXFWLRQV j VXLYUH
SRXU JDUDQWLU OD VpFXULWp GX WUDYDLO RX GH
O
pWDEOLVVHPHQW D\DQW FDXVp XQ GRPPDJH FRQVLGpUDEOH
O·LQFLWDWLRQ j OD GpEDXFKH
WRXWH IRUPH GH YLROHQFH RX G·DJUHVVLRQ GLULJpH FRQWUH
XQ VDODULp O·HPSOR\HXU RX VRQ UHSUpVHQWDQW SRUWDQW
DWWHLQWH DX IRQFWLRQQHPHQW GH O·HQWUHSULVH
'DQV FH FDV O·LQVSHFWHXU GX WUDYDLO FRQVWDWH O·DWWHLQWH DX
IRQFWLRQQHPHQW GH O·pWDEOLVVHPHQW HW HQ GUHVVH XQ SURFqV YHUEDO
$UWLFOH
6RQW FRQVLGpUpHV FRPPH IDXWHV JUDYHV FRPPLVHV SDU
O·HPSOR\HXU OH FKHI GH O·HQWUHSULVH RX GH O·pWDEOLVVHPHQW j
O·HQFRQWUH GX VDODULp
²¬O·LQVXOWH JUDYH¬
²¬OD SUDWLTXH GH WRXWH IRUPH GH YLROHQFH RX G
DJUHVVLRQ
GLULJpH FRQWUH OH VDODULp
²¬OH KDUFqOHPHQW VH[XHO¬
²¬O·LQFLWDWLRQ j OD GpEDXFKH
(VW DVVLPLOp j XQ OLFHQFLHPHQW DEXVLI OH IDLW SRXU OH VDODULp
GH TXLWWHU VRQ WUDYDLO HQ UDLVRQ GH O·XQH GHV IDXWHV pQXPpUpHV DX
SUpVHQW DUWLFOH ORUVTX·LO HVW pWDEOL TXH O·HPSOR\HXU D FRPPLV
O·XQH GH FHV IDXWHV
$UWLFOH
(Q FDV GH UXSWXUH DEXVLYH GX FRQWUDW GH WUDYDLO SDU O·XQH GHV
SDUWLHV OD SDUWLH OpVpH D OH GURLW GH GHPDQGHU GHV GRPPDJHV LQWpUrWV
/HV SDUWLHV QH SHXYHQW UHQRQFHU j O
DYDQFH DX GURLW pYHQWXHO
GH GHPDQGHU GHV GRPPDJHV LQWpUrWV UpVXOWDQW GH OD UXSWXUH GX
FRQWUDW TX·HOOH VRLW DEXVLYH RX QRQ
/H VDODULp OLFHQFLp SRXU XQ PRWLI TX·LO MXJH DEXVLI SHXW
DYRLU UHFRXUV j OD SURFpGXUH GH FRQFLOLDWLRQ SUpOLPLQDLUH SUpYXH
DX H DOLQpD GH O·DUWLFOH FL GHVVRXV DX[ ILQV GH UpLQWpJUHU VRQ
SRVWH RX G·REWHQLU GHV GRPPDJHV LQWpUrWV
(Q FDV GH YHUVHPHQW GH GRPPDJHV LQWpUrWV OH UpFpSLVVp GH
UHPLVH GX PRQWDQW HVW VLJQp SDU OH VDODULp HW O·HPSOR\HXU RX VRQ
UHSUpVHQWDQW OHV VLJQDWXUHV G€PHQW OpJDOLVpHV SDU O·DXWRULWp
FRPSpWHQWH ,O HVW pJDOHPHQW FRQWUHVLJQp SDU O·DJHQW FKDUJp GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
/·DFFRUG REWHQX GDQV OH FDGUH GH OD FRQFLOLDWLRQ
SUpOLPLQDLUH HVW UpSXWp GpILQLWLI HW QRQ VXVFHSWLEOH GH UHFRXUV
GHYDQW OHV WULEXQDX[
$ GpIDXW G·DFFRUG LQWHUYHQX DX PR\HQ GH OD FRQFLOLDWLRQ
SUpOLPLQDLUH OH VDODULp HVW HQ GURLW GH VDLVLU OH WULEXQDO FRPSpWHQW
TXL SHXW VWDWXHU GDQV OH FDV G·XQ OLFHQFLHPHQW DEXVLI GX VDODULp
VRLW SDU OD UpLQWpJUDWLRQ GX VDODULp GDQV VRQ SRVWH RX SDU GHV
GRPPDJHV LQWpUrWV GRQW OH PRQWDQW HVW IL[p VXU OD EDVH GX VDODLUH
G·XQ PRLV HW GHPL SDU DQQpH RX IUDFWLRQ G·DQQpH GH WUDYDLO VDQV
WRXWHIRLV GpSDVVHU OH SODIRQG GH PRLV

1ƒ ²¬ UDELL ,
$UWLFOH

/RUVTX·XQ VDODULp D\DQW URPSX DEXVLYHPHQW VRQ FRQWUDW GH
WUDYDLO HQJDJH j QRXYHDX VHV VHUYLFHV OH QRXYHO HPSOR\HXU HVW
VROLGDLUHPHQW UHVSRQVDEOH GX GRPPDJH FDXVp j O
HPSOR\HXU
SUpFpGHQW GDQV OHV FDV VXLYDQWV
ƒ¬TXDQG LO HVW pWDEOL TX
LO HVW LQWHUYHQX GDQV OH GpEDXFKDJH
ƒ¬TXDQG LO D HPEDXFKp XQ VDODULp TX
LO VDYDLW GpMj OLp SDU XQ
FRQWUDW GH WUDYDLO
ƒ¬TXDQG LO D FRQWLQXp j RFFXSHU XQ VDODULp DSUqV DYRLU
DSSULV TXH FH VDODULp pWDLW HQFRUH OLp j XQ DXWUH HPSOR\HXU SDU XQ
FRQWUDW GH WUDYDLO
'DQV FH GHUQLHU FDV OD UHVSRQVDELOLWp GX QRXYHO HPSOR\HXU
FHVVH G
H[LVWHU VL DX PRPHQW R LO D pWp DYHUWL OH FRQWUDW GH
WUDYDLO DEXVLYHPHQW URPSX SDU OH VDODULp pWDLW YHQX j H[SLUDWLRQ
SDU O
DUULYpH GX WHUPH SRXU XQ FRQWUDW j GXUpH GpWHUPLQpH RX SDU
O
H[SLUDWLRQ GX GpODL GH SUpDYLV SRXU XQ FRQWUDW j GXUpH
LQGpWHUPLQpH
6RQW VRXPLVHV DX FRQWU{OH GH O·DXWRULWp MXGLFLDLUH OHV
GpFLVLRQV SULVHV SDU O·HPSOR\HXU GDQV OH FDGUH GH O·H[HUFLFH GH
VRQ SRXYRLU GLVFLSOLQDLUH
6HFWLRQ ,,, ¬²¬'X GpODL GH SUpDYLV

$UWLFOH
/D UXSWXUH XQLODWpUDOH GX FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH
LQGpWHUPLQpH HVW VXERUGRQQpH HQ O·DEVHQFH GH IDXWH JUDYH GH
O
DXWUH SDUWLH DX UHVSHFW GX GpODL GH SUpDYLV
/H GpODL HW OD GXUpH GX SUpDYLV VRQW UpJOHPHQWpV SDU OHV
WH[WHV OpJLVODWLIV HW UpJOHPHQWDLUHV OH FRQWUDW GH WUDYDLO OD
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO OH UqJOHPHQW LQWpULHXU RX OHV
XVDJHV
(VW QXOOH GH SOHLQ GURLW WRXWH FODXVH GX FRQWUDW GX WUDYDLO GH
OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO GX UqJOHPHQW LQWpULHXU RX GHV
XVDJHV IL[DQW XQ GpODL GH SUpDYLV LQIpULHXU j OD GXUpH IL[pH SDU OHV
WH[WHV OpJLVODWLIV RX UpJOHPHQWDLUHV
(VW QXOOH GDQV WRXV OHV FDV WRXWH FODXVH IL[DQW OH GpODL GH
SUpDYLV j PRLQV GH KXLW MRXUV
/·HPSOR\HXU HW OH VDODULp VRQW GLVSHQVpV GX UHVSHFW GX GpODL
GH SUpDYLV HQ FDV GH IRUFH PDMHXUH
$UWLFOH
/H GpODL GH SUpDYLV FRPPHQFH j FRXULU OH OHQGHPDLQ GH OD
QRWLILFDWLRQ GH OD GpFLVLRQ GH PHWWUH XQ WHUPH DX FRQWUDW
$UWLFOH
/H GpODL GH SUpDYLV HVW VXVSHQGX GDQV OHV GHX[ FDV VXLYDQWV
ƒ¬3HQGDQW OD SpULRGH G
LQFDSDFLWp WHPSRUDLUH ORUVTX
XQ
VDODULp HVW YLFWLPH G
XQ DFFLGHQW GH WUDYDLO RX DWWHLQW G
XQH
PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH
ƒ¬3HQGDQW OD SpULRGH TXL SUpFqGH HW VXLW O·DFFRXFKHPHQW
GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OHV DUWLFOHV HW FL GHVVRXV
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH FL GHVVXV QH VRQW SDV
DSSOLFDEOHV ORUVTXH OH FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH GpWHUPLQpH RX OH
FRQWUDW FRQFOX SRXU XQ WUDYDLO GpWHUPLQp SUHQG ILQ SHQGDQW OD
SpULRGH G
LQFDSDFLWp WHPSRUDLUH
$UWLFOH
3HQGDQW OH GpODL GH SUpDYLV O
HPSOR\HXU HW OH VDODULp VRQW
WHQXV DX UHVSHFW GH WRXWHV OHV REOLJDWLRQV UpFLSURTXHV TXL OHXU
LQFRPEHQW

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

$UWLFOH
(Q YXH GH OD UHFKHUFKH G·XQ DXWUH HPSORL OH VDODULp
EpQpILFLH SHQGDQW OH GpODL GH SUpDYLV GH SHUPLVVLRQV G
DEVHQFH
UpPXQpUpHV FRPPH WHPSV GH WUDYDLO HIIHFWLI TXHO TXH VRLW OH
PRGH GH UpPXQpUDWLRQ
$UWLFOH
/HV SHUPLVVLRQV G
DEVHQFH SUpYXHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV
VRQW DFFRUGpHV j UDLVRQ GH GHX[ KHXUHV SDU MRXU VDQV TX
HOOHV
SXLVVHQW H[FpGHU KXLW KHXUHV GDQV XQH PrPH VHPDLQH RX WUHQWH
KHXUHV GDQV XQH SpULRGH GH WUHQWH MRXUV FRQVpFXWLIV
&HSHQGDQW VL OH VDODULp HVW RFFXSp GDQV XQH HQWUHSULVH
pWDEOLVVHPHQW RX VXU XQ FKDQWLHU VLWXp j SOXV GH GL[ NLORPqWUHV
G
XQH YLOOH pULJpH HQ PXQLFLSDOLWp LO SRXUUD V
DEVHQWHU TXDWUH
KHXUHV FRQVpFXWLYHV GHX[ IRLV SDU VHPDLQH RX KXLW KHXUHV
FRQVpFXWLYHV XQH IRLV SDU VHPDLQH GXUDQW OHV KHXUHV FRQVDFUpHV
DX WUDYDLO GDQV O·HQWUHSULVH O
pWDEOLVVHPHQW RX OH FKDQWLHU
$UWLFOH
/HV DEVHQFHV VRQW IL[pHV G·XQ FRPPXQ DFFRUG HQWUH
O·HPSOR\HXU HW OH VDODULp HW OH FDV pFKpDQW DOWHUQDWLYHPHQW DX
JUp XQH IRLV GX VDODULp XQH IRLV GH O·HPSOR\HXU


$UWLFOH

6RQW FRQVLGpUpHV FRPPH SpULRGHV GH WUDYDLO HIIHFWLI
OHV SpULRGHV GH FRQJp DQQXHO SD\p
OHV SpULRGHV GH UHSRV GH IHPPHV HQ FRXFKHV SUpYXHV SDU
OHV DUWLFOHV HW FL GHVVRXV HW OD SpULRGH GH VXVSHQVLRQ GX
FRQWUDW GH WUDYDLO SUpYXH SDU O·DUWLFOH FL GHVVRXV
OD GXUpH GH O
LQFDSDFLWp WHPSRUDLUH GH WUDYDLO ORUVTXH OH
VDODULp D pWp YLFWLPH G
XQ DFFLGHQW GX WUDYDLO RX D pWp DWWHLQW G
XQH
PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH
OHV SpULRGHV R O·H[pFXWLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO HVW
VXVSHQGXH QRWDPPHQW SRXU FDXVH G
DEVHQFH DXWRULVpH GH
PDODGLH QH UpVXOWDQW SDV G·XQ DFFLGHQW GH WUDYDLO RX G·XQH
PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH GH IHUPHWXUH WHPSRUDLUH GH O·HQWUHSULVH
SDU GpFLVLRQ DGPLQLVWUDWLYH RX SRXU FDV GH IRUFH PDMHXUH
$UWLFOH
/·LQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW HVW FDOFXOpH VXU OD EDVH GH OD
PR\HQQH GHV VDODLUHV SHUoXV DX FRXUV GHV FLQTXDQWH GHX[
VHPDLQHV TXL RQW SUpFpGp OD UXSWXUH GX FRQWUDW
$UWLFOH

/H GURLW GH V
DEVHQWHU SUHQG ILQ GqV TXH OH VDODULp WURXYH XQ
QRXYHO HPSORL FH GRQW LO GRLW DYLVHU O
HPSOR\HXU VRXV SHLQH
G
LQWHUUXSWLRQ GX SUpDYLV ,O HQ HVW GH PrPH ORUVTXH OH VDODULp
FHVVH GH FRQVDFUHU OHV DEVHQFHV j OD UHFKHUFKH G·XQ HPSORL

/H VDODLUH HQWUDQW HQ OLJQH GH FRPSWH SRXU OH FDOFXO GH
O
LQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW QH SHXW rWUH LQIpULHXU DX VDODLUH
PLQLPXP OpJDO IL[p SDU O
DUWLFOH FL GHVVRXV

$UWLFOH

$UWLFOH

7RXWH UXSWXUH VDQV SUpDYLV GX FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH
LQGpWHUPLQpH RX VDQV TXH OH GpODL GH SUpDYLV DLW pWp LQWpJUDOHPHQW
REVHUYp HPSRUWH WDQW TX·HOOH Q·HVW SDV PRWLYpH SDU XQH IDXWH
JUDYH O
REOLJDWLRQ SRXU OD SDUWLH UHVSRQVDEOH GH YHUVHU j O
DXWUH
SDUWLH XQH LQGHPQLWp GH SUpDYLV pJDOH j OD UpPXQpUDWLRQ TX
DXUDLW
SHUoXH OH VDODULp V
LO pWDLW GHPHXUp j VRQ SRVWH

(QWUHQW HQ OLJQH GH FRPSWH SRXU OH FDOFXO GH O
LQGHPQLWp GH
OLFHQFLHPHQW OH VDODLUH SURSUHPHQW GLW HW VHV DFFHVVRLUHV
pQXPpUpV FL DSUqV

6HFWLRQ ,9 ¬²¬'H OҋLQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW

$UWLFOH
/H VDODULp OLp SDU XQ FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH LQGpWHUPLQpH
D GURLW j XQH LQGHPQLWp HQ FDV GH OLFHQFLHPHQW DSUqV VL[ PRLV GH
WUDYDLO GDQV OD PrPH HQWUHSULVH TXHOV TXH VRLHQW OH PRGH GH
UpPXQpUDWLRQ HW OD SpULRGLFLWp GX SDLHPHQW GX VDODLUH
$UWLFOH
/H PRQWDQW GH O·LQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW SRXU FKDTXH
DQQpH RX IUDFWLRQ G
DQQpH GH WUDYDLO HIIHFWLI HVW pJDO j
²¬ KHXUHV GH VDODLUH SRXU OHV FLQT SUHPLqUHV DQQpHV
G
DQFLHQQHWp
²¬ KHXUHV GH VDODLUH SRXU OD SpULRGH G·DQFLHQQHWp DOODQW
GH j DQV
²¬ KHXUHV GH VDODLUH SRXU OD SpULRGH G·DQFLHQQHWp DOODQW
GH j DQV¬
²¬ KHXUHV GH VDODLUH SRXU OD SpULRGH G·DQFLHQQHWp
GpSDVVDQW DQV
'HV GLVSRVLWLRQV SOXV IDYRUDEOHV DX VDODULp SHXYHQW rWUH
SUpYXHV GDQV OH FRQWUDW GH WUDYDLO OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH
WUDYDLO RX OH UqJOHPHQW LQWpULHXU
/H VDODULp D pJDOHPHQW OH GURLW GH EpQpILFLHU FRQIRUPpPHQW
j OD OpJLVODWLRQ HW OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU GH O·LQGHPQLWp GH
SHUWH G·HPSORL SRXU GHV UDLVRQV pFRQRPLTXHV WHFKQRORJLTXHV RX
VWUXFWXUHOOHV

3ULPHV HW LQGHPQLWpV LQKpUHQWHV DX WUDYDLO j O·H[FOXVLRQ

D ¬GHV LQGHPQLWpV FRQVWLWXDQW XQ UHPERXUVHPHQW GH IUDLV RX
GH GpSHQVHV VXSSRUWpV SDU OH VDODULp HQ UDLVRQ GH VRQ WUDYDLO
E ¬GHV LQGHPQLWpV GH UHVSRQVDELOLWp VDXI OHV LQGHPQLWpV GH
IRQFWLRQ WHOOHV TXH OHV LQGHPQLWpV GH FKHI G
pTXLSH RX GH FKHI GH
JURXSH
F ¬GHV LQGHPQLWpV SRXU WUDYDX[ SpQLEOHV RX GDQJHUHX[
G GHV LQGHPQLWpV FRQVWLWXDQW XQ GpGRPPDJHPHQW SRXU XQ
WUDYDLO H[pFXWp GDQV GHV ]RQHV GDQJHUHXVHV
H ¬GHV LQGHPQLWpV SRXU UHPSODFHPHQW WHPSRUDLUH G
XQ
VDODULp DSSDUWHQDQW j XQH FDWpJRULH VXSpULHXUH RX SRXU XQ WUDYDLO
H[pFXWp WHPSRUDLUHPHQW RX H[FHSWLRQQHOOHPHQW VDXI OHV
LQGHPQLWpV SRXU KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV
/HV DYDQWDJHV HQ QDWXUH
/HV FRPPLVVLRQV HW OHV SRXUERLUHV
$UWLFOH
&RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV SUpYXHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV
O·LQGHPQLWp GXH DX GpOpJXp GHV VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW DX
UHSUpVHQWDQW V\QGLFDO GDQV O·HQWUHSULVH OLFHQFLpV DX FRXUV GH OHXU
PDQGDW HVW PDMRUpH GH
$UWLFOH
/H VDODULp EpQpILFLH HQ FDV GH OLFHQFLHPHQW DEXVLI GH
YHUVHPHQW GH GRPPDJH LQWpUrWV HW GH O·LQGHPQLWp GH SUpDYLV
SUpYXV UHVSHFWLYHPHQW DX[ DUWLFOHV HW FL GHVVXV
,O EpQpILFLH pJDOHPHQW GH O·LQGHPQLWp GH SHUWH G·HPSORL%8//(7,1 2)),&,(/
$UWLFOH

/HV LQGHPQLWpV YLVpHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV QH VRQW SDV
GXHV DX VDODULp V·LO D GURLW j XQH SHQVLRQ GH YLHLOOHVVH ORUVTX·LO
HVW PLV j OD UHWUDLWH FRQIRUPpPHQW j O·DUWLFOH FL GHVVRXV VDXI
VL GHV GLVSRVLWLRQV SOXV IDYRUDEOHV VRQW SUpYXHV GDQV OH FRQWUDW GH
WUDYDLO OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO RX OH UqJOHPHQW
LQWpULHXU
6HFWLRQ 9 ¬²¬'X OLFHQFLHPHQW SDU PHVXUH GLVFLSOLQDLUH

$UWLFOH
(Q FDV GH IDXWH JUDYH OH VDODULp SHXW rWUH OLFHQFLp VDQV
SUpDYLV QL LQGHPQLWp QL YHUVHPHQW GH GRPPDJHV LQWpUrWV
$UWLFOH
$YDQW OH OLFHQFLHPHQW GX VDODULp LO GRLW SRXYRLU VH GpIHQGUH
HW rWUH HQWHQGX SDU O
HPSOR\HXU RX OH UHSUpVHQWDQW GH FHOXL FL HQ
SUpVHQFH GX GpOpJXp GHV VDODULpV RX OH UHSUpVHQWDQW V\QGLFDO GDQV
O·HQWUHSULVH TX·LO FKRLVLW OXL PrPH GDQV XQ GpODL QH GpSDVVDQW SDV
KXLW MRXUV j FRPSWHU GH OD GDWH GH FRQVWDWDWLRQ GH O·DFWH TXL OXL
HVW LPSXWp
,O HVW GUHVVp XQ SURFqV YHUEDO j FH SURSRV SDU
O·DGPLQLVWUDWLRQ GH O·HQWUHSULVH VLJQp SDU OHV GHX[ SDUWLHV GRQW
FRSLH HVW GpOLYUpH DX VDODULp
6L O·XQH GHV SDUWLHV UHIXVH G·HQWUHSUHQGUH RX GH SRXUVXLYUH
OD SURFpGXUH LO HVW IDLW UHFRXUV j O·LQVSHFWHXU GH WUDYDLO
$UWLFOH
/D GpFLVLRQ GHV VDQFWLRQV GLVFLSOLQDLUHV SUpYXHV j O·DUWLFOH
FL GHVVXV RX OD GpFLVLRQ GH OLFHQFLHPHQW HVW UHPLVH DX VDODULp
LQWpUHVVp HQ PDLQV SURSUHV FRQWUH UHoX RX SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH
DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ GDQV XQ GpODL GH KHXUHV VXLYDQW OD
GDWH j ODTXHOOH OD GpFLVLRQ SUpFLWpH D pWp SULVH
/D MXVWLILFDWLRQ GX OLFHQFLHPHQW SDU XQ PRWLI DFFHSWDEOH
LQFRPEH j O·HPSOR\HXU 'H PrPH LO GRLW SURXYHU ORUVTX·LO OH
SUpWHQG TXH OH VDODULp D DEDQGRQQp VRQ SRVWH
$UWLFOH ¬
8QH FRSLH GH OD GpFLVLRQ GH OLFHQFLHPHQW RX GH OD OHWWUH GH
GpPLVVLRQ HVW DGUHVVpH j O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
/D GpFLVLRQ GH OLFHQFLHPHQW GRLW FRPSRUWHU OHV PRWLIV MXVWLILDQW
OH OLFHQFLHPHQW GX VDODULp OD GDWH j ODTXHOOH LO D pWp HQWHQGX HW rWUH
DVVRUWLH GX SURFqV YHUEDO YLVp j O·DUWLFOH FL GHVVXV
/H WULEXQDO QH SHXW FRQQDvWUH TXH GHV PRWLIV PHQWLRQQpV
GDQV OD GpFLVLRQ GH OLFHQFLHPHQW HW GHV FLUFRQVWDQFHV GDQV
OHVTXHOOHV HOOH D pWp SULVH
$UWLFOH
6RXV SHLQH GH GpFKpDQFH O·DFWLRQ HQ MXVWLFH FRQFHUQDQW OH
OLFHQFLHPHQW GRLW rWUH SRUWpH GHYDQW OH WULEXQDO FRPSpWHQW GDQV
XQ GpODL GH MRXUV j FRPSWHU GH OD GDWH GH UpFHSWLRQ SDU OH
VDODULp GH OD GpFLVLRQ GH OLFHQFLHPHQW
/H GpODL SUpFLWp GRLW rWUH PHQWLRQQp GDQV OD GpFLVLRQ GH
OLFHQFLHPHQW YLVpH j O·DUWLFOH FL GHVVXV
6HFWLRQ 9, ¬²¬'X OLFHQFLHPHQW SRXU PRWLIV WHFKQRORJLTXHV
VWUXFWXUHOV RX pFRQRPLTXHV HW GH OD IHUPHWXUH
GHV HQWUHSULVHV

$UWLFOH
/·HPSOR\HXU GDQV OHV HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV LQGXVWULHOOHV RX
GDQV OHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV RX IRUHVWLqUHV HW OHXUV GpSHQGDQFHV RX
GDQV OHV HQWUHSULVHV G·DUWLVDQDW RFFXSDQW KDELWXHOOHPHQW GL[ VDODULpV
RX SOXV TXL HQYLVDJH OH OLFHQFLHPHQW GH WRXW RX SDUWLH GH FHV VDODULpV
SRXU PRWLIV WHFKQRORJLTXHV VWUXFWXUHOV RX SRXU PRWLIV VLPLODLUHV RX

1ƒ ²¬ UDELL ,

pFRQRPLTXHV GRLW SRUWHU VD GpFLVLRQ j OD FRQQDLVVDQFH GHV GpOpJXpV
GHV VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW GHV UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[ j
O·HQWUHSULVH DX PRLQV XQ PRLV DYDQW GH SURFpGHU DX OLFHQFLHPHQW ,O
GRLW HQ PrPH WHPSV OHXU IRXUQLU WRXV UHQVHLJQHPHQWV QpFHVVDLUHV \
DIIpUHQWV \ FRPSULV OHV PRWLIV GX OLFHQFLHPHQW DLQVL TXH OH QRPEUH HW
OHV FDWpJRULHV GHV VDODULpV FRQFHUQpV HW OD SpULRGH GDQV ODTXHOOH LO
HQWHQG HQWUHSUHQGUH FH OLFHQFLHPHQW
,O GRLW pJDOHPHQW HQJDJHU GHV FRQFHUWDWLRQV HW GHV
QpJRFLDWLRQV DYHF HX[ HQ YXH G·H[DPLQHU OHV PHVXUHV
VXVFHSWLEOHV G·HPSrFKHU OH OLFHQFLHPHQW RX G·HQ DWWpQXHU OHV
HIIHWV QpJDWLIV \ FRPSULV OD SRVVLELOLWp GH UpLQWpJUDWLRQ GDQV
G·DXWUHV SRVWHV
/H FRPLWp G·HQWUHSULVH DJLW DX OLHX HW SODFH GHV GpOpJXpV GHV
VDODULpV GDQV OHV HQWUHSULVHV RFFXSDQW SOXV GH FLQTXDQWH VDODULpV
/·DGPLQLVWUDWLRQ GH O·HQWUHSULVH GUHVVH XQ SURFqV YHUEDO
FRQVWDWDQW OHV UpVXOWDWV GHV FRQFHUWDWLRQV HW QpJRFLDWLRQV
SUpFLWpHV VLJQp SDU OHV GHX[ SDUWLHV GRQW XQH FRSLH HVW DGUHVVpH
DX[ GpOpJXpV GHV VDODULpV HW XQH DXWUH DX GpOpJXp SURYLQFLDO
FKDUJp GX WUDYDLO
$UWLFOH
/H OLFHQFLHPHQW GH WRXW RX SDUWLH GHV VDODULpV HPSOR\pV GDQV
OHV HQWUHSULVHV YLVpHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV SRXU PRWLIV
WHFKQRORJLTXHV VWUXFWXUHOV RX SRXU PRWLIV VLPLODLUHV RX
pFRQRPLTXHV HVW VXERUGRQQp j XQH DXWRULVDWLRQ GpOLYUpH SDU OH
JRXYHUQHXU GH OD SUpIHFWXUH RX GH OD SURYLQFH GDQV XQ GpODL
PD[LPXP GH GHX[ PRLV j FRPSWHU GH OD GDWH GH OD SUpVHQWDWLRQ GH OD
GHPDQGH SDU O·HPSOR\HXU DX GpOpJXp SURYLQFLDO FKDUJp GX WUDYDLO
/D GHPDQGH G·DXWRULVDWLRQ GRLW rWUH DVVRUWLH GH WRXV OHV
MXVWLILFDWLIV QpFHVVDLUHV HW GX SURFqV YHUEDO GHV FRQFHUWDWLRQV HW
QpJRFLDWLRQV DYHF OHV UHSUpVHQWDQWV GHV VDODULpV SUpYX SDU
O·DUWLFOH¬ FL GHVVXV
(Q FDV GH OLFHQFLHPHQW SRXU PRWLIV pFRQRPLTXHV OD
GHPDQGH GRLW rWUH DFFRPSDJQpH RXWUH OHV GRFXPHQWV VXVYLVpV
GHV MXVWLILFDWLIV VXLYDQWV
²¬XQ UDSSRUW FRPSRUWDQW OHV PRWLIV pFRQRPLTXHV
QpFHVVLWDQW O
DSSOLFDWLRQ GH OD SURFpGXUH GH OLFHQFLHPHQW
²¬O·pWDW GH OD VLWXDWLRQ pFRQRPLTXH HW ILQDQFLqUH GH
O
HQWUHSULVH
²¬XQ UDSSRUW pWDEOL SDU XQ H[SHUW FRPSWDEOH RX SDU XQ
FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV
/H GpOpJXp SURYLQFLDO FKDUJp GX WUDYDLO GRLW HIIHFWXHU WRXWHV
OHV LQYHVWLJDWLRQV TX
LO MXJH QpFHVVDLUHV ,O GRLW DGUHVVHU OH GRVVLHU
GDQV XQ GpODL Q·H[FpGDQW SDV XQ PRLV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GH
OD GHPDQGH DX[ PHPEUHV G·XQH FRPPLVVLRQ SURYLQFLDOH SUpVLGpH
SDU OH JRXYHUQHXU GH OD SUpIHFWXUH RX GH OD SURYLQFH DX[ ILQV
G·H[DPLQHU HW GH VWDWXHU VXU OH GRVVLHU GDQV OH GpODL IL[p FL GHVVXV
/D GpFLVLRQ GX JRXYHUQHXU GH OD SUpIHFWXUH RX GH OD
SURYLQFH GRLW rWUH PRWLYpH HW EDVpH VXU OHV FRQFOXVLRQV HW OHV
SURSRVLWLRQV GH ODGLWH FRPPLVVLRQ
$UWLFOH
/D FRPPLVVLRQ SURYLQFLDOH YLVpH j O·DUWLFOH FL GHVVXV HVW
FRPSRVpH GH UHSUpVHQWDQWV GHV DXWRULWpV DGPLQLVWUDWLYHV
FRQFHUQpHV HW GH UHSUpVHQWDQWV GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
GHV HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV
SOXV UHSUpVHQWDWLYHV
/H QRPEUH GHV PHPEUHV GH OD FRPPLVVLRQ OH PRGH GH OHXU
GpVLJQDWLRQ HW OHV PRGDOLWpV GH VRQ IRQFWLRQQHPHQW VRQW IL[pV SDU
YRLH UpJOHPHQWDLUH

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/$UWLFOH

$UWLFOH

/D IHUPHWXUH SDUWLHOOH RX WRWDOH GHV HQWUHSULVHV RX GHV
H[SORLWDWLRQV YLVpHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV Q·HVW SDV DXWRULVpH VL
HOOH HVW GLFWpH SDU GHV PRWLIV DXWUHV TXH FHX[ SUpYXV GDQV OH
PrPH DUWLFOH VL HOOH HVW GH QDWXUH j HQWUDvQHU OH OLFHQFLHPHQW GHV
VDODULpV VDXI GDQV OHV FDV R LO GHYLHQW LPSRVVLEOH GH SRXUVXLYUH
O·DFWLYLWp GH O·HQWUHSULVH HW VXU DXWRULVDWLRQ GpOLYUpH SDU OH
JRXYHUQHXU GH OD SUpIHFWXUH RX GH OD SURYLQFH FRQIRUPpPHQW j OD
PrPH SURFpGXUH IL[pH SDU OHV DUWLFOHV HW FL GHVVXV

¬6RXV SHLQH GH QXOOLWp OH ©¬UHoX SRXU VROGH GH WRXW FRPSWH¬ª
GRLW PHQWLRQQHU

$UWLFOH
/HV VDODULpV EpQpILFLHQW GHV LQGHPQLWpV GH SUpDYLV HW GH
OLFHQFLHPHQW SUpYXHV UHVSHFWLYHPHQW DX[ DUWLFOHV HW FL GHVVXV
HQ FDV GH O·REWHQWLRQ RX QRQ SDU O·HPSOR\HXU GH O·DXWRULVDWLRQ GH
OLFHQFLHPHQW FRQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV HW FL GHVVXV
7RXWHIRLV HQ FDV GH OLFHQFLHPHQW FRQIRUPpPHQW DX[GLWV
DUWLFOHV VDQV O·DXWRULVDWLRQ SUpFLWpH OHV VDODULpV OLFHQFLpV QH
EpQpILFLHQW GHV GRPPDJHV LQWpUrWV SUpYXV j O·DUWLFOH FL GHVVXV
TXH VXU GpFLVLRQ MXGLFLDLUH V·LOV QH VRQW SDV UpLQWpJUpV GDQV OHXUV
SRVWHV WRXW HQ FRQVHUYDQW OHXUV GURLWV
/·HPSOR\HXU HW OHV VDODULpV SHXYHQW UHFRXULU j OD
FRQFLOLDWLRQ SUpOLPLQDLUH FRQIRUPpPHQW j O·DUWLFOH FL GHVVXV
RX DX WULEXQDO SRXU VWDWXHU VXU OH OLWLJH
$UWLFOH
'DQV FKDTXH FDWpJRULH SURIHVVLRQQHOOH OHV OLFHQFLHPHQWV
DXWRULVpV LQWHUYLHQQHQW GDQV FKDTXH pWDEOLVVHPHQW GH O·HQWUHSULVH
HQ WHQDQW FRPSWH GHV pOpPHQWV FL DSUqV
²¬O·DQFLHQQHWp
²¬OD YDOHXU SURIHVVLRQQHOOH
²¬OHV FKDUJHV IDPLOLDOHV
/HV VDODULpV OLFHQFLpV EpQpILFLHQW G
XQH SULRULWp GH
UpHPEDXFKDJH GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O
DUWLFOH FL GHVVRXV
6HFWLRQ 9,, ¬²¬'X FHUWLILFDW GH WUDYDLO

$UWLFOH
/·HPSOR\HXU GRLW GpOLYUHU DX VDODULp XQ FHUWLILFDW GH WUDYDLO
j OD FHVVDWLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH
KXLW MRXUV VRXV SHLQH GH GRPPDJHV LQWpUrWV
/H FHUWLILFDW GH WUDYDLO GRLW H[FOXVLYHPHQW LQGLTXHU OD GDWH
GH O·HQWUpH GX VDODULp GDQV O·HQWUHSULVH FHOOH GH VD VRUWLH HW OHV
SRVWHV GH WUDYDLO TX·LO D RFFXSpV 7RXWHIRLV SDU DFFRUG HQWUH OHV
GHX[ SDUWLHV OH FHUWLILFDW GH WUDYDLO SHXW FRPSRUWHU GHV PHQWLRQV
UHODWLYHV DX[ TXDOLILFDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GX VDODULp HW DX[
VHUYLFHV TX·LO D UHQGXV
/H FHUWLILFDW GH WUDYDLO HVW H[HPSWp GHV GURLWV
G·HQUHJLVWUHPHQW PrPH V·LO FRPSRUWH GHV LQGLFDWLRQV DXWUHV TXH
FHOOHV SUpYXHV DX GHX[LqPH DOLQpD FL GHVVXV /·H[HPSWLRQ
V·pWHQG DX FHUWLILFDW SRUWDQW OD PHQWLRQ GH¬ ©¬OLEUH GH WRXW
HQJDJHPHQW» RX WRXWH DXWUH IRUPXOH pWDEOLVVDQW TXH OH FRQWUDW GH
WUDYDLO D SULV ILQ GH PDQLqUH RUGLQDLUH
6HFWLRQ 9,,, ¬²¬'X UHoX SRXU VROGH GH WRXW FRPSWH

$UWLFOH
©¬/H UHoX SRXU VROGH GH WRXW FRPSWH¬ª HVW OH UHoX GpOLYUp SDU
OH VDODULp j O
HPSOR\HXU j OD FHVVDWLRQ GX FRQWUDW SRXU TXHOTXH
FDXVH TXH FH VRLW SRXU V·DFTXLWWHU GH WRXW SDLHPHQW HQYHUV OXL
(VW QXO WRXW TXLWXV RX FRQFLOLDWLRQ FRQIRUPpPHQW j
O·DUWLFOH¬ GX &RGH GHV REOLJDWLRQV HW FRQWUDWV SRUWDQW
UHQRQFLDWLRQ j WRXW SDLHPHQW G€ DX VDODULp HQ UDLVRQ GH
O·H[pFXWLRQ RX j OD FHVVDWLRQ GX FRQWUDW

ƒ¬OD VRPPH WRWDOH YHUVpH SRXU VROGH GH WRXW FRPSWH DYHF
LQGLFDWLRQ GpWDLOOpH GHV SDLHPHQWV
ƒ¬OH GpODL GH IRUFOXVLRQ IL[p j MRXUV HQ FDUDFWqUHV OLVLEOHV
ƒ¬OH IDLW TXH OH UHoX SRXU VROGH GH WRXW FRPSWH D pWp pWDEOL
HQ GHX[ H[HPSODLUHV GRQW O·XQ HVW UHPLV DX VDODULp
/D VLJQDWXUH GX VDODULp SRUWpH VXU OH UHoX GRLW rWUH SUpFpGpH
GH OD PHQWLRQ ©¬OX HW DSSURXYp¬ª
6L OH VDODULp HVW LOOHWWUp OH ©¬UHoX SRXU VROGH GH WRXW FRPSWH¬ª
GRLW rWUH FRQWUHVLJQp SDU O
DJHQW FKDUJp GH O
LQVSHFWLRQ GH WUDYDLO
GDQV OH FDGUH GH OD FRQFLOLDWLRQ SUpYXH j O·DUWLFOH FL GHVVRXV
$UWLFOH
/H ©¬UHoX VROGH GH WRXW FRPSWH¬ª SHXW rWUH GpQRQFp GDQV OHV
VRL[DQWH MRXUV VXLYDQW OD GDWH GH VD VLJQDWXUH
/D GpQRQFLDWLRQ GX UHoX GRLW rWUH HIIHFWXpH VRLW SDU OHWWUH
UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ DGUHVVpH j O·HPSOR\HXU
VRLW SDU DVVLJQDWLRQ GHYDQW OH WULEXQDO (OOH Q·HVW YDODEOH TX·j
FRQGLWLRQ GH SUpFLVHU OHV GLYHUV GURLWV GRQW OH VDODULp HQWHQG VH
SUpYDORLU
$UWLFOH
/H ©¬UHoX SRXU VROGH GH WRXW FRPSWH¬ª UpJXOLqUHPHQW
GpQRQFp RX j O·pJDUG GXTXHO OD IRUFOXVLRQ QH SHXW MRXHU Q·D TXH
OD YDOHXU G·XQ VLPSOH UHoX GHV VRPPHV TXL \ ILJXUHQW
/H TXLWXV RX OD FRQFLOLDWLRQ HVW FRQVLGpUp FRQIRUPpPHQW j
O·DUWLFOH GX &RGH GHV REOLJDWLRQV HW FRQWUDWV FRPPH XQ
VLPSOH GRFXPHQW FRQVWDWDQW OHV VRPPHV TXL \ VRQW SRUWpHV
/HV LQGHPQLWpV YHUVpHV DX VDODULp SRXU OLFHQFLHPHQW SDU
FRQFLOLDWLRQ RX GpFLVLRQ MXGLFLDLUH VRQW H[HPSWpHV GH O·LPS{W
JpQpUDO VXU OH UHYHQX GHV FRWLVDWLRQV GH OD &DLVVH QDWLRQDOH GH
VpFXULWp VRFLDOH HW GHV GURLWV G·HQUHJLVWUHPHQW
6HFWLRQ ,; ¬²¬'X ORJHPHQW GX VDODULp HQ UDLVRQ GH VRQ WUDYDLO

$UWLFOH
/RUVTXH O·HPSOR\HXU PHW XQ ORJHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GX
VDODULp HQ UDLVRQ GH VRQ WUDYDLO FH GHUQLHU GRLW TXLWWHU HW UHQGUH
OHGLW ORJHPHQW GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH WURLV PRLV j FRPSWHU
GH OD GDWH GH OD FHVVDWLRQ GX FRQWUDW TXHOOH TXH VRLW OD FDXVH
VRXV SHLQH G·XQH DVWUHLQWH Q·H[FpGDQW SDV OH TXDUW GX VDODLUH
MRXUQDOLHU SRXU FKDTXH MRXU GH UHWDUG
6HFWLRQ ; ¬²¬'LVSRVLWLRQV SpQDOHV

$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX SUpDYLV
SUpYXHV DX[ DUWLFOHV HW ¬FL GHVVXV
²¬OH UHIXV G·RFWUR\HU OHV SHUPLVVLRQV G·DEVHQFH SUpYXHV j
O·DUWLFOH FL GHVVXV RX OD GXUpH GHV SpULRGHV G·DEVHQFHV
LQIpULHXUH j FHOOHV SUHVFULWHV SDU OHGLW DUWLFOH¬
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GH O·LQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW
SUpYXH j O·DUWLFOH ¬FL GHVVXV
²¬OD QRQ DSSOLFDWLRQ GH O·DUWLFOH FL GHVVXV SRXU OH FDOFXO
GH O·LQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW
%8//(7,1 2)),&,(/

²¬OD QRQ DSSOLFDWLRQ GH OD PDMRUDWLRQ GH O·LQGHPQLWp GH
OLFHQFLHPHQW GXH DX[ GpOpJXpV GHV VDODULpV HW
UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[ GDQV O·HQWUHSULVH SUpYXH j
O·DUWLFOH ¬FL GHVVXV
²¬OH GpIDXW GH PLVH j OD GLVSRVLWLRQ GX VDODULp GX FHUWLILFDW
GH WUDYDLO SUpYX j O·DUWLFOH FL GHVVXV RX OH GpIDXW GH
PHQWLRQ GDQV OH FHUWLILFDW GH O·XQH GHV LQGLFDWLRQV
SUHVFULWHV SDU OHGLW DUWLFOH RX OH GpIDXW GH GpOLYUDQFH GXGLW
FHUWLILFDW GDQV OH GpODL IL[p DXGLW DUWLFOH
/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHVGLWV DUWLFOHV Q·RQW SDV pWp
REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH OH
PRQWDQW GH GLUKDPV
(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OH QRQ
UHVSHFW GH OD SULRULWp GH UpHPEDXFKDJH SUpYXH DX GHUQLHU DOLQpD
GH O·DUWLFOH ¬FL GHVVXV
(VW SXQLH G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
O·LQREVHUYDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW FL GHVVXV
&KDSLWUH 9,
'X YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU
GH FRPPHUFH HW G
LQGXVWULH
$UWLFOH
(VW FRQVLGpUp FRPPH XQ FRQWUDW GH WUDYDLO TXHOOH TXH VRLW
OD TXDOLILFDWLRQ TXL OXL HVW GRQQpH SDU OHV SDUWLHV OH FRQWUDW GRQW
O
REMHW HVW OD UHSUpVHQWDWLRQ FRPPHUFLDOH RX LQGXVWULHOOH HW TXL
LQWHUYLHQW HQWUH G·XQH SDUW OH YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU
TXHO TXH VRLW OH WLWUH TXL OXL HVW DWWULEXp HW G·DXWUH SDUW VRQ
HPSOR\HXU TX
LO VRLW LQGXVWULHO RX FRPPHUoDQW QRQREVWDQW WRXWH
VWLSXODWLRQ H[SUHVVH GX FRQWUDW RX HQ VRQ VLOHQFH ORUVTXH OH
YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU
²¬WUDYDLOOH SRXU OH FRPSWH G
XQ RX SOXVLHXUV HPSOR\HXUV
²¬H[HUFH HIIHFWLYHPHQW VD SURIHVVLRQ GH IDoRQ H[FOXVLYH HW
FRQWLQXH
²¬HVW OLp j VRQ HPSOR\HXU SDU GHV HQJDJHPHQWV GpWHUPLQDQW
OD QDWXUH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ FRPPHUFLDOH RX LQGXVWULHOOH
GHV SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV RX GHV PDUFKDQGLVHV RIIHUWHV j
OD YHQWH RX j O
DFKDW OD UpJLRQ GDQV ODTXHOOH LO GRLW H[HUFHU
VRQ DFWLYLWp RX OHV FDWpJRULHV GH FOLHQWV TX
LO HVW FKDUJp GH
YLVLWHU HW OH WDX[ GHV UpPXQpUDWLRQV TXL OXL VRQW GXHV
/HV GLVSRVLWLRQV SUpFLWpHV QH SHXYHQW IDLUH REVWDFOH j GHV
FODXVHV SHUPHWWDQW DX YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU GH
FRPPHUFH HW G·LQGXVWULH VRLW O
H[HUFLFH G
XQH DXWUH SURIHVVLRQ
VRLW O
DFFRPSOLVVHPHQW G
RSpUDWLRQV FRPPHUFLDOHV SHUVRQQHOOHV
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUWLFOH QH V
DSSOLTXHQW SDV DX[
VDODULpV FKDUJpV RFFDVLRQQHOOHPHQW HQ SOXV GH OHXU WUDYDLO j
O
LQWpULHXU G
XQH HQWUHSULVH GH GpPDUFKHV DXSUqV GH OD FOLHQWqOH
UpPXQpUpV H[FOXVLYHPHQW SDU GHV DSSRLQWHPHQWV IL[HV DX[TXHOV
V
DMRXWHQW pYHQWXHOOHPHQW GHV IUDLV GH GpSODFHPHQW j OD FKDUJH GH
O
HQWUHSULVH HW GRQW O
DFWLYLWp HVW GLULJpH HW FRQWU{OpH MRXUQHOOHPHQW
SDU O·HPSOR\HXU
$UWLFOH
/HV FRQWUDWV GpILQLV j O
DUWLFOH FL GHVVXV GRLYHQW rWUH
pWDEOLV SDU pFULW
,OV VRQW DX FKRL[ GHV SDUWLHV G
XQH GXUpH GpWHUPLQpH RX
LQGpWHUPLQpH /HV SDUWLHV GRLYHQW GDQV FH GHUQLHU FDV VWLSXOHU XQ
GpODL GH SUpDYLV IL[p HQ YHUWX GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH
WUDYDLO GX UqJOHPHQW LQWpULHXU RX GHV XVDJHV VDQV rWUH LQIpULHXU
GDQV WRXV OHV FDV j OD GXUpH IL[pH GDQV O·DUWLFOH FL GHVVXV
,O SHXW rWUH VWLSXOp XQH SpULRGH G
HVVDL GRQW OD GXUpH QH SHXW
rWUH VXSpULHXUH j VL[ PRLV

1ƒ ²¬ UDELL ,
$UWLFOH

/HV FRQWUDWV SUpYXV j O·DUWLFOH FL GHVVXV SHXYHQW SRXU
OHXU GXUpH FRQWHQLU O·LQWHUGLFWLRQ SRXU OH YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW
RX SODFLHU GH UHSUpVHQWHU GHV HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV RX
LQGXVWULHOOHV RX GHV SURGXLWV GpWHUPLQpV
/RUVTXH OH FRQWUDW QH FRQWLHQW SDV FHWWH LQWHUGLFWLRQ OHV
SDUWLHV GRLYHQW j PRLQV TX·HOOHV Q
\ UHQRQFHQW SDU XQH VWLSXODWLRQ
H[SUHVVH SUpYRLU OH FDV pFKpDQW XQH FODXVH LQGLTXDQW OHV
HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV RX LQGXVWULHOOHV RX OHV SURGXLWV TXH OH
YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU UHSUpVHQWH GpMj MXVTX·j OD
IRUPDWLRQ GX FRQWUDW HW O·HQJDJHPHQW GH QH SDV SUHQGUH HQ FRXUV
GH FRQWUDW GH QRXYHOOHV UHSUpVHQWDWLRQV VDQV DXWRULVDWLRQ
SUpDODEOH GH O·HPSOR\HXU
$UWLFOH
/HV FRQVpTXHQFHV GH OD UXSWXUH GX FRQWUDW GH WUDYDLO GX
YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU SDU OD YRORQWp GH O·XQH GHV
SDUWLHV VRQW UpJOpHV FRPPH VXLW
ƒ¬TXDQG OD UXSWXUH LQWHUYLHQW DX FRXUV GH OD SpULRGH G
HVVDL
LO Q
HVW G€ DXFXQH LQGHPQLWp
ƒ¬TXDQG OD UXSWXUH LQWHUYLHQW DSUqV O·H[SLUDWLRQ GH OD
SpULRGH G
HVVDL HW TX
HOOH HVW OH IDLW GH O
HPSOR\HXU OHV
GLVSRVLWLRQV VXLYDQWHV GRLYHQW rWUH REVHUYpHV
, ¬²¬ 6·LO V·DJLW G·XQ FRQWUDW j GXUpH LQGpWHUPLQpH

D ² HQ FDV G
LQREVHUYDWLRQ GX GpODL GH SUpDYLV LO HVW G€ DX
YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU j WLWUH GH VDODLUH OH PRQWDQW
pYDOXp HQ DUJHQW GH WRXV OHV DYDQWDJHV GLUHFWV HW LQGLUHFWV TX
LO
DXUDLW SX UHFXHLOOLU SHQGDQW OH GpODL GH SUpDYLV
E ² HQ FDV GH UXSWXUH DEXVLYH LO OXL HVW G€ GHV GRPPDJHV
LQWpUrWV HW O·LQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW SUpYXV UHVSHFWLYHPHQW SDU
OHV DUWLFOHV HW FL GHVVXV
,, ¬²¬ 6
LO V
DJLW GH OD UpVLOLDWLRQ DQWLFLSpH G
XQ FRQWUDW j GXUpH
GpWHUPLQpH LO HVW G€ DX UHSUpVHQWDQW YR\DJHXU RX SODFLHU

D j WLWUH GH VDODLUH OH PRQWDQW GHV DYDQWDJHV GLUHFWV RX
LQGLUHFWV TX
LO DXUDLW UHFXHLOOLV MXVTX
j H[SLUDWLRQ GX FRQWUDW HW HQ
RXWUH OH PRQWDQW GHV DYDQWDJHV TXH OH VDODULp SHUFHYUDLW SDU VXLWH
GH OD UXSWXUH GX FRQWUDW
E GHV GRPPDJHV LQWpUrWV GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU
O
DUWLFOH FL GHVVXV
$UWLFOH
/D UXSWXUH GH WRXW FRQWUDW j GXUpH LQGpWHUPLQpH RX GH WRXW
FRQWUDW j GXUpH GpWHUPLQpH G
XQ YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU
RXYUH GURLW j LQGHPQLWp DX SURILW GH FHOXL FL GDQV OHV FDV FL DSUqV
ƒ¬/RUVTXH OD UXSWXUH GX FRQWUDW j GXUpH LQGpWHUPLQpH RX OD
UpVLOLDWLRQ DYDQW VRQ pFKpDQFH GX FRQWUDW j GXUpH GpWHUPLQpH HVW
OH IDLW GH O
HPSOR\HXU HW TX
HOOH Q
HVW SDV SURYRTXpH SDU XQH IDXWH
JUDYH GX YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU
ƒ¬/RUVTX·LO \ D FHVVDWLRQ GX FRQWUDW SDU VXLWH G
DFFLGHQW RX
GH PDODGLH HQWUDvQDQW XQH LQFDSDFLWp WRWDOH SHUPDQHQWH GH WUDYDLO
GX YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU
ƒ¬/RUVTX
LO \ D QRQ UHQRXYHOOHPHQW GX FRQWUDW j GXUpH
GpWHUPLQpH YHQX j H[SLUDWLRQ
$UWLFOH
/·LQGHPQLWp SUpYXH j O·DUWLFOH FL GHVVXV QH VH FRQIRQG QL
DYHF FHOOH TXL SRXUUDLW rWUH GXH SRXU UXSWXUH DEXVLYH GX FRQWUDW j
GXUpH LQGpWHUPLQpH QL DYHF FHOOH TXL SRXUUDLW rWUH GXH HQ FDV GH
UpVLOLDWLRQ DQWLFLSpH GX FRQWUDW j GXUpH GpWHUPLQpH WHOOHV TXH FHV
LQGHPQLWpV VRQW IL[pHV SDU O
DUWLFOH FL GHVVXV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

