في عقد النقل الجوي للبضائع .pdfNom original: في عقد النقل الجوي للبضائع.pdf
Titre: ....... .. ... ..... ..... ........pdf
Auteur: asmae

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PrimoPDF http://www.primopdf.com/ / PrimoPDF, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 02/05/2015 à 20:51, depuis l'adresse IP 41.141.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 763 fois.
Taille du document: 146 Ko (7 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


!"#$%& '()&* +,-&* .,/ 01 23456&*
93-:(&* ;"<=>?6&*@ 93&@.&* ;"3A"BCD* 738
!"#$% &"'( .
31.4#2 )*+,-. /'01
G.4HI J94> ?@ A"@B"C#-. /9*D=- E"F%"5%:2 ;'<,=-. 15+6-. 7$2 84$9
.""K%*LM49 N4OI /0'PQ J94> ?@ QI R4S"TU "UV W*XY-. ;Z["=Y9 ?'9G"@
?'$U ]YS ^0@ _.`C-. a4> ^0@ )"6Mb.":5%:2 25+6-. ?U 4O\. 7$T-. 5H4$9Q
8.4>b. !I 41c-"2 49deQ."/X=Y#-. /#<,#-. !QG 5'H .*0X6'- ?'C'$U W"YSI QI
gd$-. J'+,M /@4P hH ij#=M h=-.Q /k"Y-. A.`'##0- .4F% ;'<,=-. ^-V !Q:f09
["X=%p. hH 84> i1 /Tm[ ?U "%"'nI "KC@ oM4=9 "UQ R4XY-. A.["T=@. lG"6MQ
"k*XO A"+6C-. hH G"X=rp. qr*-. A. hHQ s;1",#-. E"UI h("+=-. hH "#1 5D6Ch=-. t9["X#-. ?U "Z4'mQ !*$u-.Q A"C9"$#-.Q A"$H.4#-. t9["X#2 J0$=9 "U
.3 &"L+-. ^-V 8.4>b. &*f- "KT0u=9
Rd9.`=#-. 5='#Zb 4(",-. 4X$-. vTuM h=-. A"#D-. ?U /#P ;'<,=-. !"1 . VQ
-/k"O /6X2- /'-Qd-. /9["f=-. A"rw$-. hH 5%xH s/U"@ /6X2 /9["f=-. A"rw$-. hH
/'e["Y-. R["f=-. v'fyMQ z'yCM hH ;Z"DM h=-. /-"$6-.Q /9df#-. i{"P*-. ;ZI ?U
!I ^0@ ]'XC=-. ?U /'-Qd-. R["f=-. G*+@ ?U d+@ *0Y9 G"<9 wH s"Z[.4+=P.Q
. 19 :C 01981 *+,-./! 01(+2/! +34/! $!5 01/6%/! 7$-89/! :;3<9/! 1= >?-2/! @AB! : !"#$ %&' "() 1
. 15 :C 1978 0>Q/-Q/! ·P 0>&$%G3AH! I$-2E/! *JKG? 07$-LMH!6 7$-;9NO! :;3<9/! :D-="/! "() %EF) 2
:Y-Z [!\S T4/ C-]^) $-;9NO _"W]/! *5!$` a/` %G9bc >d-N >;/e":RSJ( R.4/! T2( R=+U V;W49/! X? D1K(6 :9& X;&5-U 5!+=) f&+g XU >hE9<E/! 6) >EY-./! i-U'-GE/! >&"b9/ _-jS :;3<9/! k= X3& -El?6 0["Z"/! VE9<? 6)
"·-S"S-Z n/o -l/ p"]E/! :q-<E/! D-rZ ahU :lU!\S s+U X? O%( n/o6 0X;U'-G9E/! VLZ X? *5-U :l;hU m-4cO!
02002 +&-G& 1 0[ 0+W./! >h8E( $"KG? p-.? 0t+uE/-( 7+<L/! :;3<9/! >=+v 7+<L/! :;3<9/! :P-;N) %E<? -l;h& -?6 9:C
:m-;b/! !w, 1= +jS) 3
12?-8/! z93E/! 0>S$-.? >h;h<c >A!$5 0:;3<9/! m-4cO 1S"S-./! _-jG/! :1A!+r/! xA!"/! %LU %E<? yA-L/! %LU .-l;h& -?6 50 C 02005 0a/6B! P0>&$%G3AH! 0{&%</!
11:>Gb/! 4 0[ 0m".</! >h8E( $"KG? p-.? 01hN!%/! "S-./! 1= 1LGMB! :;<9h/ 1S"S-./! _-jG/! : "&\F |$"M ·-l;h& -?6 151 :C 601987 +LEb&5 1408 1S-Q/! x;($

