المقالة القانونية .pdfNom original: المقالة القانونية.pdfAuteur: asus

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/11/2015 à 15:19, depuis l'adresse IP 197.2.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 631 fois.
Taille du document: 1.8 Mo (51 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫يُٓج‪ّٛ‬ح انًقانح انقإََ‪ّٛ‬ح (أٔ انًٕػٕع انُّظز٘)‬

‫ػثذ انًج‪ٛ‬ذ ّ‬
‫انش ّرٔق‪ٙ‬‬
‫س‪ٛ‬اس‪ّٛ‬ح ٔاالجرًاػ‪ّٛ‬ح ترَٕس‬
‫كهّ‪ّٛ‬ح انؼهٕو انقإََ‪ّٛ‬ح ٔان ّ‬

‫‪1‬‬

‫طؤّْ حُٔوخُش‪ ،‬رخُّ٘ظَ اُ‪ٞٓ ٠‬هق حٌُخطذ‪ ،‬اُ‪ ٠‬ػالػش أهٔخّ‪ :‬حُٔوخُش ّ‬
‫حٌُحط‪ّ٤‬ش‪ٝ ،‬حُٔوخُش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش‪،‬‬
‫‪ٝ‬حُٔوخُش ّ‬
‫حٌُحط‪ّ٤‬ش‪ /‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫– كؤ ّٓخ حُٔوخُش ّ‬
‫حٌُحط‪ّ٤‬ش (‪ُ٣ٝ‬وخٍ أ‪٠٣‬خ‪ :‬حألىر‪ّ٤‬ش) كؤٗ‪ٞ‬حع‪:‬‬
‫ٓ٘‪ٜ‬خ حُٔوخُش حُ ّ٘و‪ّ٤ٜ‬ش أ‪ٓ ٝ‬وخُش حُّٔ‪َ٤‬س‪٣ٝ ،‬ؼزَّ ك‪ٜ٤‬خ حٌُخطذ ػٖ ػ‪ٞ‬ح‪١‬ل‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬ػٖ طـخٍر‪١َٝ٣ٝ ٚ‬‬
‫ك‪ٜ٤‬خ حُ‪ٞ‬هخثغ حُظ‪ ٢‬ػخٗ‪ٜ‬خ ‪ ٞٛ‬أ‪ ٝ‬ػخٗ‪ٜ‬خ ؿ‪َٙ٤‬؛‬
‫‪ٜ٘ٓٝ‬خ حُٔوخُش حالؿظٔخػ‪ّ٤‬ش‪ٝ ،‬طؼخُؾ ٓ٘خًَ حُٔـظٔغ‪ٝ ،‬ط٘وي ػخىحط‪ٝ ٚ‬طوخُ‪٤‬ي‪ٙ‬؛‬
‫‪ٜ٘ٓٝ‬خ حُٔوخُش حُ‪ٛٞ‬ل‪ّ٤‬ش‪ٝ ،‬ط‪ٌٓ ٍّٞ ٜ‬خٗخ‪ٗٝ ،‬ل‪ًُ ٞ‬ي؛‬
‫‪ٜ٘ٓٝ‬خ حُٔوخُش حُظّؤ ِّٓ‪ّ٤‬ش‪ٝ ،‬طظ٘خ‪ٞٓ ٍٝ‬ح‪٤ٟ‬غ حُلِٔلش‪ ٌُٖ ،‬ى‪ ٕٝ‬حُظّو‪ّ٤‬ي رٔ٘‪ٜ‬ـ‪ٜ‬خ‪.‬‬
‫– ‪ٝ‬أ ّٓخ حُٔوخُش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش (‪ُ٣ٝ‬وخٍ ًٌُي‪ :‬حُؼِٔ‪ّ٤‬ش)‪ ،‬كٌ٘ ٌَ حهظزٔ‪ٍ ٚ‬ؿخٍ حُؼِْ ٖٓ حُٔوخُش ّ‬
‫حٌُحط‪ّ٤‬ش‪،‬‬
‫‪ًُٝ‬ي َُ٘٘ رل‪ٞ‬ػ‪ٗٝ .ْٜ‬ظؾ ػٖ حطّوخً ‪ٌٛ‬ح حُ ٌَّ٘ ‪ِ٤ٓٝ‬ش ُِظّؼز‪ َ٤‬إٔ ‪ٝ‬ؿيص‪ُ ،‬ـخ‪٣‬ش حَُّ٘٘‪ ،‬حُ‪ّٜ‬لق‬
‫‪ٝ‬حُٔـالّص حُؼِٔ‪ّ٤‬ش حُٔظو‪ِّٜٜ‬ش‪.‬‬
‫‪ٝ‬طظٌ ّ‪ ٕٞ‬حُٔوخُش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش ك‪ ٢‬حُؼخىس ٖٓ ٓو ّيٓش (طل‪ ١ٞ‬ػ٘خ‪ٓ َٛ‬ؼ‪ّ٘٤‬ش)‪ ٖٓٝ ،‬ؿ‪( َٛٞ‬طٔ‪َ٤‬‬
‫ػ٘خ‪ِٝ َٙٛ‬كن هطّش ٓ‪٠‬ز‪١ٞ‬ش‪ٝ ،‬طي‪ ٍٝ‬ك‪ ٍٞ‬كٌَس ٍث‪ّ٤ٔ٤‬ش ‪ٝ‬حكيس)‪ ٖٓٝ ،‬هخطٔش (طِ ّو‪ٓ ٚ‬خ أٍ‪٣‬ي‬
‫اػزخط‪.)ٚ‬‬
‫‪ُ٣ٝ‬ؼََّف ‪ٌٛ‬ح حُّ٘‪ٞ‬ع ٖٓ حُٔوخُش رخُو‪ ٍٞ‬اّٗ‪:ٚ‬‬
‫رلغ (أ‪ ٝ‬ػَٔ ِكـخؿ‪٣ )٢‬لخ‪ ٍٝ‬ك َّ ‪ٝ‬ػالؽ ٌَٓ٘‪.‬‬
‫‪ٝ‬رلٔذ حٌَُٔ٘‪ ،‬طظ٘ ّ‪ٞ‬ع حُٔوخُش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش‪:‬‬
‫ّ‬
‫‪ٝ‬حُلٖ؛‬
‫كبًح ًخٕ حٌَُٔ٘ أىر‪ّ٤‬خ ‪ٝ‬كّ٘‪ّ٤‬خ‪ًّ٘ ،‬خ أٓخّ حُٔوخُش حُّ٘وي‪ّ٣‬ش ك‪ ٢‬حألىد‬
‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حٌَُٔ٘ كِٔل‪ّ٤‬خ‪ًّ٘ ،‬خ أٓخّ حُٔوخُش حُلِٔل‪ّ٤‬ش؛‬
‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حٌَُٔ٘ طخٍ‪٣‬و‪ّ٤‬خ‪ًّ٘ ،‬خ أٓخّ حُٔوخُش حُظّخٍ‪٣‬و‪ّ٤‬ش؛‬

‫‪ٓ 1‬الكظش ‪ٌٛ :1‬ح ٗ‪ٓ ّٚ‬لخ‪َٟ‬س أُو‪٤‬ض ػِ‪ِ١ ٠‬زش حُٔخؿٔظ‪ َ٤‬ك‪ّ٤ًِّ ٢‬ش حُؼِ‪ ّٞ‬حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬حالهظ‪ٜ‬خى‪ّ٣‬ش ‪ٝ‬حُظّ‪ َّٜ‬ف رـ٘ي‪ٝ‬رش (حُظّخٍ‪٣‬ن‪11 :‬‬
‫ٗ‪ٞ‬كٔزَ ‪.)2015‬‬
‫ٓالكظش ‪ ّٚٗ :2‬حُٔلخ‪َٟ‬س ‪ ٞٛ‬حهظ‪ٜ‬خٍ ‪ٝ‬طِو‪ُ ٚ٤‬ـِء ٖٓ ًظخر٘خ‪ :‬حُٔ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش أ‪ ٝ‬حُزالؿش حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ٓ ،‬ـٔغ حأل‪ٌُِ َٕ١‬ظخد حُٔوظ‪،ٚ‬‬
‫ط‪( 2013 ،2 ١ ،ْٗٞ‬حُطّزؼش حأل‪ٌُِ ٠ُٝ‬ظخد‪ :‬ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ‪ّ٤‬ش‪ ،‬ر‪َٝ٤‬ص‪.)2010 ،‬‬
‫ك‪ٌٛ ٢‬ح حُظِّو‪ٓ ٚ٤‬ل‪ٗٞ‬خ أؿِذ حُ‪ٜٞ‬حٖٓ‪ ٖٓٝ ،‬ػ ّْ ٓل‪ٗٞ‬خ ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص ‪ٝ‬حالٓظ٘‪ٜ‬خىحص‪ٌُ .‬ح ‪٘٣‬زـ‪ ُٖٔ ٢‬ط‪ ٌٙٛ ّٚٔ ٜ‬حألٓ‪ٝ ،ٍٞ‬ػٔ‪ٓٞ‬خ ُٖٔ‬
‫‪٣َ٣‬ي هَحءس ٓخ ‪ٓ ٞٛ‬ل‪ َّٜ‬ك‪ ٍٞ‬حُٔوخُش‪ ،‬إٔ ‪٣‬ؼ‪ٞ‬ى اُ‪ ٠‬حٌُظخد حًٌُٔ‪.ٍٞ‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حٌَُٔ٘ حؿظٔخػ‪ّ٤‬خ‪ً ،‬خٗض حُٔوخُش ك‪ ٢‬ػِْ حالؿظٔخع؛‬
‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حٌَُٔ٘ هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬خ‪ً ،‬خٗض حُٔوخُش هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش؛‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح ٓغ رو‪ّ٤‬ش حُٔ٘خًَ حُظ‪ ٢‬ط٘يٍؽ ‪ ٖٟٔ‬كوَ ٖٓ كو‪ ٍٞ‬حُؼِْ حُٔظؼ ّيىس‪.‬‬
‫– ‪ٝ‬هي ‪٣‬ظّلن (‪٘ٛٝ‬خ ٗ‪ َٜ‬اُ‪ ٠‬حُٔوخُش ّ‬
‫حٌُحط‪ّ٤‬ش‪ /‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش‪ ،‬أ‪ ٝ‬حُٔوخُش حألىر‪ّ٤‬ش‪ /‬حُؼِٔ‪ّ٤‬ش) إٔ ال ‪٣‬ظّـ‪ٚ‬‬
‫ٖٓ ‪ٌ٣‬ظذ ك‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حُظ‪ٓ ٢‬زوض اُ‪ ٠‬حُٔظو‪ ٖٓ ٖ٤ّٜٜ‬أٓؼخُ‪ ،ٚ‬أ‪ ١‬هي ‪٣‬ظّلن إٔ ‪ٛ ٌٕٞ٣‬يك‪ٚ‬‬
‫اٗخػش ٓخ رلغ ك‪ٝ ٚ٤‬طزٔ‪٤‬ط‪ُ ٚ‬ـ‪ َ٤‬حُٔظو‪ .ٖ٤ّٜٜ‬كبًح كؼَ‪ ،‬طزو‪ٓ ٠‬وخُظ‪ٟٞٞٓ ٚ‬ػ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬ػِٔ‪ّ٤‬ش‪ٌُٖ ،‬‬
‫طُ‪٠‬خف اُ‪ٜ٤‬خ ٓٔلش ًحط‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬أىر‪ّ٤‬ش رٔزذ ٓخ ‪٣‬وظ‪ ٚ٤٠‬حُظّ‪ٞ‬ؿّ‪ُ ٚ‬ـ‪ َ٤‬حُٔظو ّ‬
‫ذ ُِّـش حُلّ٘‪ّ٤‬ش‬
‫‪ ٖٓ ٖ٤ٜٜ‬طـّ٘ ٍ‬
‫حُلـخؿ ّ‪ٝ ٢‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي ٓ ّٔخ ‪٣‬ظ٘خٓذ ‪ٓٝ‬وظ‪ ٠٠‬حُلخٍ‪ٝ .‬ػٔ‪ٓٞ‬خ – ‪ٝ‬رـ‪ّٞ‬‬
‫‪ٖٓٝ‬‬
‫طٔ‪٤٤‬غ الٗ‪٠‬زخ‪ ١‬حُٔٔخٍ ِ‬
‫ٍ‬
‫حُّ٘ظَ ػٖ ‪ٛ‬يف حٌُخطذ – ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ٗيٍؽ ؿٔ‪٤‬غ ٓخ ‪ُ٣‬ؼَ‪ٔٓ ٖٓ ٝ‬خثَ ػِٔ‪ّ٤‬ش رؤِٓ‪ٞ‬د أىر ّ‪ ٢‬طلض‬
‫حْٓ حُٔوخُش ّ‬
‫حٌُحط‪ّ٤‬ش‪ /‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫انشّخظ‪ّٛ‬ح‬
‫ّ‬
‫انذاذ‪ّٛ‬ح (أٔ األدت‪ّٛ‬ح)‬

‫انٕطف‪ّٛ‬ح‬

‫انًقانح‬
‫‪dissertaion‬‬

‫إنخ‪.‬‬
‫انُّقذ‪ّٚ‬ح ف‪ ٙ‬األدب أٔ‬
‫انفٍّ‬
‫انفهسف‪ّٛ‬ح‬
‫انًٕػٕػ‪ّٛ‬ح (أٔ‬
‫انؼهً‪ّٛ‬ح)‬
‫ّ‬
‫انذاذ‪ّٛ‬ح‪/‬‬
‫انًٕػٕػ‪ّٛ‬ح (أٔ‬
‫األدت‪ّٛ‬ح‪ /‬انؼهً‪ّٛ‬ح)‬

‫انرّار‪ٚ‬خ‪ّٛ‬ح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬
‫إنخ‪.‬‬

‫ّ‬
‫‪ٝ‬إ ٓخ ‪٣‬ؼ٘‪٘٤‬خ ‪ ٞٛ‬حُٔوخُش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش (أ‪ ٝ‬حُؼِٔ‪ّ٤‬ش)‪ .‬كبًح أٍىٗخ إٔ ٗئٍّم ُيه‪ُٜٞ‬خ ًظَٔ‪ ٖ٣‬ك‪٢‬‬
‫حُٔئّٓٔخص حُظّؼِ‪ّ٤ٔ٤‬ش‪ ،‬أٌٖٓ حُو‪ ٍٞ‬اّٗ‪ٜ‬خ ػ ّ‪ٟٞ‬ض ك‪ ٢‬حُوَٕ حُّٔخرغ ػَ٘ ٗوخٕ حأل‪َٝ١‬كخص حٌُ‪١‬‬
‫ًخٕ ٗل‪ّ٣ٞ‬خ ك‪ ٢‬حُـخٓؼخص حُوي‪ٔ٣‬ش‪ .‬ػ ّْ ُػ ِّْٔ ‪ٌٛ‬ح حُظَّٔ‪ ٖ٣‬اُ‪ ٠‬إٔ ‪َٗٛ‬خ ٗـي‪ ٙ‬حُ‪ ّٞ٤‬ك‪ٓ ٢‬وظِق‬
‫حُٔٔظ‪٣ٞ‬خص حُ ّيٍحٓ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬ك‪ٓ ٢‬وظِق حُلو‪ ٖٓ ٍٞ‬آىحد ‪ٝ‬ػِ‪ ّٞ‬اٗٔخٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬حؿظٔخػ‪ّ٤‬ش‪ .‬رَ اّٗ٘خ ٗـي ‪ٌٛ‬ح‬
‫حُظَّٔ‪ ٖ٣‬أ‪٠٣‬خ ك‪٘ٓ ٢‬خظَحص حالٗظيحد ُزؼ‪ ٞ‬حُٔ‪.ٖٜ‬‬
‫‪ٌٛ‬ح ػٖ كَٗٔخ ‪ٝ‬ػٖ حُؼخُْ "حُلٌَٗل‪"٢ّ ٗٞ‬؛ أ ّٓخ ك‪ ٢‬حُـخٓؼخص حُزَ‪٣‬طخٗ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬حألَٓ‪ّ٤ٌ٣‬ش ك٘ـي‪ً ،‬زي‪َ٣‬‬
‫ُِٔوخُش‪ ،‬طِو‪ ٚ٤‬حُوَحءحص (‪ٝ ،)résumé de lecture‬حُٔالكظخص حُّ٘وي‪ّ٣‬ش (‪،)notes critiques‬‬
‫‪ٝ‬حُِّ٘وخٗخص (‪ٝ ،)discussions‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي ٓ ّٔخ ‪ُ٣‬يٍؽ طلض ػزخٍس (‪ .)papers‬أ ّٓخ ًِٔش‬
‫(‪ ،)dissertation‬كظؼ٘‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُؼخُْ "حألٗـِ‪ "٢ّ ٌٗٞٔٓٞ‬أ‪َٝ١‬كش طوظْ ىٍحٓش ؿخٓؼ‪ّ٤‬ش‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ٝ‬حُٔوخُش رٔؼ٘خ‪ٛ‬خ "حُلٌَٗل‪( "٢ّ ٗٞ‬أ‪ ٝ‬حُٔوخُش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬حُؼِٔ‪ّ٤‬ش)‪ًٔٝ ،‬خ طو ّيّ‪ ،‬طَٔ‪ُ٣ ٖ٣‬طِذ ًؼ‪َ٤‬ح‬
‫ٓ ّٖٔ ‪ٌ٣‬ظذ ألؿَ حٓظلخٕ‪.‬‬
‫ػ ّْ ّ‬
‫إ حُٔوخُش‪ٌٛٝ ،‬ح طو ّيّ أ‪٠٣‬خ‪ ،‬طَٔ‪ٞٓ ٖ٣‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ ٢‬كوَ حُؼِ‪ ّٞ‬حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪.‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣ٝ‬طؼَ‪٣‬ل‪ٜ‬خ‪ ،‬ر٘خ ًء ػِ‪ٓ ٠‬خ طو ّيّ ك‪ٓ ٍٞ‬طِن حُٔوخُش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش‪ ،‬رؤّٗ‪ٜ‬خ‪:‬‬
‫تحث (أٔ ػًم ِحجاج ّ‪ٚ )ٙ‬حأل ح ّم ٔػالج يشكم قإََ ّ‪.ٙ‬‬
‫‪La dissertation juridique est un essai (ou un travail‬‬
‫‪argumentatif) pour résoudre et traiter un problème‬‬
‫‪juridique.‬‬
‫ًٔخ ‪ٝ ،ٌٖٔ٣‬ر٘خ ًء ػِ‪ ٠‬حٌُالّ حُّٔخرن أ‪٠٣‬خ‪ ،‬طوي‪ ْ٣‬حُٔالكظخص حُظّخُ‪٤‬ش‪:‬‬
‫– حُٔالكظش حأل‪ّ ٠ُٝ‬‬
‫إٔ حُطّخُذ‪ ،‬حٌُ‪٣ ١‬يهَ حُـخٓؼش ك‪ ٢‬أ ّ‬
‫‪ ١‬حهظ‪ٜ‬خ‪ ٌٕٞ٣ ،ٙ‬هزَ ًُي هي هخّ‪ :‬ك‪٢‬‬
‫َٓكِش أ‪ ٠ُٝ‬رٔوخالص ًحط‪ّ٤‬ش (حإلٗ٘خء)‪ٝ ،‬ك‪َٓ ٢‬كِش ػخٗ‪٤‬ش رٔوخالص ٓ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش (ك‪ ٢‬حُلِٔلش‪ ،‬اُن‪.).‬‬
‫ٗ‪ٞ‬ع أ‪ ٝ‬أًؼَ ٖٓ حُٔوخالص حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش‪ ،‬كال ٓزذ‬
‫‪ٝ‬ألّٗ‪ ٚ‬طؼِّْ رؼ ُي‪ ،‬أ‪ُ٣ ٝ‬لظَ‪ ٝ‬أّٗ‪ ٚ‬طؼِّْ رؼ ُي‪ٜ٘ٓ ،‬ـ‪ّ٤‬شَ ٍ‬
‫‪٣‬يػ‪ُِ ٙٞ‬و٘‪٤‬ش ٖٓ حٓظلخٗخص حُـخٓؼش ‪ ٖٓٝ‬حُٔوخالص ك‪ٜ٤‬خ‪ .‬كٔخ ٓ‪٤‬ـي‪ ٙ‬ك‪ ٢‬حهظ‪ٜ‬خ‪ ٙ‬حُلِٔلش أ‪ٝ‬‬
‫حُظّخٍ‪٣‬ن أ‪ ٝ‬حُؼَر‪ّ٤‬ش أ‪ ٝ‬ػِْ حالهظ‪ٜ‬خى أ‪ ٝ‬ػِْ حالؿظٔخع أ‪ ٝ‬ػِْ حُوخٗ‪( ٕٞ‬اُن‪ٓ ٞٛ ).‬خ ًخٕ هي طؼِّٔ‪ ٚ‬أ‪ٝ‬‬
‫ٗ‪٤‬جخ هَ‪٣‬زخ ؿ ّيح ٓ ّٔخ ًخٕ هي طؼِّٔ‪.ٚ‬‬

‫انًزحهح انثّانثح‬
‫(انجايؼح)‪:‬‬
‫َفس األَٕاع يٍ‬
‫انًقاالخ انًٕػٕػ‪ّٛ‬ح أٔ‬
‫يقاالخ يٍ َفس انجُس‬

‫انًزحهح انثّاَ‪ٛ‬ح‪:‬‬
‫إَٔاع يٍ جُس‬
‫انًقاالخ‬
‫انًٕػٕػ‪ّٛ‬ح أٔ‬
‫انؼهً‪ّٛ‬ح (ف‪ٙ‬‬
‫انفهسفح‪ ،‬إنخ‪).‬‬

‫انًزحهح األٔنٗ‪:‬‬
‫َٕع يٍ انًقاالخ‬
‫ّ‬
‫انذاذ‪ّٛ‬ح أٔ األدت‪ّٛ‬ح‬

‫‪ٌٌٛٝ‬ح كبّٗ‪ ُٖ ٚ‬طُطَِذ‪٣ ّٖٔ ٓ ،‬يهَ حُـخٓؼش‪ٜٓ ،‬خٍس ‪ًٝ‬لخ‪٣‬ش (‪ )savoir faire‬ؿ‪ٓ َ٤‬ظ‪ٞ‬كَِّس ػ٘ي‪ .ٙ‬رَ‬
‫ٓخ ٓ‪ُ٤‬طِذ رِ‪ُ ٞ‬‬
‫ؽ ىٍؿش أػِ‪ ٠‬ىحهَ طِي حُٔ‪ٜ‬خٍس ‪ٝ‬حٌُلخ‪٣‬ش‪ًِّٔٝ .‬خ طو ّيّ حُطّخُذ أًؼَ ك‪ٔٓ ٢‬ظ‪ٟٞ‬‬
‫ىٍحٓظ‪ ٚ‬حُـخٓؼ‪ّ٤‬ش (ٖٓ حُّٔ٘ش حأل‪ ٖٓ ٠ُٝ‬حإلؿخُس اُ‪ ٠‬أ‪َٝ١‬كش حُ ّيًظ‪ٍٞ‬ح‪ًِّٔ ،)ٙ‬خ ًخٗض ىٍؿش‬
‫حُٔ‪ٜ‬خٍس حُظ‪ٓ ٢‬ظطِذ ٓ٘‪ ٚ‬أػِ‪ ٠‬كؤػِ‪.٠‬‬

‫‪3‬‬

‫– حُٔالكظش حُؼّخٗ‪٤‬ش ّ‬
‫إٔ ٓخ ًُظذ ك‪ٜ٘ٓ ٍٞ‬ـ‪ّ٤‬ش ‪ٌٛ‬ح حُّ٘‪ٞ‬ع أ‪ً ٝ‬حى ٖٓ حُٔوخُش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ّ٤‬ش ‪ٗ ٞٛ‬لٔ‪ٓ ٚ‬خ‬
‫ًُظِذ ك‪ٜ٘ٓ ٍٞ‬ـ‪ّ٤‬ش رو‪ّ٤‬ش حألٗ‪ٞ‬حع‪ .‬كٔ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش حُٔوخُش حُلِٔل‪ّ٤‬ش ٓؼال ه‪ َ٤‬ك‪ٜ٤‬خ ٗلْ ٓخ ه‪ َ٤‬ػٖ حُٔوخُش‬
‫حالهظ‪ٜ‬خى‪ّ٣‬ش أ‪ ٝ‬حالؿظٔخػ‪ّ٤‬ش أ‪ ٝ‬حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش أ‪ ٝ‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي (ٓغ حهظالكخص ‪١‬ل‪٤‬لش ر‪ ٌٙٛ ٖ٤‬حالهظ‪ٜ‬خ‪ٛ‬خص‪:‬‬
‫ك‪ ٢‬رؼ‪ٜ٠‬خ طُطِذ ػ٘‪ٗٞ‬ش حألؿِحء‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬رؼ‪ٜ٠‬خ ح‪٥‬هَ ‪ُ٣‬طِذ ػيّ حُؼ٘‪ٗٞ‬ش؛ ك‪ ٢‬رؼ‪ٜ٠‬خ ‪ُ٣‬لزٌّ‬
‫حُٔوطّ‪ ٖٓ ٢‬ؿِأ‪ٝ ،ٖ٣‬ك‪ ٢‬رؼ‪ٜ٠‬خ ح‪٥‬هَ ‪ُ٣‬لزٌّ حُٔوطّ‪ ٖٓ ٢‬ػالػش أؿِحء؛ اُن‪.).‬‬
‫‪ٝ‬ػِ‪ٌ٣ ُٖٔ ٌٖٔ٣ ،ٚ٤‬ظذ ك‪ٜ٘ٓ ٢‬ـ‪ّ٤‬ش حُٔوخُش حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش إٔ ‪ٔ٣‬ظل‪٤‬ي ٓ ّٔخ ط ّْ طؤُ‪٤‬ل‪ ٚ‬هخٍؽ ‪ٌٛ‬ح حإل‪١‬خٍ‪.‬‬
‫ُ‪٣‬خىس ػِ‪ٓ ٠‬خ طو ّيّ‪ ،‬ط٘زـ‪ٓ ٢‬الكظش ّ‬
‫إٔ ه‪ٞ‬حػي ٓ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش حُٔوخُش حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ‪ٗ ٢ٛ‬لٔ‪ٜ‬خ طوَ‪٣‬زخ ٓ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش‬
‫اػيحى ٍٓخُش حُٔخؿٔظ‪ َ٤‬أ‪ ٝ‬حُ ّيًظ‪ٍٞ‬ح‪ .ٙ‬ك‪ٜ‬خطخٕ حَُّٓخُظخٕ ‪ٔٛ‬خ ك‪ ٢‬حُٔل‪ِّٜ‬ش ٓوخُش ‪ ٌُٖٝ‬أًزَ كـٔخ‬
‫(‪١‬زؼخ ٓغ حٗظَح‪ٞٓ ١‬ح‪ٛ‬لخص أًؼَ ًظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُٔؼِ‪ٓٞ‬ش‪ٝ ،‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي)‪.‬‬

‫المذ ّكرة‬
‫األطروحة‬

‫المقالة‬

‫القواعد‬
‫المنهج ٌّة‬

‫‪4‬‬

‫‪ُِٝ‬و‪٤‬خّ رخُٔوخُش (‪ُ٣‬وخٍ أ‪٠٣‬خ‪ :‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُّ٘ظَ‪ ،)١‬طو‪ً ٍٞ‬ظذ حُزالؿش ‪ٝ‬حُٔ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش (حٌُالّ ‪ ّْ ٜ٣‬أ‪٠٣‬خ‬
‫ٓخ ‪ :٠ّٔ ٔ٣‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حُظّطز‪٤‬و‪ّ٤‬ش) اّٗ‪٘٣ ٚ‬زـ‪ ٢‬حَُٔ‪ ٍٝ‬رَٔحكَ ػالع‪ :‬حالًظ٘خف (حُلوَس حأل‪،)٠ُٝ‬‬
‫‪ٝ‬حُظَّط‪٤‬ذ (حُلوَس حُؼّخٗ‪٤‬ش)‪ٝ ،‬حُظّؼز‪( َ٤‬حُلوَس حُؼّخُؼش)‪.‬‬
‫االكتشاف‬
‫منهج ٌّة‬
‫المقالة‬
‫القانون ٌّة‬

‫ال ّترتٌب‬

‫ال ّتعبٌر‬

‫انفقزج األٔنٗ‪ ― .‬انًزحهح األٔنٗ يٍ يزاحم انق‪ٛ‬او تانًقانح‪ :‬االكرشاف (‪)invention‬‬
‫‪ُ٣‬طِذ حُو‪٤‬خّ رخُٔوخُش ػٖ ‪٣َ١‬ن ‪٤ٛ‬ـش (ُلع‪ ،‬أ‪ ٝ‬ؿِٔش‪ ،‬أ‪ٓ ٝ‬ـٔ‪ٞ‬ػش ؿَٔ)‪ٌُُ .‬ي ‪ ٌٕٞ٣‬أ ّ‪ٓ ٍٝ‬خ‬
‫ٗاله‪ ٞٛ ٚ٤‬طِي حُ‪٤ّٜ‬ـش‪.‬‬
‫‪ٝ‬حُّ٘ظَ ك‪ ٢‬حُ‪٤ّٜ‬ـش – ‪٤ٛ‬ـش حُٔوخُش أ‪٤ٛ ٝ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع – ‪ٔٔ٣‬ق رخًظ٘خف حُٔخ ّىس حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حُظ‪٢‬‬
‫ٓ٘ؼَٔ ػِ‪ٜ٤‬خ‪.‬‬
‫كبًح حًظُ ِ٘لض حُٔخ ّىس ‪ٝ‬كيِّىص‪ٝ ،‬ؿذ رؼي ًُي حٓظل‪٠‬خٍ ّ‬
‫إٔ حُٔوخُش ػَٔ ‪ٔ٣‬ؼ‪ُ ٠‬ل َّ ٌَٓ٘ هخٗ‪.٢ّ ٗٞ‬‬
‫ٌُُي طٌ‪ ٕٞ‬حُوط‪ٞ‬س حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش ‪ ٢ٛ‬حُزلغ ػٖ ٌَٓ٘ ك‪ ٢‬طِي حُٔخ ّىس‪ ،‬أ‪ ١‬طٌ‪ ٕٞ‬حُوط‪ٞ‬س حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش‬
‫حًظ٘خف حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬

‫ط‪ٛ‬غح‬
‫انًٕػٕع‬

‫يادّج‬
‫انًٕػٕع‬

‫اإلشكان‪ّٛ‬ح انر‪ٙ‬‬
‫‪ٚ‬ث‪ٛ‬زْا انًٕػٕع‬

‫ٖٓ أؿَ ٓخ طو ّيّ‪ َٟ٘ٓ :‬ك‪َٓ ٢‬كِش أ‪٤ٛ ٠ُٝ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع (أ)‪ٝ ،‬ك‪َٓ ٢‬كِش ػخٗ‪٤‬ش ٓخ ّىط‪( ٚ‬د)‪،‬‬
‫‪ٝ‬ك‪َٓ ٢‬كِش ػخُؼش اٌٗخُ‪ّ٤‬ظ‪( ٚ‬ؽ)‪.‬‬
‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫‪5‬‬

‫(أ) ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬
‫‪ٓ ٌّٖ ٔ٣‬ـَّى حُّ٘ظَ اُ‪ ٠‬حُ‪٤ّٜ‬ـش ٖٓ اٍؿخع ٓوظِق حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش اُ‪ ٠‬هٔٔ‪ٞٓ :ٖ٤‬ح‪٤ٟ‬غ ٓغ‬
‫ٓو‪ُٞ‬ش (‪ٞٓٝ ،)sujets à citation‬ح‪٤ٟ‬غ ري‪ٓ ٕٝ‬و‪ُٞ‬ش (‪.)sujets sans citation‬‬
‫‪ٝ‬حُٔو‪ُٞ‬ش ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ طٌ‪ ٕٞ‬ه‪َ٤ٜ‬س أ‪ِ٣ٞ١ ٝ‬ش‪ .‬ك‪ ٢‬حُلخُش حأل‪ٝ ،٠ُٝ‬هخ‪ّٛ‬ش ك‪ ٢‬حُؼّخٗ‪٤‬ش‪،‬‬
‫‪ُ٣‬طَف حٌَُٔ٘‪ٓ :‬خ حُلخٍم ر‪ ٖ٤‬حُٔوخُش ‪ٝ‬ىٍحٓش ٗ‪ ّٚ‬كو‪٢ٜ‬؟‬
‫حُـ‪ٞ‬حد كٔذ حُزؼ‪ :ٞ‬إ ‪ٍٝ‬ىص حُٔو‪ُٞ‬ش ى‪ ٕٝ‬إٔ ‪ُٜ٣‬خكز‪ٜ‬خ ٓئحٍ أ‪ٗ ٝ‬ل‪ ،ٙٞ‬كخُٔ‪ٟٞٞ‬ع ىٍحٓش‬
‫ٗ‪ٝ . ّٚ‬إ ‪ٍٝ‬ىص ‪ٓٝ‬ؼ‪ٜ‬خ ٓئحٍ (ٓخ ٍأ‪٣‬ي ك‪ ... ٢‬؟ ‪ /‬اُن‪ ).‬أ‪َٓ ٝ‬حكن آهَ ‪٣‬ظو ّيٓ‪ٜ‬خ أ‪٣ ٝ‬ؤط‪ ٢‬رؼي‪ٛ‬خ‬
‫(ٖٓ هز‪ :َ٤‬كَِّ ‪ٗٝ‬خهٖ‪ /‬ػِّن ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُظّؤً‪٤‬ي ٓؼظٔيح ٓخ طِوّ‪٤‬ظ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُ ّيٍّ أ‪ ٝ‬ك‪ٓ ٢‬طخُؼخطي ‪ /‬اُن‪،).‬‬
‫كخُٔ‪ٟٞٞ‬ع ٓوخُش ‪١‬خُض حُٔو‪ُٞ‬ش أّ ه‪َُٜ‬ص (ك‪ٗ ٖ٤‬ظؼَّف ػِ‪ ٠‬طَٔ‪ ٖ٣‬ىٍحٓش حُّ٘‪ ّٚ‬حُلو‪ٗ ،٢ّ ٜ‬ـي‪ٙ‬‬
‫ًخُٔوخُش‪ ٖٓٝ ،‬ػ ّْ ٗـي ّ‬
‫إٔ حُظّٔ‪ ِ٤٤‬ر‪ ٖ٤‬حُظَّٔ‪ ٖ٣‬حأل ّ‪ٝ ٍٝ‬حُؼّخٗ‪ ٢‬ؿ‪ ١ً َ٤‬كخثيس‪.)2‬‬
‫‪ًٔٝ‬خ طو ّيّ ‪ ٌٖٔ٣‬أ‪٠٣‬خ إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع رال ٓو‪ُٞ‬ش‪ٌٛٝ .‬ح حُؤْ ‪٣‬ظلَّع ري‪ ٍٙٝ‬اُ‪ٞٗ ٠‬ػ‪:ٖ٤‬‬
‫ٓ‪ٟٞٞ‬ع ُّْ ‪٣‬ظّوٌ ‪٤ٛ‬ـش حُّٔئحٍ‪ٟٞٞٓٝ ،‬ع ‪ٍٝ‬ى ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُ‪٤ّٜ‬ـش‪.‬‬
‫٘ (أٔ انًقانح)‬
‫انًٕػٕع انُّظز ّ‬
‫)‪Sujet théorique (ou dissertation‬‬

