ما بعد الباكالوريا 2015 .pdfNom original: ما بعد الباكالوريا 2015.pdfTitre: (Korrassa_Aprés_Bac_2015_finalisa_fini_1)Auteur: DELL

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.3 / GPL Ghostscript 9.04, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/07/2015 à 06:51, depuis l'adresse IP 45.219.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1416 fois.
Taille du document: 5.1 Mo (175 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


CRIAO
2

‫ﺻﻔ ﺔ‬

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]<æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]

äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
< <äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]
*******
criao.aref.rabat@gmail.com:‫اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
www.facebook.com/criao.rabat

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

âî‡Õm
<å„â< …]‚‘c< Ùø}< àÚ< ½^e†Ö^e< äéqçjÖ]< î×Â< ì‚Â^Š¹]æ< ÝøÂþÖ< ëçã¢]< ˆÒ†¹]< îÊè
<l^Þ^vjÚ]<‡^éjq]<î×Â<°×fϹ]<„éÚøj×Ö<ì†Êçj¹]<íéßèçÓjÖ]æ<íéÛé×ÃjÖ]<Ñ^Êû^e<Ìè†ÃjÖ]<±c< í‰]†ÓÖ]
<J èçÓjÖ]æ< ê‰]…‚Ö]< Üâ…^ŠÚ< …^éj}]< î×Â< Üãi‚Â^ŠÚ< Øqù< ÔÖƒæ< H^ãé×Â< °×‘^£]< æ_< ^è…çÖ^ÓfÖ]
<gŠu< ^ãËéß’i< ^é×ÃÖ]< Œ…]‚¹]æ< ‚â^ù]æ< l^é×ÓÖ]< Ùçu< íßé¦< l^Úç×ÃÚ< í‰]†ÓÖ]< å„â< àÛ–jiæ
<Ý^ŠÎù]< Ùçu< l^Úç×ÃÚ< àÛ–ji< ^ÛÒ< HDJJJë†ÓŠÂ< Hë…^Ÿ< H < HêuøÊE< íãqçÚ< l÷^¥
<J ã¹]< àèçÓjÖ]< l^Š‰öÚæ< êÖ^ÃÖ]< ÏjÖ]< ì^ã< – < Ý^ŠÎ_æ< ^é×ÃÖ]< Œ…]‚Û×Ö< íè –vjÖ]
<êÖ^ÃÖ]< Üé×ÃjÖ]< l^Š‰öÚæ< íée†Ç¹]< l^ÃÚ^r×Ö< øéց< í‰]†ÓÖ]< å„ < xË’j¹]< ‚ré‰< HÔÖ„Ö< íÊ^•ý^e
<íÃe^jÖ]< ÇÖ]< †ù]< àèçÓiæ< êÖ^ÃÖ]< Üé×ÃjÖ]< l^Š‰ö²< †}a< øéց< Üm< H^ < íÃe^jÖ]< †ù]< àèçÓiæ
< <Jl^ÃÚ^r×Ö
<l^Š‰ö¹^e<í‘^¤]<íéÞæ ÓÖý]<ÄÎ]ç¹]<ì…^è‡<íf¾]çÚ<î×Â<o©<Hl^u憎Ö]æ<l^Úç×ù]<àÚ<‚èˆÛ×Öæ
<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<íéÛé×Îý]<ˆÒ]†¹]æ<ëçã¢]<ˆÒ†¹^e<Ù^’i÷]<]„Òæ<HkéÞ Þù]<íÓf<î×Â
< <Jí鉅‚¹]<l^Â^ŞÏÖ^e<°×Ú^ÃÖ]<ëçe Ö]<äéqçjÖ]<†`eæ<äéqçjÖ]
<Ùø}<Üjè<á_<g«<„éÛ×jÖ]<^â…^j−<튉öÚ<ëù<xé Ö]<Ì×Ú<Ù^‰…c<á_<±c<ì…^ý]<…‚Ÿ<^ÛÒ
< <J^èç߉<^â…‚’i<l^ÞøÂc<æ_<l]†Ò„Ú<Ðè†<àÂ<l^Š‰ö¹]<å„â<^⁂ < Ö]<xé Ö]<ì Ê
<ëçe Ö]<äéqçjÖ]<†_<àÚ<êÃÚ^¢]<ÝøÂý^e<°Ûjã¹]<ØÒ<HíÏémçÖ]<å„â<»<‚«<á_<îßÛjÞ
<^é×ÃÖ]< í‰]…‚Ö]< íÃe^jÚ< l^Þ^ÓÚc< î×Â< ͆ÃjÖ]< àÚ< ÜãßÓµ< ^Ú< °èçe†iæ< Üâð^éÖæ_æ< íf×æ< „éÚøiH
<Ðè†Ê<îÏfè<æ<HíÏémçÖ]<å„â<…]‚‘c<àÚ<Í‚ ]<ÐÏvjè<á_<^ß×Ú_æJD<êÚçÛÃÖ]<êÖ^ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<E<<h†Ç¹^e
<ØÓÖ<^Þçߺæ<HíÏémçÖ]<å„â<]‚Âc<»<]çÛâ^‰<àè„Ö]<ëçe Ö]<äéqçjÖ]<†_<ØÓÖ<]†Ò^<ˆÒ†¹^e<ØÛÃÖ]
< <J^ÞçÛ–Úæ<øӍ<^ßi^q^jÞc<ïçjŠ²<êΆÖ]<äÞ`<àÚ<|] Î]<æ_<ð^ße<ë_…<ëƒ
‫ا‬

<<

‫وﷲ و‬

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

3

CRIAO - Rabat - 2015

3

‫‪‘‹éÐ‬‬

‫@ @‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮى‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮ اﳉﺎﻣﻌﻲ‪..............................................................................................‬‬
‫اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟ ﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪..........................................................................................‬‬
‫اﻟﳫﻴﺎت ذات اﻟﻮﻟﻮج اﳌﻔ ﻮح‪............................................................................................‬‬
‫ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻻٕﺳﻼﻣ ﺔ‪....................................................................................................‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼ(‪............................................................................................................‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﱯ وﺷ‪.‬ﺒﻪ اﻟﻄﱯ‪..............................................................................................‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ وا ٔ‪2‬ﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣ ﺔ‪..............................................................................‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘ=ﺎرة واﻟ‪:‬ﺴ‪.‬ﻴﲑ‪...................................................................................................‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات @ﻜﻮﻳﻨﺎت ‪A‬ﻠﻤﻴﺔ و@ﻜ>ﻮﻟﻮﺟ ﺔ ﻣ ﻌﺪدة‪...............................................................‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻻٕ‪A‬ﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﱰﲨﺔ‪.............................................................................‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﺴ‪.‬ﻴﺎ‪K‬ﺔ واﻟﻔ>ﺪﻗﺔ‪..................................................................................................‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﳌﻼ‪K‬ﺔ اﻟﺘ=ﺎرﻳﺔ ‪...............................................................................‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻔﲏ و‪Q‬ﺟ‪P‬ﻋﻲ واﻟﺮ‪V‬ﴈ ‪........................................................................‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﲓ‪.......................................................................................................‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺷ‪.‬ﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي‪....................................................................................‬‬
‫ا ٔ‪2‬ﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ‪Z‬ﻠﻤﺪارس اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.....................................................................................‬‬
‫اﳌﺒﺎر‪V‬ت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ‪..............................................................................................‬‬
‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺒﺎراة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ )‪ (CNC‬ﻟﻮﻟﻮج اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻜﻮ‪d‬ﻦ‬
‫اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ‪...................................................................................................................‬‬
‫ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻘﲏ اﻟﻌﺎﱄ‪........................................................................................................‬‬
‫دﻟﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﲓ اﻟﻌﺎﱄ و@ﻜﻮ‪d‬ﻦ ا ٔ‪2‬ﻃﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ…‪..............……………..‬‬
‫دﻟﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﲓ اﻟﻌﺎﱄ و@ﻜﻮ‪d‬ﻦ ا ٔ‪2‬ﻃﺮ ‪j‬ﲑ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ‪Z‬ﻠ=ﺎﻣﻌﺎت‪..............................................‬‬
‫اﻟﺘﻜﻮ‪d‬ﻦ اﳌﻬﲏ‪..............................................................................................................‬‬
‫إرﺷﺎدات ‪A‬ﺎﻣﺔ‪..............................................................................................................‬‬
‫اﳌﺮاﺟﻊ‪........................................................................................................................‬‬

‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪24‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪45‬‬
‫‪48‬‬
‫‪52‬‬
‫‪72‬‬
‫‪77‬‬
‫‪79‬‬
‫‪82‬‬
‫‪92‬‬
‫‪98‬‬
‫‪113‬‬
‫‪122‬‬

‫<<‬
‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫‪126‬‬
‫‪137‬‬
‫‪144‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪172‬‬
‫‪174‬‬

‫<<‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪4‬‬

< <VDLMDE íé‰^‰_ l^Úç×e pøm î× íÃÚ^¢^e l^‰]…‚Ö] …^ŠÚ ˆÓi†è
:(Bac+3) ‫ ﺳﻨﻮات‬3 ‫( ﻓﻲ‬L) ‫اﻹﺟﺎزة‬
l
< ^{‰]…‚Ö]<í{Ãe^jÚ æ_ Ø< Ç{ŽÖ]
< ^{Ãe Ñ
< ^{vjÖ÷] à
< {Ú gÖ^ŞÖ] àÓ³: íé‰^‰ù] l^‰]…‚Ö] » ì‡^qý]
. ‰^¹] Ô׉ » í‘^} H] í×èçŞÖ]
°j×Ïj{<ŠÚ °
< jé{‰]‚Še †< {Úù] Ð
< {×Ãjè æ H<ØÇ{ Ñ
< ç{‰<tç{Öæ à
< {Ú g
< {Ö^ŞÖ] à
< {Ó³: í< {éßã¹] ì< ‡^{qý]
íÚ^ÃÖ] íéÃÚ^¢]<l^‰]…‚Ö] Ýç×e î× Ùç’£] ‚Ãe Dì†Êçj¹] ‚Â^Ϲ] ‚ gŠuE gÖ^ŞÖ] ^ãr×è
.løâö¹]<Ðé΂i ‚Ãe æ íéßã¹] æ_
:(Bac+5) ‫ ﺳﻨﻮات‬5 ‫( ﻓﻲ‬M) ‫اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ‬
.løâö¹]<Ðé΂i ‚Ãe æ íé‰^‰ù] l^‰]…‚Ö] ì‡^qc î× Ùç’£] ‚Ãe gÖ^ŞÖ] är×è: ‰^¹]
<l^{‰]…‚Ö] ì< ‡^{qc æ_ í< {éßã¹] ì< ‡^{qý] î
< {× Ù
< ç{’£] ‚< {Ãe g
< {Ö^ŞÖ] ä< {r×è<:“
< {’~j¹]
< {‰^¹]
.løâö¹] Ðé΂i ‚Ãe íé‰^‰ù]
< <:(Bac+8) ‫ ﺳﻨﻮات‬8 ‫( ﻓﻲ‬D) ‫اﻟﺪﻛﺘﻮراه‬
l
< ^f{ŠjÓ¹] ±c í< e^rj{‰÷] æ< < {‰^¹] î
< {× Ù
< ç{’£] g
< {תji<å]…çjÒ‚{Ö] l
< ^{‰]… » Ø< ér{ŠjÖ] ác
< <.í憎¹]
< <JÜééÏjÖ]æ<í‰]…‚Ö]<àÚ<^Âçf‰_<16<^ÛãßÚ<‚u]æ<ØÒ<àÛ–jè<H°é‰]…<°×’Ê<àÚ<íéÃÚ^¢]<íߊÖ]<áçÓji
<æ_<»†{ÃÚ<Ø{Ïu<àÚ<„}öè<l]‚uçÖ]<àÚ<íŠÞ^rjÚ<íÂçÛ¥<àÛ–jèæ<HàèçÓj×Ö<]…^ŠÚ<ì‡^qý]<Ô׊Ú<‚Ãè
Wl^è^ËÒæ<løâöÚæ<Í…^ÃÚ<h^ŠjÒ]<àÚ<gÖ^ŞÖ]<°Ó³<±c<Ô׊¹]<êÚ†èæ<WíéʆÃÚ<ÙçÏu<ì‚Â<àÚ
<ë^{{ {’jÎ÷]<Å^{{ {ŞÏÖ]æ<í{{ {ÃÚ^¢]<°{{ {e<hæ^{{ {ßjÖ^e<Üé{{ {×ÃjÖ]<…^{{ {c<»<Üj{{ {è<á_<Ô×{{ {Š¹]<»<àèç{{ {Ój×Ö<à{{ {Óµ
WêÂ^Ûjq÷]æ
< <Jíé×éÛÓi<l]‚uææ<íé‰^‰_<l]‚uæ<V°Ëß‘<±c<íËß’Ú<ì‚uæ<38<ì‡^qý]<Ô׊Ú<àÛ–jè
< <Vì‚uæ<38<àÚ<íÞçÓjÚ<íé‰]…<Ùç’Ê<íj‰<ì‡^qý]<Ô׊Ú<àÛ–jè
WD7E<l]‚uæ<Äf‰<^ÛãßÚ<ØÒ<àÛ–jè<êÞ^nÖ]æ<Ùæù]<á^è‚éã³<áø’Ê
<àß{ãÛ¹]<àèç{Ój×Ö<æ_<í{Ú^ÃÖ]<í{éÃÚ^¢]<l^{‰]…‚Ö]<Ýç×e‚Ö<ífŠßÖ^e<äqçjÖ]<‚è‚vjÖ<Äe]†Ö]æ<oÖ^nÖ]<áø’ËÖ]
WD6E<l]‚uæ<k‰<^ÛãßÚ<ØÒ<àÛ–jèæ<Híéßã¹]<íéÃÚ^¢]<l^‰]…‚Ö]<Ýç×e‚Ö<ífŠßÖ^e
<Ø{Ò<àÛ{–jèæ<Hí{éßã¹]<æ_<íé{‰^‰ù]<ì‡^qý]<íÃéf<ÄÚ<°ÛñøjÚæ<ÐÛÃj×Ö<Œ^ŠÖ]æ<‹Ú^¤]<áø’ËÖ]
< <WD6E<l]‚uæ<k‰<^ÛãßÚ
<H°{ŠÞ^rjÚ<àè†{’ßÂ<àÚ<]ð^ßnj‰]æ<‚u]æ<†’ßÂ<àÚ<áçÓjiæ<HàèçÓjÖ]<Ý^¿ßÖ<ê‰^‰ù]<áçÓ¹]<ì‚uçÖ]<‚Ãi
J†nÒ_<æ_<ì‚u]æ<íÇ×e<Œ…‚i<á_<àÓµæ
< <VíéÖ^jÖ]<Ù^Ӎù]<î×Â<ì‚uçÖ]<‹è…‚i<àÓµ
Wí膿Þ<Œæ… WíéÏéfŞi<Ù^ÛÂ_ WêÞ]‚éÚ<ØÛÂ<ØӍ<î×Â<íéÏéfŞi<íŞŽÞ_ Jgè…‚i<æ_<Åæ†ŽÚ <êË{‘çÖ]<Ì{×¹]<»<쁂{ ]<l]ð]†{qý]<Ð{Êæ<H‚{Ãe<à{Â<Üé{×ÃjÖ]<Ð{è†<à{Â<ì‚uçÖ]<àÚ<ðˆq<‹è…‚i<àÓµæ
Jíé‰^‰ù]<l]‚uçÖ]<»<íéÚ]ˆÖc<íéãéqçjÖ]<Ù^ÛÂù]<áçÓiæ<Hì‚uç×Ö
< <JÜééÏjÖ]æ<‹è…‚jÖ]<àÚ<íÂ^‰<50<±c<40<àÚ< Ú‡<ÍøÇe<‚u]æ<ê‰]…<Ø’ËÖ<ì‚uçÖ]<‚j³

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﻧﻈﺎﻡ‬

LMD

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﺍﳌﺴﻠﻚ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻣﺴﻠﻚ‬
‫ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

5

CRIAO - Rabat - 2015

5

<l]ð]†{qþÖ<^{Ïf<Hì‚{uçÖ]<l^{ÛééÏi<Ì{×j~¹<á‡]ç{jÚ<Ù‚{ÃÚ<h^{Šju^e<ì‚uçÖ]<»<^ãé×Â<Ø’ ]<íq…‚Ö]<‚ 
< <Jì‚uç×Ö<êË‘çÖ]<Ì×¹]<»<쁂 ]

Ví•æ^ù]<Ðè†<àÂ<æ_<^ãñ^Ëéj‰^e<^Úc<ì‚uçÖ]<Øé’ <Üjè
W20<î×Â<10<ف^Ãi<æ_<ÑçËi<íŞÏÞ<î×Â<Ùç’£^e<ì‚uçÖ]<ð^Ëéj‰]<Üjè
<ä{éÖc<ê{Ûjßi<ë„{Ö]<Ø{’Ë×Ö<g{Ö^ŞÖ]<ð^Ëéj{‰]<‚{ßÂ<í{•æ^ù]<Ð{è†<à{Â<íf{ŠjÓÚ<ì‚{uçÖ]< jÃi
< <Jì‚uçÖ]

‫ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ví•æ^ù]<Ðè†<àÂ<æ_<äñ^Ëéj‰^e<^Úc<Ø’ËÖ]<Øé’ <Üjè
<l]‚{uæ<Åç{Û¥<»<ä{é×Â<Ø{’ ]<¼Ïß{Ö]<Ù‚ÃÚ<á^Ò<]ƒc<ì‡^qý]<Ô׉<àÚ<Ø’Ê<ð^Ëéj‰]<Üjè
<ì‚uæ<ØÒ<»<^ãé×Â<Ø’ ]<íŞÏßÖ]<ØÏi<÷<á_<íŞè†<H20<î×Â<10<ÑçËè<æ_<ëæ^Šè<Ø’ËÖ]
J20<î×Â<5<àÂ<Ø’ËÖ]<l]‚uæ<àÚ
<°×{’ËÖ]<æ_<4æ3<°×{’ËÖ]<æ_<2æ1<°×{’ËÖ]<°{e<í{•æ^ù]<Ð{è†<à{Â<Ø’ËÖ]<ð^Ëéj‰]<àÓµ
<20<î{{×Â10<°é{{ßù]<°×{{’ËÖ]<»<^{{ãé×Â<Ø{{’ ]<í{{ŞÏßÖ]<Ù‚{{ÃÚ<ëæ^{{Šè<á_<g{{«<o{{éu<6æ5
<à{Â<°éßù]<°×’ËÖ]<l]‚uæ<àÚ<ì‚uæ<ØÒ<»<^ãé×Â<Ø’ ]<íŞÏßÖ]<ØÏi<÷<á_æ<HØÎù]<î×Â
< <J<20î×Â5

‫ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

V°éÖ^jÖ]<°†ŽÖ]<‚u`e<ì‡^qý]<Ô׊Ú<ð^Ëéj‰]<Üjè
WÔ׊¹]<l]‚uæ<Äé¶<ð^Ëéj‰]
WÔ׊¹]<Ùç’Ê<Äé¶<ð^Ëéj‰]
<Ýç{×e<æ_<íé{‰^‰ù]<l^{‰]…‚Ö]<»<ì‡^{qý]<Ýç{×e<î{×Â<í{Ö^£]<g{Šu<Ùç{’£]<Ô׊¹]<ð^Ëéj‰]<Ùç−
<íéßã¹]<íéÃÚ^¢]<l^‰]…‚Ö]<Ýç×e<æ_<íÚ^ÃÖ]<íéÃÚ^¢]<l^‰]…‚Ö]<Ýç×e<Üé׊i<àÓµæ<Jíéßã¹]<ì‡^qý]
<ì‡^{{qý]<Ô×{{‰<à{{Ú<±æù]<í{{Ãe…ù]<íé{{‰]…‚Ö]<Ùç{{’ËÖ]<]çÊçj{{‰]<àè„{{Ö]<°é{{ßù]<í{{fתÖ]<à{{Ú<g{{תe
< <JíÏe^޹]
<à{Ú<ì‚{uæ<Ø{Ò<»<íéÒ]…‚j{‰]<í{fÎ]†Ú<‡^{éjq]<Hl]‚{uæ<ð^Ëéj‰]<àÚ<àÓÛjè< <ë„Ö]<gÖ^Ş×Ö<àÓµ
Wíéßù]<l]‚uçÖ]
WØ’ËÖ]<íè^ãÞ<…^fj}]<l]ð]†qc<‹ËÞ<ÐÊæ<íéÒ]…‚j‰÷]<ífÎ]†¹]<ð]†qc<Üjè
<í{{{fÎ]†¹]<‡^{{{éjq^e<ä{{{Ö<xÛ{{{Šè<÷<ÔÖ< „{{{Öæ<í{{{éñ^ãÞ<íË{{{’e<^ãf{{{ŠjÓè<ì‚{{{uçÖ]<îÊçj{{{‰]<ë„{{{Ö]<g{{{Ö^ŞÖ]
Wì‚uçÖ]<å„ <ífŠßÖ^e<íéÒ]…‚j‰÷]
WíéÒ]…‚j‰÷]<ífÎ]†¹]<‚Ãeæ<ØfÎ<^ãé×Â<Ø’ ]<íŞÏßÖ]<°e<î×Âù]<íŞÏßÖ^e<gÖ^ŞÖ]<ÀËj¬
<HíéÒ]…‚j{{‰÷]<í{{fÎ]†¹]<†{{mc<î{{×Â<í{{•æ^ù]<Ð{{è†<à{{Â<^ãe^{{ŠjÒ]<æ_<ì‚{{uç×Ö<g{{Ö^ŞÖ]<ð^Ëéj{{‰]<‚{{ßÂ
<Ì{ŽÒ<»<>Õ
< ]…‚j{‰÷]<‚{Ãe<ì^Êçj{ŠÚ><ì…^{fÂ<±c<ì…^{ý]<Ä{Ú<^ãé×Â<Ø’ ]<íŞÏßÖ^e<ÀËj¬<äÞdÊ
< <J¼ÏßÖ]
<à{{Ú<ì^Ëj{{‰÷]<g{{Ö^Ş×Ö<à{{Óµæ<Hì^Êçj{{ŠÚ< {{Æ<ì‚{{uæ<»<ì‚{{u]æ<ì†{{Ú<g{{Ö^ŞÖ]<Øér{{Ši<ì^{{Âc<Üj{{è
<“é{} Ö]<íéñ^ßnj{‰]<íË{’eæ<Hí{éÞ^m<ì†{Ú<Øér{ŠjÖ]<ì^{Âc<‚{’Î<í{Š‰ö¹]<‹é{ñ…<á‚Ö<àÚ<“é}†i
Jì‚uçÖ]<»<ì }_æ<ínÖ^m<ì†Ú<ØérŠjÖ]<ì^Âde
<Üj{èæ<í{ÃÚ^¢]<‹{×¥<͆{<à{Ú<ì^Êçj{Š¹]< {Æ<l]‚uçÖ]<»<ØérŠjÖ]<ì^Âc<l]ð]†qc<î×Â<с^’è
< <Jäé×Â<ífתÖ]<Åøc
VíéÖ^jÖ]<l]ˆé¹]<ï‚ude<íéßã¹]<ì‡^qý]<æ_<íé‰^‰ù]<l^‰]…‚Ö]<»<ì‡^qý]<Ýç×e<Ü׊è
WØÎù]<î×Â<20<î×Â<16<ëæ^Šè<l]‚uçÖ]<¼ÏßÖ<Ý^ÃÖ]<قù]<á^Ò<]ƒc<>]‚q<àŠu>
W20<î×Â<16<àÂ<ØÏèæ<20<î×Â<14<ØÎù]<î×Â<ëæ^Šè<قù]<]„â<á^Ò<]ƒc<>àŠu>
W20<î×Â<14<àÂ<ØÏèæ<20<î×Â<12<ØÎù]<î×Â<ëæ^Šè<قù]<]„â<á^Ò<]ƒc<>àŠvjŠÚ>
< <J20<î×Â<12<àÂ<ØÏèæ<20<î×Â<10<ØÎù]<î×Â<ëæ^Šè<قù]<]„â<á^Ò<]ƒc<>ÙçfÏÚ>

