Tixiddas n Wuqqu Yiwen Akken .pdfNom original: Tixiddas n Wuqqu_Yiwen Akken.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFMerge! (http://www.pdfmerge.com) / iText® 5.5.2 ©2000-2014 iText Group NV (ONLINE PDF SERVICES; licensed version), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/09/2015 à 14:27, depuis l'adresse IP 89.157.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 764 fois.
Taille du document: 193 Ko (35 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Tixiddas n Wuqqu

Muḥ Afeḥcuc

Yiwen Akken

Tixiddas n Wuqqu
(Muḥ Afeḥcuc)

Tamedyazt Taciṭanit

Yiwen Akken

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Tazwara akk

Muḥ Feḥcuc d argaz n nnif. Maca
nnif-is gar iḍaṛṛen i t-yettawi. Wtet deg-s neɣ
qqimet, netta yezga yeqqar:
-Yehwa-yi!
Muḥ Afeḥcuc iḥemmel tilawin. Yestufa. Xas
akken ur yesɛi adrim, yekkat akken yufa.
Ahat as-tini-m:
-Ah ya Muḥ! Ala ṛebbi i d-nnedd-ik.
Netta ad awen-yini:
Yefka-d tmenyik, taɣyulit
Ṛebbi yebɣa akka
Ɣef t-tteffaḥt yesserway-aɣ tawaɣit
Yexleq-d amaḍal yestufa
D ṛebbi i d-yezwaren ɣer teḥcaycit
Ihi, nukni ɣer-s ay-necba

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Hemma tura
Balak kan as-t-ini-m iceɣeb-iyi kan wuqqu
Dayen, kkufreɣ acemma
Ssufɣeɣ-d asefru
Akka kan i d-yusa
Yak d kenwi i cennun libirti d iksprisyu

Ihi mebla zɛaf fell-i, a yatma
Ẓṛiɣ tanekra mačči deg uqqu
Maca ula deg-s telha
Hahahahahaha!
Tanekra n wuqqu, neɣ ma d rivulusyu
Semmit-as akken i wen-yehwa

Ih, fɣeɣ abrid
Amzun akken tabbuct neɣ aḥeccun ur ẓẓid
Neɣ tettxemmimen fell-asen kan s tufra?

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Ẓṛiɣ twehmem, deg usefru-a tufam ajdid
Aha kan ah! Iɛeǧeb-awen kra?

Ihi, i tmuɣliwin, i walaɣen, ekkeset lqid
Ḍset-d yid-i cwiyya

Nekk ur lliɣ d memmi-s n lǧid
Ur nḥeṛwaɣ di ssiya, di cciɛa
Ur d-yettfiḍ uyeddid
Deg umaḍal ur bedleɣ acemma

Nekk d aqbayli, d amdan
Deg-i yella wayen ndir, wayen yelhan
Tideyyanin ur iyi-hwint ara
Tikwal ttamneɣ d illu i yi-d-isnulfan
Yefka-y-id allaɣ d iḥulfan
Tikwal i yes-s ur ttamneɣ ara

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Luleɣ-d, am kunwi, d azedgan
Tawacult, timetti ḍlan-iyi iẓẓan
Uɣaleɣ d axnanas tura
Ttruɣ , ḍsiɣ am igerdan
Ldiɣ-d allen ɣer idammen d ilefḍan
Adabu d at ičumar ur cuḥḥen ara
Ɣriɣ taɛṛabt, tafṛansist, lquṛɛan
Ḥefdeɣ tid n cciṭan
Ass-a faqeɣ-d acemma

Iṛebbiten di tmurt qwan
Sɛan azal neɣ ur swan
Andat umḍiq-nneɣ nekkni s imectaḥ-a
Kkaten di lewzir rnan berzidan
Nekkni d ilelliyen ay nnan
Maca lebɣi-nneɣ yulwa
Ḥeqṛen tilawin, rnan igerdan
Imagdayen iman-nsen semman
Cban at ṛebbi, d at ddewla

Tixiddas n Wuqqu

Di tkerkas ṛebban
Deg umdun xṛan
Nekk yes-sen ur umineɣ ara

Ah-aw tura kan
I yiman-nneɣ ad nerr ccan
Ad tent-id-nawi akk da!

Ɣur-wat! Awal
Ddaw n waggus d akessar
Ɣret kan s tufra

Yiwen Akken

Tixiddas n Wuqqu

Temẓi n Muḥ Feḥcuc

Asmi nella d ilmeẓyen
Ur neggi acemma
Ḥṛam usuden
Ḥṛam tihin, ta
Afus yessen-asen
Ayen yewta di "bit el ma"!

