نرتل القرآن برواية ورش .pdfNom original: نرتل القرآن برواية ورش.pdfTitre: Microsoft Word - azrak1781.DOCAuteur: Abdelali ANOUN

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/07/2015 à 15:41, depuis l'adresse IP 41.142.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1457 fois.
Taille du document: 12.7 Mo (166 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


.

@ @
1

2


!" # "

!
$ % % & ' ( ) %) *&+ ,
! + - 2 % 3 , 4 ,/ 0 + - .)
" # 67 , ) 2 0
, %) / 0 5
:
44 6.
, ; : , ' 4& : ,
2 0 :
< - %) % ( : = * > : )? @? - =
=
2 +B ) :% =%A %) %B + A %" %) .
. 2 %B + - - =, ) :%
= !
%" %) , . 2 &
=(AD %)
E F )
G :
!" ! !
2 6 ,-
=%A %) %B
!H "I E ,=%!A %) %B ) # 2 > : @ : A
=%) " ' . , 2 &
J ; 2K %) E ) "
!" ! ? 2! > : @ %
@ &
*&+
" = %

= ! M + " 2 (AD 2 0 2 ) =% " .4J:
, &!B !: !+ N 6 , O% # : P +B
.= ? = %A " 4; 2
3

4 ) S 2 2
R # Q @ " - .) A "
! !%) @ - - A M
O .0 O J < ,2 J O J

E %FJ
T (J %) , : Q % @
U E H A
E G @
" @
2 " B # )
+ +!B ! - !, @ ) =, %J @ - A 2 2K * =, ,E- 6V
/ !) ! @
T :Z G "
- W - @X- " )Y ?
.=
> : 2 *) A -, ; ) 2 % #
6 ! # ) !A $ ,M !+ , ",2% B0 B 2% - @ & A "
K! - 2 . - < , , *&+ < ) A A ; &
. ) . K K %)
: %

89\88: 4 = D

* -.
+& , * )
: ' (& : & : # $ % : !
.
1 ! 2 0 / ( &

6 52 51 : .4

.6
* )
7 8 ) % 9 :
; %: 6
: = ; ( /
( < ) +& 6 +& / 4

+ . > ? = ? 7> ? =

%(240) /
+& +& $ + @ A
% : ? 7>

G # D .- ( = F 0 & ( : +& - ;E; D

%(296) /
H +& * * + . >
) % : + . >

4

_ 2
B *&+ , : M *&+ ^
G X B6 = * > :% @ :
! )
, A 0 K %
> " A ) :. ) ` :
,=("0

A
! : !; *&+ 2I :+ #K , A? , A
! ! %) 4E !E -G =E !A O! + * + *&+ 2:M ( , JA B
2!:M ? ,# , %) 4; X %) , - ( -
a : , +B0
2! , , P +B AD * &+ ) O +
2

: + A : : B . E+ .b c +
F =
> : : 2

-+
! @ ! %* =,E- 6 Q 3 E ) %) 2T R F =
> :
: : HA %:% % -
17

: > : ;
:
a I" =E %RA
E E F c %I)
E R% R%B
E c=
T H d I
H e E a ) ; G E )
G
a I"

=%A *

"! #
! $
:=E %RA
E E F c %I)
E R% R%B
E F %R
V GA E
a I" : g@ I I" , ) ; 2I
I Xe E) c )
E


%& ' # () ( ) * ! + , - . + /10 # () 2 3 *
=%A * # 4
6
5 7
& " 8 2

a I" =E %RA
E E F c %I)
E R% R%B
E
h d R
d E) g )
E R% F; E
E E gM)
G c )
E

< 6 *
3"! 8 # () 9"! ' : 9(; & *
5

=E %RA
E E F c %I)
E R% R%B
E
i d R
a I" ,
a I"
E R&)
E
d c
E E gM)
G c )
E

< 6 *
3"! 8 # () 9"! ' : 9( " #
! $ *
: : # ak T : > : j :
4

4G !I
c E @
T g%:T I #I E :I E g P
E I I g I 2U %Ic I @
I I =E %REA E F c %I)
E R% R%B
E
h d R 4E E @
T c %RB
E
a I" 2I &I c I +
G c )
E
E !EA Z P
E I !I g =H MT E, d 4G
I c E @
T g%:T I E; E I 2U E g
E F E, d Z%B
E G @
T g%:T I E; E =H MT 2F Xa F g E g )
F
E E c )
F
a>P
E I I g =H MT E a E :I I
H !E I e E P
E H !EA lP d !cA I E, F 2U E md H E I e K%A
h E I G V E g: E E a E :I I
G !G) T
G
E I
I =d F* E g
E h E
E E+c A
G
V T: E
a E E I 4E
I E =H MT I H E I U i E I d H E I e E
a 'aA
E
n akA
G d