‫يغ يقٕنح‬

‫قظ‪ٛ‬زج‬

‫دٌٔ يقٕنح‬

‫ؽٕ‪ٚ‬هح‬

‫ف‪ ٙ‬ط‪ٛ‬غح غ‪ٛ‬ز ط‪ٛ‬غح‬
‫االسرفٓاو‬

‫ف‪ ٙ‬ط‪ٛ‬غح اسرفٓاو‬

‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬ؿٔ‪٤‬غ حألك‪ٞ‬حٍ‪٣ ،‬ئ ًّي ً َّ ٖٓ ًظذ ك‪ٜ٘ٓ ٢‬ـ‪ّ٤‬ش أ‪ ٝ‬رالؿش حُظّؼز‪ َ٤‬ػِ‪ٍَٟٝ ٠‬س هَحءس ‪٤ٛ‬ـش‬
‫حُٔ‪ٟٞٞ‬ع (حُّ٘ظَ ّ‬
‫‪ ٌُٖٝ ،١‬أ‪٠٣‬خ حُظّطز‪٤‬و ّ‪ )٢‬رخٌُ‪٤‬ق (طؤّٗ‪ ،٢‬طًَ‪ ،ِ٤‬اُن‪ٝ ).‬رخٌُ ّْ (‪٣‬وظِق ػيى‬
‫حُوَحءحص رخهظالف حُٔوَ‪ٝ‬ء ‪ٝ‬حُوخٍث‪ )ٖ٤‬حٌُ‪٣ ٖ٣‬لظخؿ‪ٜٔ‬خ اىٍحى حُل‪ :ْٜ‬ك‪ ْٜ‬حُ‪٤ّٜ‬ـش‪ ٖٓٝ ،‬ػ ّْ‬
‫حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪٣ٝ .‬ؼط‪ ٢‬أكي‪ ْٛ‬أٓؼِش ُوَحءحص ُْ طٔظـذ ُِٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص‪ ،‬كؤهطؤص حُ‪ٜ‬يف حٌُ‪ ٞٛ ١‬ط٘خ‪ٍٝ‬‬
‫ً َّ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪ٝ‬ال ٗ‪٢‬ء ؿ‪ َ٤‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪:‬‬
‫املـيوي‪ .‬ومن‬
‫هون نوضّ خط‬
‫"‪ )1‬ميفرض ٔب ّن املوضوع‪« :‬مفِوم امضّ خط‬
‫املـيوي»‪ُ .‬يا من غري املفيد ثياول اميّؼام املا ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اخلعبٔ اخلوط تني املفِوم واميّؼام‪ٔ ،‬بو ثياول املسبٔمخني‪.‬‬
‫‪ )2‬ميفرض ٔب ّن املوضوع‪« :‬الٕهعاف واملاهون»‪ُ .‬ذا املوضوع ًدؾو ميشء من امخّفكري‪:‬‬
‫‪ 2‬حٗظَ ك‪ ٍٞ‬ىٍحٓش حُّ٘‪ ّٚ‬حُلو‪ :٢ٜ‬ػزي حُٔـ‪٤‬ي حُ ٍِّّ‪ٝ‬ه‪ ،ّ ّ ،٢‬حُلوَس ػيى ‪ٓٝ 170‬خ رؼي‪ٛ‬خ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫جمرد كمية بٔخالكيّة‪ ،‬كاؿدت كاهوه ّية؟‬
‫ من هجة‪ُ ،‬ل ميث ّل الٕهعاف‪ ،‬وُو ّ‬‫ من هجة ٔبخرى‪ُ ،‬ل ميكن نولايض اس خـٌلل الٕهعاف مخلومي املاؿدت املاهوه ّية؟ اجلواة ابلٕجياة مس حخني‪ٔ :‬ب ّو ًل‪ٔ ،‬ل ّن‬‫املاهون ًدؾو املايض ٔبحياان ميحنك وفق الٕهعاف؛ اثهي ًا‪ٔ ،‬ل ّن املايض‪ ،‬وحتت غعاء امخّبٔوًل‪ً ،‬ـعي هفسَ يف تـغ‬
‫احلالث سوعة إظالخ املواهني اجلائرت‪.‬‬
‫ووركة امذحان ل حتوي واحدت من ُاثني املسبٔمخني ل ميكن ٔبن حتعل ؿىل املـدّل‪.‬‬
‫امساتق‪ٕ .‬اه َّ ل ًدؾو ٕالّ مـرض مسبٔةل واحدت‪:‬‬
‫‪ )3‬ميفرض ٔب ّن املوضوع‪« :‬املايض والٕهعاف»‪ُ .‬ذا املوضوع خمخوف ؾن ّ‬
‫جوُري م ٕالهعاف هكعدر‬
‫ُل ميكن نولايض ٔبن حينك وفق الٕهعاف؟ وؿويَ يكون من غري املياسة ختعيط جزء‬
‫ّ‬
‫نولاؿدت املاهوه ّية"‪.3‬‬
‫‪ُ٣‬ظز‪ّٔ ٓ ّٖ٤‬خ ٓزن ّ‬
‫إٔ حُ‪ٜ‬يف ٖٓ حُوَحءس رخُٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص حُٔطِ‪ٞ‬رش إٔ ُٗ‪٤ٜ‬ذ ‪ٛ‬يكخ كال ٗل‪٤‬ي ػ٘‪ ٚ‬ه‪٤‬ي‬
‫أِٗٔش‪ .‬ك‪٤ٜ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع إً أىحس ٗظ‪ َّٓٞ‬ر‪ٜ‬خ ٗظ‪٤‬ـش‪.‬‬
‫رظل‪ َ٤ٜ‬أًزَ‪ُ :‬ي‪٘٣‬خ ُلع (رٔلَى‪ ،ٙ‬أ‪ ٝ‬رٔؼ‪ّ٤‬ش ؿ‪ َٙ٤‬حٌُ‪ٔ٣ ١‬ؼَِّ ‪ٝ‬ا‪ّ٣‬خ‪ ٙ‬ؿِٔش أ‪ ٝ‬أًؼَ)‪ٝ ،‬حُِلع ػ٘ي‬
‫حٌُ‪ٝ ،ٖٛ‬حُٔؼ٘‪ ٠‬ك‪ّ ٢‬‬
‫ا‪١‬اله‪ٔ٣ ٚ‬ظيػ‪ ٢‬حُٔؼ٘‪ ٠‬ك‪ّ ٢‬‬
‫حٌُ‪٣ ٖٛ‬ؼزَّ ػٖ حَُٔؿغ (أ‪ٓ ١‬خ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع)‪.‬‬

‫انهفظ‬

‫انًؼُٗ‬

‫انًزجغ (يادّج انًٕػٕع)‬

‫ٌُٖ ً‪٤‬ق ٗـي حُٔؼ٘‪٠‬؟‬
‫‪٘٣‬زـ‪ُِ ،٢‬ـ‪ٞ‬حد ػِ‪ ٠‬حُّٔئحٍ‪ ،‬حُظّٔ‪٤ٜ‬ي رخُظّٔ‪ ِ٤٤‬ر‪ ٖ٤‬أٗ‪ٞ‬حع حُٔؼخٗ‪:٢‬‬
‫حُّ٘‪ٞ‬ع حأل ّ‪ :ٍٝ‬حُٔؼ٘‪ ٠‬حُٔؼـٔ ّ‪ ٞٛٝ .٢‬حٌُ‪ ّْ ٜ٣ ١‬حُِلع حُٔلَى‪ُٔ٣ٝ ،‬ظلخى ٖٓ حٓظؼٔخالص حُٔـظٔغ‪،‬‬
‫‪٣ٝ‬ي ّ‪ ٚٗٝ‬أ‪ٛ‬لخد حُٔؼخؿْ ك‪ٓ ٢‬ؼخؿٔ‪ ْٜ‬حُؼخ ّٓش (ٓؼَ ُٔخٕ حُؼَد‪ٝ ،‬ؿ‪ )َٙ٤‬أ‪ ٝ‬حُوخ‪ّٛ‬ش (ٓؼَ ٓؼـْ‬
‫حُٔ‪ٜ‬طِلخص حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ ،‬أ‪ ٝ‬حُلِٔل‪ّ٤‬ش‪ ،‬أ‪ ٝ‬ؿ‪َٔٛ٤‬خ) [‪٣‬ظؼِّن حألَٓ ‪٘ٛ‬خ ربػطخء حُٔؼ٘‪ ٠‬حُٔٔظوِ‪ٖٓ ٚ‬‬
‫حُٔخ ّىس حُٔؼـٔ‪ّ٤‬ش ُِّلع حُٔلَى]؛‬
‫حُّ٘‪ٞ‬ع حُؼّخٗ‪ :٢‬حُٔؼ٘‪ ٠‬حُ‪َّٜ‬ك ّ‪ ٞٛٝ .٢‬حٌُ‪ٔ٣ ١‬ظوِ‪٤ٛ ٖٓ ٚ‬جش حُِلع ً‪٤ٜ‬جش حُِلع حُٔطِن أ‪ ٝ‬حُؼخ ّّ‪،‬‬
‫أ‪٤ٛ ٝ‬جش حألَٓ أ‪ ٝ‬حُّ٘‪ ،٢ٜ‬أ‪٤ٛ ٝ‬جش حُلؼَ حُٔ‪٠‬خٍع‪ٝ ،‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي [‪٣‬ظؼِّن حألَٓ ‪٘ٛ‬خ ربػطخء حُٔؼ٘‪٠‬‬
‫حُٔٔظوِ‪٤ٛ ٖٓ ٚ‬ـش ‪٤ٛٝ ٌَٗٝ‬جش حُِلع حُٔلَى ‪ٝ‬ؿ‪ َ٤‬حُٔلَى أ‪ ١‬حُـِٔش]؛‬
‫حُّ٘‪ٞ‬ع حُؼّخُغ‪ :‬حُٔؼ٘‪ ٠‬حُّ٘ل‪ّ ٞ‬‬
‫‪ َٜ‬رظؤ َّٓ ٓ‪ٞ‬هغ ‪ٝٝ‬ظ‪٤‬لش حُِلظش ك‪ ٢‬حُـِٔش؛‬
‫‪ ٞٛٝ .١‬حٌُ‪ُ٣ ١‬ل َّ‬

‫‪Jérôme Bonnard, Méthodes de travail de l’étudiant en droit, Hachette, Paris, 2002, p. 52. 3‬‬

‫‪7‬‬

‫حُّ٘‪ٞ‬ع حَُّحرغ‪ٓ :‬ؼ٘‪ ٠‬حُـِٔش‪ ٞٛٝ .‬حٌُ‪ُٔ٣ ١‬ظوَؽ ٖٓ ٗظخّ طًَ‪٤‬ذ حألُلخظ حُٔلَىس [‪٣‬ظؼِّن حألَٓ ‪٘ٛ‬خ‬
‫ربػطخء حُٔؼ٘‪ُ ٠‬ـَٔ ؿ‪ َ٤‬حًٌُٔ‪ٍٞ‬س ك‪ ٢‬حُّ٘‪ٞ‬ع حُؼّخٗ‪ ،٢‬أ‪٣ ١‬ظؼِّن رخُـِٔش حُ َّ٘‪ّ٤١‬ش ‪ٝ‬حُِوز‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬ؿِٔش‬
‫حالٓظؼ٘خء ‪ٗٝ‬ل‪ًُ ٞ‬ي]؛‬
‫حُّ٘‪ٞ‬ع حُوخْٓ‪ٓ :‬ؼ٘‪ ٠‬حألِٓ‪ٞ‬د‪ ٞٛٝ .‬حٌُ‪٣ ١‬ئط‪ ٠‬ر‪٤ٓ ٖٓ ٚ‬خم حٌُالّ رٔخ ‪٤٠٣‬ل‪ٓ ٖٓ ٚ‬يُ‪ ٍٞ‬ػخ ّّ‬
‫‪٣‬ظ‪ُّٞ‬ي ػٖ حٍطزخ‪ ١‬حُـَٔ رؼ‪ٜ٠‬خ رزؼ‪٘ٛ[ ٞ‬خ ٗلٖ أٓخّ ٓؼ٘‪ ٠‬حُّ٘‪.] ّٚ‬‬
‫ٓ‪ٟٞٞ‬ع‪ٗ :‬ظَ‪ّ٣‬خ ًخٕ أ‪ٝ‬‬
‫‪١‬‬
‫رٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ ،‬أ َّ‬
‫‪ٝ‬ال ر ّي – ‪٘ٛٝ‬خ ٗ‪ َٜ‬اُ‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬حد حُّٔئحٍ – ٌُ‪ ٌٖٔ٣ ٢‬حُو‪٤‬خّ‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫ططز‪٤‬و‪ّ٤‬خ‪ ،‬هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬خ أ‪ ٝ‬ؿ‪ َ٤‬هخٗ‪ ٖٓ ،٢ّ ٗٞ‬طل‪ َ٤ٜ‬حُويٍس حُلّ٘‪ّ٤‬ش ػِ‪ ٠‬حٓظوَحؽ حُٔؼ٘‪ ٠‬حُٔؼـٔ ّ‪،٢‬‬
‫‪ٝ‬حُ‪َّٜ‬ك ّ‪ٝ ،٢‬ؿ‪٤ٛ ٖٓ ،َٙ٤‬ـش ًُي حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫كز‪ ٌٜٙ‬حُويٍس ‪ٝ‬حٌُلخ‪٣‬ش ٗٔظط‪٤‬غ إٔ ٗؤط‪ ٢‬رٔؼ٘‪ ٠‬حُِلع حُٔلَى ‪ٓٝ‬ؼ٘‪ ٠‬حُـِٔش ‪ٓٝ‬ؼ٘‪ ٠‬حُّ٘‪ ّٚ‬حٌُ‪١‬‬
‫‪٘٣‬زـ‪.٢‬‬
‫‪ٝ‬اًح أط‪٘٤‬خ رخُٔؼ٘‪ ٠‬حٌُ‪٘٣ ١‬زـ‪ ٢‬أكخُ٘خ ‪ٌٛ‬ح حُٔؼ٘‪ ٠‬ػِ‪ ٠‬حَُٔؿغ حٌُ‪٘٣ ١‬زـ‪( ٢‬أ‪ ١‬أكخُ٘خ ػِ‪ٓ ٠‬خ ّىس‬
‫حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ال ػِ‪ ٠‬ؿ‪َٛ٤‬خ)‪.‬‬
‫‪ٝ‬حألُلخظ ‪ٝ‬حُـَٔ (أ‪٤ٛ ١‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع) – ًٔخ ‪ٓ ٞٛ‬ؼِ‪ – ّٞ‬طوظِق‪ :‬كزؼ‪ٜ٠‬خ ‪٣‬ظطِّذ حٓظالى هيٍس‬
‫أًزَ ٖٓ طِي حُظ‪٣ ٢‬ظطِّز‪ٜ‬خ حُزؼ‪ ٞ‬ح‪٥‬هَ‪.‬‬
‫حُٔٔظلٖ ارّخٕ‬
‫حُٔٔظل٘‪ٌ٣ ،ٖ٤‬ظ٘ق‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬أك‪٤‬خٕ ُ‪ٔ٤‬ض رخُوِ‪ِ٤‬ش‪ٝ ،‬رٔزذ حُٔٔظ‪ ٟٞ‬حُؼِٔ ّ‪ ٢‬حُـ‪ِّ٤‬ي ُزؼ‪ٞ‬‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫حإل‪ٛ‬الف ّ‬
‫إٔ ‪٤ٛ‬ـش ٓ‪ٟٞٞ‬ػ‪ ٚ‬طل‪ َ٤‬ػِ‪ٓ ٠‬ؼ٘‪ ٖٓٝ ٠‬ػ ّْ ػِ‪َٓ ٠‬ؿغ (أ‪ٓ ١‬خ ّىس) ُْ ‪٣‬ل ٌَِّ ر‪ ٚ‬ك‪ٖ٤‬‬
‫ٗٔؾ طِي حُ‪٤ّٜ‬ـش‪ٝ .‬اُ‪ٌٛ ٠‬ح حألَٓ ‪ٓ ١َ٘ٛ" َ٤٘٣‬خُ‪ )Henri Mazeaud( "ٝ‬ك‪٣ ٖ٤‬و‪:ٍٞ‬‬
‫"يف ٔبحيان نثريت‪ ،‬وفلط حني الٕظالخ‪ّ ،‬‬
‫ًخخني املمخ ِحن ٔب ّن اميّ ّط اذلي ظاغَ حيمتل ثبٔوًالث خمخوفة"‪.4‬‬
‫أك‪٤‬خٕ ال طٔظيػ‪ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ ؿٔ‪٤‬غ أُلخظ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ط‪ٞ‬هّلخ ً ػ٘ي ٓؼ٘خ‪ٛ‬خ‪ ،‬أ‪ٝ‬‬
‫‪ٝ‬هي ال ٗلظخؽ اُ‪ ٠‬حإلٗخٍس اُ‪٠‬‬
‫ٍ‬
‫َٓ‪ٍٝ‬حً رـٔ‪٤‬غ حُٔٔظ‪٣ٞ‬خص ٖٓ ٓؼـٔ‪ّ٤‬ش ‪َٛٝ‬ك‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي‪ :‬كخُ‪ٟٞٞ‬ف ‪ٔٔ٣‬ق رط ّ‪ ٢‬حُٔٔخكخص‪.‬‬
‫ّ‬
‫ٌُٖ حُلٌٍ ‪ٝ‬حؿذ ‪٘ٛ‬خ‪ٌ٣ٝ .‬ل‪ُِ ٢‬لٌٍ حٓظل‪٠‬خٍ ٓخ هخُ‪ ٚ‬رؼ‪ٝ ْٜ٠‬إ ًخٕ ك‪٤ٓ ٢‬خم ٓوظِق‪:‬‬
‫ًيجر يف ٔبغوة ا ٔلحيان ؾن هجويا ٔبو‬
‫"ا ّٕن اهعحاع اموضوخ‪ ،‬املرثحط جكون امخّـحري اذلي حنن تعددٍ هل مـىن واحدا‪ّ ،‬‬
‫ػن‪ ،‬من املراءت ا ٔلوىل‪ٔ ،‬به َّ‬
‫ؾن ؿدم خعوتة خياميا‪ُ .‬ذا ما ٔبحسن «موك» مالحؼخَ حني نخة‪ٔ « :‬بنرث من خشط ّ‬
‫فِم ملعـا من امكذاة امللدّ س [‪ّ ( ]...‬مث ٔبدرك) – تـد ٔبن ّاظوؽ ؿىل امخّفاسري اميت زادث ٔبو ّوّلث صكونَ‪ ،‬و ٔبملت من‬

‫‪Henri Mazeaud, Méthodes de travail, Monchrestien, Paris, 1993, n° 30. 4‬‬

‫‪8‬‬

‫ّمث اميّ ّط يف امغموض – ( ٔبه َّ مل ًفِم) »"‪.5‬‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح‪ ،‬ال ر ّي ٖٓ هَحء ٍس رٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص ٓؼ‪ّ٘٤‬ش‪ ،ٌُٖ .‬ال ر ّي ٓؼ‪ٜ‬خ ٖٓ ٓويٍس ك٘‪ّ٤‬ش ػِ‪ ٠‬حٓظوَحؽ حُٔؼ٘‪.٠‬‬
‫كخُوَحءس – ‪ٝ‬إ طؤّٗض ٓخ َ‪َ ِٓ ٝ‬ؼ‪ٜ‬خ إٔ طظؤّٗ‪ – ٠‬ال ط٘لغ ٖٓ ُْ ‪٣‬ل‪ َّٜ‬حُويٍس ػِ‪ ٠‬حٓظوَحؽ حُٔؼ٘‪.٠‬‬
‫‪ٝ‬حُويٍس – ‪ٝ‬إ رِـض ٓخ َ‪َ ِٓ ٝ‬ؼ‪ٜ‬خ إٔ طزِؾ – هي ال طل‪٤‬ي ٖٓ ُْ ‪٣‬ز‪ ،َٜ‬رٔزذ طَّٔػ‪ٓ ،ٚ‬ؼال كَف ؿٍَّ‬
‫ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪٤ٛ ٢‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫كبًح ط‪ٞ‬كَّص حُوَحءس رخُٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص حُٔطِ‪ٞ‬رش‪ٝ ،‬ط‪ٞ‬كَّص ٓؼ‪ٜ‬خ حُويٍس حُٔٔظ‪ٞ‬ؿزش‪ً ،‬خٗض حُّ٘ظ‪٤‬ـش‬
‫ططخروخ ُِٔؼ٘‪ٓ ٠‬غ حَُٔؿغ‪ .‬رؼزخٍس أرٔ‪ً :٢‬خٗض حُٔل‪ِّٜ‬ش ّ‬
‫إٔ حُطَّ‪٣‬ن ‪ٛ‬خٍ ٓخٌُخ ٌُ‪ٗ ٢‬و‪ّٞ‬‬
‫رخُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ ،‬ال رـ‪ّٔ ٓ َٙ٤‬خ ‪ ٞٛ‬أًزَ أ‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ـَ ٓ٘‪ ٚ‬أ‪ٓ ٝ‬وظِلخ ػ٘‪.ٚ‬‬
‫قزاءج نظ‪ٛ‬غح‬
‫انًٕػٕع‪:‬‬
‫‪ +‬قذرج فُّ‪ّٛ‬ح ػهٗ أٌ‬
‫ذُسرخهَض يٍ ط‪ٛ‬غح‬
‫انًٕػٕع انًؼاَ‪:ٙ‬‬

‫ يرأَّ‪ٛ‬ح‪،‬‬‫ ترزك‪ٛ‬ش‪،‬‬‫‪ -‬إنخ‪.‬‬

‫ انًؼجً‪ّٛ‬ح‪،‬‬‫ظزف‪ّٛ‬ح‪،‬‬
‫ ان ّ‬‫‪ -‬إنخ‪.‬‬

‫ػُذْا ذكٌٕ انُّر‪ٛ‬جح‬
‫يرًثّهح ف‪ ٙ‬أٌّ ‪:‬‬
‫إيكاَ‪ّٛ‬ح انق‪ٛ‬او‬
‫تانًٕػٕع‬
‫طارخ يفرٕحح‬

‫إ حُطَّ‪٣‬ن رخطض ٓخٌُش‪ّ ،‬‬
‫‪٣ٝ‬ؼ٘‪ ٢‬حُو‪ّ ٍٞ‬‬
‫إٔ ٓخ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪ٛ‬خٍص ٓؼَ‪ٝ‬كش حُلي‪ٝ‬ى ػ٘يٗخ‪ٝ ،‬أّٗ٘خ ُٖ‬
‫ٗوطج‪ٜ‬خ اُ‪ ٠‬ؿ‪َٛ٤‬خ‪.‬‬
‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫(ب) يادّج انًٕػٕع‬
‫طُِِْٔ ‪٤ٛ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُٔؼ٘‪ ٌِّٖ ٔ٣ٝ ،٠‬حُٔؼ٘‪ ٖٓ ٠‬طلي‪٣‬ي ٓخ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫‪Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, éd. de 5‬‬
‫‪l’Université de Bruxelles, 1992, p. 168.‬‬

‫‪9‬‬

‫انًؼُٗ‬

‫يادّج‬
‫انًٕػٕع‬

‫ط‪ٛ‬غح‬
‫انًٕػٕع‬

‫ٌُٖ هي ‪٣‬وظِق رؼ‪٘٠‬خ ٓغ حُزؼ‪ ٞ‬ك‪ ٢‬حُٔؼ٘‪ ٖٓٝ ،٠‬ػ ّْ ك‪ ٢‬كي‪ٝ‬ى حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ .‬كبًح ًّ٘خ – ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬و‪ّٚ‬‬
‫حُ‪٤ّٜ‬ـش – هي حٓظؼِٔ٘خ حألى‪ٝ‬حص حُ‪ٞ‬حؿذ حٓظؼٔخُ‪ٜ‬خ ػِٔ‪ّ٤‬خ‪ ،‬ػ٘ي‪ٛ‬خ ‪ ٌٕٞ٣‬حُٔؼ٘‪ ٠‬حٌُ‪ٗ ١‬ل‪ٓ ِٚ ِّٜ‬زٍََّحً‪.‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش هي ‪٣‬ظّلن إٔ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬ؼ٘‪ ٠‬آهَ ٓزٍََّحً ري‪ٝ .ٍٙٝ‬رـ‪ ّٞ‬حُّ٘ظَ ػٖ طٔخ‪ ١ٝ‬حُٔزٍَّحص‬
‫ك‪ ٢‬حُو‪ٔ٤‬ش أ‪ ٝ‬طلخ‪ٝ‬ط‪ٜ‬خ‪ ،‬كبّٗ٘خ ك‪ ٢‬حُّ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش ُٖ ٗٔظط‪٤‬غ حُّٔ‪ َ٤‬ك‪ ٢‬أًؼَ ٖٓ حطّـخ‪ ٙ‬ك‪ٝ ٢‬هض ‪ٝ‬حكي‪.‬‬
‫كبًح َٓٗخ ك‪ ٢‬حطّـخ‪ – ٙ‬أ‪ ١‬اًح حهظَٗخ ٓؼ٘‪ ٖٓٝ ،٠‬ػ ّْ كي‪ٝ‬ىحً ُِٔ‪ٟٞٞ‬ع – ًخٕ ٖٓ حُالُّ ػِ‪٘٤‬خ‬
‫حُظؼَّ‪ ٝ‬اُ‪ٓ ٠‬خ ًخٕ ٌٓٔ٘خ‪ٝ ،‬اُ‪ٓ ٠‬خ ط ّْ حهظ‪٤‬خٍ‪ٝ ،ٙ‬اُ‪ ٠‬حُٔزٍَّحص‪.‬‬
‫ؼخٍ‪ ٝ‬رٔزذ ه‪٤‬خٍٗخ‪ ٌُٖ ،‬حألٓ‪ٞ‬أ ٖٓ ًُي إٔ ‪ُ٣‬ؼخد ػِ‪٘٤‬خ ً‪٘ٗٞ‬خ ُْ ٗوظَ ٓخ حهظَٗخ االّ ألّٗ٘خ‬
‫ٗؼْ هي ُٗ َ‬
‫ُْ َٗ ؿ‪ .َٙ٤‬ك‪ٓ ٢‬ؼ٘‪٣ ٠‬ل‪ ّٞ‬ك‪ٌٛ ٍٞ‬ح ًظذ "‪ٓ ١َ٘ٛ‬خُ‪:)Henri Mazeaud("ٝ‬‬
‫ًيعة اخلالف ؿىل حدود املوضوع‪ .‬ومن ا ٔلمهّ ّية مباكن ٔبن ل هنمل جاهحا ًدخل يف املوضوع‪ ،‬ويف امللاتل من‬
‫"معوما‪ّ ،‬‬
‫ا ٔلمهّ ّية مباكن ٔبن ل هدٌاول ما ُو خارح ؾيَ‪ .‬فكّروا ظوًال [‪ ]...‬فإذا حردّدمت يف حدود املوضوع‪ ،‬فافعحوا (نولارئ) ؾن‬
‫حردّدمك"‪.6‬‬
‫‪ٝ‬رؼي ٓخ ٓزن‪ ،‬أ‪ ١‬رؼي طلي‪٣‬ي ٓخ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪٘٣ ،‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗللَ ك‪ً ٢‬حًَط٘خ رخكؼ‪ ٖ٤‬ػٖ أؿِحء‬
‫حُ ّيٍّ (أ‪ ٝ‬أؿِحء حٌُظذ‪ ،‬أ‪ ٝ‬حُٔوخالص‪ ،‬اُن‪ ).‬حُظ‪ ٢‬طؼَّ‪ٟ‬ض ُظِي حُٔخ ّىس‪ًٝ .7‬ؼ‪َ٤‬ح ٓخ ٗ‪٠‬ط َّ ُِزلغ‬
‫‪٘ٛ‬خ ‪٘ٛٝ‬خى‪ .‬كٌٔ ِّ‪ٗٞ‬خص حُٔخ ّىس هي طٌ‪ُّ ٞٓ ٕٞ‬ػش ػِ‪ ٠‬أًؼَ ٖٓ ػ٘‪ٞ‬حٕ ٖٓ ػ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬حُ ّيٍّ‪ٓ َّ ًٝ .‬خ‬
‫طٔؼق ر‪ّ ٚ‬‬
‫حٌُحًَس ٖٓ ػ٘خ‪ُِٔ َٛ‬خ ّىس ‪ٝ‬ط‪ٞ‬حٍ‪٣‬ن ‪ٝ‬أٍهخّ ك‪ٝ ٍٜٞ‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي‪٘٣ ،‬زـ‪ ٢‬طي‪( ٚ٘٣ٝ‬ك‪٢‬‬
‫حُٔٔ ّ‪ٞ‬ىس) ك‪ ٢‬ك‪ .ٚ٘٤‬كٔخ ‪٣‬ل‪ َ٠‬ح‪ ٕ٥‬هي ‪٣‬وظل‪ ٢‬رؼي هِ‪.8َ٤‬‬
‫‪ٌٌٛ‬ح‪٤ٛ ٖٓٝ ،‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ َٜٗ ،‬اُ‪ٓ ٠‬خ ّىط‪ٝ .ٚ‬حُوط‪ٞ‬س حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش إٔ ٗزلغ ػٖ اٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬

‫‪Henri Mazeaud, op. cit., n° 30. 6‬‬
‫ّ‬
‫‪ 7‬ك‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حألك‪٤‬خٕ ‪ُٔٔ٣‬ق ُِٔٔظ َلٖ رزؼ‪ ٞ‬حَُٔحؿغ‪ٝ .‬هي ‪ُ٣‬وخٍ ‪٘ٛ‬خ إ ال كخؿش ٌُِحًَس‪ٌٛ .‬ح حٌُالّ ؿ‪ٛ َ٤‬ل‪٤‬ق‪ .‬ك‪ٞ‬هض حالٓظلخٕ ٓلي‪ٝ‬ى‪.‬‬
‫ٌُح ًِّٔخ ىهَ حُٔٔظ َلٖ رٌحًَس ٓٔظِجش‪ ٖٓٝ ،‬ػ ّْ ًِّٔخ ًخٗض كخؿظ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬حَُٔحؿغ حُظ‪ٜ٘ٓ ٌِّٖ ُٓ ٢‬خ أهَّ‪ًِّٔ ،‬خ ًخٗض ٓ‪ّٔ ٜ‬ظ‪ ٚ‬أ‪.َٔ٣‬‬
‫‪Henri Mazeaud, op. cit., n° 31. 8‬‬

‫‪10‬‬

‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫(ج) إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬
‫ك‪ٗ ٖ٤‬وَأ ك‪ً ٢‬ظذ حُٔ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش طؼَ‪٣‬لخص حُٔوخُش حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ٗ ،‬ظز‪ّ ّٖ٤‬‬
‫إٔ هطز‪ٜ‬خ ‪٣‬ظٔؼَّ ك‪ ٢‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ٌُٖ .‬‬
‫حُٔطِ‪ٞ‬د‪٣ُ ،‬خىس ػِ‪ ٠‬حٓظوَحؽ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ ،‬ارَحُ كخثيط‪ٜ‬خ‪ ،‬ػ ّْ حُزلغ ػٖ ػ٘خ‪ َٛ‬حُـ‪ٞ‬حد ػِ‪ٜ٤‬خ‪.‬‬
‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫إتزاس انفائذج يٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انثحث ػٍ ػُاطز انجٕاب‬
‫ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫‪ .1‬اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬
‫ٖٓ ‪٣‬وَأ ٓئُّلخص حُٔ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش حُظ‪ ٢‬ط٘خ‪ُٝ‬ض حُٔوخُش‪ٞٓ ،‬حء ٓ٘‪ٜ‬خ حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش أ‪ ٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ‪٣ ،‬ـي ٓخ ‪ :٢ِ٣‬حُٔوخُش‬
‫ػَٔ ‪ٔ٣‬ؼ‪ ٠‬اُ‪ ٠‬اػزخص ٗ‪٢‬ء‪.‬‬
‫‪ٝ‬حُّٔئحٍ ػٖ حإلػزخص ‪ ٠ّٔ ٔ٣‬اٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫‪ٝ‬ػِ‪ ٚ٤‬كٔل‪ ّٜٞ‬حُٔوخُش ٓوظَٕ رٔل‪ ّٜٞ‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫كبًح ُْ ‪ٞ٣‬ؿي ٓئحٍ ػٖ ػز‪ٞ‬ص ٗ‪٢‬ء‪ ،‬أ‪ ١‬اًح ُْ ط‪ٞ‬ؿي اٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ٞ٣ ُٖ ،‬ؿي ؿ‪ٞ‬حد ك‪ ٢‬حُؼّز‪ٞ‬ص أ‪ٝ‬‬
‫ػيٓ‪ ،ٚ‬أ‪ ُٖ ١‬ط‪ٞ‬ؿي ٓوخُش‪ّ ،‬‬
‫ألٕ حُٔوخُش ‪ ٢ٛ‬ػ‪ًُ ٖ٤‬ي حُـ‪ٞ‬حد‪.‬‬
‫انًقانحُ ْ‪ ٙ‬تزُْح‬
‫ال تزُْح‪ ،‬ال يقانح‬

‫‪11‬‬

‫‪ٓٝ‬خ ٓزن ٓـَٔ‪ٝ ،‬حُٔـَٔ ‪ٔ٣‬ظيػ‪ ٢‬طل‪٤ٜ‬ال‪ :‬كخُٔوخُش ًٔخ ٗؼِْ ط٘طِن ٖٓ ٓ‪ٟٞٞ‬ع‪ٝ ،‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‬
‫‪٣‬ؤط‪ ٢‬ك‪٤ٛ ٢‬ـش‪ٝ ،‬حُ‪٤ّٜ‬ـش ٓؼ‪٤‬خٍ ‪ٔٔ٣‬ق رظؤ‪ ْ٤‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ اُ‪ٞٗ ٠‬ػ‪ًٔ ٖ٤‬خ ٍأ‪٘٣‬خ‪ٟٞٞٓ :‬ع ري‪ٕٝ‬‬
‫ٓو‪ُٞ‬ش‪ٟٞٞٓٝ ،‬ع ٓغ ٓو‪ُٞ‬ش‪ٓٝ .‬خ ‪٘٣‬زـ‪ ٞٛ ٢‬إٔ ٗل‪ َّٜ‬ك‪ ٢‬طؼَ‪٣‬ق حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش رؤٕ ٗظل ّيع ػ٘‪ ٚ‬ىحهَ‬
‫ٗ‪ٞ‬ػ‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش‪.‬‬
‫ً َّ ٗ‪ٞ‬ع ٖٓ‬
‫ْ‬

‫انًٕػٕع‬
‫انُّظز٘ تذٌٔ‬
‫يقٕنح‬

‫انًٕػٕع‬
‫انُّظز٘ يغ‬
‫يقٕنح‬

‫٘ تذٌٔ يقٕنح (‪)sujet sans citation‬‬
‫‪ /1 .1‬انًٕػٕع انُّظز ّ‬
‫هي ‪ٌٛ ٌٕٞ٣‬ح حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ؿ‪ َ٤‬حٓظل‪ٜ‬خٓ ّ‪ٝ ،٢‬هي ‪ ٌٕٞ٣‬حٓظل‪ٜ‬خٓ‪ّ٤‬خ‪.‬‬

‫انًٕػٕع‬
‫انُّظز٘‬
‫تذٌٔ يقٕنح‬
‫انًٕػٕع‬
‫انُّظز٘ يغ‬
‫يقٕنح‬

‫انًٕػٕع‬
‫ف‪ ٙ‬ط‪ٛ‬غح‬
‫غ‪ٛ‬ز‬
‫االسرفٓاو‬
‫انًٕػٕع‬
‫ف‪ ٙ‬ط‪ٛ‬غح‬
‫االسرفٓاو‬

‫‪ /1 .1 .1‬انًٕػٕع ف‪ ٙ‬ط‪ٛ‬غح غ‪ٛ‬ز االسرفٓاو ( ‪sujet non‬‬
‫‪)interrogatif‬‬
‫ال ‪٣‬وَؽ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ؿ‪ َ٤‬حالٓظل‪ٜ‬خٓ ّ‪ ٢‬ػٖ ٌِٗ‪ :ٖ٤‬كب ّٓخ إٔ ال ‪ ٌٕٞ٣‬ؿِٔش؛ ‪ٝ‬ا ّٓخ إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ؿِٔش‬
‫هزَ‪ّ٣‬ش‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫الموضوع لٌس جملة‬
‫الموضوع فً صٌغة غٌر‬
‫االستفهام‬
‫الموضوع جملة خبر ٌّة‬

‫الموضوع ال ّنظري بدون مقولة‬
‫الموضوع فً صٌغة‬
‫االستفهام‬
‫الموضوع ال ّنظري مع مقولة‬

‫‪ /1 .1 .1 .1‬انًٕػٕع ن‪ٛ‬س جًهح‬
‫حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪ ْ٤ُ ١‬ؿِٔش هي ‪ٓ ٌٕٞ٣‬ل‪ٜٓٞ‬خ أ‪ ٝ‬أَٓح ‪ٝ‬حكيح‪ٝ ،‬هي ‪ ٌٕٞ٣‬أًؼَ ٖٓ ٓل‪ُ ّٜٞ‬ػ ِطق‬
‫حُ‪ٞ‬حكي ػِ‪ ٠‬ح‪٥‬هَ رؤىحس حُؼطق «حُ‪ٞ‬ح‪ٞٓٝ .»ٝ‬حء ًخٕ أَٓح ‪ٝ‬حكيح أ‪ ٝ‬أًؼَ‪ ،‬كـٔ‪٤‬ؼ‪ٜ‬خ رٔؼخرش ُٓوزََ‬
‫ػ٘‪٘٣ ٚ‬ظظَ هزَ‪.ٙ‬‬
‫الموضوع مفهوم واحد‬
‫الموضوع لٌس جملة‬
‫الموضوع أكثر من مفهوم‬
‫عطف الواحد على اآلخر بالواو‬

‫الموضوع فً صٌغة‬
‫غٌر االستفهام‬
‫الموضوع جملة خبر ٌّة‬

‫الموضوع ال ّنظري بدون مقولة‬
‫الموضوع فً صٌغة‬
‫االستفهام‬
‫الموضوع ال ّنظري مع مقولة‬

‫‪ /1 .1 .1 .1 .1‬انًٕػٕع يفٕٓو ٔاحذ‬
‫ٗو‪ٜ‬ي رخُٔل‪ ّٜٞ‬حُ‪ٞ‬حكي ٓؼ٘‪ٓ ٠‬ل ّيىح‪ :‬إٔ طل‪٤ٛ ١ٞ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع أَٓح ‪ ٞٛ‬رٔؼخرش ٓوزَ ػ٘‪٘٣ ٚ‬ظظَ‬
‫هزَح‪ .‬رؼزخٍس أهَ‪ :ٟ‬حُٔو‪ٜٞ‬ى ‪٘ٛ‬خ ‪ّ ٞٛ‬‬
‫إٔ ‪٤ٛ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع طظٔؼَّ ك‪ ٢‬ؿِٔش ٗخه‪ٜ‬ش‪ ،‬أ‪ٓ ١‬ئ ّى‪٣‬ش‬
‫ٓؼ٘‪ ٠‬ؿ‪ٌٓ َ٤‬ظَٔ‪.‬‬
‫كبًح أٍىٗخ طؼَ‪٣‬ق ‪ٌٛ‬ح حُّ٘‪ٞ‬ع ٖٓ حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش ر‪ٞ‬حٓطش حُٔؼخٍ‪ ،‬ه ّيٓ٘خ حُ‪ ٍّٜٞ‬حُظّخُ‪٤‬ش‪:‬‬
‫– حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ :‬حُ ّ٘لؼش‪.‬‬
‫– حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ :‬حُ ّي‪ُٝ‬ش حالطّلخى‪ّ٣‬ش‪.‬‬
‫– حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ :‬حُـِ‪.٢‬‬
‫– حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ ١َٝٗ :‬حُـِ‪.٢‬‬
‫‪13‬‬