"KCU [G"C-.Q ;'<,=-. J94> ?@ iX6M |c'6CM QI d+$-. ?@ /}S"C-. A"@B"C#-. /H"1
/'C>*-. ;FC-. !I 5'-V R["S. [dfM "#UQ4;'<,=-. ~4S ^0@ l*=,9 p lc-.
R["f=-. G*+@ /Ke.*U /9"6<- dn €*02 hH "Z[*Xr NdU ?@ q6y1 /'{"L+-.Q
;'<,=-. ["y=%. ^-V NGI "#U sA"@B"CU ?U "KC@ :yC9 "U /9*D=- ldX=-.Q .5/'-Qd-.
.6A"@B"C#-. |cZ i,- /0'P*1 h-Qd-. l["f=-.
v{"LT-. i+% hH ;'<,=-. AB"eI "'H*P["H /'r"6M. !I ^-V 4'y% )"'D-. .cZ hHQ
s"KCU 28 RG"#-. "KMGdn h=-. W"X=Op. ?1"UI ?U !"<U hH - ;=9 !I ~4y2 ?<-Q
.7/'r"6Mp. E"<nI ?'#<,#-. JTu9 !I *Z - ?U ‚4ƒ-.Q
/}S"C-. A"@B"C#-. hH ;'<,=-. ^-V &*f0-. `'fM /'r"6M. !I ?U ;m4-. ^0@Q
g"6m. .cZ !I S pQ s;'<,=-. /-:DU ;'FCM q06mI "K%I pV sv{"LT-. i+% d+@ ?@
d+@ hH l*+-. 84u-. *ZQ l*f-. ir"C-. EdY9Q [4L=#-. /,0X#2 4L9 8*P
·A"@B"C#-. /9*D=- &*f0-. dC@ /C'$U ~Q4S ‚4H ^-V ir"C-. .cZ :f09 dr V si+C-.
/C'$U d@.*r q$(QQ ]+C-. .cZ 1999 E"$- g"94=%*U /'r"6M. q1[.dM d+H s.cK?@ /}S"C-. A"@B"C#-. 76- ;'<,=-. J94> „*0P !*0L69 "UdC@ 8.4>b. "K2 d'+=9
:X;c$"W/! }%F` wNJ& t"93? m-4c! ar9.E( :9& :;3<9/! a/` D-89/! 4
1= :lG;( _+LE/! %.2/! XU JKGc ) VE9<& 19/! i-U'-GE/! >&"b9( :3<E/! a/` 6%Z-29E/! %l2& {;F :a/6B!·[!\G/! ["Z6 ahU f(-b/! D-89/O! a/` 1hdB! %.2/! 1= m-4c! >(-QE( %2& 7w/!6 :;3<9/! P+^ ", !w,6 0VL.9bE/!
:+jS) 0:;3<9/! Rg$-K? ~w,6 0n/o %2( %.2/! XU V24/-( JKGc 19/! i-U'-GE/! >&"bc 1,6 :>;S-Q/!0I$-2E/! *JKG? 0f;L9/!6 >&+jG/! X;( 1/6%/! %.2/! "S-Z $-;9N! 1= X&%Z-29E/! >&+F :i"Z-& %E<? 5"E<?·-l;/` -?6 ·343 :C 2000 >&$%G3AH!
-;Y-rZ6 -;l.= O%M $-€) i-U'-GE/! 4/ C-N _-jGq :;3<9/! a/` _"W]/! D-89/! ) a/` +;KS 5%W/! !w, 1=6~w, p"F +jS) ·>d-]/! R92;Lg R/ _) >h9]? >2;Lg 6o _) >;Y-rZ 6) >&%Z-2c >2;Lg 6o ",) >;S"S-./! R92;Lg p"F
:D!$‚!
>2?-M 0C-]/! "S-./! 1= -;h2/! i-A!$%/! _"h(5 V;G/ >/-A$ 0>&$-89/! 5!"E/! 1= 1/6%/! :;3<9/! :ƒ;?$5 „! %LU-l;h& -?6 38 :C 01983 01982 :>Gb/! 0D-r;L/! $!%/! 01S-Q/! Xb</!
·>;/6%/! >&$-89/! 5".2/! X? xY-rLh/ 7"8/! V.G/! %.U ) $-L9U! ahU 5
3:C 1995 0>&$%G3AH! 0>;2?-8/! i-U"LE/! $!5 0>;/6%/! *$-89/! i-U'-G? 1= :;3<9/! D-rZ :%;8E/! %LU+;G? 6
0>;(+2/! >rlG/! $!5 0 $-.? f;Lc6 +;jGc 01hN!%/!6 1/6%/! 7$-89/! :;3<9/! "S-Z :>?…A :&+3/! %LU %EF)
·-l;h& -?6 233 C 02004 0a/6B! P 0*+,-./!
1Lh</! i!$"KG? 0>;hN!%/!6 >;/6%/! >d-]/! i-Z…2/! 1= :;3<9/! :p-2/! %LU %E<? >^-3U6 p-E8/! %E<? a4W?·-l;h& -?6 297 C 01998 0a/6B! P 0 -GL/ 0i6+;( 0>;Z".</!
.753C 019950>&$%G3AH! I$-2E/! *JKG?0>;/6%/! *$-89/! 5".U ahU f;L9/! zM!"/! "S-./! :m5-d 1hU _-K,:1h& -? ahU -;="A$-= >;Z-4c` X? 32 *5-E/! †Gc 7
-q !o` -? >/-F 1= n/o6 >;Z-4cO! ~w, 56%F 1= :;3<9/! P6+^ a/` D-89/O! xY-rL/! V.S %.U 1= '"8& n/o x?6"···
"·a/6) *+.= 28 *5-E/! 1= -l;hU C"WGE/! :q-<E/! C-W9N! i-lM 1= 7+8;A :;3<9/!

