kriz migratwar final .pdfNom original: kriz migratwar final.pdfAuteur: Dev Ramano

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/10/2015 à 13:34, depuis l'adresse IP 197.225.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 4673 fois.
Taille du document: 568 Ko (27 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Exposé
Moyen Orient
Crise des refugiés
Crise migratoire

Dev Ramano
Mouvement Premier Mai
1er Octobre 2015
1

2

Migrasyon, zénosid ek solidarité
“We must resist attempts to turn humanitarianism into a pretext
for war, for it is wars, above all, which create refugees.” says
Kevin Ovenden.
Zimaz enn tigarson Syrien 3ans nwayé é so kadav lor enn laplaz
Turc(Aylan Kurdi) dépi enn fami Kurde ki pé sové pou esap a bann
ISIS dan Kobane.Ena boukou koumsa, par santenn mor nwayé. Par
milyé refizyé Syriens, Afghans, Irakiens pé travers, Turquie, La
Grece, pass par Hongrie, Serbie, Slovenie pou geyn Autriche pou
finalman ésey rant dan Lalmagne. Dépi Libye a traver Mediterané pou
geyn Litali. Sa bann zimaz kaptivan é for-la pé servi kom preteks pou
zistifye ki loksidan avek a latet Lamerik al bombard La Syrie é
ranvers rézim Syrien Bachar Al- Assad.

Ki nu pe konstaté
Dépi Lager 1939-1945 nu pé temwin pli gran kriz migratwar. Bann
déplasman forcé bann popilasyon pa finn konn enn tel ampler otan
mertriyé ek danzéré, ki pous otan zanfan, fam ek zom dan bann kondisyon
dekzistans osi inimin é bann soufrans osi intolérab.
Depi 2001 kantité migrant finn gonflé 3 fwa plis.
La mor /dezespwar pe donk imigré ziska linto laport Lerop. Plizyer dizenn
milye migran pe rant dan Lerop atraver Hongrie dan lespwear pou zwenn
Lalmagne. Ki fer dimoun pe kit bann péyi kouma Syrie, Libye,
Afghanistan, Lirak etc ?
Plizyer dizenn milyon -dimoun na pa pou abandonn zot fwayé koumsa,
zot later natal…pou enn lavenir insertin, angazé dan enn lavantir
dezesperé

3

Ki definisyon migrasyon
Nou ena plizyer tip migrasyon migrasyon ekonomik, politik, klimatik (an
Asie), pou sirviv (bann zenn diplomé grek dan lerop), (bann san papyé).
Leksplozyon bann migrasyon ena bann koz miltip: bann lager san fin. Kriz
klimatik.Désirman tisi sosyal.Dekonpozisyon bann Leta.Desennman bann
vyolans san limit.Destriksyon lanatir, nou lekosistem.Lakaparman later
bann péizan.Marzinalizasyon bann pov irben. Déposesyon bann pep o profi
bann transnasyonal… etc.
É tousala éna enn lorizinn komin : mod dominasyon/devlopman ki inpozé
par mondializasyon kapitalis, avek bann konsekans kouma bann dezord
zéopolitik/instabilité etc.
Konsekans : Se bann lepep diferan péi ki péy bann prix for pou sa !
Latansyon zordi li lor bann refizyé an provenans depi Moyen Orient.
Bann lafors ki finn krée sa kriz-la li masif, li a enn lesel istorik. Sa kriz-la li
zis enn sintom de enn realité ki pli dir. Se enn kriz ki pa pou rezoud ek
bann sipor imaniter, mem si sa sipor-la tré importan dan limedya.

Eski ena enn laspé zénosid
Non-selma nu kapav afirme ki li enn zenosid, nu kapav osi afirme ki li enn
ZENOSID kozé par loksidan sou lidersip Lamerik (bann peyi l‟OTAN ek
Gouvernnma amerikin), par vyolans ek destriksyon lor bann Nasyon ek
bann pep.
“The word “genocide” was coined by a Jew, Raphael Lemkin, but was
never intended to apply specifically to Jews. It was meant to describe a
strategy of deliberately visiting violence and destruction on “nations
and peoples” as opposed to visiting it on armies.
Lemkin wrote a great deal about genocide against the native people‟s
of the Americas, but that work went unpublished”.
4

Ki pratik enn zenosid ena ?
Nu idantifye li a traver bombardman, invazyon, destabilizasyon,
ranversman, balkanizasyon, sanksyon, koripsyon, andetman, degradasyon,
destriksyon, asasina,..
Fodré pa nek aksepté preteks ki ena viktim (mor, refizye/imigran) …akoz
bann konfli internn (endogene). Ena bann intervansyon direk lamerik e.g
invazyon Lirak ek Afganistan, bombardement Libye, kreasyon Soudan
Sud.Ena bann intervensyon par prokirasyon e.g bombardman Yemen,
inkirsyon dan RD Congo, e formentasyon lager sivil dan Syrie.
Ena bann intervansyon dégizé.Intervansyon ekonomik, destabilizasyon,
bann „coups‟, bann kriz det (enn arsenal zénosid systematik).Tousala depi
le 11 Sept 2011…avek preteks lager kont terorism, finn okazyonn par
dizenn milyon viktim.
“Yes, there are ethnic and religious fissures in countries, and yes there
are economic and environmental crises which create instability. But,
when the opportunity arises weapons flood into these hotspots. There is
always an influx of arms. It is the great constant”.

Solidarité popiler : enn konsta inédit
 Ena enn pouvwar de bann dimounn ordiner. Enn kontrepwa kolektif kont
bann eksklizyon rasis, kont povreté ek lager.

 Ena enn la monté solidarité imenn spontané lor nivo internasyonal
 Bann refizyé ki pe ariv dan Lerop pe lager pou zot drwa pou viv/ zot pe
geyn bann gran konba, par ekzamp, rési mars bann distans inposib,
voyazé, travers bann frontyer enn apre lot, fors zot simé (pena okenn
Leta
oubyen
lazans
gouvernmantal
ki

donn
zot
soutyen,(avion/lozistik) dan zot lamars ver bann lavil dan Lerop. E bann
péi Lerop pe bizin aksepté zo,t eg Lalmagne.
5

 Zot pe kontré politik frontyer/defyé politik anti-azil/ rasis de bann gran
pei oksidantal.