$UWLFOH
/H PRQWDQW GH O
LQGHPQLWp YLVpH j O
DUWLFOH FL GHVVXV HVW
FDOFXOp G
DSUqV OD SDUW TXL UHYLHQW SHUVRQQHOOHPHQW DX YR\DJHXU
UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU HX pJDUG j O
LPSRUWDQFH HQ QRPEUH HW HQ
YDOHXU GH OD FOLHQWqOH DSSRUWpH SDU OXL FRPSWH WHQX GHV
UpPXQpUDWLRQV VSpFLDOHV TXL OXL RQW pWp DFFRUGpHV DX FRXUV GX
FRQWUDW SRXU OH PrPH REMHW DLQVL TXH GHV GLPLQXWLRQV TXL
SRXUUDLHQW rWUH FRQVWDWpHV GDQV OD FOLHQWqOH SUpH[LVWDQWH HW
LPSXWDEOHV DX YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU
,O HVW LQWHUGLW GH GpWHUPLQHU FHWWH LQGHPQLWp j O·DYDQFH
6L OD UXSWXUH GX FRQWUDW j GXUpH LQGpWHUPLQpH RX OD
UpVLOLDWLRQ DYDQW VRQ pFKpDQFH GX FRQWUDW j GXUpH GpWHUPLQpH
UpVXOWH GX GpFqV GX YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW RX SODFLHU O
LQGHPQLWp
HVW DWWULEXpH DX[ KpULWLHUV GH FH GHUQLHU
7,75( ,,
'8 &2175$7 '( 6286 (175(35,6(
$UWLFOH
©¬/H FRQWUDW GH VRXV HQWUHSULVH¬ª HVW XQ FRQWUDW pWDEOL SDU
pFULW SDU OHTXHO XQ HQWUHSUHQHXU SULQFLSDO FKDUJH XQ VRXV
HQWUHSUHQHXU GH O
H[pFXWLRQ G
XQ FHUWDLQ WUDYDLO RX GH OD SUHVWDWLRQ
GH FHUWDLQV VHUYLFHV
,O HVW IDLW UHFRXUV DX FRQWUDW GH VRXV HQWUHSULVH WDQW TX·LO HVW
HQ IDYHXU GH O·HQWUHSULVH SULQFLSDOH HW QH SRUWH SDV SUpMXGLFH DX[
LQWpUrWV GHV VDODULpV
$UWLFOH
/H VRXV HQWUHSUHQHXU HQ WDQW TX
HPSOR\HXU HVW WHQX
G
REVHUYHU WRXWHV OHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL DLQVL TXH OHV
GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ PDWLqUH GH VpFXULWp
VRFLDOH G
DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW GH PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV
6L OH VRXV HQWUHSUHQHXU Q
HVW SDV LQVFULW DX UHJLVWUH GX
FRPPHUFH HW Q
HVW SDV SURSULpWDLUH G
XQ IRQGV GH FRPPHUFH
O
HQWUHSUHQHXU SULQFLSDO HVW WHQX GH YHLOOHU j O
REVHUYDWLRQ GHV
GLVSRVLWLRQV GX OLYUH ,, GH OD SUpVHQWH ORL UHODWLYHV DX[ VDODULpV
$UWLFOH
/H VRXV HQWUHSUHQHXU GRLW SRUWHU VXU OD FDUWH GH WUDYDLO HW OH
EXOOHWLQ GH SDLH SUpYXV DX[ DUWLFOHV HW GH OD SUpVHQWH ORL
OHV PHQWLRQV IL[pHV SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO
$UWLFOH
'DQV WRXV OHV FDV TXH OHV WUDYDX[ VRLHQW H[pFXWpV RX OHV
VHUYLFHV VRLHQW IRXUQLV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH O·HQWUHSUHQHXU
SULQFLSDO RX OHXUV GpSHQGDQFHV RX TX
LOV OH VRLHQW GDQV GHV
pWDEOLVVHPHQWV RX GpSHQGDQFHV DXWUHV TXH OHV VLHQV RX TX
LOV
VRLHQW H[pFXWpV SDU GHV VDODULpV WUDYDLOODQW j GRPLFLOH HW HQ FDV
G·LQVROYDELOLWp GX VRXV HQWUHSUHQHXU QRQ LQVFULW DX UHJLVWUH GX
FRPPHUFH HW QRQ DIILOLp j OD &DLVVH QDWLRQDOH GH VpFXULWp VRFLDOH
O
HQWUHSUHQHXU SULQFLSDO HVW WHQX j FRQFXUUHQFH GHV VRPPHV GXHV
DX VRXV HQWUHSUHQHXU HQ IDYHXU GHV VDODULpV WUDYDLOODQW SRXU OH
FRPSWH GH FH GHUQLHU G
KRQRUHU OHV HQJDJHPHQWV VXLYDQWV
²¬OH SDLHPHQW GHV VDODLUHV VRXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV
SUpYXHV j O
DUWLFOH FL GHVVRXV
²¬O
LQGHPQLWp GH FRQJp DQQXHO SD\p
²¬OHV LQGHPQLWpV GH OLFHQFLHPHQW
²¬OH YHUVHPHQW GHV FRWLVDWLRQV j OD &DLVVH QDWLRQDOH GH
VpFXULWp VRFLDOH¬
²¬OH YHUVHPHQW GH OD WD[H UHODWLYH j OD IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH(Q RXWUH ORUVTXH OHV WUDYDX[ VRQW H[pFXWpV RX OHV VHUYLFHV
VRQW IRXUQLV GDQV VHV pWDEOLVVHPHQWV RX OHXUV GpSHQGDQFHV LO HVW
UHVSRQVDEOH DX UHJDUG GH OD UpSDUDWLRQ GHV DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW
GHV PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV
$UWLFOH
(Q FDV G·LQVROYDELOLWp GX VRXV HQWUHSUHQHXU GDQV OHV FDV
YLVpV j O·DUWLFOH FL GHVVXV OHV VDODULpV OpVpV HW OD &DLVVH
QDWLRQDOH GH VpFXULWp VRFLDOH RQW OH GURLW G
LQWHQWHU XQH DFWLRQ
FRQWUH O
HQWUHSUHQHXU SULQFLSDO SRXU OH FRPSWH GXTXHO OH WUDYDLO
DXUD pWp H[pFXWp
$UWLFOH
/
HQWUHSUHQHXU SULQFLSDO Q
HVW UHVSRQVDEOH GX SDLHPHQW GHV
VDODLUHV GX SHUVRQQHO GX VRXV HQWUHSUHQHXU TXH VL XQ DYLV GH
GpIDXW GH SDLHPHQW OXL HVW DGUHVVp GDQV OHV VRL[DQWH MRXUV TXL RQW
VXLYL OD GDWH G
H[LJLELOLWp GHV VDODLUHV GX GHUQLHU PRLV RX GH OD
GHUQLqUH TXLQ]DLQH GHPHXUpV LPSD\pV VRLW SDU OHV VDODULpV GX
VRXV HQWUHSUHQHXU VRLW SDU O
DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH ORFDOH RX
O
DJHQW FKDUJp GH O
LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
7,75( ,,,¬
'( /$ 1e*2&,$7,21 &2//(&7,9(
$UWLFOH
©¬¬/D QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH¬ª HVW OH GLDORJXH HQWUH OHV
UHSUpVHQWDQWV GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV OHV SOXV
UHSUpVHQWDWLYHV RX OHV XQLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV
UHSUpVHQWDWLYHV G·XQH SDUW HW XQ RX SOXVLHXUV HPSOR\HXUV RX OHV
UHSUpVHQWDQWV GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV
G·DXWUH SDUW DX[ ILQV GH¬
²¬GpWHUPLQHU HW DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GX WUDYDLO HW GH
O·HPSORL¬
²¬RUJDQLVHU OHV UHODWLRQV HQWUH OHV HPSOR\HXUV HW OHV VDODULpV¬
²¬RUJDQLVHU OHV UHODWLRQV HQWUH OHV HPSOR\HXUV RX OHXUV
RUJDQLVDWLRQV G·XQH SDUW HW XQH RX SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV
V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV G·DXWUH SDUW
$UWLFOH
&KDTXH SDUWLH GDQV OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH GpVLJQH SDU
pFULW XQ UHSUpVHQWDQW /·DXWUH SDUWLH QH SHXW V·\ RSSRVHU
$UWLFOH
&KDTXH SDUWLH GDQV OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH HVW WHQXH GH
IRXUQLU j O·DXWUH SDUWLH OHV LQIRUPDWLRQV HW OHV LQGLFDWLRQV TX·HOOH
GHPDQGH HW QpFHVVDLUHV SRXU IDFLOLWHU OH GpURXOHPHQW GHV
QpJRFLDWLRQV
$UWLFOH
/D QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH VH GpURXOH GLUHFWHPHQW DX[
QLYHDX[ VXLYDQWV¬
²¬DX QLYHDX GH O·HQWUHSULVH¬ HQWUH O·HPSOR\HXU HW OHV
V\QGLFDWV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLIV GDQV
O·HQWUHSULVH
²¬DX QLYHDX GX VHFWHXU FRQFHUQp¬ HQWUH O·HPSOR\HXU RX OHV
RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW OHV
RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV
UHSUpVHQWDWLYHV GDQV OH VHFWHXU¬
²¬$X QLYHDX QDWLRQDO¬ HQWUH OHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
GHV HPSOR\HXUV HW OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV
OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV DX QLYHDX QDWLRQDO
&KDTXH SDUWLH SHXW VH IDLUH DVVLVWHU DX FRXUV GHV
QpJRFLDWLRQV SDU DXWDQW GH FRQVHLOOHUV TX·HOOH GpVLUH%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

$UWLFOH

$UWLFOH

/HV QpJRFLDWLRQV FROOHFWLYHV VH WLHQQHQW DX QLYHDX GH
O·HQWUHSULVH HW DX QLYHDX VHFWRULHO XQH IRLV SDU DQ

/H FRQVHLO GH OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH SUpVLGp SDU OH
PLQLVWUH FKDUJp GX WUDYDLO RX VRQ UHSUpVHQWDQW HVW FRPSRVp SDU
GHV UHSUpVHQWDQWV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ HW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV
RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GHV
RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV

/HV FRQYHQWLRQV FROOHFWLYHV SHXYHQW SUpYRLU XQH SpULRGLFLWp
GLIIpUHQWH SRXU SURFpGHU j FHV QpJRFLDWLRQV
/HV QpJRFLDWLRQV HQWUH OH JRXYHUQHPHQW OHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV
GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV DX QLYHDX QDWLRQDO VH
GpURXOHQW FKDTXH DQQpH HW DXWDQW GH IRLV TXH QpFHVVDLUH SRXU
GLVFXWHU GHV GLIIpUHQWHV TXHVWLRQV pFRQRPLTXHV HW VRFLDOHV
FRQFHUQDQW OH GRPDLQH GX WUDYDLO
$UWLFOH ¬
/D SDUWLH GpVLUDQW QpJRFLHU HVW WHQXH ORUVTX·LO HVW
QpFHVVDLUH G·DGUHVVHU XQ SUpDYLV j O·DXWUH SDUWLH SDU XQH OHWWUH
UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ
/D SDUWLH DYLVpH GRLW QRWLILHU VD UpSRQVH j O·DXWUH SDUWLH GH OD
PrPH PDQLqUH GDQV XQ GpODL GH VHSW MRXUV j FRPSWHU GH OD GDWH
GH OD UpFHSWLRQ GX SUpDYLV
$UWLFOH
/HV SDUWLHV SHXYHQW IL[HU SDU DFFRUG FRPPXQ OD GDWH GX
GpEXW GH OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH GDQV XQ GpODL GH MRXUV
VXLYDQW OD GDWH GH OD UpFHSWLRQ GH OD SUHPLqUH SDUWLH GX
FRQVHQWHPHQW GH OD GHX[LqPH
/HV SDUWLHV SHXYHQW IL[HU SDU DFFRUG FRPPXQ OD GDWH GH OD
FO{WXUH GHV QpJRFLDWLRQV VRXV UpVHUYH TXH FH GpODL QH GpSDVVH
GDQV WRXV OHV FDV MRXUV GH OD GDWH G·RXYHUWXUH GHVGLWHV
QpJRFLDWLRQV
8QH FRSLH GHV DFFRUGV FRPPXQV SUpFLWpV HVW DGUHVVpH j
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
$UWLFOH
/·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO RX O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FRQFHUQpH IRXUQLW DX[ SDUWLHV GH OD QpJRFLDWLRQ
OHV VWDWLVWLTXHV OHV LQIRUPDWLRQV pFRQRPLTXHV VRFLDOHV HW
WHFKQLTXHV HW DXWUHV UHQVHLJQHPHQWV IDFLOLWDQW OH GpURXOHPHQW GH
ODGLWH QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH
$UWLFOH
/HV UpVXOWDWV GH OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH VRQW SRUWpV GDQV
XQ SURFqV YHUEDO RX XQ DFFRUG VLJQp SDU OHV SDUWLHV GRQW XQH
FRSLH HVW DGUHVVpH j O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO TXL WUDQVPHW XQH FRSLH GHVGLWV SURFqV RX DFFRUG DX
&RQVHLO GH OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH
$UWLFOH
,O HVW FUpp DXSUqV GH O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO XQ FRQVHLO VRXV OD GpQRPLQDWLRQ GH¬©¬&RQVHLO GH OD
QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH¬ª D\DQW SRXU PLVVLRQ GH¬
‡¬SUpVHQWHU GHV SURSRVLWLRQV SRXU SURPRXYRLU OD QpJRFLDWLRQ
FROOHFWLYH¬
‡¬SUpVHQWHU GHV SURSRVLWLRQV SRXU HQFRXUDJHU OD FRQFOXVLRQ
HW OD JpQpUDOLVDWLRQ GHV FRQYHQWLRQV FROOHFWLYHV GH WUDYDLO
QRWDPPHQW DX VHLQ GHV HQWUHSULVHV RFFXSDQW SOXV GH GHX[
FHQWV VDODULpV TXH FH VRLW j O·pFKHOOH QDWLRQDOH RX
VHFWRULHOOH¬
‡¬GRQQHU VRQ DYLV VXU O·LQWHUSUpWDWLRQ GHV FODXVHV GH OD
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO ORUVTX·LO HQ HVW VROOLFLWp¬
‡¬pWXGLHU O·LQYHQWDLUH DQQXHO GX ELODQ GHV QpJRFLDWLRQV
FROOHFWLYHV

/H SUpVLGHQW GX FRQVHLO GH OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH SHXW
IDLUH DSSHO DX[ ILQV GH SDUWLFLSHU j VHV WUDYDX[ j WRXWH SHUVRQQH
HQ UDLVRQ GH VHV TXDOLILFDWLRQV GDQV OH GRPDLQH GH FRPSpWHQFH
GXGLW FRQVHLO
$UWLFOH
/H QRPEUH GHV PHPEUHV GX FRQVHLO GH OD QpJRFLDWLRQ
FROOHFWLYH HW OHV PRGDOLWpV GH OHXU QRPLQDWLRQ DLQVL TXH OHV
PRGDOLWpV GX IRQFWLRQQHPHQW GXGLW FRQVHLO VRQW IL[pV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH
7,75( ,9
'( /$ &219(17,21 &2//(&7,9( '( 75$9$,/
&KDSLWUH SUHPLHU

'pILQLWLRQ HW IRUPH
$UWLFOH
©¬/D FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO¬ª HVW XQ FRQWUDW
FROOHFWLI UpJLVVDQW OHV UHODWLRQV GH WUDYDLO FRQFOX HQWUH G
XQH SDUW
OHV UHSUpVHQWDQWV G
XQH RX SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV
VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV RX OHXUV XQLRQV HW G
DXWUH SDUW
VRLW XQ RX SOXVLHXUV HPSOR\HXUV FRQWUDFWDQW j WLWUH SHUVRQQHO VRLW
OHV UHSUpVHQWDQWV G
XQH RX GH SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV
6RXV SHLQH GH QXOOLWp OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
GRLW rWUH pWDEOLH SDU pFULW
$UWLFOH
/HV FRQYHQWLRQV FROOHFWLYHV GH WUDYDLO FRQWLHQQHQW OHV
GLVSRVLWLRQV FRQFHUQDQW OHV UHODWLRQV GH WUDYDLO ¬QRWDPPHQW
ƒ OHV pOpPHQWV FL DSUqV GX VDODLUH DSSOLFDEOH j FKDTXH
FDWpJRULH SURIHVVLRQQHOOH
D OHV FRHIILFLHQWV KLpUDUFKLTXHV DIIpUHQWV DX[ GLIIpUHQWV
QLYHDX[ GH TXDOLILFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH FHV FRHIILFLHQWV
DSSOLTXpV DX VDODLUH PLQLPXP GX VDODULp VDQV TXDOLILFDWLRQ
VHUYHQW j GpWHUPLQHU OHV VDODLUHV PLQLPD SRXU OHV DXWUHV
FDWpJRULHV GH VDODULpV HQ IRQFWLRQ GH OHXUV TXDOLILFDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV
E OHV PRGDOLWpV G
DSSOLFDWLRQ GX SULQFLSH ©¬j WUDYDLO GH
YDOHXU pJDOH VDODLUH pJDO» FRQFHUQDQW OHV SURFpGXUHV GH
UqJOHPHQW GHV GLIILFXOWpV SRXYDQW QDvWUH j FH VXMHW
ƒ¬OHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV VHUYDQW j OD GpWHUPLQDWLRQ GHV
QLYHDX[ GH TXDOLILFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW QRWDPPHQW OHV
PHQWLRQV UHODWLYHV DX[ GLSO{PHV SURIHVVLRQQHOV RX DXWUHV
GLSO{PHV
ƒ¬OHV FRQGLWLRQV HW PRGHV G
HPEDXFKDJH HW GH OLFHQFLHPHQW
GHV VDODULpV VDQV TXH OHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV j FHW HIIHW SXLVVHQW
SRUWHU DWWHLQWH DX OLEUH FKRL[ GX V\QGLFDW SDU OHV VDODULpV
ƒ¬OHV GLVSRVLWLRQV FRQFHUQDQW OD SURFpGXUH GH UpYLVLRQ
PRGLILFDWLRQ GpQRQFLDWLRQ GH WRXW RX SDUWLH GH OD FRQYHQWLRQ
FROOHFWLYH GH WUDYDLO
ƒ¬OHV SURFpGXUHV FRQYHQWLRQQHOOHV VXLYDQW OHVTXHOOHV VHURQW
UpJOpV OHV FRQIOLWV LQGLYLGXHOV HW FROOHFWLIV GH WUDYDLO VXVFHSWLEOHV
GH VXUYHQLU HQWUH OHV HPSOR\HXUV HW OHV VDODULpV OLpV SDU OD
FRQYHQWLRQ¬

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

ƒ¬O
RUJDQLVDWLRQ DX SURILW GHV VDODULpV G
XQH IRUPDWLRQ
FRQWLQXH YLVDQW j IDYRULVHU OHXU SURPRWLRQ VRFLDOH HW
SURIHVVLRQQHOOH j DPpOLRUHU OHXUV FRQQDLVVDQFHV JpQpUDOHV HW
SURIHVVLRQQHOOHV HW j OHV DGDSWHU DX[ LQQRYDWLRQV WHFKQRORJLTXHV
ƒ ¬OHV LQGHPQLWpV
ƒ¬ OD FRXYHUWXUH VRFLDOH
ƒ¬ O·K\JLqQH HW OD VpFXULWp SURIHVVLRQQHOOH
ƒ¬ OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO
ƒ¬ OHV IDFLOLWpV V\QGLFDOHV
ƒ¬ OHV DIIDLUHV VRFLDOHV
$UWLFOH
/D FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO GRLW rWUH GpSRVpH VDQV
IUDLV DX[ VRLQV GH OD SDUWLH OD SOXV GLOLJHQWH DX JUHIIH GX WULEXQDO
GH SUHPLqUH LQVWDQFH FRPSpWHQW GH WRXW OLHX R HOOH GRLW rWUH
DSSOLTXpH HW DXSUqV GH O
DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO
/H JUHIIH GX WULEXQDO GH SUHPLqUH LQVWDQFH HW O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO GpOLYUHQW XQ UpFpSLVVp GH
GpS{W DSUqV UpFHSWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GH O
DUWLFOH SUpFpGHQW VRQW DSSOLFDEOHV j WRXWH
PRGLILFDWLRQ RX UpYLVLRQ G
XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
&KDSLWUH ,,
&RQFOXVLRQ 3DUWLHV j OD FRQYHQWLRQ $GKpVLRQ
$UWLFOH
/HV UHSUpVHQWDQWV GH O·RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH GHV VDODULpV OD
SOXV UHSUpVHQWDWLYH RX OHV UHSUpVHQWDQWV G·XQH RUJDQLVDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH GHV HPSOR\HXUV SHXYHQW FRQFOXUH OD FRQYHQWLRQ
DX QRP GH OHXUV JURXSHPHQWV HQ YHUWX
²¬VRLW GHV GLVSRVLWLRQV VWDWXWDLUHV GH FHWWH RUJDQLVDWLRQ
V\QGLFDOH GHV VDODULpV RX RUJDQLVDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
G·HPSOR\HXUV
²¬VRLW G
XQH GpFLVLRQ VSpFLDOH GH ODGLWH RUJDQLVDWLRQ
V\QGLFDOH GHV VDODULpV RX RUJDQLVDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV
HPSOR\HXUV
$ GpIDXW SRXU rWUH YDODEOH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH
WUDYDLO GRLW rWUH DSSURXYpH DSUqV GpOLEpUDWLRQV VSpFLDOHV GHV
HPSOR\HXUV FRQFHUQpV
/·RUJDQLVDWLRQ FRQFHUQpH IL[H OHV PRGDOLWpV GH GpURXOHPHQW
GH FHV GpOLEpUDWLRQV
$UWLFOH
/·RUJDQLVDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV HPSOR\HXUV RX
O·RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH GHV VDODULpV OD SOXV UHSUpVHQWDWLYH SHXW
GHPDQGHU j O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FRPSpWHQWH GH SURYRTXHU
OD UpXQLRQ G·XQH FRPPLVVLRQ PL[WH HQ YXH GH OD FRQFOXVLRQ
G·XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO &HWWH DXWRULWp GRLW GRQQHU
VXLWH j FHWWH GHPDQGH GDQV XQ GpODL GH WURLV PRLV
$UWLFOH
7RXWH RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH GH VDODULpV WRXWH RUJDQLVDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH G
HPSOR\HXUV RX WRXW HPSOR\HXU TXL Q
HVW SDV
PHPEUH IRQGDWHXU G·XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO SHXW \
DGKpUHU XOWpULHXUHPHQW
/·DGKpVLRQ HVW QRWLILpH SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp
GH UpFHSWLRQ DX[ SDUWLHV j OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO j
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO HW DX JUHIIH GX
WULEXQDO GH SUHPLqUH LQVWDQFH GDQV OH UHVVRUW GXTXHO OD FRQYHQWLRQ
HVW DSSOLFDEOH/·DGKpVLRQ HVW YDODEOH j FRPSWHU GX MRXU TXL VXLW VD
QRWLILFDWLRQ FRQIRUPpPHQW j O·DOLQpD SUpFpGHQW
&KDSLWUH ,,,

&KDPS G
DSSOLFDWLRQ HW HQWUpH HQ YLJXHXU
GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
$UWLFOH
/HV SDUWLHV GRLYHQW VWLSXOHU TXH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH
WUDYDLO HVW DSSOLFDEOH VRLW GDQV O·HQVHPEOH GH O·HQWUHSULVH VRLW
GDQV XQ RX SOXVLHXUV pWDEOLVVHPHQWV TXL HQ GpSHQGHQW HW FH VRLW
GDQV XQH FROOHFWLYLWp ORFDOH GpWHUPLQpH VRLW GDQV XQH ]RQH
GpWHUPLQpH RX GDQV WRXW OH WHUULWRLUH QDWLRQDO
$ GpIDXW GH O
XQH GH FHV VWLSXODWLRQV OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH
HVW DSSOLFDEOH GDQV OH UHVVRUW GX WULEXQDO FRPSpWHQW GRQW OH JUHIIH D
UHoX OH GpS{W FRQIRUPpPHQW O
DUWLFOH FL GHVVXV
(OOH Q
HVW DSSOLFDEOH GDQV OH UHVVRUW G
XQ DXWUH WULEXQDO TXH VL
HOOH \ HVW GpSRVpH DX JUHIIH SDU OHV GHX[ SDUWLHV
$UWLFOH
6RQW VRXPLVHV DX[ REOLJDWLRQV GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH
GH WUDYDLO
²¬OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GH VDODULpV VLJQDWDLUHV RX
DGKpUHQWHV DLQVL TXH OHV SHUVRQQHV TXL HQ VRQW RX HQ
GHYLHQGURQW PHPEUHV
²¬OH RX OHV HPSOR\HXUV¬TXL O
RQW VLJQpH SHUVRQQHOOHPHQW
²¬OHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV
VLJQDWDLUHV RX DGKpUHQWHV
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
FRQWUDFWpH SDU O·HPSOR\HXU V·DSSOLTXHQW DX[ FRQWUDWV GH WUDYDLO
FRQFOXV SDU OXL
'DQV FKDTXH HQWUHSULVH RX pWDEOLVVHPHQW FRPSULV GDQV OH
FKDPS G
DSSOLFDWLRQ G
XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO OHV
GLVSRVLWLRQV GH FHWWH FRQYHQWLRQ V
LPSRVHQW VDXI GLVSRVLWLRQV
SOXV IDYRUDEOHV SRXU OHV VDODULpV GDQV OHXUV FRQWUDWV GH WUDYDLO
$UWLFOH
8QH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO Q
HVW DSSOLFDEOH TX
j
O
H[SLUDWLRQ GX WURLVLqPH MRXU TXL VXLW FHOXL GH VRQ GpS{W DXSUqV
GH O
DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
&KDSLWUH ,9
'XUpH G
DSSOLFDWLRQ 'pQRQFLDWLRQ
$UWLFOH
/D FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO SHXW rWUH FRQFOXH SRXU
XQH GXUpH GpWHUPLQpH SRXU XQH GXUpH LQGpWHUPLQpH RX SRXU OD
GXUpH GH OD UpDOLVDWLRQ G·XQ SURMHW
$UWLFOH
/D FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO j GXUpH LQGpWHUPLQpH
SHXW WRXMRXUV FHVVHU j Q·LPSRUWH TXHO PRPHQW SDU OD YRORQWp GH
O
XQH GHV SDUWLHV
/D GpQRQFLDWLRQ GRLW rWUH QRWLILpH DX PRLQV XQ PRLV DYDQW
OD GDWH SUpYXH SRXU VRQ H[SLUDWLRQ j WRXWHV OHV SDUWLHV DX JUHIIH
GX WULEXQDO FRPSpWHQW HW j O
DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO
7RXWHIRLV ORUVTXH OD GpQRQFLDWLRQ HVW PRWLYpH SDU OD
YRORQWp GH SURYRTXHU OD UpYLVLRQ GH FHUWDLQHV GLVSRVLWLRQV GH OD
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO XQ SURMHW GH PRGLILFDWLRQ GRLW
rWUH MRLQW j OD GpQRQFLDWLRQ%8//(7,1 2)),&,(/
$UWLFOH

6L O
XQH GHV SDUWLHV UHSUpVHQWH VRLW SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV
V\QGLFDOHV GH VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV VRLW SOXVLHXUV
HPSOR\HXUV RX SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
G
HPSOR\HXUV OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH j GXUpH LQGpWHUPLQpH Q
HVW
UpVROXH TXH ORUVTX·HOOH HVW GpQRQFpH SDU OD GHUQLqUH GH FHV
RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GH VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV RX OH
GHUQLHU GH FHV HPSOR\HXUV RX OD GHUQLqUH GH FHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV G
HPSOR\HXUV
$SUqV GpQRQFLDWLRQ SDU O
XQH GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV
RX RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV OHV DXWUHV RUJDQLVDWLRQV
SHXYHQW GDQV OHV GL[ MRXUV TXL VXLYHQW OD QRWLILFDWLRQ TXL OHXU HQ
D pWp IDLWH QRWLILHU pJDOHPHQW OHXU GpQRQFLDWLRQ DX[ DXWUHV SDUWLHV
j OD GDWH IL[pH SDU OD SUHPLqUH RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH GHV
VDODULpV RX RUJDQLVDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH G·HPSOR\HXUV D\DQW
GpQRQFp OD FRQYHQWLRQ
$UWLFOH
/D GpQRQFLDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO SDU
XQH RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH GHV VDODULpV OD SOXV UHSUpVHQWDWLYH RX
SDU XQH RUJDQLVDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH G·HPSOR\HXUV HQWUDvQH GH
SOHLQ GURLW OD FHVVDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ SRXU OHV PHPEUHV GHV
RUJDQLVDWLRQV SUpFLWpHV QRQREVWDQW WRXW DFFRUG FRQWUDLUH
$UWLFOH
/RUVTXH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO HVW FRQFOXH SRXU
XQH GXUpH GpWHUPLQpH FHWWH GXUpH QH SHXW rWUH VXSpULHXUH j WURLV
DQQpHV
/D FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO j GXUpH GpWHUPLQpH TXL
DUULYH j H[SLUDWLRQ FRQWLQXH j SURGXLUH VHV HIIHWV WHOOH XQH
FRQYHQWLRQ j GXUpH LQGpWHUPLQpH
$UWLFOH
/D FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO FRQFOXH SRXU OD GXUpH GH
UpDOLVDWLRQ G·XQ SURMHW GHPHXUH YDODEOH MXVTX·j O·DFKqYHPHQW
GXGLW SURMHW
$UWLFOH
/RUVTXH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO DUULYH j
H[SLUDWLRQ RX ORUVTX·HOOH HVW GpQRQFpH HW WDQW TXH Q
HVW SDV
LQWHUYHQX XQ QRXYHO DFFRUG LQGLYLGXHO RX FROOHFWLI VWLSXODQW GHV
DYDQWDJHV SOXV IDYRUDEOHV OHV VDODULpV FRQVHUYHQW OH EpQpILFH GHV
DYDQWDJHV TXL OHXU pWDLHQW DFFRUGpV SDU ODGLWH FRQYHQWLRQ
&KDSLWUH 9

([pFXWLRQ
$UWLFOH
/HV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GH VDODULpV RX OHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV G
HPSOR\HXUV RX OHXUV XQLRQV OLpHV SDU XQH
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO VRQW WHQXHV G
HQ UHVSHFWHU OHV
GLVSRVLWLRQV WDQW TX
HOOHV GHPHXUHQW HQ YLJXHXU HW GH QH ULHQ
IDLUH TXL VRLW GH QDWXUH j HQ FRPSURPHWWUH O
H[pFXWLRQ OR\DOH
(OOHV VRQW JDUDQWHV GH FHWWH H[pFXWLRQ GDQV OD OLPLWH GHV
REOLJDWLRQV VWLSXOpHV SDU OD FRQYHQWLRQ
$UWLFOH
/HV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GH VDODULpV OHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV G
HPSOR\HXUV HW OHXUV XQLRQV OLpHV SDU XQH
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO SHXYHQW HQ OHXU QRP SURSUH

1ƒ ²¬ UDELL ,

LQWHQWHU XQH DFWLRQ HQ GRPPDJHV LQWpUrWV j O
HQFRQWUH GHV DXWUHV
RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GH VDODULpV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
G
HPSOR\HXUV RX XQLRQV SDUWLHV j OD FRQYHQWLRQ GHV PHPEUHV GH
FHV RUJDQLVDWLRQV GH OHXUV SURSUHV PHPEUHV RX GH WRXWHV DXWUHV
SDUWLHV OLpHV SDU OD FRQYHQWLRQ TXL RQW YLROp OHV HQJDJHPHQWV
FRQWUDFWpV
$UWLFOH
/HV SHUVRQQHV OLpHV SDU XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
SHXYHQW LQWHQWHU XQH DFWLRQ HQ GRPPDJHV LQWpUrWV j O
HQFRQWUH GHV
DXWUHV SHUVRQQHV RX RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GH VDODULpV
RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV G·HPSOR\HXUV RX XQLRQV OLpHV SDU OD
FRQYHQWLRQ TXL RQW YLROp j OHXU pJDUG OHV HQJDJHPHQWV FRQWUDFWpV
$UWLFOH
/HV SHUVRQQHV OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV
RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW OHV XQLRQV TXL
VRQW OLpV SDU XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO SHXYHQW
LQWHQWHU WRXWHV OHV DFWLRQV HQ MXVWLFH TXL QDLVVHQW GH FHWWH
FRQYHQWLRQ HQ IDYHXU GH FKDFXQ GH OHXUV PHPEUHV VDQV DYRLU j
MXVWLILHU G·XQ PDQGDW VSpFLDO GH O·LQWpUHVVp SRXUYX TXH FHOXL FL
DLW pWp DYHUWL HW QH V·\ VRLW SDV RSSRVp /·LQWpUHVVp SHXW WRXMRXUV
LQWHUYHQLU SHUVRQQHOOHPHQW j O·LQVWDQFH HQJDJpH HQ VRQ QRP SDU
O·RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH RX O·RUJDQLVDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
FRQFHUQpH WDQW TXH O·DFWLRQ HVW HQ FRXUV
$UWLFOH
/RUVTX·XQH DFWLRQ QpH G·XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH
WUDYDLO HVW LQWHQWpH SDU XQH SHUVRQQH SDU XQH RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH
GH VDODULpV XQH RUJDQLVDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH G·HPSOR\HXUV RX SDU
OHV XQLRQV OLpHV SDU XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO OHV DXWUHV
RUJDQLVDWLRQV GRQW OHV PHPEUHV VRQW OLpV SDU OD FRQYHQWLRQ SHXYHQW
WRXMRXUV LQWHUYHQLU j O·LQVWDQFH HQJDJpH WDQW TXH O·DFWLRQ HVW HQ
FRXUV HQ FRQVLGpUDWLRQ GH O·LQWpUrW FROOHFWLI TXH OD VROXWLRQ GX OLWLJH
SHXW SUpVHQWHU SRXU OHXUV PHPEUHV
$UWLFOH
/HV FRQIOLWV FROOHFWLIV GH WUDYDLO HQWUH OHV SDUWLHV OLpHV SDU OD
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO VRQW UpJOpV FRQIRUPpPHQW DX
OLYUH 9, GH OD SUpVHQWH ORL UHODWLI DX UqJOHPHQW GHV FRQIOLWV
FROOHFWLIV GH WUDYDLO j GpIDXW GH GLVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV GDQV OD
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
/HV FRQIOLWV LQGLYLGXHOV GH WUDYDLO HQWUH OHV SDUWLHV OLpHV SDU
OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO GDQV OH FDV R FHOOH FL QH
SUpYRLW SDV GH GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OHXU UqJOHPHQW VRQW UpJOpV
FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV DSSOLFDEOHV HQ OD
PDWLqUH
$UWLFOH
2XWUH OHV FRPSpWHQFHV TXL OHXU VRQW FRQIpUpHV SDU O·DUWLFOH
FL GHVVRXV OHV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO VRQW
FRPSpWHQWV HQ PDWLqUH GH FRQWU{OH GH O·DSSOLFDWLRQ GHV FODXVHV GH
OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
$UWLFOH
(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OH QRQ UHVSHFW
GHV VWLSXODWLRQV GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV VWLSXODWLRQV GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH
WUDYDLO Q·RQW SDV pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV
DPHQGHV GpSDVVH OH PRQWDQW GH GLUKDPV
&KDSLWUH 9,

'LVSRVLWLRQV GLYHUVHV
$UWLFOH
/HV pWDEOLVVHPHQWV FRQFHUQpV SDU O·DSSOLFDWLRQ G·XQH
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO GRLYHQW DIILFKHU XQ DYLV \ UHODWLI
GDQV OHV OLHX[ R OH WUDYDLO HVW HIIHFWXp DLQVL TXH GDQV OHV ORFDX[
R VH IDLW O·HPEDXFKDJH
&HW DYLV GRLW LQGLTXHU O·H[LVWHQFH GH OD FRQYHQWLRQ
FROOHFWLYH GH WUDYDLO OHV SDUWLHV VLJQDWDLUHV OD GDWH GH GpS{W HW OHV
DXWRULWpV DXSUqV GHVTXHOOHV HOOH D pWp GpSRVpH
8Q H[HPSODLUH GH OD FRQYHQWLRQ GRLW rWUH WHQX j OD
GLVSRVLWLRQ GHV VDODULpV
$UWLFOH
(Q FDV GH PRGLILFDWLRQ GDQV OD VLWXDWLRQ MXULGLTXH GH
O·HPSOR\HXU RX GDQV OD IRUPH MXULGLTXH GH O·HQWUHSULVH WHOOH TXH
SUpYXH j O·DUWLFOH FL GHVVXV OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
GHPHXUH HQ YLJXHXU HQWUH OHV VDODULpV GH O·HQWUHSULVH HW OH QRXYHO
HPSOR\HXU
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH QRQ DIILFKDJH GH O·DYLV SUpYX SDU O·DUWLFOH RX
O·DIILFKDJH GDQV GHV OLHX[ DXWUHV TXH FHX[ PHQWLRQQpV
GDQV OHGLW DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GDQV O·DYLV GH O·XQH GHV LQGLFDWLRQV TXL GRLYHQW \
rWUH PHQWLRQQpHV HQ YHUWX GXGLW DUWLFOH
²¬OH QRQ UHVSHFW GH OD GLVSRVLWLRQ GXGLW DUWLFOH SUHVFULYDQW OD
PLVH j OD GLVSRVLWLRQ GHV VDODULpV G·XQ H[HPSODLUH GH OD
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
&KDSLWUH 9,,
([WHQVLRQ HW FHVVDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO
$UWLFOH
/RUVTX·XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO FRQFOXH GDQV
OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX[ FKDSLWUHV SUpFpGHQWV GX SUpVHQW WLWUH
FRQFHUQH DX PRLQV OHV GHX[ WLHUV GHV VDODULpV GH OD SURIHVVLRQ OHV
GLVSRVLWLRQV GH FHOOH FL GRLYHQW rWUH pWHQGXHV SDU DUUrWp GH
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO j O·HQVHPEOH GHV
HQWUHSULVHV HW pWDEOLVVHPHQWV HPSOR\DQW GHV VDODULpV H[HUoDQW OD
PrPH SURIHVVLRQ VRLW GDQV XQH ]RQH GpWHUPLQpH VRLW GDQV
O·HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GX 5R\DXPH
/RUVTXH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO FRQFOXH GDQV
OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX[ FKDSLWUHV SUpFpGHQWV GX SUpVHQW WLWUH
FRQFHUQH DX PRLQV FLQTXDQWH SRXU FHQW GHV VDODULpV OHV
GLVSRVLWLRQV GH FHOOH FL SHXYHQW rWUH pWHQGXHV SDU DUUrWp GH
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO DSUqV DYLV GHV
RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV GHV RUJDQLVDWLRQV
V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV HW GX FRQVHLO GH
QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH j O·HQVHPEOH GHV HQWUHSULVHV HW
pWDEOLVVHPHQWV HPSOR\DQW GHV VDODULpV H[HUoDQW OD PrPH
SURIHVVLRQ VRLW GDQV XQH ]RQH GpWHUPLQpH VRLW GDQV O·HQVHPEOH
GX WHUULWRLUH GX 5R\DXPH


$UWLFOH

/D FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO pWHQGXH FHVVH G·rWUH
REOLJDWRLUH ORUVTXH OD FRQYHQWLRQ LQLWLDOH SUHQG ILQ

/,95( ,,
BBBBB
'(6 &21',7,216 '( 75$9$,/
(7 '( /$ 5e081e5$7,21 '8 6$/$5,e
BBBBBBBBB
7,75( 35(0,(5
',6326,7,216 *(1(5$/(6
&KDSLWUH SUHPLHU

'H O·RXYHUWXUH GHV HQWUHSULVHV
$UWLFOH
7RXWH SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH DVVXMHWWLH DX[ GLVSRVLWLRQV
GH OD SUpVHQWH ORL HW HQYLVDJHDQW G·RXYULU XQH HQWUHSULVH XQ
pWDEOLVVHPHQW RX XQ FKDQWLHU GDQV OHTXHO HOOH YD HPSOR\HU GHV
VDODULpV HVW WHQXH G·HQ IDLUH GpFODUDWLRQ j O·DJHQW FKDUJp GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GDQV OHV FRQGLWLRQV HW IRUPHV IL[pHV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH
$UWLFOH
8QH GpFODUDWLRQ DQDORJXH j FHOOH SUpYXH GDQV O·DUWLFOH
FL GHVVXV GRLW rWUH pJDOHPHQW IDLWH SDU O·HPSOR\HXU GDQV OHV FDV
VXLYDQWV
¬ORUVTXH O·HQWUHSULVH HQYLVDJH G·HPEDXFKHU GH QRXYHDX[
VDODULpV
¬ ¬ORUVTXH WRXW HQ RFFXSDQW GHV VDODULpV O·HQWUHSULVH
FKDQJH GH QDWXUH G·DFWLYLWp
¬ORUVTXH WRXW HQ RFFXSDQW GHV VDODULpV O·HQWUHSULVH HVW
WUDQVIpUpH j XQ DXWUH HPSODFHPHQW
¬ ¬ORUVTXH O·HQWUHSULVH GpFLGH G·RFFXSHU GHV VDODULpV
KDQGLFDSpV
¬ ¬ORUVTXH O·HQWUHSULVH RFFXSDLW GX SHUVRQQHO GDQV VHV
ORFDX[ SXLV GpFLGH GH FRQILHU WRXW RX SDUWLH GH VHV DFWLYLWpV j GHV
VDODULpV WUDYDLOODQW FKH] HX[ RX j XQ VRXV WUDLWDQW
¬ ¬ORUVTXH O·HQWUHSULVH RFFXSH GHV VDODULpV SDU HPEDXFKH
WHPSRUDLUH
$UWLFOH
6RQW SXQLHV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OHV
LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW FL GHVVXV
&KDSLWUH ,,
'X UqJOHPHQW LQWpULHXU
$UWLFOH
7RXW HPSOR\HXU RFFXSDQW KDELWXHOOHPHQW DX PLQLPXP GL[
VDODULpV HVW WHQX GDQV OHV GHX[ DQQpHV VXLYDQW O·RXYHUWXUH GH
O·HQWUHSULVH RX GH O·pWDEOLVVHPHQW G·pWDEOLU DSUqV O·DYRLU
FRPPXQLTXp DX[ GpOpJXpV GHV VDODULpV HW DX[ UHSUpVHQWDQWV
V\QGLFDX[ GDQV O·HQWUHSULVH OH FDV pFKpDQW XQ UqJOHPHQW
LQWpULHXU HW GH OH VRXPHWWUH j O·DSSUREDWLRQ GH O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
7RXWH PRGLILFDWLRQ DSSRUWpH DX UqJOHPHQW LQWpULHXU HVW
VRXPLVH DX[ IRUPDOLWpV GH FRQVXOWDWLRQ HW G·DSSUREDWLRQ SUpYXHV
j O·DOLQpD SUpFpGHQW%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

$UWLFOH

$UWLFOH

/H PRGqOH GX UqJOHPHQW LQWpULHXU HVW IL[p SDU O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO HQ FRQVXOWDWLRQ DYHF OHV
RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV HW
OHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GRLW
FRPSRUWHU QRWDPPHQW

/·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO D j WRXW PRPHQW
OH GURLW GH UHTXpULU O·H[DPHQ SDU XQ PpGHFLQ GDQV XQ K{SLWDO
UHOHYDQW GX PLQLVWqUH FKDUJp GH OD VDQWp SXEOLTXH GH WRXV OHV
PLQHXUV VDODULpV kJpV GH PRLQV GH GL[ KXLW DQV HW WRXV OHV VDODULpV
KDQGLFDSpV j O·HIIHW GH YpULILHU VL OH WUDYDLO GRQW LOV VRQW FKDUJpV
Q·H[FqGH SDV OHXUV FDSDFLWpV RX QH FRQYLHQW SDV j OHXU KDQGLFDS

GHV GLVSRVLWLRQV JpQpUDOHV UHODWLYHV j O·HPEDXFKDJH GHV
VDODULpV DX PRGH GH OLFHQFLHPHQW DX[ FRQJpV HW DX[ DEVHQFHV
GHV GLVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV UHODWLYHV j O·RUJDQLVDWLRQ
GX WUDYDLO DX[ PHVXUHV GLVFLSOLQDLUHV j OD SURWHFWLRQ GH OD VDQWp
HW j OD VpFXULWp GHV VDODULpV
GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j O·RUJDQLVDWLRQ GH OD UpDGDSWDWLRQ
GHV VDODULpV KDQGLFDSpV j OD VXLWH G·XQ DFFLGHQW GH WUDYDLO RX j XQH
PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH
/H PRGqOH SUpYX DX HU DOLQpD GX SUpVHQW DUWLFOH WLHQW OLHX GH
UqJOHPHQW LQWpULHXU SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV RFFXSDQW PRLQV GH
GL[ VDODULpV
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU HVW WHQX GH SRUWHU OH UqJOHPHQW LQWpULHXU j OD
FRQQDLVVDQFH GHV VDODULpV HW GH O·DIILFKHU GDQV XQ OLHX
KDELWXHOOHPHQW IUpTXHQWp SDU FHV GHUQLHUV HW GDQV OH OLHX R OHV
VDODLUHV OHXU VRQW KDELWXHOOHPHQW SD\pV
,O HVW GpOLYUp FRSLH GX UqJOHPHQW LQWpULHXU DX VDODULp j VD
GHPDQGH
/·HPSOR\HXU HW OHV VDODULpV VRQW WHQXV DX UHVSHFW GHV
GLVSRVLWLRQV GX UqJOHPHQW LQWpULHXU
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU RX VRQ UHSUpVHQWDQW GRLW IL[HU GDQV OH
UqJOHPHQW LQWpULHXU OHV FRQGLWLRQV OH OLHX OHV MRXUV HW KHXUHV
SHQGDQW OHVTXHOV LO UHoRLW LQGLYLGXHOOHPHQW WRXW VDODULp TXL OXL HQ
IDLW OD GHPDQGH DFFRPSDJQp RX QRQ G·XQ GpOpJXp GHV VDODULpV RX
G·XQ UHSUpVHQWDQW V\QGLFDO GDQV O·HQWUHSULVH OH FDV pFKpDQW VDQV
TX·LO SXLVVH \ DYRLU PRLQV G·XQ MRXU GH UpFHSWLRQ SDU PRLV
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH QRQ pWDEOLVVHPHQW GX UqJOHPHQW LQWpULHXU GDQV OH GpODL
SUpYX SDU O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH SRUWHU OH UqJOHPHQW LQWpULHXU j OD FRQQDLVVDQFH
GHV VDODULpV RX OH GpIDXW G·DIILFKDJH RX O·DIILFKDJH QRQ
FRQIRUPH DX[ SUHVFULSWLRQV GH O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH IL[DWLRQ SDU O·HPSOR\HXU GX MRXU R LO UHoRLW
FKDTXH VDODULp GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU O·DUWLFOH
RX OD IL[DWLRQ G·XQ MRXU R OH WRXU GX VDODULp QH YLHQW
TX·DSUqV XQH SpULRGH VXSpULHXUH j FHOOH IL[pH SDU OHGLW
DUWLFOH

/·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO D OH GURLW
G·RUGRQQHU OH UHQYRL GHV PLQHXUV HW GHV VDODULpV KDQGLFDSpV GH
OHXU WUDYDLO VDQV SUpDYLV HQ FDV G·DYLV FRQIRUPH GXGLW PpGHFLQ
HW DSUqV H[DPHQ FRQWUDGLFWRLUH j OD GHPDQGH GH OHXUV SDUHQWV
$UWLFOH
$XFXQ PLQHXU GH PRLQV GH DQV QH SHXW VDQV DXWRULVDWLRQ
pFULWH SUpDODEOHPHQW UHPLVH SDU O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX
WUDYDLO SRXU FKDTXH PLQHXU HW DSUqV FRQVXOWDWLRQ GH VRQ WXWHXU
rWUH HPSOR\p j WLWUH GH VDODULp FRPPH FRPpGLHQ RX LQWHUSUqWH
GDQV OHV VSHFWDFOHV SXEOLFV IDLWV SDU OHV HQWUHSULVHV GRQW OD OLVWH
HVW IL[pH SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
/·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO SHXW SURFpGHU DX
UHWUDLW GH O·DXWRULVDWLRQ SUpFpGHPPHQW GpOLYUpH VRLW j VRQ
LQLWLDWLYH RX j O·LQLWLDWLYH GH WRXWH SHUVRQQH KDELOLWpH j FHW HIIHW
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW GH ODQFHU WRXWH SXEOLFLWp DEXVLYH LQFLWDQW OHV
PLQHXUV j V·DGRQQHU j OD SURIHVVLRQ G·DUWLVWH HW j HQ VRXOLJQHU OH
FDUDFWqUH OXFUDWLI
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW j WRXWH SHUVRQQH GH IDLUH H[pFXWHU SDU GHV
PLQHXUV GH PRLQV GH DQV GHV WRXUV GH IRUFH SpULOOHX[ GHV
H[HUFLFHV G·DFUREDWLH GH FRQWRUVLRQ RX GH OHXU FRQILHU GHV
WUDYDX[ FRPSRUWDQW GHV ULVTXHV VXU OHXU YLH OHXU VDQWp RX OHXU
PRUDOLWp
,O HVW pJDOHPHQW LQWHUGLW j WRXWH SHUVRQQH SUDWLTXDQW OHV
SURIHVVLRQV G·DFUREDWH VDOWLPEDQTXH PRQWUHXU G·DQLPDX[
GLUHFWHXU GH FLUTXH RX G·DWWUDFWLRQV IRUDLQHV G·HPSOR\HU GDQV VHV
UHSUpVHQWDWLRQV GHV PLQHXUV kJpV GH PRLQV GH DQV
$UWLFOH
7RXWH SHUVRQQH H[HUoDQW O·XQH GHV SURIHVVLRQV PHQWLRQQpHV
j O·DUWLFOH FL GHVVXV GRLW GLVSRVHU GHV H[WUDLWV GH QDLVVDQFH RX
GH OD FDUWH G·LGHQWLWp QDWLRQDOH GHV PLQHXUV SODFpV VRXV VD
FRQGXLWH HW MXVWLILHU GH OHXU LGHQWLWp SDU OD SURGXFWLRQ GH FHV
SLqFHV j SUHPLqUH GHPDQGH GH O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX
WUDYDLO RX GHV DXWRULWpV DGPLQLVWUDWLYHV ORFDOHV
$UWLFOH

7,75( ,,

(Q FDV G·LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV j
FL GHVVXV O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO RX OHV
DXWRULWpV DGPLQLVWUDWLYHV ORFDOHV UHTXLqUHQW DX[ ILQV
G·LQWHUGLFWLRQ GH OD UHSUpVHQWDWLRQ O·LQWHUYHQWLRQ GHV DJHQWV GH OD
IRUFH SXEOLTXH HW HQ GRQQHQW DYLV DX PLQLVWqUH SXEOLF

'( /$ 3527(&7,21 '8 0,1(85 (7 '( /$ )(00(

$UWLFOH

&KDSLWUH SUHPLHU

'H O·kJH G·DGPLVVLRQ DX WUDYDLO
$UWLFOH
/HV PLQHXUV QH SHXYHQW rWUH HPSOR\pV QL rWUH DGPLV GDQV
OHV HQWUHSULVHV RX FKH] OHV HPSOR\HXUV DYDQW O·kJH GH TXLQ]H DQV
UpYROXV

6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH GpIDXW GH GpWHQWLRQ GH O·DXWRULVDWLRQ SUpYXH j O·DUWLFOH
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH GpWHQWLRQ RX GH SURGXFWLRQ SDU OHV SHUVRQQHV
YLVpHV j O·DUWLFOH GHV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV GH O·LGHQWLWp
GHV VDODULpV PLQHXUV SODFpV VRXV OHXU FRQGXLWH