!:2 A[4r 34 RG"#-. ?U ^-Qb. R4+6-. !xH s^-QI /'n"% ?#H .8l*f-. i+C-. d+@
p 5%I hC$9 /6-"Y#-. E*K6#H sv{"LT-. i+% d+@ ^0@ z+H .[*X+U ;'<,=-. !*<9
hH ;'<,=-. !I s/'%"† /'n"% ?UQ s9…"14-. i+% d+@ hH ;'<,M „"CZ !*<9 !I B*f9
;'<,=-. ^0@ )"6M. !*<9 !I ~4y2 "9["'=OV "#%VQ "9["TeV ‡'- v{"LT-. i+% d+@
./'r"6M. E"<nb )"6Mp. .cZ /+2"uU NdU /Tr.4U *Z - ?U /9"ƒ-.Q s/2"=<-"2 "=2"†

NdnV /T-"u#-. on"k ["'=O. oD,2 t0=YM ;'<,=-. A.&.4eV !V s/j-"† /'n"% ?UQ
s!.4'u-. /14S 5'H /0fD#-. d0T-. A.&.4eV "UV hKH s_.`C-. 4FC2 /X=Y#-. ;1",#-.
lc-. d0T-. A.&.4eV QI ir"C-. g"#@b hD'{4-. `14#-. 5'H lc-. d0T-. A.&.4eV "UVQ
"ZdX+U ^-V /@"LT-. 5'H iX=P lc-. d0T-. A.&.4eV QI i+C-. d+@ 5'H E42I
_.*%I ?U ?'$U _*C2 8.4>b. E`0M ;- /'r"6M. !I s /$2.[ /'n"% ?UQ

10

h{"KC-.