a !I: I E E !EA =H MT 4E
I E H F o d "I (
K d J
I =E I" =H MT G E F +
E c E e G %R 4E F A
E
a I" =H MT F F E "F c F o c+ I
=%A * F F E "F c F o d "I G G G-A
G
E I
I I%c)0
E h E
E E+c A
G
> : I B
EA
h+
E G > : j : E+ AG
: =E %RA
E E F c %I)
E R% R%B
E
h d R
e c "I E < 6 P +B

* 9( : ? @ # () <= > + , - . # () 2 3 *
:%
+ =%A %) %B A' > : :% A A
2,
. =(A %)
a - ) > :

18 2 :

#
! =E %R!EA E F !c %I)
E R% R%B
E
i d R
H H A : @ " , ) ; 2I J E)
A B%=C $ & : 0 . ' B < D , 8
C0 $ E+ 0 F<G IH (; # () JB < D , ' # ; I - 4
$ # ,

. K L B " 4 A$
M (N

. 4 A 67 : #
, (
'
- 2%) & ,2;
6

)

: ' - : , > : + A :

" &
, % =%A %) %B + A %" %) . =M

4 .

: :

N )O P
Q I J K %L M
: 2 0 =%) 2 ,*
. 0 ) +% ) A% B O J : R
B : + >
& + A
2% A : ;
: : : :+
29 ^
: - .) : W #(B > : # " @ B D r T $
204 )0

7

!B 2) !A ! # X " ? =%) % 4; %-
.= , 0 :
+ A 0 O :+ ( > : # " &6 ?


! +B& 2 OJ %) A% N - ) = : O J : ; ;
! @ !: =%) 5+ M
, % %) 5+ 2 % +

. W 2 D 4J: B . 5+
2 5+

: 2F H %F E E 2F E +
F R
E F
e R =d g%)
F 4G ;
F E
%" %) =
> : . : $ ) + %B =%)

( ! =(!A %) a d c -d $
F %I E O J ) =%A %) %B &JB +
: :
! =
2 +B :%
B: ? # . ( #. :%
%
. 2 : = =
2!E c- G @! & !
*&+ ) - ) :
? - = ? , " +% + A
%) T6 +R%
. - ,
, N ! !, Q K; ,G;
? 2 A A :t F E l g MI t F E l= :
:# !: !
V !
a ,H E I I a I& u'
E A+a :=E (

a R Ea G E BE
V
=(!

V R (265/11 : A ) . g E W ,
VA
i E R

. + +

8

: ) .D .Q
S T )O Q )O * )O
)U *
" ) =MD J:A 2 0 2&X J = " 2 &
%) /
e { =d
+ =G %|
. M+ o + =% , o : ,
!
!%) ) / , =
> : # ( ) =
+' =
+
:2
2 7 - 2 ? - . 2 %A
%A > :% j "

B
I B ? , - ; : 0
. - =
> : @ M -
: "
121 # :
: =, } 2&B
= > + A B
X % A+ 0 j 6 = ) # ( O+
.
0 - %) *&+ =M -
: "
28 .
9

!+% 0 _ ! )
2&B 6 : ! ! "
!: ! W " 2I + B > : ! 'J6
! 2 &
> : :% - %) @ - 2 0
. N ) %) "
%) %B &JB + %" %) =(A %) - 0 , .
, . 2 &
=
% ; =
+ =%A

)U ;V V U )L W L

)U 7R X)P
L T FI P#M> L

E L L 9 F*% RL7Y M U
M T2 >

éÇaìãcë@åzÜÛa
!A ) B 2& 6 'J6 :2 % +% :?
! 0 _ !+% % h A
G c+ I )D ; %) # : ' <
! 2 : A? B" ) B 2,- ) (
X

. ' A
: }(JB
: : ) +% = ,& : K M
!A 2! > : @ %
# " %) J 'J6 : # ( +%
.
R 6 = = 6 &6
E
= * 'J6

:

A" : ) +% =A:

, 6 * & 0 %) J %6 :
Y %FE +% : 0
=;
@
+ Q

n &F A =d 6& + + # .