6

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫ﺩﺭﺟﺔ‬
‫ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

CRIAO - Rabat - 2015

‫ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‬
‫ﺍﳌﺴﻠﻚ‬

‫ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻛﻴﺔ‬

‫ﺇﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻏﲑ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻓﺎﺓ‬

‫ﺍﳌﻴﺰﺓ‬

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

@ @

òîÈßb§a@òîuìËa‡îjÛa@òŽ‡ä a

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

7

CRIAO - Rabat - 2015

7

‫ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪............................................................‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‪...................................................................................‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪....................................‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻛﻠﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪............................................................................‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ‪...............................................................‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ‪.............‬‬

‫‪14‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪8‬‬

‫‪âìÜi‡Ûaë@òŽaŠ‡Ûa@ñ‡ß‬‬
‫‪âìÜi‡Ûa‬‬
‫)‪(DEUG‬؛‬
‫ا‬
‫د وم ا درا‪ #‬ت ا '‬
‫ا ‪.(DEUP) "3‬‬
‫د وم ا درا‪ #‬ت ا '‬
‫ا‪ '$‬زة ‪ 0+‬ا درا‪ #‬ت ا ‪(LF) # #‬؛‬
‫ا‪ '$‬زة ا ‪.(LP) "3‬‬
‫ا ‪ #‬ر )‪ / (M‬ا ‪ #‬ر ا ‪-2‬ص )‪.(MS‬‬
‫ا د وراه )‪.(D‬‬

‫‪òŽaŠ‡Ûa@ñ‡ß‬‬
‫ور ‪ "# +‬ن )‪(2‬‬
‫ور ‪"# (3) +‬وات‬
‫ور ‪"# (5) +‬وات‬
‫ور ‪"# (8) +‬وات‬

‫‪ñ‹Ïìn¾a@ÙÛb¾a‬‬
‫‪pbîÜØÛa‬‬
‫ت ا وم‬

‫ت ا!داب وا‬
‫ا‪" #"$‬‬

‫ت ا وم ا "و"‬
‫وا(‪ - /‬د وا('‬
‫ا ‪ ,‬ا ر‬
‫"ظم ل‬

‫وم‬

‫‪ñ‹Ïìn¾a@ÙÛb¾a‬‬
‫وم دة‪ :‬ا ز ء)‪(SMP‬؛‬
‫وا و ت‬
‫ا وم ا ر‬
‫وم ا ة)‪(SV‬؛‬
‫وا ط ت ؛‬
‫وم ا رض وا ون )‪.(STU‬‬
‫ء)‪ (SMC‬؛‬
‫وم دة‪ :‬ا‬
‫ا درا‪ #‬ت ا ز ‪ ,‬؛‬
‫ا درا‪ #‬ت ا‪ %#$‬؛‬
‫ا درا‪ #‬ت ا‪ $‬ط ؛‬
‫ا درا‪ #‬ت ا ر ؛‬
‫ا درا‪ #‬ت ا‪ '"$‬ز ؛‬
‫م ا(' ع؛‬
‫ا درا‪ #‬ت ا‪ " #$‬؛‬
‫م ا " س؛‬
‫ا درا‪ #‬ت ا ر"‪ #‬؛‬
‫رة؛‬
‫ا ر * وا‬
‫ا درا‪ #‬ت ا " ؛‬
‫ا '‪,‬را‪ +‬؛‬
‫ا درا‪ #‬ت ا ر ‪ ,‬؛‬
‫ا ‪ #‬؛‬
‫ا درا‪ #‬ت وا ‪ + .‬ا ‪. " -‬‬
‫ا "ون ا ‪ 2‬ص) ر ‪(0‬؛‬
‫ا "ون ا م) ر ‪(0‬؛‬
‫ا "ون ا ‪ 2‬ص )‪+‬ر"‪.(0#‬‬
‫ا "ون ا م)‪+‬ر"‪(0#‬؛‬
‫ا وم ا(‪ - /‬د وا د ر؛‬
‫ا درا‪ #‬ت ا ر‬

‫و " ت ‪ " - 2‬ل ‪ 34‬دات‪:‬‬
‫• ا‪ '$‬زة ا ‪(LF) # #‬‬
‫• ا‪ '$‬زة ا ‪(LP) "3‬‬
‫زد نا‬

‫• ا ‪ #‬ر)‪(M‬‬
‫• ا ‪ #‬ر ا ‪-2‬ص)‪(MS‬‬

‫و ت أ"ظر ا و‪ 7/‬ا‪ $‬رو"‪ 0‬ا ‪ 2‬ص ل‬

‫‪.‬‬

‫ظ ت‪:‬‬
‫ت ا!داب وا وم ا‪ " #"$‬و ت ا وم و ت ا وم ا "و"‬
‫ت ا ‪ '#‬ل ‪ "#‬ا و ‪9‬‬
‫‪7 2‬‬
‫‪ '#‬ل ا ط ا 'ددا ‪ -‬درة ن‬
‫إ ‪ 9‬وز ‪,' 7‬را‪# 0+‬ب ا ذ رة ا ‪"#‬و ا "ظ‬
‫وا(‪ - /‬د وا('‬
‫وزارة ا ر ا وط" وا م ا ‪ 0‬و و ن ا طر وا ث ا ‪.0‬‬
‫ا ر ‪ 4 ،‬رع ‪%‬ل‬
‫ا‬
‫ا ‪ ,‬ا ر ‪ 7 2 % +‬ا ‪ ' #‬ل ‪( 3‬ي وز ‪,' 7‬را‪). 0 +‬‬
‫"‪#‬‬
‫ا ‪ 0#‬ص‪.‬ب ‪ 1483‬ا داود ت‪ ،‬را ش(‪.‬‬

‫إ ‪ +‬إ‪ 9‬ا‬
‫ا وا ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫ت ا ذ ورة أ ‪%‬ه‬

‫‪9‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ن ض ا'‬

‫ت‬

‫ت‬

‫ددة ا ‪ --2‬ت‬

‫ھو‬

‫ن ‪ 0+‬ا و‪.‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

Université

Faculté Polydisciplinaire + Filières
Faculté Polydisciplinaire d’ El Jadida
www.fpj.ucd.ac.ma/
Filières fondamentales (LF)
Sciences économique et gestion(SEG):
Droit en langue française (DLF):
Filières Professionnelles (LP):
Management des Ressources Humaines (MRH)
Banques et Finance (BF)
Management de la Qualité (MQ)
Marketing Touristique (MT)
Management de l'Activité Commerciale (MAC)
Finance et Comptabilité (FC)
Gestion Administrative
Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
www.fpk.ac.ma/
Filières fondamentales (LF)
Etudes Arabes
Géographie
Sciences Economiques et Gestion
Sciences de la Matière Physique
Sciences de la Matière Chimie
Sciences Mathèmatiques et Informatique
Sciences Mathématiques et applications
Sciences de la Vie
Filières Professionnelles (LP):
Géoressources et génie minier (3ans_Bac Sc) :
Génie Industriel :
Génie Electrique et Informatique industrielle :
Electromécanique Et Systèmes Automatises :

Chouaïb
Doukkali
El Jadida

Hassan 1er
Settat

Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia
www.fpe-umi.net/

Moulay Ismail
Meknès

10

‫ﺻﻔ ﺔ‬

Filières fondamentales (LF)
Formation Etudes Françaises
Formation Etudes Arabes
Etudes Islamiques
Filières Professionnelles (LP):
Tourisme et patrimoine
Coordination et animation de projets de développement local
Gestion des Ressources Humaines
Informatique
Réseaux et Télécoms

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

Université

Sidi Mohamed
Ben Abdellah
Fes

Faculté Polydisciplinaire + Filières
Faculté Polydisciplinaire de Taza
www.fpt-usmba.ac.ma/
Filières fondamentales (LF)
Sciences Mathématiques et applications
Sciences Mathèmatiques et Informatique
Sciences de la Matière physique
Sciences de la Matière Chimie
Sciences de la Vie
Sciences de la terre et de l’univers
Etudes Arabes
Etudes Françaises
Histoire et Civilisation
Géographie
Droit Privé
Sciences Economiques et de Gestion
Faculté Polydisciplinaire d’Ouarzazate
www.fpo.ac.ma/

Ibn Zohr
Agadir

Filières Professionnelles (LP):
Gestion de la Production Cinématographique et Audiovisuelle
Techniques Cinématographiques et Audiovisuelles : Son et Image
Eco Tourisme, Patrimoine et Gestion Territoriale
Informatique et Gestion d’Entreprise
Techniques d’Exploitation des Energies Renouvelables
Langues Etrangères Appliquées(Communication & Commerce)
Systèmes Informatique et Logiciels (après S1 et S2 Validée SM/SMI)
Filières fondamentales (LF)
Sciences de la matière Physique.
Sciences Mathématiques et Informatiques.
Faculté Polydisciplinaire de Taroudante
www.fpt.ac.ma/
Filières Professionnelles (LP):
Agro_alimentaire
Biotechnologies Végétales
Valorisation des Produits de Terroir
Ingénierie Zootechnique et Production Animale
Géotechnique et Mines
Informatique et Gestion des Entreprises
Logistique et Export
Economie d’Entreprises
Gestion des Organisations à Caractère Social
Animation Socioculturelle
Langues Etrangères Appliquées

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

11

CRIAO - Rabat - 2015

11

Université

Faculté Polydisciplinaire + Filières
Faculté Polydisciplinaire de Safi
www.fps.ucam.ac.ma/

Cadi Ayyad
Marrakech

Abdelmalek
Essaadi
Tetouan

Filières fondamentales (LF)
Mathématiques et Informatiques.
Mathématiques et Applications.
Sciences de la matière / Physique.
Sciences de la matière / Chimie.
Géographie.
Études françaises.
Sciences de la vie.
Études arabes.
Droit en arabe (privé ou public).
Économie et gestion
Filières Professionnelles (LP):
gestionnaire des établissements sociaux
‫ا‬
‫وا‬
‫ا‬
‫ا‬
Faculté Polydisciplinaire de Tetouan
www.fptetouan.ma/
Filières fondamentales (LF):
Droit en arabe (privé ou public).
Sciences Economiques et Gestion
Filières Professionnelles (LP):
Banque Assurance
Comptabilité et Finance d’entreprise
Droit et Gestion de L’entreprise
Informatique de Gestion
Journalisme et Information
Management des Organisations
Management des Systèmes d’information
Management Logistique et Transport
Management Touristique & Hotelier
Métiers du Net
Pratique Judiciaire
Tourisme et Nouvelles Technologies De L’information et de La
Communication
Faculté Poly disciplinaire de Larache
www.fpl.ma/
Filières fondamentales (LF)
Sciences de la Matiere Physique
Sciences Economiques et Gestion
Sciences Mathematiques et Applications
Sciences Mathematiques et Informatique
Sciences de la Vie
Filières Professionnelles (LP):
Marketing Hôtelier et Touristique
Informatique de Gestion
Pêche et Aquaculture
Agroalimentaire

12

‫ﺻﻔ ﺔ‬

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

Université

Faculté Polydisciplinaire + Filières
Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia
www.fpe-umi.net/

Moulay Ismail
Meknès

Filières fondamentales (LF)
Formation Etudes Françaises
Formation Etudes Arabes
Etudes Islamiques
Filières Professionnelles (LP):
Tourisme et patrimoine
Coordination et animation de projets de développement local
Gestion des Ressources Humaines
Informatique
Réseaux et Télécoms
Faculté Polydisciplinaire de Beni Mellal
http://fp.usms.ac.ma/

Sultan Moulay
Sliman
Beni Mellal

Filières fondamentales (LF)
Sciences Economiques et de Gestion (SEG)
Droit Privé Section française (DP)
Sciences de la Matière Physique (SMP)
Sciences de la Matière Chimie (SMC)
Sciences de la vie (SVI)
Licence Professionnelle
Management des entreprises agricoles et agroalimentaires
Marketing et action commerciale
Management et techniques logistiques du commerce international
Métiers de la banque
Energies renouvelables

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

13

CRIAO - Rabat - 2015

13

I. LICENCES FONDAMENTALES :
1) sciences de la matière physique
Conditions d’admission:Sur titre pour les titulaires d’un Baccalauréat Sciences Mathématiques A et B
ou Bac Sciences Exp. Physique –Chimie ou Bac Sc. Tech. Mécanique Bac Sc. Tech. Electrique tout
autre diplôme équivalent .

2) sciences de la matière chimie
Conditions d’admission : Sur titre pour les titulaires d’un Baccalauréat scientifique (Sciences
Expérimentales ou Sciences Mathématiques) ou tout autre diplôme équivalent

3) sciences de la matière informatique
Conditions d’admission : Etre titulaires d’un Baccalauréat Sciences Mathématiques.

4) sciences mathématiques et applications
Conditions d’admission : Sur titre pour les titulaires d’un Baccalauréat scientifique : Sciences
Mathématiques ou tout autre diplôme équivalent.

5) sciences de la vie
Conditions d’admission : Sur titre pour les titulaires d’un Baccalauréat scientifique (Sciences
Expérimentales ou Sciences Mathématiques) ou tout autre diplôme équivalent

6) sciences de la terre et de l’univers
Conditions d’admission : Sur titre pour les titulaires d’un Baccalauréat scientifique (Sciences
Expérimentales ou Sciences Mathématiques) ou tout autre diplôme équivalent.

II. LICENCES PROFESSIONNELLES :
1) Administration de systèmes informatiques
Conditions d’admission :
- Les étudiants ayant un DEUG en SMI , SM, SMP, DUT et BTS ou équivalent ; (les
diplômes des établissement de la formation professionnelle ne sont pas acceptés en
cours de jour).
- La sélection est basée sur l’étude de dossier suivi d'un entretien.
2) Ingenierie integree en mécatronique
Conditions d’admission : Cette licence est ouverte aux étudiants titulaires d’un DEUG
dans les filières SMP, SMI et/ou équivalent ;
3) Réseaux et télécommunications
Conditions d’admission :
- DEUG Scientifique, SMP, SMI, DUT, BTS ou diplômes équivalents;
- La sélection est basée sur l’étude de dossier suivi d'un entretien.
14

‫ﺻﻔ ﺔ‬

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

4) Qualité logiciel
Conditions d’admission : Deug SMIA : Informatique ou équivalent.
5) Genie civil
Conditions d’admission :
- Accès en Semestre 3: Titulaire de la première année de la licence en SMP, SMI, de la
première année de DUT GC, CEB, ou d’un diplôme reconnu équivalent.
- Accès en Semestre 5:Titulaire d’un DUT GC, CEB, ou d’un diplôme reconnu
équivalent.
6) Dosimétrie médicale
Conditions d’admission : Cette licence est ouverte aux étudiants titulaires d'un bac+2
en informatique.
7) Développement de systèmes d’information décisionnels
Conditions d’admission :
- Accès en Semestre 3: Titulaire de la première année de la licence en SMP, SMI, de la
première année de DUT GC, CEB, ou d’un diplôme reconnu équivalent.
- Accès en Semestre 5:Titulaire d’un DUT GC, CEB, ou d’un diplôme reconnu
équivalent.
8) Genie analytique(chimie)
Conditions d’admission : - DEUG: SMC, SV, STU, ou diplômes équivalents au DEUG.

Faculté des Sciences
4 Avenue Ibn Battouta B.P. 1014 RP, Rabat
Site Web : http://www.fsr.ac.ma

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

15

CRIAO - Rabat - 2015

15

‫‪òîŽbŽþa ñŒbu⁄a ÙÛbß‬‬
‫‪Vh]û]æ l^Ç×Ö] J1‬‬
‫ا درا ت ا‬
‫ور ‪.‬‬
‫ــ‬
‫د درا‪ #‬ا ف "د ا(‪ /‬ء‪.‬‬
‫ــ إ'راء‬
‫رة‪:‬‬
‫ا ر وا‬
‫ــ ور ‪.‬‬
‫ت ‪ 0+‬ا ن ا ور ‪.‬‬
‫ــ ا ‪-‬ول ‪ " 9‬ط ( ل ن ‪ 0+ 20/12‬دة ا('‬
‫م ا ! س‪:‬‬
‫ور ‪ +‬درا‪ #‬ا ف‪ 4.‬ا ‪: #‬‬
‫ــ‬
‫ور ‪ +‬درا‪ #‬ا ف‪.‬‬
‫ــ‬
‫م ا‪ #$‬ع‪:‬‬
‫ور ' ‪ 7‬ا ‪ 4‬ب ‪ +‬درا‪ #‬ا ف ‪.‬‬
‫ــ‬
‫ا ‪ #‬را‪: %‬‬
‫ــ ور ‪ 0+‬ا!داب وا وم ا‪ " #"$‬و وم ا ة وا رض ‪ ) ،‬دل ‪. D+ 14‬ر ‪ 0+‬ا('‬
‫ــ ‪ #‬وى ' د ‪ 0+‬ا ‪ ,‬ا '" )ا ر"‪ #‬أ‪( # #‬‬
‫‪:‬‬

‫‪J2‬‬

‫ت(‬

‫]‪VíéÞ^ŠÞý] Ýç×ÃÖ‬‬

‫ا درا ت ا ر ‪:‬‬
‫ور ‪ 4‬ا ‪ ,‬ت وا!داب‬
‫ــ‬
‫ا درا ت ا& ! ‪:‬‬
‫ور ‪ 4‬ا ‪ ,‬ت وا!داب‬
‫ــ‬
‫‪" .‬وي‬
‫ــ أن ون ‪/‬د درس ا ‪ ,‬ا "‬
‫ــ ‪ 34‬دة ‪ 0+‬ا ‪ ,‬ا " ”‪( Zertifikat Deutsch )“ ZD‬‬
‫ا درا ت ا !‪ #‬ز ‪:‬‬
‫ور ‪.‬‬
‫ــ‬
‫ــ ا" ء ‪ 9‬أ‪ #‬س ا " ط ا ‪-‬ل ‪ 0+ 3‬ا ور ) ‪ 9‬ا ‪/‬ل ا ‪-‬ول‬
‫دة ا ‪ ,‬ا‪ '"$‬ز ‪.‬‬
‫ــ را‪F‬ز ‪+‬‬
‫! ‪:‬‬
‫ا درا ت ا‬
‫ور ‪.‬‬
‫ــ‬
‫ــ ا ‪-‬ول ‪ " 9‬ط ( ل ن ‪ 0+ 20/14‬دة ا ‪ ,‬ا‪. " #$‬‬
‫ا درا ت ا ر! ‪:‬‬
‫ور ‪.‬‬
‫ــ‬
‫ــ ‪ #‬وى ' د ‪ 0+‬دة ا ‪ ,‬ا ر"‪. #‬‬
‫ا درا ت ا ط ‪:‬‬
‫ور ‪.‬‬
‫ــ‬
‫‪:‬‬
‫ا درا ت ا ر‬
‫ور ‪.‬‬
‫ــ‬
‫ا درا ت وا ‪ % *+‬ا ) ! ‪:‬‬
‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫‪ " 9‬ط ( ل ن ‪0+ 20/14‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪16‬‬

òîäè¾a@ñŒbu⁄a ÙÛbß
• Métier d’Enseignant de Français
• Communication
• Assistance sociale

˜—ƒn¾a@ Žb¾a ÙÛbß
‫ا ! ار‬

‫وأھ‬
‫ب‬

‫با‬
‫ا‬

& ‫ ا‬%" ‫" وا‬#$" ‫• ا‬
‫ ) ا‬$!* (‫ت و ھ‬
#‫• ا‬

• Sciences du language
• Psychologie sociale
• Art et littérature comparée

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

17

CRIAO - Rabat - 2015

17

I. LICENCES FONDAMENTALES :
Conditions d’admission :L’accès aux formations de cycle de la licence est ouvert aux
titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent satisfaisant aux critères
d’admission prévus dans le descriptif de la filière.
LES FILIERES
1) SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION :

OPTIONS :
ECONOMIE APPLIQUEE
MONNAIE FINANCE BANQUE
COMMERCE ET FINANCE INTERNATIONALE
ADMININSTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES
FINANCE-COMPTABILITE
2) DROIT PUBLIC

OPTIONS :
DROIT CONSTITUTIONNEL ET SCIENCES POLITIQUES
FINANCES PUBLIQUES
DROIT ADMINISTRATIF ET SCIENCES ADMINISTRATIVES
DROIT INTERNATIONAL ET RELATIONS INTERNATIONALES
3) DROIT PRIVE

OPTIONS :
DROIT PRIVE

II. LICENCES PROFESSIONNELLES:
FILIERE SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION
1) OPTION : COMPTABILITE EN NORMES FRANCAISES ET INTERNATIONALES

Conditions d’admission:L’accès aux formations de cycle de la licence professionnelle
est ouvert aux titulaires du DEUG en Economie, Gestion (4 semestres validés) ou
équivalent, d’un DUT en management, commerce ou équivalent ou un BTS en
management, commerce ou équivalent.
2) OPTION :TECHNIQUES D'ASSURANCES

Conditions d’admission :
- L’accès aux formations de cycle de la licence professionnelle est ouvert aux titulaires
d’un DEUP ou d’un DEUG (4 semestre validés), d’un DUT ou un BTS ou d’un diplôme
jugé équivalent.
- Expérience professionnelle souhaitable dans le domaine de la banque assurance.
- Bon niveau d’expression et de rédaction.