Di Lycée iḍarren sferfden
Seddaw n ṭṭabla
Mi nedda deg ifurguten
Nettemḥukku s tufra

Di tseddawit nessen
Maca ulac anda
Di l'amphi, a yatmaten
Ur nhenna ara

Yiwen Akken

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Nteg deg-sen
Wa yettɛassa wa

Di l'hotel ssuturen
Livret n lfamilia
Snat texxamin, daɣen
Awid lqehwa
Ur k-nettcekkim i yibulisen
Qqim acḥal i k-yehwa
Mi newwet yiwen
Nettkukru, nettara-d akka
Ma d akka i d tamurt, a medden
Tif-itt kan leqwada

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Asmi yella Muḥ s tmeṭṭut
Muḥ Afeḥcuc yekr-as-d yesttuttuc
Tameṭṭut-is teṭṭes
Ur s-yehwi webbuc
Yessak-itt-id, tenhet,
Yewtay-as-t deg ṭeṭṭuc
Yeggum ad yessenɣel
Dɣa tuɣal texxuc
Muḥ yettpumpi, almi iɣuc
Tameṭṭut teṭṭes, ur yelhi welcuc

Azekka-nni yid-s yeḥbes
Yal wa yewwi abrid-is
Zwaǧ yugi ad yales
Deg zenqan yessemsad win-is
Yeggum ad yayes
Di yiwet kan ur yufi tidmi-s

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Iqbayliyen, nekk seg-sen
Bɣan akk ad ilin
Di tezmert d Rombo
Deg uqqu d Rocco
Idrimen d Ronaldo
Zzin d Di caprio
Ma d aqeṛṛu WALUUUUU!

Wiyeḍ bɣan Mumu
Ttxemmimen ad mten di lǧenna ad afen uqqu
Ma ɣran ayen i d-nniɣ
Ad inin: Wagi ilaq ad yemmet neɣ ad yenfu

Wid iḥedqen, yessnen
Rran-ten s agudu
Sburren-asen aɣullu
Xas ḥercen, ur sen-zmiren
Acku sɛan, sɛan adabu

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Ma d nekk mebla allahu
Ma ksen seg ul-iw zzhu
Lemmer s "tṛumit"
I d-ssefraɣ ɣef wuqqu
Ad ten-yeɛǧeb, ad inin: Rnu!
Yak "sans tabou"
Segmi d taqbaylit
As-inin: Ayhuuuuu!
Yeddeṛweḍ neɣ acu?
Ad sseɣlin fell-i tawaɣit
Ad yi-ṛeǧmen ugar n udabu
Ad yi-nɣen mebla akukru
Ad inin: mačči akka i d taqbaylit

Aliiiiih! Tettakem akk timsirin
Zzux s ulac ur teǧǧi-m
Win iɛeṛḍen fell-as teɣli-m
Teqqarem: Awwah ur yuklal ara

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Eddemet lḥeb, zellit aclim
Ɣef wazal-n-yiman ekkest lɣim
Yal wa ad yesɛu alqim
Ad ban fell-aɣ tafrara
Ahhaw! Xedmet Jim
Rnut-iyi di Facebook tura!
Aaaah, tḥemmlem kan tiqcicin
Efket ihi sya!

Iqbayliyen, nekk seg-sen
Di tallit n parabolique
Yekri-tt akk tmenyik
Ttnezzihen akk Porno
Irgazen, igerdan s klik klik
Ttnaṣfa n yid ad yekker hawlik
Yal taxxamt tesɛa tilibizyu
Yal wa anda i t-yesmar, antik

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Madam sank tessefcel-ik
Ruḥ tura kečč ad neḥlu

Tura, di Internet i d-grant
Deg Cyber wtan-t
Nḥerwan akk deg idles, neɣ di tegmi

Ssnen anda zzant rɣant
Mi kfan yedrimen ǧǧan-t
Ad ugrin di Salon de thé
Seddaw userwal ɛebban-t
Ma ẓeḍmen ɣef tɛaryant
Ad sen-t-ini: Yaxi frustrés!

MST! (Mmuteɣ si teḍsa)
Mi lliɣ ttaruɣ deg usefru-a mačči d ttikelt neɣ
tlata qqareɣ i yiman-iw, s cwiyya n ccek d
waṭas n tumert:
Ah ya din ṛebbi, dacu la xedmeɣ?
Annecta akk seg-i yuklal ad yeffeɣ?