?UQ 11.4n "'#<,M !*<9 !I ?<#9 "#1 "'DPˆU ;'<,=-. .cZ !*<9 !I ?<#'H s;'<,=-.
sRd94H /+2"P d$9Q s;'<,=-. g"fU hH d9de ;<,2 qMI dr /'r"6M. !I sN4OI /'n"%
?@ s_.`C-. ^0@ J'Tu=-. oe.*-. !*%"+-. ["'=O. ?U 8.4>b. RG.[V "KT0D2 - Q
w>"2 4T=$9 ‰',2 s12/'r"6Mp. E"<nI J'Tu=- ;'<,=-. /}'Z QI ;<,#-. ["TeV J94>

1= -;h2/! i-A!$%/! _"h(5 V;G/ >/-A$ 0>;/6%/! i-;Z-4cH!6 1(+uE/! x&+K9/! X;( 7"8/! VZ-G/! >;/6‡b? :V;r= >KY-U8
.207 :C 1998 0D-r;L/! $!%/! 0fK/! X;U 01S-Q/! Xb</! >2?-M 0C-]/! "S-./!
{;F 34 *5-E/! X? a/6B! *+.4/! †S X? xY-rL/! >Ehq auhc ) ~5-4? +Ec‡Eh/ 1h&'!+L/! %="/! X? ˆ!+9Z! ‰-G, -q 9
xY-rL/! V.S %.U 1= :;3<9/! †G/! VEK& n/w(6 "···V.G/! %.U 1= -=+/! P+9K& ) '"8& ····" ", †G/! "3&
Šh3? :;3<9/! ) >8<( 7+b&"b/! %="/! X? >d-](6 p"L./! fh& :/ ˆ!+9ZO! !w, ) O` 0C-]^B! V.S %.U6
XF-K/! k= xY-rL/! V.S %.U 1= :;3<9/! -?) 0zq!+/! V,-q m-,$` R;hU zc+9& 7w/! +?B! 0!+b&"A 1= >d-](6
.:;3<9/! i-.4S >lM!"? ahU $%.c >&$-8c >bA‡? 6) >q+^ "3& -? *5-U
$-;9NO -.=6 :;3<9/! i!D!+M` :9c" :1h& -? ahU 1999 _-2/ p-&+9S"? >;Z-4c! X? 34 *5-E/! X? >;S-Q/! *+.4/! †Gc 10
."33 *5-E/! 1= -l;/` $-KE/! 1Y-r./! C-W9NO! i-lM }%F` 1= >L/-E/! zF-d
-4hA >U"#"? *5%<? i!D!+M`6 %U!"Z f=6 >;Gg6 6) >;/65 i-EjG? 6) i-‹;, ~O"9c 7w/! ", 1bA‡E/! :;3<9/! ` 11
7w/! "l= X;2? [!\G( I+2& 7w/! "l= +</! :;3<9/! -?) 0i-‹;l/! ~wl/ >‹KGE/! i!$!+./! 6) >;/6%/! i-;Z-4cO! -,5%<c
!w, p"F +jS) 0i!D!+M`6 %U!"Z X? DO‡, ~5%<& -E/ -.=6 _"W]/! :,$-9]& X;E3<? 6) :3<? >=+2E( :9&
+34/! $!5 0a/6B! D\8/! 0>&$-89/!6 >;S%E/! 5!"E/! 1= :;3<9h/ >?-2/! >&+jG/! ::^-, %E<? 5"E<? : ["#"E/!
·49 6 48 :C 1990 *+,-./! 01(+2/!
-;="A$-= >;Z-4c` _-3FB -.=6 :l;hU s6+2E/! [!\G/! 1= "hW4& X;E3<E/! k= +F 6) 1bA‡? :;3<9/! -q D!"A6
·f;L9/! zM!"/! "S-./! †]& -E;= 1999 >Gb/ p-&+9S"? >;Z-4c`6 C-W9NH! †]& -E;=
_-3F) :;3<9/! >‹;, 6) :3<E/! fL&" :1h& -? ahU 1999 _-2/ p-&+9S"? >;Z-4c` X? 34 *5-E/! X? >Q/-Q/! *+.4/! †Gc-12
".>;Z-4cH! ~w,