 Presyon lor bann peyi oksidantal pou obliz zot truv solisyon a enn
sityasyon ki zot mem responsab.

 Bann peyi EU pe bizin diskité e fer bann lakor pou distribyé refizyé ant
zot- Sommet Europein.

Bann akter responsab kriz la
Akter No1 - Etazini
Se bann leritaz katastrofik ki lamerik ek so bann alyé finn lésé apre zot
intervasyon dan Lirak, Afghanistan. Bombardement Libye, Liban, e
formantasyon lager civil dan Syrie.
Kom partu dan lemond avek zot 800 baz/insalation militer.

Akter No2 -The Islamic State of Iraq and the Levant
(ISIL)
“Also known as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) or the Islamic
State of Iraq and ash-Sham, Daesh or Islamic State (IS), is a Salafi
jihadistextremist militant group and self-proclaimed Islamic state and
caliphate, which is led by and mainly composed of Sunni Arabs from Iraq
and Syria.As of March 2015. It has control over territory occupied by ten
million people in Iraq and Syria, and has nominal control over small areas
of Libya and Nigeria. The group also operates or has affiliates in other
parts of the world, including South Asia”. (Wikipedia)
ISIL, ISIS, L‟Etat Islamic EI (Daech) truv so lorizinn dan enn nwayo
irakien de Al Quaida swit a linvazyon amerikin dan l‟Irak… fondé par enn
6

Jordanien Abou Moussab al-Zarkaoui.En 2006, konsey konsiltatif bann
moujahidines dan l‟Irak proklam “L‟Etat Islamique en Irak‟(EII)
ISIS li tre pwisan, kontrol bann teritwar, ena sipor politik e militer de bann
kominoté Sunnit dan Lirak ki ti vilnerab e krazé par governma Shiite ki ti
met anplas par US apre renversman rezim baath Sadam Hussein. Sunnit
konstitié de enn larz minorité – 20 a25% popilasyon irakienne.Zot ti izolé
depi tou bann aksé a pouvwar é ousi a nimport ki parti sosyeté.
Alor enn gran santiman antagonik developé dan bann Sunnit kont
gouvernman irakien. ISIS pou emergé kom enn de bann diferan
organizasyon sunnit pou lager kont invazyon amerikin o depar.
O fet en 2008 Al- Quaida irak (AQI) ti dan enn kriz ekstrem parski bann
tribi Sunnite ti pe mars ar bann fors koalisyons pendan mouvman « le
Réveil d‟Anbar ». En 2010, 2 latet AQI, Ayyub al-Masri ek Abu Omar
al-Baghadi geyn touyé par bann troup amerikin.
Zis apre Abu Bakr al-Baghadiki ti anprizoné dan Camp Bucca (enn
prizon amerikin dan Lirak) e ki finn entretan radikalizé, vinn nuvo lider
EII/S.
ISIS geyn sipor tou bann ansyen ofisyé leta ki finn lisansyé, rezeté par
nouvo rezim Irakien ki amerikin finn met an plasa partir 2003. Dan enn
prosesis débaathifikasyon, bann amerikin/nuvo rezim shiite eliminn tou
bann fonksyoner ek bann zeneral ansyen larmé ek gouvernma Sadam
Hussein.
“All of these people were sent home with no job, no money, [and] no way
to support their family,” “And what happens, they‟ve been waiting for
10 years or more to figureout a way to get back at this government that
they hate, and they have become the military leaders of ISIS.”
Dan Lirak nouvo guvernman pro-amerikin pa zis finn fer diskriminasyon
kont bann minorité Sunnite e favoriz mazorité Shiite me finn ena oussi
bann touyé de mass de bann Sunni an piblik, bombardman bann kan
protestasyon sunnite, bann arestasyon masif de bann aktivis sunnite, bann
dominer ekzazeré de la par rezim Premier Ministre Nouri al-Maliki (ki
7

bizin kit son post en 2014 akoz sa bann ekzazerasyon la). Avek sipor
lamerik, Haider al- Abadi vinn Premye Minis pou fer mem zafer.
O fet Lirak konn enn prosesis de sektarism ekstrem ki anpwazonn sa péila. Seki enn rezilta direk lokipasyon amerikin ek linstitisyon enn sistem
politik profondman sekter.
KoumsaISI (EII) pwiz so baz apartir 3 sekter (i) bann zeneral ki finn perdi
zot job (ii)bann tribi sunnit ki ankoler akoz politik sektaris rezim Irakien
(iii) bann Sunnit ordiner ki frustré ek bannnetwayaz/epirasyon etnik.
Referring to the Americans, PHYLLIS BENNIS said: “They created a
whole new political system that was based on new parties that were
established not on the basis of people that had different ideas or
something, but based on the basis of religious identity, sectarian
identity.”Parties were set up to represent “the Sunnis” and “the
Shiites,” as if all Sunnis or all Shiites have one interest, or as if class
and other issues are of little consequence.“What it did was to
institutionalize a level of sectarianism in Iraq that had not been a
feature of Iraqi society for a century,” she said, “and it‟s shocking that
… what the U.S. puts into place is designed to divide people along
sectarian lines.”}
Se sasystem politik la ki finn amenn la montéEIIS(ISIS). ISIS enn rezilta
linvazyon US dan Lirak e se kan li inplik li dan revolisyon Syryenn, pli
partikilyerma a partir 2013 ki « l‟Etat Islamique en irak et au
levant »(Daech) finn resi develop li e rivaliz Al Quaida ek so „franchise‟
syryenn, le Front Al Nusra.
ISIS pa finansé zis par bann bayer defon, me li ousi inpliké dan bann rezo
ekonomik/sindika krim/kontreband petrol brut, bann antikité, trafik imin
(ransson ek la vente des femmes, trafik zarm, ekstorsyon). Enfin so lafors
ekonomik emanndepi plizyer sours.(« ISIS Export Gateway to Global
Crude Oil Markets” a paper by Kiourtktsoglou and Alec. D. Coutrobis
2015):
“That ISIS a grisly and terrible threat cannot be seriously doubted. With its
horrifying snuff films, its genocidal practices towards Shiite Muslims,
8