‫– حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ٓ :‬زيأ ِٓطخٕ حإلٍحىس‪.‬‬
‫– اُن‪.‬‬
‫‪ٝ‬حٓظوَحؽ اٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪ٌٛ ٢‬ح حُّ٘‪ٞ‬ع ٖٓ حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ‪ٝ ،‬إ ٗج٘خ هِ٘خ "أٌِٗش" (‪)problématisation‬‬
‫‪ ٌٙٛ‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ‪ ،‬طظ ّْ رخُزلغ ػٖ هزَ (حُ ّ٘لؼش ‪... ٢ٛ‬؛ حُ ّي‪ُٝ‬ش حالطّلخى‪ّ٣‬ش ‪... ٢ٛ‬؛ حُـِ‪ ... ٞٛ ٢‬؛‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح) ‪ٔ٣‬ؼَّ كٌَس طلٌْ ٌٓ ِّ‪ٗٞ‬خص حُٔوزَ ػ٘‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬أؿِذ ‪ ٌٙٛ‬حٌُٔ ّ‪ٗٞ‬خص‪.‬‬
‫رؼزخٍس أهَ‪٘٣ :ٟ‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗزلغ ػٖ هزَ ال ‪ ،ٌٕٞ٣‬رؼي حُظّل‪ َ٤ٜ‬ك‪ٓ ،ٚ٤‬ـَّى ‪ٛٝ‬ق ‪ً٘ٝ‬ق كٔخد‬
‫ٌٓ‪ٗٞ‬خص ‪ٝ‬ػ٘خ‪ٝ َٛ‬أؿِحء حُٔوزَ ػ٘‪.ٚ‬‬
‫ػٖ ِّ‬
‫‪ٛٝ‬ق ُ‪ ٚ‬ال‬
‫رؼزخٍس ػخُؼش‪ُ :‬ي‪٘٣‬خ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ ،‬أ‪ُ ١‬ي‪٘٣‬خ ٓ‪ٞٛٞ‬ف أ‪٢ٗ ٝ‬ء ٓـَٔ‪٘٣ٝ ،‬زـ‪ ٢‬حٓظوَحؽ‬
‫ٍ‬
‫‪ ٌٕٞ٣‬رٔؼخرش طل‪ُِٞٛٞٔ َ٤ٜ‬ف ‪ُٔٝ‬خ ‪ٓ ٞٛ‬ـَٔ‪.‬‬
‫ُ٘‪ّٟٞ‬ق ٓخ ؿخء ُِظّ ّ‪ ٞ‬ر‪ٞ‬حٓطش ٓؼخُ‪ ٌٖ٤ُٝ ،ٖ٤‬أ ّ‪ُٜٔٝ‬خ ٓؼخال ه‪٤‬خُ‪ّ٤‬خ ً‪.9‬‬
‫ُ٘لَ‪ّ ٝ‬‬
‫إٔ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪١" :ٞٛ‬خثَس حٌُ‪ٌٍٞٗٞ‬ى" (‪.)Le Concorde‬‬
‫‪ُ٘ٝ‬لَ‪ ٝ‬أّٗ‪ٝ ٚ‬هغ حُو‪٤‬خّ ر‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حألٗلخء حألٍرؼش حُظّخُ‪٤‬ش‪:‬‬
‫حُّ٘ل‪ ٞ‬حأل ّ‪:ٍٝ‬‬
‫حُلوَس ‪ .1‬ر٘خء حُطّخثَس (‪)Construction de l’avion‬‬
‫حُلوَس ‪ .2‬حٓظـالٍ حُطّخثَس (‪)Exploitation de l’avion‬‬
‫حُّ٘ل‪ ٞ‬حُؼّخٗ‪:٢‬‬
‫حُلوَس ‪ .1‬حألرؼخى حُظٌ٘‪ُٞٞ‬ؿ‪ّ٤‬ش (‪)Aspects technologiques‬‬
‫حُلوَس ‪ .2‬حألرؼخى حالهظ‪ٜ‬خى‪ّ٣‬ش (‪)Aspects économiques‬‬
‫حُّ٘ل‪ ٞ‬حُؼّخُغ‪:‬‬
‫حُلوَس ‪ٝ .1‬الىس حُطّخثَس (‪)Naissance de l’avion‬‬
‫حُلوَس ‪ٟٝ .2‬غ حُطّخثَس هخٍؽ حُويٓش (‪)Mise hors service de l’avion‬‬
‫حُّ٘ل‪ ٞ‬حَُّحرغ‪:‬‬
‫حُلوَس ‪ .1‬حٌٌُ٘‪ٍٞ‬ى‪ٗ :‬ـخف طٌ٘‪ُٞٞ‬ؿ ّ‪)Le Concorde est une réussite technologique( ٢‬‬
‫حُلوَس ‪ .2‬حٌٌُ٘‪ٍٞ‬ى‪ :‬كَ٘ طـخٍ ّ‬
‫‪)Le Concorde est un échec commercial( ١‬‬
‫ٖٓ حُٔؼِ‪ٌٛٝ – ّٞ‬ح ٓ٘ؼ‪ٞ‬ى ُ‪ ٚ‬الكوخ ً – ّ‬
‫إٔ حُظّوط‪ ٞٛ ٢٤‬ؿ‪ٞ‬حد حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ .‬إً ٖٓ حُظّوط‪٤‬طخص‬
‫حألٍرؼش ٗٔظط‪٤‬غ إٔ ٗؼَف (رؼي إٔ ٗلظَ‪ّ ٝ‬‬
‫إٔ ػ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬حُلوَحص طظَؿْ ٓلظ‪٣ٞ‬خط‪ٜ‬خ) ٓخ حٌُ‪ٓ ١‬ؼَّ‬
‫اٌٗخُ‪ّ٤‬ش ػ٘ي أ‪ٛ‬لخر‪ٜ‬خ‪.‬‬

‫‪ 9‬أهٌ حُٔؼخٍ ٖٓ‪Jérôme Bonnard, op. cit., , p. 63. :‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ٌٗٞٓٝ‬خص ٓخ ّى ٍس‪ٓ ٢ٛ ،‬خ ّىس ‪١‬خثَس حٌُ‪ٌٍٞٗٞ‬ى‬
‫ك‪ ٢‬حُظّوط‪ ٢٤‬حأل ّ‪ٝ ٍٝ‬حُؼّخٗ‪ٝ ٢‬حُؼّخُغ ٗـي ػ٘خ‪َٛ‬‬
‫ِّ‬
‫(ر٘خإ‪ٛ‬خ‪ ،‬حٓظـالُ‪ٜ‬خ‪ ،‬حُظٌّ٘‪ُٞٞ‬ؿ‪٤‬خ حُظ‪ ٢‬حٓظؼِٔض ك‪ٜ٤‬خ‪َٓ ،‬ى‪ٝ‬ى‪ٛ‬خ حالهظ‪ٜ‬خى‪ٝ ،ّ١‬الىط‪ٜ‬خ‪ ،‬اكخُظ‪ٜ‬خ ػِ‪٠‬‬
‫حُظّوخػي)‪ٌٛ .‬ح ‪٣‬ي ٍّ ػِ‪ّ ٠‬‬
‫إٔ حُوزَ ‪ٗ ٞٛ‬لْ حُٔوزَ ػ٘‪ٝ ،ٚ‬طلي‪٣‬يح حُؼ٘خ‪ َٛ‬حُظ‪ ٢‬طٌ ِّ‪.ٚٗٞ‬‬
‫حٌُٔ‪ٗٞ‬ش ُٔخ ّىس ‪١‬خثَس‬
‫حألَٓ ٓوظِق ٓغ حُظّوط‪ ٢٤‬حَُّحرغ‪ .‬ك‪ٜ٘‬خ ٗـي – ُ‪٣‬خىس ػِ‪ ٠‬حُؼ٘خ‪َٛ‬‬
‫ِّ‬
‫حٌُ‪ٌٍٞٗٞ‬ى‪ :‬ر٘خإ‪ٛ‬خ‪ ،‬حٓظـالُ‪ٜ‬خ‪ ،‬حُظٌّ٘‪ُٞٞ‬ؿ‪٤‬خ حُظ‪ ٢‬حٓظؼِٔض ك‪ٜ٤‬خ‪َٓ ،‬ى‪ٝ‬ى‪ٛ‬خ حالهظ‪ٜ‬خى‪ ،ّ١‬اُن‪ – .‬كٌَس‬
‫طلٌْ ‪ ٌٙٛ‬حُؼ٘خ‪ َٛ‬أ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬حأله َّ رؼ‪ٜ٠‬خ‪ .‬طظٔؼَّ ‪ ٌٙٛ‬حُلٌَس ك‪ ٢‬حُّ٘ـخف (أ‪ ٝ‬ك‪ٗ ٢‬و‪ :ٚ٠٤‬حُلَ٘)‪ٌٛ.‬ح‬
‫‪٣‬ي ٍّ ػِ‪ّ ٠‬‬
‫إٔ حُوزَ ٓوظِق ػٖ حُٔوزَ ػ٘‪ ،ٚ‬أ‪٣ ١‬ي ٍّ ػِ‪ ٠‬أّٗ٘خ أٓخّ اٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ .‬كخُ‪ٛٞ‬ق ‪٘ٛ‬خ ُ‪ْ٤‬‬
‫ٓـَّى طل‪ َ٤ٜ‬ك‪ ٢‬حُٔ‪ٞٛٞ‬ف‪.‬‬
‫رؼزخٍس أهَ‪ُ :ٟ‬ي‪٘٣‬خ كٌَس (كٌَس حُّ٘ـخف‪ٝ :‬ؿ‪ٞ‬ى‪ /ٙ‬حٗؼيحٓ‪ ٌٙٛ .)ٚ‬حُلٌَس ىهِ٘خ ر‪ٜ‬خ اُ‪ٓ ٠‬خ ّىس (‪٢ٛ‬‬
‫‪١‬خثَس حٌُ‪ٌٍٞٗٞ‬ى)‪ ،‬أ‪ ١‬أّٗ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬ؿّ‪ٜ‬ض ط٘خ‪ُ٘ٝ‬خ ُؼ٘خ‪ َٛ‬حُٔخ ّىس (ٖٓ ‪٘ٛ‬خ ؿخء طٔٔ‪٤‬ظ‪ٜ‬خ رخُلٌَس حُٔ‪ٞ‬ؿِّ ‪ٜ‬ش‬
‫‪٘٣ .)idée directrice‬ـ َّ ػٖ ‪ٌٛ‬ح أّٗ٘خ أٓخّ ٓوخُش‪ّ ،‬‬
‫ألٕ حُٔوخُش ًٔخ طو ّيّ ‪ ٢ٛ‬اػزخص ٗ‪٢‬ء‪.‬‬
‫انرّخط‪ٛ‬طاخ انثّالثح األٔنٗ‬

‫انرّخط‪ٛ‬ؾ ان ّزاتغ‬

‫ػُظز ‪ 1‬يٍ يا ّد ٍج ْ‪ٙ‬‬
‫"انكَٕكٕرد"‬

‫ػُاطز يا ّد ٍج ْ‪ٙ‬‬
‫"انكَٕكٕرد"‬

‫ػُظز ‪ 2‬يٍ يا ّد ٍج ْ‪ٙ‬‬
‫"انكَٕكٕرد"‬

‫فكزج ذحكى ْذِ‬
‫انؼُاطز‬

‫ػُظز ‪...‬‬

‫ُ٘ؼ‪ ٢‬ح‪ٓ ٕ٥‬ؼخال كو‪٤‬و‪ّ٤‬خ ً‪:10‬‬
‫– ٗلظَ‪ّ ٝ‬‬
‫إٔ ٓ‪ٟٞٞ‬ع حُٔوخُش‪ :‬حُـِ‪.٢‬‬
‫– ‪ٌٛ‬ح حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪ٔ٣‬ظ ّي ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪ َٜ٣ٝ ّٙ‬كظّ‪ ٠‬اُ‪ ٠‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُـِحث ّ‪ .٢‬رَ ‪ٟٞٞٓ ٞٛ‬ع‬
‫‪ّ ٓ ٌٖٔ٣‬ي‪ ٙ‬اُ‪ ٠‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُؼخ ّّ (‪.)sujet transversal‬‬

‫‪ 10‬حٗظَ حُٔؼخٍ ػ٘ي‪Raymond Gassin, Une méthodologie de thèse de doctorat en droit, R.R.J. 1996-4, p. :‬‬
‫‪1171 et 1172.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ ٢‬حٌُ‪٣ ١‬ؼ‪ َٙ٤‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪ َٛ‬حُـِ‪٘ٓ ٢‬ظؾ ‪٥‬ػخٍ هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش؟ أ‪٘٣ َٛ ١‬ظؾ‬
‫– ٗوطش‪ :1‬حٌَُٔ٘ حألٓخٓ ّ‬
‫كو‪ٞ‬هخ ‪ٝ‬حُظِحٓخص؟ ‪ َٛ‬حَُّ ‪ٟ‬خ حُ ُٔؼطَ‪ ٠‬ػٖ ؿِ‪ ٢‬ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ ػوي‪ٌٛ َٛ ،‬ح حَُّ‪ٟ‬خ ‪ٛ ِِّ٣‬خكز‪ٚ‬؟ ‪...‬‬
‫أ‪ّ َٛ ٝ‬‬
‫إٔ هَحٍ ‪( َ٣ُٝ‬اُن‪ ،).‬حطُّ ِوٌ ػٖ ؿِ‪ ٌٖٔ٣ ،٢‬ارطخُ‪ٚ‬؟‬
‫– ٗوطش‪٣ :2‬زي‪ّ ٝ‬‬
‫إٔ ؿ‪ٞ‬حد حُوخٗ‪ :ٕٞ‬ح‪٥‬ػخٍ حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حألٓخٓ‪ّ٤‬ش ُِـِ‪َٓ ٢‬طزطش رخٓظيحى حُـِ‪.٢‬‬
‫كٖٔ ؿ‪ٜ‬ش أ‪ ،٠ُٝ‬ك‪ ٌٕٞ٣ ٖ٤‬حُـِ‪ ٢‬كَى‪ّ٣‬خ‪ ،‬ال ط٘ـ َّ ػ٘‪ ٚ‬آػخ ٌٍ‪ ،‬رٔؼ٘‪ ٠‬أّٗ‪ ٚ‬ال ‪٘٣‬ظؾ كو‪ٞ‬هخ ‪ٝ‬ال‬
‫حُظِحٓخص‪ :‬كخُؼوي حُٔزَّ ػٖ ؿِ‪٣ ٢‬زطَ‪ًٌُٝ ،‬ي حُؼَٔ حإلىحٍ ّ‬
‫‪ ،١‬اُن‪.‬‬
‫ٌُٖ ٖٓ ؿ‪ٜ‬ش ػخٗ‪٤‬ش‪ٝ ،‬ك‪ ٌٕٞ٣ ٖ٤‬حُـِ‪ ٢‬ؿٔخػ‪ّ٤‬خ‪ ،‬كبّٗ‪ٟٞ٣ ٚ‬غ ك‪ٗ ٢‬لْ حُٔوخّ حٌُ‪ ١‬ط‪ٟٞ‬غ ك‪ٚ٤‬‬
‫حُلو‪٤‬وش ك‪٘٤‬ظؾ ٓؼِ‪ٜ‬خ ح‪٥‬ػخٍ حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ٓ( Error communis facit jus :‬ؼخٍ‪ٍ :‬ؿَ ‪ٝ‬حَٓأس طِ ّ‪ٝ‬ؿخ‬
‫‪ /٢‬إً حٍطٌذ‬
‫ك‪ ٢‬حُزِي‪ّ٣‬ش‪ ٖٓ /‬أرَّ ُ‪ٝ‬حؿ‪ٜٔ‬خ ٓ‪ٞ‬ظّق ك‪ ٢‬حُزِي‪ّ٣‬ش ُ‪ٛٝ ُٚ ْ٤‬ق حُٔؤٓ‪ ٍٞ‬حُؼٔ‪ّ ٓٞ‬‬
‫حَُّؿَ ‪ٝ‬حَُٔأس ؿِطخ‪ :‬ظّ٘خ أّٗ‪ٜٔ‬خ طؼخٓال ٓغ ٓؤٓ‪ ٍٞ‬ػٔ‪ ٖٓٝ ٢ّ ٓٞ‬ػ ّْ ّ‬
‫إٔ ُ‪ٝ‬حؿ‪ٜٔ‬خ ٓزَّ ِ‪ْ ٝ‬كن ٓخ‬
‫‪٣‬ظٖ ّ‬
‫ّ‬
‫إٔ ًُي حُ ّ٘و‪ٓ ٚ‬ؤٓ‪ٍٞ‬‬
‫‪٣‬وظ‪ ٚ٤٠‬حُوخٗ‪ٝ ،ٕٞ‬حُلخٍ أّٗ‪ًٌُ ْ٤ُ ٚ‬ي‪ٌٛ /‬ح حُـِ‪ ٢‬ؿٔخػ ّ‪[ ٢‬حٌُ َّ‬
‫ػٔ‪ .] ٢ّ ٓٞ‬إً ‪ٌٛ‬ح حُـِ‪ٟٞ٣ ٢‬غ ك‪ٗ ٢‬لْ حُٔوخّ حٌُ‪ ١‬ط‪ٟٞ‬غ ك‪ ٚ٤‬حُلو‪٤‬وش‪ ،‬ك‪٘٤‬ظؾ ٓؼِ‪ٜ‬خ ح‪٥‬ػخٍ‬
‫حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ :‬أ‪ٗ ١‬ؼ ّي حُؼوي ‪ًٝ‬ؤّٗ‪ ٚ‬أرَّ ر‪ٞ‬حٓطش ٓؤٓ‪ ٍٞ‬ػٔ‪ ٢ّ ٓٞ‬كو‪٤‬و ّ‪.)٢‬‬
‫– ٗوطش‪ٓ :3‬خ ٓزن ‪ٔٔ٣‬ق رخٓظوَحؽ ػ٘‪ّٗٞ ٌ٣ ٖ٣َٜ‬خٕ ؿِأ‪ ١‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪:‬‬
‫٘‬
‫انفقزج ‪ .1‬انغهؾ انفزد ّ‬

‫انفقزج ‪ .2‬انغهؾ انجًاػ ّ‪ٙ‬‬

‫"ٌُٖ ‪ٌٛ‬ح حُٔوطّ‪ٝ ،٢‬هالكخ ُٔخ ‪ّ ٣‬‬
‫ّ‬
‫ُظٖ ػخىس‪ ،‬ال ‪٣‬و‪ ّٞ‬رٌحط‪ .ٚ‬كٔخ ‪٣‬ؼط‪ٓ ٚ٤‬ؼ٘خ‪ ٞٛ ٙ‬حُلٌَس حُؼخ ّٓش حُظ‪٢‬‬
‫–‬
‫ٓلخى‪ٛ‬خ ّ‬
‫إٔ ح‪٥‬ػخٍ حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حُٔ٘ـَّس ػٖ حُـِ‪ٓ ٢‬ظ‪ٞ‬هّلش ػِ‪ ٠‬حٓظيحى حُـِ‪ .٢‬كبًح ُْ ‪٣‬ظ ّْ حُظّ‪٣َٜ‬ق ر‪ٌٜٙ‬‬
‫حُلٌَس‪ٝ ،‬اًح ُْ طـؼَ كخًٔش ٌُ َّ ؿ‪ َٛٞ‬حُؼَٔ‪ّ ،‬‬
‫كبٕ ‪ٌٛ‬ح حُـ‪ّ٤َٟٓ ٌٕٞ٣ ُٖ َٛٞ‬خ ‪ًُٝ‬ي كظّ‪ ٠‬إ‬
‫ًخٕ حُظّؤ‪ ْ٤‬اُ‪ ٠‬ؿِ‪ ٢‬كَى ّ‬
‫‪ٝ ١‬ؿِ‪ ٢‬ؿٔخػ ّ‪ ٢‬هخرال ألٕ ‪٣‬ز ٍََّ"‪.‬‬
‫ٓ ّٔخ طو ّيّ ‪٣‬وِ‪ّ ٚ‬‬
‫إٔ حُٔوخُش ُ‪ٔ٤‬ض إٔ ٗؤط‪ ٢‬رٔخ ّىس هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش كلٔذ (ك‪ ٢‬حُٔؼخٍ‪ٓ :‬خ ّىس أكٌخّ حُـِ‪ ،)٢‬رَ‬
‫حُٔوخُش إٔ ٗؤط‪ ٢‬رخُٔخ ّىس ‪ٗٝ‬ؼزض ىحهَ ٌٓ ّ‪ٗٞ‬خط‪ٜ‬خ كٌَس ٓؼ‪ّ٘٤‬ش (ك‪ ٢‬حُٔؼخٍ‪ :‬ح‪٥‬ػخٍ حُٔظَطّزش ػٖ حُـِ‪٢‬‬
‫طظزغ ‪ٛٝ‬ل‪ ٚ‬رخُلَى‪ ١‬أ‪ ٝ‬رخُـٔخػ ّ‪.)٢‬‬
‫‪ٝ‬حُّٔئحٍ ح‪ :ٕ٥‬طُ ِْوَ‪ ٠‬ػِ‪٘٤‬خ ك‪ ٢‬حُٔلخ‪َٟ‬حص ٓ‪ٞ‬ح ّى هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ ،‬كؤ‪ٗ ٖ٣‬ـي حُلٌَس (أ‪ ٝ‬أ‪ٗ ٖ٣‬ـي حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش)؟‬
‫حُـ‪ٞ‬حد‪ :‬ال ‪٣‬وِ‪ ٞ‬حألَٓ ٖٓ كَ‪:ٖ٤ٟ‬‬

‫‪16‬‬

‫حألكٌخٍ حُظ‪ ٢‬طلٌٔ‪ٜ‬خ‪ٓ .‬ؼخٍ‬
‫حُلَ‪ ٝ‬حأل ّ‪ :ٍٝ‬إٔ ‪ٛ ِّٖٔ ٠٣‬خكذُ حُٔلخ‪َٟ‬حص ػَ‪ُِٔ ٟٚ‬خ ّىس حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‬
‫َ‬
‫ًُي إٔ ‪٣‬ظؼَّ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬ػ٘‪ٞ‬حٕ أكٌخّ حُزطالٕ اُ‪ٝ ٍٙٞٛ ٠‬آػخٍ‪ٝ ٙ‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي ٓ ّٔخ ‪ُ٣‬ؼ ّي ػَ‪ٟ‬خ ُٔخ ّى ٍس‬
‫هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ .‬ىحهَ ‪ٌٛ‬ح حُؼَ‪ َ٤٘٣ ٝ‬اُ‪ّ ٠‬‬
‫إٔ ‪ ٌٙٛ‬حألكٌخّ طلٔ‪ ٢‬حٓظوَحٍ حُٔؼخٓالص‪ .‬كخٓظوَحٍ‬
‫حُٔؼخٓالص (ٗـخف حألكٌخّ ك‪ ٢‬طلو‪٤‬و‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬كِ٘‪ٜ‬خ ك‪ًُ ٢‬ي – ٓ‪ٞ‬حُٗظ‪ٜ‬خ ر‪ٝ ٚ٘٤‬ر‪ٓ ٖ٤‬وظ‪٤٠‬خص ٓ‪٠‬خ ّىس‬
‫ٓ‪ٟٞٞ‬ع ‪٣‬ظؼِّن رخُزطالٕ‪.‬‬
‫ُ‪ ،ٚ‬اُن‪ ٞٛ ).‬حإلٌٗخُ ّ‪ ٢‬ك‪٢‬‬
‫ٍ‬
‫حألكٌخٍ حُظ‪ ٢‬طلٌٔ‪ٜ‬خ (ػِ‪٠‬‬
‫حُلَ‪ ٝ‬حُؼّخٗ‪ :٢‬إٔ ال ‪ٛ ّٖٔ ٠٣‬خكذ حُ ّيٍّ ػَ‪ُِٔ ٟٚ‬خ ّىس حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‬
‫َ‬
‫حأله َّ إٔ ال ‪٣‬لؼَ ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬حُٔخ ّىس حُظ‪ ٢‬أػط‪ ٠‬ك‪ٜ٤‬خ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُّ٘ظَ‪٘ٛ .)ّ١‬خ ال ‪٘٣‬زـ‪ُِ ٢‬طّخُذ‬
‫حُٔـظ‪ٜ‬ي إٔ ‪٣‬وخف‪:‬‬
‫كب ّٓخ أّٗ‪ٝ – ٚ‬رٔزذ ػيّ حًظلخث‪ ٚ‬ك‪ ٢‬طل‪ َ٤ٜ‬حُٔ‪ٞ‬حى حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش رخُ ّيٍّ حٌُ‪ُِ٣ ١‬و‪ ٠‬ػِ‪ٝ ،ٚ٤‬اػَحث‪ٌُٜٙ ٚ‬‬
‫حُٔ‪ٞ‬حى ر‪ٞ‬حٓطش حُٔطخُؼخص – هي ‪ٝ‬ؿي ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُٔطخُؼخص حُلٌَس أ‪ ٝ‬حألكٌخٍ حُظ‪٣ ُْ ٢‬ظل ّيع ػ٘‪ٜ‬خ‬
‫حألٓظخً ‪ٛ‬خكذ حُ ّيٍّ‪.‬‬
‫‪ٝ‬ا ّٓخ أّٗ‪ ٌ٘ٓٝ – ٚ‬ىٍّ حُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش حُؼخ ّٓش ُِوخٗ‪ – ٕٞ‬هي ػَف طؼَ‪٣‬لخص حُوخٗ‪ٝ ،ٕٞ‬ػَف رخُظّلي‪٣‬ي‬
‫طؼَ‪٣‬ق حُوخٗ‪ ٖٓ ٕٞ‬ك‪٤‬ؼ‪ّ٤‬ش ؿخ‪٣‬خط‪ ،ٚ‬أ‪ ١‬ػَف ّ‬
‫إٔ ً َّ ٓخ ّىس هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ال ر ّي ٖٓ أّٗ‪ٜ‬خ طلوّن ‪ٝ‬حكيس أ‪ ٝ‬أًؼَ‬
‫ٖٓ حُـخ‪٣‬خص حُظّخُ‪٤‬ش‪ :‬طٌَ‪ٓ ْ٣‬خ ‪ ٞٛ‬ػخىٍ أ‪ٓ ٝ‬خ ‪ٗ ٞٛ‬خكغ؛ طٌَ‪ٓ ْ٣‬خ ‪٣‬ويّ حُظّ‪ٞ‬ؿّ‪ ٚ‬حُلَى‪ ١‬أ‪ٝ‬‬
‫حالٗظَحً‪( ٢‬اُن)؛ طٌَ‪ٓ ْ٣‬خ ‪ٔ٣‬ؼَّ حُظّؤ‪ َ٤ٛ‬أ‪ٓ ٝ‬خ ‪ٔ٣‬ؼَّ حُظّلي‪٣‬غ (أ‪ٓ ٝ‬خ ‪ُ٣‬ؼ ّي طؤُ‪٤‬لخ ر‪ ٖ٤‬حالػ٘‪،)ٖ٤‬‬
‫طٌَ‪ٓ ْ٣‬خ ‪٣‬ـّٔي كٔخ‪٣‬ش ُِ‪ّ٠‬ؼ‪٤‬ق‪ :‬حُؼخَٓ‪ ،‬حَُٔأس‪ ،‬حُطّلَ‪ ،‬اُن؛ كٔخ‪٣‬ش حالٓظوَحٍ‪ ،‬اُن)‪.11‬‬
‫كبًح حٓظل‪َٗ٠‬خ ّ‬
‫إٔ ٓخ ّىس أ ّ‬
‫‪ٟٞٞٓ ١‬ع ‪ ٢ٛ‬ك‪ ٢‬حُٔل‪ِّٜ‬ش ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حُٔ٘ظّٔش‬
‫ُِلؼَ‪ ،‬أىًٍ٘خ ر٘لْ حُٔ٘خٓزش ّ‬
‫إٔ ٓخ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪٘ٗ ١‬ظـَ ػِ‪ ٚ٤‬ط‪ٜ‬يف اُ‪ ٠‬طلو‪٤‬ن ؿخ‪٣‬ش ٖٓ ‪ٌٙٛ‬‬
‫حُـخ‪٣‬خص حُظ‪ٗ ٢‬ـي‪ٛ‬خ ك‪ ٢‬حُظّؼَ‪٣‬ق حًٌُٔ‪.ٍٞ‬‬
‫كبًح ‪ٟٝ‬ؼ٘خ ‪٣‬يٗخ ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حُـخ‪٣‬ش‪ ٌٕٞٗ ،‬هي ‪ٟٝ‬ؼ٘خ ‪٣‬يٗخ ػِ‪ ٠‬اٌٗخُ‪ّ٤‬ش ٓ‪ٟٞٞ‬ػ٘خ (أ‪ ١‬ػِ‪ ٠‬حُلٌَس‬
‫حُظ‪ ٢‬طلٌْ حُٔخ ّىس حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حُظ‪٘ٗ ٢‬ظـَ ػِ‪ٜ٤‬خ)‪.‬‬
‫ٌُٖ ٖٓ ‪ َٜ٣‬اُ‪ٓ ٠‬خ ‪ِ٘ٛٝ‬خ اُ‪ُِ ٚ٤‬ظّ ّ‪ٝ ،ٞ‬اًح ًخٕ ٖٓ حٌُ‪٣ ٖ٣‬ؼَك‪ ٕٞ‬ك‪٣ ْ٤‬ظٔؼَّ حُظَّٔ‪ ٖ٣‬حُٔٔ ّٔ‪٠‬‬
‫رخُظّؼِ‪٤‬ن ػِ‪ ٠‬حُّ٘‪ ٜٙٞ‬حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ ،‬ػ٘ي‪ٛ‬خ ٓ‪٤‬ـي ٗلٔ‪ ٚ‬أٓخ حٌَُٔ٘ حُظّخُ‪ٓ :٢‬خ حُلَم ر‪ٌٛ ٖ٤‬ح حُظَّٔ‪ٖ٣‬‬
‫(‪ ٞٛٝ‬ططز‪٤‬و‪ٝ )٢‬ر‪ ٖ٤‬حُٔوخُش (‪ ٢ٛٝ‬طَٔ‪ٗ ٖ٣‬ظَ‪)١‬؟‬
‫حُـ‪ٞ‬حد‪:‬‬

‫‪ 11‬حٗظَ ك‪ ٍٞ‬طؼَ‪٣‬ق حُوخٗ‪ ٖٓ ٕٞ‬ك‪٤‬ؼ‪ّ٤‬ش ؿخ‪٣‬خط‪Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, Paris, 2 e éd., :ٚ‬‬
‫‪1989, p. 276 et s.‬‬

‫‪17‬‬

‫اًح أػط‪٘٤‬خ ٓ‪ٟٞٞ‬ػخ ٗظَ‪ّ٣‬خ ‪ :ٞٛ‬حُـِ‪ً ٢‬ؼ‪٤‬ذ َُِّ‪ٟ‬خ‪ .‬كخُٔطِ‪ٞ‬د ّٓ٘خ إٔ ٗطَف ىحهِ‪ ٚ‬اٌٗخُ‪ّ٤‬ش (ٓؼال‬
‫اٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ٓ :‬ي‪ ٟ‬كٔخ‪٣‬ش أكٌخّ حُـِ‪ ٢‬الٓظوَحٍ حُٔؼخٓالص)‪ ،‬أ‪ ١‬حُٔطِ‪ٞ‬د إٔ ٗؤط‪ ٢‬رلٌَس (كٌَس‬
‫حالٓظوَحٍ ٓؼال) ‪ٗٝ‬ؼزض ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ (حُٔطِن أ‪ ٝ‬حُّ٘ٔز‪ )٢‬أ‪ ٝ‬ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ ىحهَ ٌٓ ّ‪ٗٞ‬خص ٓخ ّىس حُـِ‪.٢‬‬
‫أ ّٓخ اًح ًخٕ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع طؼِ‪٤‬وخ ػِ‪ ٠‬حُل‪ 44 ٖٓ ٍٜٞ‬اُ‪ٓ ٖٓ 48 ٠‬ـِّش حالُظِحٓخص ‪ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى (‪٢ٛٝ‬‬
‫حُل‪ ٍٜٞ‬حُظ‪ٗ ٢‬ظّٔض ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُظّ‪ ٢ٔٗٞ‬ػ‪٤‬ذ حَُّ‪ٟ‬خ حُٔظٔؼَّ ك‪ ٢‬حُـِ‪ ،)٢‬كخُٔطِ‪ٞ‬د‪ :‬إٔ ٗلَِّ‬
‫حُٔخ ّىس حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حُظ‪ ٢‬طل ّيػض ػ٘‪ٜ‬خ ‪ ٌٙٛ‬حُل‪ ٌٖٔ٣ٝ ،ٍٜٞ‬إٔ ِٗ‪٣‬ي حُظّو‪.ْ٤٤‬‬
‫‪ٝ‬حُظّو‪ ٌٖٔ٣ ْ٤٤‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ػِ‪ ٠‬أٓخّ كٌَس ‪ٝ‬حكيس (ٓؼال‪ :‬كٔخ‪٣‬ش حالٓظوَحٍ)‪ ٌٖٔ٣ ٌُٖ ،‬إٔ ‪ٌٕٞ٣‬‬
‫ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬أكٌخٍ أهَ‪ ٟ‬ال ػالهش ُ‪ٜ‬خ رلٌَس حالٓظوَحٍ‪.‬‬
‫‪٘ٛ‬خ ٗ‪ َٜ‬اُ‪ ٠‬حُٔخثِ ر‪ ٖ٤‬حُظَّٔ‪ ٖ٣‬حأل ّ‪ٝ ٍٝ‬حُؼّخٗ‪:٢‬‬
‫ك‪ ٢‬حُظَّٔ‪ ٖ٣‬حأل ّ‪ ٍٝ‬ال ٗـ‪ َّ٤‬حُلٌَس ٖٓ ٌٓ ّ‪ّٗٞ ٌٓ ٖٓ ٕٞ‬خص حُٔخ ّىس حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش اُ‪ ّٕٞ ٌٓ ٠‬آهَ‪ ،‬رَ‬
‫حُ‪ٞ‬حؿذ إٔ ٗ٘ظـَ ػِ‪ ٠‬كٌَس ‪ٝ‬حكيس ك‪ّٗٞ ٌٓ َّ ً ٢‬خص حُٔخ ّىس (أ‪٘ٗ ٝ‬ظـَ ػِ‪ ٠‬ػ ّيس أكٌخٍ‪ٌُّٜ٘ٝ ،‬خ‬
‫أكٌخٍ ٓظَحرطش ك‪ٔ٤‬خ ر‪ٜ٘٤‬خ)‪.‬‬
‫أ ّٓخ ك‪ ٢‬حُظَّٔ‪ ٖ٣‬حُؼّخٗ‪ ،٢‬ك‪ :ٌٖٔ٤‬ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬و‪ّٗٞ ٌٓ ّٚ‬خ ً إٔ ٗلَِّ كو‪ٝ ،٢‬ك‪ٓ ٢‬خ ‪٣‬و‪ّٗٞ ٌٓ ّٚ‬خ آهَ إٔ‬
‫ٗلَِّ ‪ٗٝ‬و‪ ّْ٤‬ػِ‪ ٠‬أٓخّ كٌَس‪ٝ ،‬ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬و‪ّٗٞ ٌٓ ّٚ‬خ ػخُؼخ إٔ ٗلَِّ ‪ٝ‬إٔ ٗو‪ ّْ٤‬ػِ‪ ٠‬أٓخّ كٌَس ُ‪ُٜ ْ٤‬خ‬
‫أىٗ‪ٍ ٠‬حر‪ ٢‬رخُلٌَس حُّٔخروش‪ٌٌٛٝ ،‬ح (هي ٗـي أٗلٔ٘خ أٓخّ حُ‪ٍّٜٞ‬س حُظّخُ‪٤‬ش‪ :‬طلِ‪ َ٤‬ألؿِحء حُّ٘‪ٝ ّٚ‬طو‪ْ٤٤‬‬
‫ٌُ َّ ‪ٝ‬حكي ٓ٘‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬أٓخّ كٌَس ‪ٝ‬حكيس أ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬أٓخّ أكٌخٍ ٓظَحرطش ك‪ٔ٤‬خ ر‪ٜ٘٤‬خ‪٘ٛ .‬خ ال كَم ػِ‪٠‬‬
‫ٓٔظ‪ ٟٞ‬حُـ‪ َٛٞ‬ر‪ ٖ٤‬حُظّؼِ‪٤‬ن ‪ٝ‬حُٔوخُش‪ .‬كو‪٘ٓ ٢‬ـي ّ‬
‫إٔ ٖٓ ‪ِ١‬ذ ٓ٘‪ٌٛ ٚ‬ح حُظَّٔ‪٤ٓ ٖ٣‬و‪ ّٞ‬رٔو ّيٓش‬
‫ٓوظِلش هِ‪٤‬ال ػٖ طِي حُظ‪ً ٢‬خٕ ٓ‪٤‬و‪ ّٞ‬ر‪ٜ‬خ ُ‪ِ١ ٞ‬ذ ٓ٘‪ ٚ‬حُّ٘‪ٞ‬ع ح‪٥‬هَ ٖٓ حُظَّٔ‪.)ٖ٣‬‬
‫ً َّ ٓخ ٓزن ‪ ّْ ٜ٣‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬حٓظوَحؿ‪ٜ‬خ اًح ًخٗض ‪٤ٛ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ٓظٔؼِّش ك‪ ٢‬أَٓ ‪ٝ‬حكي ‪ ٞٛ‬رٔؼخرش‬
‫ٓوزَ ػ٘‪٘٣ ٚ‬ظظَ هزَ‪ .ٙ‬اُ‪ ٠‬ؿخٗذ ‪ٌٛ‬ح حُّ٘‪ٞ‬ع ٖٓ حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ‪ٗ ،‬ـي حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪ ١‬طظٔؼَّ ‪٤ٛ‬ـظ‪ٚ‬‬
‫ك‪ ٢‬أًؼَ ٖٓ ٓل‪ ّٜٞ‬ػطق حُ‪ٞ‬حكي ػِ‪ ٠‬ح‪٥‬هَ رخُ‪ٞ‬ح‪.ٝ‬‬
‫الموضوع مفهوم واحد‬
‫الموضوع لٌس جملة‬
‫الموضوع أكثر من مفهوم‬
‫عطف الواحد على اآلخر بالواو‬

