INSCRIPCIO ESCOLA TENNIS SEC .pdf


Nom original: INSCRIPCIO ESCOLA TENNIS SEC.pdf
Titre: INSCRIPCIO ESCOLA TENNIS SEC
Auteur: PUESTO1

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/08/2015 à 14:39, depuis l'adresse IP 2.137.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 331 fois.
Taille du document: 16 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


DATA:

NORMATIVA GENERAL:
És obligatori disposar de llicència federativa. Aquells alumnes que no en tinguin, se’ls hi tramitarà.
És obligatori l’ús de roba esportiva adequada a l’activitat a desenvolupar.
Els alumnes en tot moment han de seguir les indicacions de monitors i professors de l’Escola.
Tothom ha de controlar el seu propi material i el de l’escola (pilotes, raquetes, xarxa, etc...)
Els vestuaris són espais per canviar-se de roba o dutxar-se, no un espai per a jugar.
Els trajectes per les instal·lacions han de ser ordenats, s’ha de vigilar amb les escales, la font, el reixat de les
pistes, ...

BAIXES:
Si us voleu donar de baixa caldrà notificar-ho a secretaria abans que comenci el mes efectiu de la baixa. La no
notificació de la baixa o baixa fora de termini implica el pagament del rebut, ja que impossibilita que un altra
persona ocupi la plaça perquè no s’ha pogut avisar-la amb temps.

INSCRIPCIONS:
Jo, .............................................................................................. amb DNI núm. ........................................
com a pare/mare de l’alumne, les dades del qual detallo a continuació, autoritzo la seva inscripció a les classes de tennis
que imparteix l’Escola de Tennis SEC.
NOM DE L’ALUMNE*:...................................................................................................................................
DATA NAIXEMENT*: ....................................................................................................................................
DNI (obligatori si en disposa): ..........................................................................................................................
TSI (tarja sanitària)* .........................................................................................................................................
LLICÈNCIA FEDERATIVA (obligatori si en disposa):...................................................................................
ADREÇA*: .......................................................................................................................................................
TELÈFON*: ......................................................................................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC: ................................................................................................................................
* dades obligatòries

SISTEMA DE PAGAMENT:
EFECTIU
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Jo.................................................................................................................................................. autoritzo a ESCOLA DE
TENNIS SEC a emetre el rebut mensual pactat, amb càrrec al meu COMPTE BANCARI núm.

__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ -__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Els rebuts seran emesos a través de la SOCIETAT ESPORTIVA CORBERA (CIF G58143488).

PROTECCIÓ DE DADES:
Als efectes previstos en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
personal, s’informa que les dades personals proporcionades seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter
confidencial, en els fitxers creats per l’ESCOLA DE TENNIS SEC, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud,
enviar-vos informació sobre les activitats que organitzi Escola de Tennis SEC o consideri interessants per als alumnes.
Si voleu rebre també informació d’altres activitats que es realitzin a les instal·lacions de la Societat Esportiva Corbera
marqueu la següent casella
La persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació d’aquestes dades dins dels
termes recollits a la llei abans esmentada.

Signatura


Aperçu du document INSCRIPCIO ESCOLA TENNIS SEC.pdf - page 1/1

Documents similaires


inscripcio escola tennis sec
inscripcio escola tennis sec
stage de tennis 2015 dossier
pubinscripcio stage tennis estiu 2018
inscripci stage tennis estiu 2016
publicitatinscripcio intensiu adult juliol


Sur le même sujet..