18

‫ﺻﻔ ﺔ‬

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

3) OPTION : MANAGEMENT DES PME PMI

Conditions d’admission :
Etre titulaire du DEUG en Economie, Gestion (4 semestres validés) ou équivalent d’un
DUT en Management, Commerce ou équivalent ou un BTS en Management, commerce
ou équivalent.
4) OPTION : MANAGEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES

Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un DEUP ou d’un DEUG (4 semestres validés), d’un DUT ou un BTS ou
d’un diplôme jugé équivalent.
- Expérience professionnelle souhaitable dans le domaine des collectivités territoriales.
- Bon niveau d’expression et de rédaction.

*********
Université Mohammed V- Agdal
Faculté des Sciences Juridiques,Economiques et Sociales, Rabat
Avenue des Nations-Unis, B.P. 721, Agdal, Rabat
Site Web :www.fsjesr.ac.ma

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

19

CRIAO - Rabat - 2015

19

I. LICENCES FONDAMENTALES :
Conditions d’admission :L’accès aux formations de.cycle de la licence est ouvert aux
titulaires d’un baccalauréat toutes series.
Relèvent de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales -Souissi, les
Bacheliers issus des secteurs:
-Commune Youssoufia- Rabat
-Commune yaâcoub El Mansour – Rabat
-Province de Skhirat Temara
FILIERES LICENCES FONDAMENTALES
1. SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION
2. DROIT PUBLIC : en français et en arabe
3. DROIT PRIVE : en français et en arabe
II. LICENCES PROFESSIONNELLES:
FILIERE
GESTIONNAIRE
COMPTABLE
ET FINANCIER
(GECOFI)
TRANSPORT
-LOGISTIQUE
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

PROFESSIONS
FINANCIERES,
ECONOMIQUES
ET DE GESTION
«bac+2 »

20

‫ﺻﻔ ﺔ‬

CONDITIONS D’ACCES
Etre titulaire du DEUG en Economie, Gestion (4 semestres validés) ou
équivalent, d’un DUT en Management, Commerce ou équivalent ou un
BTS en Management, Commerce ou équivalent
•Une sélection sur dossier ;
•Un entretien oral devant un jury composé des professeurs universitaires
et des professionnels
• Etre titulaire d’un DEUP , d’un DEUG (4 semestres validés), d’un DUT,
d’un BTS ou d’un diplôme jugé équivalent en économie ou gestion.
• Etre capable de s’exprimer convenablement à l’écrit et oralement ;
• Pouvoir présenter et interpréter les états de synthèse de la comptabilité
générale.
- Avoir le diplôme du DEUG en économie et gestion : pour les étudiants
qui proviennent des universités
- Avoir au mois une moyenne générale de 13 sur 20 pour les étudiants qui
disposent d’un BTS ou d’un DTS ou d’un diplôme reconnu équivalent en
gestion, économie, techniques de vente et de communication, commerce,
comptabilité, fidélisation de la clientèle : pour les étudiants qui
proviennent des écoles supérieures de technologie ou des écoles
nationales supérieures de l’enseignement techniques ou des Instituts
Supérieurs de Technologie Appliquée.
- Réussir l’examen oral devant un jury de professeurs et professionnels

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

FILIERE

PROFESSIONS
FINANCIERES,
ECONOMIQUES
ET DE GESTION
« bac »

CONDITIONS D’ACCES
- Avoir le diplôme du baccalauréat en économie, techniques de gestion,
sciences économiques, sciences expérimentales, physique, sciences
mathématiques ou sciences de la vie et ce, dans toutes les régions et
académies du Maroc. Des places limitées seront réservées aux étudiants
étrangers provenant de pays africains ou européens (dans le cadre du
partenariat et de la mobilité des étudiants)
- Avoir au moins, 12 sur 20 de moyenne générale au niveau du
baccalauréat
- Réussir l’examen écrit qui portera sur trois épreuves : culture générale
(sujet d’actualité en français), anglais et mathématiques

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

21

CRIAO - Rabat - 2015

21

I. LICENCES FONDAMENTALES :
Conditions d’admission:L’accès aux formations de cycle de la licence est ouvert aux
titulaires d’un baccalauréat toutes series.
Relèvent de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales -Souissi, les
Bacheliers issus des secteurs :
- Province de Salé;
- Province de Kénitra (Droit public en français et en arabe, et droit privé en arabe).
Dossier d’inscription administrative:
- Originale de l'attestation du baccalauréat;
- Six copies certifiées conformes de l'attestation du baccalauréat;
- Deux enveloppes timbrées;
- Quatre photos d’identité;
- Copie certifiée conforme de la Carte d’Identité Nationale;
- Extrait d’acte de naissance;
- Fiche de pré- inscription dûment remplie.
NB: La pré inscription sur le web est obligatoire .
Filieres licences fondamentales:
1. SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION:
La faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Salé a opté pour deux
parcours :
- Parcours Economie & Gestion
- Parcours Finance et Banque
2. DROIT PUBLIC : en français et en arabe
3. DROIT PRIVE : en français et en arabe
II. LICENCES PROFESSIONNELLES :
FILIERES LICENCES PROFESSIONNELLES:
1. ENTREPREUNEURIAT ET CREATION D'ENTREPRISE
2. METIERS DE LA BANQUE
3. + ‫ ا‬,
‫ وا‬+ + - ‫ ت ا‬.‫ا را‬

22

‫ﺻﻔ ﺔ‬

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

CYCLE MASTER
SCIENCES ECONOMIQUES :
1. ENTREPRENEURIAT ET INGENIERIE MANAGERIALE
2. INGENIERIE FINANCIERE PUBLIQUE
3. RISQUE ET MANAGEMENT DE LA BANQUE
DROIT EN FRANÇAIS :
1. DROIT FONCIER ET NOTARIAL
2. DROIT DES COLLECTIVITES LOCALES
DROIT EN ARABE :

$! ‫ت ا‬

‫دارة وا‬7

+ + - ‫ رة ا‬.0‫ا‬
‫داري‬0‫ ء ا‬5- ‫ا‬
6 ‫ ا‬. $ ‫ا‬
‫ وا‬8 9 ‫ا ارد ا‬
*
$! ‫داري ا‬0‫ا‬
‫ا‬
. #‫ ما‬$ ‫ا‬
‫ م وا <; ا‬$ ‫ا‬

‫ـ‬1
‫ـ‬2
‫ـ‬3
‫ـ‬4
‫ـ‬5
‫ـ‬6
‫ـ‬7

*********
Université Mohammed V- Souissi
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales –Salé :
Route Outa Hssain, BP:5295, Sala Aljadida
Site Web : http://fsjes-sale.um5s.ac.ma /

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

23

CRIAO - Rabat - 2015

23

< <
25 .......................................................................àè‚Ö]<Ùç‘_<íé×Ò
25 ............................................................................íÃ膎Ö]<íé×Ò
25 ....................................................................í醎Ö]<Ýç×ÃÖ]<íé×Ò
26 < <......................................................................íéߊ£]<oè‚£]<…]
27 < <..................................íéÞa†ÏÖ]<l^‰]…‚Ö]æ<l]ð]†Ï×Ö<Œ^ŠÖ]<‚Û¦<‚ãÃÚ

24

‫ﺻﻔ ﺔ‬

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫‪âìÜi‡Ûaë@òŽaŠ‡Ûa@ñ‡ß‬‬
‫‪âìÜi‡Ûa‬‬
‫)‪(DEUG‬؛‬
‫ا‬
‫د وم ا درا‪ #‬ت ا '‬
‫ا‪ '$‬زة ‪ 0+‬ا درا‪ #‬ت ا ‪(LF) # #‬؛‬
‫ا ‪ #‬ر )‪.(M‬‬
‫ا د وراه )‪.(D‬‬

‫‪òŽaŠ‡Ûa@ñ‡ß‬‬
‫ور ‪ "# +‬ن )‪(2‬‬
‫ور ‪"# (3) +‬وات‬
‫ور ‪"# (5) +‬وات‬
‫ور ‪"# (8) +‬وات‬

‫‪ñ‹Ïìn¾a@ÙÛb¾a‬‬
‫‪36‬‬

‫‪ÙÛb¾a‬‬
‫ري‬
‫أ‪-‬ول ا د ن وا وا‪-‬ل ا‬
‫ا ‪4‬ر وا "ون ) ‪ ,‬ا ر (‬
‫‪ #‬ك ا درا‪ #‬ت ا ‪4‬ر وا وا‪ 7/‬ا‬

‫‪òŽû¾a‬‬
‫أ‪-‬ول ا د ن‬
‫ا ‪4‬ر‬
‫ا وم ا ‪4‬ر‬

‫‪-‬ر‬

‫’‹‪xìÛìÛa@Âë‬‬
‫ت‬

‫ق ‪3‬ذه ا‬

‫و ‪ 34‬دة ا‬

‫ور ' ‪ 7‬ا ‪ 4‬ب ) دون را ة أي وز ‪,' 7‬را‪.(0+‬‬

‫‪ÝîvnÛa@ÑÜß‬‬
‫؛‬
‫ور ؛‬

‫طو ت ‪# -2‬م‬
‫ا "‪ 2#‬ا ‪ 34 -‬دة ا‬
‫"‪ 2#‬ن د ا(زد د؛‬
‫"‪ 2#‬ن ط ‪ /‬ا ر ف ا وط" ؛‬
‫ا د‪ +‬ر ا ‪ # 0 -‬ب ن ا ‪" .‬و ا ‪D‬ھ ؛‬
‫ور ر ف؛‬‫أظر‪ " +‬رة ل إ‪#‬م و "وان ا ط ب؛‬
‫ظ ‪:‬‬
‫‪/‬د ط ب ن ا ذ و‪F .‬ق أ‪2‬رى ‪ J‬ر ا ذ ورة أ ‪%‬ه‪ ،‬وذ ك ‪#‬ب ا وا" ن ا دا‪2‬‬
‫‪2‬رى؛‬
‫دد ا "‪ *#‬ا ط و ن ل و‪ 2 .‬ف ن‬
‫‪ +‬رة ا ‪ '#‬ل دد ن طرف ل ' ؛‬
‫‪æaìäÈÛa‬‬

‫‪òŽû¾a‬‬
‫أ‪-‬ول ا د ن‬
‫ا ‪4‬ر‬

‫س‬

‫‪ L‬در‬
‫ا ‪4‬ر‬
‫‪ #‬رة‬
‫ا وم ا ‪4‬ر‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪25‬‬

‫"‪ K3‬د ا ‪ 2‬ق ا طر س‪ ،‬ص‪.‬ب‪، 95 :‬‬
‫طوان‪.‬‬
‫‪ 0‬ا زھور ‪ ،2‬طر ق ‪ -‬رو‪ ،‬ظ‪3‬ر‬
‫ا ‪3‬راز‪،‬ص‪.‬ب‪ + ، 60 :‬س‪.‬‬
‫ا زار‪ ،‬آ ت ول‪ ،‬ص‪.‬ب‪ ، 52:‬آ د ر‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ل ؤ‪ ##‬؛‬

‫‪Ñmb a‬‬

‫‪÷×bÐÛa‬‬

‫‪0539 97 43 18‬‬

‫‪0539 97 39 69‬‬

‫‪0535 64 21 23‬‬

‫‪0535 64 03 07‬‬

‫‪0528 24 18 68/69‬‬

‫‪0528 24 12 28‬‬

‫ا ‪ #‬رة‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫" ة ا ! &‪ <= >$ ; $‬دة ا ‪ %9‬ر‪. 8‬‬
‫‪7‬ن *!‪ 8 5‬ن‪ ،‬و* ‪ G‬ج ! ‪ G‬ل ‪ >G$‬إ‪ GH‬زة‬

‫*‪ -‬م دار ا ! ‪ A8‬ا !‪ @$# 8 %* #‬ا ‪ ;8 %‬ا?‪ . .‬ا‬
‫ل )أر ‪ . ,‬ات(‪< ،‬‬
‫*‪ 6 #‬ق ا را‪D< .‬ا ا ‪+ C @$#‬‬
‫‪ $‬م ا ‪.;8‬‬
‫دار ا ! ‪ A8‬ا !‪#‬‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬
‫)ة(‪:‬‬
‫ط ا‬
‫د <‪G‬‬
‫أن ‪ %8‬ن ‪ <= >$ 7& Q‬دة ا ‪ %9‬ر‪ 8‬أو =< دة ‪ %‬ر‪ G8‬ا ‪ P G$‬ا ‪ + GO‬ي ا ‪ ،NG‬أو =‪ <G‬دة ‪ G‬ف‬
‫ا ‪ #‬ا را‪ .‬ا ر‪ 8‬أو ا ‪ #‬ا ‪ S‬؛‬
‫‪ Q0‬اھ ‪ 8 = ،‬أن *‪ %‬ن ا < دة ‪$#‬‬
‫‪ G‬وا ‪G6$‬‬
‫أن ‪ )-8 T‬ا ‪ G‬ل ا ‪ G‬م ‪ ،20 ;G 12 ;G‬وأن ‪ )G-8 T‬ا ‪ G‬ل ا ! ‪ ;G )GU G G $ )G‬ا ‪ G6$‬ا‬
‫‪ .‬ا ‪ %9‬ر‪.20 ; 12 ; 8‬‬
‫ا?‪ 9 H‬ا?و > و ا ‪ 6$‬ا?‪ 9 H‬ا ‪+ O‬‬

‫‪|î’ Ûa@ÑÜß‬‬
‫ن ف ا ر ‪ /‬ن ا و‪- +‬ق ا‬
‫‪ G‬وا ‪ $ G‬و ا‪ G+‬ور‪PGX‬‬
‫ط‪ V$‬ا ر‪ % U‬ب ‪ H‬إ > ‪ 8‬ا ‪ ; 98 ، #.Z‬ا =‪ YG‬إ‪ G.‬ا‬
‫‪ :‬ا‪ 8\ $ +0‬وا " ‪ #+‬وا‪ + 9.0‬؛‬
‫ا < *[‪ ،‬و‪ !8‬د ا ‪ 6$‬ا?‪ 9 H‬ا?و > وا ‪ 6$‬ا?‪ 9 H‬ا ‪ ; ; + O‬ا ‪ 6$‬ت ا‬
‫ا‪ 5 XT‬ء(؛‬
‫; ‪ X‬ار ا د‬
‫‪#‬‬
‫دق ‪! ) < $‬‬
‫‪ < $ #+‬دة ا ‪$‬‬
‫‪ .‬ا ‪ %9‬ر‪) 8‬ا‪ ! T‬ن ا ط وا‪ ! T‬ن ا < ي(؛‬
‫أ&‪ " U 7‬ا ‪ ]-‬ا ! ‪$‬‬
‫دق ‪ < $‬؛‬
‫; ‪ X‬ا ‪ [8‬ا ط‬
‫‪#+‬‬
‫‪:‬‬

‫‪ñaŠbj¾a@†aìß‬‬
‫ا‬
‫‪ ،‬و ل ا‪ 1$‬رات ا‬
‫ى ا راة *ر ا ؤ‬
‫) ‪(3‬؛‬
‫ا ‪ 9‬ر ا ‪ -O‬ا‪ . * ) 7.0‬ن ‪ ،‬ا‬
‫) ‪(3‬؛‬
‫) * ‪ .‬ن‪،‬ا‬
‫ا ‪ 9‬ر ا ‪ 6$‬ا‬
‫) ‪(2‬؛‬
‫ا ‪ 9‬ر ا ‪ 6$‬ا?‪ 9 H‬ا?و > ) * ‪ .‬ن ‪ ،‬ا‬
‫) ‪(2‬؛‬
‫ا ‪ 9‬ر ا ‪ 6$‬ا?‪ 9 H‬ا ‪ . * ) + O‬ن ‪ ،‬ا‬
‫ظ ‪ :‬ودع ف ا ر‪ N 4‬دى إدارة ا ؤ‪- ) ##‬‬
‫!وان ا ؤ‬

‫‪:‬‬

‫‪4‬ؤون ا ط (‪ ،‬أو‬

‫ن إر‪O #‬‬

‫ر ا ر د‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫دار ا د ث ا ‪ 4 ، "#‬رع ا ز ون‪ ،‬ر‪/‬م ‪ 0 ،456‬ا ر ض‪ ،‬ص‪.‬ب‪ 6549 :‬ا ر‪ +‬ن‪ ،‬ا ر ط‪.‬‬
‫م ا‪% $‬ن ن " ‪ KF‬ا(" ء ا و ‪ 0+ 0‬ر ا ؤ‪، ##‬‬
‫و‪ 0+‬و‪ 9 3 /‬ا " ر" ت‪www.edhh.org :‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪26‬‬

‫‪åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫وا ‪ A!9‬ا ‪ G<8 G $‬ف إ ‪>G‬‬
‫< ! ا ‪ #‬دس ‪ -$‬اءات وا را‪ .‬ت ا ‪ -‬آ‪ +‬ھ ‪ #.Z‬وط ‪ P $ $‬ا‬
‫‪ G ; G‬ا ‪ G -‬اءات و ‪ G‬ا را‪ G .‬ت ا ‪ -‬آ‪ G ; G $ ، G +‬ھ( ا ‪ AGG!9‬ا ‪G $‬‬
‫‪ ;8\GG‬و ‪ G $‬ء‬
‫*‪ G X ;8 G %‬اء‬
‫وأدوا* ‪ ،‬و در‪ >$ ;8‬إ‪ +‬ز درا‪ .‬ت ‪ H‬دة ور& *‪ 9‬ز ‪ a‬ا ‪ -‬آن ا ‪ P8 %‬وأ‪ .‬اره و‪ ، - -Q‬و* ‪ , .‬ا‬
‫أر‪ & >X‬رة‪.‬‬
‫‪ [8‬و‪* +‬‬
‫ا‪+ #+0‬‬

‫‪åíìØnÛaë@òŽaŠ‡Ûa@âbÄã‬‬
‫‪ " # ،; %$.‬ا! زة و‪ " #‬ا ‪: #‬‬
‫<‬
‫‪ Pa 8‬ا ‪;8 %‬‬
‫‪ G‬ل ا ‪ G-‬اءات و ‪ G$‬م ا ‪ G-‬آن‪ ،‬و* ‪ ;G G %‬ا‪ G# U‬ب‬
‫‪G G‬‬
‫• &‪%‬ف ‪ " #‬ا! زة إ > *‪ ;8 %‬ا ‪G $ 8 %* V‬‬
‫ا رف ا ‪7‬ز ‪ b‬م ‪ &d‬ل ا ‪ G-‬آن وا ‪ ;G ;% G‬ا ‪ G‬ن ا ‪ G $‬ذات ا ‪ Ga"Q G< $G‬و=‪ G<8 G U . Q G‬ف إ ‪G 8 %* >G‬‬
‫< ا ‪ 6$‬ت ا ‪ X‬ا ‪. 8 -‬‬
‫و ‪ < $‬وا ‪ 6$‬ت ا?‪9 H‬‬
‫ا ‪ 6$‬ا‬
‫‪ [$‬ا ‪T‬ت و &‬
‫*‪8 %‬‬
‫‪ $‬م ا ‪ -‬اءات وا را‪ .‬ت ا ‪ -‬آ‪ G<8 G U ، +‬ف‬
‫ا ‪ $‬ا ‪N‬‬
‫• و &‪%‬ف ‪ " #‬ا ‪ #‬إ > * ‪ ; %‬ا ‪ ; V‬ا‬
‫أ& ل ا ظ ة وأ‪ V .‬ا ا&)‪.‬‬
‫‪T‬ت ا ‪ ;8 %‬و‬
‫; ا‪ # U‬ب ھ( ا ‪ A!9‬ا ‪$‬‬
‫إ>* ‪%‬‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬
‫‪8‬‬

‫ط‬

‫ا‬

‫=‪Y‬‬

‫ج ‪ @$.‬ا‪ H0‬زة‬

‫‪: $8‬‬
‫‪ 8‬د<؛‬

‫ أن ‪ %8‬ن ‪ <= >$ 7& Q‬دة ا ‪ %9‬ر‪ 8‬أو‬‫ أن ‪ %8‬ن ‪ % a Q‬ب ﷲ * > ‪7 U‬؛‬‫* ر‪ g8‬إ‪ H‬اء ا ‪ 9‬راة‪.‬‬
‫ه ‪. 30‬‬
‫‪ -‬أ‪ 8 T‬وز‬