Christians, and “polytheists,” and its arch-reactionary social codes
imposed through whippings, limb-chopping, beheadings, stoning, eyegouging, the shooting of children for minor infractions, and its sexual
enslavement of women, ISIS is most definitely extremist and perversely
evil. The danger has reached critical mass”.
Oussi koumaDiana Johnstone noté:
“Armed by leftover U.S. military equipment in Iraq, enriched by illicit oil
sales, its ranks swollen by young Jihadis from all over the world, the
Islamic State threatens the people of Lebanon and Jordan, already
struggling to take care of masses of refugees from Palestine, Iraq and
now Syria. Fear of the decapitating Islamic fanatics is inciting more and
more people to risk everything in order to get to safety in Europe….The
Islamic State is truly the horrible enemy caricature of the „Jewish State.‟
another political entity based on an exclusive religious identity. Like
Israel it has no clearly defined borders, but with a vastly larger potential
demographic base.”
« Après que cette organisation eut affronté l‟Armée libre et les groupes
jihadistes concurrents, afin d‟étendre ses zones d‟influence et son
« État », il s‟est occupé de garantir ses sources de financement, plus
précisément les points de passage et les puits de pétrole. Il pratique une
sauvagerie intense contre les tribus Chaïtat à Deir ez-Zor, il en a tué des
centaines et contraint à l‟errance des milliers d‟entre eux, pour faire
main basse sur deux champs pétroliers en juillet 2014, l‟un d‟eux est le
champ d‟Al-Amor, le plus grand champ de pétrole et de gaz de Deir ezZor. Le site de Middle East Online révèle dans un reportage du 13 août
2014 que Daech contrôle 50 puits de pétrole en Syrie et 20 puits de
pétrole en Irak. Si leur nombre a quelque peu diminué avec le retour des
forces gouvernementales irakiennes, dans le dernier mois de 2014, les
recettes pétrolières quotidiennes de Daech sont estimées à trois millions
de dollars. Il perçoit les impôts plus particulièrement auprès des
commerçants, estimés à 60 millions de dollars par mois. Il exige des
rançons pour les otages, vend des pièces archéologiques volées et est
financé par ses sympathisants dans les pays du Golfe et en Europe. »
9

« Son combat consiste à fonder un État (le Califat), dans sa forme la plus
réactionnaire et féroce, hic et nunc, sur terre, suivant une stratégie
militaire, politique et médiatique claire, en écrasant tout ce qui est
démocratique et progressiste dans la société.
Direksyon Daech mazoriterman irakienne. 20 komandan pli inportan dan
lorganizasyon-la zot irakyen. Enn sel Syryen.
EI (Daech) dan so lésans li burzwa, ek parasitaire, iltra-reaksyoner dan so
idéolozi e kont-revolisyoner dan so pratik.(eleman ki pou elaboré pli a fond
dann bann paragraf ki swiv)
Ena enn propagann amerikin ki amenn enn notion ki US so vre lenmi
se ISIS. Me se enn nosyon pa telman vré.
 US de par so politik etranzer inn alimant divizyon e linn provok
soulevman bann sunnite kont Gouvernman Shiite ki lamerik finn instalé
dan Bagdad (e.g par milyé Sunni touyé par US « crusaders » dan bann
rezyon Sunnite kouma Fallujah(bombard lopital, lizaz radyoaktif ki finn
krée enn lepidemi kanser enfantil ek Luceumi en 2004. Plizyer milyé
refizyé sové depi Lirak. ISIS inn repran sa lavil la en 2014).
 Kan lager sekter ki finn amenn lemerzans ISIS kalmé dan teritwar
Irakien, li realimé par Al-Quaida Iraq (AQI)(predesesser ISIS) lor
teritwar Syrien a partir 2011. US- Lerop ek zot bann alyé dan Moyen
Orient (Turquie, Arabi Saoudite, Qatar, Kuwait ek Emirat Arab Uni) finn
alimant enn lager sivil visyé kont rezim Syrien Bashar al Assad
 Sa lager la, ki sponsorizé par US, finn krée enn terin fertil dan la Syrie
pou ekspansyon ISIS lor 2 koté frontyer Irak-Syrie. (eleman ki pou
repran en ba)
 bann lezot politik US dan lemond mizilman ousi finn nouri devlopman
jihadism ekstremis bazé lor model Al Quaida ek ISIS. E.g Bombardeman
Libye par l‟OTAN/US en 2011 finn ousi favoriz devlopman ISIS ek
bann lezot mouvman Jihadist
10

 o fet depi lané 1979 (lepok invasion Afghanistan par l‟Union Sovietik ek
revolisyon Iranienne) ki US ek so bann alyé komplis finn alimant
devlopman bann mouvman tribal fondamentalis (type ISIS/al Quaida) e.g
bann mujahidin ki o fet bann organizasyon ekstremis..e predeseser
ISI/al-Quaida.

Koneksyon ISIS ek Departman Amerikin:
Selon Benjamin Hall, zounalis ek auteur de “Inside ISIS:The Brutal
Rise of a Terrorist army”
o enn Leader ISIS Omar al Shishani kombat sou lombrel US ziska lafin
2013. Li geyn so formasyon militer dan enn seksyon larmée amerikin an
2006 (Georgian army unit) li finn geyn backing ek finans amerikin US
apre so rentré en Syrie avek so group Jihadist Chechen ziska 2013.
o Bann interview/reportaz apre priz baz Menagh dan Aleppo Nord en Syrie
le 6 aout 2013 montré afinité ant bann troup ISIS ek bann alye rebel proamerikin – ennseksyon l‟Armé Lib Syryen ALS (FSA en anglé) apre
bann fissure ki li pou koné apré!
“After the battle, Col. Abdul Jabbar al-Okaidi, the head of the United
States-backed opposition‟s Aleppo military council, appeared in a
video alongside Abu Jandal, a leader of the Islamic State in Iraq and
Syria.
“In camouflage, Colonel Okaidi offered thanks to “our brothers alMuhajireen wal Ansar and others,” adding: “We‟re here to kiss every
hand pressed on the trigger.” He then ceded the floor to Abu Jandal
and a mix of jihadist and Free Syrian Army leaders, who stood
together, each praising his men, like members of a victorious
basketball team.
The group singled out for praise in the video, Jaish al-Muhajireen wal
Ansar, was precisely Omar Shishani‟s own brutal Chechen group
(“Army of Emigrants and Helpers”) which turned the tide of the
battle. Most significant about FSA Col. Okaidi himself, clearly the
11