2+ & # A "
10

"

!
| !F6 G ? * & 0 %) J %6 " : &6 +% : M
. )D ? 6 ? 2 %: &6D $

A
=%A %) %B ) # :% 2: J O " .
: + %)

:+ %) : : :+ O
I :R +
E G B : 2K : O :+ \ 1
# . W :+ %) ' :
a J
E I -
B ,
%) " 2: :+ ~ % B: ?
. W ' 2 ,
= ! r ! D .! , R:+ +
J) : +(JB
, ! E !) " O
T & =6& = 6& O" O " @
+
. R = % 2; % X + O
T :+

4 + O :+ 2JA 2 + # : : d c R \ 2
!M
! ) l . , (6D = ) =
+ %) 2* +
X !A r D % = B& H 3 Y 2 X0
0 M
) 6 2 X0 4 - ) PB :
! !) " !%) 2* + 4 # : r AD : c +
E \ 3
@ B + d E j
V : , R +
E G 2" , )
. @
+ M
Q( 6 2
+ = 4 ) \ + . - + > 7 A > Z
< A * 9 @ [
11

F
R ) *

E
SL W U :
T O
O S=W 4
N
L Q ^ L.O

PF
Q S W S& ] L P S L W% J
S W L M L SF9T

E
S .J L U
S W S &S .^ O7P S
L K L T W 7O S W 9T L

_ W U T W N +& S M L S
L

. B+ = B )? - ? :2 # A?
J B+ = B )? - ? B+ *& : +(JB
, > : # " # ) = -
*!& ,*& 2+ & # A 6> " > " : *&%
r - > : @A
J ! ) =,% : ) 0 _ D =,&
6
. = -
=, ! , =
> : # : ) # A? # " =
+ : % 6 : ,
+
, - " +
, # A? 3
: : A

: *& ) 2 5 + : 4 - # 6 2 B

) *

E
S a
L S L _ L W Q S %W L S b L- O

` N
U O
O W S L a
L W L M L W L L

E
S
J
L ,U L E
SL d *I W S *I W L Y
Q L

c
L L &S
O W S L a
L W L
L IW L L

(
I J
| P
G;
F E G G d ‚ (
I 6
F I , F E

G T c
I I U c-
H +
G (
R
I ^
H I ?
I E

E
S Q W L U
S W S @
Q W
J S . Q O7P S T

_ L L L
S Y L L W M L.P
Q S L W. L L

E
S S W L L K #
S Q L7W->M +&L S % L
Q

_ L U
L /T L Q W +& S .P Q J U RS L

E
S I P; S &S S . Q& L W% J
J DS Q S E
S &S
12

` L U O #
Q L M W( L L.P
Q S L W. L L

!+ ? " :@%" : I"c +
E :$ :
< E cA E 6' B 2% A
+ :@%" " E c +
E " :$ :
" ? # " ?
" j " :

.=(
&B A
$ # %)
! I " " " # A 2U > G .- 2I % A :
I (6 ?
' A 2
% A %)

.2+ & # A 2% A @ M : (6 ?

" # !A (!6 # A
2+ & K .- 2% A

. +B @
" , " 2

2 # A ) +& ( F
R R -
( 4 - B 4 - 4J: , # A 4 # A? )
: % #.X - 2 6 - 2 : B B& 5 +

!%) " # A 2% A # A? B& < :4 - 4J".1
. , +

!B =!M # A? %) " :5 M M B 0 4J".2
.# A ' 2% A
%) " 2% A # A? B < :5 M 4J" M 0 B .3
.# A ' ? =M 2% A
13

'! 2% !A # !A? B j : : 4 - B .4
.# A
B B& 5 + 2 # A 4 # A? ? - *
. 2% A ( 2 # A ' =M , %) " =M # A? B : 0 -
# # A ' # A? B : M -