!xH -c- s13E"<nb. |cZ vU ‚["$=9 QI ^H"C=9 ;'<,M )"6MV QI ~4S i1 "+0uU "%wu2
tr*=M ;K=94n !xH ;'<,=-. ^-V &*f0-. v{"LT-. i+% d+@ hH 8.4>b. Jn ?U !"1
.J'Tu=-. /Te.*-. hZ /'r"6Mp. E"<nI ŠTXMQ J'Tu=-. oe.*-. !*%"+-. ["'=O. dC@
s/@B"C=#-. 8.4>b. ^0@Q ;'<,=-. ^0@ G49 .4'T1 .d'r d$9 - !I ‹nw#-.Q
lI hH "ZG"$T=P. B*f9 p R4UŒ |d@.*r ŠTXM !I hH /Tm4-. *Z - ?U dX+-. i$-Q
8.4>- /'%*%"+-. `1.4#-. [.4+=P.Q AwU"$#-. [.4+=Pp "+'+,M sg.*nb. ?U g"n
.14/'-Qd-. R["f=-. 5'L=+M "U .cZQ sv{"LT-. i+% G*+@ hH Rdr"$=#-.
A"$94y=-. q0U"$M t'1 "CZ ["j9 lc-. gŽ"D=-.Q s/'-Qd-. A"'r"6Mw- /TDC-"2 .cZ
/uP.*2 "K0n )4>Q /9*f-. A"@B"C#-. vU ?#'-.Q …4ƒ#-. ?U i1 hH /'C>*-.
;'<,=-.
;FC9 ;- h24ƒ#-. /9*f-. /nw#-. E*P4U !I ^-V 4'y% gŽ"D=-. .cZ ^0@ /2"e"'-"O &"e hC#'-. h%d#-. !.4'u-. !*%"r !I "#1 s/9*f-. A"@B"C#0- /TDC-"2 ;'<,=-.
·5#'FCM /-:DU ?U
15
s h24ƒ#-. v94y=-. hH /U"$-. d@.*+0- "+T> `{"e ;'<,=-. !xH - ;m[ s?<-Q
:1h& -? ahU 1999 _-2/ p-&+9S"? >;Z-4c` X? 34 *5-E/! X? >2(!+/! *+.4/! †Gc-13
6%(6 …g-( "3&6 :;3<9/-( C-N m-4c! 6) %G( Vq X? !ŒD\M *5-E/! ~w, X? >Q/-Q/!6 >;S-Q/! X;c+.4/! _-3F) +L92c"
.:;3<9/! m-4c! 6) %G( 1= -El/ Š/-]? †S 7) +€)
{&%<c 1999 _-2/ p-&+9S"? >;Z-4c` f=6 1/6%/! 7"8/! V.Gh/ 1S"S-./! _-jG/! :7$%G3/! %EF) 5"E<? :aG2E/! @4S 1= 14
.202.C 02000 &"3/! >2?-M 0m".</! >;hq 0"A$!6 _-jS
p"W4/! X? 7) @?-]/! :b./! X? X?-Q/! t-L/! 1= >;S%E/! *+bE/! "S-Z 1= :;3<9/! 1(+uE/! [+KE/! Ž/-U %./ 15
:1h& -? ahU >;S%E/! *+bE/! "S-Z X? 306 VW4/! †G& {;F 0387 a/` 306
-Eq - ···"-l;= I+W9/! "3hE& 19/! m".</! 1= :;3<9/! ahU !".=!"& ) >;h,B-( "29E9& X&w/! C-]^/ X3E&"
>Lc+9E/! i-U!\G/! s+U ahU 5!+=B! m-4c` '!"M ahU †S >&$-89/! :q-<E/! !%F` "S-Z X? @?-]/! VW4/! )
:+jS) >?-2/! %U!"./! V‘ 1= :;3<9/! ["#"? p"F […gH! X? %&\E/ ·:;3<9/! ahU >&$-89/! :l/-EUB
+&!+L= - +&-G& 1 :[ "S-.h/ >;(+uE/! >h8E/! 1= $"KG? p-.? 01(+uE/! "S-./! 1= :;3<9/! : 6'!$ p"( -M · -l;h& -?6 7 : C 01985
74 :[ 0>;(+uE/! :q-<E/! >h8E( $"KG? p-.? 0>;S%E/! *+bE/! "S-Z 1= :;3<9/! ahU m-4cO! :7$"qwE/! 1L2K/! ·-l;h& -?6 42 :C 01990 V&+() - ’$-?
014-2003 5%2/! 0[-=%/! >/-A$ >h8E( $"KG? p-.? 0>;S%E/! *+bE/! "S-Z $-g` 1= :;3<9/! :1F-&$"L/! -&+q'·79 C 0$"#-G/-( X;?-<E/! >‹;, -,$%Wc
t-( 1= *5$!"/! %U!"./-= 1/6%/! 7$-89/! :;3<9h/ >LbG/-( !+;Lq -v!+= I+2& 1(+uE/! "S-./! ) R.4/! T2( }+&6
D!+MH -S-3? t+uE/! $-;9NH p-EUB! p-M$6 $-89/! _-?) >hZ+U V3K& -E? 01hN!%/! :;3<9/-( y.= >.h29? :;3<9/!
·t+uEh/ >&5-W9ZH! >A-;b/-( f<hc -l( -l9b& O >&5-W9Z` $-r? @U-.9/! n/o 1= ) n^ O6 :;3<9/!
+&!+L= 0+&-G& 073 :[ 0>;(+uE/! :q-<E/! >h8E( $"KG? p-.? “%F 7) :;3<9/-( t+uE/! _-E9,` :ƒ;?$5 „! %LU·-l;h& -?6 9 :C :1995