operational head of this jihadi “basketball team,” was that he had
been paid a personal visit by his State Department patron,
Ambassador to Syria Robert Ford, just months prior to the final
victory at Menagh.}
o Ansyen ambassader amerikin pou la Syrie Robert Ford ti mem admet
ki bann rebel finansé par departman leta amerikin, inklir ISIS ek bann
lezot konbatan Al Quaida.
Former ambassador to Syria Robert Ford has since admitted that the
rebels funded by the State Department included ISIS and other AlQaeda fighters in their ranks. He recently told McClatchy reporter
Hannah Allam that he had called Okaidi to tell him that his public
cooperation with Abu Omar Shishani and associates was “extremely
unhelpful, extra unhelpful”:
Ford was referring to Col. Abdel-Jabbar al Oqaidi [or alternately
Okaidi], then-commander of the Aleppo branch of the Free Syrian
Army. The problem was that the American-backed colonel had been
filmed celebrating his men‟s joint victory with al Qaida-affiliated
fighters, creating a public relations nightmare for the Obama
administration, which was trying to show Congress and the American
public that it was boosting moderates and isolating extremists on the
battlefield.}
o “Former director of the US Defence Intelligence Agency, Lieutenant
General Michael Flynn, in an interview with the Al Jazeera news
channel back in July, candidly admitted that Washington was well
aware that it was supporting the Islamic State and other terror
groups as the main anti-government forces. It was a “wilful
decision” said Flynn because Washington wanted regime change
in Syria.”
o Dan enn resansondaz ki finn fer en Syrie par ORB International,( an
affiliate of WIN/Gallup International) demontré ki “82% of Syrians
Blame U.S. for ISIS.”

12

Ézemoni amerikin dan Moyen Orient
 Pou Lamerik konfli dan Mwayen Oryan se pa enn kestion ki sann la ki
gagné ou ki perdi -ME PLITO ENN KESTION KI MANYER
MINTENIR POZISYON LAMERIK KOM EN SIPERPWISANS
GLOBAL lor lesikyé internasyonal (e.g US sutenir enn gouvernman
Shia dan Lirak e li opoz enn lot gouvernma Shia Alawite dan
Damass(Syrie))

 Mwayen Oryan se enn rezyon dan lemond….kot siperpwisansKI ena
kontrol sa teritwar-la, seLIki kapavatak 3 kontinan (Lafrik, Lazi,
Lerop)

 Si nou get byen sitiasyon dan Syrie, Lirak, Yemen ….sa depass kad enn
lager sivil ant gouvernma ek lopozisyon. Li pa konsern linteré bann pep
sa bann péi-la. Li plis enn kestion linteré bannélit kipé lager.

 Usi li enn kestion konfli ant La Russie ek US lor kontrol lamer ek bann
baz naval.

 E sirtou kestion ki bizinpozé - Ki-sann-la ki profité ekonomikman ? Se
bann prodikter zarm, bann CEO de bann Corporation ki fabrik bal, bom,
bombardyé, avyon, dronn …etc ki servi dan sa bann lager la.
“According to an Institute for Policy Studies a study of war profiteers
between the years of 2001 and 2004, following the onset of the Iraq
War, CEOs at defense manufacturers in the U.S. raked in a 200percent pay raise while their counterparts at average large companies
averaged 7 percent.
One CEO, David H. Brooks of DHB Industries, got a 3,349-percent
pay raise between those years, when the company was manufacturing
what were supposed to be bulletproof vests for American troops. His
pay in 2004 was $70 million.”

13

“Some might argue that Brooks is worth every penny if his products
are saving lives in Iraq. But in May, the Marine Corps recalled 5,277
DHB Interceptor armored vests after questions were raised about the
vests‟ ability to stop 9-mm pistol rounds. By that time, Brooks had
personally pocketed $250 million-plus in war windfalls,” wrote Sarah
Anderson, the author of the IPS report.
Brooks has since been sentenced to 17 years in prison for insider
trading, fraud, lying to auditors, and obstruction of justice.Bennis says
it is the war profiteers who work for Boeing, McDonnell Douglas and
other defense contractors who need to be called out. They need to be
“named and shamed‟”

 Lamerik depi lontan pe perdi so supremasi ekonomik lor nivo lemond.
Pou mintenir so pouvwar global li pe fyé lor so pouvwar e kapasité
militer.

Bann refizyé servi KOM zarm zéopolitik par bann péi
imperyalis (enn teori plozib)
Konfli dan la Syrie sé lager ant gouvernma Shiite Al-Assad ek bann
mouvman ekstremis Sunnite ISIS ek Al-Quaida/ Nusrah Front ki pe back
sou-kouver par lamerik é pe perpetre masak bann sitwayen shiitte. Bann
refizyé pe sové pou evit ett masakré.
 Tuquie finn ouver so frontyer a 2 milyon refizyé ki kazé dan bann kan
refizyé ki finn finansé par bann fonki al ziska 6 milyar US dollar/ pa
pou bann rézon „d‟altruisme‟. ME POU KI U.S, L‟OTAN ek Union
Europeenne servi sa bann depo refizyé-la kom enn zarm zeopolitik.
 enn stratezi a long term pou krée bann zonn „sekiriter‟ (safe heavens)
dan le nord la Syrie, pou permet bann fors l‟OTAN ek bann proxi teroris
rant an Syrie, mars lor Damas e ranversrezim Bashar.al-Assade servi
retour sa bann refizyé la dan Syrie kom enn baz popiler d‟appoint pou
legitimiz enn eventyel sanzman rezim e ramplasman par enn rezim
ekstremis.
14

 remarké ki gouverneman B Al-Assad finn eli demokratikman dan
eleksyon le 3 Juin 2011 avek90% sifraz e ki finn rekonet par bann
observater internasyonal kom « free, fair and transparent ». E zordi
popilarité B AL-Assad li otour 75%.(N.B -enn kontradiksyon letan nou
ekzaminn bann doné elaboré zis apre. Se pou sa ki enn analiz dépré
inportan pou konpran bann vré „enjeu‟