=
! # !A .- .- < : + %6 ?
: -
>
: : 2 (- *&% # A .-
\

! A& ?
2% A # A? D # B . -
: M A 2F E cA F 2) E %)

: " M 2% A ) , G


14

: B %6 ( : D -
!A  # 3 A 3 6 # A ' # A 6> j : B
: 2 6 - 2M(M j :%  X + (6 (

. 4 - 4J" : 0 -
. 5 M M
a B =M 0 4J: : M -
. 4 - B :5 M -

= = A @
A - 0 . -
# X 4 2+ & 6m

:2% A 6> ,- A + S
: M A B *

: M A @
A *

* @ : ( - - ;E; D > *
. .

15

< <íeçjÖ]æ<í ^ËÖ]<êi…ç‰<]‚Â<^Ú<ì…çŠÖ]<Ùæ_<»<í×ÛŠfÖ]<ÄÚ<ìƒ^Ãj‰÷^e<ð]‚je÷]<äqæ_

( - (=

@

@ @Þëþa@ÉİÓ
@sÛbrÛbi@ïãbrÛa@Ý•ëë

@ @ïãbrÛbi@Þëþa@Ý•ë
@ @sÛbrÛa@ÉİÓë

( -
16

16

< <°i…çŠÖ]<°e<Ø‘çÖ]æ<Ø’ËÖ]<äqæ_
@æë†i
@ @òÜà jÛa

(
#V

( - (=

. + <
0 4J"

1 ; + ;

E 7 #V @
+ R ); !D
* .

( -
17

17

@ e #
+ N 6 4; =A :2 % N 6 NE g6 E 4 - N 6
. +% Z . + ) # ) W ) .

) 4J: < ,* :< + N 6 + : : }(JB
. W ) . OJ @ B
. - J + 4 - :2 % +
. .... E 2 2 X -d, + r - : : }(JB

5 + ) 5+ $ % + N 6 d c I @
I E a
: M + N 6 =M OJ ;) = B

; @ ; @ ; @ ; @;#. ,

=(

J

=

*

< .

M

,A

= -&+:

B

6

19

19

< <Í憣]<t…^§
E
S &S W S k
LRf
j O [
L GL L =
I W 4
S GL W U

L *S i
h O S E
S#
S g
S S4
L f
L L% M

E
S L Q L ,Q U- U &Q ` W%7U ] W-
L SD
L

S ;S $QF m l
Q U J S
j Q L W.=
I L

H

20

20

21

21
22

23

24

@ e # *
)D 9
/ # e # .

< <ÐĞ׺£]
: +% @ e #

B % ?

? =

?

:

. & 7 .
: &

: # & H& 4 ; e #

%)0 $ + + O%+ % :@

%)0 $ + + : ( %" :@ *
%)0 $ + + =L
L :) - & 4 &

% Q E c;0
a , + W+ & G 9 : [
3 A

U% V W % X K Q R3
T ) L<8 S Q R , N$ P $
-< BO-<
:
Z [ L $ . YS$ # S 3 &4 R # &-

25

: M J ; ,* - $

: M
2M% , + ; N 6
+ & :)E
E+ G ( %" =( N 6 @+ @ = :

,- 6 P B # &6 $ N 6 % A0 2IM e
) &6 < + N 6 "

N 6 : ,* 4 @ = :
% M 2M + 4
% M B 4 @ = : & & =

%&A M O @ = : & $ 7 &

% M J 4 @ = : ; & F & l
* = .% $ W * = W +

. * = W A% O A (X

: M

D4
@
. e #

% M J 4 + D Dn4 = : D
26

4 ( %" ,+ &
D4 :) & &
= 3 " 4 ," J

) 4 #

e #

) g

=& 6 - 0 O 6 :) 4 #
A% ) ? 0 N 6 J @ B : H

@ -
O%+ =& 6 (6
,% " } & 2
A 0 5

,% " = ; 2
A 5

e #

: ;E; @

,% " A
2
A 5

. @+ M , O M , 2 : 4 0 A0 : ;
. @+ M , O M , 4 M %6 :

