Lhoministe Des circoncisions.pdf


Aperçu du fichier PDF lhoministe-des-circoncisions.pdf

Page 1 2 345792


Aperçu texte


+20,1,67(

/D UHYXH G·RSLQLRQ GH O·KRPPH OLEUH

BBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBB BBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBB BBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBB BBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBB

$YHUWLVVHPHQW

$ FHX[ TXL QH VXSSRUWHQW SDV GH QH SDV H[HUFHU OHXU GpPRQLDTXH
FRQWU{OH HW PDILHXVH GRPLQDWLRQ VXU OHV rWUHV OHV FRUSV OHV HVSULWV OHV
RSLQLRQV OHV SHQVpHV« SXLVVH FH GRFXPHQW YRXV pWUDQJOHU YRXV
pWRXIIHU HW YRXV FRQVXPHU

$ FHX[ TXL YHXOHQW © SRVLWLYHU ª YRLU OD YLH HQ URVH HQ VH GpWRXUQDQW GH
WRXW FH TXL SRXUUDLW QRLUFLU OHXU YLVLRQ GX PRQGH HW HQWUDYHU OHXU
MRXLVVDQFH GH O·H[LVWHQFH TXLWWH j SUDWLTXHU OD PDXYDLVH IRL OH GpQL GH
UpDOLWp RX OH IDWDOLVPH PrPH DYHF FH TXL OHV DIIHFWH SHUVRQQHOOHPHQW
HW VXUWRXW DYHF FH TXL QH OHV WRXFKH SDV GLUHFWHPHQW FHX[ TXL
SUpIqUHQW V·DGRQQHU j OD SURVWLWXWLRQ GH OX[H SOXW{W TX·DX FRPEDW
SHUPDQHQW TXL UHIDLW OH SRUWUDLW HW GpIDLW OD SHUPDQHQWH« TX·LOV
IHUPHQW LOOLFR SUHVWR FH GRFXPHQW SXDQW TXL Q·HVW SDV XQ FDWDORJXH
G·HDX[ GH WRLOHWWH GH SDUIXPV G·DPELDQFH GH PXVLTXHV UHOD[DQWHV QL
GH SHWLWHV OLQJHWWHV OXVWUDQWHV DGRXFLHV DX ILO GH VRLH K\SRDOOHUJpQLTXH
SRXU OHV SHWLWHV IHVVHV VHQVLEOHV F·HVW XQ H[WUDLW GX FDWDORJXH GH WRXV
OHV FXOV TX·LO IDXGUD WRUFKHU HW GH WRXWHV OHV PHUGHV TX·LO IDXGUD
QHWWR\HU SRXU IDLUH GX PRQGH XQ DXWUH PRQGH &H Q·HVW SDV XQ
FDWDORJXH GH MRXHWV VH[XHOV j XWLOLVHU GDQV XQ EDLQ PRXVVDQW F·HVW
O·H[WUDLW GX FDWDORJXH GHV FRXSV GH SLHGV DX FXO HW GHV FRXSV GH SRLQJ
GDQV OD JXHXOH TX·LO IDXGUD PHWWUH DX[ XQV HW DX[ DXWUHV oD HW Oj

$ FHX[ TXL SRVHQW GHV TXHVWLRQV VDQV rWUH SUrWV j HQWHQGUH GHV
UpSRQVHV DXWUHV TXH FHOOHV FRQYHQXHV GDQV OHXU FXOWXUH« TX·LOV
FHVVHQW LPPpGLDWHPHQW GH OLUH FH GRFXPHQW LOV YRQW VH IDLUH GX PDO
SRXU ULHQ

$X[ IDX[ TXL SRVHQW GHV TXHVWLRQV SRXU SUHQGUH O·DSSDUHQFH GH JHQV
UpIOpFKLV FXULHX[ RXYHUWV j OD YLH SRXU © IDLUH OHV LQWpUHVVDQWV ª« TXH
OHV DUURVHXUV VRLW DUURVpV HW TX·LOV VRUWHQW YLWDOLVpV GH OHXU OHFWXUH F·HVW
WRXW OH PDO TXL OHXU HVW VRXKDLWp

6L YRXV MXJH] FH GRFXPHQW XWLOH YHXLOOH] FRQWULEXHU j VD GLIIXVLRQ OHV
SHUVRQQHV TXL O·DSSUpFLHURQW YRXV UHPHUFLHQW SDU DYDQFH