Sitiasyon ek pozisyonnman bann „forces‟ dan laSyrieRezim Siryen Bashar Al Assad ek sitiasyon dan la Syrie
Bann Rebel (l‟Armé libre Syryen) ALS
L‟Etat Islamique irak /Syrie EIS
Bann Kurdes ek Kurdistan Syryen
Lezot „Forces‟
Intervention Kwalisyon l‟OTAN/ l‟Amerik ek so bann alyé dan la
rezyon
 La Russie kom alyé la Syrie

Sitiasyon dan la Syrie
Rezim Syryen Bashar Al Assad
 Popilasyon : 24 milyon abitan/ 65% popilasyon mwins ki 30 ans/60%
popilation sunnites/ minorité12% shiite Alaouites/ 3.4 millions kurdes
mazoriterman sunnites/ enn popilasyonpalestinien inportan (plis gran kan
refizyé palestinien dan Yarmouk,dan sud Damas).

 La Syrie prodir 400.000 drom pétrol par zour / 90% ti pe exporté vers
l'Europe. Groupe fransé Total réaliz 1,6 % so prodiksyon dan la Syrie
(septembre 2011). Dan la Syrie ena péniri plizyer bannprodwi esansyel,
telki mazout ek gaz - avec bann long koupir électricité (avril 2012).

 Somaz 2012 : 20 % à 25 %, tous 55 % bann mwin ki 25 an.
15

 Povreté ek risess : Poursantaz bann Syriens ki viv sou„le seuil de
pauvreté‟ inn sorti 11% en 2000 pou vinn 33% en 2010, tandi ki 30 %
viv tou zis o-desi sa nivo-la.

 Parti Baas o pouvwar. Bachar al-Assad, prézidan diktater, garson
diktaterHafez al-Assad, Lafami régnant Assad ek lélit militer syryen fer
parti sekt chiite alaouite, enn ti minorité dan enn péi
mazoritermansunnite. Mé rézim Assad li enn sistembicommunautaire,
fondé lor enn partaz pouvwar ant sunnites et alaouites. Bachar al-Assad
finn établi so pouvoir « par la terreur, la cooptation et la loyauté de
secte ». Linn kréé plizyer organn sekirite, dirizé esansyelman par bann
Alaouites.

 Pou geyn enn ti lidé - Rami Makhlouf, Kouzin prézidan syrien kontrol
60 % de l‟économie du pays. So rises personel estimé 6 milyar
dollars.Klan Assad, notaman otur Kouzin, atraver bann prosesis
privatizasyon, finn akapar mazer parti bann rises ékonomik la Syrie.

 Lepep syrien viv depi plizyer déseni sou répresyon enn oligarsi sanginer
é koronpi. Puvwar monopolizé par parti Baath, sou lezid famiansyen
diktater Hafez el Assad, e zordi so garson Bachar.

Ki arivé apartir 2011 ?
Bizin pran an konsiderasyon sitiasyon obzektiv, ekonomik, sosyal, politik,
kiltirel rezimé lao.
Le 17 Fevrier enn zenn geyn baté par bann polisyé dan lari pou aparaman
enn simp kontravansyon sirkilasyon,sa deklans spontaneman enn
manifestasyon de omwin 3000 sitwayen… ki kriyé slogan « Lepep Syrien
refiz ett imilyé ». An Mars bann service sekirité dan lavil Daraa aret enn
kinzenn garson mwins ki 15 an, inflyansé par revolisyon ezypsyenn ek
tinizyenn, finn tag lor miray zot lekol « Lepep oulé ranversman Rezim».
Zot tortiré sovazman par sef sekirité, Atef Najib, nevé prezidan Assad.
Difé-la alimé, souleveman anti-Assad grandi, represyon masak grandi –
plizyer mor toulezour. Le 1er juin, ant 150 et 200 morts dan Hama okur
enn manifestasyon pasifik popilasyon „munie de fleurs‟. An juillet, kantité
16

manifestan estimé 4 milyon dan plizyer landrwa - environ 200,000 dan
lavilHama. Le 31, lavey ramadan - larmé reponn avek bann sar kont bann
abitan Hama ek lezot lavil (au moins 300 morts).

L‟armé rebel (ASL)
 Avan Mai 2011, revolt syrienne rant dan so dezyem faz : Li militarizé.
Bann ofisyé „lib‟ dezert l‟armé ofisyel. É«l‟Armée de la Syrie Libre »
(ASL) konstitié. E sa donn enn preteks Assad pou servi plis vyolans :
sar, avyon, mortye lour.

 An juillet 2012, 40% à 50% La Syrie kontrolé par la révolution e bann
vilaz zéré par bann komité lokal. Offensive ASL dan Damas, bann
rebelles kontrol parti nor ek est Alep, zot pran ousi lavil Raqqa… etc

 An novam 2012, kreasyon „Coalition Nationale Syrienne‟ (CNS) Principal rasambleman bann opozan. Enn Regroupman étérozenn -bann
„Frères musulman‟ ek lezot ziska bann dimounn degos, an partikilyé
„Parti Démocratique du Peuple‟, avek inpé bann eleman ki lié avek
l‟États-Unis ek la France.

 L‟Armée syrienne libre (ASL),Branche militaire de la CNS, li konpoze
de 70,000 kombatan, ki konbat ek bann zarm „léger et insuffisant‟. Mé
zot byen intégré dan popilasyon atraver bann „Comités Locaux de
Coordination‟ (CLC).

 Zot pou konn bann fisir ek bann kou deboutwar depi bann group
ekstremis jihadiste, anmemtan ki zot sibir bombardman Rezim Assad.
Zot pou marzinalizé ek krazé kom lafors popiler de rezistans, fas a
vyolans ek sovazeri pouvwar Baathiste e kom prodwi revolisyon popiler.