5MG"U hH 84$9 ‰'n s;'<,=-"2 "k"O "$94yM [dkI 5%xH hC#'-. _4y#0- /TDC-"2Q
:5%:2 /U"@ /6X2 ;'<,=-. /'%"j-.
/#<,#-. !QG s"#KC'2 ;<,'- 4j1I QI 4OΠ"XYS "#K{"(42 ?'H4u-. ["'=O."
16
"A"@.`%Q A"HwO ?U "#KC'2 E*+9 "#'H s/X=Y#-.
X? ["G/! !wl( >.h29E/! i-;Z-4cH! T2( ahU m5-d %Z 1(+uE/! [+KE/! ) ahU R.4/! X? +N‚! T2L/! }+&6 "‰$"&";S" >;Z-4c` 1= VQE9c i-;Z-4cH! ~w,6 01(+uE/! "S-./-( 1/65 :;3<c 5"M"( p"./! ahU %U-b& -E? 0:;3<9/!
-l;hU m5-d 19/!6 -l&w;4Gc6 >;LGMB! >;E;3<9/! i!$+.E/-( i-=!+9UH! JK( 1958 ";S"& 10 ”&$-9( *$5-W/!
1Gg!"?6 p6%/! X;( >;Y-GQ9AO! i-U'-GE/! >&"b9( >.h29E/! "XG^!6" >;Z-4c`6 01960 ";S"& 11 ”&$-9( t+uE/!
+LE9LA 31 ”&$-9( 13h? _"A+? ar9.E( t+uE/! -l;hU m5-d 19/!6 1965 +&-G& 18 t >N$‡E/! }+NB! p6%/!
·1987 V&+() 4 ”&$-9( >N$‡E/! 7$-89/! :;3<9h/ ">;(+2/! -EU" >;Z-4c`6 01966
1S-Q/! 5%2/! 0ƒq!+? 0}%9GE/! >h8E( $"KG? p-.? 01(+uE/! >;S%E/! *+bE/! "S-Z 1= :;3<9/! :z/-/! :&+3/! %LU·10 C 02000 +LGM5 01421 -r?$
-ElG;( >Z+49h/ %Y-b/! $-;2E/! ) R.4/! T2( +;K& 1hN!%/! 7$-89/! :;3<9/!6 1/6%/! 7$-89/! :;3<9/! X;( \;;E9h/6[!\G/! -q !o`6 -;/65 -2(-g 1b93& :;3<9/! k= >;/6%/! *$-89/! •/-W? @E& [!\G/! -q !ok= [!\G/! >2;Lg ahU _".&
·-;Gg6 6) -;hN!5 -2(-g 1b93& :;3<9/! k= >;Gg6 >uLd 7o [!\S ahU !+39<?
VE2/! *6%G( $"KG? p-.? 01Gg"/! 7$-89/! :;3<9/!6 01/6%/! 7$-89/! :;3<9/! X;( >Z+49/! $-;2? :75"( +3( "(= 02004 ’$-? 5 0>&+WE/! T.G/! >E3<?6 ahUB! @h8E/! X;( >q+9K? *6%S 07$-89/! :;3<9/!6 1Y-r./!
·-l;h& -?6 13 C 7/2005 5%2/! 0ahUB! @h8E/! +c-=5 >hbhA=
:+jS) n/o p"F •A"9/!6 […gO! X? %&\Eh/6
-l;h& -?6 22 C ·’ ·_ :ƒ;?$5 „! %LU_"h(5 V;G/ >/-A$ 01Gg"/! :;3<9/!6 1/6%/! 7$-89/! :;3<9/! X;( X;E39<E/! *5!$` >;8F :1S-M+( R/H! %LU·-l;h& -?6 30 C 01994-1995 m".</! >;hq 0s-;U 1#-./! >2?-M 0C-]/! "S-./! 1= -;h2/! i-A!$%/!
"S-./! 1= -;h2/! i-A!$%/! _"h(5 V;G/ >/-A$ 01hN!%/! 1(+uE/! "S-./! 1= 7$-;9NO! :;3<9/! :p-F$ 1S-U"L/!·-l;h& -?6 39 C 01986-1987 P-(+/! m".</! >;hq 0@?-]/! %E<? >2?-M 0C-]/!
