fitantanambola FIFATO .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: fitantanambola FIFATO.pdf
Auteur: CURRICULA

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/04/2015 à 13:38, depuis l'adresse IP 41.188.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1378 fois.
Taille du document: 1.2 Mo (7 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


FI.FA.TO.
FIRAISAN’NY FARITANY TOLIARY

FOMBA FITANTANAM-BOLA

1. Fototra iorenana
And. 1: Ny Filoha na ny Mpisolo azy voatendry (Mandataire) no mitarika ny Fikambanana FIFATO. Noho
izany dia afaka manontany na mitaky ny toebola (vola miditra, vola mivoaka ary vola sisa) amin’ny
Trésorier izy. Tsy Mpitahiry vola ny Filoha, noho izany dia tsy mahazo mitahiry ny volan’ny FIFATO izy.

And. 2: Ny Mpitahiry vola (trésorier) irery ihany no mitahiry ny volan’ny fikambanana FIFATO. Izy no
mampiditra ny vola ao anaty caisse ary mamoaka ny vola avy ao anaty caisse arakaraka ny toromarika
antsoratra azony avy amin’ny Filohan’ny Fikambanana FIFATO. Ny mpitahiry vola mpanampy no misolo
azy raha misy tsy fahafahany na tsy fanajany ny fepetra fitantanam-bolan’ny Fikambanana FIFATO.

And. 3: Raha misy vola izay avoaka amin’ny caisse na amin’ny banky, ny trésorier dia tsy mahazo
mampiasa io vola io (mividy, micommande zavatra) fa ireo izay notendren’ny birao hividy na hampiasa
izany ihany. Ireto farany anefa dia tsy maintsy manolotra amin’ny trésorier ny faktiora na rosia na piesy
izay mifanandrify amin’ny fandaniana izay namoaham-bola ary mamerina ny ambim-bola tavela.

And. 4: Ny Filoha (Président) na ny olona voatendry hanao izany (mandataire) ihany no afaka
mampamoaka vola. Tsy misy vola azo avoaka avy ao amin’ny caisse-n’ny FIFATO raha tsy alalana avy
amin’ny Filoha na ny olona voatendry hanao izany.

And. 5 : Ny mpanamarim-bola (Commissaire aux Comptes) dia tsy mahazo mikirakira vola. Ny
andraikiny dia manamarina ny isan’ny lelavola sy ny sorabola ary ny piesy rehetra izay nampiasana ny
vola ary manao tatitra na mety izany na tsy mety.

And. 6 : Ny volan’ny Fikambanana FIFATO dia tehirizina any amin’ny Banky BOA. Ferana ho Vola Dimy
alina Ariary ihany no tazomin’ny trésorier (petite caisse). Ny vola ankoatr’izay dia arotsaka any amin’ny
banky farafahatarany Roa (2) andro aorian’ny nahazoana azy.

2. Fepetra tsy maintsy arahan’ny mpitahiry vola
2.1 Ireo boky sy fitaovana ampiasain’ny mpitahiry vola
And. 7: Ny pejy na feuilles n’ny bokim-bolan’ny FIFATO, dia efa voaisa sy vita rangopohin’ny Lehiben’ny
Distrikan’ny Toamasina I. Tsy azo asiana takosina, na loto, na blanco, na gomme na menaka ny bokimbola. Ny Fanjakana dia manana zo hanaramaso ny bokim-bola sy ny piesy rehetra tandrify izany, na
ara-potoana, na tsy ara-potoana. Noho izany dia izay operation natao rehetra dia soratana ny andro’iny
ihany ao anaty boky fa tsy iandrasana fotoana hafa.

And. 8: Ny nomeraon’ny Rosia Vola Miditra dia manana endrika …… - R/201… (R = Recettes, araka any
sary). Tsy maintsy asiana nomerao ny rosia. Misy daty, sorabola, ary Sonia sy anarana ary
karapanondron’ny mpandray vola. Ny Mpanome vola kosa dia manao Sonia amin’ny Souche miaraka
amin’ny anarana sy nomerao karapanondro.

And. 9: Ny nomeraon’ny Rosia Vola Mivoaka dia manana endrika …… - D/201… (D = dépenses, araka
any sary). Tsy maintsy asiana nomerao ny rosia. Misy daty, sorabola, Sonia sy anarana ary
karapanondron’ny mpanome vola. Ny Mpandray vola kosa dia manao Sonia amin’ny Souche miaraka
aminn’ny anarana sy nomerao karapanondro.