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

6RQW SXQLHV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OHV
LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV
PLQHXUV j O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH Q·RQW
SDV pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV
GpSDVVH OH PRQWDQW GH GLUKDPV
$UWLFOH
(VW SXQLH G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
O·LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
/D UpFLGLYH HVW SDVVLEOH G·XQH DPHQGH SRUWpH DX GRXEOH HW
G·XQ HPSULVRQQHPHQW GH MRXUV j PRLV RX GH O·XQH GH FHV
GHX[ SHLQHV VHXOHPHQW
&KDSLWUH ,,
'H OD SURWHFWLRQ GH OD PDWHUQLWp
$UWLFOH
/D VDODULpH HQ pWDW GH JURVVHVVH DWWHVWp SDU FHUWLILFDW PpGLFDO
GLVSRVH G·XQ FRQJp GH PDWHUQLWp GH TXDWRU]H VHPDLQHV VDXI
VWLSXODWLRQV SOXV IDYRUDEOHV GDQV OH FRQWUDW GH WUDYDLO OD
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO RX OH UqJOHPHQW LQWpULHXU
$UWLFOH
/HV VDODULpHV HQ FRXFKHV QH SHXYHQW rWUH RFFXSpHV SHQGDQW
OD SpULRGH GH VHSW VHPDLQHV FRQVpFXWLYHV TXL VXLYHQW
O·DFFRXFKHPHQW
/·HPSOR\HXU YHLOOH j DOOpJHU OHV WUDYDX[ FRQILpV j OD VDODULpH
SHQGDQW OD SpULRGH TXL SUpFqGH HW FHOOH TXL VXLW LPPpGLDWHPHQW
O·DFFRXFKHPHQW
$UWLFOH
/D VDODULpH D OH GURLW GH VXVSHQGUH OH FRQWUDW GH WUDYDLO
SHQGDQW XQH SpULRGH TXL FRPPHQFH VHSW VHPDLQHV DYDQW OD GDWH
SUpVXPpH GH O·DFFRXFKHPHQW HW VH WHUPLQH VHSW VHPDLQHV DSUqV OD
GDWH GH FHOXL FL
6L XQ pWDW SDWKRORJLTXH DWWHVWp SDU FHUWLILFDW PpGLFDO
FRPPH UpVXOWDQW GH OD JURVVHVVH RX GHV FRXFKHV UHQG QpFHVVDLUH
OH SURORQJHPHQW GH OD SpULRGH GH VXVSHQVLRQ GX FRQWUDW OH FRQJp
GH PDWHUQLWp HVW DXJPHQWp GH OD GXUpH GH FHW pWDW SDWKRORJLTXH
VDQV SRXYRLU H[FpGHU KXLW VHPDLQHV DYDQW OD GDWH SUpVXPpH GH
O·DFFRXFKHPHQW HW TXDWRU]H VHPDLQHV DSUqV OD GDWH GH FHOXL FL
4XDQG O·DFFRXFKHPHQW D OLHX DYDQW OD GDWH SUpVXPpH OD
SpULRGH GH VXVSHQVLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO SRXUUD rWUH SURORQJpH
MXVTX·j FH TXH OD VDODULpH pSXLVH OHV TXDWRU]H VHPDLQHV GH
VXVSHQVLRQ GX FRQWUDW DX[TXHOOHV HOOH D GURLW
$UWLFOH
/D VDODULpH HQ FRXFKHV DYDQW OD GDWH SUpVXPpH GRLW DYHUWLU
O·HPSOR\HXU SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ
GX PRWLI GH VRQ DEVHQFH HW GH OD GDWH j ODTXHOOH HOOH HQWHQG
UHSUHQGUH VRQ WUDYDLO
$UWLFOH
(Q YXH G·pOHYHU VRQ HQIDQW OD PqUH VDODULpH SHXW V·DEVWHQLU
GH UHSUHQGUH VRQ HPSORL j O·H[SLUDWLRQ GX GpODL GH VHSW VHPDLQHV
VXLYDQW O·DFFRXFKHPHQW RX pYHQWXHOOHPHQW GH TXDWRU]H
VHPDLQHV j FRQGLWLRQ G·HQ DYLVHU VRQ HPSOR\HXU TXLQ]H MRXUV DX
SOXV WDUG DYDQW OH WHUPH GH OD SpULRGH GX FRQJp GH PDWHUQLWp
'DQV FH FDV OD VXVSHQVLRQ GX FRQWUDW QH SHXW H[FpGHU TXDWUH
YLQJW GL[ MRXUV
(Q YXH G·pOHYHU VRQ HQIDQW OD PqUH VDODULpH SHXW HQ DFFRUG
DYHF VRQ HPSOR\HXU EpQpILFLHU G·XQ FRQJp QRQ SD\p G·XQH DQQpH/D PqUH VDODULpH UpLQWqJUH VRQ SRVWH j O·H[SLUDWLRQ GH OD
SpULRGH GH VXVSHQVLRQ YLVpH DX SUHPLHU HW H DOLQpDV GX SUpVHQW
DUWLFOH (OOH EpQpILFLH DORUV GHV DYDQWDJHV TX·HOOH DYDLW DFTXLV
DYDQW OD VXVSHQVLRQ GH VRQ FRQWUDW
$UWLFOH
/D PqUH VDODULpH SHXW V·DEVWHQLU GH UHSUHQGUH VRQ WUDYDLO
'DQV FH FDV HOOH GRLW DGUHVVHU XQH OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp
GH UpFHSWLRQ j VRQ HPSOR\HXU TXLQ]H MRXUV DX PRLQV DYDQW OH WHUPH
GH OD SpULRGH GH VXVSHQVLRQ GH VRQ FRQWUDW SRXU O·DYLVHU TX·HOOH QH
UHSUHQGUD SOXV VRQ WUDYDLO DX WHUPH GH OD VXVSHQVLRQ PHQWLRQQpH j
O·DUWLFOH FL GHVVXV (W FHOD VDQV REVHUYHU OH GpODL GH SUpDYLV HW
VDQV DYRLU j SD\HU XQH LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GH UXSWXUH GX
FRQWUDW GH WUDYDLO
$UWLFOH
/D VDODULpH HQ pWDW GH JURVVHVVH DWWHVWp SDU FHUWLILFDW PpGLFDO
SHXW TXLWWHU VRQ HPSORL VDQV SUpDYLV HW VDQV DYRLU j SD\HU XQH
LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GH SUpDYLV RX GH UXSWXUH GX FRQWUDW
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU QH SHXW URPSUH OH FRQWUDW GH WUDYDLO G·XQH
VDODULpH ORUVTX·HOOH HVW HQ pWDW GH JURVVHVVH DWWHVWp SDU FHUWLILFDW
PpGLFDO SHQGDQW OD SpULRGH GH JURVVHVVH HW GXUDQW OHV TXDWRU]H
VHPDLQHV VXLYDQW O·DFFRXFKHPHQW
/·HPSOR\HXU QH SHXW pJDOHPHQW URPSUH OH FRQWUDW GH WUDYDLO
G·XQH VDODULpH DX FRXUV GH OD SpULRGH GH VXVSHQVLRQ FRQVpFXWLYH j
XQ pWDW SDWKRORJLTXH DWWHVWp SDU XQ FHUWLILFDW PpGLFDO HW UpVXOWDQW
GH OD JURVVHVVH RX GHV FRXFKHV
7RXWHIRLV HW VRXV UpVHUYH TXH OD UXSWXUH QH VRLW SDV QRWLILpH
RX TX·HOOH QH SUHQQH SDV HIIHW SHQGDQW OD SpULRGH GH VXVSHQVLRQ
GX FRQWUDW SUpYXH DX[ DUWLFOHV HW FL GHVVXV O·HPSOR\HXU
SHXW URPSUH OH FRQWUDW V·LO MXVWLILH G·XQH IDXWH JUDYH FRPPLVH SDU
O·LQWpUHVVpH RX G·XQ DXWUH PRWLI OpJDO GH OLFHQFLHPHQW
$UWLFOH
6L XQ OLFHQFLHPHQW HVW QRWLILp j OD VDODULpH DYDQW TX·HOOH
DWWHVWH GH VD JURVVHVVH SDU FHUWLILFDW PpGLFDO HOOH SHXW GDQV XQ
GpODL GH MRXUV j FRPSWHU GH OD QRWLILFDWLRQ GX OLFHQFLHPHQW
MXVWLILHU GH VRQ pWDW SDU O
HQYRL j O·HPSOR\HXU G
XQ FHUWLILFDW
PpGLFDO SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ /H
OLFHQFLHPHQW VH WURXYH GH FH IDLW DQQXOp VRXV UpVHUYH GHV
GLVSRVLWLRQV GX H DOLQpD GH O
DUWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GHV GHX[ DUWLFOHV SUpFpGHQWV QH IRQW SDV
REVWDFOH j O
pFKpDQFH GX FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH GpWHUPLQpH
$UWLFOH
3HQGDQW XQH SpULRGH GH GRX]H PRLV FRXUDQW j FRPSWHU GH OD
GDWH GH OD UHSULVH GX WUDYDLO DSUqV O
DFFRXFKHPHQW OD PqUH VDODULpH D
GURLW TXRWLGLHQQHPHQW SRXU DOODLWHU VRQ HQIDQW GXUDQW OHV KHXUHV GH
WUDYDLO j XQ UHSRV VSpFLDO UpPXQpUp FRPPH WHPSV GH WUDYDLO G·XQH
GHPL KHXUH OH PDWLQ HW G
XQH GHPL KHXUH O
DSUqV PLGL &HWWH KHXUH
HVW LQGpSHQGDQWH GHV SpULRGHV GH UHSRV DSSOLTXpHV j O·HQWUHSULVH
/D PqUH VDODULpH SHXW HQ DFFRUG DYHF VRQ HPSOR\HXU
EpQpILFLHU GH O
KHXUH UpVHUYpH j O·DOODLWHPHQW j WRXW PRPHQW
SHQGDQW OHV MRXUV GH WUDYDLO
$UWLFOH
8QH FKDPEUH VSpFLDOH G
DOODLWHPHQW GRLW rWUH DPpQDJpH GDQV
WRXWH HQWUHSULVH RX j SUR[LPLWp LPPpGLDWH ORUVTXH FHWWH HQWUHSULVH
RFFXSH DX PRLQV FLQTXDQWH VDODULpHV kJpHV GH SOXV GH VHL]H DQV
/HV FKDPEUHV G
DOODLWHPHQW SHXYHQW VHUYLU GH JDUGHULHV SRXU
OHV HQIDQWV GHV VDODULpHV WUDYDLOODQW GDQV O·HQWUHSULVH%8//(7,1 2)),&,(/

/HV FRQGLWLRQV G
DGPLVVLRQ GHV HQIDQWV FHOOHV UHTXLVHV GDQV
OHV FKDPEUHV G
DOODLWHPHQW DLQVL TXH OHV FRQGLWLRQV GH
VXUYHLOODQFH HW G
LQVWDOODWLRQV G
K\JLqQH GH FHV FKDPEUHV VRQW
IL[pHV SDU O
DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
$UWLFOH
3OXVLHXUV HQWUHSULVHV YRLVLQHV GDQV XQH ]RQH GpWHUPLQpH
SHXYHQW FRQWULEXHU j OD FUpDWLRQ G
XQH JDUGHULH DPpQDJpH VXLYDQW
OHV FRQGLWLRQV DSSURSULpHV
$UWLFOH
7RXWH FRQYHQWLRQ FRQWUDLUH DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV
j HVW QXOOH GH SOHLQ GURLW
$UWLFOH
6RQW SXQLV G
XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OD UXSWXUH KRUV OHV FDV SUpYXV SDU O
DUWLFOH GX FRQWUDW
GH WUDYDLO G
XQH VDODULpH HQ pWDW GH JURVVHVVH DWWHVWp SDU XQ
FHUWLILFDW PpGLFDO RX HQ FRXFKHV VH WURXYDQW GDQV OD
SpULRGH GH TXDWRU]H VHPDLQHV TXL VXLW O
DFFRXFKHPHQW
²¬O
HPSORL G
XQH VDODULpH HQ FRXFKHV GXUDQW OD SpULRGH GH
VHSW VHPDLQHV VXLYDQW O
DFFRXFKHPHQW
²¬OH UHIXV GH VXVSHQGUH OH FRQWUDW GH WUDYDLO G
XQH VDODULpH
HQ YLRODWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O
DUWLFOH
6RQW SXQLV G
XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH UHIXV GH UHSRV VSpFLDO DFFRUGp j OD VDODULpH SHQGDQW OHV
KHXUHV GH WUDYDLO DX[ ILQV G·DOODLWHPHQW SHQGDQW OD SpULRGH
SUpYXH SDU O·DUWLFOH
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH FRQFHUQDQW
OD FUpDWLRQ GH OD FKDPEUH VSpFLDOH G·DOODLWHPHQW HW GHV
GLVSRVLWLRQV GH OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU FRQFHUQDQW OHV
FRQGLWLRQV G·DGPLVVLRQ GHV HQIDQWV G·pTXLSHPHQW GH
VXUYHLOODQFH HW G·LQVWDOODWLRQV G·K\JLqQH GHVGLWHV FKDPEUHV
&KDSLWUH ,,,

'LVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV DX WUDYDLO
HW j OD SURWHFWLRQ GHV KDQGLFDSpV
$UWLFOH
7RXW VDODULp GHYHQX KDQGLFDSp SRXU TXHOTXH FDXVH TXH FH
VRLW JDUGH VRQ HPSORL HW HVW FKDUJp DSUqV DYLV GX PpGHFLQ GH
WUDYDLO RX GH OD FRPPLVVLRQ GH VpFXULWp HW G·K\JLqQH G·XQ WUDYDLO
TXL FRUUHVSRQG j VRQ KDQGLFDS DSUqV XQH IRUPDWLRQ GH
UpDGDSWDWLRQ VDXI VL FHOD V·DYqUH LPSRVVLEOH YX OD JUDYLWp GH
O·KDQGLFDS HW OD QDWXUH GX WUDYDLO
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW G·HPSOR\HU OHV VDODULpV KDQGLFDSpV j GHV
WUDYDX[ SRXYDQW OHXU SRUWHU SUpMXGLFH RX VXVFHSWLEOHV G·DJJUDYHU
OHXU KDQGLFDS

1ƒ ²¬ UDELL ,
$UWLFOH

/·HPSOR\HXU GRLW pTXLSHU VHV ORFDX[ GHV DFFHVVLELOLWpV
QpFHVVDLUHV SRXU IDFLOLWHU OH WUDYDLO GHV VDODULpV KDQGLFDSpV HW
YHLOOHU j OHXU SURFXUHU WRXWHV OHV FRQGLWLRQV G·K\JLqQH HW GH
VpFXULWp SURIHVVLRQQHOOH
$UWLFOH
/HV PHVXUHV IDYRUDEOHV D\DQW SRXU REMHFWLI O·pJDOLWp
HIIHFWLYH GDQV OHV RSSRUWXQLWpV HW OH WUDLWHPHQW HQWUH OHV VDODULpV
KDQGLFDSpV HW OHV DXWUHV VDODULpV QH VRQW SDV FRQVLGpUpHV FRPPH
GLVFULPLQDWRLUHV j O·pJDUG GH FHV GHUQLHUV
$UWLFOH
6RQW SXQLHV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OHV
LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV j
&KDSLWUH ,9

'X WUDYDLO GH QXLW GHV IHPPHV HW GHV PLQHXUV
$UWLFOH
6RXV UpVHUYH GHV FDV G·H[FHSWLRQ IL[pV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH OHV IHPPHV SHXYHQW rWUH HPSOR\pHV j WRXW WUDYDLO
GH QXLW HQ FRQVLGpUDWLRQ GH OHXU pWDW GH VDQWp HW GH OHXU VLWXDWLRQ
VRFLDOH DSUqV FRQVXOWDWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
G·HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GH VDODULpV OHV SOXV
UHSUpVHQWDWLYHV
/HV FRQGLWLRQV GHYDQW rWUH PLVHV HQ SODFH SRXU IDFLOLWHU OH
WUDYDLO GH QXLW GHV IHPPHV VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW FL GHVVRXV
LO HVW LQWHUGLW G·HPSOR\HU j XQ WUDYDLO GH QXLW GHV PLQHXUV kJpV GH
PRLQV GH VHL]H DQV
'DQV OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV HVW FRQVLGpUp FRPPH
WUDYDLO GH QXLW WRXW WUDYDLO H[pFXWp HQWUH KHXUHV HW KHXUHV
'DQV OHV DFWLYLWpV DJULFROHV HVW FRQVLGpUp FRPPH WUDYDLO GH
QXLW WRXW WUDYDLO H[pFXWp HQWUH KHXUHV HW KHXUHV
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GHV HU HW H DOLQpDV GH O·DUWLFOH QH VRQW
SDV DSSOLFDEOHV DX[ pWDEOLVVHPHQWV DX[TXHOV OD QpFHVVLWp LPSRVH
XQH DFWLYLWp FRQWLQXH RX VDLVRQQLqUH RX GRQW OH WUDYDLO V·DSSOLTXH
VRLW j GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV VRLW j GHV PDWLqUHV HQ pODERUDWLRQ
VRLW j GHV SURGXLWV DJULFROHV VXVFHSWLEOHV G·DOWpUDWLRQ UDSLGH
(Q FDV GH FLUFRQVWDQFHV H[FHSWLRQQHOOHV HW ORUVTXH
O·pWDEOLVVHPHQW QH SHXW SDV EpQpILFLHU HQ UDLVRQ GH VRQ DFWLYLWp
RX GH VRQ REMHW GH OD GpURJDWLRQ SUpYXH j O·DOLQpD SUpFpGHQW XQH
DXWRULVDWLRQ H[FHSWLRQQHOOH VSpFLDOH SHXW OXL rWUH GpOLYUpH SDU
O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO SRXU OXL SHUPHWWUH GH
EpQpILFLHU GHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV DXGLW DOLQpD
$UWLFOH

/·HPSOR\HXU GRLW VRXPHWWUH j O·H[DPHQ PpGLFDO OHV VDODULpV
KDQGLFDSpV TX·LO HQYLVDJH G·HPSOR\HU

,O GRLW rWUH DFFRUGp DX[ IHPPHV HW DX[ PLQHXUV HQWUH GHX[
MRXUQpHV GH WUDYDLO GH QXLW XQ UHSRV GRQW OD GXUpH QH SHXW rWUH
LQIpULHXUH j RQ]H KHXUHV FRQVpFXWLYHV FRPSUHQDQW REOLJDWRLUHPHQW
OD SpULRGH GH WUDYDLO GH QXLW WHOOH TXH IL[pH j O·DUWLFOH
FL GHVVXV

/H PpGHFLQ GH WUDYDLO SURFqGH j FHW H[DPHQ SpULRGLTXHPHQW
DSUqV FKDTXH DQQpH GH WUDYDLO

&HWWH GXUpH SHXW WRXWHIRLV rWUH UpGXLWH j GL[ KHXUHV GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWV YLVpV j O·DUWLFOH FL GHVVXV

$UWLFOH

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/$UWLFOH

$UWLFOH

$ OD VXLWH GH FK{PDJH UpVXOWDQW GH IRUFH PDMHXUH RX G·XQH
LQWHUUXSWLRQ DFFLGHQWHOOH QH SUpVHQWDQW SDV XQ FDUDFWqUH
SpULRGLTXH O·HPSOR\HXU SHXW GpURJHU DX[ GLVSRVLWLRQV GX H DOLQpD
GH O·DUWLFOH FL GHVVXV GDQV OD OLPLWH GX QRPEUH GH MRXUQpHV GH
WUDYDLO SHUGXHV VRXV UpVHUYH G·HQ DYLVHU DX SUpDODEOH O·DJHQW
FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO

,O HVW LQWHUGLW G·HPSOR\HU OHV PLQHXUV GH PRLQV GH DQV
GDQV GHV WUDYDX[ WDQW DX MRXU TX·DX IRQG VXVFHSWLEOHV G·HQWUDYHU
OHXU FURLVVDQFH RX G·DJJUDYHU OHXU pWDW V·LOV VRQW KDQGLFDSpV

,O QH SHXW rWUH IDLW XVDJH GH FHWWH GpURJDWLRQ DX GHOj GH
GRX]H QXLWV SDU DQ VDXI DXWRULVDWLRQ GH O·DJHQW FKDUJp GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU SHXW WHPSRUDLUHPHQW GpURJHU DX[ GLVSRVLWLRQV

GX H DOLQpD GH O·DUWLFOH HQ FH TXL FRQFHUQH OHV PLQHXUV kJpV
GH PRLQV GH VHL]H DQV V·LO V·DJLW GH SUpYHQLU GHV DFFLGHQWV
LPPLQHQWV G·RUJDQLVHU GHV RSpUDWLRQV GH VDXYHWDJH RX GH UpSDUHU
GHV GpJkWV LPSUpYLVLEOHV
/·HPSOR\HXU TXL GpURJH DX[GLWHV GLVSRVLWLRQV GRLW HQ DYLVHU
LPPpGLDWHPHQW HW SDU WRXV PR\HQV O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ
GX WUDYDLO
/·HPSOR\HXU QH SHXW IDLUH XVDJH GH FHWWH GpURJDWLRQ TXH
GDQV OD OLPLWH G·XQH QXLW
/·HPSOR\HXU QH SHXW IDLUH XVDJH GH FHWWH GpURJDWLRQ V·LO
V·DJLW G
XQ VDODULp KDQGLFDSp
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬O·HPSORL j WRXW WUDYDLO GH QXLW GH IHPPHV HW GH PLQHXUV
kJpV GH PRLQV GH DQV GDQV OH FDV SUpYX SDU OH GHUQLHU
DOLQpD GH O·DUWLFOH VDQV O·DXWRULVDWLRQ H[FHSWLRQQHOOH
SUpYXH SDU OHGLW DOLQpD
²¬OH QRQ UHVSHFW GDQV OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV GH OD
GXUpH PLQLPXP GH UHSRV GHV IHPPHV HW GHV PLQHXUV HQWUH
GHX[ MRXUQpHV GH WUDYDLO FRQVpFXWLYHV SUpYXH SDU
O·DUWLFOH¬
/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH IHPPHV
HW GH PLQHXUV j O
pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHVGLWV DUWLFOHV
Q·RQW SDV pWp DSSOLTXpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV
GpSDVVH OH PRQWDQW GH GLUKDPV
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH GpIDXW G·DYLV SUpDODEOH j O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ
GX WUDYDLO GDQV OH FDV SUpYX DX HU DOLQpD GH O·DUWLFOH
RX O·XVDJH GH OD GpURJDWLRQ SUpYXH DX H DOLQpD GXGLW
DUWLFOH VDQV DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH GH O·DJHQW SUpFLWp
²¬OH GpIDXW G·DYLV LPPpGLDW j O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ
GX WUDYDLO GDQV OH FDV SUpYX SDU O·DUWLFOH RX O·XVDJH GH
OD GpURJDWLRQ DXWRULVpH SRXU XQH GXUpH GpSDVVDQW OD OLPLWH
IL[pH SDU OH H DOLQpD GXGLW DUWLFOH
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GX H DOLQpD GH O·DUWLFOH
&KDSLWUH 9
'HV WUDYDX[ LQWHUGLWV DX[ IHPPHV HW DX[ PLQHXUV
HW GHV GLVSRVLWLRQV VSpFLDOHV DX WUDYDLO
GHV IHPPHV HW GHV PLQHXUV
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW G·HPSOR\HU OHV PLQHXUV GH PRLQV GH DQV
OHV IHPPHV HW OHV VDODULpV KDQGLFDSpV GDQV OHV FDUULqUHV HW GDQV
OHV WUDYDX[ VRXWHUUDLQV HIIHFWXpV DX IRQG GHV PLQHV

$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW G·RFFXSHU OHV PLQHXUV GH PRLQV GH DQV OHV
IHPPHV HW OHV VDODULpV KDQGLFDSpV j GHV WUDYDX[ TXL SUpVHQWHQW
GHV ULVTXHV GH GDQJHU H[FHVVLI H[FqGHQW OHXUV FDSDFLWpV RX VRQW
VXVFHSWLEOHV GH SRUWHU DWWHLQWH DX[ ERQQHV P±XUV
/D OLVWH GH FHV WUDYDX[ HVW IL[pH SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
$UWLFOH
'DQV OHV pWDEOLVVHPHQWV R GHV PDUFKDQGLVHV HW GHV REMHWV
VRQW PDQXWHQWLRQQpV RX RIIHUWV DX SXEOLF SDU XQ SHUVRQQHO
IpPLQLQ FKDFXQH GHV VDOOHV R V·HIIHFWXH OH WUDYDLO GRLW rWUH
PXQLH G·XQ QRPEUH GH VLqJHV pJDO j FHOXL GHV IHPPHV TXL \ VRQW
HPSOR\pHV
&HV VLqJHV GRLYHQW rWUH GLVWLQFWV GH FHX[ PLV j OD GLVSRVLWLRQ
GH OD FOLHQWqOH
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬O·HPSORL GHV PLQHXUV kJpV GH PRLQV GH GL[ KXLW DQV HW GHV
IHPPHV GDQV OHV FDUULqUHV HW WUDYDX[ VRXWHUUDLQV HIIHFWXpV
DX IRQG GHV PLQHV HQ YLRODWLRQ GH O·DUWLFOH
²¬O·HPSORL GH VDODULpV GH PRLQV GH GL[ KXLW DQV GDQV GHV
WUDYDX[ WDQW DX MRXU TX·DX IRQG VXVFHSWLEOHV G·HQWUDYHU
OHXU FURLVVDQFH RX G·DJJUDYHU OHXU KDQGLFDS HQ YLRODWLRQ
GH O·DUWLFOH DLQVL TX·DX[ WUDYDX[ YLVpV j O·DUWLFOH
/D SHLQH G·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH
VDODULpV j O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHV GHX[ DUWLFOHV
SUpFpGHQWV Q·RQW SDV pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV
DPHQGHV GpSDVVH OH PRQWDQW GH GLUKDPV
(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OH GpIDXW
GH VLqJHV RX GX QRPEUH GH VLqJHV SUHVFULW SDU O·DUWLFOH GDQV
FKDFXQH GHV VDOOHV R V·HIIHFWXH OH WUDYDLO GHV VDODULpHV GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWV YLVpV DXGLW DUWLFOH
7,75( ,,,
'( /$ '85e( '8 75$9$,/
&KDSLWUH SUHPLHU

'H OD GXUpH QRUPDOH GX WUDYDLO
6HFWLRQ , ²¬)L[DWLRQ GH OD GXUpH

$UWLFOH
'DQV OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV OD GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO
GHV VDODULpV HVW IL[pH j KHXUHV SDU DQQpH RX KHXUHV SDU
VHPDLQH
/D GXUpH DQQXHOOH JOREDOH GH WUDYDLO SHXW rWUH UpSDUWLH VXU
O·DQQpH VHORQ OHV EHVRLQV GH O·HQWUHSULVH j FRQGLWLRQ TXH OD GXUpH
QRUPDOH GX WUDYDLO Q·H[FqGH SDV GL[ KHXUHV SDU MRXU VRXV UpVHUYH
GHV GpURJDWLRQV YLVpHV DX[ DUWLFOHV HW
'DQV OHV DFWLYLWpV DJULFROHV OD GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO HVW
IL[pH j KHXUHV GDQV O·DQQpH (OOH HVW UpSDUWLH SDU SpULRGHV
VHORQ OHV QpFHVVLWpV GHV FXOWXUHV VXLYDQW XQH GXUpH MRXUQDOLqUH
GpWHUPLQpH SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FRPSpWHQWH DSUqV
FRQVXOWDWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW
GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

/D UpGXFWLRQ GH OD GXUpH GH WUDYDLO GDQV OHV DFWLYLWpV QRQ
DJULFROHV GH j KHXUHV GDQV O·DQQpH HW GDQV OHV DFWLYLWpV
DJULFROHV GH j KHXUHV GDQV O·DQQpH Q·HQWUDvQH DXFXQH
GLPLQXWLRQ GX VDODLUH

2Q HQWHQG SDU ©¬WUDYDLO SDU URXOHPHQW¬ª O·RUJDQLVDWLRQ GX
WUDYDLO TXL SHUPHW j XQ pWDEOLVVHPHQW GH UHVWHU RXYHUW WRXV OHV
MRXUV GH OD VHPDLQH VDQV TXH FKDTXH VDODULp TXL V·\ WURXYH RFFXSp
QH GpSDVVH OD OLPLWH PD[LPXP OpJDOH GH OD GXUpH GX WUDYDLO

/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW IL[pHV
SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH DSUqV FRQVXOWDWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV
GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV

2Q HQWHQG SDU ©¬WUDYDLO SDU UHODLV¬ª O·RUJDQLVDWLRQ GH WUDYDLO
DYHF GHV pTXLSHV WRXUQDQWHV VXU OD EDVH GH OD QRQ VLPXOWDQpLWp
GHV UHSRV GHV VDODULpV GDQV OH FDGUH GH OD PrPH MRXUQpH

$UWLFOH

(Q FDV G·RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO SDU pTXLSHV VXFFHVVLYHV OD
GXUpH GH WUDYDLO GH FKDTXH pTXLSH QH SHXW H[FpGHU KXLW KHXUHV SDU
MRXU &HWWH GXUpH GRLW rWUH FRQWLQXH VDXI XQH LQWHUUXSWLRQ SRXU OH
UHSRV TXL QH SHXW rWUH VXSpULHXUH j XQH KHXUH

3RXU VH SURWpJHU GHV FULVHV SpULRGLTXHV SDVVDJqUHV
O·HPSOR\HXU SHXW DSUqV FRQVXOWDWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GHV
VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV DX VHLQ
GH O·HQWUHSULVH UpSDUWLU OD GXUpH DQQXHOOH JOREDOH GH WUDYDLO VXU
O·DQQpH VHORQ OHV EHVRLQV GH O·HQWUHSULVH j FRQGLWLRQ TXH OD GXUpH
QRUPDOH GX WUDYDLO Q·H[FqGH SDV GL[ KHXUHV SDU MRXU
&HWWH PHVXUH Q·HQWUDvQH DXFXQH UpGXFWLRQ GX VDODLUH
PHQVXHO /·HPSOR\HXU SHXW UpGXLUH OD GXUpH QRUPDOH GX WUDYDLO
SRXU XQH SpULRGH FRQWLQXH RX LQWHUURPSXH QH GpSDVVDQW SDV
VRL[DQWH MRXUV SDU DQ DSUqV FRQVXOWDWLRQ GHV GpOpJXpV GHV
VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV DX VHLQ
GH O·HQWUHSULVH HQ FDV GH FULVH pFRQRPLTXH SDVVDJqUH D\DQW
DIIHFWp O·HQWUHSULVH RX GH FLUFRQVWDQFHV H[FHSWLRQQHOOHV
LQYRORQWDLUHV
/H VDODLUH HVW SD\p SRXU OD GXUpH HIIHFWLYH GH WUDYDLO HW QH
SHXW HQ DXFXQ FDV rWUH LQIpULHXU j GX VDODLUH QRUPDO VDXI
GLVSRVLWLRQV SOXV IDYRUDEOHV SRXU OHV VDODULpV
6L OD UpGXFWLRQ GH OD GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO HVW VXSpULHXUH
j FHOOH SUpYXH DX SUHPLHU DOLQpD FL GHVVXV OD SpULRGH GH FHWWH
UpGXFWLRQ GRLW rWUH IL[pH SDU DFFRUG HQWUH O·HPSOR\HXU OHV
GpOpJXpV GHV VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW OHV UHSUpVHQWDQWV GHV
V\QGLFDWV GDQV O·HQWUHSULVH
$ GpIDXW G·DFFRUG OD UpGXFWLRQ GH OD GXUpH QRUPDOH GH
WUDYDLO QH SHXW rWUH RSpUpH TXH VXU DXWRULVDWLRQ GX JRXYHUQHXU GH
OD SUpIHFWXUH RX GH OD SURYLQFH FRQIRUPpPHQW j OD SURFpGXUH
IL[pH j O·DUWLFOH FL GHVVXV
$UWLFOH
6L O·HPSOR\HXU TXL HQYLVDJH GH UpGXLUH OD GXUpH QRUPDOH GH
WUDYDLO RFFXSH KDELWXHOOHPHQW GL[ VDODULpV RX SOXV LO GRLW HQ
DYLVHU OHV GpOpJXpV GHV VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW OHV
UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV GDQV O·HQWUHSULVH XQH VHPDLQH DX
PRLQV DYDQW GH SURFpGHU j OD UpGXFWLRQ HW OHXU FRPPXQLTXHU HQ
PrPH WHPSV WRXV OHV UHQVHLJQHPHQWV VXU OHV PHVXUHV TX·LO
HQYLVDJH GH SUHQGUH HW OHV HIIHWV TXL SHXYHQW HQ UpVXOWHU
/·HPSOR\HXU GRLW pJDOHPHQW FRQVXOWHU OHV GpOpJXpV GHV
VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW OHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV GDQV
O·HQWUHSULVH VXU WRXWH PHVXUH VXVFHSWLEOH G·HPSrFKHU OD UpGXFWLRQ
GH OD GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO RX G·HQ GLPLQXHU OHV HIIHWV
QpJDWLIV
/H FRPLWp G·HQWUHSULVH VH VXEVWLWXH DX[ GpOpJXpV GHV
VDODULpV HW OHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV GDQV OHV HQWUHSULVHV
HPSOR\DQW SOXV GH FLQTXDQWH VDODULpV
$UWLFOH
/H WUDYDLO SDU URXOHPHQW RX SDU UHODLV HVW LQWHUGLW VDXI GDQV
OHV HQWUHSULVHV R FHWWH RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HVW MXVWLILpH SDU
GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV

$UWLFOH

$UWLFOH
(Q FDV G·LQWHUUXSWLRQ FROOHFWLYH GX WUDYDLO GDQV XQ
pWDEOLVVHPHQW RX SDUWLH G·pWDEOLVVHPHQW UpVXOWDQW GH FDXVHV
DFFLGHQWHOOHV RX GH IRUFH PDMHXUH OD GXUpH MRXUQDOLqUH GH WUDYDLO
SHXW rWUH SURORQJpH j WLWUH GH UpFXSpUDWLRQ GHV KHXUHV GH WUDYDLO
SHUGXHV DSUqV FRQVXOWDWLRQ GHV GpOpJXpV GHV VDODULpV HW OH FDV
pFKpDQW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV GDQV O·HQWUHSULVH
'DQV WRXV OHV FDV
²¬OHV UpFXSpUDWLRQV GHV KHXUHV GH WUDYDLO SHUGXHV QH SHXYHQW
rWUH DXWRULVpHV SHQGDQW SOXV GH WUHQWH MRXUV SDU DQ
²¬OD SURORQJDWLRQ GH OD GXUpH MRXUQDOLqUH GH WUDYDLO QH SHXW
GpSDVVHU XQH KHXUH
²¬OD GXUpH MRXUQDOLqUH GH WUDYDLO QH SHXW GpSDVVHU GL[ KHXUHV
$UWLFOH
/RUVTXH GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW GHV VDODULpV HIIHFWXHQW XQ
WUDYDLO HVVHQWLHOOHPHQW LQWHUPLWWHQW RX ORUVTXH GRLYHQW rWUH
HIIHFWXpV GHV WUDYDX[ SUpSDUDWRLUHV RX FRPSOpPHQWDLUHV
LQGLVSHQVDEOHV j O·DFWLYLWp JpQpUDOH GXGLW pWDEOLVVHPHQW HW TXL QH
SHXYHQW rWUH H[pFXWpV GDQV OD OLPLWH GH OD GXUpH QRUPDOH GX
WUDYDLO OHV VDODULpV DIIHFWpV DX[GLWV WUDYDX[ SHXYHQW rWUH
HPSOR\pV DX GHOj GH ODGLWH GXUpH GDQV OD OLPLWH MRXUQDOLqUH
PD[LPXP GH GRX]H KHXUHV
$UWLFOH
/HV GpURJDWLRQV j OD GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO VRQW
DSSOLFDEOHV H[FOXVLYHPHQW DX[ VDODULpV kJpV GH SOXV GH GL[ KXLW
DQV 7RXWHIRLV G·DXWUHV H[FHSWLRQV SHXYHQW rWUH DSSOLTXpHV DX[
PLQHXUV kJpV GH DQV SUpSRVpV DX VHUYLFH PpGLFDO VDOOHV
G·DOODLWHPHQW HW DXWUHV VHUYLFHV FUppV HQ IDYHXU GHV VDODULpV GH
O·pWDEOLVVHPHQW HW GH OHXUV IDPLOOHV DX[ PDJDVLQLHUV SRLQWHXUV
JDUoRQV GH EXUHDX DJHQWV SUpSRVpV DX QHWWR\DJH GHV ORFDX[ HW
DX[ DJHQWV VLPLODLUHV
$UWLFOH
/RUVTXH GDQV XQH HQWUHSULVH GHV WUDYDX[ XUJHQWV GRLYHQW
QpFHVVDLUHPHQW rWUH H[pFXWpV LPPpGLDWHPHQW SRXU SUpYHQLU GHV
GDQJHUV LPPLQHQWV RUJDQLVHU GHV PHVXUHV GH VDXYHWDJH UpSDUHU
GHV DFFLGHQWV VXUYHQXV VRLW DX PDWpULHO VRLW DX[ LQVWDOODWLRQV VRLW
DX[ EkWLPHQWV GH O·HQWUHSULVH RX SRXU pYLWHU OH GpSpULVVHPHQW GH
FHUWDLQHV PDWLqUHV OD GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO SHXW rWUH
SURORQJpH SHQGDQW XQ MRXU SXLV j UDLVRQ GH GHX[ KHXUHV GXUDQW OHV
WURLV MRXUV VXLYDQWV
$UWLFOH
/HV KHXUHV GH WUDYDLO HIIHFWXpHV FRQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV
HW FL GHVVXV VRQW UpPXQpUpHV VXU OD EDVH GX VDODLUH
DIIpUHQW j OD GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO VDXI ORUVTX·HOOHV VRQW
GHVWLQpHV j SHUPHWWUH DX VDODULp GH EpQpILFLHU G·XQ UHSRV
FRPSHQVDWRLUH RX ORUVTXH

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

²¬HOOHV VRQW GHVWLQpHV j SHUPHWWUH DX VDODULp GH SUHQGUH XQ UHSDV
VL OD GXUpH GX UHSDV HVW FRPSULVH GDQV OH WHPSV GH WUDYDLO
²¬HOOHV FRUUHVSRQGHQW HQ UDLVRQ GX FDUDFWqUH LQWHUPLWWHQW GX
WUDYDLO j GHV KHXUHV GH SUpVHQFH HW QRQ j GHV KHXUHV GH
WUDYDLO HIIHFWLI FH GHUQLHU pWDQW HQWUHFRXSp GH ORQJV UHSRV
QRWDPPHQW OH WUDYDLO GHV FRQFLHUJHV GDQV OHV EkWLPHQWV
GHVWLQpV DX ORJHPHQW VXUYHLOODQWV JDUGLHQV SUpSRVpV DX[
VHUYLFHV G·LQFHQGLH RX j OD GLVWULEXWLRQ G·HVVHQFH HW OHV
SUpSRVpV DX[ VHUYLFHV PpGLFDX[ GH O·HQWUHSULVH
$UWLFOH
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV j FL GHVVXV
DLQVL TXH GH O·DUWLFOH FL GHVVRXV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV
VXUFURvWV H[FHSWLRQQHOV GH WUDYDLO VRQW GpWHUPLQpHV SDU
SURIHVVLRQ SDU LQGXVWULH SDU FRPPHUFH RX SDU FDWpJRULH
SURIHVVLRQQHOOH SRXU O·HQVHPEOH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO RX SRXU
XQH SURYLQFH GpWHUPLQpH HW VRQW IL[pHV SDU O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO DSUqV DYLV GHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV
GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV
$UWLFOH
/H JRXYHUQHXU GH OD SUpIHFWXUH RX GH OD SURYLQFH SHXW
DXWRULVHU SRXU WRXWHV OHV HQWUHSULVHV RX WRXV OHV pWDEOLVVHPHQWV
RX SRXU GHV SDUWLHV GH FHV HQWUHSULVHV HW pWDEOLVVHPHQWV H[HUoDQW
XQH PrPH SURIHVVLRQ RX PpWLHU RX GHV SURIHVVLRQV RX PpWLHUV
FRQQH[HV O·DSSOLFDWLRQ G·XQ KRUDLUH XQLIRUPH SRXU O·RXYHUWXUH HW
OD IHUPHWXUH GH OHXUV SRUWHV DX SXEOLF RX XQ URXOHPHQW HQWUH
OHVGLWV HQWUHSULVHV HW pWDEOLVVHPHQWV SRXU O·RXYHUWXUH HW OD
IHUPHWXUH ORUVTXH OHV WURLV TXDUWV DX PRLQV GHV VDODULpV HW
HPSOR\HXUV GH OD PrPH SURIHVVLRQ RX PpWLHU RX GHV SURIHVVLRQV
RX PpWLHUV FRQQH[HV GDQV XQH SUpIHFWXUH RX SURYLQFH XQ FHUFOH
XQH FRPPXQH XQ DUURQGLVVHPHQW RX XQ TXDUWLHU GpWHUPLQp OH
GHPDQGHQW
6HFWLRQ ,, ²¬'HV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV

$UWLFOH
/RUVTXH OHV HQWUHSULVHV GRLYHQW IDLUH IDFH j GHV WUDYDX[
G·LQWpUrW QDWLRQDO RX j GHV VXUFURvWV H[FHSWLRQQHOV GH WUDYDLO OHV
VDODULpV GHVGLWHV HQWUHSULVHV SHXYHQW rWUH HPSOR\pV DX GHOj GH OD
GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH j FRQGLWLRQ TX·LOV SHUoRLYHQW HQ VXV GH OHXUV
VDODLUHV GHV LQGHPQLVDWLRQV SRXU OHV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV
$UWLFOH
/HV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV HIIHFWXpHV HQ DSSOLFDWLRQ GH
O·DUWLFOH FL GHVVXV DX GHOj GH OD GXUpH QRUPDOH KHEGRPDGDLUH
VRQW FDOFXOpHV HQ WHQDQW FRPSWH GHV KHXUHV DFFRPSOLHV
FRQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV HW FL GHVVXV
6RQW FRQVLGpUpHV FRPPH KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV OHV KHXUHV GH
WUDYDLO DFFRPSOLHV DX GHOj GH OD GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO GX VDODULp
$UWLFOH
/HV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV VRQW SD\pHV HQ XQ VHXO
YHUVHPHQW HQ PrPH WHPSV TXH OH VDODLUH G€
$UWLFOH
'DQV OHV HQWUHSULVHV R OHV KHXUHV GH WUDYDLO VRQW
UpSDUWLHV G·XQH PDQLqUH LQpJDOH VXU O·DQQpH VRQW FRQVLGpUpHV
FRPPH KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV OHV KHXUHV GH WUDYDLO DFFRPSOLHV
TXRWLGLHQQHPHQW j SDUWLU GH OD GL[LqPH KHXUH LQFOXVH
6RQW pJDOHPHQW FRQVLGpUpHV FRPPH KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV
GH WUDYDLO OHV KHXUHV HIIHFWXpHV DQQXHOOHPHQW j SDUWLU GH OD H
KHXUH LQFOXVH


$UWLFOH

3RXU OH VDODULp TXL Q·DXUD SDV pWp RFFXSp SHQGDQW OD WRWDOLWp
GH OD VHPDLQH SRXU FDXVH GH OLFHQFLHPHQW GH GpPLVVLRQ GH
FRQJp DQQXHO SD\p G·DFFLGHQW GH WUDYDLO RX GH PDODGLH
SURIHVVLRQQHOOH RX HQ UDLVRQ GX UHSRV GRQQp j O·RFFDVLRQ G·XQ
MRXU GH IrWH SD\p RX G·XQ MRXU IpULp FKDTXH KHXUH GH WUDYDLO
HIIHFWXpH HQ GHKRUV GH O·KRUDLUH GH WUDYDLO DX FRXUV GH OD VHPDLQH
HVW FRQVLGpUpH FRPPH KHXUH VXSSOpPHQWDLUH GH WUDYDLO
/HV GLVSRVLWLRQV GH O·DOLQpD FL GHVVXV V·DSSOLTXHQW DX VDODULp
HPEDXFKp DX FRXUV GH OD VHPDLQH
$UWLFOH
4XHO TXH VRLW OH PRGH GH UpPXQpUDWLRQ GX VDODULp OHV KHXUHV
VXSSOpPHQWDLUHV GRQQHQW OLHX j XQH PDMRUDWLRQ GH VDODLUH GH
VL HOOHV VRQW HIIHFWXpHV HQWUH KHXUHV HW KHXUHV SRXU OHV
DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV HW HQWUH KHXUHV HW KHXUHV SRXU OHV
DFWLYLWpV DJULFROHV HW GH VL HOOHV VRQW HIIHFWXpHV HQWUH
¬KHXUHV HW KHXUHV SRXU OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV HW HQWUH
¬KHXUHV HW KHXUHV SRXU OHV DFWLYLWpV DJULFROHV
/D PDMRUDWLRQ HVW SRUWpH UHVSHFWLYHPHQW j HW j
VL OHV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV VRQW HIIHFWXpHV OH MRXU GX UHSRV
KHEGRPDGDLUH GX VDODULp PrPH VL XQ UHSRV FRPSHQVDWHXU OXL HVW
DFFRUGp
$UWLFOH
/D UpPXQpUDWLRQ GHV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV HVW FDOFXOpH
WDQW VXU OH VDODLUH TXH VXU VHV DFFHVVRLUHV j O·H[FOXVLRQ
GHV DOORFDWLRQV IDPLOLDOHV
¬GHV SRXUERLUHV VDXI SRXU OH SHUVRQQHO UpPXQpUp
H[FOXVLYHPHQW DX SRXUERLUH
¬GHV LQGHPQLWpV TXL FRQVWLWXHQW XQ UHPERXUVHPHQW GH IUDLV
RX GH GpSHQVHV HQJDJpV SDU OH VDODULp HQ UDLVRQ GH VRQ WUDYDLO
6HFWLRQ ,,, ²¬'LVSRVLWLRQV SpQDOHV

$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH GpSDVVHPHQW GH OD GXUpH GH WUDYDLO SUpYXH SDU
O·DUWLFOH¬
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
²¬OD GXUpH GH WUDYDLO GH FKDTXH pTXLSH H[FpGDQW OD OLPLWH
IL[pH SDU O·DUWLFOH
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
²¬OD GXUpH GH WUDYDLO H[FpGDQW OD OLPLWH IL[pH j O·DUWLFOH
²¬OD QRQ UpPXQpUDWLRQ HQ VXV GX VDODLUH DIIpUHQW j OD GXUpH
QRUPDOH GH WUDYDLO GHV KHXUHV GH WUDYDLO HIIHFWXpHV HQ
YHUWX GH OD GpURJDWLRQ SHUPDQHQWH DX WLWUH GHV DUWLFOHV
RX
²¬OD GXUpH GH WUDYDLO VXSpULHXUH j OD OLPLWH GH GHX[ KHXUHV
SHQGDQW OH GpODL GH WURLV MRXUV IL[p SDU O·DUWLFOH RX OD
SURORQJDWLRQ GH OD GXUpH QRUPDOH GH WUDYDLO DSUqV
O·H[SLUDWLRQ GXGLW GpODL
²¬OH GpIDXW G·LQGHPQLVDWLRQ GHV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV
YLVpH j O·DUWLFOH RX OD PDMRUDWLRQ QRQ FRQIRUPH DX[
WDX[ IL[pV SDU O·DUWLFOH
²¬OH FDOFXO GH OD UpPXQpUDWLRQ GHV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV
QRQ FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH%8//(7,1 2)),&,(/

/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV SUpFLWpV Q·RQW SDV
pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH OH
PRQWDQW GH GLUKDPV
$UWLFOH
(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OH QRQ
UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW
&KDSLWUH ,,

'X UHSRV KHEGRPDGDLUH
$UWLFOH
,O GRLW rWUH DFFRUGp REOLJDWRLUHPHQW DX[ VDODULpV XQ UHSRV
KHEGRPDGDLUH G·DX PRLQV YLQJW TXDWUH KHXUHV DOODQW GH PLQXLW j
PLQXLW
$UWLFOH
/H UHSRV KHEGRPDGDLUH GRLW rWUH DFFRUGp VRLW OH YHQGUHGL
VRLW OH VDPHGL VRLW OH GLPDQFKH VRLW OH MRXU GX PDUFKp
KHEGRPDGDLUH
/H UHSRV KHEGRPDGDLUH GRLW rWUH DFFRUGp VLPXOWDQpPHQW j
WRXV OHV VDODULpV G·XQ PrPH pWDEOLVVHPHQW
$UWLFOH
/HV pWDEOLVVHPHQWV GRQW O·DFWLYLWp QpFHVVLWH XQH RXYHUWXUH
SHUPDQHQWH DX SXEOLF RX GRQW O·LQWHUUXSWLRQ QXLUDLW DX SXEOLF
VRQW DGPLV j GRQQHU VRLW j OD WRWDOLWp GH OHXUV VDODULpV VRLW j
FHUWDLQV G·HQWUH HX[ XQ UHSRV KHEGRPDGDLUH SDU URXOHPHQW
/HV GLVSRVLWLRQV GH O·DOLQpD SUpFpGHQW VRQW pJDOHPHQW
DSSOLFDEOHV DX[ pWDEOLVVHPHQWV GDQV OHVTXHOV WRXWH LQWHUUXSWLRQ
GH O·DFWLYLWp HQWUDvQHUDLW GHV SHUWHV GX IDLW GH OD QDWXUH SpULVVDEOH
RX VXVFHSWLEOH G·DOWpUDWLRQ UDSLGH GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV GHV
PDWLqUHV HQ pODERUDWLRQ RX GHV SURGXLWV DJULFROHV REMHW GH OHXU
DFWLYLWp
$UWLFOH
2XWUH OD GpURJDWLRQ SUpYXH j O·DUWLFOH FL GHVVXV
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO SHXW DSUqV DYLV
GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GHV
RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV
DXWRULVHU OHV pWDEOLVVHPHQWV TXL HQ IRQW OD GHPDQGH j GRQQHU OH
UHSRV KHEGRPDGDLUH SDU URXOHPHQW j OHXUV VDODULpV
/D GHPDQGH GRLW rWUH DFFRPSDJQpH GH WRXWHV OHV
MXVWLILFDWLRQV SHUPHWWDQW G·DSSUpFLHU OD QpFHVVLWp GH OD GpURJDWLRQ
$UWLFOH
/·DXWRULVDWLRQ HVW DFFRUGpH FRQIRUPpPHQW j OD SURFpGXUH
SUpYXH j O·DUWLFOH FL GHVVXV HW VHORQ OHV H[LJHQFHV pFRQRPLTXHV
HW FRQFXUUHQWLHOOHV GH O·pWDEOLVVHPHQW ORUVTXH OD GpURJDWLRQ
SUpYXH DXGLW DUWLFOH D SRXU HIIHW XQ UHFUXWHPHQW GH VDODULpV HQ
QRPEUH VXIILVDQW SHUPHWWDQW G·DVVXUHU O·DSSOLFDWLRQ GH OD
QRXYHOOH RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO GDQV O·pWDEOLVVHPHQW
$UWLFOH
/RUVTXH GDQV XQH SUpIHFWXUH RX SURYLQFH XQH FRPPXQH RX
XQ JURXSH GH FRPPXQHV RX XQ TXDUWLHU GpWHUPLQp OHV GHX[ WLHUV DX
PRLQV GHV HPSOR\HXUV G·XQH SDUW HW GHV VDODULpV G·DXWUH SDUW G·XQH
PrPH SURIHVVLRQ EpQpILFLDQW GX UHSRV KHEGRPDGDLUH j MRXU IL[H RX
SDU URXOHPHQW HQ IRQW OD GHPDQGH O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH
FKDUJpH GX WUDYDLO IL[H OHV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX UHSRV
KHEGRPDGDLUH DSUqV DYLV GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV
HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV
UHSUpVHQWDWLYHV

1ƒ ²¬ UDELL ,
$UWLFOH

&RQIRUPpPHQW DX[ SULQFLSHV SUpYXV SDU OHV DUWLFOHV HW
FL GHVVXV OHV PHVXUHV j SUHQGUH SRXU OH UHSRV KHEGRPDGDLUH
GH FHUWDLQHV FDWpJRULHV GH VDODULpV VRQW GpWHUPLQpHV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH FRPSWH WHQX GH OHXUV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO
SDUWLFXOLqUHV HW DSUqV DYLV GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV
HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV
UHSUpVHQWDWLYHV
$UWLFOH
/H UHSRV KHEGRPDGDLUH SHXW rWUH VXVSHQGX ORUVTXH OD QDWXUH
GH O·DFWLYLWp GH O·pWDEOLVVHPHQW RX GHV SURGXLWV PLV HQ ±XYUH OH
MXVWLILH DLQVL TXH GDQV FHUWDLQV FDV GH WUDYDX[ XUJHQWV RX GH
VXUFURvW H[FHSWLRQQHO GH WUDYDLO
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GH O·DOLQpD SUpFpGHQW VRQW
IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH DSUqV DYLV GHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV
GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV
$UWLFOH
'DQV WRXW pWDEOLVVHPHQW GDQV OHTXHO OHV VDODULpV EpQpILFLHQW
VLPXOWDQpPHQW GX UHSRV KHEGRPDGDLUH FH UHSRV SHXW rWUH UpGXLW j
XQH GHPL MRXUQpH SRXU OHV SHUVRQQHV HPSOR\pHV j WRXV OHV
WUDYDX[ G·HQWUHWLHQ TXL GRLYHQW rWUH QpFHVVDLUHPHQW IDLWV OH MRXU
GX UHSRV FROOHFWLI HW TXL VRQW LQGLVSHQVDEOHV SRXU pYLWHU WRXW
UHWDUG GDQV OD UHSULVH QRUPDOH GX WUDYDLO
$UWLFOH
/D VXVSHQVLRQ GX UHSRV KHEGRPDGDLUH Q·HVW SDV DSSOLFDEOH
DX[ PLQHXUV GH PRLQV GH GL[ KXLW DQV QL DX[ IHPPHV GH PRLQV
GH YLQJW DQV QL DX[ VDODULpV KDQGLFDSpV HW FH GDQV OHV FDV IL[pV
SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
$UWLFOH
/HV VDODULpV GRQW OH UHSRV KHEGRPDGDLUH D pWp VXVSHQGX RX
UpGXLW GRLYHQW EpQpILFLHU G·XQ UHSRV FRPSHQVDWHXU GDQV XQ GpODL
PD[LPXP G·XQ PRLV
/D GXUpH GX UHSRV FRPSHQVDWHXU YLVp j O·DOLQpD SUpFpGHQW
HVW pJDOH j FHOOH GX UHSRV KHEGRPDGDLUH VXVSHQGX
/H UHSRV FRPSHQVDWHXU HVW DWWULEXp VHORQ GHV PRGDOLWpV
IL[pHV SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO DSUqV
DYLV GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GHV
RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH QRQ UHVSHFW GH O·REOLJDWLRQ G·RFWURL GX UHSRV
KHEGRPDGDLUH RX OH UHSRV QRQ DFFRUGp j WRXV OHV VDODULpV
G·XQ pWDEOLVVHPHQW GDQV OHV FRQGLWLRQV GH GXUpH PLQLPXP
GH MRXU HW GH VLPXOWDQpLWp SUpYXHV SDU OHV DUWLFOHV HW