‫الموضوع فً صٌغة‬
‫غٌر االستفهام‬
‫الموضوع جملة خبر ٌّة‬

‫الموضوع ال ّنظري بدون مقولة‬
‫الموضوع فً صٌغة‬
‫االستفهام‬
‫الموضوع ال ّنظري مع مقولة‬

‫‪18‬‬

‫‪ /2 .1 .1 .1 .1‬انًٕػٕع أكثز يٍ يفٕٓو ػ ُِطف انٕاحذ ػهٗ‬
‫ا‪ٜ‬خز تانٕأ‬
‫ؿخء ػ٘ي حُزؼ‪:ٞ‬‬
‫امعورت جية ثبٔوًل‬
‫"غامحا ما حرد املواضيؽ [‪ ]...‬يف صلك مفِومني ٔبو ٔبنرث جيمؽ تيهنٌل ٔبو تيهنا حرف ؾعف‪ .‬يف ُذٍ ّ‬
‫حرف امـعف‪ .‬وامواو ميكن ٔبن ًفيد امللارهة ٔبو امـالكة‪.‬‬
‫– وُو ًفيد امـالكة إن اكن معريف ّامرتط (امللعود‪ :‬املـعوف ؿويَ واملـعوف) ظحيـة خمخوفة‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫حُٔخًٍٔ‪ّ٤‬ش (= ٗظَ‪ّ٣‬ش)‬
‫‪ٝ‬‬
‫حُوخٗ‪ٓ =( ٕٞ‬ـٔ‪ٞ‬ػش‬
‫ه‪ٞ‬حػي)‬

‫‪١‬ز‪٤‬ؼش ٓوظِلش‬

‫ػالهش‬

‫– وُو ًفيد امللارهة إن اكن معريف ّامرتط هفس ّ‬
‫امعحيـة‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫حُ ّي‪ ٍٝ‬حالطّلخى‪ّ٣‬ش‬
‫‪ٝ‬‬
‫ّ‬
‫حالطّلخىحص حُظؼخهي‪ّ٣‬ش‬

‫ٌٗالٕ‬
‫ٖٓ أٌٗخٍ‬
‫حُ ّي‪ٍٝ‬‬

‫ٗلْ‬
‫حُطّز‪٤‬ؼش‬

‫مقارنة‬

‫ويف تـغ ا ٔلحيان ميكن ٔبن ثفيد امواو ؿالكة وملارهة (نٌل س ُي ّ‬
‫ددني‪ :‬ميس يف هفس اموكت‪ ،‬تل وا ٌو ٔبوىل ملـىن وامثّاهية‬
‫ملٓخر)‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫احلرًّة‪.‬‬
‫املارهس يّة واملدرسة اّلّ س خورًّة ومسبٔةل ّ‬
‫هؼرًخني؛‬
‫امواو ا ٔلوىل ثفيد ملارهة تني ّ‬
‫احلرًّة‪.‬‬
‫وامواو امثّاهية ثفيد ؿالكة اميّؼرًّخني مبسبٔةل ّ‬
‫احلرًّة"‪.12‬‬
‫املعووة مٌّا‪ :‬ملارهة موكفي املارهس يّة وانويحرياميّة من ّ‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح ‪ُ٣‬ل ََّم ر‪ٝ" ٖ٤‬ح‪( "ٝ‬طوخرِ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬حُلَٗٔ‪ّ٤‬ش‪ )et :‬حُؼالهش ‪ٝ" ٝ‬ح‪ "ٝ‬حُٔوخٍٗش؛ ‪ُ٣ٝ‬وخٍ ّ‬
‫إ "حُ‪ٞ‬ح‪"ٝ‬‬
‫‪ُِ ٢ٛ‬ؼالهش‪ ،‬اًح ُْ ‪ُِٔ ٌٖ٣‬ؼط‪ٞ‬ف ‪ٝ‬حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ٗ ٚ٤‬لْ حُطّز‪٤‬ؼش؛ ‪ٝ‬اّٗ‪ٜ‬خ ُِٔوخٍٗش‪ ،‬اًح ًخٗض ُ‪ٜٔ‬خ‬
‫ٗلْ حُطّز‪٤‬ؼش‪.‬‬
‫‪ 12‬ػزي حُلظّخف ػَٔ ‪٘ٓٝ‬خء حُ ّيٍ‪ٗٝ ٖ٣ٝ‬خثِش ٗؼزخٕ ‪ ْ٤ِٓٝ‬حُِـٔخٗ‪ُ ،٢‬ز٘خص ك‪ٜ٘ٓ ٢‬ـ‪ّ٤‬ش حُو‪٤‬خّ رخُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ّ٤ًِّ ،‬ش حُؼِ‪ ّٞ‬حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‬
‫‪ٝ‬حُّٔ‪٤‬خٓ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬حالؿظٔخػ‪ّ٤‬ش رظ‪ ،ْٗٞ‬ى ص ‪.6 ٝ 5 ٙ ،‬‬

‫‪19‬‬

‫إٔ ٗظ‪٤‬ـش حُٔوخٍٗش ه‪ّ ٌٍ ٞ‬‬
‫‪ٗ ٌٖٔ٣ٝ‬وخٕ ٓخ ٓزن رؤٕ ٗٔؤٍ – ك‪٘ٗ ٖ٤‬ظَ اُ‪ّ ٠‬‬
‫رؤٕ حُٔؼط‪ٞ‬ف‬
‫‪ٝ‬حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ ٚ٤‬ر‪ٜٔ٘٤‬خ ‪ٝ‬كيس ك‪ٗ ٢‬وخ‪ٝ ١‬ر‪ٜٔ٘٤‬خ حهظالف ك‪ٗ ٢‬وخ‪ ١‬أهَ‪ :– ٟ‬أُ‪ٔ٤‬ض حُ‪ٞ‬كيس‬
‫‪ٝ‬حالهظالف ػالهخص؟ ‪ ٖٓٝ‬ػ ّْ أُ‪ٔ٤‬ض ‪ ٌٙٛ‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ ًـ‪َٛ٤‬خ ٓ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ "ػالهش"؟ كبًح أؿز٘خ رزِ‪،٠‬‬
‫أ‪ ١‬اًح أؿز٘خ ّ‬
‫إٔ حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ ؿْ٘ ‪ٝ‬حكي ‪ٞٓ ٞٛ‬ح‪٤ٟ‬غ حُؼالهش‪ ٌٖٔ٣ ،‬رؼي ًُي حُو‪ ٍٞ‬اّٗ‪ ٚ‬ػ ّْ – ىحهَ‬
‫‪ٌٛ‬ح حُـْ٘ – ٗ‪ٌ ٞ‬‬
‫ع ‪ُ٣‬طِذ ك‪ ٚ٤‬حُزلغ ك‪ ٢‬ػالثن رؼ‪ٜ٘٤‬خ ‪ ٢ٛ‬حُ‪ٞ‬كيس ‪ٝ‬حالهظالف‪.‬‬
‫‪ٌٛ‬ح حُٔ‪ٞ‬هق ‪ٓ ٞٛ‬خ ‪ٌٛ٣‬ذ اُ‪ ٚ٤‬رؼ‪ ،ْٜ٠‬ك‪٣ ٖ٤‬و‪:13ٍٞ‬‬
‫‪٘٣‬زـ‪ ٢‬طؼَ‪٣‬ق كَف حُؼطق حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ر‪ ٖ٤‬حُؼزخٍط‪ ٖ٤‬حُِظ‪ ٖ٤‬طظٌ ّ‪ٜٔ٘ٓ ٕٞ‬خ ‪٤ٛ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫‪ٝ‬حألً‪٤‬ي أّٗ‪ ٚ‬ال ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗل‪ّ ْٜ‬‬
‫إٔ ً َّ ػزخٍس طٔؼَّ ٓ‪ٟٞٞ‬ػخ ٓ٘ل‪ٜ‬ال‪ ،‬رَ رخُؼٌْ طل‪٤‬ي أىحس حُؼطق‬
‫حُؼالهش‪ .‬رؼزخٍس أهَ‪ :ٟ‬حُٔطِ‪ٞ‬د ػَ‪ ٝ‬حَُّ‪ٝ‬حر‪ ٢‬حُظ‪ ٢‬ط‪ٞ‬ؿي ر‪ٓ ٖ٤‬ـٔ‪ٞ‬ػظ‪ ٖٓ ٖ٤‬حُٔ‪ٞ‬ح ّى‪ٝ .‬ػِ‪ٚ٤‬‬
‫كخٌَُٔ٘ ‪ ٞٛ‬طلي‪٣‬ي‪ ِٖٓ :‬أ ّ‬
‫‪ٞٗ ١‬ع ‪ ٌٙٛ ٢ٛ‬حَُّ‪ٝ‬حر‪٢‬؟ ‪٘ٛ ٌٖٔ٣ٝ‬خ طوي‪ٓ ْ٣‬ئ َّٗحص طٔخػي ػِ‪ٌٛ ٠‬ح‬
‫حُظّلي‪٣‬ي‪:‬‬
‫– ك‪٣ ٖ٤‬ؼ٘‪ ٖٓ َّ ً ٢‬حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ٝ ٚ٤‬حُٔؼط‪ٞ‬ف ه‪ٞ‬حػي أ‪ٓ ٝ‬ئّٓٔخص هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ُ‪ٜ‬خ ٗلْ حُ ّيٍؿش ٖٓ‬
‫حُ ّيهّش حُلّ٘‪ّ٤‬ش‪ ،‬كخُٔطِ‪ٞ‬د ػ٘ي‪ٛ‬خ حُٔوخٍٗش ر‪ٜٔ٘٤‬خ‪ٝ .‬حُٔوخٍٗش ًٔخ ‪٣‬و‪)Cicéron( "َٕٝٔ٤ٓ" ٍٞ‬‬
‫ططَف ٓٔؤُظ‪ ٢‬حُ‪ٞ‬كيس (أ‪ ٝ‬حُظّ٘خر‪ٝ )ressemblance ٚ‬حالهظالف (‪ ٢ٛ( )dissemblance‬ك‪٢‬‬
‫حُلو‪٤‬وش ٓٔؤُش ‪ٝ‬حكيس ا ّٓخ ٓٔؤُش ػالهش حُ‪ٞ‬كيس‪ٝ :‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ أ‪ ٝ‬حٗؼيحٓ‪ٜ‬خ‪ٝ /‬ا ّٓخ ٓٔؤُش ػالهش حالهظالف‪:‬‬
‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٙ‬أ‪ ٝ‬حٗؼيحٓ‪ٗٝ .)ٚ‬ـي ػ٘ي "ؿ‪ٓ ٕٞ‬ظ‪ٞ٤‬حٍص ٓ‪ )John Stuart Mill( "َ٤‬كي‪٣‬ؼخ ػٖ حُ‪ٞ‬كيس‬
‫‪ٝ‬حالهظالف ‪٣‬وظٔ‪ ٚ‬ربٗخٍس اُ‪ّ ٠‬‬
‫إٔ ػالهخص طلَٔ أٓٔخء أهَ‪ ٢ٛ ٟ‬ك‪ ٢‬كو‪٤‬وظ‪ٜ‬خ ‪ ٖٓ ٍٞٛ‬ػالهش‬
‫حُ‪ٞ‬كيس‪ .‬كخُٔٔخ‪ٝ‬حس ٓؼال ‪ٝ‬كيس ر‪٤ٗ ٖ٤‬ج‪ ٖ٤‬ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬حأل‪ٛٝ‬خف‪ٗٝ .‬ـي ٗلْ حُلٌَس طوَ‪٣‬زخ ػ٘ي‬
‫حُـِحُ‪ ٢‬ك‪٣ ٖ٤‬و‪" :ٍٞ‬حالطّلخى ك‪ ٢‬حٌُ‪٤‬ل‪ّ٤‬ش ‪٘ٓ ٠ّٔ ٔ٣‬خر‪ٜ‬ش‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬حٌُ ّٔ‪ّ٤‬ش ‪ٔٓ ٠ّٔ ٔ٣‬خ‪ٝ‬حس‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬حُـْ٘‬
‫‪ٓ ٠ّٔ ٔ٣‬ـخٗٔش‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬حُّ٘‪ٞ‬ع ‪٘ٓ ٠ّٔ ٔ٣‬خًِش‪ٝ ،‬حالطّلخى ك‪ ٢‬حأل‪َ١‬حف ‪ٓ ٠ّٔ ٔ٣‬طخروش‪ .‬ك‪٤‬وَؽ ٖٓ ‪ٌٛ‬ح‬
‫ر‪٤‬خٕ ٓؼ٘‪ ٠‬حُ‪ٞ‬حكي رخُـْ٘‪ٝ ،‬حُ‪ٞ‬حكي رخُّ٘‪ٞ‬ع‪ٝ ،‬حُ‪ٞ‬حكي رخُؼيى‪ٝ ،‬حُ‪ٞ‬حكي رخُؼَ‪ٝ ،ٝ‬حُ‪ٞ‬حكي‬
‫رخُٔٔخ‪ٝ‬حس‪ .‬كـِٔش حُّ٘ٔذ ُِ‪ٞ‬حكي ‪ :٢ٛ‬حُظّ٘خر‪ٝ ،ٚ‬حُٔٔخ‪ٝ‬حس‪ٝ ،‬حُٔطخروش‪ٝ ،‬حُٔـخٗٔش‪ٝ ،‬حُٔ٘خًِش"‪.‬‬
‫‪ ٖٓٝ‬أٓؼِش ٓ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حُٔوخٍٗش‪ ،‬أ‪ٞٓ ٝ‬ح‪٤ٟ‬غ ػالهش حُ‪ٞ‬كيس (‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ أ‪ ٝ‬ػيٓ‪ ،)ٚ‬أ‪ٞٓ ٝ‬ح‪٤ٟ‬غ ػالهش‬
‫حالهظالف (‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٙ‬أ‪ ٝ‬ػيٓ‪:)ٚ‬‬
‫حُزطالٕ حُّ٘ٔز‪ٝ ٢‬حُزطالٕ حُٔطِن؛‬
‫حٗؼيحّ حُوطؤ ‪ٝ‬حُو ّ‪ٞ‬س حُوخ‪َٛ‬س؛‬
‫حالٍطلخهخص حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬حالٍطلخهخص حالطّلخه‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫‪Gilles Goubeaux et Philippe Bihr, Les épreuves écrites en droit civil, L.G.D.J., Paris, 9 eéd., 2001, p. 13‬‬
‫‪41 et 42.‬‬

‫‪20‬‬

‫– ك‪ ٖ٤‬طي ٍّ ‪ٝ‬حكيس ٖٓ حُؼزخٍط‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬آُ‪ّ٤‬ش (‪ )mécanisme‬هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ٓل ّيىس ‪ٝ‬طي ٍّ حألهَ‪ ٟ‬ػِ‪٠‬‬
‫ٓـٔ‪ٞ‬ػش ‪ٝ‬حٓؼش ٖٓ حُٔ‪ٞ‬ح ّى‪ ،‬ك‪٘٤‬زـ‪ ٢‬ػ٘ي‪ٛ‬خ إٔ ٗيٍّ حُ ّي‪ ٍٝ‬حٌُ‪ ١‬طِؼز‪ ٚ‬حُوخػيس حُلّ٘‪ّ٤‬ش حُظ‪ ٢‬طي ٍّ‬
‫ػِ‪ٜ٤‬خ حُؼزخٍس حأل‪ ٢ٓٝ ٠ُٝ‬حُلوَ حٌُ‪ ١‬طي ٍّ ػِ‪ ٚ٤‬حُؼزخٍس حُؼّخٗ‪٤‬ش‪ٌٌٛٝ .‬ح كٔ‪ٟٞٞ‬ع "حُل‪ّ٤ٌِٓٝ ُٞ‬ش‬
‫حُٔ٘و‪ٞ‬الص" ‪٣‬يػ‪ُ ٞ‬ظ٘خ‪ ٍٝ‬ى‪ ٍٝ‬حُل‪٤‬خُس ك‪ ٢‬طِّٔي حُٔ٘و‪ٞ‬الص‪.‬‬
‫– ك‪ ٖ٤‬طي ٍّ ػزخٍس ػِ‪ ٠‬ه‪ٞ‬حػي هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬طي ٍّ حألهَ‪ ٟ‬ػِ‪٘ٛ ٠‬ق ٖٓ حألٗوخ‪ ٙ‬أ‪ ٝ‬ػِ‪ٟٝ ٠‬ؼ‪ّ٤‬ش‬
‫‪ٝ‬حهؼ‪ّ٤‬ش ٓؼ‪ّ٘٤‬ش‪ ،‬ك‪٘٤‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗظ٘خ‪ ٍٝ‬ططز‪٤‬ن طِي حُو‪ٞ‬حػي ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُ‪ّٜ٘‬ق أ‪ ٝ‬ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حُ‪ٟٞ‬ؼ‪ّ٤‬ش‪ٓ .‬ؼخٍ‬
‫ًُي‪٣ :‬و‪ٞ‬ى ٓ‪ٟٞٞ‬ع "حُطّالم ‪ٝ‬حألر٘خء" اُ‪ ٠‬حٗظوخء أكٌخّ هخٗ‪ ٕٞ‬حُطّالم حُٔظؼِّوش رخألر٘خء ‪ٝ‬اُ‪٠‬‬
‫ىٍحٓش آػخٍ‪ٛ‬خ‪ًٌُٝ .‬ي حُ ّ٘ؤٕ ك‪ٟٞٞٓ ٢‬ع "حُٔؼخٍ‪ٟ‬ش رخُلو‪ٞ‬م حُؼ‪ّ٤٘٤‬ش ‪ٝ‬ػالهخص حُـ‪ٞ‬حٍ"‪ ،‬ك‪ٜٞ‬‬
‫‪٣‬يػ‪ ٞ‬اُ‪ ٠‬حُّ٘ظَ ك‪ ٢‬آػخٍ ٓزيأ حُٔؼخٍ‪ٟ‬ش رخُلو‪ٞ‬م حُؼ‪ّ٤٘٤‬ش ك‪ ٢‬حُؼالهخص ر‪ ٖ٤‬حألؿ‪ٞ‬حٍ‪.‬‬
‫– ك‪ ٖ٤‬طي ٍّ حُؼزخٍس حأل‪ ٠ُٝ‬ػِ‪ٓ ٠‬ل‪ ّٜٞ‬أ‪ٓ ٝ‬ئّٓٔش هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬طي ٍّ حُؼزخٍس حُؼّخٗ‪٤‬ش ػِ‪ٓ ٠‬زيأ كِٔل ّ‪ ٢‬أ‪ٝ‬‬
‫حهظ‪ٜ‬خى ّ‬
‫‪ ١‬أ‪ ٝ‬أهاله ّ‪ ،٢‬كٔخ ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬ىٍحٓظ‪ ٚ‬ػ٘ي‪ٛ‬خ ‪ ٞٛ‬طؤػ‪ َ٤‬حُٔزيأ ػِ‪ ٠‬حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حُظ‪٣ ٢‬ل‪َ٤‬‬
‫ػِ‪ٜ٤‬خ حُٔل‪ ّٜٞ‬أ‪ ٝ‬حُٔئّٓٔش‪ ،‬أ‪ ٝ‬إ ٗج٘خ ٓي‪ ٟ‬طَؿٔش طِي حُو‪ٞ‬حػي ُِٔزيأ‪ٌٛ .‬ح ٓخ ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬كؼِ‪ ٚ‬ك‪٢‬‬
‫ٓ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ ٓؼَ‪ِٓ" :‬طخٕ حإلٍحىس ‪ٝ‬حُؼيحُش حُظّؼخهي‪ّ٣‬ش"؛ أ‪" ٝ‬ػ‪ٞ٤‬د حَُّ‪ٟ‬خ ‪ٝ‬حٓظوَحٍ حُؼالهخص‬
‫حالهظ‪ٜ‬خى‪ّ٣‬ش"؛ أ‪" ٝ‬حُلَىحٗ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬حٌُِٔ‪ّ٤‬ش"‪.‬‬

‫"انٕأ" ذف‪ٛ‬ذ دائًا‬
‫انؼالقح‬

‫انًؼطٕف ٔانًؼطٕف ػه‪ّٛ‬‬
‫نًٓا َفس انذّرجح يٍ ان ّذقّح‬
‫انفُّ‪ّٛ‬ح‬

‫"انٕأ" نهٕحذج ٔاالخرالف‬

‫ ػثارج ذف‪ٛ‬ذ قاػذج فُّ‪ّٛ‬ح‬‫ األخزٖ ذف‪ٛ‬ذ يجًٕػح يٍ‬‫انًٕا ّد‬

‫"انٕأ" نـ‪ :‬انذّٔر انذ٘ ذهؼثّ‬
‫انؼثارج انفُّ‪ّٛ‬ح ف‪ ٙ‬انحقم انذ٘ ذف‪ٛ‬ذِ‬
‫انؼثارج انثّاَ‪ٛ‬ح‬

‫ ػثارج ذذ ّل ػهٗ قاػذج‬‫قإََ‪ّٛ‬ح‬
‫ األخزٖ ذذ ّل ػهٗ طُف يٍ‬‫األشخاص أٔ ػهٗ ٔػؼ‪ّٛ‬ح‬
‫ٔاقؼ‪ّٛ‬ح‬

‫"انٕأ" نـ‪ :‬ذطث‪ٛ‬ق انقاػذج ػهٗ‬
‫ظُف أٔ ػهٗ انٕػؼ‪ّٛ‬ح‬
‫ان ّ‬

‫ ػثارج ذذ ّل ػهٗ يفٕٓو أٔ‬‫سسح قإََ‪ّٛ‬ح‬
‫يؤ ّ‬
‫ األخزٖ ذذ ّل ػهٗ يفٕٓو غ‪ٛ‬ز‬‫قإََ ّ‪ٙ‬‬

‫"انٕأ" نـ‪ :‬يذٖ ذزجًح يا ْٕ‬
‫قإََ ّ‪ ٙ‬نًا ْٕ غ‪ٛ‬ز قإََ ّ‪ٙ‬‬

‫‪ٌٌٛٝ‬ح كخإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪ٓ ٢‬ؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ طٌٖٔ ك‪ ٢‬حُؼالهش‪ .‬رؼزخٍس ٓوظِلش‪ ٌٖٔ٣ :‬ػ ّي حُٔؼط‪ٞ‬ف‬
‫‪ٝ‬حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ٓ ٚ٤‬ؼخ رٔؼخرش ٓوزَ ػ٘‪٘٣ ٚ‬ظظَ هزَح‪ًٔ ،‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬ػ ّي حُؼالهش ر‪ٜٔ٘٤‬خ رٔؼخرش حُوزَ‬
‫حٌُ‪ٔ٣ ١‬ؼَّ ٓخ ‪ ٞٛ‬اٌٗخُ ّ‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫إً ال حهظالف ك‪ ٢‬حُـ‪ َٛٞ‬ر‪ ٖ٤‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪ ١‬ك‪ ٚ٤‬ػطق ر‪ ٖ٤‬أَٓ‪ ٖ٣‬أ‪ ٝ‬أًؼَ ‪ٓٝ‬خ ٓزو‪ ٖٓ ٚ‬أٗ‪ٞ‬حع‬
‫حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ‪ ،‬أ‪ ١‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪ٗ ١‬ـي ك‪٤ٛ ٢‬ـظ‪ ٚ‬أَٓح ‪ٓٝ‬ل‪ٜٓٞ‬خ ‪ٝ‬حكيح‪.‬‬
‫‪ٝ‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪ ١‬ك‪ ٚ٤‬ػطق ‪ٝ‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪ ١‬ك‪ٓ ٚ٤‬ل‪ٝ ّٜٞ‬حكي ًال‪ٔٛ‬خ ٓ‪ٟٞٞ‬ع ‪٤ٛ‬ـظ‪ٔ٤ُ ٚ‬ض‬
‫ؿِٔش‪ .‬اُ‪ ٠‬ؿخٗز‪ٜٔ‬خ ‪ٞ٣‬ؿي حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪٤ٛ ١‬ـظ‪ ٚ‬طٔؼَّ ؿِٔش هزَ‪ّ٣‬ش‪.‬‬
‫الموضوع مفهوم واحد‬
‫الموضوع لٌس جملة‬
‫الموضوع أكثر من مفهوم‬
‫عطف الواحد على اآلخر بالواو‬

‫الموضوع فً صٌغة‬
‫غٌر االستفهام‬
‫الموضوع جملة خبر ٌّة‬

‫الموضوع ال ّنظري بدون مقولة‬
‫الموضوع فً صٌغة‬
‫االستفهام‬
‫الموضوع ال ّنظري مع مقولة‬

‫‪ /2 .1 .1 .1‬انًٕػٕع جًهح خثز‪ّٚ‬ح‬
‫اًح حٗطِو٘خ ٖٓ ٓ‪ٟٞٞ‬ع ‪ ٞٛ‬حُظّخُ‪ :٢‬حُظّـَ‪ َ٣‬ؿِ‪ٓ ٢‬ليع‪ ،‬هِ٘خ‪ُ :‬ي‪٘٣‬خ ك‪٤ٛ ٢‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع هز ٌَ أِٓ٘ي‬
‫رخإلػزخص (‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ل‪ َٜ‬حإلٓ٘خى رخُّ٘ل‪ُِٔ )٢‬وزَ ػ٘‪ٚ‬؛ ‪ٝ‬حإلٌٗخُ ّ‪٘ٛ ٢‬خ‪ :‬إٔ ‪ َُٟ٣‬حإلٓ٘خى ُ‪ْ٤‬‬
‫ري‪ّ٤ٜ٣‬خ‪.‬‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح ال حهظالف ر‪ٌٛ ٖ٤‬ح حُّ٘‪ٞ‬ع ٖٓ حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ ‪ٝ‬ر‪ ٖ٤‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪ ١‬طل‪٤ٛ ١ٞ‬ـظ‪ٓ ٚ‬ل‪ٜٓٞ‬خ‬
‫‪ٝ‬حكيح‪ .‬كل‪ ٢‬حُلخُظ‪ٗ ٖ٤‬لٖ أٓخّ ٓوزَ ػ٘‪ٝ .ٚ‬ك‪ ٢‬حُلخُظ‪ٗ ٖ٤‬لٖ أٓخّ هزَ‪ٌٛ .‬ح حُوزَ ا ّٓخ أّٗ‪ٞٓ ٚ‬ؿ‪ٞ‬ى‬
‫ك‪٤ٛ ٢‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ٝ ،‬حُٔطِ‪ٞ‬د ّٓ٘خ إٔ ٗـؼَ ‪ٟٝ‬ؼ‪ّ٤‬ظ‪ً ٚ‬وزَ ٓل َّ طَ ّىى؛ ‪ٝ‬ا ّٓخ أّٗ‪ ٚ‬ؿ‪ٞٓ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ى‪،‬‬
‫‪ٝ‬حُٔطِ‪ٞ‬د ّٓ٘خ إٔ ٗ‪ٞ‬ؿي‪ٝ ،ٙ‬إٔ ٗ‪ٞ‬ؿي‪ ٙ‬ر‪ٛٞ‬ق ٓؼ‪ :ّٖ٤‬هز ٌَ ػَ ّْ طَ ّى ٌى ك‪ ٢‬اػطخث‪ ٚ‬حْٓ ‪ٟٝٝ‬ؼ‪ّ٤‬ش‬
‫حُوزَ‪.‬‬
‫كبًح أٍىٗخ ح‪ ٕ٥‬إٔ ٗظ٘خ‪" ٍٝ‬أٌِٗش" حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُٔظٔؼَّ ك‪٤ٛ ٢‬ـش هزَ‪ّ٣‬ش ٖٓ ُح‪٣ٝ‬ش أهَ‪ ،ٟ‬هِ٘خ‪ :‬طظ ّْ‬
‫‪" ٌٙٛ‬حألٌِٗش" رظل‪ َ٣ٞ‬حإلٓ٘خى ك‪ ٢‬حُـِٔش اُ‪ٟٞٓ ٠‬غ طٔخإٍ‪ .‬كبًح ‪َٗٛ‬خ أٓخّ ٓئحٍ‪ٛ ،‬خٍص‬
‫ٓؼخُـش ‪ٌٛ‬ح حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ٓٔخػِش ُٔؼخُـش ٗ‪ٞ‬ع آهَ ٖٓ حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ‪ ٞٛ ،‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حٌُ‪َ٣ ١‬ى ك‪٤ٛ ٢‬ـش‬
‫حٓظل‪ٜ‬خّ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫الموضوع مفهوم واحد‬
‫الموضوع لٌس جملة‬
‫الموضوع أكثر من مفهوم‬
‫عطف الواحد على اآلخر بالواو‬

‫الموضوع فً صٌغة‬
‫غٌر االستفهام‬
‫الموضوع جملة خبر ٌّة‬

‫الموضوع ال ّنظري بدون مقولة‬
‫الموضوع فً صٌغة‬
‫االستفهام‬
‫الموضوع ال ّنظري مع مقولة‬

‫‪ /2 .1 .1‬انًٕػٕع ف‪ ٙ‬ط‪ٛ‬غح اسرفٓاو (‪)sujet interrogatif‬‬
‫اًح أٍىٗخ اػطخء أٓؼِش ُِٔ‪ٟٞٞ‬ع ك‪٤ٛ ٢‬ـش حٓظل‪ٜ‬خّ‪ ،‬أػط‪٘٤‬خ حألٓؼِش حُظّخُ‪٤‬ش‪:‬‬
‫– ٓخ ‪ ١َٝٗ ٢ٛ‬حُـِ‪٢‬؟‬
‫– ‪ َٛ‬حُظّـَ‪ َ٣‬ؿِ‪ٓ ٢‬ليع؟‬
‫– ٓخ حُظّـَ‪َ٣‬؟‬
‫‪ ٢‬ػٖ حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُطّز‪٤‬ؼ ّ‪٢‬؟‬
‫– ‪٣ َٛ‬ـ٘‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُ‪ٟٞ‬ؼ ّ‬
‫– ‪ُ٘ َٛ‬خ حُل ّ‬
‫ن ك‪ ٢‬ػيّ ططز‪٤‬ن حُوخٗ‪ٕٞ‬؟‬
‫–اُن‪.‬‬
‫‪ٝ‬حُّٔئحٍ‪ٓ :‬خ ‪ ٢ٛ‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪ٓ ٢‬ؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حالٓظل‪ٜ‬خٓ‪ّ٤‬ش؟‬
‫‪٣‬ـ‪٤‬ذ رؼ‪ ْٜ٠‬ك‪٤‬و‪:ٍٞ‬‬
‫"إن ورد املوضوع يف ظيغة اس خفِام‪ ،‬يكفي ٔبن ٔبسدددل املفاُمي واملكٌلث ٔبو احلروف املفاثيح مبـاىهيا‪.‬‬
‫مثل‪:‬‬
‫اموضـي ؾن املاهون ّ‬
‫حيـي؟‬
‫ُل ًغين املاهون‬
‫امع ّ‬
‫ّ‬
‫ًعحح‪:‬‬
‫امسوعاث املؤُّةل حسة الٕجراءاث‬
‫ٔبل حاجة ميا تلواؿد كاهوهيّة ظحيـيّة إىل جاهة املواؿد اميت ّمت إكرارُا من ِكدل ّ‬
‫املاهوهيّة؟"‪.14‬‬

