INSCRIPCIO ESCOLA TENNIS SEC .pdf


Nom original: INSCRIPCIO ESCOLA TENNIS SEC.pdf
Titre: INSCRIPCIO ESCOLA TENNIS SEC
Auteur: PUESTO1

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/08/2015 à 14:39, depuis l'adresse IP 2.137.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 440 fois.
Taille du document: 16 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


DATA:

NORMATIVA GENERAL:
És obligatori disposar de llicència federativa. Aquells alumnes que no en tinguin, se’ls hi tramitarà.
És obligatori l’ús de roba esportiva adequada a l’activitat a desenvolupar.
Els alumnes en tot moment han de seguir les indicacions de monitors i professors de l’Escola.
Tothom ha de controlar el seu propi material i el de l’escola (pilotes, raquetes, xarxa, etc...)
Els vestuaris són espais per canviar-se de roba o dutxar-se, no un espai per a jugar.
Els trajectes per les instal·lacions han de ser ordenats, s’ha de vigilar amb les escales, la font, el reixat de les
pistes, ...

BAIXES:
Si us voleu donar de baixa caldrà notificar-ho a secretaria abans que comenci el mes efectiu de la baixa. La no
notificació de la baixa o baixa fora de termini implica el pagament del rebut, ja que impossibilita que un altra
persona ocupi la plaça perquè no s’ha pogut avisar-la amb temps.

INSCRIPCIONS:
Jo, .............................................................................................. amb DNI núm. ........................................
com a pare/mare de l’alumne, les dades del qual detallo a continuació, autoritzo la seva inscripció a les classes de tennis
que imparteix l’Escola de Tennis SEC.
NOM DE L’ALUMNE*:...................................................................................................................................
DATA NAIXEMENT*: ....................................................................................................................................
DNI (obligatori si en disposa): ..........................................................................................................................
TSI (tarja sanitària)* .........................................................................................................................................
LLICÈNCIA FEDERATIVA (obligatori si en disposa):...................................................................................
ADREÇA*: .......................................................................................................................................................
TELÈFON*: ......................................................................................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC: ................................................................................................................................
* dades obligatòries

SISTEMA DE PAGAMENT:
EFECTIU
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Jo.................................................................................................................................................. autoritzo a ESCOLA DE
TENNIS SEC a emetre el rebut mensual pactat, amb càrrec al meu COMPTE BANCARI núm.

__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ -__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Els rebuts seran emesos a través de la SOCIETAT ESPORTIVA CORBERA (CIF G58143488).

PROTECCIÓ DE DADES:
Als efectes previstos en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
personal, s’informa que les dades personals proporcionades seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter
confidencial, en els fitxers creats per l’ESCOLA DE TENNIS SEC, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud,
enviar-vos informació sobre les activitats que organitzi Escola de Tennis SEC o consideri interessants per als alumnes.
Si voleu rebre també informació d’altres activitats que es realitzin a les instal·lacions de la Societat Esportiva Corbera
marqueu la següent casella
La persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació d’aquestes dades dins dels
termes recollits a la llei abans esmentada.

Signatura


Aperçu du document INSCRIPCIO ESCOLA TENNIS SEC.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00349062.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.