²¬OH QRQ UHVSHFW GHV PRGDOLWpV GH IL[DWLRQ GX UHSRV SUpYXHV
SDU O·DUWLFOH
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV FRQGLWLRQV GH UpGXFWLRQ GX UHSRV
KHEGRPDGDLUH SUpYXHV SDU O·DUWLFOH
²¬OH QRQ UHVSHFW GH O·LQWHUGLFWLRQ GH VXVSHQVLRQ GX UHSRV
KHEGRPDGDLUH j O·pJDUG GHV PLQHXUV GH PRLQV GH GL[ KXLW
DQV GHV IHPPHV GH PRLQV GH YLQJW DQV HW GHV VDODULpV
KDQGLFDSpV SUpYXH SDU O·DUWLFOH
²¬OH QRQ RFWURL GX UHSRV FRPSHQVDWHXU RX VRQ RFWURL HQ
YLRODWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV SUpFLWpV Q·RQW SDV
pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH OH
PRQWDQW GH GLUKDPV
&KDSLWUH ,,,
'X UHSRV GHV MRXUV GH IrWHV SD\pV HW MRXUV IpULpV
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW DX[ HPSOR\HXUV G·RFFXSHU OHV VDODULpV SHQGDQW
OHV MRXUV GH IrWHV SD\pV GRQW OD OLVWH HVW GpWHUPLQpH SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH HW SHQGDQW OHV MRXUV IpULpV
$UWLFOH
,O SHXW rWUH GpFLGp TXH OH MRXU IpULp VRLW UpPXQpUp FRPPH
WHPSV GH WUDYDLO HIIHFWLI
$UWLFOH
/H VDODULp SD\p j O·KHXUH RX j OD MRXUQpH UHoRLW XQH
LQGHPQLWp SRXU OH MRXU GH IrWH SD\p pJDOH j OD UpPXQpUDWLRQ TX·LO
DXUDLW SHUoXH V·LO pWDLW UHVWp j VRQ SRVWH GH WUDYDLO j O·H[FHSWLRQ
GHV LQGHPQLWpV GH ULVTXHV RX GH UHPERXUVHPHQW GHV IUDLV HW
GpSHQVHV HQJDJpV SDU OXL j O·RFFDVLRQ GH VRQ WUDYDLO
/H VDODULp D OH GURLW GH EpQpILFLHU GX UHSRV GX MRXU GH IrWH
SD\p V·LO HVW RFFXSp LPPpGLDWHPHQW DYDQW OH MRXU GH IrWH RX
GXUDQW OHV WUHL]H MRXUV GX PRLV TXL SUpFqGH OH MRXU GH IrWH
$UWLFOH
/·LQGHPQLWp SRXU OH MRXU GH IrWH SD\p GXH DX VDODULp GRQW OH
VDODLUH HVW IL[p j OD WkFKH DX UHQGHPHQW RX j OD SLqFH HVW pJDOH DX
YLQJW VL[LqPH GH OD UpPXQpUDWLRQ SHUoXH SRXU OHV YLQJW VL[ MRXUV GH
WUDYDLO HIIHFWLI D\DQW SUpFpGp LPPpGLDWHPHQW OH MRXU GH IrWH SD\p
$UWLFOH
/RUVTXH OH VDODLUH HVW IL[p IRUIDLWDLUHPHQW j OD VHPDLQH j OD
TXLQ]DLQH RX DX PRLV OHV UpPXQpUDWLRQV FRUUHVSRQGDQWHV QH
SHXYHQW IDLUH O·REMHW G·DXFXQH UpGXFWLRQ GX IDLW GX FK{PDJH G·XQ
MRXU GH IrWH SD\p RX G·XQ MRXU IpULp PrPH ORUVTXH FH MRXU Q·HVW
SDV GpFODUp UpPXQpUp
$UWLFOH
/RUVTXH OH UHSRV GX MRXU GH IrWH SD\p RX GX MRXU IpULp
GpFODUp SD\p HVW GRQQp OH MRXU R OH VDODULp YLVp DX[ DUWLFOHV
HW FL GHVVXV EpQpILFLH GH VRQ UHSRV KHEGRPDGDLUH SDU OH MHX
GX URXOHPHQW O·HPSOR\HXU GRLW OXL YHUVHU XQH LQGHPQLWp SRXU FHWWH
MRXUQpH GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV
$UWLFOH
'DQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GRQW OH IRQFWLRQQHPHQW HVW
QpFHVVDLUHPHQW FRQWLQX HQ UDLVRQ GH OD QDWXUH GH OHXU DFWLYLWp RX
TXL RQW DGRSWp OH UHSRV KHEGRPDGDLUH SDU URXOHPHQW OH WUDYDLO
SHXW QH SDV rWUH LQWHUURPSX OH MRXU GH IrWH SD\p RX OH MRXU IpULp
/HV PrPHV GLVSRVLWLRQV SHXYHQW rWUH DSSOLTXpHV GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWV GH YHQWH DX GpWDLO GHV SURGXLWV DOLPHQWDLUHV RX
ORUVTX·LOV Q·RQW SDV DGRSWp OH UHSRV KHEGRPDGDLUH SDU URXOHPHQW
GDQV OHV FDIpV OHV UHVWDXUDQWV OHV K{WHOV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH
VSHFWDFOHV RX OHV pWDEOLVVHPHQWV R VRQW PLVHV HQ ±XYUH GHV
PDWLqUHV VXVFHSWLEOHV G·DOWpUDWLRQ UDSLGH
$UWLFOH
'DQV OHV FDV SUpYXV j O·DUWLFOH FL GHVVXV O·HPSOR\HXU
GRLW YHUVHU j VHV VDODULpV TXL WUDYDLOOHQW OH MRXU GH IrWH SD\p RX OH
MRXU IpULp GpFODUp SD\p j O·H[FHSWLRQ GHV VDODULpV YLVpV DX
H¬DOLQpD FL GHVVRXV RXWUH OH VDODLUH FRUUHVSRQGDQW DX WUDYDLO
HIIHFWXp XQH LQGHPQLWp VXSSOpPHQWDLUH pJDOH DX PRQWDQW GH FH
VDODLUH/HV VDODULpV UpPXQpUpV HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH DX SRXUERLUH
EpQpILFLHQW G·XQ UHSRV FRPSHQVDWHXU SD\p G·XQH MRXUQpH PrPH
VL XQ VDODLUH PLQLPXP OHXU HVW JDUDQWL SDU O·HPSOR\HXU &H MRXU
GH UHSRV V·DMRXWH DX FRQJp DQQXHO SD\p
$UWLFOH
6XU DFFRUG HQWUH O·HPSOR\HXU HW WRXW VDODULp YLVp DX HU DOLQpD
GH O
DUWLFOH FL GHVVXV D\DQW pWp RFFXSp OH MRXU GH IrWH SD\p RX
OH MRXU IpULp O·LQGHPQLWp VXSSOpPHQWDLUH SUpYXH DXGLW DUWLFOH SHXW
rWUH UHPSODFpH SDU XQ UHSRV FRPSHQVDWHXU SD\p DFFRUGp DX
VDODULp GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX H DOLQpD GXGLW DUWLFOH
$UWLFOH
/RUVTXH O·HPSOR\HXU D IDLW WUDYDLOOHU HQ YLRODWLRQ GHV
GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH WRXW RX SDUWLH GH VHV VDODULpV LO GRLW
OHXU YHUVHU HQ VXV GX VDODLUH DIIpUHQW j FHWWH MRXUQpH XQH
LQGHPQLWp pJDOH j GX VDODLUH GH FHWWH MRXUQpH
$UWLFOH
/HV KHXUHV GH WUDYDLO SHUGXHV HQ UDLVRQ GX MRXU IpULp
SHXYHQW DSUqV FRQVXOWDWLRQ GHV GpOpJXpV GHV VDODULpV HW OH FDV
pFKpDQW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV GDQV O·HQWUHSULVH rWUH
UpFXSpUpHV GDQV OH FRXUDQW GHV WUHQWH MRXUV TXL VXLYHQW OHGLW MRXU
VDQV TXH OD UpFXSpUDWLRQ SXLVVH rWUH HIIHFWXpH OH MRXU R OH VDODULp
GRLW EpQpILFLHU GH VRQ UHSRV KHEGRPDGDLUH HW VDQV TX·HOOH SXLVVH
DYRLU SRXU HIIHW GH SRUWHU OD GXUpH GX WUDYDLO DX GHOj GH GL[
KHXUHV SDU MRXU
/D UpFXSpUDWLRQ SHXW rWUH HIIHFWXpH OH MRXU GX UHSRV
KHEGRPDGDLUH HQ XVDJH j O·pWDEOLVVHPHQW 7RXWHIRLV LO QH SHXW
rWUH SURFpGp j OD UpFXSpUDWLRQ ORUVTXH OH MRXU GX UHSRV
KHEGRPDGDLUH FRwQFLGH DYHF XQ MRXU GH IrWH SD\p
/·HPSOR\HXU GRLW IDLUH FRQQDvWUH j O·DJHQW FKDUJp GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO SDU pFULW OHV GDWHV DX[TXHOOHV DXUD OLHX OD
UpFXSpUDWLRQ
$UWLFOH
/HV KHXUHV UpFXSpUpHV VRQW UpPXQpUpHV GDQV OHV PrPHV
FRQGLWLRQV TXH OHV KHXUHV QRUPDOHV GH WUDYDLO
$UWLFOH
/RUVTX·HQ YHUWX GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO GX
UqJOHPHQW LQWpULHXU G·XQ pWDEOLVVHPHQW RX GHV XVDJHV XQ UHSRV HVW
DFFRUGp DX[ VDODULpV SRXU GHV MRXUV GH IrWHV DXWUHV TXH FHX[ SD\pV
HW IL[pV SDU O·DUWLFOH RX SRXU GHV MRXUV IpULpV QRWDPPHQW j
O·RFFDVLRQ GH IrWHV ORFDOHV RX pYpQHPHQWV ORFDX[ OD UpFXSpUDWLRQ
GHV KHXUHV SHUGXHV GRLW V·HIIHFWXHU GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j
O·DUWLFOH TXH OH UHSRV VRLW SD\p RX QRQ
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬O·HPSORL GHV VDODULpV SHQGDQW OHV MRXUV GH IrWHV SD\pV HW OHV
MRXUV IpULpV
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GHV MRXUV IpULpV GpFODUpV UpPXQpUpV
FRPPH WHPSV GH WUDYDLO HIIHFWLI HQ YHUWX GH O·DUWLFOH
²¬O·LQGHPQLWp QRQ pYDOXpH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV
GH O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GH O·LQGHPQLWp SUpYXH SDU O·DUWLFOH
DX[ VDODULpV GHV pWDEOLVVHPHQWV YLVpV j O·DUWLFOH
TXL RQW WUDYDLOOp XQ MRXU IpULp HW UpPXQpUp
²¬OH UHSRV FRPSHQVDWHXU SUpYX j O·DUWLFOH H DOLQpD HW
j O·DUWLFOH QRQ DFFRUGp RX DFFRUGp HQ YLRODWLRQ GHV
GLVSRVLWLRQV GHVGLWV DUWLFOHV%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GH O·LQGHPQLWp SUpYXH j O·DUWLFOH

$UWLFOH

²¬OD UpFXSpUDWLRQ GHV KHXUHV GH WUDYDLO SHUGXHV HQ UDLVRQ GX
MRXU IpULp GDQV GHV FRQGLWLRQV QRQ FRQIRUPHV DX[
GLVSRVLWLRQV GHV HU HW H DOLQpDV GH O·DUWLFOH

©¬/D GXUpH GH VHUYLFH FRQWLQXH¬ª YLVpH j O·DUWLFOH FL GHVVXV
V·HQWHQG GH OD SpULRGH SHQGDQW ODTXHOOH OH VDODULp HVW OLp j
VRQ¬HPSOR\HXU SDU XQ FRQWUDW GH WUDYDLO PrPH V·LO HVW VXVSHQGX
FRQIRUPpPHQW DX[ ƒ ƒ ƒ ƒ HW ƒ GH O·DUWLFOH FL GHVVXV

²¬OH GpIDXW G·LQIRUPDWLRQ GH O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ
GX WUDYDLO GHV GDWHV DX[TXHOOHV DXUD OLHX OD UpFXSpUDWLRQ
RX O·LQIRUPDWLRQ QRQ FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GX
GHUQLHU DOLQpD GH O·DUWLFOH
²¬OD UpPXQpUDWLRQ GHV KHXUHV UpFXSpUpHV QRQ FRQIRUPH DX[
GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH Q·RQW SDV pWp
REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH OH
PRQWDQW GH GLUKDPV
&KDSLWUH ,9
'X FRQJp DQQXHO SD\p
6HFWLRQ , ²¬'H OD GXUpH GX FRQJp DQQXHO SD\p

$UWLFOH
6DXI GLVSRVLWLRQV SOXV IDYRUDEOHV GX FRQWUDW GH WUDYDLO GH OD
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO GX UqJOHPHQW LQWpULHXU RX GHV
XVDJHV WRXW VDODULp D GURLW DSUqV VL[ PRLV GH VHUYLFH FRQWLQX
GDQV OD PrPH HQWUHSULVH RX FKH] OH PrPH HPSOR\HXU j XQ FRQJp
DQQXHO SD\p GRQW OD GXUpH HVW IL[pH FRPPH VXLW
² XQ MRXU HW GHPL GH WUDYDLO HIIHFWLI SDU PRLV GH VHUYLFH
²¬GHX[ MRXUV GH WUDYDLO HIIHFWLI SDU PRLV GH VHUYLFH SRXU OHV
VDODULpV kJpV GH PRLQV GH GL[ KXLW DQV
$UWLFOH
/D GXUpH GX FRQJp DQQXHO SD\p HVW DXJPHQWpH j UDLVRQ G·XQ
MRXU HW GHPL GH WUDYDLO HIIHFWLI SDU SpULRGH HQWLqUH FRQWLQXH RX
QRQ GH FLQT DQQpHV GH VHUYLFH VDQV WRXWHIRLV TXH FHWWH
DXJPHQWDWLRQ SXLVVH SRUWHU OD GXUpH WRWDOH GX FRQJp j SOXV GH
WUHQWH MRXUV GH WUDYDLO HIIHFWLI
$UWLFOH
/RUVTXH OH FRQWUDW GH WUDYDLO HVW j GXUpH GpWHUPLQpH OH
VDODULp GRLW DYRLU EpQpILFLp GH OD WRWDOLWp GH VRQ FRQJp DQQXHO
SD\p DYDQW OD GDWH G·H[SLUDWLRQ GXGLW FRQWUDW
$UWLFOH
/D GXUpH GHV VHUYLFHV RXYUDQW GURLW DX FRQJp VXSSOpPHQWDLUH
G·DQFLHQQHWp GpILQL j O·DUWLFOH FL GHVVXV HVW DSSUpFLpH VRLW j
OD GDWH GH GpSDUW HQ FRQJp DQQXHO SD\p VRLW j OD GDWH G·H[SLUDWLRQ
GX FRQWUDW ORUVTXH FHOXL FL RXYUH GURLW j O·DWWULEXWLRQ G·XQH
LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GX FRQJp DQQXHO SD\p
$UWLFOH
/D GXUpH GX FRQJp DQQXHO SD\p HVW DXJPHQWpH G·DXWDQW GH
MRXUV TX·LO \ D GH MRXUV GH IrWH SD\pV HW GH MRXUV IpULpV SHQGDQW OD
SpULRGH GX FRQJp DQQXHO SD\p
/HV LQWHUUXSWLRQV GH WUDYDLO GXHV j OD PDODGLH QH VRQW SDV
FRPSWpHV GDQV OH FRQJp DQQXHO SD\p
$UWLFOH
2Q HQWHQG SDU ©¬MRXUV GH WUDYDLO HIIHFWLI¬ª OHV MRXUV DXWUHV
TXH OHV MRXUV GH UHSRV KHEGRPDGDLUH OHV MRXUV GH IrWHV SD\pV HW
OHV MRXUV IpULpV FK{PpV GDQV O·pWDEOLVVHPHQW

$UWLFOH
3RXU OD GpWHUPLQDWLRQ GH OD GXUpH GX FRQJp DQQXHO SD\p OHV
GLVSRVLWLRQV VXLYDQWHV GRLYHQW rWUH REVHUYpHV¬
²¬XQ PRLV GH WUDYDLO FRUUHVSRQG j YLQJW VL[ MRXUV GH WUDYDLO
HIIHFWLI
²¬FKDTXH SpULRGH GH WUDYDLO FRQWLQXH RX GLVFRQWLQXH GH
KHXUHV GDQV OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV HW GH KHXUHV
GDQV OHV DFWLYLWpV DJULFROHV FRUUHVSRQG j XQ PRLV GH WUDYDLO
$UWLFOH
3RXU OH FDOFXO GH OD GXUpH GX FRQJp DQQXHO SD\p VRQW
FRQVLGpUpHV FRPPH SpULRGHV GH WUDYDLO HIIHFWLI HW QH VDXUDLHQW
rWUH GpGXLWHV GX FRQJp DQQXHO SD\p¬
²¬OHV SpULRGHV GX FRQJp DQQXHO SD\p DX WLWUH GH O·DQQpH
SUpFpGHQWH RX OD SpULRGH GXH DX WLWUH GX GpODL GH SUpDYLV
GH OLFHQFLHPHQW
²¬OHV SpULRGHV SHQGDQW OHVTXHOOHV OH FRQWUDW GH WUDYDLO HVW
VXVSHQGX GDQV OHV FDV SUpYXV DX[ ƒ ƒ ƒ ƒ HW ƒ GH
O·DUWLFOH DLQVL TXH SRXU FDXVH GH FK{PDJH G·DEVHQFH
DXWRULVpH QH GpSDVVDQW SDV GL[ MRXUV SDU DQ GH IHUPHWXUH
WHPSRUDLUH GH O·pWDEOLVVHPHQW SDU GpFLVLRQ MXGLFLDLUH RX
DGPLQLVWUDWLYH RX SRXU FDV GH IRUFH PDMHXUH
$UWLFOH
/H FRQJp DQQXHO SD\p SHXW DSUqV DFFRUG HQWUH OH VDODULp HW
O·HPSOR\HXU rWUH IUDFWLRQQp RX FXPXOp VXU GHX[ DQQpHV
FRQVpFXWLYHV 0HQWLRQ HQ HVW SRUWpH VXU OH UHJLVWUH GHV FRQJpV
DQQXHOV SD\pV SUpYX j O·DUWLFOH FL GHVVRXV
7RXWHIRLV OH IUDFWLRQQHPHQW GX FRQJp DQQXHO SD\p QH SHXW
DYRLU SRXU HIIHW GH UpGXLUH OD GXUpH GX FRQJp DQQXHO GX VDODULp j
XQH SpULRGH LQIpULHXUH j GRX]H MRXUV RXYUDEOHV LQFOXDQW GHX[
MRXUV GH UHSRV KHEGRPDGDLUH
$UWLFOH
/HV MRXUV GH UHSRV FRPSHQVDWHXU SHXYHQW V·DMRXWHU j OD
GXUpH GX FRQJp DQQXHO SD\p
$UWLFOH
(VW FRQVLGpUp QXO WRXW DFFRUG SRUWDQW VXU OD UHQRQFLDWLRQ
SUpDODEOH DX GURLW DX FRQJp DQQXHO SD\p RX VXU O·DEDQGRQ GXGLW
FRQJp PrPH FRQWUH O·RFWURL G·XQH LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH
$UWLFOH
/D GXUpH GX FRQJp DQQXHO SD\p QH VH FRQIRQG SDV DYHF OH
GpODL GH SUpDYLV SUpYX j O·DUWLFOH
6HFWLRQ ,, ² 3pULRGH HW RUJDQLVDWLRQ GX FRQJp DQQXHO SD\p

$UWLFOH
/D SpULRGH GX FRQJp DQQXHO SD\p V·pWHQG j WRXWH O·DQQpH
'DQV FKDTXH ZLOD\D SUpIHFWXUH RX SURYLQFH OHV SpULRGHV
GXUDQW OHVTXHOOHV OHV VDODULpV GHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV HW
IRUHVWLqUHV HW OHXUV GpSHQGDQFHV QH SHXYHQW EpQpILFLHU GX FRQJp
DQQXHO SD\p VRQW IL[pHV SDU GpFLVLRQ GH O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO DSUqV DYLV GHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV
GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

$UWLFOH
/HV GDWHV GX FRQJp DQQXHO VRQW IL[pHV SDU O·HPSOR\HXU
DSUqV FRQVXOWDWLRQ GHV GpOpJXpV GHV VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW
GHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV GDQV O·HQWUHSULVH /HV GDWHV GH
GpSDUW GHV VDODULpV HQ FRQJp DQQXHO SD\p VRQW IL[pHV DSUqV
FRQVXOWDWLRQ GHV LQWpUHVVpV HQ WHQDQW FRPSWH GH OD VLWXDWLRQ GH
IDPLOOH GHV VDODULpV HW GH OHXU DQFLHQQHWp GDQV O·HQWUHSULVH
7RXWHIRLV HQ FDV G·DFFRUG DYHF OHV LQWpUHVVpV OD GDWH GH
GpSDUW HQ FRQJp DQQXHO SD\p SHXW rWUH
²¬VRLW DYDQFpH HW GDQV FH FDV O·HPSOR\HXU GRLW DYDQW OH
GpSDUW GX VDODULp UHFWLILHU OD ILFKH HW OH UHJLVWUH SUpYXV j
O·DUWLFOH FL GHVVRXV
²¬VRLW UHWDUGpH HW GDQV FH FDV O·HPSOR\HXU GRLW DSSRUWHU VXU
O·DIILFKH RX OH UHJLVWUH OD PRGLILFDWLRQ QpFHVVDLUH DX SOXV
WDUG OH MRXU SUpYX LQLWLDOHPHQW SRXU OH GpSDUW GX VDODULp
/·HPSOR\HXU GRLW GDQV OHV FDV SUpYXV j O·DOLQpD SUpFpGHQW
DYLVHU O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GH OD
PRGLILFDWLRQ SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ
$UWLFOH
/·RUGUH GHV GpSDUWV GRLW rWUH FRPPXQLTXp j WRXW VDODULp
D\DQW GURLW DX FRQJp DQQXHO SD\p DX PRLQV WUHQWH MRXUV DYDQW OD
GDWH GH GpSDUW VDXI GLVSRVLWLRQV SOXV IDYRUDEOHV SRXU OH VDODULp
SUpYXHV GDQV OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO RX OH UqJOHPHQW
LQWpULHXU /·RUGUH GHV GpSDUWV HVW DIILFKp GDQV XQ OLHX
KDELWXHOOHPHQW IUpTXHQWp SDU OHV VDODULpV GDQV OHV OLHX[ GH WUDYDLO
QRWDPPHQW GDQV OHV EXUHDX[ GpS{WV HW FKDQWLHUV
/·RUGUH GHV GpSDUWV GRLW rWUH FRQVLJQp VXU XQ UHJLVWUH WHQX
FRQVWDPPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GHV VDODULpV HW GHV DJHQWV FKDUJpV
GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
/·LQVFULSWLRQ GH O·RUGUH GHV GpSDUWV HVW HIIHFWXpH VXU
O·DIILFKH HW VXU OH UHJLVWUH GDQV OH GpODL IL[p DX SUHPLHU DOLQpD GX
SUpVHQW DUWLFOH
6HFWLRQ ,,, ²¬&RQGLWLRQV GH IHUPHWXUH GHV pWDEOLVVHPHQWV
SHQGDQW OD SpULRGH GHV FRQJpV DQQXHOV SD\pV

$UWLFOH
6L OH FRQJp DQQXHO SD\p V·DFFRPSDJQH GH OD IHUPHWXUH
WRWDOH RX SDUWLHOOH GH O·pWDEOLVVHPHQW O·HPSOR\HXU GRLW HQ DYLVHU
O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
'DQV FH FDV WRXV OHV VDODULpV UHoRLYHQW XQH LQGHPQLWp GX
FRQJp DQQXHO SD\p FRUUHVSRQGDQW j OD GXUpH GH FHWWH IHUPHWXUH
TXHOOH TXH VRLW OD GXUpH GH OHXU VHUYLFH DX MRXU GH OD IHUPHWXUH6HFWLRQ ,9 ² 'H OҋLQGHPQLWp GX FRQJp DQQXHO SD\p
HW GH OҋLQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GX FRQJp DQQXHO SD\p
HQ FDV GH UpVLOLDWLRQ GX FRQWUDW

$UWLFOH
/H VDODULp D GURLW SHQGDQW VRQ FRQJp DQQXHO SD\p j XQH
LQGHPQLWp pTXLYDOHQWH j OD UpPXQpUDWLRQ TX·LO DXUDLW SHUoXH V·LO
pWDLW HQ VHUYLFH
$UWLFOH
/·LQGHPQLWp GX FRQJp DQQXHO SD\p FRPSUHQG OH VDODLUH HW
VHV DFFHVVRLUHV TX·LOV VRLHQW PDWpULHOV RX HQ QDWXUH
$UWLFOH
/H VDODULp D\DQW DX PRLQV VL[ PRLV GH VHUYLFH FRQWLQX GDQV
OD PrPH HQWUHSULVH RX FKH] OH PrPH HPSOR\HXU HW GRQW OH FRQWUDW
HVW URPSX DYDQW TX·LO Q·DLW SX EpQpILFLHU GH OD WRWDOLWp GX FRQJp
DQQXHO SD\p RX OH FDV pFKpDQW GHV FRQJpV DQQXHOV SD\pV
DIIpUHQWV DX[ DQQpHV DQWpULHXUHV DX[TXHOV LO DYDLW GURLW GRLW
UHFHYRLU XQH LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH SRXU OH FRQJp DQQXHO SD\p
RX OHV IUDFWLRQV GHV FRQJpV GRQW LO Q·D SDV EpQpILFLp
7RXW PRLV GH WUDYDLO HQWDPp SDU OH VDODULp HVW FRQVLGpUp
FRPPH PRLV HQWLHU HW HQWUH HQ OLJQH GH FRPSWH SRXU OH FDOFXO GH
O·LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GX FRQJp DQQXHO SD\p
$UWLFOH
/H VDODULp TXL MXVWLILH DYRLU pWp RFFXSp FKH] OH PrPH
HPSOR\HXU RX GDQV OD PrPH HQWUHSULVH SHQGDQW XQH SpULRGH
pTXLYDOHQWH j XQ PLQLPXP G·XQ PRLV GH WUDYDLO D GURLW HQ FDV GH
UXSWXUH GH VRQ FRQWUDW j XQH LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GH FRQJp
FRUUHVSRQGDQW VXLYDQW OH FDV j XQ MRXU HW GHPL RX GHX[ MRXUV SDU
PRLV HQWLHU GH WUDYDLO WHO TXH GpILQL j O·DUWLFOH
$UWLFOH
/HV VDODULpV TXL WUDYDLOODQW SDU URXOHPHQW HW G·XQH PDQLqUH
LQWHUPLWWHQWH GDQV GHV HQWUHSULVHV GLIIpUHQWHV HQ UDLVRQ GH OD
QDWXUH GH OHXU SURIHVVLRQ MXVWLILHQW DYRLU pWp RFFXSpV FKH] OH
PrPH HPSOR\HXU RX GDQV OD PrPH HQWUHSULVH G·XQH PDQLqUH
GLVFRQWLQXH SHQGDQW DX PRLQV YLQJW VL[ MRXUV GH WUDYDLO HIIHFWLI
UHoRLYHQW GH FHW HPSOR\HXU RX GH FHWWH HQWUHSULVH j OD ILQ GH
FKDTXH DQQpH JUpJRULHQQH XQH LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GX
FRQJp DQQXHO SD\p pJDOH j XQ MRXU HW GHPL GH VDODLUH SDU SpULRGH
GH YLQJW VL[ MRXUV GH WUDYDLO HIIHFWLI FRQWLQXH RX GLVFRQWLQXH
7RXWHIRLV SRXU OHV VDODULpV kJpV GH PRLQV GH GL[ KXLW DQV
O·LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GX FRQJp DQQXHO SD\p HVW pJDOH j GHX[
MRXUV GH VDODLUH SDU SpULRGH GH YLQJW VL[ MRXUV GH WUDYDLO HIIHFWLI
FRQWLQXH RX GLVFRQWLQXH

$UWLFOH

$UWLFOH

(Q YXH G·pYLWHU OD IHUPHWXUH VLPXOWDQpH GHV HQWUHSULVHV
DSSDUWHQDQW j XQH PrPH EUDQFKH G·DFWLYLWp GDQV XQH PrPH
FRPPXQH SUpIHFWXUH RX SURYLQFH OH JRXYHUQHXU GH OD SUpIHFWXUH RX
GH OD SURYLQFH SHXW RUGRQQHU DSUqV DYLV GX GpOpJXp SUpIHFWRUDO RX
SURYLQFLDO FKDUJp GX WUDYDLO O·pWDEOLVVHPHQW G·XQ URXOHPHQW HQWUH OHV
HQWUHSULVHV

/·LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GX FRQJp DQQXHO SD\p HVW GXH
TXHOV TXH VRLHQW OHV PRWLIV GH OD UXSWXUH GX FRQWUDW GH WUDYDLO

/HV PRGDOLWpV G·RUJDQLVDWLRQ GH FH URXOHPHQW VRQW IL[pHV
SDU DFFRUG HQWUH OHV HPSOR\pV FRQFHUQpV HW OH SURJUDPPH GX
URXOHPHQW HVW HQ VXLWH VRXPLV DX JRXYHUQHXU GH OD SUpIHFWXUH RX
GH OD SURYLQFH DSUqV DYLV GX GpOpJXp SUpIHFWRUDO RX SURYLQFLDO GX
WUDYDLO $ GpIDXW G·DFFRUG HQWUH OHV HPSOR\HXUV RX VL O·DFFRUG
LQWHUYHQX Q·HVW SDV DSSURXYp SDU OH JRXYHUQHXU FHOXL FL IL[H OD
SpULRGH GHV FRQJpV DQQXHOV SD\pV GDQV OHVGLWHV HQWUHSULVHV

$UWLFOH
/RUVTX·XQ VDODULp URPSW OH FRQWUDW GH WUDYDLO VDQV UHVSHFWHU
OH SUpDYLV G€ j VRQ HPSOR\HXU GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU
O·DUWLFOH FL GHVVXV FHOXL FL SHXW RSpUHU XQH FRPSHQVDWLRQ HQWUH
O·LQGHPQLWp GX FRQJp DQQXHO SD\p HW O·LQGHPQLWp GH SUpDYLV
$UWLFOH
/RUVTX·XQ VDODULp DSSHOp VRXV OHV GUDSHDX[ Q·D SDV
EpQpILFLp GX FRQJp DQQXHO DXTXHO LO DYDLW GURLW XQH LQGHPQLWp
FRPSHQVDWULFH GH FRQJp OXL HVW VHUYLH SDU O·HPSOR\HXU j VRQ
GpSDUW GH O·HQWUHSULVH%8//(7,1 2)),&,(/
$UWLFOH

/RUVTX·XQ VDODULp HVW GpFpGp DYDQW G·DYRLU EpQpILFLp GX
FRQJp DQQXHO SD\p LO HVW YHUVp j VHV D\DQWV GURLW SDU O·HPSOR\HXU
O·LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GX FRQJp TXH FH VDODULp DXUDLW SHUoXH
VL OH FRQWUDW DYDLW pWp URPSX OH MRXU GH VRQ GpFqV
$UWLFOH
/HV PRGDOLWpV GH FDOFXO GH O·LQGHPQLWp GX FRQJp DQQXHO
SD\p HW GH O·LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GH FRQJp VRQW IL[pHV SDU
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO FRQIRUPpPHQW
DX[ SULQFLSHV GpWHUPLQpV SDU OD SUpVHQWH VHFWLRQ
6HFWLRQ 9 ²¬'X SDLHPHQW HW GX SULYLOqJH GH JDUDQWLH
GHV¬LQGHPQLWpV GX FRQJp DQQXHO SD\p

$UWLFOH
/·LQGHPQLWp GX FRQJp DQQXHO SD\p HVW YHUVpH DX PD[LPXP
OH MRXU SUpFpGDQW OH GpSDUW GX VDODULp LQWpUHVVp
$UWLFOH
'DQV OHV FDV SUpYXV DX[ DUWLFOHV HW FL GHVVXV
O·LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GX FRQJp DQQXHO SD\p HVW YHUVpH HQ
PrPH WHPSV TXH OH GHUQLHU VDODLUH UHPLV DX VDODULp GRQW OH
FRQWUDW HVW URPSX
$UWLFOH
3DU GpURJDWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH GX GDKLU
IRUPDQW &RGH GHV REOLJDWLRQV HW FRQWUDWV OH VDODULp EpQpILFLH GX
SULYLOqJH GH SUHPLHU UDQJ SUpYX SDU OHGLW DUWLFOH HQ FH TXL
FRQFHUQH OH SDLHPHQW GH O·LQGHPQLWp GX FRQJp DQQXHO SD\p RX
O·LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GX FRQJp DQQXHO SD\p TXH OHV GHX[
FRQJpV DQQXHOV SD\pV DLHQW pWp JURXSpV RX QRQ
6HFWLRQ 9, ²¬'H OҋLQWHUGLFWLRQ GҋRFFXSHU
GHV VDODULpV HQ¬FRQJp DQQXHO SD\p

$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW j WRXW HPSOR\HXU G·RFFXSHU XQ GH VHV VDODULpV
SHQGDQW OD SpULRGH GH VRQ FRQJp DQQXHO SD\p j XQ WUDYDLO
UpPXQpUp RX QRQ PrPH HQ GHKRUV GH O·HQWUHSULVH
,O HVW LQWHUGLW j WRXW HPSOR\HXU G·RFFXSHU XQ VDODULp HQ
FRQJp DQQXHO SD\p G·XQH DXWUH HQWUHSULVH DORUV TX·LO VDYDLW TXH FH
VDODULp pWDLW EpQpILFLDLUH G·XQ FRQJp DQQXHO SD\p
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW j WRXW VDODULp EpQpILFLDLUH G·XQ FRQJp DQQXHO
SD\p G·H[pFXWHU GHV WUDYDX[ UpPXQpUpV SHQGDQW VRQ FRQJp
6HFWLRQ 9,, ²¬'LVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX VDODULp WUDYDLOODQW
j¬GRPLFLOH DX YR\DJHXU UHSUpVHQWDQW HW SODFLHU
GH FRPPHUFH HW GҋLQGXVWULH

$UWLFOH
/HV YR\DJHXUV UHSUpVHQWDQWV RX SODFLHUV GH FRPPHUFH HW
G·LQGXVWULH H[HUoDQW OHXU SURIHVVLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV
SDU OHV DUWLFOHV j FL GHVVXV RQW GURLW SHQGDQW OHXU FRQJp
DQQXHO SD\p j XQH LQGHPQLWp FDOFXOpH VXU OD EDVH GH OD
UpPXQpUDWLRQ PR\HQQH SHUoXH GDQV OHV GRX]H PRLV TXL RQW
SUpFpGp FH FRQJp /H FDV pFKpDQW GpGXFWLRQ HVW IDLWH GX PRQWDQW
GHV VRPPHV TXL FRQVWLWXHQW XQ UHPERXUVHPHQW GH IUDLV RX GH
GpSHQVHV HQJDJpV SDU O·LQWpUHVVp HQ UDLVRQ GH VRQ WUDYDLO
/·DWWULEXWLRQ GH FHWWH LQGHPQLWp QH SHXW HQWUDvQHU XQH
UpGXFWLRQ GX PRQWDQW GHV FRPPLVVLRQV DX[TXHOOHV LOV RQW GURLW
GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j OHXU FRQWUDW HQ UDLVRQ GH OHXU
DFWLYLWp DQWpULHXUH j OHXU GpSDUW HQ FRQJp

1ƒ ²¬ UDELL ,

(Q FDV GH SOXUDOLWp GHV HPSOR\HXUV SRXU OHVTXHOV OH VDODULp
WUDYDLOODQW j GRPLFLOH OH YR\DJHXU OH UHSUpVHQWDQW RX OH SODFLHU
GH FRPPHUFH HW G·LQGXVWULH WUDYDLOOH j OHXU FRPSWH OD GDWH GH
EpQpILFH GX FRQJp DQQXHO SD\p HVW IL[pH SDU O·HPSOR\HXU OH SOXV
DQFLHQ
6HFWLRQ 9,,, ²¬'LVSRVLWLRQV FRQFHUQDQW
OHV VDODULpV YLFWLPHV GҋXQ¬DFFLGHQW GX WUDYDLO
RX GҋXQH PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH

$UWLFOH
/·HPSOR\HXU GRLW GLIIpUHU O·RFWURL GX FRQJp DQQXHO SD\p DX
VDODULp YLFWLPH G·XQ DFFLGHQW GX WUDYDLO MXVTX·j OD FRQVROLGDWLRQ
GH VD EOHVVXUH
/HV VRPPHV YHUVpHV j OD YLFWLPH DX WLWUH GH O·LQGHPQLWp
MRXUQDOLqUH Q·HQWUHQW SDV HQ OLJQH GH FRPSWH SRXU OD
GpWHUPLQDWLRQ GH O·LQGHPQLWp GX FRQJp DQQXHO SD\p RX GH
O·LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GH FRQJp
$UWLFOH
/RUVTX·XQ VDODULp HVW YLFWLPH G·XQ DFFLGHQW GX WUDYDLO V·LO
FHVVH XQH IRLV VD EOHVVXUH FRQVROLGpH G·rWUH RFFXSp GDQV
O·HQWUHSULVH DX VHUYLFH GH ODTXHOOH LO WUDYDLOODLW ORUV GH VRQ
DFFLGHQW OH SDLHPHQW GH O·LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GH FRQJp HVW
HIIHFWXp HQ PrPH WHPSV TXH OH GHUQLHU YHUVHPHQW GH O·LQGHPQLWp
MRXUQDOLqUH FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU HQ PDWLqUH
G·DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW GH PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW FL GHVVXV VRQW
DSSOLFDEOHV HQ FDV GH PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH
6HFWLRQ ,; ² 'LVSRVLWLRQV SpQDOHV

$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH UHIXV G·DFFRUGHU OH FRQJp DQQXHO SD\p RX G·DFFRUGHU
XQH LQGHPQLWp FRPSHQVDWULFH GH FRQJp GRQW OD GXUpH HVW
SUpYXH SDU OHV DUWLFOHV HW OH H DOLQpD
GH O·DUWLFOH
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV SDU O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GH O·LQGHPQLWp GXH DX WLWUH GX FRQJp
DQQXHO SD\p FRQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV HW
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GHV LQGHPQLWpV FRPSHQVDWULFHV GX
FRQJp DQQXHO SD\p FRQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV
HW
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV VXVPHQWLRQQpV Q·RQW
SDV pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH
OH PRQWDQW GH GLUKDPV
&KDSLWUH 9

'HV FRQJpV VSpFLDX[ j O·RFFDVLRQ GH FHUWDLQV pYpQHPHQWV
HW GHV FRQJpV SRXU FRQYHQDQFHV SHUVRQQHOOHV
6HFWLRQ , ²¬&RQJp j OҋRFFDVLRQ GH OD QDLVVDQFH

$UWLFOH
7RXW VDODULp D GURLW j O·RFFDVLRQ GH FKDTXH QDLVVDQFH j XQ
FRQJp GH WURLV MRXUV &HWWH GLVSRVLWLRQ V·DSSOLTXH HQ FDV GH
UHFRQQDLVVDQFH SDU OH VDODULp GH OD SDWHUQLWp G·XQ HQIDQW

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

&HV WURLV MRXUV SHXYHQW rWUH FRQWLQXV RX GLVFRQWLQXV DSUqV
HQWHQWH HQWUH O·HPSOR\HXU HW OH VDODULp PDLV GRLYHQW rWUH LQFOXV
GDQV OD SpULRGH G·XQ PRLV j FRPSWHU GH OD GDWH GH OD QDLVVDQFH
'DQV OH FDV R OD QDLVVDQFH DXUDLW OLHX DX FRXUV G·XQH
SpULRGH GH UHSRV GX VDODULp SDU VXLWH GX FRQJp DQQXHO SD\p GH
PDODGLH RX G·DFFLGHQW GH TXHOTXH QDWXUH TX·LO VRLW FHWWH SpULRGH
HVW SURORQJpH GH OD GXUpH GH WURLV MRXUV VXV PHQWLRQQpH
$UWLFOH
/H VDODULp D GURLW SHQGDQW OHV WURLV MRXUV GH FRQJp j XQH
LQGHPQLWp pTXLYDOHQWH j OD UpPXQpUDWLRQ TX·LO DXUDLW SHUoXH V·LO
pWDLW UHVWp j VRQ SRVWH GH WUDYDLO
&HWWH LQGHPQLWp HVW YHUVpH DX VDODULp SDU O·HPSOR\HXU ORUV
GH OD SDLH TXL VXLW LPPpGLDWHPHQW OD SURGXFWLRQ SDU FH GHUQLHU GX
EXOOHWLQ GH QDLVVDQFH GpOLYUp SDU O·RIILFLHU G·pWDW FLYLO
/·HPSOR\HXU VH IDLW UHPERXUVHU ODGLWH LQGHPQLWp SDU OD
&DLVVH 1DWLRQDOH GH 6pFXULWp 6RFLDOH GDQV OD OLPLWH GX PRQWDQW
GHV FRWLVDWLRQV PHQVXHOOHV YHUVpHV j ODGLWH FDLVVH
6HFWLRQ ,, ²¬'X FRQJp GH PDODGLH

$UWLFOH
7RXW VDODULp TXL QH SHXW VH UHQGUH j VRQ WUDYDLO SRXU FDXVH
GH PDODGLH RX G·DFFLGHQW GRLW OH MXVWLILHU HW HQ DYLVHU
O·HPSOR\HXU GDQV OHV TXDUDQWH KXLW KHXUHV VXLYDQWHV VDXI FDV GH
IRUFH PDMHXUH
6L O·DEVHQFH VH SURORQJH SOXV GH TXDWUH MRXUV OH VDODULp GRLW
IDLUH FRQQDvWUH j O·HPSOR\HXU OD GXUpH SUREDEOH GH VRQ DEVHQFH HW
OXL IRXUQLU VDXI HQ FDV G·HPSrFKHPHQW XQ FHUWLILFDW PpGLFDO
MXVWLILDQW VRQ DEVHQFH
/·HPSOR\HXU SHXW IDLUH SURFpGHU j XQH FRQWUH YLVLWH GX
VDODULp SDU XQ PpGHFLQ GH VRQ FKRL[ HW j VHV IUDLV SHQGDQW OD
GXUpH GH O·DEVHQFH IL[pH SDU OH FHUWLILFDW PpGLFDO SURGXLW SDU OH
VDODULp
$UWLFOH
/RUVTXH O·DEVHQFH SRXU PDODGLH RX DFFLGHQW DXWUH TX·XQH
PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH RX DFFLGHQW GX WUDYDLO HVW VXSpULHXUH j
FHQW TXDWUH YLQJWV MRXUV FRQVpFXWLIV DX FRXUV G·XQH SpULRGH GH
WURLV FHQW VRL[DQWH FLQT MRXUV RX ORUVTXH OH VDODULp HVW GHYHQX
LQDSWH j FRQWLQXHU O·H[HUFLFH GH VRQ WUDYDLO O·HPSOR\HXU SHXW OH
FRQVLGpUHU FRPPH GpPLVVLRQQDLUH GH VRQ HPSORL
$UWLFOH
6DXI GLVSRVLWLRQ FRQWUDLUH GX FRQWUDW GH WUDYDLO G·XQH
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO RX GX UqJOHPHQW LQWpULHXU OHV
DEVHQFHV SRXU PDODGLH RX DFFLGHQW DXWUHV TX·XQH PDODGLH
SURIHVVLRQQHOOH RX DFFLGHQW GX WUDYDLO QH VRQW SDV UpPXQpUpHV
TXHOOH TXH VRLW OD SpULRGLFLWp GH OD SDLH
6HFWLRQ ,,, ²¬'HV DEVHQFHV GLYHUVHV

$UWLFOH
/H VDODULp EpQpILFLH GH SHUPLVVLRQV G·DEVHQFH HQ FDV
G·pYpQHPHQWV IDPLOLDX[ /D GXUpH GH FHV DEVHQFHV HVW OD VXLYDQWH
0DULDJH
² GX VDODULp TXDWUH MRXUV
² G·XQ HQIDQW GX VDODULp RX G·XQ HQIDQW LVVX G·XQ SUpFpGHQW
PDULDJH GX FRQMRLQW GX VDODULp GHX[ MRXUV'pFqV
²¬G·XQ FRQMRLQW G·XQ HQIDQW G·XQ SHWLW HQIDQW G·XQ
DVFHQGDQW GX VDODULp RX G·XQ HQIDQW LVVX G·XQ SUpFpGHQW
PDULDJH GX FRQMRLQW GX VDODULp WURLV MRXUV
²¬G·XQ IUqUH G·XQH V±XU GX VDODULp G·XQ IUqUH RX G·XQH
V±XU GX FRQMRLQW GH FHOXL FL RX G·XQ DVFHQGDQW GX
FRQMRLQW¬ GHX[ MRXUV
$XWUHV DEVHQFHV
² FLUFRQFLVLRQ GHX[ MRXUV
²¬RSpUDWLRQ FKLUXUJLFDOH GX FRQMRLQW RX G·XQ HQIDQW j FKDUJH
GHX[ MRXUV
$UWLFOH
/H VDODULp EpQpILFLH G·XQH SHUPLVVLRQ G·DEVHQFH SRXU SDVVHU
XQ H[DPHQ HIIHFWXHU XQ VWDJH VSRUWLI QDWLRQDO RX SDUWLFLSHU j XQH
FRPSpWLWLRQ LQWHUQDWLRQDOH RX QDWLRQDOH RIILFLHOOH
$UWLFOH
6DXI GLVSRVLWLRQ FRQWUDLUH GX FRQWUDW GX WUDYDLO G·XQH
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO RX GX UqJOHPHQW LQWpULHXU OHV
DEVHQFHV SUpYXHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV QH VRQW SD\pHV TX·DX[
VDODULpV UpPXQpUpV DX PRLV
7RXWHIRLV OHV DEVHQFHV VXLYDQWHV VRQW SD\pHV
²¬GHX[ MRXUV SRXU OH PDULDJH GX VDODULp
²¬XQ MRXU SRXU OH GpFqV GX FRQMRLQW GX SqUH GH OD PqUH RX
G·XQ HQIDQW GX VDODULp
$UWLFOH
/HV HPSOR\HXUV GRLYHQW DFFRUGHU j OHXUV VDODULpV PHPEUHV
GHV FRQVHLOV FRPPXQDX[ GHV SHUPLVVLRQV G·DEVHQFH SRXU
DVVLVWHU DX[ DVVHPEOpHV JpQpUDOHV GH FHV FRQVHLOV HW DX[ UpXQLRQV
GHV FRPPLVVLRQV TXL HQ UHOqYHQW V·LOV HQ VRQW PHPEUHV
6DXI DFFRUG FRQWUDLUH O·DEVHQFH SUpYXH j O·DOLQpD FL GHVVXV
Q·HVW SDV SD\pH
/HV KHXUHV GX WUDYDLO SHUGXHV HQ UDLVRQ GH O·DEVHQFH SUpYXH
SDU OH SUpVHQW DUWLFOH SHXYHQW rWUH UpFXSpUpHV VRXV UpVHUYH GHV
GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD GXUpH GX WUDYDLO SUpYXHV DX FKDSLWUH
SUHPLHU GX WLWUH ,,, GX OLYUH ,, GH OD SUpVHQWH ORL
6HFWLRQ ,9 ²¬'LVSRVLWLRQV SpQDOHV

$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH UHIXV G·RFWURL GX FRQJp SRXU QDLVVDQFH RX OH FRQJp
DFFRUGp GH PDQLqUH QRQ FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH
O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GH O·LQGHPQLWp SUpYXH SDU
O·DUWLFOH¬ RX OH SDLHPHQW GDQV GHV FRQGLWLRQV QRQ
FRQIRUPHV DX[ GLVSRVLWLRQV GXGLW DUWLFOH
²¬OH UHIXV G·RFWURL GHV MRXUV G·DEVHQFH SUpYXV SDU
O·DUWLFOH¬ RX O·RFWURL G·XQH GXUpH LQIpULHXUH j FHOOH
IL[pH SDU OHGLW DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GHV DEVHQFHV GDQV OH FDV SUpYX SDU
O·DUWLFOH RX OH SDLHPHQW LQIpULHXU j FHOXL SUpYX SDU
OHGLW DUWLFOH
/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV VXVPHQWLRQQpV Q·RQW
SDV pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH
OH PRQWDQW GH GLUKDPV%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

&KDSLWUH 9,

$UWLFOH

'X FRQWU{OH
$UWLFOH
$ILQ GH SHUPHWWUH DX[ DXWRULWpV FRPSpWHQWHV G·H[HUFHU OH
FRQWU{OH GH O·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX WLWUH ,,, GX OLYUH ,,
O·HPSOR\HXU GRLW WHQLU WRXV GRFXPHQWV VHUYDQW GH PR\HQV GH
FRQWU{OH HW GH MXVWLILFDWLRQ GDQV OHV IRUPHV HW VXLYDQW OHV
PRGDOLWpV IL[pHV SDU OD SUpVHQWH ORL HW OHV WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV
SULV SRXU VRQ DSSOLFDWLRQ
$UWLFOH
/H GpIDXW GH WHQXH GHV GRFXPHQWV YLVpV j O·DUWLFOH HVW
SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
7,75( ,9
'( /·+<*,(1( (7 '( /$ 6(&85,7( '(6 6$/$5,(6
&KDSLWUH SUHPLHU
'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU GRLW YHLOOHU j FH TXH OHV ORFDX[ GH WUDYDLO
VRLHQW WHQXV GDQV XQ ERQ pWDW GH SURSUHWp HW SUpVHQWHU OHV
FRQGLWLRQV G·K\JLqQH HW GH VDOXEULWp QpFHVVDLUHV j OD VDQWp GHV
VDODULpV QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OH GLVSRVLWLI GH
SUpYHQWLRQ GH O·LQFHQGLH O·pFODLUDJH OH FKDXIIDJH O·DpUDWLRQ
O·LQVRQRULVDWLRQ OD YHQWLODWLRQ O·HDX SRWDEOH OHV IRVVHV
G·DLVDQFHV O·pYDFXDWLRQ GHV HDX[ UpVLGXDLUHV HW GH ODYDJH OHV
SRXVVLqUHV HW YDSHXUV OHV YHVWLDLUHV OD WRLOHWWH HW OH FRXFKDJH GHV
VDODULpV
/·HPSOR\HXU GRLW JDUDQWLU O·DSSURYLVLRQQHPHQW QRUPDO HQ
HDX SRWDEOH GHV FKDQWLHUV HW \ DVVXUHU GHV ORJHPHQWV VDOXEUHV HW
GHV FRQGLWLRQV G·K\JLqQH VDWLVIDLVDQWHV SRXU OHV VDODULpV
$UWLFOH
/HV ORFDX[ GH WUDYDLO GRLYHQW rWUH DPpQDJpV GH PDQLqUH j
JDUDQWLU OD VpFXULWp GHV VDODULpV HW IDFLOLWHU OD WkFKH GHV VDODULpV
KDQGLFDSpV \ WUDYDLOODQW
/HV PDFKLQHV DSSDUHLOV GH WUDQVPLVVLRQ DSSDUHLOV GH
FKDXIIDJH HW G·pFODLUDJH RXWLOV HW HQJLQV GRLYHQW rWUH PXQLV GH
GLVSRVLWLIV GH SURWHFWLRQ G·XQH HIILFDFLWp UHFRQQXH HW WHQXV GDQV
OHV PHLOOHXUHV FRQGLWLRQV SRVVLEOHV GH VpFXULWp DILQ TXH OHXU
XWLOLVDWLRQ QH SUpVHQWH SDV GH GDQJHU SRXU OHV VDODULpV
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW G·DFTXpULU RX GH ORXHU GHV PDFKLQHV RX GHV
SLqFHV GH PDFKLQHV SUpVHQWDQW XQ GDQJHU SRXU OHV VDODULpV HW TXL
QH VRQW SDV PXQLHV GH GLVSRVLWLIV GH SURWHFWLRQ G·XQH HIILFDFLWp
UHFRQQXH GRQW HOOHV RQW pWp SRXUYXHV j O·RULJLQH
$UWLFOH
/HV VDODULpV DSSHOpV j WUDYDLOOHU GDQV OHV SXLWV OHV FRQGXLWV
GH JD] FDQDX[ GH IXPpH IRVVHV G·DLVDQFHV FXYHV RX DSSDUHLOV
TXHOFRQTXHV SRXYDQW FRQWHQLU GHV JD] GpOpWqUHV GRLYHQW rWUH
DWWDFKpV SDU XQH FHLQWXUH RX rWUH SURWpJpV SDU XQ DXWUH GLVSRVLWLI
GH V€UHWp \ FRPSULV OHV PDVTXHV GH SURWHFWLRQ
$UWLFOH
/HV SXLWV WUDSSHV RX RXYHUWXUHV GH GHVFHQWH GRLYHQW rWUH
FO{WXUpV /HV PRWHXUV GRLYHQW rWUH LVROpV SDU GHV FORLVRQV RX GHV
EDUULqUHV GH SURWHFWLRQ /HV HVFDOLHUV GRLYHQW rWUH VROLGHV HW
PXQLV GH IRUWHV UDPSHV /HV pFKDIDXGDJHV GRLYHQW rWUH PXQLV GH
JDUGH FRUSV ULJLGHV G·DX PRLQV FP GH KDXW