. @+ M , O M , 4 @ ) %6 : A >

. @+ M , O M , 4 0 %6 : [

& &<Z & &8 & < & K , &"' # <G] F3^ B2 : ;
27@ @

<

<

< <_

< <Ð×£]<î’Î_<àÚ

@ @ {â

< <ð^ ]<‚Ãe<Ð×£]<î’Î_<àÚ

Ë @ @Ð×£]<¼‰æ<àÚ<
@ @

@ @

°ÃÖ]<‚Ãe<Ð×£]<¼‰æ<àÚ

<<
<<
28

@ @Ï

@ @Ð×£]<îÞ)_<àÚ

@ @

<<

< < + + ;

@ @

@ @…

@ @
@ @°ÇÖ]<‚Ãe<Ð×£]<îÞ)_<àÚ

<<

@ @×

<íÏŞß¹]<àÚ<äèƒ^¬<^Ú<ÄÚ<á^Š×Ö]<î’Î_<àÚ
< <î×Âù]<Ôߣ]<àÚ<ìç}†Ö]

<<

@
@
Û
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

< <Í^ÏÖ]<‚Ãe<øé×Î<á^Š×Ö]<î’Î_<àÚ

<<

î×Âù]<Ôߣ]<àÚ<äèƒ^¬<^Ú<ÄÚ<

<<

29

<<

@ @ñ

<<

< <<á^Š×Ö]<¼‰æ<àÚ

< <î×Âù]<Ôߣ]<àÚ<äèƒ^¬<^Ú<ÄÚ<

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ @•

@ @

< <<äè<ƒ^¬<^Ú<ÄÚ<á^Š×Ö]<¼‰æ<àÚ
@ @ð^éÖ]<‚Ãe<î×Âù]<Ôߣ]<àÚ

< <á^Š×Ö]<¼‰æ<àÚ

@ @x
<<

<Ôߣ]<àÚ<äè<ƒ^¬<^Ú<ÄÚ<
< <î×Âù]

<

@ @

< <<^ÃÚ<^Ûâ<æ_<á^Š×Ö]<2Ê^u<ï‚uc<àÚ
@ @^é×ÃÖ]<Œ]†•ù]<àÚ<^ãèƒ^¬<^Ú<ÄÚ

@ @
@ @
30

<2Ê^u<îÞ)_<àÚ

@ @ß

@ @

< <á^Š×Ö]

< <^Ú<ÄÚ<^â^ãjßÚ<±c
<<
<<

@ @

@ @ç

<àÚ<äèƒ^¬<^Ú<^Ú<ÄÚ<á^Š×Ö]<͆=<àÚ
< <^é×ÃÖ]<^è^ßnÖ]<ínÖ

Ýç@é¤]<Õ]CD]<ÄÚ<

@ @
< <ÄÚ<á^Š×Ö]<͆=<àÚ

@ @Š

@@

< <^è^ßnÖ]<ínÖ<àÚ<äèƒ^¬<^Ú

< <øé×Î<áçßÖ]<àÚ<Ø})_<^é×ÃÖ]

< <á^Š×Ö]<͆=<àÚ

@@@@@@@@

<<
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@

^é×ÃÖ]<^è^ßnÖ]<Ùç‘_<ÄÚ

@ @
31

@ @†

< <<á^Š×Ö]<͆=<àÚ

< <ð^ŞÖ]<‚Ãe<^é×ÃÖ]<^è^ßnÖ]<Ùç‘_<ÄÚ

<<

@ @
< <á^Š×Ö]<͆=<àÚ

@ @p

<<

Ù]‚Ö]<‚Ãe<^é×ÃÖ]<^è^ßnÖ]<Ùç‘_<ÄÚ<

@ @
< <á^Š×Ö]<͆=<àÚ

@ @Ä
<<

^é×ÃÖ]<^è^ßnÖ]<Í]†=_<ÄÚ

<<

< <Í]†=_<ÄÚ<á^Š×Ö]<͆=<àÚ

@ @‡

< <ð^¿Ö]<‚Ãe<^é×ÃÖ]<^è^ßnÖ]

32

@ @t

@ @

< <Í]†=_<ÄÚ<á^Š×Ö]<͆=<àÚ
<<

Ù]„Ö]<‚Ãe<^é×ÃÖ]<^è^ßnÖ]