Bann Kurde
 Kurdistan syrien (rojava) – ki apel Kurdistan Occidental (en kurde
Kurdistana Rojava) –truv dan Nord nord Est Syrie. Avek 3 milyon
Kurdes.
17

 Parti de l‟Union Démocratique (PYD). Principal parti kurde Syrien..
En oktob 2011 lopozan Kurde Mechaal Tamo assassiné. En 2012, PYD
pran kontrol bann rezyon kurde dan la Syrie é instal bann institisyon
otonom.

 An Septam 2014 bann kurde ataké frontalman par group EI ki enserklé
Kobané (laville du petit Aylan Kurdi). En zanvyé 2015 avek soutyen
bann frap aérryen Kwalisyon (lamerik ek lezot) zot repran kontrol de
Kobané e pous bann djihdiste EI.

EI/Daech lor sol Syrien
Depi 2eme lamwatyé 2011 EI Irak aktif dan la Syrie. Li pou koumans geyn
enn notoriété ek linflyans akoz kuraz so bann konbatan, so disiplinn e plis
so bann zarm modernn ki depas bann brigad ALS. Tousala pou atir bann
zenn syrien ver zot ek pou zwenn zot.

 Daech esansylman, e ousi bann group islamik reaksyoner jihadist, pou
fer enn progresyon filgiran akoz sitiasyon obzektiv socio-ekonomik ki
prevalwar dan la Syrie apartir koumansman 2013. Lamas syryenn dan
bann Zone « liberé » finn soufer enn lager sanglan par bombardman ek
latak bann fors armé rezim Assad – destriksyon bann infrastriktir sosyal,
bann kartye, bann minisipalité, bann konpozan lavi sivil, agrikol dan
batay ek lafrontman avek bann fors popiler mal-armé/mal-organizé par
ALS. Lozman detrir parplis ki enn miliyon, refizyé par milyon. Se dan sa
sitiasyon sosyo-ekonomik de devastasyon total-la, ki Daech pou devlopé
é vinn ézemonik. E byen sir lot kondisyon pou so devlopman, kouma inn
souligné lao, se marzinalizasyon ek ekrazman ALS.

 Apartir 2012 la Syrie finn sibir latak krwasan depi bann milis islamik.
Apartir Juin 2014, EI lans li dan enn gran ofansiv, pran plizyer lavil ek
bann lespas teritwar syryen konsekan. Li pran Raqqa, Palmyre ek lezot
lavil e kontrol la mwatyé la Syrie e ki kouveranviron 10
milyonpopilasyon syrienne.

18

 Daech pou form egalman enn gouvernma, avek so syez dan Raqqa
« avec les ministres de l‟éducation, de la santé, des ressources
hydrauliques et de l‟électricité, des affaires religieuses et de la défense,
qui occupent les bâtiments qui étaient ceux du gouvernement
syrien ».Louisa Toscane, „Militante pour le droit d‟asile‟ ki inn pibliyé
« Terre d‟Eceuils » dir :
« Les facteurs matériels n‟expliquent pas à eux seuls les crimes de
« l‟État islamique ». S‟ils n‟ont pas encore généralisé les tribunaux, les
prisons ou les cimetières et n‟ont pas le « temps » de tuer les civils
avant de les enterrer, ils ont en revanche le temps de violer les femmes,
de décapiter les morts après les avoir tués par balles, d‟exhiber les têtes,
de mettre en scène des enfants dans ces scènes macabres, de les filmer
et de les diffuser sur internet. Cela répond autant sinon plus à une
logique de terreur qu‟à une logique purement économique, les effets de
la première compensant les carences de la seconde. »
« La charte régissant la vie à Mossoul est une série d‟interdits et non
un projet social. Leur non-respect est passible d‟« exécution,
crucifixion, amputation des bras et des jambes ou d‟exil »..
« D‟essence bourgeoise et parasitaire, ultra-réactionnaire dans son
idéologie et contre-révolutionnaire en pratique, « l‟État islamique » est
en dernière, mais aussi en première analyse « une bande d‟hommes
armés »

 Li inportan fer enn ilistrasyon ki la revolisyon Syryenn sou ALS ti pe
akonplir avan ki Daech atakéé pran bann zonn liberé par ALS. Enn
lekzamp lavil Raqqa. Sé premyé lavil ki liberé par bann ALS depi larmé
rezim o pouvwar. Sa lavillafinn konn enn gran efervesans kiltirel, politik
ek popiler swit a so liberasyon ziska ki li tom sous lampriz Daech. Enn
reportaz de Richard Spencer, enn envwayé Sunday Telegraph, pibliyé
le 30 mars 2014, indiké ki: « la ville de Raqqa est sous la domination
des opposants des groupes libéraux. La ville située au nord de la Syrie
est le théâtre de nombreux cercles de discussion philosophiques et
politiques, au point que l‟un des groupes participait à la plantation
d‟arbres et de plantes vertes pour protéger l‟environnement, dans une
serre au centre ville. Les activités ont démarré avec une intensité et une
19

vitalité impressionnantes. Les activistes ont lancé plusieurs campagnes
(“nos rues respirent la liberté”, “notre drapeau”, “notre pain”), une
exposition de travaux manuels et artistiques, dont les revenus allaient
aux familles des martyrs, la campagne “Notre Raqqa est un paradis” –
une initiative qui se déroule tous les vendredis pour nettoyer une artère
de la ville. »

 Daech finn disteng li de tou bann lezot lafors jihadist par so totalitarism
vyolan kont touaktivité independan ou demokratik ki li inpozé par
vyolans, so ideolozi e par inpozisyon bann pratik sosyal reaksyoner lor
popilasyon ki enba so dominasyon.
Enn komisyon danket Nations Unis pibliyé enn rapor le 14 Novam
2014 ki intitilé « Le règne de la terreur : vivre sous l‟Etat islamique
en Syrie » ki dir ki Daech « a diffusé la peur en Syrie en perpétrant des
crimes contre l‟humanité e banntémoins oculaires, dir ki sa
lorganizasyon là « vise à dominer tous les aspects de la vie des civils
sous son contrôle, par la terreur, l‟endoctrinement, et la fourniture de
services à ceux qui lui obéissent ». De même, elle « mène une politique
de sanctions discriminatoires comme les taxes ou les conversions
forcées, sur la base de l‟identité ethnique ou religieuse, la destruction
des lieux de culte et l‟expulsion systématique des minorités ». Rapor là
azouté ki Daech « a décapité ou lapidé des hommes, des femmes et des
enfants sur la place publique, dans les villes et les villages du nord-est
de la Syrie » et « exposé les cadavres des victimes sur des croix pendant
trois jours, planté les têtes sur les grilles des parcs, en guise
d‟avertissement à la population sur les conséquences du refus de se
soumettre à l‟autorité du groupe armé ». Rapor-la révél bann vyol ki
komet lor bann fam se ki pous bann fami pou maryé zot bann tifi miner
pli vit, par per ki,defors,zot bizin maryé ar bann konbatan Daech ».