‫×‪xìÛìÛa@òîÐî‬‬

‫‪ P 8‬و ج ‪ @$.‬ا‪ H0‬زة‬

‫<‬

‫; ط ‪ 9 N8‬راة * ‪>$ Pa‬‬

‫ ا ‪ $Q‬ا?و >‪ :‬إ‪ H‬اء ا ‪ 9‬ر =" ي‬‫ ا ‪ $Q‬ا ‪ : + O‬إ‪ H‬اء ا ‪ 9‬رات ‪U‬‬‫اد ا*) ( ر‬
‫‪ $‬م ا ‪ -‬آن وا ! ‪A8‬‬
‫ا ‪ -O‬ا‬
‫ا ‪ 6$‬ا‬

‫‪:; $Q‬‬

‫‪ h"Q‬ا ‪ -‬آن ا ‪.P8 %‬‬
‫ا ‪. /‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫ا ‪%‬ة ا ‪, -‬‬
‫‪ .3‬ت‬
‫‪; .‬‬
‫‪ .3‬ت‬

‫‪|î’ Ûa@ÑÜß‬‬
‫‪ % 8‬ن ‪ [$‬ا = ‪ ; Y‬ا ‪ N C‬ا ‪:‬‬
‫ ط‪ % V$‬ب ‪ H‬إ > ‪ 8‬ا < ‪ ; 98‬ا =‪ Y‬إ‪ .‬ا ‪%‬‬‫دق ‪ <= ; < $‬دة ا ‪ %9‬ر‪ 8‬أو < دة د <‬
‫ ‪#+‬‬‫ا د ؛‬
‫دق ‪ X ; < $‬ا ‪ [8‬ا ط ؛‬
‫ ‪#+‬‬‫‪ .‬ات ا ‪ P $‬ا‬
‫ ا ‪ g#‬ا?&‪ % $‬ف ا ‪ ]-‬ا ! ) ‪< $‬‬‫ أر ‪ & ,‬ر * ‪ j‬ا ‪Y= $‬؛‬‫ ظ ن ‪ 9‬ان ‪7 !8‬ن إ‪ P.‬و ان ا =‪.Y‬‬‫* دع ‪ "$‬ت ا = ‪ = 9 Y‬ة ى إدارة ا < أو ‪ ;% 8‬إر‪ 9 < .‬ا ‪9‬‬
‫‪ %‬ا ‪ 4‬دس ‪ 2‬اءات وا ‪%‬را‪ #‬ت ا ‪ 2‬آ‪ ، 6‬ز‪ -+‬ا اھ‬
‫ا ‪%&/ :‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪27‬‬

‫‪27‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫)و‬
‫!‬

‫ا‪ +‬؛‬
‫ا‪ 5 XT‬ء ‪#‬‬

‫; ‪ X‬ار‬

‫‪d‬ھ ‪ $‬ا ‪7O‬ث؛‬

‫‪ 8‬ا دي ا‪ Hl‬ل ا ! دة ‪ >$‬ا‬
‫‪ ،‬ر‪ ، 2 PX‬د‪ 8‬ر ا ‪ ،,‬ا ط‪.‬‬

‫ان‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

29 < <..........................................DIAVE<ì†ŞéfÖ]æ<íÂ]…ˆ×Ö<êÞ^nÖ]<àŠ£]<‚ãÃÚ
30 < <..........................................DENAME<Œ^ßÓÚ<HíuøË×Ö<íéßçÖ]<퉅‚¹]
31 < <.....................................…DENFIE<°‰‚ßãÛ×Ö<íèçe^ÇÖ]<íéßçÖ]<퉅‚¹]
149 < <....................................................................êuøËÖ] ã¹]<àèçÓjÖ]<

28

‫ﺻﻔ ﺔ‬

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫‪åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫‪ 3‬ءة‬
‫إ داد أطر‬
‫ا ‪ #‬ھ ‪ 0+‬ا '‪3‬ود ا " و‬

‫‪ %‬و ا زرا وا "‬
‫و " ‪ 2 0+‬ف ا ' (ت ا ‪-‬‬
‫‪#‬د ' ت ا م ا روي و طو ر ا ‪ "-‬ت ا زرا وا ‪,‬ذا‪. F‬‬

‫ا رو ‪،‬‬

‫‪âìÜi‡Ûaë@åíìØnÛa@ñ‡ß‬‬
‫ر‬

‫‪ 0/‬ا ‪ --2‬ت ) "‪" # 3‬‬
‫‪3‬د ‪#‬ت )‪"# (6‬وات "‪ #‬طب ا طري و‪ 2‬س )‪" # (5‬وات "‪#‬‬
‫دوم ا درا‪#‬‬
‫وا دة"‪- ،( "APESA‬ل دھ ا ط ب ا ‪2‬رج ‪ 9‬د وم ‪"3‬دس دو ‪ 0+‬ا زرا أو ط ب طري‪.‬‬

‫‪pb——ƒnÛa‬‬
‫ر‬

‫د ا ‪ "#‬ا‬

‫ا زرا ؛‬
‫ا '‪ 3‬ز ا روي؛‬

‫و "‪ 0+ O‬إ دى ا ‪ --2‬ت ا‬

‫‪ 2‬ر ا ط ب ا " '‪N‬‬

‫ا ‪"3‬د‪ #‬ا ط و‪J‬را‪ +‬؛‬
‫ا ‪ "-‬ا ‪ %‬وا ‪,‬ذا‪ F‬؛‬

‫‪:‬‬

‫ا طب ا طري؛‬
‫ا ‪ " #‬ـ و‪ /‬ا " ت ـ إ داد ا ‪ #‬ت ا ‪ 2‬راء‪.‬‬

‫‪-:‬إ داد ا ‪ #‬ت ا ‪ 2‬راء ‪ -‬و‪/‬‬
‫وظ ‪ :‬ا ط ا ذ ن ‪ 2 #‬رون إ دى ا ‪ --2‬ت ا‬
‫درا‪3 #‬م ر ب ا ! ‪ 4‬ت ول) ص‪.‬ب‪ ،121:‬م ‪ 2‬طر ق رودا"ت( ـ آ د ر‪.‬‬

‫ا"‬

‫ت‪ -‬ا ‪#، " #‬‬

‫ون‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬
‫) ‪ ( APESA‬أن ون‪:‬‬

‫ر درا ت ا‬
‫! ا‬
‫ق‬
‫‪ 4‬رط ‪ 0+‬ا ر‪N4‬‬
‫‪ 34 9 %‬دة ا ور ‪ "#‬ا ' ر ‪ 0+‬إ دى ا ‪ 4‬ب ا ‪:‬‬‫ــ ‪ $‬م ر‪ ) S 8‬أ ( ــ ‪ $‬م ر‪ ) S 8‬ب ( ــ ‪ $‬م \‪ $ – 8‬م ا ! ة وا?رض – ‪ $‬م زرا‬
‫ا ‪ a‬م ا " ‪. #+‬‬
‫‪ ,‬ن ا ر ‪ 9 "# 23‬ا ‪.‬ر ‪ " 4 N + 0+‬ر ن ‪ "#‬ا ر‪.N 4‬‬
‫ا‬

‫أو ‪ %‬ر‪ +) 8‬ع ‪; (S‬‬

‫×‪ÞìjÔÛa@òîÐî‬‬
‫‪%‬ت ‪- 2‬‬

‫ا" ء‪ " ،‬ء ‪ KF " 9‬ا ور و ‪#‬ب‬
‫ا‪ 2‬ر ‪ ) 0‬رة ن را‪F‬ز(؛‬
‫ؤ‪2‬ذ ن ا( ر ‪ 7 ' .‬ا د ت و ‪-2‬ص "‪#‬‬

‫‪3‬د؛‬
‫‪F‬و‬

‫لأ د‬

‫و ل‪4‬‬

‫"ء‬

‫‪ 9‬ا دد ا‪0 '$‬‬

‫ر‪ 4‬ن‪.‬‬

‫‪ïÛëþa@ÝîvnÛa@ñ‹İß‬‬
‫لء ط وع ا ‪ '#‬ل ا و ‪ 0‬و‬
‫إر‪ #‬ل ف ا ر‪ 0+ N 4‬ظرف‬
‫و‪ 0+‬ا!' ل ا ددة‪.‬‬

‫‪ 9 O‬ا و‪ 7/‬ا‪ $‬رو"‪3 0‬د ا ن أ‪،O #‬وذ ك د ‪ N +‬ب ا ر‪.N 4‬‬
‫ر )‪ (A4‬إ ‪ 9‬ا ‪ #‬د د ر ‪3‬د ا ‪#‬ن ا ‪ 0" .‬زرا وا طرة‪ ،‬إ ‪ 9‬ا "وان ا ‪ 4‬ر إ ‪ O‬أ‪،O #‬‬

‫‪|î’ Ûa@ÑÜß‬‬
‫ل ا ر‪/‬م ا وط"‪ 0‬ط ب )‪(CNE‬؛‬
‫‪ 34‬دة در‪#‬‬
‫ر‪ 4‬ن ا رار؛‬
‫د م ا‪ #‬د ء ( ن ا ور "‪#‬‬
‫"‪ 2#‬ن ط ‪ /‬ا ر ف ا وط" ؛‬
‫"‪ 2#‬ن ط وع ا ‪ '#‬ل ا و ‪ 0‬ر ا " ر" ت ) د ا ‪ '#‬ل ر ا " ر" ت‪ ،‬و‪-‬ل ا ر‪ D N4‬د ا ‪ '#‬ل ن طر ق‬
‫ر ده ا‪ $‬رو"‪(0‬‬
‫و‪-‬ل و ل ‪ -‬ر ف ا ف )أ‪ - : (0 -‬ر ف ا ف ) و‪#‬م ‪ (2014/2013‬ھ‪ 50 0‬درھم د‪ 0+ 7+‬ا ‪ #‬ب ا " ‪0‬‬
‫‪3‬د‪.‬‬
‫ا ‪!7‬د‬
‫! ا‪+ +‬‬
‫ا‪ $‬ق‬
‫‪ "#‬ا ‪ 4 . .‬ا ‪"3‬د‪ #‬ا ط و‪J‬را‪+‬‬
‫‪7‬د ا‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪29‬‬

‫ن ا ‪ 8! +‬زرا‬

‫ا ط و‪6‬را‪ : %‬ن ط ا ‪ #/‬م ا‬
‫د ا' ز ا راة ا وط" ا ‪ 4‬ر "' ح‪.‬‬
‫وا طرة ‪ ،‬ب ا‬
‫ا و<; ا‬

‫‪29‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ر‬

‫‪ #‬ل ‪ 6 ، APESA‬رع‬
‫رو!‪www.iav.ac.ma :8‬‬

‫دارس ا‬

‫‪"3‬د‪ #‬ن )‪ (MP‬ا(‬

‫ق‬

‫د ا ر ‪ ،8‬أ دال ـ ‪ 10050‬ـ ا ر ط‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫‪åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫&‪%‬ف ا‬

‫‪ :‬إ ‪ 8‬إ;‪%‬اد أط ; ) &‪ #%,‬دو ( ‪ EEB‬و ‪D‬ھ‬

‫‪ A B‬ا ‪ ; @2‬ت ا ?>= وا ‪-‬را; ‪.‬‬

‫‪. /‬‬

‫‪âìÜi‡Ûaë@åíìØnÛa@@ñ‡ß‬‬
‫ر‪ .‬ا ط‬

‫‪ 8‬وم ا ‪;8 %‬‬

‫‪ %‬س‬

‫‪Q7"$‬‬

‫‪ . (5) o‬ات‬

‫‪:; %$. >$‬‬

‫ز‬

‫ا ‪ #‬ك ا‪ $‬دادي‪ "# :‬ن؛‬
‫‪ #‬ك ا ‪"3‬د‪ #‬ن‪%. :‬ث ‪"#‬وات‪.‬‬

‫* ج ا ‪ #‬ات ا‬

‫أ‪ Q‬ا‬

‫ج ‪ >$‬د ‪ $‬م < س زرا‬
‫ا‪ +0‬ج ا ‪ * 9‬؛‬
‫و‪ 8 X‬ا ‪ * 9‬ت؛‬
‫‪ $‬م و*‪ -‬ت إ‪ +‬ج ا?= ر ا ‪ O‬ة‪.‬‬

‫‪ ! o‬لا ‪V‬ا‬
‫ا‪ XT‬د ا ‪ -‬وي؛‬
‫ا‪0‬ر= د ا "‪ Q7‬؛‬
‫ا‪ +0‬ج ا ! ا‪ +‬؛‬

‫تا‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬
‫‪ 8‬ط ا =‪:Y‬‬
‫‪ 0+‬إ دى ا ‪ 4‬ب ا‬
‫د ‪ "# 3‬ا‬
‫أن ون ‪ 34 9 %-‬دة ا ور أو‬
‫)ب(؛‬
‫)أ(؛ ا وم ا ر‬
‫ا وم ا ر‬
‫وم ا ة وا رض؛ ا وم ا ز ‪ F‬؛ ا وم ا زرا ؛‬
‫ور "وع ‪ ; ) S‬ا ‪ a‬م ا " ‪.( #+‬‬
‫أن ( دى ‪ 3" 0+ "# 23‬د'" ر ن ‪ "#‬ا ر‪.N 4‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫×‪ÞìjÔÛa@òîÐî‬‬
‫د(ت ا‬

‫ا" ء أو ‪ " ،0‬ء ‪R‬‬
‫ت؛‬
‫ار‬
‫ا وم ا ز ‪ F‬؛‬
‫وم ا ة وا رض؛‬
‫ا ‪ ,‬ا ر"‪ #‬؛‬
‫ت‪.‬‬
‫ا('‬
‫‪ 0+‬ا واد ا ‪ :‬ا ر‬
‫ا‪ 2‬رات‬

‫ا‬

‫‪ 0+ 3‬ا واد ا‬

‫‪:‬‬

‫‪-‬ل‬

‫ت ـ ا وم ا ز ‪ F‬ـ‬

‫وم ا‬

‫ة وا رض‪.‬‬

‫‪|î’ Ûa@ñ‹İß‬‬
‫ا ر‪N 4‬‬

‫راة و وج ا در‪ #‬ا وط"‬

‫"س م‬

‫‪%‬‬

‫ر ا و‪ 7/‬ا‪ $‬رو"‪0‬‬

‫ؤ‪: ##‬‬

‫‪www.enameknes.ac.ma‬‬

‫را ل ا ‪ '#‬ل‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬

‫ا ‪ 9‬راة ) ‪ 60‬درھ‪ Qq ( P‬ى و‪T U‬ت ‪ 8‬ا ‪ 6‬ب‬

‫ا !‪ #‬ب ا " ح ‪ P.‬ا ر‪ G.‬ا ط ‪G‬‬

‫ر‪ [8‬ا ‪) #‬‬
‫أداء‬
‫‪ %‬س؛‬
‫ا "‪Q7‬‬
‫‪ ) #‬ا ‪ 9‬راة؛‬
‫=‪ Y‬ا "! ا &‬
‫إ‪ +‬ء ‪ #Q‬ب ‪ 8‬ي ص‬
‫*" ) ا !‪ #‬ب ا ‪ 8 9‬ي ا ص ‪) #‬؛‬
‫ا ‪ !& ; Ud‬ا ‪ $‬ت؛‬
‫د ‪<$‬‬
‫)ء ا‪ .‬رة ا ‪ ) #‬وا‬
‫‪)G‬ء ا‪ G.‬رة ا ‪ ) G#‬وا ‪ G‬د‪X‬‬
‫‪ 8‬ه ا‪ % 0‬و‪ +‬ا ص‬
‫ط‪ ,9‬ر‪ Ud* .‬ا ‪ ) #‬ا ‪ < )& .‬ا =‪Y‬‬
‫‪<$‬؛‬
‫ر‪ [8‬ا ‪ 9 ) #‬ا ‪ 8 9‬ا ‪ 5‬ن إ > ا ان أ‪: $".‬‬
‫&) أداء‬
‫‪# X‬‬
‫‪ Ud* .‬ا ‪) #‬‬
‫إر‪ .‬ل ‪#+‬‬
‫‪Ecole National d'Agriculture de Meknès,Bureau des admissions, BP S/40 Meknès 50000, Meknès‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪30‬‬

åíìØnÛa@Òa‡çc
‫ع‬G -‫ا‬

G )G $ G$‫ھ‬Z ‫ و‬G

G$

G‫ اد أط‬G ‫> إ‬G ‫ ; إ‬. < $ 8 6 ‫ا‬

‫ ا ط‬.‫ر‬
;8 % ‫< ف ا‬8
.
9* ‫ت ا‬T ‫ ي وا‬6 ‫ا‬

åíìØnÛa@âbÄã
. O O ‫ ا‬# ‫ ي ا اء ; ا‬%# ;8 %* , ، ! ‫ و‬$ ‫ دا‬.‫ر‬

;8 % ‫ م ا‬a+

âìÜi‡Ûaë@åíìØnÛa@ñ‡ß
+ O ‫; ا‬#! ‫< ا‬

; )U

‫ رة‬- ‫ ا‬V

‫ا‬, U

DH )O *‫ و‬،‫ ن‬. :(‫ك‬
‫ع‬DH) ‫@ ا?ول‬$# ‫ا‬
. Q7"$ ‫ ا ط‬.‫ ة وا ر‬9 ‫\را وا‬$
. / ‫ ا‬F G ‫ م ا‬F‫> د‬$ YH ‫ ا‬V ‫! ) ھ ا‬8 ،‫ ن‬. :(
*) + O ‫@ ا‬$# ‫ا‬
GQ‫ أ‬G ‫و‬% I#%,& ‫ م‬I F‫> د‬G$ YH G ‫ ا‬VG ‫ ھ ا‬G )G !8 ،‫ ن‬G. :(NG
*) A O ‫@ ا‬$# ‫ا‬
:
‫تا‬
‫ا‬
Aménagement des Forets
‫ ت‬6 ‫ ا‬t <*
Economie Forestière
‫ ي‬6 ‫ د ا‬XT‫ا‬
Valorisation des Produits Forestiers
8 6‫تا‬
‫ ا‬X; , ‫ا‬
Ecologie et Gestion des Ressources Naturelles
9 ‫ا ارد ا‬
*‫ و‬t 9 ‫ ا‬P$

ÖbznÛüa@Âë‹’
;8 % ‫ ; ; ا‬. ‫ ء‬5X ; . < $ 8 6 ‫ ا ط ا‬.‫ر‬
‫ راة‬G9 ‫ ز‬G H‫ ا‬G ‫ و‬، Q7"$ ‫ ا ط‬.‫ر‬
‫ا \را أو‬

.

‫ ا‬8 6 ‫ م ا‬$ ‫> د‬$ ; $& !$ 9#

.