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Hihihihi! Hihihihi!
Ula di tehregt-iw ur umineɣ
Ttaruɣ, skexkixeɣ
Hihihihihi! Hihihihi
Ḍset ula d kunwi
Maca mačči fell-i, yid-i

Acku mačči d zzux i d-zzuxxeɣ
Neɣ d astuwfu i d-stuwfaɣ
Timsal-a ifent-iyi

Hihihi! Hihihi!
Ad nernu ihi?
Ih? Ahhaw ziɣ!

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Tasertit di Lzzayer

Muḥ Feḥcuc yurgaaaaaaaa:
Lzzayer tḥemmel taziba
Ɣef one two three tettekka
Wa seg qqunniḍ, wa seg uxuzziḍ
Wis tlata tegra-t deg imi

Tufiq yerna Uyaḥya
Butefliqa ikemmez aɛelliḍ
Yefṛaḥ la yettɣenni
Qassaman, min ǧibalina
Ṛfeɛ ṛass-k, ya bba

Yebda yettɛeyyiḍ:
Ɛawen-na, ya Saɛid xuya

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Lhadi, Ḥennaci, Weld Ɛmaṛa
Lɣen-asen iwellaqen, kemzen-asen axuzziḍ
S teḍsa, wa yezzenz taqbaylit, wa d JSK
Sellal yesqehqih, yeḥla
Saɛdani yekkat-asen derbuka
Djabellah ikecem-it yiṣṣiḍ
Ɛli-s ad-yekker yegguma

Ɛli Belḥaǧ yennuɣna
Yecba aɣerda
Yeddewwir fell-asen yettenfifiḍ
Ɛliha nɛerrec ana! Ɛliha nɛerrec ana!

Meẓṛag yettaḍsa
Aṭas i yečča
Irekeb-it ubeṛṛiḍ
Ɣir ana lli neqder-lha! Ɣir ana lli neqder-lha!

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Att-an ihi Xalida
Teḥfeḍ ccḍeḥ n uɛelliḍ
Tseggem-asen ussu, tekna
Taɣratin, a Lwiza! Taɣratin, a Lwiza!

Zzaɛim yenɣa-t usemmiḍ
Si Swis ur yezmir kra

Docteur werǧin yeɣliḍ
Un coup ur t-id-iṣaḥ ara

Ibeṛṛaniyen ṛǧan iḍ
Gar-asen Marikan d Fṛansa
Ula d nutni ḥemmlen axxuẓẓiḍ
Win n Lzzayer yelhaaaaa!

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

-"Awwah, ya Muḥ Feḥcuc xuya"
Yenna-y-as yiwen ubeṛwiḍ
-"Annecta ur ilaq ara"

Yerra-yas-d:
"Ayixf-iw, ḥawel tiyita
Ttar ur d-tt-ḥelliḍ
Rregmat-ik ur ttawḍent ara
Nekk ur lliɣ n taḥya
Irekeb-iyi yiṣṣiḍ
Naɛdin lǧumhuriya
A d-fken lumayer, ula d lawliya
A d-ssufɣeɣ lɣiḍ
Meqqar deg awal-a
Akka! Kkateɣ deg-sen
Am wid-nniḍen
Lewqam ur s-zmireɣ ara
Kkateɣ ula deg wid yekkaten

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

D ccɣel iyi-xuṣṣen
Rrexs ur s-ssineɣ ara
Ur lliɣ d aserti
Qwan deg-s iqewwaden
Axxam-iw ur tettafeɣ ara
Ur zzuxxeɣ gar medden
Ur d-nniɣ tiktiwin-iw d tid ifazen
Iɣsan d idammen ur zenzeɣ ara

Ur twalam ara aṭiyyeḥ-nsen
Igellilen, imattaren, wid deg ilel yemmuten
Annecta fell-as ur d-kkirem ara

Rekbet fell-asen
S igenni wwden
Iḍudan n leǧwameɛ n berzida

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Ẓẓallet, knut, dɛut
Akken ur thellakem ara
Teṭṭebbiɛem deg aɣyul yemmut
Di Val-De-Grace fell-awen yettaḍsa"

Atan Ɛli-yiw yemmut
Yexxuc ur d-yekkir ara
Lbulitik axdut
Ur tt-iḥemmel ara

Ur iḥemmel ara Lwiza mi tesmuhrut
Lyed el aǧnabiya
Ṣṣenf-nni yettɣullut
Ah ya din qessam ma akka i d nnta?