 Kouma nounn ekspliké lao, Daech disteng-li depi bann lezot lafors dan
Syrie, sirtou par lefet ki mazorité so bann dirizan ek konbatant na pa
Syrien, tandis ki mazorité bann konbatan Front Al-Nusra zot dorizinn
syryen

20

 Depi 2013, la mazorité bann Syrien dan bann rezyon konserné konsider
Daech kom enn lorganizasyon « étrangere » ek « occupante ». Enn
aktivis kalifyé Daech kom« un mouvement colonisateur, comme Israël
a occupé la Palestine avec les colons » (Reportage de l‟AFP)
 Avek tousala. ki manyer nou karakteriz sa fenomene Daesh-la ? Se enn
fenomenn fasis. Fasism,en zeneral,li formé kouma enn parti-milis pou
konbat Léta anplas e pou etablir enn Léta fasis. « Et les
fascistes prétendaient être une aristocratie d‟hommes nouveaux, née de
la guerre, qui devait s‟emparer du pouvoir pour régénérer une nation
corrompue », selon enn chercheur italien Emilio Gentile.

 Le fascisme vise « à organiser des masses et non des classes »e
sachercheurafirmé ki« l‟objectif du fascisme ne visait ni à “transformer
le monde extérieur ni à révolutionner la société mais à transformer la
nature humaine elle-même” »,,,,,,, « en disciplinant les gens et en
utilisant la violence brute. »
Dan sa sens-la nou kapav karakteriz fenomenn Daech kom fascis.

Lamerik dan konfli en Syrie
Obama so bann “War Advisers‟ inspirli pou invazyon initil Afghanistan en
2009, pous li ver enn “sanzmanrezim” dan Libye en 2011, e zordi ena enn
kanpayn propagann sistematik pou pousver enn lot « sanzman rezim »
dan Syrie. « ASSAD MUST GO »
The BBC reports:
"President Barack Obama has called on Congress to authorize US
military action in Syria. The move has provoked sharp, multifaceted
debate in the US Capitol as a resolution moves through the legislative
process."
Ki „Senate resolution‟ Obama ti dmandé?

21

The Guardian reports:
"...Barack Obama for the first time portrayed his plans for US military
action [in Syria] as part of a broader strategy to topple [Syrian President]
Bashar al-Assad, as the White House's campaign to win over skeptics in
Congress gained momentum."
The resolution would allow a a 90 day window for U.S. military attack
in Syria, where both ISIS and the Syrian government would be
targeted; with regime change in Syria being the ultimate objective.‟
“Roger Cohen of the New York Times is just one of several pundits
making the absurd argument that Obama's lack of action in Syria has
helped lead to the catastrophe. Cohen's argument has been uttered in
various forms in countless U.S. media outlets, pushing the public to
accept an expanded U.S. war in Syria:
"American interventionism can have terrible consequences, as the Iraq
war has demonstrated. But American non-interventionism can be equally
devastating, as Syria illustrates. Not doing something is no less of a
decision than doing it."
Dan semenn 19 Sept 2015, “US warplanes striking Syria were joined by
fighter jets from Australia for the first time in those operations, which
are allegedly aimed at hitting the Islamic State terror group within the
country. France and Britain are also expected to soon join the
bombing runs inside Syrian territory”.
“ The US and its allies have appointed themselves to carry out air
strikes on a sovereign country – Syria – without having approval from
the government of that country, or without a mandate from the UN
Security-Council.”
“Thus, the legality of these US-led air strikes – which have resulted in
numerous civilian casualties – is therefore of highly dubious status, if
not constituting flagrant violation of international law‟.
22

Li pli probab ki US ek so bann alyé pou rod al delavan ek zot stratezi pou
detrir rezim Assad.Sa senaryo-la pou amenn konsekans swivan :

 Bann forces jihadistes sunnit (ISIS. Al-Quaida/ Nusra front) pou rempli
sa vid la e pou pran pouvwar dan Damas.

 Pou ena enn senaryo kot ISIS pe koup latet bann chretiens, bann
Alawites, bann Shiite ek bann lezot « heretiques ». E Al-Quaida pou
geyn enn nouvo lasiz organizasyonel ek ennnouvo „sanctuaire‟ pou
orkestré so bann konplo teroris.

 Plizyer milyon Syriens ki zordi„protezé‟ par gouvernma Assad, pou bizin
sové e vinn enkor plis gonflé lekzod réfizyé ver Jordani, Liban, Turquie e
evantylman ver Lerop.

 Lamerik ek so bann alyé (Turk, Israeliens, Saudis, bann arab dan golf
etc) konvinki ki PA KAPAV geyn enn viktwar lor ISIS san desann
Assad avan.Zot dir kouma fini ar Assad… enn kwalisyon US/Arab/Turc
kapav rant dan Syrie e fini ISIS! SE ENN NON SENS POLITIK! Dayer
ena bann presedan: dan Lirak ek Libye, US inn nek kit dezas ek
dezolasyon !

La Syrie …bann kosekans
 4 banané masak etnik e sekter
 Realité britalSyrienne : 250,000 dimoun fini mort ; 4 millions inn bizin
sové kit péi kuma refizyé

 Ena posibilité ki La Syrie napa kapav rekonstityé li dapré bann ansyen
trasé map mond sa siek -la. Partisyon la Syrie kapav vinn inevitab.