/HV SLqFHV PRELOHV GHV PDFKLQHV WHOOHV TXH ELHOOHV YRODQWV GH
PRWHXU URXHV DUEUHV GH WUDQVPLVVLRQ HQJUHQDJHV F{QHV RX F\OLQGUHV
GH IULFWLRQ GRLYHQW rWUH PXQLHV G·XQ GLVSRVLWLI GH SURWHFWLRQ RX
VpSDUpHV GHV VDODULpV ,O HQ HVW GH PrPH GHV FRXUURLHV RX FkEOHV TXL
WUDYHUVHQW OHV OLHX[ GH WUDYDLO RX TXL VRQW DFWLRQQpV DX PR\HQ GH
SRXOLHV GH WUDQVPLVVLRQ SODFpHV j PRLQV GH PqWUHV GX VRO
'HV DSSDUHLOV DGDSWpV DX[ PDFKLQHV PLV j OD GLVSRVLWLRQ GHV
VDODULpV GRLYHQW pYLWHU OH FRQWDFW DYHF OHV FRXUURLHV HQ PDUFKH
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW j O·HPSOR\HXU GH SHUPHWWUH j VHV VDODULpV
O·XWLOLVDWLRQ GH SURGXLWV RX VXEVWDQFHV G·DSSDUHLOV RX GH
PDFKLQHV TXL VRQW UHFRQQXV SDU O·DXWRULWp FRPSpWHQWH FRPPH
pWDQW VXVFHSWLEOHV GH SRUWHU DWWHLQWH j OHXU VDQWp RX GH
FRPSURPHWWUH OHXU VpFXULWp
'H PrPH LO HVW LQWHUGLW j O·HPSOR\HXU GH SHUPHWWUH j VHV
VDODULpV O·XWLOLVDWLRQ GDQV GHV FRQGLWLRQV FRQWUDLUHV j FHOOHV IL[pHV
SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH GH SURGXLWV RX VXEVWDQFHV G·DSSDUHLOV RX
GH PDFKLQHV VXVFHSWLEOHV GH SRUWHU DWWHLQWH j OHXU VDQWp RX GH
FRPSURPHWWUH OHXU VpFXULWp
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU GRLW V·DVVXUHU TXH OHV SURGXLWV XWLOLVpV
ORUVTX·LOV FRQVLVWHQW HQ VXEVWDQFHV RX SUpSDUDWLRQV GDQJHUHXVHV
FRPSRUWHQW VXU OHXU HPEDOODJH XQ DYHUWLVVHPHQW GX GDQJHU TXH
SUpVHQWH O·HPSORL GHVGLWHV VXEVWDQFHV RX SUpSDUDWLRQV
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU GRLW LQIRUPHU OHV VDODULpV GHV GLVSRVLWLRQV
OpJDOHV FRQFHUQDQW OD SURWHFWLRQ GHV GDQJHUV TXH SHXYHQW
FRQVWLWXHU OHV PDFKLQHV ,O GRLW DIILFKHU VXU OHV OLHX[ GH WUDYDLO j
XQH SODFH FRQYHQDEOH KDELWXHOOHPHQW IUpTXHQWpH SDU OHV VDODULpV
XQ DYLV IDFLOHPHQW OLVLEOH LQGLTXDQW OHV GDQJHUV UpVXOWDQW GH
O·XWLOLVDWLRQ GHV PDFKLQHV DLQVL TXH OHV SUpFDXWLRQV j SUHQGUH
,O HVW LQWHUGLW j WRXW VDODULp G·XWLOLVHU XQH PDFKLQH VDQV TXH
OHV GLVSRVLWLIV GH SURWHFWLRQ GRQW HOOH HVW SRXUYXH VRLHQW HQ SODFH
HW QH GRLW SDV UHQGUH LQRSpUDQWV OHV GLVSRVLWLIV GH SURWHFWLRQ GRQW
OD PDFKLQH TX·LO XWLOLVH HVW SRXUYXH
,O HVW LQWHUGLW GH GHPDQGHU j XQ VDODULp G·XWLOLVHU XQH
PDFKLQH VDQV TXH OHV GLVSRVLWLIV GH SURWHFWLRQ GRQW HOOH HVW
SRXUYXH VRLHQW HQ SODFH
,O HVW LQWHUGLW GH GHPDQGHU j XQ VDODULp G·HIIHFWXHU OH
WUDQVSRUW PDQXHO GHV FKDUJHV GRQW OH SRLGV HVW VXVFHSWLEOH GH
FRPSURPHWWUH VD VDQWp RX VD VpFXULWp
$UWLFOH
3RXU OHV WUDYDX[ HW HPSORLV TXL H[LJHQW XQ H[DPHQ PpGLFDO
SUpDODEOH O·HPSOR\HXU GRLW VRXPHWWUH OHV VDODULpV TX·LO VH SURSRVH
GH UHFUXWHU j XQH YLVLWH PpGLFDOH HW OHXU LPSRVHU GH UHQRXYHOHU
HQVXLWH SpULRGLTXHPHQW FHWWH YLVLWH
$UWLFOH
/H WHPSV SDVVp SDU OHV VDODULpV SRXU UHVSHFWHU OHV PHVXUHV
G·K\JLqQH TXL OHXU VRQW LPSRVpHV HVW UpPXQpUp SDU O·HPSOR\HXU
FRPPH WHPSV GH WUDYDLO
$UWLFOH
/·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO IL[H OHV
PHVXUHV JpQpUDOHV G·DSSOLFDWLRQ GHV SULQFLSHV pQRQFpV SDU OHV
DUWLFOHV j FL GHVVXV DLQVL TXH FRPSWH WHQX GHV QpFHVVLWpV
SURSUHV j FHUWDLQHV SURIHVVLRQV HW FHUWDLQV WUDYDX[ OHV PHVXUHV
SDUWLFXOLqUHV G·DSSOLFDWLRQ GHVGLWV SULQFLSHV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/$UWLFOH

$UWLFOH

/H IDLW SRXU OHV VDODULpV G€PHQW LQIRUPpV VHORQ OHV PRGDOLWpV
SUpYXHV SDU O·DUWLFOH FL GHVVXV GH QH SDV VH FRQIRUPHU DX[
SUHVFULSWLRQV SDUWLFXOLqUHV UHODWLYHV j OD VpFXULWp RX j O·K\JLqQH
SRXU O·H[pFXWLRQ GH FHUWDLQV WUDYDX[ GDQJHUHX[ DX VHQV GH OD
SUpVHQWH ORL HW GH OD UpJOHPHQWDWLRQ SULVH SRXU VRQ DSSOLFDWLRQ
FRQVWLWXH XQH IDXWH JUDYH SRXYDQW HQWUDvQHU OH OLFHQFLHPHQW VDQV
SUpDYLV QL LQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW QL GRPPDJHV LQWpUrWV

3HQGDQW WRXWH OD GXUpH GH OD IHUPHWXUH WHPSRUDLUH
O·HPSOR\HXU HVW WHQX GH FRQWLQXHU j YHUVHU j VHV VDODULpV OHV
VDODLUHV LQGHPQLWpV HW DYDQWDJHV HQ HVSqFHV RX HQ QDWXUH TXL
OHXU VRQW GXV HW TX·LOV WRXFKDLHQW DYDQW OD GDWH GH OD IHUPHWXUH

$UWLFOH
/HV FRQGLWLRQV GH VpFXULWp HW G·K\JLqQH GDQV OHVTXHOOHV
V·HIIHFWXHQW OHV WUDYDX[ GDQV OHV PLQHV FDUULqUHV HW LQVWDOODWLRQV
FKLPLTXHV GRLYHQW JDUDQWLU DX[ VDODULpV XQH K\JLqQH HW XQH
VpFXULWp SDUWLFXOLqUHV FRQIRUPHV DX[ SUHVFULSWLRQV IL[pHV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH
$UWLFOH
/HV UqJOHV G·K\JLqQH DSSOLFDEOHV DX[ VDODULpV WUDYDLOODQW j
GRPLFLOH DLQVL TXH OHV REOLJDWLRQV TXL LQFRPEHQW DX[ HPSOR\HXUV
IDLVDQW H[pFXWHU GHV WUDYDX[ j GRPLFLOH VRQW IL[pHV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
²¬OH QRQ DPpQDJHPHQW GHV OLHX[ GH WUDYDLO FRQIRUPpPHQW
DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH HW OD QRQ PLVH HQ SODFH
GHV PR\HQV GH VpFXULWp SUHVFULWV SDU OHV DUWLFOHV j
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
$UWLFOH
(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OH QRQ
UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW
$UWLFOH
(Q FDV G·XQ MXJHPHQW SRXU LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GHV
DUWLFOHV HW FH MXJHPHQW IL[H HQ RXWUH OH GpODL
GDQV OHTXHO GRLYHQW rWUH H[pFXWpV OHV WUDYDX[ j HIIHFWXHU VDQV
SRXYRLU H[FpGHU PRLV j FRPSWHU GH OD GDWH GX MXJHPHQW
$XFXQH LQIUDFWLRQ SRXU OHV PrPHV UDLVRQV Q·HVW SHUPLVH
SHQGDQW OH GpODL IL[p FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DOLQpD
SUpFpGHQW
$UWLFOH
(Q FDV GH UpFLGLYH OHV DPHQGHV SUpYXHV SRXU OHV LQIUDFWLRQV
DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV SUpFpGHQWV GX SUpVHQW FKDSLWUH VRQW
SRUWpHV DX GRXEOH VL XQH LQIUDFWLRQ VLPLODLUH HVW FRPPLVH DX
FRXUV GHV GHX[ DQQpHV VXLYDQW XQ MXJHPHQW GpILQLWLI
$UWLFOH
(Q FDV GH YLRODWLRQ GHV SUHVFULSWLRQV OpJLVODWLYHV RX
UpJOHPHQWDLUHV UHODWLYHV j OD VpFXULWp HW j O·K\JLqQH TXH OD
SURFpGXUH GH PLVH HQ GHPHXUH VRLW RX QRQ DSSOLFDEOH OH WULEXQDO
SHXW SURQRQFHU XQH FRQGDPQDWLRQ DVVRUWLH GH OD IHUPHWXUH
WHPSRUDLUH GH O·pWDEOLVVHPHQW SHQGDQW XQH GXUpH TXL QH SHXW rWUH
LQIpULHXUH j GL[ MRXUV QL VXSpULHXUH j VL[ PRLV OD IHUPHWXUH
HQWUDvQDQW O·LQWHUGLFWLRQ YLVpH j O·DUWLFOH H DOLQpD GX &RGH
SpQDO (Q FDV GH QRQ UHVSHFW GH FHV GLVSRVLWLRQV OHV VDQFWLRQV
SUpYXHV SDU O·DUWLFOH GXGLW FRGH VRQW DSSOLFDEOHV
(Q FDV GH UpFLGLYH OH WULEXQDO SHXW SURQRQFHU OD IHUPHWXUH
GpILQLWLYH GH O·pWDEOLVVHPHQW FRQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV
HW¬ GX &RGH SpQDO

/RUVTXH OD IHUPHWXUH GHYLHQW GpILQLWLYH HW HQWUDvQH OH
OLFHQFLHPHQW GHV VDODULpV O·HPSOR\HXU GRLW YHUVHU OHV LQGHPQLWpV
TXL OHXU VRQW GXHV GDQV OH FDV GH UXSWXUH GX FRQWUDW GH WUDYDLO \
FRPSULV OHV GRPPDJHV LQWpUrWV
&KDSLWUH ,,

'HV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV
DX WUDQVSRUW GHV FROLV G·XQ SRLGV VXSpULHXU j XQH WRQQH
$UWLFOH
/·H[SpGLWHXU GH WRXW FROLV RX REMHW SHVDQW DX PRLQV PLOOH
NLORJUDPPHV GH SRLGV GHVWLQp j rWUH WUDQVSRUWp SDU TXHOTXH PRGH GH
WUDQVSRUW TXH FH VRLW GRLW SRUWHU VXU OH FROLV O·LQGLFDWLRQ GH VRQ
SRLGV GH OD QDWXUH GH VRQ FRQWHQX HW GH OD SRVLWLRQ GX FKDUJHPHQW
/·LQGLFDWLRQ GRLW rWUH PDUTXpH j O·H[WpULHXU GX FROLV HQ OHWWUHV FODLUHV
HW GXUDEOHV VXLYDQW OHV PRGDOLWpV IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
'DQV OHV FDV H[FHSWLRQQHOV R LO HVW GLIILFLOH GH GpWHUPLQHU
OH SRLGV H[DFW OH SRLGV PDUTXp SHXW rWUH HVWLPp j XQ SRLGV
PD[LPXP pWDEOL G·DSUqV OH YROXPH HW OD QDWXUH GX FROLV
$ GpIDXW GH O·H[SpGLWHXU VRQ PDQGDWDLUH VH FKDUJH GH SRUWHU
VXU OH FROLV OHV LQGLFDWLRQV YLVpHV DX[ DOLQpDV FL GHVVXV
$UWLFOH
(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OH GpIDXW
GH O·LQGLFDWLRQ j O·H[WpULHXU GX FROLV SUpYXH j O·DUWLFOH RX VD
QRQ FRQIRUPLWp DYHF OHV GLVSRVLWLRQV GXGLW DUWLFOH RX GHV WH[WHV
UpJOHPHQWDLUHV SULV SRXU VRQ DSSOLFDWLRQ
&KDSLWUH ,,,
'HV VHUYLFHV PpGLFDX[ GX WUDYDLO
$UWLFOH
8Q VHUYLFH PpGLFDO GX WUDYDLO LQGpSHQGDQW GRLW rWUH FUpp DXSUqV
GHV HQWUHSULVHV LQGXVWULHOOHV FRPPHUFLDOHV HW G·DUWLVDQDW
DLQVL TXH GHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV HW IRUHVWLqUHV HW OHXUV
GpSHQGDQFHV ORUVTX·HOOHV RFFXSHQW FLQTXDQWH VDODULpV DX PRLQV¬
GHV HQWUHSULVHV LQGXVWULHOOHV FRPPHUFLDOHV HW G·DUWLVDQDW
DLQVL TXH GHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV HW IRUHVWLqUHV HW OHXUV
GpSHQGDQFHV HW HPSOR\HXUV HIIHFWXDQW GHV WUDYDX[ H[SRVDQW OHV
VDODULpV DX ULVTXH GH PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV WHOOHV TXH
GpILQLHV SDU OD OpJLVODWLRQ UHODWLYH j OD UpSDUDWLRQ GHV DFFLGHQWV GX
WUDYDLO HW GHV PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV
$UWLFOH
/HV HQWUHSULVHV LQGXVWULHOOHV FRPPHUFLDOHV HW G·DUWLVDQDW DLQVL
TXH OHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV HW IRUHVWLqUHV HW OHXUV GpSHQGDQFHV
TXL HPSORLHQW PRLQV GH FLQTXDQWH VDODULpV GRLYHQW FRQVWLWXHU VRLW
GHV VHUYLFHV PpGLFDX[ GX WUDYDLO LQGpSHQGDQWV RX FRPPXQV GDQV OHV
FRQGLWLRQV IL[pHV SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
/D FRPSpWHQFH WHUULWRULDOH HW SURIHVVLRQQHOOH GX VHUYLFH
PpGLFDO GRLW rWUH DSSURXYpH SDU OH GpOpJXp SUpIHFWRUDO RX
SURYLQFLDO GX WUDYDLO DSUqV DFFRUG GX PpGHFLQ FKDUJp GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
8Q VHUYLFH PpGLFDO LQWHU HQWUHSULVHV GRLW DFFHSWHU
O·DGKpVLRQ GH WRXW pWDEOLVVHPHQW UHOHYDQW GH VD FRPSpWHQFH VDXI
DYLV FRQWUDLUH GX GpOpJXp SUpIHFWRUDO RX SURYLQFLDO FKDUJp GX
WUDYDLO%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

$UWLFOH

$UWLFOH

/·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO IL[H OD GXUpH
PLQLPXP TXH OH RX OHV PpGHFLQV GX WUDYDLO GRLYHQW FRQVDFUHU
DX[ VDODULpV HQ GLVWLQJXDQW HQWUH OHV HQWUHSULVHV GDQV OHVTXHOOHV
OHV VDODULpV QH ULVTXHQW DXFXQ GDQJHU HW OHV HQWUHSULVHV GHYDQW
rWUH VRXPLVHV j XQ FRQWU{OH SDUWLFXOLHU

/HV VHUYLFHV PpGLFDX[ GX WUDYDLO LQGpSHQGDQWV RX LQWHU
HQWUHSULVHV GRLYHQW pJDOHPHQW V·DVVXUHU j WHPSV FRPSOHW OH
FRQFRXUV G·DVVLVWDQWV VRFLDX[ RX G·LQILUPLHUV GLSO{PpV G·(WDW
D\DQW UHoX FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU
O·DXWRULVDWLRQ G·H[HUFHU OHV DFWHV G·DVVLVWDQFH PpGLFDOH HW GRQW OH
QRPEUH HVW IL[p SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH HQ IRQFWLRQ GH O·HIIHFWLI
GHV VDODULpV GDQV O·HQWUHSULVH

/HV HQWUHSULVHV VRXPLVHV j O·REOLJDWLRQ GH FUpHU XQ VHUYLFH
PpGLFDO GX WUDYDLO LQGpSHQGDQW FRQIRUPpPHQW j O·DUWLFOH
FL GHVVXV GRLYHQW GLVSRVHU G·XQ PpGHFLQ GX WUDYDLO GXUDQW WRXWHV
OHV KHXUHV GX WUDYDLO
$UWLFOH
/H VHUYLFH PpGLFDO LQGpSHQGDQW RX LQWHU HQWUHSULVHV HVW
DGPLQLVWUp SDU OH FKHI GX VHUYLFH PpGLFDO TXL GRLW DGUHVVHU
FKDTXH DQQpH j O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO DX
PpGHFLQ FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO HW DX[ GpOpJXpV GHV
VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW DX[ UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV GDQV
O·HQWUHSULVH RX ORUVTX·LO V·DJLW GHV HQWUHSULVHV PLQLqUHV VRXPLVHV
DX VWDWXW PLQLHU DX[ GpOpJXpV GH VpFXULWp XQ UDSSRUW VXU
O·RUJDQLVDWLRQ OH IRQFWLRQQHPHQW HW OD JHVWLRQ ILQDQFLqUH GX
VHUYLFH SHQGDQW O·DQQpH SUpFpGHQWH
/H PRGqOH GXGLW UDSSRUW HVW IL[p SDU O·DXWRULWp JRXYHUQH
PHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
$UWLFOH
/HV IUDLV G·RUJDQLVDWLRQ HW GH FRQWU{OH GX VHUYLFH PpGLFDO
DLQVL TXH OD UpPXQpUDWLRQ GX PpGHFLQ GX WUDYDLO VRQW j OD FKDUJH
GH O·HQWUHSULVH RX GX VHUYLFH PpGLFDO LQWHU HQWUHSULVHV
$UWLFOH

$UWLFOH
8Q VHUYLFH GH JDUGH PpGLFDOH GRLW rWUH DVVXUp FRQIRUPpPHQW
DX[ UqJOHV HW GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
$UWLFOH
'DQV FKDTXH DWHOLHU R VRQW HIIHFWXpV GHV WUDYDX[
GDQJHUHX[ GHX[ VDODULpV DX PRLQV UHFHYURQW O·LQVWUXFWLRQ UHODWLYH
DX[ WHFKQLTXHV HW PpWKRGHV GHV SUHPLHUV VHFRXUV HQ FDV
G·XUJHQFH
/HV VHFRXULVWHV DLQVL IRUPpV QH SRXUURQW rWUH FRQVLGpUpV
FRPPH WHQDQW OLHX GHV LQILUPLHUV SUpYXV j O·DUWLFOH FL GHVVXV
$UWLFOH
/H PpGHFLQ GX WUDYDLO D XQ U{OH SUpYHQWLI TXL FRQVLVWH j
SURFpGHU VXU OHV VDODULpV DX[ H[DPHQV PpGLFDX[ QpFHVVDLUHV
QRWDPPHQW j O·H[DPHQ PpGLFDO G·DSWLWXGH ORUV GH O·HPEDXFKDJH
HW j pYLWHU WRXWH DOWpUDWLRQ GH OD VDQWp GHV VDODULpV GX IDLW GH OHXU
WUDYDLO QRWDPPHQW HQ VXUYHLOODQW OHV FRQGLWLRQV G·K\JLqQH GDQV
OHV OLHX[ GH WUDYDLO OHV ULVTXHV GH FRQWDPLQDWLRQ HW O·pWDW GH VDQWp
GHV VDODULpV
$UWLFOH

$UWLFOH

/H PpGHFLQ GX WUDYDLO SHXW GRQQHU H[FHSWLRQQHOOHPHQW VHV
VRLQV HQ FDV G·XUJHQFH j O·RFFDVLRQ G·DFFLGHQWV RX GH PDODGLHV
VXUYHQXV GDQV O·pWDEOLVVHPHQW DLQVL TX·j WRXW VDODULp YLFWLPH G·XQ
DFFLGHQW GX WUDYDLO ORUVTXH O·DFFLGHQW Q·HQWUDvQH SDV XQH
LQWHUUXSWLRQ GX WUDYDLO GX VDODULp

/HV PpGHFLQV GX WUDYDLO GRLYHQW rWUH WLWXODLUHV G·XQ GLSO{PH
DWWHVWDQW TX·LOV VRQW VSpFLDOLVWHV HQ PpGHFLQH GX WUDYDLO

7RXWHIRLV OD OLEHUWp SRXU OH VDODULp GH IDLUH DSSHO j XQ
PpGHFLQ GH VRQ FKRL[ QH GRLW HQ DXFXQ FDV rWUH HQWUDYpH

/H IRQFWLRQQHPHQW GHV VHUYLFHV PpGLFDX[ GX WUDYDLO HVW
DVVXUp SDU XQ RX SOXVLHXUV PpGHFLQV GpQRPPpV ©¬PpGHFLQV GX
WUDYDLO» TXL GRLYHQW H[HUFHU SHUVRQQHOOHPHQW OHXUV IRQFWLRQV

,OV GRLYHQW rWUH LQVFULWV DX WDEOHDX GH O·2UGUH GHV PpGHFLQV
HW DYRLU O·DXWRULVDWLRQ G·H[HUFHU OD PpGHFLQH
$UWLFOH
/H PpGHFLQ GX WUDYDLO pWUDQJHU GRLW RXWUH FH TXL HVW SUpYX j
O·DUWLFOH DYRLU REWHQX O·DXWRULVDWLRQ SUpYXH SDU OHV
GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j O·HPSORL GHV pWUDQJHUV

$UWLFOH
/H PpGHFLQ GX WUDYDLO HVW KDELOLWp j SURSRVHU GHV PHVXUHV
LQGLYLGXHOOHV WHOOHV TXH PXWDWLRQV RX WUDQVIRUPDWLRQV GH SRVWHV
MXVWLILpHV SDU GHV FRQVLGpUDWLRQV UHODWLYHV QRWDPPHQW j O·kJH j
OD UpVLVWDQFH SK\VLTXH RX j O·pWDW GH VDQWp GHV VDODULpV

$UWLFOH

/H FKHI G·HQWUHSULVH HVW WHQX GH SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ
FHV SURSRVLWLRQV HW HQ FDV GH UHIXV GH IDLUH FRQQDvWUH OHV PRWLIV
TXL V·RSSRVHQW j FH TX·LO \ VRLW GRQQp VXLWH

/H PpGHFLQ GX WUDYDLO HVW OLp j O·HPSOR\HXU RX DX FKHI GX
VHUYLFH PpGLFDO LQWHU HQWUHSULVHV SDU XQ FRQWUDW GH WUDYDLO
UHVSHFWDQW OHV UqJOHV GH GpRQWRORJLH SURIHVVLRQQHOOH

(Q FDV GH GLIILFXOWp RX GH GpVDFFRUG OD GpFLVLRQ HVW SULVH
SDU O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO DSUqV DYLV GX
PpGHFLQ LQVSHFWHXU GX WUDYDLO

$UWLFOH

$UWLFOH

7RXWH PHVXUH GLVFLSOLQDLUH HQYLVDJpH SDU O·HPSOR\HXU RX OH
FKHI GX VHUYLFH PpGLFDO LQWHU HQWUHSULVHV j O·HQFRQWUH GX PpGHFLQ
GX WUDYDLO GRLW rWUH SURQRQFpH SDU GpFLVLRQ DSSURXYpH SDU O·DJHQW
FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO DSUqV DYLV GX PpGHFLQ
LQVSHFWHXU GX WUDYDLO

/H PpGHFLQ GX WUDYDLO D XQ U{OH GH FRQVHLOOHU HQ SDUWLFXOLHU
DXSUqV GH OD GLUHFWLRQ GHV FKHIV GH VHUYLFH HW GX FKHI GX VHUYLFH
VRFLDO QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH O·DSSOLFDWLRQ GHV PHVXUHV
VXLYDQWHV

$UWLFOH

²¬OD VXUYHLOODQFH GHV FRQGLWLRQV JpQpUDOHV G·K\JLqQH GDQV
O·HQWUHSULVH

/H PpGHFLQ GX WUDYDLO GRLW HQ WRXWHV FLUFRQVWDQFHV
DFFRPSOLU VD PLVVLRQ HQ WRXWH OLEHUWp HW LQGpSHQGDQFH TXH FH VRLW
HQYHUV O·HPSOR\HXU RX OHV VDODULpV ,O QH GRLW SUHQGUH HQ FRPSWH
TXH OHV FRQVLGpUDWLRQV GLFWpHV SDU VD SURIHVVLRQ

²¬OD VXUYHLOODQFH GH O·DGDSWDWLRQ GX SRVWH GH WUDYDLO j O·pWDW
GH VDQWp GX VDODULp

²¬OD SURWHFWLRQ GHV VDODULpV FRQWUH OHV DFFLGHQWV HW FRQWUH
O·HQVHPEOH GHV QXLVDQFHV TXL PHQDFHQW OHXU VDQWp

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

²¬O·DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO QRWDPPHQW HQ FH
TXL FRQFHUQH OHV FRQVWUXFWLRQV HW DPpQDJHPHQWV
QRXYHDX[ DLQVL TXH O·DGDSWDWLRQ GHV WHFKQLTXHV GH WUDYDLO
j O·DSWLWXGH SK\VLTXH GX VDODULp O·pOLPLQDWLRQ GHV SURGXLWV
GDQJHUHX[ HW O·pWXGH GHV U\WKPHV GX WUDYDLO
$UWLFOH
/H PpGHFLQ GX WUDYDLO GRLW rWUH FRQVXOWp
¬VXU WRXWHV OHV TXHVWLRQV G·RUJDQLVDWLRQ WHFKQLTXH GX
VHUYLFH PpGLFDO GX WUDYDLO
VXU OHV QRXYHOOHV WHFKQLTXHV GH SURGXFWLRQ
¬VXU OHV VXEVWDQFHV HW SURGXLWV QRXYHDX[
$UWLFOH
/H PpGHFLQ GX WUDYDLO GRLW rWUH PLV DX FRXUDQW SDU OH FKHI
G·HQWUHSULVH GH OD FRPSRVLWLRQ GHV SURGXLWV HPSOR\pV GDQV VRQ
HQWUHSULVH
/H PpGHFLQ GX WUDYDLO HVW WHQX DX VHFUHW GHV GLVSRVLWLIV
LQGXVWULHOV HW WHFKQLTXHV HW GH OD FRPSRVLWLRQ GHV SURGXLWV
HPSOR\pV
$UWLFOH
/H PpGHFLQ GX WUDYDLO HVW WHQX GH GpFODUHU GDQV OHV
FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OD OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU WRXV OHV FDV GH
PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV GRQW LO DXUD FRQQDLVVDQFH DLQVL TXH OHV
V\PSW{PHV RX PDODGLHV SRXYDQW DYRLU XQ FDUDFWqUH SURIHVVLRQQHO
$UWLFOH
/H PpGHFLQ GX WUDYDLO WLHQW XQH ILFKH G·HQWUHSULVH TX·LO
DFWXDOLVH GH PDQLqUH UpJXOLqUH &HWWH ILFKH FRPSUHQG OD OLVWH GHV
ULVTXHV HW PDODGLHV SURIHVVLRQQHOV V·LOV H[LVWHQW DLQVL TXH OH
QRPEUH GH VDODULpV H[SRVpV j FHV ULVTXHV HW PDODGLHV
/DGLWH ILFKH HVW DGUHVVpH j O·HPSOR\HXU HW DX FRPLWp
G·K\JLqQH HW GH VpFXULWp (OOH HVW PLVH j OD GLVSRVLWLRQ GH O·DJHQW
FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO HW GX PpGHFLQ LQVSHFWHXU GX
WUDYDLO
$UWLFOH
/H FKHI G·HQWUHSULVH GRLW DFFRUGHU WRXWHV IDFLOLWpV DX
PpGHFLQ GX WUDYDLO SRXU OXL SHUPHWWUH G·XQH SDUW GH FRQWU{OHU OH
UHVSHFW GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO GDQV O·HQWUHSULVH
SDUWLFXOLqUHPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SUHVFULSWLRQV VSpFLDOHV
UHODWLYHV j OD VpFXULWp HW j O·K\JLqQH SRXU O·H[pFXWLRQ GHV WUDYDX[
GDQJHUHX[ YLVpV j O·DUWLFOH HW G·DXWUH SDUW GH FROODERUHU DYHF
OHV PpGHFLQV GRQQDQW OHXUV VRLQV DX[ VDODULpV DLQVL TX·DYHF WRXWH
SHUVRQQH SRXYDQW rWUH XWLOH j VD WkFKH
$UWLFOH
'DQV OHV HQWUHSULVHV VRXPLVHV j O·REOLJDWLRQ GH GLVSRVHU
G·XQ VHUYLFH PpGLFDO GX WUDYDLO GRLW IDLUH O·REMHW G·XQ H[DPHQ
PpGLFDO SDU OH PpGHFLQ GX WUDYDLO
ƒ¬WRXW VDODULp DYDQW O·HPEDXFKDJH RX DX SOXV WDUG DYDQW
O·H[SLUDWLRQ GH OD SpULRGH G·HVVDL
ƒ¬WRXW VDODULp j UDLVRQ G·XQH IRLV DX PRLQV WRXV OHV GRX]H
PRLV SRXU OHV VDODULpV D\DQW DWWHLQW RX GpSDVVp DQV HW WRXV OHV
VL[ PRLV SRXU FHX[ D\DQW PRLQV GH DQV
ƒ WRXW VDODULp H[SRVp j XQ GDQJHU TXHOFRQTXH OD IHPPH
HQFHLQWH OD PqUH G·XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[ DQV OHV PXWLOpV
HW OHV KDQGLFDSpV VXLYDQW XQH IUpTXHQFH GRQW OH PpGHFLQ GX
WUDYDLO UHVWH MXJHƒ¬WRXW VDODULp GDQV OHV FDV VXLYDQWV
²¬DSUqV XQH DEVHQFH GH SOXV GH WURLV VHPDLQHV SRXU FDXVH
G·DFFLGHQW DXWUH TXH O·DFFLGHQW GX WUDYDLO RX GH PDODGLH
DXWUH TXH SURIHVVLRQQHOOH
²¬DSUqV XQH DEVHQFH SRXU FDXVH G·DFFLGHQW GX WUDYDLO RX GH
PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH
²¬HQ FDV G·DEVHQFHV UpSpWpHV SRXU UDLVRQ GH VDQWp
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW
DUWLFOH VRQW IL[pHV SRXU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO
$UWLFOH
6·LO O·HVWLPH QpFHVVDLUH OH PpGHFLQ GX WUDYDLO SHXW
GHPDQGHU GHV H[DPHQV FRPSOpPHQWDLUHV ORUV GH O·HPEDXFKDJH
&HV H[DPHQV VRQW j OD FKDUJH GH O·HPSOR\HXU
,O HQ HVW GH PrPH SRXU OHV H[DPHQV FRPSOpPHQWDLUHV
GHPDQGpV SDU OH PpGHFLQ GX WUDYDLO ORUV GHV YLVLWHV G·LQVSHFWLRQ
ORUVTXH FHV H[DPHQV VRQW QpFHVVLWpV SDU OH GpSLVWDJH GH PDODGLHV
SURIHVVLRQQHOOHV RX GH PDODGLHV FRQWDJLHXVHV
$UWLFOH
/H WHPSV UHTXLV SDU OHV H[DPHQV PpGLFDX[ GHV VDODULpV HVW
UpPXQpUp FRPPH WHPSV GH WUDYDLO QRUPDO
$UWLFOH
/HV FRQGLWLRQV G·pTXLSHPHQW GHV ORFDX[ UpVHUYpV DX VHUYLFH
PpGLFDO GX WUDYDLO VRQW IL[pHV SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH
FKDUJpH GX WUDYDLO TXH OHV YLVLWHV DLHQW OLHX GDQV O·HQWUHSULVH RX
GDQV XQ FHQWUH FRPPXQ j SOXVLHXUV HQWUHSULVHV
$UWLFOH
/RUVTXH OH VHUYLFH PpGLFDO HVW VXIILVDPPHQW LPSRUWDQW SRXU
RFFXSHU GHX[ PpGHFLQV j WHPSV FRPSOHW LO GRLW \ DYRLU XQ
VHFRQG FDELQHW PpGLFDO
&KDSLWUH ,9
/H FRQVHLO GH PpGHFLQH GX WUDYDLO
HW GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV
$UWLFOH
,O VHUD FUpp DXSUqV GH O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO XQ FRQVHLO FRQVXOWDWLI GpQRPPp ©¬&RQVHLO GH PpGHFLQH GX
WUDYDLO HW GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV» &H FRQVHLO
HVW FKDUJp GH SUpVHQWHU GHV SURSRVLWLRQV HW DYLV DILQ GH
SURPRXYRLU O·LQVSHFWLRQ GH OD PpGHFLQH GX WUDYDLO HW OHV VHUYLFHV
PpGLFDX[ GX WUDYDLO ,O V·LQWpUHVVH pJDOHPHQW j WRXW FH TXL
FRQFHUQH O·K\JLqQH HW OD VpFXULWp SURIHVVLRQQHOOHV HW OD SUpYHQWLRQ
GHV DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW GHV PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV
$UWLFOH
/H &RQVHLO GH PpGHFLQH GX WUDYDLO HW GH SUpYHQWLRQ GHV
ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV HVW SUpVLGp SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GX WUDYDLO
RX VRQ UHSUpVHQWDQW ,O FRPSUHQG GHV UHSUpVHQWDQWV GH
O·DGPLQLVWUDWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV
HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLYHV
/H SUpVLGHQW GX FRQVHLO SHXW LQYLWHU SRXU SDUWLFLSHU DX[
WUDYDX[ GX FRQVHLO WRXWH SHUVRQQH FRPSWH WHQX GH VHV
FRPSpWHQFHV GDQV OHV GRPDLQHV LQWpUHVVDQW OH FRQVHLO
$UWLFOH
8Q WH[WH UpJOHPHQWDLUH IL[HUD OD FRPSRVLWLRQ GX FRQVHLO OD
GpVLJQDWLRQ GH VHV PHPEUHV HW OHV PRGDOLWpV GH VRQ IRQFWLRQQHPHQW%8//(7,1 2)),&,(/
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OD QRQ FUpDWLRQ G·XQ VHUYLFH PpGLFDO LQGpSHQGDQW
FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH

1ƒ ²¬ UDELL ,

/H FRPLWp SHXW FRQYRTXHU SRXU SDUWLFLSHU j VHV WUDYDX[
WRXWH SHUVRQQH DSSDUWHQDQW j O·HQWUHSULVH HW SRVVpGDQW XQH
FRPSpWHQFH HW XQH H[SpULHQFH HQ PDWLqUH G·K\JLqQH HW GH VpFXULWp
SURIHVVLRQQHOOH QRWDPPHQW OH FKHI GX VHUYLFH GX SHUVRQQHO RX OH
GLUHFWHXU GH O·DGPLQLVWUDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ GDQV O·HQWUHSULVH

²¬OD QRQ FUpDWLRQ G·XQ VHUYLFH PpGLFDO LQGpSHQGDQW RX LQWHU
HQWUHSULVHV FRQIRUPpPHQW j O·DUWLFOH RX OD FUpDWLRQ
G·XQ VHUYLFH PpGLFDO QRQ FRQIRUPH DX[ FRQGLWLRQV IL[pHV
SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO

/H FRPLWp GH VpFXULWp HW G·K\JLqQH HVW FKDUJp QRWDPPHQW

²¬OH UHIXV G·DGKpVLRQ G·XQH HQWUHSULVH RX pWDEOLVVHPHQW j XQ
VHUYLFH PpGLFDO LQWHU HQWUHSULVHV HQWUDQW GDQV VD
FRPSpWHQFH FRQIRUPpPHQW j O·DUWLFOH

²¬G·DVVXUHU O·DSSOLFDWLRQ GHV WH[WHV OpJLVODWLIV HW UpJOHPHQWDLUHV
FRQFHUQDQW OD VpFXULWp HW O·K\JLqQH

²¬O·HPSORL GH PpGHFLQV QH UHPSOLVVDQW SDV OHV FRQGLWLRQV
SUpYXHV DX[ DUWLFOHV HW
²¬OD QRQ FUpDWLRQ GX VHUYLFH GH JDUGH SUpYX j O·DUWLFOH
RX OH VHUYLFH GH JDUGH QRQ JpUp FRQIRUPpPHQW DX[
FRQGLWLRQV IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
²¬O·HQWUDYH j O·H[HUFLFH GHV PLVVLRQV TXL LQFRPEHQW DX
PpGHFLQ GX WUDYDLO HQ YHUWX GH OD SUpVHQWH ORL
²¬OD QRQ FRQVXOWDWLRQ GX PpGHFLQ GX WUDYDLO DX VXMHW GHV
TXHVWLRQV HW WHFKQLTXHV SUpYXHV j O·DUWLFOH HW OH GpIDXW
GH O·LQIRUPDWLRQ GX PpGHFLQ GH OD FRPSRVLWLRQ GHV
SURGXLWV XWLOLVpV GDQV O·pWDEOLVVHPHQW
²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
²¬OD QRQ GLVSRQLELOLWp G·XQ PpGHFLQ j SOHLQ WHPSV
FRQWUDLUHPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH

$UWLFOH
²¬GH GpWHFWHU OHV ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV DX[TXHOV VRQW
H[SRVpV OHV VDODULpV GH O·HQWUHSULVH

²¬GH YHLOOHU DX ERQ HQWUHWLHQ HW DX ERQ XVDJH GHV GLVSRVLWLIV GH
SURWHFWLRQ GHV VDODULpV FRQWUH OHV ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV
²¬GH YHLOOHU j OD SURWHFWLRQ GH O·HQYLURQQHPHQW j O·LQWpULHXU
HW DX[ DOHQWRXUV GH O·HQWUHSULVH¬
²¬GH VXVFLWHU WRXWHV LQLWLDWLYHV SRUWDQW QRWDPPHQW VXU OHV
PpWKRGHV HW SURFpGpV GH WUDYDLO OH FKRL[ GX PDWpULHO GH
O·DSSDUHLOODJH HW GH O·RXWLOODJH QpFHVVDLUHV HW DGDSWpV DX
WUDYDLO
²¬GH SUpVHQWHU GHV SURSRVLWLRQV FRQFHUQDQW OD UpDGDSWDWLRQ
GHV VDODULpV KDQGLFDSpV GDQV O·HQWUHSULVH¬
²¬GH GRQQHU VRQ DYLV VXU OH IRQFWLRQQHPHQW GX VHUYLFH
PpGLFDO GX WUDYDLO¬
²¬GH GpYHORSSHU OH VHQV GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV
SURIHVVLRQQHOV HW GH VpFXULWp DX VHLQ GH O·HQWUHSULVH
$UWLFOH

²¬OH QRQ HQYRL GX UDSSRUW SUpYX j O·DUWLFOH j O·DJHQW
FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO DX PpGHFLQ LQVSHFWHXU
GX WUDYDLO DX[ GpOpJXpV GHV VDODULpV HW OH FDV pFKpDQW
DX[ UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV GDQV O·HQWUHSULVH

/H FRPLWp GH VpFXULWp HW G·K\JLqQH VH UpXQLW VXU FRQYRFDWLRQ
GH VRQ SUpVLGHQW XQH IRLV FKDTXH WULPHVWUH HW FKDTXH IRLV TX·LO HVW
QpFHVVDLUH

²¬O·LQH[LVWHQFH GHV DVVLVWDQWV VRFLDX[ HW GHV LQILUPLHUV
SUpYXV j O·DUWLFOH RX OH FRQFRXUV GH FHV DX[LOLDLUHV
QRQ DVVXUp j SOHLQ WHPSV RX HQ QRPEUH LQIpULHXU j FHOXL
SUpYX SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH

,O GRLW pJDOHPHQW VH UpXQLU j OD VXLWH GH WRXW DFFLGHQW D\DQW
HQWUDvQp RX TXL DXUDLW SX HQWUDvQHU GHV FRQVpTXHQFHV JUDYHV
/HV UpXQLRQV RQW OLHX GDQV O·HQWUHSULVH GDQV XQ ORFDO
DSSURSULp HW DXWDQW TXH SRVVLEOH SHQGDQW OHV KHXUHV GH WUDYDLO

²¬OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW


/H WHPSV SDVVp DX[ UpXQLRQV HVW UpPXQpUp FRPPH WHPSV GH
WUDYDLO HIIHFWLI

&KDSLWUH 9

$UWLFOH

'HV FRPLWpV GH VpFXULWp HW G·K\JLqQH
$UWLFOH
/HV FRPLWpV GH VpFXULWp HW G·K\JLqQH GRLYHQW rWUH FUppV
GDQV OHV HQWUHSULVHV LQGXVWULHOOHV FRPPHUFLDOHV HW G·DUWLVDQDW HW
GDQV OHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV HW IRUHVWLqUHV HW OHXUV GpSHQGDQFHV
TXL RFFXSHQW DX PRLQV VDODULpV
$UWLFOH
/H FRPLWp GH VpFXULWp HW G·K\JLqQH VH FRPSRVH
²¬GH O·HPSOR\HXU RX VRQ UHSUpVHQWDQW SUpVLGHQW
²¬GX FKHI GX VHUYLFH GH VpFXULWp RX j GpIDXW XQ LQJpQLHXU
RX FDGUH WHFKQLTXH WUDYDLOODQW GDQV O·HQWUHSULVH GpVLJQp
SDU O·HPSOR\HXU
²¬GX PpGHFLQ GX WUDYDLO GDQV O·HQWUHSULVH
²¬GH GHX[ GpOpJXpV GHV VDODULpV pOXV SDU OHV GpOpJXpV GHV
VDODULpV¬
²¬G·XQ RX GHX[ UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV GDQV
O·HQWUHSULVH OH FDV pFKpDQW

/H FRPLWp GRLW SURFpGHU j XQH HQTXrWH j O·RFFDVLRQ GH WRXW
DFFLGHQW GX WUDYDLO GH PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH RX j FDUDFWqUH
SURIHVVLRQQHO
/·HQTXrWH SUpYXH j O·DOLQpD SUpFpGHQW HVW PHQpH SDU GHX[
PHPEUHV GX FRPLWp O·XQ UHSUpVHQWDQW O·HPSOR\HXU O·DXWUH
UHSUpVHQWDQW OHV VDODULpV TXL GRLYHQW pWDEOLU XQ UDSSRUW VXU OHV
FLUFRQVWDQFHV GH O·DFFLGHQW GX WUDYDLO GH OD PDODGLH
SURIHVVLRQQHOOH RX j FDUDFWqUH SURIHVVLRQQHO FRQIRUPpPHQW DX
PRGqOH IL[p SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU GRLW DGUHVVHU j O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ
GX WUDYDLO HW DX PpGHFLQ FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GDQV
OHV MRXUV TXL VXLYHQW O·DFFLGHQW GX WUDYDLO RX OD FRQVWDWDWLRQ GH
OD PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH RX j FDUDFWqUH SURIHVVLRQQHO XQ
H[HPSODLUH GX UDSSRUW SUpYX j O·DUWLFOH SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H FRPLWp GH VpFXULWp HW G·K\JLqQH GRLW pWDEOLU XQ UDSSRUW
DQQXHO j OD ILQ GH FKDTXH DQQpH JUpJRULHQQH VXU O·pYROXWLRQ GHV
ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV GDQV O·HQWUHSULVH

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

&H UDSSRUW GRQW OH PRGqOH HVW IL[p SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH GRLW
rWUH DGUHVVp SDU O·HPSOR\HXU j O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX
WUDYDLO HW DX PpGHFLQ FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO DX SOXV WDUG
GDQV OHV MRXUV TXL VXLYHQW O·DQQpH DX WLWUH GH ODTXHOOH LO D pWp pWDEOL
$UWLFOH
6RQW FRQVLJQpV VXU XQ UHJLVWUH VSpFLDO TXL GRLW rWUH WHQX j OD
GLVSRVLWLRQ GHV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO HW GX
PpGHFLQ FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
²¬OHV SURFqV YHUEDX[ GHV UpXQLRQV GX FRPLWp GH VpFXULWp HW
G·K\JLqQH HQ FDV G·DFFLGHQWV JUDYHV
²¬OH UDSSRUW DQQXHO VXU O·pYROXWLRQ GHV ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV
GDQV O·HQWUHSULVH¬
²¬OH SURJUDPPH DQQXHO GH SUpYHQWLRQ FRQWUH OHV ULVTXHV
SURIHVVLRQQHOV
$UWLFOH
/H QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH HVW
SDVVLEOH G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
7,75( 9
'8 6$/$,5(
&KDSLWUH SUHPLHU

'H OD GpWHUPLQDWLRQ HW GX SDLHPHQW GX VDODLUH
6HFWLRQ , ¬²¬'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV

$UWLFOH
/H VDODLUH HVW OLEUHPHQW IL[p SDU DFFRUG GLUHFW HQWUH OHV
SDUWLHV RX SDU FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO VRXV UpVHUYH GHV
GLVSRVLWLRQV OpJDOHV UHODWLYHV DX VDODLUH PLQLPXP OpJDO
6L OH VDODLUH Q·HVW SDV IL[p HQWUH OHV GHX[ SDUWLHV FRQIRUPpPHQW
DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DOLQpD FL GHVVXV OH WULEXQDO VH FKDUJH GH OH
IL[HU VHORQ O·XVDJH 6·LO \ DYDLW XQH UpPXQpUDWLRQ IL[pH DXSDUDYDQW
LO VHUD FRQVLGpUp TXH OHV GHX[ SDUWLHV O·RQW DFFHSWpH
$UWLFOH
(VW LQWHUGLWH WRXWH GLVFULPLQDWLRQ UHODWLYH DX VDODLUH HQWUH OHV
GHX[ VH[HV SRXU XQ WUDYDLO GH YDOHXU pJDOH
$UWLFOH
(Q FDV GH SHUWH GH WHPSV GXH j XQH FDXVH LQGpSHQGDQWH GH
OD YRORQWp GX VDODULp OH WHPSV SDVVp VXU OH OLHX GX WUDYDLO OXL HVW
UpPXQpUp VXU OHV PrPHV EDVHV TXH OH VDODLUH QRUPDO
7RXWHIRLV VL OH VDODULp HVW UpPXQpUp j OD SLqFH j OD WkFKH RX
DX UHQGHPHQW XQH UpPXQpUDWLRQ OXL HVW GXH SRXU FH WHPSV SHUGX
VXU OD EDVH GH OD PR\HQQH GH VD UpPXQpUDWLRQ GXUDQW OHV MRXUV
SUpFpGHQWV VDQV TX·HOOH SXLVVH rWUH LQIpULHXUH DX VDODLUH
PLQLPXP OpJDO
6L OD SHUWH GX WHPSV GDQV OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV HVW GXH
j XQH FDXVH LQGpSHQGDQWH GH OD YRORQWp GX VDODULp OH WHPSV SDVVp
VXU OH OLHX GX WUDYDLO OXL HVW G€ HW UpPXQpUp VXU OD PrPH EDVH TXH
OH VDODLUH QRUPDO
6L O·HPSOR\HXU GDQV OHV DFWLYLWpV DJULFROHV VH WURXYH GDQV
O·LPSRVVLELOLWp GH IRXUQLU GX WUDYDLO HQ UDLVRQ GH FRQGLWLRQV
PpWpRURORJLTXHV H[FHSWLRQQHOOHV OH VDODULp UHVWp j OD GLVSRVLWLRQ
GXGLW HPSOR\HXU GXUDQW WRXWH OD PDWLQpH HW O·DSUqV PLGL SHUoRLW OD
UpPXQpUDWLRQ G·XQH GHPL MRXUQpH V·LO UHVWH LQDFWLI WRXWH OD
MRXUQpH,O SHUoRLW OHV GHX[ WLHUV GH OD UpPXQpUDWLRQ MRXUQDOLqUH V·LO
UHVWH LQDFWLI XQLTXHPHQW XQH GHPL MRXUQpH
$UWLFOH
/HV KHXUHV GH WUDYDLO SHUGXHV HW QRQ UpPXQpUpHV HQ FDV
G·LQWHUUXSWLRQ FROOHFWLYH GX WUDYDLO GDQV XQH HQWUHSULVH UpVXOWDQW
GH FDXVHV DFFLGHQWHOOHV RX G·XQ FDV GH IRUFH PDMHXUH GRLYHQW
ORUVTX·HOOHV VRQW UpFXSpUpHV rWUH SD\pHV DX WDX[ QRUPDO VDXI
GLVSRVLWLRQV SOXV IDYRUDEOHV SRXU OH VDODULp
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH SUpFpGHQW V·DSSOLTXHQW
pJDOHPHQW GDQV OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV SRXU OHV KHXUHV
HIIHFWXpHV HQ VXV GHV KXLW SUHPLqUHV KHXUHV ORUVTX·HQ UDLVRQ GH
OD UpSDUWLWLRQ GHV KHXUHV GX WUDYDLO GDQV OD VHPDLQH OD GXUpH
TXRWLGLHQQH GX WUDYDLO H[FqGH KXLW KHXUHV
$UWLFOH
$ PRLQV TXH OH VDODLUH QH VRLW EDVp VXU O·DQFLHQQHWp HQ
YHUWX G·XQH FODXVH GX FRQWUDW GH WUDYDLO GX UqJOHPHQW LQWpULHXU RX
G·XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO WRXW VDODULp GRLW EpQpILFLHU
G·XQH SULPH G·DQFLHQQHWp GRQW OH PRQWDQW HVW IL[p j
²¬ GX VDODLUH YHUVp DSUqV GHX[ DQV GH VHUYLFH
²¬ GX VDODLUH YHUVp DSUqV FLQT DQV GH VHUYLFH
²¬ GX VDODLUH YHUVp DSUqV GRX]H DQV GH VHUYLFH
²¬ GX VDODLUH YHUVp DSUqV YLQJW DQV GH VHUYLFH¬
²¬ GX VDODLUH YHUVp DSUqV YLQJW FLQT DQV GH VHUYLFH
$UWLFOH
/HV VHUYLFHV YLVpV j O·DUWLFOH FL GHVVXV V·HQWHQGHQW GHV
SpULRGHV GH VHUYLFH FRQWLQXHV RX QRQ GDQV OD PrPH HQWUHSULVH
RX FKH] OH PrPH HPSOR\HXU
/HV SpULRGHV GH VHUYLFH FRQWLQXHV RX QRQ QH VRQW SULVHV HQ
FRQVLGpUDWLRQ SRXU O·RFWURL GH OD SULPH G·DQFLHQQHWp TXH VL HOOHV
QH VRQW SDV GpMj HQWUpHV HQ OLJQH GH FRPSWH SRXU OH FDOFXO GH
O·LQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW RFWUR\pH DQWpULHXUHPHQW HQ FH TXL
FRQFHUQH OH VDODULp OLFHQFLp SXLV UpHQJDJp
$UWLFOH
6RQW FRQVLGpUpHV FRPPH SpULRGHV GH WUDYDLO HIIHFWLI HW QH
SHXYHQW rWUH GpGXLWHV GH OD GXUpH GHV VHUYLFHV HQWUDQW HQ OLJQH GH
FRPSWH SRXU O·DWWULEXWLRQ GH OD SULPH G·DQFLHQQHWp
²¬OHV SpULRGHV GH VXVSHQVLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO SUpYXHV j
O·DUWLFOH FL GHVVXV
²¬OH FRQJp DQQXHO SD\p
²¬O·LQWHUUXSWLRQ WHPSRUDLUH GX WUDYDLO SDU VXLWH G·XQ DUUrW GH
IRQFWLRQQHPHQW GH WRXW RX SDUWLH GH O·HQWUHSULVH UpVXOWDQW G·XQ
FDV GH IRUFH PDMHXUH WHOOHV TXH FDWDVWURSKH SDQQH GX FRXUDQW
pOHFWULTXH UpGXFWLRQ RX SpQXULH GH PDWLqUHV SUHPLqUHV
²¬OD IHUPHWXUH WHPSRUDLUH GH O·HQWUHSULVH HQ UDLVRQ G·XQ FDV
GH IRUFH PDMHXUH G·XQH GpFLVLRQ MXGLFLDLUH RX G·XQH
GpFLVLRQ DGPLQLVWUDWLYH
$UWLFOH
3RXU OH FDOFXO GH OD SULPH G·DQFLHQQHWp VRQW SULV HQ FRPSWH
OH VDODLUH SURSUHPHQW GLW VHV DFFHVVRLUHV DLQVL TXH OHV
PDMRUDWLRQV SRXU KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV j O·H[FOXVLRQ¬
¬² GHV SUHVWDWLRQV IDPLOLDOHV
¬² GHV SRXUERLUHV VDXI SRXU OHV VDODULpV H[FOXVLYHPHQW
SD\pV DX[ SRXUERLUHV%8//(7,1 2)),&,(/

¬²¬GHV JUDWLILFDWLRQV DFFRUGpHV VRLW VRXV IRUPH GH
YHUVHPHQWV IUDFWLRQQpV VRLW VRXV IRUPH G·XQ YHUVHPHQW XQLTXH
HQ ILQ G·DQQpH RX HQ ILQ G·H[HUFLFH \ FRPSULV OHV JUDWLILFDWLRQV
FDOFXOpHV HQ SRXUFHQWDJH GHV EpQpILFHV RX GX FKLIIUH G·DIIDLUHV
GH O·HQWUHSULVH
¬²¬GHV SDUWLFLSDWLRQV DX[ EpQpILFHV HW GH WRXWH OLEpUDOLWp j
FDUDFWqUH DOpDWRLUH HW LPSUpYLVLEOH VDXI GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV
FRQWHQXHV GDQV OH FRQWUDW GH WUDYDLO OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH
WUDYDLO RX OH UqJOHPHQW LQWpULHXU
¬²¬GHV LQGHPQLWpV RX SULPHV TXL FRQVWLWXHQW XQ
UHPERXUVHPHQW RX XQ GpGRPPDJHPHQW SRXU OH VDODULp
¬GH IUDLV RX GH GpSHQVHV VXSSRUWpV SDU OXL DXSDUDYDQW HQ
UDLVRQ GH VRQ WUDYDLO
G·XQH UHVSRQVDELOLWp
G·XQH VLWXDWLRQ GpIDYRUDEOH
GH O·DFFRPSOLVVHPHQW GH WUDYDX[ SpQLEOHV RX GDQJHUHX[
¬²¬GHV LQGHPQLWpV SRXU UHPSODFHPHQW WHPSRUDLUH G·XQ
VDODULp GDQV XQ SRVWH G·XQH FDWpJRULH VXSpULHXUH DLQVL TXH SRXU
WUDYDLO H[pFXWp WHPSRUDLUHPHQW GDQV XQ SRVWH QpFHVVLWDQW XQ
WUDYDLO H[FHSWLRQQHO
$UWLFOH
/RUVTXH OH VDODULp HVW UpPXQpUp HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH DX
SRXUFHQWDJH GHV EpQpILFHV j OD FRPPLVVLRQ DX UHQGHPHQW RX j
OD SLqFH OD SULPH G·DQFLHQQHWp HVW FDOFXOpH VXU OD EDVH GH OD
PR\HQQH GH OD UpPXQpUDWLRQ QHWWH SHUoXH GXUDQW OHV WURLV PRLV
SUpFpGDQW O·pFKpDQFH GH ODGLWH SULPH
$UWLFOH
/D SULPH G·DQFLHQQHWp HVW SD\pH GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV
TXH OH VDODLUH
6HFWLRQ ,, ¬²¬'X VDODLUH PLQLPXP OpJDO