‫‪ 14‬ػزي حُلظّخف ػَٔ ‪٘ٓٝ‬خء حُ ّيٍ‪ٗٝ ٖ٣ٝ‬خثِش ٗؼزخٕ ‪ ْ٤ِٓٝ‬حُِـٔخٗ‪.5 ٙ ،ّ ّ ،٢‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ٗ ٌٖٔ٣ٝ‬وي ‪ٌٛ‬ح حٌُالّ ‪ٝ‬حُو‪ّ ٍٞ‬‬
‫إ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حالٓظل‪ٜ‬خٓ‪ٔ٤ُ ٢‬ض رخُ‪ٍَّٝ٠‬س حُّٔئحٍ‪ ،‬ال‬
‫ك‪٤ٛ ٢‬ـظ‪ ٚ‬حُظ‪ ٢‬هيِّٓض ُ٘خ‪ٝ ،‬ال ك‪٤ٛ ٢‬ـش ٗ‪ َٜ‬اُ‪ٜ٤‬خ ٗلٖ رؼي طلي‪٣‬ي ٓؼ٘‪ٓ ٠‬خ ‪ ٖٓ ٞٛ‬حُٔلخط‪٤‬ق ٖٓ‬
‫ًِٔخص حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫إً ٓخ ‪٢ٛ‬؟ ً‪٤‬ق ٗٔظوَؿ‪ٜ‬خ؟‬
‫كؤ ّٓخ ٓخ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ ،‬كخُـ‪ٞ‬حد أّٗ‪ٜ‬خ ٓخ ‪٣‬ـؼَ حُّٔئحٍ ٓل‪َِّ٤‬ح ‪َٓٝ‬رٌِخ (‪.15)embarrassant‬‬
‫‪ٝ‬أ ّٓخ ً‪٤‬ق ٗٔظوَؿ‪ٜ‬خ‪ ،‬كخُـ‪ٞ‬حد‪ :‬رؤٕ ٗـِّ‪ ٢‬رئٍس حُظّ‪ٞ‬طَّ ‪ٝ‬حُوِن ك‪ ٢‬حُّٔئحٍ‪ ٌٙٛ ،‬حُزئٍس حُظ‪ ٢‬طـؼَ‬
‫حُـ‪ٞ‬حد ُ‪ ْ٤‬ري‪ّ٤ٜ٣‬خ‪ ،‬رَ ٓظَىِّىحً‪ ،‬ال ‪٣‬وَؽ ٖٓ أك‪ٞ‬ح‪٘ٛ‬خ رٔـَّى إٔ ‪٣‬زِؾ حُّٔئحٍ آًحٗ٘خ‪.‬‬
‫ٓخ ‪ ١َٝٗ ٢ٛ‬حُـِ‪٢‬؟ ‪ َٛ‬حُظّـَ‪ َ٣‬ؿِ‪ٓ ٢‬ليع؟ ‪ُ٘ َٛ‬خ حُل ّ‬
‫ن ك‪ ٢‬ػيّ ططز‪٤‬ن حُوخٗ‪ٕٞ‬؟ ك‪ ٢‬ؿٔ‪٤‬غ‬
‫‪ ٌٙٛ‬حُ‪ ٍّٜٞ‬ال ‪ٌ٣‬ل‪ ٢‬إٔ ٗٔظزيٍ حٌُِٔخص حُٔلخط‪٤‬ق رَٔحىكخط‪ٜ‬خ‪ ،‬رَ ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗزلغ‪ٓ :‬خ حٌُ‪٣ ١‬ـؼَ‬
‫حُّٔئحٍ ػٖ َٗ‪ ١ٝ‬حُـِ‪ ،٢‬أ‪ ٝ‬ػٖ ً‪ ٕٞ‬حُظّـَ‪ َ٣‬ؿِطخ ٓليػخ‪ ،‬أ‪ ٝ‬ػٖ آٌخٗ‪ّ٤‬ش ػيّ ططز‪٤‬ن حُوخٗ‪ٕٞ‬‬
‫ٓئحال ٓل‪َِّ٤‬ح؟ أ‪ ٖ٣‬حُظّ‪ٞ‬طَّ ك‪ ١َٝٗ ٢‬حُـِ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬طؼَ‪٣‬ق حُظّـَ‪ َ٣‬رخُـِ‪ ٢‬حُٔليع؟ ٓخ حٌُ‪٣ ١‬ـؼَ‬
‫ك ّ‬
‫ن ػيّ ططز‪٤‬ن حُوخٗ‪ ٕٞ‬كوّخ ً هِِوخً؟‬
‫ٓخ حٌُ‪٣ ١‬ـؼَ حُـ‪ٞ‬حد ّ‬
‫رؤٕ َٗ‪ ١ٝ‬حُـِ‪ٝ ٢ٛ ٢‬ؿ‪ٞ‬د إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬كخٓٔخ ٖٓ ؿ‪ٜ‬ش ‪ٓٝ‬ـظلَح ٖٓ ؿ‪ٜ‬ش‬
‫أهَ‪ ْ٤ُ ٟ‬ري‪ّ٤ٜ٣‬خ؟ ُٔخًح ال ٗٔظط‪٤‬غ إٔ ٗـ‪٤‬ذ رٔ‪ُٜٞ‬ش‪ ١َٝٗ :‬حُـِ‪ :٢‬كخْٓ‪ٓٝ ،‬ـظلَ؟‬
‫ٓخ حٌُ‪٣ ١‬ـؼَ حُـ‪ٞ‬حد ر٘ؼْ أ‪ ٝ‬رال ػِ‪ ٠‬حُّٔئحُ‪ ٖ٤‬حُٔظزوّ‪ ْ٤ُ ٖ٤٤‬آُ‪ّ٤‬خً؟ ُٔخًح ٗظَ ّىى ٓؼال إ هِ٘خ ٗؼْ‬
‫حُظّـَ‪ َ٣‬ؿِ‪ٓ ٢‬ليع‪ ،‬أ‪ ٝ‬إ هِ٘خ ال ‪ًٌُ ْ٤ُ ٞٛ‬ي؟‬
‫كخُٔل‪ َِّ٤‬إً ك‪ ٢‬حُّٔئحٍ حأل ّ‪ ٍٝ‬أّٗ٘خ ال ٗٔظط‪٤‬غ إٔ ٗو‪ ٍٞ‬رٔ‪ُٜٞ‬ش‪ ١َٝٗ :‬حُـِ‪ ٢ٛ ٢‬كخْٓ ‪ٓٝ‬ـظلَ؛‬
‫‪ٝ‬حُّٔزذ ّ‬
‫إٔ ‪٘ٛ‬خُي آٌخٗ‪ّ٤‬ش ُو‪ ٍٞ‬آهَ‪.‬‬
‫‪ٝ‬حَُٔري ك‪ ٢‬حُّٔئحُ‪ ٖ٤‬حُٔظزوّ‪ ٖ٤٤‬أّٗ٘خ ال ٗٔظط‪٤‬غ رـَّس هِْ إٔ ٗـ‪٤‬ذ رخإل‪٣‬ـخد ٓؼال؛ ‪ٝ‬حُ ّٔزذ ّ‬
‫إٔ‬
‫‪٘ٛ‬خُي آٌخٗ‪ّ٤‬ش ُو‪ ٍٞ‬آهَ‪.‬‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح‪ ،‬كخٌُ‪٘٣ ١‬زـ‪ ٢‬اهَحؿ‪ ٖٓ ٚ‬ك‪ ِِّ٤‬حُولخء اُ‪ ٠‬ك‪ ِّ٤‬حُظّـِّ‪ :ٞٛ ٢‬حُٔل‪ٝ َِّ٤‬حَُٔري ‪ٝ‬حُ ُٔٔزِّذ ُِوِن‬
‫‪ُِٝ‬ظّ‪ٞ‬طَّ‪ٝ .‬حُ ُٔل‪ٝ( َِّ٤‬حُ َُٔري‪ ،‬اُن‪٣ ).‬ظٔؼَّ ك‪ ٢‬أّٗ٘خ ال ٗٔظط‪٤‬غ إٔ ٗو ّيّ ؿ‪ٞ‬حرخ ‪ٝ‬حكيح؛ ‪ٝ‬حإلٌٗخُ ّ‪ّ ٢‬‬
‫إٔ‬
‫‪٘ٛ‬خى أًؼَ ٖٓ ٓ‪ٞ‬هق‪ّ ،‬‬
‫‪ٝ‬إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُٔ‪ٞ‬حهق ُ‪ٔ٤‬ض ٓظالثٔش ك‪ٔ٤‬خ ر‪ٜ٘٤‬خ؛ ٍؿْ ًُي‪ ،‬ؿٔ‪٤‬ؼ‪ٜ‬خ ٌٖٓٔ‪.‬‬
‫‪ٝ‬آٌخٕ ؿٔ‪٤‬غ حُٔ‪ٞ‬حهق ال ‪٣‬ؼ٘‪ّ ٢‬‬
‫إٔ حُلـؾ ػِ‪ٜ٤‬خ ٓظٔخ‪٣ٝ‬ش‪ .‬رَ حإلٌٓخٕ هخثْ كظّ‪ ٠‬إ ًخٗض حُلـؾ‬
‫‪٢‬‬
‫ػِ‪ ٠‬رؼ‪ٜ٠‬خ أه‪ ٖٓ ٟٞ‬حُلـؾ ػِ‪ ٠‬حُزؼ‪ ٞ‬ح‪٥‬هَ؛ ‪ٝ‬حإلٌٓخٕ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى كظّ‪ ٠‬إ ًخٕ ٓ‪ٞ‬هل٘خ حُّ٘‪ٜ‬خث ّ‬
‫ُلخثيس ‪ٝ‬حكي ٖٓ حُٔ‪ٞ‬حهق‪.‬‬
‫‪ ٢ٛ ٌٙٛ ...‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ًٔٝ .‬خ ‪ٍٝ‬ى أػال‪ :ٙ‬إ ُْ ط‪ٞ‬ؿي اٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ ُْ ،‬ط‪ٞ‬ؿي ٓوخُش‪.‬‬
‫‪ 15‬رؼزخٍس أهَ‪٘ٛ ٟ‬خُي ٓطِن حُّٔئحٍ‪٘ٛٝ ،‬خُي ىحهِ‪ :ٚ‬حُّٔئحٍ‪ /‬حإلٌٗخُ ّ‪ٝ .)question/ problématique( ٢‬ػِ‪ٓ َّ ً ْ٤ُ ٚ٤‬ئحٍ‬
‫اٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ ،‬رَ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ‪َٟ‬د ٖٓ حُّٔئحٍ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ٝ‬هي ‪ُ٣‬وخٍ ّ‬
‫إ ٖٓ ‪٣‬ؼط‪ٓ ٢‬ؼال ٓ‪ٟٞٞ‬ع "ٓخ ‪ ١َٝٗ ٢ٛ‬حُـِ‪٢‬؟" ‪٣‬و‪ٜ‬ي إٔ ‪ٔ٣‬ظ ِلٖ ٓي‪ ٟ‬أُخّ‬
‫حُٔٔظلٖ رخُٔؼِ‪ٓٞ‬خص حُظ‪ ٢‬أػطخ‪ٛ‬خ ُ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُ ّيٍّ؛ أ‪ ١‬هي ‪ُ٣‬وخٍ ّ‬
‫إ ‪ٛ‬خكذ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ه‪ٜ‬ي إٔ‬
‫َ‬
‫‪ُ٣‬ؼَ‪ ٝ‬حُ َّ٘‪١‬خٕ ال أًؼَ ‪ٝ‬ال أهَّ‪٘٣ .‬زـ‪ ٢‬حُ َّ ّى ‪٘ٛ‬خ رخُو‪ :ٍٞ‬إ ػزض ّ‬
‫إٔ حُٔٔظ ِلٖ ه‪ٜ‬ي ٓخ ٓزن‪،‬‬
‫حُٔٔظلٖ إٔ ‪٣‬و‪ ّٞ‬رٔخ ‪ُِِ١‬ذ ٓ٘‪ ٌُٖ .ٚ‬ال ‪٣‬ل ّ‬
‫ن ُِٔٔظ ِلٖ إٔ ‪ٓ ٢ّٔ ٔ٣‬خ ‪ِ١‬ز‪ٓ ٚ‬وخُش‪.‬‬
‫كؼِ‪٠‬‬
‫َ‬
‫ً َّ ‪ٌٛ‬ح اًح ًخٗض ‪٤ٛ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُّ٘ظَ‪ ١‬حٓظل‪ٜ‬خٓ‪ّ٤‬ش‪ٓٝ .‬خ ‪ُ٣‬الكع ّ‬
‫إٔ حألَٓ ُْ ‪٣‬وظِق ٓغ ٓخ ٓزن‬
‫ٖٓ ٓ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ ‪٤ٛ‬ـظ‪ٜ‬خ ؿ‪ َ٤‬حٓظل‪ٜ‬خٓ‪ّ٤‬ش‪ :‬كـ"حألٌِٗش" ‪٘ٛ‬خ ًـ"حألٌِٗش" ‪٘ٛ‬خى‪ .‬رو‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ٓغ‬
‫ٓو‪ُٞ‬ش‪.‬‬
‫الموضوع مفهوم واحد‬
‫الموضوع لٌس جملة‬
‫الموضوع أكثر من مفهوم‬
‫عطف الواحد على اآلخر بالواو‬

‫الموضوع فً صٌغة‬
‫غٌر االستفهام‬
‫الموضوع جملة خبر ٌّة‬

‫الموضوع ال ّنظري بدون مقولة‬
‫الموضوع فً صٌغة‬
‫االستفهام‬
‫الموضوع ال ّنظري مع مقولة‬

‫٘ يغ يقٕنح (‪)sujet avec citation‬‬
‫‪ /2 .1‬انًٕػٕع انُّظز ّ‬
‫ٍأ‪٘٣‬خ ٓخروخ ّ‬
‫إٔ حُٔو‪ُٞ‬ش‪ ،‬إ ‪ٍٝ‬ىص ‪ٓٝ‬ؼ‪ٜ‬خ ٓئحٍ (ٓخ ٍأ‪٣‬ي ك‪...٢‬؟ ‪ /‬اُن‪ ).‬أ‪َٓ ٝ‬حكن آهَ ‪٣‬ظو ّيٓ‪ٜ‬خ أ‪ٝ‬‬
‫‪٣‬ؤط‪ ٢‬رؼي‪ٛ‬خ (ٖٓ ٗل‪ :ٞ‬كَِّ ‪ٗٝ‬خهٖ‪ /‬ػِّن ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُظّؤً‪٤‬ي ٓؼظٔيح ٓخ طِوّ‪٤‬ظ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُ ّيٍّ أ‪ ٝ‬ك‪٢‬‬
‫ٓطخُؼخطي ‪ /‬اُن‪ ،).‬كخُٔ‪ٟٞٞ‬ع ٓوخُش ‪١‬خُض حُٔو‪ُٞ‬ش أّ ه‪َُٜ‬ص‪"ٝ .‬حألٌِٗش" ‪٘ٛ‬خ ال طوظِق ك‪٢ٗ ٢‬ء‬
‫ػ ّٔخ ه‪ َ٤‬ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُٔظٔؼَّ ك‪ ٢‬ؿِٔش هزَ‪ّ٣‬ش‪ .‬ك٘‪ ّٚ‬حُٔو‪ُٞ‬ش‪ٝ ،‬إ ‪١‬خٍ‪ ،‬هخرَ ألٕ ‪ُ٣‬وظٍِ‬
‫ك‪ ٢‬هزَ ‪٘ٔ٣‬ي‪ ٙ‬حُٔئُّق ا‪٣‬ـخرخ أ‪ِٓ ٝ‬زخ ُٔوزَ ػ٘‪ٌٛٝ .ٚ‬ح حإلٓ٘خى ‪ ٞٛ‬حٌُ‪٣ ١‬ظؼِّن ر‪ ٚ‬حُّٔئحٍ أ‪ٓ ٝ‬خ‬
‫‪َ٣‬حكن حُٔو‪ُٞ‬ش‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫انًٕػٕع يغ‬
‫يقٕنح‬
‫***‬
‫إثثاخ فكزج ف‪ٙ‬‬
‫ػُاطز يادّج‬
‫قإََ‪ّٛ‬ح‬

‫انًٕػٕع تذٌٔ يقٕنح‬

‫اسرفٓاي ّ‪ٙ‬‬
‫***‬
‫إثثاخ فكزج ف‪ٙ‬‬
‫ػُاطز يادّج‬
‫قإََ‪ّٛ‬ح‬

‫غ‪ٛ‬ز اسرفٓاي ّ‪ٙ‬‬

‫جًهح خثز‪ّٚ‬ح‬
‫***‬
‫إثثاخ فكزج ف‪ٙ‬‬
‫ػُاطز يادّج‬
‫قإََ‪ّٛ‬ح‬

‫ن‪ٛ‬س جًهح‬

‫يفٕٓو ٔاحذ‬
‫***‬
‫إثثاخ فكزج ف‪ٙ‬‬
‫ػُاطز يادّج‬
‫قإََ‪ّٛ‬ح‬

‫يفٕٓياٌ فأكثز‬
‫ػُطف ت‪ُٓٛ‬ا‬
‫تانٕأ‬
‫***‬
‫انؼالقح‬

‫‪ ٢ٛ ٌٙٛ‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش أ‪ ٝ‬حُلٌَس ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ٓغ ٓو‪ُٞ‬ش‪ ٖٓٝ ،‬هزِ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع رال ٓو‪ُٞ‬ش‪.‬‬
‫ّ‬
‫‪ٝ‬ألٕ ؿٔ‪٤‬غ حُلـؾ ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ٓظظّـ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬حُلٌَس ُظؼزظ‪ٜ‬خ‪ ،‬ك‪ ٌٜٙ‬حُلٌَس‪ ٖٓٝ ،‬ػ ّْ كخإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪،‬‬
‫ٓظٔؼَّ حُوطذ حٌُ‪٣ ١‬ي‪ ٍٝ‬ػِ‪ َّ ً ٚ٤‬حُؼَٔ‪ .‬كِي‪٘٣‬خ إً كٌَس ًَِٓ‪ّ٣‬ش ‪ٝ‬ؿٔ‪٤‬غ ٓخ ك‪ ٢‬ؿ‪ َٛٞ‬حُٔوخُش‬
‫ٓ٘ـٌد ٗل‪ٛٞ‬خ‪.‬‬
‫(أ) يٍ‬
‫انفقزج‬
‫األٔنٗ‬

‫(ب) يٍ‬
‫انفقزج‬
‫األٔنٗ‬

‫اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫(ب) يٍ‬
‫انفقزج‬
‫انثّاَ‪ٛ‬ح‬

‫(أ) يٍ‬
‫انفقزج‬
‫انثّاَ‪ٛ‬ح‬

‫‪ٗ ...‬ؼْ ٓ٘يهَ ك‪ ٢‬طلخ‪ٗ ... َ٤ٛ‬ؼْ ‪ًِّٔٝ‬خ ًخٕ حُؼَٔ أػٔن (‪ٝ‬أًزَ ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬حٌُ ّْ‪ٓ :‬ؼال‬
‫حٌُٔ ًَّس أ‪ ٝ‬حأل‪َٝ١‬كش‪ .‬كِوي هِ٘خ ٓخروخ ٓخ ‪٣‬ل‪٤‬ي ّ‬
‫رؤٕ ٓخ ٗلٖ ر‪ٜ‬يى‪ ٙ‬ال ‪ ّْ ٜ٣‬كو‪ٓ ٢‬وخُش حالٓظلخٗخص ك‪٢‬‬
‫حإلؿخُس ‪ٝ‬حُٔخؿٔظ‪ً ،)َ٤‬خٗض حُظّلخ‪ َ٤ٛ‬أًزَ ‪ّ ...‬‬
‫ٌُٖ ىه‪ُ٘ٞ‬خ ك‪ ٢‬حُظّلخ‪٣ ُٖ َ٤ٛ‬ـؼِ٘خ ‪٣ ُٖٝ‬ـؼَ‬
‫هخٍث٘خ ٖٓ رؼيٗخ ‪٣‬ظ‪ :ٚ٤‬كخُلٌَس ٓظ٘ ّي ‪ٝ‬طـٌد اُ‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬ر‪ٜ‬لش ٓٔظَّٔس ؿٔ‪٤‬غ حألؿِحء‪.‬‬
‫‪26‬‬

‫رؼزخٍس ‪ٝ‬حكيس‪:‬‬
‫حُٔوخُش (ؿ‪َٛٛٞ‬خ) ‪ ٢ٛ‬حُلٌَس ‪ٝ‬هي كُ‪ِّٜ‬ض (أ‪ ٝ‬إ ٗج٘خ هِ٘خ‪ :‬حُٔوخُش ‪ ٢ٛ‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬هي أؿ‪٤‬ذ ػِ‪ٜ٤‬خ‪،‬‬
‫أ‪ٔ٤ُ ٢ٛ ١‬ض ٌٓ ّ‪ٗٞ‬خص ٓخ ّىس ط ّْ حُظّل‪ َ٤ٜ‬ك‪ٜ٤‬خ‪ ،‬رَ ‪ ٢ٛ‬اػزخص ُلٌَس ك‪ٓ ٢‬خ ّىس هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬هي ط ّْ حإلط‪٤‬خٕ‬
‫ر‪ٝ ٚ‬حُظّل‪ َ٤ٜ‬ك‪.)ٚ٤‬‬
‫‪َٜ‬ص‪.‬‬
‫‪ٝ‬حُلٌَس ‪ ٢ٛ‬حُٔوخُش ‪ٝ‬هي حهظُ ِ‬

‫انفكزج‬

‫ْ‪ٙ‬‬

‫انًقانح‬

‫ْ‪ٙ‬‬

‫ظهد‬
‫انفكزج ٔقذ فُ ِّ‬

‫ظزخ‬
‫انًقانح ٔقذ اخرُ ِ‬

‫‪٣‬وِ‪ّٔ ٓ ٚ‬خ ٓزن ّ‬
‫ٌٓ‪ٗٞ‬ش ُٔخ ّى ٍس َٓخ‪ ،‬كظّ‪٠‬‬
‫إٔ حُٔوخُش ُ‪ٔ٤‬ض ٓـَّى‬
‫د ػٖ ػ٘خ‪ِّ َٛ‬‬
‫‪ٛٝ‬ق ‪ً٘ٝ‬قَ كٔخ ٍ‬
‫ٍ‬
‫ُ‪ً ٞ‬خٕ حُ‪ٛٞ‬ق ‪ٝ‬حٌُ٘ق ٓؼ ّٔوخ ‪ٝ‬ك‪ ٚ٤‬ؿٔ‪٤‬غ حُظّلخ‪ًٔ .َ٤ٛ‬خ أّٗ‪ٜ‬خ ُ‪ٔ٤‬ض حٓظيالال ػِ‪ ٠‬أكٌخٍ ٓظؼ ّيىس‪،‬‬
‫‪ٔ٤ُٝ‬ض ِكـخؿخ ‪٣‬ظ‪ُّ ٞ‬ع ػِ‪ ٠‬ػ ّيس ؿ‪ٜ‬خص‪.‬‬
‫رَ حُٔوخُش ط٘طِن ٖٓ اٌٗخُ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬طؤط‪ ٢‬رل َّ ُ‪ٜ‬خ‪ٝ .‬طَط‪٤‬ذ ػ٘خ‪ َٛ‬حُل َّ‪ ،‬أ‪ ١‬طَط‪٤‬ذ حُلـؾ ػِ‪٠‬‬
‫حُلٌَس حًَُِٔ‪ّ٣‬ش‪ٓ ٞٛ ،‬خ ‪ ٠ّٔ ٔ٣‬رخُٔوطّ‪ٌُُ .٢‬ي ‪ُ٣‬وخٍ ّ‬
‫إ حُٔوطّ‪ُ٣ ٢‬ز٘‪ ٠‬ػِ‪ ٠‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫حٌُٔ‪ٗٞ‬ش ُٔخ ّىس ٓخ؛ اًح ‪١‬خُؼ٘خ ػٔال‪،‬‬
‫رز‪٤‬خٕ حُؼ٘خ‪َٛ‬‬
‫كبًح هَأٗخ ػٔال‪ٝٝ ،‬ؿيٗخ‪ٓ ٙ‬ـَّى ؿَ ٍى ‪ٝ‬هخثٔ ٍش‬
‫ِّ‬
‫ِ‬
‫‪ٗ ُْٝ‬ـي‪ ٙ‬أػزض كٌَس؛ اًح ٗظَٗخ ك‪ ٢‬ػَٔ‪ ،‬كِْ ٗـي‪ ٙ‬ه ّيّ كــخ ُلخثيس كٌَس‪ ،‬ػِٔ٘خ ّ‬
‫إٔ ‪ٌٛ‬ح حُؼَٔ‬
‫ُ‪ٓ ْ٤‬وخُش‪.‬‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح كبّٗ‪ ٚ‬ػِ‪٣َ٣ ٖٓ ٠‬ي إٔ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬خ ‪٣‬ؤط‪ٓ ٚ٤‬وخُش (أ‪ًَّ ٌٓ ٝ‬س أ‪ ٝ‬أ‪َٝ١‬كش)‪ ،‬إٔ ‪ٔ٣‬ظوَؽ اٌٗخُ‪ّ٤‬ش‬
‫رؼي إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬هي أػط‪٤ُٜ ٠‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ٓوظِق ٓؼخٗ‪ٜ٤‬خ حُٔؼـٔ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬حُ‪َّٜ‬ك‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ‪ٝ ،‬رؼي إٔ‬
‫طٌ‪ ٌٙٛ ٕٞ‬حُٔؼخٗ‪ ٢‬هي أكخُظ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُٔخ ّىس حُظ‪٘٤ٓ ٢‬ظ‪ ٢ٜ‬ر‪ ٚ‬حألَٓ ًٔخ طو ّيّ اُ‪ ٠‬إٔ ‪ٌُِٜ٘٣‬خ‪ .‬كبًح كؼَ ٓخ‬
‫ؿخء ح‪ٝ ،ٕ٥‬ؿذ ػِ‪ ٞٛٝ ،ٚ٤‬رؼ ُي ك‪َٓ ٢‬كِش حالًظ٘خف‪ ،‬إٔ ‪٣‬و‪ ّٞ‬رخُوط‪ٞ‬س حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش ‪ ٢ٛٝ‬حُزلغ ػٖ‬
‫حُلخثيس ٖٓ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫إتزاس انفائذج يٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انثحث ػٍ ػُاطز انجٕاب‬
‫ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫‪ .2‬إتزاس انفائذج يٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬
‫طظل ّيع ٓئُّلخص ٓ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش حُظّؼز‪ َ٤‬ػٖ حُلخثيس؛ ‪ٝ‬طو‪ ٍٞ‬اّٗ‪ٜ‬خ هٔٔخٕ‪ٗ ،‬ظَ‪ّ٣‬ش ‪ٝ‬ػِٔ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫‪ٝ‬حُلخثيس حُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ طظٔؼَّ ك‪ ٢‬حُٔٔظ‪٣ٞ‬خص حُظّخُ‪٤‬ش‪ٔٓ :‬ظ‪ ٟٞ‬طط ّ‪ ٍٞ‬حُؼخىحص أ‪ ٝ‬حُٔـظٔغ أ‪ٝ‬‬
‫حألكٌخٍ حُلِٔل‪ّ٤‬ش (اُن‪).‬؛ ٓٔظ‪ٗ ٟٞ‬ظَ‪ّ٣‬خص حُوخٗ‪ ٕٞ‬حألٓخٓ‪ّ٤‬ش؛ ٓٔظ‪ ٟٞ‬حُِّٔـخالص ‪ٝ‬حُوالكخص حُلّ٘‪ّ٤‬ش؛‬
‫‪ٝ‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي ٖٓ حُٔٔظ‪٣ٞ‬خص حُظ‪ٛٝ ٌٖٔ٣ ٢‬ل‪ٜ‬خ رخُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش‪ٝ .‬ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُ‪ٞ‬حكي‪ ٌٖٔ٣ ،‬إٔ طظـّٔي‬
‫ََؿْ ػِ‪ ٠‬أًؼَ ٖٓ ٓٔظ‪.ٟٞ‬‬
‫حُلخثيس ٖٓ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪ٔٓ ٢‬ظ‪ٝ ٟٞ‬حكي‪ًٔ ،‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ طُظ َ‬
‫‪ٌٛ‬ح رخُّ٘ٔزش اُ‪ ٠‬حُلخثيس حُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش‪ ،‬أ ّٓخ حُلخثيس حُؼِٔ‪ّ٤‬ش ك‪ ٌٖٔ٤‬أ‪٠٣‬خ ً ‪ٟٝ‬ؼ‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬ػ ّيس ٓٔظ‪٣ٞ‬خص‪:‬‬
‫ٓٔظ‪ ٟٞ‬حُل‪٤‬خس حُ‪ّ٤ٓٞ٤‬ش حُ ّ٘و‪ّ٤ٜ‬ش‪ ،‬أ‪ ٝ‬حُؼخثِ‪ّ٤‬ش‪ ،‬أ‪ ٝ‬حُٔ‪ّ٤ٜ٘‬ش‪ٝ ،‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي ٓ ّٔخ ‪ٞٔ٣‬ؽ ٗؼظ‪ ٚ‬رخُـي‪ٟٝ‬‬
‫حُؼِٔ‪ّ٤‬ش‪٘ٛٝ .‬خ ًٌُي ‪ ،ٌٖٔ٣‬ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُ‪ٞ‬حكي‪ٟٝ ،‬غ حُـي‪ ٟٝ‬ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬أ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬أًؼَ‪.‬‬
‫ُ‪٣‬خىس ػِ‪ٓ ٠‬خ ٓزن ‪ ،ٌٖٔ٣‬ىحثٔخ ً ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُ‪ٞ‬حكي‪ ،‬حالًظلخء ر‪ٞ‬حكيس ٖٓ حُلخثيط‪ ٖ٤‬حُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش أ‪ٝ‬‬
‫حُؼِٔ‪ّ٤‬ش؛ ًٔخ ‪ ٌٖٔ٣‬حإلط‪٤‬خٕ ر‪ٜٔ‬خ ٓؼخ ً‪.16‬‬
‫كبًح أُر َِْ ْ‬
‫وَؿض حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ ،‬طٌ‪ ٕٞ‬حُوط‪ٞ‬س حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش‬
‫َُص أ‪ّ٤ّٔ ٛ‬ش حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ ٖٓٝ ،‬هزَ ًُي اًح حٓظُ ِ‬
‫ٓظٔؼِّش ك‪ ٢‬حُزلغ ػٖ ػ٘خ‪ َٛ‬حُـ‪ٞ‬حد ػِ‪ ٠‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬

‫‪ 16‬حٗظَ ك‪ٓ ٍٞ‬خ ٓزن ‪ٝ‬ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُٔؼخٍ‪:‬‬
‫‪Henri Mazeaud, op. cit., p. 89 ; Gilles Goubeaux et Philippe Bihr, op. cit., p. 71 et s. ; Jean-Pierre‬‬
‫‪Gridel, La dissertation et le cas pratique en droit privé, Dalloz, Paris, 3 eéd., 1993, p. 7 et p. 51.‬‬

‫‪28‬‬

‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫إتزاس انفائذج يٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انثحث ػٍ ػُاطز انجٕاب‬
‫ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫‪ .3‬انثحث ػٍ ػُاطز انجٕاب ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬
‫ُي‪٘٣‬خ ٓخ ّىس هخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش (ٓؼال‪ :‬حُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش حُؼخ ّٓش ُِؼوي) أهٌٗخ‪ٛ‬خ ٖٓ حُ ّيٍّ ‪ٓ ٖٓٝ‬طخُؼخط٘خ‪ ،‬ػ ّْ ك‪ٜ٘ٔ‬خ‪ٛ‬خ‪ ،‬ػ ّْ‬
‫ه ِّّٗخ‪ٛ‬خ ك‪ّ ٢‬‬
‫حٌُحًَس‪.‬‬
‫رؼي ًُي ؿخءص ‪٤ٛ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع (ٓؼخٍ‪ :‬حُـِ‪ ،)٢‬كل ّيىٗخ ٓؼ٘خ‪ٛ‬خ‪ .‬ر‪ٌٜ‬ح حُظّلي‪٣‬ي حٓظطؼ٘خ إٔ ٗؼ‪ٞ‬ى اُ‪٠‬‬
‫ّ‬
‫حٌُحًَس ‪ٝ‬إٔ ٗ٘ظو‪ ٖٓ ٢‬حُٔخ ّىس حُٔو ِّٗش ك‪ٜ٤‬خ ٓخ أكخُ٘خ ػِ‪ٓ ٚ٤‬ؼ٘‪٤ٛ ٠‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع (طؼَ‪٣‬ق حُـِ‪– ٢‬‬
‫َٗ‪ ١ٝ‬حُـِ‪ٝ – ٢‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي ٖٓ حُؼ٘خ‪ َٛ‬حٌُٔ ّ‪ٗٞ‬ش ُٔخ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع)‪.‬‬
‫ػ ّْ حٓظوَؿ٘خ ٖٓ ‪ ٌٙٛ‬حُٔخ ّىس اٌٗخُ‪ّ٤‬ش (‪ٗ َٛ‬ـلض أكٌخّ حُـِ‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُظّ‪ٞ‬ك‪٤‬ن ر‪ ٖ٤‬كٔخ‪٣‬ش حَُّ‪ٟ‬خ‬
‫‪ٝ‬حُٔلخكظش ػِ‪ ٠‬حٓظوَحٍ حُٔؼخٓالص؟ – أ‪ ٝ‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي ٖٓ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬خص حألهَ‪ ٟ‬حُظ‪ ٌٖٔ٣ ٢‬حًظ٘خك‪ٜ‬خ‬
‫ىحهَ ٓخ ّىس حُـِ‪ٝ ،)٢‬أرَُٗخ كخثيط‪ٜ‬خ‪.‬‬
‫‪ٝ‬ػِ‪ ،ٚ٤‬طٌ‪ ٕٞ‬حُوط‪ٞ‬س حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش إٔ ٗ٘ظو‪ٓ ٖٓ ٢‬خ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ً َّ ػ٘‪ٔٔ٣ َٜ‬ق رخإلؿخرش ػِ‪٠‬‬
‫حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫انغهؾ‬

‫يؼُٗ انغهؾ‬

‫غهؾ ف‪ ٙ‬انشّ‪ٙ‬ء‪ ،‬غهؾ ف‪ٙ‬‬
‫انق‪ًٛ‬ح‪ٚ ،‬جة أٌ ‪ٚ‬كٌٕ‬
‫حاسًا‪ ،‬إنخ‪.‬‬

‫اسرخزاج فكزج يزكش‪ّٚ‬ح‬
‫(ف )‬

‫جًغ (ف) تك ّم ػُظز‬
‫يزذثؾ تٓا‬

‫‪29‬‬

‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫ظ‪ٛ‬غح‬
‫يؼُٗ ان ّ‬

‫يادّج انًٕػٕع‬
‫ٔانؼُاطز انًك َّٕح‬
‫نهًادّج‪ :‬ع‪ ،1‬ع‪ ،2‬إنخ‪.‬‬

‫اسرخزاج فكزج يزكش‪ّٚ‬ح‬
‫(ف )‬

‫جًغ (ف) تك ّم ػُظز‬
‫يزذثؾ تٓا‪ :‬ع‪ ،1‬ع‪،2‬‬
‫إنخ‪.‬‬

‫كبًح كؼِ٘خ ٓخ ٓزن‪ ،‬طٌ‪ ٕٞ‬حَُٔكِش حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش ٓظٔؼِّش ك‪ ٢‬طَط‪٤‬ذ ٓخ ط‪ِّ٘ٛٞ‬خ اُ‪.ٚ٤‬‬
‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫إتزاس انفائذج يٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انثحث ػٍ ػُاطز انجٕاب‬
‫ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫انفقزج انثّاَ‪ٛ‬ح‪ ― .‬انًزحهح انثّاَ‪ٛ‬ح يٍ يزاحم انق‪ٛ‬او تانًقانح‪ :‬انرّزذ‪ٛ‬ة (‪)disposition‬‬
‫ُي‪٘٣‬خ ح‪ ٕ٥‬حُلٌَس َٓطزطش رؼ٘خ‪ٓ َٛ‬ظؼ ّيىس‪ :‬ف ‪ +‬ع‪ ،1‬ف ‪ +‬ع‪ ،2‬ف ‪ +‬ع‪ٌٌٛٝ ،3‬ح‪ٝ .‬ػِ‪٘٤‬خ‬
‫ح‪ٗ ٢ٌُٝ( ٕ٥‬ؼَ‪ٓ َّ ً ٝ‬خ ٓزن ػَ‪ٟ‬خ ‪ٔ٣‬ظـ‪٤‬ذ َُ٘‪ ١‬حُ‪ٟٞٞ‬ف) ‪٣‬ـذ إٔ‪:‬‬
‫◄ ٗـٔغ حُٔظٔخػالص ‪ٗٝ‬ل‪ َٜ‬حُٔظوخُلخص‪ ،‬ك٘‪ َٜ‬اُ‪ٓ ٠‬ـٔ‪ٞ‬ػظ‪( ٖ٤‬أ‪ ٝ‬ػالع ػِ‪ ٠‬أه‪ ٠ٜ‬طوي‪.)َ٣‬‬
‫يجًٕػح أش‪ٛ‬اء‬
‫يرًاثهح‬
‫• ‪‬ف ‪ +‬ع‪1‬‬
‫• ‪‬ف ‪ +‬ع‪4‬‬
‫• إنخ‪.‬‬

‫يجًٕػح أش‪ٛ‬اء‬
‫يخرهفح ػٍ أش‪ٛ‬اء‬
‫انًجًٕػح األخزٖ‬
‫• ‪‬ف ‪ +‬ع‪2‬‬
‫• ‪‬ف ‪ +‬ع‪10‬‬
‫• إنخ‪.‬‬

‫◄ ٗو ّيّ حُٔظو ّيّ ‪ٗٝ‬ئ ّهَ حُٔظؤ ّهَ‪:‬‬
‫‪30‬‬

‫انفقزج‬

‫‪ .1‬يجًٕػح يٍ انًجًٕػر‪ٍٛ‬‬

‫• ‪‬ف ‪ +‬ع‪2‬‬
‫• ‪‬ف ‪ +‬ع‪10‬‬
‫• إنخ‪.‬‬
‫انفقزج ‪ .2‬انًجًٕػح األخزٖ‬
‫• ‪‬ف ‪ +‬ع‪1‬‬
‫• ‪‬ف ‪ +‬ع‪4‬‬
‫• إنخ‪.‬‬

‫◄ ٗؤط‪ ٢‬اُ‪ ٠‬حُٔـٔ‪ٞ‬ػش حأل‪( ٠ُٝ‬حُلوَس ‪َٗٝ ،)1‬ؿؼ‪ٜ‬خ اُ‪ ٠‬ػ٘خ‪َٛٛ‬خ‪ :‬أ‪ٗ ١‬لظق حُلِٓش حأل‪( ٠ُٝ‬حُلوَس‬
‫‪ٔٗٝ )1‬و‪ٜ٘ٓ ٢‬خ ػ٘خ‪َٛٛ‬خ حُظ‪ٓ ٢‬ظوغ ًٔخ حطّلن‪.‬‬
‫ػ ّْ ٗـٔغ حُٔظٔخػالص ‪...‬‬
‫ػ ّْ ٗو ّيّ حُٔظو ّيّ ‪...‬‬
‫ك٘‪ َٜ‬اُ‪ٓ ٠‬ـٔ‪ٞ‬ػظ‪( ٖ٤‬أ‪ ٝ‬اُ‪ ٠‬ػالع ًل ّي أه‪ )٠ٜ‬ىحهَ حُٔـٔ‪ٞ‬ػش حأل‪( ٠ُٝ‬حُلوَس ‪،)1‬‬
‫‪ٝٝ‬حكيس ٖٓ حُٔـٔ‪ٞ‬ػظ‪ٓ ٖ٤‬ظو ّيٓش ػِ‪ ٠‬حألهَ‪.ٟ‬‬
‫انفقزج ‪ .1‬يجًٕػح يٍ انًجًٕػر‪ٍٛ‬‬
‫(أ)‬
‫(ب )‬
‫انفقزج ‪ .2‬انًجًٕػح األخزٖ‬

‫ػ ّْ ٗلؼَ ٗلْ حُ ّ٘‪٢‬ء ٓغ حُٔـٔ‪ٞ‬ػش حُؼّخٗ‪٤‬ش (حُلوَس ‪.)2‬‬
‫انفقزج ‪ .1‬يجًٕػح يٍ انًجًٕػر‪ٍٛ‬‬
‫(أ)‬
‫(ب )‬
‫انفقزج ‪ .2‬انًجًٕػح األخزٖ‬
‫(أ)‬
‫(ب )‬

‫رؼي حُلَحؽ ٓ ّٔخ ٓزن ط٘زـ‪ ٢‬ػ٘‪ٗٞ‬ش ً َّ ٓـٔ‪ٞ‬ػش‪ٝ .‬حُؼ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬ط‪ٟٞ‬غ ‪ ٢ٛ‬أ‪٠٣‬خ ُظلو‪٤‬ن ؿخ‪٣‬ش‬
‫حُ‪ٟٞٞ‬ف‪ُِٝ .‬ـخ‪٣‬ش ٗلٔ‪ٜ‬خ ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ طظ‪ٞ‬كَّ ك‪ٜ٤‬خ َٗ‪:٢ٛ ١ٝ‬‬