 Tou stratezi US/OTAN de „sanzman rezim‟ dan La Syrie pou konstityé
enn entrav atou bann prinsip legal ek demokratik. Zot pena okenn
manda l‟ONU.
 LetaSyrien li tou demem souvrin.
23

La Russie dan konfli Syrien
 La Russie ki ti alyé la Syrie depi plis ki 40 ans, pe intervenir pou soutenir
militermanGouvernma Al-Assad

 {Winston Churchill famously said in 1939: "I cannot forecast to you
the action of Russia. It is a riddle wrapped in a mystery inside an
enigma; but perhaps there is a key. That key is Russian national
interest."}

 Li vré ki Prezidan russe Poutine, pe get linteré nasyonal russe avan tou
dan konfli Syrien.Me bizin analizé e get bann kwinsidans, konverzans
ek bann realité en relasyon ek so linteré.

 Le Pentagon pe kriyé :“The Russians are coming! The Russians are
coming!”

 Enn konsta: tandiki US ena 800 baz ek instalasyon militer atraver
lemond….La Russie ena zis enn ti pogné baz pre kot so bann frontyer.

 E dan Syrie La Russie ena enn sours aprovizyonman ek fasilité
reparasyon naval dan Tartus ek enn sant dekout elektronik depi plis ki
50 ans.

 “Why can the US have military bases in places like Djibouti, Okinawa,
Diego Garcia, Uganda, Somalia, Qatar, Afghanistan, South Korea,
Bulgaria, Japan, Italy, Romania, Pakistan, Iraq and Spain, to name a
few, while it‟s a big no-no for Russia to dare have a very small base in
Syria?”

 Bidzé militer la Russie li enn dizyem bidzé militer US. Konbiné ensam
avek so bann alyé kouma Lerop, Zapon ensam ek US zot konstityé 70%
depans militer mondyal

 Pozisyon La Russie se kréé enn kwalisyon anti-Daesh ki pou 100% legal
e efektif
24

 Deklarasyon Poutine : li neseser ed so alyé La Syrie“to fight against
terrorist aggression”

 Dan semenn19 Sept 2015:“New York Times dir: “The move by Russia
to bolster the government of President Bashar al-Assad, who has
resisted Mr. Obama‟s demand to step down for years, underscored
the conflicting approaches to fighting the Islamic State terrorist
organisation. While Mr. Obama supports a rival rebel group to take
on the Islamic State even as he opposes Mr. Assad, Russia contends
that the government is the only force that can defeat the Islamic
extremists.”

 “Russia has made moves to bolster the Syrian government against
ISIS and al-Qaeda linked rebels. In response, the Obama
Administration issued a serious warning to Russia and pressured
neighboring governments, like Bulgaria, to block Russia's
transportation of weapons to aid the Syrian government.”

Pozisyon ek solisyon
Pozisyon Obama: li pa finn pran okenninitiativ lapédan La Syrie, diplomasi
ek negosyasyon zero. Ennsel stratezi obsesyonel ….“sanzman rezim‟ ek “
Assad bizin alé”
Solisyon : Lemond dimann lapé, bizin enn vre aksyon imaniter dan La
Syrie. E sa pa pou fer ek misil ek tank. Obama bizin negosyé, bizin enn
inisyativ pou lapé avek Leta Siryen/Leta Irak.Kapav inplikHesbollah si La
Syrie ek Irak fer reket. Guvernman Syrienek Guvernman Irakyen bizin
„une partie de la solution”, « la solution politique » de bann protagonis dan
limedya.
Me bizin ed trouv enn solisyon dan enn lankadrema politik akseptab
ek enn lankadrema imaniter akseptab.

25

Li kler ki ena 2 laksyon ki bizin fors lor Lamerik
1. Ki li ek so bann alyé bizin sorti depi larezyon e aret fourni zarm,
finans, e bann mersener ki permet ISIS devlopé. Mem
konportman bizin inpoze lor La France, La Russie, la Turquie et
l‟Arabie Saoudite.
2. Bizin ki US ouver so frontyer pou bann milyé refizyé ki o fet
bann viktim direk politik etranzer e militer US. Pou enn
koumansman li bizin aksepté pran omwin enn kontinzan de
500,000 refizyé.
Me bizin ousi azir ek enn pozisyonman korek lor lezot kestyon. Nu pa
kapav opoz nou a enn ou bann solisyon imedya ki viz soulaz bann
soufrans bann lamas popipler Syryenn. Me :
 bizin bar devlopman E.I, la monté enn fenomenn fascist. Me si nou
limit nou a enn solisyon « la solution politique » kwalisyon de tou
protagonis lamerik/l‟Otan/ Assad/la russie, nou pou eskamot bann
kontradiksyon ant lamas popiler ek rezim Assad.
 bizin pa bliyé bann revendikasyon ki finn eksprimé dan la revolisyon
popiler depi 2011 dan Syrie.
 Bann fors popiler kouma ALS /CNS ek lezot lafors progresis
syrienne ki ankré dan lamas bizin redibout, rekonstitié zot e reget
stratezi apropriyé pou devlop enn rapor defors en faver lamas
popiler syryen. Bizin denons ek demaské bann konsesyon ki bann
protagonis de «la solution politique » fer o detriman lepep syryen.
Bizin konbat tou konsesyon en relasyon bann liberté demokratik.
Bizin lager pou enn rezim demokratik ki konstrir lor larwinn rezim
diktatoryal ki enplas.

26

Konklizyon
Karakter fenomenn kriz migran zordi dan tou so laspé bizin enn
lokazyon pou enklans enn refleksyon, enn « rethinking » lor kestion
nesesité zet bann nouvo baz pou enn vré internasyonalism konkré ant
bann fors popiler de progré lor nivo internasyonal.
Dan Moris si nou solidarité en ralasyon ek bann migran limité a enn
propozisyon inikman emosyonel de « maison d‟acceuil » pou bann
migran san konpran e elabor lor bann vre koz de sa bann trazedi
migratwar-la, nou pou rat « LE COCHE » !
-

27


Aperçu du document kriz migratwar final.pdf - page 1/27
 
kriz migratwar final.pdf - page 3/27
kriz migratwar final.pdf - page 4/27
kriz migratwar final.pdf - page 5/27
kriz migratwar final.pdf - page 6/27
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte
Documents similaires


kriz migratwar final
2018 05 nam   poodle diplomacy   rene dzagoyan
magazine
a palmyre ils ont tue l archeologue
lettre ouverte alep
sauvons alep

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.011s