+ O ‫@ ا‬$# ‫ ا?و > ; ا‬# ‫ ! ق‬T‫ ا‬P 8
* ‫ ة‬9 ‫\را وا‬$ + O ‫; ا‬#! ‫< ا‬
: $8 ) *
‫ ء؛‬- +‫ ا‬‫ ؛‬+ 9 ‫ رات ا‬-$ ‫ رات‬9 ‫ ا‬." -* % ." \ ‫ روا‬‫ = ة‬9 A O ‫@ ا‬$# ‫ ا?و > ; ا‬# ‫ ! ق‬T‫ ا‬P 8‫و‬

،‫ر ت‬

-511 :‫ب‬.‫ص‬، ‫!د ن‬7
‫ا در ا وط! ا و‬
0537861149 :‫ ▬ ا س‬0537861149 /3704 :‫ ف‬7 ‫ا‬

eauxetforets@iam.net.ma :8!‫رو‬

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ا ردا‬

‫ــ‬

www.enfi.ac.ma :8!‫رو‬

‫ا و<; ا‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

31

CRIAO - Rabat - 2015

31

32

‫ﺻﻔ ﺔ‬

33

................................................íéfŞÖ]<l^‰]…‚Ö]<VíÖ‚é’Ö]<æ<gŞÖ]<l^é×Ò

34

..............................................íéÖ‚é’Ö]<l^‰]…‚Ö]<VíÖ‚é’Ö]<æ<gŞÖ]<íé×Ò

35

............................................................................á^߉ù]<g< é×Ò

36

.......................…DISPITSE<ív’Ö]<l^éßÏiæ<íé–è†ÛjÖ]<àãÛ×Ö<^é×ÃÖ]<‚â^ù]

44

................................................ DI3SE<l^ŞŠe<ív’Ö]<Ýç×ÃÖ<êÖ^ÃÖ]<‚ãù]

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫‪åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫‪3‬دف ا و ن إ ‪ 9‬إ داد أطر‬

‫' ت ا ‪%‬ج و‬

‫‪'#‬ب‬

‫"‪. 3‬‬

‫ر ا راض وا و‪/‬‬

‫‪âìÜi‡ÛaìäíìØnÛa@ñ‡ß‬‬
‫ت ا طب و ا ‪ -‬د ‪"# ( 7 ) 7 #‬وات ‪0+‬‬
‫دوم ا درا‪#‬‬
‫ا ‪2‬رج ‪ 9‬ا د وراه ‪ 0+‬ا طب‪.‬‬

‫‪2‬ص ا و ن ا ط ‪،0‬‬

‫‪-‬ل دھ ا ط ب‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬
‫‪ 4‬رط ‪ 0+‬ا ر‪ N4‬أن ون‪:‬‬
‫ن ‪ #‬ك ا ور ‪ " #‬ا ر‪ N 4‬أو ‪ 3 4 9 % -‬دة ا ور ‪0 # 0 +‬‬
‫‪ " # %'#‬ا "‪F 3‬‬
‫"أ" أو"ب"أو ‪ #‬ك وم ا ة وا رض أو ‪ #‬ك ا وم ا ز ‪ F‬أو ‪ #‬ك ا وم‬
‫ا وم ا ر‬
‫د‪3‬؛‬
‫ا زرا أو‬

‫×‪ÞìjÔÛa@òîÐî‬‬
‫‪-‬ل‬

‫ا" ء أو ‪ " ،0‬ء ‪ 9‬ا دل ا م ا‬
‫‪:‬‬
‫‪ 0+‬ا واد ا‬
‫ا‪ 2‬رات‬
‫ا دة ا ز "‬
‫واد ا(‪ 2‬ر‬
‫‪ 30‬د‪/‬‬
‫وم ا ة وا رض‬
‫‪ 30‬د‪/‬‬
‫ت‬
‫ار‬
‫‪ 30‬د‪/‬‬
‫ا ز ء‬
‫‪ 30‬د‪/‬‬
‫ء‬
‫ا‬

‫‪ 0+ O‬ا‬

‫ن " ل ‪ 34‬دة ا‬
‫ا‬

‫ور ؛‬
‫ا د رات‬

‫ل‬
‫ل‪1‬‬
‫ل‪1‬‬
‫ل‪1‬‬
‫ل‪1‬‬

‫ن‪ 0‬إ ‪209‬‬
‫ن‪ 0‬إ ‪209‬‬
‫ن‪ 0‬إ ‪209‬‬
‫ن‪ 0‬إ ‪209‬‬

‫‪|î’ Ûa@ÑÜß‬‬
‫ن ‪ 9‬ا ر‪ 4‬ن ‪ '#‬ل ر‪3 4‬م‬
‫ا ددة ر‪N 4‬؛‬
‫وظ ‪ - :‬ا ر ‪; 1 /‬‬
‫طب ا& ! ن(‬

‫‪33‬‬

‫وز ; ا ‪ #‬را‪) 8%‬را‪ ;#‬ا ذ رة ا !و ا ‪) 1‬‬

‫@‪òä퇾a‬‬

‫@‪æaìäÈÛa‬‬

‫ار ط‬

‫ا طب وا ) د ا ر ب ا ‪#‬‬
‫ص‪.‬ب‪ 6203 :‬ا ھد‪ -‬ا ر ط‬

‫ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪ 9‬ا وا ا‪ $‬رو" ا ‪- 2‬‬

‫رع ط رق ن ز د‪ ،‬رس ا‬
‫ص ب‪9154 :‬‬

‫‪،8‬‬

‫ط ن‪،‬‬

‫ا‪LM‬‬

‫دي‬

‫س‬

‫م ‪ 2‬طر ق دي رازم‪ ،‬ص ب‪:‬‬
‫‪ % 1893‬س‬

‫و ‪%‬ة‬

‫ص‪.‬ب‪ 8 ،724:‬ا *دس ـ و‪#‬دة‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫‪/‬‬

‫ت ا ط ب وا ) د و‬

‫‪8‬‬

‫@‪ïãë ØÛ⁄a@‡í Ûaë@ÉÓì¾a‬‬

‫د‪ ،‬ص ب‪ 7010 :‬ـ را ش‬

‫‪33‬‬

‫ر‬

‫ا "‬

‫وذ ك ‪% 2‬ل ا رة‬

‫‪www.medramo.ac.ma‬‬
‫‪administrateur@medramo.ac.ma‬‬
‫‪www.fmpc.ac.ma‬‬
‫‪sg@fmp-uh2c.ac.ma‬‬
‫‪www.fmpm.ucam.ac.ma‬‬
‫‪fmpm@ucam.ac.ma‬‬
‫‪www.fmp-usmba.ac.ma‬‬
‫‪fmpf@fmpf.ac.ma‬‬
‫‪http://fmpo.ump.ma/FMPO/index.php‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫‪åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫‪3‬دف ا و ن إ ‪ 9‬إ داد أطر‬
‫ا ‪ 4 #‬ت أو ا ؤ‪ ##‬ت ا ‪"-‬‬

‫‪ 2 0 + 3‬ف د ن ا ‪ -‬د ‪ # ،‬واء ‪ 0 +‬ا ‪ 2‬رات أو‬
‫ؤھ زاو‬
‫ا ‪ -‬د أو ‪ ' 0+‬ل ا ث ا ‪.0‬‬

‫‪âìÜi‡Ûaë@åíìØnÛa@ñ‡ß‬‬
‫دوم ا درا‪ #‬أر ‪"# ( 4 ) 7‬وات‪،‬‬

‫‪-‬ل دھ ا ط ب ا ‪2‬رج‬

‫‪ 9‬ا د وراه ‪ 0+‬ا ‪ -‬د ‪.‬‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬
‫‪:9‬‬

‫‪ 4‬رط ‪ 0+‬ا ر‪ N4‬أن ون ‪%-‬‬
‫)‪ 0+ (DEUG‬وم ا ة )‪(SV‬أو وم ا رض وا ون )‪.(STU‬‬
‫ا‬
‫د وم ا درا‪ #‬ت ا '‬
‫‪ 0+‬ا وم )‪-2 (DEUG és sciences‬ص وم ا ة وا رض )‪(SVT‬‬
‫ا‬
‫د وم ا درا‪ #‬ت ا '‬
‫و ‪-2‬ص‬
‫ء‪ -‬و و' )‪.(CB‬‬
‫ء ـ ' و و' )‪.(BCG‬‬
‫‪ 0+‬ا وم وا " ت )‪-2 (DEUST‬ص و و' ـ‬
‫د وم ا درا‪ #‬ت ا '‬
‫ء و‪+‬رع وم ط ت ا رض‪.‬‬
‫)‪+ (CEUS‬رع وم ا‬
‫درا‪ #‬ت ا‬
‫ا ‪ 34‬دة ا '‬

‫×‪ÞìjÔÛa@òîÐî‬‬
‫ت ا ر‪ ) N 4‬ؤ‪2‬ذ ن ا( ر دة ا درا‪ #‬و ا زات وا " ط‬
‫ا" ء أو ‪ " ،0‬ء ‪ 9‬درا‪#‬‬
‫ت‬
‫ء وا ر‬
‫ن ا و ‪ 9‬وا ‪ 0+ " .‬واد ا ز ء وا‬
‫‪%2 3‬ل ا ‪ "#‬ن ا '‬
‫ا ‪-‬ل‬
‫ء ا‪ F $‬وا و و' (؛‬
‫وا‬
‫‪3‬م ا واد ا ‪:‬‬
‫ا‪ 2‬رات‬
‫ل ‪(3‬؛‬
‫ا و و' )‪ 60‬د‪/‬‬
‫ل ‪(2‬؛‬
‫ا ز ء )‪ 60‬د‪/‬‬
‫ل ‪.(1‬‬
‫ء ا‪ 60) F $‬د‪/‬‬
‫ء وا‬
‫ا‬
‫ر ط‬
‫ا طب وا ‪ -‬د‬
‫وظ ‪" - :‬ظم ا(‪ 2‬رات ا‬
‫ن د وم ا درا‪ #‬ت‬
‫ م ا‪ 2‬ر وا ‪ 7‬ھ ذه ا(‪ 2‬رات ن رر ا ‪ " #‬ن ا و ‪ 9‬وا ‪" .‬‬‫)‪ 0+ (DEUG‬وم ا ة )‪(SV‬أو وم ا رض وا ون )‪.(STU‬‬
‫ا‬
‫ا'‬

‫‪|î’ Ûa@paõa‹ug‬‬
‫راة‪:‬‬

‫ن ‪ 9‬ا ر‪ 4‬ن‪ ،‬د ‪ N +‬ب ا ر‪ '# ،N 4‬ل ر‪3 4‬م ‪ 9‬ا وا ا‪ $‬رو" ا ‪- 2‬‬
‫‪www.preins-fmph.um5s.ac.ma‬‬
‫و' ود‬
‫‪4‬رة د ‪ ' #‬ل ا ر‪ .N 4‬و‪0 +‬‬
‫و‪ #‬م ر ر ا‪ 4$‬ر ا‪ $‬رو"‪ 0‬و‪-‬ل طر أو و‬
‫ر ط وإ داع ط ‪/‬‬
‫ا طب وا ‪ -‬د‬
‫أ ‪ -‬و ‪ +‬ن ‪ 9‬ا ر‪ N4‬ا( ‪ -‬ل ‪ -‬ا ‪4‬ؤون ا ط‪%‬‬
‫ر‪%2 3 O 4‬ل ‪ +‬رة ا ر‪.N 4‬‬
‫@‪òä퇾a‬‬

‫@‪æaìäÈÛa‬‬

‫ار ط‬

‫ا طب وا ) د ا ر ب ا ‪#‬‬
‫ص‪.‬ب‪ 6203 :‬ا ھد‪ -‬ر ط‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫@‪ïãë ØÛ⁄a@‡í Ûaë@ÉÓì¾a‬‬
‫‪،8‬‬

‫‪www.medramo.ac.ma‬‬
‫‪administrateur@medramo.ac.ma‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪34‬‬

‫‪åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫‪3‬دف ا و ن إ ‪ 9‬إ داد أطر‬
‫وا ‪ ، '%‬و ذا إ داد أطر "‬

‫‪âìÜi‡Ûaë@åíìØnÛa@ñ‡ß‬‬

‫دوم ا درا‪ 2 #‬س ) ‪"# ( 5‬وات‪،‬‬
‫وظ ‪ N # ( :‬ط ب‬

‫راض ا ‪ "#‬ن و ا م ن 'وا" ‪ 3‬ا ‪- 24‬‬
‫و‪+‬رة ‪ 9‬رؤ‬
‫‪ --2‬و " ‪ #‬دة ‪ ' 0+‬ل طب ا ‪ "#‬ن‪.‬‬
‫‪ 9‬ا د وراه ‪ 0+‬طب ا ‪ "#‬ن؛‬

‫‪-‬ل دھ ا ط ب ا ‪2‬رج‬

‫ن ا و ‪ 9‬و ا ‪.( " .‬‬

‫رار إ( رة وا دة ‪ 0+‬ا ‪ #‬ك ا ول )ا ‪ "#‬ن ا '‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬

‫‪ 4‬رط ‪ 0+‬ا ر‪ N4‬أن ون‪:‬‬
‫ن ‪ #‬ك ا ور ‪ " #‬ا ر‪ 4 0 + N 4‬ا وم ا ر‬
‫‪ " # %' #‬ا "‪F 3‬‬
‫د‪3‬؛‬
‫ا 'ر أو‬
‫أو ‪ 4‬ا وم ا 'ر‬
‫أو ‪ 34 9 %-‬دة ا ور ‪ 4 0+‬ا وم ا ر‬

‫أو ‪4‬‬
‫أو‬

‫ا وم‬
‫د‪.3‬‬

‫×‪ÞìjÔÛa@òîÐî‬‬
‫ت ا ر‪ ) N 4‬ؤ‪2‬ذ‬

‫ا" ء أو ‪ " ،0‬ء ‪ 9‬درا‪#‬‬
‫ا ن " ل ‪ 34‬دة ا ور (؛‬
‫و ن ‪ 0+‬ا(" ء ا و ‪ 0+ ( 0‬رر ا‬
‫)‬
‫ا‪ 2‬رات‬
‫ا ز ء؛‬
‫وم ا ة وا رض؛‬

‫ن ا(‬
‫ور‬
‫ا‬

‫ر ا دل ا م ا‬
‫وم 'ر‬
‫ء‪.‬‬

‫‪-‬ل‬

‫‪ 0+‬ا واد ا‬
‫ت؛‬
‫ار‬

‫‪0+ O‬‬
‫‪:‬‬

‫‪|î’ Ûa@ÑÜß‬‬
‫ن ‪ 9‬ا ر‪ 4‬ن ‪ '#‬ل ر‪3 4‬م ‪ 9‬ا وا ا‪ $‬رو" ا ‪- 2‬‬
‫ن ‪ 26‬ي و‪ 30‬و" و ن ل ‪( "#‬؛‬
‫ا ر‪ 0+) N 4‬ا ‪ ,‬ب‬
‫وظ ‪ :‬ا ر ‪; 1 /‬‬

‫وز ; ا ‪ #‬را‪) 8%‬را‪ ;#‬ا ذ رة ا !و ا ‪) 1‬‬

‫ر ‪/‬‬

‫ا "‬

‫ت ا طب وا ) د و‬

‫وذ ك د ‪ N +‬ب‬
‫‪ 8‬طب ا& ! ن(‬

‫‪ô‹‚c@pbäíìØm‬‬
‫‪ K‬ا ‪ F%‬م ا‬

‫‪/‬‬

‫‪,‬‬

‫)‪(DUT‬‬

‫ا ‪ # :NEB‬ط‪ V 9‬ا?‪ .‬ن )‪(Assistant Dentaire‬‬
‫‪ . ::‬ن )‪(2‬‬
‫‪%‬ة ا‬
‫‪ % :‬ر‪$ 8‬‬
‫وط ا‬
‫‪ ? M‬ا ‪ (2‬ل‪:‬ا‪ - +‬ء ء ‪ >$‬ا ل ا م ‪ ! T‬ن ا ‪ %9‬ر‪8‬‬
‫‪:‬‬
‫‪A‬ا‬
‫ ‪ #+‬ط‪ N9‬ا?&) ; =< دة ا ‪ %9‬ر‪8‬‬‫ =< دة ر‪ ) !* .‬ا ‪ PX‬ا ط ‪V $‬‬‫ ‪ 2‬ظ ن ‪ 9‬ان ‪7 !8‬ن إ‪ P.‬و ان ا =‪Y‬‬‫; ‪ X‬ا ‪ [8‬ا ط‬
‫ ‪#+‬‬‫‪ 9‬ا?‪.u + +‬‬
‫‪ X -‬ا ‪ ) #‬ا?و‬

‫‪ K‬ا! زة ا &‪(LP) ,‬‬
‫ا ‪Technologie de laboratoire deProthése Dentaire :NEB‬‬

‫‪7C ::‬ث ‪ .‬ات )‪(3‬‬
‫‪%‬ة ا‬
‫‪ % :‬ر‪$ 8‬‬
‫وط ا‬
‫‪ ? M‬ا ‪ (2‬ل‪ :‬ا‪ - +‬ء‬
‫‪:‬‬
‫‪A‬ا‬
‫ ط‪V$‬‬‫ ‪ #+‬ط‪ N9‬ا?&) ; =< دة ا ‪ %9‬ر‪8‬‬‫; ‪ ]-+ [ U‬ا ‪ %9‬ر‪8‬‬
‫ ‪#+‬‬‫‪ 9‬ة *! ) إ‪ P.‬و ان ا =‪Y‬‬
‫ ‪ 3‬أظ‬‫; ‪ X‬ا ‪ [8‬ا ط‬
‫ ‪#+‬‬‫‪ 9‬ا?‪.u + +‬‬
‫ ‪ X‬ا ‪ ) #‬ا?و‬‫أو‬

‫‪ 8‬د<‬

‫د ‪#‬زو ‪ ،8‬ا ر ب ا ‪ 8 #‬أ دال ا ص‪.‬ب‪6212 :‬ا ھد‪ -‬ا ر ط‪.‬‬
‫طب ا& ! ن رع ل ا ‪ ،8‬ز!*‬
‫ا & ‪ 0537 77 18 49 :A‬ــ ا ? ‪ 0537 77 02 43 :PM‬ــ ا و<; ا رو!‪www.fmdrabat.ac.ma:8‬‬
‫ء‪.‬‬
‫طب ا& ! ن ز!* أ و ا ء زھ ر‪ ،‬ص‪.‬ب‪ ،9157:‬رس ا ط ن‪ ،‬ا دارا‬
‫ا ‪ 7‬ف‪052227 31 30 :‬ــ ا ? ‪ 0522 22 27 49 :PM‬ــ ا و<; ا رو!‪www.fmd-uh2c.ac.ma:8‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪35‬‬

‫‪35‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫‪åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫*< ف ا‬

‫‪ 58‬و*‪ -‬ت ا‬

‫ھ ا ‪ ;< $ $‬ا‬

‫! إ > *‪ ;8 %‬أط‬

‫لا‬

‫!‪.‬‬

‫‪ v8‬و ا‬

‫‪âìÜi‡Ûaë@åíìØnÛa@ñ‡ß‬‬
‫ھ ا ‪ ;< $ $‬ا‬
‫‪ 8‬وم ا ‪;8 %‬‬
‫‪ >$‬د ‪ $‬م ا‪ H0‬زة ا ‪.v8‬‬

‫‪ G58‬و*‪ G -‬ت ا‬

‫‪7GC !G‬ث)‪ G. (3‬ات‪ G )G !8 ،‬ھ ا‬

‫‪ G‬ج‬

‫‪ VG‬ا‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬
‫‪ 8‬رك ا ‪ 9‬راة ا ! &‪ $‬ن ‪ <= >$‬دة ا ‪ %9‬ر‪ 8‬أو ‪ 8‬د < ‪.‬‬
‫ت ا " ‪ + V#Q Q‬ع ا ‪ %9‬ر‪ 8‬ا ! ) ‪: $8 U < $‬‬
‫جا‬
‫ھ‪D‬ه ا ‪ 9‬راة‬
‫* ‪ P‬ا ر‪U‬‬

‫‪@ @Ù܏¾a‬‬

‫ا ‪ >/‬ت ا‬

‫‪K‬‬

‫ا ‪(2‬‬

‫‪ ,2‬ت ا ‪E‬‬

‫‪@ @òjÈ“Ûa‬‬
‫ض ‪%/‬د‬
‫ا*) ‪ S E‬ت‬
‫ض ا ‪ E‬ا ‪2/‬‬
‫ض ا ‪%B‬‬
‫وا!‪ /6‬ش‬
‫ض ا ‪ >/‬ت‬
‫وا ‪,/‬‬
‫ا*‪/ #‬‬
‫ا ‪-M‬ة‬
‫ا ‪(2‬‬
‫ا‪/ U‬‬
‫ا ‪(B‬‬
‫وا ‪WG‬‬
‫ا‬
‫ا‪%E‬‬
‫‪K‬‬
‫ا!=‪ X E‬ت ا ‪E‬‬
‫‪ 6 S‬ا ‪%/‬ات ا ( ط(‬

‫ا و ‪ Z‬وإ; دة‬
‫ا [ھ ‪.‬‬
‫ا ‪%; 4‬ة‬
‫ا ل ا @(‬
‫ا* ;‬

‫ا و ‪ Z‬ا @(‬
‫و‪ \T‬أ &‪-‬ة ا‪%( #‬ال‬
‫ا‪ K;U‬ء‬
‫‪ %; 4‬ا‬

‫;‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫’‪@ @bíŠìÛbØjÛa@òjÈ‬‬

‫‪@ïibnØÛa@Šbjn‚üa@ñ†bß‬‬
‫‪@ @¶ëþa‬‬

‫; ما‬
‫; م‬

‫ة وا‪U‬رض‬

‫( ـ; مر ‪T‬‬
‫ا?‪ -‬ء‬
‫ء‬
‫ا‬
‫; م ا ة وا‪U‬رض‬
‫ء‬
‫ا‬

‫( –; م ا*‪ E Y‬د‬
‫; م‬
‫وا ‪F%‬‬
‫( ـ; مر ‪T‬‬
‫; م‬
‫ت‬
‫– ا ‪ /‬م وا ‪,‬‬

‫‪ T‬ت‬

‫ا‬

‫ا?‪ -‬ء‬
‫; ما‬

‫; م‬

‫( ـ; مر ‪T‬‬

‫; م‬

‫( ـ ا^داب وا ‪ /‬م‬
‫ا!‪6 46‬‬

‫ة وا‪U‬رض‬

‫ا?‪ -‬ء‬
‫‪ ?4‬و; ` ا*‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ع‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪36‬‬

‫×‪ÞìjÔÛa@òîÐî‬‬
‫‪ P 8‬ا ‪ 9-‬ل ; ط ‪ 9 N8‬راة * )‪:‬‬

‫ل ا ‪ %9‬ر‪ 8‬و د ا ‪-‬‬
‫ا‪ً - +‬ء أو ً ‪ >$‬أ‪ .‬س‬
‫ا =! ; ا ‪ P* ;8D‬ا‪ - +‬ؤھ‪ HT P‬ز ا‪ 9 T‬رات ا ‪%‬‬

‫ا ‪ 9‬ري ‪ ، < $‬و‪ P 8‬إ ‪7‬ن أ‪ .‬ء‬
‫‪ >$‬ا ‪ ,X‬ا‪ % 0‬و‪ $ +‬زارة‪:‬‬

‫‪www.sante.gov.ma‬‬
‫ا ول أ ‪7‬ه ‪ V#Q‬ا ‪ @$#‬أو ا ‪ - ) 9‬ر‬
‫د* ;‪ :‬ا دة ا?و > ‪9‬‬
‫)‪ (2:‬وا دة ا ‪P<* + O‬‬
‫و‪ ،[ +‬ا‬
‫ا ط ‪ #‬ا ‪ %9‬ر‪ 8‬ــ ا ة‪. :‬‬
‫)‪(1:‬‬
‫‪ S‬ع م ) ا ة‪ . :‬و‪ ،[ +‬ا‬

‫ا ‪ 9‬را ‪U‬‬
‫وزارة ا‬
‫*!‪H */) $‬‬

‫‪ P -* P 8‬ا‪ 9 T‬ر ا ‪%‬‬
‫; ‪.20/05‬‬

‫ر‪H‬‬

‫ا ‪ 9‬ر ا?ھ‪ $‬ا ‪D‬ي ھ ‪O‬‬
‫ا ‪/@$#‬ا‬
‫ا را‪.‬‬

‫د‪ * 8‬اوح ; ‪ 0‬و ‪ ،20‬و* ‪9‬‬
‫ ‪$‬‬‫‪ 9‬ا‬

‫‪,‬‬
‫اد و ‪. <H‬‬

‫‪ . $ 9H‬ب ‪ )U‬در‪)-* H‬‬

‫‪ <8‬ف إ > *‪ P -‬أھ‪ $‬و‪ X‬رة ا‬

‫=‪>$ Y‬‬

‫‪|î’ Ûa@ÑÜß‬‬
‫‪ % 8‬ن ‪ [$‬ا = ‪ ; Y‬ا ‪ N C‬ا ‪:‬‬
‫ا‪ .‬ا‪<H‬‬
‫ا‪ .‬رة ا = ‪ ( Formulaire ) Y‬ا‬
‫‪ 8‬و* ‪ X 9 N‬ا ‪N C‬؛‬
‫< و ‪Z$‬ھ‬
‫ط‪#+ 9‬‬
‫‪#+‬‬
‫‪#+‬‬
‫‪#+‬‬
‫‪8‬‬