$UWLFOH
/H VDODLUH PLQLPXP OpJDO QH SHXW rWUH LQIpULHXU DX[
PRQWDQWV IL[pV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH SRXU OHV DFWLYLWpV DJULFROHV
HW QRQ DJULFROHV DSUqV DYLV GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV
HPSOR\HXUV HW GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV VDODULpV OHV SOXV
UHSUpVHQWDWLYHV
$UWLFOH
'DQV OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV OH VDODLUH PLQLPXP OpJDO
HVW FDOFXOp VXLYDQW OD YDOHXU GpWHUPLQpH SDU OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ
YLJXHXU /HV SRXUERLUHV HW OHV DFFHVVRLUHV HQ HVSqFHV RX HQ
QDWXUH HQWUHQW HQ OLJQH GH FRPSWH SRXU O·DSSUpFLDWLRQ GX VDODLUH
PLQLPXP OpJDO
'DQV OHV DFWLYLWpV DJULFROHV OHV DYDQWDJHV HQ QDWXUH QH VRQW
SDV SULV HQ FRPSWH SRXU OH FDOFXO GX VDODLUH PLQLPXP OpJDO
$UWLFOH
/H VDODLUH PLQLPXP OpJDO V·HQWHQG GH OD YDOHXU PLQLPDOH
GXH DX VDODULp HW DVVXUDQW DX[ VDODULpV j UHYHQX OLPLWp XQ SRXYRLU
G·DFKDW OHXU SHUPHWWDQW GH VXLYUH O·pYROXWLRQ GX QLYHDX GHV SUL[
HW GH FRQWULEXHU DX GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW VRFLDO DLQVL
TX·j O·pYROXWLRQ GH O·HQWUHSULVH
,O HVW FDOFXOp¬
² GDQV OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV VXU OD EDVH GH OD
UpPXQpUDWLRQ YHUVpH DX VDODULp SRXU XQH KHXUH GH WUDYDLO
² GDQV OHV DFWLYLWpV DJULFROHV VXU OD EDVH GH OD UpPXQpUDWLRQ
YHUVpH SRXU XQH MRXUQpH GH WUDYDLO

1ƒ ²¬ UDELL ,
$UWLFOH

/H VDODULp UpPXQpUp j OD SLqFH j OD WkFKH RX DX UHQGHPHQW D
GURLW DX PRLQV DX VDODLUH PLQLPXP OpJDO VDXI XQH GLPLQXWLRQ GX
WUDYDLO H[pFXWp TXL QH SHXW rWUH DWWULEXpH j XQH FDXVH pWUDQJqUH DX
WUDYDLO HW TXL OXL HVW GLUHFWHPHQW LPSXWDEOH DSUqV FRQVWDWDWLRQ SDU
XQ H[SHUW DJUpp 'DQV FH FDV OH VDODULp Q·D GURLW TX·DX VDODLUH
FRUUHVSRQGDQW DX WUDYDLO HIIHFWLYHPHQW UpDOLVp
$UWLFOH
(VW QXO GH SOHLQ GURLW WRXW DFFRUG LQGLYLGXHO RX FROOHFWLI
WHQGDQW j DEDLVVHU OH VDODLUH DX GHVVRXV GX VDODLUH PLQLPXP OpJDO
6HFWLRQ ,,, ¬²¬'LVSRVLWLRQV SpQDOHV

$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GH OD SULPH G·DQFLHQQHWp SUpYXH SDU
O·DUWLFOH RX OH SDLHPHQW LQIpULHXU DX PRQWDQW IL[p SDU
OHGLW DUWLFOH RX OH FDOFXO GH OD SULPH QRQ FRQIRUPH DX[
GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV j
²¬OH GpIDXW GH UpPXQpUDWLRQ GHV KHXUHV GX WUDYDLO SUpYXHV
SDU OHV DUWLFOHV HW RX OD UpPXQpUDWLRQ QRQ
FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GHVGLWV DUWLFOHV
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GX VDODLUH RX OH SDLHPHQW G·XQ
VDODLUH LQIpULHXU DX VDODLUH PLQLPXP OpJDO FRQWUDLUHPHQW
DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH SDLHPHQW GX VDODLUH DX VDODULp YLVp j
O·DUWLFOH¬ RX OH SDLHPHQW G·XQ VDODLUH LQIpULHXU DX
VDODLUH PLQLPXP OpJDO HQ GHKRUV GX FDV SUpYX SDU OHGLW
DUWLFOH R OH VDODULp Q·D GURLW TX·DX VDODLUH FRUUHVSRQGDQW
DX WUDYDLO HIIHFWLYHPHQW UpDOLVp
/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV SUpFpGHQWV Q·RQW SDV
pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH OH
PRQWDQW GH GLUKDPV
(Q RXWUH HQ FDV GH OLWLJH VL OH SDLHPHQW GHV VRPPHV GXHV
Q·D SDV pWp HIIHFWXp DYDQW O·DXGLHQFH OH WULEXQDO RUGRQQH j OD
GHPDQGH GX VDODULp FRQFHUQp OD UHVWLWXWLRQ DX SURILW GH FH GHUQLHU
GHV VRPPHV UHSUpVHQWDWLYHV GX VDODLUH PLQLPXP OpJDO TXL RQW pWp
HQ WRXW RX SDUWLH LQG€PHQW UHWHQXHV
/H QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH HVW SXQL
G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
(Q FDV GH UpFLGLYH FHWWH DPHQGH HVW SRUWpH DX GRXEOH
&KDSLWUH ,,

'X SDLHPHQW GHV VDODLUHV
$UWLFOH

/HV VDODLUHV GRLYHQW rWUH SD\pV HQ PRQQDLH PDURFDLQH
QRQREVWDQW WRXWH FODXVH FRQWUDLUH
'HV DYDQWDJHV HQ QDWXUH SHXYHQW rWUH DWWULEXpV DX[ VDODULpV
GDQV OHV SURIHVVLRQV RX GDQV OHV HQWUHSULVHV R LO HVW G·XVDJH G·HQ
DFFRUGHU
$UWLFOH
/H VDODLUH GRLW rWUH SD\p DX PRLQV GHX[ IRLV SDU PRLV j
VHL]H MRXUV DX SOXV G·LQWHUYDOOH DX[ RXYULHUV HW DX PRLQV XQH IRLV
SDU PRLV DX[ HPSOR\pV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

/HV FRPPLVVLRQV GXHV DX[ YR\DJHXUV UHSUpVHQWDQWV HW
SODFLHUV GH FRPPHUFH HW G·LQGXVWULH GRLYHQW rWUH UpJOpHV DX
PRLQV XQH IRLV WRXV OHV WURLV PRLV
$UWLFOH
3RXU WRXW WUDYDLO j OD SLqFH j OD WkFKH RX DX UHQGHPHQW GRQW
O·H[pFXWLRQ GRLW GXUHU SOXV G·XQH TXLQ]DLQH GH MRXUV OHV GDWHV GH
SDLHPHQW SHXYHQW rWUH IL[pHV GH JUp j JUp PDLV OH VDODULp GRLW
UHFHYRLU GHV DFRPSWHV FKDTXH TXLQ]DLQH GH PDQLqUH TX·LO VRLW
LQWpJUDOHPHQW SD\p GDQV OD TXLQ]DLQH TXL VXLW OD OLYUDLVRQ GH
O·RXYUDJH
$UWLFOH
/H VDODLUH UpPXQpUp j O·KHXUH RX j OD MRXUQpH GRLW rWUH SD\p
DX VDODULp GDQV OHV YLQJW TXDWUH KHXUHV ORUVTXH FHOXL FL HVW
OLFHQFLp HW GDQV OHV VRL[DQWH GRX]H KHXUHV VXLYDQWHV ORUVTX·LO
TXLWWH O·HPSOR\HXU GH VRQ SOHLQ JUp
$UWLFOH
/H SDLHPHQW GX VDODLUH HVW LQWHUGLW OH MRXU R OH VDODULp D
GURLW DX UHSRV
7RXWHIRLV ORUVTXH OH UHSRV GHV VDODULpV G·XQH HQWUHSULVH GX
EkWLPHQW RX GH WUDYDX[ SXEOLFV HVW GRQQp OH MRXU GX PDUFKp OH
SDLHPHQW SHXW rWUH IDLW OHGLW MRXU VRXV UpVHUYH TX·LO VRLW HIIHFWXp
DYDQW QHXI KHXUHV
$UWLFOH
'DQV OHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV GRLYHQW rWUH SD\pV j
O·KHXUH OHV VDODULpV UpPXQpUpV SRXU XQH GXUpH GpWHUPLQpH
ORUVTXH GDQV O·HQWUHSULVH OD UpSDUWLWLRQ GHV KHXUHV GH WUDYDLO
Q·HVW SDV HIIHFWXpH G·XQH PDQLqUH FRQQXH DX SUpDODEOH GXUDQW OD
VHPDLQH


$UWLFOH

7RXW HPSOR\HXU HVW WHQX GH GpOLYUHU j VHV VDODULpV DX
PRPHQW GX UqJOHPHQW GHV VDODLUHV XQH SLqFH MXVWLILFDWLYH GLWH
©¬EXOOHWLQ GH SD\H ª TXL GRLW PHQWLRQQHU REOLJDWRLUHPHQW OHV
LQGLFDWLRQV IL[pHV SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO
/·DFFHSWDWLRQ VDQV RSSRVLWLRQ QL UpVHUYH SDU OH VDODULp GX
EXOOHWLQ GH SD\H FRQVWDWDQW OH UqJOHPHQW GX VDODLUH Q·LPSOLTXH SDV OD
UHQRQFLDWLRQ GX VDODULp j VRQ GURLW DX VDODLUH HW j VHV DFFHVVRLUHV
&HWWH GLVSRVLWLRQ UHVWH DSSOLFDEOH PrPH VL OH VDODULp pPDUJH OH
GRFXPHQW SDU OD PHQWLRQ ©¬OX HW DSSURXYp ª VXLYLH GH VD VLJQDWXUH
$UWLFOH
7RXW HPSOR\HXU RX VRQ UHSUpVHQWDQW GRLW WHQLU GDQV FKDTXH
pWDEOLVVHPHQW RX SDUWLH G·pWDEOLVVHPHQW RX DWHOLHU XQ OLYUH GLW GH
SD\H pWDEOL FRQIRUPpPHQW DX PRGqOH IL[p SDU O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
$UWLFOH
/H OLYUH GH SD\H SHXW rWUH UHPSODFp j OD GHPDQGH GH O·HPSOR\HXU
SDU O·XWLOLVDWLRQ GHV V\VWqPHV GH FRPSWDELOLWp PpFDQRJUDSKLTXHV RX
LQIRUPDWLTXHV RX SDU WRXW DXWUH PR\HQ GH FRQWU{OH MXJp
pTXLYDOHQW SDU O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
$UWLFOH
/H OLYUH GH SD\H GRLW rWUH FRQVHUYp SDU O·HPSOR\HXU SHQGDQW
GHX[ DQV DX PRLQV j FRPSWHU GH VD FO{WXUH /HV GRFXPHQWV
FRPSWDEOHV PpFDQRJUDSKLTXHV HW LQIRUPDWLTXHV RX OHV DXWUHV
PR\HQV GH FRQWU{OH TXL UHPSODFHQW OH OLYUH GH SD\H GRLYHQW rWUH
FRQVHUYpV SHQGDQW GHX[ DQV DX PRLQV j FRPSWHU GH OHXU DGRSWLRQ
$UWLFOH

&HV GLVSRVLWLRQV QH VRQW DSSOLFDEOHV QL DX[ VDODULpV
UpPXQpUpV j OD SLqFH j OD WkFKH DX UHQGHPHQW RX j OD
FRPPLVVLRQ QL j FHX[ TXL SHUoRLYHQW XQ VDODLUH IL[H
KHEGRPDGDLUH ELPHQVXHO RX PHQVXHO QL j FHX[ GRQW O·HPSORL QH
SHUPHW SDV OD SRVVLELOLWp GH IL[HU XQ VDODLUH KRUDLUH

/H OLYUH GH SD\H RX OHV GRFXPHQWV PpFDQRJUDSKLTXHV HW
LQIRUPDWLTXHV RX OHV DXWUHV PR\HQV GH FRQWU{OH TXL UHPSODFHQW FH
OLYUH GRLYHQW rWUH WHQXV j OD GLVSRVLWLRQ GHV DJHQWV FKDUJpV GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO HW GHV LQVSHFWHXUV GH OD &DLVVH 1DWLRQDOH
GH 6pFXULWp 6RFLDOH TXL SHXYHQW j WRXW PRPHQW HQ H[LJHU OD
FRPPXQLFDWLRQ

$UWLFOH

$UWLFOH

7RXW HPSOR\HXU HVW WHQX G·LQGLTXHU SDU DIILFKH OHV GDWH
MRXU KHXUH HW OLHX GH FKDTXH SD\H HW OH FDV pFKpDQW GX YHUVHPHQW
GHV DFRPSWHV O·DIILFKH GRLW rWUH DSSRVpH GH IDoRQ DSSDUHQWH HW
FRQVHUYpH HQ ERQ pWDW GH OLVLELOLWp

6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV

/HV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO VRQW KDELOLWpV j
DVVLVWHU DX SDLHPHQW GHV VDODLUHV HW GHV DFRPSWHV

²¬OH SDLHPHQW GHV VDODLUHV HIIHFWXp FRQWUDLUHPHQW DX[
FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OHV DUWLFOHV
HW UHODWLYHV QRWDPPHQW j OD SpULRGLFLWp DX OLHX DX[
MRXUV HW KRUDLUHV GX SDLHPHQW

$UWLFOH
/H SDLHPHQW GRLW VDXI FDV GH IRUFH PDMHXUH FRPPHQFHU j
O·KHXUH LQGLTXpH VXU O·DIILFKH SUpYXH j O·DUWLFOH FL GHVVXV HW
rWUH WHUPLQp DX SOXV WDUG WUHQWH PLQXWHV DSUqV O·KHXUH IL[pH SRXU
OD ILQ GX WUDYDLO GX VDODULp
7RXWHIRLV GDQV OHV HQWUHSULVHV PLQLqUHV GDQV OHV FKDQWLHUV
GX EkWLPHQW HW GH WUDYDX[ SXEOLFV GDQV OHV XVLQHV j VHUYLFH
FRQWLQX HW GDQV OHV HQWUHSULVHV RFFXSDQW SOXV GH FHQW VDODULpV GHV
GpURJDWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUWLFOH SHXYHQW rWUH
DFFRUGpHV SDU OHV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
/H SDLHPHQW GRLW rWUH HIIHFWXp VDQV LQWHUUXSWLRQ SRXU OHV
VDODULpV G·XQ PrPH pWDEOLVVHPHQW RX G·XQ PrPH DWHOLHU
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUWLFOH V·DSSOLTXHQW WDQW DX
SDLHPHQW GHV VDODLUHV TX·DX YHUVHPHQW G·DFRPSWHV HIIHFWXpV
HQWUH GHX[ SD\HV VXFFHVVLYHV

²¬OH SDLHPHQW GHV VDODLUHV HQ PRQQDLH QRQ PDURFDLQH HQ
YLRODWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX SUHPLHU DOLQpD GH
O·DUWLFOH¬

²¬OH GpIDXW GH O·DIILFKDJH SUpYX SDU O·DUWLFOH RX
O·DIILFKDJH QH UpSRQGDQW SDV DX[ SUHVFULSWLRQV GXGLW
DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH GpOLYUDQFH GX EXOOHWLQ GH SD\H DX[ VDODULpV RX
OH EXOOHWLQ QH FRQWHQDQW SDV OHV LQGLFDWLRQV IL[pHV SDU
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO SUpYXHV SDU
O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH WHQXH GX OLYUH GH SD\H RX GX PR\HQ GH
FRQWU{OH pTXLYDOHQW DGPLV SDU O·DJHQW FKDUJp GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO RX OH OLYUH GH SD\H RX OH PR\HQ GH
FRQWU{OH pTXLYDOHQW QRQ WHQXV FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV IL[pHV SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH
GX WUDYDLO RX OH GpIDXW GH FRQVHUYDWLRQ GX OLYUH GH SD\H RX
GHV GRFXPHQWV HQ WHQDQW OLHX SHQGDQW OH GpODL IL[p RX OH%8//(7,1 2)),&,(/
GpIDXW GH PLVH j OD GLVSRVLWLRQ GHV DJHQWV FKDUJpV GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO HW GHV LQVSHFWHXUV GH OD &DLVVH
1DWLRQDOH GH VpFXULWp VRFLDOH GX OLYUH GH SD\H RX GX
PR\HQ HQ WHQDQW OLHX FRQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV
HW

/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV
HW Q·RQW SDV pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH
WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH OH PRQWDQW GH GLUKDPV
&KDSLWUH ,,,

'H OD UpSDUWLWLRQ HW GX FRQWU{OH GHV SRXUERLUHV
$UWLFOH
'DQV OHV K{WHOV FDIpV UHVWDXUDQWV HW HQ JpQpUDO GDQV WRXV
OHV pWDEOLVVHPHQWV FRPPHUFLDX[ R GHV SUpOqYHPHQWV VRQW
HIIHFWXpV SDU O·HPSOR\HXU DX WLWUH GH SRXUERLUHV SRXU OHV VHUYLFHV
UHQGXV SDU VHV VDODULpV OHV VRPPHV UHFXHLOOLHV j FH WLWUH SDU
O·HPSOR\HXU DLQVL TXH WRXWHV OHV VRPPHV UHPLVHV HQWUH OHV PDLQV
GX VDODULp HQ WDQW TXH SRXUERLUHV GRLYHQW rWUH LQWpJUDOHPHQW
YHUVpHV j WRXV OHV VDODULpV WUDYDLOODQW HQ FRQWDFW DYHF OHV FOLHQWV
,O HVW LQWHUGLW j O·HPSOR\HXU GH EpQpILFLHU GHV VRPPHV
SHUoXHV DX WLWUH GHV SRXUERLUHV
$UWLFOH
/D UpSDUWLWLRQ GHV VRPPHV SHUoXHV DX WLWUH GH SRXUERLUHV
SRXU VHUYLFH UHQGX DX[ FOLHQWV GRLW rWUH HIIHFWXpH DX PRLQV
FKDTXH PRLV DX[ OLHX MRXU HW KHXUH IL[pV SRXU OD SD\H GHV
VDODULpV
$UWLFOH
'DQV OHV pWDEOLVVHPHQWV RFFXSDQW GHV VDODULpV GRQW OD
UpPXQpUDWLRQ HVW XQLTXHPHQW FRQVWLWXpH SDU GHV SRXUERLUHV RX
SDU GHV SRXUERLUHV HQ VXV G·XQH UpPXQpUDWLRQ GH EDVH UHPLV
GLUHFWHPHQW GH PDLQ j PDLQ DX[ VDODULpV SDU OD FOLHQWqOH RX
SUpOHYpV SDU O·HPSOR\HXU DXSUqV GH OD FOLHQWqOH VL OH PRQWDQW GHV
SRXUERLUHV HVW LQIpULHXU DX VDODLUH PLQLPXP OpJDO O·HPSOR\HXU
HVW WHQX GH OHXU YHUVHU OD SDUW SHUPHWWDQW GH FRPSOpWHU OH VDODLUH
PLQLPXP OpJDO
6L OH WRWDO GHV PRQWDQWV SHUoXV DX WLWUH GH SRXUERLUHV DXSUqV
GH OD FOLHQWqOH Q·DWWHLQW SDV OH PRQWDQW GX VDODLUH FRQYHQX DYHF
O·HPSOR\HXU FHOXL FL HVW WHQX GH YHUVHU DX[ VDODULpV OD SDUW
SHUPHWWDQW GH FRPSOpWHU FH VDODLUH
$UWLFOH
'DQV OHV pWDEOLVVHPHQWV YLVpV DX[ DUWLFOHV HW FL GHVVXV
LO HVW LQWHUGLW j O·HPSOR\HXU RX j VRQ UHSUpVHQWDQW G·H[LJHU G·XQ
VDODULp FRPPH FRQGLWLRQ GH VRQ HPSORL VRLW DX PRPHQW GH OD
FRQFOXVLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO VRLW HQ FRXUV G·H[pFXWLRQ GX
FRQWUDW GHV YHUVHPHQWV DX WLWUH GH UHGHYDQFHV RX GH UHPERXUVHPHQW
GH IUDLV RX SRXU TXHOTXH PRWLI TXH FH VRLW
$UWLFOH
(VW SXQLH G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV WRXWH
LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GX HU DOLQpD GH O·DUWLFOH GX
HU¬DOLQpD GH O·DUWLFOH HW GH O·DUWLFOH
$UWLFOH
(VW SXQLH G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV WRXWH
LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GX H DOLQpD GH O·DUWLFOH
/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GH O·DOLQpD GH O·DUWLFOH
Q·RQW SDV pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV
GpSDVVH OH PRQWDQW GH GLUKDPV

1ƒ ²¬ UDELL ,

(Q RXWUH GDQV OHV FDV R OH FRPSOpPHQW YLVp j O·DOLQpD GH
O·DUWLFOH FRQFHUQH OH VDODLUH FRQYHQX DYHF O·HPSOR\HXU VL HQ
FDV GH OLWLJH VRQ SDLHPHQW Q·D SDV pWp HIIHFWXp DYDQW O·DXGLHQFH
OH WULEXQDO RUGRQQH VXU UpTXLVLWLRQ GX VDODULp OD UHVWLWXWLRQ DX
SURILW GH FHOXL FL GXGLW FRPSOpPHQW TXL D pWp HQ WRXW RX SDUWLH
LQG€PHQW UHWHQX
&KDSLWUH ,9

'HV JDUDQWLHV GH SDLHPHQW GX VDODLUH
6HFWLRQ , ² 'HV SULYLOqJHV JDUDQWLVVDQW OH SDLHPHQW GX VDODLUH
HW GH OҋLQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW

$UWLFOH
3RXU OH SDLHPHQW GHV VDODLUHV HW LQGHPQLWpV GXV SDU
O·HPSOR\HXU HW SDU GpURJDWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
GX GDKLU GX UDPDGDQ DR€W IRUPDQW &RGH GHV
REOLJDWLRQV HW FRQWUDWV OHV VDODULpV EpQpILFLHQW GX SULYLOqJH GH
SUHPLHU UDQJ LQVWLWXp SDU OHGLW DUWLFOH VXU OD JpQpUDOLWp GHV
PHXEOHV GH O·HPSOR\HXU
(VW SULYLOpJLpH GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV HW DX PrPH UDQJ
O·LQGHPQLWp OpJDOH GH OLFHQFLHPHQW
$UWLFOH
/HV VDODULpV DX VHUYLFH G·XQ HQWUHSUHQHXU RX G·XQ DGMXGLFDWDLUH
GH WUDYDX[ SXEOLFV EpQpILFLHQW GX SULYLOqJH VSpFLDO LQVWLWXp SDU
O·DUWLFOH GX &RGH GH SURFpGXUH FLYLOH WHO TX·LO D pWp DSSURXYp
SDU OH GDKLU SRUWDQW ORL Qƒ GX UDPDGDQ
¬VHSWHPEUH
$UWLFOH
/HV VDODULpV DX VHUYLFH G·XQ HQWUHSUHQHXU GH FRQVWUXFWLRQ
RQW OH GURLW G·H[HUFHU XQH DFWLRQ GLUHFWH FRQWUH OH PDvWUH
G·RXYUDJH j FRQFXUUHQFH GH OD VRPPH GRQW LO VH WURXYH GpELWHXU
HQYHUV O·HQWUHSUHQHXU GDQV OHV FRQGLWLRQV GpWHUPLQpHV SDU
O·DUWLFOH GX GDKLU GX UDPDGDQ DR€W IRUPDQW
&RGH GHV REOLJDWLRQV HW FRQWUDWV
6HFWLRQ ,, ² 'HV UHWHQXHV VXU VDODLUH

$UWLFOH
$XFXQH FRPSHQVDWLRQ QH V·RSqUH DX SURILW GHV HPSOR\HXUV
HQWUH OH PRQWDQW GHV VDODLUHV GXV SDU HX[ j OHXUV VDODULpV HW OHV
VRPPHV TXL VHUDLHQW GXHV j FHV VDODULpV SRXU IRXUQLWXUHV GLYHUVHV
TXHOOH TX·HQ VRLW OD QDWXUH j O·H[FHSWLRQ WRXWHIRLV
ƒ GHV RXWLOV RX PDWpULHOV QpFHVVDLUHV DX WUDYDLO
ƒ GHV PDWLqUHV HW LQVWUXPHQWV TXH OH VDODULp D UHoXV HW GRQW
LO D OD FKDUJH
ƒ GHV VRPPHV DYDQFpHV SRXU O·DFTXLVLWLRQ GH FHV PrPHV
RXWLOV PDWpULHOV PDWLqUHV HW LQVWUXPHQWV
$UWLFOH
7RXW HPSOR\HXU TXL D DFFRUGp XQ SUrW j VHV VDODULpV QH SHXW
VH IDLUH UHPERXUVHU TX·DX PR\HQ GH UHWHQXHV VXFFHVVLYHV QH
GpSDVVDQW SDV OH GL[LqPH GX PRQWDQW GX VDODLUH pFKX
/D UHWHQXH DLQVL IDLWH QH VH FRQIRQG QL DYHF OD SDUWLH
VDLVLVVDEOH QL DYHF OD SDUWLH FHVVLEOH IL[pHV SDU OHV GLVSRVLWLRQV
GH OD VHFWLRQ ,,, FL DSUqV
/HV DFRPSWHV VXU VDODLUH QH VRQW SDV FRQVLGpUpV FRPPH
SUrWV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

6HFWLRQ ,,, ² 'H OD VDLVLH DUUrW HW GH OD FHVVLRQ GHV VDODLUHV

$UWLFOH
4XHOV TX·HQ VRLHQW OH PRQWDQW HW OD QDWXUH OHV UpPXQpUDWLRQV
GXHV j WRXW VDODULp SDU XQ RX SOXVLHXUV HPSOR\HXUV VRQW
VDLVLVVDEOHV j FRQGLWLRQ TXH OH PRQWDQW UHWHQX QH GpSDVVH SDV
SRXU OH VDODLUH DQQXHO OHV WDX[ VXLYDQWV
²¬OH YLQJWLqPH VXU OD SRUWLRQ LQIpULHXUH RX pJDOH j TXDWUH
IRLV OH VDODLUH PLQLPXP OpJDO
²¬OH GL[LqPH VXU OD SRUWLRQ VXSpULHXUH j TXDWUH IRLV OH VDODLUH
PLQLPXP OpJDO HW LQIpULHXUH RX pJDOH j KXLW IRLV OH VDODLUH
PLQLPXP OpJDO
²¬OH FLQTXLqPH VXU OD SRUWLRQ VXSpULHXUH j KXLW IRLV OH VDODLUH
PLQLPXP OpJDO HW LQIpULHXUH RX pJDOH j GRX]H IRLV OH
VDODLUH PLQLPXP OpJDO
²¬OH TXDUW VXU OD SRUWLRQ VXSpULHXUH j GRX]H IRLV OH VDODLUH
PLQLPXP OpJDO HW LQIpULHXUH RX pJDOH j VHL]H IRLV OH VDODLUH
PLQLPXP OpJDO
²¬OH WLHUV VXU OD SRUWLRQ VXSpULHXUH j VHL]H IRLV OH VDODLUH
PLQLPXP OpJDO HW LQIpULHXUH RX pJDOH j YLQJW IRLV OH VDODLUH
PLQLPXP OpJDO
²¬VDQV OLPLWDWLRQ VXU OD SRUWLRQ GX VDODLUH DQQXHO VXSpULHXUH
j YLQJW IRLV OH VDODLUH PLQLPXP OpJDO
$UWLFOH
2XWUH OHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH FL GHVVXV LO SHXW rWUH
FpGp XQH DXWUH IUDFWLRQ GX VDODLUH GDQV OD PrPH SURSRUWLRQ TXH
FHOOH TXL HVW VDLVLVVDEOH TXHO TXH VRLW OH QRPEUH GHV FUpDQFLHUV
$UWLFOH
,O GRLW rWUH WHQX FRPSWH GDQV OH FDOFXO GH OD UHWHQXH QRQ
VHXOHPHQW GX VDODLUH GH EDVH PDLV GH WRXV DFFHVVRLUHV j
O·H[FHSWLRQ WRXWHIRLV
ƒ GHV LQGHPQLWpV HW UHQWHV GpFODUpHV LQVDLVLVVDEOHV SDU OD ORL
ƒ¬GHV VRPPHV DOORXpHV DX WLWUH GH UHPERXUVHPHQW GH IUDLV
RX GH GpSHQVHV VXELV SDU OH VDODULp HQ UDLVRQ GH VRQ WUDYDLO
ƒ GHV SULPHV j OD QDLVVDQFH
ƒ GH O·LQGHPQLWp GH ORJHPHQW
ƒ GHV DOORFDWLRQV IDPLOLDOHV
ƒ GH FHUWDLQHV LQGHPQLWpV SUpYXHV SDU OH FRQWUDW GH WUDYDLO
OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO OH UqJOHPHQW LQWpULHXU RX SDU
O·XVDJH WHOOHV TXH OHV SULPHV SRXU FHUWDLQHV RFFDVLRQV FRPPH OHV
IrWHV UHOLJLHXVHV
$UWLFOH
6L OD SHQVLRQ DOLPHQWDLUH GXH DX FRQMRLQW FRQIRUPpPHQW DX
FRGH GX VWDWXW SHUVRQQHO HVW H[LJLEOH PHQVXHOOHPHQW VRQ
PRQWDQW HVW LQWpJUDOHPHQW SUpOHYp FKDTXH PRLV VXU OD SRUWLRQ
LQVDLVLVVDEOH GX VDODLUH TXH FHWWH SHQVLRQ VRLW YHUVpH SDU VDLVLH
DUUrW RX SDU FHVVLRQ GX VDODLUH
/D SRUWLRQ VDLVLVVDEOH GHVGLWV VDODLUHV SHXW OH FDV pFKpDQW
rWUH UHWHQXH HQ VXV VRLW SRXU V€UHWp GHV pFKpDQFHV DUULpUpHV GH OD
SHQVLRQ DOLPHQWDLUH HW GHV IUDLV VRLW DX SURILW GHV FUpDQFLHUV
RUGLQDLUHV RX RSSRVDQWV
$UWLFOH
6RQW SXQLHV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OHV
LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW/·DPHQGH HVW DSSOLTXpH DXWDQW GH IRLV TX·LO \ D GH VDODULpV j
O·pJDUG GHVTXHOV OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW Q·RQW SDV
pWp REVHUYpHV VDQV WRXWHIRLV TXH OH WRWDO GHV DPHQGHV GpSDVVH OH
PRQWDQW GH GLUKDPV
&KDSLWUH 9

'HV pFRQRPDWV
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW j WRXW HPSOR\HXU
²¬G·DQQH[HU j VRQ pWDEOLVVHPHQW XQ pFRQRPDW R LO YHQG
GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW j VHV VDODULpV RX j OHXUV IDPLOOHV
GHV GHQUpHV RX PDUFKDQGLVHV GH TXHOTXH QDWXUH TXH FH VRLW
²¬G·LPSRVHU j VHV VDODULpV GH GpSHQVHU OHXU VDODLUH HQ
WRWDOLWp RX HQ SDUWLH GDQV OHV PDJDVLQV LQGLTXpV SDU OXL
²¬GH SD\HU GLUHFWHPHQW OHV IRXUQLVVHXUV GH VHV VDODULpV VDXI
DFFRUG FRQWUDLUH pFULW
7RXWHIRLV LO SHXW rWUH DXWRULVp GDQV OHV FRQGLWLRQV TXL VRQW
GpWHUPLQpHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH OD FUpDWLRQ G·pFRQRPDWV GDQV
OHV FKDQWLHUV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV HQWUHSULVHV LQGXVWULHOOHV
PLQHV RX FDUULqUHV pORLJQpHV G·XQ FHQWUH GH UDYLWDLOOHPHQW GRQW
O·H[LVWHQFH HVW QpFHVVDLUH j OD YLH TXRWLGLHQQH GHV VDODULpV
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW j WRXW UHVSRQVDEOH D\DQW DXWRULWp VXU OHV
VDODULpV GH UHYHQGUH GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW DYHF EpQpILFH
GHV GHQUpHV RX PDUFKDQGLVHV DX[ VDODULpV GH O·HQWUHSULVH R LO HVW
RFFXSp (Q FDV GH FRQWHVWDWLRQ LO DSSDUWLHQW DX YHQGHXU GH
SURXYHU TXH OHV YHQWHV VRQW IDLWHV VDQV DXFXQ EpQpILFH
'DQV OHV DFWLYLWpV DJULFROHV ORUVTXH O·HPSOR\HXU YHQG GHV
SURGXLWV GH VRQ H[SORLWDWLRQ DX[ VDODULpV OHV SUL[ VRQW GpEDWWXV GH
JUp j JUp PDLV QH SHXYHQW rWUH VXSpULHXUV DX FRXUV GH FHV GHQUpHV
j OD SURGXFWLRQ WHO TXH FH FRXUV HVW IL[p FRQIRUPpPHQW j OD
OpJLVODWLRQ HW j OD UpJOHPHQWDWLRQ VXU OHV SUL[
$UWLFOH
/HV LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH VRQW
SXQLHV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
&KDSLWUH 9,
'H OD SUHVFULSWLRQ GHV DFWLRQV GpFRXODQW GHV UHODWLRQV GH WUDYDLO
$UWLFOH
7RXV OHV GURLWV GH TXHOTXH QDWXUH TX·LOV VRLHQW GpFRXODQW GH
O·H[pFXWLRQ RX GH OD FHVVDWLRQ GHV FRQWUDWV LQGLYLGXHOV GH WUDYDLO
GHV FRQWUDWV GH IRUPDWLRQ LQVHUWLRQ GHV FRQWUDWV G·DSSUHQWLVVDJH
HW GHV OLWLJHV LQGLYLGXHOV HQ UHODWLRQ DYHF FHV FRQWUDWV VH
SUHVFULYHQW SDU GHX[ DQQpHV

/,95( ,,,
BBBBBBBB

'(6 6<1',&$76 352)(66,211(/6 '(6 '(/(*8(6
'(6¬6$/$5,(6 '8 &20,7( '·(175(35,6(
(7 '(6 5(35(6(17$176 '(6 6<1',&$76
'$16 /·(175(35,6(
7,75( 35(0,(5
'(6 6<1',&$76 352)(66,211(/6
&KDSLWUH SUHPLHU

'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV
$UWLFOH
2XWUH OHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH GH OD &RQVWLWXWLRQ OHV
V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV RQW SRXU REMHW OD GpIHQVH O·pWXGH HW OD%8//(7,1 2)),&,(/

SURPRWLRQ GHV LQWpUrWV pFRQRPLTXHV VRFLDX[ PRUDX[ HW
SURIHVVLRQQHOV LQGLYLGXHOV HW FROOHFWLIV GHV FDWpJRULHV TX·LOV
HQFDGUHQW DLQVL TXH O·DPpOLRUDWLRQ GX QLYHDX G·LQVWUXFWLRQ GH
OHXUV DGKpUHQWV ,OV SDUWLFLSHQW pJDOHPHQW j O
pODERUDWLRQ GH OD
SROLWLTXH QDWLRQDOH GDQV OHV GRPDLQHV pFRQRPLTXH HW VRFLDO ,OV
VRQW FRQVXOWpV VXU WRXV OHV GLIIpUHQGV HW TXHVWLRQV D\DQW WUDLW DX
GRPDLQH GH OHXU FRPSpWHQFH
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW DX[ RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV
HPSOR\HXUV HW GHV VDODULpV G·LQWHUYHQLU GH PDQLqUH GLUHFWH RX
LQGLUHFWH GDQV OHV DIIDLUHV GHV XQHV HW GHV DXWUHV HQ FH TXL FRQFHUQH
OHXU FRPSRVLWLRQ OHXU IRQFWLRQQHPHQW HW OHXU DGPLQLVWUDWLRQ
(VW FRQVLGpUp FRPPH DFWH G·LQWHUYHQWLRQ YLVp DX SUHPLHU
DOLQpD FL GHVVXV WRXWH PHVXUH YLVDQW OD FUpDWLRQ GH V\QGLFDWV GH
VDODULpV FRQWU{OpV SDU O·HPSOR\HXU VRQ GpOpJXp RX XQH
RUJDQLVDWLRQ GHV HPSOR\HXUV RX OD SUpVHQWDWLRQ G·XQ VRXWLHQ
ILQDQFLHU RX DXWUH j FHV V\QGLFDWV DX[ ILQV GH OHV VRXPHWWUH DX
FRQWU{OH GH O·HPSOR\HXU RX G·XQH RUJDQLVDWLRQ GHV HPSOR\HXUV
$UWLFOH
'HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV SHXYHQW rWUH OLEUHPHQW FRQVWLWXpV
SDU GHV SHUVRQQHV H[HUoDQW OD PrPH SURIHVVLRQ RX OH PrPH PpWLHU
GHV SURIHVVLRQV RX PpWLHUV VLPLODLUHV RX FRQQH[HV FRQFRXUDQW j OD
IDEULFDWLRQ GH SURGXLWV RX j OD SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV GpWHUPLQpV
GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OD SUpVHQWH ORL HW FH
LQGpSHQGDPPHQW GX QRPEUH GHV VDODULpV GDQV O·HQWUHSULVH RX GDQV
O·pWDEOLVVHPHQW
/HV HPSOR\HXUV HW OHV VDODULpV SHXYHQW DGKpUHU OLEUHPHQW DX
V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO GH OHXU FKRL[
$UWLFOH
/HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV SHXYHQW VH UHJURXSHU HW VH FRQFHUWHU
OLEUHPHQW SRXU H[DPLQHU HW GpIHQGUH OHXUV LQWpUrWV FRPPXQV
$UWLFOH
/HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV SHXYHQW pJDOHPHQW V·DIILOLHU j GHV
RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV GH VDODULpV RX G·HPSOR\HXUV

1ƒ ²¬ UDELL ,
$UWLFOH

'DQV OHV DIIDLUHV SURIHVVLRQQHOOHV FRQWHQWLHXVHV VRXPLVHV j
OD MXVWLFH VL O·XQH GHV SDUWLHV GHPDQGH O·DYLV GX V\QGLFDW FHOXL FL
GRLW PHWWUH VRQ DYLV j OD GLVSRVLWLRQ GHV GHX[ SDUWLHV TXL SHXYHQW
HQ SUHQGUH FRPPXQLFDWLRQ HW FRSLH
$UWLFOH
/HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV RQW OH GURLW G·DFTXpULU j WLWUH
JUDWXLW RX j WLWUH RQpUHX[ GHV ELHQV PHXEOHV RX LPPHXEOHV
$UWLFOH
/HV ELHQV PHXEOHV HW LPPHXEOHV QpFHVVDLUHV DX[ UpXQLRQV
GX V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO OHV ELEOLRWKqTXHV HW WRXW FH TXL HVW
QpFHVVDLUH DX[ FRXUV G
LQVWUXFWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW j O·pGXFDWLRQ
RXYULqUH VRQW LQVDLVLVVDEOHV
$UWLFOH
/HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV SHXYHQW
ƒ DIIHFWHU XQH SDUWLH GH OHXUV UHVVRXUFHV j OD FRQVWUXFWLRQ
G
KDELWDWLRQV j ERQ PDUFKp j O
DFTXLVLWLRQ GH WHUUDLQV SRXU OD
FUpDWLRQ GH OLHX[ SRXU OD FXOWXUH HW OH GLYHUWLVVHPHQW HW GHV WHUUDLQV
GHVWLQpV j O
pGXFDWLRQ SK\VLTXH HW j O
K\JLqQH GH OHXUV DGKpUHQWV
ƒ¬FUpHU RX DGPLQLVWUHU GHV RHXYUHV VRFLDOHV RX
SURIHVVLRQQHOOHV WHOOHV TXH OHV FRRSpUDWLYHV OHV FDLVVHV GH
VROLGDULWp RX OHV FRORQLHV GH YDFDQFHV RX DXWUHV
ƒ VXEYHQWLRQQHU GHV RHXYUHV GH PrPH QDWXUH TXH FHOOHV
YLVpHV DX SDUDJUDSKH ƒ
ƒ VXEYHQWLRQQHU GHV FRRSpUDWLYHV FRQVWLWXpHV FRQIRUPpPHQW j
OD OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU¬
ƒ FUpHU HW JpUHU GHV FHQWUHV GH UHFKHUFKHV G·pWXGHV HW GH
IRUPDWLRQ¬
ƒ pGLWHU GHV SXEOLFDWLRQV FRQFHUQDQW OD SURIHVVLRQ
$UWLFOH

$UWLFOH

/HV V\QGLFDWV SHXYHQW V
LOV \ VRQW DXWRULVpV SDU OHXUV VWDWXWV
HW j FRQGLWLRQ TXH OHV RSpUDWLRQV FL DSUqV QH FRQVWLWXHQW SDV XQH
GLVWULEXWLRQ GH ULVWRXUQHV j OHXUV PHPEUHV

3HXYHQW FRQWLQXHU j IDLUH SDUWLH GX V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO
DXTXHO HOOHV pWDLHQW DIILOLpHV OHV SHUVRQQHV TXL RQW DEDQGRQQp
O·H[HUFLFH GH OHXU SURIHVVLRQ RX GH OHXU PpWLHU VL HOOHV O·RQW
H[HUFp SHQGDQW DX PRLQV VL[ PRLV

ƒ¬DFKHWHU SRXU OHV ORXHU SUrWHU RX UpSDUWLU HQWUH OHXUV
PHPEUHV WRXV OHV REMHWV QpFHVVDLUHV j O
H[HUFLFH GH OHXU
SURIHVVLRQ PDWLqUHV SUHPLqUHV RXWLOV LQVWUXPHQWV PDFKLQHV
HQJUDLV VHPHQFHV SODQWV DQLPDX[ HW DOLPHQWV SRXU EpWDLO

$UWLFOH

ƒ¬SUrWHU OHXU HQWUHPLVH JUDWXLWH SRXU OD YHQWH GHV SURGXLWV
SURYHQDQW GX WUDYDLO SHUVRQQHO RX GHV H[SORLWDWLRQV GHV V\QGLTXpV
IDFLOLWHU FHWWH YHQWH SDU H[SRVLWLRQV DQQRQFHV SXEOLFDWLRQV
JURXSHPHQW GH FRPPDQGHV HW G
H[SpGLWLRQV j FRQGLWLRQ GH QH SDV
\ SURFpGHU HQ OHXU QRP HW VRXV OHXU UHVSRQVDELOLWp

7RXW PHPEUH G·XQ V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO SHXW V·HQ UHWLUHU j
WRXW LQVWDQW QRQREVWDQW WRXWH FODXVH FRQWUDLUH VDQV SUpMXGLFH GX GURLW
SRXU OH V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO GH UpFODPHU OH PRQWDQW GHV FRWLVDWLRQV
DIIpUHQWHV DX[ VL[ PRLV TXL VXLYHQW OD GpFLVLRQ GH O·LQWpUHVVp
&KDSLWUH ,,
'H OD SHUVRQQDOLWp PRUDOH GHV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV
$UWLFOH
/HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV FRQVWLWXpV FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL VRQW GRWpV GH OD SHUVRQQDOLWp PRUDOH
$UWLFOH
/HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV MRXLVVHQW GH OD FDSDFLWp FLYLOH
HW GX GURLW G·HVWHU HQ MXVWLFH ,OV SHXYHQW GDQV OHV FRQGLWLRQV HW
IRUPHV SUpYXHV SDU OD ORL H[HUFHU GHYDQW OHV MXULGLFWLRQV¬ WRXV OHV
GURLWV UpVHUYpV j OD SDUWLH FLYLOH FRQFHUQDQW OHV IDLWV SRUWDQW
SUpMXGLFH GLUHFW RX LQGLUHFW DX[ LQWpUrWV LQGLYLGXHOV RX FROOHFWLIV
GHV SHUVRQQHV TX·LOV HQFDGUHQW RX j O·LQWpUrW FROOHFWLI GH OD
SURIHVVLRQ RX GX PpWLHU TX·LOV UHSUpVHQWHQW

$UWLFOH
/HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV SHXYHQW LQFLWHU j OD FRQVWLWXWLRQ
HQWUH OHXUV PHPEUHV GH VRFLpWpV PXWXDOLVWHV WHOOHV TX
HOOHV VRQW
SUpYXHV SDU OD OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU
/HV ELHQV GHV VRFLpWpV PXWXDOLVWHV FUppHV FRQIRUPpPHQW DX
SUHPLHU DOLQpD FL GHVVXV VRQW LQVDLVLVVDEOHV
7RXWH SHUVRQQH TXL VH UHWLUH G
XQ V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO
FRQVHUYH OH GURLW G
rWUH PHPEH GHV VRFLpWpV PXWXDOLVWHV j O·DFWLI
GHVTXHOOHV HOOH D FRQWULEXp SDU GHV FRWLVDWLRQV RX YHUVHPHQWV GH
IRQGV
$UWLFOH
/HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV SHXYHQW GpSRVHU HQ UHPSOLVVDQW OHV
IRUPDOLWpV SUpYXHV SDU OD OpJLVODWLRQ UHODWLYH j OD SURWHFWLRQ GH OD

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

SURSULpWp LQGXVWULHOOH OHXUV PDUTXHV RX ODEHOV ,OV SHXYHQW HQ
UHYHQGLTXHU OD SURSULpWp H[FOXVLYH GDQV OHV WHUPHV GH ODGLWH OpJLVODWLRQ
&HV PDUTXHV RX ODEHOV SHXYHQW rWUH DSSRVpV VXU WRXV
SURGXLWV RX REMHWV GH FRPPHUFH SRXU HQ FHUWLILHU O
RULJLQH RX OHV
FRQGLWLRQV GH IDEULFDWLRQ
,OV SHXYHQW rWUH XWLOLVpV SDU WRXWHV SHUVRQQHV RX HQWUHSULVHV
PHWWDQW HQ YHQWH FHV SURGXLWV
$UWLFOH
/HV SHLQHV SUpYXHV SDU OD OpJLVODWLRQ UHODWLYH j OD SURWHFWLRQ
GH OD SURSULpWp LQGXVWULHOOH VRQW DSSOLFDEOHV HQ PDWLqUH GH
FRQWUHIDoRQ DSSRVLWLRQ LPLWDWLRQ RX XVDJH IUDXGXOHX[ GHV
PDUTXHV V\QGLFDOHV RX ODEHOV
$UWLFOH
(Q FDV GH GLVVROXWLRQ YRORQWDLUH RX VWDWXWDLUH OHV ELHQV GX
V\QGLFDW VRQW GpYROXV DX[ SHUVRQQHV GpVLJQpHV GDQV OHV VWDWXWV
RX j GpIDXW GH GLVSRVLWLRQV VWDWXWDLUHV VXLYDQW OHV UqJOHV
GpWHUPLQpHV SDU O
DVVHPEOpH JpQpUDOH
(Q DXFXQ FDV LOV QH SHXYHQW rWUH UpSDUWLV HQWUH OHV
PHPEUHV DGKpUHQWV
(Q FDV GH GLVVROXWLRQ MXGLFLDLUH OH WULEXQDO SHXW RUGRQQHU
OD GpYROXWLRQ GHV ELHQV GX V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO FRQIRUPpPHQW
DX[ GLVSRVLWLRQV VWDWXWDLUHV $ GpIDXW RX HQ FDV G
LQDSSOLFDELOLWp
GHVGLWHV GLVSRVLWLRQV OD GpYROXWLRQ SHXW rWUH RUGRQQpH VHORQ OHV
FLUFRQVWDQFHV GH OD FDXVH
&KDSLWUH ,,,

&RQVWLWXWLRQ HW DGPLQLVWUDWLRQ GHV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV
$UWLFOH
/RUV GH OD FRQVWLWXWLRQ G·XQ V\QGLFDW OHV UHSUpVHQWDQWV GH
FHOXL FL RX OD SHUVRQQH TX·LOV PDQGDWHQW j FHW HIIHW GRLYHQW
GpSRVHU GDQV OHV EXUHDX[ GH O·DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH ORFDOH
FRQWUH UpFpSLVVp GpOLYUp LPPpGLDWHPHQW RX FRQWUH YLVD G·XQ
H[HPSODLUH GX GRVVLHU GDQV O·DWWHQWH GH OD GpOLYUDQFH GX
UpFpSLVVp RX DGUHVVHU j ODGLWH DXWRULWp SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH
DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ¬
²¬OHV VWDWXWV GX V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO j FRQVWLWXHU TXL
GRLYHQW rWUH FRQIRUPHV j VRQ REMHW HW SUpFLVHU QRWDPPHQW
O
RUJDQLVDWLRQ LQWHUQH OHV FRQGLWLRQV GH QRPLQDWLRQ GHV
PHPEUHV FKDUJpV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ RX GH OD GLUHFWLRQ HW
OHV FRQGLWLRQV G·DGKpVLRQ HW GH UHWUDLW
²¬OD OLVWH FRPSOqWH GHV SHUVRQQHV FKDUJpHV GH VRQ
DGPLQLVWUDWLRQ RX GH VD GLUHFWLRQ GDQV OHV IRUPHV SUpYXHV
SDU OD OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU
$UWLFOH
/HV GRFXPHQWV YLVpV j O·DUWLFOH VRQW DGUHVVpV SDU OHV
SHUVRQQHV SUpYXHV DX SUHPLHU DOLQpD GXGLW DUWLFOH HQ TXDWUH
H[HPSODLUHV DX[ EXUHDX[ GH O·DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH ORFDOH TXL
HQYRLH O·XQ GH FHV H[HPSODLUHV DX SURFXUHXU GX 5RL 8Q
FLQTXLqPH H[HPSODLUH HVW DGUHVVp SDU OHVGLWHV SHUVRQQHV DX
GpOpJXp SURYLQFLDO FKDUJp GX WUDYDLO
7RXV FHV GRFXPHQWV VRQW H[RQpUpV GX GURLW GH WLPEUH
QRQREVWDQW WRXWH OpJLVODWLRQ FRQWUDLUH
$UWLFOH
/HV PHPEUHV FKDUJpV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ HW GH OD GLUHFWLRQ GX
V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO GRLYHQW rWUH GH QDWLRQDOLWp PDURFDLQH HW
MRXLU GH OHXUV GURLWV FLYLOV HW SROLWLTXHV HW Q·DYRLU HQFRXUX DXFXQH
FRQGDPQDWLRQ GpILQLWLYH j OD UpFOXVLRQ RX j O·HPSULVRQQHPHQWIHUPH SRXU O·XQ GHV GpOLWV VXLYDQWV¬ YRO HVFURTXHULH DEXV GH
FRQILDQFH IDX[ HW XVDJH GH IDX[ LQFLWDWLRQ GH PLQHXUV j OD
GpEDXFKH DVVLVWDQFH HQ YXH GH OD GpEDXFKH WUDILF RX XVDJH GH
VWXSpILDQWV DLQVL TXH SRXU LQIUDFWLRQ j OD OpJLVODWLRQ VXU OHV
VRFLpWpV HW DEXV GH ELHQV VRFLDX[
$UWLFOH
7RXW PHPEUH FKDUJp GH O·DGPLQLVWUDWLRQ RX GH OD GLUHFWLRQ
G·XQ V\QGLFDW FRQGDPQp GpILQLWLYHPHQW DX WLWUH GH O·XQH GHV
LQIUDFWLRQV YLVpHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV HVW GH SOHLQ GURLW
GpFKX GH VHV IRQFWLRQV
$UWLFOH
7RXWH PRGLILFDWLRQ DSSRUWpH j O·RUJDQH GH GLUHFWLRQ G·XQ
V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO RX j VHV VWDWXWV GRLW rWUH SRUWpH j OD
FRQQDLVVDQFH GH O·DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH ORFDOH HW DX GpOpJXp
SURYLQFLDO FKDUJp GX WUDYDLO FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GHV
DUWLFOHV HW FL GHVVXV
$UWLFOH
/H UHSUpVHQWDQW V\QGLFDO GDQV O·HQWUHSULVH EpQpILFLH HQ
DFFRUG DYHF O·HPSOR\HXU GH SHUPLVVLRQV G·DEVHQFH SRXU SDUWLFLSHU
DX[ VHVVLRQV GH IRUPDWLRQ DX[ FRQIpUHQFHV DX[ VpPLQDLUHV RX DX[
UHQFRQWUHV V\QGLFDOHV QDWLRQDOHV HW LQWHUQDWLRQDOHV
/HVGLWHV SHUPLVVLRQV G·DEVHQFH VRQW UpPXQpUpHV GDQV OD OLPLWH
GH FLQT MRXUV FRQWLQXV RX GLVFRQWLQXV SDU DQ VDXI DFFRUG VXU GHV
SpULRGHV SOXV ORQJXHV HQWUH OH UHSUpVHQWDQW V\QGLFDO HW O·HPSOR\HXU
&KDSLWUH ,9

'HV XQLRQV GHV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV
$UWLFOH
/HV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV SHXYHQW VH JURXSHU HQ XQLRQ
RX HQ WRXWH RUJDQLVDWLRQ VLPLODLUH TXHOOH TXH VRLW VD GpQRPLQDWLRQ
/HV XQLRQV GHV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV MRXLVVHQW GH WRXV
OHV GURLWV FRQIpUpV DX[ V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV SUpYXV SDU OH
WLWUH¬, GX OLYUH ,,, GH OD SUpVHQWH ORL
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GX FKDSLWUH ,,, GX WLWUH , GX OLYUH ,,, GH OD
SUpVHQWH ORL V·DSSOLTXHQW DX[ XQLRQV GHV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV
HW GH IDoRQ JpQpUDOH j WRXWHV OHV RUJDQLVDWLRQV VLPLODLUHV TXHOOH
TXH VRLW OHXU GpQRPLQDWLRQ
/HV VWDWXWV GH FKDTXH XQLRQ RX RUJDQLVDWLRQ VLPLODLUH TXHOOH TXH
VRLW VD GpQRPLQDWLRQ GRLYHQW SUpYRLU OHV UqJOHV UpJLVVDQW ODGLWH XQLRQ
$UWLFOH
/HV XQLRQV VRQW SDVVLEOHV GHV VDQFWLRQV SUpYXHV DX
FKDSLWUH¬9, GX WLWUH , GX OLYUH ,,, GH OD SUpVHQWH ORL
$UWLFOH
/HV XQLRQV GHV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV OHV SOXV
UHSUpVHQWDWLYHV GHV¬VDODULpV VRQW UHSUpVHQWpHV GDQV OHV LQVWDQFHV HW
RUJDQLVPHV FRQVXOWDWLIV FRQIRUPpPHQW DX[ WH[WHV UHODWLIV j FHV
LQVWDQFHV RX RUJDQLVPHV
$UWLFOH
/HV XQLRQV GHV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV RX WRXWH RUJDQLVDWLRQ
VLPLODLUH TXHOOH TXH VRLW VD GpQRPLQDWLRQ SHXYHQW UHFHYRLU GHV
VXEYHQWLRQV GH O·(WDW HQ QDWXUH RX VRXV IRUPH GH FRQWULEXWLRQ
ILQDQFLqUH SRXU FRXYULU WRXW RX SDUWLH GHV IUDLV GH OR\HU GH OHXUV
VLqJHV GHV VDODLUHV GH FHUWDLQV FDGUHV RX GX SHUVRQQHO GpWDFKp
DXSUqV G·HOOHV GHV DFWLYLWpV UHODWLYHV j O·pGXFDWLRQ RXYULqUH
RUJDQLVpHV DX SURILW GH OHXUV DGKpUHQWV%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