@

<<

<<< <á^Š×Ö]<Œ_…<°e<àÚ< <ÄÚ<á^Š×Ö]<Œ_…<°e<àÚ

î×ËŠÖ]<^è^ßnÖ]<ívË‘<ÄÚ

@ @

@ @

@ @)^’Ö]<‚Ãe<î×ËŠÖ]<^è^ßnÖ]<ívË‘

@ @

@ @Œ

< <<<<<<<<<<<<<<<<<<

< <ÄÚ<á^Š×Ö]<Œ_…<°e<àÚ

)^’Ö]<‚Ãe<î×ËŠÖ]<^è^ßnÖ]<ívË‘

33

@ @

@ @Ó

< <^é×ÃÖ]<^è^ßnÖ]<Í]†=_<àÚ
@ @

î×ËŠÖ]<íË@Ö]<à=^e<ÄÚ

@ @

@ @ì

<<

<°e<àÚ

< <°jË@Ö]

<<

@ @l
<<

<°e<àÚ

< <°jË@Ö]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

@ @ã

<°jË@Ö]<°e<àÚ

<<<<<<<<<<<<^ÛãÎ^fŞÞ^e

34

@ D
A+ = " : 2 2&B 4 - @ &B
.O B =%
# + # &B /

N 6 B+ ) +% 2; ) 2 &
" : : }(JB
2A , + Q&I -

2
A - J" 2%:%:
; 2 J A?
. ; ? 6> ; =A" @ &B =A:
: + @ &B 2 X
: , E X #I ) + @ &B 2
+ + @
? N 6 2 : + . \1
,- O JD ( A? J & ? % J
+
. @

. N 6 2&% 6 + *& A+ \2
? W . - 2 ,& ; + < " . \3
. W . -
. +B& 2 2 % OJ , &B + N 6 :
. =%A %) %B + %A A %" %) =
> : ,
35

< <Í憣]<l^Ë‘
. [ R
D

+4D

@ R
*

= R
H

[ .
E
S Q W%
U 9T L O-W ] Nl L U J[ L %U

c? L P= U L j I
U (U W
L (=
Q PH[
L o
J #
I Pl Q ) L

E
S J *S L P# J L K L P @
I U
U (X$ L ) L (Y S U W
L ) Q L Q 4
N L j P# L
L W L L L
E
S U P4 Q L W[R W( L W- S& b DQ S W U L

L. I SD
Q Xk S DQ P L X P# O L X W.L L

E
S J
L S +n4DS N O X Q4 L X QD
L

S .U L7 L
O EL W. U X Q L X L L

E
S ;n U Q L Q 4
N T (A
j P= I *S P J L M) ( Q
Q P#4
S @
S W *Q P ;S
L ) X P4
L S .U U W. L &S
E
S DS Pg<M O !
L W S U J[ ] Q= S W U P L *S

P L K *I L X L L X)RS c@ O
L P U L

E
S
U ` S S P S !
U W #
S ( p L A
O P= I ) +Q& L

` N
Q T ($O V) L $O L.P @
I T >M P L *S

S W- U @
Q P >M +Q& L L.Pl9T RS L
J *S
L

W )j Q L
j I L
j O P S I N g
I L
36

k D R # ? =2
D R # E
R
# ( ) 4
! . # .-

+ : )#D

< <‚•<^0<1Ö]<l^Ë’Ö]

l=Zo

;E; @

D R

=H[ o#

E
R

k D R

l

? =2

@ + : ?

@ @@ + ;E;

‫لن عمر‬


‫البينية‬

o#4 ; &

* = -

*

! .

.-

#

!D -

4
!

37

E
S Q W%
U 9T L O-W ] Nl L U J[ L %U c? L P= U L j I
U (U W
L (=
Q PH[
L o
J #
I Pl Q ) L

? =2
1
@

D

=

OJ ) @ B B+ ?

