לימוד ליל שבועות .pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 6/78

Page 1 ... 4 5 678 ... 78Aperçu du document


‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫שער הכוונות דרוש שבועות א'‬
‫וזהו הסדר של המקרא שתעסוק בו בלילה הזה כדי להמשיך הכתר הנז'‪ .‬תתחיל‬
‫מפר' בראשית ותקרא פ' בראשית עד אלה תולדות השמים והארץ בהבראם כו'‬
‫ואח"כ תדלג ותקרא ג' פסוקים האחרונים של בראשית‬
‫ומשם ואילך תקרא ג' פסוקים הראשונים וג' האחרונים מכל פרשה ופרש' משאר‬
‫הפרשיות ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד' או של ה' פסוקים הן בהתחלת איזה‬
‫פרשה הן בסופה תקראנה כולה‬
‫ובהגיע אשמורת הבוקר מעט קודם עלות השחר בעת שמשחירין פני הרקיע במזרח‬
‫אשר אז נק' אילת השחר כנודע‪ .‬אז צריך שתטבול במקוה ותכוין אל המקוה העליון‬
‫שהוא כתר עליון דז"א הנמשך לו בלילה הזה והוא נקרא שער החמשים כמ"ש ועליו‬
‫נאמר וזרקתי עליכם מים טהורים כו' ועי"כ אנו מקבלים תוספת קדושה מבחי' הכתר‬
‫הזה‪ .‬וטעם הדבר הוא לפי שאנחנו בלילה הזה עושים ב' דברים הא' הוא להמשיך את‬
‫כתר העליון דז"א ע"י עסק התורה כנז' ואחר כך באשמורת הבוקר אנו נעשים‬
‫שושביני' דמטרוניתא רחל נוק' דז"א ומוליכין את הכלה הכלולה לבית הטבילה‬
‫וטובלת במקוה העליון הנז' שהוא הכתר הנז' וגם אנחנו שושבינין דילה טובלים עמה‪.‬‬
‫אבל אל תטעה לומר כי אז היא עולה עד הכתר דז"א אבל היא מקבלת במקומה‬
‫למטה טהרה וטביל' מלמעלה מכתר דז"א בסוד וזרקתי עליכם מים טהורים כנז'‬
‫ואחר כך ע"י תפלת שחרית ומוסף דיום שבועות ממש אז היא עולה כמוהו ואז הם‬
‫מזדווגים יחד כנ"ל‪ .‬ובחי' טבילת הכלה ושושבינין דילה נזכרים בס"ה בפ' אמור‪:‬‬
‫יש להעיר שבאותו סדר‪ ,‬המשניות נמצאות‪ ,‬מיכוון שקודם החיד"א ועדיין‬
‫‪.1‬‬
‫דברי רבי חיים הכהן לא מפורסמות‪ .‬משמע שהיו אומרים את המשנה ע"פ דברי‬
‫השל"ה הקודש‪ .‬וכך הוא גם כן דעת הרמ"ע מפאנו זצוק"ל בכנפי יונה ח"ב ס' נ"ד‪,‬‬
‫הרמ"ז‪ ,‬רבי נתן שפירא‬
‫גם סדר האדרא והזוהר ע"פ רבי בנימין הלוי רבו של הרמ"ז וקיבל מרבי חייא‬
‫‪.2‬‬
‫הרופא‪ ,‬ובשם החברים בהנחיית רבי אפרים פצניירי מחברים בדמשק‪ ,‬אך מקורו לא‬
‫מהאר"י הקודש‪ ,‬ולא ממוהרח"ו ובנו רבי שמואל‪ .‬אלא כל אחד ילמד סודות התורה או‬
‫הזוהר‪ ,‬כפי השגת היכלך‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00386484.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.