‫دق ‪ X 9 < $‬ا‬
‫دق ‪< $‬‬

‫‪ [8‬ا ط‬

‫;ا‬

‫‪ ,X‬ا‪ % 0‬و‪+‬‬

‫‪ $‬زارة * ‪P‬‬

‫؛‬

‫< دة ا ‪ $U 9‬ر‪ 8‬؛‬

‫دق ‪ [ % < $‬ا ‪ ]-‬ا ! ) ‪< $‬‬
‫إ < ا =‪Y‬؛‬
‫ا‪ \U‬ا ‪ 9‬راة ا ‪9‬‬

‫* ‪ ).‬أو * دع ‪ "$‬ت ا = ‪Y‬‬
‫ا ز‪ ,8‬ا ‪ 6‬ا ‪.‬‬
‫>=‪ G G9 8 : Ia‬م *! ‪ G8‬ا ‪ 9 G‬أو ا =‪OUdGG Y G‬‬
‫ا = ‪ >$ Y‬إ‪ Q‬ى ا ‪. jT ! = * N C‬‬

‫ا‬

‫ا ! ن ا ‪ $U 9‬ر‪$# 8‬‬
‫اول ا‬

‫‪ 9 G= ;GG‬أو‬

‫ا‬

‫و‬

‫; ا?‪ U‬د‪8‬‬

‫ا‪ GHl‬ل ا !‪ G‬دة‪,G ،‬‬

‫‪ o" \GGU‬ا ‪G‬‬

‫أو ‪ G‬م *‪G‬‬

‫ا‬
‫ا ‪G‬ة‬
‫‪[GG$‬‬

‫‪Õ bä¾a@ky@ñaŠbj¾a@×a‹ß‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪37‬‬

‫‪37‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫@‪íÖ^fÏÖ] VífÍ {{ íÖ^fÏÖ] VÔ׊Ú‬‬
‫@‪HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß‬‬
‫أ‪ M‬د إداو ‪ ,‬ن‪ ،‬إ‪ M-6‬ن‪ ،‬ا‬
‫‪% F‬ور ‪ ،‬ا ‪ /‬ن ‪ ،‬ط‬

‫‪ M‬آ ‪ ، &F b‬آ ‪b‬‬

‫@‪‡èȾa‬‬
‫ل‬

‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫‪،‬‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د –ا ‪ /‬ن‬

‫‪ ،` I M‬أ‪ I #‬ا ‪-II‬اك‪ ،‬ا ‪ I 4‬رة‪ ،‬ط ‪ I @6‬ن‪%II# ،‬ي إ ‪، I ,‬‬
‫ة‪ ،‬ط ط‬
‫وادي ا ‪W‬ھ‪ ،e‬أو‪ #‬د و‬
‫ورزازات ‪،‬ز‪ M‬رة‪G, ،‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د –‪` M‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د –ورزازات‬

‫‪ ،b 6-‬رودا‪b6‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د – ‪b 6-‬‬

‫وة‪ ،‬ا‬

‫ز وا = ‪. ,‬‬

‫ا‪ ،LM‬ا ‪، / 2‬‬
‫ا )و رة‬
‫ا ‪% %‬ة‪ ،‬آ‪%# ، ?#‬ي ‪ ,F‬ر‪ ،‬ا ‪. ?#‬‬
‫‪ @#‬ت‪ # :F، ( ) ،‬ن و‪% F‬‬
‫أز >ل ‪> ,F،‬ل‪ ،‬ا ?‪S :F f 2‬‬
‫; *ت وأ‪ ` Y‬و* & ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء ا ( ى‬
‫ا ‪ F‬ط‪ ،># ،‬رة‪ ،‬ا ‪ BE‬ات وا ‪ 4 B‬ت‪.‬‬
‫ا ‪ @ ,2‬ة ‪% #،‬ي ‪% # ،`# Y‬ي ‪ #‬ن‬
‫ط‪ ، ,‬أ‪ ، S‬ا ? ‪ 6[E‬ا‬
‫? ون‪ ،‬ا ‪ /‬ا‪ @ ،LX‬ان‪ ، K ،‬ا ?‪% ,‬ق‪ ،‬وزان‬
‫ا ‪4‬‬
‫زة ‪ A # M ،‬و و‪ 6‬ت‬
‫ا ‪ T ,‬ر‪ ،‬ا ‪%‬ر ش‪ ،‬ور ت‬
‫و ‪%‬ة أ‪ 6‬د‪ M F ،‬ن‪ ،" ،‬ادة‬
‫س‪ F ،‬ن‪ ?S،‬و و *ي ‪ 2/‬ب‪.‬‬
‫‪ ,‬س‪ ،‬إ ان‪ ? ,) ،‬ة‪ ،‬وا ‪.e‬‬
‫ا را د و ‪b %‬‬

‫ا‬

‫ا‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬
‫ا‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫‪K‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫&‪ :‬ا‬
‫&‪ :‬ا‬
‫&‪ :‬ا‬
‫‪K‬‬
‫‪K‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫&‪ :‬ا‬
‫‪K‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫&‪ :‬ا‬
‫&‪ :‬ا‬
‫‪K‬‬
‫‪K‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫&‪ :‬ا‬

‫و ‪,2‬‬
‫‪K‬‬
‫‪K‬‬
‫‪K‬‬
‫‪K‬‬
‫و ‪,2‬‬
‫و ‪,2‬‬
‫‪K‬‬
‫‪K‬‬
‫و ‪,2‬‬
‫‪K‬‬
‫‪K‬‬
‫‪K‬‬
‫و ‪,2‬‬
‫و ‪,2‬‬
‫‪K‬‬
‫‪K‬‬

‫ت ا ‪ ، E‬ا‪.LM‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬ا‪- LM‬ا ‪ E‬ة‪.‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬ا‪– LM‬آ‪. ?#‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬ا ‪%‬ار ا ( ‪ K‬ء‪ @#،‬ت‪.‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬ا‪> ,F– LM‬ل‪.‬‬
‫ت ا ‪، E‬ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء‪.‬‬
‫ت ا ‪ ، E‬ا ‪ F‬ط‪.‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬ا ‪ F‬ط –ا ‪ @ ,2‬ة‪.‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ @ ، E‬ان –ط‪,‬‬
‫ت ا ‪ @ ، E‬ان‪.‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬و ‪%‬ة –ا ‪. 4‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬و ‪%‬ة – زة‪.‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬و ‪%‬ة –ا ‪ T ,‬ر‪.‬‬
‫ت ا ‪، E‬و ‪%‬ة‬
‫ت ا ‪ ، E‬س‪.‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬س – ‪ ,‬س‪.‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬س –ا ا ‪. %‬‬

‫@‪êÂ^Ûjq] ‚Â^ŠÚ VífÍ {{ êÂ^Ûjq÷] ŞÖ] Ù^ ] » ì‚Â^Š¹] VÔ׊Ú‬‬
‫@‪HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß‬‬

‫@‪‡èȾa‬‬

‫وة‪ ،‬ا ز وا = ‪ ، ,‬ا )و رة‪ ،‬أز >ل ‪> ,F،‬ل‪ ،‬ا ?‪f 2‬‬
‫ا‪ ،LM‬ا ‪، / 2‬‬
‫‪ ، S :F‬ا ‪% %‬ة‪ ،‬آ‪%# ، ?#‬ي ‪ ,F‬ر‪ ،‬ا ‪ ، ?#‬أ‪ M‬د إداو ‪ ,‬ن‪ ،‬إ‪ M-6‬ن‪،‬‬
‫ا ‪ M‬آ ‪ ، &F b‬آ ‪ b‬ل‪ ،‬رودا‪ ، ،b6‬ط ط ‪ ،` M ،b 6- ،‬أ‪ #‬ا ‪-‬اك‪ ،‬ط ن‬
‫ط ن ‪%#‬ي إ ‪% F ، ,‬ور‪ ،‬ا ‪ 4‬رة‪ ،‬ا ‪ /‬ن‪ ،‬وادي ا ‪W‬ھ‪ ،e‬أو‪ #‬د‪ ،‬ط‬
‫ة ـ ورزازات ‪،‬ز‪ M‬رة‪G, ،‬‬
‫و‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت‬
‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫ا ‪ ، E‬ا‪LM‬‬

‫ا ‪ F‬ط‪ ،># ،‬رة‪ ،‬ا ‪ BE‬ات وا ‪ 4 B‬ت‪ ،‬ا ‪ @ ,2‬ة ‪% #،‬ي ‪% # ،`# Y‬ي‬
‫‪ #‬ن‪ ، ،‬ط‪ ، ,‬أ‪ ، S‬ا ? ‪ N‬أ‪ 6‬ا‪ ? ،‬ون‪ ،‬ا ‪ /‬ا‪ @ ،LX‬ان‪K ،‬‬
‫ا ?‪% ,‬ق‪ ،‬وزان‪* ; ،‬ت وأ‪ ` Y‬و* & ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء ا ( ى ‪ @#‬ت‪، ( ) ،‬‬
‫‪ # :F‬ن و‪.% F‬‬
‫‪،b % e‬‬
‫س‪ F ،‬ن‪ ?S ،‬و و *ي ‪ 2/‬ب‪ , ،‬س‪ ،‬إ ان‪ ? ,) ،‬ة‪ ،‬ا‬
‫ا را د ‪،‬و ‪%‬ة أ‪ 6‬د‪ M F ،‬ن‪ ،" ،‬ادة‪ ،‬ور ت‪ ،‬ا ‪ T ,‬ر‪ ،‬ا ‪%‬ر ش‪،‬‬
‫زة‪ ،A # M ،‬و‪ 6‬ت‪ ،‬ا ‪. 4‬‬
‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت‬
‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫ا ‪، E‬ا ‪ F‬ط‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬
‫ا‪ ، E‬س‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪38‬‬

‫‪{{ íé–è†ÛjÖ] l^qøÃÖ] VÔ׊Ú‬‬

‫‪@ @l^‘^’j}÷] ‚ÃjÚ š†º VífÃ‬‬

‫‪@ @HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß‬‬
‫‪ M‬آ ‪ ، &F b‬آ ‪b‬‬

‫أ‪ M‬د إداو ‪ ,‬ن‪ ،‬إ‪ M-6‬ن‪ ،‬ا‬
‫ل‬

‫‪@ @‡èȾa‬‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫‪ ، b 6-‬رودا‪b6‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د – ‪b 6-‬‬

‫‪% F‬ور ‪ ،‬ا ‪ /‬ن ‪ ،‬ط‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د –ا ‪ /‬ن‬

‫ورزازات ‪،‬ز‪ M‬رة‪G, ،‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د –ورزازات‬

‫‪ ،` M‬أ‪ #‬ا ‪-‬اك‪ ،‬ا ‪ 4‬رة‪ ،‬ط ‪ @6‬ن‪%# ،‬ي‬
‫إ ‪، ,‬طط‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د – ‪` M‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د – ا ‪%‬ا)‬

‫وادي ا ‪W‬ھ‪ ،e‬أو‪ #‬د و‬
‫ا‪ ،LM‬ا ‪، / 2‬‬

‫ة‬
‫ز وا = ‪. ,‬‬

‫وة‪ ،‬ا‬

‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬‬

‫ا‪.LM‬‬

‫ا )و رة‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬‬

‫ا‪– LM‬ا ‪E‬‬

‫ا ‪% %‬ة‪ ،‬آ‪%# ، ?#‬ي ‪ ,F‬ر‪ ،‬ا ‪. ?#‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬‬

‫ا‪– LM‬آ‪. ?#‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬ا ‪%‬ار ا ( ‪ K‬ء –‪ @#‬ت‪.‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ @#‬ت‪( ) ،‬‬
‫أز >ل ‪,F،‬‬

‫‪# :F،‬‬

‫‪%‬‬

‫ن و‪F‬‬

‫>ل‪ ،‬ا ?‪S :F f 2‬‬
‫& ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء‬

‫; *ت وأ‪ ` Y‬و*‬
‫ا ( ى‬
‫ا ‪ F‬ط‪ ،># ،‬رة‪ ،‬ا ‪ BE‬ات وا ‪ 4 B‬ت‪.‬‬
‫ا ‪ @ ,2‬ة ‪% #،‬ي ‪% # ،`# Y‬ي ‪#‬‬

‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬ا ‪ F‬ط‪.‬‬

‫ن‬

‫? ون‪ ،‬ا ‪ /‬ا‪ @ ،LX‬ان‪ ، K ،‬ا ?‪% ,‬ق‪،‬‬
‫وزان‬
‫زة ‪ A # M ،‬و و‪ 6‬ت‬
‫ا ‪ T ,‬ر‪ ،‬ا ‪%‬ر ش‪ ،‬ور ت‬
‫و ‪%‬ة أ‪ 6‬د‪ M F ،‬ن‪،‬‬
‫س‪F ،‬‬

‫"‪،‬‬

‫ن‪ ?S،‬و و *ي ‪ 2/‬ب‪.‬‬

‫‪ ,‬س‪ ،‬إ ان‪ ? ,) ،‬ة‪ ،‬وا‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ @ ، E‬ان –ط‪,‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ @ ، E‬ان‪.‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬و ‪%‬ة –ا ‪4‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬و ‪%‬ة – زة‪.‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬و ‪%‬ة –ا ‪ T ,‬ر‪.‬‬

‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬س‪.‬‬

‫ا را د و ‪b %‬‬

‫‪39‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫>ل‪.‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬و ‪%‬ة‬

‫‪.e‬‬

‫ة‪.‬‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬ا ‪ F‬ط –ا ‪ @ ,2‬ة‪.‬‬

‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫ا ‪4‬‬

‫ادة‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬‬

‫ا‪,F– LM‬‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء‪.‬‬

‫ط‪ ، ,‬أ‪ ، S‬ا ? ‪ 6[E‬ا‬

‫‪39‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬آ‪ M‬د‬

‫‪.‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬س – ‪ ,‬س‪.‬‬

‫‪ 2‬ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬س –ا ا ‪. %‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫@‪÷^ÃÞý]æ †è‚~jÖ] » š†º VífÍ {{ íé–è†ÛjÖ] l^qøÃÖ] VÔ׊Ú‬‬
‫@‪HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß‬‬
‫& ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء ا ( ى‪ @# ،‬ت‪( ) ،‬‬
‫‪ #‬ن و‪% F‬‬

‫; *ت وأ‪ ` Y‬و*‬

‫@‪‡èȾa‬‬
‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت‬
‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫ا ‪، E‬ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء‬

‫‪:F،‬‬

‫ا ‪ F‬ط‪ ،># ،‬رة‪ ،‬ا ‪ BE‬ات وا ‪ 4 B‬ت‪ ،‬ا ‪ @ ,2‬ة ‪% #،‬ي ‪% # ،`# Y‬ي‬
‫‪ #‬ن‪ ،‬ط‪ ، ,‬أ‪ ، S‬ا ? ‪ N‬أ‪ 6‬ا‪ ? ،‬ون‪ ،‬ا ‪ /‬ا‪ @ ،LX‬ان‪K ،‬‬
‫ا ?‪% ,‬ق‪ ،‬وزان‬
‫ا‪ / Y ،LM‬ا ‪ 4‬ا‪، ,h‬‬
‫>ل‪ ،‬ا ?‪S :F f 2‬‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت‬
‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫ا ‪، E‬ا ‪ F‬ط‬
‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت‬
‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫ا ‪ ، E‬ا‪.LM‬‬

‫وة‪ ،‬ا ز وا = ‪ ، ,‬ا )و رة‪ ،‬أز >ل ‪,F،‬‬
‫‪ ،‬ا ‪% %‬ة‪ ،‬آ‪%# ، ?#‬ي ‪ ,F‬ر‪ ،‬ا ‪. ?#‬‬

‫أ‪ M‬د إداو ‪ ,‬ن‪ ،‬إ‪ M-6‬ن‪ ،‬ا ‪ M‬آ ‪ ، &F b‬آ ‪ b‬ل‪ ،‬رودا‪ ، ،b6‬ط ط ‪،‬‬
‫‪ ،` M ،b 6‬أ‪ #‬ا ‪-‬اك‪ ،‬ط ن ط ن ‪%#‬ي إ ‪% F ، ,‬ور‪ ،‬ا ‪ 4‬رة‪ ،‬ا ‪ /‬ن‪،‬‬‫ة ـ ورزازات ‪،‬ز‪ M‬رة‪G, ،‬‬
‫و‬
‫وادي ا ‪W‬ھ‪ ،e‬أو‪ #‬د‪ ،‬ط‬
‫س‪F ،‬‬

‫ن‪ ?S ،‬و و *ي ‪ 2/‬ب‪ , ،‬س‪ ،‬إ ان‪ ? ,) ،‬ة‪ ،‬ا‬
‫و ‪ ،b %‬ا را د ‪.‬‬

‫و ‪%‬ة أ‪ 6‬د‪ M F ،‬ن‪،‬‬

‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫ا ‪، E‬آ‪ M‬د‬

‫‪e‬‬

‫"‪ ،‬ادة‪ ،‬ور ت‪ ،‬ا ‪ T ,‬ر‪ ،‬ا ‪%‬ر ش‪ ،‬ا ‪4‬‬
‫‪ ،A # M‬زة و و‪ 6‬ت‪.‬‬

‫‪،‬‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت‬

‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬
‫ا‪ ، E‬س‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت‬

‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬

‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪، E‬و ‪%‬ة‬

‫‪ K‬و ‪ ,2‬ت‬

‫@‪íé×ÏÃÖ] ív’Ö] êË•†º VífÍ {{ íé–è†ÛjÖ] l^qøÃÖ] VÔ׊Ú‬‬
‫@‪‡èȾa‬‬

‫@‪HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß‬‬
‫أ‪ M‬د إداو ‪ ,‬ن‪ ،‬إ‪ M-6‬ن‪ ،‬ا ‪ M‬آ ‪ ، &F b‬آ ‪ b‬ل‪ ،‬رودا‪ ، ،b6‬ط ط ‪،b 6- ،‬‬
‫‪ ،` M‬أ‪ #‬ا ‪-‬اك‪ ،‬ط ن ط ن ‪%#‬ي إ ‪% F ، ,‬ور‪ ،‬ا ‪ 4‬رة‪ ،‬ا ‪ /‬ن‪ ،‬وادي ا ‪W‬ھ‪،e‬‬
‫ة ـ ورزازات ‪،‬ز‪ M‬رة‪G, ،‬‬
‫و‬
‫أو‪ #‬د‪ ،‬ط‬
‫; *ت وأ‪ ` Y‬و*‬

‫& ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء ا ( ى‪ @# ،‬ت‪# :F ، ( ) ،‬‬

‫ا‪ / Y ،LM‬ا ‪ 4‬ا‪، ,h‬‬
‫ا ?‪S :F f 2‬‬
‫س‪F ،‬‬
‫ا ‪ F‬ط‪،># ،‬‬

‫ن و‪F‬‬
‫>ل‪،‬‬

‫‪،b % ،e‬‬

‫‪K‬‬

‫و ‪%‬ة أ‪ 6‬د‪ M F ،‬ن‪،‬‬

‫"‪،‬‬

‫ن‪.‬‬

‫ا ?‪% ,‬ق‪ ،‬وزان‪،‬‬

‫‪K‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ @ ، E‬ان‪.‬‬

‫ادة‪ ،‬ور ت‪ ،‬ا ‪ T ,‬ر‪ ،‬ا ‪%‬ر ش‪،A # M ، ،‬‬
‫ا ‪. 4‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬س‬

‫‪K‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬ا ‪ F‬ط‬

‫رة‪ ،‬ا ‪ BE‬ات وا ‪ 4 B‬ت‪ ،‬ا ‪ @ ,2‬ة ‪% #،‬ي ‪% # ،`# Y‬ي ‪#‬‬

‫ط‪ ، ,‬أ‪ ، S‬ا ? ‪ N‬أ‪ 6‬ا‪ ? ،‬ون‪ ،‬ا ‪ /‬ا‪ @ ،LX‬ان‪K ،‬‬

‫‪%‬‬

‫‪K‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬ا ‪%‬ارا ( ‪ K‬ء‬
‫‪K‬‬
‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪ ، E‬ا‪.LM‬‬

‫وة‪ ،‬ا ز وا = ‪ ، ,‬ا )و رة‪ ،‬أز >ل ‪,F،‬‬
‫‪ ،‬آ‪%# ، ?#‬ي ‪ ,F‬ر‪ ،‬ا ‪ ، ?#‬ا ‪% %‬ة‬

‫ن‪ ?S ،‬و و *ي ‪ 2/‬ب‪ , ،‬س‪ ،‬إ ان‪ ? ,) ،‬ة‪ ،‬ا‬
‫ا را د ‪ ،‬زة‪ ،‬و‪ 6‬ت‪.‬‬

‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬آ‪ M‬د‬

‫‪K‬‬

‫&‪ :‬ا‬
‫ا ‪ %&/‬ا ‪/‬‬
‫و ‪ ,2‬ت ا ‪، E‬و ‪%‬ة‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫‪K‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪40‬‬