OJ ) @ B B+

%)0 $ + A%

%)0 $ + A%

l = Z o : +

+ "

. O B D :2 } & ? ; O JD
+ OJ ) %)0 $ + A% 2&X J O J : : )
O J , @ B B+ 4 W ) " ) # .
.O J + , %)0 $ + A%
* J ; B : +
! ) A% 4 # . ( A? ; O JD 2&B = %
%)0 $ + A% .- O J # . 4 + OJ
." : J A +
Q A O J +


38

k D R
. O ? :2 } & ?
( + OJ ) %)0 $ + A% } & : : )
!, !%)0 $! + ) A% P & , @ B B+
! 2! " + + ) 2 : + ) P &
O
R !G+ I
.E I 2K E A
E E E E I 6
I a c E " :$ " 2) - 2: A +
"5
U c W
I
G c
T G I
` 3%?a 6AVa B /? ;V .L8 CL3': <C
& $ +, 7a bc: 3 •
I%32 L%) ` /%e 32L8 X ^ L c: B 3 I S d
. f
3K, B-g h . a 9 < &))^3 &Z; 32 ;V

E
R
, - 1
@

L Q
S U

S DQ U
OJ ) @ B B ?

, OJ ) @ B B

%)0 $ + ,

%)0 $ + ,
r & ? :2 & A? ; ( A?
39

4& + OJ ) %)0 $ + A% r & " : : )
! ! O!J ) % < @ B =& ( @ B
:$! " 2) - + , % A + A $ %)0 $ +
, + = 6& ( A? 2&B %) "g*"F J
U g ;
E ^
H 6
T"
;

E
R @
=
l

OJ ) %)0 $ + 4& A% : : A M *+(
. P;
,

D
Q R
$ / ?

)#D

@ +

)E *

-, + : ) + ) 2 A & A? + )
.( =( ( A? +
!" # $% &' ! ()* +
" ,
: - " $%
40

4

# 6 Y ; #
. # : :2

N 6 %) )? # : , ; + = . : : )
. #
- ) @ B Q + +
. N 6 O%W 2- @ B - Q + $
#
"g@
I E J
U "I c d a" :$ " 2) - 2 M , +
;

4 @
@
7 .

2%:%: # ,* J : = -
. Q , # ,*

E
S J *S L P# J L K L P @
I U
U (X$ L ) L (Y S U W
L ) Q L Q 4
N L j P# L
L W L L L

=

. )? :2 JA

:%W
= ) A + N 6 @ B% X.- - : : )
? 2! + $
A c E )
G c e :$ " 2) - +
.# 6
< - ? # +
@ B , Q +
41

@ !B Q + ,
.-
d { W
I + : )
. = 6 N 6 6 67
.N 6 @ B , < - 2
A
) :

E
S U P4 Q L W[R W( L W- S& b DQ S W U L

L. I SD
Q Xk S DQ P L X P# O L X W.L L

#

. %Z : 2K # 6

! %) )? ; ; + = . ; : : )
: < # 6
@ B 3 - + N 6
. N 6 ) @ B - $

! -, + X A , + # 6 + @ A $
. O A JA # + )
;

# @
;
D

+; - 3 - " @
I B : : A M *+(
. ' ' A+ o lP;
& M

42

.-
: : ,*D ()D :2 ,-

! + N 6 %) )? # : + @ B # " : : )
. ,- % +
Q& - 4

d H !YB
d c E I E ! =d G !B 2I !- 4 !A } ; $
,-
2 A = , D 4; $ QI& , M
Q + . .
# - + %)
!) ! -, + 2 : : + # ,- + @ A $
. + ) 2 M Q , +
# : M *+(

;

+ %) )?

.- @

) Q&I - 4 - 6

@

, OJ

) -

43

E
S ;n U Q L Q 4
N T (A
j P= I *S P J L M)

( Q
Q P#4
S @
S W *Q P ;S
L ) X P4
L S .U U W. L &S

! .