Maca yeẓṛa ddwa-s dacu-t
Tadiputit (députée) deg imi-s mi t-gga
Ad yebdu yesrugmut

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Almi yeẓẓeg-itt daya
Ad t-id-yali ṣṣut
Ya nbi, ɛli-k ṣlat u slama

Ma nekk ɣuri ad ruḥen ad fken
D uqqu iyi-hwan
Tixiddas-iw atent-a da

Mazaaaaal, rnut cwiyya

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Taqbaylit

Ass-nni mlaleɣ taqbaylit
Udem-is yecbeḥ d ddunit
Ɛeǧebaɣ-as
Sseɣliɣ-d fell-as talwit
Nečča akken
Nruḥ ad necrek targit
Nemmeslay s teqbaylit, nerna "taɣumit"
Nettu "qala allah", nettu tanaṣlit
Nruḥ s ussu
Yeḍṛa uhuddu
Tenna-d: Din kan sers-it
Ger "lolo" sersaɣ-as bebbu
Nettat tettsuɣu
"Baise-moi, encore, encore" s tefṛansit
Amek akka ahruḥu!

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Ula d uqqu s tefṛansit?
Amek? I ccḍeḥ kan d seksu
I telha teqbaylit?

Yeṭtes-iyi Ɛlilu
Yenna-k: Uhu
Ma akka i d "tanaṣlit"
Amek ad nestuwfu
Ula d nnehta n wuqqu s tɣumit?
Tekcem-iken ger iḍaṛṛen, terna aqeṛṛu
Teqqa-ken tefṛansit

Deg inig

Maca mačči akk tiqbayliyin akka
Mmektaɣ-d Nunu
Tezweṛ mačči d kra
Teɛṛeḍ-iy-id yewwas ɣer seksu
Di Lpari sɛiɣ "bermesyu"

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Nečča, neṛwa, neḍsa
Sakin nerra-tt i uḥukku
Tɛerrec fell-i, s teqbaylit tenna:
"Deg-i abbuc-ik eẓẓu
Wwet-iyi-t, ur ttṛaǧu"
Ay telha leḥnana n laqbaḥa
I tedmi n tunzuft t-rennu
Yecɛel win-iw yugi xuxu
Newta almi d tafrara

Neɛya, neṭṭes
Kreɣ-d ufiɣ-d yezwar-iyi Ɛlilu
Yekker-d yugi ad ines
Imuql-iyi-d yenna-k: Fufu
Dɣa uẓeɣ fkiɣ-as lḥess
Nunu iɛeǧeb-itt uḥulfu
Almi d ṭṭnac i nesseɣres

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Nekk fɣeɣ-d seg uxxam
Ad wteɣ "un tour" di Lpari
Visa di lǧib
Yewwi-tt-id yiwen n député
Ur yelli d "lɛib"
Di tmurt tettsellik-itt "tmussni"
Seg Metro ɣer Tour-Eiffel, rniɣ Champs Ilizi
Walaɣ yiwet teddelwiḥ
Ameccac d umliḥ
Nekk tehwa-yi
Tebɛaɣ-tt, aḍaṛ-iw ɣef uḍaṛ-is
Nettat tban tesɛa
Gucci, Saint Laurent d yal lmaṛka
Nekk yuɣ-iyi wurrif
Učči-w d Pizza
Qeṛbeɣ ɣer-s
Neṭṭgen-d ɣur-i xemsa :
"Err akka mebla lḥess!"
T-dewwer-d nettat akka

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Tenna-y-asen : "Anfet !"
Tenna: "Acu tebɣid, a wakka?"
Nniɣ-as: "Amḍiq di lǧennet"
Tewhem, tenn-ak: "Ana, Cixa Nina
Qataṛiya ḥnina
Teɛǧebeḍ-iyi, iyyan ad nenhet"
Nniɣ-as: "Adrim ur sɛiɣ ara"
Tenna: "Ana lli nxelleṣ"
Yergagi wul-iw, a yatma
Lǧib-iw yenhet

Ḍefṛaeɣ Cixa Nina
Di 5 étoiles i tt-newwet
Jacuzzi, Champagne yerna
Tafrit ad temmet
Nerra s ussu, aḥuddu aḥunnu
Tekkes-iyi aggus
Tebda asummu
Cixa tessen mačči drus