ìˆÒ†¹] íè^ßÃÖ]æ íéÖ^rÃj‰÷] l^qøÃÖ] » š†º VífÍ {{ íé–è†ÛjÖ] l^qøÃÖ] VÔ׊Ú@
‡èȾa@

HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß@

‫ ت‬,2 ‫ و‬K
‫ ا‬:&
/ ‫ ا‬%&/ ‫ا‬
.LM‫ ا‬، E ‫ا‬

، b 6- ، ،b6‫ رودا‬،‫ ل‬b ‫ آ‬، &F b ‫ آ‬M ‫ ا‬،‫ ن‬M-6‫ إ‬،‫ ن‬, ‫ د إداو‬M‫أ‬
، , = ‫ ا ز وا‬،‫وة‬
، / 2 ‫ ا‬،LM‫ ا‬، G, ،‫ رة‬M‫ز‬، ‫ة ـ ورزازات‬
‫و‬
، S :F f 2? ‫ ا‬،‫ >ل‬,F، ‫ أز >ل‬،‫ا )و رة‬

K
‫ ا‬:&
/ ‫ ا‬%&/ ‫ ا‬2
‫ ن‬/ ‫ د –ا‬M‫ آ‬، E ‫ ت ا‬,2 ‫و‬

،e‫ھ‬W ‫ وادي ا‬،‫ ن‬/ ‫ ا‬،‫ رة‬4 ‫ ا‬،‫ور‬% F ، , ‫ي إ‬%# ‫ ط ن ط ن‬،‫اك‬- ‫ ا‬#‫ أ‬،` M
‫ط‬، ‫ ط ط‬،‫ د‬#‫أو‬

‫ ت‬,2 ‫ و‬K
‫ ا‬:&
/ ‫ ا‬%&/ ‫ا‬
‫ ء‬K ( ‫ارا‬% ‫ا‬، E ‫ا‬
‫ ت‬,2 ‫ و‬K

‫ ا‬:&
‫ س‬، E‫ا‬

‫ن‬

# :F ، ( ) ،‫@ ت‬# ،‫ ء ا ( ى‬K ( ‫ارا‬% ‫& ا‬
?# ‫ ا‬،‫ ر‬,F ‫ي‬%# ، ?#‫ آ‬،‫ة‬% % ‫ ا‬%

/ ‫ ا‬%&/ ‫ا‬

،‫ ب‬2/ ‫? و و *ي‬S ،‫ن‬

K
‫ ا‬:&
/ ‫ ا‬%&/ ‫ ا‬2
.‫ س‬, – ‫ س‬، E ‫ ت ا‬,2 ‫و‬

‫ ا را د‬،b % ،e

‫ ت‬,2 ‫ و‬K
‫ ا‬:&
/ ‫ ا‬%&/ ‫ا‬
.‫ة‬% ‫ و‬، E ‫ا‬

،A # M ،‫ زة‬،‫ر ش‬% ‫ ا‬،‫ ر‬T , ‫ ا‬،‫ ور ت‬،‫ادة‬
4 ‫ ا‬،‫ ت‬6‫و‬

F ،‫س‬

‫ ا‬،‫ ? ة‬,) ،‫ إ ان‬،‫ س‬,
،"

،‫ ن‬M F ،‫ د‬6‫ة أ‬% ‫و‬

‫ي‬% # ،`# Y ‫ي‬% #، ‫ @ ة‬,2 ‫ ا‬،‫ ت‬4 B ‫ ات وا‬BE ‫ ا‬،‫ رة‬،># ،‫ ط‬F ‫ا‬
K ،‫ @ ان‬،LX‫ ا‬/ ‫ ا‬،‫ ? ون‬،‫ ا‬6‫ أ‬N ? ‫ ا‬، S‫ أ‬، ,‫ ط‬،‫ ن‬#
،‫ وزان‬،‫ق‬% ,? ‫ا‬

‫ ت‬,2 ‫ و‬K
‫ ا‬:&
/ ‫ ا‬%&/ ‫ا‬
‫ ط‬F ‫ا‬، E ‫ا‬

@ @íè„ÇjÖ]æ íéÛ£] K íÖ‚é’Ö] » †–¦ K íév’Ö] l^éñ^’uý]VgÎÖ]
@ @‡èȾa
.‫ ط‬F ‫ ا‬، E ‫ ت ا‬,2 ‫ و‬K
‫ ا‬:&

*‫ ` و‬Y‫; *ت وأ‬
F‫و‬

{ ív’Ö] l^éßÏi VÔ׊Ú

@ @HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß
/ ‫ ا‬%&/ ‫ا‬

‫ت ا‬$

‫ ; أ< م و‬#

íéfçéfÖ] l]‚ù] íÞ^é‘ VífÍ {{ ív’Ö] l^éßÏi VÔ׊Ú@
‡èȾa@
.‫ ء‬K ( ‫ار ا‬% ‫ ا‬، E ‫ ت ا‬,2 ‫ و‬K

HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß@
‫ ا‬:&

/ ‫ ا‬%&/ ‫ا‬

‫ت ا‬$

‫ ; أ< م و‬#

ð^–Âù] ÝçÏÚ VífÍ {{ Øéâ`jÖ] ì^Âcæ ˜èæ Ö] VÔ׊Ú@
‡èȾa@
LM‫ا‬

، E ‫ ت ا‬,2 ‫ و‬K

‫ ا‬:&

HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß@
/ ‫ ا‬%&/ ‫ا‬

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ت ا‬$

‫ ; أ< م و‬#

‫ﺻﻔ ﺔ‬

41

CRIAO - Rabat - 2015

41

j~¹] VífÍ {{ ív’Ö] l^éßÏi VÔ׊Ú@
‡èȾa@
‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß@

، I ‫ ط ط‬، ،bII6‫ رودا‬،‫ ل‬I bII ‫ آ‬، I &F bII ‫ آ‬M I ‫ ا‬،‫ ن‬I M-6‫ إ‬،‫ ن‬I , ‫ د إداو‬I M‫أ‬
IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ا‬
،‫ ن‬I / ‫ ا‬،‫ رة‬I4 ‫ ا‬،‫ور‬%II F ، I, ‫ي إ‬%II# ‫ ن‬I‫ ن ط‬I‫ ط‬،‫اك‬-I ‫ ا‬I#‫ أ‬،` I M ،bI 6‫ د‬M‫ آ‬، E ‫ا‬
G, ،‫ رة‬M‫ز‬، ‫ة ـ ورزازات‬
‫و‬
‫ ط‬،‫ د‬#‫ أو‬،e‫ھ‬W ‫وادي ا‬
‫ ن‬I# :IF ، I ( ) ،‫@ ت‬I# ،‫ ى‬I( ‫ ء ا‬IK ( ‫ارا‬% ‫ ا‬I& *‫ ` و‬Y‫; *ت وأ‬
‫ ا‬:IIII&
IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ ا‬I,F، ‫>ل‬I ‫ أز‬،‫ ا ) و رة‬، I, = ‫ ز وا‬I ‫ ا‬،‫ وة‬I
، I/ 2 ‫ ا‬،LM‫ ا‬،% F‫و‬
‫ ء‬K ( ‫ارا‬% ‫ ا‬، E ‫ ا‬،b %III ، ?III# ‫ ا‬،‫ ر‬III,F ‫ي‬%III# ، ?III#‫ آ‬،‫ة‬%III % ‫ ا‬، IIIS :IIIF fIII 2? ‫ ا‬،‫>ل‬III
. ‫ا را د‬
‫ ا‬:IIII&
IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ ا‬،‫ زة‬III ،‫ر ش‬%III ‫ ا‬،‫ ر‬IIIT , ‫ ا‬،‫ ور ت‬III ،‫ ادة‬III ،"III ،‫ ن‬IIIM F ،‫ د‬III 6‫ة أ‬%III ‫و‬
‫ة‬% ‫ و‬، E ‫ا‬
. 4 ‫ ا‬،‫ ت‬6‫ و‬،A # M
‫ ا‬:IIII&

‫ ا‬:IIII&

‫ي‬% I # ،`II# Y ‫ي‬% I #، ‫ ة‬I @ ,2 ‫ ا‬،‫ ت‬I 4 B ‫ ات وا‬BIIE ‫ ا‬،‫ رة‬I ،>II# ،‫ ط‬I F ‫ا‬
IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ا‬
IK ،‫ ان‬I@ ،LX‫ ا‬I/ ‫ ا‬،‫ ون‬I ? ،‫ ا‬I 6‫ أ‬N ? ‫ ا‬، S‫ أ‬، ,‫ ط‬، ،‫ ن‬#
‫ ط‬F ‫ ا‬، E ‫ ا‬،‫ ة‬I? ,) ،‫ إ ان‬،‫ س‬, ،‫ ب‬2/ ‫? و و *ي‬S ،‫ ن‬F ،‫ س‬،‫ وزان‬،‫ق‬% ,? ‫ا‬
e ‫ا‬

íÍù] VífÍ {{ ív’Ö] l^éßÏi VÔ׊Ú@
‡èȾa@

، I ‫ ط ط‬، ،bII6‫ رودا‬،‫ ل‬I bII ‫ آ‬، I &F bII ‫ آ‬M I ‫ ا‬،‫ ن‬I M-6‫ إ‬،‫ ن‬I , ‫ د إداو‬I M‫أ‬
IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ا‬
،‫ ن‬I / ‫ ا‬،‫ رة‬I4 ‫ ا‬،‫ور‬%II F ، I, ‫ي إ‬%II# ‫ ن‬I‫ ن ط‬I‫ ط‬،‫اك‬-I ‫ ا‬I#‫ أ‬،` I M ،bI 6‫ د‬M‫ آ‬، E ‫ا‬
G, ،‫ رة‬M‫ز‬، ‫ة ـ ورزازات‬
‫و‬
‫ ط‬،‫ د‬#‫ أو‬،e‫ھ‬W ‫وادي ا‬

‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

‫ ا‬:IIII&

‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

‫ ا‬:IIII&
IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ن ا‬
‫ ء‬K ( ‫ارا‬% ‫ ا‬، E ‫ا‬

‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

‫ ا‬:IIII&

IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ ا‬،‫>ل‬II
LM‫ ا‬، E ‫ا‬

‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

‫ ا‬:IIII&

IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ ا‬،eII
‫ س‬، E‫ا‬

‫ ت‬,2 ‫ و‬K

42

HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß@

‫ ا‬:IIII&

IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ا‬
‫ة‬% ‫ و‬، E ‫ا‬

‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

‫ ا‬:IIII&

IIII/ ‫ ا‬%IIII&/ ‫ا‬
‫ط‬F ‫ا‬، E‫ا‬

*‫ ` و‬Y‫; *ت وأ‬
،% F‫و‬

I ,F، ‫>ل‬II ‫ أز‬،‫ ا ) و رة‬، I , = ‫ ز وا‬I ‫ ا‬،‫ وة‬I
، I / 2 ‫ ا‬،LM‫ ا‬I
?# ‫ ا‬،‫ ر‬,F ‫ي‬%# ، ?#‫ آ‬،‫ة‬% % ‫ ا‬، S :F f 2? ‫ا‬
‫ ا‬،‫ ة‬II? ,) ،‫ ان‬II ‫ إ‬،‫ س‬II,

،‫ ب‬II2/ ‫ *ي‬II ‫? و و‬IIS ،‫ ن‬II F ،‫ س‬II
. ‫ ا را د‬،b %

‫ ا‬:&
/ ‫ ا‬%&/ ‫ ا‬2
. 4 ‫ة –ا‬% ‫ و‬، E ‫ا‬

‫ ت‬IIII ,2 ‫ و‬IIIIK

‫ﺻﻔ ﺔ‬

I# :IF ، I ( ) ،‫@ ت‬I# ،‫ ى‬I( ‫ ء ا‬IK ( ‫ارا‬% ‫ ا‬I&

.
A # M ،‫ر ش‬% ‫ ا‬،‫ ر‬T , ‫ ا‬،‫ ور ت‬،‫ادة‬

،"

4 ‫ ا‬،‫ ت‬6‫ و‬، ‫زة‬
،‫ ن‬M F ،‫ د‬6‫ة أ‬% ‫و‬

‫ي‬% I # ،`II# Y ‫ي‬% I #، ‫ ة‬I @ ,2 ‫ ا‬،‫ ت‬I 4 B ‫ ات وا‬BIIE ‫ ا‬،‫ رة‬I ،>II# ،‫ ط‬I F ‫ا‬
IK ،‫ ان‬I@ ،LX‫ ا‬I/ ‫ ا‬،‫ ون‬I ? ،‫ ا‬I 6‫ أ‬N ? ‫ ا‬، S‫ أ‬، ,‫ ط‬، ،‫ ن‬#
،‫ وزان‬،‫ق‬% ,? ‫ا‬

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

ŞÖ] ˜èæ Ö] VífÍ {{ Øéâ`jÖ]æ ˜èæ Ö] VÔ׊Ú@
‡èȾa@

HòíüìÛa@O@áîÜÓ⁄aI@|’ ¾a@òßbÓg@æbØß@

‫ ت‬III ,2 ‫ و‬IIIK

‫ ا‬:III&

III/ ‫ ا‬%II&/ ‫ ا‬،A I # M ،‫ر ش‬%II ‫ ا‬،‫ ر‬I T , ‫ ا‬،‫ ور ت‬I ،‫ ادة‬I ،"II
‫ة‬% ‫ و‬، E ‫ا‬

‫ ت‬III ,2 ‫ و‬IIIK

‫ ا‬:III&

III/ ‫ ا‬%II&/ ‫ ا‬،eIII
‫ س‬، E‫ا‬

‫ ت‬III ,2 ‫ و‬IIIK

‫ ا‬:III&
III/ ‫ ا‬%II&/ ‫ن ا‬
‫ ء‬K ( ‫ار ا‬% ‫ا‬، E ‫ا‬

‫ ت‬III ,2 ‫ و‬IIIK

‫ ا‬:III&

‫ ت‬III ,2 ‫ و‬IIIK

‫ ت‬III ,2 ‫ و‬IIIK

‫ ا‬،‫ ة‬II? ,) ،‫ ان‬II ‫ إ‬،‫ س‬II,

،‫ ن‬I M F ،‫ د‬I 6‫ة أ‬%II ‫و‬
4 ‫ا‬

،‫ ب‬III2/ ‫ *ي‬II ‫? و و‬IIS ،‫ ن‬II F ،‫ س‬II
.‫ ت‬6‫ و‬، ‫ زة‬، . ‫ ا را د‬،b %

I# :IF ، I ( ) ،‫@ ت‬I# ،‫ ى‬I( ‫ ء ا‬IK ( ‫ارا‬% ‫ ا‬I&

*‫ ` و‬Y‫; *ت وأ‬
.% F‫و‬

III/ ‫ ا‬%II&/ ‫ي ا‬% I # ،`II# Y ‫ي‬% I #، ‫ ة‬I @ ,2 ‫ ا‬،‫ ت‬I 4 B ‫ ات وا‬BIIE ‫ ا‬،‫ رة‬I ،>II# ،‫ ط‬I F ‫ا‬
‫ط‬F ‫ا‬، E‫ا‬
‫ ن‬#

،‫>ل‬II I ,F، ‫>ل‬II ‫ أز‬،‫ ا ) و رة‬، I , = ‫ ز وا‬I ‫ ا‬،‫ وة‬I
، I / 2 ‫ ا‬،LM‫ ا‬I
،‫ ن‬I , ‫ د إداو‬I M‫ أ‬.، ?II# ‫ ا‬،‫ ر‬I ,F ‫ي‬%II# ، ?II#‫ آ‬،‫ة‬%II % ‫ ا‬، I S :IIF fII 2? ‫ا‬
‫ ا‬:III&
III/ ‫ ا‬%II&/ ‫ا‬
I#‫ أ‬،` I M ،bI 6- ، I‫ ط ط‬، ،bI6‫ رودا‬،‫ ل‬I bI ‫ آ‬، I&F bI ‫ آ‬M I ‫ ا‬،‫ ن‬M-6‫إ‬
.LM‫ ا‬، E ‫ا‬
،‫ د‬I#‫ أو‬،e‫ھ‬W ‫ وادي ا‬،‫ ن‬/ ‫ ا‬،‫ رة‬4 ‫ ا‬،‫ور‬% F ، , ‫ي إ‬%# ،‫ ط ن ط ن‬،‫اك‬- ‫ا‬
G, ،‫ رة‬M‫ز‬، ‫ة ـ ورزازات‬
‫و‬
‫ط‬
‫ ا‬:III&

III/ ‫ ا‬%II&/ ‫ ا‬،‫ق‬%II ,? ‫ا‬
‫ @ ان‬، E ‫ا‬

I K ،‫ ان‬I @ ،LX‫ ا‬I / ‫ ا‬،‫ ون‬I ? ،‫ ا‬I 6‫ أ‬NII ? ‫ ا‬، I S‫ أ‬، I ,‫ط‬
،‫وزان‬

.2014 6 16 i ‫ ر‬F ،21/‫ب‬.‫م‬.‫ م‬56 `Y‫ ر‬b

E ‫ وزارة ا‬:; ‫ درة‬E ‫ ر ا‬, ‫ ا‬:‫ر‬%E ‫ا‬

E ‫زارة ا‬
6‫\ ا! و‬Y
www.sante.gov.ma

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ا‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

43

CRIAO - Rabat - 2015

43

;8 G%* >G ‫ إ‬،‫@ ت‬I4F ‫ول‬U‫ ا‬:I4 ‫ ا‬/

, ‫! ا‬

‫ ما‬$
.!

‫< ا‬
‫ وا‬v8

< ‫ زة ا‬H0‫@ ا‬$. ‫< ف‬8
‫لا‬
‫أط‬

âìÜi‡Ûaë@åíìØnÛa@ñ‡ß
‫ت‬G

‫ ا‬G G < ‫ زة‬GH‫> إ‬G$ ‫ ج‬G

Sciences Infirmières
Sage Femme

‫ ا‬VG

‫ ھ ا‬G )G !8 ،‫ ات‬. (3) ‫ث‬7C <

.‫* وم ا را‬
:
‫ا‬

Technologue de laboratoire biomédical
Technologue en instrumentation et maintenance biomédicale
Technologue en radiophysique, radiobiologie et radioprotection

|î’ Ûa@Âë‹’

.

‫ م ا \را‬$ ‫@ ا‬$# ،‫ م ا ! ة وا?رض‬$ @$# ،

:>$ ‫ ن‬$& ! ‫ راة ا‬9 ‫ا‬
‫ )أ(؛‬S 8‫ م ر‬$ 8‫ ر‬%
8\ " ‫ م ا‬$ ‫@ ا‬$# : 98 * ‫ م‬$ 8‫ ر‬%

‫ رك‬8

ÞìjÔÛa@òîÐî×
$ ) ! ‫لا ما‬

‫ ر ا‬9 T‫; ا‬
:

‫اد ا‬

D Z8 ) Y = ‫" ت ا‬$ .‫> درا‬$ ‫ ء‬، ‫ ء أو‬- +‫ا‬
‫ (؛‬8‫ ر‬%9 ‫ ) =< دة ا‬+ ‫ا ! ن‬
‫ ء ا?و ( ا‬- +T‫ ; ا‬9- $ )
U ‫ رات‬9 ‫ا‬

( - X‫ د‬30) ‫ م ا ! ة وا?رض‬$
( - X‫ د‬30) #+ " ‫ ا‬6$ ‫ا‬

( - X‫ د‬30) ‫ ت‬S 8 ‫ا‬
( - X‫ د‬30) ‫ ء‬% ‫ ء وا‬8\ " ‫ا‬

|î’ Ûa@òîÐî×
،www.uh1.ac.ma :

G ‫ ا‬,GX

‫> ا‬$ ‫ ط‬+ ‫ا " ر" ت‬

4‫ر‬

‫د‬3 ‫راة و وج ا‬

N 4‫ ا ر‬P 8

‫؛‬Y = ‫ ب ا‬Y

.( jT 9 8 9 = ;

OU? Y = * )U) ‫ ة‬Q‫ وا‬9

@ ‫وذ‬

Y= ‫ا‬V 8

ïöbèäÛa@ÝîvnÛa@ÑÜß
< <VD|^rße<êe^jÓÖ]<á^vjÚ÷]<]æ‡^jq]<àè„×Ö<ífŠßÖ^eE<êñ^ãßÖ]<ØérŠjÖ]<Ì×Ú

GGG8 9 ‫ ا‬GGG9 )GGG. * ‫( أو‬CD) ‫ ص‬GGGX >GGG$

‫ ؛‬8‫ ر‬%9 ‫< دة ا‬
$&?‫ ا‬# ‫ا‬
‫ ؛‬8‫ ر‬%9 ‫ ا?&) < دة ا‬N9‫ ط‬g#+ 6
GGG X‫ ر ر‬GGG& + (3x3) GGG ‫ ا‬j ‫ ر‬GGG& 4
‫ ؛‬+‫ و‬% 0‫ا‬
‫[ ا ط ؛‬8 ‫ ا‬X ;
#+
‫ د؛‬8‫زد‬T‫ ا‬- ;
#+
‫؛‬V ‫ و ان ا‬P.‫ ة *! ) إ‬9
‫ أظ‬6

‫@ ت‬# 555 ‫ب‬.‫ ص‬،‫ ء‬K ( ‫ار ا‬% ‫ا‬
‫ ط‬، / ‫ ا‬eM ‫ا‬
0523721274 :oU " ‫ ـــ ا‬0523721275 :[* < ‫ ــ ا‬www.isss.uh1.ac.ma

44

‫ﺻﻔ ﺔ‬

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

46

............................................D ENA )íè…^Ûù]<퉂ßã×Ö<íéßçÖ]<퉅‚¹]

47

................................................DINAU )< ÛÃjÖ]æíòéãj×Ö< çÖ]<‚ãù]

149

................................................................................. ã¹]<àèçÓjÖ]

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫ﺻﻔ ﺔ‬

45

CRIAO - Rabat - 2015

45

‫‪åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫‪ <8‬ف ا ‪ ;8 %‬إ > إ اد أط‬