,- ; Q ,
: : &6 :2

N !6 %) )? ; + @ B ; : : )
" g@
I A
E l^g6
I G MR +
E I " : + Q& < -

. . = ) B } & 2- 4 A &6 $

2 A = , D 4; $ Q& , M

b -
. # - + %)
;

! . @
@ *


!
" : + Q , 2&B 2 j : +

Q&I N 6 ?
K U - @ B < k 5 + "
! Q , OJ 2 ) , + N 6 $ J
Q , ! OJ 2 ) A , + N 6

.
44

. [ R + D
<


‫نم‬

@ @óåÍÜa

!7o

6

+4D


@kİÓ
@ @†u

Z= R
45

*

< <2Ë’Ö]< <Í]†©÷]

D
X J &B @ B :2 &B
O ; 3 - ) ' + @ B # +: : )
\ A \ < . \ B : 2M(M +
!, 0 _< .! =M 2: J 2 % A , 0 _ B &B + 3 "
.2A , , 0 _ A =M # ,-
E
S J
L S +n4DS N O X Q4 L X QD
L
E
S DS Pg<M O !
L W S U J[ ] Q= S W U P L *S

S .U L7 L
O EL W. U X Q L X L L
P L K *I L X L L X)RS c@ O
L P U L

E
S
U ` S S P S !
U W #
S ( p L A
O P= I ) +&Q L ` N
Q T ($O V) L $O L.P @
I T >M P L *SJ;? $ + :2 2%:%:

J )
A 2 + :%: + N 6 : : )
3 !+ ! ‚2 X E I # ^%6 : OJ ;)
. 5(M @
+
! %) : gJ:T \" ƒ Ee
G gJ"T " :$ " 2) - : 2%:%: +
!, c.,E !; : !A
ƒ !d- *+ : P & : ƒ E , 0
, < - @ B 4 # ,- # , &B +
.2%:%: , ^%6 „ + Q& - 4 ,-
46

* ? D
*
- 6 2 &


‚Â^fjÖ^e < <‚Â^fjÖ^e < <Ý
^’jÖ^e
*

s4 R

s4 R

- 6 + B


: M :%: + %) " ) : G *


) -=

@

W :%: + : G H


) -=

@

2%:%: ) 5 + J6
5(M @
+ +' , B J%6 (1
#. , , B = 6 (2
+ ) % J , B J (3
47

‫ال ِّلين‬
.2 ,A :2 %
! } ! &
A %) @:%J 2&B : : )
. N 6 , - 2 ,A A ,% "
;

@
@ Q R

. :2 + ?

/ ! ) A -
= + @ B E : : )
=( : + : J A%
=( + O &
J / )? A% J - =( @ B + =
. =( O J
. JA A%
F J E F - , @ B +
48

‫ال َّتكرير‬
. # %{" # ) :2

&6 OJ ) A% J : : )
. ,- 6 O ; 2-
. M
< k
2 j : +

ّ ‫ال ّت َف‬
‫شي‬
. 5 M ? :2 &
2+&B =E B G + - 6 @ B : : )
. % A… 2 %6
: &
: M # : % : 0
: M 2
A : JA : 2 M
: M 2
+ :

49

: 2M M

= R
? : 2 2 J A?
N !6 J!B ! = 0 A% r : : )
@+ $ E E g% G I F F MR B A% Q Q ( + ;
. A% %6 J ; , M'
. ; + 2&B
@ B% - : # 6
N 6 A% - : 2 J A?
!A B A% N 6 2 + -
. * + N 6 5 + % M J

‫الغنة‬
. = 6 N 6 < - @ B 2
!A+ !, . % 6 , +
= % 2

. ,
+

50

D

@

.- – 4 – D R – k D R 7 .
! . – # – D R – k D R .
.- – = – D R – k D R

! . – # – D R – k D R
.- – # – E
R – k D R H
! . – # – E
R – k D R #
. * – .- – 4 – E
R – k D R @
! . – 4 – D R – k D R @ *
( . k D . * ) – .- – # – D R – k D R

O%+ B"
? =
Q
?

@ e # Q
U+4D – ! . – # – D R – k D R 4
. * – .- – 4 – D R – k D R ) -
51

e #

=
Q


Aperçu du document نرتل القرآن برواية ورش.pdf - page 1/166
 
نرتل القرآن برواية ورش.pdf - page 3/166
نرتل القرآن برواية ورش.pdf - page 4/166
نرتل القرآن برواية ورش.pdf - page 5/166
نرتل القرآن برواية ورش.pdf - page 6/166
 
Télécharger le fichier (PDF)


نرتل القرآن برواية ورش.pdf (PDF, 12.7 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fichier pdf sans nom 7
fichier pdf sans nom 6
fichier pdf sans nom 4
fichier pdf sans nom 5
tilawa sahiha warch