&HV VXEYHQWLRQV GRLYHQW rWUH FRQVDFUpHV DX[ REMHFWLIV SRXU
OHVTXHOV HOOHV RQW pWp DOORXpHV

'DQV FH FDV OHV EpQpILFLDLUHV GX SDUWDJH GHV ELHQV GX
V\QGLFDW GRLYHQW OHV UHVWLWXHU

3DU GpURJDWLRQ j O·DUWLFOH GX GDKLU Qƒ GX
¬FKDRXDO DYULO RUJDQLVDQW OH FRQWU{OH ILQDQFLHU
GH O·(WDW OH FRQWU{OH GH O·XWLOLVDWLRQ GHV VXEYHQWLRQV RFWUR\pHV
SDU O·(WDW DX[ XQLRQV GHV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV HVW H[HUFp SDU
XQH FRPPLVVLRQ SUpVLGpH SDU XQ PDJLVWUDW HW FRPSRVpH GHV
UHSUpVHQWDQWV GHV GpSDUWHPHQWV PLQLVWpULHOV LQWpUHVVpV /D
FRPSRVLWLRQ HW OHV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW GH FHWWH
FRPPLVVLRQ VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH

²¬GpIDXW GH GpS{W DXSUqV GHV DXWRULWpV DGPLQLVWUDWLYHV
ORFDOHV RX GpIDXW G·HQYRL GHV SLqFHV FRQVWLWXWLYHV GX
V\QGLFDW FRQWUDLUHPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH

/HV VXEYHQWLRQV SUpYXHV DX HU DOLQpD GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW
DWWULEXpHV VXU OD EDVH GH FULWqUHV IL[pV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
&KDSLWUH 9

/·2UJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH OD SOXV UHSUpVHQWDWLYH
$UWLFOH
3RXU GpWHUPLQHU O·RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH OD SOXV UHSUpVHQWDWLYH
DX QLYHDX QDWLRQDO LO GRLW rWUH WHQX FRPSWH GH
²¬O·REWHQWLRQ G·DX PRLQV GX WRWDO GX QRPEUH GHV GpOpJXpV
GHV VDODULpV pOXV GDQV OHV VHFWHXUV SXEOLF HW SULYp¬
²¬O·LQGpSHQGDQFH HIIHFWLYH GX V\QGLFDW¬
²¬OD FDSDFLWp FRQWUDFWXHOOH GX V\QGLFDW
3RXU GpWHUPLQHU O·RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH OD SOXV UHSUpVHQWDWLYH
DX QLYHDX GH O·HQWUHSULVH RX GH O·pWDEOLVVHPHQW LO GRLW rWUH WHQX
FRPSWH GH
²¬O·REWHQWLRQ G·DX PRLQV GX WRWDO GX QRPEUH GHV GpOpJXpV
GHV VDODULpV pOXV DX QLYHDX GH O·HQWUHSULVH RX GH O·pWDEOLVVHPHQW¬
²¬OD FDSDFLWp FRQWUDFWXHOOH GX V\QGLFDW
&KDSLWUH 9,
'LVSRVLWLRQV SpQDOHV
$UWLFOH
/RUVTX·XQH LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW WLWUH RX
XQ PDQTXHPHQW j VHV VWDWXWV MXVWLILH OD GLVVROXWLRQ GX V\QGLFDW
SURIHVVLRQQHO FHOOH FL QH SHXW rWUH SURQRQFpH TXH SDU YRLH
MXGLFLDLUH VXU UHTXrWH GX PLQLVWqUH SXEOLF
3HXYHQW GRQQHU OLHX j GLVVROXWLRQ GX V\QGLFDW SURIHVVLRQQHO
OHV LQIUDFWLRQV VXLYDQWHV
² OD FRQVWLWXWLRQ GX V\QGLFDW HQWUH SHUVRQQHV Q·H[HUoDQW SDV
OD PrPH SURIHVVLRQ RX OH PrPH PpWLHU GHV SURIHVVLRQV RX
PpWLHUV VLPLODLUHV RX FRQQH[HV FRQFRXUDQW j OD IDEULFDWLRQ
GH SURGXLWV RX j O·RIIUH GH VHUYLFHV GpWHUPLQpV FRPPH
VWLSXOp SDU O·DUWLFOH
² OH QRQ UHVSHFW GH VHV VWDWXWV SUpYXV SDU O·DUWLFOH GH OD
SUpVHQWH ORL RX OH IDLW G·DGPHWWUH SDUPL OHV SHUVRQQHV
FKDUJpHV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ GH VHV DIIDLUHV SURIHVVLRQQHOOHV
RX GH VD GLUHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH UHPSOLVVDQW SDV OHV
FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU O·DUWLFOH
$UWLFOH
/HV IRQGDWHXUV SUpVLGHQWV GLUHFWHXUV RX DGPLQLVWUDWHXUV
GHV V\QGLFDWV TXHOOH TXH VRLW OHXU TXDOLWp VRQW SXQLV G·XQH
DPHQGH GH j GLUKDPV GDQV OHV FDV VXLYDQWV
²¬UpSDUWLWLRQ GHV ELHQV GX V\QGLFDW HQWUH VHV PHPEUHV DSUqV
VD GLVVROXWLRQ TXH FHWWH GLVVROXWLRQ VRLW GpFLGpH SDU VHV
PHPEUHV RX GpFRXOH GH O·DSSOLFDWLRQ GH VHV VWDWXWV HW GH
PDQLqUH FRQWUDLUH DX[ GLVSRVLWLRQV GX GHX[LqPH DOLQpD GH
O·DUWLFOH

/H GpIDXW G·HQYRL GHV SLqFHV FRQVWLWXWLYHV GX V\QGLFDW DX
GpOpJXp SUpIHFWRUDO RX SURYLQFLDO FKDUJp GX WUDYDLO FRQWUDLUHPHQW
DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH HVW SXQL G·XQH DPHQGH GH j
GLUKDPV
/·DPHQGH HVW SRUWpH DX GRXEOH HQ FDV GH UpFLGLYH
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OHV
IRQGDWHXUV SUpVLGHQWV GLUHFWHXUV RX DGPLQLVWUDWHXUV G·XQ
V\QGLFDW TXHOOH TXH VRLW OHXU TXDOLWp TXL
²¬DSUqV OD GLVVROXWLRQ GH FHOXL FL FRQIRUPpPHQW j
O·DUWLFOH¬ VH VRQW PDLQWHQXV HQ IRQFWLRQ RX RQW
UHFRQVWLWXp LOOpJDOHPHQW FH V\QGLFDW
²¬QH UHVSHFWHQW SDV OHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
(VW SDVVLEOH GH OD PrPH DPHQGH WRXWH SHUVRQQH SK\VLTXH RX
PRUDOH TXL HQWUDYH O·H[HUFLFH GX GURLW V\QGLFDO
(Q FDV GH UpFLGLYH O·DPHQGH SUpFLWpH HVW SRUWpH DX GRXEOH
$UWLFOH
,O \ D UpFLGLYH ORUVTXH OHV DFWHV YLVpV DX[ DUWLFOHV
HW GH OD SUpVHQWH ORL VH SURGXLVHQW DX
FRXUV GHV GHX[ DQQpHV VXLYDQW XQ MXJHPHQW GpILQLWLI
7,75( ,,
'(6 '(/(*8(6 '(6 6$/$5,(6
&KDSLWUH SUHPLHU

0LVVLRQ GHV GpOpJXpV GHV VDODULpV
$UWLFOH
'RLYHQW rWUH pOXV GDQV WRXV OHV pWDEOLVVHPHQWV HPSOR\DQW
KDELWXHOOHPHQW DX PRLQV GL[ VDODULpV SHUPDQHQWV GHV GpOpJXpV
GHV VDODULpV GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OD SUpVHQWH ORL
$UWLFOH
3RXU OHV pWDEOLVVHPHQWV HPSOR\DQW PRLQV GH GL[ VDODULpV
SHUPDQHQWV LO HVW SRVVLEOH G·DGRSWHU OH V\VWqPH GHV GpOpJXpV GHV
VDODULpV DX[ WHUPHV G·XQ DFFRUG pFULW
$UWLFOH
/HV GpOpJXpV GHV VDODULpV RQW SRXU PLVVLRQ
²¬GH SUpVHQWHU j O·HPSOR\HXU WRXWHV OHV UpFODPDWLRQV
LQGLYLGXHOOHV TXL Q·DXUDLHQW SDV pWp GLUHFWHPHQW VDWLVIDLWHV
HW TXL VRQW UHODWLYHV DX[ FRQGLWLRQV GH WUDYDLO GpFRXODQW GH
O·DSSOLFDWLRQ GH OD OpJLVODWLRQ GX WUDYDLO GX FRQWUDW GH
WUDYDLO GH OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH WUDYDLO RX GX
UqJOHPHQW LQWpULHXU
²¬GH VDLVLU O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GH FHV
UpFODPDWLRQV DX FDV R OH GpVDFFRUG VXEVLVWH
$UWLFOH
/H QRPEUH GHV GpOpJXpV GHV VDODULpV HVW IL[p DLQVL TX·LO VXLW
²¬GH GL[ j YLQJW FLQT VDODULpV XQ GpOpJXp WLWXODLUH HW XQ
GpOpJXp VXSSOpDQW
²¬GH YLQJW VL[ j FLQTXDQWH VDODULpV GHX[ GpOpJXpV WLWXODLUHV
HW GHX[ GpOpJXpV VXSSOpDQWV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/²¬GH FLQTXDQWH HW XQ j FHQW VDODULpV WURLV GpOpJXpV WLWXODLUHV
HW WURLV GpOpJXpV VXSSOpDQWV

SHLQH G·HPSULVRQQHPHQW IHUPH SURQRQFpH SRXU FULPH RX GpOLW j
O·H[FOXVLRQ GHV LQIUDFWLRQV QRQ LQWHQWLRQQHOOHV

²¬GH FHQW XQ j GHX[ FHQW FLQTXDQWH VDODULpV FLQT GpOpJXpV
WLWXODLUHV HW FLQT GpOpJXpV VXSSOpDQWV

3RXU O·DSSOLFDWLRQ GH O·DOLQpD SUpFpGHQW GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWV GRQW O·DFWLYLWp HVW VDLVRQQLqUH FHQW FLQTXDQWH VL[
MRXUV GH WUDYDLO GLVFRQWLQX DFFRPSOL DX FRXUV GH SUpFpGHQWHV
FDPSDJQHV pTXLYDOHQW j VL[ PRLV GH WUDYDLO

²¬GH GHX[ FHQW FLQTXDQWH HW XQ j FLQT FHQWV VDODULpV VHSW
GpOpJXpV WLWXODLUHV HW VHSW GpOpJXpV VXSSOpDQWV
²¬GH FLQT FHQW XQ j PLOOH VDODULpV QHXI GpOpJXpV WLWXODLUHV
HW QHXI GpOpJXpV VXSSOpDQWV
8Q GpOpJXp WLWXODLUH HW XQ GpOpJXp VXSSOpDQW V·DMRXWHQW SRXU
FKDTXH WUDQFKH VXSSOpPHQWDLUH GH FLQT FHQWV VDODULpV
&KDSLWUH ,,

(OHFWLRQ GHV GpOpJXpV GHV VDODULpV
6HFWLRQ , ² 0DQGDW GHV GpOpJXpV
$UWLFOH
/HV GpOpJXpV GHV VDODULpV VRQW pOXV SRXU XQH GXUpH IL[pH SDU
YRLH UpJOHPHQWDLUH
/HV GpOpJXpV GHV VDODULpV GHV pWDEOLVVHPHQWV GRQW O·DFWLYLWp
HVW VDLVRQQLqUH VRQW pOXV SRXU OD GXUpH GH OD FDPSDJQH /HV
pOHFWLRQV GRLYHQW DYRLU OLHX HQWUH OH ¬qPH HW OH ¬qPH MRXU VXLYDQW
O·RXYHUWXUH GH OD FDPSDJQH
/H PDQGDW GHV GpOpJXpV GHV VDODULpV HVW UHQRXYHODEOH
$UWLFOH
/HV IRQFWLRQV GH GpOpJXp GHV VDODULpV SUHQQHQW ILQ SDU OH
GpFqV OH UHWUDLW GH FRQILDQFH OD GpPLVVLRQ O·kJH GH OD UHWUDLWH OD
UXSWXUH GX FRQWUDW GH WUDYDLO RX j OD VXLWH G·XQH GHV
FRQGDPQDWLRQV YLVpHV j O·DUWLFOH FL GHVVRXV
/H PDQGDW G·XQ GpOpJXp GHV VDODULpV SHXW SUHQGUH ILQ SDU OH
UHWUDLW GH FRQILDQFH XQH VHXOH IRLV DSUqV O·pFRXOHPHQW GH OD
PRLWLp GX PDQGDW SDU GpFLVLRQ GRQW OD VLJQDWXUH HVW OpJDOLVpH
SULVH SDU OHV GHX[ WLHUV GHV VDODULpV pOHFWHXUV
$UWLFOH
/RUVTX·XQ GpOpJXp WLWXODLUH FHVVH G·H[HUFHU VHV IRQFWLRQV
SRXU XQH GHV UDLVRQV PHQWLRQQpHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV VRQ
UHPSODFHPHQW HVW DVVXUp SDU XQ PHPEUH VXSSOpDQW GH OD PrPH
FDWpJRULH SURIHVVLRQQHOOH HW DSSDUWHQDQW j OD PrPH OLVWH
pOHFWRUDOH TXL GHYLHQW DORUV WLWXODLUH MXVTX·j O·H[SLUDWLRQ GX
PDQGDW GH FHOXL TX·LO UHPSODFH
6HFWLRQ ,, ² (OHFWRUDW HW pOLJLELOLWp

$UWLFOH
/HV GpOpJXpV GHV VDODULpV VRQW pOXV G·XQH SDUW SDU OHV
RXYULHUV HW HPSOR\pV G·DXWUH SDUW SDU OHV FDGUHV HW DVVLPLOpV
/H QRPEUH HW OD FRPSRVLWLRQ GHV FROOqJHV pOHFWRUDX[
SHXYHQW rWUH PRGLILpV SDU OHV FRQYHQWLRQV FROOHFWLYHV GH WUDYDLO
RX SDU OHV FRQYHQWLRQV SDVVpHV HQWUH RUJDQLVDWLRQV G·HPSOR\HXUV
HW GH VDODULpV
/D UpSDUWLWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV DX VHLQ GH O·HQWUHSULVH GHV
PHPEUHV VDODULpV HQWUH OHV FROOqJHV pOHFWRUDX[ HW OD UpSDUWLWLRQ
GHV VLqJHV HQWUH OHV FROOqJHV IRQW O·REMHW G·XQ DFFRUG HQWUH
O·HPSOR\HXU HW OHV VDODULpV RX VL XQ DFFRUG QH SHXW rWUH WURXYp
G·XQ DUELWUDJH GH O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
$UWLFOH
6RQW pOHFWHXUV OHV VDODULpV GHV GHX[ VH[HV kJpV GH VHL]H DQV
UpYROXV D\DQW WUDYDLOOp DX PRLQV VL[ PRLV GDQV O·pWDEOLVVHPHQW HW
Q·D\DQW HQFRXUX VRXV UpVHUYH GH UpKDELOLWDWLRQ DXFXQH
FRQGDPQDWLRQ GpILQLWLYH VRLW j XQH SHLQH FULPLQHOOH VRLW j XQH

$UWLFOH
6RQW pOLJLEOHV j O·H[FHSWLRQ GHV DVFHQGDQWV HW GHVFHQGDQWV
IUqUHV HW V±XUV HW DOOLpV GLUHFWV GH O·HPSOR\HXU OHV pOHFWHXUV GH
QDWLRQDOLWp PDURFDLQH kJpV GH YLQJW DQV UpYROXV HW D\DQW WUDYDLOOp
GDQV O·pWDEOLVVHPHQW VDQV LQWHUUXSWLRQ GHSXLV XQ DQ DX PRLQV
3RXU O·DSSOLFDWLRQ GH O·DOLQpD SUpFpGHQW GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWV GRQW O·DFWLYLWp HVW VDLVRQQLqUH FHQW TXDWUH MRXUV GH
WUDYDLO GLVFRQWLQX DFFRPSOL DX FRXUV GH OD SUpFpGHQWH FDPSDJQH
pTXLYDOHQW j XQ DQ GH WUDYDLO
6HFWLRQ ,,, ² 3URFpGXUH pOHFWRUDOH
6RXV VHFWLRQ , ²¬/LVWHV pOHFWRUDOHV

$UWLFOH
/·HPSOR\HXU HVW WHQX G·pWDEOLU HW G·DIILFKHU OHV OLVWHV
pOHFWRUDOHV FRQIRUPpPHQW DX[ PRGDOLWpV HW DX[ GDWHV IL[pHV SDU
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO &HV OLVWHV GRLYHQW
rWUH VLJQpHV FRQMRLQWHPHQW SDU O·HPSOR\HXU HW SDU O·DJHQW FKDUJp
GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
$UWLFOH
7RXW VDODULp TXL Q·D SDV pWp LQVFULW VXU OHV OLVWHV pOHFWRUDOHV
SHXW GHPDQGHU VRQ LQVFULSWLRQ GDQV OH GpODL GH KXLW MRXUV TXL VXLW
O·DIILFKDJH GHV OLVWHV pOHFWRUDOHV
7RXW VDODULp GpMj LQVFULW SHXW UpFODPHU GDQV OH PrPH GpODL
VRLW O·LQVFULSWLRQ G·XQ pOHFWHXU RPLV VRLW OD UDGLDWLRQ G·XQH
SHUVRQQH LQG€PHQW LQVFULWH
$UWLFOH
/HV UpFODPDWLRQV FRQWUH OHV OLVWHV pOHFWRUDOHV VRQW LQVFULWHV
VXU XQ UHJLVWUH PLV j OD GLVSRVLWLRQ GHV pOHFWHXUV SDU O·HPSOR\HXU
/·HPSOR\HXU GRLW LQGLTXHU VXU OH UHJLVWUH SUpYX j O·DOLQpD
SUpFpGHQW GX SUpVHQW DUWLFOH OD VXLWH UpVHUYpH DX[ UpFODPDWLRQV
GDQV OH GpODL GH GL[ MRXUV TXL VXLW O·DIILFKDJH GHV OLVWHV
pOHFWRUDOHV
$UWLFOH
'DQV OHV KXLW MRXUV TXL VXLYHQW O·H[SLUDWLRQ GX GpODL SUpYX
DX GHX[LqPH DOLQpD GH O·DUWLFOH FL GHVVXV WRXW VDODULp GH
O·pWDEOLVVHPHQW D OH GURLW GH IRUPHU XQ UHFRXUV FRQWUH OHV OLVWHV
pOHFWRUDOHV GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O·DUWLFOH FL GHVVRXV
6RXV VHFWLRQ ,, ²¬/LVWHV GH FDQGLGDWXUH
HW FRPPLVVLRQ pOHFWRUDOH

$UWLFOH
/HV FDQGLGDWV DX[ PDQGDWV GH GpOpJXpV WLWXODLUHV HW GH
GpOpJXpV VXSSOpDQWV GRLYHQW GpSRVHU OHV OLVWHV GH FDQGLGDWXUH
FRQWUH UpFpSLVVp DXSUqV GH O·HPSOR\HXU TXL HQ VLJQH XQ H[HPSODLUH
(Q FDV GH UHIXV GH UpFHSWLRQ GHV OLVWHV GH FDQGLGDWXUH SDU
O·HPSOR\HXU FHOOHV FL OXL VRQW H[SpGLpHV SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH
DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ 'DQV FH FDV XQ H[HPSODLUH HQ HVW
HQYR\p j O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

/HV OLVWHV SUpFLWpHV VRQW pWDEOLHV SDU O·HPSOR\HXU VHORQ OHV
PRGDOLWpV HW GDQV OHV GpODLV IL[pV SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH
FKDUJpH GX WUDYDLO

/HV GLIIpUHQWHV OLVWHV VRQW FODVVpHV GDQV O·RUGUH GpFURLVVDQW
GHV PR\HQQHV DLQVL REWHQXHV /H SUHPLHU VLqJH QRQ SRXUYX HVW
DWWULEXp j OD OLVWH D\DQW OD SOXV IRUWH PR\HQQH

$UWLFOH

,O HVW SURFpGp VXFFHVVLYHPHQW j OD PrPH RSpUDWLRQ SRXU
FKDFXQ GHV VLqJHV QRQ SRXUYXV MXVTX·DX GHUQLHU

,O HVW LQVWLWXp GDQV FKDTXH pWDEOLVVHPHQW XQH FRPPLVVLRQ
GLWH ©¬FRPPLVVLRQ pOHFWRUDOH¬ª FRPSRVpH GH O·HPSOR\HXU RX GH
VRQ UHSUpVHQWDQW HQ TXDOLWp GH SUpVLGHQW HW G·XQ UHSUpVHQWDQW GH
FKDFXQH GHV OLVWHV HQ SUpVHQFH
&HWWH FRPPLVVLRQ HVW FKDUJpH GH OD YpULILFDWLRQ GHV OLVWHV GH
FDQGLGDWXUHV (OOH GpVLJQH HQ RXWUH OHV PHPEUHV GX RX GHV
EXUHDX[ GH YRWH HW OHXU UHPHW OHV OLVWHV pOHFWRUDOHV
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU HVW WHQX G·DIILFKHU OHV OLVWHV GHV FDQGLGDWV DX[
IRQFWLRQV GH GpOpJXpV WLWXODLUHV HW GH GpOpJXpV VXSSOpDQWV DX[
HPSODFHPHQWV SUpYXV SDU O·DUWLFOH FL GHVVRXV
6RXV VHFWLRQ ,,, ¬²¬2SpUDWLRQV pOHFWRUDOHV

$UWLFOH
/·HPSOR\HXU HVW WHQX GH SURFpGHU DX[ pOHFWLRQV GHV
GpOpJXpV GHV VDODULpV
&HV pOHFWLRQV RQW OLHX DX[ GDWHV HW VHORQ OHV PRGDOLWpV IL[pHV
SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
$UWLFOH
/·pOHFWLRQ GHV GpOpJXpV GHV VDODULpV D OLHX j OD
UHSUpVHQWDWLRQ SURSRUWLRQQHOOH VXLYDQW OD UqJOH GH OD SOXV IRUWH
PR\HQQH HW DX VFUXWLQ VHFUHW
$UWLFOH
/HV UpVXOWDWV GHV pOHFWLRQV QH SHXYHQW rWUH YDODEOHPHQW
DFTXLV DX SUHPLHU WRXU GH VFUXWLQ TXH VL OH QRPEUH GH YRWDQWV HVW
DX PRLQV pJDO j OD PRLWLp GHV pOHFWHXUV LQVFULWV
$ GpIDXW LO HVW SURFpGp GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH GL[
MRXUV j XQ VHFRQG WRXU GH VFUXWLQ /HV UpVXOWDWV GHV pOHFWLRQV VRQW
DORUV YDODEOHPHQW DFTXLV TXHO TXH VRLW OH QRPEUH GHV YRWDQWV
/HV UpVXOWDWV GHV pOHFWLRQV VRQW SURFODPpV LPPpGLDWHPHQW
DSUqV OH GpSRXLOOHPHQW GX VFUXWLQ HW DIILFKpV DX[ HPSODFHPHQWV
SUpYXV SDU O·DUWLFOH FL GHVVRXV
/H FKHI G·HQWUHSULVH UHPHW XQH FRSLH GX SURFqV YHUEDO GHV
UpVXOWDWV GHV pOHFWLRQV DX UHSUpVHQWDQW GH FKDTXH OLVWH pOHFWRUDOH
HW HQ DGUHVVH XQH j O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GDQV
XQ GpODL PD[LPXP GH YLQJW TXDWUH KHXUHV VXLYDQW OD
SURFODPDWLRQ GHV UpVXOWDWV
$UWLFOH
,O HVW DWWULEXp j FKDTXH OLVWH DXWDQW GH VLqJHV TXH OH QRPEUH
GHV TXRWLHQWV pOHFWRUDX[ REWHQXV SDU HOOH
/H TXRWLHQW pOHFWRUDO HVW pJDO DX QRPEUH WRWDO GHV VXIIUDJHV
YDODEOHPHQW H[SULPpV SDU OHV pOHFWHXUV GX FROOqJH GLYLVp SDU OH
QRPEUH GH VLqJHV j SRXUYRLU
$X FDV R DXFXQ VLqJH Q·D SX rWUH SRXUYX RX V·LO UHVWH GHV
VLqJHV j SRXUYRLU OHV VLqJHV UHVWDQWV VRQW DWWULEXpV VXU OD EDVH GH
OD SOXV IRUWH PR\HQQH
$ FHW HIIHW OH QRPEUH GH YRL[ REWHQX SDU FKDTXH OLVWH HVW
GLYLVp SDU OH QRPEUH DXJPHQWp G·XQH XQLWp GH VLqJHV DWWULEXpV j
OD OLVWH

'DQV OH FDV R GHX[ OLVWHV RQW REWHQX OD PrPH PR\HQQH HW
R LO Q·\ D SOXV TX·XQ VLqJH j SRXUYRLU FHOXL FL HVW DWWULEXp j OD
OLVWH TXL D REWHQX OH SOXV JUDQG QRPEUH GH YRL[
6L GHX[ OLVWHV RQW UHFXHLOOL OH PrPH QRPEUH GH YRL[ HW TX·LO
Q·\ D SOXV TX·XQ VHXO VLqJH j SRXUYRLU FH VLqJH HVW DWWULEXp DX
SOXV kJp GHV GHX[ FDQGLGDWV
$X VHLQ G·XQH OLVWH OHV VLqJHV VRQW DWWULEXpV DX[ FDQGLGDWV
GDQV O·RUGUH GH OHXU LQVFULSWLRQ VXU OD OLVWH
/RUV GH OD SURFODPDWLRQ GHV UpVXOWDWV OHV GpOpJXpV
VXSSOpDQWV VRQW GpVLJQpV QRPPpPHQW SRXU FKDTXH GpOpJXp
WLWXODLUH GDQV O·RUGUH GRQQp SDU OHV OLVWHV GH FDQGLGDWXUH
6L OHV pOHFWLRQV SRUWHQW VXU XQ VHXO GpOpJXp WLWXODLUH HW XQ
VHXO GpOpJXp VXSSOpDQW SRXU XQH RX SOXVLHXUV FDWpJRULHV GH
VDODULpV HW V·LO Q·\ D TX·XQH VHXOH OLVWH VRQW pOXV OH GpOpJXp
WLWXODLUH HW OH GpOpJXp VXSSOpDQW D\DQW REWHQX OH SOXV JUDQG
QRPEUH GH YRL[ HQ FDV G·pJDOLWp GHV YRL[ OH FDQGLGDW GpOpJXp
WLWXODLUH OH SOXV kJp HVW SURFODPp pOX DYHF VRQ VXSSOpDQW TXHO TXH
VRLW O·kJH GH FH GHUQLHU
6RXV VHFWLRQ ,9 ¬²¬(OHFWLRQV SDUWLHOOHV

$UWLFOH
,O HVW SURFpGp GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW j GHV pOHFWLRQV
SDUWLHOOHV GDQV OHV GHX[ FDV VXLYDQWV
ƒ ORUVTXH SDU VXLWH GH YDFDQFH SRXU TXHOTXH UDLVRQ TXH FH
VRLW OH QRPEUH GHV GpOpJXpV WLWXODLUHV HW VXSSOpDQWV G·XQ FROOqJH
HVW UpGXLW GH PRLWLp
ƒ ORUVTXH OH QRPEUH GHV VDODULpV GHYLHQW WHO TX·LO QpFHVVLWH
O·DXJPHQWDWLRQ GHV GpOpJXpV WLWXODLUHV HW VXSSOpDQWV
/HV pOHFWLRQV SDUWLHOOHV GRLYHQW DYRLU OLHX GDQV XQ GpODL GH
WURLV PRLV j FRPSWHU GH OD FRQVWDWDWLRQ SDU O·HPSOR\HXU VRLW GH OD
UpGXFWLRQ GH PRLWLp GX QRPEUH GHV GpOpJXpV VRLW GH
O·DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GHV VDODULpV QpFHVVLWDQW O·pOHFWLRQ GH
QRXYHDX[ GpOpJXpV
7RXWHIRLV LO QH SHXW rWUH SURFpGp j GHV pOHFWLRQV SDUWLHOOHV
GDQV OHV VL[ PRLV TXL SUpFqGHQW OD GDWH GHV pOHFWLRQV GDQV
O·pWDEOLVVHPHQW
$UWLFOH
/H PDQGDW GHV GpOpJXpV pOXV j OD VXLWH G·pOHFWLRQV SDUWLHOOHV
FRQIRUPpPHQW DX[ SDUDJUDSKHV ƒ HW ƒ GH O·DUWLFOH FL GHVVXV
SUHQG ILQ j OD GDWH GHV pOHFWLRQV TXL GRLYHQW rWUH RUJDQLVpHV HQ
DSSOLFDWLRQ GH O·DUWLFOH FL GHVVXV
6RXV VHFWLRQ 9 ¬²¬&RQWHQWLHX[ GHV pOHFWLRQV

$UWLFOH
'DQV OHV KXLW MRXUV TXL VXLYHQW OD SURFODPDWLRQ GX UpVXOWDW
GHV pOHFWLRQV WRXW pOHFWHXU D OH GURLW GH IRUPHU XQ UHFRXUV VXU OD
UpJXODULWp GHV RSpUDWLRQV pOHFWRUDOHV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/$UWLFOH

$UWLFOH

/HV UHFRXUV SUpYXV DX[ DUWLFOHV HW FL GHVVXV VRQW
IRUPpV SDU UHTXrWH GpSRVpH HW HQUHJLVWUpH VDQV IUDLV DX JUHIIH GX
WULEXQDO GH SUHPLqUH LQVWDQFH GDQV OH UHVVRUW GXTXHO VH WURXYH OH
OLHX GHV pOHFWLRQV

/HV GpOpJXpV GHV VDODULpV VRQW UHoXV FROOHFWLYHPHQW SDU
O·HPSOR\HXU RX VRQ UHSUpVHQWDQW DX PRLQV XQH IRLV SDU PRLV¬ LOV
VRQW HQ RXWUH UHoXV HQ FDV G·XUJHQFH VXU OHXU GHPDQGH

/H WULEXQDO VWDWXH GDQV OHV TXLQ]H MRXUV GH VD VDLVLQH
/HV MXJHPHQWV UHQGXV FRQWUDGLFWRLUHPHQW RX SDU GpIDXW
GRLYHQW rWUH QRWLILpV GDQV WRXV OHV FDV ,OV QH SHXYHQW IDLUH O·REMHW
TXH G·XQ SRXUYRL HQ FDVVDWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OHV
DUWLFOHV HW VXLYDQWV GX &RGH GH SURFpGXUH FLYLOH

/HV GpOpJXpV VRQW pJDOHPHQW UHoXV SDU O·HPSOR\HXU RX VRQ
UHSUpVHQWDQW VRLW LQGLYLGXHOOHPHQW VRLW HQ TXDOLWp GH
UHSUpVHQWDQWV GH FKDTXH pWDEOLVVHPHQW FKDQWLHU VHUYLFH RX
VSpFLDOLWp SURIHVVLRQQHOOH VHORQ OHV TXHVWLRQV TX·LOV RQW j WUDLWHU
'DQV WRXV OHV FDV OHV GpOpJXpV VXSSOpDQWV SHXYHQW DVVLVWHU
DYHF OHV GpOpJXpV WLWXODLUHV DX[ UpXQLRQV DYHF O·HPSOR\HXU

&KDSLWUH ,,,

$UWLFOH

([HUFLFH GHV IRQFWLRQV GHV GpOpJXpV GHV VDODULpV
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU HVW WHQX GH PHWWUH j OD GLVSRVLWLRQ GHV
GpOpJXpV GHV VDODULpV OH ORFDO QpFHVVDLUH SRXU OHXU SHUPHWWUH GH
UHPSOLU OHXU PLVVLRQ HW QRWDPPHQW GH VH UpXQLU
/HV GpOpJXpV GHV VDODULpV SHXYHQW DIILFKHU OHV DYLV TX·LOV RQW
SRXU U{OH GH SRUWHU j OD FRQQDLVVDQFH GHV VDODULpV VXU OHV
HPSODFHPHQWV PLV j OHXU GLVSRVLWLRQ SDU O·HPSOR\HXU HW DX[
SRLQWV G·DFFqV DX OLHX GH WUDYDLO
,OV SHXYHQW pJDOHPHQW HQ DFFRUG DYHF O·HPSOR\HXU IDLUH
XVDJH GH WRXV DXWUHV PR\HQV G·LQIRUPDWLRQ
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU HVW WHQX GH ODLVVHU DX[ GpOpJXpV GHV VDODULpV
GDQV OHV OLPLWHV G·XQH GXUpH TXL VDXI FLUFRQVWDQFHV H[FHSWLRQQHOOHV
QH SHXW H[FpGHU TXLQ]H KHXUHV SDU PRLV HW SDU GpOpJXp j O·LQWpULHXU
HW j O·H[WpULHXU GH O·pWDEOLVVHPHQW OH WHPSV QpFHVVDLUH j O·H[HUFLFH
GH OHXUV IRQFWLRQV FH WHPSV OHXU HVW SD\p FRPPH WHPSV GH WUDYDLO
HIIHFWLI
/HV GpOpJXpV GHV VDODULpV SHXYHQW HQ DFFRUG DYHF
O·HPSOR\HXU RUJDQLVHU O·HPSORL GX WHPSV TXL OHXU HVW LPSDUWL
SRXU V·DFTXLWWHU GH OHXUV PLVVLRQV
$UWLFOH
7RXWH PHVXUH GLVFLSOLQDLUH FRQVLVWDQW HQ XQ FKDQJHPHQW GH
VHUYLFH RX WkFKH WRXWH PLVH j SLHG DLQVL TXH WRXW OLFHQFLHPHQW
G·XQ GpOpJXp GHV VDODULpV WLWXODLUH RX VXSSOpDQW HQYLVDJp SDU
O·HPSOR\HXU GRLW IDLUH O·REMHW G·XQH GpFLVLRQ DSSURXYpH SDU
O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
$UWLFOH
/D SURFpGXUH SUpYXH j O·DUWLFOH FL GHVVXV HVW DSSOLFDEOH
DX FKDQJHPHQW GH VHUYLFH RX GH WkFKH j OD PLVH j SLHG HW DX
OLFHQFLHPHQW GHV DQFLHQV GpOpJXpV GHV VDODULpV SHQGDQW XQH GXUpH
GH VL[ PRLV FRPSWpH j SDUWLU GH O·H[SLUDWLRQ GH OHXU PDQGDW
/D PrPH SURFpGXUH HVW DSSOLFDEOH DX[ FDQGLGDWV DX[
IRQFWLRQV GH GpOpJXpV GHV VDODULpV GqV O·pWDEOLVVHPHQW GHV OLVWHV
pOHFWRUDOHV HW SHQGDQW XQH GXUpH GH WURLV PRLV j FRPSWHU GH OD
SURFODPDWLRQ GHV UpVXOWDWV GHV pOHFWLRQV
$UWLFOH
(Q FDV GH IDXWH JUDYH O·HPSOR\HXU SHXW SURQRQFHU
LPPpGLDWHPHQW OD PLVH j SLHG GX GpOpJXp GHV VDODULpV VRXV
UpVHUYH GH VDLVLU VDQV GpODL O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX
WUDYDLO GH OD VDQFWLRQ GLVFLSOLQDLUH j SUHQGUH
'DQV OHV FDV SUpYXV DX[ DUWLFOHV HW FL GHVVXV O·DJHQW
FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GRLW SUHQGUH XQH GpFLVLRQ HQ
GRQQDQW VRQ DSSUREDWLRQ RX HQ H[SULPDQW VRQ UHIXV GDQV OHV KXLW
MRXUV VXLYDQW VD VDLVLQH HW VD GpFLVLRQ GRLW rWUH PRWLYpH

6DXI FLUFRQVWDQFHV H[FHSWLRQQHOOHV OHV GpOpJXpV GHV VDODULpV
UHPHWWHQW j O·HPSOR\HXU GHX[ MRXUV DYDQW OD GDWH j ODTXHOOH LOV
GRLYHQW rWUH UHoXV XQH QRWH pFULWH H[SRVDQW VRPPDLUHPHQW
O·REMHW GH OD UHTXrWH GX RX GHV VDODULpV &RSLH GH FHWWH QRWH HVW
WUDQVFULWH SDU OHV VRLQV GH O·HPSOR\HXU VXU XQ UHJLVWUH VSpFLDO VXU
OHTXHO GRLW rWUH pJDOHPHQW SRUWpH GDQV XQ GpODL Q·H[FpGDQW SDV
VL[ MRXUV OD UpSRQVH j FHWWH QRWH
&H UHJLVWUH GRLW rWUH WHQX SHQGDQW XQ MRXU RXYUDEOH SDU
TXLQ]DLQH HW HQ GHKRUV GHV KHXUHV GH WUDYDLO j OD GLVSRVLWLRQ GHV
VDODULpV GH O·pWDEOLVVHPHQW TXL GpVLUHQW HQ SUHQGUH FRQQDLVVDQFH
HW j OD GLVSRVLWLRQ GH O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
&KDSLWUH ,9

'LVSRVLWLRQV SpQDOHV
$UWLFOH
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
² OH GpIDXW G·pWDEOLVVHPHQW HW G·DIILFKDJH SDU O·HPSOR\HXU
GHV OLVWHV pOHFWRUDOHV RX O·pWDEOLVVHPHQW HW O·DIILFKDJH QRQ
FRQIRUPHV DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH
²¬OH GpIDXW GH PLVH j OD GLVSRVLWLRQ GHV pOHFWHXUV GX UHJLVWUH
GHV UpFODPDWLRQV SUpYX SDU O·DUWLFOH RX OH GpIDXW
G·LQVFULSWLRQ VXU OHGLW UHJLVWUH GHV UpFODPDWLRQV FRQWUH OHV
OLVWHV pOHFWRUDOHV RX OH GpIDXW GH PHQWLRQ VXU FH UHJLVWUH GH
OD VXLWH UpVHUYpH DX[ UpFODPDWLRQV GDQV OH GpODL SUHVFULW
SDU OHGLW DUWLFOH
² OH GpIDXW G·DIILFKDJH SDU O·HPSOR\HXU GHV OLVWHV GH
FDQGLGDWV DX[ IRQFWLRQV GH GpOpJXpV WLWXODLUHV HW
VXSSOpDQWV RX O·DIILFKDJH KRUV GHV HPSODFHPHQWV SUpYXV
SDU O·DUWLFOH
² OH QRQ UHVSHFW GHV GDWHV RX GHV PRGDOLWpV G·RUJDQLVDWLRQ
GHV pOHFWLRQV FRQWUDLUHPHQW j O·DUWLFOH ¬
²¬OH GpIDXW GH PLVH j OD GLVSRVLWLRQ GHV GpOpJXpV GX ORFDO
GHVWLQp DX[ UpXQLRQV SUpYX SDU O·DUWLFOH RX GHV
HPSODFHPHQWV UpVHUYpV j O·DIILFKDJH SUpYXV SDU OH PrPH
DUWLFOH
² OH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH FRQFHUQDQW OH
WHPSV j ODLVVHU DX[ GpOpJXpV SRXU O·H[HUFLFH GH OHXUV IRQFWLRQV
HW OD UpPXQpUDWLRQ GH FH WHPSV FRPPH WHPSV GH WUDYDLO
²¬OH UHIXV GH UHFHYRLU OHV GpOpJXpV GHV VDODULpV GDQV OHV
FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OHV DUWLFOHV HW
6RQW SXQLV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
² O·DWWHLQWH RX OD WHQWDWLYH G·DWWHLQWH j OD OLEHUWp GH YRWH GHV
GpOpJXpV GHV VDODULpV RX j O·H[HUFLFH UpJXOLHU GH OHXUV
IRQFWLRQV
² OH GpIDXW G·RUJDQLVDWLRQ G·pOHFWLRQV SDUWLHOOHV GDQV OHV
GHX[ FDV SUpYXV SDU O·DUWLFOH RX OHXU QRQ RUJDQLVDWLRQ
GDQV OH GpODL SUpYX SDU OH PrPH DUWLFOH%8//(7,1 2)),&,(/
² OH QRQ UHVSHFW GH OD SURFpGXUH SUpYXH SDU OHV DUWLFOHV
HW GDQV OHV FDV SUpYXV SDU OHVGLWV DUWLFOHV
² OH GpIDXW GH WHQXH GX UHJLVWUH VSpFLDO GDQV OHV FRQGLWLRQV
SUpYXHV SDU O·DUWLFOH RX OD QRQ FRPPXQLFDWLRQ GH FH
UHJLVWUH WHOOH TXH SUHVFULWH SDU OHGLW DUWLFOH
$UWLFOH

(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV OH
GpIDXW G·RUJDQLVDWLRQ GHV pOHFWLRQV SUpYXHV SDU O·DUWLFOH
(Q FDV GH UpFLGLYH O·DPHQGH SUpFLWpH HVW SRUWpH DX GRXEOH
7,75( ,,,
/( &20,7( '·(175(35,6(
$UWLFOH
,O HVW FUpp DX VHLQ GH FKDTXH HQWUHSULVH HPSOR\DQW KDELWXHOOHPHQW
DX PRLQV FLQTXDQWH VDODULpV XQ FRPLWp FRQVXOWDWLI GpQRPPp ©¬FRPLWp
G·HQWUHSULVH¬ª
$UWLFOH
/H FRPLWp G·HQWUHSULVH FRPSUHQG
² O·HPSOR\HXU RX VRQ UHSUpVHQWDQW
² GHX[ GpOpJXpV GHV VDODULpV pOXV SDU OHV GpOpJXpV GHV
VDODULpV GH O·HQWUHSULVH
²¬XQ RX GHX[ UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[ GDQV O·HQWUHSULVH OH
FDV pFKpDQW
$UWLFOH
/H FRPLWp G·HQWUHSULVH HVW FKDUJp GDQV OH FDGUH GH VD
PLVVLRQ FRQVXOWDWLYH GHV TXHVWLRQV VXLYDQWHV
²¬OHV WUDQVIRUPDWLRQV VWUXFWXUHOOHV HW WHFKQRORJLTXHV j
HIIHFWXHU GDQV O·HQWUHSULVH
² OH ELODQ VRFLDO GH O·HQWUHSULVH ORUV GH VRQ DSSUREDWLRQ¬
² OD VWUDWpJLH GH SURGXFWLRQ GH O·HQWUHSULVH HW OHV PR\HQV
G·DXJPHQWHU OD UHQWDELOLWp
²¬O·pODERUDWLRQ GH SURMHWV VRFLDX[ DX SURILW GHV VDODULpV HW
OHXU PLVH j H[pFXWLRQ
²¬OHV SURJUDPPHV G·DSSUHQWLVVDJH GH IRUPDWLRQ LQVHUWLRQ
GH OXWWH FRQWUH O·DQDOSKDEpWLVPH HW GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH
GHV VDODULpV
6RQW PLV j OD GLVSRVLWLRQ GHV PHPEUHV GX FRPLWp
G·HQWUHSULVH WRXWHV OHV GRQQpHV HW WRXV OHV GRFXPHQWV QpFHVVDLUHV
j O·H[HUFLFH GHV PLVVLRQV TXL OHXU VRQW GpYROXHV
$UWLFOH
/H FRPLWp G·HQWUHSULVH VH UpXQLW XQH IRLV WRXV OHV VL[ PRLV HW
FKDTXH IRLV TXH FHOD V·DYqUH QpFHVVDLUH
/H FRPLWp SHXW LQYLWHU j SDUWLFLSHU j VHV WUDYDX[ WRXWH
SHUVRQQH DSSDUWHQDQW j O·HQWUHSULVH D\DQW GH OD FRPSpWHQFH HW GH
O·H[SHUWLVH GDQV VD VSpFLDOLWp
$UWLFOH
/HV PHPEUHV GX FRPLWp G·HQWUHSULVH VRQW WHQXV DX VHFUHW
SURIHVVLRQQHO
$UWLFOH
(VW SXQLH G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV WRXWH
LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW WLWUH

1ƒ ²¬ UDELL ,
7,75( ,9

/(6 5(35(6(17$176 '(6 6<1',&$76 '$16 /·(175(35,6(
$UWLFOH
/H V\QGLFDW OH SOXV UHSUpVHQWDWLI D\DQW REWHQX OH SOXV JUDQG
QRPEUH GH YRL[ DX[ GHUQLqUHV pOHFWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV DX VHLQ
GH O·HQWUHSULVH RX GH O·pWDEOLVVHPHQW RQW OH GURLW GH GpVLJQHU
SDUPL OHV PHPEUHV GX EXUHDX V\QGLFDO GDQV O·HQWUHSULVH RX GDQV
O·pWDEOLVVHPHQW XQ RX GHV UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[ VHORQ OH
WDEOHDX FL DSUqV
'H j VDODULpV UHSUpVHQWDQW V\QGLFDO
'H j VDODULpV UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[
'H j VDODULpV UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[
'H j VDODULpV UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[
'H j VDODULpV UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[
3OXV GH¬ VDODULpV UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[
$UWLFOH
&RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH GH OD SUpVHQWH
ORL OH UHSUpVHQWDQW V\QGLFDO GDQV O·HQWUHSULVH HVW FKDUJp GH¬
²¬SUpVHQWHU j O·HPSOR\HXU RX j VRQ UHSUpVHQWDQW OH GRVVLHU
GHV UHYHQGLFDWLRQV¬
²¬GpIHQGUH OHV UHYHQGLFDWLRQV¬FROOHFWLYHV HW HQJDJHU OHV
QpJRFLDWLRQV j FHW HIIHW¬
² SDUWLFLSHU j OD FRQFOXVLRQ GHV FRQYHQWLRQV FROOHFWLYHV
$UWLFOH
/HV UHSUpVHQWDQWV V\QGLFDX[ EpQpILFLHQW GHV PrPHV IDFLOLWpV
HW GH OD PrPH SURWHFWLRQ GRQW EpQpILFLHQW OHV GpOpJXpV GHV
VDODULpV HQ YHUWX GH OD SUpVHQWH ORL
/RUVTX·XQ GpOpJXp GHV VDODULpV H[HUFH HQ PrPH WHPSV OD
IRQFWLRQ GH UHSUpVHQWDQW V\QGLFDO LO EpQpILFLH GHV IDFLOLWpV HW GH
OD SURWHFWLRQ SUpYXHV SDU O·DOLQpD SUHPLHU GX SUpVHQW DUWLFOH SRXU
O·H[HUFLFH GH O·XQH GHV GHX[ IRQFWLRQV VHXOHPHQW
$UWLFOH
(Q FDV GH SUpVHQFH GHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV HW GH
GpOpJXpV pOXV GDQV XQ PrPH pWDEOLVVHPHQW O·HPSOR\HXU GRLW
FKDTXH IRLV TXH GH EHVRLQ SUHQGUH OHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU
G·XQH SDUW QH SDV XVHU GH OD SUpVHQFH GHV GpOpJXpV pOXV SRXU
DIIDLEOLU OH U{OH GHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\QGLFDWV HW G·DXWUH SDUW
HQFRXUDJHU OD FRRSpUDWLRQ HQWUH FHV GHX[ SDUWLHV TXL UHSUpVHQWHQW
OHV VDODULpV
$UWLFOH
/·LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW WLWUH HVW SXQLH G·XQH
DPHQGH GH j GLUKDPV

/,95( ,9
BBBBBBBB

'( /·,17(50(',$7,21 (1 0$7,(5(
'(¬5(&587(0(17 (7¬'·(0%$8&+$*(
&KDSLWUH SUHPLHU

'H O·LQWHUPpGLDWLRQ HQ PDWLqUH GH UHFUXWHPHQW
6HFWLRQ , ² 'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV

$UWLFOH
3RXU¬O·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW FKDSLWUH RQ HQWHQG SDU
LQWHUPpGLDWLRQ WRXWH RSpUDWLRQ D\DQW SRXU REMHW OH UDSSURFKHPHQW
GH O·RIIUH HW GH OD GHPDQGH HQ PDWLqUH G·HPSORL DLQVL TXH WRXV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/VHUYLFHV RIIHUWV DX[ GHPDQGHXUV G·HPSORL HW DX[ HPSOR\HXUV
SRXU OD SURPRWLRQ GH O·HPSORL HW O·LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH

/·DXWRULVDWLRQ G·H[HUFHU SHXW VH OLPLWHU j FHUWDLQHV DFWLYLWpV
IL[pHV SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO

$UWLFOH

$UWLFOH

/·LQWHUPpGLDWLRQ HQ PDWLqUH G·HPSORL HVW DVVXUpH SDU GHV VHUYLFHV
FUppV j FHWWH ILQ SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO

/HV DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV VRQW WHQXHV GH GpSRVHU
XQH FDXWLRQ j OD &DLVVH GH GpS{W HW GH JHVWLRQ G·XQ PRQWDQW
pTXLYDOHQW j IRLV OD YDOHXU JOREDOH DQQXHOOH GX VDODLUH
PLQLPXP OpJDO

/HV SUHVWDWLRQV IRXUQLHV SDU FHV VHUYLFHV DX[ GHPDQGHXUV
G·HPSORL HW DX[ HPSOR\HXUV VRQW JUDWXLWHV
$UWLFOH
/HV DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV SHXYHQW pJDOHPHQW
SDUWLFLSHU j O·LQWHUPpGLDWLRQ DSUqV DXWRULVDWLRQ DFFRUGpH SDU
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
2Q HQWHQG SDU DJHQFH GH UHFUXWHPHQW SULYpH WRXWH
SHUVRQQH PRUDOH GRQW O·DFWLYLWp FRQVLVWH j DFFRPSOLU XQH RX
SOXVLHXUV GHV DFWLYLWpV VXLYDQWHV

D UDSSURFKHU OHV GHPDQGHV HW OHV RIIUHV G·HPSORL VDQV TXH
O·LQWHUPpGLDLUH VRLW SDUWLH GDQV OH UDSSRUW GH WUDYDLO TXL SHXW HQ
GpFRXOHU
E RIIULU WRXW DXWUH VHUYLFH FRQFHUQDQW OD UHFKHUFKH G·XQ
HPSORL RX YLVDQW j IDYRULVHU O·LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV
GHPDQGHXUV G·HPSORL
F HPEDXFKHU GHV VDODULpV HQ YXH GH OHV PHWWUH
SURYLVRLUHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ G·XQH WLHUFH SHUVRQQH DSSHOpH
©¬O·XWLOLVDWHXU¬ª TXL IL[H OHXUV WkFKHV HW HQ FRQWU{OH O·H[pFXWLRQ
$UWLFOH
(VW LQWHUGLWH DX[ DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV WRXWH
GLVFULPLQDWLRQ EDVpH VXU OD UDFH OD FRXOHXU OH VH[H OD UHOLJLRQ
O·RSLQLRQ SROLWLTXH O·DVFHQGDQFH QDWLRQDOH RX O·RULJLQH VRFLDOH
GH QDWXUH j SRUWHU DWWHLQWH DX SULQFLSH GH O·pJDOLWp GHV FKDQFHV HW
GH WUDLWHPHQW HQ PDWLqUH G·HPSORL
,O HVW pJDOHPHQW LQWHUGLW DX[ DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV
GH SUDWLTXHU WRXWH GLVFULPLQDWLRQ VH EDVDQW VXU OD VpOHFWLRQ
SULYDWLYH GH OD OLEHUWp V\QGLFDOH RX GH OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH
1·HVW SDV FRQVLGpUpH FRPPH PHVXUH GLVFULPLQDWRLUH WRXWH
RIIUH GH VHUYLFH VSpFLDOH RX OD UpDOLVDWLRQ GH SURJUDPPHV
GHVWLQpV VSpFLDOHPHQW j DLGHU OHV GHPDQGHXUV G·HPSORL OHV SOXV
GpIDYRULVpV GDQV OHXU UHFKHUFKH G·XQ HPSORL
$UWLFOH
/HV UHQVHLJQHPHQWV SHUVRQQHOV UHODWLIV DX[ GHPDQGHXUV
G·HPSORL GRLYHQW rWUH WUDLWpV SDU OHV DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW
SULYpHV GDQV OH UHVSHFW GH OD YLH SULYpH GHV LQWpUHVVpV HW HQ VH
OLPLWDQW DX[ VHXOHV LQGLFDWLRQV UHODWLYHV j OHXUV DSWLWXGHV HW j OHXU
H[SpULHQFH SURIHVVLRQQHOOH
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW DX[ DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV GH SHUFHYRLU
GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW GHV GHPDQGHXUV G·HPSORL GHV
pPROXPHQWV RX IUDLV HQ SDUWLH RX HQ WRWDOLWp
$UWLFOH
/·DXWRULVDWLRQ G·H[HUFHU SUpYXH j O·DUWLFOH FL GHVVXV QH
SHXW rWUH DFFRUGpH TX·DX[ DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV
GLVSRVDQW GDQV WRXV OHV FDV G·XQ FDSLWDO VRFLDO G·XQ PRQWDQW DX
PRLQV pJDO j GLUKDPV
/·DXWRULVDWLRQ G·H[HUFHU QH SHXW rWUH DFFRUGpH RX PDLQWHQXH
DX[ SHUVRQQHV FRQGDPQpHV GpILQLWLYHPHQW j XQH SHLQH SRUWDQW
DWWHLQWH j O·KRQRUDELOLWp RX FRQGDPQpHV j XQH SHLQH
G·HPSULVRQQHPHQW G·XQH GXUpH VXSpULHXUH j WURLV PRLV