·1995 >&$%G3AH! 0>;2?-8/! i-U"LE/! $!5 0>;/6%/! *$-89/! i-U'-G? 1= :;3<9/! D-rZ :%;8E/! %LU +;G?{;F 01/6%/! :;3<9/!6 1hN!%/! :;3<9/! X;( \;E& -;Y-G€ -?-jS aGLc :;3<9h/ 1(+uE/! "S-./! [6+K? ) F…E/!6-62 5!"E/! 1S-Q/! t-L/! 1= 1/6%/! :;3<9/! -?) 013-46 5!"E/! 1= 1S-Q/! t-L/! 1= 1hN!%/! 1E;3<9/! [6+KE/! :jS
:+jS) ["#"E/! !w, p"F xA"9/!6 […gH! X? %&\Eh/ 47
1hN!%/! 7$-89/! :;3<9/! *6%S 1= $"KG? p-.? 0:;3<9/! >S6%? [6+K? 1= *5$!"/! i-,-8cH! :,) :1b;S+E/! %E<?3-4 ahUB! @h8E/! X? 5!%U`6 I!+^k( t+uE/! iO6-.E/ _-2/! 5-<cO!6 p%2/! *$!'6 -l9EjS 19/!6 01/6%/!6
·-l;h& -?6 6/2005 5%2/! 0ahUB! @h8E/! +c-=5 >hbhA 02004 ’$-?
*%<9E/! :?B! >G8/ I+g X? >;U"#"E/! +;&-2E/! D"# ahU :;3<9h/ 1(+uE/! "S-./! [6+K? :p"&$"d "S6$·-l;h& -?6 69 C ·’·_ 01/6%/!6 1hN!%/! 7$-89/! :;3<9/! *6%S 1= $"KG? 01/6%/! 7$-89/! "S-.h/
$"KG? 01/6%/!6 1hN!%/! :;3<9h/ 1(+uE/! "S-./-( fh29? "S-Z [6+K? †G/ >;/6) *D!+Z :’5-E&+q 65$-S+(·-l;h& -?6 73 C·’·_ 01/6%/!6 1hN!%/! 7$-89/! :;3<9/! *6%G(
>(+89/! D"# ahU >;(+uE/! :;3<9/! >S6%E( fh29? "S-Z [6+K? *D!+Z 01M$-]/!6 1hN!%/! :;3<9/! :1q-S) V;LS·-l;h& -?6 79 C·’·_ 01M$-]/!6 1hN!%/! :;3<9/! *6%G( $"KG? p-.? 0>&%G3/!
>Gb/ 22 :Z$ "S-Z X? 2 *5-E/! 1= 7$-89/! :;3<9/! Š&+29( _-Z 1GE;/! [+KE/! ) a/` 5%W/! !w, 1= +;KS6 16
6) >&$-8c O-EU) "A$-E& X;&$-L9U! 6) X;;2;Lg C-]^) R=!+g) "3& :;3<c 7): "RSJ( :;3<9/! JK( 1992
1= 1/6%/! :;3<9/! I+U RS) n/o a/` >=-#` ."zS-M) 6) X;;GE& !"S-q D!"A -lU"S -q -&) >&$-EQ9A! 6) >&5-W9Z!
-,+.? 6) -lGg"? "3& 6) >4h9]? i-;bGM X? C-]^) :;3<9/! I!+g) ) 1G2& 1/6%/! :;3<9/!:"R/".( *5-E/! @4S
"·:;3<9h/ 1/65 \q+? 1= :;3<9/! :c !o` 6) >4h9]? !%h( 1= 1b;Y+/!
1= :;3<9/! :1hL8/! (-€ „! %LU %EF) z;8S: - +jS) XE;/! 1= :;3<9/! "S-Z p"F xA"9/!6 […gH! X? %&\Eh/602006 0>&$%G3AH! 0{&%</! 12?-8/! z93E/! 0>;2#"/! >EjSB!6 1?…AH! R.4/! 1= >A!$5 0>;(+2/! X;S!"./!