‫‪31‬‬

‫يطاتقح نًحرٕ‪ٚ‬اذٓا‬

‫ن‪ٛ‬س ف‪ٓٛ‬ا ذجأرا‬

‫ػُأ‪ ٍٚ‬يقرؼثح‬
‫شزٔؽ انؼُأ‪ٍٚ‬‬
‫تس‪ٛ‬طح‬

‫ذش ّذ االَرثاِ‬

‫متماثلة وم ّتسقة ومتوازٌة‬

‫كؤ ّٓخ حُ َّ٘‪ ١‬حأل ّ‪ ٍٝ‬كز‪٣ٝ .ّٖ٤‬ؼ٘‪ ٢‬إٔ ال ‪ ٌٕٞ٣‬حُؼ٘‪ٞ‬حٕ أ‪ٓٝ‬غ أ‪ ٝ‬أ‪٤ٟ‬ن ٖٓ حُٔلظ‪ ٟٞ‬حٌُ‪ٟٝ ١‬غ‬
‫ػِ‪ ٖٓٝ .ٚ٤‬رخد أ‪ ٠ُٝ‬إٔ ال ‪ ٌٕٞ٣‬حأل ّ‪ ٍٝ‬ك‪ٝ ٢‬حى ‪ٝ‬حُؼّخٗ‪ ٢‬ك‪ ٢‬آهَ‪.‬‬
‫‪ٝ‬أ ّٓخ حُ َّ٘‪ ١‬حُؼّخٗ‪ ،٢‬ك‪ ٌٖٔ٤‬إٔ ‪ُ٣‬ل‪ ٖٓ ْٜ‬هالٍ ‪َٟ‬د ٓؼخٍ ُؼيّ طلوّو‪:ٚ‬‬
‫حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ٞٓ :‬حٗغ حُ ِّ‪ٝ‬حؽ‪ٝ ،‬هُِّْٔ اُ‪:٠‬‬
‫انفقزج ‪ .1‬انًٕاَغ انًؤتّذج‬
‫أ) ‪........‬‬
‫ب) ‪.......‬‬
‫انفقزج ‪ٔ .2‬جٕد سٔج‪ّٛ‬ح ٔٔجٕد ػذّج‬
‫أ) ٔجٕد سٔج‪ّٛ‬ح‬
‫ب) ٔجٕد ػذّج‬

‫ك‪ ٢‬حُلوَس حُؼّخٗ‪٤‬ش ‪٘ٛ‬خُي "طـخ‪)juxtaposition( "ٍٝ‬؛ ‪ٗ ٞٛٝ‬و‪ٜ٤‬ش؛ ‪ٝ‬طظٔؼَّ ك‪ ٢‬أّٗ٘خ ُْ ٗ٘ـق ك‪٢‬‬
‫حُؼؼ‪ ٍٞ‬ػِ‪٤ٛ ٠‬ـش طلَٔ ك‪ٗ ٢‬لْ حُ‪ٞ‬هض حُٔؼط‪ٞ‬ف (‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ػ ّيس) ‪ٝ‬حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ٝ( ٚ٤‬ؿ‪ٞ‬ى‬
‫ُ‪ٝ‬ؿ‪ّ٤‬ش)‪ ،‬أ‪٘ٗ ُْ ١‬ـق ك‪ ٢‬حُؼؼ‪ ٍٞ‬ػِ‪ ٠‬ػزخٍس "حُٔ‪ٞ‬حٗغ حُٔئهّظش" ٌُ‪٠ٗ ٢‬ؼ‪ٜ‬خ ػ٘‪ٞ‬حٗخ ً ُِلوَس حُؼّخٗ‪٤‬ش‪.‬‬
‫ًٔخ ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ؼط‪ُِ ٠‬ظّـخ‪ٓ ٍٝ‬ؼخٍ ػخٕ‪:‬‬
‫حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ٞٓ :‬حٗغ حُ ِّ‪ٝ‬حؽ‪ٝ ،‬هُِّْٔ اُ‪:٠‬‬

‫‪32‬‬

‫انفقزج ‪ .1‬انًٕاَغ انًؤتّذج ٔٔجٕد ػذّج‬
‫أ) انًٕاَغ انًؤتّذج‬
‫ب) ٔجٕد ػذّج‬
‫انفقزج ‪ٔ .2‬جٕد سٔج‪ّٛ‬ح‬
‫أ) ‪........‬‬
‫ب) ‪.......‬‬

‫ك‪ ٢‬حُلوَس حأل‪٘ٛ ٠ُٝ‬خُي "طـخ‪"ٍٝ‬؛ ‪ٗ ٞٛٝ‬و‪ٜ٤‬ش؛ رَ ‪ٗ ٞٛ‬و‪ٜ٤‬ش أهطَ ٖٓ حُّ٘و‪ٜ٤‬ش حُّٔخروش ألّٗ‪ٚ‬‬
‫‪٘٣‬زت ػٖ ً‪٘ٗٞ‬خ ؿٔؼ٘خ ٓظوخُلخص (ؿٔؼ٘خ حُٔ‪ٞ‬حٗغ حُٔئرّيس رٔخٗغ ُ‪ٓ ْ٤‬ئرّيح)‪.‬‬
‫‪ٝ‬ػِ‪ٌٛ ٠‬ح كخُظّـخ‪:ٍٝ‬‬
‫ا ّٓخ أّٗ‪ٗ ٚ‬و‪ٜ٤‬ش هط‪َ٤‬س ألّٗ‪٣ ٚ‬ل٘‪ ٢‬ؿٔؼخ ُِٔظوخُلخص (‪٘ٛ‬خ ُٔ٘خ أٓخّ أَٓ ‪ ّْ ٜ٣‬حُؼ٘‪ٗٞ‬ش رَ أٓخّ ٌَٓ٘‬
‫أ‪.)٢ّ ِٛ‬‬
‫‪ٝ‬ا ّٓخ أّٗ‪ٗ ٚ‬و‪ٜ٤‬ش أه َّ هط‪ٍٞ‬س ألّٗ‪٣ ٚ‬ل‪٠‬ق ً‪٘ٗٞ‬خ ُْ ٗؼؼَ ػِ‪ ٠‬حُؼ٘‪ٞ‬حٕ حُـخٓغ حٌُ‪٣ ١‬ظَؿْ حُٔؼِ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫ٗؤط‪ ٢‬ح‪ ٕ٥‬اُ‪ ٠‬حُ َّ٘‪ ١‬حُؼّخُغ‪ٝ ٞٛٝ ،‬ؿ‪ٞ‬د إٔ طٌ‪ ٕٞ‬حُؼ٘خ‪ٓ ٖ٣ٝ‬وظ‪٠‬زش‪ .‬كخُؼ٘‪ٞ‬حٕ ًبٗخٍس حُطَّ‪٣‬ن‬
‫حُظ‪٘٣ ٢‬زـ‪ ٢‬إٔ ط٘زت ػٖ حالطّـخ‪ ٙ‬ال كو‪ ٢‬ريهّش (حُ َّ٘‪ ١‬حأل ّ‪ :ٍٝ‬ػ٘‪ٞ‬حٕ ٓطخرن ُٔلظ‪ٞ‬ح‪ )ٙ‬رَ أ‪٠٣‬خ ً ك‪٢‬‬
‫‪ٝ‬هض ه‪ .َ٤ٜ‬كبٕ ًخٗض ػ ّْ ا‪١‬خُش‪ ،‬طٌ‪ ٕٞ‬حُؼ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬هي ػ َّكض رخالطّـخ‪ ٌُٖ ،ٙ‬ك‪ ٢‬أًؼَ ٖٓ حُ‪ٞ‬هض‬
‫حُٔطِ‪ٞ‬د‪.‬‬
‫إ حُؼ٘‪ٞ‬حٕ ًبٗخٍس حُطَ‪٣‬ن‪ٝ .‬ه‪ّ َ٤‬‬
‫حُ َّ٘‪ ١‬حَُّحرغ إٔ طٌ‪ ٕٞ‬حُؼ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬رٔ‪٤‬طش‪ .‬كِوي ه‪ُِ َ٤‬ظّ ّ‪ّ ٞ‬‬
‫إ‬
‫حإلٗخٍس ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ طؼ َّف رخالطّـخ‪ ٙ‬ك‪ٝ ٢‬هض ه‪ .َ٤ٜ‬كِ‪ً ٞ‬خٗض ٓؼوّيس (‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬لظق ٓؼـْ ُل‪ٜٜٔ‬خ‪،‬‬
‫اُن‪ ،).‬ػَّكض رخالطّـخ‪ ْ٤ُ ٌُٖ ،ٙ‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬هض حَُٔؿ‪ٞ‬د ك‪ .ٚ٤‬كخُزٔخ‪١‬ش إً ‪ٛٝ‬ق ٓطِ‪ٞ‬د ك‪٢‬‬
‫حُؼ٘خ‪.ٖ٣ٝ‬‬
‫االّ ّ‬
‫إٔ طل‪ٌٛ َ٤ٜ‬ح حُ‪ٛٞ‬ق (‪ٝ‬حٌُ‪ٓ ١‬زو‪٘٣ )ٚ‬زـ‪ ٢‬إٔ ال ‪ ٌٕٞ٣‬ػِ‪ ٠‬كٔخد ‪ٛٝ‬ق حُٔٔخ‪ٝ‬حس ٓغ‬
‫حُٔلظ‪.ٟٞ‬‬
‫كخُٔٔخ‪ٝ‬حس أ‪ٝ .ّْ ٛ‬حأل‪ٓ ّْ ٛ‬و ّيّ – إ ّ‬
‫طؼٌٍ حُـٔغ – ػِ‪ ٠‬حُٔ‪.ّْ ٜ‬‬
‫ٗلْ ‪ٌٛ‬ح حُو‪٘٣ ٍٞ‬زـ‪ ٢‬طزّ٘‪ ٚ٤‬ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬و‪ ّٚ‬حُ َّ٘‪ ١‬حُوخْٓ‪ ٞٛٝ ،‬حٓظلزخد إٔ طٌ‪ ٕٞ‬حُؼ٘خ‪ٗ ٖ٣ٝ‬خ ّىس‬
‫ُالٗظزخ‪ .ٙ‬كظل‪ َ٤ٜ‬حٗظزخ‪ ٙ‬حُوخٍة ‪ٟٞٝ َّٜٔ٣‬ف حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ػ٘ي‪.ٙ‬‬
‫‪ّٔ ٓٝ‬خ ‪٣‬ئ ّى‪ ١‬اُ‪ ٠‬حالٗظزخ‪ ٙ‬إٔ ‪ُ٣‬ئط‪ ٠‬رؼ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬ك‪ٜ٤‬خ ِؿ ّيس؛ أ‪ ١‬رؼ٘خ‪ٔ٤ُ ٖ٣ٝ‬ض ٓوِ‪ٞ‬هش رٌؼَس حالٓظؼٔخٍ‪.‬‬
‫‪ٝ‬طُل‪ٗ َّٜ‬لْ حُـخ‪٣‬ش ك‪٣ ٖ٤‬ئط‪ ٠‬رؼ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬ك‪ٜ٤‬خ ‪١‬زخم ‪ٓٝ‬وخرِش‪ .‬ك‪ٌٜ‬حٕ ٖٓ حُٔلّٔ٘خص حُٔؼ٘‪ّ٣ٞ‬ش ًٔخ‬
‫طو‪ً ٍٞ‬ظذ حُزالؿش‪.17‬‬
‫‪" 17‬حُطّزخم‪َٟ ٞٛٝ .‬د ٖٓ حُٔلّٔ٘خص حُزي‪٣‬ؼ‪ّ٤‬ش حُٔؼ٘‪ّ٣ٞ‬ش [‪ )ٝ( ]...‬ح‪ٛ‬طالكخ ‪ ٞٛ‬حُـٔغ ر‪ُ ٖ٤‬لظظ‪ٓ ٖ٤‬ظوخرِظ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُٔؼ٘‪ًُ ٌٕٞ٣ٝ .٠‬ي ك‪٢‬‬
‫ؿِٔش ‪ٝ‬حكيس أ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬ؿِٔظ‪ٓ ٖ٤‬ظظخُ‪٤‬ظ‪ٔ٣ ٖ٤‬ظط‪٤‬غ حُّٔخٓغ إٔ ‪َ٣‬ر‪ ٢‬حُظّوخرَ حُٔؼ٘‪ّ ٞ‬‬
‫‪ ١‬ك‪ٜٔ٤‬خ"‪ .‬هخُي ٓ‪٤‬الى‪ ،‬حُزالؿش‪ ،‬حُٔؼ‪ٜ‬ي حألػِ‪ُِ ٠‬ظَّر‪٤‬ش‬

‫‪33‬‬

‫ّ‬
‫ٌُٖ حُطّزخم ‪ٝ‬حُٔوخرِش ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ال ‪٘٣‬وِزخٕ اُ‪ .ٍِٛ ٠‬كخُؼَٔ حُ ُٔوخّ ر‪ ٚ‬ػَٔ ؿ ّي‪٘٣ٝ ،١‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪ٌٕٞ٣‬‬
‫حُٔوخٍ (‪ ٚ٘ٓٝ‬حُؼ٘خ‪٘ٓ )ٖ٣ٝ‬خٓزخ ُِٔوخّ (ػَٔ ػِٔ‪.)٢‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣ٝ‬إٔ طُؼط‪٘ٛ ٠‬خ أٓؼِش ُؼ٘خ‪ – ٢ٛ ٖ٣ٝ‬ػِ‪ ٠‬حأله َّ ك‪ٍ ٢‬أ‪ ٖٓ ١‬ؿخء ر‪ٜ‬خ – ط٘زت ػٖ ّ‬
‫إٔ ح‪٥‬ط‪٢‬‬
‫ر‪ٜ‬خ ر‪ٜ‬يى حُ‪.ٍِٜ‬‬
‫حُٔؼخٍ حأل ّ‪:ٍٝ‬‬
‫ٓ٘ش ‪ٝ ،1956‬ػٖ ه‪ّ٤٠‬ش ه٘خٍ حُّٔ‪ً ،ْ٣ٞ‬ظذ "ٓ‪ ْ٣ٍٞ‬ى‪ٝ‬كَؿ‪)Maurice Duverger( "٢‬‬
‫رـَ‪٣‬يس "ُ‪ٗٞٓٞ‬ي"(‪ )Le Monde‬حُلَٗٔ‪ّ٤‬ش‪:‬‬
‫‪§ 1. Avant l’affaire, il s’agissait de coloniser le canal‬‬
‫)‪§ 2. Après l’affaire, il s’agissait de canaliser le colonel (Nasser‬‬

‫حُٔؼخٍ حُؼّخٗ‪ ٖٓ ٞٛ( ٢‬حألٓؼِش حُٔظيح‪ُٝ‬ش ك‪ ٢‬أ‪ٓٝ‬خ‪٘ٓ ١‬خظَس حُظّزَ‪ ،ِ٣‬طٔخٓخ ًخألٓؼِش حُظ‪ٓ ٢‬ظؤط‪٢‬‬
‫رؼي‪:)ٙ‬‬
‫‪§ 1. Le nord de l’Amérique du sud‬‬
‫‪§ 2. Le sud de l’Amérique du nord‬‬

‫حُٔؼخٍ حُؼّخُغ‪:‬‬
‫‪§ 1. La grande saison des petites pluies‬‬
‫‪§ 2. La petite saison des grandes pluies‬‬

‫حُٔؼخٍ حَُّحرغ‪:‬‬
‫ًخٕ حألٓظخً "ٗ‪٤‬ز‪ٞ‬ح‪ٔ٣ )Niboyet("٢٣‬ظؼ‪ ٢ٌُ( َ٤‬ال ‪٣‬و‪ٛ ٍٞ‬خكذ حُٔؼخٍ‪َٔ٣ :‬م ‪ً )...‬ؼ‪َ٤‬ح ٖٓ‬
‫ىٍّ أٓظخً‪" ٙ‬ر‪٤ُٝ .)Pillet( "٢ِ٤‬ول‪ ٢‬حٓظؼخٍحط‪ً ،ٚ‬خٕ حأل ّ‪٘٣ ٍٝ‬وي ًؼ‪َ٤‬ح حُؼّخٗ‪ً ...( ٢‬خٕ ‪ٔ٣‬ظؼ‪َ٤‬‬
‫ًؼ‪َ٤‬ح ‪٘٣ٝ ...‬وي ًؼ‪َ٤‬ح!!!)‪ .‬كبًح ًخٕ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع (ُيٍّ طزَ‪ ِ٣‬ك‪ ٢‬حُٔؼخٍ) ‪ٞٛ‬‬
‫"ٗ‪٤‬ز‪ٞ‬ح‪ ،)Niboyet("٢٣‬أػط‪ًُ ٠‬ي‪:‬‬
‫‪§ 1. Niboyet pille Pillet‬‬
‫‪§ 2. Niboyet torpille Pillet‬‬

‫ّ‬
‫‪ٝ‬ألٕ ‪ٌٛ‬ح‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح كخُؼ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬حُظ‪ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ "ٓطخروش" ‪ٓ"ٝ‬وخرِش" َٓؿ‪ٞ‬د ك‪ٜ٤‬خ ألّٗ‪ٜ‬خ ط٘ ّي حٗظزخ‪ ٙ‬حُوخٍة‬
‫حالٗظزخ‪٘٣ ٙ‬ظ‪ ٢ٜ‬اُ‪ ٠‬ؿؼَ حُّ٘‪ ّٚ‬أًؼَ ‪ٟٞٝ‬كخ ػ٘ي‪ٓ ٌُٖ . ٙ‬خ ال ‪َُ٣‬ؿذ ك‪ ٞٛ ٚ٤‬حُٔطخروش أ‪ ٝ‬حُٔوخرِش‬
‫حُظ‪ ٢‬ط٘زت ر‪ٝ ،ٍِٜ‬ػٔ‪ٓٞ‬خ طِي حُظ‪ ٢‬طظؼّٔق ك‪ٜ٤‬خ حُ‪ّٜ٘‬خػش ػِ‪ ٠‬حُ‪ٞ‬ظ‪٤‬لش‪ٝ ،‬حُ ٌَّ٘ ػِ‪ ٠‬حُٔ‪.ٕٞٔ٠‬‬
‫حُ َّ٘‪ ١‬حُوخْٓ‪ٝ :‬ؿ‪ٞ‬د إٔ طٌ‪ ٕٞ‬حُؼ٘خ‪ٓ ٖ٣ٝ‬ظٔخػِش ‪ٓٝ‬ظٔوش ‪ٓٝ‬ظ‪ٞ‬حُ‪٣‬ش‪ .‬كبًح أٍىٗخ ك‪ٌٛ ْٜ‬ح حُ َّ٘‪١‬‬
‫ٖٓ هالٍ أٓؼِش أهِّض ر‪ ،ٚ‬أػط‪٘٤‬خ حألٓؼِش حُظّخُ‪٤‬ش‪:‬‬
‫♦ ُ٘لَ‪ّ ٝ‬‬
‫إٔ حُٔوطّ‪:٢‬‬

‫‪ٝ‬حُظٌّ‪ ٖ٣ٞ‬حُٔٔظٔ َّ – حُ ّ٘ؼزش‪ :‬حُِـش ‪ٝ‬ح‪٥‬ىحد حُؼَر‪ّ٤‬ش (َٓكِش أ‪ ،)٠ُٝ‬ى‪ ،.ّ.‬ى‪ .‬ص‪ٓٝ 92 ٙ ،.‬خ رؼي‪ٛ‬خ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ٛ‬ق حُـِ‪ ٢‬رؤٕ ًُ ًَِ ٓلِّ‪ ،ٚ‬كو‪ٞٛ َ٤‬‬
‫ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس حأل‪ ٍٞٛ :٠ُٝ‬حُـِ‪ ٢‬ك‪ ٢‬انٕاقغ (ك‪ ٢‬حُؼ٘‪ٞ‬حٕ ُ‪ِ ٝ‬‬
‫ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حهغ)‪.‬‬
‫ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس حُؼّخٗ‪٤‬ش‪ ١َٝٗ :‬حُـِ‪( ٢‬ك‪ ٢‬حُؼ٘‪ٞ‬حٕ ُْ ‪ٛٞ٣‬ق حُـِ‪.)٢‬‬
‫♦ أ‪ُ٘ ٝ‬لَ‪ّ ٝ‬‬
‫إٔ حُٔوطّ‪:٢‬‬
‫ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس حأل‪ :٠ُٝ‬طَحؿغ يثذأ سهطاٌ اإلرادج (ك‪ ٢‬حُؼ٘‪ٞ‬حٕ ك‪ َٜ‬اهزخٍ ػٖ ٓزيأ ِٓطخٕ‬
‫حإلٍحىس‪ٓ ٞٛٝ ،‬زيأ ٖٓ ٓو‪ٞ‬الص حَُّأٓٔخُ‪ّ٤‬ش)‪.‬‬
‫ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس حُؼّخٗ‪٤‬ش‪ :‬طـ ّيى ان ّزأسًان‪ّٛ‬ح (ك‪ ٢‬حُؼ٘‪ٞ‬حٕ ك‪ َٜ‬اهزخٍ ػٖ حَُّأٓٔخُ‪ّ٤‬ش ٗلٔ‪ٜ‬خ)‪.‬‬
‫♦ اُن‪.‬‬
‫◄ إً ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس حأل‪٘٣ ٠ُٝ‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪ٔٓ ٌٕٞ٣‬خػال ُؼ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس حُؼّخٗ‪٤‬ش‪.‬‬
‫‪ُ٣ٝ‬ظ‪ َّٓٞ‬ر‪ ٌٜٙ‬حُٔٔخػِش اُ‪ ٠‬حُظّ‪٤ٟٞ‬ق‪ ،‬اً ػٖ ‪٣َ١‬و‪ٜ‬خ ‪ َُٟ٣‬رخُؼ‪ ٖ٤‬حُٔـَّىس ّ‬
‫إٔ ً َّ كوَس ‪ٖٓ ٢ٛ‬‬
‫ؿْ٘ حُلوَس حألهَ‪ٟ‬؛ أ‪ّ َُٟ٣ ١‬‬
‫إٔ حُلوَس ‪ ٢ٛ‬كؼال هٔ‪ُِ ْ٤‬لوَس‪.‬‬
‫◄ ‪ٝ‬ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلَع (أ) ٖٓ حُلوَس حأل‪٘٣ :٠ُٝ‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪ٔٓ ٌٕٞ٣‬خػال ُؼ٘‪ٞ‬حٕ حُلَع (د) ٖٓ حُلوَس‬
‫حأل‪ٗٝ( ٠ُٝ‬لْ حُ ّ٘‪٢‬ء ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬و‪ ّٚ‬حُلوَس حُؼّخٗ‪٤‬ش)‪.‬‬
‫‪ُ٣ٝ‬ظ‪ َّٓٞ‬ر‪ ٌٜٙ‬حُٔٔخػِش ٗلْ ٓخ أٍ‪٣‬ي ٖٓ حُٔٔخػِش حُّٔخروش‪ ،‬اً ػٖ ‪٣َ١‬ن حُٔٔخػِش حُٔظ٘خ‪ُٝ‬ش ح‪َُٟ٣ ٕ٥‬‬
‫إٔ (أ) ‪ ٖٓ ٞٛ‬ؿْ٘ (د) ‪ٝ‬حُؼٌْ رخُؼٌْ؛ أ‪ّ َُٟ٣ ١‬‬
‫رخُؼ‪ ٖ٤‬حُٔـَّىس ّ‬
‫إٔ ً َّ كَع ‪ ٞٛ‬كؼالً هٔ‪ْ٤‬‬
‫ُِلَع ح‪٥‬هَ‪.‬‬
‫◄ ػ ّْ ّ‬
‫إ ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس حأل‪ٝ ٠ُٝ‬حُؼّخٗ‪٤‬ش‪٘٣ ،‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪ٌ٘٣‬لخ – اًح ؿٔؼ٘خ‪ٔٛ‬خ – ػٖ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع كظّ‪٠‬‬
‫ُٖٔ ال ‪٣‬ؼَك‪.ٚ‬‬
‫كِ‪ ٞ‬ط‪ٞ‬كَّص حُٔٔخػِش – ٓغ ٓخ ٓزن ٖٓ َٗ‪ٝ ١ٝ‬هخ‪ّٛ‬ش َٗ‪ ١‬حُٔطخروش ُِٔلظ‪ – ٟٞ‬ألٌٖٓ رؼِٔ‪ّ٤‬ش‬
‫ؿٔغ ُألهٔخّ (ػِٔ‪ّ٤‬ش ؿٔغ ُِلوَحص) حُ‪ ٍٞٛٞ‬ر‪ َٔ٤‬اُ‪ ٠‬حُٔؤّْ ‪ ٞٛٝ‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫◄ ‪ٗٝ‬لْ حألَٓ ٓغ ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلَع (أ) ‪ٝ‬ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلَع (د) ٖٓ ً َّ كوَس‪ ،‬ك‪ٜٔ‬خ ٓؼخ ً ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪٤ِ٘ َ٣‬خ‬
‫رؼ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس حُظ‪ٔٛ ٢‬خ ؿِء ٓ٘‪ٜ‬خ‪.‬‬
‫‪٘ٛٝ‬خ أ‪٠٣‬خً‪ ُٞ ،‬ط‪ٞ‬كَّص حُ َّ٘‪ ١ٝ‬حُٔظ٘خ‪ُٝ‬ش ٌٓ٘ هِ‪ ،َ٤‬ألٌٖٓ رؼِٔ‪ّ٤‬ش حُـٔغ ُألهٔخّ (ؿٔغ حُلَ‪ٝ‬ع)‬
‫طلي‪٣‬ي حُٔؤّْ ‪ ٞٛٝ‬حُلوَس حُٔؼ٘‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫‪ٌٌٛ‬ح‪ٝ ،‬ري‪ ٕٝ‬ؿ‪ٜ‬ي‪ ،‬رؼ‪ٓ ٖ٤‬ـَّىس ال رٔـ‪٘٣ ،َٜ‬زـ‪:٢‬‬
‫ُٖٔ ‪٣‬وَأ ػ٘‪ٞ‬حٕ (أ) ‪( ٝ‬د) إٔ ‪٣‬ـي‪ٔٛ‬خ هٔ‪ٝ ،ٖ٤ٔ٤‬إٔ ‪٣‬ؼَف ر‪ٜٔ‬خ – ًؤهٔخّ ح‪ – ٕ٥‬حُٔؤّْ أ‪١‬‬
‫حُلوَس؛‬
‫‪٣ ُٖٔٝ‬وَأ ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس حأل‪ٝ ٠ُٝ‬حُؼّخٗ‪٤‬ش إٔ ‪٣‬ـي‪ٔٛ‬خ هٔ‪ٝ ،ٖ٤ٔ٤‬إٔ ‪٣‬ؼَف ر‪ٜٔ‬خ – ًؤهٔخّ ح‪– ٕ٥‬‬
‫حُٔؤّْ أ‪ ١‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫ػُٕاَا انفزع (أ)‬
‫ٔ(ب) يٍ انفقزج‬
‫األٔنٗ ‪ٚ‬سًحاٌ‬
‫تًؼزفح ‪...‬‬

‫‪ ...‬ػُٕاٌ انفقزج‬
‫األٔنٗ‬

‫ػُٕاَا انفزع (أ)‬
‫ٔ(ب) يٍ انفقزج‬
‫انثّاَ‪ٛ‬ح ‪ٚ‬سًحاٌ‬
‫تًؼزفح ‪...‬‬

‫‪...‬ػُٕاٌ انفقزج‬
‫انثّاَ‪ٛ‬ح‬

‫ػُٕاٌ انفقزج‬
‫األٔنٗ ‪ +‬ػُٕاٌ‬
‫انثّاَ‪ٛ‬ح‬
‫‪ٚ‬سًحاٌ تًؼزفح‬
‫‪...‬‬

‫‪ ...‬انًٕػٕع‬

‫ٌ‬
‫طلخ‪ٝ‬ص؛ أ‪٘٣ ١‬زـ‪ ٢‬إٔ طٌ‪ٓ ٕٞ‬ظّٔوش ‪ٝ‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪ٜ٤‬خ‬
‫إً‪٘٣ ،‬زـ‪ ٢‬إٔ طٌ‪ ٕٞ‬حُؼ٘خ‪١ِ ٖ٣ٝ‬زَخهخ ً ال ‪ َُٟ٣‬ك‪ٜ٤‬خ‬
‫حٗظظخّ‪.‬‬
‫‪ٌٛ‬ح حالٗظظخّ ٌِٗ ّ‪٢‬؛ ‪ َّٜٔ٣ ٞٛٝ‬ػِ‪ ٠‬حُوخٍة طظزّغ أؿِحء حُٔوخُش‪٣ٝ ،‬ـؼِ‪ٜ‬خ ٖٓ ػ ّْ أًؼَ ‪ٟٞٝ‬كخ‬
‫ُي‪.ٚ٣‬‬
‫ٌُٖ حالٗظظخّ ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬حُٔ‪٠‬خٓ‪ٌ٘ٔٓ ٌٕٞ٣ ُٖ ٖ٤‬خ ري‪ ٕٝ‬طلوّن حُ َّ٘‪ ١‬حأل‪ ٢ِٛ‬حٌُ‪ٓ َّ ٓ ١‬ؼ٘خ‬
‫‪ ٞٛٝ‬إٔ طٌ‪ ٕٞ‬حُز٘‪٤‬ش طـّٔي ؿٔؼخ ً ُِٔظٔخػالص ‪ٝ‬ك‪ٜ‬ال ُِٔظوخُلخص‪ٝ ،‬طوي‪ٔ٣‬خ ُِٔظو ّيّ ‪ٝ‬طؤه‪َ٤‬ح ُِٔظؤ ّهَ‪.‬‬
‫كخُ‪ٟٞٞ‬ف ال ‪٣‬ظلوّن إً االّ اًح ٍُطِّزض ػ٘خ‪ َٛ‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُٔظؼ ّيىس رؤٕ حهظُِض ك‪ٓ ٢‬ـٔ‪ٞ‬ػظ‪ٖ٤‬‬
‫(اُن‪ ،).‬ىحهَ ً َّ ‪ٝ‬حكيس ٓ٘‪ٜ‬خ ٓـٔ‪ٞ‬ػظخٕ (اُن‪).‬؛ ‪ٌٛ‬ح ٖٓ ؿ‪ٜ‬ش حأل‪ ٖٓٝ ،َٛ‬ؿ‪ٜ‬ش حُ ٌَّ٘ االّ اًح‬
‫‪ٟٝ‬ؼض ك‪ٞ‬م ‪ ٌٙٛ‬حُٔـٔ‪ٞ‬ػخص ػ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬طٔظـ‪٤‬ذ ُٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص ٓؼ‪ّ٘٤‬ش‪.‬‬
‫ِ‬
‫ً َّ ٓخ ٓزن ‪ ّْ ٜ٣‬حُؼ٘خ‪ ّْ ٜ٣ٝ ٖ٣ٝ‬حُظَّط‪٤‬ذ‪.‬‬
‫‪ٝ‬حُظَّط‪٤‬ذ َٓكِش طؼوذ حٓظوَحؽ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬ارَحُ كخثيط‪ٜ‬خ ‪ٝ‬طلي‪٣‬ي ػ٘خ‪ َٛ‬حُـ‪ٞ‬حد ػِ‪ٜ٤‬خ‪.‬‬
‫‪ٝ‬حٓظوَحؽ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ‪ٓٝ‬خ ‪٣‬ظزؼ‪َٓ ٚ‬كِش طِ‪ ٢‬حٓظل‪٠‬خٍ ٓخ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫‪ٝ‬حٓظل‪٠‬خٍ ٓخ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع َٓكِش طؤط‪ ٢‬رؼي طلي‪٣‬ي ٓؼ٘‪٤ٛ ٠‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج يؼُاْا‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج فائذذٓا‬

‫اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫اسرحؼار ػُاطزْا‬

‫اسرخزاج ػُاطز‬
‫انجٕاب ػه‪ٓٛ‬ا‬

‫ذزذ‪ٛ‬ة ْذِ انؼُاطز ف‪ ٙ‬يجًٕػاخ‬
‫(تًٕاطفاخ يؼ‪ُّٛ‬ح) ٔػَُٕح ك ّم‬
‫يجًٕػح‬

‫‪36‬‬

‫‪ٝ‬ؿٔ‪٤‬غ ‪ ٌٙٛ‬حَُٔحكَ حهظُِ٘خ‪ٛ‬خ – أٓ‪ٞ‬س رٌظذ حُزالؿش حُوي‪ٔ٣‬ش – ك‪ ٢‬هٔٔ‪ :ٖ٤‬حالًظ٘خف‪ٝ ،‬حُظَّط‪٤‬ذ‪.‬‬
‫‪ٓٝ‬ؼِ‪ّ ّٞ‬‬
‫إٔ ٓئُّلخص ٓ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش ط٘ظَ اُ‪ ٠‬ؿٔ‪٤‬غ طِي حَُٔحكَ ػِ‪ ٠‬أّٗ‪ٜ‬خ طؤط‪ ٢‬هزَ‬
‫حُ َّ٘‪ٝ‬ع ك‪ ٢‬حُؼَٔ ً‪٤‬لٔخ ٓ‪٤‬و ّيّ ُِوخٍة‪ٌُُ .‬ي طوظُِ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬هْٔ طٔ ّٔ‪ ٚ٤‬حُٔٔ ّ‪ٞ‬ىس أ‪ ٝ‬حُؼَٔ‬
‫حُظّل‪ّ َ٤٠‬‬
‫‪.١‬‬
‫‪ٝ‬حُؼَٔ حُظّل‪ّ َ٤٠‬‬
‫‪ٛ ١‬خ ّّ‪ ،‬كبًح هٔ٘خ ر‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُّ٘ل‪ ٞ‬حُ‪ٞ‬حؿذ (هخ‪ّٛ‬ش اًح حٓظوَؿ٘خ ػ٘خ‪َّ ً َٛ‬‬
‫ٓـٔ‪ٞ‬ػش ر‪ٜ‬لش ٓل‪ِّٜ‬ش)‪٣ ُٖ ،‬زو‪ُ٘ ٠‬خ رؼي ًُي االّ إٔ ٗو‪ ٢٤‬أٓ‪ٍٞ‬حً ‪ ٢ٛ‬ؿخ‪ِٛ‬س رؼ ُي ‪ٞٓٝ‬ؿ‪ٞ‬ىس أٓخٓ٘خ‪.‬‬
‫ٌُح ‪٣‬و‪ ٍٞ‬رؼ‪ ْٜ٠‬إ رخإلٌٓخٕ طو‪ ٚ٤ٜ‬ػِؼخ ‪ٝ‬هض حالٓظلخٕ َُٔكِش حُظّل‪ .18َ٤٠‬كل‪ ٢‬حٓظلخٕ‬
‫رؼالع ٓخػخص‪ ٌٖٔ٣ ،‬إٔ ٗ٘لن ٓخ ‪٣‬وَد ٖٓ حُّٔخػظ‪ ٖ٤‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حَُٔكِش‪ ،‬ػِ‪ ٠‬إٔ ٗظَى ٓخػش أ‪ٝ‬‬
‫طِ‪٣‬ي ُظلَ‪ َ٣‬حُؼَٔ حُّ٘‪ٜ‬خث ّ‪ٗ ،٢‬لٌف ٓ٘‪ٜ‬خ ىهخثن طٔٔق روَحءس حُؼَٔ َّٓس أ‪َّٓ ٝ‬ط‪ ٖ٤‬إل‪ٛ‬الف ٓخ‬
‫طَّٔد اُ‪ ٖٓ ٚ٤‬أهطخء ُـ‪ّ٣ٞ‬ش ‪ٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ‪.19‬‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح كخَُٔكِش حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش ُِؼَٔ حُظّل‪ّ َ٤٠‬‬
‫‪ ١‬ال طؤهٌ حُل‪ ِِّ٤‬حألًزَ‪ ٌٙٛٝ ،‬حَُٔكِش حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش أٓٔ‪٘٤‬خ‪ٛ‬خ‬
‫َٓكِش حُظّؼز‪.َ٤‬‬
‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫إتزاس انفائذج يٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انثحث ػٍ ػُاطز انجٕاب‬
‫ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫انفقزج انثّانثح‪ ―.‬انًزحهح انثّانثح يٍ يزاحم انق‪ٛ‬او تانًقانح‪ :‬انرّؼث‪ٛ‬ز (‪)élocution‬‬
‫ك‪َٓ ٢‬كِش حُظّؼز‪ٗ َ٤‬لٍَّ حُٔو ّيٓش (أ)‪ٝ ،‬حُـ‪( َٛٞ‬د)‪ٝ ،‬حُوخطٔش (د)‪.‬‬

‫‪ 18‬ػزي حُلظّخف ػَٔ ‪٘ٓٝ‬خء حُ ّيٍ‪ٗٝ ٖ٣ٝ‬خثِش ٗؼزخٕ ‪ ْ٤ِٓٝ‬حُِـٔخٗ‪.1 ٙ ،ّ ّ ،٢‬‬
‫‪ 19‬ؿخء ػ٘ي حُزؼ‪ّ ٞ‬‬
‫إٔ حُ‪ٞ‬هض حٌُ‪٣ ١‬و‪ ّٜٜٚ‬حُٔزظيث‪َُِٔ ٕٞ‬حؿؼش ‪ ٌٕٞ٣‬أه‪ً ٖٓ َٜ‬حى حٌُ‪٘٣ ١‬لو‪ ٚ‬ؿ‪ َ٤‬حُٔزظيث‪" :ٖ٤‬طظ‪ َٜ‬حُزل‪ٞ‬ع‬
‫حُظّـَ‪٣‬ز‪ّ٤‬ش حُظ‪ٝ ٢‬هغ حُو‪٤‬خّ ر‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬أٗ٘طش حَُٔحؿؼش حهظالكخص ‪ٛ‬خ ّٓش ر‪ ُْٜ ٖٓ ٖ٤‬هزَس ‪ٓ ْٛ ٖٓٝ‬زظيث‪ .ٕٞ‬ػٔ‪ٓٞ‬خ ‪٣‬و‪ ُْٜ ٖٓ ٚ ّٜ‬هزَس‬
‫‪ٝ‬هظخ أ‪ُ ٍٞ١‬ؼِٔ‪ّ٤‬ش حَُٔحؿؼش‪ٌ٣ٝ ،‬ظ٘ل‪٘ٓ ٕٞ‬خًَ أًؼَ‪٣ٝ ،‬و‪ ٕٞٓٞ‬رَٔحؿؼخص طظؼِّن رـٔ‪٤‬غ ٓٔظ‪٣ٞ‬خص حإلٗظخؽ"‪Pierre Coirier, Daniel .‬‬
‫‪Gaonac’h et Jean-Michel Passerault, Psycholinguistique textuelle. Approche cognitive de la‬‬
‫‪compréhension et de la production des textes, Armand Colin, Paris, 1996, p. 161 et 162.‬‬