$UWLFOH
/D GHPDQGH G·DXWRULVDWLRQ G·H[HUFHU GRLW FRPSRUWHU¬
²¬XQ FHUWLILFDW GpOLYUp SDU OD &DLVVH GH GpS{W HW GH JHVWLRQ
DWWHVWDQW GX GpS{W GH OD FDXWLRQ SUpYXH j O·DUWLFOH FL GHVVXV
²¬OHV UHQVHLJQHPHQWV UHODWLIV j O·DJHQFH QRWDPPHQW VRQ
DGUHVVH OD QDWLRQDOLWp GH VRQ GLUHFWHXU OD QDWXUH G·DFWLYLWp
HQYLVDJpH OHV PRGqOHV GH FRQWUDWV XWLOLVpV VRQ QXPpUR
G·LPPDWULFXODWLRQ DX UHJLVWUH GH FRPPHUFH VHV VWDWXWV OH
PRQWDQW GH VRQ FDSLWDO VRFLDO HW OH QXPpUR GH VRQ FRPSWH
EDQFDLUH
'HV UHQVHLJQHPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV SHXYHQW rWUH
GHPDQGpV j WRXW PRPHQW DX[ DJHQFHV FRQFHUQpHV QRWDPPHQW
OHXU QXPpUR G·LPPDWULFXODWLRQ j OD &DLVVH QDWLRQDOH GH VpFXULWp
VRFLDOH
7RXWH PRGLILFDWLRQ XOWpULHXUH DX[ LQGLFDWLRQV YLVpHV DX
SUHPLHU DOLQpD HVW FRPPXQLTXpH j O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH TXL
D DXWRULVp O·DJHQFH j H[HUFHU VHV DFWLYLWpV
$UWLFOH
/HV DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV DXWRULVpHV j H[HUFHU
VRQW WHQXHV GH WUDQVPHWWUH j OD ILQ GH FKDTXH VHPHVWUH DX[
VHUYLFHV FKDUJpV GH O·HPSORL GX OLHX R HOOHV H[HUFHQW OHXUV
DFWLYLWpV XQ pWDW GpWDLOOp GHV SUHVWDWLRQV IRXUQLHV FRPSRUWDQW
QRWDPPHQW OHV QRPV HW DGUHVVHV GHV HPSOR\HXUV D\DQW VROOLFLWp
OHXU LQWHUYHQWLRQ DLQVL TXH OHV QRPV HW SUpQRPV DGUHVVHV
GLSO{PHV HW SURIHVVLRQV GHV GHPDQGHXUV G·HPSORL LQVFULWV HW OHV
QRPV HW SUpQRPV GHV GHPDQGHXUV G·HPSORL SODFpV SDU OHXUV
VRLQV
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW DX[ UHVSRQVDEOHV GHV DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW
SULYpHV GH UHFHYRLU RX G·DFFHSWHU j O·RFFDVLRQ GHV RSpUDWLRQV GH
SODFHPHQW IDLWHV SDU HX[ GHV GpS{WV RX FDXWLRQQHPHQWV GH
TXHOTXH QDWXUH TXH FH VRLW
$UWLFOH
/HV DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV GRLYHQW WHQLU XQ UHJLVWUH
GRQW OH PRGqOH HVW IL[p SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO SRXU OXL SHUPHWWUH G·HIIHFWXHU OHV FRQWU{OHV QpFHVVDLUHV
DILQ GH YpULILHU VL OHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH RQW ELHQ pWp
UHVSHFWpHV
$UWLFOH
/·DXWRULVDWLRQ G·H[HUFHU SHXW rWUH UHWLUpH SDU O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO SDU DUUrWp PRWLYp HW VDQV
LQGHPQLVDWLRQ
$UWLFOH
(Q FDV G·LQVROYDELOLWp GH O·DJHQFH GH UHFUXWHPHQW SULYpH RX
GH UHWUDLW GH VRQ DXWRULVDWLRQ VDQV V·DFTXLWWHU GH VHV HQJDJHPHQWV
HQYHUV VHV VDODULpV OD MXULGLFWLRQ FRPSpWHQWH SHXW RUGRQQHU
O·XWLOLVDWLRQ GH OD FDXWLRQ GpSRVpH DXSUqV GH OD &DLVVH GH GpS{W HW
GH JHVWLRQ FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH SRXU
OH SDLHPHQW GHV PRQWDQWV GXV DX[ VDODULpV RX j OD &DLVVH
QDWLRQDOH GH VpFXULWp VRFLDOH%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

$UWLFOH

$UWLFOH

6RQW VRXPLV REOLJDWRLUHPHQW DX YLVD SUpDODEOH GH O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO WRXV OHV FRQWUDWV GH WUDYDLO j
O·pWUDQJHU FRQFOXV SDU GHV DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV

7RXWH LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH HVW SXQLH
G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV

/HV IUDLV pYHQWXHOOHPHQW PLV j OD FKDUJH GX VDODULp
EpQpILFLDLUH GX FRQWUDW GH WUDYDLO j O·pWUDQJHU VRQW GpWHUPLQpV
FRQIRUPpPHQW DX[ FODXVHV G·XQ FDKLHU GHV FKDUJHV TXH OHV
DJHQFHV FRQFHUQpHV V·HQJDJHQW j UHVSHFWHU DX PRPHQW GX GpS{W
GH OHXU GHPDQGH G·DXWRULVDWLRQ G·H[HUFHU
/·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO IL[H OH
PRGqOH GXGLW FDKLHU
$UWLFOH
/·DJHQFH GH UHFUXWHPHQW SULYpH SDU O·HQWUHPLVH GH ODTXHOOH
XQ FRQWUDW GH WUDYDLO j O·pWUDQJHU D pWp FRQFOX VH FKDUJH GHV IUDLV
GH UHWRXU GX VDODULp j VRQ SD\V DLQVL TXH GH WRXV OHV IUDLV HQJDJpV
SDU OXL HQ FDV GH QRQ H[pFXWLRQ GX FRQWUDW SRXU GHV UDLVRQV
LQGpSHQGDQWHV GH VD YRORQWp
$UWLFOH
/H UHVSRQVDEOH G·XQ MRXUQDO G·XQH UHYXH RX G·XQH
SXEOLFDWLRQ TXHOFRQTXH TXL DXUD LQVpUp GDQV VHV DQQRQFHV XQH
RIIUH RX XQH GHPDQGH G·HPSORL HVW WHQX GH IRXUQLU VXU OHXU
GHPDQGH DX[ DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO HW DX[
IRQFWLRQQDLUHV FKDUJpV GX VHUYLFH LQVWLWXp SDU O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO WRXWHV LQGLFDWLRQV
QpFHVVDLUHV FRQFHUQDQW OHV QRPV HW DGUHVVHV GHV DXWHXUV GHV
RIIUHV HW GHPDQGHV G·HPSORL REMHW GH O·DQQRQFH
6HFWLRQ ,, ² 'HV DJHQFHV DUWLVWLTXHV

$UWLFOH
/HV DJHQFHV DUWLVWLTXHV SHXYHQW SURFpGHU DSUqV DXWRULVDWLRQ
DFFRUGpH SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO DX
SODFHPHQW FRQWUH UpPXQpUDWLRQ GHV DUWLVWHV GDQV OHV WKpkWUHV
FRQFHUWV VSHFWDFOHV GH YDULpWpV FLQpPDV FLUTXHV HW DXWUHV
HQWUHSULVHV GH GLYHUWLVVHPHQW
&HV DJHQFHV VRQW WHQXHV GH VRXPHWWUH DX YLVD SUpDODEOH GH
O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO WRXV OHV FRQWUDWV
FRQFOXV SDU OHXU HQWUHPLVH HW SRUWDQW VXU O·HQJDJHPHQW G·DUWLVWHV
GH QDWLRQDOLWp pWUDQJqUH SDU GHV HQWUHSULVHV GH VSHFWDFOH H[HUoDQW
DX 0DURF RX VXU O·HQJDJHPHQW G·DUWLVWHV GH QDWLRQDOLWp
PDURFDLQH SDU GHV HQWUHSULVHV GH VSHFWDFOHV H[HUoDQW j O·pWUDQJHU
$UWLFOH
/HV UHGHYDQFHV UpFODPpHV SDU OHV DJHQFHV DUWLVWLTXHV VRQW
VXSSRUWpHV H[FOXVLYHPHQW SDU OHV HPSOR\HXUV DXFXQH UpWULEXWLRQ
Q·pWDQW YHUVpH SDU OHV SHUVRQQHV HPSOR\pHV
/H PRQWDQW GH OD UHGHYDQFH QH SHXW rWUH VXSpULHXU j
²¬ GX FDFKHW GH O·DUWLVWH SRXU XQH SpULRGH G·HQJDJHPHQW
QH GpSDVVDQW SDV MRXUV
²¬ GX FDFKHW GH O·DUWLVWH SRXU XQH SpULRGH G·HQJDJHPHQW
FRPSULVH HQWUH MRXUV HW XQ PRLV
²¬ GX FDFKHW GH O·DUWLVWH SRXU XQH GXUpH G·HQJDJHPHQW
VXSpULHXUH j XQ PRLV
'HV WDX[ SOXV pOHYpV SHXYHQW WRXWHIRLV rWUH UpFODPpV SDU
OHV DJHQFHV SRXU OHV HQJDJHPHQWV G·XQH GXUpH LQIpULHXUH j XQ
PRLV ORUVTXH O·DUWLVWH SHUoRLW XQ FDFKHW MRXUQDOLHU VXSpULHXU j
GHX[ IRLV OH VDODLUH PLQLPXP OpJDO PHQVXHO VDQV TXH FH WDX[
SXLVVH rWUH VXSpULHXU j

7RXWH LQIUDFWLRQ DX[ DXWUHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH
HVW SXQLH G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
(Q FDV GH UpFLGLYH O·DPHQGH HVW SRUWpH DX GRXEOH
&KDSLWUH ,,

'LVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ HQWUHSULVHV G·HPSORL WHPSRUDLUH
$UWLFOH
2Q HQWHQG SDU HQWUHSULVH G·HPSORL WHPSRUDLUH WRXWH SHUVRQQH
PRUDOH LQGpSHQGDQWH GH O·DXWRULWp SXEOLTXH TXL VH OLPLWH j
O·H[HUFLFH GH O·DFWLYLWp SUpYXH DX F GH O·DUWLFOH FL GHVVXV
/·HQWUHSULVH G·HPSORL WHPSRUDLUH HPEDXFKH FHV VDODULpV HQ
V·HQJDJHDQW j OHXU YHUVHU OHXU UpPXQpUDWLRQ HW j KRQRUHU WRXWHV
OHV REOLJDWLRQV OpJDOHV GpFRXODQW GH OHXU FRQWUDW GH WUDYDLO
$UWLFOH
/·XWLOLVDWHXU D UHFRXUV DX[ VDODULpV GH O·HQWUHSULVH G·HPSORL
WHPSRUDLUH DSUqV FRQVXOWDWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV UHSUpVHQWDWLYHV GHV
VDODULpV GDQV O·HQWUHSULVH HQ YXH G·HIIHFWXHU GHV WUDYDX[ QRQ
SHUPDQHQWV DSSHOpV ©¬WkFKHV¬ª XQLTXHPHQW GDQV OHV FDV VXLYDQWV
SRXU UHPSODFHU XQ VDODULp SDU XQ DXWUH HQ FDV G·DEVHQFH
RX HQ FDV GH VXVSHQVLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO j FRQGLWLRQ TXH
ODGLWH VXVSHQVLRQ QH VRLW SDV SURYRTXpH SDU OD JUqYH
O·DFFURLVVHPHQW WHPSRUDLUH GH O·DFWLYLWp GH O·HQWUHSULVH
O·H[pFXWLRQ GH WUDYDX[ j FDUDFWqUH VDLVRQQLHU
O·H[pFXWLRQ GH WUDYDX[ SRXU OHVTXHOV LO HVW GH FRXWXPH GH
QH SDV FRQFOXUH GH FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH LQGpWHUPLQpH HQ
UDLVRQ GH OD QDWXUH GX WUDYDLO
8QH FRPPLVVLRQ VSpFLDOLVpH WULSDUWLWH HVW FUppH HQ YXH
G·DVVXUHU OH VXLYL GH OD ERQQH DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX
SUpVHQW FKDSLWUH
/D FRPSRVLWLRQ HW OHV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW GH ODGLWH
FRPPLVVLRQ VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
$UWLFOH
,O QH SHXW rWUH IDLW DSSHO DX[ VDODULpV GH O·HQWUHSULVH
G·HPSORL WHPSRUDLUH SRXU O·H[pFXWLRQ GH WUDYDX[ FRPSRUWDQW GHV
ULVTXHV SDUWLFXOLHUV
$UWLFOH
/RUVTX·XQH HQWUHSULVH D OLFHQFLp WRXW RX SDUWLH GH VHV
VDODULpV SRXU GHV UDLVRQV pFRQRPLTXHV HOOH QH SHXW DYRLU UHFRXUV
DX[ VDODULpV GH O·HQWUHSULVH GH WUDYDLO WHPSRUDLUH GXUDQW O·DQQpH
VXLYDQW OH OLFHQFLHPHQW HQ YXH GH IDLUH IDFH j O·DFFURLVVHPHQW
G·DFWLYLWp WHPSRUDLUH GH O·HQWUHSULVH VRXV UpVHUYH GHV
GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH FL GHVVRXV
/DGLWH LQWHUGLFWLRQ V·DSSOLTXH DX[ SRVWHV G·HPSORL D\DQW IDLW
O·REMHW GH OD PHVXUH GH OLFHQFLHPHQW
$UWLFOH
/RUVTX·XQH HQWUHSULVH G·HPSORL WHPSRUDLUH D PLV XQ VDODULp
j OD GLVSRVLWLRQ G·XQ XWLOLVDWHXU HOOH GRLW FRQFOXUH DYHF FHOXL FL
XQ FRQWUDW pFULW j FHW HIIHW FRPSRUWDQW OHV LQGLFDWLRQV VXLYDQWHV
² OD UDLVRQ MXVWLILDQW OH UHFRXUV j XQ VDODULp LQWpULPDLUH
² OD GXUpH GH OD WkFKH HW OH OLHX GH VRQ H[pFXWLRQ
²¬OH PRQWDQW IL[p FRPPH FRQWUHSDUWLH GH OD PLVH GX VDODULp j
OD GLVSRVLWLRQ GH O·XWLOLVDWHXU

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

$UWLFOH
/D WkFKH QH GRLW SDV GpSDVVHU¬
²¬OD GXUpH GH VXVSHQVLRQ GX FRQWUDW HQ FH TXL FRQFHUQH OH
UHPSODFHPHQW G·XQ VDODULp SUpYX DX ƒ GH O·DUWLFOH ¬
²¬WURLV PRLV UHQRXYHODEOHV XQH VHXOH IRLV HQ FH TXL FRQFHUQH
OH FDV SUpYX DX ƒ GXGLW DUWLFOH¬
²¬VL[ PRLV QRQ UHQRXYHODEOHV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV FDV
SUpYXV DX ƒ HW ƒ GXGLW DUWLFOH
$UWLFOH
/H FRQWUDW OLDQW O·HQWUHSULVH G·HPSORL WHPSRUDLUH j WRXW
VDODULp PLV j OD GLVSRVLWLRQ GH O·XWLOLVDWHXU HVW XQ FRQWUDW pFULW
&H FRQWUDW GRLW LQGLTXHU FH TXL VXLW
² OHV LQGLFDWLRQV SUpYXHV j O·DUWLFOH FL GHVVXV
² OHV TXDOLILFDWLRQV GX VDODULp
² OH PRQWDQW GX VDODLUH HW OHV PRGDOLWpV GH VRQ SDLHPHQW
² OD SpULRGH G·HVVDL¬
² OHV FDUDFWpULVWLTXHV GX SRVWH TXH OH VDODULp RFFXSHUD
²¬OH QXPpUR G·DGKpVLRQ GH O·HQWUHSULVH G·HPSORL WHPSRUDLUH
HW OH QXPpUR G·LPPDWULFXODWLRQ GX VDODULp j OD &DLVVH
QDWLRQDOH GH VpFXULWp VRFLDOH¬
²¬OD FODXVH GH UDSDWULHPHQW GX VDODULp SDU O·HQWUHSULVH G·HPSORL
WHPSRUDLUH VL OD WkFKH HVW HIIHFWXpH HQ GHKRUV GX 0DURF
/H FRQWUDW GRLW VWLSXOHU OD SRVVLELOLWp G·HPEDXFKHU OH VDODULp
SDU O·HQWUHSULVH XWLOLVDWULFH DSUqV OD ILQ GH VD WkFKH
$UWLFOH
/D SpULRGH G·HVVDL QH SHXW GpSDVVHU
²¬GHX[ MRXUV VL OH FRQWUDW HVW FRQFOX SRXU XQH GXUpH GH
PRLQV G·XQ PRLV¬
²¬WURLV MRXUV VL OH FRQWUDW HVW FRQFOX SRXU XQH GXUpH YDULDQW
HQWUH XQ HW GHX[ PRLV¬
²¬FLQT MRXUV VL OD GXUpH GX FRQWUDW GpSDVVH GHX[ PRLV
$UWLFOH
/H UHWUDLW GH O·DXWRULVDWLRQ SUpYX j O·DUWLFOH QH GLVSHQVH
SDV OHV UHVSRQVDEOHV GHV HQWUHSULVHV G·HPSORL WHPSRUDLUH GH OHXUV
HQJDJHPHQWV YLV j YLV GH OHXUV VDODULpV HW GH OD &DLVVH QDWLRQDOH
GH VpFXULWp VRFLDOH
$UWLFOH
/·HQWUHSULVH XWLOLVDWULFH GRLW SUHQGUH WRXWHV OHV PHVXUHV GH
SUpYHQWLRQ HW GH SURWHFWLRQ j PrPH G·DVVXUHU OD VDQWp HW OD
VpFXULWp GHV VDODULpV WHPSRUDLUHV TX·HOOH HPSORLH
/·HQWUHSULVH XWLOLVDWULFH HVW UHVSRQVDEOH GH O·DVVXUDQFH GH
VHV VDODULpV FRQWUH OHV DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW OHV PDODGLHV
SURIHVVLRQQHOOHV
$UWLFOH
/·LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH HVW SXQLH
G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
$UWLFOH
/HV DJHQFHV GH UHFUXWHPHQW SULYpHV HQ DFWLYLWp DYDQW OD
GDWH GH SXEOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH ORL GRLYHQW GDQV XQ GpODL QH
GpSDVVDQW SDV VL[ PRLV j FRPSWHU GH OD GDWH GH VD SXEOLFDWLRQ DX
©¬%XOOHWLQ RIILFLHO¬ª SUHQGUH WRXWHV OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU
VH FRQIRUPHU j VHV GLVSRVLWLRQV(Q FDV GH QRQ UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DOLQpD SUpFpGHQW
OD MXULGLFWLRQ FRPSpWHQWH SHXW RUGRQQHU VXU OD EDVH GX SURFqV
YHUEDO GH O·LQVSHFWHXU GX WUDYDLO OD IHUPHWXUH GH O·DJHQFH GH
UHFUXWHPHQW SULYpH
&KDSLWUH ,,,

'H O·HPEDXFKDJH GHV VDODULpV
$UWLFOH
7RXW HPSOR\HXU UHFUXWH OHV VDODULpV GRQW LO D EHVRLQ
FRQIRUPpPHQW DX[ FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OH SUpVHQW OLYUH HQ QH
SUHQDQW HQ FRQVLGpUDWLRQ SRXU FH IDLUH TXH OHV TXDOLILFDWLRQV
H[SpULHQFHV HW UHFRPPDQGDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV GHPDQGHXUV
G·HPSORL
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU UHFUXWH SDU SULRULWp GDQV XQH VSpFLDOLWp
GRQQpH OHV DQFLHQV VDODULpV SHUPDQHQWV RX j GpIDXW OHV VDODULpV
WHPSRUDLUHV OLFHQFLpV GHSXLV PRLQV G·XQ DQ SDU VXLWH GH OD
UpGXFWLRQ GX QRPEUH G·HPSORLV GDQV OD VSpFLDOLWp RX GH FHVVDWLRQ
WHPSRUDLUH GH O·DFWLYLWp GH WRXW RX SDUWLH GH O·HQWUHSULVH RX OHV
VDODULpV TXL RQW G€ rWUH UHPSODFpV j OD VXLWH GH PDODGLH
'DQV WRXV OHV FDV OHV VDODULpV GRLYHQW UHMRLQGUH OHXU SRVWH GH
WUDYDLO j OD GDWH IL[pH SDU O·HPSOR\HXU
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU GRLW UHFUXWHU GHV PXWLOpV GH JXHUUH RX GH
WUDYDLO GHV VDODULpV D\DQW OD TXDOLWp GH UpVLVWDQW RX G·DQFLHQ
FRPEDWWDQW ORUVTXH O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO OXL
HQ IDLW OD GHPDQGH
7RXWHIRLV O·HPSOR\HXU Q·HVW SDV REOLJp G·HPEDXFKHU XQH
SURSRUWLRQ GH VDODULpV GHVGLWHV FDWpJRULHV GpSDVVDQW GHV
VDODULpV SHUPDQHQWV
$UWLFOH
/H VDODULp WHQX GH TXLWWHU VRQ HPSORL HQ YXH G·DFFRPSOLU OH
VHUYLFH PLOLWDLUH D OH GURLW GH UHSUHQGUH VRQ SRVWH RX j GpIDXW XQ
SRVWH GH OD PrPH SURIHVVLRQ GDQV O·HQWUHSULVH j OD ILQ GH OD
SpULRGH GX VHUYLFH PLOLWDLUH j FRQGLWLRQ G·HQ IDLUH OD GHPDQGH j
O·HPSOR\HXU DX SOXV WDUG GDQV OH PRLV TXL VXLW OD ILQ GH FHWWH
SpULRGH
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU TXL UHFUXWH GHV VDODULpV HQ DSSOLFDWLRQ GHV
DUWLFOHV j FL GHVVXV GRLW HQ LQIRUPHU GDQV OH GpODL GH KXLW
MRXUV OH VHUYLFH FKDUJp GX WUDYDLO GX OLHX R LO H[HUFH VRQ DFWLYLWp
&KDSLWUH ,9
'H O·HPEDXFKDJH GHV VDODULpV PDURFDLQV j O·pWUDQJHU
$UWLFOH
/HV VDODULpV PDURFDLQV VH UHQGDQW j XQ (WDW pWUDQJHU SRXU \
RFFXSHU XQ HPSORL UpPXQpUp GRLYHQW rWUH PXQLV G·XQ FRQWUDW GH
WUDYDLO YLVp SDU OHV VHUYLFHV FRPSpWHQWV GH O·(WDW G·pPLJUDWLRQ HW
SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH PDURFDLQH FKDUJpH GX WUDYDLO
&HV FRQWUDWV GRLYHQW rWUH FRQIRUPHV DX[ FRQYHQWLRQV GH
PDLQ G·±XYUH FRQFOXHV DYHF GHV (WDWV RX GHV RUJDQLVPHV
HPSOR\HXUV HQ FDV G·H[LVWHQFH GH WHOOHV FRQYHQWLRQV
/·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO SURFqGH j OD
VpOHFWLRQ GHV pPLJUpV VXU OD EDVH GH OHXUV TXDOLILFDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV HW GH OHXUV DSWLWXGHV SK\VLTXHV HW DFFRPSOLW WRXWHV
OHV IRUPDOLWpV DGPLQLVWUDWLYHV QpFHVVDLUHV SRXU O·DFKHPLQHPHQW GHV
pPLJUDQWV YHUV OH SD\V G·DFFXHLO HQ FRRUGLQDWLRQ DYHF OHV
DGPLQLVWUDWLRQV HW OHV HPSOR\HXUV FRQFHUQpV%8//(7,1 2)),&,(/

1ƒ ²¬ UDELL ,

$UWLFOH

&KDSLWUH 9,

2XWUH OH FRQWUDW GH WUDYDLO YLVp j O·DUWLFOH SUpFpGHQW OH
VDODULp PDURFDLQ GRLW SRXU TXLWWHU OH WHUULWRLUH QDWLRQDO rWUH
SRXUYX

'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV
$UWLFOH
6RQW SULVHV HQ FRQVLGpUDWLRQ OH FDV pFKpDQW OHV GLVSRVLWLRQV
GHV FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV PXOWLODWpUDOHV RX ELODWpUDOHV
SXEOLpHV FRQIRUPpPHQW j OD ORL UHODWLYHV j O·HPSORL GHV VDODULpV
PDURFDLQV j O·pWUDQJHU RX GHV VDODULpV pWUDQJHUV DX 0DURF
$UWLFOH
(VW SXQL G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV WRXW
HPSOR\HXU
²¬TXL Q·D SDV REWHQX O·DXWRULVDWLRQ SUpYXH SDU O·DUWLFOH
RX TXL D HPSOR\p XQ VDODULp pWUDQJHU GpSRXUYX GH ODGLWH
DXWRULVDWLRQ
²¬TXL HPSORLH XQ VDODULp pWUDQJHU GRQW OH FRQWUDW Q·HVW SDV
FRQIRUPH DX PRGqOH SUpYX SDU O·DUWLFOH
²¬TXL HQIUHLQW OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW
&KDSLWUH 9,,
/H &RQVHLO VXSpULHXU GH OD SURPRWLRQ GH O·HPSORL HW OHV FRQVHLOV
UpJLRQDX[ HW SURYLQFLDX[ GH OD SURPRWLRQ GH O·HPSORL
$UWLFOH
(VW LQVWLWXp DXSUqV GH O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX
WUDYDLO XQ FRQVHLO GpQRPPp ©¬OH &RQVHLO VXSpULHXU GH OD
SURPRWLRQ GH O·HPSORL¬ª
/D PLVVLRQ GX FRQVHLO VXSpULHXU GH OD SURPRWLRQ GH O·HPSORL
HVW FRQVXOWDWLYH ,O HVW FKDUJp GH FRRUGRQQHU OD SROLWLTXH GX
JRXYHUQHPHQW HQ PDWLqUH G·HPSORL HW GH GRQQHU VRQ DYLV VXU
WRXWHV OHV TXHVWLRQV FRQFHUQDQW O·HPSORL DX QLYHDX QDWLRQDO
QRWDPPHQW VXU¬
²¬OHV RULHQWDWLRQV JpQpUDOHV GH OD SROLWLTXH GX JRXYHUQHPHQW
HQ PDWLqUH G·HPSORL¬
²¬OHV PHVXUHV YLVDQW j SURPRXYRLU O·HPSORL QRWDPPHQW
FHOOHV UHODWLYHV j O·LQVHUWLRQ GHV MHXQHV HW j OD JHVWLRQ GX
PDUFKp GH O·HPSORL
,O HVW HQ RXWUH FKDUJp GH¬
²¬FRQWULEXHU j GpYHORSSHU OH GLDORJXH HW OD FRQFHUWDWLRQ
HQWUH OHV SDUWHQDLUHV GDQV OH SURFHVVXV GH SURGXFWLRQ¬
²¬VXLYUH HW pYDOXHU OHV PHVXUHV GH SURPRWLRQ GH O·HPSORL HW
GH JHVWLRQ GX PDUFKp GH O·HPSORL QRWDPPHQW FHOOHV
EpQpILFLDQW GX VRXWLHQ HW GH O·DLGH GH O·(WDW¬
²¬pWXGLHU OD VLWXDWLRQ HW OHV SRVVLELOLWpV G·HPSORL GDQV OHV
VHFWHXUV SXEOLF VHPL SXEOLF HW SULYp VXU OD EDVH GHV
UHQVHLJQHPHQWV TX·LO UHoRLW GHV DGPLQLVWUDWLRQV HW GHV
RUJDQLVPHV FRQFHUQpV¬
²¬pODERUHU XQ UDSSRUW DQQXHO VXU OD VLWXDWLRQ HW OHV
SHUVSHFWLYHV GH O·HPSORL TX·LO DGUHVVH DX JRXYHUQHPHQW
DYHF VHV DYLV HW SURSRVLWLRQV
²¬FRRSpUHU HW WUDYDLOOHU HQ FRRUGLQDWLRQ DYHF WRXWHV OHV
FRPPLVVLRQV HW WRXV OHV RUJDQLVPHV VSpFLDOLVpV QDWLRQDX[
HW ORFDX[ D\DQW XQ UDSSRUW DYHF OHV TXHVWLRQV GH
FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH G·HQVHLJQHPHQW GH IRUPDWLRQ
G·HPSORL HW GH PDQLqUH JpQpUDOH DYHF OHV TXHVWLRQV GH
GpYHORSSHPHQW VRFLDO¬
²¬pODERUHU HW SURSRVHU GHV SURJUDPPHV HW GHV SODQV
UpJLRQDX[ SRXU O·HPSORL EDVpV VXU OH SDUWHQDULDW HW OD
SDUWLFLSDWLRQ HIIHFWLYH GHV GLIIpUHQWV LQWHUYHQDQWV ORFDX[

²¬ G·XQ FHUWLILFDW PpGLFDO GDWDQW GH PRLQV G·XQ PRLV
²¬GH WRXV GRFXPHQWV GRQW OD SURGXFWLRQ HVW H[LJpH SDU OD
UpJOHPHQWDWLRQ GX SD\V G·DFFXHLO
$UWLFOH
/RUVTX·XQ HPSOR\p GH PDLVRQ TXLWWH OH WHUULWRLUH QDWLRQDO
HQ FRPSDJQLH GH VRQ HPSOR\HXU SRXU XQH GXUpH PD[LPXP GH VL[
PRLV FHOXL FL GRLW SUHQGUH O·HQJDJHPHQW GH UDSDWULHU O·HPSOR\p j
VHV IUDLV HW GH VXSSRUWHU OH FDV pFKpDQW OHV IUDLV GH VRQ
KRVSLWDOLVDWLRQ HQ FDV GH PDODGLH RX G·DFFLGHQW
&HW HQJDJHPHQW pWDEOL FRQIRUPpPHQW DX PRGqOH GpWHUPLQp
SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH HVW FRQVHUYp SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH
FKDUJpH GX WUDYDLO
$UWLFOH
/HV LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH VRQW
SDVVLEOHV G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV
&KDSLWUH 9

'H O·HPSORL GHV VDODULpV pWUDQJHUV
$UWLFOH
7RXW HPSOR\HXU GpVLUHX[ GH UHFUXWHU XQ VDODULp pWUDQJHU GRLW
REWHQLU XQH DXWRULVDWLRQ GH O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH
GX WUDYDLO &HWWH DXWRULVDWLRQ HVW DFFRUGpH VRXV IRUPH GH YLVD
DSSRVp VXU OH FRQWUDW GH WUDYDLO
/D GDWH GX YLVD HVW OD GDWH j ODTXHOOH OH FRQWUDW GH WUDYDLO
SUHQG HIIHW
7RXWH PRGLILFDWLRQ GX FRQWUDW HVW pJDOHPHQW VRXPLVH DX
YLVD PHQWLRQQp DX SUHPLHU DOLQpD GX SUpVHQW DUWLFOH
/·DXWRULVDWLRQ SHXW rWUH UHWLUpH j WRXW PRPHQW SDU O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
$UWLFOH
/H FRQWUDW GH WUDYDLO UpVHUYp DX[ pWUDQJHUV GRLW rWUH
FRQIRUPH DX PRGqOH IL[p SDU O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH
GX WUDYDLO
$UWLFOH
/H FRQWUDW GRLW VWLSXOHU TX·HQ FDV GH UHIXV GH O·RFWURL GH
O·DXWRULVDWLRQ PHQWLRQQpH DX HU DOLQpD GH O·DUWLFOH
O·HPSOR\HXU V·HQJDJH j SUHQGUH j VD FKDUJH OHV IUDLV GX UHWRXU GX
VDODULp pWUDQJHU j VRQ SD\V RX DX SD\V R LO UpVLGDLW
$UWLFOH
/H FDXWLRQQHPHQW GpSRVp SDU OHV DGMXGLFDWDLUHV GH WUDYDX[
H[pFXWpV SRXU OH FRPSWH GH O·(WDW GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV GHV
HQWUHSULVHV HW GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV QH SHXW OHXU rWUH
UHPERXUVp HW OD FDXWLRQ SHUVRQQHOOH TX·LOV RQW SUpVHQWpH QH SHXW
rWUH GpFKDUJpH GH VRQ REOLJDWLRQ TXH VXU SURGXFWLRQ G·XQH
DWWHVWDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH GpOLYUpH SDU OH GpOpJXp SUpIHFWRUDO RX
SURYLQFLDO FKDUJp GX WUDYDLO FHUWLILDQW OH SDLHPHQW GHV IUDLV GH
UHWRXU GHV VDODULpV pWUDQJHUV UHFUXWpV KRUV GX 0DURF DLQVL TXH GHV
VRPPHV GXHV j VHV VDODULpV

1ƒ ²¬ UDELL ,

%8//(7,1 2)),&,(/

$UWLFOH
/H &RQVHLO VXSpULHXU GH OD SURPRWLRQ GH O·HPSORL HVW
SUpVLGp SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GX WUDYDLO RX VRQ UHSUpVHQWDQW ,O
HVW FRPSRVp GH UHSUpVHQWDQWV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ GHV
RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GHV V\QGLFDWV
SURIHVVLRQQHOV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLIV
/H QRPEUH GHV PHPEUHV GX FRQVHLO OHXU PRGH GH
QRPLQDWLRQ HW OH PRGH GH IRQFWLRQQHPHQW GX FRQVHLO VRQW IL[pV
SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
/H SUpVLGHQW GX FRQVHLO SHXW LQYLWHU j SDUWLFLSHU DX[ WUDYDX[
GH FHOXL FL WRXWH SHUVRQQH UHFRQQXH SRXU VD FRPSpWHQFH HW VRQ
H[SHUWLVH GDQV OH GRPDLQH GH FRPSpWHQFH GX FRQVHLO
$UWLFOH
,O HVW LQVWLWXp DX VLqJH
²¬GH FKDFXQH GHV UpJLRQV GX 5R\DXPH XQ ©¬FRQVHLO
UpJLRQDO GH OD SURPRWLRQ GH O·HPSORL¬ª SODFp VRXV OD
SUpVLGHQFH GX JRXYHUQHXU GH OD SUpIHFWXUH RX GH OD
SURYLQFH FKHI OLHX GH UpJLRQ RX VRQ UHSUpVHQWDQW¬
²¬GH FKDFXQH GHV SUpIHFWXUHV RX SURYLQFHV GX 5R\DXPH XQ
©¬FRQVHLO SURYLQFLDO GH OD SURPRWLRQ GH O·HPSORL¬ª SODFp
VRXV OD SUpVLGHQFH GX JRXYHUQHXU GH OD SUpIHFWXUH RX GH OD
SURYLQFH
&HV FRQVHLOV j FDUDFWqUH FRQVXOWDWLI VRQW FKDUJpV GH¬&KDSLWUH 9,,,
'H O·kJH GH OD UHWUDLWH
$UWLFOH
7RXW VDODULp TXL DWWHLQW O·kJH GH VRL[DQWH DQV GRLW rWUH PLV j
OD UHWUDLWH 7RXWHIRLV LO SHXW FRQWLQXHU j rWUH RFFXSp DSUqV FHW kJH
SDU DUUrWp GH O·DXWRULWp JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO VXU
GHPDQGH GH O·HPSOR\HXU HW DYHF OH FRQVHQWHPHQW GX VDODULp
/·kJH GH OD UHWUDLWH HVW IL[p j FLQTXDQWH FLQT DQV SRXU OHV
VDODULpV GX VHFWHXU PLQLHU TXL MXVWLILHQW DYRLU WUDYDLOOp DX IRQG GHV
PLQHV SHQGDQW FLQT DQQpHV DX PRLQV
(Q FH TXL FRQFHUQH OHV VDODULpV TXL j O·kJH GH VRL[DQWH DQV
RX GH FLQTXDQWH FLQT DQV QH SHXYHQW MXVWLILHU GH OD SpULRGH
G·DVVXUDQFH IL[pH SDU O·DUWLFOH GX GDKLU SRUWDQW ORL Qƒ
GX -RXPDGD ,, MXLOOHW UHODWLI DX UpJLPH GH
VpFXULWp VRFLDOH O·kJH GH OD UHWUDLWH LQGLTXp FL GHVVXV HVW SRUWp j
OD GDWH j ODTXHOOH OH VDODULp WRWDOLVH FHWWH SpULRGH G·DVVXUDQFH
$UWLFOH
1H VRQW RSSRVDEOHV DX[ HPSOR\HXUV HW j OD &DLVVH QDWLRQDOH
GH VpFXULWp VRFLDOH SRXU OD GpWHUPLQDWLRQ GH O·kJH GHV VDODULpV
TXH OHV DFWHV GH QDLVVDQFH RX WRXWHV SLqFHV HQ WHQDQW OLHX
SURGXLWV SDU OHV LQWpUHVVpV DX PRPHQW GX UHFUXWHPHQW HW
FRQVHUYpV GDQV OHXUV GRVVLHUV
$UWLFOH

²¬GRQQHU OHXU DYLV VXU OHV TXHVWLRQV GH O·HPSORL HW
O·LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH¬

/·HPSOR\HXU GRLW UHPSODFHU WRXW VDODULp PLV j OD UHWUDLWH SDU
XQ DXWUH VDODULp HQ DSSOLFDWLRQ GH O·DUWLFOH FL GHVVXV

²¬SUpVHQWHU GHV SURSRVLWLRQV VXVFHSWLEOHV GH SURPRXYRLU
O·HPSORL GH VRXWHQLU OHV SHWLWHV HW PR\HQQHV HQWUHSULVHV HW
G·DGDSWHU GDYDQWDJH OD IRUPDWLRQ DX[ EHVRLQV GX PDUFKp
G·HPSORL ORFDO¬

(VW SXQLH G·XQH DPHQGH GH j GLUKDPV WRXWH
LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH

²¬FRQWULEXHU j pYDOXHU OHV UpVXOWDWV REWHQXV DX QLYHDX ORFDO
HQ FH TXL FRQFHUQH OHV PHVXUHV GH SURPRWLRQ GH O·HPSORL
TXL EpQpILFLHQW GH VXEYHQWLRQ HW VRXWLHQ GH O·(WDW¬

BBBB

²¬DFWLYHU OH GLDORJXH OD FRQFHUWDWLRQ HW OH SDUWHQDULDW HQWUH
OHV GLIIpUHQWV LQWHUYHQDQWV j O·pFKHORQ ORFDO GDQV OH
PDUFKp G·HPSORL¬
²¬DVVXUHU OD FRRUGLQDWLRQ HW OD FRRSpUDWLRQ DYHF WRXWHV OHV
SDUWLHV FRQFHUQpHV j O·pFKHORQ ORFDO SRXU OD SURPRWLRQ GX
PDUFKp GH O·HPSORL HW SRXU O·pODERUDWLRQ GH SURJUDPPHV
FRPPXQV GDQV FH GRPDLQH
/HV FRQVHLOV UpJLRQDX[ GH OD SURPRWLRQ GH O·HPSORL VRQW
pJDOHPHQW FKDUJpV G·pODERUHU XQ UDSSRUW DQQXHO j SUpVHQWHU DX
&RQVHLO VXSpULHXU GH OD SURPRWLRQ GH O·HPSORL VXU OHV TXHVWLRQV
HW SHUVSHFWLYHV G·HPSORL DFFRPSDJQp GHV SURSRVLWLRQV HW SURMHWV
VXVFHSWLEOHV GH SURPRXYRLU O·HPSORL
$UWLFOH
/HV FRQVHLOV UpJLRQDX[ HW SURYLQFLDX[ GH OD SURPRWLRQ GH
O·HPSORL VRQW FRQVWLWXpV GH UHSUpVHQWDQWV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ GHV
RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GHV HPSOR\HXUV HW GHV V\QGLFDWV
SURIHVVLRQQHOV GHV VDODULpV OHV SOXV UHSUpVHQWDWLIV
/H SUpVLGHQW GX FRQVHLO SHXW LQYLWHU j SDUWLFLSHU j VHV
WUDYDX[ WRXWH SHUVRQQH UHFRQQXH SRXU VD FRPSpWHQFH HW VRQ
H[SHUWLVH GDQV OH GRPDLQH GH FRPSpWHQFH GX FRQVHLO
/H QRPEUH GHV PHPEUHV GX FRQVHLO OHXU PRGH GH
GpVLJQDWLRQ HW OHV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW GHV WUDYDX[ GXGLW
FRQVHLO VRQW IL[pV SDU DUUrWp FRQMRLQW GX PLQLVWUH FKDUJp GX
WUDYDLO HW GX PLQLVWUH FKDUJp GH O·LQWpULHXU

$UWLFOH

/,95( 9
'(6 25*$1(6 '( &21752/(
&KDSLWUH SUHPLHU

'HV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
$UWLFOH
6RQW FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GDQV OHV FRQGLWLRQV
GpILQLHV SDU OD SUpVHQWH ORL OHV LQVSHFWHXUV HW FRQWU{OHXUV GX WUDYDLO
HW GHV DIIDLUHV VRFLDOHV OHV LQVSHFWHXUV HW FRQWU{OHXUV GHV ORLV
VRFLDOHV HQ DJULFXOWXUH OHV DJHQWV UHOHYDQW GH O·DGPLQLVWUDWLRQ
FKDUJpH GHV PLQHV HQ FH TXL FRQFHUQH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GDQV
OHV HQWUHSULVHV PLQLqUHV DLQVL TXH WRXV DJHQWV FRPPLVVLRQQpV j FHW
HIIHW SDU G·DXWUHV DGPLQLVWUDWLRQV DYHF OHV SRXYRLUV GpFRXODQW GH
OHXUV PLVVLRQV HW VHORQ OH SDUWDJH GH FRPSpWHQFHV RSpUp HQWUH HX[
SDU FHOOHV FL j UDLVRQ GH OD QDWXUH GHV HQWUHSULVHV RX
pWDEOLVVHPHQWV
/HV LQVSHFWHXUV HW OHV FRQWU{OHXUV GX WUDYDLO HW GHV DIIDLUHV
VRFLDOHV DLQVL TXH OHV LQVSHFWHXUV HW OHV FRQWU{OHXUV GHV ORLV
VRFLDOHV HQ DJULFXOWXUH VRQW FKDUJpV GDQV OH FDGUH GH OHXU
PLVVLRQ GX FRQWU{OH GH O·DSSOLFDWLRQ GHV WH[WHV OpJLVODWLIV HW
UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU GDQV OHV HQWUHSULVHV HW pWDEOLVVHPHQWV
UHOHYDQW GH O·(WDW HW GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV VDXI VL FHWWH PLVVLRQ
HVW GpYROXH HQ YHUWX G·XQ WH[WH SDUWLFXOLHU j G·DXWUHV DJHQWV
$UWLFOH
/HV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO SUrWHQW OH VHUPHQW
SUpYX SDU OH GDKLU UHODWLI DX VHUPHQW GHV DJHQWV YHUEDOLVDWHXUV%8//(7,1 2)),&,(/

,OV VRQW VRXPLV DX[ GLVSRVLWLRQV GX GDKLU Qƒ GX
¬FKDDEDQH ¬IpYULHU SRUWDQW VWDWXW JpQpUDO GH OD
IRQFWLRQ SXEOLTXH WHO TX·LO D pWp PRGLILp HW FRPSOpWp HQ FH TXL
FRQFHUQH OH VHFUHW SURIHVVLRQQHO
/HV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO TXL UpYqOHQW
GHV VHFUHWV GRQW LOV RQW HX FRQQDLVVDQFH VRQW SDVVLEOHV GHV SHLQHV
SUpYXHV SDU O·DUWLFOH GX FRGH SpQDO DSSURXYp SDU OH GDKLU
Qƒ¬ GX MRXPDGD ,, QRYHPEUH WHO
TX·LO D pWp PRGLILp HW FRPSOpWp VRXV UpVHUYH GHV GpURJDWLRQV
SUpYXHV SDU OHGLW DUWLFOH
$UWLFOH
/HV DJHQWV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO VRQW FKDUJpV
G·DVVXUHU O·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW
UpJOHPHQWDLUHV UHODWLYHV DX WUDYDLO
GH IRXUQLU GHV LQIRUPDWLRQV HW GHV FRQVHLOV WHFKQLTXHV
DX[ HPSOR\HXUV HW DX[ VDODULpV VXU OHV PR\HQV OHV SOXV HIILFDFHV
HQ FRQIRUPLWp DYHF OHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV
GH SRUWHU j OD FRQQDLVVDQFH GH O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO OHV ODFXQHV RX OHV
GpSDVVHPHQWV GH FHUWDLQHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW
UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU
GH SURFpGHU j GHV WHQWDWLYHV GH FRQFLOLDWLRQ HQ PDWLqUH GH
FRQIOLWV LQGLYLGXHOV GX WUDYDLO
&HV WHQWDWLYHV GH FRQFLOLDWLRQ VRQW FRQVLJQpHV GDQV XQ
SURFqV YHUEDO VLJQp SDU OHV SDUWLHV DX FRQIOLW HW FRQWUHVLJQp SDU
O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO &H SURFqV YHUEDO WLHQW
OLHX GH TXLWXV j FRQFXUUHQFH GHV VRPPHV TXL \ VRQW SRUWpHV
$UWLFOH
/HV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO SRUWHXUV GHV
SLqFHV MXVWLILFDWLYHV GH OHXUV IRQFWLRQV VRQW DXWRULVpV
j SpQpWUHU OLEUHPHQW HW VDQV DYHUWLVVHPHQW SUpDODEOH j
WRXWH KHXUH GX MRXU HW GH OD QXLW GDQV WRXW pWDEOLVVHPHQW DVVXMHWWL
DX FRQWU{OH GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
j SpQpWUHU HQWUH K HW K GDQV OHV ORFDX[ TXL OHXU
SDUDLVVHQW YDODEOHPHQW rWUH DVVXMHWWLV DX FRQWU{OH GH O·LQVSHFWLRQ
GX WUDYDLO DLQVL TXH GDQV OHV OLHX[ R GHV VDODULpV WUDYDLOOHQW j
GRPLFLOH
7RXWHIRLV ORUVTXH OH WUDYDLO V·HIIHFWXH GDQV XQ OLHX KDELWp
OHV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO QH SHXYHQW \
SpQpWUHU TX·DSUqV DYRLU REWHQX O·DXWRULVDWLRQ GHV KDELWDQWV¬
¬²¬j SURFpGHU LQGLYLGXHOOHPHQW RX DYHF O·DLGH G·H[SHUWV
GDQV OHV GRPDLQHV VFLHQWLILTXH HW WHFKQLTXH WHOV TXH OD PpGHFLQH
OH JpQLH RX OD FKLPLH j WRXV FRQWU{OHV HQTXrWHV HW LQYHVWLJDWLRQV
MXJpV QpFHVVDLUHV SRXU V·DVVXUHU TXH OHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV
HW UpJOHPHQWDLUHV VRQW HIIHFWLYHPHQW DSSOLTXpHV HW QRWDPPHQW

D j LQWHUURJHU VRLW VHXOV VRLW HQ SUpVHQFH GH WpPRLQV
O·HPSOR\HXU RX OHV VDODULpV GH O·pWDEOLVVHPHQW VXU WRXWHV OHV
TXHVWLRQV UHODWLYHV j O·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW
UpJOHPHQWDLUHV UHODWLYHV DX WUDYDLO
E j GHPDQGHU FRPPXQLFDWLRQ GH WRXV OLYUHV UHJLVWUHV HW
GRFXPHQWV GRQW OD WHQXH HVW SUHVFULWH SDU OD OpJLVODWLRQ UHODWLYH DX
WUDYDLO HQ YXH GH YpULILHU OHXU FRQIRUPLWp DYHF OHV GLVSRVLWLRQV
OpJLVODWLYHV HW G·HQ IDLUH FRSLHV RX G·HQ SUHQGUH GHV H[WUDLWV
F j H[LJHU O·DIILFKDJH GHV DYLV GRQW O·DSSRVLWLRQ HVW UHTXLVH
SDU OHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW GHV DIILFKHV LQGLTXDQW OH QRP
HW O·DGUHVVH GH O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO DXSUqV GH
O·pWDEOLVVHPHQW

1ƒ ²¬ UDELL ,

G j SUpOHYHU DX[ ILQV G·DQDO\VH GDQV OHV FRQGLWLRQV
SUpYXHV SDU OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU GHV pFKDQWLOORQV GHV
PDWLqUHV SUHPLqUHV HW VXEVWDQFHV XWLOLVpHV RX PDQLSXOpHV SDU OHV
VDODULpV
&HV DQDO\VHV VRQW HIIHFWXpHV DX[ IUDLV GH O·HPSOR\HXU HW OHV
UpVXOWDWV OXL HQ VRQW FRPPXQLTXpV
$UWLFOH
$ O·RFFDVLRQ G·XQH YLVLWH G·LQVSHFWLRQ OHV DJHQWV FKDUJpV GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GRLYHQW LQIRUPHU GH OHXU SUpVHQFH
O·HPSOR\HXU RX VRQ UHSUpVHQWDQW j PRLQV TX·LOV Q·HVWLPHQW TX·XQ
WHO DYLV ULVTXH GH QXLUH j O·HIILFDFLWp GX FRQWU{OH
/HV DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO GRLYHQW UpGLJHU
XQ UDSSRUW VXU WRXWH YLVLWH G·LQVSHFWLRQ TX·LOV HIIHFWXHQW
/H PRGqOH GH FH UDSSRUW HVW IL[p SDU O·DXWRULWp
JRXYHUQHPHQWDOH FKDUJpH GX WUDYDLO
$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ DWWULEXWLRQV HW REOLJDWLRQV GHV
DJHQWV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO SUpYXHV DX[ DUWLFOHV
HW FL GHVVXV HW FHOOHV GH O·DUWLFOH FL GHVVRXV
V·pWHQGHQW DX[ PpGHFLQV HW LQJpQLHXUV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX
WUDYDLO FKDFXQ GDQV OD OLPLWH GH VD VSpFLDOLWp
(Q YXH GH OD SUpYHQWLRQ GHV PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV OHV
PpGHFLQV FKDUJpV GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO VRQW DXWRULVpV j
H[DPLQHU OHV VDODULpV j SUpOHYHU DX[ ILQV G·DQDO\VH GDQV OHV
FRQGLWLRQV SUpYXHV GHV pFKDQWLOORQV GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV HW
VXEVWDQFHV XWLOLVpHV RX PDQLSXOpHV SDU OHV VDODULpV HW GHV PDWLqUHV
HQ VXVSHQVLRQ GDQV OHV ORFDX[ GX WUDYDLO RX GDQV OHV JDOHULHV GHV
PLQHV
&HV DQDO\VHV VRQW HIIHFWXpHV DX[ IUDLV GH O·HPSOR\HXU HW OHV
UpVXOWDWV OXL VRQW FRPPXQLTXpV
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU RX VRQ UHSUpVHQWDQW GRLW RXYULU XQ UHJLVWUH
GHVWLQp j O·LQVFULSWLRQ SDU O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO
GHV PLVHV HQ GHPHXUH HW GHV REVHUYDWLRQV pYHQWXHOOHPHQW VLJQLILpHV
j O·HPSOR\HXU HQ DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV HW FL GHVVRXV
&HV PLVHV HQ GHPHXUH HW REVHUYDWLRQV VRQW IRUPXOpHV GDQV
OHV IRUPHV IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH
8Q UHJLVWUH GRLW rWUH WHQX DX[ PrPH ILQV GDQV FKDTXH
pWDEOLVVHPHQW DQQH[H HQ UHOHYDQW VXFFXUVDOH RX FKDQWLHU
$UWLFOH
/RUV GH OD UpGDFWLRQ GX SURFqV YHUEDO O·HPSOR\HXU RX VRQ
UHSUpVHQWDQW GRLW SURGXLUH j O·LQWHQWLRQ GHV DJHQWV FKDUJpV GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO XQ GRFXPHQW IDLVDQW FRQQDvWUH VRQ LGHQWLWp
FRPSOqWH
$UWLFOH
/·HPSOR\HXU RX VRQ UHSUpVHQWDQW HVW WHQX
GH SUpVHQWHU VXU GHPDQGH GHV DJHQWV FKDUJpV GH
O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO WRXV OHV OLYUHV UHJLVWUHV HW GRFXPHQWV TX·LO
GRLW WHQLU HW GH SUHQGUH OHV GLVSRVLWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU TXH
PrPH HQ VRQ DEVHQFH FHV OLYUHV UHJLVWUHV HW GRFXPHQWV VRLHQW
SUpVHQWpV
GH GUHVVHU XQH OLVWH GHV FKDQWLHUV WHPSRUDLUHV HW WHQLU
FHWWH OLVWH j OD GLVSRVLWLRQ GH O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX
WUDYDLO
G·LQIRUPHU SDU pFULW O·DJHQW FKDUJp GH O·LQVSHFWLRQ GX
WUDYDLO GH O·RXYHUWXUH GH WRXW FKDQWLHU RFFXSDQW DX PRLQV GL[
VDODULpV HW GHYDQW GXUHU SOXV GH VL[ MRXUV¬


Aperçu du document Code du travail_fr.pdf - page 1/56
 
Code du travail_fr.pdf - page 3/56
Code du travail_fr.pdf - page 4/56
Code du travail_fr.pdf - page 5/56
Code du travail_fr.pdf - page 6/56
 
Télécharger le fichier (PDF)


Code du travail_fr.pdf (PDF, 529 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


code du travail fr
am document 20171213 062135 0
01113101285c
newsletter 3 trim 1
2206 lf 2011 fr 1
loi consommateur

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.141s