4T=$M i+C-. /+'†Q hH RG[.*-. ;'<,=-. ~Q4S !I g*+-. ?<#9 ‘"Pb. .cZ ^0@Q
/'%d#-. R4uD#-. !*%"+- "+T> _4y#-. "KT0u=9 h=-. ~Q4y-. A4H.*M . V /,',k
;'<,=-. ^-V &*f0-. dC@ ?'#k"Y=#-. E.`=-.Q shC#'-. ;'<,=-. !*%"rQ h24ƒ#-.
.h{"L+-. W"X=Op"2
i1 hH /9*f-. /nw#-"2 /k"Y-. A"$94y=-. hH ;'<,=-. /f-"$U !I .4'OI N4%Q
/9"#,- /9[Q4( /-:DU ŠTkI W"O ]C2 "#K#'FCMQ ?#'-.Q …4ƒ#-. ?U
.€.46-. .cZ dD- "T94r ?9d0T-. w1 hH _4y#-. iOd=9 !I iU:% .cK-Q s?9[4L=#-.

.-l;h& -?6 190 C
·-l;h& -?6 110 :C 0C·_ :1A!+r/! xA!"/! %LU %E<? yA-L/! %LU-
Télécharger le fichier (PDF)

في عقد النقل الجوي للبضائع.pdf (PDF, 146 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


jimmy huet cv 2015
cv moderne colore 1
planning formation novembre2014 peronnas
planning peronnas nov et dec 2014
fichier pdf sans nom 5
fiche d inscription toussaint 2015

Sur le même sujet..