‫‪37‬‬

‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫إتزاس انفائذج يٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫المقدّمة‬

‫انثحث ػٍ ػُاطز انجٕاب ػهٗ‬
‫اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫الجوهر‬
‫الخاتمة‬

‫(أ) انًقذّيح‬
‫‪٣‬و‪ٓ ١َ٘ٛ« ٍٞ‬خُ‪:)Henri Mazeaud( »ٝ‬‬
‫نخاب ًرتنّة من ‪ 5‬ظفحاث‪ :‬ظفحة ثلرًحا نوملدّ مة‪ ،‬ظفحخان نوفلرت ا ٔلوىل‪ ،‬ظفحة وهعف نوثّاهية‪،‬‬
‫"ابمًّس حة إىل معل ّ‬
‫هعف ظفحة نوخالظة‪.‬‬
‫فوي اذلي ًدوم ‪ 33‬دكيلة‪ 6 :‬دكائق ثلرًحا نوملدّ مة‪ 12 ،‬دكيلة نوفلرت ا ٔلوىل‪ 9 ،‬دكائق نوثّاهية‪3 ،‬‬
‫ابمًّس حة إىل امـرض امضّ ّ‬
‫دكائق نوخالظة"‪.20‬‬

‫ظفحح ‪1‬‬
‫ان ّ‬

‫ظفحح ‪2‬‬
‫ان ّ‬

‫ظفحح ‪3‬‬
‫ان ّ‬

‫ظفحح ‪4‬‬
‫ان ّ‬

‫انفقزج‬
‫األٔنٗ‬

‫انفقزج‬
‫األٔنٗ‬

‫انفقزج‬
‫انثّاَ‪ٛ‬ح‬

‫(قذ ‪ًٚ‬كٍ أٌ‬
‫َؼ‪ٛ‬ف نـ‪:‬‬
‫"ياسٔ" أ َّّ‬
‫‪ُٚ‬ثغ‪ ٙ‬أٌ‬
‫َجذ ف‪ْ ٙ‬ذا‬
‫انح‪ّٛ‬ش (أ)‬
‫يٍ انفقزج‬
‫األٔنٗ)‬

‫(ٔأٌ َجذ‬
‫ف‪ْ ٙ‬ذا‬
‫انح‪ّٛ‬ش (ب)‬
‫يٍ انفقزج‬
‫األٔنٗ)‬

‫ظفحح ‪5‬‬
‫ان ّ‬

‫انفقزج‬
‫انثّاَ‪ٛ‬ح‬

‫انًقذّيح‬

‫(ٔأٌ َجذ‬
‫ف‪ْ ٙ‬ذا‬
‫انح‪ّٛ‬ش (أ)‬
‫يٍ انفقزج‬
‫ان ّثاَ‪ٛ‬ح)‬

‫‪Henri Mazeaud, op. cit., n° 92. 20‬‬

‫‪38‬‬

‫(ٔأٌ َجذ‬
‫ف‪ْ ٙ‬ذا‬
‫انح‪ّٛ‬ش (ب)‬
‫يٍ انفقزج‬
‫ان ّثاَ‪ٛ‬ح)‬

‫انخاذًح‬

‫الكتابً‬
‫الموضوع‬
‫ّ‬

‫المقدّمة‬
‫‪20%‬‬

‫الخاتمة‬
‫‪10%‬‬
‫الفقرة ال ّثانٌة‬
‫‪30%‬‬

‫الفقرة األولى‬
‫‪40%‬‬

‫الموضوع‬
‫ال ّ‬
‫فهً‬
‫ش ّ‬
‫(‪ 30‬دقٌقة)‬

‫‪0‬د‬

‫‪6‬د‬
‫المقدّمة‬
‫‪6‬د‬
‫الفقرة األولى‬
‫‪ 12‬د‬

‫‪ 18‬د‬
‫الفقرة الثانٌة‬
‫‪9‬د‬

‫‪ 27‬د‬

‫الخاتمة‬
‫‪3‬د‬

‫‪ 30‬د‬

‫‪ٝ‬أ‪ ّْ ٛ‬ػ٘خ‪ َٛ‬حُٔو ّيٓش ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٌ ٞ‬ى رؼ ُي ُي‪٘٣‬خ ألّٗ٘خ حٗظـِ٘خ ػِ‪ٓ ٖٟٔ ٚ٤‬خ حٗظـِ٘خ ػِ‪ ٚ٤‬ك‪َٓ ٢‬كِش‬
‫حالًظ٘خف‪ُِ .‬ظّؤ ًّي ٖٓ ‪ٌٛ‬ح‪ٌ٣ ،‬ل‪ ٢‬إٔ ٗوخٍٕ حٌُ‪ ١‬ػ٘يٗخ ك‪ ٢‬حُٔٔ ّ‪ٞ‬ىس رٔخ ‪ٍٝ‬ى ك‪ٓ ٢‬ئُّلخص حُٔ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش‬
‫ٌٓ‪ٗٞ‬خص حُٔو ّيٓش‪ٝ .‬اّٗ٘خ‪ٝ ،‬رؼي ػَ‪ٓ ٝ‬خ طو‪ ُٚٞ‬رؼ‪ ٌٙٛ ٞ‬حُٔئُّلخص‪٘٘ٓ ،‬طِن ٓ٘‪ٜ‬خ ُ٘و ّيّ‬
‫ك‪ٍٞ‬‬
‫ِّ‬
‫حهظَحكخ‪.‬‬
‫‪ .1‬أقٕال ف‪ ٙ‬ػُاطز انًقذّيح‬
‫ٖٓ حأله‪ٞ‬حٍ ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش حُو‪ٞ‬الٕ حُظّخُ‪٤‬خٕ‪:‬‬
‫حُو‪ ٍٞ‬حأل ّ‪:ٍٝ‬‬
‫ًًدغي ٔبن جس هت ّل امللدّ مة تخـرًف‪ ،‬وتخحدًد املوضوع‪.‬‬
‫‪39‬‬

‫فوي) واملارئ (ابمًّس حة إىل امخّمرين املكذوة) ًًدغي ٔبن ًـمل ومن امحدء فمي سيمتث ّل‬
‫فامسامؽ (ابمًّس حة إىل امخّمرين امضّ ّ‬
‫ّ‬
‫امـمل‪.‬‬
‫حني ُحت َِّدد املوضوع‪ْ ،‬‬
‫حاول ٔبن ثُل ِّدم الٔس حاة اميت جـوخم ثليص ُذٍ اميّلعة ٔبو ثكل‪ ،‬وذكل حني جضـر تـدم‬
‫الاظمئيان من إثيان الٕكعاء‪ .‬كد ًـيحون ؿويم كرار الٕكعاء‪ .‬مكن ا ٔلخعر ٔبن ًـاة ؿويم ؿدم امخّ ّـرض مخكل اميّلعة‬
‫ثسخة هجكل مِا‪.‬‬
‫فذـرض إههيا‪.‬‬
‫وحني حتنك املوضوع هعوص كاهوه ّية‪ّ ،‬‬
‫ػِر ملاذا حيخاح املوضوع مـاجلة‪ ،‬وذكل ميك جض ّد سامـم ٔبو كارئم إىل معكل‬
‫ّمث ت َ ِ ّ ْني تـد ذكل جدوى املوضوع ‪ٔ ...‬ب ْ‬
‫‪ ...‬اجهتدْ يف الٕثيان ٔب ّولً ابجلدوى امـمو ّية ٔلهنّ ا ا ٔلسِل يف معو ّية امـرض و ٔلهنّ ا اميت جض ّد ٔبنرث‪ .‬مكن ل هتمل‬
‫اجلدوى اميّؼرًّة‪.‬‬
‫إن اكن امخّارخي جديرا تبٔن ًؤىت تَ‪ ،‬فضـَ يف امللدّ مة (ظحـ ًا‪ ،‬إن اكن امخّارخي من الٔ ّمهيّة حبير حينك ّ‬
‫لك املوضوع‪ ،‬مفاكهَ‬
‫ؾيدُا س يكون اجلوُر ل امللدّ مة)‪.‬‬
‫مكن ماكن ُذٍ املـعياث ُو ؿادت اخلالظة‪.‬‬
‫ميكٌم ٔبن ثضؽ ٔبًضا يف امللدّ مة مـعياث من املاهون امللارن‪ّ ،‬‬
‫ٕالّ ٔب ّن ٔب ّمه يشء يف امللدّ مة ُو الٕؿالن ؾن (امفكرت ٔبو) ا ٔلفاكر ِ ّ‬
‫املوهجة نوموضوع‪ .‬ثكل (امفكرت ٔبو) ا ٔلفاكر اميت‬
‫اس خخرجهتا من املادّت املاهوهيّة اميت ِمعوت ؿوهيا‪ٔ .‬بي ثكل (امفكرت ٔبو) ا ٔلفاكر اميت س خثدت حصّهتا يف اجلوُر‪ .‬فِذٍ‬
‫(امفكرت ٔبو) ا ٔلفاكر يه اخليط ّامراتط مـمكل‪ .‬وميك وس خعيؽ ٔبن هخددَّـم‪ًً ،‬دغي ٔبن هـرفِا‪ .‬ل ثرتك املس متؽ ٔبو املارئ‬
‫ًعل موحدٍ وصيئا فضيئا إىل ما من حكضفَ هل ٕالّ حني ثًهتيي‪ .‬ل ختش من ٔبن ثذهر ومن امحدء ِو ْ َهجخم ٔله َّ ل ٔبحد‬
‫س ُيجِِد هفسَ وًخًدّبٔ تذكل‪ٔ :‬بهت مست تعدد نخاتة ّكعة توميس يّة‪.‬‬
‫والٕثيان (ابمفكرت ٔبو) ا ٔلفاكر امل ُ َو ِ ّهجة ُا ّم ٔله ّم وؿىل ُذٍ (امفكرت ٔبو) ا ٔلفاكر س خجِد هفسم يف تياء ّ‬
‫اخملعط‪ُ .‬ذا‬
‫ّ‬
‫اخملعط اذلي س خـون ؾيَ‪ ،‬وتوضوخ‪ ،‬كدل ّ‬
‫امّشوع يف امفلرت ا ٔلوىل‪.21‬‬
‫حُو‪ ٍٞ‬حُؼّخٗ‪٢‬‬
‫ثيلسم ؾيارص امللدّ مة إىل ٔبرتـة ٔبكسام‪:‬‬
‫◄ املسم ا ٔل ّول‪ :‬ؾيارص حتوهيا امللدّ مة دامئ ًا‪ ،‬وُذا ُو احلدّ ا ٔلدىن اذلي ميكن ٔبن حتوًَ‪:‬‬
‫◙ ثلدمي املوضوع‬
‫ظرًلذان نوخّلدمي‪:‬‬
‫ظرًلة "ام ِل ْمؽ" (‪ .)technique de l’entonnoir‬مثال‪ :‬موضوؾيا امغوط‪ .‬هحد ٔب تيلعة ٔبوسؽ (ؾيوة ّامرضا مثال)‪ّ ،‬مث‬
‫هضيّق نووظول إىل املوضوع‪.‬‬
‫‪.Henri Mazeaud, op. cit., n° 84. 21‬‬

‫‪40‬‬

‫ػ‪ٕٛ‬ب ان ّزػــــــــــــا‬
‫انغهؾ‬

‫ظرًلة ّ‬
‫هوسؽ (ؾيوة ّامرضا‬
‫"املـني" (‪ .)technique du losange‬مثال‪ :‬موضوؾيا امغوط‪ .‬هحد ٔب مدارشت ابمغوط‪ّ ،‬مث ّ‬
‫مثال)‪ّ ،‬مث هضيّق تبٔن هـود إىل امغوط‪.‬‬

‫انغهؾ‬

‫ػ‪ٛ‬ـــــــــــــــــــــٕب‬

‫ان ّزػـــــــــــــــــــــــا‬
‫انغهؾ‬

‫◙ فائدت املوضوع‬
‫♦ امفائدت امـمو ّية‪:‬‬
‫ّهحني‪:‬‬
‫ٔب ّن املوضوع ًُعرخ نثريا‪.‬‬
‫ٔب ّن احلوول اميت سدُس خخرح هت ّم ٔبصخاظا نثريين ٔبو مِا بٓاثر اكذعادًّة ُا ّمة ‪...‬‬
‫إن ٔبمكن‪ ،‬ف ِذحيان هون املوضوع ب ٓ ّن ًضاؾف من دًياميكيّة امللاةل‪.‬‬
‫♦ امفائدت اميّؼرًّة‪:‬‬
‫خاظة‪:‬‬
‫مِا مس خوايث ؿدّ ت‪ ،‬ميكن ٔبن ًُذهر مهنا ّ‬
‫ثعور امـاداث ٔبو اجملمتؽ ٔبو ا ٔلفاكر امفوسفيّة ‪...‬‬
‫ٔب ّن ما س يـاجل يف امـمل ًرتمج ّ‬
‫هؼرايث كاهوه ّية بٔساس ّية‪.‬‬
‫ميس ّ‬
‫ٔب ّن ما س يـاجل يف امـمل ّ‬
‫فين (وجود حتاميل ومواكف مذـدّدت ممكٌة) ‪...‬‬
‫ٔب ّن ما س يـاجل يف امـمل ُو هلاش ّ ّ‬
‫◙ الٕؿالن ؾن امخّخعيط‬
‫هحد ٔب ابلٕؿالن ؾن امفكرت ٔبو ا ٔلفاكر ا ٔلساس ّية اميت حتنك املوضوع‪ّ .‬مث هـون ؾن حرثية الاس خدلل ‪( ...‬إىل ٔبن هعل‬
‫إىل وضؽ ادلةل اميت حتمل) ؾيوان امفلرثني ٔبو امثالج فلراث‪.‬‬
‫‪41‬‬

‫◄ املسم امث ّان‪ :‬ؾيارص حتوهيا امللدّ مة ثلرًحا دامئا‪.‬‬
‫◙ ثـرًف املععوحاث امفٌّيّة‪.‬‬
‫اموضـي (اميّعوص‪ ،‬إخل‪.).‬‬
‫◙ ذهر معادر املاهون‬
‫ّ‬
‫◄ ًُضاف غامح ًا كسم اثمر‪:‬‬
‫حتدًد املوضوع (فلط حني يكون ّمث مضلك ؿىل ُذا املس خوى)‪.‬‬
‫◄ وثُرثى امللدّ مة ٔبحياان تلسم راتؽ‪:‬‬
‫إسِاماث امـووم املـا ِوهة (‪ :)sciences auxiliaires‬امخّارخي‪ /‬املاهون امللارن‪ .‬ورتٌّل‪ :‬ؿمل الاجامتع‪/‬ؿمل اميّفس‪/‬إخل‪.).‬‬
‫اكمسوسةل ( ٔبو ُو ّ‬
‫و ّ‬
‫خع ّي‪ٔ ،linéaire‬بي ؾيارصٍ نيلاط ؿىل خطّ واحد) اميت ثفيض ّ‬
‫لك‬
‫اخًل نوملدّ مة ّ‬
‫اخملعط اّلّ ّ‬
‫فيخكون من ٍلوؾخني ٔبو زالج‪ ،‬و ّ‬
‫ثخكون تدورُا من‬
‫لك ٍلوؿة ّ‬
‫حولة مهنا إىل احلولة ا ٔلخرى ( ٔب ّما ختعيط اجلوُر ّ‬
‫ٍلوؾخني ٔبو زالج)‪.‬‬
‫وميكن حرثية ؾيارص امللدّ مة ؿىل اميّحو امخّايل‪ .1 :‬ثلدمي املوضوع ‪ .2/‬ثـرًف املععوحاث‪ .3/‬حتدًد املوضوع ‪.4/‬‬
‫املربر ؾن ّ‬
‫اخملعط (نٌل كيل ساتلا‪ًً :‬دغي ٔبن ل‬
‫جدوى املوضوع ‪ .5/‬اميّعوص ‪ .6/‬إسِاماث امـووم املـا ِوهة ‪ .7/‬الٕؿالن ّ‬
‫هـي ِون يف امللدّ مة تبٔن هلول‪ٔ :‬ب ّو ًل ثلدمي املوضوع‪ ،‬اثهي ًا ثـرًف املععوحاث‪ ،‬إخل‪.).‬‬
‫نٌل ميكن ٔبن يكون حرثية امـيارص ؿىل حنو خمخوف (مكن جية ٔبن يكون بٓخر ما ثًهتيي تَ امللدّ مة ُو إيراد ؾياوين‬
‫امفلرثني ‪ٔ ...‬بي ؾياوين‪ :‬امفلرت ا ٔلوىل وامثّاهية فلط وميس مـٌِل ؾياوين ( ٔب) و(ة) من ثوكٌل امفلرثني)‪ .‬فاملِ ّم ُو‬
‫امدّسوسل تني امـيارص‪ٔ ،‬بي املِ ّم ُو حسن امخّخوّط من ؾيرص إىل بٓخر‪.22‬‬
‫‪ ٌٙٛ‬إً ػ٘خ‪ َٛ‬حُٔو ّيٓش‪ٌٛٝ ،‬حٕ ه‪ٞ‬الٕ ك‪ٜ٤‬خ‪ًٔٝ .‬خ ‪ َُٟ٣‬ال ط‪ٞ‬ؿي حهظالكخص طًٌَُ ر‪ ٖ٤‬حُٔئُّل‪ٌُ .ٖ٤‬ح‬
‫‪٣ ُٖٔ ٌٖٔ٣‬و‪ ّٞ‬رٔوخُش إٔ ‪٣‬ظّزغ ٖٓ ‪٘٣‬خء‪ٌُّ٘٘ .‬خ ‪٘ٛ‬خ ِٓ٘‪٣‬ي‪ ٙ‬حهظَحكخ‪ٝ .‬حالهظَحف ُٖ ‪٣‬ؼي‪ ٝ‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪٢‬‬
‫أٓخٓ‪ ٚ‬االّ ٓـَّى طؤُ‪٤‬ق ‪٣‬ـٔغ ر‪ ٖ٤‬حأله‪ٞ‬حٍ‪ٓ :‬خ ‪ٍٝ‬ى ٓ٘‪ٜ‬خ رؼ ُي‪ٓٝ ،‬خ ‪ٟ‬خم ػ٘‪ٜ‬خ حٌُٔخٕ‪.‬‬
‫‪ .2‬اقرزاح ف‪ ٙ‬ػُاطز انًقذّيح‬
‫ٓ٘‪ٛ ٠‬خكذ حُٔوخُش ك‪٣َ١ ٢‬ن طل‪ٗ َّ ً ٢٠‬وطش ٓ٘‪ ٚ‬اُ‪ٗ ٠‬وطش ٓ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش‪ٌٛ .‬ح حُظَِّٔٔ ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪ْ ٣‬‬
‫ُطِِغ‬
‫ْ‬
‫‪ٝ‬ا‪١‬الع حُوخٍة ‪٣‬ظ ّْ‬
‫ػِ‪ ٚ٤‬حُوخٍة‪٘٣ ٢ٌُ ،‬خًٍ‪ٞ٣ٝ ،ٚ‬حكو‪٣ٝ ،ٚ‬وزَ ٓ٘‪ ٚ‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬اُ‪ٓ ٠‬خ ‪ َٛٝ‬اُ‪.ٚ٤‬‬
‫ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش‪ٝ .‬ال ٗلظخؽ رؼي ‪ٌٛ‬ح ُِٔ‪٣‬ي ًالّ ك‪ ٍٞ‬أ‪٤ّٔ ٛ‬ظ‪ٜ‬خ‪ ،‬كخُٔو ّيٓش ُ‪ٞ‬كي‪ٛ‬خ ػَٔ ِكـخؿ ّ‪ًٔ .٢‬خ ال‬

‫‪.Gilles Goubeaux et Philippe Bihr, op. cit., p. 62 et s. – p. 73 et s. 22‬‬

‫‪42‬‬

‫ٗلظخؽ ُظلٔ‪ُٔ َ٤‬خًح ‪ ٌٕٞ٣‬طَط‪٤‬ذ ػ٘خ‪ َٛ‬حُٔو ّيٓش طَط‪٤‬زخ هطّ‪ّ٤‬خ‪ :‬كٌِ‪ ٢‬طلوّن حُٔو ّيٓش ؿخ‪٣‬ظ‪ٜ‬خ ‪٘٣‬زـ‪٢‬‬
‫إٔ ‪ َ٤ٔ٣‬حُوخٍة طٔخٓخ ًٔخ ٓخٍ حٌُخطذ‪.23‬‬
‫‪ٝ‬ط‪٤٠‬ق ًظذ حُٔ٘‪ٜ‬ـ‪ّ٤‬ش أّٗ‪ ٚ‬ال ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗؼِٖ ػٖ ٓلطّخص حُّٔ‪ َ٤‬ىحهَ حُٔو ّيٓش ‪ٝ‬ال إٔ ٗؼ٘‪ٜٗٞ‬خ‪.‬‬
‫‪ٌٛٝ‬ح ٓل‪ ّٜٞ‬ري‪ .ٍٙٝ‬كٔلطّخص حُّٔ‪ َ٤‬ال طوظِق ٖٓ ػَٔ اُ‪ ٠‬آهَ‪ٌُ ،‬ح كخُلخؿش إلػالٗ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬طٔٔ‪٤‬ظ‪ٜ‬خ‬
‫ٓ٘ؼيٓش‪.24‬‬
‫‪ٝ‬حٓظج٘خٓخ رٔخ ٓزن ٓؼ٘خ ك‪ٗ ٢‬وطظ‪ ٢‬حالًظ٘خف ‪ٝ‬حُظَّط‪٤‬ذ‪ ،‬أ‪ ١‬ك‪َٓ ٢‬كِش حُؼَٔ حُظّل‪ّ َ٤٠‬‬
‫‪ّ َ٘ٓ ،١‬ى‬
‫ػ٘خ‪ َٛ‬حُٔو ّيٓش اُ‪ ٠‬ػالع ُلظخص‪ُ :‬لظش ْ‬
‫ا‪١‬الع حُوخٍة ػِ‪ ٠‬حُٔخ ّىس حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حُظ‪٘٘ٓ ٢‬ظـَ ػِ‪ٜ٤‬خ‪،‬‬
‫‪ُٝ‬لظش اٍحءط‪ ٚ‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش حُظ‪٘ٓ ٢‬طَك‪ٜ‬خ ىحهَ طِي حُٔخ ّىس‪ُٝ ،‬لظش حٌُ٘ق ُ‪ ٚ‬ػٖ حُظّوط‪ ٢٤‬حٌُ‪١‬‬
‫ٓ‪ َ٤ٔ٤‬ػِ‪ ٚ٤‬حُـ‪ٞ‬حد ػِ‪ ٠‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫اللحظة األوىل‪ :‬الكشف عن املادّة اليت سنشتغل عليها‪.‬‬
‫كؤ ّٓخ حٌُ٘ق ػٖ حُٔخ ّىس حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حُظ‪٘٘ٓ ٢‬ظـَ ػِ‪ٜ٤‬خ‪ ،‬ك‪٤‬ظ ّْ رـ‪:‬‬
‫– ذؼز‪ٚ‬ف انًظطهحاخ أٔ تؼغ انًظطهحاخ انر‪ٔ ٙ‬ردخ ف‪ ٙ‬ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‪ٔ ،‬ذحذ‪ٚ‬ذا ذهك‬
‫انر‪ ٙ‬ذكشف انًادّج انقإََ‪ّٛ‬ح‪.‬‬
‫– ذحذ‪ٚ‬ذ س‪ٛ‬اج انًادّج‪.‬‬
‫حُٔو‪ٜٞ‬ى ‪٘ٛ‬خ ك‪ ٍٜٞ‬حُوخٗ‪ ،ٕٞ‬إ ‪ٝ‬ؿيص‪ٝ ،‬إ ُْ طٌٖ ًؼ‪َ٤‬س رل‪٤‬غ ‪٣‬ؼوَِ طؼيحى‪ٛ‬خ حُٔو ّيٓش‪ .‬كبًح ُْ‬
‫ط‪ٞ‬ؿي ٗ‪ ٜٙٞ‬ط٘ظّْ ٓزخَٗس حُٔخ ّىس‪ ٌٖٔ٣ ،‬إٔ ًٌَٗ ‪٘ٛ‬خ كو‪ ٚ‬حُو‪٠‬خء حٌُ‪ ١‬هخٍ ر‪ٜ‬خ (حٗطالهخ ٖٓ‬
‫حُوخٗ‪.)ٕٞ‬‬
‫– ذحذ‪ٚ‬ذ يا ‪ٚ‬ح‪ٛ‬ؾ تس‪ٛ‬اج انًادّج‪.‬‬
‫حُٔو‪ٜٞ‬ى ‪٘ٛ‬خ‪ ،‬إ ًخٕ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حُـِ‪ٓ ٢‬ؼال‪ ،‬إٔ ٗ٘‪ َ٤‬اُ‪ ٠‬ػ‪ٞ٤‬د حإلٍحىس‪ .‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حإل‪١‬خٍ ‪٘٣‬زـ‪٢‬‬
‫إٔ ال ٌٗ‪ٛ‬ذ رؼ‪٤‬يح ك٘ؤط‪ ٢‬رٔل‪ ٢٤‬حُٔل‪ٝ ٢٤‬رٔو ّيٓش حُٔو ّيٓش‪.‬‬
‫‪٣ٝ‬و‪ ٍٞ‬حُزؼ‪ًٝ( ٞ‬الٓ‪ ّْ ٛ ٚ‬حُٔوخُش ؿ‪ َ٤‬حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش‪ ٌُّٚ٘ ،‬هخرَ ألٕ ‪ُ٘٣‬وَ اُ‪ٜ٤‬خ)‪ ،‬اّٗ‪٘٣ ٚ‬زـ‪ ،٢‬ك‪ ٢‬أهَد‬
‫‪ٝ‬هض ٌٖٓٔ‪ ،‬إٔ ًٌَٗ ‪٤ٛ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ً‪٣ ٢‬ؼِْ حُوخٍة ٓخ حٌُ‪٤ٓ ١‬وَأ‪٘٣ ٌُٖ .‬زـ‪ٗٝ ٢‬لٖ ًٌَٗ ٓخ‬
‫ًٌَٗ‪ ،‬إٔ ال ُٗ٘ؼَ حُوخٍة ّ‬
‫رؤٕ ‪٤ٛ ٢ٛ ٌٙٛ‬ـش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ٌٛ .‬ح ػٖ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ؿ‪ َ٤‬حالٓظل‪ٜ‬خٓ ّ‪ ،٢‬أ ّٓخ‬

‫‪ 23‬إً ال ‪ٟٝ ٌٖٔ٣‬غ حُٔو ّيٓش االّ رؼي ط‪ٓ ٍّٞ ٜ‬خ ٓ‪ ٌٕٞ٤‬ػِ‪ ٚ٤‬حُـ‪ ،َٛٞ‬ك‪ ٢ٜ‬إً طؤط‪ ٢‬رؼي‪ٌُّٜ٘ ،ٙ‬خ طُؼَ‪ ٝ‬هزِ‪.ٚ‬‬
‫‪٣‬و‪" ٍٞ‬ؿخى ىٍ‪٣‬يح" (‪ّ )Jacques Derrida‬‬
‫ٓخ‪ ٝ‬رخُّ٘ٔزش اُ‪ ٠‬حُٔو ّيٓش ٌُّ٘‪ٜ‬خ طؼَ‪ ٟٚ‬ػِ‪ ٠‬أّٗ‪ٔٓ ٚ‬ظوز ٌَ ( ‪Jacques Derrida,‬‬
‫إ حُـ‪َٛٞ‬‬
‫ٍ‬
‫‪.)La dissémination, Collection "Tel Quel", Seuil, Paris, 1972, p. 13.‬‬
‫‪ٌٛ 24‬ح حٌُالّ ‪ٞٓ ّْ ٜ٣‬ح‪٤ٟ‬غ حالٓظلخٗخص‪ ،‬أ‪ ّْ ٜ٣ ١‬حُٔو ّيٓخص حُو‪َ٤ٜ‬س‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع حالٓظل‪ٜ‬خٓ ّ‪ٝ ٢‬ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ٓغ ٓو‪ُٞ‬ش ك‪٘٤‬زـ‪ ٢‬إٔ ًٌَٗ كَك‪ّ٤‬خ حُّٔئحٍ أ‪ ٝ‬حُٔو‪ُٞ‬ش‪.25‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ُٔ ٢‬لظ‪ٞ‬ح‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫كبًح ًخٗض حُٔو‪ُٞ‬ش ‪ِ٣ٞ١‬ش‪ ،‬حًظل‪٘٤‬خ ر‪ٛٞ‬ق ٍّ‬
‫ر‪ ٌٜٙ‬حُّ٘وخ‪ ،١‬أ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬حأله َّ رزؼ‪ٜ٠‬خ‪ٌ٘ٗ ،‬ق ُِوخٍة ٓخ ّىس حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ ٌٖٔ٣ٝ .‬إٔ ٗزيأ رخُظّؼَ‪٣‬ق‪ ،‬ػ ّْ‬
‫ٗٔ َّ اُ‪ ٠‬ؿ‪ًٔ .َٙ٤‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ٗزيأ رٔخ ‪٣‬ل‪ ٢٤‬رٔ‪٤‬خؽ حُٔخ ّىس‪.‬‬
‫‪ٝ‬ػِ‪ ،ًٍَّ ٠‬كخُٔطِ‪ٞ‬د – أ‪ّ٣‬خ ً ًخٗض حُّ٘وخ‪ ١‬حُظ‪٘ٓ ٢‬ؤط‪ ٢‬ر‪ٜ‬خ‪ٝ ،‬أ‪ّ٣‬خ ً ًخٕ طَط‪٤‬ز‪ٜ‬خ – إٔ ال ٗ٘ظ‪ٌٙٛ ٖٓ ٢ٜ‬‬
‫حُِلظش حأل‪ ٠ُٝ‬اال ّ‪ٝ‬هي ً٘ل٘خ ر‪ٟٞٞ‬ف حُٔخ ّىس حُوخٗ‪ّ٤ٗٞ‬ش حُظ‪٘٘ٓ ٢‬ظـَ ػِ‪ٜ٤‬خ‪٘ٛ .‬خُي ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗٔ َّ‬
‫اُ‪ ٠‬حُِلظش حُؼّخٗ‪٤‬ش‪ٝ ،‬إٔ ٌٗ٘ق حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش حُظ‪٘ٓ ٢‬طَك‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬طِي حُٔخ ّىس‪.‬‬
‫اللحظة الثّانية‪ :‬الكشف عن اإلشكاليّة اليت سنطرحها داخل املادّة القانونيّة‪.‬‬
‫ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُِلظش‪ ٌٖٔ٣ ،‬إٔ ٗٔ‪ٝ َ٤‬كن حُطَّ‪٣‬وش حُظّخُ‪٤‬ش‪:‬‬

‫‪َ )I‬أذ‪ ٙ‬ف‪ ٙ‬تذا‪ٚ‬ح انجشء ان ّثاَ‪ ٙ‬يٍ انًقذّيح تانفائذج انؼًه‪ّٛ‬ح ٔان ُّظز‪ّٚ‬ح‬
‫‪ ٖٓٝ‬حُلخثيس ًٔخ ٍأ‪٘٣‬خ إٔ ‪ٞ٣‬ؿي ٗوخٕ كو‪ ٢ّ ٜ‬أ‪ ٝ‬ه‪٠‬خث ّ‪ ،٢‬اُن‪ .‬ك‪ ٌٜٙ‬حألٓ‪ٝ ٍٞ‬ؿ‪َٛ٤‬خ طٔ‪ّٜ‬ي ُ‪ٟٞ‬غ‬
‫حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫‪٘ٛ ٌٖٔ٣ٝ‬خ‪ ،‬ر‪ ٌٜٙ‬حُٔ٘خٓزش حُظ‪ ًٌَٗ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ آٍحء ٓوظِلش‪ ،‬إٔ ٗؤط‪ ٢‬رخُوخٗ‪ ٕٞ‬حُٔوخٍٕ ك‪ ٢‬حُ ِّٓخٕ‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬حٌُٔخٕ‪ٝ ،‬رـ‪ًُ َ٤‬ي ٖٓ حُؼِ‪ ّٞ‬حُظ‪ ٢‬أٓٔ‪٤‬ض ٓخروخ ً ػِ‪ٓٞ‬خ ً ٓؼخ‪ٗٝ‬ش‪.‬‬
‫كخُلخثيس حُؼِٔ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬حُّ٘ظَ‪ّ٣‬ش – ُ‪ٞ‬كي‪ٛ‬خ أ‪ٓ ٝ‬غ ‪ ٌٙٛ‬حألٓ‪ٓ – ٍٞ‬ظٌ‪ ٕٞ‬رٔؼخرش ه٘طَس طل‪ ٢٠‬ر٘خ اُ‪٠‬‬
‫‪َ١‬ف حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬

‫‪ )II‬ف‪ ٙ‬انًزحهح ان ّثاَ‪ٛ‬ح (يٍ انجشء ان ّثاَ‪ ٙ‬يٍ انًقذّيح) َطزح اإلشكان‪ّٛ‬ح‬
‫– ‪٤ٛٝ‬خؿش حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش طٌ‪ ٕٞ‬ك‪ ٌَٗ ٢‬حٓظل‪ٜ‬خّ‪.‬‬
‫‪٣ٝ‬ؼط‪ ٢‬رؼ‪ ْٜ٠‬أٓؼِش ُ‪٤ٜ‬ؾ ططَف ر‪ٞ‬حٓطظ‪ٜ‬خ حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪:‬‬
‫"‪ُٝ‬وي حهظَٗخ إٔ ٗـؼَ ًَِٓ طلٌ‪َٗ٤‬خ ‪ ... :‬؟" ‪٣" /‬زي‪ّ ٝ‬‬
‫إٔ حُٔ‪ ٞٛ ّْ ٜ‬إٔ ٗزَُ (حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش حُظّخُ‪٤‬ش‪:‬‬
‫‪ ...‬؟)" ‪٘ٓ" /‬طَف حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُؼزخٍحص‪ ... :‬؟" ‪٣" /‬زي‪ّ ٝ‬‬
‫إٔ حٌَُٔ٘ حألٓخٓ ّ‪٘ٛ ٢‬خ ‪:ٞٛ‬‬
‫‪ ...‬؟" ‪٘ٓ /‬ؼَّف إً ٓ‪ٟٞٞ‬ع طٔ ّ٘‪٘٤‬خ‪ ... :‬؟ ‪ٌٌٛٝ /‬ح ٓظٌ‪ ٕٞ‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ ... :‬؟ ‪ٓ /‬خ طو ّيّ ‪٣‬يػ‪ٞ‬‬
‫ُظيه‪٤‬ن ٓـخٍ طلٌ‪َٗ٤‬خ‪ ...( :‬؟)‪ .‬رؼزخٍس أهَ‪ ... :ٟ‬؟ ‪ /‬اُن‪.".‬‬
‫– ‪ ٌٖٔ٣ٝ‬إٔ طٌ‪٤ٛ ٕٞ‬خؿش حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪ ٌَٗ ٢‬ؿ‪ َ٤‬حٓظل‪ٜ‬خٓ ّ‪ ٢ٛ ٌٙٛ" :٢‬أ‪َٝ١‬كظ٘خ‪ّٔ ٓ / ... :‬خ‬
‫ٓزن ططل‪ ٞ‬حُلٌَس حُظّخُ‪٤‬ش‪ / "... :‬اُن‪.‬‬
‫ألٕ حُؼخىس ّ‬
‫‪٤ٛٝ‬خؿش حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪ ٌَٗ ٢‬حٓظل‪ٜ‬خٓ ّ‪ ٢‬أك‪ّ ،َ٠‬‬
‫إٔ حُوخٍة ‪ُ٣‬يٍى ر‪ َٔ٤‬أًزَ أّٗ‪ ٚ‬أٓخّ‬
‫‪ 25‬هخٍٕ ٓغ‪Pierre Brunel, La dissertation de littérature générale et comparée, Armand Colin, Paris, :‬‬
‫‪1996., p. 44 et 45.‬‬

‫‪44‬‬

‫حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪٣ ٖ٤‬ـي أٓخٓ‪ٓ ٚ‬ئحال‪.‬‬
‫– ُ٘لْ حُّٔزذ‪ ٖٓ ،‬حُٔل‪٤‬ي اػخىس حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش ك‪ ٢‬ػزخٍحص أهَ‪ ٖٓ ٟ‬أؿَ طؤً‪٤‬ي‪ٛ‬خ‪ٌٌٛٝ" :‬ح‬
‫ٓظٌ‪ ٕٞ‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ ... :‬؛ رؼزخٍس ٓوظِلش ٓ‪ٓ ٌٕٞ٤‬ئحُ٘خ ٓظٔؼّال ك‪."... :٢‬‬
‫‪ٝ‬ط٘زـ‪ٓ ٢‬الكظش أّٗ‪ ٚ‬رخهظ‪٤‬خٍ حُ‪٤ّٜ‬ـش ؿ‪ َ٤‬حالٓظل‪ٜ‬خٓ‪ّ٤‬ش ٌٗ‪ ٕٞ‬هي ‪٘٣ٞ١‬خ حَُٔكِش حُؼّخٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬ىهِ٘خ‬
‫ٓزخَٗس اُ‪ ٠‬حَُٔكِش حُؼّخُؼش؛ أ‪ ٌٕٞٗ ١‬هي أ‪َٟٗٔ‬خ حُّٔئحٍ ‪ٍَٗٓٝ‬خ ٓزخَٗس اُ‪ ٠‬حُـ‪ٞ‬حد‪.‬‬