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Wtiɣ-as-t tesquɛu
Deffir, zdat rnu, rnu
Ɛlilu ur ixus

Mi nekfa sneɣleɣ-as-t deg imi
Iɛeǧeb-itt lḥal tenna:
Zid nikni
Wis sin yuklal
Wis tlata ɣileɣ a yi-t-henni
Ziɣ mazal
Mazal ur teṛwi
Rewleɣ aḍaṛ yettazzal
Abbuc iherra, yerwi
Aqeṛṛu irekeb-it uzaylal

At-an yiwen bu weɛmam
Yettazzal zeffiri
Iɛeggeḍ, yebda swam
Yenna-k: "Ya kelb, nikt maṛti"

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Niɣ-as: "Ṭeb ṭeb
Ṭṭef tura di zebbi
Tesɛam lḥebb
Tuɣem lqaɛa, tern-am ula d ṛebbi
Tesɛam lpitṛul, lgaz, tern-am lkaɛba crifa
Ma d nekk ɛebdeɣ zizi"

Tixiddas n Wuqqu

Tiṛumyin
Ta d Ana, ta d Carine
Aṣemmiḍ n ccetwa
Ewwet neɣ qim
Ta tessexdem-iyi d ddwa
Tayeḍ tebɣa l'exotisme
Ssnent i ccḍeḥ d zzedwa
Ssnent i usummu n twellaqin
Ur sɛint akukru
Ur sɛint ḥkim
Taspanyulit, taṭalyant teḥma
Bɛed kan tivikingin
Enfa, mačči akk-itent akka
Llant tid ak-yerwin
Ma zzint-ak snat neɣ tlata
D ǧennet ennaɛim
Ad tettuḍ lkaɛba crifa
Ad terwuḍ acermim

Yiwen Akken

Tixiddas n Wuqqu

ALA! ALA!

Ass-nni iqeṛṛeb-it-id yiwen
Babababa!
Nekk d argaz
Ur i-yehwin yergazen
Yettali-yi-d lgaz
Xas akken yehwa-yasen
Nekk d ilelli
Nutni d ilelliyen

Ayen i d-nniɣ dagi
Ahat yecqa-ten
Ur necrik tadfi
Maca akk-nneɣ d imdanen

Yiwen Akken

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Ur d-tqaṛṛiben ɣuṛ-i
Nekk ḥemmleɣ tid leqqaqen
Tacriḥt ẓẓiden tehwa-yi
Iffasen-iw ma ad tt-awḍen

Ḥemmleɣ ad qquɣ timḥeǧbin
Tchador, ǧelbab, awin awin
Ma tebḍeḍ ɣer-sent ulac ḥkim
Ɣumment zun d ttikamyunin

Ayen akk rran ḥṛam
Ayen i terran ḥṛam?
Acku d winna akk i yelhan
Qṭef timaṛa, ya insan
Tufaḥan fi leǧnan
Bdu-yas s bismillah
Yak d ṛebbi i d-yefkan
Kečč ečč kan
Ulac uɣilif, ini ḥamdullah

Tixiddas n Wuqqu

Ala, mačči d atɛeddi
Ur lliɣ d lḥiwan
Teqbel, qebleɣ, yallah

Gar-aneɣ ur d-yettili llufan
Iqaciren heggan
Ɛla baṛakati allah

Nekk d Yiwen Akken
Cfut fell-i
Yak ssneɣ-ken
Tceffum kan i tigi

Talwit buddeɣ-awen
Lewqam dayen ggiɣ zzik-nni
Lewqam ur t-ḥemmlem

Yiwen Akken

Tixiddas n Wuqqu

Yiwen Akken

Xas s teqbaylit i d-yufrari
Ur tettaɣem idlisen
Tettzuxxum, teqqarem: Tamaziɣt-nni
Aya tura, ruḥet ad tefkem
Ur ken-teqquɣ ara nekkini
hihihi! hihihi! hihihi!

NB: Nekk d Yiwen Akken
Di Facebook rnut-iyi!
Hihihi! hihihi! hihihi!
Télécharger le fichier (PDF)

Tixiddas n Wuqqu_Yiwen Akken.pdf (PDF, 193 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


tixiddas n wuqqu yiwen akken
hussein arbaoui 3
targit
079 rosa chelli
timmuz a 10 2
ta a n mass seguin alphonse daudet 1

Sur le même sujet..