2.2 Famoaham-bola avy ao amin’ny Caisse
And. 10: Ny vola mivoaka dia tsy maintsy soratana tandrify ny vola mivoaka ao amin’ny Bokim-bola.
Ny vola ao amin’ny caisse dia azo avoaka amin’ny alalan’ny taratasy (facture na reçu) izay efa
nampandalovina tamin’ny Filoha ka efa nahazo fankatoavana (Sonia sy tmbokasé ary daty). Ny facture
na reçu izay tsy nankatoavin’ny Filoha dia tsy azo entina hamoaham-bola.
And. 11: Raha misy famoaham-bola, dia manao Sonia amin’ny souche Rosia Vola Mivoaka ny
mpandray vola. Izany Sonia izany dia tovanana Anarana sy Nomerao karapanondro.

2.3 Fampidiram-bola
And. 12: Ny vola miditra dia tsy maintsy soratana amin’ny bokim-bola tandrify ny vola miditra. Ny olona
manome vola dia manao Sonia, mametraka Anarana sy laharana karapanondro ao amin’ny souche n’ny
Rosia Vola Miditra. Ny mpanome kosa manao Sonia amin’ny rosia izay omena ny mpanome vola.
And. 13: Ny vola arotsaka amin’ny banky dia tsy maintsy ahazoana Recu de versement d’espèces, izay
tehirizin’ny trésorier amin’ny maha-pièce comptable an’izany.
And. 14: Na ny vola mivoaka na ny vola miditra dia tsy maintsy misy piesy mifanaraka aminy. Atao
photocopie mialoha ny seky (chèque) mialoha ny hangalana vola amin’ny banky. Ireny piesy rehetra
ireny dia apetaka (coller) amin’ny kahier be (Grand format) iray arakaraka ny daty sy fotoana isehoany.

Tsy tokony hisy operation (fampiasam-bola) ka tsy misy piesy. Tompon’andraikitra amin’izany ny
trésorier raha misy fandaniana nefa tsy misy porofo mazava.

2.4 Fampindramam-bola
And. 15: Ny volan’ny Fikambanana FIFATO dia tsy azo ampindramina na ampitomboina amin’ny
mpikambana na amin’olon-kafa. Efa misy fikambanana hafa voatondron’ny Lalana afaka hanao izany
toy ny OTIV, Microcred, SIPEM ary ny Banky samihafa.
And. 16: Ny volan’ny Fikambanana FIFATO dia tsy azo ampiasaina amin’ny kilalalaom-bola toy ny PMU,
Casino ary ny loka isan-karazany.

3

Fanamarinam-bola na fitsirihana

And. 17: Ny Commissaire aux Comptes dia afaka manamarina ny toebola sy ny sorabola rehetra an’ny
Fikambanana amin’ny fotoana rehetra. Arak’izany dia aseho azy ary atolotra azy ny boky sy ny cahiers
rehetra izay ilainy. Isaka ny manatanteraka fitsirihana ny Commissaire aux Comptes, dia manome
Proces-Verbal na rapport amin’ny Biraon’ny FIFATO ary dika mitovy ho an’ny Filankevitra ambonin’ny
FIFATO. Izany no atao dia hialana amin’ny mety ho endrikendrika na ahiahy. Tompon’andraikitra feno
ny Commissaire aux Comptes raha misy kitoatoa na hosoka na lainga voarakitra ao anaty PV na Rapport
izay natolony.

And. 18: Raha miteraka ahiahy na fisalasalana ny Tatitra izay ataon’ny Mpanamarim-bola (Commissaire
auc Comptes) dia azon’ny Birao, na ny Filan-kevitra atao ny maniraka olon-kafa hanamarina ny volan’ny
Fikambanana. Izany olona izany anefa dia tsy maintsy omena Ordre de mission mazava tsara izay
milaza ny asa hataony ary ny sehatra izay naniraka azy. Raha ara-dalana ny Ordre de mission dia
manana fahefana toy ny Commissaire aux Comptes izy amin’ny fanatanterahaha ny asa
nampiandraiketina azy.


Aperçu du document fitantanambola FIFATO.pdf - page 1/7

 
fitantanambola FIFATO.pdf - page 2/7
fitantanambola FIFATO.pdf - page 3/7
fitantanambola FIFATO.pdf - page 4/7
fitantanambola FIFATO.pdf - page 5/7
fitantanambola FIFATO.pdf - page 6/7
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00318771.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.