‫‪ )III‬ف‪ ٙ‬انًزحهح ان ّثانثح (يٍ انجشء ان ّثاَ‪ ٙ‬يٍ انًقذّيح) َج‪ٛ‬ة ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬
‫– ‪ ٠ّٔ ٔ٣‬ؿ‪ٞ‬حد حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ :‬حُلٌَس حًَُِٔ‪ّ٣‬ش‪ٝ ،‬حُلٌَس حُٔ‪ٞ‬ؿِّ ‪ٜ‬ش‪ٝ ،‬حُٔ‪ٞ‬هق‪ٝ ،‬حأل‪َٝ١‬كش‪،‬‬
‫‪ٝ‬حُو‪ّ٤٠‬ش‪ ،‬اُن‪.‬‬
‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬رؼ‪" :ْٜ٠‬حُٔ‪ٞ‬هق ‪ ٞٛ‬اؿخرش ػِ‪ ٠‬حُّٔئحٍ‪ ٌٖٔ٣ .‬إٔ طٌ‪ ٕٞ‬حإلؿخرش هطؼ‪ّ٤‬ش‪ٗ :‬ؼْ أ‪ ٝ‬ال‪ٌٖٔ٣ .‬‬
‫إٔ طٌ‪ٔٗ ٕٞ‬ز‪ّ٤‬ش‪ٗ :‬ؼْ‪ .ٌُٖ ،‬ال ر ّي ٖٓ حؿظ٘خد حطوخً ٓ‪ٞ‬هق ‪٣‬ؼزَّ ػٖ ط٘خه‪ٗ :ٞ‬ؼْ ‪ٝ‬ال"‪.‬‬
‫– ‪ُٝ‬ؼ َّ حألك‪ َ٠‬إٔ ٗٔ ّٔ‪ ٢‬حُـ‪ٞ‬حد أ‪َٝ١‬كش كظّ‪٣ ٠‬ظؼ ّ‪ٞ‬ى حُٔزظية ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُِلع‪٣ٝ ،‬ل‪ُٔ ْٜ‬خًح‬
‫طٔ ّٔ‪ ٠‬ر‪ ٚ‬رؼ‪ ٞ‬حألػٔخٍ‪.‬‬
‫– ‪ ٌٖٔ٣ٝ‬أ‪٠٣‬خ‪ ،‬إ ٗظَٗخ اُ‪ ٠‬أّٗ٘خ ٓخ ُُ٘خ ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش ّ‬
‫‪ٝ‬إٔ اػزخص ‪ٛ‬لّش حإلؿخرش ُْ ‪٣‬ل‪ َٜ‬رؼ ُي‪،‬‬
‫إٔ ٗطِن أٓٔخء أهَ‪ٓ ٟ‬ؼَ‪:‬‬
‫"كَ‪ّ٤ٟ‬ش حُؼَٔ" (‪،)hypothèse de travail‬‬
‫"كَ‪ّ٤ٟ‬ش حُزلغ" (‪، )hypothèse de recherche‬‬
‫"حَُٔ٘‪ٝ‬ع" (‪،)projet‬‬
‫اُن‪.‬‬
‫كبًح حٗظ‪٘٤ٜ‬خ ٓ ّٔخ ٓزن‪ ،‬كخَُٔكِش حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش طٌ‪َٓ ٕٞ‬كِش حٌُ٘ق ػٖ حُظّوط‪ ٢٤‬حٌُ‪ َ٤ٔ٤ٓ ١‬ػِ‪ٚ٤‬‬
‫حُـ‪ٞ‬حد ػِ‪ ٠‬حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪.‬‬
‫انهحظح انثّانثح‪ :‬انكشف ػٍ انرّخط‪ٛ‬ؾ انذ٘ س‪ٛ‬س‪ٛ‬ز ػه‪ ّٛ‬انجٕاب ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‪.‬‬
‫‪٘٣‬زـ‪ ٢‬هظْ حُٔو ّيٓش رخإلػالٕ ػٖ ػ٘‪ٞ‬حٗ‪ ٢‬حُلوَط‪( ٖ٤‬أ‪ ٝ‬حُؼّالع كوَحص) حُِظ‪٤ٓ ٖ٤‬ظٌ ّ‪ٜٔ٘ٓ ٕٞ‬خ‬
‫حُـ‪ ،َٛٞ‬ى‪ ٕٝ‬إٔ ِٗ‪٣‬ي ػِ‪ًُ ٠‬ي رؤٕ ًٌَٗ ػ٘خ‪ ٖ٣ٝ‬كَ‪ٝ‬ػ‪ٜٔ‬خ (أ‪ٓ ١‬خ ػزَّٗخ ػ٘‪ ٚ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُؼَٔ‬
‫رلَف‪ :‬أ‪ٝ ،‬رلَف‪ :‬د)‪.‬‬
‫رؼزخٍس ٓوظِلش‪ :‬هظٔ٘خ حَُٔكِش حُؼّخٗ‪٤‬ش ٖٓ حُٔو ّيٓش رـ‪ٞ‬حد حإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‪ٗ ،‬ؤط‪ ٢‬ح‪ٔٗٝ ٕ٥‬ظوَؽ ٖٓ ‪ٌٛ‬ح‬
‫حُـ‪ٞ‬حد حُـِأ‪ ٖ٣‬حٌُِ‪ّٗٞ ٌ٣ ٖ٣‬خٗ‪.ٚ‬‬
‫‪ ٢ٛ ٌٙٛ‬إً حُؼ٘خ‪ َٛ‬حُظ‪٘٣ ٢‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗؤط‪ ٢‬ر‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫انًقذّيح‬

‫‪ )1‬انكشف ػٍ انًادّج انقإََ‪ّٛ‬ح انر‪ٙ‬‬
‫سُشرغم ػه‪ٓٛ‬ا‬
‫***‬
‫انرؼز‪ٚ‬فاخ ‪ -‬ذحذ‪ٚ‬ذ س‪ٛ‬اج انًادّج ‪ -‬ذحذ‪ٚ‬ذ يا‬
‫‪ٚ‬ح‪ٛ‬ؾ تانًادّج‬
‫‪ )2‬انكشف ػٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح انر‪ ٙ‬سُطزحٓا‬
‫داخم انًادّج انقإََ‪ّٛ‬ح‪:‬‬
‫***‬
‫ أ ّٔال‪ :‬انفائذج انؼًه‪ّٛ‬ح ٔانُّظز‪ّٚ‬ح كقُطزج‬‫َؼثز ػه‪ٓٛ‬ا إنٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح (‪ًٚ‬كٍ أٌ َأذ‪ٙ‬‬
‫ُْا تانقإٌَ انًقارٌ‪ ،‬إنخ‪).‬‬
‫ ثاَ‪ٛ‬ا‪ :‬اإلشكان‪ّٛ‬ح‬‫ ثانثا‪ :‬جٕاب اإلشكان‪ّٛ‬ح (أٔ انفزع أٔ‬‫األؽزٔحح)‬
‫‪ )3‬انكشف ػٍ انرّخط‪ٛ‬ؾ انذ٘ س‪ٛ‬س‪ٛ‬ز‬
‫ػه‪ ّٛ‬انجٕاب ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬
‫***‬
‫خرى انًقذّيح تاإلػالٌ ػٍ ػُٕاٌ انفقزج‬
‫األٔنٗ ٔػُٕاٌ انفقزج انثّاَ‪ٛ‬ح فحسة‬

‫‪٘٣ٝ‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗؤط‪ ٢‬رـٔ‪٤‬غ حُؼ٘خ‪ٓ :َٛ‬ظَحرطش ك‪ٔ٤‬خ ر‪ٜ٘٤‬خ‪٣ ،‬ل‪ ٢٠‬حُ‪ٞ‬حكي ٓ٘‪ٜ‬خ اك‪٠‬خ ًء ٓ‪ٜ‬ال اُ‪ ٠‬حٌُ‪١‬‬
‫‪ ،ٚ٤ِ٣‬كال ‪٘٣‬ؼَ حُوخٍة أّٗ‪ ٚ‬حٗظوَ ٖٓ ػ٘‪ َٜ‬االّ رؼي إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬هي ىهَ رؼ ُي ك‪ ٢‬حٌُ‪ .ٚ٤ِ٣ ١‬رؼزخٍس‬
‫ٓ‪ٞ‬ؿِس‪٘٣ :‬زـ‪ ٢‬حإلط‪٤‬خٕ رخُؼ٘خ‪ َٛ‬ػِ‪ ٠‬أك‪ٗ َ٠‬ل‪.ٞ‬‬
‫‪ٝ‬هي ه‪:َ٤‬‬
‫امسامؽ إىل‬
‫" (ؿىل من ًخلكّم) ٔبن جيـل ٔب ّول امالكم ركيلا سِال‪ ،‬واحض املـان ‪ …‬مٌاس حا نوملام حبير جيذة ّ‬
‫امسمؽ‪ ،‬وتَ ًـرف (ما) ؾيدٍ‪ .‬كال اجن رص يق‪ :‬ا ّٕن ُحسن الافذخاخ داؾية الاوّشاخ‪،‬‬
‫الٕظغاء جلكّيخَ‪ٔ ،‬له َّ ٔب ّول ما ًلرع ّ‬
‫ومعيّة اميّجاخ ‪ …‬وكد جاء يف ا ٔلخدار ٔب ّن ‪( …‬ما يُكذة) كُف ٌل و ٔب ّو ُهل مفذاحَ"‪.26‬‬

‫كبًح حطّزؼ٘خ ؿٔ‪٤‬غ ٓخ ٓزن ‪ٝ‬أٗ‪٘٤ٜ‬خ حُٔو ّيٓش‪ ،‬طٌ‪ ٕٞ‬حَُٔكِش حُٔ‪ٞ‬حُ‪٤‬ش طلَ‪ َ٣‬حُـ‪.َٛٞ‬‬

‫‪ 26‬حُ ّٔ‪ّ٤‬ي أكٔي حُ‪ٜ‬خٗٔ‪ ،٢‬ؿ‪ٞ‬ح‪ َٛ‬حُزالؿش ك‪ ٢‬حُٔؼخٗ‪ٝ ٢‬حُز‪٤‬خٕ ‪ٝ‬حُزي‪٣‬غ‪ ،‬طلو‪٤‬ن ‪َٗٝ‬ف ٓل ّٔي حُظّ‪ٗٞ‬ـ‪ٓ ،٢‬ئّٓٔش حُٔؼخٍف‪ ،‬ر‪َٝ٤‬ص – ُز٘خٕ‪،‬‬
‫‪ٛ 1420 ،1 ١‬ـ ‪.448 ٙ ،ّ 1999 /‬‬

‫‪46‬‬

‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح انًٕػٕع‬

‫إتزاس انفائذج يٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫المقدّمة‬

‫انثحث ػٍ ػُاطز انجٕاب ػهٗ‬
‫اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫الجوهر‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫الخاتمة‬

‫(ب) انجْٕز‬
‫‪ ―.110‬تقسيم وفهرسة‪.‬‬
‫‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪َ٣‬طَّذ حُـ‪ٝ َٛٞ‬كن ٓ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص ٓؼ‪ّ٘٤‬ش‪ .‬ػ ّْ ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ طؼ٘ َ‪ ٕٞ‬أؿِحء حُظَّط‪٤‬ذ‪ٝ .‬أه‪َ٤‬ح ‪٘٣‬زـ‪٢‬‬
‫إٔ طٌ‪ ٌٙٛ ٕٞ‬حألؿِحء ٓظَحرطش ك‪ٔ٤‬خ ر‪ٜ٘٤‬خ‪.‬‬
‫ط‪ٛ‬غح انًٕػٕع‬
‫االكرشاف‬

‫يادّج انًٕػٕع‬

‫اسرخزاج اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّزذ‪ٛ‬ة‬

‫إشكان‪ّٛ‬ح‬
‫انًٕػٕع‬

‫إتزاس انفائذج يٍ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫يُٓج‪ّٛ‬ح‬
‫انًقانح‬
‫انقإََ‪ّٛ‬ح‬

‫انثحث ػٍ ػُاطز انجٕاب‬
‫ػهٗ اإلشكان‪ّٛ‬ح‬

‫انرّؼث‪ٛ‬ز‬

‫المقدّمة‬

‫ال ّتخطيط‬

‫الجوهر‬

‫العناوين‬

‫الخاتمة‬

‫ال ّتخلّص‬

‫‪ .1‬انرّخط‪ٛ‬ؾ‬
‫‪ٌ٣‬ل‪٘ٛ ٢‬خ إٔ ٗل‪ َ٤‬ػِ‪ٓ ٠‬خ ه‪ٓ َ٤‬خروخ‪.‬‬
‫‪ .2‬انؼُأ‪ٍٚ‬‬
‫‪٘ٛ‬خ أ‪٠٣‬خ ال ٗلظخؽ االّ ُإلكخُش ػِ‪ٓ ٠‬خ طو ّيّ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ .3‬انرّخهّض (‪)transition‬‬
‫‪٘٣‬زـ‪ٝ ،٢‬رؼي ‪ٟٝ‬غ ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلوَس‪ ،‬إٔ ٗظوِّ‪ٗٝ ٚ‬ؼِٖ ػٖ ػ٘‪ٞ‬حٕ حُلَػ‪ ٖ٤‬حٌُ‪ّٗٞ ٌ٣ ٖ٣‬خٗ‪ٜ‬خ‪.‬‬
‫‪٘٣ٝ‬زـ‪ ، ٢‬ك‪٘ٗ ٖ٤‬ظ‪ ٖٓ ٢ٜ‬كَع إٔ ٗظوِّ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬حُلَع حٌُ‪.ٚ٤ِ٣ ١‬‬
‫‪٘٣ٝ‬زـ‪ ،٢‬ك‪٘ٗ ٖ٤‬ظ‪ ٖٓ ٢ٜ‬حُلوَس حأل‪ ،٠ُٝ‬إٔ ٗؤط‪ ٢‬رٔخ ‪٣‬وِّ‪ٜ٘‬خ ‪٘٣ٝ‬وِ٘خ اُ‪ ٠‬حُلوَس حُؼّخٗ‪٤‬ش‪.‬‬
‫‪٘٣ٝ‬زـ‪ ٢‬حُظّوِّ‪ٗ َّ ً ٖٓ ٚ‬وطش ك‪ ٢‬حُٔلظ‪ ٟٞ‬اُ‪ ٠‬حُّ٘وطش حُظ‪ ٢‬طِ‪ٜ٤‬خ‪.‬‬
‫‪ٝ‬حُظّوِّ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُٔوخُش ٖٓ ػ٘‪ٞ‬حٕ اُ‪ ٠‬حٌُ‪٘٣ ٚ٤ِ٣ ١‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬ظ ّْ ر‪ٞ‬حٓطش حُلٌَس حًَُِٔ‪ّ٣‬ش‪ .‬رظل‪َ٤ٜ‬‬
‫أًزَ‪ٓ :‬ظ‪ ٠‬حٗظ‪٘٤ٜ‬خ ٖٓ ٓلظ‪٘٣ ،ٟٞ‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗو‪ ّٞ‬رٌ٘ق ػٖ حُّ٘ظخثؾ حُـِث‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬حُٔئهّظش ( ‪un bilan‬‬
‫‪ٝ‬حُلـخؽ ػِ‪ ٠‬حُلٌَس؛ ر‪ٌٜ‬ح حٌُ٘ق أ‪ ٝ‬ر‪ٌٜٙ‬‬
‫‪ )partiel et provisoire‬حُٔظؼِّوش رخالٓظيالٍ‬
‫ِ‬
‫حُوخطٔش حُ‪ّٜ‬ـ‪َ٤‬س (‪ٗ )une micro-conclusion‬ظوِّ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬حُؼ٘‪ٞ‬حٕ حُٔ‪ٞ‬حُ‪.٢‬‬
‫رؼزخٍحص "ًخٗظ‪٤ِ٤‬خٕ" (‪:)Quintilien‬‬
‫"كدل ظـود اّلّ رح املوايل‪ ،‬هخوكّف ؾيد ما س حلَ"‪.27‬‬
‫‪ٝ‬رخُظّوِّ‪ – ٚ‬إ ًخٕ ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪ّ٤‬خ ً ‪ٝ‬كٔ٘خ ً– ‪ٛ ٌٕٞ٣‬خكذ حُٔوخُش هي طؤّٗن ك‪ٓٝ ٢‬ط‪ٜ‬خ‪ُٝ .‬وي ٍأ‪٘٣‬خ ٖٓ‬
‫هز َُ أّٗ‪٘٣ ٚ‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬ظؤّٗن ك‪ ٢‬ريح‪٣‬ظ‪ٜ‬خ‪ٝ .‬حُٔطِ‪ٞ‬د‪ ،‬رخإل‪ٟ‬خكش اُ‪ٓ ٠‬خ ٓزن‪ ،‬حُظّؤّٗن ك‪ٜٗ ٢‬خ‪٣‬ظ‪ٜ‬خ‪.‬‬
‫(ج) انخاذًح‬
‫طل ّيػ٘خ ُِظّ ّ‪ ٞ‬ػٖ حُظّؤّٗن ك‪ٜٗ ٢‬خ‪٣‬ش حُؼَٔ‪ٝ ،‬حُٔو‪ٜٞ‬ى حُظّؤّٗن ك‪ ٢‬حُوخطٔش‪ ٌُٖ .‬ػ ّْ ٖٓ ‪٣‬و‪:ٍٞ‬‬
‫"ل خنمت‪.‬‬
‫ل حاجة ميا خبامتة ٔله َّ س حق ٔبن بٔؿويّا ؾن املوكف يف امللدّ مة‪.‬‬
‫ل حاجة ميا حبوظةل يه يف امواكؽ حكرار"‪.28‬‬
‫‪ٝ‬ػ ّْ ٖٓ ‪ٞ٣‬حكن ‪ٌٛ‬ح حَُّأ‪ٓ ٌُٖ ،١‬غ ٗ‪٢‬ء ٖٓ حُظّل‪:َ٤ٜ‬‬

‫‪« avant de monter la marche suivante, on s’arrête sur les précédentes ». Quintilien, vol. III, liv. IX, 27‬‬
‫‪chap. III, § 55, cité par : Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, préc., p. 667.‬‬
‫‪ 28‬ػزي حُلظّخف ػَٔ ‪٘ٓٝ‬خء حُ ّيٍ‪ٗٝ ٖ٣ٝ‬خثِش ٗؼزخٕ ‪ ْ٤ِٓٝ‬حُِـٔخٗ‪.9 ٙ ،ّ ّ ،٢‬‬

‫‪48‬‬

‫"[‪ ]...‬هبذا ميكن ثفسري هون اخلامتة ؿدمية امفائدت يف ٔبغوة ا ٔلحيان‪ .‬فا ٔلفاكر الٔساس ّية ؾُرضت يف امللدّ مة‪ ،‬وا ِحلجاح‬
‫ٔبيت تَ يف اجلوُر‪ .‬إذن مل ًـد ّمث يشء ًُضاف [‪ ]...‬مكن ُذا امالكم ميس حصيحا يف املعوق‪ :‬فبٔحياان جتد اخلامتة ما‬
‫ًّربرُا‪ٕ ،‬ا ْذ بٔهنّ ا جسمح ابلهفذاخ لحلا ؿىل مضالك ٔبخرى‪ٕ .‬الّ ٔبه َّ ل تُدّ‪ ،‬مخلدير هون اخلامتة مٌاس حة ( ٔبو غري مٌاس حة)‪،‬‬
‫من امذالك جترتة‪ُ .‬ذا ما ًفذلدٍ ؿادت ظامة املرحةل ا ٔلوىل‪ .‬ذلا من ا ٔلفضل الامذياع وؿدم امليام خبامتة ٔل ّن ُذا حيمي‬
‫ّ‬
‫املرتّشني من ٔبن ًـمدوا إىل ٔبن ًضـوا فهيا ؾيارص مِا ماكن ٔبفضل يف ماكن بٓخر"‪.29‬‬
‫‪ًٔٝ‬خ ‪٣ ،َُٟ٣‬ظّلن حُو‪ٞ‬الٕ ػِ‪ّ ٠‬‬
‫إٔ طٌَحٍ ٓخ ٓزن ك‪ ٢‬حُؼَٔ ‪ٝ‬ػيّ ا‪ٟ‬خكش ؿي‪٣‬ي ‪٣‬ـؼَ حُوخطٔش ؿ‪َ٤‬‬
‫ٓل‪٤‬يس‪.‬‬
‫ٌُٖ ػ ّْ ٖٓ ‪٣‬و‪ً – ٍٞ‬ؤّٗ‪ّ َ٣ ٚ‬ى ػِ‪ ٖ٣ٌٛ ٠‬حُو‪:– ٖ٤ُٞ‬‬
‫سايس اذلي ٔبػِرثَ اّلّ راسة اميت مقمت هبا‪ .‬من دون ّ‬
‫صم‪ٔ ،‬بهمت‬
‫"ًًدغي ٔبن ثخض ّمن اخلامتة هديجة معونك‪ .‬إذن خل ّعوا ا ٔل ّ‬
‫ٔبرشمت تـدُ يف امللدّ مة إىل ا ٔلفاكر امـا ّمة اميت حتنك املوضوع‪ .‬مكن‪ ،‬يف ثكل انوحؼة‪ٔ ،‬بهمت ٔبؿويمت ؾهنا ميس ٕالّ ومل ثثخذوُا‪.‬‬
‫ظوحمت ٔبن هثق تع ّحة ما كومت‪ .‬الٓن وكد وفّيمت‪ًً ،‬دغي ٔبن ثلوموا ٕاىّنك وفّيمت‪ .‬وُكذا فا ّٕن ما ًًدغي ٔبن ثربزوٍ يف اخلامتة ُو‬
‫ٔبىّنك كد ٔبزخمت حصّة ا ٔلفاكر اميت ك ّدممتوُا"‪.30‬‬
‫‪ٌٌٛٝ‬ح كخُوخطٔش ُ‪ٔ٤‬ض‪ًٔ ،‬خ ‪٣‬زي‪ ٝ‬ك‪ ٢‬حُظّخ‪ ،َٛ‬طٌَحٍح ُٔخ ؿخء ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش‪ٝ ،‬ال ُٔخ ؿخء ك‪٢‬‬
‫حُـ‪:َٛٞ‬‬
‫– حُوخطٔش ُ‪ٔ٤‬ض طٌَحٍح ُٔخ ؿخء ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش‪ّ ،‬‬
‫ألٕ ٓخ ؿخء ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش كَ‪ ،)hypothèse( ٝ‬أ ّٓخ‬
‫ك‪ ٢‬حُوخطٔش كٔ‪٤‬وظِق حألَٓ ألّٗ٘خ ٌٓ٘‪ ٕٞ‬أٓخّ أ‪َٝ١‬كش (‪ .)thèse‬رؼزخٍس ٓل‪ِّٜ‬ش‪ :‬أط‪٘٤‬خ رخإلٌٗخُ‪ّ٤‬ش‬
‫ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش؛ ػ ّْ ه ّيٓ٘خ ؿ‪ٞ‬حر‪ٜ‬خ‪ّ ،‬‬
‫ٌُٖ ‪ٌٛ‬ح حُـ‪ٞ‬حد ُْ ‪ ٌٖ٣‬هي ‪ّ ٛ‬ق ػ٘ي‪ٛ‬خ؛ ػ ّْ ؿج٘خ رـ‪ َٛٞ‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪،‬‬
‫‪ٝ‬أػزظ٘خ ك‪ ٚ٤‬طيٍ‪٣‬ـ‪ّ٤‬خ ًُي حُـ‪ٞ‬حد؛ ‪ٝ‬ك‪ ٖ٤‬حٗظ‪٘٤ٜ‬خ ٖٓ حُـ‪ً ،َٛٞ‬خٕ حإلػزخص هي حًظَٔ ‪ٛٝ‬خٍ ٓخ ُْ‬
‫كَ‪َ١ ٝ‬كخ ً‪.‬‬
‫‪ ٌٖ٣‬ػخرظخ ػخرظخ‪ٓٝ ،‬خ ًخٕ ٓـَّى‬
‫ٍ‬
‫‪ ٌٖٔ٣ٝ‬إٔ ٗو‪ٓ ٍٞ‬خ طو ّيّ رطَ‪٣‬وش أهَ‪ ٟ‬ط٘طِن ٖٓ أُلخظ حُِـش حُلَٗٔ‪ّ٤‬ش‪ :‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُِـش طٔظؼَٔ‬
‫ػزخٍس (‪ )hypothèse‬حُظ‪ ٢‬طظٌ ّ‪ٝ .31)thèse( ٖٓٝ )hypo( ٖٓ ٕٞ‬هالكخ ُؼزخٍس (‪ )hyper‬حُظ‪٢‬‬
‫‪Gilles Goubeaux et Philippe Bihr, op. cit., p. 34. 29‬‬
‫‪Henri Mazeaud, op. cit., n° 91. 30‬‬
‫حٗظَ أ‪٠٣‬خ ٖٓ ‪ َٟ٣‬حُوخطٔش ‪ّ٣ٍَٟٝ‬ش‪Jérome Bonnard, op. cit., p. 86. :‬‬
‫ّ‬
‫‪ٝ‬ألٕ "‪ٓ ١َ٘ٛ‬خُ‪٣ )Henri Mazeaud( "ٝ‬و‪ ٍٞ‬رخُوخطٔش‪ ،‬ك‪٣ ٜٞ‬و‪( ٚ ّٜ‬حٗظَ حُلوَس ػيى ‪ً ٖٓ 92‬ظخد "‪ٓ ١َ٘ٛ‬خُ‪ُٜ )"ٝ‬خ ٓٔخكش‬
‫ك‪ ٢‬حُؼَٔ‪:‬‬
‫‪ُِٔ 2/10‬و ّيٓش‪ُِ 4/ 10 ،‬ـِء حأل ّ‪ُِ 3/10 ،ٍٝ‬ـِء حُؼّخٗ‪ُِ 1/10 ،٢‬وخطٔش‬
‫ّ‬
‫– ػَ‪ً ٝ‬ظخر ّ‪ ٢‬رؤْ ‪ٛ‬للخص‪ ،‬طوَ‪٣‬زخ‪ٛ :‬للش ُِٔو ّيٓش‪ٛ ،‬للظخٕ ُِـِء حأل‪ٛ ،ٍ ّٝ‬للش ‪ٜٗٝ‬ق ُِـِء حُؼخٗ‪ٜٗ ،٢‬ق ‪ٛ‬للش ُِوخطٔش‪.‬‬
‫– ػَ‪ٗ ٝ‬ل‪ّ ٞ‬‬
‫‪ ١‬رؼالػ‪ ٖ٤‬ىه‪٤‬وش‪ ،‬طوَ‪٣‬زخ‪ 6 :‬ىهخثن ُِٔو ّيٓش‪ 12 ،‬ىه‪٤‬وش ُِـِء حأل ّ‪ 9 ،ٍٝ‬ىهخثن ُِـِء حُؼّخٗ‪ 3 ،٢‬ىهخثن ُِوخطٔش‪.‬‬
‫‪"Hypothèse […] gr. hupothèsis ; de hupo, dessous, et tithêmi, je place". Paul Augé (publié sous la 31‬‬

‫‪49‬‬

‫طل‪٤‬ي حُ ِّ‪٣‬خىس (‪ّ ،)excès‬‬
‫كبٕ ػزخٍس (‪ )hypo‬طل‪٤‬ي حُّ٘و‪ .32)insuffisance( ٚ‬أ ّٓخ ػزخٍس (‪)thèse‬‬
‫كظظَؿْ اُ‪" ٠‬أ‪َٝ١‬كش"‪ٌٌٛٝ .33‬ح‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش‪ٝ ،‬ألّٗ٘خ أٓخّ ٓخ ‪٣‬لظخؽ اػزخطخ‪ ،‬ك٘لٖ أٓخّ "ٓخ ‪ٞٛ‬‬
‫ٗخه‪ ،"ٚ‬أ‪ ١‬أٓخّ (‪ )hypothèse‬أ‪" ٝ‬أ‪َٝ١‬كش ٗخه‪ٜ‬ش"‪ .‬ػ ّْ‪ٞ١ٝ ،‬حٍ حُـ‪٤ٓ ،َٛٞ‬ؤط‪ ٢‬حإلػزخص‬
‫‪ّ ُٔ٤ٓٝ‬ي حُّ٘و‪٤ٗ ٚ‬جخ ك٘‪٤‬جخ اُ‪ ٠‬إٔ ‪٘٣‬ظ‪ ٢ٜ‬حُؼَٔ ‪ َٜٗٝ‬اُ‪ ٠‬حُوخطٔش كٌ٘‪ ٕٞ‬ػ٘ي‪ٛ‬خ أٓخّ "ٓخ ‪ً ٞٛ‬خَٓ‬
‫ُ‪ ْ٤‬ر٘خه‪ "ٚ‬أ‪ ١‬أٓخّ (‪ )thèse‬أ‪" ٝ‬أ‪َٝ١‬كش"‪.‬‬
‫– ‪ٝ‬حُوخطٔش ُ‪ٔ٤‬ض طٌَحٍح ُٔخ ؿخء ك‪ ٢‬حُـ‪ .َٛٞ‬كٔخ ؿخء ك‪ ٢‬حُـ‪ َٛٞ‬اػزخطخص ؿِث‪ّ٤‬ش‪ .‬أ ّٓخ ك‪ ٢‬حُوخطٔش‬
‫كٔ٘ؤط‪ ٢‬رظؤُ‪٤‬ق ُظِي حإلػزخطخص‪ ،‬أ‪٘ٓ ١‬ؤط‪ ٢‬رخُّ٘ظ‪٤‬ـش حٌُِّ‪ّ٤‬ش ‪ٝ‬حُّ٘‪ٜ‬خث‪ّ٤‬ش ( ‪le bilan général et‬‬
‫‪.)définitif‬‬
‫‪ٝ‬ػِ‪٘٣ ٚ٤‬زـ‪ ٢‬حإلط‪٤‬خٕ روخطٔش‪٘٣ٝ ،34‬زـ‪ ٢‬حإلط‪٤‬خٕ ك‪ٜ٤‬خ رظؤُ‪٤‬ق حإلػزخطخص‪.‬‬
‫ٌُٖ ‪٘٣‬زـ‪ًٔ – ٢‬خ طو‪ ٍٞ‬حٌُظخرخص – إٔ ِٗ‪٣‬ي ‪ٝ‬إٔ ٗلظق حُؼَٔ حٌُ‪ ١‬هٔ٘خ ر‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬آكخم أهَ‪ٓ :ٟ‬ؼخٍ‬
‫ًُي إٔ ٗظؼَّ‪ ٝ‬اُ‪ ٠‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُٔوخٍٕ أ‪ ٝ‬اُ‪٘ٓ ٠‬خٍ‪٣‬غ ط٘و‪٤‬ق ُِوخٗ‪ ٕٞ‬إ ُْ ٗلؼَ ًُي ك‪ ٢‬حُٔو ّيٓش‪.35‬‬
‫ّ‬
‫ٌُٖ حألك‪ َ٠‬إٔ َٗطو‪ ٢‬رخُّ٘وخٕ‪ٝ ،‬إٔ َٗر‪ ٢‬حأل‪َٝ١‬كش رٔ‪٤‬يحٕ أػ ّْ ٖٓ حُٔ‪٤‬يحٕ حٌُ‪ ١‬ػِٔ٘خ ك‪ٚ٤‬‬
‫‪ٝ‬رٔخ ّىس ؿ‪ َ٤‬حُٔخ ّىس حُظ‪ ٢‬حٗظـِ٘خ ػِ‪ٜ٤‬خ‪ٌٌٛٝ .‬ح طٌ‪ ٕٞ‬حُوخطٔش ٓظٌ ّ‪ٗٞ‬ش ٖٓ ؿِأ‪:ٖ٣‬‬
‫– ؿِء طؤُ‪٤‬ل ّ‪٘٣ٝ ،٢‬زـ‪ ٢‬إٔ ٗ‪ٜٞ‬ؿ‪ٝ ٚ‬أٓخٓ٘خ حٌُٔ ّ‪ٗٞ‬خص حُؼّالػش ُِٔو ّيٓش‪ًُٝ ،‬ي ٌُ‪ ٢‬طٌ‪٘ٛ ٕٞ‬خُي‬
‫‪ٝ‬كيس ك‪ ٢‬حُظّؼز‪ُِٝ .َ٤‬ـَ‪ٗ ٝ‬لٔ‪٘٣ ٚ‬زـ‪ ٢‬إٔ طٌ‪ ٕٞ‬أٓخٓ٘خ حُوخطٔخص حُ‪ّٜ‬ـ‪َ٤‬س‪.‬‬
‫– ‪ٝ‬ؿِء ُلظق ٗخكٌس ػِ‪ ٠‬آكخم ؿي‪٣‬يس‪.‬‬
‫‪ُِٔٔ ٌٖٔ٣ٝ‬ظط‪٤‬غ إٔ ‪٤٠٣‬ق ؿِ ًء أه‪َ٤‬ح ‪٣‬وظْ ر‪ ٚ‬حُوخطٔش‪ٓ :‬و‪ُٞ‬شٌ رِ‪٤‬ـشٌ ُ‪ ٚ‬أ‪ُ ٝ‬ـ‪.َٙ٤‬‬
‫‪ٌٛ‬ح ٓخ ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ طٌ‪ ٕٞ‬ػِ‪ ٚ٤‬حُوخطٔش‪ٓ ٌُٖ ،‬خ ال ‪٘٣‬زـ‪:٢‬‬
‫– إٔ طٌ‪ ٕٞ‬هال‪ٛ‬ش ُِـ‪ َّ ً ،َٛٞ‬حُـ‪ٗ .َٛٞ‬ؼْ‪ :‬هي ‪ ٠ٔ٘٣‬حُوخٍة ٓخ ‪ ٠ٔ٘٣‬هخ‪ّٛ‬ش اًح ًخٗض حُٔوخُش‬
‫‪ِ٣ٞ١‬ش‪ ٌُٖ .‬ال ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ط٘وِذ حُوخطٔش اُ‪ٓ ٠‬ل ٌَّس (‪.)un aide-mémoire‬‬
‫– إٔ طٌ‪ ٕٞ‬حٓظيٍحًخ‪ِّٓ :‬ش ُِٔ٘ٔ‪ّ٤‬خص‪ ،‬أ‪ ٝ‬كِ‪َٜٓ‬خ ُظ‪٣ٜٞ‬ذ حألهطخء‪.‬‬
‫– إٔ طٌ‪ ٕٞ‬هطزش ُِؼ‪٠‬ش‪ ،‬أ‪ ٝ‬حٓظوال‪ٛ‬خ ُِؼزَ‪ ،‬أ‪ ٝ‬ىػ‪ٞ‬س ُِظّآه‪ ٢‬ر‪ ٖ٤‬أكَحى حإلٗٔخٗ‪ّ٤‬ش‪ ،‬أ‪ٓ ٝ‬خ ٗخر‪ٚ‬‬
‫ًُي‪.‬‬
‫– إٔ طٌ‪ٗ ٕٞ‬خكٌس ػِ‪ ٠‬أكن ال ػالهش ُ‪ ٚ‬رخأل‪َٝ١‬كش‪.‬‬
‫‪direction de), Larousse du XXe siècle, Librairie Larousse, Paris, 1930, T. III, p. 1118, sous le mot :‬‬
‫‪Hypothèse.‬‬
‫‪ 32‬حٗظَ ٓؼـْ حُِـش حُلَٗٔ‪ّ٤‬ش‪Le Petit Robert (Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la :‬‬
‫‪langue française, Société du Nouveau Littré, Paris, 1979).‬‬
‫‪ َ٤ٜٓ 33‬اىٍ‪ ،ْ٣‬حُٔ٘‪ .َٜ‬هخٓ‪ ّٞ‬كَٗٔ‪ – ٢‬ػَر‪ ،٢‬ىحٍ ح‪٥‬ىحد‪ ،‬ر‪َٝ٤‬ص‪،1997 ،18 ١ ،‬‬
‫‪ 34‬ػ ّْ ٖٓ ‪٣‬و‪" :ٍٞ‬حُزؼ‪٣ ٞ‬ؼظزَ ّ‬
‫إٔ (حُوخطٔش) حهظ‪٤‬خٍ‪ّ٣‬ش‪ُِ ٌُٖ .‬ل ّي ٖٓ حُٔوخ‪ ٌٕٞ٣ ،َ١‬حألك‪ َ٠‬إٔ ٗ٘طِن ٖٓ ٓزيأ ً‪ٜٗٞ‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ر‪ّ٤‬ش"‪.‬‬
‫‪Gilles Armand, Droit administratif. Cas pratiques, Dissertation, Commentaires d’arrêts, L. G. D. J.,‬‬
‫‪Paris, 2007, p. 19.‬‬
‫‪Henri Mazeaud, op. cit., n° 91 ; Jérôme Bonnard, op. cit., p. 86. 35‬‬

‫‪50‬‬


Aperçu du document المقالة القانونية.pdf - page 1/51
 
المقالة القانونية.pdf - page 2/51
المقالة القانونية.pdf - page 3/51
المقالة القانونية.pdf - page 4/51
المقالة القانونية.pdf - page 5/51
المقالة القانونية.pdf - page 6/51
 
Télécharger le fichier (PDF)


المقالة القانونية.pdf (PDF, 1.8 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fiche 1 methodologi dissertaion litteraire
memoire scdmed t 2004 galopin valerie
10km280
methodologie juridique
histoire
luu

Sur le même sujet..