‫لا< ‪ .‬ا‬

‫‪ . < ) $‬دو (‬

‫ر‪. 8‬‬

‫‪âìÜi‡Ûaë@åíìØnÛa@@ñ‡ß‬‬
‫ر‪ . (6) u. 8‬ات‬

‫ر‪ .‬ا ط ‪ . <$‬ا‬
‫‪ 8‬وم ا ‪;8 %‬‬
‫ري‪.‬‬
‫ج ‪ >$‬د ‪ $‬م < س‬
‫ا ‪V‬ا‬
‫‪ !$‬ظ ‪ % V $ Y #8 T :‬ار ا ‪ #‬ات ا?ر ‪ ,‬ا?و > إ‪T‬‬

‫‪ C7C >$‬أ‪7.‬ك‪) !8 ،‬‬

‫ز‬

‫ھ‬

‫ة وا‪ Q‬ة‪.‬‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬
‫ط ا =‪:Y‬‬
‫زة " ‪# #‬ن " ‪ 9‬ا ‪/‬ل ‪ 0+‬إ دى ا ‪ 4‬ب ا‬
‫أن ون ‪ 34 9 %-‬دة ا ور‬
‫)أ( و)ب(؛‬
‫ا وم ا ر‬
‫ا وم ا 'ر ؛‬
‫ا وم ا(‪ - /‬د ؛‬
‫ا وم وا "و و' ت‪.‬‬
‫أن ( دى ‪ 3" 0+ "# 22 O"#‬د'" ر ن ‪ "#‬ا ر‪.N 4‬‬
‫ا ‪-‬ول ‪ 9‬دل وق أو ‪ #‬وي ‪ 0+ 20/12‬ا‪ $‬ن ا ‪7#‬وي‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪:‬‬

‫×‪ÞìjÔÛa@òîÐî‬‬
‫‪ P 8‬ا ‪ 9-‬ل ‪ #‬ا?و > ; ط ‪:N8‬‬
‫ا" ء أو ‪0‬؛‬
‫‪:‬‬
‫ا‪ 2‬رات‬
‫)‪Expression écrite (1H) – expression graphique (1H) - culture généraleQCM (1H‬‬

‫‪ "' 7‬ا‬

‫" ' ن ‪ 0+‬ا(‪ 2‬ر ا‬

‫راة‪#" ،‬‬

‫‪.0‬‬

‫‪@|î’ Ûa‬‬
‫م ا ر‪ N 4‬راة و وج ا در‪ #‬ر ‪ 4‬ا " ر" ت ‪ 0+‬ا و‪ 7/‬ا‪ $‬رو"‪ 0‬ا ن أ‪.O #‬‬
‫ ر ف ف ا ر‪ 100 : ( frais du dossier): N 4‬درھ م‪ ' ) ،‬ب ا( ظ و‪ -‬ل أداء ا‬‫وا‪$‬د(ء ‪ O‬أ‪ ".‬ء إ'راء ا راة(‪.‬‬

‫‪S‬‬

‫‪åíìØnÛa‬‬
‫در‪ #‬ا وط" ‪"3‬د‪ #‬ا‬
‫م ا و ن ا ط ا " ' ن ؤ‪ ##‬ت ا‬
‫طوان – را ش‪ ،‬وذ ك ‪#‬ب ا وز ‪ 7‬ا '‪,‬را‪ 0+‬ا ذي دده ا در‪. #‬‬
‫ا !وان‪:‬ا در‬

‫ا و<; ا‬

‫ا وط!‬

‫‪!7‬د‬

‫ا‬

‫ر ‪،‬‬

‫ا ‪ 7‬ف‪0537 77 52 29 :‬‬
‫رو!‪www.ecole-archi.net.ma :8‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

‫رع‬
‫▬‬

‫لا‬

‫ا‬

‫▬ ا‬

‫ر‬

‫دن ا‬

‫‪+ :‬س ‪-‬ار ط –‬

‫‪ ،8‬ص‪.‬ب‪ ،6372:‬ا ر ط ا‬

‫ھد ‪ -‬ا ر ط‬

‫س‪0537 77 52 76 :‬‬
‫رو!‪ena@ecole-archi.net.ma :8‬‬
‫ردا‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪46‬‬

‫‪åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫إط ر إر‪ .‬ء ا < ‪ .‬ا ‪ 9‬ا‪ P $ $ H j‬ا ‪G‬‬
‫‪.‬‬
‫ا‬
‫*‪ ) 8 %‬إ‪ H‬زة <‬
‫وا‬

‫‪) LMD‬إ‪ GH‬زة – ‪ - G.‬د‪ G U‬راه(‪ Y G"8 ،‬ا <‪ G‬ا ‪ G‬ط‬

‫‪Gt < $‬‬

‫’‹‪|î’ Ûa@Âë‬‬
‫‪ 8‬ط ا =‪ Y‬أن ‪ %8‬ن‪:‬‬
‫• ‪ <= >$ 7& Q‬دة ا ‪ %9‬ر‪ $ 8‬أو أد أو ‪ $‬م ا‪ X‬د‪ 8‬أو‬
‫* ر‪ g8‬إ‪ H‬اء ا ‪ 9‬راة ؛‬
‫‪ >$ . 21‬ا?‪OU‬‬
‫• ‪; 6‬ا‬
‫• ‪ >$ 7& Q‬ل ‪ >$ 12/20‬ا?‪ )X‬ا‪ ! T‬ن ا ط ؛‬
‫• ‪ >$ 7& Q‬ل م ‪ %9$‬ر‪ >$ 14/20 8‬ا?‪.)X‬‬

‫ن * ‪ - 9‬أو =< دة‬

‫د‬

‫< ؛‬

‫‪õbÔnãüa@ñ‹İß‬‬
‫‪ P 8‬ا ‪ 9-‬ل ; ط ‪ 9 N8‬راة * ) ‪: $8‬‬
‫‪ 9‬ا ‪ ,X‬ا‪ % 0‬و‪+‬‬
‫• ا‪ - +‬ء أو ‪ P 8) ،‬إ ‪7‬ن ‪+‬‬
‫• ا ‪ 9‬رات ‪ U‬؛‬
‫• ا ‪ 9‬رات =" ‪. 8‬‬

‫‪( www.inau.ac.ma < $‬؛‬

‫‪@|î’ Ûa@ÑÜß‬‬
‫‪ >$‬ا‬

‫‪ >$ ; 8‬ا =‪) Y‬ء ا‪ .‬رة ا ‪ ) #‬ا?و‬
‫‪:‬‬
‫و‪ % 8‬ن ‪ [$‬ا = ‪ ; Y‬ا ‪ N C‬ا‬
‫‪ H 8Y= $‬إ> ‪ 8‬ا < ؛‬
‫• ط‪V$‬‬
‫دق ‪ < < $‬دة ا ‪ %9‬ر‪ 8‬؛‬
‫• ‪#+‬‬
‫وا ‪;8 %‬؛‬
‫• ن ا ‪ @$# ]-‬ا ‪ %9‬ر‪ - 8‬م ; ا?‪ U‬د‪ 8‬ا < ‪$ 8‬‬
‫; ‪ X‬ا ‪ [8‬ا ط ؛‬
‫• ‪#+‬‬
‫‪ X‬ا ‪ [8‬ا ط ‪j‬‬
‫; ‪ -‬ا‪T‬زد‪ 8‬د ) ‪$ ! 9#‬‬
‫• ‪#+‬‬
‫؛‬
‫• ‪ &4‬ر=‬
‫‪ 8 8‬وإ‪ P.‬و ان ا =‪Y‬؛‬
‫‪$ !* 8 8‬‬
‫• ‪ 3‬أظ‬
‫ظ ‪:‬‬
‫* دع ‪ "$‬ت ا = ‪Y‬‬

‫‪ ,X‬ا‪ % 0‬و‪+‬‬

‫‪www.inau.ac.ma < $‬‬

‫‪ 8‬و‪*T‬‬

‫ا‪ Hl‬ل ا ! دة ‪ = 9‬ة ‪ -‬ا < أو ‪ P 8‬إر‪< .‬‬
‫‪ 8‬ا < ا ط ‪ t < $‬وا‬
‫ا‪#‬‬
‫ن‪ ،‬ص‪.‬ب‪ ، 6215 :‬ا ط ا‬
‫= رع ‪7‬ل ا " ‪ 8 ، .‬ا‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪47‬‬

‫‪47‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫‪ 9‬ا‪8 9‬‬

‫وز ‪ C7C‬أ=< ( ؛‬

‫‪ >$‬ا‬

‫ان ا‬

‫‪:‬‬

‫ھ‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

48

‫ﺻﻔ ﺔ‬

49

...................................DENCG E éŠjÖ]æ<ì…^rj×Ö<íéßçÖ]<Œ…]‚¹]

51

................................DISCAEE<l÷æ^Ϲ]<ì…]cæ<ì…^rj×Ö<êÖ^ÃÖ]<‚ãù]

CRIAO - Rabat - 2015

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]

‫‪émbî–ì—‚ë@åíìØnÛa@Òa‡çc‬‬
‫ة ‪ G9 >G$‬ات *‪G -‬‬

‫‪;G G< % * G‬‬

‫*< ف ا ر‪ .‬ا ط ‪ $‬رة وا ‪ #‬إ > *‪ ;8 %‬أط ‪Z‬ھ‪G $‬‬
‫ا ط وا < ‪. 8‬‬
‫ا‪ XT‬د‪ 8‬وا‪HT‬‬
‫ا ‪ 9$ , [ %‬ت ا‬
‫و‪ G 8‬ا ‪DGG< ;8 G%‬ه ا ‪ G‬ارس ‪ Ga+ >GG$‬م ‪ G‬ا‪ G P G<8 A8 GQ H j‬ذات ا ‪ ; G-$ uGX‬ا ‪ G‬رف وا <‪ G‬رات‬
‫‪ . G‬و ‪ > G* @ DG‬ا ‪ G 8 %‬ت أھ ‪ G - $ G& G‬ت ا ‪ G G"$‬ا ‪ G‬رة وا ‪ G#‬وا ‪G * $‬‬
‫و ‪ G‬ا‬
‫وا را‪ .‬ت ا ا‪ +‬وا ار‪ V8‬إ‪ S‬إ > ا ‪ 6$‬ت وا ا&)‪.‬‬

‫‪pb——ƒnÛaë@åíìØnÛa@ñ‡ß‬‬
‫ر‪ .‬ا ط ‪ $‬رة وا ‪#‬‬
‫* وم ا را‪.‬‬
‫ا رة و ‪ @$#‬ا ‪ ) !8 ، #‬ھ ا ‪ V‬ا‬
‫‪:‬‬
‫تا‬
‫أ‪ Q‬ا‬
‫ك ا ‪ #‬رة‬
‫‪Commerce‬‬

‫ا ‪#‬و ق و ا "‪ 4‬ط ا ' ري‬
‫ا ' رة ا‬
‫ا‪% $‬ن ا ' ري وا وا‪-‬ل‬
‫د ر ا ‪ 7 /%‬ا ز " ء‬

‫ل(‪ ،‬و*‪@$G# ; %$G# G Pa G‬‬
‫‪ . (5) o‬ات )‪10‬‬
‫ج ‪ " >$‬د ‪ G$‬م ا ‪ G‬ارس ا ط ‪ G $ G‬رة وا ‪G " G#‬‬

‫ر‬
‫كا‬
‫‪Gestion‬‬

‫ا د‪ /‬ق و را‪ /‬ا ‪ #‬ر‬
‫د ر ا وارد ا ‪4‬ر‬
‫ا ‪ #‬ر ا ‪ 0‬وا ‪0 #‬‬

‫‪ 0 +‬ا ' رة وا ‪ #‬ر‪،‬‬
‫ر درا‪ #‬ت ا‬
‫‪ 4‬ل ا ‪-‬ول ا ر ا و ‪' 9‬ذ ‪ 4‬ر ‪ ،‬و ھ‪-+ . 0‬ول‬
‫د د وا(‪ 2‬ر‪ ،‬وا ‪ -‬ول ا ‪ 7 #‬وا ‪ .‬ن وا ‪ -+ 7 #‬و(‬
‫و ‪ 4‬ل ا ‪% -‬ن ا ‪ 2‬س وا ‪ #‬دس ' ذ ‪ 4‬ر‬
‫‪-2‬ص و ‪-2‬ص ا ‪-‬ل ا ‪4‬ر در ب و ‪4‬روع "‪ 3‬ا درا‪. #‬‬
‫ق ‪% 2‬ل‬
‫ن ا دار ب‪ :‬ـ در ب ‪ "F #%‬س ‪%2‬ل ا ‪-‬ل ا ‪ #‬دس ـ در ب‬
‫وم ا ط ‪%2‬ل درا‪3 #‬م ' و‬
‫ا ‪-‬ل ا ‪ .‬ن ـ در ب ‪ 9 0"3‬دى ‪-+‬ل ل )ا ‪-‬ل ا ‪4‬ر( وج ‪4‬روع "‪ 3‬ا درا‪.(PFE) #‬‬

‫’‹‪@|î’ Ûa@Âë‬‬
‫‪Z¶ëþa@òäÛa@@xìÛë‬‬

‫‪ 4‬رط ‪ 0+‬ا‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬

‫ور أو ‪ 34 9 %-‬دة ا ور ‪ 0+‬إ دى ا ‪ 4‬ب ا‬
‫ر‪ N4‬أن ون ‪ "# %'#‬ا ‪" .‬‬
‫ا وم ا 'ر ) وم ا ة وا رض ـ وم ‪ +‬ز ‪ F‬ـ وم زرا (؛‬
‫)أ ـ ب(؛‬
‫ا وم ا ر‬
‫ا وم ا(‪ - /‬د وا د ر ) وم ا‪ - /‬د ـ وم ا د ر ا ‪.(0 #‬‬

‫‪)(÷ßb©a@Ý—ÐÛa@)òrÛbrÛa@òäÛbi@ÖbznÛüa‬‬

‫=‪%‬ود ا ‪ %; 2‬ا‬

‫‪:‬‬

‫‪ h‬ة(‪:‬‬

‫و‪ $ Q H‬ا < دات ا‬
‫‪ ; .1‬ط ‪ N8‬ا‪ H‬ز ‪ 9‬راة " ‪Q‬‬
‫)‪(DEUG‬؛‬
‫ا‬
‫وم ا درا‪ #‬ت ا '‬
‫ا د وم ا ' ‪" 0‬و و' )‪(DUT‬؛‬
‫‪ 34‬دة ا "‪ 0‬ا ‪.(BTS) 0‬‬
‫ج ارس ا ‪ (CNAEM) #‬ا " ‪Q‬‬
‫‪U‬‬
‫‪ ; .2‬ط ‪ N8‬ا‪ H‬ز ا ‪ 9‬راة ا ط ا‬
‫ا?‪ #X‬م ا !‪" @$# ، 8 5‬ا‪ XT‬د وا رة" ا ‪ ; ; $ U ; # ; #‬ا ‪;8 %‬‬
‫ا‪ -! .T‬ق )‪.(Attestation d’admissibilité‬‬
‫‪:‬‬

‫‪)(ÉibÛa@Ý—ÐÛa@)òÈia‹Ûa@òäÛbi@ÖbznÛüa‬‬

‫‪ 4‬رط ‪ 0+‬ا ر‪ N4‬أن ون‬

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫‪49‬‬

‫‪%-‬‬

‫‪49‬‬

‫‪CRIAO - Rabat - 2015‬‬

‫=‪%‬ود ا ‪ %; 2‬ا‬

‫و‪D 7* H‬‬
‫‪ < ; H‬دة‬

‫‪ h‬ة(‪:‬‬

‫‪ 9‬ا‪ '$‬زة ‪ 0+‬ا(‪ - /‬د أو ا د ر أو‬

‫د‪.3‬‬

‫]‪< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù‬‬
‫‪< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ‬‬
‫]‪äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹‬‬

@ÞìjÔÛa@òîÐî×
. ‫ور‬
، www.tafem.ma ‫راة‬
، "‫ رو‬$‫ ا وا ا‬9
3 ‫زم د‬% ‫ق ا‬F .‫ذا ا و‬
‫ ر‬# ‫ ا‬0+ ‫ و ن‬0 ‫و‬
‫؛‬0 ‫ ا(" ء ا و‬0+ ‫و ن‬

:‫ ن طر ق‬E ‫! ا&و‬
‫م ا ول‬
‫ دة ا‬34 ‫ ا ن " ل‬0+ 3 ‫ل‬- ‫ا‬
‫ ا د(ت ا‬9 ‫ " ء‬:ë‚éã³ ð^ÏjÞ]
- 2 ‫ رو" ا‬$‫ ا وا ا‬9 ‫ دي‬3 ‫ ا(" ء ا‬KF " ‫ن ن‬% $‫و م ا‬
0 ‫ ر ا‬2(‫ د ء (' ز ا‬#(‫ ا‬/ ‫ ط‬7 ‫ م ا" ؤه ط‬N4‫ ل ر‬9 ‫و ن‬
‫ و‬0 ‫ ر ا‬2(‫ر ز ا‬
‫ ا و ت ا‬9 -‫و‬-2 / ‫و وي ھذه ا ط‬
‫ ر؛‬2(‫(' ز ھذا ا‬
‫ ر ا ول ا‬2‫( ا‬TAFEM) ‫ رات‬2(‫ رة ددة ا‬#‫ ل ا‬4 9 Vêe^jÒ …^fj}]
‫ ن ا‬4‫م ا ر‬3 ‫ و‬،(Test d’Admissibilité à la formation En Managment)
. % ‫ ر ا‬9 T‫ ز ا‬HT 8‫ ر‬9H‫[ ا ط إ‬8 ‫ ا‬X ‫ ء و‬.T‫ ا‬X
: ‫ظ‬

|î’ Ûa@@òîÐî×
>$ ‫ ء‬، # ‫رة وا‬
‫ددة‬

$

‫ ا ارس ا ط‬, H ‫ج‬

‫ ا!' ل ا‬0 + www.tafem.ma : ‫ راة‬G9

‫ ء ا < ي‬- +T‫ ا‬9 ‫ و‬Y = ‫ اءات ا‬H‫ إ‬Q * P* :Y= ‫> ا‬$ ; 8 @ ‫ذ‬
G& ‫ ا‬G +‫ و‬% 0‫ ا‬G ‫ ا‬9 ‫> ا‬GG$ ! G= * ) G#* ‫ذ ك؛‬
.O J‫ب ر‬# (9) # ‫ ر و ر ب ا دارس ا‬2‫ ا‬-

înÛaë@ñŠbvnÜÛ@òîä ìÛa@‘Ša‡¾a@åíëbäÇ
ïãë ØÛ⁄a@‡í Ûaë@ÉÓì¾a@
،‫ء‬

www.encg-settat.ma
encg@settanet.net.ma

‫طت‬
‫ا *! طرة‬

www.encgm.com

،8 ‫رع ل ا‬
.‫ را ش‬،‫أ ر ش‬3748:‫ ب‬. ‫ص‬

‫را ش‬

.‫ أ د ر‬37/S:‫ ب‬. ‫ ص‬،‫م‬

‫أ در‬

www.encgcasa.ac.ma

‫را‬

‫ا‬9

‫ ر‬# ‫' رة وا‬
‫(؛‬TAFEM)

‫ا‬8

. #!‫ ط‬8 -‫ ا ر‬#!‫ط‬1255‫ب‬.‫ ص‬،‫طر ق ا ط ر‬

www.encg-usmba.ac.ma

‫ﺻﻔ ﺔ‬

‫ طر ق ا دار ا‬3 ‫م‬
.‫ ط ت‬،658:‫ ب‬.‫ص‬

.‫ ا *! طرة‬1420 :‫ب‬.‫ص‬

www.encg-eljadida.ma

50

(ENCG)

www.encgk.ac.ma

www.encg-agadir.ac.ma
info@encg-agadir.ac.ma
www.encgt.ma
encg@encg.ma
www.encgo.ump.ma

:

‘Ša‡¾a

æaìäÈÛa@

‫ء‬

‫دة‬#‫ – و‬658 : ‫ب‬.‫ص‬
24000 ‫د دة‬# ‫ ا‬122 :‫ص ب‬
.‫ س‬% 81-A :‫ب‬.‫ص‬
‫ ا دارا‬،; ‫ ن ا‬، 2725:‫ص ب‬

"‫ ا دارس ا وط‬0+ ‫و ن‬
# ‫ا‬

CRIAO - Rabat - 2015

‫ ن ا‬4‫ن ا ر‬

#!‫ط‬
‫دة‬#‫و‬
‫د دة‬# ‫ا‬
‫س‬%
‫ء‬
‫ا دارا‬
‫د‬

: ‫وظ‬

;8 % $ ‫ ل‬9- ‫ ر ا‬9 ‫ ( ا‬+ >$ ‫ ق ء‬-! .T‫ ا‬H‫در‬
‫ ) * = ! ؛‬#* ‫ ء‬C‫< أ‬
9 ‫ ا‬Y= ‫ا رات ا‬
. .‫) ر‬U ‫ة‬
‫ ا‬- ‫دا‬

< < ‡<…çÚ‡<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée ×Ö<íèçã¢]<í鵁^Òù]
< <äéqçjÖ]æ<ÝøÂý]æ<í鉅‚¹]<íŞè†¤]<ÜŠÎ
äéqçjÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]æ<ÝøÂþÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]


Aperçu du document ما بعد الباكالوريا  2015.pdf - page 1/175
 
ما بعد الباكالوريا  2015.pdf - page 3/175
ما بعد الباكالوريا  2015.pdf - page 4/175
ما بعد الباكالوريا  2015.pdf - page 5/175
ما بعد الباكالوريا  2015.pdf - page 6/175
 
Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


iscae cycle grande ecole
284 liens de concours 2011
rattrapage du controle final automne
gw2q75w
dopo lesabac   orientation
1 b qse

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.013s